ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ"

Transcript

1 ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα : Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΙΓΟΤ - Κσδηθόο είδνπο : - Πεξηγξαθή είδνπο : Ορήκαηα ηύπνπ βαλ (4Υ4) κηθηήο ρξήζεο (κεηαθνξάο πξνζσπηθνύ ζέζεσλ θαη εμνπιηζκνύ) - Πνζόηεηα : 20 - Αμία : Δίδνο δηαγσληζκνύ : Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο - Κξηηήξην θαηαθύξσζεο:.π. - ΔΠΠ ζην νπνίν είλαη εληαγκέλν ην είδνο: - Απόθαζε έληαμεο ηνπ είδνπο ζην ΔΠΠ: 3. ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ - Έρεη δηελεξγεζεί ζην παξειζόλ πξνκήζεηα ηνπ παξαπάλσ είδνπο από ηνλ θνξέα; Δάλ λαη, ππήξμαλ ελζηάζεηο θαηά ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ; 4. ΥΟΛΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ: Ηκεξνκελία απνζηνιήο : Τπνγξαθή : 0

2 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ Β ΚΛΑΓΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΣΜΗΜΑ 2ν ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ Μνπξνύδε 4, ΑΘΗΝΑ Σει.: Fax: Κ.Α.Φ Κ.Α.Δ Αλήθεη ζηε Γ/με ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Δ» ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ Απηνθηλήησλ Δπηβαηεγώλ ηύπνπ Βαλ 4Υ ζέζεσλ 1. ΚΟΠΟ θνπόο ηεο παξνύζαο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο είλαη λα θαζνξίζεη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο πνπ αθνξνύλ νρήκαηα κηθηήο ρξήζεο (κεηαθνξάο πξνζσπηθνύ θαη εμνπιηζκνύ), κε θύξην έξγν ηε κεηαθνξά πξνζσπηθνύ ζε ζπκβάληα αξκνδηόηεηαο ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο. 2. ΔΙΑΓΩΓΗ Σα πξνζθεξόκελα νρήκαηα λα είλαη απνιύησο θαηλνύξηα θαη ακεηαρείξηζηα, θαηαζθεπήο ηνπ ίδηνπ ή κεηαγελέζηεξνπ έηνπο από ην έηνο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ. 3. ΟΡΙΜΟΙ Η έλδεημε «πεξίπνπ», αλαθέξεηαη ζε απνδεθηή αλνρή ±5% ηεο θαηά πεξίπησζε αηηνύκελεο ηηκήο. 4. ΣΔΥΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΠΛΑΙΙΟΤ 4.1. Ωθέιηκν θνξηίν ηνπιάρηζηνλ 1000 kg Σν νιηθό κήθνο ηνπ απηνθηλήηνπ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ mm Η απόζηαζε ησλ αμόλσλ ησλ ηξνρώλ (κεηαμόλην) λα είλαη ηνπιάρηζηνλ mm Να δειώλεηαη ε εδαθηθή αλνρή ηνπ νρήκαηνο ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα επηζπλάπηεηαη πιήξεο ζρέδην, θαζώο θαη πξνζπέθηνπο ηνπ πξνζθεξζέληνο απηνθηλήηνπ Διάρηζηεο εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ζαιάκνπ εθηόο ηνπ ρώξνπ νδεγνύ ζπλνδεγνύ: κήθνο 2,80 m, πιάηνο 1,50 m, ύςνο 1,50 m. 5. ΚΙΝΗΣΗΡΑ 5.1. Να είλαη πεηξειαηνθίλεηνο (DIESEL), ηεηξάρξνλνο θαη πδξόςπθηνο Σα επίπεδα εθπνκπήο θαπζαεξίσλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο Δ.Δ. δει. πξνδηαγξαθήο ΔURO-5 ή λεώηεξεο Ιζρύο θηλεηήξα κεγαιύηεξε ή ίζε από 88 KW (~ 120 ΗΡ) Να δειώλεηαη, ζηελ ηερληθή πξνζθνξά, ε κέγηζηε ξνπή ζηξέςεο. 6. ΔΠΙΓΟΔΙ ΟΥΗΜΑΣΟ Να δειώλνληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ πιαηζίνπ νη ηηκέο: Σειηθήο ηαρύηεηαο Δπηηάρπλζεο από 0-80 km/h 1

3 Γπλαηόηεηαο αλαξξίρεζεο ζε θιίζε ηνπ νρήκαηνο κε πιήξεο θνξηίν (ζε θαηάζηαζε εηνηκόηεηαο). 7. ΤΣΗΜΑ ΜΔΣΑΓΟΗ ΚΙΝΗΗ 7.1. Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα κεηάδνζεο θίλεζεο θαη ζηνπο ηέζζεξηο (4) ηξνρνύο (όρεκα 4x4) Να θέξεη πιήξσο ζπγρξνληζκέλν θηβώηην κε έμη (6) ηνπιάρηζηνλ ηαρύηεηεο εκπξνζζνπνξείαο θαη κία (1) όπηζζελ Να δηαζέηεη θαηά πξνηίκεζε θηβώηην ππνβηβαζκνύ ησλ ζρέζεσλ γηα ηελ θίλεζε εθηόο δξόκνπ. Η επηινγή ησλ βνεζεηηθώλ ζρέζεσλ, εθόζνλ ππάξρνπλ, λα γίλεηαη, είηε κε κνριό αλεμάξηεην εθείλνπ ησλ ζρέζεσλ ηνπ θπξίσο θηβσηίνπ, είηε κε θνκβίν επάλσ ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ Ο ζπκπιέθηεο λα είλαη μεξάο ηξηβήο κε έλα δίζθν κεγάιεο δηακέηξνπ. ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα αλαθέξεηαη ε δηάκεηξνο ηνπ δίζθνπ. Να είλαη θαηά πξνηίκεζε πδξαπιηθόο ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο (κόληκεο ή θαη' επηινγήλ ηεηξαθίλεζεο) λα ππάξρνπλ αμηόπηζηα ζπζηήκαηα κεξηθήο ή νιηθήο αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαθνξηθνύ ώζηε ην όρεκα λα κπνξεί λα θηλεζεί ζε εμαηξεηηθά νιηζζεξά νδνζηξώκαηα (ρηόλη, πάγν, ιάζπε, άκκν) ηελ πεξίπησζε κόληκεο ηεηξαθίλεζεο πξέπεη ην ζύζηεκα πεξηνξηζκνύ ηεο νιίζζεζεο λα ππάξρεη θαη ζην θεληξηθό δηαθνξηθό. 8. ΑΝΑΡΣΗΗ 8.1. Να θέξεη ζύζηεκα αλαξηήζεσο ζύγρξνλεο κνξθήο, κεγάιεο αληνρήο, κε απνζβεζηήξεο θξαδαζκώλ ζε όινπο ηνπο ηξνρνύο ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα πεξηγξάθεηαη ε κνξθή ηνπ ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο. 9. ΤΣΗΜΑ ΠΔΓΗΗ 9.1. Οη εκπξόο ηξνρνί λα θέξνπλ απαξαίηεηα δηζθόθξελα. Οη νπίζζηνη ηξνρνί λα θέξνπλ δηζθόθξελα ή ηακπνπξόθξελα Σν ζύζηεκα πέδεζεο λα είλαη δηπινύ θπθιώκαηνο, πδξαπιηθό θαη ππνβνεζνύκελν από ζεξβνκεραληζκό. ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ ελόο θπθιώκαηνο ην δεύηεξν ζα επελεξγεί ζε δύν (2) ηξνρνύο απαξαηηήησο Να θέξεη πέδε ζηάζκεπζεο (ρεηξόθξελν) πνπ λα επελεξγεί ηνπιάρηζηνλ ζηνπο πίζσ ηξνρνύο Να θέξεη ζύζηεκα αληηκπινθαξίζκαηνο ησλ ηξνρώλ (Α.Β.S), ζύζηεκα επζηάζεηαο (E.S.P.) θαη ζύζηεκα αληηνιίζζεζεο ησλ ηξνρώλ (A.S.R.) ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα πεξηγξάθεηαη ην ζύζηεκα πέδεζεο. 10. ΤΣΗΜΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Σν ζύζηεκα δηεύζπλζεο (ηηκόλη) λα είλαη αξηζηεξά. Ο κεραληζκόο δηεύζπλζεο ππνρξεσηηθά λα είλαη πδξαπιηθόο. 11. ΓΔΞΑΜΔΝΗ ΚΑΤΙΜΟΤ Υσξεηηθόηεηα ηεο δεμακελήο θαπζίκνπ ηνπιάρηζηνλ 90 L. 12. ΣΡΟΥΟΙ Σν όρεκα λα έρεη δύν (2) ηξνρνύο δηεπζπληήξηνπο εκπξόο θαη δύν (2) κνλνύο ηξνρνύο πίζσ Να θέξεη ειαζηηθά αλαιόγσλ δηαζηάζεσλ θαη αληνρήο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ νρήκαηνο. Η κνξθή ηνπ ακαμώκαηνο λα επηηξέπεη ηελ ρξήζε αληηνιηζζεηηθώλ αιπζίδσλ Να θέξεη έλα (1) πιήξε εθεδξηθό ηξνρό, όκνηνπ ηύπνπ ησλ ηεζζάξσλ (4) θαλνληθώλ. 2

4 12.4. Σα ειαζηηθά λα είλαη αθηηλσηνύ ηύπνπ (RADIAL), θαηαζθεπήο ηειεπηαίνπ δσδεθακήλνπ πξν ηεο παξάδνζεο ησλ νρεκάησλ, θαηλνύξγηα, όρη από αλαγόκσζε, ππνρξεσηηθά ρσξίο αεξνζαιάκνπο (TUBELESS) θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θαλνληζκνύο ERTRO ηνπο ζόινπο ησλ ηξνρώλ θαη ζε εκθαλέο ζεκείν λα αλαγξάθεηαη ε πίεζε ιεηηνπξγίαο ησλ ειαζηηθώλ. 13. ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΔΛΞΗ ΡΤΜΟΤΛΚΗΗ Σν όρεκα λα θέξεη ζηελ εκπξόζζηα πιεπξά θαηάιιειε δηάηαμε γηα ηελ ξπκνύιθεζή ηνπ από άιια νρήκαηα. 14. ΗΛΔΚΣΡΙΚΟ ΤΣΗΜΑ Η ηάζε ηνπ ειεθηξηθνύ ζπζηήκαηνο λα είλαη 12VDC θαη ε αληηπαξαζηηηθή πξνζηαζία λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνζθεξόκελνπ νρήκαηνο Ο θσηηζκόο ηνπ νρήκαηνο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο Δ.Δ ην ζάιακν νδήγεζεο θαη επηβαηώλ λα ππάξρνπλ ηνπνζεηεκέλα θσηηζηηθά ηα νπνία λα αλάβνπλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη αζθαιίζεη κία από ηηο πόξηεο ηνπ νρήκαηνο Η ρσξεηηθόηεηα θνξηίνπ ηνπ ζπζζσξεπηή λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 80 Αh θαη λα δηαζέηεη αληηπαξαζηηηθή δηάηαμε κε γεησκέλν ηνλ αξλεηηθό πόιν. Οη βάζεηο ζηήξημεο λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο ηεο Δ.Δ Σν όρεκα λα είλαη εμνπιηζκέλν κε γεληθό δηαθόπηε απνκόλσζεο ηνπ ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο (κε εμαίξεζε πηζαλώλ θαηαλαιώζεσλ πνπ απαηηνύλ κόληκε ζύλδεζε), θαζώο θαη κε δηάηαμε γηα ηελ θόξηηζε ηνπ ζπζζσξεπηή από εμσηεξηθή πεγή Σν ειεθηξηθό ζύζηεκα λα δηαζέηεη εγθαηάζηαζε-ζύλδεζε αζπξκάηνπ θαη θεξαίαο αζπξκάηνπ ηνλ εμσηεξηθό θσηηζκό ηνπ νρήκαηνο λα πεξηιακβάλνληαη δύν (2) πξνβνιείο νκίριεο κε ιπρλίεο αινγόλνπ εγθαηεζηεκέλνη ζηελ εκπξόζζηα πιεπξά ηνπ νρήκαηνο Να ππάξρεη θσηεηλό θαη ερεηηθό ζύζηεκα νπηζζνπνξείαο Να ππάξρεη πιήξεο ερνζύζηεκα radio-cd Πεξηγξαθή πνκπνδέθηε (Π/Γ) Να είλαη θαηλνύξηνο, επαγγεικαηηθνύ ηύπνπ ακεηαρείξηζηνο πξόζθαηεο θαηαζθεπήο θαη ηερλνινγίαο Να είλαη κε ελζσκαησκέλε θεθαιή κηθξώλ δηαζηάζεσλ θαηάιιεινο γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ζε ρώξν δηαζηάζεσλ ξαδηνθαζεηόθσλνπ. Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνκπνδέθηε Πεξηνρή ζπρλνηήησλ ιεηηνπξγίαο, λα είλαη θαηά πξνηίκεζε από MHz θαη νπσζδήπνηε από MHz Ιζρύο εμόδνπ πνκπνύ 25 Watt/50 Ω ξπζκηδόκελε (παξακέλνπζα ζηαζεξή ζε όιεο ηηο ζπρλόηεηεο ιεηηνπξγίαο) Αξηζκόο πξνγξακκαηηδόκελσλ δηαύισλ ηνπιάρηζηνλ Σξόπνο πξνγξακκαηηζκνύ ζπρλνηήησλ εμσηεξηθά κε Η/Τ Γηαπινπνίεζε (channel spacing) πνκπνύ θαη δέθηε 25 ΚΗz ηαζεξόηεηα ζπρλόηεηαο +/- 5 ppm Σύπνο δηακόξθσζεο 16 F3 (+/- 5 ΚΗz ) Δπαηζζεζία δέθηε 0,35 κv γηα 12 db SINAD γηα όιε ηε δώλε ζπρλνηήησλ Φίκσζε εμόδνπ δέθηε ξπζκηδόκελε εζσηεξηθά, ή απηόκαηα, ή κέζσ πξνγξάκκαηνο ζε θαηώθιη 0,3 κv, ή θαη κηθξόηεξε Ιζρύο αθνπζηηθήο εμόδνπ ηνπιάρηζηνλ 4 Watt Απόθξηζε αθνπζηηθήο ζπρλόηεηαο ζύκθσλα κε CEPT Δλδνδηακόξθσζε 60 db. Δμσηεξηθέο ζπλδέζεηο: Ο Π/Γ λα δηαζέηεη εμσηεξηθά βύζκα ζύλδεζεο κε ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο: 3

5 Αλεμάξηεηε έμνδνο ήρνπ δέθηε Έμνδνο γηα ηελ έλδεημε ιήςεο ζήκαηνο Έμνδνο γηα ηελ ιήςε ππόηνλνπ (CTCSS) Δίζνδνο αθνπζηηθνύ ζήκαηνο πνκπνύ Δίζνδνο ΡΣΣ Σάζε ηξνθνδνζίαο νλνκαζηηθή 12VDC κε κεηαβνιή από 11 έσο 15 VOLT Να παξέρεηαη πξνζηαζία ηνπ Π/Γ από ηπραία αλαζηξνθή ηεο πνιηθόηεηαο ηνπ ζπζζσξεπηή Η θαηαλάισζε ζηα 12V λα κελ μεπεξλά ζηελ αλακνλή ηα 0,5Α, ζηε ιήςε ηα 15Α θαη ζηελ εθπνκπή ηα 10Α Όξηα ζπλζεθώλ πεξηβάιινληνο κέζα ζηα νπνία πξέπεη λα ιεηηνπξγεί θαλνληθά ν Π/Γ: Θεξκνθξαζία από -20 έσο +55 ν C ρεηηθή πγξαζία από 15 έσο 95% ηελ πξόζνςε ηνπ Π/Γ λα ππάξρεη ην βύζκα κηθξνθώλνπ, ην κεγάθσλν, ε έλδεημε ηνπ δηαύινπ θαζώο θαη ηα αλάινγα πιήθηξα θαη ελδεηθηηθά γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Π/Γ. Πξόζζεηεο δπλαηόηεηεο πξνγξακκαηηζκνύ: Πξνγξακκαηηζκόο ππόηνλνπ (CTCSS) encode - decode αλά θαλάιη Πξνγξακκαηηζκόο ρξόλνπ δηαθνπήο εθπνκπήο (Σ.Ο.Σ.) Πξνγξακκαηηζκόο ζάξσζεο (SCAN) δύν νκάδσλ θαλαιηώλ. Παξειθόκελα Πνκπνδέθηε Μηθξόθσλν ρεηξόο κε Ρ.Σ.Σ Η θεξαία λα είλαη ηύπνπ καζηηγίνπ ιυ4 από αλνμείδσην ράιπβα ηζρπξήο κεραληθήο αληνρήο, κε ειαηεξησηή βάζε κε ην ζύζηεκα ζηήξημεο απηήο Λνγηζκηθό θαη εμαξηήκαηα απαηηνύκελα γηα ηελ δηαζύλδεζε θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκό από ειεθηξνληθό ππνινγηζηή Σερληθά εγρεηξίδηα, πξσηόηππν SERVICE MANUAL κε όια ηα θπθισκαηηθά δηαγξάκκαηα ηνπ Π/Γ. Διδικοί όροι Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζθεξόκελσλ πνκπνδεθηώλ λα είλαη ζύκθσλα θαη εληόο ησλ νξίσλ ησλ πξνδηαγξαθώλ CEPT ή ETSI. Δπί ηεο ζπζθεπήο λα αλαγξάθεηαη επδηάθξηηα θαη αλεμίηεια ην όλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή, ν ηύπνο ηεο ζπζθεπήο, ν αξηζκόο παξηίδαο θαη / ή ν αξηζκόο ζεηξάο παξαγσγήο, ε ζήκαλζε CE ζύκθσλα κε ην λνκηθό πιαίζην πνπ πξνβιέπεη ηε ζήκαλζε απηή, ην θσδηθό ζήκα αλαγλώξηζεο ηεο θιάζεο 2 (alert sign) θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππ αξίζκ Κ.Τ.Α. Οηθνλνκηθώλ θαη Μεηαθνξώλ Δπηθνηλσληώλ από 3 / 1 / 2002 (Φ.Δ.Κ. 47 / Β / ) Γηα ηνλ πξνζθεξόκελν πνκπνδέθηε λα θαηαηεζεί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά αληίγξαθν ηεο Γήισζεο πκκόξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ Declaration of Conformity - DoC ζύκθσλα κε ηελ Κνηλνηηθή Οδεγία 1999 / 5 / ΔΚ, Ν 2867 / 2000 θαη ηελ ππ αξίζκ Κ.Τ.Α. Οηθνλνκηθώλ θαη Μεηαθνξώλ Δπηθνηλσληώλ από 3 / 1 / 2002 (Φ.Δ.Κ. 47 / Β / ). ε πεξίπησζε πνπ ζύκθσλα κε ηελ Κνηλνηηθή Οδεγία 1999 / 5 / ΔΚ απαηηείηαη θαη γλσζηνπνίεζε (Notification), απηή λα αλαθέξεηαη επαθξηβώο ζηνλ πξνζθεξόκελν ηύπν πνκπνδέθηε ζύκθσλα κε ην Π.Γ.44/2002 (Φ.Δ.Κ.44/Α / ) Σα ειάρηζηα όξηα ησλ ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνο πξνκήζεηα ηειεπηθνηλσληαθνύ πιηθνύ, πνπ δελ νξίδνληαη επαθξηβώο από ηελ παξνύζα πξνδηαγξαθή, είλαη απηά πνπ νξίδνληαη κε ην ππ αξίζκ πξόηππν E.T.S. ή αληίζηνηρν. 4

6 Οη αθξηβείο ζπρλόηεηεο ιεηηνπξγίαο θαη ην αθξηβέο ζεκείν ηνπνζέηεζήο ηνπ, ζα θαζνξηζηνύλ κεηά ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ύκβαζεο Ο Π/Γ ζα παξαδνζεί πξνγξακκαηηζκέλνο, έηνηκνο γηα ιεηηνπξγία. 15. ΟΠΣΙΚΗ ΗΥΗΣΙΚΗ ΗΜΑΝΗ Ηρεηηθή ζήκαλζε Σν όρεκα λα είλαη εμνπιηζκέλν κε ειεθηξνληθή ζεηξήλα πνπ λα απνηειείηαη από εληζρπηή - κηθξόθσλν - ερείν θαη λα παξάγεη ηξεηο δηαθνξεηηθνύο ήρνπο (WAIL-YELP- HI/LO), ήρν ειεθηξνληθήο θόξλαο (air horn) θαη λα δηαζέηεη ζύζηεκα δεκόζηαο αλαγγειίαο (public address). Να ππάξρεη δπλαηόηεηα ελαιιαγήο ήρσλ από ηελ θόξλα ηνπ νρήκαηνο Η ηζρύο εμόδνπ ηεο ζεηξήλαο λα είλαη 100W RMS, θαη ε ηζρύο ηνπ κεγαθώλνπ αλάινγε Η ζεηξήλα λα παξάγεη ήρν έληαζεο 120db ηνπιάρηζηνλ ζε απόζηαζε 3m. Η ζπρλόηεηα εθπνκπήο λα θπκαίλεηαη από 500 έσο 1800Hz πεξίπνπ Σν ερείν ηεο ζεηξήλαο λα είλαη ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο, θαηάιιεινπ ηύπνπ ρακεινύ βάζνπο, γηα ηνπνζέηεζε ζηελ εκπξόζζηα όςε ηνπ νρήκαηνο ζε θαηάιιειε ζέζε θάησ από ηνλ αλεκνζώξαθα θαη πάλσ από ηνλ πξνθπιαθηήξα. Οπηηθή ζήκαλζε ηελ νξνθή ηνπ νρήκαηνο λα ππάξρεη έλαο (1) θαλόο αλαγλώξηζεο κε θσηηζηηθό ζώκα ζηξνβνζθνπηθνύ ηύπνπ ηζρύνο 15W θαη άλσ, πνπ λα εθηειεί κνηίβα αλαιακπώλ (flash pattern). Η ιεηηνπξγία ηνπ λα γίλεηαη κέζσ θαηάιιεινπ δηαθόπηε, από ηνλ πίλαθα νξγάλσλ ηνπ νρήκαηνο. Η βάζε ηνπ θαλνύ αλαγλώξηζεο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε από πιαζηηθή ύιε POLYCARBONATE ή αλνμείδσην ράιπβα. Σν εξπζξό θάιπκκα (ζόινο) λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από αλζεθηηθό αθξπιηθό Πεξηκεηξηθά ζηξνβνζθνπηθά θσηηζηηθά ζώκαηα σο εμήο: Γύν (2) θώηα ζηελ εκπξόζζηα πιεπξά ηνπ νρήκαηνο, ζε θαηάιιειν ύςνο, ώζηε ε θσηεηλή δέζκε ηνπο λα είλαη νξαηή από ηνλ θαζξέπηε νπηζζνπνξείαο επηβαηηθνύ απηνθηλήηνπ Σα θσηηζηηθά ζώκαηα λα ηξνθνδνηνύληαη από κία ή πεξηζζόηεξεο αλεμάξηεηεο ηξνθνδνηηθέο κνλάδεο (power supply). Η ηζρύο εμόδνπ ησλ ηξνθνδνηηθώλ κνλάδσλ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 15W αλά ζηξνβνζθνπηθή ιπρλία Κάζε ηξνθνδνηηθή κνλάδα ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα εθηειεί ηνπιάρηζηνλ νθηώ (8) κνηίβα αλαιακπώλ (flash pattern), κε θαηάιιειν ρεηξηζκό εληόο ηνπ ζαιάκνπ νδήγεζεο. Να αλαθέξεηαη ε νλνκαζία θαζώο θαη ε πεξηγξαθή ηνπ θάζε κνηίβνπ. Να επηζπλαθζεί καδί κε ηελ πξνζθνξά δηάγξακκα αλαιακπώλ ηνπ θάζε πξνζθεξόκελνπ κνηίβνπ θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο πεξηόδνπ επαλάιεςεο Κάζε θσηηζηηθό ζώκα ζα θέξεη θάιπκκα από πιαζηηθό πιηθό κεγάιεο αληνρήο Polycarbonate, ρξώκαηνο εξπζξνύ πνπ λα κελ μεζσξηάδεη από ηελ επίδξαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Ο πξνκεζεπηήο λα εγγπεζεί εγγξάθσο ηελ αλζεθηηθόηεηα γηα πέληε (5) έηε ηνπιάρηζηνλ. Σν θάιπκκα λα αθαηξείηαη κε εύθνιν ηξόπν γηα ηελ αιιαγή ηνπ ιακπηήξα. Σν εμσηεξηθό πεξίβιεκα (πεξηκεηξηθή θιάληδα) ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ λα είλαη θαηά πξνηίκεζε ρξσκέ (chrome plated) Σα θσηηζηηθά ζώκαηα λα έρνπλ ζρήκα νξζνγώλην παξαιιειόγξακκν, κε επηθάλεηα θσηηζκνύ (ρσξίο ηε θιάληδα), ίζε ή κεγαιύηεξε από 100cm Δλαιιαθηηθά, ηα θσηηζηηθά ζώκαηα δύλαηαη λα είλαη ηύπνπ LED απαξαίηεηα Generation III ή αληίζηνηρεο ηερλνινγίαο ηειεπηαίαο γεληάο, πνπ λα παξάγνπλ δέζκεο θσηόο εξπζξνύ ρξώκαηνο, κε θαηάιιειε ηερλνινγία γηα απνηειεζκαηηθή ζπγθέληξσζε θαη δηάρπζε ηεο νπηηθήο δέζκεο Σα θσηηζηηθά ζώκαηα ππνρξεσηηθά λα απνηεινύληαη από ιπρλίεο ηύπνπ LED πεξηβαιιόκελεο από πεξηθεξεηαθά θάηνπηξα, ηα νπνία δηαρένπλ ηελ νπηηθή δέζκε ζε 5

7 κεγάιεο γσλίεο. Ο ιόγνο ηνπ κέγηζηνπ επηηξεπόκελνπ αξηζκνύ LED αλά 10 cm 2 θσηηζηηθήο επηθάλεηαο λα είλαη κέρξη 1, ηελ πεξίπησζε απηή ηζρύνπλ νη ίδηεο απαηηήζεηο ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ κε εμαίξεζε ηα αλαγξαθόκελα γηα ηηο ηξνθνδνηηθέο κνλάδεο, νη νπνίεο κπνξεί είηε λα κελ ππάξρνπλ είηε λα αληηθαζίζηαληαη κε άιιεο θαηάιιειεο κνλάδεο γηα ηξνθνδνζία LED (LED flasher, LED ballast, θ.ι.π.) θαζώο θαη ηα πιαζηηθά θαιύκκαηα, ηα νπνία δύλαηαη λα είλαη ρσξίο ρξώκα Να ππάξρεη πιήξεο ηερληθή πεξηγξαθή ηεο πξνζθεξόκελεο ηερλνινγίαο LED (ηερλνινγία δηάρπζεο, αξηζκόο LED, θαηαλάισζε ξεύκαηνο, ηζρύνο θιπ.) Η ηερλνινγία LED ζα αμηνινγεζεί σο πιενλεθηηθόηεξε ζηελ βαζκνιόγεζε ηνπ αληίζηνηρνπ θξηηεξίνπ αμηνιόγεζεο. Πηζηνπνίεζε Λνηπνί όξνη Όιεο νη ζπζθεπέο ηεο ερεηηθήο θαη νπηηθήο ζήκαλζεο λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθό έγθξηζεο ηύπνπ (EEC type-approval certificate) ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 95/54/ΔΔ πεξί ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηόηεηαο γηα νρήκαηα (EMC Directive 95/54/EC). Να θαηαηεζεί κε ηελ πξνζθνξά ην ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθό ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ ζπζηεκάησλ ηεο ζήκαλζεο. 16. ΟΡΓΑΝΑ ΔΛΔΓΥΟΤ - ΛΟΙΠΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ Σν όρεκα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε όια ηα απαξαίηεηα όξγαλα θαη δείθηεο παξαθνινύζεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα θαη γεληθά ηεο πνξείαο ηνπ νρήκαηνο. Να έρεη δε νπσζδήπνηε ηα παξαθάησ: Δλδείθηε ηαρύηεηαο (Κm/h) θαη θαηαγξαθηθό δηαλπζείζαο απόζηαζεο (Κm) ηξνθόκεηξν θηλεηήξα Γείθηε πνζόηεηαο θαπζίκνπ θαη όξγαλν ζεξκνθξαζίαο Ακπεξόκεηξν (θαηά πξνηίκεζε) ή ελδεηθηηθή ιπρλία ειιηπνύο θόξηηζεο ηνπ ζπζζσξεπηή Όξγαλν πίεζεο ιαδηνύ ή ελδεηθηηθή ιπρλία ρακειήο πίεζεο ιαδηνύ Υεηξηζηήξηα ζπζηήκαηνο εμαεξηζκνύ θαη θιηκαηηζκνύ Όια ηα θαζίζκαηα λα είλαη εμνπιηζκέλα κε δώλεο αζθαιείαο, ε θαηαζθεπή θαη αγθίζηξσζε ησλ νπνίσλ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο Οδεγίεο Δ.Δ Να είλαη εμνπιηζκέλν κε ειεθηξνθίλεηνπο παινθαζαξηζηήξεο, ζύζηεκα εθηόμεπζεο λεξνύ ζηνλ αλεκνζώξαθα Να θέξεη δύν αιεμήιηα, δύν εμσηεξηθνύο ξπζκηδόκελνπο θαζξέπηεο, θαζώο θαη έλαλ εζσηεξηθό Να δηαζέηεη ζπκπιεξσκαηηθό ζύζηεκα ζπγθξάηεζεο (SRS) απνηεινύκελν ηνπιάρηζηνλ από αεξόζαθν νδεγνύ θαη αεξόζαθν ζπλνδεγνύ Να θέξεη ζύζηεκα πινήγεζεο GPS κε Οζόλε αθήο LCD-TFT 5 ηνπιάρηζηνλ, κε θαηάιιειε βάζε ηνπνζέηεζεο θαη ηξνθνδνζία από ην ειεθηξηθό ζύζηεκα ηνπ νρήκαηνο, επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία, εγθαηεζηεκέλν πξόγξακκα πινήγεζεο, ελζσκαησκέλν ράξηε κε πιήξε θάιπςε όιεο ηεο Διιάδαο θαη δσξεάλ αλαβαζκίζεηο απηνύ, ειιεληθό κελνύ κε ειιεληθνύο ραξαθηήξεο, πξόζζεηε εμσηεξηθή θεξαία, θνξηηζηή ξεύκαηνο, θαιώδην ζύλδεζεο κε ειεθηξνληθό ππνινγηζηή θαη εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο. 17. ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ Να θέξεη δύν (2) πόξηεο ζην ρώξν νδήγεζεο ήηνη, κία (1) νδεγνύ θαη κία (1) ζπλνδεγνύ κε παξάζπξα αλάινγσλ δηαζηάζεσλ γηα λα εμαζθαιίδνπλ ηελ κέγηζηε δπλαηή νξαηόηεηα πξνο όιεο ηηο πιεπξέο ηνπ ακαμώκαηνο. Σα παξάζπξα νδεγνύ θαη ζπλνδεγνύ λα αλνίγνπλ κε ηνλ θιαζζηθό ηξόπν δειαδή λα θαηεβαίλνπλ εληόο ηνπ πιαηζίνπ ησλ ζπξώλ. 6

8 17.2. Να θέξεη κία (1) ζπξόκελε πόξηα ζην θέληξν ηεο δεμηάο πιεπξάο ηνπ ακαμώκαηνο ην πίζσ κέξνο λα θέξεη δίθπιιε πόξηα Πεξηκεηξηθά ηνπ ακαμώκαηνο θαη ζε αλάινγν ύςνο λα θέξεη παξάζπξα κε θξύζηαιιν αζθαιείαο αλαιόγσλ δηαζηάζεσλ γηα λα εμαζθαιίδνπλ ηελ κέγηζηε δπλαηό νξαηόηεηα πξνο όιεο ηηο πιεπξέο ηνπ ακαμώκαηνο. Σα παξάζπξα ησλ πιεπξηθώλ ζπξνκέλσλ ζπξώλ λα είλαη ζπξόκελα θαη λα αλνίγνπλ κε εύρξεζην ηξόπν Σν δάπεδν ηνπ ρώξνπ επηβαηώλ, από ην άλνηγκα ηεο πόξηαο έσο ην θάζεην επίπεδν πνπ νξίδεηαη από ηελ πιάηε ησλ θαζηζκάησλ νδεγνύ θαη ζπλνδεγνύ, λα είλαη νξηδόληην θαη ζην απηό επίπεδν, πιελ ησλ ζόισλ ησλ ηξνρώλ Σν όρεκα λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα κεηαθνξάο αηόκσλ θαη γη απηό ην ζθνπό λα έρεη: Κάζηζκα νδεγνύ αλεμάξηεην θαη πιήξεο ξπζκηδόκελν Κάζηζκα ζπλνδεγνύ δηπιό γηα δύν άηνκα, Πίζσ από ηηο ζέζεηο νδεγνύ θαη ζπλνδεγνύ λα ππάξρνπλ ηξεηο (3) ζέζεηο αηόκσλ επξύρσξεο. Οη επηβάηεο απηώλ ησλ ζέζεσλ λα εηζέξρνληαη άλεηα από ηε ζπξόκελε πόξηα ηεο παξαγξάθνπ 17.2 θαη λα θάζνληαη άλεηα ζηηο ζέζεηο εληόο ηνπ ακαμώκαηνο. Οη ζέζεηο κπνξεί λα είλαη είηε αλεμάξηεηεο, είηε ζε κνξθή εληαίνπ θαζίζκαηνο ηξηώλ (3) αηόκσλ ή ζπλδπαζκό απηώλ ην πίζσ κέξνο ηνπ ακαμώκαηνο λα ππάξρεη θάζηζκα κε ηξεηο (3) ζέζεηο επηβαηώλ, ην νπνίν ζα είλαη αλαδηπινύκελν. Η πξόζβαζε ησλ επηβαηώλ ζηηο ζέζεηο απηέο ζα γίλεηαη κε αλάθιεζε ησλ ζέζεσλ ηεο κεζαίαο ζεηξάο θαζηζκάησλ Όια ηα θαζίζκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηώλ ηνπ νδεγνύ θαη ζπλνδεγνύ, λα είλαη ηδίνπ θαη εξγνζηαζηαθνύ ηύπνπ, επελδπκέλα κε ηαπεηζαξία αξίζηεο πνηόηεηαο, ίδηαο ζθνύξαο απόρξσζεο Σν πιηθό θαηαζθεπήο ηνπ ακαμώκαηνο λα είλαη εμνινθιήξνπ από κέηαιιν. Σν πάρνο ηνπ κεηαιιηθνύ ειάζκαηνο λα είλαη ζύκθσλα κε ηα δηεζλή πξόηππα Ο αλεκνζώξαθαο (παξ-κπξίδ) λα είλαη παλνξακηθνύ ηύπνπ, κε δύν (2) παινθαζαξηζηήξεο θαη ζπζθεπή εθηνμεύζεσο ύδαηνο γηα ην πιύζηκν απηνύ Σν εζσηεξηθό δάπεδν ηνπ νρήκαηνο λα θαιύπηεηαη από θαηάιιειν πιηθό (ηάπεηα) κεγάιεο αληνρήο. Η νξνθή θαη ηα πιατλά ηνπ εζσηεξηθνύ ρώξνπ ηνπ απηνθηλήηνπ όπνπ απηό απαηηείηαη λα είλαη θαηάιιεια επελδπκέλα Σν όρεκα λα θέξεη δύν (2) εμσηεξηθνύο θαη έλαλ (1) εζσηεξηθό θαζξέπηε νπηζζνπνξείαο Σν όρεκα λα θέξεη ηνπνζεηεκέλν από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ πιαηζίνπ ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ, πνπ λα θαιύπηεη όιν ην όρεκα, επαξθνύο ηζρύνο Σν ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ λα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ ηερληθή πξνζθνξά Σν ζύζηεκα ζέξκαλζεο λα είλαη ηύπνπ ειεπζέξνπ αέξα θαη λα ιεηηνπξγεί από ην δεζηό λεξό ηεο κεραλήο ζε όιν ην όρεκα Σν ζύζηεκα αεξηζκνύ ηνπ νρήκαηνο λα είλαη θαηάιιειν γηα ηηο απαηηήζεηο ζε ζπλερή αλαλέσζε αέξα, ρσξίο λα επηηξέπεη είζνδν ζθόλεο, λεξνύ θ.ι.π. θαη λα θέξεη αλάινγν αξηζκό εμαεξηζηήξσλ νξνθήο. 18. ΥΡΩΜΑΣΙΜΟ - ΗΜΑΝΗ Ο ρξσκαηηζκόο ηνπ νρήκαηνο λα είλαη ρξώκαηνο θόθθηλνπ (RAL-3000), δηπιήο αθξπιηθήο βαθήο αξίζηεο πνηόηεηαο ζε θνύξλν βαθήο. Οη εθηεζεηκέλεο πξνο ην έδαθνο επηθάλεηεο λα έρνπλ ππνζηεί εηδηθή αληηδηαβξσηηθή επεμεξγαζία Σν όρεκα λα θέξεη ηελ απαξαίηεηε ζήκαλζε ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο θαζώο θαη ηελ επηγξαθή HELLENIC FIRE CORPS Οπηζζναληαλαθιαζηηθή ήκαλζε (ύκθσλα κε ηελ νδεγία E/ECE/324, E/ECE/TRANS/505 Regulation No. 104 θαη ηα ζπκπιεξώκαηα απηήο amendment 1 θαη amendment 2 ). 7

9 Σν όρεκα λα θέξεη νπηζζναληαλαθιαζηηθέο απηνθόιιεηεο κεκβξάλεο κηθξνπξηζκαηηθήο δνκήο ππεξπςειήο αληαλαθιαζηηθόηεηαο Class C θαηάιιειεο γηα ηε ζήκαλζε νρεκάησλ, ζηα αθόινπζα ζεκεία (πεξηκεηξηθή ζήκαλζε contour marking): Οπηζζναληαλαθιαζηηθή ισξίδα ρξώκαηνο λεσκού, ειάρηζηνπ πάρνπο 5cm ζηηο δύν πιατλέο πιεπξέο ηνπ νρήκαηνο θαζ' όιν ην κήθνο ηνπ Λσξίδα ρξώκαηνο κόκκινοσ, ειάρηζηνπ πάρνπο 5 εθαηνζηώλ ζην νπίζζην κέξνο ηνπ νρήκαηνο Οη ειάρηζηνη ζπληειεζηέο νπηζζναλαθιαζηηθόηεηαο R [Cd/(Lux*m 2 )], ζύκθσλα κε ηε CIE Publication No. 54, 1982, κε ρξήζε πξόηππνπ θσηηζηηθνύ Α ηεο CIE ζα είλαη απηνί πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 1 (TABLE 1) ηνπ παξαξηήκαηνο 7 (ANNEX 7)ηεο νδεγίαο E/ECE/324, E/ECE/TRANS/505 Regulation No Οη νπηζζναληαλαθιαζηηθέο ισξίδεο ζα πξέπεη λα έρνπλ έγθξηζε όπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 5, ηεο νδεγίαο E/ECE/324, E/ECE/TRANS/505 Regulation No Κάζε όρεκα λα θέξεη επίζεο κία εηηθέηα, ε νπνία ζα πεξηέρεη ηηο ζεκαίεο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη θείκελν πνπ ζα πιεξνθνξεί ζρεηηθά κε ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο πξνκήζεηαο από ηα ηακεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη αθξηβείο δηαζηάζεηο, ην ζεκείν ηνπνζέηεζεο θαη ην πεξηερόκελν ηεο εηηθέηαο ζα θαζνξηζηνύλ ζε ζπλελλόεζε θαη ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ ηνπ Α.Π Όζα αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 18.2, θαζώο θαη ν νξηζηηθόο ζρεδηαζκόο ησλ νπηζζναληαλαθιαζηηθώλ ισξίδσλ, ζα θαζνξηζηνύλ ζε ζπλελλόεζε κε ηελ Γηεύζπλζε Σερληθώλ ηνπ Α.Π ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΑ Κάζε όρεκα λα ζπλνδεύεηαη απαξαίηεηα από ηα παξαθάησ εξγαιεία: γξύιν, εξγαιεία αιιαγήο ηξνρνύ, ηξίγσλν ζηάζκεπζεο, δύν (2) δεύγε αληηνιηζζεηηθώλ αιπζίδσλ (ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ησλ αιπζίδσλ λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ISO ζεηξάο 9000), δύν ηάθνπο αλαζηνιήο θύιηζεο, ππξνζβεζηήξα θαη θαξκαθείν ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα από ηνλ Κ.Ο.Κ. 20. ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Οη ηερληθέο πξνζθνξέο λα ζπληαρζνύλ κε ηελ ίδηα ζεηξά αξίζκεζεο ηεο παξνύζαο πξνδηαγξαθήο, πεξηγξάθνληαο ηνλ πξνζθεξόκελν ηύπν νρήκαηνο θαη ηνλ εμνπιηζκό ηνπ κε θάζε δπλαηή ιεπηνκέξεηα, ρσξίο λα αθήλνπλ πεξηζώξηα παξεξκελεηώλ. Σα παξαθάησ λα ζπλνδεύνπλ ηηο πξνζθνξέο: Δπηδόζεηο θηλεηήξα (κέγηζηε ηζρύο - ξνπή ζε αληηζηνηρία ζηξνθώλ ιεηηνπξγίαο) θαη ινηπά ζηνηρεία θηλεηήξα Σερληθά κέγηζηεο δπλαηόηεηεο θόξηηζεο αμόλσλ θαη πιαηζίνπ ιακβαλνκέλσλ ππόςε ηπρόλ πεξηνξηζκώλ ιόγσ ησλ πξνζθεξνκέλσλ ειαζηηθώλ επηζώηξσλ θαη ηεο αλάξηεζεο - από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ πιαηζίνπ Μειέηε θαηαλνκήο θνξηίσλ ζηνπο άμνλεο ηνπ πξνζθεξνκέλνπ νρήκαηνο Να δειώλνληαη κε ηελ πξνζθνξά, νη δηαζηάζεηο, ν ηύπνο, ν δείθηεο ηαρύηεηαο, ν δείθηεο θνξηίνπ, θαζώο θαη ην κέγηζην θνξηίν πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εθηηκώκελε πίεζε ιεηηνπξγίαο ησλ πξνζθεξόκελσλ ειαζηηθώλ Σερληθά θπιιάδηα νπηηθήο θαη ερεηηθήο ζήκαλζεο Σερληθά θπιιάδηα πνκπνδέθηε νρήκαηνο Σερληθά θπιιάδηα αληηνιηζζεηηθώλ αιπζίδσλ, εθ ησλ νπνίσλ λα πξνθύπηεη ε απαξαίηεηε πηζηνπνίεζε ISO 9001 ή ηζνδύλακε ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο απηώλ. 8

10 20.8. Σερληθά θπιιάδηα ηεο ζπζθεπήο πινήγεζεο. 21. ΒΔΒΑΙΩΔΙ-ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Με ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα θαηαηεζεί αληίγξαθν ηεο έγθξηζεο ηύπνπ, ή ηνπ δειηίνπ θνηλνπνίεζεο έγθξηζεο ηύπνπ ηνπ πξνζθεξνκέλνπ νρήκαηνο ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή γιώζζα ύληνκν ηζηνξηθό πξνκεζεπηή ηνπ νρήκαηνο Πίλαθα εμνπζηνδνηεκέλσλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο ηνπ νρήκαηνο Πηζηνπνηεηηθό δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ISO 9001 ή ISO/TS 16949:2002 ή ηζνδύλακν γηα ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ νρήκαηνο, ζε επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν θαη κεηαθξαζκέλν ζηελ Διιεληθή γιώζζα. 22. ΔΓΓΤΗΔΙ Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα δειώζεη εγγξάθσο όηη παξέρεη: Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ην πιήξεο όρεκα ηνπιάρηζηνλ ηελ εξγνζηαζηαθή, θαη όρη κηθξόηεξε από δύν (2) ρξόληα, αξρόκελε από ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ από ηελ Τπεξεζία Δγγύεζε αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο ηνπ νρήκαηνο ηνπιάρηζηνλ ηελ εξγνζηαζηαθή, θαη όρη κηθξόηεξε από πέληε (5) έηε, από ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ από ηελ Τπεξεζία Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζζσξεπηή ηνπ ειεθηξηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ νρήκαηνο γηα έλα (1) έηνο ηνπιάρηζηνλ από ηελ εκ/ληα παξαιαβήο ηνπ από ηελ Τπεξεζία. ηα πιαίζηα απηήο ηεο εγγύεζεο, ν πξνκεζεπηήο είλαη επίζεο ππεύζπλνο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζζσξεπηή θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θάζε νρήκαηνο Οη εγγπήζεηο λα παξέρνληαη από ηνλ πξνκεζεπηή θαη όρη από ηνπο θαηαζθεπαζηέο Να πξνζθνκηζζεί βεβαίσζε ηνπ επίζεκνπ αληηπξνζώπνπ ζηελ Διιάδα όπνπ ζα θαίλνληαη ηα έηε δηάξθεηαο ησλ εξγνζηαζηαθώλ εγγπήζεσλ ηνπ πξνζθεξόκελνπ νρήκαηνο ε πεξίπησζε πνπ ην όρεκα ππνζηεί βιάβε, πνπ δηέπεηαη από ηνπο όξνπο ηεο εγγύεζεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο, ε νπνία απαηηεί κεηαθνξά ηνπ νρήκαηνο ζε ζπλεξγείν επηζθεπήο, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα κεηαθέξεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο (κεηαθνξά κε πιαηθόξκα, γεξαλνθόξν όρεκα, αθηνπιντθά εηζηηήξηα θιπ.) ην όρεκα ζην πιεζηέζηεξν εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν επηζθεπήο. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα ελεκεξώλεη ηελ Τπεξεζία γηα ηηο εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε θαη ηα αληαιιαθηηθά πνπ ηνπνζέηεζε ζε θάζε όρεκα εληόο ηεο δηάξθεηαο ηεο εγγύεζεο. ε πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα από ηα ππό πξνκήζεηα νρήκαηα ηνπνζεηεζνύλ ζε λνκνύο ηεο ρώξαο όπνπ δελ ζα ππάξρνπλ εμνπζηνδνηεκέλα ζπλεξγεία επηζθεπήο ηνπ πιαηζίνπ, ν πξνκεζεπηήο, κεηά από αίηεκα ηεο Τπεξεζίαο, νθείιεη είηε λα απνζηείιεη θηλεηό ζπλεξγείν είηε λα ππνδείμεη έλα ηνπιάρηζηνλ ζπλεξγείν επηζθεπήο αλά λνκό ηεο ρώξαο γηα ηελ επεηξσηηθή Διιάδα ή αλά λεζί γηα ηε λεζησηηθή Διιάδα, όπνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε ηνπ πιαηζίνπ ηνπ νρήκαηνο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο εγγύεζεο. Δάλ ν πξνκεζεπηήο αδπλαηεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο πεξηνρέο απηέο όπσο πξναλαθέξζεθε, νθείιεη λα κεηαθέξεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο (αθηνπιντθά εηζηηήξηα θιπ.) ην όρεκα ζην πιεζηέζηεξν εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν επηζθεπήο. 23. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΜΔ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα δειώζεη εγγξάθσο όηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηεη αληαιιαθηηθά ζηελ Τπεξεζία γηα ην πξνζθεξόκελν όρεκα γηα 10 έηε 9

11 ηνπιάρηζηνλ, ν νπνίνο είλαη ζπλήζσο θαη ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο γηα ηνλ νπνίν δεζκεύνληαη νη θαηαζθεπαζηέο Ο ρξόλνο παξάδνζεο ησλ αληαιιαθηηθώλ, λα είλαη εληόο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξώλ ην πνιύ από ηελ εκεξνκελία έγγξαθεο αλάζεζεο ηεο παξαγγειίαο, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη θαη ν ηόπνο παξάδνζεο ηνπ αληαιιαθηηθνύ. ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ηεο παξάδνζεο ησλ αληαιιαθηηθώλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ή αηηία, εθηόο από αλσηέξα βία ή ππαηηηόηεηα ηεο Τπεξεζίαο, πιένλ ησλ δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξώλ, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα ίζε κε ην δπν ηηο εθαηό (2%) ηεο αμίαο ηνπ αληαιιαθηηθνύ γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο θαη κε αλώηαην όξην ην είθνζη ηηο εθαηό (20%) ηεο αμίαο ηνπ αληαιιαθηηθνύ. Η Τπεξεζία έρεη δηθαίσκα λα παξαθξαηήζεη ην πνζό ηεο πνηληθήο ξήηξαο από ηπρόλ νθεηιέο ηεο πξνο ηνλ πξνκεζεπηή. Πεξηπηώζεηο αλσηέξαο βίαο ζεσξνύληαη όια ηα πεξηζηαηηθά πνπ μεθεύγνπλ από ηνλ έιεγρν ηνπ πξνκεζεπηή θαη πνπ ζα ήηαλ αλαπόηξεπηα όπνηεο πξνζπάζεηεο θη αλ έθαλε. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύληαη λα γλσζηνπνηεί άκεζα εγγξάθσο ηελ Τπεξεζία θάζε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο πξνθεηκέλνπ λα ηελ επηθαιεζηεί Πξνκεζεπηέο πνπ παξέρνπλ έθπησζε ζηελ πξνκήζεηα ησλ αλσηέξσ αληαιιαθηηθώλ θαη ζηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο, λα ηελ πξνζθέξνπλ σο πνζνζηό επί ηνπ εθάζηνηε επίζεκνπ ηηκνθαηαιόγνπ ιηαληθήο θαη λα αλαθέξνπλ ηε ρξνληθή ηζρύ ηεο παξερόκελεο έθπησζεο Σα δύν πξώηα ζέξβηο (SERVICE) ηνπ πιαηζίνπ, όπσο απηά πξνβιέπνληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή, λα γίλνπλ κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή, από εηδηθεπκέλνπο ηερλίηεο ζηα ηδησηηθά εμνπζηνδνηεκέλα ζπλεξγεία. Να δειώλεηαη κε ηελ πξνζθνξά ην πξόγξακκα ησλ δύν απηώλ ζέξβηο (ρξνληθό δηάζηεκα, δηαλπζέληα ρηιηόκεηξα) Με ην θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο νη πξνκεζεπηέο νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ηνλ επίζεκν ηηκνθαηάινγν ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο (εξγαζία θαη αληαιιαθηηθά) ηνπ πιαηζίνπ, ζπλνδεπόκελν από ππεύζπλε δήισζή ηνπο, κε ηελ νπνία ζα δεζκεύνληαη σο πξνο ηελ ηήξεζε απηνύ κέρξηο εθδόζεσο λένπ. ηελ πεξίπησζε θαηαθύξσζεο δε θαη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ν πξνκεζεπηήο λα δεζκεπηεί εγγξάθσο γηα ηελ πξνζθόκηζε ηνπ ηζρύνληνο ηηκνθαηαιόγνπ, ζε θάζε πεξίπησζε αλαλέσζεο θαη ηελ ηήξεζε απηνύ, γηα όιν ην ρξνληθό δηάζηεκα γηα ην νπνίν έρεη αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε δηάζεζεο αληαιιαθηηθώλ ζηελ Τπεξεζία. 24. ΔΝΣΤΠΑ-ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΑ Κάζε όρεκα λα ζπλνδεύεηαη από κία πιήξε ζεηξά εγρεηξηδίσλ νδεγηώλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο γηα ην πιαίζην, ζηελ Διιεληθή ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή Γηα ην ζύλνιν ησλ ππό πξνκήζεηα νρεκάησλ λα παξαδνζνύλ ηα αθόινπζα: Έλαο (1) εηθνλνγξαθεκέλνο θαηάινγνο αληαιιαθηηθώλ κε αξηζκό νλνκαζηηθνύ γηα ην πιαίζην (ζηελ Αγγιηθή ή Διιεληθή) ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή Έλα (1) εγρεηξίδην νδεγηώλ επηζθεπήο ηνπ πιαηζίνπ επηπέδνπ ζπλεξγείνπ (WORKSHOP MANUAL) ζηελ Αγγιηθή ή Διιεληθή Μία (1) πιήξε ζεηξά εγρεηξηδίσλ νδεγηώλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο γηα ην πιαίζην ζηελ Διιεληθή γιώζζα γηα ην αξρείν ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ ηνπ ΑΠ Μία (1) πιήξε δηαγλσζηηθή κνλάδα (πιηθό (ππνινγηζηήο, θαιώδηα, θνλέθηνξεο θιπ.) θαη ινγηζκηθό) βιαβώλ ησλ ειεθηξνληθώλ κνλάδσλ ειέγρνπ γηα ην πιαίζην. Σν ινγηζκηθό λα έρεη δπλαηόηεηα δσξεάλ ελεκεξώζεσλ γηα ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα (4) έηε από ηελ αξρηθή ηνπ ελεξγνπνίεζε, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ νξηζηηθή (πξώηε ηκεκαηηθή ή νιηθή) παξαιαβή ησλ νρεκάησλ. 25. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα εθπαηδεύζεη έσο θαη δύν (2) ηερληθνύο ηεο Τπεξεζίαο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία (πιηθό θαη ινγηζκηθό) ηεο δηαγλσζηηθήο κνλάδαο βιαβώλ ηνπ 10

12 πιαηζίνπ γηα δύν (2) εξγάζηκεο εκέξεο ζε θαηάιιειν ρώξν επηινγήο ηνπ πξνκεζεπηή, θαηά πξνηίκεζε ζην Ν. Αηηηθήο Σπρόλ έμνδα κεηάβαζεο θαη δηακνλήο ησλ ηερληθώλ θαη ησλ νδεγώλ - ππξνζβεζηώλ από ηελ Αζήλα, ζε πεξίπησζε πνπ νη εθπαηδεύζεηο γίλνπλ εθηόο Αηηηθήο θαζώο θαη παξνπζίαο δηεξκελέα, βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή Καηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο, ζε όιεο ηηο πξναλαθεξόκελεο θάζεηο ηεο, ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ρνξεγήζεη ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο έληππεο ζεκεηώζεηο, ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν ηεο εθπαίδεπζεο, ζηελ Διιεληθή γιώζζα Η νινθιήξσζε ηεο εθπαίδεπζεο ζα γίλεη πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο πξώηεο ηκεκαηηθήο παξάδνζεο ησλ νρεκάησλ από ηνλ πξνκεζεπηή, εθόζνλ απηή πξνβιέπεηαη από ηε δηαθήξπμε. Δάλ δελ πξαγκαηνπνηεζεί ηκεκαηηθή παξάδνζε, ε νινθιήξσζε ηεο εθπαίδεπζεο ζα γίλεη πξηλ ηελ παξάδνζε ηνπ ζπλόινπ ησλ νρεκάησλ από ηνλ πξνκεζεπηή. 26. ΓΟΚΙΜΔ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η αξκόδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο ησλ νρεκάησλ λα πξνβεί ζηηο παξαθάησ θαη' ειάρηζην δνθηκέο: Μαθξνζθνπηθό έιεγρν ησλ ππό πξνκήζεηα νρεκάησλ θαη ιεπηνκεξή έιεγρν: ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα, ηνπ θσηηζκνύ, ησλ ζπζηεκάησλ αεξηζκνύ, θιηκαηηζκνύ, πέδεζεο θαη γεληθά όινπ ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ νρήκαηνο Γνθηκή θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη νδηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ ππό πξνκήζεηα νρεκάησλ κε πνξεία ζε ειάρηζηε απόζηαζε 20 km Μεηά ην ηέινο ηεο δηαδξνκήο γίλεηαη εμσηεξηθόο έιεγρνο ηνπ θηλεηήξα, ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ, ηνπ δηαθνξηθνύ θαη ησλ ζσιελώζεσλ πγξώλ ζην όρεκα γηα δηαπίζησζε δηαξξνώλ Οη παξαπάλσ δνθηκέο ζα γίλνπλ κε δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή Σα νρήκαηα ζα παξαιακβάλνληαη κόλνλ εθόζνλ δηαπηζησζεί ε πιήξεο θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο. 27. ΥΡΟΝΟ & ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα παξαδώζεη ηα ππό πξνκήζεηα νρήκαηα ζηηο απνζήθεο ηεο Γηαρείξηζεο Ππξνζβεζηηθνύ Τιηθνύ (ΓΙ.Π.ΤΛ.) ζηελ Μάλδξα Αηηηθήο, ζε ρξόλν πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο έμη (6) κήλεο εμαηξνπκέλνπ ηνπ κελόο Απγνύζηνπ από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ύκβαζεο Η παξάδνζε ησλ νρεκάησλ ζηηο απνζήθεο ηνπ Π.. λα γίλεη κεηά από ζπλελλόεζε ηεο πξνκεζεύηξηαο εηαηξείαο, ηεο Δπηηξνπήο παξαιαβήο θαζώο θαη ηεο Γηνίθεζεο ησλ Απνζεθώλ Η παξαιαβή ζα γίλεη εληόο ελόο (1) κελόο από ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο. 28. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ Η ζπκθεξόηεξε πξνζθνξά ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα αμηνιόγεζεο πνπ επηζπλάπηεηαη. 29. ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ πξνζθνξώλ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα Απηνθίλεηα Δπηβαηεγά Σύπνπ Βαλ α/α Κριηήριο σνηελεζηής Βαρύηηηας (%) Α ΟΜΑΓΑ 1 Κηλεηήξαο (ηζρύο, ξνπή, αληηξξππαληηθή ηερλνινγία) 15 2 Δπηδόζεηο νρήκαηνο (ηειηθή ηαρύηεηα, επηηάρπλζε) 5 3 Δζσηεξηθέο Γηαζηάζεηο (κήθνο, πιάηνο, ύςνο) 10 4 ύζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο 15 11

13 5 ύζηεκα πέδεζεο 5 6 Ηιεθηξηθό ζύζηεκα 3 7 Ηρεηηθή θαη θσηεηλή ζήκαλζε 5 8 Απόδνζε ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ, ζέξκαλζεο 10 9 Τπεξθάιπςε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ζε ζεκεία πνπ 12 δελ αλαθέξνληαη ζε μερσξηζηό θξηηήξην αμηνιόγεζεο ΤΝΟΛΟ Α ΟΜΑΓΑ 80 Β ΟΜΑΓΑ 1 Δγγπήζεηο 12 2 Σερληθή ππνζηήξημε - αληαιιαθηηθά 4 3 Υξόλνο παξάδνζεο 4 ΤΝΟΛΟ Β ΟΜΑΓΑ 20 Η βαζκνινγία ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξώλ είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ θαιύπηνληαη αθξηβώο νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Η βαζκνινγία απηή απμάλεηαη κέρξη 110 βαζκνύο γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ππεξθαιύπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Η ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε ζηνηρείνπ είλαη ην γηλόκελν ηνπ επί κέξνπο ζπληειεζηή βαξύηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ επί ηε βαζκνινγία ηνπ θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θάζε πξνζθνξάο είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηώλ όισλ ησλ ζηνηρείσλ. Η ηειηθή βαζκνινγία βάζεη ησλ παξαπάλσ θπκαίλεηαη από 100 έσο 110 βαζκνύο. ΔΓΚΡΙΝΔΣΑΙ Αζήλα 14/4/2011 Ο Σκεκαηάξρεο Ο Γηεπζπληήο Σερληθώλ Μόξδνο Μσπζήο Ππξαγόο Απόζηνινο θξέθαο Αληηπύξαξρνο 12

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ κάδων κομποζηοποίηζης Αρ. Μελ. 40/2015 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 1.ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η κειέηε απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαηλνύξγησλ θάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΙΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ-

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- ΠΔΙΡΑΙΑ, 01-06-2012 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- Α.1 κοπόρ Σν απηνθίλεην ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε / Αξρεγείν Λ-ΔΛ.ΑΚΣ. (ΛΙΜΔΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΑΔΑ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 Τπεξεζία: Σερληθή Τπεξεζία Αξ. Πξωη : 1229 Πιεξνθ. Νηθνιάνπ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Σειηθνύ Χξήζηε. πεξηβάιινλ. Σα ζπζηήκαηα Landi Renzo ζαο δηαθαιίδνπλ νηθνλνκία, λνκηκόηεηα, αζθάιεηα θαη θηιηθόηεηα πξνο ην

Εγρεηξίδην Σειηθνύ Χξήζηε. πεξηβάιινλ. Σα ζπζηήκαηα Landi Renzo ζαο δηαθαιίδνπλ νηθνλνκία, λνκηκόηεηα, αζθάιεηα θαη θηιηθόηεηα πξνο ην Εγρεηξίδην Σειηθνύ Χξήζηε Αγαπεηέ πειάηε, ζαο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε ηε LandiRenzo γηα ην ζύζηεκα πγξαεξηνθίλεζήο ηνπ νρήκαηόο ζαο. αο εγγπόκαζηε όηη ην ζύζηεκα πγξαεξηνθίλεζήο ζαο είλαη κηα αμηόπηζηε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΡΑΝΣΑ (40) ΤΚΔΤΔ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΠΛΑΣΩΝ ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΔΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΡΑΝΣΑ (40) ΤΚΔΤΔ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΠΛΑΣΩΝ ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΔΓΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΡΑΝΣΑ (40) ΤΚΔΤΔ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΠΛΑΣΩΝ ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΔΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: #762.000,00 # ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ: ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Α. ΓΔΝΙΚΑ Α.1 κοπός Οη ζπζθεπέο, ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ από

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγμαηα Νέας έκδοζης με διαζηαζιολόγηζη καηαζκεσών από οπλιζμένο Σκσρόδεμα, Χάλσβα ή Ξύλο, ζύμθωνα με Εσρωκώδικες 2, 3 και 5

Παραδείγμαηα Νέας έκδοζης με διαζηαζιολόγηζη καηαζκεσών από οπλιζμένο Σκσρόδεμα, Χάλσβα ή Ξύλο, ζύμθωνα με Εσρωκώδικες 2, 3 και 5 Παραδείγμαηα Νέας έκδοζης με διαζηαζιολόγηζη καηαζκεσών από οπλιζμένο Σκσρόδεμα, Χάλσβα ή Ξύλο, ζύμθωνα με Εσρωκώδικες 2, 3 και 5 Copyright RUNET Software www.runet.gr 1 1. Παραδείγματα 1.1 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Αζήλα, 3 Ιαλοσαρίοσ 2007 Αρ. Πρωη.: 68609/7995/06. Τκήκα Οδηθής Αζθάιεηας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Αζήλα, 3 Ιαλοσαρίοσ 2007 Αρ. Πρωη.: 68609/7995/06. Τκήκα Οδηθής Αζθάιεηας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αζήλα, 3 Ιαλοσαρίοσ 2007 Αρ. Πρωη.: 68609/7995/06 Τκήκα Οδηθής Αζθάιεηας ΘΕΜΑ : Κοηλοποίεζε απόθαζες σποσργώλ Οηθολοκίας θαη Οηθολοκηθώλ θαη Μεηαθορώλ θαη Επηθοηλωληώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ Fax: 25410-26494 Κιν: 6937204580 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ζπληεξήζεηο Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ηίζεληαη ζε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε πξνθεηκέλνπ λα θαηαηεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΤΔΙ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ

ΛΤΔΙ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2013 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Μάθημα : Σερλνινγία Απηνθηλήησλ ΘΚ Ημεπομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE 1 ΓΔΝΙΚΑ Αληηθείκελν ηνπ ηκήκαηνο απηνύ είλαη ε πξνδηαγξαθή ησλ πιηθώλ ηεο εγθαηάζηαζεο ππξαλίρλεπζεο 2 ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικος Κανονισμος Drift 2013

Tεχνικος Κανονισμος Drift 2013 Tεχνικος Κανονισμος Drift 2013 1. Επιηπεπόμενα αςηοκίνηηα 1.1 Όια ηα απηνθίλεηα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από έλα θαζηεξσκέλν εξγνζηάζην απηνθηλήησλ θαη λα είλαη / ήηαλ δηαζέζηκα σο κνληέια παξαγσγήο.

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

C.L.M. Σν ζύζηεκα CLM πνπ πξνηείλεη ε Reform ελζσκαηώλεη ηηο παξαθάησ νληόηεηεο (modules):

C.L.M. Σν ζύζηεκα CLM πνπ πξνηείλεη ε Reform ελζσκαηώλεη ηηο παξαθάησ νληόηεηεο (modules): C.L.M. Η Reform αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνύ δηαρείξηζεο ηεο ζρέζεο κε ηνπο πειάηεο αιιά θαη κε ηνπο πόξνπο κηαο εηαηξείαο ή ελόο νξγαληζκνύ, μεθίλεζε ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ πξνώζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε.Ι.Χ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε.Ι.Χ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε.Ι.Χ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Οδηγός Ασφάλισης Ε.Ι.Χ. Ενοικιαζόμενων Αυτοκινήτων (070), απευθύνεται στους υπεύθυνους της εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Η μεγαλύηεπη γκάμα Δπίγειυν Ψηθιακών Γεκηών MPEG-4

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Η μεγαλύηεπη γκάμα Δπίγειυν Ψηθιακών Γεκηών MPEG-4 ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DIGITALBOX-DIGITALSAT-DIGITALWORLD-DIGITALline-ΝΔΟΣΙΟΝ-ΜΑΝΗΑΣΣΑΝ-LEMON-TECHNISAT-CHESS MEGASAT-DIGIQUEST-INVERTO-SAGEM-PACE-GOLDEN INTERSTAR-GOLDEN MEDIA-BIGSAT-DUOLABS Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο,

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ 40 ΕΔΤΓΖ ΚΡΤΠΣΟΤΚΔΤΩΝ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ 40 ΕΔΤΓΖ ΚΡΤΠΣΟΤΚΔΤΩΝ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ 40 ΕΔΤΓΖ ΚΡΤΠΣΟΤΚΔΤΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΑ Α.1 κοπόρ Σα δεύγε ζπζθεπώλ (θξππηνζπζθεπή-θαμ) ζα ρξεζηµνπνηεζνύλ από ην ΤΠηΠ/ Α.Λ.-ΔΛ.ΑΚΣ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο επηθνηλσλίαο επηπέδνπ δηαβάζµηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος εφαρμογών. Διαφορικοί ηλιακών, έλεγχοσ ιερμοκραςίασ ζεςτοφ νεροφ χρθςησ, ελεγκτέσ αντιςτάιμιςησ, έλεγχοσ αλληλουχίασ λεβθτων.

Κατάλογος εφαρμογών. Διαφορικοί ηλιακών, έλεγχοσ ιερμοκραςίασ ζεςτοφ νεροφ χρθςησ, ελεγκτέσ αντιςτάιμιςησ, έλεγχοσ αλληλουχίασ λεβθτων. Κατάλογος εφαρμογών Αυτοματισμοί Θέρμανσης 2014 Διαφορικοί ηλιακών, έλεγχοσ ιερμοκραςίασ ζεςτοφ νεροφ χρθςησ, ελεγκτέσ αντιςτάιμιςησ, έλεγχοσ αλληλουχίασ λεβθτων. ALL EXPERS A.E. Τκήκα Energy & Automation

Διαβάστε περισσότερα