ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ"

Transcript

1 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Δπιζκόπηζη ηος Νομοθεηικού Πλαιζίος για ηην Φςσική Τγεία από ηη ζύζηαζη ηος Δλληνικού Κπάηοςρ έυρ ζήμεπα Δπιβλέπυν/οςζα: Γηαλλνπιάηνο Πέηξνο ποςδαζηήρ/ζηπια: αθειιάξεο Αληψληνο ΑΘΗΝΑ

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ...4 1) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ...5 2) ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ...5 3) ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ...6 4) ΔΙΑΓΧΓΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΗ ΔΝΝΟΗΔ ΣΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΚΑΗ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΖ ΚΑΣΟΥΤΡΧΖ ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΦΤΥΗΚΑ ΑΘΔΝΧΝ (ΚΑΗ ΜΗΑ ΓΝΧΜΟΓΟΣΖΖ ΣΟΤ ΤΝΖΓΟΡΟΤ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΚΟΤΗΑ ΝΟΖΛΔΗΑ) ) ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΦΑΗ ΣΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ( ) ΝΟΜΟ ΦΜΒ 22/3-19/5/1862 «ΠΔΡΗ ΤΣΑΔΧ ΦΡΔΝΟΚΟΜΔΗΧΝ» ΚΑΗ ΣΑ ΝΟΜΟΘΔΣΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΑΚΟΛΟΤΘΖΑΝ ΝΟΜΟ 6077/34 «ΠΔΡΗ ΟΡΓΑΝΧΔΧ ΣΧΝ ΓΖΜΟΗΧΝ ΦΤΥΗΑΣΡΔΗΧΝ» Ν.Γ. 104/73 «ΠΔΡΗ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΘΑΛΦΔΧ ΣΧΝ ΦΤΥΗΚΑ ΠΑΥΟΝΣΧΝ» Γ2Β/3036/1973 ΑΠΟΦΑΖ «ΠΔΡΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 4 ΣΟΤ ΤΠ ΑΡΗΘΜ. 104/73 Ν.Γ. ΠΔΡΗ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΘΑΛΦΔΧ ΣΧΝ ΦΤΥΗΚΑ ΠΑΥΟΝΣΧΝ»

3 5.5.ΑΠΟΦΑΖ Α2Β/5345/ «ΠΔΡΗ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΔΧ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 2 ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘΜ. Γ2Β3036/73 ΑΠΟΦΑΔΧ ΠΔΡΗ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΘΑΛΦΔΧ ΣΧΝ ΦΤΥΗΚΑ ΠΑΥΟΝΣΧΝ» ) ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΗ ΦΑΗ ΣΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ( ) ΝΟΜΟ 1397/1983 «ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ» ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ 815/84, ΣΟ ΠΔΝΣΑΔΣΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΗ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Π.Γ. 83/90 «ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΣΟΤ ΤΠ ΑΡΗΘΜ. 112/1989 Π.Γ. ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ» ) Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΗ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ Ν.2071/92 «ΠΔΡΗ ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟΤ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΤΓΔΗΑ» Ν.2519/97 «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΤΓΔΗΑ, ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΧΝ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ, ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ» Ν.2716/99 «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ» Ν. 3204/03 «ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ (Πε..Τ.Π.)» ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΥΑΡΓΧ Α ΦΑΖ Β ΦΑΖ ) ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ) ΔΠΙΛΟΓΟ ) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

4 ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ Ζ εθπφλεζε απηήο ηεο εξγαζίαο ζα ήηαλ πνιχ δπζρεξέζηεξε ρσξίο ηελ πνιχηηκε ζπκβνιή ησλ θ.θ. Πέηξνπ Γηαλλνπιάηνπ, επηβιέπνληνο θαζεγεηή, Κσλζηαληίλνπ Νηέξνπ, πξψελ Γηνηθεηή Φπρηαηξηθνχ Ννζνθνκείνπ Αηηηθήο, Γσξνζέαο Γαξψλε, ςπρνιφγνπ ηεο Με Κπβεξλεηηθήο Οξγάλσζεο «Κιίκαθα», Βαζηιηθήο Πάηζε, Γηνηθεηηθήο Τπαιιήινπ ζην Σκήκα Πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Δηξήλεο ηαζνπνχινπ, Τπεχζπλεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Φπρηαηξηθνχ Ννζνθνκείνπ Αηηηθήο. 4

5 1) ΠΔΡΙΛΗΦΗ ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη πξνζπάζεηα ζπγθέληξσζεο, θαηαγξαθήο θαη ζρνιηαζκνχ ησλ λφκσλ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ( απφ ζπζηάζεσο ηνπ έσο θαη ζήκεξα) πνπ ξπζκίδνπλ ηελ παξνρή ςπρηαηξηθήο πεξίζαιςεο. Απφ ηνλ αξρηθφ ζρεηηθφ βαζηιηθφ λφκν ηνπ 1862, σο θαη ηνλ πιένλ πξφζθαην λφκν ηνπ 2003, ε πξνζπάζεηα ζρνιηαζκνχ εζηηάδεηαη ζην θαηά πφζν νη ππφ εμέηαζε λφκνη ζπλέβαιαλ ζηελ δηαξθή πξνζπάζεηα εκζςγσπονιζμού ηεο ςπρηαηξηθήο πεξίζαιςεο θαη ζεβαζκνχ ησλ δικαιυμάηυν ησλ αζζελψλ. Ζ λνκνζεζία πνπ παξαηίζεηαη εδψ, δηακνηξάδεηαη ζε ηξεηο λνεηέο πεξηφδνπο: ηελ Παξαδνζηαθή Πεξίνδν ( ), ηε Μεηαβαηηθή Πεξίνδν ( ) θαη ηε χγρξνλε Πεξίνδν ( ). Ο ρσξηζκφο απηφο έγηλε κε βάζε ηηο επηθξαηνχζεο αληηιήςεηο θάζε επνρήο, σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη ηεο ςπρηθήο λφζνπ, θαη ησλ βαζηθψλ λνκνζεηεκάησλ πνπ έδηλαλ ην ζηίγκα απηήο αθξηβψο ηεο λνκνζεηηθήο αληηκεηψπηζεο, δειαδή ησλ λφκσλ ΦΜΒ 22/3-19/5/1862, Ν. 1397/1983 θαη Ν.2071/92, αληίζηνηρα. Ζ έξεπλα θαηέδεημε φηη ε ειιεληθή λνκνζεζία παξνπζηάδεη αξθεηέο αξεηέο αιιά θαη αξθεηέο ειιείςεηο σο πξνο ηε ξχζκηζε ηεο νξγάλσζεο ηεο παξερφκελεο ςπρηαηξηθήο πεξίζαιςεο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ αζζελψλ. 2) SUMMARY In this project, an effort has been made to accumulate, record and comment on the laws of the Greek state (since it was established and until today) concerning the psychiatric care. From the first relative royal law of 1862 and until the most recent law of 2003, the effort to comment has been focused on how and to what degree the laws that were reviewed have contributed in the constant effort to modernize the provided psychiatric care and respect the patients rights. The relative legislation that is mentioned in this paper is divided into three periods: The Traditional Period ( ), the Transitional Period ( ) and the Modern Period ( ). This division is based on the basic prevailing ideas, regarding the notions of mental health and mental illness, and the fundamental legislation that represents exactly this view, i.e. the laws ΦΜΒ 22/3-19/5/1862, Ν. 1397/1983 and Ν.2071/92. The results of this research have shown that the above mentioned laws present not only many virtues but also some deficiencies regarding the organisation of psychiatric care and the respect of the patients rights. 5

6 3) ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ: Φπρηθή Τγεία, Δπηθηλδπλφηεηα, Αθνχζηα θαη Δθνχζηα Ννζειεία, Φπρηαηξηθή Μεηαξξχζκηζε, Απναζπινπνίεζε, Απνθαηάζηαζε, Γηθαηψκαηα ησλ Φπρηθά Αζζελψλ, Κνηλνηηθή Φπρηαηξηθή, Σνκενπνίεζε, Απντδξπκαηηζκφο 6

7 4) ΔΙΑΓΧΓΗ Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζηφρν λα πξνζπαζήζεη λα θαηαγξάςεη ηε λνκνζεζία απφ ηε ζχζηαζε ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο σο θαη ζήκεξα, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ ςπρηθή πγεία ζηε ρψξα καο. Ζ θαηαγξαθή απηή ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ ζρνιηαζκφ θάζε λνκνζεηήκαηνο, φρη απφ λνκηθήο ή ςπρηαηξηθήο ζθνπηάο, αιιά κε γλψκνλεο δχν αηηήκαηα: ην αίηεκα γηα νξζνινγηθή θαη απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε ησλ δνκψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο θαη ζην αίηεκα γηα απμεκέλν ζεβαζκφ ησλ ειεπζεξηψλ ησλ ςπρηθά αζζελψλ. Σα δχν αηηήκαηα απηά είλαη αιιειέλδεηα, θαζψο ε ςπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε έρεη σο επίθεληξν ηνλ άλζξσπν, ηνλ ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ θαη ηελ ςπρνθνηλσληθή ηνπ απνθαηάζηαζε, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθήο ηνπ επαλέληαμεο ζηελ θνηλσλία. Οη λφκνη εδψ αληηκεησπίδνληαη σο κέζα θαη εξγαιεία γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ. Δμάιινπ, ζεσξνχληαη απφ ηελ επηζηήκε σο έλα απφ ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα εθζπγρξνληζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαησζεί ε ςπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΙ ΔΝΝΟΙΔ ΣΗ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ ΟΡΙΜΟ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεη ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο, ε πγεία είλαη ζπλάξηεζε ηεο ζσκαηηθήο, θνηλσληθήο θαη ςπρηθήο επεμίαο. Οη νξηζκνί ηεο ςπρηθήο πγείαο, φπσο απνδίδνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο αλά ηνπο αηψλεο, αιιά θαη ζηε ζχγρξνλε επνρή, δείρλνπλ ηελ αδπλακία ζπκθσλίαο σο πξνο ην ηη αθξηβψο είλαη ε ςπρηθή πγεία. Δίλαη κάιινλ εληειψο ιαλζαζκέλν λα απνπεηξαζνχκε έλαλ αξλεηηθφ νξηζκφ ηεο ςπρηθήο πγείαο, λα ηελ νξίζνπκε δειαδή απιά σο έιιεηςε ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ. Ζ ςπρηθή πγεία ηνπ αλζξψπνπ δελ κπνξεί λα νξηζηεί σο κηα 1 Ο Θ. Μεγαιννηθνλφκνπ αλαθέξεη σο απαξαίηεηα ζηνηρεία ην λνκηθφ πιαίζην, ην νξγαλσηηθφ πιαίζην, ην δηνηθεηηθφ πιαίζην θαη ην δηαρεηξηζηηθφ πιαίζην. Θ. Μεγαιννηθνλφκνπ, «Ζ ςπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε, δηαρξνληθά ζπγθξηηηθά ζηνηρεία», Σεηξάδηα Φπρηαηξηθήο, η.51, ζει 14 7

8 αξλεηηθή θαηάζηαζε, ηδηαίηεξα απφ ηε ζηηγκή πνπ απφ ηνλ νξηζκφ απηφ απνπζηάδνπλ έλλνηεο φπσο ε επεμία, ε ιεηηνπξγηθφηεηα, ε απηνλνκία, ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε πλεπκαηηθή θαη ςπρηθή ζπγθξφηεζε θαη νινθιήξσζε. Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο έδσζε ηειεπηαία ηνλ εμήο νξηζκφ: «...είλαη κηα θαηάζηαζε επεκεξίαο, θαηά ηελ νπνία ην άηνκν ζπλεηδεηνπνηεί ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη ηα ζπλεζηζκέλα άγρε ηεο δσήο, κπνξεί λα εξγάδεηαη παξαγσγηθά θαη απνηειεζκαηηθά, θαη είλαη ηθαλφ λα πξνζθέξεη ζην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ». 2 Δίλαη ζίγνπξν φηη ε ςπρηθή πγεία δελ είλαη κφλν ζέκα θπζηνινγίαο ηνπ αλζξσπίλνπ εγθεθάινπ, αιιά επεξεάδεηαη απφ πνηθίιεο παξακέηξνπο νηθνλνκηθνχο, θνηλσληθνχο, πνιηηηθνχο, εξγαζηαθνχο θαη νηθνγελεηαθνχο ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΚΑΙ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ Οη πξνζπάζεηεο, ζε ηνπηθφ θαη εζληθφ επίπεδν, γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ παξέρεηαη ε ςπρηαηξηθή θξνληίδα, ζπλερίδνληαη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν γηα πεξηζζφηεξα απφ είθνζη ρξφληα ζηε ρψξα καο 3. Ζ αλάγθε γηα θαηαγξαθή ηεο λνκνζεζίαο πνπ επηβάιιεη, ξπζκίδεη θαη ζπλνδεχεη απηήλ ηελ πξνζπάζεηα είλαη κάιινλ επηηαθηηθή. Σν ίδην ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί θαη σο πξνο ηελ αλάγθε αλαζηνραζκνχ ζρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο εθαξκνγήο ησλ επηζηεκνληθψλ επηηαγψλ, ησλ δπζιεηηνπξγηψλ θαη ησλ λνκνζεηηθψλ αζηνρηψλ, ζπγθξνχζεσλ ή θελψλ. Πξηλ πξνρσξήζνπκε φκσο ζηελ θαηαγξαθή απηή, είλαη ζθφπηκν λα δηεπθξηληζηνχλ θάπνηεο ζεκειηψδεηο έλλνηεο πνπ δηαδξακαηίδνπλ θξίζηκν ξφιν ζηελ παξνχζα εξγαζία, φπσο είλαη νη έλλνηεο ηεο ςπρηαηξηθήο θαη ηεο κεηαξξχζκηζεο, θαη λα γίλεη κηα απαξαίηεηε ηζηνξηθή αλαδξνκή ησλ ζεκαληηθφηεξσλ γεγνλφησλ πνπ ζεκάδεςαλ ηελ πνξεία απηήο ηεο πξνζπάζεηαο αλακφξθσζεο ησλ ςπρηαηξηθψλ δνκψλ θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο δχν αηψλεο. Ζ ςπρηαηξηθή λνκηθά νξίδεηαη σο «ην ζχλνιν ησλ πεηζαξρηθψλ πξάμεσλ θαη ζεσξηψλ πνπ ειέγρνπλ κηα θαηεγνξία αλζξψπσλ πνπ ζεσξνχληαη απφ ηελ εμνπζία σο 2 Ηζηνζειίδα Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο, 3..ηπιηαλίδε, Ν.Θενραξάθε, Π.Υ. Υνλδξνχ «Σν κεηέσξν βήκα ηεο Φπρηαηξηθήο Μεηαξξχζκηζεο ζηελ Διιάδα. Μία δηαρξνληθή πξνζέγγηζε κε επίθαηξα εξσηήκαηα», ζει. 2 8

9 απνθιίλνληεο» 4 Ζ ςπρηαηξηθή πεξίζαιςε παξέρεηαη ζε πξσηνβάζκην, δεπηεξνβάζκην θαη ηξηηνβάζκην επίπεδν. ε πξσηνβάζκην επίπεδν, ε ςπρηαηξηθή πεξίζαιςε πεξηιακβάλεη φιεο ηηο βαζκίδεο Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο, θαη παξέρεηαη απφ ην Κέληξν Κνηλνηηθήο Φπρηθήο Τγηεηλήο. Ζ δεπηεξνβάζκηα πεξίζαιςε παξέρεηαη απφ ηα Γεληθά Ννζνθνκεία ηνπ λνκνχ, φπνπ αλήθεη ε Φπρηαηξηθή Μνλάδα, ή απφ Γεληθά Ννζνθνκεία έμσ απφ ηελ θνηλφηεηα. Ζ ηξηηνβάζκηα ςπρηαηξηθή πεξίζαιςε είλαη ε εμεηδηθεπκέλε πεξίζαιςε πνπ παξέρεηαη απφ παλεπηζηεκηαθά ή άιια θέληξα κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εηδηθψλ ςπρηαηξηθψλ πξνβιεκάησλ. 5 Ο φξνο «Μεηαξξχζκηζε» είλαη ζπλψλπκνο κε ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ, ηε κεηαηξνπή, ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ αιιαγή 6. Γηα λα ηζρχεη θάηη ηέηνην ζηελ ςπρηθή πγεία, πξέπεη λα επέξρεηαη έλαο κεηαζρεκαηηζκφο φισλ εθείλσλ ησλ ζεζκψλ θαη ησλ δνκψλ πνπ ξπζκίδνπλ θαη θαζνξίδνπλ ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ςπρηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζε κηα ρψξα, θπξίσο δειαδή λα επέιζνπλ αιιαγέο ηφζν ζην λνκηθφ, φζν θαη ζην νξγαλσηηθφ, δηνηθεηηθφ θαη δηαρεηξηζηηθφ πιαίζην. 7 «Φπρηαηξηθή Μεηαξξχζκηζε ζεκαίλεη θνηλνηηθέο δνκέο πνπ ζα αλαηξνχλ ην άζπιν δε ζα ην ζπκπιεξψλνπλ, θνηλνηηθέο δνκέο πνπ ζα θαηαξγνχλ ην άζπιν δε ζα ην πξνυπνζέηνπλ» 8. Σν λνκηθφ πιαίζην ησλ ςπρηαηξηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ αθνξά θπξίσο ηνπο ηνκείο ηεο αλαγθαζηηθήο λνζειείαο, ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ ςπρηθά αξξψζησλ θαη ηεο νξγάλσζεο ησλ λέσλ δνκψλ. Ζ λνκηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ςπρηθά αζζελνχο ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία 146 ρξφληα (φζα ρξφληα δειαδή κεζνιαβνχλ απφ ηνλ πξψην ζπλαθέο λνκνζέηεκα, ην λφκν ΦΜΒ/1862, κέρξη θαη ζήκεξα) έρεη αιιάμεη ξηδηθά, φπσο έρεη αιιάμεη εμάιινπ θαη ε επηζηεκνληθή αληηκεηψπηζε. Αξρηθά ν αζζελήο αληηκεησπηδφηαλ σο «θξελνβιαβήο», σο άλζξσπνο δειαδή πνπ δελ έρεη ζψαο ηαο θξέλαο θαη δελ κπνξεί λα αληηιεθζεί ηνλ Λφγν, θαηά ηελ Αξηζηνηειηθή έλλνηα, δειαδή ηε ινγηθή. Απφ ηνλ φξν «θξελνβιαβήο» πξνέξρεηαη εμάιινπ θαη ε νλνκαζία ηνπ θξελνθνκείνπ πνπ ζπλαληάηαη ζε απηά ηα πξψηα λνκνζεηήκαηα. Γη απηφ δελ κπνξεί λα επηκειεζεί ηνπ εαπηνχ ηνπ θαη ηεο πεξηνπζίαο ηνπ θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ηίζεηαη ππφ δηθαζηηθή απαγφξεπζε κεηά απφ 4 Οξηζκφο θαηά Γ. Παλνχζε ζην «Ννκηθή θαη εγθιεκαηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο», ζει Μ. Μαδηαλνχ «Ζ Φπρηαηξηθή Μεηαξξχζκηζε θαη ε αλάπηπμε ηεο», ζει Μ. Μαδηαλνχ, «Ζ πνιηηηθή νηθνλνκία ηεο Φπρηαηξηθήο Μεηαξξχζκηζεο ζηελ Διιάδα», Σεηξάδηα Φπρηαηξηθήο Δηδηθή Έθδνζε, Ηνχιηνο Μ. Μαδηαλνχ «Ζ Φπρηαηξηθή Μεηαξξχζκηζε θαη ε αλάπηπμε ηεο», ζει 21 8 Γ. Κνθθηλάθνο, «Φπρηαηξηθή Μεηαξξχζκηζε Γεληθά», Σεηξάδηα Φπρηαηξηθήο, Δηδηθή Έθδνζε 20 Υξφληα Φπρηαηξηθή Μεηαξξχζκηζε, Ηνχιηνο

10 απφθαζε ησλ ζπγγελψλ ηνπ. Θεσξείηαη δειαδή αλίθαλνο γηα δηθαηνπξαμία θαη δηνξίδεηαη γηα ηελ επηκέιεηά ηνπ εηδηθφο επίηξνπνο. χκθσλα κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ρξφλσλ απηψλ, απηφ πνπ πξνέρεη είλαη ε πξνζηαζία ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ απφ ηνπο «επηθίλδπλνπο θξελνβιαβείο». Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ θαη ηε ζηαδηαθή κεηαζηξνθή ησλ αληηιήςεσλ, ν ςπρηθά αζζελήο έπαςε λα αληηκεησπίδεηαη σο θξελνβιαβήο θαη ε λνκηθή θαη επηζηεκνληθή ηνπ αληηκεηψπηζε άξρηζε λα πξνζιακβάλεη ηελ απαηηνχκελε αλζξσπηζηηθή δηάζηαζε. Πιένλ ζεσξείηαη άηνκν κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο ςπρηαηξηθήο σο πξνο ηε ζεξαπεία ηνπ είλαη ζαθψο θνηλνηηθφο. Πιένλ δελ επηβάιιεηαη ε απνκφλσζή ηνπ ζε άζπια, αιιά πξνσζείηαη ε απναζπινπνίεζε θαη ν απντδξπκαηηζκφο. Θεσξείηαη φηη ν ςπρηθά αζζελήο ζεξαπεχεηαη πην εχθνια φηαλ δελ απνθφπηεηαη απφ ην θνηλσληθφ θαη νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Απηή ε κεηαζηξνθή ζηηο αληηιήςεηο είλαη θαη ε θεληξηθή ηδέα πίζσ απφ ηελ επηρεηξνχκελε ςπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε ΙΣΟΡΙΚΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Σα πξψηα άζπια ζηελ Διιάδα ηδξχζεθαλ ζε ζπγθεθξηκέλα κέξε. Σν πξψην άζπιν ηδξχζεθε ζηελ Κέξθπξα ην 1838, ππφ Βξεηαληθή δηνίθεζε. Οη πξψηνη αζζελείο πνπ θηινμελήζεθαλ εθεί ήηαλ 8, φινη απφ ηελ πεξηνρή ηεο Κέξθπξαο, αιιά ζηε ζπλέρεηα λνζειεχηεθαλ ζην άζπιν θαη άιινη, απφ άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Αθνινχζεζε ε ίδξπζε αζχισλ ζηελ Κεθαινληά (1840), ζηε Μαγλεζία (1885), ζην θπιίηζεην Ννζνθνκείν (1886), ην Γξνκνθατηεην Ννζνθνκείν (σο Φξελνθνκείν Εσξδή θαη Σαξζήο Γξνκνθατηεηνπ, ην 1887). 9 Σν 1893 αξρίδεη ε δηδαζθαιία ηεο Φπρηαηξηθήο, ελψ νη εηδηθέο ζπνπδέο ζηε λεπξνινγία θαη ηελ ςπρηαηξηθή άξρηζαλ λα νξγαλψλνληαη κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ Αηγηλήηηνπ Ννζνθνκείνπ, ην Σν 1906 ηδξχεηαη ην άζπιν Φξελνβιαβψλ χξνπ θαη ην 1910 ην Άζπιν Φξελνβιαβψλ νχδαο. Σελ ίδηα ρξνληά ηδξχεηαη ην Βέγεην Άζπιν Κεθαινληάο θαη ην 1914 ην θξαηηθφ άζπιν θξελνβιαβψλ Αζελψλ. Σν 1919 ηδξχεηαη ην Άζπιν Αγίαο Διενχζαο Καιιηζέαο θαη ην 1936 ε Νεπξνινγηθή Φπρηαηξηθή Δηαηξία Αζελψλ κε 21 Φπρηάηξνπο θαη Νεπξνιφγνπο. Σν 1946 εθαξκφδεηαη γηα πξψηε 9 Μ. Μαδηαλνχ «Ζ Φπρηαηξηθή Μεηαξξχζκηζε θαη ε αλάπηπμε ηεο», ζει Γ. Πινπκπίδε «Ηζηνξία ηεο ςπρηαηξηθήο ζηελ Διιάδα», ζει

11 θνξά ην ειεθηξνζφθ. Σελ ίδηα ρξνληά εγθαηληάδεηαη θαη ην ςπρηαηξηθφ λνζνθνκείν ηαπξνχπνιεο ζηε Θεζζαινλίθε. Σν 1948 γίλεηαη ε πξψηε επέκβαζε ινβνηνκήο ζην ςπρηαηξηθφ λνζνθνκείν ζην Γαθλί. Σν 1950 ηδξχεηαη ε ςπρηαηξηθή θιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, ελψ ην 1954 εθαξκφδεηαη γηα πξψηε θνξά ε ζεξαπεία κε ςπρνθάξκαθα. Σν 1958 ηδξχεηαη ην Φπρηαηξηθφ Ννζνθνκείν Λέξνπ γηα ρξφληνπο αζζελείο. Σν 1964 δηαρσξίδνληαη νη έδξεο Φπρηαηξηθήο θαη Νεπξνινγίαο ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ. Απφ ηελ εμέιημε απηή δηαθαίλεηαη θαη κηα δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ηεο ςπρηαηξηθήο θαη ησλ ςπρηθψλ λφζσλ, αληαπνθξηλφκελε ζηηο δηεζλείο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο θαη ηελ εκθάληζε ησλ ςπραλαιπηηθψλ κεζφδσλ. Σν 1967 ηδξχεηαη ην Φπρηαηξηθφ Ννζνθνκείν Σξίπνιεο θαη, ηέινο ην 1971, ηα Φπρηαηξεία Πέηξαο Οιχκπνπ θαη Υαλίσλ. Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970, δηαθξίλνληαη ηα πξψηα ςήγκαηα κεηαξξπζκίζεσλ, αξρηθά ζε επηζηεκνληθφ επίπεδν. ε ζεζκηθφ επίπεδν, ζα έπξεπε λα πεξάζνπλ πνιιά αθφκα ρξφληα, πξνθεηκέλνπ λα εθζπγρξνληζηνχλ νη δνκέο θαη νη ππεξεζίεο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο επηηαγέο ησλ εμειίμεσλ ηεο Φπρηαηξηθήο. Πάλησο ην 1971, ηδξχεηαη ζην Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο Θεζζαινλίθεο, ην πξψην παλειιαδηθά Κέληξν Ζκέξαο θαη αθνινπζεί, ην 1977, ην θέληξν εκέξαο ζην Αηγηλήηεην Ννζνθνκείν. Σν 1979 δεκηνπξγείηαη ην πξψην Κέληξν Φπρηθήο Τγηεηλήο ζηνλ Βχξσλα. Απφ ηε ζχληνκε απηή ηζηνξηθή αλαζθφπεζε, γίλεηαη θαλεξφ πσο θαη ζηελ Διιάδα αθνινπζήζεθε ε πνξεία πνπ αθνινχζεζαλ θαη ηα ππφινηπα δπηηθά θξάηε, ρσξίο λα παξαβιέπνληαη, βεβαίσο, νη θαζπζηεξήζεηο ηφζν ζηε δεκηνπξγία αζχισλ θαηά ηνλ 19 ν αηψλα, φζν θαη ζηηο δηαδηθαζίεο εθζπγρξνληζκνχ ησλ δνκψλ θαη απναζπινπνίεζεο ζηηο εκέξεο καο. Πιένλ, θαη κε ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ ςπρηθή πγεία είλαη πην ζχληνκεο θαη κπνξνχκε ίζσο λα κηιάκε γηα ηελ πξαγκάησζε ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο, ζχκθσλα κε ηηο ζεζκηθέο εμαγγειίεο θαη ηηο λνκνζεηηθέο πξνβιέςεηο. 11

12 4.3. ΤΝΣΑΓΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΟΥΤΡΧΗ ΣΧΝ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΑΘΔΝΧΝ (ΚΑΙ ΜΙΑ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΣΟΤ ΤΝΗΓΟΡΟΤ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΟΤΙΑ ΝΟΗΛΔΙΑ) Η ζςνηαγμαηική καηοσύπυζη ηυν δικαιυμάηυν ηυν τςσικά αζθενών. Σν ειιεληθφ χληαγκα ηνπ 1975, θαη κεηά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 2001, δελ πεξηέρεη θακία δηάηαμε πνπ αλαθέξεηαη ξεηά ζηα δηθαηψκαηα ησλ ςπρηθά αζζελψλ. Χζηφζν, είλαη θξίζηκε γηα ηελ πνξεία απηήο ηεο εξγαζίαο ε αλαθνξά ζηα ζεκειηψδε αλζξψπηλα δηθαηψκαηα πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο πληαγκαηηθέο δηαηάμεηο, θαη ηα νπνία απνηεινχλ ηα νξφζεκα θαη ηηο θχξηεο πεγέο αλαθνξάο ζηελ αθφινπζε επηζθφπεζε ηεο Ννκνζεζίαο. Απηά ηα δηθαηψκαηα δελ αλαθέξνληαη κφλν ζηνπο ςπρηθά αζζελείο, αιιά δηθαηνχληαη λα ηα απνιακβάλνπλ φινη νη άλζξσπνη. Απηά δίλνπλ ην ζηίγκα θαη ηε βάζε αλαθνξάο γηα λα θξηζεί αλ ε εμεηαδφκελε Ννκνζεζία ζέβεηαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ θαη αλ είλαη ζχκθσλε ή φρη κε ην χληαγκα. Βάζεη ησλ ζεκειησδψλ απηψλ δηθαησκάησλ, αιιά θαη ησλ ζχγρξνλσλ επηζηεκνληθψλ επηηαγψλ, γίλεηαη θαη ν ζσολιαζμόρ πνπ αθνινπζεί ηελ παξάζεζε ησλ βαζηθψλ δηαηάμεσλ ησλ λφκσλ, ζην θχξην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Σν άξζξν 2 ηνπ πληάγκαηνο αλαθέξεηαη ζηελ ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο λα ζέβεηαη θαη λα πξνζηαηεχεη ηελ αλζξψπηλε αμία. Σν άξζξν 4 πξνβιέπεη ηελ πξνζηαζία ηεο ηζφηεηαο ησλ αλζξψπσλ. Σν άξζξν 5 3, ζε ζπλδπαζκφ κε ην 6 1, νξίδεη φηη δελ είλαη επηηξεπηή ζηέξεζε ηεο αλζξψπηλεο ειεπζεξίαο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία ρσξίο πξνεγνχκελε δηθαζηηθή θξίζε. Ζ πξνζηαζία ηεο αηνκηθήο ειεπζεξίαο απφ πξνζβνιέο αλήθεη θπξίσο ζηε δηθαηνδνζία ηνπ δηθαζηή θαη ππάγεηαη ζηε ζθαίξα ηνπ Γηθαίνπ. Σν άξζξν 5 5 νξίδεη ην δηθαίσκα ηεο πγείαο. Ζ δεχηεξε παξάγξαθνο ηνπ άξζξνπ 7 απαγνξεχεη ηα βαζαληζηήξηα θαη ηελ ζσκαηηθή ή ςπρηθή βιάβε ηεο πγείαο, κε απεηιή ηεο πγείαο γηα φπνηνλ πξνβαίλεη ζε ηέηνηεο πξάμεηο. Σν άξζξν 8 πξνβιέπεη φηη θαλείο δελ κπνξεί λα ζηεξεζεί ηνλ δηθαζηή πνπ ηνπ έρεη νξίζεη ν λφκνο, ρσξίο ηε ζέιεζή ηνπ. Σν άξζξν 14 πξνζηαηεχεη ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη ην άξζξν 17 νξίδεη φηη ην Κξάηνο νθείιεη λα πξνζηαηεχζεη ηελ ηδηνθηεζία ησλ πνιηηψλ. Σα πξναλαθεξζέληα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα είλαη αδηακθηζβήηεηα θαη απφιπηα. Σα απνιακβάλνπλ φινη. Έιιελεο θαη αιινδαπνί, πγηείο θαη αζζελείο, ειεχζεξνη ή θξαηνχκελνη ζε ζσθξνληζηηθφ ίδξπκα. Πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη κε κεγαιχηεξε επαηζζεζία φηαλ νη δηθαηνχρνη ηεο δελ είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζνχλ ηελ έλλνηα θαη ηε 12

13 ζπνπδαηφηεηά ηεο. Οη θξαηηθέο αξρέο ηφηε πξέπεη λα θαηαβάιινπλ αθφκα κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα. Οη εηδηθέο έλλνκεο ζρέζεηο, φπσο είλαη απηή ησλ ςπρηθά αζζελψλ πνπ λνζειεχνληαη ζε ςπρηαηξηθά θαηαζηήκαηα, ηδηαίηεξα φηαλ βξίζθνληαη ππφ θαζεζηψο αθνχζηαο λνζειείαο, δελ κπνξνχλ λα ζπληζηνχλ ιφγν πξνζβνιήο ηνπ ππξήλα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Η νομοθεηική καηοσύπυζη ηυν δικαιυμάηυν ηυν τςσικά αζθενών ην ζεκείν απηφ ζα παξαζέζνπκε ηηο αλαθνξέο πνπ ζπλαληψληαη ζηνλ αζηηθφ, ηνλ πνηληθφ θαη ηνλ θψδηθα πνηληθήο δηθνλνκίαο σο πξνο ηα δηθαηψκαηα ησλ αζζελψλ. Πεξαηηέξσ θαη ιεπηνκεξέζηεξεο αλαθνξέο ηεο λνκνζεζίαο παξαηίζεληαη ζην θχξην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Αζηικόρ Κώδικαρ: χκθσλα κε ην άξζξν 13 θαηαξγείηαη νιφθιεξν ην θεθάιαην ηνπ πξντζρχνληνο Αζηηθνχ Κψδηθα, πνπ αλαθεξφηαλ ζηελ επηηξνπεία ησλ δηθαζηηθψο απαγνξεπκέλσλ θαη ηε δηθαζηηθή αληίιεςε. χκθσλα κε ην άξζξν 13, «ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε ππνβάιιεηαη ν ελήιηθνο, φηαλ ιφγσ ςπρηθήο θαη δηαλνεηηθήο δηαηαξαρήο ή ζσκαηηθήο αλαπεξίαο, αδπλαηεί ελ φισ ή ελ κέξεη λα θξνληίδεη κφλνο ηνπ ηηο ππνζέζεηο ηνπ». Ζ δηθαζηηθή απαγφξεπζε κεηαηξέπεηαη ζε δηθαζηηθή απαγφξεπζε. Γηθαζηηθφο ζπκπαξαζηάηεο γίλεηαη ην πξφζσπν πνπ πξνηείλεη ν πάζρσλ, αλ είλαη πάλσ απφ 16 ρξνλψλ, ή αιιηψο νη ζηελνί ζπγγελείο ηνπ. Ο δηθαζηηθφο ζπκπαξαζηάηεο πξέπεη λα έρεη δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα θαη λα κελ ηεξεί δεζκνχο κε ην ςπρηαηξηθφ θαηάζηεκα φπνπ λνζειεχεηαη ν αζζελήο. Ο ιφγνο πνπ δηθαηνινγεί απηφλ ηνλ πεξηνξηζκφ είλαη ε πξνζηαζία ηεο πεξηνπζίαο ηνπ αζζελνχο. Ζ δηθαζηηθά ζπκπαξάζηαζε παχεη απηφκαηα φηαλ εθιείςνπλ νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δεηήζεθε. Ποινικόρ Κώδικαρ: χκθσλα κε ην άξζξν 14 Π.Κ, ν θαηαινγηζκφο απνηειεί ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο έλλνηαο ηνπ εγθιήκαηνο θαη αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ επηβνιή ηεο πνηλήο. Σν άξζξν 34 Π.Κ. πξνβιέπεη φηη δε ζεσξνχληαη ηθαλνί πξνο θαηαινγηζκφ εθείλνη πνπ βξίζθνληαη ζε λνζεξή δηαηάξαμε ησλ πλεπκαηηθψλ ηνπο ιεηηνπξγηψλ. Με ηνλ φξν «λνζεξή δηαηάξαμε» λννχληαη φιεο νη κνξθέο θξελνπάζεηαο ή παξαθξνζχλεο 11. χκθσλα κε ηα άξζξα 69 θαη 70 Π.Κ., νη αθαηαιφγηζηνη εγθιεκαηίεο δελ έρνπλ πνηληθή επζχλε, αιιά ππνβάιινληαη ζε κέηξα αζθαιείαο, δει. 11 Η. Μαλσιεδάθεο «Πνηληθφ Γίθαην», Δθδφζεηο άθθνπια, ζει

14 εηζαγσγή ζε ςπρηαηξηθφ θαηάζηεκα. Σν άηνκν πνπ αλαθέξεη ην άξζξν 34 εηζάγεηαη ζε ηδηαίηεξν ςπρηαηξηθφ θαηάζηεκα ή παξάξηεκα ησλ θπιαθψλ. Κώδικαρ Ποινικήρ Γικονομίαρ: Σν άξζξν 80 ηνπ Κ.Π.Γ. πξνβιέπεη φηη φηαλ ν θαηεγνξνχκελνο βξίζθεηαη ζε δηαηάξαμε ησλ πλεπκαηηθψλ ηνπ ιεηηνπξγηψλ, αλ πξφθεηηαη λα εθδνζεί απφθαζε εηο βάξνο ηνπ, ην δηθαζηήξην αλαβάιιεη ηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο θαη ν θαηεγνξνχκελνο εηζάγεηαη ζε ςπρηαηξείν. Πξνεγείηαη πξαγκαηνγλσκνζχλε γηα ηε δηαπίζησζε ηεο θαηάζηαζεο. χκθσλα κε ην άξζξν 200, ζην ζηάδην ηεο αλάθξηζεο δηαηάζζεηαη ςπρηαηξηθή πξαγκαηνγλσκνζχλε γηα ηνλ θαηεγνξνχκελν, κε ζχκθσλε γλψκε αλαθξηηή θαη εηζαγγειέα, αλ θάηη ηέηνην θξίλεηαη απαξαίηεην, ελψ ν ζπλήγνξνο θαη ν θαηεγνξνχκελνο κπνξνχλ λα πξνζθχγνπλ ζην δηθαζηηθφ ζπκβνχιην θαηά ηεο απφθαζεο απηήο. Ζ πξνζθπγή έρεη αλαζηαιηηθφ ραξαθηήξα. Σέινο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 555 2, αλαβάιιεηαη ε εθηέιεζε ηεο ζηεξεηηθήο ηεο ειεπζεξίαο πνηλήο αλ ν θαηαδηθαζκέλνο κεηά ηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε πξνζβιήζεθε απφ ςπρνπάζεηα ζε βαζκφ πνπ λα κελ έρεη ζπλείδεζε ηεο επηβιεζείζαο πνηλήο. Γνυμοδόηηζη ηος ςνηγόπος ηος Πολίηη για ηην ακούζια νοζηλεία 12 Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε ζε γλσκνδφηεζε πνπ εμέδσζε ζηηο 22 Μαΐνπ 2007, αλαθέξεη ηα αθφινπζα: 1) Οη ςπρίαηξνη σο νηνλεί πξαγκαηνγλψκνλεο, πξέπεη λα αηηηνινγνχλ πιήξσο θαη επαξθψο ηελ θξίζε ηνπο, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε νξζή άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ εηζαγγειέα σο πξνο ηελ αθνχζηα λνζειεία. 2) ε πνζνζηφ 97% ε κεηαθνξά ησλ αζζελψλ έγηλε απφ ηελ αζηπλνκία θαη φρη απφ ην ΔΚΑΒ. Σν γεγνλφο απηφ ππνδειψλεη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ςπρηθά παζρφλησλ σο «δπλάκεη επηθίλδπλσλ πξνζψπσλ» θαη φρη αζζελψλ. 3) Γελ πξνθχπηεη κε βεβαηφηεηα φηη νη αζζελείο ελεκεξψζεθαλ επαξθψο «γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαη εηδηθφηεξα ην δηθαίσκά ηνπο λα αζθήζνπλ έλδηθν κέζν», φπσο ν λφκνο επηηάζζεη. 12 Δηδηθή Έθζεζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε ζηνλ Πξσζππνπξγφ θαη ζηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο,

15 4) Δλψ ζε πνζνζηφ 94% βξέζεθε εηζαγγειηθή εληνιή γηα εγθιεηζκφ, ζηηο κηζέο πεξίπνπ πεξηπηψζεηο ησλ εμεηαζζέλησλ θαθέισλ δελ βξέζεθε θιήζε γηα δίθε θαη ζε πνζνζηφ 84% πεξίπνπ δελ βξέζεθε δηθαζηηθή απφθαζε πεξί εγθιεηζκνχ. Ο ςνήγοπορ ηος Πολίηη πποηείνει: 1) Να ζεζκνζεηεζεί άκεζε ηαθηηθή ζπλεξγαζία θαη λα ζπληνληζζνχλ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ Τπνπξγείσλ Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο. Ζ ζπλεξγαζία δελ πξέπεη λα θαζηεξσζεί κφλν ζε επηηειηθφ επίπεδν, αιιά είλαη απαξαίηεηε ε αιιεινελεκέξσζε ησλ εκπιεθνκέλσλ νξγάλσλ θαη ιεηηνπξγψλ ζε επίπεδν λνζνθνκείσλ, εηζαγγειηθψλ θαη ινηπψλ δηθαζηηθψλ αξρψλ. 2) πλερή ελεκέξσζε θαη επηκφξθσζε ησλ ςπρηάηξσλ γηα ηελ αλάγθε πιεξφηεηαο ζηελ αηηηνινγία ησλ ηαηξηθψλ γλσκαηεχζεσλ θαη βειηίσζε ησλ εληχπσλ κε πξνηππσκέλεο αλαιπηηθέο νδεγίεο θαη παξαδείγκαηα. 3) Σε δεκηνπξγία Πξνγξακκάησλ Παξέκβαζεο ζηελ Κξίζε, δειαδή εμεηδηθεπκέλσλ κνλάδσλ άκεζεο αληηκεηψπηζεο ησλ επηθίλδπλσλ ςπρηθά αζζελψλ. 4) Σελ αλάπηπμε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο ςπρηθήο πγείαο, δειαδή ηεο εμσλνζνθνκεηαθήο θαη ζε κεγάιν βαζκφ πξνιεπηηθήο θξνληίδαο ησλ ςπρηθά αζζελψλ. ηελ πξάμε ε Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Φπρηθήο Τγείαο αζθείηαη απφ ηνπο Φπρηαηξηθνχο Σνκείο ησλ Γεληθψλ Ννζνθνκείσλ θαη ηα εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ ςπρηαηξείσλ, ηα νπνία βέβαηα, δελ απνηεινχλ Μνλάδεο Πξσηνβάζκηαο Πεξίζαιςεο. Ζ πεξηνξηζκέλε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζηελ Πξσηνβάζκηα Πεξίζαιςε ζηξέθεη αλαπφθεπθηα ηηο νηθνγέλεηεο θαη ηνπο αξξψζηνπο ζηηο ςπρηαηξηθέο θιηληθέο. Έηζη εμεγείηαη γηαηί ζηελ Διιάδα ν αθνχζηνο εγθιεηζκφο θηλείηαη κεηαμχ ηνπ 40-50% ησλ εηζαγσγψλ ελψ ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ δελ μεπεξλά ην 7-8%. 5) Σε δηαζθάιηζε ηεο ζεξαπεπηηθήο ζπλέρεηαο ζηελ παξνρή θξνληίδαο πξσηνβάζκηαο, δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο. 6) Σελ αλάπηπμε δηθηχνπ ππεξεζηψλ ζηήξημεο ησλ νηθνγελεηψλ ησλ ςπρηθά παζρφλησλ, θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ επαηζζεηνπνίεζεο θαη αγσγήο πγείαο ζηελ θνηλφηεηα. 15

16 5) ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΦΑΗ ΣΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΝΟΜΟ ΦΜΒ 22/3-19/5/1862 «ΠΔΡΙ ΤΣΑΔΧ ΦΡΔΝΟΚΟΜΔΙΧΝ» ΔΙΑΓΧΓΗ Σν πξψην λνκνζέηεκα ζηελ ηζηνξία ηνπ αλεμάξηεηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο πνπ ξχζκηδε ηα ηεο ςπρηαηξηθήο πεξίζαιςεο κέρξη ην 1973 ήηαλ ν λφκνο ΦΜΒ/1862 «πεξί ζπζηάζεσο θξελνθνκείσλ». Ο ΦΜΒ πνπ ςεθίζηεθε νκφθσλα ζηε Βνπιή ζηηο , κε ηελ ζπκπιήξσζε ή ηξνπνπνίεζή ηνπ απφ λεφηεξα λνκνζεηηθά θείκελα θαζφξηζε ηε κνξθή θαη ηνπο θνξείο ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο γηα πεξηζζφηεξν απφ 100 ρξφληα. θνπφο ηνπ ήηαλ λα πξνζθέξεη ην απαξαίηεην λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηε ιεηηνπξγία ελφο ςπρηαηξείνπ ζηελ Αίγηλα, ην νπνίν δελ ιεηηνχξγεζε πνηέ. Έηζη ε Διιάδα απέθηεζε λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα λα ξπζκίδεη ζεζκνχο πνπ δελ είρε αθφκα απνθηήζεη. Παξνπζηάδεη νπζηαζηηθά ηνλ ραξαθηήξα κνληέινπ αθνχ ε πξαθηηθή πνπ ζεζκνζεηνχζε ήηαλ άγλσζηε σο ηφηε ζηελ Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Ο ηφηε ππνπξγφο Δζσηεξηθψλ Υ. Υξηζηφπνπινο 14 παξνπζηάδνληαο ηνλ Νφκν, δήισλε επίζεκα φηη πξφηππφ ηνπ ήηαλ ν γαιιηθφο Νφκνο ηνπ 1838, γηαηί ζεσξήζεθε ν πιεξέζηεξνο θαη ν πεξηζζφηεξνο ζπκβαηφο κε ηα ειιεληθά πξάγκαηα θαη ηελ γεληθφηεξε ειιεληθή λνκνζεζία. Αθνινπζψληαο ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ γαιιηθνχ λφκνπ, ν ΦΜΒ εζηίαδε θπξίσο ζηελ απνηξνπή παξαβίαζεο ηνπ ππξήλα ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ ησλ ςπρηθά αζζελψλ, νη νπνίνη κέρξη ηφηε θξαηνχληαλ ζηα ππφγεηα ησλ αζηπλνκηθψλ ηκεκάησλ ζπρλά ππφ άζιηεο ζπλζήθεο. 15 σο πξνο ηελ εηζαγσγή ησλ αζζελψλ ζην θξελνθνκείν ηνλίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ππνπξγφ- φηη δελ ζα έπξεπε λα απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηνλ εγθιεηζκφ ε ζέζε ππφ δηθαζηηθή απαγφξεπζε, αθνχ είλαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία θαη ζα απέβαηλε εηο βάξνο ηνπ αζζελνχο Ζ πεξίνδνο απφ ηε ζχζηαζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη έσο ην 1982 ραξαθηεξίδεηαη σο παξαδνζηαθή, αλαθνξηθά κε ηελ ςπρηθή πγεία, θαζψο νη επηθξαηνχζεο αληηιήςεηο ελζηεξλίδνληαλ ηελ θιαζηθή ςπρηαηξηθή θαη δελ είραλ ελζσκαηψζεη αθφκα ηε ζχγρξνλε αληηκεηψπηζε ηνπ αζζελνχο σο ηζφηηκνπ θαη έιινγνπ φληνο, αιιά θαη ηελ αλάγθε γηα απφιπην ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ. Γ. Πινπκπίδεο, «Ηζηνξία ηεο Φπρηαηξηθήο ζηελ Διιάδα», ζει. 13, Γ. Πινπκπίδεο, «Κπβεξλεηηθή Γπζθνξία ζηελ Παξνρή Γσξεάλ Τπεξεζηψλ», Δθεκεξίδα Διεπζεξνηππία ηεχρνο , ζει.1 14 Δηζεγεηηθή Έθζεζε λφκνπ ΦΜΒ , Γ. Πινπκπίδε, Ηζηνξία Σεο Φπρηαηξηθήο ηελ Διιάδα, ζει Γ. Πινπκπίδε, Ηζηνξία Σεο Φπρηαηξηθήο ηελ Διιάδα, ζει Ό.π. 16

17 Σν φιν πλεχκα ηνπ λφκνπ ηεο επνρήο ηνπ Όζσλα, δηέπεηαη απφ ην ζηνηρείν ηεο επηθηλδπλφηεηαο ηνπ αζζελνχο, απφ ηελ πεπνίζεζε δειαδή, φηη ν ςπρηθά αζζελήο αληηπξνζσπεχεη κηα ελ δπλάκεη ή πξαγκαηηθή απεηιή γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Γηα ην ιφγν απηφ νη δηνηθεηηθέο αξρέο (Ννκάξρεο, Γηεπζπληήο Αζηπλνκίαο) θαηέρνπλ ζεκαληηθέο εμνπζίεο ζε ζέκαηα εηζαγσγήο θαη εμφδνπ ησλ ςπρηθά αζζελψλ απφ ην θξελνθνκείν. Παξάιιεια ζεζπίδεηαη θαη ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ηνπ αζζελνχο, κεηά απφ αίηεζε ησλ πιεζηέζηεξσλ ζπγγελψλ, ηνπ επηηξφπνπ, ηνπ πξνζσξηλνχ δηαρεηξηζηή, ηνπ θεδεκφλα θαη άιισλ αηφκσλ. ΒΑΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ρεηηθά κε ηα θξελνθνκεία, ν λφκνο πξνβιέπεη ηελ ππαγσγή ηνπο ππφ ηελ αλσηέξα Γηεχζπλζε ηεο Κπβεξλήζεσο (αξζξ. 2) θαη θαηνρπξψλεη ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο θαζελφο απφ απηά απφ ηελ πιεζηέζηεξε δηνηθεηηθή αξρή (Ννκάξρε, Γηεπζπληή Αζηπλνκίαο, θηι.) (άξζξ.3). ην ζρέδην λφκνπ, ν ππνπξγφο ζεσξνχζε φηη ην θάζε θαηάζηεκα πξέπεη λα βξίζθεηαη ππφ ηελ άκεζε θπβεξλεηηθή επνπηεία, γηαηί ζε απηφ ζα εκπηζηεχνληαη ηελ αζθάιεηα, ηελ πξνζσπηθή ειεπζεξία θαη ηε ζεξαπεία πνιιψλ «δπζηπρηζκέλσλ πνιηηψλ», ζπρλά ζεκαληηθά ζπκθέξνληα πνιηηψλ θαη νηθνγελεηψλ θαη επηπιένλ γηαηί ε δηαηήξεζή ηνπ γίλεηαη κε δεκφζηα δαπάλε θαη αλαγθαζηηθέο λφκηκεο εηζθνξέο. 17 Ζ θπβεξλεηηθή επνπηεία ζα εμαζθαιίδεηαη κε ηελ εθινγή απφ ην ππνπξγείν εζσηεξηθψλ ηνπ ηαηξνχ δηεπζπληή ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη κε ηηο επηζεσξήζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ θαη δηθαζηηθψλ αξρψλ. Οη δήκαξρνη ζα είραλ ην δηθαίσκα λα επηζθεπζνχλ ηνπο δεκφηεο ηνπο θαη λα δεηνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο θαη λα ζπκβνπιεχνληαη ηα βηβιία πνπ ην ίδξπκα είρε ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί (άξζξ. 3 2). Φαίλεηαη ηειηθά πσο ν λφκνο ΦΜΒ δηεπθφιπλε ηελ εμάπισζε ησλ αζχισλ θαζψο ε θχξηα βάζε ηνπ ήηαλ ε αληίιεςε φηη ε ζεξαπεία ηνπ θξελνβιαβή είλαη ζπλάξηεζε ηεο απνκάθξπλζήο ηνπ απφ ην «λνζεξφ» νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ, πξνβάιινληαο γηα ηελ επνρή ηνπ έλα λέν ηξφπν δηαρείξηζεο ηεο ςπρηθήο αξξψζηηαο. 18 Σν γεγνλφο κάιηζηα φηη δελ πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία εθνχζηαο εηζαγσγήο δείρλεη φηη 17 Γ. Πινπκπίδε, Ηζηνξία Σεο Φπρηαηξηθήο ηελ Διιάδα, ζει Μ. Μεηξνζχιε, Θ. Μεγαιννηθνλφκνπ, «Μειέηε ηεο Ννκηθήο θαη Κνηλσληθήο Θέζεο ησλ αζζελψλ ζην Κξαηηθφ Θεξαπεπηήξην Λέξνπ», Αζήλα 1995, ζει.83 17

18 ζεσξεί ηνπο ςπρηθά αζζελείο άηνκα πνπ δελ έρνπλ «ηδία βνχιεζε». Έηζη πξφηεηλε ηνπο εμήο ηξφπνπο εηζαγσγήο: Α. Σην ηοποθέηηζη μεηά από αίηηζη ιδιυηών (ζπγγελψλ ή ηξίησλ) πξνο ηνλ δηεπζπληή ηνπ «Φξελνθνκείνπ» (άξζξ. 4). Γη απηφλ ηνλ ζθνπφ ήηαλ απαξαίηεηε αίηεζε, ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ θαη δηαβαηήξην ή άιιν έγγξαθν γηα λα δηαπηζησζεί ε ηαπηφηεηα ηνπ αζζελνχο. ην πηζηνπνηεηηθφ πεξηγξαθφηαλ ε αζζέλεηα απφ ηελ νπνία έπαζρε ν πξνο εηζαγσγή άξξσζηνο θαη θαηέιεγε ζηελ δηαηχπσζε ηεο πξφηαζεο πξνο εηζαγσγή. Αθνινχζσο εηδνπνηνχληαλ νη αξκφδηεο δηνηθεηηθέο αξρέο, νη νπνίεο θαη ελέθξηλαλ ηελ εηζαγσγή. ηε ζπλέρεηα αλαθνηλσλφηαλ ε ηνπνζέηεζε ζην άζπιν, ζην Πξσηνδηθείν θαη ζηνλ Γήκν ηνπ αζζελνχο. Δληφο 15 εκεξψλ ν γηαηξφο ηνπ ηδξχκαηνο φθεηιε λα εθδψζεη λέν πηζηνπνηεηηθφ φπνπ ζα πηζηνπνηνχληαλ ε χπαξμε αλάγθεο άκεζεο εηζαγσγήο. ε πεξίπησζε ίαζεο, απηφ έπξεπε λα δειψλεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ επηβιέπνληα γηαηξφ, θαη αξκφδηνο γηα ηελ έμνδν ηνπ αζζελνχο απφ ην «Φξελνθνκείν» ήηαλ ν δηεπζπληήο ηνπ ηδξχκαηνο (άξζξ. 8). Β. Σην αςηεπάγγεληη ηοποθέηηζή ηος (άξζξ. 13, 14). Ο λνκάξρεο, ν δήκαξρνο θαη ν αζηπλνκηθφο δηεπζπληήο ήηαλ ππεχζπλνη γηα ηε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία ηνπ εγθιεηζκνχ. Ο δηεπζπληήο ηεο αζηπλνκίαο Αζήλαο θαη Πεηξαηά θαη ζηελ ππφινηπε Διιάδα νη λνκάξρεο θαη νη έπαξρνη, δηέηαδαλ απηεπάγγειηα ηεο εηζαγσγή ζε θξελνθνκείν απαγνξεπκέλσλ δηθαζηηθά θαη κε ή φζσλ δηαηάξαζζαλ ηελ εζπρία θαη απεηινχζαλ ηε δσή ησλ θαηνίθσλ ή φηαλ ε αζζέλεηα κπνξνχζε λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηε δεκφζηα ηάμε ή ηελ πξνζσπηθή αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ. Οη δηαηαγέο ησλ αξρψλ έπξεπε λα ζπλνδεχνληαη απφ ηαηξηθή πηζηνπνίεζε. ε πεξίπησζε πνπ ππήξρε παζίδεινο θίλδπλνο, είραλ ηε δπλαηφηεηα θαη νη δήκαξρνη ησλ δήκσλ πνπ δελ ήηαλ πξσηεχνπζεο επαξρηψλ ή λνκαξρηψλ λα πάξνπλ πξνζσξηλά κέηξα (αξζξ. 14). Όηαλ ε ηνπνζέηεζε ιάκβαλε ρψξα κε ηε δηαηαγή κίαο θξαηηθήο αξρήο, ε νηθνγέλεηα ηνπ αζζελνχο ελεκεξσλφηαλ απφ ηνλ δήκαξρν ηεο «δηακνλήο» ηνπ αξξψζηνπ. Παξάιιεια νη Ννκάξρεο φθεηιαλ λα αλαθέξνπλ ζηνλ Τπνπξγφ Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ θάζε εηζαγσγή, αλαζηνιή εμφδνπ ή απφιπζε αζζελνχο εληφο 24 σξψλ (άξζξ. 10). ε αλάινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, ν Τπνπξγφο είρε ηε δπλαηφηεηα λα εγθξίλεη, ηξνπνπνηήζεη ή αθπξψζεη ηηο πξναλαθεξζείζεο δηνηθεηηθέο πξάμεηο, ή λα απαηηήζεη ηελ έθδνζε επηπξφζζεηεο ηαηξηθήο γλσκάηεπζεο ( άξζξ. 20). Σην έξοδο ηυν αζθενών από ηο θπενοκομείο ζηελ πξψηε πεξίπησζε κπνξνχζαλ λα δεηήζνπλ νη άκεζνη ζπγγελείο, δειαδή ν/ε ζχδπγνο, νη αληφληεο ή νη θαηηφληεο ζπγγελείο, ηα άηνκα πνπ ππέγξαςαλ ηελ αίηεζε εγθιεηζκνχ θαη φζνη έρνπλ 18

19 νξηζηεί ππεχζπλνη κε δηθαζηηθέο πξάμεηο (άξζξ.9). Γηα ηελ απφιπζε ηνπ αζζελνχο απαηηνχληαλ έγγξαθε βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ ςπρηάηξνπ (αξζξ. 9) φηη ν αζζελήο έρεη ζεξαπεπηεί. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ γηαηξνχ, ε αξλεηηθή ηνπ γλσκάηεπζε έπξεπε λα θνηλνπνηεζεί ζηνλ λνκάξρε. Αλ ν λνκάξρεο δελ απαληνχζε κέζα ζε πξνζεζκία 10 εκεξψλ, ν δηεπζπληήο ηνπ θξελνθνκείνπ φθεηιε λα επηηξέςεη ηελ έμνδν ηνπ αζζελνχο. ε πεπίπηυζη πος ο αζθενήρ ειζήσθη αςηεπάγγεληα, αξκφδηνο γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο πνπ επέηξεπε ηελ «απειεπζέξσζε» ηνπ αζζελνχο ήηαλ ν Ννκάξρεο (αξζξ. 11). Δπίζεο αλ ν Ννκάξρεο είρε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηνλ εγθιεηζκφ πξνζψπνπ πνπ δελ ήηαλ αζζελήο, είρε δηθαίσκα λα παξαγγείιεη ηελ άλεπ εμέηαζεο θαη άλεπ άιινπ έμνδφ ηνπ, ή ηελ εμέηαζε απφ άιινλ γηαηξφ. Γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη νη θαηά ηφπνπ Ννκάξρεο ήηαλ νη ηειηθνί ππεχζπλνη γηα ηελ έμνδν ησλ αζζελψλ απφ ηα θξελνθνκεία. Κάζε πξφζσπν πνπ λνζειεπφηαλ ζε θξελνθνκείν, ή ζπγγελείο απηψλ, ή νη δηθαζηηθψο ππεχζπλνη είραλ ην δηθαίσκα λα πξνζθχγνπλ ζην αξκφδην θαηά ηφπν θαη θαζ χιε Πξσηνδηθείν αηηνχκελνη ηελ έμνδν απφ ην θξελνθνκείν (αξζξ. 22). Σν Πξσηνδηθείν κπνξνχζε λα ειέγμεη ηε βαζηκφηεηα ηνπ αηηήκαηνο, έρνληαο θαη ηελ επρέξεηα λα δηαηάμεη αθφκα θαη επί ηφπνπ έιεγρν ζην ελ ιφγσ ίδξπκα, θαη αλ πεηζφηαλ γηα ην βάζηκν ηεο αίηεζεο, δηέηαζζε ηελ άκεζε έμνδν ηνπ έγθιεηζηνπ. Σν άξζξν 22 ηνπ ΦΜΒ, ζέζπηδε έλα ζεκαληηθφ δηθαίσκα ηνπ αζζελνχο θαη απνηεινχζε κηα πξσηνπνξηαθή γηα ηελ επνρή δηάηαμε, πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε δηαθχιαμε ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ ηεο ειεπζεξίαο ησλ πξνζψπσλ θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο. Σν αμηνζεκείσην είλαη φηη ηα κεηαγελέζηεξα λνκνζεηήκαηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 πεξηφξηζαλ απηέο ηηο ειεπζεξίεο ησλ αζζελψλ, πεξηνξίδνληαο ην δηθαίσκά ηνπ λα πξνζθεχγεη ζηε δηθαηνζχλε. Ο Πποζυπινόρ Γιασειπιζηήρ. Σν άξζξν 24 ζέζπηδε ηνλ ζεζκφ ηνπ πξνζσξηλνχ δηαρεηξηζηή ηεο πεξηνπζίαο ηνπ αζζελνχο. Ο πξνζσξηλφο δηαρεηξηζηήο νξηδφηαλ απφ ηηο δηθαζηηθέο αξρέο ζε πεξίπησζε πνπ ν αζζελήο δελ είρε ηεζεί ζε θαζεζηψο δηθαζηηθήο απαγφξεπζεο, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε λφκηκε εθπξνζψπεζή ηνπ. Σν δηνξηδφκελν πξφζσπν είρε ην δηθαίσκα θαη ηελ ππνρξέσζε λα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηε ζπληήξεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ αζζελνχο θαη λα ηνλ εθπξνζσπεί ζηα δηθαζηήξηα γηα ππνζέζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ πεξηνπζία ηνπ. Ο κηδεμόναρ. Σν άξζξν 28 ζέζπηδε ηνλ ζεζκφ ηνπ δηνξηδφκελνπ απφ ην δηθαζηήξην θεδεκφλα, ν νπνίνο θξφληηδε ψζηε ηα έζνδα ηνπ αζζελνχο λα δαπαλνχληαη ζηελ πεξίζαιςή ηνπ. Ζ ηνπνζέηεζε θεδεκφλα ήηαλ ππνρξεσηηθή φηαλ σο πξνζσξηλφο δηαρεηξηζηήο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ έγθιεηζηνπ είρε νξηζηεί ν θιεξνλφκνο ηνπ. 19

20 Υπημαηοδόηηζη. Σν δεκφζην αλαιάκβαλε ηελ ππνρξέσζε λα θαιχπηεη ην έιιεηκκα πνπ ζα άθελε ε είζπξαμε ησλ λνζειίσλ θαη ησλ ηπρφλ θιεξνδνηεκάησλ θαη αθηεξσκάησλ (άξζξ.35). Οη δήκνη φθεηιαλ λα θαιχπηνπλ ηα λνζήιηα ησλ άπνξσλ δεκνηψλ ηνπο. Ο Γεκήηξεο Πινπκπίδεο αλαθέξεη φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη δαπάλεο γηα ηε λνζειεία ησλ άπνξσλ εγθιείζησλ θαιχπηνληαλ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 19 Γιοίκηζη ηυν θπενοκομείυν. Σν άξζξν 32 φξηδε δηεπζπληή ηνπ θξελνθνκείνπ ηνλ γηαηξφ ηνπ ηδξχκαηνο θαη φξηδε ηνλ κεληαίν κηζζφ ηνπ ζηηο 100 δξαρκέο. Σν ινηπφ πξνζσπηθφ ηνπ ηδξχκαηνο ήηαλ έλαο δεχηεξνο (έθηαθηνο) γηαηξφο φπνηε παξνπζηάδνληαλ απμεκέλεο αλάγθεο, έλαο «νηθνλφκνο επί κηζζψ», θαη έλαο ηεξέαο. Οη δαπάλεο γηα ηελ ακνηβή ηνπ πξνζσπηθνχ βάξαηλαλ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. ΥΟΛΙΑΜΟ Κχξηα πξνηεξαηφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ 1862 ήηαλ ε πξνζηαζία ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ απφ ηνπο «θξελνβιαβείο», επνκέλσο δελ αλαθέξεη ην παξακηθξφ γηα ηηο ελδεδεηγκέλεο ζεξαπείεο. Εεηνχκελν ήηαλ ε απνκφλσζε ησλ «θξελνβιαβψλ» ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε θνηλσληθή εηξήλε θαη ε πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο ησλ «πγηψλ» πνιηηψλ 20. Οη ςπρηθά αζζελείο ζεσξνχληαλ αληηθνηλσληθνί θαη επηβιαβείο γηα ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ. Γηα απηνχο αθξηβψο ηνπο ιφγνπο, φκσο, πξνθαιεί εληχπσζε ε επηινγή ηνπ Ννκνζέηε λα ζεζπίζεη ην δηθαίσκα ηνπ αζζελνχο λα απεπζχλεη ν ίδηνο (ή νη ζπγγελείο ηνπ) αίηεκα ζηηο δηθαζηηθέο αξρέο γηα έμνδφ ηνπ απφ ην θξελνθνκείν. Ο αλζξσπηζηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο ήηαλ αξθεηά πξσηνπνξηαθφο γηα ηελ επνρή πνπ ςεθίζηεθε ν ελ ιφγσ λφκνο. Δίλαη δε άμην αλαθνξάο φηη κεηαγελέζηεξα λνκνζεηήκαηα (παξαπάλσ απφ έλα αηψλα κεηά) αληί λα επεθηείλνπλ απηφ ην δηθαίσκα, ην πεξηφξηδαλ 21. Δμίζνπ πξνζηαηεπηηθνί γηα ηνλ αζζελή θξίλνληαη νη ζεζκνί ηνπ Πξνζσξηλνχ Γηαρεηξηζηή θαη ηνπ Κεδεκφλα πνπ νξίδνληαλ απφ ην δηθαζηήξην, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία ηεο πεξηνπζίαο ηνπ. Ζ λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηεο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο ησλ αζζελψλ απνζθνπνχζαλ επίζεο ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ αζζελψλ, αιιά θαη ηαπηφρξνλα ηνλ έιεγρν ησλ ηδξπκάησλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ απφ ηνπο «θξελνβιαβείο». 19 Γ. Πινπκπίδε, Ηζηνξία Σεο Φπρηαηξηθήο ηελ Διιάδα, ζει Γ. Παπαδάηνπ, Α.ηνγηαλλίδνπ, «Κνηλνηηθή Φπρηθή Τγηεηλή», ζει βι. ζει. 22 (Ν.Γ. 104/73) 20

21 Πξέπεη επίζεο λα αλαθεξζεί φηη ην άξζξν 39 2 πξνέβιεπε πνηλέο γηα ηνπο ππαιιήινπο πνπ θαθνπνηνχζαλ ζσκαηηθά ή ιεθηηθά ηνπο αζζελείο. Παξά ηα ςήγκαηα νπκαληζκνχ πάλησο, ν ΦΜΒ ήηαλ έλαο ελδεηθηηθφο λφκνο ησλ αληηιήςεσλ πνπ επηθξαηνχζαλ θαηά ηνλ 19 ν αηψλα γηα ηηο ςπρηθέο αζζέλεηεο θαη γηα απηνχο αθξηβψο ηνπο ιφγνπο πξνθαιεί αιγεηλή εληχπσζε ε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηνπ 22. Μέρξη θαη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, ν λφκνο απηφο εθαξκνδφηαλ θαη απνηεινχζε ζηελ νπζία έλα κνληέιν πνπ θαζφξηδε ηηο βαζηθέο θαηεπζπληήξηεο αξρέο πνπ ζέζπηδαλ λεφηεξεο θαη εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο. Αλ ζπλππνινγηζηεί δε θαη ε απφζηαζε αλάκεζα ζηηο λνκνζεηηθέο πξνβιέςεηο θαη ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπο, γίλεηαη παζίδειν γηαηί νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζηα ςπρηαηξηθά ηδξχκαηα κέρξη θαη πξηλ απφ κηα δεθαεηία ζρεδφλ θξίλνληαη πιήξσο αλαρξνληζηηθέο θαη νπζηαζηηθά απάλζξσπεο. ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΟΘΔΣΗΜΑΣΑ 5.2. ΝΟΜΟ 6077/34 «ΠΔΡΙ ΟΡΓΑΝΧΔΧ ΣΧΝ ΓΗΜΟΙΧΝ ΦΤΥΙΑΣΡΔΙΧΝ» Με ηνλ παξφληα λφκν, απνπεηξάηαη κηα πξψηε δηνηθεηηθή νξγάλσζε ησλ ςπρηαηξηθψλ ηδξπκάησλ ηεο ρψξαο. Σα ςπρηαηξεία νθείινπλ λα δηαηεξνχλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ. Ρπζκίδεηαη αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία εθνχζηαο θαη αθνχζηαο εηζαγσγήο, θαζψο θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ηδξπκάησλ. 23 Βαζηθή θαηλνηνκία ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ είλαη ε απφπεηξα κεηαηξνπήο ησλ «θξελνθνκείσλ» ζε αγξνηηθέο απνηθίεο. Ζ απφπεηξα απηή φκσο δελ ηειεζθφξεζε, θαζψο δελ ήηαλ αθφκα πξφζθνξεο νη ζπλζήθεο γηα θάηη ηέηνην. Οη δηαηάμεηο ηνπ πξνβιέπνπλ ην ελδερφκελν ν αζζελήο λα γίλεη επηθίλδπλνο γηα ηνπο άιινπο, αιιά φρη θαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. 24 Σν άξζξν 13 πξνβιέπεη φηη «είλαη δπλαηφ λα δηαηάζζεηαη ε εηζαγσγή ζην θξελνθνκείν πξνζψπσλ πνπ ε θξελνβιάβεηα 22 Γ. Πινπκπίδεο, «Κπβεξλεηηθή Γπζθνξία ζηελ Παξνρή Γσξεάλ Τπεξεζηψλ», Δθεκεξίδα Διεπζεξνηππία ηεχρνο , ζει.1 23 Μ. Μαδηαλνχ, «Ζ Φπρηαηξηθή Μεηαξξχζκηζε θαη ε αλάπηπμή ηεο», ζει Γ. Παπαδάηνπ, Α.ηνγηαλλίδνπ, «Κνηλνηηθή Φπρηθή Τγηεηλή», ζει

22 ηνπο δχλαηαη λα εθζέζεη ζε θίλδπλν ηε δεκφζηα ηάμε ή ηελ πξνζσπηθή αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ». Ο λφκνο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ α.λ. ηνπ 1935 θαη θαηαξγήζεθε κε ην λ.δ. 104/ Ν.Γ. 104/73 «ΠΔΡΙ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΘΑΛΦΔΧ ΣΧΝ ΦΤΥΙΚΑ ΠΑΥΟΝΣΧΝ» ΒΑΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ Σν Ν.Γ, 104/73 θαηήξγεζε ηνλ λφκν ΦΜΒ/1862. ηελ νπζία αληέγξαθε ηνλ πεξηπησζηνινγηθφ ραξαθηήξα ηνπ αγγινζαμνληθνχ δηθαίνπ, θαη ηδηαίηεξα ηνλ αγγιηθφ λφκν ηνπ Όξηδε ηξεηο ηξφπνπο εηζαγσγήο ζηα ςπρηαηξηθά ηδξχκαηα: ηελ εκούζια, ηελ ακούζια θαη ηελ ςποσπευηική ειζαγυγή. Χο ζεξαπεπηήξηα ςπρηθψλ παζήζεσλ νξίδνληαη ηα κπαηικά ιδπύμαηα, ηα ιδπύμαηα ιδιυηικού δικαίος και οι ιδιυηικέρ κλινικέρ (άξζξα 1-3). ηελ νπζία είλαη ε πξψηε θνξά πνπ γίλεηαη ιφγνο ζε λνκνζεηηθφ θείκελν γηα ηδησηηθή παξνρή πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ ςπρηθή πγεία. Όια ηα πξναλαθεξζέληα ηδξχκαηα ππάγνληαη ζηνλ έιεγρν θαη ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ. Ζ ςποσπευηική νοζηλεία ησλ ςπρηθψο αζζελψλ πξνβιέπεηαη ζε θαηεπείγνπζεο πεξηπηψζεηο (αξζξ. 5), θαηά ηηο νπνίεο ν πάζρσλ κπνξεί λα ζεσξεζεί επηθίλδπλνο γηα ηελ δεκφζηα ηάμε ή ηελ πξνζσπηθή αζθάιεηα ηξίησλ ή ηνπ ίδηνπ. Ο εγθιεηζκφο απαηηεί εηζαγγειηθή απφθαζε, κεηά απφ αίηεζε ησλ ζπγγελψλ ή ηνπ δηεπζπληή ηνπ ηδξχκαηνο ή ηεο αζηπλνκίαο ή θαη απηεπάγγειηα. Δληφο ελφο κελφο θαη κεηά απφ ηε βεβαίσζε ηνπ δηεπζπληή γηαηξνχ, ν αζζελήο κπνξεί λα αθεζεί ειεχζεξνο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε λνζειεία ηνπ κεηαηξέπεηαη ζε αναγκαζηική. Αλ θαη ν λφκνο αλαγλσξίδεη ηδία βνχιεζε ηνπ ςπρηθά αζζελνχο ζηηο πεξηπηψζεηο εθνχζηαο εηζαγσγήο, ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο ε έμνδνο απφ ην ςπρηαηξηθφ ίδξπκα δε ιάκβαλε ππφςε ηηο επηζπκίεο ηνπ αζζελνχο. Σελ αίηεζε εμφδνπ δηθαηνχληαη λα θαηαζέζνπλ κφλν φζνη δηθαηνχληαη λα αηηεζνχλ θαη ηελ αλαγθαζηηθή λνζειεία ηνπ αζζελνχο, αιιά φρη θαη ν ίδηνο. Ο αζζελήο κπνξεί λα απνιπζεί απφ ην ίδξπκα κφλν φηαλ πάςεη λα είλαη επηθίλδπλνο (αξζξ.5 3). 25 Μ. Μεηξνζχιε, Θ. Μεγαινννηθνλφκνπ, «Σν Ννκηθφ Καζεζηψο» ζην Μειέηε ηεο Ννκηθήο θαη Κνηλσληθήο Θέζεο ησλ αζζελψλ ζην Κξαηηθφ Θεξαπεπηήξην Λέξνπ, ζει

23 Παξφια απηά, ε έλλνηα ηεο επηθηλδπλφηεηαο ηνπ αζζελνχο δε δηεπθξηλίδεηαη επαξθψο απφ ηνλ παξφληα λφκν. ην άξζξν 6 κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε κηα πξψηε απφπεηξα γηα ηομεοποίηζη ησλ κεγάισλ ςπρηαηξείσλ. ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ίδξπζεο παηδνςπρηαηξηθψλ θαηαζηεκάησλ θαη ςπρηαηξηθψλ ηκεκάησλ ζε γεληθά λνζνθνκεία, θαζψο θαη θέληξα ςπρηθήο πγηεηλήο εθήβσλ ζηηο πξσηεχνπζεο ησλ λνκψλ. ην άξζξν 9 πξνβιέπεηαη ε αποκαηάζηαζη ησλ ςπρηθά αζζελψλ θαη γίλεηαη αλαθνξά ζηε δπλαηφηεηα εξγαζίαο ηνπο, κεηά ηελ απνζεξαπεία. Μνιαηαχηα, νη εξγαδφκελνη απηνί δελ εληάζζνληαη ζην λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ησλ ινηπψλ εξγαδνκέλσλ. Οη εξγνδφηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαγγείινπλ ηε ζχκβαζε εξγαζίαο, επηθαινχκελνη ππνηξνπή ηεο αζζέλεηαο ή αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά. Σν άξζξν 11 πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα ίδξπζεο ζρνιψλ νοζοκόμυν τςσικήρ ςγιεινήρ, αλαγλσξίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ εηδηθή εθπαίδεπζε πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ νη εξγαδφκελνη ζηα ςπρηθά ηδξχκαηα, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο εηδηθέο αλάγθεο ησλ ςπρηθά αζζελψλ. ΥΟΛΙΑΜΟ ην άξζξν 5 αλαγλσξίδεηαη φηη ν αζζελήο έρεη ηδία βνχιεζε, αιιά δελ ηνπ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα αηηεζεί ν ίδηνο ηελ έμνδφ ηνπ απφ ην ςπρηαηξηθφ ίδξπκα. Δπνκέλσο, ζε ζχγθξηζε κε ηνλ βαζηιηθφ λφκν ηνπ 1862, ν λφκνο ηνπ 1973 πεξηνξίδεη θάπνηεο βαζηθέο ειεπζεξίεο ηνπ αζζελνχο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζην δηθαίσκα ηνπ αηφκνπ γηα ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θαη ζην ζπληαγκαηηθφ δηθαίσκα ηεο αηνκηθήο ειεπζεξίαο. Δίλαη επλφεην, φηη ίζσο ν ζπγθεθξηκέλνο λφκνο απερεί θάπνηεο απφ ηηο θαζεζηεθπίεο απφςεηο ηνπ δηθηαηνξηθνχ θαζεζηψηνο πνπ ηνλ ζέζπηζε. Απηφ αληαλαθιάηαη θαη ζηελ παληειή έιιεηςε νπνηαζδήπνηε δηάηαμεο πνπ αθνξά ζηελ αλαγθαηφηεηα «αλζξψπηλεο» κεηαρείξηζεο ησλ αζζελψλ, φπσο πξνέβιεπε ν λφκνο ηνπ Όζσλα. Ήηαλ επφκελν φηη κεηά ηελ κεηαπνιίηεπζε ν ζπγθεθξηκέλνο λφκνο θξίζεθε αληηζπληαγκαηηθφο θαη θαηαξγήζεθε Δηζεγήζεηο ησλ Υ. Βαξνπράθε θαη. Οξθαλνπδάθε ζην «Πξαθηηθά παλειιήληαο πλδηάζθεςεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ςπρηθά αζζελείο», Θεζζζαινλίθε Φ.Ν.Θ. 1989, Γ. Παλνχζε Β. Κπξηαθάθε «Ννκηθή θαη Δγθιεκαηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο», ζει

24 Άιιν έλα αξλεηηθφ ζηνηρείν ηνπ παξφληα λφκνπ είλαη φηη δε δηεπθξηλίδεη έλλνηεο φπσο ε «επηθηλδπλφηεηα» ηνπ αζζελνχο, ε ππνηξνπή ηεο αζζέλεηαο ηνπ θαη ε «αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά». Οη αζάθεηεο απηέο θαζηζηνχλ πιένλ επρεξή ηνλ ζεζκηθφ θαη θνηλσληθφ δηαρσξηζκφ θαη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε ησλ ςπρηθά αζζελψλ, πνπ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηεξνχληαη απφ ζεκειηψδε ζπληαγκαηηθά ηνπο δηθαηψκαηα. 27 Θεζκνζεηείηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαη λνκνζεηηθά ε αληηκεηψπηζε ησλ ςπρηθά αζζελψλ σο «επηθίλδπλσλ» θαη «αλεχζπλσλ» θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ζπλάδεη κε ηηο δηεζλείο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο πνπ πξνσζνχλ ηε ζχγρξνλε ςπρηαηξηθή, αληί ηεο παξαδνζηαθήο. ε κηα επνρή πνπ νη ςπρηθά αζζελείο αληηκεησπίδνληαη σο κνλάδεο θαη έιινγα φληα, θαη πξνθξίλεηαη ε ζεξαπεία κε θάξκαθα κέζσ ηεο ηνκενπνίεζεο θαη ησλ θέληξσλ ςπρηθήο πγηεηλήο, ν ζπγθεθξηκέλνο λφκνο παξακέλεη πξνζεισκέλνο ζηηο επηζηεκνληθέο δηδαρέο ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα. 28 Ζ έιιεηςε ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ γηα ηε δηαζάθεζε ηεο έλλνηαο ηεο επηθηλδπλφηεηαο ζπλδπάδεηαη θαη απφ ηελ παληειή έιιεηςε δηάθξηζεο αλάκεζα ζηα δεκφζηα θαη ηα ηδησηηθά ςπρηαηξηθά ζεξαπεπηήξηα, θάηη πνπ αλνίγεη ηνλ δξφκν ζηε δπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζεο ησλ αζζελψλ θαη ηεο πεξηνπζίαο ηνπο, κέζσ ηνπ αθνχζηνπ θαη αλαγθαζηηθνχ εγθιεηζκνχ ηνπο ζε απηά κεηά απφ κηα απιή γλσκάηεπζε ηδηψηε γηαηξνχ. 29 Σν αλειεχζεξν πξφζρεκα ηεο «αληηθνηλσληθήο» ζπκπεξηθνξάο θαζίζηαηαη ηθαλφο ιφγνο ψζηε ν νπνηνζδήπνηε γηαηξφο λα αξλείηαη ηελ έμνδν απφ ην ςπρηαηξείν θαη ν αζζελήο λα ζηεξείηαη ηα βαζηθά ηνπ αηνκηθά δηθαηψκαηα. Οη ιίγεο θαηλνηνκίεο πνπ εηζήγαγε ν λφκνο θξίζεθαλ απνζπαζκαηηθέο, πξφρεηξεο θαη ζηεξνχληαλ νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο ζηήξημεο, θαη γη απηφ δελ ηειεζθφξεζαλ. Θεζκνί φπσο ε ηνκενπνίεζε θαη ε εηδηθή εθπαίδεπζε ησλ λνζειεπηψλ ςπρηαηξηθψλ ηδξπκάησλ ζα αξρίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ αξθεηά ρξφληα κεηά. ε γεληθέο γξακκέο ν λφκνο ηνπ 1973 ζεσξείηαη κηα νπηζζνδξφκεζε, ζε ζρέζε κε ηνλ βαζηιηθφ λφκν ηνπ Ζ κηθξή δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηνπ θαη ε ζπνπδή ηνπ δεκνθξαηηθνχ λνκνζέηε πξνο αληηθαηάζηαζή ηνπ είλαη ελδεηθηηθέο ηεο ειάρηζηεο ζεηηθήο ζπκβνιήο πνπ είρε ζηελ δηακφξθσζε ηνπ δηθατθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ςπρηθψλ αζζελεηψλ. 27 Γ. Παλνχζε Β. Κπξηαθάθε «Ννκηθή θαη Δγθιεκαηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο», ζει. 59, Δηζήγεζε ηεο Κ.Μάηζα ζην «Πξαθηηθά παλειιήληαο πλδηάζθεςεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ςπρηθά αζζελείο», Θεζζζαινλίθε Φ.Ν.Θ Δηζήγεζε ησλ Δ. Λπκπεξάθε,. Δπζπκίνπ «Σν ζεκεξηλφ ςπρηαηξηθφ πξφβιεκα ζηελ Διιάδα» ζην Π. αθειιαξφπνπινπ, S. Lebovici, «Διιελνγαιιηθφ πκπφζην Κνηλσληθήο Φπρηαηξηθήο», εθδφζεηο Καζηαληψηε, ζει Γ. Παλνχζε Β. Κπξηαθάθε «Ννκηθή θαη Δγθιεκαηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο», ζει

25 5.4. Γ2Β/3036/1973 ΑΠΟΦΑΗ «ΠΔΡΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 4 ΣΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 104/73 Ν.Γ. ΠΔΡΙ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΘΑΛΦΔΧ ΣΧΝ ΦΤΥΙΚΑ ΠΑΥΟΝΣΧΝ» ΒΑΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΣΗ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ Σν Ν.Γ. 104/73 πξνέβιεπε ζην άξζξν 4 φηη κε απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ «ξπζκίδνληαη ηα ηεο εηζαγσγήο θαη εμφδνπ εηο ηα ελ ησ άξζξσ 1 θαηαζηήκαηα ησλ ςπρηθψο λνζνχλησλ ή παζρφλησλ ηα ηεο λνζειείαο ησλ, ηεο θαηαβνιήο ή κε λνζειίσλ σο θαη πάζα ζπλαθήο ιεπηνκέξεηα». Βάζεη ηνπ πξναλαθεξζέληνο άξζξνπ, εθδφζεθε ε Γ2Β/3036/1973 απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ πνπ απνηειεί νπζηαζηηθφ λφκν θαζψο εθδφζεθε θαηφπηλ λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο. Σα άξζξα 1 θαη 2 ηεο παξνχζαο απφθαζεο ξπζκίδνπλ ηα ηεο εκούζιαρ θαη ακούζιαρ λνζειείαο. ην άξζξν 1 πξνβιέπεηαη φηη θάζε ςπρηθά αζζελήο κπνξεί λα δεηήζεη κε ππεχζπλε δήισζή ηνπ ηελ εηζαγσγή ηνπ ζε ςπρηαηξηθφ θαηάζηεκα, αξθεί λα κελ έρεη ηεζεί ππφ απαγφξεπζε. Ζ εθνχζηα εηζαγσγή κπνξεί λα δεηεζεί θαη απφ νπνηνδήπνηε άιιν άηνκν, κεηά απφ ζρεηηθή δήισζε ηνπ ίδηνπ ηνπ αζζελνχο. Αθφκα πξνβιέπνληαη εηδηθέο δηαδηθαζίεο εηζαγσγήο γηα επηιεπηηθνχο, αιθννιηθνχο, ηνμηθνκαλείο θαη πάζρνληεο απφ λεπξνινγηθά λνζήκαηα. Ο ειάρηζηνο ρξφλνο παξακνλήο ζην ςπρηαηξείν θξίλεηαη θαηά πεξίπησζε. Σελ έμνδφ ηνπ απφ ην ίδξπκα κπνξεί λα δεηήζεη ν ίδηνο ν αζζελήο ή άκεζνη ζπγγελείο ηνπ, κεηά απφ ηαηξηθή γλσκάηεπζε. Ο ζεξάπσλ ηαηξφο κπνξεί λα αξλεζεί ηελ έμνδν φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη «επηθηλδπλφηεηαο» γηα ηνλ ίδην ή γηα ηξίηνπο. Σφηε ε εθνχζηα λνζειεία κεηαηξέπεηαη ζε αλαγθαζηηθή. Σν άξζξν 2 νξίδεη φηη ηα ηεο αθνχζηαο λνζειείαο. Οη ςπρηθά αζζελείο κπνξνχλ λα εηζάγνληαη παξά ηε ζέιεζή ηνπο, κεηά απφ ηαηξηθή γλσκάηεπζε γηα εμέηαζε ή ζεξαπεία ζηα ςπρηαηξηθά ηδξχκαηα. Σελ εηζαγσγή ηνπ αζζελνχο κπνξεί λα δεηήζνπλ νη ζπγγελείο ηνπ ή λα πξαγκαηνπνηεζεί απηεπάγγειηα. ε πεξίπησζε «επηθηλδπλφηεηαο» ηνπ αζζελνχο, ν νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα αηηεζεί ηελ αθνχζηα εηζαγσγή ηνπ απφ ηελ αζηπλνκία. ε θάζε πεξίπησζε ν εηζαγφκελνο παξακέλεη γηα ηνπιάρηζηνλ κία εβδνκάδα 25

26 ζην θαηάζηεκα, θαη ηνπ επηηξέπεηαη ε έμνδνο κφλν αλ ν γηαηξφο πνπ ηνλ παξαθνινπζεί θξίλεη φηη είλαη «ςπρσηηθφο» ή «επηθίλδπλνο». χκθσλα κε ην άξζξν 5, φζνη ελήιηθεο έρνπλ εηζαρζεί εθνχζηα, πξέπεη λα δεηεζεί ε ζςναίνεζη ηνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε επέκβαζεο ζε απηνχο. Αληίζεηα, ζε φζνπο έρνπλ εηζαρζεί αθνχζηα κπνξεί λα γίλεη θάζε επέκβαζε, ρσξίο ηε ζπλαίλεζή ηνπο, κε κφλε ηε ζπλαίλεζε ησλ ζπγγελψλ ηνπο. Αιιηψο, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν κε απφθαζε ηνπ εηζαγγειέα ή κε κφλε ηε γλψκε ηνπ δηεπζπληή γηαηξνχ θαη ηνπ δηεπζπληή ηνπ λνζνθνκείνπ. Ζ έξοδορ ησλ αθνπζίσο λνζειεπνκέλσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 κπνξεί λα δεηεζεί απφ απηνχο πνπ δήηεζαλ ηελ εηζαγσγή ηνπ ή απφ ηνπο ζπγγελείο ηνπ, αθφκα θαη πξηλ ηελ απνζεξαπεία ηνπ. Ο αζζελήο παξαδίδεηαη ζε απηνχο πνπ δήηεζαλ ηελ έμνδφ ηνπ. Αλ ν αζζελήο θξηζεί φηη έρεη απνζεξαπεπηεί κε γλσκάηεπζε ηνπ γηαηξνχ πνπ ηνλ παξαθνινπζεί, ηφηε παξαδίδεηαη ζε απηνχο πνπ είλαη λνκηθά ππεχζπλνη γη απηφλ. Σν άξζξν 13 πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο άδειαρ κέρξη θαη 6 κήλεο ζηνλ αζζελή. Σν άξζξν 14 πξνβιέπεη ηα ηεο μεηαθοπάρ ησλ αζζελψλ απφ έλα ςπρηαηξείν ζε άιιν, ζε πεξίπησζε επηθηλδπλφηεηαο ηνπο. ΥΟΛΙΑΜΟ Παξακέλεη ε παληειήο έιιεηςε νπνηαζδήπνηε δηάθξηζεο κεηαμχ ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ ςπρηαηξείσλ, θαζψο θαη γηαηξψλ ζε δεκφζην λνζνθνκείν θαη ηδησηψλ. Απηή ε έιιεηςε θαζηζηά δπλαηή ηελ νηθνλνκηθή θαη γεληθφηεξε εθκεηάιιεπζε ησλ ςπρηθψο αζζελψλ. 30 Με ηελ αδηαθνξία σο πξνο ηε γλψκε θαη ηε βνχιεζε ησλ αζζελψλ ζρεηηθά κε ηελ έμνδν απφ ηα ςπρηαηξεία, ηδηαίηεξα φζσλ έρνπλ εηζαρζεί αθνχζηα ή ππνρξεσηηθά, θαηαζηξαηεγείηαη ην δηθαίσκα ησλ αζζελψλ ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ απηνδηάζεζε. Πξέπεη λα ζεκεησζεί πάλησο φηη ζηελ παξνχζα Τπνπξγηθή Απφθαζε, πξψηε θνξά γίλεηαη ιφγνο γηα εθνχζηα λνζειεία, δειαδή γηα ηελ εηζαγσγή αζζελνχο ζην ςπρηαηξείν ηδία βνπιήζεη. Γίλεηαη θαλεξφ φηη θαη ε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε, σο «απφηνθν» ηνπ Ν.Γ. 104/73, αιιά θαη ηεο γεληθφηεξεο ζεψξεζεο ηνπ ηφηε θαζεζηψηνο ζρεηηθά κε ηηο ειεπζεξίεο θαη ηα δηθαηψκαηα, ραξαθηεξίδεηαη σο νπηζζνδξνκηθή θαη ζπληεξεηηθή. 30 Γ. Παλνχζε Β. Κπξηαθάθε «Ννκηθή θαη Δγθιεκαηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο», ζει

27 5.5. ΑΠΟΦΑΗ Α2Β/5345/ «ΠΔΡΙ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΔΧ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 2 ΣΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. Γ2Β3036/73 ΑΠΟΦΑΔΧ ΠΔΡΙ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΘΑΛΦΔΧ ΣΧΝ ΦΤΥΙΚΑ ΠΑΥΟΝΣΧΝ ΒΑΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΣΗ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ Ζ Γ2Β3036/73 απφθαζε αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ Α2Β/5345/ ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ. Σν άξζξν 2 πξνβιέπεη ηελ αναγκαζηική λνζειεία, πνπ αληηθαζηζηά ηελ αθνχζηα λνζειεία ηνπ λφκνπ ηνπ 1973, θαη απαηηεί γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο ηε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ/ηεο ζπδχγνπ, ησλ ηέθλσλ, ησλ αδειθψλ ηνπ αζζελνχο ή ηελ απφθαζε ηνπ εηζαγγειέα πξσηνδηθψλ ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπ ελ ιφγσ πξνζψπνπ. Ζ αίηεζε απεπζχλεηαη ζηνλ δηεπζπληή ηνπ ςπρηαηξηθνχ ηδξχκαηνο, θαη ν αζζελήο εμεηάδεηαη απφ ηνλ ν επηζηεκνληθφο δηεπζπληήο ηνπ ςπρηαηξηθνχ θαηαζηήκαηνο, κε ηελ ζπλδξνκή θαη δεχηεξνπ ςπρηάηξνπ. Ζ απφθαζε γηα εγθιεηζκφ πξέπεη λα πεξηέρεη εηδηθή αηηηνινγία θαη λα είλαη έγγξαθε. Καηά ηεο απφθαζεο απηήο, ρσξεί έλζηαζε ζην θαηά ηφπν θαη θαζ χιε αξκφδην πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο ηεο Ννκαξρίαο. Καη ζε πεξίπησζε χπαξμεο ςπρηαηξηθήο γλσκάηεπζεο, αληίζεηεο κε ηελ απφθαζε πεξί εηζαγσγήο, ε έλζηαζε δηαβηβάδεηαη ζε ηαθηηθφ θαζεγεηή ηνπ πιεζηέζηεξνπ παλεπηζηεκίνπ, ν νπνίνο ζπγθαιεί επηζηεκνληθή επηηξνπή πξνο εμέηαζε ηεο ππφζεζεο. Σν ίδην άξζξν, ζηελ παξάγξαθν 8, πξνβιέπεη φηη θάζε ηπίηορ πνπ ζεσξεί φηη θάπνηνο είλαη επηθίλδπλνο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ή γηα άιινπο, κπνξεί κε ηε βνήζεηα ηεο αζηπλνκίαο λα θηλήζεη ηε δηαδηθαζία γηα ηελ αθνχζηα εηζαγσγή ηνπ ζε ςπρηαηξηθφ θαηάζηεκα. Ζ αίηεζε απηή πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ βεβαίσζε ςπρηάηξνπ, εηδάιισο ηα αζηπλνκηθά φξγαλα νθείινπλ θξνληίζνπλ γηα ηελ εμέηαζε ηνπ θεξφκελνπ σο επηθίλδπλνπ απφ ςπρίαηξν ή άιιν γηαηξφ. Αλ ηα αζηπλνκηθά φξγαλα αδπλαηνχλ λα θηλήζνπλ ηελ παξαπάλσ πεξηγξαθείζα δηαδηθαζία, ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ζηνλ δηεπζπληή ηνπ ςπρηαηξηθνχ θαηαζηήκαηνο ηελ γλψκε ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ ηα αζηπλνκηθά φξγαλα απνθαλζνχλ ζεηηθά σο πξνο ηελ αλάγθε εηζαγσγήο ή αλ ππάξρεη ε απαξαίηεηε ηαηξηθή βεβαίσζε, ν δηεπζπληήο ηνπ ςπρηαηξείνπ ππνρξενχηαη λα παξαγγείιεη ηελ άκεζε εηζαγσγή ηνπ αζζελνχο, θαη λα εηδνπνηήζεη ηα πξφζσπα πνπ 27

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις»

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ζηελ ειιεληθή γιψζζα.. 4 Πεξίιεςε ζηελ αγγιηθή γιψζζα...4 Λέμεηο Κιεηδηά...5 Ειζαγφγή...6

Πεξίιεςε ζηελ ειιεληθή γιψζζα.. 4 Πεξίιεςε ζηελ αγγιηθή γιψζζα...4 Λέμεηο Κιεηδηά...5 Ειζαγφγή...6 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Πεξίιεςε ζηελ ειιεληθή γιψζζα.. 4 Πεξίιεςε ζηελ αγγιηθή γιψζζα....4 Λέμεηο Κιεηδηά...5 Ειζαγφγή...6 1.Το ζηίγμα ηης υστικής αζθένειας και η ανηιμεηώπιζή ηοσ.. 9 1.1. Ζ ςπρηθή αζζέλεηα θαη ε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΔΝΣΡΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΔΝΣΡΧΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ» Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Α )

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Α ) ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΣΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Α ) ΠΑΝΣΔΛΑΚΗ ΜΑΡΙΛΔΝΑ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2010 1 1. ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΓΙΚΑΙΟ (α) Δηζαγσγή Η αλζξψπηλε πξνζσπηθφηεηα γελληέηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Ν.Π.Γ.Γ Κξηηνβνπιίδνπ 19 712 01 ΣΖΛ:-FAX:2810-283385 e-mail: info@ish.gr Πξνο Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, θ. Παπαθσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 1 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα:: «Η Ππωηηοβάθμιια Φποννηηίίδα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης. ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ:

Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης. ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ: Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης ΟΑΠΑΔΞΔΞ 1: Έκθερη ανιξλόγηρηπ (ποξρυέδιξ) ςχμ παοεμβάρεχμ εταομξγήπ ςηπ Χσυιαςοικήπ Λεςαοούθμιρηπ για ςημ πεοίξδξ 2000-2009 ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ: «Δκ ςχμ σρςέοχμ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα