ΚΥΠΡΟΣ. Κύπρος. Στόχος της ΕΕ: 10% 2.Ολοκλήρωση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 84,7% 09 83,8% 12 92,1% 09 93,9% 12 95%

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΠΡΟΣ. Κύπρος. Στόχος της ΕΕ: 10% 2.Ολοκλήρωση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 84,7% 09 83,8% 12 92,1% 09 93,9% 12 95%"

Transcript

1

2 Τάση 1. Βασικοί δείκτες και σημεία αναφοράς ΚΥΠΡΟΣ Στόχος «Ευρώπη 2020» / Βασικός στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» Κριτήρια αναφοράς 1. Άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση Στόχος της ΕΕ: 10% 12,7% 9,1% 13,9% 12,0% (ηλικίας ετών) Στόχος της ΕΕ: 10% 2.Ολοκλήρωση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Στόχος της ΕΕ: 40% 45,3% 47,8% 33,6% 36,9% (ηλικίας ετών) Στόχος της ΕΕ: 46% Κριτήρια αναφοράς του ΕΚ Προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα (4-ετών έως την ηλικία έναρξης της υπ οχρεωτικής εκπ αίδευσης) 4. Βασικές δεξιότητες Άτόμα με χαμηλές επ ιδόσεις (ηλικίας15 ετών επ ίπ εδο 1 ή χαμηλότερο βασει της μελέτης PISA) 5. Μαθησιακή κινητικότητα 6. Ποσοστό απασχόλησης νέων αποφοίτων (ηλικίας ετών) π ου ολοκλήρωσαν τις σπ ουδές τους 1-3 έτη π ριν απ ό το έτος αναφοράς Ανάγνωση Μαθηματικά Φυσικές επιστήμες Αρχική επαγγελματική κατάρτιση (ΑΕΕΚ) Τριτοβάθμια εκπαίδευση 7.Συμμετοχή των ενηλίκων στη δια βίου μάθηση (ηλικίας ετών) α. Σπουδαστές που συμμετέχουν στα προγράμματα Leonardo da Vinci ως ποσοστό σπουδαστών επαγγελματικής κατάρτισης σε επίπεδο 3 ISCED β. Εισερχόμενοι σπουδαστές Erasmus ως ποσοστό % του πληθυσμού των σπουδαστών στην χώρα υποδοχής γ. Εισερχόμενοι σπουδαστές διεθνούς κινητικότητας για την απόκτηση πτυχίου ως ποσοστό % του πληθυσμού σπουδαστών στην χώρα υποδοχής Κύπρος Μέσος όρος της ΕΕ-28 84,7% 09 83,8% 12 92,1% 09 93,9% 12 95% : 09 32,8% 12 : 19,7% 09 17,8% 12 15% : 09 42,0% 12 : 22,3% 09 22,1% 12 15% : 09 38,0% 12 : 17,8% 09 16,6% 12 15% 5,0% 6,5% 12 0,6% 0,7% 12-2,2% 12 : - 1,2% 12 31,9% 23,5% 12 6,0% 6,9% 12 ISCED ,4% 62,1% 77,4% 75,5% 82% ISCED ,0% 48,3% 72,1% 69,5% ISCED ,1% 64,9% 82,7% 80,9% 7,7% 6,9% 9,1% 10,5% b 15% Άλλοι δείκτες ET Επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 9. Εγκάρσιες δεξιότητες α. Δαπάνες του δημοσίου για την παιδεία (% του ΑΕγχΠ ) β. ετήσιες δαπάνες για τα δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα ανά μαθητή/σπουδαστή εκφρασμένες σε πρότυπα αγοραστικής δύναμης (PPS) σε ευρώ Ψηφιακές δεξιότητες Επίλυση προβλημάτων «σε περιβάλλοντα γεμάτα με τεχνολογία» Επιχειρηματικές δεξιότητες 7,5% 6,7% 12 5,5% 5,3% e 11, e ISCED , ,16 11 e 11, e ISCED , ,87 11 e 11, e ISCED , ,80 α. Μαθητές στην τέταρτη τάξη (1 ISCED ) που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σχολείο β. Άτομα ηλικίας ετών με υψηλές δεξιοτήτες χρήσης υπολογιστή1 : 07 : 11 : 60,7% 07 64,7% 11 29,0% 09 23,0% 12 25,0% 09 26,0% 12 γ. Άτομα με χαμηλές επιδόσεις 12 12, EΕ17 (χωρίς ή με ανεπ αρκή δεξιότητα χρήσης υπ ολογιστή) 2 : 20,2% : : 16,9% δ. Άτομα με υψηλές επιδόσεις (PIAAC επ ίπ εδο 2 και ανώτερο) ε. Άτομα ηλικίας ετών που πιστεύουν ότι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και γνώσεις να ξεκινήσουν μια επιχείρηση : : 12 : : 33,2% : : : : 42,3% 12, EΕ13 α, EΕ Βασικές δεξιότητες ενηλίκων 11. Δεξιότητες για τις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας Προβλεπ όμενη μεταβολή στην απ ασχόληση το σε % 12. Καθηγητές 13. Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Δεξιότητες ξένων γλωσσών Δεξιότητες αριθμητισμού Δεξιότητες αλφαβητισμού στ.σπουδαστές επιπέδου ISCED 2 με γλωσσική επάρκεια επιπέδου B1 ή ανωτέρου στην πρώτη ξένη γλώσσα 3 : 11 : : : 11, EΕ13 43,5% ζ. Σπουδαστές επιπέδου 2 ISCED που μαθαίνουν δύο ή περισσότερες ξένες γλώσσες Άτομα με χαμηλές επιδόσεις (< PIAAC με γλωσσική επ άρκεια Άτομα με υψηλές επιδόσεις (PIAAC με γλωσσική επ άρκεια επ ιπ έδου 3 and >) Άτομα με χαμηλές επιδόσεις (< PIAAC με γλωσσική επ άρκεια επιπέδου 2) Άτομα με υψηλές επιδόσεις (PIAAC με γλωσσική επ άρκεια επ ιπ έδου3 και >) 92,1% 92,9% 12 60,6% 63,0% 11 : 11,8% 12 : : 19,9% : 37,5% 12 : : 43,3% : 15,5% 12 : : 23,6% : 35,1% 12 : : 40,9% Υψηλό επίπεδο προσόντων : +10,4% : : +12,4% Μέσο επίπεδο προσόντων : -2,6% : : +2,1% Χαμηλό επίπεδο προσόντων α. Καθηγητές ηλικίας >50 ετών που διδάσκουν σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία σε επίπεδο 2-3 ISCED - ως % του συνόλου των καθηγητών που διδάσκουν σε επίπεδο ISCED 4 β. Ποσοστό καθηγητών που συμετείχαν σε δραστηριότητες επαγγελματικής εξέλιξης κατά τους προηγούμενους 12 μήνες Ποσοστό σπουδαστών επαγγελματικής κατάρτισης σε επίπεδο3 ISCED : -17,4% : : -13,2% 21,8% 24,6% 12 : : 12 12, EΕ17 12, EΕ17 12, EΕ17 12, EΕ17 : 89,1% : : 84,6% EΕ19 13,2% 13,2% 12 = 50,1% 50,4% 12 Πηγή: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP): 11/EAC: 5ab/Ευρωπαϊκή έρευνα για τις γλωσσικές γνώσεις (ESLC): 9f/Eurostat (COFOG): 8a/Eurostat (ISS): 9b/Eurostat (LFS): 1, 2, 6, 7/Eurostat (UOE): 3, 5, 8b, 9, 12A, 13/Παγκόσμιο Δελτίο Παρακολούθησης Επιχειρηματικότητας: 9e/IEA TIMSS: 9a/OΟΣΑ (PIAAC): 9cd, 10 /ΟΟΣΑ (PISA): 4/OΟΣΑ (TALIS): 12B Σημειώσεις: 07 =2007, 08 =2008, 09 =2009, 10 =2010, 11 =2011, 12 =2012, a= μη σταθμισμένος μέσος όρος, b= διακοπή, e= εκτίμηση, p= προσωρινά στοιχεία. 1 = που διενήργησε 5-6 Ειδικές δραστηριότητες συναφείς με την πληροφορική. Συνιστάται προσοχή κατά την ερμηνεία διαχρονικής συγκρισιμότητας, λόγω των εξελίξεων στην εφαρμογή ζητημάτων σχετικών με δεξιότητες χρήσης υπολογιστή, 2 = τα αποτελέσματα καλύπτουν άτομα τα οποία δεν έχουν καμία εμπειρία από υπολογιστές ή απέτυχαν στη δοκιμασία ΤΠΕ, 3 = μέσος όρος των δεξιοτήτων που εξετάζονται στην ανάγνωση, τη γραφή και την προφορική κατανόηση, 4 = σε ορισμένα κράτη μέλη, ISCED 3 περιλαμβάνει το επίπεδο 4 (CZ, EE, ES, IE, NL, FI, UK), ενώ σε άλλα κράτη μέλη (IT, LU, NL), περιλαμβάνει μόνο τα αριθμητικά στοιχεία που αφορούν δημόσια ιδρύματα. 2

3 Σχήμα: Θέση σε σχέση με τις υψηλότερες (εξωτερικός δακτύλιος) και τις χαμηλότερες επιδόσεις (κέντρο) Πηγή: Υπολογισμοί της ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, με βάση στοιχεία της Eurostat (UOE LFS 2013 και 2012) και του ΟΟΣΑ (PISA 2012). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα στοιχεία τοποθετούνται μεταξύ μεγίστου (οι υψηλότερες επιδόσεις απεικονίζονται στον εξωτερικό δακτύλιο) και ελαχίστου (οι χαμηλότερες επιδόσεις απεικονίζονται στο κέντρο του σχήματος). 2. Βασικές προκλήσεις Η Κύπρος παρουσιάζει ικανοποιητικές επιδόσεις σε σχέση με τους πρωταρχικούς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» τόσο όσον αφορά την αποφοίτηση από την τριτοβάθμια εκπαίδευση όσο και την πρόωρη αποχώρηση από το σχολείο. Ωστόσο, η χώρα είναι αντιμέτωπη με την πρόκληση της ευθυγράμμισης των εκπαιδευτικών επιτευγμάτων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και των εκπαιδευτικών επιτευγμάτων. Η συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα και η συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση επίσης υστερεί σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ. Εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες προκλήσεις στην εφαρμογή των αναθεωρημένων προγραμμάτων σπουδών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι χαμηλές επιδόσεις των 15χρονων στην ανάγνωση και τη γραφή, στα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες αποτελούν αιτία ανησυχίας. Η ελκυστικότητα της αρχικής και συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι χαμηλή και το εκπαιδευτικό σύστημα ανταποκρίνεται αργά στις οικονομικές προβλέψεις δεξιοτήτων. Ως χώρα του προγράμματος, η Κύπρος επιδιώκει την εφαρμογή των διατάξεων του επικαιροποιημένου μνημονίου συμφωνίας (ΜΣ). Αυτό περιλαμβάνει την μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, η οποία αφορά όλους τους εργαζομένους στον δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων υπαλλήλων στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) και τους εκπαιδευτικούς. 3. Βελτίωση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας των πόρων 3.1 Επένδυση στην εκπαίδευση Η Κύπρος είναι ο τρίτος μεγαλύτερος επενδυτής της ΕΕ στην εκπαίδευση μετά τη Δανία και τη Σουηδία, όπως μετράται από το ποσοστό του ΑΕΠ (6,7% σε σύγκριση με 5,3% του μέσου όρου της ΕΕ). Οι δαπάνες ανά μαθητή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι στο δεύτερο υψηλότερο επίπεδο στην ΕΕ μετά το Λουξεμβούργο. Μεταξύ του 2000 και 2010, η Κύπρος ήταν μία από τις τέσσερις χώρες της ΕΕ που αύξησαν το επίπεδο των δημόσιων δαπανών για την παιδεία σε ποσοστό άνω του 50%. 1 Ωστόσο, ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης και σύμφωνα με το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής, ψηφίστηκε μια σειρά νόμων που μειώνει τους μισθούς και τις συνταξιοδοτικές παροχές των εκπαιδευτικών οδηγώντας το επίπεδο των δαπανών σε συνεχή μείωση από το 2010, τόσο σε απόλυτες όσο και σε σχετικές τιμές. 1 Οι άλλες χώρες είναι η Ελλάδα, η Σλοβακία και το Λουξεμβούργο. Βλ. Eurydice (2013) Χρηματοδότηση της εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης. Έκθεση Eurydice Μαρτίου 2013, σ. 24 3

4 3.2 Στο επίκεντρο οι εκπαιδευτικοί Από την διεθνή έρευνα για τη διδασκαλία και τη μάθηση (TALIS) 2 του ΟΟΣΑ το 2013 προέκυψαν οι ακόλουθες βασικές διαπιστώσεις για την Κύπρο: Σύμφωνα με τους διευθυντές σχολείων η αξιολόγηση εφαρμόζεται από όλους τους εκπαιδευτικούς είναι καθολική. Ωστόσο το 17% των εκπαιδευτικών δηλώνει ότι δεν έχει λάβει ποτέ ανατροφοδότηση στο σημερινό τους σχολείο. Τα ποσοστά των διδασκόντων που λαμβάνουν μέρος σε επίσημο πρόγραμμα εισαγωγής κατά την πρώτη τους τακτική απασχόληση (51%), που αναλαμβάνουν ορισμένες δραστηριότητες επαγγελματικής εξέλιξης κατά τους τελευταίους 12 μήνες (89%) ή που εργάζονται σε σχολεία, των οποίων οι διευθυντές δηλώνουν έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού (38%) είναι κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ. Υψηλό ποσοστό των εκπαιδευτικών αισθάνεται πως μπορεί να παράσχει κίνητρα στους σπουδαστές που επιδεικνύουν περιορισμένο ενδιαφέρον για τις σχολικές εργασίες (85% σε σύγκριση με το 71% του μέσου όρου της ΕΕ) και επίσης οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τον επαγγελματικό χώρο τους ως σχετικά υψηλό: το 49% πιστεύει ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού χαίρει εκτίμησης στην κοινωνία (έναντι μέσου όρου της ΕΕ 18%). Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού εξακολουθεί να αποτελεί ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή απασχόλησης στην Κύπρο, ιδίως επειδή παρέχει το καθεστώς του μόνιμου δημοσίου υπαλλήλου με δια βίου απασχόληση και λόγω του υψηλότερου μέγιστου βάσει καταστατικού σε σύγκριση με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην ΕΕ (282%). Ωστόσο, η Κύπρος δεν διαθέτει μέτρα για την πρόβλεψη και την κάλυψη των αναγκών σε εκπαιδευτικούς. 3 Οι πολιτικές που αφορούν τις διαδικασίες σχετικά με την επιλογή, τη διατήρηση, την αξιολόγηση και την προαγωγή εκπαιδευτικών χρειάζονται εκσυγχρονισμό. Πρόσθετα προβλήματα στον τομέα αυτόν είναι οι συχνές απουσίες των εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μια αυξανόμενη μαύρη αγορά για ιδιωτικά φροντιστήρια. Σύμφωνα με τη διάταξη του Μνημονίου Συμφωνίας σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση, ανατέθηκε στην Παγκόσμια Τράπεζα να προβεί σε ανασκόπηση της λειτουργίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού παράλληλα με την ανασκόπηση των πολιτικών που αφορούν τους εκπαιδευτικούς. Η ανασκόπηση του Μαΐου 2014 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ένα υπερβολικά συγκεντρωτικό σύστημα, σε συνδυασμό με μια ατελή διατύπωση πολιτικής και έναν αδύναμο στρατηγικό σχεδιασμό, απαιτεί την δημιουργία ενός ισχυρότερου σώματος επιθεώρησης και ένα πιο αξιόπιστο σύστημα πρόσληψης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών. Έχουν ξεκινήσει διαβουλεύσεις με συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών για να προετοιμαστεί το έδαφος για ευρείες μεταρρυθμίσεις. 4. Ενίσχυση της απασχολησιμότητας 4.1 Μάθηση, μαθητεία και επιμόρφωση των ενηλίκων στο πλαίσιο της εργασίας Η Κύπρος έχει το χαμηλότερο ποσοστό συμμετοχής στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην ΕΕ (12,7% σε σύγκριση με 50,3% το 2012), αλλά οι εθνικές πηγές υποστηρίζουν ότι τα αριθμητικά στοιχεία εμφάνισαν αύξηση φθάνοντας το 19% το Αυτό έγινε χάρη στη διεύρυνση της προσφοράς επαγγελματικών επιλογών, όπως το πρόγραμμα Νέας Σύγχρονης Μαθητείας (ΝΣΜ), η Εσπερινή Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Λεμεσού και τα Μεταδευτεροβάθμια Ιδρύματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Η επαγγελματική κατεύθυνση έχει γίνει πιο ελκυστική μετά την οικονομική κρίση και αποτελεσματικές εκστρατείες προώθησης. Ωστόσο, η απουσία της συμμετοχής των εργοδοτών στην εκπαίδευση σπουδαστών της ΕΕΚ αντανακλάται στην αδύναμη συνιστώσα της μάθησης με βάση την εργασία και στην επακόλουθη αναντιστοιχία δεξιοτήτων. Η οικονομία αποτελείται κυρίως από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), που δεν είναι σε θέση να παρέχουν την απαραίτητη στήριξη προς τους μαθητευόμενους. Η συμμετοχή των ενηλίκων στη δια βίου μάθηση είναι κάτω του μέσου όρου της ΕΕ και βαίνει μειούμενη. Οι ενήλικοι (ηλικίας ετών) στην Κύπρο κατατάσσονται ελαφρώς κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ σε εξετάσεις βασικών γνώσεων ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικής του προγράμματος του ΟΟΣΑ για τη διεθνή αξιολόγηση Eurydice (2013) Βασικά στοιχεία σχετικά με τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές σχολείων, eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/151en.pdf Διεθνής Έκθεση του ΟΟΣΑ σχετικά με την έρευνα για τις δεξιότητες των ενηλίκων (2012), Eurostat, στατιστικές για τη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση (trng_cvts 02) 4

5 των ικανοτήτων των ενηλίκων (PIAAC). Η διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων νέας γενιάς (ηλικίας ετών) και γηραιότερης γενιάς (55-65 ετών) είναι μικρότερη από ό, τι στις περισσότερες χώρες της ΕΕ. 4 Ωστόσο, η διαφορά των ποσοστών συμμετοχής ενηλίκων μεταξύ των ατόμων με υψηλότερα και χαμηλότερα επαγγελματικά προσόντα είναι επίσης σχετικά μικρή: Τα άτομα με χαμηλά προσόντα στην Κύπρο έχουν 3 φορές λιγότερες πιθανότητες να συμμετάσχουν σε μάθηση συνδεδεμένη με τη θέση εργασίας, σε σύγκριση με τα άτομα με υψηλότερα προσόντα (5 φορές στην ΕΕ). Το 2010, το 72% των επιχειρήσεων παρείχαν επαγγελματική κατάρτιση στο προσωπικό τους στην Κύπρο, ποσοστό ελαφρώς υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ. 5 Η Κύπρος έχει δεσμευτεί να μειώσει τον αριθμό των ειδικοτήτων σε σχολές ΕΕΚ και να επικαιροποιήσει τα προγράμματα σπουδών της ΕΕΚ ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Επί του παρόντος, η υποδομή είναι υπό πίεση, πράγμα που ωθεί την Κύπρο να θεσπίσει ένα σύστημα αξιολόγησης βάσει μορίων για την εγγραφή σε τεχνικές σχολές, για πρώτη φορά από το 2013/14. Τα άτομα που έχουν παρακολουθήσει μαθήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης θα είναι σε θέση να πιστοποιήσουν τις ικανότητές τους μέσω ενός συστήματος επαγγελματικών προσόντων, που έχει θεσπιστεί και συνεχώς επεκτείνεται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΑΑΔ-HRDA) και χρηματοδοτείται μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Διεξάγεται μελέτη για να εξετασθεί ο τρόπος με τον οποίο τα επαγγελματικά προσόντα μπορούν να ενσωματωθούν στο συνολικό εθνικό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων, που βρίσκεται επί του παρόντος υπό ανάπτυξη. Με σκοπό τη βελτίωση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, η Εγγύηση για τη Νεολαία θα χρηματοδοτήσει επαγγελματική εμπειρία για πτυχιούχους πανεπιστημίου και μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της αγοράς εργασίας των προσανατολισμένων στο μέλλον κλάδων, όπως η εκμετάλλευση του φυσικού αερίου, διαμορφώνεται μια εθνική στρατηγική για την εκπαίδευση και την κατάρτιση στον τομέα των υδρογονανθράκων. Η Κύπρος έχει θέσει ειδικούς στόχους για την υλοποίηση του ανανεωμένου ευρωπαϊκού θεματολογίου για την επιμόρφωση ενηλίκων Για να προωθήσει τη δια βίου μάθηση, πραγματοποιούνται ορισμένες ενέργειες στο πλαίσιο ενός συμβουλευτικού φόρουμ σε εθνικό επίπεδο για την διά βίου καθοδήγηση, στην οποία συμμετέχουν επαγγελματίες και σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού. Η καθιέρωση ενός συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης των φορέων κατάρτισης και των εκπαιδευτών αποτελεί παράδειγμα ορθής πρακτικής. 7 Τα μεταδευτεροβάθμια ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που θεσπίστηκαν το 2012, αποτελούν μια βελτίωση της επίσημης προσφοράς εκπαίδευσης ενηλίκων. 4.2 Εκσυγχρονισμός και διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Η Κύπρος έχει μία από τις υψηλότερες επιδόσεις στην ΕΕ σε ποσοστά αποφοίτησης από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, με 47,8%, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ (36,9%, και συνεπώς έχει υπερβεί τον εθνικό ποσοτικό της στόχο του 46%. Ωστόσο, οι πρόσφατοι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν χαμηλότερες ικανότητες γραφής, ανάγνωσης και αριθμητικής από τους πρόσφατους αποφοίτους ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις χώρες της ΕΕ με τις καλύτερες επιδόσεις και οι επιδόσεις των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (16-29) δεν είναι σημαντικά καλύτερες από τις επιδόσεις των αποφοίτων της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 8 Υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ της επιλογής διδακτέων αντικειμένων και των αναγκών της οικονομίας, με σχετικά λίγους αποφοίτους με πτυχία στους τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM). Το 2012, η Κύπρος είχε το δεύτερο χαμηλότερο αριθμό αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας ανά 1000 κατοίκους ηλικίας στην ΕΕ (9 σε σύγκριση με 17 περίπου σε επίπεδο ΕΕ). 9 Επιπλέον, το ποσοστό απασχόλησης των πρόσφατων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο μειώθηκε έντονα από 87% σε 64,9% από το 2008, ώστε να καταστεί το χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ (64,9% έναντι μέσου όρου της ΕΕ 80,7%). Συνοδεύεται επίσης από τετραπλασιασμό της ανεργίας των νέων ηλικίας ετών μεταξύ του 2008 και του 2013 (από 9% σε 38,6%). Το πλεονέκτημα για την απασχόληση των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι λιγότερο έντονο στην Κύπρο, απ'ότι σε άλλες χώρες της ΕΕ. 10 Η Κύπρος Διεθνής Έκθεση του ΟΟΣΑ σχετικά με την έρευνα για τις δεξιότητες των ενηλίκων (2012), Eurostat, στατιστικές για τη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση (trng_cvts 02) Eurostat, στατιστικές για τη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση (trng_cvts 02) ET 2020 Εθνική έκθεση- Ερωτηματολόγιο Κύπρος Cedefop (2013) Έρευνα για εκπαιδευτές στη συνεχή ΕΕΚ: Αναδυόμενα προφίλ ικανοτήτων, Διεθνής Έκθεση του ΟΟΣΑ σχετικά με την έρευνα για τις δεξιότητες των ενηλίκων (2012) Eurostat, Απόφοιτοι επιστημών και τεχνολογίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά φύλο (tps 00188) Eurostat, Απόφοιτοι επιστημών και τεχνολογίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά φύλο (tps 00188) Βλ. συμπληρωματικούς συναφείς δείκτες: 5

6 αντιμετωπίζει το φαινόμενο της «διαρροής εγκεφάλων», καθώς και τη ριζική μεταβολή των δομών απασχόλησης με λιγότερους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να προσλαμβάνονται στη δημόσια διοίκηση. Επίσης στην επίτευξη υψηλών ποσοστών ανεργίας μεταξύ των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συμβάλλουν οι νομικοί περιορισμοί σχετικά με συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα αποτρέπουν τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και το δυσμενές περιβάλλον για την έρευνα (η ένταση έρευνας και ανάπτυξης είναι μια από τις χαμηλότερες στην ΕΕ με ποσοστό 0,46% το 2012). Η μαθησιακή κινητικότητα είναι κατά παράδοση υψηλή, καθώς το 40,35% των σπουδαστών συμμετέχει στο καθεστώς κινητικότητας προς τις χώρες της ΕΕ το Ωστόσο, το επίπεδο στήριξης, που προσφέρεται στους μειονεκτούντες σπουδαστές που προέρχονται από χαμηλές κοινωνικοοικονομικές τάξεις, για σπουδές ή κατάρτιση στο εξωτερικό έχει αξιολογηθεί ως ανεπαρκές. 11 Η κύρια μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι η θέσπιση της αρμόδιας αρχής για την εξωτερική και εσωτερική διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η Αρχή θα ζητά από ιδιωτικά και δημόσια πανεπιστήμια την υποβολή αυτοαξιολογήσεων κάθε 2-3 έτη. Η διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προχωρεί με τη μορφή διαπραγματεύσεων για διμερείς συμφωνίες για αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων με χώρες όπως το Κατάρ, το Κουβέιτ, τη Ρωσία και την Κίνα. Συζητείται μια πρόταση για τροποποίηση της νομοθεσίας ώστε να επιτραπεί στα δημόσια πανεπιστήμια να θεσπίσουν προγράμματα σπουδών στην αγγλική γλώσσα. 4.3 Εγκάρσιες ικανότητες, καταλληλότητα δεξιοτήτων, μαθησιακή κινητικότητα, νέες μέθοδοι διδασκαλίας και νέες τεχνολογίες Σύμφωνα με το CEDEFOP, η απασχόληση σε θέσεις εργασίας για προσόντα μέσου και χαμηλού επιπέδου στην Κύπρο μέχρι το 2020 προβλέπεται να μειωθεί ταχύτερα από τον μέσο όρο της ΕΕ, ενώ οι θέσεις εργασίας για υψηλά προσόντα θα είναι πιο περιζήτητες. Ενώ τα σχολεία στην Κύπρο είναι από τα καλύτερα εξοπλισμένα στην ΕΕ όσον αφορά τους υπολογιστές και την πρόσβαση στο Διαδίκτυο, τα άτομα με υψηλού επιπέδου δεξιότητες πληροφορικής είναι λιγότερα στην Κύπρο από τον μέσο όρο της ΕΕ (23% και 28,5% αντίστοιχα). 12 Μόνο το 8% των ατόμων ισχυρίζονται ότι έχουν υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων στο διαδίκτυο, σε αντίθεση με το 13,7% στην ΕΕ. 13 Από την άλλη πλευρά, η Κύπρος υπερβαίνει τον μέσο όρο της ΕΕ όσον αφορά τα περισσότερα μέτρα της επιχειρηματικότητας, ενώ το 60% των ερωτηθέντων συμφωνούν ότι η σχολική εκπαίδευση τους βοήθησε να αναπτύξουν πνεύμα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικό πνεύμα (50% στην ΕΕ). 14 Με το 92,9% των σπουδαστών του επιπέδου 2 ISCED να μαθαίνουν δύο ή περισσότερες ξένες γλώσσες, η Κύπρος κατατάσσεται μεταξύ των 10 πρώτων χωρών της ΕΕ στην εκμάθηση ξένων γλωσσών. Η ψηφιακή στρατηγική για την Κύπρο ( ), που εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο 2012, καθορίζει ως στόχο την αξιοποίηση της χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και την ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού των σπουδαστών και του διδακτικού προσωπικού μέσω του εν εξελίξει προγράμματος Σχεδιασμού Τεχνολογικής Ενοποίησης. Επιπλέον, το σχέδιο ΔΙΑ.Σ. ανέπτυξε ένα ηλεκτρονικό επιγραμμικό εκπαιδευτικό εργαλείο για πειραματική διάδοση του υλικού διδασκαλίας και μαθήματα μέσω διαδικτύου μεταξύ 8 δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό τη βελτίωση των επιδόσεων στην ΤΠΕ και των γνώσεων των σπουδαστών και του διδακτικού προσωπικού. Για την προώθηση της επιχειρηματικότητας μεταξύ των σπουδαστών της ΕΕΚ, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2013/14, τέθηκε σε εφαρμογή ένα πιλοτικό σχέδιο σε τεχνικές και επαγγελματικές σχολές με στόχο την προώθηση του βιομηχανικού σχεδίου και της καινοτομίας. Η επιτυχία του έχει προκαλέσει σκέψεις για πιθανή ένταξη του αντικειμένου αυτού στα αρχικά προγράμματα σπουδών των σχολών ΕΕΚ. Η Κύπρος βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης και δοκιμής του Εθνικού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων και της αντιστοίχισής του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης (VNFIL), μια διυπουργική επιτροπή εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το 2013 για την ανάπτυξη και την παρακολούθηση της εφαρμογής της VNFIL έως το Ευρωπαϊκή Επιτροπή/EACEA/Eurydice (2013) Πίνακας αποτελεσμάτων για την κινητικότητα: Προυποθέσεις για τη μάθηση στο εξωτερικό στην Ευρώπη. European Schoolnet - Ευρωπαϊκό σχολικό δίκτυο (Φεβρουάριος 2013) έρευνα στα σχολεία: ΤΠΕ στην εκπαίδευση, τελική έκθεση της μελέτης Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Επιχειρήσεις και βιομηχανία (2014) Οι ηλεκτρονικές δεξιότητες έκθεση ανά χώρα Κύπρος, Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο 354 (2012) Η επιχειρηματικότητα στην ΕΕ και εκτός αυτής, έκθεση ανά χώρα Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο 354 (2012) Η επιχειρηματικότητα στην ΕΕ και εκτός αυτής, έκθεση ανά χώρα 6

7 5. Αντιμετώπιση των ανισοτήτων 5.1 Για ένα γερό ξεκίνημα: βελτίωση της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας και αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου Στην Κύπρο σημειώθηκε γνώρισε μια σταθερή μείωση των ποσοστών πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο από 14,9 % το 2006 σε 9,4 % το 2013 (σε σύγκριση με 11,9 % στην ΕΕ) και, ως εκ τούτου, έχει υπερβεί τον εθνικό στόχο της 10 %. Τα αγόρια έχουν τριπλάσιες πιθανότητες να εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο (14,8 %) από ό, τι τα κορίτσια (4,2 %). Τα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών βρίσκονται, κατά παράδοση, σε υψηλότερο κίνδυνο εγκατάλειψης του σχολείου, αλλά λόγω της ανάπτυξης της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας και της μείωσης των μη ελληνόφωνων παιδιών σε δημόσια σχολεία, ο αριθμός των μαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω. Ακόμη, η Κύπρος εμφάνιζε ποσοστό ΕΕΑΚ 18,3 % το 2013 μεταξύ των ατόμων ηλικίας ετών και 24 % μεταξύ των ατόμων ηλικίας έως 29 ετών. Αντίθετα προς τη γενική τάση στην ΕΕ, η συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση από το 2006 παραμένει στάσιμη και βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ (83,8 % σε σύγκριση με 93,9 % το 2012) και πολύ κάτω από το σημείο αναφοράς της ΕΕ για το Αυτό μπορεί να συνδέεται με την έλλειψη κατάλληλων και οικονομικά προσιτών υπηρεσιών παιδικής μέριμνας και με υψηλότερο επίπεδο άτυπης φροντίδας από ό, τι στην ΕΕ. 15 Το ποσοστό των παιδιών ηλικίας 0-5 ετών με ξένη υπηκοότητα που παρακολουθούν προσχολική εκπαίδευση στην Κύπρο είναι υψηλότερο από ό, τι στις περισσότερες χώρες της ΕΕ (15,8 %) Η συνολική στήριξη των μεταναστών μαθητών, που βρίσκονται εκτεθειμένοι σε υψηλότερο κίνδυνο μειωμένων επιδόσεων και πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, περιορίζεται στα σχολεία που βρίσκονται στις ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας (ZΕΠ). 16 Ο στόχος είναι να επεκταθεί η στήριξη εκτός των γεωγραφικών ομάδων για την αποφυγή του στιγματισμού και καταστεί εφικτό σε περισσότερα σχολεία ανεξαρτήτως της τοποθεσίας τους να εκμεταλλευθούν την επιτυχία του εν λόγω έργου. Το σχεδιαζόμενο καθεστώς για την επιδότηση υπηρεσιών παιδικής μέριμνας για οικογένειες χαμηλού εισοδήματος είναι επίσης έμμεσος τρόπος πρόληψης της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου συμπληρώνονται με την ανάπτυξη του νέου σύγχρονου συστήματος μαθητείας με ενισχυμένη ψυχολογική και παιδαγωγική στήριξη για μαθητές που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν το σχολείο. Η «Εγγύηση για τη νεολαία» προβλέπει την ανάπτυξη συστήμα για την εξομάλυνση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν ορισμένοι νέοι στο σχολείο και για τη βελτίωση του επαγγελματικού προσανατολισμού και της παροχής συμβουλών στα σχολεία. Σε μεσο-μακροπρόθεσμη προοπτική, η βελτίωση της ποιότητας του σχολείου και των αποτελεσμάτων μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο διέρχεται μια παρατεταμένη περίοδο μεταρρύθμισης του εθνικού προγράμματος σπουδών από το 2011/2012, με το νέο πρόγραμμα σπουδών και το προσαρμοσμένο ωριαίο πρόγραμμα να εισάγονται βαθμιαία σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα και τάξεις. Πέραν του απρόσμενου υψηλού λειτουργικού κόστους της επιμόρφωσης των διδασκόντων και της παραγωγής υλικού καθοδήγησης αυτών, υφίσταται το πρόβλημα της ευθυγράμμισης του νέου προγράμματος σπουδών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με εκείνο της κατώτερης δευτεροβάθμιας (Γυμνάσιο) που υστερεί στην εφαρμογή του. Μια επιστημονική επιτροπή που συγκροτήθηκε από τον υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού τον Ιούλιο του 2013 αξιολογεί την μέχρι τώρα εφαρμογή του νέου προγράμματος σπουδών. Παρά την ευνοϊκή αποδοχή της μετάβασης από μια εκπαίδευση με επίκεντρο τον διδάσκοντα σε μια εκπαίδευση επικεντρωμένη στο παιδί, το νέο πρόγραμμα σπουδών δεν έχει σχεδιαστεί βάσει μιας προσέγγισης εστιασμένης στα μαθησιακά αποτελέσματα και ως εκ τούτου είναι ήδη απαρχαιωμένο. 5.2 Βασικές δεξιότητες φοιτητών Όσον αφορά τις βασικές δεξιότητες στα μαθηματικά, στην ανάγνωση και στις θετικές επιστήμες, η χώρα εμφάνισε χαμηλές επιδόσεις, το 2012, στο πρόγραμμα του ΟΟΣΑ για την Διεθνή Αξιολόγηση Μαθητών (PISA) και στα τρία γνωστικά πεδία. Η Κύπρος είχε τα πιο αδύναμα αποτελέσματα της ΕΕ για τις επιστήμες (38 % των ατόμων με χαμηλές επιδόσεις), τη δεύτερη χειρότερη για τα μαθηματικά μετά τη Βουλγαρία (42 % με χαμηλές επιδόσεις και, μόνο το 3,7 % των ατόμων με ανώτερες επιδόσεις) και την τρίτη χειρότερη βαθμολογία της ΕΕ στην ανάγνωση μετά τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία (το 32,8 % χαμηλές επιδόσεις). Σύμφωνα με άλλη εθνική έρευνα σχετικά με «τον λειτουργικό αναλφαβητισμό», τα κατ εκτίμηση ποσοστά της 6ης τάξης μαθητών με υψηλή πιθανότητα να παραμείνουν αναλφάβητοι ή με ανεπαρκείς γνώσεις αριθμητικής μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης μειώθηκε σημαντικά (από 12,7 % σε 6,9 % για την πρώτη και από 8,3 % σε 5,5 % για τη δεύτερη Βλ. συμπληρωματικούς συναφείς δείκτες σε: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ιανουάριος 2013) Μελέτη για τη βελτίωση της εκπαίδευσης νεοαφιχθέντων παιδιών οικογενειών μεταναστών 7

8 κατηγορία) μεταξύ και Η χαμηλή επίδοση αφορά κυρίως αγόρια που δεν μιλούν ελληνικά στο σπίτι τους. Οι εσωτερικές συζητήσεις ως προς την πολιτική μετά από τα αποτελέσματα της PISA έχουν εντοπίσει ορισμένα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν στο μέλλον: έγκαιρος εντοπισμός των ατόμων με χαμηλές και υψηλές επιδόσεις και παροχή στήριξης και επιπλέον πόρων για αυτά, επανεξέταση προγραμμάτων σπουδών βασικών γνωστικών αντικειμένων και ενσωμάτωση ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων (γνωστικών και μεταγνωστικών), ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση διδασκόντων σε θέματα μάθησης βασισμένα στην έρευνα, αύξηση του πραγματικού χρόνου διδασκαλίας και παρακολούθηση των επιδόσεων των σπουδαστών. Τα εν λόγω ζητήματα δεν είναι πιθανό να εξεταστούν στο εγγύς μέλλον λόγω δημοσιονομικών περιορισμών κατά την εν εξελίξει διαδικασία εξυγίανσης των δημοσίων οικονομικών. 8

9

ΕΛΛΑΔΑ. Ελλάδα. Εθνικός στόχος: 9,7% 2.Ολοκλήρωση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 68,9% 09 75,2% 12 92,1% 09 93,9% 12 95%

ΕΛΛΑΔΑ. Ελλάδα. Εθνικός στόχος: 9,7% 2.Ολοκλήρωση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 68,9% 09 75,2% 12 92,1% 09 93,9% 12 95% Tάση ΕΛΛΑΔΑ 1. Καθορισμός δεικτών και στοιχείων αναφοράς Στόχος«Ευρώπη 2020» / Βασικός στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 2010 2013 2010 2013 Κριτήριο αναφοράς 1. Άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts

Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts 23-24-25-29/09/2014 Πλαίσιο Πολιτικής Στρατηγική της Λισσαβόνας Διαδικασία της Κοπεγχάγης

Διαβάστε περισσότερα

(Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 6.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 117/1 IV (Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κοινή έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Εκπαιδευτικοί δρόμοι μετά τη Λισσαβόνα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Εκπαιδευτικοί δρόμοι μετά τη Λισσαβόνα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Εκπαιδευτικοί δρόμοι μετά τη Λισσαβόνα Ο λόγος για την εκπαίδευση έχει ένα ενδογενές (πολιτική κρατών μελών) και ένα εξωγενές χαρακτηριστικό (Ευρωπαϊκή Ένωση- Παγκοσμιοποίηση)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Α: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013 Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ Τι είναι το Erasmus+; Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση,

Διαβάστε περισσότερα

την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο Tμήμα) το Συμβούλιο 6084/14 SOC 36 EDUC 76 ECOFIN 105

την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο Tμήμα) το Συμβούλιο 6084/14 SOC 36 EDUC 76 ECOFIN 105 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 2014 (17.02) (OR. en) 6285/14 EDUC 44 SΟC 98 ΕCOFIN 129 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς αριθ. προηγ. εγγρ. Θέμα: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο Tμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 25.11.2009 COM(2009)640 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το κείμενο χαίρει πλέον της σύμφωνης γνώμης όλων των αντιπροσωπιών.

Το κείμενο χαίρει πλέον της σύμφωνης γνώμης όλων των αντιπροσωπιών. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2014 8883/14 EDUC 124 SOC 285 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο Τμήμα) / το Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.4.2017 SWD(2017) 200 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων που συνοδεύει το έγγραφο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΕΑΕΚ Μέτρο 2.2, Ενέργεια 2.2.2, Κατηγορία Πράξεων 2.2.2.α ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΚΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.11) (OR. en) 13832/04 EDUC 204 SOC 499

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.11) (OR. en) 13832/04 EDUC 204 SOC 499 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.) (OR. en) 3832/04 EDUC 204 SOC 499 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς : το Συµβούλιο και τους Αντιπροσώπους

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Δομή Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες: την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΟΛΤΕΚ Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα Δημοσιογραφική Εστία Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010 Γραφείο Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2013 (02.05) (OR. en) 8574/13 EDUC 111 SOC 252

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2013 (02.05) (OR. en) 8574/13 EDUC 111 SOC 252 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2013 (02.05) (OR. en) 8574/13 EDUC 111 SOC 252 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος διά βίου μάθησης...5 2. Γενικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισηγητής Χατζηευστρατίου Ιγνάτιος Μόνιμος Πάρεδρος Π.Ι. Γνωρίσματα Ελληνικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.8.2015 COM(2015) 408 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2008/2329(INI) 27.1.2009 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη βελτίωση των σχολείων: ατζέντα για την ευρωπαϊκή συνεργασία (2008/2329(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράµµατος διά βίου µάθησης...4 2. Γενικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Γέφυρες: Διασύνδεση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Αγορά Εργασίας

Χτίζοντας Γέφυρες: Διασύνδεση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Αγορά Εργασίας Χτίζοντας Γέφυρες: Διασύνδεση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Αγορά Εργασίας Δρ Στυλιανός Μαυρομούστακος Εκτελεστικός Διευθυντής, Intercollege Λευκωσίας Αντιπρόεδρος EfVET Οι πάροχοι

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ 1 Η Επαγγελματική αποτελεί κεντρικό παράγοντα για την επιτυχία της Στρατηγικής της

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ Βρυξέλλες, 23 Νοεµβρίου 2011 Έως 5 εκατοµµύρια άτοµα, σχεδόν διπλάσιος αριθµός απ ό,τι σήµερα, θα

Διαβάστε περισσότερα

12485/16 MAK/γομ/ΑΒ 1 DG B 1C

12485/16 MAK/γομ/ΑΒ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 12485/16 SOC 551 EMPL 362 ECOFIN 824 EDUC 293 JEUN 63 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή Απασχόλησης Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δεξιότητες και εργασία: Συμβουλεύοντας τους νέους εν μέσω αβεβαιότητας

Δεξιότητες και εργασία: Συμβουλεύοντας τους νέους εν μέσω αβεβαιότητας Δεξιότητες και εργασία: Συμβουλεύοντας τους νέους εν μέσω αβεβαιότητας Κ. Πουλιάκας. Ρ. Ψηφίδου, P. Da Fonseca Εμπειρογνώμονες, Cedefop «Ολύμπιον» Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014 25/10/ 2011 1 Πουλιάκας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόοδος στην Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»

Πρόοδος στην Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» Πρόοδος στην Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 23 Ιουνίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάμενος Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ]

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ] Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά 2010-2011] 1. Ταυτότητα της Έρευνας Η έρευνα «Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο» διεξήχθη από το ΚΕΕΑ για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Ελένη Κρικέλα Προϊσταμένη Μονάδας Α Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ)

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) Διεθνής Έρευνα Δεξιοτήτων Ενηλίκων H πιο διεξοδική και εκτενής διεθνής έρευνα μελέτης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους.

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους. Η ποιότητα της μετάφρασης και η συνοχή της με το πρωτότυπο κείμενο εργασίας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων της μετάφρασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του αρχικού έργου και

Διαβάστε περισσότερα

Eυρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης. Στην τελική ευθεία: Aπό την Κοπεγχάγη στο Μπορντό

Eυρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης. Στην τελική ευθεία: Aπό την Κοπεγχάγη στο Μπορντό Eυρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης EL Στην τελική ευθεία: Aπό την Κοπεγχάγη στο Μπορντό Προς έναν ευρωπαϊκό χώρο για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Η επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

«Ημερίδα Ενημέρωσης για το. Πρόγραμμα Erasmus+» Αθήνα

«Ημερίδα Ενημέρωσης για το. Πρόγραμμα Erasmus+» Αθήνα «Ημερίδα Ενημέρωσης για το Η Εκπαίδευση ενηλίκων στα βήματα του προγράμματος Erasmus+ Πρόγραμμα Erasmus+» Αθήνα 09.12.2016 Aνάπτυξη δεξιοτήτων προσωπικού ΕΕ μέσα από τα σχέδια της ΒΔ1/ΚΑ1 Γιώρμαρη Φραγκουλοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοί-Κλειδιά της Εκπαίδευσης 2012 Εξελίξεις στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας

Αριθμοί-Κλειδιά της Εκπαίδευσης 2012 Εξελίξεις στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας Αριθμοί-Κλειδιά της Εκπαίδευσης 2012 Εξελίξεις στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας Η έκθεση Αριθμοί-Κλειδιά της Εκπαίδευσης 2012 είναι μια εμβληματική έκδοση του

Διαβάστε περισσότερα

5745/16 ΔΑ/ριτ/ΔΛ 1 DG E - 1C

5745/16 ΔΑ/ριτ/ΔΛ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 5745/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου EDUC 16 SOC 47 EMPL 29 JEUN 13 ECOFIN 63 Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση...μια ευκαιρία για όλους εμάς! Λίγα λόγια για το επιχειρησιακό πρόγραμμα Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης Βασική Δράση 2 Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης Βασική Δράση 2 Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης Βασική Δράση 2 Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2014 Αναστασία Φιλίνη Συντονίστρια Ε.Μ.Σ. Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.06) (OR. en) 11838/11 SOC 583 JEUN 36 ECOFIN 443 EDUC 206

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.06) (OR. en) 11838/11 SOC 583 JEUN 36 ECOFIN 443 EDUC 206 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.06) (OR. en) 11838/11 SOC 583 JEUN 36 ECOFIN 443 EDUC 206 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς τις : αντιπροσωπείες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Ευρωπαϊκή Επιτροπή 0ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Αναστασία Φιλίνη Συντονίστρια Ε.Μ.Σ. Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Επιτροπή Προϋπολογισμών 2009 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2004/0153(COD) 12.5.2005 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1 Πρόγραμμα Τομεακό Πρόγραμμα Κατηγορία Δράσης Δράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις COMENIUS Οι Πολυμερείς Σχολικές συμπράξεις Comenius

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση στον Κόσµο σήµερα

Η κατάσταση στον Κόσµο σήµερα Ανθρώπινα δικαιώµατα Η κατάσταση στον Κόσµο σήµερα Περισσότερο από 100 εκατοµµύρια παιδιά, τα περισσότερα κορίτσια, δεν πηγαίνουν καν στο σχολείο. 44 εκατοµµύρια από αυτά ζουν στην Αφρική, 32 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία Περιεχόμενα Α Β Γ Δ Ε Πλαίσιο Πολιτικής για την ΕΕΚ (Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση)

Διαβάστε περισσότερα

Άτυπη Σύνοδος Υπουργών Παιδείας Λευκωσία, 4-5 Οκτωβρίου 2012

Άτυπη Σύνοδος Υπουργών Παιδείας Λευκωσία, 4-5 Οκτωβρίου 2012 Άτυπη Σύνοδος Υπουργών Παιδείας Λευκωσία, 4-5 Οκτωβρίου 2012 Έγγραφο συζήτησης Προεδρίας Για να παραμείνει ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται περισσότερους πολίτες με τις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Α: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να εξηγήσετε πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα «Δεξιότητες και θέσεις εργασίας - Επένδυση για τη Νεολαία» της Τράπεζας;

Μπορείτε να εξηγήσετε πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα «Δεξιότητες και θέσεις εργασίας - Επένδυση για τη Νεολαία» της Τράπεζας; Απαντήσεις της ΕΤΕπ στις μικρομεσαίες για το πρόγραμμα απασχόλησης νέων Αναλυτική ενημέρωση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σχετικά με το πιλοτικό πρόγραμμα για την απασχόληση των νέων, «Δεξιότητες και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης αιτούντων Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης αιτούντων Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης αιτούντων Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014 Αναστασία Φιλίνη Συντονίστρια Ε.Μ.Σ. Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Εισαγωγή στα MOOCs, ορισμός, πως ξεκίνησαν Λόγος ύπαρξης τους, ΗΠΑ, Ευρώπη Διαφοροποιήσεις, xmoocs vs cmoocs και σύγκριση με τα παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε.

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. Τα Κράτη μέλη της Ε.Ε. και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενίσχυσαν τη συνεργασία τους το 2009 με το Στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

15949/14 ΣΠΚ/μκ 1 DG B 4A

15949/14 ΣΠΚ/μκ 1 DG B 4A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2014 (08.12) (OR. en) 15949/14 EMPL 172 SOC 815 ECOFIN 1081 EDUC 332 JEUN 112 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 20.11.2012 COM(2012) 669 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 8.3.2016 SWD(2016) 53 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης του Κύπρος. Εκπαίδευση και κατάρτιση

Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης του Κύπρος. Εκπαίδευση και κατάρτιση Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης του 2016 Κύπρος Εκπαίδευση και κατάρτιση Ο τόμος 2 της «Έκθεσης Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης 2016» περιλαμβάνει είκοσι οκτώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ) ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ. Παρουσίαση επαγγελματικής εκπαίδευσης και δικαιώματα αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ) ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ. Παρουσίαση επαγγελματικής εκπαίδευσης και δικαιώματα αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ) ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ Παρουσίαση επαγγελματικής εκπαίδευσης και δικαιώματα αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. Λεωνίδιο, 18/03/2015 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΗΜΕΡΑ Από έρευνες που έχουν γίνει σε Πανευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

και Πολιτική Απασχόλησης

και Πολιτική Απασχόλησης Αγορά Εργασίας και Πολιτική Απασχόλησης Μαρίνα Ρήγου Παπαμηνά Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας, Τμήμα Εργασίας, ΥΕΠΚΑ Οργανόγραμμα Τμήματος Τμήμα Εργασίας Υπηρεσία Αλλοδαπών Συντονισμός ΔΥΑ, Μηχανογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ «Ιδέα» Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Λάρισα, Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Ελλάδα 1 Φορείς προσέγγισης (Ομάδα-στόχος για την Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Παγκύπριο Συνέδριο Λεμεσός, 29 Νοεμβρίου 2014

2 ο Παγκύπριο Συνέδριο Λεμεσός, 29 Νοεμβρίου 2014 2 ο Παγκύπριο Συνέδριο Λεμεσός, 29 Νοεμβρίου 2014 Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος Η Μονάδα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Ταμείων (Μονάδα ΔΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Υ.Π.Π.) είναι αρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο. Νοέμβριος 2015

H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο. Νοέμβριος 2015 H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο Νοέμβριος 2015 Ατζέντα 1. Εισαγωγή 2. Γενικά Στοιχεία Ερωτηθέντων 3. Εκπαίδευση και Κατάρτιση 4. Νεανική Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα 5. Κοινωνική Ένταξη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση, κοινωνικός σχεδιασμός. Ρέμος Αρμάος MSc PhD, Υπεύθυνος εκπαίδευσης στελεχών ΚΕΘΕΑ

Εκπαίδευση, κοινωνικός σχεδιασμός. Ρέμος Αρμάος MSc PhD, Υπεύθυνος εκπαίδευσης στελεχών ΚΕΘΕΑ Εκπαίδευση, κοινωνικός σχεδιασμός Ρέμος Αρμάος MSc PhD, Υπεύθυνος εκπαίδευσης στελεχών ΚΕΘΕΑ armaos@kethea.gr Προτεραιότητες & βασικά μεγέθη εκπαίδευσης 2 Η ΔΒΜ αποτελεί προτεραιότητα σε διεθνές επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τι ισχύει για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Σύμφωνα με το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για το νέο Γυμνάσιο Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Γυμνάσιο Κατευθύνσεις 1. Γενική 2. Τεχνολογική 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ TOY ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ TOY ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ TOY ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2009 www.wikipolitics.gr http://programma.pasok.gr ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΣΟΚ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ Το ΠΑΣΟΚ έχει θέσει

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της Ελλάδας ως προς τους κοινούς ευρωπαϊκούς στόχους που αφορούν την ανώτατη εκπαίδευση

Η θέση της Ελλάδας ως προς τους κοινούς ευρωπαϊκούς στόχους που αφορούν την ανώτατη εκπαίδευση ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΕ) Η θέση της Ελλάδας ως προς τους κοινούς ευρωπαϊκούς στόχους που αφορούν την ανώτατη εκπαίδευση Δείκτες και κριτήρια αναφοράς 2010/2011 Αποδελτίωση-Ανάλυση:

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1 Πλαίσιο του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έργου.. 1 Περιγραφή του έργου. 2 Εταίροι... 3 Εναρκτήρια συνάντηση στις Βρυξέλλες 4 Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση.4 Επαφές χρηματοδότηση.5 Πρόσθετες εθνικές διεθνείς έρευνες έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 14402/14 EDUC 307 SOC 698 JEUN 95 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

6166/16 ΔΛ/ακι/ΜΙΠ 1 DG B 3A

6166/16 ΔΛ/ακι/ΜΙΠ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6166/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 71 EMPL 46 EDUC 33 JEUN 18 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λιθουανίας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λιθουανίας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 264 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λιθουανίας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Mέτρο 2.5: Εναλλακτικές μορφές δια βίου εκπαίδευσης Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Στις αποφάσεις και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Λισσαβόνας, η υιοθέτηση μιας στρατηγικής για τη Δια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ 2016 1 Στόχοι Αύξηση της ποιότητας της κινητικότητας στην ΕΕΚ Στήριξη της διεθνοποίησης των οργανισμών ΕΕΚ Εκσυγχρονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.6.2010 COM(2010) 296 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Μεταλυκειακού έτους- Τάξης Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ

Παρουσίαση Μεταλυκειακού έτους- Τάξης Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ Παρουσίαση Μεταλυκειακού έτους- Τάξης Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ 1 ΚαφετζοπούλουΌλγα, Υπεύθυνη Οµάδας Παρακολούθησης Μαθητείας Αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. ιεύθυνση Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης ΥΠΠΕΘ Ορισμός μαθητείας

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα και προτάσεις ΕΠΑΛ Λάρισας & Καρδίτσας για την επαγγελματική εκπαίδευση. Λούκας Ηλίας Σχολικός Σύμβουλος Οικονομολόγων

Προβλήματα και προτάσεις ΕΠΑΛ Λάρισας & Καρδίτσας για την επαγγελματική εκπαίδευση. Λούκας Ηλίας Σχολικός Σύμβουλος Οικονομολόγων Προβλήματα και προτάσεις ΕΠΑΛ Λάρισας & Καρδίτσας για την επαγγελματική εκπαίδευση Λούκας Ηλίας Σχολικός Σύμβουλος Οικονομολόγων Α. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Συχνές μεταβολές της σχολικής δομής, των τύπων σχολείων και

Διαβάστε περισσότερα

Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Α. Βύρων Νικολαΐδης Πρόεδρος Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Ενώσεων Πληροφορικής(CEPIS) To Όραμα Δημιουργώντας 500.000

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ C 26/8 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.1.2017 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ EACEA/04/2017 στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ - 2017 Ελίζα Πατσαλίδου KA1 VET & ADULT Τηλ: 22448892 email: epatsalidou@llp.org.cy 1 Στόχοι Αύξηση της ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ EL Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μετά τη Λισσαβόνα: προς μια κοινωνία της γνώσης Η δομή των επαγγελματικών προσόντων αλλάζει Από τη μεσοπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΑ - ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+

ΣΗΜΕΙΑ - ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΣΗΜΕΙΑ - ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ Ημερίδα Ενημέρωσης για το πρόγραμμα Erasmus+ ΑΘΗΝΑ, Ξενοδοχείο Royal Olympic 18-12-2013 Ελευθερία Καμενοπούλου Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμμάτων ΕΕ A. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΡΕΚΟΡ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟ 67% ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΤΩΝ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΕΣ Ή ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΣΧΟΛΕΣ, ΕΝΩ ΣΤΗΝ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΡΕΚΟΡ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟ 67% ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΤΩΝ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΕΣ Ή ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΣΧΟΛΕΣ, ΕΝΩ ΣΤΗΝ Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΡΕΚΟΡ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟ 67% ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 18-21 ΕΤΩΝ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΕΣ Ή ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΣΧΟΛΕΣ, ΕΝΩ ΣΤΗΝ ΔΑΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΛΙΣ 17%. Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αποτίμηση και Προγραμματισμός Δράσεων Διασφάλισης Ποιότητας Συναντήσεις Εργασίας (20 & 21/03/2017) Συνάντηση Εργασίας ΑΔΙΠ, Αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Α: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα