The Divine Liturgy. John Chrysostom. a k k k k jz k 6 4 k k k k k k 4 k k j n k k k. a k k kk k j k k 6 4 j j k dk 4 jz k jzk i jj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "The Divine Liturgy. John Chrysostom. a k k k k jz k 6 4 k k k k k k 4 k k j n k k k. a k k kk k j k k 6 4 j j k dk 4 jz k jzk i jj"

Transcript

1 a 3 4 j 2 4 j 6 4 d voi - ces of those who have sinned, but come quic - ly now un - to the s a 4 4zd j j j j t aid of all the faith - ful who cry out un - to thee, who art ind and good. Has - ten thine a jz j n in - ter - ces - sion, and quic - ly mae sup - pli - ca - tion, for thou at a j 6 4 j j d 4 jz jz i jj all times wilt pro - tect, The - o - to - os, those who ho - nor thee. New Byzantium Publications Williamston, Michigan The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints John Chrysostom For Sunday Worship In Gree and English 1

2 FOREWORD AND ACKNOWLEGEMENTS This Divine Liturgy boo and hymnal is designed for use by congregations in conjunction with the Divine Liturgy boos published by New Byzantium Publications on the World-Wide Web at This boo contains the text of the Divine Liturgy and a hymnal of music which are used on normal Sundays. The music offers two settings, one in Plagal Fourth Tone (major) and another in Plagal First Tone (minor). This boo does not include text and hymns for feast days or wee days. Refer to your church bulletin or other source to find the substitutions for a particular day or feast. Many of the hymns for these feasts may be found at This boo is dedicated to the priests and hierarchs whom I, the author, have had the honor to serve, especially Fr. John Poulos, of blessed memory, who tapped me to be his chanter; His Grace Bishop Timothy of Detroit, of blessed memory, who ased me to translate Byzantine chant hymns into English; and Fr. Constantine Christo, who wanted well-done English-language music in the choir. Thans to Fr. Michael Varlamos for requesting this boo KONTAKION Προστασία των Χριστιανών a j 6 4 j j Ðñï - óôá - óß - á ôùí ñé - óôé - á - íþí á - êá - ôáß - ó õí - ôå, ìå - óé - ôåß - á ðñüò ôïí Ðïé - ç - Pro - sta - si - a ton Chri - sti - a - non a - a - te - schin - te, me - si - ti - a pros ton Pi - i- - ôþí á - ìå - ôü - èå - ôå, ìç ðá - ñß - äçò á - ìáñ - ôù - ëþí äå - ç - óå - üí öù- a4 j 3 4 j 4 j 6 4 j z s t - tin a - me - ta - the - te, mi pa - ri - dhis a - mar - to - lon dhe - i - se - on fo- - íüò, áë - ëü ðñü - öèá - óïí, ùò á - ãá - èþ, åéò ôçí âï - Þ - èåé - áí ç - ìþí, ôùí ðé- a4 z s j 6 4 d d 4 zd s j t t - nas, al - la pro - ftha - son, os a - ya - thi, is tin vo - i - thi - an i - mon, ton pi- a j j 6 4 j 4 z s 6 4 t - óôþò êñáõ - ãá - îüí - ôùí óïé. ÔÜ - õ - íïí åéò ðñå - óâåß - áí êáé óðåý - óïí åéò é - êå - - stos rav - ya - zon - don si. Ta - hi - non is pre - svi - an e spev - son is i - e - a z s 4 j d jz jz i jj t - óß - áí, õ ðñï - óôá - ôåý - ïõ - óá á - åß, Èå - ï - ôü - êå, ôùí ôé - ìþí - ôùí óå. - si - an, i pro - sta - tev - ou - sa a - i, The - o - to - e, ton ti - mon - ton se. KONTAKION O Protection of Christians a 3 4 n 6 4 j O pro - tec - tion of Chris - tians which can - not be put to shame, Me - di- a 4 j j j z s t - a - tion un - to the Cre - a - tor un - wa - ve - ring, do not turn from the plea - ding 131 2

3 ΗΧΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ Εξ ύψους κατήλθες Allegro a f j j 4j j jz j j Refrain Åî ý - øïõò êá - ôþë - èåò ï åý - óðëá - ã íïò, ôá - öþí êá - ôá - äý - îù ôñé- Ex ip -sous a - til - thes o ev - spla - chnos, ta - fin a - te - dhe - xo tri- - Þ - ìå - ñïí, ß - íá ç - ìüò å - ëå - õèå - ñþ - óçò ôþí ðá - èþí, Ç æù- a f4 4 j j jzn j z s j t - i - me - ron, i - na i - mas e - le - fthe - ro - sis ton pa - thon i zo- a f 2 4 j 4 5 j j 4 j j jz - Þ êáß ç Á - íü - óôá - óéò ç - ìþí, Êý - ñé - å äü - îá óïé. - i e i a - na - sta - sis i - mon, Ky - ri - e, dho - xa Si. PLAGAL FOURTH TONE From on High Thou Descended Allegro a f j j Refrain 4 j j jz 3 4 From on high thou de - scend - ed to set us free, de - li - ver - ing a f5 4 4 j j j j jz n j z s t man - ind from suf - fer - ing. Mer - ci - ful one, our Re - sur - rec - tion and our a f j 6 4 j j j j j j Life, who for us ac - cept - ed three days in the tomb, glo - ry to thee, O Lord! 130 The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints John Chrysostom For Sunday Worship Text only in English and Gree (Music hymnal begins on page 43.) The English parts of the Divine Liturgy which are intoned by the priest or the deacon are from the translation of Fr. Nomios Vaporis, published by the Holy Cross Orthodox Press. Scriptural hymn texts in English are from the King James Version of the Holy Bible. Other hymn texts were translated by N. Tais or adapted by N. Tais from the translations of Fr. George Papadeas and Fr. Nomios Vaporis. Copyright 2007 by Nancy Chaler Tais New Byzantium Publications 1900 Burley Rd. Williamston, MI USA Tel

4 Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΙΕΡΕΥΣ: Εὐλογηµένη ἡ βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΛΑΟΣ: Ἀµήν. Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΠΤΗ ΙΕΡΕΥΣ: Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. ΛΑΟΣ: Κύριε ἐλέησον. ΙΕΡΕΥΣ: Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καὶ τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡµῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. ΛΑΟΣ: Κύριε ἐλέησον. ΙΕΡΕΥΣ: Ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύµπαντος κόσµου, εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ ἐκκλησιῶν καὶ τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. ΛΑΟΣ: Κύριε ἐλέησον. ΙΕΡΕΥΣ: Ὑπὲρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου καὶ τῶν µετὰ πίστεως, εὐλαβείας καὶ φόβου Θεοῦ εἰσιόντων ἐν αὐτῷ, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. ΛΑΟΣ: Κύριε ἐλέησον. THE DIVINE LITURGY OF ST. JOHN CHRYSOSTOM PRIEST: Blessed is the ingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. PEOPLE: Amen. THE GREAT LITANY PRIEST: In peace let us pray to the Lord. PEOPLE: Lord, have mercy. PRIEST: For the peace of God and the salvation of our souls, let us pray to the Lord. PEOPLE: Lord, have mercy. PRIEST: For peace in the whole world, for the stability of the holy churches of God, and for the unity of all, let us pray to the Lord. PEOPLE: Lord, have mercy. PRIEST: For this holy house and for those who enter it with faith, reverence, and the fear of God, let us pray to the Lord. PEOPLE: Lord, have mercy. GRAVE TONE O Lord, Thou Hast by Thy Cross Allegro a f6 4 j j 4 jz Refrain O Lord, thou hast by thy Cross put an end to death, and Pa - ra - dise thou hast made o - pen to the thief. Thou hast trans- a f 6 j j 4 jz a f 4 6 j j 4 j - formed the la - ments of the myrrh - bear - ers and sent forth thine a - pos - tles, com - mand - ing that they pro- a f 4 6 j j 4 j - claim that thou art ri - sen from death, Christ our God, be- a f jz j j jz a f 4 6 j 4 j j j j - stow - ing great mer - cy up - on the u - ni - verse

5 ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ Κατέλυσας τω Σταυρώ σου Allegro a f6 4 j j 4 jz Refrain Êá - ôý - ëõ - óáò ôþ Óôá - õñþ óïõ ôüí èü - íá - ôïí, ç- Ka - te - li - sas to Stav - ro sou ton tha - na - ton; i- a f6 4 j j jz - íý - ù - îáò ôþ Ëç - óôþ ôüí Ðá - ñü - äåé - óïí, ôþí Ìõ - ñï - - ne - o - xas to Li - sti to Pa - ra - dhi - son; ton Mi - ro - a f 4 6 j j 4 j - öü - ñùí ôüí èñþ - íïí ìå - ôý - âá - ëåò, êáß ôïßò - fo - ron ton thri - non me - te - va - les e tis a f 4 6 j j 4 j óïßò Á - ðï - óôü - ëïéò êç - ñýô - ôåéí å - ðý - ôá - sis A - po - sto - lis i - rit - tin e - pe - ta - - îáò, ü - ôé á - íý - óôçò ñé - óôý ï Èå - üò, ðá- a f jz 4 j j jz - xas; o - ti a - ne - stis Chri - ste o The - os, pa- a f 6 j 4 j j j j - ñý - ùí ôþ êü - óìù ôü ìý - ãá Ý - ëå - ïò. - re - hon to o - smo to me - ya e - le - os. 128 ΙΕΡΕΥΣ: Ὑπὲρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡµῶν (τοῦ δεῖνος), τοῦ τιµίου πρεσβυτερίου, τῆς ἐν Χριστῷ διακονίας, παντὸς τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. ΛΑΟΣ: Κύριε ἐλέησον. ΙΕΡΕΥΣ: Ὑπὲρ τοῦ εὑσεβοῦς ἡµῶν ἔθνους, πάσης ἁρχῆς καὶ ἐξουσίας ἐν αὐτῷ, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. ΛΑΟΣ: Κύριε ἐλέησον. ΙΕΡΕΥΣ: Ὑπὲρ τῆς κοινώτητος και πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως χώρας καὶ τῶν πίστει οἰκούντων ἐν αὐταῖς, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. ΛΑΟΣ: Κύριε ἐλέησον. ΙΕΡΕΥΣ: Ὑπὲρ εὐκρασίας ἀέρων, εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς καὶ καιρῶν εἰρηνικῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. ΛΑΟΣ: Κύριε ἐλέησον. ΙΕΡΕΥΣ: Ὑπὲρ πλεόντων, ὁδοιπορούντων, ἀεροπορούντων, νοσούντων, καµνόντων, αἰχµαλώτων καὶ τῆς σωτηρίας αὐτῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. ΛΑΟΣ: Κύριε ἐλέησον. ΙΕΡΕΥΣ: Ὑπὲρ τοῦ ρυσθῆναι ἡµᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καὶ 5 PRIEST: For our father and Archbishop (Name), the honorable presbyters, the deacons in the service of Christ, and all the clergy and laity, let us pray to the Lord. PEOPLE: Lord, have mercy. PRIEST: For our country, the president, and all those in public service, let us pray to the Lord. PEOPLE: Lord, have mercy. PRIEST: For this parish and city, for every city and country, and for the faithful who live in them, let us pray to the Lord. PEOPLE: Lord, have mercy. PRIEST: For favorable weather, an abundance of the fruits of the earth, and for peaceful times, let us pray to the Lord. PEOPLE: Lord, have mercy. PRIEST: For travelers by land, sea, and air, for the sic, the suffering, the captives, and for their salvation, let us pray to the Lord. PEOPLE: Lord, have mercy. PRIEST: For our deliverance from all affliction, wrath, danger, and distress, let

6 ἀνάγκης, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. ΛΑΟΣ: Κύριε ἐλέησον. ΙΕΡΕΥΣ: Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡµᾶς ὁ Θεὸς τῇ σῇ χάριτι. ΛΑΟΣ: Κύριε ἐλέησον. ΙΕΡΕΥΣ: Τῆς Παναγίας, ἀχράντου ὑπερευλογηµένης, ἐνδόξου, δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, µετὰ πάντων τῶν ἁγίων µνηµονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡµῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώµεθα. ΛΑΟΣ: Σοὶ Κύριε. ΙΕΡΕΥΣ: (Χαµηλοφώνως.) Κύριε ὁ Θεὸς ἡµῶν, οὗ τὸ κράτος ἀνείκαστον καὶ ἡ δόξα ἀκατάληπτος οὗ τὸ ἔλεος ἀµέτρητον καὶ ἡ φιλανθρωπία ἄφατος αὐτός, έσποτα, κατὰ τὴν εὐσπλαγχνίαν σου, ἐπίβλεψον ἐφ' ἡµᾶς καὶ ἐπὶ τὸν ἅγιον οἶκον τοῦτον, καὶ ποίησον µεθ' ἡµῶν καὶ τῶν συνευχοµένων ἡµῖν, πλούσια τὰ ἐλέη σου καὶ τοὺς οἰκτιρµούς σου. Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα, τιµὴ καὶ προσκύνησις, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΛΑΟΣ: Ἀµήν. us pray to the Lord. PEOPLE: Lord, have mercy. PRIEST: Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, by Your grace. PEOPLE: Lord, have mercy. PRIEST: Remembering our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotoos and ever-virgin Mary, with all the saints, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ, our God. PEOPLE: To thee, O Lord. PRIEST: (Inaudible.) Lord, our God, whose power is beyond compare, and glory is beyond understanding; whose mercy is boundless, and love for us is ineffable: loo upon us and upon this holy house in Your compassion. Grant to us and to those who pray with us Your abundant mercy. For to You belong all glory, honor, and worship to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. PEOPLE: Amen. PLAGAL SECOND TONE When the Angelic Powers Were Gathered Allegro a 4 n j 6 4 j z Refrain When the an - gel - ic pow - ers were gath - ered at thy tomb, and those who a4 f jz guard - ed thee too on the loo of death, and stand - ing at the grave where they had laid thee was Ma - ry in search of thy pure Bo- a j 6 4 j jz 4 z i s a j 6 4 j 4 j jz - dy. De - spoil - ing Ha - des' ar - mor, thou wast not stained by his touch. Thou a 6 4 j d 4 j I d 6 4 j jz cam - est to meet the Vir - gin, be - stow - ing the gift of life. Thou who art a4 2 4 j 4 j j j j j ri - sen from the dead! Glo - ry to thee, O Lord! 127 6

7 ΗΧΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ Β Αγγελικαί δυνάµεις Allegro a4 n j 6 4 j z Refrain Áã - ãå - ëé - êáß äõ - íü - ìåéò å - ðß ôü ìíþ - ìü óïõ, êáß ïé öõ- An - ghe - li - e dhi - na - mis e - pi to mni - ma sou, e i fi- a4 f jz - ëüó - óïí - ôåò á - ðå - íå - êñþ - èç - óáí, êáß ß - óôá - ôï Ìá - ñß - á åí ôþ - las - son - des a - pe - ne - ro - thi - san, e i - sta - to Ma - ri - a en to ôü - öù, æç - ôïý - óá ôü Ü - ñáí - ôüí óïõ óþ- a j 6 4 j jz 4 z i s ta - fo zi - tou - sa to a - hran - ton sou so- a j 6 4 j 4 j jz - ìá. Å - óêý - ëåõ - óáò ôüí - äçí, ìþ ðåé - ñá - óèåßò õð' áõ - ôïý, õ- - ma. E - si - lef - sas ton A - dhin mi pi - ra - sthis ip af - tou; i- a 6 4 j 4 j 6 4 j jz - ðþí - ôç - óáò ôç Ðáñ - èý - íù, äù - ñïý - ìå - íïò ôþí æù - Þí, ï A - íá - - pin - ti - sas ti Par - the - no, dho - rou - me - nos tin zo - in. O A - na - a4 2 4 j 4 j j j j j - óôüò åê ôùí íå - êñþí, Êý - ñé - å äü - îá óïé. - stas e ton ne - ron, Ky - ri - e, dho - xa si. 126 ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΑΝΤΙΦΩΝΟΝ ΤΗΕ FIRST ANTIPHON (Verses from Psalm 102, each followed by a refrain. On certain feasts, a different psalm is chanted.) ΨΑΛΤΗΣ: Εὐλόγει, ἡ ψυχή µου, τὸν κύριον καί πάντα τὰ ἐντός µου, τὸ ὄνοµα τὸ ἅγιον αὐτοῦ CHANTER: Bless the Lord, O my soul, and all that is within me bless his holy name. ΛΑΟΣ: Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσον ἡµᾶς. PEOPLE: Through the intercessions of the Theotoos, Saviour, save us. ΨΑΛΤΗΣ: Εὐλόγει, ἡ ψυχή µου, τὸν κύριον καὶ µὴ ἐπιλανθάνου πάσας τὰς ἀνταποδόσεις αὐτοῦ CHANTER: Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. ΛΑΟΣ: Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσον ἡµᾶς. PEOPLE: Through the intercessions of the Theotoos, Saviour, save us. ΨΑΛΤΗΣ: Κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ ἡτοίµασεν τὸν θρόνον αὐτοῦ, καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ πάντων δεσπόζει. CHANTER: The Lord hath prepared his throne in the heavens; and His ingdom ruleth over all. ΛΑΟΣ: Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσον ἡµᾶς. PEOPLE: Through the intercessions of the Theotoos, Saviour, save us. ΙΕΡΕΥΣ: Ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. PRIEST: In peace let us again pray to the Lord. ΛΑΟΣ: Κύριε ἐλέησον. PEOPLE: Lord, have mercy. ΙΕΡΕΥΣ: Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡµᾶς ὁ Θεὸς τῇ σῇ χάριτι. PRIEST: Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, by Your grace. ΛΑΟΣ: Κύριε ἐλέησον. PEOPLE: Lord, have mercy. 7

8 ΙΕΡΕΥΣ: Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογηµένης, ἐνδόξου, δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, µετὰ πάντων τῶν ἁγίων µνηµονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡµῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώµεθα. PRIEST: Remembering our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotoos and ever virgin Mary, with all the saints, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ, our God. ΛΑΟΣ: Σοὶ Κύριε. PEOPLE: To thee, O Lord. ΙΕΡΕΥΣ: (Χαµηλοφώνως.) Κύριε ὁ Θεὸς ἡµῶν, σῶσον τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονοµίαν σου τὸ πλήρωµα τῆς ἐκκλησίας σου φύλαξον ἁγίασον τοὺς ἀγαπῶντας τὴν εὐπρέπειαν τοῦ οἴκου σου Σὺ αὐτοὺς ἀντιδόξασον τῇ θεϊκῇ σου δυνάµει καὶ µὴ ἐγκαταλίπῃς ἡµᾶς τοὺς ἐλπίζοντας ἐπὶ σέ. PRIEST: (Inaudible.) Lord our God, save Your people and bless Your inheritance; protect the whole body of Your Church; sanctify those who love the beauty of Your house; glorify them in return by Your divine power; and do not forsae us who hope in You. Ὅτι σὸν τὸ κράτος καὶ σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναµις καὶ ἡ δόξα, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. For yours is the dominion, the ingdom, the power, and the glory of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. ΛΑΟΣ: Ἀµήν. PEOPLE: Amen. ΤΟ ΕΥΤΕΡΟΝ ΑΝΤΙΦΩΝΟΝ ΤΗΕ SECOND ANTIPHON (Verses from Psalm 145, each followed by a refrain. On certain feasts, a different psalm is chanted and the refrain may be altered to celebrate the feast.) ΨΑΛΤΗΣ: Αἴνει, ἡ ψυχή µου, τὸν κύριον αἰνέσω κύριον ἐν τῇ ζωῇ µου, ψαλῶ τῷ θεῷ µου, ἕως ὑπάρχω. CHANTER: Praise the Lord, O my soul. While I live will I praise the Lord; I will sing praises unto my God while I have any being. PLAGAL FIRST TONE Let Us the Faithful Allegro a 4 n j j Refrain Let us, the faith - ful, sing praise and bow down be - fore the s a 6 4 j z 4 j 6 4 j z 4 t j Word, who with the Fa - ther and Spi - rit hath no be - gin - ning or a j j end. Of the Vir - gin he was born for our sal - va - tion's sae. a j j jz j z Ta - ing the bo - dy of a man, he a - scend - ed to the Cross to a 6 4 j j j suf - fer death by his own choos - ing. By his glo - ri - ous Re - sur - a j j 4 j i - rec - tion, he hath made those who were dead to be raised

9 ΗΧΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ Α Τον συνάναρχον Λόγον Allegro a 4 j j 6 4 jz Refrain Ôïí óõ - íü - íáñ - ïí Ëü - ãïí Ðá - ôñß êáé ÐíÝõ - ìá - ôé, ôïí åê Ðáñ- Ton si - na - nar - hon Lo - yon Pa - tri e Pnev - ma - ti, ton e Par- s a4 j 6 4 j z t 4 j - èý - íïõ ôå - èýí - ôá åéò óù - ôç - ñß - áí ç- - the - nou te - chthen - ta is so - ti - ri - an i- a j j - ìþí, á - íõ - ìíþ - óù - ìåí ðé - óôïß êáé ðñï - óêõ - íþ - óù - ìåí. - mon, a - ni - mni - so - men pi - sti e pro - si - ni - so - men. jz a j j j z ¼ - ôé çõ - äü - êç - óå óáñ - êß á - íåë - èåßí åí ôù óôáõ - ñþ êáé O - ti iv - dho - i - se sar - i a - nel - thin en to stav - ro e a 6 4 j j j èü - íá - ôïí õ - ðï - ìåß - íáé êáé å - ãåß - ñáé ôïõò ôåè - íå - tha - na - ton i - po - mi - ne e e - yi - re tous teth - ne - s a j z t 4 j i - þ - ôáò åí ôç åí - äü - îù Á - íá - óôü - óåé Áõ - ôïý. - o - tas en ti en - dho - xo A - na - sta - si Af - tou. 124 ΛΑΟΣ: Σῶσον ἡµᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν (ἢ ὁ ἐν Ἁγίοις θαυµαστός), ψάλλοντάς Σοι Ἀλληλούϊα ΨΑΛΤΗΣ: Μακάριος οὗ ὁ θεὸς Ἰακώβ βοηθός αὐτοῦ, ἡ ἐλπὶς αὐτοῦ ἐπὶ κύριον τὸν θεὸν αὐτοῦ. ΛΑΟΣ: Σῶσον ἡµᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν (ἢ ὁ ἐν Ἁγίοις θαυµαστός), ψάλλοντάς Σοι Ἀλληλούϊα ΨΑΛΤΗΣ: Βασιλεύσει κύριος εἰς τὸν αἰῶνα, ὁ θεός σου, Σιων, εἰς γενεὰν καὶ γενεάν. ΛΑΟΣ: Σῶσον ἡµᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν (ἢ ὁ ἐν Ἁγίοις θαυµαστός), ψάλλοντάς Σοι Ἀλληλούϊα όξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύµατι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Ὁ Μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἀθάνατος ὑπάρχων καὶ καταδεξάµενος διὰ τὴν ἡµετέραν σωτηρίαν σαρκωθῆναι ἐκ τῆς ἁγίας Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, ἀτρέπτως ἐνανθρωπήσας, σταυρωθείς τε Χριστὲ ὁ Θεός, θανάτῳ θάνατον πατήσας, εἷς ὢν τῆς Ἁγίας Τριάδος, συνδοξαζόµενος τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι, σῶσον ἡµᾶς. 9 PEOPLE: O Son of God, who arose from the dead, save us who sing to thee: Alleluia. CHANTER: Happy is he that hath the God of Jacob for his help, whose hope is in the Lord his God. PEOPLE: O Son of God, who arose from the dead, save us who sing to thee: Alleluia. CHANTER: The Lord shall reign for ever; even thy God, O Zion, unto all generations. PEOPLE: O Son of God, who arose from the dead, save us who sing to thee: Alleluia. Glory to the Father and to the Son, and to the Holy Spirit, both now and for-ever and unto the ages of ages. Amen. Only begotten Son the Word of God, although thou art immortal, for the sae of our salvation, thou hast conde-scended in humility, to become flesh through the Holy Theotoos, and the ever Virgin Mary and without change didst thou become man. Thou wert crucified, Christ, our God, by death, upon death thou didst trample. As one of the Holy Trinity, being glorified together with the Father and the Holy Spirit, save us.

10 ΙΕΡΕΥΣ: Ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. ΛΑΟΣ: Κύριε ἐλέησον. ΙΕΡΕΥΣ: Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡµᾶς ὁ Θεὸς τῇ σῇ χάριτι. ΛΑΟΣ: Κύριε ἐλέησον. ΙΕΡΕΥΣ: Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογηµένης, ἐνδόξου, δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, µετὰ πάντων τῶν ἁγίων µνηµονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡµῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώµεθα. ΛΑΟΣ: Σοὶ Κύριε. ΙΕΡΕΥΣ: (Χαµηλοφώνως.) Ὁ τὰς κοινὰς ταύτας καὶ συµφώνους ἡµῖν χαρισάµενος προσευχάς, ὁ καὶ δυσὶ καὶ τρισί, συµφωνοῦσιν ἐπὶ τῷ ὀνόµατί σου, τὰς αἰτήσεις παρέχειν ἐπαγγειλάµενος Αὐτὸς καὶ νῦν τῶν δούλων σου τὰ αἰτήµατα πρὸς τὸ συµφέρον πλήρωσον, χορηγῶν ἡµῖν ἐν τῷ µέλλοντι ζωὴν αἰώνιον χαριζόµενος. Ὅτι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέµποµεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΛΑΟΣ: Ἀµήν. 10 PRIEST: In peace let us again pray to the Lord. PEOPLE: Lord, have mercy. PRIEST: Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, by Your grace. PEOPLE: Lord, have mercy. PRIEST: Remembering our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotoos and ever virgin Mary, with all the saints, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ, our God. PEOPLE: To thee, O Lord. PRIEST: (Inaudible.) Lord, You have given us grace to offer these common prayers with one heart. You have promised to grant the requests of two or three gathered in Your name. Fulfill now the petitions of Your servants for our benefit, giving us the nowledge of Your truth in this world, and granting us eternal life in the world to come. For You are a good and loving God, and to You we give glory, to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. PEOPLE: Amen. FOURTH TONE Having Learned the Joyful Tidings Allegro a 6 4 jz 4 j j Refrain Ha - ving learn'd the joy - ful tid - ings the an - gels told when they pro- a j j n 6 4 j - claimed the Re - sur - rec - tion, the wo - men fol - low - ers of the a4 jz j f f j Lord did cast a - side the an - cient curse laid up - on our fore - fa - thers. a n 6 4 j jz j 4 jz To the a - pos - tles, the wo - men cried out with pride: Now a j death hath lost its ar - mored might, and Christ God is ri - sen from the a jz j j j i dead, be - stow - ing his great mer - cy up - on the u - ni - verse! 123

11 ΗΧΟΣ Το φαιδρόν τις Αναστάσεως Allegro a jz j z 4 j j n Refrain Ôï öáé - äñüí ôéò Á - íá - óôü - óå - ùò êþ - ñõã - ìá åê ôïõ áã- To fe - dhron tis A - na - sta - se - os i - rig - ma e to an- a j j j n j 6 4 jz - ãý - ëïõ ìá - èïý - óáé áé ôïõ Êõ - ñß - ïõ ìá - èþ - ôñé - áé êáé - ghe - lou ma - thou - se e tou Ky - ri - ou ma - thi - tri - e e a j f 4 f j ôçí ðñï - ãï - íé - êþí á - ðü - öá - óéí á - ðïñ - ñß - øá - óáé, tin pro - yo - ni - in a - po - fa - sin a - por - ri - psa - se, a n 6 4 j jz 4 j 6 4 jz ôïéò Á - ðï - óôü - ëïéò êáõ - þ - ìå - íáé Ý - ëå - ãïí: E- tis A - po - sto - lis af - ho - me - ne e - le - yon: E- - óêý - ëåõ - ôáé ï èü - íá - ôïò ç ãýñ - èç ñé - óôüò ï Èå- a 4 j - si - lef - te o tha - na - tos i - yer - thi Chri - stos o The- a jz j j j i - üò, äù - ñïý - ìå - íïò ôï êüó - ìù ôï ìý - ãá Ý - ëå - ïò. - os, tho - rou - me - nos to os - mo to me - ya e - le - os. 122 ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ ΑΝΤΙΦΩΝΟΝ ΤΗΕ THIRD ANTIPHON (From Psalms 117 and 68. On certain feasts, a different psalm is chanted. The Beatitudes Matthew 5:3-12 may be substituted for the Third Antiphon.) ΨΑΛΤΗΣ: Αὕτη ἡ ἡµέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ κύριος ἀγαλλιασώµεθα καὶ εὐφρανθῶµεν ἐν αὐτῇ. CHANTER: This is the day that the Lord hath made; let us be glad and rejoice in it. (On normal Sundays, the refrain is one of the eight Resurrectional apolytiia in the tone of the wee. See pages On feast days of the Lord, the apolytiion of the feast is substituted as the refrain. This antiphon is interrupted by the Small Entrance. ) ΙΕΡΕΥΣ: (Χαµηλοφώνως.) έσποτα Κύριε, ὁ Θεὸς ἡµῶν, ὁ καταστήσας ἐν οὐρανοῖς τάγµατα καὶ στρατιὰς ἀγγέλων καὶ ἀρχαγγέλων, εἰς λειτουργίαν τῆς σῆς δόξης, ποίησον σὺν τῇ εἰσόδῳ ἡµῶν, εἴσοδον ἁγίων ἀγγέλων γενέσθαι, συλλειτουργούντων ἡµῖν καὶ συνδοξολογούντων τὴν σὴν ἀγαθότητα. Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα, τιµὴ καὶ προσκύνησις, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. PRIEST: (Inaudible.) Master and Lord our God, You have established in heaven the orders and hosts of angels and archangels to minister to Your glory. Grant that the holy angels may enter with us that together we may serve and glorify Your goodness. For to You belong all glory, honor, and worship to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. Amen. Η ΜΙΚΡΑ ΕΙΣΟ ΟΣ THE SMALL ENTRANCE (On certain days, the text is different reflecting the celebration of the feast.) ΙΕΡΕΥΣ: Σοφία Ὀρθοί. PRIEST: Wisdom. Let us be attentive. εῦτε προσκυνήσωµεν καὶ προσπέσωµεν Χριστῷ. Σῶσον ἡµᾶς Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν (ἢ ὁ ἐν Ἁγίοις θαυµαστός), ψάλλοντάς σοι Ἀλληλούϊα. Come let us bow down and worship Christ. O Son of God, who arose from the dead, save us who sing to thee: Alleluia. 11

12 ΨΑΛΤΗΣ: Αἰνεσάτωσαν αὐτὸν οἱ οὐρανοὶ καὶ ἡ γῆ. CHANTER: Let the heavens and the earth praise Him. (The apolytiion refrain is repeated. If there are other feasts or saints celebrated on the day, a troparion for the feast or saint is chanted here. Except for feasts of the Lord, the troparion of the name of the local church is chanted thereafter. The following hymn is the troparion for the Dormition of the Theotoos, which is the name of our church.) ΛΑΟΣ: Ἐν τῇ γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ κοιµήσει τὸν κόσµον οὐ κατέλειπες, Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, µήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουµένη ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡµῶν. PEOPLE: In giving birth thou hast preserved thy virginity, at thy dormition thou didst not forsae the world, O Theotoos. Thou passed over into Life, Mother who hath given birth to Life, and through thy prayers of intercession, from death thou hast redeemed our souls. (At this point, the ontaion, a short musical sermon on the commemoration of the day or of a festal season, is chanted, usually by the priest. See p.131.) ΙΕΡΕΥΣ: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. PRIEST: Let us pray to the Lord. ΛΑΟΣ: Κύριε ἐλέησον. PEOPLE: Lord, have mercy. ΙΕΡΕΥΣ: (Χαµηλοφώνως.) Ὁ Θεὸς ὁ ἅγιος, ὁ ἐν ἁγίοις ἀναπαυόµενος, ὁ τρισαγίῳ φωνῇ ὑπὸ τῶν Σεραφεὶµ ἀνυµνούµενος καὶ ὑπὸ τῶν Χερουβεὶµ δοξολογούµενος καὶ ὑπὸ πάσης ἐπουρανίου δυνάµεως προσκυνούµενος, ὁ ἐκ τοῦ µὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι παραγαγὼν τὰ σύµπαντα ὁ κτίσας τὸν ἄνθρωπον κατ' εἰκόνα σὴν καὶ ὁµοίωσιν καὶ παντί σου χαρίσµατι κατακοσµήσας ὁ διδοὺς αἰτοῦντι σοφίαν καὶ σύνεσιν καὶ µὴ παρορῶν ἁµαρτάνοντα, ἀλλὰ θέµενος ἐπὶ σωτηρίᾳ µετάνοιαν ὁ καταξιώσας ἡµᾶς τοὺς ταπεινοὺς καὶ ἀναξίους PRIEST: (Inaudible.) Holy God, You dwell among Your saints. You are praised by the Seraphim with the thrice holy hymn and glorified by the Cherubim and worshiped by all the heavenly powers. You have brought all things out of nothing into being. You have created man and woman in Your image and lieness and adorned them with all the gifts of Your grace. You give wisdom and understanding to the supplicant and do not overloo the sinner but have established repentance as the way of salvation. You have enabled us, Your lowly and 12 THIRD TONE Let the Heavens Rejoice! Allegro a f 4 j 6 4 j j j Refrain Let the hea - vens re - joice! And let the earth be glad! a f 6 j j 4 j j For he hath shown forth his pow - er when the a f j jz j Lord lift - ed up his might - y arm! Be - neath his feet he hath a f 4 j j j jz 6 4 j tram - pled down death by death, and first - born a - mong the dead hath he be - come! From the depths of Ha - des de- a f j 4 j a f j j - liv - er - ing man - ind, he hath grant - ed great a f6 4 j z s t j j j mer - cy up - on the u - ni - verse. 121

13 ΗΧΟΣ Γ Ευφραινέσθω τα ουράνια Allegro a f 4 6 s 4 z 4 t Refrain Åõ - öñáé - íý - óèù ôá ïõ - ñü - íé - á, á - õáë - ëé - Ü - óèù ôá å- Ef - fre - ne - stho ta ou - ra - ni - a, a - yal - li - a - stho ta e- - ðß - ãåé - á, ï - ôé å - ðïß - ç - óå êñü - ôïò åí âñá- a f6 4 j j j 4 6 j j 4 j j - pi - yi - a, o - ti e - pi - i - se ra - tos en vra- - å - ðü - ôç - óå ôù èá- a f jz j - ß - ï - íé áõ - ôïý ï Êý - ñé ïò. - hi - o - ni af - tou o Ky - ri os. - E - pa - ti - se to tha- a f 4 6 j j j jz 4 j j - íü - ôù ôïí èá - íá - ôïí, ðñù - ôü - ôï - êïò ôïí íå - êñþí å - ãý - íå - ôï, - na - to ton tha - na - ton, pro - to - to - os ton ne - ron e - ye - ne - to, åê êïé - ëß - áò - äïõ åñ - ñý - óá - ôï ç - ìüò êáé ðá- a f 4 j j e i - li - as A - dhou er - ri - sa - to i - mas e pa- a f j 6 4 j z s t j j j - ñý - ó å ôï êüó - ìù ôï ìý - ãá Ý - ëå - ïò. - re - sche to os - mo to me - ya e - le - os. 120 δούλους σου καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ στῆναι κατενώπιον τῆς δόξης τοῦ ἁγίου σου θυσιαστηρίου καὶ τὴν ὀφειλοµένην σοι προσκύνησιν καὶ δοξολογίαν προσάγειν Αὐτός, έσποτα, πρόσδεξαι καὶ ἐκ στόµατος ἡµῶν τῶν ἁµαρτωλῶν τὸν τρισάγιον ὕµνον καὶ ἐπίσκεψαι ἡµᾶς ἐν τῇ χρηστότητί σου. Συγχώρησον ἡµῖν πᾶν πληµµέληµα ἑκούσιόν τε καὶ ἀκούσιον ἁγίασον ἡµῶν τὰς ψυχὰς καὶ τὰ σώµατα καὶ δὸς ἡµῖν ἐν ὁσιότητι λατρεύειν σοι πάσας τὰς ἡµέρας τῆς ζωῆς ἡµῶν πρεσβείαις τῆς ἁγίας Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν ἁγίων, τῶν ἀπ' αἰῶνός σοι εὐαρεστησάντων. unworthy servants, to stand at this hour before the glory of Your holy altar and to offer to You due worship and praise. Master, accept the thrice holy hymn also from the lips of us sinners and visit us in Your goodness. Forgive our voluntary and involuntary transgressions, sanctify our souls and bodies, and grant that we may worship and serve You in holiness all the days of our lives, by the intercessions of the holy Theotoos and of all the saints who have pleased You throughout the ages. Ὅτι ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέµποµεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. For You are holy, our God, and to You we give glory, to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. ΛΑΟΣ: Ἀµήν. PEOPLE: Amen. Ο ΤΡΙΣΑΓΙΟΣ ΥΜΝΟΣ THE THRICE-HOLY HYMN (On certain festal occasions, a hymn of Baptism or of the Cross is substituted.) ΛΑΟΣ: Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος ἰσχυρός, Ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡµᾶς. (3) όξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύµατι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡµᾶς. ΙΕΡΕΥΣ: ύναµις. ΛΑΟΣ: Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος ἰσχυρός, Ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡµᾶς. PEOPLE: Holy God, Holy and Mighty, Holy and Immortal One, have mercy on us. (3) Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirt, both now and forever and unto the ages of ages. Amen. Holy and Immortal One, have mercy on us. PRIEST: With strength. PEOPLE: Holy God, Holy and Mighty, Holy and Immortal One, have mercy on us. 13

14 ΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΙΕΡΕΥΣ: Σοφία. Πρόσχωµεν. (Ὁ Ἀναγνώστης ἀναγινώσκει τὴν τεταγµένην ἀποστολικὴν περικοπὴν.) Εἰρήνη σοι τῷ ἀναγινώσκοντι. ΛΑΟΣ: Ἀλληλούϊα (3) ΙΕΡΕΥΣ: (Χαµηλοφώνως.) Ἔλλαµψον ἐν ταῖς καρδίαις ἡµῶν, φιλάνθρωπε, έσ-ποτα, τὸ τῆς Σῆς θεογνωσίας ἀκήρατον φῶς, καὶ τοὺς τῆς διανοίας ἡµῶν διά-νοιξον ὀφθαλµοὺς εἰς τὴν τῶν εὐαγγε-λικῶν Σου κηρυγµάτων κατανόησιν. Ἔνθες ἡµῖν καὶ τὸν τῶν µακαρίων Σου ἐντολῶν φόβον, ἵνα τὰς σαρκικὰς ἐπιθυµίας πάσας καταπατήσαντες, πνευµατικὴν πολιτείαν µετέλθωµεν, πάντα τὰ πρὸς εὐαρέστησιν τὴν Σὴν καὶ φρονοῦντες καὶ πράττοντες. Σὺ γὰρ εἶ ὁ φωτισµὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωµάτων ἡµῶν, Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ Σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέµποµεν, σὺν τῷ ἀνάρχῳ Σου Πατρὶ καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ Σου Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Σοφία. Ὀρθοί, ἀκούσωµεν τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελίου. Εἰρήνη πᾶσι. ΛΑΟΣ: Καὶ τῷ πνεύµατί σου. ΙΕΡΕΥΣ: Ἐκ τοῦ κατὰ (Ὄνοµα) Ἁγίου Εὐαγγελίου τὸ ἀνάγνωσµα. Πρόσχωµεν. ΛΑΟΣ: όξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι. 14 THE READINGS PRIEST: Wisdom. Let us be attentive. (The designated epistle passage is read.) Peace be with you, the reader. PEOPLE: Alleluia. Alleluia. Alleluia. PRIEST: (Inaudible.) Shine within our hearts, loving Master, the pure light of Your divine nowledge and open the eyes of our minds that we may comprehend the message of your Gospel. Instill in us also reverence for Your blessed commandments, so that having conquered sinful desires, we may pursue a spiritual life, thining and doing all those things that are pleasing to You. For You, Christ our God, are the light of our souls and bodies, and to You we give glory together with Your Father who is without beginning and Your all holy, good, and life giving Spirit, now and forever and to the ages of ages. Amen. Wisdom. Arise. Let us hear the holy Gospel. Peace be to all. PEOPLE: And to thy spirit. PRIEST: The reading is from the holy Gospel according to (Name). Let us be attentive. PEOPLE: Glory to thee, O Lord, glory to thee. SECOND TONE When Thou Descended Allegro a4 n j 3 4 j Refrain When thou de - scend - ed in - to death be- a j jz - low, al - though thou art e - ter - nal life, thou gav - est a j jz Ha - des a mor - tal blow by thy di - vin - i - ty's a j jz 4 j 3 4 blind - ing light! Thou hast made those who had been dead to be a j 4 j raised up from Ha - des' in - fer - nal depths. All the pow'rs of hea - ven then be - gan to cry out a - loud to thee: The Be- a 3 4 j 4 j a j jzn - stow - er of life, who is Christ, our God, glo - ry to thee! 119

15 ΗΧΟΣ Β Ότε κατήλθες Allegro a 4 n j 3 4 j Refrain ¼ - ôå êá - ôþë - èåò ðñïò ôïí èü - íá - O - te a - til - dhes pros ton tha - na - a 4 j 3 4 jz - ôïí ç æù - Þ ç á - èü - íá - ôïò ôü - ôå ôïí - ton i zo - i i a - tha - na - tos, to - te ton - äçí å - íý - êñù - óáò ôé áó - ôñá - ðþ ôçò Èå- a j jz A - dhin e - ne - ro - sas ti a - stra - pi tis The- a j jz 4 j - ü - ôç - ôïò ¼ - ôå äå êáé ôïõò ôå - èíå - þ - ôáò åê ôùí - o - ti - tos. O - te dhe e tous te - thne - o - tas e ton êá - ôá - èï - íß - ùí á - íý - óôç - óáò ðü - óáé áé äõ- a 3 4 j jz 4 a - tach - tho - ni - o a - ne - sti - sas pa - se e dhi- a j j - íü - ìåéò ôïí å - ðïõ - ñá - íß - ïí å - êñüõ - ãá - æïí Æù - ï - - na - mis ton e - pou - ra - ni - on e - rav - ya - zon. Zo - o - a j 3 4 jz - äü - ôá ñé - óôý ï Èå - üò ç - ìþí äü - îá óïé. - dho - ta Chri - ste, o The - os i - mon, dho - xa si. 118 (Καὶ ἀναγινώσκει τὴν τεταγµένην περικοπὴν τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου) όξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι. ΙΕΡΕΥΣ: (Χαµηλοφώνως.) Πάλιν καὶ πολλάκις Σοὶ προσπίπτοµεν καὶ Σοῦ δεόµεθα, ἀγαθὲ καὶ φιλάνθρωπε, ὅπως, ἐπιβλέ-ψας ἐπὶ τὴν δέησιν ἡµῶν, καθαρίσῃς ἡµῶν τὰς ψυχὰς καὶ τὰ σώµατα ἀπὸ παντὸς µολυσµοῦ σαρκὸς καὶ πνεύµατος, καὶ δῴης ἡµῖν ἀνένοχον καὶ ἀκατάκριτον τὴν παράστασιν τοῦ ἁγίου Σου θυσιαστηρίου. Χάρισαι δέ, ὁ Θεός, καὶ τοῖς συνευχοµένοις ἡµῖν προκοπὴν βίου καὶ πίστεως καὶ συνέσεως πνευµατικῆς δὸς αὐτοῖς πάντοτε µετὰ φόβου καὶ ἀγάπης λατρεύειν Σοι, ἀνενόχως καὶ ἀκατακρίτως µετέχειν τῶν ἁγίων Σου Μυστηρίων, καὶ τῆς ἐπουρανίου Σου βασιλείας ἀξιωθῆναι. Ὅπως, ὑπὸ τοῦ κράτους Σου πάντοτε φυλαττόµενοι, Σοὶ δόξαν ἀναπέµπωµεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΛΑΟΣ: Ἀµήν. (Ψαλλοµένου τοῦ Χερουβικοῦ ὁ Ἱερεύς λέγει χαµηλοφώνως): Οὐδεὶς ἄξιος τῶν συνδεδεµένων ταῖς σαρκικαῖς ἐπιθυµίαις καὶ ἡδοναῖς προσέρχεσθαι ἢ προσεγγίζειν ἢ λειτουργεῖν Σοι, Βασιλεῦ τῆς δόξης τὸ γὰρ διακονεῖν Σοι µέγα καὶ φοβερὸν καὶ 15 (The designated passage of the Holy Gospel is read.) Glory to thee, O Lord, glory to thee. PRIEST: (Inaudible.) Again, we bow before You and pray to You, O good and loving God. Hear our supplication: cleanse our souls and bodies from every defilement of flesh and spirit, and grant that we may stand before Your holy altar without blame or condemnation. Grant also, O God, progress in life, faith, and spiritual discernment to the faithful who pray with us, so that they may always worship You with reverence and love, partae of Your Holy Mysteries without blame or condemnation, and become worthy of your heavenly ingdom. And grant that always guarded by Your power we may give glory to You, the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. PEOPLE: Amen. (While the Cherubic Hymn is being sung, the Priest prays inaudibly:) No one bound by worldly desires and pleasures is worthy to approach, draw near or minister to You, the King of glory. To serve You is great and awesome even for the heavenly powers. But

16 αὐταῖς ταῖς ἐπουρανίaις υνάµεσιν. Ἀλλ' ὅµως, διὰ τὴν ἄφατον καὶ ἀµέτρητόν Σου φιλανθρωπίαν, ἀτρέπτως καὶ ἀναλλοιώ-τως γέγονας ἄνθρωπος, καὶ Ἀρχιερεὺς ἡµῶν ἐχρηµάτισας, καὶ τῆς λειτουργικῆς ταύτης καὶ ἀναιµάκτου θυσίας τὴν ἱερουργίαν παρέδωκας ἡµῖν, ὡς εσπότης τῶν ἁπάντων. Σὺ γὰρ µόνος, Κύριος ὁ Θεὸς ἡµῶν, δεσπόζεις τῶν ἐπουρανίων καὶ τῶν ἐπιγείων, ὁ ἐπὶ θρόνου χερουβικοῦ ἐποχούµενος, ὁ τῶν Σεραφεὶµ Κύριος καὶ Βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ, ὁ µόνος Ἅγιος καὶ ἐν ἁγίοις ἀναπαυόµενος. Σὲ τοίνυν δυσωπῶ, τὸν µόνον ἀγαθὸν καὶ εὐήκοον. Ἐπίβλεψον ἐπ' ἐµὲ τὸν ἁµαρτωλὸν καὶ ἀχρεῖον δοῦλόν Σου, καὶ καθάρισόν µου τὴν ψυχὴν καὶ τὴν καρδίαν ἀπὸ συνειδήσεως πονηρᾶς, καὶ ἱκάνωσόν µε τῇ δυνάµει τοῦ Ἁγίου Σου Πνεύµατος, ἐνδεδυµένον τὴν τῆς Ἱερατείας χάριν, παραστῆναι τῇ ἁγίᾳ Σου ταύτῃ τραπέζῃ καὶ ἱερουργῆσαι τὸ ἅγιον καὶ ἄχραντόν Σου Σῶµα καὶ τὸ τίµιον Αἷµα. Σοὶ γὰρ προσέρχο- µαι, κλίνας τὸν ἑµαυτοῦ αὐχένα, καὶ δέοµαί Σου. Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν Σου ἀπ' ἐµοῦ, µηδὲ ἀποδοκιµάσῃς µε ἐκ παίδων Σου ἀλλ' ἀξίωσον προσενεχθῆναί Σοι ὑπ' ἐµοῦ τοῦ ἁµαρτωλοῦ καὶ ἀναξίου δούλου Σου τὰ δῶρα ταῦτα. Σὺ γὰρ εἶ ὁ προσφέρων καὶ προσφερόµενος καὶ προσδεχόµενος καὶ διαδιδόµενος, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡµῶν, καὶ Σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέµποµεν, σὺν τῷ ἀνάρχῳ Σου Πατρὶ καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ Σου Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. 16 because of Your ineffable and immeasurable love for us, You became man without alteration or change. You have served as our High Priest, and as Lord of all, and have entrusted to us the celebration of this liturgical sacrifice without the shedding of blood. For You alone, Lord our God, rule over all things in heaven and on earth. You are seated on the throne of the Cherubim, the Lord of the Seraphim and the King of Israel. You alone are holy and dwell among Your saints. You alone are good and ready to hear. Therefore, I implore you, loo upon me, Your sinful and unworthy servant, and cleanse my soul and heart from evil consciousness. Enable me by the power of Your Holy Spirit so that, vested with the grace of priesthood, I may stand before Your holy Table and celebrate the mystery of Your holy and pure Body and Your precious Blood. To you I come with bowed head and pray: do not turn Your face away from me or reject me from among Your children, but mae me, Your sinful and unworthy servant, worthy to offer to You these gifts. For You, Christ our God, are the Offerer and the Offered, the One who receives and is distributed, and to You we give glory, together with Your eternal Father and Your holy, good and life giving Spirit, now and forever and to the ages of ages. Amen. THE RESURRECTION APOLYTIKIA FIRST TONE The Stone Before Thy Grave Allegro a f4 4 j 6 4 j j 4 Refrain The stone be - fore thy grave had been sealed by the Jews. Sol - diers stood on a f j j 6 4 jz j 4 j guard, eep - ing watch there be - side thy spot - less Bo - dy. But, Sa - viour, in a f jz j three days thou didst rise, be - stow - ing un - to all cre - a - tion life! All the a f6 4 j j e f j 4 jz j j i pow -ers of the hea - vens cry out to thee, for thou art the gi - ver of life: a f6 4 4 j j j j j j Glo - ry to thine a - ris - ing, O Christ! Glo - ry un - to thy ing - dom. a f6 4 j j Glo - ry to thy gra - cious pro - vi - dence, thou who a - lone lov'st man - ind. 117

17 ΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΗΧΟΣ Α Του λίθου σφραγισθέντος Allegro a f4 4 j j j Refrain Ôïõ ëß - èïõ óöñá - ãé - óèýí - ôïò õ - ðü ôùí É - ïõ - äáß - ùí Tou li - thou sfra - yi - sthen - dos i - po ton I - ou - dhe - on a f 6 j j 4 j jz êáé óôñá - ôé - ù - ôþí öé - ëáó - óüí ôïí ôï Ü - ñáí - ôïí óïõ óþ - ìá á- e stra - ti - o - ton fi - las - son ôon to a - hran - don sou so - ma a- a f 4 j jz j - íý - óôçò ôñé - Þ - ìå - ñïò Óï - ôßñ äù - ñïý - ìå - íïò ôù êüó - ìù ôçí æï - ßí. Äß - á - ne - ótis tri - i - me - ros So - tir dho - rou - me - nos to os - mo - tin zo - in. Dhi - a a f6 4 jj j e f j 4 jz 6 4 j i j ôïý - ôï áé äõ - íü - ìåéò ôïí ïõ - ñá - íþí å - âü - ùí óïé, æù - ï - äü - ôá. tou - to e dhi - na - mis ton ou - ra - non e - vo - on si, zo - o - dho - ta. a f j j j 4 j Äü - îá ôç Á - íá - óôü - óåé óïõ ñé - óôý; äü - îá ôé âá - óé - ëåß - á óïõ; Dho - xa ti A - na - sta - si sou Chri - ste; dho - xa ti va - si - li - a sou; a f6 4 j j j äü - îá ôç ïé - êï - íï - ìß - á óïõ, ìü - íå öé - ëüí - èñù - ðå. dho - xa ti i - o - no - mi - a sou, mo - ne fi - lan - thro - pe. 116 ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ ΛΑΟΣ: Οἱ τὰ Χερουβεὶµ µυστικῶς εἰκονίζοντες, καὶ τῇ ζωοποιῷ Τριάδι τὸν τρισάγιον ὕµνον προσᾴδοντες, πᾶσαν τὴν βιοτικὴν ἀποθώµεθα µέριµναν, ὡς τὸν Βασιλέα τῶν ὅλων ὑποδεξόµενοι ΙΕΡΕΥΣ: Πάντων ὑµῶν, µνησθείη Κύριος ὁ Θεὸς ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ πάντοτε νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΛΑΟΣ: Ἀµήν. ταῖς ἀγγελικαῖς ἀοράτως δορυφορούµενον τάξεσιν. Ἀλληλούϊα. Ἀλληλούϊα. Ἀλληλούϊα. ΠΛΗΡΩΤΙΚΑ ΙΕΡΕΥΣ: Πληρώσωµεν τὴν δέησιν ἡµῶν τῷ Κυρίῳ. ΛΑΟΣ: Κύριε ἐλέησον. ΙΕΡΕΥΣ: Ὑπὲρ τῶν προτεθέντων τιµίων ώρων, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. ΛΑΟΣ: Κύριε ἐλέησον. ΙΕΡΕΥΣ: Ὑπὲρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου καὶ τῶν µετὰ πίστεως, εὐλαβείας καὶ φόβου Θεοῦ εἰσιόντων ἐν αὐτῷ, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. ΛΑΟΣ: Κύριε ἐλέησον. ΙΕΡΕΥΣ: Ὑπὲρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡµᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καὶ ἀνάγκης, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. ΛΑΟΣ: Κύριε ἐλέησον. 17 THE CHERUBIC HYMN PEOPLE: We who mystically represent the Cherubim, sing the thrice-holy hymn to the life-giving Trinity. Let us lay aside all the cares of life that we may receive him who is the King of all... PRIEST: May the Lord, our God, remember us all in His ingdom, now and forever and to the ages of ages. PEOPLE: Amen....invisibly attended by the angelic hosts. Alleluia. Alleluia. Alleluia. PETITIONS PRIEST: Let us complete our prayer to the Lord. PEOPLE: Lord, have mercy. PRIEST: For the precious gifts here presented, let us pray to the Lord. PEOPLE: Lord, have mercy. PRIEST: For this holy house and for those who enter it with faith, reverence, and the fear of God, let us pray to the Lord. PEOPLE: Lord, have mercy. PRIEST: For our deliverance from all affliction, wrath, danger, and distress, let us pray to the Lord. PEOPLE: Lord, have mercy.

18 ΙΕΡΕΥΣ: Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡµᾶς ὁ Θεὸς τῇ σῇ χάριτι. ΛΑΟΣ: Κύριε ἐλέησον. ΙΕΡΕΥΣ: Τὴν ἡµέραν πᾶσαν, τελείαν, ἁγίαν, εἰρηνικὴν καὶ ἀναµάρτητον, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώµεθα. ΛΑΟΣ: Παράσχου Κύριε. ΙΕΡΕΥΣ: Ἄγγελον εἰρήνης, πιστὸν ὁδηγόν, φύλακα τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωµάτων ἡµῶν, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώµεθα. ΛΑΟΣ: Παράσχου Κύριε. ΙΕΡΕΥΣ: Συγγνώµην καὶ ἄφεσιν τῶν ἁµαρτιῶν καὶ τῶν πληµµεληµάτων ἡµῶν, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώµεθα. ΛΑΟΣ: Παράσχου Κύριε. ΙΕΡΕΥΣ: Τὰ καλὰ καὶ συµφέροντα ταῖς ψυχαῖς ἡµῶν, καὶ εἰρήνην τῷ κόσµῳ, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώµεθα. ΛΑΟΣ: Παράσχου Κύριε. ΙΕΡΕΥΣ: ὸν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζω- ῆς ἡµῶν, ἐν εἰρήνῃ καὶ µετανοίᾳ ἐκτελέσαι, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώµεθα. ΛΑΟΣ: Παράσχου Κύριε. Ἱερεύς: Χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς ἡµῶν, ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά, καὶ καλὴν ἀπολογίαν τὴν ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ βήµατος τοῦ Χριστοῦ, αἰτησώµεθα. ΛΑΟΣ: Παράσχου Κύριε. 18 PRIEST: Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, by Your grace. PEOPLE: Lord, have mercy. PRIEST: For a perfect, holy, peaceful, and sinless day, let us as the Lord. PEOPLE: Grant this, O Lord. PRIEST: For an angel of peace, a faithful guide, a guardian of our souls and bodies, let us as the Lord. PEOPLE: Grant this, O Lord. PRIEST: For forgiveness and remission of our sins and transgressions, let us as the Lord. PEOPLE: Grant this, O Lord. PRIEST: For all that is good and beneficial to our souls, and for peace in the world, let us as the Lord. PEOPLE: Grant this, O Lord. PRIEST: For the completion of our lives in peace and repentance, let us as the Lord. PEOPLE: Grant this, O Lord. PRIEST: For a Christian end to our lives, peaceful, without shame and suffering, and for a good account before the awesome judg-ment seat of Christ, let us as the Lord. PEOPLE: Grant this, O Lord. The Resurrectional Apolytiia For Sunday Worship In Gree and English In the Eight Tones of the Octoechos Copyright 2007 by Nancy Chaler Tais New Byzantium Publications 1900 Burley Rd. Williamston, MI USA Tel

19 DISMISSAL HYMN FOR A HIERARCH GREEK: Andante a j d j j Ôïí Äå - óðü - ôçí êáé Áñ - é - å - ñý - á ç - ìþí, Ton De - spo - tin e Ar - chi - e - re - a i - mon, Êý - ñé - å öý - ëá - ôå åéò ðïë - ëü Ý - ôé, ÄÝ - óðï - ôá, åéò ðïë- a4 j 6 4 jd 4 j 6 4 j d Ky - ri - e fi - la - te is pol - la e - ti, Dhe - spo - ta, is pol- a4 j 6 4 j d 4 j jz jz jj - ëü Ý - ôé, ÄÝ - óðï - ôá, åéò ðïë - ëü Ý - ôé, ÄÝ - óðï - ôá. - la e - ti, Dhe - spo - ta, is pol - la e - ti, Dhe - spo - ta. ENGLISH: To our Mas - ter and Hi - er - arch, Lord, grant pro- Andante a4 jz 6 4 j d j 4 j a 6 4 j d 4 j 6 4 j d 4 j - tec - tion to the Mas - ter for ma - ny years, to the Mas - ter for a 6 4 j d 4 j jz jz j j ma - ny years, to the Mas - ter for ma - ny years. 114 ΙΕΡΕΥΣ: Τῆς παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογηµένης, ἐνδόξου δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, µετὰ πάντων τῶν Ἁγίων µνηµονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡµῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώµεθα. ΛΑΟΣ: Σοὶ Κύριε. ΙΕΡΕΥΣ: (Χαµηλοφώνως.) Κύριε, ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ὁ µόνος Ἅγιος, ὁ δεχόµενος θυσίαν αἰνέσεως παρὰ τῶν ἐπικαλουµένων Σε ἐν ὅλῃ καρδίᾳ, πρόσδεξαι καὶ ἡµῶν τῶν ἁµαρτωλῶν τὴν δέησιν, καὶ προσάγαγε τῷ ἁγίῳ Σου θυσιαστηρίῳ. Καὶ ἱκάνωσον ἡµᾶς προσενεγκεῖν Σοι δῶρά τε καὶ θυσίας πνευµατικὰς ὑπὲρ τῶν ἡµετέρων ἁµαρτηµάτων καὶ τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοηµάτων. Καὶ καταξίωσον ἡµᾶς εὑρεῖν χάριν ἐνώπιόν Σου, τοῦ γενέσθαι Σοι εὐπρόσδεκτον τὴν θυσίαν ἡµῶν, καὶ ἐπισκηνῶσαι τὸ Πνεῦµα τῆς χάριτός Σου τὸ ἀγαθὸν ἐφ' ἡµᾶς καὶ ἐπὶ τὰ προκείµενα δῶρα ταῦτα καὶ ἐπὶ πάντα τὸν λαόν Σου. ΛΑΟΣ: Ἀµήν. ΙΕΡΕΥΣ: ιὰ τῶν οἰκτιρµῶν τοῦ µονογενοῦς σου Υἱοῦ, µεθ' οὗ εὐλογητὸς εἶ, σὺν τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΛΑΟΣ: Ἀµήν. 19 PRIEST: Remembering our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotoos and ever-virgin Mary, with all the saints, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ, our God. PEOPLE: To thee, O Lord. PRIEST: (Inaudible.) Lord, God Almighty, You alone are holy. You accept a sacrifice of praise from those who call upon You with their whole heart. Receive also the prayer of us sinners and let it reach Your holy altar. Enable us to bring before You gifts and spiritual sacrifices for our sins and for the transgressions of the people. Mae us worthy to find grace in Your presence so that our sacrifice may be pleasing to you and that Your good and gracious Spirit may abide with us, with the gifts here presented, and with all Your people. PEOPLE: Amen. PRIEST: Through the mercies of Your only begotten Son with whom You are blessed, together with Your all holy, good, and life giving Spirit, now and forever and to the ages of ages. PEOPLE: Amen.

20 ΙΕΡΕΥΣ: Εἰρήνη πᾶσι. PRIEST: Peace be to all. ΛΑΟΣ: Καὶ τῷ πνεύµατί σου. PEOPLE: And to your spirit. ΙΕΡΕΥΣ: Ἀγαπήσωµεν ἀλλήλους, ἵνα ἐν ὁµονοίᾳ ὁµολογήσωµεν: PRIEST: Let us love one another that with one mind we may confess: ΛΑΟΣ: Πατέρα, Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦ- µα, Τριάδα ὁµοούσιον καὶ ἀχώριστον. PEOPLE: The Father, Son, and Holy Spirit, the Trinity, one in essence and inseparable. (When there is more than one clergyman celebrating the liturgy, the following hymn is substituted.) ΛΑΟΣ: Ἀγαπήσω σε, Κύριε, ἡ ἰσχύς µου, Κύριος στερέωµά µου, καὶ καταφυγή µου καὶ ῥύστης µου. PEOPLE: I will love thee, O Lord, my strength. The Lord is my roc and my fortress and my deliverer. ΙΕΡΕΥΣ: Τὰς θύρας, τὰς θύρας. Ἐν σοφίᾳ πρόσχωµεν. PRIEST: The doors! The doors! In wisdom, let us be attentive. ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ THE CREED Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων. Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν µονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων Φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁµοούσιον τῷ Πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο. Τὸν δι' ἡµᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡµετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ I believe in one God, Father Almighty, Creator of heaven and earth, and of all things visible and invisible. And in one Lord, Jesus Christ, the only-begotten Son of God, begotten of the Father before all ages; Light of Light, true God of true God, begotten, not created, of one essence with the Father, through Whom all things were made. Who for us men and for our salvation came down from heaven and was incarnate of the Holy Spirit and of the Virgin Mary, and became man. 20 Allegro a4 jzn J j 6 4 jz 4 jz Á - men. Bles - sed be the Name of the Lord from this time forth and a j j J3 4 n j 4 j j un - to the a - ges of a - ges. May the name of the Lord be bles - sed a jz j jz i jj from this time forth and un - to the a - ges of a - ges. a jz Lord, have mer - cy. A - men. To him who bles - ses us and sanc - ti - fies us, Lord, grant pro- Andante a4 n jz 6 4 j d j 4 j a 6 4 j j 4 j j y y j j - tec - tion un - to ma - ny years. A - men. 113

21 Allegro a 4 4 jzn Jj 6 4 j jz jz Á - ìþí. Åß - ç ôï ü - íï - ìá Êõ - ñß - ïõ åõ - ëï - ãç - ìý - íïí á - ðü ôïõ íõí, êáé y a j jz J A - min. I - i to o - no - ma Ky - ri - ou ev - lo - yi - me - non a - po tou nin, e Ý - ïò ôïõ áé - þ - íïò. Tï ü - íï - ìá Êõ - ñß - ïõ åß - ç åõ - ëï - ãç - e - os tou e - o - nos. To o - no - ma Ky - ri - ou i - i ev - lo - yi- a j jz jz jz i jj - ìý - íïí á - ðü ôïõ íõí, êáé Ý - ïò ôïõ áé - þ - íïò. - me - non a - po tou nin, e e - os tou e - o - nos. 3 a 4 i 4 jz Êý - ñé', å - ëý - ç - óïí. Á - ìþí. Ky - ri', e - le - i - son. A - min. Andante a4 n z s d j j 2 t 4 Ôïí åõ - ëï - ãïýí - ôá êáé á - ãé - Ü - æïí - ôá ç - ìüò, Êý - ñé - å Ton ev - lo - ghoun - da e a - yi - a - zon - da i - mas, Ky - ri - e y y a 6 4 j j 4 j j j j öý - ëá - ôå åéò ðïë - ëü Ý - ôé. Á - ìþí. fi - la - te is pol - la e - ti. A - min. 112 Πνεύµατος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡµῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα. Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡµέρα κατὰ τὰς Γραφάς. Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόµενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός. Καὶ πάλιν ἐρχόµενον µετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος. Καὶ εἰς τὸ Πνεῦµα τὸ Ἅγιον, τὸ Κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόµενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συµπροσκυνούµενον καὶ συνδοξαζόµενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν. Εἰς µίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν. Ὁµολογῶ ἓν βάπτισµα εἰς ἄφεσιν ἁµαρτιῶν. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν. Καὶ ζωὴν τοῦ µέλλοντος αἰῶνος. Ἀµήν. Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΕΡΕΥΣ: Στῶµεν καλῶς στῶµεν µετὰ φόβου πρόσχωµεν τὴν ἁγίαν Ἀναφορὰν ἐν εἰρήνῃ προσφέρειν. ΛΑΟΣ: Ἔλεον εἰρήνης, θυσίαν αἰνέσεως. ΙΕΡΕΥΣ: Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς καὶ ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος εἴη µετὰ πάντων ὑµῶν. ΛΑΟΣ: Καὶ µετὰ τοῦ πνεύµατός σου. 21 He was crucified for us under Pontius Pilate, and suffered and was buried; and He rose on the third day, according to the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father; and He will come again with glory to judge the living and the dead; His Kingdom shall have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the Creator of Life, Who proceeds from the Father, Who together with the Father and the Son is worshipped and glorified, Who spoe through the prophets. In one, holy, catholic and apostolic Church. I confess one Baptism for the forgiveness of sins. I loo for the resurrection of the dead, and the life of the age to come. Amen. THE HOLY OFFERING PRIEST: Let us stand well. Let us stand in awe. Let us be attentive, that we may present the holy offering in peace. PEOPLE: A mercy of peace, a sacrifice of praise. PRIEST: The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God the Father, and the communion of the Holy Spirit, be with all of you. PEOPLE: And with thy spirit.

Divine Liturgy of Our Father Among the Saints

Divine Liturgy of Our Father Among the Saints The Divine Liturgy of Our Father Among the Saints John Chrysostom with Hymnal in Liturgical Greek and Renaissance English 999 Let the people praise thee, O God; Let all the people praise thee. Psalm 67:3

Διαβάστε περισσότερα

ΦωτίστεΤονΚόσμο. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2017

ΦωτίστεΤονΚόσμο. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2017 ΦωτίστεΤονΚόσμο ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 24 Νοεμβρίου -- 25 Δεκεμβρίου 2017 ΘΕΜΑ «Καθώς ακολουθούμε το παράδειγμα του Σωτήρος και ζούμε όπως ζούσε Εκείνος και όπως δίδασκε, αυτό το φως θα καίει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Selections from Psalm Verses and the Akathist Hymn to the Mother of God. Plagal Fourth Mode with elements from all the modes

Selections from Psalm Verses and the Akathist Hymn to the Mother of God. Plagal Fourth Mode with elements from all the modes G reat Selections from Psalm Verses and the Akathist Hymn to the Mother of God Plagal Fourth Mode with elements from all the modes Hieromonk Gregory of Simonos Petras Monastery adapted by Gabriel Cremeens

Διαβάστε περισσότερα

Divine Liturgy. John Chrysostom. The. Hymnal in. Renaissance English. Liturgical Greek NEW BYZANTIUM PUBLICATIONS. Our Father Among the Saints.

Divine Liturgy. John Chrysostom. The. Hymnal in. Renaissance English. Liturgical Greek NEW BYZANTIUM PUBLICATIONS. Our Father Among the Saints. NEW BYZANTIUM PUBLICATIONS www.newbyz.org 1158 The Divine Liturgy of Our Father Among the Saints John Chrysostom with Hymnal in Liturgical Gree and Renaissance English 999 Let the people praise thee, O

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ THE DIVINE LITURGY OF SAINT JOHN CHRYSOSTOM

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ THE DIVINE LITURGY OF SAINT JOHN CHRYSOSTOM Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ THE DIVINE LITURGY OF SAINT JOHN CHRYSOSTOM Ἔκδοση Ἱερᾶς Μητρόπολης Τορόντο (Καναδᾶ) Ἀπρίλιος 2017 Published by the Greek Orthodox Metropolis of Toronto

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

THE GREAT DOXOLOGY MODE PLAGAL OF THE FOURTH PROTOPSALTIS OF CONSTANTINOPLE

THE GREAT DOXOLOGY MODE PLAGAL OF THE FOURTH PROTOPSALTIS OF CONSTANTINOPLE THE GREAT DOXOLOGY PLAGAL OF THE FOURTH MODE BY MANUEL PROTOPSALTIS OF CONSTANTINOPLE (D. 1819) 1 a f 1 k k k @ k k k k k j k k k k k ek k fk k a f jz ό - ξα σοι τῷ δεί-ξαν-τι τὸ φῶς. ό - ξα ἐν ὑ - ψί

Διαβάστε περισσότερα

John Chrysostom. The Divine Liturgy. of Our Father Among the Saints. In Greek and English with Hymnal Plagal Fourth Tone

John Chrysostom. The Divine Liturgy. of Our Father Among the Saints. In Greek and English with Hymnal Plagal Fourth Tone The Divine Liturgy of Our Father Among the Saints John Chrysostom New Byzantium Publications Williamston, Michigan www.newbyz.org In Greek and English with Hymnal Plagal Fourth Tone 1082 999 1000 1081

Διαβάστε περισσότερα

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. (Ἀµήν.) Ἡ Μεγάλη Συναπτή. Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. (Ἀµήν.) Ἡ Μεγάλη Συναπτή. Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ. αʹ. Mode pl. 1. Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς

Ἦχος πλ. αʹ. Mode pl. 1. Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς Liturgy on Sunday, April 20, 2014 Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Blessed is the kingdom of the Father and the Son and

Διαβάστε περισσότερα

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. (Ἀµήν.) Ἡ Μεγάλη Συναπτή. Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday June 1 st, 2014 Fathers of the 1st Ecumenical Council Οικουμενικόν

Διαβάστε περισσότερα

The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints

The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints John Chrysostom For Sunday Worship In Modern English and Gree Harmonized Chant 1 Our Orthodox hymnology is a rich treasure which has yet to be fully discovered

Διαβάστε περισσότερα

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. Liturgy on Sunday, April 24 Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. (Ἀµήν.) Ἡ Μεγάλη Συναπτή. Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν.

Διαβάστε περισσότερα

I haven t fully accepted the idea of growing older

I haven t fully accepted the idea of growing older I haven t fully accepted the idea of growing older 1 Peter Authorship Questions Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας 1 Peter Authorship

Διαβάστε περισσότερα

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. (Ἀµήν.) Ἡ Μεγάλη Συναπτή. Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΠΤΗ ἢ ΕΙΡΗΝΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΠΤΗ ἢ ΕΙΡΗΝΙΚΑ Ὀκτώηχος Octoechos Ἠχος γʹ. Mode 3. Τῇ Κυριακῇ Πρωΐ Τριώδιον ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ On Sunday Morning Triodion Cheesefare Sunday ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΠΤΗ ἢ ΕΙΡΗΝΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΠΤΗ ἢ ΕΙΡΗΝΙΚΑ Μηναῖον Menaion Τῌ Ϛʹ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ January 6 Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΠΤΗ ἢ ΕΙΡΗΝΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΠΤΗ ἢ ΕΙΡΗΝΙΚΑ Μηναῖον Menaion Τῌ Ιʹ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ February 10 Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἱεροµάρτυρος Χαραλάµπους τοῦ Θαυµατουργοῦ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΠΤΗ ἢ ΕΙΡΗΝΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΠΤΗ ἢ ΕΙΡΗΝΙΚΑ Ὀκτώηχος Octoechos Ἠχος δʹ. Mode 4. Τῇ Κυριακῇ Πρωΐ On Sunday Morning Μηναῖον Menaion Τῌ Ηʹ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ January 8 Κυριακὴ µετὰ τὴν Ἑορτήν. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΠΤΗ ἢ ΕΙΡΗΝΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΠΤΗ ἢ ΕΙΡΗΝΙΚΑ Μηναῖον Menaion Τῌ Ζʹ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ January 7 Ἡ Σύναξις τοῦ τιµίου ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόµου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ. αʹ. Mode pl. 1. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν µε τὰ δικαιώµατά σου.

Ἦχος πλ. αʹ. Mode pl. 1. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν µε τὰ δικαιώµατά σου. ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ MEMORIAL SERVICE ΧΟΡΟΣ CHOIR Νεκρώσιµα Εὐλογητάρια. Evlogetaria for the Dead Ἦχος πλ. αʹ. Mode pl. 1. Τῶν Ἁγίων ὁ χορός, εὗρε πηγὴν τῆς ζωῆς καὶ θύραν Παραδείσου, εὕρω κἀγώ, τὴν ὁδὸν διὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΠΤΗ ἢ ΕΙΡΗΝΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΠΤΗ ἢ ΕΙΡΗΝΙΚΑ Τριώδιον ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Triodion Palm Sunday ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. (Ἀµήν.) ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΠΤΗ ἢ ΕΙΡΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

The Divine Liturgy. Tone. Tone. Of Our Father Among the Saints John Chrysostom. For Sunday Worship

The Divine Liturgy. Tone. Tone. Of Our Father Among the Saints John Chrysostom. For Sunday Worship The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints John Chrysostom For Sunday Worship Tone 5 Tone 5 In English and Gree New Byzantine Chant Plagal First Tone 1 Our Orthodox hymnology is a rich treasure

Διαβάστε περισσότερα

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. (Ἀµήν.) Ἡ Μεγάλη Συναπτή. Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καὶ

Διαβάστε περισσότερα

How often, living in this world, and surrounded by so many small things that absorb us, do we forget Heaven. What occupies us pulls our hearts like

How often, living in this world, and surrounded by so many small things that absorb us, do we forget Heaven. What occupies us pulls our hearts like How often, living in this world, and surrounded by so many small things that absorb us, do we forget Heaven. What occupies us pulls our hearts like magnets and presents Heaven as if it is very high up,

Διαβάστε περισσότερα

Liturgy on Sunday, April 30 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Liturgy on Sunday, April 30 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Liturgy on Sunday, April 30 Πεντηκοστάριον Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων Pentecostarion Myrrh-bearers Sunday ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Liturgy on Sunday, April 23 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Liturgy on Sunday, April 23 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Πεντηκοστάριον Κυριακὴ τοῦ Θωµᾶ Pentecostarion Thomas Sunday Μηναῖον Menaion Τῌ ΚΓʹ ΑΠΡΙΛΙΟΥ April 23 Μνήµη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλοµάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. ΧΟΡΟΣ: Αμήν. Εν ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

Ephesians. Wayne Stewart

Ephesians. Wayne Stewart Ephesians Wayne Stewart 1 Shadows of a ministry independent of Jerusalem and the 12 Taken from CH Welch 2 Acts 28:25 25 (AV) And when they agreed not among themselves, they departed, after that Paul had

Διαβάστε περισσότερα

ematins powered by AGES The Divine Liturgy Sunday, January 3, 2016 Texts in Greek and English

ematins powered by AGES The Divine Liturgy Sunday, January 3, 2016 Texts in Greek and English ematins powered by AGES The Divine Liturgy Sunday, January 3, 2016 Texts in Greek and English Sources SD Copyright 2015 by Fr. Seraphim Dedes GOA Greek Orthodox Archdiocese of America HC Liturgical Texts

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΠΤΗ ἢ ΕΙΡΗΝΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΠΤΗ ἢ ΕΙΡΗΝΙΚΑ Ὀκτώηχος Octoechos Ἠχος γʹ. Mode 3. Τῇ Κυριακῇ Πρωΐ On Sunday Morning Μηναῖον Menaion Τῌ Αʹ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ January 1 Ἡ κατὰ σάρκα Περιτοµὴ τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ Μνήµη τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7

Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7 Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7 Ερώτημα προς τους μαθητές Τι λέγουν οι άνθρωποι για μένα; Οι μαθητές απαντούν Άλλοι λένε πως είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ο Προφήτης Ηλίας και άλλοι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Ἱερεύς: Εὐλογημένη ἡ βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Διάκονος: Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints

The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints John Chrysostom For Sunday Worship In Modern English and Greek New Byzantine Chant Our Orthodox hymnology is a rich treasure which has yet to be fully

Διαβάστε περισσότερα

The Divine Liturgy. Of Our Father Among the Saints John Chrysostom. For Sunday Worship. In Modern English and Greek New Byzantine Chant

The Divine Liturgy. Of Our Father Among the Saints John Chrysostom. For Sunday Worship. In Modern English and Greek New Byzantine Chant The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints John Chrysostom For Sunday Worship In Modern English and Greek New Byzantine Chant Our Orthodox hymnology is a rich treasure which has yet to be fully

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday September 13 th, 2015 Sunday before Holy Cross Οικουμενικόν

Διαβάστε περισσότερα

The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints

The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints The Divine Liturgy Of Our Father mong the Saints John Chrysostom For Sunday Worship In Modern English and Greek Plagal Fourth Tone and Plagal First Tone Our Orthodox hymnology is a rich treasure which

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

Lingas, A. (2013). Tikey Zes: The Divine Liturgy of St John Chrysostom (1991). Portland, USA: Cappella Romana.

Lingas, A. (2013). Tikey Zes: The Divine Liturgy of St John Chrysostom (1991). Portland, USA: Cappella Romana. Lingas, A. (2013). Tikey Zes: The Divine Liturgy of St John Chrysostom (1991). Portland, USA: Cappella Romana. City Research Online Original citation: Lingas, A. (2013). Tikey Zes: The Divine Liturgy of

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Σο ύμβολο τησ Πύςτεωσ εύναι ςύντομη ομολογύα τησ πύςτεώσ μασ μϋςα ςτην οπούα παρουςιϊζονται περιληπτικϊ, με ςαφόνεια και αυθεντικϊ τα βαςικϊ δόγματα του χριςτιανιςμού. Σο «Πιςτεύω»

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.3 Trigonometric Equations

Section 8.3 Trigonometric Equations 99 Section 8. Trigonometric Equations Objective 1: Solve Equations Involving One Trigonometric Function. In this section and the next, we will exple how to solving equations involving trigonometric functions.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ Ο ΝΗΠΙΟΒΑΠΤΙΣΜΟΣ

ΓΙΑΤΙ Ο ΝΗΠΙΟΒΑΠΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑΤΙ Ο ΝΗΠΙΟΒΑΠΤΙΣΜΟΣ Ἡ Ἐκκλησία ἀπό τά πρῶτα βήματά της μαζί μέ τό βάπτισμα τῶν ἐνηλίκων υἱοθέτησε καί τόν νηπιοβαπτισμό, δηλαδή τό βάπτισμα τῶν νηπίων καί μικρῶν παιδιῶν. Τήν ἀρχαία αὐ τή παράδοση συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ. αʹ. Mode pl. 1. Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς µνήµασι, ζωὴν χαρισάµενος.

Ἦχος πλ. αʹ. Mode pl. 1. Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς µνήµασι, ζωὴν χαρισάµενος. ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΝ Τῌ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜῼ ΕΒΔΟΜΑΔΙ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Funeral Service During Renewal Week Blessed is our God always, now and

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

Sample Pages of John in Greek Σελίδες δειγμάτων John στα ελληνικά KEY WORDS AND PHRASES IN JOHN ΛΈΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΊ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΕ JOHN

Sample Pages of John in Greek Σελίδες δειγμάτων John στα ελληνικά KEY WORDS AND PHRASES IN JOHN ΛΈΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΊ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΕ JOHN Sample Pages of John in Greek Σελίδες δειγμάτων John στα ελληνικά KEY WORDS AND PHRASES IN JOHN ΛΈΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΊ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΕ JOHN BELIEVE (80 VERSES) ΘΕΩΡΗΣΤΕ (80 ΣΤΙΧΟΙ) 1:7 4:39 6:30 8:24 10:38 12:37

Διαβάστε περισσότερα

The Divine Liturgy. Of Our Father Among the Saints John Chrysostom. For Sunday Worship. In English and Greek New Byzantine Chant Plagal Fourth Tone

The Divine Liturgy. Of Our Father Among the Saints John Chrysostom. For Sunday Worship. In English and Greek New Byzantine Chant Plagal Fourth Tone The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints John Chrysostom For Sunday Worship In English and Greek New Byzantine Chant Plagal Fourth Tone 1 Our Orthodox hymnology is a rich treasure which has yet

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΚΓʹ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ November 23. Μνήµη τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡµῶν Ἀµφιλοχίου, Ἐπισκόπου Ἰκονίου, καὶ Γρηγορίου τοῦ Ἀκραγαντίνων.

Τῌ ΚΓʹ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ November 23. Μνήµη τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡµῶν Ἀµφιλοχίου, Ἐπισκόπου Ἰκονίου, καὶ Γρηγορίου τοῦ Ἀκραγαντίνων. Matins on Thursday, November 23 Μηναῖον Menaion Τῌ ΚΓʹ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ November 23 Μνήµη τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡµῶν Ἀµφιλοχίου, Ἐπισκόπου Ἰκονίου, καὶ Γρηγορίου τοῦ Ἀκραγαντίνων. Memory of our Fathers among

Διαβάστε περισσότερα

Notes are available 1

Notes are available 1 Notes are available 1 Galatians 2:15 4.12 2 3:15, 3:19 interpretational contradiction LAW cannot be and was added Promise 3 Gal.3:19 4 Mt 6:27 Which of you by taking thought can add one cubit unto

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον.

Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον. Service of the Midnight Office on Sunday Priest: Blessed is our God, always, now, and ever, and to the ages of ages. Amen. Ακολουθια του Μεσονυκτικου εν Κυριακη Ἱερεύς Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε, νῦν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Γ. Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που τελείται μέσα στην ακολουθία που ονομάζεται Θεία Λειτουργία, είναι η σπουδαιότερη και τελειότερη λατρευτική

Διαβάστε περισσότερα

GREAT VESPERS FOR THE FEAST OF SAINTS SOPHIA AND HER THREE DAUGHTERS FAITH, HOPE AND LOVE

GREAT VESPERS FOR THE FEAST OF SAINTS SOPHIA AND HER THREE DAUGHTERS FAITH, HOPE AND LOVE ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΣΟΦΙΑΣ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΘΥΓΑΤΕΡΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΠΙΣΤΕΩΣ, ΑΓΑΠΗΣ, ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΟΣ. ΙΕΡΕΥΣ: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε, νύν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Ἀµήν.

Διαβάστε περισσότερα

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live.

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Topic 1: Describe yourself Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Χρησιμοποίησε το and. WRITE your paragraph in 40-60 words... 1 Topic 2: Describe your room Χρησιμοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions Paul Liu November 15, 2007 Note that these are sample solutions only; in many cases there were many acceptable answers. 1 Reynolds Problem 10.1 1.1 Normal-order

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Matins ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἀµήν. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦµα τῆς ἀληθείας,

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Vespers

The Service of Vespers ematins powered by AGES The Service of Vespers Holy Pascha 2014 - Easter Sunday The Agape Vespers Service Texts in Greek and English The Web site can be found at this address: www.agesinitiatives.com/dcs/public/dcs

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

the service of Kneeling.

the service of Kneeling. Great Vespers Monday of the Holy Spirit the service of Kneeling. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Ἐπιστάντος τοῦ καιροῦ τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἀπέρχεται Ὁ ἱερεὺς σὺν τῷ Διακόνῳ καὶ ποιοῦσι μετάνοιαν τῷ Προεστῶτι, τουτέστιν

Διαβάστε περισσότερα

The Divine Liturgy. Of Our Father Among the Saints John Chrysostom. For Sunday Worship

The Divine Liturgy. Of Our Father Among the Saints John Chrysostom. For Sunday Worship The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints John Chrysostom For Sunday Worship In Modern English and Greek New Byzantine Chant Plagal Fourth Tone 1 Our Orthodox hymnology is a rich treasure which

Διαβάστε περισσότερα

Friday of Bright Week: Feast of the Life-Giving Fountain Vespers of the Resurrection Matins of the Resurrection Divine Liturgy of the Resurrection

Friday of Bright Week: Feast of the Life-Giving Fountain Vespers of the Resurrection Matins of the Resurrection Divine Liturgy of the Resurrection Friday of Bright Week Friday of Bright Week: Feast of the Life-Giving Fountain Vespers of the Resurrection Matins of the Resurrection Divine Liturgy of the Resurrection Copyright 2013 by the Greek Orthodox

Διαβάστε περισσότερα

The Divine Liturgy. Of Our Father Among the Saints John Chrysostom. For Sunday Worship

The Divine Liturgy. Of Our Father Among the Saints John Chrysostom. For Sunday Worship The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints John Chrysostom For Sunday Worship Tone 5 Tone 5 In Modern English and Greek New Byzantine Chant Plagal First Tone 1 Our Orthodox hymnology is a rich treasure

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ ἐκ τάφου ἔνδοξος Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Λάβαρον, Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Ρίλας, Βουλγαρία.

Ἡ ἐκ τάφου ἔνδοξος Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Λάβαρον, Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Ρίλας, Βουλγαρία. Ἡ ἐκ τάφου ἔνδοξος Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Λάβαρον, Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Ρίλας, Βουλγαρία. -130- ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ Κατὰ τὴν ἑβδομάδα τῆς Διακαινησίμου,

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Matins

The Service of Matins ematins powered by AGES The Service of Matins Wednesday, May 14, 2014 Mid-Pentecost Katavasias of Mid-Pentecost Texts in Greek and English The Web site can be found at this address: www.agesinitiatives.com/dcs/public/dcs

Διαβάστε περισσότερα

The Divine Liturgy. Of Our Father Among the Saints John Chrysostom. Archbishop of Constantinople

The Divine Liturgy. Of Our Father Among the Saints John Chrysostom. Archbishop of Constantinople The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints John Chrysostom Archbishop of Constantinople Three-Part Harmony and New Byzantine Chant In Greek and English 1 ACKNOWLEDGEMENTS I would like to thank my

Διαβάστε περισσότερα

Ἀπόδειπνον Μικρόν. Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀπόδειπνον Μικρόν. Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ὡρολόγιον Horologion ΙΕΡΕΥΣ Ἀπόδειπνον Μικρόν Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἀµήν. ΙΕΡΕΥΣ Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε,

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. April 12, 2015 Great and Holy Pascha. Christ is Risen!

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. April 12, 2015 Great and Holy Pascha. Christ is Risen! Saints Constantine Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC April 12, 2015 Great Holy Pascha Christ is Risen! Χριστός Ανέστη YMNOI THΣ ΗΜΕΡΑΣ HYMNS OF THE DAY Αναστάσιμο Aπολυτίκιον. Ηχος πλ.α Χριστός

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΜΕ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΌ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟ (+1998) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ...3 Η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΨΑΛΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΙΜΒΡΑΗΜΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. Εμσαα

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΨΑΛΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΙΜΒΡΑΗΜΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. Εμσαα Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΨΑΛΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΙΜΒΡΑΗΜΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ 82, οδός Μέμφιδος, Ιμπραημία, Τ.Κ.: 21321 Αλεξάνδρεια, Αίγυπτος 4 ος όροφος

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

Η Παύλεια Θεολογία. Χριστολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία

Η Παύλεια Θεολογία. Χριστολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η Χριστολογία Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

1 JOHN 4:1--5:12 The New Testament Eyewitnesses The Son

1 JOHN 4:1--5:12 The New Testament Eyewitnesses The Son 70 The Spirit Agreement that Jesus is the Son is the Revelation of the Spirit Apostles which is the Apostolic witness Children Thus those who believe the Apostles are children Witnesses to The Love of

Διαβάστε περισσότερα

Wednesday of the Sixth Week The Apodosis of Pascha

Wednesday of the Sixth Week The Apodosis of Pascha Wednesday of the Sixth Week The Apodosis of Pascha Liturgical Materials for Feast Days Copyright 2014 by the Greek Orthodox Metropolis of Denver All rights reserved. These materials remain the property

Διαβάστε περισσότερα

The Salutations to the Theotokos

The Salutations to the Theotokos The Salutations to the Theotokos For the Fifth Friday of Lent Small Compline Canon of the Theotokos The Akathist Kontakion to the All-Holy Theotokos Acrostic: The Alphabet English text by N. Takis 1 The

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

CHURCH PROGRAM FOR MARCH 2016

CHURCH PROGRAM FOR MARCH 2016 GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AUSTRALIA GREEK ORTHODOX PARISH AND COMMUNITY OF ST GEORGE, BRISBANE 33 Edmondstone St, South Brisbane Ph. 07 3249 1000 Email. info@gocstgeorge.com.au www.gocstgeorge.com.au

Διαβάστε περισσότερα

English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study

English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study 1 English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study Philemon Paul, a prisoner of Christ Jesus, and Timothy our brother, to Philemon our beloved and fellow-worker, παυλος δεσµιος χριστου

Διαβάστε περισσότερα

February 27, 2017 Monday of the First Week of the Fast. Clean Monday. Our Venerable Father Prokopios of Dekapolis.

February 27, 2017 Monday of the First Week of the Fast. Clean Monday. Our Venerable Father Prokopios of Dekapolis. Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου February 27, 2017 Monday of the First Week of the Fast. Clean Monday. Our Venerable Father Prokopios of Dekapolis. Holy Church of Saint Nicholas 27 Φεβρουαρίου 2017 Δευτέρα: Α

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον.

Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον. SERVICE OF THE FIRST HOUR Priest: Blessed is our God, always, now, and ever, and to the ages of ages. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤῆΣ Α ΩΡΑΣ Ἱερεύς Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΡΘΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ THE MATINS OF PASCHA

Ο ΟΡΘΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ THE MATINS OF PASCHA Ο ΟΡΘΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ THE MATINS OF PASCHA Μέχρι, ἀλλά μὴ συμπεριλαμβανομένου, τοῦ Εξαποστειλαρείου καὶ τῶν Αἴνων Up to, but not including, the Exapostilarion and the Praises The Order of the Vigil and Matins

Διαβάστε περισσότερα

Introductory Rites. ... Sign of the cross. and of the Holy Spirit. All Amen. you all.

Introductory Rites. ... Sign of the cross. and of the Holy Spirit. All Amen. you all. H Jeia Leitourgia Enarxh The Holy Mass Introductory Rites 2... Entrance antiphon 2... Sign of the cross Sacerdos Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού Priest In the name of the Father, and of the Son, και

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

Relationships & Reconciliation. Engaging the World Series The Lord s Prayer

Relationships & Reconciliation. Engaging the World Series The Lord s Prayer Relationships & Reconciliation Engaging the World Series The Lord s Prayer ZGM Vision Every Life for Jesus 11 Jan 2015 ZGM Mission We are a Spirit-led Community That Exalts Christ, By Equipping Disciples

Διαβάστε περισσότερα

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1.

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1. Exercises 0 More exercises are available in Elementary Differential Equations. If you have a problem to solve any of them, feel free to come to office hour. Problem Find a fundamental matrix of the given

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Matins

The Service of Matins ematins powered by AGES The Service of Matins Sunday, April 12, 2015 Pascha Katavasias of Pascha Texts in Greek and English Sources SD Copyright 2014 by Fr. Seraphim Dedes GOA Greek Orthodox Archdiocese

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ τελετὴ τῆς ἀναστάσεως, ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Ἡ τελετὴ τῆς ἀναστάσεως, ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ΙΕΡΟΣ Κ ΑΘ ΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟ Σ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟ ΦΙΑΣ Ο Υ ΑΣΙΓΚΤΟΝ, Π ΕΡΙΦΕΡΕΙ Α Τ ΗΣ ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ S AINT SOPHI A The Ho l y W isdom of God GREEK ORTHO DOX C ATHEDRAL W ASHI NGTON, D ISTRIC T o f COLUMBI A

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή τῆς Τυρίνης Τῆ Δευτέρα τῆς Α Ἐβδοµάδος February 26, Φεβρουαρίου 2017 EΣΠΕΡΙΝOΣ «ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ»

Κυριακή τῆς Τυρίνης Τῆ Δευτέρα τῆς Α Ἐβδοµάδος February 26, Φεβρουαρίου 2017 EΣΠΕΡΙΝOΣ «ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ» Cheesefare Sunday Evening Monday of the First Week Κυριακή τῆς Τυρίνης Τῆ Δευτέρα τῆς Α Ἐβδοµάδος February 26, 2017 26 Φεβρουαρίου 2017 FORGIVENESS VESPERS The Proemial Psalm. Great Litany. At the Kyrie

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα