Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΔΡΕΤΕΩ ΚΑΙ ΑΠΟΦΕΣΕΤΕΩ ΠΡΩΣΕΤΟΤΗ Α.Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΔΡΕΤΕΩ ΚΑΙ ΑΠΟΦΕΣΕΤΕΩ ΠΡΩΣΕΤΟΤΗ Α.Ε."

Transcript

1 Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΔΡΕΤΕΩ ΚΑΙ ΑΠΟΦΕΣΕΤΕΩ ΠΡΩΣΕΤΟΤΗ Α.Ε. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΕΔΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΡΓΩΝ ΣΟΜΕΑ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΤΜΥΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΙΟ 4 ΕΣΟΤ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΕΚΠΟΝΗΗ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ & ΤΝΣΑΞΗ ΣΕΤΦΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ Ε ΠΕΡΙΟΦΕ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ ΣΗ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε.» ΚΩΔΙΚΟ ΜΕΛΕΣΗ: Μ194 ΣΕΤΦΟ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΣΕΤΦΟ 3 ΑΠΟ 4) ΑΘΗΝΑ 2017

2 ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΔΡΕΤΕΩ ΚΑΙ ΑΠΟΦΕΣΕΤΕΩ ΠΡΩΣΕΤΟΤΗ (Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε.) ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΕΔΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΡΓΩΝ ΣΟΜΕΑ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΜΥΩΝΙΑ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ & ΤΝΣΑΞΗ ΣΕΤΦΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ Ε ΠΕΡΙΟΦΕ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ ΣΗ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε.» ΚΩΔΙΚΟ ΜΕΛΕΣΗ: Μ194 ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΠΙΣΩΕΙ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΚΩΔΙΚΟ NUTS: EL3 ΚΩΔΙΚΟ CPV: : Τπηρεςίεσ ςχεδιαςμοφ αγωγών : Τπηρεςίεσ εκπόνηςησ τεχνικών μελετών για μηχανολογικζσ και ηλεκτρολογικζσ εγκαταςτάςεισ κτιρίων : Τπηρεςίεσ εκπόνηςησ τεχνικών μελετών για την καταςκευή ζργων πολιτικοφ μηχανικοφ : Σοπογραφικζσ υπηρεςίεσ : Προπαραςκευαςτικζσ και αναλυτικζσ υπηρεςίεσ καρότου γεωτρήςεων ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: ,00 (ΦΩΡΙ Υ.Π.Α.) ΣΕΤΦΟ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΣΕΤΧΟ 3 ΑΠΟ 4 [2]

3 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΤΜΒΑΗ 1.1 ΕΙΑΓΩΓΗ 1.2 ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ ΤΜΒΑΣΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ 1.3 ΔΙΑΘΕΙΜΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΕ ΦΕΣΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ 1.4 ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ 1.5 ΠΟΟΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΥΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ 1.6 ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΑΡΘΡΟ 2: ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΗ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΜΒΑΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΑΡΘΡΟ 5: ΕΞΑΥΑΛΙΗ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΑΡΘΡΟ 6: ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΑΡΘΡΟ 7: ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΣΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΣΕΤΧΟ 3 ΑΠΟ 4 [3]

4 Άρθρο 1: ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΤΜΒΑΗ 1.1 Ειςαγωγή ύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ϊρθρο 3 του Κανονιςμού Λειτουργύασ Δικτύου Αποχϋτευςησ (Κ.Λ.Δ.Α.) τησ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. (Υ.Ε.Κ. 846/ ): Η Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. εύναι ο αρμόδιοσ φορϋασ που ϋχει την ευθύνη για την καταςκευό των βαςικών αγωγών ακαθϊρτων διατομόσ μεγαλύτερησ από Υ30 εκατοςτϊ (πρωτεύον δύκτυο ακαθϊρτων ό ςυλλεκτόρεσ ακαθϊρτων), των διαδημοτικών ό διακοινοτικών αγωγών ακαθϊρτων ανεξαρτότωσ διατομόσ (εξαιρουμϋνων εκεύνων τησ παραγρϊφου 1γ του ϊρθρου 12 του Ν.1068/1980), των αγωγών του παντορροικού ςυςτόματοσ, των αντλιοςταςύων ακαθϊρτων, των καταθλιπτικών αγωγών ακαθϊρτων και των κϋντρων βιολογικών καθαριςμών. Οι Ο.Σ.Α. εντόσ των διοικητικών τουσ ορύων εύναι αρμόδιοι φορεύσ για την καταςκευό των αγωγών ακαθϊρτων διατομόσ μικρότερησ ό ύςησ από Υ30 εκατοςτϊ (δευτερεύον ό τριτεύον δύκτυο ακαθϊρτων). Η Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. εύναι ο αρμόδιοσ φορϋασ που ϋχει την ευθύνη για τη μελϋτη, ϋνταξη, λειτουργύα και ςυντόρηςη όλων των ϋργων αποχϋτευςησ ακαθϊρτων ότοι των αγωγών, των εξωτερικών διακλαδώςεων, των αντλιοςταςύων ακαθϊρτων, των καταθλιπτικών αγωγών, των αγωγών παντορροικού ςυςτόματοσ και των κϋντρων βιολογικών καθαριςμών ςτη γεωγραφικό περιοχό δραςτηριότητϊσ τησ. ύμφωνα με τα ανωτϋρω, η Ε.ΤΔ.Α.Π., εύναι ο αρμόδιοσ φορϋασ για την εκπόνηςη μελετών για το δύκτυο αποχϋτευςησ ακαθϊρτων του οπούου ϋχει την ευθύνη καταςκευόσ, αλλϊ και για το δύκτυο αποχϋτευςησ ακαθϊρτων που αρμόδιοι για την καταςκευό του εύναι οι Δόμοι. Πιο ςυγκεκριμϋνα, η Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. λαμβϊνει αιτόματα από Δόμουσ που αφορούν ςε επεκτϊςεισ αγωγών, τροποποιόςεισ μελετών υφιςταμϋνων δικτύων αποχϋτευςησ ακαθϊρτων, εκπόνηςη νϋων μελετών δικτύων αποχϋτευςησ ακαθϊρτων περιοχών που εντϊςςονται ςτο ςχϋδιο πόλησ, κλπ. Επειδό για τα υφιςτϊμενα ϋργα αποχϋτευςησ αρμοδιότητασ τησ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ϋχουν εκπονηθεύ ςτο παρελθόν μελϋτεσ, η Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε., δια μϋςου τησ Δ/νςησ Ανϊπτυξησ και χεδιαςμού Έργων Σομϋα Αποχϋτευςησ τησ Γενικόσ Διεύθυνςησ Αποχϋτευςησ, ενδιαφϋρεται για την αξιοπούηςη των μελετών αυτών προσ δημοπρϊτηςη των αντύςτοιχων ϋργων (από την Ε.ΥΔ.Α.Π. ή από τουσ Δήμουσ ανάλογα με το ποιοσ είναι αρμόδιοσ για την καταςκευή τουσ), αφού όμωσ προηγηθούν αναγκαύεσ τροποποιόςεισ/ςυμπληρώςεισ ό επικαιροποιόςεισ. τα πλαύςια τησ παρούςασ μελϋτησ με τη διαδικαςύα τησ ςυμφωνύασ-πλαύςιο, και ύςτερα από αξιολόγηςη αναγκών, τοπικών προβλημϊτων και ςυνθηκών, πιθανόν να προκύψει και η ανϊγκη για την εκπόνηςη νϋων μελετών. ΣΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΣΕΤΧΟ 3 ΑΠΟ 4 [4]

5 1.2 Σεχνική περιγραφή του ςυμβατικού αντικειμένου Αντικεύμενο τησ παρούςασ ςύμβαςησ με τη διαδικαςύα τησ ςυμφωνύασ - πλαύςιο, εύναι η εκπόνηςη μελετών ϋργων αποχϋτευςησ ακαθϊρτων που υπϊγονται ςτην αρμοδιότητα τησ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. και η ςύνταξη τευχών δημοπρϊτηςησ όπου απαιτηθεύ, ϋτςι ώςτε, με βϊςη και την αξιολόγηςη των προτεραιοτότων και των δεδομϋνων κϊθε περύπτωςησ, να καταςτεύ δυνατόσ ο προγραμματιςμόσ τησ δημοπρϊτηςόσ τουσ. Σο ακριβϋσ αντικεύμενο, η θϋςη του ϋργου/ϋργων και τα χρονοδιαγρϊμματα εκτϋλεςησ των επιμϋρουσ εκτελεςτικών ςυμβϊςεων τησ παρούςασ ςυμφωνύασ δεν εύναι γνωςτϊ εκ των προτϋρων, θα καθορύζονται δε από τη Διευθύνουςα Τπηρεςύα (Δ.Τ) καθ όλη τη διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ και ειδικότερα ςτισ επιμϋρουσ εκτελεςτικϋσ ςυμβϊςεισ. υγκεκριμϋνα το τεχνικό αντικεύμενο αφορϊ ςε: Σροποπούηςη ό/και ςυμπλόρωςη υφιςτϊμενων μελετών. Επικαιροπούηςη υφιςτϊμενων μελετών, κατόπιν επαλόθευςησ των ςτοιχεύων. ύνταξη νϋων μελετών (απλϋσ ό ςύνθετεσ μελϋτεσ, υποςτηρικτικϋσ μελϋτεσ και ϋρευνεσ), προκειμϋνου να υλοποιηθούν τα αντύςτοιχα ϋργα. ύνταξη Σευχών Δημοπρϊτηςησ για τη δημοπρϊτηςη καταςκευόσ ϋργων, όπου απαιτηθεύ. Σο αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ περιλαμβϊνει : Σην τροποπούηςη/ςυμπλόρωςη/επικαιροπούηςη υφιςτϊμενων Μελετών ϋργων αποχϋτευςησ ακαθϊρτων, ύςτερα από επαλόθευςη των ςτοιχεύων (κυρύωσ Τδραυλικών Μελετών), προκειμϋνου οι μελϋτεσ να μπορούν να δημοπρατηθούν ϊμεςα προσ καταςκευό, αλλϊ και να ανταποκρύνονται ςτην παρούςα κατϊςταςη. Σην εκπόνηςη νϋων Τδραυλικών Μελετών ϋργων αποχϋτευςησ ακαθϊρτων ςτα κατϊ περύπτωςη ςτϊδια ανϊλογα με τισ απαιτόςεισ τησ Τπηρεςύασ, δηλ. Προκαταρκτικό, Προμελϋτη, Οριςτικό, Οριςτικό με πληρότητα μελϋτησ εφαρμογόσ. Σην εκπόνηςη νϋων Η/Μ Μελετών ϋργων αποχϋτευςησ ακαθϊρτων (που απαιτούνται βϊςει των λύςεων των αντύςτοιχων Μελετών Τδραυλικών Έργων), ςτα κατϊ περύπτωςη ςτϊδια ανϊλογα με τισ απαιτόςεισ τησ Τπηρεςύασ, δηλ. Προκαταρκτικό, Προμελϋτη, Οριςτικό, Οριςτικό με πληρότητα μελϋτησ εφαρμογόσ. Σην εκπόνηςη νϋων τατικών Μελετών ϋργων αποχϋτευςησ ακαθϊρτων (που απαιτούνται βϊςει των λύςεων των αντύςτοιχων Μελετών Τδραυλικών Έργων, και αξιολογώντασ τα γεωτεχνικϊ δεδομϋνα), ςτα κατϊ περύπτωςη ςτϊδια ανϊλογα με τισ απαιτόςεισ τησ Τπηρεςύασ, δηλ. Προκαταρκτικό, Προμελϋτη, Οριςτικό, Οριςτικό με πληρότητα μελϋτησ εφαρμογόσ. Ση ςύνταξη ΑΤ και ΥΑΤ. ΣΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΣΕΤΧΟ 3 ΑΠΟ 4 [5]

6 Ση ςύνταξη Σευχών Δημοπρϊτηςησ. Σην εκτϋλεςη Σοπογραφικών Εργαςιών, που εύναι απαραύτητεσ ςτο πλαύςιο των ανωτϋρω Μελετών Τδραυλικών ϋργων αποχϋτευςησ, και γενικϊ αφορούν ςε υψομετρικό ενημϋρωςη οδών διϋλευςησ αγωγών, τοπογραφικό αποτύπωςη και απαιτούμενεσ εργαςύεσ για την εξϊρτηςη αυτόσ, ό πρόςθετεσ εργαςύεσ όπου αυτό απαιτεύται, αποτύπωςη δικτύων ΟΚΩ, κλπ. Σην εκπόνηςη Γεωτεχνικών Μελετών και την εκτϋλεςη Γεωτεχνικών Ερευνών, που εύναι απαραύτητεσ ςτο πλαύςιο των ανωτϋρω Μελετών Τδραυλικών Έργων. Ειδικότερα θα περιλαμβϊνεται η ςύνταξη προγρϊμματοσ για την εκτϋλεςη γεωτρόςεων ό ϊλλων ερευνητικών εργαςιών, η εκτϋλεςη και επύβλεψη των ερευνητικών αυτών εργαςιών, εργαςτηριακϋσ δοκιμϋσ και τϋλοσ η αξιολόγηςη όλων αυτών, με αντύςτοιχη μελϋτη τησ γεωτεχνικόσ ϋρευνασ, καθώσ και η ςύνταξη των απαραύτητων υποςτηρικτικών τεχνικών μελετών για τισ ϊλλεσ ειδικότητεσ (π.χ. μελϋτη αντιςτόριξησ πρανών, θεμελύωςη, κλπ). το ειδικό αντικεύμενο εργαςιών των επιμϋρουσ εκτελεςτικών ςυμβϊςεων τησ ςυμφωνύασ πλαύςιο, θα καθορύζεται το ςτϊδιο μελϋτησ για το οπούο θα παρϋχονται οι υπηρεςύεσ του Αναδόχου, θα περιλαμβϊνεται αναλυτικό περιγραφό των υπηρεςιών αυτών και των μελετών που θα καλεύται να εκπονόςει ό τροποποιόςει/ επικαιροποιόςει. Ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει, εξαςφαλύζοντασ την ϊριςτη ςυνεργαςύα των μελετητών των επύ μϋρουσ ειδικοτότων, να παραδύδει ϊρτια και ϋτοιμη προσ εφαρμογό μελϋτη, ςύμφωνα με τουσ ιςχύοντεσ κανονιςμούσ και προδιαγραφϋσ και την αντύςτοιχη υγγραφό Τποχρεώςεων. Ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να υποβϊλει Πρόγραμμα Ποιότητασ για την εκπόνηςη τησ ςυμφωνύασ-πλαύςιο, εύτε ϋχει πιςτοποιηθεύ ςε κϊποιο από τα διεθνώσ αποδεκτϊ Πρότυπα Ποιότητασ εύτε όχι. το Πρόγραμμα Ποιότητασ τησ ςυμφωνύασ-πλαύςιο ενςωματώνονται και κωδικοποιούνται όλεσ οι απαιτόςεισ των ςυμβατικών τευχών, περιγρϊφεται ο τρόποσ εκτϋλεςησ τησ ςυμφωνύασ-πλαύςιο, περιλαμβϊνεται το χρονοδιϊγραμμα τησ ςύμβαςησ, τα μϋλη τησ ομϊδασ που θα την εκτελϋςουν, περιγρϊφεται ο τρόποσ διαχεύριςησ των εγγρϊφων και δηλώνεται οτιδόποτε ϊλλο θα διαςφαλύςει την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ, τισ προδιαγραφϋσ και τουσ κανόνεσ τησ τϋχνησ και τησ επιςτόμησ. Σο Πρόγραμμα Ποιότητασ υποβϊλλεται εντόσ του πρώτου μόνα από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ τησ ςυμφωνύασ-πλαύςιο και αναθεωρεύται ςε κϊθε τροποπούηςη των όρων τησ ςύμβαςησ και των ςτοιχεύων που αρχικώσ περιϋχονται ςε αυτό. Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται επύςησ να εκπονόςει και να εφαρμόςει Πρόγραμμα Ποιότητασ Μελϋτησ (Π.Π.Μ.) για κϊθε επιμϋρουσ εκτελεςτικό ςύμβαςη, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 188 παρ.4 του Ν.4412/16 και τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ. ΣΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΣΕΤΧΟ 3 ΑΠΟ 4 [6]

7 1.3 Διαθέςιμα ςτοιχεία και προηγούμενεσ ςχετικέσ μελέτεσ Η Διευθύνουςα Τπηρεςύα θα διαθϋςει ςτον Ανϊδοχο τισ προηγούμενεσ μελϋτεσ τισ οπούεσ αυτόσ καλεύται να τροποποιόςει/ςυμπληρώςει/επικαιροποιόςει. Επύςησ, θα του διαθϋςει όποιεσ ϊλλεσ ςχετικϋσ μελϋτεσ ϋχει ςτην κατοχό του και θα τον διευκολύνει ςτη ςυγκϋντρωςη μελετών από ϊλλουσ φορεύσ. Η Διευθύνουςα Τπηρεςύα θα διαθϋςει επύςησ ςτον Ανϊδοχο όποια ςτοιχεύα ϋχει ςτην κατοχό τησ ςε ςχϋςη με το αντικεύμενο τησ μελϋτησ που του αναθϋτει. Θα τον διευκολύνει επύςησ ςτη ςυλλογό αναγκαύων ςτοιχεύων από ϊλλεσ Τπηρεςύεσ (Περιφϋρεια, Δόμουσ, κλπ). Αυτϊ μπορεύ να περιλαμβϊνουν ςτοιχεύα καταςκευαςμϋνων ϋργων, κλπ. Η δαπϊνη και η επιμϋλεια τησ αναπαραγωγόσ θα βαρύνουν τον Ανϊδοχο. Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να αξιολογόςει τα πιο πϊνω ςτοιχεύα και μελϋτεσ και να τα λϊβει υπόψη του ςτην εκπόνηςη του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ, όπωσ επύςησ και τισ όποιεσ ϊλλεσ ςχετικϋσ μελϋτεσ που εκπονούνται τη ςυγκεκριμϋνη χρονικό ςτιγμό από ςυναρμόδιουσ του Εργοδότη φορεύσ. 1.4 Παραδοτέα τησ Μελέτησ ημειώνεται ότι, η πληρότητα των παραδοτϋων κϊθε επιμϋρουσ εκτελεςτικόσ ςύμβαςησ τησ ςυμφωνύασ-πλαύςιο καθορύζεται από το Π.Δ.696/74 και από το Ν.3316/05, όπωσ ϋχουν τροποποιηθεύ και ιςχύουν, ςε ςυνδυαςμό με την υγγραφό Τποχρεώςεων. Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να παραδώςει εντόσ του ςυμβατικού χρόνου κϊθε επιμϋρουσ εκτελεςτικόσ ςύμβαςησ, το ςύνολο τησ μελϋτησ (ςχϋδια και τεύχη), όπωσ αυτό θα εγκριθεύ τελικϊ, ςε ϋξι (6) αντύτυπα, καθώσ και ςε ηλεκτρονικό μορφό. Σα παραδοτϋα των μελετών όλων των επιμϋρουσ εκτελεςτικών ςυμβϊςεων (ςχϋδια και κεύμενα) θα εύναι ςυμβατϊ μεταξύ τουσ και θα ϋχουν ενιαύα παρουςύαςη. 1.5 Ποςοτικά ςτοιχεία φυςικού αντικειμένου Δεδομϋνου του ότι τα ποςοτικϊ ςτοιχεύα του φυςικού αντικειμϋνου του ϋργου δεν εύναι εκ των προτϋρων γνωςτϊ, εκτιμόθηκαν κατϊ προςϋγγιςη τα εξόσ: Μϋγιςτοσ πιθανόσ αριθμόσ επιμϋρουσ εκτελεςτικών ςυμβϊςεων 6 (έξι). Κϊθε επιμϋρουσ εκτελεςτικό ςύμβαςη θα ϋχει ωσ αντικεύμενο: μια απλό μελϋτη, που θα περιλαμβϊνει μια κύρια αυτοτελό υδραυλικό μελϋτη και ενδεχομϋνωσ τισ απαιτούμενεσ υποςτηρικτικϋσ μελϋτεσ, ό μια ςύνθετη μελϋτη, που θα περιλαμβϊνει περιςςότερεσ από μια κύριεσ μελϋτεσ (υδραυλικό μελϋτη και Η/Μ μελϋτη ό/και ςτατικό μελϋτη) και ενδεχομϋνωσ τισ απαιτούμενεσ υποςτηρικτικϋσ μελϋτεσ και ϋρευνεσ (τοπογραφικέσ, γεωτεχνικέσ, ή ςυνδυαςμό αυτών ανάλογα με την περίπτωςη). τη ςύνταξη ΑΤ & ΥΑΤ και τευχών δημοπρϊτηςησ (εϊν απαιτηθεύ). Για την όλη ςύμβαςη θα ςυνταχθεύ Πρόγραμμα Ποιότητασ, ενώ και για κϊθε επιμϋρουσ εκτελεςτικό ςύμβαςη θα ςυνταχθεύ Πρόγραμμα Ποιότητασ Μελϋτησ. ΣΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΣΕΤΧΟ 3 ΑΠΟ 4 [7]

8 Η ϋναρξη κϊθε επιμϋρουσ ανϊθεςησ θα γύνεται με την υπογραφό επιμϋρουσ εκτελεςτικόσ ςύμβαςησ με το εξειδικευμϋνο αντικεύμενο εργαςιών, ςτην οπούα θα καθορύζονται με ςαφόνεια η διϊρκεια και η αμοιβό τησ παρεχόμενησ υπηρεςύασ, που θα προκύπτει με βϊςη την προςφορϊ του Αναδόχου που θα προκύψει από το διαγωνιςμό. 1.6 Σεχνικέσ προδιαγραφέσ Η εκπόνηςη των μελετών των επιμϋρουσ εκτελεςτικών ςυμβϊςεων τησ ςυμφωνύασπλαύςιο, διϋπεται από τισ κϊτωθι διατϊξεισ-κανονιςμούσ και προδιαγραφϋσ: Π.Δ. 696/74 (ΥΕΚ-301/Α/74) «Περύ αμοιβών μηχανικών δια ςύνταξιν μελετών, επύβλεψιν, παραλαβόν κλπ. υγκοινωνιακών, Τδραυλικών και κτιριακών Έργων, ωσ και Σοπογραφικών Κτηματογραφικών και Φαρτογραφικών Εργαςιών και ςχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών», όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει. Σα ϊρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του Ν. 3316/2005 Περύ ανϊθεςησ και εκτϋλεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων εκπόνηςησ μελετών και παροχόσ υπηρεςιών (Α' 42), όπωσ ϋχουν τροποποιηθεύ και ιςχύουν. Ν.4412/16 (ΥΕΚ-147/Α/ ) «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών» (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ (Α' 147) και όλεσ οι κανονιςτικϋσ πρϊξεισ που ϋχουν εκδοθεύ προσ εκτϋλεςό του, καθώσ και οι κατευθυντόριεσ οδηγύεσ και εγκύκλιοι που ϋχουν εκδοθεύ για την ερμηνεύα του. Ν.3316/05 (ΥΕΚ-42/Α/05) «Ανϊθεςη και εκτϋλεςη δημοςύων ςυμβϊςεων εκπόνηςησ μελετών και παροχόσ ςυναφών υπηρεςιών και ϊλλεσ διατϊξεισ», όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει. Εγκύκλιοσ /1985 τησ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. με θϋμα «Ενιαύεσ παραδοχϋσ υπολογιςμού των παροχών ακαθϊρτων ςτο λεκανοπϋδιο τησ Αθόνασ». Κανονιςμόσ Λειτουργύασ Δικτύου Αποχϋτευςησ (Κ.Λ.Δ.Α.) (ΥΕΚ846Β/2009) και Ειδικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργύασ Δικτύου Αποχϋτευςησ (ΥΕΚ286Β/2012) τησ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. Οι ιςχύουςεσ προδιαγραφϋσ για τισ ανατιθϋμενεσ κατηγορύεσ μελετών. Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ τησ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. Σεχνικϋσ προδιαγραφϋσ Δειγματοληπτικών Γεωτρόςεων Ξηρϊσ για γεωτεχνικϋσ ϋρευνεσ (Ε ), ΥΕΚ 363/ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ επύ τόπου Δοκιμών Βραχομηχανικόσ (Ε102-84) και Εργαςτηριακών Δοκιμών Βραχομηχανικόσ (Ε103-84), ΥΕΚ 70/ Προδιαγραφϋσ Εργαςτηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικόσ (Ε105-86), ΥΕΚ 955/ Η Τ. Α. με αρ. 6019/ΥΕΚ 29Β/ περύ Έγκριςησ των Προδιαγραφών Γεωλογικών Εργαςιών μϋςα ςτα πλαύςια των Μελετών Σεχνικών Έργων (Ε ). Εγκύκλιοσ 98/ , Αρ. Πρωτ. Οικ , Δ/νςη ΟΚΚ/6 ΤΠΕΦΩΔΕ Απόςπαςμα "Προδιαγραφϋσ τατικών Μελετών". ΣΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΣΕΤΧΟ 3 ΑΠΟ 4 [8]

9 Ιςχύοντεσ Κανονιςμού και Αποφϊςεισ για την εκτϋλεςη κτιριακών ϋργων (όπωσ Ελληνικόσ Κανονιςμόσ Σεχνολογύασ κυροδϋματοσ, Κανονιςμόσ Σεχνολογύασ Φαλύβων Οπλιςμού κυροδϋματοσ, Νϋοσ Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ, Αντιςειςμικόσ κανονιςμόσ, κλπ). Εκτόσ των ανωτϋρω ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να λϊβει υπόψη του οποιοδόποτε ϊλλο ςτοιχεύο (γενικό ό ειδικό διϊταξη, κανονιςμό, πρότυπο, προδιαγραφό) που αφορϊ το τεχνικό αντικεύμενο τησ ςυμφωνύασ-πλαύςιο και απαιτεύται για την ϊρτια εκπόνηςη των επιμϋρουσ μελετών ακόμη και αν δεν κατονομϊζεται ρητϊ. Σα παραδοτϋα τησ μελϋτησ και οι υποχρεώςεισ για την υποβολό εργαςιών και εκθϋςεων θα εύναι ςύμφωνα με τισ ωσ ϊνω αντύςτοιχεσ ιςχύουςεσ προδιαγραφϋσ. ΑΡΘΡΟ 2 : ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΙΩΝ Η διϊρκεια τησ ςύμβαςησ τησ ςυμφωνύασ-πλαύςιο ορύζεται ςε τϋςςερα (4) ϋτη. το διϊςτημα αυτό θα ανατεθούν ϋωσ ϋξι (6) επιμϋρουσ εκτελεςτικϋσ ςυμβϊςεισ εκπόνηςησ μελετών. Σο ακριβϋσ χρονοδιϊγραμμα ϋναρξησ και ολοκλόρωςησ των επιμϋρουσ εκτελεςτικών ςυμβϊςεων τησ ςυμφωνύασ-πλαύςιο δεν μπορεύ να καθοριςτεύ, δεδομϋνου ότι δεν εύναι γνωςτό εκ των προτϋρων το ακριβϋσ αντικεύμενο των ςυμβϊςεων αυτών. Η Διευθύνουςα Τπηρεςύα, καθ όλη τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ ςυμφωνύασ-πλαύςιο και ςύμφωνα με τουσ όρουσ αυτόσ, θα καθορύζει το ακριβϋσ αντικεύμενο εργαςιών, την αντύςτοιχη αμοιβό και το ακριβϋσ χρονοδιϊγραμμα εκτϋλεςησ κϊθε επιμϋρουσ εκτελεςτικόσ ςύμβαςησ. Η διϊρκεια εκτϋλεςησ των επιμϋρουσ εκτελεςτικών ςυμβϊςεων, που ςυνϊπτονται εντόσ του χρόνου υλοπούηςησ τησ ςυμφωνύασ-πλαύςιο, μπορεύ να υπερβαύνει το χρόνο λόξησ τησ ςυμφωνύασ-πλαύςιο. ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΗ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ Οι απαιτούμενεσ μελϋτεσ που θα ανατεθούν με τισ επιμϋρουσ εκτελεςτικϋσ ςυμβϊςεισ τησ ςυμφωνύασ-πλαύςιο, εύναι οι αναγκαύεσ και κατ ελϊχιςτον απαραύτητεσ για την τροποπούηςη/ςυμπλόρωςη/ επικαιροπούηςη υφιςταμϋνων ό την εκπόνηςη νϋων μελετών ϋργων αποχϋτευςησ ακαθϊρτων ςε περιοχϋσ αρμοδιότητασ τησ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. και περιλαμβϊνουν: Σην τροποπούηςη/ςυμπλόρωςη/επικαιροπούηςη υφιςτϊμενων Μελετών ϋργων αποχϋτευςησ ακαθϊρτων, ύςτερα από επαλόθευςη των ςτοιχεύων (κυρύωσ Τδραυλικών Μελετών -κατηγορύα 13), προκειμϋνου οι μελϋτεσ να μπορούν να δημοπρατηθούν ϊμεςα προσ καταςκευό, αλλϊ και να ανταποκρύνονται ςτην παρούςα κατϊςταςη. Σην εκπόνηςη νϋων Τδραυλικών Μελετών (κατηγορύα 13) ϋργων αποχϋτευςησ ακαθϊρτων ςτα κατϊ περύπτωςη ςτϊδια, ανϊλογα με τισ απαιτόςεισ τησ Τπηρεςύασ, δηλ. Προκαταρκτικό, Προμελϋτη, Οριςτικό, Οριςτικό με πληρότητα μελϋτησ εφαρμογόσ. ΣΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΣΕΤΧΟ 3 ΑΠΟ 4 [9]

10 Σην εκπόνηςη νϋων Η/Μ Μελετών (κατηγορύα 9), ϋργων αποχϋτευςησ ακαθϊρτων (που απαιτούνται βϊςει των λύςεων των αντύςτοιχων Μελετών Τδραυλικών Έργων), ςτα κατϊ περύπτωςη ςτϊδια ανϊλογα με τισ απαιτόςεισ τησ Τπηρεςύασ, δηλ. Προκαταρκτικό, Προμελϋτη, Οριςτικό, Οριςτικό με πληρότητα μελϋτησ εφαρμογόσ. Σην εκπόνηςη νϋων τατικών Μελετών (κατηγορύα 8), ϋργων αποχϋτευςησ ακαθϊρτων (που απαιτούνται βϊςει των λύςεων των αντύςτοιχων Μελετών Τδραυλικών Έργων, και αξιολογώντασ τα γεωτεχνικϊ δεδομϋνα), ςτα κατϊ περύπτωςη ςτϊδια ανϊλογα με τισ απαιτόςεισ τησ Τπηρεςύασ, δηλ. Προκαταρκτικό, Προμελϋτη, Οριςτικό, Οριςτικό με πληρότητα μελϋτησ εφαρμογόσ. Ση ςύνταξη ΑΤ και ΥΑΤ. Ση ςύνταξη Σευχών Δημοπρϊτηςησ. Σην εκπόνηςη Σοπογραφικών Μελετών (κατηγορύα 16), με αντικεύμενο την εκτϋλεςη τοπογραφικών εργαςιών, που εύναι απαραύτητεσ ςτο πλαύςιο των ανωτϋρω Μελετών Τδραυλικών ϋργων αποχϋτευςησ, και γενικϊ αφορούν ςε υψομετρικό ενημϋρωςη οδών διϋλευςησ αγωγών, τοπογραφικό αποτύπωςη και απαιτούμενεσ εργαςύεσ για την εξϊρτηςη αυτόσ, ό πρόςθετεσ εργαςύεσ όπου αυτό απαιτεύται, αποτύπωςη δικτύων ΟΚΩ, κλπ. Σην εκπόνηςη Γεωτεχνικών Μελετών και την εκτϋλεςη Γεωτεχνικών Ερευνών (κατηγορύα 21), που εύναι απαραύτητεσ ςτο πλαύςιο των ανωτϋρω Μελετών Τδραυλικών Έργων. Ειδικότερα θα περιλαμβϊνεται η ςύνταξη προγρϊμματοσ για την εκτϋλεςη γεωτρόςεων ό ϊλλων ερευνητικών εργαςιών, η εκτϋλεςη και επύβλεψη των ερευνητικών αυτών εργαςιών, εργαςτηριακϋσ δοκιμϋσ και τϋλοσ η αξιολόγηςη όλων αυτών, με αντύςτοιχη μελϋτη τησ γεωτεχνικόσ ϋρευνασ, καθώσ και η ςύνταξη των απαραύτητων υποςτηρικτικών τεχνικών μελετών για τισ ϊλλεσ ειδικότητεσ (π.χ. μελϋτη αντιςτόριξησ πρανών, θεμελύωςη, κλπ). ΑΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΜΒΑΗ - ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ Κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 236, παρ.5 του Ν.4412/2016, η αξύα τησ ςυμφωνύασ πλαύςιο εύναι η μϋγιςτη εκτιμώμενη αξύα, χωρύσ Υ.Π.Α. του ςυνόλου των επιμϋρουσ εκτελεςτικών ςυμβϊςεων που προβλϋπονται για τη ςυνολικό διϊρκεια τησ ςυμφωνύασπλαύςιο. Η προεκτιμώμενη αμοιβό τησ ςυμφωνύασ-πλαύςιο για την εκπόνηςη υδραυλικών μελετών ϋργων αποχϋτευςησ ακαθϊρτων και ςύνταξη τευχών δημοπρϊτηςησ ςε περιοχϋσ αρμοδιότητασ τησ Ε.Τ.Δ.Α.Π. Α.Ε., ανϋρχεται ςε ποςό ύψουσ ,00 (χωρύσ Υ.Π.Α.). Η εν λόγω αμοιβό εύναι ενδεικτικό και εδρϊζεται ςε εκτιμόςεισ τησ Τπηρεςύασ βϊςει τησ εμπειρύασ τησ από προγενϋςτερουσ διαγωνιςμούσ τησ Ε.ΤΔ.Α.Π Α.Ε. για την ανϊθεςη τησ εκπόνηςησ μελετών ϋργων αποχϋτευςησ ακαθϊρτων (ςυναφεύσ μελϋτεσ). ΣΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΣΕΤΧΟ 3 ΑΠΟ 4 [10]

11 ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ : ,00 (χωρύσ Υ.Π.Α.) ΜΕΓΙΣΕ ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΕ ΑΜΟΙΒΕ ΚΑΣΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΣΗ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟ CPV ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΣΗ ( ) 1 ΜΕΛΕΣΕ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2 ΜΕΛΕΣΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕ, ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΕ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ , ,00 3 ΣΑΣΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ ,00 4 ΜΕΛΕΣΕ ,00 ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ 5 ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΕ ,00 ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ,00 ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΑ (15%) ,00 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ (ΠΡΟ Φ.Π.Α.) ,00 Φ.Π.Α. (24%) ,00 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ (ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΑ & Φ.Π.Α.) ,00 Σκ=1,203 (για το ϋτοσ 2017) Ο υπολογιςμόσ τησ αμοιβόσ των επιμϋρουσ εκτελεςτικών ςυμβϊςεων τησ υμφωνύασ- Πλαύςιο θα γύνει ςύμφωνα με τα ϊρθρα του Κανονιςμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Τπηρεςιών (Τ.Α. ΔΜΕΟ/α/ο/1257/ «Έγκριςη Κανονιςμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Τπηρεςιών κατϊ τη διαδικαςύα τησ παρ. 7 του ϊρθρου 4 του Ν.3316/2005», όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει. ΣΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΣΕΤΧΟ 3 ΑΠΟ 4 [11]

12 Κατ' εφαρμογό των διατϊξεων τησ παραγρϊφου 8 του ϊρθρου 53 του Ν. 4412/2016, οι ενιαύεσ τιμϋσ των προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών ανϊ μονϊδα φυςικού αντικειμϋνου και κατηγορύα ϋργου και οι ενιαύεσ τιμϋσ προεκτιμώμενων αμοιβών υπηρεςιών, εύτε ανϊ μονϊδα φυςικού αντικειμϋνου και κατηγορύα ϋργου, εύτε ανϊ μονϊδα χρόνου απαςχόληςησ, υπολογύζονται από την ςχϋςη: Α = (τκ) x (Υ) [ ] όπου: (τκ): για τισ αμοιβϋσ του ϋτουσ 2017 ο ςυντελεςτόσ (τκ) ϋχει τιμό (τκ) = 1,203, ςύμφωνα με την Εγκύκλιο 5 ΔΝγ/12298/ΥΝ 439.6/ και (Υ): η ενιαύα τιμό τησ προεκτιμώμενησ αμοιβόσ, όπωσ καθορύζεται ανϊ εύδοσ και κατηγορύα ϋργου ςτα αντύςτοιχα ϊρθρα κϊθε κατηγορύασ μελϋτησ ςυναρτημϋνη με την φυςικό ποςότητα κϊθε αντικειμϋνου. Η ςυμβατικό αμοιβό του αναδόχου για την εκπόνηςη των μελετών των επιμϋρουσ εκτελεςτικών ςυμβϊςεων τησ ςυμφωνύασ-πλαύςιο, που θα υπολογιςτεύ βϊςει των προαναφερόμενων, καλύπτει πλόρωσ όλεσ τισ δαπϊνεσ για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ τησ ςυμφωνύασ-πλαύςιο από τον ανϊδοχο (όπωσ αυτϋσ αναφϋρονται ςτο Σεύχοσ Σεχνικών Δεδομϋνων, ςτη υγγραφό Τποχρεώςεων και ςτη Διακόρυξη του διαγωνιςμού), ωσ και εκεύνεσ που τυχόν δεν κατονομϊζονται, αλλϊ εύναι απαραύτητεσ για την πλόρη εκτϋλεςη των υποχρεώςεων του αναδόχου, ςύμφωνα με τουσ κανόνεσ τησ Επιςτόμησ και Σϋχνησ, μη δικαιούμενησ ϊλλησ πληρωμόσ ό αποζημύωςησ. ΑΡΘΡΟ 5: ΕΞΑΥΑΛΙΗ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ Ο ςυνολικόσ προώπολογιςμόσ τησ ςυμφωνύασ-πλαύςιο εκτιμϊται ςτα ,00 (χωρύσ Υ.Π.Α.). Η χρηματοδότηςη τησ ςύμβαςησ θα εύναι από πιςτώςεισ τησ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. Η ςύμβαςη για τη ςυμφωνύα πλαύςιο-μελϋτη εντϊςςεται ςτον εγκεκριμϋνο, με την υπ αριθμό 19147/ Απόφαςη του Δ.. τησ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε., Προώπολογιςμό Εκμετϊλλευςησ και Επενδύςεων ϋτουσ 2017 τησ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. (βλ. Δ/νςη χεδιαςμού & Ανϊπτυξησ Έργων Σομϋα Αποχϋτευςησ, Τπηρεςύα Έργων Σομϋα Αποχϋτευςησ, ϋργο με τύτλο «Εκπόνηςη μελετών και ςύνταξη τευχών δημοπρϊτηςησ για την καταςκευό ϋργων αποχϋτευςησ ακαθϊρτων», με αυξ.αριθμό: 12). ΑΡΘΡΟ 6: ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΝΑΘΕΗ Η προτεινόμενη διαδικαςύα τησ ςυμφωνύασ-πλαύςιο αφορϊ ανοικτό διαδικαςύα και επιλϋχθηκε δεδομϋνου ότι πρόκειται να παραχθεύ ςύνολο όμοιων (ςυναφών) μελετών για τισ οπούεσ δεν εύναι γνωςτϊ εκ των προτϋρων ςτοιχεύα, όπωσ ο ακριβόσ προςδιοριςμόσ των επιμϋρουσ εκτελεςτικών ςυμβϊςεων, οι χρόνοι ϋναρξησ και λόξησ εκπόνηςησ των μελετών των επιμϋρουσ εκτελεςτικών ςυμβϊςεων, όπωσ και οι ακριβεύσ ΣΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΣΕΤΧΟ 3 ΑΠΟ 4 [12]

13 χώροι που θα εκτελεςθούν οι ςυμβϊςεισ, μπορούν όμωσ να καθοριςτούν οι τιμϋσ αυτών βϊςει των ϊρθρων του Κανονιςμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Τπηρεςιών εφόςον προςδιοριςτεύ το ακριβϋσ αντικεύμενο τουσ. ύμφωνα με τα προαναφερόμενα και το ϊρθρο 273 του Ν.4412/2016, η Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. δύναται να ςυνϊψει ςυμφωνύα-πλαύςιο για δημόςιεσ ςυμβϊςεισ, εφόςον εφαρμόζονται οι διατϊξεισ που προβλϋπονται ςτο Βιβλύο ΙΙ του Ν.4412/2016. Η προςφυγό ςε ςυμφωνύα-πλαύςιο δεν γύνεται καταχρηςτικϊ ό κατϊ τρόπο που να εμποδύζει, να περιορύζει ό να ςτρεβλώνει τον ανταγωνιςμό. ΑΡΘΡΟ 7 : ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ Η εκπόνηςη μελετών για την ανακαταςκευό υφιςταμϋνων ό καταςκευό νϋων ϋργων αποχϋτευςησ ακαθϊρτων ςτη γεωγραφικό περιοχό δραςτηριότητϊσ τησ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε., εύναι από τα ςημαντικϊ ζητόματα που αντιμετωπύζει η Ε.ΤΔ.Α.Π. Παρϊ το γεγονόσ ότι ϋχουν μελετηθεύ και καταςκευαςτεύ μεγϊλοι ςυλλεκτόρεσ, πλόθοσ ϋργων και εκτεταμϋνα δύκτυα αποχϋτευςησ ακαθϊρτων ςτο παρελθόν, η απουςύα ενόσ ςυνολικού ςχεδιαςμού, η αύξηςη των περιοχών που εντϊςςονται ςτο ςχϋδιο πόλησ, η καταςκευό νϋων ϋργων (π.χ. οδοποιύασ, δικτύων αποχϋτευςησ ομβρύων, κλπ.) χωρύσ τισ ανϊλογεσ προβλϋψεισ για την τροποπούηςη/επικαιροπούηςη των αντύςτοιχων μελετών ϋχουν ωσ αποτϋλεςμα να υπϊρχουν εγκεκριμϋνεσ παλιϋσ μελϋτεσ που δεν μπορούν να εφαρμοςτούν και χρόζουν επικαιροπούηςησ/τροποπούηςησ ό να απαιτεύται η εκπόνηςη νϋων μελετών. ημειώνεται ότι, οι μελζτεσ μπορεί να χριηουν επικαιροποίθςθσ/ςυμπλιρωςθσ, ιδίωσ ςτισ παρακάτω περιπτώςεισ: α) Εϊν προκύψει απαύτηςη από τη νομοθεςύα. Ενδεικτικϊ, παρατύθενται οι πιο πρόςφατεσ νομοθετικϋσ πρωτοβουλύεσ οι οπούεσ ειςϊγουν νϋα δεδομϋνα ςτον τομϋα των διαδικαςιών ανϊθεςησ ςύμβαςησ ϋργου, αλλϊ και ςτο τελικό παραδοτϋο τησ ςύμβαςησ (ϋργο): - Ο Ν.4412/2016 (ΥΕΚ147/τ.Α'/ ) «Δημόςιεσ ςυμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπωσ ιςχύει. - Η υπ' αριθμ ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 Τπουργικό Απόφαςη «Έγκριςη τετρακοςύων ςαρϊντα (440) Ελληνικών Σεχνικών Προδιαγραφών (ΕΣΕΠ) με υποχρεωτικό εφαρμογό ςε όλα τα Δημόςια Έργα» (ΥΕΚ 2221/ τ.β./ ), όπωσ ιςχύει. - Η υπ.αριθμ. Γ.Δ.Σ.Τ./οικ.3328 Απόφαςη Τπουργού Τποδομών και Μεταφορών «Έγκριςη του Κανονιςμού Σεχνολογύασ κυροδϋματοσ 2016 (ΚΣ-2016)» (ΥΕΚ 1561/τ.Β'/ ), όπωσ ιςχύει. ΣΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΣΕΤΧΟ 3 ΑΠΟ 4 [13]

14 β) Εϊν από την ϋγκριςη τησ μελϋτησ ϋχει παρϋλθει μεγϊλο διϊςτημα και ϋχουν μεταβληθεύ οι επιτόπου ςυνθόκεσ που μπορεύ να επηρεϊςουν την τεχνικό λύςη (π.χ. ςτο τοπογραφικό υπόβαθρο, ςτα υφιςτϊμενα ϋργα, ςτα υλικϊ, ςτον καταςκευαςτικό εξοπλιςμό), ςε βαθμό που δεν ακυρώνεται εξ ολοκλόρου ο αρχικόσ ςχεδιαςμόσ και ο ςκοπόσ υλοπούηςησ του ϋργου, αλλϊ μπορούν να επικαιροποιηθούν χωρύσ να μεταβϊλλεται ο αρχικόσ ςχεδιαςμόσ. γ) Εϊν από την ϋγκριςη τησ μελϋτησ προϋκυψαν νϋα δεδομϋνα τα οπούα αποτελούν μϋροσ των παραδοχών τησ εγκεκριμϋνησ μελϋτησ προσ καταςκευό και τα οπούα θα πρϋπει να ληφθούν υπόψη (δημογραφικϊ, οικονομικϊ, χρόςεων γησ, κλπ.) ό τροποποιόθηκαν οι προδιαγραφϋσ. Επύςησ, υπϊρχει ανϊγκη για εκπόνηςη νϋων μελετών δικτύων αποχϋτευςησ ακαθϊρτων για περιοχϋσ που ςτερούνται δικτύων αποχϋτευςησ ακαθϊρτων και εξακολουθούν να αντιμετωπύζουν ακόμα και ςόμερα ςοβαρϊ προβλόματα ςτον τομϋα αυτό. Επιςημαύνεται ότι, τα ϋργα αποχϋτευςησ ακαθϊρτων αποτελούν ςημαντικότατα ϋργα υποδομόσ, απαραίτθτα για τθ λειτουργία μιασ αςτικισ περιοχισ και για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, και κακοριςτικά του επιπζδου διαβίωςθσ. Η ςημαςύα τησ μελϋτησ και υλοπούηςόσ τουσ για τη δημόςια υγεύα και το επύπεδο ζωόσ εύναι ςχεδόν αυτονόητη, δεδομϋνου ότι ςε περιοχϋσ χωρύσ δύκτυα αποχϋτευςησ ακαθϊρτων παρατηρεύται υποβϊθμιςη του περιβϊλλοντοσ (π.χ. ρύπανςη του εδάφουσ, των υπόγειων υδροφορέων και των επιφανειακών υδάτινων ςωμάτων, εμφάνιςη οςμών εξαιτίασ των ςηπτικών ςυνθηκών των βοθρολυμάτων, κλπ.), και δημιουργούνται κύνδυνοι για τη δημόςια υγεύα. Η Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. προτύθεται να διαμορφώςει ϋνα ορθολογικό πλαύςιο για την κϊλυψη αναγκών που αφορούν ςε μελϋτεσ ϋργων αποχϋτευςησ ακαθϊρτων για τισ οπούεσ εύναι αρμόδια. Με αυτό τον τρόπο θα εύναι δυνατό η κϊλυψη αναγκών τησ και η ικανοπούηςη αιτημϊτων τρύτων (Δόμοι, Περιφϋρεια, κλπ.) που αφορούν ςε τροποποιόςεισ/ ςυμπληρώςεισ/ επικαιροποιόςεισ ό εκπόνηςη νϋων μελετών αποχϋτευςησ ακαθϊρτων, ϋτςι ώςτε να εύναι ςτη ςυνϋχεια δυνατό η υλοπούηςη των ςχετικών ϋργων. Λόγω του ότι δεν εύναι γνωςτϊ εκ των προτϋρων ςτοιχεύα όπωσ το αντικεύμενο των μελετών των επιμϋρουσ εκτελεςτικών ςυμβϊςεων, η ϋναρξη και η λόξη τησ εκπόνηςησ των μελετών αυτών και οι ακριβεύσ χώροι που θα εκτελεςτούν οι επιμϋρουσ εκτελεςτικϋσ ςυμβϊςεισ, θα ςυναφθεύ ςυμφωνύα-πλαύςιο ςύμφωνα με το ϊρθρο 273 του Ν.4412/2016. Η ςύναψη τησ ςυμφωνύασ-πλαύςιο αποςκοπεύ ςτην επιτϊχυνςη τησ εκπόνηςησ μελετών ϋργων αποχϋτευςησ ακαθϊρτων αρμοδιότητασ τησ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε., και κρύνεται επιβεβλημϋνη λαμβϊνοντασ υπόψη τα ακόλουθα: ΣΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΣΕΤΧΟ 3 ΑΠΟ 4 [14]

15 Σο υπϊρχον ανθρώπινο δυναμικό και τον υφιςτϊμενο φόρτο εργαςιών, με βϊςη τα οπούα δεν υπϊρχει η δυνατότητα τησ ϋγκαιρησ ολοκλόρωςησ του ςυγκεκριμϋνου αντικειμϋνου. Σην απαύτηςη αυξημϋνησ ετοιμότητασ τησ Τπηρεςύασ για την ϊμεςη κϊλυψη αναγκών. Η Τπηρεςύα δεν διαθϋτει τεχνικό εξοπλιςμό (ειδικϊ λογιςμικϊ, εξοπλιςμό εκτϋλεςησ γεωτεχνικών τομών και γεωτρόςεων, κ.α.) ο οπούοσ απαιτεύται για τη ςυμπλόρωςη/επικαιροπούηςη των εγκεκριμϋνων υδραυλικών μελετών ϋργων αποχϋτευςησ ακαθϊρτων, ςύμφωνα με την ιςχύουςα νομοθεςύα. Η υπό ανϊθεςη υμφωνύα-πλαύςιο ϋχει ωσ ςτόχο την επιτϊχυνςη τησ εκπόνηςησ μελετών ϋργων αποχϋτευςησ ακαθϊρτων ςε περιοχϋσ αρμοδιότητασ τησ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. και κατϊ ςυνϋπεια την υλοπούηςη των ϋργων αυτών, αποτελώντασ ϋνα ευϋλικτο «εργαλεύο» ςτα χϋρια τησ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΑΘΗΝΑ, ΙΟΤΛΙΟ 2017 ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ ΕΛΕΓΦΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η υντϊξαςα Η Διευθύντρια χεδιαςμού & Ανϊπτυξησ Έργων Σομϋα Αποχϋτευςησ Καρακατςϊνη Ευθυμύα Πολιτικόσ Μηχανικόσ, MSc Ξανθϊκη Μαργαρύτα Φημικόσ Μηχανικόσ, MSc ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Με την υπ αριθμό / απόφαςη του Δ.. τησ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΣΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΣΕΤΧΟ 3 ΑΠΟ 4 [15]

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014).

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014). Ειςαγωγή Για την ολοκλόρωςη μιασ πρϊξησ κρατικών ενιςχύςεων απαιτεύται το ςύνολο των δαπανών τησ να ςυμφωνεύ με την εγκεκριμϋνη δημόςια δαπϊνη όπωσ προκύπτει από το ςε ιςχύ Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ. ε περύπτωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοπούηςη Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΥΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπωσ ιςχύει: Άρθρο 1 Προςταςύα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ Πρόοδοσ εκπλήρωςησ Ιανουάριοσ 2018 ΕΠ «ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ, ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ»

ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ Πρόοδοσ εκπλήρωςησ Ιανουάριοσ 2018 ΕΠ «ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ, ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ» ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ Πρόοδοσ εκπλήρωςησ Ιανουάριοσ 2018 ΕΠ «ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ, ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ» Εθνική Αρχή υντονιςμού Ειδικό Τπηρεςύα τρατηγικόσ, χεδιαςμού και Αξιολόγηςησ Σμάρω Ζηςοπούλου Σταυρούλα Πελεκάςη 1 Ειςαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Με το ειδικό καθεςτώσ ενιςχύςεων τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων ενιςχύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ ΕΣΑΚ «ΕΡΕΤΝΩ ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ ΕΣΑΚ «ΕΡΕΤΝΩ ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ ΕΣΑΚ «ΕΡΕΤΝΩ ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ» Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η Σαυτότητα τησ Δράςησ Βαςικόσ ςτόχοσ τησ ενιαύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΔΡΕΤΕΩ ΚΑΙ ΑΠΟΦΕΣΕΤΕΩ ΠΡΩΣΕΤΟΤΗ Α.Ε.

Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΔΡΕΤΕΩ ΚΑΙ ΑΠΟΦΕΣΕΤΕΩ ΠΡΩΣΕΤΟΤΗ Α.Ε. Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΔΡΕΤΕΩ ΚΑΙ ΑΠΟΦΕΣΕΤΕΩ ΠΡΩΣΕΤΟΤΗ Α.Ε. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΕΔΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΡΓΩΝ ΣΟΜΕΑ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΤΜΥΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΙΟ 4 ΕΣΟΤ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΕΚΠΟΝΗΗ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ προμηθειών, μελετών, υπηρεςιών και ϋργων του κοινωφελούσ Ιδρύματοσ με την επωνυμύα «ΙΔΡΤΜΑ ΜΙΦΑΛΗ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ»

Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ προμηθειών, μελετών, υπηρεςιών και ϋργων του κοινωφελούσ Ιδρύματοσ με την επωνυμύα «ΙΔΡΤΜΑ ΜΙΦΑΛΗ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ» Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ προμηθειών, μελετών, υπηρεςιών και ϋργων του κοινωφελούσ Ιδρύματοσ με την επωνυμύα «ΙΔΡΤΜΑ ΜΙΦΑΛΗ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ» ΕΙΑΓΩΓΗ Σο κοινωφελϋσ ύδρυμα με την επωνυμύα «ΙΔΡΤΜΑ ΜΙΦΑΛΗ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Για την ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και Συμβουλύου τησ 22ασ Οκτωβρύου 2013 ςχετικϊ με το δικαύωμα πρόςβαςησ ςε δικηγόρο ςτο πλαύςιο ποινικόσ διαδικαςύασ και

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ

Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6ΦΞΟ4653Ο7-5ΡΕ ΑΔΑΜ: 15PROC003217962 Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ Απ.Ππωη:19484/ΔΠΤ&ΔΤ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού

«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΕΤΒΟΙΑ ΔΗΜΟ ΕΡΕΣΡΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΥΩΣΙΜΟΤ «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού και Λαμπτήρων» Προώπολογιςμόσ: 36.882,78 (με ΥΠΑ) Φρηματοδότηςη: ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΑ ΕΟΔΑ Κωδ. Προώπ/ςμού:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α )

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Δ/νςη: Βας. Σοφύασ 15 106 74, Αθόνα Τηλϋφωνα: Α. Για θϋματα αδειών θϋςησ ςε αργύα

Διαβάστε περισσότερα

Τρύτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Α

Τρύτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Α Τρύτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Α Κύκλοσ Ζωόσ Λογιςμικού Μοντϋλο Διαδικαςύασ Λογιςμικού Διαδικαςύα Λογιςμικού Κριτόρια Αξιολόγηςησ Μοντϋλων Απλότητα και Σταθερότητα Απαιτόςεων Κύνδυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Το ςύςτημα Μελέτη - Καταςκευή ςτισ Δημόςιεσ ςυμβάςεισ παραγωγήσ περιβαλλοντικών έργων.

Θέμα: Το ςύςτημα Μελέτη - Καταςκευή ςτισ Δημόςιεσ ςυμβάςεισ παραγωγήσ περιβαλλοντικών έργων. Θέμα: Το ςύςτημα Μελέτη - Καταςκευή ςτισ Δημόςιεσ ςυμβάςεισ παραγωγήσ περιβαλλοντικών έργων. Στισ ςημερινϋσ οικονομικϋσ και κοινωνικϋσ ςυνθόκεσ τα ϋργα περιβϊλλοντοσ με την ευρύτερη ϋννοια, αποκτούν προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΤΝΕΡΓΑ ΙΑ Μυτιλήνη, Ιούλιοσ 2015

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΤΝΕΡΓΑ ΙΑ  Μυτιλήνη, Ιούλιοσ 2015 ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ Μυτιλήνη, Ιούλιοσ 2015 Πρωτόκολλο υνεργαςίασ τησ Εφορείασ Αρχαιοτήτων Λέςβου με τουσ καθηγητέσ Ιςτορίασ τησ αρχαίασ αρχιτεκτονικήσ Δρ Giorgio Rocco και Δρ Monica Livadiotti τησ Πολυτεχνικήσ

Διαβάστε περισσότερα

Τϋταρτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Β

Τϋταρτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Β Τϋταρτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Β Μοντϋλο Λειτουργικόσ Επαύξηςησ Σπειροειδϋσ Μοντϋλο Μοντϋλο Πύδακα Τεχνολογύα Λογιςμικού Βϊςει Συςτατικών Στοιχεύων Σύγχρονα Μοντϋλα Το μοντϋλο ςυνδυϊζει:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΕΙΑΓΨΓΗ Η ύπαρξη ϋγκυρων και αξιόπιςτων εργαλεύων αναγνώριςησ χαριςματικών μαθητών κρύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςη προςχεδίου π.δ. για την εναρμόνιςη τησ εθνικήσ νομοθεςίασ με την Ευρωπαΰκή Οδηγία 2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ του υμβουλίου

Παρουςίαςη προςχεδίου π.δ. για την εναρμόνιςη τησ εθνικήσ νομοθεςίασ με την Ευρωπαΰκή Οδηγία 2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ του υμβουλίου Παρουςίαςη προςχεδίου π.δ. για την εναρμόνιςη τησ εθνικήσ νομοθεςίασ με την Ευρωπαΰκή Οδηγία 2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ του υμβουλίου Δρ Ελευθερία Καρίνου www.eeae.gr www.eeae.gr Δομή π.δ. Κεφϊλαια: Α. Αντικεύμενο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313331 500 Υαξ: +30 2313331 502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ Τλοποίηςη προγραμμάτων με την μέθοδο τησ τηλεκατάρτιςησ 1 Τλοπούηςη προγραμμϊτων με την μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ δύναται να λϊβει χώρα μετϊ από πλόρωσ αιτιολογημϋνο αύτημα του Κλαδικού Υορϋα (Αναδόχου),

Διαβάστε περισσότερα

18PROC

18PROC Σαχ. Δ/νςη: Πληροφορύεσ: Σηλϋφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώσ 211, 177 78 Σαύροσ Βαςιλικό Αναςτοπούλου 213 1306 483 213 1306 480 vanastopoulou@ekdd.gr Αθόνα, 27/02/2018 Α.Π.: 1504 ΘΕΜΑ: Πρόςκληςη υποβολόσ προςφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313 331500 Υαξ: +30 2313 331502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ 1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ Ο τοκετόσ εύναι ϋνα ςημαντικό κοινωνικό και ςυναιςθηματικό γεγονόσ όχι μόνο για τη γυναύκα, αλλϊ και για την οικογϋνειϊ τησ και ύςωσ και για ολόκληρη την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΥΕΙΟ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΚΑΙ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ

ΓΡΑΥΕΙΟ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΚΑΙ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ ΓΡΑΥΕΙΟ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΚΑΙ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΡΓΨΝ 2η ΕΚΔΟΗ ΜΑΡΣΙΟ 2017 υγχρ/νων Ϊργων 2014-2020 ΕΙΑΓΨΓΗ 1. ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΨΝ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη www.asperger.gr Κωνσταντινοσπόλεως 29 155.62 Χολαργός Τηλ. 210.6535666 info@asperger.gr Α.Π. 7331/7-7-2010 Χολαργόσ, 28 Ιουνύου 2010 ΤΠΟΜΝΗΜΑ Θέμα: «Κατάργηςη τησ παράνομησ και αντιςυνταγματικήσ εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιολόγηση. Παναγιώτησ Χατζηλάμπρου.

Εκπαιδευτική Αξιολόγηση. Παναγιώτησ Χατζηλάμπρου. Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Παναγιώτησ Χατζηλάμπρου pchatzila@gmail.com Τι είναι αξιολόγηςη; Η διαδικαςύα αποτύμηςησ τησ αξύασ ενόσ προςώπου, πρϊγματοσ, θεςμού, ςυςτόματοσ. Η εφαρμογό τησ Αξιολόγηςησ ςτην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 4 (ϊρθρα 5, 7, 8 και 13 τησ οδηγύασ) Στον Κώδικα Ποινικόσ Δικονομύασ προςτύθεται ϊρθρο 99 Β ωσ εξόσ:

ΑΡΘΡΟ 4 (ϊρθρα 5, 7, 8 και 13 τησ οδηγύασ) Στον Κώδικα Ποινικόσ Δικονομύασ προςτύθεται ϊρθρο 99 Β ωσ εξόσ: ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ Για την ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και υμβουλύου τησ 22ασ Οκτωβρύου 2013 ςχετικϊ με το δικαύωμα πρόςβαςησ ςε δικηγόρο ςτο πλαύςιο ποινικόσ διαδικαςύασ και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντιςεισ ςε ερωτιματα υποψθφίων διαγωνιηομζνων

Απαντιςεισ ςε ερωτιματα υποψθφίων διαγωνιηομζνων Βραβείο Μεταφορών Δημητρίου Τςαμποφλα Πανελλήνιοσ Διαγωνιςμόσ φοιτητών και νζων αποφοίτων Ελληνικών Πανεπιςτημίων που διαθζτουν ςε Σχολζσ ή Τμήματά τουσ Τομζα ή Κατεφθυνςη Σπουδών Μεταφορών 1 οσ Ετήςιοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ τυπικόσ και ϊτυπησ επικοινωνύασ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιώσ 211, Σαύροσ Διονυςύα γούρου

Πειραιώσ 211, Σαύροσ Διονυςύα γούρου ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Σμόμα Προμηθειών Σαχ. Δ/νςη: Πληροφορύεσ: Σηλϋφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώσ 211, 177 78 Σαύροσ Διονυςύα γούρου 213 1306 208 213 1306 480 dsgourou@ekdd.gr Αθόνα, 15/12/2017 Α.Π.: 8764

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Μϋροσ Γ: Τποδεύγματα και Πύνακεσ υμμόρφωςησ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Σμόμα Προμηθειών Σαχ. Δ/νςη: Πληροφορύεσ: Σηλϋφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώσ 211, 177 78 Σαύροσ Βαςιλικό Αναςτοπούλου 213 1306 483 213 1306 480 vanastopoulou@ekdd.gr Αθόνα, 01/09/2017

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία του μαθήματος της Γλώσσας στο Γυμνάσιο

Η διδασκαλία του μαθήματος της Γλώσσας στο Γυμνάσιο Τπουργείο Παιδείασ και Πολιτιςμού Διεύθυνςη Μέςησ Εκπαίδευςησ Η διδασκαλία του μαθήματος της Γλώσσας στο Γυμνάσιο εμινάρια Υιλολόγων επτέμβριοσ 2014 Η Ομάδα Γλώςςασ: Γεωργία Κούμα, ΕΜΕ, Ειρήνη Ροδοςθένουσ,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ & Εκπόνηςη Εκπαιδευτικήσ Ζρευνασ

Σχεδιαςμόσ & Εκπόνηςη Εκπαιδευτικήσ Ζρευνασ Σχεδιαςμόσ & Εκπόνηςη Εκπαιδευτικήσ Ζρευνασ Μάθημα 1 ο : Ειςαγωγή ςτην Εκπαιδευτική Ζρευνα Νύκη ιςςαμπϋρη- Δημότρησ Κολιόπουλοσ χολό Ανθρωπιςτικών & Κοινωνικών Επιςτημών Σμόμα Επιςτημών τησ Εκπαύδευςησ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι και επύ τόπου μετρόςεισ των επιπϋδων των υψύςυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδύων ςτο περιβϊλλον ςταθμών κεραιών ςε όλη τη χώρα κατϊ το ϋτοσ 2015

Έλεγχοι και επύ τόπου μετρόςεισ των επιπϋδων των υψύςυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδύων ςτο περιβϊλλον ςταθμών κεραιών ςε όλη τη χώρα κατϊ το ϋτοσ 2015 Έλεγχοι και επύ τόπου μετρόςεισ των επιπϋδων των υψύςυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδύων ςτο περιβϊλλον ςταθμών κεραιών ςε όλη τη χώρα κατϊ το ϋτοσ 2015 Συγκεντρωτικϊ ςτοιχεύα Η Ελληνικό Επιτροπό Ατομικόσ Ενϋργειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α9ΚΚ-8 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 04/01/2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ. Αθόνα, 31 Δεκεμβρύου 2010 Αριθμ. Πρωτ. : ΤΑΠ/Υ.19.

ΑΔΑ: 4Α9ΚΚ-8 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 04/01/2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ. Αθόνα, 31 Δεκεμβρύου 2010 Αριθμ. Πρωτ. : ΤΑΠ/Υ.19. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 04/01/2011 ΑΔΑ: 4Α9ΚΚ-8 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ. Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ. Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11 Περιεχόμενα ΤΝΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ... 4 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΥΙΕ... 6 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11 1.1 ΟΙΣΜΟΙ... 11 1.2 ΣΚΟΡΟΣ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ... 14 1.3 ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ... 14 1.3.1 Αντικείμενο τησ δράςησ... 14 1.3.2 Αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ. Αγύα Παραςκευό, Αριθμ. Πρωτ 1054 Βαθμόσ Προτεραιότητασ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ. Αγύα Παραςκευό, Αριθμ. Πρωτ 1054 Βαθμόσ Προτεραιότητασ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο ΕΠΑ 2007-2013\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π.1-2-3 «χεδιαςμόσ και ανϊπτυξη προςβϊςιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΜΙΑ (1) ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 84Ε)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΜΙΑ (1) ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 84Ε) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικό επιβϊρυνςη (εϊν ϋχει ςυμπληρώςει το πλαφόν ό πότε μπορεύ να με δεχθεύ).

οικονομικό επιβϊρυνςη (εϊν ϋχει ςυμπληρώςει το πλαφόν ό πότε μπορεύ να με δεχθεύ). Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ για τον Εθνικό Οργανιςμό Παροχήσ Υπηρεςιών Υγείασ υναδϋλφιςςεσ, υνϊδελφοι, Ο Ενιαύοσ Οργανιςμόσ Παροχόσ Τπηρεςιών Τγεύασ (Ε.Ο.Π.Τ.Τ.), τϋθηκε ςε λειτουργύα χωρύσ να δημιουργηθεύ

Διαβάστε περισσότερα

Φυςική Ραδιενέργεια και Περιβάλλον ςε ςχέςη με το ρυθμιςτικό κανονιςτικό πλαίςιο τησ ακτινοπροςταςίασ

Φυςική Ραδιενέργεια και Περιβάλλον ςε ςχέςη με το ρυθμιςτικό κανονιςτικό πλαίςιο τησ ακτινοπροςταςίασ Φυςική Ραδιενέργεια και Περιβάλλον ςε ςχέςη με το ρυθμιςτικό κανονιςτικό πλαίςιο τησ ακτινοπροςταςίασ Δρ. Κώςτασ Ποτηριϊδησ Προώςτϊμενοσ Τμόματοσ Ελϋγχου Ραδιενϋργειασ Περιβϊλλοντοσ ΕΕΑΕ www.eeae.gr Φυςική

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετιςμόσ Αντιπροέδρου του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιςτημίου Αθηνών, Καθηγητή Γεώργιου Ι. Αυλωνίτη

Χαιρετιςμόσ Αντιπροέδρου του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιςτημίου Αθηνών, Καθηγητή Γεώργιου Ι. Αυλωνίτη Χαιρετιςμόσ Αντιπροέδρου του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιςτημίου Αθηνών, Καθηγητή Γεώργιου Ι. Αυλωνίτη Αθήνα, 17 Ιουνίου 2014 Εύναι ιδιαύτερη χαρϊ και τιμό για μϋνα να παρουςιϊςω ςτο πλαύςιο τησ εκδόλωςησ

Διαβάστε περισσότερα

Στο λογιςμικό (software) περιλαμβϊνονται όλα τα προγράμματα του υπολογιςτό. Το Λογιςμικό χωρύζετε ςε δύο μεγϊλεσ κατηγορύεσ:

Στο λογιςμικό (software) περιλαμβϊνονται όλα τα προγράμματα του υπολογιςτό. Το Λογιςμικό χωρύζετε ςε δύο μεγϊλεσ κατηγορύεσ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο Στο λογιςμικό (software) περιλαμβϊνονται όλα τα προγράμματα του υπολογιςτό. Το Λογιςμικό χωρύζετε ςε δύο μεγϊλεσ κατηγορύεσ: ςτο Λογιςμικό Συςτήματοσ (System Software), ςτο Λογιςμικό Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η ανώνυμη εταιρύα με την επωνυμύα «ΕΙΔΗΕΙ ΝΣΟΣ ΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΦΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ», που εδρεύει ςτο Ν. Υϊληρο Αττικόσ, οδόσ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη Μάιος Γρηγόριος Σπυράκης MPA, Ph.D

Τρίπολη Μάιος Γρηγόριος Σπυράκης MPA, Ph.D Τρίπολη Μάιος 2016 Γρηγόριος Σπυράκης MPA, Ph.D Η ποιότητα τησ νοςοκομειακόσ περύθαλψησ ϋχει προςελκύςει το μεγαλύτερο μϋροσ του ενδιαφϋροντοσ όλων των εμπλεκομϋνων μερών. Υπϊρχουν τϋςςερεισ (4) βαςικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα Ικανότητα ανταλλαγόσ κατιόντων Οξύτητα εδϊφουσ (ph)

Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα Ικανότητα ανταλλαγόσ κατιόντων Οξύτητα εδϊφουσ (ph) Το έδαφοσ εύναι το ανώτατο ςτρώμα του φλοιού τησ γησ, δηλαδό το καλλιεργόςιμο επιφανειακό ςτρώμα ςε πϊχοσ 35 ωσ 50 εκατοςτϊ. Κϊποιεσ από τισ ιδιότητεσ του εδϊφουσ εύναι: Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010 Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Α1 Σε μια ανϊλυςη ςχετικϊ με την αυτομόρφωςη, η ςυγγραφϋασ πραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Υπηρεςία Έρευνασ Οικονομικού Εγκλήματοσ Ζητήματα από τη ςυμπλοκή ποινικήσ και διοικητικήσ ελεγκτικήσ διαδικαςίασ

Η νέα Υπηρεςία Έρευνασ Οικονομικού Εγκλήματοσ Ζητήματα από τη ςυμπλοκή ποινικήσ και διοικητικήσ ελεγκτικήσ διαδικαςίασ Πέτροσ Πανταζόπουλοσ, Δικηγόροσ, ΔΝ Η νέα Υπηρεςία Έρευνασ Οικονομικού Εγκλήματοσ Ζητήματα από τη ςυμπλοκή ποινικήσ και διοικητικήσ ελεγκτικήσ διαδικαςίασ 4η Διημερίδα ΕΕΝ Επίκαιρα Ζηηήμαηα Φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου. Δρ Ζωή Καραμπατζάκη, Σχολική Σύμβουλος 21 ης Περιφέρειας Π.Α.

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου. Δρ Ζωή Καραμπατζάκη, Σχολική Σύμβουλος 21 ης Περιφέρειας Π.Α. Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Δρ Ζωή Καραμπατζάκη, Σχολική Σύμβουλος 21 ης Περιφέρειας Π.Α. Γιατύ νϋο Πρόγραμμα; Επειδό η λογικό πορεύα των προγραμμϊτων ςπουδών εύναι η επικαιροπούηςη και η βελτύωςη,

Διαβάστε περισσότερα

«Αδελφοπούηςη ςχολεύων Εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ: Προώποθϋςεισ, πρωτόκολλο ςυνεργαςύασ, ϋγκριςη μετακύνηςησ»

«Αδελφοπούηςη ςχολεύων Εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ: Προώποθϋςεισ, πρωτόκολλο ςυνεργαςύασ, ϋγκριςη μετακύνηςησ» «Αδελφοπούηςη ςχολεύων Εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ: Προώποθϋςεισ, πρωτόκολλο ςυνεργαςύασ, ϋγκριςη μετακύνηςησ» Xαρύκλεια Σερζητϊνου Δαςκϊλα, Τπεύθυνη Πολιτιςτικών Θεμϊτων 1 ΣΙ ΙΦΤΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΕΠΙΚΕΧΕΙ ΣΑ ΝΗΠ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ψ3ΦΓ465ΦΘΕ-ΚΑ8. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Εξ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθόνα, 4 Μαρτύου 2016

ΑΔΑ: Ψ3ΦΓ465ΦΘΕ-ΚΑ8. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Εξ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθόνα, 4 Μαρτύου 2016 ΑΔΑ: Ψ3ΦΓ465ΦΘΕ-ΚΑ8 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Εξ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ 23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ κοπόσ αυτήσ τησ εργαςίασ είναι : Να πληροφορηθεύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΑΡΟΤΙ, 06/06/2018. Αρ. Πρωτ.: ΔΑ4Β/Υ204/8 /οικ ΠΡΟ: Ωσ πύνακασ αποδεκτών

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΑΡΟΤΙ, 06/06/2018. Αρ. Πρωτ.: ΔΑ4Β/Υ204/8 /οικ ΠΡΟ: Ωσ πύνακασ αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Εθνικόσ Οργανιςμόσ Παροχόσ Τπηρεςιών Τγεύασ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΥΑΛΙΣΙΚΩΝ ΦΕΕΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΟΦΩΝ ΑΘΕΝΕΙΑ Ε ΕΙΔΟ Ε.Ε. Σαχ. Δ/νςη: Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Επιςτημονικό Λειτουργόσ Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ (ΙΠΕ) Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ Πανεπιςτόμιο Κύπρου, 16 Νοεμβρύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αρ. Πρωτ η Τγειον. Περιφ. ΑΣΣΙΚΗ Γ. Ν. Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ Αθήνα 18/04/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αρ. Πρωτ η Τγειον. Περιφ. ΑΣΣΙΚΗ Γ. Ν. Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ Αθήνα 18/04/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αρ. Πρωτ. 10286 1 η Τγειον. Περιφ. ΑΣΣΙΚΗ Γ. Ν. Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ Αθήνα 18/04/2016 Προσ: Τη Διεύθυνση του νοσοκομείου Θέμα: "Τεχνικζσ προδιαγραφζσ για την ετήςια ςυντήρηςη του λογιςμικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Τπ αριθμ. 1/2016 MIS ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ

Τπ αριθμ. 1/2016 MIS ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΙΟΣΗΣΑ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Σαχ. Δ/νςη : Φαριλϊου Σρικούπη αρ. 51 & Βαλτετςύου Αθόνα, 15 Ιουνύου 2016 Σαχ. Κώδικασ: 106 81 - Αθόνα Αριθμ. Πρωτ.: 30560 Σηλ. Επικοιν: 210 3898022, 005 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ Πρόοδοσ εκπλήρωςησ. επτέμβριοσ 2016 ΕΠ «ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ Πρόοδοσ εκπλήρωςησ. επτέμβριοσ 2016 ΕΠ «ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ Πρόοδοσ εκπλήρωςησ επτέμβριοσ 2016 ΕΠ «ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» Εθνική Αρχή υντονιςμού Ειδικό Τπηρεςύα τρατηγικόσ, χεδιαςμού και Αξιολόγηςησ Σμάρω Ζηςοπούλου Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα

Άμεςη καθιϋρωςη τησ 2χρονησ υποχρεωτικόσ δημόςιασ προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ. Μαζικού μόνιμοι διοριςμού τώρα!

Άμεςη καθιϋρωςη τησ 2χρονησ υποχρεωτικόσ δημόςιασ προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ. Μαζικού μόνιμοι διοριςμού τώρα! Αρ. Πρωτ. 1369 Αθόνα 9/6/2017 Προσ Τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε. Άμεςη καθιϋρωςη τησ 2χρονησ υποχρεωτικόσ δημόςιασ προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ Μαζικού μόνιμοι διοριςμού τώρα! Η ςχολικό χρονιϊ

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Σαχ. Δ/νςη : Λεωχάρουσ

Διαβάστε περισσότερα

Τπ αριθμ. 2/2017 ΚΩΔ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ

Τπ αριθμ. 2/2017 ΚΩΔ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΙΟΣΗΣΑ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Σαχ. Δ/νςη : Φαριλϊου Σρικούπη αρ. 51 & Βαλτετςύου Αθόνα, 15-02-2017 Σαχ. Κώδικασ: 106 81 - Αθόνα Αριθμ. Πρωτ.: 39372 Σηλ. Επικοιν: 210 3898022, 005 Fax: 210-3898086

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηςη ρυθμιςτικού πλαιςίου

Αναθεώρηςη ρυθμιςτικού πλαιςίου Αναθεώρηςη ρυθμιςτικού πλαιςίου Χρήςτοσ Χουςιάδασ Πρόεδροσ ΕΕΑΕ www.eeae.gr www.eeae.gr Ευρωπαΰκό πλαίςιο Ακτινοπροςταςία - Βαςικϊ Πρότυπα Αςφϊλειασ Οδηγύα 96/29/ΕURATOM Οδηγύα 2013/59/EURATOM Ραδιενεργά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007

ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007 ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007 Δρ. Ε. Φόνου, Ιατρόσ Βιοπαθολόγοσ, Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαςτηρύου Νοςοκομεύου «ο Άγιοσ ϊββασ» 1 2 3 Σι

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συνοπτικόσ οδηγόσ ςυνταξιοδοτικών ρυθμίςεων

Θέμα: Συνοπτικόσ οδηγόσ ςυνταξιοδοτικών ρυθμίςεων Αθόνα 14/6/2016 Προσ Τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θέμα: Συνοπτικόσ οδηγόσ ςυνταξιοδοτικών ρυθμίςεων Συνϊδελφοι, Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ςασ κοινοποιεύ ϋναν εξαιρετικϊ χρόςιμο οδηγό βαςιςμϋνο ςτα ερωτόματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ προσ ΣΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ τησ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Για Σο ςχϋδιο Προεδρικού Διατϊγματοσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ προσ ΣΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ τησ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Για Σο ςχϋδιο Προεδρικού Διατϊγματοσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ προσ ΣΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ τησ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Για Σο ςχϋδιο Προεδρικού Διατϊγματοσ Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ)

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) : 1. ΤΝΑΡΣΗΕΙ Ορύζουν και να αναγνωρύζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη 2 1.1 Επανϊληψη Εκφρϊζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη ωσ ςύνθεςη ϊλλων ςυναρτόςεων Ορύζουν και

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Μαθηματικϊ Β' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών Κοινού Κορμού επιδιώκει να δώςει ςτο μαθητό τα εφόδια για την αντιμετώπιςη καθημερινών αναγκών ςε αριθμητικϋσ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΑΘΗΝΑ, 06/09/2017 Α.Π. 5781 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΨΝ Σο Διοικητικό υμβούλιο (Δ..) του Εθνικού Κϋντρου Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) με την

Διαβάστε περισσότερα

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη 1. Μαθηματικϊ: περιεχόμενο ςχολικών Μαθηματικών διϊρθρωςη «ύλησ» η αξιολόγηςη ςυνόθωσ επικεντρώνεται ςε ανϊκληςη αςύνδετων πληροφοριών και λεπτομερειών. Αντύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΛΙΚΗ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΤ. Επιβλϋπων: Γιώργοσ Γιαννόσ, Καθηγητόσ ΕΜΠ Αθόνα, Ιούλιοσ 2016

ΒΑΙΛΙΚΗ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΤ. Επιβλϋπων: Γιώργοσ Γιαννόσ, Καθηγητόσ ΕΜΠ Αθόνα, Ιούλιοσ 2016 Εθνικό Μετςόβιο Πολυτεχνεύο χολό Πολιτικών Μηχανικών Σομϋασ Μεταφορών και υγκοινωνιακόσ Τποδομόσ ΒΑΙΛΙΚΗ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΤ Επιβλϋπων: Γιώργοσ Γιαννόσ, Καθηγητόσ ΕΜΠ Αθόνα, Ιούλιοσ 2016 Καθοριςμόσ τόχου Βιβλιογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 1 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Νηπιαγωγόσ ςτο 2/ι Νηπιαγωγείο Ν.Ποτίδαιασ Χαλκιδικθσ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ Τίτλος: «Βιβλίο, ένασ παντοτινόσ φίλοσ» ΓΝΩΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: Ο ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ. την με ςυνοπτικό διαδικαςύα επιλογό αναδόχου για την καταςκευό του ϋργου: Εκτιμώμενησ αξύασ 38.

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: Ο ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ. την με ςυνοπτικό διαδικαςύα επιλογό αναδόχου για την καταςκευό του ϋργου: Εκτιμώμενησ αξύασ 38. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΙΟΤ ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε.ΜΑΣΙΧΟΧΩΡΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνςη: Οινοπύωνοσ 1 Χύοσ Ταχ. Κώδικασ: 82100 ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΑΣΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Τ Ν Ο Π Σ Ι Κ Η Δ Ι Α Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Γ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ορισμός και εφαρμογζς Στατιςτική εύναι η επιςτόμη που αςχολεύται με τη ςυλλογό, επεξεργαςύα, παρουςύαςη και ανϊλυςη δεδομϋνων

Διαβάστε περισσότερα

Δϋκατη Διϊλεξη Σχεδύαςη Λογιςμικού

Δϋκατη Διϊλεξη Σχεδύαςη Λογιςμικού Δϋκατη Διϊλεξη Σχεδύαςη Λογιςμικού Σχεδύαςη Λογιςμικού Έννοιεσ Σχεδύαςησ Δραςτηριότητεσ Σχεδύαςησ Αρχιτεκτονικό Σχεδύαςη Λεπτομερόσ Σχεδύαςη Έλεγχοσ Σχεδύου Αρχιτεκτονικό Λογιςμικού Τεκμηρύωςη Αρχιτεκτονικόσ

Διαβάστε περισσότερα

Τπ αριθμ. 1/ MIS ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ

Τπ αριθμ. 1/ MIS ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΙΟΣΗΣΑ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Σαχ. Δ/νςη : Φαριλϊου Σρικούπη αρ. 51 & Βαλτετςύου Αθόνα, 27 Ιουνύου 2017 Σαχ. Κώδικασ: 106 81 - Αθόνα Αριθμ. Πρωτ.: 40005 Σηλ. Επικοιν: 210 3898022, 005 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Διαχείριςησ Αποβλήτων Δήμου Σαρωνικού ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ. 1 ε λ ί δ α ΑΠΡΙΛΙΟ 2015

Τοπικό Σχέδιο Διαχείριςησ Αποβλήτων Δήμου Σαρωνικού ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ. 1 ε λ ί δ α ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1 ε λ ί δ α ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ... 1 1. Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ... 6 1.1. ΠΡΟ ΜΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΨΝ ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ... 6 1.1.1. Η ΈΝΝΟΙΑ ΣΗ ΚΤΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ... 6 1.1.2. Η ΚΤΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγϋλησ Οικονόμου Διϊλεξη 4. Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 4

Βαγγϋλησ Οικονόμου Διϊλεξη 4. Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 4 Βαγγϋλησ Οικονόμου Διϊλεξη 4 Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 4 1 Περιεχόμενα Προτϊςεισ επανϊληψησ Προτϊςεισ Διακλϊδωςησ Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 4 2 Προτάςεισ επανάληψησ Οι προτϊςεισ επανϊληψησ (iterative ό loop

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ. Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013

Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ. Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013 Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013 1 ΙΣΟΡΙΚΟ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΟΤ ΥΟΡΕΑ ΕΞΩΣΡΕΥΕΙΑ Μϊιοσ 2012 Η Ελληνικό Κυβϋρνηςη ζητϊ μϋςω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Η ΟΠΑΠ Α.Ε. μια από τισ μεγαλύτερεσ παγκοςμύωσ εταιρεύεσ ςτον τομϋα τησ οργϊνωςησ και διεξαγωγόσ τυχερών παιχνιδιών εν όψει τησ ειςαγωγόσ και λειτουργύασ

Διαβάστε περισσότερα

ενϊριο Διδαςκαλύασ: Ανϊπτυξη Παιχνιδιού-Μϋροσ 1

ενϊριο Διδαςκαλύασ: Ανϊπτυξη Παιχνιδιού-Μϋροσ 1 ενϊριο Διδαςκαλύασ: Ανϊπτυξη Παιχνιδιού-Μϋροσ 1 Αλεξανδρό Ευαγγελύα-Μαρύα Υοιτότρια Πληροφορικόσ Πανεπιςτημύου Πειραιϊ 1. Σύτλοσ διδακτικού ςεναρύου «Ανϊπτυξη Παιχνιδιού-Μϋροσ 1» 2. Εκτιμώμενη διϊρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΛΑΟΓΡΑΥΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΛΑΟΓΡΑΥΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΛΑΟΓΡΑΥΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΓΕΝΕΤΗ ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΤΗ ΕΔΡΑ- ΕΠΩΝΤΜΙΑ 1. Ιδρύεται μη κερδοςκοπικόσ ςύλλογοσ με ϋδρα την Γενεύη : Case postale 1833 1227 Carouge 2.

Διαβάστε περισσότερα

19/10/2009. Προηγοφμενη βδομάδα... Σήμερα Γεωγραφικά Συςτήματα Πληροφοριϊν Χωρικά Μοντζλα Δεδομζνων. Δομή του μαθήματοσ

19/10/2009. Προηγοφμενη βδομάδα... Σήμερα Γεωγραφικά Συςτήματα Πληροφοριϊν Χωρικά Μοντζλα Δεδομζνων. Δομή του μαθήματοσ Προηγοφμενη βδομάδα... Σήμερα Γεωγραφικά Συςτήματα Πληροφοριϊν Χωρικά Μοντζλα Δεδομζνων Δημότρησ Μιχελϊκησ Τμόμα Εφαρμοςμϋνησ Πληροφορικόσ και Πολυμϋςων Σχολό Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόςκληςη υποβολήσ προςφορών για προμήθεια προμήθεια Managed Switch, MiniGBIC Module, PatchCord

ΘΕΜΑ: Πρόςκληςη υποβολήσ προςφορών για προμήθεια προμήθεια Managed Switch, MiniGBIC Module, PatchCord ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Σμήμα Προμηθειών Σαχ. Δ/νςη: Πληροφορύεσ: Σηλϋφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώσ 211, 177 78 Σαύροσ Αςημύνα Βελλινιϊτη 213 1306 369 213 1306 480 velliniati@ekdd.gr Αθόνα, 12/ 05 /2017 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΔΑ: 457Ρ469Β7Ι-ΗΒ5, Β44Α469Β7Ι-ΕΕΙ, Β44Α469Β7Ι-Ο43, Β44Α469Β7Ι-ΦΞ8, Β4ΡΟ469Β7Ι-ΔΙΜ, Β43Ι469Β7Ι-ΚΩ3, ΒΕΙΩ469Β7Ι-6ΘΞ, ΒΕΙΩ469Β7Ι-Ω0Λ, Β43Ι469Β7Ι-Ε4Δ, ΒΛΛΨ469Β7Ι-18Λ, ΒΛΨ469Β7Ι-ΠΜΩ, ΒΛ1Σ469Β7Ι-Ν7Ι, ΒΙ0Ρ469Β7Ι-ΟΦΨ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ [1] ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΛΙΚΗ ςτο 2/θ Νηπιαγωγείο Ν. Ποτίδαιασ Χαλκιδικήσ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ Τίτλοσ: «Σα μέςα μεταφοράσ» ΓΝΩΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF)

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) 1 Oριςμόσ Προμόθειασ «Οι προμόθειεσ εύναι μια λειτουργύα που αφορϊ την ϋρευνα αγορϊσ, επιλογό, αγορϊ, παραλαβό, αποθόκευςη, και την τελικό

Διαβάστε περισσότερα