ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ"

Transcript

1 ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Διαλέξηε ηο ζωζηό παιδικό κάθιζμα. Υπάξρνπλ 2 θαηεγνξίεο θαζηζκάησλ: 1. Τα θαζίζκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ πξψηε θαηεγνξία είλαη θαηάιιεια γηα κσξά έσο 9 κελψλ ή βάξνπο δέθα θηιψλ θαη αληηθαζηζηνχλ ζπλήζσο ην Πνξη-κπεκπέ ή ην ξηιάμ. Τνπνζεηνχληαη πάληα κε θνξά αληίζεηε πξνο ηελ πνξεία θίλεζεο θαη ζηεξεψλνληαη ζην πίζσ θάζηζκα κε ηε βνήζεηα ηεο δψλεο αζθαιείαο ηξηψλ ζεκείσλ. Σηελ ίδηα θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη θαζίζκαηα γηα παηδηά ειηθίαο απφ 9 κελψλ έσο 4 εηψλ, δειαδή κέρξη ην παηδί λα απνθηήζεη βάξνο πεξίπνπ 18 θηιψλ. Τα θαζίζκαηα ηνπνζεηνχληαη ζην πίζσ θάζηζκα κε θαηεχζπλζε πξνο ηε θνξά θίλεζεο ηνπ απηνθηλήηνπ θαη αζθαιίδνληαη κε δψλεο ηξηψλ ζεκείσλ. 2. Τα θαζίζκαηα πνπ αλήθνπλ ζηε δεχηεξε θαηεγνξία είλαη θαηάιιεια γηα παηδηά ειηθίαο 5-11 εηψλ, δειαδή βάξνπο έσο 36 θηιψλ θαη χςνπο έσο 150 εθαηνζηψλ. Φξεζηκνπνηνχληαη γηα λα αλαζεθψζνπλ ην παηδί θαη λα επηηξέπνπλ ηε ζσζηή εθαξκνγή ηεο δψλεο αζθαιείαο. Υπάξρνπλ αλπςσηηθά θαζίζκαηα κε πιάηε γηα παηδηά έσο 25 θηιά θαη απιά αλπςσηηθά καμηιάξηα γηα παηδηά έσο 36 θηιά. Γηα έλα αζθαιέο ηαμίδη: Με βάδεηε πνηέ ην παηδηθφ θαζηζκαηάθη ζηε ζέζε ηνπ ζπλνδεγνχ. Αθνινπζήζηε πηζηά ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Βεβαησζείηε φηη έρεηε δέζεη ζσζηά ην θάζηζκα κε ηε δψλε ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ην παηδί κε ην θάζηζκα. Τνπνζεηήζηε ην παηδηθφ θάζηζκα ζην πίζσ κέξνο ηνπ απηνθηλήηνπ, γηα λα πξνζθέξεηε ζην παηδί δηπιή αζθάιεηα, εθείλε ηνπ παηδηθνχ θαζίζκαηνο θαη εθείλε ηεο πίζσ ζέζεο. Έρεη ππνινγηζηεί φηη ηα παηδηθά θαζίζκαηα, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά, κεηψλνπλ θαηά 71% ηνλ θίλδπλν ζαλάηνπ ζε παηδηά ειηθίαο θάησ ησλ 5 εηψλ, θαηά 67% ηελ πηζαλφηεηα εηζαγσγήο ζην λνζνθνκείν απφ ζνβαξφ ηξαπκαηηζκφ θαη θαηά 50% ηνλ θίλδπλν πξφθιεζεο κηθξνηξαπκαηηζκψλ. ΣΘ ΝΑ ΚΑΝΕΣΕ ΑΝ ΖΑΛΘΣΕΘ ΣΟ ΠΑΘΔΘ Κάληε κία ζηάζε γηα 20 κε 30 ιεπηά. Αθήζηε ην παηδί λα πάξεη θαζαξφ αέξα λα πεξπαηήζεη θαη λα μεραζηεί. ΣΑ ΡΟΤΥΑ ΣΟΤ ΜΘΚΡΟΤ ΣΑΞΘΔΘΩΣΗ Δπηιέμηε ηα ξνχρα ηνπ παηδηνχ κε γλψκνλα ηελ άλεζε ηνπ. Σθεθηείηε φηη δελ ζα πξέπεη λα θξπψλεη, αιιά νχηε λα δεζηαίλεηαη θαη λα ηδξψλεη. Πάξηε καδί ζαο θαη κία δεχηεξε αιιαμηά ξνχρα γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ιεξσζεί ή βξαρεί. Αλ ηαμηδεχεηε κε ην απηνθίλεην ή ην αεξνπιάλν, δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηα ξνχρα ή ηα παπνχηζηα. Τν κφλν πνπ ζίγνπξα πξέπεη λα έρεηε καδί ζαο είλαη κία δαθέηα ή έλα ιεπηφ κπνπθάλ, αθνχ ηα παηδηά θξπψλνπλ εχθνια ζε ρψξνπο πνπ θιηκαηίδνληαη. Σην πινίν, δψζηε πξνζνρή ζηα παπνχηζηα θαη πξνηηκήζηε αζιεηηθά ή άιια πνπ λα έρνπλ αληηνιηζζεηηθή ζφια.

2 Δπίζεο, είλαη θαιχηεξα λα απνθχγεηε ηηο κπινχδεο κε θνπθνχια ή κε θνξδφληα πνπ θξέκνληαη θαη ππάξρεη πεξίπησζε λα ζθαιψζνπλ. Τέινο, κελ μεράζεηε ην θαπέιν ηνπ. Η ΣΑΝΣΑ ΣΟΤ ΣΑΞΘΔΘΟΤ Καιφ είλαη λα έρεηε καδί ζαο: Νεξφ Γάια Μηθξά ζάληνπηηο κε θαζέξη Παηδηθά κπηζθφηα (φρη κε ζνθνιάηα) Διαθξχ θαγεηφ ζε ηάπεξ ή έηνηκν θαγεηφ ζε βαδάθηα Δηδηθέο ζαθνχιεο γηα ηνλ εκεηφ Έλα ζεξκφκεηξν Έλα αληηππξεηηθφ Έλα αληηηζηακηληθφ Μία ειαθξηά θνπβεξηνχια Γχν-ηξεηο κηθξέο πεηζέηεο Τα αγαπεκέλα ηνπ παηρλίδηα Τν γάια θαη νη θξέκεο ηνπ Οη πάλεο ηνπ Τν παηδηθφ αθξφινπηξν Η θξέκα γηα κεηά ην κπάλην Τν παηδηθφ αληειηαθφ ΣΑΣΘΣΘΚΕ ΚΑΘ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 1. Σηελ Αζήλα ην 80% ησλ βξεθψλ σο 6 κελψλ κεηαθέξνληαη ζηελ αγθαιηά θάπνηνπ ελήιηθα ή ζην πνξη-κπεκπέ θπξίσο γηαηί νη γνλείο έρνπλ ηελ πεπνίζεζε φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηα παηδηά ηνπο κεηαθέξνληαη θαιχηεξα. 2. Σηελ Αζήλα ην 41,3% ησλ παηδηψλ απφ 7 κελψλ έσο 1 έηνπο θάζεηαη ζηα γφλαηα θάπνηνπ ελήιηθα ζην πίζσ θάζηζκα ηνπ απηνθηλήηνπ. 3. Σηα παηδηά απφ 7 έσο 12 κελψλ ην 38% πεξίπνπ πεγαηλνέξρεηαη ζην πίζσ θάζηζκα ελψ ην 41% ησλ παηδηψλ απφ 1 έσο 2 ρξφλσλ θάζεηαη ζε κφληκε βάζε. 4. Παηδηά ειηθίαο 1-2 εηψλ ηαμηδεχνπλ ζε πνζνζηφ 37% ζην πίζσ θάζηζκα κε θάπνην άιιν άηνκν πνπ ζην 15% ησλ πεξηπηψζεσλ είλαη ην κεγαιχηεξν αδεξθάθη ηνπο ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ παηδηψλ ειηθίαο 3-4 ρξφλσλ είλαη 56% 5. Τν 7% ησλ παηδηψλ ειηθίαο 1-4 εηψλ κεηαθέξεηαη ζην πίζσ θάζηζκα ρσξίο δψλε αζθαιείαο θαη ρσξίο θάπνηνλ κεγαιχηεξν ζε ειηθία ζπλνδφ δίπια ηνπο. 6. Σηα παηδηά ειηθίαο 2-4 εηψλ κφλν ην 11% θάζνληαη ζην εηδηθφ θαζηζκαηάθη ελψ έλα 8% ην ρξεζηκνπνηεί πεξηζηαζηαθά θαζψο ηα παηδηά αξλνχληαη λα θαζίζνπλ ζε απηφ. 7. Οη γνλείο αγλννχζαλ ζε πνζνζηφ 97% ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ρξήζε ηνπ παηδηθνχ θαζίζκαηνο. 8. Σηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο κφλν ην 0,6% ησλ γνλέσλ αγνξάδεη ην βξεθηθφ θάζηζκα ηειεπηαίσλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ηνπνζεηείηαη κε θνξά πξνο ηα πίζσ θαη πξνζθέξεη αζθάιεηα ζην βξέθνο. 9. Παηδηθφ θάζηζκα αγνξάδεη ην 60% ησλ γνλέσλ πνπ έρνπλ απηνθίλεην θαη δνπλ ζηελ Αζήλα θαη ην 36% εθείλσλ πνπ δνπλ ζηελ επαξρία. 10. Σηελ επαξρία κεηαθέξεηαη ζε θαζηζκαηάθη κφλν ην 4% ησλ βξεθψλ σο 6 κελψλ θαη κφιηο ην 5% ησλ παηδηψλ ειηθίαο 3-4 ρξφλσλ. 11. Τν θάζηζκα αζθαιείαο ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θαλφλα φρη πεξηζζφηεξν απφ έλα κε ελάκηζε ρξφλν. 12. Τν 2,7% ησλ παηδηψλ ζηελ Αηηηθή θαη ην 5-8% ησλ παηδηψλ ζηελ επαξρία κεηαθέξεηαη ζηελ αγθαιηά ηνπ ζπλνδεγνχ. 13. Απφ έξεπλα ηνπ ΚΔΠΠΑ ζε γνλείο 292 παηδηψλ πνπ επηζθέθζεθαλ ην Μάξηην ηνπ 1996 ηα ζπλεξγαδφκελα λνζνθνκεία (Ννζνθνκείν Παίδσλ Αγιαία Κπξηαθνχ, Γ.Π.Ν. Βφινπ θαη Γ.Π.Ν. Κέξθπξαο) δηαπηζηψζεθε φηη κφλν ην 29% ησλ Διιήλσλ νδεγψλ ρξεζηκνπνηεί ηα εηδηθά θαζίζκαηα ζην απηνθίλεην γηα ηε κεηαθνξά ησλ παηδηψλ ειηθίαο 0-12 εηψλ, δειαδή νχηε 1:3 νηθνγέλεηεο.

3 14. Παξάιιεια, πξνθχπηεη φηη 1:10 παηδηά θάζεηαη ζπλήζσο ζην θάζηζκα ηνπ ζπλνδεγνχ κε 4/πιάζηα πηζαλφηεηα ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο θαη 1:4 παηδηά δελ έρεη εηδηθή ζέζε ζην απηνθίλεην. Δμάιινπ, παξφηη είλαη γλσζηφ φηη ε κεηαθνξά ηνπ παηδηνχ ζην απηνθίλεην ρσξίο ρξήζε εηδηθνχ θαζίζκαηνο 7/πιαζηάδεη ηελ πηζαλφηεηα ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ ζε πεξίπησζε ηξνραίνπ αηπρήκαηνο, ε πιεηνςεθία ησλ Διιελφπνπισλ κεηαθέξεηαη ζηελ αγθαιηά θάπνηνπ ελήιηθα, θπθινθνξεί ειεχζεξα ζην πίζσ θάζηζκα ή θάλεη παξέα ζηνλ νδεγφ απφ ηε ζέζε ηνπ ζπλνδεγνχ. 15. Απφ ηα ειιεληθά ζηνηρεία θαίλεηαη φηη ζην 4.4% ησλ πεξηπηψζεσλ ε ιχζε ηεο αζθαινχο κεηαθνξάο δελ είλαη εχθνιε γηαηί είηε δελ ππάξρεη απηνθίλεην ζηελ νηθνγέλεηα είηε ην φρεκα είλαη αθαηάιιειν λα θηινμελήζεη ην παηδί σο επηβάηε. Σην 6% ησλ πεξηπηψζεσλ νη γνλείο δειψλνπλ νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο, ζην 9% άγλνηα ή αδηαθνξία θαη ζην 5% ακέιεηα ελψ έλα 33% ηνπ πιεζπζκνχ ηζρπξίδεηαη φηη ην θάζηζκα είλαη πεξηηηφ αθνχ ην παηδί ην θξαηά «κε αζθάιεηα ε κακά ζηελ αγθαιηά» ή δελ είλαη απαξαίηεην «γηαηί ην παηδί δε κεηαθέξεηαη ζε κεγάιεο απνζηάζεηο κε ην απηνθίλεην». 16. Σε ζρεηηθή έξεπλα ηνπ ΚΔΠΠΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Τξνραία θάλεθε φηη ην 91% ησλ παηδηψλ ειηθίαο 0-11 εηψλ κεηαθηλείηαη ρσξίο παηδηθφ θάζηζκα. Απφ απηά ηα παηδηά ην 3,5% ήηαλ επηβάηεο κπξνζηηλνχ θαζίζκαηνο. 17. φρη αηρκεξά αληηθείκελα ζην πνξη-κπαγθάδ εθφζνλ κεηαθέξνπκε επηβάηεο θαη ηδηαίηεξα παηδηά 18. δέζηκν ησλ αληηθεηκέλσλ κέζα ζην πνξη-κπαγθάδ κε ζηεξίγκαηα πνπ βηδψλνληαη ζηελ εζσηεξηθή ιακαξίλα 19. εξψηεζε πξνο ηελ αληηπξνζσπεία γηα ην πφζν αληέρεη ην ελδηάκεζν ρψξηζκα πνξηκπαγθάδ/εζσηεξηθφο ρψξνο θαη γηα ην αλ έρεη πξνβιεθζεί 20. ελίζρπζε (θαη πψο) πνπ κπνξεί λα εθαξκφζεη ε αληηπξνζσπεία. Η Αλήθεια για ηα Παιδικά Καθίζμαηα Έρεη ππνινγηζηεί φηη ηα παηδηθά θαζίζκαηα απηνθηλήηνπ, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά, κεηψλνπλ θαηά 71% ηνλ θίλδπλν ζαλάηνπ ζε παηδηά ειηθίαο θάησ ησλ 5 εηψλ, θαηά 67% ηελ πηζαλφηεηα εηζαγσγήο ζην λνζνθνκείν θαηφπηλ ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ, θαηά 50% ηνλ θίλδπλν πξφθιεζεο κηθξνηξαπκαηηζκψλ θαη δείρλνπλ ζε πνζνζηφ 100% ηελ αγάπε ζαο γηα ην παηδί ζαο. Με αλαινγηζκνχο ζηνηρείσλ απφ ηηο ΗΠΑ γηα ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ππνινγίδεηαη φηη ε ρξήζε ηνπ παηδηθνχ θαζίζκαηνο ζα έζσδε απφ βέβαην ζάλαην 8 παηδηά θάησ ησλ 5 εηψλ θαη ζα απέηξεπε ηνλ ηξαπκαηηζκφ ζπλνκειίθσλ ηνπο θάζε ρξφλν. Ωζηφζν, ράλνπλ ηε δσή ηνπο 14 παηδηά επεηδή αθξηβψο κεηαθέξνληαη ζην απηνθίλεην ρσξίο παηδηθφ θάζηζκα. Παηδηά θάησ ησλ 4 ρξφλσλ θηλδπλεχνπλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο δέθα θνξέο πεξηζζφηεξν απφ ηα κεγαιχηεξά ηνπο, αλ δελ θάζνληαη ζε εηδηθφ θαζηζκαηάθη. Έλα παηδί πνπ δελ ηαμηδεχεη ζην εηδηθφ θάζηζκα κπνξεί λα ράζεη ηε δσή ηνπ ζε ζχγθξνπζε αθφκα θη αλ ε ηαρχηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ είλαη κηθξή. Έλα παηδί πνπ κεηαθέξεηαη ζην απηνθίλεην ρσξίο εηδηθφ θάζηζκα θαηάιιειν γηα ηελ ειηθία ηνπ, δηαηξέρεη ηξηπιάζην θίλδπλν ηξαπκαηηζκνχ ζε ζρέζε κε έλα άιιν πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν ζσζηά ζε παηδηθφ θάζηζκα θαηάιιειν γηα ηελ ειηθία θαη ην βάξνο ηνπ. Τα παηδηά πνπ θάζνληαη ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ απηνθηλήηνπ θηλδπλεχνπλ πέληε θνξέο πεξηζζφηεξν λα ηξαπκαηηζηνχλ ζνβαξά απφ εθείλα πνπ θάζνληαη ζην πίζσ θάζηζκα ηνπ απηνθηλήηνπ. Τν βάξνο ηνπ παηδηνχ ζε κηα ζχγθξνπζε κε κέηξηα ηαρχηεηα γίλεηαη 30 θνξέο κεγαιχηεξν. Με άιια ιφγηα, έλα παηδί 3 ρξφλσλ απνθηά βάξνο ζχγθξνπζεο 500 θηιά πεξίπνπ. Φαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη, φηη έλαο παίθηεο ηνπ ξάγθκπη, απφ ηνλ νπνίν δεηήζεθε λα θξαηήζεη φζν πην δπλαηά κπνξνχζε έλα αλδξείθειν κσξνχ, δελ ηα θαηάθεξε, ζε κηα ζχγθξνπζε κε 50 ρικ/ψξα, θαη ην κσξφ εθηνμεχηεθε κε δχλακε πξνο ηα εκπξφο. Γηα έλα παηδί πνπ επηβαίλεη ζε απηνθίλεην ν πην επηθίλδπλνο ηξφπνο κεηαθνξάο ηνπ είλαη ζηα ρέξηα θάπνηνπ ελήιηθα. Αθφκα θαη ζε πνιχ ήπηα ζχγθξνπζε, αλ ην παηδί θξαηηέηαη ζηελ αγθαιηά, κπνξεί: α) λα εθζθελδνληζηεί κέζα ή έμσ απφ ην απηνθίλεην, β) λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ αεξφζαθνο γηα ηνλ ελήιηθα πνπ ην θξαηάεη, κε απνηέιεζκα λα ηξαπκαηηζηεί ζνβαξά ή θαη λα ράζεη ηε δσή ηνπ.

4 Υρήζη Παιδικών Καθιζμάηων Σήκεξα, ζηηο πεξηζζφηεξεο πνιηηείεο ησλ ΗΠΑ ην 78% ησλ βξεθψλ θαη ην 85% ησλ παηδηψλ ειηθίαο 0-4 εηψλ κεηαθέξνληαη ζε εηδηθφ θάζηζκα. Σηελ Διιάδα κηα έξεπλα ηεο Α Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 992 παηδηά έσο 4 ρξφλσλ απφ ηελ Αζήλα θαη ηελ επαξρία έδεημε φηη: Είδη Παιδικών Καθιζμάηων Καηεγνξία 1ε: Βξεθηθά παηδηθά θαζίζκαηα γηα κσξά απφ 0 έσο 9 κελψλ δειαδή ψζπνπ λα απνθηήζεη ην κσξφ βάξνο πεξίπνπ 10 θηιά. Τνπνζεηείηαη πάληα κε θνξά αληίζεηε πξνο ηελ πνξεία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη κπνξεί πνιιέο θνξέο λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο ξειαμ. Μπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζηε ζέζε ηνπ ζπλνδεγνχ εθφζνλ ην απηνθίλεην δελ είλαη εμνπιηζκέλν κε αεξφζαθν ζπλνδεγνχ ή θαηά πξνηίκεζε ζην πίζσ θάζηζκα ηνπ απηνθηλήηνπ κε ηελ πξνυπφζεζε βέβαηα λα έρεη ην απηνθίλεην δψλεο αζθαιείαο ζην πίζσ θάζηζκα. Δθαξκφδεηαη ζην θάζηζκα ηνπ απηνθηλήηνπ πάληα κε ηε βνήζεηα ηεο δψλεο αζθαιείαο ηξηψλ ζεκείσλ ηνπ απηνθηλήηνπ. Η αζθαιέζηεξε ζέζε γηα ην παηδηθφ θάζηζκα ζεσξείηαη εθείλε ζην κέζν ηνπ πίζσ θαζίζκαηνο, νπφηε ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε πξφζδεζε ζα γίλεη, ζηα πεξηζζφηεξα απηνθίλεηα, κε δψλε 2 ζεκείσλ. Καηεγνξία 2ε: Παηδηθά θαζίζκαηα «0+» γηα κσξά απφ ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζεο ηνπο ψζπνπ λα ζπκπιεξψζνπλ ηα 13 θηιά. Τνπνζεηείηαη πάληα κε θνξά αληίζεηε πξνο ηελ πνξεία ηνπ απηνθηλήηνπ. Καηεγνξία 3ε: Παηδηθά θαζίζκαηα γηα παηδηά ειηθίαο 6 κελψλ έσο 4 εηψλ δειαδή ψζπνπ λα απνθηήζεη ην παηδί βάξνο πεξίπνπ 18 θηιά. Τνπνζεηείηαη ζηε ζέζε ηνπ ζπλνδεγνχ ή ζην πίζσ θάζηζκα κε ην παηδί λα θνηηάδεη πξνο ηα εκπξφο. Καηεγνξία 4ε: Παηδηθά θαζίζκαηα ζπλδπαζκέλα γηα παηδηά ειηθίαο 0-4 εηψλ (βάξνπο 0-18 θηιψλ). Τνπνζεηείηαη κε θνξά αληίζεηε πξνο ηελ πνξεία ηνπ απηνθηλήηνπ γηα ηε κεηαθνξά βξεθψλ έσο 9 κελψλ θαη εθαξκφδεηαη ζην θάζηζκα ηνπ απηνθηλήηνπ κε ηε βνήζεηα δψλεο αζθαιείαο ηξηψλ ή δχν ζεκείσλ ηνπ απηνθηλήηνπ. Γηα ηε κεηαθνξά κσξψλ ειηθίαο πάλσ απφ 9 κελψλ ηνπνζεηείηαη κε θνξά πξνο ηα εκπξφο θαη εθαξκφδεηαη ζην θάζηζκα ηνπ απηνθηλήηνπ κε ηε βνήζεηα δψλεο αζθαιείαο απνθιεηζηηθά δχν ζεκείσλ. Καηεγνξία 5ε: Αλπςσηηθά παηδηθά θαζίζκαηα γηα παηδηά ειηθίαο 4-12 εηψλ (βάξνπο θηιψλ, χςνπο κέρξη 1,50 κ). Τνπνζεηνχληαη ζην κπξνζηηλφ ή ζην πίζσ θάζηζκα ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα αλαζεθψζνπλ ην παηδί θαη λα επηηξέςνπλ ηε ζσζηή πξνζαξκνγή ηεο δψλεο αζθαιείαο ηξηψλ ζεκείσλ ηνπ απηνθηλήηνπ ζην ζψκα ηνπ παηδηνχ. Οδηγίες για ηην Υρήζη ηων Παιδικών Καθιζμάηων Η πην γιπθηά θαη ηεξή ζηηγκή έθηαζε. Δηνηκάδεζηε λα θέξεηε ζηνλ θφζκν ην κσξφ ζαο θαη θπζηθά ζεσξείηε φηη ηίπνηα δελ κπνξεί λα ραιάζεη ηελ επηπρία ζαο. Όηαλ αθνχηε λα κηιάλε νη άιινη γηα ηξνραία αηπρήκαηα, ηξαπκαηηζκνχο θαη ζαλάηνπο πηζηεχεηε φηη απηά δελ αθνξνχλ εζάο θαη ην αγγεινχδη ζαο. Άιισζηε ζεσξείηε φηη ε αγθαιηά ζαο είλαη ε πην ζίγνπξε θσιηά γηα ην κσξφ ζαο κέζα ζην απηνθίλεην. Σθεθηήθαηε φκσο πνηέ ην γεγνλφο φηη ε δεζηή αγθαιηά ζαο ζην απηνθίλεην κπνξεί λα απνβεί ζαλαηεθφξα ζε πεξίπησζε ηξνραίνπ αηπρήκαηνο; Αλαξσηεζήθαηε γηα ην πνηα είλαη ε άλεηε θαη αζθαιήο κεηαθνξά ηνπ κσξνχ ζαο θαζψο είλαη έλαο μερσξηζηφο επηβάηεο κε ηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο απφ ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ έξρεηαη ζηνλ θφζκν; Μελ μερλάηε φηη ηα ηξνραία αηπρήκαηα απνηεινχλ ηελ πξψηε αηηία ζαλάησλ θαη ζνβαξψλ αλαπεξηψλ ζηα παηδηά θαη φηη γηα ην 95% ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ επζχλεηαη ε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά.

5 Γεγνλφο πνπ επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε γηα ζσζηή νδηθή ζπκπεξηθνξά κε ζηφρν ηε κείσζε ησλ πηζαλνηήησλ λα ππνζηνχκε έλα ηξνραίν αηχρεκα. Η απφθαζε γηα ηελ αγνξά παηδηθνχ θαζίζκαηνο γηα ην απηνθίλεην ππαγνξεχεηαη φρη κφλν απφ ηελ αγάπε ζαο γηα ην παηδί ζαο αιιά θαη απφ ηελ επζχλε πνπ έρεηε γηα ηελ αζθαιή κεηαθίλεζή ηνπ. Η αγνξά ηνπ παηδηθνχ θαζίζκαηνο θαζψο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε δσή ηνπ παηδηνχ ζαο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε πνιχ πξνζνρή. Η επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ παηδηθνχ θαζίζκαηνο κεηαθνξάο ηνπ παηδηνχ ζην απηνθίλεην ζα πξέπεη λα έρεη σο θχξην γλψκνλα ηε γλψζε γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πξνδηαγξαθψλ αζθαιείαο ηνπ πξντφληνο θαη ρξήζηκν νδεγφ ζεκείν γηα ηνπο λένπο γνλείο είλαη ε αλαδήηεζε ηεο θφθθηλεο εηηθέηαο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο πνπ εγγπάηαη φηη ην πξντφλ αθνινπζεί ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο ηεο Κνηλφηεηαο. Φξνληίζηε λα επηιέμεηε παηδηθφ θάζηζκα πνπ λα πιεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Βεβαησζείηε φηη ε κάξθα πνπ επηιέμαηε αληηπξνζσπεχεηαη επίζεκα ζηελ Διιάδα έηζη ψζηε αλ ζπκβεί θάηη ζην θάζηζκα λα μέξεηε πνπ λα απεπζπλζείηε. Σπλελλνεζείηε κε ηνπο εηδηθνχο ηνπ θαηαζηήκαηνο γηα ην πνηνο είλαη ν θαηάιιεινο ηχπνο παηδηθνχ θαζίζκαηνο γηα ην απηνθίλεηφ ζαο (ζε ζρέζε κε ηηο δψλεο αζθαιείαο ηνπ απηνθηλήηνπ). Τν εηδηθφ θάζηζκα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα ηελ ειηθία θαη ην βάξνο ηνπ παηδηνχ. Πνιινί γνλείο: α) αγνξάδνπλ κεγαιχηεξν θάζηζκα κε ηελ πξννπηηθή φηη ην παηδί ζα κεγαιψζεη γξήγνξα β) ρξεζηκνπνηνχλ ην εηδηθφ θάζηζκα ηνπ πξνεγνχκελνπ παηδηνχ ηνπο έζησ θη αλ δελ είλαη θαηάιιειν γηα ην βξέθνο γ) θαζπζηεξνχλ λα αγνξάζνπλ ηνλ επφκελν ηχπν θαζίζκαηνο γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. Πξηλ ηνπνζεηήζεηε ην θάζηζκα ζην απηνθίλεην θξνληίζηε λα ην πεξηεξγαζηείηε θαη λα δηαβάζεηε κε πξνζνρή ηηο νδεγίεο ρξήζεσο ψζηε λα μέξεηε ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο θαη λα ην ηνπνζεηήζεηε ζσζηά ζην απηνθίλεην. Η ζσζηή ηνπνζέηεζή ηνπ είλαη αθφκα πην ζεκαληηθή απφ ηελ αγνξά ηνπ θαζψο απνηειεί ην θιεηδί ηεο επηηπρίαο γηα ηελ αζθάιεηα. Γπζηπρψο, 7:10 θαζίζκαηα απηνθηλήηνπ γηα παηδηά δελ είλαη ζσζηά ηνπνζεηεκέλα. Τν κσξφ πξέπεη λα αζθαιίδεηαη κε ηηο δψλεο ηνπ παηδηθνχ θαζίζκαηνο κέζα ζην θάζηζκα θαη ην εηδηθφ θάζηζκα πξέπεη λα είλαη θαιά δεκέλν κε ηε δψλε αζθαιείαο ηνπ απηνθηλήηνπ Η δψλε ηνπ απηνθηλήηνπ λα είλαη ζηαζεξή έηζη ψζηε λα κελ κεηαθηλείηαη ην θαζηζκαηάθη λα κελ ππάξρνπλ εκπφδηα πάλσ ζηε δψλε νχηε λα έρεη κπιερηεί θάπνπ. Σηγνπξεπηείηε φηη ην παηδί είλαη θαηάιιεια δεκέλν ζην απηνθίλεην θαη φηη νη πφξηεο ηνπ απηνθηλήηνπ είλαη αζθαιηζκέλεο πξηλ μεθηλήζεηε γηα ηνλ πξννξηζκφ ζαο. Τα παηδηθά θαζίζκαηα είλαη θαηά ηέηνην ηξφπν ζρεδηαζκέλα πνπ δε ρξεηάδεηαη λα βάδεηε καμηιάξηα ή άιια αληηθείκελα γηα λα ηα αλαζεθψζεηε. Δπηπιένλ, νπνηαδήπνηε δηάζεζε επξεζηηερλίαο φζνλ αθνξά ζηελ απνζχλδεζε εμαξηεκάησλ ηνπ θαζίζκαηνο, αιιαγή ζηνλ ηξφπν ρξήζεσο ησλ δσλψλ είηε ηνπ θαζίζκαηνο είηε ηνπ απηνθηλήηνπ ή παξαιιαγή ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θαζίζκαηνο ζην απηνθίλεην λα είζηε ζίγνπξνη φηη ζα απνβεί κνηξαία φρη κφλν ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο αιιά θαη ελφο 'απινχ' θξελαξίζκαηνο. Άιισζηε, ηη ζθνπφ έρεη ε αγνξά ελφο παηδηθνχ θαζίζκαηνο αλ δελ ηεξνχκε ηηο απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ρξήζε ηνπ; Τν παηδηθφ θάζηζκα βξεθηθνχ ηχπνπ πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη πάληα αληίζεηα απφ ηε θνξά ηεο πνξείαο ηνπ απηνθηλήηνπ ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη ν απρέλαο ηνπ βξέθνπο. Τν παηδηθφ θάζηζκα ζε θακία πεξίπησζε δελ ηνπνζεηείηαη ζηε ζέζε ηνπ ζπλνδεγνχ αλ ην απηνθίλεην είλαη εμνπιηζκέλν κε αεξφζαθν ζπλνδεγνχ. Μελ μερλάηε φηη νη δψλεο αζθαιείαο ηνπ απηνθηλήηνπ είλαη ζρεδηαζκέλεο γηα ρξήζε απφ ελειίθνπο. Γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά ησλ παηδηψλ ειηθίαο <12 εηψλ ζα πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη ε ρξήζε ηεο δψλεο αζθαιείαο ηνπ απηνθηλήηνπ κε ην θαηάιιειν γηα ηελ ειηθία θαη ην βάξνο ηνπ παηδηνχ παηδηθφ θάζηζκα. Φξνληίζηε ην παηδί λα κελ ηξψεη ή καζάεη ηζίρια θαηά ηε δηαδξνκή γηαηί ππάξρεη θίλδπλνο πληγκνχ κε έλα απφηνκν θξελάξηζκα θαη λα κελ παίδεη κε αηρκεξά αληηθείκελα γηαηί κπνξεί λα θνπεί ζε έλα απφηνκν θξελάξηζκα. Να ειέγρεηε πάληα ηα κεηαιιηθά κέξε ηνπ παηδηθνχ θαζίζκαηνο θαη ησλ δσλψλ αζθαιείαο ηνπ απηνθηλήηνπ κεηά απφ έθζεζε ηνπ απηνθηλήηνπ ζηνλ ήιην θαζψο ε ππεξζέξκαλζή ηνπο ζε νπνηαδήπνηε επαθή κε ην δέξκα κπνξεί λα πξνθαιέζεη έγθαπκα ζην κηθξφ επηβάηε. Μφιηο παξαηεξήζεηε θάπνηα θζνξά ζην παηδηθφ θάζηζκα κε δηζηάζεηε λα απεπζπλζείηε ζηνπο εηδηθνχο γηα έιεγρν θαη αληηθαηάζηαζε ησλ θζαξκέλσλ εμαξηεκάησλ. Η δσή ηνπ παηδηνχ ζαο είλαη δίρσο

6 ακθηβνιία πνιπηηκφηεξε ηεο νηθνλνκίαο. Φπζηθά νχηε ιφγνο λα γίλεηαη γηα ρξήζε ελφο παηδηθνχ θαζίζκαηνο χζηεξα απφ ηελ εκπινθή ηνπ ζε ηξνραίν αηχρεκα θαζψο δελ παξέρεη πιένλ ηελ απαξαίηεηε πξνζηαζία. Τέινο, λα ζπκάζηε φηη ζε πεξίπησζε πξφζθξνπζεο άιινπ απηνθηλήηνπ απφ πίζσ ζην δηθφ καο θαη εάλ ην πνξη-κπαγθάδ είλαη θνξησκέλν ππάξρεη πηζαλφηεηα ηα αληηθείκελα λα πεξάζνπλ ζην ρψξν ησλ επηβαηψλ θαη λα ηνπο ηξαπκαηίζνπλ. Σε ηεζη ηεο ιέζρεο Γεξκαλίαο ADAC (ε αληίζηνηρε ηεο Διιεληθήο ΔΛΠΑ) θνξηίν 30 θηιψλ ζην πνξη-κπαγθάδ πέξαζε ζην ρψξν ησλ επηβαηψλ κε πξφζθξνπζε άιινπ απηνθηλήηνπ κφλν κε ηαρχηεηα 32 ρικ.

δηαρείξηζε ηξνραίσλ αηπρεκάησλ ε πεξίπησζε ηνπ λνκνύ Κηιθίο

δηαρείξηζε ηξνραίσλ αηπρεκάησλ ε πεξίπησζε ηνπ λνκνύ Κηιθίο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Αλάπηπμε βάζεο γεσγξαθηθώλ δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηξνραίσλ αηπρεκάησλ ε πεξίπησζε ηνπ λνκνύ Κηιθίο Δπηκέιεηα εξγαζίαο Μπάξκπα Διέλε Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε θαη Γηαηξνθή ζηελ Δθεβηθή Ηιηθία

Άζθεζε θαη Γηαηξνθή ζηελ Δθεβηθή Ηιηθία 2 ν ΛΤΚΔΙΟ ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ Άζθεζε θαη Γηαηξνθή ζηελ Δθεβηθή Ηιηθία πγγξαθηθή Οκάδα ΚΗΔΕΟΤ ΟΦΗΑ ΕΟΤΚΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΟΤΚΑ ΜΑΡΗΑ ΛΗΟΤΚΑ ΥΡΗΣΗΝΑ ΜΠΑΛΑΚΑ ΗΧΑΝΝΑ ΚΑΡΑΘΑΝΟΤ ΔΛΠΗΓΑ ΚΟΤΣΟΚΧΣΑ ΝΗΚΟΛΔΣΑ ΛΗΧΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ ΠΟΤΓΑΣΖ ΣΑΜΑΣΖ ΕΗΧΜΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΘΔΟΦΗΛΟ ΝΑΜΛΖ ΚΑΒΑΛΑ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΦ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΦ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΦ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΣΡΟΠΔ Ι.Υ. ΚΑΙ ΒΑΡΔΧΝ ΟΥΗΜΑΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΔ: ΠΟΤΛΣΙΓΗ ΔΤΣΑΘΙΟ ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΔΙΗΓΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΑΜΟ ΠΤΡΙΓΧΝ ΚΑΒΑΛΑ 2011 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ παξνχζα

Διαβάστε περισσότερα

«ύγκπιζη ζςζηημάηων Παθηηικήρ και Δνεπγηηικήρ αζθάλειαρ ζε αςηοκίνηηα ζύγσπονηρ και παλαιάρ ηεσνολογίαρ»

«ύγκπιζη ζςζηημάηων Παθηηικήρ και Δνεπγηηικήρ αζθάλειαρ ζε αςηοκίνηηα ζύγσπονηρ και παλαιάρ ηεσνολογίαρ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «ύγκπιζη ζςζηημάηων Παθηηικήρ και Δνεπγηηικήρ αζθάλειαρ ζε αςηοκίνηηα ζύγσπονηρ και παλαιάρ ηεσνολογίαρ»

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Excel απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα θχιιν εξγαζίαο. Απηφ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο θαη ην απαξηίδνπλ πνιιά θειηά. Απηά πνπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η αςθένεια Hodgkin s ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΔΜΦΩΜΑ HODGKINS. Δηζαγσγή

Τι είναι η αςθένεια Hodgkin s ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΔΜΦΩΜΑ HODGKINS. Δηζαγσγή ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΔΜΦΩΜΑ HODGKINS Δηζαγσγή Απηφ ην βηβιηάξην έρεη γξαθηεί κε ζθνπφ λα ζαο δψζεη θάπνηεο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ψζηε λα θαηαλνήζεηε επθνιφηεξα ηη αθξηβψο είλαη ην Λέκθσκα Hodgkin s. Διπίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ Τπ.Καζεγεηήο: Δεκήηξηνο Μαδπηηλόο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο Η ζεκαζία ηνπ βάξνπο ζε νξηζκέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Γιώργοσ Προφέτησ ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Μάθετε τουσ νόμουσ και τα «μυςτικά» τησ προςωπικήσ επιρροήσ και αποκτήςτε μεγαλφτερη αυτοπεποίθηςη και καλφτερα αποτελζςματα ςτισ πωλήςεισ, την επιχειρηματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΣΑΓΙΑ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ. Σι είναι ηο παιδί;

ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΣΑΓΙΑ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ. Σι είναι ηο παιδί; ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΣΑΓΙΑ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ Σι είναι ηο παιδί; Καη αξρήλ ην παηδί,- ζα-πξέπεη λα ην δνχκε ζαλ μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα. Δίλαη πηα απφ φινπο παξαδεθηφ, φηη ην παηδί δελ είλαη έλαο ελήιηθαο δηαθέξεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ Σεο θνηηήηξηαο: ηαύξεο Μνπδνπξίδε

Διαβάστε περισσότερα

Αιθνόι θαη Αιθννιηζκόο

Αιθνόι θαη Αιθννιηζκόο ρνιείν Σάμε Μάζεκα Θέκα 1ν Γεληθφ Λχθεην Αξηέκηδνο Β 4 Υεκεία Γεληθήο Παηδείαο Αιθνόι & Αιθννιηζκόο ρνιηθφ Έηνο 2011-2012 Ολνκαηεπψλπκν Παηζηαινχ Δπαγγειία Αιθνόι θαη Αιθννιηζκόο Δπηζηεκνληθή εμήγεζε Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ΠΑΛΑΜΑ Β ΛΤΚΔΙΟΤ ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ 2014-15 Α ΚΑΙ Β ΣΔΡΑΜΗΝΟ ΘΔΜΑ ΟΙ ΠΙΟ ΓΗΜΟΦΙΛΔΙ ΓΙΑΙΣΔ ΗΜΔΡΑ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΗΡΑΝΣΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ(ΠΔ11)

ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ΠΑΛΑΜΑ Β ΛΤΚΔΙΟΤ ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ 2014-15 Α ΚΑΙ Β ΣΔΡΑΜΗΝΟ ΘΔΜΑ ΟΙ ΠΙΟ ΓΗΜΟΦΙΛΔΙ ΓΙΑΙΣΔ ΗΜΔΡΑ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΗΡΑΝΣΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ(ΠΔ11) ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ΠΑΛΑΜΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Β ΛΤΚΔΙΟΤ ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ 2014-15 Α ΚΑΙ Β ΣΔΡΑΜΗΝΟ ΘΔΜΑ ΟΙ ΠΙΟ ΓΗΜΟΦΙΛΔΙ ΓΙΑΙΣΔ ΗΜΔΡΑ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΗΡΑΝΣΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ(ΠΔ11) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ει. ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΘΟΓΟΙ ΜΔΣΡΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΕ ΤΝΗΘΕΙΕ ΣΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ 2012-2013 ΔΙΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΑΞΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ. 1 ου ΣΕΣΡΑΜΗΝΟΤ ΦΟΛΙΚΟ ΕΣΟ

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΕ ΤΝΗΘΕΙΕ ΣΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ 2012-2013 ΔΙΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΑΞΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ. 1 ου ΣΕΣΡΑΜΗΝΟΤ ΦΟΛΙΚΟ ΕΣΟ ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΕ ΤΝΗΘΕΙΕ ΣΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 ου ΣΕΣΡΑΜΗΝΟΤ ΣΑΞΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΦΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2012-2013 ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΑΝΔΡΟΤΑ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΠΑΝΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ κλ. ΠΕ19 1. ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΕ ΤΝΗΘΕΙΕ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Πεηξνχια Υαηδεπαληαδή MD, MPH, MFTM- RCPS(Glasg), CTH Δκπεηξνγλψκσλ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ Αζήλα 2011-1 -

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2241-2778 (online) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος Αναστασία Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη. Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία

Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη. Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη Επιβλζπουςα καθηγήτρια: Μαρία Δερζκα Μπζλτςη Ελζνη Αθήνα 2014 Ππόλογορ Αθνξκή γη απηήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΠΙΒΙΩΣΔΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΠΙΒΙΩΣΔΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΩΣ ΝΑ ΔΠΙΒΙΩΣΔΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ www.smarteconomy.gr Η πνεσμαηική ιδιοκηηζία ηοσ ebook με ηίηλο «Πώς να επιβιώζεις οικονομικά» ανήκει ζηην Γροζή Χαρούλα. Η τρήζη διέπεηαι από ηον ν. 2121/1993 για ηην «Πνεσμαηική

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ «ΚΤΡΙΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΜΔΚ» ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΚΑΡΑΚΩΣΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

Σ.Δ.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ «ΚΤΡΙΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΜΔΚ» ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΚΑΡΑΚΩΣΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Σ.Δ.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ «ΚΤΡΙΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΜΔΚ» ΠΟΤΓΑΣΔ ΥΑΣΟΤΣΙΓΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΚΑΡΑΚΩΣΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΚΩΣΗ Ι. ΓΔΩΡΓΙΟ ΚΑΒΑΛΑ ΜΑΙΟ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Οδηγός για Εφήβους και Γονείς Σεξ, Έρωτας και Αγάπη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Ζ αθνξκή: «ε ζηξηκκέλε θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο» 1.2 Ζ ζεκαζία ηνπ θιίκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62 ΒΑΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΖΩΗ & ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΗ 3 o Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνληθά Παηρλίδηα - Δζηζκόο ζηελ Δθεβεία. Δξγαζία ησλ Μαζεηώλ: Άξε Εαηζάη Άγγεινπ Λίρα Γηάλλε Νηάθα Άγγεινπ Πίθνπια Νίθνπ Φσηόπνπινπ

Ζιεθηξνληθά Παηρλίδηα - Δζηζκόο ζηελ Δθεβεία. Δξγαζία ησλ Μαζεηώλ: Άξε Εαηζάη Άγγεινπ Λίρα Γηάλλε Νηάθα Άγγεινπ Πίθνπια Νίθνπ Φσηόπνπινπ Ζιεθηξνληθά Παηρλίδηα - Δζηζκόο ζηελ Δθεβεία Δξγαζία ησλ Μαζεηώλ: Άξε Εαηζάη Άγγεινπ Λίρα Γηάλλε Νηάθα Άγγεινπ Πίθνπια Νίθνπ Φσηόπνπινπ Πεξηερόκελα Ηζηνξία ησλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ 3 Δίδε Βηληενπαηρληδηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Γάκεζα κηα Κεμηθάλα, γάκεζα κηα Ηλδή, γάκεζα κηα Θαλαδντλδηάλα, γάκεζα καχξεο, γάκεζα Θηλέδεο, γάκεζα Γεξκαλίδεο, Οσζίδεο, γάκεζα φιεο ηηο θπιέο. Απηφο ήηαλ έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ. Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ. Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ. Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ. Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ Φοιηηηέρ: Σζεπέπαρ ηςλιανόρ Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ Υανιά, Αππίλιορ 2011 Ππόλογορ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟ. Θεζζαινλίθε, Οθηψβξηνο 2009. Κσλζηαληία Μπξνπδηψηε

ΠΡΟΛΟΓΟ. Θεζζαινλίθε, Οθηψβξηνο 2009. Κσλζηαληία Μπξνπδηψηε ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ Γηπισκαηηθή Δξγαζία κε ηίηιν «Ζ ζπκβνιή ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο νδνχ ζηελ νδηθή αζθάιεηα.», εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ησλ ηκεκάησλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ θαη Αγξνλφκσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΚΛΩΣΟΫΦΑΝΣΟΤΡΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Σ.Δ.

ΣΜΗΜΑ ΚΛΩΣΟΫΦΑΝΣΟΤΡΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Σ.Δ. Σ.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΛΩΣΟΫΦΑΝΣΟΤΡΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Σ.Δ. ΆΓΓΔΛΟ ΠΑΠΑΓΑΚΗ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γξ ΑΘΑΝΑΙΟ ΣΟΤΣΑΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ 2014 ΠΕΡΙΛΗΧΗ Η εξγαζία απηή αλαιχεη ηα θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δσάγγειος Ν. Μαρθοσιής Οδεγίες Δγθαηάζηαζες Ιδηωηηθού Μεηεωροιογηθού ηαζκού

Δσάγγειος Ν. Μαρθοσιής Οδεγίες Δγθαηάζηαζες Ιδηωηηθού Μεηεωροιογηθού ηαζκού Δσάγγειος Ν. Μαρθοσιής Οδεγίες Δγθαηάζηαζες Ιδηωηηθού Μεηεωροιογηθού ηαζκού 1/6/2013 2 η Έκδοση 2 Δγθαηάζηαζε Μεηεσξνινγηθνχ Σηαζκνχ Δηζαγσγή Οη νδεγίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε Ιδησηηθνύ Μεηεσξνινγηθνύ Σηαζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε Δθδιενίδα ηςκ ιαεδηώκ ηδξ Α ηάλδξ ημο 2 μο ΓΔΛ Αθίιμο Μάζμξ 2012 ara-zw.wikispaces.com ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ : Αζζζόδμλμξ μ ανπζζοκηάηηδξ ηδξ «Καεδιενζκήξ», η. Γζάκκδξ Βαεοάξ, βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δθθάδαξ ει.6 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΦΗΒΔΙΑ Γ1 ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΦΗΒΔΙΑ Γ1 ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΦΗΒΔΙΑ Γ1 ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ Ο νξγαληζκφο ρξεζηκνπνηεί ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά σο δνκηθά πιηθά ησλ ηζηψλ ηνπ, γηα λα παξάγεη ελέξγεηα απφ ηελ θαχζε ηνπο, θαη σο ξπζκηζηέο

Διαβάστε περισσότερα