Βέξγαδνο Γ. Βιαζζνπνύινπ. Γηαλλνπθάθνο Γηαλλνπιόπνπινο. Γηαλλνπνύινπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βέξγαδνο Γ. Βιαζζνπνύινπ. Γηαλλνπθάθνο Γηαλλνπιόπνπινο. Γηαλλνπνύινπ"

Transcript

1 ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ Αγάζεο πύξνο Αγγειάθε Ρνπθ Καηεξίλα Αγλίδεο Αγξηαληώλε Υξηζηίλα Ατβαιηώηεο Αξηζηνηέιεο Αιεζεηλόο Αιηβηδάηνο Αιηβηδάηνπ Γηάλλα Ακνύξγε Αιεμάλδξα Ακνύξγε Υέικα Ακνύξγεο πύξνο Αλαγλσζηόπνπινο Αλαζηαζόπνπινο Αλησλάο Αξηζηείδεο Αλησληάδνπ Ησάλλα Αλησλίνπ Αξαρσβίιιεο Αξβαληηάθε Διεπζεξία Αξδίηηεο Βίθησξαο Αξζέλε Κίηηπ Απγνπζηηαλαθεο Μηράιεο Βαβαιέα ηαπξνύια Βαβνύια Ζιηνζηάιαρηε Βαγελά Αλλα Βαγηαλόο Κώζηαο Βαιαβαλίδεο Ησάλλεο Βαιιηαλάηνο Γξεγόξεο Βαζηιόπνπινο Πεξηθιήο Βαζηινύλε ηαπξνύια Βειιίλε Βαζίιεο Βέξγαδνο Γ. Βηδάιεο Σάθεο Βίηηεο Βιαβηαλόο Υάξεο Βιαζζνπνύινπ Βνύιγαξεο Βνπηζάθεο Βαζίιεο Γεξνπιάλνπ Δηξήλε Γεσξγνύδε Νέιιε Γηαλλαθάθνπ Αίλε Γηαλλαθόπνπινο Κώζηαο Γηαλλίζε Φνίβε Γηαλλνπνύινπ Δπε Γηαλλνπθάθνο Κνύιεο Γηαλλνπιόπνπινο Γηαηαγάλαο Ξελνθώλ Γθάξηδνο Κσζηήο Γθηώλεο Γθνξίηζαο σηήξεο Γνπζέηεο Γηνλύζεο Γώηεο Γαιηάλεο Ναπνιέσλ Γακηαλίδε Άλλα Γακπαζίλα Λπδία

2 Γειήο Γεκόπνπινο Μηζέι Γηακαληάθνπ Πόπε Γνπκάλεο Οξέζηεο Γξαγώλα Θάιεηα Γξνύγθα Νηθνιέηα Δκκαλνπήι Αιέμεο Δπδνθηκίδεο Δπζηαζηάδεο Εακπέηα Δπε Εαθεηξνπνύινπ ηκόλε Εέπνο Κώζηαο Εέπνπ Ακαιία Εέπνπ Γθξέηα Θενδσξόπνπινο Σάθεο Θενθαλνπνύινπ Καβνπλίδεο πύξνο Καθνπιίδεο Καιιηλίθνπ Γηνλπζία Καινγεξνπνύινπ Ξέληα Καινπδηώηεο Καξαιή Κάηηα Καζηκάηεο Καηνύθα Δπγελία Καηζνπγηάλλε Κιέα Καηζνπιάξεο Κώζηαο Καπηαηδόγινπ Ρσμάλε Καθεηδόπνπινο Αληώλεο Καςίδα Ησάλλα Κεραγηόγινπ Διέλε Κηληή Βάζσ Κηηζόπνπινο Φίιηππνο Κινπηζηληώηε Ράληα Κνγεβίλαο Μαλόιεο Κνθθίλνπ Κνιίξεο Κνκλελνύ Κνλδύιε Γήκεηξα Κνληόξδνπ Λπδία Κνηαλίδεο Κνηδακπόπνπινο Αιέμαλδξνο Κνύβειαο Ζιίαο Κνπκνύηζε νπιηάλα Κνύξθνπιαο Αλδξέαο Κπξηαθνπνύινπ Φισξίθα Κπξηαθνπνύινπ - Μαξίλα Κσζηίθαο Αδάκ Λαδή ηέιια Λακπξηλόο Φώηνο Λάκπξνπ Λεηβαδίηε Βάζσ Λεηβαδίηεο Μίιηνο Λενληζίλε Μαίξε Ληάθνο Αληώλεο Ληνλαξάθεο Αληώλεο Λπκπεξάθε Αληηγόλε

3 Μαγθιάξαο Βαζίιεο Μαθαηζώξεο Μαθξή Δπε Μαιηέδνπ Τβόλε Μακαιάθε Απγή Μαληαδάθεο Γξεγόξεο Μαλσιάθνο Ζιίαο Μαηζαίνπ Π Μαηζαγγάλεο Μάλνο Μαπξνπδήο Νόηεο Μέιινο ηαύξνο Μήηξνπ Λίιηαλ Μίηιεηνλ Φίιηππνο Μνπδέιεο Μπακπαληώηεο Μπέθεη Γάθλε Μπέθεη Μπηηζώξεο Βαγγέιεο Μπνλάθεο Αλαζηάζηνο Μπόλαο Γεώξγηνο Μπόηζνγινπ Υξόλεο Μπνύξα Διέλε Μπξάκνο Μπισλά Αγγεια Μσξηάηεο Κσλζηαληίλνο Νηθνδαξετδε Ησάλλα Νηθνιόπνπινο Φίιηππνο Νηάβνπ Μπεηίλα Ξαγνξάξεο Εάθνο Παγθάινπ Διιε Παγνπιάηνο Παλαγησηόπνπινο Σάθεο Παλαγησηνπνύινπ Αλλα Παλαγησηνπνύινπ Δπε Πάληνπ Καηεξίλα Παπαγεσξγίνπ Κσλζηαληίλνο Παπαδάθε Διίδα Παπαδνπνύινπ Υξηζηίλα Παπαθπξηάθνο Άθεο Παπαθσλζηαληίλνπ Παπαζηάζεο Λάθεο Παπαρξίζηνπ Θαλάζεο Παξζέλε Υαξά Παηζνπξάθεο Μαλόιεο Παηηάθε Αλλα Παρύγηαλλε-Φξαγθάθε Πεξξάθεο Πεξξάθεο Μύξηα Πέζιε Πεζκαδόγινπ ηέθαλνο Πεζκαδόγινπ Βαζίιεο Πεηξνπνύινπ Ησάλλα Πεηζόπνπινο ηαύξνο Πηαηάο Πηηηαθή Ρέλε Πνιπρξνληάδεο

4 Πνιηηνπνύινπ Μαξιέλα Πνιπδσξίδε Γίηζα Πνηακίηεο ηάζεο Πνύινπ Ναηαιία Πξνθνπίνπ Νάθνο Ρεζβάλεο Κώζηαο Ρνδακίηεο Θέκεο αββάθε αββάθεο Μπάκπεο αββίδεο Υάξεο αθθάο ακαληάο Νώληαο ειιά Όιγα εξγόπνπινο θνύξα Βνπβνύια πειηόπνπινο Μάξηνο πειηώηε Υξύζα πύξνπ νθία ηακαηνπνύινπ Ζξα ηακέινο ηαπξηλάθε Σίλα ηεθαλή Δύα ηεθαλίδεο Αλδξέαο θεληάο ρηλά Καηεξίλα σηεξόπνπινο Μ σηεξόπνπινο Α Σάθεο Αλδξέαο Σδαλεηήο Σδηβέινο Αζαλάζηνο Σδηβέινο Ησάλλεο Σδηξηδηιάθε Διέλε Σδηξηδηιάθεο Σήληνο Πιαησλ Σξαληαιιίδεο Μάλνο Σξηαληαθύιινπ ώηε Σξηθνπλάθε Βαιεληίλα Σζάγθα Αηθαηεξίλε Σζαθληάο Σζαληίιε Άλλα Σζίθαο Θεόδσξνο Σζηνύξνο Αζαλάζηνο Σζηξηκώθνπ Λίδπ Σζηηήινπ όληα Σζίηνο Φίιηππνο Σζηηζηξίδεο ηαύξνο Φαξαληνύξε Φαζιήο Υξήζηνο Φαθαιηνύ Δηξήλε Φέζηα Γηώηα Φηακέγθνπ Δύε Φξαγθάθεο Φξαγθηζθάηνπ Φαίε Φξαγθνπδάθε Αλλα Υαξηηάηνπ Αιεμάλδξα Υαηδεβαζηιείνπ Βαγγέιεο

5 Υαηδεπέηξνπ Υξνλόπνπινο Υξπζνισξάο Υξπζόπνπινο Υξπζνζηνκίδεο Υσκελίδεο Φηκόπνπινο Μάηα Υξήζηνο Αληαίνο Σάζνο

6 ΙΔΙΟΤΗΤΑ Οδνληίαηξνο πνηήηξηα ΔΡΣ ΑΔ Ηζηνξηθόο Δπηρεηξεκαηίαο Δθαζηηθόο, πγγξαθέαο Καζεγεηήο πληαγκαηηθνύ Γηθαίνπ, δηθεγόξνο Communication Design πληαμηνύρνο Αξρηηέθησλ ΠΑΗΓΟΦΤΥΗΑΣΡΟ, Γ. Γ. Διιεληθήο Φπρηαηξηαθήο Δηαηξείαο Kνηλσληνιόγνο αξρηηέθησλ, ζπγγξαθέαο, θαζεγεηήο Παλ/κίνπ Θεζζαιίαο Παηδίαηξνο Δθπαηδεπηηθόο- Σξαγνπδίζηξηα θελνζέηεο λνκηθόο, παλεπηζηήκην Αζελώλ Υεηξνπξγόο Γελ. Κξαη. Ννζνθνκείνπ Πεηξαηά Εσγξάθνο -Α/δξνο Έλσζεο Πνιηηώλ γηα ηελ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Ηδ Τπάιιεινο Ζζνπνηνο πλζέηεο Πνηεηήο ΛΟΓΟΠΔΓΗΚΟ θαζεγεηήο Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ, Πάληεηνο Παλεπηζηεκηαθόο (Ννκηθή Αζελώλ) Αλαπιεξ. Γ/ληξηα Μνπζείν Μπελάθεο Κιηληθή ςπρνιόγνο Παλεπηζηεκηαθόο Κνηλσληθόο αλζξσπνιόγνο,παλεπηζηεκηαθόο Αξρηηέθησλ,πγγξαθέαο, Καζεγήηξηα Παλ/κίνπ Θεζζαιίαο - Αληηλνκαξρ. Πεηξαηα Δξεπλεηήο, ΔΚΔΦΔ Γεκόθξηηνο δεκνζηνγξάθνο πξ. Ννκηθόο ύκβνπινο Δπξ.Δπ. Αξρηηέθησλ - Πνιενδόκνο, Οκ.. κέινο ΣΔΔ Δθδόηεο θελνζέηεο Αξζξνγξάθνο Οδνληίαηξνο-Πνηεηήο Αξρηηέθησλ Εσγξάθνο

7 Παηδίαηξνο Ννζνθνκείνπ Παίδσλ "Αγιατα Κπξηαθνύ" Κξηηηθόο θηλεκαηνγξάθνπ, η. Γηεπζπληήο Φεζηηβάι Θεζ/λίθεο Δθδόηεο-Γ/ληήο "Αξρηηεθηνληθώλ Θεκάησλ" θαη Θεκάησλ Υώξνπ θαη Σερλώλ θαζεγήηξηα παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, ηκήκα εθπαίδεπζεο θαη αγσγήο ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία Ηδ Τπάιιεινο Μεηαθξαζηήο Αλαπι. Καζεγεηήο ΔΚΠΑ πγγξαθέαο Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ πγγξαθέαο Πξέζβεο ε.η. παξαγσγόο ληνθπκαληέξ πγγξαθέαο, Πξόεδξνο Δζληθνύ Κέληξνπ Βηβιίνπ Δθδόηξηα/Σνπξηζκόο Γξ Πνι. Μερ/θνο Μειεηεηήο ζπγγξαθέαο θαζεγήηξηα Ννκηθή Αζελώλ Πνιηηηθόο Μεραληθόο, πξ. Γ.Γ. Τπ. Αλάπηπμεο Βηνιόγνο εξεπλήηξηα Δθπαηδεπηηθόο-Πιεξνθνξηθόο Καζεγήηξηα Ηαηξηθήο Παλ. Αζελώλ πγγξαθέαο- Κνηλσληθή Αλζξσπνιόγνο Εσγξάθνο Δπηκειήηξηα Δθδόζεσλ Αλ. Καζ. ΔΚΠΑ Δπηρεηξεκαηίαο Αξρηηέθησλ-Πνιενδόκνο Δπηδεκηνιόγνο, Καζεγεηήο Δζληθήο ρνιήο Γεκόζηαο Τγείαο Ζιεθ. Μεραληθόο θελνζέηεο, Γ/ηξηα Σαηληνζήθεο ηεο Διιάδνο Κνηλσληθόο επηζηήκσλ Οηθνλνκνιόγνο Καζεγεηήο Παλ/κίνπ Παηξώλ Αζηηθή Με Κεξδνζθνπηθή Κύθινο, Καζεγεηήο ΔΜΠ Δηθαζηηθόο - επηρεηξεκαηίαο Τπεύζπλε Δπηθνηλσλίαο Έλσζεο Πνιηηώλ γηα ηελ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Λέθηνξαο ζην Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην θελνζέηεο Μειηζζνθόκνο Παηδίαηξνο Καζεγεηήο θνηλσληθήο ςπρηαηξηθήο Γεκνθξ. Παλ/κίνπ Θξάθεο Δπίθνπξε Καζεγήηξηα παν/μίοτ αθζνών Ηζηνξηθόο, Καζεγεηήο ΔΚΠΑ Αλ. Καζεγεηήο ΔΑΠ θαζεγήηξηα νηθνλνκηθώλ, Πάληεην Παλεπηζηήκην

8 Γηδάζθσλ ζην ΔΑΠ Μερ/γνο Ζι/γνο Φηιόινγνο Δξεπλήηξηα Διιεληθνύ Ηλζηηηνύηνπ Παζηέξ Φπρίαηξνο Καζ. Παλεπηζηεκίνπ, Γ.Ν. κε εηδίθεπζε ζε ζέκαηα Σ.Α. - Ννκηθόο ύκβνπινο ΟΚΥΔ - Μέινο ΔΠ ηνπ ΔΑΠ Καζεγεηήο Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ζπλζέηεο, κνπζηθόο Παηδίαηξνο Ννζνθνκείνπ Παίδσλ "Αγία νθία" Ννκηθόο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Ννκηθόο-Δζληθόο εκπενξνγλώκνλαο ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Οκ.Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο LSE-Πξόεδξνο Έλσζεο Πνιηηώλ γηα ηελ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Οηθνλνκνιόγνο - πληνλίζηξηα Πεξηβαιινληηθώλ πκπνζίσλ πγγξαθέαο- Μεηαθξαζηήο Γηαηξόο Δξεπλεηήο Εσγξάθνο, η. Πξύηαλεο ΑΚΣ Δπηκειήηξηα Δθδόζεσλ Οηθνλνκνιόγνο Παξαγσγόο Κηλεκαηνγξάθνπ Φσηνγξάθνο Παλ/θνο - πγγξαθέαο - Καζεγήηξηα ΔΚΠΑ Καζεγεηήο ΑΚΣ ηνπίνπ Αλ. Καζεγεηήο, Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ Καζεγεηήο πγείαο ηνπ παηδηνύ Δζληθήο ρνιήο Γεκόζηαο Τγείαο Φηιόινγνο Πνιηηηθή Δπηζηήκσλ Παλεπηζηεκηαθόο πνιηηηθή θνηλσληνιόγνο Καξδηνιόγνο Πνιπθιηληθήο Αζελώλ Πνιηηηθόο Δπηζηήκνλαο ζθελνζέηεο Καζεγεηήο Ννκηθήο ΔΚΠΑ δσγξάθνο ηξαηεύζηκνο ζεηείαο Δθδόηξηα ζθελνζέηεο Δπηκειήηξηα Σέρλεο θελνζέηηο, Τπ.Γηδάθηνξαο Παληείνπ Παλ/κίνπ θαζεγεηήο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο, Πάληεηνο Παλ/κην Πεινπνλλήζνπ Ηζηνξηθόζ Δθδόηεο, ηα. Γ/ληήο Φεζηηβάι Θεζ/λίθεο

9 ζπγγξαθέαο Καζεγήηξηα Παλ. Αζελσλ, Γεκόηεο Αζήλαο θαη θάηνηθνο Κεξακεηθνύ Δπηθ. Καζεγήηξηα Βπδαληηλήο Αξραηνινγίαο ΑΠΘ Οδνληίαηξνο δεκνζηνγξάθνο Καιι Γηεπζ Πεξηθ Φεζηηβάι Λνγνζεξαπεύηξηα Καζεγεηήο Παλ/κην Κξήηεο Αξρηηέθησλ Γηαηξόο, Γ/ηεο Ογθνινγηθνύ «Άγηνη Αλάξγπξνη» Δηθαζηηθόο, θελνζέηεο Δηθαζηηθόο, Καζεγεηήο ΑΚΣ, πγγξαθέαο Οηθνλνκνιόγνο-ύκβνπινο Πεξηβάιινληνο Γξαθίζηα, Web Designer θαζεγεηήο, παλεπηζηήκην Πάηξαο θελνζέηεο, Καζεγήηξηα Δπηρεηξεκαηίαο Δπηρεηξεκαηίαο θηελίαηξνο Παλεπηζηεκηαθόο εθι. επίθνπξνο θαζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, λνκηθό ηκήκα ύκβνπινο Δπηρεηξήζεσλ Γξ. Αξρηηέθησλ - site spesific artist, Καζεγεηήο Παλ/κίνπ Θεζζαιίαο επηθ. Καζεγεηήο νηθνλνκηθώλ, Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Παξαγσγόο Καιιηηερληθώλ εθδειώζεσλ πγγξαθέαο Δξεπλήηξηα LSE Οηθνλνκνιόγνο - Σξαπ. Τπάιιεινο Ηζηνξηθόο Καζεγήηξηα ΔΚΠΑ Πνιηηηθόο Δπηζηήκνλαο-Γηεζλνιόγνο Φηιόινγνο,ΑΠΘ Αλαπι. Καζεγήηξηα, ΔΚΠΑ θελνζέηεο Αλαπιεξσηή Καζεγεηήο Παλ. Παηξώλ Σξαγνπδίζηξηα Μνληεζνξηαλή Δθπαηδεύηξηα Νεπηαγσγώλ Πνιηηηθόο Δπηζηήκνλαο Οκόηηκε Καζεγήηξηα Παλ/κίνπ Αζελώλ Μνπζεηνιόγνο Κξηηηθόο ινγνηερλίαο

10 Δλδνθξηλνιόγνο ζπγγξαθέαο, Μεηαθξαζηήο Πνιηηηθόο Μεραληθόο Ννκηθόο-Γηεζλνιόγνο

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 ΚΥΚΛΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟ Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ Διιεληθό Ίδξπκα Δπξωπαϊθήο θαη Δμωηεξηθήο Πνιηηηθήο (ΔΛΗΑΜΔΠ) Ίδξπκα Οηθνλνκηθώλ & Βηνκεραληθώλ Δξεπλώλ (ΗΟΒΔ) Kantor ύκβνπινη

Διαβάστε περισσότερα

2. Βήραο Γηώξγνο, Καξδηνιόγνο, Τπεύζπλνο ηαηξηθήο νκάδαο Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλσληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, ΔΛΛΑ.

2. Βήραο Γηώξγνο, Καξδηνιόγνο, Τπεύζπλνο ηαηξηθήο νκάδαο Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλσληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, ΔΛΛΑ. 1. Ηαηξηθό θαη βνεζεηηθό πξνζωπηθό ηνπ Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλωληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, 2. Βήραο Γηώξγνο, Καξδηνιόγνο, Τπεύζπλνο ηαηξηθήο νκάδαο Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλσληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, 3. Αθξίηαο Αιθεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο:

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο: Γηεζλέο πλέδξην Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Δπξσπατθφ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε. ΠΑΝΔΤΡΤΣΑΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΟ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ ΚΛΔΗΘΔΝΟΤ 17 10552 ΑΘΖΝΑ Π Ρ Ο Κ Λ Ζ Ζ

ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε. ΠΑΝΔΤΡΤΣΑΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΟ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ ΚΛΔΗΘΔΝΟΤ 17 10552 ΑΘΖΝΑ Π Ρ Ο Κ Λ Ζ Ζ ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε. ΠΑΝΔΤΡΤΣΑΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΟ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ ΚΛΔΗΘΔΝΟΤ 17 10552 ΑΘΖΝΑ ΣΟΠΗΚΟΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΗ ΤΛΛΟΓΟΗ ΣΖΛ.: 2103240001 6977366813 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΡΟΤΟΤ ΔΠΑΗΝΟ ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΑΘΖΝΩΝ (ΠΡΟΤΟΤ, ΚΑΣΑΝΗΑ, ΣΟΡΝΟΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014 Αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ ηνπ Α.Π.Θ. (Αγίαο νθίαο 51 & Γεικνύδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κπξηαθή, 10 Ηνύιηνο 2011 11:26 Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δθηύπσζε ρνιηάζηε πξώηνη! ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΟ ΡΔΠΟΡΣΑΕ: es os.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 2 ν ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΑΒΒΑΣΟ 28 ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 Μαλάκος ηαμάηες,φιλνηίζες

Διαβάστε περισσότερα

Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13

Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13 Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13 Λεμεσός Limassol 9/8/10 Δευτέρα Κιενβνύινπ Κιεηώ πγγειίδνπ Άλλα Λνπθατδνπ Πεηξάθε Διεάλα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν Κ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1 1o Πεδίν ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΟΛΖ ΗΓΡΤΜΑ Δθηίκεζε ΒΑΖ 2014 2015 90% Γηαθνξά Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ 20200 19964 236 Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ 20700 20759-59 Αξρεηνλνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο I. Βιοπαθολογία (Ιατρική Μικροβιολογία, Εργαστηριακή Αιματολογία, Κλινική Χημεία, Ιατρική Μσκητολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθή & Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ν 2 ήκεξα, 30/09/2010 εκέξα

Διαβάστε περισσότερα

Greek Report. 10.40-11.00: Η τεχνική υποδομή του Εθνικού Συςςωρευτή από τον Βαγγέλη Μπάνο - Oμϊδασ

Greek Report. 10.40-11.00: Η τεχνική υποδομή του Εθνικού Συςςωρευτή από τον Βαγγέλη Μπάνο - Oμϊδασ Greek Report By the Central Public Library of Veria Date: 19, October 2010 Location: National Documentation Centre 48, Vas. Konstantinou, Athens L.Zervas Conference Room Agenda 09.20-09.35: Έναρξη Συμποςίου

Διαβάστε περισσότερα

πκκεηάζρεηε ζηα εξγαζηήξηα κε εμαηξεηηθνύο νκηιεηέο όπσο:

πκκεηάζρεηε ζηα εξγαζηήξηα κε εμαηξεηηθνύο νκηιεηέο όπσο: πκκεηάζρεηε ζηα εξγαζηήξηα κε εμαηξεηηθνύο νκηιεηέο όπσο: Joel Kramer Bruce Miller Andrew C. Papanicolaou γύξσ από ηελ πξόιεςε, δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ηεο λόζνπ Alzheimer θαη ησλ άιισλ κνξθώλ Άνοιαρ Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ... 2610-997120 ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΓΚΖ

ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ... 2610-997120 ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΓΚΖ ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ... 2610-997120 ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΓΚΖ Θπξσξείν Πξπηαλείαο... 2610-996681 Θπξσξείν Παλεπηζηεκηνππφιεσο... 2610-996687 Θπξσξείν Φπιάθσλ (θηλεηφ)... 697 81 88 881... 697 81 88 882 πληεξεηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ. 2. ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΔ ΘΔΔΗ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο γηα ην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθώλ Σερλώλ, ζην ηκήκα Αξρηηεθηόλσλ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ. 2. ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΔ ΘΔΔΗ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο γηα ην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθώλ Σερλώλ, ζην ηκήκα Αξρηηεθηόλσλ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ (Α) ΓΔΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΔΙΑ 1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ Ζκεξνκελία θαη ηόπνο γελλήζεσο: 04.10.1964, Υαληά, Κξήηε. o o Γηεύζπλζε-ηειέθσλα εξγαζίαο: Γξαθείν Κ4Α18, ρνιή Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ, Πνιπηερλείν

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety.

5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety. 5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety.org/bebs-2014gr Πξόζθιεζε αο πξνζθαινύκε λα ππνβάιεηε ηηο εξεπλεηηθέο ζαο εξγαζίεο πξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ HELLENIC SOCIAL POLICY ASSOCIATION ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΚΡΗΖ: ΣΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ ΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΧΝ

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ HELLENIC SOCIAL POLICY ASSOCIATION ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΚΡΗΖ: ΣΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ ΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΧΝ E E Κ Π ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ HELLENIC SOCIAL POLICY ASSOCIATION 5 ν Γηεζλέο Δπηζηεκνληθφ πλέδξην ΔΔΚΠ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΚΡΗΖ: ΣΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ ΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΧΝ Αζήλα, 8-10 Μαΐνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ 1 η ΣΡΑΣΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΔΡΙΜΝΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ειίδα 1. ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΣΡΑΣΖΓΟΤ ΓΚΣΟΤ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 2 2. ΔΜΒΛΖΜΑ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 3 3. Ζ ΗΣΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΓΡΖΓΟΡΖ ΚΑΡΑΦΤΛΛΖ Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ηει: 26510-95692 θαμ: 26510-95838, 26510-95813 email: gkarafyl@cc.uoi.gr - Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, ε Επηηξνπή αμηνιόγεζε ηηο αηηήζεηο θαη θαηήξηηζε ηνλ αθόινπζν πίλαθα:

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, ε Επηηξνπή αμηνιόγεζε ηηο αηηήζεηο θαη θαηήξηηζε ηνλ αθόινπζν πίλαθα: ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ και ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ τοσ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ Πεξηνρή Ψαζάθη, Σ.Κ. 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ Σει. 26820.50552, θηλ. 6932.997672 Fax: 26820.50631 e-mail: sotiropoulosioan@yahoo.gr http:// innovation of

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο)

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Πξνηείλεηαη κία ζεηξά εηθνζηηεζζάξσλ (24) ζαξαληαπεληάιεπησλ επεηζνδίσλ παηδηθήο εθπνκπήο κε ζέκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Κάπολορ Τπικολίδερ Χπύζα Μελιζζάπε Απόζηολορ Αποζηολίδερ Γεμήηπερ Αλεξόποςλορ Εωή Τζιλίκε

Κάπολορ Τπικολίδερ Χπύζα Μελιζζάπε Απόζηολορ Αποζηολίδερ Γεμήηπερ Αλεξόποςλορ Εωή Τζιλίκε Κάπολορ Τπικολίδερ Μφληκνο Αξρηκνπζηθφο ηεο Κ.Ο.Θ. Γηαθξίζεθε κε πξψηα βξαβεία ζε δηεζλείο δηαγσληζκνχο. Πξψηνο Μαέζηξνο ζε δηάθνξε φπεξεο ζηε Γεξκαλία θαη Οπγγαξία. Μφληκνο Αξρηκνπζηθφο ηνπ γαιιηθνχ Δζληθνχ

Διαβάστε περισσότερα

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ MLA ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ETSAB, BCN ΤΠΟΦΖΦΗΑ ΓΗΓΑΚΣΧΡ ETSAB, BCN 2. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΔ ΘΔΔΗ ΛΔΚΣΟΡΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα