«Οδςζζέαρ: ζηον πηγεμό για ηην Ιθάκη»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Οδςζζέαρ: ζηον πηγεμό για ηην Ιθάκη»"

Transcript

1 ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΣΩΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ ΙΣΟΡΙΑ Γ ηάμε «Οδςζζέαρ: ζηον πηγεμό για ηην Ιθάκη» ΗΩΑΝΝΑ ΥΑΛΚΗΑ Μάξηηνο 2011

2 ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΑΡΙΟ 1. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΔΝΑΡΙΟΤ 1.1. Σίηινο δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ «Οδπζζέαο: ζηνλ πεγεκό γηα ηελ Ιζάθε» 1.2. Δκπιεθόκελεο γλωζηηθέο πεξηνρέο Σν ζελάξην αθνξά ηηο γλσζηηθέο πεξηνρέο ηεο Ηζηνξίαο θαη ηεο Γιψζζαο Σάμεηο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα απεπζύλεηαη Σν ζελάξην απεπζχλεηαη ζηνπο καζεηέο ηεο Γ Γεκνηηθνχ. 1.4 πκβαηόηεηα κε ην Α.Π.. θαη ην Γ.Δ.Π.Π.. Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε είλαη δηηηφο. Απφ ηε κηα αιιάδνπλ ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ζηελ εθπαίδεπζε θαη απφ ηελ άιιε παξέρνπλ λέα εξγαιεία, κέζα θαη δπλαηφηεηεο ζηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο πςεινχ επηπέδνπ, λα δηακνξθψζνπλ κηα λέα θνπιηνχξα κάζεζεο θαη λα νηθνδνκήζνπλ κηα νπζηαζηηθή ζρέζε κε ηε γλψζε. Σα ζχγρξνλα εξγαιεία ησλ ΣΠΔ παξέρνπλ λέεο κεζνδνινγίεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ πνπ απαηηνχλ ηελ αλάπηπμε λένπ ηχπνπ δεμηνηήησλ απφ ηνπο καζεηέο θαη δεμηνηήησλ πςεινχ επηπέδνπ φπσο: θξηηηθή θαη αλαιπηηθή ζθέςε, ζπλζεηηθή ηθαλφηεηα, δηεξεπλεηηθή κάζεζε, αιιειεπίδξαζε, ζπλεξγαηηθή επίιπζε πξνβιεκάησλ (Σδηκνγηάλλεο 2007). Σν παηδαγσγηθφ πιαίζην αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην παξφλ εθπαηδεπηηθφ ζελάξην είλαη απφιπηα ζπκβαηφ κε ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ Γ.Δ.Π.Π. θαη ηνπ Α.Π. ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο ζην Γεκνηηθφ ρνιείν θαζψο αλαθέξεηαη ζηε δηδαζθαιία ππάξρνπζαο δηδαθηηθήο ελφηεηαο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ. ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Οι πεπιπέηειερ ηος Οδςζζέα 1. ηνπο Κίθνλεο, ζηνπο Λσηνθάγνπο θαη ζηνπο Κχθισπεο. 2. ηνλ Αίνιν, ζηνπο Λαηζηξπγφλεο θαη ζην λεζί ηεο Κίξθεο. 3. ηνλ Άδε, ζηηο εηξήλεο, ζηε θχιια θαη ζηε Υάξπβδε. 4. ην λεζί ηνπ Ήιηνπ, ζην λεζί ηεο Καιπςψο θαη ζην λεζί ησλ Φαηάθσλ. Οη ζηφρνη πνπ ηίζεληαη άπηνληαη άκεζα θαη ππεξθαιχπηνπλ απηνχο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζην βηβιίν ηνπ δαζθάινπ.

3 1.5. Οξγάλωζε ηεο δηδαζθαιίαο & απαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή Υξεζηκνπνηείηαη ε νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο θαζψο ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ καζεηψλ ζε νκάδεο πξνάγεη ηελ απζεληηθή επηθνηλσλία ζηελ ηάμε κε φξνπο ηζφηηκεο θαη ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ (Μαηζαγγνχξαο, 1998). Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νρηψ νκάδεο θαη θάζε νκάδα απνηειείηαη απφ ηξεηο καζεηέο. Ο ρσξηζκφο ζε νκάδεο γίλεηαη κε βάζε ην θνηλσληφγξακκα ηεο ηάμεο. Σν εθπαηδεπηηθφ ζελάξην πινπνηείηαη ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη ζην εξγαζηήξην ππνινγηζηψλ ηνπ ζρνιείνπ. Ζ πιηθνηερληθή ππνδνκή πνπ απαηηείηαη είλαη έλαο ππνινγηζηήο θαη έλαο βηληενπξνβνιέαο γηα ηελ ηάμε θαη έλαο ππνινγηζηήο γηα θάζε νκάδα ζην εξγαζηήξην ππνινγηζηψλ. Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ είλαη ηα παξαθάησ: Έληππεο πεγέο (βηβιίν θαη ηεηξάδην ηζηνξίαο ηνπ καζεηή), ράξηεο. Φχιια εξγαζίαο Λνγηζκηθά: Λνγηζκηθφ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ Σν δηαδίθηπν κε ηε ρξήζε δηαθπιιηζηώλ δηαδηθηύνπ. Λνγηζκηθφ Π.Ι. Λνγηζκηθφ παξνπζίαζεο (movie maker). Λνγηζκηθφ ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο (inspiration). Γλωζηηθά Πξναπαηηνύκελα Δίλαη απαξαίηεην νη καζεηέο λα γλσξίδνπλ: Σα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα ηνπ ηξσηθνχ πνιέκνπ θαη ηε δηάξθεηά ηνπ Σν ξφιν ηνπ Οδπζζέα ζηελ πνιηνξθία ηεο Σξνίαο Σελ άισζε ηεο Σξνίαο απφ ηνπο Αραηνχο ε φηη αθνξά ηηο Σ.Π.Δ. είλαη απαξαίηεην νη καζεηέο λα κπνξνχλ λα αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν θαη λα έρνπλ κηα πξψηε επαθή θαη εμνηθείσζε κε ηα ινγηζκηθά πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ Γηδαθηηθνί ηόρνη Α. Ωο πξνο ην γλωζηηθό αληηθείκελν ΙΣΟΡΙΑ Να ραξνχλ ηελ νκνξθηά θαη ηε καγεία ηνπ κχζνπ.

4 Να γλσξίζνπλ ηηο πεξηπέηεηεο ηνπ Οδπζζέα κεηά ηελ άισζε ηεο Σξνίαο, ζε ρξνλνγξαθηθή ζπλέρεηα. Να θαηαλνήζνπλ ηελ αθνζίσζε ηνπ Οδπζζέα ζην λφζην θαη ηελ αμία ηνπ αγψλα ηνπ αλζξψπνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ. Να θαηαλνήζνπλ ηε δίςα γηα γλψζε ηνπ Οδπζζέα. Να εζνγξαθήζνπλ ηνλ ήξσα θαη λα επηβεβαηψζνπλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηά ηνπ. Να θαηαλνήζνπλ φηη ε δχλακε ηνπ λνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά ηελ σκή βία. Να θαηαλνήζνπλ βαζηθέο έλλνηεο φπσο: εθζηξαηεία, παξακχζη, ρψξνο, ρξφλνο, ήξσαο, θαληαζία, πξαγκαηηθφηεηα Να εθηηκήζνπλ ηηο αμίεο θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο Οκεξηθήο επνρήο. ΓΛΩΑ Να αλαδηεγνχληαη ηζηνξίεο. Να ζπλδένπλ ρξνληθά θαη αηηηαθά ηα ζπκβάληα κηαο αθήγεζεο. Να πεξηγξάθνπλ ραξαθηήξεο θαη ζπκπεξηθνξέο. Να ζπδεηνχλ επεμεξγαδφκελνη θαη γξαπηά ηηο απφςεηο ηνπο. Β. Ωο πξνο ηε ρξήζε ηωλ λέωλ ηερλνινγηώλ Να αλαπηχμνπλ ζεηηθή δηάζεζε απέλαληη ζηνλ Ζ/Τ σο πεξηβάιινλ εξγαζίαο. Να κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ Ζ/Τ σο εξγαιείν αλαδήηεζεο θαη επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ. Να γλσξίζνπλ ζπγθεθξηκέλα ινγηζκηθά ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ σο εξγαιεία αλαθάιπςεο, δεκηνπξγίαο, έθθξαζεο, θαηαλφεζεο θαη εκπέδσζεο ηεο λέαο γλψζεο. Γ. Ωο πξνο ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Να αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο κέζα απφ ην δηάινγν θαη ηελ επηρεηξεκαηνινγία. Να αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα εξγάδνληαη ζε νκάδεο θαη λα αμηνπνηνχλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο γηα ηελ επίηεπμε ζπιινγηθψλ ζηφρσλ. Να είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνχλ πνηθίιεο πεγέο θαη εξγαιεία κε ζηφρν ηελ εμεχξεζε, αμηνιφγεζε θαη παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ. Να νηθνδνκήζνπλ κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο φπσο λα κάζνπλ πψο λα καζαίλνπλ. Να είλαη ζε ζέζε λα εξγάδνληαη δηεξεπλεηηθά (λα πξνζδηνξίδνπλ εξσηήκαηα, λα θαηαθεχγνπλ ζηηο πεγέο κάζεζεο, λα νκαδνπνηνχλ, λα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα, λα αλαθέξνπλ παξαδείγκαηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά, λα δηνξγαλψλνπλ ηηο ζρέζεηο κε ζρήκαηα θαηεγνξηνπνηήζεσλ) Να αλαπηχμνπλ θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε νδεγνχκελνη ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. Να αλαπηχμνπλ ην ζεβαζκφ ζηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο.

5 1.7 Δθηηκώκελε δηάξθεηα Σν ζελάξην αλακέλεηαη λα πινπνηεζεί ζε επηά [7] δηδαθηηθέο ψξεο. 2. Μεζνδνινγηθή θαη Γηδαθηηθή πξνζέγγηζε Δίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο απνηειεί ζεκαληηθφ κέζν γηα ηελ επίηεπμε επξχηεξσλ ζθνπψλ ηεο αγσγήο θαη ηεο εθπαίδεπζεο. Παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο εθείλεο γλψζεηο, ψζηε ν καζεηήο κέζα απφ ηε γλψζε ηνπ παξειζφληνο λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζεη ην θνηλσληθφ γίγλεζζαη θαη λα κεηέρεη ζε απηφ(παπαγξεγνξίνπ, 2005). Γηα λα επηηεπρζεί απηφ απαηηείηαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ ξφινπ ηνπ δαζθάινπ θαη ε αληίζηνηρε αχμεζε ηεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζηε δηδαθηηθή πξάμε θαη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έγθεηηαη ζηελ θαζνδήγεζε ηεο επίδνζεο θαη ηεο ηζρπξήο δφκεζεο ηεο γλψζεο θαη φρη ζηελ άκεζε παξνρή γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ. Οη καζεηέο αληηκεησπίδνληαη σο ελεξγνί ζπληειεζηέο θαη θαζίζηαληαη ππεχζπλνη γηα ηελ κάζεζή ηνπο (Μαθξή Μπφηζαξε, 2005). Μέζα ζε έλα θιίκα παηδαγσγηθήο αηκφζθαηξαο ην νπνίν επηηξέπεη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ππνζηεξίδεη ηε καζεηνθεληξηθή πξνζέγγηζε θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ, ν εθπαηδεπηηθφο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ πξσηνβνπιίεο, λα ελεξγνπνηεζνχλ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ κε ππεπζπλφηεηα ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Παξσζεί ηνπο καζεηέο λα ζπιιέμνπλ, λα θαηαγξάςνπλ, λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα αμηνινγήζνπλ δεδνκέλα (θξηηηθή ζθέςε) αιιά θαη λα μεπεξάζνπλ ηα φξηα ηεο ήδε νξγαλσκέλεο γλψζεο, επηλνψληαο πξσηφηππεο εξκελείεο θαη απνηειέζκαηα (δεκηνπξγηθή ζθέςε). Ζ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο, γίλεηαη κέζσ ησλ γλσζηηθψλ θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ ζεσξηψλ γηα ηε κάζεζε, ην θξηηηθφ θαη ην θαηαζθεπαζηηθφ παξάδεηγκα αληίζηνηρα. ην θξηηηθφ ή αλαθαιππηηθφ κνληέιν επηθξαηεί ε αλαθάιπςε ηεο γλψζεο κέζσ δηεξεπλεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Δλδηαθέξεηαη γηα ην πνηεο πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο θαηέρνπλ νη καζεηέο γηα λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη σο άγθηζηξν. Αλαθέξεηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ γλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αλαθάιπςε ηεο γλψζεο θαη ηελ θξηηηθή εμέηαζή ηνπο. ην θαηαζθεπαζηηθφ παξάδεηγκα επηθξαηεί ε νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο κέζσ κεηαζρεκαηηζκψλ θαη αλαδνκήζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο γλψζεο. Έκθαζε δίλεηαη ζηε δηαδηθαζία, σο πξντφλ «ηνκήο θαη ξήμεο» κε ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο γηα ηελ αλαδφκεζή ηνπο(αιβαξάο, 2006, 1998). Ο επνηθνδνκεηηζκφο νξίδεη ηε κάζεζε σο «κηα θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλε δξαζηεξηφηεηα πνπ επηηπγράλεηαη κέζα ζε θαηάιιεια, ιεηηνπξγηθά θαη ελζαξξπληηθά πεξηβάιινληα», ελψ παξάιιεια ελζαξξχλεη ηελ εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε δηεξγαζίεο ζθέςεο πςειφηεξνπ επηπέδνπ κε ζηφρν ηελ θαηάθηεζε πξνεγκέλσλ ελλνηψλ θαη δεμηνηήησλ (Μαθξή Μπφηζαξε, 2005). ην ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ ζελάξην πξψηα κε ην θαηαζθεπαζηηθφ παξάδεηγκα γίλεηαη ε παξαγσγή ηεο λέαο γλψζεο κε αλαδφκεζε ηεο παιηάο θαη χζηεξα, κε ην θξηηηθφ παξάδεηγκα εμεηάδεηαη ινγηθά ε λέα γλψζε θαη νξγαλψλεηαη ζε κφληκα ζρήκαηα κάζεζεο. Ζ πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο γίλεηαη κε ελεξγεηηθφ ηξφπν, ψζηε λα ελζαξξχλεηαη ε αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο θαη θξηηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ. Οη καζεηέο νδεγνχληαη ζηελ αλαθάιπςε ηεο γλψζεο κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη καζαίλνπλ λα αλαπηχζζνπλ πξσηνβνπιίεο λα πξνβιεκαηίδνληαη θαη λα εξεπλνχλ. Υξεζηκνπνηείηαη επηπιένλ θαη ε αθεγεκαηηθή κνξθή δηδαζθαιίαο είηε απφ ην δάζθαιν είηε απφ ην καζεηή. Ζ αθήγεζε ελδείθλπηαη ζηελ εμηζηφξεζε κχζσλ θαη θαληαζηηθψλ ηζηνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε δξάζε εξψσλ γηαηί εμππεξεηεί ηελ αηζζεηηθή απφιαπζε θαη έρεη θαη ςπραγσγηθφ ραξαθηήξα θαζψο παξνπζηάδεη πιεξνθνξίεο θαη γεγνλφηα κε πεξηζζφηεξν ειθπζηηθφ ηξφπν ( Π.Η, 2002).

6 2.1 Γηδαθηηθή πξνζέγγηζε κε ΣΠΔ Οη ΣΠΔ παξέρνπλ ηζρπξά εξγαιεία ηα νπνία κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο θαη λα νηθνδνκήζνπλ λέεο γλψζεηο. Ζ ρξήζε ησλ ΣΠΔ δελ νδεγεί απφ κφλε ηεο ζηε ζηε κεηαθνξά δεμηνηήησλ πςεινχ επηπέδνπ. Ζ επηηπρία κηαο δξαζηεξηφηεηαο πνπ βαζίδεηαη ζηηο ΣΠΔ εμαξηάηαη απφ ηνλ παηδαγσγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο θαη θπξίσο απφ ηε ρξήζε εξγαιείσλ πνπ απαηηνχλ ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θαη φρη ηελ παζεηηθή ζπκκφξθσζή ηνπο (Σδηκνγηάλλεο, 2007). Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζα πξέπεη λα είλαη θαζνδεγεηηθφο ψζηε λα βνεζάεη ην καζεηή λα ηζρπξνπνηήζεη ηηο καζεζηαθέο ηνπ εκπεηξίεο. Θα πξέπεη: λα επηιέγεη ηα εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη καζεηέο θαη λα νξγαλψλεη ηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο λα θαηεπζχλεη θαη λα ζπληνλίδεη ηελ εξγαζία θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ λα παξαθνινπζεί ην ρξφλν πνπ αθηεξψλνπλ νη καζεηέο θαη ηνλ ηξφπν πνπ αζρνινχληαη κε ηα ινγηζκηθά θαη ην γλσζηηθφ πεξηερφκελν λα παξέρεη ηε βνήζεηά ηνπ θαη λα δίλεη εμεγήζεηο, φηαλ είλαη απαξαίηεην λα κελ ππεξθνξηψλεη ηα παηδηά κε πεξίπινθεο δξαζηεξηφηεηεο ζε θάζε πεξίπησζε, ηα ηερλνινγηθά κέζα ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εληζρχζνπλ ηελ γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ θαη φρη γηα λα αληηθαηαζηήζεη ζεκαληηθέο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο (πείξακα, παξαηήξεζε, θαηαζθεπέο, αζθήζεηο θ.ι.π.)(ζην ίδην). Αθνχ επηηεπρζνχλ νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ κεγάιε ειεπζεξία ζηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή, ρσξίο ηε ζπλερή παξέκβαζε ηνπ δαζθάινπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ: έρνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο καζεζηαθήο ηνπο πνξείαο αλαπηχζζνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνπο ππνινγηζηέο απνθηνχλ απηνπεπνίζεζε θαη απηνλνκία ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο κεηαθέξνληαο εκπεηξίεο θαη δεμηφηεηεο ελζσκαηψλνπλ απζφξκεηα ζηνηρεία ςπραγσγίαο ζηελ εξγαζία ηνπο αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο πςεινχ επηπέδνπ καζαίλνπλ λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο καζαίλνπλ λα ιχλνπλ πξνβιήκαηα κέζσ δηαδηθαζηψλ έξεπλαο, αμηνιφγεζεο θαη ζπλεξγαζίαο (ζην ίδην). Η εξεπεύνηζη ηος διαδικηύος, κε ηε ρξήζε ελφο διαθςλλιζηή, είλαη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ καζεηψλ θαζψο κπνξεί λα απνηειέζεη πεγή πιεξνθνξηψλ (έγθπξσλ κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ δαζθάινπ) θαη κέζν έθθξαζεο. Δίλαη απαξαίηεην λα έρνπκε πξνθαζνξίζεη ηνπο θφκβνπο θαη ηηο ζειίδεο πνπ κπνξνχλ λα επηζθεθηνχλ νη καζεηέο, ψζηε λα ηνπο πξνθπιάμνπκε απφ ηελ «πιεξνθνξηαθή ξχπαλζε». Ο επεξεπγαζηήρ κειμένος (word) είλαη κηα ηδηαίηεξε θαηεγνξία ινγηζκηθνχ γηα ηελ παξαγσγή θεηκέλσλ ςεθηαθήο κνξθήο ε νπνία ζπληζηά κηα λέα κέζνδν γξαθήο, πέξα απφ ην ραξηί θαη ην κνιχβη, ζαθψο πην πνηνηηθή θαη αηζζεηηθά νκνξθφηεξε, θαζψο ελζσκαηψλεη πίλαθεο, εηθφλεο, γξαπηφ θείκελν, ζθίηζα θαη ζχκβνια θαη επλνεί κε απηφ ηνλ ηξφπν ηνλ αλαζηνραζκφ θαη ηελ πνιπηξνπηθφηεηα. Σν movie maker είλαη ινγηζκηθφ γεληθήο ρξήζεο αλνηρηνχ ηχπνπ θαη ζηεξίδεη άξηζηα ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο.

7 Σνπο δηεπθνιχλεη λα επηιέμνπλ θαη λα ζπλζέζνπλ κία παξνπζίαζε γεγνλφησλ ή ελλνηψλ ηηο νπνίεο έρνπλ αλαθαιχςεη θαη αμηνινγήζεη γηα ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπο. πλεξγαδφκελνη δε κεηαμχ ηνπο ζε νκάδεο έρνπλ ζεκειηψζεη ηφζν ηε γλψζε φζν θαη ηελ ηθαλφηεηα γηα ζπλεξγαζία θαη ηελ επεμεξγαζία δηαθνξεηηθψλ πξνηάζεσλ. Σν inspiration είλαη ινγηζκηθφ ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο αλνηρηνχ ηχπνπ. Οη ελλνηνινγηθνί ράξηεο είλαη ζπζρεηηζκνί αλάκεζα ζε έλλνηεο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν σο κέζν δηδαζθαιίαο φζν θαη σο εξγαιείν αμηνιφγεζεο. ηεξίδνληαη ζηελ θνηλή ππφζεζε πνπ κνηξάδνληαη νη γλσζηηθέο ζεσξίεο γηα ηε κάζεζε, φηη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ είλαη κηα αλαγθαία παξάκεηξνο ηεο γλψζεο. Σν ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ βνεζά ην καζεηή λα πξνζεγγίζεη ηε γλψζε κε ελεξγεηηθφ ηξφπν θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θαηαιάβεη αλ ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνίεζε βνήζεζαλ πξαγκαηηθά ηνπο καζεηέο ηνπ ζηελ αλαθάιπςε θαη νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο. Σν ινγηζκηθφ ηνπ Παιδαγωγικού Ινζηιηούηος είλαη έλα ινγηζκηθφ θαζνδεγνχκελεο δηεξεχλεζεο, ην νπνίν νπηηθνπνηεί ην ηαμίδη ηνπ Οδπζζέα ζην ράξηε ηεο Μεζνγείνπ. Οη καζεηέο κε παηγληψδε κνξθή βιέπνπλ ηνπο πξννξηζκνχο θαη πεξηεγνχληαη ζην ράξηε απνθηψληαο κηα ξεαιηζηηθή απεηθφληζε ηνπ ρψξνπ. πλδπάδεηαη θαη κε δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο πξνζθέξνπλ κηα πνηθηιφηξνπε επεμεξγαζία ηνπ ζέκαηνο θξαηψληαο ακείσην ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ. 2.2 Σν πξνηεηλόκελν ζελάξην ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ Α. 1 ε δηδαθηηθή ώξα ηελ αξρή ηεο ψξαο ζπδεηάκε κε ηνπο καζεηέο γηα ηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα ηνπ Σξσηθνχ πνιέκνπ, ηε δηάξθεηά ηνπ, ην ξφιν ηνπ Οδπζζέα ζηελ πνιηνξθία ηεο Σξνίαο, ηελ άισζε ηεο πφιεο θαη ηε ζηάζε ησλ Αραηψλ. ηε ζπλέρεηα δίλνπκε ζε φινπο ηνπο καζεηέο λα ζπκπιεξψζνπλ ην παξαθάησ θχιιν εξγαζίαο.

8 1. Μποπείηε να αναθέπεηε 5 ήπωερ ηος Τπωικού πολέμος; 2. Πόζα σπόνια κπάηηζε ο Τπωικόρ πόλεμορ; 3. Ποιορ ήηαν ο πόλορ ηος Οδςζζέα ζηην πολιοπκία ηηρ Τποίαρ; 4. Τι έκαναν οι Ασαιοί όηαν καηάθεπαν να μποςν ζηην Τποία;

9 Οη καζεηέο αθνχ νινθιεξψζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο θαηά νκάδεο αλαθνηλψλνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο. ηε ζπλέρεηα αλαηξέρνπλ ζην βηβιίν θαη ζπδεηνχλ ην εηζαγσγηθφ θείκελν, ην νπνίν απνηειεί ηνλ πξννξγαλσηή φιεο ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο. Εεηάκε απφ ηνπο καζεηέο λα καο πνπλ, αλ γλσξίδνπλ, θάπνηα απφ ηηο πεξηπέηεηεο ηνπ Οδπζζέα. Αθνχ έρνπκε έηζη θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, ηνπο πξνηείλνπκε λα δνχκε έλα βίληεν απφ ην δηαδίθηπν ζηελ παξαθάησ δηεχζπλζε: Έξρεηαη ινηπφλ έλαο καζεηήο ζηνλ Ζ/Τ θαη δίλεη ηελ παξαπάλσ δηεχζπλζε θαη φινη νη καζεηέο παξαθνινπζνχλ ην παξαθάησ βίληεν. Μεηά απφ παξφηξπλζε ηνπ δαζθάινπ νη καζεηέο αλνίγνπλ θαη ην ζρνιηθφ βηβιίν θαη ζπκπιεξψλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο. Καηφπηλ, νη καζεηέο πξνηξέπνληαη, θαηά νκάδεο, λα αλαδεηήζνπλ θαη άιια βίληεν ζρεηηθά κε ην κάζεκα δίλνληαο ιέμεηο θιεηδηά. Με ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ θαηαιήγνπλ λα βξνπλ ζπγθεθξηκέλα βίληεν πνπ απφ πξηλ ν δάζθαινο ηα είρε εληνπίζεη. Σέινο, νη δηεπζχλζεηο ησλ βίληεν γξάθνληαη ζε έλα θεηκελνγξάθν (word) γηα λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη καζεηέο ζην επφκελν κάζεκα. Με ην ηέινο ηεο πξνβνιήο νη καζεηέο αλνίγνπλ ην ζρνιηθφ βηβιίν θαη ζπκπιεξψλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο κε ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ, ε νπνία γίλεηαη κε ηελ θαηαθπγή ζην θείκελν, ηηο εηθφλεο θαη ηα παξαζέκαηα. Β. 2 ε δηδαθηηθή ώξα Σε δεχηεξε δηδαθηηθή ψξα πξνηξέπνπκε ηηο νκάδεο καο λα κπνπλ ζην δηαδίθηπν θαη λα αλαδεηήζνπλ, θαηά νκάδεο, θαη ην επφκελν βίληεν πνπ αθνξά ηηο πεξηπέηεηεο ηνπ Οδπζζέα (ΟΓΤΔΗΑ 2) θαη βξίζθεηαη ζηε δηεχζπλζε:

10 θαη λα ην παξαθνινπζήζνπλ. ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο αλαηξέρνπλ θαη πάιη ζην βηβιίν γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο κε ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ. Ζ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ γίλεηαη κε ηελ θαηαθπγή ζηηο πεγέο κάζεζεο, ην θείκελν, ηηο εηθφλεο, ηνπο ράξηεο. Οη καζεηέο εξγάδνληαη νκαδηθά θαη πξνζπαζνχλ λα δψζνπλ απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα: ηη έγηλε, πνπ, πφηε, γηαηί, πψο, πνηα ηα απνηειέζκαηα, γηα πην ζθνπφ, ηη ζα γηλφηαλ άλ, πψο αιιηψο, πνχ αιινχ ζπλέβε απηφ κε φκνην ή παξφκνην ηξφπν. Καηφπηλ παξνηξχλνπκε ηα παηδηά λα αθεγεζνχλ ην κχζν, γεγνλφο πνπ απνηειεί ραξά γηα ηνπο κηθξνχο καζεηέο, αιιά θαη επθαηξία λα αλαπηχμνπλ ηε δεμηφηεηα ηεο αθήγεζεο. Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ην ινγηζκηθφ inspiration γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ηνλ παξαθάησ εκηδνκεκέλν ελλνηνινγηθφ ράξηε Εεηάκε απφ ηνπο καζεηέο λαγξάςνπλ ηνπο ηφπνπο απφ ηνπο νπνίνπο πέξαζε ν Οδπζζέαο θαηά ηελ πεξηπιάλεζή ηνπ. Ζ θάζε νκάδα παξνπζηάδεη ζηηο ππφινηπεο νκάδεο ην δηθφ ηεο ράξηε θαη κεηά ηηο απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο πξνθχπηεη ν παξαθάησ ράξηεο.

11 Αθνχ ζπκπιεξψζνπλ ην ράξηε νη καζεηέο θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ην παξαθάησ θχιιν εξγαζίαο.

12 Πνηνπο ζπλάληεζε Ση έγηλε

13 Γ. 3 ε θαη 4 ε δηδαθηηθή ώξα Σελ Σξίηε θαη ηέηαξηε δηδαθηηθή ψξα νη καζεηέο αλαηξέρνπλ ζην ζρνιηθφ βηβιίν φπνπ γίλεηαη ε επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ, ησλ εηθφλσλ θαη ησλ παξαζεκάησλ. ηε ζπλέρεηα θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ζην inspiration ηνλ παξαθάησ εκηδνκεκέλν ελλνηνινγηθφ ράξηε ν νπνίνο αλακέλεηαη κεηά απφ ηε ζρεηηθή ζπδήηεζε θαη παξνπζίαζε λα πάξεη ηελ παξαθάησ κνξθή.

14 Έπεηηα θαιεί ηνπο καζεηέο λα εξγαζηνχλ θαηά νκάδεο δίλνληαο ην παξαθάησ θχιιν εξγαζίαο.

15 Πνηνπο ζπλάληεζε Ση έγηλε

16 Αθνχ νη καζεηέο ζπκπιεξψζνπλ θαηά νκάδεο ην παξαπάλσ θχιιν εξγαζίαο ηφηε φιεο νη νκάδεο αλαθνηλψλνπλ απηά πνπ έγξαςαλ θαη θάλνπλ κηθξέο δηνξζψζεηο πνπ ελδερνκέλσο ρξεηάδεηαη. Γ. 5 ε δηδαθηηθή ώξα Σελ ψξα απηή φιεο νη νκάδεο δνπιεχνπλ ζην ινγηζκηθφ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, ζηελ ελφηεηα πνπ αθνξά ζηηο πεξηπέηεηεο ηνπ Οδπζζέα. Κάζε νκάδα κε ηε ζεηξά αλαιακβάλεη λα πεη ηνλ επφκελν ζηαζκφ ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ ήξσα, δηαβάδνπλ ην ζπλνδεπηηθφ θείκελν θαη εληνπίδνπλ ηελ ηνπνζεζία θαη ζην ράξηε ηεο ηάμεο, πξνζπαζψληαο ζπγρξφλσο λα βξνπλ ζε πνηα ήπεηξν θαη ζε πνηα ρψξα βξίζθεηαη. Καηφπηλ θάζε νκάδα αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη απφ κία δξαζηεξηφηεηα θαη λα ηελ παξνπζηάζεη ζηηο άιιεο νκάδεο.

17 Σέινο ζπκπιεξψλνπλ ην παξαθάησ θχιιν εξγαζίαο (δίλεηαη απφ ην ινγηζκηθφ ηνπ Π.Η) Α. Σίηινο δξαζηεξηφηεηαο: Σν ηαμίδη ηνπ Οδπζζέα Β. Οδεγία: Πξνζπάζεζε λα απαληήζεηο ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα: (επηβεβαίσζε ηηο απαληήζεηο ζνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ) 1. Πφζνη θαη πνηνη ήηαλ νη ζηαζκνί ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ Οδπζζέα; 2. Γξάςε δχν ζηαζκνχο φπνπ ν Οδπζζέαο ζηάζεθε ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν.

18 3. Γξάςε δπν ζηαζκνχο φπνπ ν Οδπζζέαο ζηάζεθε ην ιηγφηεξν ρξφλν. 4. Γξάςε ζηαζκνχο φπνπ ν Οδπζζέαο αληηκεηψπηζε ππεξθπζηθά φληα. 5. Γξάςε δπν ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ν Οδπζζέαο θαη νη ζχληξνθνί ηνπ πξνθάιεζαλ ηελ νξγή ησλ ζεψλ. 6. Πξνζπάζεζε λα εληνπίζεηο απφ πνηεο ζεκεξηλέο πεξηνρέο πέξαζε ν Οδπζζέαο, κε ηε βνήζεηα ελφο ζεκεξηλνχ ράξηε ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Αθξηθήο.. 6 ε δηδαθηηθή ώξα Κάζε νκάδα θαιείηαη λα απαληήζεη, ζηνλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, ζε δηαθνξεηηθφ θχιιν εξγαζίαο, ζε εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε ζπκπεξηθνξά θαη ην ραξαθηήξα ηνπ Οδπζζέα θαη ησλ ζπληξφθσλ ηνπ θαη γεληθά ζε εξσηήκαηα πνπ πξνάγνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηε θαληαζία ησλ καζεηψλ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπλ νη νκάδεο απηά πνπ έγξαςαλ θαη αθνινπζεί δηαινγηθή ζπδήηεζε

19 Απαληήζηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο: 1. Όζνη αληηκεηώπηζε ν Οδπζζέαο ήηαλ πην δπλαηνί από ηνλ ίδην. Τη πηζηεύεηε όηη ηνλ βνήζεζε λα μεπεξάζεη ηνπο θηλδύλνπο; Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο αλαθέξνληαο παξαδείγκαηα Χαξαθηεξίζηε ηνπο ζπληξόθνπο ηνπ Οδπζζέα αλαθέξνληαο παξαδείγκαηα Πεξηγξάςηε κηα κέξα από ηε δσή ηνπ Κύθισπα Πνιύθεκνπ.

20 .. 4. Χαξαθηεξίζηε ηνλ Οδπζζέα θαη δηθαηνινγήζηε ηνπο ραξαθηεξηζκνύο. 7 ε δηδαθηηθή ώξα Πξνηξέπνπκε ηνπο καζεηέο λα κπνπλ ζην δηαδίθηπν θαη απφ ηε κεραλή αλαδήηεζεο λα βξνπλ εηθφλεο πνπ αθνξνχλ ζηηο πεξηπέηεηεο ηνπ Οδπζζέα θαζψο θαη ην ράξηε πνπ απνηππψλεη ηνπο ηφπνπο απφ ηνπο νπνίνπο πέξαζε ν ήξσαο θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ Ηζάθε θαη λα ηηο απνζεθεχζνπλ ζε θάθειν ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο. Κάζε νκάδα αλαιακβάλεη λα βξεη εηθφλεο απφ κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηπέηεηα. Με ηηο εηθφλεο πνπ νη νκάδεο έρνπλ επηιέμεη θαη κε ηε βνήζεηα ησλ θχιισλ εξγαζίαο 2 θαη 3 θηηάρλνπλ κία ηαηλία κε ην ινγηζκηθφ movie maker.

21 ηελ νπνία θαη δεκνζηεχνπλ ζην δηαδίθηπν ζηε δηεχζπλζε 2.3 ΕΠΕΚΤΑΣΗ Σν παξφλ εθπαηδεπηηθφ ζελάξην κπνξεί λα επεθηαζεί κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ λέσλ ζεκαηηθψλ πεδίσλ πνπ αθνξνχλ ζε ζρνιηθέο ελφηεηεο θαη άιισλ δηδαζθφκελσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ φπσο ηεο Γεσγξαθίαο κε ηε ρξήζε ηνπ Google earth θαη google maps. 2.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ζ αμηνιφγεζε, σο βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, απνηειεί θπξίσο κέζν αλαηξνθνδφηεζεο ηεο δηδαζθαιίαο, αθνχ πιεξνθνξεί γηα ηελ επηηπρία ή απνηπρία ησλ επηδησθφκελσλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ, ησλ κεζφδσλ θαη ζηξαηεγηθψλ πνπ αθνινπζήζεθαλ, ην βαζκφ αληαπφθξηζεο ηνπ ζελαξίνπ ζηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ θαη ζηελ εθαξκνζηκφηεηά ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα. Ζ αμηνιφγεζε ζα είλαη πνιπδηάζηαηε ζηε ιεηηνπξγία ηεο: δηαγλσζηηθή, δηακνξθσηηθή θαη ηειηθή ψζηε απφ ην έλα κέξνο λα πιεξνθνξεί ηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελεξγεηψλ ηνπ θαη απφ ην άιιν λα ππνβνεζεί ηνπο καζεηέο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ελεξγνπνίεζαλ θαη θαηέθηεζαλ, λα αλαγλσξίζνπλ ηα ιάζε ηνπο θαη λα ηα δηεπζεηήζνπλ απφ θνηλνχ κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ξπζκίδνληαο ηηο θαηνπηλέο ελέξγεηέο ηνπο.

22 3. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Μαθξή Μπόηζαξε, Δ. (2005), Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ θαη Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ, ζην: Δπηκόξθσζε Σρνιηθώλ Σπκβνύισλ θαη Δθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο θαη Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ζην ΓΔΠΠΣ θαη ηα ΑΠΣ, ΤΠΔΠΘ Π.Η, Αζήλα. Μαηζαγγνύξαο, Η.(1998), Οκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία, Γξεγφξεο. Αζήλα. Παηδαγωγηθό Ιλζηηηνύην (2002), Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ (ΓΔΠΠΣ) & Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ (ΑΠΣ), Αζήλα. αιβαξάο, Γ. (1998), Γηακόξθσζε ελόο Γεληθνύ Πιαηζίνπ Πξνδηαγξαθώλ γηα ηε Σύληαμε Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ θαη γηα ηε Σπγγξαθή θαη Χξήζε Σρνιηθώλ βηβιίσλ, Δπηζεψξεζε Δπηζηεκνληθψλ θαη Δθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ, η. 1, Π. Η, Αζήλα αιβαξάο, Γ., (2006) Ψπρνινγηθή Γηδαθηηθή: Γηακόξθσζε ζηξαηεγηθήο δηδαζθαιίαο ηεο παξαγσγήο γλώζεσλ, Δπηζηεκνληθφ Βήκα, η. 5, Φεβξνπάξηνο Σδηκνγηάλλεο, Α. (2007) Σν παηδαγσγηθφ πιαίζην αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ σο εξγαιείν θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο, ζην: Βαζίιεο Κνπιατδήο (επηκ.) Σύγρξνλεο Γηδαθηηθέο Πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε Κξηηηθήο-Γεκηνπξγηθήο ζθέςεο, Ο.ΔΠ.ΔΚ, Αζήλα. ζην ΤΠΔΠΘ-Π.Ι (2007), Ιζηνξία Γ Γεκνηηθνύ (Βηβιίν Γαζθάινπ),Αζήλα, ΟΔΓΒ. ΤΠΔΠΘ-Π.Ι (2007), Ιζηνξία Γ Γεκνηηθνύ (Βηβιίν Μαζεηή) Αζήλα, ΟΔΓΒ. Γηθηπνγξαθία:

«Τα ειιεληθά θξάηε κεηά ηελ άιωζε ηεο Πόιεο: ε πεξίπηωζε ηνπ Μπζηξά»

«Τα ειιεληθά θξάηε κεηά ηελ άιωζε ηεο Πόιεο: ε πεξίπηωζε ηνπ Μπζηξά» ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΙΣΟΡΙΑ Δ ηάμε «Τα ειιεληθά θξάηε κεηά ηελ άιωζε ηεο Πόιεο: ε πεξίπηωζε ηνπ Μπζηξά» «Τν θάζηξν ηεο Μνλεκβαζηάο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δηδαθηηθέο Τερληθέο. Επηκέιεηα θεηκέλνπ Ιωάλλα Μπέιινπ, Σρνιηθή Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο Ν. Ιωαλλίλωλ & Άξηαο

Δηδαθηηθέο Τερληθέο. Επηκέιεηα θεηκέλνπ Ιωάλλα Μπέιινπ, Σρνιηθή Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο Ν. Ιωαλλίλωλ & Άξηαο Δηδαθηηθέο Τερληθέο Έλα θείκελν βαζηζκέλν ζην επηκνξθσηηθφ πιηθφ ηνπ έξγνπ «Τινπνίεζε επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ - επηκνξθσηψλ πιεξνθνξηθήο», Πάηξα, 2008, (http://edu19-20.cti.gr/) Επηκέιεηα θεηκέλνπ Ιωάλλα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Σηεθαλίδεο Ισάλλεο AM Δ200616

Σηεθαλίδεο Ισάλλεο AM Δ200616 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ΣΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΣΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΨΡΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΟΥΙΑ ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ & ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΑΓΨΓΗ Δηαπαλεπηζηεκηαθό

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Ηλεκτρονικέσ ςημειώςεισ για φοιτητέσ Δπηθ. Καζεγεηήο Αιηβίδνο νθφο Παηδαγσγηθφ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Δ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΑ ΔΗΚΟΝΗΚΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΜΑΘΖΖ ηνπ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

5. Μετωπική (δαςκαλοκεντρική) Διδαςκαλία και Μέςα

5. Μετωπική (δαςκαλοκεντρική) Διδαςκαλία και Μέςα 5. Μετωπική (δαςκαλοκεντρική) Διδαςκαλία και Μέςα 5.1. Η μετωπική δαςκαλοκεντρική διδαςκαλία ςτην τάξη ωσ κανόνασ Σηνλ 18ν αηψλα εηζάγεηαη ζηηο δηάθνξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο ε γεληθή ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία Απφ ην βηβιίν: νθφο, Α./Kron, F. (2010). Απνδνηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε Μέζσλ. Από ηα πξσηνγελή θαη πξνζσπηθά ζηα ηεηαξηνγελή θαη ςεθηαθά Μέζα. Αζήλα: Γξεγφξεο ζει. 146-188 7. Καηαζηαζιακή μαθηηοκενηπική

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιεπεςνηηική Γιδαζκαλία & Μάθηζη ζηην Δκπαίδεςζη για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία: ηο παπάδειγμα ηος Greenwave

Γιεπεςνηηική Γιδαζκαλία & Μάθηζη ζηην Δκπαίδεςζη για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία: ηο παπάδειγμα ηος Greenwave Γιεπεςνηηική Γιδαζκαλία & Μάθηζη ζηην Δκπαίδεςζη για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία: ηο παπάδειγμα ηος Greenwave Ειέλε Αληωλαθνπνύινπ 1, Αλαζηαζία Μηζηξιή 2 1. Γαζθάια ΠΔ70, MSc ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6.1.1. Μεταρρυθμιςτικέσ ιδέεσ και η υλοποίηςη τουσ Η ηδέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ «ΜΟΝΣΔΛΑ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ πνπ εθπνλήζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη ρνιείν

Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη ρνιείν ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΔΤΗ Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη ρνιείν ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΜΑΡΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΚΣΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ:

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ: «ΟΗ ΔΡΧΣΖΔΗ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ : ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΔΡΧΣΖΔΧΝ ΣΟΤ ΥΟΛΗΚΟΤ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ -

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΜΕΥΟΤ ΏΕΚΏΣΒΡΕΝΏ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΚΟΜΔ ΐΏΕΛΔ ΠΏΣΡΏ 2010 -ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία Δθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ εθπαίδεπζε Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Διδαςκαλύα μαθηματικών εννοιών με χρόςη εργαλεύων εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ

Διδαςκαλύα μαθηματικών εννοιών με χρόςη εργαλεύων εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διδαςκαλύα μαθηματικών εννοιών με χρόςη εργαλεύων εξ αποςτϊςεωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ70 ΓΑΚΑΛΟΙ. Αξρηθή Έθδνζε Μάηνο 2011

ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ70 ΓΑΚΑΛΟΙ. Αξρηθή Έθδνζε Μάηνο 2011 ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείδνλ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Δθπαηδεπηηθώλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.» Με ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.) ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟ

ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Γηδαθηηθήο ηεο Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟ Ησάλλεο Μαληάο Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 2015 Αθηεξώλεηαη ζηελ νηθνγέλεηα κνπ 1 Πεπίλητη Ζ παξνχζα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim

Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim Κωνσταντίνος Νικόλαορ 1, Πέλλαρ Νικόλαορ 2, Γεωπγίος

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ... 5 Μέξνο Πξψην... 5 Δηζαγσγή... 5 Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ ζηελ Δθπαίδεπζε... 5 1.1. Σν εθπαηδεπηηθφ ζελάξην κε ΣΠΔ... 5 1.1.1. Ζ έλλνηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα