ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ Κ/Μ Ζ/Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ Κ/Μ Ζ/Ε."

Transcript

1 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ Κ/Μ Ζ/Ε. Οη πξνδηαγξαθέο αθνξνύλ ηελ πξνκήζεηα, ηεζζάξσλ (04) λέσλ θύξησλ κεραλώλ ηύπνπ ΜΑΝ D 2840 LE 401 ή ηζνδύλακσλ, δέθα (10) λέσλ ειεθηξνπαξαγσγώλ δεπγώλ ηύπνπ ONAN MD KAE jenset ή ηζνδύλακσλ, πέληε (05) λέσλ ειεθηξνπαξαγσγώλ δεπγώλ ηύπνπ IVECO AIFO 8061 M 1210 ή ηζνδύλακσλ, νθηώ (08) λέσλ ειεθηξνπαξαγσγώλ δεπγώλ ΚΟΖLER 13E FOZD ή ηζνδύλακσλ, πξννξηδόκελσλ γηα ηα Πινία/ θάθε ηνπ Ληκεληθνύ ώκαηνο ηύπσλ ABEKING LAMBRO 57FT (SDS) - LAMBRO 57 FT (water jet) - LAMBRO 60 HALMATIC, κε ζθνπό ηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία θαη ηελ αλαβάζκηζή ηνπο. Οη ελδηαθεξόκελνη δύλαληαη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο ζύκθσλα κε ηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΗII (παξαηίζεηαη παξάξηεκα, ζην ηέινο ηεο παξνύζεο, κε αλαιπηηθή αλαθνξά ζηνπο επί κέξνπο πξνϋπνινγηζκνύο θόζηνπο ησλ εηδώλ) γηα ην ζύλνιν, κίαο ή πεξηζζνηέξσλ ησλ βαζηθώλ θαηεγνξηώλ εμνπιηζκώλ, όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηα θεθάιαηα θαη ππνθεθάιαηα A, Bi, Bii θαη Biii Ωο θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ θαζνξίδεηαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α. ΓΔΝΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΚΤΡΗΩΝ ΜΖΥΑΝΩΝ Κύξηεο Μεραλέο ηύπνπ MAN D2840 LE 401 ή ηζνδύλακεο ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΜΑΝ D 2840 LE 401 ηξνθέο (RPM) 2300 Ηζρύο (kw-hp) Καηαλάισζε (g/kwh-lt/h, Μέγηζηνο αξηζκόο ζηξνθώλ) Γηαζηάζεηο Πιάηνο (mm) 1210 Οιηθό κήθνο (mm) 1645 Οιηθό ύςνο (mm) 1012 Ύςνο από ειαηνιεθάλε έσο θέληξν ζηξνθαινθόξνπ (mm) 360 Μήθνο από ζθόλδπιν έσο πξσξαίν άθξν (mm) 1333 Λνηπά ζηνηρεία Αξηζκόο θπιίλδξσλ 10 Γηαδξνκή εκβόινπ (mm) 128 Σύπνο κεησηήξα ZF IRM 350 PL-1 1. Οη θηλεηήξεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα ρξήζε ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ θαη ζπκβαηνί κε ηνλ ήδε ππάξρνληα εμνπιηζκό ηνπ θάθνπο/ Πινίνπ γηα ην νπνίν πξννξίδνληαη. Δπηπξνζζέησο, γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο δελ ζα απαηηείηαη θακηά κεηαηξνπή ζην ζθάθνο / πινίν πνπ ζα κπνξεί λα πξνθαιέζεη δπζιεηηνπξγία ή κείσζε ηεο απόδνζεο απηνύ. 2. Οη πξνζθεξόκελνη θηλεηήξεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνύξγηνη θαη ακεηαρείξηζηνη, πξόζθαηεο θαηαζθεπήο θαη κε εύξνο παξαγσγήο γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) ρξόληα κεηά ηελ παξάδνζε ηνπο, ην νπνίν ζα απνδεηθλύεηαη κε επίζεκε βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ην έηνο θαηαζθεπήο, θαζώο θαη ε ζπλέρηζε ηεο παξαγσγήο απηώλ, γηα ην σο άλσ δηάζηεκα. Ζ βεβαίσζε απηή ζα πξνζθνκηζηεί από ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν κε ηελ ππνβνιή ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ. 3. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα πξνγξακκαηίζεη θαη λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ηνπο θηλεηήξεο ηελ πξώηε θνξά ηεο εθθίλεζήο ηνπο, εληόο δηαζηήκαηνο 2 εηώλ, κεηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζηα αλσηέξσ ζθάθε / πινία, ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Πεηξαηά. 4. ηηο πξνζθνξέο ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα αλαιπηηθά ηερληθά ζηνηρεία ησλ ππό πξνκήζεηα θηλεηήξσλ. 5. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα ζπκπεξηιάβεη, κε ηνπο παξαδνηένπο θηλεηήξεο ηα εμήο: έλα ζεη έκβνια (δύν ηεκάρηα), έλα ζεη ρηηώληα (δύν ηεκάρηα), έλα ζεη εγρπηήξεο (έμη ηεκάρηα) θαζώο 1

2 επίζεο θαη έλα ζεη εξγαιείσλ γεληθήο επηζθεπήο. Δπηπιένλ παξνρή ζεη εγρπηήξσλ (όπσο απηά πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ) ζα απνηειεί θξηηήξην αμηνιόγεζεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο πξνζθνξάο. 6. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα ζπκπεξηιάβεη όπνπ πθίζηαηαη, κε ηνπο παξαδνηένπο θηλεηήξεο, γηα θάζε ηύπν θηλεηήξα, έλαλ (01) θνξεηό ππνινγηζηή θαηλνύξην θαη ακεηαρείξηζην εθνδηαζκέλν κε ην θαηάιιειν ινγηζκηθό ειέγρνπ ελδείμεσλ θαη ιεηηνπξγηώλ, ησλ πξναλαθεξζέλησλ θηλεηήξσλ. Τπνρξεσηηθή θξίλεηαη ε εθπαίδεπζε ζε δύν (02) ζηειέρε Λ.. γηα ηελ ρξήζε ηνπ ελ ιόγσ ινγηζκηθνύ. 7. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ηπρόλ παξειθόκελσλ / ππνζπζηεκάησλ από ηα νπνία απνηεινύληαη ηα πξνζθεξόκελα πιηθά κε ηελ παξάδνζε ησλ πιηθώλ. 8. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη αλαιπηηθά ηερληθά εγρεηξίδηα, νδεγίεο ιεηηνπξγίαο θαη εγρεηξίδην δηαδηθαζηώλ ζπληήξεζεο ησλ θηλεηήξσλ, ζηελ Διιεληθή θαη ηελ Αγγιηθή, κε ηελ παξάδνζε ησλ πξνκεζεπηέσλ πιηθώλ, θαζώο θαη λα παξάζρεη κε έμνδά ηνπ ηελ αλαγθαία εθπαίδεπζε ζε δύν (02) ζηειέρε Λ. ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Πεηξαηά, δηάξθεηαο δύν (02) εξγάζηκσλ εκεξώλ. 9. Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζε εθαξκνγή, επί ησλ πξνζθεξόκελσλ θηλεηήξσλ, όισλ ησλ ηπρόλ βειηησηηθώλ ελεξγεηώλ πνπ ζα απαηηεζνύλ, ζύκθσλα πάληα κε ηηο επηηαγέο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 10. Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα είλαη είηε ν θαηαζθεπαζηήο ησλ θηλεηήξσλ, είηε εμνπζηνδνηεκέλνο από ηνλ θαηαζθεπαζηή είηε άιινο εμνπζηνδνηεκέλνο από ηνλ θαηαζθεπαζηή, πνπ λα παξάγεη παλνκνηόηππν ηζνδύλακν εμνπιηζκό. 11. Οη πξνζθεξόκελνη θηλεηήξεο ζα πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE θαη λα ζπλνδεύνληαη από πηζηνπνηεηηθό έγθξηζεο ηύπνπ (Type Approval Certificate), ην νπνίν ζα έρεη εθδνζεί από αλαγλσξηζκέλν από ηνλ IACS λενγλώκνλα. Ο θαηαζθεπαζηήο ησλ θηλεηήξσλ ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001:2008, ην νπνίν ζα έρεη εθδνζεί από δηεζλώο αλαγλσξηζκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο. Δπηπιένλ, νη πξνζθεξόκελνη θηλεηήξεο ζα πξέπεη λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό EIAPP ζπλνδεπόκελν από ζρεηηθό Technical File. Ζ παξνρή πηζηνπνίεζεο θαηά ISO 9001:2008 από πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο δηεζλώο αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο ζα απνηειεί θξηηήξην βαξύηεηαο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο πξνζθνξάο. Σα ελ ιόγσ έγγξαθα πηζηνπνηεηηθά ζα δνζνύλ κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ελώ ζηελ ππνβνιή ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα ζπλππνβάιιεηαη ππεύζπλε δήισζε γηα ηελ πξνζθόκηζή ηνπο. 12. Ζ εγθαηάζηαζε ησλ θηλεηήξσλ ζα ηθαλνπνηεί, εληόο απνθιίζεσλ πνπ ζα νξηζηνύλ ζηε ζπλέρεηα, ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζθαθώλ, όπσο απηά αλαθέξνληαη ζηα έγγξαθα δνθηκώλ παξάδνζεο, ζε όηη αθνξά ηελ ηαρύηεηα (ππεξεζηαθή θαη κέγηζηε), ηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ, ηε δηάδνζε ζνξύβνπ θαη ηνπο θξαδαζκνύο/ ηαιαληώζεηο/ θνξηίζεηο ζηα δηάθνξα κέξε ηνπο. πγθεθξηκέλα, αλαθέξνπκε ηα θάησζη: 13. Οη θύξηεο κεραλέο ηύπνπ ΜΑΝ D 2840 LE 401, ή ηζνδύλακεο απηώλ, πξννξίδνληαη γηα λαπαγνζσζηηθά ζθάθε ηύπνπ LAMBRO HALMATIC 60. Σν θάζε ζθάθνο θέξεη δύν κεραλέο ηέηνηνπ ηύπνπ. Οη κεραλέο πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ ζηα ζθάθε απηά ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο εμήο πξνδηαγξαθέο: Α) Σαρύηεηα: Σα ζθάθε ζα πξέπεη λα επηηπγράλνπλ θαη ειάρηζην, ρσξίο πεξηζώξην απόθιηζεο, ηαρύηεηα ίζε κε 20 kn, κε ηηο θύξηεο κεραλέο λα ιεηηνπξγνύλ ζην 100% ησλ νλνκαζηηθώλ ζηξνθώλ ηνπο νη νπνίεο δελ κπνξεί λα είλαη ιηγόηεξεο από ηηο 2100 RPM. Οη σο άλσ ηαρύηεηεο ζα πξέπεη λα επηηπγράλνληαη ππό νκαιέο θαηξηθέο ζπλζήθεο (θαηάζηαζε ζαιάζζεο DOUGLAS 0-2). Β) Γηάδνζε ζνξύβνπ: ηα ζπγθεθξηκέλα ζθάθε, ην αλώηαην επηηξεπηό όξην ζνξύβνπ ζηελ εμσηεξηθή γέθπξα ζε θαηάζηαζε ελ όξκσ ζα είλαη ηα 80 db ρσξίο πεξηζώξην απόθιηζεο. Γηα ηα ππόινηπα κέξε ηνπ ζθάθνπο, ην αλώηαην επηηξεπηό όξην ζνξύβνπ, γηα θαηάζηαζε ελ πισ, ζα είλαη ηα 80 db κε ηα θάησζη πεξηζώξηα απόθιηζεο: 2

3 εκείν επί ηνπ ζθάθνπο ηξνθέο (RPM) Δπηηξεπηή απόθιηζε (%) Δζσηεξηθό γέθπξαο Πξσξαίνο ρώξνο ελδηαίηεζεο ,6 Υώξνο παξακνλήο λαπαγώλ Γ) Καηαλάισζε: Ζ ζπλδπαζηηθή νλνκαζηηθή θαηαλάισζε θαη ησλ δύν θύξησλ κεραλώλ θάζε ζθάθνπο ζα πξέπεη λα αλέξρεηαη ζηα 324 lt/h, ζην 100% ησλ νλνκαζηηθώλ ζηξνθώλ ηνπο κε πεξηζώξην απόθιηζεο +10%. Ζ επίηεπμε θαηαλάισζεο κηθξόηεξεο ηεο κέγηζηεο επηηξεπηήο, δηα κέζσ βεβαίσζεο πνπ ζα ππνβάιιεηαη από ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν θαηά ηελ ππνβνιή ηεο ηερληθήο ηνπ πξνζθνξάο θαη ε νπνία ζα είλαη δεζκεπηηθή, ζα απνηειεί θξηηήξην βαξύηεηαο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο πξνζθνξάο. Μαδί κε ηε βεβαίσζε ζα πξέπεη λα δίλνληαη ζπγθξηηηθά ζηνηρεία θαηαλάισζεο ηεο πξνζθεξόκελεο κεραλήο ζε ζρέζε κε ηελ ηζνδύλακή ηεο ηελ νπνία πξνδηαγξάθνπκε. Γ) Κξαδαζκνί/ηαιαληώζεηο: Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, έθζεζε όπνπ ζα αλαγξάθνληαη, ζε θαηάιιεια δηαγξάκκαηα, ζηνηρεία (ηδηνζπρλόηεηεο, ζηξεπηηθέο ξνπέο, ζηξεπηηθέο ηάζεηο, απώιεηα ηζρύνο) πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί, ζε αληηπαξαβνιή κε ηα ππάξρνληα ζηνηρεία ησλ ζθαθώλ, ε ζσζηή ζπλεξγαζία πξνσζηήξηαο εγθαηάζηαζεοζπζηήκαηνο πξόσζεο. 14. Ζ θαιή θαηάζηαζε ησλ θηλεηήξσλ θαη ε ζπλεξγαζία ηνπο κε ην ππόινηπν αμνληθό ζύζηεκα ηνπ ζθάθνπο / πινίνπ, ηα ζπλεξγαδόκελα βνεζεηηθά κεραλήκαηα θαη ηνλ ειεθηξνληθό εμνπιηζκό θαηαγξαθήο ιεηηνπξγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ, αλ ππάξρεη, θαζώο θαη νη απαηηήζεηο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 12, ζα απνδεηθλύνληαη κε έγγξαθε απνδνρή δηα ζρεηηθήο βεβαίσζεο (ρσξίο παξαηεξήζεηο) ηνπ όινπ ζπζηήκαηνο (κεραλή - αλαζηξνθέα - αμνληθό ζύζηεκα έιηθα). Σα ζρεηηθά θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα έδξαζεο ηεο θύξηαο κεραλήο, θαζώο θαη ε κειέηε ηνπ αμνληθνύ ζπζηήκαηνο ζα ππνγξάθνληαη από δηπισκαηνύρν Ναππεγό Μεραλνιόγν θαη ζα ζεσξνύληαη σο ηειηθά (as fitted). Σα ήδε ππάξρνληα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα (machinery area & shafting arrangement) ησλ ζθαθώλ, ζηα νπνία πξννξίδεηαη λα ηνπνζεηεζνύλ νη πξνο πξνκήζεηα θηλεηήξεο, πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εθπόλεζε ησλ λέσλ ζρεδίσλ ζα δίλνληαη από ηελ Τπεξεζία θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθύξσζεο. Ζ βεβαίσζε θαη ηα ηπρόλ απαηηνύκελα ζρέδηα λα πξνζθνκηζηνύλ κε ηελ παξάδνζε ηνπ πξνζθεξόκελνπ εμνπιηζκνύ. Υξόλνο παξάδνζεο έσο Σέζζεξηο (04) κήλεο από ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β. ΓΔΝΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΔΤΓΩΝ Τπνθεθάιαην Βi. Ζιεθηξνπαξαγσγά δεύγε ηύπνπ ONAN MD KAE jenset ή ηζνδύλακα Τπνθεθάιαην Βii. Ζιεθηξνπαξαγσγά δεύγε ηύπνπ IVECO AIFO 8061 M 1210 ή ηζνδύλακα Τπνθεθάιαην Biii. Ζιεθηξνπαξαγσγά δεύγε ηύπνπ ΚΟΖLER 13E FOZD ή ηζνδύλακα Τπνθεθάιαην Biv. Γεληθέο απαηηήζεηο. 1. Σα ειεθηξνπαξαγσγά δεύγε ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα ρξήζε ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ θαη ζπκβαηά κε ηνλ ήδε ππάξρνληα εμνπιηζκό ηνπ ζθάθνπο γηα ην νπνίν πξννξίδνληαη. Δπηπξνζζέησο, γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο δελ ζα απαηηείηαη θακηά κεηαηξνπή ζην ζθάθνο πνπ ζα επεξεάδεη ηελ αζθάιεηα θαη ζα κπνξεί λα πξνθαιέζεη δπζιεηηνπξγία ή κείσζε ηεο απόδνζεο απηνύ. Ζ εγθαηάζηαζε ησλ ειεθηξνπαξαγσγώλ δεπγώλ ζα ηθαλνπνηεί θαη ειάρηζηνλ ηα ιεηηνπξγηθά 3

4 ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζθαθώλ, όπσο απηά αλαθέξνληαη ζηα έγγξαθα δνθηκώλ παξάδνζεο ζε όηη αθνξά ηελ ππεξεζηαθή ηαρύηεηα, ηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ, ηε δηάδνζε ζνξύβνπ θαη ηνπο θξαδαζκνύο / ηαιαληώζεηο ζε όια ηα κέξε ηνπ ζθάθνπο. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ειεθηξνπαξαγσγώλ δεπγώλ ζα πξέπεη λα είλαη: ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ Ζ/Ε ΣΤΠΟΤ IVECO AIFO 8061 M 1210 Υαξαθηεξηζηηθά Γελλήηξηαο Σάζε (Volt) 400/230 πρλόηεηα (Hz) 50 Ηζρύο (kw) 48 Φάζεηο 3 ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ Ζ/Ε ΣΤΠΟΤ KOHLER 13 EFOZ Υαξαθηεξηζηηθά Γελλήηξηαο Σάζε (Volt) 110/220 πρλόηεηα (Hz) 50 Έληαζε ξεύκαηνο (Amps) 140/70 Ηζρύο (kw) 13 Φάζεηο 1 Υαξαθηεξηζηηθά Κηλεηήξα Ηζρύο (MCR-kW) 21,2 ηξνθέο (MCR-RPM) 1500 Καηαλάισζε (100% MCR-lt/h) 4,3 Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά Μήθνο (mm) 931 Πιάηνο (mm) 563 Ύςνο (mm) 661 Βάξνο (kg) 308 ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ Ζ/Ε ΣΤΠΟΤ ONAN MD KAE Υαξαθηεξηζηηθά Γελλήηξηαο Σάζε (Volt) 110/220 πρλόηεηα (Hz) 50 Ηζρύο (kw) 16 Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά (Με ερνκόλσζε) Μήθνο (mm) 1156 Πιάηνο (mm) 592 Ύςνο (mm) 731 Βάξνο (kg) Σα πξνζθεξόκελα ειεθηξνπαξαγσγά δεύγε ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνύξγηα θαη ακεηαρείξηζηα, πξόζθαηεο θαηαζθεπήο θαη κε εύξνο παξαγσγήο γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) ρξόληα κεηά ηελ παξάδνζε ηνπο, ην νπνίν ζα απνδεηθλύεηαη κε επίζεκε βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ην έηνο θαηαζθεπήο θαη ε ζπλέρηζε ηεο παξαγσγήο απηνύ γηα ην σο άλσ δηάζηεκα. Ζ βεβαίσζε απηή ζα πξνζθνκηζηεί από ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν κε ηελ ππνβνιή ηεο ηερληθήο 4

5 πξνζθνξάο ηνπ. 3. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα πξνγξακκαηίζεη θαη λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ηα ειεθηξνπαξαγσγά δεύγε ηελ πξώηε θνξά εθθίλεζήο ηνπο κεηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζηα αλσηέξσ ζθάθε / πινία, ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Πεηξαηά. 4. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα ζπκπεξηιάβεη κε ηα παξαδνηέα ειεθηξνπαξαγσγά δεύγε ηα εμήο: έλα ζεη έκβνια (δύν ηεκάρηα), έλα ζεη ρηηώληα (δύν ηεκάρηα), έλα ζεη εγρπηήξεο (ηξία ηεκάρηα), έλα ζεη πξνσζεηηθώλ αληιηώλ πεηξειαίνπ (Booster) (δύν ηεκάρηα) θαζώο επίζεο θαη έλα ζεη εξγαιείσλ γεληθήο επηζθεπήο. Δπηπιένλ παξνρή ζεη αληιηώλ πεηξειαίνπ (Booster) (όπσο απηά πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ) ζα απνηειεί θξηηήξην αμηνιόγεζεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο πξνζθνξάο. 5. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη κε ηελ παξάδνζε ησλ εηδώλ λα πξνζθνκίζεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ παξειθνκέλσλ / ππνζπζηεκάησλ από ηα νπνία απνηεινύληαη ηα πξνζθεξόκελα ειεθηξνπαξαγσγά δεύγε. 6. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη αλαιπηηθά ηερληθά εγρεηξίδηα, νδεγίεο ιεηηνπξγίαο θαη εγρεηξίδην δηαδηθαζηώλ ζπληήξεζεο ησλ ειεθηξνπαξαγσγώλ δεπγώλ, ζηελ Διιεληθή θαη ηελ Αγγιηθή, θαζώο θαη λα παξάζρεη κε έμνδά ηνπ ηελ αλαγθαία εθπαίδεπζε δύν (02) ζηειερώλ Λ., δηάξθεηαο δύν (02) εξγάζηκσλ εκεξώλ. Ζ εθπαίδεπζε ζα ιάβεη ρώξα ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Πεηξαηά θαη ζα πεξηιακβάλεη ηνπο ηνκείο ρεηξηζκνύ θαη ζπληήξεζεο. 7. Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζε εθαξκνγή, επί ησλ πξνζθεξόκελσλ ειεθηξνπαξαγσγώλ δεπγώλ, όισλ ησλ ηπρόλ βειηησηηθώλ ελεξγεηώλ πνπ ζα απαηηεζνύλ, ζύκθσλα πάληα κε ηηο επηηαγέο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Τα προςφερόμενα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη θα πρέπει λα θέξνπλ ζήκαλζε CE θαη λα ζπλνδεύνληαη από πηζηνπνηεηηθό έγθξηζεο ηύπνπ (Type Approval Certificate), ην νπνίν ζα έρεη εθδνζεί από αλαγλσξηζκέλν από ηνλ IACS λενγλώκνλα. Ο θαηαζθεπαζηήο ησλ ειεθηξνπαξαγσγώλ δεπγώλ ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001:2008, ην νπνίν ζα έρεη εθδνζεί από δηεζλώο αλαγλσξηζκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο. Δπηπιένλ, ηα πξνο πξνκήζεηα ειεθηξνπαξαγσγά δεύγε ζα πξέπεη λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό EIAPP ζπλνδεπόκελν από ζρεηηθό Technical File. Ζ παξνρή πηζηνπνίεζεο θαηά ISO 9001:2008 από πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο δηεζλώο αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο ζα απνηειεί θξηηήξην βαξύηεηαο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο πξνζθνξάο. Σα ελ ιόγσ έγγξαθα πηζηνπνηεηηθά ζα δνζνύλ κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ελώ ζηελ ππνβνιή ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα ζπλππνβάιιεηαη ππεύζπλε δήισζε γηα ηελ πξνζθόκηζή ηνπο. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ. ΓΔΝΗΚΔ ΡΤΘΜΗΔΗ Τπνθεθάιαην Γi. ΠΑΡΑΛΑΒΖ-ΓΟΚΗΜΔ 1. Ο ηόπνο παξάδνζεο ησλ θηλεηήξσλ θαη ησλ ειεθηξνπαξαγσγώλ δεπγώλ ζα είλαη ην ΚΔΦ/Λ..- ΔΛ.ΑΚΣ 2. Ζ παξαιαβή ζα γίλεη από ηελ αξκόδηα επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ Τ.Ν.Α./ Α.Λ-ΔΛ.ΑΚΣ θαη κε ηνπο όξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 3. Υξόλνο παξάδνζεο: Έσο ηέζζεξηο κήλεο (04) από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. Παξάδνζε ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ ζε ρξόλν κηθξόηεξν ηνπ κέγηζηνπ επηηξεπηνύ ζα απνηειεί θξηηήξην αμηνιόγεζεο γηα ηελ αμηνιόγεζεο ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο πξνζθνξάο. 4. Ο πξνκεζεπηήο επηβαξύλεηαη κε ηα έμνδα ησλ αηόκσλ, κε ηνλ απαηηνύκελν εμνπιηζκό, πνπ ζα δηαηεζνύλ γηα ηελ πεξίνδν ησλ δνθηκώλ. Ζ δηάζεζε δύν (02) αηόκσλ γηα (02) εξγάζηκεο εκέξεο, θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή. Σα θαύζηκα θαη ηα ηπρόλ ινηπά έμνδα πνπ αθνξνύλ ηα Πισηά Μέζα Λ.. βαξύλνπλ ηελ Τπεξεζία, εθηόο ηεο πεξίπησζεο πνπ απαηηεζνύλ πεξεηαίξσ δνθηκέο πνπ νθείινληαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ θαηαζθεπαζηή. 5

6 Τπνθεθάιαην Γii. ΔΓΓΤΖΔΗ 1. Οη θηλεηήξεο θαη ηα ειεθηξνπαξαγσγά δεύγε ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από εγγύεζε γηα ειάηησκα ή βιάβε γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ελόο (01) έηνπο από ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπο. Σν θόζηνο ησλ αληαιιαθηηθώλ θαζώο θαη ηα έμνδα εξγαζηώλ ηεο 1 εο ζπληήξεζεο ζα βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. Σπρόλ κεγαιύηεξν δηάζηεκα παξερόκελεο εγγύεζεο ζα απνηειέζεη θξηηήξην γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο πξνζθνξάο. 2. Γηα ηνπο θηλεηήξεο θαη ηα ειεθηξνπαξαγσγά δεύγε ή ηα εμαξηήκαηά ηνπο πνπ ηπρόλ ρξήδνπλ αληηθαηάζηαζεο εληόο ηεο εγγύεζεο, απηή ζα αλαλεώλεηαη γηα έλα ρξόλν κεηά ην πέξαο ηεο αληηθαηάζηαζεο-επηζθεπήο. 3. Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα παξέρεη ηε δπλαηόηεηα πξνκήζεηαο ησλ απαηηνύκελσλ αληαιιαθηηθώλ γηα ζπληήξεζε θαη επηζθεπή θαζώο θαη ύπαξμεο εμνπζηνδνηεκέλνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο / επηζθεπήο γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) ρξόληα από ηελ παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνύ. α/α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΗ ΑΝΑΓΩΓΖ 1 A5 2. A11 3. A12Γ 4 Γi3 5 Γii1 ΠΗΝΑΚΑ Η. ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ Α ΟΜΑΓΔ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ «Α» ΟΜΑΓΑ: ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΒΑΡΤΣΖΣΑ 70% Δπηπιένλ παξνρή ζεη εγρπηήξσλ Πηζηνπνίεζε ISO 9001:2008 από πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο θνξείο Καηαλάισζε ρακειόηεξε ηεο απαηηνύκελεο ΤΝΟΛΟ «Α» ΟΜΑΓΑ «Β» ΟΜΑΓΑ: ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΒΑΡΤΣΖΣΑ 30% Παξάδνζε ζε ρξόλν κηθξόηεξν ηνπ κέγηζηνπ επηηξεπηνύ Παξερόκελε εγγύεζε κεγαιύηεξε ηεο απαηηνύκελεο ΤΝΟΛΟ «Β» ΟΜΑΓΑ ΔΠΗ % ΒΑΡΤΣΖΣΑ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ( ) ΣΑΘΜΗΜΔΝΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 100 6

7 ΠΗΝΑΚΑ ΗΗ. ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ Β α/α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΗ ΑΝΑΓΩΓΖ ΟΜΑΓΔ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΔΠΗ % ΒΑΡΤΣΖΣΑ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ( ) ΣΑΘΜΗΜΔΝΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ «Α» ΟΜΑΓΑ: ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΒΑΡΤΣΖΣΑ 70% 1 Βiv4 2. Βiv8 4 Γi3 5 Γii1 Δπηπιένλ παξνρή ζεη αληιηώλ πεηξειαίνπ (Booster) Πηζηνπνίεζε ISO 9001:2008 από πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο θνξείο ΤΝΟΛΟ «Α» ΟΜΑΓΑ «Β» ΟΜΑΓΑ: ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΒΑΡΤΣΖΣΑ 30% Παξάδνζε ζε ρξόλν κηθξόηεξν ηνπ κέγηζηνπ επηηξεπηνύ Παξερόκελε εγγύεζε κεγαιύηεξε ηεο απαηηνύκελεο ΤΝΟΛΟ «Β» ΟΜΑΓΑ ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 100 7

8 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΗΝΑΚΑ IΗΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΗΓΟ ΟΜΑΓΑ ΔΗΓΟ ΣΤΠΟ A ΚΜ MAN D 2840 LE 401 ή ηζνδύλακεο Bi Ζ/Ε ΟΝΑΝ ΜD ΚΑΔ ή ηζνδύλακα IVECO AIFO 8061 M Bii Ζ/Ε 1210 ή ηζνδύλακα Biii Ζ/Ε KOHLER 13E FOZD ή ηζνδύλακα ΠΟΟΣΖΣΑ ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ (*) , , , ,00 ΤΝΟΛΟ ΔΩ (*) Πξνϋπνινγηζκόο (ΔΤΡΩ) : Σα αλαθεξόκελα είδε απαιιάζζνληαη από Φ.Π.Α 8

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ-

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- ΠΔΙΡΑΙΑ, 01-06-2012 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- Α.1 κοπόρ Σν απηνθίλεην ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε / Αξρεγείν Λ-ΔΛ.ΑΚΣ. (ΛΙΜΔΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΡΑΝΣΑ (40) ΤΚΔΤΔ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΠΛΑΣΩΝ ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΔΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΡΑΝΣΑ (40) ΤΚΔΤΔ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΠΛΑΣΩΝ ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΔΓΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΡΑΝΣΑ (40) ΤΚΔΤΔ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΠΛΑΣΩΝ ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΔΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: #762.000,00 # ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ: ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Α. ΓΔΝΙΚΑ Α.1 κοπός Οη ζπζθεπέο, ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ 40 ΕΔΤΓΖ ΚΡΤΠΣΟΤΚΔΤΩΝ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ 40 ΕΔΤΓΖ ΚΡΤΠΣΟΤΚΔΤΩΝ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ 40 ΕΔΤΓΖ ΚΡΤΠΣΟΤΚΔΤΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΑ Α.1 κοπόρ Σα δεύγε ζπζθεπώλ (θξππηνζπζθεπή-θαμ) ζα ρξεζηµνπνηεζνύλ από ην ΤΠηΠ/ Α.Λ.-ΔΛ.ΑΚΣ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο επηθνηλσλίαο επηπέδνπ δηαβάζµηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ)

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΧ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧ ΠΡΧΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) Ζ Eηαηξεία Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο Πξσηεπνύζεο (ΔΤΓΑΠ Α.Δ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 1 ε Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Αζήλα / 5/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΙΓΟΓΓΖΩΚ 154 115 27 ΥΟΘΑΡΓΟ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ/ΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΙΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ζπληεξήζεηο Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ηίζεληαη ζε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε πξνθεηκέλνπ λα θαηαηεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 03-09-2015. ΑΔΑ: 6Ψ3Σ465ΦΘΘ-8ΕΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υποσργείο Οικονομίας, Υποδομών

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 03-09-2015. ΑΔΑ: 6Ψ3Σ465ΦΘΘ-8ΕΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υποσργείο Οικονομίας, Υποδομών ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 03-09-2015 ΑΔΑ: 6Ψ3Σ465ΦΘΘ-8ΕΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υποσργείο Οικονομίας, Υποδομών ΑΔΑΜ: 15PROC003013030 Νασηιλίας & Τοσριζμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 2 / 9 / 2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΗΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΗΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 7 Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ Λεωθ. Κνωζζού, Σ.Θ. 44, Ζράκλειο Κρήηης ΑΦΜ 999161766, Α ΓΟΤ Ζρακλείοσ ΣΔΥΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΔΑΡΩΝ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΡΩΝ ΟΓΚΟΤ ΠΙΔΗ ΣΗ ΜΔΘ ΣΟΤ ΓΝΠΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΔΑΡΩΝ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΡΩΝ ΟΓΚΟΤ ΠΙΔΗ ΣΗ ΜΔΘ ΣΟΤ ΓΝΠΠ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1η Τ. ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : ΕΤΣ ΟΤΑΝΙΔΗ ΣΗΛ.: 2132052518 ΦΑΞ : 2132052441 Email: promitheion@paidon-pentelis.gr Ζκεξνκελία 7/4/2015 Αξ. Πξση. : 4165 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003031211 2015-09-09

15PROC003031211 2015-09-09 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΥΛ ΞΖΟΔΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ. : Κ. Κπαϊξάκεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ : Θάιπκλνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΥΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΜΖΠ 7ΡΟΗΠ/2012 ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΚΔΠΥ ΔΠΞΑ

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΥΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΜΖΠ 7ΡΟΗΠ/2012 ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΚΔΠΥ ΔΠΞΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 7 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΟΖΡΖΠ ΞΑ.Γ.Λ.Ζ -Γ.Λ. «ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ» Ιευθ. Θνυζού, Ρ.Θ. 44, Ζπάκλειο Θπήηηρ ΑΦΚ 999161766, Α ΓΝ Ζπακλείος Ρμήμα Ξπομηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΓΔΙΩΝ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΑΝΑΛΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: #850.000,00 # ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ: ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΓΔΙΩΝ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΑΝΑΛΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: #850.000,00 # ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ: ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΓΔΙΩΝ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΑΝΑΛΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: #850.000,00 # ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ: ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 1. ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ηε Γηεύζπλζε Κξαηηθήο Αζθάιεηαο ηνπ Ληκεληθνύ ώκαηνο-διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Αξ. 410/13/ΓΓΠ «ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ C.C.TV. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΟΝ ΣΔΡΜΑΣΙΚΟ ΣΑΘΜΟ Τ.Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Πξόρεηξνο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002805796 2015-05-27

15PROC002805796 2015-05-27 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ ΞΖΟΔΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Θάιπκλνο Πιεξνθ. : Κ. Κπατξάκεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ : Θάιπκλνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηώλ κε ηίηιν: «ρεδηαζκόο Λνγνηύπνπ & ρεδηαζκόο θαη Καηαζθεπή Δπλακηθήο Ιζηνζειίδαο»

Θέκα: Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηώλ κε ηίηιν: «ρεδηαζκόο Λνγνηύπνπ & ρεδηαζκόο θαη Καηαζθεπή Δπλακηθήο Ιζηνζειίδαο» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ακθίθιεηα Φζηώηηδαο, 11/12/2012 Αξηζ. Πξση.: 521 Θέκα: Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηώλ κε ηίηιν: «ρεδηαζκόο Λνγνηύπνπ & ρεδηαζκόο θαη Καηαζθεπή Δπλακηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΞΗ (06) ΠΑΡΑΚΣΗΧΝ ΠΔΡΗΠΟΛΗΚΧΝ ΚΑΦΧΝ ΘΑΛΑΗΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΞΗ (06) ΠΑΡΑΚΣΗΧΝ ΠΔΡΗΠΟΛΗΚΧΝ ΚΑΦΧΝ ΘΑΛΑΗΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΞΗ (06) ΠΑΡΑΚΣΗΧΝ ΠΔΡΗΠΟΛΗΚΧΝ ΚΑΦΧΝ ΘΑΛΑΗΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 1.1 Οξηζκνί 1.1.1 Νηογνώμονας: Έλαο αλαγλσξηζκέλνο Οξγαληζκφο απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΗΘΟ ΔΠΗΣΔΙΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΔΦΟΓΗΑΚΟΤ ΚΔΣΑΦΟΡΩΛ

ΓΔΛΗΘΟ ΔΠΗΣΔΙΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΔΦΟΓΗΑΚΟΤ ΚΔΣΑΦΟΡΩΛ ΓΔΛΗΘΟ ΔΠΗΣΔΙΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΔΦΟΓΗΑΚΟΤ ΚΔΣΑΦΟΡΩΛ ΣΔΥΛΗΘΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΡΤΕΗΟΤ ΚΑΘΡΟΠΔΡΚΟΤ (PARBOILED) ΠΓΔ-P-381 ΔΘΓΟΖ: 7ε ΑΡ. ΘΩΓΗΘΟΤ: 8945-02-007-181208 ΑΘΖΛΑ ΛΟΔΚΒΡΗΟ 2008 ΠΗΛΑΘΑ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΩΛ - ΓΗΟΡΘΩΔΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ Σν Ννζνθνκείν επηζπκεί λα ηξνθνδνηείηαη κε νμπγόλν γηα ηαηξηθή ρξήζε από κνλάδα παξαγσγήο νμπγόλνπ ηαηξηθήο ρξήζεο ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 21/6/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση.26386 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΝΣΗΡΗΗ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΝΣΗΡΗΗ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΝΣΗΡΗΗ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ Ι. ΓΕΝΙΚΑ Αληηθείκελν ηνπ παξόληνο απνηειεί ε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ ηαηξνηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζην Ννζνθνκείν, όπσο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003084470 2015-09-24

15PROC003084470 2015-09-24 15PROC003084470 2015-09-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΔΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ Κάλςμνορ, 24/09/2015 Απιθ. Ππυη.: 19763 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μισαήλ Μπαφπάμηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ

ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΔΤΡΩΝ ΣΤΠΟΤ 70% ΠΓΔ-Α-276 ΔΚΓΟΗ 12 ε ΑΡ. ΚΩΓΙΚΟΤ:8920-02-002-240209 ΑΘΗΝΑ ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2009 ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΩΝ - ΓΙΟΡΘΩΔΩΝ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Κ Θ Δ Η Δ Π Ι Θ Δ Ω Ρ Η Η Μ Ι Κ Ρ Ο Τ Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Ο Τ Κ Α Φ Ο Τ

Δ Κ Θ Δ Η Δ Π Ι Θ Δ Ω Ρ Η Η Μ Ι Κ Ρ Ο Τ Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Ο Τ Κ Α Φ Ο Τ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 10 ΔΚΘΔΗ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΜΙΚΡΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ ΚΑΦΟΤ ΟΛΙΚΟΤ ΜΗΚΟΤ ΜΔΥΡΙ ΚΑΙ 7 ΜΔΣΡΩΝ ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΡΥΙΚΗ (*) ΛΙΜΔΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΠΔΡΙΟΓΙΚΗ (*) Δ Κ Θ Δ Η Δ Π Ι Θ Δ Ω Ρ Η Η Μ Ι Κ Ρ Ο Τ Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα