Κατεύθυνση: Χυχολογία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατεύθυνση: Χυχολογία"

Transcript

1 171 ΠPOΓPAMMA ΠOYΔΨN Ακαδ. έτος Κατεύθυνση: Χυχολογία

2 172

3 173 Κατεύθυνση: Χυχολογία 1. ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ KATANOMH ECTS ΚΑΙ ΔIΔAKTIKΨN MONAΔΨN A' KYKΛO (1ν σο 4ν εμάκελν) 120 ECTS 72 δ.κ. (24 καζήκαηα) I. Yπνρξεσηηθά καζήκαηα ηνπ Tκήκαηνο Φ.Π.Φ. 75 ECTS 45 δ.κ. (15 καζήκαηα) α. Aπφ ηνλ Tνκέα Φπρνινγίαο (5 ) β. Aπφ ηνλ Tνκέα Φηινζνθίαο (5 ) γ. Aπφ ηνλ Tνκέα Παηδαγσγηθήο (5 ) II. Kαη επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα ησλ άιισλ Tκεκάησλ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο 45 ECTS 27 δ.κ. (9 καζήκαηα) α. Aπφ ην Tκήκα Φηινινγίαο (6 ) β. Aπφ ην Tκήκα Iζηνξίαο Aξραηνινγίαο 15 9 (3 ) B' KYKΛO (5ν σο 8ν εμάκελν) 120 ECTS 72 δ.κ. (24 καζήκαηα) I. Mαζήκαηα ηνπ Tκήκαηνο Φ.Π.Φ. I.1. Yπνρξεσηηθά 85 ECTS 51 δ.κ. (17. καζήκαηα) α. Aπφ ηνλ Tνκέα Φπρνινγίαο (13 ) β. Aπφ ηνλ Tνκέα Φηινζνθίαο 10 6 (2 ) γ. Aπφ ηνλ Tνκέα Παηδαγσγηθήο 10 6 (2 ) I.2. Kαη επηινγήλ ππνρξεσηηθά 20 ECTS 12 δ.κ. (4 καζήκαηα) α. Απφ ηνλ Σνκέα Φπρνινγίαο 15 9 (3 ) β. Απφ ηνλ Σνκέα Φηινζνθίαο ή Παηδαγσγηθήο 5 3 (1) II. Kαη επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα άιισλ Σκεκάησλ ηεο Φηινζνθηθήο ή άιισλ 15 ECTS 9 δ.κ. (3 καζήκαηα) ρνιώλ ηνπ Παλ/κίνπ ΞENH ΓΛΧA 12 δ.κ. (4 καζήκαηα) ΓENIKO YNOΛO 240 ECTS 156 δ.κ. (52 καζήκαηα) ΖΜΔΗΧΖ: Ο παξψλ Οδεγφο πνπδψλ ηζρχεη κφλν γηα ηνπο/ηηο θνηηεηέο/ηξηεο πνπ εηζήρζεζαλ ζην Σκήκα Φ.Π.Φ. ην , θαζψο επίζεο θαη γηα ηνπο/ηηο θνηηεηέο/ηξηεο πνπ εηζήρζεζαλ ην φζνλ αθνξά ζηα καζήκαηα ηνπ Σνκέα Φπρνινγίαο. 1 Οη θνηηεηέο/ηξηεο πνπ εηζήρζεζαλ πξηλ ην 2014 πξέπεη λα ζπκβνπιεχνληαη κφλν ηνλ Οδεγφ πνπδψλ ηνπ έηνπο εηζαγσγήο ηνπο ζην Σκήκα. Νεψηεξνη Οδεγνί πνπδψλ ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλνπλ αιιαγέο καζεκάησλ πνπ δελ ηζρχνπλ γηα ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο πνπ εηζήρζεζαλ πξηλ ην 2014.

4 ΔΟΜΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΔΨΝ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ Πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε θαηαλφεζε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ απφ ηνπο θνηηεηέο, ν Σνκέαο Φπρνινγίαο δηακφξθσζε ην παξφλ Πξφγξακκα πνπδψλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα αλά εμάκελν. Ζ παξνχζα θαηαλνκή καζεκάησλ αλά εμάκελν είλαη ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο. Κάζε θνηηεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη θαηεχζπλζε ζπνπδψλ, θαηά ηελ έλαξμε ηνπ Β Κχθινπ, δειαδή απφ ην ηξίην έηνο (Δ εμάκελν) ζπνπδψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Α Κχθινπ ζπνπδψλ (δειαδή ηα πξψηα δχν έηε), νη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Φ.Π.Φ. δηδάζθνληαη κφλν ππνρξεσηηθά καζήκαηα απφ ηνλ Σνκέα Φπρνινγίαο, θαζψο θαη απφ ηνπο άιινπο δχν Σνκείο ηνπ Σκήκαηνο. Σα ππνρξεσηηθά καζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηνλ Σνκέα Φπρνινγίαο ηα δχν πξψηα έηε θαιχπηνπλ βαζηθνχο θιάδνπο ηεο Φπρνινγίαο, γεγνλφο πνπ ζεσξείηαη απαξαίηεην γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο Φ.Π.Φ., αλεμαξηήησο ηεο θαηεχζπλζεο πνπ ζα επηιέμνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο. ηελ πιεηνςεθία ηνπο, ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηνλ Σνκέα Φπρνινγίαο ζηνλ Β Κχθιν ζπνπδψλ εκβαζχλνπλ ζε πην εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ ηεο Φπρνινγίαο. Σα θαη επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηνπ Σκήκαηνο Φ.Π.Φ. πξνζθέξνληαη κφλν ζηα δχν ηειεπηαία έηε ζπνπδψλ. Σα θαη επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα απφ ηνπο άιινπο Σνκείο ηνπ Σκήκαηνο ή απφ ηα άιια Σκήκαηα ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο κπνξνχλ λα αλήθνπλ ζηα ππνρξεσηηθά ή ζηα θαη επηινγήλ ππνρξεσηηθά ηνπ Β θχθινπ ησλ αληίζηνηρσλ Σνκέσλ ή Σκεκάησλ. Σα κφλα θαη επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα πνπ παξαθνινπζνχλ νη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Φ.Π.Φ. ζηνλ Α Κχθιν ζπνπδψλ είλαη νξηζκέλα καζήκαηα απφ ηα Σκήκαηα Φηινινγίαο θαη Ηζηνξίαο- Αξραηνινγίαο (βι. Δλφηεηα Η κε ηα Μαζήκαηα Α Κχθινπ πην θάησ). Όζνλ αθνξά ζηα ππνρξεσηηθά θαη ηα θαη επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα ησλ άιισλ δχν Σνκέσλ θαη ησλ άιισλ Σκεκάησλ, νη θνηηεηέο παξαθαινχληαη λα αλαηξέρνπλ ζηηο αληίζηνηρεο ελφηεηεο ηνπ Οδεγνχ πνπδψλ. ΖΜΔΗΧΖ: Χο ππνρξεσηηθά ραξαθηεξίδνληαη ηα καζήκαηα, γηα ηα νπνία ε δήισζε, ε παξαθνινχζεζε θαη ε επηηπρήο εμέηαζε είλαη ππνρξεσηηθέο γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο. Καη επηινγήλ ππνρξεσηηθά ζεσξνχληαη ηα καζήκαηα, απφ ηα νπνία ν/ε θνηηεηήο/ηξηα κπνξεί λα επηιέμεη απηά πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ απαξαίηεηνπ αξηζκνχ καζεκάησλ ηεο θαηεχζπλζήο ηνπ/ηεο. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ζε έλα απφ απηά ηα καζήκαηα, ν/ε θνηηεηήο/ηξηα κπνξεί, αλ ην επηζπκεί, λα αληηθαηαζηήζεη ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα κε θάπνην άιιν απφ ηα πξνζθεξφκελα θαη επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηεο θαηεχζπλζήο ηνπ/ηεο.

5 KΑΣΑΝΟΜΗ ECTS ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΨΝ ΜΟΝΑΔΨΝ ΚΑΣΑ KΤΚΛΟ ΚΑΙ TΟΜΕΙ A' Κύκλος: 1 ο - 4 ο Εξάμηνο (72 δ.μ.) (Κνηλόο γηα όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο ηνπ Σκήκαηνο Φ.Π.Φ.) 2 Πίλαθαο 1. Α Κύθινο καζεκάησλ I. Τπνρξεσηηθά καζήκαηα ηνπ Σνκέα Φπρνινγίαο Από ηνλ Σνκέα Φπρνινγίαο: 25 ECTS 15 δ.κ. (5 καζήκαηα) 1. Δηζαγσγή ζηελ Φπρνινγία 5 3 (1 ) 2. Κνηλσληθή Φπρνινγία I 5 3 (1 ) 3. Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία Ι: Βξεθηθή θαη Πξνζρνιηθή Ηιηθία 5 3 (1 ) 4. Κιηληθή Φπρνινγία Ι: Πξνζαλαηνιηζκνί 5 3 (1 ) 5. Δθπαηδεπηηθή Φπρνινγία Ι 5 3 (1 ) II. Kαη επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα ησλ άιισλ Σκεκάησλ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο 45 ECTS 27 δ.κ (9 καζήκαηα) α. Από ην Σκήκα Φηινινγίαο: 30 ECTS 18 δ.κ (6 καζήκαηα) 1. Γχν καζήκαηα απφ ηελ ελφηεηα Αξραία Διιεληθή Φηινινγία 10 6 (2) 2. Σξία καζήκαηα απφ ηελ ελφηεηα Νέα Διιεληθή Φηινινγία 15 9 (3) 3. Έλα απφ ηνλ Σνκέα Γισζζνινγίαο 5 3 (1) β. Από ην Σκήκα Ηζηνξίαο Αξραηνινγίαο 15 ECTS 9 δ.κ (3 καζήκαηα) 2 Γηα ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα Α θχθινπ ησλ άιισλ δχν ηνκέσλ ηνπ Σκήκαηνο, παξαθαινχκε λα αλαηξέρεηε ζηηο αληίζηνηρεο ζειίδεο ηνπ παξφληνο Οδεγνχ πνπδψλ.

6 176 Β Κύκλος: 5 ο -8 ο εξάμηνο (72 δ.μ.) Κατεύθυνση: Χυχολογία Πίλαθαο 2. Β Κύθινο καζεκάησλ Η. Τπνρξεσηηθά καζήκαηα από ηνλ Σνκέα Φπρνινγίαο 65 ECTS 39 δ.κ (13 καζήκαηα) 1. Γλσζηηθή Φπρνινγία Ι 5 3 (1 ) 2. Μεζνδνινγηθέο Πξνζεγγίζεηο ζηελ Φπρνινγηθή Έξεπλα 5 3 (1 ) 3. Γλσζηηθή Φπρνινγία ΙΙ 5 3 (1 ) 4. Θέκαηα Δθπαηδεπηηθήο Φπρνινγίαο 5 3 (1 ) 5. Φπρνδπλακηθή Οπηηθή γηα ηε Γηδαζθαιία θαη ηε Μάζεζε 5 3 (1 ) 6. Κνηλσληθή Φπρνινγία ΙΙ 5 3 (1 ) 7. Κνηλσληθή Φπρνινγία ησλ Γηνκαδηθώλ ρέζεσλ: 5 3 (1 ) Πξνθαηάιεςε, Ραηζηζκόο, Δζληθηζκόο 8. Θεσξίεο Πξνζσπηθόηεηαο 5 3 (1 ) 9. Κιηληθή Φπρνινγία ΙΙ: ηνηρεία Γηαγλσζηηθήο 5 3 (1 ) 10. Δμειηθηηθή Φπρνπαζνινγία Ι 5 3 (1 ) 11. Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία ΙΙ: Παηδηθή θαη Δθεβηθή Ηιηθία 5 3 (1 ) 12. ηαηηζηηθή Ι 5 3 (1 ) 13. ηαηηζηηθή ΙΙ 5 3 (1 ) II. Τπνρξεσηηθά καζήκαηα από ηνλ Σνκέα Φηινζνθίαο 10 ECTS 6 δ.κ (2 καζήκαηα) α. Νεόηεξε θαη ύγρξνλε Φηινζνθία 5 3 (1) β. Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Φηινζνθία 5 3 (1) III. Τπνρξεσηηθά καζήκαηα ηνπ Σνκέα Παηδαγσγηθήο 10 ECTS 6 δ.κ (2 καζήκαηα) α. πγθξηηηθή Παηδαγσγηθή 5 3 (1) β. Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή ΙΙ 5 3 (1) ΗV. Καη επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα 20 ECTS 12 δ.κ (4 καζήκαηα) α. Απφ ηνλ Σνκέα Φπρνινγίαο (βι. Πίλαθεο 3 & 4) 15 9 (3) β. Απφ ηνλ Σνκέα Φηινζνθίαο ή Παηδαγσγηθήο 5 3 (1) V. Kαη επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα από αιιά 15 ECTS Σκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 9 δ.κ (3 καζήκαηα) Γεληθό ζύλνιν ηνπ Β' Κύθινπ: 120 ECTS 72 δ.κ (24 καζήκαηα) Ξέλε Γιώζζα 12 δ.κ (4 καζήκαηα) YNOΛO δ.κ. γηα ηελ απόθηεζε πηπρίνπ 240 ECTS 156 δ.κ 156 (52 καζήκαηα) A' Κχθινο (24) B' Κχθινο (24) Ξέλε Γιψζζα (4)

7 177 Π P O Υ E P O M E N A M A Θ H M A T A του Σομέα Χυχολογίας κατά το

8 178 Κσδηθνί 4. ΠPOΥEPOMENA MAΘHMATA TOY TOMEA ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ Φειμερινό Εξάμηνο Πίλαθαο 3. Μαζήκαηα ρεηκεξηλνύ εμακήλνπ Μ α ζ ή κ α η α Α Κ ύ θ ι ν π (Τπνρξεσηηθά) Δμάκελν Φ1E Δηζαγσγή ζηελ Φπρνινγία Α Εηψξε Δ. Φ11Δ Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία Η: Βξεθηθή θαη Πξνζρνιηθή Ζιηθία Γ η δ ά ζ θ ν λ η ε ο / Γ η δ ά ζ θ ν π ζ ε ο Α Παπαζηαζφπνπινο. Φ4Δ Κιηληθή Φπρνινγία Η: Πξνζαλαηνιηζκνί Γ Παιαηνιφγνπ Α. Κσδηθνί Μ α ζ ή κ α η α Β Κ ύ θ ι ν π (Τπνρξεσηηθά) Δμάκελν Φ10Δ Γλσζηηθή Φπρνινγία Η Δ Εηψξε Δ. Γ η δ ά ζ θ ν λ η ε ο / Γ η δ ά ζ θ ν π ζ ε ο Φ6Δ Κνηλσληθή Φπρνινγία ΗΗ Δ Μπνδαηδήο Ν. Φ5Δ Θεσξίεο Πξνζσπηθφηεηαο Δ Παιαηνιφγνπ Α. Φ9Δ Θέκαηα Δθπαηδεπηηθήο Φπρνινγίαο Ε Καξαγηαλλνπνχινπ Δ. Φ9Δ Ζ Φπρνδπλακηθή Οπηηθή γηα ηε Γηδαζθαιία θαη ηε Μάζεζε Ε Καξαγηαλλνπνχινπ Δ. Φ8Δ Δμειηθηηθή Φπρνπαζνινγία Η Ε Παιαηνιφγνπ Α. Φ5Δ ηαηηζηηθή Η Ε ΓΔΠ άιινπ Σκήκαηνο Κσδηθνί Μ α ζ ή κ α η α Β Κ ύ θ ι ν π (Καη επηινγήλ Τπνρξεσηηθά) Δμάκελν Γ η δ ά ζ θ ν λ η ε ο / Γ η δ ά ζ θ ν π ζ ε ο ΔΥ Κπβεξλνςπρνινγία: Ζ Τιηθφηεηα ηεο Αλάπηπμεο ΗΗ Δ Παπαζηαζφπνπινο. ΔΥ Φπρνθπζηνινγία Η Δ ΓΔΠ άιινπ Σκήκαηνο ΔΥ Ζζνινγία Βηνινγία Δ ΓΔΠ άιινπ Σκήκαηνο ΔΥ Θεσξίεο Αλάιπζεο Λφγνπ ζηελ Κνηλσληθή Φπρνινγία Ε Μπνδαηδήο Ν.

9 179 Κσδηθνί ΠPOΥEPOMENA MAΘHMATA TOY TOMEA ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ Εαρινό Εξάμηνο Πίλαθαο 4. Μαζήκαηα εαξηλνύ εμακήλνπ Μ α ζ ή κ α η α Α Κ ύ θ ι ν π (Τπνρξεσηηθά) Δμάκελν Γ η δ ά ζ θ ν λ η ε ο / Γ η δ ά ζ θ ν π ζ ε ο Φ2Δ Κνηλσληθή Φπρνινγία Η Β Μπνδαηδήο Ν. Φ9Δ Δθπαηδεπηηθή Φπρνινγία Γ Καξαγηαλλνπνχινπ Δ. Κσδηθνί Φ1Δ001 Μ α ζ ή κ α η α Β Κ ύ θ ι ν π (Τπνρξεσηηθά) 1. Μεζνδνινγηθέο Πξνζεγγίζεηο ζηελ Φπρνινγηθή Έξεπλα Γ η δ ά ζ θ ν λ η ε ο / Δμάκελν Γ η δ ά ζ θ ν π ζ ε ο Σ Εηψξε Δ. Φ10Δ Γλσζηηθή Φπρνινγία ΗΗ Σ Εηψξε Δ. Φ6Δ Κνηλσληθή Φπρνινγία ησλ Γηνκαδηθψλ ρέζεσλ: Σ Μπνδαηδήο Ν. Πξνθαηάιεςε, Ραηζηζκφο, Δζληθηζκφο Φ8Δ Κιηληθή Φπρνινγία ΗΗ: ηνηρεία Γηαγλσζηηθήο Σ Παιαηνιφγνπ Α. Φ12Δ Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία ΗΗ: Παηδηθή & Δθεβηθή Σ Παπαζηαζφπνπινο. Ζιηθία Φ5Δ ηαηηζηηθή ΗΗ Ζ ΓΔΠ άιινπ Σκήκαηνο Κσδηθνί Μ α ζ ή κ α η α Β Κ ύ θ ι ν π (Καη επηινγήλ Τπνρξεσηηθά) Δμάκελν Γ η δ ά ζ θ ν λ η ε ο / Γ η δ ά ζ θ ν π ζ ε ο ΔΥ Αγσγή Τγείαο Η Σ ΓΔΠ άιινπ Σκήκαηνο ΔΥ Φπρνζσκαηηθή Ηαηξηθή Σ ΓΔΠ άιινπ Σκήκαηνο ΔΥ Ζ πλαηζζεκαηηθή Δκπεηξία ηεο Μάζεζεο θαη ηεο Ζ Καξαγηαλλνπνχινπ Δ. Γηδαζθαιίαο ΔΥ Κιηληθή Φπρνινγία ΗΗΗ: Ζζηθή & Γενληνινγία ζηελ Ζ Παιαηνιφγνπ Α. Φπρνζεξαπεπηηθή Πξάμε ΔΥ Δμειηθηηθή Φπρνπαζνινγία ΗΗ H Παιαηνιφγνπ Α. ΔΥ Δηζαγσγή ζηελ Κξηηηθή Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία Ζ Παπαζηαζφπνπινο. ΔΥ Φπρνθπζηνινγία ΗΗ Ζ ΓΔΠ άιινπ Σκήκαηνο 8. Πξαθηηθή Άζθεζε* H *Ο αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ πνπ ζα γίλνληαη δεθηνί/έο γηα πξαθηηθή άζθεζε ζα εμαξηάηαη, θάζε θνξά, απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ πνπ ζα είλαη δηαζέζηκεο ζηνλ αλάινγν θνξέα-ίδξπκα. Δπηπιένλ, ην εμάκελν θαηά ην νπνίν νη θνηηεηέο/ηξηεο ζα πξαγκαηνπνηνχλ ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζα εμαξηάηαη απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ζα πξνζθέξνληαη ζέζεηο απφ ηνλ θνξέα-ίδξπκα.

10 180 C y c l e 1 Compulsory Courses TABLE OF COURSES Sector of Psychology Winter Semester Semester 1. Introduction to Psychology 1 st Δ. Ziori Academic Staff 2. Developmental Psychology I: Infancy and Childhood 1 st S. Papastathopoulos 3. Clinical Psychology I: Orientations 3 rd A. Palaiologou C y c l e 2 Compulsory Courses Semester 1. Cognitive Psychology I 5 th Δ. Ziori Academic Staff 2. Social Psychology II 5 th N. Bozatzis 3. Personality Theories 5 th A. Palaiologou 4. Issues of Educational Psychology 7 th E. Karagiannopoulou 5. Psychodynamic Perspectives of Teaching and Learning 7 th E. Karagiannopoulou 6. Developmental Psychopathology I 7 th A. Palaiologou 7. Statistics I 7 th Members of Faculty of other Departments C y c l e 2 Optional Courses Semester Academic Staff 1. Cyberpsychology: The Materiality of Development II 5 th S. Papastathopoulos 2. Psycho-physiology I 5 th Members of Faculty of other Departments 3. Ethology Biology 5 th Members of Faculty of other Departments 4. Discourse Analytic Theories in Social Psychology 7 th N. Bozatzis

11 181 TABLE OF COURSES Sector of Psychology Spring Semester C y c l e 1 Compulsory Courses Semester Academic Staff 1. Social Psychology I 2 nd N. Bozatzis 2. Educational Psychology 4 th E. Karagiannopoulou C y c l e 2 Compulsory Courses 1. Methodological Approaches in Psychological Research Semester 6 th Δ. Ziori 2. Cognitive Psychology II 6 th Δ. Ziori 3. Social Psychology of Intergroup Relations: Prejudice, Racism, Nationalism Academic Staff 6 th N. Bozatzis 4. Clinical Psychology II: Diagnostic Issues 6 th A. Palaiologou 5. Developmental Psychology II: Childhood and Adolescence 6 th S. Papastathopoulos 6. Statistics II 8 th MeMembers of Faculty of other Departments C y c l e 2 Optional Courses Semester Academic Staff 1. Health Education Η 6 th Members of Faculty of other Departments 2. Psychosomatic Medicine 6 th Members of Faculty of other Departments 3. The Emotional Experience of Learning and Teaching 8 th E. Karagiannopoulou 4. Clinical Psychology III: Ethics & Morality in Psychotherapeutic Practice 8 th A. Palaiologou 5. Developmental Psychopathology II 8 th A. Palaiologou 6. Introduction to Critical Developmental Psychology 8 th S. Papastathopoulos 7. Psycho-physiology II 8 th Members of Faculty of other Departments 8. Practice* 8th * Scientific Responsible: E. Karagiannopoulou, Assistant Professor. The number of students that will be accepted for practice will depend, each time, on the number of places that will be available at the corresponding organization/institution. Further, the term during which students will be able to perform practice will depend on the particular time, during which places will be offered by an organization/institution.

12 ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ζ πξαθηηθή άζθεζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε θνξείο ζρεηηθνχο κε ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ςπρνθνηλσληθήο πγείαο, φπνπ παξέρνληαη ςπρνινγηθέο ππεξεζίεο απφ επαγγεικαηίεο ςπρνιφγνπο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα Ηαηξνπαηδαγσγηθά Κέληξα, Kέληξα Φπρηθήο Τγείαο, ζρνιεία ή άιινη εθπαηδεπηηθνί ρψξνη, ςπρηαηξηθέο θιηληθέο Γεληθψλ Ννζνθνκείσλ θηι. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ζα εθπαηδεχνληαη ζε εξεπλεηηθέο κεζνδνινγίεο ζηελ επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο, ζε ππεξεζίεο πξφιεςεο, δηάγλσζεο, ζπκβνπιεπηηθήο, παξέκβαζεο, ζεξαπείαο θαη απνθαηάζηαζεο, νη νπνίεο παξέρνληαη ζηνπο αλσηέξσ θνξείο θαη είλαη δπλαηφλ λα απεπζχλνληαη ζε δηαθνξεηηθφ θάζκα ειηθηαθψλ νκάδσλ αλάινγα κε ηνλ θνξέα. Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε ησλ θνηηεηξηψλ/ηψλ ζα δηέπεηαη απφ ηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο ηνπ πιιφγνπ Διιήλσλ Φπρνιφγσλ θαη ζα πξνζαξκφδεηαη ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηεο θάζε δνκήο. Λεπηνκέξεηεο ζε ζρέζε κε ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζα αλαθνηλσζνχλ κε ηελ έλαξμε ηνπ λένπ αθαδεκατθνχ έηνπο απφ ηνλ Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε, θ. Κσλ. ηάθαξε, Δπίθ. Καζεγεηή θαη ηελ Δπηζηεκνληθή Τπεχζπλε ηνπ Σνκέα Φπρνινγίαο θ. Δ. Καξαγηαλλνπνχινπ, Αλαπι. Καζεγήηξηα.

13 TΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ/ERASMUS Κηλεηηθόηεηα θνηηεηώλ κε ζθνπό ηηο ζπνπδέο ή ηελ πξαθηηθή άζθεζε κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus Σν πξφγξακκα Γηα Βίνπ Μάζεζε (LLP) / Erasmus είλαη έλα Δπξσπατθφ Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε πξνπηπρηαθνχο, κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ή ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κέξνο ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζε έλα Ίδξπκα Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Δπξψπεο ή ηεο πξαθηηθήο ηνπο άζθεζεο ζε επηρείξεζε, θέληξν θαηάξηηζεο, εξεπλεηηθφ θέληξν ή άιιν νξγαληζκφ πνπ εδξεχεη ζηελ Δπξψπε, κε πιήξε αθαδεκατθή αλαγλψξηζε. Δίλαη κηα κνλαδηθή επθαηξία γηα ηνπο θνηηεηέο λα δήζνπλ ζην εμσηεξηθφ, λα θάλνπλ λέεο θηιίεο, λα γλσξίζνπλ δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο, λα κάζνπλ κηα μέλε γιψζζα, αιιά θαη λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο πξννπηηθέο γηα ηε ζπλέρεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε. ERASMUS+ Σν ERASMUS+ είλαη ην λέν πξφγξακκα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε, ηε λενιαία θαη ηνλ αζιεηηζκφ, πνπ ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο θαζψο θαη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο θαη λενιαίαο, ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο (Αλψηαηε Δθπαίδεπζε, Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε, Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, ρνιηθή Δθπαίδεπζε, δξαζηεξηφηεηεο λενιαίαο, θηι). Σα ηζρχνληα πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ΔΔ γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηε λενιαία έιεμαλ ζην ηέινο ηνπ 2013, θαη ην λέν πξφγξακκα ERASMUS+ έρεη ηεζεί ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ Σν λέν πξφγξακκα ζπλδπάδεη φια ηα ζεκεξηλά πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηε λενιαία φπσο, κεηαμχ άιισλ, ην νινθιεξσκέλν Πξφγξακκα Γηα Βίνπ Μάζεζεο (LLP) (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), ην πξφγξακκα «Νενιαία ζε Γξάζε» θαη πέληε πξνγξάκκαηα δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink θαη ηα πξνγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο κε ηηο βηνκεραληθέο ρψξεο). Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην Πξφγξακκα Erasmus Plus, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα αλαηξέρνπλ ζηηο αθφινπζεο ηζηνζειίδεο: Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ Γηεχζπλζε Γηεζλψλ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ Δπξσπατθή Δπηηξνπή

14 ΑΝΣΙΣΟΙΦΙΑ ΣΙΣΛΨΝ ΜΑΘΗΜΑΣΨΝ ΜΕ ΚΛΑΔΟΤ ΣΗ ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ απφ ηνπο θνηηεηέο αιιά θαη απφ άιια ηδξχκαηα, ζηα νπνία νη θνηηεηέο, ελδερνκέλσο, επηζπκνχλ λα ζπλερίζνπλ κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, ν Σνκέαο Φπρνινγίαο δηακφξθσζε έλαλ πίλαθα, φπνπ θαίλεηαη, κε αθξίβεηα, ζε πνηνλ θιάδν ηεο Φπρνινγίαο ή ζε πνηεο άιιεο επηζηήκεο εληάζζεηαη ην θάζε κάζεκα. Σίηινο Μαζήκαηνο Δηζαγσγή ζηελ Φπρνινγία Κνηλσληθή Φπρνινγία Η Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία Η: Βξεθηθή θαη Πξνζρνιηθή Ζιηθία Κιηληθή Φπρνινγία Η: Πξνζαλαηνιηζκνί Γλσζηηθή Φπρνινγία Η Θεσξίεο Πξνζσπηθφηεηαο Μεζνδνινγηθέο Πξνζεγγίζεηο ζηελ Φπρνινγηθή Έξεπλα ηαηηζηηθή Η ηαηηζηηθή ΗΗ Κνηλσληθή Φπρνινγία ΗΗ Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία ΗΗ: Παηδηθή θαη Δθεβηθή Ζιηθία Σίηινο Κιάδνπ Φπρνινγία Κνηλσληθή Φπρνινγία Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία Κιηληθή Φπρνινγία Γλσζηηθή Φπρνινγία Κιηληθή Φπρνινγία Φπρνινγία ηαηηζηηθή ηαηηζηηθή Κνηλσληθή Φπρνινγία Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία Δμειηθηηθή Φπρνπαζνινγία Η Φπρνπαζνινγία & Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία Κνηλσληθή Φπρνινγία ησλ Γηνκαδηθψλ ρέζεσλ: Πξνθαηάιεςε, Κνηλσληθή Φπρνινγία Ραηζηζκφο, Δζληθηζκφο Κιηληθή Φπρνινγία ΗΗ: ηνηρεία Γηαγλσζηηθήο Κιηληθή Φπρνινγία Θέκαηα Δθπαηδεπηηθήο Φπρνινγίαο Γλσζηηθή Φπρνινγία ΗΗ Δθπαηδεπηηθή Φπρνινγία Φπρνθπζηνινγία Η Θεσξίεο Αλάιπζεο Λφγνπ ζηελ Κνηλσληθή Φπρνινγία Κπβεξλνςπρνινγία: Ζ Τιηθφηεηα ηεο Αλάπηπμεο II Αγσγή Τγείαο Η Δθπαηδεπηηθή Φπρνινγία Γλσζηηθή Φπρνινγία Δθπαηδεπηηθή Φπρνινγία Φπρνθπζηνινγία Κνηλσληθή Φπρνινγία Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία Δπηζηήκεο Αγσγήο Ζζνινγία Βηνινγία Ζζνινγία Βηνινγία πγθξηηηθή Φπρνινγία

15 185 Δηζαγσγή ζηελ Κξηηηθή Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία Κιηληθή Φπρνινγία ΗΗΗ: Ζζηθή & Γενληνινγία ζηελ Φπρνζεξαπεπηηθή Πξάμε Φπρνδπλακηθή Οπηηθή γηα ηε Γηδαζθαιία θαη ηε Μάζεζε Ζ πλαηζζεκαηηθή Δκπεηξία ηεο Μάζεζεο & ηεο Γηδαζθαιίαο Φπρνθπζηνινγία ΗI Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία Κιηληθή Φπρνινγία Δθπαηδεπηηθή Φπρνινγία Δθπαηδεπηηθή Φπρνινγία Φπρνθπζηνινγία Δμειηθηηθή Φπρνπαζνινγία ΗΗ Φπρνπαζνινγία & Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία Φπρνζσκαηηθή Ηαηξηθή Ηαηξηθή & Φπρνινγία Τγείαο

16 ΔIAΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΨΝ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ

17 187 ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Α ΚΤΚΛΟΤ Μάζεκα: Κχθινο: Δμάκελν: Γηδάζθνπζα: Δηζαγσγή ζηελ Φπρνινγία Α - Τπνρξεσηηθφ, 3 δ.κ./5 ECTS Α Εηώξε Έιελα Γ η ά γ ξ α κ κ α Καιχπηνληαη νη αθφινπζεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο: - H Φπρνινγία σο επηζηεκνληθφο θιάδνο - Οξηζκφο θαη εμέιημε ηεο Φπρνινγίαο - Μέζνδνη ςπρνινγηθήο έξεπλαο - χγρξνλνη θιάδνη ηεο Φπρνινγίαο & ςπρνινγηθέο ζεσξίεο - Βηνινγηθνί κεραληζκνί ηεο ζπκπεξηθνξάο - Βαζηθέο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο: α) Αληίιεςε, β) Μλήκε Λήζε - Αηνκηθέο δηαθνξέο- Ννεκνζχλε - πκπεξηθνξηζηηθέο ζεσξίεο - Θεσξίεο κάζεζεο - Αλάπηπμε ζεσξίεο γλσζηηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο - Φπρνζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο

18 188 Μάζεκα: Κχθινο: Δμάκελν: Γηδάζθσλ: Αλαπηπμηαθή Η: Βξεθηθή θαη Πξνζρνιηθή Ζιηθία Α - Τπνρξεσηηθφ, 3 δ.κ./ 5 ECTS Α Παπαζηαζόπνπινο ηάζεο Γ η ά γ ξ α κ κ α ηφρνο ηνπ καζήκαηνο απηνχ είλαη ε πεξηεθηηθή ζθηαγξάθεζε ηεο αλαπηπμηαθή πνξείαο ησλ αλζξψπηλσλ φλησλ απφ ηελ γέλλεζε έσο θαη ην ηέινο ηεο λεπηαθήο ειηθίαο. Αξρηθά δηαπξαγκαηεχνληαη ζπλνπηηθά ε ηζηνξία, νη βαζηθέο αξρέο θαη ε ηδηαίηεξε πξννπηηθή ηεο Αλαπηπμηαθήο Φπρνινγίαο, ην αληηθείκελν θαη νη κέζνδνί ηεο. Αθνινχζσο, παξνπζηάδνληαη θεληξηθέο ζεσξίεο θαη εξεπλεηηθνί ηνκείο ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο. Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ θαιχπηνληαη είλαη νη αθφινπζεο: Α. Βξεθηθή ειηθία: - Αληηιεπηηθή θαη θηλεηηθή αλάπηπμε - Γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε - Αλάπηπμε ησλ αιιεινδξάζεσλ θαη ησλ ζρέζεσλ κε άιια πξφζσπα Β. Νεπηαθή ειηθία: - Γλσζηηθή αλάπηπμε κε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπκβνιηθήο ζθέςεο θαη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ λνπ - Γισζζηθή αλάπηπμε - πλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε θαη θαηαλφεζε - Αλάπηπμε ησλ αιιεινδξάζεσλ θαη ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο γνλείο, ηα αδέξθηα θαη ηνπο ζπλνκειίθνπο - Αλάπηπμε ηνπ παηρληδηνχ ηελ παξνπζίαζε ησλ παξαπάλσ ιακβάλνληαη ηδηαίηεξα ππφςε ζχγρξνλεο κειέηεο θαη ζεσξίεο γηα ηελ βξεθηθή θαη λεπηαθή αλάπηπμε. Έκθαζε δίλεηαη ζηνλ δηαπξνζσπηθφ, θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο.

19 189 Μάζεκα: Κχθινο: Δμάκελν: Γηδάζθνπζα: Κιηληθή Φπρνινγία I: Πξνζαλαηνιηζκνί Α - Τπνρξεσηηθφ, 3 δ.κ./5 ECTS Γ Παιαηνιόγνπ Άληδπ Γ η ά γ ξ α κ κ α Αλζξψπηλεο δηαγσγέο θαη ζελάξηα δσήο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, θαη πιεηζηάθηο ζηηγκαηίδνληαη αζχκθνξα, σο πηζαλψο παζνινγηθά αλαιχνληαη: α) κε βάζε ηελ ζεκεηαθή ηνπο αηηηνινγία, ηνλ επηπνιαζκφ θαη δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο εθδνρέο πξφγλσζεο, β) κε γλψκνλα ζεκειηψδεηο αξρέο θαη ζεξαπεπηηθέο εθαξκνγέο Κιηληθήο Φπρνινγίαο, Κιηληθήο Φπρνπαζνινγίαο, θαη βεβαίσο, Φπρνζεξαπείαο, κέζα απφ γ) κία έληνλα θξηηηθή επηζθφπεζε ησλ επηθξαηέζηεξσλ ζεσξεηηθψλ ρνιψλ θέςεο ηνπ ρψξνπ, φπσο απηέο ηείλνπλ λα νξηνζεηνχλ πεδίν παξεκβάζεσλ θαηαζηνιήο, θαηά ην δπλαηφ, ηνπ Αλζξψπηλνπ ςπρνζσκαηηθνχ πφλνπ. Χο δηδαθηηθή εκπεηξία, ην κάζεκα δελ είλαη έλα θιεηζηφ άζξνηζκα ηππνπνηεκέλσλ παξαδφζεσλ. Αληίξξνπα ζηελ ζπλήζε θνλζεξβνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ: α) δελ αλαπαξάγεη γξακκηθά ην πιηθφ επζχλεο ηνπ, β) δελ αθνινπζεί ηνλ ζπξκφ κε αβιεπί παξαδνρέο ζεζθάησλ θαη γ) δελ ζπκκνξθψλεηαη ζηελ παλνκνηνηππία. Δίλαη έλα νξγαλσκέλν ζπγθξφηεκα ιεηηνπξγηθψλ εξγαιείσλ αξσγήο πξνο ηελ επεμία α-ζζελώλ, δηαξθψο εκπινπηηδφκελν κε επίθαηξα επξήκαηα, θαη δε απφ ηνλ δηεπηζηεκνληθφ ζηίβν παξαγσγήο λέαο γλψζεο. ε θιίκα πξνζσπνπνίεζεο δηεξεχλεζεο θαη κε πλεχκα εμαηνκίθεπζεο αθνκνίσζεο, θαηαλφεζε ηεο εγγελνχο πνιπζεκίαο δηεπθνιχλνπλ εδψ ηα νπηηθναθνπζηηθά κέζα ππφ κεηαρείξηζε εηθφλεο, δηαγξάκκαηα, ελλνηαθά γξαθήκαηα θαη, ηδίσο, αιεζή παξαδείγκαηα πεξηζηαηηθώλ κε πξαθηηθέο εθαξκνγέο ζεξαπεπηηθψλ πξνεθηάζεσλ. Ο ζθνπόο ησλ παξαδόζεσλ ππεξβαίλεη ηπρφλ α) απινπζηεπκέλε γλσζηηθή εμνηθείσζε ή/θαη β) ζηείξα καζεζηαθή απνκλεκφλεπζε. Απνδείμεηο; Αθελφο ν ηξφπνο δηελέξγεηαο ησλ εμεηάζεσλ, πάληα κε αλνηρηά βνεζήκαηα, αθεηέξνπ ε φιε κεζνδνινγία κεηάδνζεο, επζέσο επηθεληξσκέλε ζηελ εξγαιεηαθή αμηνπνίεζε ησλ ζεκαηηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ Πξάμε. Δκπλεπζκέλε απφ ηελ αληιεξηαλή αξρή πιαζκαηηθήο καθξνζθνπνζεζίαο, ε δηδαζθαιία αληηιακβάλεηαη εθ πξννηκίνπ ην παξηζηάκελν αθξναηήξην σο: 1.δπλάκεη βέιηηζην παξαγσγηθό εθπαηδεπηηθό δπλακηθό ζε ζέζε δεκηνπξγηθήο κεηαιακπάδεπζεο ηνπ πιηθνύ, θαη, ην ειθπζηηθφηεξν: 2.ζύλνιν δπλάκεη νινθιεξσκέλσλ ιεηηνπξγώλ ςπρνζεξαπεπηηθήο εκβέιεηαο. Δθνδηαζκέλε κε απηήλ ηελ ηδενινγία, πξνζδνθά λα αλνηγεί ην ζπνπδαίν θεθάιαην πξνζσπηθνύ ελδηαθέξνληνο ζηελ απην-παξαθνινύζεζε, δσηηθήο πξνυπφζεζεο γηα θάζε πξνζθνξά έξγνπ α) πξφβιεςεο, β) βνεζείαο θαη γ) πξνψζεζεο ηεο Τγείαο, κε αθεηεξία θαη ηαπηφρξνλα επηδίσμε ηελ πξνζνδνθφξν θνηλσθέιεηα. Γεδνκέλνπ ηνπ επξχηαηνπ θεξδνθφξνπ νξίδνληα ζηελ Άζθεζε Φ -αξσγήο παγθνζκίσο, ε ζπλεξγαζία πξνζβιέπεη λα ηνλώζεη εαπην-θεληξηθή ζηγνπξηά θαη εγξήγνξζε θνηηεηξηψλ θαη

20 190 θνηηεηψλ ζε δηηηή θαηεχζπλζε: 1.λα εμειίμνπλ κεηξήζηκα πξνζφληα ηνπο ζε δηαρεηξίζεηο θιηληθήο πθήο ζηελ Τπεξεζία ηνπ Άιινπ θαη 2.λα ελεξγνπνηεζνχλ δπλακηθά εδξαηψλνληαο πξννπηηθή απηνβειηίσζή ηνπο. Χο ζεκαζηαθή ελόηεηα, ην γλσζηηθφ απηφ αληηθείκελν πξνζέγγηζεο ηνπ ςπρνζσκαηηθνχ άιγνπο ζπγθξνηεί πεξηερφκελν δηαζεκαηηθά ειέγρνληαο ηα πεξί γελεηηθήο/θιεξνλνκηθφηεηαο vs.κάζεζεο/κίκεζεο, ή/θαη γλσζηαθνχ γίγλεζζαη. Κηλεηνπνηείηαη απφ ηελ επηηαθηηθή επζχλε λα εθιεθζνχλ επηηέινπο νη ςπρνζσκαηηθέο δπζιεηηνπξγίεο σο, φρη πξνβιήκαηα, αιιά α-ζζέλεηεο νπσζδήπνηε πεξηνξηζκέλνπ εχξνπο επελέξγεηαο απνηειέζκαηα ζρεηηθήο κφλνλ θαη κεξηθήο χθεζεο ςπρν-δηαλνεηηθήο ηζρχνο θαη ζπλνιηθήο Δπξσζηίαο. Πεξαηηέξσ, ζηξέθεηαη ζην Φπρνδπλακηθφ Μνληέιν, ηνπιάρηζηνλ επεηδή ζεκαηνδνηεί: α) ηζηνξηθή πξσηηά ζε αλαδεηήζεηο εξκελείαο θηλήηξσλ δηαηαξαρήο, θαη β) δηαιεθηηθή αθνξκή γηα αλαηξεπηηθή ακθηζβήηεζε ηδίσο θεληξηζκάησλ ζεμνπαιηθόηεηαο πνπ ηφζν απαηειά εμαθνινπζνχλ λα αλαζηαηψλνπλ, κνινλφηη ζπρλφηεξα ηνχην θαίλεηαη λα εμππεξεηεί απνζόβεζε θεθαιαησδψλ επζπλψλ γηα ζεκειησδέζηεξε αλαδφκεζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο, πξνο κία ζαθψο επαγή εθπιήξσζε ηεο ππξεληθήο δνκήο απηνχ, ηνπ Δαπηνύ. Οη επηκέξνπο ζηφρνη ζπγθεληξψλνληαη ζε ζπλεπή βησκαηηθά νθέιε ζηνραζηηθήο κάζεζεο. Σνλ δηεπξπκέλν πξνζαλαηνιηζκφ πνπ πξνάγνπλ εληζρχεη ζεκαληηθά (εθφζνλ εμαηξεζνχλ ζπκπηψζεηο) ε παξάιιειε παξαθνινχζεζε θαη κε-πξναπαηηνπκέλσλ γηα θάζε ηξέρνλ εμάκελν ζπνπδήο καζεκάησλ (ηδ. Θεσξίεο Πξνζσπηθόηεηαο) πνπ έρεη θαλεί λα ζπληειεί ζηελ ηαρχηεξε σξίκαλζε ηδεψλ θαηεχζπλζεο γηα ηηο θνηηήηξηεο θαη ηνπο θνηηεηέο καο. Ύιε: πεξηεθηηθφ εγρεηξίδην κε πιηθφ ζχζηνηρν πξνο ην πεξηερφκελν ησλ εηζεγήζεσλ θαη ελαιιαζζφκελα πξνηεηλφκελεο θαη πξνζθεξφκελεο πξφζζεηεο πεγέο κε άδεηα γηα ειεχζεξε πξφζβαζε θαηά ηηο εμεηάζεηο. Δξγαζίεο: Γίλεηαη δπλαηφηεηα νη θνηηήηξηεο θαη νη θνηηεηέο λα εθπνλήζνπλ εξγαζίεο πεδίνπ κε πξναηξεηηθφ ραξαθηήξα σο πξνο ηηο ζεκαηηθέο εζηίαζεο, αιιά θαη κε επηθέληξσζε ζε επφςεηο ζρεηηθέο κε ηελ ηδηαίηεξε εηδηθφηεηα πξνζέζεψλ ηνπο. Πνηνηηθά θαη πνζνηηθά επαξθείο εξγαζίεο είλαη πηζαλφ λα ππνζηεξίμνπλ έσο θαη κε ηξεηο βαζκνχο ηελ ηειηθή βαζκνινγία ησλ ζηαζεξά γξαπηψο δηελεξγνχκελσλ εμεηάζεσλ πέξαηνο ησλ παξαδφζεσλ.

21 191 Μάζεκα: Κχθινο: Δμάκελν: Γηδάζθσλ: Κνηλσληθή Φπρνινγία Η Α - Τπνρξεσηηθφ, 3 δ.κ./5 ECTS Β Μπνδαηδήο Νίθνο Γ η ά γ ξ α κ κ α Σν κάζεκα απηφ εηζάγεη ηνπο θνηηεηέο ζηελ επηζηήκε ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο. ηα πιαίζηά ηνπ ζθηαγξαθνχληαη ζπλνπηηθά ε ηζηνξία θαζψο θαη ηα ζεκαηηθά αληηθείκελα έξεπλαο θαη ζεσξεηηθήο παξαγσγήο ζηελ επηζηήκε απηή. Οη δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο επηθεληξψλνληαη ζηνπο εμήο ζεκαηηθνχο θχθινπο: 1) Δηζαγσγηθέο γλψζεηο ζην αληηθείκελν ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο, 2) Κνηλσληθή λφεζε, 3) Θεσξίεο απφδνζεο, 4) Κνηλσληθή επηξξνή, 5) Οκαδηθέο δηεξγαζίεο, 6) Δπηζεηηθφηεηα, 7) Φηιν-θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά.

22 192 Μάζεκα: Κχθινο: Δμάκελν: Γηδάζθνπζα: Δθπαηδεπηηθή Φπρνινγία A - Τπνρξεσηηθφ, 3 δ.κ./5 ECTS Γ Καξαγηαλλνπνύινπ Δπαγγειία Γ η ά γ ξ α κ κ α Σν κάζεκα επηθεληξψλεηαη ζηηο εμήο ζεκαηηθέο: Οξηζκφο θαη αληηθείκελν ηεο Δθπαηδεπηηθήο Φπρνινγίαο Γλσζηηθή αλάπηπμε Φπρνθνηλσληθή θαη εζηθή αλάπηπμε Φχιν θαη πνιηηηζκηθέο δηαζηάζεηο ζηε κάζεζε Μαζεηέο κε ηδηαηηεξφηεηεο Θεσξίεο κάζεζεο θαη πξαθηηθέο εθαξκνγέο Γλσζηηθή ςπρνινγία θαη νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο Κίλεηξα Γηαρείξηζε ηεο ηάμεο ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ: ην πιαίζην ηνπ θξνληηζηεξίνπ ηνπ καζήκαηνο Δθπαηδεπηηθή Φπρνινγία πξαγκαηνπνηείηαη 2σξν θξνληηζηήξην θάζε βδνκάδα ζην νπνίν νη θνηηεηέο ζα επηθεληξσζνχλ ζε ζεκαηηθέο πνπ αθνξνχλ ηε δσή ζην ζρνιείν: ζηξεο θαη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο, ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηξεο ησλ καζεηψλ, κεηάβαζε απφ ην Γεκνηηθφ ζην γπκλάζην, ζρνιηθφο εθθνβηζκφο.

23 193 ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Β ΚΤΚΛΟΤ Μάζεκα: Γλσζηηθή Φπρνινγία Η Κχθινο: A - Τπνρξεσηηθφ, 3 δ.κ./5 ECTS Δμάκελν: Δ Γηδάζθνπζα: Εηώξε Έιελα Γ η ά γ ξ α κ κ α Πεξηερφκελα καζήκαηνο: Γλσζηηθή Φπρνινγία - Ηζηνξία & Μέζνδνη Έξεπλαο ηεο Γλσζηηθήο Φπρνινγίαο Αληίιεςε - Θεσξίεο γηα ηελ αληίιεςε - Αληίιεςε Βάζνπο θαη Κίλεζεο - Αληηιεπηηθέο ζηαζεξφηεηεο - Οπηηθέο Πιάλεο - Αλαγλψξηζε αληηθεηκέλσλ Πξνζνρή - Θεσξίεο γηα ηελ πξνζνρή - Δπηθεληξσκέλε- δηαζπαζκέλε- πνιιαπιή πξνζνρή - Μνληέια πξνζνρήο Μλήκε - Θεσξίεο Μνληέια κλήκεο - Μλήκε εξγαζίαο - εκαζηνινγηθή κλήκε - Έθδειε άδειε κλήκε - Θεσξίεο ιήζεο - Σξφπνη εμάζθεζεο ηεο κλήκεο θέςε - Δπίιπζε πξνβιεκάησλ - Πεηξακαηηθή δηεξεχλεζε ησλ γλσζηηθψλ δηεξγαζηψλ ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ: ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο, πξαγκαηνπνηείηαη θάζε εβδνκάδα 2σξν θξνληηζηήξην, φπνπ γίλεηαη αλάιπζε θαη παξνπζίαζε εξεπλψλ απφ ην ρψξν ηεο Γλσζηηθήο Φπρνινγίαο.

24 194 Μάζεκα: Κχθινο: Δμάκελν: Γηδάζθσλ: Κνηλσληθή Φπρνινγία ΗΗ Β - Τπνρξεσηηθφ, 3 δ.κ./5 ECTS Δ Μπνδαηδήο Νίθνο Γ η ά γ ξ α κ κ α Σν κάζεκα απηφ απνζθνπεί ζηελ νινθιήξσζε ηεο εηζαγσγηθήο εμνηθείσζεο ησλ θνηηεηψλ κε ηελ επηζηήκε ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο θαη απεπζχλεηαη ζε θνηηεηέο πνπ έρνπλ ήδε παξαθνινπζήζεη ην κάζεκα Κνηλσληθή Φπρνινγία Η. Ο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο απηνχ είλαη δηηηφο: αθελφο απνζθνπεί ζηελ επέθηαζε ησλ εηζαγσγηθψλ γλψζεσλ ζηελ επηζηήκε ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο θαη, αθεηέξνπ, ζηελ αξρηθή εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε επηζηεκνινγηθέο εμειίμεηο ζηελ επηζηήκε ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο, θπξίσο απηέο πνπ εληάζζνληαη ζηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ θνηλσληθνχ θνλζηξνπμηνληζκνχ. Σν κάζεκα είλαη δηαξζξσκέλν ζε 4 θχθινπο δηαιέμεσλ: 1) Ζ πξνβιεκαηηθή ησλ ζηάζεσλ ζηελ θνηλσληθή ςπρνινγία, 2) Ζ ζεσξία ησλ θνηλσληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ σο θνηλσλην-θνλζηξνπμηνληζηηθή ζεσξία, 3) Δηζαγσγή ζηελ ινγνςπρνινγία θαη 4) Λφγνο θαη Σαπηφηεηεο: Κνηλσληθή ηζηνξία θαη πξνζσπηθή ηαπηφηεηα.

25 195 Μάζεκα: Κχθινο: Δμάκελν: Γηδάζθνπζα: Θεσξίεο Πξνζσπηθόηεηαο Β - Τπνρξεσηηθφ, 3 δ.κ./5 ECTS Δ Παιαηνιόγνπ Άληδπ Γ η ά γ ξ α κ κ α Αθηηλεξγέο θιαζηθέο ζεσξήζεηο (Φπρνδπλακηθή, Πξνδηαζεζηαθή, Πειαηνθεληξηθή, θ.ιπ.) ζηελ ζπνπδή δηακφξθσζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο εμεηάδνληαη εδψ θαη αληηδηαζηνιή πξνο φιν θαη πην πξφζθαηα, νηθεία εξεπλεηηθά δεδνκέλα, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζχγρξνλεο απφπεηξεο γηα πνιππαξαγνληηθή αμηνιφγεζε, απνηίκεζε, εθηίκεζε, κα θαη δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο πξνο κεηαβνιή ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ Πξνζώπνπ. Αληελεξγέο ζεσξήζεηο (π.ρ., πνιιαπιήο λνεκνζχλεο, ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο), ιεζκνλεκέλεο (ίζσο βνιηθά) θαίηνη ρξήζηκεο επφςεηο ζεσξηψλ (π.ρ., synchronicity, eustress), επηζθαιή (π.ρ., business personality ), θαη θάπνηε επηθίλδπλα (π.ρ., secret ) κνληέια παξεκβνιήο, αιιά θαη αμηφινγεο αλαζεσξεηηθέο θηλήζεηο (π.ρ., enneagram) πεξί ηελ πξνζσπηθφηεηα εθηίζεληαη ζε θξηηηθή ζπδήηεζε. Όκσο, απηή ηειεί ππφ ηελ δηαξθή ζθηψδε ππελζχκηζε πσο: θαη αξρήλ απφ επίθιεζήο ηνπ απφ ηα ειιεληθά, θαη επέθηαζε ζηα ιαηηληθά θαη, θαζ έιμε, έμε θαη θαη εμαθνινχζεζε ζηελ επηζηεκνληθή ζεκειίσζε εξεπλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ πεδίνπ, ν φξνο δελ έρεη παχζεη λα αθνξά, ηειηθά, ζην πξνζσπείν θαη ζηνλ εηεξνπξνζδηνξηζκφ ηνπ κάιινλ, παξά ζηελ απζεληηθή, πξσηνηαγώο απηνδύλακε κνλαδηθόηεηα ηνπ Αλζξώπνπ. Απνθαζηζκέλε λα απνηηλάμεη απηφ ην βάξνο ε δηδαζθαιία ελλνεί λα πξνζαλαηνιίδεη ζε νξίδνληεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηελ πξνβιεπφκελε χιε : Πέξαλ ηνπ λα α) θαηαλνήζεη ηελ νξνινγία, β) αληηιεθζεί αιιειεπηθαιχςεηο θαη ζπλ-επηξξνέο, γ) απνηηκήζεη ζπλεηζθνξέο, δ) εληνπίζεη επηθηλδπλφηεηεο θαη γ) ζπλππνινγίζεη νθέιε ησλ ππφ εμέηαζε ζέζεσλ, ζη) έηζη θαηαθηψληαο ρξήζηκεο πεξηεθηηθέο ηδέεο σο πξνο δηάθνξεο πεξηγξαθέο, ίζσο αθφκε θαη ηεο δηθήο ηνπ, πξνζσπηθφηεηαο, επηπξνζζέησο, θάζε πξφζσπν ηνπ αθξναηεξίνπ πξνζθαιείηαη κε αθνξκή ηα δεδνκέλα: 1.λα εθιεπηχλεη πεξαηηέξσ θξηηήξηα θαη αηζζεηήξηά ηνπ απηνπεξηγξαθήο, απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη ηδηνγξαθηθήο ηνπ θαηάξηηζεο θαη, ην πξνθιεηηθφηεξν, 2.λα ηνικήζεη λα πξνρσξήζεη ζε εγλσζκέλε ζπγθξφηεζε επηζηεκνληθά επζηαζψλ πξνηάζεσλ γηα λέεο νπηηθέο ζεκαζηαθήο ελόξαζεο, ψζηε ππεξπεδψληαο παγίδεο πξνζσπείνπ λα εκβαζχλεη ζηελ δηεπξπκέλε ηδηνζπζηαζηαθή απνθιεηζηηθφηεηα ηνπ Δαπηνχ, πνπ κφλνλ θαηφπηλ ηδηνζεηηθήο ηνπ νξηνζέηεζεο πεξηέξρεηαη ζε θνηλσληθή δηάδξαζε. Δθαιηήξην παξαδφζεσλ απαξηίδνπλ νξηζκέλεο θνηλφηππεο, κα δηάρπηεο άξα φρη ακειεηέεο θαζεκεξηλέο, αλ-επηζηεκνληθέο, αθφκε θαη αλη-επηζηεκνληθέο εληππψζεηο θαθελείνπ κε ςεπδεπίγξαθε επινγνθάλεηα ζε δήζελ αθξηβείο αλαγλψζεηο πξνζσπηθφηεηαο [π.ρ., κεκνλσκέλνη επηζεηηθνί ραξαθηεξηζκνί κεξνιεςίαο, απζαίξεηνη ζπκπεξαζκνί επί ζσκαηνηξφπσλ θαζνξηζκψλ, δεηζηδαηκνληθνχ ηχπνπ αλαπφδεηθηνη ππνθεηκεληζκνί πεξί απηναληίιεςεο (πξβιε: εγσηζκνχ/εγσθεληξηζκνχ), αζηξνινγηθνί πξντδεαζκνί, θ.ιπ.] φπσο απηέο ηείλνπλ λα θνξηίδνπλ δπζκελψο ηηο αλζξψπηλεο ζπλαιιαγέο, αιιά θαη λα παξεηζθξένπλ ιάζξα ζηελ θαηά ηα άιια αγσληψδε επηζηεκνληθή

26 196 αλαδήηεζε κεηξήζηκσλ βεβαηνηήησλ (π.ρ., ινκπξφδεηα θπζηνγλσκνληθή) γηα πιάλα πξφβιεςε επφκελσλ θηλήζεσλ ηνπ Αλζξψπνπ. Διέγρνληαη, κάιηζηα, κε αλάινγν χθνο θαη πάληα κε ρξήζε παξαζηαηηθψλ κέζσλ παξνπζίαζεο νξηζκέλεο κεζνδεχζεηο ζεξαπεπηηθνχ βειελεθνχο (π.ρ., ελαιιαθηηθψλ ηακάησλ) γηα ηελ άδειε, κα θαη πηζαλψο επίθνβα ρεηξηζηηθή, επηξξνή ηνπο ζε κνξθψκαηα φςεσλ πξνζσπηθφηεηαο φζσλ ππφθεηληαη ζε απηέο. Με αθνξκή ηηο θπξίσο ζεκαηηθέο ελαζρφιεζεο, πνπ ζίγνπλ πνιππαξακεηξηθέο πξνζεγγίζεηο (π.ρ., 16PF, θέιιεηεο θαηαζθεπέο, Big5, HEXACO), αλαθηλνχληαη γξίθνη εγθπξόηεηαο θαη αμηνπηζηίαο φηαλ ζηελ κειέηε ζπλππνινγίδνληαη: α) ζπλαηζζήκαηα (απεηιή, θφβνο, άγρνο, ελνρή, επηζεηηθφηεηα, ερζξφηεηα, απνζηξνθή, θαθφηεηα vs. ηφικε, επζπκία, ραξά, ηθαλνπνίεζε, αηζηνδνμία, ελζνπζηαζκφο, δέζε, νίζηξνο), β) πεξηβαιινληηθέο ζπζρεηίζεηο (π.ρ., θιηκαηηθέο, γνλετθέο, θηιηθέο επηξξνέο), γ) παξα-επηζηεκνληθά επηλνήκαηα (π.ρ., ρξσκαηνινγία, δηαθνζκεηηθή, ελδπκαηνινγία), θαη, θάπσο αζθαιέζηεξα, δ) ζηνηρεία θαη δείθηεο έγθξηησλ vs.επξεηηθψλ εξγαιείσλ δηεξεχλεζεο θαη απνηχπσζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Δπηπιένλ, δίλνληαη πξνεθηάζεηο γηα ηηο θεξφκελεο παζνινγίεο βάζνπο ηεο, σο χζηαηνπ αληίπαινπ δένπο θαη ζεκείνπ αλαθνξάο, ψζηε: 1.λα σξηκάζεη ε πξνζνρή ζε παξαγσγηθέο κεζφδνπο πνπ δνκνχλ, αλαδνκνχλ θαη αλαβηβάδνπλ πξνζσπηθά πξνηεξήκαηα επηινγήο θαη 2.λα αμηνπνηεζνχλ πξαγκαηη(ζηη)θέο ζηξαηεγηθέο, πνπ έκπξαθηα ελδπλακψλνπλ επκελή ζπζηαηηθά δηαλνίαο θαζψο απηή δηακνξθψλεη Δαπηφλ, θαηά θαλφλα αζέαηα εμειηζζφκελε, θη εζθαικέλα αληηιεπηή σο ακεηάβιεηε, ή/θαη δήζελ αλέιεγθηα δνηή, κα, νπζηαζηηθψο σξαία ξεπζηή. Ύιε: έγθξηην εγρεηξίδην δηεμνδηθήο αλαθνξάο ζηηο επηθξαηέζηεξεο ζεσξίεο πεδίνπ θαη πξφζζεηεο έληππεο θαη ειεθηξνληθέο πεγέο κε δπλαηφηεηα πξνζβαζηκφηεηαο ζηηο εμεηάζεηο. Δξγαζίεο: Φνηηήηξηεο θαη θνηηεηέο ζα επσθεινχληαλ ηδηαηηέξσο απφ ηελ πξνζθνξά ηνπ εμήο πιαηζίνπ γηα ηελ εθπφλεζε θαηά ηα άιια φισο πξναηξεηηθψλ εξγαζηψλ: είηε κία (1) ςπρνπαζνινγηθή δηαηαξαρή (θαηά ην Κιηληθή ΗΗ ή ην Δμειηθηηθή Φπρνπαζνινγία Η ή ΗΗ), ή κεραληζκφο άκπλαο (θαηά ην Κιηληθή Η) σο πξνο ηξεηο (3) ζεσξίεο πξνζσπηθφηεηαο, είηε κία ηέηνηα ζεσξία σο πξνο ηξεηο δηαθξηηέο δηαηαξαρέο ή κεραληζκνχο άκπλαο. Αλνίγεηαη κάιηζηα ε πξννπηηθή επηθέληξσζεο θαηά ηελ εθπφλεζε ζηελ ηδηαίηεξε εηδηθφηεηα πνπ έρνπλ ήδε, ή πξνηίζεληαη λα αθνινπζήζνπλ. Αθφκε, ελφςεη δηαθνξνπνηήζεσλ ηδίσο επί εηδηθφηεηάο ηνπο, είλαη δπλαηφλ λα αζρνιεζνχλ, ι.ρ., κε ζέκαηα γισζζνινγηθήο, ιανγξαθηθήο, θαιιηηερληθήο, ηζηνξηθήο ζπλάθεηαο πξνο ην αληηθείκελν, κε κειέηεο, ι.ρ., γηα ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ζεκάησλ αηρκήο εληφο θιάδνπ, ηελ ζθηαγξάθεζε αθηηλεξγψλ θπζηνγλσκηψλ ηνπ ρψξνπ, ή ηελ εμέιημε θαη σξίκαλζε αξρψλ, ηδενινγηψλ, αθφκε θαη ηερληθψλ ζεξαπείαο. Σν λα πιεξνί θξηηήξηα πνηφηεηαο (θαη πιεξφηεηαο), κία εξγαζία πξνζζέηεη δπλεηηθά έσο θαη ηξεηο βαζκνχο ζηα απνηειέζκαηα ησλ πάληα γξαπηψλ εμεηάζεσλ. Δξγαζίεο αμηνζεκείσηεο εκβάζπλζεο, πξνζθπείο ζε ζεκαηηθέο πνπ άπηνληαη ηδίσο ζεξαπεπηηθψλ δεηεκάησλ, είλαη δπλαηφλ λα πξνζθιεζνχλ γηα παξνπζίαζε ζε πιαίζην κεηέπεηηα εθπαηδεπηηθψλ ζπλαληήζεσλ, ηδίσο ζην Δμειηθηηθή Φπρνπαζνινγία ΗΗ θαη ζην Κιηληθή Φπρνινγία ΗΗΗ.

27 197 Μάζεκα: Κχθινο: Δμάκελν: Γηδάζθνπζα: Θέκαηα Δθπαηδεπηηθήο Φπρνινγίαο Β - Τπνρξεσηηθφ, 3 δ.κ./5 ECTS Ε Καξαγηαλλνπνύινπ Δπαγγειία Γ η ά γ ξ α κ κ α Ζ δήισζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο πξνυπνζέηεη ηελ απφθηεζε θάπνησλ εηζαγσγηθψλ καζεκάησλ θαη νπσζδήπνηε ηνπ καζήκαηνο "Δηζαγσγή ζηελ Φπρνινγία" θαη ηελ παξαθνινχζεζε, έζησ ηαπηφρξνλε ηεο «Δθπαηδεπηηθήο ςπρνινγίαο». ην κάζεκα ζα παξνπζηαζηνχλ ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο Δθπαηδεπηηθήο ςπρνινγίαο πνπ αθνξνχλ ζε κεζφδνπο έξεπλαο ζηελ Δθπαηδεπηηθή Φπρνινγία, γλσζηηθέο ζεσξίεο γηα ηε κάζεζε, ζθέςε θαη ζπλαίζζεκα, θίλεηξα θαη ζπλαίζζεκα, άγρνο, ζηξεο θαη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο, πξνζεγγίζεηο κάζεζεο- κάζεζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. Οη θνηηεηέο ζα παξνπζηάζνπλ νκαδηθέο εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο παξαπάλσ ζεκαηηθέο θαη ζα αλαιάβνπλ εξεπλεηηθή εξγαζία πνπ ηα πξψηα απνηειέζκαηα ζα παξνπζηαζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. ην πιαίζην ηεο νξγάλσζεο ηνπ καζήκαηνο κε ηελ παξνχζα κνξθή, ε παξνπζία ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ θξίλεηαη απαξαίηεηε.

28 198 Μάζεκα: Κχθινο: Δμάκελν: Γηδάζθνπζα: H Φπρνδπλακηθή Οπηηθή γηα ηε Γηδαζθαιία θαη ηε Μάζεζε Β - Τπνρξεσηηθφ, 3 δ.κ./5 ECTS Ε Καξαγηαλλνπνύινπ Δπαγγειία Γ η ά γ ξ α κ κ α Σν κάζεκα απνηειεί κηα εηζαγσγή ζηελ ςπραλαιπηηθή ζθέςε θαη θπξίσο ζηε ζεσξία ησλ αληηθεηκελνηξφπσλ ζρέζεσλ κε αλαθνξά ζηε κάζεζε θαη δηδαζθαιία σο ζρεζηαθή εκπεηξία. Υσξίο νη ζεκαηηθέο πνπ αλαπηχζζνληαη λα εζηηάδνληαη ζηελ θιηληθή δηάζηαζε, αλαδεηθλχνληαη πξψηκα άγρε θαη άκπλεο πνπ θηλεηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο κάζεζεο σο ζρεζηαθήο εκπεηξίαο. ην κάζεκα ζα παξνπζηαζηνχλ ζεκαηηθέο πνπ αθνξνχλ ζηελ ςπρνδπλακηθή ζθέςε γηα ηε κάζεζε: δηδαζθαιία σο έλα επάγγεικα πνπ αθνξά «ζην αδχλαην- impossible profession», ην δήηεκα ηεο κεηαβίβαζεο-αληηκεηαβίβαζεο, πξψηκα άγρε θαη κάζεζε, ζεσξίεο ηεο M. Klein, ηνπ A. Bion γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζθέςεο θαη ηε ζρέζε κε ην δηδάζθνληα (ιεηηνπξγία α θαη β, reverie, πεξηέρνλ-πεξηερφκελν, πξνβιεηηθή ηαχηηζε) ζε αλαινγία κε ηελ πξψτκε ζρέζε κεηέξαο-βξέθνπο, ε δηδαζθαιία ζε αληηζηνηρία κε ηε ζρέζε κεηέξαο-βξέθνπο, ζπλδέζεηο κε ηε ζθέςε ηνπ Winnicott. ηνηρεία ηεο ςπρνζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο ζηελ εθεβεία, κάζεζε ζηελ εθεβεία θαη ζρέζε κε ην δηδάζθνληα. ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ: ην πιαίζην ηνπ θξνληηζηεξίνπ ηνπ καζήκαηνο Φπρνδπλακηθή Οπηηθή ζηε Γηδαζθαιία θαη ηε Μάζεζε πξαγκαηνπνηείηαη 2σξν θξνληηζηήξην θάζε βδνκάδα ζην νπνίν νη θνηηεηέο ζα επηθεληξσζνχλ ζηε ζεκαηηθή ηεο απηνγλσζίαο απφ ςπραλαιπηηθή ζεψξεζε (Κιατληθή ζεψξεζε) θαη ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ.

29 199 Μάζεκα: Κχθινο: Δμάκελν: Γηδάζθνπζα: Δμειηθηηθή Φπρνπαζνινγία Η: Δηδηθή πκπησκαηνινγία από ύιιεςεο έσο Γήξαλζεο Β - Τπνρξεσηηθφ, 3 δ.κ./5 ECTS Ε Παιαηνιόγνπ Άληδπ Γ η ά γ ξ α κ κ α Αλαπηπμηαθά θαη εμειηθηηθά δεηήκαηα, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ςπρνινγηθή πνιχ δε κάιινλ κε ηελ ςπρνπαζνινγηθή εηθφλα ησλ πξνζψπσλ ζα φθεηιαλ, ζε έλαλ θφζκν ηδαληθφ, λα θάιππηαλ νιόθιεξν ην ζπλερέο ηνπ βίνπ, φπσο απηφ λνείηαη εδψ λα αθνξά ζην επξχ θαη σξαία απμαλφκελν δηάζηεκα απφ ηελ ζχιιεςε έσο θαη ηελ χζηαηε ζηηγκή ηεο γήξαλζεο. Δίλαη ηνχην αθξηβψο ην ζπλερέο ζην επίθεληξν ηεο εδψ ζπλεξγαζίαο κε ηηο θνηηήηξηεο θαη ηνπο θνηηεηέο καο. Σν πεξηερφκελν δηαθέξεη απφ, θη απνηειεί πξνέθηαζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζην Κιηληθή Φπρνινγία ΗΗ: Γηαγλσζηηθή Φπρνπαζνινγία πνπ εθιακβάλεηαη σο πξναπαηηνχκελν ππφ φξνπο ηνπιάρηζηνλ πξνεγεζείζαο παξαθνινχζεζεο (φρη θαη αλάγθελ θαη επηηπρνχο εμεηαζηηθήο θαηάθηεζεο). Όζα εθεί εμεηάζηεθαλ ππφ πεξηγξαθηθά δηαγλσζηηθά θξηηήξηα, ζε ελδεηθηηθά δφθηκε ςπρνζεξαπεπηηθή αγσγή θαη κε θάπνηα έκθαζε ζηηο δηαηαξαρέο ελειίθσλ, εδψ κειεηψληαη ππφ επαγσγηθά θξηηήξηα, ζε κεγαιχηεξν βάζνο, κε πξνζεθηηθή αληηζηνίρηζε ζε θάζεηο ειηθηαθήο αχμεζεο θαηά ηελ εμειηθηηθή δηαδηθαζία θαη αληρλεχνληαη ιεπηνκεξέζηεξα σο πξνο φια ηα παξαγσγηθά ζηάδηα ηεο δσήο: α) ζηνηρεία επηδεκηνινγίαο β) αθνξκέο έθιπζεο γ) θάζκα ζπλλνζεξφηεηαο δ) δηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο, ε) πιεξνθνξεκέλε πξφγλσζε, ζη) επηθηλδπλφηεηεο ππνιαλζαλνπζψλ παζνινγηψλ, επηδεηλψζεσλ, ππνηξνπψλ θαη αηειψλ δηαρεηξίζεσλ, ηδίσο ππφ ηελ απεηιή ηεο φισο θίβδειεο απζφξκεηεο αλάθακςεο, ζη) δπλάκεη κεηαιιάμεηο δηαηαξαρψλ ζηελ φιε πνξεία ηεο εμέιημεο, δ) ηεθκαξηέο βέιηηζηεο ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο, ε) ζηνηρεία αγσγήο θαξκαθεπηηθνχ ηχπνπ θαη ζ) ηδεψδεηο θαλφλεο πξνζέγγηζεο αξσγήο φια, ππφ κία νξγάλσζε, πνπ εμαξρήο ππελζπκίδεη α) ηα ζπγθερπκέλα φξηα αλάκεζα ζηελ θεξφκελε θπζηνινγηθφηεηα έλαληη κε-, β) ηα βαζηθά επηηεχγκαηα θάζε θάζεο θαηά ηελ θεξφκελε σο αλακελφκελε εμέιημε, σο άηνλνπ κάιινλ ζεκείνπ αλαθνξάο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ αλεζπρεηηθψλ εθδειψζεσλ θαη, θαηά πάληα γ) ηελ δνθεξή πηζαλόηεηα παξάβιεςεο πξνζόλησλ ηζρύνο ηνπ πξνζώπνπ θαηά ηελ ελαγώληα άγξα ζπκπησκάησλ θαη ηνλ ζπλπθαζκέλν θίλδπλν ππεξ-έκθαζεο, επηιεθηηθήο ππνηίκεζεο, ή αζύκθνξεο ζπληήξεζεο όςεώλ ηνπ ζηελ ζπρλά επεηζνδηαθή κεραληζηηθή εμάιεηςή ηνπο. Δλδεηθηηθά, ζηηο ελφηεηεο ελδηαθέξνληνο πεξηιακβάλνληαη δηαγλσζηηθέο θαη δηαρεηξηζηηθέο ζεκαηηθέο γηα ηελ ςπρνπαζνινγία εκβξχσλ, βξεθψλ, παηδηψλ, εθήβσλ, ελειίθσλ κέζνπ βίνπ, ειηθησκέλσλ, αιιά θαη ππέξγεξσλ πξνζψπσλ κε άιγε αηρκήο ζρεηηθψλ κε δηαηαξαρέο, ι.ρ., αλαπηπμηαθέο, δηάρπηεο θαη κε, θηλεηηθφηεηαο, κάζεζεο, γισζζηθέο, λνεηηθή πζηέξεζε, θάζκα απηηζκνχ, δηαηαξαρέο πξνζνρήο, ζπλεζεηψλ, ζπκπεξηθνξάο, κα

30 200 θαη πξνζσπηθφηεηαο, εξγαζηαθή εμάληιεζε-εμνπζέλσζε-εμφλησζε, κχζνπο vs.αιεζεηψλ γηα πεξηθιηκαθηεξηαθέο αλαθαηαηάμεηο, κνξθέο άλνηαο, delirium tremens, ζχλδξνκα φπσο Alzheimer s θαη Korsakov, αιιά θαη επη- θαη πεξη-ζαλάηεηεο εκπεηξίεο αλζξψπσλ ζηελ αθκή ηνπ επέθεηλα. Πξνηείλεηαη αλεπηθχιαθηα ε εκπεηξία παξαθνινχζεζεο Κιηληθήο Η&ΗΗ, θαζψο θαη Θεσξηψλ Πξνζσπηθφηεηαο γηα κία πην κεζηή ελεξγνπνίεζε εδψ, πνπ ε εθπφλεζε εξγαζηψλ, θαίηνη ζηαζεξά πξναηξεηηθή, απνθηά κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ. Δξγαζίεο: Με ελαξκνληζκφ ζηα εδψ απαξηζκνχκελα πεδία έιμεο, παξνηξχλεηαη αλάιεςε εξγαζηψλ κε θξηηήξηα θαη πξννπηηθέο πνπ απαληνχλ ηδίσο ζηελ νηθεία πεξηγξαθή ζηηο εδψ ελφηεηεο γηα ην Κιηληθή ΗΗ θαη ην Θεσξίεο Πξνζσπηθφηεηαο. Ύιε: έγθξηην εγρεηξίδην πεδίνπ θαη πξφζζεηεο πεγέο, κε άδεηα αλνηθηήο ρξήζεο ζηηο πάληνηε γξαπηέο εμεηάζεηο.

31 201 Μάζεκα: Κχθινο: Δμάκελν: Γηδάζθσλ/νπζα: ηαηηζηηθή Η Β - Τπνρξεσηηθφ, 3 δ.κ./5 ECTS Ε Μέινο ΓΔΠ άιινπ Σκήκαηνο ηνπ Παλ/κίνπ Ησαλλίλσλ Γ η ά γ ξ α κ κ α Ζ γλψζε ηεο ζηαηηζηηθήο είλαη απαξαίηεηε γηα θάζε θνηλσληθφ επηζηήκνλα αθνχ ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε απνηειεί αλαπφζπαζην ζηνηρείν θάζε έξεπλαο ησλ αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ. ηόρνο ηνπ καζήκαηνο: Ζ εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε βαζηθέο έλλνηεο ηεο ζηαηηζηηθήο. Δηζαγσγή ζηε πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή, θιίκαθεο κέηξεζεο, είδε κεηαβιεηψλ. Βαζηθέο αξρέο δεηγκαηνιεςίαο. Οξγάλσζε θαη παξνπζίαζε εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ: πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα πνζνηηθψλ θαη θαηεγνξηθψλ δεδνκέλσλ. Γείθηεο θεληξηθήο ηάζεο. Γείθηεο δηαζπνξάο. Μεηαζρεκαηηζκνί κεηαβιεηψλ, ηππηθέο ηηκέο. Ζ θαλνληθή θαηαλνκή.

32 202 Μάζεκα: Κχθινο: Δμάκελν: Γηδάζθνπζα: Μεζνδνινγηθέο Πξνζεγγίζεηο ζηελ Φπρνινγηθή Έξεπλα B - Τπνρξεσηηθφ, 3 δ.κ./5 ECTS Σ Εηώξε Έιελα Γ η ά γ ξ α κ κ α ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο «Μεζνδνινγηθέο Πξνζεγγίζεηο ζηελ Φπρνινγηθή Έξεπλα» αλαπηχζζνληαη νη βαζηθνί ηξφπνη κειέηεο ηεο αλζξψπηλεο αλάπηπμεο θαη ζπκπεξηθνξάο. Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ θαιχπηνληαη είλαη: - ρέδηα έξεπλαο ζηελ Φπρνινγία. - Εεηήκαηα δενληνινγίαο ζηελ έξεπλα. - Σξφπνη επηινγήο ηνπ δείγκαηνο. - Δγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία. - Δξσηεκαηνιφγηα θαη ζπλεληεχμεηο. Δγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ζπλεληεχμεσλ. - Πείξακα: Δίδε πεηξακαηηθψλ ζρεδίσλ, είδε κεηαβιεηψλ, πεηξακαηηθφο ζρεδηαζκφο θαη δηεμαγσγή πεηξακάησλ. - Πξνζεγγίζεηο αλάιπζεο θαη δηαρείξηζεο εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ. - Σξφπνη ζπγγξαθήο κηαο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο. ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ: ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη θάζε εβδνκάδα 2σξν θξνληηζηήξην, φπνπ γίλεηαη δηδαζθαιία αλαδήηεζεο ζε βάζεηο δεδνκέλσλ, ζπγγξαθήο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, παξνπζίαζεο εξγαζηψλ ζε PowerPoint θαη θξηηηθήο ηεο κεζνδνινγίαο ςπρνινγηθψλ εξεπλψλ.

33 203 Μάζεκα: Κχθινο: Δμάκελν: Γηδάζθνπζα: Γλσζηηθή Φπρνινγία ΗΗ Β - Τπνρξεσηηθφ, 3 δ.κ./5 ECTS Σ Εηώξε Έιελα Γ η ά γ ξ α κ κ α Σν κάζεκα «Γλσζηηθή Φπρνινγία ΗΗ» θαιχπηεη ηηο αθφινπζεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο: Άδειε κάζεζε αζπλείδεηε κάζεζε - Δλλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο - Μέηξεζε άδειεο κάζεζεο - Πεηξακαηηθά έξγα άδειεο κάζεζεο - Αλαπαξάζηαζε άδειεο γλψζεο - Ηδηφηεηεο άδειεο κάζεζεο - Γηάθξηζε άδειεο κάζεζεο απφ ηελ έθδειε Απφθηεζε ελλνηψλ - θαηεγνξηνπνίεζε - Θεσξίεο απφθηεζεο ελλνηψλ - Αμηνιφγεζε Θεσξηψλ Γιψζζα - Γισζζηθή αλάπηπμε Θεσξίεο Γισζζηθήο Αλάπηπμεο - ρέζε θέςεο θαη Γιψζζαο

34 204 Μάζεκα: Κχθινο: Δμάκελν: Γηδάζθσλ: Κνηλσληθή Φπρνινγία ησλ Γηνκαδηθώλ ρέζεσλ: Πξνθαηάιεςε, ξαηζηζκόο, εζληθηζκόο Β - Τπνρξεσηηθφ, 3 δ.κ./5 ECTS Σ Μπνδαηδήο Νίθνο Γ η ά γ ξ α κ κ α Ζ εξεπλεηηθή επηθέληξσζε ηεο επηζηήκεο ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο ζε δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ νκάδσλ εθθηλεί ήδε απφ ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20 νπ αηψλα θαη γηα ιφγνπο απηνλφεηνπο απνγεηψλεηαη κεηά ηνλ 2 ν παγθφζκην πφιεκν. ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο απηνχ ζα γίλεη κηα επηζθφπεζε ηνπ θνηλσληθνςπρνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηηο δηνκαδηθέο ζρέζεηο θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ πξνθαηάιεςε, ην ξαηζηζκφ θαη ηνλ εζληθηζκφ. Σα ζεκαηηθά απηά αληηθείκελα έξεπλαο θαη ζεσξεηηθήο θνηλσληνςπρνινγηθήο παξαγσγήο ζα εμεηαζηνχλ απφ ηε ζθνπηά ηεο θνηλσληθήο λφεζεο, ησλ πξνζεγγίζεσλ πνπ εζηηάδνπλ ζηηο νκάδεο (Θεσξία Ρεαιηζηηθήο χγθξνπζεο, Θεσξία Κνηλσληθήο Σαπηφηεηαο, Θεσξία Απην- Καηεγνξηνπνίεζεο), ςπρνδπλακηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη αιιά θαη πην πξφζθαησλ ινγναλαιπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ: ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο Κνηλσληθή Φπρνινγία Γηνκαδηθψλ ρέζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη 2σξν θξνληηζηήξην θάζε βδνκάδα κε ζέκα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ θπιψλ θαη ησλ θπιεηηθψλ ζρέζεσλ ζηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη ηε ινγνηερλία.

35 205 Μάζεκα: Κχθινο: Δμάκελν: Γηδάζθνπζα: Κιηληθή Φπρνινγία II: ηνηρεία Γηαγλσζηηθήο Β - Τπνρξεσηηθφ, 3 δ.κ./5 ECTS Σ Παιαηνιόγνπ Άληδπ Γ η ά γ ξ α κ κ α Αλεμαξηεηνπνηείηαη εδψ ε δηάγλσζε απφ ζεσξεηηθέο απνδφζεηο θη εξκελεπηηθέο επελδχζεηο θαη ηείλεη λα πξνθχςεη απφ ηελ αθξηβέζηεξε δπλαηή πεξηγξαθηθή παξαηήξεζε, θαηαγξαθή θαη εθηίκεζε ησλ εκθαλψλ ζπκπησκάησλ θάζε (ήδε εθδεισκέλεο) ςπρνζσκαηηθήο δηαηαξαρήο. Βέβαηα, έηζη κέλνπλ αζέαηεο πιείζηεο: ιαλζάλνπζεο, ππνβφζθνπζεο, κεηαιιαζζφκελεο, άηππεο, θαη ήπηεο αλαζηαηψζεηο, κε ξίζθν ε δηάγλσζε λα κνηάζεη ελίνηε ζην λνκηθφ θαζεζηψο (σο νθείιεη λα αλακείλεη δηάπξαμε εγθιήκαηνο πξηλ νηαδήπνηε άζθεζε δίσμεο θαηά ηπρφλ ππεπζχλσλ). Δλψ ζηελ αλαινγία απηή επζηαζεί εθαηέξσζελ έλαο βαζκφο νξζήο αλακνλήο πξηλ ηελ άθημε ζε βεβηαζκέλεο βεβαηφηεηεο πεξί εχινγνπ θηλδχλνπ (είηε παξαβαηηθφηεηαο, είηε παζνινγίαο), σζηφζν, ηαπηφρξνλα αλαξίζκεηνη γνλείο, θεδεκφλεο, εθπαηδεπηηθνί, θίινη, ζχληξνθνη, ζπλεξγάηεο, θνηλφηεηεο, θξάηε, έζλε θαη, πάλσ απ φια, α-ζζελείο ζα έδηλαλ πνιιά γηα επηηπρέζηεξεο θαη πην έγθαηξεο δηαγλψζεηο απ φ,ηη κε, ή πνιχ κεηά, ηελ έθιπζε δπζιεηηνπξγίαο ηδίσο αλαινγηδφκελνη φηη ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνλφηεηα ηα ςπρνζσκαηηθά άιγε παξακέλνπλ α) παζηθαλψο ακεηάβιεηα απφ θηίζεσο θφζκνπ β) πξνθαλψο αδηάγλσζηα έλεθα αλεπαξθνχο πιήζνπο ή/θαη έληαζεο ζπκπησκάησλ, λα πθέξπνπλ ηαιαηπσξψληαο δηελεθψο ηνπο θνξείο ηνπο ή/θαη ηνλ άκεζν πεξίγπξν, κα θαη γ) αλεζπρεηηθψο επίκνλα, αθνχ, δηα ηεο δηάγλσζεο, ε ζπιιήβδελ απνζεξαπεία θπκαίλεηαη ζην ήκηζπ ησλ παληφο είδνπο αηηηάζεσλ παγθνζκίσο. Μήπσο, ινηπφλ, είλαη αιαδνλεία ε επίθιεζε δηεηζδπηηθήο γλώζεο (δηα+γλψζε), φηαλ πξφθεηηαη ηειηθά κφλνλ γηα πεξηγξαθή ελφο άιγνπο κε ακθίβνιε έθβαζε; Μία ζσηήξηα απφθξηζε δχλαηαη λα είλαη φηη ε αξρή, σο ήκηζπ παληφο, έρεη πξάγκαηη αθεηεξία θπξηνιεθηηθά ηελ δηά-γλσζε κίαο πξνβιεκαηηθήο, κε ζηφρν αθξηβψο ηελ επαγή ηεο δηαρείξηζε επί ηα βειηίσ. πκπιεξψλεηαη φκσο δπλακηθά απφ ηελ ελλνηαθή δηαθνξνπνίεζε πνπ δηέπεη ην πλεχκα ησλ εδψ παξαδφζεσλ, φπσο ζεκαηνδνηείηαη ζηνλ αθφινπζν πξφηππν νξηζκφ, πνπ κε παηγληψδε παξήρεζε ηνπ ζίγκα νξηνζεηεί θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο: Γηάγλσζε = πλεηή (ζπγθξαηεκέλεο ζηγνπξηάο & ζησηθή) πλαγσγή πκπεξάζκαηνο, ηεξηγκέλνπ ζε πζηεκαηηθό πγθεληξσηηθό πλππνινγηζκό πζρεηίζηκσλ ηνηρείσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ζηαηηζηηθήο ζπνπδήο ζρεηηθώλ ζπλαθεηώλ), πγθεθξηκέλεο πκπησκαηνινγίαο, πληεηαγκέλεο ζε πγθερπκέλεο ηαζεξνπνίεζεο εκείν ζην πλερέο: εκαζηαθά πληαξαθηηθή ύγρπζε εκαληηθά νβαξό ύλδξνκν (ζπγθαηαιεγνκέλεο ζπλλνζεξόηεηαο), εζεκαζκέλεο ζηελ πλνιηθή πκπεξηθνξά (ζπιινγηζηηθή, ζσκαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, ζρεζηνδπλακηθή) πκβνπιεπνκέλσλ ζε πλζήθεο α-σζέλεηαο.

36 206 Κχξην κέιεκα εδψ γηα ην αθξναηήξην λα α) θαηαλνήζεη φξνπο θαη δηαγλσζηηθέο νληφηεηεο, β) εμνηθεησζεί κε ηαθηηθέο δηαθνξνδηάγλσζεο, δειαδή, δπλάκεη ελαιιαθηηθψλ, πνξηζκάησλ, γ) αληηιεθζεί έλλνηεο ζνβαξφηεηαο θαη βαξχηεηαο επηπηψζεσλ ζηελ Τγεία, δ) ππνςηαζηεί παξαπιαλεηηθέο επηξξνέο stress θαη άγρνπο ζηελ γέλεζε ή/θαη επηδείλσζε παζνινγηθψλ εθδειψζεσλ, ε) ζπιιάβεη ην εχξνο ηεο ζπλεπηδξψζαο ζρεζηνδπλακηθήο, ζη) πξνζεγγίζεη ελδεηθηηθέο ζεξαπεπηηθέο απνθάζεηο κε θαηάιιειεο πξνηεξαηφηεηεο, δ) δηαθξίλεη δφθηκεο έλαληη επηζθαιψλ παξεκβάζεηο θαη αξκφδηεο ηεξαξρήζεηο, ε) δηεπθνιχλεη πξαθηηθέο πξφιεςεο, ζ) ελεξγνπνηεζεί πξνο ζπλέρηζε θη ελίζρπζε ζπλαθνχο εξεπλεηηθνχ έξγνπ θαη, πιένλ φισλ, η) αθππληζηεί ζηελ απηνπαξαθνινχζεζε, ζπζρεηίδνληαο ηα νθέιε ελ εαπηψ. Σν πεξηερφκελν, πνπ δίλεηαη θαη απεηθνληζηηθά πξνο εχιεπηε εκπέδσζε, ειέγρεηαη γηα πιενλεθηήκαηα vs.αδπλακηψλ ζε ζεσξεηηθφ, κεζνδνινγηθφ θαη εκπεηξηθφ επίπεδν πξνο εθπιήξσζε ζχλεζεο πεξί ηελ δηαγλσζηηθή δηαδηθαζία. Όρη απζαίξεηα, παξαθνινπζεί θαη εμνρήλ ηελ θαηάηαμε ησλ δηαηαξαρψλ ζχκθσλα κε ηελ επηθξαηέζηεξε, ακεξηθαληθή άπνςε, αθνχ απνηειεί ην δεκνθηιέζηεξν πεδίν δηαγλσζηηθήο αλαθνξάο, παξαπνκπψλ θαη δηαρείξηζεο ηεο δηαγλψζηκεο δπζιεηηνπξγίαο ζηα πεξηζζφηεξα δπηηθά πεξηβάιινληα. Δλψ ην πιηθφ πνπ ηελ ζπλνςίδεη (DSM) αληηπαξαβάιιεηαη θξηηηθά πξνο ην επξσπατθήο λννηξνπίαο νκφινγφ ηνπ (ICD), σζηφζν, ε ξεαιηζηηθή, πξαθηηθή αμία ρξήζεο κίαο θνηλήο, γεληθεπκέλα θαηαλνεηήο, ζπκπεθσλεκέλεο νξνινγίαο θαη πεξηγξαθήο θξίλεηαη λα πξνέρεη. Άιισζηε, ηελ εδψ άζθεζε δηέπεη ζηαζεξά ην θξηηήξην πνπ ηζρχεη θαη ζην Κιηληθή Φπρνινγία Η: Αληί νη δηαγλσζηηθέο νληφηεηεο λα εθιακβάλνληαη σο απέιπηδεο, βηνπξνζδηνξηζκέλεο, ακηγνχο ηαηξνθεληξηθήο (ηειηθά ππξνζβεζηηθήο ) κέξηκλαο, ή/θαη σο αδηέμνδεο παξεθθιίζεηο, πιένλ λα γίλνπλ αληηιεπηέο σο πξνο νπζησδέζηεξεο εκβαζχλζεηο, ήδε απφ πξψηκεο, άδειεο εθθφιαςήο ηνπο (πξβιε: πξφιεςε), κα θαη θαηά ηελ έθιπζε, φρη κέζα απφ δνηέο εξκελείεο, κα απφ ίδηεο ζεκαζίεο, ψζηε ε ζχγρξνλε δηαγλσζηηθή λα βαδίζεη θφληξα ζε παξσρεκέλεο αληηιήςεηο πεξί δήζελ αλέιεγθηνπ εηεξνθαζνξηζκνχ ηεο ςπρνζσκαηηθήο αλαζηάησζεο. Ζ δηάγλσζε ζπληζηά αθεηεξία ηζρχνο, φπσο ε γλψζε αθεηεξία ζάξξνπο. Αθνχ νη απφθνηηνί καο ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζχληνκα σο επαγγεικαηίεο ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα, ςπρνινγηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ, θξίλεηαη θξίζηκν ην λα είλαη 1. ζε ζέζε λα δηαθξίλνπλ ηδίσο ζε πξφζσπα παξαγσγηθψλ ειηθηψλ κείδνλα ζπκπηψκαηα θαη ζχλδξνκα δπλάκεη αλαγλσξίζηκα ζην α-ζπλερέο λεχξσζεο-ςχρσζεο, ψζηε λα δχλαληαη λα ηα ζπλδξάκνπλ απφ παξαπνκπήο έσο αγσγήο θαη 2. ελήκεξνη γηα πνηνηηθνχο θαη πνζνηηθνχο δείθηεο πνπ ζεκαηνδνηνχλ ηπρφλ επηθηλδπλφηεηα, άξα 3. ζε επειημία λα αζθήζνπλ θάζε ιεηηνχξγεκα ζηελ ππεξεζία ηνπ Αλζξψπνπ κε λεθαιηφηεηα, εζσηεξηθή ζπγθξφηεζε, απνδνηηθφηεηα θαη ππεχζπλν επαγγεικαηηζκφ. πληζηάηαη ε παξαθνινχζεζε λα έπεηαη ηεο ζπκκεηνρήο ζην Κιηληθή Φπρνινγία Η θαη, εη δπλαηφλ, δηακφξθσζεο επξχηεξσλ ζηνραζκψλ απφ ην Θεσξίεο Πξνζσπηθφηεηαο.

37 207 Ύιε: Γηαγλσζηηθφ ηαηηζηηθφ Δγρεηξίδην (DSM) Φπρηθψλ Γηαηαξαρψλ, έλαληη πιηθνχ απφ ηνπ Δγρεηξηδίνπ Γηεζλνχο Σαμηλνκίαο Γηαηαξαρψλ (ICD), αιιά θαη πξφζζεηεο ππάξρνπζεο έληππεο ή/θαη ειεθηξνληθέο πεγέο, κε δπλάκεη πξνζβαζηκφηεηα θαηά ηηο εμεηάζεηο. Δξγαζίεο: Οη θνηηήηξηεο θαη νη θνηηεηέο παξνηξχλνληαη έληνλα λα εθπνλήζνπλ εξγαζίεο πεδίνπ κε πξναηξεηηθφ ραξαθηήξα αιιά θαη κε επηθέληξσζε ζε ζεκαηηθέο αηρκήο σο πξνο ηελ ηδηαίηεξε εηδηθφηεηα ή/θαη ψξηκα ελδηαθέξνληά ηνπο. Γηαγλσζηηθέο ηαθηηθέο ππφ ζπγθξηηηθή απνηίκεζε, παξνπζίαζε πεξηζηαηηθψλ απφ ηνλ δηεζλή ζηίβν, ζπζηάζεηο ζεξαπεπηηθνχ βειελεθνχο θαη αθφκε θαη κειέηεο εηπκνινγίαο επί ηεο νξνινγίαο ζε ζπλάξηεζε κε ηηο πηζαλέο δηαρξνληθέο επηξξνέο ηνπο βξίζθνληαη εληφο ηνπ ρψξνπ ελδηαθεξφλησλ πξνο εθπφλεζε. Γεδνκέλεο ηεο πνηφηεηαο (θαη πιεξφηεηάο ηεο), κία εξγαζία κπνξεί λα πξνζζέζεη έσο θαη ηξεηο βαζκνχο ζηηο επηδφζεηο επί ησλ πάληα γξαπηψλ εμεηάζεσλ. Δπηπιένλ, ηεξνπκέλεο ηεο εγγχηεηαο πξνο ηδίσο αθαλζψδεηο ή θαη ακθίξξνπεο ζεκαηηθέο, κία εξγαζία είλαη δπλαηφλ λα πξνζθιεζεί γηα παξνπζίαζε ππφ επνπηεία.

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π E P I E X O M E N A

Π E P I E X O M E N A i Π E P I E X O M E N A Σελ. Σςνηομογπαθίερ... iv Καλωζόπιζμα... vii M E P O A' ΓENIKE OΔHΓIE 1. Όξγαλα Γηνίθεζεο ηνπ Τκήκαηνο Φ.Π.Χ.... 3 2. Πξόγξακκα Σπνπδώλ ηνπ Tκήκαηνο Φ.Π.Χ.... 5 3. Πξαθηηθή άζθεζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2014 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2014 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2014 2015 Α ΓΕΝΙΚΟ ΚΤΚΛΟ Α/Α Σίηλορ Μαθήμαηορ 1. Δηζαγσγή ζηελ Κιαζηθή Φηινινγία 2. Αξραία Διιεληθή Θεκαηνγξαθία Η 3. Δηζαγσγή ζηε Βπδαληηλή Φηινινγία Α Δξάμηνο Ώπερ/εβδ Γ.Μ..Β.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β Σελίδα1 ΕΞΑΜΗΝΟ 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 9-11 Θεωξία θαη Πξαθηηθή Έληππεο Δπηθνηλωλίαο Πέκπηε 11/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 12-2 Κνηλωληθή Θεωξία ΗΗ Πέκπηε 18/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 3-5

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΦΥ 00

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΦΥ 00 Γιδάζκονηερ: Γιδάζκονηερ: ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΦΥ 00 3 Ομάδαπεωηι- Τποσ- Δξάμηνο: Υειμεπινό κό EΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ Λέθηνξαο Αζεκίλα Ράιιε (ηα άλλα Σμήμαηα διδάζκεηαι από ηον Λέκηορα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΦIΛOΣOΦIAΣ, ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ ΚΑΙ ΨYXOΛOΓIAΣ

TMHMA ΦIΛOΣOΦIAΣ, ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ ΚΑΙ ΨYXOΛOΓIAΣ ΠANEΠIΣTHMIO IΩANNINΩN ΦIΛOΣOΦIKH ΣXOΛH TMHMA ΦIΛOΣOΦIAΣ, ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ ΚΑΙ ΨYXOΛOΓIAΣ OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN IΩANNINA 2013 2014 i Π E P I E X O M E N A Σελ. Σςνηομογπαθίερ... iv Καλωζόπιζμα... vii M E P O A' ΓENIKE

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών

Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών Ππόγπαμμα Επιμόπθωζηρ Επιμοπθωηών ζηην ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/ μάθηζηρ Ππογπαμμαηιζμόρ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΠΑΙΚ ΣΗ ΑΠΑΙΣΔ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ

ΟΙ ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΠΑΙΚ ΣΗ ΑΠΑΙΣΔ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ ΟΙ ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΠΑΙΚ ΣΗ ΑΠΑΙΣΔ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ Γεωπγιάδηρ Μ. 1, Οικονόμος Α. 2, Μενεξέρ Γ. 3 1 Πεηξακαηηθφ Σρνιείν ΠΑΜΑΚ, Ύδξαο 7, 55236 Θεζζαινλίθε, mixalisg@otenet.gr 2 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γιεπεςνηηική Γιδαζκαλία & Μάθηζη ζηην Δκπαίδεςζη για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία: ηο παπάδειγμα ηος Greenwave

Γιεπεςνηηική Γιδαζκαλία & Μάθηζη ζηην Δκπαίδεςζη για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία: ηο παπάδειγμα ηος Greenwave Γιεπεςνηηική Γιδαζκαλία & Μάθηζη ζηην Δκπαίδεςζη για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία: ηο παπάδειγμα ηος Greenwave Ειέλε Αληωλαθνπνύινπ 1, Αλαζηαζία Μηζηξιή 2 1. Γαζθάια ΠΔ70, MSc ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα