ΚΥΠΡΟΣ. Κύπρος. Στόχος της ΕΕ: 10% 2.Ολοκλήρωση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 84,7% 09 83,8% 12 92,1% 09 93,9% 12 95%

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΠΡΟΣ. Κύπρος. Στόχος της ΕΕ: 10% 2.Ολοκλήρωση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 84,7% 09 83,8% 12 92,1% 09 93,9% 12 95%"

Transcript

1

2 Τάση 1. Βασικοί δείκτες και σημεία αναφοράς ΚΥΠΡΟΣ Στόχος «Ευρώπη 2020» / Βασικός στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» Κριτήρια αναφοράς 1. Άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση Στόχος της ΕΕ: 10% 12,7% 9,1% 13,9% 12,0% (ηλικίας ετών) Στόχος της ΕΕ: 10% 2.Ολοκλήρωση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Στόχος της ΕΕ: 40% 45,3% 47,8% 33,6% 36,9% (ηλικίας ετών) Στόχος της ΕΕ: 46% Κριτήρια αναφοράς του ΕΚ Προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα (4-ετών έως την ηλικία έναρξης της υπ οχρεωτικής εκπ αίδευσης) 4. Βασικές δεξιότητες Άτόμα με χαμηλές επ ιδόσεις (ηλικίας15 ετών επ ίπ εδο 1 ή χαμηλότερο βασει της μελέτης PISA) 5. Μαθησιακή κινητικότητα 6. Ποσοστό απασχόλησης νέων αποφοίτων (ηλικίας ετών) π ου ολοκλήρωσαν τις σπ ουδές τους 1-3 έτη π ριν απ ό το έτος αναφοράς Ανάγνωση Μαθηματικά Φυσικές επιστήμες Αρχική επαγγελματική κατάρτιση (ΑΕΕΚ) Τριτοβάθμια εκπαίδευση 7.Συμμετοχή των ενηλίκων στη δια βίου μάθηση (ηλικίας ετών) α. Σπουδαστές που συμμετέχουν στα προγράμματα Leonardo da Vinci ως ποσοστό σπουδαστών επαγγελματικής κατάρτισης σε επίπεδο 3 ISCED β. Εισερχόμενοι σπουδαστές Erasmus ως ποσοστό % του πληθυσμού των σπουδαστών στην χώρα υποδοχής γ. Εισερχόμενοι σπουδαστές διεθνούς κινητικότητας για την απόκτηση πτυχίου ως ποσοστό % του πληθυσμού σπουδαστών στην χώρα υποδοχής Κύπρος Μέσος όρος της ΕΕ-28 84,7% 09 83,8% 12 92,1% 09 93,9% 12 95% : 09 32,8% 12 : 19,7% 09 17,8% 12 15% : 09 42,0% 12 : 22,3% 09 22,1% 12 15% : 09 38,0% 12 : 17,8% 09 16,6% 12 15% 5,0% 6,5% 12 0,6% 0,7% 12-2,2% 12 : - 1,2% 12 31,9% 23,5% 12 6,0% 6,9% 12 ISCED ,4% 62,1% 77,4% 75,5% 82% ISCED ,0% 48,3% 72,1% 69,5% ISCED ,1% 64,9% 82,7% 80,9% 7,7% 6,9% 9,1% 10,5% b 15% Άλλοι δείκτες ET Επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 9. Εγκάρσιες δεξιότητες α. Δαπάνες του δημοσίου για την παιδεία (% του ΑΕγχΠ ) β. ετήσιες δαπάνες για τα δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα ανά μαθητή/σπουδαστή εκφρασμένες σε πρότυπα αγοραστικής δύναμης (PPS) σε ευρώ Ψηφιακές δεξιότητες Επίλυση προβλημάτων «σε περιβάλλοντα γεμάτα με τεχνολογία» Επιχειρηματικές δεξιότητες 7,5% 6,7% 12 5,5% 5,3% e 11, e ISCED , ,16 11 e 11, e ISCED , ,87 11 e 11, e ISCED , ,80 α. Μαθητές στην τέταρτη τάξη (1 ISCED ) που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σχολείο β. Άτομα ηλικίας ετών με υψηλές δεξιοτήτες χρήσης υπολογιστή1 : 07 : 11 : 60,7% 07 64,7% 11 29,0% 09 23,0% 12 25,0% 09 26,0% 12 γ. Άτομα με χαμηλές επιδόσεις 12 12, EΕ17 (χωρίς ή με ανεπ αρκή δεξιότητα χρήσης υπ ολογιστή) 2 : 20,2% : : 16,9% δ. Άτομα με υψηλές επιδόσεις (PIAAC επ ίπ εδο 2 και ανώτερο) ε. Άτομα ηλικίας ετών που πιστεύουν ότι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και γνώσεις να ξεκινήσουν μια επιχείρηση : : 12 : : 33,2% : : : : 42,3% 12, EΕ13 α, EΕ Βασικές δεξιότητες ενηλίκων 11. Δεξιότητες για τις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας Προβλεπ όμενη μεταβολή στην απ ασχόληση το σε % 12. Καθηγητές 13. Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Δεξιότητες ξένων γλωσσών Δεξιότητες αριθμητισμού Δεξιότητες αλφαβητισμού στ.σπουδαστές επιπέδου ISCED 2 με γλωσσική επάρκεια επιπέδου B1 ή ανωτέρου στην πρώτη ξένη γλώσσα 3 : 11 : : : 11, EΕ13 43,5% ζ. Σπουδαστές επιπέδου 2 ISCED που μαθαίνουν δύο ή περισσότερες ξένες γλώσσες Άτομα με χαμηλές επιδόσεις (< PIAAC με γλωσσική επ άρκεια Άτομα με υψηλές επιδόσεις (PIAAC με γλωσσική επ άρκεια επ ιπ έδου 3 and >) Άτομα με χαμηλές επιδόσεις (< PIAAC με γλωσσική επ άρκεια επιπέδου 2) Άτομα με υψηλές επιδόσεις (PIAAC με γλωσσική επ άρκεια επ ιπ έδου3 και >) 92,1% 92,9% 12 60,6% 63,0% 11 : 11,8% 12 : : 19,9% : 37,5% 12 : : 43,3% : 15,5% 12 : : 23,6% : 35,1% 12 : : 40,9% Υψηλό επίπεδο προσόντων : +10,4% : : +12,4% Μέσο επίπεδο προσόντων : -2,6% : : +2,1% Χαμηλό επίπεδο προσόντων α. Καθηγητές ηλικίας >50 ετών που διδάσκουν σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία σε επίπεδο 2-3 ISCED - ως % του συνόλου των καθηγητών που διδάσκουν σε επίπεδο ISCED 4 β. Ποσοστό καθηγητών που συμετείχαν σε δραστηριότητες επαγγελματικής εξέλιξης κατά τους προηγούμενους 12 μήνες Ποσοστό σπουδαστών επαγγελματικής κατάρτισης σε επίπεδο3 ISCED : -17,4% : : -13,2% 21,8% 24,6% 12 : : 12 12, EΕ17 12, EΕ17 12, EΕ17 12, EΕ17 : 89,1% : : 84,6% EΕ19 13,2% 13,2% 12 = 50,1% 50,4% 12 Πηγή: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP): 11/EAC: 5ab/Ευρωπαϊκή έρευνα για τις γλωσσικές γνώσεις (ESLC): 9f/Eurostat (COFOG): 8a/Eurostat (ISS): 9b/Eurostat (LFS): 1, 2, 6, 7/Eurostat (UOE): 3, 5, 8b, 9, 12A, 13/Παγκόσμιο Δελτίο Παρακολούθησης Επιχειρηματικότητας: 9e/IEA TIMSS: 9a/OΟΣΑ (PIAAC): 9cd, 10 /ΟΟΣΑ (PISA): 4/OΟΣΑ (TALIS): 12B Σημειώσεις: 07 =2007, 08 =2008, 09 =2009, 10 =2010, 11 =2011, 12 =2012, a= μη σταθμισμένος μέσος όρος, b= διακοπή, e= εκτίμηση, p= προσωρινά στοιχεία. 1 = που διενήργησε 5-6 Ειδικές δραστηριότητες συναφείς με την πληροφορική. Συνιστάται προσοχή κατά την ερμηνεία διαχρονικής συγκρισιμότητας, λόγω των εξελίξεων στην εφαρμογή ζητημάτων σχετικών με δεξιότητες χρήσης υπολογιστή, 2 = τα αποτελέσματα καλύπτουν άτομα τα οποία δεν έχουν καμία εμπειρία από υπολογιστές ή απέτυχαν στη δοκιμασία ΤΠΕ, 3 = μέσος όρος των δεξιοτήτων που εξετάζονται στην ανάγνωση, τη γραφή και την προφορική κατανόηση, 4 = σε ορισμένα κράτη μέλη, ISCED 3 περιλαμβάνει το επίπεδο 4 (CZ, EE, ES, IE, NL, FI, UK), ενώ σε άλλα κράτη μέλη (IT, LU, NL), περιλαμβάνει μόνο τα αριθμητικά στοιχεία που αφορούν δημόσια ιδρύματα. 2

3 Σχήμα: Θέση σε σχέση με τις υψηλότερες (εξωτερικός δακτύλιος) και τις χαμηλότερες επιδόσεις (κέντρο) Πηγή: Υπολογισμοί της ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, με βάση στοιχεία της Eurostat (UOE LFS 2013 και 2012) και του ΟΟΣΑ (PISA 2012). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα στοιχεία τοποθετούνται μεταξύ μεγίστου (οι υψηλότερες επιδόσεις απεικονίζονται στον εξωτερικό δακτύλιο) και ελαχίστου (οι χαμηλότερες επιδόσεις απεικονίζονται στο κέντρο του σχήματος). 2. Βασικές προκλήσεις Η Κύπρος παρουσιάζει ικανοποιητικές επιδόσεις σε σχέση με τους πρωταρχικούς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» τόσο όσον αφορά την αποφοίτηση από την τριτοβάθμια εκπαίδευση όσο και την πρόωρη αποχώρηση από το σχολείο. Ωστόσο, η χώρα είναι αντιμέτωπη με την πρόκληση της ευθυγράμμισης των εκπαιδευτικών επιτευγμάτων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και των εκπαιδευτικών επιτευγμάτων. Η συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα και η συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση επίσης υστερεί σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ. Εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες προκλήσεις στην εφαρμογή των αναθεωρημένων προγραμμάτων σπουδών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι χαμηλές επιδόσεις των 15χρονων στην ανάγνωση και τη γραφή, στα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες αποτελούν αιτία ανησυχίας. Η ελκυστικότητα της αρχικής και συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι χαμηλή και το εκπαιδευτικό σύστημα ανταποκρίνεται αργά στις οικονομικές προβλέψεις δεξιοτήτων. Ως χώρα του προγράμματος, η Κύπρος επιδιώκει την εφαρμογή των διατάξεων του επικαιροποιημένου μνημονίου συμφωνίας (ΜΣ). Αυτό περιλαμβάνει την μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, η οποία αφορά όλους τους εργαζομένους στον δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων υπαλλήλων στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) και τους εκπαιδευτικούς. 3. Βελτίωση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας των πόρων 3.1 Επένδυση στην εκπαίδευση Η Κύπρος είναι ο τρίτος μεγαλύτερος επενδυτής της ΕΕ στην εκπαίδευση μετά τη Δανία και τη Σουηδία, όπως μετράται από το ποσοστό του ΑΕΠ (6,7% σε σύγκριση με 5,3% του μέσου όρου της ΕΕ). Οι δαπάνες ανά μαθητή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι στο δεύτερο υψηλότερο επίπεδο στην ΕΕ μετά το Λουξεμβούργο. Μεταξύ του 2000 και 2010, η Κύπρος ήταν μία από τις τέσσερις χώρες της ΕΕ που αύξησαν το επίπεδο των δημόσιων δαπανών για την παιδεία σε ποσοστό άνω του 50%. 1 Ωστόσο, ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης και σύμφωνα με το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής, ψηφίστηκε μια σειρά νόμων που μειώνει τους μισθούς και τις συνταξιοδοτικές παροχές των εκπαιδευτικών οδηγώντας το επίπεδο των δαπανών σε συνεχή μείωση από το 2010, τόσο σε απόλυτες όσο και σε σχετικές τιμές. 1 Οι άλλες χώρες είναι η Ελλάδα, η Σλοβακία και το Λουξεμβούργο. Βλ. Eurydice (2013) Χρηματοδότηση της εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης. Έκθεση Eurydice Μαρτίου 2013, σ. 24 3

4 3.2 Στο επίκεντρο οι εκπαιδευτικοί Από την διεθνή έρευνα για τη διδασκαλία και τη μάθηση (TALIS) 2 του ΟΟΣΑ το 2013 προέκυψαν οι ακόλουθες βασικές διαπιστώσεις για την Κύπρο: Σύμφωνα με τους διευθυντές σχολείων η αξιολόγηση εφαρμόζεται από όλους τους εκπαιδευτικούς είναι καθολική. Ωστόσο το 17% των εκπαιδευτικών δηλώνει ότι δεν έχει λάβει ποτέ ανατροφοδότηση στο σημερινό τους σχολείο. Τα ποσοστά των διδασκόντων που λαμβάνουν μέρος σε επίσημο πρόγραμμα εισαγωγής κατά την πρώτη τους τακτική απασχόληση (51%), που αναλαμβάνουν ορισμένες δραστηριότητες επαγγελματικής εξέλιξης κατά τους τελευταίους 12 μήνες (89%) ή που εργάζονται σε σχολεία, των οποίων οι διευθυντές δηλώνουν έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού (38%) είναι κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ. Υψηλό ποσοστό των εκπαιδευτικών αισθάνεται πως μπορεί να παράσχει κίνητρα στους σπουδαστές που επιδεικνύουν περιορισμένο ενδιαφέρον για τις σχολικές εργασίες (85% σε σύγκριση με το 71% του μέσου όρου της ΕΕ) και επίσης οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τον επαγγελματικό χώρο τους ως σχετικά υψηλό: το 49% πιστεύει ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού χαίρει εκτίμησης στην κοινωνία (έναντι μέσου όρου της ΕΕ 18%). Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού εξακολουθεί να αποτελεί ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή απασχόλησης στην Κύπρο, ιδίως επειδή παρέχει το καθεστώς του μόνιμου δημοσίου υπαλλήλου με δια βίου απασχόληση και λόγω του υψηλότερου μέγιστου βάσει καταστατικού σε σύγκριση με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην ΕΕ (282%). Ωστόσο, η Κύπρος δεν διαθέτει μέτρα για την πρόβλεψη και την κάλυψη των αναγκών σε εκπαιδευτικούς. 3 Οι πολιτικές που αφορούν τις διαδικασίες σχετικά με την επιλογή, τη διατήρηση, την αξιολόγηση και την προαγωγή εκπαιδευτικών χρειάζονται εκσυγχρονισμό. Πρόσθετα προβλήματα στον τομέα αυτόν είναι οι συχνές απουσίες των εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μια αυξανόμενη μαύρη αγορά για ιδιωτικά φροντιστήρια. Σύμφωνα με τη διάταξη του Μνημονίου Συμφωνίας σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση, ανατέθηκε στην Παγκόσμια Τράπεζα να προβεί σε ανασκόπηση της λειτουργίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού παράλληλα με την ανασκόπηση των πολιτικών που αφορούν τους εκπαιδευτικούς. Η ανασκόπηση του Μαΐου 2014 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ένα υπερβολικά συγκεντρωτικό σύστημα, σε συνδυασμό με μια ατελή διατύπωση πολιτικής και έναν αδύναμο στρατηγικό σχεδιασμό, απαιτεί την δημιουργία ενός ισχυρότερου σώματος επιθεώρησης και ένα πιο αξιόπιστο σύστημα πρόσληψης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών. Έχουν ξεκινήσει διαβουλεύσεις με συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών για να προετοιμαστεί το έδαφος για ευρείες μεταρρυθμίσεις. 4. Ενίσχυση της απασχολησιμότητας 4.1 Μάθηση, μαθητεία και επιμόρφωση των ενηλίκων στο πλαίσιο της εργασίας Η Κύπρος έχει το χαμηλότερο ποσοστό συμμετοχής στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην ΕΕ (12,7% σε σύγκριση με 50,3% το 2012), αλλά οι εθνικές πηγές υποστηρίζουν ότι τα αριθμητικά στοιχεία εμφάνισαν αύξηση φθάνοντας το 19% το Αυτό έγινε χάρη στη διεύρυνση της προσφοράς επαγγελματικών επιλογών, όπως το πρόγραμμα Νέας Σύγχρονης Μαθητείας (ΝΣΜ), η Εσπερινή Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Λεμεσού και τα Μεταδευτεροβάθμια Ιδρύματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Η επαγγελματική κατεύθυνση έχει γίνει πιο ελκυστική μετά την οικονομική κρίση και αποτελεσματικές εκστρατείες προώθησης. Ωστόσο, η απουσία της συμμετοχής των εργοδοτών στην εκπαίδευση σπουδαστών της ΕΕΚ αντανακλάται στην αδύναμη συνιστώσα της μάθησης με βάση την εργασία και στην επακόλουθη αναντιστοιχία δεξιοτήτων. Η οικονομία αποτελείται κυρίως από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), που δεν είναι σε θέση να παρέχουν την απαραίτητη στήριξη προς τους μαθητευόμενους. Η συμμετοχή των ενηλίκων στη δια βίου μάθηση είναι κάτω του μέσου όρου της ΕΕ και βαίνει μειούμενη. Οι ενήλικοι (ηλικίας ετών) στην Κύπρο κατατάσσονται ελαφρώς κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ σε εξετάσεις βασικών γνώσεων ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικής του προγράμματος του ΟΟΣΑ για τη διεθνή αξιολόγηση Eurydice (2013) Βασικά στοιχεία σχετικά με τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές σχολείων, eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/151en.pdf Διεθνής Έκθεση του ΟΟΣΑ σχετικά με την έρευνα για τις δεξιότητες των ενηλίκων (2012), Eurostat, στατιστικές για τη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση (trng_cvts 02) 4

5 των ικανοτήτων των ενηλίκων (PIAAC). Η διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων νέας γενιάς (ηλικίας ετών) και γηραιότερης γενιάς (55-65 ετών) είναι μικρότερη από ό, τι στις περισσότερες χώρες της ΕΕ. 4 Ωστόσο, η διαφορά των ποσοστών συμμετοχής ενηλίκων μεταξύ των ατόμων με υψηλότερα και χαμηλότερα επαγγελματικά προσόντα είναι επίσης σχετικά μικρή: Τα άτομα με χαμηλά προσόντα στην Κύπρο έχουν 3 φορές λιγότερες πιθανότητες να συμμετάσχουν σε μάθηση συνδεδεμένη με τη θέση εργασίας, σε σύγκριση με τα άτομα με υψηλότερα προσόντα (5 φορές στην ΕΕ). Το 2010, το 72% των επιχειρήσεων παρείχαν επαγγελματική κατάρτιση στο προσωπικό τους στην Κύπρο, ποσοστό ελαφρώς υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ. 5 Η Κύπρος έχει δεσμευτεί να μειώσει τον αριθμό των ειδικοτήτων σε σχολές ΕΕΚ και να επικαιροποιήσει τα προγράμματα σπουδών της ΕΕΚ ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Επί του παρόντος, η υποδομή είναι υπό πίεση, πράγμα που ωθεί την Κύπρο να θεσπίσει ένα σύστημα αξιολόγησης βάσει μορίων για την εγγραφή σε τεχνικές σχολές, για πρώτη φορά από το 2013/14. Τα άτομα που έχουν παρακολουθήσει μαθήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης θα είναι σε θέση να πιστοποιήσουν τις ικανότητές τους μέσω ενός συστήματος επαγγελματικών προσόντων, που έχει θεσπιστεί και συνεχώς επεκτείνεται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΑΑΔ-HRDA) και χρηματοδοτείται μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Διεξάγεται μελέτη για να εξετασθεί ο τρόπος με τον οποίο τα επαγγελματικά προσόντα μπορούν να ενσωματωθούν στο συνολικό εθνικό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων, που βρίσκεται επί του παρόντος υπό ανάπτυξη. Με σκοπό τη βελτίωση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, η Εγγύηση για τη Νεολαία θα χρηματοδοτήσει επαγγελματική εμπειρία για πτυχιούχους πανεπιστημίου και μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της αγοράς εργασίας των προσανατολισμένων στο μέλλον κλάδων, όπως η εκμετάλλευση του φυσικού αερίου, διαμορφώνεται μια εθνική στρατηγική για την εκπαίδευση και την κατάρτιση στον τομέα των υδρογονανθράκων. Η Κύπρος έχει θέσει ειδικούς στόχους για την υλοποίηση του ανανεωμένου ευρωπαϊκού θεματολογίου για την επιμόρφωση ενηλίκων Για να προωθήσει τη δια βίου μάθηση, πραγματοποιούνται ορισμένες ενέργειες στο πλαίσιο ενός συμβουλευτικού φόρουμ σε εθνικό επίπεδο για την διά βίου καθοδήγηση, στην οποία συμμετέχουν επαγγελματίες και σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού. Η καθιέρωση ενός συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης των φορέων κατάρτισης και των εκπαιδευτών αποτελεί παράδειγμα ορθής πρακτικής. 7 Τα μεταδευτεροβάθμια ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που θεσπίστηκαν το 2012, αποτελούν μια βελτίωση της επίσημης προσφοράς εκπαίδευσης ενηλίκων. 4.2 Εκσυγχρονισμός και διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Η Κύπρος έχει μία από τις υψηλότερες επιδόσεις στην ΕΕ σε ποσοστά αποφοίτησης από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, με 47,8%, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ (36,9%, και συνεπώς έχει υπερβεί τον εθνικό ποσοτικό της στόχο του 46%. Ωστόσο, οι πρόσφατοι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν χαμηλότερες ικανότητες γραφής, ανάγνωσης και αριθμητικής από τους πρόσφατους αποφοίτους ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις χώρες της ΕΕ με τις καλύτερες επιδόσεις και οι επιδόσεις των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (16-29) δεν είναι σημαντικά καλύτερες από τις επιδόσεις των αποφοίτων της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 8 Υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ της επιλογής διδακτέων αντικειμένων και των αναγκών της οικονομίας, με σχετικά λίγους αποφοίτους με πτυχία στους τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM). Το 2012, η Κύπρος είχε το δεύτερο χαμηλότερο αριθμό αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας ανά 1000 κατοίκους ηλικίας στην ΕΕ (9 σε σύγκριση με 17 περίπου σε επίπεδο ΕΕ). 9 Επιπλέον, το ποσοστό απασχόλησης των πρόσφατων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο μειώθηκε έντονα από 87% σε 64,9% από το 2008, ώστε να καταστεί το χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ (64,9% έναντι μέσου όρου της ΕΕ 80,7%). Συνοδεύεται επίσης από τετραπλασιασμό της ανεργίας των νέων ηλικίας ετών μεταξύ του 2008 και του 2013 (από 9% σε 38,6%). Το πλεονέκτημα για την απασχόληση των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι λιγότερο έντονο στην Κύπρο, απ'ότι σε άλλες χώρες της ΕΕ. 10 Η Κύπρος Διεθνής Έκθεση του ΟΟΣΑ σχετικά με την έρευνα για τις δεξιότητες των ενηλίκων (2012), Eurostat, στατιστικές για τη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση (trng_cvts 02) Eurostat, στατιστικές για τη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση (trng_cvts 02) ET 2020 Εθνική έκθεση- Ερωτηματολόγιο Κύπρος Cedefop (2013) Έρευνα για εκπαιδευτές στη συνεχή ΕΕΚ: Αναδυόμενα προφίλ ικανοτήτων, Διεθνής Έκθεση του ΟΟΣΑ σχετικά με την έρευνα για τις δεξιότητες των ενηλίκων (2012) Eurostat, Απόφοιτοι επιστημών και τεχνολογίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά φύλο (tps 00188) Eurostat, Απόφοιτοι επιστημών και τεχνολογίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά φύλο (tps 00188) Βλ. συμπληρωματικούς συναφείς δείκτες: 5

6 αντιμετωπίζει το φαινόμενο της «διαρροής εγκεφάλων», καθώς και τη ριζική μεταβολή των δομών απασχόλησης με λιγότερους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να προσλαμβάνονται στη δημόσια διοίκηση. Επίσης στην επίτευξη υψηλών ποσοστών ανεργίας μεταξύ των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συμβάλλουν οι νομικοί περιορισμοί σχετικά με συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα αποτρέπουν τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και το δυσμενές περιβάλλον για την έρευνα (η ένταση έρευνας και ανάπτυξης είναι μια από τις χαμηλότερες στην ΕΕ με ποσοστό 0,46% το 2012). Η μαθησιακή κινητικότητα είναι κατά παράδοση υψηλή, καθώς το 40,35% των σπουδαστών συμμετέχει στο καθεστώς κινητικότητας προς τις χώρες της ΕΕ το Ωστόσο, το επίπεδο στήριξης, που προσφέρεται στους μειονεκτούντες σπουδαστές που προέρχονται από χαμηλές κοινωνικοοικονομικές τάξεις, για σπουδές ή κατάρτιση στο εξωτερικό έχει αξιολογηθεί ως ανεπαρκές. 11 Η κύρια μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι η θέσπιση της αρμόδιας αρχής για την εξωτερική και εσωτερική διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η Αρχή θα ζητά από ιδιωτικά και δημόσια πανεπιστήμια την υποβολή αυτοαξιολογήσεων κάθε 2-3 έτη. Η διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προχωρεί με τη μορφή διαπραγματεύσεων για διμερείς συμφωνίες για αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων με χώρες όπως το Κατάρ, το Κουβέιτ, τη Ρωσία και την Κίνα. Συζητείται μια πρόταση για τροποποίηση της νομοθεσίας ώστε να επιτραπεί στα δημόσια πανεπιστήμια να θεσπίσουν προγράμματα σπουδών στην αγγλική γλώσσα. 4.3 Εγκάρσιες ικανότητες, καταλληλότητα δεξιοτήτων, μαθησιακή κινητικότητα, νέες μέθοδοι διδασκαλίας και νέες τεχνολογίες Σύμφωνα με το CEDEFOP, η απασχόληση σε θέσεις εργασίας για προσόντα μέσου και χαμηλού επιπέδου στην Κύπρο μέχρι το 2020 προβλέπεται να μειωθεί ταχύτερα από τον μέσο όρο της ΕΕ, ενώ οι θέσεις εργασίας για υψηλά προσόντα θα είναι πιο περιζήτητες. Ενώ τα σχολεία στην Κύπρο είναι από τα καλύτερα εξοπλισμένα στην ΕΕ όσον αφορά τους υπολογιστές και την πρόσβαση στο Διαδίκτυο, τα άτομα με υψηλού επιπέδου δεξιότητες πληροφορικής είναι λιγότερα στην Κύπρο από τον μέσο όρο της ΕΕ (23% και 28,5% αντίστοιχα). 12 Μόνο το 8% των ατόμων ισχυρίζονται ότι έχουν υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων στο διαδίκτυο, σε αντίθεση με το 13,7% στην ΕΕ. 13 Από την άλλη πλευρά, η Κύπρος υπερβαίνει τον μέσο όρο της ΕΕ όσον αφορά τα περισσότερα μέτρα της επιχειρηματικότητας, ενώ το 60% των ερωτηθέντων συμφωνούν ότι η σχολική εκπαίδευση τους βοήθησε να αναπτύξουν πνεύμα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικό πνεύμα (50% στην ΕΕ). 14 Με το 92,9% των σπουδαστών του επιπέδου 2 ISCED να μαθαίνουν δύο ή περισσότερες ξένες γλώσσες, η Κύπρος κατατάσσεται μεταξύ των 10 πρώτων χωρών της ΕΕ στην εκμάθηση ξένων γλωσσών. Η ψηφιακή στρατηγική για την Κύπρο ( ), που εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο 2012, καθορίζει ως στόχο την αξιοποίηση της χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και την ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού των σπουδαστών και του διδακτικού προσωπικού μέσω του εν εξελίξει προγράμματος Σχεδιασμού Τεχνολογικής Ενοποίησης. Επιπλέον, το σχέδιο ΔΙΑ.Σ. ανέπτυξε ένα ηλεκτρονικό επιγραμμικό εκπαιδευτικό εργαλείο για πειραματική διάδοση του υλικού διδασκαλίας και μαθήματα μέσω διαδικτύου μεταξύ 8 δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό τη βελτίωση των επιδόσεων στην ΤΠΕ και των γνώσεων των σπουδαστών και του διδακτικού προσωπικού. Για την προώθηση της επιχειρηματικότητας μεταξύ των σπουδαστών της ΕΕΚ, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2013/14, τέθηκε σε εφαρμογή ένα πιλοτικό σχέδιο σε τεχνικές και επαγγελματικές σχολές με στόχο την προώθηση του βιομηχανικού σχεδίου και της καινοτομίας. Η επιτυχία του έχει προκαλέσει σκέψεις για πιθανή ένταξη του αντικειμένου αυτού στα αρχικά προγράμματα σπουδών των σχολών ΕΕΚ. Η Κύπρος βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης και δοκιμής του Εθνικού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων και της αντιστοίχισής του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης (VNFIL), μια διυπουργική επιτροπή εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το 2013 για την ανάπτυξη και την παρακολούθηση της εφαρμογής της VNFIL έως το Ευρωπαϊκή Επιτροπή/EACEA/Eurydice (2013) Πίνακας αποτελεσμάτων για την κινητικότητα: Προυποθέσεις για τη μάθηση στο εξωτερικό στην Ευρώπη. European Schoolnet - Ευρωπαϊκό σχολικό δίκτυο (Φεβρουάριος 2013) έρευνα στα σχολεία: ΤΠΕ στην εκπαίδευση, τελική έκθεση της μελέτης Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Επιχειρήσεις και βιομηχανία (2014) Οι ηλεκτρονικές δεξιότητες έκθεση ανά χώρα Κύπρος, Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο 354 (2012) Η επιχειρηματικότητα στην ΕΕ και εκτός αυτής, έκθεση ανά χώρα Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο 354 (2012) Η επιχειρηματικότητα στην ΕΕ και εκτός αυτής, έκθεση ανά χώρα 6

7 5. Αντιμετώπιση των ανισοτήτων 5.1 Για ένα γερό ξεκίνημα: βελτίωση της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας και αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου Στην Κύπρο σημειώθηκε γνώρισε μια σταθερή μείωση των ποσοστών πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο από 14,9 % το 2006 σε 9,4 % το 2013 (σε σύγκριση με 11,9 % στην ΕΕ) και, ως εκ τούτου, έχει υπερβεί τον εθνικό στόχο της 10 %. Τα αγόρια έχουν τριπλάσιες πιθανότητες να εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο (14,8 %) από ό, τι τα κορίτσια (4,2 %). Τα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών βρίσκονται, κατά παράδοση, σε υψηλότερο κίνδυνο εγκατάλειψης του σχολείου, αλλά λόγω της ανάπτυξης της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας και της μείωσης των μη ελληνόφωνων παιδιών σε δημόσια σχολεία, ο αριθμός των μαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω. Ακόμη, η Κύπρος εμφάνιζε ποσοστό ΕΕΑΚ 18,3 % το 2013 μεταξύ των ατόμων ηλικίας ετών και 24 % μεταξύ των ατόμων ηλικίας έως 29 ετών. Αντίθετα προς τη γενική τάση στην ΕΕ, η συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση από το 2006 παραμένει στάσιμη και βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ (83,8 % σε σύγκριση με 93,9 % το 2012) και πολύ κάτω από το σημείο αναφοράς της ΕΕ για το Αυτό μπορεί να συνδέεται με την έλλειψη κατάλληλων και οικονομικά προσιτών υπηρεσιών παιδικής μέριμνας και με υψηλότερο επίπεδο άτυπης φροντίδας από ό, τι στην ΕΕ. 15 Το ποσοστό των παιδιών ηλικίας 0-5 ετών με ξένη υπηκοότητα που παρακολουθούν προσχολική εκπαίδευση στην Κύπρο είναι υψηλότερο από ό, τι στις περισσότερες χώρες της ΕΕ (15,8 %) Η συνολική στήριξη των μεταναστών μαθητών, που βρίσκονται εκτεθειμένοι σε υψηλότερο κίνδυνο μειωμένων επιδόσεων και πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, περιορίζεται στα σχολεία που βρίσκονται στις ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας (ZΕΠ). 16 Ο στόχος είναι να επεκταθεί η στήριξη εκτός των γεωγραφικών ομάδων για την αποφυγή του στιγματισμού και καταστεί εφικτό σε περισσότερα σχολεία ανεξαρτήτως της τοποθεσίας τους να εκμεταλλευθούν την επιτυχία του εν λόγω έργου. Το σχεδιαζόμενο καθεστώς για την επιδότηση υπηρεσιών παιδικής μέριμνας για οικογένειες χαμηλού εισοδήματος είναι επίσης έμμεσος τρόπος πρόληψης της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου συμπληρώνονται με την ανάπτυξη του νέου σύγχρονου συστήματος μαθητείας με ενισχυμένη ψυχολογική και παιδαγωγική στήριξη για μαθητές που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν το σχολείο. Η «Εγγύηση για τη νεολαία» προβλέπει την ανάπτυξη συστήμα για την εξομάλυνση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν ορισμένοι νέοι στο σχολείο και για τη βελτίωση του επαγγελματικού προσανατολισμού και της παροχής συμβουλών στα σχολεία. Σε μεσο-μακροπρόθεσμη προοπτική, η βελτίωση της ποιότητας του σχολείου και των αποτελεσμάτων μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο διέρχεται μια παρατεταμένη περίοδο μεταρρύθμισης του εθνικού προγράμματος σπουδών από το 2011/2012, με το νέο πρόγραμμα σπουδών και το προσαρμοσμένο ωριαίο πρόγραμμα να εισάγονται βαθμιαία σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα και τάξεις. Πέραν του απρόσμενου υψηλού λειτουργικού κόστους της επιμόρφωσης των διδασκόντων και της παραγωγής υλικού καθοδήγησης αυτών, υφίσταται το πρόβλημα της ευθυγράμμισης του νέου προγράμματος σπουδών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με εκείνο της κατώτερης δευτεροβάθμιας (Γυμνάσιο) που υστερεί στην εφαρμογή του. Μια επιστημονική επιτροπή που συγκροτήθηκε από τον υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού τον Ιούλιο του 2013 αξιολογεί την μέχρι τώρα εφαρμογή του νέου προγράμματος σπουδών. Παρά την ευνοϊκή αποδοχή της μετάβασης από μια εκπαίδευση με επίκεντρο τον διδάσκοντα σε μια εκπαίδευση επικεντρωμένη στο παιδί, το νέο πρόγραμμα σπουδών δεν έχει σχεδιαστεί βάσει μιας προσέγγισης εστιασμένης στα μαθησιακά αποτελέσματα και ως εκ τούτου είναι ήδη απαρχαιωμένο. 5.2 Βασικές δεξιότητες φοιτητών Όσον αφορά τις βασικές δεξιότητες στα μαθηματικά, στην ανάγνωση και στις θετικές επιστήμες, η χώρα εμφάνισε χαμηλές επιδόσεις, το 2012, στο πρόγραμμα του ΟΟΣΑ για την Διεθνή Αξιολόγηση Μαθητών (PISA) και στα τρία γνωστικά πεδία. Η Κύπρος είχε τα πιο αδύναμα αποτελέσματα της ΕΕ για τις επιστήμες (38 % των ατόμων με χαμηλές επιδόσεις), τη δεύτερη χειρότερη για τα μαθηματικά μετά τη Βουλγαρία (42 % με χαμηλές επιδόσεις και, μόνο το 3,7 % των ατόμων με ανώτερες επιδόσεις) και την τρίτη χειρότερη βαθμολογία της ΕΕ στην ανάγνωση μετά τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία (το 32,8 % χαμηλές επιδόσεις). Σύμφωνα με άλλη εθνική έρευνα σχετικά με «τον λειτουργικό αναλφαβητισμό», τα κατ εκτίμηση ποσοστά της 6ης τάξης μαθητών με υψηλή πιθανότητα να παραμείνουν αναλφάβητοι ή με ανεπαρκείς γνώσεις αριθμητικής μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης μειώθηκε σημαντικά (από 12,7 % σε 6,9 % για την πρώτη και από 8,3 % σε 5,5 % για τη δεύτερη Βλ. συμπληρωματικούς συναφείς δείκτες σε: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ιανουάριος 2013) Μελέτη για τη βελτίωση της εκπαίδευσης νεοαφιχθέντων παιδιών οικογενειών μεταναστών 7

8 κατηγορία) μεταξύ και Η χαμηλή επίδοση αφορά κυρίως αγόρια που δεν μιλούν ελληνικά στο σπίτι τους. Οι εσωτερικές συζητήσεις ως προς την πολιτική μετά από τα αποτελέσματα της PISA έχουν εντοπίσει ορισμένα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν στο μέλλον: έγκαιρος εντοπισμός των ατόμων με χαμηλές και υψηλές επιδόσεις και παροχή στήριξης και επιπλέον πόρων για αυτά, επανεξέταση προγραμμάτων σπουδών βασικών γνωστικών αντικειμένων και ενσωμάτωση ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων (γνωστικών και μεταγνωστικών), ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση διδασκόντων σε θέματα μάθησης βασισμένα στην έρευνα, αύξηση του πραγματικού χρόνου διδασκαλίας και παρακολούθηση των επιδόσεων των σπουδαστών. Τα εν λόγω ζητήματα δεν είναι πιθανό να εξεταστούν στο εγγύς μέλλον λόγω δημοσιονομικών περιορισμών κατά την εν εξελίξει διαδικασία εξυγίανσης των δημοσίων οικονομικών. 8

9

ΕΛΛΑΔΑ. Ελλάδα. Εθνικός στόχος: 9,7% 2.Ολοκλήρωση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 68,9% 09 75,2% 12 92,1% 09 93,9% 12 95%

ΕΛΛΑΔΑ. Ελλάδα. Εθνικός στόχος: 9,7% 2.Ολοκλήρωση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 68,9% 09 75,2% 12 92,1% 09 93,9% 12 95% Tάση ΕΛΛΑΔΑ 1. Καθορισμός δεικτών και στοιχείων αναφοράς Στόχος«Ευρώπη 2020» / Βασικός στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 2010 2013 2010 2013 Κριτήριο αναφοράς 1. Άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013 Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ Τι είναι το Erasmus+; Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΟΛΤΕΚ Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα Δημοσιογραφική Εστία Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010 Γραφείο Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος διά βίου μάθησης...5 2. Γενικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισηγητής Χατζηευστρατίου Ιγνάτιος Μόνιμος Πάρεδρος Π.Ι. Γνωρίσματα Ελληνικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 20.11.2012 COM(2012) 669 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους.

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους. Η ποιότητα της μετάφρασης και η συνοχή της με το πρωτότυπο κείμενο εργασίας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων της μετάφρασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του αρχικού έργου και

Διαβάστε περισσότερα

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία Περιεχόμενα Α Β Γ Δ Ε Πλαίσιο Πολιτικής για την ΕΕΚ (Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση)

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοί-Κλειδιά της Εκπαίδευσης 2012 Εξελίξεις στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας

Αριθμοί-Κλειδιά της Εκπαίδευσης 2012 Εξελίξεις στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας Αριθμοί-Κλειδιά της Εκπαίδευσης 2012 Εξελίξεις στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας Η έκθεση Αριθμοί-Κλειδιά της Εκπαίδευσης 2012 είναι μια εμβληματική έκδοση του

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Εισαγωγή στα MOOCs, ορισμός, πως ξεκίνησαν Λόγος ύπαρξης τους, ΗΠΑ, Ευρώπη Διαφοροποιήσεις, xmoocs vs cmoocs και σύγκριση με τα παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Παγκύπριο Συνέδριο Λεμεσός, 29 Νοεμβρίου 2014

2 ο Παγκύπριο Συνέδριο Λεμεσός, 29 Νοεμβρίου 2014 2 ο Παγκύπριο Συνέδριο Λεμεσός, 29 Νοεμβρίου 2014 Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος Η Μονάδα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Ταμείων (Μονάδα ΔΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Υ.Π.Π.) είναι αρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ «Ιδέα» Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Λάρισα, Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Ελλάδα 1 Φορείς προσέγγισης (Ομάδα-στόχος για την Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

και Πολιτική Απασχόλησης

και Πολιτική Απασχόλησης Αγορά Εργασίας και Πολιτική Απασχόλησης Μαρίνα Ρήγου Παπαμηνά Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας, Τμήμα Εργασίας, ΥΕΠΚΑ Οργανόγραμμα Τμήματος Τμήμα Εργασίας Υπηρεσία Αλλοδαπών Συντονισμός ΔΥΑ, Μηχανογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1 Πλαίσιο του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έργου.. 1 Περιγραφή του έργου. 2 Εταίροι... 3 Εναρκτήρια συνάντηση στις Βρυξέλλες 4 Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση.4 Επαφές χρηματοδότηση.5 Πρόσθετες εθνικές διεθνείς έρευνες έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Α. Βύρων Νικολαΐδης Πρόεδρος Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Ενώσεων Πληροφορικής(CEPIS) To Όραμα Δημιουργώντας 500.000

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ EL Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μετά τη Λισσαβόνα: προς μια κοινωνία της γνώσης Η δομή των επαγγελματικών προσόντων αλλάζει Από τη μεσοπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΝΙΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑξιοΠιστοΣυν ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ένα ενιαίο πρόγραμμα ERASMUS+ Πρόγραμμα Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2008-2010 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 2010 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2008-2010 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 2010 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2008-2010 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 2010 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1. Πώς χρησιµοποιείται το παρόν έγγραφο... 3 2. Γενικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για το νέο Γυμνάσιο Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Γυμνάσιο Κατευθύνσεις 1. Γενική 2. Τεχνολογική 3.

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G.

Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G. Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G.5-Greece & Cyprus 1 1) Κανονιστικές καινοτομίες 2014-2020 Επίτευξη των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna Η Διαδικασία της Bologna και o Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ο πρωταρχικός στόχος της διαδικασίας της Bologna είναι η δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου στην Ανώτερη Εκπαίδευση, που προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Maria Gravani Open University of Cyprus Maria.gravani@ouc.ac.cy

Maria Gravani Open University of Cyprus Maria.gravani@ouc.ac.cy Αντλεί από το πρόσφατο βιβλίο μας: Gravani, M. N. & Ioannidou, A. (2014). Adult and Continuing Education in Cyprus. W. Bertelmann Verlag DIE (German Institute for Adult Education): Bonn, Germany. [Country

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος Εκτελεστικός Διευθυντής, Intercollege ECVET Expert Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις και προοπτικές για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα. Δρ. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου

Προκλήσεις και προοπτικές για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα. Δρ. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Προκλήσεις και προοπτικές για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα Δρ. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου 1 Κοινωνικο-οικονομικά δεδομένα ΑΕΠ Έξι χρόνια σε οικονομική ύφεση δημιούργησαν συνθήκες χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Επικύρωσητηςμητυπικήςκαι άτυπηςμάθησης

Επικύρωσητηςμητυπικήςκαι άτυπηςμάθησης Επικύρωσητηςμητυπικήςκαι άτυπηςμάθησης Θεσσαλονίκη 30 Νοεμβρίου 2011 Λουκάς Ζαχείλας, Cedefop, loukas.zahilas@cedefop.europa.eu 1 Ευρώπη2020 ΣτοεπίπεδοτηςΕΕ Εφαρμογή των αρχών της ΔΒΜ χρησιμοποιώντας και

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Η Διά Βίου Μάθηση Αρωγός στην Επαγγελματική Ανταγωνιστικότητα

Η Διά Βίου Μάθηση Αρωγός στην Επαγγελματική Ανταγωνιστικότητα Η Διά Βίου Μάθηση Αρωγός στην Επαγγελματική Ανταγωνιστικότητα Η Ευρώπη για τη Διά Βίου Μάθηση Nα καταστεί η Ευρώπη μία από τις πλέον ανταγωνιστικές κοινωνίες της γνώσης ανά την Υφήλιο Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ Παρουσίαση του J.M. Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 30ής Ιανουαρίου 2012 Αντιμετώπιση των «φαύλων κύκλων» στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: OPENDAYS2011 Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Λεµεσός, 15 Νοεµβρίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015-2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 23 Φεβρουαρίου 2013 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις κατάρτισης/ επιμόρφωσης. Νομική και Οικονομική συμβουλευτική Επιχειρήσεων #δράση 12. Φορέας υλοποίησης

Δράσεις κατάρτισης/ επιμόρφωσης. Νομική και Οικονομική συμβουλευτική Επιχειρήσεων #δράση 12. Φορέας υλοποίησης Δράσεις κατάρτισης/ Νομική και Οικονομική συμβουλευτική Επιχειρήσεων #δράση 12 επιμόρφωσης Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο»

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2012-14. Δραστηριότητα Ομαδικής Μάθησης

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2012-14. Δραστηριότητα Ομαδικής Μάθησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2012-14 Δραστηριότητα Ομαδικής Μάθησης «Εκπαίδευση των Εκπαιδευτών Ενηλίκων που διδάσκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού» 26-27 Φεβρουαρίου ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων:

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων: Τρεις κατευθύνσεις προσανατολισμού : Ανθρωπιστικές Θετικές Οικονομίας και Πληροφορικής καθώς και πέντε επιστημονικά πεδία, περιλαμβάνει το νέο σύστημα των Πανελλήνιων εξετάσεων, όπως ανακοίνωσε το υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ECVET WORKSHOP 23-10-2012. http://www.youtube.com/watch?v=0w1bzgyftni&feature=youtu.be. Κωστή Παλαμά 6-8, 11141 Αθήνα, τηλ. 210 2120700, www.eiead.

ECVET WORKSHOP 23-10-2012. http://www.youtube.com/watch?v=0w1bzgyftni&feature=youtu.be. Κωστή Παλαμά 6-8, 11141 Αθήνα, τηλ. 210 2120700, www.eiead. http://www.youtube.com/watch?v=0w1bzgyftni&feature=youtu.be ECVET WORKSHOP 23-10-2012 Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Κωστή Παλαμά 6-8, 11141 Αθήνα, τηλ. 210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2088(INI) 26.6.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2088(INI) 26.6.2015 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2015/2088(INI) 26.6.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις πολιτικές δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας (2015/2088

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση: Ο ρόλος των παρόχων κατάρτισης και των εκπαιδευτών

ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση: Ο ρόλος των παρόχων κατάρτισης και των εκπαιδευτών ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση: Ο ρόλος των παρόχων κατάρτισης και των εκπαιδευτών Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας 50) Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ.

ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ. ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κωνσταντίνος Καλτσάς ΔΡΑΜΑΣ Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ17.03 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Στο τομέα της εκπαίδευσης η αξιολόγηση μπορεί να αναφέρεται στην επίδοση των μαθητών, στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας ή της μαθησιακής διαδικασίας, στο αναλυτικό πρόγραμμα, στα διδακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέος ρόλος των προσόντων και η στροφή προς τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η περίπτωση των διεθνών προσόντων

Ο νέος ρόλος των προσόντων και η στροφή προς τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η περίπτωση των διεθνών προσόντων Ο νέος ρόλος των προσόντων και η στροφή προς τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η περίπτωση των διεθνών προσόντων Πάτρα 16 Νοεμβρίου 2012 Λουκάς Ζαχείλας, Ανώτερος εμπειρογνώμων,cedefop E-mail: loukas.zahilas@cedefop.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Το Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές''

''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές'' ''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές'' Άρης Περουλάκης Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα Τμήμα Επικοινωνίας / Εταιρικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου 2013. Τοποθέτηση του Προέδρου της Ο.Κ.Ε. κ. Χρ. Πολυζωγόπουλου. στην 2 η Συνεδρία με θέμα:

Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου 2013. Τοποθέτηση του Προέδρου της Ο.Κ.Ε. κ. Χρ. Πολυζωγόπουλου. στην 2 η Συνεδρία με θέμα: ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ 37 Τ.Κ 10436 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 5238973-210 5121399 6932798177 FAX: 210 5202798-210 5121399 ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή: imerisia.gr. Όπως αναφέρει το υπουργείο, οι αλλαγές γίνονται γιατί:

Πηγή: imerisia.gr. Όπως αναφέρει το υπουργείο, οι αλλαγές γίνονται γιατί: Πηγή: imerisia.gr Το νέο εξεταστικό σύστημα για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, σύστημα που θα ισχύσει το σχολικό έτος 2015-2016. Όπως αναφέρει το υπουργείο,

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Αθήνα 18 Ιουνίου 2009, Διήμερη συνάντηση εργασίας του ΤΕΕ «Πιστοποίηση Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Ημερίδα Τετάρτη 20-05-2015 Αίθουσα εκδηλώσεων ΕΠΑΛ Λαγκαδά 14:00

Ενημερωτική Ημερίδα Τετάρτη 20-05-2015 Αίθουσα εκδηλώσεων ΕΠΑΛ Λαγκαδά 14:00 Ενημερωτική Ημερίδα Τετάρτη 20-05-2015 Αίθουσα εκδηλώσεων ΕΠΑΛ Λαγκαδά 14:00 Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Η πρώτη παρέμβαση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ESSDE - Κοινή δήλωση αποτελέσματος των EFEE/ETUCE με θέμα «Η προώθηση της αυτοαξιολόγησης των σχολείων και των εκπαιδευτικών»

ESSDE - Κοινή δήλωση αποτελέσματος των EFEE/ETUCE με θέμα «Η προώθηση της αυτοαξιολόγησης των σχολείων και των εκπαιδευτικών» ESSDE Κοινή δήλωση αποτελέσματος των EFEE/ETUCE με θέμα «Η προώθηση της αυτοαξιολόγησης των σχολείων και των εκπαιδευτικών» Οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι στον τομέα της εκπαίδευσης EFEE (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ Στην 5η Ενότητα - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο)

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο) Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο) Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους Επιστημονικό Γραφείο Συμβούλων Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Τόμος Γ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Σύνοψη Το τετράτομο έργο "Εισαγωγή στην ειδική παιδαγωγική" αποτελεί συμβολή στην προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Παρουσίαση του J.M. Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011 Περιεχόμενα 1 I. Η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει έδαφος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ»

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: «ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚΕ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Σάββατο, 25

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 2011 (03.5) (OR. en) 9043/11 EDUC 79 SOC 343

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 2011 (03.5) (OR. en) 9043/11 EDUC 79 SOC 343 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 2011 (03.5) (OR. en) 9043/11 EDUC 79 SOC 343 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο Τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Μαριάννα Καβουνίδου Γεωπόνος - MEd

Μαριάννα Καβουνίδου Γεωπόνος - MEd Μαριάννα Καβουνίδου Γεωπόνος - MEd Βασική Δράση 1- Κινητικότητα Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης / Επιμόρφωση Προσωπικού Βασική Δράση 2 - Συμπράξεις Στρατηγικές Συμπράξεις στον Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοί Κλειδιά για Εκπαιδευτικούς και ιευθυντές Σχολείων στην Ευρώπη

Αριθμοί Κλειδιά για Εκπαιδευτικούς και ιευθυντές Σχολείων στην Ευρώπη Αριθμοί Κλειδιά για Εκπαιδευτικούς και ιευθυντές Σχολείων στην Ευρώπη Έκδοση 2013 Έκθεση Ευρυδίκη Εκπαίδευση και Κατάρτιση Αριθμοί Κλειδιά για Εκπαιδευτικούς και Διευθυντές Σχολείων στην Ευρώπη Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Συμμετοχής - Απογραφικό Δελτίο Εκπαιδευόμενου

Έντυπο Συμμετοχής - Απογραφικό Δελτίο Εκπαιδευόμενου Επώνυμο: Όνομα: Τηλ.: Κιν.: Email: Αρ. Πρωτ.*: Προς: *Συμπληρώνεται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Θέμα: Αίτηση Συμμετοχής σε Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Α/Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΑΠΗ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε (2015 2016) ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΑΠΗ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε (2015 2016) ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΑΠΗ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε (2015 2016) ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ος κύκλος (Μαθήματα 1-3): Περιεχόμενο και βασικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των καταστατικών κειμένων διοίκησης ανθρώπινου ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: δυναμικού ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Παιδεία. Web Site: http://www.epe.org.gr. Email: info@epe.org.gr

Πληροφορική Παιδεία. Web Site: http://www.epe.org.gr. Email: info@epe.org.gr Πληροφορική Παιδεία Email: info@epe.org.gr Δημήτρης Κυριακός MSc, MBA Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ Πειραιά Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ε.Π.Ε. antiproedros@epe.org.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση/ συζήτηση στο 5o Φόρουμ Αυτοδιοίκησης Βίλια 15/6/20013 με θέμα: "Ανάπτυξη Αυτοδιοίκηση η Ευρωπαϊκή πρόταση"

Εκδήλωση/ συζήτηση στο 5o Φόρουμ Αυτοδιοίκησης Βίλια 15/6/20013 με θέμα: Ανάπτυξη Αυτοδιοίκηση η Ευρωπαϊκή πρόταση Εκδήλωση/ συζήτηση στο 5o Φόρουμ Αυτοδιοίκησης Βίλια 15/6/20013 με θέμα: "Ανάπτυξη Αυτοδιοίκηση η Ευρωπαϊκή πρόταση" Άρης Περουλάκης : Επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνίας, Εταιρικών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 26.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Απριλίου 2013 για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία

Διαβάστε περισσότερα