I. NOUNS 1 st Declension (-η) 1 1 st Decl. (ρ/ε/ι-ᾱ) 2 1 st Declension (-ᾰ) 3 1 st Decl. (ρ/ε/ι- ᾰ) 4 NOM κρήνη οἰκία θάλαττα μοῖρα GEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "I. NOUNS 1 st Declension (-η) 1 1 st Decl. (ρ/ε/ι-ᾱ) 2 1 st Declension (-ᾰ) 3 1 st Decl. (ρ/ε/ι- ᾰ) 4 NOM κρήνη οἰκία θάλαττα μοῖρα GEN"

Transcript

1 GREEK 250 Exam Forms Review Key (Athenaze chapters 1-20) I. NOUNS 1 st Declension (-η) 1 1 st Decl. (ρ/ε/ι-ᾱ) 2 1 st Declension (-ᾰ) 3 1 st Decl. (ρ/ε/ι- ᾰ) 4 κρήνη οἰκία θάλαττα μοῖρα κρήνης οἰκίας θαλάττης μοίρας κρήνῃ οἰκίᾳ θαλάττῃ μοίρᾳ κρήνην οἰκίαν θάλατταν μοῖραν κρῆναι οἰκίαι θάλατται μοῖραι κρηνῶν οἰκιῶν θαλαττῶν μοιρῶν κρήναις οἰκίαις θαλάτταις μοίραις κρήνας οἰκίας θαλάττας μοίρας I. Try: ἡ ἑορτή, ἡ κρήνη, ἡ γῆ (circumflex in all cases) 2. Try: ἡ ὑδρία, ἡ οἰκία 3. Try: ἡ θάλαττα 4. Try: ἡ μοῖρα 1 st Decl. masc. (-ης) 1 1 st Decl. m. (ρ/ε/ι-ας) 2 2 nd decl. masc. 3 2 nd decl. neut. 4 πολίτης νεανίας ἀγρός δένδρον πολίτου νεανίου ἀγροῦ δένδρου πολίτῃ νεανίᾳ ἀγρῷ δένδρῳ πολίτην νεανίαν ἀγρόν δένδρον πολίται νεανίαι ἀγροί δένδρα πολιτῶν νεανιῶν ἀγρῶν δένδρων πολίταις νεανίαις ἀγροῖς δένδροις πολίτας νεανίας ἀγρούς δένδρα 1. Try: ὁ πολίτης, ὁ δεσπότης 2. Try: ὁ νεανίας, ὁ Ξανθίας (not in pl.) 3. Try: ὁ λίθος, ὁ δοῦλος, ὁ ἥλιος, ὁ χρόνος, ὁ ἀγρός, ὁ ἄνθρωπος, ὁ αὐτουργός, ὁ οἶκος, ὁ πόνος, ὁ σῖτος, ὁ ἄγγελος, ὁ καιρός, ὁ χορός, ἡ ὁδός, ὁ μῦθος 4. Try: τὸ δεῖπνον, τὸ δένδρον, τὸ ἄροτρον 1

2 Third Declension Nouns dental stems (τ, θ, δ) 1 neuter dental stem 2 velar stems (κ, χ, γ) 3 nasal stem (ν) 4 παῖς ὄνομα αἴξ χειμών παιδός ὀνόματος αἰγός χειμῶνος παιδί ὀνόματι αἰγί χειμῶνι παῖδα ὄνομα αἶγα χειμῶνα παῖδες ὀνόματα αἶγες χειμῶνες παίδων ὀνομάτων αἴγων χειμώνων παίσι(ν) ὀνόμασι(ν) αἶξι(ν) χειμῶσι(ν) παίδας ὀνόματα αἴγας χειμώνας 1. Dental stem: παῖς, παιδός, ὁ/ἡ; ἐλπίς, ἐλπίδος, ἡ; 2. Neuter Dental stem: ὄνομα, ὀνόματος, τό; 3. Velar stem: αἴξ, αἰγός, ὁ/ἡ; ὄνυξ, ὄνυχος, ὁ; 4. Nasal stem: χειμών, χειμῶνος, ὁ; More Τhird Declension Nouns labial stem (π, β, φ) 5 liquid stem (λ, ρ) 6 vowel stems A 7 vowel stems B 8 -εσ- stem nouns 9 κλώψ ῥήτωρ πόλις ἄστυ τεῖχος κλωπός ῥήτορος πόλεως ἄστεως τείχους κλωπί ῥήτορι πόλει ἄστει τείχει κλῶπα ῥήτορα πόλιν ἄστυ τεῖχος κλῶπες ῥήτορες πόλεις ἄστη τείχη κλωπῶν ῥητόρων πολέων ἀστέων τείχων κλωψί(ν) ῥήτορσι(ν) πόλεσι(ν) ἄστεσι(ν) τείχεσι(ν) κλώπας ῥητόρας πόλεις ἄστη τείχη 5. Labial stem: κλώψ, κλωπός, ὁ; 6. Liquid stem: ῥήτωρ, ῥήτορος, ὁ; 7. Stem ends in vowel: πόλις, πόλεως, ἡ 8. Stem ends in vowel: ἄστυ, ἄστεως, τό 9. Stem ends in -εσ-: τεῖχος, τείχους, τό; ὄρος, ὄρους, τό 2

3 II. DEFINITE ARTICLE masc. sg. fem. sg. neut. sg. masc. pl. fem. pl. neut. pl. ὁ ἡ τό οἱ αἱ τά τοῦ τῆς τοῦ τῶν τῶν τῶν τῷ τῇ τῷ τοῖς ταῖς τοῖς τόν τήν τό τούς τάς τά III. ADJECTIVES -ος, -η, -ον masculine feminine neuter καλός καλή καλόν καλοῦ καλῆς καλοῦ καλῷ καλῇ καλῷ καλόν καλήν καλόν καλοί καλαί καλά καλῶν καλῶν καλῶν καλοῖς καλαῖς καλοῖς καλούς καλάς καλά καλός, -ή, -όν χαλεπός, -ή, -όν δυνατός, -ή, -όν τοσοῦτος, -η, -ον φίλος, -η, -ον ἄλλος, -η, -ον ἐμός, -ή, -όν σός, -ή, -όν & Middle Participles in -μενος, -μενη, -ος, -α, -ον (ρ/ε/ι-rule) masculine feminine neuter μικρός μικρά μικρόν μικροῦ μικρᾶς μικροῦ μικρῷ μικρᾷ μικρῷ μικρόν μικράν μικρόν μικροί μικραί μικρά μικρῶν μικρῶν μικρῶν μικροῖς μικραῖς μικροῖς μικρούς μικράς μικρά μακρός, -ά, -όν μικρός, -ά, -όν Ἀθηναῖος, -α, -ον ἰσχυρός, -ά, -όν αἴτιος, -α, -ον ἀνδρεῖος, -α, -ον ῥᾴδιος, -α, -ον ἡμέτερος, -α, -ον ὑμέτερος, -α, -ον IIIa. ADVERB. (give the adverbial form of καλός, ἀνδρεῖος): καλῶς ἀνδρείως 3

4 III. ADJECTIVES (con t) Stem changing -ος, -η, -ον adjectives ` masculine feminine neuter μέγας μεγάλη μέγα μεγάλου μεγάλης μεγάλου μεγάλῳ μεγάλῃ μεγάλῳ μέγαν μεγάλην μέγα μεγάλοι μεγάλαι μεγάλα μεγάλων μεγάλων μεγάλων μεγάλοις μεγάλαις μεγάλοις μεγάλους μεγάλας μεγάλα πολύς, πολλή, πολύ μέγας, μεγάλη, μέγα 3 rd Declension Adjectives (nasal stem ends in -ν-; compare to noun ) masc./fem. neuter σώφρων, σῶφρον (stem: σωφρον-) σώφρων σώφρονος σώφρονι σώφρονα σώφρονες σωφρόνων σώφροσι(ν) σώφρονας σῶφρον σώφρονος σώφρονι σῶφρον σώφρονα σωφρόνων σώφροσι(ν) σώφρονα ALL COMPARATIVES IN -(ι)ων, -(ι)ον: πλείων, πλεῖον κακίων, κάκιον ἀμείνων, ἄμεινον 3 rd Declension -εσ-stem adjectives masc./fem. neuter ἀληθής ἀληθούς ἀληθεί ἀληθῆ ἀληθεῖς ἀληθῶν ἀληθέσι(ν) ἀληθεῖς ἀληθές ἀληθούς ἀληθεί ἀληθές ἀληθῆ ἀληθῶν ἀληθέσι(ν) ἀληθῆ ἀληθής, ἀληθές ψευδής, ψευδές 4

5 ADJECTIVES IN -υς, -εια, -υ (for recognition only--do for practice) masc. fem. neuter ταχύς ταχεῖα ταχύ ταχέος ταχείας ταχέος ταχεῖ ταχείᾳ ταχεῖ ταχύν ταχεῖαν ταχύ ταχεῖς ταχεῖαι ταχέα ταχέων ταχειῶν ταχέων ταχέσι(ν) ταχείαις ταχέσι(ν) ταχεῖς ταχείας ταχέα Adjectives masculine feminine neuter πᾶς πᾶσα πᾶν παντός πάσης παντός παντί πάσῃ παντί πάντα πᾶσαν πᾶν πάντες πᾶσαι πάντα πάντων πασῶν πάντων πᾶσι(ν) πάσαις πᾶσι(ν) πάντας πάσας πάντα ταχύς, ταχεῖα, ταχύ ὤν, οὖσα, ὄν (pres. act. part.) πᾶς, πᾶσα, πᾶν εἵς, μία, ἕν οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν IRREGULAR COMPARATIVES--Give the other two degrees of the following adjectives and adverbs. ἀγαθός, -ή, -όν ἀμείνων, ἄμεινον ἄριστος, -η, -ον κακός, -ή, -όν κακίων, κάκιον κάκιστος, -η, -ον καλός, -ή, -όν καλλίων, κάλλιον κάλλιστος, -η, -ον μέγας, μεγάλη, μέγα μείζων, μεῖζον μέγιστος, -η, -ον ὀλίγος, -η, -ον ἐλάττων, ἔλαττον ὀλίγιστος, -η, -ον πολύς, πολλή, πολύ πλέων, πλέον (alt: πλείων, πλεῖον) πλεῖστος, -η, -ον εὖ ἄμεινον ἄριστα κακῶς κακίον κάκιστα πολύ πλέον πλεῖστα μάλα μᾶλλον μάλιστα 5

6 IV. PRONOUNS 1 st person- I/we 2 nd person- you 3 rd person masc. 3 rd person fem. 3 rd person neut. ἐγώ σύ μου ἐμοῦ σου σοῦ αὐτοῦ αὐτῆς αὐτοῦ μοι ἐμοῖ σοι σοῖ αὐτῷ αὐτῇ αὐτῷ με ἐμέ σε σέ αὐτόν αὐτήν αὐτό ἡμεῖς ὑμεῖς ἡμῶν ὑμῶν αὐτῶν αὐτῶν αὐτῶν ἡμῖν ὑμῖν αὐτοῖς αὐταῖς αὐτοῖς ἡμᾶς ὑμᾶς αὐτούς αὐτάς αὐτά *The 1 st & 2 nd person possessive adjective pronouns (ἐμός/-ή/-όν, σός/-ή/-όν, ἡμέτερος/-α/-ον, ὑμέτερος/-α/-ον) are declined just like regular adjectives and are listed in the appropriate paradigms above. There is no adjective form for the third person (the genitive forms of the 3 rd person pronoun are used). Interrogative Pronoun/Adjective & Indefinite Pronoun/Adjective (=same w/o accents) masc/fem neuter τίς τί τινός τινός τινί τινί τίνα τί τίνες τίνα τίνων τίνων τίσι(ν) τίσι(ν) τίνας τίνα RELATIVE PRONOUN masc. sg. fem. sg. neut. sg. masc. pl. fem. pl. neut. pl. ὅς ἥ ὅ οἵ αἵ ἅ οὗ ἧς οὗ ὧν ὧν ὧν ᾧ ᾗ ᾧ οἷς αἷς οἷς ὅν ἥν ὅ οὕς ἅς ἅ 6

7 DEMONSTRATIVE PRONOUN (οὗτος, αὕτη, τοῦτο) masc. sg. fem. sg. neut. sg. masc. pl. fem. pl. neut. pl. οὗτος αὕτη τοῦτο οὗτοι αὗται ταῦτα τούτου ταύτης τούτου τούτων τούτων τούτων τούτῳ ταύτῃ τούτῳ τούτοις ταύταις τούτοις τοῦτον ταύτην τοῦτο τούτους ταύτας ταῦτα Reflexive Pronouns (no nominative)--(for recognition only, but practice anyway) 1 st person 2 nd person masculine feminine masculine feminine ἐμαυτοῦ ἐμαυτῆς σεαυτοῦ σεαυτῆς ἐμαυτῷ ἐμαυτῇ σεαυτῷ σεαυτῇ ἐμαυτόν ἐμαυτήν σεαυτόν σεαυτήν ἡμῶν αὐτῶν ἡμῶν αὐτῶν ὑμῶν αὐτῶν ὑμῶν αὐτῶν ἡμῖν αὐτοῖς ἡμῖν αὐταῖς ὑμῖν αὐτοῖς ὑμῖν αὐταῖς ἡμᾶς αὐτούς ἡμᾶς αὐτάς ὑμᾶς αὐτούς ὑμᾶς αὐτάς 3 rd person masculine feminine masculine ἑαυτοῦ ἑαυτῆς ἑαυτοῦ ἑαυτῷ ἑαυτῇ ἑαυτῷ ἑαυτόν ἑαυτήν ἑαυτό ἑαυτῶν ἑαυτῶν ἑαυτῶν ἑαυτοῖς ἑαυταῖς ἑαυτοῖς ἑαυτούς ἑαυτάς ἑαυτά 7

8 V. VERBS (see separate sheet for MI-verbs) PRESENT ACTIVE -ω (use λύω) -εω (φιλέω) -αω (τιμάω) -οω (δηλόω) εἰμί λύω φιλῶ τιμῶ δηλῶ εἰμί INF PART ImS ImP λύεις φιλεῖς τιμᾷς δηλοῖς εἶ λύει φιλεῖ τιμᾷ δηλοῖ ἐστί(ν) λύομεν φιλοῦμεν τιμῶμεν δηλοῦμεν ἐσμέν λύετε φιλεῖτε τιμᾶτε δηλοῦτε ἐστέ λύουσι(ν) φιλοῦσι(ν) τιμῶσι(ν) δηλοῦσι(ν) εἰσί(ν) λύειν φιλεῖν τιμᾶν δηλοῦν εἶναι λύων, -ουσα, -ον φιλῶν, -οῦσα, -ουν τιμῶν, τιμῶσα, τιμῶν δηλῶν, δηλοῦσα, δηλοῦν λῦε φίλει τίμα δήλου ἴσθι λύετε φιλεῖτε τιμᾶτε δηλοῦτε ἔστε ὦν, οὖσα, ὄν PRESENT MIDDLE/PASSIVE -ω (λύω) -εω (φιλέω) -αω (τιμάω) -οω (δηλόω) εἰμί λύομαι φιλοῦμαι τιμῶμαι δηλοῦμαι INF PART ImS ImP λύῃ or λύει φιλῇ or φιλεῖ τιμᾷ δηλοῖ λύεται φιλεῖται τιμᾶται δηλοῦται λυόμεθα φιλούμεθα τιμώμεθα δηλούμεθα λύεσθε φιλεῖσθε τιμᾶσθε δηλοῦσθε λύονται φιλοῦνται τιμῶνται δηλοῦνται λύεσθαι φιλεῖσθαι τιμᾶσθαι δηλοῦσθαι λυόμενος, -μένη, φιλούμενος, -μένη, τιμώμενος, -μένη, λύου φιλοῦ τιμῶ δηλοῦ δηλούμενος, -μένη, λύεσθε φιλεῖσθε τιμᾶσθε δηλοῦσθε 8

9 IMPERFECT ACTIVE -ω (λύω) -εω (φιλέω) -αω (τιμάω) -οω (δηλόω) εἰμί ἔλυον ἐφίλουν ἐτίμων ἐδήλουν ἦ or ἦν ἔλυες ἐφίλεις ἐτίμας ἐδήλους ἦσθα ἔλυε ἐφίλει ἐτίμα ἐδήλου ἦν ἐλύομεν ἐφιλοῦμεν ἐτιμῶμεν ἐδηλοῦμεν ἦμεν ἐλύετε ἐφιλεῖτε ἐτιμᾶτε ἐδηλοῦτε ἦτε ἔλυον ἐφίλουν ἐτίμων ἐδήλουν ἦσαν IMPERFECT MIDDLE/PASSIVE -ω (λύω) -εω (φιλέω) -αω (τιμάω) -οω (δηλόω) εἰμί ἐλυόμην ἐφιλούμην ἐτιμώμην ἐδηλούμην ἐλύου ἐφιλοῦ ἐτιμῶ ἐδηλοῦ ἐλύετο ἐφιλεῖτο ἐτιμᾶτο ἐδηλοῦτο ἐλυόμεθα ἐφιλούμεθα ἐτιμώμεθα ἐδηλούμεθα ἐλύεσθε ἐφιλεῖσθε ἐτιμᾶσθε ἐδηλοῦσθε ἐλύοντο ἐφιλοῦντο ἐτιμῶντο ἐδηλοῦντο ΕΡΧΟΜΑΙ (ἔρχομαι, εἶμι, ἦλθον). Normal strong ; Forms marked * come from EIMI (even some present forms); Imperfect for recognition only Act Imperfect Act ἔρχομαι * ᾖα or ᾔειν * εἶμι ἔρχῃ or ἔρχει * ᾔεισθα or ᾔεις * εἶ ἔρχεται * ἤειν or ᾔει * εἶσι(ν) ἐρχόμεθα * ᾖμεν * ἴμεν ἔρχεσθε * ᾖτε * ἴτε ἔρχονται * ᾖσαν or * ἴασι(ν) ᾔεσαν INF * ἰέναι PART ImS ImP * ἴων, ἰοῦσα, ἴον * ἴθι * ἴτε 9

10 FUTURE ACTIVE (most verbs regular ω, some are ε-contract, occasionally irreg.) -ω (λύω) -εω (μενῶ) εἰμί λύσω μενῶ ἔσομαι INF PART ImS λύσεις μενεῖς ἔσῃ or ἔσει λύσει μενεῖ ἔσται λύσομεν μενοῦμεν ἐσόμεθα λύσετε μενεῖτε ἔσεσθε λύσουσι(ν) μενοῦσι(ν) ἔσονται λύσειν μενεῖν ἔσεσθαι λύσων, -ουσα, -ον μενῶν, -οῦσα, -οῦν ἐσόμενος, -μένη, ImP FUTURE MIDDLE -ω -εω (μενῶ) λύσομαι μενοῦμαι INF PART ImS ImP λύσῃ or λύσει λύσεται λυσόμεθα λύσεσθε λύσονται λύσεσθαι λυσόμενος, -μένη, μενῇ or μενεῖ μενεῖται μενούμεθα μενεῖσθε μενοῦνται μενεῖσθαι μενούμενος, -μενη, 10

11 11 AORIST ACTIVE strong (ἔλαβον) weak (ἔλυσα) ἔλαβον ἔλυσα ἔλαβες ἔλυσας ἔλαβε(ν) ἔλυσε(ν) ἐλάβομεν ἐλύσαμεν ἐλάβετε ἐλύσατε ἔλαβον ἔλυσαν INF λαβεῖν λῦσαι PART λαβών, -οῦσα, -όν λύσας, -ασα, -αν ImS λάβε λύσον ImP λάβετε λύσατε ATHEMATIC AORIST (active) ἔβην ἔγνων ἔβην ἔγνων ἔβης ἔγνως ἔβη ἔγνω ἔβημεν ἔγνωμεν ἔβητε ἔγνωτε ἔβησαν ἔγνωσαν INF βῆναι γνῶναι PART βᾶς, βᾶσα, βᾶν γνούς, γνοῦσα, γνούν ImS βῆθι γνῶθι ImP βῆτε γνῶτε AORIST MIDDLE strong (ἔλαβον) weak (ἔλυσα) ἐλαβόμην ἐλυσάμην ἐλάβου ἐλύσω ἐλάβετο ἐλύσατο ἐλαβόμεθα ἐλυσάμεθα ἐλάβεσθε ἐλύσασθε ἐλάβοντο ἐλύσαντο INF λαβέσθαι λύσασθαι PART λαβόμενος, -μένη, λυσάμενος, -μένη, ImS λαβοῦ λῦσαι ImP λάβεσθε λύσασθε

12 MI-VERBS (use Helma Dik s Nifty Greek handouts for answers: PRESENT ACTIVE δίδωμι τίθημι ἵστημι δείκνυμι ἵημι δίδωμι τίθημι ἵστημι δείκνυμι ἵημι δίδως τίθης ἵστης δείκνυς ἵης δίδωσι(ν) τίθησι(ν) ἵστησι(ν) δείκνυσι(ν) ἵησι(ν) δίδομεν τίθεμεν ἵσταμεν δείκνυμεν ἵεμεν δίδοτε τίθετε ἵστατε δείκνυτε ἵετε διδόασι(ν) τιθέασι(ν) ἱστᾶσι(ν) δεικνύασι(ν) ἱᾶσι(ν) INF διδόναι τιθέναι ἱστάναι δεικνύναι ἱέναι PAR διδούς, -οῦσα, -όν τιθείς, -εῖσα, - έν ἱστάς, -ᾶσα, - άν δεικνύς, -ῦσα, -ύν ἱείς, ἱεῖσα, ἱέν ImS δίδου τίθει ἵστη δείκνυ ἵει ImP δίδοτε τίθετε ἵστατε δείκνυτε ἵετε PRESENT MIDDLE/PASSIVE δίδωμι τίθημι ἵστημι δείκνυμι ἵημι δίδομαι τίθεμαι ἵσταμαι δείκνυμαι ἵεμαι δίδοσαι τίθεσαι ἵστασαι δείκνυσαι ἵεσαι δίδοται τίθεται ἵσταται δείκνυται ἵεται διδόμεθα τιθέμεθα ἱστάμεθα δεικνύμεθα ἱέμεθα δίδοσθε τίθεσθε ἵστασθε δείκνυσθε ἵεσθε δίδονται τίθενται ἵστανται δείκνυνται ἵενται INF δίδοσθαι τίθεσθαι ἵστασθαι δείκνυσθαι ἵεσθαι PAR διδόμενος, -η, -ον τιθέμενος, -η, -ον ἱστάμενος, -η, -ον δεικνύμενος, -η, -ον ἱέμενος, -η, - ον ImS δίδοσο τίθεσο ἵστασο δείκνυσο ἵεσο ImP δίδοσθε τίθεσθε ἵστασθε δείκνυσθε ἵεσθε 12

13 IMPERFECT ACTIVE δίδωμι τίθημι ἵστημι δείκνυμι ἵημι ἐδίδουν ἐτίθην ἵστην ἐδείκνυν ἵειν, ἵην ἐδίδους ἐτίθεις ἵστης ἐδείκνυς ἵεις ἐδίδου ἐτίθει ἵστη ἐδείκνυ ἵει ἐδίδομεν ἐτίθεμεν ἵσταμεν ἐδείκνυμεν ἵεμεν ἐδίδοτε ἐτίθετε ἵστατε ἐδείκνυτε ἵετε ἐδίδοσαν ἐτίθεσαν ἵστασαν ἐδείκνυσαν ἵεσαν IMPERFECT MIDDLE/PASSIVE δίδωμι τίθημι ἵστημι δείκνυμι ἵημι ἐδιδόμην ἐτιθέμην ἱστάμην ἐδεικνύμην ἱέμην ἐδίδοσο ἐτίθεσο ἵστασο ἐδείκνυσο ἵεσο ἐδίδοτο ἐτίθετο ἵστατο ἐδείκνυτο ἵετο ἐδιδόμεθα ἐτιθέμεθα ἱστάμεθα ἐδεικνύμεθα ἱέμεθα ἐδίδοσθε ἐτίθεσθε ἵστασθε ἐδείκνυσθε ἵεσθε ἐδίδοντο ἐτίθεντο ἵσταντο ἐδείκνυντο ἵεντο The Big Four + One (underlined forms are atypical for mi-verbs): δίδωμι, δώσω, ἔδωκα, δέδωκα, δέδομαι, ἐδόθην τίθημι, θήσω, ἔθηκα, τέθηκα, τέθειμαι, ἐτέθην ἵστημι, στήσω, ἔστησα & ἔστην, ἕστηκα, (ἕσταμαι), ἐστάθην δείκνυμι, δείξω, ἔδειξα, δέδειχα, δέδειγμαι, ἐδείχθην ἵημι, ἥσω, ἧκα, εἷκα, εἷμαι, εἵθην 13

14 AORIST ACTIVE (refer to principal parts!) δίδωμι τίθημι ἵστημι (athematic forms)* δείκνυμι (reg. weak aorist) ἵημι ἔδωκα ἔθηκα ἔστην ἔδειξα ἧκα ἔδωκας ἔθηκας ἔστης ἔδειξας ἧκας ἔδωκε ἔθηκε(ν) ἔστη ἔδειξε(ν) ἧκε(ν) ἔδομεν ἔθεμεν ἔστημεν ἐδείξαμεν εἷμεν ἔδοτε ἔθετε ἔστητε ἐδείξατε εἷτε ἔδοσαν ἔθεσαν ἔστησαν ἔδειξαν εἷσαν INF δοῦναι θεῖναι στῆναι δεῖξαι εἷναι PAR δούς, δοῦσα, δόν θείς, θεῖσα, θέν στάς, -ᾶσα, -άν δείξας, -ασα, -αν εἵς, εἷσα, ἕν ImS δός θές στῆθι δεῖξον ἕς ImP δότε θέτε στῆτε δείξατε ἕτε AORIST MIDDLE (refer to principal parts!) δίδωμι τίθημι ἵστημι (reg. weak aorist) δείκνυμι (reg. weak aorist) ἵημι ἐδόμην ἐθέμην ἐστησάμην ἐδειξάμην εἵμην ἔδου ἔθου ἐστήσω ἐδείξω εἷσο ἔδοτο ἔθετο ἐστήσατο ἐδείξατο εἷτο ἐδόμεθα ἐθέμεθα ἐστησάμεθα ἐδειξάμεθα εἵμεθα ἔδοσθε ἔθεσθε ἐστήσασθε ἐδείξασθε εἷσθε ἔδοντο ἔθεντο ἐστήσαντο ἐδείξαντο εἷντο INF δόσθαι θέσθαι στήσασθαι δείξασθαι ἕσθαι PAR δόμενος, -η, -ον θέμενος, -η, -ον στησάμενος, -η, -ον δειξάμενος, -η, -ον ἕμενος, -η, -ον ImS δοῦ θοῦ στήσω δείξω οὗ ImP δόσθε θέσθε στήσασθε δείξασθε ἕσθε *ἵστημι differs from other μι-verbs in that it has regular weak active and middle forms (formed from ἔστησα) as well as an athematic Active (formed from ἔστην). Remember that in the (, Middle, Passive) and Passive, and in a few assorted other places (δείκνυμι --> ἔδειξα, ἵστημι ---> ἔστησα), MI-verbs behave just like every other verb. 14

15 GREEK VERB SYNOPSIS after Athenaze Ch. 20 Principal parts: λύω, λύσω, ἔλυσα, λέλυκα, λέλυμαι, ἐλύθην Give all finite forms in (person & number): 3 rd plural Give all participles in (gender, case, number: SG, all genders ACTIVE MIDDLE PASSIVE λύουσι(ν) λύονται λύονται Imperf. ἔλυον ἐλύοντο ἐλύοντο Indicative λύσουσι(ν) λύσονται λυθήσονται ἔλυσαν ἐλύσαντο ἐλύθησαν Perfect Pluperf. Subjunc Optative Imperat λύετε λύεσθε λύεσθε λῦσατε λύσασθε λύθητε λύειν λύεσθαι λύεσθαι Infinitive λύσειν λύσεσθαι λυθήσεσθαι λῦσαι λύσασθαι λυθῆναι Perfect λελυκέναι λέλυσθαι λέλυσθαι λύων, -ουσα, -ον λυόμενος, -η, -ον λυόμενος, -η, -ον Participle λύσων, -ουσα, -ον λυσόμενος, -η, -ον λυθησόμενος, -η, -ον λύσας, -ασα, -αν λυσάμενος, -η, -ον λυθείς, -εῖσα, -έν Perfect λελυκώς (-οτος), -υῖα, -ός λελύμενος, -η, -ον λελύμενος, -η, -ονs 15

16 GREEK VERB SYNOPSIS after Athenaze Ch. 20 Principal parts: Give all finite forms in (person & number): Give all participles in (gender, case, number: Imperf. ACTIVE MIDDLE PASSIVE Indicative Perfect Pluperf. Subjunc Optative Imperat Infinitive Perfect Participle Perfect 16

17 GREEK VERB SYNOPSIS after Athenaze Ch. 20 Principal parts: Give all finite forms in (person & number): Give all participles in (gender, case, number: Imperf. ACTIVE MIDDLE PASSIVE Indicative Perfect Pluperf. Subjunc Optative Imperat Infinitive Perfect Participle Perfect 17

TEMA DE PRESENT / MODE INDICATIU /VEU ACTIVA. VERBS EN ω. TERMINACIONS (=vocal temàtica + desinències personals) PRESENT

TEMA DE PRESENT / MODE INDICATIU /VEU ACTIVA. VERBS EN ω. TERMINACIONS (=vocal temàtica + desinències personals) PRESENT TEMA DE / MODE INDICATIU / TERMINACIONS (=vocal temàtica + desinències personals) Verbs no contractes Verbs contractes (tema en vocal ι,υ) (tema en vocal α, ε, ο) (tema en consonant) -ω -ῶ -ῶ -ῶ -εις -ᾷς

Διαβάστε περισσότερα

1st and 2nd Person Personal Pronouns

1st and 2nd Person Personal Pronouns 1st and 2nd Person Personal Pronouns Case First Person Second Person I You () Nominative ἐγώ σύ Accusative ἐμέ or με σέ Genitive ἐμοῦ or μου σοῦ Dative ἐμοί or μοι σοί We You () Nominative ἡμεῖς ὑμεῖς

Διαβάστε περισσότερα

Editor: Bridget Dean Contributing Editor: Laurel Draper Design & Layout: Adam Phillip Velez. Greek Beats. Daniel Harris-McCoy and Brendon Oshita

Editor: Bridget Dean Contributing Editor: Laurel Draper Design & Layout: Adam Phillip Velez. Greek Beats. Daniel Harris-McCoy and Brendon Oshita GREEK BEATS lyrics Editor: Bridget Dean Contributing Editor: Laurel Draper Design & Layout: Adam Phillip Velez Greek Beats Daniel Harris-McCoy and Brendon Oshita 2015 Daniel Harris-McCoy and Brendon Oshita

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

Nominativus 3rd person (αὐτός, αὐτή, αὐτό) is not used for he/she/it/they. (οὗτος, ἐκεῖνος can be used instead)

Nominativus 3rd person (αὐτός, αὐτή, αὐτό) is not used for he/she/it/they. (οὗτος, ἐκεῖνος can be used instead) Overview personal pronoun ἐγώ - I ἡμεῖς - we σύ - you ὑμεῖς - you Nominativus 3rd person (αὐτός, αὐτή, αὐτό) is not used for he/she/it/they. (οὗτος, ἐκεῖνος can be used instead) 1st person 2nd person 3rd

Διαβάστε περισσότερα

Present Participles. Verbal Adjectives with Present Aspect. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Present Participles. Verbal Adjectives with Present Aspect. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Present Participles Verbal Adjectives with Present Aspect A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Participles with Present Aspect Participle = a verbal adjective Allows a whole clause to tell

Διαβάστε περισσότερα

ῶ ῶµαι ων ώµην ῶ οῦµαι ουν ούµην. εις ῃ ες ου εῖς ῇ εις οῦ ει εται ε(ν) ετο εῖ εῖται ει εῖτο. ῶµεν ώµεθα ῶµεν ώµεθα οῦµεν ούµεθα οῦµεν ούµεθα

ῶ ῶµαι ων ώµην ῶ οῦµαι ουν ούµην. εις ῃ ες ου εῖς ῇ εις οῦ ει εται ε(ν) ετο εῖ εῖται ει εῖτο. ῶµεν ώµεθα ῶµεν ώµεθα οῦµεν ούµεθα οῦµεν ούµεθα Conjugational Endings Review 1 INDICATIVE: Τheme-vowel ο/ε + personal endings (present, future, strong aorist) primary act. primary act. ω οµαι ον όµην ῶ οῦµαι ουν ούµην εις ῃ ες ου εῖς ῇ εις οῦ ει εται

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 18. First Declension. THIRD Declension. Second Declension. SINGULAR PLURAL NOM -α / -η [-ης]* -αι. GEN -ας / -ης [-ου]* -ων

Croy Lesson 18. First Declension. THIRD Declension. Second Declension. SINGULAR PLURAL NOM -α / -η [-ης]* -αι. GEN -ας / -ης [-ου]* -ων Croy Lesson 18 First Declension SINGULAR PLURAL NOM -α / -η [-ης]* -αι GEN -ας / -ης [-ου]* -ων DAT -ᾳ / -ῃ -αις ACC -αν / -ην -ας VOC -α / -η -αι *Masculine Nouns of First Declension Second Declension

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Participle. Lesson 7 Felix H. Cortez

The Greek Participle. Lesson 7 Felix H. Cortez The Greek Participle Lesson 7 Felix H. Cortez Table of Contents What is the Greek Participle? How do I recognize it? How should I translate it? What do I need to memorize? What Is a Participle? What Is

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

Declension of the definite article

Declension of the definite article Greek alphabet Α α Alpha Ν ν Nu Β β Beta Ξ ξ Xi Γ γ Gamma Ο ο Omicron Δ δ Delta Π π Pi Ε ε Epsilon Ρ ρ Rho Ζ ζ Zeta Σ σ ς Sigma Η η Eta Τ τ Tau Θ θ Theta Υ υ Upsilon Ι ι Iota Φ φ Phi Κ κ Kappa Χ χ Khi

Διαβάστε περισσότερα

21. δεινός: 23. ἀγορά: 24. πολίτης: 26. δοῦλος: 28. σῶμα: 31. Ἑλλας: 32. παῖς: 34. ὑπέρ: 35. νύξ: 39. μῶρος: 40. ἀνήρ:

21. δεινός: 23. ἀγορά: 24. πολίτης: 26. δοῦλος: 28. σῶμα: 31. Ἑλλας: 32. παῖς: 34. ὑπέρ: 35. νύξ: 39. μῶρος: 40. ἀνήρ: Vocabulary: Give one English meaning and nothing more. 1. ἔτος: 2. τότε: 3. θάνατος: 4. ἐλαύνω: 5. γυνή: 6. ὑπό: 7. λείπω: 8. περί: 9. πόλις: 10. ἄστυ: 11. νομίζω: 12. ἀπάγω: 13. τεῖχος: 14. ὀλίγος: 15.πίπτω:

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lessons Second Declension. First Declension PARTICIPLES. THIRD Declension. -αι -ας. -ον. -οι. -ος. / -ης. -ων. -ου. -αν. / -ον.

Croy Lessons Second Declension. First Declension PARTICIPLES. THIRD Declension. -αι -ας. -ον. -οι. -ος. / -ης. -ων. -ου. -αν. / -ον. Croy Lessons 18-20 Greek Verb Formation Αug Redp STEM Tense Theme Ending PRES ACT -- STEM -- o/ε PRES M/P/D -- STEM -- o/ε IMPF ACT ἐ STEM -- o/ε ΙΜPF M/P ἐ STEM -- o/ε FUT ACT -- STEM σ o/ε FUT M/D --

Διαβάστε περισσότερα

δίδωμι, ἵστημι, τίθημι, ἵημι Prof. Kristina Chew July 7, 2016 Intensive Online Classical Greek

δίδωμι, ἵστημι, τίθημι, ἵημι Prof. Kristina Chew July 7, 2016 Intensive Online Classical Greek δίδωμι, ἵστημι, τίθημι, ἵημι Prof. Kristina Chew July 7, 2016 Intensive Online Classical Greek μι-verbs δίδωμι, τίθημι, ἵστημι, ἵησι, δείκνυμι The conjugation of μι-verbs differs from that of ω-verbs in

Διαβάστε περισσότερα

10/1/13. Felix H. Cortez, PhD

10/1/13. Felix H. Cortez, PhD Felix H. Cortez, PhD! Session 1! Why is the verb important?! Tense and the Greek verb! Session 2! Mood, voice, person, and number of the Greek Verb! Session 3! The present and the imperfect Greek Verb!

Διαβάστε περισσότερα

Felix H. Cortez, PhD

Felix H. Cortez, PhD Felix H. Cortez, PhD ! Session 1! Why is the verb important?! Tense and the Greek verb! Session 2! Mood, voice, person, and number of the Greek Verb! Session 3! The present and the imperfect Greek Verb!

Διαβάστε περισσότερα

NOM -**- [**] -ες / -εις [-α ] GEN -ος / -ως / -ους -ων. DAT -ι -σι. ACC -α / -ιν [**] -ας / -εις [-α ]

NOM -**- [**] -ες / -εις [-α ] GEN -ος / -ως / -ους -ων. DAT -ι -σι. ACC -α / -ιν [**] -ας / -εις [-α ] Croy Lesson 18 First Declension SINGULAR PLURAL NOM -α / -η [-ης]* -αι GEN -ας / -ης [-ου]* -ων DAT -ᾳ / -ῃ -αις ACC -αν / -ην -ας VOC -α / -η -αι *Masculine Nouns of First Declension Second Declension

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω A Lesson 10 Vocabulary Summer Greek Croy Lesson 10 Ω ἄγω αἴρω ἀναβαίνω ἀπέρχοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω καταβαίνω µέλλω ὀφείλω συνάγω ἀπόστολος, ὁ ἱερόν, τό παρά (G,D,A) (+ gen.) from; (+ dat.) beside, with,

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Lesson 3. NOUNS GENDER (does not refer to fe/male) masculine feminine neuter NUMBER singular plural. NOUNS -Case.

Summer Greek. Lesson 3. NOUNS GENDER (does not refer to fe/male) masculine feminine neuter NUMBER singular plural. NOUNS -Case. A Summer Greek Lesson 3 Ω Parts of Speech NOUN- person, place, thing, quality, idea, or action ARTICLE Indefinite = a / an ; Definite = the ADJECTIVE- describes a noun (includes in/definite articles) PRONOUN-word

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lessons GEN GEN. Αug Redp STEM Tense Theme Ending. *Masculine Nouns of First Declension

Croy Lessons GEN GEN. Αug Redp STEM Tense Theme Ending. *Masculine Nouns of First Declension Croy Lessons 18-20 Greek Verb Formation Αug Redp STEM Tense Theme Ending PRES ACT -- STEM -- o/ε PRES M/P/D -- STEM -- o/ε IMPF ACT ἐ STEM -- o/ε ΙΜPF M/P ἐ STEM -- o/ε FUT ACT -- STEM σ o/ε FUT M/D --

Διαβάστε περισσότερα

* = new for this test

* = new for this test Greek 101 Review for Final Exam Chapter 7-10 * = new for this test VERBS: Active Middle Singular Plural Singular Plural *Future Tense: Pres stem + σ + ω -οµεν -οµαι -οµεθα -εις -ετε -ε(σα)ι -εσθε -ει -ουσι(ν)

Διαβάστε περισσότερα

Perfect Participles. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Perfect Participles. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Perfect Participles A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Remember the Components of a Participle Stem Tense marker Connecting vowel Voice indicator Case ending Resulting form λυ σ α ντ ος

Διαβάστε περισσότερα

GREEK GRAMMAR I Future Active and Middle-Deponent Indicative Tense Dr. Marshall

GREEK GRAMMAR I Future Active and Middle-Deponent Indicative Tense Dr. Marshall GREEK GRAMMAR I Future Active and Middle-Deponent Indicative Tense Dr. Marshall I. Future Active Indicative A. Basics: Stem: The Greek future tense uses the Future Active Stem (sometimes the same as the

Διαβάστε περισσότερα

persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus

persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus Werkwoord actief Grammatica invulschema serie 6 persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus thematische aoristus 1 ev (ik) κρου-ω ἐ-κρου-ον ἐ-κρου-σα εἰπ-ον 2 ev ( jij) κρου-εις ἐ-κρου-ες ἐ-κρου-σας

Διαβάστε περισσότερα

Τα ρήματα ἵστημι, τίθημι, ἵημι, δίδωμι σχηματίζουν αόριστο β και διαφέρουν στην κλίση του από τα ρήματα σε -ω. ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΥΩΝΗ

Τα ρήματα ἵστημι, τίθημι, ἵημι, δίδωμι σχηματίζουν αόριστο β και διαφέρουν στην κλίση του από τα ρήματα σε -ω. ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΥΩΝΗ Ρήματα σε μι: Υωνηεντόληκτα Τα φωνηεντόληκτα ρήματα σε μι σχηματίζονται στον ενεστώτα και στον παρατατικό ως εξής:ενεστωτικός αναδιπλασιασμός ρηματικό θέμα κατάληξη μι / μαι: ρ. δίδωμι < δίδωμι (ε.φ.)

Διαβάστε περισσότερα

Declension of the definite article

Declension of the definite article Greek alphabet Α α Alpha Ν ν Nu Β β Beta Ξ ξ Xi Γ γ Gamma Ο ο Omicron Δ δ Delta Π π Pi Ε ε Epsilon Ρ ρ Rho Ζ ζ Zeta Σ σ ς Sigma Η η Eta Τ τ Tau Θ θ Theta Υ υ Upsilon Ι ι Iota Φ φ Phi Κ κ Kappa Χ χ Khi

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lessons Second Declension. First Declension PARTICIPLES. THIRD Declension SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL. NOM -α / -η [-ης]* -αι

Croy Lessons Second Declension. First Declension PARTICIPLES. THIRD Declension SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL. NOM -α / -η [-ης]* -αι Croy Lessons 18-20 Greek Verb Formation Αug Redp STEM Tense Theme Ending PRES ACT -- STEM -- o/ε PrimAct PRES M/P/D -- STEM -- o/ε PrimMP IMPF ACT ἐ STEM -- o/ε SecAct ΙΜPF M/P ἐ STEM -- o/ε SecMP FUT

Διαβάστε περισσότερα

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE Verbs. thr.less9, p1 moods tenses INDICATIVE VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT present present stem + / primary person endings present stem + / ending of infinitive I stop

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 29. Adjectival Participle

Chapter 29. Adjectival Participle Chapter 29 Adjectival Participle Overview (29.3-5) Definition: Verbal adjective Function: they may function adverbially or adjectivally Forms: No new forms because adverbial and adjectival participles

Διαβάστε περισσότερα

Passive and Middle Voices. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Passive and Middle Voices. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Passive and Middle Voices A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 The Passive Voice So far all of our Greek verbs have been in the active voice Subject performs the verbal action "Clare is

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΣΗΣΑ 2 1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τα παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων που βρίσκονται στην παρένθεση. - Τὸ σῴζειν τἀγαθὰ τοῦ κτήσασθαι (χαλεπόν, συγκρ.). - Τῶν ἀνδρῶν ἐπολέμησαν αἱ γυναῖκες

Διαβάστε περισσότερα

present indicative πείθω, πείσω, ἔπεισα, πέπεικα, πέπεισμαι, ἐπείσθην

present indicative πείθω, πείσω, ἔπεισα, πέπεικα, πέπεισμαι, ἐπείσθην present indicative active passive 1s I -ω πείθω -ο-μαι πείθομαι 2s you -ει-ς πείθεις -ε-σαι πείθῃ/πείθει 3s (s)he -ει πείθει -ε-ται πείθεται 1p we -ο-μεν πείθομεν -ο-μεθα πειθόμεθα 2p you -ε-τε πείθετε

Διαβάστε περισσότερα

Φιλολογική Επιμέλεια Σεβαστή Ε. Δριμαροπούλου

Φιλολογική Επιμέλεια Σεβαστή Ε. Δριμαροπούλου Φιλολογική Επιμέλει Σεβσή Ε. Δριμροπούλου Ποι ρήμ λέγονι βρύον ; Λέγονι όσ ρήμ δεν ονίζονι σην λήγουσ. π.χ. λύ-ω, διώ-κω Θέμ κι χρκήρς 1. ρημικό θέμ 2. χρονικό θέμ ( φιρώ ην κάληξη -ω κι ο χρκηρίζω ως

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

εἶμι, φημί, Indirect Discourse Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew June 28, 2016

εἶμι, φημί, Indirect Discourse Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew June 28, 2016 εἶμι, φημί, Indirect Discourse Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew June 28, 2016 Conditional Relative Clauses relative clauses referring to an indefinite person or thing (whoever, whatever, anyone,

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Lesson 10 Vocabulary. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs: Conjugating. Greek Verbs: Conjugating. Croy Lesson 10

Summer Greek. Lesson 10 Vocabulary. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs: Conjugating. Greek Verbs: Conjugating. Croy Lesson 10 A Lesson 10 Vocabulary Summer Greek Croy Lesson 10 Ω ἄγω αἴρω ἀναβαίνω ἀπέρχοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω καταβαίνω µέλλω ὀφείλω συνάγω ἀπόστολος, ὁ ἱερόν, τό παρά (G,D,A) (+ gen.) from; (+ dat.) beside, with,

Διαβάστε περισσότερα

Επίθετα. (Adjectives)

Επίθετα. (Adjectives) 6 Επίθετα (Adjectives) Greek adjectives are inflected words which either modify nouns (τα κόκκινα τριαντάφυλλα) or attribute a property to them (τα τριαντάφυλλα είναι ακριβά). Adjectives must agree with

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ. Αρχαία ελληνική γλώσσα. Κορίνα Τσιτσιρίκου

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ. Αρχαία ελληνική γλώσσα. Κορίνα Τσιτσιρίκου ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Αρχαία ελληνική γλώσσα Κορίνα Τσιτσιρίκου ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Οι αντωνυμίες που δηλώνουν τα τρία πρόσωπα του λόγου, πρώτο, δεύτερο και τρίτο, λέγονται προσωπικές. Το πρώτο πρόσωπο είναι εκείνο που μιλά:

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

22.1: Root Aorist (Athematic Long-Vowel Aorist)

22.1: Root Aorist (Athematic Long-Vowel Aorist) 22.1: Root Aorist (Athematic Long-Vowel Aorist) A THIRD AORIST? In previous lessons you learned the following types of active aorist conjugations: ἔπαυσα First aorist (Lesson 9). A regular tense that we

Διαβάστε περισσότερα

Declension of the definite article

Declension of the definite article Greek alphabet Α α Alpha Ν ν Nu Β β Beta Ξ ξ Xi Γ γ Gamma Ο ο Omicron Δ δ Delta Π π Pi Ε ε Epsilon Ρ ρ Rho Ζ ζ Zeta Σ σ ς Sigma Η η Eta Τ τ Tau Θ θ Theta Υ υ Upsilon Ι ι Iota Φ φ Phi Κ κ Kappa Χ χ Khi

Διαβάστε περισσότερα

Fall Greek Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 23. TENSE => KIND of action. VOICE => relation of subject to action

Fall Greek Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 23. TENSE => KIND of action. VOICE => relation of subject to action A Fall Greek 2003 Croy Lesson 23 Ω TENSE => KIND of action CONTINUING (ongoing, linear) COMPLETED (with result or ongoing effect) SIMPLE (affirmation of action w/out regard to duration or completion) and

Διαβάστε περισσότερα

Guide to Principal Parts of Regular Verbs

Guide to Principal Parts of Regular Verbs Guide to Principal Parts of Regular Verbs 1. Preliminary Remarks. (a) (b) Irregular Patterns. For a great many verbs in ancient Greek it is necessary to memorize all available principal parts, as they

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΥΤΟΝΑ ΡΗΜΑΤΑ ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΒΑΡΥΤΟΝΑ ΡΗΜΑΤΑ ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΟΝΑ ΡΗΜΑΤΑ ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ λύοµαι ἐλυόµην λύσοµαι ἐλυσάµην λέλυµαι ἐλελύµην λύει (ῃ) έλύου λύσει (ῃ) ἐλύσω λέλυσαι ἐλέλυσο λύεται ἐλύετο λύσεται ἐλύσατο λέλυται ἐλέλυτο λυόµεθα ἐλυόµεθα

Διαβάστε περισσότερα

Aorist Participles. Verbal Adjectives. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Aorist Participles. Verbal Adjectives. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Aorist Participles Verbal Adjectives A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Participles Participles are the fourth verbal mood we have learned Indicative (ordinary verbs)

Διαβάστε περισσότερα

The Dative Case. Nouns that Act Like Adverbs. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

The Dative Case. Nouns that Act Like Adverbs. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 The Dative Case Nouns that Act Like Adverbs A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 The Dative Case The last of the five jobs for nominals nominative: identify the clause's subject genitive:

Διαβάστε περισσότερα

Latin 1a Final Exam 2000 NAME: Vocabulary: Give one English meaning and nothing more. 1. ἀεί. 2. αἱρέω. 22. λαµβάνω. 3. βίος. 23. λείπω. 4.

Latin 1a Final Exam 2000 NAME: Vocabulary: Give one English meaning and nothing more. 1. ἀεί. 2. αἱρέω. 22. λαµβάνω. 3. βίος. 23. λείπω. 4. Latin 1a Final Exam 2000 NAME: Vocabulary: Give one English meaning and nothing more. 1. ἀεί 2. αἱρέω 3. βίος 4. βουλεύω 5. γιγνὠσκω 6. γυνή 7. δεῖ 8. δέχοµαι 9. διώκω 10. ἐθέλω 11. εἰς 12. ἐλιπίς 13.

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Greek Verbs -TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9. KINDof action.

Summer Greek. Greek Verbs -TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9. KINDof action. A -TENSE ASPECT Summer Greek Croy Lesson 9 Ω KINDof action CONTINUING (ongoing, linear) COMPLETED (with result or ongoing effect) SIMPLE (affirmation of action w/out regard to duration or completion) TIME

Διαβάστε περισσότερα

1st & 2nd Declensions Present, Future, Imperfect Tenses Definite Article Adjectives

1st & 2nd Declensions Present, Future, Imperfect Tenses Definite Article Adjectives 1st & 2nd Declensions Present, Future, Imperfect Tenses Definite Article Adjectives May 24-26, 2016 Online Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew 1st Declension nouns (fem.) singular plural α η

Διαβάστε περισσότερα

03 an introduction to ancient greek language:

03 an introduction to ancient greek language: 01 an introduction to ancient greek language: we shall attempt to introduce this language in an oversimplified manner. in this introductory coverage, we shall attempt to make a comparison with modern greek

Διαβάστε περισσότερα

The Aorist Tense. Talking About the Past. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

The Aorist Tense. Talking About the Past. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 The Aorist Tense Talking About the Past A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 The Aorist Tense So far we have only been able to talk about the present The Aorist tense is used to talk about

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Greek Verbs - TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9

Summer Greek. Greek Verbs - TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9 A - TENSE ASPECT Summer Greek Croy Lesson 9 Ω KIND of action CONTINUING (ongoing, linear) COMPLETED (with result or ongoing effect) SIMPLE (affirmation of action w/out regard to duration or completion)

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητική Φωνή. Ενικός Αριθμός. Ενεστώτας Μέλλοντας Αόριστος Παρακείμενος. ἡ λύσασα. ὁ λύσας. τὸ λελυκὸς τοῦ λύοντος.

Ενεργητική Φωνή. Ενικός Αριθμός. Ενεστώτας Μέλλοντας Αόριστος Παρακείμενος. ἡ λύσασα. ὁ λύσας. τὸ λελυκὸς τοῦ λύοντος. 1 Ενεργητική Φωνή ὁ λύων ἡ λύουσα τὸ λῦον ὁ λύσων ἡ λύσουσα τὸ λῦσον ὁ λύσας ἡ λύσασα τὸ λῦσαν ὁ λελυκὼς ἡ λελυκυῖα τὸ λελυκὸς τοῦ λύοντος τῆς λυούσης τοῦ λύοντος τοῦ λύσοντος τῆς λυσούσης τοῦ λύσοντος

Διαβάστε περισσότερα

Lesson 3. The definite article (singular) The indefinite article The nouns (singular)

Lesson 3. The definite article (singular) The indefinite article The nouns (singular) Lesson 3 The definite article (singular) The indefinite article The nouns (singular) Στην Καφετέρια 1 Γειά σας. Τι θα π άρετε π αρακαλώ; Θα ήθελα μία ζεστή σοκολάτα χωρίς ζάχαρη. Εγώ θέλω ένα χυμό π ορτοκάλι.

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

A Summary of the Greek Verb, Middle and Passive Voices, Emphasizing its Dual Number and its Third Person in the Imperative Mood

A Summary of the Greek Verb, Middle and Passive Voices, Emphasizing its Dual Number and its Third Person in the Imperative Mood A Summary of the Greek Verb, Voices, Emphasizing its Number its Third Person in the Mood The English verb displays two numbers, a singular a plural. Its only imperative form is a second person imperative,

Διαβάστε περισσότερα

Non-Indicative Verbs of the LXX, New Testament, Josephus and Philo (in alphabetical order)

Non-Indicative Verbs of the LXX, New Testament, Josephus and Philo (in alphabetical order) Non-Indicative Verbs of the LXX, New Testament, Josephus and Philo (in alphabetical order) v = verb s = subjunctive n = infinitive d = imperative p = present f = future a = aorist x = perfect a = active

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 23. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs TENSE VOICE MOOD PERSON NUMBER. TENSE => KIND of action

Croy Lesson 23. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs TENSE VOICE MOOD PERSON NUMBER. TENSE => KIND of action A Croy Lesson 23 TENSE Present, Future, Imperfect, Aorist, Perfect, Pluperfect VOICE Active, Passive, Middle MOOD Indicative, Infinitive, Participle PERSON Ω 1 st, 2 nd, 3 rd NUMBER, TENSE => KIND of action

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία oρθογραφίας. (Spelling tips) The final /ο/

Στοιχεία oρθογραφίας. (Spelling tips) The final /ο/ 29 Στοιχεία oρθογραφίας (Spelling tips) The dficulties in spelling of words which sound the same can be greatly reduced one follows some simple basic rules. Spelling can be made easier through grammar.

Διαβάστε περισσότερα

Present Subjunctives: λύω

Present Subjunctives: λύω Morphs Column headings: Tense = "Tense and Voice" (just present and aorist); TF = "Tense Formative Morph" (such as the punctiliar or passive morph); NM = "Neutral Morph" (always a lengthened neutral morph

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας ΓΕΛ Ελευθερούπολης, Πέμπτη 7-2-2013 3 ο ΓΕΛ Καβάλας, Πέμπτη 14-2-2013 Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lessons Participles

Croy Lessons Participles A Croy Lessons 1820 Aorist Passive Perfect Ω How is studying functioning? I was studying Greek. >> PERIPHRASTIC (SUPPL.) Studying Greek, I sometimes want to scream. >> (ADV.) VERBAL ADJECTIVES The seminarian

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 23. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs TENSE VOICE MOOD PERSON NUMBER. TENSE => KIND of action

Croy Lesson 23. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs TENSE VOICE MOOD PERSON NUMBER. TENSE => KIND of action A Croy Lesson 23 TENSE Present, Future, Imperfect, Aorist, Perfect, Pluperfect VOICE Active, Passive, Middle MOOD Indicative, Infinitive, Participle PERSON Ω,,, TENSE => KIND of action CONTINUING (ongoing,

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις 1 Λέξεις, φράσεις και προτάσεις (Words, phrases and clauses) The Greek language, like all human languages, has a Lexicon and a Grammar that are used to create sentences. The Lexicon consists of the words

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Προετοιμασία για τις εξετάσεις TOEIC (επίπεδο Advanced) 24 ώρες - 3 ώρες εβδομαδιαία σε διάστημα 8 εβδομάδων

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Προετοιμασία για τις εξετάσεις TOEIC (επίπεδο Advanced) 24 ώρες - 3 ώρες εβδομαδιαία σε διάστημα 8 εβδομάδων ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Προετοιμασία για τις εξετάσεις TOEIC (επίπεδο Advanced) 24 ώρες - 3 ώρες εβδομαδιαία σε διάστημα 8 εβδομάδων ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Διδάσκουσα: Ε.Μπουφίδου-Τσιριτάκη Το

Διαβάστε περισσότερα

VERBOS II: A idéia de tempo, em grego, refere-se à qualidade da ação e não propriamente ao tempo,

VERBOS II: A idéia de tempo, em grego, refere-se à qualidade da ação e não propriamente ao tempo, 43 VERBOS II: A idéia de tempo, em grego, refere-se à qualidade da ação e não propriamente ao tempo, como em português. No presente, por exemplo, temos uma ação durativa ou linear. É uma ação em progresso,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 1. Στις παρακάτω προτάσεις να βρείτε το αντικείμενο. α. Ἡ τοῦ Θεοῦ φρόνησις πάντων ἐπιμελεῖται. β. Ἀνθρώπου ψυχὴ τοῦ θείου μετέχει. γ. Τὸ τῆς πόλεως ἦθος ὁμοιοῦται τοῖς ἄρχουσι. δ. Στέργε μὲν

Διαβάστε περισσότερα

The Subjunctive Mood. Hypothetically Speaking. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

The Subjunctive Mood. Hypothetically Speaking. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 The Subjunctive Mood Hypothetically Speaking A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Mood Issues The category of mood in Greek grammar confuses two different issues What kind of syntactical

Διαβάστε περισσότερα

Participle Morphs. λύων λύουσα λῦον λύοντος λυούσης λύοντος λυόμενος λυομένη λυόμενον λυομένου λυομένης λυομένου. ουσ. ομεν

Participle Morphs. λύων λύουσα λῦον λύοντος λυούσης λύοντος λυόμενος λυομένη λυόμενον λυομένου λυομένης λυομένου. ουσ. ομεν Participle Morphs Column Headings: TF = Tense Formative Morph (aspect or passive morph); N = Neutral Morph (always omicron before nasal ν or μ); PSFF = Participle Specifier Final Form (as it will look

Διαβάστε περισσότερα

CH19 Grammar. αὖθις δὲ οἱ μὲν καὶ παρὰ δύναμιν τολμηταὶ καὶ παρὰ γνώμην κινδυνευταὶ καὶ ἐν τοῖς δεινοῖς εὐέλπιδες;

CH19 Grammar. αὖθις δὲ οἱ μὲν καὶ παρὰ δύναμιν τολμηταὶ καὶ παρὰ γνώμην κινδυνευταὶ καὶ ἐν τοῖς δεινοῖς εὐέλπιδες; CH19 Grammar I. Quote αὖθις δὲ οἱ μὲν καὶ παρὰ δύναμιν τολμηταὶ καὶ παρὰ γνώμην κινδυνευταὶ καὶ ἐν τοῖς δεινοῖς εὐέλπιδες; II. (a) ἵστημι. Stand, stop, etc. Extended principal parts. 1. Present system.

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 9. => Kind of action and time of action. using the verb λύω

Croy Lesson 9. => Kind of action and time of action. using the verb λύω A - TENSE ASPECT Summer Greek 2009 Croy Lesson 9 Ω KIND of action CONTINUING (ongoing, linear) COMPLETED (with result or ongoing effect) SIMPLE (affirmation of action w/out regard to duration or completion)

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 23. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs TENSE VOICE MOOD PERSON NUMBER. TENSE => KIND of action

Croy Lesson 23. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs TENSE VOICE MOOD PERSON NUMBER. TENSE => KIND of action A Croy Lesson 23 TENSE Present, Future, Imperfect, Aorist, Perfect, Pluperfect VOICE Active, Passive, Middle MOOD Indicative, Infinitive, Participle Ω PERSON,, NUMBER, TENSE => KIND of action CONTINUING

Διαβάστε περισσότερα

3 Adjectives. Paradigms Adjectives Article Article. ὁ, ἡ, τό the Masc. Fem. Neut. NS ὁ ἡ τό GS τοῦ τῆς τοῦ DS τῷ τῇ τῷ AS τόν τήν τό

3 Adjectives. Paradigms Adjectives Article Article. ὁ, ἡ, τό the Masc. Fem. Neut. NS ὁ ἡ τό GS τοῦ τῆς τοῦ DS τῷ τῇ τῷ AS τόν τήν τό Paradigms Adjectives Article 1 3 Adjectives 3.1 Article ὁ, ἡ, τό the Masc. Fem. Neut. NS ὁ ἡ τό GS τοῦ τῆς τοῦ DS τῷ τῇ τῷ AS τόν τήν τό NP οἱ αἱ τά GP τῶν τῶν τῶν DP τοῖς ταῖς τοῖς AP τούς τάς τά Paradigms

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

INDICATIVE MOOD. using the verb λύω. KIND of action: Continuing, Completed, Simple TIME of action: Past, Concurrent, Future

INDICATIVE MOOD. using the verb λύω. KIND of action: Continuing, Completed, Simple TIME of action: Past, Concurrent, Future A Croy Lesson 23 TENSE Present, Future, Imperfect, Aorist, Perfect, Pluperfect VOICE Active, Passive, Middle MOOD Indicative, Infinitive, Participle Ω PERSON,, NUMBER, TENSE=> KIND of action CONTINUING

Διαβάστε περισσότερα

Α. Β Α Ρ Υ Τ Ο Ν Α Ρ Η Μ Α Τ Α : 1. Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Η Σ Φ Ω Ν Η Σ ( Λ ύ - ω) Παραγόμενοι χρόνοι ΟΡΙΣΤΙΚΗ

Α. Β Α Ρ Υ Τ Ο Ν Α Ρ Η Μ Α Τ Α : 1. Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Η Σ Φ Ω Ν Η Σ ( Λ ύ - ω) Παραγόμενοι χρόνοι ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ περιφραστικά ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ. ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛ. ΑΟΡΙΣΤΟΣ Α ΜΕΛΛΩΝ ΕΝΕΣΤΩΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - Ρ Η Μ Α Τ Α Αρκτικί χρόνι λύ-ω λύ-εις λύ-ει λύ-μεν λύ-ετε λύ-υσιν) 1 Λ ύ κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω ουσιαστικά σε μια από τις κατηγορίες που δίνονται στην παρένθεση (παρώνυμα, εθνικά, πατρωνυμικά): σκαπανεύς, Ἀβδηρίτης, Ἀτρείδης, Θηβαῖος, δεσμώτης, Κυψελίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς

Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς We review side by side a model of stems ending in ι: πόλις, πόλεως, ἡ = city-state and a masculine model of stems ending in υ: πρέσβυς,

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 47. The Dinosaur Verbs - the µι Verbs διδωµι, τιθηµι, ἱστηµι, ἀφιηµι, φηµι and Verbs ending in -νυµι

Chapter 47. The Dinosaur Verbs - the µι Verbs διδωµι, τιθηµι, ἱστηµι, ἀφιηµι, φηµι and Verbs ending in -νυµι Chapter 47 The Dinosaur Verbs - the µι Verbs διδωµι, τιθηµι, ἱστηµι, ἀφιηµι, φηµι and Verbs ending in -νυµι 47.1 The -µι verbs are related to εἰµι and are very old verb forms in Greek. They were in use

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 30. Perfect Participles & Genitive Absolute, etc.

Chapter 30. Perfect Participles & Genitive Absolute, etc. Chapter 30 Perfect Participles & Genitive Absolute, etc. Overview Formation Perfect tense stem (vocalic reduplication) Meaning Completed action (past), with present consequences After having + past participle

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lessons Participles

Croy Lessons Participles A Croy Lessons 18-20 Participles Aorist (Act/Mid/Dep) Participles Aorist Passive Participles Perfect Participles Ω AOR mid and dep for fem Translating Participles A Rough Translation Analyze (TVM-GNC)

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή

Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή Εἰ μέλλουσιν ἡμῖν ἐνθένδε εἴτε ἀποδιδράσκειν, εἴθ ὅπως δεῖ ὀνομάσαι τοῦτο, ἐλθόντες οἱ νόμοι καί τό κοινόν τῆς πόλεως ἐπιστάντες ἔροιντο Εἰπέ μοι,

Διαβάστε περισσότερα

Αντωνυμίες. (Pronouns) Α. Προσωπικές αντωνυμίες (Personal pronouns)

Αντωνυμίες. (Pronouns) Α. Προσωπικές αντωνυμίες (Personal pronouns) 8 Αντωνυμίες (Pronouns) Α. Προσωπικές αντωνυμίες (Personal pronouns) The personal pronouns refer to the first, second or the third person. In Modern Greek there are two categories of personal pronouns:

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν (υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά): κυνηγέσιον, πευκών, σφηκιά, κηπάριον, χαλκεῖον, πυργίσκος, ξιφίδιον,

Διαβάστε περισσότερα

νοῦν μεγ ἄριστος καὶ γλῶσσαν 2014 ACL-NJCL NATIONAL GREEK EXAMINATION

νοῦν μεγ ἄριστος καὶ γλῶσσαν 2014 ACL-NJCL NATIONAL GREEK EXAMINATION νοῦν μεγ ἄριστος καὶ γλῶσσαν 2014 ACL-NJCL NATIONAL GREEK EXAMINATION TIME: 50 MINUTES DO NOT USE DICTIONARY 1) Write YOUR NAME at the top left-hand potion of your answer sheet. Write YOUR LAST NAME FIRST.

Διαβάστε περισσότερα

a) ξυνελών τε λέγω τήν τε πᾶσαν πόλιν τῆς Ἑλλάδος παίδευσιν εἶναι. b) Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας.

a) ξυνελών τε λέγω τήν τε πᾶσαν πόλιν τῆς Ἑλλάδος παίδευσιν εἶναι. b) Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας. CH20 1. Quiz-quotes. a) ξυνελών τε λέγω τήν τε πᾶσαν πόλιν τῆς Ἑλλάδος παίδευσιν εἶναι. b) Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας. 2. New verbs: -ῡμι (upsilon-athematic). These

Διαβάστε περισσότερα

Ch21: SUBJUNCTIVE MOOD, ὑποτακτικὴ ἔγκλισις

Ch21: SUBJUNCTIVE MOOD, ὑποτακτικὴ ἔγκλισις 1 Quiz Quote Ch21: SUBJUNCTIVE MOOD, ὑποτακτικὴ ἔγκλισις ἐλευθερίας δὲ ἓν μὲν τὸ ἐν μέρει ἄρχεσθαι καὶ ἄρχειν. 2 Meaning? Subjunctive mood (ὑποτακτική ἔγκλισις) NEVER looks back. (Originally, subjunctive

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματική Φράση (Noun Phrase)

Ονοματική Φράση (Noun Phrase) 3 Ονοματική Φράση (Noun Phrase) Άρθρα (Articles) The articles are definite (ο, η, το) and indefinite (ένας, μία, ένα). They agree in gender, number and case with the noun they modify. Είναι ο φίλος μου

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική. 1. Βάλε ο ή ω στο συγκριτικό βαθμό των επιθέτων παίρνοντας υπόψη αν προηγείται μακρά ή βραχεία συλλαβή:

Γραμματική. 1. Βάλε ο ή ω στο συγκριτικό βαθμό των επιθέτων παίρνοντας υπόψη αν προηγείται μακρά ή βραχεία συλλαβή: Ενότητα 2 η Θυσία για την πατρίδα Ὥστε προσήκει τούτους εὐδαιμονεστάτους ἡγεῖσθαι, οἵτινες ὑπέρ μεγίστων καί καλλίστων κινδυνεύσαντες οὕτω τόν βίον ἐτελεύτησαν, οὐκ ἐπιτρέψαντες περί αὑτῶν τῇ τύχη οὐδ

Διαβάστε περισσότερα

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν...

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Για να ρίξουμε μια ματιά στο απώτατο παρελθόν: (update 13.02.2014) Δείτε το παρακάτω βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

Fifth Annual College Greek Exam (2013)

Fifth Annual College Greek Exam (2013) Fifth Annual College Greek Exam (2013) TIME: 50 MINUTES DO NOT USE A DICTIONARY Write YOUR NAME at the top left-hand portion of your answer sheet. Write YOUR LAST NAME FIRST. Be sure to FILL IN THE BUBBLES

Διαβάστε περισσότερα

Ε π α ν ά λ η ψ η : Α Τ Ξ Η Η (ΓΑΕ, σ.155-158), Α Ν Α Δ Ι Π Λ Α Ι Α Μ Ο (ΓΑΕ, σ.158-161)

Ε π α ν ά λ η ψ η : Α Τ Ξ Η Η (ΓΑΕ, σ.155-158), Α Ν Α Δ Ι Π Λ Α Ι Α Μ Ο (ΓΑΕ, σ.158-161) ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ περιφρστικά ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ. ΤΠΕΡΤΝΣΕΛ. ΑΟΡΙΣΟ Α ΜΕΛΛΩΝ ΕΝΕΣΩ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 1 Λύκει Κισρινής ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ - Ρ Η Μ Α Σ Α Α Τ Ζ Τ Γ Ι Α - Ω ) Α. Β Α Ρ Τ Σ Ο Ν Α Ρ Η Μ Α Σ Α : 1. Ε

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 2: THE FARMER

CHAPTER 2: THE FARMER 10 Elementary Ancient Greek CHAPTER 2: THE FARMER DECLENSION PARADIGMS The Definite Article, Masculine sing. pl. Nom. ὁ οἱ Gen. τοῦ τῶν Dat. τῷ τοῖς Acc. τόν τούς -ος Declension Endings sing. pl. Nom.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Διδαγμένο κείμενο : Πολιτικά Αριστοτέλους ( Α2,15-16) &( Γ1, 1-2/3-4/6/12 )

Α. Διδαγμένο κείμενο : Πολιτικά Αριστοτέλους ( Α2,15-16) &( Γ1, 1-2/3-4/6/12 ) Διαγώνισμα Αρχαία Ελληνικά γ λυκείου Α. Διδαγμένο κείμενο : Πολιτικά Αριστοτέλους ( Α2,15-16) &( Γ1, 1-2/3-4/6/12 ) Είναι φυσική λοιπόν η τάση του ανθρώπου να συνυπάρχει μαζί με άλλους σε μια τέτοια κοινωνία.

Διαβάστε περισσότερα