Η ρεκεία ησλ ηαηληώλ νύξσλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ρεκεία ησλ ηαηληώλ νύξσλ"

Transcript

1 ΑΤΔΙ Αζελώλ Δξγαζηήξην Αλάιπζεο Βηνινγηθώλ Υγξώλ & Δθθξηκάησλ Η ρεκεία ησλ ηαηληώλ νύξσλ Πέηπος Καπκαλούζος Πξνζδηνξηζκόο Δηδηθνύ βάξνπο 1

2 Μέηξεζε ΔΒ κε ηαηλίεο νύξσλ Aιιαγή ηνπ pka πξνεπεμεξγαζκέλσλ πνιπειεθηξνιπηώλ, πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζηελ αληηδξαζηήξηα επηθάλεηα ηεο ηαηλίαο. Οη πνιπειεθηξνιύηεο ηνλίδνληαη αλάινγα κε ην πνζό ησλ ηόλησλ κέζα ζην δείγκα νύξσλ. Η αιιαγή ηνπ ph πξνθαιεί ηελ κεηαβνιή ηνπ ρξώκαηνο ηνπ δείθηε κπιε ηεο βξσκνζπκόιεο. 2

3 Πξνζδηνξηζκόο Δηδηθνύ Βάξνπο κε δηάθνξεο ηαηλίεο νύξσλ 4/3/2011 Compur Dirui Medi-Test Urit-Test Δξγαζηεξηαθά ιάζε ΔΒ κε ηαηλία νύξσλ 1. Σε πνιύ όμηλα νύξα (ph 5) Ψεςδώρ θεηικά αποηελέζμαηα 2. Σε κεγάιε ζπγθέληξσζε ιεπθώκαηνο ( mg/dl). Ψεςδώρ απνηηικά αποηελέζμαηα Σε πνιύ αιθαιηθά νύξα (ph 8) (ζε ηηκέο ph > 6,5 πξέπεη λα απμάλνπκε ηε ηηκή ηνπ ΔΒ θαηά 5 κνλάδεο Τν ΔΒ όηαλ κεηξηέηαη κε ηαηλία είλαη αλεπεξέαζην από ηελ ηηκή ηεο γιπθόδεο. Η θιίκαθα ηνπ ρξώκαηνο ηνπ εηδηθνύ βάξνο έρεη θαηαζθεπαζηεί γηα ph = 6 3

4 Πξνζδηνξηζκόο ph Mέηξεζε ph κε ηαηλία ησλ νύξσλ Σςνδςαζμόρ δεικηών γηα ηελ αλίρλεπζε αιιαγώλ ηνπ ph μεηαξύ 5 και 9 (ή 8,5). Δείκηηρ Εύπορ Δείκηη Χπώμα ζε όξινο πεπιβάλλον Χπώμα ζε αλκαλικό Πεπιβάλλον Μπιε βξσκνζπκόιεο 6,0 7,6 Κίηξηλν Κπαλό Δξπζξό θξεδνιίνπ 7,2 8,8 Κίηξηλν Δξπζξό Δξπζξό κεζπιίνπ 4,2 6,2 Δξπζξό Κίηξηλν Φξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο δύν από ηνπο ηξεηο απηνύο δείθηεο 4

5 Πξνζδηνξηζκόο ph κε δηάθνξεο ηαηλίεο νύξσλ 4/3/2011 Compur Dirui Medi-Test Urit-Test Δξγαζηεξηαθά ιάζε pη Χεπδώο ζεηηθά απνηειέζκαηα 1. Running over. Δκθαλίδεηαη όηαλ ε αληηδξαζηήξηα επηθάλεηα ηνπ ph έξρεηαη ζε επαθή κε νύξα πνπ κόιηο αληέδξαζαλ κε ηελ αληηδξαζηήξηα επηθάλεηα ηνπ ιεπθώκαηνο. Τν θαηλόκελν πξνθαιείηαη όηαλ ε ηαηλία δελ ζηξαγγίδεηαη κεηά ηελ εκβάπηηζε ηεο κέζα ζην δείγκα νύξσλ θαζώο θαη όηαλ θξαηάκε ηελ ηαηλία θάζεηα. 2. Αλκαλοποίηζη: Πξνθαιείηαη όηαλ ηα νύξα παξακείλνπλ ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ πάλσ από δύν ώξεο θαη νθείινληαη ηελ αλάπηπμε κηθξννξγαληζκώλ. 5

6 Πξνζδηνξηζκόο γιπθόδεο Πξνζδηνξηζκόο γιπθόδεο κε κέζνδν GOD/POD GOD Β-D-Γιπθόδε + O 2 + H 2 O > Γιπθνληθό νμύ + H 2 O 2 POD 2H 2 O ΑΑP + 1-Ναθζνι,3,6-δηζνπιθνληθό νμύ > θηλόλε + 4H 2 O Γελ αληρλεύνληαη άιια ζάθραξα ή αλαγσγηθέο νπζίεο 6

7 Πξνζδηνξηζκόο Γιπθόδεο κε δηάθνξεο ηαηλίεο νύξσλ 4/3/2011 Compur Dirui Medi-Test Urit-Test Δζθαικέλα απνηειέζκαηα GOD/POD Χεπδώο ζεηηθά απνηειέζκαηα: 1. Ομεηδσηηθέο νπζίεο (ρισξίλε). 2. Έθζεζε ηεο ηαηλίαο ζηνλ αέξα. 3. Πνιύ ρακειό εηδηθό βάξνο. Χεπδώο αξλεηηθά απνηειέζκαηα: 1. Έληνλα ρξσκαηηζκέλα νύξα. 2. Πνιύ όμηλν ph (ph < 5). 3. Υςειό εηδηθό βάξνο. 4. Μέηξηεο πνζόηεηεο θεηνληθώλ ζσκάησλ. 5. Έθζεζε ησλ νύξσλ ζε ρακειή ζεξκνθξαζία. 6. Αζθνξβηθό νμύ. 7

8 Πξνζδηνξηζκόο θεηνλώλ Πξνζδηνξηζκόο θεηνλώλ κε κέζνδν Legal ΟΗ Nηηξνπξσζηθό λάηξην + Αθεηνμεηθό νμύ > - Φξώκα ΟΗ - Nηηξνπξσζηθό λάηξην + Αθεηόλε + Γιπθίλε > Φξώκα Τν β-πδξνμπβνπηπξηθό νμύ δελ αληρλεύεηαη. Η ρξσκαηηθή πνηθηιία ζηηο ηαηλίεο νθείιεηαη ζην αθεηνμεηθό νμύ. 8

9 Πξνζδηνξηζκόο Κεηνλώλ κε δηάθνξεο ηαηλίεο νύξσλ 4/3/2011 Compur Dirui Medi-Test Urit-Test Εζθαλμένα αποηελέζμαηα Legal Χεπδώο ζεηηθά απνηειέζκαηα: Aλ έρεη πξνεγεζεί ζηνλ εμεηαδόκελν δνθηκαζία απέθθξηζεο ηεο βξσκνζνπιθνθζαιείλεο (BSP). Όηαλ ηα νύξα είλαη έληνλα ρξσκαηηζκέλα. Παξνπζία κεηαβνιηηώλ ηεο L-ληνπακίλεο θαη νπζηώλ πνπ πεξηέρνπλ ζνπιθπδξπιηθέο νκάδεο. Χεπδώο αξλεηηθά απνηειέζκαηα: Όηαλ ν αζζελήο έρεη ιάβεη αζπηξίλε. Σε παξαηεηακέλε παξακνλή ησλ νύξσλ νπόηε νη κηθξννξγαληζκνί θαηαλαιώλνπλ ηηο θεηόλεο. Όηαλ ππεξηεξεί ην β-πδξνμπβνπηπξηθό νμύ ζηα νύξα, ην νπνίν θαη δελ κπνξεί λα αληρλεπηεί. 9

10 Πξνζδηνξηζκόο πξσηεΐλεο Πξνζδηνξηζκόο ιεπθώκαηνο κε ηαηλία νύξσλ Οη πξσηεΐλεο, νη νπνίεο δηαζέηνπλ ζεηηθά θαη αξλεηηθά θνξηία, αληηδξνύλ κε ηνλ δείθηε ph θπαλνύ ηεο ηεηξαβξσκνθαηλόιεο ζε όμηλν πεξηβάιινλ κεηαβάιινληαο ην ρξώκα ηνπ από θίηξηλν κέρξη πξάζηλν. Η ηαηλία αληρλεύεη θαηά θύξην ιόγν αιβνπκίλε 10

11 Πξνζδηνξηζκόο Πξσηεΐλεο κε δηάθνξεο ηαηλίεο νύξσλ 4/3/2011 Compur Dirui Medi-Test Urit-Test Πξνζδηνξηζκόο ληηξηθώλ 11

12 Πξνζδηνξηζκόο Νηηξηθώλ κε δηάθνξεο ηαηλίεο νύξσλ 4/3/2011 Μέζνδνο αλίρλεπζεο ληηξηθώλ κε αληίδξαζε Griess Νηηξώδε Αξσκαηηθή έλσζε Άιαο δηαδσλίνπ Άιαο δηαδσλίνπ Αξσκαηηθή έλσζε Φξσζηηθή άδσ (ξνδ ζθνύξν ρξώκα) Η κέζνδνο αληρλεύεη κέρξη βαθηήξηα / ml Compur Dirui Medi-Test Urit-Test 12

13 Πξνζδηνξηζκόο ππνζθαηξίσλ Μέζνδνο αλίρλεπζεο εζηεξάζεο ιεπθνθπηηάξσλ κε ηελ αληίδξαζε δηαδσ-αληηδξαζηεξίνπ Αξσκαηηθόο εζηέξαο Αξσκαηηθή αιθνόιε Ομύ Αξσκαηηθή αιθνόιε Άιαο δηαδσλίνπ Φξσζηηθή άδσ Η κέζνδνο αληρλεύεη από 5 10 ππνζθαίξηα / ml 13

14 Πξνζδηνξηζκόο Ππνζθαηξίσλ κε δηάθνξεο ηαηλίεο νύξσλ 4/3/2011 Compur Dirui Medi-Test Urit Εζθαλμένα αποηελέζμαηα εζηεπάζηρ Χεπδώο ζεηηθά απνηειέζκαηα: 1. Ομεηδσηηθέο νπζίεο (ρισξίλε) 2. Φνξκόιε Χεπδώο αξλεηηθά απνηειέζκαηα: 1. Έληνλα ρξσκαηηζκέλα νύξα 2. Μεγάιε ζπγθέληξσζε γιπθόδεο 3. Υςειό εηδηθό βάξνο 4. Γηάθνξα θάξκαθα (θεθαιεμίλε, θεθαινζίλε, ηεηξαθπθιίλεο, γεληακηθίλε) 5. Αζθνξβηθό νμύ 14

15 Πξνζδηνξηζκόο αίκαηνο Πποζδιοπιζμόρ αιμοζθαιπίνηρ με ηην μέθοδο ηηρ ψεςδο-ςπεποξειδάζηρ Η αίκε ηεο αηκνζθαηξίλεο ή ηεο κπνζθαηξίλεο αληηδξά κε έλα νξγαληθό ππεξνμείδην σο ππεξνμεηδάζε παξάγνληαο έγρξσκν πξντόλ. Hgb (Fell) + RCOOH + δείθηεο > Hgb (Fell) + νμεηδσκέλνο δείθηεο + ROH Αηκνζθαηξίλε Οξγαληθό Άρξσκν Έγρξσκν πξντόλ Υπεξνμείδην Η ηαηλία αληρλεύεη αηκνζθαηξίλε, κπνζθαηξίλε θαη εξπζξά. 15

16 Πξνζδηνξηζκόο Αίκαηνο κε δηάθνξεο ηαηλίεο νύξσλ 4/3/2011 Compur Dirui Medi-Test Urit-Test Δζθαικέλα απνηειέζκαηα Χεπδνππεξνμεηδάζεο Χεπδώο ζεηηθά απνηειέζκαηα 1. Παξνπζία ηζρπξώλ νμεηδσηηθώλ κέζσλ π.ρ. ρισξίλε (εληζρύεηαη ε νμεηδσηηθή δξάζε). Χεπδώο αξλεηηθά απνηειέζκαηα 1. Αζθνξβηθό νμύ > 10 mg/dl 2. Υςειό εηδηθό βάξνο θαη ιεπθώκαηνο (παξεκπνδίδεηαη ε ιύζε ησλ εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ) 3. Φνξκόιε 4. Μεγάιε πνζόηεηα ληηξσδώλ. 5. Παξνπζία αληηππεξηαζηθνύ θαξκάθνπ captopril 16

17 Πξνζδηνξηζκόο ρνιεξπζξίλεο Πξνζδηνξηζκόο ρνιεξπζξίλεο κε ηελ κέζνδν ηεο δηαδώησζεο 2-Μεζπι-5-ληηξναληιίλε + ληηξώδεο λάηξην H + Γηαδσησκέλν άιαο Φνιεξπζξίλε + δηαδσησκέλν άιαο H + Αδώρξσκα Η επαηζζεζία ηεο κεζόδνπ είλαη 0,4 0,8 mg/dl. 17

18 Πξνζδηνξηζκόο Φνιεξπζξίλεο κε δηάθνξεο ηαηλίεο νύξσλ 4/3/2011 Compur Dirui Medi-Test Urit-Test Δζθαικέλα απνηειέζκαηα θαηά ηελ κέηξεζε ρνιεξπζξίλεο κε ηαηλίεο νύξσλ Χεπδώο ζεηηθά απνηειέζκαηα δίδνπλ κεγάιεο πνζόηεηεο θαηλνζεηαδίλεο, ρισξνπξαζίλεο θαη ηλδηθάλεο. Χεπδώο αξλεηηθά απνηειέζκαηα παξαηεξνύληαη ζε: - έθζεζε ησλ νύξσλ ζην θσο - ζε παξνπζία αζθνξβηθνύ νμένο > 50 mg/dl - ζε παξνπζία ληηξσδώλ. 18

19 Πξνζδηνξηζκόο νπξνρνιηλνγόλνπ Πξνζδηνξηζκόο νπξνρνιηλνγόλνπ κε ηαηλία νύξσλ Μέθοδορ Erlich (Units Erlich/κl) Oπξνρνιηλνγόλν + p-δηκεζπινακηλνβελδαιδεύδε > έγρξσκν ζύκπινθν νπξνρνιηλνγόλνπ - δείθηε Μέθοδορ Διαζώηωζηρ (mg/dl) Oπξνρνιηλνγόλν + άιαο δηαδσλίνπ > έγρξσκν αδσ-ζύκπιεγκα 19

20 Πξνζδηνξηζκόο Οπξνρνιηλνγόλνπ κε δηάθνξεο ηαηλίεο νύξσλ 4/3/2011 Compur Dirui Medi-Test Urit-Test Δζθαικέλα απνηειέζκαηα θαηά ηελ κέηξεζε νπξνρνιηλνγόλνπ κε ηαηλίεο νύξσλ Χεπδώο ζεηηθά απνηειέζκαηα παξαηεξνύληαη ζε: - ζνπιθνλακίδεο, - ην π-ακηλνζαιηθπιηθό νμύ, - ε πξνθαίλε, - ην 5-πδξνμπηλδνιηθννμεηθό νμύ, - ε απμεκέλε ζεξκνθξαζία (π.ρ. 37 o C). Χεπδώο αξλεηηθά απνηειέζκαηα παξαηεξνύληαη ζε: - έθζεζε ζην ειηαθό θσο, - πξνζζήθε θνξκόιεο γηα ζπληήξεζε, - παξνπζία πςειήο ζπγθέληξσζεο αζθνξβηθνύ νμένο (αλ ε κέζνδνο είλαη ε κέζνδνο αλίρλεπζεο είλαη ην άιαο ηνπ δηαδσλίνπ). 20

21 Πξνζδηνξηζκόο αζθνξβηθνύ νμένο Ο ξόινο ηνπ αζθνξβηθνύ νμένο Μπινθάξεη όιεο ηηο ρεκηθέο αληηδξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ: ην άιαο ηνπ δηαδσλίνπ, αληηδξάζεηο νμείδσζεο. Γιπθόδε: γηα ηηκή αζθνξβηθνύ νμένο πάλσ από 50 mg/dl Φνιεξπζξίλε: γηα ηηκή αζθνξβηθνύ νμένο πάλσ από 50 mg/dl Αηκνζθαηξίλε: γηα ηηκή αζθνξβηθνύ νμένο πάλσ από 10 mg/dl Nηηξώδε: γηα ηηκή αζθνξβηθνύ νμένο πάλσ από 25 mg/dl Ππνζθαίξηα (παξεκβνιή ζηελ αληίδξαζε εζηεξάζεο ζηελ ηαηλία νύξσλ) Οπξνρνιηλνγόλν (εθόζνλ πξνζδηνξίδεηαη κε ην άιαο ηνπ δηαδσλίνπ) 21

22 Πξνζδηνξηζκόο αθεηνμεηθνύ νμένο κε ηαηλία νύξσλ H αλίρλεπζε ηνπ αζθνξβηθνύ νμένο βαζίδεηαη ζηνλ απνρξσκαηηζκό ηνπ αληηδξαζηεξίνπ Tillmans (2,6 δηρισξν-θαηλν-ηλδνθαηλόιε). Κακία νπζία δελ παξεκπνδίδεη ηελ κέηξεζε αζθνξβηθνύ νμένο ζηελ ηαηλία νύξσλ. 22

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ ΔΙΑΓΩΓΗ Η θύξηα ιεηηνπξγία ησλ λεθξώλ είλαη ε απαιιαγή ηνπ αίκαηνο από ηηο άρξεζηεο νπζίεο ηνπ κεηαβνιηζκνύ (θπξίσο ηνπ αγώημο), ε ξύζκηζε ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο, αιιά θαη ε παξαγσγή νξκνλώλ. Οη άρξεζηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο έιεγρνο πνηόηεηαο ζηε γεληθή αλάιπζε νύξσλ

Ο έιεγρνο πνηόηεηαο ζηε γεληθή αλάιπζε νύξσλ ΑΣΔΙ Αζελώλ Δξγαζηήξην Αλάιπζεο Βηνινγηθώλ Τγξώλ & Δθθξηκάησλ Ο έιεγρνο πνηόηεηαο ζηε γεληθή αλάιπζε νύξσλ Πέτρου Καρκαλούσου Οη βαζηθέο θαηεγνξίεο ηνπ ειέγρνπ πνηόηεηαο ζηελ νπξναλάιπζε Δζσηεξηθόο έιεγρνο

Διαβάστε περισσότερα

Σα πειπάμαηα παποςζιάζοςν οι μαθηηέρ ηος Λςκείος, είναι: 1. Μαγηθό ιαραλόδνπκν.. (Βξπσλάθεο Γ. Α1) 2. Σν καγηθό απγό.(φιεκεηάθεο Μ.

Σα πειπάμαηα παποςζιάζοςν οι μαθηηέρ ηος Λςκείος, είναι: 1. Μαγηθό ιαραλόδνπκν.. (Βξπσλάθεο Γ. Α1) 2. Σν καγηθό απγό.(φιεκεηάθεο Μ. ΠΔΗΡΑΜΑΣΑ ΥΖΜΔΗΑ ΛΤΚΔΗΟ ΒΑΜΟΤ Γεςηέπα 14 Μαΐος 2012 Τπεπζ. Καζεγ. : Διέλε Αηζαιάθε Σα πειπάμαηα παποςζιάζοςν οι μαθηηέρ ηος Λςκείος, είναι: 1. Μαγηθό ιαραλόδνπκν.. (Βξπσλάθεο Γ. Α1) 2. Σν καγηθό απγό.(φιεκεηάθεο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΣΕΝΙΟΜΕΣΡΙΚΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ph ΚΑΙ ΠΕΥΑΜΕΣΡΙΚΕ ΣΙΣΛΟΔΟΣΗΕΙ

2. ΠΟΣΕΝΙΟΜΕΣΡΙΚΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ph ΚΑΙ ΠΕΥΑΜΕΣΡΙΚΕ ΣΙΣΛΟΔΟΣΗΕΙ 2. ΠΟΣΕΝΙΟΜΕΣΡΙΚΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ph ΚΑΙ ΠΕΥΑΜΕΣΡΙΚΕ ΣΙΣΛΟΔΟΣΗΕΙ ΓΕΝΙΚΑ Σν ph ελόο δηαιύκαηνο είλαη ίζν κε ην αληίζεην ηνπ δεθαδηθνύ ινγαξίζκνπ ηεο ελεξγόηεηαο ησλ ηόλησλ H +, ph = log α H+ [1] Η κέηξεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ

ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ Τπεύζπλνο: Γειεγηάλλεο Αιέμαλδξνο Καύζηκα ηεο ειιεληθήο αγνξάο ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ηελ Διιάδα δηαηίζεληαη ηξία είδε βελδίλεο θαη δπν είδε πεηξειαίνπ. Ζ βελδίλε δηαθξίλεηαη ζε απιή ακόιπβδε (95 νθηαλίσλ),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΛΙΠΙΔΙΑ. Ειζαγωγή. Ο πόλορ ηων λιπιδίων ζηον οπγανιζμό. 1. Απνηεινύλ ην θύξην δομικό ζςζηαηικό ησλ θπηηαξηθώλ κεκβξαλώλ.

ΤΑ ΛΙΠΙΔΙΑ. Ειζαγωγή. Ο πόλορ ηων λιπιδίων ζηον οπγανιζμό. 1. Απνηεινύλ ην θύξην δομικό ζςζηαηικό ησλ θπηηαξηθώλ κεκβξαλώλ. ΤΑ ΛΙΠΙΔΙΑ Ειζαγωγή Ληπίδηα ραξαθηεξίδνληαη ηα βηνκόξηα πνπ δε δηαιύνληαη ζην λεξό, αιιά κόλν ζε νξγαληθνύο δηαιύηεο π.ρ. ζηνλ αηζέξα ή ην ρισξνθόξκην. Από ρεκηθή άπνςε κπνξνύλ λα αλήθνπλ ζε πνιιέο θαηεγνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛEΣΗ IN SITU ΣΔΡΔΩΗ ΣΩΝ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΩΝ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΦΗ ΣΟΤ ΝΔΟΛΙΘΙΚΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΟ ΓΙΠΗΛΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ

ΜΔΛEΣΗ IN SITU ΣΔΡΔΩΗ ΣΩΝ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΩΝ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΦΗ ΣΟΤ ΝΔΟΛΙΘΙΚΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΟ ΓΙΠΗΛΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΘΗΝΑ ΥΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΩΝ ΣΔΥΝΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΝΣΗΡΗΗ ΛΙΘΟΤ Οδόο Αγ. ππξίδσλνο, 12210, Αηγάιεσ,

Διαβάστε περισσότερα

Δηάιεμε 9. Τπιηοβάθμια Επεξεπγαζία Υγπών Αποβλήηων

Δηάιεμε 9. Τπιηοβάθμια Επεξεπγαζία Υγπών Αποβλήηων Δηάιεμε 9 Τπιηοβάθμια Επεξεπγαζία Υγπών Αποβλήηων Γηεξγαζίεο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δπεμεξγαζία Τγξώλ Απνβιήησλ Υεκηθή Καηαθξήκληζε Ινληηθή Αληαιιαγή Πξνζξόθεζε Γηεξγαζίεο κεκβξαλώλ Ηιεθηξνδηάιπζε Απνιύκαλζε

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας 1. 3 g θνξεζκέλεο κνλνζζελνύο αιθνόιεο Α αθπδαηώλνληαη κε ζέξκαλζε παξνπζία H 2 SO 4, νπόηε ζρεκαηίδεηαη πδξνγνλάλζξαθαο Β κε απόδνζε 60%. Γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ Β πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοσημική Τοξικολογία

Βιοσημική Τοξικολογία Βιοσημική Τοξικολογία Μέθοδοι πειπαμαηικήρ μελέηηρ ηηρ καπκινογένεζηρ ζηα ηπωκηικά Γεκήηξεο Κνπξέηαο Καζεγεηήο Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Τκήκα Βηνρεκείαο & Βηνηερλνινγίαο Δξγαζηήξην Φπζηνινγίαο Εσηθώλ Οξγαληζκώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΗΝΗΚΖ ΦΖΜΔΗΑ. πξσηείλεο πιάζκαηνο. ειεθηξνθφξεζε πξσηεηλψλ. έλδπκα

ΚΛΗΝΗΚΖ ΦΖΜΔΗΑ. πξσηείλεο πιάζκαηνο. ειεθηξνθφξεζε πξσηεηλψλ. έλδπκα ΚΛΗΝΗΚΖ ΦΖΜΔΗΑ πξσηείλεο πιάζκαηνο ειεθηξνθφξεζε πξσηεηλψλ έλδπκα πξσηείλεο πιάζκαηνο 30000 γνλίδηα θσδηθνπνηνχλ ηε ζχλζεζε αλζξσπίλσλ πξσηετλψλ 3000 5000 δηαθνξεηηθέο πξσηετλεο / θχηηαξν Ταπηνπνίεζε 300

Διαβάστε περισσότερα

1ν Λύθεην Αξηέκηδαο ΣΑΠΟΥΝΙ!!

1ν Λύθεην Αξηέκηδαο ΣΑΠΟΥΝΙ!! 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ρνιείν 1ν Λύθεην Αξηέκηδαο Σάμε Α 5 Μάζεκα Σερλνινγία Θέκα απνύλη ρνιηθό Έηνο 2010-2011 Ολνκ/λπκν Παηζηαινύ Δπαγγειία ΣΑΠΟΥΝΙ!! Ιζηνξία Γεωγξαθία Ζ παγθόζκηα βηβιηνγξαθία αλαθέξεη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλημική Φαρμακοποιία, Εγχειρίδιο για τημ ποιότητα του φαρμάκου

Η Ελλημική Φαρμακοποιία, Εγχειρίδιο για τημ ποιότητα του φαρμάκου Η Ελλημική Φαρμακοποιία, Εγχειρίδιο για τημ ποιότητα του φαρμάκου Αννα Σζανηίλη-Κακοςλίδος Τμήμα Φαρμακεστικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών Δςπωπαϊκή Φαπμακοποιία Σα επίζεκα θείκελα ηεο Δπξσπατθήο Φαξκαθνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΣΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΣΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΣΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ Διζαγωγή Ο ηόπνο, επηθαλεηαθόο ή ππόγεηνο, από ηνλ νπνίνλ εμάγνληαη ρξήζηκα νξπθηά, ιέγεηαη ορστείο. Υπάξρνπλ δύν είδε νξπρείσλ, ηα λαηομεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ Πποφόνηα κςτέληρ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙΩΝ Θξαζπβνύινπ Αλδξέαο θαη Παπαδεκεηξίνπ Υξήζηνο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΔΩΠΟΝΗΑ E-mail:thrasia@agro.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΣΖ ΡΟΓΗΑ (Punica granatum L.)

ΜΔΛΔΣΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΣΖ ΡΟΓΗΑ (Punica granatum L.) AΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΩΠΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ - ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΠΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΔΠΗΣΖΜΖ ΟΠΩΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΩΝ ΜΔΛΔΣΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΣΖ ΡΟΓΗΑ (Punica granatum

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ. Η Γ. Ν. αλαιόγσο ηεο βαξύηεηαο ηεο ηαμηλνκείηαη ζε πέληε ζηάδηα. Κιηληθή πνξεία Γ. Ν.

ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ. Η Γ. Ν. αλαιόγσο ηεο βαξύηεηαο ηεο ηαμηλνκείηαη ζε πέληε ζηάδηα. Κιηληθή πνξεία Γ. Ν. ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Η Γηαβεηηθή Νεθξνπάζεηα (Γ. Ν.) είλαη κηα εθ ησλ επηπινθώλ ηνπ αθραξώδε Γηαβήηε (. Γ.), ε νπνία νξίδεηαη σο κηα θαηάζηαζε θαη παξάιιεια κηα εμειεθηηθή πησηηθή πνξεία πνπ έρεη σο ηειηθή

Διαβάστε περισσότερα

Πεπιεχόμενα. 1 ο Πείπαμα: ΔΝΑ ΔΝΣΤΠΩΗΑΚΟ ΑΠΟΥΡΩΜΑΣΗΜΟ. 2 ο Πείπαμα: ΔΝΑ ΘΑΤΜΑΣΟΤΡΓΟ ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ. 3 ο Πείπαμα: ΚΑΘΑΡΗΕΟΤΜΔ ΣΑ ΑΖΜΗΚΑ!!!

Πεπιεχόμενα. 1 ο Πείπαμα: ΔΝΑ ΔΝΣΤΠΩΗΑΚΟ ΑΠΟΥΡΩΜΑΣΗΜΟ. 2 ο Πείπαμα: ΔΝΑ ΘΑΤΜΑΣΟΤΡΓΟ ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ. 3 ο Πείπαμα: ΚΑΘΑΡΗΕΟΤΜΔ ΣΑ ΑΖΜΗΚΑ!!! Πεπιεχόμενα 1 ο Πείπαμα: ΔΝΑ ΔΝΣΤΠΩΗΑΚΟ ΑΠΟΥΡΩΜΑΣΗΜΟ 2 ο Πείπαμα: ΔΝΑ ΘΑΤΜΑΣΟΤΡΓΟ ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ 3 ο Πείπαμα: ΚΑΘΑΡΗΕΟΤΜΔ ΣΑ ΑΖΜΗΚΑ!!! 4 ο Πείπαμα: XHMIKO ΥΑΜΑΗΛΔΟΝΣΑ 5 ο Πείπαμα: ΓΔΜΟΗ ΑΗΜΑΣΟ 6 ο Πείπαμα:

Διαβάστε περισσότερα

2011-2012. Πράσινη ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (6η Άσκηση) Καθ. Κυριάκοσ Κοτζαμπάςησ. 6 ε Άζθεζε

2011-2012. Πράσινη ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (6η Άσκηση) Καθ. Κυριάκοσ Κοτζαμπάςησ. 6 ε Άζθεζε Πράσινη ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (6η Άσκηση) Καθ. Κυριάκοσ Κοτζαμπάςησ 2011-2012 6 ε Άζθεζε Βηνηερλνινγία κηθξνθπθώλ ΙΙΙ: Βέιηηζηεο ζπλζήθεο ζύλζεζεο ιηπαξώλ από κηθξνθύθε Παξαζθεπή βηνληίδει. (Κ. Κοτζαμπάσης) Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ 1 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ ΘΔΜΑ Α Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ αξηζκό θαζεκηάο από ηηο παξαθάησ εκηηειείο πξνηάζεηο Α1 σο Α5 θαη δίπια ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ιέμε ή ηε θξάζε, πνπ ζπκπιεξώλεη

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη)

«Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη) ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΔΤΓΖΛΟΤ Υ. ΔΣΟ 2012-2013, β ΣΔΣΡΑΜΖΝΟ ΣΑΞΖ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΑΠΟ ΣΟ ΑΜΠΕΛΘ ΣΟ ΚΡΑΘ ΚΑΘ ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΟΤ» «Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη) ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ ΜΔΛΖ ΗΩΑΝΝΖ ΠΑΡΗΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΝΟΑΝΣΙΓΡΑΔΙ

ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΝΟΑΝΣΙΓΡΑΔΙ ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΝΟΑΝΣΙΓΡΑΔΙ Δηζαγσγή Οη ζπγθνιιεηηλναληηδξάζεηο (LAT - Latex Agglutination Test) είλαη ε πην πξόζθνξε αλνζνινγηθή κέζνδνο γηα ην κηθξνβηνινγηθό θαη αλνζνινγηθό εξγαζηήξην. Δίλαη ε παιαηόηεξε αλνζνινγηθή

Διαβάστε περισσότερα

Δξσηήζεηο Γεληθήο Φπζηνινγίαο γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ

Δξσηήζεηο Γεληθήο Φπζηνινγίαο γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ 1. Δίλαη ιάζνο όηη ε γινηόηεηα ηνπ αίκαηνο: α. Απμάλεη κε ηελ αχμεζε ηνπ αηκαηνθξίηε. β. Πνπ ξέεη δηακέζνπ ησλ ζηελψλ αγγείσλ είλαη κηθξφηεξε απφ φηη ζηα κεγάια αγγεία. γ. Γελ εμαξηάηαη από

Διαβάστε περισσότερα

Αληηκπθεηηαθά Φάξκαθα

Αληηκπθεηηαθά Φάξκαθα Αληηκπθεηηαθά Φάξκαθα Γήκεηξα Μπισλά-Πεηξνπνύινπ Βηνπαζνιόγνο Κιηληθή Μηθξνβηνιόγνο - Υγηεηλνιόγνο Γ/ληξηα Μηθξνβηνινγηθνύ Τκήκαηνο ΓΝΝΠ «Αγ. Παληειεήκσλ» Αληηκπθεηηαθά θάξκαθα 1) πνιπέληα (λπζηαηίλε,

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Φαξκαθνπνηία ζην θαξκαθείν ηνπ ζήκεξα

Η Φαξκαθνπνηία ζην θαξκαθείν ηνπ ζήκεξα Η Φαξκαθνπνηία ζην θαξκαθείν ηνπ ζήκεξα Γιάννης Σσλλιγνάκης Φαρμακοποιός Διιεληθή Φαξκαθνπνηία έθδνζε V Σέηαξην πκπιήξσκα πεξηέρεη πξνδηαγξαθέο πνπ αθνξνύλ θπξίσο ηνλ έλεγτο, αιιά θαη ηελ παραγωγή θαξκαθεπηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΔΙ Καβάιαο, Σκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Μάζεκα Μεηεσξνινγίαο-Κιηκαηνινγίαο Τπεύζπλε : Γξ Μάξζα Λαδαξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα