Ορολογία διοίκησης έργων. Project management terminology. Κωνσταντίνος Κηρυττόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Konstantinos Kirytopoulos ABSTRACT

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ορολογία διοίκησης έργων. Project management terminology. Κωνσταντίνος Κηρυττόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Konstantinos Kirytopoulos ABSTRACT"

Transcript

1 Ορολογία διοίκησης έργων Κωνσταντίνος Κηρυττόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ξενόγλωσση βιβλιογραφία σχετικά με τη διοίκηση έργων είναι αρκετά εκτεταμένη, ωστόσο παρουσιάζεται μια σαφής σύγκλιση των απόψεων σχετικά με τη βασική ορολογία. Οι σχετικοί ξενόγλωσσοι όροι έχουν σχεδόν παγιωθεί και χρησιμοποιούνται με μικρές παραλλαγές στα περισσότερα σχετικά πρότυπα. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή των όρων που έχουν προταθεί στην ελληνική βιβλιογραφία για τη διοίκηση έργων και η ανάπτυξη πρότασης για τη σχετική ελληνική ορολογία. Από την έρευνα προέκυψε ότι ελάχιστες είναι οι μεταφράσεις που θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν παντελώς άστοχες, οπότε εικάζεται ότι το να φθάσουν οι ενδιαφερόμενοι επιστήμονες σε μια γενική συναίνεση δε θα πρέπει να είναι κάτι ιδιαίτερα δύσκολο. Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να αποτελέσει το έναυσμα για την έναρξη της συζήτησης για τους ελληνικούς όρους που σχετίζονται με τη διοίκηση έργων. Project management terminology Konstantinos Kirytopoulos ABSTRACT Despite the fact that foreign bibliography about project management is extensive enough, there is a clear convergence about the basic terms used. As a result, certain terms are used with minor modifications in almost all relevant standards. This research aims at drawing up a catalogue of the terms proposed by the Greek bibliography about project management and at developing a proposal for the relevant Greek terminology. Since, according to this research, there are few totally poor translations and moreover, there is a good initial agreement on basic terms, it is concluded that reaching a general consensus among the interested scientists is an achievable goal. This paper aspires to spark for the opening of the discussion about the Greek terms related to project management. 343

2 0 Εισαγωγή Η διοίκηση έργων εμφανίστηκε ως πεδίο επιστήμης τη δεκαετία του 1950 κατά την προσπάθεια των επιστημόνων να προβλέψουν τις διάρκειες των έργων. Σε εκείνη την περίοδο η διοίκηση έργων περιοριζόταν σε εφαρμογές επιχειρησιακής έρευνας και ειδικότερα στη θεωρία των γράφων. Στο σύγχρονο, πολυσύνθετο και πολύπλοκο περιβάλλον των επιχειρήσεων, η διοίκηση των έργων, απαιτεί εξειδικευμένες και σύγχρονες γνώσεις σε ζητήματα και μεθόδους διαχείρισης, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Καθίσταται δε, τόσο απαραίτητη όσο και οι ίδιοι οι πόροι που απαιτούνται για την εκτέλεση ενός. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει στη δημιουργία πληθώρας βιβλίων, μεθόδων και προτύπων που αντικειμενικό στόχο έχουν τη βελτιστοποίηση της διοίκησης των έργων. Η ξενόγλωσση βιβλιογραφία σχετικά με τη διοίκηση έργων είναι αρκετά εκτεταμένη, ωστόσο παρουσιάζεται μια σαφής σύγκλιση των απόψεων και της ορολογίας. Στην ελληνική καθημερινότητα των στελεχών επιχειρήσεων, αρκετές φορές και στη βιβλιογραφία, όπως, δυστυχώς, σε όλους τους τομείς των επιστημών διοίκησης, έτσι και στη διοίκηση έργων, χρησιμοποιούνται συχνά ξενόγλωσσοι όροι δεδομένου ότι δεν υπάρχει παγιωμένη ελληνική ορολογία. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η αντιστοίχιση των κύριων ξενόγλωσσων όρων σε ελληνικούς, καθώς και η πρόταση συγκεκριμένης ελληνικής ορολογίας. Η προτεινόμενη ορολογία προκύπτει από την επεξεργασία των ελληνικών αναφορών (σχετικά βιβλία, νομοθεσία, πρότυπο ΕΛΟΤ1429 κ.λπ.) και τη σύνθεσή τους σε ένα κατάλογο προτεινόμενης ορολογίας για τη διοίκηση έργων. Μέσω της εργασίας αυτής αναμένεται να ξεκινήσει ένας γόνιμος διάλογος για την επιλογή των κατάλληλων όρων μεταξύ των υπαρχόντων, για την απόδοση των ξενόγλωσσων όρων, αλλά και η υιοθέτηση νέων εκεί όπου δεν υπάρχει προτεινόμενη μετάφραση. Στη συνέχεια της εργασίας, παρουσιάζεται μια σύντομη σύνοψη της διοίκησης έργων. Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα βήματα της μεθόδου έρευνας που ακολουθήθηκαν. Στο τρίτο κεφάλαιο, παρατίθενται τα αποτελέσματα της έρευνας και η πρόταση σχετικά με την ελληνική ορολογία διαχείρισης κινδύνων έργων. Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των σχετικών συμπερασμάτων. 1 Διοίκηση έργων Στην τελευταία έκδοση του εγχειριδίου διοίκησης έργων του Ινστιτούτου Διοίκησης Έργων [1], η διοίκηση έργων ορίζεται ως «η εφαρμογή γνώσης, ικανοτήτων, εργαλείων και τεχνικών στις δραστηριότητες του για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του». Σύμφωνα 344

3 με το ίδιο πρότυπο, η διοίκηση του επιτυγχάνεται μέσα από σαράντα δυο διεργασίες ομαδοποιημένες σε εννέα περιοχές γνώσης. Η πρώτη περιοχή είναι η διαχείριση εύρους, που έχει ως κύριο στόχο τον εντοπισμό και τη συστηματική καταγραφή των απαιτούμενων δραστηριοτήτων του ώστε να είναι εφικτή η υλοποίηση του προϊόντος του. Δεύτερη περιοχή είναι η διαχείριση του χρόνου η οποία αποσκοπεί στο χρονικό προγραμματισμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης των δραστηριοτήτων του, με στόχο τη συμμόρφωση ως προς το αρχικά συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα. Τρίτη περιοχή είναι η διαχείριση κόστους μέσω της οποίας δημιουργείται και ελέγχεται ο προϋπολογισμός του. Τέταρτη περιοχή είναι η διαχείριση ποιότητας που αποσκοπεί στη διασφάλιση της τήρησης των προδιαγραφών του. Πέμπτη περιοχή είναι η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων που κυρίως αποσκοπεί στη δημιουργία και διαχείριση της ομάδας. Έκτη περιοχή είναι η διαχείριση επικοινωνιών, μέσω της οποίας διασφαλίζεται η ορθή και συνεπής μεταφορά της πληροφορίας στους εμπλεκόμενους του. Έβδομη περιοχή είναι η διαχείριση κινδύνων η οποία αποσκοπεί στον εντοπισμό, στην ανάλυση, στην αντίδραση και στην παρακολούθηση των κινδύνων του. Όγδοη περιοχή είναι η διαχείριση προμηθειών μέσω της οποία διασφαλίζεται η βέλτιστη επιλογή προμηθειών και η έγκαιρη προμήθεια. Τέλος, ένατη περιοχή είναι η διαχείριση ενοποίησης του η οποία κυρίως εστιάζει στις αλληλεπιδράσεις των περιοχών γνώσης. Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η διοίκηση έργων είναι ένα πεδίο ιδιαίτερα ευρύ που ενσωματώνει/εφαρμόζει πολλές από τις τυπικές επιστήμες διοίκησης (για παράδειγμα ποιότητα, επικοινωνία, προμήθειες). Η διοίκηση έργων είναι το αντίστοιχο της διοίκησης επιχειρήσεων όταν πρόκειται για την ανάπτυξη ενός μοναδικού προϊόντος, υπηρεσίας ή αποτελέσματος. Ως εκ τούτου, οι όροι που χρησιμοποιούνται στη διοίκηση έργων είναι σχεδόν τόσοι, όσοι χρησιμοποιούνται σε όλες τις επιστήμες διοίκησης μαζί. 2 Μέθοδος έρευνας Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή των όρων που έχουν προταθεί στην ελληνική βιβλιογραφία για τη διοίκηση έργων και η ανάπτυξη πρότασης για τη σχετική 345

4 ελληνική ορολογία. Για την επίτευξη του στόχου ακολουθήθηκαν τα εξής βήματα: α) Επιλογή όρων προς μετάφραση. Η επιλογή των όρων ήταν μια δύσκολη διαδικασία δεδομένου του τεράστιου αριθμού όρων που χρησιμοποιούνται στο συγκεκριμένο χώρο. Ως πλέον αντικειμενικό κριτήριο, επιλέχθηκε η μετάφραση των όρων που περιλαμβάνονται στα γλωσσάρια των σχετικών διεθνών προτύπων ISO 10006:2003 [2], ISO/DIS 21500:2011 [3] και του εθνικού προτύπου ΕΛΟΤ1429:2008 [4]. Από τους όρους αυτούς εξετάστηκαν όσοι κρίθηκε ότι είναι αμιγείς όροι διοίκησης έργων β) συγκεντρώθηκαν τα βιβλία/πρότυπα που έχουν δημοσιευθεί στην ελληνική γλώσσα και έχουν σχετικές μεταφράσεις αγγλικών όρων για τη διοίκηση έργων και καταγράφηκαν τα σχετικά μεταφράσματα γ) έγινε σύγκριση των μεταφρασμάτων που προτείνονται από τα βιβλία ως προς την πιστότητα της ερμηνείας της ουσίας του αγγλικού όρου (σημειώνεται ότι πολλές φορές ούτε η αγγλική λέξη που χρησιμοποιείται δεν αποδίδει ορθά την έννοια του όρου) δ) προτάθηκε ο καταλληλότερος όρος. 3 Αποτελέσματα Πρόταση ορολογίας διαχείρισης κινδύνων έργων Στην ελληνική βιβλιογραφία υπάρχει αντιστοίχηση από αγγλικούς σε ελληνικούς όρους στα α) Οδηγός βασικών γνώσεων στη διοίκηση έργων [5] β) Διαχείριση - Τεχνικές σχεδιασμού και ελέγχου [6] και γ) ΕΛΟΤ1429:2008 [4]. Επιπλέον, εξετάστηκαν τα βιβλία δ) Διαχείριση έργων [7] και ε) Διοίκηση και διαχείριση των έργων: μέθοδοι και τεχνικές [8] τα οποία αν και δεν έχουν κατάλογο μεταφρασμάτων χρησιμοποιούν όρους στην ελληνική. Επιπλέον, πριν υιοθετηθεί ένας όρος ελέγχθηκε ως προς τη συμβατότητα με αντίστοιχες μεταφράσεις που έχουν γίνει στο ευρύτερο πεδίο των επιστημών διοίκησης [9], καθώς επίσης και ως προς τη συμμόρφωσή του με τις αρχές και τους μηχανισμούς της ορολογίας [10,11], ιδιαίτερα δε τις αρχές της διαφάνειας, καταλληλότητας και ορθότητας. Ο Πίνακας 1 περιέχει τους κύριους αγγλικούς όρους που χρησιμοποιούνται και τις μεταφράσεις που υπάρχουν στη βιβλιογραφία που εξετάζεται. Οι όροι τις πρώτης στήλης που εμφανίζονται με εντονότυπα γράμματα είναι αυτοί με τις μεγαλύτερες διαφορές στη μετάφρασή τους ακολουθούμενοι από τους όρους με πλάγια γραφή. Στους υπόλοιπους όρους παρατηρείται απόλυτη συμφωνία. Η πρόταση της παρούσας εργασίας για τον όρο που πρέπει να υιοθετηθεί διακρίνεται στην τελευταία στήλη του Πίνακα 1. Η ερμηνεία των όρων (η οποία βεβαίως διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο για την επιλογή του ελληνικού όρου) παραλείπεται δεδομένου του περιορισμού στον όγκο της εργασίας. 346

5 Πίνακας 1: Μεταφράσεις αγγλικών όρων διοίκησης που απαντώνται στην ελληνική βιβλιογραφία. Αγγλικός όρος [5] [6] [4] [7] [8] Πρόταση activity δραστηριότητα δραστηριότητα δραστηριότητα δραστηριότητα δραστηριότητα δραστηριότητα baseline βάση αναφοράς / βασική γραμμή βασικό πλάνο σχέδιο βάσης βάση αναφοράς corrective action διορθωτική ενέργεια διορθωτικό μέτρο διορθωτική ενέργεια critical path κρίσιμη διαδρομή κρίσιμη διαδρομή κρίσιμη διαδρομή κρίσιμη διαδρομή κρίσιμη διαδρομή lag καθυστέρηση υστέρηση καθυστέρηση lead προπορεία προπορεία γρήγορη ανάπτυξη προπορεία learning curve καμπύλη εκμάθησης milestone ορόσημο γεγονός ορόσημο ορόσημο project έργο έργο έργο έργο έργο έργο project implementation project life cycle project management project management plan κύκλος ζωής υλοποίηση / κατασκευή κύκλος ζωής εκτέλεση εκτέλεση κατασκευή κύκλος ζωής κύκλος ζωής διοίκηση έργων διαχείριση διαχείριση διαχείριση διοίκηση έργων σχέδιο διοίκησης σχέδιο διαχείρισης υλοποίηση κύκλος ζωής διοίκηση έργων σχέδιο διαχείρισης 347

6 Αγγλικός όρος [5] [6] [4] [7] [8] Πρόταση project manager διευθυντής / διοικητής διευθυντής υπεύθυνος διαχειριστής διευθυντής project owner κύριος του κύριος του κύριος του project product προϊόν προϊόν προϊόν project risk 1 project scope κίνδυνος/ ρίσκο/ διακινδύνευση/ φυσικό αντικείμενο κίνδυνος διακινδύνευση κίνδυνος κίνδυνος αντικείμενο εργασιών αντικείμενο εύρος εύρος project team ομάδα ομάδα ομάδα ομάδα ομάδα risk register μητρώο κινδύνων μητρώο κινδύνων stakeholder/ interested party work breakdown structure συμμέτοχος συμμέτοχος δομική ανάλυση ενδιαφερόμενα μέρη εμπλεκόμενος δομή ανάλυσης εργασιών δομή ανάλυσης εργασιών δομή ανάλυσης εργασιών 1 Πρόκειται για το αβέβαιο γεγονός ή κατάσταση που σε περίπτωση εμφάνισης επηρεάζει του στόχους του. Διαχωρίζεται δε από το «μέτρο» του κινδύνου που είναι η διακινδύνευση. Στην αγγλική ορολογία διοίκησης έργων ο όρος risk χρησιμοποιείται και για τις δύο έννοιες. 348

7 4 Συμπεράσματα Μετά την εξέταση των μεταφράσεων των αγγλικών όρων για τη διοίκηση έργων από έλληνες επιστήμονες, προέκυψε ο Πίνακας 1 στον οποίο εμφανίζεται επιπλέον και η πρόταση του συγγραφέα της εργασίας για τον όρο που πρέπει να υιοθετηθεί στην ελληνική γλώσσα. Από τον Πίνακα 1 γίνεται φανερό ότι υπάρχει απόλυτη συναίνεση στις μεταφράσεις περίπου για το 40% των όρων (κανονική γραφή στην πρώτη στήλη του Πίνακα 1), υπάρχει σχεδόν συμφωνία (παραμένει το πρόβλημα της επιλογής μεταξύ του όρου διαχείριση ή διοίκηση για τη μετάφραση του αγγλικού management) για ακόμη 40% των όρων (πλάγια γραφή στην πρώτη στήλη του Πίνακα 1) ενώ στους υπόλοιπους, περίπου 20%, παρατηρούνται περισσότερο σημαντικές διαφορές. Συγκεκριμένα για τους όρους όπου υπάρχουν οι περισσότερες διαφορές ισχύουν τα εξής. Ο όρος baseline χρησιμοποιείται για να δηλώσει τη «βάση αναφοράς» κατά την παρακολούθηση του. Συχνά τοποθετείται δίπλα στις λέξεις κόστος (cost baseline) και χρονοδιάγραμμα (schedule baseline) και έχει την έννοια της βάσης αναφοράς κόστους (πως αρχικά προβλέψαμε την εξέλιξη του κόστους) και βάση αναφοράς χρόνου (πως αρχικά προβλέψαμε την εξέλιξη του χρονοδιαγράμματος). Ο όρος project implementation αναφέρεται στην κύρια φάση του κύκλου ζωής των έργων. Προτιμάται η μετάφρασή του ως «υλοποίηση» για να αποφορτιστεί από το είδος του (στα βιβλία που κυρίως αναφέρονται σε τεχνικά έργα βλέπει κανείς τον όρο κατασκευή). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο όρος project manager. Ο λόγος που κυρίως αποφεύγεται η χρήση του ορθότερου διευθυντής είναι ότι στο δημόσιο τομέα ο όρος διευθυντής είναι συνυφασμένος με συγκεκριμένη θέση στο οργανόγραμμα. Οι μεταφράσεις λοιπόν που διαφέρουν από την προτεινόμενη υποκρύπτουν άλλο αντικειμενικό στόχο. Τέλος, ο όρος project scope είναι μάλλον αυτός που χωρά τον περισσότερο προβληματισμό για την ορθή του μετάφραση. Η ερμηνεία του όρου από το αμερικανικό πρότυπο [1] είναι «η εργασία που πρέπει να ολοκληρωθεί για να παραδοθεί ένα προϊόν, υπηρεσία ή αποτέλεσμα με τα συμφωνηθέντα χαρακτηριστικά και λειτουργίες». Με βάση αυτό θα πρέπει να αποκλειστούν από επιλογές οι όροι «φυσικό αντικείμενο» και «αντικείμενο» καθώς αυτοί οι όροι σχετίζονται με το εύρους του προϊόντος του (τι θα φτιάξουμε) και όχι το εύρος του (πώς θα το φτιάξουμε). Η συνεισφορά του 8 ου Συνεδρίου Ελληνικής Γλώσσας και Ορολογίας, καθώς και γενικότερα της ΕΛΕΤΟ είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, καθώς δεν είναι λίγες φορές όπου επικρατούν στην ελληνική γλώσσα όροι οι οποίοι μπορούν να χαρακτηριστούν ως υποβέλτιστοι αν όχι άστοχοι. 349

8 Από τη συγκεκριμένη έρευνα προέκυψε ότι ελάχιστες είναι οι μεταφράσεις που θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν παντελώς άστοχες στο συγκεκριμένο πεδίο, οπότε εικάζεται ότι το να φθάσουν οι ενδιαφερόμενοι επιστήμονες σε μια γενική συναίνεση δε θα πρέπει να είναι κάτι ιδιαίτερα δύσκολο. Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να αποτελέσει το έναυσμα για την έναρξη της συζήτησης για τους ελληνικούς όρους που σχετίζονται με τη διοίκηση έργων. Οι προτεινόμενες μεταφράσεις πιθανά επιδέχονται βελτίωσης η οποία θα οδηγήσει σε ένα λεξιλόγιο όρων διοίκησης έργων που θα αποτελεί οδηγό χρήσης της ελληνικής γλώσσας σε αυτό το τόσο σημαντικό διεθνώς επιστημονικό πεδίο. 5 Βιβλιογραφία [ 1] PMI, A guide to the project management body of knowledge: PMBOK guide. 4th ed., Project Management Institute, [ 2] ISO, ISO 10006: Quality management systems - Guidelines for quality management in projects, ISO, [ 3] ISO, ISO/DIS 21500: Guidance on project management, ISO, [ 4] ΕΛΟΤ, ΕΛΟΤ1429: Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις, ΕΛΟΤ, [ 5] Εμίρης, Δ., Οδηγός βασικών γνώσεων στη διοίκηση έργων, Παπασωτηρίου, [ 6] Burke, R., Διαχείριση Τεχνικές σχεδιασμού και ελέγχου, Κριτική, [ 7] Maylor, H., Διαχείριση έργων (3 η έκδοση), Κλειδάριθμος, [ 8] Πολύζος, Σ. Διοίκηση και διαχείριση των έργων: μέθοδοι και τεχνικές, Κριτική, [ 9] Βαλεόντης, Κ., Εγκύκλιος: Ποιότητα (Βασικές έννοιες της Ποιότητας και των υποκείμενων δραστηριοτήτων), Ο.Τ.Ε. Α.Ε., [10] ΕΛΕΤΟ, Οι διεθνώς τυποποιημένες διαγλωσσικές «αρχές σχηματισμού όρων» (κατά ISO). Ορόγραμμα, 2010, τ. 102, σελ [11] ΕΛΕΤΟ, Μηχανισμοί σχηματισμού ελληνικών όρων. Ορόγραμμα, 2010, τ. 103, σελ Κωνσταντίνος Κηρυττόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου Ηλ.ταχ.: 350

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 Διοίκηση Έργων Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος Γεώργιος Παυλίδης 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 14001 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Στρατηγικό Μάνατζμεντ και Συστημικές Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. της

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥ ΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΡΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - CY EXEM ECVET Profile for European Expert in Energy Management Grant agreement n.2013-3844/001-001 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ MICROSOFT PROJECT KAI ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ορθή εισαγωγή του Φακέλου υγείας σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ορθή εισαγωγή του Φακέλου υγείας σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ «Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ορθή εισαγωγή του Φακέλου υγείας σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Μάρτιος 2005 I ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στον

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση Τίτλος Μελέτης: Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη Κατάσταση κ Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1 Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων

Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων Έκδοση 2.00 Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΕ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΓΚΙΩΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α.Μ: 7622 ΠΑΓΙΑΪ ΓΚΛΕΝΤΙΣΙΑΝΑ Α.Μ: 7910

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ. Εργασία στο μάθημα CAD CAM. Στέφανος Καλλιώρας (33419) ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 13/01/11

ΠΟΙΟΤΗΤΑ. Εργασία στο μάθημα CAD CAM. Στέφανος Καλλιώρας (33419) ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 13/01/11 2011 ΠΟΙΟΤΗΤΑ Εργασία στο μάθημα CAD CAM Στέφανος Καλλιώρας (33419) ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 13/01/11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Ορισμός Ποιότητας Πιστοποίηση Ποιότητας και Οργανισμοί O Διεθνής Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση. Περιβάλλον

Τελική έκθεση. Περιβάλλον Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Περιβάλλον Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 3 (Απόφαση 246/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 3 (Απόφαση 246/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Αθήνα, 30/07/2014 Αριθμ. Πρωτ: 3220 ΠΡΟΣ : ΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ...6 3. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς.

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Διπλωματική εργασία μεταπτυχιακού της Σοφίας Πιστοφίδου Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Επιτροπή διπλωματικής εργασίας Μουστάκης Βασίλης, Καθηγητής Ματσατσίνης Νικόλαος,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή ERP συστημάτων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα