5 Σιδηρομαγνητισμός και Ανταλλαγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5 Σιδηρομαγνητισμός και Ανταλλαγή"

Transcript

1 5 Σιδηρομαγνητισμός και Ανταλλαγή Τάξις, τάξις, τάξις! Ο σιδηρομαγνητισμός και η θερμοκρασία ure ερμηνεύτηκαν από τον We με τη θεώρηση ενός ισχυρού ενδογενούς 'μοριακού πεδίου', η ένταση του ο- ποίου είναι ανάλογη της μαγνήτισης. Η θεωρία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε εντοπισμένα όσο, και σε μη εντοπισμένα ηλεκτρόνια. Στην πραγματικότητα το πεδίο αυτό δεν υφίσταται, αλλά αποτελεί ένα χρήσιμο τρόπο για να προσεγγίσει κανείς τον ρόλο των διατομικών αλληλεπιδράσεων oulomb, οι οποίες περιγράφηκαν στην κβαντική μηχανική από τον Heenberg με την χαμιλτονιανή H = J S1 S, όπου οι S1 και S είναι οι τελεστές που ορίζουν τα εντοπισμένα σε δύο γειτονικά άτομα σπιν. Όταν η παράμετρος ανταλλαγής J >, τότε προκύπτει η σιδηρομαγνητική τάξη στον τρισδιάστατο χώρο. Τα κύματα σπιν αποτελούν χαμηλής ενέργειας διεγέρσεις στο πλέγμα των μαγνητικών ατόμων που αλληλεπιδρούν λόγω της ανταλλαγής. Στην περίπτωση μη εντοπισμένων ηλεκτρονίων, ένας σιδηρομαγνήτης έχει αυθόρμητα διαχωρισμένες τις ενεργειακές ζώνες διαφορετικού σπιν. H πυκνότητα των και καταστάσεων υπολογίζεται με χρήση της συναρτησιακής θεωρίας πυκνότητας ηλεκτρονίων (Denty Functonal Theory), στην οποία λαμβάνεται υπόψη και η πυκνότητα σπιν. Στο κεφάλαιο αυτό συζητούνται σημαντικά φυσικά φαινόμενα που σχετίζονται με τον σιδηρομαγνητισμό, όπως η μαγνητική ανισοτροπία, τα μαγνητοελαστικά, τα μαγνητο-οπτικά και τα γαλβανομαγνητικά φαινόμενα. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα ενός σιδηρομαγνήτη είναι η αυθόρμητη μαγνήτισή του Μ, η οποία οφείλεται στον παραλληλισμό των ατομικών μαγνητικών ροπών σε ένα πλέγμα. Η μαγνήτιση τείνει να προσανατολιστεί εύκολα προς συγκεκριμένες διευθύνσεις, οι οποίες καθορίζονται από το κρυσταλλικό πλέγμα, από την υφή του υλικού σε ατομικό επίπεδο, καθώς και από το σχήμα του υλικού. Θερμαίνοντας υψηλότερα από μια κρίσιμη θερμοκρασία, γνωστής ως σημείο ure, που κυμαίνεται από λιγότερο του 1 Κ στα αραιά μαγνητικά άλατα έως τους 14 Κ στο κοβάλτιο, καταρρέει η αυθόρμητη μαγνήτιση, επανέρχεται όμως κατά την ψύξη του σιδηρομαγνήτη. Παρόλο που θεωρητικά δεν υφίσταται λόγος για να μην υπάρχουν τα σιδηρομαγνητικά υγρά, φαίνεται πως αυτά δεν υπάρχουν. Τα ferroflud (ferromagnetc+lqud) αποτελούν στην πραγματικότητα κολλοειδή αιωρήματα στερεών σιδηρομαγνητικών σωματιδίων. Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζεται το πως διαμορφώνονται σημαντικά οι ηλεκτρονιακές, θερμικές, ελαστικές και οπτικές ιδιότητες λόγω της μαγνητικής τάξης, είτε πρόκειται για σιδηρομαγνητική τάξη, είτε για πιο πολύπλοκες μαγνητικές δομές με πολλαπλά υποπλέγματα ή μη συγγραμμικό προσανατολισμό ροπών

2 14 Σιδηρομαγνητισμός και Ανταλλαγή 5.1 Θεωρία μέσου πεδίου Θεωρία μοριακού πεδίου Η πρώτη σύγχρονη θεωρία του σιδηρομαγνητισμού, που παραμένει χρήσιμη μέχρι σήμερα, προτάθηκε από τον Perre We το 196. Η αρχική θεωρία του We βασίστηκε στον κλασικό παραμαγνητισμό του Langevn, αλλά σύντομα επεκτάθηκε στην πιο γενικευμένη θεωρία του Brlloun για τις εντοπισμένες μαγνητικές ροπές. Η ιδέα ήταν ότι υφίσταται ένα εσωτερικό 'μοριακό πεδίο', η ένταση του οποίου είναι ανάλογη της μαγνήτισης του σιδηρομαγνήτη. Εάν nw είναι η σταθερά αναλογίας, τότε αυτό προστίθεται στην εσωτερική συνεισφορά κάθε εξωτερικά εφαρμοζόμενου πεδίου: H = n W M + H. (5.1) Το H πρέπει να είναι πολύ ισχυρό προκειμένου να επάγει αυθόρμητη μαγνήτιση στη θερμοκρασία δωματίου. Έτσι ο συντελεστής We nw εκτιμάται ίσος περίπου με 1. Η μαγνήτιση προκύπτει από τη συνάρτηση Brlloun (4.17) μεm = nm = ngµ BJ όπου n είναι το πλήθος των μαγνητικών ατόμων ανά μονάδα όγκου, όμως εδώ J ( ) M= MB x (5.) x= µ m( nm+ H)/ kt. (5.3) Απουσία εξωτερικού πεδίου, η M αντιπροσωπεύει την αυθόρμητη μαγνήτιση, M έτσι S w J B M / M = B ( x ). (5.4) S όπου x = µ m nwm / kt B Συνδυάζοντας την x με την M = nmπροκύπτει η σχέση M S / M = ( nkbt / µ M nw) x ο, η οποία γράφεται χρησιμοποιώντας τη σταθερά ure (4.16) ως M / M = [ T ( J + 1) / 3 Jn ] x. (5.5) S w Η ταυτόχρονη επίλυση των (5.4) και (5.5) πραγματοποιείται γραφικά όπως φαίνεται στο σχήμα 5.1. Ειδάλλως η επίλυση προκύπτει αριθμητικά. Στο σχ. 5. φαίνεται η μεταβολή της MS / M συναρτήσει του λόγου T / T για διαφορετικές τιμές του J, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και το κλασικό όριο J όπου η (5.4) ταυτίζεται με τη συνάρτηση Langevn (4.1). Στη θεωρία του Brlloun, η θερμική μεταβολή της μαγνήτισης κοντά στη θερμοκρασία του απόλυτου μηδενός είναι ασήμαντη, όπως απαιτείται από τη θερμοδυναμική (.5.4). Στο παράρτημα G παρατίθενται αριθμητικές τιμές του λόγου MS / M συναρτήσει του T / T για διαφορετικές τιμές του J. Όταν ο S είναι ο δόκιμος κβαντικός αριθμός, τότε αντικαθιστά τον J στις σχέσεις. Στο σχ. 5.3 συγκρίνονται θεωρία και πείραμα για το νικέλιο. Η θεωρία μοριακού πεδίου του We ήταν η πρώτη θεωρία μέσου πεδίου που περιέγραφε μετάβαση φάσης. Από την T και υψηλότερα οι ροπές είναι εντελώς άτακτα προσανατολισμένες και τα J + 1 ενεργειακά εκφυλισμένα επίπεδα M καταλαμβάνονται από τον ίδιο πληθυσμό. Η μαγνητική εντρο πία J

3 5,1 Θεωρία μέσου πεδίου (4.5) είναι Rln(J + 1) ανά γραμμομόριο, όπου R = NAkB είναι η σταθερά αερίων ίση με J mol -1. Χαμηλότερα τηςt, και συγκεκριμένα λίγο χαμηλότερα, προκύπτει μια ειδική θερμότητα μαγνητικής προέλευσης, διότι καθώς το σύστημα θερμαίνεται απορροφάται ενέργεια για τον αποπροσανατολισμό των ροπών. ΣτηνT υπάρχει ασυνέχεια στη μεταβολή της ειδικής θερμότητας. Στην καμπύλη MS / M συναρτήσει του x, η κλίση της (5.5) ακριβώς στη θερμοκρασία ure είναι ίση με την αρχική κλίση της συνάρτησης Brlloun. Για μικρές τιμές του x (4.19) B J ( x) [( J+ 1) / 3 Jx ], ως εκ τούτου υπάρχει μια ά- μεση σχέση μεταξύ της σταθεράς ure και της θερμοκρασίας ure: Σχήμα 5.1 T = n. (5.6) w Γραφική επίλυση της (5.4) και (5.5) για J = 1/ για τον προσδιορισμό της αυθόρμητης μαγνήτισης M όταν T < T. Απεικονίζεται επίσης η εξίσωση (5.5) για T = T και T > T. Η επίδραση ενός εξωτερικού πεδίου προκαλεί τη μετατόπιση της (5.5), όπως φαίνεται με τη διακεκομμένη γραμμή. M / M T > T T = (5.5) T < x n W Σχήμα 5.1 Μεταβολή της αυθόρμητης μαγνήτισης συναρτήσει της θερμοκρασίας, όπως υπολογίζεται στη θεωρία μοριακού πεδίου με τη χρήση της συνάρτησης Brlloun για διάφορες τιμές της J. Στο κλασικό όριο υπάρχει ταύτιση με τη συνάρτηση Langevn J =. Μαγνήτιση, M / M 1..8 J = Θερμοκρασία, T / T

4 14 Σιδηρομαγνητισμός και Ανταλλαγή Σχήμα 5.3 Η αυθόρμητη μαγνήτιση του νικελίου συγκρινόμενη με τη θεωρητικά προβλεπόμενη καμπύλη, όπως προκύπτει αυτή από τη θεωρία μοριακού πεδίου για J = 1/. Σημειωτέον ότι η κλίμακα της πειραματικής καμπύλης έχει προσαρμοστεί προκειμένου να δοθούν οι σωστές τιμές σε κάθε άκρο. Μαγνήτιση M / M Θεωρία Πειραματικά δεδομένα Θερμοκρασία, T / T Στην πράξη, η T χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του n W. Παίρνοντας για παράδειγμα το γαδολίνιο: T = 9 K, J = S = 7 / ; g = ; n= m. Έτσι η = µ µ Β ( + 1) / 3 B (4.16) ng J J k είναι ίση με 4.9 Κ, και ο συντελεστής We προκύπτει n W = 59. Η παραμαγνητική επιδεκτικότητα υψηλότερα της T προσδιορίζεται από τις (4.19), (5.3) και (5.4) για μικρές τιμές του x. Το αποτέλεσμα είναι ο νόμος ure-we όπου χ = /( T θ ) (5.7) p W ( 1) / 3 B p θ = T = µ n ng µ Β J J + k (5.8) Η σταθερά ure εκφράζεται συχνά με χρήση της ενεργού ροπής m eff ως = µ onm eff /3kB, όπου m eff = g J( J + 1) µ B. Στη θεωρία αυτή, η παραμαγνητική θερμοκρασία ureθ p είναι ίση με τη θερμοκρασία uret, η ο- ποία είναι το σημείο εκείνο στο οποίο αποκλίνει η επιδεκτικότητα Η θεωρία Landau Η ελεύθερη ενέργεια Landau για έναν σιδηρομαγνήτη σε θερμοκρασίες κοντά στη θερμοκρασία ure. Υπάρχουν δυο ενεργειακά ελάχιστα όταν T < T στα σημεία M = ± MS αλλά μόνο ένα ελάχιστο στο σημείο M = όταν T > T. Μια ισάξια με τη θεωρία μοριακού πεδίου προσέγγιση κοντά στην T, όπου η M είναι εξασθενημένη και παραλληλίζεται εύκολα προς κάθε εξωτερικό πεδίο H', είναι η ανάπτυξη της ελεύθερης ενέργειας G L σε σειρά άρτιων δυνάμεων της M. Στη σειρά περιλαμβάνονται μόνο άρτιες δυνάμεις, λόγω του ότι η συμμετρία στην αντιστροφή του χρόνου απαιτεί το να μην μεταβάλλεται η ενέργεια κατά την αντιστροφή της μαγνήτισης, GL( M) = GL( M) όταν δεν υφίσταται επίδραση εξωτερικού πεδίου: 4 GL =Α M +Β M + µ H'M L (5.9) Οι συντελεστές A και B εξαρτώνται από τη θερμοκρασία. Υπάρχει διαφορά μεταξύ της ελεύθερης ενέργειας Landau και της ελεύθερης ενέργειας Gbb (.5.4), στην οποία η M εκφράζεται ως συνάρτηση των μεταβλητών, T μέσω της καταστατικής εξίσωσης. Η G L είναι η ενέργεια εκείνης της κατάστασης, στην οποία η M εξαναγκάζεται να λάβει μια συγκεκριμένη τιμή σαν να

5 5,1 Θεωρία μέσου πεδίου Σχήμα 5.4 Διαγράμματα Arrott-Belov για τον καθορισμό της θερμοκρασία ure του γαδολινίου. Η πειραματική μέτρηση της μαγνήτισης αφορά στη σ = Μ d, όπου d η πυκνότητα και όχι στη Μ. (Ευγενής παραχώρηση δεδομένων από Μ. Venkatean.) Lev Landau ήταν εξωτερικός περιορισμός. Σε αυτήν την τιμή της M η GL οδηγείται σε τοπικό ενεργειακό ελάχιστο, γεγονός που κάνει χρήσιμη την προσέγγιση στην επεξεργασία προβλημάτων υστέρησης. ΌτανT < T, η ελαχιστοποίηση της ενέργειας στα M = ± MS προϋποθέτει A< και B>, ενώ ότανt > T, η ελαχιστοποίηση της ενέργειας στο M= προϋποθέτει A> και B>. Προφανώς ο A πρέπει να αλλάζει πρόσημο στην T. Δίνεται από τη σχέση at ( T c ), όπου α είναι μια σταθερά ανεξάρτητη της θερμοκρασία και α>. Στην κατάσταση ισορροπίας ελαχιστοποιείται η συνάρτηση της G σε σχέση με την Μ και από την / Μ = συνεπάγεται ότι L G L A Κοντά στην T και για μηδενικό πεδίο, 3 M 4BM H + = µ M = A/B, συνεπώς (5.1) M T T 1/ A / B ( c ) (5.11) όπως φαίνεται στο σχ. 5.. Αγνοώντας το πεδίο απομαγνήτισης, η επιδεκτικότητα ure-we M / H' προκύπτει από τη σχέση (5.1) ίση με µ /Α και χ µ 1 ( / Α) ( Tc T) (5.1) Όταν το σύστημα βρίσκεται ακριβώς στηνt, Α= και η (5.1) δίνει την κρίσιμη ισόθερμη μεταβολή M ( µ / 4 ) H ενώ κοντά στην T από τη (5.1) προκύπτει 1/3 1/3 = Β (5.13) Μ = ( /4 Β) H / M ( a/ Β)( T T c ) (5.14) µ Η τελευταία εξίσωση αποτελεί τη βάση των διαγραμμάτων Arrott-Belov που χρησιμοποιούνται για τον ακριβή υπολογισμό της θερμοκρασίας ure. Οι καμπύλες M(H) σε διάφορες θερμοκρασίες σχεδιάζονται ως M συναρτήσει του

6 144 Σιδηρομαγνητισμός και Ανταλλαγή Μοριακή ειδική θερμότητα Θεωρία Πειραματικά δεδομένα Πίνακας. 5.1: Κρίσιμοι εκθέτες της θεωρίας μέσου πεδίου στον σιδηρομαγνητισμό Ειδική θερμότητα Μαγνήτιση ί Σύγκριση της πειραματικής μαγνητικής ειδικής θερμότητας σε ένα σιδηρομαγνήτη κοντά στην T (διακεκομμένη γραμμή) με αυτή που προβλέπει η θεωρία μέσου πεδίου (συνεχής γραμμή) λόγου H' / M, και όποια ισόθερμη καμπύλη καταλήγει προεκτεινόμενη στο μηδέν, αυτή αντιστοιχεί στην T (σχ. 5.4). Από τη θεωρία Landau μπορεί να υπολογιστεί επίσης η μαγνητική ειδική θερμότητα χρησιμοποιώντας τη σχέση m = T( GL / T ). Από την (5.9) και (5.14) προκύπτει m = Ta /Β όταν T=T + και m = όταν T=T. Υπάρχει μια βηματική ασυνέχεια στην T και πάνω από τη μετάβαση, όπου M=, δεν υπάρχει μαγνητική ειδική θερμότητα. Η θεωρία Landau μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε συνεχή ή ασυνεχή μετάβαση φάσης. Μ είναι η παράμετρος τάξης για τον σιδηρομαγνήτη, H είναι το συζυγές πεδίο και η μεταξύ τους σχέση είναι η γενικευμένη επιδεκτικότητα χ. Όποια και αν είναι η αντιστοιχία αυτών των παραμέτρων στα διάφορα φυσικά συστήματα, οι σχέσεις με τους συγκεκριμένους εκθέτες (power law) που περιγράφουν τις θερμικές μεταβολές κοντά στην T παραμένουν οι ίδιες. Οι ίδιοι εκθέτες προκύπτουν τόσο από τη θεωρία του Landau, όσο και από τη θεωρία μοριακού πεδίου του We. Τούτο επαληθεύεται με την ανάπτυξη της συνάρτησης Brlloun σε δυναμοσειρά έως τον όρο x (4.19), οπότε προκύπτει μια 3 έκφραση ισοδύναμη με τη (5.9). Και οι δύο αποτελούν θεωρίες μέσου πεδίου στον σιδηρομαγνητισμό. Στην ελεύθερη ενέργεια μπορεί να προστεθούν και άλλοι όροι, ώστε να περιλαμβάνονται πρόσθετα πεδία όπως η πίεση και η τάση. Είναι αξιοσημείωτο το πόσες σχέσεις μπορούν να προκύψουν μεταξύ διαφορετικών μετρήσιμων φυσικών ποσοτήτων από μια ανάπτυξη της ελεύθερης ενέργειας σε δυναμοσειρά της παραμέτρου τάξης. Στον πίνακα 5.1 συνοψίζονται οι παραλλαγές του εκθέτη στις σχέσεις που εκφράζουν τη θερμική μεταβολή των φυσικών ιδιοτήτων κοντά στηνt. Οι στατικές τιμές των κρίσιμων εκθετών α, β, γ, δ είναι κοινές για όλες τις θεωρίες μέσου πεδίου. Πειραματικά, οι ιδιότητες των σιδηρομαγνητών εμφανίζουν συμπεριφορά δύναμης του ( T T ) όταν οι μετρήσεις πραγματοποιούνται επαρκώς κοντά στο σημείο ure, αλλά οι κρίσιμοι εκθέτες είναι λίγο διαφορετικοί από αυτούς που προβλέπει η θεωρία μέσου πεδίου. Για παράδειγμα, οι σιδηρομαγνήτες συνήθως εμφανίζουν μια τύπου λ ανωμαλία στην ειδική θερμότητα κοντά στην T παρά μια βηματική ασυνέχεια. Αυτή η απόκλιση περιγράφεται με κρίσιμο εκθέτη a.1 και όχι μηδενικό. Η εναπομείνασα μαγνητική ειδική θερμότητα υψηλότερα της T αποτελεί ένδειξη παραμονής μιας μικρής εμβέλειας τάξης, που δεν προβλέπεται από τη θεωρία. Υψηλότερα της T, η επιδεκτικότητα ακολουθεί τη σχέση χ ~( T T γ ), όπου ο γ είναι περίπου 1.3, ενώ στη θεωρία μέσου πεδίου είναι 1 (νόμος ure-we). Οι κρίσιμοι εκθέτες α, β, γ, δ παίρνουν για παράδειγμα στο νικέλιο τις τιμές.1,.4, 1.3 και 4.5, αντίστοιχα. Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό στο τέλος του 6ου κεφαλαίου. H άλλη περιοχή στην

7 5,1 Θεωρία μέσου πεδίου οποία παρουσιάζονται σημαντικές αποκλίσεις από τη θεωρία μέσου πεδίου είναι στις χαμηλές θερμοκρασίες, όπου είναι σημαντικές οι διεγέρσεις κυμάτων σπιν, τα οποία συζητούνται αργότερα στο κεφάλαιο αυτό. Πίνακας 5.. Αδιάστατη επιδεκτικότητα μερικών μετάλλων στους 98 Κ (μονάδα: 1-6 ) L 14 Sc 63 u 1 e 1778 K 6 Y 11 Zn 16 Nd 3433 Be 4 T 18 Au 34 Eu 1557 a Nb 37 Al 1 Gd 4763 Ba 7 Mo 13 Sn 9 Dy 684 Pd 85 B 164 Tm 1771 Pt Κριτήριο Stoner Η αφετηρία για μια συζήτηση περί του σιδηρομαγνητισμού των μετάλλων είναι ο παραμαγνητισμός των ενεργειακών ζωνών που αναφέρθηκε στην Η επιδεκτικότητα Paul είναι μια μικρή θετική ποσότητα, πρακτικά ανεξάρτητη της θερμοκρασίας, δεδομένου ότι τα μη εντοπισμένα ηλεκτρόνια υπακούουν στη στατιστική Ferm-Drac. Μόνο ένα μικρό πλήθος από αυτά, η ενέργεια των οποίων βρίσκεται κοντά στην ε F είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε μια μεταβολή της θερμοκρασίας ή του μαγνητικού πεδίου. Στο τρισδιάστατο μοντέλο των ελεύθερων ηλεκτρονίων, η πυκνότητα των καταστάσεων D ( ε )(καταστάσεις m -3 J -1 ) μεταβάλλεται ως ε (3.39), και οι και ζώνες μετατοπίζονται υπό την επίδραση του πεδίου κατά m µ Ηµ B, όπως φαίνεται στο σχ Η προκύπτουσα επιδεκτικότητα (3.43) μπορεί να γραφεί χ = µµ D ε, (5.15) P Β ( F) όπου D ( ε F ) είναι η πυκνότητα των καταστάσεων πάνω στη στάθμη Ferm συνολικά και για τους δύο προσανατολισμούς του σπιν και η οποία είναι διπλάσια της πυκνότητας των καταστάσεων του καθενός σπιν D ( ε ), F. Η επιδεκτικότητα Paul είναι για πολλά μέταλλα περίπου 1-5, αλλά πλησιάζει το 1-3 για το 4d μεταλλικό Pd (Πίνακας 5.). Στενότερες ζώνες τείνουν να έχουν υψηλότερη επιδεκτικότητα, διότι η πυκνότητα των καταστάσεων στην ε F είναι αντιστρόφως ανάλογη του εύρους της ζώνης. Όταν η πυκνότητα των καταστάσεων είναι αρκετά υψηλή, τότε ευσταθεί ενεργειακά ο διαχωρισμός των ζωνών και το μέταλλο καθίσταται αυθόρμητα σιδηρομαγνητικό. Ο Stoner εφήρμοσε την ιδέα του We περί μοριακού πεδίου στο αέριο ε- λευθέρων ηλεκτρονίων. Υποθέτοντας ότι η γραμμική σχέση του εσωτερικού πεδίου με τη μαγνήτιση έχει συντελεστή αναλογίας n S : H M H, (5.16) = n S + τότε η επιδεκτικότητα Paul για το εσωτερικό πεδίο είναι χ P =Μ /( nm S + H). Επομένως, η απόκριση στο πεδίο H χ = M/H= χ / (1 nχ ) (5.17) P S P αφορά σε μια επιδεκτικότητα που ενισχύεται όταν nsχ P < 1 και αποκλίνει όταν n χ = 1. S P

8 146 Σιδηρομαγνητισμός και Ανταλλαγή Σχήμα 5.5 Σύγκριση των N ( ε ), F και 1/I για μεταλλικά στοιχεία. N I Sc N o Fe Y Pd Ατομικός αριθμός Ο Stoner εξέφρασε τη συνθήκη αυτή χρησιμοποιώντας τη τοπική πυκνότητα των καταστάσεων στη στάθμη Ferm, D ( ε F ). Γράφοντας την ενέργεια α- νταλλαγής (σε J m ) µ HM= µ nm S ως, ( I / 4) ( n n ) / n, όπου M = ( n n ) µ B και n είναι ο αριθμός των ατόμων ανά μονάδα όγκου, τότε προκύπτει από την (5.15) ότι nsχp = ID ( εf)/ n. Το μέταλλο καθίσταται αυθόρμητα σιδηρομαγνητικό όταν η επιδεκτικότητα αποκλίνει αυθόρμητα, με άλλα λόγια όταν IN ( ε ) 1, F > (5.18) όπου N ( ε) = D ( ε)/n είναι η πυκνότητα των καταστάσεων ανά άτομο για, κάθε προσανατολισμό του σπιν. Αυτό είναι το περίφημο κριτήριο Stoner. H παράμετρος ανταλλαγής του Stoner I είναι περίπου 1eV στους 3d σιδηρομαγνήτες, οπότε για αυθόρμητο διαχωρισμό των ζωνών απαιτείται ns 1. Η 3 παράμετρος ανταλλαγής πρέπει να είναι συγκρίσιμη με το εύρος της ζώνης προκειμένου να λάβει χώρα ο αυθόρμητος διαχωρισμός. Τα σιδηρομαγνητικά μέταλλα έχουν στενές ζώνες και μια κορυφή της πυκνότητας των καταστάσεων N ( ε ) βρίσκεται στην ή κοντά στην ε F. Τα δεδομένα στο σχ. 5.5 δείχνουν ότι μόνο τα Fe, o και N πληρούν το κριτήριο Stoner. Το Pd βρίσκεται κοντά. 5. Αλληλεπιδράσεις ανταλλαγής Η ύπαρξη του ενεργού πεδίου H οφείλεται στην αλληλεπίδραση ανταλλαγής, που αντιπροσωπεύει την άπωση oulomb μεταξύ δύο κοντινών ηλεκτρονίων (συνήθως εντοπίζονται σε γειτονικά άτομα) σε συνδυασμό με την αρχή του Paul, που απαγορεύει τα δύο ηλεκτρόνια να καταλαμβάνουν την ίδια κβαντική κατάσταση. Τα ηλεκτρόνια δεν μπορούν να βρίσκονται στην ίδια θέση εφόσον έχουν το ίδιο σπιν. Υπάρχει μια ενεργειακή διαφορά ανάμεσα στις j και j διατάξεις των σπιν στα γειτονικά άτομα, j. Η διατομική ανταλλαγή στους μονωτές είναι συνήθως μία ή δύο τάξεις μεγέθους ασθενέστερη της σιδηρομαγνητικής ενδοατομικής ανταλλαγής μεταξύ των ηλεκτρονίων στο ίδιο άτομο και στην οποία oφείλεται ο πρώτος κανόνας του Hund. Όπως αναφέρεται στην 4.1, η αρχή του Paul απαγορεύει περισσότερα του ενός ηλεκτρονίου να καταλαμβάνουν μια κβαντική κατάσταση, που χαρακτηρίζεται με συγκεκριμένους κβαντικούς αριθμούς. Τα ηλεκτρόνια είναι πανο-

9 Αλληλεπιδράσεις ανταλλαγής S = μοιότυπα, συνεπώς η ανταλλαγή δύο ηλεκτρονίων πρέπει να καταλήγει την ίδια ηλεκτρονιακή πυκνότητα Ψ (1, ) = Ψ (,1). Επειδή τα ηλεκτρόνια είναι φερμιόνια, η ολική κυματοσυνάρτηση των δύο ηλεκτρονίων οφείλει να είναι αντισυμμετρική Ψ (1, ) = Ψ (,1) (5.19) S = 1 Η ολική κυματοσυνάρτηση Ψ είναι το γινόμενο δυο συναρτήσεων, της ϕ ( r1, r) που είναι συνάρτηση της θέσης των ηλεκτρονίων και της χ ( 1, ), που είναι συνάρτηση των σπιν. Η απλή περίπτωση του μορίου υδρογόνου H με δύο άτομα, έκαστο εκ των οποίων διαθέτει ένα ηλεκτρόνιο στην υδρογενή 1 τροχιά ψ ( r ), δίνει μια εικόνα της φύσης της ανταλλαγής. Η εξίσωση του Schrödnger H ( r1, r) Ψ ( r1, r ) = = ε Ψ( r1, r ) η οποία όταν δεν λαμβάνονται υπόψη οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ηλεκτρονίων είναι Η συμμετρική και αντισυμμετρική στον χώρο κυματοσυνάρτηση για το μόριο Η h e ( + Ψ r1, r) = ε Ψ( r1, r) m r1 r 4π r1 r (5.) Υπάρχουν δύο ειδών μοριακά τροχιακά, ένα χωρικά συμμετρικό δεσμικό τροχιακό ϕ, στο οποίο το ηλεκτρικό φορτίο πυκνώνει μεταξύ των δύο ατόμων και ένα χωρικά αντισυμμετρικό αντιδεσμικό τροχιακόϕ a, στο οποίο το φορτίο α- ραιώνει μεταξύ των ατόμων. Οι χημικοί δεσμοί που περιλαμβάνουν υβριδικές κυματοσυναρτήσεις ηλεκτρονίων σε δύο γειτονικά άτομα περιγράφονται με τον ακόλουθο τρόπο: ϕ = (1 / )( ψ + ψ ) ϕ = (1 / )( ψ ψ ) (5.1) 1 a 1 ψ1 και ψ είναι οι χωρικές συνιστώσες των επιμέρους κυματοσυναρτήσεων των ηλεκτρονίων 1 και αντίστοιχα και αποτελούν λύσεις της εξίσωσης Schrödnger για κάθε άτομο χωριστά. Η συμμετρική και η αντισυμμετρική συνάρτηση σπιν είναι η τριπλή (trplet) και η μονή (nglet) κατάσταση σπιν: S = 1; M = 1,, 1 χ = 1, ; (1/ ) 1, + 1, ; 1, S = ; M = χa = (1/ ) 1, 1, Σύμφωνα με την (5.19), η συμμετρική χωρική συνάρτηση πρέπει να πολλαπλασιαστεί με την αντισυμμετρική συνάρτηση σπιν και αντιστρόφως. Συνεπώς οι ολικές κυματοσυναρτήσεις είναι Ψ I = ϕ(1, ) χa(1, ), Ψ = ϕ (1, ) χ (1, ). II a Όταν τα δύο ηλεκτρόνια βρίσκονται σε μια εκ των καταστάσεων της τριπλής, δεν υπάρχει πιθανότητα να συνευρεθούν σε ένα σημείο του χώρου. Ηλεκτρόνια με παράλληλο σπιν αποφεύγουν το ένα το άλλο. Όταν όμως τα δύο ηλεκτρόνια βρίσκονται σε μονή κατάσταση σπιν, με αντιπαράλληλα τα σπιν, υπάρχει κάποια πιθανότητα να βρεθούν στο ίδιο σημείο του χώρου, επειδή το χωρικό τμήμα της κυματοσυνάρτησης είναι συμμετρικό στην ανταλλαγή των ηλεκτρονίων.

10 148 Σιδηρομαγνητισμός και Ανταλλαγή Η ενέργεια των δυο καταστάσεων εκτιμάται από την χαμιλτονιανή H ( r, r ) της (5.): 1 ε = Ι ΙΙ ϕa( r, r ) H ( r, r ) ϕa( r, r )dr d r. * 3 3,, 1 1, 1 1 E II Τριπλή Για το μόριο του υδρογόνου, η ε I είναι μικρότερη της ε I I. Με άλλα λόγια, το δεσμικό τροχιακό/μονή κατάσταση σπιν βρίσκεται χαμηλότερα του αντιδεσμικού/ τριπλή κατάσταση σπιν στο ενεργειακό φάσμα λόγω του χωρικού περιορισμού στη τριπλή κατάστασης. Ορίζοντας το ολοκλήρωμα ανταλλαγής ως J = ( ε ε )/, η ενέργεια δίνεται από τη σχέση I II ε = ( / h ) 1 J (5.) E I Μονή Διαχωρισμός της μονής και της τριπλής κατάστασης σπιν για το μόριο του Η. Το ολοκλήρωμα ανταλλαγής J είναι αρνητικό, συνεπώς η μονή κατάσταση σπιν βρίσκεται ενεργειακά χαμηλότερα. 1 όπου το γινόμενο 1 είναι ίσο με ( + 1 ) 1. Ανάλογα με το αν ο κβαντικός αριθμός S = 1 + είναι ή 1, οι ιδιοτιμές του γινομένου είναι 3 h ή + 3 h. Η ενεργειακή διαφορά μεταξύ της μονής Ψ 4 4 Ι και της τριπλής κατάστασης Ψ Ι Ι είναι J όπου J είναι το ολοκλήρωμα ανταλλαγής J = ψ I ( r ) ψ () rh (, rr ) φ () r ψ ( r )dr dr * * Στο μόριο του H, η μονή κατάσταση σπιν βρίσκεται ενεργειακά χαμηλότερα, συνεπώς το ολοκλήρωμα είναι αρνητικό. Ωστόσο, σε ένα άτομο, επειδή τα τροχιακά είναι ορθογώνιες συναρτήσεις το J προκύπτει θετικό. Ο Heenberg γενίκευσε τη (5.) σε συστήματα πολλών ηλεκτρονίων, διατυπώνοντας τη διάσημη χαμιλτονιανή για δύο ατομικά σπιν S 1 και S H = J Sˆ Sˆ (5.3) 1 Όπου Ŝ 1 και Ŝ είναι αδιάστατοι τελεστές σπιν, όπως οι πίνακες σπιν του Paul στην (3.17). Το h έχει απορροφηθεί μέσα στη σταθερά ανταλλαγής J, η οποία έχει πια διαστάσεις ενέργειας. Από τώρα και στο εξής θα υιοθετήσουμε αυτήν τη σύμβαση, προκειμένου να αποφύγουμε να αναγράφουμε το h παντού. Θα καταργήσουμε επίσης τον περισπώμενο τονισμό στους τελεστές σπιν, Ŝ 1. Το ολοκλήρωμα ανταλλαγής J έχει διαστάσεις ενέργειας, αλλά συχνά εκφράζεται και σε kelvn, αφού έχει διαιρεθεί με τη σταθερά Boltzmann, k B. J > υποδηλώνει μια σιδηρομαγνητική αλληλεπίδραση, η οποία τείνει να προσανατολίσει παράλληλα τα δύο σπιν, ενώ J < υποδηλώνει μια αντισιδηρομαγνητική αλληλεπίδραση, η οποία τείνει να προσανατολίσει τα σπιν αντιπαράλληλα. Όταν υπάρχει πλέγμα ατόμων, η χαμιλτονιανή 1 γενικεύεται με το να λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα όλων των ζευγών σπιν στις πλεγματικές θέσεις, j: H = J j S S j (5.4) > j Αυτή απλουστεύεται σε ένα άθροισμα με μια σταθερά ανταλλαγής όταν λαμβάνονται υπόψη μόνο οι αλληλεπιδράσεις των πλησιέστερων γειτόνων. Η διατομική σύζευξη ανταλλαγής που περιγράφεται με τη χαμιλτονιανή του Heenberg μπορεί να είναι μόνο σιδηρομαγνητική ή αντισιδηρομαγνητική. Η σταθερά ανταλλαγής του Heenberg J μπορεί να συσχετιστεί με τη σταθερά του We n W στη θεωρία μοριακού πεδίου. Ας υποθέσουμε ότι μια ροπή gµ S δέχεται την επίδραση ενός ενεργού πεδίου H = n M = n ngµ S και ότι B W W B 1 Υπάρχουν και άλλες εκφράσεις στις οποίες παραλείπεται το ή/και μετράται το κάθε ζεύγος στο άθροισμα δύο φορές.

11 Αλληλεπιδράσεις ανταλλαγής Junjro Kanamor, H αντισιδηρομαγνητική αλληλεπίδραση υπερανταλλαγής. Παρουσιάζονται δύο γειτονικές θέσεις με μοναδιαία κατειλημμένα τροχιακά, το σπιν των οποίων είναι προσανατολισμένο, είτε παράλληλα (α), είτε αντιπαράλληλα (β). Η μεταπήδηση δεν επιτρέπεται λόγω της αρχής Paul στην περίπτωση παράλληλων σπιν. Υπάρχει μια ενεργειακή προτίμηση στην περίπτωση αντιπαράλληλων σπιν λόγω εικονικής μεταπήδησης. στο μοντέλο του Heenberg η S αλληλεπιδρά μόνο με τους πλησιέστερους γείτονές της. Τότε η χαμιλτονιανή για τη θέση αυτή είναι η H = J S j S µ Hgµ BS (5.5) j Στην προσέγγιση μοριακού πεδίου λογαριάζεται ο μέσος όρος των τοπικών σχέσεων της S με τις S j. Εάν Z είναι ο αριθμός των πλησιέστερων γειτόνων στο άθροισμα, τότε J = µ nwng µ B /Z. Κατ' επέκταση, από την (5.8) ZJSS ( + 1) T =. (5.6) 3k Παίρνοντας πάλι ως παράδειγμα το γαδολίνιο, στο οποίο T = 9 Κ, S = = 7 /, Z = 1, βρίσκουμε J / k B =.3 K. Η χαμιλτονιανή του Heenberg (5.3) υποδεικνύει ότι οι αλληλεπιδράσεις ανταλλαγής είναι αυτές που συσχετίζουν τα ατομικά σπιν. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί άνετα στα 3d στοιχεία, στα οποία το κρυσταλλικό πεδίο εξασφαλίζει πως το σπιν είναι ένας δόκιμος κβαντικός αριθμός, αλλά και στα ιόντα σπάνιων γαιών Eu + και Gd 3+, στα οποία δεν υπάρχει τροχιακή ροπή. Για τις υπόλοιπες σπάνιες γαίες ο J είναι ο δόκιμος κβαντικός αριθμός, συνεπώς ο S πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μέσω του J, όπως εξηγείται στη συνέχεια. Ιόντα που έχουν μια J = βασική κατάσταση πολλαπλού σπιν, όπως το Sm + και το Eu 3+, είναι αδύνατο να αποκτήσουν μαγνητική τάξη παρά τον μεγάλο τους κβαντικό αριθμό σπιν, S = 3. Γενικώς, η ενέργεια σε κάθε σύστημα ηλεκτρονίων ελαττώνεται καθώς διευρύνονται οι κυματοσυναρτήσεις. Τούτο προκύπτει από την αρχή αβεβαιότητας p x h. Όταν πολλά ηλεκτρόνια, λίγο ή πολύ απαγκιστρωμένα από τα άτομα, καταλαμβάνουν διαφορετικά τροχιακά, τότε ο υπολογισμός της ανταλλαγής αποτελεί ευαίσθητο θέμα. Ο εκφυλισμός των τροχιακών, που δεν παρατηρείται στο μόριο Η, δίνει την πιθανότητα στην τριπλή κατάσταση σπιν να βρίσκεται χαμηλότερα ενεργειακά από τη μονή. Οι συγκεκριμένες ενεργειακές διαφορές είναι μικρές, 1 mev, συγκρινόμενες με το εύρος των ζωνών που είναι της τάξης 1-1 ev. Ανταγωνιστικές αλληλεπιδράσεις ανταλλαγής μπορεί να συνυπάρχουν με διαφορετικά πρόσημα σύζευξης. Ως εκ τούτου, είναι καλύτερο η ανταλλαγή να περιγράφεται φαινομενολογικά και να καθορίζονται πειραματικά οι αλληλεπιδράσεις ανταλλαγής Η ανταλλαγή στους μονωτές Υπερανταλλαγή Τα ηλεκτρόνια στους μονωτές είναι εντοπισμένα. Τα οξείδια αποτελούν ένα καλό παράδειγμα. Υπάρχει μια άμεση 3d 3d αλληλοεπικάλυψη στα οξείδια μεταβατικών μετάλλων, αλλά ταυτόχρονα τα 3d τροχιακά είναι υ- βριδοποιημένα με τα p τροχιακά του οξυγόνου, ήτοι φ3d = αψ 3d + βψ p με a + β = 1. Οι γέφυρες οξυγόνου μεσολαβούν για μια αλληλεπίδραση υπερανταλλαγής, η οποία μπορεί να περιγραφεί με τη χαμιλτονιανή του Heenberg. Στο σχ. 5.6 παρουσιάζεται ένας τυπικός δεσμός υπερανταλλαγής. Στην περίπτωση ενός μοναδιαία κατειλημμένου 3d τροχιακού ή μιας ημισυμπληρωμένης d ζώνης (Fe 3+, Mn + ), η διαμόρφωση (β) έχει μικρότερη ενέργεια από τη διαμόρφωση (α) διότι τότε αμφότερα τα ηλεκτρόνια ενός p τροχιακού του οξυ- B

12 15 Σιδηρομαγνητισμός και Ανταλλαγή Σχήμα 5.6 Ένας τυπικός δεσμός υπερανταλλαγής. Η διαμόρφωση (β) έχει μικρότερη ενέργεια από τη διαμόρφωση (α). John B. Goodenough, 19-. (α) (β) Αλληλοεπικαλυπτόμενα 3d τροχιακά που χαρακτηρίζονται ως (α) μη μηδενικού και (β) μηδενικού ολοκληρώματος αλληλοεπικάλυψης. Η σκουρόχρωμη και ανοιχτόχρωμη σκίαση συμβολίζει το θετικό και αρνητικό πρόσημο της κυματοσυνάρτησης. Κεκλιμμένος αντισιδηρομαγνητισμός λόγω της αλληλεπίδρασης Dzyalohnk-Morya. γόνου μπορούν να μεταβούν στα μη κατειλημμένα 3d τροχιακά. Η αλληλεπίδραση υπερανταλλαγής J περιλαμβάνει την ταυτόχρονη εικονική μεταφορά των δύο ηλεκτρονίων με το στιγμιαίο σχηματισμό μιας 3d n+1 p 5 διεγερμένης κατάστασης. Η αλληλεπίδραση είναι της τάξης του t / U, όπου t είναι το p-d ολο- κλήρωμα μεταφοράς και είναι U η επιτόπια 3d αλληλεπίδραση oulomb. Το ολοκλήρωμα μεταφοράς είναι της τάξης του.1 ev και η επιτόπια αλληλεπίδραση oulomb κυμαίνεται από 3 έως 5 ev. Η J εξαρτάται έντονα από το διατομική απόσταση, αλλά επίσης και από τη γωνία του δεσμoύ M O M ως συνάρτηση του co θ 1. Η πληρότητα και ο τροχιακός εκφυλισμός των 3d καταστάσεων είναι οι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν την ένταση και το πρόσημο της υπερανταλλαγής. Υπάρχουν προς μελέτη πολλές πιθανές περιπτώσεις και τα συμπεράσματα που προκύπτουν συνοψίζονται στους κανόνες Goodenough-Kanamor. Οι κανόνες επαναδιατυπώθηκαν από το Anderon σε απλούστερη μορφή, στην οποία δεν χρειάζεται να λαμβάνεται υπόψη το οξυγόνο. () Όταν δύο κατιόντα έχουν λοβούς των μοναδιαία κατειλημμένων 3d τροχιακών να κατευθύνονται ο ένας προς τον άλλο δίνοντας μεγάλο ολοκλήρωμα αλληλοεπικάλυψης και μεταπήδησης, τότε η ανταλλαγή είναι ισχυρή και αντισιδηρομαγνητική ( J< ). Πρόκειται για τη συνήθη περίπτωση των 1-18 Μ Ο Μ δεσμών. () Όταν δύο κατιόντα έχουν μηδενικό, λόγω συμμετρίας, ολοκλήρωμα αλληλοεπικάλυψης των μοναδιαία κατειλημμένων 3d τροχιακών, τότε η ανταλλαγή είναι σιδηρομαγνητική και σχετικά ασθενής. Αυτή είναι η περίπτωση των ~9 Μ Ο Μ δεσμών. () Όταν δύο κατιόντα έχουν μια αλληλοεπικάλυψη μεταξύ μοναδιαία κατειλημμένων 3d τροχιακών και κενών ή διπλά κατειλημμένων τροχιακών της ίδιας συμμετρίας, τότε η ανταλλαγή είναι επίσης σιδηρομαγνητική και σχετικά ασθενής. Η υπερανταλλαγή προκύπτει πιο συχνά αντισιδηρομαγνητική παρά σιδηρομαγνητική, διότι τα ολοκληρώματα αλληλοεπικάλυψης είναι πιθανότερο να δίνουν μεγάλες τιμές παρά μηδενικές. Αντισυμμετρική ανταλλαγή Μερικά υλικά με χαμηλή συμμετρία εμφανίζουν μια ασθενή αντισυμμετρική σύζευξη, την αλληλεπίδραση Dzyalohnk- Morya. Αυτή εκφράζεται από τη χαμιλτονιανή H = -D ( S S ) (5.7) j

13 Αλληλεπιδράσεις ανταλλαγής όπου D είναι ένα διάνυσμα κατά μήκος ενός υψηλής συμμετρίας άξονα, ώστε να υπάρχει τάση για κάθετη σύζευξη των δύο σπιν. Πρόκειται για ένα υψηλότερης τάξης φαινόμενο, που λαμβάνει χώρα μεταξύ ήδη συζευγμένων ιόντων με υπερανταλλαγή και D/ J 1. Σε έναν αντισιδηρομαγνήτη, τα σπιν είναι δυνατόν να αποκλίνουν από τον αντισιδηρομαγνητικό άξονα το πολύ 1. Η α- ντισυμμετρική ανταλλαγή είναι ο λόγος για τον οποίο οι αντισιδηρομαγνήτες με μοναξονική κρυσταλλική δομή, όπως τα MnF, MnO 3 και αfe O 3, μπορεί να εμφανίσουν μια ασθενή σιδηρομαγνητική ροπή. Στο παρελθόν, είχε χρησιμοποιηθεί στη βιβλιογραφία ο όρος παρασιτικός σιδηρομαγνητισμός για αυτού του είδους τον εγγενή ασθενή σιδηρομαγνητισμό, διότι πίστευαν ότι πρόκειται περί σιδηρομαγνητικών προσμίξεων. Τέτοια ροπή εμφανίζεται μόνο όταν ο α- ντισιδηρομαγνητικός άξονας είναι κάθετος στον κρυσταλλογραφικό άξονα της συμμετρίας, κατά μήκος του οποίου οφείλει να βρίσκεται το D. Εξαφανίζεται όταν οι άξονες είναι παράλληλοι. Διτετράγωνη ανταλλαγή Πρόκειται για άλλο ένα ασθενές, υψηλής τάξης φαινόμενο το οποίο παρατηρείται μερικές φορές στις σπάνιες γαίες. Εκφράζεται από την χαμιλτονιανή H = -B( S S ) (5.8) 5.. Η ανταλλαγή στα μέταλλα Ο βασικός μηχανισμός ανταλλαγής στα σιδηρομαγνητικά και στα αντισιδηρομαγνητικά μέταλλα προϋποθέτει ότι σε γειτονικά άτομα αλληλοεπικαλύπτονται τα μερικώς εντοπισμένα ατομικά τροχιακά. Άλλου είδους μηχανισμοί προϋποθέτουν την αλληλεπίδραση μεταξύ καθαρά μη εντοπισμένων ηλεκτρονίων ή μεταξύ εντοπισμένων και μη εντοπισμένων ηλεκτρονίων στα μέταλλα. Άμεση Ανταλλαγή Στα 3d μέταλλα, τα ηλεκτρόνια περιγράφονται με εκτεταμένες κυματοσυναρτήσεις και μια πολωμένη, ως προς το σπιν, πυκνότητα καταστάσεων. Είναι συνήθως πιο κατάλληλη η περιγραφή τους με τις d κυματοσυναρτήσεις ενός ηλεκτρονίου ( 4.4.), παρά με κύματα ελευθέρων ηλεκτρονίων ( 3..5). Στο μοντέλο ισχυρού δεσμού οι κυματοσυναρτήσεις ενός ηλεκτρονίου αλληλοεπικαλύπτονται ελαφρώς και τα ηλεκτρόνια παραμένουν σχεδόν εντοπισμένα στα άτομα. Η χαμιλτονιανή του μοντέλου είναι η j Η τρύπα ανταλλαγής. Η κανονικοποιημένη πιθανότητα να βρεθούν δύο ηλεκτρόνια σε απόσταση r όταν έχουν παράλληλα σπιν. H = tcc, j j j όπου το άθροισμα αντιπροσωπεύει τη ζώνη αγωγιμότητας χρησιμοποιώντας τους τελεστές εμφάνισης και εξαφάνισης ηλεκτρονίου c και c. Συνήθως μόνο οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πλησιέστερων γειτόνων είναι σημαντικές και το διατομικό ολοκλήρωμα μεταφοράς tj = t. Στο μοντέλο ισχυρού δεσμού το εύρος μια ζώνης W = Zt, όπου Z είναι ο αριθμός των πλησιέστερων γειτόνων. Στα 3d μέταλλα το t.1ev και ο Z= 8 1, οπότε οι d ζώνες έχουν εύρος μερικά ev.. Ο cj είναι ένας τελεστής ο οποίος εξαφανίζει ένα ηλεκτρόνιο από τη θέση j, ενώ ο c είναι ένας τελεστής που εμφανίζει ένα ηλεκτρόνιο στη θέση. Συνεπώς το γινόμενο c cj μεταφέρει ένα ηλεκτρόνιο από τη θέση j στη θέση.

14 15 Σιδηρομαγνητισμός και Ανταλλαγή Σχήμα 5.7 Μετατόπιση ηλεκτρονίων στις d ζώνες στις περιπτώσεις που αυτές είναι ημισυμπληρωμένες, σχεδόν κενές και σχεδόν συμπληρωμένες. Η ανταλλαγή σε περίπου ημισυμπληρωμένες ζώνες είναι αντισιδηρομαγνητική, διότι το ενεργειακό όφελος που σχετίζεται με την επέκταση της κυματοσυνάρτησης στις γειτονικές θέσεις προκύπτει μόνο όταν οι γείτονες είναι αντιπαράλληλοι, αφήνοντας κενά τροχιακά στις γειτονικές θέσεις για τη μεταφορά φορτίου. Σχεδόν συμπληρωμένες ή σχεδόν κενές ζώνες τείνουν να είναι σιδηρομαγνητικές (σχ. 5.7) διότι τότε τα ηλεκτρόνια μπορούν να μεταπηδήσουν σε κενές θέσεις του ίδιου σπιν. Έτσι ερμηνεύεται το γιατί το χρώμιο και το μαγγάνιο είναι αντισιδηρομαγνητικά, ενώ ο σίδηρος, το κοβάλτιο και το νικέλιο είναι σιδηρομαγνητικά. Το εύρος της ζώνης είναι ο εχθρός της ανταλλαγής. Καθώς το t γίνεται μεγαλύτερο, τα ηλεκτρόνια καθίστανται πιο ελεύθερα, ανεξαρτήτως του σπιν τους. Για παράδειγμα τα αλκαλικά μέταλλα είναι παραμαγνήτες Paul και περιγράφονται από ένα μοντέλο ελευθέρων ηλεκτρονίων με ένα ηλεκτρόνιο ανά άτομο. Τα αρχικά 3d μέταλλα σκάνδιο, τιτάνιο και βανάδιο δεν είναι σιδηρομαγνητικά διότι το t είναι πολύ μεγάλο. Το σκάνδιο είναι οριακό. Εάν ήταν δυνατό να διασταλεί το πλέγμα του ώστε να ελαττωθεί λίγο το t, τότε θα γινόταν σιδηρομαγνητικό. Το πρόσημο της άμεσης ανταλλαγής εξαρτάται κυρίως από το πόσο συμπληρωμένη είναι η ζώνη και αμέσως μετά από την διατομική απόσταση, με τη σιδηρομαγνητική ανταλλαγή να ευνοείται σε μεγάλες αποστάσεις. Η ανταλλαγή μεγιστοπ οιείται ακριβώς μετά την κρίσιμη συνθήκη για την εμφάνιση του σιδηρομαγνητισμού, U / W > (U / W) crt, όπου U είναι η επιτόπια αλληλεπίδραση oulomb και W είναι το εύρος της ζώνης. Το μοντέλο -d Η σύζευξη των σπιν των ηλεκτρονίων που βρίσκονται στη ζώνη αγωγιμότητας με τα σπιν S των ηλεκτρονίων που βρίσκονται πιο εσωτερικά στα ιόντα ενός μετάλλου εκφράζεται σε μια χαμιλτονιανή με τον όρο d J Ωψ S, g (5.9) όπου Ω είναι ο όγκος του d τροχιακού στα ιόντα και ψ είναι η πυκνότητα πιθανότητας ενός -ηλεκτρονίου. Η σύζευξη -d είναι μια επιτόπια αλληλεπίδραση και γι' αυτό η σταθερά σύζευξης είναι μεγάλη, Jd 1 ev. Η αλληλεπίδραση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλης έκτασης σιδηρομαγνητική σύζευξη των ιοντικών σπιν, ανεξάρτητα με το αν η J d είναι θετική ή αρνητική. Η ζώνη α- γωγιμότητας εννοείτε ότι πολώνεται παράλληλα ή αντιπαράλληλα των ιοντικών σπιν.

15 Αλληλεπιδράσεις ανταλλαγής Σχήμα 5.8 F(ξ) Η συνάρτηση RKKY F(ξ). Σημειωτέον ότι η F(ξ) παίρνει πολύ μεγάλες τιμές όταν ξ < ξ Αλληλεπιδράσεις RKKY Το μοντέλο -d εφαρμόζεται επίσης στις σπάνιες γαίες, όπου τα ιοντικά σπιν δεν έχουν συμμετρία 3d, αλλά 4f. Οι εντοπισμένες ροπές στα 4f τροχιακά αλληλεπιδρούν μέσω των ηλεκτρονίων της 5d/6 ζώνης αγωγιμότητας. Στην περιοχή ενός ατόμου η αλληλεπίδραση μεταξύ ενός ιοντικού σπιν S και ενός ηλεκτρονίου αγωγιμότητας είναι J f S, όπου J f. ev. Οι Ruderman, Kttel, Kauya και Yoda προέβλεψαν ότι, μια απομονωμένη μαγνητική πρόσμιξη προκαλεί στη ζώνη αγωγιμότητας μια ανομοιόμορφη, ταλαντούμενη πόλωση σπιν, που φθίνει συναρτήσει του r 3. Η πόλωση αυτή των σπιν σχετίζεται με τις ταλαντώσεις Fredel στην πυκνότητα φορτίου γύρω από μια πρόσμιξη, το μήκος κύματος των οποίων είναι π/k F. Τούτο οδηγεί σε μια μεγάλης εμβέλειας εναλλασσόμενη σύζευξη των ιοντικών σπιν. Για ελεύθερα ηλεκτρόνια, η πόλωση είναι ανάλογη της συνάρτησης RKKY ( ) 4 F( ξ) = nξ ξco ξ / ξ, όπουξ = k F r με kf το κυματάνυσμα Ferm (Σχ. 5.8). Η εναλλασσόμενη σύζευξη των ιοντικών σπιν προκύπτει εξαιτίας της διαφορετικής πόλωσης σπιν της ζώνης αγωγιμότητας στην περιοχή του κάθε ιόντος. Ο πρώτος μηδενισμός της F( ξ ) βρίσκεται στο σημείο ξ = 4.5. Η ενεργός σύζευξη μεταξύ δυο ιοντικών σπιν είναι 9 πjf v F( ξ) J eff = (5.3) 64 όπου ν είναι ο αριθμός των ηλεκτρονίων αγωγιμότητας ανά άτομο και F είναι η ενέργεια Ferm. Επειδή το κυματάνυσμα Ferm είναι περίπου.1 nm -1 (πίνακας 3.3), το πρόσημο της J eff παρουσιάζει διακυμάνσεις στην κλίμακα των νανομέτρων. Όταν η σύζευξη είναι αξιόλογη μόνο για πλησιέστερους γείτονες και έχει σιδηρομαγνητικό χαρακτήρα, τότε η θερμοκρασία ure προκύπτει από την (5.6). Στην οριακή περίπτωση χαμηλής πυκνότητας ηλεκτρονίων, η αλληλεπίδραση RKKY ισοδυναμεί με το μοντέλο -d υπό σιδηρομαγνητική σύζευξη. Τέτοιου είδους εναλλασσόμενης ανταλλαγής παρατηρήθηκε και σε σιδηρομαγνητικά πολυστρωματκά, υμένια όταν αυτά διαχωρίζονται από μη μαγνητικό υμένιο. Μεταξύ των σπάνιων γαιών, μόνο στο γαδολίνιο ο S είναι δόκιμος κβαντικός αριθμός. Στις υπόλοιπες είναι δόκιμος ο J, παρόλο που η αλληλεπίδραση ανταλλαγής αφορά σύζευξη σπιν. Έτσι στον υπολογισμό της σύζευξης ανταλλαγής, είτε πρόκειται για άμεση, είτε για έμμεση, ο S πρέπει να λαμβάνεται υ πόψη μέσω του J. Επειδή L+ S = gj και J = L+ S, ο S = ( g 1) J. Τούτο F

16 154 Σιδηρομαγνητισμός και Ανταλλαγή T Θερμοκρασία ure, T (K) e Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Er Tm Nd Pr Gd Tb Dy Ho Sm G (α) (β) Σχήμα 5.9 (α) Θερμοκρασία ure των σιδηρομαγνητικών ενώσεων RN. (β) Διάγραμμα της Tc συναρτήσει του παράγοντα de Genne G εισάγει μέσα στη σιδηρομαγνητική σύζευξη τον όρο ( g 1) J( J + 1). Ο όρος αυτός είναι υψωμένος στο τετράγωνο, επειδή το σπιν περιλαμβάνεται δυο φορές σε μια σύζευξη ανταλλαγής μεταξύ δύο σπάνιων γαιών. Η ενεργός σύζευξη γίνεται J = GJ, όπου G ( g 1) J( J 1) RKKY = + είναι ο παράγοντας de Genne. Σε κάθε σειρά μετάλλων ή ενώσεων σπάνιων γαιών, που έχουν παρόμοια δομή ζώνης αγωγιμότητας και παρόμοιες διαστάσεις πλέγματος, oι κρίσιμες για τη μαγνητική τάξη θερμοκρασίες είναι ανάλογες του G και παρουσιάζουν μέγιστο στο γαδολίνιο. Ο παράγοντας de Genne συμπεριλήφθηκε στον πίνακα 4.1. Στο σχ. 5.9 παρουσιάζονται δεδομένα για τη θερμοκρασία ure στη σειρά των σιδηρομαγνητικών ενώσεων RN. Όταν τα δεδομένα παρουσιάζονται συναρτήσει του G, τότε ακολουθούν μια ευθεία γραμμή. Το νικέλιο στη σειρά αυτή των διαμεταλλικών ε- νώσεων είναι μη μαγνητικό. eff Διπλή ανταλλαγή Η αλληλεπίδραση αυτή λαμβάνει χώρα σε 3d ιόντα που έ- χουν ταυτόχρονα εντοπισμένα και μη εντοπισμένα d ηλεκτρόνια. Σε αντίθεση με τη σιδηρομαγνητική υπερανταλλαγή, στη διπλή ανταλλαγή απαιτούνται ηλεκτρονιακές διαμορφώσεις πολλαπλού σθένους, κάτι το οποίο υπάρχει σε κάθε μέταλλο, αλλά επειδή ο αριθμός των διαμορφώσεων πρέπει να περιορίζεται στις δύο, δεν εμφανίζεται σε όλα τα μέταλλα. Στο χαλκό, για παράδειγμα, ο οποίος έχει ένα ηλεκτρόνιο στην ευρεία 4 ζώνη, οι δυνατές ηλεκτρονιακές διαμορφώσεις είναι οι, 1, και. Επειδή σε διευρυμένες ζώνες οι αλληλεπιδράσεις των ηλεκτρονίων είναι πολύ ασθενικές, οι τρεις διαμορφώσεις εμφανίζονται με πιθανότητες 1 4, 1 και 1 4. Στην περίπτωση όμως ενός υλικού διπλής ανταλλαγής, όπως ο μαγγανίτης (La.7 a.3 )MnO 3, αμφότερα τα ιόντα Mn 4+ και Mn 3+ (d 3 και d 4 ) βρίσκονται στις οκταεδρικές θέσεις. Οι δύο διαμορφώσεις σθένους του Mn, καθορίζονται από τις ηλεκτρονιακές καταστάσεις των υπολοίπων ιόντων της ένωσης, La 3+, a + και Ο -. Και στις δύο περιπτώσεις των οκταεδρικά διατεταγμένων ιόντων, τα d 3 ηλεκτρόνια εντοπίζονται σε μια στενή tg ζώνη, ενώ το τέταρτο d ηλεκτρόνιο βρίσκεται σε μια ευρεία eg ζώνη, η οποία είναι υβριδισμένη με το οξυγόνο, όπου μπορεί να μεταπηδά από το ένα ιόν στο άλλο (σχ ). Οι διαμορφώσεις dd και dd d 4 3 d j στις γειτονικές θέσεις και j είναι j j

17 Αλληλεπιδράσεις ανταλλαγής Σχήμα 5.1 Η αλληλεπίδραση διπλής ανταλλαγής. Το ηλεκτρόνιo μεταπηδά από το ένα ιόν στο άλλο, διατηρώντας εν μέρει τον προσανατολισμό του σπιν του. Σχήμα 5.11 Το μοντέλο του Anderon για τις προσμίξεις. Τοπική πυκνότητα καταστάσεων για μια μαγνητική πρόσμιξη σε ένα μέταλλο. Αριστερά παρουσιάζεται η περίπτωση κατά την οποία δεν λαμβάνει χώρα αλληλοεπικάλυψη των κυματοσυναρτήσεων της πρόσμιξης και της ζώνης αγωγιμότητας, ενώ δεξιά φαίνεται το αποτέλεσμα αυτού του υβριδισμού. Mn 3+, 3d 4 E F E Πυκνότητα καταστάσεων, E E Πυκνότητα καταστάσεων, πρακτικά εκφυλισμένες. Σε κάθε θέση, λαμβάνει χώρα εξαιτίας του κανόνα του Hund μια ισχυρή σύζευξη ανταλλαγής J H ev μεταξύ των t g και e g ηλεκτρονίων. Έτσι τα ηλεκτρόνια μπορούν να μεταπηδούν εφόσον τα ιοντικά σπιν είναι παράλληλα, ενώ όταν είναι αντιπαράλληλα υπάρxει ένα μεγάλο ενεργειακό φράγμα λόγω του κανόνα του Hund. Εάν στις γειτονικές θέσεις οι άξονες κβάντωσης του σπιν σχηματίζουν γωνία θ, τότε στο περιστρεφόμενο σύστημα αναφοράς το ιδιοδιάνυσμα των ηλεκτρονίων είναι co θ / (3.4). Συνεπώς n θ / το ολοκλήρωμα μεταπήδησης t μεταβάλλεται ανάλογα του co θ /. Η διπλή ανταλλαγή είναι σιδηρομαγνητική, διότι η πιθανότητα μεταπήδησης είναι μηδενική όταν τα ιόντα σε δύο γειτονικές θέσεις έχουν αντιπαράλληλα σπιν, θ = π. Ένα άλλο γνωστό ζευγάρι διπλής ανταλλαγής είναι τα Fe 3+ και Fe +, που αφορούν ιόντα d 5 και d 6 αντίστοιχα. Η διαμόρφωση d 5 είναι μια ημισυμπληρωμένη στάθμη, ενώ το έκτο d ηλεκτρόνιο βρίσκεται στο κάτω μέρος της tg ζώνης, όταν το ιόν είναι σε οκταεδρική συναρμογή με το οξυγόνο, οπότε μπορεί να μεταπηδά απευθείας από το ένα d 5 ιόν στο άλλο. 5.3 Μαγνητισμός ενεργειακών ζωνών Μαγνητικές προσμίξεις σε μη μαγνητικά μέταλλα Η προαναφερόμενη συζήτηση περί ανταλλαγής μεταξύ εντοπισμένων ροπών και ηλεκτρονίων αγωγιμότητας στα μέταλλα δημιουργεί το ερώτημα για το κατά πόσο μια μαγνητική πρόσμιξη μπορεί να διατηρήσει την ροπή της όταν βρίσκεται σε μη μαγνητική μήτρα. Για παράδειγμα, ένα άτομο κοβαλτίου εξακολουθεί να έχει ροπή όταν είναι αραιωμένο σε χαλκό; Το πρόβλημα των μαγνητικών προσμίξεων απασχόλησε την ερευνητική κοινότητα στις δεκαετίας του 196 και 197. Τα 3d τροχιακά του κοβαλτίου υβριδίζονται με τα 4 τροχιακά του χαλκού, διευρύνοντας κατά Lorenz την τοπική ατομική στάθμη. Στο σχ παρουσιάζεται η ενεργειακή στάθμη ενός μοναδιαία κατειλημμένου d τροχιακού,

18 156 Σιδηρομαγνητισμός και Ανταλλαγή όταν δεν υφίσταται υβριδισμός. Το αντιπαράλληλου σπιν d τροχιακό βρίσκεται υψηλότερα ενεργειακά λόγω του τοπικού δυναμικού oulomb U. Ο υβριδισμός με τις καταστάσεις της ζώνης αγωγιμότητας διευρύνει τη στάθμη της πρόσμιξης σε εύρος Δ. O Anderon απέδειξε ότι η ροπή, παρόλο που ελαττώνεται λόγω του υβριδισμού, ευσταθεί εφόσον U >. Περαιτέρω διεύρυνση της στάθμης θα καταστρέψει τη ροπή. Η διεύρυνση είναι πιο έντονη στα p-μέταλλα απ' ότι στα -μέταλλα, διότι διαθέτουν περισσότερα τροχιακά για τον υβριδισμό με τα d τροχιακά των προσμίξεων. Το κοβάλτιο διατηρεί τη ροπή του στον χαλκό, αλλά τη χάνει στο αλουμίνιο. Ο αριθμός των ασύζευκτων ηλεκτρονίων της πρόσμιξης N= N N υπολογίζεται + N = νε ( ) νε ( ) (5.31) F F F NU ε 1 όπου ε ± = ε ± και νε ( ) είναι το ολοκλήρωμα της πυκνότητας καταστάσεων της πρόσμιξης, F ( ε ) dε. Αναπτύσσοντας τη σχέση αυτή σε δυναμο- 1 3 σειρά, τότε για μικρά N προκύπτει N = NU ( F) + 4 ( NU ) ( ε F), όπου η δεύτερη παράγωγος ( ε) = d ( ε)/dε είναι αρνητική. Κατ' επέκταση 3 N = 4( 1 U ( εf) ) / ( εf) U. Μια ροπή θα σχηματιστεί αυθόρμητα στην πρόσμιξη εφόσον U ( ε ) > 1 (5.3) Επειδή το ( ε F) εκτιμάται κατά προσέγγιση ίσο με 1/, καταλήγουμε στο κριτήριο του Anderon U για το μαγνητισμό της πρόσμιξης. Το κριτήριο αυτό μπορεί να συγκριθεί με το κριτήριο του Stoner (5.18) για τον σιδηρομαγνητισμό. Ισχυρές αλληλεπιδράσεις ευνοούν τον σιδηρομαγνητισμό, έντονες αναμείξεις τον καταστρέφουν. Εάν η ( ε F) μεταβάλλεται ομαλά συναρτήσει μιας παραμέτρου x, που μπορεί να είναι η πίεση ή η ατομική συγκέντρωση, τότε καθώς η παράμετρος πλησιάζει σε μια κρίσιμη για τον μαγνητισμό της πρόσμιξης τιμή xc η μαγνητική ροπή μεταβάλλεται ως x x c (1/). F

Κομβικές επιφάνειες. Από τη γνωστή σχέση: Ψ(r, θ, φ) = R(r).Θ(θ).Φ(φ) για Ψ = 0 θα πρέπει είτε R(r) = 0 ή Θ(θ).Φ(φ) = 0

Κομβικές επιφάνειες. Από τη γνωστή σχέση: Ψ(r, θ, φ) = R(r).Θ(θ).Φ(φ) για Ψ = 0 θα πρέπει είτε R(r) = 0 ή Θ(θ).Φ(φ) = 0 Κομβικές επιφάνειες Από τα σχήματα των ατομικών τροχιακών αλλά και από τις μαθηματικές εκφράσεις είναι φανερό ότι υπάρχουν επιφάνειες όπου το Ψ 2 μηδενίζεται, πάνω στις οποίες δηλαδή είναι αδύνατο να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

http://mathesis.cup.gr/courses/physics/phys1.1/2016_t3/about http://mathesis.cup.gr/courses/course-v1:physics+phys1.2+2016_t4/about f atomic orbitals http://www.orbitals.com/orb/orbtable.htm g atomic orbitals

Διαβάστε περισσότερα

2η Εργαστηριακή Άσκηση Εξάρτηση της ηλεκτρικής αντίστασης από τη θερμοκρασία Θεωρητικό μέρος

2η Εργαστηριακή Άσκηση Εξάρτηση της ηλεκτρικής αντίστασης από τη θερμοκρασία Θεωρητικό μέρος 2η Εργαστηριακή Άσκηση Εξάρτηση της ηλεκτρικής αντίστασης από τη θερμοκρασία Θεωρητικό μέρος Όπως είναι γνωστό από την καθημερινή εμπειρία τα περισσότερα σώματα που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρικές ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΑ Υλικα 3ο μεροσ. Θεωρητικη αναλυση

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΑ Υλικα 3ο μεροσ. Θεωρητικη αναλυση ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΑ Υλικα 3ο μεροσ Θεωρητικη αναλυση μεταλλα Έχουν κοινές φυσικές ιδιότητες που αποδεικνύεται πως είναι αλληλένδετες μεταξύ τους: Υψηλή φυσική αντοχή Υψηλή πυκνότητα Υψηλή ηλεκτρική και θερμική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνσης Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 3 η Ενότητα ΔΕΣΜΟΙ Δημήτριος Λαμπάκης ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΟΜΗ Μεμονωμένα άτομα: Μόνο τα ευγενή αέρια

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερα ηλεκτρόνια στα μέταλλα-σχέση διασποράς

Ελεύθερα ηλεκτρόνια στα μέταλλα-σχέση διασποράς Ελεύθερα ηλεκτρόνια στα μέταλλα-σχέση διασποράς Στόχος : Να εξηγήσουμε την επίδραση του δυναμικού του κρυστάλλου στις Ε- Ειδικώτερα: Το δυναμικό του κρυστάλλου 1. εισάγονται χάσματα στα σημεία όπου τέμνονται

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 7: Μοριακή Δομή

Διάλεξη 7: Μοριακή Δομή Μεμονωμένα άτομα: Μόνο τα ευγενή αέρια Μόρια: Τα υπόλοιπα άτομα σχηματίζουν μόρια Γιατί; Διότι η ολική ενέργεια ενός ευσταθούς μορίου είναι μικρότερη από την ολική ενέργεια των μεμονωμένων ατόμων που αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Andre-Marie Ampère Γάλλος φυσικός Ανακάλυψε τον ηλεκτροµαγνητισµό. Ασχολήθηκε και µε τα µαθηµατικά.

Andre-Marie Ampère Γάλλος φυσικός Ανακάλυψε τον ηλεκτροµαγνητισµό. Ασχολήθηκε και µε τα µαθηµατικά. Μαγνητικά πεδία Τα µαγνητικά πεδία δηµιουργούνται από κινούµενα ηλεκτρικά φορτία. Μπορούµε να υπολογίσουµε το µαγνητικό πεδίο που δηµιουργούν διάφορες κατανοµές ρευµάτων. Ο νόµος του Ampère χρησιµεύει

Διαβάστε περισσότερα

16/12/2013 ETY-202 ETY-202 ΎΛΗ & ΦΩΣ 09. ΤΑΥΤΟΣΗΜΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ. 1396; office Δ013 ΙΤΕ. Στέλιος Τζωρτζάκης ΤΑΥΤΟΣΗΜΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ

16/12/2013 ETY-202 ETY-202 ΎΛΗ & ΦΩΣ 09. ΤΑΥΤΟΣΗΜΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ. 1396; office Δ013 ΙΤΕ. Στέλιος Τζωρτζάκης ΤΑΥΤΟΣΗΜΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ stzortz@iesl.forth.gr 1396; office Δ013 ΙΤΕ 2 ΎΛΗ & ΦΩΣ 09. ΤΑΥΤΟΣΗΜΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΤΑΥΤΟΣΗΜΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ Στέλιος Τζωρτζάκης 1 3 4 φάση Η έννοια των ταυτόσημων σωματιδίων Ταυτόσημα αποκαλούνται όλα τα σωματίδια

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγιμότητα στα μέταλλα

Αγωγιμότητα στα μέταλλα Η κίνηση των ατόμων σε κρυσταλλικό στερεό Θερμοκρασία 0 Θερμοκρασία 0 Δ. Γ. Παπαγεωργίου Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων dpapageo@cc.uoi.gr http://pc164.materials.uoi.gr/dpapageo

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Thomson (σταφιδόψωμο) Rutherford (πλανητικό μοντέλο) Bohr (επιτρεπόμενες τροχιές ενεργειακές στάθμες) Κβαντομηχανική β ή (τροχιακό) ρχ 24/9/2008 1 ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Bohr 1η Συνθήκη (Μηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 21. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 21. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 21 Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου Θέµατα Σωστού/Λάθους και Πολλαπλής επιλογής Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ Το 17Cl σχηµατίζει ενώσεις µε ένα µόνο

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 6: Ατομική Δομή Συμμετρία Εναλλαγής

Διάλεξη 6: Ατομική Δομή Συμμετρία Εναλλαγής Συμμετρία Εναλλαγής Σε μονοηλεκτρονιακά άτομα ιόντα η κατάσταση του ηλεκτρονίου καθορίζεται από τέσσερις κβαντικούς αριθμούς {n, l, m l, m s } ή {n, l, j, m j }. Σε πολυηλεκτρονιακά άτομα πόσα ηλεκτρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά Ηλεκτρονικής & Διατάξεις

Υλικά Ηλεκτρονικής & Διατάξεις Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Υλικά Ηλεκτρονικής & Διατάξεις 2 η σειρά διαφανειών Δημήτριος Λαμπάκης ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΟΜΗ Μεμονωμένα άτομα: Μόνο τα ευγενή αέρια Μόρια: Τα υπόλοιπα άτομα σχηματίζουν μόρια, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Spin του πυρήνα Μαγνητική διπολική ροπή Ηλεκτρική τετραπολική ροπή. Τάσος Λιόλιος Μάθημα Πυρηνικής Φυσικής

Spin του πυρήνα Μαγνητική διπολική ροπή Ηλεκτρική τετραπολική ροπή. Τάσος Λιόλιος Μάθημα Πυρηνικής Φυσικής Spin του πυρήνα Μαγνητική διπολική ροπή Ηλεκτρική τετραπολική ροπή Τάσος Λιόλιος Μάθημα Πυρηνικής Φυσικής Εξάρτηση του πυρηνικού δυναμικού από άλλους παράγοντες (πλην της απόστασης) Η συνάρτηση του δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 6932 946778 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ Περιεχόμενα 1. Όρια καταστατικής εξίσωσης ιδανικού αερίου 2. Αποκλίσεις των Ιδιοτήτων των πραγματικών αερίων από τους Νόμους

Διαβάστε περισσότερα

1 p p a y. , όπου H 1,2. u l, όπου l r p και u τυχαίο μοναδιαίο διάνυσμα. Δείξτε ότι μπορούν να γραφούν σε διανυσματική μορφή ως εξής.

1 p p a y. , όπου H 1,2. u l, όπου l r p και u τυχαίο μοναδιαίο διάνυσμα. Δείξτε ότι μπορούν να γραφούν σε διανυσματική μορφή ως εξής. ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις Κεφαλαίου V Άσκηση : Οι θεμελιώδεις σχέσεις μετάθεσης της στροφορμής επιτρέπουν την ύπαρξη ακέραιων και ημιπεριττών ιδιοτιμών Αλλά για την τροχιακή στροφορμή L r p γνωρίζουμε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΜΑΓΝΗΤΕΣ. Γιάννης Σανάκης, ρ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΜΑΓΝΗΤΕΣ. Γιάννης Σανάκης, ρ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΜΑΓΝΗΤΕΣ Γιάννης Σανάκης, ρ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Εισαγωγή Υλικό σε εξωτερικό µαγνητικό πεδίο, Η: Β = Η + 4πΜ Μ: Μαγνήτιση ανά µονάδα όγκου Μαγνητική επιδεκτικότητα: χ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ

3. ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ . ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ Οι πρώτες συστηματικές μετρήσεις της επιδεκτικότητας σε μεγάλο αριθμό ουσιών και σε μεγάλη περιοή θερμοκρασιών έγιναν από τον Curie το 895. Τα αποτελέσματά του έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ

ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ Ενότητα 9 Ηλεκτρονική Φασματοσκοπία Δημήτρης Κονταρίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ενδεικτική βιβλιογραφία 1. ATKINS, ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ P.W. Atkins,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Σύγxρονη Φυσική II. Ατομική Δομή ΙΙΙ Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Μ. Μπενής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Σύγxρονη Φυσική II. Ατομική Δομή ΙΙΙ Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Μ. Μπενής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Σύγxρονη Φυσική II Ατομική Δομή ΙΙΙ Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Μ. Μπενής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Cetive Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ενεργειακές Ζώνες και Στατιστική Φορέων Φορτίου Required Text: Microelectronic Devices, Keith Leaver (2 nd Chapter) Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο προσεγγίσαμε τους ημιαγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

1 IΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ

1 IΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ 1 1 IΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Θα αρχίσουμε τη σειρά των μαθημάτων της Φυσικοχημείας με τη μελέτη της αέριας κατάστασης της ύλης. Η μελέτη της φύσης των αερίων αποτελεί ένα ιδανικό μέσο για την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική και Μοριακή Φυσική

Ατομική και Μοριακή Φυσική Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ατομική και Μοριακή Φυσική Σύστημα με δύο ηλεκτρόνια Λιαροκάπης Ευθύμιος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο της άσκησης

Περιεχόμενο της άσκησης Προαπαιτούμενες γνώσεις Ημιαγωγοί Θεωρία ζωνών Ενδογενής αγωγιμότητα Ζώνη σθένους Ζώνη αγωγιμότητας Προτεινόμενη βιβλιογραφία 1) Π.Βαρώτσος Κ.Αλεξόπουλος «Φυσική Στερεάς Κατάστασης» 2) C.Kittl, «Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Διατομικά μόρια- Περιστροφική ενέργεια δονητικά - περιστροφικά φάσματα

Διατομικά μόρια- Περιστροφική ενέργεια δονητικά - περιστροφικά φάσματα Διατομικά μόρια- Περιστροφική ενέργεια δονητικά - περιστροφικά φάσματα Πολυατομικά μόρια περιστροφική ενέργεια περιστροφικά φάσματα Σκέδαση φασματοσκοπία n συνεισφορά του πυρηνικού σπιν Δονητικά περιστροφικά

Διαβάστε περισσότερα

7.a. Οι δεσμοί στα στερεά

7.a. Οι δεσμοί στα στερεά ΤΕΤΥ Σύγχρονη Φυσική Κεφ. 7-1 Κεφάλαιο 7. Στερεά Εδάφια: 7.a. Οι δεσμοί στα στερεά 7.b. Η θεωρία των ενεργειακών ζωνών 7.c. Νόθευση ημιαγωγών και εφαρμογές 7.d. Υπεραγωγοί 7.a. Οι δεσμοί στα στερεά Με

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα ΔΙΑΛΕΞΗ 11 Εισαγωγή στην Ηλεκτροδυναμική Ηλεκτρικό φορτίο Ηλεκτρικό πεδίο ΦΥΣ102 1 Στατικός

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στην ηλεκτρονιακή δόμηση των ατόμων

Ασκήσεις στην ηλεκτρονιακή δόμηση των ατόμων Ασκήσεις στην ηλεκτρονιακή δόμηση των ατόμων Στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων για κάθε στιβάδα προκύπτει με εφαρμογή: α. της αρχής της ελάχιστης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 1. Ένα κιλό νερού σε θερμοκρασία 0 C έρχεται σε επαφή με μιά μεγάλη θερμική δεξαμενή θερμοκρασίας 100 C. Όταν το νερό φτάσει στη θερμοκρασία της δεξαμενής,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πυρήνας του Ατόμου

Ο Πυρήνας του Ατόμου 1 Σκοποί: Ο Πυρήνας του Ατόμου 15/06/12 I. Να δώσει μία εισαγωγική περιγραφή του πυρήνα του ατόμου, και της ενέργειας που μπορεί να έχει ένα σωματίδιο για να παραμείνει δέσμιο μέσα στον πυρήνα. II. III.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντησεις στις ερωτησεις της εξετασης της 24 ης Ιουνιου 2005

Απαντησεις στις ερωτησεις της εξετασης της 24 ης Ιουνιου 2005 ΑΤΜΟΦ Απαντησεις στις ερωτησεις της εξετασης της 4 ης Ιουνιου 005. Ερωτηση που αφορα στις ασκησεις του εργαστηριου. Α) Με βάση τη σχέση που συνδέει τις αποστάσεις α και b με την εστιακή απόσταση του σφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Γ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης

Χημεία Γ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης Χημεία Γ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1 Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων 1 Εισαγωγή Δομή του ατόμου Δημόκριτος Αριστοτέλης Dalton Thomson 400 π.χ. 350π.χ. 1808 1897 Απειροελάχιστα τεμάχια ύλης (τα

Διαβάστε περισσότερα

Μαγνητικά Υλικά Υπεραγωγοί

Μαγνητικά Υλικά Υπεραγωγοί ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαγνητικά Υλικά Υπεραγωγοί ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΑΞΗ Διδάσκων: Καθηγητής Ιωάννης Παναγιωτόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Σύγxρονη Φυσική II. Μοριακή Δομή Ι Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Μ. Μπενής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Σύγxρονη Φυσική II. Μοριακή Δομή Ι Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Μ. Μπενής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Σύγxρονη Φυσική II Μοριακή Δομή Ι Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Μ. Μπενής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 11ο. Ηλεκτρονιακή διαμόρφωση Πολυηλεκτρονιακών ατόμων-b

Μάθημα 11ο. Ηλεκτρονιακή διαμόρφωση Πολυηλεκτρονιακών ατόμων-b Μάθημα 11ο Ηλεκτρονιακή διαμόρφωση Πολυηλεκτρονιακών ατόμων-b Παράδειγμα εφαρμογής κανόνα Slater Να επιβεβαιωθεί ότι η πειραματικά επιβεβαιωμένη ηλεκτρονιακή διαμόρφωση του Κ: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6

Διαβάστε περισσότερα

Μαγνητικά Υλικά. Κρίμπαλης Σπύρος

Μαγνητικά Υλικά. Κρίμπαλης Σπύρος Μαγνητικά Υλικά Κρίμπαλης Σπύρος Τα μαγνητικά υλικά είναι μία σπουδαία κατηγορία βιομηχανικών υλικών και χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές αλλά και σε ηλεκτρονικούς

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακή Φασματοσκοπία I. Παραδόσεις μαθήματος Θ. Λαζαρίδης

Μοριακή Φασματοσκοπία I. Παραδόσεις μαθήματος Θ. Λαζαρίδης Μοριακή Φασματοσκοπία I Παραδόσεις μαθήματος Θ. Λαζαρίδης 2 Τι μελετά η μοριακή φασματοσκοπία; Η μοριακή φασματοσκοπία μελετά την αλληλεπίδραση των μορίων με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Από τη μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ I Ενότητα 11 Διατομικά Μόρια Δημήτρης Κονταρίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ I Ενότητα 11 Διατομικά Μόρια Δημήτρης Κονταρίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ I Ενότητα 11 Διατομικά Μόρια Δημήτρης Κονταρίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ενδεικτική βιβλιογραφία 1. ATKINS, ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ P.W. Atkins, J. De Paula (Atkins

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ο άργυρος εμφανίζεται στη φύση υπό τη μορφή δύο ισοτόπων τα οποία έχουν ατομικές μάζες 106,905 amu και 108,905 amu. (α) Γράψτε το σύμβολο για καθένα ισότοπο του αργύρου

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα Κεφαλαίου 2

Προβλήματα Κεφαλαίου 2 Άνοιξη 2017 8/3/2017 Προβλήματα Κεφαλαίου 2 Οι λύσεις των προβλημάτων 23,24 και 25 * να παραδοθούν μέχρι τις 17/3/2017 Οι λύσεις των προβλημάτων 26 και 27 * να παραδοθούν μέχρι τις 24/3/2017 1. Θεωρείστε

Διαβάστε περισσότερα

John Bardeen, William Schockley, Walter Bratain, Bell Labs τρανζίστορ σημειακής επαφής Γερμανίου, Bell Labs

John Bardeen, William Schockley, Walter Bratain, Bell Labs τρανζίστορ σημειακής επαφής Γερμανίου, Bell Labs Ψηφιακή τεχνολογία Ε. Λοιδωρίκης Δ. Παπαγεωργίου Η εφεύρεση του τρανζίστορ Το πρώτο τρανζίστορ John rn, Willi Schocl Wltr rtin, ll Ls 948 τρανζίστορ σημειακής επαφής Γερμανίου, ll Ls 4 Τεχνολογία πυριτίου

Διαβάστε περισσότερα

1o Kριτήριο Αξιολόγησης

1o Kριτήριο Αξιολόγησης 1o Kριτήριο Αξιολόγησης 11 ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ - ΑΡΧΕΣ ΟΜΗΣΗΣ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΖΗΤΗΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Κατά τις µεταπτώσεις: L

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει το ατοµικό πρότυπο του Bohr καθώς και τα µειονεκτήµατά του. Να υπολογίζει την ενέργεια που εκπέµπεται ή απορροφάται

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 2.4 Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού Λέξεις κλειδιά: ειδική αντίσταση, μικροσκοπική ερμηνεία, μεταβλητός αντισ ροοστάτης, ποτενσιόμετρο 2.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ (FineStructureA) Ακαδ. Ετος: Ε. Βιτωράτος

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ (FineStructureA) Ακαδ. Ετος: Ε. Βιτωράτος ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ (FineStructureA) Ακαδ. Ετος: 016-017 Ε. Βιτωράτος Υπολογισμός της ενέργειας αλληλεπίδρασης σπιν-τροχιάς στην περίπτωση του υδρογόνου Η τιμή της ενέργειας αλληλεπίδρασης σπιν-τροχιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια Εσωτερική ενέργεια:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια Εσωτερική ενέργεια: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια (όπως ορίζεται στη μελέτη της μηχανικής τέτοιων σωμάτων): Η ενέργεια που οφείλεται σε αλληλεπιδράσεις και κινήσεις ολόκληρου του μακροσκοπικού σώματος, όπως η μετατόπιση

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ο σχηματισμός του CΗ 4 δεν μπορεί να ερμηνευθεί βάσει της διεγερμένης κατάστασης του ατόμου C;

Γιατί ο σχηματισμός του CΗ 4 δεν μπορεί να ερμηνευθεί βάσει της διεγερμένης κατάστασης του ατόμου C; Γιατί ο σχηματισμός του CΗ 4 δεν μπορεί να ερμηνευθεί βάσει της διεγερμένης κατάστασης του ατόμου C; 1. Οι 4 ομοιοπολικοί δεσμοί στο μεθάνιο θα ήταν δύο τύπων: ένας δεσμός από την επικάλυψη του τροχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Οι ηµιαγωγοι αποτελουν την πλεον χρησιµη κατηγορια υλικων απο ολα τα στερεα για εφαρµογες στα ηλεκτρονικα.

Οι ηµιαγωγοι αποτελουν την πλεον χρησιµη κατηγορια υλικων απο ολα τα στερεα για εφαρµογες στα ηλεκτρονικα. Οι ηµιαγωγοι αποτελουν την πλεον χρησιµη κατηγορια υλικων απο ολα τα στερεα για εφαρµογες στα ηλεκτρονικα. Οι ηµιαγωγοι εχουν ηλεκτρικη ειδικη αντισταση (ή ηλεκτρικη αγωγιµοτητα) που κυµαινεται µεταξυ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική δομή ημιαγωγών-περίληψη. Σχέση διασποράς για ελεύθερα ηλεκτρόνια στα μέταλλα-

Ηλεκτρονική δομή ημιαγωγών-περίληψη. Σχέση διασποράς για ελεύθερα ηλεκτρόνια στα μέταλλα- E. K. Παλούρα Οπτοηλεκτρονική_semis_summary.doc Ηλεκτρονική δομή ημιαγωγών-περίληψη Σχέση διασποράς για ελεύθερα ηλεκτρόνια στα μέταλλα- Η κυματοσυνάρτηση ψ(r) του ελεύθερου e είναι λύση της Schrödinger:

Διαβάστε περισσότερα

ETY-202. Εκπομπή και απορρόφηση ακτινοβολίας ETY-202 ΎΛΗ & ΦΩΣ 12. ΎΛΗ & ΦΩΣ. Στέλιος Τζωρτζάκης 21/12/2012

ETY-202. Εκπομπή και απορρόφηση ακτινοβολίας ETY-202 ΎΛΗ & ΦΩΣ 12. ΎΛΗ & ΦΩΣ. Στέλιος Τζωρτζάκης 21/12/2012 stzortz@iesl.forth.gr 1396; office Δ013 ΙΤΕ 2 Εκπομπή και απορρόφηση ακτινοβολίας ΎΛΗ & ΦΩΣ 12. ΎΛΗ & ΦΩΣ Στέλιος Τζωρτζάκης 1 3 4 Ηλεκτρομαγνητικά πεδία Απορρόφηση είναι Σε αυτή τη διαδικασία το ηλεκτρόνιο

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 10 ο. Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας. Μέγεθος ατόμων Ενέργεια Ιοντισμού Ηλεκτρονιακή συγγένεια Ηλεκτραρνητικότητα

Μάθημα 10 ο. Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας. Μέγεθος ατόμων Ενέργεια Ιοντισμού Ηλεκτρονιακή συγγένεια Ηλεκτραρνητικότητα Μάθημα 10 ο Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας Μέγεθος ατόμων Ενέργεια Ιοντισμού Ηλεκτρονιακή συγγένεια Ηλεκτραρνητικότητα Σχέση σειράς συμπλήρωσης τροχιακών και ΠΠ Μνημονικός κανόνας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Το χρώμιο έχει τέσσερα φυσικά ισότοπα με τις εξής κλασματικές αφθονίες και ατομικές μάζες: 50 Cr, 4,35%, 49,9461 amu

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Το χρώμιο έχει τέσσερα φυσικά ισότοπα με τις εξής κλασματικές αφθονίες και ατομικές μάζες: 50 Cr, 4,35%, 49,9461 amu 1η ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (19/11/2014) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: 1ο Οδηγίες εξετάσεως Θέματα 1-8: Σημειώστε Χ στον κύκλο με τη σωστή απάντηση. Θέματα 9 και 10: Αιτιολογείστε

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Φασµατοσκοπίας

Ασκήσεις Φασµατοσκοπίας Ασκήσεις Φασµατοσκοπίας Η φασµατική περιοχή στην οποία βρίσκεται µια φωτεινή ακτινοβολία χαρακτηρίζεται από την συχνότητα ν (Hz) µε την οποία ταλαντώνεται το ηλεκτρικό και το µαγνητικό πεδίο του φωτός.

Διαβάστε περισσότερα

l R= ρ Σε ηλεκτρικό αγωγό µήκους l και διατοµής A η αντίσταση δίνεται από την εξίσωση: (1)

l R= ρ Σε ηλεκτρικό αγωγό µήκους l και διατοµής A η αντίσταση δίνεται από την εξίσωση: (1) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΗΕΚΤΡΟΥΤΩΝ Θέµα ασκήσεως Μελέτη της µεταβολής της αγωγιµότητας ισχυρού και ασθενούς ηλεκτρολύτη µε την συγκέντρωση, προσδιορισµός της µοριακής αγωγιµότητας σε άπειρη αραίωση ισχυρού οξέος,

Διαβάστε περισσότερα

. Να βρεθεί η Ψ(x,t).

. Να βρεθεί η Ψ(x,t). ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις Κεφαλαίου II Άσκηση 1: Εάν η κυματοσυνάρτηση Ψ(,0) παριστάνει ένα ελεύθερο σωματίδιο, με μάζα m, στη μία διάσταση την χρονική στιγμή t=0: (,0) N ep( ), όπου N 1/ 4. Να βρεθεί η

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ατομική ακτίνα (r) : ½ της απόστασης μεταξύ δύο ομοιοπυρηνικών ατόμων, ενωμένων με απλό ομοιοπολικό δεσμό.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ- ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ- ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ- ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ 7.1. Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε την ηλεκτρική αγωγιμότητα των μεταλλικών υλικών και τους παράγοντες που την επηρεάζουν, όπως η θερμοκρασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ I Ενότητα 10 Μοριακή Δομή Δημήτρης Κονταρίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ I Ενότητα 10 Μοριακή Δομή Δημήτρης Κονταρίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ I Ενότητα 10 Μοριακή Δομή Δημήτρης Κονταρίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ενδεικτική βιβλιογραφία 1. ATKINS, ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ P.W. Atkins, J. De Paula (Atkins

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ (FineStructureA) Ακαδ. Ετος: Ε. Βιτωράτος. Φαινόμενα αλληλεπίδρασης σπιν-τροχιάς στα άτομα με πολλά ηλεκτρόνια.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ (FineStructureA) Ακαδ. Ετος: Ε. Βιτωράτος. Φαινόμενα αλληλεπίδρασης σπιν-τροχιάς στα άτομα με πολλά ηλεκτρόνια. (από το προηγούμενο:) Φαινόμενα αλληλεπίδρασης σπιν-τροχιάς στα άτομα με πολλά ηλεκτρόνια. Η Χαμιλτονιανή ενός ατόμου με Ν ηλεκτρόνια λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεπίδραση σπιντροχιάς μπορεί να γραφεί με

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου- Υδρογονοειδή άτομα

Το άτομο του Υδρογόνου- Υδρογονοειδή άτομα Το άτομο του Υδρογόνου- Υδρογονοειδή άτομα Το πιο απλό κβαντομηχανικό ρεαλιστικό σύστημα, το οποίο λύνεται ακριβώς, είναι το άτομο του Υδρογόνου (1 πρωτόνιο και 1 ηλεκτρόνιο) Το δυναμικό στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή σε προχωρημένες μεθόδους υπολογισμού στην Επιστήμη των Υλικών

Εισαγωγή σε προχωρημένες μεθόδους υπολογισμού στην Επιστήμη των Υλικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή σε προχωρημένες μεθόδους υπολογισμού στην Επιστήμη των Υλικών Χτίζοντας τους κρυστάλλους από άτομα Είδη δεσμών Διδάσκων : Επίκουρη Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

( J) e 2 ( ) ( ) x e +, (9-14) = (9-16) ω e xe v. De = (9-18) , (9-19)

( J) e 2 ( ) ( ) x e +, (9-14) = (9-16) ω e xe v. De = (9-18) , (9-19) Ασκήσεις Φασµατοσκοπίας Η φασµατική περιοχή στην οποία βρίσκεται µια φωτεινή ακτινοβολία χαρακτηρίζεται από την συχνότητα ν (Hz) µε την οποία ταλαντώνεται το ηλεκτρικό και το µαγνητικό πεδίο του φωτός.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΕΡΙΟΧΕΣ-WEISS

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΕΡΙΟΧΕΣ-WEISS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΕΡΙΟΧΕΣ-WEISS Το πρώτο τμήμα της θεωρίας του Weiss εξηγεί γιατί τα σιδηρομαγνητικά υλικά έχουν αυθόρμητη μαγνήτιση Μ S και πως η μαγνήτιση Μ S μεταβάλλεται με τη θερμοκρασία. Η θεωρία υποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Οι δομές, οι οποίες δεν περιέχουν τυπικά φορτία υψηλά (δηλαδή είναι 2) είναι:

Οι δομές, οι οποίες δεν περιέχουν τυπικά φορτία υψηλά (δηλαδή είναι 2) είναι: Answers to Homework Set 3 12162016 1. Πριν από μερικά χρόνια δημοσιεύθηκε η σύνθεση του ιόντος 5 +. Ποια είναι η πλέον πιθανή α) γεωμετρία ηλεκτρονικών ζευγών, και β) μοριακή γεωμετρική δομή του ιόντος

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή εξέταση προόδου «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών Ι»-Νοέμβριος 2015

Γραπτή εξέταση προόδου «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών Ι»-Νοέμβριος 2015 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (Καθ. Β.Ζασπάλης) ΘΕΜΑ 1 ο (15 Μονάδες) Πόσα γραμμάρια καθαρού κρυσταλλικού

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικός δεσμός - Κρυσταλλικές δομές Ασκήσεις

Μεταλλικός δεσμός - Κρυσταλλικές δομές Ασκήσεις Μεταλλικός δεσμός - Κρυσταλλικές δομές Ασκήσεις Ποια από τις ακόλουθες προτάσεις ισχύει για τους μεταλλικούς δεσμούς; α) Οι μεταλλικοί δεσμοί σχηματίζονται αποκλειστικά μεταξύ ατόμων του ίδιου είδους μετάλλου.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάστροφη πόλωση της επαφής p n

Ανάστροφη πόλωση της επαφής p n Ανάστροφη πόλωση της επαφής p n Δ. Γ. Παπαγεωργίου Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων dpapageo@cc.uoi.gr http://pc164.materials.uoi.gr/dpapageo Επαφή p n Ανάστροφη πόλωση Πολώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 22: Παραβίαση της κατοπτρικής συμμετρίας στις ασθενείς αλληλεπιδράσεις

Διάλεξη 22: Παραβίαση της κατοπτρικής συμμετρίας στις ασθενείς αλληλεπιδράσεις Διάλεξη 22: Παραβίαση της κατοπτρικής συμμετρίας στις ασθενείς αλληλεπιδράσεις Το 1956 ο Lee και ο Yang σε μια εργασία τους θέτουν το ερώτημα αν η πάριτη δηλαδή η κατοπτρική συμμετρία παραβιάζεται ή όχι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Χημικός δεσμός

Κεφάλαιο 1 Χημικός δεσμός Κεφάλαιο 1 Χημικός δεσμός 1.1 Άτομα, Ηλεκτρόνια, και Τροχιακά Τα άτομα αποτελούνται από + Πρωτόνια φορτισμένα θετικά μάζα = 1.6726 X 10-27 kg Νετρόνια ουδέτερα μάζα = 1.6750 X 10-27 kg Ηλεκτρόνια φορτισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Και ο άνθρακας και το οξυγόνο έχουν σημαντικές τιμές ηλεκτροσυγγένειας. Να εξηγήσετε γιατί το άζωτο έχει σχεδόν μηδενική ηλεκτροσυγγένεια.

Και ο άνθρακας και το οξυγόνο έχουν σημαντικές τιμές ηλεκτροσυγγένειας. Να εξηγήσετε γιατί το άζωτο έχει σχεδόν μηδενική ηλεκτροσυγγένεια. ΑΡΧΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Και ο άνθρακας και το οξυγόνο έχουν σημαντικές τιμές ηλεκτροσυγγένειας. Να εξηγήσετε γιατί το άζωτο έχει σχεδόν μηδενική ηλεκτροσυγγένεια. Και ο άνθρακας και το οξυγόνο έχουν σημαντικές τιμές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική 1. Στοιχειακοί ηµιαγωγοί

Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική 1. Στοιχειακοί ηµιαγωγοί Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική 1 Στοιχειακοί ηµιαγωγοί Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική Οµοιοπολικοί δεσµοί στο πυρίτιο Κρυσταλλική δοµή Πυριτίου ιάσταση κύβου για το Si: 0.543 nm Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΝΟΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΕΛΛΑ ΚΕΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΝΑΝΟΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΕΛΛΑ ΚΕΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΤΕΛΛΑ ΚΕΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 1 Ιδιότητες εξαρτώμενες από το μέγεθος Στην νανοκλίμακα, οι ιδιότητες εξαρτώνται δραματικά από το μέγεθος Για παράδειγμα, ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΑΝΟΥΛΙΚΩΝ (1) Θερμικές ιδιότητες θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

αγωγοί ηµιαγωγοί µονωτές Σχήµα 1

αγωγοί ηµιαγωγοί µονωτές Σχήµα 1 Η2 Μελέτη ηµιαγωγών 1. Σκοπός Στην περιοχή της επαφής δυο ηµιαγωγών τύπου p και n δηµιουργούνται ορισµένα φαινόµενα τα οποία είναι υπεύθυνα για τη συµπεριφορά της επαφής pn ή κρυσταλλοδιόδου, όπως ονοµάζεται,

Διαβάστε περισσότερα

Μαγνητικά Υλικά Υπεραγωγοί

Μαγνητικά Υλικά Υπεραγωγοί ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαγνητικά Υλικά Υπεραγωγοί ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΣΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Διδάσκων: Καθηγητής Ιωάννης Παναγιωτόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Χημικοί Δεσμοί

Κεφάλαιο 2 Χημικοί Δεσμοί Κεφάλαιο 2 Χημικοί Δεσμοί Σύνοψη Παρουσιάζονται οι χημικοί δεσμοί, ιοντικός, μοριακός, ατομικός, μεταλλικός. Οι ιδιότητες των υλικών τόσο οι φυσικές όσο και οι χημικές εξαρτώνται από το είδος ή τα είδη

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα Κεφαλαίου 2

Προβλήματα Κεφαλαίου 2 Άνοιξη 2013 5/3/2013 Προβλήματα Κεφαλαίου 2 Οι λύσεις των προβλημάτων 3, 4, 5 * να παραδοθούν μέχρι τις 22/3/2013 Οι λύσεις των προβλημάτων 8 * και 20 να παραδοθούν μέχρι τις 28/3/2013 1. Για να κερδίσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερα ηλεκτρόνια στα μέταλλα-σχέση διασποράς (μέρος 2)

Ελεύθερα ηλεκτρόνια στα μέταλλα-σχέση διασποράς (μέρος 2) Ελεύθερα ηλεκτρόνια στα μέταλλα-σχέση διασποράς (μέρος 2) Το μοντέλο του «άδειου πλέγματος» Βήμα 1: Στο μοντέλο του «άδειου πλέγματος» θεωρούμε ότι το ηλεκτρόνιο είναι ελεύθερο αλλά οι λύσεις της Schrödinger

Διαβάστε περισσότερα

1.12 Ηλεκτρονιακά κύματα και χημικοί δεσμοί

1.12 Ηλεκτρονιακά κύματα και χημικοί δεσμοί 1.12 Ηλεκτρονιακά κύματα και χημικοί δεσμοί Ο Lewis πρότεινε το μοντέλο του κοινού ηλεκτρονιακού ζεύγους των δεσμών το 1916, σχεδόνμιαδεκαετίαπριναπότηθεωρίατουde Broglie τηςδυαδικότηταςκύματος-σωματιδίου.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 21 ο. Το σχήμα των μορίων. Θεωρία VSEPR. Θεωρία Δεσμού Σθένους- Υβριδισμός

Μάθημα 21 ο. Το σχήμα των μορίων. Θεωρία VSEPR. Θεωρία Δεσμού Σθένους- Υβριδισμός Μάθημα 21 ο Το σχήμα των μορίων Θεωρία VSEPR Θεωρία Δεσμού Σθένους- Υβριδισμός Συμβολισμός A = Κεντρικό άτομο X = Συναρμοτής E = Μονήρες ζεύγος SN: Στερεοχημικός αριθμός Γενική και Ανόργανη Χημεία 2016-17

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακή δομή Ο2 σύμφωνα με VB διαμαγνητικό

Μοριακή δομή Ο2 σύμφωνα με VB διαμαγνητικό Μοριακή δομή Ο 2 σύμφωνα με VB? διαμαγνητικό Θεωρία Μοριακών Τροχιακών Μolecular Orbital Theory (MO) Τα μοριακά τροχιακά (molecular orbital) είναι κυματοσυναρτήσεις οι οποίες προκύτπουναπότογραμμικόσυνδυασμότωνκυματοσυναρτήσεωντωναο.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψ = Ε Ψ. Ψ = f(x, y, z, t, λ)

Η Ψ = Ε Ψ. Ψ = f(x, y, z, t, λ) Κυματική εξίσωση του Schrödinger (196) Η Ψ = Ε Ψ Η: τελεστής Hamilton (Hamiltonian operator) εκτέλεση μαθηματικών πράξεων επί της κυματοσυνάρτησης Ψ. Ε: ολική ενέργεια των ηλεκτρονίων δυναμική ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 1 2 1. ΣΩΣΤΟ (Σ) ή ΛΑΘΟΣ (Λ); Αιτιολογήστε σύντομα. 1.1 Ένα ηλεκτρόνιο σθένους του ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

1.12 Ηλεκτρονιακά κύματα και χημικοί δεσμοί

1.12 Ηλεκτρονιακά κύματα και χημικοί δεσμοί 1.12 Ηλεκτρονιακά κύματα και χημικοί δεσμοί Ο Lewis πρότεινε το μοντέλο του κοινού ηλεκτρονιακού ζεύγους των δεσμών το 1916, σχεδόνμιαδεκαετίαπριναπότηθεωρίατουde Broglie τηςδυαδικότηταςκύματος-σωματιδίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική και Μοριακή Φυσική

Ατομική και Μοριακή Φυσική Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ατομική και Μοριακή Φυσική Αλληλεπίδραση μονοηλεκτρονικού ατόμου με εξωτερικό ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο Λιαροκάπης Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Σύστημα Ιστορική Εξέλιξη

Περιοδικό Σύστημα Ιστορική Εξέλιξη Περιοδικό Σύστημα Ιστορική Εξέλιξη Newlands (1864): ταξινόμηση στοιχείων κατά αύξουσα ατομική μάζα και σε οκτάβες H Li Be B C N O F Na Mg Al Si P S Cl K Ca Cr Ti Mn Fe Meyer (1865): σχέση ιδιοτήτων και

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 9: Στατιστική Φυσική

Διάλεξη 9: Στατιστική Φυσική Στατιστική Φυσική: Η μελέτη της θερμοδυναμικής συμπεριφοράς ενός συστήματος σωματίων σε σχέση με τις ιδιότητες των επί μέρους σωματίων. Αν και δεν μπορεί να προβλέψει με απόλυτη ακρίβεια την θερμοδυναμική

Διαβάστε περισσότερα

Θεώρημα Jahn Teller: Μια Απλουστευμένη Προσέγγιση

Θεώρημα Jahn Teller: Μια Απλουστευμένη Προσέγγιση Θεώρημα Jahn Teller: Μια Απλουστευμένη Προσέγγιση 1. Τι λέει το Θεώρημα Jahn Teller; Το φαινόμενο Jahn Teller, γνωστό και ως παραμόρφωση Jahn Teller, περιγράφει τη γεωμετρική παραμόρφωση που υφίστανται

Διαβάστε περισσότερα

Σχ. 1: Τυπική μορφή μοριακού δυναμικού.

Σχ. 1: Τυπική μορφή μοριακού δυναμικού. ΤΕΤΥ - Σύγχρονη Φυσική Κεφ. 6-1 Κεφάλαιο 6. Μόρια Εδάφια: 6.a. Μόρια και μοριακοί δεσμοί 6.b. Κβαντομηχανική περιγραφή του χημικού δεσμού 6.c. Περιστροφή και ταλάντωση μορίων 6.d. Μοριακά φάσματα 6.a.

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντική Μηχανική ΙΙ. Ενότητα 6: Άτομα σε μαγνητικά πεδία Αθανάσιος Λαχανάς Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής

Κβαντική Μηχανική ΙΙ. Ενότητα 6: Άτομα σε μαγνητικά πεδία Αθανάσιος Λαχανάς Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Κβαντική Μηχανική ΙΙ Ενότητα 6: Άτομα σε μαγνητικά πεδία Αθανάσιος Λαχανάς Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Κβαντική Μηχανική ΙΙ Ακ. Ετος 2013-14, Α. Λαχανάς 2/ 25 Περιεχόµενα 6ης ενότητας Φαινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

3 η Εργαστηριακή Άσκηση

3 η Εργαστηριακή Άσκηση 3 η Εργαστηριακή Άσκηση Βρόχος υστέρησης σιδηρομαγνητικών υλικών Τα περισσότερα δείγματα του σιδήρου ή οποιουδήποτε σιδηρομαγνητικού υλικού που δεν έχουν βρεθεί ποτέ μέσα σε μαγνητικά πεδία δεν παρουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία Μορίων Θεωρία VSEPR

Γεωμετρία Μορίων Θεωρία VSEPR Γεωμετρία Μορίων Θεωρία VSEPR Γεωμετρία Μορίων Θεωρία VSEPR Γεωμετρία Μορίων Θεωρία VSEPR Μεθοδολογία για την πρόβλεψη της μοριακής γεωμετρία: Γράφουμε τον ηλεκτρονιακό τύπο κατά Lewis. Μετρούμε το συνολικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων. 5 ο Εξάμηνο Δεκέμβριος 2009

Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων. 5 ο Εξάμηνο Δεκέμβριος 2009 Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων 5 ο Εξάμηνο Δεκέμβριος 2009 Νόμοι Διατήρησης κβαντικών αριθμών Αρχές Αναλλοίωτου Συμμετρία ή αναλλοίωτο των εξισώσεων που περιγράφουν σύστημα σωματιδίων κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή εξέταση «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών Ι»-Σεπτέμβριος 2016

Γραπτή εξέταση «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών Ι»-Σεπτέμβριος 2016 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (Καθ. Β.Ζασπάλης) ΘΕΜΑ 1 ο (30 Μονάδες) Στην εικόνα δίνονται οι επίπεδες

Διαβάστε περισσότερα

Σύζευξη σπιν-σπιν J = 0 J 0

Σύζευξη σπιν-σπιν J = 0 J 0 Σύζευξη σπιν-σπιν Ας υποθέσουµε ότι έχουµε δύο πυρήνες Α και Χ, οι οποίοι είτε συνδέονται απ ευθείας µε έναν δεσµό είτε η σύνδεσή γίνεται µε περισσότερους δεσµούς. A X J = 0 J 0 Α Χ Α Χ Το σπάσιµο των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 28 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Δεύτερη Φάση) Κυριακή, 13 Απριλίου 2014 Ώρα: 10:00-13:00 Οδηγίες: Το δοκίμιο αποτελείται από έξι (6) σελίδες και έξι (6) θέματα. Να απαντήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΣΜΟΣ ΙΙ : ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΜΟΥ

ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΣΜΟΣ ΙΙ : ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΣΜΟΣ ΙΙ : ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΥ Ή ΟΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΕΣΜΟΥ Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Το μόριο του Η 2 Σύμφωνα με τη θεωρία του Lewis στο μόριο του Η 2 τα άτομα συγκρατούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η ηλεκτρική μηχανή είναι μια διάταξη μετατροπής μηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική και αντίστροφα. απώλειες Μηχανική ενέργεια Γεννήτρια Κινητήρας Ηλεκτρική ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα