ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. Στοιχεία χαρτογραφίας Σύστηµα γεωγραφικών συντεταγµένων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. Στοιχεία χαρτογραφίας Σύστηµα γεωγραφικών συντεταγµένων"

Transcript

1 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Στοιχεία χαρτογραφίας Σύστηµα γεωγραφικών συντεταγµένων ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005

2 Χώρος Η ανάπτυξη της ικανότητας της αντίληψης του χώρου, ως προς τις διαστάσεις του και το περιεχόµενό του είναι µια µορφή επικοινωνίας που περιλαµβάνει χωρικές πληροφορίες, οι οποίες δεν µπορούν να αποδοθούν ή/και να µεταδοθούν µόνο µε τη χρήση του προφορικού λόγου ή κάποιων µαθηµατικών συµβόλων Τυπικά παραδείγµατα τέτοιων πληροφοριών αποτελούν το σχεδιάγραµµα µιας πόλης, ο χάρτης µιας περιοχής, η εικόνα ενός µακρινού τόπου, κλπ. H επικοινωνία αυτή βασίζεται στην ικανότητα µεταφοράς τέτοιων πληροφοριών σε κάποιο µέσο (χαρτί ή Η/Υ), δηλαδή στη σχεδιογραφική ικανότητα (graphicacy) που έχει αναπτύξει το άτοµο, αλλά και στην ικανότητά του να διαβάζει, αντιλαµβάνεται και αξιοποιεί αυτές τις πληροφορίες. Εποµένως, στην ανάπτυξη αυτού του τρόπου επικοινωνίας βασικό ρόλο παίζει ο χάρτης, ο οποίος αναπαριστάνει την τρισδιάστατη πραγµατικότητα σε δύο διαστάσεις.

3 Φυσική γήινη επιφάνεια Ο όρος Φυσική Γήινη Επιφάνεια χρησιµοποιείται για να περιγράψει την επιφάνεια του γήινου πλανήτη. Το σχήµα της επιφάνειας αυτής έχει κατά ιστορικούς καιρούς περιγραφεί γεωµετρικά ως επίπεδο, σφαίρα,σφαιροειδές σφαιροειδές και ελλειψοειδές. Για τους µαθηµατικούς υπολογισµούς που απαιτούνται στη δηµιουργία των υποβάθρων των χαρτών χρησιµοποιείται ένα θεωρητικό (γεωµετρικό) σχήµα, το ελλειψοειδές (= το σχήµα που προκύπτει από την περιστροφή µιας έλλειψης γύρω από τον άξονα των πόλων). Τα γεωµετρικά στοιχεία του ελλειψοειδούς επιλέγονται έτσι ώστε η επιφάνεια που προκύπτει να προσεγγίζει το γεωειδές (= µια θεωρητική επιφάνεια που ταυτίζεται µε το µέσο επίπεδο της θαλάσσιας επιφάνειας και τη θεωρητική προέκτασή της κάτω από τις ηπείρους και η οποία προσδιορίζεται µε µετρήσεις του πεδίου βαρύτητας). Το γεωειδές είναι µια "πραγµατική" επιφάνεια αναφοράς, στο βαθµό που προσεγγίζει αδρά τη µορφή της επιφάνειας της γης.

4 Σύστηµα γεωγραφικών συντεταγµένων (LAT/LONG) Η επιφάνεια της γης χωρίζεται µε νοητές γραµµές, τους Μεσηµβρινούς και τους Παράλληλους. 1. Οι Μεσηµβρινοί ξεκινούν από τον ένα πόλο και καταλήγουν στον άλλο, ενώ είναι αριθµηµένοι σε µοίρες. Η αρίθµηση ξεκινάει από 0 µοίρες (µεσηµβρινός του Greenwich) έως 180 µοίρες Ανατολικά ή υτικά αντίστοιχα του Greenwich. Οι αριθµοί αυτοί ονοµάζονται και γεωγραφικό µήκος (Longityde). 2. Αντίστοιχα οι Παράλληλοι είναι κύκλοι παράλληλοι προς τον ισηµερινό. Και αυτοί αριθµούνται σε µοίρες µε 0 στον Ισηµερινό και 90 στο Βόρειο και Νότιο πόλο. Οι αριθµοί αυτοί ονοµάζονται και γεωγραφικό πλάτος (Latityde). Κάθε µοίρα χωρίζεται σε 60 λεπτά. Το κάθε λεπτό µπορεί να χωριστεί είτε σε 60 δεύτερα είτε σε 1000 χιλιοστά. Στην περίπτωση των χιλιοστών όπως είναι προφανές έχουµε µεγαλύτερη ακρίβεια. Έτσι η κάθε θέση πάνω στην επιφάνεια της γης µπορεί να προσδιοριστεί από το, γεωγραφικό πλάτος και γεωγραφικό µήκος εκφρασµένο µε δύο αριθµούς. Για παράδειγµα 40 o 55.18N, 24 o 08.75E Οι γεωγραφικές συντεταγµένες ενός σηµείου στο ελλειψοειδές

5 Χάρτης και επίπεδο Ένας χάρτης στην γνωστή και συµβατική του µορφή είναι επίπεδος (δισδιάστατη( επιφάνεια). Ένα σηµείο πάνω στο επίπεδο µπορεί να χαρακτηρισθεί µοναδικά από τις καρτεσιανές συντεταγµένες του, δηλ. την απόσταση του από την τοµή ή των αξόνων Χ,Υ (ή σε ορισµένες περιπτώσεις Ε,Ν από τις αγγλικές λέξεις East,North North). Συνήθως, σαν άξονας τετµηµένων (Υ) θεωρείται η διεύθυνση του Βορρά (η οποία ταυτίζεται µε την διεύθυνση του µεσηµβρινού). Οι καρτεσιανές συντεταγµένες συνήθως µετριούνται σε µέτρα. Ο χαρτογραφικός κάνναβος και οι καρτεσιανές συντεταγµένες x,y ενός σηµείου στο χάρτη.

6 Έτσι, σε χάρτες που έχουν στηριχθεί σε διαφορετικά γεωδαιτικά συστήµατα, το ίδιο σηµείο θα αναφέρεται µε διαφορετικές γεωγραφικές συντεταγµένες. Στην Ελλάδα όλοι σχεδόν οι χάρτες που κυκλοφορούν στηρίζονται στο υπόβαθρο των χαρτών της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ) η οποία χρησιµοποιεί το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Αναφοράς του 1950 (European Datum 1950). Έτσι αν οι ελληνικοί χάρτες δεν αναγράφουν το σύστηµα που χρησιµοποιούν, µπορούµε να θεωρούµε ότι ακολουθούν το European Datum Αυτή η πληροφορία µάς είναι πολύ χρήσιµη όταν χρησιµοποιούµε GPS. Στους χάρτες θα πρέπει στο περιθώριο τους να αναφέρεται, το γεωγραφικό πλάτος και µήκος έτσι ώστε να προσδιορίζεται το κάθε σηµείο τους (δυστυχώς αυτό δεν ισχύει σε αρκετούς χάρτες του εµπορίου). Εδώ θα πρέπει να σηµειώσουµε και το εξής: Επειδή η επιφάνεια της γης δεν είναι επίπεδη αλλά σφαιρική, η µεταφορά της στον χάρτη γίνεται αναγκαστικά µε παραµορφώσεις. Στον κόσµο υπάρχουν πολλά συστήµατα προβολής της επιφάνειας της γης στο επίπεδο (ονοµάζονται γεωδαιτικά συστήµατα αναφοράς) από τα οποία άλλα διατηρούν τις αναλογίες των εµβαδών, άλλα των µηκών κλπ.

7 Προβολικά συστήµατα Προβολικό σύστηµα ή προβολή είναι η απεικόνιση του ελλειψοειδούς σε ένα επίπεδο. Οποιαδήποτε λύση και αν δοθεί, θα καταλήξει στην παραµόρφωση σχηµάτων στο ελλειψοειδές, αφού αυτό είναι µια µη αναπτυκτή επιφάνεια. των κάθε σηµείο του ελλειψοειδούς αντιστοιχεί σε ένα σηµείο του επιπέδου και αντίστροφα (αµφιµονοσήµαντη αντιστοιχία). Η µαθηµατική σχέση που συνδέει τα σηµεία στο ελλειψοειδές µε τα σηµεία στο επίπεδο του χάρτη, χρησιµοποιείται για την µετατροπή από γεωγραφικές σε καρτεσιανές συντεταγµένες και αντίστροφα. γεωγραφικές συντεταγµένες καρτεσιανές συντεταγµένες

8 Απεικόνηση - Παραµόρφωση Για να ορισθεί και να χρησιµοποιηθεί αποτελεσµατικά ένα προβολικό σύστηµα χρειάζονται, A) µαθηµατικές σχέσεις που να συνδέουν αµφιµονοσήµαντα τις θέσεις σηµείων στο ελλειψοειδές µε αυτές που τους αντιστοιχούν στο επίπεδο. B) µαθηµατικές σχέσεις που να παρέχουν τον βαθµό παραµόρφωσης των µεγεθών επί του ελλειψοειδούς. Για αυτόν τον λόγο, η διαδικασία απεικόνισης (δηλ. η συνάρτηση) του ελλειψοειδούς στο επίπεδο πρέπει να παρέχει πληροφορία για το πόσο παραµορφώνονται τα µεγέθη (διαστάσεις, γωνίες και εµβαδόν) ενός σχήµατος στο ελλειψοειδές όταν απεικονίζεται στο επίπεδο. Μια προβολή µπορεί να παραµορφώνει όλες ή µερικές από τις ιδιότητες ενός σχήµατος του ελλειψοειδούς (διαστάσεις, µορφή και εµβαδά). Το σίγουρο είναι ότι τουλάχιστον ένα από τα παραπάνω µεγέθη θα παραµορφωθεί κατά την εφαρµογή της προβολής. Οι προβολές που διατηρούν κάποια από τα παραπάνω µεγέθη (δηλ. δεν τα παραµορφώνουν) έχουν και ιδιαίτερο όνοµα ανάλογα µε το ποια χαρακτηριστικά διατηρούν. Πιο συγκεκριµένα: Μια ισαπέχουσα προβολή διατηρεί ανέπαφες τις διαστάσεις, και πιο συγκεκριµένα τις αποστάσεις από κάποια σηµεία. Μια σύµµορφη προβολή διατηρεί την µορφή (δηλ. τις γωνίες) των σχηµάτων. Μια ισοδύναµη προβολή διατηρεί το εµβαδόν των σχηµάτων. Μια προβολή χρησιµοποιεί µια γεωµετρική επιφάνεια, η οποία οφείλει να είναι αναπτυκτή. Αναλόγως του είδους της επιφάνειας που χρησιµοποιείται, µια προβολή µπορεί να χαρακτηρισθεί ως: Κυλινδρική, όταν η επιφάνεια προβολής είναι ένας κύλινδρος Αζιµουθιακή ή επίπεδη, όταν η επιφάνεια προβολής είναι ένα επίπεδο Κωνική, όταν η επιφάνεια προβολής είναι ένας κώνος.

9 ΠΡΟΒΟΛΕΣ ισαπέχουσες σύµµορφες ισοδύναµες Κυλινδρικές Αζιµουθιακές ή επίπεδες Κωνικές γεωγραφικές καρτεσιανές συντεταγµένες

10 Προβολικά συστήµατα στην Ελλάδα Το σύνολο των τριγωνοµετρικών σηµείων της χώρας µε τις γεωδαιτικές τους συντεταγµένες (φ,λ) και το υψόµετρό τους (Η) ορίζουν το Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς (ΓΣΑ ή datum) στο οποίο γίνεται εξάρτηση των γεωδαιτικών τοπογραφικών και χαρτογραφικών εργασιών. Οι σχέσεις που συνδέουν τις γωνίες και τις αποστάσεις στο ελλειψοειδές µε τις καµπυλόγραµµες συντεταγµένες (φ,λ) είναι πολύπλοκες και δύσχρηστες. Γι αυτό γίνεται αντικατάσταση των (φ,λ) των τριγωνοµετρικών σηµείων µε ορθογώνιες επίπεδες συντεταγµένες (χ,ψ). Οι σχέσεις που συνδέουν τις (χ,ψ) µε τις γωνίες και τις αποστάσεις πάνω στο επίπεδο είναι της επίπεδης αναλυτικής γεωµετρίας και είναι πολύ απλές και εύχρηστες. Η αντικατάσταση των συντεταγµένων (φ,λ) µε (χ,ψ) γίνεται µε απεικόνιση του ελλειψοειδούς αναφοράς σε ένα επίπεδο (χάρτη) µε τις εξισώσεις απεικόνισης χ=f(φ,λ) και ψ=g(φ,λ). Η απεικόνιση του ελλειψοειδούς σε ένα επίπεδο µπορεί να γίνει µε πολλούς τρόπους και δεν υπάρχει απεικόνιση που να απεικονίζει τα σχήµατα του ελλειψοειδούς στο επίπεδο χωρίς παραµορφώσεις. Είναι δυνατόν σε µία απεικόνιση να διατηρούνται τα εµβαδά των σχηµάτων (ισοδύναµη απεικόνιση) είτε οι µορφές των στοιχειωδών σχηµάτων (σύµµορφη απεικόνιση) είτε οι αποστάσεις και γωνίες διεύθυνσης από κάποιο σηµείο (ισαπέχουσα αζιµουθιακή απεικόνιση). Κάθε φορά επιλέγεται το κατάλληλο σύστηµα απεικόνισης (προβολής) ώστε να εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο γίνεται η απεικόνιση (Τάκος, 1994). Τα προβολικά συστήµατα που χρησιµοποιούνται σήµερα στην Ελλάδα είναι : 1. η αζιµουθιακή ισαπέχουσα προβολή του ΗΑΤΤ, 2. τα δύο συστήµατα Εγκάρσιας Μερκατορικής Προβολής (ΤΜ3( και UTM) ) και 3. το τρίτο και πλέον πρόσφατο σύστηµα Εγκάρσιας Μερκατορικής Προβολής (ΕΓΣΑ'87( ΕΓΣΑ'87).

11 1. Προβολικό σύστηµα ΗΑΤΤ Το σύστηµα αυτό χρησιµοποιεί ένα επίπεδο αναφοράς, το οποίο εφάπτεται σε ένα σηµείο του ελλειψοειδούς, το οποίο ονοµάζεται κέντρο φύλλου χάρτου (Κ.Φ.Χ.). Έτσι ορίζονται 130 σφαιροειδή τραπέζια µεγέθους 30' x 30' για την κάλυψη του Ελλαδικού χώρου. Κάθε τραπέζιο έχει το δικό του σύστηµα συντεταγµένων, µε την αρχή των αξόνων το Κ.Φ.Χ. Η προβολή αυτή έχει το πλεονέκτηµα ότι οι παραµορφώσεις των γωνιών, των αζιµουθίων καθώς και των εµβαδών διατηρούνται µικρές (αµελητέες) µέσα στο ίδιο Φ.Χ. και αυξάνονται ανάλογα µε την απόσταση από το Κ.Φ.Χ., ενώ οι αποστάσεις που αναφέρονται στο κέντρο και προς οποιοδήποτε σηµείο του ίδιου Φ.Χ. δεν παραµορφώνονται (για αυτό και η προβολή ονοµάζεται ισαπέχουσα). Για τυχαίες αποστάσεις και στα άκρα ενός φύλλου ΗΑΤΤ (όπου η απόσταση από το κέντρο του είναι περίπου 34χλµ) η παραµόρφωση των αποστάσεων είναι της τάξης του 1,000005, µε άλλα λόγια δεν απαιτείται ο υπολογισµός της παραµόρφωσης για αποστάσεις που δεν ξεπερνούν το 1 χλµ. Με την επιλογή πολλαπλών κέντρων αποφεύγονται οι αναγωγές και οι διορθώσεις των γεωµετρικών µεγεθών. Αρκετά συχνά απαιτούνται περισσότερα του ενός Φ.Χ. για την κάλυψη µιας γεωγραφικής περιοχής όπου απαιτείται η µετατροπή των συντεταγµένων σε ένα εννιαίο Φ.Χ. (αλλαγή κέντρου φύλλου χάρτου). Στην περίπτωση αυτή οι παραµορφώσεις των γεωµετρικών µεγεθών αυξάνονται οπότε και απαιτείται η αναγωγή τους στα πραγµατικά πάνω στο ελλειψοειδές.

12 Προβολικό σύστηµα ΗΑΤΤ Όνοµα προβολικού Ισαπέχουσα Αζιµουθιακή προβολή του ΗΑΤΤ συστήµατος: Γεωδαιτικό σύστηµα Ελληνικό, µε αφετηρία το Αστεροσκοπείο Αθηνών αναφοράς (Datum): (λο=23 ο 42' 58''.815) Ελλειψοειδές αναφοράς: Bessel Μεγάλος ηµιάξονας m ελλειψοειδούς a: Επιπλάτυνση 1/ ελλειψοειδούς (1/f): ιαστάσεις φύλλων 30 ο x 30 ο χάρτη: Αριθµός φύλλων χάρτη: Προβολικό σύστηµα 3 µοιρών (ΕΜΠ3ο ή ΤΜ3ο) Το σύστηµα αυτό χρησιµοποιούσε το Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Ο γεωγραφικός χώρος που καταλαµβάνει η Ελλάδα έχει χωριστεί σε ζώνες µήκους 3ο, τα άκρα των οποίων διαφέρουν κατά 1ο 30' από τον κεντρικό µεσηµβρινό (Αστεροσκοπείο Αθηνών). Για τον κεντρικό µεσηµβρινό θεωρείται λο=0ο, ενώ για τους δύο εκατέρωθεν θεωρείται λο=-3ο και λο=+3ο. Για να αποφευχθούν αρνητικές τιµές ο κ.µ. έχει τετµηµένη µ. Η αρχή των συντεταγµένων θεωρείται η τοµή του κ.µ. µε τον παράλληλο φ=34ο. Οι ζώνες που προκύπτουν είναι συνολικά 3 για όλη την Ελλάδα. Η προβολή αυτή χρησιµοποιεί το ελλειψοειδές του Bessel. Το σύστηµα αυτό χρησιµοποιήθηκε για την απεικόνιση της ΕΠΑ (Επιχείρηση Πολεοδοµικής Ανασυγκρότησης) και την σύνταξη φωτογραµµετρικών διαγραµµάτων σε κλίµακα 1:5.000 και 1:1.000.

13 3. Προβολικό σύστηµα E.M.Π. (U.T.M.) Η γη έχει χωρίζεται σε 60 ζώνες, γεωγραφικού µήκους 6ο. Η µέγιστη διαφορά µέσα στην ίδια ζώνη δεν υπερβαίνει τις 3ο. Η πρώτη ζώνη ξεκινά από τον µεσηµβρινό του Greenwich. Η Ελλάδα καταλαµβάνει τις ζώνες 4 και 5 αφού τα γεωγραφικά µήκη των άκρων της Ελλάδας είναι λ= 19 ο έως λ =28 ο (περίπου). Το σύστηµα χρησιµοποιεί συντελεστή κλίµακας οπότε οι παραµορφώσεις µέσα σε κάθε ζώνη δεν υπερβαίνουν το 1:2500. Για να αποφευχθούν αρνητικές συντεταγµένες η τιµή των τετµηµένων των κεντρικών µεσηµβρινών είναι µ. Η αρχή των τεταγµένων είναι η τοµή του κεντρικού µεσηµβρινού µε τον ισηµερινό. Το σύστηµα χρησιµοποιεί το ιεθνές ελλειψοειδές του Hayford. Η προβολή είναι σύµµορφη, και σχηµατικά αντιστοιχεί στην απεικόνιση του ελλειψοειδούς µε την βοήθεια ενός κυλίνδρου (ελλειπτικής διατοµής) που εφάπτεται στον µεσηµβρινό της ζώνης. Το σύστηµα αυτό χρησιµοποιείται παγκοσµίως και έχει υιοθετηθεί κυρίως από τις στρατιωτικές υπηρεσίες των χωρών. Προβολικό σύστηµα U.T.M. Όνοµα προβολικού συστήµατος: Γεωδαιτικό σύστηµα αναφοράς(datum): Παγκόσµια Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή -Universal Transverse Mercator) E.D.50, µεαφετηρίατοpotsdam Ελλειψοειδές αναφοράς: Hayford Μεγάλος ηµιάξονας ελλειψοειδούς a: m Επιπλάτυνση ελλειψοειδούς (1/f): 1/297 Συντελεστής κλίµακας Κο ιαστάσεις ζωνών: 6 0 σε γεωγραφικό µήκος Αριθµός ζωνών κάλυψης του Ελλαδικού χώρου: 2 (4η και5η ζώνη, µε κ.µ. λ=21 ο και λ=27 ο αντίστοιχα)

14 4. Προβολικό σύστηµα ΕΓΣΑ'87 Είναι το πλέον πρόσφατο προβολικό σύστηµα που χρησιµοποιείται στην Ελλάδα, και είναι προϊόν συνεργασίας του Εργαστηρίου Ανώτερης Γεωδαισίας του Τµήµατος Αγρονόµων-Τοπογράφων Μηχανικών - Ε.Μ.Π., της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού και του ΟΚΧΕ. Θεωρείται µια ενιαία ζώνη για όλη την χώρα µε κεντρικό µεσηµβρινό λο=240 και χρησιµοποιείται ενιαίος συντελεστής κλίµακας Οι παραµορφώσεις µε αυτόν τον τρόπο µπορούν να φτάσουν µέχρι και 1:1.000 στα άκρα της χώρας (δηλ. 1 µέτρο σε απόσταση 1χλµ.). Για να αποφευχθούν αρνητικές τιµές ο κεντρικός µεσηµβρινός έχει ως τετµηµένη µ. Αρχή των τεταγµένων θεωρείται ο ισηµερινός (φ=0ο) Το σύστηµα χρησιµοποιείται για την σύνταξη του Εθνικού Κτηµατολογίου καθώς έχει υιοθετηθεί από τον ΟΚΧΕ Γενικά, τείνει να γίνει το επίσηµο προβολικό σύστηµα για την Ελλάδα καθώς προσφέρει ενιαία αναφορά για το σύνολο της χώρας. Έχει ήδη υιοθετηθεί από τις περισσότερες δηµόσιες υπηρεσίες και οργανισµούς καθώς και ιδιωτικές εταιρείες. Προβολικό σύστηµαεγσα'87 Επίσηµη ονοµασία : Γεωδαιτικό σύστηµα αναφοράς (Datum): Ελλειψοειδές αναφοράς: Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς87 Ε.Γ.Σ.Α. 87 µεαφετηρίατοµετατεθειµένο γεώκεντρο (βάθρο ιονύσου) GRS'80 Μεγάλος ηµιάξονας ελλειψοειδούς a: m Επιπλάτυνση ελλειψοειδούς (1/f): 1/ Συντελεστής κλίµακας Κο

15 Γεωδαιτικά και Προβολικά Συστήµατα Αναφοράς στον ελλαδικό χώρο

16 Τρία διαφορετικά Προβολικά Συστήµατα σε τοπογραφικό χάρτη κλίµακας 1:50.000

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Εισαγωγή ορισμοί Χαρτογραφία Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Διάλεξη 4 ΧΑΡΤΕΣ -DATUMs καθώς επίσης και στην χρησιμοποίηση αυτών από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σύγχρονες γεωδαιτικές μέθοδοι για τον υπολογισμό επιτόπου όγκου εκσκαφών και την δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου εδάφους» ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μαθήματος «Γεωφυσική (Υ4202)»

Εργαστήριο Μαθήματος «Γεωφυσική (Υ4202)» Εργαστήριο Μαθήματος «Γεωφυσική (Υ4202)» 1η Άσκηση Εισαγωγή στην Κατασκευή και Χρήση Γεωφυσικών Χαρτών και Τομών ΘΕΩΡΙΑ Υπεύθυνος Άσκησης: Σ. Χάϊλας, Γεωλόγος Προετοιμασία Απαιτούμενος εξοπλισμός για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Δρ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ Αν.

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Δρ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ Αν. ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δρ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ Αν. καθηγητής ΣΝΔ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011 Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 6 Παραδοτέο: 13. Εγχειρίδιο για Νέες Τεχνολογίες για τον Ολοκληρωμένο Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό

ΔΡΑΣΗ 6 Παραδοτέο: 13. Εγχειρίδιο για Νέες Τεχνολογίες για τον Ολοκληρωμένο Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Δρ. Ιωάννης Κ. Καπαγερίδης, MSc PhD CEng CSci MIMMM Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών Τοµέας Τοπογραφίας-Εργαστήριο Ανώτερης Γεωδαισίας. Εισαγωγή στη Γεωδαισία

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών Τοµέας Τοπογραφίας-Εργαστήριο Ανώτερης Γεωδαισίας. Εισαγωγή στη Γεωδαισία ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών Τοµέας Τοπογραφίας-Εργαστήριο Ανώτερης Γεωδαισίας Εισαγωγή στη Γεωδαισία ΑΘΗΝΑ 007 Περιεχόµενα Πρόλογος 1 1 Εισαγωγή 3 1.1 Ορισµός -Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έγων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Άρτεμις Καραμπούκαλου Α.Μ. : 35260 Επιβλέπων καθηγητής :

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έγων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Άρτεμις Καραμπούκαλου Α.Μ. : 35260 Επιβλέπων καθηγητής : Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έγων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ AUTOCAD ΣΤΙΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Άρτεμις Καραμπούκαλου Α.Μ. : 35260 Επιβλέπων καθηγητής : Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία (Project) GPS. «Το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού θέσης στη καθημερινή μας ζωή.

Ερευνητική Εργασία (Project) GPS. «Το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού θέσης στη καθημερινή μας ζωή. GPS «Το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού θέσης στη καθημερινή μας ζωή. Ποιες είναι οι εφαρμογές και η χρησιμότητα του GPS στη περιοχή του κέντρου της Αθήνας;» ΟΜΑΔΑ 1 η : ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (Δ1) ΓΟΥΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες

Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες ΑΠΘ/ΤΑΤΜ Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας 6 ο Εξάμηνο Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες Ακαδημαϊκή Χρονιά: 2011 2012 Πρόγραμμα: Τετάρτη 12:00 15:00 Διδάσκοντες: Η.Ν. Τζιαβός, Σ. Σπαταλάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS) ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS) του Γιάννη Ν. Κωστάρα Ο όρος Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών αναφέρεται σε κάθε σύστηµα Η/Υ που έχει τη δυνατότητα να χειρίζεται γεωγραφικά

Διαβάστε περισσότερα

Σωµαράς Χρήστος, ιπλωµατική εργασία, MIS 2

Σωµαράς Χρήστος, ιπλωµατική εργασία, MIS 2 Σωµαράς Χρήστος, ιπλωµατική εργασία, MIS 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ...11 1. Εισαγωγή...11 2. Ορισµός των ΓΣΠ...11 3. ιαχρονική

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2007, Α. Ι. Φωτίου, Διορθωμένη ανατύπωση Ιούνιος 2009

Copyright 2007, Α. Ι. Φωτίου, Διορθωμένη ανατύπωση Ιούνιος 2009 Φωτίου Αριστείδης Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Πανεπιστημιούπολη, Θυρίδα 473 54124 Θεσσαλονίκη E-mail: afotiou@topo.auth.gr Πίνακας οπισθόφυλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για το μάθημα "Σχεδίαση με υπολογιστές και δίκτυα παραγωγής (CAD/CAM)"

Σημειώσεις για το μάθημα Σχεδίαση με υπολογιστές και δίκτυα παραγωγής (CAD/CAM) ΑΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Σημειώσεις για το μάθημα "Σχεδίαση με υπολογιστές και δίκτυα παραγωγής (CAD/CAM" Εαρινό εξάμηνο 5 Χ. Οικονομάκος . Γενικά Χρήση γεωμετρικών μετασχηματισμών στα προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ Μ Η Μ Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 70 17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΤΗΛ: 210-9549151 FAX: 210-9514759 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Ε ΕΞΑΜΗΝΟ Από Καψιµάλη Βασίλη Εντεταλµένο Ερευνητή, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές σημειώσεις στο Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Global Positioning System (GPS)

Εισαγωγικές σημειώσεις στο Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Global Positioning System (GPS) επιμορφωτικό σεμινάριο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Εισαγωγικές σημειώσεις στο Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Global Positioning System (GPS) συγγραφική ομάδα: Αναστασίου Δημήτριος, Διπλ. Αγρ. Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ Μιχάλης Γιαννίου Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας ΑΘΗΝΑ Απρίλιος 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν τεύχος αποτελεί την πρώτη έκδοση των σπουδαστικών σηµειώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Global Positioning System

Global Positioning System Global Positioning System Βασικές Αρχές Κουνιάκης Χριστόφορος Η προσπάθεια του ανθρώπου να υπολογίσει τη γεωγραφική θέση στην οποία βρίσκεται πάνω στη γη και την κατεύθυνση προς την οποία κινείται, ξεκινάει

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2007

Πρόλογος. Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2007 ÈÖ ÐÓ Ó Η μελέτη του πεδίου βαρύτητας της γης αποτελεί ένα από τα βασικά αντικείμενα της επιστήμης της γεωδαισίας, ενώ καλύπτει επίσης ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών του συνόλου των γεωεπιστημών. Οι ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Μελέτη Γκιόκας Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. α/α Περιγραφή Ενότητας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. α/α Περιγραφή Ενότητας ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α/α Περιγραή Ενότητας Σελίδα 1. Εισαγωγή. Μέθοδοι Προσδιορισμού του Γεωγραικού Πλάτους Σημείου 3 α. Με τον Πολικό Αστέρα 3 β. Με τον Προσδιορισμό του Ύψους του Ήλιου πάνω από τον Ορίζοντα...4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΤΗΝΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 29/5/2009 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Εγχειρίδιο Τοπογραφίας Λευκωσία, Νοέμβριος 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 8 ΧΑΡΤΗΣ 16 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

29 Ιουλίου 2010 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΤΑ 75% ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑ 25%

29 Ιουλίου 2010 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΤΑ 75% ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑ 25% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ ΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΒΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διατίθεται από το ΓΕΩΤΟΠΟΣ Intellectual Commons κάτω από την Creative Commons Attribution, Non-commercial, Share-alike 3.0 License

Διατίθεται από το ΓΕΩΤΟΠΟΣ Intellectual Commons κάτω από την Creative Commons Attribution, Non-commercial, Share-alike 3.0 License ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ LOCATION BASED SERVICES ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Επιβλέποντες:.

Διαβάστε περισσότερα

Α Τάξη Γυµνασίου Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α. Ι. ιδακτέα ύλη

Α Τάξη Γυµνασίου Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α. Ι. ιδακτέα ύλη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΟΝΤΑΣ (Σ)ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΟΝΤΑΣ (Σ)ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΟΝΤΑΣ (Σ)ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙ ΙΑΣΤΑΤΟΥ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΚΟΥΡΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα