Ηαιφ κήλα ζε φινπο. Οπλεπείο ζην ξαληεβνχ καο εηνηκάζακε ην δεχηεξν. Ο απηφ ην ηεχρνο κπνξείηε λα δηαβάζεηε κηα ελδηαθέξνπζα ζπλέληεπμε ηνπ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηαιφ κήλα ζε φινπο. Οπλεπείο ζην ξαληεβνχ καο εηνηκάζακε ην δεχηεξν. Ο απηφ ην ηεχρνο κπνξείηε λα δηαβάζεηε κηα ελδηαθέξνπζα ζπλέληεπμε ηνπ"

Transcript

1

2 Editorial Ηαιφ κήλα ζε φινπο. Οπλεπείο ζην ξαληεβνχ καο εηνηκάζακε ην δεχηεξν ηεχρνο ηνπ Νεξηνδηθνχ «Σπρνινγηθέο Γλψκεο». Ο απηφ ην ηεχρνο κπνξείηε λα δηαβάζεηε κηα ελδηαθέξνπζα ζπλέληεπμε ηνπ Ννξηνγάινπ ςπραλαιπηή António Coimbra de Matos γηα ηελ απόιαπζε θαη ηελ καηαίσζε, θαη γηα ην πψο ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία ε ληξνπή αληηθαηέζηεζε ηελ ελνρή, ζε επηινγή θαη κεηάθξαζε θεηκέλνπ ηεο Αζελάο Φπιιηά. Αθφκα, ε Θία Παηέξα παξνπζηάδεη ζηνπο γνλείο ηξόπνπο γηα απνηειεζκαηηθή πεηζαξρία κηαο θαη φπσο ηνλίδεη ζην άξζξν ηεο, «ην παηδί έρεη αλάγθε ηελ πεηζαξρία, ψζηε λα γλσξίδεη θαη λα ελαξκνλίδεηαη κε θάπνηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο θαη λα απνθηά ζηαδηαθά ζπλαίζζεζε επζχλεο γηα ηηο πξάμεηο ηνπ θαη ηα απνηειέζκαηα απηψλ». Μ Κίθνο Σζάκεο θαηαπηάλεηαη κε ην ζέκα ηεο αγάπεο θαη ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ κε αθνξκή ην βηβιίν ηνπ Δύγθκνπλη Ιπάνπκαλ «Ρεπζηή αγάπε». Ιαο κηιάεη γηα ην πψο ν ζεκεξηλφο άλζξσπνο δεκηνπξγεί εμαξρήο δεζκνχο ραιαξνχο, ψζηε θάζε θνξά πνπ αιιάδνπλ νη πεξηζηάζεηο λα κπνξνχλ λα ιχλνληαη εχθνια, γξήγνξα θαη δίρσο πφλν, ππνθέξνληαο

3 νπζηαζηηθά απφ ηελ ηνμηθή, δηαβξσηηθή «Ξεπζηή Αγάπε». Μ homo consumens βξίζθεη ηελ νινθιήξσζή ηνπ ζηνλ homo sexualis. Ε Αηκηιία Αμησηίδνπ καο αλαιχεη ην θεληξηθό ξόιν πνπ παίδεη ε νηθνγέλεηα ζηηο δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο. Ιέζα απφ ηελ εκπεηξία ηεο, καο εμεγεί φηη ηα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο είλαη πην πηζαλφ λα πηζηεχνπλ φηη νη νηθνγέλεηέο ηνπο έρνπλ έληνλα ζέκαηα εκθάληζεο θαη επίηεπμεο ζηφρσλ. Γπίζεο, παξαηεξεί πσο νη γπλαίθεο είλαη ηδηαίηεξα επάισηεο ζηελ επηξξνή πνπ ηνπο αζθνχλ νη νηθνγελεηαθέο αιήζεηεο, εμαηηίαο κηαο πξνζδνθίαο πνπ ηηο βαξαίλεη ζε φιε ηνπο ηε δσή θαη πνπ ηηο ζέιεη λα ζπκβηβάδνληαη πην πνιχ θαη λα ζέβνληαη πεξηζζφηεξν ηνπο άιινπο. Ε Φσηεηλή Ιηραιάθε- Δεξλίθνπ εξεπλά ηε ζρέζε νκνηνπαζεηηθήο θαη ζπζηεκηθήο ςπρνζεξαπείαο, ηνλ ζπκπιεξσκαηηθφ ηνπο ξφιν, ελψ θάλεη αλαθνξά γηα ηα νθέιε ηεο κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζίαο. Γπίζεο, αλαθέξεηαη ζηε ζεξαπεία κε ηα ηάκαηα Bach πνπ βνεζνχλ ζηε δηαδηθαζία βειηίσζεο θάπνησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ αιιά θαη ζην λα εληζρπζνχλ ηδηφηεηεο ησλ αζζελψλ φπσο π.ρ. απηνπεπνίζεζε, αλαζθάιεηα, θνβίεο θαη θαηάζιηςε. Αθφκα, ζ απηφ ην ηεχρνο κπνξείηε λα ελεκεξσζείηε γηα ζεκηλάξηα, εκεξίδεο θαη ζπλέδξηα πνπ γίλνληαη ζηελ Γιιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, αιιά θαη λα δηαβάζεηε ζηνλ Νίλαθα Αλαθνηλψζεσλ γηα ην πνπ θαη ην πσο κπνξείηε λα βξείηε ρώξνπο εξγαζίαο θαη ζπλεξγαζίαο ζηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε. Οην εμσηεξηθφ απηνί νη ρψξνη είλαη γλσζηνί σο Coworking Spaces, ελψ έρνπλ αξρίζεη λα θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο θαη ζηελ Γιιάδα σο ζπλεξγαηηθνί ρώξνη ή σο Γλαιιαθηηθνί ψξνη εξγαζίαο.

4 Πέινο, ζην ηξέρσλ ηεχρνο έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα δηαβάζηε ηα βηνγξαθηθά ησλ ζπγγξαθέσλ αιιά θαη λα βξείηε ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπο ζην επξεηήξην. Νεξηκέλνπκε λα αθνχζνπκε θαη ηηο δηθέο ζαο απφςεηο θαη κε ραξά λα θηινμελήζνπκε δηθά ζαο άξζξα ζηηο ζειίδεο ηνπ πεξηνδηθνχ. Καιή ζαο αλάγλσζε! Φηιηθά,

5 ANTÓNIO COIMBRA DE MATOS Γηα ηελ απόιαπζε θαη ηελ καηαίσζε Απνζπάζκαηα απφ κηα ζπλέληεπμε Γπηινγή θαη απφδνζε θεηκέλνπ Αζελά Φπιιηά Μ Αληόλην Κνπίκπξα ληε Μάηνο ππήξμε απφ ηνπο πξψηνπο ςπραλαιπηέο ζηελ Ννξηνγαιία. Οηα 82 ηνπ ρξφληα, εμαθνινπζεί λα εξγάδεηαη δέθα ψξεο ηελ εκέξα. Ρπήξμε θαζεγεηήο κνπ ζην κάζεκα ηεο "ςπρνπαζνινγίαο ηνπ παηδηνύ θαη ηνπ εθήβνπ", ζην Ναλεπηζηήκην ηεο Θηζαβφλαο ην Ε ςπραλαιπηηθή κνπ παηδεία ηφηε (θαη ηψξα) ειιηπήο, νη εξκελείεο ηνπ κνπ θαίλνληαλ επθάληαζηεο αιιά αθαηαλφεηεο. Βξήθα κία πξφζθαηε ζπλέληεπμή ηνπ ζηελ εθεκεξίδα Públco απφ ηελ Άλα Ονξνκέλην, κε ηνλ ελδηαθέξνληα ηίηιν: «Οηε ζχγρξνλε θνηλσλία, ε ληξνπή αληηθαηέζηεζε ηελ ελνρή» θαη κεηαγξάθσ ζηα ειιεληθά νξηζκέλα απνζπάζκαηα. Σηηο ζύγρξνλεο θνηλσλίεο δνύκε κε ηελ εκκνλή ηεο απόιαπζεο; Νηζηεχσ πσο φρη. Γίλαη κηα ηδέα πνπ πνπιηέηαη πνιχ αιιά δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Όηαλ μεθηλνύζαηε ηελ επαγγεικαηηθή ζαο δσή, ζηε δεθαεηία ηνπ 60, ε ιέμε απόιαπζε δελ ήηαλ κέξνο ηνπ ιεμηινγίνπ καο όπσο ζπκβαίλεη ζήκεξα. Από ηόηε έρεη πάξεη ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο. Πελ επνρή εθείλε ζπλδεφηαλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κε ηελ ζεμνπαιηθή απφιαπζε. Οήκεξα φηαλ νη άλζξσπνη κηινχλ γηα απφιαπζε αλαθέξνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ θάξπσζε αγαζψλ.

6 Η ζεμνπαιηθή επαλάζηαζε ήξζε λα αμηώζεη αθξηβώο ηελ απόιαπζε ζην ζεμ. Έγηλε πιένλ ζέκα. Μη άλζξσπνη άξρηζαλ λα κηινχλ θαη λα δνπλ ηε ζεμνπαιηθφηεηα κε κεγαιχηεξε άλεζε. Απηφ είλαη αιήζεηα. Οήκεξα, αθφκε θαη ζηηο παζνινγίεο, ζπαλίσο εκθαλίδνληαη αζζελείο γηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζεμνπαιηθφηεηα - παιηά δελ ήηαλ έηζη. Μθείισ φκσο λα πσ πσο, παξφηη ππάξρεη θάπνηα ππεξβνιή ζηε αλάγθε γηα αλαδήηεζε ηεο απόιαπζεο, πηζηεχσ πσο ζε ζρέζε κε ηελ επνρή πνπ μεθίλεζα λα εξγάδνκαη είλαη κηα αληίδξαζε κάιινλ ζεηηθή. Γηαηί; Ήηαλ πνιχ ρεηξφηεξα φηαλ αλαδεηνχζακε ηε ζπζία θαη φια πεξηζηξέθνληαλ γχξσ απφ ηελ ελνρή. Ε κεγάιε κεηακφξθσζε ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο ήηαλ φηη πεξάζακε απφ ηελ θνηλσλία πνπ θπξηαξρνχληαλ απφ ηελ ελνρή πξνο κηα θνηλσλία πνπ έρεη σο βάζε ηεο ηελ επηηπρία. Καη πώο κεηαθξάδεηαη απηό ζηηο δσέο καο; Έρνπκε ηξία αλαζηαιηηθά ζπλαηζζήκαηα: ην θφβν, ηελ ελνρή θαη ηελ ληξνπή. Γγψ είκαη ηεο επνρήο φηαλ νη θαηαζιίςεηο ζηελ εθεβεία είραλ, ζρεδφλ πάληα, πξνέιεπζε ζηελ ελνρή. Οήκεξα νη θαηαζιίςεηο ζπλδένληαη κε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηηπρία θαη ηελ ηθαλφηεηα. Απηφ πνπ καο θηλεί ζήκεξα είλαη ε επίηεπμε θαη ν θφβνο ηεο απνηπρίαο. Οηηο θνηλσλίεο επηηπρίαο, ε ληξνπή αληηθαηέζηεζε ηελ ελνρή. Μπνξνύκε ινηπόλ λα πνύκε πσο ε απόιαπζε επίζεο ζπλδέεηαη κε ηελ επηηπρία ζην βαζκό πνπ απνηειεί κηα αληακνηβή; Δελ είλαη έηζη αθξηβψο. Οηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επηηπρίαο ππνρξενχκαζηε απφ κηα άπνςε λα είκαζηε θαινί. Απφ απηή ηελ άπνςε, ππάξρεη κεγάιε απαμίσζε ηεο απόιαπζεο. Όηαλ θάλσ κηα νκηιία ζε ζπλέδξην δελ κε ξσηνχλ αλ απφιαπζα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο. Ιε ξσηνχλ αλ είρε επηηπρία. Ηάηη αθφκε κε αθνξκή ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσλία θαη ηελ απφιαπζε: λνκίδσ πσο ζήκεξα ππάξρεη κηα ηάζε γηα ηελ αλαδήηεζε άκεζσλ απνιαχζεσλ θαη ππάξρεη θάπνηα δπζθνιία λα ζπληνληζηνχκε κε ηνλ ρξφλν αλακνλήο. Πξέπεη λα είλαη όια «εδώ θαη ηώξα»; Η γλσζηή αληθαλόηεηα λα αλερηνύκε ηελ καηαίσζε;

7 Δπζθνιία ζηελ αλνρή ηεο καηαίσζεο, ίζσο. Οην δήηεκα απηφ φκσο, έρσ κηα άπνςε θάπσο δηαθνξεηηθή απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζπγγξαθείο. Πνηα είλαη απηή; Ρπάξρεη απηή ε επξέσο απνδεθηή ζεσξία πνπ ππνζηεξίδεη πσο είλαη αλαγθαίν λα εηζαγάγνπκε ζην παηδηθφ ζχκπαλ ηε καηαίσζε, νχησο ψζηε ηα παηδηά λα κάζνπλ λα ηελ αλέρνληαη. Γγψ δελ ζπκθσλψ. Ε καηαίσζε είλαη πάληα αξλεηηθή, δελ πξέπεη λα ηελ αλαδεηά θαλείο. Απηφ πνπ πξέπεη λα εηζαγάγνπκε είλαη ηελ ηθαλφηεηα λα απμάλνπκε ηνλ ρξφλν αλακνλήο. Γίλαη κηα απφρξσζε κφλν ζε ζρέζε κε ηελ ηδέα ηεο καηαίσζεο, αιιά είλαη κηα ζεκαληηθή απφρξσζε. Τη είλαη ε καηαίσζε; Πηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζπγρέεηαη ε καηαίσζε κε ηελ ζηέξεζε. Οηέξεζε είλαη λα δηςάο θαη λα κελ έρεηο λεξφ λα πηείο, καηαίσζε είλαη λα έρεηο κηα θαλάηα λεξφ θαη λα κελ κπνξείο λα ην πηείο. Ε καηαίσζε είλαη πνιχ πην ηξαπκαηηθή. Ναη, αιιά νη ζεξαπεπηέο είλαη εθείλνη πνπ ιέλε πσο πξέπεη λα έρνπκε αλνρή ζηε καηαίσζε. Ε πιεηνςεθία ζθέθηεηαη φλησο έηζη. Θέλε επίζεο φηη πξέπεη λα ζέηεη θαλείο φξηανχηε ζ απηφ ζπκθσλψ. Απαξαίηεην είλαη λα δηδάμνπκε φηη ε πξαγκαηηθφηεηα έρεη φξηα, θη απηφ είλαη άιιν πξάγκα. Ρπάξρεη έλαο ακεξηθαλφο ζπγγξαθέαο, πνπ γλσξίδσ πξνζσπηθά θαη εθηηκψ, ν Brazelton, πνπ ιέεη πσο ην παηδί ρξεηάδεηαη αγάπε θαη πεηζαξρία. Δε ζπκθσλψ θαζφινπ κε ην ζθέινο ηεο πεηζαξρίαο. Πα παηδηά ρξεηάδνληαη έλα νξγαλσκέλν θαη πεηζαξρεκέλν πεξηβάιινλ, θη απηφ δελ είλαη αθξηβψο ην ίδην.

8 Ε ΑΠΟΣΓΘΓΙΑΣΖΗΕ ΠΓΖΘΑΡΥΖΑ ΣΑ ΠΑΖΔΖΑ Άξζξν απφ ηελ Θία Παηέξα Ε πεηζαξρία είλαη κηα απφ ηηο πξσηαξρηθέο δηαπαηδαγσγηθέο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γνλείο ζηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ ηνπο θαη απφ ηα ζπρλά εξσηήκαηα ζηνπο παηδνςπρνιφγνπο. Πν παηδί έρεη αλάγθε ηελ πεηζαξρία, ψζηε λα γλσξίδεη θαη λα ελαξκνλίδεηαη κε θάπνηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο θαη λα απνθηά ζηαδηαθά ζπλαίζζεζε επζχλεο γηα ηηο πξάμεηο ηνπ θαη ηα απνηειέζκαηα απηψλ. Απηφ ζα ηνλ βνεζήζεη αξγφηεξα, σο ελήιηθαο πιένλ, λα έρεη γίλεη έλα άηνκν ζπγθξνηεκέλν πνπ κπνξεί θαη μέξεη λα νξηνζεηεί ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, θαη πνπ ζέβεηαη ηνπο θνηλσληθνχο θαη εζηθνχο θαλφλεο, νη νπνίνη δηέπνπλ ηελ θαζεκεξηλή καο δσή. Πα παηδηά αληηιακβάλνληαη απφ λσξίο ζηε δσή ηνπο φηη ππάξρνπλ θαλόλεο απνδεθηήο ζπκπεξηθνξάο, φκσο δελ ηνπο απνδέρνληαη ρσξίο ακθηζβήηεζε. Αθφκα, ελψ ηε ζηηγκή πνπ ηνπο επηζεκαίλεηαη κηα παξαβίαζε, κπνξεί λα δείρλνπλ φηη θαηαλννχλ ή φηη ζέβνληαη πξνο ζηηγκή ην πεξηνξηζκφ, αξγφηεξα μαλαδνθηκάδνπλ λα παξαβηάζνπλ ην φξην ή ηε ζπκθσλία. Απηφ, ζε έλα βαζκφ, είλαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο αλαθάιπςεο ησλ πξαγκαηηθψλ νξίσλ, θαη είλαη θπζηνινγηθφ. Οηε πνξεία θαηάθηεζεο ηεο πεηζαξρίαο, νη γνλείο είλαη απαξαίηεην λα αθνινπζνχλ κηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε, ψζπνπ λα θηάζεη ην παηδί λα εζσηεξηθεχζεη ηνπο

9 θαλφλεο ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε πιένλ ε ζπλέπεηα γηα ηελ αλεπηζχκεηε ζπκπεξηθνξά. Ε ππεξβνιηθή ειαζηηθόηεηα θάπνησλ γνλέσλ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη παηδηά, θαη αξγφηεξα ελήιηθεο, πνπ δελ έρνπλ αίζζεζε ησλ νξίσλ ηεο ζπκπεξηθνξάο ζε πξνζσπηθφ, θνηλσληθφ, θαη επαγγεικαηηθφ επίπεδν, πνπ δπζθνιεχνληαη ζηελ αλάιεςε επζχλεο, θαη πνπ δπζιεηηνπξγνχλ ζε δηάθνξα επίπεδα. Αξλεηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη αληίζηνηρα θαη ε ππεξβνιηθή απζηεξφηεηα. Μη παγίδεο ζηε δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ θαη εηδηθφηεξα ζην ζέκα ηεο πεηζαξρίαο είλαη πνιιέο, γη απηφ είλαη ρξήζηκν λα έρνπλ νη γνλείο ππφςε ηνπο θάπνηνπο «θαλφλεο», παξακέηξνπο πνπ ηνπο θαζνδεγνχλ, θαη πνπ ππνβνεζνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πεηζαξρίαο. Ο απώηεξνο ζηόρνο ηεο πεηζαξρίαο είλαη ε θαηαλόεζε ηεο αλάγθεο ησλ νξίσλ, ε ζηαδηαθή εζσηεξίθεπζε ηνπο θαη ν απην-έιεγρνο. Όηαλ ινηπφλ νη απαγνξεχζεηο δε ζπλνδεχνληαη απφ εμεγήζεηο, ππνηηκνχλ ην παηδί θαη γίλνληαη απζαίξεηνη θαλφλεο. Μ ζθνπφο ησλ ινγηθψλ ζπλεπεηψλ δελ είλαη λα ππνηαρηεί ην παηδί, νχηε λα θαλεί ε «ππεξνρή ή εμνπζία» ηνπ γνλέα, αιιά λα κάζεη λα παίξλεη ππεχζπλεο, ινγηθέο θαη ζπλεηέο απνθάζεηο. Ε πξφζεζε είλαη λα θαηαλνεί ην παηδί ην ιάζνο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαη λα θαιιηεξγεζεί ν απηνέιεγρνο, ψζηε ζηαδηαθά λα κεησζνχλ απηέο νη ζπκπεξηθνξέο. Οπρλά νη γνλείο ππεξηνλίδνπλ ηε ζπλέπεηα, ζαλ ιφγν απνθπγήο κηαο ζπκπεξηθνξάο, φκσο ην λα πεηζαξρήζεη ην παηδί απφ ην θφβν ηεο ηηκσξίαο εθείλε ηε ζηηγκή, ρσξίο λα έρεη θαηαιάβεη γηαηί πξέπεη λα πεηζαξρήζεη, δελ έρεη καθξνπξφζεζκν λφεκα. Οη γνλείο είλαη ζεκαληηθό λα δείρλνπλ κηα θνηλή δηαπαηδαγσγηθή ζηάζε απέλαληη ζην παηδί. Ιπνξεί λα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο κεηαμχ ησλ γνλέσλ, θαη απηφ είλαη ζεκηηφ, αιιά απηέο πξέπεη λα ζπδεηνχληαη ηδηαηηέξσο, κεηαμχ ησλ γνλέσλ, θαη φρη κπξνζηά ζην παηδί, θαη λα πξνθχπηεη κηα εληαία γξακκή θαη αληηκεηψπηζε πξνο ην παηδί. Αλ ν θάζε γνληφο πξνάγεη δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, ηφηε ην παηδί κπεξδεχεηαη θαη ηνπ δίλεηαη ην πεξηζψξην λα πηζηέςεη φηη ν άιινο γνληφο κπνξεί λα αλαηξέζεη ηε ζπλέπεηα πνπ επηβάιιεηαη. Οε πεξηπηψζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ θαζεκεξηλά θαη θάπνηνη άιινη ζηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ, φπσο ε γηαγηά θαη ν παππνχο, είλαη ζεκαληηθφ λα ελζαξξχλνληαη λα εθαξκφδνπλ θη εθείλνη ηελ πξνζέγγηζε ησλ γνλέσλ, αιιά ν γνληφο πξέπεη λα παξακέλεη πάληα ν βαζηθφο θνξέαο δηαπαηδαγψγεζεο. Τν θξηηήξην επηβνιήο ηεο ζπλέπεηαο γηα κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλν θαη νξηνζεηεκέλν. Ηάπνηεο θνξέο κπνξεί έλα παηδί λα ζπκπεξηθεξζεί αλάξκνζηα, αιιά επεηδή ν γνληφο κπνξεί λα είλαη ζε κηα θαιχηεξε δηάζεζε ηε ζπγθεθξηκέλε κέξα ή

10 ζηηγκή, ην παξαβιέπεη, ελψ θάπνηα άιιε ζηηγκή ε ίδηα ζπκπεξηθνξά ηηκσξείηαη. Δελ είλαη απνηειεζκαηηθή ε δηαδηθαζία φηαλ ε εθαξκνγή ηεο ζπλέπεηαο εμαξηάηαη απφ ηε δηάζεζε ηεο ζηηγκήο. Απηφ ζέηεη θξηηήξηα απζαίξεηα θαη δπζπξνζδηφξηζηα. Πν παηδί π.ρ. δελ πξέπεη λα ηηκσξείηαη επεηδή έραζε ηελ ππνκνλή ηνπ ν γνληφο, γηαηί απηφ είλαη έλα απζαίξεην θξηηήξην, θαη πεξλά ην κπεξδεκέλν κήλπκα φηη ε πεηζαξρία εμαξηάηαη απφ ηε δηάζεζε ηνπ γνληνχ θαη φρη απνθιεηζηηθά απφ ηελ πξάμε ηνπ παηδηνχ. Αλ ην θξηηήξην είλαη ηφζν ειαζηηθφ, άιινηε πην επηηξεπηηθφ θαη άιινηε πην απζηεξφ γηα ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά, ηφηε ην παηδί ζα ην δνθηκάδεη ζπλέρεηα θαη ζα αηζζάλεηαη ζπρλά αδηθεκέλν. Η εθαξκνγή ηεο ζπλέπεηαο πνπ ηίζεηαη γηα ηελ αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά πξέπεη λα είλαη πξνβιέςηκε θαη όρη μαθληθή θαη απξνεηδνπνίεηε. Γίλαη απαξαίηεην λα έρνπλ πξνεγεζεί εμεγήζεηο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο επηζπκεηήο ζπκπεξηθνξάο θαη λα έρνπλ θαζνξηζηεί ζπλέπεηεο, νπφηε, φηαλ γίλεη ε παξαβίαζε, ην παηδί ζα γλσξίδεη ήδε ηηο ζπλέπεηεο απηέο θαη καζαίλεη λα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ επηινγή ηνπ. Όηαλ εμαγγέιιεηαη κηα ζπλέπεηα, λα ππάξρεη ζηαζεξόηεηα ζηελ εθαξκνγή ηεο. Απφ απηφ επίζεο πξνθχπηεη φηη πξέπεη νη γνλείο λα πξνζέρνπλ λα κελ «απεηινχλ» ην παηδί κε θπξψζεηο πνπ δελ είλαη δηαηεζεηκέλνη ή πνπ δελ πξέπεη λα εθαξκφζνπλ. Απηφ βεβαίσο αθνξά θαη παξάινγεο ή ζθιεξέο πξάμεηο (π.ρ. «ζα θχγσ θαη ζα ζ αθήζσ») αιιά θαη άιιεο ζπλέπεηεο πνπ είλαη ινγηθέο, αιιά παξφηη ηηο δηαθεξχηηνπλ, δελ ηηο επηβάιινπλ. Πν απνηέιεζκα ησλ κε εθαξκνζκέλσλ απεηιψλ είλαη φηη δεκηνπξγνχλ ζχγρπζε σο πξνο ηα πξαγκαηηθά φξηα ηεο ζπκπεξηθνξάο. Η ζηέξεζε ηεο αγάπεο θαη ηεο θξνληίδαο δε ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ ζπλέπεηα. Πν παηδί δελ πξέπεη πνηέ λα αθεζεί λα πηζηέςεη φηη κπνξεί λα έραζε ή ζα ράζεη ηελ αγάπε θαη ηελ απνδνρή ησλ γνληψλ κε ηελ αλεπηζχκεηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, γηαηί κε απηφ ην ηξφπν δεκηνπξγείηαη αίζζεζε αλαζθάιεηαο θαη απφξξηςεο. Πν παηδί είλαη πνιχηηκν, ην απνδερφκαζηε θαη ην ελζαξξχλνπκε πξνο κηα ζεηηθή θαηεχζπλζε. Να ζηέιλεηαη ην κήλπκα όηη νη ζπλέπεηεο δελ είλαη «πξνλόκην» κόλν ησλ παηδηώλ. Μη γνλείο κπνξνχλ λα αλαθέξνπλ παξαδείγκαηα γηα ην πσο εθαξκφδνληαη αληίζηνηρα νη ζπλέπεηεο ησλ πξάμεσλ θαη ζηελ ελήιηθε δσή, ρξεζηκνπνηψληαο θαη πξνζσπηθά παξαδείγκαηα. Η ηζνξξνπία επηβξαβεύζεσλ θαη επηθξίζεσλ ζέιεη πξνζνρή. Πα παηδηά πνπ αθνχλε δηαξθψο επηθξίζεηο, εζσηεξηθεχνπλ φιεο απηέο ηηο ηακπέιεο, απνθηνχλ ρακειή απηνεηθνφλα θαη ζπλήζσο ζπλερίδνπλ λα δξνπλ

11 ζε ζπλάξηεζε κε απηή ηελ εηθφλα, ή νπνία ηα θαζειψλεη ζηελ αλεπηζχκεηε ζπκπεξηθνξά. Γίλαη ζεκαληηθφ λα εζηηάδεηαη ε πξνζνρή θαη λα επαηλνχληαη νη ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ή νη φπνηεο κηθξέο βειηηψζεηο, ψζηε απηέο λα εληζρχνληαη. Μη γνλείο ζπλεζίδνπλ λα εθαξκφδνπλ ζπζηεκαηηθά απηή ηελ ηαθηηθή φηαλ ηα παηδηά είλαη ζε κηθξή ειηθία. Όκσο, θαζψο κεγαιψλνπλ ηα παηδηά, απηή θαίλεηαη λα εμαιείθεηαη, παξφηη ε αλάγθε αλαγλψξηζεο ησλ ζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ παξακέλεη ίδηα ζην παηδί. Οη ζπλέπεηεο πξέπεη λα είλαη ινγηθέο θαη αλάινγεο κε ηελ ειηθία ηνπ παηδηνύ. Πα πνιχ κηθξά παηδηά κπνξεί λα εκθαλίδνπλ αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο γίλνληαη απφ πεηξακαηηζκφ, αλσξηκφηεηα ή αθεξεκάδα θαη είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλννχκε ηελ έιιεηςε πξόζεζεο ζην ηξφπν πνπ ηα αληηκεησπίδνπκε. Γπίζεο, εηδηθφηεξα ζηηο κηθξέο ειηθίεο, ε ζπλέπεηα είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή, φηαλ ρξνληθά ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ αλεπηζχκεηε ζπκπεξηθνξά. Οη ζπλέπεηεο πξέπεη λα πξνζαξκόδνληαη. Μπσζδήπνηε πξέπεη λα δηαθέξνπλ κε ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ. Αθφκα, φηαλ επηβάιιεηαη κηα ίδηα ζπλέπεηα γηα καθξχ ρξνληθφ δηάζηεκα, απηή κπνξεί λα ράλεη ηελ αμία ηεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο. Αθφκα, ε ζπλέπεηα πνπ επηβάιιεηαη πξέπεη λα κεηξά γηα ην παηδί (π.ρ. ην λα κείλεη ζην δσκάηην ηνπ κπνξεί λα κελ ηνπ ζηνηρίζεη, γηαηί ελδερνκέλσο εθεί λα θαζίζεη λα παίμεη κε ηα παηρλίδηα ηνπ). Να ππάξρεη δηεξεύλεζε ηνπ ζηόρνπ ηεο αλεπηζύκεηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνύ, εηδηθά αλ απηή δελ δείρλεη λα αιιάδεη. Ηάπνηεο θνξέο, ε αλεπηζχκεηε ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα είλαη κηα δηακαξηπξία θαη αληίδξαζε γηα θάηη πνπ ζπκβαίλεη ζηελ νηθνγέλεηα ή θαη κηα έλδεημε αλεθπιήξσησλ αλαγθψλ. Οε απηή ηε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα πξνβιεκαηηζηνχκε πάλσ ζηηο ελδννηθνγελεηαθέο ζρέζεηο ή ζε θαηαζηάζεηο πνπ πεξηβάιινπλ ην παηδί θαη πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ην ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπ θφζκν. Αθφκα, ε ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα είλαη αλαδήηεζε πξνζνρήο, θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ αληηδξνχλ νη γνλείο, λα εληζρχνπλ, άζειά ηνπο, ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ. Γπίζεο, είλαη πηζαλφλ λα απνδεηά ηελ πξνζνρή κέζσ αλεπηζχκεησλ ζπκπεξηθνξψλ, αλ ην παηδί δελ ηελ παίξλεη κέζσ επηζπκεηψλ ζπκπεξηθνξψλ. Απηφ ζπκβαίλεη, γηαηί θάπνηεο θνξέο έλα παηδί αλππφηαθην ηξαβάεη πνιχ πεξηζζόηεξε αηνκηθή πξνζνρή θαη ρξόλν ησλ γνλέσλ απφ έλα ήζπρν παηδί. Ιηα ζεηηθή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα πεξλά απαξαηήξεηε, γηαηί ζεσξείηαη δεδνκέλε, φκσο κηα αξλεηηθή δελ πεξλά θαζφινπ απαξαηήξεηε. Έηζη πεξληέηαη ην κήλπκα φηη αλαγλσξίδνληαη κφλν νη αξλεηηθέο. Όηαλ ην παηδί αξρίζεη λα αλαδεηά κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηε πξνζνρή, νη γνλείο πξέπεη λα αλαινγηζηνχλ κήπσο παξακεινύλ θάπνηεο αλάγθεο ηνπ γηα επαθή

12 καδί ηνπο. Ιηα αθφκα πεξίπησζε πνπ κπνξεί λα δηεξεπλεζεί είλαη ην ζπκβαίλεη θάηη ζε άιιεο ζρέζεηο θαη πεξηβάιινληα πνπ θηλείηαη ην παηδί. αλ Δελ είλαη απνηειεζκαηηθό λα δσξνδνθνύληαη ηα παηδηά. Γίλαη ζσζηφ λα επηβξαβεχνληαη κεξηθέο θνξέο κε θάπνην δψξν, φηαλ δείρλνπλ επηζπκεηέο ζπκπεξηθνξέο ή βειηηψζεηο. Απηφ φκσο είλαη ζεκηηφ λα ζπκβαίλεη ζε ρξφλν κεηαγελέζηεξν απφ ηελ ζπκπεξηθνξά, σο αλαγλψξηζή ηεο, αιιά δε κπνξεί απηφ ην δψξν λα απνηειεί ηελ πξνυπφζεζε ή ην κφλν θίλεηξν γηα ηελ πεηζαξρεία. Η ζσκαηηθή ηηκσξία πξέπεη λα απνθεύγεηαη. Οπλήζσο, φηαλ εθαξκφδεηαη, έρεη έλα βξαρππξφζεζκν φθεινο, κε καθξνπξφζεζκν φκσο θφζηνο. Ιε ηνλ ηξφπν απηφ ην παηδί πξνζβάιιεηαη θαη ηαπεηλψλεηαη, θαη απνηειεί έιιεηςε ζεβαζκνχ γηα ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ. Γπηπιένλ, πξνάγεηαη θαη λνκηκνπνηείηαη ε επηζεηηθφηεηα θαη ε βία, ζηα κάηηα ηνπ παηδηνχ, σο έλαο απνδεθηφο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ηνπ πξνζθέξεηαη ην παξάδεηγκα λα ηελ αζθεί θαη ν ίδηνο ζε άιινπο. Γπίζεο, ζπρλά δελ απνηειεί θαλ κέζνδν δηαπαηδαγψγεζεο αιιά κέζνδν μεζπάζκαηνο ησλ γνλέσλ. Δελ είλαη ηπραίν φηη ηα παηδηά ζηα νπνία ρεηξνδηθνχλ ζπρλά νη κεγάινη, παξακέλνπλ αλππφηαθηα θαη επηπιένλ αλαπηχζζνπλ κέζα ηνπο έλα ζπκφ, θαζψο θαη ηελ εηθφλα ηεο πξνζβνιήο θαη ηεο απφξξηςεο. Τν πηζαλό ιάζνο ηνπ γνληνύ πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη. Οηελ δηαπαηδαγψγεζε γεληθφηεξα αιιά θαη ηελ πεηζαξρία εηδηθφηεξα γίλνληαη ιάζε απφ ηνπο γνλείο θαη απηφ είλαη αλζξψπηλν. Όηαλ φκσο, αμηνινγψληαο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, ν γνληφο αληηιεθζεί απηφ ην ιάζνο θαη ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ήηαλ πνιχ απζηεξφο ή άδηθνο, είλαη ζεκαληηθφ λα απνδέρεηαη ην ιάζνο θαη λα δεηά ζπγγλψκε απφ ην παηδί. Έηζη ην δηθαηψλνπλ, ηνπ δείρλνπλ ζεβαζκφ θαη ηνπ δίλνπλ ην παξάδεηγκα λα δεηά θαη ην ίδην ζπγγλψκε θαη λα παξαδέρεηαη ηα ιάζε ηνπ. Οη «ηακπέιεο» ζην παηδί πξέπεη λα απνθεύγνληαη (π.ρ. «είζαη άρξεζηνο, πνηέ δε ζα θαηαιάβεηο» θηι.) Γίλαη ζεκαληηθφ λα θξίλεηαη ε πξάμε ηνπ παηδηνχ θαη φρη ην ίδην ην παηδί, γηα λα πεξαζηεί ην κήλπκα φηη έλα παηδί δελ ηαπηίδεηαη κε ηηο πξάμεηο ηνπ (κηα απνηπρία δελ ην θάλεη απνηπρεκέλν). Οη δίαπινη επηθνηλσλίαο. Όηαλ ππάξρεη εθλεπξηζκφο, ζπρλά θιείλνπλ νη δίαπινη ηεο επηθνηλσλίαο κε ην παηδί. Αθνχ έρεη παξέιζεη ε έληαζε ηεο ζηηγκήο θη έρνπλ εξεκήζεη θαη νη δπν πιεπξέο, νη γνλείο κπνξνχλ λα επαλέιζνπλ ζην ζέκα, λα ζπδεηήζνπλ κε ην παηδί θαη κεηαμχ ηνπο, λα επαλαμηνινγήζνπλ ην ηη έγηλε θαη ηη ζα κπνξνχζε λα γίλεη δηαθνξεηηθά.

13 ΡΓΤΣΕ ΑΓΑΠΕ Άξζξν απφ ηνλ Κίθν Σζάκε Μ Άληνλη Γθίληελο δηάζεκνο θνηλσληνιφγνο θαη εηζεγεηήο ηνπ ηξίηνπ δξφκνπ γηα ην ζνζηαιηζκφ ζην βηβιίν ηνπ H Μεηακόξθσζε ηεο Οηθεηόηεηαο αλαθέξεηαη ζηελ θαζαξή ζρέζε. Οε απηφ ην βηβιίν δηαηππψλεηαη κηα ζπλεθηηθή ζεσξία ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ αιιαγψλ ζε απηέο απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 θαη χζηεξα. H θαζαξή ζρέζε ιέεη ν Γθίληελο ζπλερίδεηαη κφλνλ εθφζνλ θαη ηα δχν κέξε πηζηεχνπλ φηη απνθέξεη αξθεηή ηθαλνπνίεζε ζην θάζε άηνκν ρσξηζηά ψζηε λα κείλεη ζε απηή. Γηα πξψηε θνξά, νκνινγείηαη έλαο λένο αλζξσπνινγηθφο ηχπνο ν νπνίνο ζην επίθεληξν ησλ ζρέζεσλ ηνπνζεηεί αληί ηεο παιηνκνδίηηθεο αγάπεο ηελ ηθαλνπνίεζε. Γπηηέινπο αλαθσλνχλ νη ιάηξεηο ηνπ εδνληζκνχ, λα μεκπεξδεχνπκε κε ηα πξέπεη ηνπ θαηαλαγθαζηηθνχ γάκνπ, αο αθεζνχκε ζε κηα αηνκνθεληξηθή εζηθή ρσξίο ελνρέο. Γχξσ απφ απηέο ηηο ζέζεηο νηθνδνκήζεθε έλα lifestyle πνπ γθξέκηζε ην ηακπνχ ηνπ ζεμ κε πάηαγν. Ιηα πεξηδηάβαζε ζηα έληππα θαη ην δηαδίθηπν ζα δείμεη φηη ε ζρεηηθή ζεκαηνινγία είλαη εθηεηακέλε. Απφ ηηο ζηάζεηο ηνπ ηαληξηθνχ ζεμ, ην ζεκείν G αιιά θαη ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο λα ζπλαξζξψλνληαη πηα γχξσ απφ ην ζεμ θαη ην θπλήγη ηνπ. Πν παιαηφηεξν δηαθπιηθφ ζπκβφιαην ζρεηηδφηαλ πεξηζζφηεξν κε ηελ εμππεξέηεζε ξφισλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηα πιαίζηα ελφο νηθνγελεηαθνχ ζπζηήκαηνο. Μ θάζε άλδξαο θαη ε θάζε γπλαίθα ιεηηνπξγνχζαλ κε κηα αλακελφκελε ζπκπεξηθνξά πξνθεηκέλνπ ε νκάδα (ε νηθνγέλεηα) λα κπνξεί λα θαιχςεη ηηο βηνηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ησλ κειψλ ηεο. Οην θαηλνχξγην ζπκβφιαην ε επζχλε θάιπςεο ησλ αλαγθψλ επαθίεηαη ζην ίδην ην άηνκν. Γθείλν ζα απνθαζίζεη εάλ ν/ε ζχληξνθφο ηνπ/ηεο απνθέξεη αξθεηή ηθαλνπνίεζε νπφηε λα έρεη λφεκα ή φρη ε ζπλέρηζε ηεο ζρέζεο. Γπνκέλσο αληί λα ζρεηηζζψ κε θάπνην άιιν πξφζσπν πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπκε καδί έλα

14 πεξηβάιινλ πνπ ζα αλαπηχζζεη εκάο θαη ηα παηδηά καο, ραξάζζσ κηα πξνζσπηθή πνξεία αλαιακβάλνληαο ηελ επζχλε κφλνλ ηνπ εαπηνχ κνπ. Οηελ δεχηεξε πεξίπησζε νη άιινη ζρεηίδνληαη καδί κνπ φηαλ ζπκπέζνπλ νη ηξνρηέο καο θαη γηα φζν δηάζηεκα ζπκβαίλεη απηφ. Ναιηφηεξα, αηηία ιχζεο ηεο ζρέζεο ήηαλ ε κε αλακελφκελε ζπκπεξηθνξά (εμππεξέηεζε ηνπ ξφινπ) απφ ηνλ/ηελ ζχληξνθν. Οηηο κέξεο καο αηηία ιχζεο ηεο ζρέζεο είλαη ε κεησκέλε ηθαλνπνίεζε ή απιά ε απφθιηζε ησλ ηξνρηψλ. Φαίλεηαη φηη ε ζύγθξνπζε δέζκεπζεο θαη επηζπκίαο δεκηνχξγεζε δχν δηαθνξεηηθέο επηθξάηεηεο, δχν δηαθνξεηηθέο πξνηάζεηο δσήο κε άιιεο πνιηηηζηηθέο ζπληζηψζεο. Αλ δνχκε ην επξχηεξν θνηλσληθφ πιαίζην ησλ δχν ηάζεσλ ζα παξαηεξήζνπκε φηη ε ηειεπηαία θάζε ηεο ππξεληθήο νηθνγέλεηαο απφ ην ηέινο ηνπ Β Ναγθνζκίνπ Ννιέκνπ θαη χζηεξα ραξαθηεξίδεηαη απφ ην θξάηνο Νξνλνίαο θαη κηα ζηαζεξή επεκεξία πνπ ζηεξίδνπλ ηηο αμίεο ηεο ππξεληθήο νηθνγέλεηαο γηα αζθάιεηα, έκθαζε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα θιπ. Αληίζεηα ζηελ παγθνζκηνπνηεκέλε, κεηακνληέξλα επνρή απνδνκνύληαη ηα πάληα: Γζληθέο ηαπηφηεηεο, θξάηνο πξφλνηαο, εξγαζηαθέο ζρέζεηο δηακνξθψλνληαο άηνκα απηφλνκα κε ραιαξνχο δεζκνχο κε άιινπο αλζξψπνπο ή ηφπνπο, άηνκα κε πςειή θηλεηηθφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο πνπ αθνινπζνχλ ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ ζηελ αλαδήηεζε ηνπ κεγίζηνπ θέξδνπο ηνπ. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ε κεηάβαζε απφ ηε ζρέζε ζην δίθηπν έρεη επηηειεζηεί. Μ θαζεγεηήο ηεο Ζαηξηθήο Ηνηλσληνινγίαο ηνπ Harvard Κηθόιαο Υξεζηάθεο ζην βηβιίν ηνπ πλδεδεκέλνη απνδεηθλχεη ην πψο ε θνηλσληθή δηθηχσζε παίδεη ζήκεξα απνθαζηζηηθφ ξφιν γηα ηελ πξνζσπηθή επηηπρία ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Νεξηηηφ λα ζεκεηψζνπκε φηη ην δηαδίθηπν είλαη ην πεδίν εληφο ηνπ νπνίνπ ζπλαξζξψλεηαη πιένλ νιφθιεξε ε ζχγρξνλε δσή. Απφ ηηο on line ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο, ην κνίξαζκα ηεο Γλψζεο θαη ηεο Πέρλεο ή ηελ εχξεζε εξσηηθνχ ζπληξφθνπ θιπ. Ζδίσο ε ηειεπηαία δηαδηθαζία έρεη απνκπζνπνηεζεί πιήξσο ζηα ειεθηξνληθά θνηλσληθά δίθηπα. Ιπνξεί θαλείο λα αλαδεηήζεη ζχληξνθν ζπγθεθξηκέλσλ πξνδηαγξαθψλ ειηθίαο, ελδηαθεξφλησλ, ραξαθηεξηζηηθψλ ειθπζηηθφηεηαο, δηαζεζηκφηεηαο, επηπέδνπ θαιιηέξγεηαο θιπ. Δεκηνπξγνχληαη έηζη ζρέζεηο εξγαζηεξίνπ. Απφιπηα ειεγρφκελεο σο πξνο ηα πξφζσπα, ηηο ζπλζήθεο θαη ην θπξηφηεξν: άκεζεο θαηάξγεζήο ηνπο φηαλ παχζεη ε ηθαλνπνίεζε. Απηέο νη ζρέζεηο εξγαζηεξίνπ επαγγειίδνληαη φια ηα θαιά κηαο ζρέζεο ρσξίο ηα δεηλά ηεο. Έρνπλ κπζηήξην, εξσηηζκφ, γνεηεία, θξεζθάδα ρσξίο λα έρνπλ ζπλαηζζεκαηηθφ ξίζθν, θφβν ηνπ ρσξηζκνχ, νδχλε ηνπ πέλζνπο. Ιηα κφληκε γθνκεληθόηεηα πνπ εμσξαΐδεη ηα πξφζσπα θξχβνληαο ηηο ζθνηεηλέο ηνπο πιεπξέο.

15 Οηηο ζρέζεηο εξγαζηεξίνπ δελ θηλδπλεχεη θαλείο λα πξνδνζεί δηφηη απινχζηαηα δελ είλαη επελδεδπκέλεο κε ζπλαηζζήκαηα αιιά κε ηε ιάκςε ηνπ lifestyle. Ο απηέο νη άλζξσπνη δελ πξνζέξρνληαη κε γελλαηνδσξία αιιά θαηαλαισηηθή δηάζεζε γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηελ νπνία θξνληίδεη έλαο σκφο θαπηηαιηζκφο. Μπφηε ηη κέλεη; Οεμ θαη κφλνλ ζεμ! Μ homo consumens βξίζθεη ηελ νινθιήξσζή ηνπ ζηνλ homo sexualis. Πν ζεμ σο ην κφλν ζεκείν επαθήο δχν αλζξψπσλ ππεξθνξηψλεηαη κε πξνζδνθίεο ηθαλνπνίεζεο πνιχ επξχηεξεο απφ ηε ζαξθηθή εδνλή. Γίλαη νπζηαζηηθά ε κφλε πχιε εμφδνπ απφ ηελ ςπρηθή κφλσζε ηνπ κεηακνληέξλνπ αλζξψπνπ θαη σο εθ ηνχηνπ αληί λα είλαη έλα πεδίν ραιάξσζεο θαη απφιαπζεο κε κηα γεληθφηεξε έλλνηα, κεηαηξέπεηαη ζε ρσκαηεξή ηεο απειπηζίαο. Έηζη, αληί λα γεκίδεη κε ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ην ζπληξνθεχνπλ παξάινγνη θφβνη, αλεδαθηθέο πξνζδνθίεο, ελνρέο. Πν θπξηφηεξν: Πείλεη λα ππνθαηαζηήζεη φιεο ηηο πηπρέο θαη ηνλ πινχην κηαο αλζξψπηλεο ζρέζεο βπζίδνληαο ην άηνκν ζε βαζεηά ππαξμηαθή θηψρεηα! Ε εμάξηεζε ζην ζεμ πξνθχπηεη φηαλ θαλείο ζηεξεκέλνο απφ απηφλ ηνλ πινχην ηεο δηαλζξψπηλεο ζρέζεο θαηαθεχγεη ζην ζεμ ζαλ ππνθαηάζηαην, ην νπνίν αδπλαηψληαο λα θαιχςεη απηήλ ηελ αλάγθε παγηδεχεη ην άηνκν ζε αλαδήηεζε φιν θαη κεγαιχηεξσλ δφζεσλ. Μη άλζξσπνη πνπ βξίζθνληαη ζε θαζαξή ζρέζε ηζνξξνπνχλ ζηελ θφςε ηνπ μπξαθηνχ θαζψο αλά πάζα ζηηγκή ηεο ζπλδηαιιαγήο κε ηνλ άιινλ ζα πξέπεη λα απαληνχλ ζην εξψηεκα: Πνην είλαη ην όξην πνπ κπνξώ λα αθεζώ έηζη ώζηε ε ζρέζε απηή λα κελ είλαη ζρέζε; Έηζη, φηαλ θάπνηνη ηξειαίλνληαη ζ απηφ ην πιαίζην απηφ δελ ζπκβαίλεη ιφγσ έξσηα αιιά εμαηηίαο ηνπ αδηεμφδνπ ζην νπνίν νδεγεί ην εμαηξεηηθά θζνξνπνηφ παηρλίδη ηεο ζρέζεο πνπ δελ είλαη ζρέζε. Πν άηνκν θαηαιήγεη λα παξαιχεη ζπλζιηβφκελν αλάκεζα ζηελ ιαρηάξα γηα εγγχηεηα θαη ζηνλ θφβν γη απηήλ εθδειψλνληαο δχν βαζηθέο νκάδεο ζπκπησκαηνινγίαο. Ιηα ζηάζε πνπ παγώλεη ηα ζπλαηζζήκαηα κε χθνο ςεπδνειέγρνπ αιιά θαη κηα γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά εθξεθηηθήο, αιινπξφζαιιεο ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο ρσξίο αξρή θαη ηέινο κε ζηπι απψιεηαο ειέγρνπ. Οπλήζσο νη πξψηνη είλαη άλδξεο θαη νη δεχηεξεο γπλαίθεο αλ θαη πνιχ ζπρλά αληαιιάζνπλ ξφινπο. Ε «θαζαξή ζρέζε» ηνπ Γθίληελο θαη ηεο κεηακνληέξλαο ηζηνξηθήο πεξηφδνπ δελ είλαη κφλν κηα αλζξσπνινγηθή ηνκή. Θα ιέγακε φηη παξαβηάδεη κηα εμειηθηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Πα ζειαζηηθά, φπσο ν άλζξσπνο, έρνπλ ζαλ κείδνλ ραξαθηεξηζηηθφ ην φηη δνπλ ζε νκάδεο. Αληίζεηα ηα εξπεηά δνπλ θαηά κφλαο θαη δελ αηζζάλνληαη ζπλαηζζήκαηα. Μ εγθέθαιφο ηνπο δηαζέηεη ην ιεγφκελν «κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα» ηθαλφ κφλνλ γηα αληαλαθιαζηηθέο αληηδξάζεηο. Πα ζειαζηηθά αλήθνπλ ζε αλψηεξε εμειηθηηθή βαζκίδα κε ηνλ «ακπγδαινεηδή

16 ππξήλα» λα είλαη ην θέληξν ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Έηζη, ζε θάζε ζεκεξηλφ άλζξσπν πνπ ππνθέξεη απφ απηήλ ηελ ηνμηθή, δηαβξσηηθή «Ρεπζηή Αγάπε» πνπ ιέεη θαη ν Δίγθκνπλη Ιπάνπκαλ ππνγξακκίδεηαη ε αλέθηθηε επηζηξνθή ζην ζησπειφ θφζκν ησλ εξπεηψλ. Γηα λα κελ παξεμεγεζψ δελ ππνζηεξίδσ ηελ επάλνδν ζηελ «εηδπιιηαθή» πεξίνδν ηεο ππξεληθήο νηθνγέλεηαο, δεδνκέλνπ φηη ππήξμε θαη απηή ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθή, έηζη φπσο νη άλζξσπνη είραλ ηελ αθέιεηα λα θξύβνληαη πίζσ από ηνπο ξόινπο ηνπο εμαληιψληαο ηελ ζρέζε ηνπο ζηα θαζήθνληα δηεθπεξαίσζεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, αθήλνληαο ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ απζεληηθφηεηα λα αηξνθνχλ. Οην κέιινλ ινηπφλ (πνπ αξρίδεη ζήκεξα εθφζνλ κπνξνχκε λα ην θαληαζηνχκε) δελ ζα ππάξρεη ζχγθξνπζε αλάκεζα ζε δέζκεπζε θαη επηζπκία, απηνλνκία θαη ζπλχπαξμε, εξσηηζκφ θαη αζθάιεηα, θνηλσληθφηεηα θαη κνλαμηά, ζαξθηθφηεηα θαη ζπλαίζζεκα, Αγάπε θαη Νάζνο. αξαθηεξηζηηθφ ηνπ κέιινληνο ζα είλαη ε θαηάξγεζε ησλ δηιιεκάησλ, ε ελφηεηα ηεο πξνζσπηθήο θαη ζπιινγηθήο καο Δσήο!! Όια ηφηε ζα ελαιιάζζνληαη ζαλ παηρληδηάξηθν γατηαλάθη ζην ζαχκα πνπ ζπκκεηέρνπκε..

17 Ο ΡΟΘΟ ΣΕ ΟΖΗΟΓΓΚΓΖΑ ΣΖ ΔΖΑΣΡΟΦΖΗΓ ΔΖΑΣΑΡΑΥΓ Άξζξν απφ ηελ Αηκηιία Αμησηίδνπ Ε ηζηνξία θάζε γπλαίθαο κε δηαηξνθηθή δηαηαξαρή απνθαιχπηεη μεθάζαξα φηη ην ζώκα αληηπξνζσπεχεη ηνλ ηειεπηαίν θξίθν ηεο αιπζίδαο, ην ηειηθφ απνηέιεζκα ζα κπνξνχζακε λα πνχκε κηαο καθξηάο αιπζίδαο ζπκπεξηθνξψλ θαη ζηάζεσλ πνπ αιιεινεπεξεάδνληαη αληίζηνηρα. Οπλήζσο πξφθεηηαη γηα γπλαίθεο πνπ εκθαλίδνπλ κηα εηθφλα ηέιεηα, απζηεξή, αιαδνληθή, ςπρξή, απφκαθξε. Ε εηθφλα ηνπ εαπηνχ επηβεβαηψλεηαη κέζα απφ ηνπο άιινπο θαη αληαλαθιά έλα κνληέιν «ηειεηόηεηαο», ηεο «θαιήο θφξεο», ηεο «θαιήο ζπδχγνπ», ηεο «θαιήο ππαιιήινπ», ηεο «θαιήο» κε νηηδήπνηε ηεο δεηείηαη λα ελαζρνιεζεί. Ννιιά άηνκα πνπ ππνθέξνπλ απφ ππεξθαγηθέο θξίζεηο (binge eating) θαη εηδηθφηεξα απφ λεπξηθή βνπιηκία κπνξεί λα αηζζάλνληαη θαηάζιηςε θαη λα έρνπλ πνιχ ρακειφ εζηθφ. Οπρλά ληξέπνληαη γηα ηελ έιιεηςε ζέιεζήο ηνπο θαη ληψζνπλ έλνρα γηα ηε κπζηηθφηεηα πνπ πξέπεη λα θξαηνχλ ζρεηηθά κε ηα ζπκπηψκαηά ηνπο. Γπίζεο θάλνπλ πνιύ απζηεξή απηνθξηηηθή θαη ε θαηάζιηςε παξφιν πνπ κπνξεί λα είλαη πνιχ ζνβαξή εκθαλίδεηαη λα είλαη δεπηεξεχνπζα ζην πξφβιεκα ηεο δηαηξνθηθήο δηαηαξαρήο. Οπλήζσο αηζζάλνληαη φηη δελ έρνπλ αμία θαη έρνπλ πνιχ ρακειή απηνεθηίκεζε, θάπνηνη επίζεο έρνπλ ηελ ηάζε λα είλαη αγρψδεηο θαη λα παξνπζηάδνπλ αιιαγέο ζηε δηάζεζε. Ννιινί απφ απηνχο ζέηνπλ πνιχ πςεινχο ζηφρνπο, ηείλνπλ λα είλαη

18 ηειεηνκαλείο, ζρεδφλ ζε φιεο ηηο πιεπξέο ηεο δσήο ηνπο θαη πνιιέο θνξέο νη ζηφρνη ηνπο κνηάδνπλ λα κελ είλαη ξεαιηζηηθνί. Έρνπλ επίζεο ηελ ηάζε λα βιέπνπλ ηα πξάγκαηα κε φξνπο «άζπξν-καχξν». Έρνπλ δειαδή έλαλ δηρνηνκηθφ ηξφπν ζθέςεηο ν νπνίνο ζπρλά ζπλδπάδεηαη κε ηελ ηάζε πνπ έρνπλ γηα ηειεηνκαλία. Μη γπλαίθεο είλαη ηδηαίηεξα επάισηεο ζηελ επηξξνή πνπ ηνπο αζθνχλ νη νηθνγελεηαθέο αιήζεηεο, εμαηηίαο κηαο πξνζδνθίαο πνπ ηηο βαξαίλεη ζε φιε ηνπο ηε δσή θαη πνπ ηηο ζέιεη λα είλαη πεξηζζφηεξν ζπκβηβαζηηθέο θαη λα ζέβνληαη πεξηζζφηεξν ηνπο άιινπο. Γεληθά κηιψληαο ηα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο είλαη πην πηζαλφ λα πηζηεχνπλ φηη νη νηθνγέλεηέο ηνπο έρνπλ έληνλα ζέκαηα εκθάληζεο θαη επίηεπμεο ζηφρσλ. Μη βνπιηκηθνί βιέπνπλ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο λα είλαη ζπγθξνπζηαθέο, θαθά νξγαλσκέλεο, ρσξίο ζπλνρή θαη φηη δελ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ θξνληίδα. Μη γνλείο φκσο απηψλ έρνπλ πην κεηξηαζκέλε αληίιεςε γηα ηα ίδηα ζέκαηα. Μη αλνξεθηηθέο νηθνγέλεηεο ζε ζχγθξηζε κε ηηο θπζηνινγηθέο είλαη πην απζηεξέο ζηελ νξγάλσζή ηνπο έρνπλ ιηγφηεξα δηαπξνζσπηθά φξηα θαη ηείλνπλ λα απνθεχγνπλ αλνηρηέο ζπδεηήζεηο δηαθσληψλ. Ε βνπιηκηθή νηθνγέλεηα είλαη επαίζζεηε ζηελ απφζηαζε, δειαδή έρεη πην δπλαηά δηαπξνζσπηθά φξηα, ιηγφηεξν ζηαζεξή νξγάλσζε θαη ιηγφηεξε απνθπγή δηαθσληψλ. Ναξαηεξψληαο ηνπο βνπιηκηθνχο ηνπο βιέπνπκε ζπλήζσο λα ππνηάζζνπλ ην ζπκφ ηνπο ζε κάιινλ ερζξηθνχο θαη αδηάθνξνπο γνλείο. Οπλήζσο ηα άηνκα κε δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο ππνηηκνύλ ηνλ εαπηό ηνπο θαη ζηξέθνπλ ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηά ηνπο ελαληίνλ ηνπο θπξίσο ηνλ ζπκφ ηνπο, θάηη πνπ κπνξεί λα ζπλδέεηαη άκεζα κε ην ζχκπησκα ηεο βνπιηκίαο θαη ηνπο εκεηνχο. Μη άλζξσπνη κε βαζηά θαηαπηεζκέλν ζπκφ, ηξψλε πεξηζζφηεξν, έρνπλ ηελ ηάζε λα ρακνγειάλε ρσξίο ιφγν θαη ρξεζηκνπνηνχλ απηφ ην πξνζσπείν ηνπο. Μ θξπκκέλνο ζπκόο φκσο θαη ε δπζαξέζθεηα, ζηξέθνληαη ελαληίνλ ηνπ εαπηνχ ηνπο Μη δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο, έρνπλ ζηφρν λα ηαξαθνπλήζνπλ ην νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα θαη λα αλαζεσξεζνχλ νη παγησκέλνη ξφινη θαζψο επίζεο θαη ν ηξφπνο πνπ ηα κέιε αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο, γηα λα κπνξέζνπλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε πην ιεηηνπξγηθνχο ηξφπνπο. Οπλήζσο ζπλδένληαη κε ζέκαηα απηνεθηίκεζεο, θξνληίδαο ή ηηκσξίαο εαπηνύ, απνθπγήο ζπγθξνχζεσλ ή επζπλψλ, αληηκεηψπηζεο παιηψλ ηξαπκάησλ, δηαρείξηζεο άγρνπο θαη θαηάζιηςεο, επαλάθηεζεο αίζζεζεο ηνπ ειέγρνπ, μεθαζάξηζκα ζεκάησλ ηαπηφηεηαο.

19 Ε δηαδηθαζία πνπ ιακβάλεη ρψξα ζ απηέο ηηο νηθνγέλεηεο μεθηλάεη κε έλα αδηέμνδν γάκν, ζηνλ νπνίν έλα παηδί πξνζπαζεί λα πάξεη ην κέξνο θάπνηνπ γνλέα. Μη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη πνπ δεηνχλ βνήζεηα απφ θάπνην ζεξαπεπηή πξνέξρνληαη απφ νηθνγέλεηεο πνπ δηέπνληαη απφ άθακπηνπο θαλφλεο θαη φξηα φπνπ νη ξφινη ηνπ θαζελφο είλαη ζπγθεθξηκέλνη θαη δελ επηηξέπεηαη λα δηαθνξνπνηεζεί θαλείο απφ απηφλ. Μη γνλείο έρνπλ φλεηξα θαη πξνζδνθίεο πνπ είλαη ζρεηηθά κε ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο. Γπεηδή νη ίδηνη είλαη αλψξηκνη ςπρνζπλαηζζεκαηηθά θαη δπζθνιεχνληαη λα θαιχςνπλ κφλνη ηνπο απηέο ηηο αλάγθεο ηφζν πην απφιπηα βαζίδνληαη ζην παηδί ηνπο, λα δηεθπεξαηψζεη έλα δσηηθφ ξφιν γηα ηε δηθή ηνπο δσή. Όζν πην κεγάιε είλαη ε επζχλε ηνπ ξφινπ απηνχ ηφζν ην παηδί ηαπηίδεηαη κε ην ξφιν θαη αδπλαηεί λα δηαλνεζεί ηελ πξαγκαηηθφηεηα έμσ απφ απηφ ην ξφιν. Μη γνλείο ζπρλά κέζα ζηε κνλαμηά πνπ βηψλνπλ, αλαθαηεχνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηα ζπλαηζζεκαηηθά ηνπο αδηέμνδα, εμαηηίαο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο απνμέλσζεο πνπ βηψλνπλ κεηαμχ ηνπο, κε απνηέιεζκα ηα παηδηά απηά λα κεγαιψλνπλ ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ ηνπο πξνμελεί ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο θαη μαλαθηηάρλνπλ παξφκνην πιέγκα ζηηο δηθέο ηνπο νηθνγέλεηεο. Tν παηδί απνθηά κέζα ζηελ αζηηθή νηθνγέλεηα θπξίαξρν ξφιν. Όιεο νη πξνζδνθίεο, νη θηινδνμίεο θαη νη επηδηψμεηο δχν αλζξψπσλ πξνβάιινληαη πάλσ ζε έλαλ ηξίην πνπ είλαη ην παηδί θαη πάλσ ηνπ ζηεξίδεηαη απηόο ν γάκνο. Όηαλ δελ ππάξρεη ζρέζε ηνπ δεπγαξηνχ, φηαλ ππάξρνπλ κφλν «γνλείο» πνπ ζηεξήζεθαλ ηε ραξά θαη ηθαλνπνίεζε ζηε δσή ηνπο, ζηξέθνληαη, ζπλήζσο, ζηα παηδηά ηνπο, «πεξηκέλνληαο απ απηά νχηε ιίγν νχηε πνιχ, ηα πάληα, επεηδή ζεσξνχλ φηη ηνπο έρνπλ πξνζθέξεη ηα πάληα». Πν απνηέιεζκα είλαη λα εκθαλίζεη ην παηδί ζπκπηψκαηα, αθνχ ζεθψλεη έλα βάξνο πνπ δελ ηνπ αλαινγεί. Μη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ δχν κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ζπλήζσο επεξεάδνπλ φια ηα κέιε. Πα παηδηά πνπ εκθαλίδνπλ θάπνην ζχκπησκα ζπρλά δελ κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ κε επθνιία ην ζπκφ ηνπο θαη παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζην λα εθθξαζηνχλ κε ηξφπν πνπ ζα πξνθαιέζεη αλαηαξαρή ζε κηα ζρέζε. Έηζη εκθαλίδνληαη σο παζεηηθά θαη ζπρλά είλαη επάισηα ζηελ θαηάζιηςε. Οπρλά ππνθέξνπλ απφ θαηάζιηςε, ζθέςεηο απηνθηνλίαο, ρακειή απηνεθηίκεζε, ληξνπή, ππεξβνιηθή ελνρή, γεληθεπκέλε αλεζπρία, θνηλσληθή απφζπξζε, ςπρνζσκαηηθά ζπκπηψκαηα ή δηαηαξαρέο δηαγσγήο. Ρπάξρνπλ βαζηέο πνιηηηζκηθέο ξίδεο ζηελ επίγλσζε γηα ηε ζχλδεζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζε ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα θαη δηαηαξαρέο πνπ απνθαιχπηεηαη απφ εθθξάζεηο ηεο γιψζζαο καο (φπσο ξάγηζε, ζηακάηεζε ε θαξδηά κνπ, κνπ έπξεμε ην

20 ζπθψηη, κνπ θφπεθαλ ηα πφδηα, ληψζσ βαξηά, πξεζκέλε, θνπζθσκέλε θ.α.). Οηα πιαίζηα κηαο ηέηνηαο νηθνγέλεηαο ην παηδί παίξλεη έλα ξόιν αλήκπνξνπ ζσκαηηθά ή ςπρηθά. Ιαζαίλεη λα αθηλεηνπνηείηαη, λα ην ππνθαζηζηνχλ, νη άιινη μέξνπλ θαιχηεξα απφ εθείλν ηη ζέιεη, ηη ζθέθηεηαη, ηη επηιέγεη. Άηνκα πνπ εκθαλίδνπλ ηέηνηα ζπκπηψκαηα πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη δελ θηάλεη κφλν λα αληηκεησπίζνπλ ηελ δηαηξνθηθή ηνπο δηαηαξαρή θαη λα απνθηήζνπλ έιεγρν πάλσ ζην ζχκπησκά ηνπο, αιιά φηη ζα πξέπεη λα ςάμνπλ πεξηζζφηεξν ηνλ εαπηφ ηνπο, γηα λα κηιάκε γηα κηα νπζηαζηηθή ζεξαπεία. Ννιιέο θνξέο ε ίδηα ε νηθνγέλεηα ρξεζηκνπνηεί ηερληθέο πνπ πξνθαινχλ ελνρέο θαη εληζρχνπλ απηή ηελ ηάζε ηνπ παηδηνχ Μ άλζξσπνο πνπ έρεη αλαιάβεη έλα ηέηνην ξφιν πξέπεη λα αξρίζεη λα ζπλεηδεηνπνηεί φηη ε δηθή ηνπ χπαξμε δελ ρξεηάδεηαη λα δεζκεχεηαη κε ηε χπαξμε ηνπ γνλέα θαη πξέπεη λα ππεξβεί ην θφβν πνπ ληψζεη φηη αλ δηαθνξνπνηεζεί, αλ απνδξάζεη απφ απηή ηε ζρέζε, δελ ζα κπνξέζεη λα επηβηψζεη θαλείο απφ ηνπο δχν. Ηάπνηνο ινηπφλ πνπ εκθαλίδεη ηέηνηα ζπκπηψκαηα πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη θαη λα απνδερηεί ηα ζπλαηζζήκαηα γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Μ ζπκφο θαη ε καηαίσζε είλαη πνιχ ζπρλά ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο θαη ηνπο ζπγγελείο γηαηί απηνί νη άλζξσπνη μέξνπλ πψο λα παηνχλ ηα θνπκπηά καο θαιχηεξα απφ νπνηνλδήπνηε άιιν ζηε δσή καο. Ιεηά φκσο αηζζαλφκαζηε ηξνκεξά έλνρνη, επεηδή έρνπκε ζπκψζεη ή καηαησκέλνη επεηδή πηζηεχνπκε, άκεζα ή έκκεζα φηη ζα έπξεπε λα αγαπάκε ηνπο γνλείο καο θαη ηνπο ζπγγελείο καο. Πν λα απνδερηνχκε φηη ε νηθνγέλεηά καο κπνξεί λα καο ηξειάλεη θαη φηη απηφ ζπρλά είλαη κηα αληίδξαζε πνπ είλαη απφιπηα θαηαλνεηή, απνηειεί ζπρλά έλα απαξαίηεην βήκα, πξηλ απνθηήζνπκε μαλά επαθή κε ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζθέςεηο καο.

21 ΒΖΒΘΖΜΓΞΑΦΖΑ Allison, K.C., Stunkard, A. J., Their, S. L. (2004) Overcoming Night Eating Syndrome, A step by step guide to breaking the cycle, New Harbinger Publications, Inc. Αλδξνπηζνπνχινπ, Α. (2005) «Όηαλ νη ηζηνξίεο γηαηξεχνπλ»: Οσκαηηθφ ζχκπησκα θαη ζπγθξφηεζε αθήγεζεο. Οην Ηαιαξξχηεο, Γ., & Ιπαθίηε, Π. (Γπηκ.) Οψκα πγηέο ζε λνπ πγηή. Οεηξά: Αλζξψπηλα Οπζηήκαηα, Αζήλα: Γιιεληθά Γξάκκαηα. Boscolo, L., Cecchin, G., Hoffman, L. (2007) Ε Οπζηεκηθή νηθνγελεηαθή ζεξαπεία ηνπ Ιηιάλνπ. Οπδεηήζεηο γηα ηελ ζεσξία θαη ηελ πξαθηηθή, Θεζζαινλίθε, University Studio Press. Bria, G. (2001) Ε Πέρλε ηεο νηθνγέλεηαο. Ε νηθνγελεηαθή ηαπηφηεηα ρζεο θαη ζήκεξα. Οεηξά: Γάκνο. Μηθνγέλεηεο. Ναηδηά ζηελ απγή ηνπ 21 ν αηψλα. Αζήλα, Θπκάξη. Cooper, Z., Fairburn, Ch. G., Hawker, D., M (2004) Γλσζηηθή ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία ηεο παρπζαξθίαο. Βηβιηνζήθε ηεο ςπρνζεξαπείαο, Αζήλα, Γθδφζεηο Ναηάθε. Dare, Ch. & Eisler, I. (2002) Family Therapy and Eating Disorders. In Fairburn, Ch.,G. & Brownell, K., D., (Eds) Eating Disorders And Obesity. A comprehensive Handbook, New York, The Guilford Press. Edelstein, G. (2007) Il counseling sistemico pluralista. Dalla teoria alla pratica. Collana di psicologia, Gardolo (TN), Erickson. Fairburn, Ch. G. (1995) Overcoming Binge Eating. New York, The Guilford Press. Gockel, R. (2009) Donne che mangiano troppo. Milano, Saggi Universale Economica Feltrinelli. Goldenberg, I. & Goldenberg, H. (2000) Μηθνγελεηαθή Θεξαπεία. Ιηα Γπηζθφπεζε. Αζήλα, Γθδφζεηο Έιιελ. Herrin, M. (2003), Nutrition Counseling in the Treatment of Eating Disorders. N.Y. Routledge Taylor & Francis Group. Hoeksema, S., N. (2006) Eating Drinking Overthinking. The Toxic Triangle of Food, Alcohol and Depression- and how Women can Break Free. New York, Henry Holt and Company. Hoeksema, S., N. (2003) Women Who Think Too Much, New York, Henry Holt and Company. Ηαηάθε,. & Αλδξνπηζνπνχινπ, Α., (Γπηκ.) (2005) Ιε ράξηε θαη ππμίδα. Αθεγήζεηο ζπζηεκηθήο ςπρνζεξαπείαο. Οεηξά: Αλζξψπηλα Οπζηήκαηα. Αζήλα: Γιιεληθά Γξάκκαηα.

22 Ηαηάθε,. Ιπαιάζθα, Ζ., & Ξεδίηε, Β., (2003) Πν θπιαρηφ. Οεηξά: Οπζηήκαηα, Αζήλα: Γιιεληθά Γξάκκαηα. Αλζξψπηλα Ηαηάθε,. (1998) Μη ηξεηο ηαπηφηεηεο ηεο Γιιεληθήο νηθνγέλεηαο. Οεηξά: Αλζξψπηλα ζπζηήκαηα. Αζήλα: Γιιεληθά Γξάκκαηα. Ηαηάθε,. (1997) Πν κψβ πγξφ. Οεηξά: Αλζξψπηλα Οπζηήκαηα. Αζήλα:Γιιεληθά Γξάκκαηα. Ηαηάθε,. (1992) Πα ζηάδηα ηεο ςπρνζεξαπείαο: Δηαδνρηθέο αλαζεσξήζεηο σο δηεξγαζία απηννξγάλσζεο, Σπρνινγηθά Θέκαηα, 5, 1, Ηαηάθε,. (2008)Πν ήκεξν θίδη ηνπ ζενχ. Οεηξά: Αλζξψπηλα Οπζηήκαηα. Αζήλα: Γιιεληθά Γξάκκαηα. Ηνπξθνχηαο, Ε. (2006) Απφ ηε κεηέξα ζηελ θφξε: Βησκαηηθά ζελάξηα ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο θαη ζεξαπεπηηθή ζπκβνπιεπηηθή. Οην Ιαιηθηψζε-Θνίδνπ, Ι., Οηδεξνπνχινπ -Δεκαθάθνπ, Δ. & Ηιεθηάξαο, Γ. (Γπηκ.) Ε Οπκβνπιεπηηθή ςπρνινγία ζηηο γπλαίθεο. (ζζ ). Αζήλα: Γιιεληθά Γξάκκαηα. Ιάλνο, Κ. (1997) Βαζηθά Οηνηρεία Ηιηληθήο Σπρηαηξηθήο. Θεζζαινλίθε: University Studio Press. MacGoldrick, M. (2002) Αλνίγνληαο ηα παιηά ζεληνχθηα. Οεηξά: Αλζξψπηλα Οπζηήκαηα. Αζήλα: Γιιεληθά Γξάκκαηα. Minuchin, S. (2000) Μηθνγέλεηεο θαη νηθνγελεηαθή ζεξαπεία. Οεηξά: Αλζξψπηλα Οπζηήκαηα. Αζήλα: Γιιεληθά Γξάκκαηα. Ιπαθίηε, Π. (2005) Απ ηα δεζκά ζηνπο δεζκνχο: Ορέζεηο πνπ «Αξξσζηαίλνπλ», Ορέζεηο πνπ ζεξαπεχνπλ. Οην Ηαιαξξχηεο, Γ. & Ιπαθίηε, Π. (Γπηκ.) Οψκα πγηέο ζε λνπ πγηή. Οεηξά Αλζξψπηλα ζπζηήκαηα. Αζήλα: Γιιεληθά Γξάκκαηα. Κάπηεξ, Α., Ρ. (1997) Πν δεπγάξη απηφο ν εχζξαπζηνο δεζκφο. Αζήλα: Γιιεληθά Γξάκκαηα. Κάπηεξ, Α., Ρ. & νπίηεθεξ, Η., Α. (1987) Μηθνγέλεηα καδί φκσο αιιηψηηθα. Αζήλα. Ηέδξνο. Osho (1999) Ιεηακφξθσζε ην ζπκφ ζνπ. Οεηξά απηνγλσζία. Αζήλα: Γθδφζεηο Ξέκπει. Roberto, G., L.(1993) Eating Disorders as Family Secrets and Family Therapy, New York: Norton. Οαηίξ, Β. (1989) Νιάζνληαο Αλζξψπνπο. Γξγαζηήξην Δηεξεχλεζεο Αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ. Αζήλα: Ηέδξνο.

23 Treasure, J., Smith, G., Grane, A. (2010) Ι αγαπάο; Βνήζεζέ κε λα μεπεξάζσ ην πξφβιεκα κε ηελ ηξνθή. Κέα Ιέζνδνο Maudsley. Αζήλα, Αδειθνί Βιάζζε. Vandereycken, W. (2002) Families of patients with eating disorders. In Fairburn, Ch., G. & Brownell, K., D. (Eds) Eating Disorders and Obesity. A comprehensive Handbook (pp ). New York, The Guilford Press. Van Scoyoc, S. (2005) Πέιεηεο κεηέξεο, αφξαηεο γπλαίθεο. Ζζνξξνπψληαο αλάκεζα ζηε κεηξφηεηα θαη ζηε ζειπθφηεηα. Αζήλα: Ηέδξνο. Von Schlippe, A., Schweitzer, J. (2008). Γγρεηξίδην Οπζηεκηθήο Θεξαπείαο θαη Οπκβνπιεπηηθήο. Θεζζαινλίθε:University Studio Press. Watzlawick, P. (2010) Istruzioni per rendersi infelici. Milano :Saggi Universale Economica Feltrinelli. Yalom, I., D. (2004) Πν Δψξν ηεο ςπρνζεξαπείαο. Αλνηρηή επηζηνιή ζε κηα λέα γεληά ςπρνζεξαπεπηψλ θαη ζηνπο αζζελείο ηνπο. Αζήλα: Γθδφζεηο Άγξα. Δνπκπαλέαο, Γ. (2009) Δηαηξνθηθή Κνεκνζχλε. Ε απάληεζε ζηε Βνπιηκία ηελ πνιπθαγία θαη ηελ παρπζαξθία. Αζήλα: Ιεηαίρκην.

24 ΟΙΟΖΟΠΑΘΕΣΖΗΕ ΘΓΡΑΠΓΖΑ ΗΑΖ ΤΣΕΙΖΗΕ ΟΖΗΟΓΓΚΓΖΑΗΕ ΦΤΥΟΘΓΡΑΠΓΖΑ Άξζξν απφ ηελ Φσηεηλή Ιηραιάθε - Δεξλίθνπ Μ Μκνηνπαζεηηθφο γηαηξφο ζπκβάιιεη ζηε πζηεκηθή νηθνγελεηαθή ςπρνζεξαπεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νκνηνπαζεηηθήο ζεξαπείαο. Φάλεθε ρξήζηκε ε πξνζσπηθή καο εκπεηξία απφ ηε εθαξκνγή ηεο ζπζηεκηθήο θαη νκνηνπαζεηηθήο ζεξαπείαο πξψηα ζηνλ εαπηφ καο θαη ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο καο πξηλ απνθαζίζνπκε λα ηελ εθαξκφζνπκε ζηνπο αζζελείο καο. Ναξαηεξήζακε φηη ε εμάιεηςε ησλ ζπκπησκάησλ απφ έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο, πέξα απφ ηελ αλαθνχθηζε πνπ πξνζθέξεη ζην κέινο απηφ, ππξνδνηεί αιιαγέο ζε νιφθιεξν ην νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα. Έλαο ζηφρνο ηεο δηαγλσζηηθήο θαη ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ε δηεύξπλζε ηνπ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν γίλεηαη αληηιεπηό ην πξόβιεκα. Δεδνκέλνπ φηη ε νκνηνπαζεηηθή βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο νιηζηηθόηεηαο θαη ζηελ επηζηήκε ηεο πνιππινθφηεηαο. ιακβάλεη ζνβαξά ππ φςε ηεο ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο θαη αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ ηνπ αζζελή κε ην πεξηβάιινλ ηνπ, ηα αίηηα, ηα γεγνλφηα, ηηο ζρέζεηο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, ηηο αζζέλεηεο ησλ πξνγφλσλ θηι. Γπίζεο, δελ ζεσξεί ηα ζπκπηώκαηα αζζέλεηεο, αιιά αλαδπφκελεο ηδηφηεηεο πνπ εξκελεχνληαη σο έθθξαζε (ζεκάδηα) ηεο εζσηεξηθήο νξγαλσζηαθήο δηαηαξαρήο ηνπ νξγαληζκνχ, πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηελ απηνζεξαπεία ηνπ. Μ νκνηνπαζεηηθφο γηαηξφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζεξαπεχζεη έλα ζσκαηηθφ πξφβιεκα π.ρ. πφλν ζην ζηήζνο, δίλνληαο θάξκαθν νκνηνπαζεηηθφ πρ (Ignatia)

25 πνπ ζηνρεχεη πξψηα ζηε βειηίσζε ηεο ςπρηθήο ηνπ θαηάζηαζεο, κε επαθφινπζν ηελ αλαθνχθηζε απφ ηνλ πφλν. Γπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη ν νκνηνπαζεηηθφο γηαηξφο κέζα απφ ην γελεόγξακκα παίξλεη πιεξνθνξίεο θαη απφ άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηα νπνία σθεινχληαη δηπιά, φηαλ ελεκεξψλνληαη γηα ηνλ ηξφπν πνπ θαηαλνεί ε νκνηνπαζεηηθή ηελ έλλνηα ηεο πγείαο θαη ηεο αζζέλεηαο, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ ζεξαπεία ηνπ αζζελή. Πν γελεφγξακκα είλαη κηα απεηθφληζε ηνπ νηθνγελεηαθνύ δέληξνπ ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο, ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ γελεψλ. Ιαο επηηξέπεη λα θαηαγξάςνπκε ζρεκαηηθά, ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ νηθνγελεηαθνχ πιαηζίνπ θαη ηηο ζπλδέζεηο κε ηηο αζζέλεηεο ησλ πξνγφλσλ ζην παξειζφλ, αιιά θαη λα θαηαγξάςνπκε ζεκαληηθά γεγνλφηα ζηε δσή ηνπ αζζελή θαη αιιαγέο ζηελ νηθνγελεηαθή ιεηηνπξγία. Οθέιε ηεο Οηθνγελεηαθήο Φπρνζεξαπείαο από ηελ Οκνηνπαζεηηθή Δηαπηζηψζακε φηη ζσκαηηθά ζπκπηώκαηα πρ ππξεηφο, αιιεξγία παηδηψλ, καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζην ζρνιείν, ιεηηνπξγνχλ ζαλ θαηαιύηεο γηα λα απνθαζίζνπλ νη γνλείο λα δεηήζνπλ βνήζεηα απφ ηελ νκνηνπαζεηηθή γηα ην παηδί θαη γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο. Βνεζηνχληαη λα ζπζρεηίζνπλ ηα πξνβιήκαηα πγείαο ηνπο θαη ησλ παηδηψλ ηνπο, κε άιπηεο εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο πνπ θνπβαινχλ κέζα απφ ην δηθφ ηνπο νηθνγελεηαθφ πιαίζην. Ναξαηεξήζακε φηη ν ζπλδπαζκφο ηεο νκνηνπαζεηηθήο ζεξαπείαο κε ηε ζπζηεκηθή ςπρνζεξαπεία φιεο ηεο νηθνγέλεηαο, βνήζεζε ην νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα λα πξνζαξκνζηεί πην γξήγνξα θαη ρσξίο ζπγθξνχζεηο ζε κηα λέα απνδεθηή θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο πην ιεηηνπξγηθή γηα φινπο θαη θπξίσο γηα ην παηδί ηνπο. Έλησζαλ ζπλαηζζεκαηηθή, λνεηηθή θαη ζσκαηηθή επεμία ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη αληηιήθζεθαλ φηη άιιαμε πξνο ην θαιχηεξν ε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο δηφηη είραλ κεηαθηλεζεί ζπλαηζζεκαηηθά νη ίδηνη. Οκνηνπαζεηηθή θαη Αλζνζεξαπεία κε ηα ηάκαηα Bach Γίδακε φηη πνιχ ζεκαληηθά ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ απφ ηε ζπληνληζκέλε εθαξκνγή νκνηνπαζεηηθήο θαη ζεξαπείαο κε ηα ηάκαηα Bach, γηα λα βειηησζνχλ θάπνηεο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη λα εληζρπζνχλ ηδηφηεηεο ησλ αζζελψλ πρ απηνπεπνίζεζε, αλαζθάιεηα, θνβίεο, θαηάζιηςε. Δηαπηζηψζακε φηη βνεζψληαο ηνλ αζζελή λα δηαιέγεη κφλνο ηνπ ηάκαηα Ιπαρ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη γηα ηα άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ, δφζεθαλ πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο ζην ηζηνξηθφ ηνπο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, αιιά θαη γηα ηα ππφινηπα

26 κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, γηαηί έηζη παξάιιεια μεθηλνχζαλ ηελ απηνγλσζία ηνπο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ απηνζεξαπεία ηνπο. Έξεπλα θαη ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζπλεξγαζία ηεο Οκνηνπαζεηηθήο θαη ηεο Φπρνζεξαπείαο Αλαγλσξίδνπκε φηη ν ζηφρνο ηεο νκνηνπαζεηηθήο ζεξαπείαο είλαη ε αζθαιέζηεξε, κνληκφηεξε θαη βαζχηεξε βειηίσζε ηεο πγείαο ζην ζσκαηηθφ, ςπρηθφ θαη λνεηηθφ επίπεδν, ελδπλακψλνληαο ηελ απηνζεξαπεπηηθή δπλαηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ. Αληίζηνηρα ζθνπφο ηεο ζπζηεκηθήο ςπρνζεξαπείαο είλαη λα βνεζήζεη ηα άηνκα λα απμήζνπλ ην βαζκφ ηεο εζσηεξηθήο ηνπο ζπγθξφηεζεο ψζηε λα κπνξνχλ λα απηνθαηεπζχλνληαη, ζπλερίδνληαο ηελ αλνδηθή ηνπο πνξεία εμέιημεο θαη κεηψλνληαο ηελ δπζιεηηνπξγία ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπο άιινπο. Δεδνκέλεο ηεο ζχλδεζεο ησλ κειψλ κηαο νηθνγέλεηαο κέζσ ησλ ζρέζεσλ ηνπ νηθνγελεηαθνχ ζπζηήκαηνο, φηαλ δπν ή πεξηζζφηεξα κέιε είλαη ζε ζεξαπεία, έρνπκε παξαηεξήζεη φηη ην ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα είλαη πην γξήγνξν θαη κφληκν. Γπίζεο, δηαπηζηψζεθε φηη κπνξεί λα απμεζεί ε επειημία ηεο νηθνγέλεηαο, ε ηθαλφηεηα ηεο λα δηαπξαγκαηεχεηαη ηηο ζπγθξνχζεηο θαη λα ζηεξίδνπλ πην απνηειεζκαηηθά ην κέινο πνπ είλαη άξξσζην. Μη αζζελείο αληηιακβάλνληαλ φηη άιιαμε πξνο ην θαιχηεξν ε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ αλζξψπσλ ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπο, αλαγλσξίδνληαο φηη ε αιιαγή έρεη επέιζεη θαη ζηνπο ίδηνπο, φηη έρνπλ κεηαθηλεζεί ζπλαηζζεκαηηθά θαη έρεη αιιάμεη ν ηξφπνο πνπ νη ίδηνη βιέπνπλ ηνπο άιινπο ζην πεξηβάιινλ ηνπο. Ναξαηεξήζακε φηη ε ζεξαπεία ελφο κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο ππξνδνηεί αιιαγέο ζε νιόθιεξν ην νηθνγελεηαθό ζύζηεκα θαη ζηνλ ηξφπν αιιειεπίδξαζεο ησλ κειψλ. Μ νκνηνπαζεηηθφο γηαηξφο κπνξεί λα δξάζεη ππνζηεξηθηηθά ζηα ππφινηπα κέιε ηα νπνία σθεινχληαη δηπιά φηαλ ελεκεξψλνληαη γηα ηηο αηηίεο ηεο δηαηαξαρήο θαη ηελ δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε ζεξαπεία. Πν φθεινο ηεο νκνηνπαζεηηθήο ζε νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ άηνκν κε ςπρνδηαλνεηηθέο δηαηαξαρέο είλαη φηη απνθεχγεηαη ην ζηίγκα ηεο ςπρνπάζεηαο (ηακπέιαο), δεδνκέλνπ φηη ε νκνηνπαζεηηθή αλαθέξεηαη ζην ζχκπησκα ζαλ αληίδξαζε ηνπ νξγαληζκνχ ζε παζνγφλα εξεζίζκαηα κέζα ζην ζχζηεκα πνπ αλήθεη. Ιέζα απφ ηνλ πινχην ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ ηζηνξηθνχ, γηα ηνλ αζζελή θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ, ν νκνηνπαζεηηθφο είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζεί ηνλ επξχηεξν ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ νηθνγελεηαθνύ ζπζηήκαηνο θαη λα δξάζεη ζαλ νηθνγελεηαθφο ζεξαπεπηήο κε ηε βνήζεηα ηνπ γελενγξάκκαηνο,

27 ζπκβάιινληαο ζην λα κελ εθθξαζηνχλ νη θιεξνλνκηθέο πξνδηαζέζεηο ησλ πξνγφλσλ ζηνπο απνγφλνπο. Γίδακε φηη ε πην γξήγνξε θαη άκεζε βειηίσζε ησλ ζπκπησκάησλ πνπ πξνζθέξεη ην νκνηνπαζεηηθφ θάξκαθν, βνεζάεη ζηελ εμαζζέλεζε ησλ αληηζηάζεσλ ζηελ ςπρνζεξαπεία πνπ κπνξεί λα έρεη ν ζεξαπεπφκελνο θαη απμάλεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ ηφζν ζηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε, φζν θαη ζην ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα. Δηαπηζηψζακε φηη κεηά ηε ρνξήγεζε ηνπ νκνηνπαζεηηθνχ θαξκάθνπ νη αζζελείο κείσζαλ ή ζηακάηεζαλ ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή κε ςπρνθάξκαθα, θαη απηνθηνληθνί αζζελείο απέβαιαλ ηηο απηνθηνληθέο ηνπο ηάζεηο ή κεηψζεθε ε έληαζε ησλ ςπρηθψλ ζπκπησκάησλ. Οπκπεξαίλνπκε πσο ε ζπζηεκηθή νηθνγελεηαθή ςπρνζεξαπεία θαη ε νκνηνπαζεηηθή, κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ απηφλνκα ε θάζε κία, αιιά θαη ζπκπιεξσκαηηθά. Αλ ν αζζελήο θάλεη ςπρνζεξαπεία, δελ κπνξεί λα αληέμεη ηε ζσκαηνπνηεκέλε ζπκπησκαηνινγία πνπ αλαδχεηαη θαη κπνξεί λα ηνλ βνεζήζεη ε νκνηνπαζεηηθή. Ε ζπλεξγαζία κπνξεί λα εμππεξεηήζεη πην απνηειεζκαηηθά ηηο αλάγθεο ησλ αζζελψλ γηα κφληκε πγεία, ζε φια ηα επίπεδα θαη ηελ αλάγθε ηνπο γηα απηνγλσζία, σξίκαλζε θαη απηνπξαγκάησζε. Γιπίδνπκε ε παξνχζα εξγαζία λα πξνζθέξεη γφληκν έδαθνο γηα δηάινγν θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ άιισλ ζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη λα δψζεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο ζπλεξγαζίαο ηεο νκνηνπαζεηηθήο κε ηε ζπζηεκηθή νηθνγελεηαθή ςπρνζεξαπεία. ξήζηκε ζα ήηαλ ε εθπαίδεπζε ησλ ζεξαπεπηψλ ζηε ζπζηεκηθή ζπκβνπιεπηηθή. Ε νκνηνπαζεηηθή κπνξεί λα πξνζθέξεη άκεζε αλαθνχθηζε κέζα απφ ηε ρνξήγεζε θηελψλ θαξκάθσλ ρσξίο παξελέξγεηεο ζε φιεο ηηο ειηθίεο, ηε πξφιεςε θαη ηε ζπκβνπιεπηηθή ηεο νηθνγέλεηαο γηα απηνγλσζία, επηθνηλσλία, πγηεηλή δηαηξνθή θαη ζσζηφ ηξφπν δσήο. The patient should be made to understand that he or she must take charge of his own life. Don t take your body to the doctor as if he were a repair shop. ~ Quentin Regestein Θα ήηαλ φκνξθα αλ «ν αζζελήο κπνξνύζε λα θαηαιάβεη όηη απηόο πξέπεη λα αλαιάβεη ηελ επζύλε ηεο δσήο ηνπ. Να κελ θνπβαιάεη ην ζώκα ηνπ ζην γηαηξό ζαλ λα ήηαλ καγαδί γηα επηζθεπέο».

28 ΒΖΒΘΖΜΓΞΑΦΖΑ 1. Αλδξνπηζνπνχινπ, Α. (2004). Οπζηεκηθή θαη νηθνγελεηαθή ζεξαπεία. Ηξηηηθή αλαζθφπεζε ησλ κεηαλεσηεξηθψλ εμειίμεσλ, Νεξηνδηθφ Σπρνινγία, ην Νεξηνδηθφ ηεο Γιιεληθήο Σπρνινγηθήο Γηαηξείαο, 11 (4), Αλδξνπηζνπνχινπ, Α., Θαλνπνχινπ, Η. (2005). Δεζκνί αγάπεο: Ναιηφ θαη λέν ζε ηζηνξίεο θαη παξεκβάζεηο κε λέεο κνξθέο νηθνγέλεηαο. Ιεηάινγνο Οπζηεκηθέο Νξνζεγγίζεηο θαη Σπρνζεξαπεία, 7, Bach Edward.1931.Heal Thyself: An explanation of the Real Cause and Cure of Disease,C.W.Daniel 4. Βπζνχιθαο Γ.1990.Οηνηρεία ςπρνπαζνινγίαο ησλ Μκνηνπαζεηηθψλ θαξκάθσλ(essences)εθδφζεηο ηνπ θέληξνπ Μκνηνπαζεηηθήο Ζαηξηθήο, Αζήλα 5. Βπζνχιθαο Γ.Ε Γπηζηήκε ηεο Μκνηνπαζεηηθήο. Αζήλα 2005.Δηεζλήο Αθαδεκία Μκνηνπαζεηηθήο 6. Γθφιληξηθ Ιφληθα, Γθέξζνλ Ξάληη1999. ΠΜ ΓΓΚΓΜΓΞΑΙΙΑ. Ηέδξνο:Αζήλα 7. Eyles, Caroline (2009). A grounded theory study of homeopathic practitioners perceptions and experiences of the homeopathic consultation. Thesis of the degree of Doctor of Philosophy. University of Southampton, School of Medicine. P , p Ferris, J. A. (2008). Homeopathy and Depth Psychotherapy: A Vital Partnership, Dissertation. Ph.D in Clinical Psychology to Pacifica Graduate Institute 9. Ghegas V, (1989).The classical homeopathic lectures. Family dynamics, Vol E. p HOMEO-STUDY.BELGIUM 10. van Haselen RA.The relationship between homeopathy and the Dr Bach system of flower remedies: a critical appraisal.british Homeopath j.1999 jul:88(3): Hootegem Van,H.(2007).Can homeopathy learn something from psychoanalysis? Homeopathy 96, Jackson, D. (1959). Family interaction, family homeostasis and some implications for conjoint family psychotherapy. In J. Masserman (Ed.). Individual And Familial Dynamics (pp ). NY: Grune & Stratton 13. Ιαξάηνπ Αιηπξάληε, Θ. (2010). Κέεο κνξθέο νηθνγέλεηαο. Πάζεηο θαη εμειίμεηο ζηε ζχγρξνλε Γιιάδα. Γγθέθαινο, 47(2): Ιέξπ Πφλπ, (2002) Νξφζθιεζε ζηελ πξνζσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε, Γθδ. Ηαζηαληψηεο Αζήλα 2002, ζ Mercer, S. W. & Reilly, D. (2004) A qualitative study of patient's views on the consultation at the Glasgow Homoeopathic Hospital, an NHS integrative complementary and orthodox medical care unit. Patient Education and Counselling, vol. 53 (1), pp Ιηραιάθε -Δεξλίθνπ Φσηεηλή. (1998).Απηνγλσζία θαη Απηνζεξαπεία κε ηα ηάκαηα ηνπ Bach.Αζήλα,Νχξηλνο Ηφζκνο 17. Ιηραιάθε -Δεξλίθνπ Φσηεηλή, Ιηραιάθεο Ιηραήι (1999). Ηαβάια-Θάζνο, Μκηιία ζε ζπλέδξην Γπηζηεκψλ Ργείαο «Απηνγλσζία θαη Απηνζεξαπεία κε ηα ηάκαηα ηνπ Ιπαρ».

29 18. McGoldrick, M., Gerson, R. (1999). Πν Γελεφγξακκα. Γξγαιείν Αμηνιφγεζεο γηα ηελ Μηθνγέλεηα. Αζήλα: Γθδφζεηο Ηέδξνο. 19. Minuchin, S. (2000). «Μηθνγέλεηα θαη νηθνγελεηαθή Θεξαπεία», Γθδ. Γιιεληθά Γξάκκαηα. 20. Nikolai T. (2009). Μκνηνπαζεηηθή θαη Οπζηεκηθή επηζηήκε. Νεξηνδηθφ Γιιεληθήο Γηαηξείαο Μκνηνπαζεηηθήο Ζαηξηθήο Silvestri, K. (2010). Integrating Psychotherapy and Homeopathy: A means to determining the needs of the vital force, Homeopathy and Mental Health Care: Integrative Practice, Principles and Research, Edited by Christopher K. Johannes and Harry van der Zee. Haren,The Netherlands: Homeolinks Publishers 22. Treating Mind and Body. Homeopathic Educational Services 23. π.φάξνο Φηιφζενο.(1996) Βάδηδε Ργηαίλσλ,ην λφεκα ηεο πγείαο θαη ηεο λφζνπ. Αζήλα. Γθδ. Ηαζηαληψηε 24. Φπηφπνπινο Ησζηαληίλνο. Σπρίαηξνο- νκνηνπαζεηηθφο. Οεκεηψζεηο απφ ηα καζήκαηα νκνηνπαζεηηθήο ζηα πιαίζηα ηνπ ΙΝΟ Μιηζηηθά ελαιιαθηηθά ζεξαπεπηηθά ζπζηήκαηα- Ηιαζηθή νκνηνπαζεηηθή, Οχξνο αξηηάθεο, Γ. (2009). Ε ζπζηεκηθή ζθέςε ζηε κειέηε θαη ζηε ζρεδίαζε ησλ νιηζηηθψλ ζεξαπεπηηθψλ ζπζηεκάησλ κε θχξηα αλαθνξά ζηελ θιαζζηθή νκνηνπαζεηηθή. Δηδαθηνξηθή Δηαηξηβή. Ναλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Πκήκα Ιεραληθψλ Ορεδίαζεο Νξντφλησλ θαη Οπζηεκάησλ 26. Vithoulkas, G., Woensel, E. V. (2010). Levels of Health, International Academy of Classical Homeopathy.

30 ΓΙΖΚΑΡΖΑ «Γηζαγσγή ηνπ πζηεκηθνύ Σξόπνπ θέςεο ζηηο Αλζξώπηλεο ρέζεηο». Έλα εηζαγσγηθφ ζεκηλάξην ζην Οπζηεκηθφ Πξφπν Οθέςεο (40 σξψλ), απφ ηελ Έξα Ινπιάθε, Σπρνιφγν ςπρνζεξαπεχηξηα, ζπγγξαθέα παηδηθψλ βηβιίσλ. Απεπζχλεηαη ζε επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ ηεο ςπρηθήο πγείαο, ζε άιινπο επαγγεικαηίεο (ηαηξνχο, λνζειεπηέο, εθπαηδεπηηθνχο, λνκηθνχο, θνηλσληνιφγνπο, θ.ά.) θαζψο θαη ζε εξγαδφκελνπο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε αλζξψπνπο θαη Φνηηεηέο. Νιεξνθνξίεο θαη δειψζεηο ζπκκεηνρήο ζηε Γξακκαηεία ηνπ Γξγαζηεξίνπ, Πει , , Fax: , «Σν παηρλίδη σο κέζν δηακόξθσζεο θαη εμέιημεο ηνπ εαπηνύ». Έλα ζεκηλάξην γηα γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο. Οηφρνο απηνχ ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη λα πξνζθέξεη γλψζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ παηρληδηνχ ζε θάζε ειηθία. Ιέζα απφ παηδαγσγηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο κεζφδνπο νη ζπκκεηέρνληεο ζα αλαπηχμνπλ ηηο δεκηνπξγηθέο ηνπο δεμηφηεηεο, ζα θαηαλνήζνπλ ηε ζεξαπεπηηθή ηδηφηεηα ηνπ παηρληδηνχ, θαη ηνλ ηξφπν πνπ κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζην εθπαηδεπηηθφ θαη νηθνγελεηαθφ

31 πεξηβάιινλ. Γηζεγεηέο ζεκηλαξίνπ: Κφπε Ναπαδνπνχινπ, Ηνηλσληνιφγνο, Μηθνγελεηαθή Θεξαπεχηξηα θαη Δσή αηδεδάθε, Σπρνζεξαπεχηξηα νξνζεξαπεχηξηα, δηδάζθεη Ινπζηθνθηλεηηθή Aγσγή ζην ηκήκα Νξνζρνιηθήο Αγσγήο ηνπ ΠΓΖ Αζήλαο. Γηζαγσγηθφ ζεκηλάξην ην Οαββάην 30 Ιαξηίνπ ψξα: κ.κ - Γίζνδνο Γιεχζεξε, Πφπνο ζπλάληεζεο Ξνπκπέζε 6 πι. Ηέλεληπ αιάλδξη. Νιεξνθνξίεο θαη δειψζεηο ζπκκεηνρήο: Πει. Γπηθνηλσλίαο: θαη , εκηλάξηα γηα γνλείο απφ ηνπο Ιηραινπνχινπ ξηζηίλα Σπρνιφγνο - Σπραλαιπηηθή ςπρνζεξαπεχηξηα θαη Γηψξγνο Ηίζζαο (PhD) Σπρνιφγνο - Σπρνζεξαπεπηήο ην Φεβξνπάξην θαη Ιάξηην 2013 ζην βηβιηνπσιείν Αξκφο. Νιεξνθνξίεο θαη δειψζεηο ζπκκεηνρήο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ «Αξκνχ»: Ε ANIMA-SOMA (Αλαζηάζεσο 19, νιαξγφο), ε Δσή αηδηδάθε ςπρνζεξαπεχηξηα ρνξνζεξαπεχηξηα θαη ε Αιίθε Αξαπαληψλε θνηλσληνιφγνο γξαθνιφγνο, ζαο θαινχλ ζηελ 2 ε ζπλάληεζε ζην πιαίζην ησλ ζεκηλαξίσλ Γξαθή θαη Σπρηζκφο κε ζέκα «ρέζε Ιεηέξαο Ηόξεο». Νεξηιακβάλεη γξαθνινγηθή, ςπραλαιπηηθή θαη εηθαζηηθή πξνζέγγηζε. Ε εηθαζηηθή πξνζέγγηζε είλαη απφ ηελ δσγξάθν Πίηα Οηαχξνπ κε πξνβνιή θαη ζρνιηαζκφ έξγσλ ηέρλεο. Ε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ζα νινθιεξσζεί ζε πέληε ζπλαληήζεηο κία Ηπξηαθή θάζε κήλα, ε επφκελε ζα είλαη ηελ Ηπξηαθή 3 Ιαξηίνπ 2013 θαη ψξα κ.κ. Ηφζηνο ζπκκεηνρήο θάζε ζπλάληεζεο 20,00 Γπξψ. Γηα πιεξνθνξίεο θαη δειψζεηο ζπκκεηνρήο: Πει.:

32 ΕΙΓΡΖΔΓ ΗΑΖ ΤΚΓΔΡΖΑ 8ν Παλειιήλην Δηεπηζηεκνληθό πλέδξην Κόζνπ Alzheimer, ζηε Θεζζαινλίθε, 28 Φεβξνπαξίνπ - 3 Ιαξηίνπ 2013, ζην Grand Hotel Palace. Νιεξνθνξίεο: H Γιιεληθή Φπρηαηξηθή Γηαηξεία δηνξγαλώλεη ην 3ν Ινλνζεκαηηθό πλέδξην κε ζέκα: «Ηξίζεηο θαη Ηαηαζηξνθέο. Σπρνθνηλσληθέο επηπηψζεηο», ζηελ Αζήλα 6-9 Ιαξηίνπ 2013, ζην Λελνδνρείν Royal Olympic. Νιεξνθνξίεο: 11th International Narrative Therapy and Community Work Conference, Adelaide, Australia, 6-8 Ιαξηίνπ Νιεξνθνξίεο: 21st European Congress on Psychiatry, in Nice, France, 6-9 April Νιεξνθνξίεο: 14ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρνινγηθήο Έξεπλαο, ηεο ΓΘΣΓ, κε ζέκα: «Ε Σπρνινγία ζε θξίζε-κνπο θαηξνχο», Ιαΐνπ 2013, Αιεμαλδξνχπνιε. Νιεξνθνξίεο: 3ν Παλειιήλην Δηεπηζηεκνληθό πλέδξην Φπρηθή Τγεία & Σειεκαηηθέο Γθαξκνγέο κε ζέκα: "Περλνινγίεο Νιεξνθνξίαο-Γπηθνηλσλία & Ρπνζηήξημε, Ναξαθνινχζεζε θαη Πήξεζε Θεξαπείαο ησλ Σπρηθά Αζζελψλ", Ιαΐνπ 2013, Αζήλα, Royal Olympic Hotel. Νιεξνθνξίεο: 8ν Παλειιήλην Παηδνςπρηαηξηθό πλέδξην, κε ζέκα: "Σπρηθή Μδχλε θαη Αλζεθηηθφηεηα ζε Οπλζήθεο Ηξίζεο", 31 Ιαΐνπ - 1 Ζνπλίνπ 2013, Αζήλα, Metropolitan Hotel. Νιεξνθνξίεο: 13th European Congress of Psychology in Stockholm, Sweden, 9-12 July Νιεξνθνξίεο: 121st Annual Convention of the American Psychological Association in Honolulu, July 31 - Aug. 4, Νιεξνθνξίεο: XVI World Congress on Psychiatry, in Madrid, Spain September, Νιεξνθνξίεο:

33 8th European Family Therapy Association Congress Opportunities in a time of Crisis: the role of the family in Istanbul, Turkey, March Νιεξνθνξίεο:

34 ΑΚΑΗΟΖΚΧΕ Μλνκάδνκαη Ονθία Ηνληνπνχινπ θαη ζα κε ελδηέθεξε κία ζπλεξγαζία κε ηαηξείν φπνπ κπνξψ λα θαιχςσ άξηζηα αλάγθεο γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο θαη βνεζνχ ηαηξνχ. Δηαζέησ γλψζεηο Αγγιηθψλ θαη ρεηξίδνκαη ηα πξνγξάκκαηα MS Office (θπξίσο excel θαη word) θαζψο θαη internet. Έρσ εξγαζηεί παξέρνληαο γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηαηξείνπ - βνεζφο ηαηξνχ ζε αξθεηά ηαηξεία, θαζψο θαη ζην λνζνθνκείν ΡΓΓΖΑ. Θεσξψ φηη ε επαγγεικαηηθή κνπ πξνυπεξεζία ζηελ ππνζηήξημε ηαηξείνπ - ζηελ νπνία έρσ ζεκαληηθή εκπεηξία - ζε

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΣΑΓΙΑ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ. Σι είναι ηο παιδί;

ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΣΑΓΙΑ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ. Σι είναι ηο παιδί; ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΣΑΓΙΑ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ Σι είναι ηο παιδί; Καη αξρήλ ην παηδί,- ζα-πξέπεη λα ην δνχκε ζαλ μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα. Δίλαη πηα απφ φινπο παξαδεθηφ, φηη ην παηδί δελ είλαη έλαο ελήιηθαο δηαθέξεη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 -

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 - Η είδεζε έξρεηαη απφ ηνλ Βφιν. Μεξίδα γνλέσλ θαη θαζεγεηψλ ηνπ 2νπ ΓΔΛ Νέαο Ισλίαο πξνηείλνπλ λα ηνπνζεηεζνχλ θάγθεια αλάκεζα ζην 2ν ΓΔΛ Ν. Ισλίαο θαη ην 2ν ΔΠΑΛ Ν. Ισλίαο, πνπ ζπζηεγάδνληαη ζηνλ ίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2241-2778 (online) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος Αναστασία Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Σηξνγγπιό Τξαπέδη: Σηνρεύνληαο ζηελ εμάιεηςε ηεο Ηπαηίηηδαο C ζηελ Ειιάδα Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Kυριάκος Σουλιώτης Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Πολιτικήσ Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα