ΚΒΕΜΒΝΟ ΤΠΟΓΡΏΦΧΝ ΤΠΒΡ ΣΟΤ "ΝΏΕ" Να μεπεξαζηνχλ ηξαχκαηα θαη ακνηβαίεο δαηκνλνπνηήζεηο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΒΕΜΒΝΟ ΤΠΟΓΡΏΦΧΝ ΤΠΒΡ ΣΟΤ "ΝΏΕ" Να μεπεξαζηνχλ ηξαχκαηα θαη ακνηβαίεο δαηκνλνπνηήζεηο"

Transcript

1 1 ΚΒΕΜΒΝΟ ΤΠΟΓΡΏΦΧΝ ΤΠΒΡ ΣΟΤ "ΝΏΕ" Να μεπεξαζηνχλ ηξαχκαηα θαη ακνηβαίεο δαηκνλνπνηήζεηο "Σε ζηηγκή ηεο πεξηζπιινγήο θαη ηεο επζχλεο, θαζψο ν θππξηαθφο ιαφο εηνηκάδεηαη λα απνθαζίζεη γηα ην κέιινλ ηνπ, ε κνίξα ηεο Κχπξνπ είλαη ηφζν αμεδηάιπηα δεκέλε κε ηε κνίξα ηεο Διιάδαο, πνπ νιφθιεξνο ν ειιεληζκφο _ θφκκαηα, νξγαλψζεηο θαη απινί πνιίηεο _ θαιείηαη λα πάξεη ζέζε κε ζχλεζε κα θαη ρσξίο νιηγσξία. πσο θάζε δηεζλήο ζπλζήθε, ην ζρέδην Αλάλ είλαη θαη απηφ θαξπφο ελφο ζπκβηβαζκνχ. Χο ηηο ζέζεηο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ. Δπνκέλσο, ην εξψηεκα πνπ ηίζεηαη δελ είλαη αλ ην ζρέδην ηθαλνπνηεί ην ζχλνιν ησλ ζέζεσλ ηεο ειιεληθήο πιεπξάο, αιιά αλ απεκπνιεί ζέζεηο πνπ ε πιεπξά απηή ζεσξεί ζεκειηψδεηο. Σελ πξσηαξρηθή απφ ηηο ζέζεηο απηέο _ ηε ζέζε ζηελ νπνία νιφθιεξνο ν ειιεληζκφο νηθνδφκεζε ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ εδψ θαη 40 ρξφληα _ δειαδή ην αδηαίξεην ηεο Κχπξνπ, ην ζρέδην Αλαλ ηελ ηθαλνπνηεί. Χο δηδσληθή νκνζπνλδία, ε Κχπξνο μεπεξλά ηελ δηρνηφκεζε θαη κπνξεί λα ρηίζεη ην κέιινλ ηεο σο ζχγρξνλε, δηθαηνθξαηνχκελε δεκνθξαηία. Μηα δεκνθξαηία πνπ δηαζθαιίδεη ηα δηθαηψκαηα φισλ ησλ πνιηηψλ ηεο. Δπί πιένλ, εληαγκέλε ζηελ Δλσκέλε Δπξψπε, ε Κππξηαθή Οκνζπνλδία κπνξεί λα επεκεξήζεη. Γηφηη, φπσο δηδάζθεη ε εκπεηξία ηεο "Δπξψπεο ησλ 15, ζην πιαίζην κηαο δπλακηθήο ππεξεζληθήο ζπζζσκάησζεο, ην άζξνηζκα δελ ηζνχηαη κε ηα ζπζηαηηθά ηνπ κέξε αιιά ην ππεξβαίλεη. Έηζη, νη φπνηεο εζληθέο δπζιεηηνπξγίεο ακβιχλνληαη θαη ηειηθά μεπεξληνχληαη. Πνιινί βιέπνπλ κε θαρππνςία ην ελδηαθέξνλ ηνπ Ο.Ζ.Δ., ηεο Δλσκέλεο Δπξψπεο θαη ησλ Ζ.Π.Α. γηα ην ζρέδην Αλαλ. Καρππνςία δηθαηνινγεκέλε, αλ ζθεθζεί θαλείο φηη νη δπλάκεηο απηέο φρη κφλνλ δελ έιπζαλ ηα κεγάια δηεζλή πξνβιήκαηα αιιά δεκηνχξγεζαλ κε ηε ζηάζε ηνπο θαη λέα. Έηζη, ε απφξξηςε ηνπ ζρεδίνπ Αλαλ επελδχεηαη κε ην θσηνζηέθαλν ελφο εξσηθνχ "φρη απφ έλαλ κηθξφ ιαφ, ξηδσκέλν ζην βξάρν ηνπ. κσο, αθφκε θαη νη πην δπζκελείο δηεζλείο ζπλζήθεο αθήλνπλ πάληνηε ξσγκέο θαη επθαηξίεο, ηηο νπνίεο κηα επέιηθηε πνιηηηθή κπνξεί λα εθκεηαιιεπζεί. Σν δηδάζθεη ε ειιεληθή ηζηνξία απφ ηελ επνρή ηνπ Ναπαξίλνπ. πσο επίζεο δηδάζθεη φηη, ρσξίο ζπκκαρίεο, αθφκε θαη νη πην εξσηθέο ζπζίεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ θαηαζηξνθή (1897, 1922, 1974). Σν φηη ε Σνπξθία θάζηζε ζην ηξαπέδη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ελφζσ επί ρξφληα ζεσξνχζε αδηαπξαγκάηεπην ηνλ Αηηίια, απνηειεί επηηπρία φισλ ησλ θππξηαθψλ θαη φισλ ησλ ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ, απφ ην Σν ζρέδην Αλαλ, φζν θαη αλ αξθεηέο πηπρέο ηνπ δελ ηθαλνπνηνχλ, είλαη επηηπρία ησλ δεκνθξαηηθψλ δπλάκεσλ. Σαπηφρξνλα είλαη ήηηα ησλ πην εζληθηζηηθψλ θαη ησλ πην αληηδξαζηηθψλ, θαη ζηηο δχν πιεπξέο ηεο πξάζηλεο γξακκήο, θαη ζηηο δχν φρζεο ηνπ Αηγαίνπ. Πνιχ πεξηζζφηεξν φηαλ ε δηεζλήο απηή ζπλζήθε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο θαηαιχηεο γηα λα μεπεξαζζνχλ ηξαχκαηα θαη ακνηβαίεο δαηκνλνπνηήζεηο, πνπ γέλλεζαλ πφιεκνη θαη κηζφο ζρεδφλ αηψλαο κηζαιινδνμίαο, δηραζκψλ θαη δηρνηνκήζεσλ. Καινχκε ηηο δεκνθξαηηθέο απηέο δπλάκεηο λα δηαθεξχμνπλ κε ζαθήλεηα θαη ρσξίο άιιε ρξνλνηξηβή ηελ ππνζηήξημή ηνπο ζην "ΝΑΗ".

2 2 7 Απξηιίνπ 2004". 1.Βηξήλε Ώβξακνπνχινπ: ΒΤΡΧΠΏΕΚΟ ΑΕΏΛΟΓΟ ΓΕΏ ΣΔ ΜΒΣΏΝΏΣΒΤΔ, Τπεχζπλνο 2 : Βηξήλε Ώβξακνπνχινπ, Κέληξν Βξεπλψλ Μεηνλνηηθψλ Οκάδσλ, Παξνπζίαζε ηνπ European Migration Dialogue, Βηξήλε Ώβξακνπνχινπ Λεσλίδαο Καξαθαηζάλεο, νκάδα έξγνπ EMD 2. Γηψξγνο Ώγγειφπνπινο: Ο Γηψξγνο Ώγγειφπνπινο είλαη επίθνπξνο θαζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, Οη πνιιαπινί ρξφλνη ηεο πνιππνιηηζηκηθφηεηαο ζηε Θεζζαινλίθε 3. Ώζελά Ώζαλαζίνπ: Πάληεην Παλεπηζηήκην, 3ν δηεζλέο ζπλέδξην Πεξί ζπλαηζζεκάησλ: ηζηνξία, πνιηηηθέο, αλαπαξαζηάζεηο, Ώζήλα, ΜαΎνπ 2007,... Ώληψλεο Ληάθνο, History of Emotions. Emotions and History. Οξγαλσηηθή Βπηηξνπή Ώζελά Ώζαλαζίνπ, 4. Λνπθία Ώηθαηεξηληάδνπ: Βληεηαικέλε Βξεπλήηξηα Βζληθνχ Εδξχκαηνο Ώγξνηηθήο Βξεπλαο, Τπνζηεξίδνπκε θαη ζα ςεθίζνπκε ηνλ Γηάλλε Μπνπηάξε θαη ηνλ ζπλδπαζκφ «Πξσηνβνπιία γηα ηε Θεζζαινλίθε». Γηα ηε λίθε ηεο πφιεο. ΤΠΟΓΡΑΦΟΤΝ Αηθαηεξηληάδνπ Λνπθία Δξεπλήηξηα ΔΘΗΑΓΔ Ακπαηδφγινπ Γξεγφξεο Παηδνςπρίαηξνο, Αλδξένπ ηέιηνο Αλ. θαζεγεηήο ΑΠΘ, 5. ηέιια Ώηθαηεξηληάδνπ:

3 3 ΟΕΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ, ΟΡΓΏΝΟΓΡ.Α.Ώ. Κ.ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ, Δγγεηνβειηησηηθά Έξγα - Γηαρείξεζε Τδαηηθψλ Πφξσλ Γεσξγίαο - Μέηξν 6.4 Σα πξνηεηλφµελα έξγα ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί µέρξη ηελ 31/12/2006 ηελ δηεχζπλζε Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ΠΔΠ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Αηγαίνπ 104, Θεζζαινλίθε, γηα ηελ απνζηνιή ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ ή ηελ παξαιαβή εληχπσλ ηει , Ώξµφδηα ε θ. ηέιια Ώηθαηεξηληάδνπ. 6. Γσή Ώθξηβνχιε: Οηθνλνκνιφγνο κε Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο ζηηο Οηθνλνκηθέο Βπηζηήκεο. Γελλήζεθε ην 1964 Τπνςήθηα βνπιεπηήο Λάξηζζαο ην Εδξπηηθή Αηαθήξπμε, Θέζεηο, Ώπνθάζεηο θαη ξγαλα ηεο ΏΒΚΏ, Ζ Γξακκαηεία ηεο Κεληξηθήο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΑΔΚΑ aeka.gr, 01/06/2003 Νίθνο Μπίζηεο, επηθεθαιήο ηεο ΑΔΚΑ Παχινο Αζαλαζφπνπινο, Εσή Αθξηβνχιε (Λάξηζα), Βαζίιεο Γειεγθάξεο, Υξήζηνο Γεξβέλεο, Κιεηψ Δπαγγειάθνπ, Ρνχιεο Δδηάξνγινπ (Θεζζαινλίθε), Κψζηαο Εψξαο (Λέζβνο), πχξνο Καβνπλίδεο, Γηψξγνο Καξηπίδεο (Θεζζαινλίθε), Γηάλλεο Μετκάξνγινπ, Κψζηαο Μπηηδάλεο (Πεηξαηάο), Σεξέδα Μπνχθε, Νίθνο Μνπξνχηζνο, Φσηεηλή ηάλνπ,, Ο Γ. Παπαλδξένπ ζηεξίδεη γπλαίθεο θαη ην έρεη απνδείμεη πνιιέο θνξέο ζην παξειζφλ. Βδψ κε ηελ θ. Γσή Ώθξηβνχιε, ΠΏΟΚ 7. Αέζπνηλα Ώιεμαλδξάθε: Αέζπνηλα Ώιεμαλδξάθε. Παλ/κην Κξήηεο-Σκήκα ΐηνινγίαο, Δ Πξσηνβνπιία γηα ηε Μεηαξξχζκηζε θαη ηελ Ώλαβάζκηζε ηνπ Αεκφζηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Νέεο Τπνγξαθέο - 02/10/2006, Ώιεμαλδξάθε Αέζπνηλα, Παλεπηζηήκην Κξήηεο,.. Ζ Πξσηνβνπιία γηα ηε Μεηαξξχζκηζε θαη ηελ Αλαβάζκηζε ηνπ Γεκφζηνπ Παλεπηζηεκίνπ εθθξάδεη ηε ιχπε ηεο γηα ην πξψην δείγκα γξαθήο ηεο λέαο θπβέξλεζεο θαη ηνπ λένπ Τπνπξγνχ Παηδείαο ζρεηηθά κε ηα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα. Παξά ηελ αληίζεηε γλψκε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο αιιά θαη ηηο δηαβεβαηψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο ππνπξγνχ, παξά ηηο δξνκνινγεκέλεο δηαδηθαζίεο, απέζπξαλ ην βηβιίν Εζηνξίαο ηεο Σ' Αεκνηηθνχ αθνχ εθκαίεπζαλ Νίθνο Ώιηβηδάηνο:

4 4 Καζεγεηήο πληαγκαηηθνχ Αηθαίνπ ζηε Ννκηθή Ώζελψλ αλ θαη είλαη ππέξκαρνο ηεο αλάγθεο γηα αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη ελίζρπζεο ησλ κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεψλ. Νίθνο Ώιηβηδάηνο - Τπεξεζηαθφο Τπνπξγφο Βζσηεξηθψλ. πγραίξνπκε ηνλ θαζεγεηή ηεο Nνκηθήο ρνιήο, Yπεξεζηαθφ Yπνπξγφ Eζσηεξηθψλ, Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαη Aπνθέληξσζεο θ. N. Aιηβηδάην γηα ηνλ άςνγν ηξφπν κε ηνλ νπνίν έθεξε εηο πέξαο ην δχζθνιν έξγν ηεο δηελέξγεηαο ησλ εζληθψλ βνπιεπηηθψλ εθινγψλ ηνπ 2004, γεγνλφο πνπ αλαγλσξίζηεθε επξχηεξα. Τπφ-Οκάδα γηα Κνηλσληθή Έληαμε θαη Πνιηηηθά Αηθαηψκαηα ησλ Μεηαλαζηψλ, Κείκελα Τπν-Οκάδαο Κείκελν Πξνζπλεδξηαθνχ Αηαιφγνπ, Νίθνο Ώιηβηδάηνο, Παχινο Ώζαλαζφπνπινο Οκηιία Γηψξγνπ Ώ. Παπαλδξένπ ζηελ εθδήισζε γηα ηνπο κεηαλάζηεο Παξέκβαζε γηα ηελ Τπν-νκάδα γηα ηνπο κεηαλάζηεο, Νίθνο Ώιηβηδάηνο Μαλψιεο ΐαζηιάθεο ν Νίθνο Αήκνπ θαη νη 120 Ίαλνη. Ώθνινπζεί ε ιίζηα ησλ Ίαλσλ ππνζηεξηρηψλ ηνπ Μαλψιε ΐαζηιάθε πξηλ βέβαηα ηελ θαηαδίθε ηνπ απν ηελ δηθαηνζχλε ζε ζπθνθαληία θαη ην ζπγρσξνράξηη ηνπ. Νίθνο Ώιηβηδάηνο, Δξαθιήο Ώλδχξαο, Καίηε Ώξψλε - Σζίριε, Ελψ Ώθεληνχιε, Γηψξγνο ΐαξεκέλνο, Κνξίλα ΐαζηινπνχινπ, Λίλα ΐεληνχξα, Ώλλπ ΐηηζέληδνπ, Γηψξγνο ΐιαβηαλφο,... Ο Ώληψλεο Ληάθνο Πξφεδξνο ηνπ ΟΠΒΚ (Οκηινο Πξνβιεκαηηζκνχ Γηα ηνλ Βθζπγρξνληζκφ ηεο Κνηλσλίαο) ηνπ εκίηε. κηινο Πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηνλ Βθζπγρξνληζκφ ηεο Κνηλσλίαο καο - ΟΠΒΚ Αηνηθεηηθφ πκβνχιην ΠΡΟΒΑΡΟ: Ώληψλεο Ληάθνο ΏΝΣΕΠΡΟΒΑΡΟ: Μπξζίλε Γνξκπά ΓΡΏΜΜΏΣΒΏ: Γηάλλεο Σνπηδηαξάθεο ΣΏΜΕΏ: ΐαζίιεο ΐνπηζάθεο ΜΒΛΔ: Νίθνο Ώιηβηδάηνο Παλαγηψηεο Εσαθεηκίδεο Γηάλλεο Καινγήξνπ... Με απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΠΏΟΚ, Γηψξγνπ Ώ. Παπαλδξένπ, ζπγθξνηήζεθαλ νη Σνκείο ηνπ Κηλήκαηνο, ζηνπο νπνίνπο ζπκκεηέρνπλ ζεζκηθά νη πληνληζηέο, νη

5 5 Ώλαπιεξσηέο πληνληζηέο, θαη νη εηζεγεηέο ησλ ΚΣΒ ηεο ΐνπιήο. Πνιηηηθά ππεχζπλνη είλαη ηα αληίζηνηρα κέιε ηνπ Πνιηηηθνχ πκβνπιίνπ Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ, Κνηλσληθήο Έληαμεο, Πνιηηηθήο Ώζχινπ θαη Μεηαλάζηεπζεο - Τπεχζπλνο Πνιηηηθνχ πκβνπιίνπ : Μαξηιέλα Κνππά - Βπξσβνπιεπηήο: ηαχξνο Λακπξηλίδεο - Βπηθεθαιήο Βπηηξνπψλ : α) Ώλζξψπηλα Αηθαηψκαηα, Νίθνο Ώιηβηδάηνο β) Κνηλσληθή έληαμε, Κψζηαο Μπνηφπνπινο γ) Πνιηηηθή ʼζπινπ θαη Μεηαλάζηεπζεο, Τβέη Σζάξβηο 13. Πνιηηηθέο Νενιαίαο - Τπεχζπλνο Πνιηηηθνχ Βπηζηεκνληθφ πκβνχιην Νίθνο Ώιηβηδάηνο, ηέιηνο ΐηξβηδάθεο, Πέηξνο Γέκηνο, ΐαζηιηθή Γεσξγηάδνπ, Ώζαλάζηνο Γθφηνβνο, Νίθνο Αεκεξηδήο, Μπξηψ Αξαγψλα-Μνλάρνπ, Πεξζεθφλε Γέξε, Πάλνο Καδάθνο, Διίαο Καηζνχιεο, Θάλνο Λίπνβαηο, Νίθνο Μαξαληδίδεο, Γξεγφξεο Μνιχβαο, Νίθνο Μνπδέιεο, Γηψξγνο Παγνπιάηνο, Υξήζηνο Ρνδάθεο, Πελειφπε Φνπληεδάθε, ηέιηνο Υησηάθεο. Tν πφξηζκα ηεο Eπηηξνπήο Bεξέκε γηα ηα Παλεπηζηήκηα 15/1/2006 Σα κέιε ηεο Βπηηξνπήο Bεξέκε 1. Αζαλάζηνο Βεξέκεο, Πξφεδξνο Δζληθνχ πκβνπιίνπ Παηδείαο Καζεγεηήο Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 2. Νίθνο Ώιηβηδάηνο, Καζεγεηήο Σκήκαηνο Ννκηθήο Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ 3. Γηψξγνο Γξακκαηηθάθεο, Καζεγεηήο Σκήκαηνο Φπζηθήο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 4. Αζελά Ληλνχ, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα Σκήκαηνο Ηαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 5. Νίθνο Μνπδέιεο, Oκφηηκνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο London School of Economics 6. Γηψξγνο Παγνπιάηνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Σκήκαηνο Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Oηθνλνκηθψλ πνπδψλ, Oηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 7. Βαζίιεο Παπάδνγινπ, Καζεγεηήο ρνιήο Ναππεγψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ 8. Γεκήηξεο σηεξφπνπινο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ΚΒΝΣΡΟ ΒΡΒΤΝΧΝ ΜΒΕΟΝΟΣΕΚΧΝ ΟΜΏΑΧΝ ΣΏ ΜΒΛΔ Vemund Aarbakke, ηζηνξηθφο, Γηψξγνο Αγγειφπνπινο, θνηλσληθφο αλζξσπνιφγνο, Ραυκφλδνο Αιβαλφο, ηζηνξηθφο, Νίθνο Ώιηβηδάηνο, λνκηθφο,

6 6 Γηακαληνχια Αλαγλψζηνπ, πνιηηηθφο επηζηήκνλαο, σηήξεο Βαιληέλ, νηθνλνκνιφγνο, Λίλα Βεληνχξα, ηζηνξηθφο, Riki van Boeschoten, θνηλσληθφο επηζηήκνλαο, Μαξηάλζε Γεσξγαιίδνπ, γισζζνιφγνο, Υξήζηνο Γηαθνπκφπνπινο, λνκηθφο, Μαξία Γηαλλεζνπνχινπ, θνηλσληθφο επηζηήκνλαο, Γεκήηξεο Γεκνχιεο, λνκηθφο, Γεκνζζέλεο Γψδνο, πνιηηηθφο επηζηήκνλαο, Λεσλίδαο Δκπεηξίθνο, ηζηνξηθφο, Αιέμεο Ζξαθιείδεο, πνιηηηθφο επηζηήκνλαο, Αιεμάλδξα Ησαλλίδνπ, θηιφινγνο-ζιαβνιφγνο, Thede Kahl, πνιηηηθφο γεσγξάθνο, Μαξηιέλα Κνππά, πνιηηηθφο επηζηήκνλαο, Ησάλλα Κνχξηνβηθ, λνκηθφο, Γηάλλεο Κηηζηάθηο, λνκηθφο, Γεσξγία Κξέηζε, ηζηνξηθφο-αλζξσπνιφγνο, Σάζνο Κσζηφπνπινο, ηζηνξηθφο, Elcin Macar, ηζηνξηθφο, Καηεξίλα Μάξθνπ, θνηλσληθφο αλζξσπνιφγνο, Γηψξγνο Μαπξνκκάηεο, παηδαγσγφο, Γηάλλεο Μειηφο, νηθνλνκνιφγνο, Γφκλα Μηραήι, θνηλσληθφο αλζξσπνιφγνο, Iάθσβνο Μηραειίδεο, ηζηνξηθφο, Λάκπξνο Μπαιηζηψηεο, ηζηνξηθφο/λνκηθφο, ηακάηεο Μπέεο, γισζζνιφγνο, Έιελα Μπφηζε, θνηλσληνιφγνο,

7 7 Θαλάζεο Μσξαΐηεο, εζλνκνπζηθνιφγνο, Αληηγφλε Παπαληθνιάνπ, θνηλσληθφο αλζξσπνιφγνο, Μίιηνο Παχινπ, θνηλσληνιφγνο, ιγα Πξνθίιε, γισζζνιφγνο, Υξήζηνο Ρνδάθεο, λνκηθφο, Διέλε ειιά, γισζζνιφγνο, Νίθνο ηγάιαο, ηζηνξηθφο, Αζελά θνπιαξίθε, θνηλσληνιφγνο (ΜΜΔ), Έιζα ηακαηνπνχινπ, λνκηθφο, Αλδξέαο Σάθεο, λνκηθφο, Μηξάληα Σεξδνπνχινπ, θνηλσληθφο αλζξσπνιφγνο, εβαζηή Σξνπκπέηα, θνηλσληνιφγνο, Φσηεηλή Σζηκπηξίδνπ, αλζξσπνιφγνο, Kσζηαληίλνο Σζηηζειίθεο, λνκηθφο, Γεκήηξεο Υνξκνβίηεο, θνηλσληνιφγνο Γεκήηξεο Υξηζηφπνπινο, λνκηθφο, Αηνηθεηηθή Γξακκαηεία ηνπ ΚΒΜΟ Αιεμάλδξα Ησαλλίδνπ - Γηάλλεο Κηηζηάθηο - Γηψξγνο Μαπξνκκάηεο - Μίιηνο Παχινπ - ιγα Πξνθίιε - Αζελά θνπιαξίθε - Μηξάληα Σεξδνπνχινπ - Κσλζηαληίλνο Σζηηζειίθεο - Γεκήηξεο Υξηζηφπνπινο Τπεχζπλνη ηνπ & δηθηπαθνχ ηφπνπ Λάκπξνο Μπαιηζηψηεο - Μίιηνο Παχινπ - Αζελά θνπιαξίθε Τπεχζπλνη ηεο εηξάο Μειεηψλ ηνπ ΚΔΜΟ (εθδφζεηο Κξηηηθή) Κσλζηαληίλνο Σζηηζειίθεο - Γεκήηξεο Υξηζηφπνπινο ΜΚΟ ΣΟ ΤΝΣΏΓΜΏ. Βίπαλ γηα καο... Βπαγγειφπνπινο Πάλνο

8 8 Αγαπεηνί θίινη. Θα θάλσ φηη κπνξψ δηφηη ζπκκεξίδνκαη απφιπηα ηηο ηδέεο ζαο γηα ηελ θηλεηνπνίεζε θαη θαηνρχξσζε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Δχρνκαη ν θαιφο αγψλαο πνπ ζα θάλνπκε λα επδνθηκήζεη γηα κία ελεξγή, ζπκκεηνρηθή θαη πην δεκνθξαηηθή θνηλσλία. ε Υαηξεηψ Θεξκά θαη Αγσληζηηθά Νίθνο Αήκνπ Απφ φηη βιέπσ ζηνλ θαηάινγφ ζαο νη νξγαλψζεηο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρσ είλαη ήδε παξνχζεο. αθψο ζηεξίδσ ηελ πξσηνβνπιία ζαο θαη ζα ηελ πξνπαγαλδίζσ. Ίζσο δελ είλαη θαλ απαξαίηεηε ε ζπκκεηνρή 500 νξγαλψζεσλ - αο είλαη νη κεγάιεο θαη ζεκαληηθέο. Νίθνο Ώιηβηδάηνο Καζεγεηήο πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ ζηε Ννκηθή Αζελψλ Ο θαζεγεηήο πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ ζηε Ννκηθή Αζελψλ Νίθνο Αιηβηδάηνο (αλάινγε άπνςε είρε εθθξάζεη θαη ε Λίλα Παπαδνπνχινπ), αλ θαη είλαη ππέξκαρνο ηεο αλάγθεο γηα αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη ελίζρπζεο ησλ κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεψλ, ζε, πξψηε θάζε, δελ ζεσξεί φηη απηφ ζα έπξεπε λα πεξάζεη αλαγθαζηηθά κέζα απφ ην χληαγκα (ζηα πιαίζηα ηεο γεληθφηεξεο άπνςήο ηνπ, γηα έλα ιηηφ ζχληαγκα κε ιίγεο δηαηάμεηο) ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΟ ΤΜΐΟΤΛΕΟ ΚΒΝΣΡΟΤ ΜΕΚΡΏΕΏΣΕΚΧΝ ΠΟΤΑΧΝ Πξφεδξνο: Μηραήι ΐ. αθειιαξίνπ, Ώθαδεκατθφο, Ώληηπξφεδξνη: ΐαζίιεηνο ΐι. θπξφεξαο, Οκφηηκνο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ, Οδπζζεχο Λακςίδεο, δ.θ., Φηιφινγνο, Γελ. Γξακκαηέαο: Παζράιεο Μ. Κηηξνκειίδεο, Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ, Σακίαο: Νίθνο Κ. Ώιηβηδάηνο, Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ, Μέιε: Θάλνο ΐεξέκεο, Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ, Γεψξγηνο Ααβίδ, Αηεπζπληήο Βπηρεηξήζεσλ, Βιηζάβεη Γαραξηάδνπ, Καζεγήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, Λνχια Κεξηζηθψθ, Βπηρεηξεκαηίαο, Βκκαλνπήι Ρνχθνπλαο, Ώθαδεκατθφο, Ώξηζηφβνπινο Μάλεζεο, Οκφηηκνο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ, Ώθαδεκατθφο, Υξήζηνο Παηξηλέιεο, Καζεγεηήο Ώξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Πξφγξακκα πλεδξίνπ, 8 & 9 Ενπλίνπ, Βζληθφ Ίδξπκα Βξεπλψλ... Σεηάξηε 9 Ενπλίνπ... Βθπαίδεπζε Μεηνλνηήησλ: Θεσξεηηθέο πξνθιήζεηο θαη παηδαγσγηθέο παξεκβάζεηο Σξίηε 8 Ενπλίνπ. 19:15-20:30 ηξνγγπιφ Σξαπέδη Μεηνλφηεηεο θαη ε ζχγρξνλε ειιεληθή θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα Πξνεδξεχεη: ία Ώλαγλσζηνπνχινπ

9 9 Νίθνο Ώιηβηδάηνο, Ώιέμεο Δξαθιείδεο, Γηψξγνο Κακίλεο, ηέθαλνο Πεζκαδφγινπ ΏΠΟΓΒΤΜΏΣΕΝΔ. 11/9/2002 Πάζρνο Μαλδξαβέιεο (*) H δπζηπρία ηνπ λα είζαη Απηηθφο. Tα αίηηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ αλνξζνινγηθνχ αληηακεξηθαληζκνχ ζηελ Eιιάδα..... Θπκάζηε ην "βιάρηθν θξάηνο" πνπ ζα δεκηνπξγνχζε ζηε Λάξηζα ην (ειεγρφκελν απφ ην ειιεληθφ YΠEΞ) Kέληξν Eξεπλψλ Mεηνλνηηθψλ Oκάδσλ επεηδή έθαλε έλα ζεκηλάξην γηα ηελ βιάρηθε γιψζζα ζηε Θεζζαιηθή πξσηεχνπζα; Tν ινγηθφ εξψηεκα γηαηί έλα θέληξν πνπ έρεη ζηε δηνίθεζή ηνπ επηθαλείο έιιελεο θαζεγεηέο (Νίθνο Ώιηβηδάηνο, Λέλα Αηβάλε, Ώιέμεο Δξαθιείδεο θ.ιπ.), ζα ήζειε λα θηηάμεη "βιάρηθν θξάηνο" ζηε Θεζζαιία ζα απαληεζεί πξνθαλψο κε κηα πεξίηερλε ζεσξία ζπλσκνζίαο. (Παξαηήξεζε: ;;) ΜΒΣΏΡΡΤΘΜΕΔ ΓΕΏ ΣΔΝ ΏΝΏΐΏΘΜΕΔ ΣΟΤ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟΤ. Αεπηέξα, 25 επηέκβξηνο... Ώιηβηδάηνο Νίθνο, Παλεπηζηήκην Ώζελψλ,... Ώπνζηνιίδνπ ΐελεηία, Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο,... Αξαγψλα Θάιεηα, Παλεπηζηήκην Ώζελψλ,... Θαλαζάο Παλαγηψηεο, Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο,...Κνπινχξε Υξηζηίλα, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ,... Ληάθνο Ώληψλεο, Παλεπηζηήκην Ώζελψλ,... Μαηζαγθάλεο Μάλνο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Ώζελψλ,... Ρεπνχζε Μαξία, Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο,... Φπρνγηφο Αεκήηξεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην 9. ία Ώλαγλσζηνπνχινπ: ία Ώλαγλσζηνπνχινπ, θαζεγήηξηα ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην. Δ θπξία ία Ώλαγλσζηνπνχινπ είλαη επίθνπξε θαζεγήηξηα ηεο Εζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ. Σν Ελζηηηνχην Νίθνο Πνπιαληδάο θαη ην δίθηπν Transform! ζην Βπξσπατθφ Κνηλσληθφ Φφξνπκ, Ώζήλα 4-7 ΜαΎνπ 2006 εκηλάξην κε ζέκα: «Οη πξνθιήζεηο ηεο παλεπξσπατθήο αξηζηεξήο δεκνζηνγξαθίαο». 5/5/2006, Ώιέθνο Ώιαβάλνο (πξφεδξνο πλαζπηζκνχ, Βιιάδα), ζε ζπλεξγαζία κε ην Κνηλσληθφ Φφξνπκ

10 10 Οπγγαξίαο, Transform Europe, ENDYL, ATTAC (Γαιιία), Ίδξπκα Ρφδα Λνχμεκπνπξγθ (Γεξκαλία), Project K) εκηλάξην κε ζέκα: «Ώπνδνκψληαο ζηεξεφηππα: Πνιεκψληαο ηνλ εζληθηζκφ ζηα ΐαιθάληα» (ζε ζπλεξγαζία κε Κνηλσληθφ Φφξνπκ Θεζζαινλίθεο, ηελ Ώληηξαηζηζηηθή Πξσηνβνπιία Θεζζαινλίθεο, θαη ην BlackCatCulturalCenter (Σνπξθία)). Οκηιεηέο: ία Ώλαγλσζηνπνχινπ (θαζεγ. Παλεπηζηεκίνπ), Μαξίλα ΐήρνπ (δεκνζηνγξάθνο), Γηάλλεο Γθιαξλέηαηδεο (Ώληηξαηζηζηηθή Πξσηνβνπιία Θεζ/λίθεο), Βηξήλε Λαγάλε (θαζεγ. Παλεπηζηεκίνπ), Υξηζηίλα Κνπινχξε (θαζεγ. Παλεπηζηεκίνπ), Slobodan Unkofski, Alexander Rakintzich (Zograf) (ζθηηζνγξάθνο), Erkan Kara, Ridvan Akar (δεκνζηνγξάθνο) εκηλάξην κε Θέκα:"Σνπξθία θαη Βπξψπε: ε άπνςε ηεο Ώξηζηεξάο"(ζε ζπλεξγαζία κε ην Transform Europe) Οκηιεηέο: Hayri Kozanoglu, Πξφεδξνο ηνπ Κφκκαηνο Βιεπζεξίαο θαη Ώιιειεγγχεο (ODP), Νίθνο Κσλζηαληφπνπινο, βνπιεπηήο ηνπ Τ.ΡΕΓ.Ώ, Ahmed Insel, θαζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην Paris I, ία Ώλαγλσζηνπνχινπ, θαζεγήηξηα ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην, Michael Brie, Ίδξπκα Ρφδα Λνχμεκπνπξγθ, Luciana Castellina (πξψελ Βπξσβνπιεπηήο) 10. Φσηεηλή Ώλαγλσζηνπνχινπ;;;;; 11. Γξεγφξεο Ώλαληάδεο: Ώλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ηνπ ηκήκαηνο Κνηλσληθψλ επηζηεκψλ ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ πνιίηεο ελάληηα ζηελ μελνθνβία θαη ηνλ ξαηζηζκφ, γηγαληηαία επηρείξεζε ησλ αζηπλνκηθψλ δπλάκεσλ πάλσ απφ Αιβαλνί ζπλειήθζεζαλ,... απφ ηελ θπβέξλεζε λα αλαζεσξήζεη ακέζσο απηή ηελ θαηαζηξνθηθή ηεο πνιηηηθή θαη λα πξνρσξήζεη ηνικεξά θαη ζπζηεκαηηθά ζηε λνκηκνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ Ώλαληάδεο Γξεγφξεο Παλεπ. Ώηγαίνπ,... Ώιαβάλνο Ώιέθνο Βπξσβνπιεπηήο ηνπ ΤΝ,.. ΐαιιηαλάηνο Γξεγφξεο δεκνζηνγξάθνο, κέινο Α. ηνπ Βιιεληθνχ Παξαηεξεηεξίνπ ησλ

11 11 πκθσληψλ ηνπ Βιζίλθη,... ΐνχηζεο Νίθνο κέινο Π.Γ. ηνπ ΤΝ,.. Αακαλάθε Μαξία βνπιεπηήο ηνπ ΤΝ,.. Δξαθιείδεο Ώιέμεο Παλεπηζηεκηαθφο,.. Κνπλαιάθεο Πέηξνο βνπιεπηήο ηνπ ΤΝ, Σδαλλεηάθνο Γηάλλεο δεκνζηνγξάθνο,.. Κνχξηνβηθ Γηάλλα δηθεγφξνο,.. σκεξίηεο Ρηράξδνο δεκνζηνγξάθνο,.. Υξπζνζηνκίδεο νθηαλφο δεκνζηνγξάθνο, 12. Ώξεο Ώλαζηαζάθεο: Παλεπηζηεκηαθή Καξδηνινγηθή Κιηληθή, «Εππνθξάηεην» Π.Γ.Ν. Ώζελψλ Πξφγξακκα ''Φεηδηππίδεο'' 13. ΐαζίιεο Ώλαζηαζηάδεο;;;; 14. Κσλζηαληίλα Ώλδξηαλνπνχινπ: Πάληεην Παλεπηζηήκην, Κσλζηαληίλα Ώλδξηαλνπνχινπ (Boğaziçi Üniversitesi, Κσλ/πνιε) «Γεηήκαηα ηαπηφηεηαο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε απφ ηε βαζηιεία ηνπ Ώκπληνχι Υακίη ζηελ Βπαλάζηαζε... πλάληεζε ζηελ Πφιε: ην παξφλ θαη ην κέιινλ 30 Ενπλίνπ, 1 & 2 Ενπιίνπ 2006 İstanbul da Buluşma: Bugün ve Yarın 30 Haziran, 1 ve 2 Temmuz 2006 Meeting in Istanbul: Present and Future Istanbul HILTON Convention Centre \ 5ε πλεδξία: Μεηνλνηηθά Εδξχκαηα 5. Oturum: Azınlık Kurumları 5th Session: Minority Foundations Πξφεδξνο: ία Ώλαγλσζηνπνχινπ, Πάληεην Παλεπηζηήκην Başkan: Sia Anagnostopulu, Pantion Üniversitesi President: Sia Anagnostopoulou, Pantio University

12 ΐελεηία Ώπνζηνιίδνπ: ΐελεηία Ώπνζηνιίδνπ, ΤΝΒΑΡΕΟ εζληθή ηαπηφηεηα & εηεξφηεηα: ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα ΑΠΘ, ΐελεηία Ώπνζηνιίδνπ, Βπίθνπξε Καζεγήηξηα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, Ώλαζηαζία Κεζίδνπ (Ώ.Π.Θ.), Θα κηιήζνπλ νη: Κψζηαο Μπιηάηθαο, δεκνζηνγξάθνο, Μαξία Ρεπνχζε, θαζεγήηξηα ηζηνξίαο Ώ.Π.Θ, ΐελεηία Ώπνζηνιίδνπ, θαζεγήηξηα Ώ.Π.Θ.... Ηζηνξία Διιάδαο πιινγηθφ. Γξάθνπλ, Ν.Κ. Ώιηβηδάηνο, Γ.Θ. Μαπξνγνξδάηνο, Γηψξγνο Μαξγαξίηεο, Ησάλλεο Παπαζενδψξνπ, Η.Ο. Ηαηξίδεο, Ησάλλα Λαιηψηνπ, Βελεηία Απνζηνιίδνπ, Υξηζηίλα Κνπινχξε, δηαλννχκελνη ππέξ ηνπ δηαρσξηζκνχ εθθιεζίαο-θξάηνπο... 23) Αλησλνπνχινπ Μπεηίλα, γξαθίζηξηα 24) Αλπθαληήο Βαζίιεο, νδνληίαηξνο 25) Ώπνζηνιίδνπ ΐελεηία, ΏΠΘ 26) Απνζηνιίδνπ Έιελα, θνηλσληνιφγνο 27) Αξάπε Γιπθεξηα, θνηλσληνιφγνο 28) Αξβαληηάθεο Γεκήηξεο, ηζηνξηθφο 29) Αξδίηηεο Βίθησξ, ζθελνζέηεοζεαηξνιφγνο 30) Αξζέλεο Νίθνο, ηδ. ππάιιεινο 31) Αξψλε ίζζπ, παλ/θφο 32 Ώξηζηεξά ήκεξα Ηδξπηηθή Γηαθήξπμε Οκίινπ Πξνβιεκαηηζκνχ θαη Παξέκβαζεο «Αξηζηεξά ήκεξα»- ΑΡ. Ζ.. γηα ηελ θαηνρχξσζε, ππεξάζπηζε θαη δηεχξπλζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ πνιίηε, ηδηαίηεξα ηνπ κεηνςεθηθνχ, ηνπ κεηνλνηηθνχ, ηνπ δηαθνξεηηθνχ, γηα ηνλ απνθιεηζκφ ησλ απνθιεηζκψλ, γηα ηελ πξαγκαηηθή ηζφηεηα ησλ θχισλ γηα ηελ πξνψζεζε κηαο αληίιεςεο εηξήλεο θαη ζπλεξγαζίαο ζην δηεζλέο επίπεδν, κε ζηαζεξφ ην κέησπν απέλαληη ζε εζληθηζηηθέο πζηεξίεο θαη ηδηνηειείο παηξηδoθαπειείεο γηα κη Σα Εδξπηηθά Μέιε Αγξηαληψλε Υξηζηίλα Παλεπηζηεκηαθφο Αιβαλφο Γηψξγνο πλδηθαιηζηήο, Αληiπξ. Οκνζπ. Δξγ. ΤΠΠΟ Ώλαγλσζηνπνχινπ ία Παλεπηζηεκηαθφο Αλδξένπ Κψζηαο Γηπι. Μερ/γνο Μερ/θφο Αλεςεηάθεο Αληψλεο Πνι. Μερ/θφο Αλησληάδεο Πξφδξνκνο Καζεγεηήο ΔΜΠ Αλησλίνπ Γηάλλεο Δθπαηδεπηηθφο Γηδάθησξ Ηζηνξίαο Ώπνζηνιίδνπ ΐελεηία Ώλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα ΏΠΘ..

13 Φνχια Ώξηαβάλε-Σζαπι;;;;;;; 17. Μηράιεο Ώξηεκάθεο: Saturday, September 24, 2005, Call for a Greek Apology for the Srebrenica, Σάζνο Αβξαληίλεο, Γηψξγνο Αγγειφπνπινο, Παχινο Αζαλαζφπνπινο, ία Αλαγλσζηνπνχινπ, Αλδξέαο Αλδξηαλφπνπινο, πχξνο Απέξγεο, Μηράιεο Ώξηεκάθεο,... Κεληξναξηζηεξή ελεξγαζία γηα Πξννδεπηηθή Αηαθπβέξλεζε, Αηαθχξεμε 159 πξνζσπηθνηήησλ πνπ ζπγθξνηνχλ Βπηηξνπή Πξσηνβνπιίαο γηα ηελ Κεληξναξηζηεξά... Ώξηεκάθεο Μηράιεο νηθνλνκνιφγνο Υαληά, Βαιιηαλάηνο Γξεγφξεο δεκνζηνγξάθνο, Αζήλα, Αηβάλε Λέλα ηζηνξηθφο-ζπγγξαθέαο Ώζήλα,.. Κνπλαιάθεο Πέηξνο πξψελ βνπιεπηήο Ώζήλα.. Μπίζηεο Νίθνο πθππνπξγφο Βζσηεξηθψλ-επηθεθαιήο ΏΒΚΏ Ώζήλα... σκεξίηεο Ρηράξδνο,δεκνζηνγξάθνο Ώζήλα aeka.gr, 08/12/ Γήλα Ώζεκαθνπνχινπ: πλήγνξνο Σνπ Πνιίηε, αλεμάξηεηε αξρή, Βνεζφο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε: Μαξία Μεηξνζχιε Δπηζηήκνλεο: ππξηδνχια Καιαληδή, Αζαλάζηνο Γξίβαο, Γήλα Ώζεκαθνπνχινπ, Παλαγηψηεο Σζαθαλίθαο Μίιηνο Παχινπ 19. Καηεξίλα Ώπγέξε: ΜΒΣΏΠΣΤΥΕΏΚΒ ΒΡΓΏΕΒ. ΐηβιηνζήθε Τπεξεζία Πιεξνθφξεζεο Πάληεην Παλεπηζηήκην. Δ ζπµβνιή ελφο θεζηηβάι ζηελ αλάδεημε µηαο πφιεο ζε αλαγλσξίζηµν πνιηηηζηηθφ πξννξηζµφ: µειέηε πεξίπησζεο: ην θεζηηβάι Ώζελψλ / Καηεξίλα Ώπγέξε. - Ώζήλα, , [240] ζ εηθ. ; 30 εθ.

14 νθία Ώπγεηίδνπ: Βπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Νεπηαγσγψλ Παηδαγσγηθήο ρνιήο, νθία Ώπγεηίδνπ. πγθξφηεζε ηεο εηεξφηεηαο ζηνλ µαζεηηθφ πιεζπζµφ ηεο πφιεο ηεο Φιψξηλαο, νθία Ώπγεηίδνπ. Βπίθνπξνο θαζ. ΠΣΝ- Παλ. Α. Μαθεδνλίαο 21. σηήξεο ΐαιληέλ: ΐΏΛΝΣΒΝ ΧΣΔΡΕΟ - ΟΕΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ.... Βπίζεην : ΐΏΛΝΣΒΝ λνκα : ΧΣΔΡΕΟ Παηξψλπκν : ΓΚΟΣΦΡΕΝΣ Ο αληηεζληθηζκφο είλαη ην φλνκα ηεο ςπρήο ηήο αξηζηεξάο θαη θαηαζηαηηθή αξρή ηεο. Ώξζξα ζεψξεζεο πξνβιεκάησλ εμσηεξηθήο πνιηηηθήο πεξηιακβάλεη ν... θαη ηελ ΒΒ επηζεκαίλνπκε ηα θείκελα ησλ Θ. Κνπινπκπή θαη σηήξε ΐαιληέλ Μαλψιεο ΐαζηιάθεο: Καιψο ήξζαηε ζην site ησλ θηιειεπζέξσλ... Σνπνζεηήζεηο ΣΟ ΜΏΝΕΦΒΣΟ ΣΟΤ ΥΡΕΣΟΑΟΤΛΟΤ Παξαζέησ εδψ νιφθιεξν ην θείκελν-«καληθέζην» ηνπ ζπλεξγάηε ηνπ Υξηζηφδνπινπ ην νπνίν δηαλεκήζεθε ζε πνιηηηθνχο ηνπ θίινπο θαη ηεξάξρεο κε ην delivery ηεο αξρηεπηζθνπήο (κε ηελ θάξηα θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ Αγηαηνιάρ Αζελψλ). Δίλαη απνξίαο άμην πψο δελ εηέζε κε ηνλ πην έληνλν ηξφπν απφ ηνπο πνιηηηθνχο πνπ αληέδξαζαλ ε εξψηεζε πξνο ηνλ Υξηζηφδνπιν... ΜΏΝΧΛΔ ΐΏΕΛΏΚΔ Καιψο ήξζαηε ζην site ησλ θηιειεπζέξσλ... ΔΚΚΛΖΖ 163 ΠΟΛΗΣΧΝ. ΓΔΚΑ ΥΡΟΝΗΑ ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΦΑΓΖ ΣΖ ΡΔΜΠΡΔΝΗΣΑ ΏΣΟΜΕΚΏ ΑΕΚΏΕΧΜΏΣΏ 11/07/ παλεπηζηεκηαθνί, δεκνζηνγξάθνη θαη άιινη πνιίηεο, αλάκεζά ηνπο θαη πέληε πνιηηηθνί, ππνγξάθνπλ ην παξαθάησ θείκελν:

15 15 πκπιεξψλνληαη ζηηο 11 Ενπιίνπ δέθα ρξφληα απφ ηε καδηθή ζθαγή ακάρσλ ηελ νπνία νξγάλσζαλ ζηε ξεκπξέληηζα ην θαζεζηψο Mηιφζεβηηο θαη νη εγθάζεηνί ηνπ ζηε Bνζλία, Mιάληηηο θαη Kάξαηδηηο. H ζθαγή απηή... H Eιιεληθή Πνιηηεία έρεη ζπλεπψο ηελ ππνρξέσζε θαη ζπγγλψκε λα δεηήζεη δεκνζίσο απφ ηηο νηθνγέλεηεο ησλ ζθαγηαζζέλησλ ΤΠΟΓΡΏΦΟΤΝ Σάζνο Ώβξαληίλεο, Γηψξγνο Ώγγειφπνπινο, Παχινο Ώζαλαζφπνπινο, ία Ώλαγλσζηνπνχινπ, Ώλδξέαο Ώλδξηαλφπνπινο, πχξνο Ώπέξγεο, Μηράιεο Ώξηεκάθεο, Γξεγφξεο ΐαιιηαλάηνο, Σάζνο ΐάκβνπθαο, Αήκεηξα ΐαζηιάθε, Μαλψιεο ΐαζηιάθεο,... Δ ΑΔΛΧΔ Αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε κεηά απφ δηάζηεκα πέξαλ ηεο δηεηίαο θαη ζπλερείο δηθαζηηθνχο αγψλεο λα πεξαηψζσ κία ζνβαξή εθθξεκφηεηα πνπ ηαιαλίδεη εκέλα αιιά θαη άιινπο.... Με ηα δεκνζηεχκαηα θαη ηηο δειψζεηο κνπ απηέο επεηξάπε δπζηπρψο λα αησξνχληαη απαξάδεθηεο θαη αδηθαηνιφγεηεο απφ ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα ακθηζβεηήζεηο γηα ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ ραξαθηήξα, ηνλ παηξησηηζκφ, ηελ θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη επαγγεικαηηθή εληηκφηεηα θαη αμία ηνπ, ελψ ζπρλά ζηα άξζξα κνπ θαη ζηελ παξαπάλσ ζπλέληεπμε κνπ ζην Ώ' Πξφγξακκα ρξεζηκνπνίεζα χβξεηο, φπσο «παξαθξαηηθφο», «θσλαζθνχληεο θαθνχξγνη ησλ media», «λεπξνπαζείο ςεπδνπαηξηψηεο» θ.α., πνπ αδίθεζαλ θαη πξφζβαιαλ ηνλ θ. Κξαληδηψηε, ελψ αλαθέξζεθα ζε γεγνλφηα πνπ ήηαλ αλαιεζή ή ελέπιεμα ηνλ θ. Κξαληδηψηε ζε επηιήςηκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ελέξγεηεο, κε ηηο νπνίεο νπδεκία ζρέζε είρε. Έθαλα επίζεο ηηο ελ ιφγσ δεκνζηεχζεηο θαη δειψζεηο, κεζνχζεο ηεο ππφζεζεο Οηζαιάλ, κεηέρνληαο ζε έλα πνιηηηθφ παηρλίδη παξαπιεξνθφξεζεο θαη δεκηνπξγίαο απνδηνπνκπαίσλ ηξάγσλ, πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ θαηεπζπλφκελεο θαη ςεπδείο "πιεξνθνξίεο", ηνπο δηαθηλεηέο ησλ νπνίσλ θσιχνκαη λ' απνθαιχςσ γηα επλνήηνπο ιφγνπο, αιιά θαη θαιππηφκελνο απφ ην δεκνζηνγξαθηθφ απφξξεην. Αειψλσ ινηπφλ φηη ηηκψ θαη ζέβνκαη ηνλ θ. Φ. Κξαληδηψηε σο άλζξσπν, σο ελεξγφ πνιίηε θαη σο επαγγεικαηία δηθεγφξν θαη ηνπ δεηψ ζπγγλψκε γηα ηηο πξνζβνιέο θαη ηνπο πβξηζηηθνχο ραξαθηεξηζκνχο θαη ηνπο ζπθνθαληηθνχο ηζρπξηζκνχο πνπ ηνπ απεχζπλα κε ηα άξζξα κνπ, ηηο δειψζεηο κνπ θαη ηελ ξαδηνθσληθή κνπ ζπλέληεπμε. Σα απηά ηζρχνπλ θαη γηα ην ζσκαηείν "Κεληξηθή Οκάδα 21 - Αίθηπν 21 - Κίλεζε Παηξησηηθήο Ώθχπληζεο", θαζψο θαη γηα ηνπο θ.θ. Ώληψλε ακαξά, Βπάγγειν Σζίξθα θαη Υξηζηφδνπιν Γηαιινπξίδε, ηνπο νπνίνπο επίζεο ζέβνκαη θαη ηηκψ γηα ηελ εληηκφηεηα, ηελ ζνβαξφηεηα θαη ηνλ παηξησηηζκφ ηνπο. Ο ηξφπνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθα απφ ηνπο αξρηηέθηνλεο απηήο ηεο εθζηξαηείαο ιάζπεο κε ηηο θαηεπζπλφκελεο ςεπδείο "πιεξνθνξίεο" κε ην ζπθνθαληηθφ πεξηερφκελν, ζηελ νπνία δπζηπρψο δέρζεθα λα ζπκκεηάζρσ ηπθισκέλνο απφ ηελ πνιηηηθή κνπ πίζηε ζε απηνχο, κε εμέζεζε αλεπαλφξζσηα θαη κε ππέβαιε ζε κία δηθαζηηθή πεξηπέηεηα, ζηελ πνξεία ηεο νπνίαο νη "θίινη" κνπ, αθνχ ππέζαιςαλ ηα παξαπάλσ, κε εγθαηέιεηςαλ.

16 16 Ώζήλα, 23 Οθησβξίνπ 2001 Μαλψιεο ΐαζηιάθεο Σεξηζέηε 47, Νέν Φπρηθφ (ππνγξαθή) Ώπφζπαζκα απφ ην βηβιίν Μαλψιεο ΐαζηιάθεο, Δ Μάζηηγα ηνπ Θενχ, ζζ : Γπλακηθή ήηαλ ε παξέκβαζε ηνπ Αγηαηνιάρ Αζελψλ θαη πξνθάιεζε ηελ απνθαζήισζε ηνπ «βιάζθεκνπ» έξγνπ ηνπ βέιγνπ θαιιηηέρλε Thierry de Cordier απφ ηε δηεζλή έθζεζε Outlook, ε νπνία δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Πνιηηηζηηθή Οιπκπηάδα ζηελ Αζήλα (θαη φρη ζηελ Σερεξάλε), κε εληνιή ηνπ ππνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη θαζεγεηή ηνπ πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ Δπ. Βεληδέινπ, ππεξζεκαηίδνληνο ηνπ επίζεο θαζεγεηή Πξ. Παπιφπνπινπ (Ν.Γ.). Οη νξζφδνμνη ηαιηκπάλ βξίζθνληαλ πάιη ζε παξνμπζκφ πξνζβεβιεκέλνη απφ έλα έξγν ηέρλεο, ακθίβνιεο ίζσο πνηφηεηνο, αιιά ηέρλεο... Αίθηπν ππνθξηζίαο ΑΔΜΟΕΟΓΡΏΦΟΕ & ΕΏ Ώ.Β. ηνπ Παλαγηψηε Ανχκα 4 απφ ηνπο 120 πνπ δεηνχζαλ λα δηθαζηνχλ καδί κε ηνλ Μαλψιε Βαζηιάθε. Απφ αξηζηεξά πξνο δεμηά: Υαηδεπξνδξνκίδεο, Σδαλλεηάθνο, σκεξίηεο, Βνπιέιεο Μέινο ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Κνηλσληθνχ Κηλήκαηνο (ΓΖΚΚΗ). O Υξηζηφδνπινο δηαβάδεη... Υξπζή Ώπγή! Απηφ ηζρπξίδεηαη ν Μαλψιεο Βαζηιάθεο ζην δηαβφεην βηβιίν ηνπ «Ζ Μάζηηγα ηνπ Θενχ» πνπ έγηλε ήδε ην «επαγγέιην» ησλ εγρψξησλ αξηζηεξνπξννδεπηηθψλ... Ζ επίζεκε παξνπζίαζε ηεο «Μάζηηγαο ηνπ Θενχ» έγηλε ηελ Σξίηε ζηελ αίζνπζα ηειεηψλ ηεο ΔΖΔΑ κε παξνπζηαζηέο ηνπο παζίγλσζηνπο ερζξνχο ηνπ Μαθαξησηάηνπ Λεσλίδα Κχξθν, Μηράιε ηαζφπνπιν, ηέθαλν Μάλν θαη Νίθν εθνπλάθε, ελψ ζπληνληζηήο ηεο φιεο εθδήισζεο ήηαλ ν δηαβφεηνο αξζξνγξάθνο ηνπ «ΐήκαηνο», Ρηράξδνο σκεξίηεο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο έγηλε κία θαη κνλαδηθή αλαθνξά ζηελ «Υξπζή Απγή» φηαλ ν γεξαηφο θνκκνπληζηήο Λεσλίδαο Κχξθνο ελ ηε ξχκε ηνπ ιφγνπ ηνπ απεθάιεζε «Υξπζή Απγή» ηελ γλσζηή εθθιεζηαζηηθή νξγάλσζε «Υξπζνπεγή». Καηά ηελ γλψκε καο, απηφ πνπ ελνριεί ηνπο αξηζηεξνπξννδεπηηθνχο είλαη ε εκκνλή ηνπ Μαθαξησηάηνπ ζηελ θπιεηηθή ζπλέρεηα ηνπ Διιεληθνχ DNA θαη ηεο Διιεληθήο Φπιήο. Γηαβάζηε γηα παξάδεηγκα ηη δήισλε ν θ. Υξηζηφδνπινο αλήκεξα ηεο Παλαγίαο ( ) κηιψληαο ζην Μνλαζηήξη ηεο Παλαγίαο νπκειά ζην Βέξκην, ελψπηνλ ηνπ ηφηε Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο Κ. ηεθαλφπνπινπ: «ε πείζκα ησλ δηεζληζηψλ, εμαθνινπζνχκε λα αγαπνχκε ηελ Παηξίδα, ΔΗΜΑΣΔ ΓΝΖΗΟΗ ΔΛΛΖΝΔ» (ζει. 290). αο θαινχκε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Μαλψιε ΐαζηιάθε «Δ ΜΏΣΕΓΏ ΣΟΤ ΘΒΟΤ»

17 17 Σν βηβιίν ζα παξνπζηάζνπλ νη Ώλδξέαο Ώλδξηαλφπνπινο, Ώληψλεο Μαληηάθεο, Νίθνο Μπίζηεο, Γηάλλεο Μπνπηάξεο, Εσάλλεο Πέηξνπ πληνληζηήο: Σξαταλφο Υαηδεδεκεηξίνπ Ο καθαξζηζκφο είλαη εδψ Ώληηζηαζείηε! Ο ρψξνο ησλ γλσζηψλ - άγλσζησλ, θαηά παξαγγειία θνλδπινθφξσλ μαλαρηχπεζε. Ο θ. Μαλψιεο Βαζηιάθεο, έρνληαο πξνθαλψο πηνζεηήζεη πιήξσο ηνλ εθβηαζκφ ηνπ Μπνπο «ή είζηε καδί καο ή είζηε αληίπαινη» θαη επξηζθφκελνο ζε πιήξε ελαξκφληζε κε ηνλ Ακεξηθαλφ πξέζβε Σ. Μίιεξ, «θαξθψλεη» φινπο εθείλνπο ηνπο δεκνζηνγξάθνπο πνπ έρνπλ ηνικήζεη λα δηαηππψζνπλ δηαθνξεηηθή ή, πνιχ πεξηζζφηεξν, θξηηηθή άπνςε απέλαληη ζηνλ νινθιεξσηηζκφ πνπ ηείλεη λα επηβιεζεί ζηελ ελεκέξσζε κεηά ηηο 11 επηεκβξίνπ. Tν λέν ηνπ βηβιίν, επί ηεο νπζίαο απνηειεί ηελ πξψηε επίζεκε θαη δεκφζηα απνηχπσζε ηεο πεξηβφεηεο «καχξεο ιίζηαο» ησλ αλεπηζχκεησλ ηνπ θιάδνπ. Σνπ αλήθεη έλα κεγάιν κπξάβν γηα ηελ ελδειερή θαη ζε βάζνο δνπιεηά ηνπ θαη ηελ απνθξππηνγξάθεζε ηεο ζχλζεζεο ησλ δηάθνξσλ ΜΜΒ, θαζψο θαη γηα ηηο πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο πνπ παξαζέηεη γχξσ απφ ηελ πνιηηηθή δξάζε ησλ «δξαζηψλ». Οη πεγέο ηνπ είλαη αζθαιψο αμηφπηζηεο, φπσο θαη ε πξνζπάζεηά ηνπ λα εμνκνηψζεη, θαηά ην γλσζηφ «κνληέιν» ηελ αθξνδεμηά κε ηνπο αγσληζηέο δεκνζηνγξάθνπο θαη δηαλννχκελνπο. Ο ζπγγξαθέαο θαιεί νπζηαζηηθά ηελ εξγνδνζία λα μεκπεξδεχεη άκεζα κε φινπο εθείλνπο πνπ ρχλνπλ δειεηήξην ζην «αλχπνπην θνηλφ» θαη έρνπλ κεηαηξέςεη ζε «γηάθθεο» ηα θαηά ηα άιια θαζσζπξέπεη κέζα ελεκέξσζεο, αθνχ πξνεγνπκέλσο ηα έρνπλ «αιψζεη». Πξνθαλψο, ν ίδηνο θαη νη πεξί απηφλ ζα ήζειαλ, εάλ πεξλνχζε απφ ην ρέξη ηνπο, απφ φινπο ηνπο δεκνζηνγξάθνπο λα ππνγξάθνπλ δήισζε θνηλσληθψλ θξνλεκάησλ πξνηνχ πηάζνπλ δνπιεηά. Αηφηη, πψο λα ην θάλνπκε, θαη ε ειεπζεξνηππία έρεη ηα φξηά ηεο! Οη κεηξηνπαζείο 'εζεινληέο' παξαζηξαηησηηθνί ηεο ξεκπξέληηζα θαη νη... 'θαλαηηθνί' παλεπηζηεκηαθνί θαη δεκνζηνγξάθνη / ηνπ Μαλψιε ΐαζηιάθε... πκβαίλεη λα έρσ ππ' φςηλ κνπ ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ Μαλψιε Γθαδή (ηνπ νπνίνπ ηελ άπνςε δελ θαηαδερζήθαηε λα δεκνζηεχζεηε ηελ απάληεζε ηνπ Ρηράξδνπ σκεξίηε (ηελ νπνία δεκνζηεχζαηε κε θάπνηα θαζπζηέξεζε αθνχ δελ κπνξνχζαηε λα θάλεηε αιιηψο) Παξ' φια απηά ζηέιλσ ηνχην ην θείκελν πξνο δεκνζίεπζε καδί κε ηελ αλαθνίλσζε φζσλ έρνπλ ππνγξάςεη κέρξη ζηηγκήο (πξνο δεκνζίεπζε επίζεο), γηα λα δειψζσ φηη είλαη ηηκή κνπ λα αλήθσ ζηνλ... «θφζκν ησλ θαλαηηθψλ», φπσο ν «θαλαηηθφο» Νίθνο Αήκνπ, ν «θαλαηηθφο» Ώληψλεο Ληάθνο, ν «θαλαηηθφο» Διίαο Καηζνχιεο, ν «θαλαηηθφο» Γ. Γηαλνπιφπνπινο, ν «θαλαηηθφο» Ρ. σκεξίηεο, ν «θαλαηηθφο» Δ. Καλέιιεο, ν «θαλαηηθφο» Μ. Μεηζφο, ν «θαλαηηθφο» Π. Μαλδξαβέιεο, ν «θαλαηηθφο» Α. Ραπηφπνπινο, ν «θαλαηηθφο» Λ. Υαηδεπξνδξνκίδεο θ.ά. πνπ ζπλππνγξάθνπλ απηή ηε έθθιεζε. (Παξαηήξεζε Β. ΜΠ.: ρεδφλ απαξηία ηεο νκάδαο)

18 18 Δκεξνκελία αλάξηεζεο, Ενχληνο 5, 2007 at 1:50 κ.κ Σν έξγν ηνπ νπνίνπ ε πξνβνιή δηαθφπεθε κε απαξάδεθηα βίαην ηξφπν απφ ηελ αζηπλνκία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο «Η syghroni elliniki skini» ζην πιαίζην ηεο Art Athina ζπληαηξηάδεη δπν δηαθνξεηηθέο αθεγήζεηο. Απφ ηε κία ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ εζληθψλ ζπκβφισλ απφ ηελ απηαξρηθή πνιηηηθή ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη ηνπ 1970 θαη απφ ηελ άιιε ηε δηάδνζε ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο πνξλνγξαθίαο σο κηαο εζσηεξηθήο θαη βαζαληζκέλεο δηεμφδνπ ησλ θαηαπηεζκέλσλ ελζηίθησλ (Παξαηήξεζε Β. Μπ.: Πξφθεηηαη γηα ηνλ απλ... δεζπνηλίδνο ππφ ηνπο ήρνπο ηνπ εζληθνχ χκλνπ)... Δπηπιένλ, φζνη ζπλππνγξάθνπκε ην θείκελν δειψλνπκε φηη ζπλππνγξάθνπκε σο δεκηνπξγνί θαη ην έξγν ην νπνίν ινγνθξίζεθε δειψλνληαο απφ θνηλνχ ππεχζπλνη θαηά ηνλ λφκν γηα νπνηεζδήπνηε άιιεο δηψμεηο ή θπξψζεηο ππνζηεί. Ε. Κψλζηαο,... Μαλψιεο ΐαζηιάθεο πνιίηεο ελάληηα ζηελ μελνθνβία θαη ηνλ ξαηζηζκφ ΜΒ αγαλάθηεζε παξαθνινπζνχκε ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο ηηο καδηθέο ζπιιήςεηο θαη πξνζαγσγέο Ώιβαλψλ θπξίσο κεηαλαζηψλ ζηα θαηά ηφπνπο αζηπλνκηθά ηκήκαηα θαη ηδηαίηεξα ζηελ πεξηθέξεηα ηεο πξσηεχνπζαο. Σν άββαην κε κηα γηγαληηαία επηρείξεζε ησλ αζηπλνκηθψλ... Γη' απηφ δεηάκε: απφ ηελ θπβέξλεζε λα αλαζεσξήζεη ακέζσο απηή ηελ θαηαζηξνθηθή ηεο πνιηηηθή θαη λα πξνρσξήζεη ηνικεξά θαη ζπζηεκαηηθά ζηε λνκηκνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ... Aλαγλσζηνπνχινπ ία, Ώβδειά Έθε ηζηνξηθφο,... Ώγγειηδάθεο Γηάλλεο θαζεγεηήο, Ώγγειίδεο Μαλψιεο παλεπηζηεκηαθφο,.. Ώιαβάλνο Ώιέθνο Βπξσβνπιεπηήο ηνπ ΤΝ,... Ώλαληάδεο Γξεγφξεο Παλεπ. Ώηγαίνπ,... Ώρείκαζηνο Μχξσλ παλεπηζηεκηαθφο, ΐαγελάο Νάζνο παλεπηζηεκηαθφο, ΐαιιηαλάηνο Γξεγφξεο δεκνζηνγξάθνο, κέινο Α. ηνπ Βιιεληθνχ Παξαηεξεηεξίνπ ησλ πκθσληψλ ηνπ Βιζίλθη, ΐαζηιάθεο Μαλψιεο δεκνζηνγξάθνο, ΐειηζζαξίνπ ίζζπ παλεπηζηεκηαθφο, Γηαλνπιφπνπινο Γηάλλεο ηζηνξηθφο, Γνπζέηεο Αηνλχζεο κέινο ηνπ Α.. ηνπ "Βιιεληθνχ Παξαηεξεηεξίνπ πκθσληψλ ηνπ Βιζίλθη",... Αακαλάθε Μαξία βνπιεπηήο ηνπ ΤΝ,... Αήκνπ Νίθνο ζπγγξαθέαο,... Βιεθάληεο Ώγγεινο, Βκπεηξίθνο Λεσλίδαο,... Δξαθιείδεο Ώιέμεο Παλεπηζηεκηαθφο,... Κνχινγινπ ηέιηνο δεκνζηνγξάθνο, Κνπλαιάθεο Πέηξνο βνπιεπηήο ηνπ ΤΝ,... Κπξηάηαο Αεκήηεο θαζεγεηήο Παλ/κίνπ Κξήηεο, Κσλζηαληαθφπνπινο ηαχξνο παλεπηζηεκηαθφο,... Μαξγαξίηεο Γηψξγνο παλεπηζηεκηαθφο,... Ρήγνο Άιθεο Παλεπηζηεκηαθφο,... σκεξίηεο Ρηράξδνο δεκνζηνγξάθνο,... Σδαλλεηάθνο Γηάλλεο δεκνζηνγξάθνο,... Υαηδεζσθξάηεο Αεκήηξεο δ/ληήο εθεκεξίδαο "ΏΤΓΔ",...Υξπζνζηνκίδεο νθηαλφο δεκνζηνγξάθνο,.. (Παξαηήξεζε Β. Μπ.: θαη πάιηλ αξθεηή απαξηία)

19 19 Μάηνο 14, 2007 in Δ πνιηηηθή ζηελ θαιχβα, Φηινμελείεο Αηαβάζακε θάπνηα πξάγκαηα γηα ηνλ ΐαζηιάθε (θαη ην ξφιν ηνπ ζηε ζηνρνπνίεζε ηνπ Αειαζηίθ) πνπ πνιχ καο πξνβιεκάηηζαλ. Γηα δείηε ηα θαη ζεηο: Μεηά ηελ επίζεζε ηεο 11εο επηεκβξίνπ ζηνπο Αίδπκνπο Πχξγνπο, αξθεηνί Έιιελεο δεκνζηνγξάθνη θαη ζρνιηαζηέο -κεηαμχ απηψλ θαη ν Γ. Αειαζηίθ- πξνζπάζεζαλ λα θξαηήζνπλ απνζηάζεηο απφ ηνλ άλσζελ επηβαιιφκελν θηινακεξηθαληζκφ ( Βίκαζηε φινη Ώκεξηθάλνη ) θαη επηδίσμαλ λα θσηίζνπλ ηηο αηηίεο πνπ νδήγεζαλ ζην θνξπθαίν απηφ γεγνλφο θαζψο θαη ηηο κεγάιεο επζχλεο ηεο ακεξηθαληθήο πνιηηηθήο. ηα πιαίζηα, φκσο, ηεο ηξνκνθξαηηθήο Ώληηηξνκνθξαηίαο πνπ επέβαιιε ζηε δηεζλή αηδέληα ν Μπνπο, έγηλαλ ακέζσο ζχκαηα ζηνρνπνίεζεο. Ήδε απφ ηηο πξψηεο κέξεο κεηά ηηο 11/9 ε Νηνπ Γηνξθ Πφζη -ζπληεξεηηθή θαη θνπηζνκπνιίζηηθε θπιιάδα κε πνιχ κεγάιε θπθινθνξία, ε νπνία αλήθεη ζην δηαβφεην κεγηζηάλα ησλ ΜΜΒ Ρ. Μέξληνρ- έγξαθε γηα «ζπληάθηεο ηεο Καζεκεξηλήο πνπ παλεγχξηδαλ». Σε ζθπηάιε πήξε ε γλσζηή δξάθα θηινακεξηθαλψλ θαη λενθηιειεχζεξσλ ηνπ δεκφζηνπ βίνπ (Ώλδξηαλφπνπινο, σκεξίηεο, Μάλνο, θιπ) ε νπνία θαηαθεξαχλσζε ηνλ απαίζην θαη αλάιγεην αληηακεξηθαληζκφ ηνπ ειιεληθνχ ιανχ. κσο, ε πην ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο θαη δεκνζηνπνίεζεο φζσλ θξίλνληαλ έλνρνη αληηακεξηθαληζκνχ ζην δεκνζηνγξαθηθφ ρψξν, έγηλε απφ ηνλ δεκνζηνγξάθν Μαλψιε ΐαζηιάθε, κέινπο ησλ πάιαη πνηέ Σαχξσλ ηνπ η. Μάλνπ, κε κεγάιεο ζπκπάζεηεο θαη ζην ρψξν ηεο αλαλεσηηθήο ή λενθηιειεχζεξεο αξηζηεξάο. ην βηβιίν ηνπ Καιά λα πάζνπλ, εθδ. Γλψζεηο, θαηνλνκάδεη φινπο φζνπο αξλήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ νξγαλσκέλν θνπεηφ, πνπ ζα απάιιαζζε ηελ ακεξηθάληθε θπβέξλεζε απφ ηηο ηξνκεξέο επζχλεο ηεο γηα ηελ ηκπεξηαιηζηηθή ηεο πνιηηηθή. Μπνγηφπνπινο, Μνπιφπνπινο, Καλέιιε, ηάζεο, Σξηάληεο, ηακαηφπνπινο, Κηάνο, Λ. Παπαδφπνπινο θη άιινη πνιινί, δίλνληαη δψξν ζηνπο ιπζζαζκέλνπο ηνπ Μπνπο γηα λα κελ θνπξάδνληαη λα απνδειηηψλνπλ ηηο εθεκεξίδεο! Βηδηθή αλαθνξά γίλεηαη γηα ην Αειαζηίθ θαη ηνπο άιινπο αξηζηεξνχο δεκνζηνγξάθνπο ηεο Καζεκεξηλήο : «Ο αλαγλψζηεο ηεο Καζεκεξηλήο έρεη ηελ εληχπσζε φηη δηαβάδεη ηελ εγθπξφηεξε, ηελ επίζεκε θεληξνδεμηά εθεκεξίδα. Υσξίο λα γλσξίδεη φηη αξθεηά ζηειέρε ηεο (ι.ρ. νη ζχληξνθνη Γ. Αειαζηίθ, Π. Παπαθσλζηαληίλνπ, Μ. Σδηαληδή, Γ. Βιαθξφο) είλαη ηαπηνρξφλσο ζηειέρε ηνπ ΝΏΡ Έηζη, δεκηνπξγήζεθε ην παξά θχζηλ θαηλφκελν κηαο ζνβαξήο θεληξνδεμηάο εθεκεξίδαο, ε νπνία έρεη αισζεί απφ κία νξγαλσκέλε αθξαία θνκκνπληζηηθή νκάδα θαη δειεηεξηάδεη ην αλχπνπην θνηλφ κε ηδενινγήκαηα πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ πνιηηηθφ ρψξν ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη. Αελ ζα ήηαλ ππεξβνιή αλ ραξαθηεξίδακε ην θαηλφκελν ζαλ κηα θαζεκεξηλή πνιηηηθή απάηε, ζαλ γηάθθα ηνπ ΝΏΡ», Σν δφζηκν ησλ δεκνζηνγξάθσλ έγηλε κε ηέηνην ζπζηεκαηηθφ θαη μεδηάληξνπν ηξφπν, ψζηε θπθινθφξεζε θείκελν κε ππνγξαθέο ζπλδηθαιηζηψλ ηεο ΒΔΒΏ θαη ηεο ΠΟΒΤ, ζην νπνίν θαηάγγεηιαλ ηνλ ΐαζηιάθε γηα «πξνζπάζεηα ρεηξαγψγεζεο ζπλεηδήζεσλ», γηα

20 20 δεκνζηνπνίεζε «καχξεο ιίζηαο» ε νπνία έρεη «εζηθνχο απηνπξγνχο πνπ θηλνχληαη ζε αλψηεξα θιηκάθηα εληφο θη εθηφο Βιιάδνο» θαη γηα «λέν απξνθάιππην καθαξζηζκφ». 23. Λίλα ΐεληνχξα: Λίλα Βεληνχξα είλαη επίθνπξε θαζεγήηξηα χγρξνλεο Ηζηνξίαο Βεληνχξα Λίλα, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα Διιελεο παλεπηζηεκηαθνί (Κψζηαο Κσζηήο, Δπγελία Μπνπξλφβα, Λίλα Βεληνχξα) ζα αλαθεξζνχλ ζην ζέκα ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο αιιά θαη ζηνλ... Λίλα ΐεληνχξα, Μεηαλάζηεπζε θαη έζλνο. Μεηαζρεκαηηζκνί ζηηο ζπιινγηθέο θαη ηηο θνηλσληθέο ζέζεηο, 1994, 112 ζ. 16. Αηαλνεηηθή Εζηνξία, ςεηο κηαο ζχγρξνλεο 24. ηέιηνο ΐηξβηδάθεο: Απζηπρψο, ζηελ Βιιάδα, ε απφζπξζε ηνπ εγρεηξηδίνπ ηεο Σ Αεκνηηθνχ ζεκαηνδνηεί κηα ζνβαξή νπηζζνδξφκεζε. * Ο ηέιηνο ΐηξβηδάθεο είλαη Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ζην Παλεπηζηήκην Ώζελψλ 25. Νηθφιαο ΐνπιέιεο: O Νηθφιαο Βνπιέιεο, πάλσ απφ κία δεθαεηία Γηεπζπληήο χληαμεο ηνπ Αζελατθνχ Πξαθηνξείνπ Δηδήζεσλ (ΑΠΔ) «Μπνξείο λα έρεηο κηα πνιηηηθή ηδενινγία Γθαζκέλη Καπιάλη: «Σν λα κηιάο γηα ηνπο κεηαλάζηεο ζνπ δίλεη ηελ ειεπζεξία λα γξάςεηο γηα ηα... 4 απφ ηνπο 120 πνπ δεηνχζαλ λα δηθαζηνχλ καδί κε ηνλ Μαλψιε ΐαζηιάθε. Ώπφ αξηζηεξά πξνο δεμηά: Υαηδεπξνδξνκίδεο, Σδαλλεηάθνο, σκεξίηεο, ΐνπιέιεο. Δ θηλεκαηηθή λενιαία ηεο δεθαεηίαο ηνπ '60.Μεηαμχ ησλ νκηιεηψλ νη: ΐαζίιεο ΐαζηιηθφο, Κψζηαο ΐεξγφπνπινο, Νηθφιαο ΐνπιέιεο, ηαχξνο Κνπκπηάο, Νίθνο Κσλζηαληφπνπινο, Νφηεο Μαπξνπδήο, Υξφλεο Μπφηζνγινπ, Μπάκπεο Ννχηζνο, Μηράιεο Παπαγηαλλάθεο, Ώιθεο Ρήγνο, Γηψξγνο ηακαηφπνπινο (ηεο «Β»), Κψζηαο Σξηαξίδεο, θ.ά. 26. ΐαζίιεο ΐνπηζάθεο: Κνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη εθζπγρξνληζκφο Βαζίιεο Βνπηζάθεο. Ο Βαζίιεο Βνπηζάθεο είλαη Παλεπηζηεκηαθφο. Δζληθφ Καπνδ. Παλεπηζη. Γξ. Φηινζνθίαο ηνπ Γηθαίνπ. Κνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη εθζπγρξνληζκφο. Βαζίιεο Βνπηζάθεο,

21 21 Σξηήκεξν πξνβιεκαηηζκνχ ηνπ ΟΠΒΚ ζηε χξν κε ζέκα 'δεκφζηνο ρψξνο, αληζφηεηεο θαη δηαθξίζεηο' Παξαζθεπή 6 Ηνπιίνπ, απφγεπκα. Γεκφζην αγαζφ, δεκφζηνο ρψξνο, αληζφηεηεο θαη δηαθξίζεηο πξφζβαζεο. ζπληνληζηήο: Ώληψλεο Ληάθνο Μάλνο Μαηζαγγάλεο. άββαην 7 Ενπιίνπ, πξσί. ΐαζίιεο ΐνπηζάθεο: πνιηηηθή θαηά ησλ πνιηηηζκηθψλ αληζνηήησλκέζα θαη φξνη. Ο Ώληψλεο Ληάθνο Πξφεδξνο ηνπ ΟΠΒΚ ηνπ εκίηε. (Οκηινο Πξνβιεκαηηζκνχ Γηα ηνλ Βθζπγρξνληζκφ ηεο Κνηλσλίαο) ΠΡΟΔΓΡΟ:ΑληψλεοΛηάθνο.ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ:ΜπξζίλεΕνξκπά ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ:ΓηάλλεοΣνπηδηαξάθεο.ΣΏΜΕΏ:ΐαζίιεοΐνπηζάθεο ΜΔΛΖ:ΝίθνοΑιηβηδάηνο,ΠαλαγηψηεοΗσαθεηκίδεο,ΓηάλλεοΚαινγήξνπ, ΓεκήηξνοΚαινπδηψηεο,ΘαλάζεοΚνληνγεψξγεο,ΗσάλλαΛαιηψηνπ,ΛίιηαλΜήηξνπ ΓψξγνοΠαπαδεκεηξίνπ,ΒαζίιεοΡάπαλνο,Γεκήηξεοσηεξφπνπινο,Νίθνο Σζαξαπαηζάλεο Σα λέα κέιε ηνπ Γ.. ηεο ΔΡΣ είλαη νη Βαζίιεο Βνπηζάθεο, Αιέμεο Κσζηάιαο, Υξηζηίλα Νηνπληά, Άλλα Φξαγνπδάθε,...13/06/2002, Σα ΝΔΑ ην κεηαμχ, ν θπβεξλεηηθφο εθπξφζσπνο Υξήζηνο Πξσηφπαπαο αλαγθάζηεθε λα δψζεη δηεπθξηλήζεηο ηελ Πέκπηε ζε ζρέζε κε ην ηειέθσλν ηνπ ζπκβνχινπ ηνπ πξσζππνπξγνχ ΐαζίιε ΐνπηζάθε πνπ βξέζεθε ζηελ αηδέληα ηνπ Γησηφπνπινπ. πσο είπε ν θ. Πξσηφπαπαο, ε Ματηέ Πεηλφ είρε επηθνηλσλήζεη ην 1997 καδί ηνπ γηα λα αλαιάβεη, κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο δηθεγφξνπ, κία ππφζεζε γηα ην εμνρηθφ ζπίηη ηνπ δεχγνπο ζηνπο Λεηςνχο, αιιά ν θ. Βνπηζάθεο είρε αξλεζεί. Γηα ηελ ππφζεζε κε ην ρξψκα ηεο θαηνηθίαο απηήο, ε Μ.Πετλφ θαη ν Αι.Γησηφπνπινο είραλ ρξεζηκνπνηήζεη πεξηζζφηεξνπο απφ δέθα δηθεγφξνπο. 27. Έθε Γαδή: Δ θπξία Βθε Γαδή είλαη επίθνπξε θαζεγήηξηα Εζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πξνθχπηεη, γηα παξάδεηγκα, εθ λένπ ην δήηεκα ηνπ νλφκαηνο ηεο πξψελ Γηνπγθνζιαβηθήο Αεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο θαη επαλεξρφκαζηε ζηηο ζπδεηήζεηο ηνπ Μηα επαλαμηνιφγεζε ηνπ ζέκαηνο ελψπηνλ ησλ κεηαβνιψλ ζηνλ βαιθαληθφ ρψξν αιιά θαη ηνπ ξφινπ (θαη ησλ ζπκθεξφλησλ) ηεο Βιιάδαο ζηελ αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ησλ ΐαιθαλίσλ ζα κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα απνδεηρζεί πεξηζζφηεξν παξαγσγηθή. Ώιιεο θνξέο, ηέινο, πξπηαλεχεη ε ινγηθή ηεο ελαζρφιεζεο κε έλα δήηεκα ηελ ηειεπηαία ζηηγκή. Ώλαπηχζζνληαη εληνλφηαηεο δεκφζηεο ζπδεηήζεηο ζε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο επί ζεηξά κελψλ γηα ην δήηεκα ηεο έληαμεο ηεο Σνπξθίαο. Σν ΐΔΜΏ, 02/01/2005, ει.: B28 Κσδηθφο άξζξνπ: B14355B284

22 22 Ση καο δίδαμε ην βηβιίν ηεο η' Αεκνηηθνχ ΒΦΔ ΓΏΓΔ Πνιινί άλζξσπνη ζεσξνχλ ελδερνκέλσο φηη ηα εγρεηξίδηα καο δηδάζθνπλ φηαλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ησλ ζρνιείσλ. Ζ ππφζεζε ηνπ εγρεηξηδίνπ Ηζηνξίαο ηεο η' Γεκνηηθνχ κάο έδεημε φηη ηα εγρεηξίδηα δηδάζθνπλ θάηη θαη φηαλ απνζχξνληαη. Ση κάζακε ηειηθά απφ ην εγρεηξίδην Ηζηνξίαο ηεο η' Γεκνηηθνχ; Σν πξψην πξάγκα πνπ κάζακε είλαη φηη απαηηείηαη πνιχο ρξφλνο θαη πνιιή ππνκνλή γηα λα μαλαζθεθηνχκε ηελ εζληθή καο ηζηνξία.... Σν ΐΔΜΏ, 30/09/2007, ει.: B59 Κσδηθφο άξζξνπ: B15178B592 Σίηινο: Ο εζληθηζκφο ζηελ Βπξψπε / Stuart Woolf, πξφινγνο Ώληψλεο Ληάθνο, κεηάθξαζε Έθε Γαδή πγγξαθέαο: Woolf, S. J. (Stuart Joseph), Γαδή, Βθε (κεη.) Ληάθνο, Ώληψλεο, δηαλννχκελνη ππέξ ηνπ δηαρσξηζκνχ εθθιεζίαο-θξάηνπο ) Γαδή Έθε, ηζηνξηθφο 53) Γαδήο Αρηιιέαο, ηνπνγξάθνο 54) Γατηάλε Σαζψ, ςπρνιφγνο 55) Γαιαλάθε Ρέα, ζπγγξαθέαο 56) Γαιαλφπνπινο Θφδσξνο, Ηδ. ππάιιεινο 57) Γαιαλνπνχινπ Διεσλφξα, θηιφινγνο 58) Γελεκάθεο Νίθνο, θνηηεηήο 59) Γεξκαλφο Γεκήηξεο, Α.Π.Θ. 60) Γεσξγαθνπνχινπ Βέλα, Γεκνζηνγξάθνο 61) Γεσξγαληίδεο Υ., ΔΚΚΔ 62) Γεσξγφπνπινο Αιέμαλδξνο, ΑΠΘ 28. Ρέα Γαιαλάθε: Σν 2004 ππέγξαςε ηελ εκεηηθή δηαθήξπμε ππέξ ηνπ ζρεδίνπ Ώλάλ ηνπξθνπνίεζεο ηεο Κχπξνπ Ζ Ρέα Γαιαλάθε γελλήζεθε ζην Ζξάθιεην Κξήηεο ην πνχδαζε Ηζηνξία θαη Αξραηνινγία ζηελ Αζήλα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο θαη νη πξψηεο δεκνζηεχζεηο ηεο έγηλαλ ζε πεξηνδηθά ζηξεθφκελα ελαληίνλ ηνπ θαζεζηψηνο. Εεη ζηελ Πάηξα

23 23 Οζν γηα ην ρψξν ησλ γξακκάησλ, νχηε απηφο έκεηλε αδηάθνξνο. ηα κέζα Ώπξηιίνπ, ε Ρέα Γαιαλάθε, ν Θαλάζεο ΐαιηηλφο θαη ν Σάθεο Θενδσξφπνπινο ζπλαληήζεθαλ ζην Γαιιηθφ Ελζηηηνχην κε ηνπο ηνχξθνπο νκνηέρλνπο ηνπο Νεληίκ Γθηνπξζέι, Φεξηληέ Σζηηζέθνγινπ θαη Οξράλ Πακνχθ -κεηαθξαζκέλνη φινη ζηε γιψζζα καο- γηα λα αληαιιάμνπλ εκπεηξίεο απφ ηελ ηέρλε ηνπο θαη λα κνηξαζηνχλ θνηλέο αλεζπρίεο. «Ζηαλ κηα πνιχ ζεκαληηθή ζπλάληεζε γηα κέλα, θαη απφ ινγνηερληθή θαη απφ πνιηηηθή ζθνπηά», νκνινγεί ε Ρέα Γαιαλάθε. Ζ γλσζηή ζπγγξαθέαο έρεη ζπλείδεζε φηη ην κνλνπάηη ηεο ινγνηερλίαο είλαη πην δχζβαην. Copyright 1999 Υ. Κ. Σεγφπνπινο Δθδφζεηο Α.Δ. Tεο ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΠΑΠΑΠΤΡΟΤ.E-Online «Δρνπκε λα θάλνπκε κε ηε γιψζζα, ηηο ηδέεο, ηελ ηζηνξία... Δίλαη πην εξκεηηθά ηα πξάγκαηα. Οκσο νη δηαλννχκελνη πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο ζεκαδεκέλεο απφ θνηλά, είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά, ηζηνξηθά γεγνλφηα αλά ηνπο αηψλεο, έρνπλ πάξα πνιιά λα πνπλ κεηαμχ ηνπο. Σν πψο αληρλεχνπλ ηελ ηζηνξία απφ άιιε ζθνπηά, είλαη θάηη κε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ. Βέβαηα, ηελ ψξα πνπ εκείο θνπβεληηάδακε γχξσ απφ έλα ζηξνγγπιφ ηξαπέδη, ρξπζαπγίηεο έθαηγαλ ηνπξθηθέο ζεκαίεο ζην πεξηζψξην κηαο δηκεξνχο ζπλάληεζεο επηρεηξεκαηηψλ... Δρνπκε κέιινλ κπξνζηά καο! Αλνίγεηαη, φκσο, έλαο δξφκνο. ήκεξα είλαη πην εχθνιν λ' απνδεζκεπηνχκε απφ ηα ζηεξεφηππα». ΠΒΜΠΣΔ, 21 ΕΟΤΝΕΟ 2007 Βιιεληθφηεηα θαη παγθνζκηνπνίεζε ΣΖΝ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ ΓΔΚΑΔΣΗΑ ΣΟΝ ΥΧΡΟ ΣΖ ΚΡΗΣΗΚΖ ΔΥΔΗ ΑΝΟΗΞΔΗ ΜΗΑ ΜΔΓΑΛΖ ΤΕΖΣΖΖ. Ζ ΓΔΝΗΑ ΣΟΤ 30 ΚΑΗ Ο ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΜΟΝΣΔΡΝΗΜΟ ΘΔΧΡΟΤΝΣΑΗ ΔΝΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΠΟΛΟΓΟΗ ΓΗΑ ΔΘΝΟΚΔΝΣΡΗΜΟ, ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΧΓΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΣΖΣΑ Δ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΟ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΣΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ. ΣΟΤ ΔΚΦΡΑΣΔ ΑΤΣΧΝ ΣΧΝ ΑΠΟΦΔΧΝ (Γ. ΣΕΗΟΒΑ, Β. ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ, ΆΡΣΔΜΗ ΛΔΟΝΣΖ, Γ. ΓΖΜΖΡΟΤΛΖ) ΜΗΑ ΟΜΑΓΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΧΝ (ΝΑΟ ΒΑΓΔΝΑ, ΣΑΚΖ ΚΑΓΗΑΛΖ, ΜΗΥΑΛΖ ΠΗΔΡΖ, Γ. ΜΑΡΧΝΗΣΖ) ΑΡΘΡΧΝΔΗ ΣΟ ΓΗΚΟ ΣΖ ΑΝΣΗΛΟΓΟ. Οη δηαθνξεηηθέο εθδνρέο, ε πνιπθσλία, ν δηάινγνο ησλ ηφπσλ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ παξαπιεξσκαηηθά, απνθαιχπηνληαο ηηο ξσγκέο ηεο ηδενινγίαο, δηαβξψλνληαο ηνπο ηνπηθηζκνχο, ψζηε ε ινγνηερλία ηεο εληνπηφηεηαο λα δηεθδηθεί ηελ απζεληηθφηεηα. Σν έξγν ηεο Ρέαο Γαιαλάθε απνηειεί ππφδεηγκα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Οη ήξσέο ηεο απνθεχγνπλ ηηο εχθνιεο θαη ζρεκαηηθέο δηρνηνκίεο ηνπ θαινχ θαη ηνπ θαθνχ, θαζψο σο πξνο ηε ινγνηερληθή ηνπο ηαπηφηεηα (Ηζκαήι Φεξίθ Παζάο, Αλδξέαο Ρεγφπνπινο, Διέλε Αιηακνχξα) είλαη δηζππφζηαηνη, ζπλδπάδνπλ εζληθέο ζπλεηδήζεηο, πνιηηηζκνχο θαη ζξεζθείεο, αληρλεχνπλ «ηελ απαγνξεπκέλε δψλε ησλ ζπγθιίζεσλ, ησλ επαθψλ, ησλ κεηθηψλ ζπλαηζζεκάησλ, ηεο θνηλήο κλήκεο θαη πνιηηηζκνχ». ΏΤΓΔ

24 24 Πέκπηε, Οθηψβξηνο 05, 2006 Μαλψιεο ΐαζηιάθεο ν Νίθνο Αήκνπ θαη νη 120 Ίαλνη Έθαλα επίζεο ηηο ελ ιφγσ δεκνζηεχζεηο θαη δειψζεηο, κεζνχζεο ηεο ππφζεζεο Οηζαιάλ, κεηέρνληαο ζε έλα πνιηηηθφ παηρλίδη παξαπιεξνθφξεζεο θαη δεκηνπξγίαο απνδηνπνκπαίσλ ηξάγσλ, πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ θαηεπζπλφκελεο θαη ςεπδείο "πιεξνθνξίεο", ηνπο δηαθηλεηέο ησλ νπνίσλ θσιχνκαη λ' απνθαιχςσ γηα επλνήηνπο ιφγνπο, αιιά θαη θαιππηφκελνο απφ ην δεκνζηνγξαθηθφ απφξξεην. Σα απηά ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο θ.θ. Αληψλε ακαξά, Δπάγγειν Σζίξθα θαη Υξηζηφδνπιν Γηαιινπξίδε, ηνπο νπνίνπο επίζεο ζέβνκαη θαη ηηκψ γηα ηελ εληηκφηεηα, ηελ ζνβαξφηεηα θαη ηνλ παηξησηηζκφ ηνπο. Ο ηξφπνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθα απφ ηνπο αξρηηέθηνλεο απηήο ηεο εθζηξαηείαο ιάζπεο κε ηηο θαηεπζπλφκελεο ςεπδείο "πιεξνθνξίεο" κε ην ζπθνθαληηθφ πεξηερφκελν, ζηελ νπνία δπζηπρψο δέρζεθα λα ζπκκεηάζρσ ηπθισκέλνο απφ ηελ πνιηηηθή κνπ πίζηε ζε απηνχο, κε εμέζεζε αλεπαλφξζσηα θαη κε ππέβαιε ζε κία δηθαζηηθή πεξηπέηεηα, ζηελ πνξεία ηεο νπνίαο νη "θίινη" κνπ, αθνχ ππέζαιςαλ ηα παξαπάλσ, κε εγθαηέιεηςαλ. Ώζήλα, 23 Οθησβξίνπ 2001 Μαλψιεο ΐαζηιάθεο Ώθνινπζεί ε ιίζηα ησλ Ίαλσλ ππνζηεξηρηψλ ηνπ Μαλψιε ΐαζηιάθε πξηλ βέβαηα ηελ θαηαδίθε ηνπ απν ηελ δηθaηνζχλε ζε ζπθνθαληία θαη ην ζπγρσξνράξηη ηνπ. Νίθνο Αιηβηδάηνο, Ζξαθιήο Αλδχξαο, Καίηε Αξψλε - Σζίριε, Ηλψ Αθεληνχιε, Γηψξγνο Βαξεκέλνο, Κνξίλα Βαζηινπνχινπ, Λίλα Βεληνχξα, Αλλπ Βηηζέληδνπ, Γηψξγνο Βιαβηαλφο, Κψζηαο Βνπθειάηνο, Κψζηαο Βνχιγαξεο, Νηθφιαο Βνπιέιεο, Ρέα Γαιαλάθε, Θαλάζεο Γεσξγαθφπνπινο, Βαζηιηθή Γεσξγηάδνπ, Μπάκπεο Γεσξγνχιαο,. 29. Σάθεο Γαζπαξάηνο: Ώξηζηεξά ήκεξα Εδξπηηθή Αηαθήξπμε Οκίινπ Πξνβιεκαηηζκνχ θαη Παξέκβαζεο «Ώξηζηεξά ήκεξα»- ΏΡ. Δ. Σα Ηδξπηηθά Μέιε Αγξηαληψλε Υξηζηίλα Παλεπηζηεκηαθφο,... Αλαγλσζηνπνχινπ ία Παλεπηζηεκηαθφο,... Απνζηνιίδνπ Βελεηία Αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα ΑΠΘ,... Γαζπαξάηνο Σάθεο,.. Μαξσλίηεο Γ. Ν. Οκνη. Καζ. Παλεπ.,.. Φηιίλε Άλλα Αξρηηέθησλ Εσγξάθνο,.. Παπαγηαλλάθεο Μηράιεο Οηθνλνκνιφγνο Σ. Δπξσβνπιεπηήο

25 Θαλάζεο Γεσξγαθφπνπινο: Μπξνζηά ζηνλ θαζξέθηε καο ρσξίο "βαξβάξνπο", κεηά ηελ αιιαγή ηεο ηνπξθηθήο πνιηηηθήο Θαλάζεο Γεσξγαθφπνπινο Σα Νέα, 08/04/2004 Έπεηηα ήηαλ ηα ζπκβηβαζηηθά ζήκαηα ηεο θπβέξλεζεο Δξληνγάλ, ηα νπνία έγηλαλ ηζρπξφηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ειιεληθήο πξνεθινγηθήο πεξηφδνπ, αλεμαξηήησο αλ αληηκεησπίδνληαλ κε αλνεζίεο πεξί "επηθνηλσληαθψλ ειηγκψλ". Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο ζηξνθήο θάλεθε ζηε Λνπθέξλε. Ο Νηελθηάο έκεηλε πίζσ ζηα Καηερφκελα, ε άθακπηε ζηάζε απφ ην "βαζχ θξάηνο" παξακεξίζηεθε θαη επηθξάηεζε ε δηάζεζε ηεο ζπλδηαιιαγήο. (Παξαηήξεζε Β. Μπ.: Γηα γέιηα ή γηα θιάκαηα;) Θα πεξίκελε θαλείο πσο ε ειιελνθππξηαθή πιεπξά, κε βάζε φζα ππνζηήξηδε απφ ην 74, ζα παλεγχξηδε κ απηή ηελ εμέιημε. Απζηπρψο, φκσο, ζπλέβε ην αληίζεην. Καη κάιηζηα, κε απφιπηε επζχλε ηεο Κππξηαθήο Πξνεδξίαο, ζηήζεθε έλαο κεραληζκφο νξγνπειηαλήο παξαπιεξνθφξεζεο, κε ζηφρν λα πείζεη πσο ην 4ν ζρέδην Ώλάλ ήηαλ έλα δαηκνληθφ θηινηνπξθηθφ θαηαζθεχαζκα! Πάιη κπξνζηά ζηνλ θαζξέθηε καο Θαλάζεο Γεσξγαθφπνπινο, Σα Νέα, 06/05/2004 Σνλίδακε απ απηή ηε ζηήιε φηη, κεηά ηε ζηξνθή ζηελ ηνπξθηθή πνιηηηθή θαη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε Νηελθηάο, κείλακε κφλνη - ρσξίο βαξβάξνπο - κπξνζηά ζηνλ θαζξέθηε καο. ηη ήηαλ, πιένλ, πνιχ πηζαλφ λα δνχκε ην πξαγκαηηθφ - θαη ζνβηληζηηθφ - είδσιφ καο. Καη πξάγκαηη, ην είδακε θαη κάιηζηα ζε... Καη πξάγκαηη, ην είδακε θαη κάιηζηα ζε... κεγέζπλζε 76%! Ώθξηβψο, δε, ην κέγεζνο ηνπ αξλεηηθνχ απνηειέζκαηνο ζην δεκνςήθηζκα ζηελ Κχπξν απαγνξεχεη ηηο εχθνιεο, απιντθέο θαη κνλνπαξαγνληηθέο εξκελείεο. Πνιχ πεξηζζφηεξν απηέο πνπ παιηλδξνκνχλ ζε φξνπο 13/05/2000 Αήισζε κειψλ ηεο Κ.Π.Β. ηνπ ΤΝ, 13/05/2000 Αήισζε κειψλ ηεο Κ.Π.Β. ηνπ ΤΝ. Γηα εκάο έθιεηζε έλαο θχθινο. Ζ αλαλεσηηθή πξνσζεηηθή δχλακε ηνπ πλαζπηζκνχ εμαληιήζεθε. Μαδί εμαζζέληζε ε θνηλσληθή θαη εθινγηθή ηνπ δπλακηθή.. Πνιινί είρακε πξνεηδνπνηήζεη. Χο Αλαλεσηηθή Δθζπγρξνληζηηθή Κίλεζε εθπέκςακε ζήκα θηλδχλνπ ακέζσο κεηά ηηο επξσεθινγέο. Εεηήζακε... Γηα φινπο απηνχο, γηα φινπο εκάο, ην λέν "θνηλφ ζπίηη" ηεο αλαλεσηηθήο αξηζηεξάο. 1) Ώζαλαζφπνπινο Παχινο2) Ώλησλάθνπ Ααλάε 3) Γεσξγαθφπνπινο Θαλάζεο

26 26 4) Γθαδήο Μαλψιεο 5) Αξέηηα Ώζελά 6) Καξππίδεο Γηψξγνο 7) Καζζαβέηεο Αεκνζζέλεο 8) Καηζαξφο Σάθεο 9) Κσζηνχια Λέια 10) Μπίζηεο Νίθνο 31. Γεξάζηκνο Γεσξγάηνο: ΤΝ, Ώλαλεσηηθή πζπήξσζε Γεξάζηκνο Γεσξγάηνο, Ώπγή, 25/01/2007 Αηαβάδνπκε ζην ΐήκα, 24/12/06, φηη ν ΤΡΕΓΏ δελ θαηαδηθάδεη ηε βία ησλ θνπθνπινθφξσλ επεηδή, φπσο ηζρπξίδεηαη ν Υ.Π απφ ην Αίθηπν Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο Πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ, - θαη κέινο ηεο Π.Γ ηνπ ΤΝ - «ζεσξνχκε φηη πξφθεηηαη γηα ηε ιεγφκελε κεηξνπνιηηηθή βία, ηελ ίδηα πνπ ππάξρεη ζηα πξνάζηηα ηνπ Παξηζηνχ, ηνπ Λνλδίλνπ θαη αιινχ. Βίλαη ζαλ λα θαηαδηθάδεηο ηελ παξαβαηηθφηεηα ησλ θησρψλ». Ώξηζηεξή Ώλαλέσζε Οκηιία ηνπ Γεξάζηκνπ Γεσξγάηνπ ζηε πλδηάζθεςε ηεο Ννκαξρηαθήο Ώ' Ώζήλαο 13 & 14 Μαΐνπ 2005 πληξφθηζζεο θαη χληξνθνη, Απφ ηε ζεηεία κνπ ζην απεξρφκελν λνκαξρηαθφ φξγαλν, απφ ην ξφιν κνπ σο γξακκαηέαο ηεο πνιηηηθήο θίλεζεο Κπςέιεο, αιιά θαη απφ ηελ ελ γέλεη παξνπζία θαη ζπκκεηνρή κνπ ζηνλ ΤΝ, έρσ απνθνκίζεη ηε βεβαηφηεηα φηη νη εθάζηνηε κεηαμχ καο δηαδνξαηηζκνί θαη νη αληηπαξαζέζεηο έρνπλ σο θνηλφ ηφπν θαη βαζηθφ θίλεηξν ηελ θνηλή ζε φινπο καο αγσλία γηα ην παξφλ θαη ην κέιινλ ηνπ θφκκαηφο καο, γηα ην παξφλ θαη ην κέιινλ ηεο αλαλεσηηθήο, δεκνθξαηηθήο θαη ξηδνζπαζηηθήο Αξηζηεξάο. 32. ΐαζηιηθή Γεσξγηάδνπ: ΒΑΗΛΗΚΖ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ επίθνπξνο θαζεγήηξηα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην Βπηζηεκνληθφ πκβνχιην Νίθνο Ώιηβηδάηνο, ηέιηνο ΐηξβηδάθεο, Πέηξνο Γέκηνο, ΐαζηιηθή Γεσξγηάδνπ, Ώζαλάζηνο Γθφηνβνο, Νίθνο Αεκεξηδήο, Μπξηψ Αξαγψλα-Μνλάρνπ, Πεξζεθφλε Γέξε, Πάλνο Καδάθνο, Διίαο Καηζνχιεο, Θάλνο Λίπνβαηο, Νίθνο Μαξαληδίδεο, Γξεγφξεο Μνιχβαο, Νίθνο Μνπδέιεο, Γηψξγνο Παγνπιάηνο, Υξήζηνο Ρνδάθεο, Πελειφπε Φνπληεδάθε, ηέιηνο Υησηάθεο.

27 27 Call for a Greek Apology for the Srebrenica Massacre 1. Greek Γέθα ρξφληα απφ ηε κεγάιε ζθαγή ηεο ξεκπξέληηζα ΤΠΟΓΡΏΦΟΤΝ 163 παλεπηζηεκηαθνί, δεκνζηνγξάθνη θαη άιινη πνιίηεο, αλάκεζά ηνπο θαη πέληε πνιηηηθνί. Σάζνο Ώβξαληίλεο,,Θεκηζηνθιήο Γάηεο, Θαλάζεο Γεσξγαθφπνπινο, ΐαζηιηθή Γεσξγηάδνπ,... ΟΕ 120 ΤΠΟΣΔΡΕΚΣΒ ΣΟΤ θ. ΐΏΕΛΏΚΔ Νίθνο Ώιηβηδάηνο, Δξαθιήο Ώλδχξαο,.., Ρέα Γαιαλάθε, Θαλάζεο Γεσξγαθφπνπινο, ΐαζηιηθή Γεσξγηάδνπ, Μπάκπεο Βπηθνηλσλήζηε κε ηελ "E on-line", ΓΕΏ ΣΟΝ ΏΡΥΕΒΠΕΚΟΠΟ. 23/06/2000 Ζ ρζεζηλή νκηιία ηνπ ζηε ιανζχλαμε ηνπ πληάγκαηνο επηβεβαίσζε γηα αθφκε κία θνξα απηφ πνπ πνιινί ηνπ θαηαινγίδνπλ. Οηη ν ιφγνο ηνπ είλαη πνιηηηθφο. Μίιεζε γηα ηελ ΟΝΔ, ηελ παγθνζκηνπνίεζε, ηα εζληθά ζέκαηα, ελψ πξναλήγγεηιε θαη ζπιινγή ππνγξαθψλ. Πνηα ζα είλαη ε ζπλέρεηα; Ση πξφθεηηαη λα επαθνινπζήζεη; Πφζν ζα πξνρσξήζεη ν αξρηεπίζθνπνο θαη πνηνο είλαη ν ηειηθφο ζθνπφο ηνπ;... Μηινχλ ζηελ «Β» πνιηηηθνί, παλεπηζηεκηαθνί, ζπγγξαθείο θαη θαζεγεηέο ηνπ Eθθιεζηαζηηθνχ Αηθαίνπ. ΐαζηιηθή Γεσξγηάδνπ, επίθνπξνο θαζεγήηξηα Πνιηηηθήο Βπηζηήκεο ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην. Πξφζεζή ηνπο νη πνιηηηθέο παξεκβάζεηο. «Μέζα ζε δηάζηεκα κηαο εβδνκάδαο ε Βθθιεζία ηεο Βιιάδαο κε ηα δχν νγθψδε ζπιιαιεηήξηα πνπ δηνξγάλσζε επηβεβαίσζε ηελ νξγαλσηηθή εηνηκφηεηά ηεο. Σαπηνρξφλσο απέδεημε ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα ρξεζηκνπνηεί, ρσξίο πλεπκαηηθφ αλαζηνραζκφ, ηα κέζα ηνπ ηειενπηηθνχ κάξθεηηλγθ κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο εηθφλαο ηνπ ππεξθηιφδνμνπ εγέηε ηεο, ηνπ αξρηεπηζθφπνπ θ. Υξηζηνδνχινπ. Παξαηεξψληαο ηηο ζθελνζεηεκέλεο εκθαλίζεηο θαη αλαιχνληαο ην.. Νάζνο Αιεπξάο, πθππνπξγφο ΠΔΥΧΓΔ Tν πξνζσπηθφ ζηνίρεκα ηνπ Xξηζηφδνπινπ «Σν εξψηεκα πξνθαλψο ζα κπνξνχζε λα ην απαληήζεη ν καθαξηφηαηνο Κψζηαο Υαηδεδάθεο, επξσβνπιεπηήο Ν.Α. Eίλαη ραξηζκαηηθφο θξίκα λα αλαιψλεηαη... «Χο Βιιελ πνιίηεο πνπ πηζηεχεη ζηελ Οξζνδνμία, ζην θηιειεπζεξηζκφ θαη ζηνλ επξσπατθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ρψξαο (ειπίδσ λα ζεσξνχληαη

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ. Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ. Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο Δζηηαζκέλα Καζεκεξηλά Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο Μπνξεί λα εθαξκφδνληαη: Γηαθνξεηηθφο ηξφπνο, Πξνβιήκαηα Γηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Βέξγαδνο Γ. Βιαζζνπνύινπ. Γηαλλνπθάθνο Γηαλλνπιόπνπινο. Γηαλλνπνύινπ

Βέξγαδνο Γ. Βιαζζνπνύινπ. Γηαλλνπθάθνο Γηαλλνπιόπνπινο. Γηαλλνπνύινπ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ Αγάζεο πύξνο Αγγειάθε Ρνπθ Καηεξίλα Αγλίδεο Αγξηαληώλε Υξηζηίλα Ατβαιηώηεο Αξηζηνηέιεο Αιεζεηλόο Αιηβηδάηνο Αιηβηδάηνπ Γηάλλα Ακνύξγε Αιεμάλδξα Ακνύξγε Υέικα Ακνύξγεο πύξνο Αλαγλσζηόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο Διεπζέξηνο Βεληδέινο & πνιηηηζηηθή πνιηηηθή Πξόγξακκα πκπνζίνπ Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο πλδηνξγάλωζε ΜΟΤΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΔΤΝΩΝ & ΜΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014 ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΧΝ ΦΖΦΗΓΧΣΧΝ ΓΗΟΤ Ηνύιηνο Αύγνπζηνο Δθζέζεηο Σηκώκελωλ Υωξώλ ΓΔΡΜΑΝΗΑ: Μείλε! Ζ Αξθαδία σο ζέκα ζηε ραξαθηηθή κεηαμύ 1490 θαη 1830 ε ζπλεξγαζία κε ην

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα