Κατεύθυνση: Χυχολογία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατεύθυνση: Χυχολογία"

Transcript

1 171 ΠPOΓPAMMA ΠOYΔΨN Ακαδ. έτος Κατεύθυνση: Χυχολογία

2 172

3 173 Κατεύθυνση: Χυχολογία 1. ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ KATANOMH ECTS ΚΑΙ ΔIΔAKTIKΨN MONAΔΨN A' KYKΛO (1ν σο 4ν εμάκελν) 120 ECTS 72 δ.κ. (24 καζήκαηα) I. Yπνρξεσηηθά καζήκαηα ηνπ Tκήκαηνο Φ.Π.Φ. 75 ECTS 45 δ.κ. (15 καζήκαηα) α. Aπφ ηνλ Tνκέα Φπρνινγίαο (5 ) β. Aπφ ηνλ Tνκέα Φηινζνθίαο (5 ) γ. Aπφ ηνλ Tνκέα Παηδαγσγηθήο (5 ) II. Kαη επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα ησλ άιισλ Tκεκάησλ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο 45 ECTS 27 δ.κ. (9 καζήκαηα) α. Aπφ ην Tκήκα Φηινινγίαο (6 ) β. Aπφ ην Tκήκα Iζηνξίαο Aξραηνινγίαο 15 9 (3 ) B' KYKΛO (5ν σο 8ν εμάκελν) 120 ECTS 72 δ.κ. (24 καζήκαηα) I. Mαζήκαηα ηνπ Tκήκαηνο Φ.Π.Φ. I.1. Yπνρξεσηηθά 85 ECTS 51 δ.κ. (17. καζήκαηα) α. Aπφ ηνλ Tνκέα Φπρνινγίαο (13 ) β. Aπφ ηνλ Tνκέα Φηινζνθίαο 10 6 (2 ) γ. Aπφ ηνλ Tνκέα Παηδαγσγηθήο 10 6 (2 ) I.2. Kαη επηινγήλ ππνρξεσηηθά 20 ECTS 12 δ.κ. (4 καζήκαηα) α. Απφ ηνλ Σνκέα Φπρνινγίαο 15 9 (3 ) β. Απφ ηνλ Σνκέα Φηινζνθίαο ή Παηδαγσγηθήο 5 3 (1) II. Kαη επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα άιισλ Σκεκάησλ ηεο Φηινζνθηθήο ή άιισλ 15 ECTS 9 δ.κ. (3 καζήκαηα) ρνιώλ ηνπ Παλ/κίνπ ΞENH ΓΛΧA 12 δ.κ. (4 καζήκαηα) ΓENIKO YNOΛO 240 ECTS 156 δ.κ. (52 καζήκαηα) ΖΜΔΗΧΖ: Ο παξψλ Οδεγφο πνπδψλ ηζρχεη κφλν γηα ηνπο/ηηο θνηηεηέο/ηξηεο πνπ εηζήρζεζαλ ζην Σκήκα Φ.Π.Φ. ην , θαζψο επίζεο θαη γηα ηνπο/ηηο θνηηεηέο/ηξηεο πνπ εηζήρζεζαλ ην φζνλ αθνξά ζηα καζήκαηα ηνπ Σνκέα Φπρνινγίαο. 1 Οη θνηηεηέο/ηξηεο πνπ εηζήρζεζαλ πξηλ ην 2014 πξέπεη λα ζπκβνπιεχνληαη κφλν ηνλ Οδεγφ πνπδψλ ηνπ έηνπο εηζαγσγήο ηνπο ζην Σκήκα. Νεψηεξνη Οδεγνί πνπδψλ ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλνπλ αιιαγέο καζεκάησλ πνπ δελ ηζρχνπλ γηα ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο πνπ εηζήρζεζαλ πξηλ ην 2014.

4 ΔΟΜΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΔΨΝ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ Πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε θαηαλφεζε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ απφ ηνπο θνηηεηέο, ν Σνκέαο Φπρνινγίαο δηακφξθσζε ην παξφλ Πξφγξακκα πνπδψλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα αλά εμάκελν. Ζ παξνχζα θαηαλνκή καζεκάησλ αλά εμάκελν είλαη ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο. Κάζε θνηηεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη θαηεχζπλζε ζπνπδψλ, θαηά ηελ έλαξμε ηνπ Β Κχθινπ, δειαδή απφ ην ηξίην έηνο (Δ εμάκελν) ζπνπδψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Α Κχθινπ ζπνπδψλ (δειαδή ηα πξψηα δχν έηε), νη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Φ.Π.Φ. δηδάζθνληαη κφλν ππνρξεσηηθά καζήκαηα απφ ηνλ Σνκέα Φπρνινγίαο, θαζψο θαη απφ ηνπο άιινπο δχν Σνκείο ηνπ Σκήκαηνο. Σα ππνρξεσηηθά καζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηνλ Σνκέα Φπρνινγίαο ηα δχν πξψηα έηε θαιχπηνπλ βαζηθνχο θιάδνπο ηεο Φπρνινγίαο, γεγνλφο πνπ ζεσξείηαη απαξαίηεην γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο Φ.Π.Φ., αλεμαξηήησο ηεο θαηεχζπλζεο πνπ ζα επηιέμνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο. ηελ πιεηνςεθία ηνπο, ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηνλ Σνκέα Φπρνινγίαο ζηνλ Β Κχθιν ζπνπδψλ εκβαζχλνπλ ζε πην εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ ηεο Φπρνινγίαο. Σα θαη επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηνπ Σκήκαηνο Φ.Π.Φ. πξνζθέξνληαη κφλν ζηα δχν ηειεπηαία έηε ζπνπδψλ. Σα θαη επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα απφ ηνπο άιινπο Σνκείο ηνπ Σκήκαηνο ή απφ ηα άιια Σκήκαηα ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο κπνξνχλ λα αλήθνπλ ζηα ππνρξεσηηθά ή ζηα θαη επηινγήλ ππνρξεσηηθά ηνπ Β θχθινπ ησλ αληίζηνηρσλ Σνκέσλ ή Σκεκάησλ. Σα κφλα θαη επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα πνπ παξαθνινπζνχλ νη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Φ.Π.Φ. ζηνλ Α Κχθιν ζπνπδψλ είλαη νξηζκέλα καζήκαηα απφ ηα Σκήκαηα Φηινινγίαο θαη Ηζηνξίαο- Αξραηνινγίαο (βι. Δλφηεηα Η κε ηα Μαζήκαηα Α Κχθινπ πην θάησ). Όζνλ αθνξά ζηα ππνρξεσηηθά θαη ηα θαη επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα ησλ άιισλ δχν Σνκέσλ θαη ησλ άιισλ Σκεκάησλ, νη θνηηεηέο παξαθαινχληαη λα αλαηξέρνπλ ζηηο αληίζηνηρεο ελφηεηεο ηνπ Οδεγνχ πνπδψλ. ΖΜΔΗΧΖ: Χο ππνρξεσηηθά ραξαθηεξίδνληαη ηα καζήκαηα, γηα ηα νπνία ε δήισζε, ε παξαθνινχζεζε θαη ε επηηπρήο εμέηαζε είλαη ππνρξεσηηθέο γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο. Καη επηινγήλ ππνρξεσηηθά ζεσξνχληαη ηα καζήκαηα, απφ ηα νπνία ν/ε θνηηεηήο/ηξηα κπνξεί λα επηιέμεη απηά πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ απαξαίηεηνπ αξηζκνχ καζεκάησλ ηεο θαηεχζπλζήο ηνπ/ηεο. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ζε έλα απφ απηά ηα καζήκαηα, ν/ε θνηηεηήο/ηξηα κπνξεί, αλ ην επηζπκεί, λα αληηθαηαζηήζεη ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα κε θάπνην άιιν απφ ηα πξνζθεξφκελα θαη επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηεο θαηεχζπλζήο ηνπ/ηεο.

5 KΑΣΑΝΟΜΗ ECTS ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΨΝ ΜΟΝΑΔΨΝ ΚΑΣΑ KΤΚΛΟ ΚΑΙ TΟΜΕΙ A' Κύκλος: 1 ο - 4 ο Εξάμηνο (72 δ.μ.) (Κνηλόο γηα όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο ηνπ Σκήκαηνο Φ.Π.Φ.) 2 Πίλαθαο 1. Α Κύθινο καζεκάησλ I. Τπνρξεσηηθά καζήκαηα ηνπ Σνκέα Φπρνινγίαο Από ηνλ Σνκέα Φπρνινγίαο: 25 ECTS 15 δ.κ. (5 καζήκαηα) 1. Δηζαγσγή ζηελ Φπρνινγία 5 3 (1 ) 2. Κνηλσληθή Φπρνινγία I 5 3 (1 ) 3. Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία Ι: Βξεθηθή θαη Πξνζρνιηθή Ηιηθία 5 3 (1 ) 4. Κιηληθή Φπρνινγία Ι: Πξνζαλαηνιηζκνί 5 3 (1 ) 5. Δθπαηδεπηηθή Φπρνινγία Ι 5 3 (1 ) II. Kαη επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα ησλ άιισλ Σκεκάησλ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο 45 ECTS 27 δ.κ (9 καζήκαηα) α. Από ην Σκήκα Φηινινγίαο: 30 ECTS 18 δ.κ (6 καζήκαηα) 1. Γχν καζήκαηα απφ ηελ ελφηεηα Αξραία Διιεληθή Φηινινγία 10 6 (2) 2. Σξία καζήκαηα απφ ηελ ελφηεηα Νέα Διιεληθή Φηινινγία 15 9 (3) 3. Έλα απφ ηνλ Σνκέα Γισζζνινγίαο 5 3 (1) β. Από ην Σκήκα Ηζηνξίαο Αξραηνινγίαο 15 ECTS 9 δ.κ (3 καζήκαηα) 2 Γηα ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα Α θχθινπ ησλ άιισλ δχν ηνκέσλ ηνπ Σκήκαηνο, παξαθαινχκε λα αλαηξέρεηε ζηηο αληίζηνηρεο ζειίδεο ηνπ παξφληνο Οδεγνχ πνπδψλ.

6 176 Β Κύκλος: 5 ο -8 ο εξάμηνο (72 δ.μ.) Κατεύθυνση: Χυχολογία Πίλαθαο 2. Β Κύθινο καζεκάησλ Η. Τπνρξεσηηθά καζήκαηα από ηνλ Σνκέα Φπρνινγίαο 65 ECTS 39 δ.κ (13 καζήκαηα) 1. Γλσζηηθή Φπρνινγία Ι 5 3 (1 ) 2. Μεζνδνινγηθέο Πξνζεγγίζεηο ζηελ Φπρνινγηθή Έξεπλα 5 3 (1 ) 3. Γλσζηηθή Φπρνινγία ΙΙ 5 3 (1 ) 4. Θέκαηα Δθπαηδεπηηθήο Φπρνινγίαο 5 3 (1 ) 5. Φπρνδπλακηθή Οπηηθή γηα ηε Γηδαζθαιία θαη ηε Μάζεζε 5 3 (1 ) 6. Κνηλσληθή Φπρνινγία ΙΙ 5 3 (1 ) 7. Κνηλσληθή Φπρνινγία ησλ Γηνκαδηθώλ ρέζεσλ: 5 3 (1 ) Πξνθαηάιεςε, Ραηζηζκόο, Δζληθηζκόο 8. Θεσξίεο Πξνζσπηθόηεηαο 5 3 (1 ) 9. Κιηληθή Φπρνινγία ΙΙ: ηνηρεία Γηαγλσζηηθήο 5 3 (1 ) 10. Δμειηθηηθή Φπρνπαζνινγία Ι 5 3 (1 ) 11. Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία ΙΙ: Παηδηθή θαη Δθεβηθή Ηιηθία 5 3 (1 ) 12. ηαηηζηηθή Ι 5 3 (1 ) 13. ηαηηζηηθή ΙΙ 5 3 (1 ) II. Τπνρξεσηηθά καζήκαηα από ηνλ Σνκέα Φηινζνθίαο 10 ECTS 6 δ.κ (2 καζήκαηα) α. Νεόηεξε θαη ύγρξνλε Φηινζνθία 5 3 (1) β. Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Φηινζνθία 5 3 (1) III. Τπνρξεσηηθά καζήκαηα ηνπ Σνκέα Παηδαγσγηθήο 10 ECTS 6 δ.κ (2 καζήκαηα) α. πγθξηηηθή Παηδαγσγηθή 5 3 (1) β. Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή ΙΙ 5 3 (1) ΗV. Καη επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα 20 ECTS 12 δ.κ (4 καζήκαηα) α. Απφ ηνλ Σνκέα Φπρνινγίαο (βι. Πίλαθεο 3 & 4) 15 9 (3) β. Απφ ηνλ Σνκέα Φηινζνθίαο ή Παηδαγσγηθήο 5 3 (1) V. Kαη επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα από αιιά 15 ECTS Σκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 9 δ.κ (3 καζήκαηα) Γεληθό ζύλνιν ηνπ Β' Κύθινπ: 120 ECTS 72 δ.κ (24 καζήκαηα) Ξέλε Γιώζζα 12 δ.κ (4 καζήκαηα) YNOΛO δ.κ. γηα ηελ απόθηεζε πηπρίνπ 240 ECTS 156 δ.κ 156 (52 καζήκαηα) A' Κχθινο (24) B' Κχθινο (24) Ξέλε Γιψζζα (4)

7 177 Π P O Υ E P O M E N A M A Θ H M A T A του Σομέα Χυχολογίας κατά το

8 178 Κσδηθνί 4. ΠPOΥEPOMENA MAΘHMATA TOY TOMEA ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ Φειμερινό Εξάμηνο Πίλαθαο 3. Μαζήκαηα ρεηκεξηλνύ εμακήλνπ Μ α ζ ή κ α η α Α Κ ύ θ ι ν π (Τπνρξεσηηθά) Δμάκελν Φ1E Δηζαγσγή ζηελ Φπρνινγία Α Εηψξε Δ. Φ11Δ Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία Η: Βξεθηθή θαη Πξνζρνιηθή Ζιηθία Γ η δ ά ζ θ ν λ η ε ο / Γ η δ ά ζ θ ν π ζ ε ο Α Παπαζηαζφπνπινο. Φ4Δ Κιηληθή Φπρνινγία Η: Πξνζαλαηνιηζκνί Γ Παιαηνιφγνπ Α. Κσδηθνί Μ α ζ ή κ α η α Β Κ ύ θ ι ν π (Τπνρξεσηηθά) Δμάκελν Φ10Δ Γλσζηηθή Φπρνινγία Η Δ Εηψξε Δ. Γ η δ ά ζ θ ν λ η ε ο / Γ η δ ά ζ θ ν π ζ ε ο Φ6Δ Κνηλσληθή Φπρνινγία ΗΗ Δ Μπνδαηδήο Ν. Φ5Δ Θεσξίεο Πξνζσπηθφηεηαο Δ Παιαηνιφγνπ Α. Φ9Δ Θέκαηα Δθπαηδεπηηθήο Φπρνινγίαο Ε Καξαγηαλλνπνχινπ Δ. Φ9Δ Ζ Φπρνδπλακηθή Οπηηθή γηα ηε Γηδαζθαιία θαη ηε Μάζεζε Ε Καξαγηαλλνπνχινπ Δ. Φ8Δ Δμειηθηηθή Φπρνπαζνινγία Η Ε Παιαηνιφγνπ Α. Φ5Δ ηαηηζηηθή Η Ε ΓΔΠ άιινπ Σκήκαηνο Κσδηθνί Μ α ζ ή κ α η α Β Κ ύ θ ι ν π (Καη επηινγήλ Τπνρξεσηηθά) Δμάκελν Γ η δ ά ζ θ ν λ η ε ο / Γ η δ ά ζ θ ν π ζ ε ο ΔΥ Κπβεξλνςπρνινγία: Ζ Τιηθφηεηα ηεο Αλάπηπμεο ΗΗ Δ Παπαζηαζφπνπινο. ΔΥ Φπρνθπζηνινγία Η Δ ΓΔΠ άιινπ Σκήκαηνο ΔΥ Ζζνινγία Βηνινγία Δ ΓΔΠ άιινπ Σκήκαηνο ΔΥ Θεσξίεο Αλάιπζεο Λφγνπ ζηελ Κνηλσληθή Φπρνινγία Ε Μπνδαηδήο Ν.

9 179 Κσδηθνί ΠPOΥEPOMENA MAΘHMATA TOY TOMEA ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ Εαρινό Εξάμηνο Πίλαθαο 4. Μαζήκαηα εαξηλνύ εμακήλνπ Μ α ζ ή κ α η α Α Κ ύ θ ι ν π (Τπνρξεσηηθά) Δμάκελν Γ η δ ά ζ θ ν λ η ε ο / Γ η δ ά ζ θ ν π ζ ε ο Φ2Δ Κνηλσληθή Φπρνινγία Η Β Μπνδαηδήο Ν. Φ9Δ Δθπαηδεπηηθή Φπρνινγία Γ Καξαγηαλλνπνχινπ Δ. Κσδηθνί Φ1Δ001 Μ α ζ ή κ α η α Β Κ ύ θ ι ν π (Τπνρξεσηηθά) 1. Μεζνδνινγηθέο Πξνζεγγίζεηο ζηελ Φπρνινγηθή Έξεπλα Γ η δ ά ζ θ ν λ η ε ο / Δμάκελν Γ η δ ά ζ θ ν π ζ ε ο Σ Εηψξε Δ. Φ10Δ Γλσζηηθή Φπρνινγία ΗΗ Σ Εηψξε Δ. Φ6Δ Κνηλσληθή Φπρνινγία ησλ Γηνκαδηθψλ ρέζεσλ: Σ Μπνδαηδήο Ν. Πξνθαηάιεςε, Ραηζηζκφο, Δζληθηζκφο Φ8Δ Κιηληθή Φπρνινγία ΗΗ: ηνηρεία Γηαγλσζηηθήο Σ Παιαηνιφγνπ Α. Φ12Δ Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία ΗΗ: Παηδηθή & Δθεβηθή Σ Παπαζηαζφπνπινο. Ζιηθία Φ5Δ ηαηηζηηθή ΗΗ Ζ ΓΔΠ άιινπ Σκήκαηνο Κσδηθνί Μ α ζ ή κ α η α Β Κ ύ θ ι ν π (Καη επηινγήλ Τπνρξεσηηθά) Δμάκελν Γ η δ ά ζ θ ν λ η ε ο / Γ η δ ά ζ θ ν π ζ ε ο ΔΥ Αγσγή Τγείαο Η Σ ΓΔΠ άιινπ Σκήκαηνο ΔΥ Φπρνζσκαηηθή Ηαηξηθή Σ ΓΔΠ άιινπ Σκήκαηνο ΔΥ Ζ πλαηζζεκαηηθή Δκπεηξία ηεο Μάζεζεο θαη ηεο Ζ Καξαγηαλλνπνχινπ Δ. Γηδαζθαιίαο ΔΥ Κιηληθή Φπρνινγία ΗΗΗ: Ζζηθή & Γενληνινγία ζηελ Ζ Παιαηνιφγνπ Α. Φπρνζεξαπεπηηθή Πξάμε ΔΥ Δμειηθηηθή Φπρνπαζνινγία ΗΗ H Παιαηνιφγνπ Α. ΔΥ Δηζαγσγή ζηελ Κξηηηθή Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία Ζ Παπαζηαζφπνπινο. ΔΥ Φπρνθπζηνινγία ΗΗ Ζ ΓΔΠ άιινπ Σκήκαηνο 8. Πξαθηηθή Άζθεζε* H *Ο αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ πνπ ζα γίλνληαη δεθηνί/έο γηα πξαθηηθή άζθεζε ζα εμαξηάηαη, θάζε θνξά, απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ πνπ ζα είλαη δηαζέζηκεο ζηνλ αλάινγν θνξέα-ίδξπκα. Δπηπιένλ, ην εμάκελν θαηά ην νπνίν νη θνηηεηέο/ηξηεο ζα πξαγκαηνπνηνχλ ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζα εμαξηάηαη απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ζα πξνζθέξνληαη ζέζεηο απφ ηνλ θνξέα-ίδξπκα.

10 180 C y c l e 1 Compulsory Courses TABLE OF COURSES Sector of Psychology Winter Semester Semester 1. Introduction to Psychology 1 st Δ. Ziori Academic Staff 2. Developmental Psychology I: Infancy and Childhood 1 st S. Papastathopoulos 3. Clinical Psychology I: Orientations 3 rd A. Palaiologou C y c l e 2 Compulsory Courses Semester 1. Cognitive Psychology I 5 th Δ. Ziori Academic Staff 2. Social Psychology II 5 th N. Bozatzis 3. Personality Theories 5 th A. Palaiologou 4. Issues of Educational Psychology 7 th E. Karagiannopoulou 5. Psychodynamic Perspectives of Teaching and Learning 7 th E. Karagiannopoulou 6. Developmental Psychopathology I 7 th A. Palaiologou 7. Statistics I 7 th Members of Faculty of other Departments C y c l e 2 Optional Courses Semester Academic Staff 1. Cyberpsychology: The Materiality of Development II 5 th S. Papastathopoulos 2. Psycho-physiology I 5 th Members of Faculty of other Departments 3. Ethology Biology 5 th Members of Faculty of other Departments 4. Discourse Analytic Theories in Social Psychology 7 th N. Bozatzis

11 181 TABLE OF COURSES Sector of Psychology Spring Semester C y c l e 1 Compulsory Courses Semester Academic Staff 1. Social Psychology I 2 nd N. Bozatzis 2. Educational Psychology 4 th E. Karagiannopoulou C y c l e 2 Compulsory Courses 1. Methodological Approaches in Psychological Research Semester 6 th Δ. Ziori 2. Cognitive Psychology II 6 th Δ. Ziori 3. Social Psychology of Intergroup Relations: Prejudice, Racism, Nationalism Academic Staff 6 th N. Bozatzis 4. Clinical Psychology II: Diagnostic Issues 6 th A. Palaiologou 5. Developmental Psychology II: Childhood and Adolescence 6 th S. Papastathopoulos 6. Statistics II 8 th MeMembers of Faculty of other Departments C y c l e 2 Optional Courses Semester Academic Staff 1. Health Education Η 6 th Members of Faculty of other Departments 2. Psychosomatic Medicine 6 th Members of Faculty of other Departments 3. The Emotional Experience of Learning and Teaching 8 th E. Karagiannopoulou 4. Clinical Psychology III: Ethics & Morality in Psychotherapeutic Practice 8 th A. Palaiologou 5. Developmental Psychopathology II 8 th A. Palaiologou 6. Introduction to Critical Developmental Psychology 8 th S. Papastathopoulos 7. Psycho-physiology II 8 th Members of Faculty of other Departments 8. Practice* 8th * Scientific Responsible: E. Karagiannopoulou, Assistant Professor. The number of students that will be accepted for practice will depend, each time, on the number of places that will be available at the corresponding organization/institution. Further, the term during which students will be able to perform practice will depend on the particular time, during which places will be offered by an organization/institution.

12 ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ζ πξαθηηθή άζθεζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε θνξείο ζρεηηθνχο κε ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ςπρνθνηλσληθήο πγείαο, φπνπ παξέρνληαη ςπρνινγηθέο ππεξεζίεο απφ επαγγεικαηίεο ςπρνιφγνπο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα Ηαηξνπαηδαγσγηθά Κέληξα, Kέληξα Φπρηθήο Τγείαο, ζρνιεία ή άιινη εθπαηδεπηηθνί ρψξνη, ςπρηαηξηθέο θιηληθέο Γεληθψλ Ννζνθνκείσλ θηι. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ζα εθπαηδεχνληαη ζε εξεπλεηηθέο κεζνδνινγίεο ζηελ επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο, ζε ππεξεζίεο πξφιεςεο, δηάγλσζεο, ζπκβνπιεπηηθήο, παξέκβαζεο, ζεξαπείαο θαη απνθαηάζηαζεο, νη νπνίεο παξέρνληαη ζηνπο αλσηέξσ θνξείο θαη είλαη δπλαηφλ λα απεπζχλνληαη ζε δηαθνξεηηθφ θάζκα ειηθηαθψλ νκάδσλ αλάινγα κε ηνλ θνξέα. Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε ησλ θνηηεηξηψλ/ηψλ ζα δηέπεηαη απφ ηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο ηνπ πιιφγνπ Διιήλσλ Φπρνιφγσλ θαη ζα πξνζαξκφδεηαη ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηεο θάζε δνκήο. Λεπηνκέξεηεο ζε ζρέζε κε ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζα αλαθνηλσζνχλ κε ηελ έλαξμε ηνπ λένπ αθαδεκατθνχ έηνπο απφ ηνλ Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε, θ. Κσλ. ηάθαξε, Δπίθ. Καζεγεηή θαη ηελ Δπηζηεκνληθή Τπεχζπλε ηνπ Σνκέα Φπρνινγίαο θ. Δ. Καξαγηαλλνπνχινπ, Αλαπι. Καζεγήηξηα.

13 TΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ/ERASMUS Κηλεηηθόηεηα θνηηεηώλ κε ζθνπό ηηο ζπνπδέο ή ηελ πξαθηηθή άζθεζε κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus Σν πξφγξακκα Γηα Βίνπ Μάζεζε (LLP) / Erasmus είλαη έλα Δπξσπατθφ Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε πξνπηπρηαθνχο, κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ή ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κέξνο ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζε έλα Ίδξπκα Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Δπξψπεο ή ηεο πξαθηηθήο ηνπο άζθεζεο ζε επηρείξεζε, θέληξν θαηάξηηζεο, εξεπλεηηθφ θέληξν ή άιιν νξγαληζκφ πνπ εδξεχεη ζηελ Δπξψπε, κε πιήξε αθαδεκατθή αλαγλψξηζε. Δίλαη κηα κνλαδηθή επθαηξία γηα ηνπο θνηηεηέο λα δήζνπλ ζην εμσηεξηθφ, λα θάλνπλ λέεο θηιίεο, λα γλσξίζνπλ δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο, λα κάζνπλ κηα μέλε γιψζζα, αιιά θαη λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο πξννπηηθέο γηα ηε ζπλέρεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε. ERASMUS+ Σν ERASMUS+ είλαη ην λέν πξφγξακκα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε, ηε λενιαία θαη ηνλ αζιεηηζκφ, πνπ ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο θαζψο θαη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο θαη λενιαίαο, ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο (Αλψηαηε Δθπαίδεπζε, Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε, Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, ρνιηθή Δθπαίδεπζε, δξαζηεξηφηεηεο λενιαίαο, θηι). Σα ηζρχνληα πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ΔΔ γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηε λενιαία έιεμαλ ζην ηέινο ηνπ 2013, θαη ην λέν πξφγξακκα ERASMUS+ έρεη ηεζεί ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ Σν λέν πξφγξακκα ζπλδπάδεη φια ηα ζεκεξηλά πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηε λενιαία φπσο, κεηαμχ άιισλ, ην νινθιεξσκέλν Πξφγξακκα Γηα Βίνπ Μάζεζεο (LLP) (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), ην πξφγξακκα «Νενιαία ζε Γξάζε» θαη πέληε πξνγξάκκαηα δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink θαη ηα πξνγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο κε ηηο βηνκεραληθέο ρψξεο). Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην Πξφγξακκα Erasmus Plus, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα αλαηξέρνπλ ζηηο αθφινπζεο ηζηνζειίδεο: Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ Γηεχζπλζε Γηεζλψλ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ Δπξσπατθή Δπηηξνπή

14 ΑΝΣΙΣΟΙΦΙΑ ΣΙΣΛΨΝ ΜΑΘΗΜΑΣΨΝ ΜΕ ΚΛΑΔΟΤ ΣΗ ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ απφ ηνπο θνηηεηέο αιιά θαη απφ άιια ηδξχκαηα, ζηα νπνία νη θνηηεηέο, ελδερνκέλσο, επηζπκνχλ λα ζπλερίζνπλ κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, ν Σνκέαο Φπρνινγίαο δηακφξθσζε έλαλ πίλαθα, φπνπ θαίλεηαη, κε αθξίβεηα, ζε πνηνλ θιάδν ηεο Φπρνινγίαο ή ζε πνηεο άιιεο επηζηήκεο εληάζζεηαη ην θάζε κάζεκα. Σίηινο Μαζήκαηνο Δηζαγσγή ζηελ Φπρνινγία Κνηλσληθή Φπρνινγία Η Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία Η: Βξεθηθή θαη Πξνζρνιηθή Ζιηθία Κιηληθή Φπρνινγία Η: Πξνζαλαηνιηζκνί Γλσζηηθή Φπρνινγία Η Θεσξίεο Πξνζσπηθφηεηαο Μεζνδνινγηθέο Πξνζεγγίζεηο ζηελ Φπρνινγηθή Έξεπλα ηαηηζηηθή Η ηαηηζηηθή ΗΗ Κνηλσληθή Φπρνινγία ΗΗ Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία ΗΗ: Παηδηθή θαη Δθεβηθή Ζιηθία Σίηινο Κιάδνπ Φπρνινγία Κνηλσληθή Φπρνινγία Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία Κιηληθή Φπρνινγία Γλσζηηθή Φπρνινγία Κιηληθή Φπρνινγία Φπρνινγία ηαηηζηηθή ηαηηζηηθή Κνηλσληθή Φπρνινγία Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία Δμειηθηηθή Φπρνπαζνινγία Η Φπρνπαζνινγία & Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία Κνηλσληθή Φπρνινγία ησλ Γηνκαδηθψλ ρέζεσλ: Πξνθαηάιεςε, Κνηλσληθή Φπρνινγία Ραηζηζκφο, Δζληθηζκφο Κιηληθή Φπρνινγία ΗΗ: ηνηρεία Γηαγλσζηηθήο Κιηληθή Φπρνινγία Θέκαηα Δθπαηδεπηηθήο Φπρνινγίαο Γλσζηηθή Φπρνινγία ΗΗ Δθπαηδεπηηθή Φπρνινγία Φπρνθπζηνινγία Η Θεσξίεο Αλάιπζεο Λφγνπ ζηελ Κνηλσληθή Φπρνινγία Κπβεξλνςπρνινγία: Ζ Τιηθφηεηα ηεο Αλάπηπμεο II Αγσγή Τγείαο Η Δθπαηδεπηηθή Φπρνινγία Γλσζηηθή Φπρνινγία Δθπαηδεπηηθή Φπρνινγία Φπρνθπζηνινγία Κνηλσληθή Φπρνινγία Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία Δπηζηήκεο Αγσγήο Ζζνινγία Βηνινγία Ζζνινγία Βηνινγία πγθξηηηθή Φπρνινγία

15 185 Δηζαγσγή ζηελ Κξηηηθή Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία Κιηληθή Φπρνινγία ΗΗΗ: Ζζηθή & Γενληνινγία ζηελ Φπρνζεξαπεπηηθή Πξάμε Φπρνδπλακηθή Οπηηθή γηα ηε Γηδαζθαιία θαη ηε Μάζεζε Ζ πλαηζζεκαηηθή Δκπεηξία ηεο Μάζεζεο & ηεο Γηδαζθαιίαο Φπρνθπζηνινγία ΗI Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία Κιηληθή Φπρνινγία Δθπαηδεπηηθή Φπρνινγία Δθπαηδεπηηθή Φπρνινγία Φπρνθπζηνινγία Δμειηθηηθή Φπρνπαζνινγία ΗΗ Φπρνπαζνινγία & Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία Φπρνζσκαηηθή Ηαηξηθή Ηαηξηθή & Φπρνινγία Τγείαο

16 ΔIAΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΨΝ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ

17 187 ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Α ΚΤΚΛΟΤ Μάζεκα: Κχθινο: Δμάκελν: Γηδάζθνπζα: Δηζαγσγή ζηελ Φπρνινγία Α - Τπνρξεσηηθφ, 3 δ.κ./5 ECTS Α Εηώξε Έιελα Γ η ά γ ξ α κ κ α Καιχπηνληαη νη αθφινπζεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο: - H Φπρνινγία σο επηζηεκνληθφο θιάδνο - Οξηζκφο θαη εμέιημε ηεο Φπρνινγίαο - Μέζνδνη ςπρνινγηθήο έξεπλαο - χγρξνλνη θιάδνη ηεο Φπρνινγίαο & ςπρνινγηθέο ζεσξίεο - Βηνινγηθνί κεραληζκνί ηεο ζπκπεξηθνξάο - Βαζηθέο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο: α) Αληίιεςε, β) Μλήκε Λήζε - Αηνκηθέο δηαθνξέο- Ννεκνζχλε - πκπεξηθνξηζηηθέο ζεσξίεο - Θεσξίεο κάζεζεο - Αλάπηπμε ζεσξίεο γλσζηηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο - Φπρνζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο

18 188 Μάζεκα: Κχθινο: Δμάκελν: Γηδάζθσλ: Αλαπηπμηαθή Η: Βξεθηθή θαη Πξνζρνιηθή Ζιηθία Α - Τπνρξεσηηθφ, 3 δ.κ./ 5 ECTS Α Παπαζηαζόπνπινο ηάζεο Γ η ά γ ξ α κ κ α ηφρνο ηνπ καζήκαηνο απηνχ είλαη ε πεξηεθηηθή ζθηαγξάθεζε ηεο αλαπηπμηαθή πνξείαο ησλ αλζξψπηλσλ φλησλ απφ ηελ γέλλεζε έσο θαη ην ηέινο ηεο λεπηαθήο ειηθίαο. Αξρηθά δηαπξαγκαηεχνληαη ζπλνπηηθά ε ηζηνξία, νη βαζηθέο αξρέο θαη ε ηδηαίηεξε πξννπηηθή ηεο Αλαπηπμηαθήο Φπρνινγίαο, ην αληηθείκελν θαη νη κέζνδνί ηεο. Αθνινχζσο, παξνπζηάδνληαη θεληξηθέο ζεσξίεο θαη εξεπλεηηθνί ηνκείο ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο. Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ θαιχπηνληαη είλαη νη αθφινπζεο: Α. Βξεθηθή ειηθία: - Αληηιεπηηθή θαη θηλεηηθή αλάπηπμε - Γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε - Αλάπηπμε ησλ αιιεινδξάζεσλ θαη ησλ ζρέζεσλ κε άιια πξφζσπα Β. Νεπηαθή ειηθία: - Γλσζηηθή αλάπηπμε κε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπκβνιηθήο ζθέςεο θαη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ λνπ - Γισζζηθή αλάπηπμε - πλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε θαη θαηαλφεζε - Αλάπηπμε ησλ αιιεινδξάζεσλ θαη ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο γνλείο, ηα αδέξθηα θαη ηνπο ζπλνκειίθνπο - Αλάπηπμε ηνπ παηρληδηνχ ηελ παξνπζίαζε ησλ παξαπάλσ ιακβάλνληαη ηδηαίηεξα ππφςε ζχγρξνλεο κειέηεο θαη ζεσξίεο γηα ηελ βξεθηθή θαη λεπηαθή αλάπηπμε. Έκθαζε δίλεηαη ζηνλ δηαπξνζσπηθφ, θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο.

19 189 Μάζεκα: Κχθινο: Δμάκελν: Γηδάζθνπζα: Κιηληθή Φπρνινγία I: Πξνζαλαηνιηζκνί Α - Τπνρξεσηηθφ, 3 δ.κ./5 ECTS Γ Παιαηνιόγνπ Άληδπ Γ η ά γ ξ α κ κ α Αλζξψπηλεο δηαγσγέο θαη ζελάξηα δσήο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, θαη πιεηζηάθηο ζηηγκαηίδνληαη αζχκθνξα, σο πηζαλψο παζνινγηθά αλαιχνληαη: α) κε βάζε ηελ ζεκεηαθή ηνπο αηηηνινγία, ηνλ επηπνιαζκφ θαη δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο εθδνρέο πξφγλσζεο, β) κε γλψκνλα ζεκειηψδεηο αξρέο θαη ζεξαπεπηηθέο εθαξκνγέο Κιηληθήο Φπρνινγίαο, Κιηληθήο Φπρνπαζνινγίαο, θαη βεβαίσο, Φπρνζεξαπείαο, κέζα απφ γ) κία έληνλα θξηηηθή επηζθφπεζε ησλ επηθξαηέζηεξσλ ζεσξεηηθψλ ρνιψλ θέςεο ηνπ ρψξνπ, φπσο απηέο ηείλνπλ λα νξηνζεηνχλ πεδίν παξεκβάζεσλ θαηαζηνιήο, θαηά ην δπλαηφ, ηνπ Αλζξψπηλνπ ςπρνζσκαηηθνχ πφλνπ. Χο δηδαθηηθή εκπεηξία, ην κάζεκα δελ είλαη έλα θιεηζηφ άζξνηζκα ηππνπνηεκέλσλ παξαδφζεσλ. Αληίξξνπα ζηελ ζπλήζε θνλζεξβνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ: α) δελ αλαπαξάγεη γξακκηθά ην πιηθφ επζχλεο ηνπ, β) δελ αθνινπζεί ηνλ ζπξκφ κε αβιεπί παξαδνρέο ζεζθάησλ θαη γ) δελ ζπκκνξθψλεηαη ζηελ παλνκνηνηππία. Δίλαη έλα νξγαλσκέλν ζπγθξφηεκα ιεηηνπξγηθψλ εξγαιείσλ αξσγήο πξνο ηελ επεμία α-ζζελώλ, δηαξθψο εκπινπηηδφκελν κε επίθαηξα επξήκαηα, θαη δε απφ ηνλ δηεπηζηεκνληθφ ζηίβν παξαγσγήο λέαο γλψζεο. ε θιίκα πξνζσπνπνίεζεο δηεξεχλεζεο θαη κε πλεχκα εμαηνκίθεπζεο αθνκνίσζεο, θαηαλφεζε ηεο εγγελνχο πνιπζεκίαο δηεπθνιχλνπλ εδψ ηα νπηηθναθνπζηηθά κέζα ππφ κεηαρείξηζε εηθφλεο, δηαγξάκκαηα, ελλνηαθά γξαθήκαηα θαη, ηδίσο, αιεζή παξαδείγκαηα πεξηζηαηηθώλ κε πξαθηηθέο εθαξκνγέο ζεξαπεπηηθψλ πξνεθηάζεσλ. Ο ζθνπόο ησλ παξαδόζεσλ ππεξβαίλεη ηπρφλ α) απινπζηεπκέλε γλσζηηθή εμνηθείσζε ή/θαη β) ζηείξα καζεζηαθή απνκλεκφλεπζε. Απνδείμεηο; Αθελφο ν ηξφπνο δηελέξγεηαο ησλ εμεηάζεσλ, πάληα κε αλνηρηά βνεζήκαηα, αθεηέξνπ ε φιε κεζνδνινγία κεηάδνζεο, επζέσο επηθεληξσκέλε ζηελ εξγαιεηαθή αμηνπνίεζε ησλ ζεκαηηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ Πξάμε. Δκπλεπζκέλε απφ ηελ αληιεξηαλή αξρή πιαζκαηηθήο καθξνζθνπνζεζίαο, ε δηδαζθαιία αληηιακβάλεηαη εθ πξννηκίνπ ην παξηζηάκελν αθξναηήξην σο: 1.δπλάκεη βέιηηζην παξαγσγηθό εθπαηδεπηηθό δπλακηθό ζε ζέζε δεκηνπξγηθήο κεηαιακπάδεπζεο ηνπ πιηθνύ, θαη, ην ειθπζηηθφηεξν: 2.ζύλνιν δπλάκεη νινθιεξσκέλσλ ιεηηνπξγώλ ςπρνζεξαπεπηηθήο εκβέιεηαο. Δθνδηαζκέλε κε απηήλ ηελ ηδενινγία, πξνζδνθά λα αλνηγεί ην ζπνπδαίν θεθάιαην πξνζσπηθνύ ελδηαθέξνληνο ζηελ απην-παξαθνινύζεζε, δσηηθήο πξνυπφζεζεο γηα θάζε πξνζθνξά έξγνπ α) πξφβιεςεο, β) βνεζείαο θαη γ) πξνψζεζεο ηεο Τγείαο, κε αθεηεξία θαη ηαπηφρξνλα επηδίσμε ηελ πξνζνδνθφξν θνηλσθέιεηα. Γεδνκέλνπ ηνπ επξχηαηνπ θεξδνθφξνπ νξίδνληα ζηελ Άζθεζε Φ -αξσγήο παγθνζκίσο, ε ζπλεξγαζία πξνζβιέπεη λα ηνλώζεη εαπην-θεληξηθή ζηγνπξηά θαη εγξήγνξζε θνηηεηξηψλ θαη

20 190 θνηηεηψλ ζε δηηηή θαηεχζπλζε: 1.λα εμειίμνπλ κεηξήζηκα πξνζφληα ηνπο ζε δηαρεηξίζεηο θιηληθήο πθήο ζηελ Τπεξεζία ηνπ Άιινπ θαη 2.λα ελεξγνπνηεζνχλ δπλακηθά εδξαηψλνληαο πξννπηηθή απηνβειηίσζή ηνπο. Χο ζεκαζηαθή ελόηεηα, ην γλσζηηθφ απηφ αληηθείκελν πξνζέγγηζεο ηνπ ςπρνζσκαηηθνχ άιγνπο ζπγθξνηεί πεξηερφκελν δηαζεκαηηθά ειέγρνληαο ηα πεξί γελεηηθήο/θιεξνλνκηθφηεηαο vs.κάζεζεο/κίκεζεο, ή/θαη γλσζηαθνχ γίγλεζζαη. Κηλεηνπνηείηαη απφ ηελ επηηαθηηθή επζχλε λα εθιεθζνχλ επηηέινπο νη ςπρνζσκαηηθέο δπζιεηηνπξγίεο σο, φρη πξνβιήκαηα, αιιά α-ζζέλεηεο νπσζδήπνηε πεξηνξηζκέλνπ εχξνπο επελέξγεηαο απνηειέζκαηα ζρεηηθήο κφλνλ θαη κεξηθήο χθεζεο ςπρν-δηαλνεηηθήο ηζρχνο θαη ζπλνιηθήο Δπξσζηίαο. Πεξαηηέξσ, ζηξέθεηαη ζην Φπρνδπλακηθφ Μνληέιν, ηνπιάρηζηνλ επεηδή ζεκαηνδνηεί: α) ηζηνξηθή πξσηηά ζε αλαδεηήζεηο εξκελείαο θηλήηξσλ δηαηαξαρήο, θαη β) δηαιεθηηθή αθνξκή γηα αλαηξεπηηθή ακθηζβήηεζε ηδίσο θεληξηζκάησλ ζεμνπαιηθόηεηαο πνπ ηφζν απαηειά εμαθνινπζνχλ λα αλαζηαηψλνπλ, κνινλφηη ζπρλφηεξα ηνχην θαίλεηαη λα εμππεξεηεί απνζόβεζε θεθαιαησδψλ επζπλψλ γηα ζεκειησδέζηεξε αλαδφκεζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο, πξνο κία ζαθψο επαγή εθπιήξσζε ηεο ππξεληθήο δνκήο απηνχ, ηνπ Δαπηνύ. Οη επηκέξνπο ζηφρνη ζπγθεληξψλνληαη ζε ζπλεπή βησκαηηθά νθέιε ζηνραζηηθήο κάζεζεο. Σνλ δηεπξπκέλν πξνζαλαηνιηζκφ πνπ πξνάγνπλ εληζρχεη ζεκαληηθά (εθφζνλ εμαηξεζνχλ ζπκπηψζεηο) ε παξάιιειε παξαθνινχζεζε θαη κε-πξναπαηηνπκέλσλ γηα θάζε ηξέρνλ εμάκελν ζπνπδήο καζεκάησλ (ηδ. Θεσξίεο Πξνζσπηθόηεηαο) πνπ έρεη θαλεί λα ζπληειεί ζηελ ηαρχηεξε σξίκαλζε ηδεψλ θαηεχζπλζεο γηα ηηο θνηηήηξηεο θαη ηνπο θνηηεηέο καο. Ύιε: πεξηεθηηθφ εγρεηξίδην κε πιηθφ ζχζηνηρν πξνο ην πεξηερφκελν ησλ εηζεγήζεσλ θαη ελαιιαζζφκελα πξνηεηλφκελεο θαη πξνζθεξφκελεο πξφζζεηεο πεγέο κε άδεηα γηα ειεχζεξε πξφζβαζε θαηά ηηο εμεηάζεηο. Δξγαζίεο: Γίλεηαη δπλαηφηεηα νη θνηηήηξηεο θαη νη θνηηεηέο λα εθπνλήζνπλ εξγαζίεο πεδίνπ κε πξναηξεηηθφ ραξαθηήξα σο πξνο ηηο ζεκαηηθέο εζηίαζεο, αιιά θαη κε επηθέληξσζε ζε επφςεηο ζρεηηθέο κε ηελ ηδηαίηεξε εηδηθφηεηα πξνζέζεψλ ηνπο. Πνηνηηθά θαη πνζνηηθά επαξθείο εξγαζίεο είλαη πηζαλφ λα ππνζηεξίμνπλ έσο θαη κε ηξεηο βαζκνχο ηελ ηειηθή βαζκνινγία ησλ ζηαζεξά γξαπηψο δηελεξγνχκελσλ εμεηάζεσλ πέξαηνο ησλ παξαδφζεσλ.

21 191 Μάζεκα: Κχθινο: Δμάκελν: Γηδάζθσλ: Κνηλσληθή Φπρνινγία Η Α - Τπνρξεσηηθφ, 3 δ.κ./5 ECTS Β Μπνδαηδήο Νίθνο Γ η ά γ ξ α κ κ α Σν κάζεκα απηφ εηζάγεη ηνπο θνηηεηέο ζηελ επηζηήκε ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο. ηα πιαίζηά ηνπ ζθηαγξαθνχληαη ζπλνπηηθά ε ηζηνξία θαζψο θαη ηα ζεκαηηθά αληηθείκελα έξεπλαο θαη ζεσξεηηθήο παξαγσγήο ζηελ επηζηήκε απηή. Οη δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο επηθεληξψλνληαη ζηνπο εμήο ζεκαηηθνχο θχθινπο: 1) Δηζαγσγηθέο γλψζεηο ζην αληηθείκελν ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο, 2) Κνηλσληθή λφεζε, 3) Θεσξίεο απφδνζεο, 4) Κνηλσληθή επηξξνή, 5) Οκαδηθέο δηεξγαζίεο, 6) Δπηζεηηθφηεηα, 7) Φηιν-θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά.

22 192 Μάζεκα: Κχθινο: Δμάκελν: Γηδάζθνπζα: Δθπαηδεπηηθή Φπρνινγία A - Τπνρξεσηηθφ, 3 δ.κ./5 ECTS Γ Καξαγηαλλνπνύινπ Δπαγγειία Γ η ά γ ξ α κ κ α Σν κάζεκα επηθεληξψλεηαη ζηηο εμήο ζεκαηηθέο: Οξηζκφο θαη αληηθείκελν ηεο Δθπαηδεπηηθήο Φπρνινγίαο Γλσζηηθή αλάπηπμε Φπρνθνηλσληθή θαη εζηθή αλάπηπμε Φχιν θαη πνιηηηζκηθέο δηαζηάζεηο ζηε κάζεζε Μαζεηέο κε ηδηαηηεξφηεηεο Θεσξίεο κάζεζεο θαη πξαθηηθέο εθαξκνγέο Γλσζηηθή ςπρνινγία θαη νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο Κίλεηξα Γηαρείξηζε ηεο ηάμεο ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ: ην πιαίζην ηνπ θξνληηζηεξίνπ ηνπ καζήκαηνο Δθπαηδεπηηθή Φπρνινγία πξαγκαηνπνηείηαη 2σξν θξνληηζηήξην θάζε βδνκάδα ζην νπνίν νη θνηηεηέο ζα επηθεληξσζνχλ ζε ζεκαηηθέο πνπ αθνξνχλ ηε δσή ζην ζρνιείν: ζηξεο θαη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο, ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηξεο ησλ καζεηψλ, κεηάβαζε απφ ην Γεκνηηθφ ζην γπκλάζην, ζρνιηθφο εθθνβηζκφο.

23 193 ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Β ΚΤΚΛΟΤ Μάζεκα: Γλσζηηθή Φπρνινγία Η Κχθινο: A - Τπνρξεσηηθφ, 3 δ.κ./5 ECTS Δμάκελν: Δ Γηδάζθνπζα: Εηώξε Έιελα Γ η ά γ ξ α κ κ α Πεξηερφκελα καζήκαηνο: Γλσζηηθή Φπρνινγία - Ηζηνξία & Μέζνδνη Έξεπλαο ηεο Γλσζηηθήο Φπρνινγίαο Αληίιεςε - Θεσξίεο γηα ηελ αληίιεςε - Αληίιεςε Βάζνπο θαη Κίλεζεο - Αληηιεπηηθέο ζηαζεξφηεηεο - Οπηηθέο Πιάλεο - Αλαγλψξηζε αληηθεηκέλσλ Πξνζνρή - Θεσξίεο γηα ηελ πξνζνρή - Δπηθεληξσκέλε- δηαζπαζκέλε- πνιιαπιή πξνζνρή - Μνληέια πξνζνρήο Μλήκε - Θεσξίεο Μνληέια κλήκεο - Μλήκε εξγαζίαο - εκαζηνινγηθή κλήκε - Έθδειε άδειε κλήκε - Θεσξίεο ιήζεο - Σξφπνη εμάζθεζεο ηεο κλήκεο θέςε - Δπίιπζε πξνβιεκάησλ - Πεηξακαηηθή δηεξεχλεζε ησλ γλσζηηθψλ δηεξγαζηψλ ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ: ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο, πξαγκαηνπνηείηαη θάζε εβδνκάδα 2σξν θξνληηζηήξην, φπνπ γίλεηαη αλάιπζε θαη παξνπζίαζε εξεπλψλ απφ ην ρψξν ηεο Γλσζηηθήο Φπρνινγίαο.

24 194 Μάζεκα: Κχθινο: Δμάκελν: Γηδάζθσλ: Κνηλσληθή Φπρνινγία ΗΗ Β - Τπνρξεσηηθφ, 3 δ.κ./5 ECTS Δ Μπνδαηδήο Νίθνο Γ η ά γ ξ α κ κ α Σν κάζεκα απηφ απνζθνπεί ζηελ νινθιήξσζε ηεο εηζαγσγηθήο εμνηθείσζεο ησλ θνηηεηψλ κε ηελ επηζηήκε ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο θαη απεπζχλεηαη ζε θνηηεηέο πνπ έρνπλ ήδε παξαθνινπζήζεη ην κάζεκα Κνηλσληθή Φπρνινγία Η. Ο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο απηνχ είλαη δηηηφο: αθελφο απνζθνπεί ζηελ επέθηαζε ησλ εηζαγσγηθψλ γλψζεσλ ζηελ επηζηήκε ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο θαη, αθεηέξνπ, ζηελ αξρηθή εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε επηζηεκνινγηθέο εμειίμεηο ζηελ επηζηήκε ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο, θπξίσο απηέο πνπ εληάζζνληαη ζηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ θνηλσληθνχ θνλζηξνπμηνληζκνχ. Σν κάζεκα είλαη δηαξζξσκέλν ζε 4 θχθινπο δηαιέμεσλ: 1) Ζ πξνβιεκαηηθή ησλ ζηάζεσλ ζηελ θνηλσληθή ςπρνινγία, 2) Ζ ζεσξία ησλ θνηλσληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ σο θνηλσλην-θνλζηξνπμηνληζηηθή ζεσξία, 3) Δηζαγσγή ζηελ ινγνςπρνινγία θαη 4) Λφγνο θαη Σαπηφηεηεο: Κνηλσληθή ηζηνξία θαη πξνζσπηθή ηαπηφηεηα.

25 195 Μάζεκα: Κχθινο: Δμάκελν: Γηδάζθνπζα: Θεσξίεο Πξνζσπηθόηεηαο Β - Τπνρξεσηηθφ, 3 δ.κ./5 ECTS Δ Παιαηνιόγνπ Άληδπ Γ η ά γ ξ α κ κ α Αθηηλεξγέο θιαζηθέο ζεσξήζεηο (Φπρνδπλακηθή, Πξνδηαζεζηαθή, Πειαηνθεληξηθή, θ.ιπ.) ζηελ ζπνπδή δηακφξθσζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο εμεηάδνληαη εδψ θαη αληηδηαζηνιή πξνο φιν θαη πην πξφζθαηα, νηθεία εξεπλεηηθά δεδνκέλα, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζχγρξνλεο απφπεηξεο γηα πνιππαξαγνληηθή αμηνιφγεζε, απνηίκεζε, εθηίκεζε, κα θαη δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο πξνο κεηαβνιή ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ Πξνζώπνπ. Αληελεξγέο ζεσξήζεηο (π.ρ., πνιιαπιήο λνεκνζχλεο, ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο), ιεζκνλεκέλεο (ίζσο βνιηθά) θαίηνη ρξήζηκεο επφςεηο ζεσξηψλ (π.ρ., synchronicity, eustress), επηζθαιή (π.ρ., business personality ), θαη θάπνηε επηθίλδπλα (π.ρ., secret ) κνληέια παξεκβνιήο, αιιά θαη αμηφινγεο αλαζεσξεηηθέο θηλήζεηο (π.ρ., enneagram) πεξί ηελ πξνζσπηθφηεηα εθηίζεληαη ζε θξηηηθή ζπδήηεζε. Όκσο, απηή ηειεί ππφ ηελ δηαξθή ζθηψδε ππελζχκηζε πσο: θαη αξρήλ απφ επίθιεζήο ηνπ απφ ηα ειιεληθά, θαη επέθηαζε ζηα ιαηηληθά θαη, θαζ έιμε, έμε θαη θαη εμαθνινχζεζε ζηελ επηζηεκνληθή ζεκειίσζε εξεπλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ πεδίνπ, ν φξνο δελ έρεη παχζεη λα αθνξά, ηειηθά, ζην πξνζσπείν θαη ζηνλ εηεξνπξνζδηνξηζκφ ηνπ κάιινλ, παξά ζηελ απζεληηθή, πξσηνηαγώο απηνδύλακε κνλαδηθόηεηα ηνπ Αλζξώπνπ. Απνθαζηζκέλε λα απνηηλάμεη απηφ ην βάξνο ε δηδαζθαιία ελλνεί λα πξνζαλαηνιίδεη ζε νξίδνληεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηελ πξνβιεπφκελε χιε : Πέξαλ ηνπ λα α) θαηαλνήζεη ηελ νξνινγία, β) αληηιεθζεί αιιειεπηθαιχςεηο θαη ζπλ-επηξξνέο, γ) απνηηκήζεη ζπλεηζθνξέο, δ) εληνπίζεη επηθηλδπλφηεηεο θαη γ) ζπλππνινγίζεη νθέιε ησλ ππφ εμέηαζε ζέζεσλ, ζη) έηζη θαηαθηψληαο ρξήζηκεο πεξηεθηηθέο ηδέεο σο πξνο δηάθνξεο πεξηγξαθέο, ίζσο αθφκε θαη ηεο δηθήο ηνπ, πξνζσπηθφηεηαο, επηπξνζζέησο, θάζε πξφζσπν ηνπ αθξναηεξίνπ πξνζθαιείηαη κε αθνξκή ηα δεδνκέλα: 1.λα εθιεπηχλεη πεξαηηέξσ θξηηήξηα θαη αηζζεηήξηά ηνπ απηνπεξηγξαθήο, απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη ηδηνγξαθηθήο ηνπ θαηάξηηζεο θαη, ην πξνθιεηηθφηεξν, 2.λα ηνικήζεη λα πξνρσξήζεη ζε εγλσζκέλε ζπγθξφηεζε επηζηεκνληθά επζηαζψλ πξνηάζεσλ γηα λέεο νπηηθέο ζεκαζηαθήο ελόξαζεο, ψζηε ππεξπεδψληαο παγίδεο πξνζσπείνπ λα εκβαζχλεη ζηελ δηεπξπκέλε ηδηνζπζηαζηαθή απνθιεηζηηθφηεηα ηνπ Δαπηνχ, πνπ κφλνλ θαηφπηλ ηδηνζεηηθήο ηνπ νξηνζέηεζεο πεξηέξρεηαη ζε θνηλσληθή δηάδξαζε. Δθαιηήξην παξαδφζεσλ απαξηίδνπλ νξηζκέλεο θνηλφηππεο, κα δηάρπηεο άξα φρη ακειεηέεο θαζεκεξηλέο, αλ-επηζηεκνληθέο, αθφκε θαη αλη-επηζηεκνληθέο εληππψζεηο θαθελείνπ κε ςεπδεπίγξαθε επινγνθάλεηα ζε δήζελ αθξηβείο αλαγλψζεηο πξνζσπηθφηεηαο [π.ρ., κεκνλσκέλνη επηζεηηθνί ραξαθηεξηζκνί κεξνιεςίαο, απζαίξεηνη ζπκπεξαζκνί επί ζσκαηνηξφπσλ θαζνξηζκψλ, δεηζηδαηκνληθνχ ηχπνπ αλαπφδεηθηνη ππνθεηκεληζκνί πεξί απηναληίιεςεο (πξβιε: εγσηζκνχ/εγσθεληξηζκνχ), αζηξνινγηθνί πξντδεαζκνί, θ.ιπ.] φπσο απηέο ηείλνπλ λα θνξηίδνπλ δπζκελψο ηηο αλζξψπηλεο ζπλαιιαγέο, αιιά θαη λα παξεηζθξένπλ ιάζξα ζηελ θαηά ηα άιια αγσληψδε επηζηεκνληθή

26 196 αλαδήηεζε κεηξήζηκσλ βεβαηνηήησλ (π.ρ., ινκπξφδεηα θπζηνγλσκνληθή) γηα πιάλα πξφβιεςε επφκελσλ θηλήζεσλ ηνπ Αλζξψπνπ. Διέγρνληαη, κάιηζηα, κε αλάινγν χθνο θαη πάληα κε ρξήζε παξαζηαηηθψλ κέζσλ παξνπζίαζεο νξηζκέλεο κεζνδεχζεηο ζεξαπεπηηθνχ βειελεθνχο (π.ρ., ελαιιαθηηθψλ ηακάησλ) γηα ηελ άδειε, κα θαη πηζαλψο επίθνβα ρεηξηζηηθή, επηξξνή ηνπο ζε κνξθψκαηα φςεσλ πξνζσπηθφηεηαο φζσλ ππφθεηληαη ζε απηέο. Με αθνξκή ηηο θπξίσο ζεκαηηθέο ελαζρφιεζεο, πνπ ζίγνπλ πνιππαξακεηξηθέο πξνζεγγίζεηο (π.ρ., 16PF, θέιιεηεο θαηαζθεπέο, Big5, HEXACO), αλαθηλνχληαη γξίθνη εγθπξόηεηαο θαη αμηνπηζηίαο φηαλ ζηελ κειέηε ζπλππνινγίδνληαη: α) ζπλαηζζήκαηα (απεηιή, θφβνο, άγρνο, ελνρή, επηζεηηθφηεηα, ερζξφηεηα, απνζηξνθή, θαθφηεηα vs. ηφικε, επζπκία, ραξά, ηθαλνπνίεζε, αηζηνδνμία, ελζνπζηαζκφο, δέζε, νίζηξνο), β) πεξηβαιινληηθέο ζπζρεηίζεηο (π.ρ., θιηκαηηθέο, γνλετθέο, θηιηθέο επηξξνέο), γ) παξα-επηζηεκνληθά επηλνήκαηα (π.ρ., ρξσκαηνινγία, δηαθνζκεηηθή, ελδπκαηνινγία), θαη, θάπσο αζθαιέζηεξα, δ) ζηνηρεία θαη δείθηεο έγθξηησλ vs.επξεηηθψλ εξγαιείσλ δηεξεχλεζεο θαη απνηχπσζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Δπηπιένλ, δίλνληαη πξνεθηάζεηο γηα ηηο θεξφκελεο παζνινγίεο βάζνπο ηεο, σο χζηαηνπ αληίπαινπ δένπο θαη ζεκείνπ αλαθνξάο, ψζηε: 1.λα σξηκάζεη ε πξνζνρή ζε παξαγσγηθέο κεζφδνπο πνπ δνκνχλ, αλαδνκνχλ θαη αλαβηβάδνπλ πξνζσπηθά πξνηεξήκαηα επηινγήο θαη 2.λα αμηνπνηεζνχλ πξαγκαηη(ζηη)θέο ζηξαηεγηθέο, πνπ έκπξαθηα ελδπλακψλνπλ επκελή ζπζηαηηθά δηαλνίαο θαζψο απηή δηακνξθψλεη Δαπηφλ, θαηά θαλφλα αζέαηα εμειηζζφκελε, θη εζθαικέλα αληηιεπηή σο ακεηάβιεηε, ή/θαη δήζελ αλέιεγθηα δνηή, κα, νπζηαζηηθψο σξαία ξεπζηή. Ύιε: έγθξηην εγρεηξίδην δηεμνδηθήο αλαθνξάο ζηηο επηθξαηέζηεξεο ζεσξίεο πεδίνπ θαη πξφζζεηεο έληππεο θαη ειεθηξνληθέο πεγέο κε δπλαηφηεηα πξνζβαζηκφηεηαο ζηηο εμεηάζεηο. Δξγαζίεο: Φνηηήηξηεο θαη θνηηεηέο ζα επσθεινχληαλ ηδηαηηέξσο απφ ηελ πξνζθνξά ηνπ εμήο πιαηζίνπ γηα ηελ εθπφλεζε θαηά ηα άιια φισο πξναηξεηηθψλ εξγαζηψλ: είηε κία (1) ςπρνπαζνινγηθή δηαηαξαρή (θαηά ην Κιηληθή ΗΗ ή ην Δμειηθηηθή Φπρνπαζνινγία Η ή ΗΗ), ή κεραληζκφο άκπλαο (θαηά ην Κιηληθή Η) σο πξνο ηξεηο (3) ζεσξίεο πξνζσπηθφηεηαο, είηε κία ηέηνηα ζεσξία σο πξνο ηξεηο δηαθξηηέο δηαηαξαρέο ή κεραληζκνχο άκπλαο. Αλνίγεηαη κάιηζηα ε πξννπηηθή επηθέληξσζεο θαηά ηελ εθπφλεζε ζηελ ηδηαίηεξε εηδηθφηεηα πνπ έρνπλ ήδε, ή πξνηίζεληαη λα αθνινπζήζνπλ. Αθφκε, ελφςεη δηαθνξνπνηήζεσλ ηδίσο επί εηδηθφηεηάο ηνπο, είλαη δπλαηφλ λα αζρνιεζνχλ, ι.ρ., κε ζέκαηα γισζζνινγηθήο, ιανγξαθηθήο, θαιιηηερληθήο, ηζηνξηθήο ζπλάθεηαο πξνο ην αληηθείκελν, κε κειέηεο, ι.ρ., γηα ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ζεκάησλ αηρκήο εληφο θιάδνπ, ηελ ζθηαγξάθεζε αθηηλεξγψλ θπζηνγλσκηψλ ηνπ ρψξνπ, ή ηελ εμέιημε θαη σξίκαλζε αξρψλ, ηδενινγηψλ, αθφκε θαη ηερληθψλ ζεξαπείαο. Σν λα πιεξνί θξηηήξηα πνηφηεηαο (θαη πιεξφηεηαο), κία εξγαζία πξνζζέηεη δπλεηηθά έσο θαη ηξεηο βαζκνχο ζηα απνηειέζκαηα ησλ πάληα γξαπηψλ εμεηάζεσλ. Δξγαζίεο αμηνζεκείσηεο εκβάζπλζεο, πξνζθπείο ζε ζεκαηηθέο πνπ άπηνληαη ηδίσο ζεξαπεπηηθψλ δεηεκάησλ, είλαη δπλαηφλ λα πξνζθιεζνχλ γηα παξνπζίαζε ζε πιαίζην κεηέπεηηα εθπαηδεπηηθψλ ζπλαληήζεσλ, ηδίσο ζην Δμειηθηηθή Φπρνπαζνινγία ΗΗ θαη ζην Κιηληθή Φπρνινγία ΗΗΗ.

27 197 Μάζεκα: Κχθινο: Δμάκελν: Γηδάζθνπζα: Θέκαηα Δθπαηδεπηηθήο Φπρνινγίαο Β - Τπνρξεσηηθφ, 3 δ.κ./5 ECTS Ε Καξαγηαλλνπνύινπ Δπαγγειία Γ η ά γ ξ α κ κ α Ζ δήισζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο πξνυπνζέηεη ηελ απφθηεζε θάπνησλ εηζαγσγηθψλ καζεκάησλ θαη νπσζδήπνηε ηνπ καζήκαηνο "Δηζαγσγή ζηελ Φπρνινγία" θαη ηελ παξαθνινχζεζε, έζησ ηαπηφρξνλε ηεο «Δθπαηδεπηηθήο ςπρνινγίαο». ην κάζεκα ζα παξνπζηαζηνχλ ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο Δθπαηδεπηηθήο ςπρνινγίαο πνπ αθνξνχλ ζε κεζφδνπο έξεπλαο ζηελ Δθπαηδεπηηθή Φπρνινγία, γλσζηηθέο ζεσξίεο γηα ηε κάζεζε, ζθέςε θαη ζπλαίζζεκα, θίλεηξα θαη ζπλαίζζεκα, άγρνο, ζηξεο θαη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο, πξνζεγγίζεηο κάζεζεο- κάζεζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. Οη θνηηεηέο ζα παξνπζηάζνπλ νκαδηθέο εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο παξαπάλσ ζεκαηηθέο θαη ζα αλαιάβνπλ εξεπλεηηθή εξγαζία πνπ ηα πξψηα απνηειέζκαηα ζα παξνπζηαζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. ην πιαίζην ηεο νξγάλσζεο ηνπ καζήκαηνο κε ηελ παξνχζα κνξθή, ε παξνπζία ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ θξίλεηαη απαξαίηεηε.

28 198 Μάζεκα: Κχθινο: Δμάκελν: Γηδάζθνπζα: H Φπρνδπλακηθή Οπηηθή γηα ηε Γηδαζθαιία θαη ηε Μάζεζε Β - Τπνρξεσηηθφ, 3 δ.κ./5 ECTS Ε Καξαγηαλλνπνύινπ Δπαγγειία Γ η ά γ ξ α κ κ α Σν κάζεκα απνηειεί κηα εηζαγσγή ζηελ ςπραλαιπηηθή ζθέςε θαη θπξίσο ζηε ζεσξία ησλ αληηθεηκελνηξφπσλ ζρέζεσλ κε αλαθνξά ζηε κάζεζε θαη δηδαζθαιία σο ζρεζηαθή εκπεηξία. Υσξίο νη ζεκαηηθέο πνπ αλαπηχζζνληαη λα εζηηάδνληαη ζηελ θιηληθή δηάζηαζε, αλαδεηθλχνληαη πξψηκα άγρε θαη άκπλεο πνπ θηλεηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο κάζεζεο σο ζρεζηαθήο εκπεηξίαο. ην κάζεκα ζα παξνπζηαζηνχλ ζεκαηηθέο πνπ αθνξνχλ ζηελ ςπρνδπλακηθή ζθέςε γηα ηε κάζεζε: δηδαζθαιία σο έλα επάγγεικα πνπ αθνξά «ζην αδχλαην- impossible profession», ην δήηεκα ηεο κεηαβίβαζεο-αληηκεηαβίβαζεο, πξψηκα άγρε θαη κάζεζε, ζεσξίεο ηεο M. Klein, ηνπ A. Bion γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζθέςεο θαη ηε ζρέζε κε ην δηδάζθνληα (ιεηηνπξγία α θαη β, reverie, πεξηέρνλ-πεξηερφκελν, πξνβιεηηθή ηαχηηζε) ζε αλαινγία κε ηελ πξψτκε ζρέζε κεηέξαο-βξέθνπο, ε δηδαζθαιία ζε αληηζηνηρία κε ηε ζρέζε κεηέξαο-βξέθνπο, ζπλδέζεηο κε ηε ζθέςε ηνπ Winnicott. ηνηρεία ηεο ςπρνζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο ζηελ εθεβεία, κάζεζε ζηελ εθεβεία θαη ζρέζε κε ην δηδάζθνληα. ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ: ην πιαίζην ηνπ θξνληηζηεξίνπ ηνπ καζήκαηνο Φπρνδπλακηθή Οπηηθή ζηε Γηδαζθαιία θαη ηε Μάζεζε πξαγκαηνπνηείηαη 2σξν θξνληηζηήξην θάζε βδνκάδα ζην νπνίν νη θνηηεηέο ζα επηθεληξσζνχλ ζηε ζεκαηηθή ηεο απηνγλσζίαο απφ ςπραλαιπηηθή ζεψξεζε (Κιατληθή ζεψξεζε) θαη ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ.

29 199 Μάζεκα: Κχθινο: Δμάκελν: Γηδάζθνπζα: Δμειηθηηθή Φπρνπαζνινγία Η: Δηδηθή πκπησκαηνινγία από ύιιεςεο έσο Γήξαλζεο Β - Τπνρξεσηηθφ, 3 δ.κ./5 ECTS Ε Παιαηνιόγνπ Άληδπ Γ η ά γ ξ α κ κ α Αλαπηπμηαθά θαη εμειηθηηθά δεηήκαηα, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ςπρνινγηθή πνιχ δε κάιινλ κε ηελ ςπρνπαζνινγηθή εηθφλα ησλ πξνζψπσλ ζα φθεηιαλ, ζε έλαλ θφζκν ηδαληθφ, λα θάιππηαλ νιόθιεξν ην ζπλερέο ηνπ βίνπ, φπσο απηφ λνείηαη εδψ λα αθνξά ζην επξχ θαη σξαία απμαλφκελν δηάζηεκα απφ ηελ ζχιιεςε έσο θαη ηελ χζηαηε ζηηγκή ηεο γήξαλζεο. Δίλαη ηνχην αθξηβψο ην ζπλερέο ζην επίθεληξν ηεο εδψ ζπλεξγαζίαο κε ηηο θνηηήηξηεο θαη ηνπο θνηηεηέο καο. Σν πεξηερφκελν δηαθέξεη απφ, θη απνηειεί πξνέθηαζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζην Κιηληθή Φπρνινγία ΗΗ: Γηαγλσζηηθή Φπρνπαζνινγία πνπ εθιακβάλεηαη σο πξναπαηηνχκελν ππφ φξνπο ηνπιάρηζηνλ πξνεγεζείζαο παξαθνινχζεζεο (φρη θαη αλάγθελ θαη επηηπρνχο εμεηαζηηθήο θαηάθηεζεο). Όζα εθεί εμεηάζηεθαλ ππφ πεξηγξαθηθά δηαγλσζηηθά θξηηήξηα, ζε ελδεηθηηθά δφθηκε ςπρνζεξαπεπηηθή αγσγή θαη κε θάπνηα έκθαζε ζηηο δηαηαξαρέο ελειίθσλ, εδψ κειεηψληαη ππφ επαγσγηθά θξηηήξηα, ζε κεγαιχηεξν βάζνο, κε πξνζεθηηθή αληηζηνίρηζε ζε θάζεηο ειηθηαθήο αχμεζεο θαηά ηελ εμειηθηηθή δηαδηθαζία θαη αληρλεχνληαη ιεπηνκεξέζηεξα σο πξνο φια ηα παξαγσγηθά ζηάδηα ηεο δσήο: α) ζηνηρεία επηδεκηνινγίαο β) αθνξκέο έθιπζεο γ) θάζκα ζπλλνζεξφηεηαο δ) δηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο, ε) πιεξνθνξεκέλε πξφγλσζε, ζη) επηθηλδπλφηεηεο ππνιαλζαλνπζψλ παζνινγηψλ, επηδεηλψζεσλ, ππνηξνπψλ θαη αηειψλ δηαρεηξίζεσλ, ηδίσο ππφ ηελ απεηιή ηεο φισο θίβδειεο απζφξκεηεο αλάθακςεο, ζη) δπλάκεη κεηαιιάμεηο δηαηαξαρψλ ζηελ φιε πνξεία ηεο εμέιημεο, δ) ηεθκαξηέο βέιηηζηεο ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο, ε) ζηνηρεία αγσγήο θαξκαθεπηηθνχ ηχπνπ θαη ζ) ηδεψδεηο θαλφλεο πξνζέγγηζεο αξσγήο φια, ππφ κία νξγάλσζε, πνπ εμαξρήο ππελζπκίδεη α) ηα ζπγθερπκέλα φξηα αλάκεζα ζηελ θεξφκελε θπζηνινγηθφηεηα έλαληη κε-, β) ηα βαζηθά επηηεχγκαηα θάζε θάζεο θαηά ηελ θεξφκελε σο αλακελφκελε εμέιημε, σο άηνλνπ κάιινλ ζεκείνπ αλαθνξάο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ αλεζπρεηηθψλ εθδειψζεσλ θαη, θαηά πάληα γ) ηελ δνθεξή πηζαλόηεηα παξάβιεςεο πξνζόλησλ ηζρύνο ηνπ πξνζώπνπ θαηά ηελ ελαγώληα άγξα ζπκπησκάησλ θαη ηνλ ζπλπθαζκέλν θίλδπλν ππεξ-έκθαζεο, επηιεθηηθήο ππνηίκεζεο, ή αζύκθνξεο ζπληήξεζεο όςεώλ ηνπ ζηελ ζπρλά επεηζνδηαθή κεραληζηηθή εμάιεηςή ηνπο. Δλδεηθηηθά, ζηηο ελφηεηεο ελδηαθέξνληνο πεξηιακβάλνληαη δηαγλσζηηθέο θαη δηαρεηξηζηηθέο ζεκαηηθέο γηα ηελ ςπρνπαζνινγία εκβξχσλ, βξεθψλ, παηδηψλ, εθήβσλ, ελειίθσλ κέζνπ βίνπ, ειηθησκέλσλ, αιιά θαη ππέξγεξσλ πξνζψπσλ κε άιγε αηρκήο ζρεηηθψλ κε δηαηαξαρέο, ι.ρ., αλαπηπμηαθέο, δηάρπηεο θαη κε, θηλεηηθφηεηαο, κάζεζεο, γισζζηθέο, λνεηηθή πζηέξεζε, θάζκα απηηζκνχ, δηαηαξαρέο πξνζνρήο, ζπλεζεηψλ, ζπκπεξηθνξάο, κα

30 200 θαη πξνζσπηθφηεηαο, εξγαζηαθή εμάληιεζε-εμνπζέλσζε-εμφλησζε, κχζνπο vs.αιεζεηψλ γηα πεξηθιηκαθηεξηαθέο αλαθαηαηάμεηο, κνξθέο άλνηαο, delirium tremens, ζχλδξνκα φπσο Alzheimer s θαη Korsakov, αιιά θαη επη- θαη πεξη-ζαλάηεηεο εκπεηξίεο αλζξψπσλ ζηελ αθκή ηνπ επέθεηλα. Πξνηείλεηαη αλεπηθχιαθηα ε εκπεηξία παξαθνινχζεζεο Κιηληθήο Η&ΗΗ, θαζψο θαη Θεσξηψλ Πξνζσπηθφηεηαο γηα κία πην κεζηή ελεξγνπνίεζε εδψ, πνπ ε εθπφλεζε εξγαζηψλ, θαίηνη ζηαζεξά πξναηξεηηθή, απνθηά κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ. Δξγαζίεο: Με ελαξκνληζκφ ζηα εδψ απαξηζκνχκελα πεδία έιμεο, παξνηξχλεηαη αλάιεςε εξγαζηψλ κε θξηηήξηα θαη πξννπηηθέο πνπ απαληνχλ ηδίσο ζηελ νηθεία πεξηγξαθή ζηηο εδψ ελφηεηεο γηα ην Κιηληθή ΗΗ θαη ην Θεσξίεο Πξνζσπηθφηεηαο. Ύιε: έγθξηην εγρεηξίδην πεδίνπ θαη πξφζζεηεο πεγέο, κε άδεηα αλνηθηήο ρξήζεο ζηηο πάληνηε γξαπηέο εμεηάζεηο.

31 201 Μάζεκα: Κχθινο: Δμάκελν: Γηδάζθσλ/νπζα: ηαηηζηηθή Η Β - Τπνρξεσηηθφ, 3 δ.κ./5 ECTS Ε Μέινο ΓΔΠ άιινπ Σκήκαηνο ηνπ Παλ/κίνπ Ησαλλίλσλ Γ η ά γ ξ α κ κ α Ζ γλψζε ηεο ζηαηηζηηθήο είλαη απαξαίηεηε γηα θάζε θνηλσληθφ επηζηήκνλα αθνχ ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε απνηειεί αλαπφζπαζην ζηνηρείν θάζε έξεπλαο ησλ αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ. ηόρνο ηνπ καζήκαηνο: Ζ εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε βαζηθέο έλλνηεο ηεο ζηαηηζηηθήο. Δηζαγσγή ζηε πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή, θιίκαθεο κέηξεζεο, είδε κεηαβιεηψλ. Βαζηθέο αξρέο δεηγκαηνιεςίαο. Οξγάλσζε θαη παξνπζίαζε εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ: πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα πνζνηηθψλ θαη θαηεγνξηθψλ δεδνκέλσλ. Γείθηεο θεληξηθήο ηάζεο. Γείθηεο δηαζπνξάο. Μεηαζρεκαηηζκνί κεηαβιεηψλ, ηππηθέο ηηκέο. Ζ θαλνληθή θαηαλνκή.

32 202 Μάζεκα: Κχθινο: Δμάκελν: Γηδάζθνπζα: Μεζνδνινγηθέο Πξνζεγγίζεηο ζηελ Φπρνινγηθή Έξεπλα B - Τπνρξεσηηθφ, 3 δ.κ./5 ECTS Σ Εηώξε Έιελα Γ η ά γ ξ α κ κ α ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο «Μεζνδνινγηθέο Πξνζεγγίζεηο ζηελ Φπρνινγηθή Έξεπλα» αλαπηχζζνληαη νη βαζηθνί ηξφπνη κειέηεο ηεο αλζξψπηλεο αλάπηπμεο θαη ζπκπεξηθνξάο. Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ θαιχπηνληαη είλαη: - ρέδηα έξεπλαο ζηελ Φπρνινγία. - Εεηήκαηα δενληνινγίαο ζηελ έξεπλα. - Σξφπνη επηινγήο ηνπ δείγκαηνο. - Δγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία. - Δξσηεκαηνιφγηα θαη ζπλεληεχμεηο. Δγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ζπλεληεχμεσλ. - Πείξακα: Δίδε πεηξακαηηθψλ ζρεδίσλ, είδε κεηαβιεηψλ, πεηξακαηηθφο ζρεδηαζκφο θαη δηεμαγσγή πεηξακάησλ. - Πξνζεγγίζεηο αλάιπζεο θαη δηαρείξηζεο εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ. - Σξφπνη ζπγγξαθήο κηαο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο. ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ: ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη θάζε εβδνκάδα 2σξν θξνληηζηήξην, φπνπ γίλεηαη δηδαζθαιία αλαδήηεζεο ζε βάζεηο δεδνκέλσλ, ζπγγξαθήο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, παξνπζίαζεο εξγαζηψλ ζε PowerPoint θαη θξηηηθήο ηεο κεζνδνινγίαο ςπρνινγηθψλ εξεπλψλ.

33 203 Μάζεκα: Κχθινο: Δμάκελν: Γηδάζθνπζα: Γλσζηηθή Φπρνινγία ΗΗ Β - Τπνρξεσηηθφ, 3 δ.κ./5 ECTS Σ Εηώξε Έιελα Γ η ά γ ξ α κ κ α Σν κάζεκα «Γλσζηηθή Φπρνινγία ΗΗ» θαιχπηεη ηηο αθφινπζεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο: Άδειε κάζεζε αζπλείδεηε κάζεζε - Δλλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο - Μέηξεζε άδειεο κάζεζεο - Πεηξακαηηθά έξγα άδειεο κάζεζεο - Αλαπαξάζηαζε άδειεο γλψζεο - Ηδηφηεηεο άδειεο κάζεζεο - Γηάθξηζε άδειεο κάζεζεο απφ ηελ έθδειε Απφθηεζε ελλνηψλ - θαηεγνξηνπνίεζε - Θεσξίεο απφθηεζεο ελλνηψλ - Αμηνιφγεζε Θεσξηψλ Γιψζζα - Γισζζηθή αλάπηπμε Θεσξίεο Γισζζηθήο Αλάπηπμεο - ρέζε θέςεο θαη Γιψζζαο

34 204 Μάζεκα: Κχθινο: Δμάκελν: Γηδάζθσλ: Κνηλσληθή Φπρνινγία ησλ Γηνκαδηθώλ ρέζεσλ: Πξνθαηάιεςε, ξαηζηζκόο, εζληθηζκόο Β - Τπνρξεσηηθφ, 3 δ.κ./5 ECTS Σ Μπνδαηδήο Νίθνο Γ η ά γ ξ α κ κ α Ζ εξεπλεηηθή επηθέληξσζε ηεο επηζηήκεο ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο ζε δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ νκάδσλ εθθηλεί ήδε απφ ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20 νπ αηψλα θαη γηα ιφγνπο απηνλφεηνπο απνγεηψλεηαη κεηά ηνλ 2 ν παγθφζκην πφιεκν. ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο απηνχ ζα γίλεη κηα επηζθφπεζε ηνπ θνηλσληθνςπρνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηηο δηνκαδηθέο ζρέζεηο θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ πξνθαηάιεςε, ην ξαηζηζκφ θαη ηνλ εζληθηζκφ. Σα ζεκαηηθά απηά αληηθείκελα έξεπλαο θαη ζεσξεηηθήο θνηλσληνςπρνινγηθήο παξαγσγήο ζα εμεηαζηνχλ απφ ηε ζθνπηά ηεο θνηλσληθήο λφεζεο, ησλ πξνζεγγίζεσλ πνπ εζηηάδνπλ ζηηο νκάδεο (Θεσξία Ρεαιηζηηθήο χγθξνπζεο, Θεσξία Κνηλσληθήο Σαπηφηεηαο, Θεσξία Απην- Καηεγνξηνπνίεζεο), ςπρνδπλακηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη αιιά θαη πην πξφζθαησλ ινγναλαιπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ: ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο Κνηλσληθή Φπρνινγία Γηνκαδηθψλ ρέζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη 2σξν θξνληηζηήξην θάζε βδνκάδα κε ζέκα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ θπιψλ θαη ησλ θπιεηηθψλ ζρέζεσλ ζηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη ηε ινγνηερλία.

35 205 Μάζεκα: Κχθινο: Δμάκελν: Γηδάζθνπζα: Κιηληθή Φπρνινγία II: ηνηρεία Γηαγλσζηηθήο Β - Τπνρξεσηηθφ, 3 δ.κ./5 ECTS Σ Παιαηνιόγνπ Άληδπ Γ η ά γ ξ α κ κ α Αλεμαξηεηνπνηείηαη εδψ ε δηάγλσζε απφ ζεσξεηηθέο απνδφζεηο θη εξκελεπηηθέο επελδχζεηο θαη ηείλεη λα πξνθχςεη απφ ηελ αθξηβέζηεξε δπλαηή πεξηγξαθηθή παξαηήξεζε, θαηαγξαθή θαη εθηίκεζε ησλ εκθαλψλ ζπκπησκάησλ θάζε (ήδε εθδεισκέλεο) ςπρνζσκαηηθήο δηαηαξαρήο. Βέβαηα, έηζη κέλνπλ αζέαηεο πιείζηεο: ιαλζάλνπζεο, ππνβφζθνπζεο, κεηαιιαζζφκελεο, άηππεο, θαη ήπηεο αλαζηαηψζεηο, κε ξίζθν ε δηάγλσζε λα κνηάζεη ελίνηε ζην λνκηθφ θαζεζηψο (σο νθείιεη λα αλακείλεη δηάπξαμε εγθιήκαηνο πξηλ νηαδήπνηε άζθεζε δίσμεο θαηά ηπρφλ ππεπζχλσλ). Δλψ ζηελ αλαινγία απηή επζηαζεί εθαηέξσζελ έλαο βαζκφο νξζήο αλακνλήο πξηλ ηελ άθημε ζε βεβηαζκέλεο βεβαηφηεηεο πεξί εχινγνπ θηλδχλνπ (είηε παξαβαηηθφηεηαο, είηε παζνινγίαο), σζηφζν, ηαπηφρξνλα αλαξίζκεηνη γνλείο, θεδεκφλεο, εθπαηδεπηηθνί, θίινη, ζχληξνθνη, ζπλεξγάηεο, θνηλφηεηεο, θξάηε, έζλε θαη, πάλσ απ φια, α-ζζελείο ζα έδηλαλ πνιιά γηα επηηπρέζηεξεο θαη πην έγθαηξεο δηαγλψζεηο απ φ,ηη κε, ή πνιχ κεηά, ηελ έθιπζε δπζιεηηνπξγίαο ηδίσο αλαινγηδφκελνη φηη ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνλφηεηα ηα ςπρνζσκαηηθά άιγε παξακέλνπλ α) παζηθαλψο ακεηάβιεηα απφ θηίζεσο θφζκνπ β) πξνθαλψο αδηάγλσζηα έλεθα αλεπαξθνχο πιήζνπο ή/θαη έληαζεο ζπκπησκάησλ, λα πθέξπνπλ ηαιαηπσξψληαο δηελεθψο ηνπο θνξείο ηνπο ή/θαη ηνλ άκεζν πεξίγπξν, κα θαη γ) αλεζπρεηηθψο επίκνλα, αθνχ, δηα ηεο δηάγλσζεο, ε ζπιιήβδελ απνζεξαπεία θπκαίλεηαη ζην ήκηζπ ησλ παληφο είδνπο αηηηάζεσλ παγθνζκίσο. Μήπσο, ινηπφλ, είλαη αιαδνλεία ε επίθιεζε δηεηζδπηηθήο γλώζεο (δηα+γλψζε), φηαλ πξφθεηηαη ηειηθά κφλνλ γηα πεξηγξαθή ελφο άιγνπο κε ακθίβνιε έθβαζε; Μία ζσηήξηα απφθξηζε δχλαηαη λα είλαη φηη ε αξρή, σο ήκηζπ παληφο, έρεη πξάγκαηη αθεηεξία θπξηνιεθηηθά ηελ δηά-γλσζε κίαο πξνβιεκαηηθήο, κε ζηφρν αθξηβψο ηελ επαγή ηεο δηαρείξηζε επί ηα βειηίσ. πκπιεξψλεηαη φκσο δπλακηθά απφ ηελ ελλνηαθή δηαθνξνπνίεζε πνπ δηέπεη ην πλεχκα ησλ εδψ παξαδφζεσλ, φπσο ζεκαηνδνηείηαη ζηνλ αθφινπζν πξφηππν νξηζκφ, πνπ κε παηγληψδε παξήρεζε ηνπ ζίγκα νξηνζεηεί θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο: Γηάγλσζε = πλεηή (ζπγθξαηεκέλεο ζηγνπξηάο & ζησηθή) πλαγσγή πκπεξάζκαηνο, ηεξηγκέλνπ ζε πζηεκαηηθό πγθεληξσηηθό πλππνινγηζκό πζρεηίζηκσλ ηνηρείσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ζηαηηζηηθήο ζπνπδήο ζρεηηθώλ ζπλαθεηώλ), πγθεθξηκέλεο πκπησκαηνινγίαο, πληεηαγκέλεο ζε πγθερπκέλεο ηαζεξνπνίεζεο εκείν ζην πλερέο: εκαζηαθά πληαξαθηηθή ύγρπζε εκαληηθά νβαξό ύλδξνκν (ζπγθαηαιεγνκέλεο ζπλλνζεξόηεηαο), εζεκαζκέλεο ζηελ πλνιηθή πκπεξηθνξά (ζπιινγηζηηθή, ζσκαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, ζρεζηνδπλακηθή) πκβνπιεπνκέλσλ ζε πλζήθεο α-σζέλεηαο.

36 206 Κχξην κέιεκα εδψ γηα ην αθξναηήξην λα α) θαηαλνήζεη φξνπο θαη δηαγλσζηηθέο νληφηεηεο, β) εμνηθεησζεί κε ηαθηηθέο δηαθνξνδηάγλσζεο, δειαδή, δπλάκεη ελαιιαθηηθψλ, πνξηζκάησλ, γ) αληηιεθζεί έλλνηεο ζνβαξφηεηαο θαη βαξχηεηαο επηπηψζεσλ ζηελ Τγεία, δ) ππνςηαζηεί παξαπιαλεηηθέο επηξξνέο stress θαη άγρνπο ζηελ γέλεζε ή/θαη επηδείλσζε παζνινγηθψλ εθδειψζεσλ, ε) ζπιιάβεη ην εχξνο ηεο ζπλεπηδξψζαο ζρεζηνδπλακηθήο, ζη) πξνζεγγίζεη ελδεηθηηθέο ζεξαπεπηηθέο απνθάζεηο κε θαηάιιειεο πξνηεξαηφηεηεο, δ) δηαθξίλεη δφθηκεο έλαληη επηζθαιψλ παξεκβάζεηο θαη αξκφδηεο ηεξαξρήζεηο, ε) δηεπθνιχλεη πξαθηηθέο πξφιεςεο, ζ) ελεξγνπνηεζεί πξνο ζπλέρηζε θη ελίζρπζε ζπλαθνχο εξεπλεηηθνχ έξγνπ θαη, πιένλ φισλ, η) αθππληζηεί ζηελ απηνπαξαθνινχζεζε, ζπζρεηίδνληαο ηα νθέιε ελ εαπηψ. Σν πεξηερφκελν, πνπ δίλεηαη θαη απεηθνληζηηθά πξνο εχιεπηε εκπέδσζε, ειέγρεηαη γηα πιενλεθηήκαηα vs.αδπλακηψλ ζε ζεσξεηηθφ, κεζνδνινγηθφ θαη εκπεηξηθφ επίπεδν πξνο εθπιήξσζε ζχλεζεο πεξί ηελ δηαγλσζηηθή δηαδηθαζία. Όρη απζαίξεηα, παξαθνινπζεί θαη εμνρήλ ηελ θαηάηαμε ησλ δηαηαξαρψλ ζχκθσλα κε ηελ επηθξαηέζηεξε, ακεξηθαληθή άπνςε, αθνχ απνηειεί ην δεκνθηιέζηεξν πεδίν δηαγλσζηηθήο αλαθνξάο, παξαπνκπψλ θαη δηαρείξηζεο ηεο δηαγλψζηκεο δπζιεηηνπξγίαο ζηα πεξηζζφηεξα δπηηθά πεξηβάιινληα. Δλψ ην πιηθφ πνπ ηελ ζπλνςίδεη (DSM) αληηπαξαβάιιεηαη θξηηηθά πξνο ην επξσπατθήο λννηξνπίαο νκφινγφ ηνπ (ICD), σζηφζν, ε ξεαιηζηηθή, πξαθηηθή αμία ρξήζεο κίαο θνηλήο, γεληθεπκέλα θαηαλνεηήο, ζπκπεθσλεκέλεο νξνινγίαο θαη πεξηγξαθήο θξίλεηαη λα πξνέρεη. Άιισζηε, ηελ εδψ άζθεζε δηέπεη ζηαζεξά ην θξηηήξην πνπ ηζρχεη θαη ζην Κιηληθή Φπρνινγία Η: Αληί νη δηαγλσζηηθέο νληφηεηεο λα εθιακβάλνληαη σο απέιπηδεο, βηνπξνζδηνξηζκέλεο, ακηγνχο ηαηξνθεληξηθήο (ηειηθά ππξνζβεζηηθήο ) κέξηκλαο, ή/θαη σο αδηέμνδεο παξεθθιίζεηο, πιένλ λα γίλνπλ αληηιεπηέο σο πξνο νπζησδέζηεξεο εκβαζχλζεηο, ήδε απφ πξψηκεο, άδειεο εθθφιαςήο ηνπο (πξβιε: πξφιεςε), κα θαη θαηά ηελ έθιπζε, φρη κέζα απφ δνηέο εξκελείεο, κα απφ ίδηεο ζεκαζίεο, ψζηε ε ζχγρξνλε δηαγλσζηηθή λα βαδίζεη θφληξα ζε παξσρεκέλεο αληηιήςεηο πεξί δήζελ αλέιεγθηνπ εηεξνθαζνξηζκνχ ηεο ςπρνζσκαηηθήο αλαζηάησζεο. Ζ δηάγλσζε ζπληζηά αθεηεξία ηζρχνο, φπσο ε γλψζε αθεηεξία ζάξξνπο. Αθνχ νη απφθνηηνί καο ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζχληνκα σο επαγγεικαηίεο ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα, ςπρνινγηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ, θξίλεηαη θξίζηκν ην λα είλαη 1. ζε ζέζε λα δηαθξίλνπλ ηδίσο ζε πξφζσπα παξαγσγηθψλ ειηθηψλ κείδνλα ζπκπηψκαηα θαη ζχλδξνκα δπλάκεη αλαγλσξίζηκα ζην α-ζπλερέο λεχξσζεο-ςχρσζεο, ψζηε λα δχλαληαη λα ηα ζπλδξάκνπλ απφ παξαπνκπήο έσο αγσγήο θαη 2. ελήκεξνη γηα πνηνηηθνχο θαη πνζνηηθνχο δείθηεο πνπ ζεκαηνδνηνχλ ηπρφλ επηθηλδπλφηεηα, άξα 3. ζε επειημία λα αζθήζνπλ θάζε ιεηηνχξγεκα ζηελ ππεξεζία ηνπ Αλζξψπνπ κε λεθαιηφηεηα, εζσηεξηθή ζπγθξφηεζε, απνδνηηθφηεηα θαη ππεχζπλν επαγγεικαηηζκφ. πληζηάηαη ε παξαθνινχζεζε λα έπεηαη ηεο ζπκκεηνρήο ζην Κιηληθή Φπρνινγία Η θαη, εη δπλαηφλ, δηακφξθσζεο επξχηεξσλ ζηνραζκψλ απφ ην Θεσξίεο Πξνζσπηθφηεηαο.

37 207 Ύιε: Γηαγλσζηηθφ ηαηηζηηθφ Δγρεηξίδην (DSM) Φπρηθψλ Γηαηαξαρψλ, έλαληη πιηθνχ απφ ηνπ Δγρεηξηδίνπ Γηεζλνχο Σαμηλνκίαο Γηαηαξαρψλ (ICD), αιιά θαη πξφζζεηεο ππάξρνπζεο έληππεο ή/θαη ειεθηξνληθέο πεγέο, κε δπλάκεη πξνζβαζηκφηεηα θαηά ηηο εμεηάζεηο. Δξγαζίεο: Οη θνηηήηξηεο θαη νη θνηηεηέο παξνηξχλνληαη έληνλα λα εθπνλήζνπλ εξγαζίεο πεδίνπ κε πξναηξεηηθφ ραξαθηήξα αιιά θαη κε επηθέληξσζε ζε ζεκαηηθέο αηρκήο σο πξνο ηελ ηδηαίηεξε εηδηθφηεηα ή/θαη ψξηκα ελδηαθέξνληά ηνπο. Γηαγλσζηηθέο ηαθηηθέο ππφ ζπγθξηηηθή απνηίκεζε, παξνπζίαζε πεξηζηαηηθψλ απφ ηνλ δηεζλή ζηίβν, ζπζηάζεηο ζεξαπεπηηθνχ βειελεθνχο θαη αθφκε θαη κειέηεο εηπκνινγίαο επί ηεο νξνινγίαο ζε ζπλάξηεζε κε ηηο πηζαλέο δηαρξνληθέο επηξξνέο ηνπο βξίζθνληαη εληφο ηνπ ρψξνπ ελδηαθεξφλησλ πξνο εθπφλεζε. Γεδνκέλεο ηεο πνηφηεηαο (θαη πιεξφηεηάο ηεο), κία εξγαζία κπνξεί λα πξνζζέζεη έσο θαη ηξεηο βαζκνχο ζηηο επηδφζεηο επί ησλ πάληα γξαπηψλ εμεηάζεσλ. Δπηπιένλ, ηεξνπκέλεο ηεο εγγχηεηαο πξνο ηδίσο αθαλζψδεηο ή θαη ακθίξξνπεο ζεκαηηθέο, κία εξγαζία είλαη δπλαηφλ λα πξνζθιεζεί γηα παξνπζίαζε ππφ επνπηεία.

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΦΥ 00

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΦΥ 00 Γιδάζκονηερ: Γιδάζκονηερ: ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΦΥ 00 3 Ομάδαπεωηι- Τποσ- Δξάμηνο: Υειμεπινό κό EΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ Λέθηνξαο Αζεκίλα Ράιιε (ηα άλλα Σμήμαηα διδάζκεηαι από ηον Λέκηορα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Γεληθέο δηαηάμεηο Σν Σκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005 Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ παξφληνο νδεγνχ, γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2007 2008, ππνζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012

Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012 Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Α. Ζ Κνηλσληθή

Διαβάστε περισσότερα

2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr

2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr Ο Γ Ζ Γ Ο Π Ο Τ Γ Ω Ν 2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ http://www.del.auth.gr Πεξηερφκελα - Inhaltsverzeichnis ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Ηζηνξηθφ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΙΟΤΛΙΟ 2008 Πίνακαρ πεπιεσομένυν Ππόλογορ... 3 Πεξίιεςε 1. Πξφγξακκα πνπδψλ 8 2. Γιδακηικό έπγο..14 3. Δπεςνηηικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηζθέςεηο καζεηώλ ζε ρώξνπο πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο: αμηνιόγεζε πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο

Δπηζθέςεηο καζεηώλ ζε ρώξνπο πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο: αμηνιόγεζε πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΦΤΥΟΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΣΖ ΔΝΣΑΞΖ: ΔΝΑ ΥΟΛΔΗΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ :

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΣΧΝ ΠΟΗΟΣΗΚΧΝ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΧΝ ΣΖΝ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ: ΓΗΔΤΡΤΝΟΝΣΑ ΣΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΣΧΝ ΠΟΗΟΣΗΚΧΝ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΧΝ ΣΖΝ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ: ΓΗΔΤΡΤΝΟΝΣΑ ΣΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΒΗΧΜΑΣΗΚΖ, ΔΤΡΔΣΗΚΖ ΚΑΗ ΓΗΑΛΟΓΗΚΖ-ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΦΤΥΟΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΓΗΖΜΔΡΟ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2009 Πεξηερόκελα Πξόινγνο... ζει. 3 1. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία Δζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΠ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΣΔΝΣΟΜΑ ΔΛΔΝΖ ΜΟΔ/0731 ΔΠΗΒΙΔΠΟΤΑ ΘΑΘΖΓΖΣΡΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπιδράζεις-Μεηαζτημαηιζμοί, Σσλλογική Τασηόηηηα, Μάθηζη.»

Αλληλεπιδράζεις-Μεηαζτημαηιζμοί, Σσλλογική Τασηόηηηα, Μάθηζη.» i ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΔΠΙΣΤΗΜΔΣ ΤΗΣ ΑΓΨΓΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Σ.Δ.Ι. ΗΠΔΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Καξαληνχια Μαξία Καξπαζίνπ Δηξήλε - Αιεμάλδξα ΔΠΟΠΣΡΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Ηγλαηίνπ Μαξία Ιωάννινα Μάρτιοσ 2013 Δθπνλεζείζα πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΗΜΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΔΙ ΑΘΗΝΑ DEPARTMENT OF AESTHETICS AND COSMETOLOGY FACULTY OF HEALTH AND CARING PROFESSIONS

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΤ Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο ΡΑΛΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΦIΛOΣOΦIAΣ, ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ ΚΑΙ ΨYXOΛOΓIAΣ

TMHMA ΦIΛOΣOΦIAΣ, ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ ΚΑΙ ΨYXOΛOΓIAΣ ΠANEΠIΣTHMIO IΩANNINΩN ΦIΛOΣOΦIKH ΣXOΛH TMHMA ΦIΛOΣOΦIAΣ, ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ ΚΑΙ ΨYXOΛOΓIAΣ OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN IΩANNINA 2013 2014 i Π E P I E X O M E N A Σελ. Σςνηομογπαθίερ... iv Καλωζόπιζμα... vii M E P O A' ΓENIKE

Διαβάστε περισσότερα

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39 1 Ηιεθηξνληθή κάζεζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. πγθξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δζζνλίαο Πεξίιεςε Δπξεηήξην Δηζαγσγή..

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 2003-2010

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 2003-2010 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΘΔΑΣΡΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS SCHOOL OF PHILOSOPHY FACULTY OF THEATRE

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΗΜΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΔΙ ΑΘΗΝΑ DEPARTMENT OF AESTHETICS AND COSMETOLOGY FACULTY OF HEALTH AND CARING PROFESSIONS

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΜ: ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞH ΘΔΜΑ: ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ Φνηηήηξηα: εθάθε Μαξία Μάζεκα: Γηδαζθαιία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1 Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα