I. NOUNS 1 st Declension (-η) 1 1 st Decl. (ρ/ε/ι-ᾱ) 2 1 st Declension (-ᾰ) 3 1 st Decl. (ρ/ε/ι- ᾰ) 4 NOM κρήνη οἰκία θάλαττα μοῖρα GEN

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "I. NOUNS 1 st Declension (-η) 1 1 st Decl. (ρ/ε/ι-ᾱ) 2 1 st Declension (-ᾰ) 3 1 st Decl. (ρ/ε/ι- ᾰ) 4 NOM κρήνη οἰκία θάλαττα μοῖρα GEN"

Transcript

1 GREEK 250 Exam Forms Review Key (Athenaze chapters 1-20) I. NOUNS 1 st Declension (-η) 1 1 st Decl. (ρ/ε/ι-ᾱ) 2 1 st Declension (-ᾰ) 3 1 st Decl. (ρ/ε/ι- ᾰ) 4 κρήνη οἰκία θάλαττα μοῖρα κρήνης οἰκίας θαλάττης μοίρας κρήνῃ οἰκίᾳ θαλάττῃ μοίρᾳ κρήνην οἰκίαν θάλατταν μοῖραν κρῆναι οἰκίαι θάλατται μοῖραι κρηνῶν οἰκιῶν θαλαττῶν μοιρῶν κρήναις οἰκίαις θαλάτταις μοίραις κρήνας οἰκίας θαλάττας μοίρας I. Try: ἡ ἑορτή, ἡ κρήνη, ἡ γῆ (circumflex in all cases) 2. Try: ἡ ὑδρία, ἡ οἰκία 3. Try: ἡ θάλαττα 4. Try: ἡ μοῖρα 1 st Decl. masc. (-ης) 1 1 st Decl. m. (ρ/ε/ι-ας) 2 2 nd decl. masc. 3 2 nd decl. neut. 4 πολίτης νεανίας ἀγρός δένδρον πολίτου νεανίου ἀγροῦ δένδρου πολίτῃ νεανίᾳ ἀγρῷ δένδρῳ πολίτην νεανίαν ἀγρόν δένδρον πολίται νεανίαι ἀγροί δένδρα πολιτῶν νεανιῶν ἀγρῶν δένδρων πολίταις νεανίαις ἀγροῖς δένδροις πολίτας νεανίας ἀγρούς δένδρα 1. Try: ὁ πολίτης, ὁ δεσπότης 2. Try: ὁ νεανίας, ὁ Ξανθίας (not in pl.) 3. Try: ὁ λίθος, ὁ δοῦλος, ὁ ἥλιος, ὁ χρόνος, ὁ ἀγρός, ὁ ἄνθρωπος, ὁ αὐτουργός, ὁ οἶκος, ὁ πόνος, ὁ σῖτος, ὁ ἄγγελος, ὁ καιρός, ὁ χορός, ἡ ὁδός, ὁ μῦθος 4. Try: τὸ δεῖπνον, τὸ δένδρον, τὸ ἄροτρον 1

2 Third Declension Nouns dental stems (τ, θ, δ) 1 neuter dental stem 2 velar stems (κ, χ, γ) 3 nasal stem (ν) 4 παῖς ὄνομα αἴξ χειμών παιδός ὀνόματος αἰγός χειμῶνος παιδί ὀνόματι αἰγί χειμῶνι παῖδα ὄνομα αἶγα χειμῶνα παῖδες ὀνόματα αἶγες χειμῶνες παίδων ὀνομάτων αἴγων χειμώνων παίσι(ν) ὀνόμασι(ν) αἶξι(ν) χειμῶσι(ν) παίδας ὀνόματα αἴγας χειμώνας 1. Dental stem: παῖς, παιδός, ὁ/ἡ; ἐλπίς, ἐλπίδος, ἡ; 2. Neuter Dental stem: ὄνομα, ὀνόματος, τό; 3. Velar stem: αἴξ, αἰγός, ὁ/ἡ; ὄνυξ, ὄνυχος, ὁ; 4. Nasal stem: χειμών, χειμῶνος, ὁ; More Τhird Declension Nouns labial stem (π, β, φ) 5 liquid stem (λ, ρ) 6 vowel stems A 7 vowel stems B 8 -εσ- stem nouns 9 κλώψ ῥήτωρ πόλις ἄστυ τεῖχος κλωπός ῥήτορος πόλεως ἄστεως τείχους κλωπί ῥήτορι πόλει ἄστει τείχει κλῶπα ῥήτορα πόλιν ἄστυ τεῖχος κλῶπες ῥήτορες πόλεις ἄστη τείχη κλωπῶν ῥητόρων πολέων ἀστέων τείχων κλωψί(ν) ῥήτορσι(ν) πόλεσι(ν) ἄστεσι(ν) τείχεσι(ν) κλώπας ῥητόρας πόλεις ἄστη τείχη 5. Labial stem: κλώψ, κλωπός, ὁ; 6. Liquid stem: ῥήτωρ, ῥήτορος, ὁ; 7. Stem ends in vowel: πόλις, πόλεως, ἡ 8. Stem ends in vowel: ἄστυ, ἄστεως, τό 9. Stem ends in -εσ-: τεῖχος, τείχους, τό; ὄρος, ὄρους, τό 2

3 II. DEFINITE ARTICLE masc. sg. fem. sg. neut. sg. masc. pl. fem. pl. neut. pl. ὁ ἡ τό οἱ αἱ τά τοῦ τῆς τοῦ τῶν τῶν τῶν τῷ τῇ τῷ τοῖς ταῖς τοῖς τόν τήν τό τούς τάς τά III. ADJECTIVES -ος, -η, -ον masculine feminine neuter καλός καλή καλόν καλοῦ καλῆς καλοῦ καλῷ καλῇ καλῷ καλόν καλήν καλόν καλοί καλαί καλά καλῶν καλῶν καλῶν καλοῖς καλαῖς καλοῖς καλούς καλάς καλά καλός, -ή, -όν χαλεπός, -ή, -όν δυνατός, -ή, -όν τοσοῦτος, -η, -ον φίλος, -η, -ον ἄλλος, -η, -ον ἐμός, -ή, -όν σός, -ή, -όν & Middle Participles in -μενος, -μενη, -ος, -α, -ον (ρ/ε/ι-rule) masculine feminine neuter μικρός μικρά μικρόν μικροῦ μικρᾶς μικροῦ μικρῷ μικρᾷ μικρῷ μικρόν μικράν μικρόν μικροί μικραί μικρά μικρῶν μικρῶν μικρῶν μικροῖς μικραῖς μικροῖς μικρούς μικράς μικρά μακρός, -ά, -όν μικρός, -ά, -όν Ἀθηναῖος, -α, -ον ἰσχυρός, -ά, -όν αἴτιος, -α, -ον ἀνδρεῖος, -α, -ον ῥᾴδιος, -α, -ον ἡμέτερος, -α, -ον ὑμέτερος, -α, -ον IIIa. ADVERB. (give the adverbial form of καλός, ἀνδρεῖος): καλῶς ἀνδρείως 3

4 III. ADJECTIVES (con t) Stem changing -ος, -η, -ον adjectives ` masculine feminine neuter μέγας μεγάλη μέγα μεγάλου μεγάλης μεγάλου μεγάλῳ μεγάλῃ μεγάλῳ μέγαν μεγάλην μέγα μεγάλοι μεγάλαι μεγάλα μεγάλων μεγάλων μεγάλων μεγάλοις μεγάλαις μεγάλοις μεγάλους μεγάλας μεγάλα πολύς, πολλή, πολύ μέγας, μεγάλη, μέγα 3 rd Declension Adjectives (nasal stem ends in -ν-; compare to noun ) masc./fem. neuter σώφρων, σῶφρον (stem: σωφρον-) σώφρων σώφρονος σώφρονι σώφρονα σώφρονες σωφρόνων σώφροσι(ν) σώφρονας σῶφρον σώφρονος σώφρονι σῶφρον σώφρονα σωφρόνων σώφροσι(ν) σώφρονα ALL COMPARATIVES IN -(ι)ων, -(ι)ον: πλείων, πλεῖον κακίων, κάκιον ἀμείνων, ἄμεινον 3 rd Declension -εσ-stem adjectives masc./fem. neuter ἀληθής ἀληθούς ἀληθεί ἀληθῆ ἀληθεῖς ἀληθῶν ἀληθέσι(ν) ἀληθεῖς ἀληθές ἀληθούς ἀληθεί ἀληθές ἀληθῆ ἀληθῶν ἀληθέσι(ν) ἀληθῆ ἀληθής, ἀληθές ψευδής, ψευδές 4

5 ADJECTIVES IN -υς, -εια, -υ (for recognition only--do for practice) masc. fem. neuter ταχύς ταχεῖα ταχύ ταχέος ταχείας ταχέος ταχεῖ ταχείᾳ ταχεῖ ταχύν ταχεῖαν ταχύ ταχεῖς ταχεῖαι ταχέα ταχέων ταχειῶν ταχέων ταχέσι(ν) ταχείαις ταχέσι(ν) ταχεῖς ταχείας ταχέα Adjectives masculine feminine neuter πᾶς πᾶσα πᾶν παντός πάσης παντός παντί πάσῃ παντί πάντα πᾶσαν πᾶν πάντες πᾶσαι πάντα πάντων πασῶν πάντων πᾶσι(ν) πάσαις πᾶσι(ν) πάντας πάσας πάντα ταχύς, ταχεῖα, ταχύ ὤν, οὖσα, ὄν (pres. act. part.) πᾶς, πᾶσα, πᾶν εἵς, μία, ἕν οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν IRREGULAR COMPARATIVES--Give the other two degrees of the following adjectives and adverbs. ἀγαθός, -ή, -όν ἀμείνων, ἄμεινον ἄριστος, -η, -ον κακός, -ή, -όν κακίων, κάκιον κάκιστος, -η, -ον καλός, -ή, -όν καλλίων, κάλλιον κάλλιστος, -η, -ον μέγας, μεγάλη, μέγα μείζων, μεῖζον μέγιστος, -η, -ον ὀλίγος, -η, -ον ἐλάττων, ἔλαττον ὀλίγιστος, -η, -ον πολύς, πολλή, πολύ πλέων, πλέον (alt: πλείων, πλεῖον) πλεῖστος, -η, -ον εὖ ἄμεινον ἄριστα κακῶς κακίον κάκιστα πολύ πλέον πλεῖστα μάλα μᾶλλον μάλιστα 5

6 IV. PRONOUNS 1 st person- I/we 2 nd person- you 3 rd person masc. 3 rd person fem. 3 rd person neut. ἐγώ σύ μου ἐμοῦ σου σοῦ αὐτοῦ αὐτῆς αὐτοῦ μοι ἐμοῖ σοι σοῖ αὐτῷ αὐτῇ αὐτῷ με ἐμέ σε σέ αὐτόν αὐτήν αὐτό ἡμεῖς ὑμεῖς ἡμῶν ὑμῶν αὐτῶν αὐτῶν αὐτῶν ἡμῖν ὑμῖν αὐτοῖς αὐταῖς αὐτοῖς ἡμᾶς ὑμᾶς αὐτούς αὐτάς αὐτά *The 1 st & 2 nd person possessive adjective pronouns (ἐμός/-ή/-όν, σός/-ή/-όν, ἡμέτερος/-α/-ον, ὑμέτερος/-α/-ον) are declined just like regular adjectives and are listed in the appropriate paradigms above. There is no adjective form for the third person (the genitive forms of the 3 rd person pronoun are used). Interrogative Pronoun/Adjective & Indefinite Pronoun/Adjective (=same w/o accents) masc/fem neuter τίς τί τινός τινός τινί τινί τίνα τί τίνες τίνα τίνων τίνων τίσι(ν) τίσι(ν) τίνας τίνα RELATIVE PRONOUN masc. sg. fem. sg. neut. sg. masc. pl. fem. pl. neut. pl. ὅς ἥ ὅ οἵ αἵ ἅ οὗ ἧς οὗ ὧν ὧν ὧν ᾧ ᾗ ᾧ οἷς αἷς οἷς ὅν ἥν ὅ οὕς ἅς ἅ 6

7 DEMONSTRATIVE PRONOUN (οὗτος, αὕτη, τοῦτο) masc. sg. fem. sg. neut. sg. masc. pl. fem. pl. neut. pl. οὗτος αὕτη τοῦτο οὗτοι αὗται ταῦτα τούτου ταύτης τούτου τούτων τούτων τούτων τούτῳ ταύτῃ τούτῳ τούτοις ταύταις τούτοις τοῦτον ταύτην τοῦτο τούτους ταύτας ταῦτα Reflexive Pronouns (no nominative)--(for recognition only, but practice anyway) 1 st person 2 nd person masculine feminine masculine feminine ἐμαυτοῦ ἐμαυτῆς σεαυτοῦ σεαυτῆς ἐμαυτῷ ἐμαυτῇ σεαυτῷ σεαυτῇ ἐμαυτόν ἐμαυτήν σεαυτόν σεαυτήν ἡμῶν αὐτῶν ἡμῶν αὐτῶν ὑμῶν αὐτῶν ὑμῶν αὐτῶν ἡμῖν αὐτοῖς ἡμῖν αὐταῖς ὑμῖν αὐτοῖς ὑμῖν αὐταῖς ἡμᾶς αὐτούς ἡμᾶς αὐτάς ὑμᾶς αὐτούς ὑμᾶς αὐτάς 3 rd person masculine feminine masculine ἑαυτοῦ ἑαυτῆς ἑαυτοῦ ἑαυτῷ ἑαυτῇ ἑαυτῷ ἑαυτόν ἑαυτήν ἑαυτό ἑαυτῶν ἑαυτῶν ἑαυτῶν ἑαυτοῖς ἑαυταῖς ἑαυτοῖς ἑαυτούς ἑαυτάς ἑαυτά 7

8 V. VERBS (see separate sheet for MI-verbs) PRESENT ACTIVE -ω (use λύω) -εω (φιλέω) -αω (τιμάω) -οω (δηλόω) εἰμί λύω φιλῶ τιμῶ δηλῶ εἰμί INF PART ImS ImP λύεις φιλεῖς τιμᾷς δηλοῖς εἶ λύει φιλεῖ τιμᾷ δηλοῖ ἐστί(ν) λύομεν φιλοῦμεν τιμῶμεν δηλοῦμεν ἐσμέν λύετε φιλεῖτε τιμᾶτε δηλοῦτε ἐστέ λύουσι(ν) φιλοῦσι(ν) τιμῶσι(ν) δηλοῦσι(ν) εἰσί(ν) λύειν φιλεῖν τιμᾶν δηλοῦν εἶναι λύων, -ουσα, -ον φιλῶν, -οῦσα, -ουν τιμῶν, τιμῶσα, τιμῶν δηλῶν, δηλοῦσα, δηλοῦν λῦε φίλει τίμα δήλου ἴσθι λύετε φιλεῖτε τιμᾶτε δηλοῦτε ἔστε ὦν, οὖσα, ὄν PRESENT MIDDLE/PASSIVE -ω (λύω) -εω (φιλέω) -αω (τιμάω) -οω (δηλόω) εἰμί λύομαι φιλοῦμαι τιμῶμαι δηλοῦμαι INF PART ImS ImP λύῃ or λύει φιλῇ or φιλεῖ τιμᾷ δηλοῖ λύεται φιλεῖται τιμᾶται δηλοῦται λυόμεθα φιλούμεθα τιμώμεθα δηλούμεθα λύεσθε φιλεῖσθε τιμᾶσθε δηλοῦσθε λύονται φιλοῦνται τιμῶνται δηλοῦνται λύεσθαι φιλεῖσθαι τιμᾶσθαι δηλοῦσθαι λυόμενος, -μένη, φιλούμενος, -μένη, τιμώμενος, -μένη, λύου φιλοῦ τιμῶ δηλοῦ δηλούμενος, -μένη, λύεσθε φιλεῖσθε τιμᾶσθε δηλοῦσθε 8

9 IMPERFECT ACTIVE -ω (λύω) -εω (φιλέω) -αω (τιμάω) -οω (δηλόω) εἰμί ἔλυον ἐφίλουν ἐτίμων ἐδήλουν ἦ or ἦν ἔλυες ἐφίλεις ἐτίμας ἐδήλους ἦσθα ἔλυε ἐφίλει ἐτίμα ἐδήλου ἦν ἐλύομεν ἐφιλοῦμεν ἐτιμῶμεν ἐδηλοῦμεν ἦμεν ἐλύετε ἐφιλεῖτε ἐτιμᾶτε ἐδηλοῦτε ἦτε ἔλυον ἐφίλουν ἐτίμων ἐδήλουν ἦσαν IMPERFECT MIDDLE/PASSIVE -ω (λύω) -εω (φιλέω) -αω (τιμάω) -οω (δηλόω) εἰμί ἐλυόμην ἐφιλούμην ἐτιμώμην ἐδηλούμην ἐλύου ἐφιλοῦ ἐτιμῶ ἐδηλοῦ ἐλύετο ἐφιλεῖτο ἐτιμᾶτο ἐδηλοῦτο ἐλυόμεθα ἐφιλούμεθα ἐτιμώμεθα ἐδηλούμεθα ἐλύεσθε ἐφιλεῖσθε ἐτιμᾶσθε ἐδηλοῦσθε ἐλύοντο ἐφιλοῦντο ἐτιμῶντο ἐδηλοῦντο ΕΡΧΟΜΑΙ (ἔρχομαι, εἶμι, ἦλθον). Normal strong ; Forms marked * come from EIMI (even some present forms); Imperfect for recognition only Act Imperfect Act ἔρχομαι * ᾖα or ᾔειν * εἶμι ἔρχῃ or ἔρχει * ᾔεισθα or ᾔεις * εἶ ἔρχεται * ἤειν or ᾔει * εἶσι(ν) ἐρχόμεθα * ᾖμεν * ἴμεν ἔρχεσθε * ᾖτε * ἴτε ἔρχονται * ᾖσαν or * ἴασι(ν) ᾔεσαν INF * ἰέναι PART ImS ImP * ἴων, ἰοῦσα, ἴον * ἴθι * ἴτε 9

10 FUTURE ACTIVE (most verbs regular ω, some are ε-contract, occasionally irreg.) -ω (λύω) -εω (μενῶ) εἰμί λύσω μενῶ ἔσομαι INF PART ImS λύσεις μενεῖς ἔσῃ or ἔσει λύσει μενεῖ ἔσται λύσομεν μενοῦμεν ἐσόμεθα λύσετε μενεῖτε ἔσεσθε λύσουσι(ν) μενοῦσι(ν) ἔσονται λύσειν μενεῖν ἔσεσθαι λύσων, -ουσα, -ον μενῶν, -οῦσα, -οῦν ἐσόμενος, -μένη, ImP FUTURE MIDDLE -ω -εω (μενῶ) λύσομαι μενοῦμαι INF PART ImS ImP λύσῃ or λύσει λύσεται λυσόμεθα λύσεσθε λύσονται λύσεσθαι λυσόμενος, -μένη, μενῇ or μενεῖ μενεῖται μενούμεθα μενεῖσθε μενοῦνται μενεῖσθαι μενούμενος, -μενη, 10

11 11 AORIST ACTIVE strong (ἔλαβον) weak (ἔλυσα) ἔλαβον ἔλυσα ἔλαβες ἔλυσας ἔλαβε(ν) ἔλυσε(ν) ἐλάβομεν ἐλύσαμεν ἐλάβετε ἐλύσατε ἔλαβον ἔλυσαν INF λαβεῖν λῦσαι PART λαβών, -οῦσα, -όν λύσας, -ασα, -αν ImS λάβε λύσον ImP λάβετε λύσατε ATHEMATIC AORIST (active) ἔβην ἔγνων ἔβην ἔγνων ἔβης ἔγνως ἔβη ἔγνω ἔβημεν ἔγνωμεν ἔβητε ἔγνωτε ἔβησαν ἔγνωσαν INF βῆναι γνῶναι PART βᾶς, βᾶσα, βᾶν γνούς, γνοῦσα, γνούν ImS βῆθι γνῶθι ImP βῆτε γνῶτε AORIST MIDDLE strong (ἔλαβον) weak (ἔλυσα) ἐλαβόμην ἐλυσάμην ἐλάβου ἐλύσω ἐλάβετο ἐλύσατο ἐλαβόμεθα ἐλυσάμεθα ἐλάβεσθε ἐλύσασθε ἐλάβοντο ἐλύσαντο INF λαβέσθαι λύσασθαι PART λαβόμενος, -μένη, λυσάμενος, -μένη, ImS λαβοῦ λῦσαι ImP λάβεσθε λύσασθε

12 MI-VERBS (use Helma Dik s Nifty Greek handouts for answers: PRESENT ACTIVE δίδωμι τίθημι ἵστημι δείκνυμι ἵημι δίδωμι τίθημι ἵστημι δείκνυμι ἵημι δίδως τίθης ἵστης δείκνυς ἵης δίδωσι(ν) τίθησι(ν) ἵστησι(ν) δείκνυσι(ν) ἵησι(ν) δίδομεν τίθεμεν ἵσταμεν δείκνυμεν ἵεμεν δίδοτε τίθετε ἵστατε δείκνυτε ἵετε διδόασι(ν) τιθέασι(ν) ἱστᾶσι(ν) δεικνύασι(ν) ἱᾶσι(ν) INF διδόναι τιθέναι ἱστάναι δεικνύναι ἱέναι PAR διδούς, -οῦσα, -όν τιθείς, -εῖσα, - έν ἱστάς, -ᾶσα, - άν δεικνύς, -ῦσα, -ύν ἱείς, ἱεῖσα, ἱέν ImS δίδου τίθει ἵστη δείκνυ ἵει ImP δίδοτε τίθετε ἵστατε δείκνυτε ἵετε PRESENT MIDDLE/PASSIVE δίδωμι τίθημι ἵστημι δείκνυμι ἵημι δίδομαι τίθεμαι ἵσταμαι δείκνυμαι ἵεμαι δίδοσαι τίθεσαι ἵστασαι δείκνυσαι ἵεσαι δίδοται τίθεται ἵσταται δείκνυται ἵεται διδόμεθα τιθέμεθα ἱστάμεθα δεικνύμεθα ἱέμεθα δίδοσθε τίθεσθε ἵστασθε δείκνυσθε ἵεσθε δίδονται τίθενται ἵστανται δείκνυνται ἵενται INF δίδοσθαι τίθεσθαι ἵστασθαι δείκνυσθαι ἵεσθαι PAR διδόμενος, -η, -ον τιθέμενος, -η, -ον ἱστάμενος, -η, -ον δεικνύμενος, -η, -ον ἱέμενος, -η, - ον ImS δίδοσο τίθεσο ἵστασο δείκνυσο ἵεσο ImP δίδοσθε τίθεσθε ἵστασθε δείκνυσθε ἵεσθε 12

13 IMPERFECT ACTIVE δίδωμι τίθημι ἵστημι δείκνυμι ἵημι ἐδίδουν ἐτίθην ἵστην ἐδείκνυν ἵειν, ἵην ἐδίδους ἐτίθεις ἵστης ἐδείκνυς ἵεις ἐδίδου ἐτίθει ἵστη ἐδείκνυ ἵει ἐδίδομεν ἐτίθεμεν ἵσταμεν ἐδείκνυμεν ἵεμεν ἐδίδοτε ἐτίθετε ἵστατε ἐδείκνυτε ἵετε ἐδίδοσαν ἐτίθεσαν ἵστασαν ἐδείκνυσαν ἵεσαν IMPERFECT MIDDLE/PASSIVE δίδωμι τίθημι ἵστημι δείκνυμι ἵημι ἐδιδόμην ἐτιθέμην ἱστάμην ἐδεικνύμην ἱέμην ἐδίδοσο ἐτίθεσο ἵστασο ἐδείκνυσο ἵεσο ἐδίδοτο ἐτίθετο ἵστατο ἐδείκνυτο ἵετο ἐδιδόμεθα ἐτιθέμεθα ἱστάμεθα ἐδεικνύμεθα ἱέμεθα ἐδίδοσθε ἐτίθεσθε ἵστασθε ἐδείκνυσθε ἵεσθε ἐδίδοντο ἐτίθεντο ἵσταντο ἐδείκνυντο ἵεντο The Big Four + One (underlined forms are atypical for mi-verbs): δίδωμι, δώσω, ἔδωκα, δέδωκα, δέδομαι, ἐδόθην τίθημι, θήσω, ἔθηκα, τέθηκα, τέθειμαι, ἐτέθην ἵστημι, στήσω, ἔστησα & ἔστην, ἕστηκα, (ἕσταμαι), ἐστάθην δείκνυμι, δείξω, ἔδειξα, δέδειχα, δέδειγμαι, ἐδείχθην ἵημι, ἥσω, ἧκα, εἷκα, εἷμαι, εἵθην 13

14 AORIST ACTIVE (refer to principal parts!) δίδωμι τίθημι ἵστημι (athematic forms)* δείκνυμι (reg. weak aorist) ἵημι ἔδωκα ἔθηκα ἔστην ἔδειξα ἧκα ἔδωκας ἔθηκας ἔστης ἔδειξας ἧκας ἔδωκε ἔθηκε(ν) ἔστη ἔδειξε(ν) ἧκε(ν) ἔδομεν ἔθεμεν ἔστημεν ἐδείξαμεν εἷμεν ἔδοτε ἔθετε ἔστητε ἐδείξατε εἷτε ἔδοσαν ἔθεσαν ἔστησαν ἔδειξαν εἷσαν INF δοῦναι θεῖναι στῆναι δεῖξαι εἷναι PAR δούς, δοῦσα, δόν θείς, θεῖσα, θέν στάς, -ᾶσα, -άν δείξας, -ασα, -αν εἵς, εἷσα, ἕν ImS δός θές στῆθι δεῖξον ἕς ImP δότε θέτε στῆτε δείξατε ἕτε AORIST MIDDLE (refer to principal parts!) δίδωμι τίθημι ἵστημι (reg. weak aorist) δείκνυμι (reg. weak aorist) ἵημι ἐδόμην ἐθέμην ἐστησάμην ἐδειξάμην εἵμην ἔδου ἔθου ἐστήσω ἐδείξω εἷσο ἔδοτο ἔθετο ἐστήσατο ἐδείξατο εἷτο ἐδόμεθα ἐθέμεθα ἐστησάμεθα ἐδειξάμεθα εἵμεθα ἔδοσθε ἔθεσθε ἐστήσασθε ἐδείξασθε εἷσθε ἔδοντο ἔθεντο ἐστήσαντο ἐδείξαντο εἷντο INF δόσθαι θέσθαι στήσασθαι δείξασθαι ἕσθαι PAR δόμενος, -η, -ον θέμενος, -η, -ον στησάμενος, -η, -ον δειξάμενος, -η, -ον ἕμενος, -η, -ον ImS δοῦ θοῦ στήσω δείξω οὗ ImP δόσθε θέσθε στήσασθε δείξασθε ἕσθε *ἵστημι differs from other μι-verbs in that it has regular weak active and middle forms (formed from ἔστησα) as well as an athematic Active (formed from ἔστην). Remember that in the (, Middle, Passive) and Passive, and in a few assorted other places (δείκνυμι --> ἔδειξα, ἵστημι ---> ἔστησα), MI-verbs behave just like every other verb. 14

15 GREEK VERB SYNOPSIS after Athenaze Ch. 20 Principal parts: λύω, λύσω, ἔλυσα, λέλυκα, λέλυμαι, ἐλύθην Give all finite forms in (person & number): 3 rd plural Give all participles in (gender, case, number: SG, all genders ACTIVE MIDDLE PASSIVE λύουσι(ν) λύονται λύονται Imperf. ἔλυον ἐλύοντο ἐλύοντο Indicative λύσουσι(ν) λύσονται λυθήσονται ἔλυσαν ἐλύσαντο ἐλύθησαν Perfect Pluperf. Subjunc Optative Imperat λύετε λύεσθε λύεσθε λῦσατε λύσασθε λύθητε λύειν λύεσθαι λύεσθαι Infinitive λύσειν λύσεσθαι λυθήσεσθαι λῦσαι λύσασθαι λυθῆναι Perfect λελυκέναι λέλυσθαι λέλυσθαι λύων, -ουσα, -ον λυόμενος, -η, -ον λυόμενος, -η, -ον Participle λύσων, -ουσα, -ον λυσόμενος, -η, -ον λυθησόμενος, -η, -ον λύσας, -ασα, -αν λυσάμενος, -η, -ον λυθείς, -εῖσα, -έν Perfect λελυκώς (-οτος), -υῖα, -ός λελύμενος, -η, -ον λελύμενος, -η, -ονs 15

16 GREEK VERB SYNOPSIS after Athenaze Ch. 20 Principal parts: Give all finite forms in (person & number): Give all participles in (gender, case, number: Imperf. ACTIVE MIDDLE PASSIVE Indicative Perfect Pluperf. Subjunc Optative Imperat Infinitive Perfect Participle Perfect 16

17 GREEK VERB SYNOPSIS after Athenaze Ch. 20 Principal parts: Give all finite forms in (person & number): Give all participles in (gender, case, number: Imperf. ACTIVE MIDDLE PASSIVE Indicative Perfect Pluperf. Subjunc Optative Imperat Infinitive Perfect Participle Perfect 17

1st and 2nd Person Personal Pronouns

1st and 2nd Person Personal Pronouns 1st and 2nd Person Personal Pronouns Case First Person Second Person I You () Nominative ἐγώ σύ Accusative ἐμέ or με σέ Genitive ἐμοῦ or μου σοῦ Dative ἐμοί or μοι σοί We You () Nominative ἡμεῖς ὑμεῖς

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Participle. Lesson 7 Felix H. Cortez

The Greek Participle. Lesson 7 Felix H. Cortez The Greek Participle Lesson 7 Felix H. Cortez Table of Contents What is the Greek Participle? How do I recognize it? How should I translate it? What do I need to memorize? What Is a Participle? What Is

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

21. δεινός: 23. ἀγορά: 24. πολίτης: 26. δοῦλος: 28. σῶμα: 31. Ἑλλας: 32. παῖς: 34. ὑπέρ: 35. νύξ: 39. μῶρος: 40. ἀνήρ:

21. δεινός: 23. ἀγορά: 24. πολίτης: 26. δοῦλος: 28. σῶμα: 31. Ἑλλας: 32. παῖς: 34. ὑπέρ: 35. νύξ: 39. μῶρος: 40. ἀνήρ: Vocabulary: Give one English meaning and nothing more. 1. ἔτος: 2. τότε: 3. θάνατος: 4. ἐλαύνω: 5. γυνή: 6. ὑπό: 7. λείπω: 8. περί: 9. πόλις: 10. ἄστυ: 11. νομίζω: 12. ἀπάγω: 13. τεῖχος: 14. ὀλίγος: 15.πίπτω:

Διαβάστε περισσότερα

10/1/13. Felix H. Cortez, PhD

10/1/13. Felix H. Cortez, PhD Felix H. Cortez, PhD! Session 1! Why is the verb important?! Tense and the Greek verb! Session 2! Mood, voice, person, and number of the Greek Verb! Session 3! The present and the imperfect Greek Verb!

Διαβάστε περισσότερα

Felix H. Cortez, PhD

Felix H. Cortez, PhD Felix H. Cortez, PhD ! Session 1! Why is the verb important?! Tense and the Greek verb! Session 2! Mood, voice, person, and number of the Greek Verb! Session 3! The present and the imperfect Greek Verb!

Διαβάστε περισσότερα

* = new for this test

* = new for this test Greek 101 Review for Final Exam Chapter 7-10 * = new for this test VERBS: Active Middle Singular Plural Singular Plural *Future Tense: Pres stem + σ + ω -οµεν -οµαι -οµεθα -εις -ετε -ε(σα)ι -εσθε -ει -ουσι(ν)

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Lesson 3. NOUNS GENDER (does not refer to fe/male) masculine feminine neuter NUMBER singular plural. NOUNS -Case.

Summer Greek. Lesson 3. NOUNS GENDER (does not refer to fe/male) masculine feminine neuter NUMBER singular plural. NOUNS -Case. A Summer Greek Lesson 3 Ω Parts of Speech NOUN- person, place, thing, quality, idea, or action ARTICLE Indefinite = a / an ; Definite = the ADJECTIVE- describes a noun (includes in/definite articles) PRONOUN-word

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω A Lesson 10 Vocabulary Summer Greek Croy Lesson 10 Ω ἄγω αἴρω ἀναβαίνω ἀπέρχοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω καταβαίνω µέλλω ὀφείλω συνάγω ἀπόστολος, ὁ ἱερόν, τό παρά (G,D,A) (+ gen.) from; (+ dat.) beside, with,

Διαβάστε περισσότερα

Τα ρήματα ἵστημι, τίθημι, ἵημι, δίδωμι σχηματίζουν αόριστο β και διαφέρουν στην κλίση του από τα ρήματα σε -ω. ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΥΩΝΗ

Τα ρήματα ἵστημι, τίθημι, ἵημι, δίδωμι σχηματίζουν αόριστο β και διαφέρουν στην κλίση του από τα ρήματα σε -ω. ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΥΩΝΗ Ρήματα σε μι: Υωνηεντόληκτα Τα φωνηεντόληκτα ρήματα σε μι σχηματίζονται στον ενεστώτα και στον παρατατικό ως εξής:ενεστωτικός αναδιπλασιασμός ρηματικό θέμα κατάληξη μι / μαι: ρ. δίδωμι < δίδωμι (ε.φ.)

Διαβάστε περισσότερα

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE Verbs. thr.less9, p1 moods tenses INDICATIVE VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT present present stem + / primary person endings present stem + / ending of infinitive I stop

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΣΗΣΑ 2 1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τα παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων που βρίσκονται στην παρένθεση. - Τὸ σῴζειν τἀγαθὰ τοῦ κτήσασθαι (χαλεπόν, συγκρ.). - Τῶν ἀνδρῶν ἐπολέμησαν αἱ γυναῖκες

Διαβάστε περισσότερα

Επίθετα. (Adjectives)

Επίθετα. (Adjectives) 6 Επίθετα (Adjectives) Greek adjectives are inflected words which either modify nouns (τα κόκκινα τριαντάφυλλα) or attribute a property to them (τα τριαντάφυλλα είναι ακριβά). Adjectives must agree with

Διαβάστε περισσότερα

Φιλολογική Επιμέλεια Σεβαστή Ε. Δριμαροπούλου

Φιλολογική Επιμέλεια Σεβαστή Ε. Δριμαροπούλου Φιλολογική Επιμέλει Σεβσή Ε. Δριμροπούλου Ποι ρήμ λέγονι βρύον ; Λέγονι όσ ρήμ δεν ονίζονι σην λήγουσ. π.χ. λύ-ω, διώ-κω Θέμ κι χρκήρς 1. ρημικό θέμ 2. χρονικό θέμ ( φιρώ ην κάληξη -ω κι ο χρκηρίζω ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ. Αρχαία ελληνική γλώσσα. Κορίνα Τσιτσιρίκου

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ. Αρχαία ελληνική γλώσσα. Κορίνα Τσιτσιρίκου ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Αρχαία ελληνική γλώσσα Κορίνα Τσιτσιρίκου ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Οι αντωνυμίες που δηλώνουν τα τρία πρόσωπα του λόγου, πρώτο, δεύτερο και τρίτο, λέγονται προσωπικές. Το πρώτο πρόσωπο είναι εκείνο που μιλά:

Διαβάστε περισσότερα

22.1: Root Aorist (Athematic Long-Vowel Aorist)

22.1: Root Aorist (Athematic Long-Vowel Aorist) 22.1: Root Aorist (Athematic Long-Vowel Aorist) A THIRD AORIST? In previous lessons you learned the following types of active aorist conjugations: ἔπαυσα First aorist (Lesson 9). A regular tense that we

Διαβάστε περισσότερα

03 an introduction to ancient greek language:

03 an introduction to ancient greek language: 01 an introduction to ancient greek language: we shall attempt to introduce this language in an oversimplified manner. in this introductory coverage, we shall attempt to make a comparison with modern greek

Διαβάστε περισσότερα

Guide to Principal Parts of Regular Verbs

Guide to Principal Parts of Regular Verbs Guide to Principal Parts of Regular Verbs 1. Preliminary Remarks. (a) (b) Irregular Patterns. For a great many verbs in ancient Greek it is necessary to memorize all available principal parts, as they

Διαβάστε περισσότερα

Latin 1a Final Exam 2000 NAME: Vocabulary: Give one English meaning and nothing more. 1. ἀεί. 2. αἱρέω. 22. λαµβάνω. 3. βίος. 23. λείπω. 4.

Latin 1a Final Exam 2000 NAME: Vocabulary: Give one English meaning and nothing more. 1. ἀεί. 2. αἱρέω. 22. λαµβάνω. 3. βίος. 23. λείπω. 4. Latin 1a Final Exam 2000 NAME: Vocabulary: Give one English meaning and nothing more. 1. ἀεί 2. αἱρέω 3. βίος 4. βουλεύω 5. γιγνὠσκω 6. γυνή 7. δεῖ 8. δέχοµαι 9. διώκω 10. ἐθέλω 11. εἰς 12. ἐλιπίς 13.

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Greek Verbs - TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9

Summer Greek. Greek Verbs - TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9 A - TENSE ASPECT Summer Greek Croy Lesson 9 Ω KIND of action CONTINUING (ongoing, linear) COMPLETED (with result or ongoing effect) SIMPLE (affirmation of action w/out regard to duration or completion)

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Greek Verbs -TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9. KINDof action.

Summer Greek. Greek Verbs -TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9. KINDof action. A -TENSE ASPECT Summer Greek Croy Lesson 9 Ω KINDof action CONTINUING (ongoing, linear) COMPLETED (with result or ongoing effect) SIMPLE (affirmation of action w/out regard to duration or completion) TIME

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

A Summary of the Greek Verb, Middle and Passive Voices, Emphasizing its Dual Number and its Third Person in the Imperative Mood

A Summary of the Greek Verb, Middle and Passive Voices, Emphasizing its Dual Number and its Third Person in the Imperative Mood A Summary of the Greek Verb, Voices, Emphasizing its Number its Third Person in the Mood The English verb displays two numbers, a singular a plural. Its only imperative form is a second person imperative,

Διαβάστε περισσότερα

Non-Indicative Verbs of the LXX, New Testament, Josephus and Philo (in alphabetical order)

Non-Indicative Verbs of the LXX, New Testament, Josephus and Philo (in alphabetical order) Non-Indicative Verbs of the LXX, New Testament, Josephus and Philo (in alphabetical order) v = verb s = subjunctive n = infinitive d = imperative p = present f = future a = aorist x = perfect a = active

Διαβάστε περισσότερα

Present Subjunctives: λύω

Present Subjunctives: λύω Morphs Column headings: Tense = "Tense and Voice" (just present and aorist); TF = "Tense Formative Morph" (such as the punctiliar or passive morph); NM = "Neutral Morph" (always a lengthened neutral morph

Διαβάστε περισσότερα

VERBOS II: A idéia de tempo, em grego, refere-se à qualidade da ação e não propriamente ao tempo,

VERBOS II: A idéia de tempo, em grego, refere-se à qualidade da ação e não propriamente ao tempo, 43 VERBOS II: A idéia de tempo, em grego, refere-se à qualidade da ação e não propriamente ao tempo, como em português. No presente, por exemplo, temos uma ação durativa ou linear. É uma ação em progresso,

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις 1 Λέξεις, φράσεις και προτάσεις (Words, phrases and clauses) The Greek language, like all human languages, has a Lexicon and a Grammar that are used to create sentences. The Lexicon consists of the words

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Προετοιμασία για τις εξετάσεις TOEIC (επίπεδο Advanced) 24 ώρες - 3 ώρες εβδομαδιαία σε διάστημα 8 εβδομάδων

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Προετοιμασία για τις εξετάσεις TOEIC (επίπεδο Advanced) 24 ώρες - 3 ώρες εβδομαδιαία σε διάστημα 8 εβδομάδων ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Προετοιμασία για τις εξετάσεις TOEIC (επίπεδο Advanced) 24 ώρες - 3 ώρες εβδομαδιαία σε διάστημα 8 εβδομάδων ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Διδάσκουσα: Ε.Μπουφίδου-Τσιριτάκη Το

Διαβάστε περισσότερα

CH19 Grammar. αὖθις δὲ οἱ μὲν καὶ παρὰ δύναμιν τολμηταὶ καὶ παρὰ γνώμην κινδυνευταὶ καὶ ἐν τοῖς δεινοῖς εὐέλπιδες;

CH19 Grammar. αὖθις δὲ οἱ μὲν καὶ παρὰ δύναμιν τολμηταὶ καὶ παρὰ γνώμην κινδυνευταὶ καὶ ἐν τοῖς δεινοῖς εὐέλπιδες; CH19 Grammar I. Quote αὖθις δὲ οἱ μὲν καὶ παρὰ δύναμιν τολμηταὶ καὶ παρὰ γνώμην κινδυνευταὶ καὶ ἐν τοῖς δεινοῖς εὐέλπιδες; II. (a) ἵστημι. Stand, stop, etc. Extended principal parts. 1. Present system.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Β Α Ρ Υ Τ Ο Ν Α Ρ Η Μ Α Τ Α : 1. Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Η Σ Φ Ω Ν Η Σ ( Λ ύ - ω) Παραγόμενοι χρόνοι ΟΡΙΣΤΙΚΗ

Α. Β Α Ρ Υ Τ Ο Ν Α Ρ Η Μ Α Τ Α : 1. Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Η Σ Φ Ω Ν Η Σ ( Λ ύ - ω) Παραγόμενοι χρόνοι ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ περιφραστικά ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ. ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛ. ΑΟΡΙΣΤΟΣ Α ΜΕΛΛΩΝ ΕΝΕΣΤΩΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - Ρ Η Μ Α Τ Α Αρκτικί χρόνι λύ-ω λύ-εις λύ-ει λύ-μεν λύ-ετε λύ-υσιν) 1 Λ ύ κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω ουσιαστικά σε μια από τις κατηγορίες που δίνονται στην παρένθεση (παρώνυμα, εθνικά, πατρωνυμικά): σκαπανεύς, Ἀβδηρίτης, Ἀτρείδης, Θηβαῖος, δεσμώτης, Κυψελίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς

Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς We review side by side a model of stems ending in ι: πόλις, πόλεως, ἡ = city-state and a masculine model of stems ending in υ: πρέσβυς,

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματική Φράση (Noun Phrase)

Ονοματική Φράση (Noun Phrase) 3 Ονοματική Φράση (Noun Phrase) Άρθρα (Articles) The articles are definite (ο, η, το) and indefinite (ένας, μία, ένα). They agree in gender, number and case with the noun they modify. Είναι ο φίλος μου

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική. 1. Βάλε ο ή ω στο συγκριτικό βαθμό των επιθέτων παίρνοντας υπόψη αν προηγείται μακρά ή βραχεία συλλαβή:

Γραμματική. 1. Βάλε ο ή ω στο συγκριτικό βαθμό των επιθέτων παίρνοντας υπόψη αν προηγείται μακρά ή βραχεία συλλαβή: Ενότητα 2 η Θυσία για την πατρίδα Ὥστε προσήκει τούτους εὐδαιμονεστάτους ἡγεῖσθαι, οἵτινες ὑπέρ μεγίστων καί καλλίστων κινδυνεύσαντες οὕτω τόν βίον ἐτελεύτησαν, οὐκ ἐπιτρέψαντες περί αὑτῶν τῇ τύχη οὐδ

Διαβάστε περισσότερα

Αντωνυμίες. (Pronouns) Α. Προσωπικές αντωνυμίες (Personal pronouns)

Αντωνυμίες. (Pronouns) Α. Προσωπικές αντωνυμίες (Personal pronouns) 8 Αντωνυμίες (Pronouns) Α. Προσωπικές αντωνυμίες (Personal pronouns) The personal pronouns refer to the first, second or the third person. In Modern Greek there are two categories of personal pronouns:

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή

Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή Εἰ μέλλουσιν ἡμῖν ἐνθένδε εἴτε ἀποδιδράσκειν, εἴθ ὅπως δεῖ ὀνομάσαι τοῦτο, ἐλθόντες οἱ νόμοι καί τό κοινόν τῆς πόλεως ἐπιστάντες ἔροιντο Εἰπέ μοι,

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 47. The Dinosaur Verbs - the µι Verbs διδωµι, τιθηµι, ἱστηµι, ἀφιηµι, φηµι and Verbs ending in -νυµι

Chapter 47. The Dinosaur Verbs - the µι Verbs διδωµι, τιθηµι, ἱστηµι, ἀφιηµι, φηµι and Verbs ending in -νυµι Chapter 47 The Dinosaur Verbs - the µι Verbs διδωµι, τιθηµι, ἱστηµι, ἀφιηµι, φηµι and Verbs ending in -νυµι 47.1 The -µι verbs are related to εἰµι and are very old verb forms in Greek. They were in use

Διαβάστε περισσότερα

Αντωνυμίες ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). Τα είδη των αντωνυμιών είναι:

Αντωνυμίες ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). Τα είδη των αντωνυμιών είναι: 1 ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). Τα είδη των αντωνυμιών είναι: 1. προσωπικές, 2. δεικτικές, 3. οριστική ή επαναληπτική, 4. κτητικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε π α ν ά λ η ψ η : Α Τ Ξ Η Η (ΓΑΕ, σ.155-158), Α Ν Α Δ Ι Π Λ Α Ι Α Μ Ο (ΓΑΕ, σ.158-161)

Ε π α ν ά λ η ψ η : Α Τ Ξ Η Η (ΓΑΕ, σ.155-158), Α Ν Α Δ Ι Π Λ Α Ι Α Μ Ο (ΓΑΕ, σ.158-161) ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ περιφρστικά ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ. ΤΠΕΡΤΝΣΕΛ. ΑΟΡΙΣΟ Α ΜΕΛΛΩΝ ΕΝΕΣΩ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 1 Λύκει Κισρινής ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ - Ρ Η Μ Α Σ Α Α Τ Ζ Τ Γ Ι Α - Ω ) Α. Β Α Ρ Τ Σ Ο Ν Α Ρ Η Μ Α Σ Α : 1. Ε

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

a) ξυνελών τε λέγω τήν τε πᾶσαν πόλιν τῆς Ἑλλάδος παίδευσιν εἶναι. b) Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας.

a) ξυνελών τε λέγω τήν τε πᾶσαν πόλιν τῆς Ἑλλάδος παίδευσιν εἶναι. b) Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας. CH20 1. Quiz-quotes. a) ξυνελών τε λέγω τήν τε πᾶσαν πόλιν τῆς Ἑλλάδος παίδευσιν εἶναι. b) Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας. 2. New verbs: -ῡμι (upsilon-athematic). These

Διαβάστε περισσότερα

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν...

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Για να ρίξουμε μια ματιά στο απώτατο παρελθόν: (update 13.02.2014) Δείτε το παρακάτω βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

PARSING GUIDE FOR DR. DAVID ALAN BLACK S LEARN TO READ NEW TESTAMENT GREEK

PARSING GUIDE FOR DR. DAVID ALAN BLACK S LEARN TO READ NEW TESTAMENT GREEK PARSING GUIDE FOR DR. DAVID ALAN BLACK S LEARN TO READ NEW TESTAMENT GREEK by: Jacob N. Cerone A Brief Note to the User This parsing guide has been developed for students and professors using David Alan

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν (υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά): κυνηγέσιον, πευκών, σφηκιά, κηπάριον, χαλκεῖον, πυργίσκος, ξιφίδιον,

Διαβάστε περισσότερα

Fifth Annual College Greek Exam (2013)

Fifth Annual College Greek Exam (2013) Fifth Annual College Greek Exam (2013) TIME: 50 MINUTES DO NOT USE A DICTIONARY Write YOUR NAME at the top left-hand portion of your answer sheet. Write YOUR LAST NAME FIRST. Be sure to FILL IN THE BUBBLES

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο ιδαγµένο: ηµοσθένους, Υπέρ τῆς Ῥοδίων ἐλευθερίας, (18-20) 18 Ὥστ ἔγωγ οὐκ ἄν ὀκνήσαιµ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω Ε- ΝΕ- ΣΤΩ- ΤΑΣ ΠΑ- ΡΑ- ΤΑ- ΤΙ- ΚΟΣ ΜΕΛ- ΛΟ- ΝΤΑΣ ΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙ- ΚΗ ε ιμί ε ι εστί(ν) εσμέν εστέ ε ισί(ν) η/ ην ησθα ην ημεν ησαν εσομαι εσ η/ εσει εσται εσόμεθα εσεσθε εσονται ΥΠΟΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

MODERN GREEK VERBS. (without much grammatical jargon)

MODERN GREEK VERBS. (without much grammatical jargon) MODERN GREEK VERBS (without much grammatical jargon) Verbs are words describing actions. Modern Greek verbs are divided into two main categories: A) ω B) μαι A) ω verbs are further divided into 3 subcategories

Διαβάστε περισσότερα

ναυτιλίῃσι, noun pl fem dat, sailing, seamanship μακρῇσι, adj pl fem dat, long ἐπιθέσθαι, verb aor inf, lay, put ἀπαγινέοντας, part pl pres act masc

ναυτιλίῃσι, noun pl fem dat, sailing, seamanship μακρῇσι, adj pl fem dat, long ἐπιθέσθαι, verb aor inf, lay, put ἀπαγινέοντας, part pl pres act masc ναυτιλίῃσι, noun pl fem dat, sailing, seamanship μακρῇσι, adj pl fem dat, long ἐπιθέσθαι, verb aor inf, lay, put ἀπαγινέοντας, part pl pres act masc acc, pay φορτία, noun pl neut acc, load, burden, freight

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Grammar Konstantinos Athanasiou

Modern Greek Grammar Konstantinos Athanasiou 7. Nouns / Ουσιαστικά Nouns in Greek are declinable words and may be classified as masculine, feminine or neuter. Although the determination of the grammatical gender of the Greek words is often arbitrary,

Διαβάστε περισσότερα

13+ Scholarship Examinations 2015 GREEK

13+ Scholarship Examinations 2015 GREEK 13+ Scholarship Examinations 2015 GREEK 1 hour 30 minutes Answer all the questions. Suggested time allocations are given. You should have plenty of time to work carefully and accurately, and to check your

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

THE HANDY GUIDE TO NEW TESTAMENT GREEK. Grammar, Syntax, and Diagramming. Douglas S. Huffman. Kregel. Academic

THE HANDY GUIDE TO NEW TESTAMENT GREEK. Grammar, Syntax, and Diagramming. Douglas S. Huffman. Kregel. Academic THE HANDY GUIDE TO NEW TESTAMENT GREEK Grammar, Syntax, and Diagramming Douglas S. Huffman Kregel Academic The Handy Guide to New Testament Greek: Grammar, Syntax, and Diagramming 2012 by Douglas S. Huffman

Διαβάστε περισσότερα

Chapter Twenty-One. Participial Mode. Active Voice Middle Voice Passive Voice Event Aorist Active Stem Aorist Passive Stem

Chapter Twenty-One. Participial Mode. Active Voice Middle Voice Passive Voice Event Aorist Active Stem Aorist Passive Stem Chapter Twenty-One Participial Mode Participles are verbs configured to operate as adjectives, i.e., to function in participial mode. As you have learned, Greek verb morphology uses six stems to systematically

Διαβάστε περισσότερα

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Κείμενο: Λυσίου «Υπέρ Μαντιθέου» ( 18-21) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Από το κείμενο που

Διαβάστε περισσότερα

The Wisdom of Diotima of Mantinea

The Wisdom of Diotima of Mantinea The Wisdom of Diotima of Mantinea Plato s Symposium 201δ-212ξ A New Translation with Text and Commentary By Pampilia Diotima-Beatrix Pampilia Press: Boston, MA. First Edition P a g e 2 Pampilia Diotima-Beatrix

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

Accenting Ancient Greek Finite Verbs: Four Simple Rules, with Applications for Nouns and Adjectives 1

Accenting Ancient Greek Finite Verbs: Four Simple Rules, with Applications for Nouns and Adjectives 1 86 Accenting Ancient Greek Finite Verbs: Four Simple Rules, with Applications for Nouns and Adjectives 1 Kathryn California State University, Long Beach As Aristophanes of Byzantium and his successors

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Α] Να εντοπίσετε το Ρήμα, το Υποκείμενο και το Κατηγορούμενο ή το Αντικείμενο/α: 1. Ὁ σοφὸς ἐστι εὐδαίμων. 2. Βουκεφάλας ὑπὸ καύματος καματηρὸς ἐγένετο. 3. Ὁ ἵππος μέλας

Διαβάστε περισσότερα

1. Να τονίσετε τις λέξεις και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας, αναφέροντας τον αντίστοιχο κανόνα τονισμού

1. Να τονίσετε τις λέξεις και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας, αναφέροντας τον αντίστοιχο κανόνα τονισμού ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (Κατεύθυνση) Λύνοντας τις παρακάτω ασκήσεις, θα μπορέσετε να ξαναθυμηθείτε τη γραμματική που μάθατε τα προηγούμενα χρόνια. Μπορείτε να ανατρέχετε στο βιβλίο της γραμματικής

Διαβάστε περισσότερα

η Agora, as, e Market place FEMININE Γεφυρα, ας, η Gefura, as, e bridge NOUNS η Emera, as, e day 1ST Θεα, ας,

η Agora, as, e Market place FEMININE Γεφυρα, ας, η Gefura, as, e bridge NOUNS η Emera, as, e day 1ST Θεα, ας, Greek Romaji English Meaning Word Function Αφω Ago Lead Verb Γραφω Grafo Write Verb Διοκω Dioko Pursue Verb εχω Echo Have Verb Θυω Thuo Sacrifice Verb Κωλυω Koluo Hinder, prevent Verb Λυω Duo Loose, set

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Greek 12: Plato s Apology

Greek 12: Plato s Apology Greek 12: Plato s Apology Rick Griffiths FTGRIFFITHS@ / x 5355 Earth Science 306 Office Mon. 2-4, Wed. 1-2 or by appt. Texts: Reading Greek: Text and Vocabulary (TV) (JACT) Reading Greek: Grammar and Exercises

Διαβάστε περισσότερα

About the Second Edition of Introduction to Attic Greek 1

About the Second Edition of Introduction to Attic Greek 1 About the Second Edition of Introduction to Attic Greek 1 This document is intended to inform those who have taught from the first edition and would like to know some specifics about what has changed.

Διαβάστε περισσότερα

An Introduction to Ancient Greek

An Introduction to Ancient Greek An Introduction to Ancient Greek October 2015 Sappho entertains her students (Bell krater, ca. 460 BCE, attributed to the Danae Painter) Contents Session 1 Alphabet & pronunciation 2 Session 2 o-stem nouns;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ Ἰσοκράτους Ἐπιστολή Τιμοθέῳ 1-3 Περί μέν τῆς οἰκειότητος τῆς ὑπαρχούσης ἡμῖν πρός ἀλλήλους οἶμαί σε πολλῶν ἀκηκοέναι, συγχαίρω δέ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ Για την αξιολόγηση του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών Α Γυμνασίου με τη χρήση εξεταστικού δοκιμίου προτείνεται όπως: Για κάθε μέρος του

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

20 years/années www.euroclassica.eu 10 years/annéesedl 26/09/2011/ Council of Europe http://edl.ecml.at/tabid/1772/eventid/4912/default.

20 years/années www.euroclassica.eu 10 years/annéesedl 26/09/2011/ Council of Europe http://edl.ecml.at/tabid/1772/eventid/4912/default. EUROCLASSICA ECCL European Certificate for Classics 2011 www.eccl-online.eu Ancient Greek Level 1/Vestibulum Chairwoman: Deborah Davies, Director of National Ancient Greek Exam/ USA 20 years/années www.euroclassica.eu

Διαβάστε περισσότερα

CH1 (α, β) GRK 101 AScholtz

CH1 (α, β) GRK 101 AScholtz CH1 (α, β) GRK 101 AScholtz 1. Vocab (a) For this first chapter, students should really do their best to coordinate their homeworks and reading assignments with the vocab lists on pp. 2 & 8. Not really

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Θεωρητικά στοιχεία 1. Παρατακτική σύνδεση α. Ασύνδετη παράταξη ή ασύνδετο σχήμα Είναι ο αρχικός και απλοϊκός τρόπος σύνδεσης όμοιων προτάσεων ή όρων. Κατ αυτόν τα συνδεόμενα μέρη διαδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

The verb HAVE GOT. Numbers, Months & Seasons About me and my family. Uncountable nouns (1) Postcard greetings About everyone around

The verb HAVE GOT. Numbers, Months & Seasons About me and my family. Uncountable nouns (1) Postcard greetings About everyone around Contents LESSONS REVISION 1 REVISION 2 REVISION 3 REVISION A1 Grammalysis-1indd 2 GRAMMAR 1 2 3 1 5 2 1 2 pp -5 The verb HAVE GOT Have got There is /there are Some/any 8-9 Question words 10-11 Colours

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

ὁμιλῶ ὁμολογῶ ποθῶ ποιῶ πολεμῶ πολιορκῶ πονῶ σκοπῶ συμμαχῶ τελῶ τηρῶ τιμωρῶ ὑμνῶ ὑπηρετῶ φοβοῦμαι ὠφελῶ

ὁμιλῶ ὁμολογῶ ποθῶ ποιῶ πολεμῶ πολιορκῶ πονῶ σκοπῶ συμμαχῶ τελῶ τηρῶ τιμωρῶ ὑμνῶ ὑπηρετῶ φοβοῦμαι ὠφελῶ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ ΡΗΜΑΤΑ ΣΕ -άω είναι φωνηεντόληκτα ρήματα με χαρακτήρα α, ε, ο που συναιρούν το φωνήεν αυτό με το ακόλουθο φωνήεν των καταλήξεων (του λύω, λύομαι) στον ΕΝΕΣΤΩΤΑ και τον ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Η διαµόρφωση των ονοµατικών και ρηµατικών συνταγµάτων στα ελληνικά από τον 5ο µ.χ. ως το 12ο αιώνα. Henri Tonnet*

Η διαµόρφωση των ονοµατικών και ρηµατικών συνταγµάτων στα ελληνικά από τον 5ο µ.χ. ως το 12ο αιώνα. Henri Tonnet* Η διαµόρφωση των ονοµατικών και ρηµατικών συνταγµάτων στα ελληνικά από τον 5ο µ.χ. ως το 12ο αιώνα Henri Tonnet* Παρ ότι η νέα ελληνική γλώσσα είναι κλιτική, η σειρά των λέξεων σ αυτή δεν είναι εντελώς

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7 η H λύση του γόρδιου δεσμού

Ενότητα 7 η H λύση του γόρδιου δεσμού Ενότητα 7 η H λύση του γόρδιου δεσμού Ὡς δέ Άλέξανδρος παρῆλθεν ἐς Γόρδιον, πόθος λαμβάνει αὐτόν ἰδεῖν τήν ἅμαξαν τήν Γορδίου καί τόν δεσμόν τοῦ ζυγοῦ τῆς ἁμάξης. Πρός δέ δή ἄλλοις καί τόδε ἐμυθεύετο περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ιδαγµένο κείµενο Αριστοτέλους, Ηθικά Νικοµάχεια Β6, 4-10 Ἐν παντί δή συνεχεῖ καί διαιρετῷ ἔστι λαβεῖν τό µέν πλεῖον τό δ' ἔλαττον τό δ' ἴσον, καί ταῦτα ἢ κατ' αὐτό

Διαβάστε περισσότερα

Kλειδιά της Ελληνικής Γραμματικής. Keys to Greek Grammar

Kλειδιά της Ελληνικής Γραμματικής. Keys to Greek Grammar Kλειδιά της Ελληνικής Γραμματικής Keys to Greek Grammar Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρέθυμνο 2003 Πανεπιστήμιο Κρήτης Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.) Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Πλέομεν οὖν ὅσον τριακοσίους Είχαμε διανύσει λοιπόν, κατά το θαλάσσιο σταδίους ταξίδι μας περίπου τριακόσια στάδια καὶ προσφερόμεθα νήσῳ μικρᾷ και πλησιάζαμε

Διαβάστε περισσότερα

The 2011 College Greek Exam Report and Analysis

The 2011 College Greek Exam Report and Analysis 44 The 2011 College Greek Exam Report and Analysis Albert Louisiana State University 1 Abstract This article gives an analysis of the results of the third annual CGE as well as a comparison to similar

Διαβάστε περισσότερα

5 th Lang WB (2 nd ed.) Form: GCSE Greek. Language Workbook 5 th Form. Taylor 2, Ch. 9 onwards. 1 of 41 KES Classics 2011.09.02

5 th Lang WB (2 nd ed.) Form: GCSE Greek. Language Workbook 5 th Form. Taylor 2, Ch. 9 onwards. 1 of 41 KES Classics 2011.09.02 GCSE Greek Name: 5 th Lang WB (2 nd ed.) Form: GCSE Greek Language Workbook 5 th Form Taylor 2, Ch. 9 onwards 1 of 41 KES Classics 2011.09.02 ἀγωγή Pre-Mock Revision & Test Schedule The agoge was the name

Διαβάστε περισσότερα

GREEK. MassJCL 2009. Be sure to use a #2 PENCIL. If you do not have one, the exam proctor(s) will provide you with one.

GREEK. MassJCL 2009. Be sure to use a #2 PENCIL. If you do not have one, the exam proctor(s) will provide you with one. GREEK MassJCL 2009 DO NOT BEGIN until you are told. Starting early is considered cheating. If you are caught cheating, you will be asked to leave the testing session, and ALL of your results for this exam

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 13. The Definite Article The Demonstrative Adjectives and Pronouns

Chapter 13. The Definite Article The Demonstrative Adjectives and Pronouns Chapter 13 The Definite Article The Demonstrative Adjectives and Pronouns 13.1 In chapters 4, 6, and 8 we met various forms of the Definite Article ὁ ἡ το and the Third Personal Pronoun αὐτος αὐτη αὐτο.

Διαβάστε περισσότερα

Tελευταία επανάληψη..

Tελευταία επανάληψη.. Tελευταία επανάληψη.. Προθέσεις: πάντα γράφω πρώτα τον τύπο του ρήματος που μου ζητούν και ύστερα προσθέτω την πρόθεση. Προσοχή! εἰμί ἐκ à ἐξ + φωνήεν ή δίφθογγο ἑκ-βάλλω à ἐξ-έβαλλον οι δισύλλαβες προθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Lesson Five: LAW AND THE GOSPEL Matthew 5:17-20 LESSON OBJECTIVE:

Lesson Five: LAW AND THE GOSPEL Matthew 5:17-20 LESSON OBJECTIVE: Lesson Five: LAW AND THE GOSPEL Matthew 5:17-20 LESSON OBJECTIVE: The student demonstrates understanding of the historical and literary meaning of Matthew 5:17-20 and related texts. LESSON INDICATORS:

Διαβάστε περισσότερα

3. NOMINATIVO Y ACUSATIVO FEMENINOS. PRESENTE DE INDICATIVO ATEMÁTICO

3. NOMINATIVO Y ACUSATIVO FEMENINOS. PRESENTE DE INDICATIVO ATEMÁTICO 3. NOMINATIVO Y ACUSATIVO FEMENINOS. PRESENTE DE INDICATIVO ATEMÁTICO Lectura Lee en voz alta, después del profesor, las siguientes frases: Τ. e H ψυχή έστιν αγαθή. El alma es buena. 2. r H.χώρα Τρέφει

Διαβάστε περισσότερα

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς Μέτοπον Τ.Τ. 903 Δεσποινίς Έλαβα το γράμμα σου και ευχαριστώ πολύ δια την ενθύμισιν σου γνωρίζω Δες/νίς ότι εμείς εδώ περνούμε πολύ καλλά, έχομεν την καλή μας συντροφιά τα λεβεντόπαιδα, έχομε κρύα νερά

Διαβάστε περισσότερα