ιαχείριση Αποθεµάτων Applied Mathematics

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιαχείριση Αποθεµάτων Applied Mathematics"

Transcript

1 ιαχείριση Αποθεµάτων 1

2 Περιεχόµενα Εισαγωγή Κόστος Αποθεµάτων Κατηγορίες Αποθεµάτων Στρατηγικές µείωσης των αποθεµάτων 2

3 Εισαγωγή Πως δηµιουργούνται τα αποθέµατα? Όταν οι ποσότητες εισαγωγής πρώτων υλών, εξαρτηµάτων, προϊόντων σε ένα σύστηµα (εργοστάσιο, αποθήκη, κτλ.) ξεπερνούν τις ποσότητες εξαγωγής τους απότοσύστηµα

4 Εισαγωγή Ως απόθεµα θεωρείται κάθε υλικό, εξάρτηµα η τελικό προϊόν που διατηρείται σε κάποιο σηµείο µίας αλυσίδα εφοδιασµού για µία µελλοντική ζήτηση Κύριες λειτουργικές χρήσεις: Αντιµετώπιση της αβεβαιότητας της ζήτησης και του εφοδιασµού Πρόνοια για ειδικά γεγονότα (π.χ. απεργίες, κλείσιµο εργοστασίου προµηθευτή) Αξιοποίηση οικονοµιών κλίµακας (οικονοµική παραγωγή, µεταφορά φορτίων) Αποσύζευξη των δραστηριοτήτων της αλυσίδας εφοδιασµού ιευκόλυνση της µεταφοράς υλικών

5 Εισαγωγή «...τα αποθέµατα διατηρούνται σε ένα σύστηµα-δίκτυο εφοδιασµού προκειµένου να αντιµετωπιστούν ατέλειες και αδυναµίες στις διαδικασίες του συστήµατος.»

6 Εισαγωγή Το απόθεµα έχεικόστος: χρηµατοδότηση της λειτουργίας ενός δικτύου εφοδιασµού κόστος ευκαιρίας εφόσον κεφάλαια που έχουν δεσµευθεί για την λειτουργία µίαςαλυσίδαςεφοδιασµού δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε άλλη δραστηριότητα ή να επενδυθούν αλλού Πολλοί θεωρούν ότι το απόθεµα αποτελεί κεφάλαιο σε µία επιχείρηση, στην πραγµατικότητα όµως αποτελεί υποχρέωση διότι η παρουσία του και µόνο δηµιουργεί δαπάνες

7 Εισαγωγή Κίνητρα για χαµηλά επίπεδα αποθεµάτων Κόστος διατήρησης αποθεµάτων (inventory holding cost) Εποχιακή ζήτηση Κίνητρα για υψηλά επίπεδα αποθεµάτων Εξυπηρέτηση πελατών Έγκαιρη παράδοση, Stock outs, Backorders Κόστος παραγγελίας Χρόνος λήψης αποφάσεων Χρόνος επιλογής προµηθευτών & καθορισµού συµφωνίας Χρόνος αποστολής & παραλαβής Κόστος προετοιµασίας (+χρόνος) νέας εργασίας Χρήση εργατικού δυναµικού & εξοπλίσµου/εγκαταστάσεων Κόστος µεταφοράς (In bound - Out bound) Πληρωµές σε προµηθευτές Οικονοµίες κλίµακας, Αναµενόµενη αύξηση τιµών κ.α.

8 Κόστος του Αποθέµατος Οι βασικές συνιστώσες κόστους του αποθέµατος είναι: Κόστος ιατήρησης, Αποθήκευσης και Μεταφερόµενου Αποθέµατος Κόστος Προµήθειας ή Παραγωγής Κόστος Εξάντλησης (ή εξυπηρέτησης πελατών) Κόστος ιαχείρισης Παραγγελιών & Εντολών Παραγωγής

9 Κόστος του Αποθέµατος Κόστος ιατήρησης Η διατήρηση αποθέµατος εντός µίαςχρονικήςπεριόδου συνεπάγεται τέσσερις κατηγορίες δαπανών: Χρηµατοοικονοµικής εξυπηρέτησης τραπεζικό επιτόκιο βραχυπρόθεσµου δανεισµού (προϊόντα χαµηλής αξίας και χαµηλής ετήσιας δαπάνης) κόστος ευκαιρίας σε συνδυασµό µε τον δείκτη απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης (ακριβά προϊόντα µε µεγάλους ρυθµούς απαξίωσης) Ιδιοκτησίας Ασφάλιστρα (2-3%) + Φόροι (2-5%) σε συνάρτηση µε τηναξίατου αποθέµατος Κινδύνων Απαξίωση (7-20% ανάλογα µε την κυκλοφοριακή ταχύτητα), απώλειες, καταστροφές και συρρίκνωση Έµµεσων

10 Κόστος του Αποθέµατος Κόστος Αποθήκευσης Εάν η αποθήκευση αποτελεί εσωτερική λειτουργία και δεν έχει ανατεθεί σε κάποιο τρίτο (3PL), τότε εµφανίζονται κάποιες γενικές κατηγορίες κόστους: Κτίρια (ενoίκια, φόρoι, απoσβέσεις) 25% Παρoχές (ηλεκτρισµός, θέρµανση, συντήρηση) 15% Εξoπλισµός (ενoίκιo, leasing, συντήρηση, απόσβεση) 11% Άµεσα Εργατικά 40% ιοίκηση 9% Η κατανοµή διαφέρειανάλoγα µε τις συνθήκες (πρoϊόντα, περιoχή, κτίρια, συστήµατα διακίνησης µηχανογράφηση κ.α.). Το ολικό κόστoς απoθήκευσης αυξάνει καθώς αυξάνεται o αριθµός τωv απoθηκών σε ένα σύστηµα διανoµής

11 Κόστος του Αποθέµατος απάνες Ενοίκια (κτίριων & εξοπλισµού) Φορολογία Εργατικού υναµικού Μισθοδοσία & Ασφάλιση Προγραµµατιστών & ιεύθυνσης Παροχές (Ηλεκτρισµός, Θέρµανση, Ύδρευση, Καύσιµα, Τηλεφωνία) Leasing Τερµατικών Σταθµών απάνες ικτύων & Τηλεπικοινωνιών Συντήρηση Κτιρίων & Εξοπλισµού Ασφαλίσεις Υλικά Συσκευασίας & Ανταλλακτικά Καύσιµα Αναλώσιµα Αµοιβή Υπηρεσιών Αποθήκευσης Τρίτων Ασφάλεια χώρων Υλικά συσκευασίας Πάγια Κόστος Ιδιοκτησίας Κτιρίων & Εξοπλισµού Κόστος Ιδιοκτησίας Οχηµάτων Κόστος Ιδιοκτησίας Γραφείων Κόστος Ιδιοκτησίας Συστηµάτων & Λογισµικού ιοίκησης Κόστος Ιδιοκτησίας Μηχανογραφικής Υποδοµής

12 Κόστος του Αποθέµατος ραστηριότητες και αντίστοιχο ποσοστό (%) επί του συνολικού λειτουργικού κόστους Παραλαβή (Receiving) 15% Τοποθέτηση στα Ράφια (Storage) 20% Eτοιµασία Παραγγελιών (Order Picking) 50 έως 65% Αυξηµένο κόστος λόγω υπερβολικής τµηµατοποίησης των αγορών, σύντµηση των χρόνων παράδοσης, εισαγωγή συστηµάτων Just in Time κ.α. Αποστολή (Shipping ) 15%

13 Κόστος του Αποθέµατος Κόστος Αποθήκευσης Οι ιδιόκτητες αποθήκες απαιτούν υψηλή επένδυση κεφαλαίων και ως εκ τούτου χρησιµοποιούνται από επιχειρήσεις που διακινούν µεγάλες ποσότητες αποθεµάτων Μεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης διότι διακινούν µεγάλες ποσότητες αγαθών σε τακτική βάση Βιοµηχανικές-κατασκευαστικές επιχειρήσεις για την διανοµή έτοιµων προϊόντων Ωστόσο, για να αποδώσουν τα κεφάλαια απαιτείται πλήρης εκµετάλλευση κάτι το οποίο είναι δύσκολο αν η ζήτηση των προϊόντων παρουσιάζει διακυµάνσεις

14 Κόστος του Αποθέµατος Κόστος Μεταφερόµενου Αποθέµατος Πρόσθετο κόστος διατήρησης που εξαρτάται από την ποσότητα του αποθέµατος που βρίσκεται σε µεταφορά και από την χρονική διάρκεια της µεταφοράς (Αξία αποθέµατος)x(µέρες µεταφοράς)x(συντελεστής κόστους διατήρησης) Αύξηση της ταχύτητας µεταφοράς επιφέρει µείωση του κόστους του µεταφεροµένου αποθέµατος, ωστόσο αυξάνεται ο ναύλος Θαλάσσια vs Αεροπορικής µεταφοράς

15 Κόστος του Αποθέµατος Κόστος Εξάντλησης Ότανοπελάτηςήοχρήστηςενόςείδουςδεντοβρίσκει την στιγµή που το χρειάζεται υπάρχουν συνέπειες που µεταφράζονται σε κόστος Κόστος Παραγωγής (λόγω απουσίας υλικών) Κόστος Μεταφοράς (µη αποστολή στις προγραµµατισµένες ηµεροµηνίες + αυξηµένα κόµιστρα) ιαχειριστικό Κόστος (διάσπαση παραγγελιών κ.α.) Απώλεια πελατών και εισοδηµάτων (ιδιαίτερα µεγάλο κόστος όταν τα προϊόντα δεσµεύουν τους πελάτες µε υψηλές επενδύσεις συναλλαγής)

16 Κόστος του Αποθέµατος Κόστος Εξάντλησης Είναι ανέφικτο να µηδενιστεί κάθε περίπτωση εξάντλησης του αποθέµατος Το κόστος εξάντλησης είναι ιδιαίτερα υψηλό στην περίπτωση της απώλειας πωλήσεων και ιδιαίτερα στην περίπτωση αγαθών που είναι κρίσιµα Σε αυτήν την περίπτωση οι επιχειρήσεις καθορίζουν υψηλά αποθέµατα ασφαλείας Στις άλλες περιπτώσεις η εξάντληση µπορεί να αντιµετωπιστεί µε έκτακτες παραγγελίες ανανέωσης (backordering) ή µε προσπάθειαυποκατάστασης του αγαθού µε κάποιο ισοδύναµο

17 Κόστος του Αποθέµατος Κόστος ιαχείρισης Παραγγελιών Περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες που γίνονται κάθε φορά που ανατίθεται παραγγελία σε προµηθευτή ή δίδεται εντολή παραγωγής νέας παρτίδας προϊόντος σε µία γραµµή εργοστασίου: Έντυπα παραγγελιών Κόστη ταχυδρόµησης και τηλεπικοινωνιών Κόστος χρόνου υπολογιστών, αδειών λογισµικού και δικτύων Κόστος έρευνας αγοράς και σχεδιασµού προδιαγραφών Κόστος επιθεώρησης Κόστος παρακολούθησης της πορείας της παραγγελίας Κόστος διοίκησης Κόστος χώρου και αναλώσιµων

18 Κόστος του Αποθέµατος «...καθώς τα στοιχεία και οι συνιστώσες του κόστους µεταβάλλονται ανάλογα µε το ύψος των αποθεµάτων αλλάζει και το συνολικό κόστος διατήρησης αποθεµάτων.»

19 Κατηγορίες Αποθεµάτων Η χρήση συστηµάτων διοίκησης αποθεµάτων µειώνουν το απόθεµα, ωστόσο δραστικές µειώσεις προκύπτουν µόνο όταν αντιµετωπιστούν οι αιτίες που δηµιουργούν ανάγκη τήρησης αποθεµάτων Κατηγοριοποίηση Αποθεµάτων Κυκλικά (cycle inventory) Ασφαλείας (safety) Αναµονής (anticipation) Σε κίνηση (pipeline)

20 Κατηγορίες Αποθεµάτων Κυκλικά Αποθέµατα Tο τµήµα του συνολικού αποθέµατος που προσδιορίζεται άµεσα από το ύψος της παραγγελίας (µέγεθος παρτίδας) Το ύψος του κυκλικού αποθέµατος εξαρτάται από τον χρόνο ανάµεσα σε δύο παραγγελίες. Αν για παράδειγµα γίνεταιµία παραγγελία κάθε πέντε εβδοµάδες, το µέσο µέγεθος της παραγγελίας θα πρέπει να ισούται µε την ζήτηση για πέντε εβδοµάδες. Όσο µεγαλύτερη είναι η χρονική περίοδος ανάµεσα σε δύο παραγγελίες τόσο µεγαλύτερο θα είναι το κυκλικό απόθεµα

21 Κατηγορίες Αποθεµάτων Αποθέµατα Ασφαλείας Γιανααποφύγουνπροβλήµατα εξυπηρέτησης των πελατών και µη διαθεσιµότητας εξαρτηµάτων οι επιχειρήσεις συχνά κρατάνε ένα απόθεµα ασφαλείας Γιαναδηµιουργήσει µια επιχείρηση απόθεµα ασφαλείας είτε κάνει µία παραγγελία νωρίτερα από ότι θα χρειαζόταν πραγµατικά, είτε παραγγέλνει µεγαλύτερη ποσότητα από αυτή που υπολογίζουν ότι χρειάζονται

22 Κατηγορίες Αποθεµάτων Αποθέµατα Αναµονής Tο απόθεµα πουχρησιµοποιείται για να απορροφήσει ανόµοια ζήτηση κατά την διάρκεια µίας περιόδου. Για παράδειγµα, οι βιοµηχανίες κλιµατιστικών αντιµετωπίζουν το 90% της ζήτησης τους µέσα σε τρεις µήνες, κρατάνε αποθέµατα από τους προηγούµενους µήνες αναµένοντας την αύξηση της ζήτησης κατά τους καλοκαιρινούς µήνες

23 Κατηγορίες Αποθεµάτων Αποθέµατα Κίνησης Αποθέµατα που µετακινούνται από σηµείο σε σηµείο στο σύστηµα ροής υλικών της αλυσίδας εφοδιασµού Αποτελεί τις παραγγελίες που έχουν γίνει αλλά δεν έχουν παραλειφθεί ακόµα Υπολογίζεται µέσα από τη µέση ζήτηση κατά το χρόνο που µεσολαβεί µεταξύ της παραλαβής δύο παραγγελιών

24 Κατηγορίες Αποθεµάτων Παράδειγµα: Ένα εργοστάσιο στέλνει ένα φορτίο από το προϊόν Α σε έναν έµπορο. Η µέση ποσότητα κάθε αποστολής είναι 280 κοµµάτια. Η µέση ζήτηση του χονδρέµπορού είναι 70 κοµµάτια την εβδοµάδα και ο χρόνος αποστολής από το εργοστάσιο στον έµπορο είναι 3 εβδοµάδες. Πόσο κυκλικό απόθεµα και πόσο απόθεµα σεκίνησηθα πρέπει να κρατάει ο έµπορος;

25 Κατηγορίες Αποθεµάτων Κυκλικό απόθεµα: Q 2 = Απόθεµα σεκίνηση: D L = dl = = 210κοµµάτια = 140 κοµµάτια = (70κοµµάτια / εβδοµάδα )(3εβδοµάδες ) d: µέση ζήτηση για µία περίοδο L: οι περίοδοι µεταξύ δύο παραλαβών

26 Τακτικές Μείωσης των Αποθεµάτων Τα αποθέµατα λόγω αβεβαιότητας της ζήτησης µπορεί να µειωθούν αισθητά αν µειωθούν οι χρόνοι παράδοσης στους πελάτες και βελτιωθεί η αξιοπιστία των παραδόσεων αν το σύστηµα προβλέψεων καταστεί αξιόπιστο αν µειωθεί ο αριθµός των προµηθευτών και αυξηθεί η συχνότητα των παραδόσεων αν χρησιµοποιούνται τοπικοί προµηθευτές αν µειωθεί η σπατάλη, οι νεκροί χρόνοι, οι ποιοτικές αστοχίες, το κόστος των παραγγελιών και το κόστος εκκίνησης των παραγωγικών διαδικασιών

27 Τακτικές Μείωσης των Αποθεµάτων Πρωτεύουσες τακτικές µείωσης αποθεµάτων (αν υπάρχει ανάγκη µείωσης αποθεµάτων) ευτερεύουσες τακτικές µείωσης του κόστους των πρωτευουσών τακτικών και της ανάγκης για διατήρηση αποθέµατος

28 Τακτικές Μείωσης των Αποθεµάτων Κυκλικά Αποθέµατα Πρωτεύουσες τακτικές Μείωση µεγέθους παραγγελίας ευτερεύουσες τακτικές Βελτιστοποίηση διαδικασιών παραγγελίας και προετοιµασίας για νέες λειτουργίες ώστε να µειωθούν τα αντίστοιχα κόστη Αύξηση του βαθµού στον οποίο η ίδια εργασία µπορεί να επαναληφθεί

29 Τακτικές Μείωσης των Αποθεµάτων Αποθέµατα Ασφαλείας Πρωτεύουσες τακτικές Μικρότερες παραγγελίες Τοποθέτηση παραγγελιών πιο κοντά στον χρόνο που θέλουµε να γίνει η παραλαβή ευτερεύουσες τακτικές Βελτίωση προβλέψεων ζήτησης Μείωση χρόνου ανάµεσα σε δύο παραλαβές Μείωση αβεβαιότητας προµηθειών Έµφαση σε εργασία και µηχανές

30 Τακτικές Μείωσης των Αποθεµάτων Αποθέµατα Αναµονής Πρωτεύουσες τακτικές Αντιστοίχηση ρυθµού ζήτησης µε ρυθµό παραγωγής ευτερεύουσες τακτικές ηµιουργία νέων προϊόντων µε διαφορετικούς κύκλους ζήτησης Προώθηση προϊόντων εκτός εποχής ιαφορετική τιµολόγηση προϊόντων εκτός εποχής

31 Τακτικές Μείωσης των Αποθεµάτων Αποθέµατα Κίνησης Πρωτεύουσες τακτικές Μείωση χρόνου ανάµεσα στις παραλαβές ευτερεύουσες τακτικές Επιλογή προµηθευτών, εταιρειών µεταφοράς που ανταποκρίνονται γρηγορότερα Βελτίωση του χειρισµού των υλικών µέσα στο εργοστάσιο Πληροφοριακά συστήµατα που θα βελτιώσουν τις καθυστερήσεις πληροφοριών µεταξύ της επιχείρησης και των προµηθευτών

32 Τακτικές Μείωσης των Αποθεµάτων Η αποστολή του ιευθυντή Αποθεµάτων Η βελτιστοποίηση των επιπέδων αποθεµάτων Η µείωσητουκόστουςδιατήρησηςκαιτηςποικιλίας των κωδικών Η επίτευξη διεθνών προτύπων ποιότητας και ιχνηλασιµότητας Η µεγιστοποίηση των επιπέδων εξυπηρέτησης και της κυκλοφοριακής ταχύτητας σε συνδυασµό µε την µείωση των λαθών

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (INVENTORY MANAGEMENT):

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (INVENTORY MANAGEMENT): ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (INVENTORY MANAGEMENT): Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΩΤΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟΤ

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟΤ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟΤ ΕΙΗΓΗΣΗ: Δρ. ΑΝΣΩΝΙΑΔΗ ΠΑΝΣΕΛΗ ΠΟΤΔΑΣΗ: ΜΟΤΣΟΓΛΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ Α.Μ. 2399 ΕΣΟ 2010 1 ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS» ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα αποθήκης και ελέγχου αποθεμάτων

Συστήματα αποθήκης και ελέγχου αποθεμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Συστήματα αποθήκης και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 5ου εξαμήνου. Γεωργίου Μαλινδρέτου, Επίκ. Καθηγητή ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2014

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 5ου εξαμήνου. Γεωργίου Μαλινδρέτου, Επίκ. Καθηγητή ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2014 10 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 5ου εξαμήνου Γεωργίου Μαλινδρέτου, Επίκ. Καθηγητή ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 1. Eισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics) 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Επιμορφωτικό Σεμινάριο για Στελέχη Ενόπλων υνάμεων. Θεματική Ενότητα Γ:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Επιμορφωτικό Σεμινάριο για Στελέχη Ενόπλων υνάμεων. Θεματική Ενότητα Γ: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Επιμορφωτικό Σεμινάριο για Στελέχη Ενόπλων υνάμεων Θεματική Ενότητα Γ: «Υγεία Οικονομικές, Πολιτικές, ιοικητικές Όψεις» Ενότητα: ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής Διοίκηση Παραγωγής Είναι ο επιστημονικός κλάδος που πραγματεύεται τον Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής. Περιλαμβάνει: 1) Γενικές αρχές δηλ. το σύνολο των στόχων και κανόνων για τον ορθό

Διαβάστε περισσότερα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ LOGISTICS ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΚΟΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT) Βασίλης Μουστάκης & Γεώργιος Θεολόγου ΧΑΝΙΑ 2000 1

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΟΔΙΚΕΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)"

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΟΔΙΚΕΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 1. "Η

Διαβάστε περισσότερα

ERP DRP Just In Time

ERP DRP Just In Time Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ T.E.I. OF EPIRUS ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT Π T

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στη. ιαχείριση Αποθεµάτων. Επιµέλεια: ρ. ηµήτρης Βλάχος

Σηµειώσεις στη. ιαχείριση Αποθεµάτων. Επιµέλεια: ρ. ηµήτρης Βλάχος Σηµειώσεις στη ιαχείριση Αποθεµάτων Επιµέλεια: ρ. ηµήτρης Βλάχος Θεσσαλονίκη 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 1 1.1 Σηµασία της διαχείρισης των αποθεµάτων... 1 1.2 Οικονοµική φύση και λειτουργία των αποθεµάτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

8.1. Εισαγωγή... 2 8.2. Στόχοι, Ρόλος και Λογική MRP Συστήματος... 4. 8.3. Διάγραμμα Ροής Πληροφοριών για Λειτουργία Συστήματος MRP...

8.1. Εισαγωγή... 2 8.2. Στόχοι, Ρόλος και Λογική MRP Συστήματος... 4. 8.3. Διάγραμμα Ροής Πληροφοριών για Λειτουργία Συστήματος MRP... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MRP) Περιεχόμενα 8.1. Εισαγωγή... 2 8.2. Στόχοι, Ρόλος και Λογική MRP Συστήματος... 4 8.2.1 Στόχοι και Ρόλος MRP συστήματος... 4 8.2.2 Λογική MRP συστήματος...

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της Διοίκησης των Logistics στην ΜΑΡΚΟ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εφαρμογή της Διοίκησης των Logistics στην ΜΑΡΚΟ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγικό Σημείωμα σελ.1 1. Η Διοίκηση των Logistics (Logistics Management) 1.1. Ορισμός των logistics σελ.3 1.2. Ιστορική Εξέλιξη σελ.4 1.3. Ο ρόλος των logistics στην οικονομία σελ.5 1.4.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ WMS ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ CITROEN HELLAS SA

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ WMS ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ CITROEN HELLAS SA ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΟ

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση Πτυχιακή εργασία Σαρτζετάκη Καλλιόπη Εισηγήτρια: Γιαννακόπουλου

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ERP SAP R3

Α.Τ.Ε.Ι.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ERP SAP R3 Α.Τ.Ε.Ι.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ERP SAP R3 Ο Σπουδαστής Καγιαβάς Ιωάννης-Ειρηναίος Ο Εισηγητής Ζοπόγλου Βασίλειος ΚΑΒΑΛΑ 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ε.Γ.Λ.Σ.

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ε.Γ.Λ.Σ. Γαρυφαλλιά Πετροπούλου Επίκουρος Καθηγήτρια Λογιστικής ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Στυλιανή Ασβεστά Οικονοµολόγος Εργ. Συνεργ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ MRP / MRPII DRP ERP ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ MRP / MRPII DRP ERP ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις καθώς και η ανάγκη για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων προς τους καταναλωτές προϊόντων και υπηρεσιών οδήγησε

Διαβάστε περισσότερα

«Marketing και Logistics σε Εταιρία Ηλεκτρολογικού Υλικού»

«Marketing και Logistics σε Εταιρία Ηλεκτρολογικού Υλικού» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ «Marketing και Logistics σε Εταιρία Ηλεκτρολογικού Υλικού» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του σπουδαστή : Αχιλλέα Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΓΚΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή ΘΕΜΑ:ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ LOGISTICS

Πτυχιακή ΘΕΜΑ:ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ LOGISTICS ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Πτυχιακή ΘΕΜΑ:ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ LOGISTICS ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΤΑ 2006 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική Παυλάτος Οδυσσέας Χαλκίδα 2006 0 Περιεχόμενα 1. Διοικητική Λογιστική και η σχέση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ Νάσκος Εμμανουήλ Σταρίδης Γ εώργιος ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΟΣ 2013 Μαδιτινός Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ TΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ: ΓΚΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΑΜΑΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Activity Based Costing

Activity Based Costing ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ Activity Based Costing Εµπορική Εταιρεία (Παράδειγµα Ι) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 3 Η ΕΤΑΙΡΙΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 7 ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα