Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο"

Transcript

1 Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο Δίλαη αξγά, είλαη 2.15 ην πξσί, 15 ηνπ Φεβξάξε ην 2011 θαη θάζνκαη ζηνλ ππνινγηζηή κνπ θαη πξνζπαζώ εδώ θαη ώξα λ αξρίζσ απηό ην θείκελν. Βξίζθσ δηάθνξα άιια πξαγκαηάθηα λα θάλσ, έρεη από ηηο 7 ην απόγεπκα. Μηα δεζηή ζπλάληεζε κε κηα θίιε πνπ είρε θαηξό λα ζπλαληήζσ, κηα παζηαζκέλε ζπδήηεζε, γύξσ από ηελ πνιηηηθή, από ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο, ηη ζπκβαίλεη ζηνλ ηόπν καο ζήκεξα. Ζ θίιε κνπ, πνπ κε γλσξίδεη εδώ θαη 4 ρξόληα, δελ κε ξώηεζε γηαηί ζα αζρνιεζώ κε ηελ πνιηηηθή. Απηό όπσο κνπ είπε, ην πεξίκελε εδώ θαη θαηξό. Γεκνζηνγξάθνο θαη πνιηηηθή ζπληάθηξηα γαξ. Δγώ πάλησο, θάηη ηέηνην δελ ην πεξίκελα από θαηξό. Ήξζε από κόλν ηνπ. Γελλήζεθε ζηελ ώξα ηνπ, όπσο θαη ηα παηδηά κνπ. Μηα δσή πξνζπαζνύζα λα ειέγμσ ηνλ κηθξόθνζκν γύξσ κνπ (control freak) θαη πάληα ε δσή κε πξνιάβαηλε. Έηζη ινηπόλ, αξθεηά λσξίο, εδώ θαη θακηά δεθαεηία απνθάζηζα λα αθεζώ ζηελ δσή λα κε παξαζύξεη θαη λα κε ηαμηδέςεη. ια έρνπλ έλα ζθνπό θη έλα λόεκα θαηά ηελ γλώκε κνπ θαη ηελ εκπεηξία κνπ. Σίπνηα δελ ζπκβαίλεη ηπραία Κη απηό ην έρσ βηώζεη πνιιέο θνξέο θαη ζηελ δηθή κνπ ηελ δσή θαη ηελ δσή ησλ αλζξώπσλ γύξσ κνπ, ησλ ζπγγελώλ, θίισλ θαη πειαηώλ κνπ. ινπο απηνύο δελ κπνξώ παξά λα ηνπο βάισ ζηελ ίδηα θαηεγνξία. ην ίδην θαδάλη, όπσο ζα παξαπνληόηαλ ε κηθξή κνπ, ε θόξε κνπ, αιιά δελ κπνξώ, ληώζσ πσο αλήθσ ζε όινπο. Απηό κελ ην δηαβάζεη θαλέλαο ςπρίαηξνο ή ςπρνιόγνο θαη ζα πάξνπκε θαη θακηά δηάγλσζε γηα «κεγαινκαλία», «νξηαθή πξνζσπηθόηεηα» ή «ςπρσηηθό παξαιήξεκα». Πξηλ ιίγεο κέξεο, ήξζε λα κε επηζθεθηεί ζην θαηλνύξην γξαθείν έλαο αγαπεκέλνο θίινο, ν δξ Γξεγόξεο Γξεγνξίνπ, ςπρίαηξνο θαη ςπραλαιπηήο. Δίρε θαηξό λα ηνλ δσ, επεηδή από ηνλ Γεθέκβξε δελ είρα ώξα λα πάσ λα ηνπ θηππήζσ ηελ πόξηα θαη λα εηζβάισ ζην ξαληεβνύ ηνπ, όπσο ηνλ είρα καζεκέλν ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν πνπ γλσξηζηήθακε θη αξρίζακε λα ζπλεξγαδόκαζηε. 1

2 Ήξζε ν άλζξσπνο κε έλα κπνπθάιη θόθθηλν θξαζί θη εγώ επέκελα : Θέισ λα κε ηζηαθθάξεηο πξώηα. Να κε ειέγμεηο αλ επέιιαλα Λνηπόλ, ζαο δηαβεβαηώ όηη δηέγλσζε πιήξε ηζνξξνπία θαη ιεηηνπξγηθόηεηα Καη όζεο άιιεο θνξέο κε εζηέιιαλ λα ηζηαθθαξηζηώ, δπζηπρώο ή επηπρώο δελ κνπ βξίζθαλ ηίπνηε Δπηζηξέθσ ινηπόλ ζην ληώζσ πσο αλήθσ ζηνλ θόζκν. Ση ελλνώ κε απηό. Πνιύ λσξίο ζηελ δσή κνπ, ζπλέβεθαλ πεξηζηαηηθά ηα νπνία κε έθεξαλ πίζσ λσξίο θαη κε άθεζαλ ζηελ Κύπξν. Φπζηθά, ππνζπλείδεηα, είρα λα θάλσ θη εγώ κε απηά ηα πεξηζηαηηθά. Σίπνηα δελ ζπκβαίλεη ηπραία θαη ην ππνζπλείδεην καο ηα δηαιέγεη. Να εμεγεζώ θαιύηεξα. Σειείσζα ην Α Λύθεην Πάθνπ ην 1993 κε γεληθό βαζκό 19 θαη 12/13. εκεηώζηε όηη 19 είρα κόλν ζηα Νέα Διιεληθά, πνπ ήηαλ ε κεγάιε κνπ αγάπε θαη ην θαιύηεξν κνπ κάζεκα, αιιά επεηδή ακθηζβεηνύζα ηελ θαζεγήηξηα, κε ηηκώξεζε κε 19. Αο είλαη θαιά ε γπλαίθα. Σέηνηα καζήκαηα καο βνεζνύλ ζηελ δσή. ηε ζπλέρεηα, έκαζα θαιά πσο είλαη λα θόβεζαη θαη επίζεο, πσο ηα εηθνζάξηα ζηελ πξαγκαηηθή δσή δελ είλαη αξθεηά εθόδηα Πέξαζα πξώηε παγθύπξηα ζην Σκήκα Φπρνινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. Ζ επηινγή ησλ ζπνπδώλ κνπ έγηλε επίζεο κε έλαλ παξάμελν ηξόπν. Χο άξηζηε καζήηξηα ηνπ Κιαζηθνύ, θαη θόξε δεηλήο θηινιόγνπ, κε είραλ γηα θηιόινγν. Δγώ δελ ζηγνπξεπόκνπλ θαη πνιύ κ απηό, αιιά δελ είρα θάηη άιιν ππόςε κνπ. Καη ηόηε, ην 1993 ζηελ Πάθν, δελ ήμεξα θη όιαο ηη ζεκαίλεη Φπρνινγία θαη Φπρνιόγνο. ηαλ ήξζαλ νη αηηήζεηο γηα ην παλεπηζηήκην, είδα πσο δεκηνπξγείην γηα πξώηε θνξά ην Σκήκα Φπρνινγίαο ζην Α.Π.Θ., ην νπνίν είρε έδξα Φπρνινγίαο από ην 1926! Μέζα ζε 3 κέξεο πέξαζα ηέηνηα εζσηεξηθή αλαηαξαρή θαη θνπξηνύλα, κέρξη πνπ απνθάζηζα λ αιιάμσ πιώξε θαη αληί Φηινινγία ζηελ Αζήλα λα δειώζσ Φπρνινγία ζηελ Θεζζαινλίθε. πάδνληαο ηελ νηθνγελεηαθή παξάδνζε. Καη νη δύν γνλείο κνπ ζπνύδαζαλ ζηελ Αζήλα, ε κάλα κνπ θηιόινγνο όπσο πξναλέθεξα θη ν παηέξαο κνπ ζενιόγνο θη ν αδειθόο κνπ ζηελ Ηαηξηθή Αζελώλ. 2

3 Να θιείζσ ηελ παξέλζεζε; αο θνύξαζα, ζαο δάιηζα, κ αξέζνπλ νη κνλόινγνη. Σόζεο ώξεο πνπ πέξαζα ζηελ δσή κνπ ηα ηειεπηαία 13 ρξόληα αθνύγνληαο κε πξνζνρή ηνπο άιινπο ζην γξαθείν, κνπ έρεη κείλεη απσζεκέλν λα ζέισ λα κηιάσ Δίλαη ην δηθό κνπ website θαη ζα θάλσ ηα θέθηα κνπ θαη ζην θάησ θάησ έρεηε όινη ηελ επηινγή λα κελ ην δηαβάζεηε Σειεηώλσ ινηπόλ ην 97 ην παλεπηζηήκην ζηελ Θεζζαινλίθε. Σα καζήκαηα ηα είρα ηειεηώζεη όια από ην ηξίην έηνο θαη ζην ηέηαξην πήγαηλα κόλν ζηελ Πξαθηηθή θη έπαηξλα δηάθνξα καζήκαηα από άιιεο ζρνιέο λα πεξλά ε ώξα. Ηαηξηθή, Ννκηθή, Φπζηθνκαζεκαηηθό θηι. Μαζήκαηα από άιιεο ζρνιέο γηα λα πεξλά ε ώξα έπαηξλα ζε όια ηα εμάκελα θπζηθά. ζεο δηδαθηηθέο κνλάδεο δηθαηνύκνπλ λα πάξσ ηηο έπαηξλα. Δπεηδή είρα πνιιή ειεύζεξε ώξα, παληξεύηεθα θη όιαο, από ην θαινθαίξη ηνπ 96 θαη 13 ηνπ Απγνύζηνπ ηνπ 97 γέλλεζα ηνλ γην κνπ Λάδαξν. Σν πηπρίν ην πήξα ζηηο 17 Ηνπιίνπ ηνπ 97. ηαλ κπήθακε ζηελ ζρνιή, 60 άηνκα ήκαζηαλ ζην πξώην έηνο, καο πιεξνθόξεζαλ πσο ηα καζήκαηα καο θαλνληθά είλαη γηα 5 ρξόληα, αιιά επεηδή ππαγόκαζηαλ ζηελ Φηινζνθηθή, αλαγθαζηηθά ην πηπρίν ήηαλ ρσξηζκέλν ζε 8 εμάκελα, αιιά πεξίκελαλ από εκάο λα ηειεηώζνπκε ζηα 10. Γη απηό ηνλ ιόγν θαη ην πηπρίν ηνπ Σκήκαηνο Φπρνινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. νδεγεί θαηεπζείαλ ζε άδεηα εμάζθεζεο επαγγέικαηνο ζηελ Διιάδα. Έλα από ηα ηξία άηνκα ηνπ έηνπο καο πνπ απνθνίηεζε ζηα 4 ρξόληα, ήηαλ θη ε ππνθαηλόκελε κε ηελ θνηιηά ζην ζηόκα. Δλ ησ κεηαμύ, είρα θεξδίζεη κηα ππνηξνθία επίδνζεο γηα έλα πνιύ γλσζηό παλεπηζηήκην ζηελ Ακεξηθή. Ήκνπλ δηαηεζεηκέλε λα πάσ καδί θαη κε ηνλ άληξα θαη ην παηδί. Αιιά, δελ έδηλαλ βίδα ζηνλ πξώελ άληξα κνπ λα πάεη Ακεξηθή, θη έηζη απνθάζηζα λα κελ πάσ νύηε θη εγώ. Απηή ε απόθαζε κε νδήγεζε ζηελ Κύπξν. Κη έηζη, κόιηο επέζηξεςα, άξρηζα ακέζσο ηηο δηαιέμεηο, ηηο νκηιίεο, ηηο ηειενπηηθέο εθπνκπέο θαη θπζηθά ην γξαθείν. Μηα απόπεηξα ην 98 γηα Μάζηεξ ζηελ Αγγιία κε νδήγεζε πίζσ πάιη ζηελ Κύπξν. Πήγα ζην Manchester όπνπ ζα ζπλέρηδε ηηο ζπνπδέο ηνπ ν παηέξαο ησλ παηδηώλ, θη εθεί έθαλα αίηεζε ζε 3

4 όια ηα παλεπηζηήκηα, ηα νπνία κε απέξξηςαλ ιόγσ ππεξβνιηθώλ Γηδαθηηθώλ Μνλάδσλ ζηελ αλαιπηηθή κνπ βαζκνινγία. (Overqualified for master s degree ήηαλ ε εηπκεγνξία). Δπηζηξέθσ ινηπόλ πίζσ ζηελ Κύπξν ην 99. Δθείλν ην ρξνληθό δηάζηεκα θπζηθά δελ ην άθεζα λα πάεη ρακέλν. ηη course ςπρνζεξαπεπηηθήο εθπαίδεπζεο έβξηζθα ην έπαηξλα. Δπηζηξέθσ ινηπόλ ην 1999 ζηελ Πάθν ζηελ Κύπξν όπνπ πήξα θόξα. εκηλάξηα, δηαιέμεηο, καζήκαηα ζηα Δπηκνξθσηηθά, ςπρνζεξαπεπηηθέο νκάδεο θαη δώζηνπ. Απηό κε γέκηδε, κνπ έδηλε ραξά. Παξόια ηα πξνβιήκαηα ηνπ πξόσξνπ άθαηξνπ γάκνπ, ζηηο 2 /2/2000 έξρεηαη ζηελ δσή ε Κπξηαθή, ε θόξε κνπ. Γελ είρα ζπλεηδεηό ζθνπό γηα δεύηεξν παηδί ηόηε, αιιά ε κηθξή δηάιεμε από κόλε ηνλ εξρνκό ηεο. ε κηα επίζθεςε ξνπηίλαο ζηνλ γπλαηθνιόγν θαη ζπλεξγάηε κνπ ζηελ Πάθν, ζπλεξγαδόκνπλ καδί ηνπ σο ππνζηεξηθηηθόο ςπρνιόγνο ζηηο εμσζσκαηηθέο, καζαίλσ πσο είρα έλα ηεξάζηην σάξην έηνηκν πξνο γνληκνπνίεζε. Μέρξη ηα κεζάλπρηα, είρα πείζεη ηνλ παηέξα ηεο λα κελ ην αθήζνπκε λα πάεη ρακέλν Χο ηελ ηειεπηαία ζηηγκή ήκνπλ ζην γξαθείν θαη κηα εβδνκάδα κεηά ηελ γέλλα, νη πειάηεο κνπ εξρόληνπζαλ ζην ζπίηη κνπ γηα ξαληεβνύ. Παξόια απηά, ζήιαζα ηελ κηθξή όπσο θαη ηνλ κεγάιν, γηαηί ν κεηξηθόο ζειαζκόο ήηαλ θαη είλαη γηα κέλα κεγάιε αγάπε θαη ζεκαληηθό ζηνηρείν ζηελ δσή ελόο παηδηνύ, αλ κπνξείο λα ηνπ ην δώζεηο, θπζηθά. Μ αξέζεη όηη θάλσ, λα ην θάλσ ζην θνπι. Έηζη θαη κε ηα παηδηά. Φπζηθέο γέλλεο κε ην δόξη, θαη κεηξηθόο ζειαζκόο θαη ηα παηδηά ζηνλ κάξζηπν, πάληα καδί κνπ σο βξέθε Ζ δσή κνπ ζπλερηδόηαλ κε πνιιή αγάπε γηα ηελ δνπιεηά κνπ. Μάζαηλα θαη πάζαηλα καδί κε ηνπο πειάηεο κνπ θαη βίσλα ηελ δσή από ρίιηα παξάζπξα πνπ έκπαδαλ θσο. Έζησ θη αλ δηαπξαγκαηεπόκνπλ αλζξώπηλν πόλν θαη δπζθνιίεο, ην εξγαιείν ηεο ςπρνζεξαπείαο, κνπ έδηλε αηζηόδνμε πηπρή ηεο δσήο. Σν 2001, δπν κέξεο κεηά ηελ πηώζε ησλ δίδπκσλ πύξγσλ ηνλ επηέκβξην, παίξλσ ηελ ηειεζίδηθε απόθαζε γηα ρσξηζκό. Με ηνλ πξώελ ζύδπγν κνπ, αληηκεησπίδακε πξνβιήκαηα θαη 4

5 δηαθσλίεο από ηελ πεξίνδν ηνπ αξξαβώλα καο αθόκα. Σα νπνία κεηά ηελ γέλλεζε ηνπ πξώηνπ παηδηνύ εληαηηθνπνηήζεθαλ. Ζ πηώζε ησλ πύξγσλ κε βνήζεζε λα ζπλεηδεηνπνηήζσ πσο ηώξα δεηο θαη κεηά από ιίγν δελ δεηο, νπόηαλ δελ ζα θαζόκνπλ λα δπζηπρώ θη εγώ θαη ηα παηδηά από ηηο δηαθσλίεο θαη ηνπο ζπλερείο θαπγάδεο. Σν δηαδύγην κνπ ήηαλ επώδπλν θαη ηξαπκαηηθό. Βξέζεθα μαθληθά κόλε, ρσξίο ζύληξνθν, ρσξίο γνλείο, ρσξίο θίινπο θαη ρσξίο ρξήκαηα. Οη γνλείο κνπ ρξεηάζηεθαλ θάλα δπν ρξόληα λα θαηαιάβνπλ θαη λα δερζνύλ ηελ απόθαζε κνπ, νπόηαλ θαη ν θνηλσληθόο θη ν νηθνλνκηθόο απνθιεηζκόο ήηαλ αλαπόθεπθηνο. Εώληαο ζε κηα κηθξή θνηλσλία όπσο ηελ Πάθν, όπνπ νη γνλείο ζνπ είλαη επππόιεπηνη θη αγαπεηνί πνιίηεο, άλζξσπνη ηεο αγάπεο θαη ηεο θηιαλζξσπίαο, εάλ δείμνπλ δεκόζηα πσο ζε απνθιεξώλνπλ, απηό νδεγεί θαη ζε κηα θνηλσληθή απνκόλσζε. Ζ πεξίνδνο απηή ήηαλ πνιύ δύζθνιε γηα κέλα. Αιιά ηόηε έγηλα άλζξσπνο. Ή κάιινλ, νινθιεξώζεθα ζαλ άλζξσπνο. Αλαγθάζηεθα λα αληηκεησπίζσ ηελ κνλαμηά κνπ, ηελ ζηελνρώξηα κνπ, ηνλ ζπκό θαη ηελ απνγνήηεπζε κνπ θαη λα ηα δηαρεηξηζηώ όζν θαιύηεξα κπνξνύζα, κε όζα κέζα δηέζεηα. Γόμα ησ Θεώ, ζήκεξα, 10 ρξόληα κεηά ε ζρέζε κνπ κε ηνλ εαπηό κνπ θαη ηνπο γνλείο κνπ είλαη θαιύηεξε παξά πνηέ. Καη ραίξνκαη πνπ ηνπο έρσ πιάη κνπ θαη κπνξνύλ λα κνπ δείρλνπλ αλεκπόδηζηα ηελ αγάπε θαη ηελ ζπκπαξάζηαζε ηνπο. Έρσ ζπγρσξέζεη βαζεηά ζηελ θαξδηά κνπ θαη εθείλνπο θαη ηνλ εαπηό κνπ θαη ηνλ πξώελ άληξα κνπ. Ήκαζηαλ όινη εζνπνηνί ζε έλα δξάκα πνπ ζθνπό θαη ζηόρν είρε ηνλ εμαγληζκό καο. Καηά ηελ άπνςε κνπ, βέβαηα. Γηα λα κελ ηα πνιπινγώ, ηόηε κπνξνύζα λα θύγσ από ηελ Κύπξν. Να πηάζσ ηα παηδηά κνπ θαη λα κεηαθνκίζσ ζηελ Θεζζαινλίθε ή ζηελ Αζήλα όπνπ έρσ πνιινύο αγαπεκέλνπο θίινπο. Γελ κπνξνύζα λα ην θάλσ όκσο. Απηό πνπ μεθίλεζα κε ηηο δηαιέμεηο θαη ηηο εθπνκπέο, λα δίλσ κελύκαηα ζηνλ θόζκν γηα ην ηη είλαη ςπρνινγία, ηη είλαη ςπρνζεξαπεία θαη λα ζπκβάιισ κε ηνλ δηθό κνπ ηξόπν ζηελ αλάπηπμε κηαο δηεπξπκέλεο θνηλσληθήο αληίιεςεο θαη εμέιημεο ηεο θνηλσλίαο, δελ κπνξνύζα λα ην αθήζσ. Μηα θσλή κέζα κνπ, απηό πνπ ζηα 5

6 αγγιηθά νλνκάδεηαη gut instinct, κνπ έιεγε θάζηζε εδώ. Ο δξόκνο ζνπ είλαη θππξηαθόο. Σν 2003, θαη κεηά ηελ ζπκθηιίσζε κε ηνπο γνλείο κνπ θαη ηελ θνηλσληθή κνπ απνθαηάζηαζε ζηελ κηθξνθνηλσλία ηεο Πάθνπ, απνθάζηζα λα κεηαθνκίζσ ζηελ Λεπθσζία καδί κε ηα παηδηά γηα λα είκαη πην θνληά ζηα ΜΜΔ θαη ηα παηδηά λα κεγαιώλνπλ ζε κηα πόιε κεγαιύηεξε. Πάληα, κνπ άξεζαλ νη κεγαινππόιεηο, ν αέξαο είλαη δηαθνξεηηθόο. Μπνξνύλ λα γίλνπλ πεξηζζόηεξα πξάγκαηα. Φπζηθά, θάζε θνξά πνπ επηζηξέθσ ζηελ Πάθν ε θαξδηά κνπ ρηππάεη δηαθνξεηηθά. «Δίδε ν γύθηνο ηελ γεληά ηνπ θη αλαγάιιηαζε ε θαξδηά ηνπ» πνπ ιέεη θαη ε παξνηκία. Ζ αγάπε κνπ γηα ηελ Πάθν είλαη πην δπλαηή παξά πνηέ ηα ηειεπηαία 8 ρξόληα πνπ δσ καθξηά ηεο. Γελ ζα ζπλερίζσ κε κηα εμηζηόξεζε ηνπ βίνπ κνπ. Σν βηνγξαθηθό κνπ ελ νιίγνηο πεξηέρεη ηνπο επαγγεικαηηθνύο ζηαζκνύο. Ζ ζπλέρεηα ζηελ πνξεία κνπ ιίγν πνιύ είλαη γλσζηή ζηνπο θίινπο κνπ. Οη ηειενπηηθέο θαη ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο ζηα παγθύπξηα θαλάιηα, ε αξζξνγξάθεζε κνπ ζε πεξηνδηθά θη εθεκεξίδεο παγθύπξηαο θπθινθνξίαο θαη ε έθδνζε ηνπ βηβιίνπ κνπ. Ζ κεγαιύηεξε επαγγεικαηηθή επηηπρία γηα κέλα όκσο, είλαη νη ρηιηάδεο άλζξσπνη πνπ ληώζσ όηη βνεζήζεθαλ από ηελ αγαπεηηθή ζεξαπεπηηθή καο ζρέζε. Σα εθαηνληάδεο κελύκαηα πνπ ιακβάλσ ζε γηνξηέο θαη επεηείνπο. Κνπβέληεο όπσο «ζ επραξηζηώ πνπ κε έκαζεο λα δσ» ή «ζνπ ρξσζηώ ηελ εξεκία θαη ηελ επηπρία κνπ», κε θάλνπλ ραξνύκελε γηαηί ππήξμα ην κέζνλ γηα λα βξνπλ θάπνηνη αγαπεκέλνη κνπ άλζξσπνη ηνλ εαπηό ηνπο. Γηαηί απνθάζηζα θέηνο, αξρέο Γεθεκβξίνπ λα αζρνιεζώ κε ηελ πνιηηηθή θαη λα βνπηήμσ ηόζν βαζεηά ώζηε λα πξσηνζηαηήζσ ζηελ δεκηνπξγία κηαο λέαο πνιηηηθήο παξάηαμεο; 1. Σα ηειεπηαία δύν ρξόληα αληηκεηώπηδα δηάθνξα πξνβιήκαηα πγείαο, κε απνθνξύθσκα έλα θαξθηλάθη, ην νπνίν δηαγλώζηεθε ην θαινθαίξη θαη κε άθεζε ηέιε Ννεκβξίνπ. Απηό ήηαλ γηα κέλα έλα θακπαλάθη όηη θάηη έπξεπε λα αιιάμσ ζηελ δσή κνπ. Δίρε αξθεηά ρξόληα πνπ 6

7 ήκνπλ ζηάζηκε. Από ην 2005 πνπ πξσηνθπθινθόξεζε ην βηβιίν κνπ, δελ είρα αιιάμεη ζέκα ελαζρόιεζεο θαη θαίλεηαη πσο ν νξγαληζκόο κνπ θώλαδε γηα αιιαγή. Καη επίζεο, 13 ρξόληα σο ςπρνζεξαπεύηξηα, λα ξνπθάο αξλεηηθή ελέξγεηα, θάπνπ ζα «ζηαιώζεη» θαη ζα αξξσζηήζεηο. πλεηδεηνπνίεζα ινηπόλ, πσο έπξεπε λα θάλσ αιιαγή. Καη όπσο όιεο νη αιιαγέο ζηελ δσή κνπ, γίλνληαη κε επρέο, θάζηζα ζην εζπραζηήξην κνπ, ηελ κπξνζηηλή βεξάληα ηνπ ζπηηηνύ κνπ, άλνημα ηελ ςπρή κνπ θαη επρήζεθα : Θεέ κνπ, ζηείιε κνπ ζε παξαθαιώ κηα αιιαγή ζηελ δνπιεηά κνπ πνπ λα θάλεη θαη ζε κέλα θαιό θαη ζηα παηδηά κνπ θαη ζηνπο αλζξώπνπο πνπ αγαπώ. Ζ απάληεζε ήξζε ζηα είθνζη πεξίπνπ ιεπηά. Σν ηειέθσλν κνπ θηύπεζε θαη ήηαλ ε πξώηε επίζεκε πξόηαζε γηα λα θαηέβσ ππνςήθηα κε κηα ζπγθεθξηκέλε παξάηαμε. Από θεη θαη πέξα μεθίλεζε έλα θνπξαζηηθό, αιιά ππέξνρν ηαμίδη. Να ζθεθηώ θαη λα απνθαζίζσ κε πνην ζπλδπαζκό λα θαηεβώ θαη γηαηί. 2. Έλα πξάγκα πνπ θαηάιαβα λσξίο από ηελ δνπιεηά κνπ είλαη πσο όηαλ έξζεη θνληά ζνπ έλαο άλζξσπνο πνπ ππνθέξεη από κηα αδηθία, δελ κπνξείο λα ηνλ ζεξαπεύζεηο νξηζηηθά, όζν θη αλ πξνζπαζήζεηο, αλ δελ επαλνξζσζεί ε αδηθία ηελ νπνία έρεη ππνζηεί. Άξα είλαη πξόθιεζε γηα κέλα θαη πξόζθιεζε λα πξνρσξήζσ πάξα θάησ σο θνηλσληθόο επηζηήκνλαο θαη ζεξαπεπηήο, κε ην λα κπσ ζε έλα ρώξν όπνπ λα κπνξώ λα ζπκβάισ νπζηαζηηθά ζηελ άξζε αδηθηώλ. Δθεί ήηαλ πνπ θάζηζα λα δηαβάζσ πνιηηηθή ηζηνξία θαη ζύγρξνλε πνιηηηθή θαη θαηέιεμα ζηνλ όξν ηεο «θνηλσληθήο πνιηηηθήο» (social politics). Ο αγγιηθόο όξνο είλαη πην επθξηλήο από ηελ επί ιέμεη ειιεληθή κεηάθξαζε. Σν ηη ζεκαίλεη γηα κέλα θνηλσληθή πνιηηηθή πεξηγξάθεηαη πνιύ μεθάζαξα ζηελ βαζηθή πνιηηηθή δηαθήξπμε ηεο Κππξηαθήο Πξννδεπηηθήο πλεξγαζίαο. 3. Έηπρε λα παξαζηώ κηα θνξά ζηελ Δπηηξνπή Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηεο Βνπιήο σο εκπεηξνγλώκνλαο. Δθεί 7

8 αληηιήθζεθα δπν πξάγκαηα. Πσο ππάξρνπλ βνπιεπηέο νη νπνίνη δελ ιακβάλνπλ ζνβαξά ππόςε απηά πνπ αθνύλ θαη δεύηεξνλ πσο ππάξρνπλ θηιόηηκνη βνπιεπηέο, νη νπνίνη δεζκεύνληαη από ηελ έγθξηζε θαη απόθαζε ηεο θεθαιήο ηνπ θόκκαηνο ηνπο γηα λα ςεθίζνπλ νηηδήπνηε. Άξα, κπνξνύζα λα εθιεγώ κηα βνπιεπηίλα πνπ λα ελδηαθέξεηαη πξαγκαηηθά γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο θππξηαθήο θνηλσλίαο, θάηη πνπ δελ κπνξώ παξά λα ην θάλσ νύησο ή άιισο, (όηη θάλσ ην θάλσ αιεζηλά θαη κε πάζνο, έλα από ηα θαιά πνπ κνπ έκεηλε από ηελ αλαηξνθή πνπ κνπ έδσζαλ νη γνλείο κνπ. Ζ αιήζεηα ειεπζεξώλεη ηνπο αλζξώπνπο θη ε εληηκόηεηα θη ε δηθαηνζύλε ζνπ δίλεη θαζαξή ζπλείδεζε θαη θαιό ύπλν). Αιιά αλ ην έθαλα απηό κέζα ζε νπνηνδήπνηε θόκκα, δελ ζα κπνξνύζα λα θηλεζώ πξνο ηελ θαηεύζπλζε πνπ ζέισ λα θηλεζώ. Να κπσ ζηελ βνπιή θαη λα είκαη αιεζηλόο εθπξόζσπνο ηνπ ιανύ θαη λα δνπιέςσ νπζηαζηηθά γηα ηνλ ιαό. Φάρλνληαο ελδειερώο ην ζέκα, δελ βξήθα θαλέλαλ ππάξρνληα θνκκαηηθό ζρεκαηηζκό πνπ λα ζπκθσλώ πιήξσο κε ηηο ηδέεο θαη ηελ πξαθηηθή ηνπ ζηα ζέκαηα ηεο πξαθηηθήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Μειέηεζα γξαπηά, δηαθεξύμεηο θαη πεπξαγκέλα. Απηό πνπ έςαρλα δελ ην βξήθα πνπζελά. 4. Όηαν γςπεύειρ κάηι και δεν ηο βπίζκειρ, ηόηε δεν μποπείρ παπά να ηο εθεύπειρ. Έηζη θάπσο γελλήζεθε ε ηδέα θαη ην όξακα γηα ηελ ίδξπζε ηνπ θηλήκαηνο. Με κηα παξέα ζηελώλ θίισλ, ππνζηεξηθηώλ θαη ζπλεξγαηώλ, λνκηθώλ, νηθνλνκνιόγσλ θαη ινηπώλ άιισλ επηζηεκόλσλ ησλ ζξαλίσλ θαη ηεο δσήο, πξνρσξήζακε ζηελ ίδξπζε ηεο ΚΤ.ΠΡΟ.. Σν όλνκα δελ επηιέρζεθε ηπραία. Καη ε αξρηθή ζθέςε γηα ηελ ηειηθή ιέμε πκκαρία, αληηθαηαζηάζεθε ζηελ ζπλέρεηα κε ηελ ιέμε πλεξγαζία. Γελ πάκε ζηνλ πόιεκν. Γελ έρνπκε θαλέλα ερζξό γηα λα ζπλαζπηζζνύκε ελαληίνλ ηνπ. Μαδί ζα εξγαζηνύκε γηα ην γεληθόηεξν θνηλσληθό θαιό. Πσ πσ, απηή ε ηειεπηαία θξάζε παξαθνύγεηαη πνιηηηθάληηθε, αιιά έηζη βγήθε εηιηθξηλά. 8

9 5. Σν νηθνλνκηθό ζέκα. Φάρλνληαο πεξηζζόηεξν ην δήηεκα θαη κεηά πνπ δήηεζα από κηα θίιε δηθεγόξν λα κνπ βξεη όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηε λνκόηππε ίδξπζε ελόο λένπ θηλήκαηνο, αλαθάιπςα πσο ηα θνηλνβνπιεπηηθά θόκκαηα παίξλνπλ επηρνξεγήζεηο! Απηό δελ ην είρα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηόζν μεθάζαξα ηόζν θαηξό. Καη όηη παίξλνπλ θαη πόζα παίξλνπλ. Απηό κε ζόθαξε. Καηάιαβα πσο ζα είρα λα δηαρεηξηζηώ ρξήκαηα ζηα ρέξηα κνπ. Υξήκαηα από ηελ θξαηηθή θνκκαηηθή ρνξεγία θαη από δσξεέο. Γελ ζέισ, νύηε ήζεια κε ηίπνηα λα ζεσξεζεί από ηνλ θόζκν όηη αλαιάκβαλα ηέηνηα πξσηνβνπιία ώζηε λα επσθειεζώ θαη ην παξακηθξό νηθνλνκηθά. Γηα απηόλ ηνλ ιόγν αθξηβώο πάξζεθαλ νη απνθάζεηο γηα νηθνλνκηθή δηαθάλεηα ζην θίλεκα θαη γηα ρξήζε θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ζελη ηνπ θηλήκαηνο πξνο ηελ νπζηαζηηθή επίηεπμε ησλ ζθνπώλ ηνπ γηα θνηλσληθή πνιηηηθή θαη πξνώζεζε ησλ δηθαησκάησλ όισλ ησλ πνιηηώλ. Ζ βαζηθή πνιηηηθή δηαθήξπμε πεξηιακβάλεη ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ην πώο ζθνπεύσ λα δηαρεηξηζηεί ην θίλεκα ηα νηθνλνκηθά ηνπ. 6. Σν άθεζα ηειεπηαίν, αλ θαη είλαη από ηα πην βαζηθά. Ίζσο θαη ην βαζηθόηεξν. Με ελδηαθέξεη ε κνίξα ηνπ ιανύ κνπ, ηνπ ιανύ ηεο ρώξαο κνπ. Αλ θαη γελλήζεθα ην 1975, αλ θαη δελ θαηάγνκαη από πξνζθπγηθή νηθνγέλεηα, καδί κε ηνπο πξόζθπγεο πειάηεο κνπ θαη ηα παηδηά ησλ αγλννπκέλσλ, έδεζα από θνληά ηνλ ηξαπκαηηθό απόερν ηεο εηζβνιήο θαη θαηνρήο ηνπ Μηα αλνηρηή πιεγή πνπ πνλεί ηνλ ιαό ηεο ρώξαο καο. Καη γηα κέλα ιαόο ηεο ρώξαο καο δελ είλαη κόλν νη ειιελνθύπξηνη, αιιά θαη νη ηνπξθνθύπξηνη θαη νη Μαξσλίηεο, νη Αξκέληνη θαη νη Λαηίλνη. Καη θπζηθά, νπνηνζδήπνηε άιινο δηακέλεη λόκηκα ζηελ ρώξα. Γλώξηζα θαη ηνπξθνθππξίνπο, κε θαηαγσγή από ηηο ειεύζεξεο πεξηνρέο, νη νπνίνη ληώζνπλ πξόζθπγεο ζηα θαηερόκελα. Απηό κε θηλεηνπνηεί γηα λα βάισ θη εγώ πξνζσπηθά ην ιηζαξάθη κνπ ώζηε λα επηηεπρζεί κηα δίθαηε, βηώζηκε θαη αιεζηλή ιύζε γηα ην 9

10 θππξηαθό πξόβιεκα, ην νπνίν είλαη πξσηίζησο πξόβιεκα εηζβνιήο θαη θαηνρήο. Από κηθξή, παξαθνινπζώληαο ηηο εηδήζεηο, ηηο άθνπγα ζέινληαο θαη κε αθνύ ήηαλ πάληα ζηελ δηαπαζώλ ην ξαδηόθσλν ζηελ ώξα ησλ εηδήζεσλ ζην παηξηθό κνπ, έλησζα κηα δπζπηζηία αθνύγνληαο ηηο ίδηεο θξάζεηο λα επαλαιακβάλνληαη μαλά θαη μαλά θαη απνηέιεζκα κεδέλ. Φπζηθά, ηώξα, κε ηελ θξίζε κηαο ζρεδόλ 36ρξνλεο γπλαίθαο θαη θνηλσληθνύ επηζηήκνλα, αληηιακβάλνκαη πσο θαιύηεξα λα θαζπζηεξήζεη κηα ιύζε, παξά λα επηζπεπζζεί έλαο ηξαγηθόο ζπκβηβαζκόο, ν νπνίνο λα νδεγήζεη ζην κέιινλ ζε ρεηξόηεξεο ζπλέπεηεο. Νηώζσ ηελ εζληθή, πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ππνρξέσζε λα ζέζσ ην κπαιό κνπ θαη ηελ αλαπηπγκέλε θξηηηθή κνπ ζθέςε ζηελ ππεξεζία ηεο παηξίδαο κνπ. Υσξίο λα ζεσξώ κε απηό, πσο κόλν εγώ πξνζσπηθά έρσ κπαιό θαη θξίζε. Γηα όλνκα ηνπ Θενύ, ππάξρνπλ πνιινί λένη άλζξσπνη κε κπαιό θαη θξίζε, θαη 12 από απηνύο ζα βξίζθνληαη ζπλππνςήθηνη ζην ςεθνδέιηην ηεο ΚΤ.ΠΡΟ.. Απηό πνπ ζέισ λα πσ είλαη πσο από ηελ ζηηγκή πνπ είρα γηα δεύηεξε θνξά κέζα ζε πέληε ρξόληα, θάιεζκα λα αζρνιεζώ ελεξγά κε ηελ πνιηηηθή (είρα πξόηαζε θαη ζηηο πξνεγνύκελεο βνπιεπηηθέο εθινγέο, ηελ νπνία απέξξηςα ιόγσ ηνπ όηη δελ έλησζα έηνηκε γηα θάηη ηόζν ζνβαξό θαη ππεύζπλν πνπ απαηηνύζε πιήξε αθνζίσζε), ζεσξώ εζληθό κνπ θαζήθνλ λα ην θάλσ θαη λα ην θάλσ ζσζηά. Μπνξώ λα εγγπεζώ γηα ηνλ εαπηό κνπ, πσο δελ έρσ θακηά δέζκεπζε από νπνηνλδήπνηε ρξεκαηνδόηε ή ρνξεγό ώζηε λα αθνινπζήζσ ηελ κηα ή ηελ άιιε άπνςε ζηα εζληθά ζέκαηα. Καη πσο έρσ δηαθπιάμεη πσο ην ίδην ηζρύεη θαη γηα ηνπο ππόινηπνπο ζπλππνςήθηνπο ζην θίλεκα. Γηα απηόλ ηνλ ιόγν δελ δερζήθακε ρνξεγία από νπνηνλδήπνηε γηα απηό καο ην εγρείξεκα. Καη ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα απηό. Σα νπνία είκαη ζε ζέζε λα δώζσ ζε νπνηνλδήπνηε πνιίηε κνπ ην δεηήζεη. (Δθηόο από ηελ κακά κνπ 10

11 Πολλολόηζα, η ώπα πήγε έξι παπά ηέηαπηο ηο ππωί. Για να ξενςσηήζω έηζι ηην νύσηα ηος Αγίος Βαλενηίνος, ηώπα πος ηο ζκέθηομαι, ζημαίνει πωρ για μένα η πολιηική με ηον ηπόπο πος ηην αιζθάνομαι και δεζμεύομαι πωρ θα ηην ακολοςθήζω, είναι έναρ νέορ, δςναηόρ έπωηαρ. Τόζο μεγάλορ ώζηε να μος κπαηήζει πολύηιμη ζςνηποθιά μια ηέηοια νύσηα Καη γηα λα κελ μερλάκε θαη ην ρηνύκνξ καο, ζέισ θαη ηνικώ λα αζρνιεζώ κε ηελ πνιηηηθή, επεηδή πηζηεύσ πσο ρξεηάδεηαη επηηέινπο κηα ςπρνιόγα ηνπ είδνπο κνπ, «πειιή», (θαιή πειιή) πνπ λα επηρεηξήζεη λα ςπρνζεξαπεύζεη ην θππξηαθό θνηλνβνύιην 11

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή.

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή. Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή Ση 2 2010-2011 Δπιμέλεια: κ. Μοςζούπη Άννα Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Γηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΒΔΡΥΚΟΚΙΓΗ ΔΛΔΝΗ ΑΓΓΔΛΑ ηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξωκέλεο πξνζωπηθόηεηαο ηνπ Eric Cartman από ην South Park ζην ΑΙΒΟ. Σν South Park είλαη κηα ζεηξά επεηζνδίωλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Η Δπιστήμη τηρ Βιολογίαρ

Η Δπιστήμη τηρ Βιολογίαρ Όινη καο έρνπκε, κέρξη ζήκεξα, αξξσζηήζεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά. Αθόκε θαη ηα θαηνηθίδηα καο αξξσζηαίλνπλ, θαη ηα θπηά ζηνλ θήπν καο. Κάπνηεο θνξέο γηα λα κπνξέζνπκε λα γίλνπκε θαιά ρξεηάδεηαη λα πάξνπκε

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα