ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ"

Transcript

1 Κ.Δ.Π. 414/2013 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4736 Σετάρτη, 4 Δεκεμβρίοσ Αριθμός (I) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (I) ηνπ (Η) ηνπ πλνπηηθόο ηίηινο. Πεδίν Δθαξκνγήο. θνπόο. ΟΗ ΠΔΡΗ ΔΡΓΑΗΩΝ ΠΗΣΩΣΗΚΩΝ ΗΓΡΤΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 1997 ΔΩ (ΑΡ.4) ηνπ 2013 Οδεγία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 41 Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κύπξνπ, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηεο παξέρνληαη, δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (6) θαη (7) ηνπ άξζξνπ 41 ησλ πεξί Δξγαζηώλ Πηζησηηθώλ Ηδξπκάησλ Νόκσλ ηνπ 1997 έσο (Αξ.4) ηνπ 2013, εθδίδεη ηελ παξνύζα Οδεγία πξνο ηα Αδεηνδνηεκέλα Πηζησηηθά Ηδξύκαηα (ΑΠΗ) θαη ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ θαη ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ κεραληζκώλ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ ΑΗΑΝΣΑ θαη ΑΡΣΔΜΗ. ΜΔΡΟ Η ΣΗΣΛΟ, ΚΟΠΟ, ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΗ ΟΡΗΜΟΗ 1. Ζ παξνύζα Οδεγία ζα αλαθέξεηαη σο ε πεξί ηνπ Οξηζκνύ Λεηηνπξγίαο πζηήκαηνο ή Μεραληζκνύ Αληαιιαγήο, πγθέληξσζεο θαη Παξνρήο Γεδνκέλσλ κεηαμύ ησλ Αδεηνδνηεκέλσλ Πηζησηηθώλ Ηδξπκάησλ θαη πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ Οδεγία ηνπ Ζ παξνύζα Οδεγία εθαξκόδεηαη από ηα αδεηνδνηεκέλα πηζησηηθά ηδξύκαηα θαη ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ θαζώο θαη από ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ κεραληζκώλ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ ΑΗΑΝΣΑ θαη ΆΡΣΔΜΗ. 3. θνπόο ηεο παξνύζαο Οδεγίαο είλαη ν θαζνξηζκόο ησλ όξσλ, πξνϋπνζέζεσλ θαη δηαδηθαζηώλ ιεηηνπξγίαο ζπζηεκάησλ ή κεραληζκώλ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε από ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο πνπ απνξξένπλ από ηνλ πεξί Δξγαζηώλ Πηζησηηθώλ Ηδξπκάησλ Νόκν θαη ηελ αμηνιόγεζε ηνπ

2 2660 αμηόρξενπ ησλ πειαηώλ, ή θαη ησλ δπλεηηθώλ πειαηώλ ηνπο, θαη ζπλδεδεκέλσλ κε απηώλ πξνζώπσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνύ ή θαη άιισλ ζπλαθώλ θηλδύλσλ από ηα ΑΠΗ θαη ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ θαη ηνπο όξνπο, πξνϋπνζέζεηο θαη δηαδηθαζίεο ζπλεξγαζίαο ηέηνησλ ζπζηεκάησλ ή κεραληζκώλ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ κε άιιεο αληίζηνηρεο δηεπζεηήζεηο ή κε πηζησηηθά ηδξύκαηα ή ρξεκαηνδνηηθνύο νξγαληζκνύο ζηε Γεκνθξαηία ή ην εμσηεξηθό. Δξκελεία. 4. (1) ηελ παξνύζα Οδεγία εθηόο αλ πξνθύπηεη δηαθνξεηηθή εξκελεία από ην θείκελν: «δεδνκέλα» ζεκαίλεη ηα δεδνκέλα πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (1) ηεο παξαγξάθνπ 7 «δπλεηηθόο πειάηεο» ζεκαίλεη θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν θάηνηθν ή κε θάηνηθν ζηελ Γεκνθξαηία ζε ζρέζε κε ην νπνίν ΑΠΗ θαη πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία εμέηαζεο αίηεζεο γηα ηε ρνξήγεζε ρξεκαηνδνηηθνύ αλνίγκαηνο όπσο απηό νξίδεηαη ζην εδάθην 4(α) ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Νόκνπ 66(I) ηνπ (I) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ Κ.Γ.Π. 463/2006 Κ.Γ.Π. 328/2007 Κ.Γ.Π. 140/2010 Κ.Γ.Π. 470/2010 Κ.Γ.Π. 471/2010 Κ.Γ.Π. 472/2010 Κ.Γ.Π. 473/2010 Κ.Γ.Π. 88/2011 K.Γ.Π. 269/2011. «Νόκνο» ζεκαίλεη ηνπο πεξί Δξγαζηώλ Πηζησηηθώλ Ηδξπκάησλ Νόκνπο ηνπ 1997 έσο (Αξ.4) ηνπ 2013 «πειάηεο» ζεκαίλεη θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν, ην νπνίν έρεη ρξεκαηνδνηηθό άλνηγκα, όπσο απηό νξίδεηαη ζην εδάθην (4)(α) ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Νόκνπ, θαη πεξηιακβάλεη πθηζηάκελν πειάηε, εγγπεηή ηνπ πειάηε θαη παξνρέα εμαζθάιηζεο ηνπ πειάηε θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ πξνζώπσλ ηνπο «ζπλδεδεκέλα πξόζσπα» ζεκαίλεη ηα πξόζσπα πνπ απνηεινύλ νκάδα ζπλδεδεκέλσλ πξνζώπσλ θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Νόκνπ θαη ζηελ Οδεγία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο πξνο ηηο ηξάπεδεο γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ θαη ησλ κεγάισλ ρξεκαηνδνηηθώλ αλνηγκάησλ ηνπ 2006 έσο (Αξ. 2) ηνπ Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζηελ νκάδα ησλ ζπλδεδεκέλσλ πξνζώπσλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη θαη νη ηειηθνί δηθαηνύρνη εηαηξεηώλ αλ δηαθέξνπλ από ηνπο εγγεγξακκέλνπο κεηόρνπο. (2) Όξνη πνπ δελ εξκελεύνληαη ζηελ παξνύζα Οδεγία, εθηόο αλ πξνθύπηεη δηαθνξεηηθή εξκελεία από ην θείκελν, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη ζην Νόκν. ΜΔΡΟ II ΟΡΟΗ, ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Γηαζύλδεζε ησλ ΑΗΑΝΣΑ θαη ΑΡΣΔΜΗ Δμνπζηνδνηεκέλα πξόζσπα. 5. Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηώλ ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 28Γ ηνπ Νόκνπ, νη κεραληζκνί αληαιιαγήο δεδνκέλσλ ΑΗΑΝΣΑ θαη ΑΡΣΔΜΗ δηαζπλδένληαη ειεθηξνληθά κέζσ ησλ κεραλνγξαθηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπο έηζη ώζηε κέζσ ηεο δηαζύλδεζεο ησλ δύν κεραληζκώλ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ λα παξνπζηάδνληαη ζηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο ηα δεδνκέλα θαη ησλ δύν κεραληζκώλ ηαπηόρξνλα, λα παξνπζηάδνληαη ζηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο ηα ίδηα ζηνηρεία όπσο απηά αλαιύνληαη ζηελ παξάγξαθν 7 ηεο παξνύζαο Οδεγίαο θαη λα αληαιιάζζνληαη κεηαμύ ησλ κεραληζκώλ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπο δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (δiv) ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Νόκνπ. 6. (1) Γηθαίσκα πξόζβαζεο ζηα δεδνκέλα ηνπ κεραληζκνύ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ έρεη εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθό όπσο θαζνξίδεηαη από θάζε ΑΠΗ θαη πηζησηηθό ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ θαη ε Κεληξηθή Σξάπεδα.

3 2661 (2) Κάζε ΑΠΗ θαη πηζησηηθό ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ, ζεζπίδεη επαξθείο δηαδηθαζίεο θαη δηεμάγεη ειέγρνπο έηζη ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη όηη ην δηθαίσκα πξόζβαζεο παξέρεηαη ζε θαηάιιειν πξνζσπηθό, ην νπνίν ηεξεί ηνπο θαλόλεο εκπηζηεπηηθόηεηαο θαη ρξεζηκνπνηεί ην δηθαίσκα πξόζβαζεο ζε δεδνκέλα ηνπ κεραληζκνύ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ κόλν γηα ηνπο ζθνπνύο γηα ηνπο νπνίνπο δόζεθε. Άδεηα πξόζβαζεο παξαρσξείηαη ζε πξνζσπηθό πνπ αζρνιείηαη κε ηελ αμηνιόγεζε ησλ αηηήζεσλ γηα παξαρώξεζε δαλείσλ. (3) Σα εμνπζηνδνηεκέλα πξόζσπα έρνπλ δηθαίσκα λα δηεμάγνπλ αλαδεηήζεηο ζηνπο κεραληζκνύο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ ΑΗΑΝΣΑ θαη ΑΡΣΔΜΗ ζε ζρέζε κε δεδνκέλα πειαηώλ ΑΠΗ θαη πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ θαη ζπλδεδεκέλσλ ηνπο πξνζώπσλ. ΜΔΡΟ IIΗ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΚΑΣΑΥΩΡΟΤΝΣΑΗ Δ ΤΣΖΜΑ Ή ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΑΝΣΑΛΛΑΓΖ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΠΟ ΣΑ ΑΠΗ ΚΑΗ ΣΑ ΠΗΣΩΣΗΚΑ ΗΓΡΤΜΑΣΑ ΠΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΤΝ ΣΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΤΝΑΜΔΗ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10Α ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ηνηρεία πνπ απνηεινύλ αληηθείκελν αληαιιαγήο. 7.(1) Σα δεδνκέλα θαηά πειάηε πνπ απνηεινύλ αληηθείκελν ζπγθέληξσζεο, θαηαρώξηζεο, απνζήθεπζεο, επεμεξγαζίαο θαη αληαιιαγήο ζε ζύζηεκα ή κεραληζκό αληαιιαγήο δεδνκέλσλ είλαη ηα αθόινπζα: (α) Γεκνγξαθηθά ηνηρεία πειάηε: (η) Γηα θπζηθά πξόζσπα: Όλνκα πειάηε, αξηζκόο ηαπηόηεηαο γηα Κύπξηνπο Τπεθόνπο θαη αξηζκόο δηαβαηεξίνπ γηα Ξέλνπο Τπεθόνπο, επάγγεικα (ηδησηηθόο ππάιιεινο, απηνεξγνδνηνύκελνο, δεκόζηνο ππάιιεινο, ππάιιεινο ζε εκηθξαηηθό νξγαληζκό, ηξαπεδηθόο ππάιιεινο, ζπληαμηνύρνο, θνηηεηήο, άλεξγνο), θσδηθόο NACE ηνπ ηνκέα δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ εξγνδόηε, ζηνηρεία κόληκεο δηακνλήο (Γήκνο/ θνηλόηεηα, Δπαξρία, Υώξα), εκεξνκελία θαη ηόπν γελλήζεσο, ηίηινο (Κνο, Κα), νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (παληξεκέλνο, αλύπαληξνο, ρσξηζκέλνο) θαη επίπεδν κόξθσζεο (πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα, ηξηηνβάζκηα). (ηη) Γηα λνκηθά πξόζσπα: Όλνκα ηεο εηαηξείαο, αξηζκόο ζύζηαζεο, ηαμηλόκεζε πειάηε θαηά ηνκέα δξαζηεξηόηεηαο (NACE Coding). (β) Καηάηαμε ηνπ πειάηε κε βάζε ην εζσηεξηθό ζύζηεκα αμηνιόγεζεο ηνπ ΑΠΗ ή ηνπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ θαη θαηά πόζν έρεη θηλεζεί αγσγή ελαληίνλ ηνπ πειάηε, έρεη ηεξκαηηζηεί ν ινγαξηαζκόο, έρεη εθδνζεί απόθαζε ή είλαη ζε δηαηηεζία. Γηα θάζε ινγαξηαζκό ηνπ πειάηε, ηελ ηαμηλόκεζε ηνπ κε βάζε ηελ νδεγία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ή όπσο απηή ηξνπνπνηεζεί κεηαγελέζηεξα, γηα ηηο κε εμππεξεηνύκελεο θαη ξπζκηζκέλεο ρνξεγήζεηο ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ πίλαθα Α ηεο νδεγίαο απηήο. ηηο πεξηπηώζεηο πειαηώλ ελαληίνλ ησλ νπνίσλ έρεη θηλεζεί αγσγή, πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο, ην ζηάδην ζην νπνίν βξίζθεηαη, θαη πνζό ην νπνίν εθθξεκεί πξέπεη λα παξέρνληαη. (γ) Πιεξνθνξίεο γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ πειάηε: Γηα θπζηθά πξόζσπα ην πνζό ηνπ θαζαξνύ εηζνδήκαηνο πξηλ ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δαλεηζκνύ ηνπο (γηα θνηλνύο ινγαξηαζκνύο ην εηζόδεκα ζα αθνξά ην ζπλνιηθό εηζόδεκα όισλ ζπλ-νθεηιεηώλ). Γηα λνκηθά πξόζσπα, θαηάζηαζε νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ζηε κνξθή ελόο πξνηύπνπ ην νπνίν ζα θαζνξηζηεί από ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κύπξνπ κε έλδεημε γηα ηελ πεξίνδν πνπ αθνξνύλ θαζώο θαη είδνο π.ρ. ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, δηεπζπληηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νηθνλνκηθό έηνο θ.ι.π. ηελ πξώηε ππνβνιή ζηνηρείσλ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπιάρηζηνλ γηα ηα ηειεπηαία πέληε έηε ή γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ εκεξνκελία ζύζηαζεο ηεο εηαηξείαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία ηδξύζεθε εληόο πέληε εηώλ από ηελ εκεξνκελία ηεο πξώηεο ππνβνιήο, θαη κεηά λα πξνζηίζεληαη όπνηα λέα ζηνηρεία πεξηέιζνπλ ζηελ θαηνρή ηνπ ΑΠΗ ή ηνπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ. ηα ζηνηρεία γηα ηα λνκηθά πξόζσπα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη θαη πνηνηηθά ζηνηρεία ζηε κνξθή πνπ ζα θαζνξηζζεί από ηελ ΚΣΚ. (δ) Πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπλδεδεκέλα πξόζσπα: ε ζρέζε κε ηα ζπλδεδεκέλα πξόζσπα, όπσο απηά νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 4, ην όλνκα ηνπ ζπλδεδεκέλνπ πξνζώπνπ, ηνλ αξηζκό δειηίνπ ηαπηόηεηαο ή άιινπ απνδεηθηηθνύ ζηνηρείνπ ηεο ηαπηόηεηαο ζε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ ή ηνλ αξηζκό ζύζηαζεο ζε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ. Δπηπξόζζεηα, ζα πξέπεη λα δίλεηαη θσδηθόο αλαθνξηθά κε ην ιόγν ζύλδεζεο ηνπο (νηθνλνκηθή εμάξηεζε, ζρέζε ειέγρνπ, εγγπεηήο). (ε) Ζκεξνκελία έλαξμεο έλλνκεο ζρέζεο ηνπ πειάηε κε ην ΑΠΗ ή ην πηζησηηθό ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ. (δ) Αλαιπηηθή θαηάζηαζε όισλ ησλ δηεπθνιύλζεσλ ηνπ πειάηε θαηά ΑΠΗ θαη πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ.

4 2662 (2) Γηα όια ηα είδε ινγαξηαζκώλ ζα πξέπεη λα δίλνληαη ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ην είδνο ηεο ρνξήγεζεο, ηνλ ζθνπό γηα ηνλ νπνίν παξαρσξήζεθε, εκεξνκελία αλνίγκαηνο ινγαξηαζκνύ, πξνγξακκαηηδόκελε εκεξνκελία εμόθιεζεο, πξόγξακκα απνπιεξσκήο, ύςνο θαη βάζε επηηνθίνπ, ππόινηπν θαη όξην ινγαξηαζκνύ, εκεξνκελία αλαδηάξζξσζεο, θιπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηνηρεία πξέπεη λα δίλνληαη σο αθνινύζσο: (α) Γάλεηα (θαηά ινγαξηαζκό): ππόινηπν ινγαξηαζκνύ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηόθσλ, πνζό θαζπζηέξεζεο, αλάιπζε ηνπ πνζνύ θαζπζηέξεζεο ζε ρξνληθέο πεξηόδνπο πνπ ζα θαζνξηζζνύλ από ηελ ΚΣΚ, ζθνπόο δαλείνπ, λόκηζκα ζην νπνίν εθδόζεθε ην δάλεην, κε εθηακηεπζέλ πνζό δαλείνπ θαη εκεξνκελία ιήμεο. (β) Σξερνύκελνη κε όξην, ηξερνύκελνη ρσξίο όξην νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ ρξεσζηηθό ππόινηπν, ή άιινη ινγαξηαζκνί κε όξην όπσο πηζησηηθέο θάξηεο (θαηά ινγαξηαζκό): εκεξνκελία ιήμεο νξίνπ, όξην ινγαξηαζκνύ, ππόινηπν ινγαξηαζκνύ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηόθσλ, πνζό ππέξβαζεο, πεξίνδνο ππέξβαζεο θαη εκεξνκελία ηειεπηαίαο ζπλαιιαγήο. (3) πλνιηθή αλαθηήζηκε αμία ησλ εκπξάγκαησλ εμαζθαιίζεσλ ηνπ πειάηε αλαιπκέλε ζηηο πην θάησ θαηεγνξίεο: (α) Τπνζήθεο ζε - πξώηε θαηνηθία - ινηπέο νηθηζηηθέο κνλάδεο - εκπνξηθά αθίλεηα - ινηπά αθίλεηα (β) Γεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο (γ) Σίηινη (δ) Λνηπέο εμαζθαιίζεηο Ζ αλαθηήζηκε αμία ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ Παξαξηήκαηνο XV ηεο Οδεγίαο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο πξνο ηηο ηξάπεδεο γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ θαη ησλ κεγάισλ ρξεκαηνδνηηθώλ αλνηγκάησλ ηνπ 2006 έσο (Αξ. 2) ηνπ ΜΔΡΟ IV ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΘΑ ΔΥΟΤΝ ΠΡΟΒΑΖ ΣΑ ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΜΔΝΑ ΠΡΟΩΠΑ ΣΩΝ ΑΠΗ ΚΑΗ ΣΩΝ ΠΗΣΩΣΗΚΩΝ ΗΓΡΤΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΤΝ ΣΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΤΝΑΜΔΗ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10Α ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ Πξνζβάζηκα ζηνηρεία ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ησλ κεραληζκώλ αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ. 8. (1) Σα εμνπζηνδνηεκέλα πξόζσπα όπσο απηά έρνπλ θαζνξηζηεί θαη θνηλνπνηεζεί ζην ζύζηεκα ή κεραληζκό αληαιιαγήο δεδνκέλσλ από ηα ΑΠΗ θαη ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ έρνπλ πξόζβαζε ζηα αθόινπζα δεδνκέλα: (α) ε ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε κε ζηνηρεία γηα ηνπο ινγαξηαζκνύο ρνξεγήζεσλ θαηά πειάηε από όια ηα ΑΠΗ θαη ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ, αλαθνξηθά κε ηα ππόινηπα, θαζπζηεξήζεηο/ ππεξβάζεηο, πεξίνδν θαζπζηεξήζεσλ/ ππεξβάζεσλ, θαη πξόγξακκα απνπιεξσκήο. ηελ θαηάζηαζε απηή ε κνξθή ηεο νπνίαο ζα θαζνξίδεηαη ζε ζπλελλόεζε κε ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ζα ππάξρεη ε ζρεηηθή αλάιπζε ησλ πνζώλ θαηά ΑΠΗ θαη πηζησηηθό ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ ρσξίο νλνκαζηηθή αλαθνξά ηνπ ΑΠΗ θαη ηνπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ, (β) ζε ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε κε ηα ζπλνιηθά ππόινηπα ρνξεγήζεσλ θαηά όκηιν/ νκάδα ζπλδεδεκέλσλ πειαηώλ από όια ηα ΑΠΗ θαη ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ. ηελ θαηάζηαζε απηή ε κνξθή ηεο νπνίαο ζα θαζνξίδεηαη ζε ζπλελλόεζε κε ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ζα ππάξρεη ε ζρεηηθή αλάιπζε ησλ πνζώλ θαηά ΑΠΗ θαη πηζησηηθό ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ ρσξίο νλνκαζηηθή αλαθνξά ηνπ ΑΠΗ θαη ηνπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ. Ολνκαζηηθή αλαθνξά θαηά ΑΠΗ θαη πηζησηηθό ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ ζα γίλεηαη κόλν ζηηο πεξηπηώζεηο ηεξκαηηζκέλσλ ινγαξηαζκώλ, ζηηο πεξηπηώζεηο γηα ηηο νπνίεο έρεη θηλεζεί αγσγή, ή εθδνζεί δηθαζηηθή απόθαζε, γηα ηα ΑΠΗ θαη πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ ζηα νπνία εθαξκόδνληαη νη πξναλαθεξόκελεο πεξηπηώζεηο, (γ) ζηελ ηαμηλόκεζε ηνπ πειάηε θαηά ηνκέα δξαζηεξηόηεηαο (NACE coding) θαη ηελ ηαμηλόκεζε ηνπ θάζε ινγαξηαζκνύ ηνπ πειάηε κε βάζε ηελ νδεγία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο γηα ηηο κε εμππεξεηνύκελεο θαη ξπζκηζκέλεο ρνξεγήζεηο, (δ) ζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ γηα ηα νπνία ζα γίλεηαη ε έξεπλα ζηε κνξθή πνπ ζα ππνβάιινληαη ζην κεραληζκό αληαιιαγήο δεδνκέλσλ,

5 2663 (ε) ζηελ αλαιπηηθή πιεξνθόξεζε αλαθνξηθά κε ην ζηάδην ησλ λνκηθώλ αγσγώλ ελαληίνλ ηνπ πειάηε, ηεξκαηηζκέλνπο ινγαξηαζκνύο, Γηθαζηηθέο απνθάζεηο θαη Γηαηηεζίεο, (δ) ζηελ πιεξνθόξεζε ζε πεξίπησζε δηάιπζεο ή αίηεζεο δηάιπζεο εηαηξείαο, δηνξηζκό δηαρεηξηζηή, πηώρεπζεο ή ζαλάηνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ, (ε) ζηελ πιεξνθόξεζε ζηα ζηνηρεία ηνπ Κεληξηθνύ Αξρείνπ Πιεξνθνξηώλ, (ζ) ζηα ζηνηρεία από ην αξρείν ηνπ Δθόξνπ Δηαηξεηώλ αλαθνξηθά κε ην όλνκα ηεο εηαηξείαο, ηελ εκεξνκελία ζύζηαζήο ηεο, ηα ζηνηρεία ησλ κεηόρσλ θαη ηνλ αξηζκό κεηνρώλ πνπ θαηέρνπλ, ην όλνκα ησλ Γηεπζπληώλ θαη ηνπ Γξακκαηέα, ηε δηεύζπλζε ηνπ εγγεγξακκέλνπ γξαθείνπ ηεο εηαηξείαο θαη ηα ζηνηρεία επηβαξύλζεσλ επί ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ ηεο εηαηξείαο. (2) ηα ππόινηπα ζηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη, πέξαλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία (α) έσο (ζ) ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1) ηεο παξαγξάθνπ 8 ηεο παξνύζαο Οδεγίαο, εμαηξνπκέλσλ ησλ νλνκάησλ θαη αξηζκώλ ηαπηόηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, δελ ζα παξέρεηαη πξόζβαζε ζηα ΑΠΗ θαη ζηα πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ. ηα ζηνηρεία απηά πξόζβαζε ζα έρεη κόλν ε Κεληξηθή Σξάπεδα γηα ζθνπνύο άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο πνπ απνξξένπλ από ην Νόκν. ΜΔΡΟ V ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΤΣΖΜΑΣΟ Ή ΜΖΥΑΝΗΜΟΤ ΑΝΣΑΛΛΑΓΖ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ ΤΣΖΜΑΣΟ Ή ΜΖΥΑΝΗΜΟΤ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπνρξεώζεηο κεραληζκνύ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ. 9. (1) Κάζε ζύζηεκα ή κεραληζκόο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί ειεγθηηθά αξρεία θαηαγξαθήο όζνλ αθνξά ηηο ελέξγεηεο θάζε εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζώπνπ πνπ πξνέβε ζε αλαδήηεζε δεδνκέλσλ γηα ζπγθεθξηκέλν πξόζσπν θαζώο θαη ηα δεδνκέλα ηνπ πξνζώπνπ απηνύ ζηα νπνία είρε πξόζβαζε. (2) Γπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηε παξάγξαθν 8 θαη ηεξνύληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ησλ κεραληζκώλ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ ΑΗΑΝΣΑ θαη ΑΡΣΔΜΗ έρεη θάζε ΑΠΗ θαη πηζησηηθό ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ. (3) Ο κεραληζκόο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ νθείιεη λα παξέρεη ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα έθζεζε από εμσηεξηθνύο ειεγθηέο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο αζθαινύο θύιαμεο ησλ ζηνηρείσλ ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ όπσο ζα νξηζηεί από ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα. 138(Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (4) Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηώλ ησλ πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ Αηόκνπ) Νόκσλ ηνπ 2001 κέρξη 2012 ζε ζρέζε κε ην δηθαίσκα πξόζβαζεο, ν δηαρεηξηζηήο ζπζηήκαηνο ή κεραληζκνύ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ νθείιεη λα ηεξεί δηαδηθαζίεο ώζηε, νη πειάηεο ησλ ΑΠΗ θαη ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ, νη νπνίνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα έρνπλ πξόζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ην άηνκν ηνπο θαη είλαη θαηαρσξεκέλεο ζην ζύζηεκα ή κεραληζκό αληαιιαγήο δεδνκέλσλ, λα έρνπλ πξόζβαζε ζε εηδηθά δηακνξθσκέλε έθζεζε γηα όια ηα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ θαηαρσξεκέλα. εκεηώλεηαη όηη δελ πξέπεη λα γλσζηνπνηνύληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο εγγπεηέο ηνπ θάζε αηόκνπ. ρεηηθά κε απηό ην δηθαίσκα ησλ πειαηώλ ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο ή κεραληζκνύ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα δηαηεξεί δηαδηθαζίεο κεραληζκώλ ειέγρνπ πνπ λα δηαβεβαηώλεη ηελ πξόζβαζε ζε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα. (5) Ο δηαρεηξηζηήο ζπζηήκαηνο ή κεραληζκνύ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ νθείιεη λα δώζεη νδεγίεο ζε ΑΠΗ ή πηζησηηθό ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ γηα δηόξζσζε νπνησλδήπνηε ζηνηρείσλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ όηαλ απνδεηρηεί από ΑΠΗ ή πηζησηηθό ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ ή ηνλ ίδην ηνλ πειάηε όηη ηα ζηνηρεία ζην ζύζηεκα ή κεραληζκό αληαιιαγήο δεδνκέλσλ πνπ αθνξνύλ ην ζπγθεθξηκέλν πειάηε είλαη ιαλζαζκέλα. (6) Ο δηαρεηξηζηήο ζπζηήκαηνο ή κεραληζκνύ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ νθείιεη λα δηαζθαιίζεη ηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ππνβάιινληαη από ηα ΑΠΗ θαη ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηώλ κεηά ηελ απνπιεξσκή ή ηελ δηαγξαθή ηεο δηεπθόιπλζεο. Μεηά ηελ πεξίνδν ησλ πέληε απηώλ (5) εηώλ νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δηαηεξνύληαη γηα απηό ην ινγαξηαζκό γηα ζηαηηζηηθνύο ζθνπνύο ή γηα ζθνπνύο κνληεινπνίεζεο πξνο ηθαλνπνίεζε ησλ επνπηηθώλ αλαγθώλ ζα πξέπεη λα είλαη ζε κνξθή πνπ δελ ζα απνθαιύπηνπλ ηελ ηαπηόηεηα ηνπ δαλεηνιήπηε. (7) Ο δηαρεηξηζηήο ζπζηήκαηνο ή κεραληζκνύ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη ηα αθόινπζα, ηα νπνία ππνβάιιεη ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα όηαλ ηνπ δεηεζεί:

6 2664 (α) Καηαγξακκέλε πνιηηηθή αζθαιείαο θαη θαηάιιειε δηνηθεηηθή δνκή πνπ λα εγγπάηαη ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ. (β) Καηάιιειεο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο ζα δηεπθνιύλνπλ ηνλ έγθαηξν εληνπηζκό θαη ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε ηπρόλ ιεηηνπξγηθώλ ζεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ. (γ) Οξγαλόγξακκα ζην νπνίν λα απεηθνλίδνληαη νη επηρεηξεζηαθέο θαη νξγαλσηηθέο αλάγθεο ηνπ ζπζηήκαηνο ή κεραληζκνύ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ θαη λα πεξηγξάθνληαη κε ζαθήλεηα νη αξκνδηόηεηεο ησλ επί κέξνπο ππεξεζηαθώλ κνλάδσλ πνπ ην απνηεινύλ, λα απεηθνλίδεηαη ν δηαρσξηζκόο ησλ θαζεθόλησλ πξνθεηκέλνπ λα απνθιείεηαη ε ύπαξμε αζπκβίβαζησλ ξόισλ, λα παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα θαηαινγηζκνύ ησλ επζπλώλ θαη λα αμηνπνηνύληαη κε ηνλ θαηαιιειόηεξν ηξόπν νη δπλαηόηεηεο ηνπ πξνζσπηθνύ (δ) Πξνγξακκαηηζκό ησλ εξγαζηώλ πξνο εθηέιεζε, θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ θαη ησλ ελεξγεηώλ πνπ πξέπεη λα γίλνληαη ζηηο έθηαθηεο πεξηπηώζεηο. (8) Ο δηαρεηξηζηήο ζπζηήκαηνο ή κεραληζκνύ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ νθείιεη λα γλσξίδεη θαη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ην λνκηθό, επνπηηθό θαη θαλνληζηηθό πιαίζην ζε όηη αθνξά ζέκαηα πιεξνθνξηθήο. (9) Ο δηαρεηξηζηήο ζπζηήκαηνο ή κεραληζκνύ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ νθείιεη λα κειεηά, λα αμηνινγεί θαη λα εθαξκόδεη όπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην, ηα δηεζλή πξόηππα θαη κεζνδνινγίεο δηαρείξηζεο θαη αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ, θαζώο επίζεο λα παξαθνινπζεί θαη λα ιακβάλεη ππόςε ηηο δηεζλείο εμειίμεηο ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο. (10) Ο δηαρεηξηζηήο ζπζηήκαηνο ή κεραληζκνύ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ νθείιεη λα παξέρεη επαξθή ζπληήξεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ησλ ζπζηεκάησλ. (11) Ο δηαρεηξηζηήο ζπζηήκαηνο ή κεραληζκνύ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ νθείιεη λα παξέρεη ππνζηήξημε από θαηάιιεια νξγαλσκέλεο θαη ζηειερσκέλεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ησλ ππαιιήισλ/ρξεζηώλ ηνπο, θαζώο θαη ησλ ππαιιήισλ/ρξεζηώλ ησλ ΑΠΗ θαη ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ. (12) Σν ζύζηεκα ή κεραληζκόο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ παξέρεη επαξθείο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο. (13) ύζηεκα ή κεραληζκόο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ δηαζέηεη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ηεο ρσξεηηθόηεηαο, ηνπ θόξηνπ θαη ηεο απόδνζεο ησλ ζπζηεκάησλ θαη δηθηύσλ. (14) ύζηεκα ή κεραληζκόο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ δηαζέηεη επαξθείο ελζσκαησκέλνπο κεραληζκνύο ειέγρνπ ησλ δεδνκέλσλ ζηα δηάθνξα ζπζηήκαηα θαη εηδηθόηεξα, ζηελ πξνεηνηκαζία, εηζαγσγή, επεμεξγαζία θαη αληαιιαγή ηνπο. ΜΔΡΟ VI ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΠΗ ΚΑΗ ΠΡΟΩΠΩΝ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΤΝ ΓΝΩΖ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΠΟ ΤΣΖΜΑ Ή ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΑΝΣΑΛΛΑΓΖ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπνρξεώζεηο ΑΠΗ θαη πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ. 10. (1) Κάζε ΑΠΗ θαη πηζησηηθό ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ νθείιεη λα παξέρεη ηα δεδνκέλα όπσο απηά νξίδνληαη ζηελ παξνύζα Οδεγία ζηνπο κεραληζκνύο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ ΑΗΑΝΣΑ θαη ΑΡΣΔΜΗ αληίζηνηρα ζε κεληαία βάζε, κε εκεξνκελία αλαθνξάο ην ηέινο θάζε εκεξνινγηαθνύ κήλα. (2) Κάζε ΑΠΗ θαη πηζησηηθό ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ, θαηά ηελ αμηνιόγεζε αηηεκάησλ γηα παξαρώξεζε δαλείσλ ή άιισλ πηζησηηθώλ δηεπθνιύλζεσλ ζε νπνηνδήπνηε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν όπσο θαη θαηά ηελ από θαηξνύ εηο θαηξό αμηνιόγεζε ή αλαζεώξεζε ήδε παξαρσξεζέλησλ δαλείσλ ή πηζησηηθώλ δηεπθνιύλζεσλ, νθείιεη λα ιακβάλεη ππόςε ηα δεδνκέλα ηνπ πειάηε ζηα νπνία έρεη πξόζβαζε κέζσ ηνπ κεραληζκνύ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ, λα δηθαηνινγεί ηελ νπνηαδήπνηε απόθαζή ηνπ επί ησλ αηηεκάησλ ή επί ησλ ήδε παξαρσξεζέλησλ δαλείσλ ή πηζησηηθώλ δηεπθνιύλζεσλ ζε ζπζρεηηζκό κε ηα δεδνκέλα απηά θαη λα ηεξεί ζηα αξρεία ηνπ ΑΠΗ ή ηνπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηε ζπκκόξθσζή ηνπ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο άξζξνπ.

7 2665 (3) Σα ΑΠΗ θαη ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ απαηηνύλ από ηνπο πειάηεο ηνπο λα δειώλνπλ ηα ζπλδεδεκέλα κε απηνύο πξόζσπα θαη γηα θάζε ηέηνην ζπλδεδεκέλν πξόζσπν, λα ππνβάιινπλ ηνλ αξηζκό δειηίνπ ηαπηόηεηαο ή άιινπ απνδεηθηηθνύ ηεο ηαπηόηεηαο θπζηθνύ ή ηεο ζύζηαζεο λνκηθνύ πξνζώπνπ. (4) Κάζε ΑΠΗ θαη πηζησηηθό ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ ππνρξενύηαη λα ειέγρεη ηελ νξζόηεηα θαη πιεξόηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξέρνληαη από απηό ζην κεραληζκό αληαιιαγήο δεδνκέλσλ. (5) ε πεξίπησζε παξαπόλνπ από πειάηε, θάζε ΑΠΗ θαη πηζησηηθό ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ ππνρξενύηαη λα πξνβεί ζε δηνξζώζεηο ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ, όπνπ απηέο έρνπλ εληνπηζηεί από ην κεραληζκό αληαιιαγήο δεδνκέλσλ κεηά από ηελ παξνπζίαζε απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ από ηνλ πειάηε. (6) Κάζε ΑΠΗ θαη πηζησηηθό ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ ππνρξενύηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε από ηελ εκεξνκελία ιήςεο παξαπόλνπ από πειάηε, λα δηνξζώζεη ηπρόλ ιαλζαζκέλα ζηνηρεία ηα νπνία ελδερνκέλσο ππνβάιιεη γηα πειάηε ηνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ εθαξκόδεηαη, ή λα επηιύζεη ηε δηαθνξά κε ηνλ πειάηε ηνπ. (7) Ζ αμηνπνίεζε ηνπ κεραληζκνύ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ πξνϋπνζέηεη απζηεξή ηήξεζε θαλόλσλ επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο από θάζε ΑΠΗ θαη πηζησηηθό ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ θαη ην πξνζσπηθό ηνπ, θαη ε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ δηελεξγείηαη απνθιεηζηηθά σο εζσηεξηθή δηαδηθαζία από θάζε ΑΠΗ θαη πηζησηηθό ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ θαη γίλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ζθνπνύο αμηνιόγεζεο από ηα ΑΠΗ θαη ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ ηνπ αμηόρξενπ ησλ πειαηώλ ηνπο ώζηε λα επηηπγράλεηαη απνηειεζκαηηθόηεξε δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνύ θαη άιισλ ζπλαθώλ θηλδύλσλ. Σν θάζε ΑΠΗ θαη πηζησηηθό ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Νόκνπ ππνρξενύηαη λα θαηαζηήζεη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ πνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηώλ πξόζβαζεο ζην αξρείν. ΜΔΡΟ VII ΔΞΟΤΗΔ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ Έθδνζε εγθπθιίσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο. Καηάξγεζε πθηζηάκελσλ Οδεγηώλ. ΚΓΠ 314/2013. KΓΠ 386/ Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα έρεη εμνπζία λα εθδίδεη δηεπθξηληζηηθέο ή θαη εξκελεπηηθέο ή θαη άιιεο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο θαη λα θαζνξίδεη ηε κνξθή θαη ην πεξηερόκελν ζρεηηθώλ εγγξάθσλ θαη έληππσλ γηα ζθνπνύο θαιύηεξεο εθαξκνγήο ηεο παξνύζαο Οδεγίαο. ΜΔΡΟ VIIΗ ΠΟΗΚΗΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 12. Με ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο παξνύζεο Οδεγίαο νη αθόινπζεο νδεγίεο ηεο παύνπλ λα ηζρύνπλ: (α) Ζ Οδεγία πξνο ηα πλεξγαηηθά Πηζησηηθά Ηδξύκαηα αλαθνξηθά κε ηνπο όξνπο, πξνϋπνζέζεηο, δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο κεραληζκνύ αληαιιαγήο ζπγθέληξσζεο θαη παξνρήο δεδνκέλσλ κεηαμύ ησλ πλεξγαηηθώλ Πηζησηηθώλ Ηδξπκάησλ, ε νπνία έρεη εθδνζεί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 41(6) ησλ Πεξί Δξγαζηώλ Πηζησηηθώλ Ηδξπκάησλ Νόκσλ ηνπ 1997 έσο (Aξ.3) (β) ε πεξί ηεο Αληαιιαγήο Γεδνκέλσλ γηα ηελ Αμηνιόγεζε ηνπ Αμηόρξενπ Πειαηώλ Οδεγία ηνπ 2010, ε νπνία έρεη εθδνζεί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 41 (3) ησλ πεξί Σξαπεδηθώλ Δξγαζηώλ Νόκσλ ηνπ 1997 έσο (Αξ.2) ηνπ Πξνζηαζία Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ. Έλαξμε ηζρύνο. 13. Ζ παξνύζα Οδεγία εθαξκόδεηαη ηεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηώλ ησλ πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ Αηόκνπ) Νόκσλ ηνπ 2001 κέρξη (1) Οη πξόλνηεο ηεο παξνύζαο Οδεγίαο ηίζεληαη ζε ηζρύ από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο θαη απαηηείηαη πιήξεο ζπκκόξθσζε κε απηέο κέρξη ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2014.

8 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4736, Αριθμός Κ.Δ.Π. 415/2013 ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ 4) ΤΟΥ 2013 [66(I)/1997, 74(I)/1999, 94(Ι)/2000, 119(Ι)/2003, 4(Ι)/2004, 151(Ι)/2004, 231(Ι)/2004, 235(Ι)/2004, 20(Ι)/2005, 80(Ι)/2008, 100(I)/2009, 123(I)/2009, 27(I)/2011, 104(I)/2011, 107(I)/2012, 14(I)/2013, 87(I)/2013,102(I)/2013, 141(I)/2013] Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41 66(I) του (I) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (Ι) του (Ι) του (I) του Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται, δυνάμει του άρθρου 41 των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 έως (Αρ 4) του 2013, εκδίδει την παρούσα Οδηγία προς τα Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα και τα Πιστωτικά Ιδρύματα τα οποία δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία δυνάμει του άρθρου 10Α του εν λόγω Νόμου. ΜΕΡΟΣ Ι - ΤΙΤΛΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ Συνοπτικός Τίτλος. 1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Περί των Διαδικασιών Χορήγησης Νέων Πιστωτικών Διευκολύνσεων και των Διαδικασιών Αναθεώρησης Υφισταμένων Πιστωτικών Διευκολύνσεων Οδηγία του Πεδίο Εφαρμογής. 2. Η παρούσα Οδηγία εφαρμόζεται από τα Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα (ΑΠΙ) και τα Πιστωτικά Ιδρύματα τα οποία δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία δυνάμει του άρθρου 10Α των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 έως (Αρ 4) του Η παρούσα Οδηγία δεν υποκαθιστά τις αναλυτικές πιστωτικές πολιτικές και διαδικασίες τις οποίες τα ΑΠΙ οφείλουν να διαθέτουν, όπως αυτές καθορίζονται στην με ημερομηνία 25 Ιουλίου 2008 Εγκύκλιο Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου με θέμα Κατευθυντήριες Γραμμές προς τις Τράπεζες Αναφορικά με τη Διαχείριση του Πιστωτικού Κινδύνου. Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαιτήσει από συγκεκριμένο ΑΠΙ την εφαρμογή αυστηρότερων κριτήριων αξιολόγησης, εφ όσον στο ΑΠΙ αυτό παρατηρούνται σημαντικές

9 2667 αδυναμίες στους διοικητικούς και διαχειριστικούς ελέγχους. Σκοπός. 3.(1) Σκοπός της παρούσας Οδηγίας είναι: (α) Να καθορίσει τις ελάχιστες πρακτικές, με τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται τα ΑΠΙ κατά τη διαδικασία αξιολόγησης νέων ή και αναθεώρησης υφιστάμενων Πιστωτικών Διευκολύνσεων. (β) Να καθορίσει τα ελάχιστα δικαιολογητικά που οφείλουν να λαμβάνουν τα ΑΠΙ κατά τη διαδικασία αξιολόγησης ή και αναθεώρησης Πιστωτικών Διευκολύνσεων. (γ) Να απαιτήσει την άμεση ενσωμάτωση από τα ΑΠΙ των εν λόγω ελαχίστων πρακτικών στις εσωτερικές τους οδηγίες, στην πιστωτική τους πολιτική και στις εσωτερικές τους διαδικασίες. Νοείται ότι το Διοικητικό Όργανο του ΑΠΙ διασφαλίζει ότι οι εν λόγω εσωτερικές οδηγίες, πολιτικές και διαδικασίες κοινοποιούνται στο αρμόδιο προσωπικό με σαφή και διαφανή τρόπο και ότι το προσωπικό που εμπλέκεται στη διαδικασία αξιολόγησης και αναθεώρησης Πιστωτικών Διευκολύνσεων, είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο, ώστε να εφαρμόζει τις πρόνοιες της παρούσας Οδηγίας. Το Διοικητικό Όργανο του ΑΠΙ διασφαλίζει ότι η πολιτική χορήγησης νέων Πιστωτικών Διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων Πιστωτικών Διευκολύνσεων υπόκειται στον έλεγχο της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου του ΑΠΙ και αποτελεί μέρος του τακτικού προγράμματος του εσωτερικού ελέγχου. Περαιτέρω, διασφαλίζει ότι η εφαρμογή των προνοιών της παρούσας Οδηγίας αποτελεί μέρος του τακτικού ελέγχου των εξωτερικών ελεγκτών του ΑΠΙ. (2) Τα ΑΠΙ δύνανται να εφαρμόσουν αυστηρότερες πολιτικές, από τις προβλεπόμενες στην παρούσα Οδηγία, και δύνανται να ζητούν οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θεωρούν απαραίτητο για την αξιολόγηση και αναθεώρηση μίας Πιστωτικής Διευκόλυνσης. (3) Βασική αρχή σε σχέση με την αξιολόγηση ή και αναθεώρηση Πιστωτικών Διευκολύνσεων αποτελεί το ότι η αξία των εξασφαλίσεων δεν συνιστά καθοριστικό παράγοντα στην αξιολόγηση ή και αναθεώρηση. Η εξασφάλιση δύναται να χρησιμεύσει ως δευτερεύουσα πηγή αποπληρωμής και μόνο ως τέτοια πρέπει να αξιολογείται. (4) Τα ΑΠΙ υποχρεούνται να προβούν σε όλες τις απαραίτητες αλλαγές και βελτιώσεις στα συστήματα πληροφορικής για την εφαρμογή των προνοιών της παρούσας Οδηγίας, καθώς και να εκπαιδεύσουν εκ νέου όλο το προσωπικό που μετέχει στην αξιολόγηση νέων ή και στην αναθεώρηση υφιστάμενων Πιστωτικών Διευκολύνσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αξιολογείται η ικανότητα αποπληρωμής. Περαιτέρω, τα ΑΠΙ οφείλουν να παρέχουν συστηματικά εκπαίδευση στο προσωπικό τους που εμπλέκεται στην εφαρμογή των προνοιών της παρούσας Οδηγίας. (5) Τηρουμένων των προνοιών της με ημερομηνία 25 Ιουλίου 2008 Εγκύκλιο Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου με θέμα Κατευθυντήριες Γραμμές προς τις Τράπεζες Αναφορικά με τη Διαχείριση του Πιστωτικού Κινδύνου, τα ΑΠΙ οφείλουν να θέσουν σε εφαρμογή κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για την παρακολούθηση των Πιστωτικών τους Διευκολύνσεων κατά τρόπο ανάλογο με το επίπεδο των αναλαμβανόμενων κινδύνων. Ερμηνείες για Σκοπούς της 4.(1) Άνευ επηρεασμού οποιωνδήποτε ερμηνειών που περιλαμβάνονται στους περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμους του 1997 έως (Αρ 4) του 2013, για τους σκοπούς

10 2668 Παρούσας Οδηγίας. της παρούσας Οδηγίας ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί: «Δανειολήπτης» σημαίνει τον υφιστάμενο ή τον δυνητικό δανειολήπτη. «Εγγυητής» σημαίνει τον υφιστάμενο ή τον δυνητικό εγγυητή. «Πιστωτική Διευκόλυνση» ή «Δάνειο» σημαίνει κάθε χρηματοδοτούμενη ή μη χρηματοδοτούμενη διευκόλυνση. Κ.Δ.Π. 463/2006 Κ.Δ.Π. 328/2007 Κ.Δ.Π. 140/2010 Κ.Δ.Π. 470/2010 Κ.Δ.Π. 471/2010 Κ.Δ.Π. 472/2010 Κ.Δ.Π. 473/2010 Κ.Δ.Π. 88/2011 Κ.Δ.Π. 269/2011. «Συνδεδεμένα Πρόσωπα» έχει την έννοια του όρου "ομάδας συνδεδεμένων πελατών", όπως ορίζεται στην Οδηγία για τον Υπολογισμό των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων και των Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων του 2006 έως (Αρ 2) του (2) Όπου στην παρούσα Οδηγία γίνεται αναφορά σε ΑΠΙ, ο όρος, περιλαμβάνει και πιστωτικά ιδρύματα τα οποία δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία δυνάμει του άρθρου 10Α των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 έως (Αρ 4) του (3) Όροι που δεν ερμηνεύονται στην παρούσα Οδηγία έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στους περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμους του 1997 έως (Αρ 4) του 2013 εκτός εάν προκύπτει διαφορετική ερμηνεία από το κείμενο. ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΙ Προ-συμβατική Ενημέρωση για Ιδιώτες - Στεγαστικά και Καταναλωτικά Δάνεια. 5. Τα ΑΠΙ υποχρεούνται να παρέχουν, σε μορφή έγγραφης προσφοράς, σε όλα τα φυσικά πρόσωπα, τουλάχιστον, τις πιο κάτω πληροφορίες σχετικά με τα προσφερόμενα από τα ΑΠΙ στεγαστικά και καταναλωτικά Δάνεια για τα οποία τα φυσικά πρόσωπα ενδιαφέρονται, με σκοπό την προστασία των καταναλωτών και την παροχή σε αυτούς ομοιόμορφης και εύκολα συγκρίσιμης πληροφόρησης: (α) (β) (γ) (δ) (ε) Την τρέχουσα ημερομηνία και τη διάρκεια της προσφοράς. Σύντομη περιγραφή του προϊόντος και του σκοπού του Δανείου. Το ποσό και το νόμισμα του Δανείου. Τη διάρκεια του Δανείου. Τον αριθμό και την περιοδικότητα των πληρωμών. (στ) Το ονομαστικό επιτόκιο (να αναφέρεται το είδος του επιτοκίου, για παράδειγμα Euribor, εσωτερικό επιτόκιο βάσης κλπ). (ζ) Τη διάρκεια της περιόδου σταθερού επιτοκίου, εάν υπάρχει και το επιτόκιο το οποίο θα ισχύει με την λήξη της περιόδου αυτής. (η) Σενάρια αύξησης των επιτοκίων ή των επιτοκίων βάσης, προκειμένου να υπολογιστεί η αύξηση στο ποσό της δόσης και ενημέρωση του Δανειολήπτη σχετικά με τις επιπτώσεις των αυξήσεων αυτών στις δόσεις των δανείων του. Ανάλογες

11 2669 πληροφορίες παρέχονται σε σχέση με τις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών που δύνανται να επηρεάσουν τη δόση ενός δανείου σε συνάλλαγμα, για παράδειγμα ενημέρωση του Δανειολήπτη για τη μεταβολή της δόσης του Δανείου από ενδεχόμενη μεταβολή του επιτοκίου κατά εκατό μονάδες βάσης. (θ) Το Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΕ) για κάθε είδος επιτοκίου (σταθερό ή και κυμαινόμενο) του εν λόγω προϊόντος. (ι) Τους όρους για μελλοντικές μεταβολές στο περιθώριο των επιτοκίων. (ια) Το ποσό κάθε δόσης για την αποπληρωμή του Δανείου, συμπεριλαμβανομένου ενός ενδεικτικού πίνακα τοκοχρεολυσίων. Τα ΑΠΙ παρέχουν ενδεικτικούς πίνακες τοκοχρεολυσίων για τα σενάρια αύξησης των επιτοκίων της περίπτωσης (η) ανωτέρω. Το ποσό της δόσης πρέπει να αναλύεται σε καταβολή για πληρωμή τόκων και καταβολή για αποπληρωμή κεφαλαίου. Σε περίπτωση προϊόντος με σταθερό επιτόκιο για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα και κυμαινόμενο επιτόκιο για την υπόλοιπη διάρκειά του, τα ΑΠΙ ενημερώνουν τον Δανειολήπτη για το ποσό της δόσης για κάθε περίοδο. (ιβ) Τη μορφή της εξασφάλισης και τυχόν προϋποθέσεις που το ΑΠΙ επιβάλλει για κάθε εξασφάλιση. Αν η εξασφάλιση αφορά ακίνητο, να ενημερώνεται ο Δανειολήπτης, κατά πόσον είναι απαραίτητη η εκτίμηση του ακινήτου, και εάν ναι, από ποιον πρέπει να πραγματοποιηθεί. (ιγ) Τα έξοδα έγκρισης Δανείου και τα επιπλέον μη επαναλαμβανόμενα έξοδα, ανάλογα με την περίπτωση. (ιδ) Τα επιπλέον επαναλαμβανόμενα έξοδα. (ιε) Εάν υπάρχει δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής, και αν ναι, οι όροι πρόωρης αποπληρωμής συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ποινής. (ιστ) Εάν ο Δανειολήπτης είναι υποχρεωμένος να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο να κατατίθεται η μισθοδοσία του. (ιζ) Ενημέρωση ότι οι εξασφαλίσεις δύνανται να κατασχεθούν σε περίπτωση που ο Δανειολήπτης δεν εξυπηρετεί με συνέπεια το Δάνειο. Νοείται ότι οι πληροφορίες παρέχονται από τα ΑΠΙ σε μορφή τυποποιημένου εντύπου που θα σχεδιάσει το ΑΠΙ και θα χρησιμοποιείται από όλες τις μονάδες που χειρίζονται αιτήματα για αυτού του είδους Πιστωτικές Διευκολύνσεις. 106(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του 2013 Αίτηση Δανειολήπτη - Συνοδευτικά Έγγραφα. Τα ΑΠΙ παρέχουν στους Δανειολήπτες τους τις ως άνω αναφερόμενες πληροφορίες χωρίς επηρεασμό των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τους περί Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νόμους του 2010 έως (Αρ 2) του (1) Τα ΑΠΙ οφείλουν να συλλέγουν επαρκείς πληροφορίες και έγγραφα, όπως προνοείται στην παρούσα Οδηγία, προκειμένου να εκτιμήσουν σωστά τους αναλαμβανόμενους κινδύνους, την ικανότητα του Δανειολήπτη να αποπληρώσει την Πιστωτική Διευκόλυνση εντός των τιθεσομένων χρονικών ορίων, καθώς και την επάρκεια των εξασφαλίσεων. Περαιτέρω, τα ΑΠΙ οφείλουν να εξακριβώνουν τον σκοπό της Πιστωτικής Διευκόλυνσης συλλέγοντας επαρκή

12 2670 αποδεικτικά στοιχεία. 188(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του 2013 Τα ΑΠΙ οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τηρούνται οι πρόνοιες των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2013 και της Οδηγίας προς τις Τράπεζες για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας του Απριλίου 2008 και των τροποποιητικών Οδηγιών της έως το Οι πρόνοιες της παρούσας υποπαραγράφου ισχύουν κατά την αξιολόγηση Πιστωτικών Διευκολύνσεων τόσο φυσικών όσο και νομικών προσώπων. (2) Το καθοριστικό και πλέον σημαντικό κριτήριο για τη χορήγηση μίας Πιστωτικής Διευκόλυνσης από ΑΠΙ, είναι η ικανότητα του Δανειολήπτη να αποπληρώσει εντός των τιθεσομένων χρονικών ορίων την Πιστωτική Διευκόλυνση. Τα ΑΠΙ κατά την αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής του Δανειολήπτη, δεν πρέπει να λαμβάνουν υπ όψιν ούτε τα εισοδήματα των Εγγυητών, ούτε τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στην υποπαράγραφο 7.(4) που αφορούν δανεισμό με εξασφάλιση μετρητών. Οι πληροφορίες ή και έγγραφα που οφείλουν να λαμβάνουν τα ΑΠΙ για την εξακρίβωση των εισοδημάτων / μελλοντικών ταμειακών ροών του Δανειολήπτη διαφέρουν μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων όπως προνοείται στην παρούσα Οδηγία. Ασυνέπειες μεταξύ των διαφόρων πηγών εξακρίβωσης εισοδημάτων δεν πρέπει γενικά να γίνονται αποδεκτές από τα ΑΠΙ. Σημαντικές ασυνέπειες καθιστούν τον Δανειολήπτη ακατάλληλο για περαιτέρω αξιολόγηση και η αίτηση Πιστωτικής Διευκόλυνσης απορρίπτεται αμέσως. Ασήμαντες ασυνέπειες πρέπει να εξετάζονται, να επεξηγούνται και εάν είναι δυνατόν να διορθώνονται. (α) Στην περίπτωση που ο Δανειολήπτης είναι φυσικό πρόσωπο, τα ΑΠΙ οφείλουν να ζητήσουν τα έγγραφα που περιγράφονται στις υποπαραγράφους 6.(2)(α)(i) και 6.(2)(α)(ii) για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής τους ικανότητας. Από τις πρόνοιες των υποπαραγράφων 6.(2)(α)(i) και 6.(2)(α)(ii) δύνανται να εξαιρεθούν περιπτώσεις υφιστάμενων καταθετικών πελατών, οι οποίοι αιτούνται Πιστωτικών Διευκολύνσεων μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ ( 5.000), νοουμένου ότι οι καταθετικοί τους λογαριασμοί εμφανίζουν κίνηση τέτοια, η οποία τεκμαίρει ικανότητα αποπληρωμής της αιτούμενης Πιστωτικής Διευκόλυνσης (για παράδειγμα καταθέτης με μηνιαίες καταβολές στους καταθετικούς του λογαριασμούς τουλάχιστον ισόποσες με την δόση της αιτούμενης Πιστωτικής Διευκόλυνσης). (i) Στην περίπτωση που ο Δανειολήπτης είναι εργοδοτούμενος στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα, τα ΑΠΙ οφείλουν να ζητήσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε σχέση με το εισόδημά του: 1. Δήλωση υφιστάμενης απασχόλησης. Η δήλωση πρέπει να υπογράφεται από τον Δανειολήπτη και να αναφέρει μεταξύ άλλων τον τρέχοντα μισθό του, την ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης και την πιθανή διάρκεια της απασχόλησης (όπου εφαρμόζεται).

13 Πρωτότυπα εκκαθαριστικά μισθοδοσίας των τριών (3) τελευταίων μηνών. 3. Πρωτότυπο παραστατικό τραπεζικού λογαριασμού των τελευταίων έξι (6) μηνών (εφ όσον ο μισθός κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό). 4. Αντίγραφο δήλωσης φόρου εισοδήματος των δύο (2) τελευταίων ετών. 5. Πρωτότυπο των δύο (2) τελευταίων διαθέσιμων εκκαθαριστικών φόρου εισοδήματος. 6. Πρωτότυπο τελευταίας ετήσιας κατάστασης εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων. 7. Δικαιολογητικά έγγραφα για οποιοδήποτε άλλο είδος εισοδήματος όπως, μεταξύ άλλων, για εισόδημα διατροφής, έσοδα από τόκους, έσοδα από ακίνητη περιουσία, έσοδα από επιδόματα πρόνοιας. (ii) Στην περίπτωση που ο Δανειολήπτης είναι αυτοεργοδοτούμενος ή ελεύθερος επαγγελματίας τα ΑΠΙ οφείλουν να ζητήσουν τα ακόλουθα έγγραφα σε σχέση με το εισόδημά τους: 1. Βεβαίωση εισοδήματος από τον λογιστή του Δανειολήπτη εάν υφίσταται. 2. Ιστορικό εισοδήματος ή βεβαίωση τρίτου για τα εισοδήματα του Δανειολήπτη ή αποδεικτικά στοιχεία εποχικού ή μη τακτικού εισοδήματος. 3. Απόδειξη πληρωμής φόρου εισοδήματος. 4. Αντίγραφο δήλωσης κοινωνικών ασφαλίσεων των δύο (2) τελευταίων ετών. 5. Αντίγραφο δήλωσης φόρου εισοδήματος των δύο (2) τελευταίων ετών. 6. Πρωτότυπο δύο (2) τελευταίων διαθέσιμων εκκαθαριστικών φόρου εισοδήματος. 7. Αντίγραφο δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) από την ημερομηνία του τελευταίου ισολογισμού, όπου εφαρμόζεται. 8. Έντυπο δήλωσης ΦΠΑ (σε περίπτωση που είναι εγγεγραμμένοι στο τμήμα ΦΠΑ). 9. Δικαιολογητικά έγγραφα για οποιοδήποτε άλλο είδος εισοδήματος όπως, μεταξύ άλλων για εισόδημα διατροφής, έσοδα από τόκους, έσοδα από ακίνητη περιουσία, έσοδα από επιδόματα πρόνοιας. (β) Στην περίπτωση που ο Δανειολήπτης είναι νομικό πρόσωπο τα ΑΠΙ οφείλουν να συλλέγουν τα ακόλουθα έγγραφα: 1. Ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών. Σε περίπτωση που ο Δανειολήπτης δεν έχει ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το τελευταίο οικονομικό έτος, τότε να υποβάλλονται μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του έτους αυτού. 2. Τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις του τρέχοντος έτους για τις εισηγμένες εταιρίες. 3. Διευθυντικούς λογαριασμούς από την ημερομηνία των τελευταίων οικονομικών καταστάσεων για τις μη εισηγμένες εταιρίες. 4. Αντίγραφο δηλώσεων φόρου εισοδήματος των τριών (3) τελευταίων ετών.

14 Πρωτότυπο τριών (3) τελευταίων διαθέσιμων εκκαθαριστικών του φόρου εισοδήματος. 6. Αντίγραφο Δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) από την ημερομηνία του τελευταίου ισολογισμού, όπου εφαρμόζεται. 7. Έντυπο δήλωσης ΦΠΑ (σε περίπτωση που είναι εγγεγραμμένοι στο τμήμα ΦΠΑ). 8. Προϋπολογισμός ταμειακών ροών τουλάχιστον για τα επόμενα δύο (2) χρόνια. 9. Λεπτομέρειες σχετικά με τα προβλεπόμενα έσοδα που θα προκύψουν από τη χρήση του αιτούμενου Δανείου οι οποίες να δικαιολογούν την ενίσχυση της κερδοφορίας και των ταμειακών ροών της επιχείρησης (για παράδειγμα εάν ο πρόσθετος δανεισμός θα χρησιμοποιηθεί για αγορά νέων εγκαταστάσεων ή την αγορά νέου μηχανολογικού εξοπλισμού ή πρόσθετες πρώτες ύλες). Σε περίπτωση νεοσύστατων νομικών προσώπων, τα ΑΠΙ οφείλουν να ζητήσουν όλα τα πιο πάνω έγγραφα για τα έτη τα οποία είναι διαθέσιμα και σε αυτές τις περιπτώσεις, η αξιολόγηση πρέπει να στηρίζεται κατά κύριο λόγο στο επιχειρηματικό σχέδιο και στις προϋπολογισθείσες ταμειακές ροές του Δανειολήπτη. (3) Σε σχέση με την αξιολόγηση των Δανειοληπτών και των Εγγυητών, τα ΑΠΙ οφείλουν να συλλέγουν, όπου εφαρμόζεται, τα ακόλουθα: (α) Αντίγραφο κατάστασης ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας από το Κτηματολόγιο. (β) Καταχωρημένο στο Κτηματολόγιο συμβόλαιο αγοράς ακινήτου στην περίπτωση που δεν υπάρχει ξεχωριστός τίτλος ιδιοκτησίας. (γ) Βεβαιώσεις από άλλα ΑΠΙ για καταθέσεις του Δανειολήπτη ή Εγγυητή σε αυτά. (δ) Πιστοποιητικά ή και βεβαιώσεις ανάλογα με την περίπτωση οποιουδήποτε άλλου περιουσιακού στοιχείου, για παράδειγμα μετοχές ή και άλλες επενδύσεις. Τα ΑΠΙ οφείλουν να ζητήσουν τα πιο πάνω ακόμη και στην περίπτωση που τα περιουσιακά αυτά στοιχεία δεν θα δεσμευθούν ως εξασφάλιση των αιτούμενων Πιστωτικών Διευκολύνσεων. (4) Σε περίπτωση που ο Δανειολήπτης απολαμβάνει ή εγγυάται οποιεσδήποτε άλλες Πιστωτικές Διευκολύνσεις σε οποιοδήποτε ΑΠΙ, το ΑΠΙ από το οποίο αιτείται Πιστωτική Διευκόλυνση οφείλει να ζητήσει όπως ο Δανειολήπτης προσκομίσει έγγραφη βεβαίωση από το ΑΠΙ που χορήγησε τις υφιστάμενες Πιστωτικές Διευκολύνσεις ή το οποίο έλαβε τις εγγυήσεις, στην οποία να αναφέρονται οι κάτωθι πληροφορίες για τις εν λόγω Πιστωτικές Διευκολύνσεις: (α) Το αρχικό ποσό ή το όριο της Πιστωτικής Διευκόλυνσης. (β) Το υπόλοιπο κατά την ημερομηνία αίτησης. (γ) Η διάρκεια και η ημερομηνίας λήξης. (δ) Το επιτόκιο. (ε) Το ποσό της δόσης, η συχνότητα των δόσεων, και την περίοδο χάριτος (εάν υπάρχει).

15 2673 (στ) Το ποσό των καθυστερημένων οφειλών. (ζ) Οι ημέρες σε καθυστέρηση. Οι πιο πάνω πληροφορίες πρέπει να συλλέγονται και σε σχέση με τους προτεινόμενους Εγγυητές αναφορικά με Πιστωτικές Διευκολύνσεις τις οποίες απολαμβάνουν ή εγγυούνται σε οποιοδήποτε άλλο ΑΠΙ. Οι βεβαιώσεις αυτές εκδίδονται από τα ΑΠΙ υποχρεωτικά χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Μόλις το Σύστημα ή Μηχανισμός Ανταλλαγής Δεδομένων όπως προνοείται στους περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 έως (Αρ 4) του 2013, τεθεί σε πλήρη λειτουργία, οι ανωτέρω πληροφορίες δύνανται να συλλέγονται από το εν λόγω Σύστημα. (5) Ανάλογα με τον τύπο της Πιστωτικής Διευκόλυνσης, τα ΑΠΙ οφείλουν να συλλέγουν τα ακόλουθα: (α) Σε σχέση με προσωπικά Δάνεια, λογαριασμούς ιδιωτών με όριο παρατραβήγματος και πιστωτικές κάρτες: Αίτηση Δανείου / ορίου παρατραβήγματος / πιστωτικής κάρτας πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, παρουσία λειτουργών του ΑΠΙ, οι οποίοι οφείλουν να υπογράφουν ως μάρτυρες. (β) Σε σχέση με καταναλωτικά Δάνεια: (i) Αίτηση Δανείου πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, παρουσία λειτουργών του ΑΠΙ, οι οποίοι οφείλουν να υπογράφουν ως μάρτυρες. (ii) Έγγραφα που αποδεικνύουν το σκοπό δανεισμού, για παράδειγμα, γραπτή προσφορά για την αγορά προϊόντος / υπηρεσίας, ιδιωτικό συμφωνητικό για την αγορά προϊόντος / υπηρεσίας, προτιμολόγια. (γ) Σε σχέση με στεγαστικά Δάνεια: (i) Αίτηση Δανείου πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, παρουσία λειτουργών του ΑΠΙ, οι οποίοι οφείλουν να υπογράφουν ως μάρτυρες. (ii) Αγοραπωλητήριο συμβόλαιο (όπου εφαρμόζεται). (iii) Αποδεικτικό πληρωμής προκαταβολής (όπου εφαρμόζεται). (iv) Για το χρηματοδοτούμενο ακίνητο και το ακίνητο που θα υποθηκευτεί απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα: 1. Τίτλος ιδιοκτησίας του υφιστάμενου ιδιοκτήτη. 2. Άδεια οικοδομής. 3. Πολεοδομική άδεια. 4. Τοπογραφικό σχέδιο. 5. Οικοδομικά σχέδια. (v) Σε περίπτωση ανέγερσης / ανακαίνισης / αποπεράτωσης ακινήτου, λεπτομερή προϋπολογισμό και ανάλυση κόστους εργασιών υπογεγραμμένο από επαγγελματία

16 2674 επιμετρητή ποσοτήτων. (δ) Σε σχέση με Πιστωτικές Διευκολύνσεις σε νομικά πρόσωπα: (i) Αίτηση Δανείου πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από εξουσιοδοτημένους υπογράφοντες του νομικού προσώπου, παρουσία λειτουργών του ΑΠΙ, οι οποίοι οφείλουν να υπογράφουν ως μάρτυρες. (ii) Έγγραφα που αποδεικνύουν τον σκοπό δανεισμού, για παράδειγμα γραπτή προσφορά για την αγορά προϊόντος / υπηρεσίας, ιδιωτικό συμφωνητικό για την αγορά προϊόντος / υπηρεσίας, προτιμολόγια, φορτωτικές. Τα πιο πάνω δεν χρειάζεται να υποβάλλονται στην περίπτωση που το νομικό πρόσωπο αιτείται Πιστωτική Διευκόλυνση για κεφάλαιο κίνησης (όριο παρατραβήγματος). Το αιτούμενο κεφάλαιο κίνησης πρέπει να τεκμηριώνεται από τον προϋπολογισμό των ταμειακών ροών του νομικού προσώπου. (iii) Απόδειξη πληρωμής προκαταβολής ή και αγοραπωλητήριο συμβόλαιο (όπου εφαρμόζεται). (iv) Στην περίπτωση χρηματοδότησης έργου, μελέτη σκοπιμότητας του έργου, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον: 1. Πλήρη μελέτη αποδοτικότητας του έργου. 2. Ανάλυση κόστους. 3. Επιχειρηματικό σχέδιο. 4. Μελλοντικές προβλέψεις. 5. Ανάλυση ευαισθησίας / ανάλυση δυσμενούς σεναρίου. (v) Σε περίπτωση αγοράς / ανέγερσης / ανακαίνισης / αποπεράτωσης ακινήτου απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα για το χρηματοδοτούμενο ακίνητο και για το ακίνητο που θα υποθηκευθεί: 1. Τίτλο ιδιοκτησίας του υφιστάμενου ιδιοκτήτη. 2. Άδεια οικοδομής. 3. Πολεοδομική άδεια. 4. Τοπογραφικά σχέδια. 5. Οικοδομικά σχέδια. (vi) Λεπτομερή προϋπολογισμό και ανάλυση κόστους εργασιών υπογεγραμμένο από επαγγελματία επιμετρητή ποσοτήτων (όπου εφαρμόζεται). (ε) Οι υπεύθυνοι λειτουργοί των λογαριασμών του Δανειολήπτη οφείλουν να παρέχουν στα εγκριτικά κλιμάκια του ΑΠΙ, όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τον Δανειολήπτη, οι οποίες δεν προκύπτουν από τα έγγραφα που συλλέγονται. Οι αιτήσεις Πιστωτικών Διευκολύνσεων, όπως αυτές αναφέρονται στις υποπαραγράφους 6.(5)(α), 6.(5)(β), 6.(5)(γ) και 6(5)(δ), οι οποίες αποστέλλονται στα εγκριτικά κλιμάκια, πρέπει να συνοδεύονται από πρόσθετες πληροφορίες περιλαμβανομένων: (i) Πληροφορίες αναφορικά με τη σχέση του Δανειολήπτη με το ΑΠΙ και το ιστορικό πληρωμών του εάν πρόκειται για υφιστάμενο Δανειολήπτη. (ii) Τους λόγους που ο Δανειολήπτης επέλεξε το συγκεκριμένο ΑΠΙ. (iii) Οποιαδήποτε πληροφορία, που αφορά τον Δανειολήπτη, από την τοπική αγορά. (iv) Πληροφορίες από το Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών για Εκδότες Ακάλυπτων

17 2675 Επιταγών (ΚΑΠ). (v) Πληροφορίες από οποιαδήποτε άλλη πηγή που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες στην αξιολόγηση της αίτησης του Δανειολήπτη. (vi) Στοιχεία τα οποία δύνανται να συλλεχθούν για τον Δανειολήπτη και τον Εγγυητή από το Σύστημα ή Μηχανισμό Ανταλλαγής, Δεδομένων όπως προνοείται στους περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 έως (Αρ 4) του 2013, όταν ο εν λόγω Μηχανισμός τεθεί σε πλήρη λειτουργία. ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Αξιολόγηση και Έγκριση Πιστωτικών Διευκολύνσεων 7.(1) Τα κλιμάκια τα οποία αξιολογούν / εγκρίνουν αιτήσεις Πιστωτικών Διευκολύνσεων έχουν την ευθύνη έγκρισης ή απόρριψης μίας αίτησης Πιστωτικής Διευκόλυνσης. Προτού λάβουν οποιαδήποτε απόφαση για έγκριση ή απόρριψη αίτησης Πιστωτικής Διευκόλυνσης, λαμβάνουν υπ όψιν τις πρόνοιες της πιστωτικής πολιτικής του ΑΠΙ και ειδικότερα τη διάθεση του ΑΠΙ για ανάληψη κινδύνων, τα όρια συγκέντρωσης και τις προσπάθειες διασποράς κινδύνων καθώς και τις οδηγίες και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και βρίσκονται σε ισχύ. Τα κλιμάκια αξιολόγησης / έγκρισης αίτησης Πιστωτικής Διευκόλυνσης του ΑΠΙ, κατά την αξιολόγηση αίτησης για χορήγηση Πιστωτικής Διευκόλυνσης οφείλουν να λαμβάνουν υπ όψιν: (α) Πρωτίστως το εισόδημα / μελλοντικές ταμειακές ροές του Δανειολήπτη, την πηγή αποπληρωμής και εν τέλει την ικανότητα του Δανειολήπτη να αποπληρώσει την Πιστωτική Διευκόλυνση. Σε περίπτωση που ο Δανειολήπτης είναι μέλος ομάδας συνδεδεμένων πελατών, η αξιολόγηση πρέπει να πραγματοποιείται σε επίπεδο ομίλου. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στις εγκρίσεις νέων Δανείων η αποπληρωμή των οποίων εξαρτάται από ταμειακές ροές που προέρχονται από άλλα Συνδεδεμένα Πρόσωπα, ούτως ώστε να αποφεύγεται η μετατροπή ενός βιώσιμου ομίλου σε μη βιώσιμο όμιλο. (β) Την πιστοληπτική κατάταξη (scoring / rating) του Δανειολήπτη και των Εγγυητών. (γ) Άλλα ποιοτικά στοιχεία, όπως, τις επικρατούσες συνθήκες στην αγορά, τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται ο Δανειολήπτης, την οικονομική του θέση συμπεριλαμβανομένης της μόχλευσής του, την εταιρική του διακυβέρνηση συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των οικονομικών του καταστάσεων. Στην αιτιολογική έκθεση των κλιμακίων αξιολόγησης για σύσταση της Πιστωτικής Διευκόλυνσης πρέπει να περιλαμβάνεται πλήρης ανάλυση της ικανότητας αποπληρωμής του Δανειολήπτη και σε περίπτωση που η σύσταση είναι θετική, πλήρης αιτιολόγηση. Σε περίπτωση που τα εγκριτικά κλιμάκια αποφασίσουν να εγκρίνουν μία Πιστωτική Διευκόλυνση, οφείλουν να αιτιολογούν πλήρως την απόφασή τους. Σε περίπτωση έγκρισης πρόσθετης Πιστωτικής Διευκόλυνσης ή αναθεώρησης υφιστάμενης, τα ΑΠΙ οφείλουν, μεταξύ άλλων, να προβούν σε πλήρη αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής του Δανειολήπτη, της πιστοληπτικής του ικανότητας και - όπου εφαρμόζεται - του ποσοστού Δανείου προς Αξία (ΔπΑ) όπως αυτό ορίζεται στην υποπαράγραφο 7.(5)(α)(i) κατωτέρω. Επιπρόσθετα των όσων αναφέρονται ανωτέρω, τα κλιμάκια αξιολόγησης / έγκρισης αίτησης

18 2676 Πιστωτικής Διευκόλυνσης του ΑΠΙ οφείλουν, να εξετάζουν και τα ακόλουθα: (2) Τον πραγματικό σκοπό δανεισμού, κατά πόσον είναι σχετικός με τις δραστηριότητες του Δανειολήπτη και κατά πόσον η πιστωτική πολιτική του ΑΠΙ επιτρέπει αυτού του είδους χρηματοδοτήσεις. Τα κλιμάκια αξιολόγησης / έγκρισης Πιστωτικών Διευκολύνσεων, κατά την έγκριση της αίτησης, οφείλουν να θέτουν ως προϋπόθεση ότι το προϊόν της εκταμίευσης της Πιστωτικής Διευκόλυνσης δεν θα διοχετεύεται προς τον Δανειολήπτη, αλλά προς τον παροχέα της υπηρεσίας / αγαθού το οποίο χρηματοδοτείται, για παράδειγμα σε περίπτωση αγοράς αυτοκινήτου το προϊόν της εκταμίευσης της Πιστωτικής Διευκόλυνσης πρέπει να πιστώνεται απευθείας στον πωλητή, είτε με έμβασμα είτε με τραπεζική επιταγή. Σε περίπτωση χρηματοδότησης αγοράς περιουσιακού στοιχείου, η διάρκεια της Πιστωτικής Διευκόλυνσης πρέπει να είναι σύμφωνη με τη ωφέλιμη ζωή του περιουσιακού στοιχείου που χρηματοδοτείται και του σκοπού της Πιστωτικής Διευκόλυνσης. (3) Την ιδία συμμετοχή του Δανειολήπτη στις περιπτώσεις που χρηματοδοτείται η αγορά / ανέγερση / ανακαίνιση / αποπεράτωση ενός ακινήτου. Η ιδία συμμετοχή του Δανειολήπτη πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες της υποπαραγράφου 7.(5)(α)(i). Η ιδία συμμετοχή του Δανειολήπτη δεν πρέπει να καταβάλλεται μετά την πλήρη εκταμίευση της Πιστωτικής Διευκόλυνσης. Η ιδία συμμετοχή του Δανειολήπτη πρέπει να καταβάλλεται είτε παράλληλα και κατ αναλογία της συμμετοχής του ΑΠΙ, είτε πριν την εκταμίευση του Δανείου. Σε περίπτωση που η ιδία συμμετοχή του Δανειολήπτη για ένα στεγαστικό Δάνειο είναι με τη μορφή επιχορήγησης που θα λάβει από την Κυπριακή Δημοκρατία, τότε η ιδία αυτή συμμετοχή δύναται να καταβληθεί όταν ο Δανειολήπτης λάβει την επιχορήγηση, υπό την προϋπόθεση ότι το ΑΠΙ μπορεί να τεκμηριώσει ότι επίκειται η εν λόγω επιχορήγηση. (4) Την ικανότητα του Δανειολήπτη να αποπληρώσει τις Πιστωτικές του Διευκολύνσεις δίνοντας έμφαση στα εισοδήματα / μελλοντικές ταμειακές ροές του Δανειολήπτη. Η ικανότητα αποπληρωμής μίας Πιστωτικής Διευκόλυνσης είναι η κυριότερη προϋπόθεση για έγκριση οποιασδήποτε χρηματοδότησης. Συνεπώς, η μελλοντική ικανότητας αποπληρωμής είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης για έγκριση μίας Πιστωτικής Διευκόλυνσης. Τυχόν εξασφαλίσεις που καλύπτουν τις Πιστωτικές Διευκολύνσεις του Δανειολήπτη θεωρούνται ως εναλλακτικός τρόπος αποπληρωμής του ΑΠΙ σε περίπτωση αθέτησης του Δανειολήπτη και όχι ως πρωταρχική πηγή αποπληρωμής. Τα εισοδήματα / μελλοντικές ταμειακές ροές πρέπει να αξιολογούνται με βάση εξακριβώσιμα / επαληθεύσιμα στοιχεία, όπως αυτά περιγράφονται στις υποπαραγράφους 6.(2)(α)(i), 6.(2)(α)(i) και 6.(2)(β), ανωτέρω. Προφορικές διαβεβαιώσεις των Δανειοληπτών πρέπει να αγνοούνται. Οι παρακάτω Πιστωτικές Διευκολύνσεις εξαιρούνται από την εφαρμογή των προνοιών της παρούσης υποπαραγράφου: (i) Πιστωτικές Διευκολύνσεις που εξασφαλίζονται σε ποσοστό 105% με κατάθεση, εάν η Πιστωτική Διευκόλυνση και η κατάθεση είναι στο ίδιο νόμισμα. (ii) Πιστωτικές Διευκολύνσεις που εξασφαλίζονται σε ποσοστό 110% με κατάθεση, εάν η

19 2677 Πιστωτική Διευκόλυνση και η κατάθεση είναι σε διαφορετικό νόμισμα. Τα ΑΠΙ οφείλουν να αναθεωρούν τις Πιστωτικές Διευκολύνσεις που εμπίπτουν στην ανωτέρω εξαίρεση, προκειμένου να εξακριβώνουν ότι τα ανωτέρω ποσοστά παραμένουν αναλλοίωτα. Πιστωτικές Διευκολύνσεις εκπεφρασμένες στο ίδιο νόμισμα με την κατάθεση πρέπει να αναθεωρούνται τουλάχιστον ανά τρίμηνο. Πιστωτικές Διευκολύνσεις εκπεφρασμένες σε διαφορετικό νόμισμα από την κατάθεση πρέπει να αναθεωρούνται τουλάχιστον μηνιαίως. Για σκοπούς εφαρμογής των ελέγχων αυτών στον αριθμητή του κλάσματος αυτού πρέπει να περιλαμβάνονται τυχόν κεφαλαιοποιημένοι τόκοι ή και τόκοι σε καθυστέρηση. Σε περίπτωση που οι Πιστωτικές Διευκολύνσεις δεν εξασφαλίζονται μέχρι των ποσοστών που αναφέρονται πιο πάνω, ενεργοποιείται πρόνοια της σχετικής σύμβασης εκχώρησης, η οποία επιτρέπει τον άμεσο συμψηφισμό Πιστωτικής Διευκόλυνσης και κατάθεσης. Νοείται ότι τα ΑΠΙ υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στις συμβάσεις εκχώρησης που υπογράφουν με τους Δανειολήπτες σχετικές ρήτρες, οι οποίες να επιτρέπουν τον συμψηφισμό αυτό. (α) Κατά την αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής των φυσικών προσώπων, τα ΑΠΙ οφείλουν να εξετάζουν τα ακόλουθα: Κ.Δ.Π. 315/2013 (i) Το επαναλαμβανόμενο / σταθερό συνολικό μηνιαίο εισόδημα του Δανειολήπτη το οποίο πρέπει να υπολογίζεται σύμφωνα με το φύλλο εργασίας (excel) με τίτλο Μέρος Β - Εισοδήματα του Παραρτήματος 2 - Μέρος ΙΙΙ - Κατάσταση Προσωπικών Οικονομικών Στοιχείων (ΚΠΟΣ) της Οδηγίας για τη Διαχείριση Καθυστερήσεων του Για τους αυτοεργοδοτούμενους / ελεύθερους επαγγελματίες που δεν έχουν μηνιαίο μισθό, για σκοπούς υπολογισμού του συνολικού μηνιαίου εισοδήματος τους, τα ΑΠΙ θα χρησιμοποιούν το ετήσιο εισόδημα του Δανειολήπτη διαιρούμενο δια του δώδεκα (12). Τα ΑΠΙ οφείλουν να επαληθεύουν το επαναλαμβανόμενο / σταθερό εισόδημα του Δανειολήπτη από τα έγγραφα που αναφέρονται στις υποπαραγράφους 6.(2)(α)(i) και 6.(2)(α)(iι) ανωτέρω. Εισοδήματα όπως έσοδα από τόκους, διατροφή και άλλα, δύνανται να ληφθούν υπ όψιν εφ όσον το ΑΠΙ έχει βεβαιωθεί ότι είναι σταθερά και επαναλαμβανόμενα. Νοείται ότι, εισοδήματα προερχόμενα από υπερωρίες, επιδόματα και άλλα έκτακτα εισοδήματα δεν θεωρούνται επαναλαμβανόμενα εισοδήματα και ως εκ τούτου δεν πρέπει να λαμβάνονται υπ όψιν. Σε περίπτωση που η προμήθεια είναι τακτικό μέρος των εισοδημάτων του Δανειολήπτη, το ΑΠΙ δύναται να το θεωρήσει ως επαναλαμβανόμενο εισόδημα εφ όσον προσκομισθούν στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι για τους τελευταίους έξι (6) μήνες, η προμήθεια αυτή παραμένει στα ίδια περίπου επίπεδα. Στις περιπτώσεις που η διάρκεια του Δανείου επεκτείνεται πέραν της αναμενόμενης ηλικίας συνταξιοδότησης του Δανειολήπτη, ο Δανειολήπτης οφείλει να αποδείξει ότι έχει ικανοποιητικά εισοδήματα για να αποπληρώσει την Πιστωτική Διευκόλυνση και τα ΑΠΙ οφείλουν να λαμβάνουν υπ όψιν τους την επάρκεια των πιθανών αυτών εισοδημάτων καθώς και την ικανότητα αποπληρωμής μετά τη συνταξιοδότηση του Δανειολήπτη. (ii) Το ποσό εξυπηρέτησης δανεισμού, το οποίο ορίζεται ως το ποσό της δόσης του Δανείου που θα χορηγηθεί, πλέον των δόσεων των υπολοίπων Πιστωτικών Διευκολύνσεων (δόσεις δανείων, τρεχούμενων λογαριασμών με όριο παρατραβήγματος

20 2678 και πιστωτικών καρτών) του Δανειολήπτη με άλλα ΑΠΙ. Σε περίπτωση κατά την οποία οι δόσεις ενός Δανείου αυξάνονται σταδιακά τότε τα ΑΠΙ οφείλουν να λαμβάνουν υπ όψιν την υψηλότερη δόση. Στους τρεχούμενους λογαριασμούς με όριο παρατραβήγματος το ποσό της δόσης υπολογίζεται ως εξής: Όριο λογαριασμού πολλαπλασιαζόμενο με το επιτόκιο και διαιρούμενο δια του δώδεκα (12). Στις πιστωτικές κάρτες το ποσό της δόσης υπολογίζεται ως εξής: Όριο κάρτας πολλαπλασιαζόμενο με το ποσοστό της ελάχιστης μηνιαίας καταβολής. Το ποσό εξυπηρέτησης δανεισμού πρέπει να αναπροσαρμόζεται λαμβάνοντας υπ όψιν τους μακροπρόθεσμους μέσους όρους των σχετικών επιτοκίων για δάνεια με μεταβλητό επιτόκιο, έτσι ώστε η ικανότητα αποπληρωμής να μπορεί να ισχύσει ακόμα και σε περιπτώσεις διακύμανσης των επιτοκίων. Το ποσό εξυπηρέτησης δανεισμού πρέπει να περιορίζεται είτε: 1. στο 35% του συνολικού μηνιαίου εισοδήματος του Δανειολήπτη, όπως αυτό ορίζεται στην υποπαράγραφο 7.(4)(α)(i) ανωτέρω, είτε 2. στη διαφορά μεταξύ του "Συνολικού Μηνιαίου Εισοδήματος και των Συνολικών Μηνιαίων Δαπανών" (στήλη Μέσου Όρου Μηνιαίων Εξόδων), όπως αυτή υπολογίζεται στο φύλλο εργασίας (Excel) με τίτλο Μέρος Γ - Μηνιαία Έξοδα Νοικοκυριού του Παραρτήματος 2 - Μέρος ΙΙΙ - Κατάσταση Προσωπικών Οικονομικών Στοιχείων (ΚΠΟΣ) της Οδηγίας για τη Διαχείριση Καθυστερήσεων του 2013, ανάλογα με το ποιο είναι το χαμηλότερο. Τα ΑΠΙ οφείλουν να συμπληρώνουν το φύλλο εργασίας (Excel) "Μέρος Γ - Μηνιαία Έξοδα Νοικοκυριού με ακρίβεια και να το χρησιμοποιούν ως εργαλείο για τον υπολογισμό του διαθέσιμου εισοδήματος του Δανειολήπτη το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για την εξακρίβωση του ποσού της δόσης του δανείου. Για Δανειολήπτες με υψηλό εισόδημα το ποσό εξυπηρέτησης του χρέους δύναται να υπερβεί το ανωτέρω όριο του 35%. Οποιαδήποτε υπέρβαση, ωστόσο, πρέπει να αιτιολογείται πλήρως από το συνολικό εισόδημα του Δανειολήπτη, υπό την προϋπόθεση ότι η πιστωτική πολιτική των ΑΠΙ επιτρέπει την έγκριση της υπέρβασης πέραν του ορίου αυτού και καθορίζει συγκεκριμένους κανόνες και προϋποθέσεις για τέτοιες εγκρίσεις. Το όριο αυτό δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το μικρότερο εκ: 1. του 60% του συνολικού μηνιαίου εισοδήματος του Δανειολήπτη, και 2. της διαφοράς μεταξύ του "Συνολικού Μηνιαίου Εισοδήματος και των "Συνολικών Μηνιαίων Δαπανών" (στήλη Μέσου Όρου Μηνιαίων Εξόδων), όπως ορίζονται ανωτέρω. Τα εισοδήματα των Εγγυητών δεν πρέπει να συνυπολογίζονται στο εισόδημα του Δανειολήπτη κατά τον υπολογισμό του χρέους προς έσοδα. (β) Κατά την αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής νομικών προσώπων, τα ΑΠΙ οφείλουν να εξετάζουν τα οικονομικά στοιχεία των εγγράφων που αναφέρονται στην παράγραφο 6.(2)(β) ανωτέρω.

Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων

Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων l Για φυσικά πρόσωπα l Για νομικά πρόσωπα ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Δεκέμβριο του 2013 η Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα)

ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα) ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα) ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α. Ταυτότητα των δανειοληπτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 414/2013 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4736 Σετάρτη, 4 Δεκεμβρίοσ 2013 2659 Αριθμός 414 66(I) ηνπ 1997 74(Η) ηνπ 1999 94(Η)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ 4) ΤΟΥ 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ 4) ΤΟΥ 2013 ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Εισαγωγή Οι τράπεζες μέλη του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου («ΣΕΤΚ»), μέσα στα πλαίσια παροχής όσο το δυνατό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τράπεζες μέλη του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου («ΣΕΤΚ»), μέσα στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΥΕΔΙΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΣΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΤΘΕΡΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΠΙΣΟΚΙΟΤ ΚΑΙ ΤΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο:

ΝΟΜΟΥΕΔΙΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΣΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΤΘΕΡΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΠΙΣΟΚΙΟΤ ΚΑΙ ΤΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο: ΝΟΜΟΥΕΔΙΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΣΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΤΘΕΡΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΠΙΣΟΚΙΟΤ ΚΑΙ ΤΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999 Πξννίκην. Δπεηδή ε ζπκπεξίιεςε ξήηξαο γηα κνλνκεξέο δηθαίσκα αύμεζεο πεξηζσξίνπ επηηνθίνπ από πηζησηηθό ίδξπκα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ Φεβρουάριος 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνοπτικός τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΔΠΔΙΓΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηόηεηαο θαη ζεκαληηθόο θίλδπλνο εθξνήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηόηεηαο θαη ζεκαληηθόο θίλδπλνο εθξνήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/572/ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/572/ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/572/23.12.2010 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ΘΔΜΑ: Τξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο 1/459/27.12.2007 (ΦΔΚ Β/2455/31.12.2007) ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο «Πιαίζην ππνινγηζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΤΕΤ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΛΤΔ

ΣΤΥΤΕΤ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΛΤΔ ΣΤΥΤΕΤ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΛΤΔ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΗΜΕΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ιούνιος 2015 Το έγγραφο αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΜΟΙ ΚΑΙ ΤΝΗΘΔΙ ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΔΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΠΑΡΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Σα ππνδείγκαηα απηά ππνβάιινληαη ζε ελνπνηεκέλε βάζε, κε εμαίξεζε ην ΗΒ23 πνπ ππνβάιιεηαη ζε αηνκηθή βάζε.

Σα ππνδείγκαηα απηά ππνβάιινληαη ζε ελνπνηεκέλε βάζε, κε εμαίξεζε ην ΗΒ23 πνπ ππνβάιιεηαη ζε αηνκηθή βάζε. ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΩΝ ΙΒ09-ΙΒ10-ΙΒ11, ΙΒ12, ΙΒ13, ΙΒ21, ΙΒ22, IB23: ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ, ATM ΚΑΙ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ζηα ζηνηρεία απαζρνινύκελνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΤΕΤ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΛΤΔ

ΣΤΥΤΕΤ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΛΤΔ ΣΤΥΤΕΤ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΛΤΔ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΗΜΕΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2012» Συνοπτικός τίτλος. 200(Ι) του 2011 40(Ι) του 2012 49(Ι) του 2012. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2013 [66(I)/1997, 74(I)/1999, 94(Ι)/2000, 119(Ι)/2003,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: (Α) «Τρίτα Πρόσωπα» (Β) Τήρηση Αρχείου (Γ) Παρακολούθηση Λογαριασμών και Συναλλαγών (Δ) Εσωτερική Αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής Προσωπικά Δάνεια Σε όλα τα φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα, σε ορισμένες περιπτώσεις και σε φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια εισοδήματος αλλά δέχονται την ενεχυρίαση μετοχών εισηγμένων στο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΠΟΣ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΠΟΣ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΠΟΣ) www.usbbank.cm.cy 8000 2323 Οκτώβρης 2014 Γιατί πρέπει να συμπληρώσετε την Κατάσταση Προσωπικών Οικονομικών Στοιχείων (ΚΠΟΣ) 1. Η Κατάσταση Προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999 Προοίμιο. Επειδή η συμπερίληψη ρήτρας για μονομερές δικαίωμα αύξησης περιθωρίου επιτοκίου από πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί της Απομείωσης Δανείων και των Διαδικασιών Διενέργειας Προβλέψεων Οδηγία του 2014.

1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί της Απομείωσης Δανείων και των Διαδικασιών Διενέργειας Προβλέψεων Οδηγία του 2014. ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ. 4) ΤΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2001/193/ΕΚ)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2001/193/ΕΚ) L 69/25 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Μαρτίου 2001 σχετικά µε τις προσυµβατικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές από πιστωτές που χορηγούν στεγαστικά δάνεια [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Επάγγελμα Έτη άσκησης επαγγέλματος Οικείο Επιμελητήριο Ημερομηνία γέννησης Αριθμός ταυτότητας ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθμός Προσωπικού Ταμεία κύριας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές 2650 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 510/2014 Αρ. 4831, 14.11.2014 Αριθμός 510 Παράγραφος 1 Παράγραφος 2 Παράγραφος 3 Παράγραφος 4 Παράγραφος 5 Παράγραφος 6 Παράγραφος 7 Παράγραφος 8 Παράγραφος 9 Παράγραφος 10

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας 1 Περιεχόμενα Ενότητα 1 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής αναφορών 3 Ενότητα 2 Αντικείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα