Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο"

Transcript

1 Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο Δίλαη αξγά, είλαη 2.15 ην πξσί, 15 ηνπ Φεβξάξε ην 2011 θαη θάζνκαη ζηνλ ππνινγηζηή κνπ θαη πξνζπαζώ εδώ θαη ώξα λ αξρίζσ απηό ην θείκελν. Βξίζθσ δηάθνξα άιια πξαγκαηάθηα λα θάλσ, έρεη από ηηο 7 ην απόγεπκα. Μηα δεζηή ζπλάληεζε κε κηα θίιε πνπ είρε θαηξό λα ζπλαληήζσ, κηα παζηαζκέλε ζπδήηεζε, γύξσ από ηελ πνιηηηθή, από ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο, ηη ζπκβαίλεη ζηνλ ηόπν καο ζήκεξα. Ζ θίιε κνπ, πνπ κε γλσξίδεη εδώ θαη 4 ρξόληα, δελ κε ξώηεζε γηαηί ζα αζρνιεζώ κε ηελ πνιηηηθή. Απηό όπσο κνπ είπε, ην πεξίκελε εδώ θαη θαηξό. Γεκνζηνγξάθνο θαη πνιηηηθή ζπληάθηξηα γαξ. Δγώ πάλησο, θάηη ηέηνην δελ ην πεξίκελα από θαηξό. Ήξζε από κόλν ηνπ. Γελλήζεθε ζηελ ώξα ηνπ, όπσο θαη ηα παηδηά κνπ. Μηα δσή πξνζπαζνύζα λα ειέγμσ ηνλ κηθξόθνζκν γύξσ κνπ (control freak) θαη πάληα ε δσή κε πξνιάβαηλε. Έηζη ινηπόλ, αξθεηά λσξίο, εδώ θαη θακηά δεθαεηία απνθάζηζα λα αθεζώ ζηελ δσή λα κε παξαζύξεη θαη λα κε ηαμηδέςεη. ια έρνπλ έλα ζθνπό θη έλα λόεκα θαηά ηελ γλώκε κνπ θαη ηελ εκπεηξία κνπ. Σίπνηα δελ ζπκβαίλεη ηπραία Κη απηό ην έρσ βηώζεη πνιιέο θνξέο θαη ζηελ δηθή κνπ ηελ δσή θαη ηελ δσή ησλ αλζξώπσλ γύξσ κνπ, ησλ ζπγγελώλ, θίισλ θαη πειαηώλ κνπ. ινπο απηνύο δελ κπνξώ παξά λα ηνπο βάισ ζηελ ίδηα θαηεγνξία. ην ίδην θαδάλη, όπσο ζα παξαπνληόηαλ ε κηθξή κνπ, ε θόξε κνπ, αιιά δελ κπνξώ, ληώζσ πσο αλήθσ ζε όινπο. Απηό κελ ην δηαβάζεη θαλέλαο ςπρίαηξνο ή ςπρνιόγνο θαη ζα πάξνπκε θαη θακηά δηάγλσζε γηα «κεγαινκαλία», «νξηαθή πξνζσπηθόηεηα» ή «ςπρσηηθό παξαιήξεκα». Πξηλ ιίγεο κέξεο, ήξζε λα κε επηζθεθηεί ζην θαηλνύξην γξαθείν έλαο αγαπεκέλνο θίινο, ν δξ Γξεγόξεο Γξεγνξίνπ, ςπρίαηξνο θαη ςπραλαιπηήο. Δίρε θαηξό λα ηνλ δσ, επεηδή από ηνλ Γεθέκβξε δελ είρα ώξα λα πάσ λα ηνπ θηππήζσ ηελ πόξηα θαη λα εηζβάισ ζην ξαληεβνύ ηνπ, όπσο ηνλ είρα καζεκέλν ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν πνπ γλσξηζηήθακε θη αξρίζακε λα ζπλεξγαδόκαζηε. 1

2 Ήξζε ν άλζξσπνο κε έλα κπνπθάιη θόθθηλν θξαζί θη εγώ επέκελα : Θέισ λα κε ηζηαθθάξεηο πξώηα. Να κε ειέγμεηο αλ επέιιαλα Λνηπόλ, ζαο δηαβεβαηώ όηη δηέγλσζε πιήξε ηζνξξνπία θαη ιεηηνπξγηθόηεηα Καη όζεο άιιεο θνξέο κε εζηέιιαλ λα ηζηαθθαξηζηώ, δπζηπρώο ή επηπρώο δελ κνπ βξίζθαλ ηίπνηε Δπηζηξέθσ ινηπόλ ζην ληώζσ πσο αλήθσ ζηνλ θόζκν. Ση ελλνώ κε απηό. Πνιύ λσξίο ζηελ δσή κνπ, ζπλέβεθαλ πεξηζηαηηθά ηα νπνία κε έθεξαλ πίζσ λσξίο θαη κε άθεζαλ ζηελ Κύπξν. Φπζηθά, ππνζπλείδεηα, είρα λα θάλσ θη εγώ κε απηά ηα πεξηζηαηηθά. Σίπνηα δελ ζπκβαίλεη ηπραία θαη ην ππνζπλείδεην καο ηα δηαιέγεη. Να εμεγεζώ θαιύηεξα. Σειείσζα ην Α Λύθεην Πάθνπ ην 1993 κε γεληθό βαζκό 19 θαη 12/13. εκεηώζηε όηη 19 είρα κόλν ζηα Νέα Διιεληθά, πνπ ήηαλ ε κεγάιε κνπ αγάπε θαη ην θαιύηεξν κνπ κάζεκα, αιιά επεηδή ακθηζβεηνύζα ηελ θαζεγήηξηα, κε ηηκώξεζε κε 19. Αο είλαη θαιά ε γπλαίθα. Σέηνηα καζήκαηα καο βνεζνύλ ζηελ δσή. ηε ζπλέρεηα, έκαζα θαιά πσο είλαη λα θόβεζαη θαη επίζεο, πσο ηα εηθνζάξηα ζηελ πξαγκαηηθή δσή δελ είλαη αξθεηά εθόδηα Πέξαζα πξώηε παγθύπξηα ζην Σκήκα Φπρνινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. Ζ επηινγή ησλ ζπνπδώλ κνπ έγηλε επίζεο κε έλαλ παξάμελν ηξόπν. Χο άξηζηε καζήηξηα ηνπ Κιαζηθνύ, θαη θόξε δεηλήο θηινιόγνπ, κε είραλ γηα θηιόινγν. Δγώ δελ ζηγνπξεπόκνπλ θαη πνιύ κ απηό, αιιά δελ είρα θάηη άιιν ππόςε κνπ. Καη ηόηε, ην 1993 ζηελ Πάθν, δελ ήμεξα θη όιαο ηη ζεκαίλεη Φπρνινγία θαη Φπρνιόγνο. ηαλ ήξζαλ νη αηηήζεηο γηα ην παλεπηζηήκην, είδα πσο δεκηνπξγείην γηα πξώηε θνξά ην Σκήκα Φπρνινγίαο ζην Α.Π.Θ., ην νπνίν είρε έδξα Φπρνινγίαο από ην 1926! Μέζα ζε 3 κέξεο πέξαζα ηέηνηα εζσηεξηθή αλαηαξαρή θαη θνπξηνύλα, κέρξη πνπ απνθάζηζα λ αιιάμσ πιώξε θαη αληί Φηινινγία ζηελ Αζήλα λα δειώζσ Φπρνινγία ζηελ Θεζζαινλίθε. πάδνληαο ηελ νηθνγελεηαθή παξάδνζε. Καη νη δύν γνλείο κνπ ζπνύδαζαλ ζηελ Αζήλα, ε κάλα κνπ θηιόινγνο όπσο πξναλέθεξα θη ν παηέξαο κνπ ζενιόγνο θη ν αδειθόο κνπ ζηελ Ηαηξηθή Αζελώλ. 2

3 Να θιείζσ ηελ παξέλζεζε; αο θνύξαζα, ζαο δάιηζα, κ αξέζνπλ νη κνλόινγνη. Σόζεο ώξεο πνπ πέξαζα ζηελ δσή κνπ ηα ηειεπηαία 13 ρξόληα αθνύγνληαο κε πξνζνρή ηνπο άιινπο ζην γξαθείν, κνπ έρεη κείλεη απσζεκέλν λα ζέισ λα κηιάσ Δίλαη ην δηθό κνπ website θαη ζα θάλσ ηα θέθηα κνπ θαη ζην θάησ θάησ έρεηε όινη ηελ επηινγή λα κελ ην δηαβάζεηε Σειεηώλσ ινηπόλ ην 97 ην παλεπηζηήκην ζηελ Θεζζαινλίθε. Σα καζήκαηα ηα είρα ηειεηώζεη όια από ην ηξίην έηνο θαη ζην ηέηαξην πήγαηλα κόλν ζηελ Πξαθηηθή θη έπαηξλα δηάθνξα καζήκαηα από άιιεο ζρνιέο λα πεξλά ε ώξα. Ηαηξηθή, Ννκηθή, Φπζηθνκαζεκαηηθό θηι. Μαζήκαηα από άιιεο ζρνιέο γηα λα πεξλά ε ώξα έπαηξλα ζε όια ηα εμάκελα θπζηθά. ζεο δηδαθηηθέο κνλάδεο δηθαηνύκνπλ λα πάξσ ηηο έπαηξλα. Δπεηδή είρα πνιιή ειεύζεξε ώξα, παληξεύηεθα θη όιαο, από ην θαινθαίξη ηνπ 96 θαη 13 ηνπ Απγνύζηνπ ηνπ 97 γέλλεζα ηνλ γην κνπ Λάδαξν. Σν πηπρίν ην πήξα ζηηο 17 Ηνπιίνπ ηνπ 97. ηαλ κπήθακε ζηελ ζρνιή, 60 άηνκα ήκαζηαλ ζην πξώην έηνο, καο πιεξνθόξεζαλ πσο ηα καζήκαηα καο θαλνληθά είλαη γηα 5 ρξόληα, αιιά επεηδή ππαγόκαζηαλ ζηελ Φηινζνθηθή, αλαγθαζηηθά ην πηπρίν ήηαλ ρσξηζκέλν ζε 8 εμάκελα, αιιά πεξίκελαλ από εκάο λα ηειεηώζνπκε ζηα 10. Γη απηό ηνλ ιόγν θαη ην πηπρίν ηνπ Σκήκαηνο Φπρνινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. νδεγεί θαηεπζείαλ ζε άδεηα εμάζθεζεο επαγγέικαηνο ζηελ Διιάδα. Έλα από ηα ηξία άηνκα ηνπ έηνπο καο πνπ απνθνίηεζε ζηα 4 ρξόληα, ήηαλ θη ε ππνθαηλόκελε κε ηελ θνηιηά ζην ζηόκα. Δλ ησ κεηαμύ, είρα θεξδίζεη κηα ππνηξνθία επίδνζεο γηα έλα πνιύ γλσζηό παλεπηζηήκην ζηελ Ακεξηθή. Ήκνπλ δηαηεζεηκέλε λα πάσ καδί θαη κε ηνλ άληξα θαη ην παηδί. Αιιά, δελ έδηλαλ βίδα ζηνλ πξώελ άληξα κνπ λα πάεη Ακεξηθή, θη έηζη απνθάζηζα λα κελ πάσ νύηε θη εγώ. Απηή ε απόθαζε κε νδήγεζε ζηελ Κύπξν. Κη έηζη, κόιηο επέζηξεςα, άξρηζα ακέζσο ηηο δηαιέμεηο, ηηο νκηιίεο, ηηο ηειενπηηθέο εθπνκπέο θαη θπζηθά ην γξαθείν. Μηα απόπεηξα ην 98 γηα Μάζηεξ ζηελ Αγγιία κε νδήγεζε πίζσ πάιη ζηελ Κύπξν. Πήγα ζην Manchester όπνπ ζα ζπλέρηδε ηηο ζπνπδέο ηνπ ν παηέξαο ησλ παηδηώλ, θη εθεί έθαλα αίηεζε ζε 3

4 όια ηα παλεπηζηήκηα, ηα νπνία κε απέξξηςαλ ιόγσ ππεξβνιηθώλ Γηδαθηηθώλ Μνλάδσλ ζηελ αλαιπηηθή κνπ βαζκνινγία. (Overqualified for master s degree ήηαλ ε εηπκεγνξία). Δπηζηξέθσ ινηπόλ πίζσ ζηελ Κύπξν ην 99. Δθείλν ην ρξνληθό δηάζηεκα θπζηθά δελ ην άθεζα λα πάεη ρακέλν. ηη course ςπρνζεξαπεπηηθήο εθπαίδεπζεο έβξηζθα ην έπαηξλα. Δπηζηξέθσ ινηπόλ ην 1999 ζηελ Πάθν ζηελ Κύπξν όπνπ πήξα θόξα. εκηλάξηα, δηαιέμεηο, καζήκαηα ζηα Δπηκνξθσηηθά, ςπρνζεξαπεπηηθέο νκάδεο θαη δώζηνπ. Απηό κε γέκηδε, κνπ έδηλε ραξά. Παξόια ηα πξνβιήκαηα ηνπ πξόσξνπ άθαηξνπ γάκνπ, ζηηο 2 /2/2000 έξρεηαη ζηελ δσή ε Κπξηαθή, ε θόξε κνπ. Γελ είρα ζπλεηδεηό ζθνπό γηα δεύηεξν παηδί ηόηε, αιιά ε κηθξή δηάιεμε από κόλε ηνλ εξρνκό ηεο. ε κηα επίζθεςε ξνπηίλαο ζηνλ γπλαηθνιόγν θαη ζπλεξγάηε κνπ ζηελ Πάθν, ζπλεξγαδόκνπλ καδί ηνπ σο ππνζηεξηθηηθόο ςπρνιόγνο ζηηο εμσζσκαηηθέο, καζαίλσ πσο είρα έλα ηεξάζηην σάξην έηνηκν πξνο γνληκνπνίεζε. Μέρξη ηα κεζάλπρηα, είρα πείζεη ηνλ παηέξα ηεο λα κελ ην αθήζνπκε λα πάεη ρακέλν Χο ηελ ηειεπηαία ζηηγκή ήκνπλ ζην γξαθείν θαη κηα εβδνκάδα κεηά ηελ γέλλα, νη πειάηεο κνπ εξρόληνπζαλ ζην ζπίηη κνπ γηα ξαληεβνύ. Παξόια απηά, ζήιαζα ηελ κηθξή όπσο θαη ηνλ κεγάιν, γηαηί ν κεηξηθόο ζειαζκόο ήηαλ θαη είλαη γηα κέλα κεγάιε αγάπε θαη ζεκαληηθό ζηνηρείν ζηελ δσή ελόο παηδηνύ, αλ κπνξείο λα ηνπ ην δώζεηο, θπζηθά. Μ αξέζεη όηη θάλσ, λα ην θάλσ ζην θνπι. Έηζη θαη κε ηα παηδηά. Φπζηθέο γέλλεο κε ην δόξη, θαη κεηξηθόο ζειαζκόο θαη ηα παηδηά ζηνλ κάξζηπν, πάληα καδί κνπ σο βξέθε Ζ δσή κνπ ζπλερηδόηαλ κε πνιιή αγάπε γηα ηελ δνπιεηά κνπ. Μάζαηλα θαη πάζαηλα καδί κε ηνπο πειάηεο κνπ θαη βίσλα ηελ δσή από ρίιηα παξάζπξα πνπ έκπαδαλ θσο. Έζησ θη αλ δηαπξαγκαηεπόκνπλ αλζξώπηλν πόλν θαη δπζθνιίεο, ην εξγαιείν ηεο ςπρνζεξαπείαο, κνπ έδηλε αηζηόδνμε πηπρή ηεο δσήο. Σν 2001, δπν κέξεο κεηά ηελ πηώζε ησλ δίδπκσλ πύξγσλ ηνλ επηέκβξην, παίξλσ ηελ ηειεζίδηθε απόθαζε γηα ρσξηζκό. Με ηνλ πξώελ ζύδπγν κνπ, αληηκεησπίδακε πξνβιήκαηα θαη 4

5 δηαθσλίεο από ηελ πεξίνδν ηνπ αξξαβώλα καο αθόκα. Σα νπνία κεηά ηελ γέλλεζε ηνπ πξώηνπ παηδηνύ εληαηηθνπνηήζεθαλ. Ζ πηώζε ησλ πύξγσλ κε βνήζεζε λα ζπλεηδεηνπνηήζσ πσο ηώξα δεηο θαη κεηά από ιίγν δελ δεηο, νπόηαλ δελ ζα θαζόκνπλ λα δπζηπρώ θη εγώ θαη ηα παηδηά από ηηο δηαθσλίεο θαη ηνπο ζπλερείο θαπγάδεο. Σν δηαδύγην κνπ ήηαλ επώδπλν θαη ηξαπκαηηθό. Βξέζεθα μαθληθά κόλε, ρσξίο ζύληξνθν, ρσξίο γνλείο, ρσξίο θίινπο θαη ρσξίο ρξήκαηα. Οη γνλείο κνπ ρξεηάζηεθαλ θάλα δπν ρξόληα λα θαηαιάβνπλ θαη λα δερζνύλ ηελ απόθαζε κνπ, νπόηαλ θαη ν θνηλσληθόο θη ν νηθνλνκηθόο απνθιεηζκόο ήηαλ αλαπόθεπθηνο. Εώληαο ζε κηα κηθξή θνηλσλία όπσο ηελ Πάθν, όπνπ νη γνλείο ζνπ είλαη επππόιεπηνη θη αγαπεηνί πνιίηεο, άλζξσπνη ηεο αγάπεο θαη ηεο θηιαλζξσπίαο, εάλ δείμνπλ δεκόζηα πσο ζε απνθιεξώλνπλ, απηό νδεγεί θαη ζε κηα θνηλσληθή απνκόλσζε. Ζ πεξίνδνο απηή ήηαλ πνιύ δύζθνιε γηα κέλα. Αιιά ηόηε έγηλα άλζξσπνο. Ή κάιινλ, νινθιεξώζεθα ζαλ άλζξσπνο. Αλαγθάζηεθα λα αληηκεησπίζσ ηελ κνλαμηά κνπ, ηελ ζηελνρώξηα κνπ, ηνλ ζπκό θαη ηελ απνγνήηεπζε κνπ θαη λα ηα δηαρεηξηζηώ όζν θαιύηεξα κπνξνύζα, κε όζα κέζα δηέζεηα. Γόμα ησ Θεώ, ζήκεξα, 10 ρξόληα κεηά ε ζρέζε κνπ κε ηνλ εαπηό κνπ θαη ηνπο γνλείο κνπ είλαη θαιύηεξε παξά πνηέ. Καη ραίξνκαη πνπ ηνπο έρσ πιάη κνπ θαη κπνξνύλ λα κνπ δείρλνπλ αλεκπόδηζηα ηελ αγάπε θαη ηελ ζπκπαξάζηαζε ηνπο. Έρσ ζπγρσξέζεη βαζεηά ζηελ θαξδηά κνπ θαη εθείλνπο θαη ηνλ εαπηό κνπ θαη ηνλ πξώελ άληξα κνπ. Ήκαζηαλ όινη εζνπνηνί ζε έλα δξάκα πνπ ζθνπό θαη ζηόρν είρε ηνλ εμαγληζκό καο. Καηά ηελ άπνςε κνπ, βέβαηα. Γηα λα κελ ηα πνιπινγώ, ηόηε κπνξνύζα λα θύγσ από ηελ Κύπξν. Να πηάζσ ηα παηδηά κνπ θαη λα κεηαθνκίζσ ζηελ Θεζζαινλίθε ή ζηελ Αζήλα όπνπ έρσ πνιινύο αγαπεκέλνπο θίινπο. Γελ κπνξνύζα λα ην θάλσ όκσο. Απηό πνπ μεθίλεζα κε ηηο δηαιέμεηο θαη ηηο εθπνκπέο, λα δίλσ κελύκαηα ζηνλ θόζκν γηα ην ηη είλαη ςπρνινγία, ηη είλαη ςπρνζεξαπεία θαη λα ζπκβάιισ κε ηνλ δηθό κνπ ηξόπν ζηελ αλάπηπμε κηαο δηεπξπκέλεο θνηλσληθήο αληίιεςεο θαη εμέιημεο ηεο θνηλσλίαο, δελ κπνξνύζα λα ην αθήζσ. Μηα θσλή κέζα κνπ, απηό πνπ ζηα 5

6 αγγιηθά νλνκάδεηαη gut instinct, κνπ έιεγε θάζηζε εδώ. Ο δξόκνο ζνπ είλαη θππξηαθόο. Σν 2003, θαη κεηά ηελ ζπκθηιίσζε κε ηνπο γνλείο κνπ θαη ηελ θνηλσληθή κνπ απνθαηάζηαζε ζηελ κηθξνθνηλσλία ηεο Πάθνπ, απνθάζηζα λα κεηαθνκίζσ ζηελ Λεπθσζία καδί κε ηα παηδηά γηα λα είκαη πην θνληά ζηα ΜΜΔ θαη ηα παηδηά λα κεγαιώλνπλ ζε κηα πόιε κεγαιύηεξε. Πάληα, κνπ άξεζαλ νη κεγαινππόιεηο, ν αέξαο είλαη δηαθνξεηηθόο. Μπνξνύλ λα γίλνπλ πεξηζζόηεξα πξάγκαηα. Φπζηθά, θάζε θνξά πνπ επηζηξέθσ ζηελ Πάθν ε θαξδηά κνπ ρηππάεη δηαθνξεηηθά. «Δίδε ν γύθηνο ηελ γεληά ηνπ θη αλαγάιιηαζε ε θαξδηά ηνπ» πνπ ιέεη θαη ε παξνηκία. Ζ αγάπε κνπ γηα ηελ Πάθν είλαη πην δπλαηή παξά πνηέ ηα ηειεπηαία 8 ρξόληα πνπ δσ καθξηά ηεο. Γελ ζα ζπλερίζσ κε κηα εμηζηόξεζε ηνπ βίνπ κνπ. Σν βηνγξαθηθό κνπ ελ νιίγνηο πεξηέρεη ηνπο επαγγεικαηηθνύο ζηαζκνύο. Ζ ζπλέρεηα ζηελ πνξεία κνπ ιίγν πνιύ είλαη γλσζηή ζηνπο θίινπο κνπ. Οη ηειενπηηθέο θαη ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο ζηα παγθύπξηα θαλάιηα, ε αξζξνγξάθεζε κνπ ζε πεξηνδηθά θη εθεκεξίδεο παγθύπξηαο θπθινθνξίαο θαη ε έθδνζε ηνπ βηβιίνπ κνπ. Ζ κεγαιύηεξε επαγγεικαηηθή επηηπρία γηα κέλα όκσο, είλαη νη ρηιηάδεο άλζξσπνη πνπ ληώζσ όηη βνεζήζεθαλ από ηελ αγαπεηηθή ζεξαπεπηηθή καο ζρέζε. Σα εθαηνληάδεο κελύκαηα πνπ ιακβάλσ ζε γηνξηέο θαη επεηείνπο. Κνπβέληεο όπσο «ζ επραξηζηώ πνπ κε έκαζεο λα δσ» ή «ζνπ ρξσζηώ ηελ εξεκία θαη ηελ επηπρία κνπ», κε θάλνπλ ραξνύκελε γηαηί ππήξμα ην κέζνλ γηα λα βξνπλ θάπνηνη αγαπεκέλνη κνπ άλζξσπνη ηνλ εαπηό ηνπο. Γηαηί απνθάζηζα θέηνο, αξρέο Γεθεκβξίνπ λα αζρνιεζώ κε ηελ πνιηηηθή θαη λα βνπηήμσ ηόζν βαζεηά ώζηε λα πξσηνζηαηήζσ ζηελ δεκηνπξγία κηαο λέαο πνιηηηθήο παξάηαμεο; 1. Σα ηειεπηαία δύν ρξόληα αληηκεηώπηδα δηάθνξα πξνβιήκαηα πγείαο, κε απνθνξύθσκα έλα θαξθηλάθη, ην νπνίν δηαγλώζηεθε ην θαινθαίξη θαη κε άθεζε ηέιε Ννεκβξίνπ. Απηό ήηαλ γηα κέλα έλα θακπαλάθη όηη θάηη έπξεπε λα αιιάμσ ζηελ δσή κνπ. Δίρε αξθεηά ρξόληα πνπ 6

7 ήκνπλ ζηάζηκε. Από ην 2005 πνπ πξσηνθπθινθόξεζε ην βηβιίν κνπ, δελ είρα αιιάμεη ζέκα ελαζρόιεζεο θαη θαίλεηαη πσο ν νξγαληζκόο κνπ θώλαδε γηα αιιαγή. Καη επίζεο, 13 ρξόληα σο ςπρνζεξαπεύηξηα, λα ξνπθάο αξλεηηθή ελέξγεηα, θάπνπ ζα «ζηαιώζεη» θαη ζα αξξσζηήζεηο. πλεηδεηνπνίεζα ινηπόλ, πσο έπξεπε λα θάλσ αιιαγή. Καη όπσο όιεο νη αιιαγέο ζηελ δσή κνπ, γίλνληαη κε επρέο, θάζηζα ζην εζπραζηήξην κνπ, ηελ κπξνζηηλή βεξάληα ηνπ ζπηηηνύ κνπ, άλνημα ηελ ςπρή κνπ θαη επρήζεθα : Θεέ κνπ, ζηείιε κνπ ζε παξαθαιώ κηα αιιαγή ζηελ δνπιεηά κνπ πνπ λα θάλεη θαη ζε κέλα θαιό θαη ζηα παηδηά κνπ θαη ζηνπο αλζξώπνπο πνπ αγαπώ. Ζ απάληεζε ήξζε ζηα είθνζη πεξίπνπ ιεπηά. Σν ηειέθσλν κνπ θηύπεζε θαη ήηαλ ε πξώηε επίζεκε πξόηαζε γηα λα θαηέβσ ππνςήθηα κε κηα ζπγθεθξηκέλε παξάηαμε. Από θεη θαη πέξα μεθίλεζε έλα θνπξαζηηθό, αιιά ππέξνρν ηαμίδη. Να ζθεθηώ θαη λα απνθαζίζσ κε πνην ζπλδπαζκό λα θαηεβώ θαη γηαηί. 2. Έλα πξάγκα πνπ θαηάιαβα λσξίο από ηελ δνπιεηά κνπ είλαη πσο όηαλ έξζεη θνληά ζνπ έλαο άλζξσπνο πνπ ππνθέξεη από κηα αδηθία, δελ κπνξείο λα ηνλ ζεξαπεύζεηο νξηζηηθά, όζν θη αλ πξνζπαζήζεηο, αλ δελ επαλνξζσζεί ε αδηθία ηελ νπνία έρεη ππνζηεί. Άξα είλαη πξόθιεζε γηα κέλα θαη πξόζθιεζε λα πξνρσξήζσ πάξα θάησ σο θνηλσληθόο επηζηήκνλαο θαη ζεξαπεπηήο, κε ην λα κπσ ζε έλα ρώξν όπνπ λα κπνξώ λα ζπκβάισ νπζηαζηηθά ζηελ άξζε αδηθηώλ. Δθεί ήηαλ πνπ θάζηζα λα δηαβάζσ πνιηηηθή ηζηνξία θαη ζύγρξνλε πνιηηηθή θαη θαηέιεμα ζηνλ όξν ηεο «θνηλσληθήο πνιηηηθήο» (social politics). Ο αγγιηθόο όξνο είλαη πην επθξηλήο από ηελ επί ιέμεη ειιεληθή κεηάθξαζε. Σν ηη ζεκαίλεη γηα κέλα θνηλσληθή πνιηηηθή πεξηγξάθεηαη πνιύ μεθάζαξα ζηελ βαζηθή πνιηηηθή δηαθήξπμε ηεο Κππξηαθήο Πξννδεπηηθήο πλεξγαζίαο. 3. Έηπρε λα παξαζηώ κηα θνξά ζηελ Δπηηξνπή Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηεο Βνπιήο σο εκπεηξνγλώκνλαο. Δθεί 7

8 αληηιήθζεθα δπν πξάγκαηα. Πσο ππάξρνπλ βνπιεπηέο νη νπνίνη δελ ιακβάλνπλ ζνβαξά ππόςε απηά πνπ αθνύλ θαη δεύηεξνλ πσο ππάξρνπλ θηιόηηκνη βνπιεπηέο, νη νπνίνη δεζκεύνληαη από ηελ έγθξηζε θαη απόθαζε ηεο θεθαιήο ηνπ θόκκαηνο ηνπο γηα λα ςεθίζνπλ νηηδήπνηε. Άξα, κπνξνύζα λα εθιεγώ κηα βνπιεπηίλα πνπ λα ελδηαθέξεηαη πξαγκαηηθά γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο θππξηαθήο θνηλσλίαο, θάηη πνπ δελ κπνξώ παξά λα ην θάλσ νύησο ή άιισο, (όηη θάλσ ην θάλσ αιεζηλά θαη κε πάζνο, έλα από ηα θαιά πνπ κνπ έκεηλε από ηελ αλαηξνθή πνπ κνπ έδσζαλ νη γνλείο κνπ. Ζ αιήζεηα ειεπζεξώλεη ηνπο αλζξώπνπο θη ε εληηκόηεηα θη ε δηθαηνζύλε ζνπ δίλεη θαζαξή ζπλείδεζε θαη θαιό ύπλν). Αιιά αλ ην έθαλα απηό κέζα ζε νπνηνδήπνηε θόκκα, δελ ζα κπνξνύζα λα θηλεζώ πξνο ηελ θαηεύζπλζε πνπ ζέισ λα θηλεζώ. Να κπσ ζηελ βνπιή θαη λα είκαη αιεζηλόο εθπξόζσπνο ηνπ ιανύ θαη λα δνπιέςσ νπζηαζηηθά γηα ηνλ ιαό. Φάρλνληαο ελδειερώο ην ζέκα, δελ βξήθα θαλέλαλ ππάξρνληα θνκκαηηθό ζρεκαηηζκό πνπ λα ζπκθσλώ πιήξσο κε ηηο ηδέεο θαη ηελ πξαθηηθή ηνπ ζηα ζέκαηα ηεο πξαθηηθήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Μειέηεζα γξαπηά, δηαθεξύμεηο θαη πεπξαγκέλα. Απηό πνπ έςαρλα δελ ην βξήθα πνπζελά. 4. Όηαν γςπεύειρ κάηι και δεν ηο βπίζκειρ, ηόηε δεν μποπείρ παπά να ηο εθεύπειρ. Έηζη θάπσο γελλήζεθε ε ηδέα θαη ην όξακα γηα ηελ ίδξπζε ηνπ θηλήκαηνο. Με κηα παξέα ζηελώλ θίισλ, ππνζηεξηθηώλ θαη ζπλεξγαηώλ, λνκηθώλ, νηθνλνκνιόγσλ θαη ινηπώλ άιισλ επηζηεκόλσλ ησλ ζξαλίσλ θαη ηεο δσήο, πξνρσξήζακε ζηελ ίδξπζε ηεο ΚΤ.ΠΡΟ.. Σν όλνκα δελ επηιέρζεθε ηπραία. Καη ε αξρηθή ζθέςε γηα ηελ ηειηθή ιέμε πκκαρία, αληηθαηαζηάζεθε ζηελ ζπλέρεηα κε ηελ ιέμε πλεξγαζία. Γελ πάκε ζηνλ πόιεκν. Γελ έρνπκε θαλέλα ερζξό γηα λα ζπλαζπηζζνύκε ελαληίνλ ηνπ. Μαδί ζα εξγαζηνύκε γηα ην γεληθόηεξν θνηλσληθό θαιό. Πσ πσ, απηή ε ηειεπηαία θξάζε παξαθνύγεηαη πνιηηηθάληηθε, αιιά έηζη βγήθε εηιηθξηλά. 8

9 5. Σν νηθνλνκηθό ζέκα. Φάρλνληαο πεξηζζόηεξν ην δήηεκα θαη κεηά πνπ δήηεζα από κηα θίιε δηθεγόξν λα κνπ βξεη όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηε λνκόηππε ίδξπζε ελόο λένπ θηλήκαηνο, αλαθάιπςα πσο ηα θνηλνβνπιεπηηθά θόκκαηα παίξλνπλ επηρνξεγήζεηο! Απηό δελ ην είρα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηόζν μεθάζαξα ηόζν θαηξό. Καη όηη παίξλνπλ θαη πόζα παίξλνπλ. Απηό κε ζόθαξε. Καηάιαβα πσο ζα είρα λα δηαρεηξηζηώ ρξήκαηα ζηα ρέξηα κνπ. Υξήκαηα από ηελ θξαηηθή θνκκαηηθή ρνξεγία θαη από δσξεέο. Γελ ζέισ, νύηε ήζεια κε ηίπνηα λα ζεσξεζεί από ηνλ θόζκν όηη αλαιάκβαλα ηέηνηα πξσηνβνπιία ώζηε λα επσθειεζώ θαη ην παξακηθξό νηθνλνκηθά. Γηα απηόλ ηνλ ιόγν αθξηβώο πάξζεθαλ νη απνθάζεηο γηα νηθνλνκηθή δηαθάλεηα ζην θίλεκα θαη γηα ρξήζε θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ζελη ηνπ θηλήκαηνο πξνο ηελ νπζηαζηηθή επίηεπμε ησλ ζθνπώλ ηνπ γηα θνηλσληθή πνιηηηθή θαη πξνώζεζε ησλ δηθαησκάησλ όισλ ησλ πνιηηώλ. Ζ βαζηθή πνιηηηθή δηαθήξπμε πεξηιακβάλεη ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ην πώο ζθνπεύσ λα δηαρεηξηζηεί ην θίλεκα ηα νηθνλνκηθά ηνπ. 6. Σν άθεζα ηειεπηαίν, αλ θαη είλαη από ηα πην βαζηθά. Ίζσο θαη ην βαζηθόηεξν. Με ελδηαθέξεη ε κνίξα ηνπ ιανύ κνπ, ηνπ ιανύ ηεο ρώξαο κνπ. Αλ θαη γελλήζεθα ην 1975, αλ θαη δελ θαηάγνκαη από πξνζθπγηθή νηθνγέλεηα, καδί κε ηνπο πξόζθπγεο πειάηεο κνπ θαη ηα παηδηά ησλ αγλννπκέλσλ, έδεζα από θνληά ηνλ ηξαπκαηηθό απόερν ηεο εηζβνιήο θαη θαηνρήο ηνπ Μηα αλνηρηή πιεγή πνπ πνλεί ηνλ ιαό ηεο ρώξαο καο. Καη γηα κέλα ιαόο ηεο ρώξαο καο δελ είλαη κόλν νη ειιελνθύπξηνη, αιιά θαη νη ηνπξθνθύπξηνη θαη νη Μαξσλίηεο, νη Αξκέληνη θαη νη Λαηίλνη. Καη θπζηθά, νπνηνζδήπνηε άιινο δηακέλεη λόκηκα ζηελ ρώξα. Γλώξηζα θαη ηνπξθνθππξίνπο, κε θαηαγσγή από ηηο ειεύζεξεο πεξηνρέο, νη νπνίνη ληώζνπλ πξόζθπγεο ζηα θαηερόκελα. Απηό κε θηλεηνπνηεί γηα λα βάισ θη εγώ πξνζσπηθά ην ιηζαξάθη κνπ ώζηε λα επηηεπρζεί κηα δίθαηε, βηώζηκε θαη αιεζηλή ιύζε γηα ην 9

10 θππξηαθό πξόβιεκα, ην νπνίν είλαη πξσηίζησο πξόβιεκα εηζβνιήο θαη θαηνρήο. Από κηθξή, παξαθνινπζώληαο ηηο εηδήζεηο, ηηο άθνπγα ζέινληαο θαη κε αθνύ ήηαλ πάληα ζηελ δηαπαζώλ ην ξαδηόθσλν ζηελ ώξα ησλ εηδήζεσλ ζην παηξηθό κνπ, έλησζα κηα δπζπηζηία αθνύγνληαο ηηο ίδηεο θξάζεηο λα επαλαιακβάλνληαη μαλά θαη μαλά θαη απνηέιεζκα κεδέλ. Φπζηθά, ηώξα, κε ηελ θξίζε κηαο ζρεδόλ 36ρξνλεο γπλαίθαο θαη θνηλσληθνύ επηζηήκνλα, αληηιακβάλνκαη πσο θαιύηεξα λα θαζπζηεξήζεη κηα ιύζε, παξά λα επηζπεπζζεί έλαο ηξαγηθόο ζπκβηβαζκόο, ν νπνίνο λα νδεγήζεη ζην κέιινλ ζε ρεηξόηεξεο ζπλέπεηεο. Νηώζσ ηελ εζληθή, πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ππνρξέσζε λα ζέζσ ην κπαιό κνπ θαη ηελ αλαπηπγκέλε θξηηηθή κνπ ζθέςε ζηελ ππεξεζία ηεο παηξίδαο κνπ. Υσξίο λα ζεσξώ κε απηό, πσο κόλν εγώ πξνζσπηθά έρσ κπαιό θαη θξίζε. Γηα όλνκα ηνπ Θενύ, ππάξρνπλ πνιινί λένη άλζξσπνη κε κπαιό θαη θξίζε, θαη 12 από απηνύο ζα βξίζθνληαη ζπλππνςήθηνη ζην ςεθνδέιηην ηεο ΚΤ.ΠΡΟ.. Απηό πνπ ζέισ λα πσ είλαη πσο από ηελ ζηηγκή πνπ είρα γηα δεύηεξε θνξά κέζα ζε πέληε ρξόληα, θάιεζκα λα αζρνιεζώ ελεξγά κε ηελ πνιηηηθή (είρα πξόηαζε θαη ζηηο πξνεγνύκελεο βνπιεπηηθέο εθινγέο, ηελ νπνία απέξξηςα ιόγσ ηνπ όηη δελ έλησζα έηνηκε γηα θάηη ηόζν ζνβαξό θαη ππεύζπλν πνπ απαηηνύζε πιήξε αθνζίσζε), ζεσξώ εζληθό κνπ θαζήθνλ λα ην θάλσ θαη λα ην θάλσ ζσζηά. Μπνξώ λα εγγπεζώ γηα ηνλ εαπηό κνπ, πσο δελ έρσ θακηά δέζκεπζε από νπνηνλδήπνηε ρξεκαηνδόηε ή ρνξεγό ώζηε λα αθνινπζήζσ ηελ κηα ή ηελ άιιε άπνςε ζηα εζληθά ζέκαηα. Καη πσο έρσ δηαθπιάμεη πσο ην ίδην ηζρύεη θαη γηα ηνπο ππόινηπνπο ζπλππνςήθηνπο ζην θίλεκα. Γηα απηόλ ηνλ ιόγν δελ δερζήθακε ρνξεγία από νπνηνλδήπνηε γηα απηό καο ην εγρείξεκα. Καη ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα απηό. Σα νπνία είκαη ζε ζέζε λα δώζσ ζε νπνηνλδήπνηε πνιίηε κνπ ην δεηήζεη. (Δθηόο από ηελ κακά κνπ 10

11 Πολλολόηζα, η ώπα πήγε έξι παπά ηέηαπηο ηο ππωί. Για να ξενςσηήζω έηζι ηην νύσηα ηος Αγίος Βαλενηίνος, ηώπα πος ηο ζκέθηομαι, ζημαίνει πωρ για μένα η πολιηική με ηον ηπόπο πος ηην αιζθάνομαι και δεζμεύομαι πωρ θα ηην ακολοςθήζω, είναι έναρ νέορ, δςναηόρ έπωηαρ. Τόζο μεγάλορ ώζηε να μος κπαηήζει πολύηιμη ζςνηποθιά μια ηέηοια νύσηα Καη γηα λα κελ μερλάκε θαη ην ρηνύκνξ καο, ζέισ θαη ηνικώ λα αζρνιεζώ κε ηελ πνιηηηθή, επεηδή πηζηεύσ πσο ρξεηάδεηαη επηηέινπο κηα ςπρνιόγα ηνπ είδνπο κνπ, «πειιή», (θαιή πειιή) πνπ λα επηρεηξήζεη λα ςπρνζεξαπεύζεη ην θππξηαθό θνηλνβνύιην 11

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Γεκνζηνγξάθνο: Θπξίεο θαη θύξηνη θαιεζπέξα ζαο θαη Σξόληα Ξνιιά. Πήκεξα, ιίγεο

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Υξεζηκνπνηήζεθε επξέσο, αηώλεο κεηά ηελ «πξώηε ηνπ εκθάληζε» Ζ «αλαθάιπςε»

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Οκηιία ηεο Φξπζνύιαο Παιηαδέιε, Επξσβνπιεπηνύ θαη Καζεγήηξηαο Αξραηνινγίαο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

EU Kids Online II 23/04/2010 ΖΛΗΚΗΑ 9 ΔΩ 10 ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

EU Kids Online II 23/04/2010 ΖΛΗΚΗΑ 9 ΔΩ 10 ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΑΝΣΙΓΡΑΨΕ ΣΟΤ ΚΩΔΙΚΟΤ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΠΟ ΣΟ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΦΤΛΛΟ ΕΠΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΩΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΑΦ.ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ EU Kids Online II 23/04/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΚΔΗΜΔΝΟ Ζήσαµε µε ψέµατα Κάζε επνρή είρε ηα άζρεµα θαη ηα θαιά ηεο. Πνηέ δελ ππήξραλ ηδαληθέs ζπλζήθεο, παξά µόλν ζην µπαιό θάπνησλ. Σν βάξνs ηεο αληζνξξνπίαο πέθηεη µάιινλ ζηε µεζαία ηάμε,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ (πηγή: http://www.sofokleousin.gr) ΜΑΘΗΣΔ Θενδωξόπνπινο Υαξάιακπνο Αληωλάηνο Αιέμαλδξνο Νίθνο Λνύληδεο Βιαζζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν;

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν; ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΑΓΗ - Δίλαη ε κνπζηθή ηειηθά «κηα πόιε καγηθή»; Η κνπζηθή θαηαξρήλ είλαη κηα Γηεζλήο Παγθόζκηα γιώζζα. Γηα όζνπο κπνξνύλ λα δήζνπλ κέζα ζηε καγεία ηεο κνπζηθήο ηόηε λαη, ζα κπνξνύζακε

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν.

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν. O Γεώργιος Αβέρωφ Γιάννηρ Φίκαρ Ο Γεώξγηνο Αβέξσθ ήηαλ επηρεηξεκαηίαο θαη κέγαο εζληθόο επεξγέηεο. Βιάρηθεο θαηαγσγήο, γελλήζεθε ζηηο 15 Απγνύζηνπ 1818 ζην Μέηζνβν. Υπήξμε θινγεξόο παηξηώηεο, αγλόο ηδενιόγνο,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Κώζηαο Βνπιαδέξεο http://www.fantastikosorizontas.gr/kostasvoulazeris Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα