Οι συνεργάτες μας έχουν το δικαίωμα να παρουσιάζουν, να προτείνουν και να δέχονται αιτήσεις ασφάλισης για λογαριασμό της GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Ασφαλιστική.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι συνεργάτες μας έχουν το δικαίωμα να παρουσιάζουν, να προτείνουν και να δέχονται αιτήσεις ασφάλισης για λογαριασμό της GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Ασφαλιστική."

Transcript

1 Οι συνεργάτες μας έχουν το δικαίωμα να παρουσιάζουν, να προτείνουν και να δέχονται αιτήσεις ασφάλισης για λογαριασμό της GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Ασφαλιστική. Οι συνεργάτες μας δεν έχουν δικαίωμα να τροποποιούν τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ή να καλύπτουν μη επιθυμητούς κινδύνους. Είναι υποχρεωμένοι να εισπράττουν ταυτόχρονα με τη λήψη της αίτησης, ποσό που κάθε φορά ρυθμίζεται από εγκυκλίους της Εταιρίας, και με την παράδοση του συμβολαίου το υπόλοιπο του ασφαλίστρου της πρώτης δόσης. Η είσπραξη θα γίνεται σε μετρητά ή επιταγές. Η Εταιρία δεν δέχεται γραμμάτια ή μεταχρονολογημένες επιταγές. Το προτεινόμενο στον πελάτη σχέδιο ασφάλισης θα πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή και μετά από πλήρη μελέτη του ασφαλιστικού προβλήματος του πελάτη. Ποτέ δεν πρέπει οι συνεργάτες μας να αναφέρουν καλύψεις που δεν υπάρχουν στο συμβόλαιο. Η πλήρης και σαφής εξήγηση των όρων του συμβολαίου στον πελάτη αποτελεί ΑΠΑΡΑΒΑΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΜΑΣ. Είναι υποχρέωση των συνεργατών μας να δίνουν κάθε δυνατή βοήθεια σε κάθε περίπτωση που ο πελάτης δικαιούται αποζημίωση. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η προσωπική, οικογενειακή, οικονομική κατάσταση του πελάτη μας είναι ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ και δεν την κοινοποιούμε σε τρίτους. Δεν ακυρώνουμε ποτέ συμβόλαιο άλλης Εταιρίας, απλά κάνουμε δεύτερο συμβόλαιο για ακόμη καλύτερη εξασφάλιση του Ασφαλισμένου. Επίσης είναι λάθος και δεν πρέπει ποτέ, να δίνετε μέρος της προμήθειά σας. Άλλωστε η επιστροφή προμήθειας είναι ποινικό αδίκημα και σαν τέτοιο απαγορεύεται και τιμωρείται.

2 Σ αυτές τις σελίδες δίνουμε την περιγραφή ορισμένων όρων του Βασικού Ασφαλιστηρίου Ζωής. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ: Το πρόσωπο, του οποίου η ζωή ασφαλίζεται. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (Λήπτης της Ασφάλισης): Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο συνάπτει την ασφάλιση με την Εταιρία και υποχρεούται στην πληρωμή του ασφαλίστρου. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ/ΟΙ: Το/τα πρόσωπο/πα φυσικό/κα ή νομικό/κά που έχουν ορισθεί, να εισπράξουν το ασφάλισμα. ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ: Το ποσό που, ανάλογα με την περίπτωση, θα καταβάλλει η Εταιρία. ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ: Το επιπλέον του κανονικού ασφάλιστρο που πληρώνει κάποιος για λόγους υγείας η συνθηκών επαγγέλματος. Η ασφάλιση ζωής είναι μία συμφωνία που γίνεται μεταξύ της Ασφαλιστικής Εταιρίας και ενός ή δύο προσώπων. Η Ασφαλιστική Εταιρία σ αυτή τη συμφωνία αναλαμβάνει με κάποιο κόστος (ασφάλιστρο) να πληρώσει ορισμένο χρηματικό ποσό (Ασφαλισμένο Κεφάλαιο) στον Ασφαλισμένο ή στους Δικαιούχους του μόλις συμβεί το περιστατικό εκείνο που αποτελεί τον ασφαλιστικό κίνδυνο (Απώλεια Ζωής - Επιβίωσης κ.λ.π.). Το Ασφάλιστρο είναι συνάρτηση: α) της ηλικίας του ασφαλισμένου και β) της υγείας του ή του επαγγέλματός του. Είναι διαφορετικό βέβαια για κάθε τύπο, διάρκεια και ύψος της Ασφάλισης. Οι πιο σημαντικοί όροι του Ασφαλιστηρίου Ζωής είναι:. ΚΥΡΟΣ: Εφόσον η Βασική Ασφάλιση Ζωής παραμείνει σε ισχύ για ένα () τουλάχιστον χρόνο από την έκδοση του Συμβολαίου και ο Ασφαλισμένος ζει, η Εταιρία δεν μπορεί να επικαλεστεί οποιοδήποτε άλλο λόγο καταγγελίας της Βασικής Ασφάλισης, εκτός από τη μη εμπρόθεσμη καταβολή των ασφαλίστρων και τις περιπτώσεις του άρθρου 4 του παρόντος. Σε περίπτωση καταγγελίας του Συμβολαίου και επαναφοράς του σε ισχύ, η περίοδος του ενός () χρόνου αρχίζει από την ημερομηνία της Πρόσθετης Πράξης που επανάφερε σε ισχύ το Συμβόλαιο. Σε περίπτωση αύξησης του Ασφαλίσματος, ο ένας () χρόνος αρχίζει από την χρονολογία της Πρόσθετης Πράξης, με την οποία αυξήθηκε αυτό. 2

3 2. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (Προθεσμία): Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής δόσης των ασφαλίστρων η Εταιρία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση με γραπτή δήλωσή της στην οποία θα γνωστοποιεί ότι, αν δεν γίνει η πληρωμή των ασφαλίστρων σε (30) ημέρες από την παραλαβή της δήλωσης καταγγελίας, η ασφάλιση παύει να ισχύει με την πάροδο του χρονικού αυτού διαστήματος με μόνη επιφύλαξη την εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπει το παρόν ασφαλιστήριο για την αξία εξαγοράς και την ελευθεροποίησή του. Το ασφάλιστρο είναι ετήσιο και προκαταβλητέο. Μπορεί όμως να ορισθεί στο ασφαλιστήριο ή με πρόσθετη πράξη, η τμηματική πληρωμή του ετησίου ασφαλίστρου, σε δόσεις εξάμηνες με αύξηση (3%) ή τρίμηνες με αύξηση (4%). Πάντως αν επέλθει ο κίνδυνος, πρέπει να πληρωθεί ολόκληρο το ετήσιο ασφάλιστρο της χρονικής περιόδου μέσα στην οποία πραγματοποιήθηκε. Αν η αποζημίωση δεν πρέπει να πληρωθεί μόλις αποβιώσει ο Ασφαλισμένος, οι δικαιούχοι έχουν υποχρέωση να εξοφλήσουν τις τμηματικές δόσεις που απομένουν για τη συμπλήρωση του ετησίου ασφαλίστρου, μέσα σε (60) ημέρες από το θάνατο του Ασφαλισμένου. Σε αντίθετη περίπτωση οι ανεξόφλητες δόσεις θα παρακρατηθούν από οποιοδήποτε ποσό που υποχρεούται να καταβάλλει η Εταιρία, σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο. 3. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ: Αν η ασφάλιση καταγγελθεί ( πάψει να ισχύει) ή ελευθεροποιηθεί γιατί δεν πληρώθηκαν τα ασφάλιστρα, μπορεί να επανέλθει σε ισχύ μέσα σε μια 3ετία, από την ημέρα που έγινε απαιτητό το ασφάλιστρο που δεν εξοφλήθηκε, κατόπιν έγγραφης αίτησης του Συμβαλλομένου και εφόσον : Ο Ασφαλιζόμενος είναι ασφαλίσιμος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης επαναφοράς σύμφωνα με τους κανόνες που θα ακολουθεί τότε η Εταιρία. Όλα τα καθυστερούμενα ασφάλιστρα καταβληθούν εντόκως. Για την επαναφορά σε ισχύ του Συμβολαίου, η οποία σε κάθε περίπτωση παραμένει στην διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας πρέπει να εκδοθεί σχετική Πρόσθετη Πράξη. Ο Ασφαλισμένος πρέπει να ζει την ημέρα της πληρωμής αυτής διαφορετικά η επαναφορά σε ισχύ δεν είναι δυνατή και αν έχει εκδοθεί πρόσθετη πράξη από την Εταιρία, είναι άκυρη και χωρίς αποτέλεσμα. 4. ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: Ο Συμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει αλλαγή Δικαιούχου με γραπτή δήλωσή του. Όταν ο Συμβαλλόμενος και ο Ασφαλισμένος είναι διαφορετικά πρόσωπα απαιτείται και η έγγραφη συναίνεση του Ασφαλισμένου για τον ορισμό τρίτου δικαιούχου. Στην περίπτωση αυτή αν ο Ασφαλισμένος είναι ανίκανος, τη γραπτή συναίνεση δίνει ο νόμιμος αντιπρόσωπός του. Η αλλαγή δικαιούχου ισχύει μόλις η Εταιρία εκδώσει τη σχετική πρόσθετη πράξη. 5. ΕΞΑΓΟΡΑ: Ο Συμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα με αίτηση του να ζητήσει την εξαγορά της Βασικής Ασφάλισης μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος που προβλέπεται, ανάλογα με το πρόγραμμα και να εισπράξει το αντίστοιχο προϊόν εξαγοράς. Ο πίνακας των ποσών εξαγοράς που αντιστοιχούν στην Βασική Ασφάλιση Ζωής, επισυνάπτεται στο ασφαλιστήριο (Πίνακας Εξέλιξης Αξιών Εξαγοράς) και καθορίζει το ποσό εξαγοράς στο τέλος κάθε περιόδου ασφάλισης. Πάντως, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο Συμβαλλόμενος δεν δικαιούται εξαγοράς, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. Οι πρόσκαιρες ασφαλίσεις θανάτου δεν παρέχουν δικαίωμα εξαγοράς. 3

4 6. ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Οποτεδήποτε το Συμβόλαιο αποκτήσει αξία εξαγοράς και ο Συμβαλλόμενος σταματήσει να πληρώνει ασφάλιστρα, τότε αυτό μετατρέπεται αυτόματα σε ελεύθερο πληρωμής ασφαλίστρων και ισχύει για μειωμένο Ασφαλισμένο Κεφάλαιο, σύμφωνα με συνημμένο πίνακα. Η ελευθεροποίηση του Συμβολαίου αρχίζει την ημερομηνία οφειλής του μη πληρωθέντος ασφαλίστρου και διαρκεί μέχρι την ημερομηνία λήξης του Συμβολαίου. Αφού καταστεί ελεύθερο καταβολής ασφαλίστρων το Συμβόλαιο, τότε ο Ασφαλισμένος έχει δικαίωμα εξαγοράς η αξία της οποίας ισούται με το αντίστοιχο άρτιο μαθηματικό απόθεμα. Οι πρόσκαιρες ασφαλίσεις θανάτου δεν παρέχουν δικαίωμα ελευθεροποίησης. 7. ΔΑΝΕΙΑ: Με την προϋπόθεση ότι το Συμβόλαιο είναι σε ισχύ και έχει αποκτήσει αξία εξαγοράς, η Εταιρία μετά από έγγραφη αίτηση του Συμβαλλομένου, του χορηγεί δάνειο μέχρι το 90% της τρέχουσας αξίας εξαγοράς. Το ετήσιο επιτόκιο δανεισμού καθορίζεται μία μονάδα κάτω από το εκάστοτε προβλεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία για τις δικαιοπραξίες ανώτερο επιτόκιο (συμβατικό επιτόκιο). Κατά τη χορήγηση του δανείου θα γίνεται παρακράτηση του τόκου της χρονικής περιόδου, από την εκταμίευση μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να καταβληθεί η επόμενη δόση ασφαλίστρου, οι δε τόκοι των επόμενων περιόδων θα προκαταβάλλονται (με προεξοφλητικό επιτόκιο που αντιστοιχεί στο πιο πάνω καθοριζόμενο) μαζί με κάθε μία από τις επόμενες δόσεις ασφαλίστρου. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των τόκων και των ασφαλίστρων εάν το συνολικό ποσό του δανείου, των οφειλόμενων ληξιπρόθεσμων τόκων και των ασφαλίστρων είναι ίσο ή υπερβαίνει την αξία εξαγοράς, τότε το Ασφαλιστήριο ακυρώνεται αυτόματα, το δε δάνειο εξοφλείται με συμψηφισμό του ποσού της αξίας εξαγοράς. 4

5 Η Εταιρία δέχεται αιτήσεις για ασφάλιση ζωής και εκδίδει ασφαλιστήρια συμβόλαια εφόσον το προς ασφάλιση άτομα κρίνονται ασφαλίσιμα. Υπάρχουν όμως ορισμένοι περιορισμοί ως προς τα άτομα που μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, καθώς επίσης και ως προς το είδος των καλύψεων που μπορούν να ζητηθούν. ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ Α. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ Ατόμων ηλικίας μικρότερης των 8 ετών χωρίς Συμβαλλόμενο. Παιδιών που δεν έχουν συμπληρώσει μήνα από την γέννησή τους. Γυναικών μετά τον τέταρτο (4 ο ) μήνα της εγκυμοσύνης. Χωρίς προκαταβολή τουλάχιστον 50 Χωρίς υπογραφές Παραγωγού, Βοηθού Συντονιστού και Συντονιστού. Αιτήσεις χωρίς υπογραφές του Ασφαλιζόμενου / Συμβαλλόμενου. Δεν ασφαλίζονται οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού. ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΑΙ Η ασφάλιση ατόμων ηλικίας μεγαλύτερης από τις αναφερόμενες στο τιμολόγιο. Η λήψη νέας αίτησης προς ασφάλιση ατόμου που, στο παρελθόν είχε υποβάλλει παρόμοια αίτηση και είχε απορριφθεί ή αναβληθεί, εάν δεν ζητηθεί η γνώμη της Εταιρίας. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ Οι προσθήκες ΑΠΑ και ΜΟΑ δεν δίνονται σε άτομα που: Σε συνταξιούχους που έχουν εισόδημα αποκλειστικά από την σύνταξή τους δεν δίνεται ΑΠΑ-ΜΟΑ-Α.Ε., εκτός από την ΑΠΑ Συμβαλλομένου που μπορεί να δοθεί μόνο για θάνατο. Εφόσον όμως εργάζονται αποδεδειγμένα τότε υπάρχει η δυνατότητα να δοθούν ΑΠΑ-ΜΟΑ περιοριστικά και η Α.Ε., υπό όρους. Είναι ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά δεν έχουν δική τους επαγγελματική στέγη εκτός σπιτιού. Είναι υπάλληλοι αλλά δεν είναι εγγεγραμμένοι σε ασφαλιστικό ταμείο (ΙΚΑ κ.λ.π.). Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούν να δοθούν ΑΠΑ και ΜΟΑ περιοριστικά οι δε προσθήκες που καλύπτουν απώλεια εισοδήματος (αφορά τις κατηργημένες προσθήκες του υφιστάμενου εν ισχύ χαρτοφυλακίου) υπό προϋποθέσεις. Β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Για την έκδοση Ασφαλιστηρίου είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της ειδικής έντυπης αίτησης. Για λόγους καθαρά τεχνικούς (φωτοαντίγραφα κ.λ.π.) η αίτηση πρέπει να συμπληρώνεται με στυλό μπλε ή μαύρο. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις πρέπει να είναι σαφείς, πλήρεις, ακριβείς και να μπορούν εύκολα να διαβαστούν. Αναπάντητες ερωτήσεις προκαλούν όπως είναι φυσικό την 5

6 ανάγκη για περισσότερες διευκρινήσεις με αποτέλεσμα την καθυστέρηση της απόφασης περί αποδοχής ή μη της αίτησης. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή ή διόρθωση, με χρήση γομολάστιχας ή BLANCO στο έντυπο της αίτησης ασφάλισης.. ΟΝΟΜΑΤΑ Πλήρες ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου ή των δικαιούχων με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα και καθαρογραμμένα. 2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Λαμβάνεται από την ταυτότητα και πρέπει να αναγράφεται ολόκληρη δηλ. ημέραμήνας- έτος. Εάν στην ταυτότητα αναγράφεται μόνο το έτος γέννησης και δεν υπάρχει άλλη απόδειξη (πχ. Ληξιαρχική πράξη γέννησης) τότε σαν ημερομηνία θα λαμβάνεται η η Ιανουαρίου του χρόνου εκείνου. 3. ΗΛΙΚΙΑ Η «ασφαλιστική ηλικία» υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη αφ ενός την ημερομηνία γέννησης και αφ ετέρου την ημερομηνία έναρξης του Συμβολαίου. Εφαρμόζεται η μέθοδος προσδιορισμού της ηλικίας κατά τα «πλησιέστερα γενέθλια». Σύμφωνα με αυτή, ένα άτομο 33 ετών και 4 μηνών θεωρείται 33, ενώ ένα άτομο 33 ετών και 8 μηνών θεωρείται 34 ετών. 4. Α.Δ.Τ. / Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ. Αιτήσεις χωρίς Α.Φ.Μ., Α.Δ.Τ. και Δ.Ο.Υ. δεν εκδίδονται συμβόλαια εάν δεν ζητηθούν διευκρινήσεις. Σε περίπτωση ξένου υπηκόου να αναγράφεται ο Αριθμός Διαβατηρίου ή Άδεια Παραμονής. 5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Οι διευθύνσεις κατοικίας και εργασίας, τα τηλέφωνα και ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ είναι στοιχεία απαραίτητα. Σε περίπτωση που επιθυμείται από τον συμβαλλόμενο η καταβολή του ασφαλίστρου μέσω πάγιας εντολής είναι απαραίτητο η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης (mail) ή του αριθμού της κινητής τηλεφωνίας. Ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να δηλώνει που επιθυμεί να αποστέλλεται η αλληλογραφία, στο σπίτι του, στην εργασία του ή ακόμα και σε κάποια Τρίτη διεύθυνση (διεύθυνση συναλλαγής) εκτός υποκαταστήματος. Επίσης είναι απαραίτητη η διεύθυνση του Συμβαλλομένου εάν είναι πρόσωπο διαφορετικό από τον ασφαλισμένο (ειδοποιήσεις πληρωμής ασφαλίστρων κλπ.),καθώς και του υποκατάστατου συμβαλλόμενου όταν ορίζεται. 6. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Για τον καθορισμό του επαγγέλματος δεν είναι επαρκής ο απλός χαρακτηρισμός αυτού όπως πχ. Έμπορος. Απαιτείται λεπτομερής και σαφής περιγραφή των καθημερινών του ασχολιών όπως «ιδιοκτήτης βιοτεχνίας εργαζόμενος χειρονακτικά». 7. ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Το τμήμα του UNDERWRITING διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της αίτησης ασφάλισης ζωής σε περίπτωση που η αίτηση δεν έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με τον κανονισμό της Εταιρία. Επίσης το τμήμα του UNDERWRITING διατηρεί το δικαίωμα να ζητά προληπτικά ιατρικές εξετάσεις ή άλλα αποδεικτικά ασφαλισιμότητας. 6

7 8. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Ο/οι Δικαιούχος/οι πρέπει να προσδιορίζονται επακριβώς (σαφής, αναγραφή ονοματεπωνύμου, πατρώνυμου, σχέσης με τον ασφαλισμένο, ημερομηνία γέννησης). 9. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ Όσο ζει ο ασφαλισμένος, ο συμβαλλόμενος έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από ασφαλιστήριο, όπως, δικαίωμα τροποποίησης, αλλαγής δικαιούχου, εξαγοράς, δανείου κλπ., πλην καταβολής ποσού αποζημίωσης για το οποίο δικαίωμα έχει ο ασφαλισμένος. Συμβαλλόμενος μπορεί να είναι πρόσωπο διαφορετικό από τον ασφαλισμένο αρκεί να υπάρχει κάποια σχέση συγγενική ή επαγγελματική ή οποιαδήποτε άλλη που να δικαιολογεί το ασφαλιστικό συμφέρον του συμβαλλόμενου, στη ζωή του Ασφαλισμένου. Ο Συμβαλλόμενος μπορεί να είναι είτε φυσικό πρόσωπο ηλικίας μεγαλύτερης των 8 ετών είτε Νομικό Πρόσωπο (Εταιρία κλπ.). Σε περίπτωση που ο Συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο είναι απαραίτητη η σφραγίδα της Εταιρίας και η υπογραφή του ατόμου που δεσμεύει την Εταιρία. 0. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΣΗΣ Η αίτηση υπογράφεται απαραίτητα από τον Ασφαλιζόμενο, και τον Συμβαλλόμενο και από τον συνεργάτη (Ασφαλιστής ή Πράκτορας) και από τον Συντονιστή γραφείου πωλήσεων. Απαραίτητα πρέπει να αναγράφεται και η ημερομηνία υπογραφής της αίτησης. Γ. ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ (NON-MEDICAL) Όλα τα ερωτήματα του εντύπου πρέπει να υποβάλλονται στον Ασφαλισμένο αναλυτικά και οι θετικές απαντήσεις να επεξηγούνται με κάθε λεπτομέρεια. Δηλαδή να αναγράφονται, ο αριθμός της ερώτησης, το όνομα του παθόντα, η ημερομηνία, η διάρκεια και το αποτέλεσμα του συμβάντος, ακριβώς με τον τρόπο που το δηλώνει ο ασφαλισμένος. Εάν ο παραγωγός έχει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την υγεία του ασφαλισμένου θα πρέπει να την αναφέρει στην Υπεύθυνη Έκθεση. Φυσικά η ημερομηνία και οι υπογραφές παραγωγού και ασφαλισμένου είναι απαραίτητες. 2. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Ο συνεργάτης θα πρέπει να φροντίζει ώστε ο υποψήφιος να εξεταστεί από τους αρμόδιους για τις εξετάσεις γιατρούς της Εταιρίας και να συστήσει στον υποψήφιο να έχει μαζί του κατά την επίσκεψη στο γιατρό, ταυτότητα ή διαβατήριο. Τα αποτελέσματα των Ιατρικών εξετάσεων θεωρούνται εμπιστευτικά, θα πρέπει να είναι σε σφραγισμένο φάκελο και ανοίγονται μόνο από τον αρμόδιο υπάλληλο της Εταιρίας. Ιατρικές εξετάσεις από μη εξουσιοδοτημένους γιατρούς θα γίνονται δεκτές αφού πρώτα έχει προηγηθεί συνεννόηση με την υπηρεσία UNDERWRITING. Εάν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε εξέταση που δεν προβλέπεται από τον κανονισμό της Εταιρίας ή δεν έχει ζητηθεί συμπληρωματικά από την Εταιρία τα έξοδά της χρεώνονται στον Συνεργάτη. Δ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Εάν ο ασφαλισμένος επιθυμεί πριν ακόμη εκδοθεί το ασφαλιστήριό του να προβεί σε ορισμένες αλλαγές σε σχέση με την αρχική του αίτηση, θα πρέπει μέσω του ασφαλιστικού του συμβούλου να ενημερωθεί το Τμήμα Underwriting. 7

8 Ε. ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Α) Σε εφαρμογή του Ν.369/200 σχετικά με την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές πράξεις για (άρθρα 2-4 & 4,5 της απόφασης 54/5 Α / του ΔΣ της ΕΠΕΙΑ μαζί με την αίτηση θα πρέπει για την πιστοποίηση των προσώπων προς ασφάλιση να προσκομίζονται τα κάτωθι: α)φυσικών προσώπων (ασφαλισμένος/συμβαλλόμενος/δικαιούχος) Προσκόμιση φωτοτυπίας ΑΔΤ ή διαβατηρίου,έγγραφο είτε από εκκαθαριστικό σημείωμα (πίνακας Α& Β)/ φορολογική δήλωση (πίνακας ) /ΔΕΚΟ / μισθωτήριο για την πιστοποίηση κατοικίας/εργασίας /,ΑΦΜ, & πιστοποιητικό γέννησης για ανήλικα. α2) επιπλέον για τον συμβαλλόμενο, για συνολικό ετήσιο περιοδικό καθαρό ασφάλιστρο > ή εφάπαξ > Προσκόμιση εγγράφων πιθανών έκτακτων εισοδημάτων & οικονομικό ερωτηματολόγιο για συνολικό ετήσιο περιοδικό καθαρό ασφάλιστρο >5.000 ή εφάπαξ Προσκόμιση οικονομικού ερωτηματολόγιου,εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων 3 ετών, προσκόμιση εγγράφων πιθανών έκτακτων εισοδημάτων,προσκόμιση Ε3 για ελεύθερους επαγγελματίες β) Νομικών προσώπων( συμβαλλόμενος/δικαιούχος) ΑΕ/ΕΠΕ (ΦΕΚ Ιδρύσεως, ΦΕΚ Τροποποίησης,, Καταστατικό,Α.Δ.Τ νομίμων εκπροσώπων) για συνολικό ετήσιο περιοδικό καθαρό ασφάλιστρο >5.000 ή εφάπαξ Επιπλέον Αντίγραφο Ισολογισμού των τελευταίων 3 ετών ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (Επικυρωμένο εταιρικό συμφωνητικό Τυχόν Τροποποίηση, Α.Δ.Τ νομίμων εκπροσώπων) ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (Επικυρωμένα νομιμοποιητικά έγγραφα, Α.Δ.Τ νομίμων εκπροσώπων) Β) Έντυπο πληροφοριών Σε εφαρμογή του άρθρου 4 & 3 περ.δ του ν.δ 400/970 για όλες τις ασφαλίσεις το συγκεκριμένο έντυπο υπογράφεται εις διπλούν από τον συμβαλλόμενο το ένα στέλεχος παραδίδεται στον πελάτη και αντίγραφο αυτού επισυνάπτεται στην αίτηση. Γ) Ασφαλίσεις Δανειοληπτών Για τις ασφαλίσεις αυτές είναι απαραίτητη η προσκόμιση της δανειακής σύμβασης και εφόσον το δάνειο χρονολογείται > του έτους θα πρέπει να προσκομίζεται και βεβαίωση από την τράπεζα για το τρέχον υπόλοιπο. 8

9 Ζ.ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Για τις ασφαλίσεις ζωής και των επενδυτικών προγραμμάτων για την έκδοση του ασφαλιστηρίου απαραίτητα για τις ασφαλίζεις ζωής θα πρέπει να κατατίθεται το ποσό των 50 στο λογαριασμό της Εμπορικής Τράπεζας/ALFA BANK & για τα επενδυτικά προγράμματα κατατίθεται το ποσό της προσυμφωνημένης δόσης στον λογαριασμό της Εμπορικής Τράπεζας /ALFA BANK. 9

10 Κατά τη σύναψη της αίτησης ενημερώνεται ο υποψήφιος πελάτης με το ειδικό έντυπο πληροφοριών που αφορά τις ασφαλίσεις Ζωής, το οποίο υπογράφετε εις διπλούν και το ένα από τα δύο αντίγραφα υποβάλλεται στην εταιρία μαζί με την αίτηση ασφάλισης. Το άλλο αντίγραφο παραμένει σε εκείνον. ΠΡΟΣΟΧΗ Στο έντυπο της αίτησης δεν θα γίνεται η παραμικρή διόρθωση, ούτε κατά τη συμπλήρωσή της, αλλά ούτε και μετά την υπογραφή του ασφαλιζόμενου. Με την παράδοση του ασφαλιστηρίου ο ασφαλισμένος υποχρεούται να εξοφλήσει αυτό, πληρώνοντας άμεσα στον ασφαλιστικό του σύμβουλο το ποσό που αναγράφεται στην απόδειξη (Α.Α.). Από τη στιγμή της εξόφλησης αρχίζει επίσημα και η ισχύς της ασφάλισης. Το ασφαλιστήριο που θα παραλάβετε προς παράδοση, εκτός των μέχρι σήμερα συνοδευτικών εντύπων (π.χ. επιστολή Γ.Δ., «κάρτες υγείας» κ.λ.π.) θα περιέχει δύο (2) επιπλέον έντυπα, το Ε-2 / Ε-3. Το έντυπο Ε-2 / Ε-3 παραμένει στον ασφαλισμένο, παρέχοντάς του το κατά νόμο δικαίωμα, άμα επιθυμεί, να εναντιωθεί προς την εταιρία αποστέλλοντάς το υπογεγραμμένο, ανάλογα με το σκοπό της εναντίωσης, στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας και το χρόνο που προβλέπει ο νόμος. Εκτός του δικαιώματος της εναντίωσης παρέχεται στον ασφαλισμένο και το δικαίωμα της υπαναχώρησης. Η ερμηνεία του δικαιώματος της υπαναχώρησης και της εναντίωσης αναφέρεται αναλυτικά στα άρθρα των Γενικών όρων της Β.Α.Ζ. Όταν παραδοθεί το ασφαλιστήριο και εφόσον ο ασφαλισμένος έχει ενημερωθεί συνολικά για όλα όσα θα πρέπει υποχρεωτικά να γνωρίζει, υπογράφει το έντυπο Ε-4 «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ» το οποίο επιστρέφεται στην εταιρία (ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ» ώστε να αποδεικνύεται ότι ο ασφαλισμένος έχει ενημερωθεί, για όλα εκείνα τα οποία μας υποχρεώνει ο νόμος ως προς την πλήρη ενημέρωσή του. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Αν ο Συμβαλλόμενος δεν έλαβε κατά το χρόνο που υπέβαλε την αίτηση για ασφάλιση τις προβλεπόμενες από το άρθρο 4 παρ. 3 περιπτ. Δ ΝΔ 400/970 πληροφορίες που αναφέρονται και στο έντυπο υπόδειγμα, δήλωσης για την άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης, το οποίο παραλαμβάνει μαζί με το ασφαλιστήριο, ή δεν του χορηγήθηκαν οι γενικοί ή ειδικοί ασφαλιστικοί όροι που διέπουν την ασφάλισή του, έχει δικαίωμα να εναντιωθεί και να ματαιώσει τη σύναψη της ασφάλισης. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με τη συμπλήρωση του παραπάνω εντύπου εναντίωσης και την παράδοσή του στα γραφεία της Εταιρίας ή την αποστολή του σε αυτήν με συστημένη επιστολή μέσα σε χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (4) ημερών από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου. Σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις εναντίωσης, η ασφάλιση θεωρείται ότι δεν έγινε ποτέ, το ασφαλιστήριο δεν έχει καμία πλέον ισχύ και το ασφάλιστρο που έχει καταβληθεί επιστρέφεται στο Συμβαλλόμενο. 0

11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αν το περιεχόμενο του ασφαλιστηρίου παρεκκλίνει από την αίτηση του Συμβαλλομένου για ασφάλιση, τότε αυτός έχει το δικαίωμα να εναντιωθεί. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με τη συμπλήρωση του εντύπου υποδείγματος δήλωσης εναντίωσης, το οποίο χορηγείται ειδικά για το σκοπό αυτό στο Συμβαλλόμενο μαζί με το ασφαλιστήριο, και την παράδοση του εντύπου αυτού στα γραφεία της Εταιρίας ή την αποστολή του σε αυτήν με συστημένη επιστολή μέσα σε χρονικό διάστημα () ενός μηνός από την παράδοση του ασφαλιστηρίου. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος αυτού η σύναψη της σύμβασης ασφάλισης ματαιώνεται, θεωρείται ότι δεν έγινε ποτέ και το ασφαλιστήριο δεν έχει καμία ισχύ. Η Εταιρία επιστρέφει στον ασφαλισμένο το ασφάλιστρο που καταβλήθηκε σε αυτήν. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ Ο Συμβαλλόμενος έχει δικαίωμα, για οποιονδήποτε λόγο και με γραπτή δήλωσή του που παραδίδεται στα γραφεία της Εταιρίας ή αποστέλλεται σε αυτήν με συστημένη επιστολή μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αυτή. Η παραπάνω προθεσμία των τριάντα (30) ημερών αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα που ο Συμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα εναντίωσης.

12 Το τιμολόγιο που έχετε στα χέρια σας περιλαμβάνει όλα τα προγράμματα της Βασικής Ασφάλισης Ζωής και τις προσθήκες (Πρόσθετες καλύψεις) που συνδυάζονται με αυτά. Επίσης υπάρχουν οι πίνακες ασφαλίστρων για κάθε βασική ασφάλιση ζωής με διάρκειες ασφάλισης και λήξεις στις αναφερόμενες ηλικίες των ασφαλισμένων. Τέλος το τιμολόγιο αυτό συμπεριλαμβάνει τους πίνακες εξαγορών - ελευθέρων - μερισμάτων των προγραμμάτων βασικής ασφάλισης ζωής καθώς επίσης και μία αναφορά στις φορολογικές απαλλαγές των ασφαλίστρων. Το ασφαλιστήριο Ζωής χωρίζεται ουσιαστικά σε δύο μέρη: Το πρώτο μέρος αναφέρεται στη βασική ασφάλιση ζωής, που είναι ο κορμός του ασφαλιστηρίου και χωρίς αυτόν δεν μπορεί να υπάρξει ασφαλιστήριο Ζωής. Το δεύτερο μέρος του ασφαλιστηρίου αναφέρεται στις προσθήκες. Οι προσθήκες χωρίζονται σε: Α) ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: περιλαμβάνονται Π00Α Π72 Π74 Α Π03Α Ασφάλιση σοβαρών ασθενειών Ασφάλιση Απαλλαγής πληρωμής ασφαλίστρων του Ασφαλισμένου Ασφάλιση Απαλλαγής πληρωμής ασφαλίστρων του Συμβαλλομένου λόγω θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητάς του. Ασφάλιση μόνιμης ολικής ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια Β) ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ: περιλαμβάνονται Π0A Ασφάλιση θανάτου από ατύχημα Π04A Ασφάλιση θανάτου και μόνιμης ανικανότητας από ατύχημα Π05A Ασφάλιση εξόδων θεραπείας ατυχήματος Γ) ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: περιλαμβάνονται Π64 Π20A Π63 Π59 Π60 Π6 Π62 Ασφάλιση Νοσοκομειακού Επιδόματος Νοσοκομειακή Περίθαλψη και Εξωνοσοκομειακή Ιατρική Βοήθεια Χειρουργικό Επίδομα Νοσοκομειακή Περίθαλψη (ΕΝΗΛΙΚΩΝ) Νοσοκομειακή Περίθαλψη (ΑΝΗΛΙΚΩΝ) Νοσοκομειακή Περίθαλψη (ΕΝΗΛΙΚΩΝ) Νοσοκομειακή Περίθαλψη (ΑΝΗΛΙΚΩΝ) Με τις προσθήκες που είναι συμπληρωματικές ασφαλίσεις της Βασικής ασφάλισης, προσφέρουμε στον ασφαλισμένο μας ένα πλήρες σχέδιο προστασίας για όλους τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να συμβούν σε αυτόν και την οικογένειά του. 2

13 ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α) ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Φ9 Φ92 Φ98 Φ94 Φ57 Φ58 Ασφάλιση υγείας (SAFE LIFE VALUE) Ασφάλιση υγείας (SAFE LIFE VALUE) Χειρουργικό επίδομα Νοσοκομειακή Περίθαλψη και Εξωνοσοκομειακή Ιατρική Βοήθεια Πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα (SAFE LIFE PASS) Πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα (SAFE LIFE CARE) Β) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Φ95 Ασφάλιση θανάτου από ατύχημα Φ96 Ασφάλιση θανάτου και μόνιμης ανικανότητας από ατύχημα Φ97 Ασφάλιση εξόδων θεραπείας ατυχήματος Φ94 Νοσοκομειακή Περίθαλψη και Εξωνοσοκομειακή Ιατρική Βοήθεια Γ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΑΘΗΤΗ Φ82 Ασφάλιση μόνιμης ολικής ανικανότητας από ατύχημα Φ83 Ασφάλιση εξόδων θεραπείας ατυχήματος Φ86 Νοσοκομειακό επίδομα από ασθένεια-ατύχημα Φ87 Νοσοκομεακή περίθαλψη από ασθένεια-ατύχημα Δ) ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Φ35 Ασφάλιση θανάτου και μόνιμης ανικανότητας από ατύχημα Όλα τα προγράμματα Βασικής ασφάλισης είναι με συμμετοχή στα κέρδη πλην της πρόσκαιρης ασφάλισης θανάτου (Α6) ΦΟΡΟΙ Δικαίωμα Στα παραδοσιακά συμβόλαια & U/L : Δεν εισπράττεται δικαίωμα Στο ταξιδιωτικό πρόγραμμα εισπράττεται δικαίωμα 20% επί του καθαρού ασφαλίστρου Στο ΑΜΙΓΕΣ προσωπικό ατύχημα δικαίωμα 0 και τρόπο πληρωμής εισπράττεται σύμφωνα με τον Στο προσωπικό ατύχημα μαθητή 5% επί του καθαρού ασφαλίστρου Στο προϊόν SLV το δικαίωμα είναι 5 και εισπράττεται σύμφωνα με τον τρόπο πληρωμής Φ.Α Η Βασική ασφάλιση επιβαρύνεται με Φ.Α. 4% μόνο όταν η διάρκειά της είναι κάτω των 0 ετών. Όλες οι πρόσθετες καλύψεις βαρύνονται με Φ.Α. 0% ΤΤΚ,20% με εξάμηνο τρόπο πληρωμής, 2,25% με τρίμηνο τρόπο πληρωμής για τα παραδοσιακά προϊόντα,,25% με εξάμηνο τρόπο πληρωμής, 2% με τρίμηνο τρόπο πληρωμής για το προϊόν SLV. Στο προσωπικό ατύχημα δεν εισπράττεται ΤΤΚ. 3

14 Εισφορά στο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ασφαλίσεων Ζωής Με βάση την 2636/ Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και σε εφαρμογή του Ν.3867/200, καθορίστηκε το ποσοστό εισφοράς προς το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής. Τα ποσοστά εισφοράς ανά κλάδο ασφάλισης ορίστηκαν ως εξής: α),5% επί του ασφαλίστρου για τους Κλάδους ασφάλισης ζωής Ι., Ι.3, ΙΙ, ΙV, V, VI, VIII και ΙΧ. Για τους Κλάδους Ι.3 και IV, δεν εφαρμόζεται εισφορά στο ποσό του ασφαλίστρου που αντιστοιχεί σε νοσοκομειακές καλύψεις. Η εισφορά δηλαδή ορίζεται ως,5% επί του ασφαλίστρου της βασικής και του συνόλου των προσθηκών, πλην νοσοκομειακών. β) % επί του ασφαλίστρου για τον Κλάδο ασφάλισης ζωής Ι.2, επί του ασφαλίστρου της βασικής δηλαδή, μόνο όμως όταν πρόκειται για συνταξιοδοτικό πρόγραμμα ή ασφάλιση επιβίωσης. γ) 0,8% επί του ασφαλίστρου για τον Κλάδο ασφάλισης ζωής ΙΙΙ, δηλαδή για τα Unit Linked. δ) 0,3% επί του ασφαλίστρου για τον Κλάδο ασφάλισης ζωής VII, δηλαδή τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα (DAF). ε) Ως ανώτατα όρια για τον υπολογισμό της εισφοράς των περιπτώσεων (α) έως (γ), ορίζονται, για μεν τα εφάπαξ καταβαλλόμενα ασφάλιστρα, το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, για δε τα περιοδικά καταβαλλόμενα, το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ ετησίως. Τα παραπάνω ποσοστά βαρύνουν κατά το ήμισυ τον συμβαλλόμενο και κατά το ήμισυ την εταιρία. Η εισφορά προς το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής, έχει ημερομηνία έναρξης εφαρμογής την ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Οι απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις για την ανάληψη του κινδύνου καθορίζονται από το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου, την επιλογή προσθήκης Νοσοκομειακής Περίθαλψης σε συνδυασμό με την ηλικία του Ασφαλισμένου και το ιατρικό ιστορικό του. Τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων είναι ΑΠΟΡΡΗΤΑ. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται συγκεκριμένα οι εξετάσεις που απαιτούνται σύμφωνα με την ηλικία και το κεφάλαιο, ή το επιλεγμένο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα. 4

15 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Για άντρες έως 50 ετών και γυναίκες έως 40 ετών απαιτείται μόνο η συμπλήρωση του ιατρικού ερωτηματολογίου. Προσκόμιση βιβλιαρίου ασθενείας και συνταγολογίου για άνδρες > των 50 ετών & γυναίκες > των 40 ετών και θα πραγματοποιούνται και οι κάτωθι εξετάσεις: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (για τις γυναίκες, μόνο άνω των 50 ετών) ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΗΣ (για τις γυναίκες, μόνο άνω των 50 ετών) ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΑΚΧΑΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΟΥΡΙΑ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ HDL, LDL P.S.A. ΠΡΟΣΦΑΤΟ TEST PAP ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ (σε περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί ήδη από την υποψήφια εντός του έτους η εξέταση,γίνεται δεκτή) ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΣΩ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (σε περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί ήδη από την υποψήφια εντός του έτους η εξέταση,γίνεται δεκτή) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAFE LIVE VALUE Για ηλικίες άνω των 50 ετών θα γίνονται οι παρακάτω εξετάσεις ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣHΣ ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΑΚΧΑΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ,ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ,HDL,LDL PSA ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ(σε περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί ήδη από την υποψηφία εντός του έτους η εξέταση, γίνεται δεκτή) 5

16 ΑΠΛΕΣ, ΙΣΟΒΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ, ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Αρχικό Ασφαλισμένο Μέχρι 55 ετών 56 ετών και άνω κεφάλαιο σε 25,000 85,000 ΝΜ 85,00 50,000 Παθολογική εξέταση, γενική ούρων, Τ.Κ.Ε. γενική αίματος, σάκχαρο αίματος, κρεατινίνη, ουρία, γ-gt, SGOT, SGPT, χολερυθρίνη ορού, ουρικό οξύ, χοληστερίνη (ολική, LDL και HDL), τριγλυκερίδια 50,00 200,000 ΝΜ Παθολογική εξέταση, γενική ούρων, Τ.Κ.Ε. γενική αίματος, σάκχαρο αίματος, κρεατινίνη, ουρία, γ-gt, SGOT, SGPT, χολερυθρίνη ορού, ουρικό οξύ, χοληστερίνη (ολική, LDL και HDL), τριγλυκερίδια, ηλεκτροκαρδιογράφημα και καρδιολογική εξέταση 200,00 και άνω Παθολογική εξέταση, γενική ούρων, Τ.Κ.Ε. test κοπώσεως, γενική αίματος, σάκχαρο αίματος, κρεατινίνη, ουρία, Παθολογική εξέταση, γενική ούρων, Τ.Κ.Ε. γενική αίματος, σάκχαρο αίματος, κρεατινίνη, ουρία, γ-gt, SGOT, SGPT, γ-gt, SGOT, SGPT, χολερυθρίνη ουρικό οξύ, χοληστερίνη (ολική, LDL και HDL), τριγλυκερίδια, test AIDS ορού, χολερυθρίνη ορού, ουρικό οξύ, χοληστερίνη (ολική, LDL και HDL), τριγλυκερίδια, test AIDS και test κοπώσεως Διευκρινίσεις:. Όταν η κάλυψη των σοβαρών ασθενειών ζητείται με αίτηση η οποία περιέχει και νοσοκομειακό πρόγραμμα, ο προασφαλιστικός έλεγχος θα είναι αυτός που ορίζεται για τα νοσοκομειακά προγράμματα. 2. Όταν για την ασφάλιση σοβαρών ασθενειών ζητείται κεφάλαιο κάλυψης άνω των , ο προασφαλιστικός έλεγχος θα είναι όμοιος με αυτόν των νοσοκομειακών προγραμμάτων. 3. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε συμβεβλημένα με την εταιρία διαγνωστικά κέντρα για τα οποία υπάρχει απεσταλμένη επικαιροποιημένη κατάσταση σε όλα τα γραφεία του δικτύου. 4. Για το ελεύθερο δίκτυο αναλαμβάνει η Mednet με συγκεκριμένη διαδικασία την διεκπεραίωση των εξετάσεων. 6

17 Ο θεσμός της «συμμετοχής στα κέρδη» λειτουργεί στα προγράμματα βασικής ασφάλισης Ζωής που έχουν αποταμιευτικό χαρακτήρα. Δηλαδή στους συνδυασμούς των μικτών και της ισοβίου. Η Εταιρία από τα καταβαλλόμενα ετήσια ασφάλιστρα της βασικής ασφάλισης ζωής, αποθεματοποιεί το μεγαλύτερο μέρος τους, δημιουργώντας τα μαθηματικά αποθέματα. Ο τρόπος υπολογισμού και ο τρόπος επένδυσης των μαθηματικών αποθεμάτων καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η επένδυση των μαθηματικών αποθεμάτων μέσα σε κάθε ημερολογιακή χρονιά αποφέρει κάποια απόδοση την οποία ονομάζουμε «πρόσοδο από την επένδυση των μαθηματικών αποθεμάτων». Η πρόσοδος αυτή αντιστοιχεί σε ένα επιτόκιο πάνω στα μαθηματικά αποθέματα το οποίο ας ονομάσουμε «επιτόκιο απόδοσης μαθηματικών αποθεμάτων». Από το επιτόκιο αυτό αφαιρείται το τεχνικό επιτόκιο που είναι καθορισμένο από το νόμο καθώς επίσης και ποσοστό %, επιτόκιο που προορίζεται για κάλυψη μέρους των εξόδων της εταιρίας. Το υπόλοιπο που απομένει μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι η καθαρή απόδοση - κέρδος από τις επενδύσεις των μαθηματικών αποθεμάτων. Από αυτή ακριβώς τη καθαρή απόδοση η εταιρία μας δεσμεύεται ότι θα διανέμει στους ασφαλισμένους της κατ ελάχιστο το 95%. Πρέπει να σημειώσουμε ότι, επειδή οι ασφαλίσεις ζωής είναι μακροχρόνιες συμβάσεις, είναι αδύνατο να προβλεφθεί διαχρονικά το ύψος του επιτοκίου των επενδύσεων. Για το λόγο αυτό οι πίνακες των μερισμάτων είναι ενδεικτικοί. Κατά συνέπεια κανένα ποσό πέρα από το ασφαλισμένο κεφάλαιο δεν μπορεί να αναφερθεί στο ασφαλιστήριο. Το ποσό που δικαιούται κάθε ασφαλισμένος μπορεί: Να το εισπράττει κάθε χρόνο από την εταιρία Να το αφήνει στην εταιρία στον ειδικό λογαριασμό μερισμάτων, όπου θα ανατοκίζεται. Στην δεύτερη περίπτωση τα ετήσια μερίσματα θα ανατοκίζονται με το άθροισμα του επιτοκίου συμμετοχής και του τεχνικού. Για να εισπραχθεί το μέρισμα κάποιας χρήσης πρέπει το ασφαλιστήριο να έχει αποκτήσει αξία εξαγοράς. Ασφαλιστήρια που διεκόπησαν λόγω ακύρωσης, θανάτου, εξαγοράς ή λήξης δεν συμμετέχουν στην επόμενη διανομή μερισμάτων. 7

18 Στις περιπτώσεις δανειοδότησης συμβολαίων, το ποσό του δανείου θα αφαιρείται από το μαθηματικό τους απόθεμα και θα θεωρείται σαν επενδυόμενο ποσό, η απομένουσα διαφορά. Τα ελεύθερα ασφαλιστήρια εξακολουθούν να συμμετέχουν στα «κέρδη των επενδύσεων». ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ Για το ποσό του ετησίου ασφαλίστρου που καταβάλλει ο ασφαλισμένος για το ασφαλιστήριό του, κάθε τέλος του χρόνου η εταιρία εκδίδει βεβαίωση για φορολογική χρήση. 8

19 Η ασφάλιση αυτή προβλέπει τη πληρωμή του ασφαλισμένου κεφαλαίου, στους δικαιούχους σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου, οποτεδήποτε και αν συμβεί. Λειτουργία προγράμματος Μπορεί να συμπεριλάβει και προσθήκες Δεν υπάρχουν περιοριστικοί συσχετισμοί ανάμεσα στα κεφάλαια των προσθηκών και της βασικής ασφάλισης Έχει δικαίωμα εξαγοράς, ελευθεροποίησης και δανείου. Συμμετέχει στις προσόδους από την υπεραπόδοση των μαθηματικών αποθεμάτων. Ασφαλισιμότητα από 30 ημέρων - 65 ετών. Min κεφάλαιο ασφάλισης : Καθορισμένο κεφάλαιο:300 μόνο για τον κωδικό Ι83.Για να δοθεί το συγκεκριμένο κεφάλαιο θα πρέπει να έχει επιλεγεί τουλάχιστον μία εκ των Π59,Π60,Π6,Π62,Π64,Π63,Π03Α,Π00Α,Π0Α,Π04Α Max κεφάλαιο ασφάλισης : (Για κεφάλαιο άνω των απαιτείται αντασφαλιστική έγκριση). 9

20 Με την ασφάλιση αυτή η εταιρία είναι υποχρεωμένη να πληρώσει αμέσως το ασφαλισμένο κεφάλαιο στους δικαιούχους, μόνο αν ο ασφαλισμένος πεθάνει κατά τη διάρκεια της ασφάλισης. Όταν λήξει η ασφάλιση και ο ασφαλισμένος ζει, η εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη να πληρώσει κανένα ποσό. Λειτουργία προγράμματος Μπορεί να συμπεριλάβει και προσθήκες. Δεν υπάρχουν περιοριστικοί συσχετισμοί ανάμεσα στα κεφάλαια των προσθηκών και της βασικής ασφάλισης Δεν έχει δικαίωμα εξαγοράς, ελευθεροποίησης και δανείου. Δεν συμμετέχει στις προσόδους από την υπεραπόδοση των μαθηματικών αποθεμάτων. Ασφαλισιμότητα από 8-65 ετών Min.διάρκεια ασφάλισης: 0 έτη. Λήξη Βασικής Ασφάλισης στην ηλικία των 75 ετών. Min κεφάλαιο ασφάλισης : Max κεφάλαιο ασφάλισης : (Για κεφάλαιο άνω των απαιτείται αντασφαλιστική έγκριση). 20

21 Με την προσθήκη αυτή η εταιρία θα πληρώσει το ασφαλισμένο κεφάλαιο σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος έχει προσβληθεί από μία από τις καλυπτόμενες ασθένειες. Λειτουργία προγράμματος Ασφαλισιμότητα από 8 έως 55 ετών Λήξη της ασφάλισης στην ηλικία των 65 ετών. Η προσθήκη αυτή δίνεται με Ισόβιες & Απλή Βασική Ασφάλιση Min κεφάλαιο Max (Για κεφάλαιο άνω των απαιτείται έγκριση αντασφαλιστική ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ Το ετήσιο κόστος της προσθήκης για κάθε.000 Ασφαλισμένο Κεφάλαιο είναι: ΗΛΙΚΙΑ Καθαρά ασφάλιστρα ΑΝΤΡΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΑ.000 κεφάλαιο , , , , ,20 2

22 Με την προσθήκη αυτή η Εταιρία θα πληρώσει το ασφαλισμένο κεφάλαιο σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισμένου, από ατύχημα. Λειτουργία προγράμματος Δεν λειτουργεί συμψηφιστικά με τη Π04Α. Ασφαλισιμότητα από 8 μέχρι 60 χρονών και λήξη της ασφάλισης σε ηλικία 65 χρονών. Η προσθήκη αυτή δίνεται με Ισόβιες & Απλή Βασική Ασφάλιση Min κεφάλαιο ασφάλισης : Max κεφάλαιο ασφάλισης : (Για κεφάλαιο άνω των απαιτείται αντασφαλιστική έγκριση. ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ Το κόστος της προσθήκης αυτής είναι 0,90 ετησίως ανά.000 ασφαλισμένο κεφάλαιο. 22

23 Η Εταιρία θα απαλλάξει το Συμβαλλόμενο - Ασφαλισμένο από την υποχρέωση πληρωμής των ασφαλίστρων τόσο για τη Β.Α.Ζ. όσο και για τις προσθήκες του ασφαλιστηρίου σε περίπτωση μόνιμη ολικής ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια. Λειτουργία προγράμματος Ασφαλισιμότητα από 8 μέχρι 60 χρονών και διακοπή 65 χρονών. Σε περίπτωση που ο Συμβαλλόμενος είναι διαφορετικός από τον Ασφαλισμένο δεν θα δίδεται η προσθήκη αυτή. Δεν λειτουργεί σε περίπτωση Μ.Ο.Α για την προσθήκη :Π20 ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ Το κόστος υπολογίζεται στα συνολικά καθαρά ασφάλιστρα της Β.Α.Ζ και των προσθηκών ως εξής: Από 8-40 ετών 3% Από 4-60 ετών 4% 23

24 Η Εταιρία θα καλύψει την απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων της Β.Α.Ζ. και της προσθήκης σε περίπτωση: Θανάτου του Συμβαλλόμενου Ολικής και Μόνιμης Ανικανότητας για εργασία από Ατύχημα ή Ασθένεια. Λειτουργία προγράμματος Ασφαλισιμότητα από 8 60 ετών Λήξη στην ηλικία των 65 ετών του συμβαλλομένου ή με την συμπλήρωση του 30 ου έτους της ηλικίας του ασφαλισμένου. ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ Ηλικία Διάρκεια της Προσθήκης (σε έτη) Συμβ/νου ,0% 4,5% 5,0% 5,5% 6,3% ,4% 5,0% 5,7% 6,5% 7,7% ,8% 5,7% 7,0% 8,0% 9,7% ,5% 7,0% 9,0%,0% 3,3% ,5% 9,0% 2,0% 2,5% ,0% 2,0% 3,5% ,5% 3,5% 24

25 Η Εταιρία θα πληρώσει το ασφαλισμένο κεφάλαιο αν ο ασφαλισμένο γίνει μόνιμα και ολικά ανίκανος για εργασία από ατύχημα ή ασθένεια. Λειτουργία προγράμματος Ασφαλισιμότητα : 8 60 ετών Λήξη στην ηλικία των 65 ετών Η προσθήκη αυτή δίνεται με Ισόβιες & Απλή Βασική Ασφάλιση Min κεφ. ασφάλισης : Max κεφάλαιο ασφάλισης : (Για κεφάλαιο άνω των απαιτείται αντασφαλιστική έγκριση). ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ Το κόστος της προσθήκης για κάθε.000 Ασφαλισμένο Κεφάλαιο ετησίως είναι: Ηλικία Καθαρά ασφάλιστρα ΑΝΤΡΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΑ.000 κεφάλαιο 8-25, , , , , , , ,30 25

26 Η Εταιρία θα πληρώσει το ασφαλισμένο κεφάλαιο αν από ατύχημα: Ο ασφαλισμένος πεθάνει Πάθει μόνιμη ολική ανικανότητα για εργασία Πάθει μόνιμη μερική ανικανότητα (ποσοστό ανικανότητας βάσει πίνακα επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου) Λειτουργία προγράμματος Δεν λειτουργεί συμψηφιστικά με τη Π0Α. Η προσθήκη αυτή δίνεται με Ισόβιες & Απλή Βασική Ασφάλιση Ασφαλισιμότητα από 8-60 ετών Λήξη στην ηλικία των 65 ετών. Min κεφάλαιο ασφάλισης : Max κεφάλαιο ασφάλισης : (Για κεφάλαιο άνω των απαιτείται αντασφαλιστική έγκριση). ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ Το κόστος της προσθήκης για κάθε.000 Ασφαλισμένο Κεφάλαιο ετησίως είναι: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Β Γ Δ,75 2, 2,625 3,5 26

27 Η Εταιρία θα πληρώσει τα πραγματοποιηθέντα έξοδα, που μπορεί να δημιουργηθούν από τον κυρίως ασφαλισμένο μετά από ένα ατύχημα. Λειτουργία προγράμματος Για να δοθεί αυτή η προσθήκη πρέπει να υπάρχει στο Συμβόλαιο η προσθήκη Π04Α (ΘΑΜΑ). Το ασφαλισμένο ποσό υπολογίζεται επί του κεφαλαίου της Π04Α ίσο με το 5% ή 0% της προσθήκης Π04Α. Ελάχιστη παροχή είναι.000 Η ανώτατη παροχή είναι Το κεφάλαιο της Π04Α δύναται να είναι και >των σε περίπτωση που έχει επιλεγεί τo max. όριο της παρούσας προσθήκης. Ασφαλισιμότητα από 8-60 ετών Λήξη στην ηλικία των 65 ετών. ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ Το κόστος της προσθήκης για κάθε 000 ασφαλιζόμενης παροχής ετησίως είναι: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α & Β Γ & Δ 28 33,6 27

28 Η Εταιρία θα πληρώσει στον ασφαλισμένο και στα προστατευόμενα από αυτόν ασφαλισμένα μέλη της οικογενείας του το ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα, σε περίπτωση νοσηλείας τους, από ατύχημα ή ασθένεια. Επίσης για τον κυρίως ασφαλισμένο και τη σύζυγό του η εταιρία θα πληρώσει και το επίδομα ανάρρωσης. Το επίδομα ανάρρωσης πληρώνεται και στη περίπτωση που ο κυρίως ασφαλισμένος, είναι παιδί. Λειτουργία προγράμματος Ασφαλισιμότητα:30 ημερών έως 60 ετών Λήξη στην ηλικία των 65 ετών Από 4 ημερών έως 9 ετών, εάν ο ασφαλισμένος είναι προστατευόμενο μέλος. Για τα παιδιά (προστατευόμενα μέλη λήξη προσθήκης : 20 ετών(παράταση της προσθήκης έως 25 ετών εάν σπουδάζουν). Η παροχή δίδεται πάντα σε ακέραιο πολλαπλάσιο των 0 Δίνεται με Ισόβιες και Απλή Βασική ασφάλιση Ανώτατο ποσό κάλυψης 50 Δεν δίνεται με τις προσθήκες Π59,Π60,Π6,Π62 ακόμα και σε διαφορετικά σ/α 28

29 Με την προσθήκη αυτή η Εταιρία παρέχει σε 24ωρη βάση στον κυρίως Ασφαλισμένο και στα προστατευόμενα ασφαλισμένα μέλη ιατρική βοήθεια συνεπεία ατυχήματος ή ασθενείας όταν: Ο Ασφαλισμένος δεν είναι σε θέση να μεταβεί στο γιατρό. Μετακινείται ή ταξιδεύει οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό πλην της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και Αλβανίας. Λειτουργία προγράμματος Δίνεται υποχρεωτικά με τις προσθήκες Π59,Π60,Π6,Π62 Δεν λειτουργεί η προσθήκη, Π72,Π74Α. Δεν απαιτούνται ιατρικές εξετάσεις. Ασφαλισιμότητα από 30 ημερών έως 60 ετών. Ασφ/νος ανήλικος ή ως προστατευόμενο μέλος από (30 ημερών έως 7 ετών). Λήξη προσθήκης: 25 ετών Λήξη προθήκης για τον ασφαλισμένο ενήλικα & για τον/την σύζυγο στα 65 έτη. Παράταση της προσθήκης και πέραν των 65 ετών σε περίπτωση που παρατείνεται ισοβίως η αντίστοιχη νοσοκομειακή προσθήκη ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ Τα ετήσια καθαρά ασφάλιστρα της προσθήκης αυτής είναι 23,48, για τον κυρίως ασφαλισμένο (τον σύζυγο ή την σύζυγο) καθώς και για ολόκληρη την υπόλοιπη οικογένεια, ανεξάρτητα από τον αριθμό των προστατευόμενων μελών της. 29

30 Η Εταιρία με την προσθήκη αυτή ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη, είναι υποχρεωμένη σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στον Πίνακα Παροχών, να πληρώσει, εφόσον το Συμβόλαιο είναι σε ισχύ, για κάθε περίπτωση νοσηλείας, τα πραγματοποιηθέντα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης του κυρίως Ασφαλισμένου και των εξαρτωμένων μελών της οικογένειάς του, εφόσον αυτά είναι ασφαλισμένα με την παρούσα, συνεπεία ατυχήματος ή ασθενείας, καθώς και την κάλυψη άλλων ιατρικών υπηρεσιών όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα Παροχών. Ασφαλισιμότητα : Για την προσθήκη Π59(ΕΝΗΛΙΚΕΣ) από 8 ετών μέχρι 60 ετών για τον κυρίως ασφαλισμένο & τo εξαρτώμενo μέλoς (σύζυγος). Σε περίπτωση ενήλικα φοιτητή θα ασφαλίζεται με ατομικό ασφαλιστήριο με την Π59. Για την προσθήκη Π60(ΑΝΗΛΙΚΟΙ) ασφαλισιμότητα από 30 ημερών έως 7 ετών ως κυρίως ασφαλισμένοι ή ως εξαρτώμενα μέλη Λήξη προσθήκης : 65 ετών & 25 ετών για τα παιδιά είτε ως κυρίως ασφαλισμένοι είτε ως εξαρτώμενα μέλη Λειτουργία προγράμματος Η προσθήκη αυτή δίδεται με τις Ισόβιες & Απλή Βασική ασφάλιση Οικογενειακές εκπτώσεις : 5% έκπτωση για τον κυρίως ασφαλισμένο και τον/την σύζυγο για το κάθε μέλος Ισοβιότητα παροχής (ΕΝΗΛΙΚΕΣ): Απαραίτητη προϋπόθεση η 5ετής συνεχής ασφάλιση από την ηλικία των 60 έως 65 ετών και ισχύει μόνο με τα ισόβια προγράμματα βασικής ασφάλισης Απαλλαγές παροχής : 0, 4000 Ανώτατο όριο κάλυψης : Θέση νοσηλείας :Δίκλινο, Μονόκλινο,Lux,Suite Ελεύθερη επιλογή ποσού απαλλαγής και θέσης νοσηλείας για τον κάθε ασφαλισμένο με το ίδιο νοσοκομειακό πρόγραμμα στο ίδιο ασφαλιστήριο Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη ασφάλιση παρέχεται στο ίδιο ή σε διαφορετικό ασφαλιστήριο η προσθήκη Π64(Ν.Ε) Σε περίπτωση που το εξαρτώμενο μέλος είναι ανήλικο παιδί παρέχεται η νοσοκομειακή προσθήκη Π60 30

31 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΘΕΣΗ SUITE ή LUX ή A ή B Για τις παρακάτω κατηγορίες παροχών, το ανώτατο όριο κάλυψης, κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας είναι στο οποίο συνυπολογίζονται όλες ανεξαιρέτως οι καλυπτόμενες κατηγορίες δαπανών, παράλληλα δε τηρούνται και τα παρακάτω επιμέρους όρια (ποσοστιαία και ποσοτικά) ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 365 ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : α) ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΡΟΦΗ β) ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ γ) ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ δ) ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ι.ειδικα ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ιι.προσθετικα ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ α.με ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ β.χωρισ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Β.ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ α)δωματιο-τροφη β)λοιπα ΕΞΟΔΑ 2. ΑΜΟΙΒΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ 3. ΘΕΡΑΠΩΝ ΙΑΤΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Για θεραπεία εσωτερικής ή ημερησίας νοσηλείας και Μονάδα εντατικής θεραπείας 4. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑ ΕΝΤΟΣ Ν.Ι. Ανώτατο όριο 45 ημέρες κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας 5. ΝΟΣΟΚΟΜΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Ανώτατο όριο 30 ημέρες κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας 6. ΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ α. Μικρές χειρουργικές επεμβάσεις β. Θεραπεία εκτάκτων περιστατικών γ. Ειδικά καλυπτόμενες διαγνωστικές εξετάσεις/ιατρικές πράξεις ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ποσοστό Κάλυψης 00% 00% 00% 00% 00% 00% 60% 80% 80% 00% 00% Έως Έως ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ α. ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (Ν.Π.Δ.Δ.) (χωρίς καμία απαίτηση αποζημίωσης) β. ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (χωρίς καμία απαίτηση αποζημίωσης) 300 έως 0 ημέρες κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας 300 έως 5 ημέρες κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας 8.ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ Κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας 9. ΕΞΟΔΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ, ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ (κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας Έως για χρονικό διάστημα που ξεκινά 45 ημέρες πριν από την νοσηλεία & λήγει 60 ημέρες μετά από αυτή 0. ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

32 Σημείωση : Στο εξωτερικό η κάλυψη θα είναι :. Ανώτατο όριο κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας 2. Δωμάτιο Τροφή : Έως.200 ημερησίως 3. Λοιπά Έξοδα 00% σε νοσοκομείο εντός της Ε.Ε & συμβεβλημένο νοσοκομείο εντός και εκτός της Ε.Ε & 80% σε εκτός της Ε.Ε και μη συμβεβλημένο νοσοκομείο 4. Αμοιβές χειρουργού /αναισθησιολόγου: 00% 32

33 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΘΕΣΗ SUITE ή LUX ή A ή B Για τις παρακάτω κατηγορίες παροχών, το ανώτατο όριο κάλυψης, κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας είναι στο οποίο συνυπολογίζονται όλες ανεξαιρέτως οι καλυπτόμενες κατηγορίες δαπανών, παράλληλα δε τηρούνται και τα παρακάτω επιμέρους όρια (ποσοστιαία και ποσοτικά) ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 365 ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : α) ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΡΟΦΗ β) ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ γ) ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ δ) ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ι.ειδικα ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ιι.προσθετικα ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ α.με ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ β.χωρισ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Β.ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ α)δωματιο-τροφη β)λοιπα ΕΞΟΔΑ 2. ΑΜΟΙΒΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ 3. ΘΕΡΑΠΩΝ ΙΑΤΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Για θεραπεία εσωτερικής ή ημερησίας νοσηλείας και Μονάδα εντατικής θεραπείας 4. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑ ΕΝΤΟΣ Ν.Ι. Ανώτατο όριο 45 ημέρες κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας 5. ΝΟΣΟΚΟΜΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Ανώτατο όριο 30 ημέρες κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας 6. ΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ α. Μικρές χειρουργικές επεμβάσεις β. Θεραπεία εκτάκτων περιστατικών γ. Ειδικά καλυπτόμενες διαγνωστικές εξετάσεις/ιατρικές πράξεις ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ποσοστό Κάλυψης 00% 00% 00% 00% 00% 00% 60% 00% 00% 00% 00% Έως Έως ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ α. ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (Ν.Π.Δ.Δ.) (χωρίς καμία απαίτηση αποζημίωσης) β. ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (χωρίς καμία απαίτηση αποζημίωσης) 300 έως 0 ημέρες κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας 300 έως 5 ημέρες κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας 8.ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ Κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας 9. ΕΞΟΔΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ, ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ (κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας Έως για χρονικό διάστημα που ξεκινά 45 ημέρες πριν από την νοσηλεία & λήγει 60 ημέρες μετά από αυτή 0. ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 0 33

34 Σημείωση : Στο εξωτερικό η κάλυψη θα είναι : 5. Ανώτατο όριο κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας 6. Δωμάτιο Τροφή : Έως.200 ημερησίως 7. Λοιπά Έξοδα 00% σε νοσοκομείο εντός της Ε.Ε & συμβεβλημένο νοσοκομείο εντός και εκτός της Ε.Ε & 80% σε εκτός της Ε.Ε και μη συμβεβλημένο νοσοκομείο 8. Αμοιβές χειρουργού /αναισθησιολόγου: 00% 34

35 Η Εταιρία με την προσθήκη αυτή ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη, είναι υποχρεωμένη σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στον Πίνακα Παροχών, να πληρώσει, εφόσον το Συμβόλαιο είναι σε ισχύ, για κάθε περίπτωση νοσηλείας, τα πραγματοποιηθέντα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης του κυρίως Ασφαλισμένου και των εξαρτωμένων μελών της οικογένειάς του, εφόσον αυτά είναι ασφαλισμένα με την παρούσα, συνεπεία ατυχήματος ή ασθενείας, καθώς και την κάλυψη άλλων ιατρικών υπηρεσιών όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα Παροχών. Ασφαλισιμότητα : Για την προσθήκη Π6(ΕΝΗΛΙΚΕΣ) από 8 ετών μέχρι 60 ετών για τον κυρίως ασφαλισμένο & τo εξαρτώμενo μέλoς (σύζυγος). Σε περίπτωση ενήλικα φοιτητή θα ασφαλίζεται με ατομικό ασφαλιστήριο με την Π6. Για την προσθήκη Π62(ΑΝΗΛΙΚΟΙ) ασφαλισιμότητα από 30 ημερών έως 7 ετών ως κυρίως ασφαλισμένοι ή ως εξαρτώμενα μέλη Λήξη προσθήκης : 65 ετών & 25 ετών για τα παιδιά είτε ως κυρίως ασφαλισμένοι είτε ως εξαρτώμενα μέλη Λειτουργία προγράμματος Η προσθήκη αυτή δίδεται με τις Ισόβιες & Απλή Βασική ασφάλιση Οικογενειακές εκπτώσεις : 5% έκπτωση για τον κυρίως ασφαλισμένο και τον/ την σύζυγο για το κάθε μέλος. Ισοβιότητα παροχής (ΕΝΗΛΙΚΕΣ): Απαραίτητη προϋπόθεση η 5ετής συνεχής ασφάλιση από την ηλικία των 60 έως 65 ετών και ισχύει μόνο με τα ισόβια προγράμματα βασικής ασφάλισης Απαλλαγές παροχής : 0, 500 Ανώτατο όριο κάλυψης : Θέση νοσηλείας :Τρίκλινο,Δίκλινο, Μονόκλινο Ελεύθερη επιλογή ποσού απαλλαγής και θέσης νοσηλείας για τον κάθε ασφαλισμένο με το ίδιο νοσοκομειακό πρόγραμμα στο ίδιο ασφαλιστήριο Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη ασφάλιση παρέχεται στο ίδιο ή σε διαφορετικό ασφαλιστήριο η προσθήκη Π64(Ν.Ε) Σε περίπτωση που το εξαρτώμενο μέλος είναι ανήλικο παιδί παρέχεται η νοσοκομειακή προσθήκη Π62 35

36 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΘΕΣΗ A ή B ή Γ Για τις παρακάτω κατηγορίες παροχών, το ανώτατο όριο κάλυψης, κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας είναι στο οποίο συνυπολογίζονται όλες ανεξαιρέτως οι καλυπτόμενες κατηγορίες δαπανών, παράλληλα δε τηρούνται και τα παρακάτω επιμέρους όρια (ποσοστιαία και ποσοτικά) ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 365 ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : α) ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΡΟΦΗ β) ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ γ) ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ δ) ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ι.ειδικα ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ιι.προσθετικα ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ α.με ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ β.χωρισ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Β.ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ α)δωματιο-τροφη β)λοιπα ΕΞΟΔΑ 2. ΑΜΟΙΒΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ -Πολύ μικρή επέμβαση -Μικρή επέμβαση -Μεσαία επέμβαση -Μεγάλη επέμβαση -Βαρεία επέμβαση -Εξαιρετικώς Βαρεία επέμβαση -Ειδική επέμβαση ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Χειρουργός Αναισθησιολόγος Έως 220, Έως 650, Έως.300,00 520,00 Έως 2.50, Έως 2.670,00 860,00 Έως 3.800,00.00,00 Έως 5.350,00.350,00 Ποσοστό Κάλυψης 00% 00% 00% 00% 00% 00% 60% 00% 00% 00% 3. ΘΕΡΑΠΩΝ ΙΑΤΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Για θεραπεία εσωτερικής ή ημερησίας νοσηλείας και Μονάδα εντατικής θεραπείας 4. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑ ΕΝΤΟΣ Ν.Ι. Ανώτατο όριο 45 ημέρες κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας 5. ΝΟΣΟΚΟΜΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Ανώτατο όριο 30 ημέρες κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας 6. ΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ α. Μικρές χειρουργικές επεμβάσεις β. Θεραπεία εκτάκτων περιστατικών γ. Ειδικά καλυπτόμενες διαγνωστικές εξετάσεις/ιατρικές πράξεις 7. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ α. ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (Ν.Π.Δ.Δ.) (χωρίς καμία απαίτηση αποζημίωσης) β. ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (χωρίς καμία απαίτηση αποζημίωσης) 8.ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ Κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας 9. ΕΞΟΔΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ, ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ (κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση 00% Έως Έως έως 0 ημέρες κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας 300 έως 5 ημέρες κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας Έως για χρονικό διάστημα που ξεκινά 45 ημέρες πριν από την νοσηλεία & λήγει 60 ημέρες μετά από αυτή 36

37 νοσηλείας 0. ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 0 Σημείωση : Στο εξωτερικό η κάλυψη θα είναι : 9. Ανώτατο όριο κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας 0. Δωμάτιο Τροφή : Έως.200 ημερησίως. Λοιπά Έξοδα 00% σε νοσοκομείο εντός της Ε.Ε & συμβεβλημένο νοσοκομείο εντός και εκτός της Ε.Ε & 80% σε εκτός της Ε.Ε και μη συμβεβλημένο νοσοκομείο 2. Αμοιβές χειρουργού /αναισθησιολόγου: 00% 37

38 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΘΕΣΗ A ή B ή Γ Για τις παρακάτω κατηγορίες παροχών, το ανώτατο όριο κάλυψης, κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας είναι στο οποίο συνυπολογίζονται όλες ανεξαιρέτως οι καλυπτόμενες κατηγορίες δαπανών, παράλληλα δε τηρούνται και τα παρακάτω επιμέρους όρια (ποσοστιαία και ποσοτικά) ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 365 ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : α) ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΡΟΦΗ β) ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ γ) ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ δ) ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ι.ειδικα ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ιι.προσθετικα ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ α.με ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ β.χωρισ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Β.ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ α)δωματιο-τροφη β)λοιπα ΕΞΟΔΑ 2. ΑΜΟΙΒΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ -Πολύ μικρή επέμβαση -Μικρή επέμβαση -Μεσαία επέμβαση -Μεγάλη επέμβαση -Βαρεία επέμβαση -Εξαιρετικώς Βαρεία επέμβαση -Ειδική επέμβαση ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Χειρουργός Αναισθησιολόγος Έως 220, Έως 650, Έως.300,00 520,00 Έως 2.50, Έως 2.670,00 860,00 Έως 3.800,00.00,00 Έως 5.350,00.350,00 Ποσοστό Κάλυψης 00% 00% 00% 00% 00% 00% 60% 80% 80% 00% 3. ΘΕΡΑΠΩΝ ΙΑΤΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Για θεραπεία εσωτερικής ή ημερησίας νοσηλείας και Μονάδα εντατικής θεραπείας 4. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑ ΕΝΤΟΣ Ν.Ι. Ανώτατο όριο 45 ημέρες κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας 5. ΝΟΣΟΚΟΜΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Ανώτατο όριο 30 ημέρες κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας 6. ΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ α. Μικρές χειρουργικές επεμβάσεις β. Θεραπεία εκτάκτων περιστατικών γ. Ειδικά καλυπτόμενες διαγνωστικές εξετάσεις/ιατρικές πράξεις 7. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ α. ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (Ν.Π.Δ.Δ.) (χωρίς καμία απαίτηση αποζημίωσης) β. ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (χωρίς καμία απαίτηση αποζημίωσης) 8.ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ Κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας 9. ΕΞΟΔΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ, ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 00% Έως Έως έως 0 ημέρες κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας 300 έως 5 ημέρες κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας Έως για χρονικό διάστημα που ξεκινά 45 ημέρες πριν από την νοσηλεία & λήγει 60 ημέρες μετά από αυτή 38

39 (κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας 0. ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 500 Σημείωση : Στο εξωτερικό η κάλυψη θα είναι : 3. Ανώτατο όριο κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας 4. Δωμάτιο Τροφή : Έως.200 ημερησίως 5. Λοιπά Έξοδα 00% σε νοσοκομείο εντός της Ε.Ε & συμβεβλημένο νοσοκομείο εντός και εκτός της Ε.Ε & 80% σε εκτός της Ε.Ε και μη συμβεβλημένο νοσοκομείο 6. Αμοιβές χειρουργού /αναισθησιολόγου: 00% 39

40 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ Παρακέντηση κύστης Διάνοιξη δοθιήνος Παρακέντηση αιμάρθρου Κρεατοελιές, ακροχορδώνες, σπίλοι Μερική εξόνυξη Αφαίρεση κριθής ή χαλάζιου Παρακέντηση υδροκήλης Αφαίρεση κύστης ουροποιητικού (ενδοσκ.) Καλοήθεις όγκοι όρχεων Κάταγμα κλείδας ή οστών του καρπού Υποσκληρίδιο αιμάτωμα Εξαίρεση σιελογόνου αδένος Τεταρτεκτομή μαστού Πολύπους ορθού Πρόσθια ή οπίσθια κολπορραφή Γλαύκωμα Σκωληκοειδεκτομή Μερική κυστεκτομή Ωοθηκεκτομή-Σαλπιγγεκτομή Οστεοτομία Βιοψία όγκων εγκεφάλου Θυρεοειδεκτομή (ολική ή μερική) Νεφρεκτομή Ολική προστατεκτομή (ανοικτή) Αρθρόδεση ώμου-ισχίου-γόνατος Ανεύρυσμα Εγκεφάλου Ολική πνευμονεκτομή Εγχείρηση ανοικτής καρδιάς Ολική κυστεκτομή Αρθροπλαστική ώμου Όγκοι νωτιαίου μυελού ή μηνίγγων Ανάταξη κατάγματος κρανίου Αγγειακή δυσπλασία εγκεφάλου Πολύ Μικρή Πολύ Μικρή Πολύ Μικρή Πολύ Μικρή Πολύ Μικρή Μικρή Μικρή Μικρή Μικρή Μικρή Μεσαία Μεσαία Μεσαία Μεσαία Μεσαία Μεγάλη Μεγάλη Μεγάλη Μεγάλη Μεγάλη Βαρεία Βαρεία Βαρεία Βαρεία Βαρεία Εξ. Βαρεία Εξ. Βαρεία Εξ. Βαρεία Εξ. Βαρεία Εξ. Βαρεία Ειδική Ειδική Ειδική 40

41 Με την προσθήκη αυτή η Εταιρία καταβάλει το ποσό που αναγράφεται στον «πίνακα χειρουργικών επεμβάσεων και ποσών Ασφαλίσματος» (χειρουργικό επίδομα), ανάλογα με τη χειρουργική επέμβαση στην οποία θα υποβληθεί ο Ασφαλισμένος σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα, συνεπεία ασθενείας ή ατυχήματος. Ασφαλισιμότητα : Από 2 έως 60 ετών. (παιδιά προστατευόμενα μέλη από ηλικίας 2 έως 24 ετών). Λήξη προσθήκης : 65 ετών Λήξη προσθήκης (για παιδιά ως προστατευόμενα μέλη): 25 ετών Λειτουργία προγράμματος Η προσθήκη αυτή δίδεται με τις ισόβιες και απλή βασική ασφάλιση Η παρούσα προσθήκη παρέχεται ισοβίως με την προϋπόθεση ότι, ο συμπληρώσας το 65ο έτος της ηλικίας του παρέμενε ασφαλισμένος συνεχώς για ολόκληρο το διάστημα της αμέσως προηγούμενης 5ετίας. Η ισοβιότητα της παροχής ισχύει μόνο όταν η επιλογή της Β.Α.Ζ. είναι ισοβίου διάρκειας Η κάλυψη μπορεί να δοθεί σε εξαρτώμενο μέλος νοσοκομειακού προγράμματος χωρίς να είναι απαραίτητο να καλυφθεί με την ίδια παροχή και ο κυρίως ασφαλισμένος 4

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013. ΘΕΜΑ: Νέο προϊόν Ασφάλισης Υγείας με την ονομασία ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤAΣΙΑ ΚΩΔ. Υ4Θ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013. ΘΕΜΑ: Νέο προϊόν Ασφάλισης Υγείας με την ονομασία ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤAΣΙΑ ΚΩΔ. Υ4Θ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ. Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε,

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ. Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε, ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Η Εταιρία Ιδρύθηκε το 1980 από την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» Το 1986 αποφασίσθηκε ο διαχωρισμός του Κλάδου Ζωής από τον Κλάδο Ζημιών, ο οποίος αποτέλεσε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόγραμμα πρωτοβάθμιας φροντίδας Santé Primaire

Θέμα: Πρόγραμμα πρωτοβάθμιας φροντίδας Santé Primaire ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο:351 Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2013 Θέμα: Πρόγραμμα πρωτοβάθμιας φροντίδας Santé Primaire Αγαπητοί Συνεργάτες, Η εταιρία, σε συνέχεια των

Διαβάστε περισσότερα

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2002861

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2002861 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2002861 Α. ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Αριθμός Ομαδικού Ασφαλιστηρίου, Συμβαλλόμενος, Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ Κ.Σ.: Synergatis Symbalomenos Asfalismenos Symbstreet SymbTK SymbPerioxi Asfstreet AsfTK AsfPerioxi ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 1339 Ημερομηνία: 05.06.2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Πρόχειρος Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ομαδικής ασφάλισης του προσωπικού του ΟΑΕΠ με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πειραιάς, 25/11/ 2010. Ταχ. Δ/νση : Ακτή Μιαούλη 10 Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς Πληρ.: Ελένη Κουρλιά Τηλ.: 210 45.50.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πειραιάς, 25/11/ 2010. Ταχ. Δ/νση : Ακτή Μιαούλη 10 Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς Πληρ.: Ελένη Κουρλιά Τηλ.: 210 45.50. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πειραιάς, 25/11/ 2010 Ταχ. Δ/νση : Ακτή Μιαούλη 10 Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς Πληρ.: Ελένη Κουρλιά Τηλ.: 210 45.50.192 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 23/2010 Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Xωρίς Όριο 1. Α' (µονόκλινο) - Β' (δίκλινο) Κάλυψη στην Ελλάδα ΝΑΙ ΝΑΙ 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 35%, 45% Καλύπτεται 1.080,00.

Xωρίς Όριο 1. Α' (µονόκλινο) - Β' (δίκλινο) Κάλυψη στην Ελλάδα ΝΑΙ ΝΑΙ 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 35%, 45% Καλύπτεται 1.080,00. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ Ηλικία εισόδου στην ασφάλιση ωµάτιο - Τροφή Μέγιστο Ετήσιο Όριο Μέγιστο Όριο Νοσηλέιας Κάλυψη στην Ελλάδα Συµβεβληµένα Κατηγορία 1 &2 Κάλυψη στο εξωτερικό Συµµετοχή του ασφαλισµένου στα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ O.T.Y.E. ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ PENSION PLAN ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την Ισχύουσα Νομοθεσία και όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ4Θ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Σύμφωνα με τους γενικούς όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου υγείας, η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών " Η ΕΘΝΙΚΗ ", στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Medicare Generation Next ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον Κυρίως Ασφαλισμένο και τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ O.T.Y.E. ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE. Γενικοί Όροι

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE. Γενικοί Όροι Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ CAPITALINK ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛHΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΕΙΓΜΑ CAPITALINK ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛHΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ CAPITALINK ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛHΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με τη MetLife A.E.A.Z. αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ CAPITALINK ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛHΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΕΙΓΜΑ CAPITALINK ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛHΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ CAPITALINK ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛHΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με τη MetLife Alico A.E.A.Z. αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο ΣυµβόλαιοΥγείας Full Όροι Ασφάλισης

Ασφαλιστήριο ΣυµβόλαιοΥγείας Full Όροι Ασφάλισης Ασφαλιστήριο ΣυµβόλαιοΥγείας Full Όροι Ασφάλισης Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Υγείας Όροι Ασφάλισης Περιεχόµενα Ενότητα Α. Ορισµοί Ενότητα Β. Πληροφορίες Συµβολαίου Άρθρο 1 - Διάρκεια Ισχύος και Ανανέωση του

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis»

Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis» ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 155 Αθήνα, 2 Ιουλίου 2008 Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis» Η Εταιρία µε στόχο την προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Η ΑΧΑ είναι ένας παγκόσμια αναγνωρισμένος πάροχος προστασίας της υγείας με περισσότερο από 20 εκατομμύρια ασφαλισμένους στον κλάδο ζωής και υγείας, σε όλον τον κόσμο. Με περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ο Δ Η Γ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Υ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ο Δ Η Γ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Υ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ο Δ Η Γ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Υ Αθήνα Ιανουάριος 2 0 1 5 1 2 Αγαπητοί συνεργάτες, φίλες και φίλοι Από τους βασικούς άξονες που έθεσα από τότε που η Πολιτεία μου ανέθεσε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Anytime Health Value

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Anytime Health Value ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Anytime Health Value INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health Value, ένα μοναδικό πρόγραμμα ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α )

Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α ) Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α ) FH Smart & Flexi Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου και όσα αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ο Δ Η Γ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Υ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ο Δ Η Γ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Υ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ο Δ Η Γ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Υ Αθήνα Ιανουάριος 2 0 1 5 1 2 Αγαπητοί συνεργάτες, φίλες και φίλοι Από τους βασικούς άξονες που έθεσα από τότε που η Πολιτεία μου ανέθεσε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE ΑΣΦΑΛΙΣΤΉΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί Όροι, οι Ειδικοί Κανόνες

Διαβάστε περισσότερα