«Οδςζζέαρ: ζηον πηγεμό για ηην Ιθάκη»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Οδςζζέαρ: ζηον πηγεμό για ηην Ιθάκη»"

Transcript

1 ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΣΩΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ ΙΣΟΡΙΑ Γ ηάμε «Οδςζζέαρ: ζηον πηγεμό για ηην Ιθάκη» ΗΩΑΝΝΑ ΥΑΛΚΗΑ Μάξηηνο 2011

2 ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΑΡΙΟ 1. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΔΝΑΡΙΟΤ 1.1. Σίηινο δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ «Οδπζζέαο: ζηνλ πεγεκό γηα ηελ Ιζάθε» 1.2. Δκπιεθόκελεο γλωζηηθέο πεξηνρέο Σν ζελάξην αθνξά ηηο γλσζηηθέο πεξηνρέο ηεο Ηζηνξίαο θαη ηεο Γιψζζαο Σάμεηο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα απεπζύλεηαη Σν ζελάξην απεπζχλεηαη ζηνπο καζεηέο ηεο Γ Γεκνηηθνχ. 1.4 πκβαηόηεηα κε ην Α.Π.. θαη ην Γ.Δ.Π.Π.. Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε είλαη δηηηφο. Απφ ηε κηα αιιάδνπλ ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ζηελ εθπαίδεπζε θαη απφ ηελ άιιε παξέρνπλ λέα εξγαιεία, κέζα θαη δπλαηφηεηεο ζηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο πςεινχ επηπέδνπ, λα δηακνξθψζνπλ κηα λέα θνπιηνχξα κάζεζεο θαη λα νηθνδνκήζνπλ κηα νπζηαζηηθή ζρέζε κε ηε γλψζε. Σα ζχγρξνλα εξγαιεία ησλ ΣΠΔ παξέρνπλ λέεο κεζνδνινγίεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ πνπ απαηηνχλ ηελ αλάπηπμε λένπ ηχπνπ δεμηνηήησλ απφ ηνπο καζεηέο θαη δεμηνηήησλ πςεινχ επηπέδνπ φπσο: θξηηηθή θαη αλαιπηηθή ζθέςε, ζπλζεηηθή ηθαλφηεηα, δηεξεπλεηηθή κάζεζε, αιιειεπίδξαζε, ζπλεξγαηηθή επίιπζε πξνβιεκάησλ (Σδηκνγηάλλεο 2007). Σν παηδαγσγηθφ πιαίζην αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην παξφλ εθπαηδεπηηθφ ζελάξην είλαη απφιπηα ζπκβαηφ κε ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ Γ.Δ.Π.Π. θαη ηνπ Α.Π. ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο ζην Γεκνηηθφ ρνιείν θαζψο αλαθέξεηαη ζηε δηδαζθαιία ππάξρνπζαο δηδαθηηθήο ελφηεηαο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ. ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Οι πεπιπέηειερ ηος Οδςζζέα 1. ηνπο Κίθνλεο, ζηνπο Λσηνθάγνπο θαη ζηνπο Κχθισπεο. 2. ηνλ Αίνιν, ζηνπο Λαηζηξπγφλεο θαη ζην λεζί ηεο Κίξθεο. 3. ηνλ Άδε, ζηηο εηξήλεο, ζηε θχιια θαη ζηε Υάξπβδε. 4. ην λεζί ηνπ Ήιηνπ, ζην λεζί ηεο Καιπςψο θαη ζην λεζί ησλ Φαηάθσλ. Οη ζηφρνη πνπ ηίζεληαη άπηνληαη άκεζα θαη ππεξθαιχπηνπλ απηνχο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζην βηβιίν ηνπ δαζθάινπ.

3 1.5. Οξγάλωζε ηεο δηδαζθαιίαο & απαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή Υξεζηκνπνηείηαη ε νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο θαζψο ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ καζεηψλ ζε νκάδεο πξνάγεη ηελ απζεληηθή επηθνηλσλία ζηελ ηάμε κε φξνπο ηζφηηκεο θαη ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ (Μαηζαγγνχξαο, 1998). Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νρηψ νκάδεο θαη θάζε νκάδα απνηειείηαη απφ ηξεηο καζεηέο. Ο ρσξηζκφο ζε νκάδεο γίλεηαη κε βάζε ην θνηλσληφγξακκα ηεο ηάμεο. Σν εθπαηδεπηηθφ ζελάξην πινπνηείηαη ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη ζην εξγαζηήξην ππνινγηζηψλ ηνπ ζρνιείνπ. Ζ πιηθνηερληθή ππνδνκή πνπ απαηηείηαη είλαη έλαο ππνινγηζηήο θαη έλαο βηληενπξνβνιέαο γηα ηελ ηάμε θαη έλαο ππνινγηζηήο γηα θάζε νκάδα ζην εξγαζηήξην ππνινγηζηψλ. Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ είλαη ηα παξαθάησ: Έληππεο πεγέο (βηβιίν θαη ηεηξάδην ηζηνξίαο ηνπ καζεηή), ράξηεο. Φχιια εξγαζίαο Λνγηζκηθά: Λνγηζκηθφ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ Σν δηαδίθηπν κε ηε ρξήζε δηαθπιιηζηώλ δηαδηθηύνπ. Λνγηζκηθφ Π.Ι. Λνγηζκηθφ παξνπζίαζεο (movie maker). Λνγηζκηθφ ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο (inspiration). Γλωζηηθά Πξναπαηηνύκελα Δίλαη απαξαίηεην νη καζεηέο λα γλσξίδνπλ: Σα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα ηνπ ηξσηθνχ πνιέκνπ θαη ηε δηάξθεηά ηνπ Σν ξφιν ηνπ Οδπζζέα ζηελ πνιηνξθία ηεο Σξνίαο Σελ άισζε ηεο Σξνίαο απφ ηνπο Αραηνχο ε φηη αθνξά ηηο Σ.Π.Δ. είλαη απαξαίηεην νη καζεηέο λα κπνξνχλ λα αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν θαη λα έρνπλ κηα πξψηε επαθή θαη εμνηθείσζε κε ηα ινγηζκηθά πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ Γηδαθηηθνί ηόρνη Α. Ωο πξνο ην γλωζηηθό αληηθείκελν ΙΣΟΡΙΑ Να ραξνχλ ηελ νκνξθηά θαη ηε καγεία ηνπ κχζνπ.

4 Να γλσξίζνπλ ηηο πεξηπέηεηεο ηνπ Οδπζζέα κεηά ηελ άισζε ηεο Σξνίαο, ζε ρξνλνγξαθηθή ζπλέρεηα. Να θαηαλνήζνπλ ηελ αθνζίσζε ηνπ Οδπζζέα ζην λφζην θαη ηελ αμία ηνπ αγψλα ηνπ αλζξψπνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ. Να θαηαλνήζνπλ ηε δίςα γηα γλψζε ηνπ Οδπζζέα. Να εζνγξαθήζνπλ ηνλ ήξσα θαη λα επηβεβαηψζνπλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηά ηνπ. Να θαηαλνήζνπλ φηη ε δχλακε ηνπ λνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά ηελ σκή βία. Να θαηαλνήζνπλ βαζηθέο έλλνηεο φπσο: εθζηξαηεία, παξακχζη, ρψξνο, ρξφλνο, ήξσαο, θαληαζία, πξαγκαηηθφηεηα Να εθηηκήζνπλ ηηο αμίεο θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο Οκεξηθήο επνρήο. ΓΛΩΑ Να αλαδηεγνχληαη ηζηνξίεο. Να ζπλδένπλ ρξνληθά θαη αηηηαθά ηα ζπκβάληα κηαο αθήγεζεο. Να πεξηγξάθνπλ ραξαθηήξεο θαη ζπκπεξηθνξέο. Να ζπδεηνχλ επεμεξγαδφκελνη θαη γξαπηά ηηο απφςεηο ηνπο. Β. Ωο πξνο ηε ρξήζε ηωλ λέωλ ηερλνινγηώλ Να αλαπηχμνπλ ζεηηθή δηάζεζε απέλαληη ζηνλ Ζ/Τ σο πεξηβάιινλ εξγαζίαο. Να κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ Ζ/Τ σο εξγαιείν αλαδήηεζεο θαη επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ. Να γλσξίζνπλ ζπγθεθξηκέλα ινγηζκηθά ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ σο εξγαιεία αλαθάιπςεο, δεκηνπξγίαο, έθθξαζεο, θαηαλφεζεο θαη εκπέδσζεο ηεο λέαο γλψζεο. Γ. Ωο πξνο ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Να αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο κέζα απφ ην δηάινγν θαη ηελ επηρεηξεκαηνινγία. Να αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα εξγάδνληαη ζε νκάδεο θαη λα αμηνπνηνχλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο γηα ηελ επίηεπμε ζπιινγηθψλ ζηφρσλ. Να είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνχλ πνηθίιεο πεγέο θαη εξγαιεία κε ζηφρν ηελ εμεχξεζε, αμηνιφγεζε θαη παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ. Να νηθνδνκήζνπλ κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο φπσο λα κάζνπλ πψο λα καζαίλνπλ. Να είλαη ζε ζέζε λα εξγάδνληαη δηεξεπλεηηθά (λα πξνζδηνξίδνπλ εξσηήκαηα, λα θαηαθεχγνπλ ζηηο πεγέο κάζεζεο, λα νκαδνπνηνχλ, λα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα, λα αλαθέξνπλ παξαδείγκαηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά, λα δηνξγαλψλνπλ ηηο ζρέζεηο κε ζρήκαηα θαηεγνξηνπνηήζεσλ) Να αλαπηχμνπλ θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε νδεγνχκελνη ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. Να αλαπηχμνπλ ην ζεβαζκφ ζηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο.

5 1.7 Δθηηκώκελε δηάξθεηα Σν ζελάξην αλακέλεηαη λα πινπνηεζεί ζε επηά [7] δηδαθηηθέο ψξεο. 2. Μεζνδνινγηθή θαη Γηδαθηηθή πξνζέγγηζε Δίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο απνηειεί ζεκαληηθφ κέζν γηα ηελ επίηεπμε επξχηεξσλ ζθνπψλ ηεο αγσγήο θαη ηεο εθπαίδεπζεο. Παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο εθείλεο γλψζεηο, ψζηε ν καζεηήο κέζα απφ ηε γλψζε ηνπ παξειζφληνο λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζεη ην θνηλσληθφ γίγλεζζαη θαη λα κεηέρεη ζε απηφ(παπαγξεγνξίνπ, 2005). Γηα λα επηηεπρζεί απηφ απαηηείηαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ ξφινπ ηνπ δαζθάινπ θαη ε αληίζηνηρε αχμεζε ηεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζηε δηδαθηηθή πξάμε θαη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έγθεηηαη ζηελ θαζνδήγεζε ηεο επίδνζεο θαη ηεο ηζρπξήο δφκεζεο ηεο γλψζεο θαη φρη ζηελ άκεζε παξνρή γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ. Οη καζεηέο αληηκεησπίδνληαη σο ελεξγνί ζπληειεζηέο θαη θαζίζηαληαη ππεχζπλνη γηα ηελ κάζεζή ηνπο (Μαθξή Μπφηζαξε, 2005). Μέζα ζε έλα θιίκα παηδαγσγηθήο αηκφζθαηξαο ην νπνίν επηηξέπεη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ππνζηεξίδεη ηε καζεηνθεληξηθή πξνζέγγηζε θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ, ν εθπαηδεπηηθφο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ πξσηνβνπιίεο, λα ελεξγνπνηεζνχλ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ κε ππεπζπλφηεηα ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Παξσζεί ηνπο καζεηέο λα ζπιιέμνπλ, λα θαηαγξάςνπλ, λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα αμηνινγήζνπλ δεδνκέλα (θξηηηθή ζθέςε) αιιά θαη λα μεπεξάζνπλ ηα φξηα ηεο ήδε νξγαλσκέλεο γλψζεο, επηλνψληαο πξσηφηππεο εξκελείεο θαη απνηειέζκαηα (δεκηνπξγηθή ζθέςε). Ζ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο, γίλεηαη κέζσ ησλ γλσζηηθψλ θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ ζεσξηψλ γηα ηε κάζεζε, ην θξηηηθφ θαη ην θαηαζθεπαζηηθφ παξάδεηγκα αληίζηνηρα. ην θξηηηθφ ή αλαθαιππηηθφ κνληέιν επηθξαηεί ε αλαθάιπςε ηεο γλψζεο κέζσ δηεξεπλεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Δλδηαθέξεηαη γηα ην πνηεο πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο θαηέρνπλ νη καζεηέο γηα λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη σο άγθηζηξν. Αλαθέξεηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ γλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αλαθάιπςε ηεο γλψζεο θαη ηελ θξηηηθή εμέηαζή ηνπο. ην θαηαζθεπαζηηθφ παξάδεηγκα επηθξαηεί ε νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο κέζσ κεηαζρεκαηηζκψλ θαη αλαδνκήζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο γλψζεο. Έκθαζε δίλεηαη ζηε δηαδηθαζία, σο πξντφλ «ηνκήο θαη ξήμεο» κε ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο γηα ηελ αλαδφκεζή ηνπο(αιβαξάο, 2006, 1998). Ο επνηθνδνκεηηζκφο νξίδεη ηε κάζεζε σο «κηα θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλε δξαζηεξηφηεηα πνπ επηηπγράλεηαη κέζα ζε θαηάιιεια, ιεηηνπξγηθά θαη ελζαξξπληηθά πεξηβάιινληα», ελψ παξάιιεια ελζαξξχλεη ηελ εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε δηεξγαζίεο ζθέςεο πςειφηεξνπ επηπέδνπ κε ζηφρν ηελ θαηάθηεζε πξνεγκέλσλ ελλνηψλ θαη δεμηνηήησλ (Μαθξή Μπφηζαξε, 2005). ην ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ ζελάξην πξψηα κε ην θαηαζθεπαζηηθφ παξάδεηγκα γίλεηαη ε παξαγσγή ηεο λέαο γλψζεο κε αλαδφκεζε ηεο παιηάο θαη χζηεξα, κε ην θξηηηθφ παξάδεηγκα εμεηάδεηαη ινγηθά ε λέα γλψζε θαη νξγαλψλεηαη ζε κφληκα ζρήκαηα κάζεζεο. Ζ πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο γίλεηαη κε ελεξγεηηθφ ηξφπν, ψζηε λα ελζαξξχλεηαη ε αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο θαη θξηηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ. Οη καζεηέο νδεγνχληαη ζηελ αλαθάιπςε ηεο γλψζεο κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη καζαίλνπλ λα αλαπηχζζνπλ πξσηνβνπιίεο λα πξνβιεκαηίδνληαη θαη λα εξεπλνχλ. Υξεζηκνπνηείηαη επηπιένλ θαη ε αθεγεκαηηθή κνξθή δηδαζθαιίαο είηε απφ ην δάζθαιν είηε απφ ην καζεηή. Ζ αθήγεζε ελδείθλπηαη ζηελ εμηζηφξεζε κχζσλ θαη θαληαζηηθψλ ηζηνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε δξάζε εξψσλ γηαηί εμππεξεηεί ηελ αηζζεηηθή απφιαπζε θαη έρεη θαη ςπραγσγηθφ ραξαθηήξα θαζψο παξνπζηάδεη πιεξνθνξίεο θαη γεγνλφηα κε πεξηζζφηεξν ειθπζηηθφ ηξφπν ( Π.Η, 2002).

6 2.1 Γηδαθηηθή πξνζέγγηζε κε ΣΠΔ Οη ΣΠΔ παξέρνπλ ηζρπξά εξγαιεία ηα νπνία κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο θαη λα νηθνδνκήζνπλ λέεο γλψζεηο. Ζ ρξήζε ησλ ΣΠΔ δελ νδεγεί απφ κφλε ηεο ζηε ζηε κεηαθνξά δεμηνηήησλ πςεινχ επηπέδνπ. Ζ επηηπρία κηαο δξαζηεξηφηεηαο πνπ βαζίδεηαη ζηηο ΣΠΔ εμαξηάηαη απφ ηνλ παηδαγσγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο θαη θπξίσο απφ ηε ρξήζε εξγαιείσλ πνπ απαηηνχλ ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θαη φρη ηελ παζεηηθή ζπκκφξθσζή ηνπο (Σδηκνγηάλλεο, 2007). Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζα πξέπεη λα είλαη θαζνδεγεηηθφο ψζηε λα βνεζάεη ην καζεηή λα ηζρπξνπνηήζεη ηηο καζεζηαθέο ηνπ εκπεηξίεο. Θα πξέπεη: λα επηιέγεη ηα εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη καζεηέο θαη λα νξγαλψλεη ηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο λα θαηεπζχλεη θαη λα ζπληνλίδεη ηελ εξγαζία θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ λα παξαθνινπζεί ην ρξφλν πνπ αθηεξψλνπλ νη καζεηέο θαη ηνλ ηξφπν πνπ αζρνινχληαη κε ηα ινγηζκηθά θαη ην γλσζηηθφ πεξηερφκελν λα παξέρεη ηε βνήζεηά ηνπ θαη λα δίλεη εμεγήζεηο, φηαλ είλαη απαξαίηεην λα κελ ππεξθνξηψλεη ηα παηδηά κε πεξίπινθεο δξαζηεξηφηεηεο ζε θάζε πεξίπησζε, ηα ηερλνινγηθά κέζα ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εληζρχζνπλ ηελ γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ θαη φρη γηα λα αληηθαηαζηήζεη ζεκαληηθέο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο (πείξακα, παξαηήξεζε, θαηαζθεπέο, αζθήζεηο θ.ι.π.)(ζην ίδην). Αθνχ επηηεπρζνχλ νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ κεγάιε ειεπζεξία ζηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή, ρσξίο ηε ζπλερή παξέκβαζε ηνπ δαζθάινπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ: έρνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο καζεζηαθήο ηνπο πνξείαο αλαπηχζζνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνπο ππνινγηζηέο απνθηνχλ απηνπεπνίζεζε θαη απηνλνκία ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο κεηαθέξνληαο εκπεηξίεο θαη δεμηφηεηεο ελζσκαηψλνπλ απζφξκεηα ζηνηρεία ςπραγσγίαο ζηελ εξγαζία ηνπο αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο πςεινχ επηπέδνπ καζαίλνπλ λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο καζαίλνπλ λα ιχλνπλ πξνβιήκαηα κέζσ δηαδηθαζηψλ έξεπλαο, αμηνιφγεζεο θαη ζπλεξγαζίαο (ζην ίδην). Η εξεπεύνηζη ηος διαδικηύος, κε ηε ρξήζε ελφο διαθςλλιζηή, είλαη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ καζεηψλ θαζψο κπνξεί λα απνηειέζεη πεγή πιεξνθνξηψλ (έγθπξσλ κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ δαζθάινπ) θαη κέζν έθθξαζεο. Δίλαη απαξαίηεην λα έρνπκε πξνθαζνξίζεη ηνπο θφκβνπο θαη ηηο ζειίδεο πνπ κπνξνχλ λα επηζθεθηνχλ νη καζεηέο, ψζηε λα ηνπο πξνθπιάμνπκε απφ ηελ «πιεξνθνξηαθή ξχπαλζε». Ο επεξεπγαζηήρ κειμένος (word) είλαη κηα ηδηαίηεξε θαηεγνξία ινγηζκηθνχ γηα ηελ παξαγσγή θεηκέλσλ ςεθηαθήο κνξθήο ε νπνία ζπληζηά κηα λέα κέζνδν γξαθήο, πέξα απφ ην ραξηί θαη ην κνιχβη, ζαθψο πην πνηνηηθή θαη αηζζεηηθά νκνξθφηεξε, θαζψο ελζσκαηψλεη πίλαθεο, εηθφλεο, γξαπηφ θείκελν, ζθίηζα θαη ζχκβνια θαη επλνεί κε απηφ ηνλ ηξφπν ηνλ αλαζηνραζκφ θαη ηελ πνιπηξνπηθφηεηα. Σν movie maker είλαη ινγηζκηθφ γεληθήο ρξήζεο αλνηρηνχ ηχπνπ θαη ζηεξίδεη άξηζηα ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο.

7 Σνπο δηεπθνιχλεη λα επηιέμνπλ θαη λα ζπλζέζνπλ κία παξνπζίαζε γεγνλφησλ ή ελλνηψλ ηηο νπνίεο έρνπλ αλαθαιχςεη θαη αμηνινγήζεη γηα ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπο. πλεξγαδφκελνη δε κεηαμχ ηνπο ζε νκάδεο έρνπλ ζεκειηψζεη ηφζν ηε γλψζε φζν θαη ηελ ηθαλφηεηα γηα ζπλεξγαζία θαη ηελ επεμεξγαζία δηαθνξεηηθψλ πξνηάζεσλ. Σν inspiration είλαη ινγηζκηθφ ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο αλνηρηνχ ηχπνπ. Οη ελλνηνινγηθνί ράξηεο είλαη ζπζρεηηζκνί αλάκεζα ζε έλλνηεο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν σο κέζν δηδαζθαιίαο φζν θαη σο εξγαιείν αμηνιφγεζεο. ηεξίδνληαη ζηελ θνηλή ππφζεζε πνπ κνηξάδνληαη νη γλσζηηθέο ζεσξίεο γηα ηε κάζεζε, φηη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ είλαη κηα αλαγθαία παξάκεηξνο ηεο γλψζεο. Σν ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ βνεζά ην καζεηή λα πξνζεγγίζεη ηε γλψζε κε ελεξγεηηθφ ηξφπν θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θαηαιάβεη αλ ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνίεζε βνήζεζαλ πξαγκαηηθά ηνπο καζεηέο ηνπ ζηελ αλαθάιπςε θαη νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο. Σν ινγηζκηθφ ηνπ Παιδαγωγικού Ινζηιηούηος είλαη έλα ινγηζκηθφ θαζνδεγνχκελεο δηεξεχλεζεο, ην νπνίν νπηηθνπνηεί ην ηαμίδη ηνπ Οδπζζέα ζην ράξηε ηεο Μεζνγείνπ. Οη καζεηέο κε παηγληψδε κνξθή βιέπνπλ ηνπο πξννξηζκνχο θαη πεξηεγνχληαη ζην ράξηε απνθηψληαο κηα ξεαιηζηηθή απεηθφληζε ηνπ ρψξνπ. πλδπάδεηαη θαη κε δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο πξνζθέξνπλ κηα πνηθηιφηξνπε επεμεξγαζία ηνπ ζέκαηνο θξαηψληαο ακείσην ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ. 2.2 Σν πξνηεηλόκελν ζελάξην ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ Α. 1 ε δηδαθηηθή ώξα ηελ αξρή ηεο ψξαο ζπδεηάκε κε ηνπο καζεηέο γηα ηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα ηνπ Σξσηθνχ πνιέκνπ, ηε δηάξθεηά ηνπ, ην ξφιν ηνπ Οδπζζέα ζηελ πνιηνξθία ηεο Σξνίαο, ηελ άισζε ηεο πφιεο θαη ηε ζηάζε ησλ Αραηψλ. ηε ζπλέρεηα δίλνπκε ζε φινπο ηνπο καζεηέο λα ζπκπιεξψζνπλ ην παξαθάησ θχιιν εξγαζίαο.

8 1. Μποπείηε να αναθέπεηε 5 ήπωερ ηος Τπωικού πολέμος; 2. Πόζα σπόνια κπάηηζε ο Τπωικόρ πόλεμορ; 3. Ποιορ ήηαν ο πόλορ ηος Οδςζζέα ζηην πολιοπκία ηηρ Τποίαρ; 4. Τι έκαναν οι Ασαιοί όηαν καηάθεπαν να μποςν ζηην Τποία;

9 Οη καζεηέο αθνχ νινθιεξψζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο θαηά νκάδεο αλαθνηλψλνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο. ηε ζπλέρεηα αλαηξέρνπλ ζην βηβιίν θαη ζπδεηνχλ ην εηζαγσγηθφ θείκελν, ην νπνίν απνηειεί ηνλ πξννξγαλσηή φιεο ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο. Εεηάκε απφ ηνπο καζεηέο λα καο πνπλ, αλ γλσξίδνπλ, θάπνηα απφ ηηο πεξηπέηεηεο ηνπ Οδπζζέα. Αθνχ έρνπκε έηζη θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, ηνπο πξνηείλνπκε λα δνχκε έλα βίληεν απφ ην δηαδίθηπν ζηελ παξαθάησ δηεχζπλζε: Έξρεηαη ινηπφλ έλαο καζεηήο ζηνλ Ζ/Τ θαη δίλεη ηελ παξαπάλσ δηεχζπλζε θαη φινη νη καζεηέο παξαθνινπζνχλ ην παξαθάησ βίληεν. Μεηά απφ παξφηξπλζε ηνπ δαζθάινπ νη καζεηέο αλνίγνπλ θαη ην ζρνιηθφ βηβιίν θαη ζπκπιεξψλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο. Καηφπηλ, νη καζεηέο πξνηξέπνληαη, θαηά νκάδεο, λα αλαδεηήζνπλ θαη άιια βίληεν ζρεηηθά κε ην κάζεκα δίλνληαο ιέμεηο θιεηδηά. Με ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ θαηαιήγνπλ λα βξνπλ ζπγθεθξηκέλα βίληεν πνπ απφ πξηλ ν δάζθαινο ηα είρε εληνπίζεη. Σέινο, νη δηεπζχλζεηο ησλ βίληεν γξάθνληαη ζε έλα θεηκελνγξάθν (word) γηα λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη καζεηέο ζην επφκελν κάζεκα. Με ην ηέινο ηεο πξνβνιήο νη καζεηέο αλνίγνπλ ην ζρνιηθφ βηβιίν θαη ζπκπιεξψλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο κε ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ, ε νπνία γίλεηαη κε ηελ θαηαθπγή ζην θείκελν, ηηο εηθφλεο θαη ηα παξαζέκαηα. Β. 2 ε δηδαθηηθή ώξα Σε δεχηεξε δηδαθηηθή ψξα πξνηξέπνπκε ηηο νκάδεο καο λα κπνπλ ζην δηαδίθηπν θαη λα αλαδεηήζνπλ, θαηά νκάδεο, θαη ην επφκελν βίληεν πνπ αθνξά ηηο πεξηπέηεηεο ηνπ Οδπζζέα (ΟΓΤΔΗΑ 2) θαη βξίζθεηαη ζηε δηεχζπλζε:

10 θαη λα ην παξαθνινπζήζνπλ. ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο αλαηξέρνπλ θαη πάιη ζην βηβιίν γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο κε ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ. Ζ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ γίλεηαη κε ηελ θαηαθπγή ζηηο πεγέο κάζεζεο, ην θείκελν, ηηο εηθφλεο, ηνπο ράξηεο. Οη καζεηέο εξγάδνληαη νκαδηθά θαη πξνζπαζνχλ λα δψζνπλ απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα: ηη έγηλε, πνπ, πφηε, γηαηί, πψο, πνηα ηα απνηειέζκαηα, γηα πην ζθνπφ, ηη ζα γηλφηαλ άλ, πψο αιιηψο, πνχ αιινχ ζπλέβε απηφ κε φκνην ή παξφκνην ηξφπν. Καηφπηλ παξνηξχλνπκε ηα παηδηά λα αθεγεζνχλ ην κχζν, γεγνλφο πνπ απνηειεί ραξά γηα ηνπο κηθξνχο καζεηέο, αιιά θαη επθαηξία λα αλαπηχμνπλ ηε δεμηφηεηα ηεο αθήγεζεο. Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ην ινγηζκηθφ inspiration γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ηνλ παξαθάησ εκηδνκεκέλν ελλνηνινγηθφ ράξηε Εεηάκε απφ ηνπο καζεηέο λαγξάςνπλ ηνπο ηφπνπο απφ ηνπο νπνίνπο πέξαζε ν Οδπζζέαο θαηά ηελ πεξηπιάλεζή ηνπ. Ζ θάζε νκάδα παξνπζηάδεη ζηηο ππφινηπεο νκάδεο ην δηθφ ηεο ράξηε θαη κεηά ηηο απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο πξνθχπηεη ν παξαθάησ ράξηεο.

11 Αθνχ ζπκπιεξψζνπλ ην ράξηε νη καζεηέο θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ην παξαθάησ θχιιν εξγαζίαο.

12 Πνηνπο ζπλάληεζε Ση έγηλε

13 Γ. 3 ε θαη 4 ε δηδαθηηθή ώξα Σελ Σξίηε θαη ηέηαξηε δηδαθηηθή ψξα νη καζεηέο αλαηξέρνπλ ζην ζρνιηθφ βηβιίν φπνπ γίλεηαη ε επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ, ησλ εηθφλσλ θαη ησλ παξαζεκάησλ. ηε ζπλέρεηα θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ζην inspiration ηνλ παξαθάησ εκηδνκεκέλν ελλνηνινγηθφ ράξηε ν νπνίνο αλακέλεηαη κεηά απφ ηε ζρεηηθή ζπδήηεζε θαη παξνπζίαζε λα πάξεη ηελ παξαθάησ κνξθή.

14 Έπεηηα θαιεί ηνπο καζεηέο λα εξγαζηνχλ θαηά νκάδεο δίλνληαο ην παξαθάησ θχιιν εξγαζίαο.

15 Πνηνπο ζπλάληεζε Ση έγηλε

16 Αθνχ νη καζεηέο ζπκπιεξψζνπλ θαηά νκάδεο ην παξαπάλσ θχιιν εξγαζίαο ηφηε φιεο νη νκάδεο αλαθνηλψλνπλ απηά πνπ έγξαςαλ θαη θάλνπλ κηθξέο δηνξζψζεηο πνπ ελδερνκέλσο ρξεηάδεηαη. Γ. 5 ε δηδαθηηθή ώξα Σελ ψξα απηή φιεο νη νκάδεο δνπιεχνπλ ζην ινγηζκηθφ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, ζηελ ελφηεηα πνπ αθνξά ζηηο πεξηπέηεηεο ηνπ Οδπζζέα. Κάζε νκάδα κε ηε ζεηξά αλαιακβάλεη λα πεη ηνλ επφκελν ζηαζκφ ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ ήξσα, δηαβάδνπλ ην ζπλνδεπηηθφ θείκελν θαη εληνπίδνπλ ηελ ηνπνζεζία θαη ζην ράξηε ηεο ηάμεο, πξνζπαζψληαο ζπγρξφλσο λα βξνπλ ζε πνηα ήπεηξν θαη ζε πνηα ρψξα βξίζθεηαη. Καηφπηλ θάζε νκάδα αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη απφ κία δξαζηεξηφηεηα θαη λα ηελ παξνπζηάζεη ζηηο άιιεο νκάδεο.

17 Σέινο ζπκπιεξψλνπλ ην παξαθάησ θχιιν εξγαζίαο (δίλεηαη απφ ην ινγηζκηθφ ηνπ Π.Η) Α. Σίηινο δξαζηεξηφηεηαο: Σν ηαμίδη ηνπ Οδπζζέα Β. Οδεγία: Πξνζπάζεζε λα απαληήζεηο ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα: (επηβεβαίσζε ηηο απαληήζεηο ζνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ) 1. Πφζνη θαη πνηνη ήηαλ νη ζηαζκνί ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ Οδπζζέα; 2. Γξάςε δχν ζηαζκνχο φπνπ ν Οδπζζέαο ζηάζεθε ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν.

18 3. Γξάςε δπν ζηαζκνχο φπνπ ν Οδπζζέαο ζηάζεθε ην ιηγφηεξν ρξφλν. 4. Γξάςε ζηαζκνχο φπνπ ν Οδπζζέαο αληηκεηψπηζε ππεξθπζηθά φληα. 5. Γξάςε δπν ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ν Οδπζζέαο θαη νη ζχληξνθνί ηνπ πξνθάιεζαλ ηελ νξγή ησλ ζεψλ. 6. Πξνζπάζεζε λα εληνπίζεηο απφ πνηεο ζεκεξηλέο πεξηνρέο πέξαζε ν Οδπζζέαο, κε ηε βνήζεηα ελφο ζεκεξηλνχ ράξηε ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Αθξηθήο.. 6 ε δηδαθηηθή ώξα Κάζε νκάδα θαιείηαη λα απαληήζεη, ζηνλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, ζε δηαθνξεηηθφ θχιιν εξγαζίαο, ζε εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε ζπκπεξηθνξά θαη ην ραξαθηήξα ηνπ Οδπζζέα θαη ησλ ζπληξφθσλ ηνπ θαη γεληθά ζε εξσηήκαηα πνπ πξνάγνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηε θαληαζία ησλ καζεηψλ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπλ νη νκάδεο απηά πνπ έγξαςαλ θαη αθνινπζεί δηαινγηθή ζπδήηεζε

19 Απαληήζηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο: 1. Όζνη αληηκεηώπηζε ν Οδπζζέαο ήηαλ πην δπλαηνί από ηνλ ίδην. Τη πηζηεύεηε όηη ηνλ βνήζεζε λα μεπεξάζεη ηνπο θηλδύλνπο; Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο αλαθέξνληαο παξαδείγκαηα Χαξαθηεξίζηε ηνπο ζπληξόθνπο ηνπ Οδπζζέα αλαθέξνληαο παξαδείγκαηα Πεξηγξάςηε κηα κέξα από ηε δσή ηνπ Κύθισπα Πνιύθεκνπ.

20 .. 4. Χαξαθηεξίζηε ηνλ Οδπζζέα θαη δηθαηνινγήζηε ηνπο ραξαθηεξηζκνύο. 7 ε δηδαθηηθή ώξα Πξνηξέπνπκε ηνπο καζεηέο λα κπνπλ ζην δηαδίθηπν θαη απφ ηε κεραλή αλαδήηεζεο λα βξνπλ εηθφλεο πνπ αθνξνχλ ζηηο πεξηπέηεηεο ηνπ Οδπζζέα θαζψο θαη ην ράξηε πνπ απνηππψλεη ηνπο ηφπνπο απφ ηνπο νπνίνπο πέξαζε ν ήξσαο θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ Ηζάθε θαη λα ηηο απνζεθεχζνπλ ζε θάθειν ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο. Κάζε νκάδα αλαιακβάλεη λα βξεη εηθφλεο απφ κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηπέηεηα. Με ηηο εηθφλεο πνπ νη νκάδεο έρνπλ επηιέμεη θαη κε ηε βνήζεηα ησλ θχιισλ εξγαζίαο 2 θαη 3 θηηάρλνπλ κία ηαηλία κε ην ινγηζκηθφ movie maker.

21 ηελ νπνία θαη δεκνζηεχνπλ ζην δηαδίθηπν ζηε δηεχζπλζε 2.3 ΕΠΕΚΤΑΣΗ Σν παξφλ εθπαηδεπηηθφ ζελάξην κπνξεί λα επεθηαζεί κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ λέσλ ζεκαηηθψλ πεδίσλ πνπ αθνξνχλ ζε ζρνιηθέο ελφηεηεο θαη άιισλ δηδαζθφκελσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ φπσο ηεο Γεσγξαθίαο κε ηε ρξήζε ηνπ Google earth θαη google maps. 2.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ζ αμηνιφγεζε, σο βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, απνηειεί θπξίσο κέζν αλαηξνθνδφηεζεο ηεο δηδαζθαιίαο, αθνχ πιεξνθνξεί γηα ηελ επηηπρία ή απνηπρία ησλ επηδησθφκελσλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ, ησλ κεζφδσλ θαη ζηξαηεγηθψλ πνπ αθνινπζήζεθαλ, ην βαζκφ αληαπφθξηζεο ηνπ ζελαξίνπ ζηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ θαη ζηελ εθαξκνζηκφηεηά ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα. Ζ αμηνιφγεζε ζα είλαη πνιπδηάζηαηε ζηε ιεηηνπξγία ηεο: δηαγλσζηηθή, δηακνξθσηηθή θαη ηειηθή ψζηε απφ ην έλα κέξνο λα πιεξνθνξεί ηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελεξγεηψλ ηνπ θαη απφ ην άιιν λα ππνβνεζεί ηνπο καζεηέο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ελεξγνπνίεζαλ θαη θαηέθηεζαλ, λα αλαγλσξίζνπλ ηα ιάζε ηνπο θαη λα ηα δηεπζεηήζνπλ απφ θνηλνχ κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ξπζκίδνληαο ηηο θαηνπηλέο ελέξγεηέο ηνπο.

22 3. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Μαθξή Μπόηζαξε, Δ. (2005), Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ θαη Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ, ζην: Δπηκόξθσζε Σρνιηθώλ Σπκβνύισλ θαη Δθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο θαη Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ζην ΓΔΠΠΣ θαη ηα ΑΠΣ, ΤΠΔΠΘ Π.Η, Αζήλα. Μαηζαγγνύξαο, Η.(1998), Οκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία, Γξεγφξεο. Αζήλα. Παηδαγωγηθό Ιλζηηηνύην (2002), Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ (ΓΔΠΠΣ) & Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ (ΑΠΣ), Αζήλα. αιβαξάο, Γ. (1998), Γηακόξθσζε ελόο Γεληθνύ Πιαηζίνπ Πξνδηαγξαθώλ γηα ηε Σύληαμε Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ θαη γηα ηε Σπγγξαθή θαη Χξήζε Σρνιηθώλ βηβιίσλ, Δπηζεψξεζε Δπηζηεκνληθψλ θαη Δθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ, η. 1, Π. Η, Αζήλα αιβαξάο, Γ., (2006) Ψπρνινγηθή Γηδαθηηθή: Γηακόξθσζε ζηξαηεγηθήο δηδαζθαιίαο ηεο παξαγσγήο γλώζεσλ, Δπηζηεκνληθφ Βήκα, η. 5, Φεβξνπάξηνο Σδηκνγηάλλεο, Α. (2007) Σν παηδαγσγηθφ πιαίζην αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ σο εξγαιείν θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο, ζην: Βαζίιεο Κνπιατδήο (επηκ.) Σύγρξνλεο Γηδαθηηθέο Πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε Κξηηηθήο-Γεκηνπξγηθήο ζθέςεο, Ο.ΔΠ.ΔΚ, Αζήλα. ζην ΤΠΔΠΘ-Π.Ι (2007), Ιζηνξία Γ Γεκνηηθνύ (Βηβιίν Γαζθάινπ),Αζήλα, ΟΔΓΒ. ΤΠΔΠΘ-Π.Ι (2007), Ιζηνξία Γ Γεκνηηθνύ (Βηβιίν Μαζεηή) Αζήλα, ΟΔΓΒ. Γηθηπνγξαθία:

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία Απφ ην βηβιίν: νθφο, Α./Kron, F. (2010). Απνδνηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε Μέζσλ. Από ηα πξσηνγελή θαη πξνζσπηθά ζηα ηεηαξηνγελή θαη ςεθηαθά Μέζα. Αζήλα: Γξεγφξεο ζει. 146-188 7. Καηαζηαζιακή μαθηηοκενηπική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6.1.1. Μεταρρυθμιςτικέσ ιδέεσ και η υλοποίηςη τουσ Η ηδέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ -

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΜΕΥΟΤ ΏΕΚΏΣΒΡΕΝΏ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΚΟΜΔ ΐΏΕΛΔ ΠΏΣΡΏ 2010 -ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΜΑΘΗΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 2011. Σχεδιαζμόρ μαθηζιακήρ ειζήγηζηρ:

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΜΑΘΗΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 2011. Σχεδιαζμόρ μαθηζιακήρ ειζήγηζηρ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΜΑΘΗΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 2011 ΘΕΜΑ: ΟΗ ΠΔΡΗΠΔΣΔΗΔ ΣΟΤ ΟΓΤΔΑ ΣΗ ΡΑΦΧΓΗΔ η, θ, κ ηνπ νκεξηθνύ έπνπο «Οδύζζεηα» Σχεδιαζμόρ μαθηζιακήρ ειζήγηζηρ: Έιελα Πεδηά, Ιύθεην Αγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ... 5 Μέξνο Πξψην... 5 Δηζαγσγή... 5 Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ ζηελ Δθπαίδεπζε... 5 1.1. Σν εθπαηδεπηηθφ ζελάξην κε ΣΠΔ... 5 1.1.1. Ζ έλλνηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim

Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim Κωνσταντίνος Νικόλαορ 1, Πέλλαρ Νικόλαορ 2, Γεωπγίος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 38 ΒΙΩΜΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ. Κπξηαθή Αζθηαλάθε *

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 38 ΒΙΩΜΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ. Κπξηαθή Αζθηαλάθε * ΚΔΦΑΛΑΙΟ 38 ΒΙΩΜΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Κπξηαθή Αζθηαλάθε * ΠΔΡΙΛΗΦΗ Ο γεληθφο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο ινγνηερλίαο

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών

Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών 2010 Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΙΑ ΡΑΡΑΘΕΟΔΩΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ: Γ Α.Μ. 253

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

«Ολςμπιακοί Αγώνερ Επόμενη Σηάζη Λονδίνο»

«Ολςμπιακοί Αγώνερ Επόμενη Σηάζη Λονδίνο» «Ολςμπιακοί Αγώνερ Επόμενη Σηάζη Λονδίνο» Χ.Μανυλιοςδάκη 1, Ν. Φίλιορ 2 1 Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, xmanolioudaki@gmail.com 2 Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, nikosfilios@yahoo.gr Πεπίλητη Σν παξφλ εθπαηδεπηηθφ ζελάξην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΜ: ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞH ΘΔΜΑ: ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ Φνηηήηξηα: εθάθε Μαξία Μάζεκα: Γηδαζθαιία

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε.

Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε. Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε. Γεψξγηνο Φεζάθεο & Αγγειηθή Γεκεηξαθνπνχινπ Δξγαζηήξην Μαζεζηαθήο Σερλνινγίαο & Δθπαηδεπηηθήο Μεραληθήο ΣΔΠΑΔ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΛΑΡΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΛΑΡΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΛΑΡΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «πγγξαθή θχθινπ καζεκάησλ ζην SCRATCHγηα ηελ δηδαζθαιία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο.

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο. ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ, ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο του έργου. National e-twinning Project

Ημερολόγιο του έργου. National e-twinning Project 1 Ημερολόγιο του έργου National e-twinning Project 4 ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αιγάλεω Αττικής 1 ο Νηπιαγωγείο Νζου Ηρακλείου Αττικής 2/Θ Νηπιαγωγείο Ιουλίδας Κζας 2 Ζ Σαπηόηεηα ηνπ έξγνπ Σν project "Παξακχζη

Διαβάστε περισσότερα

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Παλαγηψηνπ Λεπθή Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ννέκβξηνο 2010 Η παξνύζα εξγαζία αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο κνπ, Σάββα

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΤ Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο ΡΑΛΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 31 ΓΗΑΒΑΕΟΝΣΑ ΚΑΗ ΓΡΑΦΟΝΣΑ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΑ ΚΔΗΜΔΝΑ ΣΖΝ Α ΣΑΞΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ: ΜΗΑ ΠΡΟΣΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΟΠΣΗΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 31 ΓΗΑΒΑΕΟΝΣΑ ΚΑΗ ΓΡΑΦΟΝΣΑ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΑ ΚΔΗΜΔΝΑ ΣΖΝ Α ΣΑΞΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ: ΜΗΑ ΠΡΟΣΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΟΠΣΗΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ 1 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 31 ΓΗΑΒΑΕΟΝΣΑ ΚΑΗ ΓΡΑΦΟΝΣΑ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΑ ΚΔΗΜΔΝΑ ΣΖΝ Α ΣΑΞΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ: ΜΗΑ ΠΡΟΣΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΟΠΣΗΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ Αναζηαζία Φακίδοσ * ΠΔΡΙΛΗΦΗ Η εξγαζία αθνξά ζηελ αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Σ.Δ.Ι. ΗΠΔΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Καξαληνχια Μαξία Καξπαζίνπ Δηξήλε - Αιεμάλδξα ΔΠΟΠΣΡΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Ηγλαηίνπ Μαξία Ιωάννινα Μάρτιοσ 2013 Δθπνλεζείζα πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Η ρξήζε Web.2.0 εξγαιείσλ ζην πιαίζην ηεο Δηαζεκαηηθόηεηαο ζην Δεκνηηθό Σρνιείν. Η πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ςεθηαθνύ βηβιίνπ

Η ρξήζε Web.2.0 εξγαιείσλ ζην πιαίζην ηεο Δηαζεκαηηθόηεηαο ζην Δεκνηηθό Σρνιείν. Η πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ςεθηαθνύ βηβιίνπ Η ρξήζε Web.2.0 εξγαιείσλ ζην πιαίζην ηεο Δηαζεκαηηθόηεηαο ζην Δεκνηηθό Σρνιείν. Η πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ςεθηαθνύ βηβιίνπ Ε. Τδνβιά Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ70 etzovla@yahoo.gr Πεξίιεςε Ζ παξνχζα εξγαζία έιαβε

Διαβάστε περισσότερα

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α.

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α. ΔΗΑΓΧΓΖ... 2 ΥΑΡΑΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ.... 3 Ζ δηαθνξά ηνπ curriculum θαη ηνπ syllabus... 3 Ζ ζεκαζία ηνπ curriculum... 7 ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΗΑ «ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ»... 10 H ζεκαζία ηεο ιέμεο «εηδηθφο» ζθνπφο...

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΜΠΑΚΑ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεκήηξηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ

ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ με θέμα: ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΙΔΡΤΜΑΣΑ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Σα νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα (ΔΑΔΠ), ν λένο

Διαβάστε περισσότερα

Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ.

Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ. Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ. Α. ημηπεία ημο ζεκανίμο Α1) ογγναθέαξ (Γθπαηδεοηηθόξ) Καξαθσλζηαληίλνπ Αθξνδίηε Υξπζνβαιάληνπ (Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Τμήμα Γιδακηικήρ ηηρ Τεσνολογίαρ και Ψηθιακών Σςζηημάηυν Μικποδιδαζκαλίερ για εκπαιδεςηικούρ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Βάηνο Οξθαληψηεο i Μάιορ 2011 Αθιεπώνεηαι ζηην οικογένειά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νζες Σεχνολογίες Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δνεπγώ Φιλικά. Γημήηπιορ Θεοδωπακόποςλορ Δθπαηδεπηηθφο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο, 9 ν Γεκ. Σρ. Καζηνξηάο Theodim7@gmail.com

Δνεπγώ Φιλικά. Γημήηπιορ Θεοδωπακόποςλορ Δθπαηδεπηηθφο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο, 9 ν Γεκ. Σρ. Καζηνξηάο Theodim7@gmail.com Δνεπγώ Φιλικά Γημήηπιορ Θεοδωπακόποςλορ Δθπαηδεπηηθφο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο, 9 ν Γεκ. Σρ. Καζηνξηάο Theodim7@gmail.com ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδεηαη ην πξφγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο κε ζέκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

W O R K IN P R O G R E S S! ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΜΕΩ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΑΜΑΣΟ: Ένταξη ατόμων με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ ςτην ομϊδα των ςυνομηλύκων

W O R K IN P R O G R E S S! ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΜΕΩ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΑΜΑΣΟ: Ένταξη ατόμων με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ ςτην ομϊδα των ςυνομηλύκων ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗ ΕΝΣΑΞΗ: ΕΝΑ ΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ κατεφθυνση: Ψυχοπαιδαγωγικζς συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α «ΥΡΖΖ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΣΤΠΟΤ WIKI ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» (Use of Wikis in Education)

Διαβάστε περισσότερα

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα.

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα. Σ Ρ Ο Π Ο Ι Π Ε Ι Θ Ο Τ 1. ΕΠΙΚΛΗΗ ΣΗ ΛΟΓΙΚΗ: Ο πομπός προσπαθεί να πείσει το δέκτη με επιχειρήματα και τεκμήρια. ΜΕΑ: Α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ: είναι μια σειρά λογικών προτάσεων που σχηματίζεται, για να κάνει φανερή

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (Π.Δ.Τ.Π.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (Π.Δ.Τ.Π.) ΓΔΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (Π.Δ.Τ.Π.) Πηπρηαθή Δξγαζία Δπνπηεύνπζα: θα. Παπαγηάλλε Αηθαηεξίλε Σίηινο:''Ο επνπηηθόο θαη θαζνδεγεηηθόο ξόινο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔ ΒΑΗ ΣΑ ΟΙΚΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ

Η ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔ ΒΑΗ ΣΑ ΟΙΚΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ Π.3.1.1 χληαμε κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. Η ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ (O.EΠ.ΕΚ.) ΠΑΡΟΥΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΩΝ: ΜΕΛΕΣΗ 10 ΕΚΠΟΝΗΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΣΗ: ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ Επιζηημονικώς Τπεύθσνη Έργοσ:

Διαβάστε περισσότερα

Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ζηελ εθπόλεζε δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Δληαίν Λύθεην

Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ζηελ εθπόλεζε δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Δληαίν Λύθεην παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 31 Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ζηελ εθπόλεζε δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Δληαίν Λύθεην Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο 1, Ησάλλεο Δ. Θενδσξόπνπινο 2 emanolas@fmenr.duth

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ [1]

ΜΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ [1] 1 ΜΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ [1] Γλωζζική διδαζκαλία και Τετνολογίες ηης Πληροθορίας και Επικοινωνίας: Η αθήγηζη ζε γλωζζικά και πολσηροπικά κείμενα Νέδε Μαξία Φηιφινγνο, Γηδάθησξ (Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

Γεψξγηνο Σζνπκάλεο, δάζθαινο, Γληεο Β Πεηξακαηηθνχ Γεκνηηθνχ ρνιείν Ησαλλίλσλ.

Γεψξγηνο Σζνπκάλεο, δάζθαινο, Γληεο Β Πεηξακαηηθνχ Γεκνηηθνχ ρνιείν Ησαλλίλσλ. Η επγαζηηπιακή διδαζκαλία και η αξία ηος πειπάμαηορ ζηο μάθημα ηυν θςζικών επιζηημών. Πειπαμαηικέρ δπαζηηπιόηηηερ ζηην Δ και η ηάξη ηος Γημοηικού σολείος Γεψξγηνο Σζνπκάλεο, δάζθαινο, Γληεο Β Πεηξακαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα