ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ"

Transcript

1 Κ.Δ.Π. 414/2013 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4736 Σετάρτη, 4 Δεκεμβρίοσ Αριθμός (I) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (I) ηνπ (Η) ηνπ πλνπηηθόο ηίηινο. Πεδίν Δθαξκνγήο. θνπόο. ΟΗ ΠΔΡΗ ΔΡΓΑΗΩΝ ΠΗΣΩΣΗΚΩΝ ΗΓΡΤΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 1997 ΔΩ (ΑΡ.4) ηνπ 2013 Οδεγία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 41 Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κύπξνπ, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηεο παξέρνληαη, δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (6) θαη (7) ηνπ άξζξνπ 41 ησλ πεξί Δξγαζηώλ Πηζησηηθώλ Ηδξπκάησλ Νόκσλ ηνπ 1997 έσο (Αξ.4) ηνπ 2013, εθδίδεη ηελ παξνύζα Οδεγία πξνο ηα Αδεηνδνηεκέλα Πηζησηηθά Ηδξύκαηα (ΑΠΗ) θαη ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ θαη ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ κεραληζκώλ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ ΑΗΑΝΣΑ θαη ΑΡΣΔΜΗ. ΜΔΡΟ Η ΣΗΣΛΟ, ΚΟΠΟ, ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΗ ΟΡΗΜΟΗ 1. Ζ παξνύζα Οδεγία ζα αλαθέξεηαη σο ε πεξί ηνπ Οξηζκνύ Λεηηνπξγίαο πζηήκαηνο ή Μεραληζκνύ Αληαιιαγήο, πγθέληξσζεο θαη Παξνρήο Γεδνκέλσλ κεηαμύ ησλ Αδεηνδνηεκέλσλ Πηζησηηθώλ Ηδξπκάησλ θαη πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ Οδεγία ηνπ Ζ παξνύζα Οδεγία εθαξκόδεηαη από ηα αδεηνδνηεκέλα πηζησηηθά ηδξύκαηα θαη ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ θαζώο θαη από ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ κεραληζκώλ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ ΑΗΑΝΣΑ θαη ΆΡΣΔΜΗ. 3. θνπόο ηεο παξνύζαο Οδεγίαο είλαη ν θαζνξηζκόο ησλ όξσλ, πξνϋπνζέζεσλ θαη δηαδηθαζηώλ ιεηηνπξγίαο ζπζηεκάησλ ή κεραληζκώλ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε από ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο πνπ απνξξένπλ από ηνλ πεξί Δξγαζηώλ Πηζησηηθώλ Ηδξπκάησλ Νόκν θαη ηελ αμηνιόγεζε ηνπ

2 2660 αμηόρξενπ ησλ πειαηώλ, ή θαη ησλ δπλεηηθώλ πειαηώλ ηνπο, θαη ζπλδεδεκέλσλ κε απηώλ πξνζώπσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνύ ή θαη άιισλ ζπλαθώλ θηλδύλσλ από ηα ΑΠΗ θαη ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ θαη ηνπο όξνπο, πξνϋπνζέζεηο θαη δηαδηθαζίεο ζπλεξγαζίαο ηέηνησλ ζπζηεκάησλ ή κεραληζκώλ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ κε άιιεο αληίζηνηρεο δηεπζεηήζεηο ή κε πηζησηηθά ηδξύκαηα ή ρξεκαηνδνηηθνύο νξγαληζκνύο ζηε Γεκνθξαηία ή ην εμσηεξηθό. Δξκελεία. 4. (1) ηελ παξνύζα Οδεγία εθηόο αλ πξνθύπηεη δηαθνξεηηθή εξκελεία από ην θείκελν: «δεδνκέλα» ζεκαίλεη ηα δεδνκέλα πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (1) ηεο παξαγξάθνπ 7 «δπλεηηθόο πειάηεο» ζεκαίλεη θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν θάηνηθν ή κε θάηνηθν ζηελ Γεκνθξαηία ζε ζρέζε κε ην νπνίν ΑΠΗ θαη πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία εμέηαζεο αίηεζεο γηα ηε ρνξήγεζε ρξεκαηνδνηηθνύ αλνίγκαηνο όπσο απηό νξίδεηαη ζην εδάθην 4(α) ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Νόκνπ 66(I) ηνπ (I) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ Κ.Γ.Π. 463/2006 Κ.Γ.Π. 328/2007 Κ.Γ.Π. 140/2010 Κ.Γ.Π. 470/2010 Κ.Γ.Π. 471/2010 Κ.Γ.Π. 472/2010 Κ.Γ.Π. 473/2010 Κ.Γ.Π. 88/2011 K.Γ.Π. 269/2011. «Νόκνο» ζεκαίλεη ηνπο πεξί Δξγαζηώλ Πηζησηηθώλ Ηδξπκάησλ Νόκνπο ηνπ 1997 έσο (Αξ.4) ηνπ 2013 «πειάηεο» ζεκαίλεη θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν, ην νπνίν έρεη ρξεκαηνδνηηθό άλνηγκα, όπσο απηό νξίδεηαη ζην εδάθην (4)(α) ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Νόκνπ, θαη πεξηιακβάλεη πθηζηάκελν πειάηε, εγγπεηή ηνπ πειάηε θαη παξνρέα εμαζθάιηζεο ηνπ πειάηε θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ πξνζώπσλ ηνπο «ζπλδεδεκέλα πξόζσπα» ζεκαίλεη ηα πξόζσπα πνπ απνηεινύλ νκάδα ζπλδεδεκέλσλ πξνζώπσλ θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Νόκνπ θαη ζηελ Οδεγία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο πξνο ηηο ηξάπεδεο γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ θαη ησλ κεγάισλ ρξεκαηνδνηηθώλ αλνηγκάησλ ηνπ 2006 έσο (Αξ. 2) ηνπ Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζηελ νκάδα ησλ ζπλδεδεκέλσλ πξνζώπσλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη θαη νη ηειηθνί δηθαηνύρνη εηαηξεηώλ αλ δηαθέξνπλ από ηνπο εγγεγξακκέλνπο κεηόρνπο. (2) Όξνη πνπ δελ εξκελεύνληαη ζηελ παξνύζα Οδεγία, εθηόο αλ πξνθύπηεη δηαθνξεηηθή εξκελεία από ην θείκελν, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη ζην Νόκν. ΜΔΡΟ II ΟΡΟΗ, ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Γηαζύλδεζε ησλ ΑΗΑΝΣΑ θαη ΑΡΣΔΜΗ Δμνπζηνδνηεκέλα πξόζσπα. 5. Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηώλ ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 28Γ ηνπ Νόκνπ, νη κεραληζκνί αληαιιαγήο δεδνκέλσλ ΑΗΑΝΣΑ θαη ΑΡΣΔΜΗ δηαζπλδένληαη ειεθηξνληθά κέζσ ησλ κεραλνγξαθηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπο έηζη ώζηε κέζσ ηεο δηαζύλδεζεο ησλ δύν κεραληζκώλ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ λα παξνπζηάδνληαη ζηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο ηα δεδνκέλα θαη ησλ δύν κεραληζκώλ ηαπηόρξνλα, λα παξνπζηάδνληαη ζηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο ηα ίδηα ζηνηρεία όπσο απηά αλαιύνληαη ζηελ παξάγξαθν 7 ηεο παξνύζαο Οδεγίαο θαη λα αληαιιάζζνληαη κεηαμύ ησλ κεραληζκώλ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπο δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (δiv) ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Νόκνπ. 6. (1) Γηθαίσκα πξόζβαζεο ζηα δεδνκέλα ηνπ κεραληζκνύ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ έρεη εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθό όπσο θαζνξίδεηαη από θάζε ΑΠΗ θαη πηζησηηθό ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ θαη ε Κεληξηθή Σξάπεδα.

3 2661 (2) Κάζε ΑΠΗ θαη πηζησηηθό ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ, ζεζπίδεη επαξθείο δηαδηθαζίεο θαη δηεμάγεη ειέγρνπο έηζη ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη όηη ην δηθαίσκα πξόζβαζεο παξέρεηαη ζε θαηάιιειν πξνζσπηθό, ην νπνίν ηεξεί ηνπο θαλόλεο εκπηζηεπηηθόηεηαο θαη ρξεζηκνπνηεί ην δηθαίσκα πξόζβαζεο ζε δεδνκέλα ηνπ κεραληζκνύ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ κόλν γηα ηνπο ζθνπνύο γηα ηνπο νπνίνπο δόζεθε. Άδεηα πξόζβαζεο παξαρσξείηαη ζε πξνζσπηθό πνπ αζρνιείηαη κε ηελ αμηνιόγεζε ησλ αηηήζεσλ γηα παξαρώξεζε δαλείσλ. (3) Σα εμνπζηνδνηεκέλα πξόζσπα έρνπλ δηθαίσκα λα δηεμάγνπλ αλαδεηήζεηο ζηνπο κεραληζκνύο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ ΑΗΑΝΣΑ θαη ΑΡΣΔΜΗ ζε ζρέζε κε δεδνκέλα πειαηώλ ΑΠΗ θαη πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ θαη ζπλδεδεκέλσλ ηνπο πξνζώπσλ. ΜΔΡΟ IIΗ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΚΑΣΑΥΩΡΟΤΝΣΑΗ Δ ΤΣΖΜΑ Ή ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΑΝΣΑΛΛΑΓΖ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΠΟ ΣΑ ΑΠΗ ΚΑΗ ΣΑ ΠΗΣΩΣΗΚΑ ΗΓΡΤΜΑΣΑ ΠΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΤΝ ΣΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΤΝΑΜΔΗ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10Α ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ηνηρεία πνπ απνηεινύλ αληηθείκελν αληαιιαγήο. 7.(1) Σα δεδνκέλα θαηά πειάηε πνπ απνηεινύλ αληηθείκελν ζπγθέληξσζεο, θαηαρώξηζεο, απνζήθεπζεο, επεμεξγαζίαο θαη αληαιιαγήο ζε ζύζηεκα ή κεραληζκό αληαιιαγήο δεδνκέλσλ είλαη ηα αθόινπζα: (α) Γεκνγξαθηθά ηνηρεία πειάηε: (η) Γηα θπζηθά πξόζσπα: Όλνκα πειάηε, αξηζκόο ηαπηόηεηαο γηα Κύπξηνπο Τπεθόνπο θαη αξηζκόο δηαβαηεξίνπ γηα Ξέλνπο Τπεθόνπο, επάγγεικα (ηδησηηθόο ππάιιεινο, απηνεξγνδνηνύκελνο, δεκόζηνο ππάιιεινο, ππάιιεινο ζε εκηθξαηηθό νξγαληζκό, ηξαπεδηθόο ππάιιεινο, ζπληαμηνύρνο, θνηηεηήο, άλεξγνο), θσδηθόο NACE ηνπ ηνκέα δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ εξγνδόηε, ζηνηρεία κόληκεο δηακνλήο (Γήκνο/ θνηλόηεηα, Δπαξρία, Υώξα), εκεξνκελία θαη ηόπν γελλήζεσο, ηίηινο (Κνο, Κα), νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (παληξεκέλνο, αλύπαληξνο, ρσξηζκέλνο) θαη επίπεδν κόξθσζεο (πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα, ηξηηνβάζκηα). (ηη) Γηα λνκηθά πξόζσπα: Όλνκα ηεο εηαηξείαο, αξηζκόο ζύζηαζεο, ηαμηλόκεζε πειάηε θαηά ηνκέα δξαζηεξηόηεηαο (NACE Coding). (β) Καηάηαμε ηνπ πειάηε κε βάζε ην εζσηεξηθό ζύζηεκα αμηνιόγεζεο ηνπ ΑΠΗ ή ηνπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ θαη θαηά πόζν έρεη θηλεζεί αγσγή ελαληίνλ ηνπ πειάηε, έρεη ηεξκαηηζηεί ν ινγαξηαζκόο, έρεη εθδνζεί απόθαζε ή είλαη ζε δηαηηεζία. Γηα θάζε ινγαξηαζκό ηνπ πειάηε, ηελ ηαμηλόκεζε ηνπ κε βάζε ηελ νδεγία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ή όπσο απηή ηξνπνπνηεζεί κεηαγελέζηεξα, γηα ηηο κε εμππεξεηνύκελεο θαη ξπζκηζκέλεο ρνξεγήζεηο ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ πίλαθα Α ηεο νδεγίαο απηήο. ηηο πεξηπηώζεηο πειαηώλ ελαληίνλ ησλ νπνίσλ έρεη θηλεζεί αγσγή, πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο, ην ζηάδην ζην νπνίν βξίζθεηαη, θαη πνζό ην νπνίν εθθξεκεί πξέπεη λα παξέρνληαη. (γ) Πιεξνθνξίεο γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ πειάηε: Γηα θπζηθά πξόζσπα ην πνζό ηνπ θαζαξνύ εηζνδήκαηνο πξηλ ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δαλεηζκνύ ηνπο (γηα θνηλνύο ινγαξηαζκνύο ην εηζόδεκα ζα αθνξά ην ζπλνιηθό εηζόδεκα όισλ ζπλ-νθεηιεηώλ). Γηα λνκηθά πξόζσπα, θαηάζηαζε νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ζηε κνξθή ελόο πξνηύπνπ ην νπνίν ζα θαζνξηζηεί από ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κύπξνπ κε έλδεημε γηα ηελ πεξίνδν πνπ αθνξνύλ θαζώο θαη είδνο π.ρ. ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, δηεπζπληηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νηθνλνκηθό έηνο θ.ι.π. ηελ πξώηε ππνβνιή ζηνηρείσλ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπιάρηζηνλ γηα ηα ηειεπηαία πέληε έηε ή γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ εκεξνκελία ζύζηαζεο ηεο εηαηξείαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία ηδξύζεθε εληόο πέληε εηώλ από ηελ εκεξνκελία ηεο πξώηεο ππνβνιήο, θαη κεηά λα πξνζηίζεληαη όπνηα λέα ζηνηρεία πεξηέιζνπλ ζηελ θαηνρή ηνπ ΑΠΗ ή ηνπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ. ηα ζηνηρεία γηα ηα λνκηθά πξόζσπα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη θαη πνηνηηθά ζηνηρεία ζηε κνξθή πνπ ζα θαζνξηζζεί από ηελ ΚΣΚ. (δ) Πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπλδεδεκέλα πξόζσπα: ε ζρέζε κε ηα ζπλδεδεκέλα πξόζσπα, όπσο απηά νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 4, ην όλνκα ηνπ ζπλδεδεκέλνπ πξνζώπνπ, ηνλ αξηζκό δειηίνπ ηαπηόηεηαο ή άιινπ απνδεηθηηθνύ ζηνηρείνπ ηεο ηαπηόηεηαο ζε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ ή ηνλ αξηζκό ζύζηαζεο ζε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ. Δπηπξόζζεηα, ζα πξέπεη λα δίλεηαη θσδηθόο αλαθνξηθά κε ην ιόγν ζύλδεζεο ηνπο (νηθνλνκηθή εμάξηεζε, ζρέζε ειέγρνπ, εγγπεηήο). (ε) Ζκεξνκελία έλαξμεο έλλνκεο ζρέζεο ηνπ πειάηε κε ην ΑΠΗ ή ην πηζησηηθό ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ. (δ) Αλαιπηηθή θαηάζηαζε όισλ ησλ δηεπθνιύλζεσλ ηνπ πειάηε θαηά ΑΠΗ θαη πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ.

4 2662 (2) Γηα όια ηα είδε ινγαξηαζκώλ ζα πξέπεη λα δίλνληαη ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ην είδνο ηεο ρνξήγεζεο, ηνλ ζθνπό γηα ηνλ νπνίν παξαρσξήζεθε, εκεξνκελία αλνίγκαηνο ινγαξηαζκνύ, πξνγξακκαηηδόκελε εκεξνκελία εμόθιεζεο, πξόγξακκα απνπιεξσκήο, ύςνο θαη βάζε επηηνθίνπ, ππόινηπν θαη όξην ινγαξηαζκνύ, εκεξνκελία αλαδηάξζξσζεο, θιπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηνηρεία πξέπεη λα δίλνληαη σο αθνινύζσο: (α) Γάλεηα (θαηά ινγαξηαζκό): ππόινηπν ινγαξηαζκνύ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηόθσλ, πνζό θαζπζηέξεζεο, αλάιπζε ηνπ πνζνύ θαζπζηέξεζεο ζε ρξνληθέο πεξηόδνπο πνπ ζα θαζνξηζζνύλ από ηελ ΚΣΚ, ζθνπόο δαλείνπ, λόκηζκα ζην νπνίν εθδόζεθε ην δάλεην, κε εθηακηεπζέλ πνζό δαλείνπ θαη εκεξνκελία ιήμεο. (β) Σξερνύκελνη κε όξην, ηξερνύκελνη ρσξίο όξην νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ ρξεσζηηθό ππόινηπν, ή άιινη ινγαξηαζκνί κε όξην όπσο πηζησηηθέο θάξηεο (θαηά ινγαξηαζκό): εκεξνκελία ιήμεο νξίνπ, όξην ινγαξηαζκνύ, ππόινηπν ινγαξηαζκνύ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηόθσλ, πνζό ππέξβαζεο, πεξίνδνο ππέξβαζεο θαη εκεξνκελία ηειεπηαίαο ζπλαιιαγήο. (3) πλνιηθή αλαθηήζηκε αμία ησλ εκπξάγκαησλ εμαζθαιίζεσλ ηνπ πειάηε αλαιπκέλε ζηηο πην θάησ θαηεγνξίεο: (α) Τπνζήθεο ζε - πξώηε θαηνηθία - ινηπέο νηθηζηηθέο κνλάδεο - εκπνξηθά αθίλεηα - ινηπά αθίλεηα (β) Γεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο (γ) Σίηινη (δ) Λνηπέο εμαζθαιίζεηο Ζ αλαθηήζηκε αμία ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ Παξαξηήκαηνο XV ηεο Οδεγίαο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο πξνο ηηο ηξάπεδεο γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ θαη ησλ κεγάισλ ρξεκαηνδνηηθώλ αλνηγκάησλ ηνπ 2006 έσο (Αξ. 2) ηνπ ΜΔΡΟ IV ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΘΑ ΔΥΟΤΝ ΠΡΟΒΑΖ ΣΑ ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΜΔΝΑ ΠΡΟΩΠΑ ΣΩΝ ΑΠΗ ΚΑΗ ΣΩΝ ΠΗΣΩΣΗΚΩΝ ΗΓΡΤΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΤΝ ΣΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΤΝΑΜΔΗ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10Α ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ Πξνζβάζηκα ζηνηρεία ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ησλ κεραληζκώλ αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ. 8. (1) Σα εμνπζηνδνηεκέλα πξόζσπα όπσο απηά έρνπλ θαζνξηζηεί θαη θνηλνπνηεζεί ζην ζύζηεκα ή κεραληζκό αληαιιαγήο δεδνκέλσλ από ηα ΑΠΗ θαη ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ έρνπλ πξόζβαζε ζηα αθόινπζα δεδνκέλα: (α) ε ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε κε ζηνηρεία γηα ηνπο ινγαξηαζκνύο ρνξεγήζεσλ θαηά πειάηε από όια ηα ΑΠΗ θαη ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ, αλαθνξηθά κε ηα ππόινηπα, θαζπζηεξήζεηο/ ππεξβάζεηο, πεξίνδν θαζπζηεξήζεσλ/ ππεξβάζεσλ, θαη πξόγξακκα απνπιεξσκήο. ηελ θαηάζηαζε απηή ε κνξθή ηεο νπνίαο ζα θαζνξίδεηαη ζε ζπλελλόεζε κε ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ζα ππάξρεη ε ζρεηηθή αλάιπζε ησλ πνζώλ θαηά ΑΠΗ θαη πηζησηηθό ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ ρσξίο νλνκαζηηθή αλαθνξά ηνπ ΑΠΗ θαη ηνπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ, (β) ζε ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε κε ηα ζπλνιηθά ππόινηπα ρνξεγήζεσλ θαηά όκηιν/ νκάδα ζπλδεδεκέλσλ πειαηώλ από όια ηα ΑΠΗ θαη ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ. ηελ θαηάζηαζε απηή ε κνξθή ηεο νπνίαο ζα θαζνξίδεηαη ζε ζπλελλόεζε κε ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ζα ππάξρεη ε ζρεηηθή αλάιπζε ησλ πνζώλ θαηά ΑΠΗ θαη πηζησηηθό ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ ρσξίο νλνκαζηηθή αλαθνξά ηνπ ΑΠΗ θαη ηνπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ. Ολνκαζηηθή αλαθνξά θαηά ΑΠΗ θαη πηζησηηθό ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ ζα γίλεηαη κόλν ζηηο πεξηπηώζεηο ηεξκαηηζκέλσλ ινγαξηαζκώλ, ζηηο πεξηπηώζεηο γηα ηηο νπνίεο έρεη θηλεζεί αγσγή, ή εθδνζεί δηθαζηηθή απόθαζε, γηα ηα ΑΠΗ θαη πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ ζηα νπνία εθαξκόδνληαη νη πξναλαθεξόκελεο πεξηπηώζεηο, (γ) ζηελ ηαμηλόκεζε ηνπ πειάηε θαηά ηνκέα δξαζηεξηόηεηαο (NACE coding) θαη ηελ ηαμηλόκεζε ηνπ θάζε ινγαξηαζκνύ ηνπ πειάηε κε βάζε ηελ νδεγία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο γηα ηηο κε εμππεξεηνύκελεο θαη ξπζκηζκέλεο ρνξεγήζεηο, (δ) ζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ γηα ηα νπνία ζα γίλεηαη ε έξεπλα ζηε κνξθή πνπ ζα ππνβάιινληαη ζην κεραληζκό αληαιιαγήο δεδνκέλσλ,

5 2663 (ε) ζηελ αλαιπηηθή πιεξνθόξεζε αλαθνξηθά κε ην ζηάδην ησλ λνκηθώλ αγσγώλ ελαληίνλ ηνπ πειάηε, ηεξκαηηζκέλνπο ινγαξηαζκνύο, Γηθαζηηθέο απνθάζεηο θαη Γηαηηεζίεο, (δ) ζηελ πιεξνθόξεζε ζε πεξίπησζε δηάιπζεο ή αίηεζεο δηάιπζεο εηαηξείαο, δηνξηζκό δηαρεηξηζηή, πηώρεπζεο ή ζαλάηνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ, (ε) ζηελ πιεξνθόξεζε ζηα ζηνηρεία ηνπ Κεληξηθνύ Αξρείνπ Πιεξνθνξηώλ, (ζ) ζηα ζηνηρεία από ην αξρείν ηνπ Δθόξνπ Δηαηξεηώλ αλαθνξηθά κε ην όλνκα ηεο εηαηξείαο, ηελ εκεξνκελία ζύζηαζήο ηεο, ηα ζηνηρεία ησλ κεηόρσλ θαη ηνλ αξηζκό κεηνρώλ πνπ θαηέρνπλ, ην όλνκα ησλ Γηεπζπληώλ θαη ηνπ Γξακκαηέα, ηε δηεύζπλζε ηνπ εγγεγξακκέλνπ γξαθείνπ ηεο εηαηξείαο θαη ηα ζηνηρεία επηβαξύλζεσλ επί ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ ηεο εηαηξείαο. (2) ηα ππόινηπα ζηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη, πέξαλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία (α) έσο (ζ) ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1) ηεο παξαγξάθνπ 8 ηεο παξνύζαο Οδεγίαο, εμαηξνπκέλσλ ησλ νλνκάησλ θαη αξηζκώλ ηαπηόηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, δελ ζα παξέρεηαη πξόζβαζε ζηα ΑΠΗ θαη ζηα πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ. ηα ζηνηρεία απηά πξόζβαζε ζα έρεη κόλν ε Κεληξηθή Σξάπεδα γηα ζθνπνύο άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο πνπ απνξξένπλ από ην Νόκν. ΜΔΡΟ V ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΤΣΖΜΑΣΟ Ή ΜΖΥΑΝΗΜΟΤ ΑΝΣΑΛΛΑΓΖ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ ΤΣΖΜΑΣΟ Ή ΜΖΥΑΝΗΜΟΤ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπνρξεώζεηο κεραληζκνύ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ. 9. (1) Κάζε ζύζηεκα ή κεραληζκόο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί ειεγθηηθά αξρεία θαηαγξαθήο όζνλ αθνξά ηηο ελέξγεηεο θάζε εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζώπνπ πνπ πξνέβε ζε αλαδήηεζε δεδνκέλσλ γηα ζπγθεθξηκέλν πξόζσπν θαζώο θαη ηα δεδνκέλα ηνπ πξνζώπνπ απηνύ ζηα νπνία είρε πξόζβαζε. (2) Γπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηε παξάγξαθν 8 θαη ηεξνύληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ησλ κεραληζκώλ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ ΑΗΑΝΣΑ θαη ΑΡΣΔΜΗ έρεη θάζε ΑΠΗ θαη πηζησηηθό ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ. (3) Ο κεραληζκόο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ νθείιεη λα παξέρεη ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα έθζεζε από εμσηεξηθνύο ειεγθηέο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο αζθαινύο θύιαμεο ησλ ζηνηρείσλ ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ όπσο ζα νξηζηεί από ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα. 138(Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (4) Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηώλ ησλ πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ Αηόκνπ) Νόκσλ ηνπ 2001 κέρξη 2012 ζε ζρέζε κε ην δηθαίσκα πξόζβαζεο, ν δηαρεηξηζηήο ζπζηήκαηνο ή κεραληζκνύ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ νθείιεη λα ηεξεί δηαδηθαζίεο ώζηε, νη πειάηεο ησλ ΑΠΗ θαη ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ, νη νπνίνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα έρνπλ πξόζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ην άηνκν ηνπο θαη είλαη θαηαρσξεκέλεο ζην ζύζηεκα ή κεραληζκό αληαιιαγήο δεδνκέλσλ, λα έρνπλ πξόζβαζε ζε εηδηθά δηακνξθσκέλε έθζεζε γηα όια ηα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ θαηαρσξεκέλα. εκεηώλεηαη όηη δελ πξέπεη λα γλσζηνπνηνύληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο εγγπεηέο ηνπ θάζε αηόκνπ. ρεηηθά κε απηό ην δηθαίσκα ησλ πειαηώλ ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο ή κεραληζκνύ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα δηαηεξεί δηαδηθαζίεο κεραληζκώλ ειέγρνπ πνπ λα δηαβεβαηώλεη ηελ πξόζβαζε ζε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα. (5) Ο δηαρεηξηζηήο ζπζηήκαηνο ή κεραληζκνύ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ νθείιεη λα δώζεη νδεγίεο ζε ΑΠΗ ή πηζησηηθό ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ γηα δηόξζσζε νπνησλδήπνηε ζηνηρείσλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ όηαλ απνδεηρηεί από ΑΠΗ ή πηζησηηθό ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ ή ηνλ ίδην ηνλ πειάηε όηη ηα ζηνηρεία ζην ζύζηεκα ή κεραληζκό αληαιιαγήο δεδνκέλσλ πνπ αθνξνύλ ην ζπγθεθξηκέλν πειάηε είλαη ιαλζαζκέλα. (6) Ο δηαρεηξηζηήο ζπζηήκαηνο ή κεραληζκνύ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ νθείιεη λα δηαζθαιίζεη ηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ππνβάιινληαη από ηα ΑΠΗ θαη ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηώλ κεηά ηελ απνπιεξσκή ή ηελ δηαγξαθή ηεο δηεπθόιπλζεο. Μεηά ηελ πεξίνδν ησλ πέληε απηώλ (5) εηώλ νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δηαηεξνύληαη γηα απηό ην ινγαξηαζκό γηα ζηαηηζηηθνύο ζθνπνύο ή γηα ζθνπνύο κνληεινπνίεζεο πξνο ηθαλνπνίεζε ησλ επνπηηθώλ αλαγθώλ ζα πξέπεη λα είλαη ζε κνξθή πνπ δελ ζα απνθαιύπηνπλ ηελ ηαπηόηεηα ηνπ δαλεηνιήπηε. (7) Ο δηαρεηξηζηήο ζπζηήκαηνο ή κεραληζκνύ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη ηα αθόινπζα, ηα νπνία ππνβάιιεη ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα όηαλ ηνπ δεηεζεί:

6 2664 (α) Καηαγξακκέλε πνιηηηθή αζθαιείαο θαη θαηάιιειε δηνηθεηηθή δνκή πνπ λα εγγπάηαη ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ. (β) Καηάιιειεο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο ζα δηεπθνιύλνπλ ηνλ έγθαηξν εληνπηζκό θαη ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε ηπρόλ ιεηηνπξγηθώλ ζεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ. (γ) Οξγαλόγξακκα ζην νπνίν λα απεηθνλίδνληαη νη επηρεηξεζηαθέο θαη νξγαλσηηθέο αλάγθεο ηνπ ζπζηήκαηνο ή κεραληζκνύ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ θαη λα πεξηγξάθνληαη κε ζαθήλεηα νη αξκνδηόηεηεο ησλ επί κέξνπο ππεξεζηαθώλ κνλάδσλ πνπ ην απνηεινύλ, λα απεηθνλίδεηαη ν δηαρσξηζκόο ησλ θαζεθόλησλ πξνθεηκέλνπ λα απνθιείεηαη ε ύπαξμε αζπκβίβαζησλ ξόισλ, λα παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα θαηαινγηζκνύ ησλ επζπλώλ θαη λα αμηνπνηνύληαη κε ηνλ θαηαιιειόηεξν ηξόπν νη δπλαηόηεηεο ηνπ πξνζσπηθνύ (δ) Πξνγξακκαηηζκό ησλ εξγαζηώλ πξνο εθηέιεζε, θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ θαη ησλ ελεξγεηώλ πνπ πξέπεη λα γίλνληαη ζηηο έθηαθηεο πεξηπηώζεηο. (8) Ο δηαρεηξηζηήο ζπζηήκαηνο ή κεραληζκνύ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ νθείιεη λα γλσξίδεη θαη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ην λνκηθό, επνπηηθό θαη θαλνληζηηθό πιαίζην ζε όηη αθνξά ζέκαηα πιεξνθνξηθήο. (9) Ο δηαρεηξηζηήο ζπζηήκαηνο ή κεραληζκνύ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ νθείιεη λα κειεηά, λα αμηνινγεί θαη λα εθαξκόδεη όπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην, ηα δηεζλή πξόηππα θαη κεζνδνινγίεο δηαρείξηζεο θαη αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ, θαζώο επίζεο λα παξαθνινπζεί θαη λα ιακβάλεη ππόςε ηηο δηεζλείο εμειίμεηο ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο. (10) Ο δηαρεηξηζηήο ζπζηήκαηνο ή κεραληζκνύ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ νθείιεη λα παξέρεη επαξθή ζπληήξεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ησλ ζπζηεκάησλ. (11) Ο δηαρεηξηζηήο ζπζηήκαηνο ή κεραληζκνύ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ νθείιεη λα παξέρεη ππνζηήξημε από θαηάιιεια νξγαλσκέλεο θαη ζηειερσκέλεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ησλ ππαιιήισλ/ρξεζηώλ ηνπο, θαζώο θαη ησλ ππαιιήισλ/ρξεζηώλ ησλ ΑΠΗ θαη ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ. (12) Σν ζύζηεκα ή κεραληζκόο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ παξέρεη επαξθείο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο. (13) ύζηεκα ή κεραληζκόο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ δηαζέηεη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ηεο ρσξεηηθόηεηαο, ηνπ θόξηνπ θαη ηεο απόδνζεο ησλ ζπζηεκάησλ θαη δηθηύσλ. (14) ύζηεκα ή κεραληζκόο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ δηαζέηεη επαξθείο ελζσκαησκέλνπο κεραληζκνύο ειέγρνπ ησλ δεδνκέλσλ ζηα δηάθνξα ζπζηήκαηα θαη εηδηθόηεξα, ζηελ πξνεηνηκαζία, εηζαγσγή, επεμεξγαζία θαη αληαιιαγή ηνπο. ΜΔΡΟ VI ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΠΗ ΚΑΗ ΠΡΟΩΠΩΝ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΤΝ ΓΝΩΖ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΠΟ ΤΣΖΜΑ Ή ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΑΝΣΑΛΛΑΓΖ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπνρξεώζεηο ΑΠΗ θαη πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ. 10. (1) Κάζε ΑΠΗ θαη πηζησηηθό ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ νθείιεη λα παξέρεη ηα δεδνκέλα όπσο απηά νξίδνληαη ζηελ παξνύζα Οδεγία ζηνπο κεραληζκνύο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ ΑΗΑΝΣΑ θαη ΑΡΣΔΜΗ αληίζηνηρα ζε κεληαία βάζε, κε εκεξνκελία αλαθνξάο ην ηέινο θάζε εκεξνινγηαθνύ κήλα. (2) Κάζε ΑΠΗ θαη πηζησηηθό ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ, θαηά ηελ αμηνιόγεζε αηηεκάησλ γηα παξαρώξεζε δαλείσλ ή άιισλ πηζησηηθώλ δηεπθνιύλζεσλ ζε νπνηνδήπνηε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν όπσο θαη θαηά ηελ από θαηξνύ εηο θαηξό αμηνιόγεζε ή αλαζεώξεζε ήδε παξαρσξεζέλησλ δαλείσλ ή πηζησηηθώλ δηεπθνιύλζεσλ, νθείιεη λα ιακβάλεη ππόςε ηα δεδνκέλα ηνπ πειάηε ζηα νπνία έρεη πξόζβαζε κέζσ ηνπ κεραληζκνύ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ, λα δηθαηνινγεί ηελ νπνηαδήπνηε απόθαζή ηνπ επί ησλ αηηεκάησλ ή επί ησλ ήδε παξαρσξεζέλησλ δαλείσλ ή πηζησηηθώλ δηεπθνιύλζεσλ ζε ζπζρεηηζκό κε ηα δεδνκέλα απηά θαη λα ηεξεί ζηα αξρεία ηνπ ΑΠΗ ή ηνπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηε ζπκκόξθσζή ηνπ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο άξζξνπ.

7 2665 (3) Σα ΑΠΗ θαη ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ απαηηνύλ από ηνπο πειάηεο ηνπο λα δειώλνπλ ηα ζπλδεδεκέλα κε απηνύο πξόζσπα θαη γηα θάζε ηέηνην ζπλδεδεκέλν πξόζσπν, λα ππνβάιινπλ ηνλ αξηζκό δειηίνπ ηαπηόηεηαο ή άιινπ απνδεηθηηθνύ ηεο ηαπηόηεηαο θπζηθνύ ή ηεο ζύζηαζεο λνκηθνύ πξνζώπνπ. (4) Κάζε ΑΠΗ θαη πηζησηηθό ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ ππνρξενύηαη λα ειέγρεη ηελ νξζόηεηα θαη πιεξόηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξέρνληαη από απηό ζην κεραληζκό αληαιιαγήο δεδνκέλσλ. (5) ε πεξίπησζε παξαπόλνπ από πειάηε, θάζε ΑΠΗ θαη πηζησηηθό ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ ππνρξενύηαη λα πξνβεί ζε δηνξζώζεηο ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ, όπνπ απηέο έρνπλ εληνπηζηεί από ην κεραληζκό αληαιιαγήο δεδνκέλσλ κεηά από ηελ παξνπζίαζε απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ από ηνλ πειάηε. (6) Κάζε ΑΠΗ θαη πηζησηηθό ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ ππνρξενύηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε από ηελ εκεξνκελία ιήςεο παξαπόλνπ από πειάηε, λα δηνξζώζεη ηπρόλ ιαλζαζκέλα ζηνηρεία ηα νπνία ελδερνκέλσο ππνβάιιεη γηα πειάηε ηνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ εθαξκόδεηαη, ή λα επηιύζεη ηε δηαθνξά κε ηνλ πειάηε ηνπ. (7) Ζ αμηνπνίεζε ηνπ κεραληζκνύ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ πξνϋπνζέηεη απζηεξή ηήξεζε θαλόλσλ επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο από θάζε ΑΠΗ θαη πηζησηηθό ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ θαη ην πξνζσπηθό ηνπ, θαη ε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ δηελεξγείηαη απνθιεηζηηθά σο εζσηεξηθή δηαδηθαζία από θάζε ΑΠΗ θαη πηζησηηθό ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ θαη γίλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ζθνπνύο αμηνιόγεζεο από ηα ΑΠΗ θαη ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ ηνπ αμηόρξενπ ησλ πειαηώλ ηνπο ώζηε λα επηηπγράλεηαη απνηειεζκαηηθόηεξε δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνύ θαη άιισλ ζπλαθώλ θηλδύλσλ. Σν θάζε ΑΠΗ θαη πηζησηηθό ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ ππνρξενύηαη λα θαηαζηήζεη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ πνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηώλ πξόζβαζεο ζην αξρείν. ΜΔΡΟ VII ΔΞΟΤΗΔ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ Έθδνζε εγθπθιίσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο. Καηάξγεζε πθηζηάκελσλ Οδεγηώλ. ΚΓΠ 314/2013. KΓΠ 386/ Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα έρεη εμνπζία λα εθδίδεη δηεπθξηληζηηθέο ή θαη εξκελεπηηθέο ή θαη άιιεο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο θαη λα θαζνξίδεη ηε κνξθή θαη ην πεξηερόκελν ζρεηηθώλ εγγξάθσλ θαη έληππσλ γηα ζθνπνύο θαιύηεξεο εθαξκνγήο ηεο παξνύζαο Οδεγίαο. ΜΔΡΟ VIIΗ ΠΟΗΚΗΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 12. Με ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο παξνύζεο Οδεγίαο νη αθόινπζεο νδεγίεο ηεο παύνπλ λα ηζρύνπλ: (α) Ζ Οδεγία πξνο ηα πλεξγαηηθά Πηζησηηθά Ηδξύκαηα αλαθνξηθά κε ηνπο όξνπο, πξνϋπνζέζεηο, δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο κεραληζκνύ αληαιιαγήο ζπγθέληξσζεο θαη παξνρήο δεδνκέλσλ κεηαμύ ησλ πλεξγαηηθώλ Πηζησηηθώλ Ηδξπκάησλ, ε νπνία έρεη εθδνζεί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 41(6) ησλ Πεξί Δξγαζηώλ Πηζησηηθώλ Ηδξπκάησλ Νόκσλ ηνπ 1997 έσο (Aξ.3) (β) ε πεξί ηεο Αληαιιαγήο Γεδνκέλσλ γηα ηελ Αμηνιόγεζε ηνπ Αμηόρξενπ Πειαηώλ Οδεγία ηνπ 2010, ε νπνία έρεη εθδνζεί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 41 (3) ησλ πεξί Σξαπεδηθώλ Δξγαζηώλ Νόκσλ ηνπ 1997 έσο (Αξ.2) ηνπ Πξνζηαζία Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ. Έλαξμε ηζρύνο. 13. Ζ παξνύζα Οδεγία εθαξκόδεηαη ηεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηώλ ησλ πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ Αηόκνπ) Νόκσλ ηνπ 2001 κέρξη (1) Οη πξόλνηεο ηεο παξνύζαο Οδεγίαο ηίζεληαη ζε ηζρύ από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο θαη απαηηείηαη πιήξεο ζπκκόξθσζε κε απηέο κέρξη ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2014.

8 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4736, Αριθμός Κ.Δ.Π. 415/2013 ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ 4) ΤΟΥ 2013 [66(I)/1997, 74(I)/1999, 94(Ι)/2000, 119(Ι)/2003, 4(Ι)/2004, 151(Ι)/2004, 231(Ι)/2004, 235(Ι)/2004, 20(Ι)/2005, 80(Ι)/2008, 100(I)/2009, 123(I)/2009, 27(I)/2011, 104(I)/2011, 107(I)/2012, 14(I)/2013, 87(I)/2013,102(I)/2013, 141(I)/2013] Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41 66(I) του (I) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (Ι) του (Ι) του (I) του Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται, δυνάμει του άρθρου 41 των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 έως (Αρ 4) του 2013, εκδίδει την παρούσα Οδηγία προς τα Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα και τα Πιστωτικά Ιδρύματα τα οποία δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία δυνάμει του άρθρου 10Α του εν λόγω Νόμου. ΜΕΡΟΣ Ι - ΤΙΤΛΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ Συνοπτικός Τίτλος. 1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Περί των Διαδικασιών Χορήγησης Νέων Πιστωτικών Διευκολύνσεων και των Διαδικασιών Αναθεώρησης Υφισταμένων Πιστωτικών Διευκολύνσεων Οδηγία του Πεδίο Εφαρμογής. 2. Η παρούσα Οδηγία εφαρμόζεται από τα Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα (ΑΠΙ) και τα Πιστωτικά Ιδρύματα τα οποία δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία δυνάμει του άρθρου 10Α των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 έως (Αρ 4) του Η παρούσα Οδηγία δεν υποκαθιστά τις αναλυτικές πιστωτικές πολιτικές και διαδικασίες τις οποίες τα ΑΠΙ οφείλουν να διαθέτουν, όπως αυτές καθορίζονται στην με ημερομηνία 25 Ιουλίου 2008 Εγκύκλιο Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου με θέμα Κατευθυντήριες Γραμμές προς τις Τράπεζες Αναφορικά με τη Διαχείριση του Πιστωτικού Κινδύνου. Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαιτήσει από συγκεκριμένο ΑΠΙ την εφαρμογή αυστηρότερων κριτήριων αξιολόγησης, εφ όσον στο ΑΠΙ αυτό παρατηρούνται σημαντικές

9 2667 αδυναμίες στους διοικητικούς και διαχειριστικούς ελέγχους. Σκοπός. 3.(1) Σκοπός της παρούσας Οδηγίας είναι: (α) Να καθορίσει τις ελάχιστες πρακτικές, με τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται τα ΑΠΙ κατά τη διαδικασία αξιολόγησης νέων ή και αναθεώρησης υφιστάμενων Πιστωτικών Διευκολύνσεων. (β) Να καθορίσει τα ελάχιστα δικαιολογητικά που οφείλουν να λαμβάνουν τα ΑΠΙ κατά τη διαδικασία αξιολόγησης ή και αναθεώρησης Πιστωτικών Διευκολύνσεων. (γ) Να απαιτήσει την άμεση ενσωμάτωση από τα ΑΠΙ των εν λόγω ελαχίστων πρακτικών στις εσωτερικές τους οδηγίες, στην πιστωτική τους πολιτική και στις εσωτερικές τους διαδικασίες. Νοείται ότι το Διοικητικό Όργανο του ΑΠΙ διασφαλίζει ότι οι εν λόγω εσωτερικές οδηγίες, πολιτικές και διαδικασίες κοινοποιούνται στο αρμόδιο προσωπικό με σαφή και διαφανή τρόπο και ότι το προσωπικό που εμπλέκεται στη διαδικασία αξιολόγησης και αναθεώρησης Πιστωτικών Διευκολύνσεων, είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο, ώστε να εφαρμόζει τις πρόνοιες της παρούσας Οδηγίας. Το Διοικητικό Όργανο του ΑΠΙ διασφαλίζει ότι η πολιτική χορήγησης νέων Πιστωτικών Διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων Πιστωτικών Διευκολύνσεων υπόκειται στον έλεγχο της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου του ΑΠΙ και αποτελεί μέρος του τακτικού προγράμματος του εσωτερικού ελέγχου. Περαιτέρω, διασφαλίζει ότι η εφαρμογή των προνοιών της παρούσας Οδηγίας αποτελεί μέρος του τακτικού ελέγχου των εξωτερικών ελεγκτών του ΑΠΙ. (2) Τα ΑΠΙ δύνανται να εφαρμόσουν αυστηρότερες πολιτικές, από τις προβλεπόμενες στην παρούσα Οδηγία, και δύνανται να ζητούν οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θεωρούν απαραίτητο για την αξιολόγηση και αναθεώρηση μίας Πιστωτικής Διευκόλυνσης. (3) Βασική αρχή σε σχέση με την αξιολόγηση ή και αναθεώρηση Πιστωτικών Διευκολύνσεων αποτελεί το ότι η αξία των εξασφαλίσεων δεν συνιστά καθοριστικό παράγοντα στην αξιολόγηση ή και αναθεώρηση. Η εξασφάλιση δύναται να χρησιμεύσει ως δευτερεύουσα πηγή αποπληρωμής και μόνο ως τέτοια πρέπει να αξιολογείται. (4) Τα ΑΠΙ υποχρεούνται να προβούν σε όλες τις απαραίτητες αλλαγές και βελτιώσεις στα συστήματα πληροφορικής για την εφαρμογή των προνοιών της παρούσας Οδηγίας, καθώς και να εκπαιδεύσουν εκ νέου όλο το προσωπικό που μετέχει στην αξιολόγηση νέων ή και στην αναθεώρηση υφιστάμενων Πιστωτικών Διευκολύνσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αξιολογείται η ικανότητα αποπληρωμής. Περαιτέρω, τα ΑΠΙ οφείλουν να παρέχουν συστηματικά εκπαίδευση στο προσωπικό τους που εμπλέκεται στην εφαρμογή των προνοιών της παρούσας Οδηγίας. (5) Τηρουμένων των προνοιών της με ημερομηνία 25 Ιουλίου 2008 Εγκύκλιο Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου με θέμα Κατευθυντήριες Γραμμές προς τις Τράπεζες Αναφορικά με τη Διαχείριση του Πιστωτικού Κινδύνου, τα ΑΠΙ οφείλουν να θέσουν σε εφαρμογή κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για την παρακολούθηση των Πιστωτικών τους Διευκολύνσεων κατά τρόπο ανάλογο με το επίπεδο των αναλαμβανόμενων κινδύνων. Ερμηνείες για Σκοπούς της 4.(1) Άνευ επηρεασμού οποιωνδήποτε ερμηνειών που περιλαμβάνονται στους περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμους του 1997 έως (Αρ 4) του 2013, για τους σκοπούς

10 2668 Παρούσας Οδηγίας. της παρούσας Οδηγίας ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί: «Δανειολήπτης» σημαίνει τον υφιστάμενο ή τον δυνητικό δανειολήπτη. «Εγγυητής» σημαίνει τον υφιστάμενο ή τον δυνητικό εγγυητή. «Πιστωτική Διευκόλυνση» ή «Δάνειο» σημαίνει κάθε χρηματοδοτούμενη ή μη χρηματοδοτούμενη διευκόλυνση. Κ.Δ.Π. 463/2006 Κ.Δ.Π. 328/2007 Κ.Δ.Π. 140/2010 Κ.Δ.Π. 470/2010 Κ.Δ.Π. 471/2010 Κ.Δ.Π. 472/2010 Κ.Δ.Π. 473/2010 Κ.Δ.Π. 88/2011 Κ.Δ.Π. 269/2011. «Συνδεδεμένα Πρόσωπα» έχει την έννοια του όρου "ομάδας συνδεδεμένων πελατών", όπως ορίζεται στην Οδηγία για τον Υπολογισμό των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων και των Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων του 2006 έως (Αρ 2) του (2) Όπου στην παρούσα Οδηγία γίνεται αναφορά σε ΑΠΙ, ο όρος, περιλαμβάνει και πιστωτικά ιδρύματα τα οποία δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία δυνάμει του άρθρου 10Α των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 έως (Αρ 4) του (3) Όροι που δεν ερμηνεύονται στην παρούσα Οδηγία έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στους περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμους του 1997 έως (Αρ 4) του 2013 εκτός εάν προκύπτει διαφορετική ερμηνεία από το κείμενο. ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΙ Προ-συμβατική Ενημέρωση για Ιδιώτες - Στεγαστικά και Καταναλωτικά Δάνεια. 5. Τα ΑΠΙ υποχρεούνται να παρέχουν, σε μορφή έγγραφης προσφοράς, σε όλα τα φυσικά πρόσωπα, τουλάχιστον, τις πιο κάτω πληροφορίες σχετικά με τα προσφερόμενα από τα ΑΠΙ στεγαστικά και καταναλωτικά Δάνεια για τα οποία τα φυσικά πρόσωπα ενδιαφέρονται, με σκοπό την προστασία των καταναλωτών και την παροχή σε αυτούς ομοιόμορφης και εύκολα συγκρίσιμης πληροφόρησης: (α) (β) (γ) (δ) (ε) Την τρέχουσα ημερομηνία και τη διάρκεια της προσφοράς. Σύντομη περιγραφή του προϊόντος και του σκοπού του Δανείου. Το ποσό και το νόμισμα του Δανείου. Τη διάρκεια του Δανείου. Τον αριθμό και την περιοδικότητα των πληρωμών. (στ) Το ονομαστικό επιτόκιο (να αναφέρεται το είδος του επιτοκίου, για παράδειγμα Euribor, εσωτερικό επιτόκιο βάσης κλπ). (ζ) Τη διάρκεια της περιόδου σταθερού επιτοκίου, εάν υπάρχει και το επιτόκιο το οποίο θα ισχύει με την λήξη της περιόδου αυτής. (η) Σενάρια αύξησης των επιτοκίων ή των επιτοκίων βάσης, προκειμένου να υπολογιστεί η αύξηση στο ποσό της δόσης και ενημέρωση του Δανειολήπτη σχετικά με τις επιπτώσεις των αυξήσεων αυτών στις δόσεις των δανείων του. Ανάλογες

11 2669 πληροφορίες παρέχονται σε σχέση με τις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών που δύνανται να επηρεάσουν τη δόση ενός δανείου σε συνάλλαγμα, για παράδειγμα ενημέρωση του Δανειολήπτη για τη μεταβολή της δόσης του Δανείου από ενδεχόμενη μεταβολή του επιτοκίου κατά εκατό μονάδες βάσης. (θ) Το Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΕ) για κάθε είδος επιτοκίου (σταθερό ή και κυμαινόμενο) του εν λόγω προϊόντος. (ι) Τους όρους για μελλοντικές μεταβολές στο περιθώριο των επιτοκίων. (ια) Το ποσό κάθε δόσης για την αποπληρωμή του Δανείου, συμπεριλαμβανομένου ενός ενδεικτικού πίνακα τοκοχρεολυσίων. Τα ΑΠΙ παρέχουν ενδεικτικούς πίνακες τοκοχρεολυσίων για τα σενάρια αύξησης των επιτοκίων της περίπτωσης (η) ανωτέρω. Το ποσό της δόσης πρέπει να αναλύεται σε καταβολή για πληρωμή τόκων και καταβολή για αποπληρωμή κεφαλαίου. Σε περίπτωση προϊόντος με σταθερό επιτόκιο για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα και κυμαινόμενο επιτόκιο για την υπόλοιπη διάρκειά του, τα ΑΠΙ ενημερώνουν τον Δανειολήπτη για το ποσό της δόσης για κάθε περίοδο. (ιβ) Τη μορφή της εξασφάλισης και τυχόν προϋποθέσεις που το ΑΠΙ επιβάλλει για κάθε εξασφάλιση. Αν η εξασφάλιση αφορά ακίνητο, να ενημερώνεται ο Δανειολήπτης, κατά πόσον είναι απαραίτητη η εκτίμηση του ακινήτου, και εάν ναι, από ποιον πρέπει να πραγματοποιηθεί. (ιγ) Τα έξοδα έγκρισης Δανείου και τα επιπλέον μη επαναλαμβανόμενα έξοδα, ανάλογα με την περίπτωση. (ιδ) Τα επιπλέον επαναλαμβανόμενα έξοδα. (ιε) Εάν υπάρχει δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής, και αν ναι, οι όροι πρόωρης αποπληρωμής συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ποινής. (ιστ) Εάν ο Δανειολήπτης είναι υποχρεωμένος να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο να κατατίθεται η μισθοδοσία του. (ιζ) Ενημέρωση ότι οι εξασφαλίσεις δύνανται να κατασχεθούν σε περίπτωση που ο Δανειολήπτης δεν εξυπηρετεί με συνέπεια το Δάνειο. Νοείται ότι οι πληροφορίες παρέχονται από τα ΑΠΙ σε μορφή τυποποιημένου εντύπου που θα σχεδιάσει το ΑΠΙ και θα χρησιμοποιείται από όλες τις μονάδες που χειρίζονται αιτήματα για αυτού του είδους Πιστωτικές Διευκολύνσεις. 106(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του 2013 Αίτηση Δανειολήπτη - Συνοδευτικά Έγγραφα. Τα ΑΠΙ παρέχουν στους Δανειολήπτες τους τις ως άνω αναφερόμενες πληροφορίες χωρίς επηρεασμό των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τους περί Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νόμους του 2010 έως (Αρ 2) του (1) Τα ΑΠΙ οφείλουν να συλλέγουν επαρκείς πληροφορίες και έγγραφα, όπως προνοείται στην παρούσα Οδηγία, προκειμένου να εκτιμήσουν σωστά τους αναλαμβανόμενους κινδύνους, την ικανότητα του Δανειολήπτη να αποπληρώσει την Πιστωτική Διευκόλυνση εντός των τιθεσομένων χρονικών ορίων, καθώς και την επάρκεια των εξασφαλίσεων. Περαιτέρω, τα ΑΠΙ οφείλουν να εξακριβώνουν τον σκοπό της Πιστωτικής Διευκόλυνσης συλλέγοντας επαρκή

12 2670 αποδεικτικά στοιχεία. 188(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του 2013 Τα ΑΠΙ οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τηρούνται οι πρόνοιες των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2013 και της Οδηγίας προς τις Τράπεζες για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας του Απριλίου 2008 και των τροποποιητικών Οδηγιών της έως το Οι πρόνοιες της παρούσας υποπαραγράφου ισχύουν κατά την αξιολόγηση Πιστωτικών Διευκολύνσεων τόσο φυσικών όσο και νομικών προσώπων. (2) Το καθοριστικό και πλέον σημαντικό κριτήριο για τη χορήγηση μίας Πιστωτικής Διευκόλυνσης από ΑΠΙ, είναι η ικανότητα του Δανειολήπτη να αποπληρώσει εντός των τιθεσομένων χρονικών ορίων την Πιστωτική Διευκόλυνση. Τα ΑΠΙ κατά την αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής του Δανειολήπτη, δεν πρέπει να λαμβάνουν υπ όψιν ούτε τα εισοδήματα των Εγγυητών, ούτε τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στην υποπαράγραφο 7.(4) που αφορούν δανεισμό με εξασφάλιση μετρητών. Οι πληροφορίες ή και έγγραφα που οφείλουν να λαμβάνουν τα ΑΠΙ για την εξακρίβωση των εισοδημάτων / μελλοντικών ταμειακών ροών του Δανειολήπτη διαφέρουν μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων όπως προνοείται στην παρούσα Οδηγία. Ασυνέπειες μεταξύ των διαφόρων πηγών εξακρίβωσης εισοδημάτων δεν πρέπει γενικά να γίνονται αποδεκτές από τα ΑΠΙ. Σημαντικές ασυνέπειες καθιστούν τον Δανειολήπτη ακατάλληλο για περαιτέρω αξιολόγηση και η αίτηση Πιστωτικής Διευκόλυνσης απορρίπτεται αμέσως. Ασήμαντες ασυνέπειες πρέπει να εξετάζονται, να επεξηγούνται και εάν είναι δυνατόν να διορθώνονται. (α) Στην περίπτωση που ο Δανειολήπτης είναι φυσικό πρόσωπο, τα ΑΠΙ οφείλουν να ζητήσουν τα έγγραφα που περιγράφονται στις υποπαραγράφους 6.(2)(α)(i) και 6.(2)(α)(ii) για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής τους ικανότητας. Από τις πρόνοιες των υποπαραγράφων 6.(2)(α)(i) και 6.(2)(α)(ii) δύνανται να εξαιρεθούν περιπτώσεις υφιστάμενων καταθετικών πελατών, οι οποίοι αιτούνται Πιστωτικών Διευκολύνσεων μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ ( 5.000), νοουμένου ότι οι καταθετικοί τους λογαριασμοί εμφανίζουν κίνηση τέτοια, η οποία τεκμαίρει ικανότητα αποπληρωμής της αιτούμενης Πιστωτικής Διευκόλυνσης (για παράδειγμα καταθέτης με μηνιαίες καταβολές στους καταθετικούς του λογαριασμούς τουλάχιστον ισόποσες με την δόση της αιτούμενης Πιστωτικής Διευκόλυνσης). (i) Στην περίπτωση που ο Δανειολήπτης είναι εργοδοτούμενος στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα, τα ΑΠΙ οφείλουν να ζητήσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε σχέση με το εισόδημά του: 1. Δήλωση υφιστάμενης απασχόλησης. Η δήλωση πρέπει να υπογράφεται από τον Δανειολήπτη και να αναφέρει μεταξύ άλλων τον τρέχοντα μισθό του, την ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης και την πιθανή διάρκεια της απασχόλησης (όπου εφαρμόζεται).

13 Πρωτότυπα εκκαθαριστικά μισθοδοσίας των τριών (3) τελευταίων μηνών. 3. Πρωτότυπο παραστατικό τραπεζικού λογαριασμού των τελευταίων έξι (6) μηνών (εφ όσον ο μισθός κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό). 4. Αντίγραφο δήλωσης φόρου εισοδήματος των δύο (2) τελευταίων ετών. 5. Πρωτότυπο των δύο (2) τελευταίων διαθέσιμων εκκαθαριστικών φόρου εισοδήματος. 6. Πρωτότυπο τελευταίας ετήσιας κατάστασης εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων. 7. Δικαιολογητικά έγγραφα για οποιοδήποτε άλλο είδος εισοδήματος όπως, μεταξύ άλλων, για εισόδημα διατροφής, έσοδα από τόκους, έσοδα από ακίνητη περιουσία, έσοδα από επιδόματα πρόνοιας. (ii) Στην περίπτωση που ο Δανειολήπτης είναι αυτοεργοδοτούμενος ή ελεύθερος επαγγελματίας τα ΑΠΙ οφείλουν να ζητήσουν τα ακόλουθα έγγραφα σε σχέση με το εισόδημά τους: 1. Βεβαίωση εισοδήματος από τον λογιστή του Δανειολήπτη εάν υφίσταται. 2. Ιστορικό εισοδήματος ή βεβαίωση τρίτου για τα εισοδήματα του Δανειολήπτη ή αποδεικτικά στοιχεία εποχικού ή μη τακτικού εισοδήματος. 3. Απόδειξη πληρωμής φόρου εισοδήματος. 4. Αντίγραφο δήλωσης κοινωνικών ασφαλίσεων των δύο (2) τελευταίων ετών. 5. Αντίγραφο δήλωσης φόρου εισοδήματος των δύο (2) τελευταίων ετών. 6. Πρωτότυπο δύο (2) τελευταίων διαθέσιμων εκκαθαριστικών φόρου εισοδήματος. 7. Αντίγραφο δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) από την ημερομηνία του τελευταίου ισολογισμού, όπου εφαρμόζεται. 8. Έντυπο δήλωσης ΦΠΑ (σε περίπτωση που είναι εγγεγραμμένοι στο τμήμα ΦΠΑ). 9. Δικαιολογητικά έγγραφα για οποιοδήποτε άλλο είδος εισοδήματος όπως, μεταξύ άλλων για εισόδημα διατροφής, έσοδα από τόκους, έσοδα από ακίνητη περιουσία, έσοδα από επιδόματα πρόνοιας. (β) Στην περίπτωση που ο Δανειολήπτης είναι νομικό πρόσωπο τα ΑΠΙ οφείλουν να συλλέγουν τα ακόλουθα έγγραφα: 1. Ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών. Σε περίπτωση που ο Δανειολήπτης δεν έχει ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το τελευταίο οικονομικό έτος, τότε να υποβάλλονται μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του έτους αυτού. 2. Τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις του τρέχοντος έτους για τις εισηγμένες εταιρίες. 3. Διευθυντικούς λογαριασμούς από την ημερομηνία των τελευταίων οικονομικών καταστάσεων για τις μη εισηγμένες εταιρίες. 4. Αντίγραφο δηλώσεων φόρου εισοδήματος των τριών (3) τελευταίων ετών.

14 Πρωτότυπο τριών (3) τελευταίων διαθέσιμων εκκαθαριστικών του φόρου εισοδήματος. 6. Αντίγραφο Δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) από την ημερομηνία του τελευταίου ισολογισμού, όπου εφαρμόζεται. 7. Έντυπο δήλωσης ΦΠΑ (σε περίπτωση που είναι εγγεγραμμένοι στο τμήμα ΦΠΑ). 8. Προϋπολογισμός ταμειακών ροών τουλάχιστον για τα επόμενα δύο (2) χρόνια. 9. Λεπτομέρειες σχετικά με τα προβλεπόμενα έσοδα που θα προκύψουν από τη χρήση του αιτούμενου Δανείου οι οποίες να δικαιολογούν την ενίσχυση της κερδοφορίας και των ταμειακών ροών της επιχείρησης (για παράδειγμα εάν ο πρόσθετος δανεισμός θα χρησιμοποιηθεί για αγορά νέων εγκαταστάσεων ή την αγορά νέου μηχανολογικού εξοπλισμού ή πρόσθετες πρώτες ύλες). Σε περίπτωση νεοσύστατων νομικών προσώπων, τα ΑΠΙ οφείλουν να ζητήσουν όλα τα πιο πάνω έγγραφα για τα έτη τα οποία είναι διαθέσιμα και σε αυτές τις περιπτώσεις, η αξιολόγηση πρέπει να στηρίζεται κατά κύριο λόγο στο επιχειρηματικό σχέδιο και στις προϋπολογισθείσες ταμειακές ροές του Δανειολήπτη. (3) Σε σχέση με την αξιολόγηση των Δανειοληπτών και των Εγγυητών, τα ΑΠΙ οφείλουν να συλλέγουν, όπου εφαρμόζεται, τα ακόλουθα: (α) Αντίγραφο κατάστασης ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας από το Κτηματολόγιο. (β) Καταχωρημένο στο Κτηματολόγιο συμβόλαιο αγοράς ακινήτου στην περίπτωση που δεν υπάρχει ξεχωριστός τίτλος ιδιοκτησίας. (γ) Βεβαιώσεις από άλλα ΑΠΙ για καταθέσεις του Δανειολήπτη ή Εγγυητή σε αυτά. (δ) Πιστοποιητικά ή και βεβαιώσεις ανάλογα με την περίπτωση οποιουδήποτε άλλου περιουσιακού στοιχείου, για παράδειγμα μετοχές ή και άλλες επενδύσεις. Τα ΑΠΙ οφείλουν να ζητήσουν τα πιο πάνω ακόμη και στην περίπτωση που τα περιουσιακά αυτά στοιχεία δεν θα δεσμευθούν ως εξασφάλιση των αιτούμενων Πιστωτικών Διευκολύνσεων. (4) Σε περίπτωση που ο Δανειολήπτης απολαμβάνει ή εγγυάται οποιεσδήποτε άλλες Πιστωτικές Διευκολύνσεις σε οποιοδήποτε ΑΠΙ, το ΑΠΙ από το οποίο αιτείται Πιστωτική Διευκόλυνση οφείλει να ζητήσει όπως ο Δανειολήπτης προσκομίσει έγγραφη βεβαίωση από το ΑΠΙ που χορήγησε τις υφιστάμενες Πιστωτικές Διευκολύνσεις ή το οποίο έλαβε τις εγγυήσεις, στην οποία να αναφέρονται οι κάτωθι πληροφορίες για τις εν λόγω Πιστωτικές Διευκολύνσεις: (α) Το αρχικό ποσό ή το όριο της Πιστωτικής Διευκόλυνσης. (β) Το υπόλοιπο κατά την ημερομηνία αίτησης. (γ) Η διάρκεια και η ημερομηνίας λήξης. (δ) Το επιτόκιο. (ε) Το ποσό της δόσης, η συχνότητα των δόσεων, και την περίοδο χάριτος (εάν υπάρχει).

15 2673 (στ) Το ποσό των καθυστερημένων οφειλών. (ζ) Οι ημέρες σε καθυστέρηση. Οι πιο πάνω πληροφορίες πρέπει να συλλέγονται και σε σχέση με τους προτεινόμενους Εγγυητές αναφορικά με Πιστωτικές Διευκολύνσεις τις οποίες απολαμβάνουν ή εγγυούνται σε οποιοδήποτε άλλο ΑΠΙ. Οι βεβαιώσεις αυτές εκδίδονται από τα ΑΠΙ υποχρεωτικά χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Μόλις το Σύστημα ή Μηχανισμός Ανταλλαγής Δεδομένων όπως προνοείται στους περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 έως (Αρ 4) του 2013, τεθεί σε πλήρη λειτουργία, οι ανωτέρω πληροφορίες δύνανται να συλλέγονται από το εν λόγω Σύστημα. (5) Ανάλογα με τον τύπο της Πιστωτικής Διευκόλυνσης, τα ΑΠΙ οφείλουν να συλλέγουν τα ακόλουθα: (α) Σε σχέση με προσωπικά Δάνεια, λογαριασμούς ιδιωτών με όριο παρατραβήγματος και πιστωτικές κάρτες: Αίτηση Δανείου / ορίου παρατραβήγματος / πιστωτικής κάρτας πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, παρουσία λειτουργών του ΑΠΙ, οι οποίοι οφείλουν να υπογράφουν ως μάρτυρες. (β) Σε σχέση με καταναλωτικά Δάνεια: (i) Αίτηση Δανείου πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, παρουσία λειτουργών του ΑΠΙ, οι οποίοι οφείλουν να υπογράφουν ως μάρτυρες. (ii) Έγγραφα που αποδεικνύουν το σκοπό δανεισμού, για παράδειγμα, γραπτή προσφορά για την αγορά προϊόντος / υπηρεσίας, ιδιωτικό συμφωνητικό για την αγορά προϊόντος / υπηρεσίας, προτιμολόγια. (γ) Σε σχέση με στεγαστικά Δάνεια: (i) Αίτηση Δανείου πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, παρουσία λειτουργών του ΑΠΙ, οι οποίοι οφείλουν να υπογράφουν ως μάρτυρες. (ii) Αγοραπωλητήριο συμβόλαιο (όπου εφαρμόζεται). (iii) Αποδεικτικό πληρωμής προκαταβολής (όπου εφαρμόζεται). (iv) Για το χρηματοδοτούμενο ακίνητο και το ακίνητο που θα υποθηκευτεί απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα: 1. Τίτλος ιδιοκτησίας του υφιστάμενου ιδιοκτήτη. 2. Άδεια οικοδομής. 3. Πολεοδομική άδεια. 4. Τοπογραφικό σχέδιο. 5. Οικοδομικά σχέδια. (v) Σε περίπτωση ανέγερσης / ανακαίνισης / αποπεράτωσης ακινήτου, λεπτομερή προϋπολογισμό και ανάλυση κόστους εργασιών υπογεγραμμένο από επαγγελματία

16 2674 επιμετρητή ποσοτήτων. (δ) Σε σχέση με Πιστωτικές Διευκολύνσεις σε νομικά πρόσωπα: (i) Αίτηση Δανείου πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από εξουσιοδοτημένους υπογράφοντες του νομικού προσώπου, παρουσία λειτουργών του ΑΠΙ, οι οποίοι οφείλουν να υπογράφουν ως μάρτυρες. (ii) Έγγραφα που αποδεικνύουν τον σκοπό δανεισμού, για παράδειγμα γραπτή προσφορά για την αγορά προϊόντος / υπηρεσίας, ιδιωτικό συμφωνητικό για την αγορά προϊόντος / υπηρεσίας, προτιμολόγια, φορτωτικές. Τα πιο πάνω δεν χρειάζεται να υποβάλλονται στην περίπτωση που το νομικό πρόσωπο αιτείται Πιστωτική Διευκόλυνση για κεφάλαιο κίνησης (όριο παρατραβήγματος). Το αιτούμενο κεφάλαιο κίνησης πρέπει να τεκμηριώνεται από τον προϋπολογισμό των ταμειακών ροών του νομικού προσώπου. (iii) Απόδειξη πληρωμής προκαταβολής ή και αγοραπωλητήριο συμβόλαιο (όπου εφαρμόζεται). (iv) Στην περίπτωση χρηματοδότησης έργου, μελέτη σκοπιμότητας του έργου, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον: 1. Πλήρη μελέτη αποδοτικότητας του έργου. 2. Ανάλυση κόστους. 3. Επιχειρηματικό σχέδιο. 4. Μελλοντικές προβλέψεις. 5. Ανάλυση ευαισθησίας / ανάλυση δυσμενούς σεναρίου. (v) Σε περίπτωση αγοράς / ανέγερσης / ανακαίνισης / αποπεράτωσης ακινήτου απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα για το χρηματοδοτούμενο ακίνητο και για το ακίνητο που θα υποθηκευθεί: 1. Τίτλο ιδιοκτησίας του υφιστάμενου ιδιοκτήτη. 2. Άδεια οικοδομής. 3. Πολεοδομική άδεια. 4. Τοπογραφικά σχέδια. 5. Οικοδομικά σχέδια. (vi) Λεπτομερή προϋπολογισμό και ανάλυση κόστους εργασιών υπογεγραμμένο από επαγγελματία επιμετρητή ποσοτήτων (όπου εφαρμόζεται). (ε) Οι υπεύθυνοι λειτουργοί των λογαριασμών του Δανειολήπτη οφείλουν να παρέχουν στα εγκριτικά κλιμάκια του ΑΠΙ, όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τον Δανειολήπτη, οι οποίες δεν προκύπτουν από τα έγγραφα που συλλέγονται. Οι αιτήσεις Πιστωτικών Διευκολύνσεων, όπως αυτές αναφέρονται στις υποπαραγράφους 6.(5)(α), 6.(5)(β), 6.(5)(γ) και 6(5)(δ), οι οποίες αποστέλλονται στα εγκριτικά κλιμάκια, πρέπει να συνοδεύονται από πρόσθετες πληροφορίες περιλαμβανομένων: (i) Πληροφορίες αναφορικά με τη σχέση του Δανειολήπτη με το ΑΠΙ και το ιστορικό πληρωμών του εάν πρόκειται για υφιστάμενο Δανειολήπτη. (ii) Τους λόγους που ο Δανειολήπτης επέλεξε το συγκεκριμένο ΑΠΙ. (iii) Οποιαδήποτε πληροφορία, που αφορά τον Δανειολήπτη, από την τοπική αγορά. (iv) Πληροφορίες από το Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών για Εκδότες Ακάλυπτων

17 2675 Επιταγών (ΚΑΠ). (v) Πληροφορίες από οποιαδήποτε άλλη πηγή που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες στην αξιολόγηση της αίτησης του Δανειολήπτη. (vi) Στοιχεία τα οποία δύνανται να συλλεχθούν για τον Δανειολήπτη και τον Εγγυητή από το Σύστημα ή Μηχανισμό Ανταλλαγής, Δεδομένων όπως προνοείται στους περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 έως (Αρ 4) του 2013, όταν ο εν λόγω Μηχανισμός τεθεί σε πλήρη λειτουργία. ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Αξιολόγηση και Έγκριση Πιστωτικών Διευκολύνσεων 7.(1) Τα κλιμάκια τα οποία αξιολογούν / εγκρίνουν αιτήσεις Πιστωτικών Διευκολύνσεων έχουν την ευθύνη έγκρισης ή απόρριψης μίας αίτησης Πιστωτικής Διευκόλυνσης. Προτού λάβουν οποιαδήποτε απόφαση για έγκριση ή απόρριψη αίτησης Πιστωτικής Διευκόλυνσης, λαμβάνουν υπ όψιν τις πρόνοιες της πιστωτικής πολιτικής του ΑΠΙ και ειδικότερα τη διάθεση του ΑΠΙ για ανάληψη κινδύνων, τα όρια συγκέντρωσης και τις προσπάθειες διασποράς κινδύνων καθώς και τις οδηγίες και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και βρίσκονται σε ισχύ. Τα κλιμάκια αξιολόγησης / έγκρισης αίτησης Πιστωτικής Διευκόλυνσης του ΑΠΙ, κατά την αξιολόγηση αίτησης για χορήγηση Πιστωτικής Διευκόλυνσης οφείλουν να λαμβάνουν υπ όψιν: (α) Πρωτίστως το εισόδημα / μελλοντικές ταμειακές ροές του Δανειολήπτη, την πηγή αποπληρωμής και εν τέλει την ικανότητα του Δανειολήπτη να αποπληρώσει την Πιστωτική Διευκόλυνση. Σε περίπτωση που ο Δανειολήπτης είναι μέλος ομάδας συνδεδεμένων πελατών, η αξιολόγηση πρέπει να πραγματοποιείται σε επίπεδο ομίλου. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στις εγκρίσεις νέων Δανείων η αποπληρωμή των οποίων εξαρτάται από ταμειακές ροές που προέρχονται από άλλα Συνδεδεμένα Πρόσωπα, ούτως ώστε να αποφεύγεται η μετατροπή ενός βιώσιμου ομίλου σε μη βιώσιμο όμιλο. (β) Την πιστοληπτική κατάταξη (scoring / rating) του Δανειολήπτη και των Εγγυητών. (γ) Άλλα ποιοτικά στοιχεία, όπως, τις επικρατούσες συνθήκες στην αγορά, τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται ο Δανειολήπτης, την οικονομική του θέση συμπεριλαμβανομένης της μόχλευσής του, την εταιρική του διακυβέρνηση συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των οικονομικών του καταστάσεων. Στην αιτιολογική έκθεση των κλιμακίων αξιολόγησης για σύσταση της Πιστωτικής Διευκόλυνσης πρέπει να περιλαμβάνεται πλήρης ανάλυση της ικανότητας αποπληρωμής του Δανειολήπτη και σε περίπτωση που η σύσταση είναι θετική, πλήρης αιτιολόγηση. Σε περίπτωση που τα εγκριτικά κλιμάκια αποφασίσουν να εγκρίνουν μία Πιστωτική Διευκόλυνση, οφείλουν να αιτιολογούν πλήρως την απόφασή τους. Σε περίπτωση έγκρισης πρόσθετης Πιστωτικής Διευκόλυνσης ή αναθεώρησης υφιστάμενης, τα ΑΠΙ οφείλουν, μεταξύ άλλων, να προβούν σε πλήρη αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής του Δανειολήπτη, της πιστοληπτικής του ικανότητας και - όπου εφαρμόζεται - του ποσοστού Δανείου προς Αξία (ΔπΑ) όπως αυτό ορίζεται στην υποπαράγραφο 7.(5)(α)(i) κατωτέρω. Επιπρόσθετα των όσων αναφέρονται ανωτέρω, τα κλιμάκια αξιολόγησης / έγκρισης αίτησης

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ 4) ΤΟΥ 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ 4) ΤΟΥ 2013 ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων

Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων l Για φυσικά πρόσωπα l Για νομικά πρόσωπα ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Δεκέμβριο του 2013 η Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα)

ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα) ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα) ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α. Ταυτότητα των δανειοληπτών

Διαβάστε περισσότερα

1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί της Απομείωσης Δανείων και των Διαδικασιών Διενέργειας Προβλέψεων Οδηγία του 2014.

1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί της Απομείωσης Δανείων και των Διαδικασιών Διενέργειας Προβλέψεων Οδηγία του 2014. ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ. 4) ΤΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΠΟΣ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΠΟΣ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΠΟΣ) www.usbbank.cm.cy 8000 2323 Οκτώβρης 2014 Γιατί πρέπει να συμπληρώσετε την Κατάσταση Προσωπικών Οικονομικών Στοιχείων (ΚΠΟΣ) 1. Η Κατάσταση Προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2013 [66(I)/1997, 74(I)/1999, 94(Ι)/2000, 119(Ι)/2003,

Διαβάστε περισσότερα

Από 23/01/2012 έως 29/01/2012

Από 23/01/2012 έως 29/01/2012 Από 23/01/2012 έως 29/01/2012 W4 Φορολογικά στοιχεία, που εκδίδονται από επιτηδευματίες, για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλούνται από τους λήπτες αυτών αποκλειστικά μέσω Τραπέζης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-08 του 2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗN ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-08 του 2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗN ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-08 του 2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗN ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι Παράγραφος 1 Παράγραφος 2 Παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΠΟΣ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΠΟΣ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΠΟΣ) www.usbbank.com.cy 8000 2323 Φεβρουάριος 2014 Γιατί πρέπει να συμπληρώσετε την Κατάσταση Προσωπικών Οικονομικών Στοιχείων (ΚΠΟΣ) 1. Η Κατάσταση Προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτος 2013:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτος 2013: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτος 2013: Σχέδιο Α Β 1. Διευρυμένη εφαρμογή του συστήματος Συμψηφισμού μετρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 106(Ι) του 2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟΣ

Αριθµός 106(Ι) του 2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4259, 19.11.2010 Ν. 106(Ι)/2010 Ο περί των Συµβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νόµος του 2010 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1. Ποια αλλαγή έχει επέλθει από 21.9.2011 σχετικά με τις μεταβιβάσεις, τις αγοραπωλησίες και γενικά σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94%

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94% Γ.Α.ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΔΗ με βάζη ηην απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ 9/459/27.12.2007 ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94% Γεκέμβπιορ 2013 2 1. ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Νόκνο 3601/2007 ( ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΣ www.usbbank.com.cy 8000 2323 Οδηγός προς τους Πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαμηλότοκων Δανείων για την Κάλυψη Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 1 Συνοπτικός τίτλος και πεδίο εφαρμογής. 2 Σκοπός της Οδηγίας. 3 Ερμηνεία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 1 Συνοπτικός τίτλος και πεδίο εφαρμογής. 2 Σκοπός της Οδηγίας. 3 Ερμηνεία. ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΣ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 5. Πίνακες 5.1 Διαχείριση πιστωτικού κινδύνου 5.2 Πρόβλεψη απομείωσης 5.3 Ρυθμίσεις Δανείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 5. Πίνακες 5.1 Διαχείριση πιστωτικού κινδύνου 5.2 Πρόβλεψη απομείωσης 5.3 Ρυθμίσεις Δανείων Ε.Κ. και Τ.τ.Ε. Οδηγίες αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις των τραπεζών για την έκθεση τους σε πιστωτικό κίνδυνο από τα δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες Σεπτέμβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Θέσπιση του Κώδικα Δεοντολογίας του N. 4224/2013

Θέμα: Θέσπιση του Κώδικα Δεοντολογίας του N. 4224/2013 ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /..2014 Θέμα: Θέσπιση του Κώδικα Δεοντολογίας του N. 4224/2013 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 41340/04/Β/98/107(1) Έδρα: 5 ο χλµ. Σπάτων - Λούτσας, 190 19 Σπάτα Αττικής

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 41340/04/Β/98/107(1) Έδρα: 5 ο χλµ. Σπάτων - Λούτσας, 190 19 Σπάτα Αττικής ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 23ης Απριλίου 2008

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 23ης Απριλίου 2008 L 133/66 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.5.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2008 για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Α.ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΔΗ. με βάζη ηην απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ 9/459/27.12.2007

Γ.Α.ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΔΗ. με βάζη ηην απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ 9/459/27.12.2007 Γ.Α.ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΔΗ με βάζη ηην απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ 9/459/27.12.2007 31 Γεκεμβπίος 2011 2 2 3 ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Νόκνο 3601/2007 ( ΦΔΚ α 178/18.2.2007) Αλάιεςε

Διαβάστε περισσότερα

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12. EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως ισχύει ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31.12.2012 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με το άρθρο 3 της

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1. Ποια αλλαγή έχει επέλθει από 21.9.2011 σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΗΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΗΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΗΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ ΕΝΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

INTER PARTNER ASSISTANCE ΟΓΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ

INTER PARTNER ASSISTANCE ΟΓΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ INTER PARTNER ASSISTANCE ΟΓΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ Ζ INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. ε νπνία ζην παξαθάησ θείκελν αλαθέξεηαη ζαλ " ΔΣΑΗΡΗΑ " αλαιακβάλεη λα παξέρεη ηελ θάιπςε Οδηθήο Βνήζεηαο INTER PARTNER ASSISTANCE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΟΥ ΛΙΑΡΔΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΕΜ: 5423 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΔΠΔΙΓΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηόηεηαο θαη ζεκαληηθόο θίλδπλνο εθξνήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΑΝΕΙΣΜΟΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα