The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints"

Transcript

1 The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints John Chrysostom For Sunday Worship In Modern English and Gree Harmonized Chant 1

2 Our Orthodox hymnology is a rich treasure which has yet to be fully discovered by the Faithful. Our hymnology, which teaches our minds and uplifts our hearts, should be studied by all of us who profess the Orthodox faith. + Father John C. Poulos About Harmonized Chant Byzantine chant is technically defined as the traditional music of the Gree Orthodox Church. It is a highly systemized ind of music which uses Biblical Koine Gree as its basis upon which the melodic material is formed. Up until the 19th Century, this musical tradition was handed down predominantly by rote, even though various forms of notation had been developed, beginning in the 8th Century. In the early 1800 s, the notation was standardized and the received tradition was written down by the Three Teachers, Chrysanthos, Gregory, and Chourmouzios. Today, this is the most widely accepted representation of true Byzantine chant among chanters and scholars, however there are some who believe that, beginning with the continuing spread of Islam and the decline of the Byzantine empire in the 14th Century leading to the fall of Constantinople in 1453, pure Byzantine chant was corrupted by Turish and Arabic chants, most notably in the addition of trills and ornaments in the execution of the basic melodies. This led some Gree Orthodox chanters, such as John Saellarides, to attempt to purify the Byzantine music of these ornaments. They also Westernized the chants, using European staff notation and experimenting with three and fourpart harmony, because they believed that the European style of music which was flowering in the 19th Century was the logical descendant of the ancient Gree system of music, which they also saw as the basis of early Byzantine chant. This reworing of the received tradition of the Three Teachers was wellaccepted in America, although it was rejected in other parts of the world, and the melodies and harmonization put forth by Saellarides and his followers in America, N. Roubanis, C. Vrionides, and G. Anastassiou, have become the standards of the American Gree Orthodox Church for the Sunday Divine Liturgy, even though the traditional Byzantine chant is practiced for most of the other services of the Church. Furthermore, over the past 60 years, many American composers have elaborated upon the simple harmonies of Saellarides and created formidable liturgical music for fourpart mixed choirs in the Western tradition. Also, the transcription into English has caused another challenge for the music of the Church, in that the music of both the traditionalists and the reformers was based on Gree, which is quite different from English in syllabic patterns and rhythm. Harmonized Chant is a term used by the publishers of this boo to refer to a ind of ecclesiastical music which begins with the familiar chant melodies of the Church in 21st Century America (mostly from Saellarides) and applies simple threepart harmony without elaborate polyphony. Each hymn is harmonized in such a way that the emotional quality of the original Byzantine mode is emulated. Despite this, it would be inaccurate to describe Harmonized Chant as Byzantine. However, we believe that this boo is suitable for the prayers of the Divine Liturgy, especially for Western Orthodox Christians who spea English and desire a simple alternative to the more elaborate harmonized liturgies of the last 60 years. Also available is a monophonic chant version harmonized only by an ison (drone), which comes closer to the traditional music. Please see our website at 2

3 The Divine Liturgy of St. John Chrysostom In Modern English and Gree Harmonized Chant by N. Tais Scriptural hymn texts in English are from the King James Version of the Holy Bible. Other hymn texts are from the translations of Fr. George Papadeas, Fr. Nomios Vaporis, and the author. Permission is granted to users who wish to adapt the text to modern pronouns and verbs. The English parts of the Divine Liturgy which are intoned by the priest or deacon are from the translation of Fr. Nomios Vaporis, published by the Holy Cross Orthodox Press. Melodic material from original and other various sources, especially John Saellarides and George Anastassiou, has been adapted for use by Western church choirs and chanters. Let the people praise thee, O God; Let all the people praise thee. Psalm 67:3 DEDICATION This boo is dedicated to the priests and hierarchs whom I, the author, have had the honor to serve, especially Fr. John Poulos, of blessed memory, who tapped me to be his chanter; His Grace Bishop Timothy of Detroit, of blessed memory, who ased me to translate Byzantine chant hymns into English; and Fr. Constantine Christo, who wanted welldone Englishlanguage music in the choir. Thans to Fr. Michael Varlamos for requesting this boo. Copyright 2006 by Nancy Chaler Tais New Byzantium Publications 1900 Burley Rd. Williamston, MI USA 3

4 Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Ἱερεύς: Εὐλογημένη ἡ βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. a 4 jz n Á A ìþí. min. Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΤΕΝΗΣ Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. THE DIVINE LITURGY OF ST. JOHN CHRYSOSTOM Priest: Blessed is the ingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. a 4 jz n A men. THE GREAT LITANY In peace let us pray to the Lord. a14 a4 3 4 j jz Êý ñé å, å ëý ç óïí. Ky ri e, e le i son. Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καὶ τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. a24 a4 z s jz jz n t Êý ñé å, å ëý ç óïí. Ky ri e, e le i son. Ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου, εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ ἐκκλησιῶν καὶ τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. a3 a 44 z z s z jz jzn jz t Êý ñé å, å ëý ç óïí. Ky ri e, e le i son. Ὑπὲρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου καὶ τῶν μετὰ πίστεως, εὐλαβείας καὶ φόβου Θεοῦ εἰσιόντων ἐν αὐτῷ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. a4 44 z a 4 f s z jz jzn t Êý ñé å, å ëý ç óïí. Ky ri e, e le i son. 4 a1 a 24 4 j j Lord, have mer cy. For the peace of God and the salvation of our souls, let us pray to the Lord. a2 a 24 4 j j Lord, have mer cy. For peace in the whole world, for the stability of a3 a 24 4 j j Lord, have mer cy. For this holy house and for those who enter it with faith, reverence, and the fear of God, let us pray to the Lord. a4 24 a 4 f j j Lord, have mer cy.

5 Ὑπὲρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (τοῦ δεῖνος), τοῦ τιμίου πρεσβυτερίου, τῆς ἐν Χριστῷ διακονίας, παντὸς τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 5 a 44 z z s jz jz n t Êý ñé å, å ëý ç óïí. Ky ri e, e le i son. Ὑπὲρ τοῦ εὑσεβοῦς ἡμῶν ἔθνους, πάσης ἁρχῆς καὶ ἐξουσίας ἐν αὐτῷ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. For our father and Archbishop (Name), the honorable presbyters, the deacons in the service of Christ, and all the clergy and laity, let us pray to the Lord. a5 a 24 4 j j Lord, have mer cy. For our country, the president, and all those in public service, let us pray to the Lord. a6 a j jz Êý ñé å, å ëý ç óïí. Ky ri e, e le i son. Ὑπὲρ τῆς κοινώτητος και πόλεως ταύτης, πάσης a74 n z jz jz Êý ñé å, å ëý ç óïí. Ky ri e, e le i son. Ὑπὲρ εὐκρασίας ἀέρων, εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς καὶ καιρῶν εἰρηνικῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. a8 a 44 4 z z s z jz jzn jz t Êý ñé å, å ëý ç óïí. Ky ri e, e le i son. Ὑπὲρ πλεόντων, ὁδοιπορούντων, ἀεροπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, αἰχμαλώτων καὶ τῆς σωτηρίας αὐτῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. a9 44 z a 4 f s z jz jzn t Êý ñé å, å ëý ç óïí. Ky ri e, e le i son. a6 a 24 4 j j Lord, have mer cy. For this parish and city, for every city and country, and for the faithful who live in them, let us pray to the Lord. a7 a 24 4 j j Lord, have mer cy. For favorable weather, an abundance of the fruits of the earth, and for peaceful times, let us pray to the Lord. a8 a 24 4 j j Lord, have mer cy. For travelers by land, sea, and air, for the sic, the suffering, the captives, and for their salvation, let us pray to the Lord. a9 24 a 4 f j j Lord, have mer cy. 5

6 Ὑπὲρ τοῦ ρυσθῆναι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καὶ ἀνάγκης, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. aj a 44 4 z s jz jz n t Êý ñé å, å ëý ç óïí. Ky ri e, e le i son. Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς ὁ Θεὸς τῇ σῇ χάριτι. a4 aa4 z s i j t a a pp Êýñé å, å ëý çóïí. Kyri e, e le ison. *Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα. 4 During above petition mf Õðåñáãßá Èåïôüêå, óþ óïí ç ìüò. Iperayia Theotoe, so son i mas. After petition 3 4 j 3 j jz Óïé, Êý ñé å. Si, Ky ri e. (Χαμηλοφώνως.) Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, οὗ τὸ κράτος ἀνείκαστον καὶ ἡ δόξα ἀκατάληπτος οὗ τὸ ἔλεος ἀμέτρητον καὶ ἡ φιλανθρωπία ἄφατος αὐτός, έσποτα, κατὰ τὴν εὐσπλαγχνίαν σου, ἐπίβλεψον ἐφ' ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὸν ἅγιον οἶκον τοῦτον, καὶ ποίησον μεθ' ἡμῶν καὶ τῶν συνευχομένων ἡμῖν, πλούσια τὰ ἐλέη σου καὶ τοὺς οἰκτιρμούς σου. Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. a 4 jzn jz For our deliverance from all affliction, wrath, danger, and distress, let us pray to the Lord. aj a 24 4 j j Lord, have mer cy. Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, by Your grace. aa a 44 4 j j z i s jz n Lord, have mer cy. Remembering our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotoos and evervirgin Mary, with all the saints, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ, our God. During above petition a 3 4 = j pp After petition Most holy Theotoos, save us. a 3 4 j jz mf To you, O Lord. (Inaudible.) Lord, our God, whose power is beyond compare, and glory is beyond understanding; whose mercy is boundless, and love for us is ineffable: loo upon us and upon this holy house in Your compassion. Grant to us and to those who pray with us Your abundant mercy. For to You belong all glory, honor, and worship to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. a 4 jzn jz Á A ìßí. min. 6 Á men.

7 ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΑΝΤΙΦΩΝΟΝ ΤΗΕ FIRST ANTIPHON (From Psalm 102. On certain feasts, a different psalm is chanted. See newbyz.org.) 1. Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν κύριον καί πάντα τὰ ἐντός μου, τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ 2. Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν κύριον καὶ μὴ ἐπιλανθάνου πάσας τὰς ἀνταποδόσεις αὐτοῦ 3. Κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ ἡτοίμασεν τὸν θρόνον αὐτοῦ, καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ πάντων δεσπόζει. (Καὶ ψάλλεται τὸ Α Ἀντίφωνον, συνοδευόμενον ἀπὸ τὸ ἐφύμνιον:) 1. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me bless his holy name. 2. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. 3. The Lord has established his throne in the heavens; and His ingdom rules over all. (Verses above are to be chanted before the refrain below.) Moderato Refrain a4 J 6 4 j d Ôáéò ðñåó âåß áéò ôçò Èå ï Tes pres vi es tis The o a4 J j j j j j j ôüêïõ, Óþôåñ, Óþ óïí ç ìüò. to ou, So ter, So son i mas. Final time a 6 4 j d j j j Ôáéò ðñåó âåßáéò ôçò Èå ï ôü êïõ, Tes pres vi es tis Theo to ou, a 4 i j jz i j ij Moderato Refrain a4 J 6 4 j d Through the prayers of the The o a 4 j j j j i i J to os, Sa vior, save us. Final time a 6 4 j d j j j Through the prayers of the Theo to os, a 4 j i jzi j i j Óþ ôåñ, Óþ óïí ç ìüò. So ter, So son i mas. Savior, save us. 7

8 Ιερεύς: Ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. a 4 s s j t t Priest: In peace let us again pray to the Lord. a 2 4 j j Êý Ky ñé å, 'ëý ç óïí. ri e, 'le i son. Lord, have mer cy. Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς ὁ Θεὸς τῇ σῇ χάριτι. a 4 j a a 4 During above petition pp mf Õðåñáãßá Èåïôüêå, óþ óïí ç ìüò. Iperayia Theotoe, so son i mas. After petition 3 4 Êý ñé å, å ëý ç óïí. Ky ri e, e le i son. Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα. j 3 j jz Óïé, Êý ñé å. Si, Ky ri e. (Χαμηλοφώνως.) Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, σῶσον τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου τὸ πλήρωμα τῆς ἐκκλησίας σου φύλαξον ἁγίασον τοὺς ἀγαπῶντας τὴν εὐπρέπειαν τοῦ οἴκου σου Σὺ αὐτοὺς ἀντιδόξασον τῇ θεϊκῇ σου δυνάμει καὶ μὴ ἐγκαταλίπῃς ἡμᾶς τοὺς ἐλπίζοντας ἐπὶ σέ. Ὅτι σὸν τὸ κράτος καὶ σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. a 4 jzn jz Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, by Your grace. a 2 4 j j During above petition a 3 4 = j pp After petition Most holy Theotoos, save us. a 3 4 j jz mf Lord, have mer cy. Remembering our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotoos and ever virgin Mary, with all the saints, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ, our God. To you, O Lord. (Inaudible.) Lord our God, save Your people and bless Your inheritance; protect the whole body of Your Church; sanctify those who love the beauty of Your house; glorify them in return by Your divine power; and do not forsae us who hope in You. For yours is the dominion, the ingdom, the power, and the glory of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. a 4 jzn jz Á A ìßí. min. 8 Á men.

9 ΤΟ ΕΥΤΕΡΟΝ ΑΝΤΙΦΩΝΟΝ ΤΗΕ SECOND ANTIPHON (From Psalm 145. On certain feasts, a different psalm or refrain is chanted. See newbyz.org.) 1. Αἴνει, ἡ ψυχή μου, τὸν κύριον αἰνέσω κύριον ἐν τῇ ζωῇ μου, ψαλῶ τῷ θεῷ μου, ἕως ὑπάρχω. 2. Μακάριος οὗ ὁ θεὸς Ἰακώβ βοηθός αὐτοῦ, ἡ ἐλπὶς αὐτοῦ ἐπὶ κύριον τὸν θεὸν αὐτοῦ. 3. Βασιλεύσει κύριος εἰς τὸν αἰῶνα, ὁ θεός σου, Σιων, εἰς γενεὰν καὶ γενεάν. (Καὶ ψάλλεται τὸ Β Ἀντίφωνον, συνοδευόμενον ἀπὸ τὸ ἐφύμνιον:) 1. Praise the Lord, O my soul. While I live will I praise the Lord; I will sing praises to my God while I have my being. 2. Happy is he who has the God of Jacob for his help, whose hope is in the Lord his God. 3. The Lord shall reign for ever; your God, O Zion, to all generations. (Verses above are to be chanted before the refrain below.) a 4 Moderato Refrain J j a4 J Moderato Refrain j j j Óþ óïí ç ìüò Õé Ý Èå So son i mas I e The a zd s e z j t ïý ï á íá óôüò åê íå ou o a na stas e ne a 2 4 j 4 êñþí øüë ëïí ôáò óïé: ron psal lon das si: a i J O Son of God, Who a a j i rose from the dead, a j j save us who sing to you: a J i Áë Al ëç ëïý é á. (3) li lou i a. (3) Al le lu i a. (3) (After the final refrain, segue immediately to the next hymn.) 9

10 Ο ΜΟΝΟΓΕΝΗΣ ΥΙΟΣ Äüîá Ðáôñß êáé Õéþ êáé Áãßù Ðìåý ìá ôé, êáé íõí êáé áåß êáé åéò ôïõò áéþíáò ôùí áé Dhoxa Patri e Io, e Ayio Pnev ma ti, e nin e ai, e is tous eonas ton e Moderato y z s y a 4 i z i t a j i jz þ íùí. Á ìþí. Ï Ìï íï ãå íþò Õé üò êáé Ëü ãïò ôïõ Èå ïý á o non. A min. O Mo no ye nis I os e Lo gos toy The ou a a d j j èü íá ôïò õ ðüñ ùí, êáé êá ôá äå îü ìå íïò äé Ü ôçí ç ìå tha na tos i par hon, e a ta dhe xa me nos dhi a tin i me j a 6 4 j j 4 j j j ôýñáí óùôç ñß áí, óáñêù èþ íáé åê ôçò Á ãßáò Èå ï ôüêïõ, te ran so ti ri an, sar o thi ne e tis A yi as Theo toou, y a 6 j j j 4 j j j êáé á åé ðáñ èý íïõ Ìá ñß áò, á ôñýð ôùò åí áí èñù ðþ óáò, e a i meno mosso par the nou Ma ri as, a trep tos en an thro pi sas, a fj jz f 4 j j jz f j i óôáõñù èåßò ôå ñé óôý ï Èå üò èá íü ôù èá íá ôüí ðáôþ óáò, sta vro this te Chri ste o The os tha na to thana ton pa ti sas, a tempo åéò ùí ôçò Á ãß áò Ôñé Ü äïò óýí äï îá æü ìå íïò ôù Ðá is on tis A yi as Tri a dhos sin do xa zo me nos to Pa rall. y y a j j j a 6 4 d j 4 j jz j j i i ôñß êáé ôù Á ãß ù Ðíåý ìá ôé, óþ óïí ç ìüò. tri e to A yi o Pnev ma ti, so son i mas. 10

11 ONLY BEGOTTEN SON Moderato y s y a4 i j z i j i t now and forever Glory to the Father and to the Son, and to the Holy Spi rit, both and unto the ages of a ges. A men. a j j j jz j j Only be gotten Son and Word of God, al though you are im mortal, for the sae of a d j our sal va tion, you did con de scend in your hu mili ty, ta ing on a j 6 j j 4 j j flesh from the Ho ly The o to os, and e ver Vir gin Ma ry, with out y meno mosso a4 2 fj j j 4 4 j j j jz change did you be come man. You were cru ci fied, Christ, our God, by a f f j i a tempo primo y 6 y 4 3 j j j 4 j j 4 j death, upon death you have tram pled. As one of the Holy Trini ty, being a 2 j jz jj 4 4 j j i i i glorified to gether with the Father and the Holy Spirit, save us. rall. 11

12 Ιερεύς: Ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. a 4 s s j t t Priest: In peace let us again pray to the Lord. a 2 4 j j Êý Ky ñé å, 'ëý ç óïí. ri e, 'le i son. Lord, have mer cy. Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς ὁ Θεὸς τῇ σῇ χάριτι. Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, by Your grace. a 4 j Êý ñé å, å ëý ç óïí. Ky ri e, e le i son. a 2 4 j j Lord, have mer cy. Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα. a a 4 During above petition pp mf Õðåñáãßá Èåïôüêå, óþóïí ç ìüò. Iperayia Theotoe, so son i mas. After petition 3 4 j 3 j jz Óïé, Êý ñé å. Si, Ky ri e. (Χαμηλοφώνως.) Ὁ τὰς κοινὰς ταύτας καὶ συμφώνους ἡμῖν χαρισάμενος προσευχάς, ὁ καὶ δυσὶ καὶ τρισί, συμφωνοῦσιν ἐπὶ τῷ ὀνόματί σου, τὰς αἰτήσεις παρέχειν ἐπαγγειλάμενος Αὐτὸς καὶ νῦν τῶν δούλων σου τὰ αἰτήματα πρὸς τὸ συμφέρον πλήρωσον, χορηγῶν ἡμῖν ἐν τῷ μέλλοντι ζωὴν αἰώνιον χαριζόμενος. Ὅτι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Remembering our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotoos and ever virgin Mary, with all the saints, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ, our God. During above petition a 3 4 = j pp Most holy Theotoos, save us. After petition a 3 4 j jz mf To you, O Lord. (Inaudible.) Lord, You have given us grace to offer these common prayers with one heart. You have promised to grant the requests of two or three gathered in Your name. Fulfill now the petitions of Your servants for our benefit, giving us the nowledge of Your truth in this world, and granting us eternal life in the world to come. For You are a good and loving God, and to You we give glory, to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. (An Amen is chanted now, followed by the apolytiion of the day. Select from pp ) 12

13 ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ ΑΝΤΙΦΩΝΟΝ ΤΗΕ THIRD ANTIPHON (From Psalms 117 and 68. On certain feasts, a different psalm is chanted. See newbyz.org. The Beatitudes Matthew 5:312 may be substituted for the Third Antiphon.) Ψάλτης: Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ κύριος ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ. Chanter: This is the day that the Lord has made; let us be glad and rejoice in it. NOTE: On normal Sundays, the refrain is a Resurrection apolytiion in the Tone of the wee (pp. 1428) followed by the Small Entrance hymn below. On certain feasts, the apolytiion of the day is substituted or added. See newbyz.org for the proper hymns of the year. (Χαμηλοφώνως.) έσποτα Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ καταστήσας ἐν οὐρανοῖς τάγματα καὶ στρατιὰς ἀγγέλων καὶ ἀρχαγγέλων, εἰς λειτουργίαν τῆς σῆς δόξης, ποίησον σὺν τῇ εἰσόδῳ ἡμῶν, εἴσοδον ἁγίων ἀγγέλων γενέσθαι, συλλειτουργούντων ἡμῖν καὶ συνδοξολογούντων τὴν σὴν ἀγαθότητα. Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. (Inaudible.) Master and Lord our God, You have established in heaven the orders and hosts of angels and archangels to minister to Your glory. Grant that the holy angels may enter with us that together we may serve and glorify Your goodness. For to You belong all glory, honor, and worship to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. Amen. Σοφία Ὀρθοί. Η ΜΙΚΡΑ ΕΙΣΟ ΟΣ Wisdom. Let us be attentive. Ήχος Β. a 4 d 6 4 j 4 j 3 4 j jz4 4 j ÄÝõôå ðñïóêõ íþóùìåí êáé ðñï óðý óù ìåí ñé óôþ. Óþóïí ç Dhefte pro si ni somen e pro spe so men Chri sto. So son i a zd s j j j t ìüò Õé Ý Èå ïý, ï áíá óôüò åê íå êñþí, øüëëïí ôáò óïé áëëç ëïý é á. mas I e The ou o a na stas e ne ron psal lon das si al li lou i a. THE SMALL ENTRANCE a 4 d jz j d jz j jj j Come let us bow down and wor ship Christ,. O Son of God, who a a j i j j i rose from the dead, save us who sing to thee: Al le lu i a. (On certain feasts, the text of the Small Entrance hymn is different. See newbyz.org.) Second Tone Ψάλτης: Αἰνεσάτωσαν αὐτὸν οἱ οὐρανοὶ καὶ ἡ γῆ. Chanter: Let the heavens and the earth praise Him. (The Resurrection or festal apolytiion is repeated, followed by other apolytiia of the day. Normally, the apolytiion of the name of the local church Ναού follows after.) 13

14 Moderato a 434 n j Ðñï óôá óß á ôùí ñé óôé á íþí á êá ôáß ó õí Pro sta si a ton Chri sti a non a a te schin O pro tec tion of Chris tians which can not be put to a 4 j dd KONTAKION OF THE THEOTOKOS (NORMAL SUNDAYS) 6 4 ôå, ìå óé ôåß á ðñüò ôïí Ðïé ç ôþí á ìå ôü èå ôå, ìç ðá te, me si ti a pros ton Pi i tin a me ta the te, mi pa shame, Me di ation un to the Cre a tor un wav er ing, do not j j a j 34 z ñß äçò á ìáñ ôù ëþí äå ç óå þí öù íüò, áë ëü ri dhis a mar to lon dhe i se on fo nas, al la turn from the plead ing voi ces of those who have sinned, but come ðñü öèá óïí, ùò á ãá èþ, åéò ôçí âï Þ èåé áí ç ìþí, ôùí ðé pro fthason, os a ya thi, is tin vo i thi an i mon, ton pi quicly now un to the aid of all the faith ful who cry out un to a dd z j a j 64 j 4 j óôþò êñáõ ãá æüí ôùí óïé. ÔÜ õ íïí åéò ðñå óâåß áí êáé stos rav ya zon don si. Ta hi non is pre svi an e you, who are ind and good. Hast en your in ter ces sion, and a j 4 óðåý óïí åéò é êå óß áí, õ ðñï óôá ôåý ïõ óá á spev son is i e si an, i pro sta tev ou sa a speed i ly mae sup pli ca tion, for you at all times will pro a j 4 j j j 34 j jz 4 i j åß, Èå ï ôü êå, ôùí ôé ìþí ôùí óå. i, The o to e, ton ti mon ton se. tect, The o to os, those who hon or you.

15 On certain feasts, the ontaion of the feast is substituted. Among seasonal ontaia, during the season of the Aathist hymn, the ontaion is Τῆ ὑπερμὑ περμάχῳ Mighty Defender, during the Paschal season, Εἰ καί ί ἐν ἐ τάφῳ τ Into the Grave is the ontaion, and during the season of the Nativity of Christ, it is Ἡ Παρθένος σήμερον σ On this Day, the Virgin. See the newbyz.org for the festal ontaion of the day. Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Let us pray to the Lord. a4 s s j t t a 2 4 j j Êý Ky ñé å, 'ëý ç óïí. ri e, 'le i son. Lord, have mer cy. (Χαμηλοφώνως.) Ὁ Θεὸς ὁ ἅγιος, ὁ ἐν ἁγίοις ἀναπαυόμενος, ὁ τρισαγίῳ φωνῇ ὑπὸ τῶν Σεραφεὶμ ἀνυμνούμενος καὶ ὑπὸ τῶν Χερουβεὶμ δοξολογούμενος καὶ ὑπὸ πάσης ἐπουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος, ὁ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι παραγαγὼν τὰ σύμπαντα ὁ κτίσας τὸν ἄνθρωπον κατ' εἰκόνα σὴν καὶ ὁμοίωσιν καὶ παντί σου χαρίσματι κατακοσμήσας ὁ διδοὺς αἰτοῦντι σοφίαν καὶ σύνεσιν καὶ μὴ παρορῶν ἁμαρτάνοντα, ἀλλὰ θέμενος ἐπὶ σωτηρίᾳ μετάνοιαν ὁ καταξιώσας ἡμᾶς τοὺς ταπεινοὺς καὶ ἀναξίους δούλους σου καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ στῆναι κατενώπιον τῆς δόξης τοῦ ἁγίου σου θυσιαστηρίου καὶ τὴν ὀφειλομένην σοι προσκύνησιν καὶ δοξολογίαν προσάγειν Αὐτός, έσποτα, πρόσδεξαι καὶ ἐκ στόματος ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν τὸν τρισάγιον ὕμνον καὶ ἐπίσκεψαι ἡμᾶς ἐν τῇ χρηστότητί σου. Συγχώρησον ἡμῖν πᾶν πλημμέλημα ἑκούσιόν τε καὶ ἀκούσιον ἁγίασον ἡμῶν τὰς ψυχὰς καὶ τὰ σώματα καὶ δὸς ἡμῖν ἐν ὁσιότητι λατρεύειν σοι πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς ἡμῶν πρεσβείαις τῆς ἁγίας Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν ἁγίων, τῶν ἀπ' αἰῶνός σοι εὐαρεστησάντων. (Inaudible.) Holy God, You dwell among Your saints. You are praised by the Seraphim with the thrice holy hymn and glorified by the Cherubim and worshiped by all the heavenly powers. You have brought all things out of nothing into being. You have created man and woman in Your image and lieness and adorned them with all the gifts of Your grace. You give wisdom and understanding to the supplicant and do not overloo the sinner but have established repentance as the way of salvation. You have enabled us, Your lowly and unworthy servants, to stand at this hour before the glory of Your holy altar and to offer to You due worship and praise. Master, accept the thrice holy hymn also from the lips of us sinners and visit us in Your goodness. Forgive our voluntary and involuntary transgressions, sanctify our souls and bodies, and grant that we may worship and serve You in holiness all the days of our lives, by the intercessions of the holy Theotoos and of all the saints who have pleased You throughout the ages. Ὅτι ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. For You are holy, our God, and to You we give glory, to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. 15

16 Ο ΤΡΙΣΑΓΙΟΣ ΥΜΝΟΣ THE THRICEHOLY HYMN (On the Nativity of Christ, Theophany, Pascha, and Pentecost, the processional hymn Όσοι εἰς ε ς Χριστόν As Many of You is substituted. On feasts of the Holy Cross, the substitution is Τὸν Σταυρόν Σου Before Thy Cross. ) Moderato a R 4 n x J 6 jz j j 4 j j jj Á A ìþí. ãé ïò ï Èå üò, min. A yi os o The os, Ίερεύς: ύναμις. (Before the D. S.) 4 i a j j j 64 j j j 4 i ãé ïò Éó õ ñüò, ãéïò Á A yi os Is hi ros, Ayios A a j d jz j j j j èü íá ôïò å ëýç óïí ç tha na tos e le i son i a jz j n J Äüîá Ðáôñß ìüò. (3) êáé Õéþ êáé Áãßù mas. (3) Dhoxa Patri, etc. íõí êáé áåß êáé åéò Ðìåý ìá ôé, êáé ôïõò áéþíáò ôùí áé Pnev ma ti, e nin e ai, etc. a z a 4 3 jz 4 j d þíùí. Á ìþí. ãéïò Á èü íá A min. Ayios A tha na a jz j n j z j j j j i ôïò å ëýç óïí ç ìüò. tos e le i son i mas. y= i y= i Moderato a 4 n J jz j j i j j A Migh men. Ho ly God, Ho ly a j j j jz d ty, Ho ly Im mor a jz j n J j z i j j jz tal have mer cy on us. (3) a 4 3 z Glory to the Father and to the Son, and to the Holy Spi rit, both a jz now and forever and unto the ages of a ges. A men. a 4 j jz d jz Ho mer ly Im mor tal have a j n i j j jz cy on us. Priest: With strength. (Before the D. S.) 16

17 Maestoso (Optional instead of the D. S. al fine.) ΥΝΑΜΙΣ a j * j i i i i Äý íá ìéò. ãé ïò ï Èå üò, Dhi na mis. A yi os o The os, Ήχος Β a j 6 i i i i 4 i z ãé ïò Éó õ ñüò, ãé ïò Á A yi os Is hi ros, A yi os A a 4 j jz i i i i i èü íá ôïò å ëý ç óïí ç ìüò. tha na tos e le i son i mas. Maestoso With strength! Ho ly God, Ho ly and Migh ty, Ho ly and Im a jzn j j i i i i i i * WITH STRENGTH Second Tone j a jz i i i i i mor tal One have mer cy on us. *This note may be droned on a neutral syllable. (For liturgies where a hierarch is presiding, a more lengthy Trisagion hymn is chanted. See newbyz.org.) 17

18 Σοφία. Πρόσχωμεν. (Ὁ Ἀναγνώστης ἀναγινώσκει τὴν τεταγμένην ἀποστολικὴν περικοπὴν.) a 4 y= i j Εἰρήνη σοι τῷ ἀναγινώσκοντι. Áëëçëïýéá, Áëëçëïýéá, Áëëç ëïý é á. Allilouia, Allilouia, Alli lou i a. (Χαμηλοφώνως.) Ἔλλαμψον ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, φιλάνθρωπε, έσποτα, τὸ τῆς Σῆς θεογνωσίας ἀκήρατον φῶς, καὶ τοὺς τῆς διανοίας ἡμῶν διάνοιξον ὀφθαλμοὺς εἰς τὴν τῶν εὐαγγελικῶν Σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ἔνθες ἡμῖν καὶ τὸν τῶν μακαρίων Σου ἐντολῶν φόβον, ἵνα τὰς σαρκικὰς ἐπιθυμίας πάσας καταπατήσαντες, πνευματικὴν πολιτείαν μετέλθωμεν, πάντα τὰ πρὸς εὐαρέστησιν τὴν Σὴν καὶ φρονοῦντες καὶ πράττοντες. Σὺ γὰρ εἶ ὁ φωτισμὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν, Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ Σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, σὺν τῷ ἀνάρχῳ Σου Πατρὶ καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ Σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Σοφία. Ὀρθοί, ἀκούσωμεν τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελίου. Εἰρήνη πᾶσι. a4 j j Êáé ôù ðíåõ ìá ôß óïõ. Ke to pnev ma ti sou. Wisdom. Let us be attentive. (The designated epistle passage is read.) Peace be with you, the reader. a 4 y= i j a 4 Alleluia, Alleluia, Alle n lu i a. (Inaudible.) Shine within our hearts, loving Master, the pure light of Your divine nowledge and open the eyes of our minds that we may comprehend the message of your Gospel. Instill in us also reverence for Your blessed commandments, so that having conquered sinful desires, we may pursue a spiritual life, thining and doing all those things that are pleasing to You. For You, Christ our God, are the light of our souls and bodies, and to You we give glory together with Your Father who is without beginning and Your all holy, good, and life giving Spirit, now and forever and to the ages of ages. Amen. Wisdom. Arise. Let us hear the holy Gospel. Peace be to all. j j And to your spi rit. Ἐκ τοῦ κατὰ (Ὄνομα) Ἁγίου Εὐαγγελίου τὸ ἀνάγνωσμα. a 4 y= i j Äüîá Óïé, Êýñéå, äü îá Óïé. Dhoxa Si, Kyrie, dho xa Si. The reading is from the holy Gospel according to (Name). Let us be attentive. a4 y= i j j Glory to you, O Lord, Glo ry to you. (Καὶ ἀναγινώσκει τὴν τεταγμένην περικοπὴν τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου) a 4 y= i j Äüîá Óïé, Êýñéå, äü îá Óïé. Dhoxa Si, Kyrie, dho xa Si. (The designated passage of the Holy Gospel a4 y= i j j Glory to you, O Lord, Glo ry to you. 18

19 A homily on the scripture reading is usually delivered here. On some occasions this homily may be delivered at a different point in the Divine Liturgy. (Χαμηλοφώνως.) Πάλιν καὶ πολλάκις Σοὶ προσπίπτομεν καὶ Σοῦ δεόμεθα, ἀγαθὲ καὶ φιλάνθρωπε, ὅπως, ἐπιβλέψας ἐπὶ τὴν δέησιν ἡμῶν, καθαρίσῃς ἡμῶν τὰς ψυχὰς καὶ τὰ σώματα ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, καὶ δῴης ἡμῖν ἀνένοχον καὶ ἀκατάκριτον τὴν παράστασιν τοῦ ἁγίου Σου θυσιαστηρίου. Χάρισαι δέ, ὁ Θεός, καὶ τοῖς συνευχομένοις ἡμῖν προκοπὴν βίου καὶ πίστεως καὶ συνέσεως πνευματικῆς δὸς αὐτοῖς πάντοτε μετὰ φόβου καὶ ἀγάπης λατρεύειν Σοι, ἀνενόχως καὶ ἀκατακρίτως μετέχειν τῶν ἁγίων Σου Μυστηρίων, καὶ τῆς ἐπουρανίου Σου βασιλείας ἀξιωθῆναι. (Inaudible.) Again, we bow before You and pray to You, O good and loving God. Hear our supplication: cleanse our souls and bodies from every defilement of flesh and spirit, and grant that we may stand before Your holy altar without blame or condemnation. Grant also, O God, progress in life, faith, and spiritual discernment to the faithful who pray with us, so that they may always worship You with reverence and love, partae of Your Holy Mysteries without blame or condemnation, and become worthy of your heavenly ingdom. Ὅπως, ὑπὸ τοῦ κράτους Σου πάντοτε φυλαττόμενοι, Σοὶ δόξαν ἀναπέμπωμεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. a 4 jzn Á A ìßí. min. (Ψαλλομένου τοῦ Χερουβικοῦ ὁ Ἱερεύς λέγει χαμηλοφώνως): Οὐδεὶς ἄξιος τῶν συνδεδεμένων ταῖς σαρκικαῖς ἐπιθυμίαις καὶ ἡδοναῖς προσέρχεσθαι ἢ προσεγγίζειν ἢ λειτουργεῖν Σοι, Βασιλεῦ τῆς δόξης τὸ γὰρ διακονεῖν Σοι μέγα καὶ φοβερὸν καὶ αὐταῖς ταῖς ἐπουρανίaις υνάμεσιν. Ἀλλ' ὅμως, διὰ τὴν ἄφατον καὶ ἀμέτρητόν Σου φιλανθρωπίαν, ἀτρέπτως καὶ ἀναλλοιώτως γέγονας ἄνθρωπος, καὶ Ἀρχιερεὺς ἡμῶν ἐχρημάτισας, καὶ τῆς λειτουργικῆς ταύτης καὶ ἀναιμάκτου θυσίας τὴν ἱερουργίαν παρέδωκας ἡμῖν, ὡς εσπότης τῶν ἁπάντων. Σὺ γὰρ μόνος, Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν, δεσπόζεις τῶν ἐπουρανίων καὶ τῶν ἐπιγείων, ὁ ἐπὶ θρόνου χερουβικοῦ ἐποχούμενος, ὁ τῶν Σεραφεὶμ Κύριος καὶ Βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ, ὁ μόνος Ἅγιος καὶ ἐν ἁγίοις ἀναπαυόμενος. Σὲ τοίνυν δυσωπῶ, τὸν μόνον ἀγαθὸν καὶ εὐήκοον. Ἐπίβλεψον ἐπ' ἐμὲ τὸν ἁμαρτωλὸν καὶ ἀχρεῖον δοῦλόν Σου, καὶ καθάρισόν μου τὴν ψυχὴν καὶ τὴν καρδίαν ἀπὸ συνειδήσεως πονηρᾶς, καὶ ἱκάνωσόν με τῇ δυνάμει τοῦ Ἁγίου Σου Πνεύματος, ἐνδεδυμένον τὴν τῆς Ἱερατείας χάριν, παραστῆναι τῇ ἁγίᾳ Σου ταύτῃ τραπέζῃ καὶ ἱερουργῆσαι τὸ ἅγιον καὶ ἄχραντόν Σου Σῶμα καὶ τὸ τίμιον Αἷμα. Σοὶ γὰρ προσέρχομαι, κλίνας τὸν ἑμαυτοῦ αὐχένα, καὶ δέομαί Σου. Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν Σου ἀπ' ἐμοῦ, μηδὲ ἀποδοκιμάσῃς με ἐκ παίδων Σου ἀλλ' ἀξίωσον προσενεχθῆναί Σοι ὑπ' ἐμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ καὶ ἀναξίου δούλου Σου τὰ δῶρα ταῦτα. Σὺ γὰρ εἶ ὁ προσφέρων καὶ προσφερόμενος καὶ προσδεχόμενος καὶ διαδιδόμενος, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ Σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, σὺν τῷ ἀνάρχῳ Σου Πατρὶ καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ Σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. And grant that always guarded by Your power we may give glory to You, the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. a 4 jzn A men. (While the Cherubic Hymn is being sung, the Priest prays inaudibly:) No one bound by worldly desires and pleasures is worthy to approach, draw near or minister to You, the King of glory. To serve You is great and awesome even for the heavenly powers. But because of Your ineffable and immeasurable love for us, You became man without alteration or change. You have served as our High Priest, and as Lord of all, and have entrusted to us the celebration of this liturgical sacrifice without the shedding of blood. For You alone, Lord our God, rule over all things in heaven and on earth. You are seated on the throne of the Cherubim, the Lord of the Seraphim and the King of Israel. You alone are holy and dwell among Your saints. You alone are good and ready to hear. Therefore, I implore you, loo upon me, Your sinful and unworthy servant, and cleanse my soul and heart from evil consciousness. Enable me by the power of Your Holy Spirit so that, vested with the grace of priesthood, I may stand before Your holy Table and celebrate the mystery of Your holy and pure Body and Your precious Blood. To you I come with bowed head and pray: do not turn Your face away from me or reject me from among Your children, but mae me, Your sinful and unworthy servant, worthy to offer to You these gifts. For You, Christ our God, are the Offerer and the Offered, the One who receives and is distributed, and to You we give glory, together with Your eternal Father and Your holy, good and life giving Spirit, now and forever and to the ages of ages. Amen. 19

20 ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ A Lento a d d 4 jf j i j f ej j i j j i j Ïé ôá å ñïõ âßì ìõ óôé êþò åé êï íß I ta che rou vim, my sti os i o ni a d d fj fj z s f fz s i jf ej j i i i i i æïí ôåò êáé ôç zon des, e ti a d d fj j jj j i ei i i e d dz iz s i æù zo ïðïé þ Ôñé Ü äé, opi o Tri a dhi, e e j y e I a d d i i j j i j fj ej e j i Ôñé Ü äé ôïí ôñé óü ãé ïí Tri a dhi ton tri sa yi on z s f f f ej e a d d i j j ej j i j j j j ýì íïí ðñï óü äïí ôåò. ÐÜ óáí ôçí âé im non, pro sa dhon des. Pa san tin vi j e e a d d jj j j e j j i j j i fj ej j i ù ôé êþí á ðï èþ ìå èá ðüóáí ìý ñé ìíáí, o ti in a po tho me tha pa san me ri mnan, a d d C z s f 6 i jz 4 j 4 ej f j jz ùò ôïí âáóé ëý á ôùí üëùí õðï äå îü ìå íïé... os ton va si le a ton o lon i podhe xo me ni B

21 A Lento THE CHERUBIC HYMN We, who my sti c'ly repre sent the Che a d d 4 f j j j i fj j jz ej j i jj jz 6 4 fj iz a d d4 4f j z s f fz s f ej j i i i i j j fj i ru bim, sing the thrice a d d j ei e d dz s e j j i i i i i i holy hymn, thrice ho ly, thrice e y I e a d d i j j j j fj ej e j j ho ly hymn, thrice holy hymn to the Tri ni ty, to the a d d z s f f f B ej e i j j ej j i j j j j life gi ving Tri ni ty. Let us lay a a d d j e e jj j j e j j i j j i fj ej j i side all cares, let us lay a side all the cares of life, a d d C z i s f 6 4 jz 4 ej j f jz that we may re ceive Him, who is the King of all. 21

22 Πάντων ὑμῶν, μνησθείη Κύριος ὁ Θεὸς ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ πάντοτε νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. May the Lord, our God, remember us all in His ingdom, now and forever and to the ages of ages. a d d4 e z s 4 j j j i mf Á ìþí....ôáéò áã ãå ëé êáßò á ï ñü A min....tes an ghe li es a o ra z s e a d d e z j j 6 j f t i 4 i ej dim. y 4 ej fj j ôùò äï ñõ öï ñïý ìå íïí ôü îå óéí. tos dho ri fo roy me non ta xe sin. a d d sustain on "ah" pp ΤΑΙΣ ΑΓΓΕΛΙΚΑΙΣ m i fj i ( dj ) j i fj i j j i fj i j i Áë ëç ëïý é á, áë ëç ëïý é á, áë ëç ëïý é á. Al li lou i a, al li lou i a, al li lou i a. A men. For we have re ceived the King of all, who is in e z s s e a d d4 4 j j j j j z t mf Allegretto e a d d jz j j jz 6 4 j i j ej f vi si bly at ten ded by the an ge lic hosts. a d d sustain on "ah" pp Al THE ANGELIC HOSTS 22 y 4 fj ej j i m fj i ( dj ) j i fj i j j i fj i j i le lu i a, Al le lu i a, Al le lu i a.

23 2 ΠΛΗΡΩΤΙΚΑ Πληρώσωμεν τὴν δέησιν ἡμῶν τῷ Κυρίῳ. 1 a f 4 j Êý ñé å, å ëý ç óïí. Ky ri e, e le i son. Ὑπὲρ τῶν προτεθέντων τιμίων ώρων, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. a f z s 4 z j t 1 a f2 4 j j 2 PETITIONS Let us complete our prayer to the Lord. Lord have mer cy. For the precious gifts here presented, let us pray to the Lord. a f2 4 j j Êý Ky ñé å, å ëý ç óïí. ri e, e le i son. Lord have mer cy. Ὑπὲρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου καὶ τῶν μετὰ πίστεως, εὐλαβείας καὶ φόβου Θεοῦ εἰσιόντων ἐν αὐτῷ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 3 a f2 4 e j For this holy house and for those who enter it with faith, reverence, and the fear of God, let us pray to the Lord. 3 a f2 4 e j j Êý Ky ñé å, 'ëý ç óïí. ri e, 'le i son. Lord have mer cy. Ὑπὲρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καὶ ἀνάγκης, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 4 a f4 4 j For our deliverance from all affliction, wrath, danger, and distress, let us pray to the Lord. 1 a f2 4 j j Êý Ky ñé å, å ëý ç óïí. ri e, e le i son. Lord have mer cy. Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς ὁ Θεὸς τῇ σῇ χάριτι. 5 a f4 4 z s j t Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, by Your grace. 1 a f2 4 j j Êý Ky ñé å, å ëý ç óïí. ri e, e le i son. 23 Lord have mer cy.

24 Τὴν ἡμέραν πᾶσαν, τελείαν, ἁγίαν, εἰρηνικὴν καὶ ἀναμάρτητον, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα. a f1 f3 4 j j j Ðá ñü ó ïõ Êý ñé å. Pa ra schou Ky ri e. Ἄγγελον εἰρήνης, πιστὸν ὁδηγόν, φύλακα τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα. a f2 f3 4 j j j Ðá ñü ó ïõ Êý ñé å. Pa ra schou Ky ri e. Συγγνώμην καὶ ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν καὶ τῶν πλημμελημάτων ἡμῶν, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα. a f3 4 j j j Ðá ñü ó ïõ Êý ñé å. Pa ra schou Ky ri e. Τὰ καλὰ καὶ συμφέροντα ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, καὶ εἰρήνην τῷ κόσμῳ, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα. a f4 f3 4 j j j For a perfect, holy, peaceful, and sinless day, let us as the Lord. a f1 f3 4 jz jz j jz jz Grant this, O Lord. For an angel of peace, a faithful guide, a guardian of our souls and bodies, let us as the Lord. a f2 f3 4 jz jz j jz jz Grant this, O Lord. For forgiveness and remission of our sins and transgressions, let us as the Lord. a f3 4 j jz j jz Grant this, O Lord. For all that is good and beneficial to our souls, and for peace in the world, let us as the Lord. a f4 f3 4 jz j jz Ðá ñü ó ïõ Êý ñé å. Pa ra schou Ky ri e. Τὸν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἐν εἰρήνῃ καὶ μετανοίᾳ ἐκτελέσαι, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα. a f5 f2 4 s z t Ðá ñü ó ïõ Êý ñé å. Pa ra schou Ky ri e. Χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά, καὶ καλὴν ἀπολογίαν τὴν ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ, αἰτησώμεθα. a f6 f2 4 s z t Ðá Pa ñü ó ïõ Êý ñé å. ra schou Ky ri e. 24 Grant this, O Lord. For the completion of our lives in peace and repentance, let us as the Lord. a f5 f3 4 jz j jz Grant this, O Lord. For a Christian end to our lives, peaceful, without shame and suffering, and for a good account before the awesome judgment seat of Christ, let us as the Lord. a f6 f3 4 jz j jz Grant this, O Lord.

25 Τῆς παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα. a fduring above petition 4 pp a f mf 4= 4 Õðåñáãßá Èåïôüêå, óþóïí ç ìüò. Iperayia Theotoe, so son i mas. After petition 3 4 j 3 j jz Óïé, Êý ñé å. Si, Ky ri e. (Χαμηλοφώνως.) Κύριε, ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ὁ μόνος Ἅγιος, ὁ δεχόμενος θυσίαν αἰνέσεως παρὰ τῶν ἐπικαλουμένων Σε ἐν ὅλῃ καρδίᾳ, πρόσδεξαι καὶ ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν τὴν δέησιν, καὶ προσάγαγε τῷ ἁγίῳ Σου θυσιαστηρίῳ. Καὶ ἱκάνωσον ἡμᾶς προσενεγκεῖν Σοι δῶρά τε καὶ θυσίας πνευματικὰς ὑπὲρ τῶν ἡμετέρων ἁμαρτημάτων καὶ τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων. Καὶ καταξίωσον ἡμᾶς εὑρεῖν χάριν ἐνώπιόν Σου, τοῦ γενέσθαι Σοι εὐπρόσδεκτον τὴν θυσίαν ἡμῶν, καὶ ἐπισκηνῶσαι τὸ Πνεῦμα τῆς χάριτός Σου τὸ ἀγαθὸν ἐφ' ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ προκείμενα δῶρα ταῦτα καὶ ἐπὶ πάντα τὸν λαόν Σου. ιὰ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ, μεθ' οὗ εὐλογητὸς εἶ, σὺν τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. a 4 jzn jz Remembering our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotoos and evervirgin Mary, with all the saints, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ, our God. a 3 4 = j f During above petition pp Most holy Theotoos, save us. After petition a f 3 4 j jz mf To you, O Lord. (Inaudible.) Lord, God Almighty, You alone are holy. You accept a sacrifice of praise from those who call upon You with their whole heart. Receive also the prayer of us sinners and let it reach Your holy altar. Enable us to bring before You gifts and spiritual sacrifices for our sins and for the transgressions of the people. Mae us worthy to find grace in Your presence so that our sacrifice may be pleasing to you and that Your good and gracious Spirit may abide with us, with the gifts here presented, and with all Your people. Through the mercies of Your only begotten Son with whom You are blessed, together with Your all holy, good, and life giving Spirit, now and forever and to the ages of ages. a4 jzn jz Á A ìþí. min. A men. Εἰρήνη πᾶσι. a f4 4 j j Êáé ôù ðíåõ ìá ôß óïõ. Ke to pnev ma ti sou. Peace be to all. a f 4 n j j And to your spi rit. 25

26 Ἀγαπήσωμεν ἀλλήλους, ἵνα ἐν ὁμονοίᾳ Let us love one another that with one mind we Moderato a f4 4 j jz j j z s t Ðá Pa Moderato ΠΑΤΕΡΑ, ΥΙΟΝ, ΚΑΙ ΑΓΙΟΝ ΠΜΕΥΜΑ ôý ñá, Õé üí, êáé ãé ïí Ðíåý ìá, Ôñé te ra, I on, ai A yi on Pnev ma, Tri a f j j j j j jz Ü äá ï ìï ïý óé ïí êáé á þ ñé óôïí. a dha o mo ou si on e a ho ri ston. THE FATHER AND SON AND HOLY SPIRIT jz a f 4 j jz j j j z z s t The Fa ther and Son and Ho ly Spi rit, the a f j j j j j i Tri ni ty one in es sence and in se p'ra ble. (When more than one clergyman is celebrating the liturgy, the following hymn is chanted in the place of the above hymn.) ΑΓΑΠΗΣΩ ΣΕ ΚΥΡΙΕ 26 Ήχος Α Adapted from Hieromon Gregory Moderato a f 4 6 j 4 j j 4 6 j j 4 e Áãá ðþ óù óå, Êý ñéå, ç é ó ýò ìïõ, Êýñéïò óôåñå ù Agha pi so se, Ky rie, i i schis mou, Kyrios stere o a f 4 f j j j j j ìü ìïõ êáé êá ôá öõ ãþ ìïõ êáé ñý óôçò ìïõ. ma mou e a ta fi yi mou e ri stis mou. y j

27 I WILL LOVE YOU, O LORD First Tone Adapted from Hieromon Ephraim Moderato a f4 4 j j j jz j e I will love you, O Lord, my Strength. The Lord is my a f j f j j j j j roc and my for tress and my de li ver er. Τὰς θύρας, τὰς θύρας. Ἐν σοφίᾳ πρόσχωμεν. ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ Πιστεύω εἰς ε ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανο ο ρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατ ρατῶν τε πάντων καὶ ὶ ἀοράτων. ἀ Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησο ησοῦν Χριστόν, τὸν τ Υἱὸ Υ ἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν τ αἰώνωνα ώνων Φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθιν ληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινο ληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ο ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι' οὗ ο τὰ πάντα ἐγένετο. Τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν τ οὐρανο ρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ὶ ἐνανθρωπήσαντα. ἐ Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα. Καὶ ἀναστάντα τῇ τ τρίτῃ ἡμέρα ἡ κατὰ τὰς Γραφάς. Καὶ ὶ ἀνελθόντα ἀ εἰς ε τοὺς οὐρανοο ρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός. Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας ζ καὶ νεκρούς, οὗ ο τῆς βασιλείας οὐκ ο ἔσται τέλος. Καὶ εἰς τὸ τ Πνεῦμα τὸ τ Ἅγιον, τὸ τ Κύριον, τὸ τ ζωοποιόν, τὸ τ ἐκ ἐ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ τ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ τ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν. Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ ὶ Ἀποστολικ ποστολικὴν Ἐκκλησίαν. Ὁμολογ μολογῶ ἓν ἓ βάπτισμα εἰς ε ἄφεσιν ἁμαρτι μαρτιῶν. Προσδοκῶ ἀνάστασιν ἀ νεκρῶν. ν. Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶ α ἰῶνος. Ἀμήν. The doors! The doors! In wisdom, let us be attentive. THE CREED I believe in one God, Father Almighty, Creator of heaven and earth, and of all things visible and invisible. And in one Lord, Jesus Christ, the onlybegotten Son of God, begotten of the Father before all ages; Light of Light, true God of true God, begotten, not created, of one essence with the Father, through Whom all things were made. Who for us men and for our salvation came down from heaven and was incarnate of the Holy Spirit and of the Virgin Mary, and became man. He was crucified for us under Pontius Pilate, and suffered and was buried; and He rose on the third day, according to the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father; and He will come again with glory to judge the living and the dead; His Kingdom shall have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the Creator of Life, Who proceeds from the Father, Who together with the Father and the Son is worshipped and glorified, Who spoe through the prophets. In one, holy, catholic and apostolic Church. I confess one Baptism for the forgiveness of sins. I loo for the resurrection of the dead, and the life of the age to come. Amen. 27

28 Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Ίερεύς: Στῶμεν καλῶς στῶμεν μετὰ φόβου πρόσχωμεν τὴν ἁγίαν Ἀναφορὰν ἐν εἰρήνῃ προσφέρειν. a f 4 j ëå ïí åé ñþ íçò, èõ E le on i ri nis, thi a f j j óß áí áé íý óå ùò. si an e ne se os. Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς καὶ ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἴη μετὰ πάντων ὑμῶν. a f 4 j j Êáé ìå Ke me Ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας. ôü ôïõ ðíåõ ìá ôüò óïõ. ta tou pnevma tos sou. a f3 4 j j jz jz ï ìåí ðñïò ôïí Êýñé ïí. E homen pros ton Kyri on. Εὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ. a f 4 j jj i îé ïí êáé äß êáé ïí. A xi on e dhi e on. a f 4 j jz jz a f4 4 THE HOLY OFFERING Priest: Let us stand well. Let us stand in awe. Let us be attentive, that we may present the holy offering in peace. sa A mer cy of peace, a a f jz cri fice of praise. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God the Father, and the communion of the Holy Spirit, be with all of you. n j j Let us lift up our hearts. a f3 4 n jz We have And with your spi rit. Let us give thans unto the Lord. lifted them up to the Lord. a f4 4 j j It is pro per and right. (Χαμηλοφώνως.) Ἄξιον καὶ δίκαιον σὲ ὑμνεῖν, σὲ εὐλογεῖν, σὲ αἰνεῖν, σοὶ εὐχαριστεῖν, σὲ προσκυνεῖν ἐν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας σου. Σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἀνέκφραστος, ἀπερινόητος, ἀόρατος, ἀκατάληπτος, ἀεὶ ὤν, ὡσαύτως ὤν, σὺ καὶ ὁ μονογενής σου Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦμά σου τὸ Ἅγιον. Σὺ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς παρήγαγες, καὶ παραπεσόντας ἀνέστησας πάλιν, καὶ οὐκ ἀπέστης πάντα ποιῶν, ἕως ἡμᾶς εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνήγαγες καὶ τὴν βασιλείαν σου ἐχαρίσω τὴν μέλλουσαν. Ὑπὲρ τούτων ἁπάντων εὐχαριστοῦμέν σοι καὶ τῷ μονογενεῖ σου Ὑἱῷ καὶ τῷ Πνεύματί σου τῷ Ἁγίῳ, ὑπὲρ πάντων ὧν ἴσμεν καὶ ὧν οὐκ ἴσμεν, τῶν φανερῶν καὶ ἀφανῶν εὐεργεσιῶν τῶν εἰς ἡμᾶς γεγενημένων. Εὐχαριστοῦμέν σοι καὶ ὑπὲρ 28 (Inaudible.) It is proper and right to sing to You, bless You, praise You, than You and worship You in all places of Your dominion; for You are God ineffable, beyond comprehension, invisible, beyond understanding, existing forever and always the same; You and Your only begotten Son and Your Holy Spirit. You brought us into being out of nothing, and when we fell, You raised us up again. You did not cease doing everything until You led us to heaven and granted us Your ingdom to come. For all these things we than You and Your only begotten Son and Your Holy Spirit; for all things that we now and do not now, for blessings seen and unseen that have been bestowed upon us. We also than You for this liturgy which You are pleased to accept from our hands, even

29 τῆς Λειτουργίας ταύτης, ἣν ἐκ τῶν χειρῶν ἡμῶν δέξασθαι κατηξίωσας καίτοι σοι παρεστήκασι χιλιάδες ἀρχαγγέλων καὶ μυριάδες ἀγγέλων, τὰ Χερουβεὶμ καὶ τὰ Σεραφείμ, ἑξαπτέρυγα, πολυόμματα, μετάρσια, πτερωτά. Τὸν ἐπινίκιον ὕμνον ᾄδοντα, βοῶντα, κεκραγότα καὶ λέγοντα: Maestoso j j d a f 4j j j j j j j 3 dj 4 j ãé ïò, ãé ïò, ãéïò, Êý ñéïò Óáâáþè, ðëþñçò ï ïõñá íüò, êáé ç Ayios, Ayi os, Ayios, Ky rios Savaoth, pli ris o oura nos, e i ãç ôçò äüîçò Óïõ. Ùóáí íü åí ôïéò õ øß óôïéò. Åõëïãç ìýíïò ï åñ yi tis dhoxis Sou. O san na en tis i psi stis. Ev lo yi menos o er a f j j ΤΟΝ ΕΠΙΝΙΚΙΟΝ ΥΜΝΟΝ though You are surrounded by thousands of Archangels and tens of thousands of Angels, by the Cherubim and Seraphim, sixwinged, manyeyed, soaring with their wings, Singing the victory hymn, proclaiming, crying out, and saying: y n 4 j j j y j jd i j j a f6 4 j j j j j j i üìåíïò åí ï íüìá ôé Êõ ñß ïõ, Ùóáí íü ï åí ôïéò õ øß óôïéò. homenos en o noma ti Ky ri ou, Osan na o en tis i psi stis. Maestoso a f 4 j j j j dj j jz jz Holy, Ho ly, Ho ly, Lord of an gelic hosts! Heaven and earth are a f d j filled with your 6 4 j jz THE VICTORY HYMN 4 j j j jz glory! Ho sanna in the high est! Blessed is he who d i j j a f j j jz j j i comes in the name of the Lord. Ho san na in the high est. 29

30 (Χαμηλοφώνως.) Μετὰ τούτων καὶ ἡμεῖς τῶν μακαρίων δυνάμεων, έσποτα φιλάνθρωπε, βοῶμεν καὶ λέγομεν: Ἅγιος εἶ καὶ πανάγιος Σὺ καὶ ὁ μονογενής σου Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦμά σου τὸ Ἅγιον. Ἅγιος εἶ καὶ πανάγιος καὶ μεγαλοπρεπὴς ἡ δόξα σου. Ὃς τὸν κόσμον σου οὕτως ἠγάπησας, ὥστε τὸν Υἱόν σου τὸν μονογενῆ δοῦναι, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ' ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. Ὃς ἐλθὼν καὶ πᾶσαν τὴν ὑπὲρ ἡμῶν οἰκονομίαν πληρώσας, τῇ νυκτὶ ᾗ παρεδίδοτο, μᾶλλον δὲ ἑαυτὸν παρεδίδου ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς, λαβὼν ἄρτον ἐν ταῖς ἁγίαις αὐτοῦ καὶ ἀχράντοις καὶ ἀμωμήτοις χερσί, εὐχαριστήσας καὶ εὐλογήσας, ἁγιάσας, κλάσας, ἔδωκε τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ μαθηταῖς καὶ ἀποστόλοις, εἰπὼν (Inaudible.) Together with these blessed powers, merciful Master, we also proclaim and say: You are holy and most holy, You and Your only begotten Son and Your Holy Spirit. You are holy and most holy, and sublime is Your glory. You so loved Your world that You gave Your only begotten Son so that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. He came and fulfilled the divine Plan for us. On the night when He was delivered up, or rather when He gave Himself up for the life of the world, He too bread in His holy, pure, and blameless hands, gave thans, blessed, sanctified, broe, and gave it to His holy disciples and apostles, saying: Λάβετε, φάγετε, τοῦτό μού ἐστι τὸ σῶμα, τὸ ὑπὲρ ἡμῶν κλώμενον, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Tae, eat, this is my Body which is broen for you for the forgiveness of sins. a 4 i i Á A ìþí. min. a 4 i i A men. (Χαμηλοφώνως.) Ὁμοίως καὶ τὸ ποτήριον μετὰ τὸ δειπνῆσαι, λέγων (Inaudible.) Liewise, after supper, He too the cup, saying: Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες, τοῦτό ἐστι τὸ αἷμά μου, τὸ τῆς Καινῆς ιαθήκης, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν καὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. a f 4 i Á A y di i ìþí. min. (Χαμηλοφώνως.) Μεμνημένοι τοίνυν τῆς σωτηρίου ταύτης ἐντολῆς καὶ πάντων τῶν ὑπὲρ ἡμῶν γεγενημένων, τοῦ Σταυροῦ, τοῦ Τάφου, τῆς τριημέρου Ἀναστάσεως, τῆς εἰς οὐρανοὺς Ἀναβάσεως, τῆς ἐκ δεξιῶν Καθέδρας, τῆς δευτέρας καὶ ἐνδόξου πάλιν Παρουσίας. Drin of it all of you; this is my Blood of the New Covenant which is shed for you and for many for the forgiveness of sins. a f4 4 i A y dii men. (Inaudible.) Remembering, therefore, this command of the Savior, and all that came to pass for our sae, the cross, the tomb, the resurrection on the third day, the ascension into heaven, the enthronement at the right hand of the Father, and the second, glorious coming. Τὰ σὰ ἐκ τῶν σῶν σοὶ προσφέρομεν κατὰ πάντα καὶ διὰ πάντα. We offer to You these gifts from Your own gifts in all and for all. 30

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. (Ἀµήν.) Ἡ Μεγάλη Συναπτή. Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καὶ

Διαβάστε περισσότερα

The Divine Liturgy. Of Our Father Among the Saints John Chrysostom. For Sunday Worship

The Divine Liturgy. Of Our Father Among the Saints John Chrysostom. For Sunday Worship The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints John Chrysostom For Sunday Worship In Modern English and Greek New Byzantine Chant Plagal Fourth Tone 1 Our Orthodox hymnology is a rich treasure which

Διαβάστε περισσότερα

The Divine Liturgy. Of Our Father Among the Saints John Chrysostom. For Sunday Worship

The Divine Liturgy. Of Our Father Among the Saints John Chrysostom. For Sunday Worship The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints John Chrysostom For Sunday Worship Tone 5 Tone 5 In Modern English and Greek New Byzantine Chant Plagal First Tone 1 Our Orthodox hymnology is a rich treasure

Διαβάστε περισσότερα

The Divine Liturgy. Of Our Father Among the Saints John Chrysostom. Archbishop of Constantinople

The Divine Liturgy. Of Our Father Among the Saints John Chrysostom. Archbishop of Constantinople The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints John Chrysostom Archbishop of Constantinople Three-Part Harmony and New Byzantine Chant In Greek and English 1 ACKNOWLEDGEMENTS I would like to thank my

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints

The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints John Chrysostom For Sunday Worship In Modern English and Greek New Byzantine Chant Our Orthodox hymnology is a rich treasure which has yet to be fully

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Vespers

The Service of Vespers ematins powered by AGES The Service of Vespers Holy Pascha 2014 - Easter Sunday The Agape Vespers Service Texts in Greek and English The Web site can be found at this address: www.agesinitiatives.com/dcs/public/dcs

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Γ. Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που τελείται μέσα στην ακολουθία που ονομάζεται Θεία Λειτουργία, είναι η σπουδαιότερη και τελειότερη λατρευτική

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Vespers

The Service of Vespers ematins powered by AGES The Service of Vespers Holy Pascha 2015 - Easter Sunday The Agape Vespers Service Texts in Greek and English Sources SD Copyright 2014 by Fr. Seraphim Dedes GOA Greek Orthodox Archdiocese

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Matins

The Service of Matins ematins powered by AGES The Service of Matins Wednesday, May 14, 2014 Mid-Pentecost Katavasias of Mid-Pentecost Texts in Greek and English The Web site can be found at this address: www.agesinitiatives.com/dcs/public/dcs

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. : Κύριε ελέησον.

Διαβάστε περισσότερα

Ψαλµὸς ΡΜΒʹ (142). Psalm 142 (143).

Ψαλµὸς ΡΜΒʹ (142). Psalm 142 (143). ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ The Service of the Small Blessing of Water Prayers by Holy Cross. Hymns by Fr. Seraphim Dedes. Τελουµένου Ἁγιασµοῦ εὐτρεπίζεται µικρὰ τράπεζα καὶ τίθεται ἐπ' αὐτῆς τὸ ἱερὸν

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Matins ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἀµήν. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦµα τῆς ἀληθείας,

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

1 Cor. 14:33. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints.

1 Cor. 14:33. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. BECAUSE YOU ASKED 1 Cor. 14:33 For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. 1. Because you read the Greek New Testament I d like to know since Him is left our

Διαβάστε περισσότερα

NEW BYZANTIUM PUBLICATIONS SUNDAY AND FESTAL TRIODION AND PENTECOSTARION. Hymnal in Greek and English. by N. and S. Takis

NEW BYZANTIUM PUBLICATIONS SUNDAY AND FESTAL TRIODION AND PENTECOSTARION. Hymnal in Greek and English. by N. and S. Takis NEW BYZANTIUM PUBLICATIONS SUNDAY AND FESTAL TRIODION AND PENTECOSTARION Hymnal in Greek and English by N. and S. Takis i PREFACE The purpose of New Byzantium Publications is to provide all of the music

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Matins ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἀµήν. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦµα τῆς ἀληθείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

English Texts and New Testament Greek Sources

English Texts and New Testament Greek Sources 1 English Texts and New Testament Greek Sources The elder unto Gaius the beloved, whom I love in truth. ο πρεσβυτερος γαιω τω αγαπητω ον εγω αγαπω εν αληθεια The elder unto the wellbeloved Gaius, whom

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Μουσικών Τεχνών

Γραφείο Μουσικών Τεχνών ΤΟ «ΘΕΟΣ ΚΥΡΙΟΣ» GOD IS THE LORD Ἦχος β Ψαλμός ριζ (117) Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Στίχος α. Εξομολογείσθε τω Κυρίω, ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι, ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή αλλά και χαρά να σας προσκαλέσουμε στο 1 ο Τακτικό Συνέδριο που διοργανώνει η νεοσυσταθείσα Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Θεραπευτικής με Laser

Διαβάστε περισσότερα

Sunday, March 1, 2015 First Sunday of the Great Fast Sunday Evening Vespers

Sunday, March 1, 2015 First Sunday of the Great Fast Sunday Evening Vespers Sunday, March 1, 2015 First Sunday of the Great Fast Sunday Evening Vespers Copyright 2015 by the Greek Orthodox Metropolis of Denver All rights reserved. These materials remain the property of the Greek

Διαβάστε περισσότερα

Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος Ἰσχυρός, ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

The Salutations to the Theotokos

The Salutations to the Theotokos Ἰερεύς: Ὑπὲρ τῶν ἐν ἀσθενείαις κατακειμένων. Ἰερεύς: Εὐξώμεθα καὶ ὑπὲρ εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς. Ἰερεύς: Καὶ ὑπέρ πάντων τῶν προαναπαυσα-μένων πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν ἐνθάδε εὐσεβῶς κειμένων,

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Matins

The Service of Matins ematins powered by AGES The Service of Matins Saturday, April 4, 2015 Katavasias of Lazarus Saturday Texts in Greek and English Sources SD Copyright 2014 by Fr. Seraphim Dedes GOA Greek Orthodox Archdiocese

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΡΘΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ THE MATINS OF PASCHA

Ο ΟΡΘΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ THE MATINS OF PASCHA Ο ΟΡΘΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ THE MATINS OF PASCHA Μέχρι, ἀλλά μὴ συμπεριλαμβανομένου, τοῦ Εξαποστειλαρείου καὶ τῶν Αἴνων Up to, but not including, the Exapostilarion and the Praises The Order of the Vigil and Matins

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. 14th Sunday of Matthew September 6, 2015

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. 14th Sunday of Matthew September 6, 2015 Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC 14th Sunday of Matthew September 6, 2015 Is Your Name Here? Theonea, Lambro, Areboia, Diene, Mosho, Thefane, Akribe, Ermeneia, Sapfo,

Διαβάστε περισσότερα

The Salutations to the Theotokos for the First Five Fridays of Lent

The Salutations to the Theotokos for the First Five Fridays of Lent The Salutations to the Theotokos for the First Five Fridays of Lent From the Translation of Fr. Nomikos Vaporis. Hymn Translations by N. Takis. This service consists of the Small Compline, the Canon to

Διαβάστε περισσότερα

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE Verbs. thr.less9, p1 moods tenses INDICATIVE VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT present present stem + / primary person endings present stem + / ending of infinitive I stop

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐὰν εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν μετ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ σκότει περιπατῶμεν, ψευδόμεθα καὶ οὐ ποιοῦμεν τὴν ἀλήθειαν NET

Ἐὰν εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν μετ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ σκότει περιπατῶμεν, ψευδόμεθα καὶ οὐ ποιοῦμεν τὴν ἀλήθειαν NET 1 John 1.6-10 6 κοινωνία, ἡ = fellowship σκότος, τό = darkness ψεύδομαι = lie Ἐὰν εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν μετ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ σκότει περιπατῶμεν, ψευδόμεθα καὶ οὐ ποιοῦμεν τὴν ἀλήθειαν If we say we

Διαβάστε περισσότερα

Η ακολουθια του γαμου Μεσα στη θ. λειτουργια Σύνθεση προσαρμογή Χαραλάμπους Νεοφύτου, ιερέως

Η ακολουθια του γαμου Μεσα στη θ. λειτουργια Σύνθεση προσαρμογή Χαραλάμπους Νεοφύτου, ιερέως Η ακολουθια του γαμου Μεσα στη θ. λειτουργια Σύνθεση προσαρμογή Χαραλάμπους Νεοφύτου, ιερέως Ἀκολουθ. Θ. Λειτουργίας καί Γάμου 2 Ἀκολουθ. Θ. Λειτουργίας καί Γάμου 3 ΑΚΟΛΟΥΘΊΑ ΤΩΝ ΜΝΗΣΤΡΩΝ (ΑΡΡΑΒΩΝΟΣ) Στό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011 Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

P.B. 6976 ALEPPO SYRIE -TEL: + 963 21 4660670 - FAX: + 963 21 4660671 E-MAIL: SECRETARY@ALEPPORTHODOX.ORG -WEBSITE: WWW.ALEPPORTHODOX.

P.B. 6976 ALEPPO SYRIE -TEL: + 963 21 4660670 - FAX: + 963 21 4660671 E-MAIL: SECRETARY@ALEPPORTHODOX.ORG -WEBSITE: WWW.ALEPPORTHODOX. -. P.B. 6976 ALEPPO SYRIE -TEL: + 963 21 4660670 - FAX: + 963 21 4660671 E-MAIL: SECRETARY@ALEPPORTHODOX.ORG -WEBSITE: WWW.ALEPPORTHODOX.ORG ..( :. ) - - :( ). : Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

1 Office of Music Arts. By This came about from the Lord, and abolished is wonderful in our eyes. (Psalm 117, 23) ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ Ήχος βαρύς αύτη,

1 Office of Music Arts. By This came about from the Lord, and abolished is wonderful in our eyes. (Psalm 117, 23) ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ Ήχος βαρύς αύτη, Ουάσιγκτον ΤΟ Ιερός της «ΘΕΟΣ του Καθεδρικός Περιφ. Θεού της Σοφίας Ναός Κολούμπια Greek Washington Orthodox Saint Sophia Ήχος βαρύς ΚΥΡΙΟΣ» Cathedral D.C. Θεός ευλογημένος Κυρίου. Κύριος Ψαλμός και επέφανεν

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

The Holy Resurrection Service Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ. (Ὁ Λαὸς ἐγείρεται) (The Faithful stand)

The Holy Resurrection Service Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ. (Ὁ Λαὸς ἐγείρεται) (The Faithful stand) Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ (Ὁ Λαὸς ἐγείρεται) (Ἀφοῦ σβεσθοῦν ὂλα τά φῶτα τοῦ Ναοῦ καί ὑπάρχει σκότος ἀνοίγουν τά Βημόθυρα, ἐξέρχεται ὁ προεξάρχων πρό τῆς ὡραίας Πύλης, κρατῶν ἀνημμένην λαμπάδα καί ψάλλει). Ἦχος πλ. αʹ.

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

July. Tuesday 24th 20.30 Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance

July. Tuesday 24th 20.30 Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance July Monday 23rd the local council, or medical equipment for the local clinics. Contact Neisha on 28250 Tuesday 24th Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance Thursday 26th 11.00.

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ. Διάκονος. Δέσποτα εὐλόγησε. Ἱερεὺς

Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ. Διάκονος. Δέσποτα εὐλόγησε. Ἱερεὺς Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ Δέσποτα εὐλόγησε. Μεγάλη ἡ δόξα τῆς βασιλείας τοῦ Πατέρα καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τώρα καὶ πάντα κα ΕΙΡΗΝΙΚΑ Μὲ εἰρήνη ἂς παρακαλέσουμε τὸν

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

The Holy Apostle and Evangelist Luke Τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ October 18

The Holy Apostle and Evangelist Luke Τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ October 18 The Holy Apostle and Evangelist Luke Τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ October 18 The holy Apostle and Evangelist Luke was born in Antioch. In his youth, he excelled in his studies of Greek philosophy,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ Αγκαλιά με παραμύθια ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Αγκαλιά με παραμύθια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Κατερίνα Χαδουλού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. 6th Sunday of Matthew July 12, 2015 STEWARDSHIP

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. 6th Sunday of Matthew July 12, 2015 STEWARDSHIP Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC 6th Sunday of Matthew July 12, 2015 STEWARDSHIP Are YOU part of the stewardship puzzle? YMNOI THΣ ΗΜΕΡΑΣ Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιμον /Ἦχος

Διαβάστε περισσότερα

The Orthros of Holy Wednesday. Ὁ Ὄρθρος τῆς Μεγάλης Τετάρτης. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου τῇ Τρίτῃ ἑσπέρας. The Bridegroom Service on Tuesday Evening

The Orthros of Holy Wednesday. Ὁ Ὄρθρος τῆς Μεγάλης Τετάρτης. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου τῇ Τρίτῃ ἑσπέρας. The Bridegroom Service on Tuesday Evening Saint Sophia Washington, D.C. Ὁ Ὄρθρος τῆς Μεγάλης Τετάρτης Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου τῇ Τρίτῃ ἑσπέρας The Orthros of Holy Wednesday The Bridegroom Service on Tuesday Evening Saint Sophia Washington, D.C.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Matins

The Service of Matins ematins powered by AGES The Service of Matins Thursday, January 1, 2015 St. Basil Katavasias of Epiphany I and II Texts in Greek and English The Web site can be found at this address: www.agesinitiatives.com/dcs/public/dcs

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Tuesday 18 June 2013 Afternoon Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΑΒΒΑΣΟΝ ΕΙ ΣΟΝ ΕΠΕΡΙΝΟΝ ΕΙ ΣΟ ΚΤΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου. Στίχ. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου, τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου. Νίκην ἔχων Χριστέ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 17 Μαρτίου 2014, με παράταση 24 Μαρτίου 2014 Για περίοδο έναρξης σχεδίων 17/6/2014 31/12/2014 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης

Γραφείο Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης ΤΟ «ΘΕΟΣ ΚΥΡΙΟΣ» Ἦχος β Ψαλμός ριζ' Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. Στίχος α. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός. Ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. (Ψαλμός ριζ

Διαβάστε περισσότερα

1 Office of Music Arts. Γραφείο Μουσικών Τεχνών

1 Office of Music Arts. Γραφείο Μουσικών Τεχνών Ουάσιγκτον Ιερός ΤΟ της «ΘΕΟΣ του Ήχος Καθεδρικός Περιφ. Θεού πλ. ΚΥΡΙΟΣ» της Σοφίας β Ναός Κολούμπια Greek Washington Orthodox Saint Sophia Cathedral D.C. Θεός ευλογημένος Κυρίου. Κύριος Ψαλμός και επέφανεν

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

Classical Greek Extension

Classical Greek Extension 2001 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Classical Greek Extension Total marks 50 General Instructions Reading time 10 minutes Working time 1 hour and 50 minutes Write using black or blue pen Section

Διαβάστε περισσότερα

Fathers of the 1st Council May 24, 2015

Fathers of the 1st Council May 24, 2015 Saints Constantine and Helen G r e e k O r t h o d o x C h u r c h of Washington, DC Fathers of the 1st Council May 24, 2015 PLEASE NOTE EARLIER TIME SCHEDULE SUNDAY-MAY 31, 2015 Holy Pentecost/Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η επιλογή του κατάλληλου τύπου ερωτήσεων και ασκήσεων είναι συνάρτηση της παιδαγωγικής κατάρτισης, της διδακτικής εµπειρίας και της εφευρετικότητας του εκπαιδευτικού. Οι προφορικές

Διαβάστε περισσότερα

WELCOME to the Parish Council Mr. Efrem J. Maroules

WELCOME to the Parish Council Mr. Efrem J. Maroules Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC 3rd Sunday of Matthew June 21, 2015 WELCOME to the Parish Council Mr. Efrem J. Maroules THE MISSION OF THE STS. CONSTANTINE & HELEN

Διαβάστε περισσότερα

DECEMBER 25 th The Birth in the Flesh of our Lord, God and Saviour Jesus Christ.

DECEMBER 25 th The Birth in the Flesh of our Lord, God and Saviour Jesus Christ. ΚΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ Η κατα σάρκα Γέννησις του Κυρίου και Θεού και ωτήρος ημών Ιησού Φριστού Ἱερεύς: Εὐλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν

Διαβάστε περισσότερα

Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη ΣΩΚΡΑΤΗΣ-COMENIUS I

Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη ΣΩΚΡΑΤΗΣ-COMENIUS I Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη ΣΩΚΡΑΤΗΣ-COMENIUS I Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη THE RESEARCH Η ΕΡΕΥΝΑ Questionnaire for students Ερωτηµατολόγιο για µαθητές Questionnaire for teachers Ερωτηµατολόγιο για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Holy Trinity Greek Orthodox Cathedral New Orleans, Louisiana

Holy Trinity Greek Orthodox Cathedral New Orleans, Louisiana Holy Trinity Greek Orthodox Cathedral New Orleans, Louisiana SEPTEMBER 13, 2015 SUNDAY BEFORE HOLY CROSS SUNDAY, SEPTEMBER 13 ~ 9:00 am Orthros, 10:00 am Divine Liturgy Children's Sermon after Epistle

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλικίες που απευθύνεται. Δημοτικού. Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ηλικίες που απευθύνεται. Δημοτικού. Ε - ΣΤ Δημοτικού Ονοµατεπώνυµο µαθητή/τριας:.τάξη/τµήµα: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ A/A Διαγωνισμός Θέμα/Tίτλος 1. 8ος Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ζωγραφικής ΤΟΥΟΤΑ (είναι απαραίτητο οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. Holy Pentecost May 31, 2015. Announcement!!!

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. Holy Pentecost May 31, 2015. Announcement!!! Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC Holy Pentecost May 31, 2015 Announcement!!! The Official Opening ST. KOSMAS AITOLOS BOOKSTORE of Sts. Constantine & Helen Greek Orthodox

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

PHILOPTOCHOS. Philoptochos means Friends of the Poor

PHILOPTOCHOS. Philoptochos means Friends of the Poor PHILOPTOCHOS Philoptochos means Friends of the Poor National Philoptochos Sunday is the first Sunday of November declared by our National Greek Orthodox Archdiocese. On this day the Philanthropic works

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

FUNERAL SERVICE SIR JOHN TAVENER 1944-2013

FUNERAL SERVICE SIR JOHN TAVENER 1944-2013 FUNERAL SERVICE for SIR JOHN TAVENER 1944-2013 Thursday 28th November 2013 11.00 am 1 MOBILE TELEPHONES Please ensure that all mobile telephones and pagers are switched off. PHOTOGRAPHY AND RECORDINGS

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Erol User, 2011 Εικόνας εξωφύλλου: STOCK Photography. Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2011 ΙSBN 978-960-496-343-0

Erol User, 2011 Εικόνας εξωφύλλου: STOCK Photography. Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2011 ΙSBN 978-960-496-343-0 ΣΕΙΡΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: ETHICAL ECONOMY Από τις Εκδόσεις Cinius, Κωνσταντινούπολη 2009 TIΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ηθική Οικονομία ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Erol User ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Βάσω Κρις ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα