Divine Liturgy. John Chrysostom. The. Hymnal in. Renaissance English. Liturgical Greek NEW BYZANTIUM PUBLICATIONS. Our Father Among the Saints.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Divine Liturgy. John Chrysostom. The. Hymnal in. Renaissance English. Liturgical Greek NEW BYZANTIUM PUBLICATIONS. Our Father Among the Saints."

Transcript

1 NEW BYZANTIUM PUBLICATIONS The Divine Liturgy of Our Father Among the Saints John Chrysostom with Hymnal in Liturgical Gree and Renaissance English 999

2 Let the people praise thee, O God; Let all the people praise thee. Psalm 67:

3 GREAT PROKEIMENON OF PENTECOST ΤΙΣ ΘΕΟΣ ΜΕΓΑΣ WHO IS SO GREAT A GOD Ήχος Βαρύς - Grave Tone a f6 Maestoso 4 j j 4 zj f j i j j j j j j jz Ôßò Èå - üò ìý - ãáò ùò ï Èå - üò ç - ìþí. Óõ Tis The - os me - ghas os o The - os i - mon. Si a f j 6 j 4 4 j i j j åé ï Èå - üò ï ðïé - þí èáõ - ìü - óé - á ìü - íïò. i o The - os o pi - on thav - ma - si - a mo - nos. a f6 4 j j 4 j j j i j j i i j z i jz Who is so great a God as our God? a f j j 6 j 4 4 j j i j j Thou a - lone art the God that do - eth won - ders. Communion Hymn of Pentecost Ôï Ðíåýìá óïõ ôï áãáèüí ïäçãþóåé ìå åí ãç åõèåßá. Thy good Spirit shall lead me into the land of uprightness The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints John Chrysostom For Sunday Worship In Gree and English 1001

4 FOREWORD AND ACKNOWLEGEMENTS This Divine Liturgy boo and hymnal is designed for use by congregations in conjunction with the Divine Liturgy choir boos published by New Byzantium Publications on the World-Wide Web at This boo contains the text of the Divine Liturgy and a hymnal of music which is commonly used on Sundays. The music offers two liturgy settings, one in Plagal Fourth Tone (major) and another in Plagal First Tone (minor). This hymnal includes some common hymns for feast days. Refer to your church bulletin or other source to find the substitutions for a particular day or feast that may not be in this boo. Many of the hymns for these feasts may be found at This boo is dedicated to the priests and hierarchs whom I, the author, have had the honor to serve, especially Fr. John Poulos, of blessed memory, who tapped me to be his chanter; His Grace Bishop Timothy of Detroit, of blessed memory, who ased me to translate Byzantine chant hymns into English; and Fr. Constantine Christo, who wanted well-done English-language music in the choir. Thans to Fr. Michael Varlamos for requesting this boo. N. Tais 1002 TROPARION OF PENTECOST ΕΥΛΟΓΗΤΟΣ ΕΙ ΧΡΙΣΤΕ Ήχος Πλ. Åõ - ëï - ãç - ôüò åß, ñé - óôý ï Èå - üò ç - ìþí, ï ðáí- a f 4 n j j 4 j j j Ev - lo - yi - tos i Chri - ste o The - os i - mon, o pan- a f j j j 4 j 4 5 j - óü - öïõò ôïýò á - ëé - åßò á - íá - äåß - îáò, êá - ôá - ðýì - øáò áõ - ôïßò ôü - so - fous tous a - li - is a - na - dhi - xas, a - ta - pem - psas af - tis to a f j j 4 6 j j 4 jz jz Ðíåý - ìá ôü Ü - ãé - ïí, êáß äé' áõ - ôþí ôþí ïé - êïõ - Pnev - ma to a - yi - on, e dhi af - ton tin i - ou - a f4 4 j 4 5 j j 4 j j jz n - ìý - íçí óá - ãç - íåý - óáò, öé - ëüí - èñù - ðå, äü - îá Óïé. - me - nin sa - yi - nef - sas, phi - lan - thro - pe, dho - xa Si. BLESSED ART THOU, O CHRIST Plagal Fourth Tone a f3 4 4 j j j j j 4 5 j j 4 Bles - sed art thou, O Christ, our God, who hast shown forth the fi - sher - a f j j j 6 j j 4 jz - men as all - wise, by sen - ding the Ho - ly Spi- rit down on - to them; in - to thy a f jz j j 4 j j j j i net all of Cre - a tion - thus is ga-thered. Glo ry - to thee, who lov'st man - ind. 1155

5 a f z j z s j j 2 4 n 4 j j j j t - íý - óôç ôñé - Þ - ìå - ñïò åê ôü - öïõ. Öù - ôß - æïõ, öù - ôß - - ne - sti tri - i - me - ros e ta - fou. Fo - ti - zou, fo - ti- ri - sen from three days of en - tomb - ment." Shine on, O shine a f jz j j ef i j - æïõ, ç íý - á É - å - ñïõ - óá - ëþì, ç ãáñ äü - îá Êõ - ñß - ïõ å - ðé - zou, i ne - a I - e - rou - sa - lim, i ghar dho - xa Ky - ri - ou e - pi on. Shine on, new Je - ru - sa - lem! For in Thee has the glo - ry of the a f6 4 j 4 j j 6 4 j j óå á - íý - ôåé - ëå. ü - ñå - õå íõí êáé á - ãüë - ëïõ Óé - þí, se a - ne - ti - le. Ho - re - ve nin e a - ghal - lou Si - on, Lord been made to rise Dance now with joy! And Zi - on be glad! a f j j 4 j j óõ äå áã - íþ, ôýñ - ðïõ, Èå - ï - ôü - êå, åí ôç å- si dhe agh - ni, ter - pou, The - o - to - e, en ti e- Sing and re - joice, Pur - est The - o - to - os, for the a- a f j j j j j fz j j - ãýñ - óåé ôïõ ôü - êïõ óïõ. - yer - si tou to - ou sou. - ri - sing of thine own Son. Communion Hymn of Pascha Óþìá ñéóôïõ ìåôáëüâåôå; ðçãþò áèáíüôïõ ãåýóáóèå. Receive ye the Body of Christ; taste of the Fountain of Immortality The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints John Chrysostom Complete Text and Hymnal for Sunday Worship Services in English and Gree TABLE OF CONTENTS The Divine Liturgy...4 Post-Communion Thansgiving Prayers...37 Memorial Service...38 Music for the Divine Liturgy in the Plagal Fourth Tone (Tone 8)...43 Memorial Service Hymns...76 Artolasia Hymn...78 Music for the Divine Liturgy in the Plagal First Tone (Tone 5)...79 Blessing for a Hierarch Selected Hymns from the Octoechos, Menaion, Triodion, and Pentecostarion (Table of Contents) The English parts of the Divine Liturgy which are intoned by the priest or the deacon are from the translation of Fr. Nomios Vaporis, published by the Holy Cross Orthodox Press. Scriptural hymn texts in English are from the King James Version of the Holy Bible. Other hymn texts were translated by N. Tais or adapted by N. Tais from the translations of Fr. George Papadeas and Fr. Nomios Vaporis. Copyright 2007 by Nancy Chaler Tais New Byzantium Publications, 1900 Burley Rd., Williamston, MI USA Tel

6 Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΙΕΡΕΥΣ: Εὐλογηµένη ἡ βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΛΑΟΣ: Ἀµήν. Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΠΤΗ ΙΕΡΕΥΣ: Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. ΛΑΟΣ: Κύριε ἐλέησον. ΙΕΡΕΥΣ: Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καὶ τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡµῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. ΛΑΟΣ: Κύριε ἐλέησον. ΙΕΡΕΥΣ: Ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύµπαντος κόσµου, εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ ἐκκλησιῶν καὶ τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. ΛΑΟΣ: Κύριε ἐλέησον. ΙΕΡΕΥΣ: Ὑπὲρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου καὶ τῶν µετὰ πίστεως, εὐλαβείας καὶ φόβου Θεοῦ εἰσιόντων ἐν αὐτῷ, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. ΛΑΟΣ: Κύριε ἐλέησον THE DIVINE LITURGY OF ST. JOHN CHRYSOSTOM PRIEST: Blessed is the ingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. PEOPLE: Amen. THE GREAT LITANY PRIEST: In peace let us pray to the Lord. PEOPLE: Lord, have mercy. PRIEST: For the peace of God and the salvation of our souls, let us pray to the Lord. PEOPLE: Lord, have mercy. PRIEST: For peace in the whole world, for the stability of the holy churches of God, and for the unity of all, let us pray to the Lord. PEOPLE: Lord, have mercy. PRIEST: For this holy house and for those who enter it with faith, reverence, and the fear of God, let us pray to the Lord. PEOPLE: Lord, have mercy. a f j j j j j j - üò ãõ - íáé - îß ìõ - ñï - öü - ñïéò öèåã - îü - ìå - íïò áß - ñå - God, to the wo - men who came bear - ing myrrh, Thou pro - claimed, "Re- - os yi - ne - xi mi - ro - fo - ris ftheg - xa - me - nos Che - re - - ôå êáé ôïéò óïéò á - ðï - óôü - ëïéò åé - ñþ - íçí äù - ñïý - ìå - íïò, ï ôïéò ðå- y a f j j j j n j - te e tis sis a - po - sto - lis i - ri - nin dho - rou - me - nos o tis pe- - joice!" and un - to thine a - pos - tles thou gran - ted the gift of peace, and hast be- rit. a f j 6 ( ) 4 j j j j jz i ji i - óïý - óé ðá - ñý - ùí á - íü - óôá - óéí. - sou - si pa - re - hon a - na - sta - sin. - stowed on the fal - len re - sur - rec - tion. MEGALYNARION OF PASCHA Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΒΟΑ THE ANGEL CRIED TO HER Allegro Ήχος Α - First Tone Ï ã - ãå - ëïò å - âü - á ôþ êå - á - ñé - ôù - ìý - íç, Áã- a f4 4 j j z s t O An - ge - los e - vo - a ti e - ha - ri - to - me - ni, Agh- The an - gel cried to her who was filled with grace, ex - clai - ming: "Re- a f j z s j z s t t - íþ Ðáñ - èý - íå, áß - ñå, êáß ðü - ëéí å - ñþ, áß - ñå, ï óüò Õé - üò á- - ni Par - the - ne, he - re, e pa - lin e - ro, he - re, o sos I - os a- - joice, O pu - rest Mai - den! A - gain, re - joice, I tell thee, be - cause thy Son is 1153

7 Hymns of the Pentecostarion (The Fifty Days) TROPARION OF PASCHA ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ CHRIST IS RISEN Ήχος Πλ. A - Plagal First Tone Maestoso a f4 4 jz j j j j j j jz j j ñé - óôüò á - íý - óôç åê íå - êñþí! Èá - íü - ôù Chri - stos a - ne - sti e ne - ron! Tha - na - to Christ is ri - sen from the dead! By death, He z s z s a f j j j j i i j j jz èü - íá - ôïí ðá - ôþ - óáò, êáé ôïéò Ýí - ôïéò tram - pled down up - on death, and to those withtha - na - ton pa - ti - sas, e tis en - tis y a f j j j j jz d jz ìíþ - ìá - óé Zù - Þí á - ñé - óü - ìå - íïò! mni - ma - si Zo - in cha - ri - sa - me - nos! - in the tombs, hath He come be - stow - ing Life! KONTAKION OF PASCHA ΕΙ ΚΑΙ ΕΝ ΤΑΦΩ INTO THE GRAVE Ήχος Πλ. - Plagal Fourth Tone Åé êáé åí ôü - öù êá - ôþë - èåò á - èü - íá - ôå, áë - ëü ôïõ - äïõ êá- a f 4 n j j 6 j j j 4 jz 4j I e en ta - fo a - til - thes a - tha - na - te, al - la tou A - dhou a- In - to the grave thou de - scen - ded, im - mor - tal One, and yet the pow - er of - èåß - ëåò ôþí äý - íá - ìéí êáé á - íý - óôçò ùò íé - êç - ôþò, ñé - óôý ï Èå- a f j j j j j j - thi - les tin dhi - na - min e a - ne - stis os ni - i - tis Chri - ste o The- Ha - des hast thou de - stroyed! And as vic - tor didst thou a - rise, O Christ our 1152 ΙΕΡΕΥΣ: Ὑπὲρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡµῶν (τοῦ δεῖνος), τοῦ τιµίου πρεσβυτερίου, τῆς ἐν Χριστῷ διακονίας, παντὸς τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. ΛΑΟΣ: Κύριε ἐλέησον. ΙΕΡΕΥΣ: Ὑπὲρ τοῦ εὑσεβοῦς ἡµῶν ἔθνους, πάσης ἁρχῆς καὶ ἐξουσίας ἐν αὐτῷ, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. ΛΑΟΣ: Κύριε ἐλέησον. ΙΕΡΕΥΣ: Ὑπὲρ τῆς κοινώτητος και πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως χώρας καὶ τῶν πίστει οἰκούντων ἐν αὐταῖς, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. ΛΑΟΣ: Κύριε ἐλέησον. ΙΕΡΕΥΣ: Ὑπὲρ εὐκρασίας ἀέρων, εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς καὶ καιρῶν εἰρηνικῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. ΛΑΟΣ: Κύριε ἐλέησον. ΙΕΡΕΥΣ: Ὑπὲρ πλεόντων, ὁδοιπορούντων, ἀεροπορούντων, νοσούντων, καµνόντων, αἰχµαλώτων καὶ τῆς σωτηρίας αὐτῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. ΛΑΟΣ: Κύριε ἐλέησον PRIEST: For our father and Archbishop (Name), the honorable presbyters, the deacons in the service of Christ, and all the clergy and laity, let us pray to the Lord. PEOPLE: Lord, have mercy. PRIEST: For our country, the president, and all those in public service, let us pray to the Lord. PEOPLE: Lord, have mercy. PRIEST: For this parish and city, for every city and country, and for the faithful who live in them, let us pray to the Lord. PEOPLE: Lord, have mercy. PRIEST: For favorable weather, an abundance of the fruits of the earth, and for peaceful times, let us pray to the Lord. PEOPLE: Lord, have mercy. PRIEST: For travelers by land, sea, and air, for the sic, the suffering, the captives, and for their salvation, let us pray to the Lord. PEOPLE: Lord, have mercy.

8 ΙΕΡΕΥΣ: Ὑπὲρ τοῦ ρυσθῆναι ἡµᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καὶ ἀνάγκης, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. ΛΑΟΣ: Κύριε ἐλέησον. ΙΕΡΕΥΣ: Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡµᾶς ὁ Θεὸς τῇ σῇ χάριτι. ΛΑΟΣ: Κύριε ἐλέησον. ΙΕΡΕΥΣ: Τῆς Παναγίας, ἀχράντου ὑπερευλογηµένης, ἐνδόξου, δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, µετὰ πάντων τῶν ἁγίων µνηµονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡµῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώµεθα. ΛΑΟΣ: Σοὶ Κύριε. ΙΕΡΕΥΣ: (Χαµηλοφώνως.) Κύριε ὁ Θεὸς ἡµῶν, οὗ τὸ κράτος ἀνείκαστον καὶ ἡ δόξα ἀκατάληπτος οὗ τὸ ἔλεος ἀµέτρητον καὶ ἡ φιλανθρωπία ἄφατος αὐτός, έσποτα, κατὰ τὴν εὐσπλαγχνίαν σου, ἐπίβλεψον ἐφ' ἡµᾶς καὶ ἐπὶ τὸν ἅγιον οἶκον τοῦτον, καὶ ποίησον µεθ' ἡµῶν καὶ τῶν συνευχοµένων ἡµῖν, πλούσια τὰ ἐλέη σου καὶ τοὺς οἰκτιρµούς σου. ΙΕΡΕΥΣ: Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα, τιµὴ καὶ προσκύνησις, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΛΑΟΣ: Ἀµήν PRIEST: For our deliverance from all affliction, wrath, danger, and distress, let us pray to the Lord. PEOPLE: Lord, have mercy. PRIEST: Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, by Your grace. PEOPLE: Lord, have mercy. PRIEST: Remembering our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotoos and ever-virgin Mary, with all the saints, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ, our God. PEOPLE: To thee, O Lord. PRIEST: (Inaudible.) Lord, our God, whose power is beyond compare, and glory is beyond understanding; whose mercy is boundless, and love for us is ineffable: loo upon us and upon this holy house in Your compassion. Grant to us and to those who pray with us Your abundant mercy. PRIEST: For to You belong all glory, honor, and worship to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. PEOPLE: Amen. THOU HAST RAISED LAZARUS Allegro First Tone a f 4 j j j Thou hast raised La - za - rus from the dead, O Christ our God, gi -ving us be - fore thy a f6 4 j j 4 j j i Pas - sion an as - su - rance of the ge - ne - ral re - sur - rec - tion. a f j 6 4 j j j 4 j 6 4 jz There - fore, lie the chil - dren, we al - so car - ry to -ens of vic - to - ry, and a f 4 j j j cry to thee, the Con - que - ror of death: Ho - san - na in the high - est! a f j jz j jz Bles - sed is he that com - eth in the name of the Lord! Communion Hymn of Palm Sunday ÅõëïãçìÝíïò ï åñ üìåíïò åí ïíüìáôé Êõñßïõ, Âáóéëåýò ôïõ ÉóñáÞë. Blessed is he that cometh in the name of the Lord, the King of Israel. 1151

9 TROPARION OF LAZARUS SATURDAY AND PALM SUNDAY ΤΗΝ ΚΟΙΝΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ Ήχος Α Allegro a f 4 j j j Ôçí êïé - íþí á - íü - óôá - óéí ðñï ôïõ óïõ ðü - èïò ðé - óôïý - ìå - íïò, åê íå - êñþí Tin i - nin A - na - sta - sin pro tou sou pa - thos pi - stou - me - nos e ne - ron a f j i j Þ - ãåé - ñáò ôïí ËÜ - æá - ñïí ñé - óôý ï Èå - üò, ü - èåí êáé ç - ìåßò, ùò ïé i - yi - ras ton La - za - ron Chri - ste o The - os. O - then e i - mis os i Ðáß -äåò, ôá ôçò íß - êçò óýì - âï - ëá öý -ñïí - ôåò, óïé ôù íé - êç - ôþ ôïõ èá- a f j j j j j pe - dhes ta tis ni - is sim - vo - la fe - ron - des si to ni -i - ti tou tha- a f j j j j j n - íü - ôïõ âï - þ - ìåí. Ù - óáí - íü åí ôïéò õ - øß - óôïéò, åõ - ëï - ãç - - na - tou vo - o - men. O - san - na en tis i - psi - stis, ev - lo - yi- a f 2 j 4 4 j j - ìý - íïò ï åñ - ü - ìå - íïò åí ï íü - me - nos o er - ho - me - nos en o no - - ìá - ôé Êõ - ñß - ïõ. - - ma - ti Ky - ri - ou ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΑΝΤΙΦΩΝΟΝ ΤΗΕ FIRST ANTIPHON (Verses from Psalm 102, each followed by a refrain. On certain feasts, a different psalm is chanted.) ΨΑΛΤΗΣ: Εὐλόγει, ἡ ψυχή µου, τὸν κύριον καί πάντα τὰ ἐντός µου, τὸ ὄνοµα τὸ ἅγιον αὐτοῦ CHANTER: Bless the Lord, O my soul, and all that is within me bless his holy name. ΛΑΟΣ: Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσον ἡµᾶς. PEOPLE: Through the intercessions of the Theotoos, Saviour, save us. ΨΑΛΤΗΣ: Εὐλόγει, ἡ ψυχή µου, τὸν κύριον καὶ µὴ ἐπιλανθάνου πάσας τὰς ἀνταποδόσεις αὐτοῦ CHANTER: Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. ΛΑΟΣ: Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσον ἡµᾶς. PEOPLE: Through the intercessions of the Theotoos, Saviour, save us. ΨΑΛΤΗΣ: Κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ ἡτοίµασεν τὸν θρόνον αὐτοῦ, καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ πάντων δεσπόζει. CHANTER: The Lord hath prepared his throne in the heavens; and His ingdom ruleth over all. ΛΑΟΣ: Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσον ἡµᾶς. PEOPLE: Through the intercessions of the Theotoos, Saviour, save us. ΙΕΡΕΥΣ: Ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. PRIEST: In peace let us again pray to the Lord. ΛΑΟΣ: Κύριε ἐλέησον. PEOPLE: Lord, have mercy. ΙΕΡΕΥΣ: Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡµᾶς ὁ Θεὸς τῇ σῇ χάριτι. PRIEST: Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, by Your grace. ΛΑΟΣ: Κύριε ἐλέησον. PEOPLE: Lord, have mercy. 1007

10 ΙΕΡΕΥΣ: Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογηµένης, ἐνδόξου, δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, µετὰ πάντων τῶν ἁγίων µνηµονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡµῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώµεθα. PRIEST: Remembering our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotoos and ever virgin Mary, with all the saints, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ, our God. ΛΑΟΣ: Σοὶ Κύριε. PEOPLE: To thee, O Lord. ΙΕΡΕΥΣ: (Χαµηλοφώνως.) Κύριε ὁ Θεὸς ἡµῶν, σῶσον τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονοµίαν σου τὸ πλήρωµα τῆς ἐκκλησίας σου φύλαξον ἁγίασον τοὺς ἀγαπῶντας τὴν εὐπρέπειαν τοῦ οἴκου σου Σὺ αὐτοὺς ἀντιδόξασον τῇ θεϊκῇ σου δυνάµει καὶ µὴ ἐγκαταλίπῃς ἡµᾶς τοὺς ἐλπίζοντας ἐπὶ σέ. PRIEST: (Inaudible.) Lord our God, save Your people and bless Your inheritance; protect the whole body of Your Church; sanctify those who love the beauty of Your house; glorify them in return by Your divine power; and do not forsae us who hope in You. ΙΕΡΕΥΣ: Ὅτι σὸν τὸ κράτος καὶ σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναµις καὶ ἡ δόξα, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. PRIEST: For yours is the dominion, the ingdom, the power, and the glory of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. ΛΑΟΣ: Ἀµήν. PEOPLE: Amen. ΤΟ ΕΥΤΕΡΟΝ ΑΝΤΙΦΩΝΟΝ ΤΗΕ SECOND ANTIPHON (Verses from Psalm 145, each followed by a refrain. On certain feasts, a different psalm is chanted and the refrain may be altered to celebrate the feast. See pp , 82-83) ΨΑΛΤΗΣ: Αἴνει, ἡ ψυχή µου, τὸν κύριον αἰνέσω κύριον ἐν τῇ ζωῇ µου, ψαλῶ τῷ θεῷ µου, ἕως ὑπάρχω. CHANTER: Praise the Lord, O my soul. While I live will I praise the Lord; I will sing praises unto my God while I have any being BEFORE THY MOST PURE ICON Second Tone Be - fore thy most pure i - con, O Good One, we bow down. be - seech - ing thy for- a 4 jj jz a jz j j i - give - ness of our fal - ter - ing steps, O Christ, our God. For by thine own will thou didst con - sent to a - scend to the Cross to de - li - ver thy cre- a jj j a j j j - a - tions from the bon - dage of the foe. There - fore in thans - gi - ving we cry a - loud a 6 4 jz to thee, our Sa - vior, who hath filled all things with joy! For thou hast a4 j j jz j j j come to us to save all Cre - a - tion. 1149

11 TROPARION OF THE SUNDAY OF ORTHODOXY ΤΗΝ ΑΧΡΑΝΤΟΝ ΕΙΚΟΝΑ ΣΟΥ Ήχος Β ÔÞí Ü - ñáí - ôïí Åé - êü - íá Óïõ, ðñï - óêõ - íïý - ìåí A - ãá - èý, áé- a j 4 jz Tin a - chran - don I - o - na Sou, pro - si - nou - men, A - gha - the, e- - ôïý - ìå - íïé óõã - þ - ñç - óéí ôþí ðôáé - óìü - ôùí ç - ìþí, ñé - óôý ï Èå- a 6 4 j 4 jz j - tu - me - ni sin - ho - ri - sin ton pte - sma - ton i - mon, Chri - ste o The- a jz jj j - üò, âïõ - ëþ - óåé ãüñ çõ - äü - êç - óáò óáñ - êß, á - íåë - èåßí åí ôþ Óôá - õñþ, ß - íá - os, vou - li - si ghar iv - dho - i - sas sar - i, a - nel - thin en to Sta - vro i - na a j 6 4 z z s j t 4 ñý - óç ïýò Ý - ðëá - óáò, åê ôþò äïõ - ëåß - áò ôïý å - èñïý, ü - èåí åõ á ri - se ous e - pla - sas e tis dhou - li - as tou ech - throu, o - then ef ha ñß - óôùò âï - þ - ìåí Óïé, á - ñüò å - ðëþ - ñù - óáò ôü ðüí - ôá, ï Óù- a j s 6 4 z 4 t - ri - stos vo - o - men Si, Ha - ras e - pli - ro - sas ta pan - da, o So- a 6 4 z s 4 t j j j j j j - ôþñ ç - ìþí, ðá - ñá - ãå - íü - ìå - íïò åéò ôü óþ - óáé ôüí êüó - ìïí. - tir i - mon, pa - ra - ye - no - me - nos is to so - se ton os - mon ΛΑΟΣ: Σῶσον ἡµᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν (ἢ ὁ ἐν Ἁγίοις θαυµαστός), ψάλλοντάς Σοι Ἀλληλούϊα ΨΑΛΤΗΣ: Μακάριος οὗ ὁ θεὸς Ἰακώβ βοηθός αὐτοῦ, ἡ ἐλπὶς αὐτοῦ ἐπὶ κύριον τὸν θεὸν αὐτοῦ. ΛΑΟΣ: Σῶσον ἡµᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν (ἢ ὁ ἐν Ἁγίοις θαυµαστός), ψάλλοντάς Σοι Ἀλληλούϊα ΨΑΛΤΗΣ: Βασιλεύσει κύριος εἰς τὸν αἰῶνα, ὁ θεός σου, Σιων, εἰς γενεὰν καὶ γενεάν. ΛΑΟΣ: Σῶσον ἡµᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν (ἢ ὁ ἐν Ἁγίοις θαυµαστός), ψάλλοντάς Σοι Ἀλληλούϊα όξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύµατι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Ὁ Μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἀθάνατος ὑπάρχων καὶ καταδεξάµενος διὰ τὴν ἡµετέραν σωτηρίαν σαρκωθῆναι ἐκ τῆς ἁγίας Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, ἀτρέπτως ἐνανθρωπήσας, σταυρωθείς τε Χριστὲ ὁ Θεός, θανάτῳ θάνατον πατήσας, εἷς ὢν τῆς Ἁγίας Τριάδος, συνδοξαζόµενος τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι, σῶσον ἡµᾶς PEOPLE: O Son of God, who arose from the dead, save us who sing to thee: Alleluia. CHANTER: Happy is he that hath the God of Jacob for his help, whose hope is in the Lord his God. PEOPLE: O Son of God, who arose from the dead, save us who sing to thee: Alleluia. CHANTER: The Lord shall reign for ever; even thy God, O Zion, unto all generations. PEOPLE: O Son of God, who arose from the dead, save us who sing to thee: Alleluia. Glory to the Father and to the Son, and to the Holy Spirit, both now and forever and unto the ages of ages. Amen. Only begotten Son the Word of God, although thou art immortal, for the sae of our salvation, thou hast condescended in humility, to become flesh through the Holy Theotoos, and the ever Virgin Mary and without change didst thou become man. Thou wert crucified, Christ, our God, by death, upon death thou didst trample. As one of the Holy Trinity, being glorified together with the Father and the Holy Spirit, save us.

12 ΙΕΡΕΥΣ: Ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. ΛΑΟΣ: Κύριε ἐλέησον. ΙΕΡΕΥΣ: Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡµᾶς ὁ Θεὸς τῇ σῇ χάριτι. ΛΑΟΣ: Κύριε ἐλέησον. ΙΕΡΕΥΣ: Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογηµένης, ἐνδόξου, δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, µετὰ πάντων τῶν ἁγίων µνηµονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡµῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώµεθα. ΛΑΟΣ: Σοὶ Κύριε. ΙΕΡΕΥΣ: (Χαµηλοφώνως.) Ὁ τὰς κοινὰς ταύτας καὶ συµφώνους ἡµῖν χαρισάµενος προσευχάς, ὁ καὶ δυσὶ καὶ τρισί, συµφωνοῦσιν ἐπὶ τῷ ὀνόµατί σου, τὰς αἰτήσεις παρέχειν ἐπαγγειλάµενος Αὐτὸς καὶ νῦν τῶν δούλων σου τὰ αἰτήµατα πρὸς τὸ συµφέρον πλήρωσον, χορηγῶν ἡµῖν ἐν τῷ µέλλοντι ζωὴν αἰώνιον χαριζόµενος. ΙΕΡΕΥΣ: Ὅτι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέµποµεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΛΑΟΣ: Ἀµήν PRIEST: In peace let us again pray to the Lord. PEOPLE: Lord, have mercy. PRIEST: Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, by Your grace. PEOPLE: Lord, have mercy. PRIEST: Remembering our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotoos and ever virgin Mary, with all the saints, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ, our God. PEOPLE: To thee, O Lord. PRIEST: (Inaudible.) Lord, You have given us grace to offer these common prayers with one heart. You have promised to grant the requests of two or three gathered in Your name. Fulfill now the petitions of Your servants for our benefit, giving us the nowledge of Your truth in this world, and granting us eternal life in the world to come. PRIEST: For You are a good and loving God, and to You we give glory, to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. PEOPLE: Amen. Maestoso z z s a d d z 4 2 i j j i s 4 z t Ôçí ãáñ Óçí ìþ - ôñáí èñü - íïí å- Tin ghar Sin mi - tran thro - non e- For he cre - at - ed thy pure womb to zj z s z a d d 4 2 j j j j j j 4 t - ðïß - ç - óå êáé ôçí Óçí ãá - óôý - ñá ðëá - ôõ - - pi - i - se e tin Sin ya - ste - ra pla - ti - be his throne wi - der he hath made thee than the z s z s z s d a d d 4 i i j z 2 4 j 4 j j j - ôý - ñáí ïõ - ñá - íþí á - ðåéñ - - te - ran ou - ra - non a - pir - hea - vens, with - out end he hath piu mosso a d d j j j i j j i i i - ãü - óá - ôï. Å - ðé Óïé áß - ñåé, - gha - sa - to. E - pi Si che - ri, fa - shioned thee. In thee re - joi - ces, a tempo primo j y a d d jj i j i i djz i i Êå - á - ñé - ôù - ìý - íç, ðü - óá ç êôß - óéò, Ke - ha - ri - to - me - ni, pa - sa i ti - sis, mai - den who is full of grace, all of cre - a - tion. a d d j j jz i ji i äü - îá Óïé. dho - xa Si. Glo - ry to thee! 1147

13 Hymns of the Triodion (The Lenten Season) MEGALYNARION OF THE LITURGY OF ST. BASIL ΕΠΙ ΣΟΙ ΧΑΙΡΕΙ IN THEE REJOICES Ήχος Πλ. - Plagal Fourth Tone Allegro a d d2 4 n j j j Å - ðß Óïé áß - ñåé, Êå - á - ñé - ôù - ìý - íç, ðü - óá ç êôß - óéò, E - pi Si che - ri, Ke - ha - ri - to - me - ni, pa - sa i ti - sis, In thee re - joi - ces, mai - den who is full of grace, all cre - a - tion: a d d n j j j j áã - ãý - ëùí ôï óý - óôç - ìá êáé áí - èñþ - ðùí ôï ãý - íïò. an - ghe - lon to si - sti - ma e an - thro - pon to ye - nos. the rans of an - ge - lic hosts, and the line - age of man - ind. a d d n j j j j Ç - ãé - á - óìý - íå Íá - Ý êáé Ðá - ñü - äåé - óå ëï - ãé - êý, I - yi - a - sme - ne Na - e e Pa - ra - dhi - se lo - yi - e, A tem - ple sanc - ti - fied, and a pa - ra - dise of the mind, a d dn j j j j j Ðáñ - èå - íé - êüí êáý - ç - ìá, åî çò Èå - üò å - óáñ - êþ - èç Par - the - ni - on af - hi - ma, ex is The - os e - sar - o - thi thou art the boast of the chaste, from whom our God was in - car - nate a d d j d j j y j êáé ðáé - äß - ïí ãý - ãï - íåí ï ðñï áé - þ - íùí õ ðüñ e pe - dhi - on ye - gho - nen o pro e - o - non i par and be - came a new-born child, yet he is God be fore - - ùí Èå - üò ç - ìþí. - - hon The - os i - mon. - time, un - to ev - ery age ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ ΑΝΤΙΦΩΝΟΝ ΤΗΕ THIRD ANTIPHON (From Psalms 117 and 68. On certain feasts, a different psalm is chanted. The Beatitudes Matthew 5:3-12 may be substituted for the Third Antiphon.) ΨΑΛΤΗΣ: Αὕτη ἡ ἡµέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ κύριος ἀγαλλιασώµεθα καὶ εὐφρανθῶµεν ἐν αὐτῇ. CHANTER: This is the day that the Lord hath made; let us be glad and rejoice in it. (On normal Sundays, the refrain is one of the eight Resurrectional apolytiia in the tone of the wee. See pages On feast days of the Lord, the apolytiion of the feast is substituted as the refrain. See pp This antiphon is interrupted by the Small Entrance. ) ΙΕΡΕΥΣ: (Χαµηλοφώνως.) έσποτα Κύριε, ὁ Θεὸς ἡµῶν, ὁ καταστήσας ἐν οὐρανοῖς τάγµατα καὶ στρατιὰς ἀγγέλων καὶ ἀρχαγγέλων, εἰς λειτουργίαν τῆς σῆς δόξης, ποίησον σὺν τῇ εἰσόδῳ ἡµῶν, εἴσοδον ἁγίων ἀγγέλων γενέσθαι, συλλειτουργούντων ἡµῖν καὶ συνδοξολογούντων τὴν σὴν ἀγαθότητα. Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα, τιµὴ καὶ προσκύνησις, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. PRIEST: (Inaudible.) Master and Lord our God, You have established in heaven the orders and hosts of angels and archangels to minister to Your glory. Grant that the holy angels may enter with us that together we may serve and glorify Your goodness. For to You belong all glory, honor, and worship to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. Amen. Η ΜΙΚΡΑ ΕΙΣΟ ΟΣ THE SMALL ENTRANCE (On certain days, the text is different reflecting the celebration of the feast.) ΙΕΡΕΥΣ: Σοφία Ὀρθοί. PRIEST: Wisdom. Let us be attentive. εῦτε προσκυνήσωµεν καὶ προσπέσωµεν Χριστῷ. Σῶσον ἡµᾶς Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν (ἢ ὁ ἐν Ἁγίοις θαυµαστός), ψάλλοντάς σοι Ἀλληλούϊα. Come let us bow down and worship Christ. O Son of God, who arose from the dead, save us who sing to thee: Alleluia. 1011

14 ΨΑΛΤΗΣ: Αἰνεσάτωσαν αὐτὸν οἱ οὐρανοὶ καὶ ἡ γῆ. CHANTER: Let the heavens and the earth praise Him. (The apolytiion refrain is repeated. If there are other feasts or saints celebrated on the day, an apolytiion for the feast or saint is chanted here. Except for feasts of the Lord, the troparion of the name of the local church, τοῦ Ναοῦ, is chanted thereafter.) SOME COMMON CHURCH HYMNS IN THIS BOOK: Annunciation...pp Dormition (Assumption)...p. 142 Holy Cross...p. 134 Holy Trinity...p. 155 St. Demetrios...p. 143 St. George...p. 144 St. Nicholas...p. 145 (See or other source for any hymns not found in this boo.) (At this point, the ontaion, a short musical sermon is chanted, usually by the priest. The ontaion for normal Sundays is on p Other ontaia are on pp. 136, 141, and ) ΙΕΡΕΥΣ: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. PRIEST: Let us pray to the Lord. ΛΑΟΣ: Κύριε ἐλέησον. PEOPLE: Lord, have mercy. ΙΕΡΕΥΣ: (Χαµηλοφώνως.) Ὁ Θεὸς ὁ ἅγιος, ὁ ἐν ἁγίοις ἀναπαυόµενος, ὁ τρισαγίῳ φωνῇ ὑπὸ τῶν Σεραφεὶµ ἀνυµνούµενος καὶ ὑπὸ τῶν Χερουβεὶµ δοξολογούµενος καὶ ὑπὸ πάσης ἐπουρανίου δυνάµεως προσκυνούµενος, ὁ ἐκ τοῦ µὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι παραγαγὼν τὰ σύµπαντα ὁ κτίσας τὸν ἄνθρωπον κατ' εἰκόνα σὴν καὶ ὁµοίωσιν καὶ παντί σου χαρίσµατι κατακοσµήσας ὁ διδοὺς αἰτοῦντι σοφίαν καὶ σύνεσιν καὶ µὴ παρορῶν ἁµαρτάνοντα, ἀλλὰ θέµενος ἐπὶ σωτηρίᾳ µετάνοιαν ὁ καταξιώσας ἡµᾶς τοὺς ταπεινοὺς καὶ ἀναξίους δούλους σου καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ στῆναι κατενώπιον τῆς δόξης τοῦ ἁγίου σου θυσιαστηρίου καὶ τὴν ὀφειλοµένην PRIEST: (Inaudible.) Holy God, You dwell among Your saints. You are praised by the Seraphim with the thrice holy hymn and glorified by the Cherubim and worshiped by all the heavenly powers. You have brought all things out of nothing into being. You have created man and woman in Your image and lieness and adorned them with all the gifts of Your grace. You give wisdom and understanding to the supplicant and do not overloo the sinner but have established repentance as the way of salvation. You have enabled us, Your lowly and unworthy servants, to stand at this hour before the glory of Your holy altar and to offer to You due worship and praise a 4 n ( ) TROPARION OF ST. NICHOLAS ΚΑΝΟΝΑ ΠΙΣΤΕΩΣ A CANON OF FAITH Ήχος - Fourth Tone 4 n 6 4 j j 6 4 j 3 4 j 4 4j Êá - íü - íá ðß -óôå - ùò êáé åé - êü - íá ðñá - ü - ôç - ôïò, åã - êñá - Ka - no - na pi - ste - os, e i - o - na pra - o - ti - tos, en - gra - The truth of your way of life led your floc to be - lieve in you as a - ôåß - áò äé - äü - óêá - ëïí á - íý - äåé - îý óå ôç ðïß - ìíç óïõ, ç ôùí ðñáã- a j 4 z z s t - ti - as dhi - dha - sa - lon, a - ne - dhi - xe se ti pi - mni sou, i ton pragh- can - on of faith and as a ho - ly i - mage of gen - tle - ness and as a a 3 4 j 4 4j ìü - ôùí á - ëþ - èåé - á, äé - Ü ôïý - ôï åê - ôþ - óù ôç ôá - ðåé - teach - er of temp - er - ance. You have there - fore ac - quir - ed through your hu- - ma - ton a - li - thi - a; dhi - a tu - to e - ti - so ti ta - pi- a 4 j j j 3 4 j jz - íþ - óåé ôá õ - øç - ëü, ôç ðôù - åß - á ôá ðëïý - óé - á, - no - si ta i - psi - la, ti pto - chi - a ta plou - si - a. - mili - ty the great - est heights and rich -es through pov - er - ty. ÐÜ - ôåñ É - å - ñüñ - á Íé - êü - ëá - å, ðñý - óâå - õå ñé- a4 3 4 j jz4 Pa - ter I - e - rar - cha Ni - o - la - e, pre - sve - ve Chri- Fa - ther Ho - ly Hi - er - arch Ni - cho - las, in - ter - cede with a j jz 3 4 j jz - óôþ ôù Èå - þ óù - èþ - íáé ôáò øõ - Üò ç - ìþí. - sto to The - o, so - thi - ne tas psi - chas i - mon. Christ, our God, en - treat - ing that our souls be saved. 1145

15 TROPARION OF ST. GEORGE ΩΣ ΤΩΝ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ a jz 4 5 Ήχος Β Ùò ôùí áé - ìá - ëþ - ôùí å - ëåõ - èå - ñù - ôþò, êáé ôùí ðôù - þí õ - ðå - ñá - óðé - Os ton ech - ma - lo - ton e - lef - the - ro - tis, e ton pto - chon i - pe - ra - spi - a 4 j j 3 4 j jz - óôþò, á - óèå - íïýí - ôùí é - á - ôñüò, âá - óé - ëý - ùí õ - ðýñ - ìá - ïò, - stis, a - sthe - noun - don i - a - tros, va - si - le - on i - per - ma - chos, ôñï - ðáé - ï - öü - ñå ìå - ãá - ëï - ìüñ - ôõò Ãå - þñ - ãé - å, ðñý - óâåõ - å ñé- a j jz 4 tro - pe - o - fo - re me - gha - lo - mar - tis Ghe - or - ghi - e, pre - svef - e Chri- a j jz 3 4 j jz - óôþ ôï Èå - þ óù - èþ - íáé ôáò øõ - Üò ç - ìþí. - sto to The - o so - thi - ne tas psi - chas i - mon. AS THE ONE As the one who sets the cap - tives free and the pro - tec - tor of the poor; as phy- a 6 4 jz 4 j Second Tone a jz j 3 4 jz - si - cian to the sic and cham - pi - on de - fen - der of ings, a j 4 j bear - er of tro - phies are you, O great mar - tyr George; in - ter - a jz j j j y j - cede with Christ our God that he may save our souls σοι προσκύνησιν καὶ δοξολογίαν προσάγειν Αὐτός, έσποτα, πρόσδεξαι καὶ ἐκ στόµατος ἡµῶν τῶν ἁµαρτωλῶν τὸν τρισάγιον ὕµνον καὶ ἐπίσκεψαι ἡµᾶς ἐν τῇ χρηστότητί σου. Συγχώρησον ἡµῖν πᾶν πληµµέληµα ἑκούσιόν τε καὶ ἀκούσιον ἁγίασον ἡµῶν τὰς ψυχὰς καὶ τὰ σώµατα καὶ δὸς ἡµῖν ἐν ὁσιότητι λατρεύειν σοι πάσας τὰς ἡµέρας τῆς ζωῆς ἡµῶν πρεσβείαις τῆς ἁγίας Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν ἁγίων, τῶν ἀπ' αἰῶνός σοι εὐαρεστησάντων. Master, accept the thrice holy hymn also from the lips of us sinners and visit us in Your goodness. Forgive our voluntary and involuntary transgressions, sanctify our souls and bodies, and grant that we may worship and serve You in holiness all the days of our lives, by the intercessions of the holy Theotoos and of all the saints who have pleased You throughout the ages. ΙΕΡΕΥΣ: Ὅτι ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέµποµεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. PRIEST: For You are holy, our God, and to You we give glory, to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. ΛΑΟΣ: Ἀµήν. PEOPLE: Amen. Ο ΤΡΙΣΑΓΙΟΣ ΥΜΝΟΣ THE THRICE-HOLY HYMN (On certain occasions, a hymn of Baptism, p. 139, or of the Cross, p. 133, is substituted.) ΛΑΟΣ: Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος ἰσχυρός, Ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡµᾶς. (3) όξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύµατι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡµᾶς. ΙΕΡΕΥΣ: ύναµις. ΛΑΟΣ: Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος ἰσχυρός, Ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡµᾶς. PEOPLE: Holy God, Holy and Mighty, Holy and Immortal One, have mercy on us. (3) Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, both now and forever and unto the ages of ages. Amen. Holy and Immortal One, have mercy on us. PRIEST: With strength. PEOPLE: Holy God, Holy and Mighty, Holy and Immortal One, have mercy on us. 1013

16 ΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΙΕΡΕΥΣ: Σοφία. Πρόσχωµεν. (Ὁ Ἀναγνώστης ἀναγινώσκει τὴν τεταγµένην ἀποστολικὴν περικοπὴν.) Εἰρήνη σοι τῷ ἀναγινώσκοντι. ΛΑΟΣ: Ἀλληλούϊα (3) ΙΕΡΕΥΣ: (Χαµηλοφώνως.) Ἔλλαµψον ἐν ταῖς καρδίαις ἡµῶν, φιλάνθρωπε, έσ-ποτα, τὸ τῆς Σῆς θεογνωσίας ἀκήρατον φῶς, καὶ τοὺς τῆς διανοίας ἡµῶν διά-νοιξον ὀφθαλµοὺς εἰς τὴν τῶν εὐαγγε-λικῶν Σου κηρυγµάτων κατανόησιν. Ἔνθες ἡµῖν καὶ τὸν τῶν µακαρίων Σου ἐντολῶν φόβον, ἵνα τὰς σαρκικὰς ἐπιθυµίας πάσας καταπατήσαντες, πνευµατικὴν πολιτείαν µετέλθωµεν, πάντα τὰ πρὸς εὐαρέστησιν τὴν Σὴν καὶ φρονοῦντες καὶ πράττοντες. Σὺ γὰρ εἶ ὁ φωτισµὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωµάτων ἡµῶν, Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ Σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέµποµεν, σὺν τῷ ἀνάρχῳ Σου Πατρὶ καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ Σου Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. ΙΕΡΕΥΣ: Σοφία. Ὀρθοί, ἀκούσωµεν τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελίου. Εἰρήνη πᾶσι. ΛΑΟΣ: Καὶ τῷ πνεύµατί σου. ΙΕΡΕΥΣ: Ἐκ τοῦ κατὰ (Ὄνοµα) Ἁγίου Εὐαγγελίου τὸ ἀνάγνωσµα. Πρόσχωµεν. ΛΑΟΣ: όξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι THE READINGS PRIEST: Wisdom. Let us be attentive. (The designated epistle passage is read.) Peace be with you, the reader. PEOPLE: Alleluia. Alleluia. Alleluia. PRIEST: (Inaudible.) Shine within our hearts, loving Master, the pure light of Your divine nowledge and open the eyes of our minds that we may comprehend the message of your Gospel. Instill in us also reverence for Your blessed commandments, so that having conquered sinful desires, we may pursue a spiritual life, thining and doing all those things that are pleasing to You. For You, Christ our God, are the light of our souls and bodies, and to You we give glory together with Your Father who is without beginning and Your all holy, good, and life giving Spirit, now and forever and to the ages of ages. Amen. PRIEST: Wisdom. Arise. Let us hear the holy Gospel. Peace be to all. PEOPLE: And to thy spirit. PRIEST: The reading is from the holy Gospel according to (Name). Let us be attentive. PEOPLE: Glory to thee, O Lord, glory to thee. TROPARION OF ST. DEMETRIOS ΜΕΓΑΝ ΕΥΡΑΤΟ ALL THE WORLD HAS FOUND Ήχος Γ - Third Tone a f j 2 4 j j ( ) ÌÝ - ãáí åý - ñá - ôï åí ôïéò êéí - äý - íïéò óå õ - ðýñ - ìá - ïí Me - ghan ev - ra - to en tis in - di - nis se i - per - ma - chon All the world has found in you a vic - tor, a might - y cham - pi - on a f3 4 j j j j j ç ïé - êïõ - ìý - íç á - èëï - öü - ñå ôá å - èíç - ôñï - ðïý - ìå - i i - ou - me - ni a - thlo - fo - re ta e - thni - tro - pou - me - in times of dan - ger, a con - ten - der in war who turned the na - tions - íïí. ò ïõí Ëõ - áß - ïõ êá - èåß - ëåò ôçí Ý - ðáñ - óéí åí ôù óôá- a f6 4 4 jz 6 j 4 j jz - non. Os oun Li - e - ou a - thi - les tin e - par - sin en to sta- bac. The boast - ful pride of Ly - ai - os you put to shame, and you in- a f 4 j j 6 4 j j j 4 - äß - ù èáñ - ñý - íáò ôïí ÍÝ - óôï - ñá ïý - ôïò, - ãé - - dhi - o thar - ri - nas ton Ne - sto - ra ou - tos, A - yi- - spired Nes - tor's cour age in the sta - di - um. There - fore great and a f 6 4 jz j - å Ìå - ãá - ëï - ìüñ - ôõò Äç - ìþ - ôñé - å, ñé - óôüí ôïí Èå - üí é- - e Me - gha - lo - mar - tis Dhi - mi - tri - e, Chri - ston ton The - on i- ho - ly mar - tyr De - me - tri - os, we pray that you im - plore a f jz 4 j j i - êý - ôåõ - å äù - ñþ - óá - óèáé ç - ìßí ôï ìý - ãá Ý - ëå - ïò. - e - tev - e dho - ri - sa - sthe i - min to me - gha e - le - os. Christ, our God, and as that his great mer - cy may be grant - ed us. 1143

17 TROPARION OF THE DORMITION (ASSUMPTION) OF THE THEOTOKOS ΕΝ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣEI Åí ôç ãåí - íþ - óåé ôçí ðáñ - èå - íß - áí å - öý - ëá - îáò åí ôç êïé- a f4 4 n 3 i 4 4 n j - ìþ - óåé ôïí êüó -ìïí ïõ êá - ôý - ëé - ðåò, Èå - ï - ôü - êå. Ìå - ôý - óôçò ðñïò ôçí æù- y a f 6 j 4 j jz j j En ti yen - ni - si tin par -the - ni - an e - fi - la - xas en ti i- - mi - si ton os -mon ou a - te - li - pes, The - o - to - e. Me - te - stis pros tin zo- a f2 4 j 4 j 6 4 j jz Þí ÌÞ - ôçñ õ - ðüñ - ïõ - óá ôçò æù - Þò êáé ôáéò ðñåó - âåß - áéò ôáéò - in Mi - tir i - par - hou - sa tis zo - is e tes pres - vi - es tes a f 4 6 j 4 j j 4 j j i óáéò ëõ - ôñïõ - ìý - íç åê èá - íü - ôïõ ôáò øõ - Üò ç - ìþí. ses li - trou - me - ni e tha - na - tou tas psi - has i - mon. Ήχος Α IN GIVING BIRTH In gi - ving birth thou hast pre - served thy vir - gi - ni - ty; at thy dor- a f4 4 n j n First Tone a f 6 4 j j j jz - mi - tion thou didst not for - sae the world, O The - o - to - os. Thou a f j 2 4 j jz passed o - ver in - to Life, Mo - ther who hath gi -ven birth to Life, and through thy a f j jz 4 j j i prayers of in - ter - ces - sion, from death thou hast re - deemed our souls (Καὶ ἀναγινώσκει τὴν τεταγµένην περικοπὴν τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου) όξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι. ΙΕΡΕΥΣ: (Χαµηλοφώνως.) Πάλιν καὶ πολλάκις Σοὶ προσπίπτοµεν καὶ Σοῦ δεόµεθα, ἀγαθὲ καὶ φιλάνθρωπε, ὅπως, ἐπιβλέ-ψας ἐπὶ τὴν δέησιν ἡµῶν, καθαρίσῃς ἡµῶν τὰς ψυχὰς καὶ τὰ σώµατα ἀπὸ παντὸς µολυσµοῦ σαρκὸς καὶ πνεύµατος, καὶ δῴης ἡµῖν ἀνένοχον καὶ ἀκατάκριτον τὴν παράστασιν τοῦ ἁγίου Σου θυσιαστηρίου. Χάρισαι δέ, ὁ Θεός, καὶ τοῖς συνευχοµένοις ἡµῖν προκοπὴν βίου καὶ πίστεως καὶ συνέσεως πνευµατικῆς δὸς αὐτοῖς πάντοτε µετὰ φόβου καὶ ἀγάπης λατρεύειν Σοι, ἀνενόχως καὶ ἀκατακρίτως µετέχειν τῶν ἁγίων Σου Μυστηρίων, καὶ τῆς ἐπουρανίου Σου βασιλείας ἀξιωθῆναι. ΙΕΡΕΥΣ: Ὅπως, ὑπὸ τοῦ κράτους Σου πάντοτε φυλαττόµενοι, Σοὶ δόξαν ἀναπέµπωµεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΛΑΟΣ: Ἀµήν. (Ψαλλοµένου τοῦ Χερουβικοῦ ὁ Ἱερεύς λέγει χαµηλοφώνως): Οὐδεὶς ἄξιος τῶν συνδεδεµένων ταῖς σαρκικαῖς ἐπιθυµίαις καὶ ἡδοναῖς προσέρχεσθαι ἢ προσεγγίζειν ἢ λειτουργεῖν Σοι, Βασιλεῦ τῆς δόξης τὸ γὰρ διακονεῖν Σοι µέγα καὶ φοβερὸν καὶ 1015 (The designated passage of the Holy Gospel is read.) Glory to thee, O Lord, glory to thee. PRIEST: (Inaudible.) Again, we bow before You and pray to You, O good and loving God. Hear our supplication: cleanse our souls and bodies from every defilement of flesh and spirit, and grant that we may stand before Your holy altar without blame or condemnation. Grant also, O God, progress in life, faith, and spiritual discernment to the faithful who pray with us, so that they may always worship You with reverence and love, partae of Your Holy Mysteries without blame or condemnation, and become worthy of your heavenly ingdom. PRIEST: And grant that always guarded by Your power we may give glory to You, the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. PEOPLE: Amen. (While the Cherubic Hymn is being sung, the Priest prays inaudibly:) No one bound by worldly desires and pleasures is worthy to approach, draw near or minister to You, the King of glory. To serve You is great and awesome even for the heavenly powers. But

18 αὐταῖς ταῖς ἐπουρανίaις υνάµεσιν. Ἀλλ' ὅµως, διὰ τὴν ἄφατον καὶ ἀµέτρητόν Σου φιλανθρωπίαν, ἀτρέπτως καὶ ἀναλλοιώ-τως γέγονας ἄνθρωπος, καὶ Ἀρχιερεὺς ἡµῶν ἐχρηµάτισας, καὶ τῆς λειτουργικῆς ταύτης καὶ ἀναιµάκτου θυσίας τὴν ἱερουργίαν παρέδωκας ἡµῖν, ὡς εσπότης τῶν ἁπάντων. Σὺ γὰρ µόνος, Κύριος ὁ Θεὸς ἡµῶν, δεσπόζεις τῶν ἐπουρανίων καὶ τῶν ἐπιγείων, ὁ ἐπὶ θρόνου χερουβικοῦ ἐποχούµενος, ὁ τῶν Σεραφεὶµ Κύριος καὶ Βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ, ὁ µόνος Ἅγιος καὶ ἐν ἁγίοις ἀναπαυόµενος. Σὲ τοίνυν δυσωπῶ, τὸν µόνον ἀγαθὸν καὶ εὐήκοον. Ἐπίβλεψον ἐπ' ἐµὲ τὸν ἁµαρτωλὸν καὶ ἀχρεῖον δοῦλόν Σου, καὶ καθάρισόν µου τὴν ψυχὴν καὶ τὴν καρδίαν ἀπὸ συνειδήσεως πονηρᾶς, καὶ ἱκάνωσόν µε τῇ δυνάµει τοῦ Ἁγίου Σου Πνεύµατος, ἐνδεδυµένον τὴν τῆς Ἱερατείας χάριν, παραστῆναι τῇ ἁγίᾳ Σου ταύτῃ τραπέζῃ καὶ ἱερουργῆσαι τὸ ἅγιον καὶ ἄχραντόν Σου Σῶµα καὶ τὸ τίµιον Αἷµα. Σοὶ γὰρ προσέρχο- µαι, κλίνας τὸν ἑµαυτοῦ αὐχένα, καὶ δέοµαί Σου. Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν Σου ἀπ' ἐµοῦ, µηδὲ ἀποδοκιµάσῃς µε ἐκ παίδων Σου ἀλλ' ἀξίωσον προσενεχθῆναί Σοι ὑπ' ἐµοῦ τοῦ ἁµαρτωλοῦ καὶ ἀναξίου δούλου Σου τὰ δῶρα ταῦτα. Σὺ γὰρ εἶ ὁ προσφέρων καὶ προσφερόµενος καὶ προσδεχόµενος καὶ διαδιδόµενος, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡµῶν, καὶ Σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέµποµεν, σὺν τῷ ἀνάρχῳ Σου Πατρὶ καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ Σου Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν because of Your ineffable and immeasurable love for us, You became man without alteration or change. You have served as our High Priest, and as Lord of all, and have entrusted to us the celebration of this liturgical sacrifice without the shedding of blood. For You alone, Lord our God, rule over all things in heaven and on earth. You are seated on the throne of the Cherubim, the Lord of the Seraphim and the King of Israel. You alone are holy and dwell among Your saints. You alone are good and ready to hear. Therefore, I implore you, loo upon me, Your sinful and unworthy servant, and cleanse my soul and heart from evil consciousness. Enable me by the power of Your Holy Spirit so that, vested with the grace of priesthood, I may stand before Your holy Table and celebrate the mystery of Your holy and pure Body and Your precious Blood. To you I come with bowed head and pray: do not turn Your face away from me or reject me from among Your children, but mae me, Your sinful and unworthy servant, worthy to offer to You these gifts. For You, Christ our God, are the Offerer and the Offered, the One who receives and is distributed, and to You we give glory, together with Your eternal Father and Your holy, good and life giving Spirit, now and forever and to the ages of ages. Amen. KONTAKION OF THE ANNUNCIATION ΤΗ ΥΠΕΡΜΑΧΩ MIGHTY DEFENDER Maestoso Ήχος Πλ. - Plagal Fourth Tone a 6 4 d j j 4 6 j j 4 jz j z Ôç õ - ðåñ - ìü - ù óôñá - ôç - ãþ ôá íé - êç - ôþ - ñé - á Ti i - per - ma - ho stra - ti - gho, ta ni - i - ti - ri - a Might - y De - fen - der, and Com - man - der, I, thy Ci - ty, sing a j 4 j j d j j ùò ëõ - ôñù - èåß - óá ôùí äåé - íþí åõ - á - ñé - óôþ - ñé - á! Á íá os li - tro - thi - sa ton dhi - non, ef - ha - ri - sti - ri - a! A na hymns of thans - giv - ing for the vic - to - ry a - scribed to thee! From all a j j j j j - ãñü - öù óïé ç ðü - ëéò óïõ Èå - ï - ôü - êå. Áëë' ùò Ý - ïõ - óá ôï - gra - fo si i po -lis sou, The - o - to - e. All' os e - hou - sa to ter - rors hast thou re - scued me, The - o - to - os. I en - treat thee, for thy a4 d j j j êñü -ôïò á - ðñï - óìü - ç - ôïí. Åê ðáí - ôïß - ùí ìå êéí - äý - íùí å - ëåõ - pow - er is in - vin - ci - ble from all dan - gers that may threa - ten me, dera - tos a - pro - sma - hi - ton. E pan - di - on me in - dhi - non e - lef - a 6 4 y ( ) j fj j j j j i - èý - ñù - óïí. 'É - íá êñü - æù óïé. áß - ñå, Íýì - öç á - íýì - öåõ - ôå. - the - ro - son. I - na ra - zo si: Che - re, Nim - fi a - nim - fef - te. - li - ver me, that I may cry to thee: Hail to thee, O un - wed - ded bride! 1141

19 jz a 4 j j 6 4 j z 4 j j - ü êáé ç - ìåßò óõí áõ - ôþ, ôç Èå - ï - ôü - êù âï - Þ - óù - ìåí: - o e i - mis sin af - tou ti The - o - to - o vo - i - so - men: a 6 4 j j 4 j 6 4 j jz áß - ñå Êå - á - ñé - ôù - ìý - íç, ï Êý - ñé - ïò ìý - ôá Óïõ. Che - re Ke - ha - ri - to - me - ni, o Ky - ri - os me - ta Sou. TODAY IS THE CROWN OF OUR SALVATION a 4 j 6 4 j j Fourth Tone 3 4 To - day is the crown of our sal - va - tion, and the ma - ni - fes - a j j j n 4 6 j j 4 jz j - ta - tion of the my - ste - ry from the a - ges. The Son of God be - comes the a4 j 6 4 j jz j 4 j i Son of the Vir - gin, and Ga - bri - el an - noun - ces the good ti - dings of grace. jz a j 6 4 j z 4 j j There - fore let us cry out with him un - to the Mo - ther of God: Hail to a j 6 4 j j 4 j j j thee who art full of grace; the Lord is with thee. Communion Hymn of the Annunciation ÅîåëÝîáôï Êýñéïò ôçí Óéþí, çñåôßóáôï áõôþí åéò êáôïéêßáí å áõôþ. For the Lord hath chosen Zion, he hath desired it for his dwelling place ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ ΛΑΟΣ: Οἱ τὰ Χερουβεὶµ µυστικῶς εἰκονίζοντες, καὶ τῇ ζωοποιῷ Τριάδι τὸν τρισάγιον ὕµνον προσᾴδοντες, πᾶσαν τὴν βιοτικὴν ἀποθώµεθα µέριµναν, ὡς τὸν Βασιλέα τῶν ὅλων ὑποδεξόµενοι ΙΕΡΕΥΣ: Πάντων ὑµῶν, µνησθείη Κύριος ὁ Θεὸς ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ πάντοτε νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΛΑΟΣ: Ἀµήν. ταῖς ἀγγελικαῖς ἀοράτως δορυφορούµενον τάξεσιν. Ἀλληλούϊα. Ἀλληλούϊα. Ἀλληλούϊα. ΠΛΗΡΩΤΙΚΑ ΙΕΡΕΥΣ: Πληρώσωµεν τὴν δέησιν ἡµῶν τῷ Κυρίῳ. ΛΑΟΣ: Κύριε ἐλέησον. ΙΕΡΕΥΣ: Ὑπὲρ τῶν προτεθέντων τιµίων ώρων, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. ΛΑΟΣ: Κύριε ἐλέησον. ΙΕΡΕΥΣ: Ὑπὲρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου καὶ τῶν µετὰ πίστεως, εὐλαβείας καὶ φόβου Θεοῦ εἰσιόντων ἐν αὐτῷ, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. ΛΑΟΣ: Κύριε ἐλέησον. ΙΕΡΕΥΣ: Ὑπὲρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡµᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καὶ ἀνάγκης, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. ΛΑΟΣ: Κύριε ἐλέησον THE CHERUBIC HYMN PEOPLE: We who mystically represent the Cherubim, sing the thrice-holy hymn to the life-giving Trinity. Let us lay aside all the cares of life that we may receive him who is the King of all... PRIEST: May the Lord, our God, remember us all in His ingdom, now and forever and to the ages of ages. PEOPLE: Amen....invisibly attended by the angelic hosts. Alleluia. Alleluia. Alleluia. PETITIONS PRIEST: Let us complete our prayer to the Lord. PEOPLE: Lord, have mercy. PRIEST: For the precious gifts here presented, let us pray to the Lord. PEOPLE: Lord, have mercy. PRIEST: For this holy house and for those who enter it with faith, reverence, and the fear of God, let us pray to the Lord. PEOPLE: Lord, have mercy. PRIEST: For our deliverance from all affliction, wrath, danger, and distress, let us pray to the Lord. PEOPLE: Lord, have mercy.

20 ΙΕΡΕΥΣ: Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡµᾶς ὁ Θεὸς τῇ σῇ χάριτι. ΛΑΟΣ: Κύριε ἐλέησον. ΙΕΡΕΥΣ: Τὴν ἡµέραν πᾶσαν, τελείαν, ἁγίαν, εἰρηνικὴν καὶ ἀναµάρτητον, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώµεθα. ΛΑΟΣ: Παράσχου Κύριε. ΙΕΡΕΥΣ: Ἄγγελον εἰρήνης, πιστὸν ὁδηγόν, φύλακα τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωµάτων ἡµῶν, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώµεθα. ΛΑΟΣ: Παράσχου Κύριε. ΙΕΡΕΥΣ: Συγγνώµην καὶ ἄφεσιν τῶν ἁµαρτιῶν καὶ τῶν πληµµεληµάτων ἡµῶν, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώµεθα. ΛΑΟΣ: Παράσχου Κύριε. ΙΕΡΕΥΣ: Τὰ καλὰ καὶ συµφέροντα ταῖς ψυχαῖς ἡµῶν, καὶ εἰρήνην τῷ κόσµῳ, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώµεθα. ΛΑΟΣ: Παράσχου Κύριε. ΙΕΡΕΥΣ: ὸν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζω- ῆς ἡµῶν, ἐν εἰρήνῃ καὶ µετανοίᾳ ἐκτελέσαι, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώµεθα. ΛΑΟΣ: Παράσχου Κύριε. Ἱερεύς: Χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς ἡµῶν, ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά, καὶ καλὴν ἀπολογίαν τὴν ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ βήµατος τοῦ Χριστοῦ, αἰτησώµεθα. ΛΑΟΣ: Παράσχου Κύριε PRIEST: Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, by Your grace. PEOPLE: Lord, have mercy. PRIEST: For a perfect, holy, peaceful, and sinless day, let us as the Lord. PEOPLE: Grant this, O Lord. PRIEST: For an angel of peace, a faithful guide, a guardian of our souls and bodies, let us as the Lord. PEOPLE: Grant this, O Lord. PRIEST: For forgiveness and remission of our sins and transgressions, let us as the Lord. PEOPLE: Grant this, O Lord. PRIEST: For all that is good and beneficial to our souls, and for peace in the world, let us as the Lord. PEOPLE: Grant this, O Lord. PRIEST: For the completion of our lives in peace and repentance, let us as the Lord. PEOPLE: Grant this, O Lord. PRIEST: For a Christian end to our lives, peaceful, without shame and suffering, and for a good account before the awesome judg-ment seat of Christ, let us as the Lord. PEOPLE: Grant this, O Lord. TRISAGION SUBSTITUTION FOR EPIPHANY, LAZARUS SATURDAY, PASCHA, PENTECOST, AND THE NATIVITY OF CHRIST ΟΣΟΙ ΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΝ AS MANY OF YOU a f j j j p4 Ήχος Α - First Tone 4 j j jz j ¼ - óïé åéò ñé - óôüí å - âá - ðôß - óèç - ôå, ñé - óôüí å - íå - O - si is Chri - ston e - va - pti - sthi - te, Chri - ston e - ne - a f6 4 j 4 j j jz j - äý - óá - óèå. Áë - ëç - ëïý - é - á. As ma -ny of you as have been - dhi - sa - sthe. Al - li - lou - i - a. a f jz j j j j j i y i bap -tized in - to Christ have put on Christ. Al -le - lu - i - a. TROPARION OF THE ANNUNCIATION ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΙΣ ΣΟΤΙΡΙΑΣ a 6 4 z s 4j j j j t Ήχος ÓÞ - ìå - ñïí ôçò óù - ôç - ñß - áò ç - ìþí ôï êå - öü - ëáé - ïí êáé ôïõ áð' áé - þ - íïò ìõ - óôç - Si - me - ron tis so - ti - ri - as i - mon to e - fa - le - on e tou ap' e - o - nos mi - sti - a 6 4 j 4 j jz 6 4 j - ñß - ïõ ç öá - íý - ñù - óéò. Ï Õé - üò ôïõ Èå - ïý õé - üò ôçò Ðáñ - èý - íïõ - ri - ou i - fa - ne - ro - sis. O Yi - os tou The - ou yi - os tis Par - the - nu ãßã - íå - ôáé êáé Ãá - âñé - Þë ôçí Ü - ñéí åõ - áã - ãå - ëß - æå - ôáé. Äé- a j j n j jz yi - ne - te e Gha - vri - il tin cha - rin e - van - ghe - li - ze - te. Dhi- 1139

21 WHEN THOU WAST BAPTIZED, O LORD, IN THE JORDAN First Tone a f 4 n j j 6 4 jjz 4 When thou wast bap -tized, O Lord, in the Jor - dan, the wor - ship of the a f6 4 j jz j Tri - ni - ty was re - vealed. For when the Fa - ther's voice, bea - ring wit - ness, didst come forth to thee, in - deed, he called thee by name, his be- a f4 4 j n j j - lov - ed Son, and the Spi - rit in the form of a dove con- a f6 4 j 4 j jz a f6 4 e e 4 i 6 4 j - firmed the truth of these words. Thou hast now ap - peared, O Christ God, to a f4 4 2 j j 4 4 j i us and en - ligh - tened cre - a - tion. Glo - ry to thee! Communion Hymn of Epiphany ÅðåöÜíç ç Üñéò ôïõ Èåïý ç óùôþñéïò ðüóéí áíèñþðïéò. The grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men ΙΕΡΕΥΣ: Τῆς παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογηµένης, ἐνδόξου δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, µετὰ πάντων τῶν Ἁγίων µνηµονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡµῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώµεθα. ΛΑΟΣ: Σοὶ Κύριε. ΙΕΡΕΥΣ: (Χαµηλοφώνως.) Κύριε, ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ὁ µόνος Ἅγιος, ὁ δεχόµενος θυσίαν αἰνέσεως παρὰ τῶν ἐπικαλουµένων Σε ἐν ὅλῃ καρδίᾳ, πρόσδεξαι καὶ ἡµῶν τῶν ἁµαρτωλῶν τὴν δέησιν, καὶ προσάγαγε τῷ ἁγίῳ Σου θυσιαστηρίῳ. Καὶ ἱκάνωσον ἡµᾶς προσενεγκεῖν Σοι δῶρά τε καὶ θυσίας πνευµατικὰς ὑπὲρ τῶν ἡµετέρων ἁµαρτηµάτων καὶ τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοηµάτων. Καὶ καταξίωσον ἡµᾶς εὑρεῖν χάριν ἐνώπιόν Σου, τοῦ γενέσθαι Σοι εὐπρόσδεκτον τὴν θυσίαν ἡµῶν, καὶ ἐπισκηνῶσαι τὸ Πνεῦµα τῆς χάριτός Σου τὸ ἀγαθὸν ἐφ' ἡµᾶς καὶ ἐπὶ τὰ προκείµενα δῶρα ταῦτα καὶ ἐπὶ πάντα τὸν λαόν Σου. ΙΕΡΕΥΣ: ιὰ τῶν οἰκτιρµῶν τοῦ µονογενοῦς σου Υἱοῦ, µεθ' οὗ εὐλογητὸς εἶ, σὺν τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΛΑΟΣ: Ἀµήν. ΙΕΡΕΥΣ: Εἰρήνη πᾶσι PRIEST: Remembering our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotoos and ever-virgin Mary, with all the saints, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ, our God. PEOPLE: To thee, O Lord. PRIEST: (Inaudible.) Lord, God Almighty, You alone are holy. You accept a sacrifice of praise from those who call upon You with their whole heart. Receive also the prayer of us sinners and let it reach Your holy altar. Enable us to bring before You gifts and spiritual sacrifices for our sins and for the transgressions of the people. Mae us worthy to find grace in Your presence so that our sacrifice may be pleasing to you and that Your good and gracious Spirit may abide with us, with the gifts here presented, and with all Your people. PRIEST: Through the mercies of Your only begotten Son with whom You are blessed, together with Your all holy, good, and life giving Spirit, now and forever and to the ages of ages. PEOPLE: Amen. PRIEST: Peace be to all.

THE GREAT DOXOLOGY MODE PLAGAL OF THE FOURTH PROTOPSALTIS OF CONSTANTINOPLE

THE GREAT DOXOLOGY MODE PLAGAL OF THE FOURTH PROTOPSALTIS OF CONSTANTINOPLE THE GREAT DOXOLOGY PLAGAL OF THE FOURTH MODE BY MANUEL PROTOPSALTIS OF CONSTANTINOPLE (D. 1819) 1 a f 1 k k k @ k k k k k j k k k k k ek k fk k a f jz ό - ξα σοι τῷ δεί-ξαν-τι τὸ φῶς. ό - ξα ἐν ὑ - ψί

Διαβάστε περισσότερα

Divine Liturgy of Our Father Among the Saints

Divine Liturgy of Our Father Among the Saints The Divine Liturgy of Our Father Among the Saints John Chrysostom with Hymnal in Liturgical Greek and Renaissance English 999 Let the people praise thee, O God; Let all the people praise thee. Psalm 67:3

Διαβάστε περισσότερα

Selections from Psalm Verses and the Akathist Hymn to the Mother of God. Plagal Fourth Mode with elements from all the modes

Selections from Psalm Verses and the Akathist Hymn to the Mother of God. Plagal Fourth Mode with elements from all the modes G reat Selections from Psalm Verses and the Akathist Hymn to the Mother of God Plagal Fourth Mode with elements from all the modes Hieromonk Gregory of Simonos Petras Monastery adapted by Gabriel Cremeens

Διαβάστε περισσότερα

The Divine Liturgy. John Chrysostom. a k k k k jz k 6 4 k k k k k k 4 k k j n k k k. a k k kk k j k k 6 4 j j k dk 4 jz k jzk i jj

The Divine Liturgy. John Chrysostom. a k k k k jz k 6 4 k k k k k k 4 k k j n k k k. a k k kk k j k k 6 4 j j k dk 4 jz k jzk i jj a 3 4 j 2 4 j 6 4 d voi - ces of those who have sinned, but come quic - ly now un - to the s a 4 4zd j j j j t aid of all the faith - ful who cry out un - to thee, who art ind and good. Has - ten thine

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ THE DIVINE LITURGY OF SAINT JOHN CHRYSOSTOM

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ THE DIVINE LITURGY OF SAINT JOHN CHRYSOSTOM Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ THE DIVINE LITURGY OF SAINT JOHN CHRYSOSTOM Ἔκδοση Ἱερᾶς Μητρόπολης Τορόντο (Καναδᾶ) Ἀπρίλιος 2017 Published by the Greek Orthodox Metropolis of Toronto

Διαβάστε περισσότερα

ΦωτίστεΤονΚόσμο. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2017

ΦωτίστεΤονΚόσμο. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2017 ΦωτίστεΤονΚόσμο ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 24 Νοεμβρίου -- 25 Δεκεμβρίου 2017 ΘΕΜΑ «Καθώς ακολουθούμε το παράδειγμα του Σωτήρος και ζούμε όπως ζούσε Εκείνος και όπως δίδασκε, αυτό το φως θα καίει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

John Chrysostom. The Divine Liturgy. of Our Father Among the Saints. In Greek and English with Hymnal Plagal Fourth Tone

John Chrysostom. The Divine Liturgy. of Our Father Among the Saints. In Greek and English with Hymnal Plagal Fourth Tone The Divine Liturgy of Our Father Among the Saints John Chrysostom New Byzantium Publications Williamston, Michigan www.newbyz.org In Greek and English with Hymnal Plagal Fourth Tone 1082 999 1000 1081

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday June 1 st, 2014 Fathers of the 1st Ecumenical Council Οικουμενικόν

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ. αʹ. Mode pl. 1. Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς

Ἦχος πλ. αʹ. Mode pl. 1. Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς Liturgy on Sunday, April 20, 2014 Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Blessed is the kingdom of the Father and the Son and

Διαβάστε περισσότερα

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. (Ἀµήν.) Ἡ Μεγάλη Συναπτή. Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καὶ

Διαβάστε περισσότερα

The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints

The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints John Chrysostom For Sunday Worship In Modern English and Gree Harmonized Chant 1 Our Orthodox hymnology is a rich treasure which has yet to be fully discovered

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε την απόδοση Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ. Διάκονος. Εὐλόγησον, Δέσποτα. Ἱερεὺς

Δείτε την απόδοση Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ. Διάκονος. Εὐλόγησον, Δέσποτα. Ἱερεὺς Δείτε την απόδοση Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ Εὐλόγησον, Δέσποτα. Εὐλογημένη ἡ βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰ Ἀμήν. ΕΙΡΗΝΙΚΑ Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. (Ἀµήν.) Ἡ Μεγάλη Συναπτή. Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. (Ἀµήν.) Ἡ Μεγάλη Συναπτή. Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. Liturgy on Sunday, April 24 Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. (Ἀµήν.) Ἡ Μεγάλη Συναπτή. Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν.

Διαβάστε περισσότερα

The Liturgy of the Presanctified Gifts

The Liturgy of the Presanctified Gifts Special Hymns for The Liturgy of the Presanctified Gifts In Greek and English English Hymn Translations by N. Takis Copyright 2018 by Nancy Chlker Takis 1 I. Vespers THE LITURGY OF THE PRESANCTIFIED GIFTS*

Διαβάστε περισσότερα

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. (Ἀµήν.) Ἡ Μεγάλη Συναπτή. Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΠΤΗ ἢ ΕΙΡΗΝΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΠΤΗ ἢ ΕΙΡΗΝΙΚΑ Μηναῖον Menaion Τῌ Ϛʹ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ January 6 Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ephesians. Wayne Stewart

Ephesians. Wayne Stewart Ephesians Wayne Stewart 1 Shadows of a ministry independent of Jerusalem and the 12 Taken from CH Welch 2 Acts 28:25 25 (AV) And when they agreed not among themselves, they departed, after that Paul had

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΠΤΗ ἢ ΕΙΡΗΝΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΠΤΗ ἢ ΕΙΡΗΝΙΚΑ Ὀκτώηχος Octoechos Ἠχος δʹ. Mode 4. Τῇ Κυριακῇ Πρωΐ On Sunday Morning Μηναῖον Menaion Τῌ Ηʹ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ January 8 Κυριακὴ µετὰ τὴν Ἑορτήν. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΠΤΗ ἢ ΕΙΡΗΝΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΠΤΗ ἢ ΕΙΡΗΝΙΚΑ Ὀκτώηχος Octoechos Ἠχος γʹ. Mode 3. Τῇ Κυριακῇ Πρωΐ Τριώδιον ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ On Sunday Morning Triodion Cheesefare Sunday ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΠΤΗ ἢ ΕΙΡΗΝΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΠΤΗ ἢ ΕΙΡΗΝΙΚΑ Μηναῖον Menaion Τῌ Ιʹ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ February 10 Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἱεροµάρτυρος Χαραλάµπους τοῦ Θαυµατουργοῦ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ. αʹ. Mode pl. 1. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν µε τὰ δικαιώµατά σου.

Ἦχος πλ. αʹ. Mode pl. 1. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν µε τὰ δικαιώµατά σου. ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ MEMORIAL SERVICE ΧΟΡΟΣ CHOIR Νεκρώσιµα Εὐλογητάρια. Evlogetaria for the Dead Ἦχος πλ. αʹ. Mode pl. 1. Τῶν Ἁγίων ὁ χορός, εὗρε πηγὴν τῆς ζωῆς καὶ θύραν Παραδείσου, εὕρω κἀγώ, τὴν ὁδὸν διὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΠΤΗ ἢ ΕΙΡΗΝΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΠΤΗ ἢ ΕΙΡΗΝΙΚΑ Τριώδιον ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Triodion Palm Sunday ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. (Ἀµήν.) ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΠΤΗ ἢ ΕΙΡΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΠΤΗ ἢ ΕΙΡΗΝΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΠΤΗ ἢ ΕΙΡΗΝΙΚΑ Μηναῖον Menaion Τῌ Ζʹ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ January 7 Ἡ Σύναξις τοῦ τιµίου ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόµου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν

Διαβάστε περισσότερα

The Divine Liturgy. Tone. Tone. Of Our Father Among the Saints John Chrysostom. For Sunday Worship

The Divine Liturgy. Tone. Tone. Of Our Father Among the Saints John Chrysostom. For Sunday Worship The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints John Chrysostom For Sunday Worship Tone 5 Tone 5 In English and Gree New Byzantine Chant Plagal First Tone 1 Our Orthodox hymnology is a rich treasure

Διαβάστε περισσότερα

Liturgy on Sunday, April 30 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Liturgy on Sunday, April 30 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Liturgy on Sunday, April 30 Πεντηκοστάριον Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων Pentecostarion Myrrh-bearers Sunday ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Liturgy on Sunday, April 23 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Liturgy on Sunday, April 23 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Πεντηκοστάριον Κυριακὴ τοῦ Θωµᾶ Pentecostarion Thomas Sunday Μηναῖον Menaion Τῌ ΚΓʹ ΑΠΡΙΛΙΟΥ April 23 Μνήµη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλοµάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. ΧΟΡΟΣ: Αμήν. Εν ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1 Sarò signor io sol Canzon, ottava stanza Domenico Micheli Soprano Soprano 2 Alto Alto 2 Α Α Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io sol Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io µ Tenor Α Tenor 2 Α Sa rò

Διαβάστε περισσότερα

I haven t fully accepted the idea of growing older

I haven t fully accepted the idea of growing older I haven t fully accepted the idea of growing older 1 Peter Authorship Questions Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας 1 Peter Authorship

Διαβάστε περισσότερα

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. (Ἀµήν.) Ἡ Μεγάλη Συναπτή. Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΠΤΗ ἢ ΕΙΡΗΝΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΠΤΗ ἢ ΕΙΡΗΝΙΚΑ Τῌ ΚϚʹ ΜΑΡΤΙΟΥ March 26 Ὀκτώηχος Octoechos Ἦχος βαρύς. Grave Mode. Τῇ Κυριακῇ Πρωΐ On Sunday Morning ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς

Διαβάστε περισσότερα

ematins powered by AGES The Divine Liturgy Sunday, January 3, 2016 Texts in Greek and English

ematins powered by AGES The Divine Liturgy Sunday, January 3, 2016 Texts in Greek and English ematins powered by AGES The Divine Liturgy Sunday, January 3, 2016 Texts in Greek and English Sources SD Copyright 2015 by Fr. Seraphim Dedes GOA Greek Orthodox Archdiocese of America HC Liturgical Texts

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι, ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή αλλά και χαρά να σας προσκαλέσουμε στο 1 ο Τακτικό Συνέδριο που διοργανώνει η νεοσυσταθείσα Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Θεραπευτικής με Laser

Διαβάστε περισσότερα

How often, living in this world, and surrounded by so many small things that absorb us, do we forget Heaven. What occupies us pulls our hearts like

How often, living in this world, and surrounded by so many small things that absorb us, do we forget Heaven. What occupies us pulls our hearts like How often, living in this world, and surrounded by so many small things that absorb us, do we forget Heaven. What occupies us pulls our hearts like magnets and presents Heaven as if it is very high up,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΠΤΗ ἢ ΕΙΡΗΝΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΠΤΗ ἢ ΕΙΡΗΝΙΚΑ Ὀκτώηχος Octoechos Ἠχος γʹ. Mode 3. Τῇ Κυριακῇ Πρωΐ On Sunday Morning Μηναῖον Menaion Τῌ Αʹ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ January 1 Ἡ κατὰ σάρκα Περιτοµὴ τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ Μνήµη τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ. αʹ. Mode pl. 1. Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς µνήµασι, ζωὴν χαρισάµενος.

Ἦχος πλ. αʹ. Mode pl. 1. Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς µνήµασι, ζωὴν χαρισάµενος. ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΝ Τῌ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜῼ ΕΒΔΟΜΑΔΙ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Funeral Service During Renewal Week Blessed is our God always, now and

Διαβάστε περισσότερα

ss rt çã r s t Pr r Pós r çã ê t çã st t t ê s 1 t s r s r s r s r q s t r r t çã r str ê t çã r t r r r t r s

ss rt çã r s t Pr r Pós r çã ê t çã st t t ê s 1 t s r s r s r s r q s t r r t çã r str ê t çã r t r r r t r s P P P P ss rt çã r s t Pr r Pós r çã ê t çã st t t ê s 1 t s r s r s r s r q s t r r t çã r str ê t çã r t r r r t r s r t r 3 2 r r r 3 t r ér t r s s r t s r s r s ér t r r t t q s t s sã s s s ér t

Διαβάστε περισσότερα

The Divine Liturgy. Of Our Father Among the Saints John Chrysostom. For Sunday Worship. In Modern English and Greek New Byzantine Chant

The Divine Liturgy. Of Our Father Among the Saints John Chrysostom. For Sunday Worship. In Modern English and Greek New Byzantine Chant The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints John Chrysostom For Sunday Worship In Modern English and Greek New Byzantine Chant Our Orthodox hymnology is a rich treasure which has yet to be fully

Διαβάστε περισσότερα

The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints

The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints The Divine Liturgy Of Our Father mong the Saints John Chrysostom For Sunday Worship In Modern English and Greek Plagal Fourth Tone and Plagal First Tone Our Orthodox hymnology is a rich treasure which

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική (επιστημονική) Εταιρεία Management

Η Ελληνική (επιστημονική) Εταιρεία Management Αθήνα, 12-14 Οκτωβρίου 2017 επιστημονικές εκδηλώσεις 19 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, Η Ελληνική (επιστημονική) Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΜΥΥ) αναγγέλλει την πραγματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints

The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints John Chrysostom For Sunday Worship In Modern English and Greek New Byzantine Chant Our Orthodox hymnology is a rich treasure which has yet to be fully

Διαβάστε περισσότερα

The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints

The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints T e The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints John Chrysostom For Sunday Worship h D In Gree and with the Official English Translation of the Gree Orthodox Archdiocese of America In In Byzantine

Διαβάστε περισσότερα

Ρένα Ρώσση-Ζα ρη, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2010, αντίτυπα ÉSBN

Ρένα Ρώσση-Ζα ρη, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2010, αντίτυπα ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η Ντανιέλα λέει όχι ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ρένα Ρώσση-Ζα ρη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Σπύρος Γούσης ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Ἱερεύς: Εὐλογημένη ἡ βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Διάκονος: Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

The Salutations to the Theotokos

The Salutations to the Theotokos The Salutations to the Theotokos For the Fifth Friday of Lent Small Compline Canon of the Theotokos The Akathist Kontakion to the All-Holy Theotokos Acrostic: The Alphabet English text by N. Takis 1 The

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday September 13 th, 2015 Sunday before Holy Cross Οικουμενικόν

Διαβάστε περισσότερα

The Divine Liturgy. Of Our Father Among the Saints John Chrysostom. For Sunday Worship. In English and Greek New Byzantine Chant Plagal Fourth Tone

The Divine Liturgy. Of Our Father Among the Saints John Chrysostom. For Sunday Worship. In English and Greek New Byzantine Chant Plagal Fourth Tone The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints John Chrysostom For Sunday Worship In English and Greek New Byzantine Chant Plagal Fourth Tone 1 Our Orthodox hymnology is a rich treasure which has yet

Διαβάστε περισσότερα

CHURCH PROGRAM FOR MARCH 2016

CHURCH PROGRAM FOR MARCH 2016 GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AUSTRALIA GREEK ORTHODOX PARISH AND COMMUNITY OF ST GEORGE, BRISBANE 33 Edmondstone St, South Brisbane Ph. 07 3249 1000 Email. info@gocstgeorge.com.au www.gocstgeorge.com.au

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live.

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Topic 1: Describe yourself Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Χρησιμοποίησε το and. WRITE your paragraph in 40-60 words... 1 Topic 2: Describe your room Χρησιμοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.3 Trigonometric Equations

Section 8.3 Trigonometric Equations 99 Section 8. Trigonometric Equations Objective 1: Solve Equations Involving One Trigonometric Function. In this section and the next, we will exple how to solving equations involving trigonometric functions.

Διαβάστε περισσότερα

Lingas, A. (2013). Tikey Zes: The Divine Liturgy of St John Chrysostom (1991). Portland, USA: Cappella Romana.

Lingas, A. (2013). Tikey Zes: The Divine Liturgy of St John Chrysostom (1991). Portland, USA: Cappella Romana. Lingas, A. (2013). Tikey Zes: The Divine Liturgy of St John Chrysostom (1991). Portland, USA: Cappella Romana. City Research Online Original citation: Lingas, A. (2013). Tikey Zes: The Divine Liturgy of

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΚΓʹ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ November 23. Μνήµη τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡµῶν Ἀµφιλοχίου, Ἐπισκόπου Ἰκονίου, καὶ Γρηγορίου τοῦ Ἀκραγαντίνων.

Τῌ ΚΓʹ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ November 23. Μνήµη τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡµῶν Ἀµφιλοχίου, Ἐπισκόπου Ἰκονίου, καὶ Γρηγορίου τοῦ Ἀκραγαντίνων. Matins on Thursday, November 23 Μηναῖον Menaion Τῌ ΚΓʹ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ November 23 Μνήµη τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡµῶν Ἀµφιλοχίου, Ἐπισκόπου Ἰκονίου, καὶ Γρηγορίου τοῦ Ἀκραγαντίνων. Memory of our Fathers among

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΡΘΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ THE MATINS OF PASCHA

Ο ΟΡΘΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ THE MATINS OF PASCHA Ο ΟΡΘΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ THE MATINS OF PASCHA Μέχρι, ἀλλά μὴ συμπεριλαμβανομένου, τοῦ Εξαποστειλαρείου καὶ τῶν Αἴνων Up to, but not including, the Exapostilarion and the Praises The Order of the Vigil and Matins

Διαβάστε περισσότερα

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions Paul Liu November 15, 2007 Note that these are sample solutions only; in many cases there were many acceptable answers. 1 Reynolds Problem 10.1 1.1 Normal-order

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Vespers

The Service of Vespers ematins powered by AGES The Service of Vespers Holy Pascha 2014 - Easter Sunday The Agape Vespers Service Texts in Greek and English The Web site can be found at this address: www.agesinitiatives.com/dcs/public/dcs

Διαβάστε περισσότερα

The Divine Liturgy. Of Our Father Among the Saints John Chrysostom. For Sunday Worship

The Divine Liturgy. Of Our Father Among the Saints John Chrysostom. For Sunday Worship The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints John Chrysostom For Sunday Worship In Modern English and Greek New Byzantine Chant Plagal Fourth Tone 1 Our Orthodox hymnology is a rich treasure which

Διαβάστε περισσότερα

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1.

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1. Exercises 0 More exercises are available in Elementary Differential Equations. If you have a problem to solve any of them, feel free to come to office hour. Problem Find a fundamental matrix of the given

Διαβάστε περισσότερα

The Divine Liturgy. Of Our Father Among the Saints John Chrysostom. For Sunday Worship

The Divine Liturgy. Of Our Father Among the Saints John Chrysostom. For Sunday Worship The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints John Chrysostom For Sunday Worship Tone 5 Tone 5 In Modern English and Greek New Byzantine Chant Plagal First Tone 1 Our Orthodox hymnology is a rich treasure

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Matins ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἀµήν. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦµα τῆς ἀληθείας,

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Matins

The Service of Matins ematins powered by AGES The Service of Matins Wednesday, May 14, 2014 Mid-Pentecost Katavasias of Mid-Pentecost Texts in Greek and English The Web site can be found at this address: www.agesinitiatives.com/dcs/public/dcs

Διαβάστε περισσότερα

GREAT VESPERS FOR THE FEAST OF SAINTS SOPHIA AND HER THREE DAUGHTERS FAITH, HOPE AND LOVE

GREAT VESPERS FOR THE FEAST OF SAINTS SOPHIA AND HER THREE DAUGHTERS FAITH, HOPE AND LOVE ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΣΟΦΙΑΣ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΘΥΓΑΤΕΡΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΠΙΣΤΕΩΣ, ΑΓΑΠΗΣ, ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΟΣ. ΙΕΡΕΥΣ: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε, νύν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Ἀµήν.

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-617-7

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-617-7 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η πεισµατάρα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ηµήτρης Καρατζαφέρης ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

derivation of the Laplacian from rectangular to spherical coordinates

derivation of the Laplacian from rectangular to spherical coordinates derivation of the Laplacian from rectangular to spherical coordinates swapnizzle 03-03- :5:43 We begin by recognizing the familiar conversion from rectangular to spherical coordinates (note that φ is used

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον.

Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον. Service of the Midnight Office on Sunday Priest: Blessed is our God, always, now, and ever, and to the ages of ages. Amen. Ακολουθια του Μεσονυκτικου εν Κυριακη Ἱερεύς Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε, νῦν,

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

Friday of Bright Week: Feast of the Life-Giving Fountain Vespers of the Resurrection Matins of the Resurrection Divine Liturgy of the Resurrection

Friday of Bright Week: Feast of the Life-Giving Fountain Vespers of the Resurrection Matins of the Resurrection Divine Liturgy of the Resurrection Friday of Bright Week Friday of Bright Week: Feast of the Life-Giving Fountain Vespers of the Resurrection Matins of the Resurrection Divine Liturgy of the Resurrection Copyright 2013 by the Greek Orthodox

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον.

Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον. SERVICE OF THE FIRST HOUR Priest: Blessed is our God, always, now, and ever, and to the ages of ages. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤῆΣ Α ΩΡΑΣ Ἱερεύς Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

The Divine Liturgy. Of Our Father Among the Saints John Chrysostom. Archbishop of Constantinople

The Divine Liturgy. Of Our Father Among the Saints John Chrysostom. Archbishop of Constantinople The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints John Chrysostom Archbishop of Constantinople Three-Part Harmony and New Byzantine Chant In Greek and English 1 ACKNOWLEDGEMENTS I would like to thank my

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

Notes are available 1

Notes are available 1 Notes are available 1 Galatians 2:15 4.12 2 3:15, 3:19 interpretational contradiction LAW cannot be and was added Promise 3 Gal.3:19 4 Mt 6:27 Which of you by taking thought can add one cubit unto

Διαβάστε περισσότερα

the service of Kneeling.

the service of Kneeling. Great Vespers Monday of the Holy Spirit the service of Kneeling. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Ἐπιστάντος τοῦ καιροῦ τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἀπέρχεται Ὁ ἱερεὺς σὺν τῷ Διακόνῳ καὶ ποιοῦσι μετάνοιαν τῷ Προεστῶτι, τουτέστιν

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ ἐκ τάφου ἔνδοξος Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Λάβαρον, Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Ρίλας, Βουλγαρία.

Ἡ ἐκ τάφου ἔνδοξος Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Λάβαρον, Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Ρίλας, Βουλγαρία. Ἡ ἐκ τάφου ἔνδοξος Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Λάβαρον, Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Ρίλας, Βουλγαρία. -130- ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ Κατὰ τὴν ἑβδομάδα τῆς Διακαινησίμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Wednesday of the Sixth Week The Apodosis of Pascha

Wednesday of the Sixth Week The Apodosis of Pascha Wednesday of the Sixth Week The Apodosis of Pascha Liturgical Materials for Feast Days Copyright 2014 by the Greek Orthodox Metropolis of Denver All rights reserved. These materials remain the property

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Matins

The Service of Matins ematins powered by AGES The Service of Matins Sunday, April 12, 2015 Pascha Katavasias of Pascha Texts in Greek and English Sources SD Copyright 2014 by Fr. Seraphim Dedes GOA Greek Orthodox Archdiocese

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ τελετὴ τῆς ἀναστάσεως, ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Ἡ τελετὴ τῆς ἀναστάσεως, ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ΙΕΡΟΣ Κ ΑΘ ΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟ Σ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟ ΦΙΑΣ Ο Υ ΑΣΙΓΚΤΟΝ, Π ΕΡΙΦΕΡΕΙ Α Τ ΗΣ ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ S AINT SOPHI A The Ho l y W isdom of God GREEK ORTHO DOX C ATHEDRAL W ASHI NGTON, D ISTRIC T o f COLUMBI A

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή τῆς Τυρίνης Τῆ Δευτέρα τῆς Α Ἐβδοµάδος February 26, Φεβρουαρίου 2017 EΣΠΕΡΙΝOΣ «ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ»

Κυριακή τῆς Τυρίνης Τῆ Δευτέρα τῆς Α Ἐβδοµάδος February 26, Φεβρουαρίου 2017 EΣΠΕΡΙΝOΣ «ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ» Cheesefare Sunday Evening Monday of the First Week Κυριακή τῆς Τυρίνης Τῆ Δευτέρα τῆς Α Ἐβδοµάδος February 26, 2017 26 Φεβρουαρίου 2017 FORGIVENESS VESPERS The Proemial Psalm. Great Litany. At the Kyrie

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Vespers

The Service of Vespers ematins powered by AGES The Service of Vespers Holy Pascha 2015 - Easter Sunday The Agape Vespers Service Texts in Greek and English Sources SD Copyright 2014 by Fr. Seraphim Dedes GOA Greek Orthodox Archdiocese

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

Ἀπόδειπνον Μικρόν. Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀπόδειπνον Μικρόν. Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ὡρολόγιον Horologion ΙΕΡΕΥΣ Ἀπόδειπνον Μικρόν Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἀµήν. ΙΕΡΕΥΣ Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε,

Διαβάστε περισσότερα

February 27, 2017 Monday of the First Week of the Fast. Clean Monday. Our Venerable Father Prokopios of Dekapolis.

February 27, 2017 Monday of the First Week of the Fast. Clean Monday. Our Venerable Father Prokopios of Dekapolis. Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου February 27, 2017 Monday of the First Week of the Fast. Clean Monday. Our Venerable Father Prokopios of Dekapolis. Holy Church of Saint Nicholas 27 Φεβρουαρίου 2017 Δευτέρα: Α

Διαβάστε περισσότερα

NEW BYZANTIUM PUBLICATIONS SUNDAY AND FESTAL TRIODION AND PENTECOSTARION. Hymnal in Greek and English. by N. and S. Takis

NEW BYZANTIUM PUBLICATIONS SUNDAY AND FESTAL TRIODION AND PENTECOSTARION. Hymnal in Greek and English. by N. and S. Takis NEW BYZANTIUM PUBLICATIONS SUNDAY AND FESTAL TRIODION AND PENTECOSTARION Hymnal in Greek and English by N. and S. Takis i PREFACE The purpose of New Byzantium Publications is to provide all of the music

Διαβάστε περισσότερα

18 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

18 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 18 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, Η Ελληνική (επιστημονική) Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΜΥΥ) αναγγέλλει την πραγματοποίηση του 18ου Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

áíá èý óåéò áíá èý óåéò äé äá óêá ëßáò

áíá èý óåéò áíá èý óåéò äé äá óêá ëßáò áíá èý óåéò áíá èý óåéò äé äá óêá ëßáò ÔìÞ ìá Íï óç ëåõ ôé êþò Á ÅîÜ ìç íï Õðï ñå ù ôé êü 1. ÁÍÁ ÔÏ ÌÉ ÊÇ - ÉÓÔÏ ËÏ ÃÉÁ - ÅÌ ÂÑÕÏ ËÏ ÃÉÁ É Äé äü óêùí: Èå ü äù ñïò Ìá ñéü ëçò-óá øü êïò (Åðßê. Êá èç ãç

Διαβάστε περισσότερα