ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ"

Transcript

1 ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα : Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΙΓΟΤ - Κσδηθόο είδνπο : - Πεξηγξαθή είδνπο : Ορήκαηα ηύπνπ βαλ (4Υ4) κηθηήο ρξήζεο (κεηαθνξάο πξνζσπηθνύ ζέζεσλ θαη εμνπιηζκνύ) - Πνζόηεηα : 20 - Αμία : Δίδνο δηαγσληζκνύ : Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο - Κξηηήξην θαηαθύξσζεο:.π. - ΔΠΠ ζην νπνίν είλαη εληαγκέλν ην είδνο: - Απόθαζε έληαμεο ηνπ είδνπο ζην ΔΠΠ: 3. ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ - Έρεη δηελεξγεζεί ζην παξειζόλ πξνκήζεηα ηνπ παξαπάλσ είδνπο από ηνλ θνξέα; Δάλ λαη, ππήξμαλ ελζηάζεηο θαηά ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ; 4. ΥΟΛΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ: Ηκεξνκελία απνζηνιήο : Τπνγξαθή : 0

2 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ Β ΚΛΑΓΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΣΜΗΜΑ 2ν ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ Μνπξνύδε 4, ΑΘΗΝΑ Σει.: Fax: Κ.Α.Φ Κ.Α.Δ Αλήθεη ζηε Γ/με ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Δ» ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ Απηνθηλήησλ Δπηβαηεγώλ ηύπνπ Βαλ 4Υ ζέζεσλ 1. ΚΟΠΟ θνπόο ηεο παξνύζαο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο είλαη λα θαζνξίζεη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο πνπ αθνξνύλ νρήκαηα κηθηήο ρξήζεο (κεηαθνξάο πξνζσπηθνύ θαη εμνπιηζκνύ), κε θύξην έξγν ηε κεηαθνξά πξνζσπηθνύ ζε ζπκβάληα αξκνδηόηεηαο ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο. 2. ΔΙΑΓΩΓΗ Σα πξνζθεξόκελα νρήκαηα λα είλαη απνιύησο θαηλνύξηα θαη ακεηαρείξηζηα, θαηαζθεπήο ηνπ ίδηνπ ή κεηαγελέζηεξνπ έηνπο από ην έηνο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ. 3. ΟΡΙΜΟΙ Η έλδεημε «πεξίπνπ», αλαθέξεηαη ζε απνδεθηή αλνρή ±5% ηεο θαηά πεξίπησζε αηηνύκελεο ηηκήο. 4. ΣΔΥΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΠΛΑΙΙΟΤ 4.1. Ωθέιηκν θνξηίν ηνπιάρηζηνλ 1000 kg Σν νιηθό κήθνο ηνπ απηνθηλήηνπ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ mm Η απόζηαζε ησλ αμόλσλ ησλ ηξνρώλ (κεηαμόλην) λα είλαη ηνπιάρηζηνλ mm Να δειώλεηαη ε εδαθηθή αλνρή ηνπ νρήκαηνο ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα επηζπλάπηεηαη πιήξεο ζρέδην, θαζώο θαη πξνζπέθηνπο ηνπ πξνζθεξζέληνο απηνθηλήηνπ Διάρηζηεο εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ζαιάκνπ εθηόο ηνπ ρώξνπ νδεγνύ ζπλνδεγνύ: κήθνο 2,80 m, πιάηνο 1,50 m, ύςνο 1,50 m. 5. ΚΙΝΗΣΗΡΑ 5.1. Να είλαη πεηξειαηνθίλεηνο (DIESEL), ηεηξάρξνλνο θαη πδξόςπθηνο Σα επίπεδα εθπνκπήο θαπζαεξίσλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο Δ.Δ. δει. πξνδηαγξαθήο ΔURO-5 ή λεώηεξεο Ιζρύο θηλεηήξα κεγαιύηεξε ή ίζε από 88 KW (~ 120 ΗΡ) Να δειώλεηαη, ζηελ ηερληθή πξνζθνξά, ε κέγηζηε ξνπή ζηξέςεο. 6. ΔΠΙΓΟΔΙ ΟΥΗΜΑΣΟ Να δειώλνληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ πιαηζίνπ νη ηηκέο: Σειηθήο ηαρύηεηαο Δπηηάρπλζεο από 0-80 km/h 1

3 Γπλαηόηεηαο αλαξξίρεζεο ζε θιίζε ηνπ νρήκαηνο κε πιήξεο θνξηίν (ζε θαηάζηαζε εηνηκόηεηαο). 7. ΤΣΗΜΑ ΜΔΣΑΓΟΗ ΚΙΝΗΗ 7.1. Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα κεηάδνζεο θίλεζεο θαη ζηνπο ηέζζεξηο (4) ηξνρνύο (όρεκα 4x4) Να θέξεη πιήξσο ζπγρξνληζκέλν θηβώηην κε έμη (6) ηνπιάρηζηνλ ηαρύηεηεο εκπξνζζνπνξείαο θαη κία (1) όπηζζελ Να δηαζέηεη θαηά πξνηίκεζε θηβώηην ππνβηβαζκνύ ησλ ζρέζεσλ γηα ηελ θίλεζε εθηόο δξόκνπ. Η επηινγή ησλ βνεζεηηθώλ ζρέζεσλ, εθόζνλ ππάξρνπλ, λα γίλεηαη, είηε κε κνριό αλεμάξηεην εθείλνπ ησλ ζρέζεσλ ηνπ θπξίσο θηβσηίνπ, είηε κε θνκβίν επάλσ ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ Ο ζπκπιέθηεο λα είλαη μεξάο ηξηβήο κε έλα δίζθν κεγάιεο δηακέηξνπ. ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα αλαθέξεηαη ε δηάκεηξνο ηνπ δίζθνπ. Να είλαη θαηά πξνηίκεζε πδξαπιηθόο ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο (κόληκεο ή θαη' επηινγήλ ηεηξαθίλεζεο) λα ππάξρνπλ αμηόπηζηα ζπζηήκαηα κεξηθήο ή νιηθήο αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαθνξηθνύ ώζηε ην όρεκα λα κπνξεί λα θηλεζεί ζε εμαηξεηηθά νιηζζεξά νδνζηξώκαηα (ρηόλη, πάγν, ιάζπε, άκκν) ηελ πεξίπησζε κόληκεο ηεηξαθίλεζεο πξέπεη ην ζύζηεκα πεξηνξηζκνύ ηεο νιίζζεζεο λα ππάξρεη θαη ζην θεληξηθό δηαθνξηθό. 8. ΑΝΑΡΣΗΗ 8.1. Να θέξεη ζύζηεκα αλαξηήζεσο ζύγρξνλεο κνξθήο, κεγάιεο αληνρήο, κε απνζβεζηήξεο θξαδαζκώλ ζε όινπο ηνπο ηξνρνύο ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα πεξηγξάθεηαη ε κνξθή ηνπ ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο. 9. ΤΣΗΜΑ ΠΔΓΗΗ 9.1. Οη εκπξόο ηξνρνί λα θέξνπλ απαξαίηεηα δηζθόθξελα. Οη νπίζζηνη ηξνρνί λα θέξνπλ δηζθόθξελα ή ηακπνπξόθξελα Σν ζύζηεκα πέδεζεο λα είλαη δηπινύ θπθιώκαηνο, πδξαπιηθό θαη ππνβνεζνύκελν από ζεξβνκεραληζκό. ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ ελόο θπθιώκαηνο ην δεύηεξν ζα επελεξγεί ζε δύν (2) ηξνρνύο απαξαηηήησο Να θέξεη πέδε ζηάζκεπζεο (ρεηξόθξελν) πνπ λα επελεξγεί ηνπιάρηζηνλ ζηνπο πίζσ ηξνρνύο Να θέξεη ζύζηεκα αληηκπινθαξίζκαηνο ησλ ηξνρώλ (Α.Β.S), ζύζηεκα επζηάζεηαο (E.S.P.) θαη ζύζηεκα αληηνιίζζεζεο ησλ ηξνρώλ (A.S.R.) ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα πεξηγξάθεηαη ην ζύζηεκα πέδεζεο. 10. ΤΣΗΜΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Σν ζύζηεκα δηεύζπλζεο (ηηκόλη) λα είλαη αξηζηεξά. Ο κεραληζκόο δηεύζπλζεο ππνρξεσηηθά λα είλαη πδξαπιηθόο. 11. ΓΔΞΑΜΔΝΗ ΚΑΤΙΜΟΤ Υσξεηηθόηεηα ηεο δεμακελήο θαπζίκνπ ηνπιάρηζηνλ 90 L. 12. ΣΡΟΥΟΙ Σν όρεκα λα έρεη δύν (2) ηξνρνύο δηεπζπληήξηνπο εκπξόο θαη δύν (2) κνλνύο ηξνρνύο πίζσ Να θέξεη ειαζηηθά αλαιόγσλ δηαζηάζεσλ θαη αληνρήο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ νρήκαηνο. Η κνξθή ηνπ ακαμώκαηνο λα επηηξέπεη ηελ ρξήζε αληηνιηζζεηηθώλ αιπζίδσλ Να θέξεη έλα (1) πιήξε εθεδξηθό ηξνρό, όκνηνπ ηύπνπ ησλ ηεζζάξσλ (4) θαλνληθώλ. 2

4 12.4. Σα ειαζηηθά λα είλαη αθηηλσηνύ ηύπνπ (RADIAL), θαηαζθεπήο ηειεπηαίνπ δσδεθακήλνπ πξν ηεο παξάδνζεο ησλ νρεκάησλ, θαηλνύξγηα, όρη από αλαγόκσζε, ππνρξεσηηθά ρσξίο αεξνζαιάκνπο (TUBELESS) θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θαλνληζκνύο ERTRO ηνπο ζόινπο ησλ ηξνρώλ θαη ζε εκθαλέο ζεκείν λα αλαγξάθεηαη ε πίεζε ιεηηνπξγίαο ησλ ειαζηηθώλ. 13. ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΔΛΞΗ ΡΤΜΟΤΛΚΗΗ Σν όρεκα λα θέξεη ζηελ εκπξόζζηα πιεπξά θαηάιιειε δηάηαμε γηα ηελ ξπκνύιθεζή ηνπ από άιια νρήκαηα. 14. ΗΛΔΚΣΡΙΚΟ ΤΣΗΜΑ Η ηάζε ηνπ ειεθηξηθνύ ζπζηήκαηνο λα είλαη 12VDC θαη ε αληηπαξαζηηηθή πξνζηαζία λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνζθεξόκελνπ νρήκαηνο Ο θσηηζκόο ηνπ νρήκαηνο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο Δ.Δ ην ζάιακν νδήγεζεο θαη επηβαηώλ λα ππάξρνπλ ηνπνζεηεκέλα θσηηζηηθά ηα νπνία λα αλάβνπλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη αζθαιίζεη κία από ηηο πόξηεο ηνπ νρήκαηνο Η ρσξεηηθόηεηα θνξηίνπ ηνπ ζπζζσξεπηή λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 80 Αh θαη λα δηαζέηεη αληηπαξαζηηηθή δηάηαμε κε γεησκέλν ηνλ αξλεηηθό πόιν. Οη βάζεηο ζηήξημεο λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο ηεο Δ.Δ Σν όρεκα λα είλαη εμνπιηζκέλν κε γεληθό δηαθόπηε απνκόλσζεο ηνπ ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο (κε εμαίξεζε πηζαλώλ θαηαλαιώζεσλ πνπ απαηηνύλ κόληκε ζύλδεζε), θαζώο θαη κε δηάηαμε γηα ηελ θόξηηζε ηνπ ζπζζσξεπηή από εμσηεξηθή πεγή Σν ειεθηξηθό ζύζηεκα λα δηαζέηεη εγθαηάζηαζε-ζύλδεζε αζπξκάηνπ θαη θεξαίαο αζπξκάηνπ ηνλ εμσηεξηθό θσηηζκό ηνπ νρήκαηνο λα πεξηιακβάλνληαη δύν (2) πξνβνιείο νκίριεο κε ιπρλίεο αινγόλνπ εγθαηεζηεκέλνη ζηελ εκπξόζζηα πιεπξά ηνπ νρήκαηνο Να ππάξρεη θσηεηλό θαη ερεηηθό ζύζηεκα νπηζζνπνξείαο Να ππάξρεη πιήξεο ερνζύζηεκα radio-cd Πεξηγξαθή πνκπνδέθηε (Π/Γ) Να είλαη θαηλνύξηνο, επαγγεικαηηθνύ ηύπνπ ακεηαρείξηζηνο πξόζθαηεο θαηαζθεπήο θαη ηερλνινγίαο Να είλαη κε ελζσκαησκέλε θεθαιή κηθξώλ δηαζηάζεσλ θαηάιιεινο γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ζε ρώξν δηαζηάζεσλ ξαδηνθαζεηόθσλνπ. Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνκπνδέθηε Πεξηνρή ζπρλνηήησλ ιεηηνπξγίαο, λα είλαη θαηά πξνηίκεζε από MHz θαη νπσζδήπνηε από MHz Ιζρύο εμόδνπ πνκπνύ 25 Watt/50 Ω ξπζκηδόκελε (παξακέλνπζα ζηαζεξή ζε όιεο ηηο ζπρλόηεηεο ιεηηνπξγίαο) Αξηζκόο πξνγξακκαηηδόκελσλ δηαύισλ ηνπιάρηζηνλ Σξόπνο πξνγξακκαηηζκνύ ζπρλνηήησλ εμσηεξηθά κε Η/Τ Γηαπινπνίεζε (channel spacing) πνκπνύ θαη δέθηε 25 ΚΗz ηαζεξόηεηα ζπρλόηεηαο +/- 5 ppm Σύπνο δηακόξθσζεο 16 F3 (+/- 5 ΚΗz ) Δπαηζζεζία δέθηε 0,35 κv γηα 12 db SINAD γηα όιε ηε δώλε ζπρλνηήησλ Φίκσζε εμόδνπ δέθηε ξπζκηδόκελε εζσηεξηθά, ή απηόκαηα, ή κέζσ πξνγξάκκαηνο ζε θαηώθιη 0,3 κv, ή θαη κηθξόηεξε Ιζρύο αθνπζηηθήο εμόδνπ ηνπιάρηζηνλ 4 Watt Απόθξηζε αθνπζηηθήο ζπρλόηεηαο ζύκθσλα κε CEPT Δλδνδηακόξθσζε 60 db. Δμσηεξηθέο ζπλδέζεηο: Ο Π/Γ λα δηαζέηεη εμσηεξηθά βύζκα ζύλδεζεο κε ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο: 3

5 Αλεμάξηεηε έμνδνο ήρνπ δέθηε Έμνδνο γηα ηελ έλδεημε ιήςεο ζήκαηνο Έμνδνο γηα ηελ ιήςε ππόηνλνπ (CTCSS) Δίζνδνο αθνπζηηθνύ ζήκαηνο πνκπνύ Δίζνδνο ΡΣΣ Σάζε ηξνθνδνζίαο νλνκαζηηθή 12VDC κε κεηαβνιή από 11 έσο 15 VOLT Να παξέρεηαη πξνζηαζία ηνπ Π/Γ από ηπραία αλαζηξνθή ηεο πνιηθόηεηαο ηνπ ζπζζσξεπηή Η θαηαλάισζε ζηα 12V λα κελ μεπεξλά ζηελ αλακνλή ηα 0,5Α, ζηε ιήςε ηα 15Α θαη ζηελ εθπνκπή ηα 10Α Όξηα ζπλζεθώλ πεξηβάιινληνο κέζα ζηα νπνία πξέπεη λα ιεηηνπξγεί θαλνληθά ν Π/Γ: Θεξκνθξαζία από -20 έσο +55 ν C ρεηηθή πγξαζία από 15 έσο 95% ηελ πξόζνςε ηνπ Π/Γ λα ππάξρεη ην βύζκα κηθξνθώλνπ, ην κεγάθσλν, ε έλδεημε ηνπ δηαύινπ θαζώο θαη ηα αλάινγα πιήθηξα θαη ελδεηθηηθά γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Π/Γ. Πξόζζεηεο δπλαηόηεηεο πξνγξακκαηηζκνύ: Πξνγξακκαηηζκόο ππόηνλνπ (CTCSS) encode - decode αλά θαλάιη Πξνγξακκαηηζκόο ρξόλνπ δηαθνπήο εθπνκπήο (Σ.Ο.Σ.) Πξνγξακκαηηζκόο ζάξσζεο (SCAN) δύν νκάδσλ θαλαιηώλ. Παξειθόκελα Πνκπνδέθηε Μηθξόθσλν ρεηξόο κε Ρ.Σ.Σ Η θεξαία λα είλαη ηύπνπ καζηηγίνπ ιυ4 από αλνμείδσην ράιπβα ηζρπξήο κεραληθήο αληνρήο, κε ειαηεξησηή βάζε κε ην ζύζηεκα ζηήξημεο απηήο Λνγηζκηθό θαη εμαξηήκαηα απαηηνύκελα γηα ηελ δηαζύλδεζε θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκό από ειεθηξνληθό ππνινγηζηή Σερληθά εγρεηξίδηα, πξσηόηππν SERVICE MANUAL κε όια ηα θπθισκαηηθά δηαγξάκκαηα ηνπ Π/Γ. Διδικοί όροι Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζθεξόκελσλ πνκπνδεθηώλ λα είλαη ζύκθσλα θαη εληόο ησλ νξίσλ ησλ πξνδηαγξαθώλ CEPT ή ETSI. Δπί ηεο ζπζθεπήο λα αλαγξάθεηαη επδηάθξηηα θαη αλεμίηεια ην όλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή, ν ηύπνο ηεο ζπζθεπήο, ν αξηζκόο παξηίδαο θαη / ή ν αξηζκόο ζεηξάο παξαγσγήο, ε ζήκαλζε CE ζύκθσλα κε ην λνκηθό πιαίζην πνπ πξνβιέπεη ηε ζήκαλζε απηή, ην θσδηθό ζήκα αλαγλώξηζεο ηεο θιάζεο 2 (alert sign) θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππ αξίζκ Κ.Τ.Α. Οηθνλνκηθώλ θαη Μεηαθνξώλ Δπηθνηλσληώλ από 3 / 1 / 2002 (Φ.Δ.Κ. 47 / Β / ) Γηα ηνλ πξνζθεξόκελν πνκπνδέθηε λα θαηαηεζεί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά αληίγξαθν ηεο Γήισζεο πκκόξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ Declaration of Conformity - DoC ζύκθσλα κε ηελ Κνηλνηηθή Οδεγία 1999 / 5 / ΔΚ, Ν 2867 / 2000 θαη ηελ ππ αξίζκ Κ.Τ.Α. Οηθνλνκηθώλ θαη Μεηαθνξώλ Δπηθνηλσληώλ από 3 / 1 / 2002 (Φ.Δ.Κ. 47 / Β / ). ε πεξίπησζε πνπ ζύκθσλα κε ηελ Κνηλνηηθή Οδεγία 1999 / 5 / ΔΚ απαηηείηαη θαη γλσζηνπνίεζε (Notification), απηή λα αλαθέξεηαη επαθξηβώο ζηνλ πξνζθεξόκελν ηύπν πνκπνδέθηε ζύκθσλα κε ην Π.Γ.44/2002 (Φ.Δ.Κ.44/Α / ) Σα ειάρηζηα όξηα ησλ ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνο πξνκήζεηα ηειεπηθνηλσληαθνύ πιηθνύ, πνπ δελ νξίδνληαη επαθξηβώο από ηελ παξνύζα πξνδηαγξαθή, είλαη απηά πνπ νξίδνληαη κε ην ππ αξίζκ πξόηππν E.T.S. ή αληίζηνηρν. 4

6 Οη αθξηβείο ζπρλόηεηεο ιεηηνπξγίαο θαη ην αθξηβέο ζεκείν ηνπνζέηεζήο ηνπ, ζα θαζνξηζηνύλ κεηά ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ύκβαζεο Ο Π/Γ ζα παξαδνζεί πξνγξακκαηηζκέλνο, έηνηκνο γηα ιεηηνπξγία. 15. ΟΠΣΙΚΗ ΗΥΗΣΙΚΗ ΗΜΑΝΗ Ηρεηηθή ζήκαλζε Σν όρεκα λα είλαη εμνπιηζκέλν κε ειεθηξνληθή ζεηξήλα πνπ λα απνηειείηαη από εληζρπηή - κηθξόθσλν - ερείν θαη λα παξάγεη ηξεηο δηαθνξεηηθνύο ήρνπο (WAIL-YELP- HI/LO), ήρν ειεθηξνληθήο θόξλαο (air horn) θαη λα δηαζέηεη ζύζηεκα δεκόζηαο αλαγγειίαο (public address). Να ππάξρεη δπλαηόηεηα ελαιιαγήο ήρσλ από ηελ θόξλα ηνπ νρήκαηνο Η ηζρύο εμόδνπ ηεο ζεηξήλαο λα είλαη 100W RMS, θαη ε ηζρύο ηνπ κεγαθώλνπ αλάινγε Η ζεηξήλα λα παξάγεη ήρν έληαζεο 120db ηνπιάρηζηνλ ζε απόζηαζε 3m. Η ζπρλόηεηα εθπνκπήο λα θπκαίλεηαη από 500 έσο 1800Hz πεξίπνπ Σν ερείν ηεο ζεηξήλαο λα είλαη ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο, θαηάιιεινπ ηύπνπ ρακεινύ βάζνπο, γηα ηνπνζέηεζε ζηελ εκπξόζζηα όςε ηνπ νρήκαηνο ζε θαηάιιειε ζέζε θάησ από ηνλ αλεκνζώξαθα θαη πάλσ από ηνλ πξνθπιαθηήξα. Οπηηθή ζήκαλζε ηελ νξνθή ηνπ νρήκαηνο λα ππάξρεη έλαο (1) θαλόο αλαγλώξηζεο κε θσηηζηηθό ζώκα ζηξνβνζθνπηθνύ ηύπνπ ηζρύνο 15W θαη άλσ, πνπ λα εθηειεί κνηίβα αλαιακπώλ (flash pattern). Η ιεηηνπξγία ηνπ λα γίλεηαη κέζσ θαηάιιεινπ δηαθόπηε, από ηνλ πίλαθα νξγάλσλ ηνπ νρήκαηνο. Η βάζε ηνπ θαλνύ αλαγλώξηζεο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε από πιαζηηθή ύιε POLYCARBONATE ή αλνμείδσην ράιπβα. Σν εξπζξό θάιπκκα (ζόινο) λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από αλζεθηηθό αθξπιηθό Πεξηκεηξηθά ζηξνβνζθνπηθά θσηηζηηθά ζώκαηα σο εμήο: Γύν (2) θώηα ζηελ εκπξόζζηα πιεπξά ηνπ νρήκαηνο, ζε θαηάιιειν ύςνο, ώζηε ε θσηεηλή δέζκε ηνπο λα είλαη νξαηή από ηνλ θαζξέπηε νπηζζνπνξείαο επηβαηηθνύ απηνθηλήηνπ Σα θσηηζηηθά ζώκαηα λα ηξνθνδνηνύληαη από κία ή πεξηζζόηεξεο αλεμάξηεηεο ηξνθνδνηηθέο κνλάδεο (power supply). Η ηζρύο εμόδνπ ησλ ηξνθνδνηηθώλ κνλάδσλ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 15W αλά ζηξνβνζθνπηθή ιπρλία Κάζε ηξνθνδνηηθή κνλάδα ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα εθηειεί ηνπιάρηζηνλ νθηώ (8) κνηίβα αλαιακπώλ (flash pattern), κε θαηάιιειν ρεηξηζκό εληόο ηνπ ζαιάκνπ νδήγεζεο. Να αλαθέξεηαη ε νλνκαζία θαζώο θαη ε πεξηγξαθή ηνπ θάζε κνηίβνπ. Να επηζπλαθζεί καδί κε ηελ πξνζθνξά δηάγξακκα αλαιακπώλ ηνπ θάζε πξνζθεξόκελνπ κνηίβνπ θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο πεξηόδνπ επαλάιεςεο Κάζε θσηηζηηθό ζώκα ζα θέξεη θάιπκκα από πιαζηηθό πιηθό κεγάιεο αληνρήο Polycarbonate, ρξώκαηνο εξπζξνύ πνπ λα κελ μεζσξηάδεη από ηελ επίδξαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Ο πξνκεζεπηήο λα εγγπεζεί εγγξάθσο ηελ αλζεθηηθόηεηα γηα πέληε (5) έηε ηνπιάρηζηνλ. Σν θάιπκκα λα αθαηξείηαη κε εύθνιν ηξόπν γηα ηελ αιιαγή ηνπ ιακπηήξα. Σν εμσηεξηθό πεξίβιεκα (πεξηκεηξηθή θιάληδα) ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ λα είλαη θαηά πξνηίκεζε ρξσκέ (chrome plated) Σα θσηηζηηθά ζώκαηα λα έρνπλ ζρήκα νξζνγώλην παξαιιειόγξακκν, κε επηθάλεηα θσηηζκνύ (ρσξίο ηε θιάληδα), ίζε ή κεγαιύηεξε από 100cm Δλαιιαθηηθά, ηα θσηηζηηθά ζώκαηα δύλαηαη λα είλαη ηύπνπ LED απαξαίηεηα Generation III ή αληίζηνηρεο ηερλνινγίαο ηειεπηαίαο γεληάο, πνπ λα παξάγνπλ δέζκεο θσηόο εξπζξνύ ρξώκαηνο, κε θαηάιιειε ηερλνινγία γηα απνηειεζκαηηθή ζπγθέληξσζε θαη δηάρπζε ηεο νπηηθήο δέζκεο Σα θσηηζηηθά ζώκαηα ππνρξεσηηθά λα απνηεινύληαη από ιπρλίεο ηύπνπ LED πεξηβαιιόκελεο από πεξηθεξεηαθά θάηνπηξα, ηα νπνία δηαρένπλ ηελ νπηηθή δέζκε ζε 5

7 κεγάιεο γσλίεο. Ο ιόγνο ηνπ κέγηζηνπ επηηξεπόκελνπ αξηζκνύ LED αλά 10 cm 2 θσηηζηηθήο επηθάλεηαο λα είλαη κέρξη 1, ηελ πεξίπησζε απηή ηζρύνπλ νη ίδηεο απαηηήζεηο ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ κε εμαίξεζε ηα αλαγξαθόκελα γηα ηηο ηξνθνδνηηθέο κνλάδεο, νη νπνίεο κπνξεί είηε λα κελ ππάξρνπλ είηε λα αληηθαζίζηαληαη κε άιιεο θαηάιιειεο κνλάδεο γηα ηξνθνδνζία LED (LED flasher, LED ballast, θ.ι.π.) θαζώο θαη ηα πιαζηηθά θαιύκκαηα, ηα νπνία δύλαηαη λα είλαη ρσξίο ρξώκα Να ππάξρεη πιήξεο ηερληθή πεξηγξαθή ηεο πξνζθεξόκελεο ηερλνινγίαο LED (ηερλνινγία δηάρπζεο, αξηζκόο LED, θαηαλάισζε ξεύκαηνο, ηζρύνο θιπ.) Η ηερλνινγία LED ζα αμηνινγεζεί σο πιενλεθηηθόηεξε ζηελ βαζκνιόγεζε ηνπ αληίζηνηρνπ θξηηεξίνπ αμηνιόγεζεο. Πηζηνπνίεζε Λνηπνί όξνη Όιεο νη ζπζθεπέο ηεο ερεηηθήο θαη νπηηθήο ζήκαλζεο λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθό έγθξηζεο ηύπνπ (EEC type-approval certificate) ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 95/54/ΔΔ πεξί ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηόηεηαο γηα νρήκαηα (EMC Directive 95/54/EC). Να θαηαηεζεί κε ηελ πξνζθνξά ην ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθό ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ ζπζηεκάησλ ηεο ζήκαλζεο. 16. ΟΡΓΑΝΑ ΔΛΔΓΥΟΤ - ΛΟΙΠΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ Σν όρεκα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε όια ηα απαξαίηεηα όξγαλα θαη δείθηεο παξαθνινύζεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα θαη γεληθά ηεο πνξείαο ηνπ νρήκαηνο. Να έρεη δε νπσζδήπνηε ηα παξαθάησ: Δλδείθηε ηαρύηεηαο (Κm/h) θαη θαηαγξαθηθό δηαλπζείζαο απόζηαζεο (Κm) ηξνθόκεηξν θηλεηήξα Γείθηε πνζόηεηαο θαπζίκνπ θαη όξγαλν ζεξκνθξαζίαο Ακπεξόκεηξν (θαηά πξνηίκεζε) ή ελδεηθηηθή ιπρλία ειιηπνύο θόξηηζεο ηνπ ζπζζσξεπηή Όξγαλν πίεζεο ιαδηνύ ή ελδεηθηηθή ιπρλία ρακειήο πίεζεο ιαδηνύ Υεηξηζηήξηα ζπζηήκαηνο εμαεξηζκνύ θαη θιηκαηηζκνύ Όια ηα θαζίζκαηα λα είλαη εμνπιηζκέλα κε δώλεο αζθαιείαο, ε θαηαζθεπή θαη αγθίζηξσζε ησλ νπνίσλ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο Οδεγίεο Δ.Δ Να είλαη εμνπιηζκέλν κε ειεθηξνθίλεηνπο παινθαζαξηζηήξεο, ζύζηεκα εθηόμεπζεο λεξνύ ζηνλ αλεκνζώξαθα Να θέξεη δύν αιεμήιηα, δύν εμσηεξηθνύο ξπζκηδόκελνπο θαζξέπηεο, θαζώο θαη έλαλ εζσηεξηθό Να δηαζέηεη ζπκπιεξσκαηηθό ζύζηεκα ζπγθξάηεζεο (SRS) απνηεινύκελν ηνπιάρηζηνλ από αεξόζαθν νδεγνύ θαη αεξόζαθν ζπλνδεγνύ Να θέξεη ζύζηεκα πινήγεζεο GPS κε Οζόλε αθήο LCD-TFT 5 ηνπιάρηζηνλ, κε θαηάιιειε βάζε ηνπνζέηεζεο θαη ηξνθνδνζία από ην ειεθηξηθό ζύζηεκα ηνπ νρήκαηνο, επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία, εγθαηεζηεκέλν πξόγξακκα πινήγεζεο, ελζσκαησκέλν ράξηε κε πιήξε θάιπςε όιεο ηεο Διιάδαο θαη δσξεάλ αλαβαζκίζεηο απηνύ, ειιεληθό κελνύ κε ειιεληθνύο ραξαθηήξεο, πξόζζεηε εμσηεξηθή θεξαία, θνξηηζηή ξεύκαηνο, θαιώδην ζύλδεζεο κε ειεθηξνληθό ππνινγηζηή θαη εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο. 17. ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ Να θέξεη δύν (2) πόξηεο ζην ρώξν νδήγεζεο ήηνη, κία (1) νδεγνύ θαη κία (1) ζπλνδεγνύ κε παξάζπξα αλάινγσλ δηαζηάζεσλ γηα λα εμαζθαιίδνπλ ηελ κέγηζηε δπλαηή νξαηόηεηα πξνο όιεο ηηο πιεπξέο ηνπ ακαμώκαηνο. Σα παξάζπξα νδεγνύ θαη ζπλνδεγνύ λα αλνίγνπλ κε ηνλ θιαζζηθό ηξόπν δειαδή λα θαηεβαίλνπλ εληόο ηνπ πιαηζίνπ ησλ ζπξώλ. 6

8 17.2. Να θέξεη κία (1) ζπξόκελε πόξηα ζην θέληξν ηεο δεμηάο πιεπξάο ηνπ ακαμώκαηνο ην πίζσ κέξνο λα θέξεη δίθπιιε πόξηα Πεξηκεηξηθά ηνπ ακαμώκαηνο θαη ζε αλάινγν ύςνο λα θέξεη παξάζπξα κε θξύζηαιιν αζθαιείαο αλαιόγσλ δηαζηάζεσλ γηα λα εμαζθαιίδνπλ ηελ κέγηζηε δπλαηό νξαηόηεηα πξνο όιεο ηηο πιεπξέο ηνπ ακαμώκαηνο. Σα παξάζπξα ησλ πιεπξηθώλ ζπξνκέλσλ ζπξώλ λα είλαη ζπξόκελα θαη λα αλνίγνπλ κε εύρξεζην ηξόπν Σν δάπεδν ηνπ ρώξνπ επηβαηώλ, από ην άλνηγκα ηεο πόξηαο έσο ην θάζεην επίπεδν πνπ νξίδεηαη από ηελ πιάηε ησλ θαζηζκάησλ νδεγνύ θαη ζπλνδεγνύ, λα είλαη νξηδόληην θαη ζην απηό επίπεδν, πιελ ησλ ζόισλ ησλ ηξνρώλ Σν όρεκα λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα κεηαθνξάο αηόκσλ θαη γη απηό ην ζθνπό λα έρεη: Κάζηζκα νδεγνύ αλεμάξηεην θαη πιήξεο ξπζκηδόκελν Κάζηζκα ζπλνδεγνύ δηπιό γηα δύν άηνκα, Πίζσ από ηηο ζέζεηο νδεγνύ θαη ζπλνδεγνύ λα ππάξρνπλ ηξεηο (3) ζέζεηο αηόκσλ επξύρσξεο. Οη επηβάηεο απηώλ ησλ ζέζεσλ λα εηζέξρνληαη άλεηα από ηε ζπξόκελε πόξηα ηεο παξαγξάθνπ 17.2 θαη λα θάζνληαη άλεηα ζηηο ζέζεηο εληόο ηνπ ακαμώκαηνο. Οη ζέζεηο κπνξεί λα είλαη είηε αλεμάξηεηεο, είηε ζε κνξθή εληαίνπ θαζίζκαηνο ηξηώλ (3) αηόκσλ ή ζπλδπαζκό απηώλ ην πίζσ κέξνο ηνπ ακαμώκαηνο λα ππάξρεη θάζηζκα κε ηξεηο (3) ζέζεηο επηβαηώλ, ην νπνίν ζα είλαη αλαδηπινύκελν. Η πξόζβαζε ησλ επηβαηώλ ζηηο ζέζεηο απηέο ζα γίλεηαη κε αλάθιεζε ησλ ζέζεσλ ηεο κεζαίαο ζεηξάο θαζηζκάησλ Όια ηα θαζίζκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηώλ ηνπ νδεγνύ θαη ζπλνδεγνύ, λα είλαη ηδίνπ θαη εξγνζηαζηαθνύ ηύπνπ, επελδπκέλα κε ηαπεηζαξία αξίζηεο πνηόηεηαο, ίδηαο ζθνύξαο απόρξσζεο Σν πιηθό θαηαζθεπήο ηνπ ακαμώκαηνο λα είλαη εμνινθιήξνπ από κέηαιιν. Σν πάρνο ηνπ κεηαιιηθνύ ειάζκαηνο λα είλαη ζύκθσλα κε ηα δηεζλή πξόηππα Ο αλεκνζώξαθαο (παξ-κπξίδ) λα είλαη παλνξακηθνύ ηύπνπ, κε δύν (2) παινθαζαξηζηήξεο θαη ζπζθεπή εθηνμεύζεσο ύδαηνο γηα ην πιύζηκν απηνύ Σν εζσηεξηθό δάπεδν ηνπ νρήκαηνο λα θαιύπηεηαη από θαηάιιειν πιηθό (ηάπεηα) κεγάιεο αληνρήο. Η νξνθή θαη ηα πιατλά ηνπ εζσηεξηθνύ ρώξνπ ηνπ απηνθηλήηνπ όπνπ απηό απαηηείηαη λα είλαη θαηάιιεια επελδπκέλα Σν όρεκα λα θέξεη δύν (2) εμσηεξηθνύο θαη έλαλ (1) εζσηεξηθό θαζξέπηε νπηζζνπνξείαο Σν όρεκα λα θέξεη ηνπνζεηεκέλν από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ πιαηζίνπ ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ, πνπ λα θαιύπηεη όιν ην όρεκα, επαξθνύο ηζρύνο Σν ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ λα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ ηερληθή πξνζθνξά Σν ζύζηεκα ζέξκαλζεο λα είλαη ηύπνπ ειεπζέξνπ αέξα θαη λα ιεηηνπξγεί από ην δεζηό λεξό ηεο κεραλήο ζε όιν ην όρεκα Σν ζύζηεκα αεξηζκνύ ηνπ νρήκαηνο λα είλαη θαηάιιειν γηα ηηο απαηηήζεηο ζε ζπλερή αλαλέσζε αέξα, ρσξίο λα επηηξέπεη είζνδν ζθόλεο, λεξνύ θ.ι.π. θαη λα θέξεη αλάινγν αξηζκό εμαεξηζηήξσλ νξνθήο. 18. ΥΡΩΜΑΣΙΜΟ - ΗΜΑΝΗ Ο ρξσκαηηζκόο ηνπ νρήκαηνο λα είλαη ρξώκαηνο θόθθηλνπ (RAL-3000), δηπιήο αθξπιηθήο βαθήο αξίζηεο πνηόηεηαο ζε θνύξλν βαθήο. Οη εθηεζεηκέλεο πξνο ην έδαθνο επηθάλεηεο λα έρνπλ ππνζηεί εηδηθή αληηδηαβξσηηθή επεμεξγαζία Σν όρεκα λα θέξεη ηελ απαξαίηεηε ζήκαλζε ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο θαζώο θαη ηελ επηγξαθή HELLENIC FIRE CORPS Οπηζζναληαλαθιαζηηθή ήκαλζε (ύκθσλα κε ηελ νδεγία E/ECE/324, E/ECE/TRANS/505 Regulation No. 104 θαη ηα ζπκπιεξώκαηα απηήο amendment 1 θαη amendment 2 ). 7

9 Σν όρεκα λα θέξεη νπηζζναληαλαθιαζηηθέο απηνθόιιεηεο κεκβξάλεο κηθξνπξηζκαηηθήο δνκήο ππεξπςειήο αληαλαθιαζηηθόηεηαο Class C θαηάιιειεο γηα ηε ζήκαλζε νρεκάησλ, ζηα αθόινπζα ζεκεία (πεξηκεηξηθή ζήκαλζε contour marking): Οπηζζναληαλαθιαζηηθή ισξίδα ρξώκαηνο λεσκού, ειάρηζηνπ πάρνπο 5cm ζηηο δύν πιατλέο πιεπξέο ηνπ νρήκαηνο θαζ' όιν ην κήθνο ηνπ Λσξίδα ρξώκαηνο κόκκινοσ, ειάρηζηνπ πάρνπο 5 εθαηνζηώλ ζην νπίζζην κέξνο ηνπ νρήκαηνο Οη ειάρηζηνη ζπληειεζηέο νπηζζναλαθιαζηηθόηεηαο R [Cd/(Lux*m 2 )], ζύκθσλα κε ηε CIE Publication No. 54, 1982, κε ρξήζε πξόηππνπ θσηηζηηθνύ Α ηεο CIE ζα είλαη απηνί πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 1 (TABLE 1) ηνπ παξαξηήκαηνο 7 (ANNEX 7)ηεο νδεγίαο E/ECE/324, E/ECE/TRANS/505 Regulation No Οη νπηζζναληαλαθιαζηηθέο ισξίδεο ζα πξέπεη λα έρνπλ έγθξηζε όπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 5, ηεο νδεγίαο E/ECE/324, E/ECE/TRANS/505 Regulation No Κάζε όρεκα λα θέξεη επίζεο κία εηηθέηα, ε νπνία ζα πεξηέρεη ηηο ζεκαίεο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη θείκελν πνπ ζα πιεξνθνξεί ζρεηηθά κε ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο πξνκήζεηαο από ηα ηακεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη αθξηβείο δηαζηάζεηο, ην ζεκείν ηνπνζέηεζεο θαη ην πεξηερόκελν ηεο εηηθέηαο ζα θαζνξηζηνύλ ζε ζπλελλόεζε θαη ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ ηνπ Α.Π Όζα αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 18.2, θαζώο θαη ν νξηζηηθόο ζρεδηαζκόο ησλ νπηζζναληαλαθιαζηηθώλ ισξίδσλ, ζα θαζνξηζηνύλ ζε ζπλελλόεζε κε ηελ Γηεύζπλζε Σερληθώλ ηνπ Α.Π ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΑ Κάζε όρεκα λα ζπλνδεύεηαη απαξαίηεηα από ηα παξαθάησ εξγαιεία: γξύιν, εξγαιεία αιιαγήο ηξνρνύ, ηξίγσλν ζηάζκεπζεο, δύν (2) δεύγε αληηνιηζζεηηθώλ αιπζίδσλ (ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ησλ αιπζίδσλ λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ISO ζεηξάο 9000), δύν ηάθνπο αλαζηνιήο θύιηζεο, ππξνζβεζηήξα θαη θαξκαθείν ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα από ηνλ Κ.Ο.Κ. 20. ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Οη ηερληθέο πξνζθνξέο λα ζπληαρζνύλ κε ηελ ίδηα ζεηξά αξίζκεζεο ηεο παξνύζαο πξνδηαγξαθήο, πεξηγξάθνληαο ηνλ πξνζθεξόκελν ηύπν νρήκαηνο θαη ηνλ εμνπιηζκό ηνπ κε θάζε δπλαηή ιεπηνκέξεηα, ρσξίο λα αθήλνπλ πεξηζώξηα παξεξκελεηώλ. Σα παξαθάησ λα ζπλνδεύνπλ ηηο πξνζθνξέο: Δπηδόζεηο θηλεηήξα (κέγηζηε ηζρύο - ξνπή ζε αληηζηνηρία ζηξνθώλ ιεηηνπξγίαο) θαη ινηπά ζηνηρεία θηλεηήξα Σερληθά κέγηζηεο δπλαηόηεηεο θόξηηζεο αμόλσλ θαη πιαηζίνπ ιακβαλνκέλσλ ππόςε ηπρόλ πεξηνξηζκώλ ιόγσ ησλ πξνζθεξνκέλσλ ειαζηηθώλ επηζώηξσλ θαη ηεο αλάξηεζεο - από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ πιαηζίνπ Μειέηε θαηαλνκήο θνξηίσλ ζηνπο άμνλεο ηνπ πξνζθεξνκέλνπ νρήκαηνο Να δειώλνληαη κε ηελ πξνζθνξά, νη δηαζηάζεηο, ν ηύπνο, ν δείθηεο ηαρύηεηαο, ν δείθηεο θνξηίνπ, θαζώο θαη ην κέγηζην θνξηίν πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εθηηκώκελε πίεζε ιεηηνπξγίαο ησλ πξνζθεξόκελσλ ειαζηηθώλ Σερληθά θπιιάδηα νπηηθήο θαη ερεηηθήο ζήκαλζεο Σερληθά θπιιάδηα πνκπνδέθηε νρήκαηνο Σερληθά θπιιάδηα αληηνιηζζεηηθώλ αιπζίδσλ, εθ ησλ νπνίσλ λα πξνθύπηεη ε απαξαίηεηε πηζηνπνίεζε ISO 9001 ή ηζνδύλακε ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο απηώλ. 8

10 20.8. Σερληθά θπιιάδηα ηεο ζπζθεπήο πινήγεζεο. 21. ΒΔΒΑΙΩΔΙ-ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Με ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα θαηαηεζεί αληίγξαθν ηεο έγθξηζεο ηύπνπ, ή ηνπ δειηίνπ θνηλνπνίεζεο έγθξηζεο ηύπνπ ηνπ πξνζθεξνκέλνπ νρήκαηνο ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή γιώζζα ύληνκν ηζηνξηθό πξνκεζεπηή ηνπ νρήκαηνο Πίλαθα εμνπζηνδνηεκέλσλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο ηνπ νρήκαηνο Πηζηνπνηεηηθό δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ISO 9001 ή ISO/TS 16949:2002 ή ηζνδύλακν γηα ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ νρήκαηνο, ζε επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν θαη κεηαθξαζκέλν ζηελ Διιεληθή γιώζζα. 22. ΔΓΓΤΗΔΙ Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα δειώζεη εγγξάθσο όηη παξέρεη: Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ην πιήξεο όρεκα ηνπιάρηζηνλ ηελ εξγνζηαζηαθή, θαη όρη κηθξόηεξε από δύν (2) ρξόληα, αξρόκελε από ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ από ηελ Τπεξεζία Δγγύεζε αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο ηνπ νρήκαηνο ηνπιάρηζηνλ ηελ εξγνζηαζηαθή, θαη όρη κηθξόηεξε από πέληε (5) έηε, από ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ από ηελ Τπεξεζία Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζζσξεπηή ηνπ ειεθηξηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ νρήκαηνο γηα έλα (1) έηνο ηνπιάρηζηνλ από ηελ εκ/ληα παξαιαβήο ηνπ από ηελ Τπεξεζία. ηα πιαίζηα απηήο ηεο εγγύεζεο, ν πξνκεζεπηήο είλαη επίζεο ππεύζπλνο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζζσξεπηή θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θάζε νρήκαηνο Οη εγγπήζεηο λα παξέρνληαη από ηνλ πξνκεζεπηή θαη όρη από ηνπο θαηαζθεπαζηέο Να πξνζθνκηζζεί βεβαίσζε ηνπ επίζεκνπ αληηπξνζώπνπ ζηελ Διιάδα όπνπ ζα θαίλνληαη ηα έηε δηάξθεηαο ησλ εξγνζηαζηαθώλ εγγπήζεσλ ηνπ πξνζθεξόκελνπ νρήκαηνο ε πεξίπησζε πνπ ην όρεκα ππνζηεί βιάβε, πνπ δηέπεηαη από ηνπο όξνπο ηεο εγγύεζεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο, ε νπνία απαηηεί κεηαθνξά ηνπ νρήκαηνο ζε ζπλεξγείν επηζθεπήο, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα κεηαθέξεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο (κεηαθνξά κε πιαηθόξκα, γεξαλνθόξν όρεκα, αθηνπιντθά εηζηηήξηα θιπ.) ην όρεκα ζην πιεζηέζηεξν εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν επηζθεπήο. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα ελεκεξώλεη ηελ Τπεξεζία γηα ηηο εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε θαη ηα αληαιιαθηηθά πνπ ηνπνζέηεζε ζε θάζε όρεκα εληόο ηεο δηάξθεηαο ηεο εγγύεζεο. ε πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα από ηα ππό πξνκήζεηα νρήκαηα ηνπνζεηεζνύλ ζε λνκνύο ηεο ρώξαο όπνπ δελ ζα ππάξρνπλ εμνπζηνδνηεκέλα ζπλεξγεία επηζθεπήο ηνπ πιαηζίνπ, ν πξνκεζεπηήο, κεηά από αίηεκα ηεο Τπεξεζίαο, νθείιεη είηε λα απνζηείιεη θηλεηό ζπλεξγείν είηε λα ππνδείμεη έλα ηνπιάρηζηνλ ζπλεξγείν επηζθεπήο αλά λνκό ηεο ρώξαο γηα ηελ επεηξσηηθή Διιάδα ή αλά λεζί γηα ηε λεζησηηθή Διιάδα, όπνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε ηνπ πιαηζίνπ ηνπ νρήκαηνο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο εγγύεζεο. Δάλ ν πξνκεζεπηήο αδπλαηεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο πεξηνρέο απηέο όπσο πξναλαθέξζεθε, νθείιεη λα κεηαθέξεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο (αθηνπιντθά εηζηηήξηα θιπ.) ην όρεκα ζην πιεζηέζηεξν εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν επηζθεπήο. 23. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΜΔ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα δειώζεη εγγξάθσο όηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηεη αληαιιαθηηθά ζηελ Τπεξεζία γηα ην πξνζθεξόκελν όρεκα γηα 10 έηε 9

11 ηνπιάρηζηνλ, ν νπνίνο είλαη ζπλήζσο θαη ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο γηα ηνλ νπνίν δεζκεύνληαη νη θαηαζθεπαζηέο Ο ρξόλνο παξάδνζεο ησλ αληαιιαθηηθώλ, λα είλαη εληόο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξώλ ην πνιύ από ηελ εκεξνκελία έγγξαθεο αλάζεζεο ηεο παξαγγειίαο, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη θαη ν ηόπνο παξάδνζεο ηνπ αληαιιαθηηθνύ. ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ηεο παξάδνζεο ησλ αληαιιαθηηθώλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ή αηηία, εθηόο από αλσηέξα βία ή ππαηηηόηεηα ηεο Τπεξεζίαο, πιένλ ησλ δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξώλ, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα ίζε κε ην δπν ηηο εθαηό (2%) ηεο αμίαο ηνπ αληαιιαθηηθνύ γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο θαη κε αλώηαην όξην ην είθνζη ηηο εθαηό (20%) ηεο αμίαο ηνπ αληαιιαθηηθνύ. Η Τπεξεζία έρεη δηθαίσκα λα παξαθξαηήζεη ην πνζό ηεο πνηληθήο ξήηξαο από ηπρόλ νθεηιέο ηεο πξνο ηνλ πξνκεζεπηή. Πεξηπηώζεηο αλσηέξαο βίαο ζεσξνύληαη όια ηα πεξηζηαηηθά πνπ μεθεύγνπλ από ηνλ έιεγρν ηνπ πξνκεζεπηή θαη πνπ ζα ήηαλ αλαπόηξεπηα όπνηεο πξνζπάζεηεο θη αλ έθαλε. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύληαη λα γλσζηνπνηεί άκεζα εγγξάθσο ηελ Τπεξεζία θάζε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο πξνθεηκέλνπ λα ηελ επηθαιεζηεί Πξνκεζεπηέο πνπ παξέρνπλ έθπησζε ζηελ πξνκήζεηα ησλ αλσηέξσ αληαιιαθηηθώλ θαη ζηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο, λα ηελ πξνζθέξνπλ σο πνζνζηό επί ηνπ εθάζηνηε επίζεκνπ ηηκνθαηαιόγνπ ιηαληθήο θαη λα αλαθέξνπλ ηε ρξνληθή ηζρύ ηεο παξερόκελεο έθπησζεο Σα δύν πξώηα ζέξβηο (SERVICE) ηνπ πιαηζίνπ, όπσο απηά πξνβιέπνληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή, λα γίλνπλ κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή, από εηδηθεπκέλνπο ηερλίηεο ζηα ηδησηηθά εμνπζηνδνηεκέλα ζπλεξγεία. Να δειώλεηαη κε ηελ πξνζθνξά ην πξόγξακκα ησλ δύν απηώλ ζέξβηο (ρξνληθό δηάζηεκα, δηαλπζέληα ρηιηόκεηξα) Με ην θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο νη πξνκεζεπηέο νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ηνλ επίζεκν ηηκνθαηάινγν ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο (εξγαζία θαη αληαιιαθηηθά) ηνπ πιαηζίνπ, ζπλνδεπόκελν από ππεύζπλε δήισζή ηνπο, κε ηελ νπνία ζα δεζκεύνληαη σο πξνο ηελ ηήξεζε απηνύ κέρξηο εθδόζεσο λένπ. ηελ πεξίπησζε θαηαθύξσζεο δε θαη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ν πξνκεζεπηήο λα δεζκεπηεί εγγξάθσο γηα ηελ πξνζθόκηζε ηνπ ηζρύνληνο ηηκνθαηαιόγνπ, ζε θάζε πεξίπησζε αλαλέσζεο θαη ηελ ηήξεζε απηνύ, γηα όιν ην ρξνληθό δηάζηεκα γηα ην νπνίν έρεη αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε δηάζεζεο αληαιιαθηηθώλ ζηελ Τπεξεζία. 24. ΔΝΣΤΠΑ-ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΑ Κάζε όρεκα λα ζπλνδεύεηαη από κία πιήξε ζεηξά εγρεηξηδίσλ νδεγηώλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο γηα ην πιαίζην, ζηελ Διιεληθή ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή Γηα ην ζύλνιν ησλ ππό πξνκήζεηα νρεκάησλ λα παξαδνζνύλ ηα αθόινπζα: Έλαο (1) εηθνλνγξαθεκέλνο θαηάινγνο αληαιιαθηηθώλ κε αξηζκό νλνκαζηηθνύ γηα ην πιαίζην (ζηελ Αγγιηθή ή Διιεληθή) ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή Έλα (1) εγρεηξίδην νδεγηώλ επηζθεπήο ηνπ πιαηζίνπ επηπέδνπ ζπλεξγείνπ (WORKSHOP MANUAL) ζηελ Αγγιηθή ή Διιεληθή Μία (1) πιήξε ζεηξά εγρεηξηδίσλ νδεγηώλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο γηα ην πιαίζην ζηελ Διιεληθή γιώζζα γηα ην αξρείν ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ ηνπ ΑΠ Μία (1) πιήξε δηαγλσζηηθή κνλάδα (πιηθό (ππνινγηζηήο, θαιώδηα, θνλέθηνξεο θιπ.) θαη ινγηζκηθό) βιαβώλ ησλ ειεθηξνληθώλ κνλάδσλ ειέγρνπ γηα ην πιαίζην. Σν ινγηζκηθό λα έρεη δπλαηόηεηα δσξεάλ ελεκεξώζεσλ γηα ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα (4) έηε από ηελ αξρηθή ηνπ ελεξγνπνίεζε, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ νξηζηηθή (πξώηε ηκεκαηηθή ή νιηθή) παξαιαβή ησλ νρεκάησλ. 25. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα εθπαηδεύζεη έσο θαη δύν (2) ηερληθνύο ηεο Τπεξεζίαο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία (πιηθό θαη ινγηζκηθό) ηεο δηαγλσζηηθήο κνλάδαο βιαβώλ ηνπ 10

12 πιαηζίνπ γηα δύν (2) εξγάζηκεο εκέξεο ζε θαηάιιειν ρώξν επηινγήο ηνπ πξνκεζεπηή, θαηά πξνηίκεζε ζην Ν. Αηηηθήο Σπρόλ έμνδα κεηάβαζεο θαη δηακνλήο ησλ ηερληθώλ θαη ησλ νδεγώλ - ππξνζβεζηώλ από ηελ Αζήλα, ζε πεξίπησζε πνπ νη εθπαηδεύζεηο γίλνπλ εθηόο Αηηηθήο θαζώο θαη παξνπζίαο δηεξκελέα, βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή Καηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο, ζε όιεο ηηο πξναλαθεξόκελεο θάζεηο ηεο, ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ρνξεγήζεη ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο έληππεο ζεκεηώζεηο, ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν ηεο εθπαίδεπζεο, ζηελ Διιεληθή γιώζζα Η νινθιήξσζε ηεο εθπαίδεπζεο ζα γίλεη πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο πξώηεο ηκεκαηηθήο παξάδνζεο ησλ νρεκάησλ από ηνλ πξνκεζεπηή, εθόζνλ απηή πξνβιέπεηαη από ηε δηαθήξπμε. Δάλ δελ πξαγκαηνπνηεζεί ηκεκαηηθή παξάδνζε, ε νινθιήξσζε ηεο εθπαίδεπζεο ζα γίλεη πξηλ ηελ παξάδνζε ηνπ ζπλόινπ ησλ νρεκάησλ από ηνλ πξνκεζεπηή. 26. ΓΟΚΙΜΔ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η αξκόδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο ησλ νρεκάησλ λα πξνβεί ζηηο παξαθάησ θαη' ειάρηζην δνθηκέο: Μαθξνζθνπηθό έιεγρν ησλ ππό πξνκήζεηα νρεκάησλ θαη ιεπηνκεξή έιεγρν: ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα, ηνπ θσηηζκνύ, ησλ ζπζηεκάησλ αεξηζκνύ, θιηκαηηζκνύ, πέδεζεο θαη γεληθά όινπ ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ νρήκαηνο Γνθηκή θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη νδηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ ππό πξνκήζεηα νρεκάησλ κε πνξεία ζε ειάρηζηε απόζηαζε 20 km Μεηά ην ηέινο ηεο δηαδξνκήο γίλεηαη εμσηεξηθόο έιεγρνο ηνπ θηλεηήξα, ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ, ηνπ δηαθνξηθνύ θαη ησλ ζσιελώζεσλ πγξώλ ζην όρεκα γηα δηαπίζησζε δηαξξνώλ Οη παξαπάλσ δνθηκέο ζα γίλνπλ κε δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή Σα νρήκαηα ζα παξαιακβάλνληαη κόλνλ εθόζνλ δηαπηζησζεί ε πιήξεο θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο. 27. ΥΡΟΝΟ & ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα παξαδώζεη ηα ππό πξνκήζεηα νρήκαηα ζηηο απνζήθεο ηεο Γηαρείξηζεο Ππξνζβεζηηθνύ Τιηθνύ (ΓΙ.Π.ΤΛ.) ζηελ Μάλδξα Αηηηθήο, ζε ρξόλν πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο έμη (6) κήλεο εμαηξνπκέλνπ ηνπ κελόο Απγνύζηνπ από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ύκβαζεο Η παξάδνζε ησλ νρεκάησλ ζηηο απνζήθεο ηνπ Π.. λα γίλεη κεηά από ζπλελλόεζε ηεο πξνκεζεύηξηαο εηαηξείαο, ηεο Δπηηξνπήο παξαιαβήο θαζώο θαη ηεο Γηνίθεζεο ησλ Απνζεθώλ Η παξαιαβή ζα γίλεη εληόο ελόο (1) κελόο από ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο. 28. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ Η ζπκθεξόηεξε πξνζθνξά ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα αμηνιόγεζεο πνπ επηζπλάπηεηαη. 29. ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ πξνζθνξώλ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα Απηνθίλεηα Δπηβαηεγά Σύπνπ Βαλ α/α Κριηήριο σνηελεζηής Βαρύηηηας (%) Α ΟΜΑΓΑ 1 Κηλεηήξαο (ηζρύο, ξνπή, αληηξξππαληηθή ηερλνινγία) 15 2 Δπηδόζεηο νρήκαηνο (ηειηθή ηαρύηεηα, επηηάρπλζε) 5 3 Δζσηεξηθέο Γηαζηάζεηο (κήθνο, πιάηνο, ύςνο) 10 4 ύζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο 15 11

13 5 ύζηεκα πέδεζεο 5 6 Ηιεθηξηθό ζύζηεκα 3 7 Ηρεηηθή θαη θσηεηλή ζήκαλζε 5 8 Απόδνζε ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ, ζέξκαλζεο 10 9 Τπεξθάιπςε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ζε ζεκεία πνπ 12 δελ αλαθέξνληαη ζε μερσξηζηό θξηηήξην αμηνιόγεζεο ΤΝΟΛΟ Α ΟΜΑΓΑ 80 Β ΟΜΑΓΑ 1 Δγγπήζεηο 12 2 Σερληθή ππνζηήξημε - αληαιιαθηηθά 4 3 Υξόλνο παξάδνζεο 4 ΤΝΟΛΟ Β ΟΜΑΓΑ 20 Η βαζκνινγία ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξώλ είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ θαιύπηνληαη αθξηβώο νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Η βαζκνινγία απηή απμάλεηαη κέρξη 110 βαζκνύο γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ππεξθαιύπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Η ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε ζηνηρείνπ είλαη ην γηλόκελν ηνπ επί κέξνπο ζπληειεζηή βαξύηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ επί ηε βαζκνινγία ηνπ θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θάζε πξνζθνξάο είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηώλ όισλ ησλ ζηνηρείσλ. Η ηειηθή βαζκνινγία βάζεη ησλ παξαπάλσ θπκαίλεηαη από 100 έσο 110 βαζκνύο. ΔΓΚΡΙΝΔΣΑΙ Αζήλα 14/4/2011 Ο Σκεκαηάξρεο Ο Γηεπζπληήο Σερληθώλ Μόξδνο Μσπζήο Ππξαγόο Απόζηνινο θξέθαο Αληηπύξαξρνο 12

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ κάδων κομποζηοποίηζης Αρ. Μελ. 40/2015 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 1.ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η κειέηε απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαηλνύξγησλ θάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΙΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ SSANGYONG

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ SSANGYONG ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ANGYONG Πποηεινόμενερ Σιμέρ Λιανικήρ με Φ.Π.Α & - 50% ζηο Δ.Σ.Σ Actyon 2.3lt Βενζίνη 2.3lt Basic 23.850 2.3lt tandard 25.160 2.3lt pecial 25.340 2.3lt pecial unroof

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: x = 8ημ(πt+π/6) 1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηνπ. 2. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΗ

ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΗ ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΗ 1. 10078, 9136, 10821 Β 1. Η ζέζε ελόο ζώκαηνο, πνπ θηλείηαη επζύγξακκα θαηά κήθνο ελόο πξνζαλαηνιηζκέλνπ άμνλα x'x, δίλεηαη ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή από ηελ εμίζσζε x =

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ΝΑΙ αλαθνίλσζε πεξί αληηθαηάζηαζεο /απόζπξζεο ηνπ)

ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ΝΑΙ αλαθνίλσζε πεξί αληηθαηάζηαζεο /απόζπξζεο ηνπ) ταθμοί Δργασίας τύποσ Α 1 Να αλαθεξζεί κνληέιν θαη εηαηξεία θαηαζθεπήο 2 Ο πξνζθεξόκελνο ζηαζκόο εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ-

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- ΠΔΙΡΑΙΑ, 01-06-2012 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- Α.1 κοπόρ Σν απηνθίλεην ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε / Αξρεγείν Λ-ΔΛ.ΑΚΣ. (ΛΙΜΔΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΓΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΥΑΝΙΧΝ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΓΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΥΑΝΙΧΝ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ ΓΗΜΟ ΥΑΝΙΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Πιεξνθ.: νθνθιήο Μαπξνκκάηεο Γξεγνξίνπ Δ 50 & Κ. θαθηαλάθε Υαληά Κξήηεο, 73135 Σει.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης Μ ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης 1. κοπός ηελ άζθεζε γίλεηαη κέηξεζε ηνπ κέηξνπ δηάηκεζεο ελόο κεηαιιηθνύ ζύξκαηνο από ηελ πεηξακαηηθά κεηξεκέλε πεξίνδν ηαιάλησζεο ελόο ζηξνθηθνύ ηαιαλησηή.

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

DIGI DS-700 EBR ΝΕΟ ΠΡΟΙΟΝ

DIGI DS-700 EBR ΝΕΟ ΠΡΟΙΟΝ DIGI DS-700 EBR ΝΕΟ ΠΡΟΙΟΝ Φσηεηλή νζόλε κε θόθθηλα ςεθία LED. Οζόλε πειάηε θαη ρεηξηζηή ζην ζώκα ηνπ δπγνύ. 6V-5Ah δηάξθεηαο ιεηηνπξγίαο 15 σξώλ (πξόζζεηνο εμνπιηζκόο). 8 πξνγξακκαηηδόκελεο ηηκέο (κλήκεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

Πεπιεσόμενα Σελίδα. 2WD - Κίλεζε ζηνπο δύν ηξνρνύο... 2. 4WD Κίλεζε ζηνπο ηέζζεξηο ηξνρνύο... 3. AWD Κίλεζε ζηνπο ηέζζεξηο ηξνρνύο...

Πεπιεσόμενα Σελίδα. 2WD - Κίλεζε ζηνπο δύν ηξνρνύο... 2. 4WD Κίλεζε ζηνπο ηέζζεξηο ηξνρνύο... 3. AWD Κίλεζε ζηνπο ηέζζεξηο ηξνρνύο... Πεπιεσόμενα Σελίδα Είδη μεηάδοζηρ κίνηζηρ... 2 2WD - Κίλεζε ζηνπο δύν ηξνρνύο... 2 4WD Κίλεζε ζηνπο ηέζζεξηο ηξνρνύο... 3 AWD Κίλεζε ζηνπο ηέζζεξηο ηξνρνύο... 4 Είδη ηεηπακίνηζηρ... 5 4WD - Τεηξαθίλεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΏΣΕΙΣ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ (Α.Α.Σ.)

ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΏΣΕΙΣ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ (Α.Α.Σ.) ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΏΣΕΙΣ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ (Α.Α.Σ.) x t t Δμηζώζεηο Α.Α.Σ. (ρωξίο αξρηθ θάζε) Δμηζώζεηο Α.Α.Σ. (κε αξρηθ θάζε) Γύλακε ζηελ Α.Α.Σ. a a t α ρέζε επηηάρπλζεο απνκάθξπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα