Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο"

Transcript

1 Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο Δίλαη αξγά, είλαη 2.15 ην πξσί, 15 ηνπ Φεβξάξε ην 2011 θαη θάζνκαη ζηνλ ππνινγηζηή κνπ θαη πξνζπαζώ εδώ θαη ώξα λ αξρίζσ απηό ην θείκελν. Βξίζθσ δηάθνξα άιια πξαγκαηάθηα λα θάλσ, έρεη από ηηο 7 ην απόγεπκα. Μηα δεζηή ζπλάληεζε κε κηα θίιε πνπ είρε θαηξό λα ζπλαληήζσ, κηα παζηαζκέλε ζπδήηεζε, γύξσ από ηελ πνιηηηθή, από ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο, ηη ζπκβαίλεη ζηνλ ηόπν καο ζήκεξα. Ζ θίιε κνπ, πνπ κε γλσξίδεη εδώ θαη 4 ρξόληα, δελ κε ξώηεζε γηαηί ζα αζρνιεζώ κε ηελ πνιηηηθή. Απηό όπσο κνπ είπε, ην πεξίκελε εδώ θαη θαηξό. Γεκνζηνγξάθνο θαη πνιηηηθή ζπληάθηξηα γαξ. Δγώ πάλησο, θάηη ηέηνην δελ ην πεξίκελα από θαηξό. Ήξζε από κόλν ηνπ. Γελλήζεθε ζηελ ώξα ηνπ, όπσο θαη ηα παηδηά κνπ. Μηα δσή πξνζπαζνύζα λα ειέγμσ ηνλ κηθξόθνζκν γύξσ κνπ (control freak) θαη πάληα ε δσή κε πξνιάβαηλε. Έηζη ινηπόλ, αξθεηά λσξίο, εδώ θαη θακηά δεθαεηία απνθάζηζα λα αθεζώ ζηελ δσή λα κε παξαζύξεη θαη λα κε ηαμηδέςεη. ια έρνπλ έλα ζθνπό θη έλα λόεκα θαηά ηελ γλώκε κνπ θαη ηελ εκπεηξία κνπ. Σίπνηα δελ ζπκβαίλεη ηπραία Κη απηό ην έρσ βηώζεη πνιιέο θνξέο θαη ζηελ δηθή κνπ ηελ δσή θαη ηελ δσή ησλ αλζξώπσλ γύξσ κνπ, ησλ ζπγγελώλ, θίισλ θαη πειαηώλ κνπ. ινπο απηνύο δελ κπνξώ παξά λα ηνπο βάισ ζηελ ίδηα θαηεγνξία. ην ίδην θαδάλη, όπσο ζα παξαπνληόηαλ ε κηθξή κνπ, ε θόξε κνπ, αιιά δελ κπνξώ, ληώζσ πσο αλήθσ ζε όινπο. Απηό κελ ην δηαβάζεη θαλέλαο ςπρίαηξνο ή ςπρνιόγνο θαη ζα πάξνπκε θαη θακηά δηάγλσζε γηα «κεγαινκαλία», «νξηαθή πξνζσπηθόηεηα» ή «ςπρσηηθό παξαιήξεκα». Πξηλ ιίγεο κέξεο, ήξζε λα κε επηζθεθηεί ζην θαηλνύξην γξαθείν έλαο αγαπεκέλνο θίινο, ν δξ Γξεγόξεο Γξεγνξίνπ, ςπρίαηξνο θαη ςπραλαιπηήο. Δίρε θαηξό λα ηνλ δσ, επεηδή από ηνλ Γεθέκβξε δελ είρα ώξα λα πάσ λα ηνπ θηππήζσ ηελ πόξηα θαη λα εηζβάισ ζην ξαληεβνύ ηνπ, όπσο ηνλ είρα καζεκέλν ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν πνπ γλσξηζηήθακε θη αξρίζακε λα ζπλεξγαδόκαζηε. 1

2 Ήξζε ν άλζξσπνο κε έλα κπνπθάιη θόθθηλν θξαζί θη εγώ επέκελα : Θέισ λα κε ηζηαθθάξεηο πξώηα. Να κε ειέγμεηο αλ επέιιαλα Λνηπόλ, ζαο δηαβεβαηώ όηη δηέγλσζε πιήξε ηζνξξνπία θαη ιεηηνπξγηθόηεηα Καη όζεο άιιεο θνξέο κε εζηέιιαλ λα ηζηαθθαξηζηώ, δπζηπρώο ή επηπρώο δελ κνπ βξίζθαλ ηίπνηε Δπηζηξέθσ ινηπόλ ζην ληώζσ πσο αλήθσ ζηνλ θόζκν. Ση ελλνώ κε απηό. Πνιύ λσξίο ζηελ δσή κνπ, ζπλέβεθαλ πεξηζηαηηθά ηα νπνία κε έθεξαλ πίζσ λσξίο θαη κε άθεζαλ ζηελ Κύπξν. Φπζηθά, ππνζπλείδεηα, είρα λα θάλσ θη εγώ κε απηά ηα πεξηζηαηηθά. Σίπνηα δελ ζπκβαίλεη ηπραία θαη ην ππνζπλείδεην καο ηα δηαιέγεη. Να εμεγεζώ θαιύηεξα. Σειείσζα ην Α Λύθεην Πάθνπ ην 1993 κε γεληθό βαζκό 19 θαη 12/13. εκεηώζηε όηη 19 είρα κόλν ζηα Νέα Διιεληθά, πνπ ήηαλ ε κεγάιε κνπ αγάπε θαη ην θαιύηεξν κνπ κάζεκα, αιιά επεηδή ακθηζβεηνύζα ηελ θαζεγήηξηα, κε ηηκώξεζε κε 19. Αο είλαη θαιά ε γπλαίθα. Σέηνηα καζήκαηα καο βνεζνύλ ζηελ δσή. ηε ζπλέρεηα, έκαζα θαιά πσο είλαη λα θόβεζαη θαη επίζεο, πσο ηα εηθνζάξηα ζηελ πξαγκαηηθή δσή δελ είλαη αξθεηά εθόδηα Πέξαζα πξώηε παγθύπξηα ζην Σκήκα Φπρνινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. Ζ επηινγή ησλ ζπνπδώλ κνπ έγηλε επίζεο κε έλαλ παξάμελν ηξόπν. Χο άξηζηε καζήηξηα ηνπ Κιαζηθνύ, θαη θόξε δεηλήο θηινιόγνπ, κε είραλ γηα θηιόινγν. Δγώ δελ ζηγνπξεπόκνπλ θαη πνιύ κ απηό, αιιά δελ είρα θάηη άιιν ππόςε κνπ. Καη ηόηε, ην 1993 ζηελ Πάθν, δελ ήμεξα θη όιαο ηη ζεκαίλεη Φπρνινγία θαη Φπρνιόγνο. ηαλ ήξζαλ νη αηηήζεηο γηα ην παλεπηζηήκην, είδα πσο δεκηνπξγείην γηα πξώηε θνξά ην Σκήκα Φπρνινγίαο ζην Α.Π.Θ., ην νπνίν είρε έδξα Φπρνινγίαο από ην 1926! Μέζα ζε 3 κέξεο πέξαζα ηέηνηα εζσηεξηθή αλαηαξαρή θαη θνπξηνύλα, κέρξη πνπ απνθάζηζα λ αιιάμσ πιώξε θαη αληί Φηινινγία ζηελ Αζήλα λα δειώζσ Φπρνινγία ζηελ Θεζζαινλίθε. πάδνληαο ηελ νηθνγελεηαθή παξάδνζε. Καη νη δύν γνλείο κνπ ζπνύδαζαλ ζηελ Αζήλα, ε κάλα κνπ θηιόινγνο όπσο πξναλέθεξα θη ν παηέξαο κνπ ζενιόγνο θη ν αδειθόο κνπ ζηελ Ηαηξηθή Αζελώλ. 2

3 Να θιείζσ ηελ παξέλζεζε; αο θνύξαζα, ζαο δάιηζα, κ αξέζνπλ νη κνλόινγνη. Σόζεο ώξεο πνπ πέξαζα ζηελ δσή κνπ ηα ηειεπηαία 13 ρξόληα αθνύγνληαο κε πξνζνρή ηνπο άιινπο ζην γξαθείν, κνπ έρεη κείλεη απσζεκέλν λα ζέισ λα κηιάσ Δίλαη ην δηθό κνπ website θαη ζα θάλσ ηα θέθηα κνπ θαη ζην θάησ θάησ έρεηε όινη ηελ επηινγή λα κελ ην δηαβάζεηε Σειεηώλσ ινηπόλ ην 97 ην παλεπηζηήκην ζηελ Θεζζαινλίθε. Σα καζήκαηα ηα είρα ηειεηώζεη όια από ην ηξίην έηνο θαη ζην ηέηαξην πήγαηλα κόλν ζηελ Πξαθηηθή θη έπαηξλα δηάθνξα καζήκαηα από άιιεο ζρνιέο λα πεξλά ε ώξα. Ηαηξηθή, Ννκηθή, Φπζηθνκαζεκαηηθό θηι. Μαζήκαηα από άιιεο ζρνιέο γηα λα πεξλά ε ώξα έπαηξλα ζε όια ηα εμάκελα θπζηθά. ζεο δηδαθηηθέο κνλάδεο δηθαηνύκνπλ λα πάξσ ηηο έπαηξλα. Δπεηδή είρα πνιιή ειεύζεξε ώξα, παληξεύηεθα θη όιαο, από ην θαινθαίξη ηνπ 96 θαη 13 ηνπ Απγνύζηνπ ηνπ 97 γέλλεζα ηνλ γην κνπ Λάδαξν. Σν πηπρίν ην πήξα ζηηο 17 Ηνπιίνπ ηνπ 97. ηαλ κπήθακε ζηελ ζρνιή, 60 άηνκα ήκαζηαλ ζην πξώην έηνο, καο πιεξνθόξεζαλ πσο ηα καζήκαηα καο θαλνληθά είλαη γηα 5 ρξόληα, αιιά επεηδή ππαγόκαζηαλ ζηελ Φηινζνθηθή, αλαγθαζηηθά ην πηπρίν ήηαλ ρσξηζκέλν ζε 8 εμάκελα, αιιά πεξίκελαλ από εκάο λα ηειεηώζνπκε ζηα 10. Γη απηό ηνλ ιόγν θαη ην πηπρίν ηνπ Σκήκαηνο Φπρνινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. νδεγεί θαηεπζείαλ ζε άδεηα εμάζθεζεο επαγγέικαηνο ζηελ Διιάδα. Έλα από ηα ηξία άηνκα ηνπ έηνπο καο πνπ απνθνίηεζε ζηα 4 ρξόληα, ήηαλ θη ε ππνθαηλόκελε κε ηελ θνηιηά ζην ζηόκα. Δλ ησ κεηαμύ, είρα θεξδίζεη κηα ππνηξνθία επίδνζεο γηα έλα πνιύ γλσζηό παλεπηζηήκην ζηελ Ακεξηθή. Ήκνπλ δηαηεζεηκέλε λα πάσ καδί θαη κε ηνλ άληξα θαη ην παηδί. Αιιά, δελ έδηλαλ βίδα ζηνλ πξώελ άληξα κνπ λα πάεη Ακεξηθή, θη έηζη απνθάζηζα λα κελ πάσ νύηε θη εγώ. Απηή ε απόθαζε κε νδήγεζε ζηελ Κύπξν. Κη έηζη, κόιηο επέζηξεςα, άξρηζα ακέζσο ηηο δηαιέμεηο, ηηο νκηιίεο, ηηο ηειενπηηθέο εθπνκπέο θαη θπζηθά ην γξαθείν. Μηα απόπεηξα ην 98 γηα Μάζηεξ ζηελ Αγγιία κε νδήγεζε πίζσ πάιη ζηελ Κύπξν. Πήγα ζην Manchester όπνπ ζα ζπλέρηδε ηηο ζπνπδέο ηνπ ν παηέξαο ησλ παηδηώλ, θη εθεί έθαλα αίηεζε ζε 3

4 όια ηα παλεπηζηήκηα, ηα νπνία κε απέξξηςαλ ιόγσ ππεξβνιηθώλ Γηδαθηηθώλ Μνλάδσλ ζηελ αλαιπηηθή κνπ βαζκνινγία. (Overqualified for master s degree ήηαλ ε εηπκεγνξία). Δπηζηξέθσ ινηπόλ πίζσ ζηελ Κύπξν ην 99. Δθείλν ην ρξνληθό δηάζηεκα θπζηθά δελ ην άθεζα λα πάεη ρακέλν. ηη course ςπρνζεξαπεπηηθήο εθπαίδεπζεο έβξηζθα ην έπαηξλα. Δπηζηξέθσ ινηπόλ ην 1999 ζηελ Πάθν ζηελ Κύπξν όπνπ πήξα θόξα. εκηλάξηα, δηαιέμεηο, καζήκαηα ζηα Δπηκνξθσηηθά, ςπρνζεξαπεπηηθέο νκάδεο θαη δώζηνπ. Απηό κε γέκηδε, κνπ έδηλε ραξά. Παξόια ηα πξνβιήκαηα ηνπ πξόσξνπ άθαηξνπ γάκνπ, ζηηο 2 /2/2000 έξρεηαη ζηελ δσή ε Κπξηαθή, ε θόξε κνπ. Γελ είρα ζπλεηδεηό ζθνπό γηα δεύηεξν παηδί ηόηε, αιιά ε κηθξή δηάιεμε από κόλε ηνλ εξρνκό ηεο. ε κηα επίζθεςε ξνπηίλαο ζηνλ γπλαηθνιόγν θαη ζπλεξγάηε κνπ ζηελ Πάθν, ζπλεξγαδόκνπλ καδί ηνπ σο ππνζηεξηθηηθόο ςπρνιόγνο ζηηο εμσζσκαηηθέο, καζαίλσ πσο είρα έλα ηεξάζηην σάξην έηνηκν πξνο γνληκνπνίεζε. Μέρξη ηα κεζάλπρηα, είρα πείζεη ηνλ παηέξα ηεο λα κελ ην αθήζνπκε λα πάεη ρακέλν Χο ηελ ηειεπηαία ζηηγκή ήκνπλ ζην γξαθείν θαη κηα εβδνκάδα κεηά ηελ γέλλα, νη πειάηεο κνπ εξρόληνπζαλ ζην ζπίηη κνπ γηα ξαληεβνύ. Παξόια απηά, ζήιαζα ηελ κηθξή όπσο θαη ηνλ κεγάιν, γηαηί ν κεηξηθόο ζειαζκόο ήηαλ θαη είλαη γηα κέλα κεγάιε αγάπε θαη ζεκαληηθό ζηνηρείν ζηελ δσή ελόο παηδηνύ, αλ κπνξείο λα ηνπ ην δώζεηο, θπζηθά. Μ αξέζεη όηη θάλσ, λα ην θάλσ ζην θνπι. Έηζη θαη κε ηα παηδηά. Φπζηθέο γέλλεο κε ην δόξη, θαη κεηξηθόο ζειαζκόο θαη ηα παηδηά ζηνλ κάξζηπν, πάληα καδί κνπ σο βξέθε Ζ δσή κνπ ζπλερηδόηαλ κε πνιιή αγάπε γηα ηελ δνπιεηά κνπ. Μάζαηλα θαη πάζαηλα καδί κε ηνπο πειάηεο κνπ θαη βίσλα ηελ δσή από ρίιηα παξάζπξα πνπ έκπαδαλ θσο. Έζησ θη αλ δηαπξαγκαηεπόκνπλ αλζξώπηλν πόλν θαη δπζθνιίεο, ην εξγαιείν ηεο ςπρνζεξαπείαο, κνπ έδηλε αηζηόδνμε πηπρή ηεο δσήο. Σν 2001, δπν κέξεο κεηά ηελ πηώζε ησλ δίδπκσλ πύξγσλ ηνλ επηέκβξην, παίξλσ ηελ ηειεζίδηθε απόθαζε γηα ρσξηζκό. Με ηνλ πξώελ ζύδπγν κνπ, αληηκεησπίδακε πξνβιήκαηα θαη 4

5 δηαθσλίεο από ηελ πεξίνδν ηνπ αξξαβώλα καο αθόκα. Σα νπνία κεηά ηελ γέλλεζε ηνπ πξώηνπ παηδηνύ εληαηηθνπνηήζεθαλ. Ζ πηώζε ησλ πύξγσλ κε βνήζεζε λα ζπλεηδεηνπνηήζσ πσο ηώξα δεηο θαη κεηά από ιίγν δελ δεηο, νπόηαλ δελ ζα θαζόκνπλ λα δπζηπρώ θη εγώ θαη ηα παηδηά από ηηο δηαθσλίεο θαη ηνπο ζπλερείο θαπγάδεο. Σν δηαδύγην κνπ ήηαλ επώδπλν θαη ηξαπκαηηθό. Βξέζεθα μαθληθά κόλε, ρσξίο ζύληξνθν, ρσξίο γνλείο, ρσξίο θίινπο θαη ρσξίο ρξήκαηα. Οη γνλείο κνπ ρξεηάζηεθαλ θάλα δπν ρξόληα λα θαηαιάβνπλ θαη λα δερζνύλ ηελ απόθαζε κνπ, νπόηαλ θαη ν θνηλσληθόο θη ν νηθνλνκηθόο απνθιεηζκόο ήηαλ αλαπόθεπθηνο. Εώληαο ζε κηα κηθξή θνηλσλία όπσο ηελ Πάθν, όπνπ νη γνλείο ζνπ είλαη επππόιεπηνη θη αγαπεηνί πνιίηεο, άλζξσπνη ηεο αγάπεο θαη ηεο θηιαλζξσπίαο, εάλ δείμνπλ δεκόζηα πσο ζε απνθιεξώλνπλ, απηό νδεγεί θαη ζε κηα θνηλσληθή απνκόλσζε. Ζ πεξίνδνο απηή ήηαλ πνιύ δύζθνιε γηα κέλα. Αιιά ηόηε έγηλα άλζξσπνο. Ή κάιινλ, νινθιεξώζεθα ζαλ άλζξσπνο. Αλαγθάζηεθα λα αληηκεησπίζσ ηελ κνλαμηά κνπ, ηελ ζηελνρώξηα κνπ, ηνλ ζπκό θαη ηελ απνγνήηεπζε κνπ θαη λα ηα δηαρεηξηζηώ όζν θαιύηεξα κπνξνύζα, κε όζα κέζα δηέζεηα. Γόμα ησ Θεώ, ζήκεξα, 10 ρξόληα κεηά ε ζρέζε κνπ κε ηνλ εαπηό κνπ θαη ηνπο γνλείο κνπ είλαη θαιύηεξε παξά πνηέ. Καη ραίξνκαη πνπ ηνπο έρσ πιάη κνπ θαη κπνξνύλ λα κνπ δείρλνπλ αλεκπόδηζηα ηελ αγάπε θαη ηελ ζπκπαξάζηαζε ηνπο. Έρσ ζπγρσξέζεη βαζεηά ζηελ θαξδηά κνπ θαη εθείλνπο θαη ηνλ εαπηό κνπ θαη ηνλ πξώελ άληξα κνπ. Ήκαζηαλ όινη εζνπνηνί ζε έλα δξάκα πνπ ζθνπό θαη ζηόρν είρε ηνλ εμαγληζκό καο. Καηά ηελ άπνςε κνπ, βέβαηα. Γηα λα κελ ηα πνιπινγώ, ηόηε κπνξνύζα λα θύγσ από ηελ Κύπξν. Να πηάζσ ηα παηδηά κνπ θαη λα κεηαθνκίζσ ζηελ Θεζζαινλίθε ή ζηελ Αζήλα όπνπ έρσ πνιινύο αγαπεκέλνπο θίινπο. Γελ κπνξνύζα λα ην θάλσ όκσο. Απηό πνπ μεθίλεζα κε ηηο δηαιέμεηο θαη ηηο εθπνκπέο, λα δίλσ κελύκαηα ζηνλ θόζκν γηα ην ηη είλαη ςπρνινγία, ηη είλαη ςπρνζεξαπεία θαη λα ζπκβάιισ κε ηνλ δηθό κνπ ηξόπν ζηελ αλάπηπμε κηαο δηεπξπκέλεο θνηλσληθήο αληίιεςεο θαη εμέιημεο ηεο θνηλσλίαο, δελ κπνξνύζα λα ην αθήζσ. Μηα θσλή κέζα κνπ, απηό πνπ ζηα 5

6 αγγιηθά νλνκάδεηαη gut instinct, κνπ έιεγε θάζηζε εδώ. Ο δξόκνο ζνπ είλαη θππξηαθόο. Σν 2003, θαη κεηά ηελ ζπκθηιίσζε κε ηνπο γνλείο κνπ θαη ηελ θνηλσληθή κνπ απνθαηάζηαζε ζηελ κηθξνθνηλσλία ηεο Πάθνπ, απνθάζηζα λα κεηαθνκίζσ ζηελ Λεπθσζία καδί κε ηα παηδηά γηα λα είκαη πην θνληά ζηα ΜΜΔ θαη ηα παηδηά λα κεγαιώλνπλ ζε κηα πόιε κεγαιύηεξε. Πάληα, κνπ άξεζαλ νη κεγαινππόιεηο, ν αέξαο είλαη δηαθνξεηηθόο. Μπνξνύλ λα γίλνπλ πεξηζζόηεξα πξάγκαηα. Φπζηθά, θάζε θνξά πνπ επηζηξέθσ ζηελ Πάθν ε θαξδηά κνπ ρηππάεη δηαθνξεηηθά. «Δίδε ν γύθηνο ηελ γεληά ηνπ θη αλαγάιιηαζε ε θαξδηά ηνπ» πνπ ιέεη θαη ε παξνηκία. Ζ αγάπε κνπ γηα ηελ Πάθν είλαη πην δπλαηή παξά πνηέ ηα ηειεπηαία 8 ρξόληα πνπ δσ καθξηά ηεο. Γελ ζα ζπλερίζσ κε κηα εμηζηόξεζε ηνπ βίνπ κνπ. Σν βηνγξαθηθό κνπ ελ νιίγνηο πεξηέρεη ηνπο επαγγεικαηηθνύο ζηαζκνύο. Ζ ζπλέρεηα ζηελ πνξεία κνπ ιίγν πνιύ είλαη γλσζηή ζηνπο θίινπο κνπ. Οη ηειενπηηθέο θαη ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο ζηα παγθύπξηα θαλάιηα, ε αξζξνγξάθεζε κνπ ζε πεξηνδηθά θη εθεκεξίδεο παγθύπξηαο θπθινθνξίαο θαη ε έθδνζε ηνπ βηβιίνπ κνπ. Ζ κεγαιύηεξε επαγγεικαηηθή επηηπρία γηα κέλα όκσο, είλαη νη ρηιηάδεο άλζξσπνη πνπ ληώζσ όηη βνεζήζεθαλ από ηελ αγαπεηηθή ζεξαπεπηηθή καο ζρέζε. Σα εθαηνληάδεο κελύκαηα πνπ ιακβάλσ ζε γηνξηέο θαη επεηείνπο. Κνπβέληεο όπσο «ζ επραξηζηώ πνπ κε έκαζεο λα δσ» ή «ζνπ ρξσζηώ ηελ εξεκία θαη ηελ επηπρία κνπ», κε θάλνπλ ραξνύκελε γηαηί ππήξμα ην κέζνλ γηα λα βξνπλ θάπνηνη αγαπεκέλνη κνπ άλζξσπνη ηνλ εαπηό ηνπο. Γηαηί απνθάζηζα θέηνο, αξρέο Γεθεκβξίνπ λα αζρνιεζώ κε ηελ πνιηηηθή θαη λα βνπηήμσ ηόζν βαζεηά ώζηε λα πξσηνζηαηήζσ ζηελ δεκηνπξγία κηαο λέαο πνιηηηθήο παξάηαμεο; 1. Σα ηειεπηαία δύν ρξόληα αληηκεηώπηδα δηάθνξα πξνβιήκαηα πγείαο, κε απνθνξύθσκα έλα θαξθηλάθη, ην νπνίν δηαγλώζηεθε ην θαινθαίξη θαη κε άθεζε ηέιε Ννεκβξίνπ. Απηό ήηαλ γηα κέλα έλα θακπαλάθη όηη θάηη έπξεπε λα αιιάμσ ζηελ δσή κνπ. Δίρε αξθεηά ρξόληα πνπ 6

7 ήκνπλ ζηάζηκε. Από ην 2005 πνπ πξσηνθπθινθόξεζε ην βηβιίν κνπ, δελ είρα αιιάμεη ζέκα ελαζρόιεζεο θαη θαίλεηαη πσο ν νξγαληζκόο κνπ θώλαδε γηα αιιαγή. Καη επίζεο, 13 ρξόληα σο ςπρνζεξαπεύηξηα, λα ξνπθάο αξλεηηθή ελέξγεηα, θάπνπ ζα «ζηαιώζεη» θαη ζα αξξσζηήζεηο. πλεηδεηνπνίεζα ινηπόλ, πσο έπξεπε λα θάλσ αιιαγή. Καη όπσο όιεο νη αιιαγέο ζηελ δσή κνπ, γίλνληαη κε επρέο, θάζηζα ζην εζπραζηήξην κνπ, ηελ κπξνζηηλή βεξάληα ηνπ ζπηηηνύ κνπ, άλνημα ηελ ςπρή κνπ θαη επρήζεθα : Θεέ κνπ, ζηείιε κνπ ζε παξαθαιώ κηα αιιαγή ζηελ δνπιεηά κνπ πνπ λα θάλεη θαη ζε κέλα θαιό θαη ζηα παηδηά κνπ θαη ζηνπο αλζξώπνπο πνπ αγαπώ. Ζ απάληεζε ήξζε ζηα είθνζη πεξίπνπ ιεπηά. Σν ηειέθσλν κνπ θηύπεζε θαη ήηαλ ε πξώηε επίζεκε πξόηαζε γηα λα θαηέβσ ππνςήθηα κε κηα ζπγθεθξηκέλε παξάηαμε. Από θεη θαη πέξα μεθίλεζε έλα θνπξαζηηθό, αιιά ππέξνρν ηαμίδη. Να ζθεθηώ θαη λα απνθαζίζσ κε πνην ζπλδπαζκό λα θαηεβώ θαη γηαηί. 2. Έλα πξάγκα πνπ θαηάιαβα λσξίο από ηελ δνπιεηά κνπ είλαη πσο όηαλ έξζεη θνληά ζνπ έλαο άλζξσπνο πνπ ππνθέξεη από κηα αδηθία, δελ κπνξείο λα ηνλ ζεξαπεύζεηο νξηζηηθά, όζν θη αλ πξνζπαζήζεηο, αλ δελ επαλνξζσζεί ε αδηθία ηελ νπνία έρεη ππνζηεί. Άξα είλαη πξόθιεζε γηα κέλα θαη πξόζθιεζε λα πξνρσξήζσ πάξα θάησ σο θνηλσληθόο επηζηήκνλαο θαη ζεξαπεπηήο, κε ην λα κπσ ζε έλα ρώξν όπνπ λα κπνξώ λα ζπκβάισ νπζηαζηηθά ζηελ άξζε αδηθηώλ. Δθεί ήηαλ πνπ θάζηζα λα δηαβάζσ πνιηηηθή ηζηνξία θαη ζύγρξνλε πνιηηηθή θαη θαηέιεμα ζηνλ όξν ηεο «θνηλσληθήο πνιηηηθήο» (social politics). Ο αγγιηθόο όξνο είλαη πην επθξηλήο από ηελ επί ιέμεη ειιεληθή κεηάθξαζε. Σν ηη ζεκαίλεη γηα κέλα θνηλσληθή πνιηηηθή πεξηγξάθεηαη πνιύ μεθάζαξα ζηελ βαζηθή πνιηηηθή δηαθήξπμε ηεο Κππξηαθήο Πξννδεπηηθήο πλεξγαζίαο. 3. Έηπρε λα παξαζηώ κηα θνξά ζηελ Δπηηξνπή Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηεο Βνπιήο σο εκπεηξνγλώκνλαο. Δθεί 7

8 αληηιήθζεθα δπν πξάγκαηα. Πσο ππάξρνπλ βνπιεπηέο νη νπνίνη δελ ιακβάλνπλ ζνβαξά ππόςε απηά πνπ αθνύλ θαη δεύηεξνλ πσο ππάξρνπλ θηιόηηκνη βνπιεπηέο, νη νπνίνη δεζκεύνληαη από ηελ έγθξηζε θαη απόθαζε ηεο θεθαιήο ηνπ θόκκαηνο ηνπο γηα λα ςεθίζνπλ νηηδήπνηε. Άξα, κπνξνύζα λα εθιεγώ κηα βνπιεπηίλα πνπ λα ελδηαθέξεηαη πξαγκαηηθά γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο θππξηαθήο θνηλσλίαο, θάηη πνπ δελ κπνξώ παξά λα ην θάλσ νύησο ή άιισο, (όηη θάλσ ην θάλσ αιεζηλά θαη κε πάζνο, έλα από ηα θαιά πνπ κνπ έκεηλε από ηελ αλαηξνθή πνπ κνπ έδσζαλ νη γνλείο κνπ. Ζ αιήζεηα ειεπζεξώλεη ηνπο αλζξώπνπο θη ε εληηκόηεηα θη ε δηθαηνζύλε ζνπ δίλεη θαζαξή ζπλείδεζε θαη θαιό ύπλν). Αιιά αλ ην έθαλα απηό κέζα ζε νπνηνδήπνηε θόκκα, δελ ζα κπνξνύζα λα θηλεζώ πξνο ηελ θαηεύζπλζε πνπ ζέισ λα θηλεζώ. Να κπσ ζηελ βνπιή θαη λα είκαη αιεζηλόο εθπξόζσπνο ηνπ ιανύ θαη λα δνπιέςσ νπζηαζηηθά γηα ηνλ ιαό. Φάρλνληαο ελδειερώο ην ζέκα, δελ βξήθα θαλέλαλ ππάξρνληα θνκκαηηθό ζρεκαηηζκό πνπ λα ζπκθσλώ πιήξσο κε ηηο ηδέεο θαη ηελ πξαθηηθή ηνπ ζηα ζέκαηα ηεο πξαθηηθήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Μειέηεζα γξαπηά, δηαθεξύμεηο θαη πεπξαγκέλα. Απηό πνπ έςαρλα δελ ην βξήθα πνπζελά. 4. Όηαν γςπεύειρ κάηι και δεν ηο βπίζκειρ, ηόηε δεν μποπείρ παπά να ηο εθεύπειρ. Έηζη θάπσο γελλήζεθε ε ηδέα θαη ην όξακα γηα ηελ ίδξπζε ηνπ θηλήκαηνο. Με κηα παξέα ζηελώλ θίισλ, ππνζηεξηθηώλ θαη ζπλεξγαηώλ, λνκηθώλ, νηθνλνκνιόγσλ θαη ινηπώλ άιισλ επηζηεκόλσλ ησλ ζξαλίσλ θαη ηεο δσήο, πξνρσξήζακε ζηελ ίδξπζε ηεο ΚΤ.ΠΡΟ.. Σν όλνκα δελ επηιέρζεθε ηπραία. Καη ε αξρηθή ζθέςε γηα ηελ ηειηθή ιέμε πκκαρία, αληηθαηαζηάζεθε ζηελ ζπλέρεηα κε ηελ ιέμε πλεξγαζία. Γελ πάκε ζηνλ πόιεκν. Γελ έρνπκε θαλέλα ερζξό γηα λα ζπλαζπηζζνύκε ελαληίνλ ηνπ. Μαδί ζα εξγαζηνύκε γηα ην γεληθόηεξν θνηλσληθό θαιό. Πσ πσ, απηή ε ηειεπηαία θξάζε παξαθνύγεηαη πνιηηηθάληηθε, αιιά έηζη βγήθε εηιηθξηλά. 8

9 5. Σν νηθνλνκηθό ζέκα. Φάρλνληαο πεξηζζόηεξν ην δήηεκα θαη κεηά πνπ δήηεζα από κηα θίιε δηθεγόξν λα κνπ βξεη όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηε λνκόηππε ίδξπζε ελόο λένπ θηλήκαηνο, αλαθάιπςα πσο ηα θνηλνβνπιεπηηθά θόκκαηα παίξλνπλ επηρνξεγήζεηο! Απηό δελ ην είρα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηόζν μεθάζαξα ηόζν θαηξό. Καη όηη παίξλνπλ θαη πόζα παίξλνπλ. Απηό κε ζόθαξε. Καηάιαβα πσο ζα είρα λα δηαρεηξηζηώ ρξήκαηα ζηα ρέξηα κνπ. Υξήκαηα από ηελ θξαηηθή θνκκαηηθή ρνξεγία θαη από δσξεέο. Γελ ζέισ, νύηε ήζεια κε ηίπνηα λα ζεσξεζεί από ηνλ θόζκν όηη αλαιάκβαλα ηέηνηα πξσηνβνπιία ώζηε λα επσθειεζώ θαη ην παξακηθξό νηθνλνκηθά. Γηα απηόλ ηνλ ιόγν αθξηβώο πάξζεθαλ νη απνθάζεηο γηα νηθνλνκηθή δηαθάλεηα ζην θίλεκα θαη γηα ρξήζε θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ζελη ηνπ θηλήκαηνο πξνο ηελ νπζηαζηηθή επίηεπμε ησλ ζθνπώλ ηνπ γηα θνηλσληθή πνιηηηθή θαη πξνώζεζε ησλ δηθαησκάησλ όισλ ησλ πνιηηώλ. Ζ βαζηθή πνιηηηθή δηαθήξπμε πεξηιακβάλεη ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ην πώο ζθνπεύσ λα δηαρεηξηζηεί ην θίλεκα ηα νηθνλνκηθά ηνπ. 6. Σν άθεζα ηειεπηαίν, αλ θαη είλαη από ηα πην βαζηθά. Ίζσο θαη ην βαζηθόηεξν. Με ελδηαθέξεη ε κνίξα ηνπ ιανύ κνπ, ηνπ ιανύ ηεο ρώξαο κνπ. Αλ θαη γελλήζεθα ην 1975, αλ θαη δελ θαηάγνκαη από πξνζθπγηθή νηθνγέλεηα, καδί κε ηνπο πξόζθπγεο πειάηεο κνπ θαη ηα παηδηά ησλ αγλννπκέλσλ, έδεζα από θνληά ηνλ ηξαπκαηηθό απόερν ηεο εηζβνιήο θαη θαηνρήο ηνπ Μηα αλνηρηή πιεγή πνπ πνλεί ηνλ ιαό ηεο ρώξαο καο. Καη γηα κέλα ιαόο ηεο ρώξαο καο δελ είλαη κόλν νη ειιελνθύπξηνη, αιιά θαη νη ηνπξθνθύπξηνη θαη νη Μαξσλίηεο, νη Αξκέληνη θαη νη Λαηίλνη. Καη θπζηθά, νπνηνζδήπνηε άιινο δηακέλεη λόκηκα ζηελ ρώξα. Γλώξηζα θαη ηνπξθνθππξίνπο, κε θαηαγσγή από ηηο ειεύζεξεο πεξηνρέο, νη νπνίνη ληώζνπλ πξόζθπγεο ζηα θαηερόκελα. Απηό κε θηλεηνπνηεί γηα λα βάισ θη εγώ πξνζσπηθά ην ιηζαξάθη κνπ ώζηε λα επηηεπρζεί κηα δίθαηε, βηώζηκε θαη αιεζηλή ιύζε γηα ην 9

10 θππξηαθό πξόβιεκα, ην νπνίν είλαη πξσηίζησο πξόβιεκα εηζβνιήο θαη θαηνρήο. Από κηθξή, παξαθνινπζώληαο ηηο εηδήζεηο, ηηο άθνπγα ζέινληαο θαη κε αθνύ ήηαλ πάληα ζηελ δηαπαζώλ ην ξαδηόθσλν ζηελ ώξα ησλ εηδήζεσλ ζην παηξηθό κνπ, έλησζα κηα δπζπηζηία αθνύγνληαο ηηο ίδηεο θξάζεηο λα επαλαιακβάλνληαη μαλά θαη μαλά θαη απνηέιεζκα κεδέλ. Φπζηθά, ηώξα, κε ηελ θξίζε κηαο ζρεδόλ 36ρξνλεο γπλαίθαο θαη θνηλσληθνύ επηζηήκνλα, αληηιακβάλνκαη πσο θαιύηεξα λα θαζπζηεξήζεη κηα ιύζε, παξά λα επηζπεπζζεί έλαο ηξαγηθόο ζπκβηβαζκόο, ν νπνίνο λα νδεγήζεη ζην κέιινλ ζε ρεηξόηεξεο ζπλέπεηεο. Νηώζσ ηελ εζληθή, πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ππνρξέσζε λα ζέζσ ην κπαιό κνπ θαη ηελ αλαπηπγκέλε θξηηηθή κνπ ζθέςε ζηελ ππεξεζία ηεο παηξίδαο κνπ. Υσξίο λα ζεσξώ κε απηό, πσο κόλν εγώ πξνζσπηθά έρσ κπαιό θαη θξίζε. Γηα όλνκα ηνπ Θενύ, ππάξρνπλ πνιινί λένη άλζξσπνη κε κπαιό θαη θξίζε, θαη 12 από απηνύο ζα βξίζθνληαη ζπλππνςήθηνη ζην ςεθνδέιηην ηεο ΚΤ.ΠΡΟ.. Απηό πνπ ζέισ λα πσ είλαη πσο από ηελ ζηηγκή πνπ είρα γηα δεύηεξε θνξά κέζα ζε πέληε ρξόληα, θάιεζκα λα αζρνιεζώ ελεξγά κε ηελ πνιηηηθή (είρα πξόηαζε θαη ζηηο πξνεγνύκελεο βνπιεπηηθέο εθινγέο, ηελ νπνία απέξξηςα ιόγσ ηνπ όηη δελ έλησζα έηνηκε γηα θάηη ηόζν ζνβαξό θαη ππεύζπλν πνπ απαηηνύζε πιήξε αθνζίσζε), ζεσξώ εζληθό κνπ θαζήθνλ λα ην θάλσ θαη λα ην θάλσ ζσζηά. Μπνξώ λα εγγπεζώ γηα ηνλ εαπηό κνπ, πσο δελ έρσ θακηά δέζκεπζε από νπνηνλδήπνηε ρξεκαηνδόηε ή ρνξεγό ώζηε λα αθνινπζήζσ ηελ κηα ή ηελ άιιε άπνςε ζηα εζληθά ζέκαηα. Καη πσο έρσ δηαθπιάμεη πσο ην ίδην ηζρύεη θαη γηα ηνπο ππόινηπνπο ζπλππνςήθηνπο ζην θίλεκα. Γηα απηόλ ηνλ ιόγν δελ δερζήθακε ρνξεγία από νπνηνλδήπνηε γηα απηό καο ην εγρείξεκα. Καη ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα απηό. Σα νπνία είκαη ζε ζέζε λα δώζσ ζε νπνηνλδήπνηε πνιίηε κνπ ην δεηήζεη. (Δθηόο από ηελ κακά κνπ 10

11 Πολλολόηζα, η ώπα πήγε έξι παπά ηέηαπηο ηο ππωί. Για να ξενςσηήζω έηζι ηην νύσηα ηος Αγίος Βαλενηίνος, ηώπα πος ηο ζκέθηομαι, ζημαίνει πωρ για μένα η πολιηική με ηον ηπόπο πος ηην αιζθάνομαι και δεζμεύομαι πωρ θα ηην ακολοςθήζω, είναι έναρ νέορ, δςναηόρ έπωηαρ. Τόζο μεγάλορ ώζηε να μος κπαηήζει πολύηιμη ζςνηποθιά μια ηέηοια νύσηα Καη γηα λα κελ μερλάκε θαη ην ρηνύκνξ καο, ζέισ θαη ηνικώ λα αζρνιεζώ κε ηελ πνιηηηθή, επεηδή πηζηεύσ πσο ρξεηάδεηαη επηηέινπο κηα ςπρνιόγα ηνπ είδνπο κνπ, «πειιή», (θαιή πειιή) πνπ λα επηρεηξήζεη λα ςπρνζεξαπεύζεη ην θππξηαθό θνηλνβνύιην 11

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas

Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas του Γουστάβο Οτ Μεηάθξαζε από ηα ηζπαληθά: Γεκήηξεο Φαξξάο Πρόσωπα: ΓΚΛΟΡΙΑ ΜΠΕΑΣΡΙ ΜΕΣΕ 1 Απνβάζξα ζηαζκνύ κεηξό. Ήρνο από ηξέλν πνπ απνκαθξύλεηαη. Άλεκνο. ηε ζθελή

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία ηοσ Μανώλε Γλέδοσ

Ομιλία ηοσ Μανώλε Γλέδοσ Ομιλία ηοσ Μανώλε Γλέδοσ ζηεν Αζησνομική Ακαδεμία Η ιζηορική επέηειος ηες 25ες Μαρηίοσ Ψεθηαθή επεμεξγαζία Άρες Γιαβρής Οκηιία ηνπ Μαλώιε Γιέδνπ ζηελ Αζηπλνκηθή Αθαδεκία Ιζηορική επέηειος ηες 25ες Μαρηίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ :

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Φωνές γυναικών από την Μέση Ανατολή και Νότια Ασία. Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Evelyne Accad Pinas Ilkaracan Nadera Shalhoub-Kevorkian

Διαβάστε περισσότερα

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Γεκνζηνγξάθνο: Θπξίεο θαη θύξηνη θαιεζπέξα ζαο θαη Σξόληα Ξνιιά. Πήκεξα, ιίγεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Κώζηαο Βνπιαδέξεο http://www.fantastikosorizontas.gr/kostasvoulazeris Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

Διαβάστε περισσότερα

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEA POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Δθδόηεο-Γηεπζπληήο Νίθνο Εαβόιαο Website Director/Programmer Γηώξγνο Εαβόιαο Δ-mail : nikoszavolas@aol.com

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Έρνπκε ηελ ηάζε λα θάλνπκε κηα αληηπαξάζεζε ηεο Δθπαίδεπζεο κε ηελ Παηδεία θαη είλαη ινγηθό, ην εμήγεζαλ πνιύ ζσζηά θαη πξνεγνπκέλσο. Έγώ ζα ιεηηνπξγήζσ κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας. Σα αθξηβά αξώκαηα

Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας. Σα αθξηβά αξώκαηα 1 Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας Σα αθξηβά αξώκαηα Απνθιεηζηηθή ζπλέληεπμε ηνπ κηθξνύ κάγνπ ζηελ ΥΑΣ-ΣΡΗΚ!!! ει.4 ΠΡΟ ΣΩΝ ΠΤΛΩΝ Ο ΦΔΡΔΪΡΑ ε 3 επξσπατθέο πξσηεύνπζεο ζα βξεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη

ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη Έλαο δεηηάλνο θαζόηαλ ζηελ ίδηα γσληά ηνπ ίδηνπ δξόκνπ γηα πεξηζζόηεξα από ηξηάληα ρξόληα. Κάπνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΕ ΙΟ ΠΕ ΙΡΑ ΜΑΣ ΙΚ Ο ΓΤΜΝΑ ΙΟ Σ Α Ξ Η Α. H Γαλλία. ζηε Μσβ Οκπξέια ηεο Άιθεο Εέε

ΖΑΝΝΕ ΙΟ ΠΕ ΙΡΑ ΜΑΣ ΙΚ Ο ΓΤΜΝΑ ΙΟ Σ Α Ξ Η Α. H Γαλλία. ζηε Μσβ Οκπξέια ηεο Άιθεο Εέε ΖΑΝΝΕ ΙΟ ΠΕ ΙΡΑ ΜΑΣ ΙΚ Ο ΓΤΜΝΑ ΙΟ Σ Α Ξ Η Α H Γαλλία ζηε Μσβ Οκπξέια ηεο Άιθεο Εέε ΠΕΙΡΑΙΑ - ΜΑΙΟ 2005 1 Έθδνζε ηνπ Εάλλεηνπ Πεηξακαηηθνύ Γπκλαζίνπ Πεηξαηά Κνινθνηξώλε 6 Πεηξαηάο ηει. & Fax : 210-41.71.858

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΟΚΔΛΗΘΟ ΣΖΛ Β ΔΠΙ

ΣΟ ΓΟΚΔΛΗΘΟ ΣΖΛ Β ΔΠΙ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 2 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 5 ΑΠΡΗΛΗΟ ΜΑΗΟ ΗΟΤΝΗΟ 2009 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΧ ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΜΔΝΗΚΟΤ ΣΟ ΓΟΚΔΛΗΘΟ ΣΖΛ Β ΔΠΙ ΣΟ ΛΔΟ ΔΘΛΗΘΟ ΕΖΣΖΚΑ ει.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ Ζ αθόινπζνο ηζηνξία απνηειεί πξαγκαηηθό γεγνλόο πνπ έιαβε ρώξα ζην Ννζνθνκείν «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ» ζηελ Αζήλα ην 1985 θαη απνηειεί κία δσληαλή καξηπξία, όηη ν Άγηνο Θεόο επηηειεί

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 1915

Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 1915 Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 Πηηο 23 Ηνπλίνπ γελληέηαη ζηελ Αζήλα ν Γεκήηξεο Ονδόπνπινο (Κ. Θαξαγάηζεο). Ξαηέξαο ηνπ ν Γεώξγηνο Ονδόπνπινο, δηθεγόξνο από ηελ Ξάηξα, ηξαπεδηθόο θαη πνιηηηθόο γηα έλα δηάζηεκα, θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε ΣΕΤΦΟ 4 Μάρτιος Απρίλιος 2012 Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ τα σαΐνια Η γιορτή της Μητέρας : Αφιέρωμα στις μαμάδες όλων των παιδιών! Φέηνο, όπσο θάζε ρξόλν, ηε δεύηεξε Κπξηαθή

Διαβάστε περισσότερα

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν;

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν; ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΑΓΗ - Δίλαη ε κνπζηθή ηειηθά «κηα πόιε καγηθή»; Η κνπζηθή θαηαξρήλ είλαη κηα Γηεζλήο Παγθόζκηα γιώζζα. Γηα όζνπο κπνξνύλ λα δήζνπλ κέζα ζηε καγεία ηεο κνπζηθήο ηόηε λαη, ζα κπνξνύζακε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΖΖ Α. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΤΖΝ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΟΤ ΚΑΠ ΕΤΓΟ ΠΟΤ ΣΖ ΣΑΛΖΚΔ

ΑΠΑΝΣΖΖ Α. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΤΖΝ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΟΤ ΚΑΠ ΕΤΓΟ ΠΟΤ ΣΖ ΣΑΛΖΚΔ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ AΝΣΑΠΑΝΣΖΖ ΑΠΟ ΕΤΓΟ Αγαπεηή θα Αληηγόλε, ε επραξηζηώ γηα ηελ εθηελή απάληεζε θαη ραίξνκαη γηα ηελ ηαπηόηεηα απόςεσλ ζε βαζηθά ζέκαηα. Πηζηεύσ όηη ζε πξνζσπηθό επίπεδν αιιά αθόκα θαη δεκόζηα νη

Διαβάστε περισσότερα

Μσθομανία, Σύνδρομο Münchhausen, Münchhausen by Internet και Münchhausen by Proxy: Μια γενική θεώρηζη

Μσθομανία, Σύνδρομο Münchhausen, Münchhausen by Internet και Münchhausen by Proxy: Μια γενική θεώρηζη Μσθομανία, Σύνδρομο Münchhausen, Münchhausen by Internet και Münchhausen by Proxy: Μια γενική θεώρηζη Middleton, C. (2010) Διζαγωγή Ζ κπζνκαλία ή ε θαληαζηηθή ςεπδνινγία είλαη ε επαλάιεςε ςεκάησλ πνπ νδεγεί

Διαβάστε περισσότερα

Όσα και να'χει ο άνθρωπος Αξία και χρυσάφι Με μια ντου στραβοτιμονιά Πηγαίνουν ούλα στράφι...! ΕΙΓΞΑ ΙΚΕΙΕΟ 16/2/1943. Οελ. 4

Όσα και να'χει ο άνθρωπος Αξία και χρυσάφι Με μια ντου στραβοτιμονιά Πηγαίνουν ούλα στράφι...! ΕΙΓΞΑ ΙΚΕΙΕΟ 16/2/1943. Οελ. 4 ΠΞΖΙΕΚΖΑΖΑ ΓΗΝΜΘΖΠΖΟΠΖΗΕ ΗΜΖΚΩΚΖΗΕ ΘΑΜΓΞΑΦΖΗΕ ΓΦΕΙΓΞΖΔΑ ΠΖΙΕ 2,5 ΓΡΞΩ ΓΠΜΟ 3 ΑΞΖΘΙΜΟ ΦΡΘΘΜΡ 12 ΖΑΚΜΡΑΞΖΜΟ ΦΓΒΞΜΡΑΞΖΜΟ ΙΑΞΠΖΜΟ 2011 Διαδικηρακή πύλη : www.domeniko.gr Ελεκηοξμικό Παςρδοξμείξ: info@domeniko.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009 ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη 1. Καηαγσγή 2. Πεξηγξαθή 3. ύγρξνλε ηζηνξία 4. Καηαζθεπαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα