ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑ. Π Φερενηίνος. Λέθηνξαο Ψπρηαηξηθήο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑ. Π Φερενηίνος. Λέθηνξαο Ψπρηαηξηθήο"

Transcript

1 ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑ Π Φερενηίνος Λέθηνξαο Ψπρηαηξηθήο

2 Επιδημιολογία ζάλαηνη/έηνο απφ απηνθηνλία παγθνζκίσο (εηήζηα ζλεηφηεηα 14,5/ )- 1 ζάλαηνο αλά 40 1,5% φισλ ησλ ζαλάησλ 10 ε αηηία ζαλάηνπ παγθνζκίσο, 3 ε αηηία ζαλάηνπ ζηηο ειηθίεο εηψλ. 2010: Ζ 5 ε ζπλερφκελε ρξνληά απμαλφκελεο επίπησζεο απηνθηνληψλ. Απφπεηξεο απηνθηνλίαο: 5% θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο (ΖΠΑ), θνξέο πην ζπρλέο απφ ηηο απηνθηνλίεο ζε θάπνηεο ειηθηαθέο νκάδεο Απηνθηνληθφο ηδεαζκφο: 14% θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο (ΖΠΑ)

3 Επιδημιολογία Δχξνο:<10 έσο >25/ απφ ρψξα ζε ρψξα Ληζνπαλία: πξψηε ζηελ Δπξψπε Διιάδα: 2,8/ Γεδνκέλα γηα ηηο απφπεηξεο ιηγφηεξν αμηφπηζηα (20 απφπεηξεο/ 1 απηνθηνλία)

4 Παράγονηες κινδύνοσ για ασηοκηονία Κνηλσληθνδεκνγξαθηθνί παξάγνληεο Φπρηαηξηθνί παξάγνληεο σκαηηθή λνζεξφηεηα Πξνεγνχκελε απφπεηξα απηνθηνλίαο

5 Παράγονηες κινδύνοσ για ασηοκηονία Κνηλσληθνδεκνγξαθηθνί παξάγνληεο: Άλδξαο (4:1, ζηηο απφπεηξεο νη γπλαίθεο ππεξηεξνχλ 4:1) Πξνρσξεκέλε ειηθία (άλδξεο >45 εηψλ, ζηηο απφπεηξεο ππεξηεξνχλ λεαξέο γπλαίθεο εηψλ) Λεπθή θπιή (2/3) Μεηαλάζηεπζε Γηαδεπγκέλνη, ρσξηζκέλνη, άγακνη, ρήξνη, ρσξίο παηδηά Κνηλσληθή κφλσζε Αλεξγία, θνηλσληθννηθνλνκηθή ππνβάζκηζε, χθεζε Τςειφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν Αξλεηηθά γεγνλφηα δσήο Πξψηκε γνλετθή ζηέξεζε Θξεζθεία (θαζνιηθνί κηθξφηεξα πνζνζηά) Δπνρηαθφηεηα (άλνημε- θζηλφπσξν)

6 Παράγονηες κινδύνοσ για ασηοκηονία Ψπρηαηξηθνί παξάγνληεο: Κάπνηα ςπρηθή δηαηαξαρή (90-95% απη., x5-10 vs γελ.πι.) Καηάζιηςε (50-80% απη., 5-10% αζζ. απηνθη., 30% αζζ. απφπεηξεο lifetime)- ηδίσο κε κηθηά ζηνηρεία Γηπνιηθή δ/ρή (15-20% αζζ. απηνθη., 25-55% αζζ. απφπεηξεο lifetime)- ηδίσο κηθηά επεηζφδηα, rapid cycling πλνιηθά: ζπλαηζζ. δ/ρέο x20 vs γελ.πιεζ. γηα απη. ρηδνθξέληα (10-15% απη., 5% αζζ. απηνθη, 25-30% αζζ. απφπεηξεο lifetime, ηδίσο ηα πξψηα έηε κεηά ηε δηάγλσζε, x10 vs γελ.πι. γηα απη.)- ζπρλά κε βίαηεο κεζφδνπο, ηδίσο φηαλ ζπλππάξρεη θαηάζιηςε, ρξ.νπζηψλ, πησρή ζπκκφξθσζε, αλζεθηηθφηεηα, επίγλσζε ηεο έθπησζεο Καηάρξεζε νπζηψλ ή νηλνπλεπκαησδψλ (15-25% απη., 15% αζζ. απηνθη., x20 vs γελ.πιεζ. γηα απη.) Πνιπζπλλνζεξφηεηα (π.ρ. κε αγρψδεηο δ/ρεο, ηδίσο παληθφ)

7 Παράγονηες κινδύνοσ για ασηοκηονία Ψπρηαηξηθνί παξάγνληεο: Γηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο (30-40% απη., 10% αζζ. απηνθη.), ηδίσο αληηθνηλσληθή, κεζνξηαθή, εμαξηεηηθήπαξνξκεηηθφηεηα, επηζεηηθφηεηα Αυπλία, βξαρεία δηάξθεηα χπλνπ Οηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ απηνθηνλίαο Αηζζήκαηα απειπηζίαο θαη αβνεζεηφηεηαο Απηνθηνληθέο ζθέςεηο θαη ζρέδηα Αλαθνίλσζε ηεο πξφζεζεο απηνθηνλίαο πρλή αιιαγή ηαηξηθνχ ή λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ Δπηζεηηθφηεηα λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πξνο αζζελείο Αιιαγή ςπρηαηξηθήο δνκήο παξνρήο ππεξεζηψλ Πξφζθαηε (πξν 3-6 κελψλ) έμνδνο απφ ην λνζνθνκείν

8 Παράγονηες κινδύνοσ για ασηοκηονία Σσκαηηθά λνζήκαηα: Καξθίλνο Καξδηναγγεηαθέο παζήζεηο Παζήζεηο ηνπ Κεληξηθνχ Νεπξηθνχ πζηήκαηνο Δλδνθξηληθέο παζήζεηο Παζήζεηο ηνπ νπξνγελλεηηθνχ ζπζηήκαηνο Υξφληα αλαπεξία, παξακφξθσζε, ρξφληνο πφλνο

9 Παράγονηες κινδύνοσ για ασηοκηονία Πξνεγνύκελε απόπεηξα απηνθηνλίαο (40% απη.): Βίαηε απφπεηξα απηνθηνλίαο νβαξή απφπεηξα απηνθηνλίαο Δλέξγεηεο πξνθχιαμεο ζε ζρέζε κε απνθάιπςε Πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο

10 Προστατευτικοί παράγοντες Παηδηά ζην ζπίηη Εγθπκνζύλε Απνηξεπηηθέο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο Λήςε ηθαλνπνηήζεσλ από ηελ δσή Ιθαλόηεηα ειέγρνπ ηεο πξαγκαηηθόηεηαο Θεηηθέο δεμηόηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ Θεηηθή θνηλσληθή ζηήξημε Θεξαπεπηηθή ζπκκαρία

11 Μονηέλο stress-diathesis για ηην ασηοκηονικόηηηα ηρες Προδιάθεζη Ασηοκηονικόηηηα Εγγύς State- dependent Απώηεροι Trait- dependent

12 Το μονηέλο υστοπιεζηικών γεγονόηφν πσροδόηηζης & προδιάθεζης για ηην ερμηνεία ηης ασηοκαηαζηροθικής ζσμπεριθοράς ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΚΟ ΙΔΕΑΜΟ ΥΕΔΙΟ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ Η ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ ΦΤΥΟΠΙΕΣΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟ ΠΤΡΟΔΟΣΗΗ ΚΑΣΑΘΛΙΠΣΙΚΟ Η ΜΕΙΚΣΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ ΔΙΑΘΕΗ ΠΡΟΔΙΑΘΕΗ ΠΑΡΟΡΜΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΕΠΙΘΕΣΙΚΟΣΗΣΑ ΥΑΜΗΛΗ ΕΡΟΣΟΝΙΝΕΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

13 Η προδιάθεζη ηοσ αηόμοσ για ασηοκαηαζηροθική ζσμπεριθορά Ζ πξνδηάζεζε (diathesis - vulnerability) ηνπ αηφκνπ πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν πνπ έλα άηνκν ζα αληηδξάζεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ςπρνπηεζηηθφ γεγνλφο ππξνδφηεζεο (stressor) Ζ πξνδηάζεζε ηνπ αηφκνπ (απώηεξα αίηηα/trait-dependent) επεξεάδεηαη απφ: γελεηηθνχο παξάγνληεο γνλετθή ζηέξεζε ζσκαηηθή ή/θαη ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο (Cluster B) παξνξκεηηθφηεηα - επηζεηηθφηεηα ρακειή απηνεθηίκεζε αιθννιηζκφο θαηάρξεζε νπζηψλ ζσκαηηθή λφζνο ρακειά επίπεδα ρνιεζηεξφιεο πιάζκαηνο

14 Ψστοπιεζηικά γεγονόηα πσροδόηηζης ηης ασηοκαηαζηροθικής ζσμπεριθοράς Σα ςπρνπηεζηηθά γεγνλφηα ππξνδφηεζεο (εγγύο αίηηα/ statedependent) ζρεηίδνληαη κε απηνθαηαζηξνθηθέο πξάμεηο θαη πξνζδηνξίδνπλ ηνλ ρξφλν (timing) ηεο πξάμεο: Έλαξμε ή επηδείλσζε θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ Ομεία ζσκαηηθή λφζνο ή επηδείλσζε ρξφληαο ζσκαηηθήο λφζνπ Αξλεηηθά γεγνλφηα δσήο (ζάλαηνο, δηαδχγην, απψιεηα εξγαζίαο, θ.ά.) Αηζζήκαηα απαηζηνδνμίαο ή απειπηζίαο Γηαζεζηκφηεηα ησλ κέζσλ γηα απηνθηνλία Έθζεζε ζε πξφηππα πνπ ηελ εληζρχνπλ

15 Νεσροβιολογία ηης ασηοκηονικόηηηας εξνηνληλεξγηθφ ζχζηεκα (trait?): 5-ΖΗΑΑ ζην ΔΝΤ θαη ζε λεθξνηνκεζέληεο (ζηέιερνο, κεησπ.θινηφο) απηνθηνληθνχο αλεμαξηήησο δηάγλσζεο, πξνγλσζηηθή αμία Μεησκέλε ζχλδεζε πξν- θαη κεηαζπλαπηηθψλ 5- ΖΣ ππνδνρέσλ ζε λεθξνηνκ. απηνθη. θαη ζε λεπξναπεηθνληζηηθέο κειέηεο πξφζθαηα απνπεηξαζέλησλ.

16 Νεσροβιολογία ηης ασηοκηονικόηηηας Άμνλαο ΤΤΔ: ππεξιεηηνπξγία (θνξηηδφιε νχξσλ 24ψξνπ, CRH, DST test) θαη ζπαληφηεξα ππνιεηηνπξγία Ννξαδξελεξγηθφ ζχζηεκα (MHPG νχξσλ ) Νηνπακηλεξγηθφ ζχζηεκα (HVA νχξσλ ) Νεπξνηξνθίλεο (BDNF ) Πνιχ ρακειά επίπεδα ρνιεζηεξφιεο πιάζκαηνο ( κείσζε 5-ΖΣ παξνξκεηηθφηεηα, επηζεηηθφηεηα, κείσζε πιαζηηθφηεηαο εγθεθάινπ)- αληηθξνπφκελα απνηειέζκαηα

17 Γενεηική ηης ασηοκηονικόηηηας Α. Κιηληθέο γελεηηθέο κειέηεο: Μειέηεο νηθνγελεηψλ (ζπγγελείο x2-5 θνξέο) Μειέηεο πηνζεζίαο (βηνι. ζπγγελείο x4-6, ηδίσο γηα παξνξκεηηθφηεηα) Μειέηεο δηδχκσλ (απηνθη. ΜΕ 15% ΓΕ 1%, απφπεηξα ΜΕ 24% ΓΕ 3%) Κιεξνλνκεζηκφηεηα: 30-50%

18 Γενεηική ηης ασηοκηονικόηηηας Β. Μνξηαθέο γελεηηθέο κειέηεο: Μειέηεο χλδεζεο (2p11, 2p12, 2p, 5q, 6q, 8p, 11q, Xq) Μειέηεο ζπζρέηηζεο: ΣΡΖ 1 & 2 (πδξνμπιάζε Trp, L αιιήιην παξνξκεηηθφηεηα, 5-ΖΗΑΑ ), ΣΖ (πδξνμπιάζε Tyr)(?), MAO-A, COMT 5-HTTLPR (promoter 5-HT transporter) Τπνδνρείο 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT2A Γνλίδηα γηα άμνλα ΤΤΔ, λεπξνηξνθηθέο δξάζεηο (BDNF)

19 Καθορίζοντας τον κίνδυνο της αυτοκτονικότητας SAD PERSONS SCALE (Quick and Easy Assessment) Sex 1 = male, 0 = female Age 1 = 25-34, 35-44, 65+ Depression Previous attempt 1 Ethanol abuse 1 Rational thinking loss 1 = psychotic for any reason (schizophrenia, affective illness, organic brain syndrome) Social support lacking Organized Plan No spouse Sickness 1 especially with recent loss of a significant other 1 = plan made and method lethal 1 = divorced, widowed, separated, or single (for males) 1 especially if chronic, debilitating, severe (e.g. nonlocalized cancer, epilepsy, gastrointestinal disorders) Patterson WM, Dohn HH, et al: Evaluation of suicidal patients, THE SAD PERSONS Scale, Psychosomatics, 1983

20 SAD PERSON : Οδηγίες για την εκτίμηση Σπζηήλνπκε παξαθνινύζεζε θαη νίθνλ Σηελή παξαθνινύζεζε Σπζηήλνπκε ελδνλνζνθνκεηαθή λνζειεία Κάλνπκε έθηαθηε εηζαγσγή ή πξόηαζε γηα εηζαγγειηθή εληνιή πξνο αληηκεηώπηζε ηεο θαηάζηαζεο Patterson WM, Dohn HH, et al: Evaluation of suicidal patients, THE SAD PERSONS Scale, Psychosomatics, 1983

21 Βιολογικές θεραπευτικές παρεμβάσεις ECT Βξαρχρξνλε αιιά ηαρεία κείσζε ηεο απηνθηνληθφηεηαο θαη ηνπ θαηαζιηπηηθνχ ηδεαζκνχ Βελδνδηαδεπίλεο Αληηθαηαζηπηηθά Μεηψλνπλ ηνλ θίλδπλν θαηαζηέιινληαο ην άγρνο Κχξηα ζεξαπεία ηνπ απηνθηνληθνχ αζζελνχο κε θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή / ζπκπηψκαηα (αλ θαη κπνξεί λα απμήζνπλ πξνζσξηλά ηνλ θίλδπλν). Λίζην θαη αληηζπαζκηθά Αληηςπρσζηθά Σν ιίζην έρεη απνδεηρζεί φηη κεηψλεη ηελ απηνθηνληθφηεηα (θαηά 80%). Γηα ηα αληηζπαζκηθά δελ ππάξρνπλ επαξθείο ελδείμεηο Ζ θινδαπίλε κεηψλεη ηελ απηνθηνληθφηεηα, θπξίσο, ζηελ ζρηδνθξέλεηα θαη ηελ ζρηδνζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή. ε κηθξφηεξν βαζκν θαη ηα άηππα ΑΦ.

22 Ψυχοθεραπευτικές παραμβάσεις Τν θπξηόηεξν πνπ πξέπεη λα επηηεπρζεί είλαη ε δηαηήξεζε κηαο ζεηηθήο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο Υεηξηζκφο ησλ ζπκπησκάησλ πςεινχ θηλδχλνπ Απειπηζία - αβνεζεζία Άγρνο Καηάζιηςε Δπίιπζε πξνβιεκάησλ Δθπαίδεπζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ Δρεη απνδεηρζεί απνηειεζκαηηθή ζηελ θαηάζιηςε ή / θαη ζηηο δηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο (π.ρ. δηαιεθηηθή ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία)

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΘΔΜΑΣΧΝ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΘΔΜΑΣΧΝ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΘΔΜΑΣΧΝ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΦΤΥΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΚΑΗ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ: ύγρξνλεο δπλαηόηεηεο αλίρλεπζεο, αληηκεηώπηζεο θαη πξόιεςεο Οξέζηεο Γησηάθνο Γεληθόο Αξρίαηξνο, Φπρίαηξνο, (M.D., M.Sc.,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οιηζηηθή κνληεινπνίεζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο

Οιηζηηθή κνληεινπνίεζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο Δηζαγσγή... 8 1. H αηηηνινγία ηεο θαηάζιηςεο ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηεο θιαζζηθήο ηαηξηθήο... 10 1.1 Γελεηηθνί παξάγνληεο... 10 Κιηληθέο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο... 10 Μνξηαθέο κειέηεο... 12 1.2 Νεπξνρεκηθνί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΠΜ «ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ, ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΔ»

ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΠΜ «ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ, ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΔ» ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΠΜ «ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ, ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΔ» ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ: Γηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ησλ ιηπηδίσλ ησλ ηξνθίκσλ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΝΣΑΚΣΔ: Λεσλίδα Μαξίλα ηπιηαλνχ Γεσξγία Τπεύθςνη Καθηγήηπια: Κα Παηηαθνχ- Παξαζχξε Βαζηιηθή ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ..ζει.4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΓΗΑ ΣΗ ΡΔΤΜΑΣΗΚΔ ΚΑΗ ΜΤΟΚΔΛΔΣΗΚΔ ΠΑΘΖΔΗ 2014-2017

ΔΘΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΓΗΑ ΣΗ ΡΔΤΜΑΣΗΚΔ ΚΑΗ ΜΤΟΚΔΛΔΣΗΚΔ ΠΑΘΖΔΗ 2014-2017 ΔΘΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΓΗΑ ΣΗ ΡΔΤΜΑΣΗΚΔ ΚΑΗ ΜΤΟΚΔΛΔΣΗΚΔ ΠΑΘΖΔΗ 2014-2017 Αζήλα 2013 1 Μέιε επηηξνπήο ζύληαμεο Δζληθνύ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηηο Ρεπκαηηθέο θαη Μπνζθειεηηθέο Παζήζεηο Γ.. Διιεληθήο Ρεπκαηνινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι

Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι ομάδα. Μετά από τθ ςυηιτθςθ επιςτθμονικοφ προβλθματιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΗΡΔΤΜΑΣΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΚΤΠΡΟΤ «Ο ΥΡΟΝΗΟ ΠΟΝΟ ΚΑΗ Ζ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖΝ ΗΝΟΜΤΑΛΓΗΑ»

ΑΝΣΗΡΔΤΜΑΣΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΚΤΠΡΟΤ «Ο ΥΡΟΝΗΟ ΠΟΝΟ ΚΑΗ Ζ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖΝ ΗΝΟΜΤΑΛΓΗΑ» ΑΝΣΗΡΔΤΜΑΣΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΚΤΠΡΟΤ 3 Ο ΠΑΓΚΤΠΡΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΑΚ «Ο ΥΡΟΝΗΟ ΠΟΝΟ ΚΑΗ Ζ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖΝ ΗΝΟΜΤΑΛΓΗΑ» Τπό ηελ αηγίδα ηνπ Γξ. ηαύξνπ Μαιά, Τπνπξγνύ Τγείαο ΥΑΗΡΔΣΗΜΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τν άγρνο απνηειεί κηα αληίδξαζε απέλαληη ζε ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο φπσο δνπιεηά, εμεηάζεηο, κεηαθφκηζε, άκεζε απεηιή θ.η.ι. Μπνξνχκε λα κηιάκε γηα

Τν άγρνο απνηειεί κηα αληίδξαζε απέλαληη ζε ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο φπσο δνπιεηά, εμεηάζεηο, κεηαθφκηζε, άκεζε απεηιή θ.η.ι. Μπνξνχκε λα κηιάκε γηα ΤΘ ΕΘΝΑΘ ΑΓΦΟΣ; Άγρνο είλαη έλα θπζηνινγηθφ ζπλαίζζεκα, κηα ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ αλεζπρία, έληαζε, θφβν, λεπξηθφηεηα. Τν αληηιακβαλφκαζηε θαη σο ςπρνινγηθή θαη σο ζσκαηηθή εθδήισζε.

Διαβάστε περισσότερα

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Σί είλαη ν πξνζηάηεο; ΠΑΘΗΔΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΗ Ο πξνζηάηεο είλαη έλα ζπκπαγέο φξγαλν θαη ζπγθεθξηκέλα έλαο αδέλαο, ν νπνίνο έρεη ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα θάζηαλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΔΞΑΡΣΖΖ Κ.ΣΟΤΜΑΚΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΔΞΑΡΣΖΖ Κ.ΣΟΤΜΑΚΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΔΞΑΡΣΖΖ Κ.ΣΟΤΜΑΚΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΔΝ ΑΡΥΖ ΖΝ.. ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 1969: δεκηνπξγία δηαδηθηχνπ (Internet) ζηηο ΗΠΑ σο κέζν επηθνηλσλίαο ζε ππξεληθφ πφιεκν. 1997: ην δηαδίθηπν εμππεξεηνχζε 35-50

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ «Απηνθηνλίεο Μαδηθή Βία» ΓΔΤΣΔΡΑ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2007 ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηαξαρέο πξόζιεςεο ηξνθήο θαη εθεβεία

Γηαηαξαρέο πξόζιεςεο ηξνθήο θαη εθεβεία 25ν Παλειιήλην Σπλέδξην Διιεληθή Δηαηξία Κνηλσληθήο Παηδηαηξηθήο θαη πξναγσγήο ηεο Υγείαο Γηαηαξαρέο πξόζιεςεο ηξνθήο θαη εθεβεία Γξ. Μάξζα Κνιέηζε Κιηληθή Χπρνιφγνο-Χπρνζεξαπεχηξηα mkoletsi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias

ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias 1 Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ δπζιηπηδαηκηώλ ηεο Δπξσπατθήο Καξδηνινγηθήο Δηαηξείαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Δηαηξείαο Αζεξνζθιήξσζεο. Αλαθνηλώζεθαλ ζην 79 th EAS Congress, Gothenburg, Sweden,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία. ηνπ ΒΑΙΛΔΙΟΤ ΥΡΗΣΟΤ ΠΑΤΛΙΓΗ

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία. ηνπ ΒΑΙΛΔΙΟΤ ΥΡΗΣΟΤ ΠΑΤΛΙΓΗ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «Αξιολόγηζη ηηρ επαγγελμαηικήρ εξοςθένυζηρ ηυν τςσιάηπυν ζηον ιδιυηικό και δημόζιο ηομέα καηά ηη διάπκεια ηηρ δημοζιονομικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ - ΔΙΑΣΑΡΑΥΕ ΕΠΙΘΤΜΙΑ - ΣΤΣΙΚΗ ΔΤΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΠΡΟΩΡΗ ΕΚΠΕΡΜΑΣΙΗ Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ σηήξεο Κ. Αλδξεαδάθεο Αβξαάκ Γξαθφπνπινο πλεξγάζηεθαλ: Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ, Σέζζα Υξηζηνδνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

Πολςηεσνείο Κπήηηρ Σκήκα Ηιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ

Πολςηεσνείο Κπήηηρ Σκήκα Ηιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ Πολςηεσνείο Κπήηηρ Σκήκα Ηιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «Υξήζε κηθξνθπκαηηδίωλ ζηελ αλάιπζε εγθεθαινγξαθήκαηνο» Βαλδνπιάθεο Αληψληνο Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο: Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 320 κηθξνγξακκάξηα/9 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο γηα

Διαβάστε περισσότερα

KΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΗΔ ΟΓΖΓΗΔ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Δ ΑΘΔΝΔΗ ΜΔ ΛΟΗΜΧΞΖ ΜΔ ΣΟΝ ΗΟ ΣΖ ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ Β

KΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΗΔ ΟΓΖΓΗΔ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Δ ΑΘΔΝΔΗ ΜΔ ΛΟΗΜΧΞΖ ΜΔ ΣΟΝ ΗΟ ΣΖ ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ Β KΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΗΔ ΟΓΖΓΗΔ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Δ ΑΘΔΝΔΗ ΜΔ ΛΟΗΜΧΞΖ ΜΔ ΣΟΝ ΗΟ ΣΖ ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ Β Ππόηαζη Ομάδαρ Δπγαζίαρ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. (Γ. Παπαζενδσξίδεο, Γ. Γεξκαλίδεο, Γ.Ν. Νηαιέθνο) Noέμβπιορ 2012 Σποποποίηζη με

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΘΗΝΑ ΥΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «H.I.V. ζηην Περιγεννηηική Περίοδο» ποσδάζηρια : Καραπαναγιώηη Ξανθή Ειζηγήηρια : κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Σηην Ελλάδα κυκλοθορεί η ζυζκευαζία ηων 120 δόζεων ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 160 κηθξνγξακκάξηα/4,5 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Επηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο «ΤΓΕΘΑ & ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΧΗ» Θλζηηηνύην Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο Θεζζαιίαο ΕΚΕΣΑ Τπεύζπλνο Έξγνπ ΚΡΗΠΘ: Ηιίαο Υνύζηεο Βόλος, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ησλ εθήβσλ ζην Διιεληθό ζρνιείν: Σν παξάδεηγκα ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΑΣΙΑ ΣΗΝ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Α τάξη Γενικοφ Λυκείου Μελίκης. Τπεφθυνος καθηγητής: Μαρράς ωτήρης

ΜΙΑ ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΑΣΙΑ ΣΗΝ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Α τάξη Γενικοφ Λυκείου Μελίκης. Τπεφθυνος καθηγητής: Μαρράς ωτήρης ΜΙΑ ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΑΣΙΑ ΣΗΝ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Α τάξη Γενικοφ Λυκείου Μελίκης Τπεφθυνος καθηγητής: Μαρράς ωτήρης ΠΡΟΛΟΓΟ Η παξνχζα εξγαζία ζπληάρζεθε απφ ηελ νκάδα ηεο πξψηεο ηάμεο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχρνο 7 ν - Άξζξν 7 ν

Τεχρνο 7 ν - Άξζξν 7 ν Τεχρνο 7 ν - Άξζξν 7 ν ΝΟΣΟΣ PARKINSON Τζίληνπ Μαγδαιελή*, Γαιακάγθαο Κπξηάθνο Ιαηξηθή Σρνιή Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. *Editor in Chief, reviewer, webmaster. 1. Δηζαγσγή. Η λφζνο Parkinson είλαη ε δεχηεξε

Διαβάστε περισσότερα

Γηάγλσζε θαη αληηκεηώπηζε ηνπ αζζελνύο κε θαηάζιηςε ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξάμε ηνπ Παζνιόγνπ

Γηάγλσζε θαη αληηκεηώπηζε ηνπ αζζελνύο κε θαηάζιηςε ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξάμε ηνπ Παζνιόγνπ Γηάγλσζε θαη αληηκεηώπηζε ηνπ αζζελνύο κε θαηάζιηςε ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξάμε ηνπ Παζνιόγνπ A. Πνιίηεο Αλ Καζ. Φπρηαηξηθήο Μνλάδα Φπρνγεξηαηξηθήο Ση είλαη θαηάζιηςε; Καη είδα κία γεξαζκέλε θπξία θνπξληαζκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρεηξίδνκαη ην Πέλζνο Δπηζηξέθσ ζηε Εσή

Γηαρεηξίδνκαη ην Πέλζνο Δπηζηξέθσ ζηε Εσή ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ Γηαρεηξίδνκαη ην Πέλζνο Δπηζηξέθσ ζηε Εσή 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ --------------------------------------------------------- Γηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα

Θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ρνξήγεζεο αληηξεηξντθήο αγσγήο ζε ελήιηθεο θαη εθήβνπο

Θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ρνξήγεζεο αληηξεηξντθήο αγσγήο ζε ελήιηθεο θαη εθήβνπο ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ & ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ (ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.) ΓΟΑΦΔΗΝ HIV ΙΝΗΚΥΜΖΠ & ΠΔΜΝΑΙΗΘΥΠ ΚΔΡΑΓΗΓΝΚΔΛΥΛ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ Θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ρνξήγεζεο αληηξεηξντθήο αγσγήο ζε ελήιηθεο θαη εθήβνπο ΚΔ ΡΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα