I. NOUNS 1 st Declension (-η) 1 1 st Decl. (ρ/ε/ι-ᾱ) 2 1 st Declension (-ᾰ) 3 1 st Decl. (ρ/ε/ι- ᾰ) 4 NOM κρήνη οἰκία θάλαττα μοῖρα GEN

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "I. NOUNS 1 st Declension (-η) 1 1 st Decl. (ρ/ε/ι-ᾱ) 2 1 st Declension (-ᾰ) 3 1 st Decl. (ρ/ε/ι- ᾰ) 4 NOM κρήνη οἰκία θάλαττα μοῖρα GEN"

Transcript

1 GREEK 250 Exam Forms Review Key (Athenaze chapters 1-20) I. NOUNS 1 st Declension (-η) 1 1 st Decl. (ρ/ε/ι-ᾱ) 2 1 st Declension (-ᾰ) 3 1 st Decl. (ρ/ε/ι- ᾰ) 4 κρήνη οἰκία θάλαττα μοῖρα κρήνης οἰκίας θαλάττης μοίρας κρήνῃ οἰκίᾳ θαλάττῃ μοίρᾳ κρήνην οἰκίαν θάλατταν μοῖραν κρῆναι οἰκίαι θάλατται μοῖραι κρηνῶν οἰκιῶν θαλαττῶν μοιρῶν κρήναις οἰκίαις θαλάτταις μοίραις κρήνας οἰκίας θαλάττας μοίρας I. Try: ἡ ἑορτή, ἡ κρήνη, ἡ γῆ (circumflex in all cases) 2. Try: ἡ ὑδρία, ἡ οἰκία 3. Try: ἡ θάλαττα 4. Try: ἡ μοῖρα 1 st Decl. masc. (-ης) 1 1 st Decl. m. (ρ/ε/ι-ας) 2 2 nd decl. masc. 3 2 nd decl. neut. 4 πολίτης νεανίας ἀγρός δένδρον πολίτου νεανίου ἀγροῦ δένδρου πολίτῃ νεανίᾳ ἀγρῷ δένδρῳ πολίτην νεανίαν ἀγρόν δένδρον πολίται νεανίαι ἀγροί δένδρα πολιτῶν νεανιῶν ἀγρῶν δένδρων πολίταις νεανίαις ἀγροῖς δένδροις πολίτας νεανίας ἀγρούς δένδρα 1. Try: ὁ πολίτης, ὁ δεσπότης 2. Try: ὁ νεανίας, ὁ Ξανθίας (not in pl.) 3. Try: ὁ λίθος, ὁ δοῦλος, ὁ ἥλιος, ὁ χρόνος, ὁ ἀγρός, ὁ ἄνθρωπος, ὁ αὐτουργός, ὁ οἶκος, ὁ πόνος, ὁ σῖτος, ὁ ἄγγελος, ὁ καιρός, ὁ χορός, ἡ ὁδός, ὁ μῦθος 4. Try: τὸ δεῖπνον, τὸ δένδρον, τὸ ἄροτρον 1

2 Third Declension Nouns dental stems (τ, θ, δ) 1 neuter dental stem 2 velar stems (κ, χ, γ) 3 nasal stem (ν) 4 παῖς ὄνομα αἴξ χειμών παιδός ὀνόματος αἰγός χειμῶνος παιδί ὀνόματι αἰγί χειμῶνι παῖδα ὄνομα αἶγα χειμῶνα παῖδες ὀνόματα αἶγες χειμῶνες παίδων ὀνομάτων αἴγων χειμώνων παίσι(ν) ὀνόμασι(ν) αἶξι(ν) χειμῶσι(ν) παίδας ὀνόματα αἴγας χειμώνας 1. Dental stem: παῖς, παιδός, ὁ/ἡ; ἐλπίς, ἐλπίδος, ἡ; 2. Neuter Dental stem: ὄνομα, ὀνόματος, τό; 3. Velar stem: αἴξ, αἰγός, ὁ/ἡ; ὄνυξ, ὄνυχος, ὁ; 4. Nasal stem: χειμών, χειμῶνος, ὁ; More Τhird Declension Nouns labial stem (π, β, φ) 5 liquid stem (λ, ρ) 6 vowel stems A 7 vowel stems B 8 -εσ- stem nouns 9 κλώψ ῥήτωρ πόλις ἄστυ τεῖχος κλωπός ῥήτορος πόλεως ἄστεως τείχους κλωπί ῥήτορι πόλει ἄστει τείχει κλῶπα ῥήτορα πόλιν ἄστυ τεῖχος κλῶπες ῥήτορες πόλεις ἄστη τείχη κλωπῶν ῥητόρων πολέων ἀστέων τείχων κλωψί(ν) ῥήτορσι(ν) πόλεσι(ν) ἄστεσι(ν) τείχεσι(ν) κλώπας ῥητόρας πόλεις ἄστη τείχη 5. Labial stem: κλώψ, κλωπός, ὁ; 6. Liquid stem: ῥήτωρ, ῥήτορος, ὁ; 7. Stem ends in vowel: πόλις, πόλεως, ἡ 8. Stem ends in vowel: ἄστυ, ἄστεως, τό 9. Stem ends in -εσ-: τεῖχος, τείχους, τό; ὄρος, ὄρους, τό 2

3 II. DEFINITE ARTICLE masc. sg. fem. sg. neut. sg. masc. pl. fem. pl. neut. pl. ὁ ἡ τό οἱ αἱ τά τοῦ τῆς τοῦ τῶν τῶν τῶν τῷ τῇ τῷ τοῖς ταῖς τοῖς τόν τήν τό τούς τάς τά III. ADJECTIVES -ος, -η, -ον masculine feminine neuter καλός καλή καλόν καλοῦ καλῆς καλοῦ καλῷ καλῇ καλῷ καλόν καλήν καλόν καλοί καλαί καλά καλῶν καλῶν καλῶν καλοῖς καλαῖς καλοῖς καλούς καλάς καλά καλός, -ή, -όν χαλεπός, -ή, -όν δυνατός, -ή, -όν τοσοῦτος, -η, -ον φίλος, -η, -ον ἄλλος, -η, -ον ἐμός, -ή, -όν σός, -ή, -όν & Middle Participles in -μενος, -μενη, -ος, -α, -ον (ρ/ε/ι-rule) masculine feminine neuter μικρός μικρά μικρόν μικροῦ μικρᾶς μικροῦ μικρῷ μικρᾷ μικρῷ μικρόν μικράν μικρόν μικροί μικραί μικρά μικρῶν μικρῶν μικρῶν μικροῖς μικραῖς μικροῖς μικρούς μικράς μικρά μακρός, -ά, -όν μικρός, -ά, -όν Ἀθηναῖος, -α, -ον ἰσχυρός, -ά, -όν αἴτιος, -α, -ον ἀνδρεῖος, -α, -ον ῥᾴδιος, -α, -ον ἡμέτερος, -α, -ον ὑμέτερος, -α, -ον IIIa. ADVERB. (give the adverbial form of καλός, ἀνδρεῖος): καλῶς ἀνδρείως 3

4 III. ADJECTIVES (con t) Stem changing -ος, -η, -ον adjectives ` masculine feminine neuter μέγας μεγάλη μέγα μεγάλου μεγάλης μεγάλου μεγάλῳ μεγάλῃ μεγάλῳ μέγαν μεγάλην μέγα μεγάλοι μεγάλαι μεγάλα μεγάλων μεγάλων μεγάλων μεγάλοις μεγάλαις μεγάλοις μεγάλους μεγάλας μεγάλα πολύς, πολλή, πολύ μέγας, μεγάλη, μέγα 3 rd Declension Adjectives (nasal stem ends in -ν-; compare to noun ) masc./fem. neuter σώφρων, σῶφρον (stem: σωφρον-) σώφρων σώφρονος σώφρονι σώφρονα σώφρονες σωφρόνων σώφροσι(ν) σώφρονας σῶφρον σώφρονος σώφρονι σῶφρον σώφρονα σωφρόνων σώφροσι(ν) σώφρονα ALL COMPARATIVES IN -(ι)ων, -(ι)ον: πλείων, πλεῖον κακίων, κάκιον ἀμείνων, ἄμεινον 3 rd Declension -εσ-stem adjectives masc./fem. neuter ἀληθής ἀληθούς ἀληθεί ἀληθῆ ἀληθεῖς ἀληθῶν ἀληθέσι(ν) ἀληθεῖς ἀληθές ἀληθούς ἀληθεί ἀληθές ἀληθῆ ἀληθῶν ἀληθέσι(ν) ἀληθῆ ἀληθής, ἀληθές ψευδής, ψευδές 4

5 ADJECTIVES IN -υς, -εια, -υ (for recognition only--do for practice) masc. fem. neuter ταχύς ταχεῖα ταχύ ταχέος ταχείας ταχέος ταχεῖ ταχείᾳ ταχεῖ ταχύν ταχεῖαν ταχύ ταχεῖς ταχεῖαι ταχέα ταχέων ταχειῶν ταχέων ταχέσι(ν) ταχείαις ταχέσι(ν) ταχεῖς ταχείας ταχέα Adjectives masculine feminine neuter πᾶς πᾶσα πᾶν παντός πάσης παντός παντί πάσῃ παντί πάντα πᾶσαν πᾶν πάντες πᾶσαι πάντα πάντων πασῶν πάντων πᾶσι(ν) πάσαις πᾶσι(ν) πάντας πάσας πάντα ταχύς, ταχεῖα, ταχύ ὤν, οὖσα, ὄν (pres. act. part.) πᾶς, πᾶσα, πᾶν εἵς, μία, ἕν οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν IRREGULAR COMPARATIVES--Give the other two degrees of the following adjectives and adverbs. ἀγαθός, -ή, -όν ἀμείνων, ἄμεινον ἄριστος, -η, -ον κακός, -ή, -όν κακίων, κάκιον κάκιστος, -η, -ον καλός, -ή, -όν καλλίων, κάλλιον κάλλιστος, -η, -ον μέγας, μεγάλη, μέγα μείζων, μεῖζον μέγιστος, -η, -ον ὀλίγος, -η, -ον ἐλάττων, ἔλαττον ὀλίγιστος, -η, -ον πολύς, πολλή, πολύ πλέων, πλέον (alt: πλείων, πλεῖον) πλεῖστος, -η, -ον εὖ ἄμεινον ἄριστα κακῶς κακίον κάκιστα πολύ πλέον πλεῖστα μάλα μᾶλλον μάλιστα 5

6 IV. PRONOUNS 1 st person- I/we 2 nd person- you 3 rd person masc. 3 rd person fem. 3 rd person neut. ἐγώ σύ μου ἐμοῦ σου σοῦ αὐτοῦ αὐτῆς αὐτοῦ μοι ἐμοῖ σοι σοῖ αὐτῷ αὐτῇ αὐτῷ με ἐμέ σε σέ αὐτόν αὐτήν αὐτό ἡμεῖς ὑμεῖς ἡμῶν ὑμῶν αὐτῶν αὐτῶν αὐτῶν ἡμῖν ὑμῖν αὐτοῖς αὐταῖς αὐτοῖς ἡμᾶς ὑμᾶς αὐτούς αὐτάς αὐτά *The 1 st & 2 nd person possessive adjective pronouns (ἐμός/-ή/-όν, σός/-ή/-όν, ἡμέτερος/-α/-ον, ὑμέτερος/-α/-ον) are declined just like regular adjectives and are listed in the appropriate paradigms above. There is no adjective form for the third person (the genitive forms of the 3 rd person pronoun are used). Interrogative Pronoun/Adjective & Indefinite Pronoun/Adjective (=same w/o accents) masc/fem neuter τίς τί τινός τινός τινί τινί τίνα τί τίνες τίνα τίνων τίνων τίσι(ν) τίσι(ν) τίνας τίνα RELATIVE PRONOUN masc. sg. fem. sg. neut. sg. masc. pl. fem. pl. neut. pl. ὅς ἥ ὅ οἵ αἵ ἅ οὗ ἧς οὗ ὧν ὧν ὧν ᾧ ᾗ ᾧ οἷς αἷς οἷς ὅν ἥν ὅ οὕς ἅς ἅ 6

7 DEMONSTRATIVE PRONOUN (οὗτος, αὕτη, τοῦτο) masc. sg. fem. sg. neut. sg. masc. pl. fem. pl. neut. pl. οὗτος αὕτη τοῦτο οὗτοι αὗται ταῦτα τούτου ταύτης τούτου τούτων τούτων τούτων τούτῳ ταύτῃ τούτῳ τούτοις ταύταις τούτοις τοῦτον ταύτην τοῦτο τούτους ταύτας ταῦτα Reflexive Pronouns (no nominative)--(for recognition only, but practice anyway) 1 st person 2 nd person masculine feminine masculine feminine ἐμαυτοῦ ἐμαυτῆς σεαυτοῦ σεαυτῆς ἐμαυτῷ ἐμαυτῇ σεαυτῷ σεαυτῇ ἐμαυτόν ἐμαυτήν σεαυτόν σεαυτήν ἡμῶν αὐτῶν ἡμῶν αὐτῶν ὑμῶν αὐτῶν ὑμῶν αὐτῶν ἡμῖν αὐτοῖς ἡμῖν αὐταῖς ὑμῖν αὐτοῖς ὑμῖν αὐταῖς ἡμᾶς αὐτούς ἡμᾶς αὐτάς ὑμᾶς αὐτούς ὑμᾶς αὐτάς 3 rd person masculine feminine masculine ἑαυτοῦ ἑαυτῆς ἑαυτοῦ ἑαυτῷ ἑαυτῇ ἑαυτῷ ἑαυτόν ἑαυτήν ἑαυτό ἑαυτῶν ἑαυτῶν ἑαυτῶν ἑαυτοῖς ἑαυταῖς ἑαυτοῖς ἑαυτούς ἑαυτάς ἑαυτά 7

8 V. VERBS (see separate sheet for MI-verbs) PRESENT ACTIVE -ω (use λύω) -εω (φιλέω) -αω (τιμάω) -οω (δηλόω) εἰμί λύω φιλῶ τιμῶ δηλῶ εἰμί INF PART ImS ImP λύεις φιλεῖς τιμᾷς δηλοῖς εἶ λύει φιλεῖ τιμᾷ δηλοῖ ἐστί(ν) λύομεν φιλοῦμεν τιμῶμεν δηλοῦμεν ἐσμέν λύετε φιλεῖτε τιμᾶτε δηλοῦτε ἐστέ λύουσι(ν) φιλοῦσι(ν) τιμῶσι(ν) δηλοῦσι(ν) εἰσί(ν) λύειν φιλεῖν τιμᾶν δηλοῦν εἶναι λύων, -ουσα, -ον φιλῶν, -οῦσα, -ουν τιμῶν, τιμῶσα, τιμῶν δηλῶν, δηλοῦσα, δηλοῦν λῦε φίλει τίμα δήλου ἴσθι λύετε φιλεῖτε τιμᾶτε δηλοῦτε ἔστε ὦν, οὖσα, ὄν PRESENT MIDDLE/PASSIVE -ω (λύω) -εω (φιλέω) -αω (τιμάω) -οω (δηλόω) εἰμί λύομαι φιλοῦμαι τιμῶμαι δηλοῦμαι INF PART ImS ImP λύῃ or λύει φιλῇ or φιλεῖ τιμᾷ δηλοῖ λύεται φιλεῖται τιμᾶται δηλοῦται λυόμεθα φιλούμεθα τιμώμεθα δηλούμεθα λύεσθε φιλεῖσθε τιμᾶσθε δηλοῦσθε λύονται φιλοῦνται τιμῶνται δηλοῦνται λύεσθαι φιλεῖσθαι τιμᾶσθαι δηλοῦσθαι λυόμενος, -μένη, φιλούμενος, -μένη, τιμώμενος, -μένη, λύου φιλοῦ τιμῶ δηλοῦ δηλούμενος, -μένη, λύεσθε φιλεῖσθε τιμᾶσθε δηλοῦσθε 8

9 IMPERFECT ACTIVE -ω (λύω) -εω (φιλέω) -αω (τιμάω) -οω (δηλόω) εἰμί ἔλυον ἐφίλουν ἐτίμων ἐδήλουν ἦ or ἦν ἔλυες ἐφίλεις ἐτίμας ἐδήλους ἦσθα ἔλυε ἐφίλει ἐτίμα ἐδήλου ἦν ἐλύομεν ἐφιλοῦμεν ἐτιμῶμεν ἐδηλοῦμεν ἦμεν ἐλύετε ἐφιλεῖτε ἐτιμᾶτε ἐδηλοῦτε ἦτε ἔλυον ἐφίλουν ἐτίμων ἐδήλουν ἦσαν IMPERFECT MIDDLE/PASSIVE -ω (λύω) -εω (φιλέω) -αω (τιμάω) -οω (δηλόω) εἰμί ἐλυόμην ἐφιλούμην ἐτιμώμην ἐδηλούμην ἐλύου ἐφιλοῦ ἐτιμῶ ἐδηλοῦ ἐλύετο ἐφιλεῖτο ἐτιμᾶτο ἐδηλοῦτο ἐλυόμεθα ἐφιλούμεθα ἐτιμώμεθα ἐδηλούμεθα ἐλύεσθε ἐφιλεῖσθε ἐτιμᾶσθε ἐδηλοῦσθε ἐλύοντο ἐφιλοῦντο ἐτιμῶντο ἐδηλοῦντο ΕΡΧΟΜΑΙ (ἔρχομαι, εἶμι, ἦλθον). Normal strong ; Forms marked * come from EIMI (even some present forms); Imperfect for recognition only Act Imperfect Act ἔρχομαι * ᾖα or ᾔειν * εἶμι ἔρχῃ or ἔρχει * ᾔεισθα or ᾔεις * εἶ ἔρχεται * ἤειν or ᾔει * εἶσι(ν) ἐρχόμεθα * ᾖμεν * ἴμεν ἔρχεσθε * ᾖτε * ἴτε ἔρχονται * ᾖσαν or * ἴασι(ν) ᾔεσαν INF * ἰέναι PART ImS ImP * ἴων, ἰοῦσα, ἴον * ἴθι * ἴτε 9

10 FUTURE ACTIVE (most verbs regular ω, some are ε-contract, occasionally irreg.) -ω (λύω) -εω (μενῶ) εἰμί λύσω μενῶ ἔσομαι INF PART ImS λύσεις μενεῖς ἔσῃ or ἔσει λύσει μενεῖ ἔσται λύσομεν μενοῦμεν ἐσόμεθα λύσετε μενεῖτε ἔσεσθε λύσουσι(ν) μενοῦσι(ν) ἔσονται λύσειν μενεῖν ἔσεσθαι λύσων, -ουσα, -ον μενῶν, -οῦσα, -οῦν ἐσόμενος, -μένη, ImP FUTURE MIDDLE -ω -εω (μενῶ) λύσομαι μενοῦμαι INF PART ImS ImP λύσῃ or λύσει λύσεται λυσόμεθα λύσεσθε λύσονται λύσεσθαι λυσόμενος, -μένη, μενῇ or μενεῖ μενεῖται μενούμεθα μενεῖσθε μενοῦνται μενεῖσθαι μενούμενος, -μενη, 10

11 11 AORIST ACTIVE strong (ἔλαβον) weak (ἔλυσα) ἔλαβον ἔλυσα ἔλαβες ἔλυσας ἔλαβε(ν) ἔλυσε(ν) ἐλάβομεν ἐλύσαμεν ἐλάβετε ἐλύσατε ἔλαβον ἔλυσαν INF λαβεῖν λῦσαι PART λαβών, -οῦσα, -όν λύσας, -ασα, -αν ImS λάβε λύσον ImP λάβετε λύσατε ATHEMATIC AORIST (active) ἔβην ἔγνων ἔβην ἔγνων ἔβης ἔγνως ἔβη ἔγνω ἔβημεν ἔγνωμεν ἔβητε ἔγνωτε ἔβησαν ἔγνωσαν INF βῆναι γνῶναι PART βᾶς, βᾶσα, βᾶν γνούς, γνοῦσα, γνούν ImS βῆθι γνῶθι ImP βῆτε γνῶτε AORIST MIDDLE strong (ἔλαβον) weak (ἔλυσα) ἐλαβόμην ἐλυσάμην ἐλάβου ἐλύσω ἐλάβετο ἐλύσατο ἐλαβόμεθα ἐλυσάμεθα ἐλάβεσθε ἐλύσασθε ἐλάβοντο ἐλύσαντο INF λαβέσθαι λύσασθαι PART λαβόμενος, -μένη, λυσάμενος, -μένη, ImS λαβοῦ λῦσαι ImP λάβεσθε λύσασθε

12 MI-VERBS (use Helma Dik s Nifty Greek handouts for answers: PRESENT ACTIVE δίδωμι τίθημι ἵστημι δείκνυμι ἵημι δίδωμι τίθημι ἵστημι δείκνυμι ἵημι δίδως τίθης ἵστης δείκνυς ἵης δίδωσι(ν) τίθησι(ν) ἵστησι(ν) δείκνυσι(ν) ἵησι(ν) δίδομεν τίθεμεν ἵσταμεν δείκνυμεν ἵεμεν δίδοτε τίθετε ἵστατε δείκνυτε ἵετε διδόασι(ν) τιθέασι(ν) ἱστᾶσι(ν) δεικνύασι(ν) ἱᾶσι(ν) INF διδόναι τιθέναι ἱστάναι δεικνύναι ἱέναι PAR διδούς, -οῦσα, -όν τιθείς, -εῖσα, - έν ἱστάς, -ᾶσα, - άν δεικνύς, -ῦσα, -ύν ἱείς, ἱεῖσα, ἱέν ImS δίδου τίθει ἵστη δείκνυ ἵει ImP δίδοτε τίθετε ἵστατε δείκνυτε ἵετε PRESENT MIDDLE/PASSIVE δίδωμι τίθημι ἵστημι δείκνυμι ἵημι δίδομαι τίθεμαι ἵσταμαι δείκνυμαι ἵεμαι δίδοσαι τίθεσαι ἵστασαι δείκνυσαι ἵεσαι δίδοται τίθεται ἵσταται δείκνυται ἵεται διδόμεθα τιθέμεθα ἱστάμεθα δεικνύμεθα ἱέμεθα δίδοσθε τίθεσθε ἵστασθε δείκνυσθε ἵεσθε δίδονται τίθενται ἵστανται δείκνυνται ἵενται INF δίδοσθαι τίθεσθαι ἵστασθαι δείκνυσθαι ἵεσθαι PAR διδόμενος, -η, -ον τιθέμενος, -η, -ον ἱστάμενος, -η, -ον δεικνύμενος, -η, -ον ἱέμενος, -η, - ον ImS δίδοσο τίθεσο ἵστασο δείκνυσο ἵεσο ImP δίδοσθε τίθεσθε ἵστασθε δείκνυσθε ἵεσθε 12

13 IMPERFECT ACTIVE δίδωμι τίθημι ἵστημι δείκνυμι ἵημι ἐδίδουν ἐτίθην ἵστην ἐδείκνυν ἵειν, ἵην ἐδίδους ἐτίθεις ἵστης ἐδείκνυς ἵεις ἐδίδου ἐτίθει ἵστη ἐδείκνυ ἵει ἐδίδομεν ἐτίθεμεν ἵσταμεν ἐδείκνυμεν ἵεμεν ἐδίδοτε ἐτίθετε ἵστατε ἐδείκνυτε ἵετε ἐδίδοσαν ἐτίθεσαν ἵστασαν ἐδείκνυσαν ἵεσαν IMPERFECT MIDDLE/PASSIVE δίδωμι τίθημι ἵστημι δείκνυμι ἵημι ἐδιδόμην ἐτιθέμην ἱστάμην ἐδεικνύμην ἱέμην ἐδίδοσο ἐτίθεσο ἵστασο ἐδείκνυσο ἵεσο ἐδίδοτο ἐτίθετο ἵστατο ἐδείκνυτο ἵετο ἐδιδόμεθα ἐτιθέμεθα ἱστάμεθα ἐδεικνύμεθα ἱέμεθα ἐδίδοσθε ἐτίθεσθε ἵστασθε ἐδείκνυσθε ἵεσθε ἐδίδοντο ἐτίθεντο ἵσταντο ἐδείκνυντο ἵεντο The Big Four + One (underlined forms are atypical for mi-verbs): δίδωμι, δώσω, ἔδωκα, δέδωκα, δέδομαι, ἐδόθην τίθημι, θήσω, ἔθηκα, τέθηκα, τέθειμαι, ἐτέθην ἵστημι, στήσω, ἔστησα & ἔστην, ἕστηκα, (ἕσταμαι), ἐστάθην δείκνυμι, δείξω, ἔδειξα, δέδειχα, δέδειγμαι, ἐδείχθην ἵημι, ἥσω, ἧκα, εἷκα, εἷμαι, εἵθην 13

14 AORIST ACTIVE (refer to principal parts!) δίδωμι τίθημι ἵστημι (athematic forms)* δείκνυμι (reg. weak aorist) ἵημι ἔδωκα ἔθηκα ἔστην ἔδειξα ἧκα ἔδωκας ἔθηκας ἔστης ἔδειξας ἧκας ἔδωκε ἔθηκε(ν) ἔστη ἔδειξε(ν) ἧκε(ν) ἔδομεν ἔθεμεν ἔστημεν ἐδείξαμεν εἷμεν ἔδοτε ἔθετε ἔστητε ἐδείξατε εἷτε ἔδοσαν ἔθεσαν ἔστησαν ἔδειξαν εἷσαν INF δοῦναι θεῖναι στῆναι δεῖξαι εἷναι PAR δούς, δοῦσα, δόν θείς, θεῖσα, θέν στάς, -ᾶσα, -άν δείξας, -ασα, -αν εἵς, εἷσα, ἕν ImS δός θές στῆθι δεῖξον ἕς ImP δότε θέτε στῆτε δείξατε ἕτε AORIST MIDDLE (refer to principal parts!) δίδωμι τίθημι ἵστημι (reg. weak aorist) δείκνυμι (reg. weak aorist) ἵημι ἐδόμην ἐθέμην ἐστησάμην ἐδειξάμην εἵμην ἔδου ἔθου ἐστήσω ἐδείξω εἷσο ἔδοτο ἔθετο ἐστήσατο ἐδείξατο εἷτο ἐδόμεθα ἐθέμεθα ἐστησάμεθα ἐδειξάμεθα εἵμεθα ἔδοσθε ἔθεσθε ἐστήσασθε ἐδείξασθε εἷσθε ἔδοντο ἔθεντο ἐστήσαντο ἐδείξαντο εἷντο INF δόσθαι θέσθαι στήσασθαι δείξασθαι ἕσθαι PAR δόμενος, -η, -ον θέμενος, -η, -ον στησάμενος, -η, -ον δειξάμενος, -η, -ον ἕμενος, -η, -ον ImS δοῦ θοῦ στήσω δείξω οὗ ImP δόσθε θέσθε στήσασθε δείξασθε ἕσθε *ἵστημι differs from other μι-verbs in that it has regular weak active and middle forms (formed from ἔστησα) as well as an athematic Active (formed from ἔστην). Remember that in the (, Middle, Passive) and Passive, and in a few assorted other places (δείκνυμι --> ἔδειξα, ἵστημι ---> ἔστησα), MI-verbs behave just like every other verb. 14

15 GREEK VERB SYNOPSIS after Athenaze Ch. 20 Principal parts: λύω, λύσω, ἔλυσα, λέλυκα, λέλυμαι, ἐλύθην Give all finite forms in (person & number): 3 rd plural Give all participles in (gender, case, number: SG, all genders ACTIVE MIDDLE PASSIVE λύουσι(ν) λύονται λύονται Imperf. ἔλυον ἐλύοντο ἐλύοντο Indicative λύσουσι(ν) λύσονται λυθήσονται ἔλυσαν ἐλύσαντο ἐλύθησαν Perfect Pluperf. Subjunc Optative Imperat λύετε λύεσθε λύεσθε λῦσατε λύσασθε λύθητε λύειν λύεσθαι λύεσθαι Infinitive λύσειν λύσεσθαι λυθήσεσθαι λῦσαι λύσασθαι λυθῆναι Perfect λελυκέναι λέλυσθαι λέλυσθαι λύων, -ουσα, -ον λυόμενος, -η, -ον λυόμενος, -η, -ον Participle λύσων, -ουσα, -ον λυσόμενος, -η, -ον λυθησόμενος, -η, -ον λύσας, -ασα, -αν λυσάμενος, -η, -ον λυθείς, -εῖσα, -έν Perfect λελυκώς (-οτος), -υῖα, -ός λελύμενος, -η, -ον λελύμενος, -η, -ονs 15

16 GREEK VERB SYNOPSIS after Athenaze Ch. 20 Principal parts: Give all finite forms in (person & number): Give all participles in (gender, case, number: Imperf. ACTIVE MIDDLE PASSIVE Indicative Perfect Pluperf. Subjunc Optative Imperat Infinitive Perfect Participle Perfect 16

17 GREEK VERB SYNOPSIS after Athenaze Ch. 20 Principal parts: Give all finite forms in (person & number): Give all participles in (gender, case, number: Imperf. ACTIVE MIDDLE PASSIVE Indicative Perfect Pluperf. Subjunc Optative Imperat Infinitive Perfect Participle Perfect 17

Α. Β Α Ρ Υ Τ Ο Ν Α Ρ Η Μ Α Τ Α : 1. Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Η Σ Φ Ω Ν Η Σ ( Λ ύ - ω) Παραγόμενοι χρόνοι ΟΡΙΣΤΙΚΗ

Α. Β Α Ρ Υ Τ Ο Ν Α Ρ Η Μ Α Τ Α : 1. Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Η Σ Φ Ω Ν Η Σ ( Λ ύ - ω) Παραγόμενοι χρόνοι ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ περιφραστικά ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ. ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛ. ΑΟΡΙΣΤΟΣ Α ΜΕΛΛΩΝ ΕΝΕΣΤΩΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - Ρ Η Μ Α Τ Α Αρκτικί χρόνι λύ-ω λύ-εις λύ-ει λύ-μεν λύ-ετε λύ-υσιν) 1 Λ ύ κ

Διαβάστε περισσότερα

03 an introduction to ancient greek language:

03 an introduction to ancient greek language: 01 an introduction to ancient greek language: we shall attempt to introduce this language in an oversimplified manner. in this introductory coverage, we shall attempt to make a comparison with modern greek

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 47. The Dinosaur Verbs - the µι Verbs διδωµι, τιθηµι, ἱστηµι, ἀφιηµι, φηµι and Verbs ending in -νυµι

Chapter 47. The Dinosaur Verbs - the µι Verbs διδωµι, τιθηµι, ἱστηµι, ἀφιηµι, φηµι and Verbs ending in -νυµι Chapter 47 The Dinosaur Verbs - the µι Verbs διδωµι, τιθηµι, ἱστηµι, ἀφιηµι, φηµι and Verbs ending in -νυµι 47.1 The -µι verbs are related to εἰµι and are very old verb forms in Greek. They were in use

Διαβάστε περισσότερα

Basic Hellenistic Greek Morphology

Basic Hellenistic Greek Morphology Basic Hellenistic Greek Morphology Rodney A. Whitacre Copyright 2011 This review is a handout I have used with students for a number of years. I have also prepared parsing practice exercises with an answer

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

1st and 2nd Person Personal Pronouns

1st and 2nd Person Personal Pronouns 1st and 2nd Person Personal Pronouns Case First Person Second Person I You () Nominative ἐγώ σύ Accusative ἐμέ or με σέ Genitive ἐμοῦ or μου σοῦ Dative ἐμοί or μοι σοί We You () Nominative ἡμεῖς ὑμεῖς

Διαβάστε περισσότερα

5 th Lang WB (2 nd ed.) Form: GCSE Greek. Language Workbook 5 th Form. Taylor 2, Ch. 9 onwards. 1 of 41 KES Classics 2011.09.02

5 th Lang WB (2 nd ed.) Form: GCSE Greek. Language Workbook 5 th Form. Taylor 2, Ch. 9 onwards. 1 of 41 KES Classics 2011.09.02 GCSE Greek Name: 5 th Lang WB (2 nd ed.) Form: GCSE Greek Language Workbook 5 th Form Taylor 2, Ch. 9 onwards 1 of 41 KES Classics 2011.09.02 ἀγωγή Pre-Mock Revision & Test Schedule The agoge was the name

Διαβάστε περισσότερα

10/1/13. Felix H. Cortez, PhD

10/1/13. Felix H. Cortez, PhD Felix H. Cortez, PhD! Session 1! Why is the verb important?! Tense and the Greek verb! Session 2! Mood, voice, person, and number of the Greek Verb! Session 3! The present and the imperfect Greek Verb!

Διαβάστε περισσότερα

GREEK GRAMMAR HANDOUT 2012

GREEK GRAMMAR HANDOUT 2012 GREEK GRAMMAR HANDOUT 2012 1 Karl Maurer, (office) 215 Carpenter, (972) 252-5289, (email) filokalos@aol.com p. 3 I. Greek Accenting: Basic Rules 8 II. ALL NOUN DECLENSIONS. (How to form the Dual p. 12)

Διαβάστε περισσότερα

Tελευταία επανάληψη..

Tελευταία επανάληψη.. Tελευταία επανάληψη.. Προθέσεις: πάντα γράφω πρώτα τον τύπο του ρήματος που μου ζητούν και ύστερα προσθέτω την πρόθεση. Προσοχή! εἰμί ἐκ à ἐξ + φωνήεν ή δίφθογγο ἑκ-βάλλω à ἐξ-έβαλλον οι δισύλλαβες προθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Felix H. Cortez, PhD

Felix H. Cortez, PhD Felix H. Cortez, PhD ! Session 1! Why is the verb important?! Tense and the Greek verb! Session 2! Mood, voice, person, and number of the Greek Verb! Session 3! The present and the imperfect Greek Verb!

Διαβάστε περισσότερα

Accenting Ancient Greek Finite Verbs: Four Simple Rules, with Applications for Nouns and Adjectives 1

Accenting Ancient Greek Finite Verbs: Four Simple Rules, with Applications for Nouns and Adjectives 1 86 Accenting Ancient Greek Finite Verbs: Four Simple Rules, with Applications for Nouns and Adjectives 1 Kathryn California State University, Long Beach As Aristophanes of Byzantium and his successors

Διαβάστε περισσότερα

Handouts for Students using Chase & Phillips

Handouts for Students using Chase & Phillips 1 Handouts for Students using Chase & Phillips p. 2 Chase & Phillips Greek Vocabulary by Lesson 3 Additions to C & P English-to-Greek Vocabulary 7 Tenses in Indirect Speech. 8 Possessive Pronouns & Adjectives

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

THE HANDY GUIDE TO NEW TESTAMENT GREEK. Grammar, Syntax, and Diagramming. Douglas S. Huffman. Kregel. Academic

THE HANDY GUIDE TO NEW TESTAMENT GREEK. Grammar, Syntax, and Diagramming. Douglas S. Huffman. Kregel. Academic THE HANDY GUIDE TO NEW TESTAMENT GREEK Grammar, Syntax, and Diagramming Douglas S. Huffman Kregel Academic The Handy Guide to New Testament Greek: Grammar, Syntax, and Diagramming 2012 by Douglas S. Huffman

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

Fifth Annual College Greek Exam (2013)

Fifth Annual College Greek Exam (2013) Fifth Annual College Greek Exam (2013) TIME: 50 MINUTES DO NOT USE A DICTIONARY Write YOUR NAME at the top left-hand portion of your answer sheet. Write YOUR LAST NAME FIRST. Be sure to FILL IN THE BUBBLES

Διαβάστε περισσότερα

Latin 1a Final Exam 2000 NAME: Vocabulary: Give one English meaning and nothing more. 1. ἀεί. 2. αἱρέω. 22. λαµβάνω. 3. βίος. 23. λείπω. 4.

Latin 1a Final Exam 2000 NAME: Vocabulary: Give one English meaning and nothing more. 1. ἀεί. 2. αἱρέω. 22. λαµβάνω. 3. βίος. 23. λείπω. 4. Latin 1a Final Exam 2000 NAME: Vocabulary: Give one English meaning and nothing more. 1. ἀεί 2. αἱρέω 3. βίος 4. βουλεύω 5. γιγνὠσκω 6. γυνή 7. δεῖ 8. δέχοµαι 9. διώκω 10. ἐθέλω 11. εἰς 12. ἐλιπίς 13.

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 13. The Definite Article The Demonstrative Adjectives and Pronouns

Chapter 13. The Definite Article The Demonstrative Adjectives and Pronouns Chapter 13 The Definite Article The Demonstrative Adjectives and Pronouns 13.1 In chapters 4, 6, and 8 we met various forms of the Definite Article ὁ ἡ το and the Third Personal Pronoun αὐτος αὐτη αὐτο.

Διαβάστε περισσότερα

PHILOSOPHICAL GREEK AN INTRODUCTION FRANCIS H. FOBES. Πάντες άνθρωποι του εΐδέναι ορέγονται φύσει 'Αριστοτέλης έν πρώτω των Μετά τά Φυσικά g8oa2i

PHILOSOPHICAL GREEK AN INTRODUCTION FRANCIS H. FOBES. Πάντες άνθρωποι του εΐδέναι ορέγονται φύσει 'Αριστοτέλης έν πρώτω των Μετά τά Φυσικά g8oa2i PHILOSOPHICAL GREEK AN INTRODUCTION BY FRANCIS H. FOBES Πάντες άνθρωποι του εΐδέναι ορέγονται φύσει 'Αριστοτέλης έν πρώτω των Μετά τά Φυσικά g8oa2i. All men by nature desire to know THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Participle. Lesson 7 Felix H. Cortez

The Greek Participle. Lesson 7 Felix H. Cortez The Greek Participle Lesson 7 Felix H. Cortez Table of Contents What is the Greek Participle? How do I recognize it? How should I translate it? What do I need to memorize? What Is a Participle? What Is

Διαβάστε περισσότερα

An Introduction to New Testament Greek

An Introduction to New Testament Greek An Introduction to New Testament Greek Paul Pritchard February 2014 0 Session 1: The Greek Alphabet Capital Lower case Name Pronunciation 1 Transliteration Α α alpha lard/cup a Β β beta bat b Γ γ gamma

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 26. The Future Tense

Chapter 26. The Future Tense Chapter 26 The Future Tense 26.1 So far we have used verbs in the present tense, with a few examples of past tenses. Now we come to the future tense - and there are no new endings to learn. Regular Greek

Διαβάστε περισσότερα

CH19 Grammar. αὖθις δὲ οἱ μὲν καὶ παρὰ δύναμιν τολμηταὶ καὶ παρὰ γνώμην κινδυνευταὶ καὶ ἐν τοῖς δεινοῖς εὐέλπιδες;

CH19 Grammar. αὖθις δὲ οἱ μὲν καὶ παρὰ δύναμιν τολμηταὶ καὶ παρὰ γνώμην κινδυνευταὶ καὶ ἐν τοῖς δεινοῖς εὐέλπιδες; CH19 Grammar I. Quote αὖθις δὲ οἱ μὲν καὶ παρὰ δύναμιν τολμηταὶ καὶ παρὰ γνώμην κινδυνευταὶ καὶ ἐν τοῖς δεινοῖς εὐέλπιδες; II. (a) ἵστημι. Stand, stop, etc. Extended principal parts. 1. Present system.

Διαβάστε περισσότερα

Guide to Principal Parts of Regular Verbs

Guide to Principal Parts of Regular Verbs Guide to Principal Parts of Regular Verbs 1. Preliminary Remarks. (a) (b) Irregular Patterns. For a great many verbs in ancient Greek it is necessary to memorize all available principal parts, as they

Διαβάστε περισσότερα

The 2011 College Greek Exam Report and Analysis

The 2011 College Greek Exam Report and Analysis 44 The 2011 College Greek Exam Report and Analysis Albert Louisiana State University 1 Abstract This article gives an analysis of the results of the third annual CGE as well as a comparison to similar

Διαβάστε περισσότερα

Herodotus Histories Book 1

Herodotus Histories Book 1 Herodotus Histories Book 1 Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary nd Edition Geoffrey Steadman Herodotus Histories Book 1 Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary nd Edition 01 by Geoffrey

Διαβάστε περισσότερα

Homer s Iliad 6 and 22

Homer s Iliad 6 and 22 Homer s Iliad 6 and 22 Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary Geoffrey Steadman Homer s Iliad 6 and 22 Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary First Edition 2012 by Geoffrey D. Steadman

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. Gr eek. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. Gr eek. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek WORKBOOK pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may

Διαβάστε περισσότερα