Οι συνεργάτες μας έχουν το δικαίωμα να παρουσιάζουν, να προτείνουν και να δέχονται αιτήσεις ασφάλισης για λογαριασμό της GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Ασφαλιστική.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι συνεργάτες μας έχουν το δικαίωμα να παρουσιάζουν, να προτείνουν και να δέχονται αιτήσεις ασφάλισης για λογαριασμό της GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Ασφαλιστική."

Transcript

1 Οι συνεργάτες μας έχουν το δικαίωμα να παρουσιάζουν, να προτείνουν και να δέχονται αιτήσεις ασφάλισης για λογαριασμό της GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Ασφαλιστική. Οι συνεργάτες μας δεν έχουν δικαίωμα να τροποποιούν τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ή να καλύπτουν μη επιθυμητούς κινδύνους. Είναι υποχρεωμένοι να εισπράττουν ταυτόχρονα με τη λήψη της αίτησης, ποσό που κάθε φορά ρυθμίζεται από εγκυκλίους της Εταιρίας, και με την παράδοση του συμβολαίου το υπόλοιπο του ασφαλίστρου της πρώτης δόσης. Η είσπραξη θα γίνεται σε μετρητά ή επιταγές. Η Εταιρία δεν δέχεται γραμμάτια ή μεταχρονολογημένες επιταγές. Το προτεινόμενο στον πελάτη σχέδιο ασφάλισης θα πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή και μετά από πλήρη μελέτη του ασφαλιστικού προβλήματος του πελάτη. Ποτέ δεν πρέπει οι συνεργάτες μας να αναφέρουν καλύψεις που δεν υπάρχουν στο συμβόλαιο. Η πλήρης και σαφής εξήγηση των όρων του συμβολαίου στον πελάτη αποτελεί ΑΠΑΡΑΒΑΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΜΑΣ. Είναι υποχρέωση των συνεργατών μας να δίνουν κάθε δυνατή βοήθεια σε κάθε περίπτωση που ο πελάτης δικαιούται αποζημίωση. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η προσωπική, οικογενειακή, οικονομική κατάσταση του πελάτη μας είναι ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ και δεν την κοινοποιούμε σε τρίτους. Δεν ακυρώνουμε ποτέ συμβόλαιο άλλης Εταιρίας, απλά κάνουμε δεύτερο συμβόλαιο για ακόμη καλύτερη εξασφάλιση του Ασφαλισμένου. Επίσης είναι λάθος και δεν πρέπει ποτέ, να δίνετε μέρος της προμήθειά σας. Άλλωστε η επιστροφή προμήθειας είναι ποινικό αδίκημα και σαν τέτοιο απαγορεύεται και τιμωρείται.

2 Σ αυτές τις σελίδες δίνουμε την περιγραφή ορισμένων όρων του Βασικού Ασφαλιστηρίου Ζωής. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ: Το πρόσωπο, του οποίου η ζωή ασφαλίζεται. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (Λήπτης της Ασφάλισης): Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο συνάπτει την ασφάλιση με την Εταιρία και υποχρεούται στην πληρωμή του ασφαλίστρου. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ/ΟΙ: Το/τα πρόσωπο/πα φυσικό/κα ή νομικό/κά που έχουν ορισθεί, να εισπράξουν το ασφάλισμα. ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ: Το ποσό που, ανάλογα με την περίπτωση, θα καταβάλλει η Εταιρία. ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ: Το επιπλέον του κανονικού ασφάλιστρο που πληρώνει κάποιος για λόγους υγείας η συνθηκών επαγγέλματος. Η ασφάλιση ζωής είναι μία συμφωνία που γίνεται μεταξύ της Ασφαλιστικής Εταιρίας και ενός ή δύο προσώπων. Η Ασφαλιστική Εταιρία σ αυτή τη συμφωνία αναλαμβάνει με κάποιο κόστος (ασφάλιστρο) να πληρώσει ορισμένο χρηματικό ποσό (Ασφαλισμένο Κεφάλαιο) στον Ασφαλισμένο ή στους Δικαιούχους του μόλις συμβεί το περιστατικό εκείνο που αποτελεί τον ασφαλιστικό κίνδυνο (Απώλεια Ζωής - Επιβίωσης κ.λ.π.). Το Ασφάλιστρο είναι συνάρτηση: α) της ηλικίας του ασφαλισμένου και β) της υγείας του ή του επαγγέλματός του. Είναι διαφορετικό βέβαια για κάθε τύπο, διάρκεια και ύψος της Ασφάλισης. Οι πιο σημαντικοί όροι του Ασφαλιστηρίου Ζωής είναι:. ΚΥΡΟΣ: Εφόσον η Βασική Ασφάλιση Ζωής παραμείνει σε ισχύ για ένα () τουλάχιστον χρόνο από την έκδοση του Συμβολαίου και ο Ασφαλισμένος ζει, η Εταιρία δεν μπορεί να επικαλεστεί οποιοδήποτε άλλο λόγο καταγγελίας της Βασικής Ασφάλισης, εκτός από τη μη εμπρόθεσμη καταβολή των ασφαλίστρων και τις περιπτώσεις του άρθρου 4 του παρόντος. Σε περίπτωση καταγγελίας του Συμβολαίου και επαναφοράς του σε ισχύ, η περίοδος του ενός () χρόνου αρχίζει από την ημερομηνία της Πρόσθετης Πράξης που επανάφερε σε ισχύ το Συμβόλαιο. Σε περίπτωση αύξησης του Ασφαλίσματος, ο ένας () χρόνος αρχίζει από την χρονολογία της Πρόσθετης Πράξης, με την οποία αυξήθηκε αυτό. 2

3 2. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (Προθεσμία): Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής δόσης των ασφαλίστρων η Εταιρία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση με γραπτή δήλωσή της στην οποία θα γνωστοποιεί ότι, αν δεν γίνει η πληρωμή των ασφαλίστρων σε (30) ημέρες από την παραλαβή της δήλωσης καταγγελίας, η ασφάλιση παύει να ισχύει με την πάροδο του χρονικού αυτού διαστήματος με μόνη επιφύλαξη την εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπει το παρόν ασφαλιστήριο για την αξία εξαγοράς και την ελευθεροποίησή του. Το ασφάλιστρο είναι ετήσιο και προκαταβλητέο. Μπορεί όμως να ορισθεί στο ασφαλιστήριο ή με πρόσθετη πράξη, η τμηματική πληρωμή του ετησίου ασφαλίστρου, σε δόσεις εξάμηνες με αύξηση (3%) ή τρίμηνες με αύξηση (4%). Πάντως αν επέλθει ο κίνδυνος, πρέπει να πληρωθεί ολόκληρο το ετήσιο ασφάλιστρο της χρονικής περιόδου μέσα στην οποία πραγματοποιήθηκε. Αν η αποζημίωση δεν πρέπει να πληρωθεί μόλις αποβιώσει ο Ασφαλισμένος, οι δικαιούχοι έχουν υποχρέωση να εξοφλήσουν τις τμηματικές δόσεις που απομένουν για τη συμπλήρωση του ετησίου ασφαλίστρου, μέσα σε (60) ημέρες από το θάνατο του Ασφαλισμένου. Σε αντίθετη περίπτωση οι ανεξόφλητες δόσεις θα παρακρατηθούν από οποιοδήποτε ποσό που υποχρεούται να καταβάλλει η Εταιρία, σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο. 3. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ: Αν η ασφάλιση καταγγελθεί ( πάψει να ισχύει) ή ελευθεροποιηθεί γιατί δεν πληρώθηκαν τα ασφάλιστρα, μπορεί να επανέλθει σε ισχύ μέσα σε μια 3ετία, από την ημέρα που έγινε απαιτητό το ασφάλιστρο που δεν εξοφλήθηκε, κατόπιν έγγραφης αίτησης του Συμβαλλομένου και εφόσον : Ο Ασφαλιζόμενος είναι ασφαλίσιμος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης επαναφοράς σύμφωνα με τους κανόνες που θα ακολουθεί τότε η Εταιρία. Όλα τα καθυστερούμενα ασφάλιστρα καταβληθούν εντόκως. Για την επαναφορά σε ισχύ του Συμβολαίου, η οποία σε κάθε περίπτωση παραμένει στην διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας πρέπει να εκδοθεί σχετική Πρόσθετη Πράξη. Ο Ασφαλισμένος πρέπει να ζει την ημέρα της πληρωμής αυτής διαφορετικά η επαναφορά σε ισχύ δεν είναι δυνατή και αν έχει εκδοθεί πρόσθετη πράξη από την Εταιρία, είναι άκυρη και χωρίς αποτέλεσμα. 4. ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: Ο Συμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει αλλαγή Δικαιούχου με γραπτή δήλωσή του. Όταν ο Συμβαλλόμενος και ο Ασφαλισμένος είναι διαφορετικά πρόσωπα απαιτείται και η έγγραφη συναίνεση του Ασφαλισμένου για τον ορισμό τρίτου δικαιούχου. Στην περίπτωση αυτή αν ο Ασφαλισμένος είναι ανίκανος, τη γραπτή συναίνεση δίνει ο νόμιμος αντιπρόσωπός του. Η αλλαγή δικαιούχου ισχύει μόλις η Εταιρία εκδώσει τη σχετική πρόσθετη πράξη. 5. ΕΞΑΓΟΡΑ: Ο Συμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα με αίτηση του να ζητήσει την εξαγορά της Βασικής Ασφάλισης μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος που προβλέπεται, ανάλογα με το πρόγραμμα και να εισπράξει το αντίστοιχο προϊόν εξαγοράς. Ο πίνακας των ποσών εξαγοράς που αντιστοιχούν στην Βασική Ασφάλιση Ζωής, επισυνάπτεται στο ασφαλιστήριο (Πίνακας Εξέλιξης Αξιών Εξαγοράς) και καθορίζει το ποσό εξαγοράς στο τέλος κάθε περιόδου ασφάλισης. Πάντως, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο Συμβαλλόμενος δεν δικαιούται εξαγοράς, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. Οι πρόσκαιρες ασφαλίσεις θανάτου δεν παρέχουν δικαίωμα εξαγοράς. 3

4 6. ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Οποτεδήποτε το Συμβόλαιο αποκτήσει αξία εξαγοράς και ο Συμβαλλόμενος σταματήσει να πληρώνει ασφάλιστρα, τότε αυτό μετατρέπεται αυτόματα σε ελεύθερο πληρωμής ασφαλίστρων και ισχύει για μειωμένο Ασφαλισμένο Κεφάλαιο, σύμφωνα με συνημμένο πίνακα. Η ελευθεροποίηση του Συμβολαίου αρχίζει την ημερομηνία οφειλής του μη πληρωθέντος ασφαλίστρου και διαρκεί μέχρι την ημερομηνία λήξης του Συμβολαίου. Αφού καταστεί ελεύθερο καταβολής ασφαλίστρων το Συμβόλαιο, τότε ο Ασφαλισμένος έχει δικαίωμα εξαγοράς η αξία της οποίας ισούται με το αντίστοιχο άρτιο μαθηματικό απόθεμα. Οι πρόσκαιρες ασφαλίσεις θανάτου δεν παρέχουν δικαίωμα ελευθεροποίησης. 7. ΔΑΝΕΙΑ: Με την προϋπόθεση ότι το Συμβόλαιο είναι σε ισχύ και έχει αποκτήσει αξία εξαγοράς, η Εταιρία μετά από έγγραφη αίτηση του Συμβαλλομένου, του χορηγεί δάνειο μέχρι το 90% της τρέχουσας αξίας εξαγοράς. Το ετήσιο επιτόκιο δανεισμού καθορίζεται μία μονάδα κάτω από το εκάστοτε προβλεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία για τις δικαιοπραξίες ανώτερο επιτόκιο (συμβατικό επιτόκιο). Κατά τη χορήγηση του δανείου θα γίνεται παρακράτηση του τόκου της χρονικής περιόδου, από την εκταμίευση μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να καταβληθεί η επόμενη δόση ασφαλίστρου, οι δε τόκοι των επόμενων περιόδων θα προκαταβάλλονται (με προεξοφλητικό επιτόκιο που αντιστοιχεί στο πιο πάνω καθοριζόμενο) μαζί με κάθε μία από τις επόμενες δόσεις ασφαλίστρου. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των τόκων και των ασφαλίστρων εάν το συνολικό ποσό του δανείου, των οφειλόμενων ληξιπρόθεσμων τόκων και των ασφαλίστρων είναι ίσο ή υπερβαίνει την αξία εξαγοράς, τότε το Ασφαλιστήριο ακυρώνεται αυτόματα, το δε δάνειο εξοφλείται με συμψηφισμό του ποσού της αξίας εξαγοράς. 4

5 Η Εταιρία δέχεται αιτήσεις για ασφάλιση ζωής και εκδίδει ασφαλιστήρια συμβόλαια εφόσον το προς ασφάλιση άτομα κρίνονται ασφαλίσιμα. Υπάρχουν όμως ορισμένοι περιορισμοί ως προς τα άτομα που μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, καθώς επίσης και ως προς το είδος των καλύψεων που μπορούν να ζητηθούν. ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ Α. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ Ατόμων ηλικίας μικρότερης των 8 ετών χωρίς Συμβαλλόμενο. Παιδιών που δεν έχουν συμπληρώσει μήνα από την γέννησή τους. Γυναικών μετά τον τέταρτο (4 ο ) μήνα της εγκυμοσύνης. Χωρίς προκαταβολή τουλάχιστον 50 Χωρίς υπογραφές Παραγωγού, Βοηθού Συντονιστού και Συντονιστού. Αιτήσεις χωρίς υπογραφές του Ασφαλιζόμενου / Συμβαλλόμενου. Δεν ασφαλίζονται οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού. ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΑΙ Η ασφάλιση ατόμων ηλικίας μεγαλύτερης από τις αναφερόμενες στο τιμολόγιο. Η λήψη νέας αίτησης προς ασφάλιση ατόμου που, στο παρελθόν είχε υποβάλλει παρόμοια αίτηση και είχε απορριφθεί ή αναβληθεί, εάν δεν ζητηθεί η γνώμη της Εταιρίας. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ Οι προσθήκες ΑΠΑ και ΜΟΑ δεν δίνονται σε άτομα που: Σε συνταξιούχους που έχουν εισόδημα αποκλειστικά από την σύνταξή τους δεν δίνεται ΑΠΑ-ΜΟΑ-Α.Ε., εκτός από την ΑΠΑ Συμβαλλομένου που μπορεί να δοθεί μόνο για θάνατο. Εφόσον όμως εργάζονται αποδεδειγμένα τότε υπάρχει η δυνατότητα να δοθούν ΑΠΑ-ΜΟΑ περιοριστικά και η Α.Ε., υπό όρους. Είναι ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά δεν έχουν δική τους επαγγελματική στέγη εκτός σπιτιού. Είναι υπάλληλοι αλλά δεν είναι εγγεγραμμένοι σε ασφαλιστικό ταμείο (ΙΚΑ κ.λ.π.). Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούν να δοθούν ΑΠΑ και ΜΟΑ περιοριστικά οι δε προσθήκες που καλύπτουν απώλεια εισοδήματος (αφορά τις κατηργημένες προσθήκες του υφιστάμενου εν ισχύ χαρτοφυλακίου) υπό προϋποθέσεις. Β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Για την έκδοση Ασφαλιστηρίου είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της ειδικής έντυπης αίτησης. Για λόγους καθαρά τεχνικούς (φωτοαντίγραφα κ.λ.π.) η αίτηση πρέπει να συμπληρώνεται με στυλό μπλε ή μαύρο. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις πρέπει να είναι σαφείς, πλήρεις, ακριβείς και να μπορούν εύκολα να διαβαστούν. Αναπάντητες ερωτήσεις προκαλούν όπως είναι φυσικό την 5

6 ανάγκη για περισσότερες διευκρινήσεις με αποτέλεσμα την καθυστέρηση της απόφασης περί αποδοχής ή μη της αίτησης. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή ή διόρθωση, με χρήση γομολάστιχας ή BLANCO στο έντυπο της αίτησης ασφάλισης.. ΟΝΟΜΑΤΑ Πλήρες ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου ή των δικαιούχων με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα και καθαρογραμμένα. 2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Λαμβάνεται από την ταυτότητα και πρέπει να αναγράφεται ολόκληρη δηλ. ημέραμήνας- έτος. Εάν στην ταυτότητα αναγράφεται μόνο το έτος γέννησης και δεν υπάρχει άλλη απόδειξη (πχ. Ληξιαρχική πράξη γέννησης) τότε σαν ημερομηνία θα λαμβάνεται η η Ιανουαρίου του χρόνου εκείνου. 3. ΗΛΙΚΙΑ Η «ασφαλιστική ηλικία» υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη αφ ενός την ημερομηνία γέννησης και αφ ετέρου την ημερομηνία έναρξης του Συμβολαίου. Εφαρμόζεται η μέθοδος προσδιορισμού της ηλικίας κατά τα «πλησιέστερα γενέθλια». Σύμφωνα με αυτή, ένα άτομο 33 ετών και 4 μηνών θεωρείται 33, ενώ ένα άτομο 33 ετών και 8 μηνών θεωρείται 34 ετών. 4. Α.Δ.Τ. / Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ. Αιτήσεις χωρίς Α.Φ.Μ., Α.Δ.Τ. και Δ.Ο.Υ. δεν εκδίδονται συμβόλαια εάν δεν ζητηθούν διευκρινήσεις. Σε περίπτωση ξένου υπηκόου να αναγράφεται ο Αριθμός Διαβατηρίου ή Άδεια Παραμονής. 5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Οι διευθύνσεις κατοικίας και εργασίας, τα τηλέφωνα και ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ είναι στοιχεία απαραίτητα. Σε περίπτωση που επιθυμείται από τον συμβαλλόμενο η καταβολή του ασφαλίστρου μέσω πάγιας εντολής είναι απαραίτητο η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης (mail) ή του αριθμού της κινητής τηλεφωνίας. Ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να δηλώνει που επιθυμεί να αποστέλλεται η αλληλογραφία, στο σπίτι του, στην εργασία του ή ακόμα και σε κάποια Τρίτη διεύθυνση (διεύθυνση συναλλαγής) εκτός υποκαταστήματος. Επίσης είναι απαραίτητη η διεύθυνση του Συμβαλλομένου εάν είναι πρόσωπο διαφορετικό από τον ασφαλισμένο (ειδοποιήσεις πληρωμής ασφαλίστρων κλπ.),καθώς και του υποκατάστατου συμβαλλόμενου όταν ορίζεται. 6. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Για τον καθορισμό του επαγγέλματος δεν είναι επαρκής ο απλός χαρακτηρισμός αυτού όπως πχ. Έμπορος. Απαιτείται λεπτομερής και σαφής περιγραφή των καθημερινών του ασχολιών όπως «ιδιοκτήτης βιοτεχνίας εργαζόμενος χειρονακτικά». 7. ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Το τμήμα του UNDERWRITING διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της αίτησης ασφάλισης ζωής σε περίπτωση που η αίτηση δεν έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με τον κανονισμό της Εταιρία. Επίσης το τμήμα του UNDERWRITING διατηρεί το δικαίωμα να ζητά προληπτικά ιατρικές εξετάσεις ή άλλα αποδεικτικά ασφαλισιμότητας. 6

7 8. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Ο/οι Δικαιούχος/οι πρέπει να προσδιορίζονται επακριβώς (σαφής, αναγραφή ονοματεπωνύμου, πατρώνυμου, σχέσης με τον ασφαλισμένο, ημερομηνία γέννησης). 9. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ Όσο ζει ο ασφαλισμένος, ο συμβαλλόμενος έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από ασφαλιστήριο, όπως, δικαίωμα τροποποίησης, αλλαγής δικαιούχου, εξαγοράς, δανείου κλπ., πλην καταβολής ποσού αποζημίωσης για το οποίο δικαίωμα έχει ο ασφαλισμένος. Συμβαλλόμενος μπορεί να είναι πρόσωπο διαφορετικό από τον ασφαλισμένο αρκεί να υπάρχει κάποια σχέση συγγενική ή επαγγελματική ή οποιαδήποτε άλλη που να δικαιολογεί το ασφαλιστικό συμφέρον του συμβαλλόμενου, στη ζωή του Ασφαλισμένου. Ο Συμβαλλόμενος μπορεί να είναι είτε φυσικό πρόσωπο ηλικίας μεγαλύτερης των 8 ετών είτε Νομικό Πρόσωπο (Εταιρία κλπ.). Σε περίπτωση που ο Συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο είναι απαραίτητη η σφραγίδα της Εταιρίας και η υπογραφή του ατόμου που δεσμεύει την Εταιρία. 0. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΣΗΣ Η αίτηση υπογράφεται απαραίτητα από τον Ασφαλιζόμενο, και τον Συμβαλλόμενο και από τον συνεργάτη (Ασφαλιστής ή Πράκτορας) και από τον Συντονιστή γραφείου πωλήσεων. Απαραίτητα πρέπει να αναγράφεται και η ημερομηνία υπογραφής της αίτησης. Γ. ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ (NON-MEDICAL) Όλα τα ερωτήματα του εντύπου πρέπει να υποβάλλονται στον Ασφαλισμένο αναλυτικά και οι θετικές απαντήσεις να επεξηγούνται με κάθε λεπτομέρεια. Δηλαδή να αναγράφονται, ο αριθμός της ερώτησης, το όνομα του παθόντα, η ημερομηνία, η διάρκεια και το αποτέλεσμα του συμβάντος, ακριβώς με τον τρόπο που το δηλώνει ο ασφαλισμένος. Εάν ο παραγωγός έχει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την υγεία του ασφαλισμένου θα πρέπει να την αναφέρει στην Υπεύθυνη Έκθεση. Φυσικά η ημερομηνία και οι υπογραφές παραγωγού και ασφαλισμένου είναι απαραίτητες. 2. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Ο συνεργάτης θα πρέπει να φροντίζει ώστε ο υποψήφιος να εξεταστεί από τους αρμόδιους για τις εξετάσεις γιατρούς της Εταιρίας και να συστήσει στον υποψήφιο να έχει μαζί του κατά την επίσκεψη στο γιατρό, ταυτότητα ή διαβατήριο. Τα αποτελέσματα των Ιατρικών εξετάσεων θεωρούνται εμπιστευτικά, θα πρέπει να είναι σε σφραγισμένο φάκελο και ανοίγονται μόνο από τον αρμόδιο υπάλληλο της Εταιρίας. Ιατρικές εξετάσεις από μη εξουσιοδοτημένους γιατρούς θα γίνονται δεκτές αφού πρώτα έχει προηγηθεί συνεννόηση με την υπηρεσία UNDERWRITING. Εάν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε εξέταση που δεν προβλέπεται από τον κανονισμό της Εταιρίας ή δεν έχει ζητηθεί συμπληρωματικά από την Εταιρία τα έξοδά της χρεώνονται στον Συνεργάτη. Δ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Εάν ο ασφαλισμένος επιθυμεί πριν ακόμη εκδοθεί το ασφαλιστήριό του να προβεί σε ορισμένες αλλαγές σε σχέση με την αρχική του αίτηση, θα πρέπει μέσω του ασφαλιστικού του συμβούλου να ενημερωθεί το Τμήμα Underwriting. 7

8 Ε. ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Α) Σε εφαρμογή του Ν.369/200 σχετικά με την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές πράξεις για (άρθρα 2-4 & 4,5 της απόφασης 54/5 Α / του ΔΣ της ΕΠΕΙΑ μαζί με την αίτηση θα πρέπει για την πιστοποίηση των προσώπων προς ασφάλιση να προσκομίζονται τα κάτωθι: α)φυσικών προσώπων (ασφαλισμένος/συμβαλλόμενος/δικαιούχος) Προσκόμιση φωτοτυπίας ΑΔΤ ή διαβατηρίου,έγγραφο είτε από εκκαθαριστικό σημείωμα (πίνακας Α& Β)/ φορολογική δήλωση (πίνακας ) /ΔΕΚΟ / μισθωτήριο για την πιστοποίηση κατοικίας/εργασίας /,ΑΦΜ, & πιστοποιητικό γέννησης για ανήλικα. α2) επιπλέον για τον συμβαλλόμενο, για συνολικό ετήσιο περιοδικό καθαρό ασφάλιστρο > ή εφάπαξ > Προσκόμιση εγγράφων πιθανών έκτακτων εισοδημάτων & οικονομικό ερωτηματολόγιο για συνολικό ετήσιο περιοδικό καθαρό ασφάλιστρο >5.000 ή εφάπαξ Προσκόμιση οικονομικού ερωτηματολόγιου,εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων 3 ετών, προσκόμιση εγγράφων πιθανών έκτακτων εισοδημάτων,προσκόμιση Ε3 για ελεύθερους επαγγελματίες β) Νομικών προσώπων( συμβαλλόμενος/δικαιούχος) ΑΕ/ΕΠΕ (ΦΕΚ Ιδρύσεως, ΦΕΚ Τροποποίησης,, Καταστατικό,Α.Δ.Τ νομίμων εκπροσώπων) για συνολικό ετήσιο περιοδικό καθαρό ασφάλιστρο >5.000 ή εφάπαξ Επιπλέον Αντίγραφο Ισολογισμού των τελευταίων 3 ετών ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (Επικυρωμένο εταιρικό συμφωνητικό Τυχόν Τροποποίηση, Α.Δ.Τ νομίμων εκπροσώπων) ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (Επικυρωμένα νομιμοποιητικά έγγραφα, Α.Δ.Τ νομίμων εκπροσώπων) Β) Έντυπο πληροφοριών Σε εφαρμογή του άρθρου 4 & 3 περ.δ του ν.δ 400/970 για όλες τις ασφαλίσεις το συγκεκριμένο έντυπο υπογράφεται εις διπλούν από τον συμβαλλόμενο το ένα στέλεχος παραδίδεται στον πελάτη και αντίγραφο αυτού επισυνάπτεται στην αίτηση. Γ) Ασφαλίσεις Δανειοληπτών Για τις ασφαλίσεις αυτές είναι απαραίτητη η προσκόμιση της δανειακής σύμβασης και εφόσον το δάνειο χρονολογείται > του έτους θα πρέπει να προσκομίζεται και βεβαίωση από την τράπεζα για το τρέχον υπόλοιπο. 8

9 Ζ.ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Για τις ασφαλίσεις ζωής και των επενδυτικών προγραμμάτων για την έκδοση του ασφαλιστηρίου απαραίτητα για τις ασφαλίζεις ζωής θα πρέπει να κατατίθεται το ποσό των 50 στο λογαριασμό της Εμπορικής Τράπεζας/ALFA BANK & για τα επενδυτικά προγράμματα κατατίθεται το ποσό της προσυμφωνημένης δόσης στον λογαριασμό της Εμπορικής Τράπεζας /ALFA BANK. 9

10 Κατά τη σύναψη της αίτησης ενημερώνεται ο υποψήφιος πελάτης με το ειδικό έντυπο πληροφοριών που αφορά τις ασφαλίσεις Ζωής, το οποίο υπογράφετε εις διπλούν και το ένα από τα δύο αντίγραφα υποβάλλεται στην εταιρία μαζί με την αίτηση ασφάλισης. Το άλλο αντίγραφο παραμένει σε εκείνον. ΠΡΟΣΟΧΗ Στο έντυπο της αίτησης δεν θα γίνεται η παραμικρή διόρθωση, ούτε κατά τη συμπλήρωσή της, αλλά ούτε και μετά την υπογραφή του ασφαλιζόμενου. Με την παράδοση του ασφαλιστηρίου ο ασφαλισμένος υποχρεούται να εξοφλήσει αυτό, πληρώνοντας άμεσα στον ασφαλιστικό του σύμβουλο το ποσό που αναγράφεται στην απόδειξη (Α.Α.). Από τη στιγμή της εξόφλησης αρχίζει επίσημα και η ισχύς της ασφάλισης. Το ασφαλιστήριο που θα παραλάβετε προς παράδοση, εκτός των μέχρι σήμερα συνοδευτικών εντύπων (π.χ. επιστολή Γ.Δ., «κάρτες υγείας» κ.λ.π.) θα περιέχει δύο (2) επιπλέον έντυπα, το Ε-2 / Ε-3. Το έντυπο Ε-2 / Ε-3 παραμένει στον ασφαλισμένο, παρέχοντάς του το κατά νόμο δικαίωμα, άμα επιθυμεί, να εναντιωθεί προς την εταιρία αποστέλλοντάς το υπογεγραμμένο, ανάλογα με το σκοπό της εναντίωσης, στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας και το χρόνο που προβλέπει ο νόμος. Εκτός του δικαιώματος της εναντίωσης παρέχεται στον ασφαλισμένο και το δικαίωμα της υπαναχώρησης. Η ερμηνεία του δικαιώματος της υπαναχώρησης και της εναντίωσης αναφέρεται αναλυτικά στα άρθρα των Γενικών όρων της Β.Α.Ζ. Όταν παραδοθεί το ασφαλιστήριο και εφόσον ο ασφαλισμένος έχει ενημερωθεί συνολικά για όλα όσα θα πρέπει υποχρεωτικά να γνωρίζει, υπογράφει το έντυπο Ε-4 «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ» το οποίο επιστρέφεται στην εταιρία (ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ» ώστε να αποδεικνύεται ότι ο ασφαλισμένος έχει ενημερωθεί, για όλα εκείνα τα οποία μας υποχρεώνει ο νόμος ως προς την πλήρη ενημέρωσή του. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Αν ο Συμβαλλόμενος δεν έλαβε κατά το χρόνο που υπέβαλε την αίτηση για ασφάλιση τις προβλεπόμενες από το άρθρο 4 παρ. 3 περιπτ. Δ ΝΔ 400/970 πληροφορίες που αναφέρονται και στο έντυπο υπόδειγμα, δήλωσης για την άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης, το οποίο παραλαμβάνει μαζί με το ασφαλιστήριο, ή δεν του χορηγήθηκαν οι γενικοί ή ειδικοί ασφαλιστικοί όροι που διέπουν την ασφάλισή του, έχει δικαίωμα να εναντιωθεί και να ματαιώσει τη σύναψη της ασφάλισης. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με τη συμπλήρωση του παραπάνω εντύπου εναντίωσης και την παράδοσή του στα γραφεία της Εταιρίας ή την αποστολή του σε αυτήν με συστημένη επιστολή μέσα σε χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (4) ημερών από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου. Σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις εναντίωσης, η ασφάλιση θεωρείται ότι δεν έγινε ποτέ, το ασφαλιστήριο δεν έχει καμία πλέον ισχύ και το ασφάλιστρο που έχει καταβληθεί επιστρέφεται στο Συμβαλλόμενο. 0

11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αν το περιεχόμενο του ασφαλιστηρίου παρεκκλίνει από την αίτηση του Συμβαλλομένου για ασφάλιση, τότε αυτός έχει το δικαίωμα να εναντιωθεί. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με τη συμπλήρωση του εντύπου υποδείγματος δήλωσης εναντίωσης, το οποίο χορηγείται ειδικά για το σκοπό αυτό στο Συμβαλλόμενο μαζί με το ασφαλιστήριο, και την παράδοση του εντύπου αυτού στα γραφεία της Εταιρίας ή την αποστολή του σε αυτήν με συστημένη επιστολή μέσα σε χρονικό διάστημα () ενός μηνός από την παράδοση του ασφαλιστηρίου. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος αυτού η σύναψη της σύμβασης ασφάλισης ματαιώνεται, θεωρείται ότι δεν έγινε ποτέ και το ασφαλιστήριο δεν έχει καμία ισχύ. Η Εταιρία επιστρέφει στον ασφαλισμένο το ασφάλιστρο που καταβλήθηκε σε αυτήν. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ Ο Συμβαλλόμενος έχει δικαίωμα, για οποιονδήποτε λόγο και με γραπτή δήλωσή του που παραδίδεται στα γραφεία της Εταιρίας ή αποστέλλεται σε αυτήν με συστημένη επιστολή μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αυτή. Η παραπάνω προθεσμία των τριάντα (30) ημερών αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα που ο Συμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα εναντίωσης.

12 Το τιμολόγιο που έχετε στα χέρια σας περιλαμβάνει όλα τα προγράμματα της Βασικής Ασφάλισης Ζωής και τις προσθήκες (Πρόσθετες καλύψεις) που συνδυάζονται με αυτά. Επίσης υπάρχουν οι πίνακες ασφαλίστρων για κάθε βασική ασφάλιση ζωής με διάρκειες ασφάλισης και λήξεις στις αναφερόμενες ηλικίες των ασφαλισμένων. Τέλος το τιμολόγιο αυτό συμπεριλαμβάνει τους πίνακες εξαγορών - ελευθέρων - μερισμάτων των προγραμμάτων βασικής ασφάλισης ζωής καθώς επίσης και μία αναφορά στις φορολογικές απαλλαγές των ασφαλίστρων. Το ασφαλιστήριο Ζωής χωρίζεται ουσιαστικά σε δύο μέρη: Το πρώτο μέρος αναφέρεται στη βασική ασφάλιση ζωής, που είναι ο κορμός του ασφαλιστηρίου και χωρίς αυτόν δεν μπορεί να υπάρξει ασφαλιστήριο Ζωής. Το δεύτερο μέρος του ασφαλιστηρίου αναφέρεται στις προσθήκες. Οι προσθήκες χωρίζονται σε: Α) ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: περιλαμβάνονται Π00Α Π72 Π74 Α Π03Α Ασφάλιση σοβαρών ασθενειών Ασφάλιση Απαλλαγής πληρωμής ασφαλίστρων του Ασφαλισμένου Ασφάλιση Απαλλαγής πληρωμής ασφαλίστρων του Συμβαλλομένου λόγω θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητάς του. Ασφάλιση μόνιμης ολικής ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια Β) ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ: περιλαμβάνονται Π0A Ασφάλιση θανάτου από ατύχημα Π04A Ασφάλιση θανάτου και μόνιμης ανικανότητας από ατύχημα Π05A Ασφάλιση εξόδων θεραπείας ατυχήματος Γ) ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: περιλαμβάνονται Π64 Π20A Π63 Π59 Π60 Π6 Π62 Ασφάλιση Νοσοκομειακού Επιδόματος Νοσοκομειακή Περίθαλψη και Εξωνοσοκομειακή Ιατρική Βοήθεια Χειρουργικό Επίδομα Νοσοκομειακή Περίθαλψη (ΕΝΗΛΙΚΩΝ) Νοσοκομειακή Περίθαλψη (ΑΝΗΛΙΚΩΝ) Νοσοκομειακή Περίθαλψη (ΕΝΗΛΙΚΩΝ) Νοσοκομειακή Περίθαλψη (ΑΝΗΛΙΚΩΝ) Με τις προσθήκες που είναι συμπληρωματικές ασφαλίσεις της Βασικής ασφάλισης, προσφέρουμε στον ασφαλισμένο μας ένα πλήρες σχέδιο προστασίας για όλους τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να συμβούν σε αυτόν και την οικογένειά του. 2

13 ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α) ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Φ9 Φ92 Φ98 Φ94 Φ57 Φ58 Ασφάλιση υγείας (SAFE LIFE VALUE) Ασφάλιση υγείας (SAFE LIFE VALUE) Χειρουργικό επίδομα Νοσοκομειακή Περίθαλψη και Εξωνοσοκομειακή Ιατρική Βοήθεια Πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα (SAFE LIFE PASS) Πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα (SAFE LIFE CARE) Β) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Φ95 Ασφάλιση θανάτου από ατύχημα Φ96 Ασφάλιση θανάτου και μόνιμης ανικανότητας από ατύχημα Φ97 Ασφάλιση εξόδων θεραπείας ατυχήματος Φ94 Νοσοκομειακή Περίθαλψη και Εξωνοσοκομειακή Ιατρική Βοήθεια Γ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΑΘΗΤΗ Φ82 Ασφάλιση μόνιμης ολικής ανικανότητας από ατύχημα Φ83 Ασφάλιση εξόδων θεραπείας ατυχήματος Φ86 Νοσοκομειακό επίδομα από ασθένεια-ατύχημα Φ87 Νοσοκομεακή περίθαλψη από ασθένεια-ατύχημα Δ) ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Φ35 Ασφάλιση θανάτου και μόνιμης ανικανότητας από ατύχημα Όλα τα προγράμματα Βασικής ασφάλισης είναι με συμμετοχή στα κέρδη πλην της πρόσκαιρης ασφάλισης θανάτου (Α6) ΦΟΡΟΙ Δικαίωμα Στα παραδοσιακά συμβόλαια & U/L : Δεν εισπράττεται δικαίωμα Στο ταξιδιωτικό πρόγραμμα εισπράττεται δικαίωμα 20% επί του καθαρού ασφαλίστρου Στο ΑΜΙΓΕΣ προσωπικό ατύχημα δικαίωμα 0 και τρόπο πληρωμής εισπράττεται σύμφωνα με τον Στο προσωπικό ατύχημα μαθητή 5% επί του καθαρού ασφαλίστρου Στο προϊόν SLV το δικαίωμα είναι 5 και εισπράττεται σύμφωνα με τον τρόπο πληρωμής Φ.Α Η Βασική ασφάλιση επιβαρύνεται με Φ.Α. 4% μόνο όταν η διάρκειά της είναι κάτω των 0 ετών. Όλες οι πρόσθετες καλύψεις βαρύνονται με Φ.Α. 0% ΤΤΚ,20% με εξάμηνο τρόπο πληρωμής, 2,25% με τρίμηνο τρόπο πληρωμής για τα παραδοσιακά προϊόντα,,25% με εξάμηνο τρόπο πληρωμής, 2% με τρίμηνο τρόπο πληρωμής για το προϊόν SLV. Στο προσωπικό ατύχημα δεν εισπράττεται ΤΤΚ. 3

14 Εισφορά στο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ασφαλίσεων Ζωής Με βάση την 2636/ Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και σε εφαρμογή του Ν.3867/200, καθορίστηκε το ποσοστό εισφοράς προς το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής. Τα ποσοστά εισφοράς ανά κλάδο ασφάλισης ορίστηκαν ως εξής: α),5% επί του ασφαλίστρου για τους Κλάδους ασφάλισης ζωής Ι., Ι.3, ΙΙ, ΙV, V, VI, VIII και ΙΧ. Για τους Κλάδους Ι.3 και IV, δεν εφαρμόζεται εισφορά στο ποσό του ασφαλίστρου που αντιστοιχεί σε νοσοκομειακές καλύψεις. Η εισφορά δηλαδή ορίζεται ως,5% επί του ασφαλίστρου της βασικής και του συνόλου των προσθηκών, πλην νοσοκομειακών. β) % επί του ασφαλίστρου για τον Κλάδο ασφάλισης ζωής Ι.2, επί του ασφαλίστρου της βασικής δηλαδή, μόνο όμως όταν πρόκειται για συνταξιοδοτικό πρόγραμμα ή ασφάλιση επιβίωσης. γ) 0,8% επί του ασφαλίστρου για τον Κλάδο ασφάλισης ζωής ΙΙΙ, δηλαδή για τα Unit Linked. δ) 0,3% επί του ασφαλίστρου για τον Κλάδο ασφάλισης ζωής VII, δηλαδή τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα (DAF). ε) Ως ανώτατα όρια για τον υπολογισμό της εισφοράς των περιπτώσεων (α) έως (γ), ορίζονται, για μεν τα εφάπαξ καταβαλλόμενα ασφάλιστρα, το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, για δε τα περιοδικά καταβαλλόμενα, το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ ετησίως. Τα παραπάνω ποσοστά βαρύνουν κατά το ήμισυ τον συμβαλλόμενο και κατά το ήμισυ την εταιρία. Η εισφορά προς το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής, έχει ημερομηνία έναρξης εφαρμογής την ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Οι απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις για την ανάληψη του κινδύνου καθορίζονται από το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου, την επιλογή προσθήκης Νοσοκομειακής Περίθαλψης σε συνδυασμό με την ηλικία του Ασφαλισμένου και το ιατρικό ιστορικό του. Τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων είναι ΑΠΟΡΡΗΤΑ. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται συγκεκριμένα οι εξετάσεις που απαιτούνται σύμφωνα με την ηλικία και το κεφάλαιο, ή το επιλεγμένο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα. 4

15 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Για άντρες έως 50 ετών και γυναίκες έως 40 ετών απαιτείται μόνο η συμπλήρωση του ιατρικού ερωτηματολογίου. Προσκόμιση βιβλιαρίου ασθενείας και συνταγολογίου για άνδρες > των 50 ετών & γυναίκες > των 40 ετών και θα πραγματοποιούνται και οι κάτωθι εξετάσεις: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (για τις γυναίκες, μόνο άνω των 50 ετών) ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΗΣ (για τις γυναίκες, μόνο άνω των 50 ετών) ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΑΚΧΑΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΟΥΡΙΑ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ HDL, LDL P.S.A. ΠΡΟΣΦΑΤΟ TEST PAP ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ (σε περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί ήδη από την υποψήφια εντός του έτους η εξέταση,γίνεται δεκτή) ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΣΩ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (σε περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί ήδη από την υποψήφια εντός του έτους η εξέταση,γίνεται δεκτή) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAFE LIVE VALUE Για ηλικίες άνω των 50 ετών θα γίνονται οι παρακάτω εξετάσεις ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣHΣ ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΑΚΧΑΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ,ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ,HDL,LDL PSA ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ(σε περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί ήδη από την υποψηφία εντός του έτους η εξέταση, γίνεται δεκτή) 5

16 ΑΠΛΕΣ, ΙΣΟΒΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ, ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Αρχικό Ασφαλισμένο Μέχρι 55 ετών 56 ετών και άνω κεφάλαιο σε 25,000 85,000 ΝΜ 85,00 50,000 Παθολογική εξέταση, γενική ούρων, Τ.Κ.Ε. γενική αίματος, σάκχαρο αίματος, κρεατινίνη, ουρία, γ-gt, SGOT, SGPT, χολερυθρίνη ορού, ουρικό οξύ, χοληστερίνη (ολική, LDL και HDL), τριγλυκερίδια 50,00 200,000 ΝΜ Παθολογική εξέταση, γενική ούρων, Τ.Κ.Ε. γενική αίματος, σάκχαρο αίματος, κρεατινίνη, ουρία, γ-gt, SGOT, SGPT, χολερυθρίνη ορού, ουρικό οξύ, χοληστερίνη (ολική, LDL και HDL), τριγλυκερίδια, ηλεκτροκαρδιογράφημα και καρδιολογική εξέταση 200,00 και άνω Παθολογική εξέταση, γενική ούρων, Τ.Κ.Ε. test κοπώσεως, γενική αίματος, σάκχαρο αίματος, κρεατινίνη, ουρία, Παθολογική εξέταση, γενική ούρων, Τ.Κ.Ε. γενική αίματος, σάκχαρο αίματος, κρεατινίνη, ουρία, γ-gt, SGOT, SGPT, γ-gt, SGOT, SGPT, χολερυθρίνη ουρικό οξύ, χοληστερίνη (ολική, LDL και HDL), τριγλυκερίδια, test AIDS ορού, χολερυθρίνη ορού, ουρικό οξύ, χοληστερίνη (ολική, LDL και HDL), τριγλυκερίδια, test AIDS και test κοπώσεως Διευκρινίσεις:. Όταν η κάλυψη των σοβαρών ασθενειών ζητείται με αίτηση η οποία περιέχει και νοσοκομειακό πρόγραμμα, ο προασφαλιστικός έλεγχος θα είναι αυτός που ορίζεται για τα νοσοκομειακά προγράμματα. 2. Όταν για την ασφάλιση σοβαρών ασθενειών ζητείται κεφάλαιο κάλυψης άνω των , ο προασφαλιστικός έλεγχος θα είναι όμοιος με αυτόν των νοσοκομειακών προγραμμάτων. 3. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε συμβεβλημένα με την εταιρία διαγνωστικά κέντρα για τα οποία υπάρχει απεσταλμένη επικαιροποιημένη κατάσταση σε όλα τα γραφεία του δικτύου. 4. Για το ελεύθερο δίκτυο αναλαμβάνει η Mednet με συγκεκριμένη διαδικασία την διεκπεραίωση των εξετάσεων. 6

17 Ο θεσμός της «συμμετοχής στα κέρδη» λειτουργεί στα προγράμματα βασικής ασφάλισης Ζωής που έχουν αποταμιευτικό χαρακτήρα. Δηλαδή στους συνδυασμούς των μικτών και της ισοβίου. Η Εταιρία από τα καταβαλλόμενα ετήσια ασφάλιστρα της βασικής ασφάλισης ζωής, αποθεματοποιεί το μεγαλύτερο μέρος τους, δημιουργώντας τα μαθηματικά αποθέματα. Ο τρόπος υπολογισμού και ο τρόπος επένδυσης των μαθηματικών αποθεμάτων καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η επένδυση των μαθηματικών αποθεμάτων μέσα σε κάθε ημερολογιακή χρονιά αποφέρει κάποια απόδοση την οποία ονομάζουμε «πρόσοδο από την επένδυση των μαθηματικών αποθεμάτων». Η πρόσοδος αυτή αντιστοιχεί σε ένα επιτόκιο πάνω στα μαθηματικά αποθέματα το οποίο ας ονομάσουμε «επιτόκιο απόδοσης μαθηματικών αποθεμάτων». Από το επιτόκιο αυτό αφαιρείται το τεχνικό επιτόκιο που είναι καθορισμένο από το νόμο καθώς επίσης και ποσοστό %, επιτόκιο που προορίζεται για κάλυψη μέρους των εξόδων της εταιρίας. Το υπόλοιπο που απομένει μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι η καθαρή απόδοση - κέρδος από τις επενδύσεις των μαθηματικών αποθεμάτων. Από αυτή ακριβώς τη καθαρή απόδοση η εταιρία μας δεσμεύεται ότι θα διανέμει στους ασφαλισμένους της κατ ελάχιστο το 95%. Πρέπει να σημειώσουμε ότι, επειδή οι ασφαλίσεις ζωής είναι μακροχρόνιες συμβάσεις, είναι αδύνατο να προβλεφθεί διαχρονικά το ύψος του επιτοκίου των επενδύσεων. Για το λόγο αυτό οι πίνακες των μερισμάτων είναι ενδεικτικοί. Κατά συνέπεια κανένα ποσό πέρα από το ασφαλισμένο κεφάλαιο δεν μπορεί να αναφερθεί στο ασφαλιστήριο. Το ποσό που δικαιούται κάθε ασφαλισμένος μπορεί: Να το εισπράττει κάθε χρόνο από την εταιρία Να το αφήνει στην εταιρία στον ειδικό λογαριασμό μερισμάτων, όπου θα ανατοκίζεται. Στην δεύτερη περίπτωση τα ετήσια μερίσματα θα ανατοκίζονται με το άθροισμα του επιτοκίου συμμετοχής και του τεχνικού. Για να εισπραχθεί το μέρισμα κάποιας χρήσης πρέπει το ασφαλιστήριο να έχει αποκτήσει αξία εξαγοράς. Ασφαλιστήρια που διεκόπησαν λόγω ακύρωσης, θανάτου, εξαγοράς ή λήξης δεν συμμετέχουν στην επόμενη διανομή μερισμάτων. 7

18 Στις περιπτώσεις δανειοδότησης συμβολαίων, το ποσό του δανείου θα αφαιρείται από το μαθηματικό τους απόθεμα και θα θεωρείται σαν επενδυόμενο ποσό, η απομένουσα διαφορά. Τα ελεύθερα ασφαλιστήρια εξακολουθούν να συμμετέχουν στα «κέρδη των επενδύσεων». ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ Για το ποσό του ετησίου ασφαλίστρου που καταβάλλει ο ασφαλισμένος για το ασφαλιστήριό του, κάθε τέλος του χρόνου η εταιρία εκδίδει βεβαίωση για φορολογική χρήση. 8

19 Η ασφάλιση αυτή προβλέπει τη πληρωμή του ασφαλισμένου κεφαλαίου, στους δικαιούχους σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου, οποτεδήποτε και αν συμβεί. Λειτουργία προγράμματος Μπορεί να συμπεριλάβει και προσθήκες Δεν υπάρχουν περιοριστικοί συσχετισμοί ανάμεσα στα κεφάλαια των προσθηκών και της βασικής ασφάλισης Έχει δικαίωμα εξαγοράς, ελευθεροποίησης και δανείου. Συμμετέχει στις προσόδους από την υπεραπόδοση των μαθηματικών αποθεμάτων. Ασφαλισιμότητα από 30 ημέρων - 65 ετών. Min κεφάλαιο ασφάλισης : Καθορισμένο κεφάλαιο:300 μόνο για τον κωδικό Ι83.Για να δοθεί το συγκεκριμένο κεφάλαιο θα πρέπει να έχει επιλεγεί τουλάχιστον μία εκ των Π59,Π60,Π6,Π62,Π64,Π63,Π03Α,Π00Α,Π0Α,Π04Α Max κεφάλαιο ασφάλισης : (Για κεφάλαιο άνω των απαιτείται αντασφαλιστική έγκριση). 9

20 Με την ασφάλιση αυτή η εταιρία είναι υποχρεωμένη να πληρώσει αμέσως το ασφαλισμένο κεφάλαιο στους δικαιούχους, μόνο αν ο ασφαλισμένος πεθάνει κατά τη διάρκεια της ασφάλισης. Όταν λήξει η ασφάλιση και ο ασφαλισμένος ζει, η εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη να πληρώσει κανένα ποσό. Λειτουργία προγράμματος Μπορεί να συμπεριλάβει και προσθήκες. Δεν υπάρχουν περιοριστικοί συσχετισμοί ανάμεσα στα κεφάλαια των προσθηκών και της βασικής ασφάλισης Δεν έχει δικαίωμα εξαγοράς, ελευθεροποίησης και δανείου. Δεν συμμετέχει στις προσόδους από την υπεραπόδοση των μαθηματικών αποθεμάτων. Ασφαλισιμότητα από 8-65 ετών Min.διάρκεια ασφάλισης: 0 έτη. Λήξη Βασικής Ασφάλισης στην ηλικία των 75 ετών. Min κεφάλαιο ασφάλισης : Max κεφάλαιο ασφάλισης : (Για κεφάλαιο άνω των απαιτείται αντασφαλιστική έγκριση). 20

21 Με την προσθήκη αυτή η εταιρία θα πληρώσει το ασφαλισμένο κεφάλαιο σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος έχει προσβληθεί από μία από τις καλυπτόμενες ασθένειες. Λειτουργία προγράμματος Ασφαλισιμότητα από 8 έως 55 ετών Λήξη της ασφάλισης στην ηλικία των 65 ετών. Η προσθήκη αυτή δίνεται με Ισόβιες & Απλή Βασική Ασφάλιση Min κεφάλαιο Max (Για κεφάλαιο άνω των απαιτείται έγκριση αντασφαλιστική ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ Το ετήσιο κόστος της προσθήκης για κάθε.000 Ασφαλισμένο Κεφάλαιο είναι: ΗΛΙΚΙΑ Καθαρά ασφάλιστρα ΑΝΤΡΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΑ.000 κεφάλαιο , , , , ,20 2

22 Με την προσθήκη αυτή η Εταιρία θα πληρώσει το ασφαλισμένο κεφάλαιο σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισμένου, από ατύχημα. Λειτουργία προγράμματος Δεν λειτουργεί συμψηφιστικά με τη Π04Α. Ασφαλισιμότητα από 8 μέχρι 60 χρονών και λήξη της ασφάλισης σε ηλικία 65 χρονών. Η προσθήκη αυτή δίνεται με Ισόβιες & Απλή Βασική Ασφάλιση Min κεφάλαιο ασφάλισης : Max κεφάλαιο ασφάλισης : (Για κεφάλαιο άνω των απαιτείται αντασφαλιστική έγκριση. ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ Το κόστος της προσθήκης αυτής είναι 0,90 ετησίως ανά.000 ασφαλισμένο κεφάλαιο. 22

23 Η Εταιρία θα απαλλάξει το Συμβαλλόμενο - Ασφαλισμένο από την υποχρέωση πληρωμής των ασφαλίστρων τόσο για τη Β.Α.Ζ. όσο και για τις προσθήκες του ασφαλιστηρίου σε περίπτωση μόνιμη ολικής ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια. Λειτουργία προγράμματος Ασφαλισιμότητα από 8 μέχρι 60 χρονών και διακοπή 65 χρονών. Σε περίπτωση που ο Συμβαλλόμενος είναι διαφορετικός από τον Ασφαλισμένο δεν θα δίδεται η προσθήκη αυτή. Δεν λειτουργεί σε περίπτωση Μ.Ο.Α για την προσθήκη :Π20 ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ Το κόστος υπολογίζεται στα συνολικά καθαρά ασφάλιστρα της Β.Α.Ζ και των προσθηκών ως εξής: Από 8-40 ετών 3% Από 4-60 ετών 4% 23

24 Η Εταιρία θα καλύψει την απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων της Β.Α.Ζ. και της προσθήκης σε περίπτωση: Θανάτου του Συμβαλλόμενου Ολικής και Μόνιμης Ανικανότητας για εργασία από Ατύχημα ή Ασθένεια. Λειτουργία προγράμματος Ασφαλισιμότητα από 8 60 ετών Λήξη στην ηλικία των 65 ετών του συμβαλλομένου ή με την συμπλήρωση του 30 ου έτους της ηλικίας του ασφαλισμένου. ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ Ηλικία Διάρκεια της Προσθήκης (σε έτη) Συμβ/νου ,0% 4,5% 5,0% 5,5% 6,3% ,4% 5,0% 5,7% 6,5% 7,7% ,8% 5,7% 7,0% 8,0% 9,7% ,5% 7,0% 9,0%,0% 3,3% ,5% 9,0% 2,0% 2,5% ,0% 2,0% 3,5% ,5% 3,5% 24

25 Η Εταιρία θα πληρώσει το ασφαλισμένο κεφάλαιο αν ο ασφαλισμένο γίνει μόνιμα και ολικά ανίκανος για εργασία από ατύχημα ή ασθένεια. Λειτουργία προγράμματος Ασφαλισιμότητα : 8 60 ετών Λήξη στην ηλικία των 65 ετών Η προσθήκη αυτή δίνεται με Ισόβιες & Απλή Βασική Ασφάλιση Min κεφ. ασφάλισης : Max κεφάλαιο ασφάλισης : (Για κεφάλαιο άνω των απαιτείται αντασφαλιστική έγκριση). ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ Το κόστος της προσθήκης για κάθε.000 Ασφαλισμένο Κεφάλαιο ετησίως είναι: Ηλικία Καθαρά ασφάλιστρα ΑΝΤΡΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΑ.000 κεφάλαιο 8-25, , , , , , , ,30 25

26 Η Εταιρία θα πληρώσει το ασφαλισμένο κεφάλαιο αν από ατύχημα: Ο ασφαλισμένος πεθάνει Πάθει μόνιμη ολική ανικανότητα για εργασία Πάθει μόνιμη μερική ανικανότητα (ποσοστό ανικανότητας βάσει πίνακα επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου) Λειτουργία προγράμματος Δεν λειτουργεί συμψηφιστικά με τη Π0Α. Η προσθήκη αυτή δίνεται με Ισόβιες & Απλή Βασική Ασφάλιση Ασφαλισιμότητα από 8-60 ετών Λήξη στην ηλικία των 65 ετών. Min κεφάλαιο ασφάλισης : Max κεφάλαιο ασφάλισης : (Για κεφάλαιο άνω των απαιτείται αντασφαλιστική έγκριση). ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ Το κόστος της προσθήκης για κάθε.000 Ασφαλισμένο Κεφάλαιο ετησίως είναι: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Β Γ Δ,75 2, 2,625 3,5 26

27 Η Εταιρία θα πληρώσει τα πραγματοποιηθέντα έξοδα, που μπορεί να δημιουργηθούν από τον κυρίως ασφαλισμένο μετά από ένα ατύχημα. Λειτουργία προγράμματος Για να δοθεί αυτή η προσθήκη πρέπει να υπάρχει στο Συμβόλαιο η προσθήκη Π04Α (ΘΑΜΑ). Το ασφαλισμένο ποσό υπολογίζεται επί του κεφαλαίου της Π04Α ίσο με το 5% ή 0% της προσθήκης Π04Α. Ελάχιστη παροχή είναι.000 Η ανώτατη παροχή είναι Το κεφάλαιο της Π04Α δύναται να είναι και >των σε περίπτωση που έχει επιλεγεί τo max. όριο της παρούσας προσθήκης. Ασφαλισιμότητα από 8-60 ετών Λήξη στην ηλικία των 65 ετών. ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ Το κόστος της προσθήκης για κάθε 000 ασφαλιζόμενης παροχής ετησίως είναι: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α & Β Γ & Δ 28 33,6 27

28 Η Εταιρία θα πληρώσει στον ασφαλισμένο και στα προστατευόμενα από αυτόν ασφαλισμένα μέλη της οικογενείας του το ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα, σε περίπτωση νοσηλείας τους, από ατύχημα ή ασθένεια. Επίσης για τον κυρίως ασφαλισμένο και τη σύζυγό του η εταιρία θα πληρώσει και το επίδομα ανάρρωσης. Το επίδομα ανάρρωσης πληρώνεται και στη περίπτωση που ο κυρίως ασφαλισμένος, είναι παιδί. Λειτουργία προγράμματος Ασφαλισιμότητα:30 ημερών έως 60 ετών Λήξη στην ηλικία των 65 ετών Από 4 ημερών έως 9 ετών, εάν ο ασφαλισμένος είναι προστατευόμενο μέλος. Για τα παιδιά (προστατευόμενα μέλη λήξη προσθήκης : 20 ετών(παράταση της προσθήκης έως 25 ετών εάν σπουδάζουν). Η παροχή δίδεται πάντα σε ακέραιο πολλαπλάσιο των 0 Δίνεται με Ισόβιες και Απλή Βασική ασφάλιση Ανώτατο ποσό κάλυψης 50 Δεν δίνεται με τις προσθήκες Π59,Π60,Π6,Π62 ακόμα και σε διαφορετικά σ/α 28

29 Με την προσθήκη αυτή η Εταιρία παρέχει σε 24ωρη βάση στον κυρίως Ασφαλισμένο και στα προστατευόμενα ασφαλισμένα μέλη ιατρική βοήθεια συνεπεία ατυχήματος ή ασθενείας όταν: Ο Ασφαλισμένος δεν είναι σε θέση να μεταβεί στο γιατρό. Μετακινείται ή ταξιδεύει οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό πλην της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και Αλβανίας. Λειτουργία προγράμματος Δίνεται υποχρεωτικά με τις προσθήκες Π59,Π60,Π6,Π62 Δεν λειτουργεί η προσθήκη, Π72,Π74Α. Δεν απαιτούνται ιατρικές εξετάσεις. Ασφαλισιμότητα από 30 ημερών έως 60 ετών. Ασφ/νος ανήλικος ή ως προστατευόμενο μέλος από (30 ημερών έως 7 ετών). Λήξη προσθήκης: 25 ετών Λήξη προθήκης για τον ασφαλισμένο ενήλικα & για τον/την σύζυγο στα 65 έτη. Παράταση της προσθήκης και πέραν των 65 ετών σε περίπτωση που παρατείνεται ισοβίως η αντίστοιχη νοσοκομειακή προσθήκη ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ Τα ετήσια καθαρά ασφάλιστρα της προσθήκης αυτής είναι 23,48, για τον κυρίως ασφαλισμένο (τον σύζυγο ή την σύζυγο) καθώς και για ολόκληρη την υπόλοιπη οικογένεια, ανεξάρτητα από τον αριθμό των προστατευόμενων μελών της. 29

30 Η Εταιρία με την προσθήκη αυτή ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη, είναι υποχρεωμένη σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στον Πίνακα Παροχών, να πληρώσει, εφόσον το Συμβόλαιο είναι σε ισχύ, για κάθε περίπτωση νοσηλείας, τα πραγματοποιηθέντα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης του κυρίως Ασφαλισμένου και των εξαρτωμένων μελών της οικογένειάς του, εφόσον αυτά είναι ασφαλισμένα με την παρούσα, συνεπεία ατυχήματος ή ασθενείας, καθώς και την κάλυψη άλλων ιατρικών υπηρεσιών όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα Παροχών. Ασφαλισιμότητα : Για την προσθήκη Π59(ΕΝΗΛΙΚΕΣ) από 8 ετών μέχρι 60 ετών για τον κυρίως ασφαλισμένο & τo εξαρτώμενo μέλoς (σύζυγος). Σε περίπτωση ενήλικα φοιτητή θα ασφαλίζεται με ατομικό ασφαλιστήριο με την Π59. Για την προσθήκη Π60(ΑΝΗΛΙΚΟΙ) ασφαλισιμότητα από 30 ημερών έως 7 ετών ως κυρίως ασφαλισμένοι ή ως εξαρτώμενα μέλη Λήξη προσθήκης : 65 ετών & 25 ετών για τα παιδιά είτε ως κυρίως ασφαλισμένοι είτε ως εξαρτώμενα μέλη Λειτουργία προγράμματος Η προσθήκη αυτή δίδεται με τις Ισόβιες & Απλή Βασική ασφάλιση Οικογενειακές εκπτώσεις : 5% έκπτωση για τον κυρίως ασφαλισμένο και τον/την σύζυγο για το κάθε μέλος Ισοβιότητα παροχής (ΕΝΗΛΙΚΕΣ): Απαραίτητη προϋπόθεση η 5ετής συνεχής ασφάλιση από την ηλικία των 60 έως 65 ετών και ισχύει μόνο με τα ισόβια προγράμματα βασικής ασφάλισης Απαλλαγές παροχής : 0, 4000 Ανώτατο όριο κάλυψης : Θέση νοσηλείας :Δίκλινο, Μονόκλινο,Lux,Suite Ελεύθερη επιλογή ποσού απαλλαγής και θέσης νοσηλείας για τον κάθε ασφαλισμένο με το ίδιο νοσοκομειακό πρόγραμμα στο ίδιο ασφαλιστήριο Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη ασφάλιση παρέχεται στο ίδιο ή σε διαφορετικό ασφαλιστήριο η προσθήκη Π64(Ν.Ε) Σε περίπτωση που το εξαρτώμενο μέλος είναι ανήλικο παιδί παρέχεται η νοσοκομειακή προσθήκη Π60 30

31 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΘΕΣΗ SUITE ή LUX ή A ή B Για τις παρακάτω κατηγορίες παροχών, το ανώτατο όριο κάλυψης, κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας είναι στο οποίο συνυπολογίζονται όλες ανεξαιρέτως οι καλυπτόμενες κατηγορίες δαπανών, παράλληλα δε τηρούνται και τα παρακάτω επιμέρους όρια (ποσοστιαία και ποσοτικά) ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 365 ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : α) ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΡΟΦΗ β) ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ γ) ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ δ) ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ι.ειδικα ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ιι.προσθετικα ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ α.με ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ β.χωρισ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Β.ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ α)δωματιο-τροφη β)λοιπα ΕΞΟΔΑ 2. ΑΜΟΙΒΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ 3. ΘΕΡΑΠΩΝ ΙΑΤΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Για θεραπεία εσωτερικής ή ημερησίας νοσηλείας και Μονάδα εντατικής θεραπείας 4. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑ ΕΝΤΟΣ Ν.Ι. Ανώτατο όριο 45 ημέρες κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας 5. ΝΟΣΟΚΟΜΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Ανώτατο όριο 30 ημέρες κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας 6. ΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ α. Μικρές χειρουργικές επεμβάσεις β. Θεραπεία εκτάκτων περιστατικών γ. Ειδικά καλυπτόμενες διαγνωστικές εξετάσεις/ιατρικές πράξεις ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ποσοστό Κάλυψης 00% 00% 00% 00% 00% 00% 60% 80% 80% 00% 00% Έως Έως ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ α. ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (Ν.Π.Δ.Δ.) (χωρίς καμία απαίτηση αποζημίωσης) β. ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (χωρίς καμία απαίτηση αποζημίωσης) 300 έως 0 ημέρες κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας 300 έως 5 ημέρες κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας 8.ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ Κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας 9. ΕΞΟΔΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ, ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ (κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας Έως για χρονικό διάστημα που ξεκινά 45 ημέρες πριν από την νοσηλεία & λήγει 60 ημέρες μετά από αυτή 0. ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

32 Σημείωση : Στο εξωτερικό η κάλυψη θα είναι :. Ανώτατο όριο κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας 2. Δωμάτιο Τροφή : Έως.200 ημερησίως 3. Λοιπά Έξοδα 00% σε νοσοκομείο εντός της Ε.Ε & συμβεβλημένο νοσοκομείο εντός και εκτός της Ε.Ε & 80% σε εκτός της Ε.Ε και μη συμβεβλημένο νοσοκομείο 4. Αμοιβές χειρουργού /αναισθησιολόγου: 00% 32

33 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΘΕΣΗ SUITE ή LUX ή A ή B Για τις παρακάτω κατηγορίες παροχών, το ανώτατο όριο κάλυψης, κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας είναι στο οποίο συνυπολογίζονται όλες ανεξαιρέτως οι καλυπτόμενες κατηγορίες δαπανών, παράλληλα δε τηρούνται και τα παρακάτω επιμέρους όρια (ποσοστιαία και ποσοτικά) ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 365 ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : α) ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΡΟΦΗ β) ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ γ) ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ δ) ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ι.ειδικα ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ιι.προσθετικα ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ α.με ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ β.χωρισ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Β.ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ α)δωματιο-τροφη β)λοιπα ΕΞΟΔΑ 2. ΑΜΟΙΒΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ 3. ΘΕΡΑΠΩΝ ΙΑΤΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Για θεραπεία εσωτερικής ή ημερησίας νοσηλείας και Μονάδα εντατικής θεραπείας 4. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑ ΕΝΤΟΣ Ν.Ι. Ανώτατο όριο 45 ημέρες κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας 5. ΝΟΣΟΚΟΜΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Ανώτατο όριο 30 ημέρες κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας 6. ΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ α. Μικρές χειρουργικές επεμβάσεις β. Θεραπεία εκτάκτων περιστατικών γ. Ειδικά καλυπτόμενες διαγνωστικές εξετάσεις/ιατρικές πράξεις ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ποσοστό Κάλυψης 00% 00% 00% 00% 00% 00% 60% 00% 00% 00% 00% Έως Έως ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ α. ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (Ν.Π.Δ.Δ.) (χωρίς καμία απαίτηση αποζημίωσης) β. ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (χωρίς καμία απαίτηση αποζημίωσης) 300 έως 0 ημέρες κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας 300 έως 5 ημέρες κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας 8.ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ Κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας 9. ΕΞΟΔΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ, ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ (κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας Έως για χρονικό διάστημα που ξεκινά 45 ημέρες πριν από την νοσηλεία & λήγει 60 ημέρες μετά από αυτή 0. ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 0 33

34 Σημείωση : Στο εξωτερικό η κάλυψη θα είναι : 5. Ανώτατο όριο κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας 6. Δωμάτιο Τροφή : Έως.200 ημερησίως 7. Λοιπά Έξοδα 00% σε νοσοκομείο εντός της Ε.Ε & συμβεβλημένο νοσοκομείο εντός και εκτός της Ε.Ε & 80% σε εκτός της Ε.Ε και μη συμβεβλημένο νοσοκομείο 8. Αμοιβές χειρουργού /αναισθησιολόγου: 00% 34

35 Η Εταιρία με την προσθήκη αυτή ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη, είναι υποχρεωμένη σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στον Πίνακα Παροχών, να πληρώσει, εφόσον το Συμβόλαιο είναι σε ισχύ, για κάθε περίπτωση νοσηλείας, τα πραγματοποιηθέντα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης του κυρίως Ασφαλισμένου και των εξαρτωμένων μελών της οικογένειάς του, εφόσον αυτά είναι ασφαλισμένα με την παρούσα, συνεπεία ατυχήματος ή ασθενείας, καθώς και την κάλυψη άλλων ιατρικών υπηρεσιών όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα Παροχών. Ασφαλισιμότητα : Για την προσθήκη Π6(ΕΝΗΛΙΚΕΣ) από 8 ετών μέχρι 60 ετών για τον κυρίως ασφαλισμένο & τo εξαρτώμενo μέλoς (σύζυγος). Σε περίπτωση ενήλικα φοιτητή θα ασφαλίζεται με ατομικό ασφαλιστήριο με την Π6. Για την προσθήκη Π62(ΑΝΗΛΙΚΟΙ) ασφαλισιμότητα από 30 ημερών έως 7 ετών ως κυρίως ασφαλισμένοι ή ως εξαρτώμενα μέλη Λήξη προσθήκης : 65 ετών & 25 ετών για τα παιδιά είτε ως κυρίως ασφαλισμένοι είτε ως εξαρτώμενα μέλη Λειτουργία προγράμματος Η προσθήκη αυτή δίδεται με τις Ισόβιες & Απλή Βασική ασφάλιση Οικογενειακές εκπτώσεις : 5% έκπτωση για τον κυρίως ασφαλισμένο και τον/ την σύζυγο για το κάθε μέλος. Ισοβιότητα παροχής (ΕΝΗΛΙΚΕΣ): Απαραίτητη προϋπόθεση η 5ετής συνεχής ασφάλιση από την ηλικία των 60 έως 65 ετών και ισχύει μόνο με τα ισόβια προγράμματα βασικής ασφάλισης Απαλλαγές παροχής : 0, 500 Ανώτατο όριο κάλυψης : Θέση νοσηλείας :Τρίκλινο,Δίκλινο, Μονόκλινο Ελεύθερη επιλογή ποσού απαλλαγής και θέσης νοσηλείας για τον κάθε ασφαλισμένο με το ίδιο νοσοκομειακό πρόγραμμα στο ίδιο ασφαλιστήριο Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη ασφάλιση παρέχεται στο ίδιο ή σε διαφορετικό ασφαλιστήριο η προσθήκη Π64(Ν.Ε) Σε περίπτωση που το εξαρτώμενο μέλος είναι ανήλικο παιδί παρέχεται η νοσοκομειακή προσθήκη Π62 35

36 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΘΕΣΗ A ή B ή Γ Για τις παρακάτω κατηγορίες παροχών, το ανώτατο όριο κάλυψης, κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας είναι στο οποίο συνυπολογίζονται όλες ανεξαιρέτως οι καλυπτόμενες κατηγορίες δαπανών, παράλληλα δε τηρούνται και τα παρακάτω επιμέρους όρια (ποσοστιαία και ποσοτικά) ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 365 ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : α) ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΡΟΦΗ β) ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ γ) ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ δ) ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ι.ειδικα ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ιι.προσθετικα ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ α.με ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ β.χωρισ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Β.ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ α)δωματιο-τροφη β)λοιπα ΕΞΟΔΑ 2. ΑΜΟΙΒΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ -Πολύ μικρή επέμβαση -Μικρή επέμβαση -Μεσαία επέμβαση -Μεγάλη επέμβαση -Βαρεία επέμβαση -Εξαιρετικώς Βαρεία επέμβαση -Ειδική επέμβαση ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Χειρουργός Αναισθησιολόγος Έως 220, Έως 650, Έως.300,00 520,00 Έως 2.50, Έως 2.670,00 860,00 Έως 3.800,00.00,00 Έως 5.350,00.350,00 Ποσοστό Κάλυψης 00% 00% 00% 00% 00% 00% 60% 00% 00% 00% 3. ΘΕΡΑΠΩΝ ΙΑΤΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Για θεραπεία εσωτερικής ή ημερησίας νοσηλείας και Μονάδα εντατικής θεραπείας 4. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑ ΕΝΤΟΣ Ν.Ι. Ανώτατο όριο 45 ημέρες κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας 5. ΝΟΣΟΚΟΜΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Ανώτατο όριο 30 ημέρες κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας 6. ΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ α. Μικρές χειρουργικές επεμβάσεις β. Θεραπεία εκτάκτων περιστατικών γ. Ειδικά καλυπτόμενες διαγνωστικές εξετάσεις/ιατρικές πράξεις 7. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ α. ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (Ν.Π.Δ.Δ.) (χωρίς καμία απαίτηση αποζημίωσης) β. ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (χωρίς καμία απαίτηση αποζημίωσης) 8.ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ Κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας 9. ΕΞΟΔΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ, ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ (κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση 00% Έως Έως έως 0 ημέρες κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας 300 έως 5 ημέρες κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας Έως για χρονικό διάστημα που ξεκινά 45 ημέρες πριν από την νοσηλεία & λήγει 60 ημέρες μετά από αυτή 36

37 νοσηλείας 0. ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 0 Σημείωση : Στο εξωτερικό η κάλυψη θα είναι : 9. Ανώτατο όριο κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας 0. Δωμάτιο Τροφή : Έως.200 ημερησίως. Λοιπά Έξοδα 00% σε νοσοκομείο εντός της Ε.Ε & συμβεβλημένο νοσοκομείο εντός και εκτός της Ε.Ε & 80% σε εκτός της Ε.Ε και μη συμβεβλημένο νοσοκομείο 2. Αμοιβές χειρουργού /αναισθησιολόγου: 00% 37

38 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΘΕΣΗ A ή B ή Γ Για τις παρακάτω κατηγορίες παροχών, το ανώτατο όριο κάλυψης, κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας είναι στο οποίο συνυπολογίζονται όλες ανεξαιρέτως οι καλυπτόμενες κατηγορίες δαπανών, παράλληλα δε τηρούνται και τα παρακάτω επιμέρους όρια (ποσοστιαία και ποσοτικά) ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 365 ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : α) ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΡΟΦΗ β) ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ γ) ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ δ) ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ι.ειδικα ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ιι.προσθετικα ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ α.με ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ β.χωρισ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Β.ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ α)δωματιο-τροφη β)λοιπα ΕΞΟΔΑ 2. ΑΜΟΙΒΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ -Πολύ μικρή επέμβαση -Μικρή επέμβαση -Μεσαία επέμβαση -Μεγάλη επέμβαση -Βαρεία επέμβαση -Εξαιρετικώς Βαρεία επέμβαση -Ειδική επέμβαση ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Χειρουργός Αναισθησιολόγος Έως 220, Έως 650, Έως.300,00 520,00 Έως 2.50, Έως 2.670,00 860,00 Έως 3.800,00.00,00 Έως 5.350,00.350,00 Ποσοστό Κάλυψης 00% 00% 00% 00% 00% 00% 60% 80% 80% 00% 3. ΘΕΡΑΠΩΝ ΙΑΤΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Για θεραπεία εσωτερικής ή ημερησίας νοσηλείας και Μονάδα εντατικής θεραπείας 4. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑ ΕΝΤΟΣ Ν.Ι. Ανώτατο όριο 45 ημέρες κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας 5. ΝΟΣΟΚΟΜΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Ανώτατο όριο 30 ημέρες κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας 6. ΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ α. Μικρές χειρουργικές επεμβάσεις β. Θεραπεία εκτάκτων περιστατικών γ. Ειδικά καλυπτόμενες διαγνωστικές εξετάσεις/ιατρικές πράξεις 7. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ α. ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (Ν.Π.Δ.Δ.) (χωρίς καμία απαίτηση αποζημίωσης) β. ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (χωρίς καμία απαίτηση αποζημίωσης) 8.ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ Κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας 9. ΕΞΟΔΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ, ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 00% Έως Έως έως 0 ημέρες κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας 300 έως 5 ημέρες κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας Έως για χρονικό διάστημα που ξεκινά 45 ημέρες πριν από την νοσηλεία & λήγει 60 ημέρες μετά από αυτή 38

39 (κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας 0. ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 500 Σημείωση : Στο εξωτερικό η κάλυψη θα είναι : 3. Ανώτατο όριο κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας 4. Δωμάτιο Τροφή : Έως.200 ημερησίως 5. Λοιπά Έξοδα 00% σε νοσοκομείο εντός της Ε.Ε & συμβεβλημένο νοσοκομείο εντός και εκτός της Ε.Ε & 80% σε εκτός της Ε.Ε και μη συμβεβλημένο νοσοκομείο 6. Αμοιβές χειρουργού /αναισθησιολόγου: 00% 39

40 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ Παρακέντηση κύστης Διάνοιξη δοθιήνος Παρακέντηση αιμάρθρου Κρεατοελιές, ακροχορδώνες, σπίλοι Μερική εξόνυξη Αφαίρεση κριθής ή χαλάζιου Παρακέντηση υδροκήλης Αφαίρεση κύστης ουροποιητικού (ενδοσκ.) Καλοήθεις όγκοι όρχεων Κάταγμα κλείδας ή οστών του καρπού Υποσκληρίδιο αιμάτωμα Εξαίρεση σιελογόνου αδένος Τεταρτεκτομή μαστού Πολύπους ορθού Πρόσθια ή οπίσθια κολπορραφή Γλαύκωμα Σκωληκοειδεκτομή Μερική κυστεκτομή Ωοθηκεκτομή-Σαλπιγγεκτομή Οστεοτομία Βιοψία όγκων εγκεφάλου Θυρεοειδεκτομή (ολική ή μερική) Νεφρεκτομή Ολική προστατεκτομή (ανοικτή) Αρθρόδεση ώμου-ισχίου-γόνατος Ανεύρυσμα Εγκεφάλου Ολική πνευμονεκτομή Εγχείρηση ανοικτής καρδιάς Ολική κυστεκτομή Αρθροπλαστική ώμου Όγκοι νωτιαίου μυελού ή μηνίγγων Ανάταξη κατάγματος κρανίου Αγγειακή δυσπλασία εγκεφάλου Πολύ Μικρή Πολύ Μικρή Πολύ Μικρή Πολύ Μικρή Πολύ Μικρή Μικρή Μικρή Μικρή Μικρή Μικρή Μεσαία Μεσαία Μεσαία Μεσαία Μεσαία Μεγάλη Μεγάλη Μεγάλη Μεγάλη Μεγάλη Βαρεία Βαρεία Βαρεία Βαρεία Βαρεία Εξ. Βαρεία Εξ. Βαρεία Εξ. Βαρεία Εξ. Βαρεία Εξ. Βαρεία Ειδική Ειδική Ειδική 40

41 Με την προσθήκη αυτή η Εταιρία καταβάλει το ποσό που αναγράφεται στον «πίνακα χειρουργικών επεμβάσεων και ποσών Ασφαλίσματος» (χειρουργικό επίδομα), ανάλογα με τη χειρουργική επέμβαση στην οποία θα υποβληθεί ο Ασφαλισμένος σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα, συνεπεία ασθενείας ή ατυχήματος. Ασφαλισιμότητα : Από 2 έως 60 ετών. (παιδιά προστατευόμενα μέλη από ηλικίας 2 έως 24 ετών). Λήξη προσθήκης : 65 ετών Λήξη προσθήκης (για παιδιά ως προστατευόμενα μέλη): 25 ετών Λειτουργία προγράμματος Η προσθήκη αυτή δίδεται με τις ισόβιες και απλή βασική ασφάλιση Η παρούσα προσθήκη παρέχεται ισοβίως με την προϋπόθεση ότι, ο συμπληρώσας το 65ο έτος της ηλικίας του παρέμενε ασφαλισμένος συνεχώς για ολόκληρο το διάστημα της αμέσως προηγούμενης 5ετίας. Η ισοβιότητα της παροχής ισχύει μόνο όταν η επιλογή της Β.Α.Ζ. είναι ισοβίου διάρκειας Η κάλυψη μπορεί να δοθεί σε εξαρτώμενο μέλος νοσοκομειακού προγράμματος χωρίς να είναι απαραίτητο να καλυφθεί με την ίδια παροχή και ο κυρίως ασφαλισμένος 4

Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 132. ΘΕΜΑ : «Safe Family» & «Safe Life»

Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 132. ΘΕΜΑ : «Safe Family» & «Safe Life» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ UNDERWRITING & ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 132 ΘΕΜΑ : «Safe Family» & «Safe Life» Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2007 Η εταιρία στα πλαίσια της αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33 Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24, Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Σπύρος Γεωργιάδης Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γραφείο Πωλήσεων DSF 581 Δ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδος Κεντρικά Γραφεία Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων No Αρ. Συμβολαίου Συμβαλλόμενος ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Allianz (fij) Μ'αυτή την Πρόσθετη Πράξη, η

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ )

Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ( ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΞ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚ Ιατρικές Συµβουλές Απεριόριστα Απεριόριστα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23 ΑΡΘΡΟ 1ο : ΟΡΙΣΜΟΙ «ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ»:Το κεφάλαιο επιβίωσης και το κεφάλαιο θανάτου όπου: α. «Κεφάλαιο επιβίωσης» είναι το ποσό της μηνιαίας σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Για τα μέλη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι, Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Συν/φοι, 27/10/2014 Οι συνεχείς κυβερνητικές επιθέσεις, με τις μεγάλες και δυσβάστακτες περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις, με τις συνεχείς ανατιμήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Παροχές Ασφαλισμένων ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Παροχές Ασφαλισμένων ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σε περίπτωση παραπεμπτικού από ιδιώτη ιατρό η χρέωση θα γίνεται με τιμές ΦΕΚ. Σε περίπτωση παραπεμπτικού από ιατρό ΕΟΠΥΥ (η δυνατότητα συνταγογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 361 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Θέμα: Έντυπο πληροφοριών για τις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ Γενικοί Όροι του Παραρτήματος Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αριθ. 403 ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4261/2014 Σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Αθήνα, 11.2.2015 Αριθ. πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Β/1749 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)).

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) Τμήμα Εσόδων Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ6/1/8858/31-1-2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4 Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 412 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014 Θέμα: Έντυπο πληροφοριών για τις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερωτήσεις & Απαντήσεις Ημερ.: 10 / 09 / 2015 Ερωτήσεις & Απαντήσεις Α. Ακυρώσεις Ισχύς συμβολαίων Τι ισχύει για τις ακυρώσεις συμβολαίων μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας; Οι τράπεζες είναι πλέον ανοιχτές και οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ Άρθρο 1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Η παρούσα ασφάλιση συνάπτεται σύµφωνα µε: την ισχύουσα Ασφαλιστική Νοµοθεσία, τις ασφαλιστικές παροχές και τα εγκεκριµένα τιµολόγια, τους παρόντες

Διαβάστε περισσότερα

Αντισυμβαλλόμενος : ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Hμ.Γέννησης : 22/ 4/1976 Ηλικία : 35 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΖΩΗΣ

Αντισυμβαλλόμενος : ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Hμ.Γέννησης : 22/ 4/1976 Ηλικία : 35 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΖΩΗΣ American Life Insurance Company Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Η American Life Insurance Company είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 1. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ α. Οδηγίες συµπλήρωσης Αίτησης-Υπεύθυνης ήλωσης Η αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Το Anytime Health First Care σας προσφέρει την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών για επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Εξωνοσοκοµειακών προγραµµάτων

Εξωνοσοκοµειακών προγραµµάτων Συνοπτική παρουσίαση Εξωνοσοκοµειακών προγραµµάτων Κωδ:30410, 30411, 30412 Ετησίως Ανανεούµενης ιάρκειας Πρόγραµµα ιαγνωστικών Εξετάσεων κωδ:30410 Προγραµµατα Εξωνοσοκοµεια κωδ:30412, 30413 Ειδικά θέµατα

Διαβάστε περισσότερα

«Η θεωρία του οικονομικού underwriting» Τάσος Γαρυφαλλάκης Underwriter Ζωής & Υγείας Αξίωμα ΕΠΕ

«Η θεωρία του οικονομικού underwriting» Τάσος Γαρυφαλλάκης Underwriter Ζωής & Υγείας Αξίωμα ΕΠΕ «Η θεωρία του οικονομικού underwriting» Τάσος Γαρυφαλλάκης Underwriter Ζωής & Υγείας Αξίωμα ΕΠΕ Θέματα Τι είναι το οικονομικό underwriting Συχνές παρανοήσεις Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες Γιατί γίνεται το

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Νέο Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Προσωπικού / Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Θέμα: Νέο Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Προσωπικού / Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Αθήνα, 15.02.2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Κατηγορία : Προσωπικό Αριθμός : 3973 Αριθμός : 361 Θέμα: Νέο Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Προσωπικού / Συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Team Spirit. Για ομάδες με ισχυρούς δεσμούς.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Team Spirit. Για ομάδες με ισχυρούς δεσμούς. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Team Spirit Για ομάδες με ισχυρούς δεσμούς. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Team Spirit Το ανθρώπινο δυναμικό σε πρώτο πλάνο! Το ανθρώπινο δυναμικό είναι το σημαντικότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE ΑΣΦΑΛΙΣΤΉΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί Όροι, οι Ειδικοί Κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Παροχές Ομίλου Ευρωκλινικής προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής και τα μέλη των οικογενειών τους

Θέμα : Παροχές Ομίλου Ευρωκλινικής προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής και τα μέλη των οικογενειών τους ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς: Τις Επιθεωρήσεις και τις Λοιπές Μονάδες Παραγωγής Τις Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Τα Υποκαταστήματα, τους Περιφερειακούς Τομείς Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/36/484559 ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία.

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ: - Τις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες - Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011 ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση διαχείρισης των αποζημιώσεων των Ομαδικών Συμβολαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων»

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» ΑΔΑ :Β4344691ΩΓ-ΖΗΨ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

Δ) Οι δικαιούχοι του Προγράμματος "Χρυσή Υγεία" δικαιούνται μετά

Δ) Οι δικαιούχοι του Προγράμματος Χρυσή Υγεία δικαιούνται μετά Α) Μέσω του συνεργαζόμενου Συντονιστικού Κέντρου 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, δυνατότητα να κλείνονται ραντεβού με τις κλινικές και να παρέχονται ιατρικές συμβουλές ή να λαμβάνονται γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.)

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Σε άτομα μέχρι την ηλικία των 64 ετών που αγοράζουν ασφαλιστικό σχέδιο ζωής. Κάλυψη σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ. Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε,

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ. Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε, ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Η Εταιρία Ιδρύθηκε το 1980 από την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» Το 1986 αποφασίσθηκε ο διαχωρισμός του Κλάδου Ζωής από τον Κλάδο Ζημιών, ο οποίος αποτέλεσε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών.

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2639/98 (ΦΕΚ 205/2.9.98 τ.α) σχετικά με τη «Ρύθμιση εργασιοικών

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ. «Bonjour Primary»

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ. «Bonjour Primary» Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ «Bonjour Primary» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Παροχές Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης Σε συνεργασία µε τα ακόλουθα ιδρύµατα του Οµίλου ΥΓΕΙΑ: 1..Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών.

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. 3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. Θεσμικό πλαίσιο: Ν.Δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149/Α ), Υ.Α. αριθμ. Γ6/8645/1974, άρθρο 44 του Ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158/Α

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! Τα νέα δεδομένα στην υγεία Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρώπη (41%). Πάνω από 2 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχιτεκτονική των προγραμμάτων - MEDICARE

Η αρχιτεκτονική των προγραμμάτων - MEDICARE Η αρχιτεκτονική των προγραμμάτων - MEDICARE Τα 3 επίπεδα προγραμμάτων FREEDOM OPTIMUM Ο πελάτης έχει πλήρη ελευθερία στην ασφάλιση υγείας To υψηλότερο επίπεδο παροχών Ασφάλιστρο αντίστοιχο των παροχών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ PENSION PLAN ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την Ισχύουσα Νομοθεσία και όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Προς Τα Συµβαλλόµενα ΛΕΑ. Κοιν. Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής των ΛΕΑ Prudential ΕΠΕ, κον Α. ούµα. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2013

Προς Τα Συµβαλλόµενα ΛΕΑ. Κοιν. Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής των ΛΕΑ Prudential ΕΠΕ, κον Α. ούµα. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2013 Προς Τα Συµβαλλόµενα ΛΕΑ Κοιν. Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής των ΛΕΑ Prudential ΕΠΕ, κον Α. ούµα Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2013 Θέµα : ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΑ - GL / 60000540 ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ.

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ. ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΙΤΩΝ Δ..ΙΙ..Ε.Κ.--..ΙΙ..ΙΙ..Ε.Κ.. ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΙΖΕΤΑΙΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές

Διαβάστε περισσότερα

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας!

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Medical Safety Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! - Έχετε φανταστεί ένα ολόκληρο μηχανισμό προηγμένων υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης σχεδιασμένο από εσάς και προσαρμοσμένο

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.α, διαβιβάζονται τα εξής: β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού,

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.α, διαβιβάζονται τα εξής: β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού, Άρθρο 1 Πληροφορίες από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών, ιδρύματα πληρωμών, Ελληνικά Ταχυδρομεία και Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αγαπητοί Ασφαλισμένοι Οι σελίδες που ακολουθούν περιέχουν περίληψη των όρων του συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης που υπέγραψε ο εργοδότης σας με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ» Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα 1 Οκτωβρίου 2012 Αριθμ. Πρωτ. Γ 99/6 Βαθμός Προτ/τας. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

α) Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α /23.07.2013).

α) Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α /23.07.2013). Αριθμ. ΠΟΛ. 1011/2014-ΦΕΚ 8/Β/8.1.2012 Καθορισμός του τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α Τηλέφωνο : 210-5285598 fax : 210-5285599 e-mail : esoda@oaee.gr Κοιν: Η.ΔΙ.ΚΑ ΑΕ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α Τηλέφωνο : 210-5285598 fax : 210-5285599 e-mail : esoda@oaee.gr Κοιν: Η.ΔΙ.ΚΑ ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Οργανισμός OAEE Ασφάλισης Αθήνα, 24/02/2014 Ελευθέρων Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ19/11/299023 Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στην περίπτωση αυτή δεν έχετε παρά να καλέσετε το Συντονιστικό Κέντρο στο τηλέφωνο 14 501.

Στην περίπτωση αυτή δεν έχετε παρά να καλέσετε το Συντονιστικό Κέντρο στο τηλέφωνο 14 501. Αθήνα, 5 Ιουνίου 2012 ΑΠ : 96 ΠΡΟΣ : Αρχές Εξωτερικού & Γραφεία ΟΕΥ Δ/νσεις Κ.Υ. Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχοντας γίνει αποδέκτες θετικών σχολίων για το Πόρισμα της Ομάδος Εργασίας για την εύρεση Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1 9 7 6 Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας www.interamerican.gr ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Επάγγελμα Έτη άσκησης επαγγέλματος Οικείο Επιμελητήριο Ημερομηνία γέννησης Αριθμός ταυτότητας ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθμός Προσωπικού Ταμεία κύριας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 +

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 + ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 + 1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου (χορηγείται από την υπηρεσία). Σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια!

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! Το ομαδικό σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Π.Ο.Ε.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή... 01. Είσοδος στο IRIS... 01. Επιλογή Πεδίου Ασφάλισης... 02

Εισαγωγή... 01. Είσοδος στο IRIS... 01. Επιλογή Πεδίου Ασφάλισης... 02 Εισαγωγή... 01 Είσοδος στο IRIS... 01 Επιλογή Πεδίου Ασφάλισης... 02 Προσφορά Ασφάλισης Αυτοκινήτων... 03 Καταχώρηση Στοιχείων Ασφάλισης... 03 Επιλογή Καλύψεων... 04 Δημιουργία Προσφοράς και Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 9 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/22.01.2015 (θέμα 7 Α) Απόφαση Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.) Ημερομηνία Έκδοσης: Δεκέμβριος 2012 Ενημερωτικό Φυλλάδιο Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16 / 12/ 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Προτού Ασφαλιστείτε. Ενημερωτικό Έντυπο

Προτού Ασφαλιστείτε. Ενημερωτικό Έντυπο Προτού Ασφαλιστείτε Ενημερωτικό Έντυπο > Προτού Ασφαλιστείτε ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 5 2. Γενικές Πληροφορίες για την EuroLife Ltd 5 3. Γενικά για τα Ασφαλιστικά Σχέδια 5 3.1 Βασικά Σχέδια και Επιπρόσθετα

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'-Β' Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Ευθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: παρακάτω Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που χάριν συντομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ AΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισμένου και προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Νιώστε ασφαλείς από τα απρόοπτα της ζωής! Τα απρόοπτα είναι μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2009 INTERAMERICAN ΖΩΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2009 INTERAMERICAN ΖΩΗΣ Προς Από Συνεργαζόµενους Μεσίτες & Πράκτορες Γενική ιεύθυνση ΖΩΗΣ Ηµεροµηνία ευτέρα 18 Μαΐου 2009 ΘΕΜΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ INTERAMERICAN «CAPITAL» Κοινοποίηση κ.κ. Γ. Κώτσαλο, Γ. Μαυρέλη, C. Mousinho,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 1/1/2009.»

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 1/1/2009.» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 27/4/2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ48/ 36 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Πληροφορίες: Κ. Νικολοπούλου Αριθ. Τηλεφώνου:

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Medicare Generation Next ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον Κυρίως Ασφαλισμένο και τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

1.ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 2335/95)

1.ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 2335/95) ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση στον Κλάδο Παροχών Ασθενείας σε είδος του ΙΚΑ των ανέργων που παρακολουθούν τα επιδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης» Σχετ. εγκύκλιος: 31/6

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ, 20/02/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους 1. Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια ασκήσεως του κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ4Θ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Σύμφωνα με τους γενικούς όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου υγείας, η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών " Η ΕΘΝΙΚΗ ", στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 6/ 77267 Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI) Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1ο 4 ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 4 Άρθρο 2 Ο 4 ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 4 Άρθρο 3 ο 5 ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 5 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο.

Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο. Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο. Αγαπητό Μέλος Μετά από προτροπές πολλών μας μελών για δημιουργία προγράμματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης μας, είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 27 / 7 /2012 Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ KOIN: ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 27 / 7 /2012 Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ KOIN: ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 27 / 7 /2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ2/67/93170 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών.

Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών. Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Για Νοσηλεία με χρήση ιδιωτικής ασφάλειας και ταυτόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046

Διαβάστε περισσότερα