Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ Χ. Μπασδέκης, Χ. Τουρκολιάς Εργαστήριο Βιοµηχανικής & Ενεργειακής Οικονοµίας, Σχολή Χηµικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Αθήνα Σ. Μοιρασγεντής Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιµης Ανάπτυξης, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Λόφος Νυµφών, Θησείο, Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την ανάδειξη του ανθρακικού αποτυπώµατος προϊόντων σε ένα χρήσιµο εργαλείο βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και χάραξης επιχειρηµατικής στρατηγικής. Το ανθρακικό αποτύπωµα προϊόντος συνιστά µια εκτίµηση των συνολικών εκποµπών αερίων θερµοκηπίου που συνδέονται µε την παραγωγή και κατανάλωση του εν λόγω προϊόντος καθ' όλο τον κύκλο ζωής του. Η µεθοδολογία υπολογισµού του ανθρακικού αποτυπώµατος βασίζεται στην Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) και περιλαµβάνει την αναλυτική καταγραφή των εκποµπών από την εξόρυξη και παραγωγή των πρώτων και βοηθητικών υλών, τη µεταφορά τους στις παραγωγικές µονάδες, την παραγωγή του προϊόντος, τη συσκευασία του, τη µεταφορά του προς τους καταναλωτές, την κατανάλωση και τελικά τη διάθεση των αποβλήτων που προκύπτουν. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η εκτίµηση του ανθρακικού αποτυπώµατος ενός συγκεκριµένου γαλακτοκοµικού προϊόντος (γάλα) που παράγεται από Ελληνική γαλακτοβιοµηχανία. Από τα αποτελέσµατα της ανάλυσης προέκυψε ότι το ανθρακικό αποτύπωµα του προϊόντος που εξετάσθηκε ανέρχεται σε 1,125 kg CO 2 /lt. Τα πιο σηµαντικά στάδια στη σύνθεση του ανθρακικού αποτυπώµατος του εξεταζόµενου προϊόντος είναι αυτά της εκτροφής των αγελάδων, της εντερικής ζύµωσης, της επεξεργασίας του γάλακτος και της µεταφορά του γάλακτος στα σηµεία πώλησης. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κλιµατική αλλαγή αποτελεί σήµερα ένα από τα σηµαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο πλανήτης. Η αύξηση της παγκόσµιας θερµοκρασίας, µεταβολές στα επίπεδα των βροχοπτώσεων, η ανύψωση της στάθµης των θαλασσών, η συχνότερη εµφάνιση εντονότερων καιρικών φαινοµένων, κλπ., αποτελούν τις σηµαντικότερες συνιστώσες της εξελισσόµενης κλιµατικής αλλαγής, οι οποίες αναµένεται να προκαλέσουν σηµαντικές επιπτώσεις και διαταραχές σε ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων και τοµέων σε όλες τις περιοχές του πλανήτη [1]. Με βάση τα ευρήµατα της επιστηµονικής κοινότητας η αποφυγή της καταστροφικής κλιµατικής αλλαγής και ο περιορισµός της αύξησης της µέσης παγκόσµιας θερµοκρασίας το πολύ µέχρι 2 ο C σε σχέση µε τα προβιοµηχανικά επίπεδα απαιτεί σηµαντικές µειώσεις των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. Πρώτο βήµα προς την κατεύθυνση αυτή είναι η αξιόπιστη καταγραφή των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου που συνδέονται µε διάφορες οικονοµικές δραστηριότητες. Σε εθνικό επίπεδο συντάσσονται οι αναφορές εθνικών απογραφών εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου (National Inventory Report) οι οποίες υποβάλλονται στη Γραµµατεία της Σύµβασης Πλαίσιο για την Κλιµατική Αλλαγή όπου καταγράφονται οι συνολικές εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου ανά χώρα καθώς και το ποσοστό συµµετοχής του κάθε κλάδου της οικονοµίας στο σύνολο των εκποµπών. Όµως, οι µεγάλες µειώσεις των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου που

2 απαιτούνται για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, εκ των πραγµάτων συνδέονται µε την αλλαγή των καταναλωτικών συµπεριφορών των πολιτών και τη στροφή σε προϊόντα και συµπεριφορές φιλικότερες προς το περιβάλλον. Αναδεικνύεται εποµένως η ανάγκη για την καταγραφή του ανθρακικού αποτυπώµατος προϊόντων και υπηρεσιών, έτσι ώστε ο εν δυνάµει «καταναλωτής» τους να γνωρίζει την επίπτωση που προκαλείται στο περιβάλλον όσον αφορά στο πρόβληµα της κλιµατικής αλλαγής. Η έννοια του ανθρακικού αποτυπώµατος προϊόντος συνιστά µια εκτίµηση των συνολικών εκποµπών αερίων θερµοκηπίου που συνδέονται µε την παραγωγή και κατανάλωση του εν λόγω προϊόντος καθ' όλο τον κύκλο ζωής του. Με βάση την προβληµατική αυτή, ο Βρετανικός Οργνανισµός Τυποποίησης το 2008 υιοθέτησε το πρότυπο PAS 2050 (το οποίο επικαιροποιήθηκε το 2011) µε στόχο την ανάπτυξη ανός συστηµατικού και αξιόπιστου τρόπoυ για µέτρηση, καταγραφή, σύγκριση και εν τέλει µείωση του ανθρακικού αποτυπώµατος προϊόντων και υπηρεσιών [2]. Απώτερος στόχος της καταγραφής του ανθρακικού αποτυπώµατος, είναι η ταυτοποίηση και αξιολόγηση πιθανών µέτρων µείωσής του και τελικά η επίτευξη της ανθρακικά ουδέτερης παραγωγικής διαδικασίας ή του ανθρακικά ουδέτερου παραγόµενου προϊόντος / υπηρεσίας. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η εκτίµηση του ανθρακικού αποτυπώµατος ενός συγκεκριµένου γαλακτοκοµικού προϊόντος (γάλα) που παράγεται από Ελληνική βιοµηχανία, ακολουθώντας το διεθνές πρότυπο PAS 2050:2011. Η µεθοδολογία που αναπτύχθηκε και εφαρµόστηκε, καθώς και τα αποτελέσµατα της ανάλυσης παρουσιάζονται στις επόµενες ενότητες. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Η µεθοδολογία του υπολογισµού του Ανθρακικού Αποτυπώµατος βασίζεται στην Ανάλυση του Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας. Η ΑΚΖ είναι µια τεχνική εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται µε κάποιο προϊόν, διεργασία ή δραστηριότητα, προσδιορίζοντας και ποσοτικοποιώντας την ενέργεια και τα υλικά που χρησιµοποιούνται, καθώς και τα απόβλητα που απελευθερώνονται στο περιβάλλον, εκτιµώντας τις επιπτώσεις από τη χρήση της ενέργειας και των υλικών καθώς και των αποβλήτων και αναγνωρίζοντας και εκτιµώντας τις δυνατότητες περιβαλλοντικών βελτιώσεων [3]. Η ανάλυση περιλαµβάνει ολόκληρο τον κύκλο ζωής του προϊόντος, της διεργασίας ή της δραστηριότητας: (α) εξόρυξη, παραγωγή και µεταφορά των πρώτων και βοηθητικών υλών, (β) παραγωγή προϊόντων, (γ) συσκευασία, (δ) µεταφορά και διανοµή προϊόντων προς τους τελικούς καταναλωτές συµπεριλαµβανοµένης της συντήρησής τους, (ε) κατανάλωση, (στ) διαχείριση των αποβλήτων. Για την περίπτωση του ανθρακικού αποτυπώµατος η ΑΚΖ εστιάζει στην εκτίµηση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου που συνδέονται µε την κατανάλωση υλικών και ενέργειας για την παραγωγή µιας συγκεκριµένης ποσότητας του εξεταζόµενου προϊόντος καθώς και την απελευθέρωση των αντιστοίχων ποσοτήτων αποβλήτων. Έχοντας προσδιορίσει τις ποσότητες υλικών και ενέργειας που απαιτούνται καθώς και των αποβλήτων που απελευθερώνονται για την παραγωγή συγκεκριµένης ποσότητας του παραγόµενου προϊόντος, το ανθρακικό αποτύπωµα υπολογίζεται από µια εξίσωση της µορφής: όπου, CF J G = j= 1 g= 1 A j C g, j GWP g

3 CF : Το ανθρακικό αποτύπωµα του προϊόντος. j : Πηγή εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. A j : εδοµένα δραστηριότητας για την j-πηγή εκποµπών. C g,j : Συντελεστής εκποµπής του g-αερίου του θερµοκηπίου για την j-πηγή εκποµπών. GWP g : Παγκόσµιο υναµικό Θέρµανσης του g-αερίου του θερµοκηπίου. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας ο υπολογισµός των παραγόµενων αερίων του θερµοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής του εξεταζόµενου προϊόντος πραγµατοποιήθηκε µε την εφαρµογή του προτύπου PAS 2050:2011 [2]. Το πρότυπο PAS 2050 στοχεύει στην παροχή πληροφοριών στις επιχειρήσεις σχετικά µε: Τον υπολογισµό των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου σε όλη τη διάρκεια ζωής του παραγόµενου προϊόντος ή υπηρεσίας. Τη διαφοροποίηση του ανθρακικού αποτυπώµατος από την υλοποίηση τροποποιήσεων στη γραµµή παραγωγής του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Τη δυνατότητα σύγκρισης του ανθρακικού αποτυπώµατος µε αντίστοιχα προϊόντα στα πλαίσια ενός κοινού και αναγνωρισµένου προτύπου. Τη δυνατότητα τεκµηρίωσης µειώσεων στο ανθρακικό αποτύπωµα και την κοινοποίηση της σχετικής πληροφορίες στα εµπλεκόµενα µέρη (δηµόσιες αρχές και καταναλωτικό κοινό). O υπολογισµός του ανθρακικού αποτυπώµατος πραγµατοποιείται µέσω µιας διαδικασίας 3 σταδίων: Αρχικά καθορίζεται ο σκοπός της ανάλυσης, γίνεται η επιλογή του προϊόντος καθώς και η µονάδα µέτρησής του, και αποφασίζεται ο βαθµός εµπλοκής των προµηθευτών. Αποτυπώνεται το διάγραµµα ροής της παραγωγικής διαδικασίας, καθορίζονται τα όρια του συστήµατος, ξεκινά η συλλογή των δεδοµένων, γίνεται η εκτίµηση του ανθρακικού αποτυπώµατος και η ανάλυση αβεβαιοτήτων. Στο τελικό στάδιο γίνεται η πιστοποίηση του αποτελέσµατος, διερευνώνται µέτρα µείωσης του αποτυπώµατος και γίνεται η γνωστοποίησή του στα ενδιαφερόµενα µέρη. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Στην παρούσα ανάλυση γίνεται εφαρµογή της µεθοδολογίας υπολογισµού του αναθρακικού αποτυπώµατος σύµφωνα µε το πρότυπο PAS 2050:2011 που παρουσιάσθηκε προηγούµενα για την περίπτωση του παστεριωµένου γάλακτος. Ορισµός Σκοπού: Σκοπός του υπολογισµού ήταν η ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων µερών (επιχειρήσεις, καταναλωτές, ερευνητικά κέντρα, δηµόσιοι φορείς, κλπ.) αναφορικά µε το µέγεθος του ανθρακικού αποτυπώµατος του εξεταζόµενου προϊόντος και ακολούθως η δυνατότητα προσδιορισµού µέτρων µείωσής του. Επιλογή Προϊόντος: Το ανθρακικό αποτύπωµα µετρήθηκε για συγκεκριµένο εµπορικό προϊόν παστεριωµένου γάλακτος µίας ελληνικής γαλακτοβιοµηχανίας. Επιλογή Μονάδος Μέτρησης: Η µονάδα µέτρησης που επιλέχθηκε προκειµένου να παρουσιασθούν τα αποτελέσµατα στο πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης είναι αυτή του ενός λίτρου (1 lt), η οποία αντιστοιχεί στην πιο διαδεδοµένη συσκευασία του εξεταζόµενου προϊόντος. Εντούτοις, για τη διευκόλυνση των υπολογισµών, το ανθρακικό αποτύπωµα υπολογίζεται για τη συνολική ποσότητα παραγόµενου γάλακτος αυτού του τύπου από την εξεταζόµενη γαλακτοβιοµηχανία και στη συνέχεια η αναγωγή γίνεται ανά lt.

4 Εµπλοκή Προµηθευτών: Απαραίτητη προϋπόθεση για τον υπολογισµό του ανθρακικού αποτυπώµατος είναι η εµπλοκή των προµηθευτών και η συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν τη γραµµή παραγωγής των πρώτων υλών της γαλακτοβιοµηχανίας. Επιδιώκεται η µέγιστη δυνατή εµπλοκή προµηθευτών πρώτων και βοηθητικών υλών. Στην περίπτωση ύπαρξης ενός προµηθευτή για κάποια εισροή επιδιώκεται η άµεση συγκέντρωση πρωτογενών στοιχείων, ενώ στην περίπτωση ύπαρξης πολλαπλών προµηθευτών για κάποια εισροή (π.χ. παραγωγή γάλακτος σε φάρµες) πραγµατοποιείται η άντληση στοιχείων από αντιπροσωπευτικούς προµηθευτές. Ανάπτυξη ιαγράµµατος Ροής: Στόχος της ανάπτυξης του διαγράµµατος ροής είναι η αναγνώριση και η ταυτοποίηση του συνόλου των υλικών και των υπηρεσιών που υπεισέρχονται στον κύκλο ζωής του γάλακτος. Σε πρώτη φάση αναπτύχθηκε ένα γενικό διάγραµµα ροής όπου απεικονίζονται οι κύριες φάσεις του κύκλου ζωής του προϊόντος (Σχήµα 1). Στη συνέχεια για κάθε φάση εντοπίστηκαν οι παραγωγικές διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα και συνοδεύονται από κατανάλωση υλικών και ενέργειας ή/και την παραγωγή αποβλήτων (Σχήµα 2). Σχήµα 1. Γενικό διάγραµµα ροής διεργασιών παραγωγής παστεριωµένου γάλακτος. Σχήµα 2. Αναλυτικό διάγραµµα ροής διεργασιών παραγωγής παστεριωµένου γάλακτος. Ορισµός Ορίων του Συστήµατος: Σύµφωνα µε το διάγραµµα ροής εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου εκλύονται από συνολικά 19 παραγωγικές δραστηριότητες του κύκλου ζωής του προϊόντος, ξεκινώντας από την παραγωγή ζωοτροφών και την εκτροφή των ζώων για την παραγωγή του γάλακτος, µέχρι τη διαχείριση των αποβλήτων από τη µονάδα βιολογικού καθαρισµού του εργοστασίου, αλλά και των απορριµµάτων µετά την κατανάλωση του προϊόντος. Οι εκποµπές αερίων θερµοκηπίου από το στάδιο Ζ4 (διαχείριση οικιακών

5 αποβλήτων) θεωρήθηκαν πολύ µικρές και έτσι η ανάλυση εστιάζει στις υπόλοιπες 18 παραγωγικές δραστηριότητες. Συλλογή εδοµένων: Η συλλογή των δεδοµένων περιελάµβανε στοιχεία από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές πληροφόρησης και πραγµατοποιήθηκε µε πολλούς τρόπους όπως συνεντεύξεις προσωπικού, αναζήτηση σε βάσεις δεδοµένων και έρευνα παρόµοιων µελετών και της διεθνούς βιβλιογραφίας για συγκεκριµένα τµήµατα της παραγωγικής διαδικασίας. Υπολογισµός Ανθρακικού Αποτυπώµατος: Ο υπολογισµός του ανθρακικού αποτυπώµατος πραγµατοποιείται για κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας µε βάση την εξίσωση που παρουσιάσθηκε στην προηγούµενη Ενότητα για τη συνολική ποσότητα παστεριωµένου γάλακτος που παράγεται από την εξεταζόµενη µονάδα στη διάρκεια ενός έτος (περίπου 18 εκατ. lt). Αναλυτικά οι παραδοχές που έγιναν και η υπολογιστική διαδικασία που ακολουθήθηκε ανά παραγωγική δραστηριότητα που εντοπίστηκε παρουσιάζεται στα επόµενα. Παραγωγή Ζωοτροφών (Α1 και Α2). Με βάση τη συνολική παραγωγή γάλακτος της εξεταζόµενης µονάδας και της µέσης γαλακτοπαραγωγής µίας αγελάδας στην Ελλάδα που δίνεται στην Εθνική Απογραφή Εκποµπών Αερίων του Θερµοκηπίου [4] υπολογίζεται ο αριθµός των ζώων, όπου η γαλακτοπαραγωγή τους δεσµεύεται στην εξεταζόµενη παραγωγική διαδικασία. Τα ζώα αυτά θεωρείται ότι σιτίζονται µε ζωοτροφές (περίπου 4 kg ανά κεφαλή την ηµέρα) τυπικής σύστασης (καλαµπόκι 40%, κριθάρι 10%, σιτάρι 15% και διάφορα άλλα συστατικά 35%) [5], ενώ το υπόλοιπο των διατροφικών τους αναγκών καλύπτεται µε ελεύθερη βόσκηση. Χρησιµοποιώντας τυπικές στρεµµατικές αποδόσεις καλλιεργειών [6], καθώς και στοιχεία οδηγών λίπανσης προσδιορίζονται οι συνολικές εκτάσεις που απαιτούνται για την καλλιέργεια των συγκεκριµένων ποσοτήτων γεωργικών προϊόντων που αποτελούν τη βάση των χρησιµοποιούµενων ζωοτροφών, καθώς και οι ποσότητες αζωτούχων λιπασµάτων που απαιτούνται για την καλλιέργειά τους. Οι σχετιζόµενες εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου (Ν 2 Ο) υπολογίζονται µε βάση το συντελεστή εκποµπής ανά µονάδα βάρους καταναλισκόµενου αζωτούχου λιπάσµατος που δίνεται στην Εθνική Απογραφή Εκποµπών [4] και υπολογίσθηκαν σε 797 t CO 2 eq (Πίνακας 1). Πίνακας 1. Εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου από την παραγωγή γάλακτος που σχετίζονται µε την παραγωγή ζωωτροφών. Αγροτικά προϊόντα Απαιτούµενες ποσότητες (t) Στρεµµατική απόδοση (kg/ στρέµµα) Εκτάσεις καλλιεργειών (στρέµµατα) Απαιτούµενη ποσότητα αζωτούχου λιπάσµατος (kg) Αέριες εκποµπές (kg Ν 2 Ο) Ισοδύναµες εκποµπές (kg CO 2 eq) Καλαµπόκι 2.047, , , , Κριθάρι 511, , ,86 517, Σιτάρι 767, , ,92 894, Λοιπά αγροτικά προϊόντα 1.791,3 Μη διαθέσιµα εν υπολογίζονται εν υπολογίζονται εν υπολογίζονται εν υπολογίζονται Κατανάλωση ενέργειας στις φάρµες εκτροφής (Α3). Στις φάρµες εκτροφής των ζώων χρησιµοποιείται ηλεκτρική ενέργεια για µια σειρά από χρήσεις (µηχανές αρµέγµατος, φωτισµός, αερισµός, ψυγεία αποθήκευσης γάλακτος, κλπ.). Για την εκτίµηση των ενεργειακών καταναλώσεων και των συνεπαγόµενων εκποµπών από το στάδιο αυτό έγινε χρήση δευτερογενών στοιχείων βάσει των πληροφοριών που παρατίθενται στη µελέτη [7]

6 µε κατάλληλες προσαρµογές. Τα στοιχεία αυτά ελέγχθηκαν ως προς την αντιπροσωπευτικότητά τους και µε άλλες διαθέσιµες πηγές. Οι εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου από το στάδιο αυτό για το σύνολο της παραγωγής του εξεταζόµενου γάλακτος της υπό θεώρηση µονάδας υπολογίστηκαν σε t CO 2 eq. Εντερική ζύµωση (Α4). Στις φάρµες εκτροφής των ζώων για την παραγωγή του γάλακτος, εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου (CH 4 ) εκλύονται και από τις εντερικές ζωµώσεις των αγελάδων. Οι εκποµπές από το στάδιο αυτό υπολογίσθηκαν βάσει του υπολογιζόµενου αριθµού ζώων που εκτρέφονται για την παραγωγή της συνολικής ποσότητας γάλακτος και του συντελεστή εκποµπής της εν λόγω δραστηριότητας που δίνεται στην Εθνική Απογραφή Εκποµπών Αερίων Θερµοκηπίου [4] και ανέρχεται σε 116,6 kg CH 4 /κεφαλή/έτος. Έτσι, οι συνολικές εκποµπές υπολογίστηκαν σε t CO 2 eq. ιαχείριση αποβλήτων στις φάρµες εκτροφής (Ζ1). Κατά την εκτροφή των αγελάδων εντός των κτηνοτροφικών µονάδων παράγονται µεγάλες ποσότητες στερεών αποβλήτων (κοπριά). Κατά την βιολογική τους αποδόµηση εκπέµπονται ποσότητες µεθανίου CH 4, ο υπολογισµός των οποίων είναι εφικτός µε τη χρήση δευτερογενών δεδοµένων από την Εθνική Απογραφή Εκποµπών Αερίων του Θερµοκηπίου [4]. Με βάση τα παρουσιαζόµενα στοιχεία, οι ετήσιες εκποµπές µεθανίου από τη διαχείριση της κοπριάς κάθε αγελάδας γαλακτοπαραγωγής ανέρχονται σε 9,31 kg CH 4 και εποµένως οι συνολικές εκποµπές του σταδίου αυτού βάση του συνολικού αριθµού ζώων που συµµετέχουν στην παραγωγική διαδικασία υπολογίζονται σε 685 t CO 2 eq. Μεταφορά νωπού γάλακτος (B1). Οι εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου από το στάδιο αυτό (CO 2, CH 4 και Ν 2 Ο) υπολογίσθηκαν βάση των συνολικών ποσοτήτων γάλακτος που συµµετέχουν στην παραγωγική διαδικασία, της χωρητικότητας και του τύπου των βυτίων µεταφοράς που χρησιµοποιεί η γαλακτοβιοµηχανία (ήταν διαθέσιµα αναλυτικά στοιχεία), και της µέσης απόστασης µεταφοράς του γάλακτος από τις φάρµες στο εργοστάσιο (θεωρήθηκε µια µέση απόσταση περίπου 40 km µε βάση τη χωρική κατανοµή των υφιστάµενων προµηθευτών της γαλακτοβιοµηχανίας). Υπολογίσθηκε έτσι ο συνολικός αριθµός οχηµατο-χιλιοµέτρων που διανύονται για τη µεταφορά του γάλακτος και στη συνέχεια οι συνεπαγόµενες εκποµπές µε βάση τους συντελεστές εκποµπής και την ειδική κατανάλωση καυσίµου που αντιστοιχούν στους χρησιµοποιούµενους τύπους οχηµάτων [8]. Οι ετήσιες εκποµπές από το στάδιο αυτό υπολογίσθηκαν σε 91 t CO 2 eq. Παραγωγή φιαλών pet (A5). Η γαλακτοβιοµηχανία παραλαµβάνει τα µπουκάλια στα οποία εµφιαλώνει το επεξεργασµένο γάλα από δύο προµηθευτές σε µορφή πλαστικής συσκευασίας έγχυσης (pre form). Ο υπολογισµός των εκποµπών CΟ 2 από την παραγωγή τους πραγµατοποιήθηκε µέσω πρωτογενών στοιχείων τα οποία διατηρούν οι επιχειρήσεις για τις κοστολογήσεις των φορτίων τους. Συγκεκριµένα, οι εταιρείες αποστέλλουν τα µπουκάλια σε κιβώτια χωρητικότητας µπουκαλιών, ενώ για την παραγωγή κάθε κιβωτίου απαιτούνται 250 kwh ενέργειας. Με βάση τη συνολική ποσότητα γάλακτος που εµφιαλώνεται και τον τύπο της συσκευασίας, υπολογίζεται ο συνολικός αριθµός απαιτούµενων φιαλών και στη συνέχεια η ενέργεια που καταναλώνεται για την παραγωγή τους και οι συνεπαγόµενες εκποµπές. Οι συνολικές εκποµπές αερίων θερµοκηπίου από το στάδιο αυτό υπολογίστηκαν σε 522 t CO 2 eq. Μεταφορά φιαλών pet (B2). Ο υπολογισµός των εκποµπών από το στάδιο αυτό έγινε µε τρόπο ανάλογο του σταδίου Β1. Χρησιµοποιήθηκαν πρωτογενή στοιχεία σε σχέση µε το είδος και τον αριθµό των οχηµάτων µεταφοράς που χρησιµοποιούνται, ενώ η µέση

7 απόσταση από τα εργοστάσια παραγωγής φιαλών στη γαλακτοβιοµηχανία θεωρήθηκε ίση µε 341 km. Οι συνολικές εκποµπές αερίων θερµοκηπίου από το στάδιο αυτό υπολογίστηκαν σε 31 t CO 2 eq. Κύρια επεξεργασία νωπού γάλακτος (Γ1, Γ2, Γ3). Η επεξεργασία του γάλακτος στη γαλακτοβιοµηχανία περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια: βακτηριο-καθαρισµό, φυγοκέντρηση, οµογενοποίηση, απαέρωση, µικροφίλτρανση, παστερίωση, εµφιάλωση, πακετάρισµα, ψύξη, φόρτωση. Για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της γαλακτοβιοµηχανίας χρησιµοποιούνται ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο. Ειδικά για τον εξεταζόµενο τύπο γάλατος η µονάδα διέθετε αναλυτικά δεδοµένα κοστολόγησης από τα οποία προέκυψε ότι για την επεξεργασία 1 lt νωπού γάλακτος απαιτούνται 0,06 kwh ηλεκτρικής ενέργειας και 0,09 kwh φυσικού αερίου. Με βάση τους συνελεστές εκποµπής αερίων θερµοκηπίου για τις δύο αυτές ενεργειακές πηγές υπολογίσθηκαν οι εκποµπές αερίων θερµοκηπίου για τις συνολικές παραγόµενες ποσότητες στη διάρκεια ενός έτους που εκτιµήθηκαν σε t CO 2 eq. Παραγωγή νιτρικού οξέος και σόδας (Α6). Οι εκποµπές από το στάδιο αυτό υπολογίζονται µε βάση τις συνολικές ποσότητες νιτρικού οξέος και σόδας που χρησιµοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία (στοιχεία που ήταν διαθέσιµα από τη γαλακτοβιοµηχανία) και των συντελεστών εκποµπής αερίων θερµοκηπίου από την παραγωγή των χηµικών αυτών προϊόντων (στοιχεία από την Εθνική Απογραφή Εκποµπών Αερίων Θερµοκηπίου [4]). Οι συνολικές εκποµπές αερίων θερµοκηπίου από το στάδιο αυτό υπολογίστηκαν σε 102 t CO 2 eq. Μεταφορά γάλακτος στα σηµεία πώλησης ( 1). Ο υπολογισµός των εκποµπών από το στάδιο αυτό έγινε µε τρόπο ανάλογο του σταδίου Β1. Χρησιµοποιήθηκαν πρωτογενή στοιχεία σε σχέση µε τα οχήµατα µεταφοράς που χρησιµοποιούνται, ενώ η µέση απόσταση από τη γαλακτοβιοµηχανία στα σηµεία διάθεσης θεωρήθηκε ίση µε 283 km. Οι συνολικές εκποµπές αερίων θερµοκηπίου από το στάδιο αυτό υπολογίστηκαν σε t CO 2 eq. Κατανάλωση ενέργειας κατά τη λιανική πώληση (Ε1). Σύµφωνα µε τα δευτερογενή στοιχεία του Τµήµατος Περιβάλλοντος, Τροφίµων και Αγροτικών Υποθέσεων της Κυβέρνησης του Ηνωµένου Βασιλείου [9], κατά την αποθήκευση του γάλακτος στα σηµεία λιανικής πώλησης καταναλώνεται ενέργεια ίση µε 0,07 MJ ανά συσκευασία 1,18 lt γάλακτος. Ελλείψει αναλυτικών στοιχείων για την Ελλάδα χρησιµοποιήθηκαν τα στοιχεία αυτά για την κατανάλωση ενέργειας στο στάδιο αυτό και υπολογίσθηκαν οι συνεπαγόµενες εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου, οι οποίες ανέρχονται σε 295 t CO 2 eq. Καταναλισκόµενη ενέργεια κατά την κατανάλωση του προϊόντος (ΣΤ1). Όπως και στην περίπτωση του σταδίου Ε1 χρησιµοποιήθηκαν δευτερογενή στοιχεία του Τµήµατος Περιβάλλοντος, Τροφίµων και Αγροτικών Υποθέσεων της Κυβέρνησης του Ηνωµένου Βασιλείου [9], σύµφωνα µε τα οποία η αποθήκευση 1 lt γάλακτος σε οικιακά ψυγεία για κατανάλωση απαιτεί ενέργεια 0,3 MJ. Έτσι, οι συνολικές εκποµπές αερίων θερµοκηπίου από το στάδιο αυτό υπολογίστηκαν σε t CO 2 eq. ιαχείριση αποβλήτων (Z2, Z3). Τα απόβλητα της παραγωγής στη γαλακτοβιοµηχανία οδηγούνται στη µονάδα βιολογικού καθαρισµού, όπου υφίστανται βιολογική επεξεργασία (βίο-αποικοδόµηση) από την οποία εκρέει καθαρό νερό, ενώ ταυτόχρονα παράγεται και στερεή λάσπη η οποία ακολούθως οδηγείται προς αποτέφρωση. Από την επεξεργασία των

8 υγρών αποβλήτων παράγεται CH 4, οι εκλυόµενες ποσότητες του οποίου για τη µελέτη περίπτωσης υπολογίζονται µε εφαρµογή της µεθοδολογίας που προτείνεται στις κατευθυντήριες οδηγίες της IPCC για την απογραφή εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου [10]. Οι συνολικές ποσότητες εκποµπών αερίων θερµοκηπίου από το στάδιο αυτό υπολογίστηκαν σε 92 t CO 2 eq. ιοικητικές Υπηρεσίες (Γ4). Στις εγκαταστάσεις της γαλακτοβιοµηχανίας, πέραν της επεξεργασίας του γάλακτος λαµβάνουν χώρα και υποστηρικτικές διοικητικές υπηρεσίες στα κτήρια διοίκησης. Για τον υπολογισµό των εν λόγω ενεργειακών καταναλώσεων χρησιµοποιήθηκαν πρωτογενή και δευτερογενή στοιχεία λαµβάνοντας υπόψη τη συνολική επιφάνεια των κτηρίων διοίκησης και της ειδικής κατανάλωσης ενέργειας σε κτήρια γραφείων. Οι συνολικά υπολογιζόµενες ποσότητες ενέργειας επιµερίσθηκαν στον εξεταζόµενο τύπο γάλακτος βάσει του µεριδίου των πωλήσεων του εν λόγω γάλακτος στο συνολικό τζίρο της εταιρείας. Έτσι τελικά οι εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου από το στάδιο αυτό εκτιµήθηκαν σε 20 t CO 2 eq. Με βάση την παραπάνω ανάλυση, το συνολικό ανθρακικό αποτύπωµα του εξεταζόµενου γάλακτος υπολογίσθηκε σε t CO 2 eq για το σύνολο των lt που παράγονται σε ετήσια βάση. Συνεπώς, κατά την παραγωγή ενός lt γάλακτος εκπέµπονται 1,125 kg CO 2 eq, όπως φαίνεται αναλυτικά στον Πίνακα 2. Τα στάδια µε τα µεγαλύτερα ποσοστά συµµετοχής στη τελική διαµόρφωση του ανθρακικού αποτυπώµατος είναι αυτά της Εντερικής Ζύµωσης των Αγελάδων (42,4%), της Μεταφοράς του Γάλακτος στα Σηµεία Πώλησης (16,6%) και της Εκτροφής των Αγελάδων (15,2%). Γίνεται αντιληπτό ότι τα µεγαλύτερα περιθώρια µείωσης του ανθρακικού αποτυπώµατος εντοπίζονται εκτός των ορίων της γαλακτοβιοµηχανίας και συγκεκριµένα στους προµηθευτές. Πίνακας 2. Ανάλυση ανθρακικού αποτυπώµατος της παραγωγικής διαδικασίας του εξεταζόµενου προϊόντος Κωδικοποίηση σταδίου Στάδιο παραγωγικής δραστηριότητας Εκποµπές CO 2 (t) Ποσοστό συµµετοχής στο ανθρακικό αποτύπωµα A1,A2 Παραγωγή ζωοτροφών 797 3,94% A3 Εκτροφή αγελάδων ,18% A4 Εντερική ζύµωση αγελάδων ,36% Z1 ιαχείριση Κοπριάς 685 3,38% B1 Μεταφορά νωπού γάλακτος 90 0,45% A5 Παραγωγή φιαλών Pet 521 2,58% B2 Μεταφορά φιαλών Pet 30 0,15% Γ1, Γ2, Γ3 Κύρια επεξεργασία νωπού γάλακτος ,93% Α6 Παραγωγή Νιτρικού οξέος και σόδας 101 0,50% 1 Μεταφορά γάλακτος στα σηµεία πώλησης ,64% Ε1 Κατανάλωση ενέργειας κατά τη λιανική πώληση 295 1,46% ΣΤ1 Κατανάλωση ενέργειας κατά την κατανάλωση ,88% Ζ2,Ζ3 ιαχείριση αποβλήτων 91 0,45% Γ4 Παροχή διοικητικών υπηρεσιών 20 0,10% Συνολικές Εκποµπές CO % Ανάλυση Ευαισθησίας: Στην ανάλυση ευαισθησίας εξετάστηκαν στάδια, όπου η ενδεχόµενη µεταβολή κρίσιµων παραµέτρων τους δύναται να επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσµα του ανθρακικού αποτυπώµατος. Τα στάδια που µελετήθηκαν ήταν αυτά της παραγωγής ζωοτροφών, εκτροφής αγελάδων, κύριας επεξεργασίας νωπού γάλακτος και µεταφοράς

9 γάλακτος στα σηµεία πώλησης. Συγκεκριµένα, εξετάσθηκαν οι πιθανές µεταβολές που θα επέλθουν στο ανθρακικό αποτύπωµα (Πίνακας 3) σύµφωνα µε τα ακόλουθα σενάρια: Σενάριο 1: Αύξηση του ηµερήσιου προγράµµατος διατροφής των αγελάδων από 4 kg σε 15 kg ζωοτροφής, περιορίζοντας αντίστοιχα την ελεύθερη βόσκηση. Σενάριο 2: Υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας στις κτηνοτροφικές µονάδες κατά 30%. Σενάριο 3: Αλλαγή του καυσίµου κατά το στάδιο της κύριας επεξεργασίας από φυσικό αέριο σε πετρέλαιο. Σενάριο 4: Μεταφορά της γαλακτοβιοµηχανίας στη Βουλγαρία και εποµένως αύξηση της µέσης χιλιοµετρικής απόστασης για τη διανοµή του γάλακτος στα 673 km. Πίνακας 3. Αποτελέσµατα ανάλυσης ευαισθησίας. Συνολικές εκποµπές (t CO 2 eq) Ανθρακικό αποτύπωµα (kg CO 2 eq / lt γάλακτος) Σενάριο ,25 Σενάριο 2ο ,18 Σενάριο ,13 Σενάριο ,38 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Η παρούσα εργασία παρέχει πληροφορίες αναφορικά µε τη µέθοδο υπολογισµού του ανθρακικού αποτυπώµατος και τις εκπεµπόµενες εν τέλει ποσότητες αερίων του θερµοκηπίου κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός γαλακτοκοµικού προϊόντος. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της ανάλυσης οι εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου από το εξεταζόµενο παστεριωµένο γάλα ανήλθαν σε 1,125 kg CO 2 eq/lt, οι οποίες είναι χαµηλότερες τόσο από τα αποτελέσµατα διεθνών µελετών όπου µια µέση τιµή του ανθρακικού αποτυπώµατος παστεριωµένου γάλακτος ανέρχεται σε 2,47 kg CO 2 eq/lt παγκοσµίως και 1,55 kg CO 2 eq/lt στην Ευρώπη, όσο και από το ανθρακικό αποτύπωµα του αποβουτυρωµένου γάλακτος Tesco, το οποίο ανέρχεται 1,26 CO 2 eq/lt [11]. Το γεγονός ότι το ανθρακικό αποτύπωµα του γάλακτος που εξετάσθηκε είναι πολύ χαµηλό αποδίδεται στο ότι παράγεται σε µια σύγχρονη γαλακτοβιοµηχανία που έχουν ληφθεί σηµαντικές µέριµνες όσον αφορά την ορθολογική χρήση της ενέργειας, τη χρήση καθαρών και αποδοτικών καυσίµων και τον αποτελεσµατικό σχεδιασµό της παραγωγικής διαδικασίας. Είναι χαρακτηριστικό εξάλλου ότι οι κύριες συνιστώσες του υπολογιζόµενου ανθρακικού αποτυπώµατος αφορούν στάδια της παραγωγικής διαδικασίας που δεν ελέγχονται άµεσα από τη γαλακτοβιοµηχανία. Θεωρώντας µια µέση τιµή δικαιωµάτων εκποµπών της τάξης των 10 /t CO 2, το εξεταζόµενο προϊόν θα µπορούσε να γίνει ανθρακικά ουδέτερο µε µια πρόσθετη επιβάρυνση της τιµής του κατά µόλις 1,1 c/lt. Γίνεται αντιληπτό ότι το εξεταζόµενο προϊόν διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις, ώστε η γαλακτοβιοµηχανία να διαχειριστεί το αποτέλεσµα του ανθρακικού αποτυπώµατος προκειµένου να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και να θέσει τις βάσεις για βιώσιµη επιχειρηµατικότητα. Εν γένει η υιοθέτηση των αρχών της βιώσιµης επιχειρηµατικότητας δύναται να δράσει ως καταλύτης στη προσπάθεια των επιχειρήσεων να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να ανταποκριθούν στις δυσµενείς επιχειρηµατικές συνθήκες που έχει επιβάλει η οικονοµική κρίση στην αγορά. Στην προσπάθεια ανάδειξης της σηµασίας του υπολογισµού του ανθρακικού αποτυπώµατος η επιλογή της ετικέτας και του τρόπου επικοινωνίας της στη συσκευασία του προϊόντος αποτελεί κρίσιµη παράµετρο της επιτυχίας του εγχειρήµατος. Όπως προτείνεται και από την εργασία [12] είναι πιο αποτελεσµατική η χρήση της ετικέτας παραγωγής, όπου στην

10 περίπτωση του εξεταζόµενου γάλακτος η διαφορά του ανθρακικού αποτυπώµατος από τον παγκόσµιο µέσο όρο είναι της τάξης του 113% και από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο κατά 37%. Υπογραµµίζεται επίσης ότι η χρήση της ετικέτας ανθρακικού αποτυπώµατος και ειδικότερα αυτών των οποίων το επίπεδο εκποµπών CO 2 είναι ανταγωνιστικό έναντι αντίστοιχων προϊόντων, δύναται να συνεισφέρει σηµαντικά στην προσπάθεια των ελληνικών επιχειρήσεων να αυξήσουν τα µερίδια τους σε ξένες αγορές ειδικά σε αυτές όπου το καταναλωτικό κοινό χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλή περιβαλλοντική συνείδηση. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θερµές ευχαριστίες οφείλονται στο προσωπικό και στη διοίκηση της Ελληνικής γαλακτοβιοµηχανίας για την παροχή σηµαντικών στατιστικών στοιχείων απαραίτητων στην αναλυτική εκτίµηση του ανθρακικού αποτυπώµατος του εξεταζόµενου προϊόντος. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] IPCC, Climate Change 2007 Impacts, Adaptation and Vulnerability, Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, Geneva, Switzerland, (2007). [2] BSI British Standards, Carbon Trust and DEFRA, Guide to PAS 2050: How to assess the carbon footprint of goods and services, London: BSI, (2008). [3] Αβρααµίδης Μ., Κυθραιώτου Ν., Φάττα., Ανάλυση Κύκλου Ζωής ως Υποστηρικτικό Εργαλείο Λήψης Αποφάσεων για την Οικολογική Παραγωγή Ελαιολάδου, Εργαστήριο Μηχανικής Περιβάλλοντος ΓΑΙΑ, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Κύπρου, (2006). [4] ΜΕECC, Annual Inventory Submission under the Convention and the Kyoto Protocol for Greenhouse and other Gases for the years Athens: Ministry of Environment, Energy and Climate Change, (2011). [5] Μύλοι Κρήτης, Φυλλάδιο Προϊόντων Ζωοτροφές, (2010). Available: [accessed 10 November 2011] [6] Μπουρνάκη Ι., Σχεδιασµός ανάπτυξης αγροκτηµάτων σε πεδινές και ορεινές περιοχές. Αθήνα: Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, (2010). [7] NPRO Engineering Ltd, Μελέτη εκτίµησης επιπτώσεων στο περιβάλλον από την λειτουργία του αγελαδοτροφείου της εταιρείας Ι&C Hadjiyiannakou Ltd, Τεχνική Μελέτη, (2010). [8] EMEP/EEA, Εmission inventory guidebook, (2010). Available: [accessed 10 February 2012] [9] Defra, Green Claims Guidance, (2011). Available: [accessed 5 January 2012] [10] IPCC, 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Chapter 6 - Wastewater treatment and discharge, (2006). Available: [accessed 20 February 2012] [11] The Guardian, Tesco becomes UK s first retailer to display carbon footprint on milk, (2009). [online] Available: [accessed 10 March 2012] [12] Roos, E. & Tjarnemo, H., Challenges of carbon labeling of food products: a consumer research perspective. British Food Journal, 113 (8), (2011), pp

Περιβαλλοντική αξιολόγηση κύκλου ζωής μιας φιάλης κρασιού

Περιβαλλοντική αξιολόγηση κύκλου ζωής μιας φιάλης κρασιού Περιβαλλοντική αξιολόγηση κύκλου ζωής μιας φιάλης κρασιού Κων/νος νος Αμπελιώτης Επικ. Καθηγητής, Τμ. Οικιακής Οικονομίας Οικολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Περιεχόμενα Η έννοια του κύκλου ζωής Ο ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α : Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ & Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α : Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ & Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α : Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ & Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ Γεωργία Νέα ΚΑΠ: -εφαρμογή υποχρεωτικών μέτρων «Πολλαπλή Συμμόρφωση»

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Εισαγωγή Η Green Evolution προτείνει μια υπηρεσία για όλες τις επιχειρήσεις και βιομηχανίες τροφίμων που θέλουν να καινοτομίσουν και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση σύγχρονων εργαλείων περιβαλλοντικής και ενεργειακής αξιολόγησης: H περίπτωση της καλλιέργειας της φιστικιάς στην Αίγινα

Χρήση σύγχρονων εργαλείων περιβαλλοντικής και ενεργειακής αξιολόγησης: H περίπτωση της καλλιέργειας της φιστικιάς στην Αίγινα AGROSTRAT Ημερίδα, 20 Σεπτεμβρίου 2014, Αίγινα Χρήση σύγχρονων εργαλείων περιβαλλοντικής και ενεργειακής αξιολόγησης: H περίπτωση της καλλιέργειας της φιστικιάς στην Αίγινα Καθ. Κ. Κομνίτσας Δρ. Γ. Μπάρτζας

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων Απογραφές Εκπομπών: α) Γενικά, β) Ειδικά για τις ανάγκες απογραφής CO 2 σε αστική περιοχή Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ. 25 002304,

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY: ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

CASE STUDY: ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ CASE STUDY: ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Απρίλιος 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Close the Loop πρόσφατα ολοκλήρωσε μελέτη υπολογισμού του Ανθρακικού Αποτυπώματος ελαιόλαδου, το οποίο διατίθεται από την εταιρεία Σελλάς

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Καραμπάτσος. Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting

Γιάννης Καραμπάτσος. Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting Γιάννης Καραμπάτσος Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting Κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο του θερμοκηπίου Η ηλιακή ορατή ακτινοβολία, η οποία έχει μικρό μήκος κύματος, φτάνει στην επιφάνεια της

Διαβάστε περισσότερα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Είδη πρώτων υλών Αγροτικού τομέα Κτηνοτροφικού τομέα Αστικά απόβλητα Αγροτικός

Διαβάστε περισσότερα

eco-commerce ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

eco-commerce ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ eco-commerce ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τι είναι το eco-commerce Είναι το νέο, καινοτόμο πρόγραμμα της Εθνικής Συνομοσπονδίας

Διαβάστε περισσότερα

ες πράσινο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011

ες πράσινο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011 Εργαλεία και μεθοδολογίυ σχεδιασμού συσκευασιών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C 3 www.c3.teiwm.gr 1 Αειφορία Περιεχόμενα Εργαλεία πράσινου σχεδιασμού Αξιολόγηση κύκλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εναλλακτικών Καυσίµων και Βιοκαυσίµων Καρδίτσα 26-27 Απριλίου,,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ενεργειακά Ισοζύγια ιαγράµµατα Sankey ΦΑΝΗ Γ. ΛΑΥΡΕΝΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές Αρχές Ενεργειακοί Συντελεστές ιαγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση κόστους θέρµανσης από διάφορες τεχνολογίες

Σύγκριση κόστους θέρµανσης από διάφορες τεχνολογίες ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ Δρ. Εμμανουήλ Κακαράς, Καθηγητής ΕΜΠ Δρ. Σωτήριος Καρέλλας, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE09 ENV/GR/000297. Εκλαϊκευμένη Έκθεση (Layman s Report)

LIFE09 ENV/GR/000297. Εκλαϊκευμένη Έκθεση (Layman s Report) LIFE09 ENV/GR/000297 Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων CARBONTOUR Εκλαϊκευμένη Έκθεση (Layman s Report) Αύγουστος 2014 LIFE09 ENV/GR/0297

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κουρκούμπας, Γ. Θεοπούλου, Π. Γραμμέλης, Σ. Καρέλλας

Δ. Κουρκούμπας, Γ. Θεοπούλου, Π. Γραμμέλης, Σ. Καρέλλας Chemical Process and Energy Resources Institute Centre for Research and Technology Hellas ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΣΙ Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 (Υπάρχει και σχετική αρθρογραφία και βιβλιογραφία που μπορεί να διατεθεί) Επιβλέπων: I Zιώμας (Τηλ. 210-7722358, Email: ziomas@chemeng.ntua.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ Ο Συνεταιρισµός Το 2011 ιδρύθηκε ο Συνεταιρισµός «ΘΕΣγάλα-ΠΙΕς» από µια οµάδα αγελαδοτρόφων γαλακτοπαραγωγών. Σύντοµα, και µέσα από τη σκληρή δουλειά και το µεράκι των µελών

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 2 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Environmental Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά προβλήματα Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Όξινη βροχή Μείωση στρατοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Κείμενο θέσεων και πολιτικής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Κατά τα τελευταία 100 χρόνια η συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα έχει αυξηθεί κυρίως λόγω της χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ : Τ Ο Α Ν Θ Ρ Α Κ Ι Κ Ο Α Π Ο Τ Υ Π Ω Μ Α Ω Σ Β Ι Ω Σ Ι Μ Ο Α Ν Τ Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Ο Π Λ Ε Ο Ν Ε Κ Τ Η Μ Α ΕΠΙ Β Λ Ε Π Ω Ν Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ : Μ Ο Ι Ρ Α

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Εέ Ενέργειας. μία μικρή πρόκληση για όλους μας, μία μεγάλη μγ συνεισφορά στο περιβάλλον και την ανάπτυξη

Εξοικονόμηση Εέ Ενέργειας. μία μικρή πρόκληση για όλους μας, μία μεγάλη μγ συνεισφορά στο περιβάλλον και την ανάπτυξη Εξοικονόμηση Εέ Ενέργειας μία μικρή πρόκληση για όλους μας, μία μεγάλη μγ συνεισφορά στο περιβάλλον και την ανάπτυξη Εισαγωγή γή Η Schneider Electric νοιάζεται για την ελληνική οικονομία & κοινωνία Βοηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ Η GREEN EVOLUTION Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τοµείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και της Οικονοµίας Άνθρακα. Προσφέρει ολοκληρωµένες εξειδικευµένες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LIFE CYCLE ASSESMENT) ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ. ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Πολ. Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Το energy condition των κλιματιστικών

Το energy condition των κλιματιστικών Το energy condition των κλιματιστικών Πώς διαβάζουμε τις νέες ενεργειακές ετικέτες των κλιματιστικών και τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την αγορά και τη χρήση της κάθε είδους συσκευής για να πετύχουμε τη

Διαβάστε περισσότερα

thepowerofgreen Πράσινο marketing Η νέα προϊοντική τάση Στέλιος Δρυς Δ/νων Σύµβουλος foodstandard

thepowerofgreen Πράσινο marketing Η νέα προϊοντική τάση Στέλιος Δρυς Δ/νων Σύµβουλος foodstandard Πράσινο marketing Η νέα προϊοντική τάση Στέλιος Δρυς Δ/νων Σύµβουλος foodstandard κλιµατική αλλαγή αέρια θερµοκηπίου αύξηση θερµοκρασίας CO2 CH4 N2O PFCS HFCS SF6 = CO2 meq Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για την

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Π.Ε.Λ. AGROTICA, 2010 Γεωργία και Κλιματική Αλλαγή: O Ρόλος των Λιπασμάτων. Δρ. ΔΗΜ. ΑΝΑΛΟΓΙΔΗΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Π.Ε.Λ. AGROTICA, 2010 Γεωργία και Κλιματική Αλλαγή: O Ρόλος των Λιπασμάτων. Δρ. ΔΗΜ. ΑΝΑΛΟΓΙΔΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Π.Ε.Λ. AGROTICA, 2010 Γεωργία και Κλιματική Αλλαγή: O Ρόλος των Λιπασμάτων Δρ. ΔΗΜ. ΑΝΑΛΟΓΙΔΗΣ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ OΜΩΣ, Η ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (όπως όλες

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων (ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργαστήριο Ατµοπαραγωγών & Θερµικών Εγκαταστάσεων (ΕΜΠ / ΕΑ&ΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 Σελίδα 2 από 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ...3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ...5 ΕΙΚΤΕΣ...8 i) ενεργειακή απόδοση...8

Διαβάστε περισσότερα

(Σανταµούρης Μ., 2006).

(Σανταµούρης Μ., 2006). Β. ΠΗΓΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO 2 ) Οι πιο σηµαντικές πηγές διοξειδίου προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίµων και την δαπάνη ενέργειας γενικότερα. Οι δύο προεκτάσεις της ανθρώπινης ζωής που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δρ. Σ. Αγγελόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΑΝΝΑ ΧΑΝΙΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19, 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.

Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19, 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12. Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19, 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 ΧΡΗΣΗ: Οικοτροφεία Κτίριο Τμήμα κτιρίου Αριθμός ιδιοκτησίας (για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Π. Ταούκης, Αν. Καθ. ΕΜΠ Κ. Τζιά, Καθ. ΕΜΠ, Β. Ωραιοπούλου, Καθ. ΕΜΠ Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

κάποτε... σήμερα... ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης

κάποτε... σήμερα... ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; κάποτε... η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης σήμερα... σήμερα ΚΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: σημαντικός ρυπαντής

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΕΛΕΤΑΕΝ 2011

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΕΛΕΤΑΕΝ 2011 ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΕΛΕΤΑΕΝ 2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ EΚΘΕΣΗ 08/02/2011 1. Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΔΡΑΣΗΣ Η εκδήλωση είναι το εφάπαξ γεγονός «Διοργάνωση της κοπής βασιλόπιτας της ΕΛΕΤΑΕΝ για το 2011»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΕΜΘΠΜ /ΑΠΘ COLUMBIA UNIVERSITY

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΕΜΘΠΜ /ΑΠΘ COLUMBIA UNIVERSITY ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΕΜΘΠΜ /ΑΠΘ COLUMBIA UNIVERSITY ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κ Η Ολοκληρωμένη Πολιτική για τα Προϊόντα (ΟΠΠ) Η στρατηγική της ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 1. Τυποποίηση και Συσκευασία Η τυποποίηση, σε συνδυασμό με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Κυρίες και Κύριοι, Η στροφή στην οικολογία εμφανίζεται σήμερα σαν μία νέα τάση, απόρροια της απομάκρυνσης του ανθρώπου από το φυσικό του περιβάλλον. Συγκεκριμένα ο τομέας

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας N. Ξάνθης www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing

Διαβάστε περισσότερα

To 1 ο Κλιματικά Ουδέτερο Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο στον κόσμο και η Οικολογική Σήμανση

To 1 ο Κλιματικά Ουδέτερο Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο στον κόσμο και η Οικολογική Σήμανση To 1 ο Κλιματικά Ουδέτερο Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο στον κόσμο και η Οικολογική Σήμανση ποια είναι η GAEA Η GAEA είναι μια Ελληνική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1995 προκειμένου να καλύψει το κενό που υπήρχε

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ. Μαρτινόπουλος, M. Ekhrawat, Γ. Τσιλιγκιρίδης Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ Παραγωγή, ιαχείριση και Επεξεργασία της Βιοµάζας για την Παραγωγή Βιοκαυσίµων Συµβουλές Μελέτες Εφαρµογές Κατασκευές Αυγεροπούλου 1 173 42 Άγ. ηµήτριος Αττική Τηλ.: 210 9915300, 210 9939100 Fax: 210 9960150

Διαβάστε περισσότερα

Τα ελληνικά γαλακτοκοµικά προϊόντα

Τα ελληνικά γαλακτοκοµικά προϊόντα Τα ελληνικά γαλακτοκοµικά προϊόντα µοχλός ανάπτυξης της οικονοµίας Θεµατική ενότητα Γαλακτοκοµικά προϊόντα και ο σύγχρονος καταναλωτής Εισήγηση Συστήµατα ποιότητας στη παραγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ;

Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ; Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ; Το 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζοντας τη μεγάλη αύξηση στην ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα προϊόντα Οικιακού Κλιματισμού και Ανεμιστήρων, εξέδωσε οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό αποτύπωμα τοπικών τροφίμων. Μελίδου Μαρία, PhD, Βιοχημικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε θέματα Ποιότητας και Περιβάλλοντος

Ενεργειακό αποτύπωμα τοπικών τροφίμων. Μελίδου Μαρία, PhD, Βιοχημικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε θέματα Ποιότητας και Περιβάλλοντος Ενεργειακό αποτύπωμα τοπικών τροφίμων Μελίδου Μαρία, PhD, Βιοχημικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε θέματα Ποιότητας και Περιβάλλοντος Οι κλιματικές αλλαγές οι οποίες προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Η αυριανή ηµερίδα στόχο έχει την παρουσίαση των αποτελεσµάτων δύο ερευνητικών προγραµµάτων: 1. «ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΑ Τι είναι ανθρακικό αποτύπωμα Ατομικό ανθρακικό αποτύπωμα

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΑ Τι είναι ανθρακικό αποτύπωμα Ατομικό ανθρακικό αποτύπωμα Τι είναι ανθρακικό αποτύπωμα Το ανθρακικό αποτύπωμα είναι το μέτρο της συνολικής ποσότητας των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα που παράγονται άμεσα ή έμμεσα από μία δραστηριότητα είτε συσσωρεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ENERGYRES 2009 FORUM ΑΠΕ/ΕΞΕ Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2009 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΣΗΘ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.Σ. ΙΤΑ α.ε. Τί είναι η Συμπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ο χώρος του πανεπιστηµίου περικλείεται από εκτάσεις βλάστησης σε όλη την περίµετρο του λόφου µε συνολική έκταση 18 στρεµµάτων. Για την καταγραφή των

Ο χώρος του πανεπιστηµίου περικλείεται από εκτάσεις βλάστησης σε όλη την περίµετρο του λόφου µε συνολική έκταση 18 στρεµµάτων. Για την καταγραφή των . ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ CO 2.1 Γενικά Η υπερθέρµανση του πλανήτη και οι κλιµατικές αλλαγές ως αποτέλεσµα της αύξησης των εκλυόµενων αερίων του θερµοκηπίου, λόγω των ανθρώπινων δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Ξενία 11500 11420 14880 12800

Ξενία 11500 11420 14880 12800 Γ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ CO 2 Γ.1 Περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων Η συνολική έκταση του Πανεπιστηµίου είναι 23,22 στρ. όπου βρίσκονται οι κτιριακές του εγκαταστάσεις όπως είναι το κτίριο της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

διαχείρισης από Αγροτικό Συνεταιρισµό Πρόεδρος Συνεταιρισµού Κουτσουρά, «ΦΟΙΝΙΚΑΣ»

διαχείρισης από Αγροτικό Συνεταιρισµό Πρόεδρος Συνεταιρισµού Κουτσουρά, «ΦΟΙΝΙΚΑΣ» Πρώιµα κηπευτικά και ελαιόλαδο ολοκληρωµένης διαχείρισης από Αγροτικό Συνεταιρισµό Μάνος ασενάκης Πρόεδρος Συνεταιρισµού Κουτσουρά, «ΦΟΙΝΙΚΑΣ» Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Κουτσουρά Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός

Διαβάστε περισσότερα

Carbon footprint ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA NOVA

Carbon footprint ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA NOVA Carbon footprint ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA NOVA Ανδρέας Σωτηρόπουλος, Περιβαλλοντολόγος, MSc. Ωκεανογραφίας Ρούλα Χανδρινού, Περιβαλλοντολόγος, MSc.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ

ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ Σ.Κ Μυλωνάς Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Πράσινο Εστιατόριο είναι εκείνη η επιχείρηση εστίασης που σταδιακά μειώνει το ανθρακικό της αποτύπωμα βάσει ενός βιώσιμου σχεδίου εξέλιξης και στη συνέχεια,

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems BENCHMARKING SEMINAR ENERGY AND ENVIRONMENT Patras 2012 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών για μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στην ελαιοκαλλιέργεια Δρ. Γεώργιος Ψαρράς, Δρ. Γεώργιος Κουμπούρης

Προσαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών για μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στην ελαιοκαλλιέργεια Δρ. Γεώργιος Ψαρράς, Δρ. Γεώργιος Κουμπούρης ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου Προσαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών για μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στην ελαιοκαλλιέργεια Δρ. Γεώργιος Ψαρράς, Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα ΗλίαςΜ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ατζέντα Παρουσίασης Σκοπός της Μελέτης Παγκόσµια Κρίση του Νερού Προσφορά Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Η Ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕ.Δ.Ε.Α, ΑΠΘ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κωνσταντίνος Α. Λυμπερόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Από το αγρόκτημα στο πιάτο Farm to fork. Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα για την Ασφάλεια Τροφίμων ΕΣΔΥ 27/4/2015

Από το αγρόκτημα στο πιάτο Farm to fork. Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα για την Ασφάλεια Τροφίμων ΕΣΔΥ 27/4/2015 Από το αγρόκτημα στο πιάτο Farm to fork Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα για την Ασφάλεια Τροφίμων ΕΣΔΥ 27/4/2015 Να εμπιστευόμαστε την Τροφή μας?? Τα τρόφιμα και ο Καταναλωτής Τροφή είναι Διαθέσιμη? Προσιτή?

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ 11 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 31 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 33 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 43 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟΝ 21

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Τάσεων των Εκπομπών των Αερίων του Θερμοκηπίου: Η Περίπτωση της Ελλάδας

Αξιολόγηση των Τάσεων των Εκπομπών των Αερίων του Θερμοκηπίου: Η Περίπτωση της Ελλάδας ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων Αξιολόγηση των Τάσεων των Εκπομπών των Αερίων του Θερμοκηπίου: Η Περίπτωση της Ελλάδας Γιάννης Ζιώμας Καθηγητής ΕΜΠ Σ.Ε.Β., 6 ΦΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις.

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περίληψη Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος που προκαλείται από την παροχή ηλεκτρικής ή θερµικής ενέργειας είναι ιδιαίτερα σηµαντική.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

Εδαφικοί Θεµατικοί Χάρτες

Εδαφικοί Θεµατικοί Χάρτες Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2014 AgroStrat Αειφόρες Στρατηγικές για τη βελτίωση σοβαρά υποβαθµισµένων αγροτικών περιοχών: Το παράδειγµα της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού Οι εταίροι του

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Τι ορίζουμε ως «βιομάζα» Ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Προσεγγίσεις για Πράσινη ανάπτυξη στη Γεωργία της Κρήτης Έµφαση στις Βιο-καλλιέργειες

Προσεγγίσεις για Πράσινη ανάπτυξη στη Γεωργία της Κρήτης Έµφαση στις Βιο-καλλιέργειες Προσεγγίσεις για Πράσινη ανάπτυξη στη Γεωργία της Κρήτης Έµφαση στις Βιο-καλλιέργειες από τον ρα Ευάγγελο Καπετανάκη, Καθηγητή Σχολής Τ. Γεωπονίας και Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης Περιεχόµενο της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης)

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Το Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσεται στην πέμπτη θέση του παγκόσμιου πίνακα εισαγωγέων ελαιολάδου του FAO βάση των εισαγομένων ποσοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ Βασικές γνώσεις - Παραδείγματα

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ Βασικές γνώσεις - Παραδείγματα ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ Βασικές γνώσεις - Παραδείγματα Dr. Stefan Junne Chair of Bioprocess Engineering, TU Berlin Seite 1 Γιατί βιοαέριο? Α)Είναι η μόνη Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας που είναι ανεξάρτητη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα: 25/4/2014 Πόρισμα Α φάσης της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων ηµήτρης Γιάκος Περιβαλλοντολόγος, MSc Τι είναι οι Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ο όρος πράσινες ή οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις αναφέρεται στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη

Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη Ομιλητής: Αντώνης Πουντουράκης, MSc Μηχανικός Περιβάλλοντος Εμπορικός Διευθυντής Plasis Τεχνική - Ενεργειακή Χανιά Νοέμβριος 2015 Plasis Τεχνική-Ενεργειακή Δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική ιαχείριση σε ξενοδοχειακές µονάδες

Περιβαλλοντική ιαχείριση σε ξενοδοχειακές µονάδες Περιβαλλοντική ιαχείριση σε ξενοδοχειακές µονάδες Συστήµατα διαχείρισης, εξοικονόµησης και αειφορίας Περιβαλλοντική διαχείριση και ξενοδοχειακές µονάδες Από στοιχεία των τελευταίων 20 ετών, το κόστος ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ ΤΕΧΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΣΥΝΕ ΡΙΑΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ» ΚΕΡΚΥΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Climate Change & Business Opportunities

Climate Change & Business Opportunities Climate Change & Business Opportunities Μαβίκα Ηλιού Senior Manager Εργασίες Green Banking Σοφία Φραντζή Μονάδα Περιβάλλοντος Αθήνα, 17.12.2013 Τράπεζα Πειραιώς, Κλιματική Αλλαγή και Περιβάλλον Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Ημερίδα Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Κυριακή 7/4/2013 13.30 16.30 Metropolitan Expo Ανάπτυξη Μηχανισμού Υπολογισμού & Αναφοράς του Αποτυπώματος Άνθρακα στα Logistics

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές απόψεις σχετικά µε την δηµιουργία κενού

Περιβαλλοντικές απόψεις σχετικά µε την δηµιουργία κενού Περιβαλλοντικές απόψεις σχετικά µε την δηµιουργία κενού Περίληψη Πολλά στάδια εργασίας σε ένα εργαστήριο απαιτούν τη χρήση κενού. Για τη δηµιουργία κενού αφ ενός µπορεί να χρησιµοποιηθεί µια υδραεραντλία

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» «ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Η βελτίωση και ο εξορθολογισµός της µεταποίησης και εµπορίας των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων και που µε τον τρόπο αυτό συµβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ Η ενέργεια από βιόµαζα είναι µία ανανεώσιµη µορφή ενέργειας Τι ονοµάζουµε ανανεώσιµη ενέργεια ; Η ενέργεια που αναπληρώνεται από το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-Β ΚΥΚΛΟΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-Β ΚΥΚΛΟΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-Β ΚΥΚΛΟΣ» ΕΡΓΟ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα