ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ"

Transcript

1 ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα : Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΙΓΟΤ - Κσδηθόο είδνπο : - Πεξηγξαθή είδνπο : Ορήκαηα ηύπνπ βαλ (4Υ4) κηθηήο ρξήζεο (κεηαθνξάο πξνζσπηθνύ ζέζεσλ θαη εμνπιηζκνύ) - Πνζόηεηα : 20 - Αμία : Δίδνο δηαγσληζκνύ : Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο - Κξηηήξην θαηαθύξσζεο:.π. - ΔΠΠ ζην νπνίν είλαη εληαγκέλν ην είδνο: - Απόθαζε έληαμεο ηνπ είδνπο ζην ΔΠΠ: 3. ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ - Έρεη δηελεξγεζεί ζην παξειζόλ πξνκήζεηα ηνπ παξαπάλσ είδνπο από ηνλ θνξέα; Δάλ λαη, ππήξμαλ ελζηάζεηο θαηά ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ; 4. ΥΟΛΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ: Ηκεξνκελία απνζηνιήο : Τπνγξαθή : 0

2 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ Β ΚΛΑΓΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΣΜΗΜΑ 2ν ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ Μνπξνύδε 4, ΑΘΗΝΑ Σει.: Fax: Κ.Α.Φ Κ.Α.Δ Αλήθεη ζηε Γ/με ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Δ» ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ Απηνθηλήησλ Δπηβαηεγώλ ηύπνπ Βαλ 4Υ ζέζεσλ 1. ΚΟΠΟ θνπόο ηεο παξνύζαο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο είλαη λα θαζνξίζεη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο πνπ αθνξνύλ νρήκαηα κηθηήο ρξήζεο (κεηαθνξάο πξνζσπηθνύ θαη εμνπιηζκνύ), κε θύξην έξγν ηε κεηαθνξά πξνζσπηθνύ ζε ζπκβάληα αξκνδηόηεηαο ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο. 2. ΔΙΑΓΩΓΗ Σα πξνζθεξόκελα νρήκαηα λα είλαη απνιύησο θαηλνύξηα θαη ακεηαρείξηζηα, θαηαζθεπήο ηνπ ίδηνπ ή κεηαγελέζηεξνπ έηνπο από ην έηνο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ. 3. ΟΡΙΜΟΙ Η έλδεημε «πεξίπνπ», αλαθέξεηαη ζε απνδεθηή αλνρή ±5% ηεο θαηά πεξίπησζε αηηνύκελεο ηηκήο. 4. ΣΔΥΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΠΛΑΙΙΟΤ 4.1. Ωθέιηκν θνξηίν ηνπιάρηζηνλ 1000 kg Σν νιηθό κήθνο ηνπ απηνθηλήηνπ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ mm Η απόζηαζε ησλ αμόλσλ ησλ ηξνρώλ (κεηαμόλην) λα είλαη ηνπιάρηζηνλ mm Να δειώλεηαη ε εδαθηθή αλνρή ηνπ νρήκαηνο ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα επηζπλάπηεηαη πιήξεο ζρέδην, θαζώο θαη πξνζπέθηνπο ηνπ πξνζθεξζέληνο απηνθηλήηνπ Διάρηζηεο εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ζαιάκνπ εθηόο ηνπ ρώξνπ νδεγνύ ζπλνδεγνύ: κήθνο 2,80 m, πιάηνο 1,50 m, ύςνο 1,50 m. 5. ΚΙΝΗΣΗΡΑ 5.1. Να είλαη πεηξειαηνθίλεηνο (DIESEL), ηεηξάρξνλνο θαη πδξόςπθηνο Σα επίπεδα εθπνκπήο θαπζαεξίσλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο Δ.Δ. δει. πξνδηαγξαθήο ΔURO-5 ή λεώηεξεο Ιζρύο θηλεηήξα κεγαιύηεξε ή ίζε από 88 KW (~ 120 ΗΡ) Να δειώλεηαη, ζηελ ηερληθή πξνζθνξά, ε κέγηζηε ξνπή ζηξέςεο. 6. ΔΠΙΓΟΔΙ ΟΥΗΜΑΣΟ Να δειώλνληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ πιαηζίνπ νη ηηκέο: Σειηθήο ηαρύηεηαο Δπηηάρπλζεο από 0-80 km/h 1

3 Γπλαηόηεηαο αλαξξίρεζεο ζε θιίζε ηνπ νρήκαηνο κε πιήξεο θνξηίν (ζε θαηάζηαζε εηνηκόηεηαο). 7. ΤΣΗΜΑ ΜΔΣΑΓΟΗ ΚΙΝΗΗ 7.1. Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα κεηάδνζεο θίλεζεο θαη ζηνπο ηέζζεξηο (4) ηξνρνύο (όρεκα 4x4) Να θέξεη πιήξσο ζπγρξνληζκέλν θηβώηην κε έμη (6) ηνπιάρηζηνλ ηαρύηεηεο εκπξνζζνπνξείαο θαη κία (1) όπηζζελ Να δηαζέηεη θαηά πξνηίκεζε θηβώηην ππνβηβαζκνύ ησλ ζρέζεσλ γηα ηελ θίλεζε εθηόο δξόκνπ. Η επηινγή ησλ βνεζεηηθώλ ζρέζεσλ, εθόζνλ ππάξρνπλ, λα γίλεηαη, είηε κε κνριό αλεμάξηεην εθείλνπ ησλ ζρέζεσλ ηνπ θπξίσο θηβσηίνπ, είηε κε θνκβίν επάλσ ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ Ο ζπκπιέθηεο λα είλαη μεξάο ηξηβήο κε έλα δίζθν κεγάιεο δηακέηξνπ. ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα αλαθέξεηαη ε δηάκεηξνο ηνπ δίζθνπ. Να είλαη θαηά πξνηίκεζε πδξαπιηθόο ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο (κόληκεο ή θαη' επηινγήλ ηεηξαθίλεζεο) λα ππάξρνπλ αμηόπηζηα ζπζηήκαηα κεξηθήο ή νιηθήο αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαθνξηθνύ ώζηε ην όρεκα λα κπνξεί λα θηλεζεί ζε εμαηξεηηθά νιηζζεξά νδνζηξώκαηα (ρηόλη, πάγν, ιάζπε, άκκν) ηελ πεξίπησζε κόληκεο ηεηξαθίλεζεο πξέπεη ην ζύζηεκα πεξηνξηζκνύ ηεο νιίζζεζεο λα ππάξρεη θαη ζην θεληξηθό δηαθνξηθό. 8. ΑΝΑΡΣΗΗ 8.1. Να θέξεη ζύζηεκα αλαξηήζεσο ζύγρξνλεο κνξθήο, κεγάιεο αληνρήο, κε απνζβεζηήξεο θξαδαζκώλ ζε όινπο ηνπο ηξνρνύο ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα πεξηγξάθεηαη ε κνξθή ηνπ ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο. 9. ΤΣΗΜΑ ΠΔΓΗΗ 9.1. Οη εκπξόο ηξνρνί λα θέξνπλ απαξαίηεηα δηζθόθξελα. Οη νπίζζηνη ηξνρνί λα θέξνπλ δηζθόθξελα ή ηακπνπξόθξελα Σν ζύζηεκα πέδεζεο λα είλαη δηπινύ θπθιώκαηνο, πδξαπιηθό θαη ππνβνεζνύκελν από ζεξβνκεραληζκό. ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ ελόο θπθιώκαηνο ην δεύηεξν ζα επελεξγεί ζε δύν (2) ηξνρνύο απαξαηηήησο Να θέξεη πέδε ζηάζκεπζεο (ρεηξόθξελν) πνπ λα επελεξγεί ηνπιάρηζηνλ ζηνπο πίζσ ηξνρνύο Να θέξεη ζύζηεκα αληηκπινθαξίζκαηνο ησλ ηξνρώλ (Α.Β.S), ζύζηεκα επζηάζεηαο (E.S.P.) θαη ζύζηεκα αληηνιίζζεζεο ησλ ηξνρώλ (A.S.R.) ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα πεξηγξάθεηαη ην ζύζηεκα πέδεζεο. 10. ΤΣΗΜΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Σν ζύζηεκα δηεύζπλζεο (ηηκόλη) λα είλαη αξηζηεξά. Ο κεραληζκόο δηεύζπλζεο ππνρξεσηηθά λα είλαη πδξαπιηθόο. 11. ΓΔΞΑΜΔΝΗ ΚΑΤΙΜΟΤ Υσξεηηθόηεηα ηεο δεμακελήο θαπζίκνπ ηνπιάρηζηνλ 90 L. 12. ΣΡΟΥΟΙ Σν όρεκα λα έρεη δύν (2) ηξνρνύο δηεπζπληήξηνπο εκπξόο θαη δύν (2) κνλνύο ηξνρνύο πίζσ Να θέξεη ειαζηηθά αλαιόγσλ δηαζηάζεσλ θαη αληνρήο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ νρήκαηνο. Η κνξθή ηνπ ακαμώκαηνο λα επηηξέπεη ηελ ρξήζε αληηνιηζζεηηθώλ αιπζίδσλ Να θέξεη έλα (1) πιήξε εθεδξηθό ηξνρό, όκνηνπ ηύπνπ ησλ ηεζζάξσλ (4) θαλνληθώλ. 2

4 12.4. Σα ειαζηηθά λα είλαη αθηηλσηνύ ηύπνπ (RADIAL), θαηαζθεπήο ηειεπηαίνπ δσδεθακήλνπ πξν ηεο παξάδνζεο ησλ νρεκάησλ, θαηλνύξγηα, όρη από αλαγόκσζε, ππνρξεσηηθά ρσξίο αεξνζαιάκνπο (TUBELESS) θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θαλνληζκνύο ERTRO ηνπο ζόινπο ησλ ηξνρώλ θαη ζε εκθαλέο ζεκείν λα αλαγξάθεηαη ε πίεζε ιεηηνπξγίαο ησλ ειαζηηθώλ. 13. ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΔΛΞΗ ΡΤΜΟΤΛΚΗΗ Σν όρεκα λα θέξεη ζηελ εκπξόζζηα πιεπξά θαηάιιειε δηάηαμε γηα ηελ ξπκνύιθεζή ηνπ από άιια νρήκαηα. 14. ΗΛΔΚΣΡΙΚΟ ΤΣΗΜΑ Η ηάζε ηνπ ειεθηξηθνύ ζπζηήκαηνο λα είλαη 12VDC θαη ε αληηπαξαζηηηθή πξνζηαζία λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνζθεξόκελνπ νρήκαηνο Ο θσηηζκόο ηνπ νρήκαηνο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο Δ.Δ ην ζάιακν νδήγεζεο θαη επηβαηώλ λα ππάξρνπλ ηνπνζεηεκέλα θσηηζηηθά ηα νπνία λα αλάβνπλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη αζθαιίζεη κία από ηηο πόξηεο ηνπ νρήκαηνο Η ρσξεηηθόηεηα θνξηίνπ ηνπ ζπζζσξεπηή λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 80 Αh θαη λα δηαζέηεη αληηπαξαζηηηθή δηάηαμε κε γεησκέλν ηνλ αξλεηηθό πόιν. Οη βάζεηο ζηήξημεο λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο ηεο Δ.Δ Σν όρεκα λα είλαη εμνπιηζκέλν κε γεληθό δηαθόπηε απνκόλσζεο ηνπ ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο (κε εμαίξεζε πηζαλώλ θαηαλαιώζεσλ πνπ απαηηνύλ κόληκε ζύλδεζε), θαζώο θαη κε δηάηαμε γηα ηελ θόξηηζε ηνπ ζπζζσξεπηή από εμσηεξηθή πεγή Σν ειεθηξηθό ζύζηεκα λα δηαζέηεη εγθαηάζηαζε-ζύλδεζε αζπξκάηνπ θαη θεξαίαο αζπξκάηνπ ηνλ εμσηεξηθό θσηηζκό ηνπ νρήκαηνο λα πεξηιακβάλνληαη δύν (2) πξνβνιείο νκίριεο κε ιπρλίεο αινγόλνπ εγθαηεζηεκέλνη ζηελ εκπξόζζηα πιεπξά ηνπ νρήκαηνο Να ππάξρεη θσηεηλό θαη ερεηηθό ζύζηεκα νπηζζνπνξείαο Να ππάξρεη πιήξεο ερνζύζηεκα radio-cd Πεξηγξαθή πνκπνδέθηε (Π/Γ) Να είλαη θαηλνύξηνο, επαγγεικαηηθνύ ηύπνπ ακεηαρείξηζηνο πξόζθαηεο θαηαζθεπήο θαη ηερλνινγίαο Να είλαη κε ελζσκαησκέλε θεθαιή κηθξώλ δηαζηάζεσλ θαηάιιεινο γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ζε ρώξν δηαζηάζεσλ ξαδηνθαζεηόθσλνπ. Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνκπνδέθηε Πεξηνρή ζπρλνηήησλ ιεηηνπξγίαο, λα είλαη θαηά πξνηίκεζε από MHz θαη νπσζδήπνηε από MHz Ιζρύο εμόδνπ πνκπνύ 25 Watt/50 Ω ξπζκηδόκελε (παξακέλνπζα ζηαζεξή ζε όιεο ηηο ζπρλόηεηεο ιεηηνπξγίαο) Αξηζκόο πξνγξακκαηηδόκελσλ δηαύισλ ηνπιάρηζηνλ Σξόπνο πξνγξακκαηηζκνύ ζπρλνηήησλ εμσηεξηθά κε Η/Τ Γηαπινπνίεζε (channel spacing) πνκπνύ θαη δέθηε 25 ΚΗz ηαζεξόηεηα ζπρλόηεηαο +/- 5 ppm Σύπνο δηακόξθσζεο 16 F3 (+/- 5 ΚΗz ) Δπαηζζεζία δέθηε 0,35 κv γηα 12 db SINAD γηα όιε ηε δώλε ζπρλνηήησλ Φίκσζε εμόδνπ δέθηε ξπζκηδόκελε εζσηεξηθά, ή απηόκαηα, ή κέζσ πξνγξάκκαηνο ζε θαηώθιη 0,3 κv, ή θαη κηθξόηεξε Ιζρύο αθνπζηηθήο εμόδνπ ηνπιάρηζηνλ 4 Watt Απόθξηζε αθνπζηηθήο ζπρλόηεηαο ζύκθσλα κε CEPT Δλδνδηακόξθσζε 60 db. Δμσηεξηθέο ζπλδέζεηο: Ο Π/Γ λα δηαζέηεη εμσηεξηθά βύζκα ζύλδεζεο κε ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο: 3

5 Αλεμάξηεηε έμνδνο ήρνπ δέθηε Έμνδνο γηα ηελ έλδεημε ιήςεο ζήκαηνο Έμνδνο γηα ηελ ιήςε ππόηνλνπ (CTCSS) Δίζνδνο αθνπζηηθνύ ζήκαηνο πνκπνύ Δίζνδνο ΡΣΣ Σάζε ηξνθνδνζίαο νλνκαζηηθή 12VDC κε κεηαβνιή από 11 έσο 15 VOLT Να παξέρεηαη πξνζηαζία ηνπ Π/Γ από ηπραία αλαζηξνθή ηεο πνιηθόηεηαο ηνπ ζπζζσξεπηή Η θαηαλάισζε ζηα 12V λα κελ μεπεξλά ζηελ αλακνλή ηα 0,5Α, ζηε ιήςε ηα 15Α θαη ζηελ εθπνκπή ηα 10Α Όξηα ζπλζεθώλ πεξηβάιινληνο κέζα ζηα νπνία πξέπεη λα ιεηηνπξγεί θαλνληθά ν Π/Γ: Θεξκνθξαζία από -20 έσο +55 ν C ρεηηθή πγξαζία από 15 έσο 95% ηελ πξόζνςε ηνπ Π/Γ λα ππάξρεη ην βύζκα κηθξνθώλνπ, ην κεγάθσλν, ε έλδεημε ηνπ δηαύινπ θαζώο θαη ηα αλάινγα πιήθηξα θαη ελδεηθηηθά γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Π/Γ. Πξόζζεηεο δπλαηόηεηεο πξνγξακκαηηζκνύ: Πξνγξακκαηηζκόο ππόηνλνπ (CTCSS) encode - decode αλά θαλάιη Πξνγξακκαηηζκόο ρξόλνπ δηαθνπήο εθπνκπήο (Σ.Ο.Σ.) Πξνγξακκαηηζκόο ζάξσζεο (SCAN) δύν νκάδσλ θαλαιηώλ. Παξειθόκελα Πνκπνδέθηε Μηθξόθσλν ρεηξόο κε Ρ.Σ.Σ Η θεξαία λα είλαη ηύπνπ καζηηγίνπ ιυ4 από αλνμείδσην ράιπβα ηζρπξήο κεραληθήο αληνρήο, κε ειαηεξησηή βάζε κε ην ζύζηεκα ζηήξημεο απηήο Λνγηζκηθό θαη εμαξηήκαηα απαηηνύκελα γηα ηελ δηαζύλδεζε θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκό από ειεθηξνληθό ππνινγηζηή Σερληθά εγρεηξίδηα, πξσηόηππν SERVICE MANUAL κε όια ηα θπθισκαηηθά δηαγξάκκαηα ηνπ Π/Γ. Διδικοί όροι Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζθεξόκελσλ πνκπνδεθηώλ λα είλαη ζύκθσλα θαη εληόο ησλ νξίσλ ησλ πξνδηαγξαθώλ CEPT ή ETSI. Δπί ηεο ζπζθεπήο λα αλαγξάθεηαη επδηάθξηηα θαη αλεμίηεια ην όλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή, ν ηύπνο ηεο ζπζθεπήο, ν αξηζκόο παξηίδαο θαη / ή ν αξηζκόο ζεηξάο παξαγσγήο, ε ζήκαλζε CE ζύκθσλα κε ην λνκηθό πιαίζην πνπ πξνβιέπεη ηε ζήκαλζε απηή, ην θσδηθό ζήκα αλαγλώξηζεο ηεο θιάζεο 2 (alert sign) θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππ αξίζκ Κ.Τ.Α. Οηθνλνκηθώλ θαη Μεηαθνξώλ Δπηθνηλσληώλ από 3 / 1 / 2002 (Φ.Δ.Κ. 47 / Β / ) Γηα ηνλ πξνζθεξόκελν πνκπνδέθηε λα θαηαηεζεί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά αληίγξαθν ηεο Γήισζεο πκκόξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ Declaration of Conformity - DoC ζύκθσλα κε ηελ Κνηλνηηθή Οδεγία 1999 / 5 / ΔΚ, Ν 2867 / 2000 θαη ηελ ππ αξίζκ Κ.Τ.Α. Οηθνλνκηθώλ θαη Μεηαθνξώλ Δπηθνηλσληώλ από 3 / 1 / 2002 (Φ.Δ.Κ. 47 / Β / ). ε πεξίπησζε πνπ ζύκθσλα κε ηελ Κνηλνηηθή Οδεγία 1999 / 5 / ΔΚ απαηηείηαη θαη γλσζηνπνίεζε (Notification), απηή λα αλαθέξεηαη επαθξηβώο ζηνλ πξνζθεξόκελν ηύπν πνκπνδέθηε ζύκθσλα κε ην Π.Γ.44/2002 (Φ.Δ.Κ.44/Α / ) Σα ειάρηζηα όξηα ησλ ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνο πξνκήζεηα ηειεπηθνηλσληαθνύ πιηθνύ, πνπ δελ νξίδνληαη επαθξηβώο από ηελ παξνύζα πξνδηαγξαθή, είλαη απηά πνπ νξίδνληαη κε ην ππ αξίζκ πξόηππν E.T.S. ή αληίζηνηρν. 4

6 Οη αθξηβείο ζπρλόηεηεο ιεηηνπξγίαο θαη ην αθξηβέο ζεκείν ηνπνζέηεζήο ηνπ, ζα θαζνξηζηνύλ κεηά ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ύκβαζεο Ο Π/Γ ζα παξαδνζεί πξνγξακκαηηζκέλνο, έηνηκνο γηα ιεηηνπξγία. 15. ΟΠΣΙΚΗ ΗΥΗΣΙΚΗ ΗΜΑΝΗ Ηρεηηθή ζήκαλζε Σν όρεκα λα είλαη εμνπιηζκέλν κε ειεθηξνληθή ζεηξήλα πνπ λα απνηειείηαη από εληζρπηή - κηθξόθσλν - ερείν θαη λα παξάγεη ηξεηο δηαθνξεηηθνύο ήρνπο (WAIL-YELP- HI/LO), ήρν ειεθηξνληθήο θόξλαο (air horn) θαη λα δηαζέηεη ζύζηεκα δεκόζηαο αλαγγειίαο (public address). Να ππάξρεη δπλαηόηεηα ελαιιαγήο ήρσλ από ηελ θόξλα ηνπ νρήκαηνο Η ηζρύο εμόδνπ ηεο ζεηξήλαο λα είλαη 100W RMS, θαη ε ηζρύο ηνπ κεγαθώλνπ αλάινγε Η ζεηξήλα λα παξάγεη ήρν έληαζεο 120db ηνπιάρηζηνλ ζε απόζηαζε 3m. Η ζπρλόηεηα εθπνκπήο λα θπκαίλεηαη από 500 έσο 1800Hz πεξίπνπ Σν ερείν ηεο ζεηξήλαο λα είλαη ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο, θαηάιιεινπ ηύπνπ ρακεινύ βάζνπο, γηα ηνπνζέηεζε ζηελ εκπξόζζηα όςε ηνπ νρήκαηνο ζε θαηάιιειε ζέζε θάησ από ηνλ αλεκνζώξαθα θαη πάλσ από ηνλ πξνθπιαθηήξα. Οπηηθή ζήκαλζε ηελ νξνθή ηνπ νρήκαηνο λα ππάξρεη έλαο (1) θαλόο αλαγλώξηζεο κε θσηηζηηθό ζώκα ζηξνβνζθνπηθνύ ηύπνπ ηζρύνο 15W θαη άλσ, πνπ λα εθηειεί κνηίβα αλαιακπώλ (flash pattern). Η ιεηηνπξγία ηνπ λα γίλεηαη κέζσ θαηάιιεινπ δηαθόπηε, από ηνλ πίλαθα νξγάλσλ ηνπ νρήκαηνο. Η βάζε ηνπ θαλνύ αλαγλώξηζεο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε από πιαζηηθή ύιε POLYCARBONATE ή αλνμείδσην ράιπβα. Σν εξπζξό θάιπκκα (ζόινο) λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από αλζεθηηθό αθξπιηθό Πεξηκεηξηθά ζηξνβνζθνπηθά θσηηζηηθά ζώκαηα σο εμήο: Γύν (2) θώηα ζηελ εκπξόζζηα πιεπξά ηνπ νρήκαηνο, ζε θαηάιιειν ύςνο, ώζηε ε θσηεηλή δέζκε ηνπο λα είλαη νξαηή από ηνλ θαζξέπηε νπηζζνπνξείαο επηβαηηθνύ απηνθηλήηνπ Σα θσηηζηηθά ζώκαηα λα ηξνθνδνηνύληαη από κία ή πεξηζζόηεξεο αλεμάξηεηεο ηξνθνδνηηθέο κνλάδεο (power supply). Η ηζρύο εμόδνπ ησλ ηξνθνδνηηθώλ κνλάδσλ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 15W αλά ζηξνβνζθνπηθή ιπρλία Κάζε ηξνθνδνηηθή κνλάδα ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα εθηειεί ηνπιάρηζηνλ νθηώ (8) κνηίβα αλαιακπώλ (flash pattern), κε θαηάιιειν ρεηξηζκό εληόο ηνπ ζαιάκνπ νδήγεζεο. Να αλαθέξεηαη ε νλνκαζία θαζώο θαη ε πεξηγξαθή ηνπ θάζε κνηίβνπ. Να επηζπλαθζεί καδί κε ηελ πξνζθνξά δηάγξακκα αλαιακπώλ ηνπ θάζε πξνζθεξόκελνπ κνηίβνπ θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο πεξηόδνπ επαλάιεςεο Κάζε θσηηζηηθό ζώκα ζα θέξεη θάιπκκα από πιαζηηθό πιηθό κεγάιεο αληνρήο Polycarbonate, ρξώκαηνο εξπζξνύ πνπ λα κελ μεζσξηάδεη από ηελ επίδξαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Ο πξνκεζεπηήο λα εγγπεζεί εγγξάθσο ηελ αλζεθηηθόηεηα γηα πέληε (5) έηε ηνπιάρηζηνλ. Σν θάιπκκα λα αθαηξείηαη κε εύθνιν ηξόπν γηα ηελ αιιαγή ηνπ ιακπηήξα. Σν εμσηεξηθό πεξίβιεκα (πεξηκεηξηθή θιάληδα) ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ λα είλαη θαηά πξνηίκεζε ρξσκέ (chrome plated) Σα θσηηζηηθά ζώκαηα λα έρνπλ ζρήκα νξζνγώλην παξαιιειόγξακκν, κε επηθάλεηα θσηηζκνύ (ρσξίο ηε θιάληδα), ίζε ή κεγαιύηεξε από 100cm Δλαιιαθηηθά, ηα θσηηζηηθά ζώκαηα δύλαηαη λα είλαη ηύπνπ LED απαξαίηεηα Generation III ή αληίζηνηρεο ηερλνινγίαο ηειεπηαίαο γεληάο, πνπ λα παξάγνπλ δέζκεο θσηόο εξπζξνύ ρξώκαηνο, κε θαηάιιειε ηερλνινγία γηα απνηειεζκαηηθή ζπγθέληξσζε θαη δηάρπζε ηεο νπηηθήο δέζκεο Σα θσηηζηηθά ζώκαηα ππνρξεσηηθά λα απνηεινύληαη από ιπρλίεο ηύπνπ LED πεξηβαιιόκελεο από πεξηθεξεηαθά θάηνπηξα, ηα νπνία δηαρένπλ ηελ νπηηθή δέζκε ζε 5

7 κεγάιεο γσλίεο. Ο ιόγνο ηνπ κέγηζηνπ επηηξεπόκελνπ αξηζκνύ LED αλά 10 cm 2 θσηηζηηθήο επηθάλεηαο λα είλαη κέρξη 1, ηελ πεξίπησζε απηή ηζρύνπλ νη ίδηεο απαηηήζεηο ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ κε εμαίξεζε ηα αλαγξαθόκελα γηα ηηο ηξνθνδνηηθέο κνλάδεο, νη νπνίεο κπνξεί είηε λα κελ ππάξρνπλ είηε λα αληηθαζίζηαληαη κε άιιεο θαηάιιειεο κνλάδεο γηα ηξνθνδνζία LED (LED flasher, LED ballast, θ.ι.π.) θαζώο θαη ηα πιαζηηθά θαιύκκαηα, ηα νπνία δύλαηαη λα είλαη ρσξίο ρξώκα Να ππάξρεη πιήξεο ηερληθή πεξηγξαθή ηεο πξνζθεξόκελεο ηερλνινγίαο LED (ηερλνινγία δηάρπζεο, αξηζκόο LED, θαηαλάισζε ξεύκαηνο, ηζρύνο θιπ.) Η ηερλνινγία LED ζα αμηνινγεζεί σο πιενλεθηηθόηεξε ζηελ βαζκνιόγεζε ηνπ αληίζηνηρνπ θξηηεξίνπ αμηνιόγεζεο. Πηζηνπνίεζε Λνηπνί όξνη Όιεο νη ζπζθεπέο ηεο ερεηηθήο θαη νπηηθήο ζήκαλζεο λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθό έγθξηζεο ηύπνπ (EEC type-approval certificate) ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 95/54/ΔΔ πεξί ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηόηεηαο γηα νρήκαηα (EMC Directive 95/54/EC). Να θαηαηεζεί κε ηελ πξνζθνξά ην ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθό ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ ζπζηεκάησλ ηεο ζήκαλζεο. 16. ΟΡΓΑΝΑ ΔΛΔΓΥΟΤ - ΛΟΙΠΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ Σν όρεκα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε όια ηα απαξαίηεηα όξγαλα θαη δείθηεο παξαθνινύζεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα θαη γεληθά ηεο πνξείαο ηνπ νρήκαηνο. Να έρεη δε νπσζδήπνηε ηα παξαθάησ: Δλδείθηε ηαρύηεηαο (Κm/h) θαη θαηαγξαθηθό δηαλπζείζαο απόζηαζεο (Κm) ηξνθόκεηξν θηλεηήξα Γείθηε πνζόηεηαο θαπζίκνπ θαη όξγαλν ζεξκνθξαζίαο Ακπεξόκεηξν (θαηά πξνηίκεζε) ή ελδεηθηηθή ιπρλία ειιηπνύο θόξηηζεο ηνπ ζπζζσξεπηή Όξγαλν πίεζεο ιαδηνύ ή ελδεηθηηθή ιπρλία ρακειήο πίεζεο ιαδηνύ Υεηξηζηήξηα ζπζηήκαηνο εμαεξηζκνύ θαη θιηκαηηζκνύ Όια ηα θαζίζκαηα λα είλαη εμνπιηζκέλα κε δώλεο αζθαιείαο, ε θαηαζθεπή θαη αγθίζηξσζε ησλ νπνίσλ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο Οδεγίεο Δ.Δ Να είλαη εμνπιηζκέλν κε ειεθηξνθίλεηνπο παινθαζαξηζηήξεο, ζύζηεκα εθηόμεπζεο λεξνύ ζηνλ αλεκνζώξαθα Να θέξεη δύν αιεμήιηα, δύν εμσηεξηθνύο ξπζκηδόκελνπο θαζξέπηεο, θαζώο θαη έλαλ εζσηεξηθό Να δηαζέηεη ζπκπιεξσκαηηθό ζύζηεκα ζπγθξάηεζεο (SRS) απνηεινύκελν ηνπιάρηζηνλ από αεξόζαθν νδεγνύ θαη αεξόζαθν ζπλνδεγνύ Να θέξεη ζύζηεκα πινήγεζεο GPS κε Οζόλε αθήο LCD-TFT 5 ηνπιάρηζηνλ, κε θαηάιιειε βάζε ηνπνζέηεζεο θαη ηξνθνδνζία από ην ειεθηξηθό ζύζηεκα ηνπ νρήκαηνο, επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία, εγθαηεζηεκέλν πξόγξακκα πινήγεζεο, ελζσκαησκέλν ράξηε κε πιήξε θάιπςε όιεο ηεο Διιάδαο θαη δσξεάλ αλαβαζκίζεηο απηνύ, ειιεληθό κελνύ κε ειιεληθνύο ραξαθηήξεο, πξόζζεηε εμσηεξηθή θεξαία, θνξηηζηή ξεύκαηνο, θαιώδην ζύλδεζεο κε ειεθηξνληθό ππνινγηζηή θαη εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο. 17. ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ Να θέξεη δύν (2) πόξηεο ζην ρώξν νδήγεζεο ήηνη, κία (1) νδεγνύ θαη κία (1) ζπλνδεγνύ κε παξάζπξα αλάινγσλ δηαζηάζεσλ γηα λα εμαζθαιίδνπλ ηελ κέγηζηε δπλαηή νξαηόηεηα πξνο όιεο ηηο πιεπξέο ηνπ ακαμώκαηνο. Σα παξάζπξα νδεγνύ θαη ζπλνδεγνύ λα αλνίγνπλ κε ηνλ θιαζζηθό ηξόπν δειαδή λα θαηεβαίλνπλ εληόο ηνπ πιαηζίνπ ησλ ζπξώλ. 6

8 17.2. Να θέξεη κία (1) ζπξόκελε πόξηα ζην θέληξν ηεο δεμηάο πιεπξάο ηνπ ακαμώκαηνο ην πίζσ κέξνο λα θέξεη δίθπιιε πόξηα Πεξηκεηξηθά ηνπ ακαμώκαηνο θαη ζε αλάινγν ύςνο λα θέξεη παξάζπξα κε θξύζηαιιν αζθαιείαο αλαιόγσλ δηαζηάζεσλ γηα λα εμαζθαιίδνπλ ηελ κέγηζηε δπλαηό νξαηόηεηα πξνο όιεο ηηο πιεπξέο ηνπ ακαμώκαηνο. Σα παξάζπξα ησλ πιεπξηθώλ ζπξνκέλσλ ζπξώλ λα είλαη ζπξόκελα θαη λα αλνίγνπλ κε εύρξεζην ηξόπν Σν δάπεδν ηνπ ρώξνπ επηβαηώλ, από ην άλνηγκα ηεο πόξηαο έσο ην θάζεην επίπεδν πνπ νξίδεηαη από ηελ πιάηε ησλ θαζηζκάησλ νδεγνύ θαη ζπλνδεγνύ, λα είλαη νξηδόληην θαη ζην απηό επίπεδν, πιελ ησλ ζόισλ ησλ ηξνρώλ Σν όρεκα λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα κεηαθνξάο αηόκσλ θαη γη απηό ην ζθνπό λα έρεη: Κάζηζκα νδεγνύ αλεμάξηεην θαη πιήξεο ξπζκηδόκελν Κάζηζκα ζπλνδεγνύ δηπιό γηα δύν άηνκα, Πίζσ από ηηο ζέζεηο νδεγνύ θαη ζπλνδεγνύ λα ππάξρνπλ ηξεηο (3) ζέζεηο αηόκσλ επξύρσξεο. Οη επηβάηεο απηώλ ησλ ζέζεσλ λα εηζέξρνληαη άλεηα από ηε ζπξόκελε πόξηα ηεο παξαγξάθνπ 17.2 θαη λα θάζνληαη άλεηα ζηηο ζέζεηο εληόο ηνπ ακαμώκαηνο. Οη ζέζεηο κπνξεί λα είλαη είηε αλεμάξηεηεο, είηε ζε κνξθή εληαίνπ θαζίζκαηνο ηξηώλ (3) αηόκσλ ή ζπλδπαζκό απηώλ ην πίζσ κέξνο ηνπ ακαμώκαηνο λα ππάξρεη θάζηζκα κε ηξεηο (3) ζέζεηο επηβαηώλ, ην νπνίν ζα είλαη αλαδηπινύκελν. Η πξόζβαζε ησλ επηβαηώλ ζηηο ζέζεηο απηέο ζα γίλεηαη κε αλάθιεζε ησλ ζέζεσλ ηεο κεζαίαο ζεηξάο θαζηζκάησλ Όια ηα θαζίζκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηώλ ηνπ νδεγνύ θαη ζπλνδεγνύ, λα είλαη ηδίνπ θαη εξγνζηαζηαθνύ ηύπνπ, επελδπκέλα κε ηαπεηζαξία αξίζηεο πνηόηεηαο, ίδηαο ζθνύξαο απόρξσζεο Σν πιηθό θαηαζθεπήο ηνπ ακαμώκαηνο λα είλαη εμνινθιήξνπ από κέηαιιν. Σν πάρνο ηνπ κεηαιιηθνύ ειάζκαηνο λα είλαη ζύκθσλα κε ηα δηεζλή πξόηππα Ο αλεκνζώξαθαο (παξ-κπξίδ) λα είλαη παλνξακηθνύ ηύπνπ, κε δύν (2) παινθαζαξηζηήξεο θαη ζπζθεπή εθηνμεύζεσο ύδαηνο γηα ην πιύζηκν απηνύ Σν εζσηεξηθό δάπεδν ηνπ νρήκαηνο λα θαιύπηεηαη από θαηάιιειν πιηθό (ηάπεηα) κεγάιεο αληνρήο. Η νξνθή θαη ηα πιατλά ηνπ εζσηεξηθνύ ρώξνπ ηνπ απηνθηλήηνπ όπνπ απηό απαηηείηαη λα είλαη θαηάιιεια επελδπκέλα Σν όρεκα λα θέξεη δύν (2) εμσηεξηθνύο θαη έλαλ (1) εζσηεξηθό θαζξέπηε νπηζζνπνξείαο Σν όρεκα λα θέξεη ηνπνζεηεκέλν από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ πιαηζίνπ ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ, πνπ λα θαιύπηεη όιν ην όρεκα, επαξθνύο ηζρύνο Σν ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ λα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ ηερληθή πξνζθνξά Σν ζύζηεκα ζέξκαλζεο λα είλαη ηύπνπ ειεπζέξνπ αέξα θαη λα ιεηηνπξγεί από ην δεζηό λεξό ηεο κεραλήο ζε όιν ην όρεκα Σν ζύζηεκα αεξηζκνύ ηνπ νρήκαηνο λα είλαη θαηάιιειν γηα ηηο απαηηήζεηο ζε ζπλερή αλαλέσζε αέξα, ρσξίο λα επηηξέπεη είζνδν ζθόλεο, λεξνύ θ.ι.π. θαη λα θέξεη αλάινγν αξηζκό εμαεξηζηήξσλ νξνθήο. 18. ΥΡΩΜΑΣΙΜΟ - ΗΜΑΝΗ Ο ρξσκαηηζκόο ηνπ νρήκαηνο λα είλαη ρξώκαηνο θόθθηλνπ (RAL-3000), δηπιήο αθξπιηθήο βαθήο αξίζηεο πνηόηεηαο ζε θνύξλν βαθήο. Οη εθηεζεηκέλεο πξνο ην έδαθνο επηθάλεηεο λα έρνπλ ππνζηεί εηδηθή αληηδηαβξσηηθή επεμεξγαζία Σν όρεκα λα θέξεη ηελ απαξαίηεηε ζήκαλζε ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο θαζώο θαη ηελ επηγξαθή HELLENIC FIRE CORPS Οπηζζναληαλαθιαζηηθή ήκαλζε (ύκθσλα κε ηελ νδεγία E/ECE/324, E/ECE/TRANS/505 Regulation No. 104 θαη ηα ζπκπιεξώκαηα απηήο amendment 1 θαη amendment 2 ). 7

9 Σν όρεκα λα θέξεη νπηζζναληαλαθιαζηηθέο απηνθόιιεηεο κεκβξάλεο κηθξνπξηζκαηηθήο δνκήο ππεξπςειήο αληαλαθιαζηηθόηεηαο Class C θαηάιιειεο γηα ηε ζήκαλζε νρεκάησλ, ζηα αθόινπζα ζεκεία (πεξηκεηξηθή ζήκαλζε contour marking): Οπηζζναληαλαθιαζηηθή ισξίδα ρξώκαηνο λεσκού, ειάρηζηνπ πάρνπο 5cm ζηηο δύν πιατλέο πιεπξέο ηνπ νρήκαηνο θαζ' όιν ην κήθνο ηνπ Λσξίδα ρξώκαηνο κόκκινοσ, ειάρηζηνπ πάρνπο 5 εθαηνζηώλ ζην νπίζζην κέξνο ηνπ νρήκαηνο Οη ειάρηζηνη ζπληειεζηέο νπηζζναλαθιαζηηθόηεηαο R [Cd/(Lux*m 2 )], ζύκθσλα κε ηε CIE Publication No. 54, 1982, κε ρξήζε πξόηππνπ θσηηζηηθνύ Α ηεο CIE ζα είλαη απηνί πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 1 (TABLE 1) ηνπ παξαξηήκαηνο 7 (ANNEX 7)ηεο νδεγίαο E/ECE/324, E/ECE/TRANS/505 Regulation No Οη νπηζζναληαλαθιαζηηθέο ισξίδεο ζα πξέπεη λα έρνπλ έγθξηζε όπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 5, ηεο νδεγίαο E/ECE/324, E/ECE/TRANS/505 Regulation No Κάζε όρεκα λα θέξεη επίζεο κία εηηθέηα, ε νπνία ζα πεξηέρεη ηηο ζεκαίεο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη θείκελν πνπ ζα πιεξνθνξεί ζρεηηθά κε ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο πξνκήζεηαο από ηα ηακεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη αθξηβείο δηαζηάζεηο, ην ζεκείν ηνπνζέηεζεο θαη ην πεξηερόκελν ηεο εηηθέηαο ζα θαζνξηζηνύλ ζε ζπλελλόεζε θαη ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ ηνπ Α.Π Όζα αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 18.2, θαζώο θαη ν νξηζηηθόο ζρεδηαζκόο ησλ νπηζζναληαλαθιαζηηθώλ ισξίδσλ, ζα θαζνξηζηνύλ ζε ζπλελλόεζε κε ηελ Γηεύζπλζε Σερληθώλ ηνπ Α.Π ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΑ Κάζε όρεκα λα ζπλνδεύεηαη απαξαίηεηα από ηα παξαθάησ εξγαιεία: γξύιν, εξγαιεία αιιαγήο ηξνρνύ, ηξίγσλν ζηάζκεπζεο, δύν (2) δεύγε αληηνιηζζεηηθώλ αιπζίδσλ (ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ησλ αιπζίδσλ λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ISO ζεηξάο 9000), δύν ηάθνπο αλαζηνιήο θύιηζεο, ππξνζβεζηήξα θαη θαξκαθείν ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα από ηνλ Κ.Ο.Κ. 20. ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Οη ηερληθέο πξνζθνξέο λα ζπληαρζνύλ κε ηελ ίδηα ζεηξά αξίζκεζεο ηεο παξνύζαο πξνδηαγξαθήο, πεξηγξάθνληαο ηνλ πξνζθεξόκελν ηύπν νρήκαηνο θαη ηνλ εμνπιηζκό ηνπ κε θάζε δπλαηή ιεπηνκέξεηα, ρσξίο λα αθήλνπλ πεξηζώξηα παξεξκελεηώλ. Σα παξαθάησ λα ζπλνδεύνπλ ηηο πξνζθνξέο: Δπηδόζεηο θηλεηήξα (κέγηζηε ηζρύο - ξνπή ζε αληηζηνηρία ζηξνθώλ ιεηηνπξγίαο) θαη ινηπά ζηνηρεία θηλεηήξα Σερληθά κέγηζηεο δπλαηόηεηεο θόξηηζεο αμόλσλ θαη πιαηζίνπ ιακβαλνκέλσλ ππόςε ηπρόλ πεξηνξηζκώλ ιόγσ ησλ πξνζθεξνκέλσλ ειαζηηθώλ επηζώηξσλ θαη ηεο αλάξηεζεο - από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ πιαηζίνπ Μειέηε θαηαλνκήο θνξηίσλ ζηνπο άμνλεο ηνπ πξνζθεξνκέλνπ νρήκαηνο Να δειώλνληαη κε ηελ πξνζθνξά, νη δηαζηάζεηο, ν ηύπνο, ν δείθηεο ηαρύηεηαο, ν δείθηεο θνξηίνπ, θαζώο θαη ην κέγηζην θνξηίν πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εθηηκώκελε πίεζε ιεηηνπξγίαο ησλ πξνζθεξόκελσλ ειαζηηθώλ Σερληθά θπιιάδηα νπηηθήο θαη ερεηηθήο ζήκαλζεο Σερληθά θπιιάδηα πνκπνδέθηε νρήκαηνο Σερληθά θπιιάδηα αληηνιηζζεηηθώλ αιπζίδσλ, εθ ησλ νπνίσλ λα πξνθύπηεη ε απαξαίηεηε πηζηνπνίεζε ISO 9001 ή ηζνδύλακε ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο απηώλ. 8

10 20.8. Σερληθά θπιιάδηα ηεο ζπζθεπήο πινήγεζεο. 21. ΒΔΒΑΙΩΔΙ-ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Με ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα θαηαηεζεί αληίγξαθν ηεο έγθξηζεο ηύπνπ, ή ηνπ δειηίνπ θνηλνπνίεζεο έγθξηζεο ηύπνπ ηνπ πξνζθεξνκέλνπ νρήκαηνο ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή γιώζζα ύληνκν ηζηνξηθό πξνκεζεπηή ηνπ νρήκαηνο Πίλαθα εμνπζηνδνηεκέλσλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο ηνπ νρήκαηνο Πηζηνπνηεηηθό δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ISO 9001 ή ISO/TS 16949:2002 ή ηζνδύλακν γηα ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ νρήκαηνο, ζε επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν θαη κεηαθξαζκέλν ζηελ Διιεληθή γιώζζα. 22. ΔΓΓΤΗΔΙ Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα δειώζεη εγγξάθσο όηη παξέρεη: Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ην πιήξεο όρεκα ηνπιάρηζηνλ ηελ εξγνζηαζηαθή, θαη όρη κηθξόηεξε από δύν (2) ρξόληα, αξρόκελε από ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ από ηελ Τπεξεζία Δγγύεζε αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο ηνπ νρήκαηνο ηνπιάρηζηνλ ηελ εξγνζηαζηαθή, θαη όρη κηθξόηεξε από πέληε (5) έηε, από ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ από ηελ Τπεξεζία Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζζσξεπηή ηνπ ειεθηξηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ νρήκαηνο γηα έλα (1) έηνο ηνπιάρηζηνλ από ηελ εκ/ληα παξαιαβήο ηνπ από ηελ Τπεξεζία. ηα πιαίζηα απηήο ηεο εγγύεζεο, ν πξνκεζεπηήο είλαη επίζεο ππεύζπλνο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζζσξεπηή θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θάζε νρήκαηνο Οη εγγπήζεηο λα παξέρνληαη από ηνλ πξνκεζεπηή θαη όρη από ηνπο θαηαζθεπαζηέο Να πξνζθνκηζζεί βεβαίσζε ηνπ επίζεκνπ αληηπξνζώπνπ ζηελ Διιάδα όπνπ ζα θαίλνληαη ηα έηε δηάξθεηαο ησλ εξγνζηαζηαθώλ εγγπήζεσλ ηνπ πξνζθεξόκελνπ νρήκαηνο ε πεξίπησζε πνπ ην όρεκα ππνζηεί βιάβε, πνπ δηέπεηαη από ηνπο όξνπο ηεο εγγύεζεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο, ε νπνία απαηηεί κεηαθνξά ηνπ νρήκαηνο ζε ζπλεξγείν επηζθεπήο, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα κεηαθέξεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο (κεηαθνξά κε πιαηθόξκα, γεξαλνθόξν όρεκα, αθηνπιντθά εηζηηήξηα θιπ.) ην όρεκα ζην πιεζηέζηεξν εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν επηζθεπήο. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα ελεκεξώλεη ηελ Τπεξεζία γηα ηηο εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε θαη ηα αληαιιαθηηθά πνπ ηνπνζέηεζε ζε θάζε όρεκα εληόο ηεο δηάξθεηαο ηεο εγγύεζεο. ε πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα από ηα ππό πξνκήζεηα νρήκαηα ηνπνζεηεζνύλ ζε λνκνύο ηεο ρώξαο όπνπ δελ ζα ππάξρνπλ εμνπζηνδνηεκέλα ζπλεξγεία επηζθεπήο ηνπ πιαηζίνπ, ν πξνκεζεπηήο, κεηά από αίηεκα ηεο Τπεξεζίαο, νθείιεη είηε λα απνζηείιεη θηλεηό ζπλεξγείν είηε λα ππνδείμεη έλα ηνπιάρηζηνλ ζπλεξγείν επηζθεπήο αλά λνκό ηεο ρώξαο γηα ηελ επεηξσηηθή Διιάδα ή αλά λεζί γηα ηε λεζησηηθή Διιάδα, όπνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε ηνπ πιαηζίνπ ηνπ νρήκαηνο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο εγγύεζεο. Δάλ ν πξνκεζεπηήο αδπλαηεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο πεξηνρέο απηέο όπσο πξναλαθέξζεθε, νθείιεη λα κεηαθέξεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο (αθηνπιντθά εηζηηήξηα θιπ.) ην όρεκα ζην πιεζηέζηεξν εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν επηζθεπήο. 23. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΜΔ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα δειώζεη εγγξάθσο όηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηεη αληαιιαθηηθά ζηελ Τπεξεζία γηα ην πξνζθεξόκελν όρεκα γηα 10 έηε 9

11 ηνπιάρηζηνλ, ν νπνίνο είλαη ζπλήζσο θαη ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο γηα ηνλ νπνίν δεζκεύνληαη νη θαηαζθεπαζηέο Ο ρξόλνο παξάδνζεο ησλ αληαιιαθηηθώλ, λα είλαη εληόο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξώλ ην πνιύ από ηελ εκεξνκελία έγγξαθεο αλάζεζεο ηεο παξαγγειίαο, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη θαη ν ηόπνο παξάδνζεο ηνπ αληαιιαθηηθνύ. ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ηεο παξάδνζεο ησλ αληαιιαθηηθώλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ή αηηία, εθηόο από αλσηέξα βία ή ππαηηηόηεηα ηεο Τπεξεζίαο, πιένλ ησλ δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξώλ, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα ίζε κε ην δπν ηηο εθαηό (2%) ηεο αμίαο ηνπ αληαιιαθηηθνύ γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο θαη κε αλώηαην όξην ην είθνζη ηηο εθαηό (20%) ηεο αμίαο ηνπ αληαιιαθηηθνύ. Η Τπεξεζία έρεη δηθαίσκα λα παξαθξαηήζεη ην πνζό ηεο πνηληθήο ξήηξαο από ηπρόλ νθεηιέο ηεο πξνο ηνλ πξνκεζεπηή. Πεξηπηώζεηο αλσηέξαο βίαο ζεσξνύληαη όια ηα πεξηζηαηηθά πνπ μεθεύγνπλ από ηνλ έιεγρν ηνπ πξνκεζεπηή θαη πνπ ζα ήηαλ αλαπόηξεπηα όπνηεο πξνζπάζεηεο θη αλ έθαλε. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύληαη λα γλσζηνπνηεί άκεζα εγγξάθσο ηελ Τπεξεζία θάζε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο πξνθεηκέλνπ λα ηελ επηθαιεζηεί Πξνκεζεπηέο πνπ παξέρνπλ έθπησζε ζηελ πξνκήζεηα ησλ αλσηέξσ αληαιιαθηηθώλ θαη ζηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο, λα ηελ πξνζθέξνπλ σο πνζνζηό επί ηνπ εθάζηνηε επίζεκνπ ηηκνθαηαιόγνπ ιηαληθήο θαη λα αλαθέξνπλ ηε ρξνληθή ηζρύ ηεο παξερόκελεο έθπησζεο Σα δύν πξώηα ζέξβηο (SERVICE) ηνπ πιαηζίνπ, όπσο απηά πξνβιέπνληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή, λα γίλνπλ κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή, από εηδηθεπκέλνπο ηερλίηεο ζηα ηδησηηθά εμνπζηνδνηεκέλα ζπλεξγεία. Να δειώλεηαη κε ηελ πξνζθνξά ην πξόγξακκα ησλ δύν απηώλ ζέξβηο (ρξνληθό δηάζηεκα, δηαλπζέληα ρηιηόκεηξα) Με ην θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο νη πξνκεζεπηέο νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ηνλ επίζεκν ηηκνθαηάινγν ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο (εξγαζία θαη αληαιιαθηηθά) ηνπ πιαηζίνπ, ζπλνδεπόκελν από ππεύζπλε δήισζή ηνπο, κε ηελ νπνία ζα δεζκεύνληαη σο πξνο ηελ ηήξεζε απηνύ κέρξηο εθδόζεσο λένπ. ηελ πεξίπησζε θαηαθύξσζεο δε θαη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ν πξνκεζεπηήο λα δεζκεπηεί εγγξάθσο γηα ηελ πξνζθόκηζε ηνπ ηζρύνληνο ηηκνθαηαιόγνπ, ζε θάζε πεξίπησζε αλαλέσζεο θαη ηελ ηήξεζε απηνύ, γηα όιν ην ρξνληθό δηάζηεκα γηα ην νπνίν έρεη αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε δηάζεζεο αληαιιαθηηθώλ ζηελ Τπεξεζία. 24. ΔΝΣΤΠΑ-ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΑ Κάζε όρεκα λα ζπλνδεύεηαη από κία πιήξε ζεηξά εγρεηξηδίσλ νδεγηώλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο γηα ην πιαίζην, ζηελ Διιεληθή ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή Γηα ην ζύλνιν ησλ ππό πξνκήζεηα νρεκάησλ λα παξαδνζνύλ ηα αθόινπζα: Έλαο (1) εηθνλνγξαθεκέλνο θαηάινγνο αληαιιαθηηθώλ κε αξηζκό νλνκαζηηθνύ γηα ην πιαίζην (ζηελ Αγγιηθή ή Διιεληθή) ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή Έλα (1) εγρεηξίδην νδεγηώλ επηζθεπήο ηνπ πιαηζίνπ επηπέδνπ ζπλεξγείνπ (WORKSHOP MANUAL) ζηελ Αγγιηθή ή Διιεληθή Μία (1) πιήξε ζεηξά εγρεηξηδίσλ νδεγηώλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο γηα ην πιαίζην ζηελ Διιεληθή γιώζζα γηα ην αξρείν ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ ηνπ ΑΠ Μία (1) πιήξε δηαγλσζηηθή κνλάδα (πιηθό (ππνινγηζηήο, θαιώδηα, θνλέθηνξεο θιπ.) θαη ινγηζκηθό) βιαβώλ ησλ ειεθηξνληθώλ κνλάδσλ ειέγρνπ γηα ην πιαίζην. Σν ινγηζκηθό λα έρεη δπλαηόηεηα δσξεάλ ελεκεξώζεσλ γηα ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα (4) έηε από ηελ αξρηθή ηνπ ελεξγνπνίεζε, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ νξηζηηθή (πξώηε ηκεκαηηθή ή νιηθή) παξαιαβή ησλ νρεκάησλ. 25. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα εθπαηδεύζεη έσο θαη δύν (2) ηερληθνύο ηεο Τπεξεζίαο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία (πιηθό θαη ινγηζκηθό) ηεο δηαγλσζηηθήο κνλάδαο βιαβώλ ηνπ 10

12 πιαηζίνπ γηα δύν (2) εξγάζηκεο εκέξεο ζε θαηάιιειν ρώξν επηινγήο ηνπ πξνκεζεπηή, θαηά πξνηίκεζε ζην Ν. Αηηηθήο Σπρόλ έμνδα κεηάβαζεο θαη δηακνλήο ησλ ηερληθώλ θαη ησλ νδεγώλ - ππξνζβεζηώλ από ηελ Αζήλα, ζε πεξίπησζε πνπ νη εθπαηδεύζεηο γίλνπλ εθηόο Αηηηθήο θαζώο θαη παξνπζίαο δηεξκελέα, βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή Καηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο, ζε όιεο ηηο πξναλαθεξόκελεο θάζεηο ηεο, ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ρνξεγήζεη ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο έληππεο ζεκεηώζεηο, ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν ηεο εθπαίδεπζεο, ζηελ Διιεληθή γιώζζα Η νινθιήξσζε ηεο εθπαίδεπζεο ζα γίλεη πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο πξώηεο ηκεκαηηθήο παξάδνζεο ησλ νρεκάησλ από ηνλ πξνκεζεπηή, εθόζνλ απηή πξνβιέπεηαη από ηε δηαθήξπμε. Δάλ δελ πξαγκαηνπνηεζεί ηκεκαηηθή παξάδνζε, ε νινθιήξσζε ηεο εθπαίδεπζεο ζα γίλεη πξηλ ηελ παξάδνζε ηνπ ζπλόινπ ησλ νρεκάησλ από ηνλ πξνκεζεπηή. 26. ΓΟΚΙΜΔ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η αξκόδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο ησλ νρεκάησλ λα πξνβεί ζηηο παξαθάησ θαη' ειάρηζην δνθηκέο: Μαθξνζθνπηθό έιεγρν ησλ ππό πξνκήζεηα νρεκάησλ θαη ιεπηνκεξή έιεγρν: ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα, ηνπ θσηηζκνύ, ησλ ζπζηεκάησλ αεξηζκνύ, θιηκαηηζκνύ, πέδεζεο θαη γεληθά όινπ ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ νρήκαηνο Γνθηκή θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη νδηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ ππό πξνκήζεηα νρεκάησλ κε πνξεία ζε ειάρηζηε απόζηαζε 20 km Μεηά ην ηέινο ηεο δηαδξνκήο γίλεηαη εμσηεξηθόο έιεγρνο ηνπ θηλεηήξα, ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ, ηνπ δηαθνξηθνύ θαη ησλ ζσιελώζεσλ πγξώλ ζην όρεκα γηα δηαπίζησζε δηαξξνώλ Οη παξαπάλσ δνθηκέο ζα γίλνπλ κε δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή Σα νρήκαηα ζα παξαιακβάλνληαη κόλνλ εθόζνλ δηαπηζησζεί ε πιήξεο θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο. 27. ΥΡΟΝΟ & ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα παξαδώζεη ηα ππό πξνκήζεηα νρήκαηα ζηηο απνζήθεο ηεο Γηαρείξηζεο Ππξνζβεζηηθνύ Τιηθνύ (ΓΙ.Π.ΤΛ.) ζηελ Μάλδξα Αηηηθήο, ζε ρξόλν πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο έμη (6) κήλεο εμαηξνπκέλνπ ηνπ κελόο Απγνύζηνπ από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ύκβαζεο Η παξάδνζε ησλ νρεκάησλ ζηηο απνζήθεο ηνπ Π.. λα γίλεη κεηά από ζπλελλόεζε ηεο πξνκεζεύηξηαο εηαηξείαο, ηεο Δπηηξνπήο παξαιαβήο θαζώο θαη ηεο Γηνίθεζεο ησλ Απνζεθώλ Η παξαιαβή ζα γίλεη εληόο ελόο (1) κελόο από ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο. 28. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ Η ζπκθεξόηεξε πξνζθνξά ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα αμηνιόγεζεο πνπ επηζπλάπηεηαη. 29. ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ πξνζθνξώλ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα Απηνθίλεηα Δπηβαηεγά Σύπνπ Βαλ α/α Κριηήριο σνηελεζηής Βαρύηηηας (%) Α ΟΜΑΓΑ 1 Κηλεηήξαο (ηζρύο, ξνπή, αληηξξππαληηθή ηερλνινγία) 15 2 Δπηδόζεηο νρήκαηνο (ηειηθή ηαρύηεηα, επηηάρπλζε) 5 3 Δζσηεξηθέο Γηαζηάζεηο (κήθνο, πιάηνο, ύςνο) 10 4 ύζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο 15 11

13 5 ύζηεκα πέδεζεο 5 6 Ηιεθηξηθό ζύζηεκα 3 7 Ηρεηηθή θαη θσηεηλή ζήκαλζε 5 8 Απόδνζε ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ, ζέξκαλζεο 10 9 Τπεξθάιπςε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ζε ζεκεία πνπ 12 δελ αλαθέξνληαη ζε μερσξηζηό θξηηήξην αμηνιόγεζεο ΤΝΟΛΟ Α ΟΜΑΓΑ 80 Β ΟΜΑΓΑ 1 Δγγπήζεηο 12 2 Σερληθή ππνζηήξημε - αληαιιαθηηθά 4 3 Υξόλνο παξάδνζεο 4 ΤΝΟΛΟ Β ΟΜΑΓΑ 20 Η βαζκνινγία ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξώλ είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ θαιύπηνληαη αθξηβώο νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Η βαζκνινγία απηή απμάλεηαη κέρξη 110 βαζκνύο γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ππεξθαιύπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Η ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε ζηνηρείνπ είλαη ην γηλόκελν ηνπ επί κέξνπο ζπληειεζηή βαξύηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ επί ηε βαζκνινγία ηνπ θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θάζε πξνζθνξάο είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηώλ όισλ ησλ ζηνηρείσλ. Η ηειηθή βαζκνινγία βάζεη ησλ παξαπάλσ θπκαίλεηαη από 100 έσο 110 βαζκνύο. ΔΓΚΡΙΝΔΣΑΙ Αζήλα 14/4/2011 Ο Σκεκαηάξρεο Ο Γηεπζπληήο Σερληθώλ Μόξδνο Μσπζήο Ππξαγόο Απόζηνινο θξέθαο Αληηπύξαξρνο 12

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθφο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκφδηνο : Μφξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ-

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- ΠΔΙΡΑΙΑ, 01-06-2012 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- Α.1 κοπόρ Σν απηνθίλεην ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε / Αξρεγείν Λ-ΔΛ.ΑΚΣ. (ΛΙΜΔΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΙΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ)

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΧ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧ ΠΡΧΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) Ζ Eηαηξεία Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο Πξσηεπνύζεο (ΔΤΓΑΠ Α.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΡΑΝΣΑ (40) ΤΚΔΤΔ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΠΛΑΣΩΝ ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΔΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΡΑΝΣΑ (40) ΤΚΔΤΔ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΠΛΑΣΩΝ ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΔΓΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΡΑΝΣΑ (40) ΤΚΔΤΔ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΠΛΑΣΩΝ ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΔΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: #762.000,00 # ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ: ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Α. ΓΔΝΙΚΑ Α.1 κοπός Οη ζπζθεπέο, ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE 1 ΓΔΝΙΚΑ Αληηθείκελν ηνπ ηκήκαηνο απηνύ είλαη ε πξνδηαγξαθή ησλ πιηθώλ ηεο εγθαηάζηαζεο ππξαλίρλεπζεο 2 ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Η/Μ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Η/Μ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειπαιάρ, 03-04-2013 Σμήμα ςμβάζεων Παποσήρ Τπηπεζιών ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ: 16/2013 Σασ. Διεύθςνζη : Aκηή Μιαούλη 10 Σασ. Κώδικαρ : 185 38 Πειπαιάρ Πληποθοπίερ : Αγπιμανάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1.ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. 1 Δίδνο αλειθπζηήξα Αηόκσλ 10 Δίδνο ζαιακίζθνπ Αηόκσλ 2 Ολνκαζηηθό θνξηίν 600 Κg 11 Ύςνο ζαιακίζθνπ 3 Σαρύηεηα ζαιακηζ. 0.63 (m/s) (Καζαξό) 2.20 4 Δπηηάρπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ζπληεξήζεηο Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ηίζεληαη ζε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε πξνθεηκέλνπ λα θαηαηεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ Κ/Μ Ζ/Ε.

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ Κ/Μ Ζ/Ε. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ Κ/Μ Ζ/Ε. Οη πξνδηαγξαθέο αθνξνύλ ηελ πξνκήζεηα, ηεζζάξσλ (04) λέσλ θύξησλ κεραλώλ ηύπνπ ΜΑΝ D 2840 LE 401 ή ηζνδύλακσλ, δέθα (10) λέσλ ειεθηξνπαξαγσγώλ δεπγώλ ηύπνπ ONAN MD

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 1 ε Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Αζήλα / 5/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΙΓΟΓΓΖΩΚ 154 115 27 ΥΟΘΑΡΓΟ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ/ΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ 40 ΕΔΤΓΖ ΚΡΤΠΣΟΤΚΔΤΩΝ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ 40 ΕΔΤΓΖ ΚΡΤΠΣΟΤΚΔΤΩΝ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ 40 ΕΔΤΓΖ ΚΡΤΠΣΟΤΚΔΤΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΑ Α.1 κοπόρ Σα δεύγε ζπζθεπώλ (θξππηνζπζθεπή-θαμ) ζα ρξεζηµνπνηεζνύλ από ην ΤΠηΠ/ Α.Λ.-ΔΛ.ΑΚΣ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο επηθνηλσλίαο επηπέδνπ δηαβάζµηζεο

Διαβάστε περισσότερα

1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ

1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ 1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ 1181.1 Γεληθά ην θεθάιαην απηό θαιύπηνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ύδξεπζεο ζε θηηξηαθά έξγα. 1181.1.1 ρέδηα Μειέηεο Πξηλ αξρίζνπλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο,

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 4 ων ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Πξόρεηξνο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΔΑΡΩΝ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΡΩΝ ΟΓΚΟΤ ΠΙΔΗ ΣΗ ΜΔΘ ΣΟΤ ΓΝΠΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΔΑΡΩΝ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΡΩΝ ΟΓΚΟΤ ΠΙΔΗ ΣΗ ΜΔΘ ΣΟΤ ΓΝΠΠ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1η Τ. ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : ΕΤΣ ΟΤΑΝΙΔΗ ΣΗΛ.: 2132052518 ΦΑΞ : 2132052441 Email: promitheion@paidon-pentelis.gr Ζκεξνκελία 7/4/2015 Αξ. Πξση. : 4165 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών 1 ΔΙΑΓΩΓΗ Η ζπνπδαηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ πνπ ππνζηεξίδνληαη από ηα Γίθηπα Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ είλαη ζήκεξα αλάινγε κε ηηο σθέιεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ 2011 ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΓΑΝΧΖ 1.1 ΟΡΗΜΟ Μεηά από έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ, ε Λέζρε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ Αγώλα, δηνξγαλώλεη Αγώλα Αληνρήο ζε δηαδξνκή,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΥΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΜΖΠ 7ΡΟΗΠ/2012 ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΚΔΠΥ ΔΠΞΑ

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΥΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΜΖΠ 7ΡΟΗΠ/2012 ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΚΔΠΥ ΔΠΞΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 7 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΟΖΡΖΠ ΞΑ.Γ.Λ.Ζ -Γ.Λ. «ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ» Ιευθ. Θνυζού, Ρ.Θ. 44, Ζπάκλειο Θπήηηρ ΑΦΚ 999161766, Α ΓΝ Ζπακλείος Ρμήμα Ξπομηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικος Κανονισμος Drift 2013

Tεχνικος Κανονισμος Drift 2013 Tεχνικος Κανονισμος Drift 2013 1. Επιηπεπόμενα αςηοκίνηηα 1.1 Όια ηα απηνθίλεηα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από έλα θαζηεξσκέλν εξγνζηάζην απηνθηλήησλ θαη λα είλαη / ήηαλ δηαζέζηκα σο κνληέια παξαγσγήο.

Διαβάστε περισσότερα