Αληηκπθεηηαθά Φάξκαθα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αληηκπθεηηαθά Φάξκαθα"

Transcript

1 Αληηκπθεηηαθά Φάξκαθα Γήκεηξα Μπισλά-Πεηξνπνύινπ Βηνπαζνιόγνο Κιηληθή Μηθξνβηνιόγνο - Υγηεηλνιόγνο Γ/ληξηα Μηθξνβηνινγηθνύ Τκήκαηνο ΓΝΝΠ «Αγ. Παληειεήκσλ»

2 Αληηκπθεηηαθά θάξκαθα 1) πνιπέληα (λπζηαηίλε, ακθνηεξηθίλε Β) 2) θζνξηνθπηνζίλε 3) γθξηδενθνπιβίλε 4) αδόιεο (ηκηδαδόιεο, ηξηαδόιεο) 5) ερηλνθαλδίλεο (θαζπνθνπλγθίλε) 6) αιιπιακίλεο (ηεξβηλαθίλε)

3 Άιιεο νπζίεο κε αληηκπθεηηαθή δξάζε 1) ηεξβηλαθίλε 2) ακνξνιθίλε 3) Τνιζηθιάηε 4) θιηνθηλόιε 5) θπθινπηξνμνιακίλε 6) λαθηηθέλε 7) ζνπιθνλακίδεο (ηζηνπιάζκσζε) 8) 2-πδξνμπζηηιβακηδίλε (βιαζηνκύθσζε) 9) ησδηνύρν θάιην (ζπνξνηξίρσζε) 10) ηνιλαθηάηε 11) βελδντθό νμύ 12) ζαιηθπιηθό νμύ 13) ιηπαξά νμέα (δεξκαηνκπθεηηάζεηο)

4 Δμέιημε ηωλ αληηκπθεηηαθώλ Echinocandins, voricνnazole, AmBisome Amphocil Abelcet itraconazole Amphotericin B Nystatin Griseofulvin miconazole 5-flucytosine fluconazole terbinafine ketonazole

5 ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ ΓΡΑΗ ΑΝΣΙΜΤΚΗΣΙΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

6 ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ ΓΡΑΗ ΑΝΣΙΜΤΚΗΣΙΑΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

7 Οκάδα Πνιπελίωλ λπζηαηίλε (εμαέλην, Streptomyces noursei) ακθνηεξηθίλε Β (επηαέλην, Streptomyces nodosus) θαη νη δύν έρνπλ επακθνηεξίδνπζεο ηδηόηεηεο

8 Μεραληζκόο δξάζεο πνιπελίωλ κπθεηνθηόλα ή κπθεηνζηαηηθά f(επηηπγραλόκελε C ζε θάζε ηζηό ή ζσκαηηθό πγξό, είδνο κύθεηα) ζπλδένληαη κε ηελ εξγνζηεξόιε ζηελ επηθάλεηα ησλ κπθήησλ κε απνηέιεζκα ηελ δηάλνημε πόξσλ ζηελ θπηηαξηθή ηνπο κεκβξάλε Ο ζάλαηνο ησλ κπθήησλ πξνθαιείηαη από ηε δηαηαξαρή ηεο δνκήο θαη ηεο ιεηηνπξγία ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο ε ακθνηεξηθίλε Β επίζεο πξνθαιεί θαη νμείδσζε κέζσ ειεπζέξσλ ξηδώλ νμπγόλνπ

9 Σόπνο δξάζεο ηεο Ακθνηεξηθίλεο

10 Σόπνο δξάζεο ηεο Ακθνηεξηθίλεο Amphotericin B Τνίρσκα Δξγνζηεξόιε

11 Γξάζε ζηελ κεκβξάλε ηωλ θπηηάξωλ ηωλ ζειαζηηθώλ Amphotericin B Cholesterol

12 Nπζηαηίλε ηνπηθή ρξήζε εμσηεξηθά ή po ζε κπθεηηάζεηο δέξκαηνο θαη βιελλνγόλσλ από Candida spp αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο = ζπάληα ηνπηθέο αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο, ζηελ po ρνξήγεζε λαπηία, έκεηνη θαη δηάξξνηα κνξθέο: ελαηώξεκα (Mycostatin, Nystamont, Nystamycin)

13 Ακθνηεξηθίλε Β Απνκνλώζεθε γηα πξώηε θνξά ην 1953 Γξαζηηθή έλαληη ησλ πεξηζζνηέξσλ κπθήησλ: Candida, Cryptococcus Aspergillus, Mucor, Rhizopus Histoplasma capsulatum, θα. Υπάξρνπλ ζηειέρε κπθήησλ κε αληνρή ζηελ ΑΜΒ C.lusitaniae, Aspergillus terreus Yςειή πξσηετλνζύλδεζε (95%) Καηαλέκεηαη ζε όινπο ηνπο ηζηνύο

14 Ακθνηεξηθίλε Β: θαξκαθνθηλεηηθή IV θαη ηνπηθή ρξήζε -10% ηεο IV δόζεο αληρλεύεηαη ζην αίκα (ζύλδεζε κε κεκβξάλεο?) - ρξόλνο εκηδσήο ώξεο - αληρλεύεηαη ζην αίκα έσο θαη 7 εβδνκάδεο κεηά ηε δηαθνπή - 5% απεθθξίλεηαη ζηα νύξα - αληρλεύεηαη ζηα νύξα έσο θαη 3 εβδνκάδεο κεηά ηε δηαθνπή - θπξίσο απεθθξίλεηαη κε ηε ρνιή - δηέξρεηαη ζε κηθξό % ηνλ αηκαηνεγθεθαιηθό θξαγκό

15 Ακθνηεξηθίλε Β: αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο νθείινληαη ζηε ζύλδεζε κε ηε ρνιεζηεξόιε ησλ θπηηαξηθώλ κεκβξαλώλ θαη ηελ πξόθιεζε σζκσηηθήο ιύζεο νμείεο αληηδξάζεηο (30-45 ) από απειεπζέξσζε θπηηνθηλώλ, ππξεηόο. ξίγε, λαπηία, έκεηνο (πξνιακβάλεηαη κε ηε βξαδεία ρνξήγεζε θαη ηελ πξνεηνηκαζία κε παξαθεηακόιε ή/θαη πδξνθνξηηδόλε) λεθξνηνμηθόηεηα (δνζνεμαξηώκελε) εθδειώλεηαη κε ππνθαιηαηκία θαη ππνκαγλεζαηκία, ειάηησζε EPO θαη αδσζαηκία άιιεο: ΓΔΣ, αηκαηνινγηθέο, λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο αλαθπιαθηνεηδείο αληηδξάζεηο θ.α.

16 Ακθνηεξηθίλε Β κνξθέο: 1) κπθειηαθό ελαηώξεκα κε δεζνμπρνιηθό Na (Fungizone) 2) ιηπνζσκηαθή (Ambisome) 3) ιηπηδηθό ζύκπιεγκα κε θσζθνιηπίδηα (Abelcet) 4) θνιινεηδέο ελαηώξεκα κε ζεηηθό εζηέξα ηεο ρνιεζηεξόιεο (κηθξνί ιηπηδηθνί δίζθνη, Amphocil) ρνξήγεζε: 1) βξαδεία IV ζε DW 5% ρσξίο ειεθηξνιύηεο 2) ελδνξαρηαία ή/θαη ελδνθνηιηαθά ζε θξππηνθνθθηθή ή θνθθηδηνεηδηθή κεληγγίηηδα 3) ελδνπεξηηνλατθά 4) ελδναξζξηθά 5) ελδνθζαικηθά ή ζε πιύζεηο ηνπ θεξαηνεηδνύο

17 Ληπηδηαθέο κνξθέο Ακθνηεξηθίλεο Β Γηπινζηνηβάδα θσζθνιηπηδίσλ Μόξηα ακθνηεξηθίλεο ΔΓΚΑΡΙΑ ΣΟΜΗ ΛΙΠΟΩΜΑΣΟ

18 Ληπηδηαθέο κνξθέο Ακθνηεξηθίλεο Β

19 Ληπηδηαθέο κνξθέο Ακθνηεξηθίλεο Β Πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ θνηλή ΑΜΒ Μεηωκέλε λεθξνηνμηθόηεηα Μεηωκέλεο αληηδξάζεηο ζρεηηδόκελεο κε ηελ έγρπζε (ππξεηόο θαη ξίγνο) Σπγθξηηηθά κε ΑΜΒ ζε δηάθνξεο κειέηεο δελ θαίλεηαη λα έρνπλ κεγαιύηεξε απνηειεζκαηηθόηεηα. Μεηνλέθηεκα: Υςειό θόζηνο

20 Ακθνηεξηθίλε Β: αληνρή ζπάληα πάληα δηαζηαπξνύκελε αληνρή κεηαμύ ησλ πνιπελίσλ νθείιεηαη ζε ρξσκνζσκηαθέο κεηαβνιέο ειάηησζε εξγνζηεξόιεο απμεκέλε δξάζε θαηαιάζεο

21 Φζνξηνθπηνζίλε αλαπηύρζεθε σο αληηθαξθηληθό αιιά πιένλ ρξεζηκνπνηείηαη κόλνλ σο αληηκπθεηηαθό κεραληζκόο δξάζεο: κέζα ζην θύηηαξν κε ηελ απακηλάζε ηεο θπηνζίλεο κεηαηξέπεηαη ζε θζνξηννπξαθίιε πνπ δηαηαξάζζεη κε ηα παξάγσγά ηεο ηελ ζύλζεζε RNA θαη DNA αληηκπθεηηαθό θάζκα: - επαίζζεηα: Candida, Cryptococcus, Aspergillus Cladosporium θαη Phialophora - αλζεθηηθά: Histoplasma, Sporothrix, Blastomyces, Mucor, Coccidioides θαη Fusarium

22 Φζνξηνθπηνζίλε

23 Φζνξηνθπηνζίλε θαιή απνξξόθεζε από ην ΓΔΣ (po ρνξήγεζε) (Flucytocine) IV κνξθή δηαζέζηκε 90% λεθξηθή απέθθξηζε δηέξρεηαη ην αηκαηνεγθεθαιηθό θξαγκό ζπγρνξεγείηα κε ηελ ακθνηεξηθηλή B ή ηε θινπθνλαδόιε ιόγσ απμεκέλεο εκθάληζε αληνρήο ζηε κνλνζεξαπεία, ηελ παξνπζία ζπλέξγεηαο κεηαμύ ηνπο θαη ηε δπλαηόηεηα ειάηησζεο ηεο δόζεο ηεο ακθνηεξηθίλεο B

24 Φζνξηνθπηνζίλε ε αληνρή είλαη ζπρλή: νθείιεηαη ζε ρξσκνζσκηθέο κεηαιιάμεηο εθθξάδεηαη κε: ειαηησκέλε δηαπεξαηόηεηα ηεο κεκβξάλεο κεηαιιάμεηο ζε έλδπκα (απακηλάζε, θσζθνξπιάζε) ζύλζεζε αληαγσληζηηθώλ νπζηώλ (νπξαθίιε) αύμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο ζπλζεηάζεο ηνπ ζπκηδηιηθνύ νμένο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο: είλαη ζπάληεο ΓΔΣ θαη λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο, λέθξν- θαη επαηνηνμηθόηεηα, εμάλζεκα θαη θσηνεπαηζζεζία

25 Αδόιεο Ικηδαδόιεο 1) θεηνθαλνδόιε 2) κηθνλαδόιε 3) βηθνλαδόιε 4) εθνλαδόιε 5) ηζνθνλαδόιε 6) θινηξηκνμαδόιε 7) νκνθνλαδόιε 8) ζεξηαθνλαδόιε 9) ηηνθνλαδόιε 10) θεπηηθνλαδόιε 11) θινπηξηκαδόιε Σξηαδόιεο 1) θινπθνλαδόιε 2) ηηξαθνλαδόιε 3) βνξηθνλαδόιε 4) πνζαθνλαδόιε

26 Άιια παξάγωγα ηωλ αδνιώλ Νηηξντκηδαδόιεο: κεηξνληδαδόιε (αληηκηθξνβηαθό) Βελδηκηδαδόιεο: ζεηαβελδαδόιε, κεβελδαδόιε, αιβελδαδόιε (παξαζηηνθηόλα) νκεπξαδόιε, παληνπξαδόιε, ιαλζνπξαδόιε (αλαζηνιέαο αληιίαο πξσηνλίσλ, αληηόμηλν)

27 Ικηδαδόιεο - ηξηαδόιεο Φεκηθή δνκή: πεληακεξήο αδνιηθόο δαθηύιηνο πνπ ζπλδέεηαη κε δεζκό C ή N κε άιινπο αξσκαηηθνύο δαθηπιίνπο ηκηδαδόιεο 2 άηνκα N ηξηαδόιεο 3 άηνκα Ν

28 Κνηλόο κεραληζκόο δξάζεο παξεκβάιινληαη ζηε ζύλζεζε ηεο εξγνζηεξόιεο κε απνηέιεζκα ηε δηαηαξαρή ηεο δηαπεξαηόηεηαο ησλ θπηηαξηθώλ κεκβξαλώλ αλαζηνιή ελδύκσλ ηεο αλαπλεπζηηθήο αιπζίδαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θπηόρξσκα P450 κπθνζηαηηθή δξάζε πνπ ζε απμεκέλεο ζπγθεληξώζεηο κπνξεί λα είλαη κπθεηνθηόλνο αληνρή: κεηαιιάμεηο ησλ ελδύκσλ ζηόρσλ, κείσζε ηεο εηζόδνπ ηνπ θαξκάθνπ, ελεξγεηηθή απέθθξηζε θαη απμεκέλε ζύλζεζε εξγνζηεξόιεο

29 Μεραληζκόο δξάζεο

30 Αληηκπθεηηαθό θάζκα επαηζζεζία: Candida, Cryptococcus, Blastomyces, Histoplasma, Coccidioides, Paracoccidioides, Trichophyton, Epidermophyton θαη Microsporum επηπιένλ επαηζζεζία ζηελ ηηξαθνλαδόιε: Aspergillus, Sporothrix ζηε βνξηθνλαδόιε: Aspergillus, Sporothrix, Mucor, Scedosporium, Fusarium θαη ζηελ αλζεθηηθή ζηε θινπθνλαδόιε C. krusei αληνρή: ζηηο θεηνθνλαδόιε, κηθνλαδόιε θαη θινπθνλαδόιε: Aspergillus, Sporothrix, Mucor θαη C. glabrata ζηε θινπθνλαδόιε: C. krusei

31 νη αδόιεο είλαη δξαζηηθέο έλαληη πνιιώλ κπθήηωλ κε κηθξόηεξε ηνμηθόηεηα από ηελ ακθνηεξηθίλε Β θαη κε επλνϊθόηεξε θαξκαθνθηλεηηθή

32 Φινπθνλαδόιε πδαηνδηαιπηή θαη ε απνξξόθεζή ηεο δελ επεξεάδεηαη από ην ph κηθξό ΜΒ θαη κηθξό % ζύλδεζεο κε ηηο πξσηετλεο ηνπ πιάζκαηνο δηέξρεηαη ζην ΔΝΥ (70% ηεο C), ζπγθεληξώλεηαη θαη απνβάιιεηαη κε ηα νύξα (!ζε λεθξηθή δπζιεηηνπξγία) θαη ζπγθεληξώλεηαη ζε ηζηνύο θαη εθθξίζεηο κε απμεκέλεο ζπγθεληξώζεηο ζην δέξκα θαη ηα λύρηα ρξήζε: δεξκαηηθή θαη ζπζηεκαηηθή ινίκσμε από C. albicans, ζπζηεκαηηθέο ινηκώμεηο από θξππηόθνθθν θαη Coccidiodes θαη ρεκεηνπξνθύιαμε ζε AIDS κνξθέο: θάςνπιεο θαη IV έγρπζε

33 Φινπθνλαδόιε Φνξεγείηαη θαη από ην ζηόκα θαη ελδνθιέβηα Τν έλα ηξίην πεξίπνπ ησλ C.non-albicans είλαη αλζεθηηθά ζηε θινπθνλαδόιε Η C.krusei παξνπζηάδεη πάληα αληνρή Η C.glabrata ζπλήζσο δνζνεμαξηώκελε Γελ δξα έλαληη πθνκπθήησλ

34 Κεηνθνλαδόιε πδαηνδηαιπηή κε θαιή απνξξόθεζε κεηά από po ρνξήγεζε δελ ζπγθεληξώλεηαη ζην ΔΝΥ ελώ επηηπγράλνληαη απμεκέλεο ζπγθεληξώζεηο ζε ζκήγκα θαη ηδξώηα δξά ζηνπο κύθεηεο πνπ πξνζβάιινπλ ηελ θεξαηίλε ρνξεγείηαη po θαη ηνπηθά αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο: ΓΔΣ, γπλαηθνκαζηία, αισπεθία (αλαζηνιή ζύλζεζεο ηεζηνζηεξόλεο), αλαζηνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηλεθξηδίσλ ζε πςειέο δόζεηο επεξεάδεη ηε ζπγθέληξσζε: θνπκαξηληθώλ, θαηλπληντλεο, ηζνληαδίδεο, ξηθακπηθίλεο, θπθινζπνξίλεο θα

35 Μηθνλαδόιε πησρή απνξξόθεζε από ην ΓΔΣ ρξεζηκνπνηείηαη ηνπηθά ζε δεξκαηηθέο θαη βιελνγνλληθέο κπθεηηάζεηο ζην εμσηεξηθό ππάξρεη θαη κνξθή γηα IV ζεξαπεία κε ηθαλή ηνμηθόηεηα (ζξνκβνθιεβίηηδα, αλαηκία, δπζιηπηδαηκία, εμάλζεκα, ππόηαζε, λαπηία, έκεηνο θαη λεπξνηνμηθόηεηα) ρξεζηκνπνηείηαη γηα δεξκνθπηηάζεηο, θαληηληηάζεηο δέξκαηνο θαη βιελλνγόλσλ θαη ζηελ πνηθηιόρξνπ πηηπξίαζε κνξθέο: θξέκα, γέιε, ινζηόλ, ζθόλε, βάκκα θαη θξέκα θαη δηζθία γηα θνιπηθή ρξήζε

36 Ιηξαθνλαδόιε θαιύηεξε απνξξόθεζε ζε όμηλν ph πνιύ ιηπνδηαιπηή επηηπγράλνληαη απμεκέλεο ζπγθεληξώζεηο ζε δέξκα, ζκήγκα, λύρηα, πύνλ, πλεύκνλεο, πηύεια, νζηά, εγθέθαιν, λεθξνύο αιιά όρη ζην ΔΝΥ ρξήζε: ζε ζπζηεκαηηθέο κπθεηηάζεηο θαη βιελνγόλλσλ αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο (ζπάληεο): ΓΔΣ, παξνδηθή αύμεζε ησλ ηξαλζακηλαζώλ, ππνθαιηαηκία, ππέξηαζε, εμάλζεκα θαη θαξδηνηνμηθόηεηα δελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζε αζζελείο κε θαξδηνπάζεηα ρνξήγεζε po (caps θαη or. sol) θαη IV

37 Βνξηθνλαδόιε δεύηεξεο γεληάο ηξηαδόιε, παξάγσγν ηεο θινπθνλαδόιεο πςειή βηνδηαζεζηκόηεηα κε θελό ζηόκαρν, επαηηθόο κεηαβνιηζκόο θαη απνβνιή ησλ κεηαβνιηηώλ κε ηα νύξα ρξήζε: ζε ζπζηεκαηηθέο κπθεηηάζεηο από Apsergillus, Candida (θαη ζηα αλζεθηηθά ζηε θινπθνλαδόιε πεξηιακβαλνκέλεο ηεο C. krusei), Scedosporium, Penicillium marneffei θαη Fusarium δελ είλαη δξαζηηθή έλαληη δπγνκπθήησλ αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο: νπηηθέο δηαηαξαρέο (αλαζηξέςηκεο, δνζνεμαξηώκελεο θαη ραξαθηεξηζηηθέο) κε αιινησκέλε αληίιεςε ηνπ θσηόο, ζνισκέλε όξαζε, δπζρξσκαηνςία θαη θσηνθνβία. Χεπδαηζζήζεηο θαη ζύγρπζε. Αύμεζε επαηηθώλ ελδύκσλ θαη δεξκαηηθεο αληηδξάζεηο.

38 Βνξηθνλαδόιε ρνξήγεζε po θαη IV Δλδείμεηο ρνξήγεζεο Σε ζπζηεκαηηθή αζπεξγίιισζε Σε δηεζεηηθέο ινηκώμεηο από είδε Candida αλζεθηηθά ζηε θινπθνλαδόιε Σε ζνβαξέο ινηκώμεηο από Scedosporium spp θαη Fusarium spp.

39 Πνζαθνλαδόιε Καιή απνξξόθεζε από ην ΓΔΣ όηαλ ζπγρνξεγείηαη κε ιηπαξό γεύκα, ζπλδέεηαη κε ηηο πξσηετλεο ηνπ πιάζκαηνο θαη απεθθξίλεηαη θπξίσο κε ηα θόπξαλα. Ηπαηηθόο κεηαβνιηζκόο. ρξήζε: ζε ζπζηεκαηηθέο κπθεηηάζεηο από Aspergillus, Fusarium, Coccidiodes, Fonsecaea pedrosoi θαη όηαλ ππάξρεη δπζαλεμία ή αληνρή ζηελ ακθνηεξηθίλε Β, ζηελ ηηξαθνλαδόιε θαη ηε θινπθνλαδόιε αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο: θπξίσο από ην ΓΔΣ θαη δάιε, ππλειία, παξαηζζήζεηο, δεξκαηηθέο αληηδξάζεηο κεηαβάιιεη ηηο ζπγθεληξώζεηο άιισλ θαξκάθσλ: θαηλπληντλεο, ξηθακπηθίλεο, θπθινζπνξίλεο, ζηκεηηδίλεο, καθξνιίδεο, θηληληδίλε, θαξβακαδεπίλε θαη νξηζκέλα αληηξεηξντθά

40 Οη ππόινηπεο ηκηδαδόιεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε ζεξαπεπηηθή δεξκαηηθώλ κπθεηηάζεωλ, ζηελ πνηθηιόρξνπ πηηπξίαζε θαη ζηελ θνιπηθή θαληηληίαζε

41 Αληνρή ζηηο αδόιεο κεηαιιάμεηο πνπ πξνθαινύλ αιιαγέο ζην έλδπκν ζηόρν (14α-απνκεζπιάζε) κείσζε ηεο δηαπεξαηόηεηαο ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο ελεξγόο απέθθξηζε ηνπ θαξκάθνπ κε κεραληζκό αληιίαο (efflux pump) απμεκέλε ζύλζεζε εξγνζηεξόιεο

42 Δρηλνθαλδίλεο Ηκηζπλζεηηθά ιηπνπεηίδηα πνπ αλαζηέιινπλ ηε ζύλζεζε ηεο β-(1,3)-d-γιπθάλεο πνπ είλαη πιηθό ηνπ θπηηαξηθνύ ηνηρώκαηνο ησλ κπθήησλ νδεγώληαο ηνπο ζε σζκσηηθή αζηάζεηα θαη ιύζε θαζπνθνπλγθίλε (2001 παξάγσγν ηεο πλεπκνλνθαλδίλεο πνπ παξαιακβάλεηαη από ηε δύκσζε ηνπ Glarea lazoyensis) Μηθαθνπλγθίλε (2005) Αληδνπιαθνπλγθίλε (2006)

43 Δρηλνθαλδίλεο Η ζπλζεηάζε ηεο γινπθάλεο, βξίζθεηαη ζηελ πιαζκαηνθπηηαξηθή κεκβξάλε θαη παξάγεη β-(1,3)-dγινπθάλε Η β-(1,3)- D-γινπθάλε είλαη εηδηθή ζηνπο κύθεηεο Candida spp θαη Aspergillus spp Ο Cryptococcus neofomans έρεη θπξίσο α-(1,3) ή α-(1,6) γινπθάλε θαη γη απηό δελ είλαη επαίζζεηνο

44 Δρηλνθαλδίλεο: Σόπνο δξάζεο Ergosterol

45 Καζπνθνπλγθίλε Φνξεγείηαη κόλνλ IV, ζπλδέεηαη ζε πςειό πνζνζηό κε ηηο πξσηεΐλεο ηνπ πιάζκαηνο θαη θαηαλέκεηαη ζε όια ηα όξγαλα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εγθεθάινπ, όκσο έρεη ρακειή C ζην ΔΝΥ. Μεηαβνιίδεηαη ζην ήπαξ. ρξήζε: ζε νηζνθαγηθή θαληηληίαζε θαη ζηε ζπζηεκαηηθή αζπεξγίιισζε θαη θαληηληίαζε. Λόγσ ηνπ δηαθνξεηηθνύ ζηόρνπ δξάζεο έρεη πξνηαζεί ε ζπγρνξήγεζή ηεο κε θάξκαθα πνπ επεξεάδνπλ ηελ εξγνζηεξόιε (ακθνηεξηθίλε B θαη ηηο αδόιεο) αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο: ΓΔΣ, ππξεηόο, δεξκαηηθέο αληηδξάζεηο, θιεβίηηδα, αλαηκία, ιεπθνπελία, αύμεζε ηξαλζακηλαζώλ. IV βξαδεία έγρπζε ΟΥΙ ζε δηάιπκα γιπθόδεο

46 Δρηλνθαλδίλεο Φάζκα Candida albicans C. glabrata C. guillermondii C. krusei C. parapsilosis C. pseudotropical is C. tropicalis 1. Aspergillus spp 2. Histoplasma capsulatum 3. Paracoccidiodes sp 4. Coccidiodes immitis 5. Pneumocystis jirovecii 6. Cladopialophora 7. Bipolaris 8. Alternaria 9. Penicillium 10. Acremonium 11. Scedodporium 12. Pseudoallescheria

47 Αιιπιακίλεο (ηεξκπηηλαθίλε)

48 Αιιπιακίλεο (ηεξκπηλαθίλε) αλαζηνιή ηεο ζύλζεζεο ηεο εξγνζηεξόιεο θαιή απνξξόθεζε από ην ΓΔΣ, ζπλδέεηαη ζε πςειό πνζνζηό ζηηο πξσηεΐλεο ηνπ πιάζκαηνο θαη ζπγθεληξώλεηαη ζην ιηπώδε ηζηό ζην δέξκα, ζηα λύρηα θαη ζην ζκήγκα. Γελ εθθξίλεηαη κε ηνλ ηδξώηα, έρεη επαηηθό κεηαβνιηζκό θαη νη κεηαβνιίηεο απεθθξίλνληαη κε ηα νύξα ρξήζε: ζε δεξκαην- θαη νλπρν- κπθεηηάζεηο δελ αλαθέξεηαη αληνρή αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο είλαη ζπάληεο αιιά έρεη αλαθεξζεί ζύλδξνκν Stevens-Johnson θαη ρνινζηαηηθή επαηίηηδα ρνξήγεζε pos θαη ηνπηθά

49 Γθξηδενθνπιβίλε

50 Γθξηδενθνπιβίλε βελδνιηθό θπθινεμάλην πνπ παξάγεηαη από κύθεηεο ηνπ γέλνπο Penicillium κεραληζκόο δξάζεο: ζύλδεζε κε ηνπο κηθξνζσιελίζθνπο θαη κε ηηο ζρεηηδόκελεο κε απηνύο πξσηεΐλεο θαη αλαζηνιή ηεο κίησζεο δξαζηηθή ζηηο ηξηρνθπηηάζεηο, ζηηο δεξκαηνθπηηάζεηο θαη ζηηο νλπρνκπθώζεηο (ζηηο ηειεπηαίεο πξνηηκώληαη πην δξαζηηθά θάξκαθα όπσο ε ηεξβηλαθίλε θαη ε ηηξαθνλαδόιε) έρεη θαιή απνξξόθεζε από ην ΓΔΣ παξνπζία ιηπαξήο ηξνθήο. Σπγθεληξώλεηαη ζηελ θεξάηηλε ζηηβάδα, κεηαβνιίδεηαη ζην ήπαξ θαη απεθθξίλεηαη κε ηνπο λεθξνύο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο είλαη ζπάληεο ρνξήγεζε po (δελ θπθινθνξεί ζηελ Διιάδα)

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ BREVIBLOC 10 mg/ml Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Esmolol hydrochloride 10 mg/ml Η σζκσηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Bactrimel (400+80) mg/5 ml amp, ππθλφ δηάιπκα γηα παξαζθεπή δηαιχκαηνο πξνο έγρπζε Bactrimel (800+160) mg, δηζθία Bactrimel

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fluconazole Redibag Baxter 2 mg/ml, Γηάιπκα γηα Δλδνθιέβηα Έγρπζε 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ 1 ml δηάιπκα γηα ελδνθιέβηα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Forthyron δηζθίν ησλ 400 κg. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Δξαζηηθό ζπζηαηηθό: Λεβνζπξνμίλε λαηξηνύρνο 400 µg αλά δηζθίν, πνπ ηζνδπλακνύλ κε 388 κg ιεβνζπξνμίλεο.

Διαβάστε περισσότερα

Δξσηήζεηο Φπζηνινγία ΙΙ γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΠΔΠΤΙΚΟ

Δξσηήζεηο Φπζηνινγία ΙΙ γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΠΔΠΤΙΚΟ ΠΔΠΤΙΚΟ 1. - Η ζπκπαζεηηθή δηέγεξζε ησλ ιείσλ κπτθώλ ηλώλ ηνπ γαζηξεληεξηθνύ ζσιήλα ζα πξνθαιέζεη: α.- Υπεξπόισζε. β.- Δθπόισζε. γ.- Αύμεζε ηεο κεραληθήο δξαζηεξηόηεηαο. δ.- Δκθάληζε δπλακηθώλ αηρκήο.

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Rectogesic 4 mg/g Οξζηθή αινηθή. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Τξηληηξηθή γιπθεξίλε (Glyceryl

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία.

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUPRANE 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1. Εγθεθξηκέλν θείκελν 10.05.2010 Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοσημική Τοξικολογία

Βιοσημική Τοξικολογία Βιοσημική Τοξικολογία Μέθοδοι πειπαμαηικήρ μελέηηρ ηηρ καπκινογένεζηρ ζηα ηπωκηικά Γεκήηξεο Κνπξέηαο Καζεγεηήο Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Τκήκα Βηνρεκείαο & Βηνηερλνινγίαο Δξγαζηήξην Φπζηνινγίαο Εσηθώλ Οξγαληζκώλ

Διαβάστε περισσότερα

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nutrineal PD4 κε 1,1% ακηλνμέα Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 ιίηξν δηαιύκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν εθδόρσλ, βι. παξάγξαθν 6.1.

Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν εθδόρσλ, βι. παξάγξαθν 6.1. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ CERNEVIT, Κόληο γηα ελέζηκν δηάιπκα / δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Έλα θηαιίδην (5 ml) πεξηέρεη: Retinol

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηζκόο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Σα νζηά ππνζηεξίδνπλ θαη πξνζηαηεύνπλ ηα καιαθά κόξηα, κεηαθέξνπλ θνξηία θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ θίλεζε. Ο νζηίηεο ηζηόο είλαη απνζήθε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μαξία Ν. Σζηκάξα 1151 Δηδηθεπόκελε ηαηξόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Ε ΔΡΑΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Nicotine 10 mg/16 ψξεο & 15 mg/16 ψξεο 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΔΝΔΣΙΚΗ ΠΜ ΒΙΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΗ ΓΔΩΠΟΝΙΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΓΔΝΔΣΙΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΔΝΔΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (SPC) 1. ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nicorette Icemint

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (SPC) 1. ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nicorette Icemint -1- ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (SPC) 1. ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nicorette Icemint 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Nicotine resinate 10 mg/tab πνπ αληηζηνηρεί ζε nicotine

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ Inuvair 100/6 κηθξνγξακκάξηα αλά ςεθαζκό, Δηάιπκα γηα εηζπλνή ππό πίεζε. Γξαζηηθέο νπζίεο: δηπξνπηνληθή Βεθινκεζαδόλε, δηπδξηθή θνπκαξηθή Φνξκνηεξόιε Γηα ρξήζε

Διαβάστε περισσότερα

Μεζαιαδίλε/ ζνπιθαζαιαδίλε ζηηο ΗΦΝΔ- πξνθπιάμεηο

Μεζαιαδίλε/ ζνπιθαζαιαδίλε ζηηο ΗΦΝΔ- πξνθπιάμεηο Μεζαιαδίλε/ ζνπιθαζαιαδίλε ζηηο ΗΦΝΔ- πξνθπιάμεηο Αξραύιεο Δκ Δπηκ Α Α γαζηξ/θε θιηληθή επαγγειηζκόο Mesalazine (INN, BAN)=mesalamine (USAN) = 5-aminosalicylic acid (5-ASA) Γειώλσ όηη δελ έρσ ζύγθξνπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA : ΟΘ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΘ ΣΑ ΥΕΘΡΟΤΡΓΕΘΑ, ΥΡΗΣΕ ΚΑΘ ΜΗ ΥΡΗΣΕ ΘΩΔΘΟΤΥΩΝ ΑΝΣΘΗΠΣΘΚΩΝ, ΔΕΝ ΠΑΡΟΤΘΑΖΟΤΝ ΑΤΞΗΜΕΝΗ ΑΠΕΚΚΡΘΗ ΘΩΔΘΟΤ ΣΑ ΟΤΡΑ

ΘEMA : ΟΘ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΘ ΣΑ ΥΕΘΡΟΤΡΓΕΘΑ, ΥΡΗΣΕ ΚΑΘ ΜΗ ΥΡΗΣΕ ΘΩΔΘΟΤΥΩΝ ΑΝΣΘΗΠΣΘΚΩΝ, ΔΕΝ ΠΑΡΟΤΘΑΖΟΤΝ ΑΤΞΗΜΕΝΗ ΑΠΕΚΚΡΘΗ ΘΩΔΘΟΤ ΣΑ ΟΤΡΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟΤ ΒΑΙΛΔΙΟΤ Ι. ΛΟΤΣΑ ΘEMA : ΟΘ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΘ ΣΑ ΥΕΘΡΟΤΡΓΕΘΑ, ΥΡΗΣΕ ΚΑΘ ΜΗ ΥΡΗΣΕ ΘΩΔΘΟΤΥΩΝ ΑΝΣΘΗΠΣΘΚΩΝ, ΔΕΝ ΠΑΡΟΤΘΑΖΟΤΝ ΑΤΞΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ RINGER LΑCΣΑΣE/BAXTER (VIAFLO) (πλώλπκα: Compound Sodium Lactate Solution for Infusion Hartmann s Solution for Infusion) 2.

Διαβάστε περισσότερα

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή.

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια είλαη ε θαιύηεξε πεγή δηαηξνθηθώλ ζηνηρείσλ γηα ην βξέθνο θαη ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ θαιή δηαηξνθή ηνπ βξέθνπο από ηε γέλλεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΩΜΑ ΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΠΔΡΣΡΟΦΔ ΣΗ DXN

ΣΟ ΩΜΑ ΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΠΔΡΣΡΟΦΔ ΣΗ DXN ΣΟ ΩΜΑ ΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΠΔΡΣΡΟΦΔ ΣΗ DXN Τν αλζξώπηλν ζώκα - ε ηέιεηα «κεραλή» Ο αλζξώπηλνο νξγαληζκόο απνηειείηαη από επηκέξνπο ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα όπσο: Αλνζνπνηεηηθό Καξδηαγγεηαθό Κπθινθνξηθό Δλδνθξηλνινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

Δξσηήζεηο Γεληθήο Φπζηνινγίαο γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ

Δξσηήζεηο Γεληθήο Φπζηνινγίαο γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ 1. Δίλαη ιάζνο όηη ε γινηόηεηα ηνπ αίκαηνο: α. Απμάλεη κε ηελ αχμεζε ηνπ αηκαηνθξίηε. β. Πνπ ξέεη δηακέζνπ ησλ ζηελψλ αγγείσλ είλαη κηθξφηεξε απφ φηη ζηα κεγάια αγγεία. γ. Γελ εμαξηάηαη από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ: ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ: ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ: «ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΤ ΠΟΝΟΤ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΜΔ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΔΤΜΟΝΑ

ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΤ ΠΟΝΟΤ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΜΔ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΔΤΜΟΝΑ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΤ ΠΟΝΟΤ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΜΔ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΔΤΜΟΝΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΦΟΙΒΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΤΝΣ. ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ - Γ.Ν.ΣΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΠΟΝΟ Τν θνηλό ζύκπησκα πνπ βηώλνπλ νη αζζελείο κε θαξθίλν.

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 10 o Ξεξηερόκελα 10.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 280 10.2 ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΔ ΠΛΔΤΚΟΛΗΘΔ ΔΠΗΠΙΟΘΔ... 280 10.3 ΘΑΠΛΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΑΗΘΖΗΑ... 282 10.3.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ZOSTAVAX θόληο θαη δηαιύηεο γηα ελέζηκν ελαηώξεκα εκβόιην έξπεηα δσζηήξα (από δώληεο ηνύο) 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα