ΚΥΠΡΟΣ. Κύπρος. Στόχος της ΕΕ: 10% 2.Ολοκλήρωση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 84,7% 09 83,8% 12 92,1% 09 93,9% 12 95%

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΠΡΟΣ. Κύπρος. Στόχος της ΕΕ: 10% 2.Ολοκλήρωση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 84,7% 09 83,8% 12 92,1% 09 93,9% 12 95%"

Transcript

1

2 Τάση 1. Βασικοί δείκτες και σημεία αναφοράς ΚΥΠΡΟΣ Στόχος «Ευρώπη 2020» / Βασικός στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» Κριτήρια αναφοράς 1. Άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση Στόχος της ΕΕ: 10% 12,7% 9,1% 13,9% 12,0% (ηλικίας ετών) Στόχος της ΕΕ: 10% 2.Ολοκλήρωση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Στόχος της ΕΕ: 40% 45,3% 47,8% 33,6% 36,9% (ηλικίας ετών) Στόχος της ΕΕ: 46% Κριτήρια αναφοράς του ΕΚ Προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα (4-ετών έως την ηλικία έναρξης της υπ οχρεωτικής εκπ αίδευσης) 4. Βασικές δεξιότητες Άτόμα με χαμηλές επ ιδόσεις (ηλικίας15 ετών επ ίπ εδο 1 ή χαμηλότερο βασει της μελέτης PISA) 5. Μαθησιακή κινητικότητα 6. Ποσοστό απασχόλησης νέων αποφοίτων (ηλικίας ετών) π ου ολοκλήρωσαν τις σπ ουδές τους 1-3 έτη π ριν απ ό το έτος αναφοράς Ανάγνωση Μαθηματικά Φυσικές επιστήμες Αρχική επαγγελματική κατάρτιση (ΑΕΕΚ) Τριτοβάθμια εκπαίδευση 7.Συμμετοχή των ενηλίκων στη δια βίου μάθηση (ηλικίας ετών) α. Σπουδαστές που συμμετέχουν στα προγράμματα Leonardo da Vinci ως ποσοστό σπουδαστών επαγγελματικής κατάρτισης σε επίπεδο 3 ISCED β. Εισερχόμενοι σπουδαστές Erasmus ως ποσοστό % του πληθυσμού των σπουδαστών στην χώρα υποδοχής γ. Εισερχόμενοι σπουδαστές διεθνούς κινητικότητας για την απόκτηση πτυχίου ως ποσοστό % του πληθυσμού σπουδαστών στην χώρα υποδοχής Κύπρος Μέσος όρος της ΕΕ-28 84,7% 09 83,8% 12 92,1% 09 93,9% 12 95% : 09 32,8% 12 : 19,7% 09 17,8% 12 15% : 09 42,0% 12 : 22,3% 09 22,1% 12 15% : 09 38,0% 12 : 17,8% 09 16,6% 12 15% 5,0% 6,5% 12 0,6% 0,7% 12-2,2% 12 : - 1,2% 12 31,9% 23,5% 12 6,0% 6,9% 12 ISCED ,4% 62,1% 77,4% 75,5% 82% ISCED ,0% 48,3% 72,1% 69,5% ISCED ,1% 64,9% 82,7% 80,9% 7,7% 6,9% 9,1% 10,5% b 15% Άλλοι δείκτες ET Επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 9. Εγκάρσιες δεξιότητες α. Δαπάνες του δημοσίου για την παιδεία (% του ΑΕγχΠ ) β. ετήσιες δαπάνες για τα δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα ανά μαθητή/σπουδαστή εκφρασμένες σε πρότυπα αγοραστικής δύναμης (PPS) σε ευρώ Ψηφιακές δεξιότητες Επίλυση προβλημάτων «σε περιβάλλοντα γεμάτα με τεχνολογία» Επιχειρηματικές δεξιότητες 7,5% 6,7% 12 5,5% 5,3% e 11, e ISCED , ,16 11 e 11, e ISCED , ,87 11 e 11, e ISCED , ,80 α. Μαθητές στην τέταρτη τάξη (1 ISCED ) που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σχολείο β. Άτομα ηλικίας ετών με υψηλές δεξιοτήτες χρήσης υπολογιστή1 : 07 : 11 : 60,7% 07 64,7% 11 29,0% 09 23,0% 12 25,0% 09 26,0% 12 γ. Άτομα με χαμηλές επιδόσεις 12 12, EΕ17 (χωρίς ή με ανεπ αρκή δεξιότητα χρήσης υπ ολογιστή) 2 : 20,2% : : 16,9% δ. Άτομα με υψηλές επιδόσεις (PIAAC επ ίπ εδο 2 και ανώτερο) ε. Άτομα ηλικίας ετών που πιστεύουν ότι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και γνώσεις να ξεκινήσουν μια επιχείρηση : : 12 : : 33,2% : : : : 42,3% 12, EΕ13 α, EΕ Βασικές δεξιότητες ενηλίκων 11. Δεξιότητες για τις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας Προβλεπ όμενη μεταβολή στην απ ασχόληση το σε % 12. Καθηγητές 13. Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Δεξιότητες ξένων γλωσσών Δεξιότητες αριθμητισμού Δεξιότητες αλφαβητισμού στ.σπουδαστές επιπέδου ISCED 2 με γλωσσική επάρκεια επιπέδου B1 ή ανωτέρου στην πρώτη ξένη γλώσσα 3 : 11 : : : 11, EΕ13 43,5% ζ. Σπουδαστές επιπέδου 2 ISCED που μαθαίνουν δύο ή περισσότερες ξένες γλώσσες Άτομα με χαμηλές επιδόσεις (< PIAAC με γλωσσική επ άρκεια Άτομα με υψηλές επιδόσεις (PIAAC με γλωσσική επ άρκεια επ ιπ έδου 3 and >) Άτομα με χαμηλές επιδόσεις (< PIAAC με γλωσσική επ άρκεια επιπέδου 2) Άτομα με υψηλές επιδόσεις (PIAAC με γλωσσική επ άρκεια επ ιπ έδου3 και >) 92,1% 92,9% 12 60,6% 63,0% 11 : 11,8% 12 : : 19,9% : 37,5% 12 : : 43,3% : 15,5% 12 : : 23,6% : 35,1% 12 : : 40,9% Υψηλό επίπεδο προσόντων : +10,4% : : +12,4% Μέσο επίπεδο προσόντων : -2,6% : : +2,1% Χαμηλό επίπεδο προσόντων α. Καθηγητές ηλικίας >50 ετών που διδάσκουν σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία σε επίπεδο 2-3 ISCED - ως % του συνόλου των καθηγητών που διδάσκουν σε επίπεδο ISCED 4 β. Ποσοστό καθηγητών που συμετείχαν σε δραστηριότητες επαγγελματικής εξέλιξης κατά τους προηγούμενους 12 μήνες Ποσοστό σπουδαστών επαγγελματικής κατάρτισης σε επίπεδο3 ISCED : -17,4% : : -13,2% 21,8% 24,6% 12 : : 12 12, EΕ17 12, EΕ17 12, EΕ17 12, EΕ17 : 89,1% : : 84,6% EΕ19 13,2% 13,2% 12 = 50,1% 50,4% 12 Πηγή: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP): 11/EAC: 5ab/Ευρωπαϊκή έρευνα για τις γλωσσικές γνώσεις (ESLC): 9f/Eurostat (COFOG): 8a/Eurostat (ISS): 9b/Eurostat (LFS): 1, 2, 6, 7/Eurostat (UOE): 3, 5, 8b, 9, 12A, 13/Παγκόσμιο Δελτίο Παρακολούθησης Επιχειρηματικότητας: 9e/IEA TIMSS: 9a/OΟΣΑ (PIAAC): 9cd, 10 /ΟΟΣΑ (PISA): 4/OΟΣΑ (TALIS): 12B Σημειώσεις: 07 =2007, 08 =2008, 09 =2009, 10 =2010, 11 =2011, 12 =2012, a= μη σταθμισμένος μέσος όρος, b= διακοπή, e= εκτίμηση, p= προσωρινά στοιχεία. 1 = που διενήργησε 5-6 Ειδικές δραστηριότητες συναφείς με την πληροφορική. Συνιστάται προσοχή κατά την ερμηνεία διαχρονικής συγκρισιμότητας, λόγω των εξελίξεων στην εφαρμογή ζητημάτων σχετικών με δεξιότητες χρήσης υπολογιστή, 2 = τα αποτελέσματα καλύπτουν άτομα τα οποία δεν έχουν καμία εμπειρία από υπολογιστές ή απέτυχαν στη δοκιμασία ΤΠΕ, 3 = μέσος όρος των δεξιοτήτων που εξετάζονται στην ανάγνωση, τη γραφή και την προφορική κατανόηση, 4 = σε ορισμένα κράτη μέλη, ISCED 3 περιλαμβάνει το επίπεδο 4 (CZ, EE, ES, IE, NL, FI, UK), ενώ σε άλλα κράτη μέλη (IT, LU, NL), περιλαμβάνει μόνο τα αριθμητικά στοιχεία που αφορούν δημόσια ιδρύματα. 2

3 Σχήμα: Θέση σε σχέση με τις υψηλότερες (εξωτερικός δακτύλιος) και τις χαμηλότερες επιδόσεις (κέντρο) Πηγή: Υπολογισμοί της ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, με βάση στοιχεία της Eurostat (UOE LFS 2013 και 2012) και του ΟΟΣΑ (PISA 2012). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα στοιχεία τοποθετούνται μεταξύ μεγίστου (οι υψηλότερες επιδόσεις απεικονίζονται στον εξωτερικό δακτύλιο) και ελαχίστου (οι χαμηλότερες επιδόσεις απεικονίζονται στο κέντρο του σχήματος). 2. Βασικές προκλήσεις Η Κύπρος παρουσιάζει ικανοποιητικές επιδόσεις σε σχέση με τους πρωταρχικούς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» τόσο όσον αφορά την αποφοίτηση από την τριτοβάθμια εκπαίδευση όσο και την πρόωρη αποχώρηση από το σχολείο. Ωστόσο, η χώρα είναι αντιμέτωπη με την πρόκληση της ευθυγράμμισης των εκπαιδευτικών επιτευγμάτων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και των εκπαιδευτικών επιτευγμάτων. Η συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα και η συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση επίσης υστερεί σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ. Εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες προκλήσεις στην εφαρμογή των αναθεωρημένων προγραμμάτων σπουδών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι χαμηλές επιδόσεις των 15χρονων στην ανάγνωση και τη γραφή, στα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες αποτελούν αιτία ανησυχίας. Η ελκυστικότητα της αρχικής και συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι χαμηλή και το εκπαιδευτικό σύστημα ανταποκρίνεται αργά στις οικονομικές προβλέψεις δεξιοτήτων. Ως χώρα του προγράμματος, η Κύπρος επιδιώκει την εφαρμογή των διατάξεων του επικαιροποιημένου μνημονίου συμφωνίας (ΜΣ). Αυτό περιλαμβάνει την μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, η οποία αφορά όλους τους εργαζομένους στον δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων υπαλλήλων στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) και τους εκπαιδευτικούς. 3. Βελτίωση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας των πόρων 3.1 Επένδυση στην εκπαίδευση Η Κύπρος είναι ο τρίτος μεγαλύτερος επενδυτής της ΕΕ στην εκπαίδευση μετά τη Δανία και τη Σουηδία, όπως μετράται από το ποσοστό του ΑΕΠ (6,7% σε σύγκριση με 5,3% του μέσου όρου της ΕΕ). Οι δαπάνες ανά μαθητή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι στο δεύτερο υψηλότερο επίπεδο στην ΕΕ μετά το Λουξεμβούργο. Μεταξύ του 2000 και 2010, η Κύπρος ήταν μία από τις τέσσερις χώρες της ΕΕ που αύξησαν το επίπεδο των δημόσιων δαπανών για την παιδεία σε ποσοστό άνω του 50%. 1 Ωστόσο, ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης και σύμφωνα με το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής, ψηφίστηκε μια σειρά νόμων που μειώνει τους μισθούς και τις συνταξιοδοτικές παροχές των εκπαιδευτικών οδηγώντας το επίπεδο των δαπανών σε συνεχή μείωση από το 2010, τόσο σε απόλυτες όσο και σε σχετικές τιμές. 1 Οι άλλες χώρες είναι η Ελλάδα, η Σλοβακία και το Λουξεμβούργο. Βλ. Eurydice (2013) Χρηματοδότηση της εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης. Έκθεση Eurydice Μαρτίου 2013, σ. 24 3

4 3.2 Στο επίκεντρο οι εκπαιδευτικοί Από την διεθνή έρευνα για τη διδασκαλία και τη μάθηση (TALIS) 2 του ΟΟΣΑ το 2013 προέκυψαν οι ακόλουθες βασικές διαπιστώσεις για την Κύπρο: Σύμφωνα με τους διευθυντές σχολείων η αξιολόγηση εφαρμόζεται από όλους τους εκπαιδευτικούς είναι καθολική. Ωστόσο το 17% των εκπαιδευτικών δηλώνει ότι δεν έχει λάβει ποτέ ανατροφοδότηση στο σημερινό τους σχολείο. Τα ποσοστά των διδασκόντων που λαμβάνουν μέρος σε επίσημο πρόγραμμα εισαγωγής κατά την πρώτη τους τακτική απασχόληση (51%), που αναλαμβάνουν ορισμένες δραστηριότητες επαγγελματικής εξέλιξης κατά τους τελευταίους 12 μήνες (89%) ή που εργάζονται σε σχολεία, των οποίων οι διευθυντές δηλώνουν έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού (38%) είναι κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ. Υψηλό ποσοστό των εκπαιδευτικών αισθάνεται πως μπορεί να παράσχει κίνητρα στους σπουδαστές που επιδεικνύουν περιορισμένο ενδιαφέρον για τις σχολικές εργασίες (85% σε σύγκριση με το 71% του μέσου όρου της ΕΕ) και επίσης οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τον επαγγελματικό χώρο τους ως σχετικά υψηλό: το 49% πιστεύει ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού χαίρει εκτίμησης στην κοινωνία (έναντι μέσου όρου της ΕΕ 18%). Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού εξακολουθεί να αποτελεί ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή απασχόλησης στην Κύπρο, ιδίως επειδή παρέχει το καθεστώς του μόνιμου δημοσίου υπαλλήλου με δια βίου απασχόληση και λόγω του υψηλότερου μέγιστου βάσει καταστατικού σε σύγκριση με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην ΕΕ (282%). Ωστόσο, η Κύπρος δεν διαθέτει μέτρα για την πρόβλεψη και την κάλυψη των αναγκών σε εκπαιδευτικούς. 3 Οι πολιτικές που αφορούν τις διαδικασίες σχετικά με την επιλογή, τη διατήρηση, την αξιολόγηση και την προαγωγή εκπαιδευτικών χρειάζονται εκσυγχρονισμό. Πρόσθετα προβλήματα στον τομέα αυτόν είναι οι συχνές απουσίες των εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μια αυξανόμενη μαύρη αγορά για ιδιωτικά φροντιστήρια. Σύμφωνα με τη διάταξη του Μνημονίου Συμφωνίας σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση, ανατέθηκε στην Παγκόσμια Τράπεζα να προβεί σε ανασκόπηση της λειτουργίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού παράλληλα με την ανασκόπηση των πολιτικών που αφορούν τους εκπαιδευτικούς. Η ανασκόπηση του Μαΐου 2014 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ένα υπερβολικά συγκεντρωτικό σύστημα, σε συνδυασμό με μια ατελή διατύπωση πολιτικής και έναν αδύναμο στρατηγικό σχεδιασμό, απαιτεί την δημιουργία ενός ισχυρότερου σώματος επιθεώρησης και ένα πιο αξιόπιστο σύστημα πρόσληψης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών. Έχουν ξεκινήσει διαβουλεύσεις με συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών για να προετοιμαστεί το έδαφος για ευρείες μεταρρυθμίσεις. 4. Ενίσχυση της απασχολησιμότητας 4.1 Μάθηση, μαθητεία και επιμόρφωση των ενηλίκων στο πλαίσιο της εργασίας Η Κύπρος έχει το χαμηλότερο ποσοστό συμμετοχής στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην ΕΕ (12,7% σε σύγκριση με 50,3% το 2012), αλλά οι εθνικές πηγές υποστηρίζουν ότι τα αριθμητικά στοιχεία εμφάνισαν αύξηση φθάνοντας το 19% το Αυτό έγινε χάρη στη διεύρυνση της προσφοράς επαγγελματικών επιλογών, όπως το πρόγραμμα Νέας Σύγχρονης Μαθητείας (ΝΣΜ), η Εσπερινή Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Λεμεσού και τα Μεταδευτεροβάθμια Ιδρύματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Η επαγγελματική κατεύθυνση έχει γίνει πιο ελκυστική μετά την οικονομική κρίση και αποτελεσματικές εκστρατείες προώθησης. Ωστόσο, η απουσία της συμμετοχής των εργοδοτών στην εκπαίδευση σπουδαστών της ΕΕΚ αντανακλάται στην αδύναμη συνιστώσα της μάθησης με βάση την εργασία και στην επακόλουθη αναντιστοιχία δεξιοτήτων. Η οικονομία αποτελείται κυρίως από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), που δεν είναι σε θέση να παρέχουν την απαραίτητη στήριξη προς τους μαθητευόμενους. Η συμμετοχή των ενηλίκων στη δια βίου μάθηση είναι κάτω του μέσου όρου της ΕΕ και βαίνει μειούμενη. Οι ενήλικοι (ηλικίας ετών) στην Κύπρο κατατάσσονται ελαφρώς κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ σε εξετάσεις βασικών γνώσεων ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικής του προγράμματος του ΟΟΣΑ για τη διεθνή αξιολόγηση Eurydice (2013) Βασικά στοιχεία σχετικά με τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές σχολείων, eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/151en.pdf Διεθνής Έκθεση του ΟΟΣΑ σχετικά με την έρευνα για τις δεξιότητες των ενηλίκων (2012), Eurostat, στατιστικές για τη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση (trng_cvts 02) 4

5 των ικανοτήτων των ενηλίκων (PIAAC). Η διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων νέας γενιάς (ηλικίας ετών) και γηραιότερης γενιάς (55-65 ετών) είναι μικρότερη από ό, τι στις περισσότερες χώρες της ΕΕ. 4 Ωστόσο, η διαφορά των ποσοστών συμμετοχής ενηλίκων μεταξύ των ατόμων με υψηλότερα και χαμηλότερα επαγγελματικά προσόντα είναι επίσης σχετικά μικρή: Τα άτομα με χαμηλά προσόντα στην Κύπρο έχουν 3 φορές λιγότερες πιθανότητες να συμμετάσχουν σε μάθηση συνδεδεμένη με τη θέση εργασίας, σε σύγκριση με τα άτομα με υψηλότερα προσόντα (5 φορές στην ΕΕ). Το 2010, το 72% των επιχειρήσεων παρείχαν επαγγελματική κατάρτιση στο προσωπικό τους στην Κύπρο, ποσοστό ελαφρώς υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ. 5 Η Κύπρος έχει δεσμευτεί να μειώσει τον αριθμό των ειδικοτήτων σε σχολές ΕΕΚ και να επικαιροποιήσει τα προγράμματα σπουδών της ΕΕΚ ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Επί του παρόντος, η υποδομή είναι υπό πίεση, πράγμα που ωθεί την Κύπρο να θεσπίσει ένα σύστημα αξιολόγησης βάσει μορίων για την εγγραφή σε τεχνικές σχολές, για πρώτη φορά από το 2013/14. Τα άτομα που έχουν παρακολουθήσει μαθήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης θα είναι σε θέση να πιστοποιήσουν τις ικανότητές τους μέσω ενός συστήματος επαγγελματικών προσόντων, που έχει θεσπιστεί και συνεχώς επεκτείνεται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΑΑΔ-HRDA) και χρηματοδοτείται μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Διεξάγεται μελέτη για να εξετασθεί ο τρόπος με τον οποίο τα επαγγελματικά προσόντα μπορούν να ενσωματωθούν στο συνολικό εθνικό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων, που βρίσκεται επί του παρόντος υπό ανάπτυξη. Με σκοπό τη βελτίωση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, η Εγγύηση για τη Νεολαία θα χρηματοδοτήσει επαγγελματική εμπειρία για πτυχιούχους πανεπιστημίου και μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της αγοράς εργασίας των προσανατολισμένων στο μέλλον κλάδων, όπως η εκμετάλλευση του φυσικού αερίου, διαμορφώνεται μια εθνική στρατηγική για την εκπαίδευση και την κατάρτιση στον τομέα των υδρογονανθράκων. Η Κύπρος έχει θέσει ειδικούς στόχους για την υλοποίηση του ανανεωμένου ευρωπαϊκού θεματολογίου για την επιμόρφωση ενηλίκων Για να προωθήσει τη δια βίου μάθηση, πραγματοποιούνται ορισμένες ενέργειες στο πλαίσιο ενός συμβουλευτικού φόρουμ σε εθνικό επίπεδο για την διά βίου καθοδήγηση, στην οποία συμμετέχουν επαγγελματίες και σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού. Η καθιέρωση ενός συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης των φορέων κατάρτισης και των εκπαιδευτών αποτελεί παράδειγμα ορθής πρακτικής. 7 Τα μεταδευτεροβάθμια ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που θεσπίστηκαν το 2012, αποτελούν μια βελτίωση της επίσημης προσφοράς εκπαίδευσης ενηλίκων. 4.2 Εκσυγχρονισμός και διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Η Κύπρος έχει μία από τις υψηλότερες επιδόσεις στην ΕΕ σε ποσοστά αποφοίτησης από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, με 47,8%, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ (36,9%, και συνεπώς έχει υπερβεί τον εθνικό ποσοτικό της στόχο του 46%. Ωστόσο, οι πρόσφατοι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν χαμηλότερες ικανότητες γραφής, ανάγνωσης και αριθμητικής από τους πρόσφατους αποφοίτους ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις χώρες της ΕΕ με τις καλύτερες επιδόσεις και οι επιδόσεις των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (16-29) δεν είναι σημαντικά καλύτερες από τις επιδόσεις των αποφοίτων της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 8 Υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ της επιλογής διδακτέων αντικειμένων και των αναγκών της οικονομίας, με σχετικά λίγους αποφοίτους με πτυχία στους τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM). Το 2012, η Κύπρος είχε το δεύτερο χαμηλότερο αριθμό αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας ανά 1000 κατοίκους ηλικίας στην ΕΕ (9 σε σύγκριση με 17 περίπου σε επίπεδο ΕΕ). 9 Επιπλέον, το ποσοστό απασχόλησης των πρόσφατων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο μειώθηκε έντονα από 87% σε 64,9% από το 2008, ώστε να καταστεί το χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ (64,9% έναντι μέσου όρου της ΕΕ 80,7%). Συνοδεύεται επίσης από τετραπλασιασμό της ανεργίας των νέων ηλικίας ετών μεταξύ του 2008 και του 2013 (από 9% σε 38,6%). Το πλεονέκτημα για την απασχόληση των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι λιγότερο έντονο στην Κύπρο, απ'ότι σε άλλες χώρες της ΕΕ. 10 Η Κύπρος Διεθνής Έκθεση του ΟΟΣΑ σχετικά με την έρευνα για τις δεξιότητες των ενηλίκων (2012), Eurostat, στατιστικές για τη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση (trng_cvts 02) Eurostat, στατιστικές για τη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση (trng_cvts 02) ET 2020 Εθνική έκθεση- Ερωτηματολόγιο Κύπρος Cedefop (2013) Έρευνα για εκπαιδευτές στη συνεχή ΕΕΚ: Αναδυόμενα προφίλ ικανοτήτων, Διεθνής Έκθεση του ΟΟΣΑ σχετικά με την έρευνα για τις δεξιότητες των ενηλίκων (2012) Eurostat, Απόφοιτοι επιστημών και τεχνολογίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά φύλο (tps 00188) Eurostat, Απόφοιτοι επιστημών και τεχνολογίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά φύλο (tps 00188) Βλ. συμπληρωματικούς συναφείς δείκτες: 5

6 αντιμετωπίζει το φαινόμενο της «διαρροής εγκεφάλων», καθώς και τη ριζική μεταβολή των δομών απασχόλησης με λιγότερους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να προσλαμβάνονται στη δημόσια διοίκηση. Επίσης στην επίτευξη υψηλών ποσοστών ανεργίας μεταξύ των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συμβάλλουν οι νομικοί περιορισμοί σχετικά με συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα αποτρέπουν τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και το δυσμενές περιβάλλον για την έρευνα (η ένταση έρευνας και ανάπτυξης είναι μια από τις χαμηλότερες στην ΕΕ με ποσοστό 0,46% το 2012). Η μαθησιακή κινητικότητα είναι κατά παράδοση υψηλή, καθώς το 40,35% των σπουδαστών συμμετέχει στο καθεστώς κινητικότητας προς τις χώρες της ΕΕ το Ωστόσο, το επίπεδο στήριξης, που προσφέρεται στους μειονεκτούντες σπουδαστές που προέρχονται από χαμηλές κοινωνικοοικονομικές τάξεις, για σπουδές ή κατάρτιση στο εξωτερικό έχει αξιολογηθεί ως ανεπαρκές. 11 Η κύρια μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι η θέσπιση της αρμόδιας αρχής για την εξωτερική και εσωτερική διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η Αρχή θα ζητά από ιδιωτικά και δημόσια πανεπιστήμια την υποβολή αυτοαξιολογήσεων κάθε 2-3 έτη. Η διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προχωρεί με τη μορφή διαπραγματεύσεων για διμερείς συμφωνίες για αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων με χώρες όπως το Κατάρ, το Κουβέιτ, τη Ρωσία και την Κίνα. Συζητείται μια πρόταση για τροποποίηση της νομοθεσίας ώστε να επιτραπεί στα δημόσια πανεπιστήμια να θεσπίσουν προγράμματα σπουδών στην αγγλική γλώσσα. 4.3 Εγκάρσιες ικανότητες, καταλληλότητα δεξιοτήτων, μαθησιακή κινητικότητα, νέες μέθοδοι διδασκαλίας και νέες τεχνολογίες Σύμφωνα με το CEDEFOP, η απασχόληση σε θέσεις εργασίας για προσόντα μέσου και χαμηλού επιπέδου στην Κύπρο μέχρι το 2020 προβλέπεται να μειωθεί ταχύτερα από τον μέσο όρο της ΕΕ, ενώ οι θέσεις εργασίας για υψηλά προσόντα θα είναι πιο περιζήτητες. Ενώ τα σχολεία στην Κύπρο είναι από τα καλύτερα εξοπλισμένα στην ΕΕ όσον αφορά τους υπολογιστές και την πρόσβαση στο Διαδίκτυο, τα άτομα με υψηλού επιπέδου δεξιότητες πληροφορικής είναι λιγότερα στην Κύπρο από τον μέσο όρο της ΕΕ (23% και 28,5% αντίστοιχα). 12 Μόνο το 8% των ατόμων ισχυρίζονται ότι έχουν υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων στο διαδίκτυο, σε αντίθεση με το 13,7% στην ΕΕ. 13 Από την άλλη πλευρά, η Κύπρος υπερβαίνει τον μέσο όρο της ΕΕ όσον αφορά τα περισσότερα μέτρα της επιχειρηματικότητας, ενώ το 60% των ερωτηθέντων συμφωνούν ότι η σχολική εκπαίδευση τους βοήθησε να αναπτύξουν πνεύμα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικό πνεύμα (50% στην ΕΕ). 14 Με το 92,9% των σπουδαστών του επιπέδου 2 ISCED να μαθαίνουν δύο ή περισσότερες ξένες γλώσσες, η Κύπρος κατατάσσεται μεταξύ των 10 πρώτων χωρών της ΕΕ στην εκμάθηση ξένων γλωσσών. Η ψηφιακή στρατηγική για την Κύπρο ( ), που εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο 2012, καθορίζει ως στόχο την αξιοποίηση της χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και την ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού των σπουδαστών και του διδακτικού προσωπικού μέσω του εν εξελίξει προγράμματος Σχεδιασμού Τεχνολογικής Ενοποίησης. Επιπλέον, το σχέδιο ΔΙΑ.Σ. ανέπτυξε ένα ηλεκτρονικό επιγραμμικό εκπαιδευτικό εργαλείο για πειραματική διάδοση του υλικού διδασκαλίας και μαθήματα μέσω διαδικτύου μεταξύ 8 δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό τη βελτίωση των επιδόσεων στην ΤΠΕ και των γνώσεων των σπουδαστών και του διδακτικού προσωπικού. Για την προώθηση της επιχειρηματικότητας μεταξύ των σπουδαστών της ΕΕΚ, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2013/14, τέθηκε σε εφαρμογή ένα πιλοτικό σχέδιο σε τεχνικές και επαγγελματικές σχολές με στόχο την προώθηση του βιομηχανικού σχεδίου και της καινοτομίας. Η επιτυχία του έχει προκαλέσει σκέψεις για πιθανή ένταξη του αντικειμένου αυτού στα αρχικά προγράμματα σπουδών των σχολών ΕΕΚ. Η Κύπρος βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης και δοκιμής του Εθνικού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων και της αντιστοίχισής του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης (VNFIL), μια διυπουργική επιτροπή εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το 2013 για την ανάπτυξη και την παρακολούθηση της εφαρμογής της VNFIL έως το Ευρωπαϊκή Επιτροπή/EACEA/Eurydice (2013) Πίνακας αποτελεσμάτων για την κινητικότητα: Προυποθέσεις για τη μάθηση στο εξωτερικό στην Ευρώπη. European Schoolnet - Ευρωπαϊκό σχολικό δίκτυο (Φεβρουάριος 2013) έρευνα στα σχολεία: ΤΠΕ στην εκπαίδευση, τελική έκθεση της μελέτης Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Επιχειρήσεις και βιομηχανία (2014) Οι ηλεκτρονικές δεξιότητες έκθεση ανά χώρα Κύπρος, Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο 354 (2012) Η επιχειρηματικότητα στην ΕΕ και εκτός αυτής, έκθεση ανά χώρα Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο 354 (2012) Η επιχειρηματικότητα στην ΕΕ και εκτός αυτής, έκθεση ανά χώρα 6

7 5. Αντιμετώπιση των ανισοτήτων 5.1 Για ένα γερό ξεκίνημα: βελτίωση της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας και αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου Στην Κύπρο σημειώθηκε γνώρισε μια σταθερή μείωση των ποσοστών πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο από 14,9 % το 2006 σε 9,4 % το 2013 (σε σύγκριση με 11,9 % στην ΕΕ) και, ως εκ τούτου, έχει υπερβεί τον εθνικό στόχο της 10 %. Τα αγόρια έχουν τριπλάσιες πιθανότητες να εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο (14,8 %) από ό, τι τα κορίτσια (4,2 %). Τα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών βρίσκονται, κατά παράδοση, σε υψηλότερο κίνδυνο εγκατάλειψης του σχολείου, αλλά λόγω της ανάπτυξης της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας και της μείωσης των μη ελληνόφωνων παιδιών σε δημόσια σχολεία, ο αριθμός των μαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω. Ακόμη, η Κύπρος εμφάνιζε ποσοστό ΕΕΑΚ 18,3 % το 2013 μεταξύ των ατόμων ηλικίας ετών και 24 % μεταξύ των ατόμων ηλικίας έως 29 ετών. Αντίθετα προς τη γενική τάση στην ΕΕ, η συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση από το 2006 παραμένει στάσιμη και βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ (83,8 % σε σύγκριση με 93,9 % το 2012) και πολύ κάτω από το σημείο αναφοράς της ΕΕ για το Αυτό μπορεί να συνδέεται με την έλλειψη κατάλληλων και οικονομικά προσιτών υπηρεσιών παιδικής μέριμνας και με υψηλότερο επίπεδο άτυπης φροντίδας από ό, τι στην ΕΕ. 15 Το ποσοστό των παιδιών ηλικίας 0-5 ετών με ξένη υπηκοότητα που παρακολουθούν προσχολική εκπαίδευση στην Κύπρο είναι υψηλότερο από ό, τι στις περισσότερες χώρες της ΕΕ (15,8 %) Η συνολική στήριξη των μεταναστών μαθητών, που βρίσκονται εκτεθειμένοι σε υψηλότερο κίνδυνο μειωμένων επιδόσεων και πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, περιορίζεται στα σχολεία που βρίσκονται στις ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας (ZΕΠ). 16 Ο στόχος είναι να επεκταθεί η στήριξη εκτός των γεωγραφικών ομάδων για την αποφυγή του στιγματισμού και καταστεί εφικτό σε περισσότερα σχολεία ανεξαρτήτως της τοποθεσίας τους να εκμεταλλευθούν την επιτυχία του εν λόγω έργου. Το σχεδιαζόμενο καθεστώς για την επιδότηση υπηρεσιών παιδικής μέριμνας για οικογένειες χαμηλού εισοδήματος είναι επίσης έμμεσος τρόπος πρόληψης της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου συμπληρώνονται με την ανάπτυξη του νέου σύγχρονου συστήματος μαθητείας με ενισχυμένη ψυχολογική και παιδαγωγική στήριξη για μαθητές που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν το σχολείο. Η «Εγγύηση για τη νεολαία» προβλέπει την ανάπτυξη συστήμα για την εξομάλυνση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν ορισμένοι νέοι στο σχολείο και για τη βελτίωση του επαγγελματικού προσανατολισμού και της παροχής συμβουλών στα σχολεία. Σε μεσο-μακροπρόθεσμη προοπτική, η βελτίωση της ποιότητας του σχολείου και των αποτελεσμάτων μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο διέρχεται μια παρατεταμένη περίοδο μεταρρύθμισης του εθνικού προγράμματος σπουδών από το 2011/2012, με το νέο πρόγραμμα σπουδών και το προσαρμοσμένο ωριαίο πρόγραμμα να εισάγονται βαθμιαία σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα και τάξεις. Πέραν του απρόσμενου υψηλού λειτουργικού κόστους της επιμόρφωσης των διδασκόντων και της παραγωγής υλικού καθοδήγησης αυτών, υφίσταται το πρόβλημα της ευθυγράμμισης του νέου προγράμματος σπουδών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με εκείνο της κατώτερης δευτεροβάθμιας (Γυμνάσιο) που υστερεί στην εφαρμογή του. Μια επιστημονική επιτροπή που συγκροτήθηκε από τον υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού τον Ιούλιο του 2013 αξιολογεί την μέχρι τώρα εφαρμογή του νέου προγράμματος σπουδών. Παρά την ευνοϊκή αποδοχή της μετάβασης από μια εκπαίδευση με επίκεντρο τον διδάσκοντα σε μια εκπαίδευση επικεντρωμένη στο παιδί, το νέο πρόγραμμα σπουδών δεν έχει σχεδιαστεί βάσει μιας προσέγγισης εστιασμένης στα μαθησιακά αποτελέσματα και ως εκ τούτου είναι ήδη απαρχαιωμένο. 5.2 Βασικές δεξιότητες φοιτητών Όσον αφορά τις βασικές δεξιότητες στα μαθηματικά, στην ανάγνωση και στις θετικές επιστήμες, η χώρα εμφάνισε χαμηλές επιδόσεις, το 2012, στο πρόγραμμα του ΟΟΣΑ για την Διεθνή Αξιολόγηση Μαθητών (PISA) και στα τρία γνωστικά πεδία. Η Κύπρος είχε τα πιο αδύναμα αποτελέσματα της ΕΕ για τις επιστήμες (38 % των ατόμων με χαμηλές επιδόσεις), τη δεύτερη χειρότερη για τα μαθηματικά μετά τη Βουλγαρία (42 % με χαμηλές επιδόσεις και, μόνο το 3,7 % των ατόμων με ανώτερες επιδόσεις) και την τρίτη χειρότερη βαθμολογία της ΕΕ στην ανάγνωση μετά τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία (το 32,8 % χαμηλές επιδόσεις). Σύμφωνα με άλλη εθνική έρευνα σχετικά με «τον λειτουργικό αναλφαβητισμό», τα κατ εκτίμηση ποσοστά της 6ης τάξης μαθητών με υψηλή πιθανότητα να παραμείνουν αναλφάβητοι ή με ανεπαρκείς γνώσεις αριθμητικής μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης μειώθηκε σημαντικά (από 12,7 % σε 6,9 % για την πρώτη και από 8,3 % σε 5,5 % για τη δεύτερη Βλ. συμπληρωματικούς συναφείς δείκτες σε: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ιανουάριος 2013) Μελέτη για τη βελτίωση της εκπαίδευσης νεοαφιχθέντων παιδιών οικογενειών μεταναστών 7

8 κατηγορία) μεταξύ και Η χαμηλή επίδοση αφορά κυρίως αγόρια που δεν μιλούν ελληνικά στο σπίτι τους. Οι εσωτερικές συζητήσεις ως προς την πολιτική μετά από τα αποτελέσματα της PISA έχουν εντοπίσει ορισμένα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν στο μέλλον: έγκαιρος εντοπισμός των ατόμων με χαμηλές και υψηλές επιδόσεις και παροχή στήριξης και επιπλέον πόρων για αυτά, επανεξέταση προγραμμάτων σπουδών βασικών γνωστικών αντικειμένων και ενσωμάτωση ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων (γνωστικών και μεταγνωστικών), ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση διδασκόντων σε θέματα μάθησης βασισμένα στην έρευνα, αύξηση του πραγματικού χρόνου διδασκαλίας και παρακολούθηση των επιδόσεων των σπουδαστών. Τα εν λόγω ζητήματα δεν είναι πιθανό να εξεταστούν στο εγγύς μέλλον λόγω δημοσιονομικών περιορισμών κατά την εν εξελίξει διαδικασία εξυγίανσης των δημοσίων οικονομικών. 8

9

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013 Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ Τι είναι το Erasmus+; Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος διά βίου μάθησης...5 2. Γενικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους.

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους. Η ποιότητα της μετάφρασης και η συνοχή της με το πρωτότυπο κείμενο εργασίας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων της μετάφρασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του αρχικού έργου και

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για το νέο Γυμνάσιο Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Γυμνάσιο Κατευθύνσεις 1. Γενική 2. Τεχνολογική 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Α. Βύρων Νικολαΐδης Πρόεδρος Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Ενώσεων Πληροφορικής(CEPIS) To Όραμα Δημιουργώντας 500.000

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ «Ιδέα» Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Λάρισα, Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Ελλάδα 1 Φορείς προσέγγισης (Ομάδα-στόχος για την Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΝΙΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑξιοΠιστοΣυν ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Παγκύπριο Συνέδριο Λεμεσός, 29 Νοεμβρίου 2014

2 ο Παγκύπριο Συνέδριο Λεμεσός, 29 Νοεμβρίου 2014 2 ο Παγκύπριο Συνέδριο Λεμεσός, 29 Νοεμβρίου 2014 Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος Η Μονάδα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Ταμείων (Μονάδα ΔΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Υ.Π.Π.) είναι αρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις και προοπτικές για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα. Δρ. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου

Προκλήσεις και προοπτικές για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα. Δρ. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Προκλήσεις και προοπτικές για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα Δρ. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου 1 Κοινωνικο-οικονομικά δεδομένα ΑΕΠ Έξι χρόνια σε οικονομική ύφεση δημιούργησαν συνθήκες χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Παιδεία. Web Site: http://www.epe.org.gr. Email: info@epe.org.gr

Πληροφορική Παιδεία. Web Site: http://www.epe.org.gr. Email: info@epe.org.gr Πληροφορική Παιδεία Email: info@epe.org.gr Δημήτρης Κυριακός MSc, MBA Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ Πειραιά Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ε.Π.Ε. antiproedros@epe.org.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοί Κλειδιά για Εκπαιδευτικούς και ιευθυντές Σχολείων στην Ευρώπη

Αριθμοί Κλειδιά για Εκπαιδευτικούς και ιευθυντές Σχολείων στην Ευρώπη Αριθμοί Κλειδιά για Εκπαιδευτικούς και ιευθυντές Σχολείων στην Ευρώπη Έκδοση 2013 Έκθεση Ευρυδίκη Εκπαίδευση και Κατάρτιση Αριθμοί Κλειδιά για Εκπαιδευτικούς και Διευθυντές Σχολείων στην Ευρώπη Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος Εκτελεστικός Διευθυντής, Intercollege ECVET Expert Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η Επαγγελματική Εκπ/ση & Κατάρτιση (ΕΕΚ) ΣΤΗΝ ΕΛΛAΔΑ, 2011 Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Λάρισα, Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη,

Η Επαγγελματική Εκπ/ση & Κατάρτιση (ΕΕΚ) ΣΤΗΝ ΕΛΛAΔΑ, 2011 Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Λάρισα, Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Η Επαγγελματική Εκπ/ση & Κατάρτιση (ΕΕΚ) ΣΤΗΝ ΕΛΛAΔΑ, 2011 Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Λάρισα, Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Ελλάδα 1 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΛΛAΔΑ: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1 Πλαίσιο του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έργου.. 1 Περιγραφή του έργου. 2 Εταίροι... 3 Εναρκτήρια συνάντηση στις Βρυξέλλες 4 Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση.4 Επαφές χρηματοδότηση.5 Πρόσθετες εθνικές διεθνείς έρευνες έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124,

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περίοδος 2011-2020

Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περίοδος 2011-2020 Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περίοδος 2011-2020 Ανακοινωθέν των ευρωπαίων Υπουργών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

0BΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

0BΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 0BΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 EL Ευρωπαϊκή Επιτροπή 0BΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 1BΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Digital. Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση. Women & Girls Go. Παντελής Νικολαΐδης Συντονιστής Δράσης. Συνέδριο Women & Girls Go Digital

Digital. Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση. Women & Girls Go. Παντελής Νικολαΐδης Συντονιστής Δράσης. Συνέδριο Women & Girls Go Digital Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση Women & Girls Go Digital Παντελής Νικολαΐδης Συντονιστής Δράσης Συνέδριο Women & Girls Go Digital Ψηφιακή Συμμαχία για την Γυναικεία Απασχόληση 2 Agenda Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Κύπρου

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Κύπρου Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Κύπρου Αντρέας Ελευθερίου NCP-CyQF ΓΕΤΕ ΜΤΕΕ, 8/11/2013 11/22/2013 1 NQF EQF NQF 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - 2013-1-GB2-LEO05-10789 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ 37 Τ.Κ 10436 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 5238973-210 5121399 6932798177 FAX: 210 5202798-210 5121399 ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition Summary in Greek Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL)

ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL) ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ (2012) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 55 συνδικαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged PROJECT NUMBER - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4 Πακέτο Εργασίας 2 Τίτλος Πακέτου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μαριάννα Καβουνίδου Γεωπόνος - MEd

Μαριάννα Καβουνίδου Γεωπόνος - MEd Μαριάννα Καβουνίδου Γεωπόνος - MEd Βασική Δράση 1- Κινητικότητα Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης / Επιμόρφωση Προσωπικού Βασική Δράση 2 - Συμπράξεις Στρατηγικές Συμπράξεις στον Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ.

ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ. ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κωνσταντίνος Καλτσάς ΔΡΑΜΑΣ Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ17.03 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στ. Πάγκαλος, σχ.σύµβουλος ΠΕ12

Στ. Πάγκαλος, σχ.σύµβουλος ΠΕ12 ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ Αθήνα, 13 και 14 Μαρτίου 2010 ευτεροβάθµια Τεχνική - Επαγγελµατική Εκπαίδευση. Ανάγκη για ριζικές αλλαγές, χωρίς τα σφάλµατα του παρελθόντος Σταύρος Πάγκαλος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Στοιχεία Εξωτερικής Αξιολόγησης & Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

A. Γενικές Πληροφορίες

A. Γενικές Πληροφορίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΑΡΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ A. Γενικές Πληροφορίες Εάν συγκροτείτε Κοινοπραξία, φροντίστε τούτο να καταδεικνύεται στο

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.1.2014 COM(2014) 30 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων

ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων Η μελέτη, η ανάλυση, η μεταφορά των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων για την επαγγελματική κατάρτιση, η σύνδεσή της με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) Γιατί στο Νεάπολις Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο Νεάπολις γίνεσαι μέλος μιας ζωντανής κοινότητας που αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και από ακαδημαϊκό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυάζοντας τις δεξιότητες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας Προκαλώντας τους «συνήθεις ύποπτους»

Συνδυάζοντας τις δεξιότητες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας Προκαλώντας τους «συνήθεις ύποπτους» Συνδυάζοντας τις δεξιότητες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας Προκαλώντας τους «συνήθεις ύποπτους» Κωνσταντίνος Πουλιάκας Εμπειρογνώμονας, Cedefop Εναρκτήρια εκδήλωση της έρευνας PIAAC στην Ελλάδα 31

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: OPENDAYS2011 Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Λεµεσός, 15 Νοεµβρίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο)

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο) Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο) Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους Επιστημονικό Γραφείο Συμβούλων Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές ερευνητικών δεδομένων :

Πηγές ερευνητικών δεδομένων : Έργο : Πηγές ερευνητικών δεδομένων : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) Ενότητα : ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Στοιχεία : βάση δεδομένων 2004 και 2008 Ενότητα : ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Ημερίδα Τετάρτη 20-05-2015 Αίθουσα εκδηλώσεων ΕΠΑΛ Λαγκαδά 14:00

Ενημερωτική Ημερίδα Τετάρτη 20-05-2015 Αίθουσα εκδηλώσεων ΕΠΑΛ Λαγκαδά 14:00 Ενημερωτική Ημερίδα Τετάρτη 20-05-2015 Αίθουσα εκδηλώσεων ΕΠΑΛ Λαγκαδά 14:00 Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 1. Αριθμός σπουδαστών και γλώσσα εκπαίδευσης Με την έναρξη του 2007/08 σχολικού έτους, 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-ΕΡΕΥΝΗΤΗ Email:Kadrian@freemail.gr Το δίλημμα Παιδεία για την Παιδεία ή για την αγορά εργασίας έχει έλθει τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS

LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS Ρούλα Κυρίλλου-Ιωαννίδου Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας 2009 1 LEONARDO DA VINCI Το Πρόγραμμα Leonardo

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες Στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις (εφόσον υπάρχουν) Διάρκεια Σπουδών: Προφίλ υποψήφιου μαθητή Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET)

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ECVET : ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 2 Οκτωβρίου 2006, Espoo ECVET : Προσχέδιο τεχνικών προδιαγραφών Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρο. Κύπρο. Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή. και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή

Κύπρο. Κύπρο. Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή. και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης EL EL Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Κύπρο Συνοπτική περιγραφή 4118 EL TI-30-12-665-EL-C

Διαβάστε περισσότερα

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ Στην 5η Ενότητα - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ

Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Τα Τμήματα της Νοσηλευτικής Α και Β ήταν από τα πρώτα Τμήματα της ΣΕΥΠ και γενικά του ΤΕΙ Αθήνας, που συμμετείχαν στα ευρωπαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε http://europedirect.pde.gov.gr Μηνιαιο ενημερωτικο δελτιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, Πάτρα, 26441 2613-613 646 info@edic.pde.gov.gr EuropeDirect

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών

Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών Ματσατσίνης Ν., Καθηγητής Κρασαδάκη Ε., Υποψ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων:

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων: Τρεις κατευθύνσεις προσανατολισμού : Ανθρωπιστικές Θετικές Οικονομίας και Πληροφορικής καθώς και πέντε επιστημονικά πεδία, περιλαμβάνει το νέο σύστημα των Πανελλήνιων εξετάσεων, όπως ανακοίνωσε το υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς 5 Νοεμβρίου 2012 Αρ. Πρωτ. 20126093 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «BRINGING EUROPE TO SCHOOL TEACHERS (B.E.S.T.)» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων

Προοπτικές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων Προοπτικές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων Ιωάννης Ψυχογιός (Υπεύθυνος Γραφείου Υποστήριξης Ευρωπαϊκών και Ερευνητικών Προγραµµάτων, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) ρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος (Ειδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015-2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία Από το Μάιο έως τον Αύγουστο του 2013, η KPMG International σε συνεργασία με την διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία ερευνών Brandon

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario) είναι η ακόλουθη:

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario) είναι η ακόλουθη: Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario): Επαρχιακό Πρόγραμμα Προτεινόμενων Υποψήφιων Μεταναστών (Provincial Nominee Programme) Πληροφορίες σχετικά με τους Φοιτητές εξωτερικού Οι μετανάστες φέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. Συνοδευτικό Θέματος 2: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βασικές θέσεις για αναλυτικά προγράμματα και σχολικά βιβλία με βάση τα πορίσματα και

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα