«Οδςζζέαρ: ζηον πηγεμό για ηην Ιθάκη»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Οδςζζέαρ: ζηον πηγεμό για ηην Ιθάκη»"

Transcript

1 ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΣΩΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ ΙΣΟΡΙΑ Γ ηάμε «Οδςζζέαρ: ζηον πηγεμό για ηην Ιθάκη» ΗΩΑΝΝΑ ΥΑΛΚΗΑ Μάξηηνο 2011

2 ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΑΡΙΟ 1. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΔΝΑΡΙΟΤ 1.1. Σίηινο δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ «Οδπζζέαο: ζηνλ πεγεκό γηα ηελ Ιζάθε» 1.2. Δκπιεθόκελεο γλωζηηθέο πεξηνρέο Σν ζελάξην αθνξά ηηο γλσζηηθέο πεξηνρέο ηεο Ηζηνξίαο θαη ηεο Γιψζζαο Σάμεηο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα απεπζύλεηαη Σν ζελάξην απεπζχλεηαη ζηνπο καζεηέο ηεο Γ Γεκνηηθνχ. 1.4 πκβαηόηεηα κε ην Α.Π.. θαη ην Γ.Δ.Π.Π.. Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε είλαη δηηηφο. Απφ ηε κηα αιιάδνπλ ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ζηελ εθπαίδεπζε θαη απφ ηελ άιιε παξέρνπλ λέα εξγαιεία, κέζα θαη δπλαηφηεηεο ζηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο πςεινχ επηπέδνπ, λα δηακνξθψζνπλ κηα λέα θνπιηνχξα κάζεζεο θαη λα νηθνδνκήζνπλ κηα νπζηαζηηθή ζρέζε κε ηε γλψζε. Σα ζχγρξνλα εξγαιεία ησλ ΣΠΔ παξέρνπλ λέεο κεζνδνινγίεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ πνπ απαηηνχλ ηελ αλάπηπμε λένπ ηχπνπ δεμηνηήησλ απφ ηνπο καζεηέο θαη δεμηνηήησλ πςεινχ επηπέδνπ φπσο: θξηηηθή θαη αλαιπηηθή ζθέςε, ζπλζεηηθή ηθαλφηεηα, δηεξεπλεηηθή κάζεζε, αιιειεπίδξαζε, ζπλεξγαηηθή επίιπζε πξνβιεκάησλ (Σδηκνγηάλλεο 2007). Σν παηδαγσγηθφ πιαίζην αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην παξφλ εθπαηδεπηηθφ ζελάξην είλαη απφιπηα ζπκβαηφ κε ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ Γ.Δ.Π.Π. θαη ηνπ Α.Π. ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο ζην Γεκνηηθφ ρνιείν θαζψο αλαθέξεηαη ζηε δηδαζθαιία ππάξρνπζαο δηδαθηηθήο ελφηεηαο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ. ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Οι πεπιπέηειερ ηος Οδςζζέα 1. ηνπο Κίθνλεο, ζηνπο Λσηνθάγνπο θαη ζηνπο Κχθισπεο. 2. ηνλ Αίνιν, ζηνπο Λαηζηξπγφλεο θαη ζην λεζί ηεο Κίξθεο. 3. ηνλ Άδε, ζηηο εηξήλεο, ζηε θχιια θαη ζηε Υάξπβδε. 4. ην λεζί ηνπ Ήιηνπ, ζην λεζί ηεο Καιπςψο θαη ζην λεζί ησλ Φαηάθσλ. Οη ζηφρνη πνπ ηίζεληαη άπηνληαη άκεζα θαη ππεξθαιχπηνπλ απηνχο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζην βηβιίν ηνπ δαζθάινπ.

3 1.5. Οξγάλωζε ηεο δηδαζθαιίαο & απαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή Υξεζηκνπνηείηαη ε νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο θαζψο ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ καζεηψλ ζε νκάδεο πξνάγεη ηελ απζεληηθή επηθνηλσλία ζηελ ηάμε κε φξνπο ηζφηηκεο θαη ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ (Μαηζαγγνχξαο, 1998). Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νρηψ νκάδεο θαη θάζε νκάδα απνηειείηαη απφ ηξεηο καζεηέο. Ο ρσξηζκφο ζε νκάδεο γίλεηαη κε βάζε ην θνηλσληφγξακκα ηεο ηάμεο. Σν εθπαηδεπηηθφ ζελάξην πινπνηείηαη ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη ζην εξγαζηήξην ππνινγηζηψλ ηνπ ζρνιείνπ. Ζ πιηθνηερληθή ππνδνκή πνπ απαηηείηαη είλαη έλαο ππνινγηζηήο θαη έλαο βηληενπξνβνιέαο γηα ηελ ηάμε θαη έλαο ππνινγηζηήο γηα θάζε νκάδα ζην εξγαζηήξην ππνινγηζηψλ. Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ είλαη ηα παξαθάησ: Έληππεο πεγέο (βηβιίν θαη ηεηξάδην ηζηνξίαο ηνπ καζεηή), ράξηεο. Φχιια εξγαζίαο Λνγηζκηθά: Λνγηζκηθφ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ Σν δηαδίθηπν κε ηε ρξήζε δηαθπιιηζηώλ δηαδηθηύνπ. Λνγηζκηθφ Π.Ι. Λνγηζκηθφ παξνπζίαζεο (movie maker). Λνγηζκηθφ ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο (inspiration). Γλωζηηθά Πξναπαηηνύκελα Δίλαη απαξαίηεην νη καζεηέο λα γλσξίδνπλ: Σα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα ηνπ ηξσηθνχ πνιέκνπ θαη ηε δηάξθεηά ηνπ Σν ξφιν ηνπ Οδπζζέα ζηελ πνιηνξθία ηεο Σξνίαο Σελ άισζε ηεο Σξνίαο απφ ηνπο Αραηνχο ε φηη αθνξά ηηο Σ.Π.Δ. είλαη απαξαίηεην νη καζεηέο λα κπνξνχλ λα αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν θαη λα έρνπλ κηα πξψηε επαθή θαη εμνηθείσζε κε ηα ινγηζκηθά πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ Γηδαθηηθνί ηόρνη Α. Ωο πξνο ην γλωζηηθό αληηθείκελν ΙΣΟΡΙΑ Να ραξνχλ ηελ νκνξθηά θαη ηε καγεία ηνπ κχζνπ.

4 Να γλσξίζνπλ ηηο πεξηπέηεηεο ηνπ Οδπζζέα κεηά ηελ άισζε ηεο Σξνίαο, ζε ρξνλνγξαθηθή ζπλέρεηα. Να θαηαλνήζνπλ ηελ αθνζίσζε ηνπ Οδπζζέα ζην λφζην θαη ηελ αμία ηνπ αγψλα ηνπ αλζξψπνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ. Να θαηαλνήζνπλ ηε δίςα γηα γλψζε ηνπ Οδπζζέα. Να εζνγξαθήζνπλ ηνλ ήξσα θαη λα επηβεβαηψζνπλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηά ηνπ. Να θαηαλνήζνπλ φηη ε δχλακε ηνπ λνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά ηελ σκή βία. Να θαηαλνήζνπλ βαζηθέο έλλνηεο φπσο: εθζηξαηεία, παξακχζη, ρψξνο, ρξφλνο, ήξσαο, θαληαζία, πξαγκαηηθφηεηα Να εθηηκήζνπλ ηηο αμίεο θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο Οκεξηθήο επνρήο. ΓΛΩΑ Να αλαδηεγνχληαη ηζηνξίεο. Να ζπλδένπλ ρξνληθά θαη αηηηαθά ηα ζπκβάληα κηαο αθήγεζεο. Να πεξηγξάθνπλ ραξαθηήξεο θαη ζπκπεξηθνξέο. Να ζπδεηνχλ επεμεξγαδφκελνη θαη γξαπηά ηηο απφςεηο ηνπο. Β. Ωο πξνο ηε ρξήζε ηωλ λέωλ ηερλνινγηώλ Να αλαπηχμνπλ ζεηηθή δηάζεζε απέλαληη ζηνλ Ζ/Τ σο πεξηβάιινλ εξγαζίαο. Να κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ Ζ/Τ σο εξγαιείν αλαδήηεζεο θαη επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ. Να γλσξίζνπλ ζπγθεθξηκέλα ινγηζκηθά ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ σο εξγαιεία αλαθάιπςεο, δεκηνπξγίαο, έθθξαζεο, θαηαλφεζεο θαη εκπέδσζεο ηεο λέαο γλψζεο. Γ. Ωο πξνο ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Να αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο κέζα απφ ην δηάινγν θαη ηελ επηρεηξεκαηνινγία. Να αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα εξγάδνληαη ζε νκάδεο θαη λα αμηνπνηνχλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο γηα ηελ επίηεπμε ζπιινγηθψλ ζηφρσλ. Να είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνχλ πνηθίιεο πεγέο θαη εξγαιεία κε ζηφρν ηελ εμεχξεζε, αμηνιφγεζε θαη παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ. Να νηθνδνκήζνπλ κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο φπσο λα κάζνπλ πψο λα καζαίλνπλ. Να είλαη ζε ζέζε λα εξγάδνληαη δηεξεπλεηηθά (λα πξνζδηνξίδνπλ εξσηήκαηα, λα θαηαθεχγνπλ ζηηο πεγέο κάζεζεο, λα νκαδνπνηνχλ, λα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα, λα αλαθέξνπλ παξαδείγκαηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά, λα δηνξγαλψλνπλ ηηο ζρέζεηο κε ζρήκαηα θαηεγνξηνπνηήζεσλ) Να αλαπηχμνπλ θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε νδεγνχκελνη ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. Να αλαπηχμνπλ ην ζεβαζκφ ζηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο.

5 1.7 Δθηηκώκελε δηάξθεηα Σν ζελάξην αλακέλεηαη λα πινπνηεζεί ζε επηά [7] δηδαθηηθέο ψξεο. 2. Μεζνδνινγηθή θαη Γηδαθηηθή πξνζέγγηζε Δίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο απνηειεί ζεκαληηθφ κέζν γηα ηελ επίηεπμε επξχηεξσλ ζθνπψλ ηεο αγσγήο θαη ηεο εθπαίδεπζεο. Παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο εθείλεο γλψζεηο, ψζηε ν καζεηήο κέζα απφ ηε γλψζε ηνπ παξειζφληνο λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζεη ην θνηλσληθφ γίγλεζζαη θαη λα κεηέρεη ζε απηφ(παπαγξεγνξίνπ, 2005). Γηα λα επηηεπρζεί απηφ απαηηείηαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ ξφινπ ηνπ δαζθάινπ θαη ε αληίζηνηρε αχμεζε ηεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζηε δηδαθηηθή πξάμε θαη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έγθεηηαη ζηελ θαζνδήγεζε ηεο επίδνζεο θαη ηεο ηζρπξήο δφκεζεο ηεο γλψζεο θαη φρη ζηελ άκεζε παξνρή γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ. Οη καζεηέο αληηκεησπίδνληαη σο ελεξγνί ζπληειεζηέο θαη θαζίζηαληαη ππεχζπλνη γηα ηελ κάζεζή ηνπο (Μαθξή Μπφηζαξε, 2005). Μέζα ζε έλα θιίκα παηδαγσγηθήο αηκφζθαηξαο ην νπνίν επηηξέπεη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ππνζηεξίδεη ηε καζεηνθεληξηθή πξνζέγγηζε θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ, ν εθπαηδεπηηθφο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ πξσηνβνπιίεο, λα ελεξγνπνηεζνχλ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ κε ππεπζπλφηεηα ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Παξσζεί ηνπο καζεηέο λα ζπιιέμνπλ, λα θαηαγξάςνπλ, λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα αμηνινγήζνπλ δεδνκέλα (θξηηηθή ζθέςε) αιιά θαη λα μεπεξάζνπλ ηα φξηα ηεο ήδε νξγαλσκέλεο γλψζεο, επηλνψληαο πξσηφηππεο εξκελείεο θαη απνηειέζκαηα (δεκηνπξγηθή ζθέςε). Ζ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο, γίλεηαη κέζσ ησλ γλσζηηθψλ θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ ζεσξηψλ γηα ηε κάζεζε, ην θξηηηθφ θαη ην θαηαζθεπαζηηθφ παξάδεηγκα αληίζηνηρα. ην θξηηηθφ ή αλαθαιππηηθφ κνληέιν επηθξαηεί ε αλαθάιπςε ηεο γλψζεο κέζσ δηεξεπλεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Δλδηαθέξεηαη γηα ην πνηεο πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο θαηέρνπλ νη καζεηέο γηα λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη σο άγθηζηξν. Αλαθέξεηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ γλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αλαθάιπςε ηεο γλψζεο θαη ηελ θξηηηθή εμέηαζή ηνπο. ην θαηαζθεπαζηηθφ παξάδεηγκα επηθξαηεί ε νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο κέζσ κεηαζρεκαηηζκψλ θαη αλαδνκήζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο γλψζεο. Έκθαζε δίλεηαη ζηε δηαδηθαζία, σο πξντφλ «ηνκήο θαη ξήμεο» κε ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο γηα ηελ αλαδφκεζή ηνπο(αιβαξάο, 2006, 1998). Ο επνηθνδνκεηηζκφο νξίδεη ηε κάζεζε σο «κηα θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλε δξαζηεξηφηεηα πνπ επηηπγράλεηαη κέζα ζε θαηάιιεια, ιεηηνπξγηθά θαη ελζαξξπληηθά πεξηβάιινληα», ελψ παξάιιεια ελζαξξχλεη ηελ εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε δηεξγαζίεο ζθέςεο πςειφηεξνπ επηπέδνπ κε ζηφρν ηελ θαηάθηεζε πξνεγκέλσλ ελλνηψλ θαη δεμηνηήησλ (Μαθξή Μπφηζαξε, 2005). ην ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ ζελάξην πξψηα κε ην θαηαζθεπαζηηθφ παξάδεηγκα γίλεηαη ε παξαγσγή ηεο λέαο γλψζεο κε αλαδφκεζε ηεο παιηάο θαη χζηεξα, κε ην θξηηηθφ παξάδεηγκα εμεηάδεηαη ινγηθά ε λέα γλψζε θαη νξγαλψλεηαη ζε κφληκα ζρήκαηα κάζεζεο. Ζ πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο γίλεηαη κε ελεξγεηηθφ ηξφπν, ψζηε λα ελζαξξχλεηαη ε αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο θαη θξηηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ. Οη καζεηέο νδεγνχληαη ζηελ αλαθάιπςε ηεο γλψζεο κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη καζαίλνπλ λα αλαπηχζζνπλ πξσηνβνπιίεο λα πξνβιεκαηίδνληαη θαη λα εξεπλνχλ. Υξεζηκνπνηείηαη επηπιένλ θαη ε αθεγεκαηηθή κνξθή δηδαζθαιίαο είηε απφ ην δάζθαιν είηε απφ ην καζεηή. Ζ αθήγεζε ελδείθλπηαη ζηελ εμηζηφξεζε κχζσλ θαη θαληαζηηθψλ ηζηνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε δξάζε εξψσλ γηαηί εμππεξεηεί ηελ αηζζεηηθή απφιαπζε θαη έρεη θαη ςπραγσγηθφ ραξαθηήξα θαζψο παξνπζηάδεη πιεξνθνξίεο θαη γεγνλφηα κε πεξηζζφηεξν ειθπζηηθφ ηξφπν ( Π.Η, 2002).

6 2.1 Γηδαθηηθή πξνζέγγηζε κε ΣΠΔ Οη ΣΠΔ παξέρνπλ ηζρπξά εξγαιεία ηα νπνία κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο θαη λα νηθνδνκήζνπλ λέεο γλψζεηο. Ζ ρξήζε ησλ ΣΠΔ δελ νδεγεί απφ κφλε ηεο ζηε ζηε κεηαθνξά δεμηνηήησλ πςεινχ επηπέδνπ. Ζ επηηπρία κηαο δξαζηεξηφηεηαο πνπ βαζίδεηαη ζηηο ΣΠΔ εμαξηάηαη απφ ηνλ παηδαγσγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο θαη θπξίσο απφ ηε ρξήζε εξγαιείσλ πνπ απαηηνχλ ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θαη φρη ηελ παζεηηθή ζπκκφξθσζή ηνπο (Σδηκνγηάλλεο, 2007). Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζα πξέπεη λα είλαη θαζνδεγεηηθφο ψζηε λα βνεζάεη ην καζεηή λα ηζρπξνπνηήζεη ηηο καζεζηαθέο ηνπ εκπεηξίεο. Θα πξέπεη: λα επηιέγεη ηα εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη καζεηέο θαη λα νξγαλψλεη ηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο λα θαηεπζχλεη θαη λα ζπληνλίδεη ηελ εξγαζία θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ λα παξαθνινπζεί ην ρξφλν πνπ αθηεξψλνπλ νη καζεηέο θαη ηνλ ηξφπν πνπ αζρνινχληαη κε ηα ινγηζκηθά θαη ην γλσζηηθφ πεξηερφκελν λα παξέρεη ηε βνήζεηά ηνπ θαη λα δίλεη εμεγήζεηο, φηαλ είλαη απαξαίηεην λα κελ ππεξθνξηψλεη ηα παηδηά κε πεξίπινθεο δξαζηεξηφηεηεο ζε θάζε πεξίπησζε, ηα ηερλνινγηθά κέζα ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εληζρχζνπλ ηελ γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ θαη φρη γηα λα αληηθαηαζηήζεη ζεκαληηθέο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο (πείξακα, παξαηήξεζε, θαηαζθεπέο, αζθήζεηο θ.ι.π.)(ζην ίδην). Αθνχ επηηεπρζνχλ νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ κεγάιε ειεπζεξία ζηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή, ρσξίο ηε ζπλερή παξέκβαζε ηνπ δαζθάινπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ: έρνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο καζεζηαθήο ηνπο πνξείαο αλαπηχζζνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνπο ππνινγηζηέο απνθηνχλ απηνπεπνίζεζε θαη απηνλνκία ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο κεηαθέξνληαο εκπεηξίεο θαη δεμηφηεηεο ελζσκαηψλνπλ απζφξκεηα ζηνηρεία ςπραγσγίαο ζηελ εξγαζία ηνπο αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο πςεινχ επηπέδνπ καζαίλνπλ λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο καζαίλνπλ λα ιχλνπλ πξνβιήκαηα κέζσ δηαδηθαζηψλ έξεπλαο, αμηνιφγεζεο θαη ζπλεξγαζίαο (ζην ίδην). Η εξεπεύνηζη ηος διαδικηύος, κε ηε ρξήζε ελφο διαθςλλιζηή, είλαη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ καζεηψλ θαζψο κπνξεί λα απνηειέζεη πεγή πιεξνθνξηψλ (έγθπξσλ κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ δαζθάινπ) θαη κέζν έθθξαζεο. Δίλαη απαξαίηεην λα έρνπκε πξνθαζνξίζεη ηνπο θφκβνπο θαη ηηο ζειίδεο πνπ κπνξνχλ λα επηζθεθηνχλ νη καζεηέο, ψζηε λα ηνπο πξνθπιάμνπκε απφ ηελ «πιεξνθνξηαθή ξχπαλζε». Ο επεξεπγαζηήρ κειμένος (word) είλαη κηα ηδηαίηεξε θαηεγνξία ινγηζκηθνχ γηα ηελ παξαγσγή θεηκέλσλ ςεθηαθήο κνξθήο ε νπνία ζπληζηά κηα λέα κέζνδν γξαθήο, πέξα απφ ην ραξηί θαη ην κνιχβη, ζαθψο πην πνηνηηθή θαη αηζζεηηθά νκνξθφηεξε, θαζψο ελζσκαηψλεη πίλαθεο, εηθφλεο, γξαπηφ θείκελν, ζθίηζα θαη ζχκβνια θαη επλνεί κε απηφ ηνλ ηξφπν ηνλ αλαζηνραζκφ θαη ηελ πνιπηξνπηθφηεηα. Σν movie maker είλαη ινγηζκηθφ γεληθήο ρξήζεο αλνηρηνχ ηχπνπ θαη ζηεξίδεη άξηζηα ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο.

7 Σνπο δηεπθνιχλεη λα επηιέμνπλ θαη λα ζπλζέζνπλ κία παξνπζίαζε γεγνλφησλ ή ελλνηψλ ηηο νπνίεο έρνπλ αλαθαιχςεη θαη αμηνινγήζεη γηα ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπο. πλεξγαδφκελνη δε κεηαμχ ηνπο ζε νκάδεο έρνπλ ζεκειηψζεη ηφζν ηε γλψζε φζν θαη ηελ ηθαλφηεηα γηα ζπλεξγαζία θαη ηελ επεμεξγαζία δηαθνξεηηθψλ πξνηάζεσλ. Σν inspiration είλαη ινγηζκηθφ ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο αλνηρηνχ ηχπνπ. Οη ελλνηνινγηθνί ράξηεο είλαη ζπζρεηηζκνί αλάκεζα ζε έλλνηεο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν σο κέζν δηδαζθαιίαο φζν θαη σο εξγαιείν αμηνιφγεζεο. ηεξίδνληαη ζηελ θνηλή ππφζεζε πνπ κνηξάδνληαη νη γλσζηηθέο ζεσξίεο γηα ηε κάζεζε, φηη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ είλαη κηα αλαγθαία παξάκεηξνο ηεο γλψζεο. Σν ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ βνεζά ην καζεηή λα πξνζεγγίζεη ηε γλψζε κε ελεξγεηηθφ ηξφπν θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θαηαιάβεη αλ ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνίεζε βνήζεζαλ πξαγκαηηθά ηνπο καζεηέο ηνπ ζηελ αλαθάιπςε θαη νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο. Σν ινγηζκηθφ ηνπ Παιδαγωγικού Ινζηιηούηος είλαη έλα ινγηζκηθφ θαζνδεγνχκελεο δηεξεχλεζεο, ην νπνίν νπηηθνπνηεί ην ηαμίδη ηνπ Οδπζζέα ζην ράξηε ηεο Μεζνγείνπ. Οη καζεηέο κε παηγληψδε κνξθή βιέπνπλ ηνπο πξννξηζκνχο θαη πεξηεγνχληαη ζην ράξηε απνθηψληαο κηα ξεαιηζηηθή απεηθφληζε ηνπ ρψξνπ. πλδπάδεηαη θαη κε δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο πξνζθέξνπλ κηα πνηθηιφηξνπε επεμεξγαζία ηνπ ζέκαηνο θξαηψληαο ακείσην ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ. 2.2 Σν πξνηεηλόκελν ζελάξην ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ Α. 1 ε δηδαθηηθή ώξα ηελ αξρή ηεο ψξαο ζπδεηάκε κε ηνπο καζεηέο γηα ηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα ηνπ Σξσηθνχ πνιέκνπ, ηε δηάξθεηά ηνπ, ην ξφιν ηνπ Οδπζζέα ζηελ πνιηνξθία ηεο Σξνίαο, ηελ άισζε ηεο πφιεο θαη ηε ζηάζε ησλ Αραηψλ. ηε ζπλέρεηα δίλνπκε ζε φινπο ηνπο καζεηέο λα ζπκπιεξψζνπλ ην παξαθάησ θχιιν εξγαζίαο.

8 1. Μποπείηε να αναθέπεηε 5 ήπωερ ηος Τπωικού πολέμος; 2. Πόζα σπόνια κπάηηζε ο Τπωικόρ πόλεμορ; 3. Ποιορ ήηαν ο πόλορ ηος Οδςζζέα ζηην πολιοπκία ηηρ Τποίαρ; 4. Τι έκαναν οι Ασαιοί όηαν καηάθεπαν να μποςν ζηην Τποία;

9 Οη καζεηέο αθνχ νινθιεξψζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο θαηά νκάδεο αλαθνηλψλνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο. ηε ζπλέρεηα αλαηξέρνπλ ζην βηβιίν θαη ζπδεηνχλ ην εηζαγσγηθφ θείκελν, ην νπνίν απνηειεί ηνλ πξννξγαλσηή φιεο ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο. Εεηάκε απφ ηνπο καζεηέο λα καο πνπλ, αλ γλσξίδνπλ, θάπνηα απφ ηηο πεξηπέηεηεο ηνπ Οδπζζέα. Αθνχ έρνπκε έηζη θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, ηνπο πξνηείλνπκε λα δνχκε έλα βίληεν απφ ην δηαδίθηπν ζηελ παξαθάησ δηεχζπλζε: Έξρεηαη ινηπφλ έλαο καζεηήο ζηνλ Ζ/Τ θαη δίλεη ηελ παξαπάλσ δηεχζπλζε θαη φινη νη καζεηέο παξαθνινπζνχλ ην παξαθάησ βίληεν. Μεηά απφ παξφηξπλζε ηνπ δαζθάινπ νη καζεηέο αλνίγνπλ θαη ην ζρνιηθφ βηβιίν θαη ζπκπιεξψλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο. Καηφπηλ, νη καζεηέο πξνηξέπνληαη, θαηά νκάδεο, λα αλαδεηήζνπλ θαη άιια βίληεν ζρεηηθά κε ην κάζεκα δίλνληαο ιέμεηο θιεηδηά. Με ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ θαηαιήγνπλ λα βξνπλ ζπγθεθξηκέλα βίληεν πνπ απφ πξηλ ν δάζθαινο ηα είρε εληνπίζεη. Σέινο, νη δηεπζχλζεηο ησλ βίληεν γξάθνληαη ζε έλα θεηκελνγξάθν (word) γηα λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη καζεηέο ζην επφκελν κάζεκα. Με ην ηέινο ηεο πξνβνιήο νη καζεηέο αλνίγνπλ ην ζρνιηθφ βηβιίν θαη ζπκπιεξψλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο κε ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ, ε νπνία γίλεηαη κε ηελ θαηαθπγή ζην θείκελν, ηηο εηθφλεο θαη ηα παξαζέκαηα. Β. 2 ε δηδαθηηθή ώξα Σε δεχηεξε δηδαθηηθή ψξα πξνηξέπνπκε ηηο νκάδεο καο λα κπνπλ ζην δηαδίθηπν θαη λα αλαδεηήζνπλ, θαηά νκάδεο, θαη ην επφκελν βίληεν πνπ αθνξά ηηο πεξηπέηεηεο ηνπ Οδπζζέα (ΟΓΤΔΗΑ 2) θαη βξίζθεηαη ζηε δηεχζπλζε:

10 θαη λα ην παξαθνινπζήζνπλ. ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο αλαηξέρνπλ θαη πάιη ζην βηβιίν γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο κε ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ. Ζ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ γίλεηαη κε ηελ θαηαθπγή ζηηο πεγέο κάζεζεο, ην θείκελν, ηηο εηθφλεο, ηνπο ράξηεο. Οη καζεηέο εξγάδνληαη νκαδηθά θαη πξνζπαζνχλ λα δψζνπλ απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα: ηη έγηλε, πνπ, πφηε, γηαηί, πψο, πνηα ηα απνηειέζκαηα, γηα πην ζθνπφ, ηη ζα γηλφηαλ άλ, πψο αιιηψο, πνχ αιινχ ζπλέβε απηφ κε φκνην ή παξφκνην ηξφπν. Καηφπηλ παξνηξχλνπκε ηα παηδηά λα αθεγεζνχλ ην κχζν, γεγνλφο πνπ απνηειεί ραξά γηα ηνπο κηθξνχο καζεηέο, αιιά θαη επθαηξία λα αλαπηχμνπλ ηε δεμηφηεηα ηεο αθήγεζεο. Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ην ινγηζκηθφ inspiration γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ηνλ παξαθάησ εκηδνκεκέλν ελλνηνινγηθφ ράξηε Εεηάκε απφ ηνπο καζεηέο λαγξάςνπλ ηνπο ηφπνπο απφ ηνπο νπνίνπο πέξαζε ν Οδπζζέαο θαηά ηελ πεξηπιάλεζή ηνπ. Ζ θάζε νκάδα παξνπζηάδεη ζηηο ππφινηπεο νκάδεο ην δηθφ ηεο ράξηε θαη κεηά ηηο απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο πξνθχπηεη ν παξαθάησ ράξηεο.

11 Αθνχ ζπκπιεξψζνπλ ην ράξηε νη καζεηέο θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ην παξαθάησ θχιιν εξγαζίαο.

12 Πνηνπο ζπλάληεζε Ση έγηλε

13 Γ. 3 ε θαη 4 ε δηδαθηηθή ώξα Σελ Σξίηε θαη ηέηαξηε δηδαθηηθή ψξα νη καζεηέο αλαηξέρνπλ ζην ζρνιηθφ βηβιίν φπνπ γίλεηαη ε επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ, ησλ εηθφλσλ θαη ησλ παξαζεκάησλ. ηε ζπλέρεηα θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ζην inspiration ηνλ παξαθάησ εκηδνκεκέλν ελλνηνινγηθφ ράξηε ν νπνίνο αλακέλεηαη κεηά απφ ηε ζρεηηθή ζπδήηεζε θαη παξνπζίαζε λα πάξεη ηελ παξαθάησ κνξθή.

14 Έπεηηα θαιεί ηνπο καζεηέο λα εξγαζηνχλ θαηά νκάδεο δίλνληαο ην παξαθάησ θχιιν εξγαζίαο.

15 Πνηνπο ζπλάληεζε Ση έγηλε

16 Αθνχ νη καζεηέο ζπκπιεξψζνπλ θαηά νκάδεο ην παξαπάλσ θχιιν εξγαζίαο ηφηε φιεο νη νκάδεο αλαθνηλψλνπλ απηά πνπ έγξαςαλ θαη θάλνπλ κηθξέο δηνξζψζεηο πνπ ελδερνκέλσο ρξεηάδεηαη. Γ. 5 ε δηδαθηηθή ώξα Σελ ψξα απηή φιεο νη νκάδεο δνπιεχνπλ ζην ινγηζκηθφ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, ζηελ ελφηεηα πνπ αθνξά ζηηο πεξηπέηεηεο ηνπ Οδπζζέα. Κάζε νκάδα κε ηε ζεηξά αλαιακβάλεη λα πεη ηνλ επφκελν ζηαζκφ ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ ήξσα, δηαβάδνπλ ην ζπλνδεπηηθφ θείκελν θαη εληνπίδνπλ ηελ ηνπνζεζία θαη ζην ράξηε ηεο ηάμεο, πξνζπαζψληαο ζπγρξφλσο λα βξνπλ ζε πνηα ήπεηξν θαη ζε πνηα ρψξα βξίζθεηαη. Καηφπηλ θάζε νκάδα αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη απφ κία δξαζηεξηφηεηα θαη λα ηελ παξνπζηάζεη ζηηο άιιεο νκάδεο.

17 Σέινο ζπκπιεξψλνπλ ην παξαθάησ θχιιν εξγαζίαο (δίλεηαη απφ ην ινγηζκηθφ ηνπ Π.Η) Α. Σίηινο δξαζηεξηφηεηαο: Σν ηαμίδη ηνπ Οδπζζέα Β. Οδεγία: Πξνζπάζεζε λα απαληήζεηο ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα: (επηβεβαίσζε ηηο απαληήζεηο ζνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ) 1. Πφζνη θαη πνηνη ήηαλ νη ζηαζκνί ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ Οδπζζέα; 2. Γξάςε δχν ζηαζκνχο φπνπ ν Οδπζζέαο ζηάζεθε ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν.

18 3. Γξάςε δπν ζηαζκνχο φπνπ ν Οδπζζέαο ζηάζεθε ην ιηγφηεξν ρξφλν. 4. Γξάςε ζηαζκνχο φπνπ ν Οδπζζέαο αληηκεηψπηζε ππεξθπζηθά φληα. 5. Γξάςε δπν ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ν Οδπζζέαο θαη νη ζχληξνθνί ηνπ πξνθάιεζαλ ηελ νξγή ησλ ζεψλ. 6. Πξνζπάζεζε λα εληνπίζεηο απφ πνηεο ζεκεξηλέο πεξηνρέο πέξαζε ν Οδπζζέαο, κε ηε βνήζεηα ελφο ζεκεξηλνχ ράξηε ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Αθξηθήο.. 6 ε δηδαθηηθή ώξα Κάζε νκάδα θαιείηαη λα απαληήζεη, ζηνλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, ζε δηαθνξεηηθφ θχιιν εξγαζίαο, ζε εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε ζπκπεξηθνξά θαη ην ραξαθηήξα ηνπ Οδπζζέα θαη ησλ ζπληξφθσλ ηνπ θαη γεληθά ζε εξσηήκαηα πνπ πξνάγνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηε θαληαζία ησλ καζεηψλ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπλ νη νκάδεο απηά πνπ έγξαςαλ θαη αθνινπζεί δηαινγηθή ζπδήηεζε

19 Απαληήζηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο: 1. Όζνη αληηκεηώπηζε ν Οδπζζέαο ήηαλ πην δπλαηνί από ηνλ ίδην. Τη πηζηεύεηε όηη ηνλ βνήζεζε λα μεπεξάζεη ηνπο θηλδύλνπο; Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο αλαθέξνληαο παξαδείγκαηα Χαξαθηεξίζηε ηνπο ζπληξόθνπο ηνπ Οδπζζέα αλαθέξνληαο παξαδείγκαηα Πεξηγξάςηε κηα κέξα από ηε δσή ηνπ Κύθισπα Πνιύθεκνπ.

20 .. 4. Χαξαθηεξίζηε ηνλ Οδπζζέα θαη δηθαηνινγήζηε ηνπο ραξαθηεξηζκνύο. 7 ε δηδαθηηθή ώξα Πξνηξέπνπκε ηνπο καζεηέο λα κπνπλ ζην δηαδίθηπν θαη απφ ηε κεραλή αλαδήηεζεο λα βξνπλ εηθφλεο πνπ αθνξνχλ ζηηο πεξηπέηεηεο ηνπ Οδπζζέα θαζψο θαη ην ράξηε πνπ απνηππψλεη ηνπο ηφπνπο απφ ηνπο νπνίνπο πέξαζε ν ήξσαο θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ Ηζάθε θαη λα ηηο απνζεθεχζνπλ ζε θάθειν ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο. Κάζε νκάδα αλαιακβάλεη λα βξεη εηθφλεο απφ κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηπέηεηα. Με ηηο εηθφλεο πνπ νη νκάδεο έρνπλ επηιέμεη θαη κε ηε βνήζεηα ησλ θχιισλ εξγαζίαο 2 θαη 3 θηηάρλνπλ κία ηαηλία κε ην ινγηζκηθφ movie maker.

21 ηελ νπνία θαη δεκνζηεχνπλ ζην δηαδίθηπν ζηε δηεχζπλζε 2.3 ΕΠΕΚΤΑΣΗ Σν παξφλ εθπαηδεπηηθφ ζελάξην κπνξεί λα επεθηαζεί κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ λέσλ ζεκαηηθψλ πεδίσλ πνπ αθνξνχλ ζε ζρνιηθέο ελφηεηεο θαη άιισλ δηδαζθφκελσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ φπσο ηεο Γεσγξαθίαο κε ηε ρξήζε ηνπ Google earth θαη google maps. 2.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ζ αμηνιφγεζε, σο βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, απνηειεί θπξίσο κέζν αλαηξνθνδφηεζεο ηεο δηδαζθαιίαο, αθνχ πιεξνθνξεί γηα ηελ επηηπρία ή απνηπρία ησλ επηδησθφκελσλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ, ησλ κεζφδσλ θαη ζηξαηεγηθψλ πνπ αθνινπζήζεθαλ, ην βαζκφ αληαπφθξηζεο ηνπ ζελαξίνπ ζηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ θαη ζηελ εθαξκνζηκφηεηά ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα. Ζ αμηνιφγεζε ζα είλαη πνιπδηάζηαηε ζηε ιεηηνπξγία ηεο: δηαγλσζηηθή, δηακνξθσηηθή θαη ηειηθή ψζηε απφ ην έλα κέξνο λα πιεξνθνξεί ηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελεξγεηψλ ηνπ θαη απφ ην άιιν λα ππνβνεζεί ηνπο καζεηέο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ελεξγνπνίεζαλ θαη θαηέθηεζαλ, λα αλαγλσξίζνπλ ηα ιάζε ηνπο θαη λα ηα δηεπζεηήζνπλ απφ θνηλνχ κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ξπζκίδνληαο ηηο θαηνπηλέο ελέξγεηέο ηνπο.

22 3. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Μαθξή Μπόηζαξε, Δ. (2005), Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ θαη Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ, ζην: Δπηκόξθσζε Σρνιηθώλ Σπκβνύισλ θαη Δθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο θαη Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ζην ΓΔΠΠΣ θαη ηα ΑΠΣ, ΤΠΔΠΘ Π.Η, Αζήλα. Μαηζαγγνύξαο, Η.(1998), Οκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία, Γξεγφξεο. Αζήλα. Παηδαγωγηθό Ιλζηηηνύην (2002), Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ (ΓΔΠΠΣ) & Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ (ΑΠΣ), Αζήλα. αιβαξάο, Γ. (1998), Γηακόξθσζε ελόο Γεληθνύ Πιαηζίνπ Πξνδηαγξαθώλ γηα ηε Σύληαμε Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ θαη γηα ηε Σπγγξαθή θαη Χξήζε Σρνιηθώλ βηβιίσλ, Δπηζεψξεζε Δπηζηεκνληθψλ θαη Δθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ, η. 1, Π. Η, Αζήλα αιβαξάο, Γ., (2006) Ψπρνινγηθή Γηδαθηηθή: Γηακόξθσζε ζηξαηεγηθήο δηδαζθαιίαο ηεο παξαγσγήο γλώζεσλ, Δπηζηεκνληθφ Βήκα, η. 5, Φεβξνπάξηνο Σδηκνγηάλλεο, Α. (2007) Σν παηδαγσγηθφ πιαίζην αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ σο εξγαιείν θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο, ζην: Βαζίιεο Κνπιατδήο (επηκ.) Σύγρξνλεο Γηδαθηηθέο Πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε Κξηηηθήο-Γεκηνπξγηθήο ζθέςεο, Ο.ΔΠ.ΔΚ, Αζήλα. ζην ΤΠΔΠΘ-Π.Ι (2007), Ιζηνξία Γ Γεκνηηθνύ (Βηβιίν Γαζθάινπ),Αζήλα, ΟΔΓΒ. ΤΠΔΠΘ-Π.Ι (2007), Ιζηνξία Γ Γεκνηηθνύ (Βηβιίν Μαζεηή) Αζήλα, ΟΔΓΒ. Γηθηπνγξαθία:

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ.

Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ. Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ. Α. ημηπεία ημο ζεκανίμο Α1) ογγναθέαξ (Γθπαηδεοηηθόξ) Καξαθσλζηαληίλνπ Αθξνδίηε Υξπζνβαιάληνπ (Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ -

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΜΕΥΟΤ ΏΕΚΏΣΒΡΕΝΏ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΚΟΜΔ ΐΏΕΛΔ ΠΏΣΡΏ 2010 -ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6.1.1. Μεταρρυθμιςτικέσ ιδέεσ και η υλοποίηςη τουσ Η ηδέα

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία Απφ ην βηβιίν: νθφο, Α./Kron, F. (2010). Απνδνηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε Μέζσλ. Από ηα πξσηνγελή θαη πξνζσπηθά ζηα ηεηαξηνγελή θαη ςεθηαθά Μέζα. Αζήλα: Γξεγφξεο ζει. 146-188 7. Καηαζηαζιακή μαθηηοκενηπική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 38 ΒΙΩΜΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ. Κπξηαθή Αζθηαλάθε *

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 38 ΒΙΩΜΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ. Κπξηαθή Αζθηαλάθε * ΚΔΦΑΛΑΙΟ 38 ΒΙΩΜΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Κπξηαθή Αζθηαλάθε * ΠΔΡΙΛΗΦΗ Ο γεληθφο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο ινγνηερλίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π.3.1.1. Σύνηαξη μεθοδολογικού πλαιζίος για ηην ένηαξη ηων ΤΠΔ ζηην εκπαίδεςζη και ηη γλωζζική διδαζκαλία με παιδαγωγική ηεκμηπίωζη ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim

Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim Κωνσταντίνος Νικόλαορ 1, Πέλλαρ Νικόλαορ 2, Γεωπγίος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ07 ΓΔΡΜΑΝΙΚΩΝ Αξρηθή Έθδνζε Μάηνο 2011

ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ07 ΓΔΡΜΑΝΙΚΩΝ Αξρηθή Έθδνζε Μάηνο 2011 ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείδνλ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Δθπαηδεπηηθώλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.» Με ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.) ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΛΑΡΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΛΑΡΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΛΑΡΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «πγγξαθή θχθινπ καζεκάησλ ζην SCRATCHγηα ηελ δηδαζθαιία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ... 5 Μέξνο Πξψην... 5 Δηζαγσγή... 5 Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ ζηελ Δθπαίδεπζε... 5 1.1. Σν εθπαηδεπηηθφ ζελάξην κε ΣΠΔ... 5 1.1.1. Ζ έλλνηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΜ: ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞH ΘΔΜΑ: ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ Φνηηήηξηα: εθάθε Μαξία Μάζεκα: Γηδαζθαιία

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο: Πολιτισμός -Τέχνες

Πεδίο: Πολιτισμός -Τέχνες Μάιος 2011 Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής για το Νέο Σχολείο Πεδίο: Πολιτισμός -Τέχνες Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο Υπουργείο Παιδείασ Δια Βίου Μάθηςησ και Θρηςκευμάτων Σν Πξφγξακκα πνπδψλ Μνπζηθήο πνπ αθνινπζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία: «Πεηξακαηηθή Γηδαζθαιία ησλ Πξνζεκαζκέλσλ Αξηζκψλ κε Νέεο Σερλνινγίεο» Πνιπηίδεο Γεκήηξηνο

Γηπισκαηηθή Δξγαζία: «Πεηξακαηηθή Γηδαζθαιία ησλ Πξνζεκαζκέλσλ Αξηζκψλ κε Νέεο Σερλνινγίεο» Πνιπηίδεο Γεκήηξηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ : ΘΔΣΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Γηπισκαηηθή Δξγαζία: «Πεηξακαηηθή Γηδαζθαιία ησλ Πξνζεκαζκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΤΠΟΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΓΛΧΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (Π.Δ.Τ.Π.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (Π.Δ.Τ.Π.) ΓΔΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (Π.Δ.Τ.Π.) Πηπρηαθή Δξγαζία Δπνπηεύνπζα: θα. Παπαγηάλλε Αηθαηεξίλε Σίηινο:''Ο επνπηηθόο θαη θαζνδεγεηηθόο ξόινο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΔΝΑ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΔΣ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΔΝΑ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΔΣ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σκήκα Γηδαθηηθήο ηεο Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Δι Υφκζη Διέλε(ΜΔ0670) ΔΝΑ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΔΣ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο Ρεηάιεο πκεψλ Σξηκειήο Δπηηξνπή Ρεηάιεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΟΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΟΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΟΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΛΟΓΟ, ΣΕΥΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο.

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο. ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ, ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε.

Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε. Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε. Γεψξγηνο Φεζάθεο & Αγγειηθή Γεκεηξαθνπνχινπ Δξγαζηήξην Μαζεζηαθήο Σερλνινγίαο & Δθπαηδεπηηθήο Μεραληθήο ΣΔΠΑΔ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Παλαγηψηνπ Λεπθή Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ννέκβξηνο 2010 Η παξνύζα εξγαζία αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο κνπ, Σάββα

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΤ Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο ΡΑΛΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ Τμιμα Ρλθροφορικισ

Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ Τμιμα Ρλθροφορικισ Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ Τμιμα Ρλθροφορικισ Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν «Ρλθροφορικι» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλοσ Διατριβισ Ονοματεπϊνυμο Φοιτθτι Ρατρϊνυμο Αρικμόσ Μθτρϊου Επιβλζπων Εξερευνώ τον τόπο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο του έργου. National e-twinning Project

Ημερολόγιο του έργου. National e-twinning Project 1 Ημερολόγιο του έργου National e-twinning Project 4 ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αιγάλεω Αττικής 1 ο Νηπιαγωγείο Νζου Ηρακλείου Αττικής 2/Θ Νηπιαγωγείο Ιουλίδας Κζας 2 Ζ Σαπηόηεηα ηνπ έξγνπ Σν project "Παξακχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 31 ΓΗΑΒΑΕΟΝΣΑ ΚΑΗ ΓΡΑΦΟΝΣΑ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΑ ΚΔΗΜΔΝΑ ΣΖΝ Α ΣΑΞΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ: ΜΗΑ ΠΡΟΣΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΟΠΣΗΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 31 ΓΗΑΒΑΕΟΝΣΑ ΚΑΗ ΓΡΑΦΟΝΣΑ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΑ ΚΔΗΜΔΝΑ ΣΖΝ Α ΣΑΞΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ: ΜΗΑ ΠΡΟΣΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΟΠΣΗΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ 1 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 31 ΓΗΑΒΑΕΟΝΣΑ ΚΑΗ ΓΡΑΦΟΝΣΑ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΑ ΚΔΗΜΔΝΑ ΣΖΝ Α ΣΑΞΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ: ΜΗΑ ΠΡΟΣΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΟΠΣΗΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ Αναζηαζία Φακίδοσ * ΠΔΡΙΛΗΦΗ Η εξγαζία αθνξά ζηελ αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα