ΠΔΡΗ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΝΟΜΟ, ΚΔΦ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗOΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ΜΔ ΜΔΣΟΥΔ ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΣΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΔΗΜΟΘΑ ΕΣΑΘΡΘΑ ΛΘΜΘΣΕΔ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΔΡΗ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΝΟΜΟ, ΚΔΦ. 113. ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗOΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ΜΔ ΜΔΣΟΥΔ ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΣΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΔΗΜΟΘΑ ΕΣΑΘΡΘΑ ΛΘΜΘΣΕΔ"

Transcript

1 ΠΔΡΗ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΝΟΜΟ, ΚΔΦ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗOΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ΜΔ ΜΔΣΟΥΔ ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΣΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΔΗΜΟΘΑ ΕΣΑΘΡΘΑ ΛΘΜΘΣΕΔ

2 ΔΞΑΗΡΔΖ ΠΗΝΑΚΑ Α 1. Οη θαλνληζκνί πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Πίλαθα Α ηνπ Πεξί Δηαηξεηώλ Νόκνπ, Κεθ. 113, ή πνπ ζα πεξηιεθζνύλ ζε νπνηνλδήπνηε κεηαγελέζηεξν Νόκν, πνπ δπλαηόλ λα ηξνπνπνηεί, κεηαβάιιεη, ππνθαζηζηά ή αληηθαζηζηά ηνλ πξναλαθεξζέληα Νόκν, δελ ζα έρνπλ εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία εθηόο ζηελ έθηαζε πνπ επαλαιακβάλνληαη ή πεξηιακβάλνληαη ζην Καηαζηαηηθό απηό. ΔΡΜΖΝΔΗΑ 2. (α) ην Καηαζηαηηθό απηό, εθηόο όπνπ από ην θείκελν πξνθύπηεη άιιε έλλνηα, νη όξνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνλ Πεξί Δηαηξεηώλ Νόκν Κεθ. 113, ή νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζή ηνπ πνπ ζα έρεη εθαξκνγή θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ην ηξνπνπνηεκέλν απηό Καηαζηαηηθό ηίζεηαη ζε ηζρύ, ζα έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο δίλεηαη από ην Νόκν απηό θαη νη ιέμεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ πξώηε ζηήιε ηνπ πην θάησ Πίλαθα ζα έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη αληίζηνηρα ζηε δεύηεξε ζηήιε ηνπ Πίλαθα απηνύ δειαδή - Λέμεηο: Δξκελεία: Ο Νόκνο : Ο Πεξί Δηαηξεηώλ Νόκνο, Κεθ. 113, θαη πεξηιακβάλεη νπνηνλδήπνηε Νόκν πνπ ηξνπνπνηεί ή αληηθαζηζηά απηόλ. Σν Καηαζηαηηθό απηό : Σν Καηαζηαηηθό απηό όπσο θαζνξίζηεθε αξρηθά ή όπσο ηξνπνπνηείηαη θάζε θνξά κε εηδηθό ςήθηζκα. Οη ύκβνπινη : Οη από θαηξνύ εηο θαηξό ύκβνπινη ηεο Δηαηξείαο. Σν Γξαθείν : Σν από θαηξνύ εηο θαηξό εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Δηαηξείαο. Ζ θξαγίδα : Ζ ζπλήζεο ζθξαγίδα ηεο Δηαηξείαο. 1

3 Φεθνθνξία θαηά κεηνρή : Ζ ςεθνθνξία ζηελ νπνία ν θάζε κέηνρνο έρεη κηα ςήθν γηα θάζε κεηνρή πνπ θαηέρεη. Άπιε Μεηνρή : Ζ Μεηνρή πνπ είλαη θαηαρσξηζκέλε ζην Κεληξηθό Απνζεηήξην θαη Κεληξηθό Μεηξών Αμηώλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Κύπξνπ ή ζην ύζηεκα Άπισλ Σίηισλ ησλ Διιεληθώλ Υξεκαηηζηεξίσλ θαη πνπ από ηεο θαηαρώξηζήο ηεο απνζπλάπηεηαη από ην πηζηνπνηεηηθό, ππό ηνλ ηύπν ηνπ νπνίνπ εθδόζεθε ζε ελζώκαηε κνξθή θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ πνπ δηέπεη ηελ έθδνζή ηεο θαη κεηαβηβάδεηαη, ελερπξηάδεηαη θαη άιισο πσο επηβαξύλεηαη θαηά ηα νξηδόκελα ζηνλ πεξί Αμηώλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Κύπξνπ (Κεληξηθό Απνζεηήξην θαη Κεληξηθό Μεηξών Αμηώλ Κύπξνπ) Νόκν ή Καλνληζκό, κε ζρεηηθή θαηαρώξηζε ζην Κεληξηθό Απνζεηήξην θαη Κεληξηθό Μεηξών Αμηώλ ή θαηά ηα νξηδόκελα ζηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο πζηήκαηνο Άπισλ Σίηισλ ησλ Διιεληθώλ Υξεκαηηζηεξίσλ θαη νπνηνλδήπνηε Νόκν ή Καλνληζκό πνπ ηξνπνπνηεί ή αληηθαζηζηά απηνύο. (β) Ζ έθθξαζε γξαπηώο πεξηιακβάλεη έληππν θαη ιηζνγξαθία θαη νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν ή ηξόπνπο πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ή αλαπαξαζηνύλ ιέμεηο ζε νξαηή κνξθή. Λέμεηο πνπ ππνδεινύλ ηνλ εληθό αξηζκό κόλν ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ πιεζπληηθό αξηζκό θαη ην αληίζεην. Λέμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην αξζεληθό γέλνο κόλν ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ην ζειπθό γέλνο θαη ιέμεηο πνπ ππνδεινύλ άηνκα ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη λνκηθά πξόζσπα. 2

4 Σεξνπκέλσλ ησλ πην πάλσ νπνηεζδήπνηε ιέμεηο ή θξάζεηο γηα ηηο νπνίεο δίδεηαη εξκελεία ζην Νόκν, έρνπλ ηελ ίδηα εξκελεία θαη ζην παξόλ Καηαζηαηηθό, εθηόο αλ ην ζέκα ή ην θείκελν απαηηνύλ άιισο πσο. ΜΔΣΟΥΔ 3. Σεξνπκέλσλ νπνησλδήπνηε νδεγηώλ πεξί ηνπ αληηζέηνπ πνπ δπλαηό λα πεξηέρνληαη ζε Δηδηθό Φήθηζκα πνπ εγθξίλεηαη ζε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο, όιεο νη λέεο κεηνρέο θαη/ή άιιεο αμίεο πνπ παξέρνπλ δηθαίσκα αγνξάο κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο ή είλαη κεηαηξέςηκεο ζε κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο, πξηλ ηελ έθδνζή ηνπο ζα πξνζθέξνληαη ζηνπο κεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο θαη αλαινγία (pro-rata) ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κεηόρνπ ζην θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο, ζε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία πνπ ζα θαζνξίδεηαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Οπνηαδήπνηε ηέηνηα πξνζθνξά ζα γίλεηαη κε γξαπηή εηδνπνίεζε πξνο ηνπο κεηόρνπο ζηελ νπνία ζα θαζνξίδεηαη ν αξηζκόο ησλ κεηνρώλ θαη/ή άιισλ αμηώλ πνπ παξέρνπλ δηθαίσκα αγνξάο κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο ή είλαη κεηαηξέςηκεο ζε κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο, πνπ δηθαηνύηαη λα απνθηήζεη ν κέηνρνο θαη ε ρξνληθή πεξίνδνο κέζα ζηελ νπνία ε πξνζθνξά, αλ δελ γίλεη απνδεθηή, ζα ζεσξείηαη σο απνξξηθζείζα. Αλ κέρξη ηελ εθπλνή ηεο ελ ιόγσ ρξνληθήο πεξηόδνπ δελ ιεθζεί γλσζηνπνίεζε από ην πξόζσπν πξνο ην νπνίν ππνβάιιεηαη ε πξνζθνξά ή πξνο ην νπνίν έρνπλ εθρσξεζεί ηα δηθαηώκαηα, όηη ηνύην απνδέρεηαη όιεο ή κέξνο ησλ πξνζθεξνκέλσλ κεηνρώλ ή άιισλ αμηώλ πνπ παξέρνπλ δηθαίσκα αγνξάο κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο ή είλαη κεηαηξέςηκεο ζε κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο, νη Γηνηθεηηθνί ύκβνπινη κπνξνύλ λα δηαζέζνπλ απηέο θαηά ηέηνην ηξόπν όπσο απηνί θξίλνπλ πεξηζζόηεξν επσθειή γηα ηελ Δηαηξεία. Αλ ιόγσ αληζόηεηαο κεηαμύ ηνπ αξηζκνύ ησλ ππό έθδνζε κεηνρώλ ή άιισλ αμηώλ πνπ παξέρνπλ δηθαίσκα αγνξάο κεηνρώλ ή πνπ είλαη κεηαηξέςηκεο ζε κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ αξηζκνύ ησλ κεηνρώλ πνπ θαηέρνπλ κέηνρνη δηθαηνύκελνη ζηε ξεζείζα πξνζθνξά ησλ λέσλ κεηνρώλ θαη/ή άιισλ αμηώλ, αλαθύεηαη δπζθνιία ζηε δηαλνκή ησλ λέσλ κεηνρώλ θαη/ή άιισλ αμηώλ κεηαμύ ησλ κεηόρσλ, ε δπζθνιία απηή ζα επηιύεηαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ εθηόο αλ ππάξρνπλ νδεγίεο ζε Γεληθή πλέιεπζε πεξί ηνπ αληηζέηνπ. 4. Σεξνπκέλσλ νπνησλδήπνηε εηδηθώλ δηθαησκάησλ πνπ έρνπλ παξαζρεζεί πξνεγνπκέλσο ζηνπο θαηόρνπο νπνησλδήπνηε πθηζηακέλσλ κεηνρώλ ή ζε ηάμε κεηνρώλ, νπνηαδήπνηε 3

5 κεηνρή ηεο Δηαηξείαο δύλαηαη λα εθδνζεί κε ηέηνηα δηθαηώκαηα πξνηίκεζεο, αλαβνιήο ή άιισλ εηδηθώλ δηθαησκάησλ ή ηέηνησλ πεξηνξηζκώλ είηε αλαθνξηθά πξνο ην κέξηζκα, ςήθν, επηζηξνθή θεθαιαίνπ ή άιισο πσο, όπσο κπνξεί λα απνθαζίδεη θάζε θνξά ε Δηαηξεία κε ζπλεζηζκέλν ςήθηζκα. 5. Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηώλ ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ Νόκνπ, νπνηεζδήπνηε κεηνρέο πξνηίκεζεο κπνξνύλ κε ηελ έγθξηζε ζπλήζνπο ςεθίζκαηνο λα εθδίδνληαη κε ηνλ όξν όηη είλαη ή θαηά ηελ θξίζε ηεο Δηαηξείαο ππόθεηληαη ζε εμαγνξά κε ηέηνηνπο όξνπο θαη ηέηνην ηξόπν όπσο κπνξεί λα απνθαζίζεη ε Δηαηξεία κε εηδηθό ςήθηζκα πξηλ από ηελ έθδνζε ησλ κεηνρώλ. 6. Αλ νπνηεδήπνηε ην κεηνρηθό θεθάιαην δηαηξεζεί ζε δηαθνξεηηθέο ηάμεηο κεηνρώλ, ηα δηθαηώκαηα πνπ απνδίδνληαη ζε νπνηαδήπνηε ηάμε (εθηόο αλ πξνλνείηαη δηαθνξεηηθά από ηνπο όξνπο έθδνζεο ηεο ζρεηηθήο ηάμεο) κπνξνύλ, είηε ε Δηαηξεία δηαιπζεί είηε όρη λα κεηαβάιινληαη κε ηελ έγγξαθν ζπγθαηάζεζε ησλ θαηόρσλ ησλ ηξηώλ ηεηάξησλ ησλ κεηνρώλ πνπ εθδόζεθαλ ηεο ζρεηηθήο ηάμεο, ή κε ηελ έγθξηζε εθηάθηνπ ςεθίζκαηνο πνπ ιακβάλεηαη ζε ρσξηζηή Γεληθή πλέιεπζε ησλ θαηόρσλ ησλ κεηνρώλ ηεο ηάμεο εθείλεο. ε θάζε ηέηνηα ρσξηζηή Γεληθή πλέιεπζε ζα εθαξκόδνληαη νη πξόλνηεο ησλ Καλνληζκώλ απηώλ πνπ αθνξνύλ ζε Γεληθέο πλειεύζεηο, αιιά έηζη ώζηε λα ππάξρεη ε αλαγθαία απαξηία δέθα πξνζώπσλ ηνπιάρηζην πνπ θαηέρνπλ ή εθπξνζσπνύλ κε πιεξεμνύζην ην έλα ηξίην ησλ κεηνρώλ πνπ εθδόζεθαλ ηεο ηάμεο εθείλεο θαη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα κπνξεί λα απαηηεί θαηά κεηνρή ςεθνθνξία νπνηνζδήπνηε θάηνρνο κεηνρώλ ηεο ηάμεο εθείλεο πνπ παξεπξίζθεηαη πξνζσπηθά ή κε αληηπξόζσπν. 7. Σα δηθαηώκαηα πνπ παξέρνληαη ζε θαηόρνπο ησλ κεηνρώλ νπνηαζδήπνηε ηάμεο πνπ εθδόζεθαλ κε δηθαηώκαηα πξνηίκεζεο ή άιια δηθαηώκαηα, δελ ζεσξνύληαη όηη κεηαβάιινληαη εμαηηίαο ηεο δεκηνπξγίαο ή έθδνζεο επηπξόζζεησλ κεηνρώλ, πνπ ζα είλαη ηεο ίδηαο αμίαο θαη ζεηξάο εθηόο αλ ξεηά πξνλνείηαη δηαθνξεηηθά από ηνπο όξνπο έθδνζεο ησλ κεηνρώλ ηεο ζρεηηθήο ηάμεο. 8. Ζ Δηαηξεία κπνξεί λα αζθήζεη ηηο εμνπζίεο πιεξσκήο πξνκεζεηώλ πνπ παξέρνληαη από ην άξζξν 52 ηνπ Νόκνπ, λννπκέλνπ όηη ε επί ηνηο εθαηό αλαινγία ή ην πνζό ηεο πξνκήζεηαο πνπ πιεξώζεθε ή ζπκθσλήζεθε λα πιεξσζεί, ζα απνθαιύπηεηαη κε ηνλ 4

6 ηξόπν πνπ απαηηείηαη από ην άξζξν πνπ πξναλαθέξζεθε θαη ην πνζνζηό ηεο πξνκήζεηαο δελ ζα ππεξβαίλεη ηελ αλαινγία δέθα ηνηο εθαηό ηεο ηηκήο ζηελ νπνία εθδόζεθαλ νη κεηνρέο ζε ζρέζε κε ηηο νπνίεο πιεξώλεηαη απηή ή πνζό ίζν πξνο δέθα ηνηο εθαηό ηεο ηηκήο απηήο (αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε). Σέηνηα πξνκήζεηα κπνξεί λα εμνθιεζεί κε ηελ πιεξσκή ζε κεηξεηά ή κε ηελ έθδνζε κεηνρώλ πνπ πιεξώζεθαλ εμ νινθιήξνπ, ή κεξηθώο, ή κεξηθώο κε ηνλ έλα ηξόπν θαη κεξηθώο κε ηνλ άιιν ηξόπν. Ζ Δηαηξεία κπνξεί επίζεο, λα πιεξώζεη ζε νπνηαδήπνηε έθδνζε κεηνρώλ, λόκηκε κεζηηεία. 9. Δθηόο όπσο πξνλνείηαη από ην Νόκν, πξόζσπν δελ ζα αλαγλσξίδεηαη από ηελ Δηαηξεία όηη θαηέρεη νπνηαδήπνηε κεηνρή δπλάκεη εγγξάθνπ ζύζηαζεο θαηαπηζηεύκαηνο (trust) θαη ε Δηαηξεία δελ δεζκεύεηαη ή αλαγθάδεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξόλν λα αλαγλσξίζεη (θαη αλ αθόκα έρεη ιάβεη εηδνπνίεζε γηα ην ζθνπό απηό) νπνηνδήπνηε δηθαίσκα κε βάζε ηνπο θαλόλεο ηεο επηείθεηαο, δηθαίσκα ππό αίξεζε, κειινληηθό ή κεξηθό ζπκθέξνλ ζε νπνηαδήπνηε κεηνρή ή νπνηνδήπνηε ζπκθέξνλ ζε νπνηνδήπνηε κέξνο κεηνρήο ή (κε εμαίξεζε κόλν ηελ πεξίπησζε πνπ πξνλνείηαη δηαθνξεηηθά από ηνπο θαλνληζκνύο απηνύο ή από ην Νόκν) νπνηαδήπνηε άιια δηθαηώκαηα ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε κεηνρή, κε εμαίξεζε ην απόιπην δηθαίσκα ηνπ εγγεγξακκέλνπ θαηόρνπ επί νιόθιεξεο ηεο κεηνρήο. 10. (1) Κάζε πξόζσπν ην όλνκα ηνπ νπνίνπ έρεη θαηαρσξεζεί σο κέινο ζην κεηξών εγγξαθήο κειώλ δηθαηνύηαη λα ιάβεη ρσξίο πιεξσκή εληόο δύν κελώλ από ηεο έθδνζεο ή ηεο θαηάζεζεο ηεο εθρώξεζεο (ή κέζα ζε ηέηνηα άιιε ρξνληθή πεξίνδν όπσο πξνλννύλ νη όξνη έθδνζεο) έλα πηζηνπνηεηηθό γηα όιεο ηηο κεηνρέο ηνπ ή δηάθνξα πηζηνπνηεηηθά, γηα θάζε κία ή πεξηζζόηεξεο από ηηο κεηνρέο ηνπ, κε ηελ πιεξσκή 8,00 γηα θάζε πηζηνπνηεηηθό κεηά ηελ έθδνζε ηνπ πξώηνπ πηζηνπνηεηηθνύ [ή κε ηελ πιεξσκή ηέηνηνπ κηθξόηεξνπ πνζνύ, πνπ νη ζύκβνπινη ηεο Δηαηξείαο ζα θαζνξίδνπλ από θαηξνύ εηο θαηξό.] Οη Γηνηθεηηθνί ύκβνπινη δύλαληαη θαηά ηελ θξίζε ηνπο λα παξαηηεζνύλ ηνπ δηθαηώκαηνο είζπξαμεο νπνηνπδήπνηε πνζνύ. Κάζε πηζηνπνηεηηθό θέξεη ηε ζθξαγίδα θαη θαζνξίδεη ηηο κεηνρέο ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη θαη ην πνζό πνπ πιεξώζεθε γηα ηηο κεηνρέο απηέο. Ννείηαη όηη ε Δηαηξεία δελ ζα δεζκεύεηαη λα εθδίδεη πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο πηζηνπνηεηηθά αλαθνξηθά κε κεηνρή ή κεηνρέο πνπ θαηέρνληαη από θνηλνύ από δηάθνξα πξόζσπα θαη ε παξάδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ γηα κεηνρή ζε 5

7 έλαλ από ηνπο δηάθνξνπο από θνηλνύ θαηόρνπο ζα ζεσξείηαη επαξθήο παξάδνζε ζε όινπο ηνπο θαηόρνπο απηνύο. (2) Οη πξόλνηεο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ δελ ζα ηζρύνπλ γηα Άπιεο Mεηνρέο. 11. (1) Αλ νπνηνδήπνηε πηζηνπνηεηηθό κεηνρώλ παξακνξθσζεί, απσιεζζεί ή θαηαζηξαθεί, κπνξεί λα εθδνζεί λέν πηζηνπνηεηηθό κε ηελ πιεξσκή ηέινπο εθ 16,00 ή ηέηνηνπ κηθξόηεξνπ πνζνύ θαη κε νπνηνπζδήπνηε όξνπο (αλ ππάξρνπλ) σο πξνο ηελ καξηπξία, ηελ παξνρή απνδεκίσζεο θαη ηελ πιεξσκή ησλ πξαγκαηηθώλ εμόδσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηε δηεξεύλεζε ησλ απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ όπσο ζα θξίλνπλ ζθόπηκν νη ζύκβνπινη. Οη Γηνηθεηηθνί ύκβνπινη δύλαληαη θαηά ηελ θξίζε ηνπο λα παξαηηεζνύλ ηνπ δηθαηώκαηνο είζπξαμεο νπνηνπδήπνηε πνζνύ. (2) Οη πξόλνηεο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ δελ ζα ηζρύνπλ γηα Άπιεο Mεηνρέο. 12. Ζ Δηαηξεία δελ παξαρσξεί, είηε άκεζα είηε έκκεζα είηε ππό ηε κνξθή δαλείνπ, εγγύεζεο, εμαζθάιηζεο ή άιισο πσο νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή βνήζεηα πξνο ην ζθνπό ή ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά ή απόθηεζε πνπ έγηλε ή ζα γίλεη από νπνηνδήπνηε πξόζσπν γηα νπνηεζδήπνηε κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο ή ζηε κεηξηθή ηεο Δηαηξεία, αιιά θακηά πξόλνηα ηνπ θαλνληζκνύ απηνύ δελ ζα απαγνξεύεη ζπλαιιαγέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επηθύιαμε ηνπ άξζξνπ 53 (1) ηνπ Νόκνπ. 13. Μέινο δελ δηθαηνύηαη λα ιάβεη νπνηνδήπνηε κέξηζκα ή λα αζθήζεη νπνηνδήπνηε πξνλόκην σο κέινο κέρξηο όηνπ πιεξώζεη όιεο ηηο θιήζεηο πνπ νθείινληαη από απηό από θαηξνύ εηο θαηξό επί θάζε κεηνρήο πνπ απηό θαηέρεη είηε κόλν ηνπ είηε από θνηλνύ κε νπνηνδήπνηε άιιν πξόζσπν, καδί κε ηόθν θαη έμνδα (αλ ππάξρνπλ). ΚΛΖΔΗ ΓΗΑ ΠΛΖΡΩΜΖ ΑΞΗΑ ΜΔΣΟΥΩΝ 14. Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηώλ ηνπ Καηαζηαηηθνύ απηνύ, νη Γηνηθεηηθνί ύκβνπινη κπνξνύλ θαηά ηελ θξίζε ηνπο λα πξνβαίλνπλ από θαηξνύ εηο θαηξό ζε θιήζεηο πξνο ηα κέιε, γηα λα θαηαβάιινπλ θάζε πνζό πνπ παξακέλεη απιήξσην επί ησλ κεηνρώλ ηνπο, λννπκέλνπ όηη απνζηέιιεηαη γηα θάζε ηέηνηα θιήζε εηδνπνίεζε εηθνζηνθηώ ηνπιάρηζηνλ εκεξώλ, θαη θάζε κέινο θαηαβάιιεη ην πνζό ηεο θάζε θιήζεο πνπ έρεη 6

8 γίλεη κε ηνλ ηξόπν απηό κε δόζεηο (αλ ππάξρνπλ) ζηα πξόζσπα θαη ζην ρξόλν θαη ηόπν πνπ έρνπλ νξηζζεί από ηνπο Γηνηθεηηθνύο πκβνύινπο. 15. Οπνηαδήπνηε θιήζε ζεσξείηαη όηη έγηλε θαηά ην ρξόλν θαηά ηνλ νπνίν εθδόζεθε ςήθηζκα ησλ Γηνηθεηηθώλ πκβνύισλ πνπ εμνπζηνδόηεζε ηέηνηα θιήζε. 16. Οη από θνηλνύ θάηνρνη κεηνρήο ζα επζύλνληαη πξνζσπηθά θαη αιιειέγγπα γηα ηελ πιεξσκή όισλ ησλ θιήζεσλ θαη δόζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηή. 17. Αλ νπνηαδήπνηε θιήζε ή δόζε πνπ πξέπεη λα πιεξσζεί ζε ζρέζε κε κεηνρή, δελ πιεξσζεί πξηλ ή θαηά ηελ εκέξα πνπ νξίζηεθε γηα ηελ πιεξσκή ηεο, ην πξόζσπν από ην νπνίν απηή νθείιεηαη, πιεξώλεη από ηελ εκέξα πνπ νξίζζεθε γηα ηελ πιεξσκή ηνπο κέρξη ηελ εκέξα πιεξσκήο, ηόθν επί ηνπ πνζνύ ηεο θιήζεο ή ηεο δόζεο κε επηηόθην πνπ δελ ππεξβαίλεη ην βαζηθό επηηόθην ηεο Δηαηξείαο πνπ ηζρύεη από θαηξνύ εηο θαηξό πιένλ πεξηζώξην 4% ην ρξόλν, σο νη Γηνηθεηηθνί ύκβνπινη δπλαηό λα απνθαζίζνπλ, νη νπνίνη παξά ηαύηα κπνξνύλ λα παξαηηεζνύλ από ην δηθαίσκα είζπξαμεο ηέηνηνπ ηόθνπ εμ νινθιήξνπ ή κεξηθώο. 18. Οπνηνδήπνηε πνζό ην νπνίν κε ηνπο όξνπο έθδνζεο κεηνρήο θαζίζηαηαη πιεξσηέν θαηά ηελ έθδνζε, ή ζε νπνηνδήπνηε θαζνξηζκέλν ρξόλν, είηε ζε ζρέζε κε ηελ νλνκαζηηθή αμία ηεο κεηνρήο είηε σο ππεξαμία (premium), ζα ζεσξείηαη γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ Καηαζηαηηθνύ απηνύ σο θιήζε πνπ έγηλε θαλνληθά θαη πξέπεη λα πιεξσζεί ηελ εκέξα πνπ νξίζηεθε γηα πιεξσκή θαη ζε πεξίπησζε κε πιεξσκήο εθαξκόδνληαη νη πξόλνηεο ηνπ Καηαζηαηηθνύ απηνύ αλαθνξηθά κε ηελ πιεξσκή ηόθνπ θαη εμόδσλ, δήκεπζεο ή άιισο πσο θαη όιεο νη άιιεο νη ζρεηηθέο πξόλνηεο σο αλ ην πνζό απηό λα απνηεινύζε θιήζε πνπ έγηλε θαλνληθά θαη γηα ηελ νπνία δόζεθε ε απαηηνύκελε εηδνπνίεζε όπσο πξνλνείηαη ζην Καηαζηαηηθό απηό. 19. Οη Γηνηθεηηθνί ύκβνπινη κπνξνύλ αλ θξίλνπλ ηνύην ζθόπηκν λα εηζπξάμνπλ από νπνηνδήπνηε κέινο ην νπνίν είλαη πξόζπκν λα ηα πξνπιεξώζεη, όια ή νπνηνδήπνηε κέξνο ησλ ρξεκάησλ πνπ νθείινληαη επί ησλ κεηνρώλ ηνπ, πέξαλ ησλ πνζώλ ηα νπνία έρεη θιεζεί λα πιεξώζεη επί απηώλ θαη επί ησλ πνζώλ πνπ έρνπλ πιεξσζεί πξνθαηαβνιηθά, ή ηέηνηνπ κέξνπο ηνύησλ, πνπ ππεξβαίλεη ην πνζό γηα ην νπνίν θαηά 7

9 θαηξνύο έρεη γίλεη θιήζε επί ησλ κεηνρώλ, ζε ζρέζε κε ηηο νπνίεο έγηλε ε πξνπιεξσκή απηή, νη Γηνηθεηηθνί ύκβνπινη κπνξνύλ λα πιεξώλνπλ ή λα παξαρσξνύλ ηέηνην ηόθν όπσο ζα ζπκθσλεζεί κεηαμύ ηνπο θαη ηνπ κέινπο απηνύ, επηπξόζζεηα πξνο ην κέξηζκα πνπ πξέπεη λα πιεξσζεί επί ηνπ κέξνπο απηνύ ηεο κεηνρήο, ζε ζρέζε κε ην νπνίν έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ηέηνηα πξνθαηαβνιή. ΔΚΥΩΡΖΖ ΜΔΣΟΥΩΝ 20. Σεξνπκέλσλ ησλ πεξηνξηζκώλ πνπ δηαιακβάλνληαη ζην Καηαζηαηηθό απηό, νη κεηνρέο κπνξνύλ λα κεηαβηβάδνληαη, αιιά θάζε κεηαβίβαζε πξέπεη λα είλαη γξαπηή θαη ζύκθσλα κε ην ζπλήζε θνηλό ηύπν, ή ζύκθσλα κε άιιν ηέηνην ηύπν πνπ νη Γηνηθεηηθνί ύκβνπινη ζα εγθξίλνπλ από θαηξνύ εηο θαηξό θαη ζα πξέπεη λα αθεζεί ζην Γξαθείν, καδί κε ην πηζηνπνηεηηθό ησλ κεηνρώλ πνπ ζα κεηαβηβαζζνύλ θαη καδί κε ηέηνηα άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία (αλ ππάξρνπλ) πνπ ζα απαηηήζνπλ νη Γηνηθεηηθνί ύκβνπινη γηα απόδεημε ηνπ ηίηινπ ηνπ πξνηηζέκελνπ εθρσξεηή. 21. Σν εθρσξεηήξην κεηνρήο εθηειείηαη από ηνλ εθρσξεηή θαη ηνλ εθδνρέα θαη ν εθρσξεηήο (ηεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηώλ ηεο παξαγξάθνπ 2(4) ηνπ Δβδνκνπ Πίλαθα ηνπ Νόκνπ όπνπ είλαη εθαξκόζηκεο) ζεσξείηαη όηη παξακέλεη θάηνρνο ηεο κεηνρήο κέρξη ηε ζρεηηθή θαηαρώξηζε ηνπ νλόκαηνο ηνπ εθδνρέα ζην κεηξών κειώλ. 22. Ζ Δηαηξεία ηεξεί βηβιίν πνπ απνθαιείηαη Μεηξών Δθρσξήζεσλ θαη ην νπνίν θξαηείηαη από ην Γξακκαηέα θάησ από ηνλ έιεγρν ησλ Γηνηθεηηθώλ πκβνύισλ θαη ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη νη ιεπηνκέξεηεο ηεο εθρώξεζεο ή κεηαβίβαζεο θάζε κεηνρήο. 23. Γηα ηελ θαηαρώξηζε εθρώξεζεο κπνξεί λα ρξεσζεί ηέηνην δηθαίσκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ 8,00 γηα θάζε εθρώξεζε όπσο νξίδνπλ θαηά θαηξνύο νη Γηνηθεηηθνί ύκβνπινη. Οη Γηνηθεηηθνί ύκβνπινη δύλαληαη θαηά ηελ θξίζε ηνπο λα παξαηηεζνύλ ηνπ δηθαηώκαηνο είζπξαμεο ηνπ πνζνύ απηνύ ή νπνηνπδήπνηε πνζνύ. 24. Οη πξόλνηεο ησλ θαλνληζκώλ 20, 21, 22 θαη 23 δελ ζα ηζρύνπλ γηα Άπιεο Mεηνρέο. 8

10 25. Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηώλ ησλ Νόκσλ θαη Καλνληζκώλ γηα Άπιεο Mεηνρέο ην Μεηξών Δθρσξήζεσλ κπνξεί λα θιείζεη θαηά ηέηνηνπο ρξόλνπο (αλ ππάξρνπλ) θαη γηα ηέηνηα πεξίνδν, όπσο θαηά θαηξνύο νη Γηνηθεηηθνί ύκβνπινη δπλαηό λα νξίζνπλ λννπκέλνπ πάληνηε όηη δελ δύλαηαη λα παξακείλεη θιεηζηό γηα πεξίνδν πέξαλ ησλ ηξηάληα εκεξώλ θάζε ρξόλν. ΜΔΣΑΒΗΒΑΖ ΜΔΣΟΥΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΣΟΤ Ζ ΠΣΩΥΔΤΖ 26. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ θάπνηνπ κέινπο, νη επηδώληεο ή ν επηδώλ όπνπ ν απνβηώζαο ήηαλ από θνηλνύ θάηνρνο κεηνρήο θαη νη εθηειεζηέο ή δηαρεηξηζηέο ηνπ απνβηώζαληα όπνπ ήηαλ ν κόλνο θάηνρνο ή ν κόλνο επηδώλ θάηνρνο, είλαη ηα κόλα πξόζσπα πνπ αλαγλσξίδνληαη από ηελ Δηαηξεία όηη έρνπλ νπνηαδήπνηε θπξηόηεηα επί ηεο κεηνρήο ηνπ, αιιά ηίπνηε από όζα δηαιακβάλνληαη ζηελ παξάγξαθν απηή δελ ζα απαιιάζζεη ηελ πεξηνπζία απνβηώζαληνο από θνηλνύ θαηόρνπ κεηνρήο από νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε, αλαθνξηθά πξνο νπνηαδήπνηε κεηνρή πνπ ν απνβηώζαο θαηείρε από θνηλνύ κε άιιν πξόζσπν. 27. Πξόζσπν πνπ απνθηά δηθαίσκα επί κεηνρήο ιόγσ ηνπ ζαλάηνπ ή πηώρεπζεο νπνηνπδήπνηε κέινπο, κπνξεί, κε ηελ πξνζθόκηζε ηέηνησλ απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ γηα ηελ θπξηόηεηα, όπσο κπνξεί λα απαηηνύλ νη Γηνηθεηηθνί ύκβνπινη από θαηξνύ εηο θαηξό θαη ηεξνπκέλσλ ησλ πην θάησ πξνλνηώλ, λα εγγξαθεί σο θάηνρνο ηεο κεηνρήο, ή ηεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηώλ ηνπ Καηαζηαηηθνύ απηνύ σο πξνο ηηο εθρσξήζεηο, λα εθρσξήζεη ηε κεηνρή ζε άιιν πξόζσπν. 28. Οη πξόλνηεο ησλ θαλνληζκώλ 26 θαη 27 ζα ηζρύνπλ ζην βαζκό πνπ δελ ζπγθξνύνληαη κε ηνπο Νόκνπο θαη Καλνληζκνύο γηα Άπιεο Mεηνρέο. 29. Πξόζσπν πνπ απνθηά δηθαίσκα επί κεηνρήο ιόγσ ηνπ ζαλάηνπ ή πηώρεπζεο ηνπ θαηόρνπ δηθαηνύηαη λα ιακβάλεη νπνηαδήπνηε κεξίζκαηα θαη άιια ρξήκαηα πνπ δπλαηό λα πιεξσζνύλ αλαθνξηθά πξνο ηηο κεηνρέο θαη κπνξεί λα δίδεη εμόθιεζε γηα απηά, αιιά δελ ζα έρεη ην δηθαίσκα λα δέρεηαη αλαθνξηθά κε απηέο εηδνπνηήζεηο γηα ζπλειεύζεηο ηεο Δηαηξείαο ή λα παξίζηαηαη θαη λα ςεθίδεη ζε απηέο, ή, ηεξνπκέλσλ ησλ πην πάλσ λα αζθεί νπνηαδήπνηε από ηα δηθαηώκαηα ή ηα πξνλόκηα κέινπο εθηόο αλ 9

11 θαη κέρξηο όηνπ θαηαζηεί κέινο αλαθνξηθά πξνο ηε κεηνρή. Ννείηαη πάληνηε όηη νη Γηνηθεηηθνί ύκβνπινη κπνξνύλ λα δώζνπλ ζε νπνηνδήπνηε ρξόλν εηδνπνίεζε κε ηελ νπνία λα απαηηείηαη από νπνηνδήπνηε ηέηνην πξόζσπν λα επηιέμεη ηεξνπκέλσλ πάληνηε ησλ πξνλνηώλ ησλ Νόκσλ θαη Καλνληζκώλ γηα Άπιεο Mεηνρέο, είηε λα εγγξαθεί ν ίδηνο είηε λα εθρσξήζεη ηε κεηνρή θαη εάλ απηόο δελ ζπκκνξθσζεί κε ηελ εηδνπνίεζε κέζα ζε ελελήληα κέξεο νη Γηνηθεηηθνί ύκβνπινη κπνξνύλ ζηε ζπλέρεηα λα αλαζηείινπλ ηελ πιεξσκή όισλ ησλ κεξηζκάησλ, θηινδσξεκάησλ (bonuses) ή άιισλ ρξεκάησλ πνπ δπλαηόλ λα πιεξσζνύλ ζε ζρέζε κε ηε κεηνρή κέρξη ηε ζπκκόξθσζε πξνο ηηο απαηηήζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ εηδνπνίεζε. ΓΖΜΔΤΖ ΜΔΣΟΥΩΝ 30. Αλ Μέινο παξαιείςεη λα πιεξώζεη όιν ή νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ πνζνύ ή ηεο δόζεο πνπ έρεη δεηεζεί από απηό κε ηελ θιήζε, θαηά ηελ εκέξα πνπ νξίζηεθε γηα ηελ πιεξσκή απηώλ, νη Γηνηθεηηθνί ύκβνπινη κπνξνύλ, ζε νπνηνδήπνηε κεηαγελέζηεξν ρξόλν, εθόζνλ ε θιήζε ή ε δόζε ή νπνηνδήπνηε κέξνο απηώλ παξακέλεη απιήξσην, λα επηδώζνπλ εηδνπνίεζε ζην κέινο ή ζε νπνηνλδήπνηε έρεη δηθαίσκα επί ηεο κεηνρήο ιόγσ ηνπ ζαλάηνπ ή πηώρεπζεο ηνπ θαηόρνπ, κε ηελ νπνία λα απαηηείηαη ε πιεξσκή ηεο θιήζεο απηήο ή δόζεο ή ηέηνην κέξνο απηώλ πνπ παξακέλεη απιήξσην, καδί κε ηόθν κε επηηόθην πνπ δελ ππεξβαίλεη ην βαζηθό επηηόθην ηεο Δηαηξείαο πνπ ηζρύεη από θαηξνύ εηο θαηξό πιένλ πεξηζώξην 4% ην ρξόλν, σο νη Γηνηθεηηθνί ύκβνπινη δπλαηό λα απνθαζίζνπλ, θαη επηπιένλ νπνηαδήπνηε δαπάλε πνπ πξνέθπςε ιόγσ ηεο κε πιεξσκήο. 31. Ζ εηδνπνίεζε αλαθέξεη κηα κειινληηθή εκέξα (πνπ δελ ζα είλαη ελσξίηεξα ησλ δεθαηεζζάξσλ εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία επίδνζεο ηεο εηδνπνίεζεο) θαηά ή πξηλ από ηελ νπνία πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή πνπ απαηηήζεθε κε ηελ εηδνπνίεζε θαη ζα αλαθέξεη, όηη, ζε πεξίπησζε κε πιεξσκήο θαηά ή πξηλ ην ρξόλν πνπ νξίζηεθε, νη κεηνρέο γηα ηηο νπνίεο έγηλε ε θιήζε ζα ππόθεηληαη ζε δήκεπζε. 32. Αλ δελ ππάξμεη ζπκκόξθσζε πξνο ηηο απαηηήζεηο ηέηνηαο εηδνπνίεζεο σο πην πάλσ, νπνηαδήπνηε κεηνρή γηα ηελ νπνία δόζεθε ε εηδνπνίεζε απηή δεκεύεηαη, ζε νπνηνδήπνηε κεηαγελέζηεξν ρξόλν πξηλ ηε δηελέξγεηα ηεο πιεξσκήο πνπ απαηηείηαη κε 10

12 ηελ εηδνπνίεζε, θαηόπηλ ζρεηηθήο απόθαζεο ησλ Γηνηθεηηθώλ πκβνύισλ. Γήκεπζε κεηνρώλ πεξηιακβάλεη όια ηα κεξίζκαηα αλαθνξηθά κε ηηο κεηνρέο πνπ δελ έρνπλ θαηαβιεζεί κέρξη ηε δήκεπζε αλ θαη έρνπλ δεισζεί. 33. Όηαλ δεκεπζεί νπνηαδήπνηε κεηνρή ζύκθσλα κε ην Καηαζηαηηθό απηό, δίδεηαη ακέζσο εηδνπνίεζε γηα ηε δήκεπζε ζηνλ θάηνρν ηεο κεηνρήο ή ζε νπνηνλδήπνηε έρεη δηθαίσκα επί ηεο κεηνρήο ιόγσ ηνπ ζαλάηνπ ή πηώρεπζεο ηνπ θαηόρνπ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε θαη αθνύ δνζεί ε εηδνπνίεζε απηή ζηνλ θάηνρν ηεο κεηνρήο, γίλεηαη ακέζσο εγγξαθή ζην κεηξών ησλ εγγξαθήο κειώλ έλαληη ηεο κεηνρήο, πνπ αλαθέξεη ηε δήκεπζε θαη ηελ εκεξνκελία ηεο. Οη πξόλνηεο ηνπ Καηαζηαηηθνύ απηνύ έρνπλ κόλν θαηεπζπληήξην ραξαθηήξα θαη θακηά δήκεπζε θαζίζηαηαη κε νπνηνδήπνηε ηξόπν άθπξε ιόγσ νπνηαζδήπνηε παξάιεηςεο ή ακέιεηαο παξνρήο ηέηνηαο εηδνπνίεζεο ή θαηαρώξηζεο ηεο εγγξαθήο σο πην πάλσ. 34. Αλεμάξηεηα από νπνηαδήπνηε δήκεπζε σο πην πάλσ νη Γηνηθεηηθνί ύκβνπινη κπνξνύλ πάληνηε πξηλ ηε δηάζεζε κε νπνηνδήπνηε ηξόπν ηεο κεηνρήο πνπ έρεη δεκεπζεί λα αθπξώλνπλ ηε δήκεπζε, κε όξν ηελ πιεξσκή όισλ ησλ θιήζεσλ θαη ησλ ηόθσλ πνπ νθείινληαη επί απηώλ θαη όισλ ησλ δαπαλώλ πνπ έρνπλ πξνθύςεη αλαθνξηθά κε ηε κεηνρή θαη κε ηέηνηνπο επηπξόζζεηνπο όξνπο (αλ ππάξρνπλ) πνπ δπλαηόλ λα θξίλνπλ θαηάιιειν λα επηβάινπλ. 35. Μεηνρή πνπ έρεη δεκεπζεί κπνξεί λα πσιείηαη, επαλεθδίδεηαη, ή άιισο πσο λα δηαηίζεηαη είηε ζηνλ θάηνρό ηεο πξηλ ηε δήκεπζε, ή ζην πξόζσπν πνπ έρεη δηθαίσκα ζε απηή ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν, κε ηέηνηνπο όξνπο θαη κε ηέηνην ηξόπν όπσο κπνξεί λα θξίλνπλ θαηάιιειν νη Γηνηθεηηθνί ύκβνπινη θαη απηνί κπνξνύλ, αλ είλαη αλαγθαίν, λα εμνπζηνδνηήζνπλ θάπνην λα ηελ εθρσξήζεη ζε άιιν πξόζσπν σο πην πάλσ. 36. Μέηνρνο ηνπ νπνίνπ νη κεηνρέο έρνπλ δεκεπζεί, παξακέλεη ππόρξενο λα πιεξώζεη ζηελ Δηαηξεία όιεο ηηο θιήζεηο πνπ έγηλαλ θαη δελ έρνπλ πιεξσζεί επί ησλ κεηνρώλ απηώλ θαηά ην ρξόλν ηεο δήκεπζεο, καδί κε ηόθν επί ησλ θιήζεσλ κέρξη ηελ εκέξα πιεξσκήο, κε ηνλ ίδην ηξόπν σο εάλ νη κεηνρέο δελ είραλ δεκεπζεί θαη λα ηθαλνπνηήζεη όιεο (αλ ππάξρνπλ) ηηο αμηώζεηο θαη απαηηήζεηο, πνπ δπλαηόλ λα επέβαιε ε Δηαηξεία, 11

13 αλαθνξηθά κε ηε κεηνρή θαηά ην ρξόλν ηεο δήκεπζεο ρσξίο νπνηαδήπνηε πεξηθνπή ή αθαίξεζε γηα ηελ αμία ησλ κεηνρώλ θαηά ην ρξόλν ηεο δήκεπζεο. 37. Ζ δήκεπζε κεηνρήο ζπλεπάγεηαη ηελ εμάιεηςε, θαηά ην ρξόλν ηεο δήκεπζεο, όισλ ησλ ζπκθεξόλησλ ζηελ Δηαηξεία θαη όισλ ησλ αμηώζεσλ θαη απαηηήζεσλ ζε βάξνο ηεο αλαθνξηθά κε ηε κεηνρή, θαη όισλ ησλ άιισλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηνρή κεηαμύ ηνπ θαηόρνπ κεηνρήο, ηνπ νπνίνπ ε κεηνρή έρεη δεκεπζεί θαη ηεο Δηαηξείαο κε εμαίξεζε κόλν ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεσλ πνπ ξεηά επηθπιάζζνληαη κε ην Καηαζηαηηθό απηό ή απηώλ πνπ δίδνληαη από ην Νόκν ή αθαηξνύληαη ζηελ πεξίπησζε πξώελ κειώλ. 38. Γξαπηή δήισζε όπσο πξνλνείηαη από ην Νόκν όηη ην πξόζσπν πνπ ηελ θάλεη είλαη Γηνηθεηηθόο ύκβνπινο ηεο Δηαηξείαο θαη όηη θάπνηα κεηνρή έρεη δεκεπζεί θαλνληθά θαη ζύκθσλα κε ην Καηαζηαηηθό απηό, ζεσξείηαη έλαληη όισλ όζσλ απαηηνύλ δηθαίσκα επί ηεο κεηνρήο αληίζεην πξνο ηε δήκεπζή ηεο, απόδεημε ησλ γεγνλόησλ πνπ εθηίζεληαη ζηε δήισζε θαη ε δήισζε απηή καδί κε ηελ απόδεημε ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ αληηπαξνρή πνπ έρεη δνζεί γηα ηε κεηνρή (αλ ππάξρεη) θαηά ηελ πώιεζε ή ηε δηάζεζή ηεο, θαη ζθξαγηζκέλν πηζηνπνηεηηθό θπξηόηεηαο ηεο κεηνρήο πνπ παξαδίδεηαη ζην πξόζσπν ζην νπνίν ε κεηνρή έρεη πσιεζεί ή δηαηεζεί, ζπληζηά λόκηκν ηίηιν επί ηεο κεηνρήο, θαη (ηεξνπκέλεο ηεο εθηέιεζεο θάζε αλαγθαίαο εθρώξεζεο) ην πξόζσπν απηό εγγξάθεηαη σο θάηνρνο ηεο κεηνρήο θαη απαιιάζζεηαη από όιεο ηηο θιήζεηο πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο πώιεζεο ή ηεο δηάζεζεο θαη δελ ππνρξενύηαη λα θξνληίζεη γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ηηκήκαηνο αγνξάο (αλ ππάξρεη) νύηε επεξεάδεηαη ε θπξηόηεηα επί ηεο κεηνρήο ηνπ από νπνηαδήπνηε πξάμε, παξάιεηςε, ή παξαηππία πνπ ζρεηίδεηαη ή ζπλδέεηαη κε ηε δηαδηθαζία αλαθνξηθά κε ηε δήκεπζε, πώιεζε, επαλέθδνζε ή δηάζεζε ηεο κεηνρήο. 39. Οη πξόλνηεο ηνπ Καηαζηαηηθνύ απηνύ πνπ αθνξνύλ ηε δήκεπζε εθαξκόδνληαη ζε πεξίπησζε κε πιεξσκήο νπνηνπδήπνηε πνζνύ πνπ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο έθδνζεο κεηνρήο, θαζίζηαηαη πιεξσηέν ζε θαζνξηζκέλν ρξόλν είηε έλαληη ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο είηε έλαληη ππεξαμίαο (premium) σο εάλ απηό είρε θαηαζηεί πιεξσηέν κε βάζε θιήζε γηα πιεξσκή πνπ εθδόζεθε θαη γλσζηνπνηήζεθε θαλνληθά. 12

14 ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΔΠΗΥΔΖ 40. Ζ Δηαηξεία ζα έρεη πξώηηζην θαη ππέξηαην πξνλόκην θαη δηθαίσκα επίζρεζεο επί θάζε κεηνρήο (πνπ δελ είλαη πιήξσο πιεξσκέλε) γηα όια ηα ρξήκαηα (είηε είλαη άκεζα πιεξσηέα είηε όρη) πνπ νθείινληαη δπλάκεη θιήζεο ή πνπ είλαη πιεξσηέα ζε θαζνξηζκέλν ρξόλν ζε ζρέζε κε ηε κεηνρή απηή, θαη ε Δηαηξεία έρεη επίζεο πξώηηζην θαη ππέξηαην δηθαίσκα επίζρεζεο επί όισλ ησλ κεηνρώλ εθηόο ησλ κεηνρώλ πνπ είλαη πιήξσο πιεξσκέλεο, πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην όλνκα ηνπ κέινπο γηα όια ηα ρξήκαηα πνπ είλαη άκεζα πιεξσηέα από ην κέινο ή ηελ πεξηνπζία ηνπ πξνο ηελ Δηαηξεία. Σν πξνλόκην απηό, (αλ ππάξρεη), επί κεηνρήο ζα επεθηείλεηαη ζε όια ηα κεξίζκαηα πνπ νξίδνληαη από θαηξνύ εηο θαηξό γηα ηηο κεηνρέο απηέο. 41. Ζ Δηαηξεία κπνξεί λα πσιήζεη, κε ηέηνην ηξόπν πνπ νη ύκβνπινη ζεσξνύλ ζθόπηκν, νπνηεζδήπνηε κεηνρέο ζηηο νπνίεο ε Δηαηξεία έρεη δηθαίσκα επίζρεζεο, αιιά δελ ζα δηελεξγείηαη πώιεζε εθηόο αλ ην πνζό ζε ζρέζε κε ην νπνίν ππάξρεη ην δηθαίσκα επίζρεζεο είλαη άκεζα πιεξσηέν θαη εθηόο αλ παξέιζνπλ δεθαηέζζεξηο εκέξεο κεηά ηελ επίδνζε γξαπηήο εηδνπνίεζεο ε νπνία ζα θαζνξίδεη θαη ζα απαηηεί πιεξσκή ηέηνηνπ κέξνπο από ην πνζό γηα ην νπνίν πθίζηαηαη ην δηθαίσκα επίζρεζεο πξνο ηνλ εθάζηνηε εγγεγξακκέλν θάηνρν ηεο κεηνρήο ή ζην πξόζσπν πνπ έρεη δηθαίσκα επί ησλ κεηνρώλ ιόγσ ηνπ ζαλάηνπ ή πηώρεπζεο ηνπ θαηόρνπ. 42. Γηα λα θαηαζηήζνπλ απνηειεζκαηηθή ηέηνηα πώιεζε νη ύκβνπινη κπνξνύλ λα εμνπζηνδνηήζνπλ πξόζσπν λα κεηαβηβάζεη ηηο κεηνρέο πνπ πσιήζεθαλ ζηνλ αγνξαζηή. Ο αγνξαζηήο ζα εγγξαθεί σο ν θάηνρνο ησλ κεηνρώλ πνπ πεξηέρνληαη ζε ηέηνηα κεηαβίβαζε θαη δελ ζα δεζκεύεηαη λα δηεπζεηήζεη ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ηηκήκαηνο αγνξάο, νύηε ζα επεξεάδεηαη ε θπξηόηεηα ησλ κεηνρώλ ηνπ από αληηθαλνληθόηεηα ή αθπξόηεηα ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πώιεζε. 43. Σν πξντόλ ηεο πώιεζεο ζα εηζπξάηηεηαη από ηελ Δηαηξεία θαη ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πιεξσκή κέξνπο ηνπ πνζνύ ζε ζρέζε κε ην νπνίν πθίζηαηαη ην δηθαίσκα επίζρεζεο θαη ην νπνίν είλαη άκεζα πιεξσηέν θαη ην ππόινηπν,αλ ππάξρεη, (ηεξνπκέλνπ παξόκνηνπ δηθαηώκαηνο επίζρεζεο γηα πνζά πνπ δελ είλαη άκεζα 13

15 πιεξσηέα όπσο ππήξρε ζηηο κεηνρέο πξηλ ηελ πώιεζε), ζα θαηαβάιιεηαη ζην πξόζσπν πνπ έρεη δηθαίσκα ζηηο κεηνρέο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο πώιεζεο. ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΜΔΣΟΥΩΝ Δ ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ (STOCK) 44. Ζ Δηαηξεία κπνξεί κε ζύλεζεο ςήθηζκα λα κεηαηξέπεη όιεο ηηο κεηνρέο πνπ πιεξώζεθαλ ζε κεηνρηθό θεθάιαην, θαη λα επαλακεηαηξέπεη όιν ην κεηνρηθό θεθάιαην ζε κεηνρέο πνπ πιεξώζεθαλ νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο. 45. Οη θάηνρνη κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ κπνξνύλ λα ην εθρσξνύλ, ή νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ, κε ηνλ ίδην ηξόπν θαη ηεξνπκέλσλ ησλ ηδίσλ θαλνληζκώλ πνπ ίζρπαλ γηα ηηο κεηνρέο από ηηο νπνίεο πξνήιζε ην κεηνρηθό θεθάιαην πξηλ ηε κεηαηξνπή, ή κε ηνλ πιεζηέζηεξν ηξόπν πνπ επηηξέπνπλ νη ζπλζήθεο θαη νη Γηνηθεηηθνί ύκβνπινη κπνξνύλ από θαηξνύ εηο θαηξό λα θαζνξίδνπλ ην θαηώηαην πνζό ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ πνπ κπνξεί λα εθρσξεζεί αιιά κε ηξόπν ώζηε ην θαηώηαην απηό πνζό λα κελ ππεξβαίλεη ην νλνκαζηηθό πνζό ησλ κεηνρώλ από ηηο νπνίεο πξνήιζε ην κεηνρηθό θεθάιαην. 46. Οη θάηνρνη ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ αλάινγα κε ην πνζό ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ πνπ θαηέρνπλ, έρνπλ ηα ίδηα δηθαηώκαηα, πξνλόκηα θαη πιενλεθηήκαηα αλαθνξηθά κε ηα κεξίζκαηα, ςεθνθνξία θαηά ηηο ζπλειεύζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη άιια ζέκαηα σο εάλ ήηαλ θάηνρνη ησλ κεηνρώλ από ηηο νπνίεο πξνήιζε ην κεηνρηθό θεθάιαην, αιιά δελ ζα παξέρεηαη νπνηνδήπνηε ηέηνην πξνλόκην ή πιενλέθηεκα (εθηόο ηεο ζπκκεηνρήο ζηα κεξίζκαηα θαη ηα θέξδε ηεο Δηαηξείαο θαη ζην ελεξγεηηθό θαηά ηε δηάιπζε), γηα πνζό κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ πνπ δελ ζα παξαρσξνύζε απηά αλ ππήξρε ζε κεηνρέο. 47. Οη θαλνληζκνί ηεο Δηαηξείαο πνπ εθαξκόδνληαη επί κεηνρώλ πνπ έρνπλ πιεξσζεί εθαξκόδνληαη, επί ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαη νη ιέμεηο κεηνρή θαη θάηνρνο κεηνρώλ ζηνπο θαλνληζκνύο απηνύο ζα πεξηιακβάλνπλ κεηνρηθό θεθάιαην θαη θάηνρν κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ. 14

16 ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 48. Ζ Δηαηξεία κπνξεί λα κεηαβάιιεη ηνπο όξνπο ηνπ Ηδξπηηθνύ ηεο Δγγξάθνπ κε ύλεζεο Φήθηζκα ώζηε : (α) Να ελνπνηεί θαη δηαηξεί ην κεηνρηθό ηεο θεθάιαην ζε κεηνρέο κεγαιύηεξνπ πνζνύ ησλ πθηζηακέλσλ κεηνρώλ. (β) Να αθπξώλεη νπνηεζδήπνηε κεηνρέο πνπ θαηά ηελ εκέξα ιήςεο ηεο απόθαζεο δελ έρνπλ ιεθζεί ή δε ζπκθσλήζεθε λα ιεθζνύλ από νπνηνλδήπνηε. (γ) Να ππνδηαηξεί ην κεηνρηθό ηεο θεθάιαην ή νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ ζε κεηνρέο κηθξόηεξνπ πνζνύ από ην πνζό πνπ θαζνξίδεηαη κε ην Ηδξπηηθό ηεο Δγγξαθν, κε ππνδηαίξεζε ησλ πθηζηακέλσλ κεηνρώλ ή νπνησλδήπνηε από απηέο, ηεξνπκέλσλ πάληνηε ησλ πξνλνηώλ ηνπ Νόκνπ. 49. Ζ Δηαηξεία κπνξεί κε Δηδηθό Φήθηζκα λα κεηώλεη ην κεηνρηθό ηεο θεθάιαην ή νπνηνδήπνηε απνζεκαηηθό ηακείν ή νπνηνδήπνηε απνζεκαηηθό πνπ πξνήιζε από έθδνζε κεηνρώλ κε ππεξαμία κε νπνηνδήπνηε ηξόπν εμνπζηνδνηείηαη από ην Νόκν θαη ηεξνπκέλσλ νπνησλδήπνηε όξσλ πνπ θαζνξίδεη ν Νόκνο. ΑΤΞΖΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 50. Ζ Δηαηξεία ζε Γεληθή πλέιεπζε κπνξεί από θαηξνύ εηο θαηξό, είηε νη θαηά θαηξνύο εθδνζείζεο κεηνρέο έρνπλ πιήξσο θιεζεί είηε όρη, λα απμάλεη ην κεηνρηθό ηεο θεθάιαην κε ηε δεκηνπξγία λέσλ κεηνρώλ, θαη ην λέν απηό θεθάιαην λα είλαη γηα ηέηνην πνζό θαη λα ππνδηαηξείηαη αληίζηνηρα ζε κεηνρέο ηέηνησλ νλνκαζηηθώλ πνζώλ θαη (ηεξνπκέλσλ νπνησλδήπνηε εηδηθώλ δηθαησκάησλ, πνπ θαηά θαηξνύο αλήθνπλ ζε νπνηαδήπνηε ηάμε κεηνρώλ) ηέηνησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο, αλαβνιήο ή άιισλ εηδηθώλ δηθαησκάησλ (αλ ππάξρνπλ) θαη λα ππόθεηηαη ζε ηέηνηνπο όξνπο θαη πεξηνξηζκνύο (αλ ππάξρνπλ), αλαθνξηθά κε ην κέξηζκα, επηζηξνθή θεθαιαίνπ, ςήθνπ ή άιισο πσο όπσο νξίδεη ε Γεληθή πλέιεπζε πνπ απνθαζίδεη γηα ηελ αύμεζε απηή. 51. Με εμαίξεζε ησλ όξσλ πνπ πξνλννύλ δηαθνξεηηθά ζην Καηαζηαηηθό απηό ή πνπ εμππαθνύνληαη από απηνύο ή κε βάζε ηνπο όξνπο έθδνζεο, νπνηνδήπνηε κεηνρηθό θεθάιαην ζεσξείηαη σο κέξνο ηνπ αξρηθνύ πλήζνπο Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ ηεο 15

17 Δηαηξείαο θαη ππόθεηηαη ζηηο ίδηεο πξόλνηεο αλαθνξηθά κε ηελ πιεξσκή θιήζεσλ, εθρώξεζε, κεηαβίβαζε εμαηηίαο ζαλάηνπ, δήκεπζε θαη άιισο πσο όπσο ην αξρηθό κεηνρηθό θεθάιαην. ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΣΑΞΔΩΝ 52. Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηώλ ηνπ άξζξνπ 70 ηνπ Νόκνπ, όια ή νπνηαδήπνηε δηθαηώκαηα, πξνλόκηα ή όξνη πνπ ζπλδένληαη ή αλήθνπλ από θαηξνύ εηο θαηξό ζε νπνηαδήπνηε ηάμε κεηνρώλ θαη πνπ απαξηίδνπλ από θαηξνύ εηο θαηξό κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο, κπνξνύλ από θαηξνύ εηο θαηξό λα ηξνπνπνηνύληαη αιινηώλνληαη, επεθηείλνληαη, ή εγθαηαιείπνληαη κε νπνηνδήπνηε ηξόπν κε ηε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ησλ θαηόρσλ, πνπ δελ ζα είλαη ιηγόηεξνη ησλ ηξηώλ ηεηάξησλ, ησλ κεηνρώλ ηεο ζρεηηθήο ηάμεο πνπ έρνπλ εθδνζεί ή κε ηελ έγθξηζε από έθηαθην ςήθηζκα πνπ ιακβάλεηαη ζε ρσξηζηή ζπλέιεπζε ησλ κειώλ ηεο ζρεηηθήο ηάμεο. ε θάζε ηέηνηα ρσξηζηή ζπλέιεπζε εθαξκόδνληαη mutatis mutandis όιεο νη πξόλνηεο ηνπ Καηαζηαηηθνύ απηνύ αλαθνξηθά κε ηηο Γεληθέο πλειεύζεηο ηεο Δηαηξείαο (πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππνρξέσζεο εηδνπνίεζεο ησλ κειώλ γηα ην δηθαίσκά ηνπο λα δηνξίδνπλ πιεξεμνπζίνπο αληηπξνζώπνπο), αιιά κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα ζεσξείηαη όηη ππάξρεη ε αλαγθαία απαξηία όηαλ παξεπξίζθνληαη κέιε ηεο ηάμεο πνπ θαηέρνπλ ή αληηπξνζσπεύνπλ κε πιεξεμνύζην ην έλα ηξίην ηνπ θεθαιαίνπ, πνπ πιεξώζεθε ή πηζηώζεθε σο πιεξσκέλν επί ησλ κεηνρώλ ηεο ηάμεο πνπ εθδόζεθαλ θαη ν θάζε θάηνρνο κεηνρώλ ηεο ηάμεο απηήο δηθαηνύηαη ζε θαηά κεηνρή ςεθνθνξία, κηα ςήθν γηα θάζε κεηνρή πνπ θαηέρεη. ΓΔΝΗΚΔ ΤΝΔΛΔΤΔΗ 53. Ζ Δηαηξεία ζπγθαιεί θάζε ρξόλν γεληθή ζπλέιεπζε σο ηελ εηήζηα γεληθή ηεο ζπλέιεπζε, επηπξόζζεηα πξνο νπνηεζδήπνηε άιιεο ζπλειεύζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηδίνπ ρξόλνπ θαη θαζνξίδεη ηε ζπλέιεπζε σο ηέηνηα, ζηηο εηδνπνηήζεηο κε ηηο νπνίεο ηε ζπγθαινύλ θαη δε κπνξνύλ λα κεζνιαβήζνπλ πεξηζζόηεξνη από δεθαπέληε κήλεο από ηελ εκεξνκελία κηαο εηήζηαο γεληθήο ζπλέιεπζεο ηεο Δηαηξείαο θαη ηεο επόκελεο. Ννείηαη όηη, αλ ε Δηαηξεία ζπγθαιέζεη ηελ πξώηε ηεο εηήζηα γεληθή ζπλέιεπζε κέζα ζε 18 κήλεο από ηε ζύζηαζή ηεο, δελ παξίζηαηαη αλάγθε λα ηε ζπγθαιέζεη κέζα ζην 16

18 ρξόλν ζύζηαζήο ηεο ή εληόο ηνπ επνκέλνπ έηνπο. Ζ εηήζηα γεληθή ζπλέιεπζε ζπγθαιείηαη ζε ρξόλν θαη ηόπν πνπ νξίδεηαη από ηνπο Γηνηθεηηθνύο πκβνύινπο. 54. Οιεο νη γεληθέο ζπλειεύζεηο εμαηξνπκέλσλ ησλ εηεζίσλ γεληθώλ ζπλειεύζεσλ απνθαινύληαη έθηαθηεο γεληθέο ζπλειεύζεηο. 55. Οη Γηνηθεηηθνί ύκβνπινη κπνξνύλ λα ζπγθαινύλ, νπνηεδήπνηε ζεσξήζνπλ θαηάιιειν, έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε θαη έθηαθηεο γεληθέο ζπλειεύζεηο πξέπεη επίζεο λα ζπγθαινύληαη θαηόπηλ ηέηνηαο αίηεζεο, ή αλ ππάξμεη παξάιεηςε, κπνξνύλ λα ζπγθαινύληαη από ηέηνηνπο αηηεηέο όπσο πξνλνείηαη από ην άξζξν 126 ηνπ Νόκνπ. Αλ ζε νπνηνδήπνηε ρξόλν δελ βξίζθεηαη εληόο ηεο Γεκνθξαηίαο επαξθήο αξηζκόο Γηνηθεηηθώλ πκβνύισλ πνπ λα είλαη ηθαλνί λα ελεξγνύλ ώζηε λα απνηεινύλ απαξηία, νπνηνζδήπνηε Γηνηθεηηθόο ύκβνπινο ή νπνηαδήπνηε δύν κέιε ηεο Δηαηξείαο κπνξνύλ λα ζπγθαινύλ έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε θαηά ηνλ ίδην ή ζρεδόλ ηνλ ίδην ηξόπν, κε ηνλ νπνίν κπνξνύλ νη Γηνηθεηηθνί ύκβνπινη λα ζπγθαινύλ έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε. EΗΓΟΠΟΗΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 56. Ζ εηήζηα γεληθή ζπλέιεπζε θαη ε ζπλέιεπζε πνπ ζπγθαιείηαη γηα ηελ έγθξηζε εηδηθνύ ςεθίζκαηνο, ζπγθαινύληαη κε γξαπηή εηδνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ εηθνζηκηάο εκεξώλ θαη ζπλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο εθηόο ηεο εηήζηαο γεληθήο ζπλέιεπζεο, ή ζπλέιεπζεο γηα ηελ έγθξηζε εηδηθνύ ςεθίζκαηνο, ζπγθαιείηαη κε γξαπηή εηδνπνίεζε ηνπιάρηζην δεθαηεζζάξσλ εκεξώλ. Αλαθνξηθά κε ηελ εηδνπνίεζε δελ ππνινγίδεηαη ε εκέξα πνπ απηή επηδόζεθε ή ζεσξείηαη όηη επηδόζεθε, νύηε ε εκεξνκελία γηα ηελ νπνία δίδεηαη θαη θαζνξίδεη ηνλ ηόπν, ηελ εκέξα θαη ηελ ώξα ηεο ζπλέιεπζεο θαη ζε πεξίπησζε εηδηθήο εξγαζίαο, ηε γεληθή θύζε ηεο εξγαζίαο θαη επηδίδεηαη ζύκθσλα κε ηνλ ηξόπν πνπ αλαθέξεηαη πην θάησ ή κε ηέηνην άιιν ηξόπν, αλ ππάξρεη, όπσο κπνξεί λα θαζνξηζηεί από ηελ Δηαηξεία ζε γεληθή ζπλέιεπζε, ζε ηέηνηα πξόζσπα πνπ δηθαηνύληαη λα ιακβάλνπλ ηέηνηεο εηδνπνηήζεηο από ηελ Δηαηξεία δπλάκεη ησλ θαλνληζκώλ ηεο Δηαηξείαο. Ννείηαη όηη ζπλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο πνπ ζπγθαιείηαη κε ζπληνκόηεξε εηδνπνίεζε από απηή πνπ θαζνξίδεηαη ζην Καηαζηαηηθό απηό, ζεσξείηαη όηη έρεη ζπγθιεζεί θαλνληθά αλ έηζη ζπκθσλήζεθε. 17

19 (α) ζε πεξίπησζε ζπλέιεπζεο πνπ έρεη ζπγθιεζεί σο εηήζηα γεληθή ζπλέιεπζε από όια ηα κέιε πνπ δηθαηνύληαη λα παξαζηνύλ θαη λα ςεθίζνπλ ζε απηή θαη (β) ζε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε άιιεο ζπλέιεπζεο από ηελ πιεηνςεθία ζε αξηζκό ησλ κειώλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα παξαζηνύλ θαη λα ςεθίζνπλ ζηε ζπλέιεπζε θαη απνηεινύλ καδί πιεηνςεθία πνπ θαηέρεη όρη ιηγόηεξν ηνπ ελελήληα πέληε ηνηο εθαηό ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρώλ πνπ παξέρνπλ ην δηθαίσκα απηό. 57. Σπραία παξάιεηςε λα δνζεί εηδνπνίεζε γηα ζπλέιεπζε ζε νπνηνδήπνηε πξόζσπν πνπ δηθαηνύηαη λα ιακβάλεη εηδνπνίεζε ή ε κε ιήςε ηέηνηαο εηδνπνίεζεο από ηέηνην πξόζσπν, δελ θαζηζηά άθπξε ηε δηαδηθαζία ζηε ζπλέιεπζε απηή. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Δ ΓΔΝΗΚΔ ΤΝΔΛΔΤΔΗ 58. Κάζε εξγαζία πνπ δηεμάγεηαη ζε Δθηαθηε πλέιεπζε ζεσξείηαη εηδηθή θαη θάζε εξγαζία πνπ δηεμάγεηαη ζε Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ζεσξείηαη επίζεο εηδηθή κε εμαίξεζε ηελ θήξπμε κεξίζκαηνο, ηελ εμέηαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ εθζέζεσλ ησλ Γηνηθεηηθώλ πκβνύισλ θαη Διεγθηώλ θαη άιισλ εγγξάθσλ πνπ ζπλνδεύνπλ ή επηζπλάπηνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηεο εθινγήο ησλ Γηνηθεηηθώλ πκβνύισλ ζε αληηθαηάζηαζε απηώλ πνπ αθππεξεηνύλ θαη ην δηνξηζκό θαη θαζνξηζκό ακνηβήο ησλ Διεγθηώλ. 59. Γελ ζα δηεμάγεηαη εξγαζία ζε νπνηαδήπνηε Γεληθή πλέιεπζε, εθηόο αλ ππάξρεη απαξηία θαηά ην ρξόλν πνπ ε ζπλέιεπζε αξρίδεη ηηο εξγαζίεο ηεο. Γηα όινπο ηνπο ζθνπνύο απαξηία ζπληζηνύλ ηνπιάρηζην δέθα κέιε πνπ παξεπξίζθνληαη πξνζσπηθά. 60. Δάλ κέζα ζε κηζή ώξα από ην ρξόλν πνπ νξίζηεθε γηα ηε Γεληθή πλέιεπζε δελ ππάξρεη απαξηία ε πλέιεπζε, αλ ζπγθιήζεθε θαηόπηλ απαίηεζεο ησλ κειώλ δηαιύεηαη. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ζεσξείηαη όηη αλαβιήζεθε γηα ηελ ηδία εκέξα ηεο επόκελεο εβδνκάδαο, ζηνλ ίδην ρξόλν θαη ηόπν θαη αλ δελ ππάξρεη απαξηία ζηελ εμ αλαβνιήο απηή ζπλέιεπζε κέζα ζε κηζή ώξα από ην ρξόλν πνπ νξίζηεθε γηα ηε ζύγθιεζε ηεο ζπλέιεπζεο, ηα κέιε πνπ παξίζηαληαη ζεσξνύληαη όηη απνηεινύλ απαξηία. 18

20 61. Ο Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πξνεδξεύεη θάζε Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο Δηαηξείαο αιιά αλ δελ ππάξρεη ηέηνηνο Πξόεδξνο, ή αλ δελ παξίζηαηαη ζε νπνηαδήπνηε ζπλέιεπζε, κέζα ζε δεθαπέληε ιεπηά από ην ρξόλν πνπ νξίζηεθε γηα ηε ζύγθιεζή ηεο ή αλ απηόο δελ επηζπκεί λα πξνεδξεύζεη, ηα κέιε πνπ παξίζηαληαη εθιέγνπλ έλαλ από ηνπο Γηνηθεηηθνύο πκβνύινπο ή αλ δελ παξίζηαηαη νπνηνζδήπνηε Γηνηθεηηθόο ύκβνπινο, ή αλ αξλεζνύλ λα πξνεδξεύζνπλ όινη νη Γηνηθεηηθνί ύκβνπινη πνπ παξίζηαληαη, εθιέγνπλ θάπνην παξηζηάκελν κέινο γηα λα πξνεδξεύζεη ηεο πλέιεπζεο. 62. Ο Πξόεδξνο κπνξεί, κε ηε ζπγθαηάζεζε νπνηαζδήπνηε ζπλέιεπζεο, ζηελ νπνία ππάξρεη απαξηία θαη ππνρξενύηαη αλ ιάβεη ηέηνηεο νδεγίεο από ηε ζπλέιεπζε, λα αλαβάιιεη ηε ζπλέιεπζε από θαηξνύ εηο θαηξό θαη ηόπνπ εηο ηόπν όπσο απνθαζίδεη ε ζπλέιεπζε. Οηαλ αλαβάιιεηαη ζπλέιεπζε γηα ηξηάληα (30) ή πεξηζζόηεξεο εκέξεο ζα πξέπεη λα δίδεηαη εηδνπνίεζε γηα ηελ εμ αλαβνιήο ζπλέιεπζε κε ηνλ ίδην ηξόπν όπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο αξρηθήο ζπλέιεπζεο. Σεξνπκέλσλ ησλ όζσλ αλαθέξνληαη πην πάλσ, κέινο δελ δηθαηνύηαη ζε νπνηαδήπνηε εηδνπνίεζε γηα ηελ αλαβνιή ή γηα ηελ εξγαζία πνπ ζα δηεμαρζεί θαηά ηελ εμ αλαβνιήο ζπλέιεπζε. Κακηά άιιε εξγαζία δελ δηεμάγεηαη ζε νπνηαδήπνηε εμ αλαβνιήο ζπλέιεπζε εθηόο ε εξγαζία, πνπ ζα δηεμήγεην ζηε ζπλέιεπζε πνπ αλαβιήζεθε. 63. ε θάζε Γεληθή πλέιεπζε ςήθηζκα πνπ ηίζεηαη ζε ςεθνθνξία ζα απνθαζίδεηαη κε αλάηαζε ησλ ρεξηώλ εθηόο αλ (πξηλ ή θαηά ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ςεθνθνξίαο κε αλάηαζε ησλ ρεξηώλ) δεηεζεί ςεθνθνξία θαηά κεηνρή (poll): (α) από ηνλ Πξόεδξν ή (β) από ηνπιάρηζην δέθα κέιε πνπ παξίζηαληαη πξνζσπηθά ή κε αληηπξόζσπν ή (γ) από νπνηνδήπνηε κέινο ή κέιε πνπ παξίζηαληαη πξνζσπηθά ή κε αληηπξόζσπν θαη εθπξνζσπνύλ όρη ιηγόηεξν ηνπ ελόο δεθάηνπ ηνπ ζπλόινπ ησλ δηθαησκάησλ ςεθνθνξίαο όισλ ησλ κειώλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα ςεθίζνπλ ζηε ζπλέιεπζε ή (δ) από κέινο ή κέιε θαηόρνπο κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο πνπ παξέρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζηε ζπλέιεπζε θαη είλαη κεηνρέο επί ησλ νπνίσλ πιεξώζεθε ζπλνιηθό πνζό ίζν πξνο όρη ιηγόηεξν ηνπ ελόο δεθάηνπ ηνπ νιηθνύ πνζνύ πνπ πιεξώζεθε επί όισλ ησλ κεηνρώλ πνπ παξέρνπλ ην δηθαίσκα απηό. Eθηόο αλ απαηηεζεί θαηά κεηνρή ςεθνθνξία σο πην πάλσ, δήισζε από ηνλ Πξόεδξν όηη ςήθηζκα εγθξίζεθε κε αλάηαζε ρεξηώλ ή όηη εγθξίζεθε νκόθσλα ή κε εηδηθή 19

21 πιεηνςεθία, ή όηη δελ εγθξίζεθε θαη εγγξαθή γηα ην ζθνπό απηό ζην βηβιίν πνπ πεξηέρεη ηα πξαθηηθά ηεο πλέιεπζεο ηεο Δηαηξείαο, απνηειεί ηειεζίδηθε καξηπξία γηα ην γεγνλόο ρσξίο απόδεημε ηνπ αξηζκνύ ή ηεο αλαινγίαο ησλ ςήθσλ, πνπ δόζεθαλ ππέξ ή ελαληίνλ ηνπ ςεθίζκαηνο απηνύ. 64. Αλ απαηηεζεί θαηά κεηνρή ςεθνθνξία κε ηνλ ηξόπν πνπ αλαθέξζεθε πην πάλσ, απηή δηεμάγεηαη ζε ηέηνην ρξόλν (κέζα ζε δεθαηέζζεξηο εκέξεο) θαη ηόπν θαη κε ηέηνην ηξόπν πνπ δπλαηό λα θαζνξίζεη ν Πξόεδξνο θαη ην απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο θαηά κεηνρή ζεσξείηαη σο ςήθηζκα ηεο ζπλέιεπζεο ζηελ νπνία απαηηήζεθε ε ςεθνθνξία θαηά κεηνρή. Ζ απαίηεζε γηα ςεθνθνξία θαηά κεηνρή κπνξεί λα απνζπξζεί. 65. Γελ κπνξεί λα απαηηεζεί νπνηαδήπνηε ςεθνθνξία θαηά κεηνρή γηα ηελ εθινγή Πξνέδξνπ ζπλέιεπζεο ή επί νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο αλαβνιήο. 66. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, είηε ζε ςεθνθνξία κε αλάηαζε ησλ ρεξηώλ είηε ζε ςεθνθνξία θαηά κεηνρή, ν Πξόεδξνο ηεο ζπλέιεπζεο έρεη δηθαίσκα δεύηεξεο ή ληθώζαο ςήθνπ. 67. Ζ απαίηεζε ςεθνθνξίαο θαηά κεηνρή δελ εκπνδίδεη ηε ζπλέρηζε ηεο ζπλέιεπζεο γηα ηε δηεμαγσγή νπνηαζδήπνηε άιιεο εξγαζίαο εθηόο ησλ ζεκάησλ γηα ηα νπνία απαηηήζεθε ςεθνθνξία θαηά κεηνρή. ΦΖΦΟΗ ΜΔΛΩΝ 68. Σεξνπκέλσλ νπνησλδήπνηε δηθαησκάησλ ή πεξηνξηζκώλ πνπ ζπλδένληαη από θαηξνύ εηο θαηξό κε νπνηαδήπνηε ηάμε ή ηάμεηο κεηνρώλ, ζε ςεθνθνξία κε αλάηαζε ησλ ρεξηώλ θάζε κέινο (θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν) πνπ παξίζηαηαη πξνζσπηθά ή δηά αληηπξνζώπνπ πνπ έρεη δηνξηζηεί ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ παξόληνο Καηαζηαηηθνύ, έρεη κία ςήθν. ηηο πεξηπηώζεηο ςεθνθνξίαο θαηά κεηνρή θάζε κέινο έρεη κηα ςήθν γηα θάζε κεηνρή πνπ απηό θαηέρεη. 69. Αλ δύν ή πεξηζζόηεξα πξόζσπα έρνπλ από θνηλνύ δηθαίσκα ζε κεηνρή, ηόηε θαηά ηελ ςεθνθνξία γηα νπνηνδήπνηε ζέκα γίλεηαη δεθηή ε ςήθνο ηνπ αξραηόηεξνπ, πνπ ςεθίδεη 20

22 ,είηε παξίζηαηαη πξνζσπηθά είηε κε αληηπξόζσπν, θαη απνθιεηζκό ησλ ςήθσλ ησλ άιισλ εγγεγξακκέλσλ θαηόρσλ ηεο κεηνρήο θαη γηα ην ζθνπό απηό ε αξραηόηεηα απνθαζίδεηαη από ηε ζεηξά κε ηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα νλόκαηα ζην κεηξών ησλ κειώλ. 70. Μέινο πνπ είλαη δηαλνεηηθά αζζελήο, ή ζε ζρέζε κε ην νπνίν εθδόζεθε δηάηαγκα από νπνηνδήπνηε δηθαζηήξην πνπ έρεη δηθαηνδνζία γηα θξελνβιάβεηα, κπνξεί λα ςεθίδεη, είηε κε αλάηαζε ησλ ρεξηώλ είηε κε ςεθνθνξία θαηά κεηνρή, κε νπνηνδήπνηε πξόζσπν πνπ έρεη δηνξηζηεί από ην δηθαζηήξην σο δηαρεηξηζηήο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ θαη ην πξόζσπν απηό κπνξεί ζε ςεθνθνξία θαηά κεηνρή λα ςεθίδεη κε αληηπξόζσπν. 71. Με εμαίξεζε όζσλ ξεηά πξνλννύληαη από ην Καηαζηαηηθό απηό θαλέλα κέινο δελ δηθαηνύηαη λα ςεθίδεη επί νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο ή λα ππνινγίδεηαη γηα ζθνπνύο απαξηίαο εθηόο ηνπ κέινπο πνπ είλαη θαλνληθά εγγεγξακκέλν θαη ην νπνίν έρεη πιεξώζεη όια ηα πνζά πνπ από θαηξνύ εηο θαηξό νθείινληαη από απηό θαη πξέπεη λα πιεξσζνύλ πξνο ηελ Δηαηξεία αλαθνξηθά κε ηηο κεηνρέο ηνπ θαη πνπ παξίζηαηαη είηε πξνζσπηθά είηε κε αληηπξόζσπν. 72. Κακηά έλζηαζε δελ εγείξεηαη αλαθνξηθά κε ηα πξνζόληα νπνηνπδήπνηε ςεθνθόξνπ εθηόο ζηε ζπλέιεπζε, ή ζηελ εμ αλαβνιήο ζπλέιεπζε, ζηελ νπνία δόζεθε ή επηρεηξήζεθε λα δνζεί ε ςήθνο ζε ζρέζε κε ηελ νπνία έρεη εγεξζεί ε έλζηαζε θαη θάζε ςήθνο πνπ δελ αθπξώζεθε ζηε ζπλέιεπζε απηή είλαη θαζ όια έγθπξε. Οπνηαδήπνηε ηέηνηα έλζηαζε πνπ έγηλε θαηά ην ρξόλν πνπ έπξεπε, παξαπέκπεηαη ζηνλ πξόεδξν ηεο ζπλέιεπζεο ηνπ νπνίνπ ε απόθαζε είλαη ηειηθή θαη ηειεζίδηθε. 73. Οη ςήθνη κπνξνύλ λα δίδνληαη είηε πξνζσπηθά είηε κε αληηπξόζσπν. Ο πιεξεμνύζηνο αληηπξόζσπνο δελ είλαη αλάγθε λα είλαη κέινο ηεο Δηαηξείαο. 74. Σν έγγξαθν δηνξηζκνύ πιεξεμνπζίνπ αληηπξνζώπνπ είλαη γξαπηό θαη πξέπεη λα ππνγξάθεηαη από ην κέινο πνπ πξνβαίλεη ζην δηνξηζκό ή ηνλ αληηπξόζσπό ηνπ πνπ έρεη εμνπζηνδνηεζεί γξαπηώο από ην κέινο. Αλ ην κέινο πνπ πξνβαίλεη ζην δηνξηζκό είλαη λνκηθό πξόζσπν, ην έγγξαθν δηνξηζκνύ πιεξεμνπζίνπ αληηπξνζώπνπ ζα θέξεη ην όλνκα ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ θαη ζα ππνγξάθεηαη από αμησκαηνύρν ή αληηπξόζσπν 21

23 πνπ έρεη δεόλησο εμνπζηνδνηεζεί γηα ην ζθνπό απηό. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κπνξεί, αιιά δελ ππνρξενύηαη, ηνπιάρηζην είθνζη-ηέζζεξηο ώξεο πξηλ ην ρξόλν πνπ θαζνξίζηεθε γηα ηε ζύγθιεζε ηεο ζπλέιεπζεο ή ηεο εμ αλαβνιήο ζπλέιεπζεο, λα δεηήζεη όπσο πξνζθνκηζηεί ε εμνπζηνδόηεζε πνπ έρεη δνζεί ζηνλ αμησκαηνύρν ή αληηπξόζσπν ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ. 75. Σν έγγξαθν δηνξηζκνύ πιεξεμνπζίνπ αληηπξνζώπνπ θαηαηίζεηαη ή παξαιακβάλεηαη ζην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Δηαηξείαο ή όπσο ζα θαζνξηζηεί ζηελ εηδνπνίεζε γηα ηε ζύγθιεζε ηεο ζπλέιεπζεο, ζε έγγξαθε κνξθή θαη ζε πεξίπησζε πνπ δηαβηβάδεηαη ζηελ Δηαηξεία κε ηειενκνηόηππν ή ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζα πξέπεη λα παξαιακβάλεηαη από ηελ Δηαηξεία ζηνλ αξηζκό ή ηε δηεύζπλζε πνπ έρεη θνηλνπνηεζεί εγγξάθσο ζην κέινο, ηνπιάρηζην ζαξαληα-νρηώ ώξεο πξηλ ην ρξόλν πνπ θαζνξίζηεθε γηα ηε ζύγθιεζε ηεο ζπλέιεπζεο ή ηεο εμ αλαβνιήο ζπλέιεπζεο, ζηελ νπνία ην πξόζσπν πνπ αλαθέξεηαη ζην έγγξαθν απηό πξνηίζεηαη λα ςεθίζεη ή ζε πεξίπησζε ςεθνθνξίαο θαηά κεηνρή, ηνπιάρηζην εηθνζηηέζζεξηο ώξεο πξηλ ην ρξόλν πνπ θαζνξίζηεθε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ςεθνθνξίαο θαηά κεηνρή, θαη αλ ππάξμεη παξάιεηςε, ην έγγξαθν δηνξηζκνύ πιεξεμνπζίνπ αληηπξνζώπνπ δελ ζεσξείηαη έγθπξν. 76. Κάζε έγγξαθν δηνξηζκνύ πιεξεμνπζίνπ αληηπξνζώπνπ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηνλ αθόινπζν ηύπν ή κε άιιν παξαπιήζην ηύπν (αλ ππάξρεη) όπσο δπλαηόλ λα απαηηνύλ νη πεξηζηάζεηο ή όπσο νη Γηνηθεηηθνί ύκβνπινη κπνξεί λα εγθξίλνπλ. 22

24 ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ ΓΖΜΟΗΑ ΔΣΑΗΡΗΑ ΛΗΜΗΣΔΓ Δγώ/Δκείο από κέινο/κέιε ηεο Δηαηξείαο πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ δηνξίδσ/δηνξίδνπκε κε ην έγγξαθν απηό ηνλ/ηελ από ή ζηελ απνπζία ηνπ/ηεο ηνλ/ηελ από σο πιεξεμνύζην αληηπξόζσπό κνπ/καο γηα λα ςεθίζεη γηα ινγαξηαζκό κνπ/καο ζηελ εηήζηα ή έθηαθηε (αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε) Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ θαη ζε νπνηαδήπνηε εμ αλαβνιήο ζπλέιεπζε. Ζκεξνκελία Τπνγξαθή 77. Οπνπ είλαη επηζπκεηό λα δνζεί επθαηξία ζηα κέιε λα ςεθίζνπλ ππέξ ή ελαληίνλ απόθαζεο, ην έγγξαθν δηνξηζκνύ πιεξεμνπζίνπ αληηπξνζώπνπ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηνλ αθόινπζν ηύπν ή κε άιιν παξαπιήζην ηύπν όπσο απαηηνύλ νη πεξηζηάζεηο. ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ ΓΖΜΟΗΑ ΔΣΑΗΡΗΑ ΛΗΜΗΣΔΓ Δγώ/Δκείο από κέινο/κέιε ηεο Δηαηξείαο πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ δηνξίδσ/δηνξίδνπκε κε ην έγγξαθν απηό ηνλ/ηελ από ή ζηελ απνπζία ηνπ/ηεο ηνλ/ηελ από σο πιεξεμνύζην αληηπξόζσπό κνπ/καο γηα λα ςεθίζεη γηα ινγαξηαζκό κνπ/καο ζηελ εηήζηα ή έθηαθηε (αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε) Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ θαη ζε νπνηαδήπνηε εμ αλαβνιήο ζπλέιεπζε. Ζκεξνκελία Τπνγξαθή Σν έγγξαθν απηό ζα ρξεζηκνπνηεζεί ππέξ/ελαληίνλ* ηεο απόθαζεο. Δθηόο αλ δελ ππνδεηρηεί δηαθνξεηηθά, ν πιεξεμνύζηνο αληηπξόζσπνο ςεθίδεη όπσο ζεσξεί ζθόπηκν. * Να απαιεηθζεί όηη δελ ρξεηάδεηαη. 78. Σν έγγξαθν πνπ δηνξίδεη πιεξεμνύζην αληηπξόζσπν ζεσξείηαη όηη παξέρεη αξκνδηόηεηα ζε απηόλ πνπ δηνξίδεηαη λα απαηηεί ή ζπκκεηέρεη ζε αίηεκα γηα ςεθνθνξία θαηά κεηνρή. 23

25 79. Φήθνο πνπ δίδεηαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο εγγξάθνπ δηνξηζκνύ πιεξεμνπζίνπ είλαη έγθπξε αλεμάξηεηα αλ πξνεγήζεθε ζάλαηνο, ή δηαλνεηηθή αζζέλεηα ηνπ κέινπο πνπ πξνέβε ζην δηνξηζκό, ή αλάθιεζε ηνπ πιεξεμνπζίνπ ή ηεο αξκνδηόηεηαο, κε βάζε ηελ νπνία εθηειέζηεθε ην πιεξεμνύζην, λννπκέλνπ όηη δελ ζα έρεη ιεθζεί από ηελ Δηαηξεία ζην γξαθείν έγγξαθε εηδνπνίεζε γηα ην ζάλαην, δηαλνεηηθή αζζέλεηα ή αλάθιεζε σο πην πάλσ, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλέιεπζεο ή ηεο εμ αλαβνιήο ζπλέιεπζεο ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ην πιεξεμνύζην. ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΠΟΤ ΔΝΔΡΓΟΤΝ ΣΗ ΤΝΔΛΔΤΔΗ ΜΔ ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΟΤ 80. Κάζε λνκηθό πξόζσπν, πνπ είλαη κέινο ηεο Δηαηξείαο, κπνξεί κε απόθαζε ησλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνύισλ ηνπ ή άιινπ δηνηθεηηθνύ ζώκαηόο ηνπ, λα εμνπζηνδνηεί νπνηνδήπνηε πξόζσπν πνπ ζα ζεσξήζεη θαηάιιειν, λα ελεξγεί σο αληηπξόζσπόο ηνπ ζε νπνηαδήπνηε ζπλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο ή νπνηαζδήπνηε ηάμεο κειώλ ηεο Δηαηξείαο, θαη ην πξόζσπν πνπ έρεη εμνπζηνδνηεζεί κε ηνλ ηξόπν απηό δηθαηνύηαη λα αζθεί ηηο ίδηεο εμνπζίεο εθ κέξνπο ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ, πνπ αληηπξνζσπεύεη, πνπ ζα κπνξνύζε λα αζθεί ην λνκηθό πξόζσπν απηό αλ ήηαλ θπζηθό πξόζσπν, κέινο ηεο Δηαηξείαο. ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ 81. Ο αξηζκόο ησλ Γηνηθεηηθώλ πκβνύισλ δελ είλαη κηθξόηεξνο ησλ δέθα (10) νύηε κεγαιύηεξνο ησλ δεθανρηώ (18). 82. Ζ ακνηβή ησλ Γηνηθεηηθώλ πκβνύισλ θαζνξίδεηαη από θαηξνύ εηο θαηξό από ηελ Δηαηξεία ζε γεληθή ζπλέιεπζε. Οη Γηνηθεηηθνί ύκβνπινη κπνξνύλ επίζεο λα πιεξώλνληαη όια ηα έμνδα κεηαθίλεζεο, μελνδνρείνπ θαη άιια, ζηα νπνία ππνβάιινληαη γηα λα παξίζηαληαη ή λα επηζηξέθνπλ από ηηο ζπλεδξίεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή ηεο επηηξνπήο ησλ ζπκβνύισλ ή γεληθέο ζπλειεύζεηο ηεο Δηαηξείαο ή ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία ηεο Δηαηξείαο. 83. Πξνζόλ γηα Γηνηθεηηθό ύκβνπιν είλαη ε θαηνρή ηνπιάρηζηνλ ρίιησλ (1.000) κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο θαη αλ θαηά ην ρξόλν δηνξηζκνύ ηνπ δελ είλαη θάηνρνο ηνπ αξηζκνύ 24

26 κεηνρώλ πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ ζα πξέπεη λα απνθηήζεη ηνλ αξηζκό απηό κέζα ζηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ θαζνξίδεηαη ζην Νόκν. 84. Γηνηθεηηθόο ύκβνπινο ηεο Δηαηξείαο κπνξεί λα είλαη ή λα θαηαζηεί Γηνηθεηηθόο ύκβνπινο ή άιινο ιεηηνπξγόο ή άιισο πσο λα έρεη ζπκθέξνλ, ζε νπνηαδήπνηε εηαηξεία πνπ ηδξύεηαη από ηελ Δηαηξεία ή ζηελ νπνία δπλαηόλ λα έρεη ε Δηαηξεία ζπκθέξνλ σο κέηνρνο ή άιισο πσο, θαη ν Γηνηθεηηθόο ύκβνπινο απηόο δελ ζα είλαη ππόινγνο ζηελ Δηαηξεία γηα νπνηαδήπνηε ακνηβή ή άιια νθέιε ιακβάλνληαη από απηόλ ππό ηελ ηδηόηεηά ηνπ σο Γηνηθεηηθόο ύκβνπινο ή ιεηηνπξγόο ηέηνηαο άιιεο Δηαηξείαο ή από ην ζπκθέξνλ ηνπ ζηελ Δηαηξεία απηή, εθηόο αλ ε Δηαηξεία θαζνξίζεη δηαθνξεηηθά. ΔΞΟΤΗΔ ΤΝΑΦΖ ΓΑΝΔΗΟΤ 85. Οη Γηνηθεηηθνί ύκβνπινη κπνξνύλ λα ζπλάπηνπλ δάλεηα ή λα εμεπξίζθνπλ από θαηξνύ εηο θαηξό ρξήκαηα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο Δηαηξείαο ή λα παξέρνπλ αζθάιεηα γηα ηελ πιεξσκή ηέηνησλ πνζώλ, όπσο ζα ζεσξήζνπλ ζσζηό θαη ζθόπηκν, θαη κπνξνύλ λα παξέρνπλ εμαζθάιηζε γηα ηελ πιεξσκή ή απνπιεξσκή νπνησλδήπνηε ηέηνησλ πνζώλ κε ππνζήθε ή επηβάξπλζε επί νινθιήξνπ ή νπνηαζδήπνηε πεξηνπζίαο ή ελεξγεηηθνύ ηεο Δηαηξείαο ή κε ηελ έθδνζε νκνινγηώλ είηε ζην άξηην ή ππό ην άξηην (whether at par or at discount) ή άιισο πσο, όπσο ζα θξίλνπλ ζθόπηκν. Οη Γηνηθεηηθνί ύκβνπινη έρνπλ ην δηθαίσκα ρσξίο πεξηνξηζκό λα ζπλάπηνπλ δάλεηα κέρξη νπνηνπδήπνηε πνζνύ. ΔΞΟΤΗΔ ΚΑΗ ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ 86. Οη εξγαζίεο ηεο Δηαηξείαο δηεπζύλνληαη από ηνπο Γηνηθεηηθνύο πκβνύινπο πνπ κπνξνύλ λα πιεξώλνπλ όια ηα έμνδα, πνπ γίλνληαη γηα ηελ ίδξπζε θαη εγγξαθή ηεο Δηαηξείαο θαη κπνξνύλ λα αζθνύλ όιεο ηηο εμνπζίεο ηεο Δηαηξείαο, πνπ ζύκθσλα κε ην Νόκν ή ην Καηαζηαηηθό απηό, δελ είλαη αλάγθε λα αζθνύληαη ή λα εθηεινύληαη από ηελ Δηαηξεία ζε Γεληθή πλέιεπζε, ηεξνπκέλσλ όκσο ησλ πξνλνηώλ ηνπ Καηαζηαηηθνύ απηνύ ησλ πξνλνηώλ ηνπ Νόκνπ θαη ησλ πξνλνηώλ ηπρόλ θαλνληζκώλ πνπ δελ ζα έξρνληαη ζε ζύγθξνπζε κε ην Καηαζηαηηθό απηό ή ηηο πξόλνηεο ηνπ Νόκνπ πνπ ζα έρνπλ ζεζπηζηεί από ηελ Δηαηξεία ζε Γεληθή πλέιεπζε. Καλνληζκόο όκσο πνπ έρεη 25

27 ζεζπηζηεί από ηελ Δηαηξεία ζε Γεληθή πλέιεπζε δελ ζα θαζηζηά άθπξε νπνηαδήπνηε πξνγελέζηεξε πξάμε ησλ Γηνηθεηηθώλ πκβνύισλ, πνπ ζα ήηαλ έγθπξε, αλ ν θαλνληζκόο απηόο δελ ζεζπηδόηαλ. 87. Οη Γηνηθεηηθνί ύκβνπινη κπνξνύλ από θαηξνύ εηο θαηξό θαη ζε νπνηνδήπνηε ρξόλν, λα δηνξίδνπλ κε πιεξεμνύζην έγγξαθν νπνηαδήπνηε εηαηξεία, νίθν ή πξόζσπν ή ζώκα πξνζώπσλ, πνπ ππνδεηθλύνληαη άκεζα ή έκκεζα από ηνπο Γηνηθεηηθνύο πκβνύινπο, σο πιεξεμνύζην αληηπξόζσπν ή πιεξεμνπζίνπο αληηπξνζώπνπο ηεο Δηαηξείαο, γηα ηέηνηνπο ζθνπνύο θαη κε ηέηνηεο εμνπζίεο, εμνπζηνδνηήζεηο θαη δηαθξηηηθέο εμνπζίεο (πνπ δελ ππεξβαίλνπλ απηέο πνπ παξέρνληαη ή αζθνύληαη από ηνπο Γηνηθεηηθνύο πκβνύινπο κε βάζε ην Καηαζηαηηθό απηό) θαη γηα ηέηνηα πεξίνδν θαη κε ηέηνηνπο όξνπο όπσο ζα ζεσξήζνπλ ζσζηό, θαη νπνηαδήπνηε ηέηνηα πιεξεμνύζηα έγγξαθα κπνξνύλ λα πεξηέρνπλ ηέηνηεο πξόλνηεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηεπθόιπλζε πξνζώπσλ, πνπ έρνπλ δνζνιεςίεο κε νπνηνδήπνηε ηέηνην αληηπξόζσπν, όπσο ζα θξίλνπλ ζσζηό νη Γηνηθεηηθνί ύκβνπινη, θαη κπνξνύλ επίζεο λα εμνπζηνδνηνύλ νπνηνλδήπνηε ηέηνην πιεξεμνύζην αληηπξόζσπν, λα κεηαβηβάδεη όιεο ή νξηζκέλεο από ηηο εμνπζίεο,εμνπζηνδνηήζεηο θαη δηαθξηηηθέο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγήζεθαλ. 88. Ζ Δηαηξεία κπνξεί λα αζθήζεη ηηο εμνπζίεο πνπ ηεο παξέρνληαη από ην άξζξν 36 ηνπ Νόκνπ θαη πνπ αθνξνύλ ην δηθαίσκα ηεο Δηαηξείαο λα έρεη επίζεκε ζθξαγίδα γηα ρξήζε ζην εμσηεξηθό θαη νη εμνπζίεο απηέο ζα αζθνύληαη από ηνπο Γηνηθεηηθνύο πκβνύινπο. 89. (1) Γηνηθεηηθόο ύκβνπινο πνπ έρεη, κε νπνηνδήπνηε ηξόπν είηε άκεζν είηε έκκεζν, ζπκθέξνλ ζε νπνηνδήπνηε ζπκβόιαην ή πξνηεηλόκελν ζπκβόιαην νθείιεη λα δειώλεη ηε θύζε ηνπ ζπκθέξνληόο ηνπ ζηε ζπλεδξία ησλ Γηνηθεηηθώλ πκβνύισλ ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ άξζξνπ 191 ηνπ Νόκνπ. (2) Γηνηθεηηθόο ύκβνπινο δελ δηθαηνύηαη λα ςεθίδεη, ζε ζρέζε κε νπνηνδήπνηε ζπκβόιαην ή δηεπζέηεζε, ζηα νπνία έρεη ζπκθέξνλ θαη αλ ην πξάμεη, ε ςήθνο ηνπ δελ ππνινγίδεηαη νύηε ν ίδηνο ππνινγίδεηαη γηα ζθνπνύο απαξηίαο. Κακηά όκσο από ηηο απαγνξεύζεηο απηέο δελ εθαξκόδεηαη ζε : (α) νπνηαδήπνηε δηεπζέηεζε γηα ηε ρνξήγεζε ζε νπνηνδήπνηε Γηνηθεηηθό ύκβνπιν νπνηαζδήπνηε αζθάιεηαο ή απνδεκίσζεο αλαθνξηθά κε ρξήκαηα πνπ απηόο έρεη 26

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C Το πεπί Διάζωζηρ με Ίδια Μέζα ηηρ Τπάπεζαρ Κύππος Δημόζια Εηαιπείαρ Ληδ Διάηαγμα ηος 2013. Nicosia 2013 Τν πεξί Γηάζσζεο κε Ίδηα Μέζα ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 01/01/2014 έσο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ «ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ Σύκθσλα κε ην λόκν θαη ην θαηαζηαηηθό, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο εηαηξίαο «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Δ.» κε ηελ από 15-05-2013 απόθαζή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΙ ΣΗΛΔΜΑΣΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ»

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΙ ΣΗΛΔΜΑΣΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ηηρ εηαιπείαρ με ηην επωνςμία «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΙ ΣΗΛΔΜΑΣΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» και με ηο διακπιηικό ηίηλο «Forthnet A.E.» (ΑΡ.Μ.Α.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΙΑ ΣΙΡΔΙΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΔΠΑΡΥΙΑ Λ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΠΩΝΤΜΙΑ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΙΑ ΣΙΡΔΙΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΔΠΑΡΥΙΑ Λ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΠΩΝΤΜΙΑ - 1 - ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΙΑ ΣΙΡΔΙΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΔΠΑΡΥΙΑ Λ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΠΩΝΤΜΙΑ Ιδξύεηαη ύλδεζκνο Γνλέσλ ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ ηνπ ΙΑ Σζίξεηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ επαξρίαο Λεκεζνύ κε ηελ επσλπκία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟ --------------------------------------------- Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 32. Όξγαλα Σκεκάησλ. Δγθπξόηεηα απνθάζεσλ

O ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟ --------------------------------------------- Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 32. Όξγαλα Σκεκάησλ. Δγθπξόηεηα απνθάζεσλ 2.1.1 Όργανα τοσ Πανεπιστημίοσ Κανονισμοί 1994 έως 2007 K.Δ.Π. 55/94 Κ.Δ.Π. 272/99 Κ.Δ.Π.343/2002 Κ.Δ.Π.160/2006 Κ.Δ.Π.108/2007 Οη πεξί Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ (Όξγαλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ) Καλνληζκνί ηνπ 1994,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΘΗ Η-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗ Η ΚΑΣΑ ΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘ ΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ

ΣΡΟΠΟΠΟΘΗ Η-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗ Η ΚΑΣΑ ΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘ ΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ - 1 - ΣΡΟΠΟΠΟΘΗΗ-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιπία Ο.Σ.Α με τον διακπιτικό τίτλο.α.ζ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Σ.Α. ηηο 27 Μαξηίνπ 1998, ζηελ πόιε ηεο Εαθύλζνπ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90)

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Σύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ από 7.5.2015 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ ΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 1. Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθόο ύλδεζκνο, σο ζπιινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΥΕΔΙΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΣΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΤΘΕΡΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΠΙΣΟΚΙΟΤ ΚΑΙ ΤΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο:

ΝΟΜΟΥΕΔΙΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΣΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΤΘΕΡΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΠΙΣΟΚΙΟΤ ΚΑΙ ΤΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο: ΝΟΜΟΥΕΔΙΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΣΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΤΘΕΡΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΠΙΣΟΚΙΟΤ ΚΑΙ ΤΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999 Πξννίκην. Δπεηδή ε ζπκπεξίιεςε ξήηξαο γηα κνλνκεξέο δηθαίσκα αύμεζεο πεξηζσξίνπ επηηνθίνπ από πηζησηηθό ίδξπκα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

(Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Σρίτη και ώρα 12:00)

(Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Σρίτη και ώρα 12:00) ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ της 19 ης Ιοσνίοσ 2015, ημέρα Παρασκεσή και ώρα 12:00 (Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΦ-8Ζ. ε δεκνζηόηεηα ππνβάιινληαη νη εμήο πξάμεηο θαη ζηνηρεία:

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΦ-8Ζ. ε δεκνζηόηεηα ππνβάιινληαη νη εμήο πξάμεηο θαη ζηνηρεία: ΠΡΑΞΔΙ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΩΝ ΑΝΩΝΤΜΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ Δ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ζε δεκνζηόηεηα ζύκθσλα κε ην άξζξν 7β ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 (θαηαρώξεζε ζην Μεηξών Αλσλύκσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΟ No 58 ΣΗ ΕΙΚΟΣΗ ENATΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ «ΑΠΡΟΦΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Α.Δ.» ΣΗ 28 ΜΑΨΟΤ 2013 * * * * *

ΠΡΑΚΣΙΚΟ No 58 ΣΗ ΕΙΚΟΣΗ ENATΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ «ΑΠΡΟΦΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Α.Δ.» ΣΗ 28 ΜΑΨΟΤ 2013 * * * * * ΠΡΑΚΣΙΚΟ No 58 ΣΗ ΕΙΚΟΣΗ ENATΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ «ΑΠΡΟΦΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Α.Δ.» ΣΗ 28 ΜΑΨΟΤ 2013 * * * * * ηελ Καιιηζέα ζήκεξα, 28 Μαΐνπ 2013, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 17.00

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΔΠΧΝΤΜΙΑ 1. Ιδξύεηαη ύλδεζκνο κε ηελ επσλπκία «ύλδεζκνο Απνδήκσλ Λόθνπ». ΔΓΡΑ 2. Έδξα ηνπ πλδέζκνπ νξίδεηαη ε Κνηλόηεηα Ύςσλα Λόθνπ. 3. Οη ζθνπνί ηνπ πλδέζκνπ είλαη: ΚΟΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα