ΠΟΣΕ ΚΑΘ ΠΩ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΖΟΝΣΑΘ ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΑ ΟΘ ΚΑΣΕΣΡΑΜΜΕΝΕ ΑΡΘΡΩΕΘ. Μπνπδηθάθνο Μηραήι Οξζνπεδηθόο Γ.Ν.Κεθαινληάο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΣΕ ΚΑΘ ΠΩ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΖΟΝΣΑΘ ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΑ ΟΘ ΚΑΣΕΣΡΑΜΜΕΝΕ ΑΡΘΡΩΕΘ. Μπνπδηθάθνο Μηραήι Οξζνπεδηθόο Γ.Ν.Κεθαινληάο"

Transcript

1 ΠΟΣΕ ΚΑΘ ΠΩ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΖΟΝΣΑΘ ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΑ ΟΘ ΚΑΣΕΣΡΑΜΜΕΝΕ ΑΡΘΡΩΕΘ Μπνπδηθάθνο Μηραήι Οξζνπεδηθόο Γ.Ν.Κεθαινληάο

2 πλεζέζηεξεο αηηίεο θαηαζηξνθήο ησλ αξζξώζεσλ: 1) Δθθπιηζηηθή αξζξίηηδα (νζηεναξζξίηηδα) 2) Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα 3) Σξαπκαηηθή αξζξίηηδα Οη αξζξώζεηο πνπ πξνζβάιινληαη πην ζπρλά είλαη ηα γόλαηα, ηα ηζρία, ηα δάθηπια θαη νη ώκνη.

3 ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΙ ΜΔΓΑΛΔ ΑΡΘΡΧΔΙ 1)ΑΡΘΡΧΗ ΙΥΙΟΤ 2)ΑΡΘΡΧΗ ΓΟΝΑΣΟ

4

5 Η άξζξσζε ηνπ ηζρίνπ

6 Η άξζξσζε ηνπ ηζρίνπ (ζηνηρεία αλαηνκίαο) Ο ρόλδξνο πξνζηαηεύεη ηα νζηά από θζνξά θαη παξέρεη καιαθή, αλώδπλε θίλεζε.

7 Καζώο ν αξζξηθόο ρόλδξνο θζείξεηαη, ηα νζηά αξρίδνπλ λα έξρνληαη ζε κηα επώδπλε επαθή κεηαμύ ηνπο. Σα πξώηκα ζηάδηα ηεο νζηεναξζξίηηδαο κπνξνύλ λα αληηκεησπηζηνύλ κε έλα πιήζνο ζπληεξεηηθώλ, κε ρεηξνπξγηθώλ αγσγώλ.

8 Χζηόζν, θαζώο ν αξζξηθόο ρόλδξνο ζπλερίδεη λα θζείξεηαη θαη ηα ζπκπηώκαηα ηεο αξζξίηηδαο απνθηνύλ κεγαιύηεξε νμύηεηα, κπνξεί λα ζπζηεζεί ε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε γηα ηελ επηδηόξζσζε ηνπ θαηεζηξακκέλνπ νζηνύ θαη ρόλδξνπ.

9 Δηδηθά όηαλ ε κε εγρεηξεηηθή ζεξαπεία απνηπγράλεη λα ειέγμεη ηηο ελνριήζεηο θαη ηε δπζθακςία ηεο αξζξίηηδαο ηνπ ηζρίνπ, ν ρεηξνπξγόο ελδέρεηαη λα ζπζηήζεη Οιηθή Αξζξνπιαζηηθή Ιζρίνπ.

10 Τγηήο θεθαιή κεξηαίνπ

11 Καηεζηξακκέλε θεθαιή κεξηαίνπ

12 ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΘΕΝΩΝ: Παροσζία ζσλετούς άιγοσς θαηά ηελ βάδηζε, τωιόηεηα θαη άιγος ερεκίας ηο ηειεσηαίο ηρίκελο. Αλεπηηστής προζπάζεηα ύθεζες ζσκπηωκάηωλ κε ζσληερεηηθές κεζόδοσς. Η αθηηλοιογηθή εηθόλα λα εκθαλίδεη προτωρεκέλε λόζο. Ελεκέρωζε γηα ηοσς θηλδύλοσς θαη ηοσς περηορηζκούς ποσ προθύπηοσλ από ηελ επέκβαζε. Έιεγτος γηα ζσλοδές ζοβαρές παζήζεης. Καζορηζκός απαηηήζεωλ θαη προζδοθηώλ

13 Η νιηθή αξζξνπιαζηηθή ηζρίνπ είλαη κία ρεηξνπξγηθή επέκβαζε πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ αληηθαηάζηαζε κίαο θαηεζηξακκέλεο, ζπλήζσο ιόγσ ηεο αξζξίηηδαο, άξζξσζεο ηνπ ηζρίνπ.

14 ηελ νιηθή αξζξνπιαζηηθή ηζρίνπ ν ρεηξνπξγόο αληηθαζηζηά ηελ θεθαιή ηνπ κεξηαίνπ νζηνύ πνπ έρεη ππνζηεί θζνξά κε έλα κεηαιιηθό ή θεξακηθό ζθαηξηθό εκθύηεπκα ζηεξεσκέλν ζε ζηπιεό, ελώ ζηελ ππνδνρή ηνπνζεηείηαη πνιπαηζπιέλην ή κεηαιιηθό θππέιιην κε έλζεην πνιπαηζπιελίνπ (πιαζηηθό). Η πξόζεζε κπνξεί λα ζηεξεσζεί κε νξζνπεδηθό ηζηκέλην, ή εθαξκόδεηαη ζηελ θαηάιιειε ζέζε κε ηελ άζθεζε πίεζεο, ρσξίο ηε ρξήζε ηζηκέληνπ.

15 Ο.Α ηζτίοσ T.H.A Γ.Ν.Κεθαιοληάς

16 16

17 ΤΛΙΚΑ ΥΡΗΗ ΠΡΟΘΔΔΧΝ ΥΧΡΙ ΣΙΜΔΝΣΟ ΚΟΣΤΛΗ : ΔΙΝΑΙ ΑΠΟ ΣΙΣΑΝΙΟ. ΦΔΡΔΙ ΟΠΔ ΓΙΑ ΥΡΗΗ ΚΟΥΛΙΧΝ ΚΑΙ ΔΝΘΔΣΟ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΔΝΙΟ ΤΦΗΛΗ ΠΤΚΝΟΣΗΣΑ ΜΔ ΓΔΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΞΑΡΘΡΗΜΑΣΧΝ.

18 18

19 ΠΡΟΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΘΔΗ 19

20 Η εγρείξεζε πλήζσο δηαξθεί έσο θαη δύν ώξεο Ο ρεηξνπξγόο εθηειεί κία κόλν ηνκή (20 έσο 25 cm) πάλσ από ην ηζρίν θαη ην κεξό. Η ηνκή κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε αλάινγα κε ηελ ηερληθή πνπ εθαξκόδεηαη.

21 Η ππνδνρή ηεο ιεθάλεο δηακνξθώλεηαη έηζη ώζηε λα ζρεκαηίδεηαη έλα ξερό θππέιιην θαη λα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε απηό κία ηερλεηή ππνδνρή (θνηύιε). Σν ηερλεηό κέξνο ηνπ κεξηαίνπ νζηνύ κπνξεί έπεηηα λα εθαξκόζεη ζε απηή ηελ ππνδνρή.

22 Σν επάλσ άθξν ηνπ κεξηαίνπ νζηνύ αθαηξείηαη θαη ζην εζσηεξηθό ηνπ ηνπνζεηείηαη έλαο ζηπιεόο επάλσ ζηνλ νπνίν εθαξκόδεηαη έλα ζθαηξηθό εκθύηεπκα.

23 Ο ρεηξνπξγόο θιείλεη ην ρεηξνπξγηθό ηξαύκα κε ξάκκαηα ή ζύξκαηα θαη ζην ηέινο ειέγρεη ην απνηέιεζκα κε αθηηλνγξαθία.

24

25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 ΕΠΙΠΛΟΚΕ ΓΙΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΔ Καθώζεηο αγγείσλ Καθώζεηο λεύξσλ Κάηαγκα Λάζνο ηνπνζέηεζε εκθπηεπκάησλ εκαληηθή αληζνζθειία ΜΔΣΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΔ Θξόκβνη ζηα θάησ άθξα θαη ζηνλ πλεύκνλα Φιεγκνλή Δμάξζξεκα Υαιάξσζε αξζξνπιαζηηθήο Φζνξά πιηθώλ Οζηεόιπζε Έθηνπε νζηενπνίεζε.

36 ΔΞΑΡΘΡΗΜΑ

37 Αλάξξωζε κεηά ηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε Οη αζθήζεηο θπζηνζεξαπείαο θαη ην κεηεγρεηξεηηθό πξόγξακκα αζθήζεσλ είλαη ζεκαληηθά. Γεληθά ε αλάξξσζε επέξρεηαη αξθεηά γξήγνξα, σζηόζν ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, ν αζζελήο αξρηθά ρξεηάδεηαη παηεξίηζεο ή πεξηπαηεηήξα θαη ζηε ζπλέρεηα κπαζηνύλη γηα κεξηθνύο κήλεο. Η δηάξθεηα λνζειείαο πνηθίιιεη, αιιά κπνξεί λα θπκαίλεηαη από 3 έσο 10 εκέξεο. Μεηά ην εμηηήξην, απαηηνύληαη θαζεκεξηλέο θπζηνζεξαπείεο θαη αζθήζεηο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηεγρεηξεηηθήο πεξηόδνπ ν αζζελήο δηδάζθεηαη ηερληθέο γηα λα βαδίδεη, λα αλεβαίλεη θαη λα θαηεβαίλεη ζθάιεο, λα θάζεηαη θαη λα ζεθώλεηαη από ηελ θαξέθια, ην θάζηζκα ηνπ απηνθηλήηνπ, θαζώο θαη ην θάζηζκα ηεο ηνπαιέηαο.

38 Επηζηξνθή ζηελ εξγαζία πλήζσο απηό επηηπγράλεηαη ζε δηάζηεκα 2-3 κελώλ, σζηόζν πνιινί άλζξσπνη, εηδηθόηεξα εθείλνη πνπ εθηεινύλ θαζηζηηθέο εξγαζίεο, επηζηξέθνπλ λσξίηεξα. Κάζε άλζξσπνο έρεη ηδηαηηεξόηεηεο θαη γηαπηό ν γηαηξόο ζα πξέπεη λα ηνλ ζπκβνπιεύζεη ζρεηηθά κε ην πόηε ζα είλαη έηνηκνο λα επηζηξέςεη ζηελ εξγαζία ηνπ.

39 Η ΑΡΘΡΧΗ ΣΟΤ ΓΟΝΑΣΟ

40 Η θζνξά ηωλ γνλάηωλ από νζηεναξζξίηηδα, ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα, κεηαηξαπκαηηθή αξζξίηηδα θαη άιιεο πην ζπάληεο αηηίεο νδεγεί ζηε δπζρέξεηα ή αθόκα θαη ζηελ αδπλακία εθηέιεζεο απιώλ δξαζηεξηνηήηωλ όπωο ην πεξπάηεκα ή ε άλνδνο ηωλ ζθαινπαηηώλ θαζώο θαη ζε άιγνο εξεκίαο.

41 Εάλ ηα θάξκαθα γηα έιεγρν ηωλ ζπκπηωκάηωλ θαη ηα βνεζήκαηα πεξπαηήκαηνο (κπαζηνύλη) δελ είλαη πιένλ απνηειεζκαηηθά, ώζηε ηα ζπκπηώκαηα λα νδεγνύλ ζε ππνβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ηεο δωήο, ηόηε πξέπεη λα εμεηαζζεί ε πηζαλόηεηα ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο αληηθαηάζηαζεο ηωλ γνλάηωλ.

42 Κιηληθή εηθόλα Ο πόλνο απνηειεί ην πξώην ζύκπησκα ηεο πάζεζεο. Αξρηθά εκθαλίδεηαη κεηά από θόπσζε θαη ζηε ζπλέρεηα κεηά από παξαηεηακέλε αθηλεζία. Πνιιέο θνξέο νη αζζελείο αλαθέξνπλ πσο δπζθνιεύνληαη λα ζεθσζνύλ από ην θξεβάηη ή κεηά από παξακνλή ζε θάζηζκα γηα ιίγε ώξα. Αξγόηεξα ν πόλνο γίλεηαη ζπλερήο αθόκε θαη θαηά ηελ αλάπαπζε θαη κεξηθέο θνξέο μππλάεη ηνλ αζζελή ηε λύρηα. Η δπζθακςία απνηειεί ην δεύηεξν ζύκπησκα θαη κπνξεί λα νδεγήζεη αθόκε θαη ζε πεξηνξηζκό ηεο θίλεζεο ηεο άξζξσζεο. Η παξακόξθσζε απνηειεί ηελ ηειηθή θαηάιεμε ηεο πάζεζεο.

43 Τγηέο θαη θαηεζηξακκέλν γόλαην

44

45 Ro :Βαξηά Ο.Α.γνλάησλ

46 Rν: βαξηά Ο.Α. γνλάησλ

47

48 ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΙΚΗ ΓΟΝΑΣΟ Οιηθή αξζξνπιαζηηθή γόλαηνο είλαη ε επέκβαζε αληηθαηάζηαζεο ηεο θζαξκέλεο/θαηεζηξακκέλεο άξζξωζεο ηνπ γόλαηνο κε κηα ηερλεηή άξζξωζε πνπ απνηειείηαη από κέηαιιν θαη πιαζηηθό. Επηρεηξείηαη ζην ηειηθό ζηάδην θαηαζηξνθήο ηεο άξζξωζεο. Με ηελ επέκβαζε απηή κεηώλεηαη ν πόλνο, απνθαζίζηαηαη ε θίλεζε ηνπ αζζελνύο θαη έηζη βειηηώλεηαη ε πνηόηεηα δωήο ηνπ.

49 Η επέκβαζε ηελ νιηθή αξζξνπιαζηηθή γόλαηνο αληηθαζίζηαληαη νη θαηεζηξακκέλεο πεξηνρέο ηεο άξζξσζεο ηνπ γόλαηνο κε εκθπηεύκαηα από θξάκαηα αηζαιηνύ θαη ηηηαλίνπ θαη πιαζηηθνύ (πνιπαηζπιέλην), ηα νπνία είλαη πνιύ αλζεθηηθά θαη απνιύησο ζπκβαηά κε ηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό.

50 Ro T.K.R.

51

52

53 Δπηπινθέο Μηθξνβηαθή ινίκσμε 1-2% Θξόκβσζε-Πλεπκνληθή εκβνιή 1-2% Δπώδπλν-δύζθακπην γόλαην 4%

54 Παξά ηελ πηζαλόηεηα επηπινθώλ ην 90-95% ησλ ρεηξνπξγεκέλσλ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη από ηελ επέκβαζε ιόγσ ηεο αλαθνύθηζεο θαη ηεο βειηίσζεο ιεηηνπξγηθόηεηαο πνπ πξνζθέξεη.

55 Η T.K.R. δελ κεηαηξέπεη ηνλ αζζελή ζε αζιεηή, όκσο ηνλ απαιιάζζεη από ηνλ πόλν θαη ηνπ επηηξέπεη λα έρεη θπζηνινγηθή απιή δξαζηεξηόηεηα.

56 Μεηεγρεηξεηηθά επηθίλδπλεο δξαζηεξηόηεηεο Σξέμηκν Αζιήκαηα κε άικαηα Έληνλε αεξνβηθή γπκλαζηηθή

57 Μεηεγρεηξεηηθά αλακελόκελεο δξαζηεξηόηεηεο Πεξίπαηνη αλαςπρήο Κνιύκβεζε Οδήγεζε Βόιηεο κε πνδήιαην Άλνδνο ζθάιαο

58

59 Η νιηθή αξζξνπιαζηηθή ηνπ ηζρίνπ θαη ηνπ γόλαηνο απνηειεί ην κεγαιύηεξν επίηεπγκα ηεο νξζνπεδηθήο ρεηξνπξγηθήο

60 Sir John Charnley Οη αξζξνπιαζηηθέο ζεσξνύληαη επεκβάζεηο πεηπρεκέλεο κε ηηο νπνίεο νη πάζρνληεο αλαθνπθίδνληαη από ηνλ πόλν θαη επηζηξέθνπλ ζηηο θπζηνινγηθέο ηνπο δξαζηεξηόηεηεο. ηνλ άλζξσπν πνπ ηηο επηλόεζε απνλεκήζεθε ν ηίηινο ηνπ ηππόηε γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζέθεξε ζηελ αλζξσπόηεηα. Πνιιά άηνκα ζώζεθαλ από βαξηέο αλαπεξίεο.

61 ΣΑ ΙΥΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

62 Δπραξηζηώ.

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ Γρ. Ιωάννης Γιονσζιώηης Φσζίαηρος Ιαηρός Αποκαηάζηαζης Γιδάκηωρ Πανεπιζηημίοσ Αθηνών Μεηεκπαιδεσθείς ζηη Γερμανία Σηλ. 6946-469759 e-mail: yannis_dionyssiotis@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Ο Σ Ε Ο Π Ο Ρ Ω Η Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Δίλαη απνηέιεζκα: α) απμεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Απόιαπζε ηνλ ήιην κε πξνζηαζία Μάζε πώο κπνξείο λα κεηώζεηο ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα?

O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα? O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα? Δίλαη κηα δηαηαξαρή ησλ αξζξώζεσλ ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από: Γηαηαξαρή ζηελ ζύλζεζε ηνπ αξζξηθνύ ρόλδξνπ. Φιεγκνλή ηνπ αξζξηθνύ πκέλα. Οζηεόθπηα. Αλαθαηαζθεπή ηνπ ππν-ρόλδξηλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΔΜΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΚΤΚΛΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ ΟΣΔΟΤΝΘΔΗ ILIZAROV ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΧΝ ΠΔΠΔΡΑΜΔΝΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ» ΓΔΧΡΓΑΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

"Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή."

Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή. ΟΙ ΖΩΝΕ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ "Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή." Αλ πηζηεύακε ζε θάζε ηζηνξία πνπ ιέγεηαη ζηηο κέξεο καο! Η αιήζεηα είλαη όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό

Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό N o 4: Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ ζαο απνθύγεηε παξεκβάζεηο πνπ δελ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηαηξηθνύο ιόγνπο ηεο Judith A. Lothian, RN, PhD, LCCE, FACCE

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ)

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ACTION PLAN ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΟΡΘΩΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΑΞΟΝΑ ΗΗ & ΗΗΗ ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τν κηθξνζθόπην ειεθηξνληθήο ζάξσζεο είλαη έλα είδνο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Θεπαπεςηικέρ δια σειπόρ ηεσνικέρ ζε απσόμενη

Θεπαπεςηικέρ δια σειπόρ ηεσνικέρ ζε απσόμενη 1 Επιζηημονική Αναζκόπηζη Θεπαπεςηικέρ δια σειπόρ ηεσνικέρ ζε απσόμενη οζηεοαπθπίηιδα ιζσίος Κορακάκης Γημήηριος 1 πσριδόποσλος Ιωακείμ 2 Λσρίηζης Μάρκος-Βαλζάμης 3 1 Φςζικοθεπαπεςηήρ, Dip OMT, Επγαζηηπιακόρ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ Τ.Ε.Ι. Θεζζαιίαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Σκήκα ρεδηαζκνύ & Σερλνινγίαο Ξύινπ & Δπίπινπ Μάζεκα: Σερλνινγία μύιηλωλ θαηαζθεπώλ ΙΙ. Δμωηεξηθέο θαηαζθεπέο 6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ

ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΔΗΜΗΣΡΗ ΜΠΟΣΗ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγίαο Β Μαηεπηηθή & Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή Ιαηξηθήο Σρνιήο ΔΚΠΑ, Αξεηαίεην Ννζνθνκείν Η ππεξερνγξαθία είλαη κία πξνζθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα