ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2015 Σασ. Γ/νζη: Καξ. εξβίαο 10 Σασ. Κώδ.: ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Δ. Καπνύηζνπ, Φ. Φαλάξα Α. Κνπζίδνπ Σηλέθωνο: ΦΑΞ: ΠΟΛ.: 1103 ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΣΔ Π.Γ. ΘΔΜΑ: Παποσή διεςκπινίζεων ζσεηικά με ηη θοπολογική ανηιμεηώπιζη ηηρ ανέγεπζηρ κηίζμαηορ ή βεληιώζεων και επεκηάζεων με δαπάνερ ηος μιζθωηή ζε ακίνηηο κςπιόηηηαρ ηος εκμιζθωηή, με βάζη ηιρ διαηάξειρ ηος ν. 4172/2013. Με αθνξκή εξωηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία καο αλαθνξηθά κε ην πην πάλω ζέκα, ζαο γλωξίδνπκε ηα αθόινπζα: 1. ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 4172/2013, ν όξνο εηζόδεκα από αθίλεηε πεξηνπζία ζεκαίλεη ην εηζόδεκα, ζε ρξήκα ή ζε είδνο, πνπ πξνθύπηεη από ηελ εθκίζζωζε ή ηελ ηδηνρξεζηκνπνίεζε ή ηε δωξεάλ παξαρώξεζε ρξήζεο γεο θαη αθηλήηωλ. Δηδηθά ην εηζόδεκα ζε είδνο απνηηκάηαη, ζύκθωλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ ίδηνπ ωο άλω άξζξνπ θαη λόκνπ, ζηελ αγνξαία αμία. 2. Όπωο έρεη δηεπθξηληζζεί κε ηελ ΠΟΛ. 1069/ εγθύθιηό καο, ζηελ έλλνηα ηνπ εηζνδήκαηνο από αθίλεηε πεξηνπζία πεξηιακβάλεηαη, κεηαμύ άιιωλ, θαη ην εηζόδεκα ζε είδνο πνπ απνθηά ν θύξηνο, επηθαξπωηήο, θ.ιπ. εθκηζζνύκελνπ αθηλήηνπ, ρωξίο θαηαβνιή κηζζώκαηνο ζε ρξήκα βάζεη ηεο ζύκβαζεο κίζζωζεο ή πξνθνξηθήο ζπκθωλίαο. Δηδηθόηεξα, ζηελ πεξίπηωζε ζπκβάζεωλ, κε δηαθξηηή αλαθνξά ηόζν ζε ζπκθωλεζέλ ρξεκαηηθό κίζζωκα όζν θαη κίζζωκα έλαληη αληαιιάγκαηνο (κίζζωκα ζε είδνο), όηαλ δειαδή ππάξρεη αληαιιαγή κέξνπο ηνπ κηζζώκαηνο κε βειηηώζεηο, επεθηάζεηο νηθνδνκώλ, κε ηελ ίδηα 1

2 ωο άλω εγθύθιην δηεπθξηλίδεηαη όηη ωο εηζόδεκα από αθίλεηε πεξηνπζία ινγίδεηαη ηόζν ην ζπκθωλεζέλ ρξεκαηηθό κίζζωκα όζν θαη ην θόζηνο ηωλ βειηηώζεωλ, επεθηάζεωλ. Πεξαηηέξω κε ηελ ίδηα ωο άλω εγθύθιην δηεπθξηλίζηεθε όηη ην εηήζην εηζόδεκα ζηηο πην πάλω πεξηπηώζεηο πξνζδηνξίδεηαη κεηά ηε δηαίξεζε ηωλ δαπαλώλ πνπ έρνπλ πξνϋπνινγηζζεί θαη θαηαρωξεζεί ππνρξεωηηθά ζηε δήιωζε πιεξνθνξηαθώλ ζηνηρείωλ κίζζωζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαηά ην ρξόλν έλαξμεο ηεο κίζζωζεο, δηά ηνπ αξηζκνύ ηωλ εηώλ ηεο κίζζωζεο όπωο απηά πξνθύπηνπλ από ηε ζύκβαζε κίζζωζεο ή ηελ πξνθνξηθή ζπκθωλία. Γηα ηα έηε πνπ ππνιείπνληαη από ην πέξαο ηωλ εξγαζηώλ κέρξη ηε ιήμε ηεο κίζζωζεο, ην θόζηνο ηωλ δαπαλώλ επέθηαζεο ή βειηίωζεο πνπ πξνθύπηεη από ηα βηβιία ηνπ κηζζωηή ή από ηα παξαζηαηηθά πνπ εθδόζεθαλ ζε πεξίπηωζε κε ηήξεζεο βηβιίωλ, κεηά ηελ αθαίξεζε ηωλ δαπαλώλ πξνϋπνινγηζκνύ πνπ δειώζεθαλ κέρξη ην ρξόλν νινθιήξωζεο ηωλ εξγαζηώλ απηώλ θαηά πεξίπηωζε, δηαηξνύκελν κε ηνλ αξηζκό ηωλ ππνιεηπόκελωλ εηώλ ηεο κίζζωζεο, αλαπξνζαξκόδεη ην εηήζην δεινύκελν εηζόδεκα αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηωλ ππνιεηπόκελωλ εηώλ. Σέινο, ζε πεξίπηωζε πξόωξεο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο κίζζωζεο, ην ζύλνιν ηνπ ππνιεηπόκελνπ πνζνύ ηωλ δαπαλώλ πνπ έρεη θαηαβιεζεί γηα ηε βειηίωζε ή επέθηαζε πνπ απνκέλεη πξνο θαηαλνκή ζα δειωζεί εθάπαμ ωο εηζόδεκα από αθίλεηα ζην θνξνινγηθό έηνο πνπ επήιζε ε ιύζε. 3. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ηα αλαθεξόκελα πην πάλω, ζρεηηθά κε ηνλ ραξαθηεξηζκό ηνπ κηζζώκαηνο ζε είδνο ζηηο πεξηπηώζεηο ζπκβάζεωλ κε δηαθξηηή αλαθνξά ηόζν ζε ζπκθωλεζέλ ρξεκαηηθό κίζζωκα όζν θαη ζε κίζζωκα έλαληη αληαιιάγκαηνο, έρνπλ εθαξκνγή θαη ζηηο πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο ην θόζηνο δαπαλώλ βειηηώζεωλ ή επεθηάζεωλ επεξεάδεη ην ζπκθωλεζέλ ρξεκαηηθό κίζζωκα, αλεμάξηεηα από ην αλ γίλεηαη δηαθξηηή αλαθνξά ή όρη ζε κίζζωκα ζε είδνο ζηε ζρεηηθή ζύκβαζε. Δίλαη πξνθαλέο όηη ην αλ ην κίζζωκα επεξεάδεηαη ή είλαη αλεμάξηεην από ηηο βειηηώζεηο ή επεθηάζεηο κε δαπάλεο ηνπ κηζζωηή, δειαδή αλ απηό ζεωξείηαη εύινγν κε βάζε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηελ αγνξά, απνηειεί δήηεκα πξαγκαηηθό ην νπνίν ελαπόθεηηαη ζηελ αξκνδηόηεηα ηεο ειεγθηηθήο αξρήο. 4. Δπίζεο, δηεπθξηλίδεηαη όηη ηα αλωηέξω εθαξκόδνληαη γηα ην εηζόδεκα πνπ απνθηάηαη ζε θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ από ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά. Δηδηθά γηα ηηο ζπκβάζεηο κίζζωζεο ζηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε βειηηώζεωλ θαη επεθηάζεωλ ζε αθίλεην θπξηόηεηαο ηνπ εθκηζζωηή κε δαπάλεο ηνπ κηζζωηή θαη νη νπνίεο έρνπλ ζπλαθζεί πξηλ ηελ ρωξίο κέρξη ηελ εκεξνκελία απηή λα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί νη ζρεηηθέο βειηηώζεηο ή επεθηάζεηο, κε ηελ παξνύζα γίλεηαη δεθηό όηη ην εηζόδεκα ζε είδνο ζα πξνζδηνξηζηεί γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2014 θαη επόκελα κεηά ηε 2

3 δηαίξεζε ηωλ πξνϋπνινγηζζεηζώλ δαπαλώλ κε ηα ππνιεηπόκελα έηε ηεο κίζζωζεο. ηελ πεξίπηωζε απηή θαη δεδνκέλνπ όηη γηα ηηο ζπκβάζεηο απηέο δελ ππήξρε ππνρξέωζε ππνβνιήο δήιωζεο πιεξνθνξηαθώλ ζηνηρείωλ κίζζωζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο κε βάζε ηελ ΠΟΛ.1013/2014 απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίωλ Δζόδωλ, νη πξνϋπνινγηζζείζεο δαπάλεο πξνζδηνξίδνληαη κε θάζε πξόζθνξν κέζν. ηηο πεξηπηώζεηο βειηηώζεωλ ή επεθηάζεωλ νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξηλ ηελ θαη έρεη ήδε πξνζδηνξηζηεί εηζόδεκα κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2238/1994, ν εθκηζζωηήο ζπλερίδεη λα θαηαλέκεη κε ηνλ ίδην ηξόπν ην εηζόδεκα ζε είδνο πνπ απνθηά ζηα ινηπά θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ από ηελ θαη κέρξη ηε ιήμε ηεο κίζζωζεο. 5. Καηόπηλ ηωλ αλωηέξω θαη δεδνκέλνπ όηη νη δαπάλεο αλέγεξζεο θηίζκαηνο ζε έδαθνο θπξηόηεηαο ηξίηνπ κε δαπάλεο ηνπ κηζζωηή δελ δηαθέξνπλ νπζηωδώο από ηηο δαπάλεο βειηηώζεωλ θαη επεθηάζεωλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ν κηζζωηήο ζε κηζζωκέλν αθίλεην, κε ηελ παξνύζα γίλεηαη δεθηό όηη ηα αλαθεξόκελα ζηελ ΠΟΛ. 1069/2015 εγθύθιηό καο, θαζώο θαη όζα δηεπθξηλίζζεθαλ πην πάλω, ζρεηηθά κε ηνλ ραξαθηεξηζκό ηνπ κηζζώκαηνο ζε είδνο, έρνπλ εθαξκνγή θαη ζε πεξίπηωζε αλέγεξζεο θηίζκαηνο ζε έδαθνο θπξηόηεηαο ηνπ εθκηζζωηή κε δαπάλεο ηνπ κηζζωηή. Γειαδή, θαη ζηελ πεξίπηωζε απηή ν εθκηζζωηήο απνθηά εηζόδεκα από αθίλεηε πεξηνπζία ζε είδνο, ην νπνίν ππόθεηηαη ζε θνξνινγία είηε ωο εηζόδεκα από αθίλεηε πεξηνπζία, πξνθεηκέλνπ γηα θπζηθά πξόζωπα, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ. 4172/2013, είηε ωο έζνδν από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθά πξόζωπα ή λνκηθέο νληόηεηεο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ ίδηνπ λόκνπ. 6. Δπηπιένλ, δηεπθξηλίδεηαη όηη ζε πεξίπηωζε πνπ ε αλέγεξζε θηίζκαηνο, θαζώο επίζεο θαη νη βειηηώζεηο θαη επεθηάζεηο, κε δαπάλεο ηνπ κηζζωηή, δελ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηνπ εηζνδήκαηνο από αθίλεηε πεξηνπζία ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 θαη όζα αλαθέξνληαη αλωηέξω, ηόηε απνηεινύλ γηα ηνλ εθκηζζωηή (θπζηθό πξόζωπν) εηζόδεκα από ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 41, εθόζνλ ην θηίζκα πεξηέξρεηαη ζηελ θαηνρή ηνπ εθκηζζωηή ή νη βειηηώζεηο θαη επεθηάζεηο παξακέλνπλ ζε όθεινο ηνπ αθηλήηνπ κε ηε ιήμε ή δηαθνπή ηεο κηζζωηηθήο ζρέζεο θαη εθόζνλ ην εηζόδεκα απηό δελ ζπληζηά εηζόδεκα από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα. ε πεξίπηωζε πνπ ν εθκηζζωηήο είλαη λνκηθό πξόζωπν ή λνκηθή νληόηεηα ή θπζηθό πξόζωπν γηα ην νπνίν ην εηζόδεκα απηό ζπληζηά εηζόδεκα από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, ηα αληίζηνηρα εηζνδήκαηα από αλέγεξζε θηίζκαηνο κε δαπάλεο ηνπ κηζζωηή θαη από βειηηώζεηο θαη επεθηάζεηο κε δαπάλεο ηνπ κηζζωηή (όηαλ δελ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39) ζεωξνύληαη έζνδα από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη 3

4 θνξνινγνύληαη θαηά ην ρξόλν ιήμεο ή δηαθνπήο ηεο κηζζωηηθήο ζρέζεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 47 ή 21, αληίζηνηρα, εθόζνλ ην θηίζκα πεξηέξρεηαη ζηελ θαηνρή ηνπ εθκηζζωηή ή νη βειηηώζεηο θαη επεθηάζεηο παξακέλνπλ ζε όθεινο ηνπ αθηλήηνπ κε ηε ιήμε ή δηαθνπή ηεο κηζζωηηθήο ζρέζεο. Ωο εηζόδεκα ιακβάλεηαη ε αγνξαία αμία ηνπ θηίζκαηνο ή ηωλ βειηηώζεωλ θαη επεθηάζεωλ, θαηά ηνλ ωο άλω ρξόλν, όπωο πξνθύπηεη από θάζε πξόζθνξν κέζν. 7. Γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηωλ αλωηέξω παξαζέηνπκε ελδεηθηηθά ηα αθόινπζα παξαδείγκαηα: Παξάδεηγκα 1 ε ζύκβαζε 10εηνύο κίζζωζεο, ε νπνία ζπλάπηεηαη ην θνξνινγηθό έηνο 2014, ζπκθωλείηαη ε εθκίζζωζε αθηλήηνπ ζην νπνίν ν κηζζωηήο, κε δαπάλεο ηνπ, ζα εγθαηαζηήζεη αλειθπζηήξα. Σν ρξεκαηηθό κίζζωκα αλέξρεηαη ζε εηεζίωο, ελώ ην πξνϋπνινγηζζέλ θόζηνο εγθαηάζηαζεο ηνπ αλειθπζηήξα ππνινγίδεηαη ζε , ην νπνίν ζπκθωλείηαη ωο αληαιιαγή κέξνπο ηνπ κηζζώκαηνο, δειαδή απνηειεί ζπκπιεξωκαηηθό κίζζωκα. ηελ πεξίπηωζε απηή, ν εθκηζζωηήο απνθηά εηζόδεκα από αθίλεηε πεξηνπζία, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 4172/2013, ην νπνίν απνηειείηαη από ην εηήζην ρξεκαηηθό κίζζωκα ηωλ θαη ην κίζζωκα ζε είδνο ( / 10 έηε κίζζωζεο), αξρήο γελνκέλεο από ην θνξνινγηθό έηνο 2014 (έλαξμε κίζζωζεο) θαη κέρξη ηε ιήμε ηεο κίζζωζεο θαη αλεμάξηεηα από ην ρξόλν νινθιήξωζεο ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ αλειθπζηήξα. Καηά ηελ νινθιήξωζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ αλειθπζηήξα, ην πξαγκαηηθό θόζηνο ζπκπίπηεη κε ην πξνϋπνινγηζζέλ θαη ζπλεπώο, δελ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηνπ ππνινγηζζέληνο κηζζώκαηνο ζε είδνο (1.500 ) ζηα ππνιεηπόκελα από ηελ νινθιήξωζε ηεο εγθαηάζηαζεο έηε. Παξάδεηγκα 2 ε ζύκβαζε 25εηνύο κίζζωζεο, ε νπνία ζπλάπηεηαη ην θνξνινγηθό έηνο 2014, ζπκθωλείηαη ε εθκίζζωζε αγξνηεκαρίνπ κε εηήζην ρξεκαηηθό κίζζωκα Ο κηζζωηήο ζα αλεγείξεη ζηδεξνθαηαζθεπή (πξνθάη θηίζκα), θόζηνπο , ην νπνίν δελ ζπκθωλείηαη ωο αληαιιαγή κέξνπο ηνπ κηζζώκαηνο, δειαδή δελ απνηειεί ζπκπιεξωκαηηθό κίζζωκα. Καηά ηε ιήμε ηεο κίζζωζεο, ην αγξνηεκάρην ζα παξαδνζεί ζηνλ εθκηζζωηή ρωξίο ηελ αλωηέξω θαηαζθεπή. ηελ πεξίπηωζε απηή, κόλν ην εηήζην ρξεκαηηθό κίζζωκα ηωλ απνηειεί γηα ηνλ εθκηζζωηή εηζόδεκα από αθίλεηε πεξηνπζία, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 4172/2013, αξρήο γελνκέλεο από ην θνξνινγηθό έηνο 2014 (έλαξμε κίζζωζεο) θαη κέρξη ηε ιήμε ηεο κίζζωζεο, ελώ δελ ζπλππνινγίδεηαη εηήζην κίζζωκα ζε είδνο. Αλ ε ζηδεξνθαηαζθεπή πεξηέιζεη ηειηθά ζηελ θαηνρή ηνπ εθκηζζωηή, ηόηε: α) αλ ν εθκηζζωηήο είλαη θπζηθό πξόζωπν γηα ην νπνίν ην εηζόδεκα απηό δελ ζπληζηά εηζόδεκα από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, ην πξόζωπν απηό ζα απνθηήζεη θαηά ηε ιήμε ηεο κηζζωηηθήο 4

5 ζρέζεο εηζόδεκα από ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 4172/2013 θαη β) αλ ν εθκηζζωηήο είλαη λνκηθό πξόζωπν ή λνκηθή νληόηεηα ή θπζηθό πξόζωπν γηα ην νπνίν ην εηζόδεκα απηό ζπληζηά εηζόδεκα από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, απηόο ζα απνθηήζεη θαηά ηε ιήμε ηεο κηζζωηηθήο ζρέζεο εηζόδεκα από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 47 ή 21 ηνπ λ. 4172/2013 ζηελ αγνξαία αμία ηεο ζηδεξνθαηαζθεπήο θαηά ην ρξόλν απηό. 8. Πεξαηηέξω θαη όζνλ αθνξά ζηε δηελέξγεηα απνζβέζεωλ από ηνλ εθκηζζωηή, όηαλ απηόο είλαη λνκηθό πξόζωπν ή λνκηθή νληόηεηα ή θπζηθό πξόζωπν γηα ην νπνίν ην εηζόδεκα από αθίλεηα ζπληζηά εηζόδεκα από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, δηεπθξηλίδνληαη ηα αθόινπζα: α) ζηελ πεξίπηωζε πνπ ε αλέγεξζε θηίζκαηνο, θαζώο επίζεο θαη νη βειηηώζεηο θαη επεθηάζεηο, κε δαπάλεο ηνπ κηζζωηή, απνηεινύλ εηζόδεκα από αθίλεηε πεξηνπζία γηα ηνλ εθκηζζωηή (κίζζωκα ζε είδνο) ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39, ζα έρνπλ εθαξκνγή όζα δηεπθξηλίζηεθαλ κε ηελ ΠΟΛ.1073/2015 εγθύθιηό καο, δειαδή ν εθκηζζωηήο ζα δηελεξγεί απνζβέζεηο κε βάζε ην άξζξν 24 επί ηνπ πξαγκαηνπνηεζέληνο θόζηνπο αλέγεξζεο ή βειηηώζεωλ θαη επεθηάζεωλ, αξρήο γελνκέλεο από ην ρξόλν νινθιήξωζεο ηεο αλέγεξζεο ή από ην ρξόλν πξαγκαηνπνίεζεο ηωλ δαπαλώλ βειηηώζεωλ θαη επεθηάζεωλ, θαη β) ζηελ πεξίπηωζε πνπ ε αλέγεξζε θηίζκαηνο, θαζώο επίζεο θαη νη βειηηώζεηο θαη επεθηάζεηο, κε δαπάλεο ηνπ κηζζωηή, δελ απνηεινύλ γηα ηνλ εθκηζζωηή εηζόδεκα από αθίλεηε πεξηνπζία ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39, αιιά εηζόδεκα από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ απνθηάηαη θαηά ηε ιήμε ηεο κίζζωζεο, ηόηε ν εθκηζζωηήο ζα δηελεξγεί απνζβέζεηο από ην ρξόλν ιήμεο ηεο κίζζωζεο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24, επί ηεο αγνξαίαο αμίαο ηνπ θηίζκαηνο ή ηωλ βειηηώζεωλ θαη επεθηάζεωλ θαηά ην ρξόλν απηό. Δίλαη πξνθαλέο όηη, ζε πεξίπηωζε αλέγεξζεο θηίζκαηνο ή πξαγκαηνπνίεζεο βειηηώζεωλ θαη επεθηάζεωλ, κε δαπάλεο ηνπ κηζζωηή, όηαλ ν εθκηζζωηήο δελ απνθηά εηζόδεκα από κίζζωκα ζε είδνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζωζεο ζύκθωλα κε ην άξζξν 39 ή από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα θαηά ηε ιήμε ηεο κίζζωζεο ζύκθωλα κε ην άξζξν 47 ή 21 (ην θηίζκα δελ πεξηέξρεηαη ζηελ θαηνρή ηνπ εθκηζζωηή ή νη βειηηώζεηο θαη επεθηάζεηο δελ παξακέλνπλ ζε όθεινο ηνπ αθηλήηνπ), δελ ζα δηελεξγνύληαη απνζβέζεηο από ηνλ εθκηζζωηή νύηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζωζεο νύηε κεηά ηε ιήμε απηήο. 9. Σέινο, αλαθνξηθά κε ηελ έθπηωζε δαπαλώλ από ηνλ κηζζωηή γηα ηελ αλέγεξζε θηίζκαηνο ζε αθίλεην ηξίηνπ, ζηελ παξάγξαθν 5.δ ηεο ΠΟΛ. 1073/2015 εγθπθιίνπ καο αλαθέξεηαη όηη ζηελ πεξίπηωζε αλέγεξζεο αθηλήηνπ ζε έδαθνο θπξηόηεηαο ηνπ εθκηζζωηή κε δαπάλεο ηνπ κηζζωηή, ν κηζζωηήο, εθόζνλ αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, εθπίπηεη 5

6 από ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπ, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηωλ άξζξωλ 22 θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013, ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ αθηλήηνπ. Γηεπθξηλίδεηαη όηη νη δαπάλεο απηέο εθπίπηνπλ ηζόπνζα επηκεξηδόκελεο ζηα έηε ηεο κίζζωζεο, θαζόηη ε ωθέιεηα από ηε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ εθηείλεηαη ζε πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο έηε. Γεδνκέλνπ όηη νη δαπάλεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε βειηηώζεωλ ή επεθηάζεωλ δελ δηαθέξνπλ νπζηωδώο από ηηο δαπάλεο αλέγεξζεο θηίζκαηνο, ηα αλωηέξω εθαξκόδνληαη θαη γηα ηηο δαπάλεο απηέο (βειηηώζεωλ θαη επεθηάζεωλ), αλαθαινπκέλωλ όζωλ αλαθέξνληαη ζρεηηθά ζηελ παξάγξαθν 5.ε ηεο ΠΟΛ. 1073/2015. Αθξηβέο Αληίγξαθν Ζ Πξνϊζηακέλε ηνπ Απηνηεινύο Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΑΒΒΑΪΓΟΤ 6

7 ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 1. Απνδέθηεο πίλαθα Β (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ) 2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηεο 3. Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e - ΔΦΑΡΜΟΓΔ) 4. Γηεύζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ (e-ππεξεζίεο) (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.) ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1. Απνδέθηεο πηλάθωλ Α, Σ (εθηόο ηωλ αξηζ.1 θαη 2 απηνύ), Ε (εθηόο ηωλ αξηζκώλ 3, 4 θαη 7), Ζ, Θ, Η, ΗΑ, ΗΒ, ΗΓ, ΗΓ, ΗΔ, ΗΣ, ΗΕ, ΗΖ, ΗΘ, Κ, ΚΑ, ΚΒ θαη ΚΓ 2. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγωληζηηθόηεηαο, Γηεύζπλζε Αλωλύκωλ Δηαηξηώλ θαη Πίζηεωο, Πι. Κάληγγνο ΑΘΖΝΑ 3. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρωλ (ΔΛΣΔ), Βνπιήο ΑΘΖΝΑ 4. Μηράιεο Θεκ. Μηθειίδεο, Γαηδάινπ 19, Σ.Κ ΝΗΚΑΗΑ 5. Market IN Α.Δ.Β.Δ., Θέζε Νηνξνβάηεδα, Σ.Κ ΒΗΠΑ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ 6. Κ. Καινγήξνπ θαη Τηνη Ο.Δ., Αξρηκήδνπο & Λεωθ. Γ. Παπαληθνιάνπ, Σ.Κ ΠΔΤΚΑ (ΡΔΣΕΗΚΗ) ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 7. Μαγαιηόο Νηθόιαο, Κύπξνπ 2, Σ.Κ ΑΓΗΟ ΣΔΦΑΝΟ ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 2. Γξαθείν θαο Αλαπιεξώηξηαο Τπνπξγνύ 3. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέωο Γεκνζίωλ Δζόδωλ 4. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 5. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ 6. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο Σκήκαηα Α (3), Β (6) 7. Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίωλ ρέζεωλ 8. Γξαθείν Δπηθνηλωλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ 9. Γ/λζεηο, Απηνηειή Σκήκαηα θαη Απηνηειή Γξαθεία ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. 7

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ.Πξση.:Δ12Α/2282/2010 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30.9.2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. 14 η Γ/ΝΖ ΦΠΑ ΣΜΖΜΑ Α 2. 15 η Γ/ΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ Α, Β ΗΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 25 Ιαλνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -.

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. ΣηΕ.Οι 2306/2014 Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 13 ηνπ Λ. 3052/2002,

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων»

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ Α -Β -Γ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)»

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)» Αθήνα, 03.01.2011 ΠΟΛ.: 1003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β 2. 15 η Γ/ΝΗ Κ.Β.. ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο εξσηεκάησλ γηα λνκηθά ζέκαηα πξνο ην Γξαθείν Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ησλ Υπεξεζηώλ ηεο ΓΓΔΕ ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο εξσηεκάησλ γηα λνκηθά ζέκαηα πξνο ην Γξαθείν Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ησλ Υπεξεζηώλ ηεο ΓΓΔΕ ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: ΑΔΑ 4Α5Ζ1-17Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘ ΔΘΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΘΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΘΟΘΚΗΗ & ΠΡΟΓΡ/ΣΟ& ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΤΓΚΟΘΝΩΝΘΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΘΚΟΤ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Σασ αποςτζλλουμε την απόφαςη του Αναπληρωτή Υπουργοφ Οικονομικών Παντελή Οικονόμου για την διαδικαςία επιςτροφήσ ΦΠΑ προσ τουσ επιχειρηματίεσ και επιτηδευματίεσ. Αζήλα, 2 Απξηιίνπ 2012 ΠΟΛ. 1090 ΔΛΛΖΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζ. ηειεθ.: 210 5215361

Αξηζ. ηειεθ.: 210 5215361 Αζήλα 12-12-2014 ΓΔΝ.Γ/ΝΗ ΑΦ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξ.πξση. ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ Ι.Δ. Π51/44 ΓΔΝΙΚΟ ΔΓΓΡΑΦΟ ΣΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Σαρ.Γ/λζε : Αγ.Κσλ/λνπ 8 Ππορ: (102 41) Αζήλα Όια ηα Τπνθαηαζηήκαηα ΙΚΑ-ΔΣΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα 16/01/14 Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΟΟ/ΠΤ/1/409 ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο : M.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο Αθόκε δε θαη όηαλ ε εθ ηνπ λόκνπ αηνκηθή ξύζκηζε ελλόκνπ ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο είλαη εμαληιεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 2. Σηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 18 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α ).

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 2. Σηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 18 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α ). ΠΟΛ.1052/17.2.2014 Τύπος θαη περηετόκελο ηες δήιωζες ζηοητείωλ αθηλήηωλ (Ε9) θσζηθώλ θαη λοκηθώλ προζώπωλ έηοσς 2014,ηρόπος αλαγραθής ηωλ αθηλήηωλ, δηθαηοιογεηηθά ποσ ζσλσποβάιιοληαη θαη δηαδηθαζία σποβοιής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΑΓΙΟ Ι: Φάζη 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ Ανάθεζη εκπόνηζηρ ηος Πεπιθεπειακού σεδίος Γιασείπιζηρ ηεπεών Αποβλήηυν (ΠΔΓΑ) ζε Μελεηηηέρ / Γπαθεία

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα