ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ. Κεφάλαιο Α Ίδρυςθ Επωνυμία Ζδρα - Σιμα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ. Κεφάλαιο Α Ίδρυςθ Επωνυμία Ζδρα - Σιμα"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Κεφάλαιο Α Ίδρυςθ Επωνυμία Ζδρα - Σιμα Άρκρο 1 ο Συνιςτάται επιςτθμονικό, μθ κερδοςκοπικό ςωματείο με τθν επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Κ.Α.)» και ςτθν Αγγλικι «Hellenic College of Radiology (H.C.R.)», ζδρα δε ορίηεται θ πόλισ των Ακθνϊν. Άρκρο 2 ο Το ςιμα του Ελλθνικοφ Κολλεγίου Ακτινολογίασ αποτελείται από τθν Αρχαϊκι παράςταςθ του Απόλλωνα κικαρωδοφ εν ςπονδι, όπωσ αυτι παρουςιάηεται ςτο εςωτερικό λευκοφ κφλικα του 5 ου αιϊνα π.χ. του μουςείου των Δελφϊν, με φόντο περιφερικά τισ 16 ακτίνεσ του θλίου τθσ Βεργίνασ. Για λόγουσ εικαςτικοφσ είναι αντιςτραμμζνο. Στθν περιφζρεια αναγράφεται θ επωνυμία του Ε.Κ.Α. και το ζτοσ ίδρυςθσ αυτοφ, Κεφάλαιο Β Σκοπόσ - Δραςτθριότθτεσ Άρκρο 3 ο Σκοπόσ του Ε.Κ.Α. είναι θ δθμιουργία επιςτθμονικοφ βιματοσ για όςουσ αςχολοφνται με τθν προαγωγι, τθ μελζτθ, τθν προβολι και τθν ενίςχυςθ τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ και τθσ πρακτικισ εφαρμογισ τθσ ςτον ευρφτερο χϊρο τθσ Ακτινολογίασ και των απεικονιςτικϊν μεκόδων γενικότερα, κακϊσ επίςθσ και θ περαιτζρω ανάπτυξθ και καλλιζργεια αυτισ με όλεσ τισ ςφγχρονεσ και μελλοντικζσ μορφζσ που πικανόν λάβει. Ειδικότερα, όςον αφορά τθν εκπαίδευςθ, είτε αυτι είναι θ πανεπιςτθμιακι, αυτι τθσ ειδικότθτοσ, ι θ ςυνεχιηόμενθ δια βίου εκπαίδευςθ των ακτινολόγων, ςκοπόσ του Ε.Κ.Α. είναι θ κακ οιονδιποτε πρόςφορο τρόπο ςτιριξθ και ενίςχυςθ αυτισ μζςω ςυντονιςμοφ των Ελλθνικϊν ι ξζνων πανεπιςτθμίων, των άλλων ακτινολογικϊν επιςτθμονικϊν οργάνων, επιςτθμονικϊν και τεχνολογικϊν εταιρειϊν, ςωματείων, ακτινολογικϊν τμθμάτων λειτουργοφντων ςε κρατικά ι μθ νοςοκομεία τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ με ειδικότερο ενδιαφζρον αυτϊν τθσ Νοτιο Ανατολικισ Ευρϊπθσ, κακϊσ και διακεκριμζνων επιςτθμόνων αλλά και εμπορικϊν εταιρειϊν ιατρικισ υποδομισ τθσ Ακτινολογίασ. Με αυτόν τον τρόπο του Ε.Κ.Α. κα αποτελζςει το ςυμβουλευτικό όργανο και το κακοδθγθτικό υπόβακρο μζςω του οποίου όλοι οι ωσ άνω ενδιαφερόμενοι φορείσ ςε κοινι ςυναίνεςθ μελετοφν, ςχεδιάηουν και αναμορφϊνουν τισ παραμζτρουσ που ανά πάςα ςτιγμι οριοκετοφν τα πλαίςια των αναγκϊν τθσ εκπαίδευςθσ. Άρκρο 4 ο Οι δραςτθριότθτεσ του Ε.Κ.Α. προσ εκπλιρωςθ των ωσ άνω δυο βαςικϊν ςκοπϊν κα είναι οι περιοδικζσ ςυγκεντρϊςεισ των μελϊν για ςυηιτθςθ και ενθμζρωςθ επί κεμάτων ακτινολογίασ και εν γζνει απεικονιςτικϊν μεκόδων γενικότερου κεωρθτικοφ ι πρακτικοφ ενδιαφζροντοσ, εκτάκτωσ δε ο κακοριςμόσ ομάδων εργαςίασ για τθν μελζτθ και αξιολόγθςθ ςυγκεκριμζνων κεμάτων που κα προκφπτουν με ςκοπό τθν εκπόνθςθ μελετϊν που κα οδθγιςουν ςτθν ςυνολικι λιψθ ςυγκεκριμζνων αποφάςεων οι οποίεσ κα προβάλλονται με ομιλίεσ, διαλζξεισ, ανακοινϊςεισ ι δθμοςιεφματα ι διαγγελμάτων ι 1

2 ψθφιςμάτων με ςκοπό τθ διακιρυξθ των κζςεϊν του επί κεμάτων του ενδιαφζροντοσ ι του επιςτθμονικοφ και επαγγελματικοφ ςυμφζροντοσ των μελϊν του. Άρκρο 5 ο Το Ε.Κ.Α. κα επιδιϊκει τθν προαγωγι των ςκοπϊν αυτϊν με τθν οργάνωςθ ετθςίου Συνεδρίου του Ε.Κ.Α. το οποίο κα οργανϊνεται εκ περιτροπισ από όλα τα πανεπιςτθμιακά Εργαςτιρια Ακτινολογίασ των Ελλθνικϊν πανεπιςτθμίων, τθν οργάνωςθ Μετεκπαιδευτικϊν Σεμιναρίων με αμιγείσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ, τθν γενικότερθ υποςτιριξθ οργάνωςθσ εκνικϊν ι διεκνϊν ςυνεδρίων, τθν ςυμμετοχι του ίδιου ςαν Κολλζγιο ι των μελϊν του μεμονωμζνα ςε εκνικά ι διεκνι ςυνζδρια του ευρφτερου ιατρικοφ ι μθ επιςτθμονικοφ του χϊρου κακϊσ και τθν επικοινωνία και ςυνεργαςία με ςωματεία ι ενϊςεισ που επιδιϊκουν τουσ αυτοφσ ι παρεμφερείσ ςκοποφσ. Άρκρο 6 ο Στα πλαίςια των ωσ άνω ςκοπϊν το Ε.Κ.Α. κακιερϊνει τθν κεςμοκζτθςθ υποτροφιϊν εξωτερικοφ και εςωτερικοφ. Ο αρικμόσ των υποτροφιϊν κα κακορίηεται ετθςίωσ από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ε.Κ.Α. βάςει του εςωτερικοφ κανονιςμοφ του. Άρκρο 7 ο Για τθν πορεία και τισ δραςτθριότθτεσ του Ε.Κ.Α. κα πραγματοποιείται κάκε ζτοσ εαρινι ςυγκζντρωςθ ι ςυνζλευςθ ςτουσ Δελφοφσ. Κεφάλαιο Γ Τα Μζλθ Ειςδοχι Δικαιϊματα Υποχρεϊςεισ Αποχϊρθςθ - Αποβολι Άρκρο 8 ο Τα μζλθ του Ε.Κ.Α. διακρίνονται ςε Τακτικά, Πρόςεδρα και Επίτιμα. Άρκρο 9 ο Τακτικά Μζλθ Τακτικό Μζλοσ του Ε.Κ.Α. δφναται να είναι: 1. Κάκε αςχολοφμενοσ με τθ μελζτθ και τθν εφαρμογι τθσ ακτινολογίασ ι ςυγγενϊν κλάδων εφ όςον είναι Μζλοσ Δ.Ε.Π. ελλθνικοφ ι αλλοδαποφ Πανεπιςτθμίου με αντικείμενο εναςχόλθςθσ τθν ακτινολογία ι ςυγγενι ειδικότθτα (Πυρθνικι ιατρικι, Ακτινοκεραπευτικι ογκολογία, Ιατρικι Φυςικι, Ακτινοβιολογία). 2. Ακτινολόγοι ι ερευνθτζσ βαςικισ ι ςυγγενοφσ επιςτιμθσ τθσ ακτινολογίασ, κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊματοσ, οι οποίοι ζχουν αναγνωριςμζνθ ερευνθτικι εναςχόλθςθ και ζχουν δθμοςιεφςει τουλάχιςτον μία πλιρθ επιςτθμονικι εργαςία ςε διεκνι περιοδικό με κριτζσ και τουλάχιςτον δυο πλιρεισ επιςτθμονικζσ εργαςίεσ ςε Ελλθνικά περιοδικά ωσ κφριοσ ςυγγραφεφσ (πρϊτοσ, δεφτεροσ ι τελευταίοσ) τα τελευταία τζςςερα χρόνια. Άρκρο 10 ο Πρόςεδρα Μζλθ Πρόςεδρο Μζλοσ εκλζγεται μετά από αίτθςι του κάκε πτυχιοφχοσ Α.Ε.Ι. που αςχολείται ερευνθτικά ι είναι ειδικευμζνοσ ι ειδικευόμενοσ ςτθν Ακτινολογία με ενδιαφζρον για τακτικι επιςτθμονικι ενθμζρωςθ ςχετικά με τισ προόδουσ τθσ επιςτιμθσ τθσ Ακτινολογίασ. Τα πρόςεδρα Μζλθ πλθρϊνουν το 1/3 ον τθσ ςυνδρομισ του τακτικοφ μζλουσ, δεν ζχουν δικαίωμα του εκλζγειν και εκλζγεςκαι, δφνανται όμωσ να παρακολουκοφν και ςυμμετζχουν ςτισ επιςτθμονικζσ εκδθλϊςεισ του Ε.Κ.Α. 2

3 Άρκρο 11 ο Επίτιμα Μζλθ 1. Επίτιμα Μζλθ είναι όλοι οι διατελζςαντεσ κακθγθτζσ τθσ Ακτινολογίασ Ελλθνικϊν Πανεπιςτθμίων, κατόπιν δε προτάςεωσ προσ το Διοικθτικό Συμβοφλιο, αποφάςεωσ αυτοφ και επικφρωςθσ από τθν πρϊτθ επόμενθ Γενικι Συνζλευςθ και αυτοί των Πανεπιςτθμίων τθσ Αλλοδαπισ. 2. Επίτιμα Μζλθ του Ε.Κ.Α. ανακθρφςςονται επίςθσ μετά από απόφαςθ του Δ.Σ. που επικυρϊνεται από τθν πρϊτθ επόμενθ Γενικι Συνζλευςθ, εξζχοντα πρόςωπα κφρουσ, που δεν είναι μζλθ του Ε.Κ.Α., τα οποία ςυνζβαλαν μεγάλωσ ςτθν προαγωγι των ςκοπϊν του Ε.Κ.Α. και τθσ ιατρικισ γενικότερα. Τα Επίτιμα Μζλθ δεν ζχουν δικαίωμα εκλζγειν και εκλζγεςκαι, δικαιοφνται όμωσ να παρίςτανται και να ςυμμετζχουν ςτισ Γενικζσ Συνελεφςεισ χωρίσ δικαιϊματα ψιφου. 3. Επίτιμοσ Πρόεδροσ του Κολλεγίου ανακθρφςςεται με απόφαςθ του Δ.Σ. που επικυρϊνεται από τθν πρϊτθ επόμενθ Γενικι Συνζλευςθ, που κατά γενικι αναγνϊριςθ ςυνζβαλε μεγάλωσ ςτθν προαγωγι των ςκοπϊν του Ε.Κ.Α., τθσ Ακτινολογίασ και των ςυναφϊν τθσ ειδικοτιτων. 4. Οι παραπάνω αποφάςεισ του Δ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψθφία των 3/5 του όλου αρικμοφ των μελϊν του και επικυρϊνονται από τθν αμζςωσ επόμενθ Γενικι Συνζλευςθ. Άρκρο 12 ο Ειςδοχι Μελϊν 1. Η ειςδοχι Μζλουσ γίνεται με απόφαςθ του Δ.Σ. με απόλυτθ πλειοψθφία του όλου αρικμοφ των μελϊν του. Η δε ςχετικι αίτθςθ εγγραφισ πρζπει να προςυπογράφεται από δυο τουλάχιςτον Τακτικά Μζλθ του Ε.Κ.Α. 2. Το νζο μζλοσ του Ε.Κ.Α. υποχρεοφνται να πλθρϊςει το εκάςτοτε οριηόμενο δικαίωμα εγγραφισ. Άρκρο 13 ο Δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ Μελϊν Τα μζλθ που είναι ταμειακά ενιμερα ζχουν το δικαίωμα του εκλζγειν και εκλζγεςκαι. Δικαιοφνται επίςθσ: α) Να παρίςτανται ςτισ Γενικζσ Συνελεφςεισ και να λαμβάνουν μζροσ ςτισ ςυηθτιςεισ και τισ ψθφοφορίεσ, β) Να λαμβάνουν γνϊςθ του ιςολογιςμοφ πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του ςτθ Γενικι Συνζλευςθ κακϊσ επίςθσ να λαμβάνουν γνϊςθ των πρακτικϊν των προθγοφμενων Γενικϊν Συνελεφςεων, γ) Να υποβάλλουν εμπρόκεςμα, πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ προ τθσ Γενικισ Συνελεφςεωσ, δια του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςτθ Γενικι Συνζλευςθ ζγγραφεσ προτάςεισ αναγόμενεσ ςτουσ ςκοποφσ του Ε.Κ.Α. Άρκρο 14 ο 1. Τα Μζλθ υποχρεοφνται να είναι ταμειακά ενιμερα. 2. Τα Μζλθ υποχρεοφνται να πλθρϊςουν το δικαίωμα εγγραφισ και τθν ετιςια ςυνδρομι που κακορίηονται εκάςτοτε από το Δ.Σ. Άρκρο 15 ο Τα Μζλθ του Ε.Κ.Α. υποχρεοφνται να ςυμμορφϊνονται με τουσ όρουσ του παρόντοσ Καταςτατικοφ και με τισ αποφάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των Γενικϊν Συνελεφςεων. 3

4 Άρκρο 16 ο Αποχϊρθςθ Αποβολι μελϊν 1. Κάκε Μζλοσ δικαιοφται να αποχωριςει από το Ε.Κ.Α. δθλϊνοντασ τθν πρόκεςι του αυτι εγγράφωσ προσ το Διοικθτικό Συμβοφλιο. Σ αυτιν δε τθν περίπτωςθ ενζχεται ςτθν καταβολι τθσ ετιςιασ ςυνδρομισ του ζτουσ τθσ παραιτιςεωσ. Η ιδιότθτα του Μζλουσ του Ε.Κ.Α. παφει από τθν αποδοχι τθσ παραιτιςεωσ από το Διοικθτικό Συμβοφλιο και ςε κάκε περίπτωςθ αυτοδίκαια με τθ λιξθ του θμερολογιακοφ ζτουσ μζςα ςτο οποίο υποβλικθκε θ ςχετικι διλωςθ παραιτιςεωσ. 2. Μζλοσ του Ε.Κ.Α. δφναται να αποβλθκεί και να παφςει να φζρει τθν ιδιότθτα αυτι: α) Εάν κακυςτερεί τθ ςυνδρομι επί διετία, εφόςον μετά τθν πάροδο του πρϊτου ζτουσ οχλθκεί εγγράφωσ για τθν καταβολι τθσ ςυνδρομισ, β) Εάν απζχει αδικαιολόγθτα και για ικανό χρόνο από τισ εργαςίεσ του Ε.Κ.Α., γ) Εάν ςυντρζχει ςπουδαίοσ λόγοσ. 3. Για τθν αποβολι αποφαςίηει ςτθν μεν περίπτωςθ (α) τθσ παραγράφου 2 του παρόντοσ άρκρου το Διοικθτικό Συμβοφλιο, ςε δε λοιπζσ (β) και (γ) περιπτϊςεισ τθσ ιδίασ παραγράφου, θ Γενικι Συνζλευςθ. Άρκρο 17 ο 1. Πεικαρχικά παραπτϊματα των μελϊν του Ε.Κ.Α. αποτελοφν: α)κάκε υπαίτια παράβαςθ των διατάξεων του παρόντοσ Καταςτατικοφ και τθσ περί ςωματείων νομοκεςίασ, β) Στάςθ ι διαγωγι που αντίκειται ςτουσ ςκοποφσ του Ε.Κ.Α. ι που εκκζτει το Ε.Κ.Α., γ) Αναξιοπρεπισ ςυμπεριφορά ςτο δθμόςιο ι τον ιδιωτικό βίο Μζλουσ. 2. Πεικαρχικζσ ποινζσ που δφνανται να επιβλθκοφν είναι: α) Προςωρινι ςτζρθςθ τθσ ιδιότθτοσ του μζλουσ μζχρι ζξι (6) μινεσ και β) οριςτικι ςτζρθςθ τθσ ιδιότθτοσ του Μζλουσ. 3. Αρμόδιο για τθν επιβολι των παραπάνω πεικαρχικϊν ποινϊν είναι το Διοικθτικό Συμβοφλιο ευριςκόμενο ςε απαρτία. 4. Πριν από τθν κρίςθ πρζπει να προθγείται πάντοτε κλιςθ προσ απολογία που επιδίδεται ςτο Μζλοσ του Ε.Κ.Α. τουλάχιςτον οχτϊ (8) θμζρεσ πριν από τθ ςυνεδρίαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (Πεικαρχικοφ Συμβουλίου). Η απολογία δφναται να γίνει εγγράφωσ ι προφορικά ενϊπιον του Συμβουλίου. Κεφάλαιο Δ Πόροι Δωρθτζσ Ευεργζτεσ Άρκρο 18 ο 1. Οι πόροι του Ε.Κ.Α. διακρίνονται ςε τακτικοφσ και ζκτακτουσ. 2. Τακτικοί πόροι είναι: α) Το δικαίωμα εγγραφισ των νζων μελϊν, β) οι ετιςιεσ ςυνδρομζσ και γ) τα ειςοδιματα από τθν εκμετάλλευςθ τθσ περιουςίασ του Ε.Κ.Α. 3. Ζκτακτοι πόροι είναι: ο ζκτακτεσ ι προαιρετικζσ ειςφορζσ των μελϊν, κάκε άλλθ νόμιμθ παροχι, οι δωρεζσ και οι οικονομικζσ ενιςχφςεισ προσ το Ε.Κ.Α., οι κλθρονομίεσ, οι κλθροδοςίεσ και κάκε άλλο νόμιμο ζςοδο. Άρκρο 19 ο 1. Δωρθτισ του Ε.Κ.Α. ανακθρφςςεται από τθ Γενικι Συνζλευςθ, μετά πρόταςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, το φυςικό ι νομικό πρόςωπο που καταβάλλει ςτο Ε.Κ.Α. εφάπαξ χρθματικό ποςό αντίςτοιχο προσ το διακοςιαπλάςιο ζωσ χιλιαπλάςιο τθσ ετθςίασ ςυνδρομισ ι που δωρίηει ιςάξια αντικείμενα. 2. Ευεργζτθσ του Ε.Κ.Α. ανακθρφςςεται από τθ Γενικι Συνζλευςθ μετά πρόταςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, το φυςικό ι νομικό πρόςωπο που δωρίηει ςτο Ε.Κ.Α. εφάπαξ 4

5 χρθματικό ποςό αντίςτοιχο προσ το χιλιαπλάςιο ζωσ δεκακιςχιλιαπλάςιο τθσ ετιςιασ ςυνδρομισ ι που δωρίηει ιςάξια αντικείμενα. Κεφάλαιο Ε Όργανα του Ε.Κ.Α. Διοίκθςθ Άρκρο 20 ο Τα όργανα του Ε.Κ.Α. είναι το Διοικθτικό Συμβοφλιο και θ Γενικι Συνζλευςθ. Άρκρο 21 ο Διοικθτικό Συμβοφλιο 1. Τα Μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου είναι επτά (7) και είναι τα ακόλουκα: Πρόεδροσ, δφο Αντιπρόεδροι Α και Β, Γραμματζασ, Ταμίασ και δυο Μζλθ Σφμβουλοι. Η κθτεία των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου είναι διετισ και παρατείνεται μζχρι τθν εκλογι νζασ Διοίκθςθσ. 2. Πρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου εκλζγεται με διετι κθτεία, χωρίσ δικαίωμα ςυνεχόμενθσ επανεκλογισ ςτθν ίδια κζςθ, εκ περιτροπισ. Κακθγθτισ πρϊτθσ βακμίδοσ, Διευκυνταί Πανεπιςτθμιακϊν Ακτινολογικϊν Εργαςτθρίων, μετά από μυςτικι ψθφοφορία μεταξφ των κακθγθτϊν Διευκυντϊν Πανεπιςτθμιακϊν Ακτινολογικϊν Εργαςτθρίων. 3. Αντιπρόεδροσ Α εκλζγεται με τον ίδιο τρόπο και με διετι κθτεία μθ εκλεγόμενοσ ςτθν ίδια κζςθ για δεφτερθ ςυνεχόμενθ κθτεία Κακθγθτισ πρϊτθσ βακμίδοσ Διευκυντισ Πανεπιςτθμιακοφ Ακτινολογικοφ Εργαςτθρίου. 4. Αντιπρόεδροσ Β, εξαιροφμενοσ εκλογισ, ορίηεται με ετιςια ex officio κθτεία ο εκ περιτροπισ Διευκυντισ Πανεπιςτθμιακοφ Ακτινολογικοφ Εργαςτθρίου ο οποίοσ κα είναι Πρόεδροσ του Ετιςιου Διαπανεπιςτθμιακοφ Συνεδρίου Ακτινολογίασ. Η κθτεία του αρχίηει με τθ λιξθ του προθγοφμενου Διαπανεπιςτθμιακοφ Συνεδρίου Ακτινολογίασ και λιγει με τθν λιξθ του Συνεδρίου ςτο οποίο προεδρεφει ο ίδιοσ. Σε περίπτωςθ που ο Πρόεδροσ του ετιςιου Διαπανεπιςτθμιακοφ Συνεδρίου Ακτινολογίασ είναι ιδθ μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, θ κζςθ του Β Αντιπροζδρου χθρεφει και το Διοικθτικό Συμβοφλιο αποτελείται από ζξι (6) μζλθ. 5. Γραμματζασ και Ταμίασ εκλζγονται μζλθ Δ.Ε.Π. οποιαςδιποτε βακμίδοσ, με απόλυτθ πλειοψθφία των μελϊν του Ε.Κ.Α. με μυςτικι ψθφοφορία για δυο ζτθ και με δικαίωμα επανεκλογισ ςτθν ίδια κζςθ. 6. Δυο Μζλθ Σφμβουλοι εκλζγονται με απόλυτθ πλειοψθφία των μελϊν τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, με μυςτικι ψθφοφορία για δυο ζτθ και χωρίσ δικαίωμα επανεκλογισ ςτθν ίδια κζςθ. Για τα Μζλθ Συμβοφλουσ δεν απαιτεί προχπόκεςθ θ ιδιότθτα μζλουσ Δ.Ε.Π. Άρκρο 22 ο Ανά διετία εκλζγεται από τθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ και τριμελισ Εξελεγκτικι Επιτροπι (Ε.Ε.). Η Εξελεγκτικι Επιτροπι ελζγχει τθν οικονομικι διαχείριςθ και τισ ενζργειεσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ωσ προσ τθ νομιμότθτα αυτϊν και ςυντάςςει ςχετικι ζκκεςθ τθν οποία υποβάλλει ςτθν ετιςια τακτικι Γενικι Συνζλευςθ. Η Εξελεγκτικι Επιτροπι ζχει δικαίωμα να ηθτιςει οποτεδιποτε, και το Διοικθτικό Συμβοφλιο ζχει αντίςτοιχθ υποχρζωςθ να δϊςει κάκε απαραίτθτο ζγγραφο, ςτοιχείο ι πλθροφορία που κρίνει απαραίτθτο για τθν άςκθςθ του ελεγκτικοφ τθσ ζργου. 5

6 Άρκρο 23 ο 1. Τα Μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου υποχρεοφνται να ςυμμετζχουν ςτισ εργαςίεσ του. 2. Μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου που απουςιάηει επί τρεισ (3) ςυνεχείσ ςυνεδριάςεισ χωρίσ να ειδοποιιςει εγκαίρωσ τον Πρόεδρο ι τον αναπλθρωτι του για το υφιςτάμενο κϊλυμά του προσ εμφάνιςθ, κεωρείται παραιτθκζν από τθν ιδιότθτά του αυτι. Άρκρο 24 ο Το Διοικθτικό Συμβοφλιο διοικεί τισ υποκζςεισ του Ε.Κ.Α., διαχειρίηεται τθν περιουςία του και ενεργεί κάκε πράξθ αναγόμενθ ςτθ λειτουργία και ςτουσ ςκοποφσ του Ε.Κ.Α. που δεν υπάγεται, δυνάμει του νόμου ι του παρόντοσ Καταςτατικοφ ςτθν αρμοδιότθτα τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. Δφναται δε με Εςωτερικό Κανονιςμό να κακορίηει τθ λειτουργία του Ε.Κ.Α., ιδίωσ ςε ό,τι αφορά τθν οργάνωςθ των ςυγκεντρϊςεων, των Συνεδρίων, των Μεταπτυχιακϊν Σεμιναρίων, κλπ. Άρκρο 25 ο Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ςυνεδριάηει καλοφμενο εγκαίρωσ ακόμθ και τθλεφωνικά από τον πρόεδρο ι τον αναπλθρωτι του, ευρίςκεται δε ςε απαρτία εάν τα παρόντα μζλθ του είναι περιςςότερα από τα απόντα και, εάν δεν αναφζρεται, άλλωσ ειδικά από το παρόν Καταςτατικό ι τον νόμο, αποφαςίηει με πλειοψθφία των παρόντων. Σε περίπτωςθ δε ιςοψθφίασ επικρατεί θ γνϊμθ του Προζδρου. Άρκρο 26 ο 1. Ο Πρόεδροσ και εάν αυτό κωλφεται ι απουςιάηει, ο Α Αντιπρόεδροσ και εάν αυτόσ κωλφεται ι απουςιάηει, ο Β Αντιπρόεδροσ και εάν αυτόσ απουςιάηει, ο Γραμματεφσ εκπροςωπεί το Ε.Κ.Α. ενϊπιον των Δικαςτθρίων και των άλλων Αρχϊν, υπογράφει κατόπιν εξουςιοδοτιςεωσ του Συμβουλίου τισ ςυμβάςεισ με τρίτουσ, δίδει τουσ όρκουσ που επιβάλλονται ςτο Ε.Κ.Α. 2. Ο Πρόεδροσ επίςθσ υπογράφει με τον Γραμματζα τα εξερχόμενα ζγγραφα, ςυγκαλεί τισ ςυνεδριάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου κάκε φορά που κρίνει αυτό επιβαλλόμενο ι όποτε ηθτιςουν τθ ςφγκλθςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τρεισ (3) τουλάχιςτον Σφμβουλοι, προεδρεφει του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των Γενικϊν Συνελεφςεων, επιμελείται τθσ εκτελζςεωσ των αποφάςεϊν τουσ, υπογράφει με το Γραμματζα του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και τον Γραμματζα των Γενικϊν Συνελεφςεων τα αντίςτοιχα πρακτικά τουσ και εκδίδει επίςθμα ζγγραφα. Άρκρο 27 ο Ο Γραμματζασ, εκτόσ από τισ κατά προθγοφμενο άρκρο 26 αρμοδιότθτζσ του, διευκφνει τα γραφεία του Ε.Κ.Α. και επιμελείται, προπαραςκευάηει και ειςθγείται ςτον Πρόεδρο, ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο και τθ Γενικι Συνζλευςθ τα ηθτιματα που απαςχολοφν το Ε.Κ.Α. Τον Γραμματζα αναπλθρϊνει ο Β Αντιπρόεδροσ και ςε περίπτωςθ κωλφματοσ ι απουςίασ του, ο ςχετικά πλειοψθφιςασ Σφμβουλοσ, εκτόσ του Προζδρου και Α Αντιπροζδρου. Άρκρο 28 ο Ο Ταμίασ είναι προςωπικά υπεφκυνοσ για τθ λογιςτικι τάξθ του Ε.Κ.Α. και για τθ διαχείριςθ του ταμείου του. Τθρεί τα απαραίτθτα βιβλία και ςτοιχεία και διενεργεί όλεσ τισ πλθρωμζσ και τισ ειςπράξεισ για λογαριαςμό του Ε.Κ.Α. ενεργϊντασ ατομικά ι δια πλθρεξουςίου του, εγκεκριμζνου από το Διοικθτικό Συμβοφλιο και οριςκθςομζνου με ςυμβολαιογραφικι πράξθ. 6

7 Ο Ταμίασ, ςε περίπτωςθ κωλφματοσ ι απουςίασ του, αναπλθρϊνεται από το Σφμβουλο του Δ.Σ. που ορίηει το Διοικθτικό Συμβοφλιο. Άρκρο 29 ο Κατά παρζκκλιςθ των διατάξεων των παραπάνω άρκρων 24 και 26 ζωσ 28 του παρόντοσ Καταςτατικοφ, το Διοικθτικό Συμβοφλιο δφναται να ανακζτει, με ειδικι απόφαςι του, οποιαδιποτε αρμοδιότθτα ι και εξουςία του ίδιου Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι και μζλουσ του ςε οποιοδιποτε κατάλλθλο μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι του Ε.Κ.Α. και ςε Ειδικι Επιτροπι ι Επιτροπζσ. Άρκρο 30 ο 1. Η Γενικι Συνζλευςθ αποτελείται από τα τακτικά μζλθ του Κολλεγίου που είναι και ταμειακά ενιμερα. 2. α) Η Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ ςυνζρχεται ςυνικωσ εντόσ του μθνόσ Μαΐου ςτουσ Δελφοφσ, κάκε ζτοσ, τθν θμζρα και ϊρα που ορίηει το Διοικθτικό Συμβοφλιο, και ςε κάκε περίπτωςθ ανά διετία για τθ διενζργεια των αρχαιρεςιϊν. β) Η Γενικι Συνζλευςθ δφναται να ςυγκαλείται και εκτάκτωσ, κάκε φορά που αυτό κρίνεται αναγκαίο ι ςκόπιμο από το Διοικθτικό Συμβοφλιο ι ηθτθκεί εγγράφωσ από είκοςι πζντε (25) τουλάχιςτον τακτικά μζλθ του Κολεγγίου, που πρζπει να κακορίηουν και τα επείγοντα για ςυηιτθςθ κζματα. 3. Οι προςκλιςεισ για τισ Γενικζσ Συνελεφςεισ αποςτζλλονται ςτα μζλθ του Ε.Κ.Α., είτε ταχυδρομικά είτε με άλλο πρόςφορο τρόπο, δεκαπζντε (15) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία ςφγκλθςθσ τθσ Τακτικισ ι Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. Τα μζλθ δφνανται να καλοφνται ακόμθ και τθλεγραφικά, τθλεομοιοτυπικά ι με θλεκτρονικό ταχυδρομείο. 4. Η πρόςκλθςθ ςφγκλθςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ πρζπει να περιζχει τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ που, με τθν επιφφλαξθ τθσ δεφτερθσ περίπτωςθσ του εδαφίου β τθσ 2 θσ παραγράφου του παρόντοσ άρκρου, ορίηονται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο. Άρκρο 31 ο 1. Κάκε Τακτικό Μζλοσ του Ε.Κ.Α. δικαιοφται να παρίςταται ςτισ Γενικζσ Συνελεφςεισ, είτε αυτοπροςϊπωσ είτε αντιπροςωπευόμενο από άλλο μζλοσ του Ε.Κ.Α., με ειδικι ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ που κα αφορά τθσ ςυγκεκριμζνθ Γενικι Συνζλευςθ. Εν τοφτοισ κανείσ δεν δφναται να αντιπροςωπεφςει περιςςότερα από ζνα (1) Μζλοσ. Οι ίδιεσ διατάξεισ ιςχφουν και προκειμζνου για αρχαιρεςίεσ προσ εκλογιν Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 2. Η Γενικι Συνζλευςθ, τακτικι ι ζκτακτθ, ευρίςκεται ςε απαρτία εάν παρίςτανται αυτοπροςϊπωσ ι δι αντιπροςϊπου το 1/3 του όλου αρικμοφ των ταμειακά ενιμερων τακτικϊν μελϊν του Ε.Κ.Α. Εάν δεν επιτευχκεί απαρτία κατά τθν θμερομθνία ςυγκλιςεωσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, θ Γενικι Συνζλευςθ ςυνζρχεται χωρίσ άλλθ πρόςκλθςθ αυτοδικαίωσ τθν αντίςτοιχθ θμζρα και ϊρα τθσ επόμενθσ εβδομάδασ, εκτόσ εάν το Διοικθτικό Συμβοφλιο ζχει ορίςει διαφορετικά ςτο ζγγραφο τθσ πρόςκλθςθσ για τθν Γενικι Συνζλευςθ οπότε κεωρείται ότι ευρίςκεται ςε απαρτία οςαδιποτε και αν είναι τα παρόντα ταμειακά ενιμερα τακτικά μζλθ. 3. Οι αποφάςεισ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ λαμβάνονται με απόλυτθ πλειοψθφία των παρόντων και αντιπροςωπευομζνων μελϊν, εξαιρουμζνων των αρχαιρεςιϊν και κάκε άλλθσ περιπτϊςεωσ που ορίηεται διαφορετικά από τον νόμο ι και από το παρόν Καταςτατικό. 4. Αποφάςεισ δφνανται να λθφκοφν μόνο επί κεμάτων που αναγράφονται ςτθν Ημεριςια Διάταξθ. 7

8 Άρκρο 32 ο Ο Πρόεδροσ και Αντιπρόεδροσ Α εκλζγονται όπωσ περιγράφεται ςτο άρκρο 21 παρ. 2 και 3 μία θμζρα πριν από τθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ και το αποτζλεςμα των μυςτικϊν αυτϊν ψθφοφοριϊν ανακοινϊνεται από τον Γραμματζα ωσ πρϊτο κζμα Ημερθςίασ Διάταξθσ πριν από οποιοδιποτε άλλο κζμα. Αναλαμβάνουν δε αυτοί τα κακικοντά τουσ μετά το πζρασ τθσ εκλογισ των άλλων μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Ακολουκοφν τα άλλα κζματα και θ εκλογι των υπολοίπων υποψθφίων μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ωσ περιγράφεται ςτο επόμενο Άρκρο 33 του παρόντοσ Καταςτατικοφ. Άρκρο 33 ο 1. Οι υπόλοιποι υποψιφιοι για το Διοικθτικό Συμβοφλιο και τθν Εξελεγκτικι Επιτροπι περιλαμβάνονται ςε ενιαίο ψθφοδζλτιο που καταρτίηεται από τθ Γραμματεία πριν από τθ Γενικι Συνζλευςθ. Οι υποψιφιοι για το Διοικθτικό Συμβοφλιο και τθν Εξελεγκτικι Επιτροπι δθλϊνουν ατομικά τθν υποψθφιότθτά τουσ με ζγγραφθ διλωςθ πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν ψθφοφορία. 2. Απαγορεφεται θ κάκοδοσ των υποψθφίων με ξεχωριςτά ψθφοδζλτια. 3. Στο ενιαίο ψθφοδζλτιο αναγράφονται με αλφαβθτικι ςειρά και οι υποψιφιοι για τθν Εξελεγκτικι Επιτροπι. Άρκρο 34 ο 1. Οι αρχαιρεςίεσ διεξάγονται από το απερχόμενο Διοικθτικό Συμβοφλιο. 2. α) Στα ψθφοδζλτια τίκενται ζνασ (1) ςταυρόσ προτιμιςεωσ για τουσ υποψθφίου για τθ κζςθ του Γραμματζα και του Ταμεία και δφο (2) ςταυροί προτιμιςεωσ για τουσ υποψθφίουσ Συμβοφλουσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και μζχρι τρεισ (3) ςταυροί προτιμιςεωσ για τουσ υποψθφίουσ τθσ Εξελεγκτικισ Επιτροπισ. β) Οι επιτυχόντεσ για τισ κζςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ανακθρφςςονται κατά τθ ςειρά τθσ επιτυχίασ τουσ με ςχετικι πλειοψθφία. Κεφάλαιο ΣΤ Τροποποίθςθ του Καταςτατικοφ Άρκρο 35 ο 1. Η τροποποίθςισ του Καταςτατικοφ αποφαςίηεται από τθ Γενικι Συνζλευςθ, ςτθν οποία πρζπει να είναι παρόντα ι να αντιπροςωπεφονται τα 3/5 των ταμειακά ενιμερων Τακτικϊν Μελϊν του Ε.Κ.Α. και να ψθφίηουν υπζρ τθσ τροποποιιςεωσ τα τουλάχιςτον ¾ των Μελϊν που είναι παρόντα και ψθφίηουν. 2. Για τθν τροποποίθςθ των ςκοπϊν του Ε.Κ.Α. ωσ περιγράφονται ςτα άρκρα 3,4 και 5 κακϊσ και τθ διάρκρωςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου που περιγράφονται ςτισ παραγράφουσ 2 και 3 μόνον του άρκρου 21 απαιτείται ςυναίνεςθ πάντων των Τακτικϊν Μελϊν του Ε.Κ.Α. Η ςυναίνεςθ των απόντων δίδεται εγγράφωσ. 3. Οι τροποποιιςεισ του καταςτατικοφ ιςχφουν μετά τθν τιρθςθ των από τθν ιςχφουςα νομοκεςία επιβαλλομζνων διατυπϊςεων. Κεφάλαιο Ζ Διάλυςθ του Ε.Κ.Α. Άρκρο 36 ο 1. Για τθ διάλυςθ του Ε.Κ.Α. απαιτείται ςφγκλθςθ ειδικισ Γενικισ Συνελεφςεωσ που βρίςκεται ςε απαρτία με παρουςία 4/5 τουλάχιςτον του ςυνολικοφ αρικμοφ των 8

9 Τακτικϊν Μελϊν του Ε.Κ.Α. και αποφαςίηει με πλειοψθφία των ¾ του ςυνολικοφ αρικμοφ των Τακτικϊν Μελϊν του Ε.Κ.Α. 2. Σε περίπτωςθ διαλφςεωσ του Ε.Κ.Α. κατά τον ωσ άνω αναφερόμενο ι κατά οποιονδιποτε άλλο τρόπο νόμιμο, θ περιουςία του Ε.Κ.Α. περιζρχεται ςτθν Ελλθνικι Ακτινολογικι Εταιρεία και διατίκεται για ςκοποφσ ομοίουσ ι παρεμφερείσ προσ τουσ ςκοποφσ του Ε.Κ.Α. Κεφάλαιο Η Γενικζσ Διατάξεισ Άρκρο 37 ο Το Διοικθτικό Συμβοφλιο δφναται, για τθν καλφτερθ επιδίωξθ των ςκοπϊν του Ε.Κ.Α. να αντιπροςωπεφεται μετά από ζγγραφθ διλωςθ αποδοχι του τοπικά ςτισ πόλεισ τθσ Ελλάδοσ όπου εδρεφουν Πανεπιςτθμιακζσ Σχολζσ Επιςτθμϊν Υγείασ από τον Διευκυντι του Πανεπιςτθμιακοφ Εργαςτθρίου Ακτινολογίασ ι τον αναπλθρωτι του. Άρκρο 38 ο Οι αποφάςεισ των Διοικιςεων παραρτθμάτων του Ε.Κ.Α. υπόκεινται ςε ανάκλθςθ με ειδικι απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ε.Κ.Α. Άρκρο 39 ο Για κάκε ηιτθμα διοίκθςθσ και διαχείριςθσ του Ε.Κ.Α. που δεν προβλζπεται από το παρόν Καταςτατικό, τον Εςωτερικό κανονιςμό του ι το νόμο, αποφαςίηει το Διοικθτικό Συμβοφλιο. Το παρόν αποτελεί το νζο κείμενο του Καταςτατικοφ, μετά τθν τροποποίθςθ των άρκρων 1 & 2 από τθ Γ.Σ. των μελϊν τθσ Για το Σωματείο Ο Πρόεδροσ του Δ.Σ. Ο Γραμματζασ του Δ.Σ. 9

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Α..Ι.. ΕΚΔΟΗ 3 ΙΟΤΝΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κανονισμός Λειτουργίας Α..Ι.. 1. ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ... 3 ΥΜΡΣΡΥ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ.... 3 ΕΔΤΑ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης Βεληίωζη Αλγορίθμοσ Collaborative Filtering με τρήζη μεθόδων Πολσκριηήριας Ανάλσζης για ηην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Α Ν Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Δ Ε Ν Α Ξ Α Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Εν μζςω πολιτικισ και οικονομικισ κρίςθσ, με τθν κεντρικι διοίκθςθ να προςπακεί να απαλλαγεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Π.Δ. 235/14-9-00 (ΦΕΚ 199 Αϋ) Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό και τθν λειτουργία των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν, που υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ παραγρ. 2 του άρκρου 8 του Ν. 2345/95 "Οργανωμζνεσ υπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Χατηθγιάννθσ: Ραρακαλϊ να πάρουμε τισ κζςεισ μασ. Ραρακαλοφμε τον γραμματζα του Ρολλαπλοφ κζματοσ, τον φίλο Άγγελο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΡΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α )

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010 (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Ακινα, Μάιοσ 2011 Πίνακασ Περιεχομζνων Ζκκεςθ Διαχείριςθσ... 3 ΣΘΜΕΙΩΣΘ 11:Απαιτιςεισ κατά πελατϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Ζκθεση (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Ανώνυμη Εταιρία Σσιμέντων Σιτάν ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15 ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ».

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ». Ταχ. Διεφθυνςη : Κ. Ραλαιολόγου 9 ΚΑΒΑΛΑ : 5/2/2015 Ταχ. Κώδικασ : 65403, Καβάλα Τηλζφωνο : 2510232211 Α.ΡΩΤ.: 68 Φαξ : 2510232217 E-mail: info@pnoi-kavala.com Http: www.pnoikavala.gr Πληροφορίεσ : Ψυροφκθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ, ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΣΩΝ, ΣΘΝ ΕΣΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΕΡΕΤΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΤΜΕΝΘ ΑΠΟ ΣΘΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγή... 4 2. Συγκρότηςη του Γραφείου Διαςφνδεςησ... 5 2.1 φνκεςθ Τπθρεςιϊν - Οργανόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν:

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ & ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014».

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014». ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΛΑΓΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ

Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ Ράνια ωτθρίου «Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ» είναι

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr 1. Όροι χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ http://www.esolutions.gr Ραρακαλείςκε όπωσ αναγνϊςετε τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, προτοφ προβείτε ςτθ χριςθ του δικτυακοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΤΣΗΡΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΚΕΡΔΟΚΟΠΩΝ

ΜΗΝΤΣΗΡΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΚΕΡΔΟΚΟΠΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΟΤ ΕΙΑΓΓΕΛΕΑ ΣΟΤ ΑΡΕΙΟΤ ΠΑΓΟΤ ΜΗΝΤΣΗΡΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΚΕΡΔΟΚΟΠΩΝ που με τισ πρϊξεισ και τισ παραλόψεισ τουσ χειραγώγηςαν το Δημόςιο Φρϋοσ τησ Ελλϊδοσ και ζημύωςαν το Ελληνικό Δημόςιο, τουσ

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ Ειςαγωγι Ο παρϊν οδθγόσ για άςκθςθ ενδικοφανοφσ προςφυγισ απευκφνεται ςε πρόςωπα, τα οποία λόγω οικονομικισ αδυναμίασ ςτεροφνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011)

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ςτα πλαίςια του Ν. 3374/2005 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ ΓΓΗΡΗΘΖΜΟ

ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ ΓΓΗΡΗΘΖΜΟ ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΜΗΞΑΠΖΑ ΡΝΜΡΞΓΓΖΜ ΓΛΩΠΓΞΖΗΩΚ Γ4 ΔΖΓΡΘΡΚΟΕ ΔΖΗΑΖΜΟΡΚΕΟ, ΓΟΩΠΓΞΖΗΩΚ ΡΝΜΘΓΟΓΩΚ & SCHENGEN HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS C4 DIRECTORATE JUSTICE HOME AFFAIRS & SCHENGEN ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ

Διαβάστε περισσότερα