ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ. Κεφάλαιο Α Ίδρυςθ Επωνυμία Ζδρα - Σιμα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ. Κεφάλαιο Α Ίδρυςθ Επωνυμία Ζδρα - Σιμα"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Κεφάλαιο Α Ίδρυςθ Επωνυμία Ζδρα - Σιμα Άρκρο 1 ο Συνιςτάται επιςτθμονικό, μθ κερδοςκοπικό ςωματείο με τθν επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Κ.Α.)» και ςτθν Αγγλικι «Hellenic College of Radiology (H.C.R.)», ζδρα δε ορίηεται θ πόλισ των Ακθνϊν. Άρκρο 2 ο Το ςιμα του Ελλθνικοφ Κολλεγίου Ακτινολογίασ αποτελείται από τθν Αρχαϊκι παράςταςθ του Απόλλωνα κικαρωδοφ εν ςπονδι, όπωσ αυτι παρουςιάηεται ςτο εςωτερικό λευκοφ κφλικα του 5 ου αιϊνα π.χ. του μουςείου των Δελφϊν, με φόντο περιφερικά τισ 16 ακτίνεσ του θλίου τθσ Βεργίνασ. Για λόγουσ εικαςτικοφσ είναι αντιςτραμμζνο. Στθν περιφζρεια αναγράφεται θ επωνυμία του Ε.Κ.Α. και το ζτοσ ίδρυςθσ αυτοφ, Κεφάλαιο Β Σκοπόσ - Δραςτθριότθτεσ Άρκρο 3 ο Σκοπόσ του Ε.Κ.Α. είναι θ δθμιουργία επιςτθμονικοφ βιματοσ για όςουσ αςχολοφνται με τθν προαγωγι, τθ μελζτθ, τθν προβολι και τθν ενίςχυςθ τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ και τθσ πρακτικισ εφαρμογισ τθσ ςτον ευρφτερο χϊρο τθσ Ακτινολογίασ και των απεικονιςτικϊν μεκόδων γενικότερα, κακϊσ επίςθσ και θ περαιτζρω ανάπτυξθ και καλλιζργεια αυτισ με όλεσ τισ ςφγχρονεσ και μελλοντικζσ μορφζσ που πικανόν λάβει. Ειδικότερα, όςον αφορά τθν εκπαίδευςθ, είτε αυτι είναι θ πανεπιςτθμιακι, αυτι τθσ ειδικότθτοσ, ι θ ςυνεχιηόμενθ δια βίου εκπαίδευςθ των ακτινολόγων, ςκοπόσ του Ε.Κ.Α. είναι θ κακ οιονδιποτε πρόςφορο τρόπο ςτιριξθ και ενίςχυςθ αυτισ μζςω ςυντονιςμοφ των Ελλθνικϊν ι ξζνων πανεπιςτθμίων, των άλλων ακτινολογικϊν επιςτθμονικϊν οργάνων, επιςτθμονικϊν και τεχνολογικϊν εταιρειϊν, ςωματείων, ακτινολογικϊν τμθμάτων λειτουργοφντων ςε κρατικά ι μθ νοςοκομεία τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ με ειδικότερο ενδιαφζρον αυτϊν τθσ Νοτιο Ανατολικισ Ευρϊπθσ, κακϊσ και διακεκριμζνων επιςτθμόνων αλλά και εμπορικϊν εταιρειϊν ιατρικισ υποδομισ τθσ Ακτινολογίασ. Με αυτόν τον τρόπο του Ε.Κ.Α. κα αποτελζςει το ςυμβουλευτικό όργανο και το κακοδθγθτικό υπόβακρο μζςω του οποίου όλοι οι ωσ άνω ενδιαφερόμενοι φορείσ ςε κοινι ςυναίνεςθ μελετοφν, ςχεδιάηουν και αναμορφϊνουν τισ παραμζτρουσ που ανά πάςα ςτιγμι οριοκετοφν τα πλαίςια των αναγκϊν τθσ εκπαίδευςθσ. Άρκρο 4 ο Οι δραςτθριότθτεσ του Ε.Κ.Α. προσ εκπλιρωςθ των ωσ άνω δυο βαςικϊν ςκοπϊν κα είναι οι περιοδικζσ ςυγκεντρϊςεισ των μελϊν για ςυηιτθςθ και ενθμζρωςθ επί κεμάτων ακτινολογίασ και εν γζνει απεικονιςτικϊν μεκόδων γενικότερου κεωρθτικοφ ι πρακτικοφ ενδιαφζροντοσ, εκτάκτωσ δε ο κακοριςμόσ ομάδων εργαςίασ για τθν μελζτθ και αξιολόγθςθ ςυγκεκριμζνων κεμάτων που κα προκφπτουν με ςκοπό τθν εκπόνθςθ μελετϊν που κα οδθγιςουν ςτθν ςυνολικι λιψθ ςυγκεκριμζνων αποφάςεων οι οποίεσ κα προβάλλονται με ομιλίεσ, διαλζξεισ, ανακοινϊςεισ ι δθμοςιεφματα ι διαγγελμάτων ι 1

2 ψθφιςμάτων με ςκοπό τθ διακιρυξθ των κζςεϊν του επί κεμάτων του ενδιαφζροντοσ ι του επιςτθμονικοφ και επαγγελματικοφ ςυμφζροντοσ των μελϊν του. Άρκρο 5 ο Το Ε.Κ.Α. κα επιδιϊκει τθν προαγωγι των ςκοπϊν αυτϊν με τθν οργάνωςθ ετθςίου Συνεδρίου του Ε.Κ.Α. το οποίο κα οργανϊνεται εκ περιτροπισ από όλα τα πανεπιςτθμιακά Εργαςτιρια Ακτινολογίασ των Ελλθνικϊν πανεπιςτθμίων, τθν οργάνωςθ Μετεκπαιδευτικϊν Σεμιναρίων με αμιγείσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ, τθν γενικότερθ υποςτιριξθ οργάνωςθσ εκνικϊν ι διεκνϊν ςυνεδρίων, τθν ςυμμετοχι του ίδιου ςαν Κολλζγιο ι των μελϊν του μεμονωμζνα ςε εκνικά ι διεκνι ςυνζδρια του ευρφτερου ιατρικοφ ι μθ επιςτθμονικοφ του χϊρου κακϊσ και τθν επικοινωνία και ςυνεργαςία με ςωματεία ι ενϊςεισ που επιδιϊκουν τουσ αυτοφσ ι παρεμφερείσ ςκοποφσ. Άρκρο 6 ο Στα πλαίςια των ωσ άνω ςκοπϊν το Ε.Κ.Α. κακιερϊνει τθν κεςμοκζτθςθ υποτροφιϊν εξωτερικοφ και εςωτερικοφ. Ο αρικμόσ των υποτροφιϊν κα κακορίηεται ετθςίωσ από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ε.Κ.Α. βάςει του εςωτερικοφ κανονιςμοφ του. Άρκρο 7 ο Για τθν πορεία και τισ δραςτθριότθτεσ του Ε.Κ.Α. κα πραγματοποιείται κάκε ζτοσ εαρινι ςυγκζντρωςθ ι ςυνζλευςθ ςτουσ Δελφοφσ. Κεφάλαιο Γ Τα Μζλθ Ειςδοχι Δικαιϊματα Υποχρεϊςεισ Αποχϊρθςθ - Αποβολι Άρκρο 8 ο Τα μζλθ του Ε.Κ.Α. διακρίνονται ςε Τακτικά, Πρόςεδρα και Επίτιμα. Άρκρο 9 ο Τακτικά Μζλθ Τακτικό Μζλοσ του Ε.Κ.Α. δφναται να είναι: 1. Κάκε αςχολοφμενοσ με τθ μελζτθ και τθν εφαρμογι τθσ ακτινολογίασ ι ςυγγενϊν κλάδων εφ όςον είναι Μζλοσ Δ.Ε.Π. ελλθνικοφ ι αλλοδαποφ Πανεπιςτθμίου με αντικείμενο εναςχόλθςθσ τθν ακτινολογία ι ςυγγενι ειδικότθτα (Πυρθνικι ιατρικι, Ακτινοκεραπευτικι ογκολογία, Ιατρικι Φυςικι, Ακτινοβιολογία). 2. Ακτινολόγοι ι ερευνθτζσ βαςικισ ι ςυγγενοφσ επιςτιμθσ τθσ ακτινολογίασ, κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊματοσ, οι οποίοι ζχουν αναγνωριςμζνθ ερευνθτικι εναςχόλθςθ και ζχουν δθμοςιεφςει τουλάχιςτον μία πλιρθ επιςτθμονικι εργαςία ςε διεκνι περιοδικό με κριτζσ και τουλάχιςτον δυο πλιρεισ επιςτθμονικζσ εργαςίεσ ςε Ελλθνικά περιοδικά ωσ κφριοσ ςυγγραφεφσ (πρϊτοσ, δεφτεροσ ι τελευταίοσ) τα τελευταία τζςςερα χρόνια. Άρκρο 10 ο Πρόςεδρα Μζλθ Πρόςεδρο Μζλοσ εκλζγεται μετά από αίτθςι του κάκε πτυχιοφχοσ Α.Ε.Ι. που αςχολείται ερευνθτικά ι είναι ειδικευμζνοσ ι ειδικευόμενοσ ςτθν Ακτινολογία με ενδιαφζρον για τακτικι επιςτθμονικι ενθμζρωςθ ςχετικά με τισ προόδουσ τθσ επιςτιμθσ τθσ Ακτινολογίασ. Τα πρόςεδρα Μζλθ πλθρϊνουν το 1/3 ον τθσ ςυνδρομισ του τακτικοφ μζλουσ, δεν ζχουν δικαίωμα του εκλζγειν και εκλζγεςκαι, δφνανται όμωσ να παρακολουκοφν και ςυμμετζχουν ςτισ επιςτθμονικζσ εκδθλϊςεισ του Ε.Κ.Α. 2

3 Άρκρο 11 ο Επίτιμα Μζλθ 1. Επίτιμα Μζλθ είναι όλοι οι διατελζςαντεσ κακθγθτζσ τθσ Ακτινολογίασ Ελλθνικϊν Πανεπιςτθμίων, κατόπιν δε προτάςεωσ προσ το Διοικθτικό Συμβοφλιο, αποφάςεωσ αυτοφ και επικφρωςθσ από τθν πρϊτθ επόμενθ Γενικι Συνζλευςθ και αυτοί των Πανεπιςτθμίων τθσ Αλλοδαπισ. 2. Επίτιμα Μζλθ του Ε.Κ.Α. ανακθρφςςονται επίςθσ μετά από απόφαςθ του Δ.Σ. που επικυρϊνεται από τθν πρϊτθ επόμενθ Γενικι Συνζλευςθ, εξζχοντα πρόςωπα κφρουσ, που δεν είναι μζλθ του Ε.Κ.Α., τα οποία ςυνζβαλαν μεγάλωσ ςτθν προαγωγι των ςκοπϊν του Ε.Κ.Α. και τθσ ιατρικισ γενικότερα. Τα Επίτιμα Μζλθ δεν ζχουν δικαίωμα εκλζγειν και εκλζγεςκαι, δικαιοφνται όμωσ να παρίςτανται και να ςυμμετζχουν ςτισ Γενικζσ Συνελεφςεισ χωρίσ δικαιϊματα ψιφου. 3. Επίτιμοσ Πρόεδροσ του Κολλεγίου ανακθρφςςεται με απόφαςθ του Δ.Σ. που επικυρϊνεται από τθν πρϊτθ επόμενθ Γενικι Συνζλευςθ, που κατά γενικι αναγνϊριςθ ςυνζβαλε μεγάλωσ ςτθν προαγωγι των ςκοπϊν του Ε.Κ.Α., τθσ Ακτινολογίασ και των ςυναφϊν τθσ ειδικοτιτων. 4. Οι παραπάνω αποφάςεισ του Δ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψθφία των 3/5 του όλου αρικμοφ των μελϊν του και επικυρϊνονται από τθν αμζςωσ επόμενθ Γενικι Συνζλευςθ. Άρκρο 12 ο Ειςδοχι Μελϊν 1. Η ειςδοχι Μζλουσ γίνεται με απόφαςθ του Δ.Σ. με απόλυτθ πλειοψθφία του όλου αρικμοφ των μελϊν του. Η δε ςχετικι αίτθςθ εγγραφισ πρζπει να προςυπογράφεται από δυο τουλάχιςτον Τακτικά Μζλθ του Ε.Κ.Α. 2. Το νζο μζλοσ του Ε.Κ.Α. υποχρεοφνται να πλθρϊςει το εκάςτοτε οριηόμενο δικαίωμα εγγραφισ. Άρκρο 13 ο Δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ Μελϊν Τα μζλθ που είναι ταμειακά ενιμερα ζχουν το δικαίωμα του εκλζγειν και εκλζγεςκαι. Δικαιοφνται επίςθσ: α) Να παρίςτανται ςτισ Γενικζσ Συνελεφςεισ και να λαμβάνουν μζροσ ςτισ ςυηθτιςεισ και τισ ψθφοφορίεσ, β) Να λαμβάνουν γνϊςθ του ιςολογιςμοφ πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του ςτθ Γενικι Συνζλευςθ κακϊσ επίςθσ να λαμβάνουν γνϊςθ των πρακτικϊν των προθγοφμενων Γενικϊν Συνελεφςεων, γ) Να υποβάλλουν εμπρόκεςμα, πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ προ τθσ Γενικισ Συνελεφςεωσ, δια του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςτθ Γενικι Συνζλευςθ ζγγραφεσ προτάςεισ αναγόμενεσ ςτουσ ςκοποφσ του Ε.Κ.Α. Άρκρο 14 ο 1. Τα Μζλθ υποχρεοφνται να είναι ταμειακά ενιμερα. 2. Τα Μζλθ υποχρεοφνται να πλθρϊςουν το δικαίωμα εγγραφισ και τθν ετιςια ςυνδρομι που κακορίηονται εκάςτοτε από το Δ.Σ. Άρκρο 15 ο Τα Μζλθ του Ε.Κ.Α. υποχρεοφνται να ςυμμορφϊνονται με τουσ όρουσ του παρόντοσ Καταςτατικοφ και με τισ αποφάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των Γενικϊν Συνελεφςεων. 3

4 Άρκρο 16 ο Αποχϊρθςθ Αποβολι μελϊν 1. Κάκε Μζλοσ δικαιοφται να αποχωριςει από το Ε.Κ.Α. δθλϊνοντασ τθν πρόκεςι του αυτι εγγράφωσ προσ το Διοικθτικό Συμβοφλιο. Σ αυτιν δε τθν περίπτωςθ ενζχεται ςτθν καταβολι τθσ ετιςιασ ςυνδρομισ του ζτουσ τθσ παραιτιςεωσ. Η ιδιότθτα του Μζλουσ του Ε.Κ.Α. παφει από τθν αποδοχι τθσ παραιτιςεωσ από το Διοικθτικό Συμβοφλιο και ςε κάκε περίπτωςθ αυτοδίκαια με τθ λιξθ του θμερολογιακοφ ζτουσ μζςα ςτο οποίο υποβλικθκε θ ςχετικι διλωςθ παραιτιςεωσ. 2. Μζλοσ του Ε.Κ.Α. δφναται να αποβλθκεί και να παφςει να φζρει τθν ιδιότθτα αυτι: α) Εάν κακυςτερεί τθ ςυνδρομι επί διετία, εφόςον μετά τθν πάροδο του πρϊτου ζτουσ οχλθκεί εγγράφωσ για τθν καταβολι τθσ ςυνδρομισ, β) Εάν απζχει αδικαιολόγθτα και για ικανό χρόνο από τισ εργαςίεσ του Ε.Κ.Α., γ) Εάν ςυντρζχει ςπουδαίοσ λόγοσ. 3. Για τθν αποβολι αποφαςίηει ςτθν μεν περίπτωςθ (α) τθσ παραγράφου 2 του παρόντοσ άρκρου το Διοικθτικό Συμβοφλιο, ςε δε λοιπζσ (β) και (γ) περιπτϊςεισ τθσ ιδίασ παραγράφου, θ Γενικι Συνζλευςθ. Άρκρο 17 ο 1. Πεικαρχικά παραπτϊματα των μελϊν του Ε.Κ.Α. αποτελοφν: α)κάκε υπαίτια παράβαςθ των διατάξεων του παρόντοσ Καταςτατικοφ και τθσ περί ςωματείων νομοκεςίασ, β) Στάςθ ι διαγωγι που αντίκειται ςτουσ ςκοποφσ του Ε.Κ.Α. ι που εκκζτει το Ε.Κ.Α., γ) Αναξιοπρεπισ ςυμπεριφορά ςτο δθμόςιο ι τον ιδιωτικό βίο Μζλουσ. 2. Πεικαρχικζσ ποινζσ που δφνανται να επιβλθκοφν είναι: α) Προςωρινι ςτζρθςθ τθσ ιδιότθτοσ του μζλουσ μζχρι ζξι (6) μινεσ και β) οριςτικι ςτζρθςθ τθσ ιδιότθτοσ του Μζλουσ. 3. Αρμόδιο για τθν επιβολι των παραπάνω πεικαρχικϊν ποινϊν είναι το Διοικθτικό Συμβοφλιο ευριςκόμενο ςε απαρτία. 4. Πριν από τθν κρίςθ πρζπει να προθγείται πάντοτε κλιςθ προσ απολογία που επιδίδεται ςτο Μζλοσ του Ε.Κ.Α. τουλάχιςτον οχτϊ (8) θμζρεσ πριν από τθ ςυνεδρίαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (Πεικαρχικοφ Συμβουλίου). Η απολογία δφναται να γίνει εγγράφωσ ι προφορικά ενϊπιον του Συμβουλίου. Κεφάλαιο Δ Πόροι Δωρθτζσ Ευεργζτεσ Άρκρο 18 ο 1. Οι πόροι του Ε.Κ.Α. διακρίνονται ςε τακτικοφσ και ζκτακτουσ. 2. Τακτικοί πόροι είναι: α) Το δικαίωμα εγγραφισ των νζων μελϊν, β) οι ετιςιεσ ςυνδρομζσ και γ) τα ειςοδιματα από τθν εκμετάλλευςθ τθσ περιουςίασ του Ε.Κ.Α. 3. Ζκτακτοι πόροι είναι: ο ζκτακτεσ ι προαιρετικζσ ειςφορζσ των μελϊν, κάκε άλλθ νόμιμθ παροχι, οι δωρεζσ και οι οικονομικζσ ενιςχφςεισ προσ το Ε.Κ.Α., οι κλθρονομίεσ, οι κλθροδοςίεσ και κάκε άλλο νόμιμο ζςοδο. Άρκρο 19 ο 1. Δωρθτισ του Ε.Κ.Α. ανακθρφςςεται από τθ Γενικι Συνζλευςθ, μετά πρόταςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, το φυςικό ι νομικό πρόςωπο που καταβάλλει ςτο Ε.Κ.Α. εφάπαξ χρθματικό ποςό αντίςτοιχο προσ το διακοςιαπλάςιο ζωσ χιλιαπλάςιο τθσ ετθςίασ ςυνδρομισ ι που δωρίηει ιςάξια αντικείμενα. 2. Ευεργζτθσ του Ε.Κ.Α. ανακθρφςςεται από τθ Γενικι Συνζλευςθ μετά πρόταςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, το φυςικό ι νομικό πρόςωπο που δωρίηει ςτο Ε.Κ.Α. εφάπαξ 4

5 χρθματικό ποςό αντίςτοιχο προσ το χιλιαπλάςιο ζωσ δεκακιςχιλιαπλάςιο τθσ ετιςιασ ςυνδρομισ ι που δωρίηει ιςάξια αντικείμενα. Κεφάλαιο Ε Όργανα του Ε.Κ.Α. Διοίκθςθ Άρκρο 20 ο Τα όργανα του Ε.Κ.Α. είναι το Διοικθτικό Συμβοφλιο και θ Γενικι Συνζλευςθ. Άρκρο 21 ο Διοικθτικό Συμβοφλιο 1. Τα Μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου είναι επτά (7) και είναι τα ακόλουκα: Πρόεδροσ, δφο Αντιπρόεδροι Α και Β, Γραμματζασ, Ταμίασ και δυο Μζλθ Σφμβουλοι. Η κθτεία των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου είναι διετισ και παρατείνεται μζχρι τθν εκλογι νζασ Διοίκθςθσ. 2. Πρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου εκλζγεται με διετι κθτεία, χωρίσ δικαίωμα ςυνεχόμενθσ επανεκλογισ ςτθν ίδια κζςθ, εκ περιτροπισ. Κακθγθτισ πρϊτθσ βακμίδοσ, Διευκυνταί Πανεπιςτθμιακϊν Ακτινολογικϊν Εργαςτθρίων, μετά από μυςτικι ψθφοφορία μεταξφ των κακθγθτϊν Διευκυντϊν Πανεπιςτθμιακϊν Ακτινολογικϊν Εργαςτθρίων. 3. Αντιπρόεδροσ Α εκλζγεται με τον ίδιο τρόπο και με διετι κθτεία μθ εκλεγόμενοσ ςτθν ίδια κζςθ για δεφτερθ ςυνεχόμενθ κθτεία Κακθγθτισ πρϊτθσ βακμίδοσ Διευκυντισ Πανεπιςτθμιακοφ Ακτινολογικοφ Εργαςτθρίου. 4. Αντιπρόεδροσ Β, εξαιροφμενοσ εκλογισ, ορίηεται με ετιςια ex officio κθτεία ο εκ περιτροπισ Διευκυντισ Πανεπιςτθμιακοφ Ακτινολογικοφ Εργαςτθρίου ο οποίοσ κα είναι Πρόεδροσ του Ετιςιου Διαπανεπιςτθμιακοφ Συνεδρίου Ακτινολογίασ. Η κθτεία του αρχίηει με τθ λιξθ του προθγοφμενου Διαπανεπιςτθμιακοφ Συνεδρίου Ακτινολογίασ και λιγει με τθν λιξθ του Συνεδρίου ςτο οποίο προεδρεφει ο ίδιοσ. Σε περίπτωςθ που ο Πρόεδροσ του ετιςιου Διαπανεπιςτθμιακοφ Συνεδρίου Ακτινολογίασ είναι ιδθ μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, θ κζςθ του Β Αντιπροζδρου χθρεφει και το Διοικθτικό Συμβοφλιο αποτελείται από ζξι (6) μζλθ. 5. Γραμματζασ και Ταμίασ εκλζγονται μζλθ Δ.Ε.Π. οποιαςδιποτε βακμίδοσ, με απόλυτθ πλειοψθφία των μελϊν του Ε.Κ.Α. με μυςτικι ψθφοφορία για δυο ζτθ και με δικαίωμα επανεκλογισ ςτθν ίδια κζςθ. 6. Δυο Μζλθ Σφμβουλοι εκλζγονται με απόλυτθ πλειοψθφία των μελϊν τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, με μυςτικι ψθφοφορία για δυο ζτθ και χωρίσ δικαίωμα επανεκλογισ ςτθν ίδια κζςθ. Για τα Μζλθ Συμβοφλουσ δεν απαιτεί προχπόκεςθ θ ιδιότθτα μζλουσ Δ.Ε.Π. Άρκρο 22 ο Ανά διετία εκλζγεται από τθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ και τριμελισ Εξελεγκτικι Επιτροπι (Ε.Ε.). Η Εξελεγκτικι Επιτροπι ελζγχει τθν οικονομικι διαχείριςθ και τισ ενζργειεσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ωσ προσ τθ νομιμότθτα αυτϊν και ςυντάςςει ςχετικι ζκκεςθ τθν οποία υποβάλλει ςτθν ετιςια τακτικι Γενικι Συνζλευςθ. Η Εξελεγκτικι Επιτροπι ζχει δικαίωμα να ηθτιςει οποτεδιποτε, και το Διοικθτικό Συμβοφλιο ζχει αντίςτοιχθ υποχρζωςθ να δϊςει κάκε απαραίτθτο ζγγραφο, ςτοιχείο ι πλθροφορία που κρίνει απαραίτθτο για τθν άςκθςθ του ελεγκτικοφ τθσ ζργου. 5

6 Άρκρο 23 ο 1. Τα Μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου υποχρεοφνται να ςυμμετζχουν ςτισ εργαςίεσ του. 2. Μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου που απουςιάηει επί τρεισ (3) ςυνεχείσ ςυνεδριάςεισ χωρίσ να ειδοποιιςει εγκαίρωσ τον Πρόεδρο ι τον αναπλθρωτι του για το υφιςτάμενο κϊλυμά του προσ εμφάνιςθ, κεωρείται παραιτθκζν από τθν ιδιότθτά του αυτι. Άρκρο 24 ο Το Διοικθτικό Συμβοφλιο διοικεί τισ υποκζςεισ του Ε.Κ.Α., διαχειρίηεται τθν περιουςία του και ενεργεί κάκε πράξθ αναγόμενθ ςτθ λειτουργία και ςτουσ ςκοποφσ του Ε.Κ.Α. που δεν υπάγεται, δυνάμει του νόμου ι του παρόντοσ Καταςτατικοφ ςτθν αρμοδιότθτα τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. Δφναται δε με Εςωτερικό Κανονιςμό να κακορίηει τθ λειτουργία του Ε.Κ.Α., ιδίωσ ςε ό,τι αφορά τθν οργάνωςθ των ςυγκεντρϊςεων, των Συνεδρίων, των Μεταπτυχιακϊν Σεμιναρίων, κλπ. Άρκρο 25 ο Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ςυνεδριάηει καλοφμενο εγκαίρωσ ακόμθ και τθλεφωνικά από τον πρόεδρο ι τον αναπλθρωτι του, ευρίςκεται δε ςε απαρτία εάν τα παρόντα μζλθ του είναι περιςςότερα από τα απόντα και, εάν δεν αναφζρεται, άλλωσ ειδικά από το παρόν Καταςτατικό ι τον νόμο, αποφαςίηει με πλειοψθφία των παρόντων. Σε περίπτωςθ δε ιςοψθφίασ επικρατεί θ γνϊμθ του Προζδρου. Άρκρο 26 ο 1. Ο Πρόεδροσ και εάν αυτό κωλφεται ι απουςιάηει, ο Α Αντιπρόεδροσ και εάν αυτόσ κωλφεται ι απουςιάηει, ο Β Αντιπρόεδροσ και εάν αυτόσ απουςιάηει, ο Γραμματεφσ εκπροςωπεί το Ε.Κ.Α. ενϊπιον των Δικαςτθρίων και των άλλων Αρχϊν, υπογράφει κατόπιν εξουςιοδοτιςεωσ του Συμβουλίου τισ ςυμβάςεισ με τρίτουσ, δίδει τουσ όρκουσ που επιβάλλονται ςτο Ε.Κ.Α. 2. Ο Πρόεδροσ επίςθσ υπογράφει με τον Γραμματζα τα εξερχόμενα ζγγραφα, ςυγκαλεί τισ ςυνεδριάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου κάκε φορά που κρίνει αυτό επιβαλλόμενο ι όποτε ηθτιςουν τθ ςφγκλθςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τρεισ (3) τουλάχιςτον Σφμβουλοι, προεδρεφει του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των Γενικϊν Συνελεφςεων, επιμελείται τθσ εκτελζςεωσ των αποφάςεϊν τουσ, υπογράφει με το Γραμματζα του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και τον Γραμματζα των Γενικϊν Συνελεφςεων τα αντίςτοιχα πρακτικά τουσ και εκδίδει επίςθμα ζγγραφα. Άρκρο 27 ο Ο Γραμματζασ, εκτόσ από τισ κατά προθγοφμενο άρκρο 26 αρμοδιότθτζσ του, διευκφνει τα γραφεία του Ε.Κ.Α. και επιμελείται, προπαραςκευάηει και ειςθγείται ςτον Πρόεδρο, ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο και τθ Γενικι Συνζλευςθ τα ηθτιματα που απαςχολοφν το Ε.Κ.Α. Τον Γραμματζα αναπλθρϊνει ο Β Αντιπρόεδροσ και ςε περίπτωςθ κωλφματοσ ι απουςίασ του, ο ςχετικά πλειοψθφιςασ Σφμβουλοσ, εκτόσ του Προζδρου και Α Αντιπροζδρου. Άρκρο 28 ο Ο Ταμίασ είναι προςωπικά υπεφκυνοσ για τθ λογιςτικι τάξθ του Ε.Κ.Α. και για τθ διαχείριςθ του ταμείου του. Τθρεί τα απαραίτθτα βιβλία και ςτοιχεία και διενεργεί όλεσ τισ πλθρωμζσ και τισ ειςπράξεισ για λογαριαςμό του Ε.Κ.Α. ενεργϊντασ ατομικά ι δια πλθρεξουςίου του, εγκεκριμζνου από το Διοικθτικό Συμβοφλιο και οριςκθςομζνου με ςυμβολαιογραφικι πράξθ. 6

7 Ο Ταμίασ, ςε περίπτωςθ κωλφματοσ ι απουςίασ του, αναπλθρϊνεται από το Σφμβουλο του Δ.Σ. που ορίηει το Διοικθτικό Συμβοφλιο. Άρκρο 29 ο Κατά παρζκκλιςθ των διατάξεων των παραπάνω άρκρων 24 και 26 ζωσ 28 του παρόντοσ Καταςτατικοφ, το Διοικθτικό Συμβοφλιο δφναται να ανακζτει, με ειδικι απόφαςι του, οποιαδιποτε αρμοδιότθτα ι και εξουςία του ίδιου Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι και μζλουσ του ςε οποιοδιποτε κατάλλθλο μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι του Ε.Κ.Α. και ςε Ειδικι Επιτροπι ι Επιτροπζσ. Άρκρο 30 ο 1. Η Γενικι Συνζλευςθ αποτελείται από τα τακτικά μζλθ του Κολλεγίου που είναι και ταμειακά ενιμερα. 2. α) Η Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ ςυνζρχεται ςυνικωσ εντόσ του μθνόσ Μαΐου ςτουσ Δελφοφσ, κάκε ζτοσ, τθν θμζρα και ϊρα που ορίηει το Διοικθτικό Συμβοφλιο, και ςε κάκε περίπτωςθ ανά διετία για τθ διενζργεια των αρχαιρεςιϊν. β) Η Γενικι Συνζλευςθ δφναται να ςυγκαλείται και εκτάκτωσ, κάκε φορά που αυτό κρίνεται αναγκαίο ι ςκόπιμο από το Διοικθτικό Συμβοφλιο ι ηθτθκεί εγγράφωσ από είκοςι πζντε (25) τουλάχιςτον τακτικά μζλθ του Κολεγγίου, που πρζπει να κακορίηουν και τα επείγοντα για ςυηιτθςθ κζματα. 3. Οι προςκλιςεισ για τισ Γενικζσ Συνελεφςεισ αποςτζλλονται ςτα μζλθ του Ε.Κ.Α., είτε ταχυδρομικά είτε με άλλο πρόςφορο τρόπο, δεκαπζντε (15) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία ςφγκλθςθσ τθσ Τακτικισ ι Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. Τα μζλθ δφνανται να καλοφνται ακόμθ και τθλεγραφικά, τθλεομοιοτυπικά ι με θλεκτρονικό ταχυδρομείο. 4. Η πρόςκλθςθ ςφγκλθςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ πρζπει να περιζχει τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ που, με τθν επιφφλαξθ τθσ δεφτερθσ περίπτωςθσ του εδαφίου β τθσ 2 θσ παραγράφου του παρόντοσ άρκρου, ορίηονται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο. Άρκρο 31 ο 1. Κάκε Τακτικό Μζλοσ του Ε.Κ.Α. δικαιοφται να παρίςταται ςτισ Γενικζσ Συνελεφςεισ, είτε αυτοπροςϊπωσ είτε αντιπροςωπευόμενο από άλλο μζλοσ του Ε.Κ.Α., με ειδικι ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ που κα αφορά τθσ ςυγκεκριμζνθ Γενικι Συνζλευςθ. Εν τοφτοισ κανείσ δεν δφναται να αντιπροςωπεφςει περιςςότερα από ζνα (1) Μζλοσ. Οι ίδιεσ διατάξεισ ιςχφουν και προκειμζνου για αρχαιρεςίεσ προσ εκλογιν Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 2. Η Γενικι Συνζλευςθ, τακτικι ι ζκτακτθ, ευρίςκεται ςε απαρτία εάν παρίςτανται αυτοπροςϊπωσ ι δι αντιπροςϊπου το 1/3 του όλου αρικμοφ των ταμειακά ενιμερων τακτικϊν μελϊν του Ε.Κ.Α. Εάν δεν επιτευχκεί απαρτία κατά τθν θμερομθνία ςυγκλιςεωσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, θ Γενικι Συνζλευςθ ςυνζρχεται χωρίσ άλλθ πρόςκλθςθ αυτοδικαίωσ τθν αντίςτοιχθ θμζρα και ϊρα τθσ επόμενθσ εβδομάδασ, εκτόσ εάν το Διοικθτικό Συμβοφλιο ζχει ορίςει διαφορετικά ςτο ζγγραφο τθσ πρόςκλθςθσ για τθν Γενικι Συνζλευςθ οπότε κεωρείται ότι ευρίςκεται ςε απαρτία οςαδιποτε και αν είναι τα παρόντα ταμειακά ενιμερα τακτικά μζλθ. 3. Οι αποφάςεισ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ λαμβάνονται με απόλυτθ πλειοψθφία των παρόντων και αντιπροςωπευομζνων μελϊν, εξαιρουμζνων των αρχαιρεςιϊν και κάκε άλλθσ περιπτϊςεωσ που ορίηεται διαφορετικά από τον νόμο ι και από το παρόν Καταςτατικό. 4. Αποφάςεισ δφνανται να λθφκοφν μόνο επί κεμάτων που αναγράφονται ςτθν Ημεριςια Διάταξθ. 7

8 Άρκρο 32 ο Ο Πρόεδροσ και Αντιπρόεδροσ Α εκλζγονται όπωσ περιγράφεται ςτο άρκρο 21 παρ. 2 και 3 μία θμζρα πριν από τθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ και το αποτζλεςμα των μυςτικϊν αυτϊν ψθφοφοριϊν ανακοινϊνεται από τον Γραμματζα ωσ πρϊτο κζμα Ημερθςίασ Διάταξθσ πριν από οποιοδιποτε άλλο κζμα. Αναλαμβάνουν δε αυτοί τα κακικοντά τουσ μετά το πζρασ τθσ εκλογισ των άλλων μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Ακολουκοφν τα άλλα κζματα και θ εκλογι των υπολοίπων υποψθφίων μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ωσ περιγράφεται ςτο επόμενο Άρκρο 33 του παρόντοσ Καταςτατικοφ. Άρκρο 33 ο 1. Οι υπόλοιποι υποψιφιοι για το Διοικθτικό Συμβοφλιο και τθν Εξελεγκτικι Επιτροπι περιλαμβάνονται ςε ενιαίο ψθφοδζλτιο που καταρτίηεται από τθ Γραμματεία πριν από τθ Γενικι Συνζλευςθ. Οι υποψιφιοι για το Διοικθτικό Συμβοφλιο και τθν Εξελεγκτικι Επιτροπι δθλϊνουν ατομικά τθν υποψθφιότθτά τουσ με ζγγραφθ διλωςθ πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν ψθφοφορία. 2. Απαγορεφεται θ κάκοδοσ των υποψθφίων με ξεχωριςτά ψθφοδζλτια. 3. Στο ενιαίο ψθφοδζλτιο αναγράφονται με αλφαβθτικι ςειρά και οι υποψιφιοι για τθν Εξελεγκτικι Επιτροπι. Άρκρο 34 ο 1. Οι αρχαιρεςίεσ διεξάγονται από το απερχόμενο Διοικθτικό Συμβοφλιο. 2. α) Στα ψθφοδζλτια τίκενται ζνασ (1) ςταυρόσ προτιμιςεωσ για τουσ υποψθφίου για τθ κζςθ του Γραμματζα και του Ταμεία και δφο (2) ςταυροί προτιμιςεωσ για τουσ υποψθφίουσ Συμβοφλουσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και μζχρι τρεισ (3) ςταυροί προτιμιςεωσ για τουσ υποψθφίουσ τθσ Εξελεγκτικισ Επιτροπισ. β) Οι επιτυχόντεσ για τισ κζςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ανακθρφςςονται κατά τθ ςειρά τθσ επιτυχίασ τουσ με ςχετικι πλειοψθφία. Κεφάλαιο ΣΤ Τροποποίθςθ του Καταςτατικοφ Άρκρο 35 ο 1. Η τροποποίθςισ του Καταςτατικοφ αποφαςίηεται από τθ Γενικι Συνζλευςθ, ςτθν οποία πρζπει να είναι παρόντα ι να αντιπροςωπεφονται τα 3/5 των ταμειακά ενιμερων Τακτικϊν Μελϊν του Ε.Κ.Α. και να ψθφίηουν υπζρ τθσ τροποποιιςεωσ τα τουλάχιςτον ¾ των Μελϊν που είναι παρόντα και ψθφίηουν. 2. Για τθν τροποποίθςθ των ςκοπϊν του Ε.Κ.Α. ωσ περιγράφονται ςτα άρκρα 3,4 και 5 κακϊσ και τθ διάρκρωςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου που περιγράφονται ςτισ παραγράφουσ 2 και 3 μόνον του άρκρου 21 απαιτείται ςυναίνεςθ πάντων των Τακτικϊν Μελϊν του Ε.Κ.Α. Η ςυναίνεςθ των απόντων δίδεται εγγράφωσ. 3. Οι τροποποιιςεισ του καταςτατικοφ ιςχφουν μετά τθν τιρθςθ των από τθν ιςχφουςα νομοκεςία επιβαλλομζνων διατυπϊςεων. Κεφάλαιο Ζ Διάλυςθ του Ε.Κ.Α. Άρκρο 36 ο 1. Για τθ διάλυςθ του Ε.Κ.Α. απαιτείται ςφγκλθςθ ειδικισ Γενικισ Συνελεφςεωσ που βρίςκεται ςε απαρτία με παρουςία 4/5 τουλάχιςτον του ςυνολικοφ αρικμοφ των 8

9 Τακτικϊν Μελϊν του Ε.Κ.Α. και αποφαςίηει με πλειοψθφία των ¾ του ςυνολικοφ αρικμοφ των Τακτικϊν Μελϊν του Ε.Κ.Α. 2. Σε περίπτωςθ διαλφςεωσ του Ε.Κ.Α. κατά τον ωσ άνω αναφερόμενο ι κατά οποιονδιποτε άλλο τρόπο νόμιμο, θ περιουςία του Ε.Κ.Α. περιζρχεται ςτθν Ελλθνικι Ακτινολογικι Εταιρεία και διατίκεται για ςκοποφσ ομοίουσ ι παρεμφερείσ προσ τουσ ςκοποφσ του Ε.Κ.Α. Κεφάλαιο Η Γενικζσ Διατάξεισ Άρκρο 37 ο Το Διοικθτικό Συμβοφλιο δφναται, για τθν καλφτερθ επιδίωξθ των ςκοπϊν του Ε.Κ.Α. να αντιπροςωπεφεται μετά από ζγγραφθ διλωςθ αποδοχι του τοπικά ςτισ πόλεισ τθσ Ελλάδοσ όπου εδρεφουν Πανεπιςτθμιακζσ Σχολζσ Επιςτθμϊν Υγείασ από τον Διευκυντι του Πανεπιςτθμιακοφ Εργαςτθρίου Ακτινολογίασ ι τον αναπλθρωτι του. Άρκρο 38 ο Οι αποφάςεισ των Διοικιςεων παραρτθμάτων του Ε.Κ.Α. υπόκεινται ςε ανάκλθςθ με ειδικι απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ε.Κ.Α. Άρκρο 39 ο Για κάκε ηιτθμα διοίκθςθσ και διαχείριςθσ του Ε.Κ.Α. που δεν προβλζπεται από το παρόν Καταςτατικό, τον Εςωτερικό κανονιςμό του ι το νόμο, αποφαςίηει το Διοικθτικό Συμβοφλιο. Το παρόν αποτελεί το νζο κείμενο του Καταςτατικοφ, μετά τθν τροποποίθςθ των άρκρων 1 & 2 από τθ Γ.Σ. των μελϊν τθσ Για το Σωματείο Ο Πρόεδροσ του Δ.Σ. Ο Γραμματζασ του Δ.Σ. 9

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ. Του Σωματείου με τθν επωνυμία «Πανελλήνιοσ ύλλογοσ Αςθενών με Ψωρίαςη και Ψωριαςική Αρθρίτιδα» και τον διακριτικό τίτλο «Επιδζρμια»

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ. Του Σωματείου με τθν επωνυμία «Πανελλήνιοσ ύλλογοσ Αςθενών με Ψωρίαςη και Ψωριαςική Αρθρίτιδα» και τον διακριτικό τίτλο «Επιδζρμια» ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Του Σωματείου με τθν επωνυμία «Πανελλήνιοσ ύλλογοσ Αςθενών με Ψωρίαςη και Ψωριαςική Αρθρίτιδα» και τον διακριτικό τίτλο «Επιδζρμια» Α ΜΕΡΟ ΤΣΑΗ, ΕΔΡΑ, ΚΟΠΟ, ΜΕΑ, ΠΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1: ΙΔΡΤΗ-ΕΠΩΝΤΜΙΑ-ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2716/1999 Τίτλοσ:Ανάπτυξη και εκςυγχρονιςμόσ των υπηρεςιϊν ψυχικήσ υγείασ και άλλεσ διατάξεισ.

Ν. 2716/1999 Τίτλοσ:Ανάπτυξη και εκςυγχρονιςμόσ των υπηρεςιϊν ψυχικήσ υγείασ και άλλεσ διατάξεισ. Ν. 2716/1999 Τίτλοσ:Ανάπτυξη και εκςυγχρονιςμόσ των υπηρεςιϊν ψυχικήσ υγείασ και άλλεσ διατάξεισ. Αρθρο: 12 Τίτλοσ Αρθρου: Κοινωνικοί Συνεταιριςμοί Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Κοι.Σ.Π.Ε.) Κείμενο Αρθρου 1.

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ Το Τμιμα Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ προςκαλεί υποψιφιουσ φοιτθτζσ για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ (Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε.-ΝΠΙΔ) Καθολικός διάδοχος του τ. Σομέα Ε.Α.Τ.Φ.Ε. του τ. Ν.Π.Δ.Δ. Σ.Ε.Α.Ι.Σ. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 2015 Χαλκοκονδφλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ:

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ------- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Βϋ ------- Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ546914Κ-Σ7Ω ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530

ΑΔΑ: Β4Γ546914Κ-Σ7Ω ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Σ.Ε.Ι.) Λάριςασ Πληροφορίες: ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ, τηλ. 2410684252 ΣΜΗΜΑ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

1) Αλζξανδροσ Ηαβόσ του Δθμθτρίου και τθσ Νίνασ, κακθγθτισ μακθματικόσ, κάτοικοσ Αττικισ,

1) Αλζξανδροσ Ηαβόσ του Δθμθτρίου και τθσ Νίνασ, κακθγθτισ μακθματικόσ, κάτοικοσ Αττικισ, ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΙΔΡΤΕΩ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΗ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ "ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ" ΚΑΙ ΣΟ ΔΙΑΚΡΙΣΙΚΟ ΣΙΣΛΟ "Ι.ΜΕ.ΠΟ." τθν Ακινα ςιμερα τθν 19 θ Iανουαρίου 2011 αυτοί που υπογράφουν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΕΙ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΛΙΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ

ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΕΙ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΛΙΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΕΙ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΛΙΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ Με το Ν.1566/85 (Δομι και λειτουργία τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ) και με μεταγενζςτερα νομοκετιματα, ζγιναν ςχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΑΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΧΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) φμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4072/2012

ΤΣΑΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΧΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) φμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4072/2012 ΤΣΑΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΧΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) φμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4072/2012 Στθν Ακινα ςιμερα ςτισ είκοςι δφο (22) του μθνόσ Οκτωβρίου του ζτουσ δφο χιλιάδεσ δζκα τρία (2013), θμζρα Τρίτθ οι κάτωκι

Διαβάστε περισσότερα

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Α..Ι.. ΕΚΔΟΗ 3 ΙΟΤΝΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κανονισμός Λειτουργίας Α..Ι.. 1. ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ... 3 ΥΜΡΣΡΥ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ.... 3 ΕΔΤΑ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ....

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ Σ ΕΦΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΤΣΙΚ Ο ΙΔΡΤΜ Α ΠΑΣΡΑ ΦΟΛΗ ΕΠΑΓ Γ ΕΛΜ ΑΣ ΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ Π ΡΟΝΟΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠ ΕΙΑ Τηλ: 2610 362474 E-mail: logotherapeia@teipat.gr Fax: 2610.331335 Γ ΡΑΥΕΙΟ Π ΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΑ (Α..Γ.Μ.Ε.) Βερανηζρου 22, 6οσ όροφοσ, , ΤΗΛ ΦΑΞ : , ,

ΑΝΩΣΑΣΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΑ (Α..Γ.Μ.Ε.) Βερανηζρου 22, 6οσ όροφοσ, , ΤΗΛ ΦΑΞ : , , ΑΝΩΣΑΣΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΑ (Α..Γ.Μ.Ε.) Βερανηζρου 22, 6οσ όροφοσ, 104 32, ΤΗΛ ΦΑΞ : 210 3835093, 210 3845434, ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Το Συνζδριο τθσ ΑΣΓΜΕ, που ζγινε ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

Δομι Απαςχόλθςθσ & Σταδιοδρομίασ Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. Ελζνθ Αναςταςία Κερκεντηζ Υπεφκυνθ λειτουργίασ ΔΑΣΤΑ Ιωάννινα, 1 Φεβρουαρίου 2012

Δομι Απαςχόλθςθσ & Σταδιοδρομίασ Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. Ελζνθ Αναςταςία Κερκεντηζ Υπεφκυνθ λειτουργίασ ΔΑΣΤΑ Ιωάννινα, 1 Φεβρουαρίου 2012 Δομι Απαςχόλθςθσ & Σταδιοδρομίασ Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων Ελζνθ Αναςταςία Κερκεντηζ Υπεφκυνθ λειτουργίασ ΔΑΣΤΑ Ιωάννινα, 1 Φεβρουαρίου 2012 Περιεχόμενα Το αντικείμενο, το όραμα και θ αποςτολι τθσ ΔΑΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΕΚΤΑΚΤΘΣ ΓΕΝΙΚΘΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. τθσ 17θσ Νοεμβρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 11πμ

ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΕΚΤΑΚΤΘΣ ΓΕΝΙΚΘΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. τθσ 17θσ Νοεμβρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 11πμ ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΕΚΤΑΚΤΘΣ ΓΕΝΙΚΘΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ τθσ 17θσ Νοεμβρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 11πμ (Α Επαναλθπτικι Γ.Σ. τθσ 22θσ Νοεμβρίου 2015, θμζρα Κυριακι και ϊρα 11πμ) Σφμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) 22/10/2015 ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΓΕΝΙΚΑ Σο τμιμα μετά τισ μεγάλεσ αλλαγζσ που επζφερε το ςχζδιο Ακθνά άρχιςε να προςαρμόηεται ςτισ αλλαγζσ αυτζσ. Σα αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΓΠΠ και το ζργο CivPro του ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ INTERREG IVC

Η ΓΓΠΠ και το ζργο CivPro του ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ INTERREG IVC Η ΓΓΠΠ και το ζργο CivPro του ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ INTERREG IVC 1. τα 30 χρόνια ιςτορίασ του κεςμοφ των ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων INTERREG, θ Γενικι Γραμματεία Πολιτικισ Προςταςίασ είναι η πρϊτη κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΕΣΑΙΡΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ & ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ

ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΕΣΑΙΡΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ & ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΕΣΑΙΡΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ & ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ ΑΡΧΕΙΟΤ Σίτλοσ Τπεφκυνθ Μονάδα Κωδικόσ ζκδοςθσ/τροποποίθςθσ 5.1 Θμερομθνία ζκδοςθσ/τροποποίθςθσ 25/09/2014 Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Εταιρικισ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Βακμόσ Ρρτερ. ΕΞΑΙΕΤΙΚΑ ΕΡΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ρ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ

Βακμόσ Ρρτερ. ΕΞΑΙΕΤΙΚΑ ΕΡΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ρ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Να διατθρθκεί μζχρι.. Βακμόσ Αςφαλείασ Βακμόσ Ρρτερ. ΕΞΑΙΕΤΙΚΑ ΕΡΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ρ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Ιοφνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1.Εθνικό Τυπογραφείο... 3 1.1. Είςοδοσ... 3 1.2. Αρχική Οθόνη... 4 1.3. Διεκπεραίωςη αίτηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΣΑΛΛΕΙΩΝ ΔΙΕΘΝΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΣΑΛΛΕΙΩΝ ΔΙΕΘΝΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΣΑΛΛΕΙΩΝ ΔΙΕΘΝΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Με απόφαςθ του Τφυπουργοφ ΠΕΚΑ Γιάννθ Μανιάτθ, ςυγκροτικθκε ςτισ αρχζσ του 2011 ειδικι Επιτροπι, από ςτελζχθ του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. Επί του ερωτιματοσ. Ετζκθ υπόψθ μου από τον Σφλλογο Εκπαιδευτικϊν Π.Ε. Ν. Καβάλασ το κάτωκι ερϊτθμα: «Σε ςχολείο του νομοφ μασ ςυνάδελφοι που τουσ ανατζκθκαν υποχρεωτικζσ υπερωρίεσ,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΜΗΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal».

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal». Λευκωςία, 8 Φεβρουαρίου 2016 ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ ΔΑΔ Φ.311.12/5/2016 Προσ όλο το Προςωπικό Συγκροτιματοσ Τράπεηασ Κφπρου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι ΘΕΜΑ: ΧΕΔΙΟ ΕΘΕΛΟΤΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΗ Σε ςυνζχεια τθσ ανακοίνωςθσ του Διευκφνοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 4 1. Επιμελητήριο... Error! Bookmark not defined. 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότθτα Ζρευνασ. H Ζρευνα διενεργείται για 3 θ χρονιά. Φζτοσ ςυμμετείχαν άτομα, πζρυςι 853

Ταυτότθτα Ζρευνασ. H Ζρευνα διενεργείται για 3 θ χρονιά. Φζτοσ ςυμμετείχαν άτομα, πζρυςι 853 Ταυτότθτα Ζρευνασ H Ζρευνα διενεργείται για 3 θ χρονιά Φζτοσ ςυμμετείχαν 1.268 άτομα, πζρυςι 853 Προςτζκθκαν δυο ερωτιςεισ που απθχοφν ςυμπεριφορζσ- αιςκιματα Χϊρεσ προτίμθςθσ & Φφλο όςων μετακινικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σο Σμιμα Το Τμιμα Χρθματοοικονομικισ και Τραπεηικισ Διοικθτικισ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ αποτελεί από τθν ίδρυςι του, το 1990, εφαλτιριο για επιτυχθμζνθ και δθμιουργικι ςταδιοδρομία φιλόδοξων και εργατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ αυτόματησ δημιουργίασ ςτηλών και αντιςτοίχιςησ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, Ξεν. Hilton, 15/11/2011. Σεβαςμιότατοι ιερείσ, Αγαπθτοί προςκεκλθμζνοι, Αγαπθτοί Συνάδελφοι. φίλεσ και φίλοι,

Ακινα, Ξεν. Hilton, 15/11/2011. Σεβαςμιότατοι ιερείσ, Αγαπθτοί προςκεκλθμζνοι, Αγαπθτοί Συνάδελφοι. φίλεσ και φίλοι, 1 1 θ Ημερίδα Επαγγελματικοφ Συμβουλίου Ελλθνικισ Χειρουργικισ Εταιρείασ Ακινα, Ξεν. Hilton, 15/11/2011 ΚΗΡΤΞΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ Σεβαςμιότατοι ιερείσ, Αγαπθτοί

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Αγ.Ιωάννθσ ζντθ 21 Αυγοφςτου 2015 Αρ.πρωτ. 21149 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του καταςτατικοφ τθσ Ε.Σ.ΡΕ.Δ.Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ- ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΣ/ΜΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Β ΟΜΙΛΟ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ- ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΣ/ΜΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Β ΟΜΙΛΟ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Αγ.Ιωάννθσ ζντθ 21 Αυγοφςτου 2015 Αρ.πρωτ. 21148 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ- ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΣ/ΜΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Β ΟΜΙΛΟ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α. ΡΩΤ.: 739/21-01-2015 Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 Σιμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 13:00., ςτο Γραφείο του Ρροζδρου του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ.

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ. Οι ιδιότθτεσ των πεδίων διαφζρουν ανάλογα με τον τφπο δεδομζνων που επιλζγουμε. Ορίηονται ςτο κάτω μζροσ του παρακφρου ςχεδίαςθσ του πίνακα, ςτθν καρτζλα Γενικζσ. Ιδιότθτα: Μζγεκοσ πεδίου (Field size)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΘΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ. για τθν Οικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) Σφμφωνα με το Ν. 3556/2007

ΕΤΘΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ. για τθν Οικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) Σφμφωνα με το Ν. 3556/2007 ΕΤΘΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ για τθν Οικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) Σφμφωνα με το Ν. 3556/2007 Forthnet Α.Ε. Αρικμόσ Πθτρϊου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 ΓΕ.Π.Θ.77127927000 Ε.ΨΕ.Υ. Βαςιλικά

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για κάλυψθ κενϊν κζςεων Διευκυντϊν όλων των τφπων ςχολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πιερίασ»

ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για κάλυψθ κενϊν κζςεων Διευκυντϊν όλων των τφπων ςχολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πιερίασ» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Κατερίνθ, 29-9-2015 Αρικμ. Πρωτ. : Φ.11/8008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ EUCoopC Σχζδιο αρ.: 527301-LLP-1-2012-1-IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ D.3.3. Επιχειρηςιακόσ οδηγόσ για τη χορήγηςη διδακτικών μονάδων Ευρωπαϊκό φςτημα Βαθμών για την Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

«Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ, Λογιςτικι και Πλθροφοριακά υςτιματα»

«Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ, Λογιςτικι και Πλθροφοριακά υςτιματα» ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΤ Α.T.E.I. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ «Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ, Λογιςτικι και Πλθροφοριακά υςτιματα» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΟΤΔΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ν.Μιλτιάδη 1 Ν. Μουδανιά Τ.Θ. 141 Τ.Κ Τις Εφημερίδες: Προς: 2.Τύπος Θεσ/νίκης

Ταχ. Δ/νση: Ν.Μιλτιάδη 1 Ν. Μουδανιά Τ.Θ. 141 Τ.Κ Τις Εφημερίδες: Προς: 2.Τύπος Θεσ/νίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ν. ΜΟΤΔΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΤΟΥ

ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΤΟΥ ΔΛΛΔΥΜΑΤΛΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ (Ρ.Μ.Σ.) ΣΤΘΝ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΤΩΝ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ (MBA MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION)» ΤΟΥ ΤΜΘΜΑΤΟΣ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ (ΕΔΑ ΚΟΗΑΝΘ) ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ.

Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΦΟΡΕΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου N. 4019/2011 Τίτλος: Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπζς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4038/2012, Ν. 4052/2012, Ν. 4110/2013. Αρκρο 1 Τίτλος Αρθρου: Οριςμοί Για τθν

Διαβάστε περισσότερα

4. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ

4. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 4. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ Τθν κφρια ευκφνθ για τθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ και τθ παρακολοφκθςθ των εκνικϊν ενεργειακϊν ςτόχων ςχετικά με τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. για την προμήθεια «Εξοπλιςμοφ Γραφείων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. για την προμήθεια «Εξοπλιςμοφ Γραφείων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα, 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150, Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr Ακινα, 20/09/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2012. 1. Προκθρφςςεται και διεξάγεται ςτα Γιάννινα Εργαςιακό Τουρνουά Ποδοςφαίρου.

ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2012. 1. Προκθρφςςεται και διεξάγεται ςτα Γιάννινα Εργαςιακό Τουρνουά Ποδοςφαίρου. Ιωάννινα, 4 Μαΐου 2012 ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2012 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΕΡΓΑΙΑΚΟΤ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ 1. Προκθρφςςεται και διεξάγεται ςτα Γιάννινα Εργαςιακό Τουρνουά Ποδοςφαίρου. 2. Το Τουρνουά

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Μετοχϊν και Δικαιωμάτων Ψιφου

Αρικμόσ Μετοχϊν και Δικαιωμάτων Ψιφου ΕΘΝΘΙΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΚΚΑΔΟ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΦΩΝ 26 η Νοεμβρίου 2010, ημέρα Παρασκευή, ώρα 12:00 Αρικμόσ Μετοχϊν και Δικαιωμάτων Ψιφου Σφμφωνα με το άρκρο 27 παρ. 3 εδ. β Κ.Ν. 2190/1920 όπωσ

Διαβάστε περισσότερα

3οσ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΕΣΙΒΑΛ ΠΙΑΝΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ. Κανονιςμόσ

3οσ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΕΣΙΒΑΛ ΠΙΑΝΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ. Κανονιςμόσ 3οσ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΕΣΙΒΑΛ ΠΙΑΝΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΩΔΕΙΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Κανονιςμόσ Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί από 07 ζωσ 11 Απριλίου 2017 ςτθν αίκουςα εκδθλϊςεων Μελίνα Μερκοφρθ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ

Διαχείριςθ του φακζλου public_html ςτο ΠΣΔ Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ Οι παρακάτω οδθγίεσ αφοροφν το χριςτθ webdipe. Για διαφορετικό λογαριαςμό χρθςιμοποιιςτε κάκε φορά το αντίςτοιχο όνομα χριςτθ. = πατάμε αριςτερό κλικ ςτο Επιςκεφκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε.

ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε. ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε. Ωράριο εκπαιδευτικϊν δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ Αρικμόσ ωρϊν διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα: Αφορά ςτο χρόνο που οι εκπαιδευτικοί αφιερϊνουν ςε ομάδεσ μακθτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Γραφείο Περιφερειάρχθ Σαχ. Δ/νςθ Σθλζφωνο : Κουμουνδοφρου Παπαναςταςίου, Διοικθτιριο, 411 10 ΛΑΡΙΑ : 2413 506 552/553 ΠΡΟ: Λάριςα, 17-11-2015 α.π.: 2854 Ωσ Πίνακασ Αποδεκτϊν ΚΟΙΝ: Ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Νέου Παγίου

Εισαγωγή Νέου Παγίου Εισαγωγή Νέου Παγίου 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ ειςαγωγήσ νζου παγίου ςτην εφαρμογή τησ ςειράσ Hyper Axion. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 9 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων κεφάλαιο 7 Α ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων αςικζσ ζννοιεσ Γραμμικά, λζγονται τα ςυςτιματα εξιςϊςεων ςτα οποία οι άγνωςτοι εμφανίηονται ςτθν πρϊτθ δφναμθ. Σα γραμμικά ςυςτιματα με δφο εξιςϊςεισ και δφο

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομο Βιογραφικό: Ηλικία (optional), Καταγωγι, διαμονι, ςπουδζσ, δραςτθριότθτεσ κ.α.

Σφντομο Βιογραφικό: Ηλικία (optional), Καταγωγι, διαμονι, ςπουδζσ, δραςτθριότθτεσ κ.α. Σφντομο Βιογραφικό: Ηλικία (optional), Καταγωγι, διαμονι, ςπουδζσ, δραςτθριότθτεσ κ.α. Κατάγομαι από το Καλό Χωριό Σολζασ. Φοίτθςα ςτο Ελλθνικό Γυμνάςιο Σολζασ μζχρι το 1974 και αποφοίτθςα από το Γυμνάςιο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ (Δ.Α.Λ.

- ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ (Δ.Α.Λ. - ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Γπαθείο Γιοικηηή Γημόζιαρ Απχήρ Λιμένων (Γ.Α.Λ.) Σαχ. Γ/νζη: Ακηή Βαζιλειάδη, Πύλερ Δ1-Δ2 Σ.Κ. 185 10 Λιμέναρ Πειπαιά

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΕΙΗΓΗΗ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΠΡΟ ΣΗΝ ΕΚΣΑΚΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΕΙΗΓΗΗ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΠΡΟ ΣΗΝ ΕΚΣΑΚΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 8θ ΕΚΣΑΚΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ 7 θσ Νοεμβρίου 2013 ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΡΟΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ Α.Ε.» («ΟΠΑΠ Α.Ε.») ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ.: 3823201000 (πρϊθν ΑΡ.Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ. Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ

Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ. Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ Το Πρόγραμμα ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ Ερωτήςεισ Απαντήςεισ Α/Α Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ 1 Επιβάλλεται θ χριςθ εςωτερικοφ εξακριβωτι;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΛΗ ΕΡΕΤΝΙΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΩΣΗΣΩΝ

ΠΤΛΗ ΕΡΕΤΝΙΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΩΣΗΣΩΝ ΠΤΛΗ ΕΡΕΤΝΙΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΩΣΗΣΩΝ. Συγγραφέας Παναγιώτησ Τςαρχόπουλοσ Ηλεκτρολόγοσ Μηχανικόσ, Ερευνητική Μονάδα URENIO Κείμενο Εικόνα 1- Αρχική ςελίδα Πφλησ Ερευνητικών Δραςτηριοτήτων (http://rp.web.auth.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα