Μεθοδολογία χαρτογράφησης σπηλαίων: συγκρίσεις οδεύσεων *

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεθοδολογία χαρτογράφησης σπηλαίων: συγκρίσεις οδεύσεων *"

Transcript

1 Μεθοδολογία χαρτογράφησης σπηλαίων: συγκρίσεις οδεύσεων * Καλογερόπουλος Η. 1, Λαζαρίδης Γ. 2 και Τσεκούρα Αικ. Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία-Τοπικό Τµήµα Βόρειας Ελλάδας, Τµήµα Γεωλογίας, Τοµέας Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, Θεσσαλονίκη 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία της χαρτογράφησης των σπηλαίων. Η προσέγγιση των παραγόντων γίνεται µε την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων, δηλαδή των χαρτών, που προκύπτουν χρησιµοποιώντας διάφορες µεθόδους σε έναν προεπιλεγµένο χώρο, γνωστού σχήµατος και εκτάσεως. Ως τέτοιος χώρος επιλέχθηκε µία αίθουσα διδασκαλίας του ΑΠΘ, στην οποία σηµειώθηκαν σταθερά σηµεία-σταθµοί. Τα σηµεία αυτά συνδυάστηκαν κατά διαφορετικούς τρόπους ανάλογα µε τις απαιτήσεις της κάθε όδευσης. Οι τύποι των οδεύσεων που χρησιµοποιήθηκαν είναι αυτοί που αναφέρονται από τον Dasher το Προέκυψαν τέσσερα τοπογραφικά διαγράµµατα «σπηλαιολογικής τεχνοτροπίας» τα οποία συγκρίνονται ως προς τo πραγµατικό τοπογραφικό διάγραµµα της αίθουσας. Από τις συγκρίσεις προκύπτουν συµπεράσµατα σχετικά µε την ακρίβεια που προσφέρει κάθε µεθοδολογία και την παραµόρφωση που έχει ως αποτέλεσµα. Επίσης γίνεται αναφορά στις οδεύσεις και τα όργανα που χρησιµοποιούνται στη χαρτογράφηση σπηλαίων, καθώς και στα σφάλµατα των σπηλαιολογικών χαρτογραφήσεων. ABSTRACT. The aim of the present article is to investigate the factors that affect the cave mapping. This investigation is based on comparisons of topographical diagrams of a given space made by different surveys of the same stations. A classroom of a known topography has been used for that purpose. The used surveys are the circumference survey, splay shots, zig-zagging survey and radial survey (after DASHER 1994). The comparisons concern the shape, the area and the direction of the cave map as well as the time that is needed for the survey and the affect of errors in certain station to the general topography of a map. The results are summarized and the significance of reference in the used methodology in any cave surveying is concluded. Among the different surveys the radial one and the splay shots are considered as the most accurate. Εισαγωγή στη χαρτογράφηση σπηλαίων Η χαρτογράφηση ενός σπηλαίου αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό κεφάλαιο της σπηλαιολογίας. Το σπήλαιο είναι ένας ιδιαίτερα πολύπλοκος χώρος και η αντίληψη των αποστάσεων τις περισσότερες φορές δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. Έτσι όταν ο σπηλαιολόγος έχει το χάρτη ενός σπηλαίου µπορεί να εκτιµήσει το µέγεθός του, τα επικίνδυνα σηµεία, τις πιθανές δυσκολίες της αποστολής και συνεπώς τον εξοπλισµό που θα χρειαστεί. Επίσης, η συστηµατική µελέτη των σπηλαίων απαιτεί την ύπαρξη λεπτοµερούς και αξιόπιστου υποβάθρου σε κατάλληλη µορφή και κλίµακα έτσι ώστε να ικανοποιεί οποιοδήποτε γνωστικό αντικείµενο των γεωεπιστηµών (γεωλογία, σπηλαιολογία, παλαιοντολογία κ.λπ.) (ΠΑΓΟΥΝΗΣ et al., 2004, ΟΓΓΟΥΡΗΣ et al., 1986). Η διαδικασία της χαρτογράφησης δυσχεραίνεται από ποικίλους παράγοντες, εκ των οποίων οι δύο επικρατέστεροι είναι, αφενός ότι ο εξερευνητής δεν βρίσκεται πάντα σε ιδανικές συνθήκες, λόγω του ιδιαίτερου περιβάλλοντος ( ΟΓΓΟΥΡΗΣ et al., 1986), µε αποτέλεσµα η χαρτογράφηση να γίνεται επίπονη και αφετέρου η πολυπλοκότητα του σπηλαίου να καθιστά αναγκαία την αποτύπωση σηµείων που βρίσκονται σε εντελώς διαφορετικά επίπεδα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να απαιτείται η καταγραφή στοιχείων για ένα τρισδιάστατο χώρο. Το πρώτο στάδιο της χαρτογράφησης σπηλαίου απαιτεί τη συλλογή των δεδοµένων για το χάρτη, δηλαδή τις µετρήσεις από µια οµάδα χαρτογράφησης. Αυτή απαρτίζεται από 3 4 άτοµα για την καλύτερη εκµετάλλευση του χρόνου, ειδικά σε µεγάλα σπήλαια, αν και µια οµάδα των 2 ατόµων έχει καλύτερη συνεργασία (JUDSON, 1974). Ο επικεφαλής της οµάδας καθορίζει που θα είναι οι σταθµοί για τις µετρήσεις, καταγράφει στο ηµερολόγιο τα δεδοµένα κάνοντας σκίτσα του σπηλαίου και συνήθως είναι αυτός που σχεδιάζει το χάρτη καθώς γι αυτόν είναι πιο εύκολο να διαβάσει τις σηµειώσεις του ηµερολογίου. Τα υπόλοιπα µέλη χειρίζονται τα όργανα και αναγγέλλουν τις ενδείξεις στον επικεφαλής (ΣΑΒΒΑΪ ΗΣ et al., 2007). Η διαδικασία της χαρτογράφησης ξεκινά µε τον καθορισµό ενός σηµείου-σταθµού (το οποίο είτε έχει καθορισµένες συντεταγµένες σύµφωνα µε ένα σύστηµα αναφοράς είτε όχι). Όλοι οι επόµενοι σταθµοί ορίζονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να περιγράφεται το σχήµα του σπηλαίου. Για κάθε επόµενο σταθµό µετριέται και καταγράφεται η απόστασή του από τον προηγούµενο, το αζιµούθιο και η υψοµετρική διαφορά (δηλαδή, η κλίση). Με αυτά τα * Methodology of cave mapping: comparison of surveys. KALOGEROPOULOS H., LAZARIDIS G., & TSEKOURA A.

2 στοιχεία µπορούν να σχεδιαστούν οι σταθµοί υπό κάποια κλίµακα και προσανατολισµένα στο χαρτί. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται για όσους σταθµούς είναι απαραίτητο. Οι µετρήσεις που γίνονται για τη συλλογή των απαραίτητων δεδοµένων δηµιουργούν µια γραµµή µέσα στο σπήλαιο που ονοµάζεται όδευση. Οι οδεύσεις είναι ανοικτές ή κλειστές. Στην κλειστή όδευση η αρχή και το τέλος της συµπίπτουν, ενώ στην ανοικτή όχι. Η πρώτη προσφέρει µεγαλύτερη ακρίβεια στη χαρτογράφηση καθώς δίνεται η δυνατότητα στο χαρτογράφο να αναγνωρίσει πιθανά λάθη (DASHER, 1994). Υπάρχουν τέσσερα είδη οδεύσεων: η κεντρική, η ακτινωτή, η κυκλική και η ζικ-ζακ τα οποία χρησιµοποιούνται ανάλογα µε το σχήµα και µέγεθος του χώρου που πρέπει να καταγραφεί. ΣΧΗΜΑ 1. ιαφορετικοί τύποι οδεύσεων: α) κεντρική όδευση β) κεντρική όδευση µε κύρια γραµµή στο τοίχωµα, γ) κεντρική όδευση µε τη χρήση κάθετων µετρήσεων από την κύρια ευθεία, δ) ζικ-ζακ όδευση, ε) ακτινωτή όδευση και ζ) κυκλική όδευση. -Στην κεντρική όδευση δηµιουργείται µία κεντρική γραµµή από σταθµούς στη µέση του χώρου, από τους οποίους µετράται η απόσταση των τοιχωµάτων εκατέρωθεν (JUDSON, 1974). Οι µετρήσεις στα πλάγια γίνονται πάντα µετρώντας αζιµούθιο (ΣΧΗΜΑ 1α). Όταν η µορφολογία του σπηλαίου το επιτρέπει, η κεντρική γραµµή της όδευσης µπορεί να βρίσκεται στη µία πλευρά του περάσµατος και από τους σταθµούς να γίνονται µετρήσεις µόνο προς το ένα τοίχωµα (DASHER, 1994) (ΣΧΗΜΑ 1β). Σε ειδικές περιπτώσεις η κεντρική γραµµή είναι ευθεία και από σηµεία της ευθείας µετρώνται κάθετα οι αποστάσεις των τοιχωµάτων εκατέρωθεν (ΣΧΗΜΑ 1γ), χωρίς να χρειάζεται για αυτές τις µετρήσεις αζιµούθιο (ΣΑΒΒΑΪ ΗΣ et al., 2007). -Στην περίπτωση ενός στενού περάσµατος οι µετρήσεις µπορεί να γίνονται εναλλάξ από τη µία πλευρά του περάσµατος στην άλλη, σχηµατίζοντας έτσι µία ζικ-ζακ τροχιά (ΣΧΗΜΑ 1δ). Με αυτόν τον τρόπο καθορίζουµε καλύτερα κάθε τοίχωµα του σπηλαίου. Αρκετοί εξερευνητές πιστεύουν πως µε αυτήν την όδευση αλλοιώνεται το µήκος του σπηλαίου αν και αυτή η τεχνική θα δώσει περισσότερες πληροφορίες στο τελικό σχέδιο (DASHER, 1994). -Στην ακτινωτή όδευση γίνονται µετρήσεις από ένα σταθµό, σε κεντρικό σηµείο του σπηλαίου (ή θαλάµου), προς τα όρια του χώρου που χαρτογραφείται. Οι διαδοχικοί σταθµοί είναι ακτινωτά διατεταγµένοι ως προς τον κεντρικό σταθµό. Η ακτινωτή όδευση χρησιµοποιείται στις αίθουσες όπου ο χώρος τείνει να γίνει κυκλικός και έτσι το κεντρικό σηµείο είναι ορατό από όλους τους σταθµούς (ΣΧΗΜΑ 1ε).

3 -Στην Κυκλική όδευση οι µετρήσεις γίνονται περιµετρικά, ακολουθώντας τα όρια του χώρου που χαρτογραφείται. Σε αυτήν την περίπτωση το σχήµα της όδευσης ταυτίζεται µε το σχήµα του χώρου που χαρτογραφείται (ΣΧΗΜΑ 1ζ). Η κυκλική όδευση χρησιµοποιείται κυρίως σε αίθουσες που έχουν περίπου κυκλικό σχήµα. Αυτό διευκολύνει το κλείσιµο της όδευσης παίρνοντας µετρήσεις από τον τελευταίο σταθµό στον πρώτο. Έτσι, κατά τη διάρκεια της σχεδίασης γίνονται ευδιάκριτα τα πιθανά λάθη (DASHER, 1994). Τα όργανα που χρησιµοποιούνται ευρέως είναι η µετροταινία και το τηλέµετρο για τη µέτρηση απόστασης, η πυξίδα για τη µέτρηση του αζιµουθίου και το κλισίµετρο για την κλίση του εδάφους (TASROLY, 2006). Η µετροταινία είναι το κυριότερο όργανο άµεσης µέτρησης µηκών. Κατασκευάζονται από διάφορα υλικά (µεταλλικές πλαστικές και λινές ή πλαστικές) και τα µήκη τους συνήθως είναι 20, 25, 30 και 50 m. Η ακρίβεια που προσφέρουν είναι περίπου 2-3cm / 100m µε κανονική δύναµη έλξης που αναγράφεται πάνω στη µετροταινία και θερµοκρασία 20 C. Προσοχή πρέπει να δίνεται στο τύλιγµά της µέσα στη θήκη καθώς η παράλειψη καθαρισµού της από λάσπες και χώµατα που βρίσκονται στο σπήλαιο µπορούν να τη φρακάρουν καθιστώντας αδύνατη τη χρήση της (ΣΑΒΒΑΪ ΗΣ et al., 2007). Με τη χρήση των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων γίνεται δυνατή η µέτρηση απόστασης στα τηλέµετρα. Η απόσταση µετράται µε στόχευση του σταθµού και πολλά τηλέµετρα έχουν δυνατότητα µέτρησης της κλίσης. Τα τηλέµετρα είναι ιδιαίτερα χρήσιµα σε σπήλαια µεγάλων διαστάσεων ( ΟΓΓΟΥΡΗΣ et al., 1986). Για τη µέτρηση γωνίας χρησιµοποιούµε τη µαγνητική πυξίδα. Η γωνία που µετράται είναι αυτή που σχηµατίζει ο στόχος µε το µαγνητικό βορρά, ο οποίος διαφέρει από τον πραγµατικό. Ο κύκλος των πυξίδων υποδιαιρείται µε τέσσερις τρόπους. Ο πρώτος είναι από 0 µέχρι 360 βαθµούς (µοίρες) και δίνει την απόλυτη γωνία (δεξιόστροφη) µε το βορρά που ονοµάζεται αζιµούθιο. Ο δεύτερος αποτελείται από τέσσερα τεταρτοκύκλια των 90 βαθµών νοτιοανατολικό, νοτιοδυτικό, βορειανατολικό, βορειοδυτικό. Ο τρίτος χωρίζεται σε 6400 mils και χρησιµοποιείται για στρατιωτικούς σκοπούς. Ο τέταρτος υποδιαιρείται σε 400 βαθµούς grads. Αυτός διευκολύνει τη σύγκριση οπίσθιας σκόπευσης (DASHER, 1994). Εκτός από τις µαγνητικές πυξίδες υπάρχουν όργανα µέτρησης γωνιών όπως ο θεοδόλιχος και ο γεωδαιτικός σταθµός τα οποία δίνουν µεγαλύτερη ακρίβεια όµως το µέγεθός τους δυσκολεύει την εύκολη χρήση τους µέσα στο σπήλαιο. Ο τρισδιάστατος σαρωτής είναι ένα ακόµη όργανο το οποίο συλλέγει συντεταγµένες τριών διαστάσεων πετυχαίνοντας αποτελέσµατα (3D model) σε πραγµατικό χρόνο (ΠΑΓΟΥΝΗΣ et al., 2004). Απαραίτητο στοιχείο της χαρτογράφησης είναι η µέτρηση κλίσης του εδάφους προκειµένου να υπολογιστούν οι υψοµετρικές διαφορές. Το όργανο µε το οποίο κάνουµε αυτήν την εργασία είναι το κλισίµετρο. Τα απλά κλισίµετρα αποτελούνται από ένα µοιρογνωµόνιο και ένα νήµα στάθµης και µπορεί να βρίσκονται µαζί µε την πυξίδα. Η γεωµετρική χωροστάθµιση είναι µία ακόµη µέθοδος υψοµετρίας, αλλά οι ισχυρές κλίσεις κάνουν αδύνατη την εφαρµογή της ( ΟΓΓΟΥΡΗΣ et al., 1986). Το επόµενο στάδιο, µετά τη συλλογή των δεδοµένων, είναι η διόρθωση των µετρήσεων από τα σφάλµατα (TARSOLY, 2006). Τα σφάλµατα κατά τη διάρκεια της χαρτογράφησης είναι αυτά που αλλάζουν το αποτέλεσµα αποκλίνοντάς το από την πραγµατικότητα. Βέβαια τα σφάλµατα οφείλονται σε διάφορους παράγοντες: -Τυχαία σφάλµατα, σφάλµα λόγω απόκλισης από την ευθυγραµµία, σφάλµα λόγω απόκλισης από την οριζόντια θέση, σφάλµα λόγω λανθασµένης καταγραφής αναγνώσεων κ.λπ. (ΣΑΒΒΑΪ ΗΣ et al., 2007). -Συστηµατικά σφάλµατα από διαφορές στο όργανο λόγω κατασκευής. Σφάλµα λόγω διαφοράς από το πρότυπο, σφάλµατα λόγω µη κατάλληλης τάσης που εφαρµόζεται στα άκρα της µετροταινίας κατά τη µέτρηση, σφάλµα λόγω βέλους κάµψης που οφείλεται στο βάρος της µετροταινίας. Ο έλεγχος του οργάνου µε καθορισµένη σταθερά έξω από το σπήλαιο για τη διόρθωσή του αποτελεί µια επιθυµητή διαδικασία πριν τη χαρτογράφηση (ΣΑΒΒΑΪ ΗΣ et al., 2007). -Γκάφες είναι η τρίτη και πιο σηµαντική κατηγορία λαθών καθώς προέρχονται από τον ερευνητή. Είναι απρόβλεπτα και είναι αποτέλεσµα απειρίας ή υπερβολικής κόπωσης. Τελευταίο στάδιο της χαρτογράφησης είναι η σχεδίαση του χάρτη µε βάση τις µετρήσεις. Πρέπει να σηµειωθεί πως είναι πολύ σηµαντικό να προσαρµόζεται το σχέδιο του σπηλαίου στο τριγωνοµετρικό δίκτυο της χώρας (ή όποιο άλλο δίκτυο) (TARSOLY, 2006). Όλα τα παραπάνω σφάλµατα έχουν ως αποτέλεσµα διαφορετικές χαρτογραφήσεις του ίδιου σπηλαίου να δίνουν αποτελέσµατα µε µικρές ή ασήµαντες διαφορές µεταξύ τους. Στην παρούσα εργασία ερευνάται η περίπτωση της χαρτογράφησης συγκεκριµένου χώρου, διατηρώντας σταθερές τις παραµέτρους: σταθµοί, σύνθεση οµάδας, όργανα και αλλάζοντας την όδευση. Μεθοδολογία Προκειµένου να γίνει η καλύτερη σύγκριση των χαρτογραφήσεων επιλέχτηκε να χαρτογραφηθεί µια αίθουσα και ο προθάλαµός της του Τµήµατος Γεωλογίας του ΑΠΘ. Με αυτόν τον τρόπο είναι ήδη γνωστό το σχήµα που πρέπει να αποτυπωθεί στους χάρτες και έτσι γίνεται σύγκριση των αποτελεσµάτων της χαρτογράφησης σε σχέση µε

4 το υπάρχον τοπογραφικό σχέδιο της αίθουσας (ΣΧΗΜΑ 2). Τα όργανα που χρησιµοποιήθηκαν είναι: τηλέµετρο, µετροταινία, πυξίδα Suunto µε κλισίµετρο. Χρησιµοποιήθηκαν 21 καθορισµένοι σταθµοί, ίδιοι σε κάθε όδευση προκειµένου να γίνεται σύγκριση των διαφοροποιήσεων των αποτελεσµάτων ακόµη και σε επιµέρους σηµεία. Εκτός από τους σταθµούς 14 και 17 (δηλαδή, οι ελάχιστοι που απαιτούνται) στην ανατολική πλευρά, σηµατοδοτήθηκαν και οι σταθµοί 15 και 16, ώστε να εξεταστεί η παραµόρφωση που προκαλούν οι πλεονάζοντες σταθµοί. Αναφέρεται ότι το µήκος της µέτρησης πρέπει να είναι τέτοιο ώστε ο αριθµός των σταθµών να είναι ο δυνατόν µικρότερος (JUDSON, 1974). Η χαρτογράφηση της αίθουσας επαναλήφθηκε αλλάζοντας το είδος της όδευσης και διατηρώντας τα ίδια όργανα και την ίδια σύνθεση οµάδας. Στην ακτινωτή όδευση πάρθηκαν µετρήσεις από τρεις κεντρικούς σταθµούς (0, 21, 19). Στην κυκλική και τη ζικ-ζακ όδευση σταθµός έναρξης της χαρτογράφησης ορίστηκε ο σταθµός 1 που βρίσκεται στην είσοδο του προθάλαµου της αίθουσας. Στην κεντρική όδευση από δύο κεντρικές γραµµές (19-21) και (21-22) έγιναν κάθετες µετρήσεις προς τους τοίχους. Μετά τη συλλογή των δεδοµένων και χωρίς τη διόρθωση από σφάλµατα προέκυψαν οι τέσσερις διαφορετικοί χάρτες-σχέδια του ίδιου χώρου (ΣΧΗΜΑ 3). ΣΧΗΜΑ 2. Τοπογραφικό σχέδιο της αίθουσας που χαρτογραφήθηκε στην παρούσα εργασία µε ενδείξεις των θέσεων και της αρίθµησης των σταθµών που χρησιµοποιήθηκαν. Από τη σύγκριση των σχεδίων έγιναν οι παρακάτω παρατηρήσεις για κάθε όδευση: Ο χάρτης της ακτινωτής όδευσης (ΣΧΗΜΑ 3α) έχει πολύ καλό αποτέλεσµα σε σχέση µε το τοπογραφικό σχήµα της αίθουσας. Το εµβαδόν είναι ίσο µε το πραγµατικό (171 τ.µ.). Επίσης τα σηµεία 15, 16, 17 βρίσκονται στην ίδια ευθεία. Γενικά υπάρχουν µικρές παραµορφώσεις σε επιµέρους σηµεία, όπως η στροφή του προθαλάµου, οι οποίες όµως δεν επηρεάζουν το γενικό σχήµα της αίθουσας. Ο χάρτης της κυκλικής όδευσης (ΣΧΗΜΑ 3β) παρουσιάζει παραµόρφωση σε σχέση µε το τοπογραφικό της αίθουσας. Αυτό επιδρά και στον υπολογισµό του εµβαδού, το οποίο υπολογίζεται µικρότερο από το πραγµατικό (κατά 7 τ.µ.). Παρουσιάζει σηµαντική παραµόρφωση στις γωνίες. Γενικά οι παραµορφώσεις σε επιµέρους σηµεία από σφάλµατα επηρεάζουν το γενικό τελικό σχήµα, παρόλα αυτά το πλεονέκτηµα της κυκλική όδευσης είναι ότι υπάρχει άµεση σχέση µέτρησης και επιφάνειας που αποτυπώνεται. Ο χάρτης της κεντρικής όδευσης (ΣΧΗΜΑ 3γ) παρουσιάζει επιµέρους παραµορφώσεις και αρκετά καλή σχέση µε το τοπογραφικό της αίθουσας. Το εµβαδόν έχει µικρή απόκλιση από το πραγµατικό (µικρότερο κατά 3 τ.µ.). Παρατηρείται ευθυγραµµία στους σταθµούς 15, 16, 17 που ισχύει και επαληθεύεται. Επίσης οι γωνίες είναι όπως οι πραγµατικές. Γενικά η κεντρική όδευση, στην περίπτωση που οι µετρήσεις γίνονται µε κάθετες γωνίες, δίνει πολύ καλό αποτέλεσµα, αλλά είναι µια αρκετά χρονοβόρα διαδικασία (ΣΑΒΒΑΪ ΗΣ et al., 2007). Στο χάρτη της ζικ ζακ όδευσης (ΣΧΗΜΑ 3δ) παρατηρήθηκε µεγάλη παραµόρφωση σε σχέση µε το πραγµατικό σχήµα. Μεγάλη διαφορά παρατηρείται στο µήκος της αίθουσας, γεγονός που αναφέρεται γενικά για την όδευση αυτή (DASHER, 1994). Αυτό επηρεάζει και το εµβαδόν, το οποίο υπολογίζεται µεγαλύτερο από το κανονικό (κατά 15 τ.µ.). Επιπλέον παρατηρείται µία µικρή στροφή στον προσανατολισµό του χάρτη σε σχέση µε το βορρά.

5 Γενικά, αν και µε τη ζικ-ζακ όδευση χρειάζεται λίγος χρόνος στις µετρήσεις (σε σχέση µε τις άλλες οδεύσεις) ένα και µόνο σφάλµα επηρεάζει κατά πολύ το γενικό σχήµα του χάρτη και µαζί µε αυτό πολλά χρήσιµα δεδοµένα (εµβαδό, µήκος κ.τ.λ.). ΣΧΗΜΑ 3. Τοπογραφικά διαγράµµατα «σπηλαιολογικής τεχνοτροπίας» της αίθουσας µε διαφορετικές οδεύσεις: α) µε ακτινωτή όδευση, β) µε κυκλική όδευση, γ) µε κεντρική όδευση, δ) µε ζικ-ζακ όδευση.

6 Εκτός από τις συγκρίσεις των οδεύσεων µε το τοπογραφικό της αίθουσας έγιναν και συγκρίσεις µεταξύ των οδεύσεων. Πιο συγκεκριµένα: Η ακτινωτή και η κεντρική όδευση παρουσιάζουν γενικά παρόµοια αποτελέσµατα. ιαφορά στον προσανατολισµό παρατηρείται στην ευθεία από τους σταθµούς Επίσης ο προθάλαµος της κεντρικής όδευσης παρουσιάζει µια µικρή στροφή σε σχέση µε της ακτινωτής. Η ακτινωτή και η κυκλική όδευση παρουσιάζουν ελάχιστες διαφορές. Αξιοσηµείωτη είναι η µετατόπιση του προθαλάµου της κυκλικής όδευσης σε σχέση µε την ακτινωτή. Οι αποκλίσεις στη σύγκριση της ζικ-ζακ µε την ακτινωτή είναι σηµαντικές. Αν και οι σταθµοί 11, 12, 13, 14 ταυτίζονται στους δύο χάρτες, οι σταθµοί 16, 17, 18, 19 είναι µετατοπισµένοι στην ζικ-ζακ και οι αποστάσεις 15-16, είναι επιµηκυµένες. Επίσης µετατοπισµένος είναι και ο προθάλαµος στην ζικ-ζακ όδευση. Μεταξύ της κεντρικής και της κυκλικής όδευσης παρατηρείται ότι ο προθάλαµος της δεύτερης παρουσιάζει σχετική µετατόπιση. Στους σταθµούς και υπάρχει απόκλιση στον προσανατολισµό καθώς και τα σηµεία έχουν σηµαντική µετατόπιση. Η κεντρική µε τη ζικ-ζακ όδευση παρουσιάζουν µεγάλες αποκλίσεις. Οι σταθµοί 16, 17, 18 στη δεύτερη παρουσιάζουν µετατόπιση σε σχέση µε την κυκλική. Επίσης διαφορά παρατηρείται στον προθάλαµο, ο οποίος στη ζικ-ζακ όδευση είναι µεγαλύτερος και ελαφρώς µετατοπισµένος. Συµπεράσµατα Από τις συγκρίσεις των διαγραµµάτων που κατασκευάστηκαν προέκυψαν τα συµπεράσµατα που συνοψίζονται στον Πίνακα 1. Πίνακας 1. Συνοπτική περιγραφή των αποτελεσµάτων της κάθε όδευσης και αξιολόγηση της ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά της χαρτογράφησης σπηλαίων. Ακτινωτή Κυκλική Κεντρική Ζικ-ζακ Παραµόρφωση Ελάχιστη Αρκετή Ελάχιστη Αρκετή Εµβαδόν ιατήρηση ευθειών Επίδραση ενός σφάλµατος στις επόµενες µετρήσεις Ταχύτητα χαρτογράφησης Στροφή ως προς τον πραγµατικό προσανατολισµό Παρουσιάζει Πολύ Παρουσιάζει Σχετικά µεγάλη καλό απόκλιση Καλό απόκλιση Ναι Ναι Ναι Όχι Μικρή έως Μικρή έως Πολύ Σηµαντική ελάχιστη ελάχιστη µεγάλη Χρονοβόρα Γρήγορη Γρήγορη Γρήγορη διαδικασία* Με µικρή Όχι Όχι Όχι γωνία Οι ΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ & ΙΚΑΙΟΥΛΙΑ (1981) αναφέρουν τη σηµαντικότητα µίας ενιαίας µεθοδολογίας στη χαρτογράφηση σπηλαίων. Στην παρούσα εργασία γίνεται φανερή η σηµασία που έχει: α) η όδευση που επιλέγεται, β) ο αριθµός των σταθµών και γ) η θέση αυτών στη διαδικασία της χαρτογράφησης. Κατ επέκταση προκύπτει το ότι χάρτες που κατασκευάστηκαν µε διαφορετική µεθοδολογία δεν είναι άµεσα συγκρίσιµοι µεταξύ τους. Παρότι σπάνια παρατηρείται στη βιβλιογραφία να γίνεται αναφορά στη µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε στη χαρτογράφηση, θεωρείται απαραίτητο κάθε χάρτης να συνοδεύεται από τα παραπάνω στοιχεία. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ DASHER, G. R ON STATION -A complete handbook for surveying and mapping caves. National Speleological Society. pp , USA. JUDSON, D Cave survey for expeditions, The Geographical Journal, (2)140:

7 ΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ, Μ.. & ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ- ΙΚΑΙΟΥΛΙΑ, Ε Τρόποι υπολογισµού και µετρήσεως των παραµέτρων αναπτύξεως των σπηλαίων. ελτίο Ε.Σ.Ε., 18: ΟΓΓΟΥΡΗΣ, Σ.Ν., ΜΑΚΡΗΣ, Γ.Ν. & ΜΠΑΛΟ ΗΜΟΣ, Αποτυπώσεις σπηλαίων. Πρακτικά Συνεδρίου: σύγχρονες µέθοδοι αποτύπωσης και τεκµηρίωσης µνηµείων και αρχαιολογικών χώρων, σ ΠΑΓΟΥΝΗΣ Β., ΚΑΛΥΚΑΚΗΣ Σ., ΜΠΙΖΑ Π. & ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ, Χ Η χρήση της τρισδιάστατης σάρωσης ως µεθοδολογία στην αποτύπωση σπηλαίων. Εφαρµογή στο σπήλαιο Αγ. Γεωργίου Κιλκίς., Πρακτικά 10ου διεθνούς συνεδρίου, ελτίο Ε.Γ.Ε., 36: ΣΑΒΒΑΪ ΗΣ, Π., ΥΦΑΝΤΗΣ, Ι. & ΛΑΚΑΚΗΣ, Κ Τοπογραφία και θεµατική χαρτογραφία. ιδακτικές Σηµειώσεις-Τµήµα Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ. TARSOLY, P Cave Information System. Shaping the shape. XXIII FIG congress, GIS Applications-sp.issues, p.1-9, Munich.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σύγχρονες γεωδαιτικές μέθοδοι για τον υπολογισμό επιτόπου όγκου εκσκαφών και την δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου εδάφους» ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έγων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Άρτεμις Καραμπούκαλου Α.Μ. : 35260 Επιβλέπων καθηγητής :

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έγων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Άρτεμις Καραμπούκαλου Α.Μ. : 35260 Επιβλέπων καθηγητής : Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έγων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ AUTOCAD ΣΤΙΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Άρτεμις Καραμπούκαλου Α.Μ. : 35260 Επιβλέπων καθηγητής : Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Μελέτη Γκιόκας Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Τέκτων 7. for Windows Vista. Συνοπτικός οδηγός πρόσθετων δυνατοτήτων και βελτιώσεων της νέας έκδοσης του προγράµµατος. Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007.

Τέκτων 7. for Windows Vista. Συνοπτικός οδηγός πρόσθετων δυνατοτήτων και βελτιώσεων της νέας έκδοσης του προγράµµατος. Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007. Τέκτων 7 for Windows Vista Συνοπτικός οδηγός πρόσθετων δυνατοτήτων και βελτιώσεων της νέας έκδοσης του προγράµµατος Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007. 2 TEΚΤΩΝ 7 Πρόσθετες δυνατότητες 3 Πρόλογος Στο κείµενο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Διατίθεται από το ΓΕΩΤΟΠΟΣ Intellectual Commons κάτω από την Creative Commons Attribution, Non-commercial, Share-alike 3.0 License

Διατίθεται από το ΓΕΩΤΟΠΟΣ Intellectual Commons κάτω από την Creative Commons Attribution, Non-commercial, Share-alike 3.0 License ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ LOCATION BASED SERVICES ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Επιβλέποντες:.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ιπλωµατική Εργασία ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Γιαννιός Νικόλαος Επιβλέπων Καθηγητής: Τσουρβελούδης Νικόλαος Χανιά, Οκτώβρης 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - 2 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΦΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Εγχειρίδιο Τοπογραφίας Λευκωσία, Νοέμβριος 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 8 ΧΑΡΤΗΣ 16 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης 3D CMS - Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ανάπτυξης και διαχείρισης 3D Εφαρμογών Πολιτιστικού Περιεχομένου ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης Ενότητα Εργασίας 2. Τεχνικές βέλτιστης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ. ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 6 Παραδοτέο: 13. Εγχειρίδιο για Νέες Τεχνολογίες για τον Ολοκληρωμένο Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό

ΔΡΑΣΗ 6 Παραδοτέο: 13. Εγχειρίδιο για Νέες Τεχνολογίες για τον Ολοκληρωμένο Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙ ΙΑΣΤΑΤΟΥ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΚΟΥΡΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάλυση Ορατότητας σε Ισόπεδο Κόμβο: με Ρυθμιστική πινακίδα Υποχρεωτικής Διακοπής Πορείας ΤΕΥΧΟΣ Α

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάλυση Ορατότητας σε Ισόπεδο Κόμβο: με Ρυθμιστική πινακίδα Υποχρεωτικής Διακοπής Πορείας ΤΕΥΧΟΣ Α Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόμων Και Τοπογράφων Μηχανικών Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής και Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάλυση Ορατότητας σε Ισόπεδο Κόμβο: με Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Ζαφειριάδου Ευστρατία Καζάκης Μιχαήλ

Ζαφειριάδου Ευστρατία Καζάκης Μιχαήλ ΤΜΗΜΑ Τ.Ε.Ι. Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Η/Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ μυ/σ Εργαστήριο Περιφερειακών Μονάδων και Δικτύων Η/Υ PeLAB Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σπουδαστές: Ζαφειριάδου Ευστρατία Καζάκης Μιχαήλ θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΑ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΑ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΑ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ιερεύνηση Επιπτώσεων ιαστατικότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

Ευθυγράμμιση τρισδιάστατων ιατρικών εικόνων με χρήση ελαστικού μετασχηματισμού

Ευθυγράμμιση τρισδιάστατων ιατρικών εικόνων με χρήση ελαστικού μετασχηματισμού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ευθυγράμμιση τρισδιάστατων ιατρικών εικόνων με χρήση ελαστικού μετασχηματισμού ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές σημειώσεις στο Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Global Positioning System (GPS)

Εισαγωγικές σημειώσεις στο Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Global Positioning System (GPS) επιμορφωτικό σεμινάριο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Εισαγωγικές σημειώσεις στο Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Global Positioning System (GPS) συγγραφική ομάδα: Αναστασίου Δημήτριος, Διπλ. Αγρ. Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Εισαγωγή ορισμοί Χαρτογραφία Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Διάλεξη 4 ΧΑΡΤΕΣ -DATUMs καθώς επίσης και στην χρησιμοποίηση αυτών από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 2.1.1 Μέθοδοι τρισδιάστατης ψηφιοποίησης αντικειμένων και χώρων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 2.1.1 Μέθοδοι τρισδιάστατης ψηφιοποίησης αντικειμένων και χώρων 3D CMS - Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ανάπτυξης και διαχείρισης 3D Εφαρμογών Πολιτιστικού Περιεχομένου ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 2.1.1 Μέθοδοι τρισδιάστατης ψηφιοποίησης αντικειμένων και χώρων Ενότητα Εργασίας 2. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Λ Ι Α Κ Α Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Η Λ Ι Α Κ Α Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Η Λ Ι Α Κ Α Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Αναγνωστοπούλου Στρατηγούλα (5553), Σταυρίδη Δήμητρα (5861) 1 ΛΙΓΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 1.1 Η κίνηση της Γης Η Γη κινείται με τρεις τρόπους: περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της σε 24h,

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Έλεγχος Ποιότητας- Εγχειρίδιο χηµικών εργαστηρίων Περίληψη

Εσωτερικός Έλεγχος Ποιότητας- Εγχειρίδιο χηµικών εργαστηρίων Περίληψη ii Εσωτερικός Έλεγχος Ποιότητας- Εγχειρίδιο χηµικών εργαστηρίων Περίληψη: Σύµφωνα µε το ISO/IEC 17025 (3): Το εργαστήριο πρέπει να διαθέτει διαδικασίες ελέγχου ποιότητας για τον έλεγχο της εγκυρότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ζουµπούλογλου Κων/να ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εισηγήτρια: ρ. Κούλη Μαρία ΧΑΝΙΑ 2006 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ

Ζουµπούλογλου Κων/να ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εισηγήτρια: ρ. Κούλη Μαρία ΧΑΝΙΑ 2006 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ν ΤΩΝ Υ ΡΟΛΟΓΙΙΚΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΕΡΙΙΤΗ ΚΑΙΙ ΤΑΥΡΩΝΙΙΤΗ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΡΡΕΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΥΨΙΣΥΧΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΡΡΕΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΥΨΙΣΥΧΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΡΡΕΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΥΨΙΣΥΧΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΙΑΣΤΡΟΦΗΣ ΥΠΕΡΕΥΡΥΓΩΝΙΩΝ ΦΑΚΩΝ ΑΠΟ ΛΗΨΕΙΣ ΕΥΘΕΙΟΓΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΙΑΣΤΡΟΦΗΣ ΥΠΕΡΕΥΡΥΓΩΝΙΩΝ ΦΑΚΩΝ ΑΠΟ ΛΗΨΕΙΣ ΕΥΘΕΙΟΓΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΙΑΣΤΡΟΦΗΣ ΥΠΕΡΕΥΡΥΓΩΝΙΩΝ ΦΑΚΩΝ ΑΠΟ ΛΗΨΕΙΣ ΕΥΘΕΙΟΓΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία τρισδιάστατης σάρωσης και επεξεργασίας δεδομένων με ειδικό λογισμικό /

Διαδικασία τρισδιάστατης σάρωσης και επεξεργασίας δεδομένων με ειδικό λογισμικό / Διαδικασία τρισδιάστατης σάρωσης και επεξεργασίας δεδομένων με ειδικό λογισμικό / 3D scanning process and point cloud processing using specified software ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Δρ. Ιωάννης Κ. Καπαγερίδης, MSc PhD CEng CSci MIMMM Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΞΗΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΞΗΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΞΗΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή 1 1.1 Αντικείµενο και διάρθρωση της µελέτης...1 1.2 Περιοχή µελέτης...1 1.2.1 Φυσιογραφικά χαρακτηριστικά...1 1.2.2 Γεωλογικά χαρακτηριστικά...1

Διαβάστε περισσότερα