ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ. Κεφάλαιο Α Ίδρυςθ Επωνυμία Ζδρα - Σιμα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ. Κεφάλαιο Α Ίδρυςθ Επωνυμία Ζδρα - Σιμα"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Κεφάλαιο Α Ίδρυςθ Επωνυμία Ζδρα - Σιμα Άρκρο 1 ο Συνιςτάται επιςτθμονικό, μθ κερδοςκοπικό ςωματείο με τθν επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Κ.Α.)» και ςτθν Αγγλικι «Hellenic College of Radiology (H.C.R.)», ζδρα δε ορίηεται θ πόλισ των Ακθνϊν. Άρκρο 2 ο Το ςιμα του Ελλθνικοφ Κολλεγίου Ακτινολογίασ αποτελείται από τθν Αρχαϊκι παράςταςθ του Απόλλωνα κικαρωδοφ εν ςπονδι, όπωσ αυτι παρουςιάηεται ςτο εςωτερικό λευκοφ κφλικα του 5 ου αιϊνα π.χ. του μουςείου των Δελφϊν, με φόντο περιφερικά τισ 16 ακτίνεσ του θλίου τθσ Βεργίνασ. Για λόγουσ εικαςτικοφσ είναι αντιςτραμμζνο. Στθν περιφζρεια αναγράφεται θ επωνυμία του Ε.Κ.Α. και το ζτοσ ίδρυςθσ αυτοφ, Κεφάλαιο Β Σκοπόσ - Δραςτθριότθτεσ Άρκρο 3 ο Σκοπόσ του Ε.Κ.Α. είναι θ δθμιουργία επιςτθμονικοφ βιματοσ για όςουσ αςχολοφνται με τθν προαγωγι, τθ μελζτθ, τθν προβολι και τθν ενίςχυςθ τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ και τθσ πρακτικισ εφαρμογισ τθσ ςτον ευρφτερο χϊρο τθσ Ακτινολογίασ και των απεικονιςτικϊν μεκόδων γενικότερα, κακϊσ επίςθσ και θ περαιτζρω ανάπτυξθ και καλλιζργεια αυτισ με όλεσ τισ ςφγχρονεσ και μελλοντικζσ μορφζσ που πικανόν λάβει. Ειδικότερα, όςον αφορά τθν εκπαίδευςθ, είτε αυτι είναι θ πανεπιςτθμιακι, αυτι τθσ ειδικότθτοσ, ι θ ςυνεχιηόμενθ δια βίου εκπαίδευςθ των ακτινολόγων, ςκοπόσ του Ε.Κ.Α. είναι θ κακ οιονδιποτε πρόςφορο τρόπο ςτιριξθ και ενίςχυςθ αυτισ μζςω ςυντονιςμοφ των Ελλθνικϊν ι ξζνων πανεπιςτθμίων, των άλλων ακτινολογικϊν επιςτθμονικϊν οργάνων, επιςτθμονικϊν και τεχνολογικϊν εταιρειϊν, ςωματείων, ακτινολογικϊν τμθμάτων λειτουργοφντων ςε κρατικά ι μθ νοςοκομεία τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ με ειδικότερο ενδιαφζρον αυτϊν τθσ Νοτιο Ανατολικισ Ευρϊπθσ, κακϊσ και διακεκριμζνων επιςτθμόνων αλλά και εμπορικϊν εταιρειϊν ιατρικισ υποδομισ τθσ Ακτινολογίασ. Με αυτόν τον τρόπο του Ε.Κ.Α. κα αποτελζςει το ςυμβουλευτικό όργανο και το κακοδθγθτικό υπόβακρο μζςω του οποίου όλοι οι ωσ άνω ενδιαφερόμενοι φορείσ ςε κοινι ςυναίνεςθ μελετοφν, ςχεδιάηουν και αναμορφϊνουν τισ παραμζτρουσ που ανά πάςα ςτιγμι οριοκετοφν τα πλαίςια των αναγκϊν τθσ εκπαίδευςθσ. Άρκρο 4 ο Οι δραςτθριότθτεσ του Ε.Κ.Α. προσ εκπλιρωςθ των ωσ άνω δυο βαςικϊν ςκοπϊν κα είναι οι περιοδικζσ ςυγκεντρϊςεισ των μελϊν για ςυηιτθςθ και ενθμζρωςθ επί κεμάτων ακτινολογίασ και εν γζνει απεικονιςτικϊν μεκόδων γενικότερου κεωρθτικοφ ι πρακτικοφ ενδιαφζροντοσ, εκτάκτωσ δε ο κακοριςμόσ ομάδων εργαςίασ για τθν μελζτθ και αξιολόγθςθ ςυγκεκριμζνων κεμάτων που κα προκφπτουν με ςκοπό τθν εκπόνθςθ μελετϊν που κα οδθγιςουν ςτθν ςυνολικι λιψθ ςυγκεκριμζνων αποφάςεων οι οποίεσ κα προβάλλονται με ομιλίεσ, διαλζξεισ, ανακοινϊςεισ ι δθμοςιεφματα ι διαγγελμάτων ι 1

2 ψθφιςμάτων με ςκοπό τθ διακιρυξθ των κζςεϊν του επί κεμάτων του ενδιαφζροντοσ ι του επιςτθμονικοφ και επαγγελματικοφ ςυμφζροντοσ των μελϊν του. Άρκρο 5 ο Το Ε.Κ.Α. κα επιδιϊκει τθν προαγωγι των ςκοπϊν αυτϊν με τθν οργάνωςθ ετθςίου Συνεδρίου του Ε.Κ.Α. το οποίο κα οργανϊνεται εκ περιτροπισ από όλα τα πανεπιςτθμιακά Εργαςτιρια Ακτινολογίασ των Ελλθνικϊν πανεπιςτθμίων, τθν οργάνωςθ Μετεκπαιδευτικϊν Σεμιναρίων με αμιγείσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ, τθν γενικότερθ υποςτιριξθ οργάνωςθσ εκνικϊν ι διεκνϊν ςυνεδρίων, τθν ςυμμετοχι του ίδιου ςαν Κολλζγιο ι των μελϊν του μεμονωμζνα ςε εκνικά ι διεκνι ςυνζδρια του ευρφτερου ιατρικοφ ι μθ επιςτθμονικοφ του χϊρου κακϊσ και τθν επικοινωνία και ςυνεργαςία με ςωματεία ι ενϊςεισ που επιδιϊκουν τουσ αυτοφσ ι παρεμφερείσ ςκοποφσ. Άρκρο 6 ο Στα πλαίςια των ωσ άνω ςκοπϊν το Ε.Κ.Α. κακιερϊνει τθν κεςμοκζτθςθ υποτροφιϊν εξωτερικοφ και εςωτερικοφ. Ο αρικμόσ των υποτροφιϊν κα κακορίηεται ετθςίωσ από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ε.Κ.Α. βάςει του εςωτερικοφ κανονιςμοφ του. Άρκρο 7 ο Για τθν πορεία και τισ δραςτθριότθτεσ του Ε.Κ.Α. κα πραγματοποιείται κάκε ζτοσ εαρινι ςυγκζντρωςθ ι ςυνζλευςθ ςτουσ Δελφοφσ. Κεφάλαιο Γ Τα Μζλθ Ειςδοχι Δικαιϊματα Υποχρεϊςεισ Αποχϊρθςθ - Αποβολι Άρκρο 8 ο Τα μζλθ του Ε.Κ.Α. διακρίνονται ςε Τακτικά, Πρόςεδρα και Επίτιμα. Άρκρο 9 ο Τακτικά Μζλθ Τακτικό Μζλοσ του Ε.Κ.Α. δφναται να είναι: 1. Κάκε αςχολοφμενοσ με τθ μελζτθ και τθν εφαρμογι τθσ ακτινολογίασ ι ςυγγενϊν κλάδων εφ όςον είναι Μζλοσ Δ.Ε.Π. ελλθνικοφ ι αλλοδαποφ Πανεπιςτθμίου με αντικείμενο εναςχόλθςθσ τθν ακτινολογία ι ςυγγενι ειδικότθτα (Πυρθνικι ιατρικι, Ακτινοκεραπευτικι ογκολογία, Ιατρικι Φυςικι, Ακτινοβιολογία). 2. Ακτινολόγοι ι ερευνθτζσ βαςικισ ι ςυγγενοφσ επιςτιμθσ τθσ ακτινολογίασ, κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊματοσ, οι οποίοι ζχουν αναγνωριςμζνθ ερευνθτικι εναςχόλθςθ και ζχουν δθμοςιεφςει τουλάχιςτον μία πλιρθ επιςτθμονικι εργαςία ςε διεκνι περιοδικό με κριτζσ και τουλάχιςτον δυο πλιρεισ επιςτθμονικζσ εργαςίεσ ςε Ελλθνικά περιοδικά ωσ κφριοσ ςυγγραφεφσ (πρϊτοσ, δεφτεροσ ι τελευταίοσ) τα τελευταία τζςςερα χρόνια. Άρκρο 10 ο Πρόςεδρα Μζλθ Πρόςεδρο Μζλοσ εκλζγεται μετά από αίτθςι του κάκε πτυχιοφχοσ Α.Ε.Ι. που αςχολείται ερευνθτικά ι είναι ειδικευμζνοσ ι ειδικευόμενοσ ςτθν Ακτινολογία με ενδιαφζρον για τακτικι επιςτθμονικι ενθμζρωςθ ςχετικά με τισ προόδουσ τθσ επιςτιμθσ τθσ Ακτινολογίασ. Τα πρόςεδρα Μζλθ πλθρϊνουν το 1/3 ον τθσ ςυνδρομισ του τακτικοφ μζλουσ, δεν ζχουν δικαίωμα του εκλζγειν και εκλζγεςκαι, δφνανται όμωσ να παρακολουκοφν και ςυμμετζχουν ςτισ επιςτθμονικζσ εκδθλϊςεισ του Ε.Κ.Α. 2

3 Άρκρο 11 ο Επίτιμα Μζλθ 1. Επίτιμα Μζλθ είναι όλοι οι διατελζςαντεσ κακθγθτζσ τθσ Ακτινολογίασ Ελλθνικϊν Πανεπιςτθμίων, κατόπιν δε προτάςεωσ προσ το Διοικθτικό Συμβοφλιο, αποφάςεωσ αυτοφ και επικφρωςθσ από τθν πρϊτθ επόμενθ Γενικι Συνζλευςθ και αυτοί των Πανεπιςτθμίων τθσ Αλλοδαπισ. 2. Επίτιμα Μζλθ του Ε.Κ.Α. ανακθρφςςονται επίςθσ μετά από απόφαςθ του Δ.Σ. που επικυρϊνεται από τθν πρϊτθ επόμενθ Γενικι Συνζλευςθ, εξζχοντα πρόςωπα κφρουσ, που δεν είναι μζλθ του Ε.Κ.Α., τα οποία ςυνζβαλαν μεγάλωσ ςτθν προαγωγι των ςκοπϊν του Ε.Κ.Α. και τθσ ιατρικισ γενικότερα. Τα Επίτιμα Μζλθ δεν ζχουν δικαίωμα εκλζγειν και εκλζγεςκαι, δικαιοφνται όμωσ να παρίςτανται και να ςυμμετζχουν ςτισ Γενικζσ Συνελεφςεισ χωρίσ δικαιϊματα ψιφου. 3. Επίτιμοσ Πρόεδροσ του Κολλεγίου ανακθρφςςεται με απόφαςθ του Δ.Σ. που επικυρϊνεται από τθν πρϊτθ επόμενθ Γενικι Συνζλευςθ, που κατά γενικι αναγνϊριςθ ςυνζβαλε μεγάλωσ ςτθν προαγωγι των ςκοπϊν του Ε.Κ.Α., τθσ Ακτινολογίασ και των ςυναφϊν τθσ ειδικοτιτων. 4. Οι παραπάνω αποφάςεισ του Δ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψθφία των 3/5 του όλου αρικμοφ των μελϊν του και επικυρϊνονται από τθν αμζςωσ επόμενθ Γενικι Συνζλευςθ. Άρκρο 12 ο Ειςδοχι Μελϊν 1. Η ειςδοχι Μζλουσ γίνεται με απόφαςθ του Δ.Σ. με απόλυτθ πλειοψθφία του όλου αρικμοφ των μελϊν του. Η δε ςχετικι αίτθςθ εγγραφισ πρζπει να προςυπογράφεται από δυο τουλάχιςτον Τακτικά Μζλθ του Ε.Κ.Α. 2. Το νζο μζλοσ του Ε.Κ.Α. υποχρεοφνται να πλθρϊςει το εκάςτοτε οριηόμενο δικαίωμα εγγραφισ. Άρκρο 13 ο Δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ Μελϊν Τα μζλθ που είναι ταμειακά ενιμερα ζχουν το δικαίωμα του εκλζγειν και εκλζγεςκαι. Δικαιοφνται επίςθσ: α) Να παρίςτανται ςτισ Γενικζσ Συνελεφςεισ και να λαμβάνουν μζροσ ςτισ ςυηθτιςεισ και τισ ψθφοφορίεσ, β) Να λαμβάνουν γνϊςθ του ιςολογιςμοφ πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του ςτθ Γενικι Συνζλευςθ κακϊσ επίςθσ να λαμβάνουν γνϊςθ των πρακτικϊν των προθγοφμενων Γενικϊν Συνελεφςεων, γ) Να υποβάλλουν εμπρόκεςμα, πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ προ τθσ Γενικισ Συνελεφςεωσ, δια του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςτθ Γενικι Συνζλευςθ ζγγραφεσ προτάςεισ αναγόμενεσ ςτουσ ςκοποφσ του Ε.Κ.Α. Άρκρο 14 ο 1. Τα Μζλθ υποχρεοφνται να είναι ταμειακά ενιμερα. 2. Τα Μζλθ υποχρεοφνται να πλθρϊςουν το δικαίωμα εγγραφισ και τθν ετιςια ςυνδρομι που κακορίηονται εκάςτοτε από το Δ.Σ. Άρκρο 15 ο Τα Μζλθ του Ε.Κ.Α. υποχρεοφνται να ςυμμορφϊνονται με τουσ όρουσ του παρόντοσ Καταςτατικοφ και με τισ αποφάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των Γενικϊν Συνελεφςεων. 3

4 Άρκρο 16 ο Αποχϊρθςθ Αποβολι μελϊν 1. Κάκε Μζλοσ δικαιοφται να αποχωριςει από το Ε.Κ.Α. δθλϊνοντασ τθν πρόκεςι του αυτι εγγράφωσ προσ το Διοικθτικό Συμβοφλιο. Σ αυτιν δε τθν περίπτωςθ ενζχεται ςτθν καταβολι τθσ ετιςιασ ςυνδρομισ του ζτουσ τθσ παραιτιςεωσ. Η ιδιότθτα του Μζλουσ του Ε.Κ.Α. παφει από τθν αποδοχι τθσ παραιτιςεωσ από το Διοικθτικό Συμβοφλιο και ςε κάκε περίπτωςθ αυτοδίκαια με τθ λιξθ του θμερολογιακοφ ζτουσ μζςα ςτο οποίο υποβλικθκε θ ςχετικι διλωςθ παραιτιςεωσ. 2. Μζλοσ του Ε.Κ.Α. δφναται να αποβλθκεί και να παφςει να φζρει τθν ιδιότθτα αυτι: α) Εάν κακυςτερεί τθ ςυνδρομι επί διετία, εφόςον μετά τθν πάροδο του πρϊτου ζτουσ οχλθκεί εγγράφωσ για τθν καταβολι τθσ ςυνδρομισ, β) Εάν απζχει αδικαιολόγθτα και για ικανό χρόνο από τισ εργαςίεσ του Ε.Κ.Α., γ) Εάν ςυντρζχει ςπουδαίοσ λόγοσ. 3. Για τθν αποβολι αποφαςίηει ςτθν μεν περίπτωςθ (α) τθσ παραγράφου 2 του παρόντοσ άρκρου το Διοικθτικό Συμβοφλιο, ςε δε λοιπζσ (β) και (γ) περιπτϊςεισ τθσ ιδίασ παραγράφου, θ Γενικι Συνζλευςθ. Άρκρο 17 ο 1. Πεικαρχικά παραπτϊματα των μελϊν του Ε.Κ.Α. αποτελοφν: α)κάκε υπαίτια παράβαςθ των διατάξεων του παρόντοσ Καταςτατικοφ και τθσ περί ςωματείων νομοκεςίασ, β) Στάςθ ι διαγωγι που αντίκειται ςτουσ ςκοποφσ του Ε.Κ.Α. ι που εκκζτει το Ε.Κ.Α., γ) Αναξιοπρεπισ ςυμπεριφορά ςτο δθμόςιο ι τον ιδιωτικό βίο Μζλουσ. 2. Πεικαρχικζσ ποινζσ που δφνανται να επιβλθκοφν είναι: α) Προςωρινι ςτζρθςθ τθσ ιδιότθτοσ του μζλουσ μζχρι ζξι (6) μινεσ και β) οριςτικι ςτζρθςθ τθσ ιδιότθτοσ του Μζλουσ. 3. Αρμόδιο για τθν επιβολι των παραπάνω πεικαρχικϊν ποινϊν είναι το Διοικθτικό Συμβοφλιο ευριςκόμενο ςε απαρτία. 4. Πριν από τθν κρίςθ πρζπει να προθγείται πάντοτε κλιςθ προσ απολογία που επιδίδεται ςτο Μζλοσ του Ε.Κ.Α. τουλάχιςτον οχτϊ (8) θμζρεσ πριν από τθ ςυνεδρίαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (Πεικαρχικοφ Συμβουλίου). Η απολογία δφναται να γίνει εγγράφωσ ι προφορικά ενϊπιον του Συμβουλίου. Κεφάλαιο Δ Πόροι Δωρθτζσ Ευεργζτεσ Άρκρο 18 ο 1. Οι πόροι του Ε.Κ.Α. διακρίνονται ςε τακτικοφσ και ζκτακτουσ. 2. Τακτικοί πόροι είναι: α) Το δικαίωμα εγγραφισ των νζων μελϊν, β) οι ετιςιεσ ςυνδρομζσ και γ) τα ειςοδιματα από τθν εκμετάλλευςθ τθσ περιουςίασ του Ε.Κ.Α. 3. Ζκτακτοι πόροι είναι: ο ζκτακτεσ ι προαιρετικζσ ειςφορζσ των μελϊν, κάκε άλλθ νόμιμθ παροχι, οι δωρεζσ και οι οικονομικζσ ενιςχφςεισ προσ το Ε.Κ.Α., οι κλθρονομίεσ, οι κλθροδοςίεσ και κάκε άλλο νόμιμο ζςοδο. Άρκρο 19 ο 1. Δωρθτισ του Ε.Κ.Α. ανακθρφςςεται από τθ Γενικι Συνζλευςθ, μετά πρόταςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, το φυςικό ι νομικό πρόςωπο που καταβάλλει ςτο Ε.Κ.Α. εφάπαξ χρθματικό ποςό αντίςτοιχο προσ το διακοςιαπλάςιο ζωσ χιλιαπλάςιο τθσ ετθςίασ ςυνδρομισ ι που δωρίηει ιςάξια αντικείμενα. 2. Ευεργζτθσ του Ε.Κ.Α. ανακθρφςςεται από τθ Γενικι Συνζλευςθ μετά πρόταςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, το φυςικό ι νομικό πρόςωπο που δωρίηει ςτο Ε.Κ.Α. εφάπαξ 4

5 χρθματικό ποςό αντίςτοιχο προσ το χιλιαπλάςιο ζωσ δεκακιςχιλιαπλάςιο τθσ ετιςιασ ςυνδρομισ ι που δωρίηει ιςάξια αντικείμενα. Κεφάλαιο Ε Όργανα του Ε.Κ.Α. Διοίκθςθ Άρκρο 20 ο Τα όργανα του Ε.Κ.Α. είναι το Διοικθτικό Συμβοφλιο και θ Γενικι Συνζλευςθ. Άρκρο 21 ο Διοικθτικό Συμβοφλιο 1. Τα Μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου είναι επτά (7) και είναι τα ακόλουκα: Πρόεδροσ, δφο Αντιπρόεδροι Α και Β, Γραμματζασ, Ταμίασ και δυο Μζλθ Σφμβουλοι. Η κθτεία των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου είναι διετισ και παρατείνεται μζχρι τθν εκλογι νζασ Διοίκθςθσ. 2. Πρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου εκλζγεται με διετι κθτεία, χωρίσ δικαίωμα ςυνεχόμενθσ επανεκλογισ ςτθν ίδια κζςθ, εκ περιτροπισ. Κακθγθτισ πρϊτθσ βακμίδοσ, Διευκυνταί Πανεπιςτθμιακϊν Ακτινολογικϊν Εργαςτθρίων, μετά από μυςτικι ψθφοφορία μεταξφ των κακθγθτϊν Διευκυντϊν Πανεπιςτθμιακϊν Ακτινολογικϊν Εργαςτθρίων. 3. Αντιπρόεδροσ Α εκλζγεται με τον ίδιο τρόπο και με διετι κθτεία μθ εκλεγόμενοσ ςτθν ίδια κζςθ για δεφτερθ ςυνεχόμενθ κθτεία Κακθγθτισ πρϊτθσ βακμίδοσ Διευκυντισ Πανεπιςτθμιακοφ Ακτινολογικοφ Εργαςτθρίου. 4. Αντιπρόεδροσ Β, εξαιροφμενοσ εκλογισ, ορίηεται με ετιςια ex officio κθτεία ο εκ περιτροπισ Διευκυντισ Πανεπιςτθμιακοφ Ακτινολογικοφ Εργαςτθρίου ο οποίοσ κα είναι Πρόεδροσ του Ετιςιου Διαπανεπιςτθμιακοφ Συνεδρίου Ακτινολογίασ. Η κθτεία του αρχίηει με τθ λιξθ του προθγοφμενου Διαπανεπιςτθμιακοφ Συνεδρίου Ακτινολογίασ και λιγει με τθν λιξθ του Συνεδρίου ςτο οποίο προεδρεφει ο ίδιοσ. Σε περίπτωςθ που ο Πρόεδροσ του ετιςιου Διαπανεπιςτθμιακοφ Συνεδρίου Ακτινολογίασ είναι ιδθ μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, θ κζςθ του Β Αντιπροζδρου χθρεφει και το Διοικθτικό Συμβοφλιο αποτελείται από ζξι (6) μζλθ. 5. Γραμματζασ και Ταμίασ εκλζγονται μζλθ Δ.Ε.Π. οποιαςδιποτε βακμίδοσ, με απόλυτθ πλειοψθφία των μελϊν του Ε.Κ.Α. με μυςτικι ψθφοφορία για δυο ζτθ και με δικαίωμα επανεκλογισ ςτθν ίδια κζςθ. 6. Δυο Μζλθ Σφμβουλοι εκλζγονται με απόλυτθ πλειοψθφία των μελϊν τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, με μυςτικι ψθφοφορία για δυο ζτθ και χωρίσ δικαίωμα επανεκλογισ ςτθν ίδια κζςθ. Για τα Μζλθ Συμβοφλουσ δεν απαιτεί προχπόκεςθ θ ιδιότθτα μζλουσ Δ.Ε.Π. Άρκρο 22 ο Ανά διετία εκλζγεται από τθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ και τριμελισ Εξελεγκτικι Επιτροπι (Ε.Ε.). Η Εξελεγκτικι Επιτροπι ελζγχει τθν οικονομικι διαχείριςθ και τισ ενζργειεσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ωσ προσ τθ νομιμότθτα αυτϊν και ςυντάςςει ςχετικι ζκκεςθ τθν οποία υποβάλλει ςτθν ετιςια τακτικι Γενικι Συνζλευςθ. Η Εξελεγκτικι Επιτροπι ζχει δικαίωμα να ηθτιςει οποτεδιποτε, και το Διοικθτικό Συμβοφλιο ζχει αντίςτοιχθ υποχρζωςθ να δϊςει κάκε απαραίτθτο ζγγραφο, ςτοιχείο ι πλθροφορία που κρίνει απαραίτθτο για τθν άςκθςθ του ελεγκτικοφ τθσ ζργου. 5

6 Άρκρο 23 ο 1. Τα Μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου υποχρεοφνται να ςυμμετζχουν ςτισ εργαςίεσ του. 2. Μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου που απουςιάηει επί τρεισ (3) ςυνεχείσ ςυνεδριάςεισ χωρίσ να ειδοποιιςει εγκαίρωσ τον Πρόεδρο ι τον αναπλθρωτι του για το υφιςτάμενο κϊλυμά του προσ εμφάνιςθ, κεωρείται παραιτθκζν από τθν ιδιότθτά του αυτι. Άρκρο 24 ο Το Διοικθτικό Συμβοφλιο διοικεί τισ υποκζςεισ του Ε.Κ.Α., διαχειρίηεται τθν περιουςία του και ενεργεί κάκε πράξθ αναγόμενθ ςτθ λειτουργία και ςτουσ ςκοποφσ του Ε.Κ.Α. που δεν υπάγεται, δυνάμει του νόμου ι του παρόντοσ Καταςτατικοφ ςτθν αρμοδιότθτα τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. Δφναται δε με Εςωτερικό Κανονιςμό να κακορίηει τθ λειτουργία του Ε.Κ.Α., ιδίωσ ςε ό,τι αφορά τθν οργάνωςθ των ςυγκεντρϊςεων, των Συνεδρίων, των Μεταπτυχιακϊν Σεμιναρίων, κλπ. Άρκρο 25 ο Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ςυνεδριάηει καλοφμενο εγκαίρωσ ακόμθ και τθλεφωνικά από τον πρόεδρο ι τον αναπλθρωτι του, ευρίςκεται δε ςε απαρτία εάν τα παρόντα μζλθ του είναι περιςςότερα από τα απόντα και, εάν δεν αναφζρεται, άλλωσ ειδικά από το παρόν Καταςτατικό ι τον νόμο, αποφαςίηει με πλειοψθφία των παρόντων. Σε περίπτωςθ δε ιςοψθφίασ επικρατεί θ γνϊμθ του Προζδρου. Άρκρο 26 ο 1. Ο Πρόεδροσ και εάν αυτό κωλφεται ι απουςιάηει, ο Α Αντιπρόεδροσ και εάν αυτόσ κωλφεται ι απουςιάηει, ο Β Αντιπρόεδροσ και εάν αυτόσ απουςιάηει, ο Γραμματεφσ εκπροςωπεί το Ε.Κ.Α. ενϊπιον των Δικαςτθρίων και των άλλων Αρχϊν, υπογράφει κατόπιν εξουςιοδοτιςεωσ του Συμβουλίου τισ ςυμβάςεισ με τρίτουσ, δίδει τουσ όρκουσ που επιβάλλονται ςτο Ε.Κ.Α. 2. Ο Πρόεδροσ επίςθσ υπογράφει με τον Γραμματζα τα εξερχόμενα ζγγραφα, ςυγκαλεί τισ ςυνεδριάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου κάκε φορά που κρίνει αυτό επιβαλλόμενο ι όποτε ηθτιςουν τθ ςφγκλθςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τρεισ (3) τουλάχιςτον Σφμβουλοι, προεδρεφει του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των Γενικϊν Συνελεφςεων, επιμελείται τθσ εκτελζςεωσ των αποφάςεϊν τουσ, υπογράφει με το Γραμματζα του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και τον Γραμματζα των Γενικϊν Συνελεφςεων τα αντίςτοιχα πρακτικά τουσ και εκδίδει επίςθμα ζγγραφα. Άρκρο 27 ο Ο Γραμματζασ, εκτόσ από τισ κατά προθγοφμενο άρκρο 26 αρμοδιότθτζσ του, διευκφνει τα γραφεία του Ε.Κ.Α. και επιμελείται, προπαραςκευάηει και ειςθγείται ςτον Πρόεδρο, ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο και τθ Γενικι Συνζλευςθ τα ηθτιματα που απαςχολοφν το Ε.Κ.Α. Τον Γραμματζα αναπλθρϊνει ο Β Αντιπρόεδροσ και ςε περίπτωςθ κωλφματοσ ι απουςίασ του, ο ςχετικά πλειοψθφιςασ Σφμβουλοσ, εκτόσ του Προζδρου και Α Αντιπροζδρου. Άρκρο 28 ο Ο Ταμίασ είναι προςωπικά υπεφκυνοσ για τθ λογιςτικι τάξθ του Ε.Κ.Α. και για τθ διαχείριςθ του ταμείου του. Τθρεί τα απαραίτθτα βιβλία και ςτοιχεία και διενεργεί όλεσ τισ πλθρωμζσ και τισ ειςπράξεισ για λογαριαςμό του Ε.Κ.Α. ενεργϊντασ ατομικά ι δια πλθρεξουςίου του, εγκεκριμζνου από το Διοικθτικό Συμβοφλιο και οριςκθςομζνου με ςυμβολαιογραφικι πράξθ. 6

7 Ο Ταμίασ, ςε περίπτωςθ κωλφματοσ ι απουςίασ του, αναπλθρϊνεται από το Σφμβουλο του Δ.Σ. που ορίηει το Διοικθτικό Συμβοφλιο. Άρκρο 29 ο Κατά παρζκκλιςθ των διατάξεων των παραπάνω άρκρων 24 και 26 ζωσ 28 του παρόντοσ Καταςτατικοφ, το Διοικθτικό Συμβοφλιο δφναται να ανακζτει, με ειδικι απόφαςι του, οποιαδιποτε αρμοδιότθτα ι και εξουςία του ίδιου Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι και μζλουσ του ςε οποιοδιποτε κατάλλθλο μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι του Ε.Κ.Α. και ςε Ειδικι Επιτροπι ι Επιτροπζσ. Άρκρο 30 ο 1. Η Γενικι Συνζλευςθ αποτελείται από τα τακτικά μζλθ του Κολλεγίου που είναι και ταμειακά ενιμερα. 2. α) Η Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ ςυνζρχεται ςυνικωσ εντόσ του μθνόσ Μαΐου ςτουσ Δελφοφσ, κάκε ζτοσ, τθν θμζρα και ϊρα που ορίηει το Διοικθτικό Συμβοφλιο, και ςε κάκε περίπτωςθ ανά διετία για τθ διενζργεια των αρχαιρεςιϊν. β) Η Γενικι Συνζλευςθ δφναται να ςυγκαλείται και εκτάκτωσ, κάκε φορά που αυτό κρίνεται αναγκαίο ι ςκόπιμο από το Διοικθτικό Συμβοφλιο ι ηθτθκεί εγγράφωσ από είκοςι πζντε (25) τουλάχιςτον τακτικά μζλθ του Κολεγγίου, που πρζπει να κακορίηουν και τα επείγοντα για ςυηιτθςθ κζματα. 3. Οι προςκλιςεισ για τισ Γενικζσ Συνελεφςεισ αποςτζλλονται ςτα μζλθ του Ε.Κ.Α., είτε ταχυδρομικά είτε με άλλο πρόςφορο τρόπο, δεκαπζντε (15) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία ςφγκλθςθσ τθσ Τακτικισ ι Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. Τα μζλθ δφνανται να καλοφνται ακόμθ και τθλεγραφικά, τθλεομοιοτυπικά ι με θλεκτρονικό ταχυδρομείο. 4. Η πρόςκλθςθ ςφγκλθςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ πρζπει να περιζχει τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ που, με τθν επιφφλαξθ τθσ δεφτερθσ περίπτωςθσ του εδαφίου β τθσ 2 θσ παραγράφου του παρόντοσ άρκρου, ορίηονται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο. Άρκρο 31 ο 1. Κάκε Τακτικό Μζλοσ του Ε.Κ.Α. δικαιοφται να παρίςταται ςτισ Γενικζσ Συνελεφςεισ, είτε αυτοπροςϊπωσ είτε αντιπροςωπευόμενο από άλλο μζλοσ του Ε.Κ.Α., με ειδικι ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ που κα αφορά τθσ ςυγκεκριμζνθ Γενικι Συνζλευςθ. Εν τοφτοισ κανείσ δεν δφναται να αντιπροςωπεφςει περιςςότερα από ζνα (1) Μζλοσ. Οι ίδιεσ διατάξεισ ιςχφουν και προκειμζνου για αρχαιρεςίεσ προσ εκλογιν Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 2. Η Γενικι Συνζλευςθ, τακτικι ι ζκτακτθ, ευρίςκεται ςε απαρτία εάν παρίςτανται αυτοπροςϊπωσ ι δι αντιπροςϊπου το 1/3 του όλου αρικμοφ των ταμειακά ενιμερων τακτικϊν μελϊν του Ε.Κ.Α. Εάν δεν επιτευχκεί απαρτία κατά τθν θμερομθνία ςυγκλιςεωσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, θ Γενικι Συνζλευςθ ςυνζρχεται χωρίσ άλλθ πρόςκλθςθ αυτοδικαίωσ τθν αντίςτοιχθ θμζρα και ϊρα τθσ επόμενθσ εβδομάδασ, εκτόσ εάν το Διοικθτικό Συμβοφλιο ζχει ορίςει διαφορετικά ςτο ζγγραφο τθσ πρόςκλθςθσ για τθν Γενικι Συνζλευςθ οπότε κεωρείται ότι ευρίςκεται ςε απαρτία οςαδιποτε και αν είναι τα παρόντα ταμειακά ενιμερα τακτικά μζλθ. 3. Οι αποφάςεισ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ λαμβάνονται με απόλυτθ πλειοψθφία των παρόντων και αντιπροςωπευομζνων μελϊν, εξαιρουμζνων των αρχαιρεςιϊν και κάκε άλλθσ περιπτϊςεωσ που ορίηεται διαφορετικά από τον νόμο ι και από το παρόν Καταςτατικό. 4. Αποφάςεισ δφνανται να λθφκοφν μόνο επί κεμάτων που αναγράφονται ςτθν Ημεριςια Διάταξθ. 7

8 Άρκρο 32 ο Ο Πρόεδροσ και Αντιπρόεδροσ Α εκλζγονται όπωσ περιγράφεται ςτο άρκρο 21 παρ. 2 και 3 μία θμζρα πριν από τθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ και το αποτζλεςμα των μυςτικϊν αυτϊν ψθφοφοριϊν ανακοινϊνεται από τον Γραμματζα ωσ πρϊτο κζμα Ημερθςίασ Διάταξθσ πριν από οποιοδιποτε άλλο κζμα. Αναλαμβάνουν δε αυτοί τα κακικοντά τουσ μετά το πζρασ τθσ εκλογισ των άλλων μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Ακολουκοφν τα άλλα κζματα και θ εκλογι των υπολοίπων υποψθφίων μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ωσ περιγράφεται ςτο επόμενο Άρκρο 33 του παρόντοσ Καταςτατικοφ. Άρκρο 33 ο 1. Οι υπόλοιποι υποψιφιοι για το Διοικθτικό Συμβοφλιο και τθν Εξελεγκτικι Επιτροπι περιλαμβάνονται ςε ενιαίο ψθφοδζλτιο που καταρτίηεται από τθ Γραμματεία πριν από τθ Γενικι Συνζλευςθ. Οι υποψιφιοι για το Διοικθτικό Συμβοφλιο και τθν Εξελεγκτικι Επιτροπι δθλϊνουν ατομικά τθν υποψθφιότθτά τουσ με ζγγραφθ διλωςθ πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν ψθφοφορία. 2. Απαγορεφεται θ κάκοδοσ των υποψθφίων με ξεχωριςτά ψθφοδζλτια. 3. Στο ενιαίο ψθφοδζλτιο αναγράφονται με αλφαβθτικι ςειρά και οι υποψιφιοι για τθν Εξελεγκτικι Επιτροπι. Άρκρο 34 ο 1. Οι αρχαιρεςίεσ διεξάγονται από το απερχόμενο Διοικθτικό Συμβοφλιο. 2. α) Στα ψθφοδζλτια τίκενται ζνασ (1) ςταυρόσ προτιμιςεωσ για τουσ υποψθφίου για τθ κζςθ του Γραμματζα και του Ταμεία και δφο (2) ςταυροί προτιμιςεωσ για τουσ υποψθφίουσ Συμβοφλουσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και μζχρι τρεισ (3) ςταυροί προτιμιςεωσ για τουσ υποψθφίουσ τθσ Εξελεγκτικισ Επιτροπισ. β) Οι επιτυχόντεσ για τισ κζςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ανακθρφςςονται κατά τθ ςειρά τθσ επιτυχίασ τουσ με ςχετικι πλειοψθφία. Κεφάλαιο ΣΤ Τροποποίθςθ του Καταςτατικοφ Άρκρο 35 ο 1. Η τροποποίθςισ του Καταςτατικοφ αποφαςίηεται από τθ Γενικι Συνζλευςθ, ςτθν οποία πρζπει να είναι παρόντα ι να αντιπροςωπεφονται τα 3/5 των ταμειακά ενιμερων Τακτικϊν Μελϊν του Ε.Κ.Α. και να ψθφίηουν υπζρ τθσ τροποποιιςεωσ τα τουλάχιςτον ¾ των Μελϊν που είναι παρόντα και ψθφίηουν. 2. Για τθν τροποποίθςθ των ςκοπϊν του Ε.Κ.Α. ωσ περιγράφονται ςτα άρκρα 3,4 και 5 κακϊσ και τθ διάρκρωςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου που περιγράφονται ςτισ παραγράφουσ 2 και 3 μόνον του άρκρου 21 απαιτείται ςυναίνεςθ πάντων των Τακτικϊν Μελϊν του Ε.Κ.Α. Η ςυναίνεςθ των απόντων δίδεται εγγράφωσ. 3. Οι τροποποιιςεισ του καταςτατικοφ ιςχφουν μετά τθν τιρθςθ των από τθν ιςχφουςα νομοκεςία επιβαλλομζνων διατυπϊςεων. Κεφάλαιο Ζ Διάλυςθ του Ε.Κ.Α. Άρκρο 36 ο 1. Για τθ διάλυςθ του Ε.Κ.Α. απαιτείται ςφγκλθςθ ειδικισ Γενικισ Συνελεφςεωσ που βρίςκεται ςε απαρτία με παρουςία 4/5 τουλάχιςτον του ςυνολικοφ αρικμοφ των 8

9 Τακτικϊν Μελϊν του Ε.Κ.Α. και αποφαςίηει με πλειοψθφία των ¾ του ςυνολικοφ αρικμοφ των Τακτικϊν Μελϊν του Ε.Κ.Α. 2. Σε περίπτωςθ διαλφςεωσ του Ε.Κ.Α. κατά τον ωσ άνω αναφερόμενο ι κατά οποιονδιποτε άλλο τρόπο νόμιμο, θ περιουςία του Ε.Κ.Α. περιζρχεται ςτθν Ελλθνικι Ακτινολογικι Εταιρεία και διατίκεται για ςκοποφσ ομοίουσ ι παρεμφερείσ προσ τουσ ςκοποφσ του Ε.Κ.Α. Κεφάλαιο Η Γενικζσ Διατάξεισ Άρκρο 37 ο Το Διοικθτικό Συμβοφλιο δφναται, για τθν καλφτερθ επιδίωξθ των ςκοπϊν του Ε.Κ.Α. να αντιπροςωπεφεται μετά από ζγγραφθ διλωςθ αποδοχι του τοπικά ςτισ πόλεισ τθσ Ελλάδοσ όπου εδρεφουν Πανεπιςτθμιακζσ Σχολζσ Επιςτθμϊν Υγείασ από τον Διευκυντι του Πανεπιςτθμιακοφ Εργαςτθρίου Ακτινολογίασ ι τον αναπλθρωτι του. Άρκρο 38 ο Οι αποφάςεισ των Διοικιςεων παραρτθμάτων του Ε.Κ.Α. υπόκεινται ςε ανάκλθςθ με ειδικι απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ε.Κ.Α. Άρκρο 39 ο Για κάκε ηιτθμα διοίκθςθσ και διαχείριςθσ του Ε.Κ.Α. που δεν προβλζπεται από το παρόν Καταςτατικό, τον Εςωτερικό κανονιςμό του ι το νόμο, αποφαςίηει το Διοικθτικό Συμβοφλιο. Το παρόν αποτελεί το νζο κείμενο του Καταςτατικοφ, μετά τθν τροποποίθςθ των άρκρων 1 & 2 από τθ Γ.Σ. των μελϊν τθσ Για το Σωματείο Ο Πρόεδροσ του Δ.Σ. Ο Γραμματζασ του Δ.Σ. 9

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2716/1999 Τίτλοσ:Ανάπτυξη και εκςυγχρονιςμόσ των υπηρεςιϊν ψυχικήσ υγείασ και άλλεσ διατάξεισ.

Ν. 2716/1999 Τίτλοσ:Ανάπτυξη και εκςυγχρονιςμόσ των υπηρεςιϊν ψυχικήσ υγείασ και άλλεσ διατάξεισ. Ν. 2716/1999 Τίτλοσ:Ανάπτυξη και εκςυγχρονιςμόσ των υπηρεςιϊν ψυχικήσ υγείασ και άλλεσ διατάξεισ. Αρθρο: 12 Τίτλοσ Αρθρου: Κοινωνικοί Συνεταιριςμοί Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Κοι.Σ.Π.Ε.) Κείμενο Αρθρου 1.

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ Το Τμιμα Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ προςκαλεί υποψιφιουσ φοιτθτζσ για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ:

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ------- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Βϋ ------- Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ546914Κ-Σ7Ω ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530

ΑΔΑ: Β4Γ546914Κ-Σ7Ω ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Σ.Ε.Ι.) Λάριςασ Πληροφορίες: ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ, τηλ. 2410684252 ΣΜΗΜΑ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

1) Αλζξανδροσ Ηαβόσ του Δθμθτρίου και τθσ Νίνασ, κακθγθτισ μακθματικόσ, κάτοικοσ Αττικισ,

1) Αλζξανδροσ Ηαβόσ του Δθμθτρίου και τθσ Νίνασ, κακθγθτισ μακθματικόσ, κάτοικοσ Αττικισ, ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΙΔΡΤΕΩ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΗ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ "ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ" ΚΑΙ ΣΟ ΔΙΑΚΡΙΣΙΚΟ ΣΙΣΛΟ "Ι.ΜΕ.ΠΟ." τθν Ακινα ςιμερα τθν 19 θ Iανουαρίου 2011 αυτοί που υπογράφουν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΕΙ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΛΙΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ

ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΕΙ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΛΙΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΕΙ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΛΙΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ Με το Ν.1566/85 (Δομι και λειτουργία τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ) και με μεταγενζςτερα νομοκετιματα, ζγιναν ςχετικά

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ Σ ΕΦΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΤΣΙΚ Ο ΙΔΡΤΜ Α ΠΑΣΡΑ ΦΟΛΗ ΕΠΑΓ Γ ΕΛΜ ΑΣ ΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ Π ΡΟΝΟΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠ ΕΙΑ Τηλ: 2610 362474 E-mail: logotherapeia@teipat.gr Fax: 2610.331335 Γ ΡΑΥΕΙΟ Π ΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Α..Ι.. ΕΚΔΟΗ 3 ΙΟΤΝΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κανονισμός Λειτουργίας Α..Ι.. 1. ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ... 3 ΥΜΡΣΡΥ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ.... 3 ΕΔΤΑ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ....

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΑΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΧΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) φμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4072/2012

ΤΣΑΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΧΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) φμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4072/2012 ΤΣΑΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΧΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) φμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4072/2012 Στθν Ακινα ςιμερα ςτισ είκοςι δφο (22) του μθνόσ Οκτωβρίου του ζτουσ δφο χιλιάδεσ δζκα τρία (2013), θμζρα Τρίτθ οι κάτωκι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βακμόσ Ρρτερ. ΕΞΑΙΕΤΙΚΑ ΕΡΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ρ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ

Βακμόσ Ρρτερ. ΕΞΑΙΕΤΙΚΑ ΕΡΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ρ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Να διατθρθκεί μζχρι.. Βακμόσ Αςφαλείασ Βακμόσ Ρρτερ. ΕΞΑΙΕΤΙΚΑ ΕΡΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ρ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) 22/10/2015 ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΓΕΝΙΚΑ Σο τμιμα μετά τισ μεγάλεσ αλλαγζσ που επζφερε το ςχζδιο Ακθνά άρχιςε να προςαρμόηεται ςτισ αλλαγζσ αυτζσ. Σα αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΜΗΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, Ξεν. Hilton, 15/11/2011. Σεβαςμιότατοι ιερείσ, Αγαπθτοί προςκεκλθμζνοι, Αγαπθτοί Συνάδελφοι. φίλεσ και φίλοι,

Ακινα, Ξεν. Hilton, 15/11/2011. Σεβαςμιότατοι ιερείσ, Αγαπθτοί προςκεκλθμζνοι, Αγαπθτοί Συνάδελφοι. φίλεσ και φίλοι, 1 1 θ Ημερίδα Επαγγελματικοφ Συμβουλίου Ελλθνικισ Χειρουργικισ Εταιρείασ Ακινα, Ξεν. Hilton, 15/11/2011 ΚΗΡΤΞΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ Σεβαςμιότατοι ιερείσ, Αγαπθτοί

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Αγ.Ιωάννθσ ζντθ 21 Αυγοφςτου 2015 Αρ.πρωτ. 21149 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του καταςτατικοφ τθσ Ε.Σ.ΡΕ.Δ.Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2012. 1. Προκθρφςςεται και διεξάγεται ςτα Γιάννινα Εργαςιακό Τουρνουά Ποδοςφαίρου.

ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2012. 1. Προκθρφςςεται και διεξάγεται ςτα Γιάννινα Εργαςιακό Τουρνουά Ποδοςφαίρου. Ιωάννινα, 4 Μαΐου 2012 ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2012 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΕΡΓΑΙΑΚΟΤ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ 1. Προκθρφςςεται και διεξάγεται ςτα Γιάννινα Εργαςιακό Τουρνουά Ποδοςφαίρου. 2. Το Τουρνουά

Διαβάστε περισσότερα

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α. ΡΩΤ.: 739/21-01-2015 Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 Σιμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 13:00., ςτο Γραφείο του Ρροζδρου του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. Επί του ερωτιματοσ. Ετζκθ υπόψθ μου από τον Σφλλογο Εκπαιδευτικϊν Π.Ε. Ν. Καβάλασ το κάτωκι ερϊτθμα: «Σε ςχολείο του νομοφ μασ ςυνάδελφοι που τουσ ανατζκθκαν υποχρεωτικζσ υπερωρίεσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σο Σμιμα Το Τμιμα Χρθματοοικονομικισ και Τραπεηικισ Διοικθτικισ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ αποτελεί από τθν ίδρυςι του, το 1990, εφαλτιριο για επιτυχθμζνθ και δθμιουργικι ςταδιοδρομία φιλόδοξων και εργατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΘΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ. για τθν Οικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) Σφμφωνα με το Ν. 3556/2007

ΕΤΘΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ. για τθν Οικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) Σφμφωνα με το Ν. 3556/2007 ΕΤΘΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ για τθν Οικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) Σφμφωνα με το Ν. 3556/2007 Forthnet Α.Ε. Αρικμόσ Πθτρϊου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 ΓΕ.Π.Θ.77127927000 Ε.ΨΕ.Υ. Βαςιλικά

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ- ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΣ/ΜΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Β ΟΜΙΛΟ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ- ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΣ/ΜΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Β ΟΜΙΛΟ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Αγ.Ιωάννθσ ζντθ 21 Αυγοφςτου 2015 Αρ.πρωτ. 21148 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ- ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΣ/ΜΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Β ΟΜΙΛΟ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για κάλυψθ κενϊν κζςεων Διευκυντϊν όλων των τφπων ςχολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πιερίασ»

ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για κάλυψθ κενϊν κζςεων Διευκυντϊν όλων των τφπων ςχολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πιερίασ» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Κατερίνθ, 29-9-2015 Αρικμ. Πρωτ. : Φ.11/8008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

«Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ, Λογιςτικι και Πλθροφοριακά υςτιματα»

«Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ, Λογιςτικι και Πλθροφοριακά υςτιματα» ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΤ Α.T.E.I. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ «Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ, Λογιςτικι και Πλθροφοριακά υςτιματα» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΟΤΔΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ.

Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΦΟΡΕΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου N. 4019/2011 Τίτλος: Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπζς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4038/2012, Ν. 4052/2012, Ν. 4110/2013. Αρκρο 1 Τίτλος Αρθρου: Οριςμοί Για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΤΟΥ

ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΤΟΥ ΔΛΛΔΥΜΑΤΛΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ (Ρ.Μ.Σ.) ΣΤΘΝ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΤΩΝ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ (MBA MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION)» ΤΟΥ ΤΜΘΜΑΤΟΣ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ (ΕΔΑ ΚΟΗΑΝΘ) ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

3οσ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΕΣΙΒΑΛ ΠΙΑΝΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ. Κανονιςμόσ

3οσ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΕΣΙΒΑΛ ΠΙΑΝΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ. Κανονιςμόσ 3οσ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΕΣΙΒΑΛ ΠΙΑΝΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΩΔΕΙΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Κανονιςμόσ Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί από 07 ζωσ 11 Απριλίου 2017 ςτθν αίκουςα εκδθλϊςεων Μελίνα Μερκοφρθ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικζσ Επιχειριςεισ: Χτίηοντασ τθν ιδρυτικι ομάδα. Σοφία Αδάμ. Σεμινάριο: Δημιουργϊντασ μια κοινωνικθ επιχείρηςη

Κοινωνικζσ Επιχειριςεισ: Χτίηοντασ τθν ιδρυτικι ομάδα. Σοφία Αδάμ. Σεμινάριο: Δημιουργϊντασ μια κοινωνικθ επιχείρηςη Κοινωνικζσ Επιχειριςεισ: Χτίηοντασ τθν ιδρυτικι ομάδα Σοφία Αδάμ Σεμινάριο: Δημιουργϊντασ μια κοινωνικθ επιχείρηςη Γιατί ζχει ςθμαςία θ ομάδα; Σε ςυνκικεσ ζλλειψθσ άλλων μορφϊν κεφαλαίου, θ ομάδα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε.

ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε. ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε. Ωράριο εκπαιδευτικϊν δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ Αρικμόσ ωρϊν διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα: Αφορά ςτο χρόνο που οι εκπαιδευτικοί αφιερϊνουν ςε ομάδεσ μακθτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Γραφείο Περιφερειάρχθ Σαχ. Δ/νςθ Σθλζφωνο : Κουμουνδοφρου Παπαναςταςίου, Διοικθτιριο, 411 10 ΛΑΡΙΑ : 2413 506 552/553 ΠΡΟ: Λάριςα, 17-11-2015 α.π.: 2854 Ωσ Πίνακασ Αποδεκτϊν ΚΟΙΝ: Ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Μετοχϊν και Δικαιωμάτων Ψιφου

Αρικμόσ Μετοχϊν και Δικαιωμάτων Ψιφου ΕΘΝΘΙΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΚΚΑΔΟ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΦΩΝ 26 η Νοεμβρίου 2010, ημέρα Παρασκευή, ώρα 12:00 Αρικμόσ Μετοχϊν και Δικαιωμάτων Ψιφου Σφμφωνα με το άρκρο 27 παρ. 3 εδ. β Κ.Ν. 2190/1920 όπωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΩΥΣΨΦΣΦΛΕΧ ΑΞΑ ΘΠΛΑ ΑΚΘΡΩΡ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΕ ΠΟΤ Ε. Ξλθροδότθμα Αικατερίνθσ Ξοκκίνου. Ξλθροδότθμα Ευαγγζλου Ξονδφλθ. Ξλθροδότθμα Βαςιλείου Ξουρεμζνου

Α. ΩΥΣΨΦΣΦΛΕΧ ΑΞΑ ΘΠΛΑ ΑΚΘΡΩΡ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΕ ΠΟΤ Ε. Ξλθροδότθμα Αικατερίνθσ Ξοκκίνου. Ξλθροδότθμα Ευαγγζλου Ξονδφλθ. Ξλθροδότθμα Βαςιλείου Ξουρεμζνου Α. ΩΥΣΨΦΣΦΛΕΧ ΑΞΑ ΘΠΛΑ ΑΚΘΡΩΡ Υανεπιςτθμίου 28, 106 79 Ακινα Γραφεία τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν Διεφκυνςθ Υεριουςίασ-Ωποτροφίεσ Χόλωνοσ 84-5οσ όροφοσ Ψθλ: +30 210 3664736 fax: +30 210 3664723 http://www.academyofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΛΗΡΩΗ ΘΕΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ Ι.Ε.Κ.

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΛΗΡΩΗ ΘΕΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ Ι.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νςθ: Α. Ραπανδρζου 37 Τ.Κ. Ρόλθ: 151 80 Μαροφςι Ιςτοςελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομο Βιογραφικό: Ηλικία (optional), Καταγωγι, διαμονι, ςπουδζσ, δραςτθριότθτεσ κ.α.

Σφντομο Βιογραφικό: Ηλικία (optional), Καταγωγι, διαμονι, ςπουδζσ, δραςτθριότθτεσ κ.α. Σφντομο Βιογραφικό: Ηλικία (optional), Καταγωγι, διαμονι, ςπουδζσ, δραςτθριότθτεσ κ.α. Κατάγομαι από το Καλό Χωριό Σολζασ. Φοίτθςα ςτο Ελλθνικό Γυμνάςιο Σολζασ μζχρι το 1974 και αποφοίτθςα από το Γυμνάςιο

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΕΙΗΓΗΗ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΠΡΟ ΣΗΝ ΕΚΣΑΚΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΕΙΗΓΗΗ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΠΡΟ ΣΗΝ ΕΚΣΑΚΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 8θ ΕΚΣΑΚΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ 7 θσ Νοεμβρίου 2013 ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΡΟΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ Α.Ε.» («ΟΠΑΠ Α.Ε.») ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ.: 3823201000 (πρϊθν ΑΡ.Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ. Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ

Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ. Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ Το Πρόγραμμα ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ Ερωτήςεισ Απαντήςεισ Α/Α Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ 1 Επιβάλλεται θ χριςθ εςωτερικοφ εξακριβωτι;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΕΚΤΑΚΤΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ τθσ 17 θσ Νοεμβρίου 2015

ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΕΚΤΑΚΤΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ τθσ 17 θσ Νοεμβρίου 2015 ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΚΤΑΚΤΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ τθσ 17 θσ Νοεμβρίου 2015 Σχζδια Αποφάςεων/Σχόλια Διοικθτικοφ Συμβουλίου επί κεμάτων θμεριςιασ διάταξθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ 1. (i) Aφξθςθ του μετοχικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44) ςε ςυνεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα 3o: Σφνταξθ ζκκεςθσ υλοποίθςθσ προχπολογιςμοφ για το Βϋ τρίμθνο του 2014. (Αρ. απόφαςθσ 218/2014)

Θζμα 3o: Σφνταξθ ζκκεςθσ υλοποίθςθσ προχπολογιςμοφ για το Βϋ τρίμθνο του 2014. (Αρ. απόφαςθσ 218/2014) ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΑΡΟΣΡΑΣΜΑ ΑΡΟ ΤΟ ΑΙΘ. 29/2014 ΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΙΤΟΡΗΣ τθν μίνκθ και ςτο Δθμοτικό κατάςτθμα ςιμερα τθν (16 θ ) του μθνόσ Ιουλίου του ζτουσ 2014 θμζρα τθσ εβδομάδοσ Σετάρτθ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΘ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΘ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΣΘΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ακινα, 06/04/2016-15:07 ΓΕΝ. Δ/ΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ Δ/ΝΘ ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ Α.Π.: Γ.Δ.Ο.Π. 0000532 ΕΞ 2016 /Χ.Π. 809 ΣΜΘΜΑ A Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Επίςθμο Περιοδικό Όργανο του Ελ.Ι.Μ. Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 Η 3 η Αποκλειςτική Έκθεςη για την Ελλάδα και την Κφπρο ςτην καρδιά τησ κανδιναβίασ. GREKLAND PANORAMA 2015: 10.890 επιςκζπτεσ! 165 εκκζτεσ! 35+ προοριςμοί!

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -----

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΜΗΜΑ Αϋ ------- Σαχ.Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Πνομα Ραιγνίου: Λαϊκό Λαχείο Φορζασ Εκμετάλλευςησ του παρόντοσ παιγνίου είναι θ ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ Προι Συμμετοχήσ Θ ςυμμετοχι ςτο Παίγνιο του Λαϊκοφ Λαχείου από οποιοδιποτε ενιλικο

Διαβάστε περισσότερα

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα Οργάνωςθ από τθ Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ - Γενικι Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα EUROSCOLA

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα EUROSCOLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Ενότητα 5 η : Η Μζθοδοσ Simplex Παρουςίαςη τησ μεθόδου Κων/νοσ Κουνετάσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Νίκοσ Χατηθςταμοφλου, Υπ. Δρ. Οικονομικισ Επιςτιμθσ

Διαβάστε περισσότερα

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό.

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. Αρχικι Κεντρικό μενοφ Κεντρικό μινυμα τθσ ιςτοςελίδασ Νζα Διάφορα (πρόςβαςθ ελεφκερθ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα