ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ. Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ. Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός"

Transcript

1 ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός

2 ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ Απνηεινύλ 3 δηαθνξεηηθέο θαθώζεηο ηνπ κπνζθειεηηθνύ ζπζηήκαηνο Αλάινγα κε ηνλ κεραληζκό ηεο θάθσζεο πξνθαινύληαη δηαθνξεηηθήο βαξύηεηαο θαη ηύπνπ βιάβεο

3 ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ-ορισμός Ωο θάηαγκα νξίδεηαη ε ιύζε (δηαθνπή) ηεο ζπλέρεηαο ηνπ νζηνύ πλεζέζηαηα σο απνηέιεζκα κεγάιεο έληαζεο βίαο (πηώζε, άκεζε πιήμε) Μπνξεί λα είλαη εθδήισζε άιιεο παζνινγίαο ζην ίδην ην νζηό

4 ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ-τύποι Κιεηζηά-Αλνηρηά (επηπεπιεγκέλα) Γηάθπζεο, Δπίθπζεο, Μεηάθπζεο Παξεθηνπηζκέλα- Απαξεθηόπηζηα πληξηπηηθά, εγθάξζηα, ινμά, ζπεηξνεηδή, ζπκπηεζηηθά, ελζθελσκέλα, απνζπαζηηθά, δηπνιηθά ηαζεξά-αζηαζή Σξαπκαηηθά-Παζνινγηθά

5 ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ-κλινική εικόνα πλήζσο έληνλν άιγνο Σνπηθή παξακόξθσζε Οίδεκα Δθρπκώζεηο Λεηηνπξγηθή αλεπάξθεηα ηεο πεξηνρήο Αλώκαιε θηλεηηθόηεηα Κξηγκόο

6 ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ-διάγνωση Κιηληθή εηθόλα Αθηηλνινγηθόο έιεγρνο

7 ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ-αντιμετώπιση πληεξεηηθή αληηκεηώπηζε Υεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε

8 ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ-αρχική αντιμετώπιση Η κεηαθίλεζε θαη αξρηθή («πξόρεηξε») αθηλεηνπνίεζε ηνπ ηξαπκαηία ζα πξέπεη λα είλαη πνιύ πξνζεθηηθή! Αλ δελ μέξεηο πώο, ηνλ βνεζάο απεξηόξηζηα κέλνληαο καθξηά ηνπ θαη θαιώληαο εμεηδηθεπκέλε βνήζεηα

9 ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ-αρχική αντιμετώπιση Μελ κεηαθηλείηε ηνλ πάζρνληα παξά κόλν αλ είλαη απόιπηε αλάγθε θαη ηνπνζεηείζηε ηνλ ζε κία ζέζε ζηελ νπνία αηζζάλεηαη πην άλεηα Αλ ππάξρεη αηκνξξαγία αζρνιεζείηε πξώηα κε απηή Αλ εμέρεη ηκήκα νζηνύ κελ πξνζπαζήζεηε πνηέ λα ην ηνπνζεηήζεηε εληόο ηεο πεξηνρήο Αληηκεησπίζηε ην θάηαγκα ζηε ζέζε πνπ βξήθαηε ηνλ ηξαπκαηία ε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί επηδέζκνπο θξνληίζηε λα ηνπνζεηεζνύλ ζηαζεξά αιιά όρη ζθηρηά

10 ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ-αρχική αντιμετώπιση Δηδνπνηήζηε αζζελνθόξν, θαη αλ δελ ππάξρεη άιινο ηξόπνο, θξαηήζηε ην ηξαπκαηηζκέλν κέινο κε ηα ρέξηα ζαο. Η παξακηθξή θίλεζε πξνθαιεί έληνλν πόλν Η αθηλεηνπνίεζε κπνξεί λα γίλεη κε πξόρεηξα κέζα, όπσο μύια, ξνύρα, πεηζέηεο θ.α. δέλνληαο παξάιιεια άλσζελ θαη θάησζελ ηνπ θαηάγκαηνο Υνξεγείζηε άκεζα θάπνην αλαιγεηηθό, αλ ππάξρεη δηαζέζηκν ηεξώληαο όιεο ηηο πξνθπιάμεηο.

11 ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ-ορισμός Η ιέμε δηάζηξεκκα είλαη αξραηνειιεληθήο πξνέιεπζεο (δηαζηξέθσδηαζηξεβιώλσ, παξακνξθώλσ ) Δίλαη ε ζηξνθηθή θάθσζε ηνλ καιαθώλ κνξίσλ κηαο άξζξσζεο

12 ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ-ανατομία Αξζξηθόο ζύιαθνο ύλδεζκνη

13 ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ-τύποι 1νπ βαζκνύ: ππάξρεη κόλν δηάηαζε ηνπ ζπιάθνπ θαη θάπνησλ ζπλδέζκσλ 2νπ βαζκνύ: κεξηθή ξήμε ηνπ ζπιάθνπ ή θαη θάπνησλ ζπλδέζκσλ 3 βαζκνύ: πιήξεο ξήμε ηνπ ζπιάθνπ θαη ησλ ζπλδέζκσλ

14 ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ-τύποι 1νπ βαζκνύ: ππάξρεη κόλν δηάηαζε ηνπ ζπιάθνπ θαη θάπνησλ ζπλδέζκσλ

15 ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ-τύποι 2νπ βαζκνύ: κεξηθή ξήμε ηνπ ζπιάθνπ ή θαη θάπνησλ ζπλδέζκσλ

16 ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ-τύποι 3 βαζκνύ: πιήξεο ξήμε ηνπ ζπιάθνπ θαη ησλ ζπλδέζκσλ

17 ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ ΠΔΚ-αντιμετώπιση 1νπ βαζκνύ: ηνπνζέηεζε πάγνπ, αλάξξνπε ζέζε, επίδεζε κε ειαζηηθό επίδεζκν ή βακβαθνειαζηηθή επίδεζεελδερόκελε ρξήζε βαθηεξηώλ καζράιεο γηα κεξηθή απνθόξηηζε

18 ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ ΠΔΚ-αντιμετώπιση 2νπ βαζκνύ: ηνπνζέηεζε πάγνπ, αλάξξνπε ζέζε, εμέηαζε ζε Ννζνθνκείν θαη αθηλεηνπνίεζε κε γύςηλν λάξζεθα γηα min. 2 εβδνκάδεο-ρξήζε βαθηεξηώλ καζράιεο θαη πιήξεο απνθόξηηζε.

19 ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ ΠΔΚ-αντιμετώπιση 3νπ βαζκνύ: ηνπνζέηεζε πάγνπ, αλάξξνπε ζέζε, εμέηαζε ζε Ννζνθνκείν γηα δηαθνξηθή δηάγλσζε θαη απνθιεηζκό θαηάγκαηνο θαη αθηλεηνπνίεζε κε γύςηλν λάξζεθα γηα 2-3 εβδνκάδεο-ρξήζε βαθηεξηώλ καζράιεο θαη πιήξεο απνθόξηηζε. Η πηζαλόηεηα-αλαγθαηόηεηα ρεηξνπξγηθήο απνθαηάζηαζεο είλαη πςειόηαηε!

20 Πρώτες βοήθειες στο χώρο του ατυχήματος Δάλ ην πξόβιεκα είλαη ζνβαξό, πξέπεη λα δηαθνπεί ακέζσο ε θόξηηζε θαη λα ηνπνζεηεζεί ειαζηηθόο επίδεζκνο ζπκπίεζεο ζηελ πνδνθλεκηθή άξζξσζε, θαζώο θαη λα βεβαησζεί όηη δελ ππάξρεη θάηαγκα. Αλ ππάξρεη ακθηβνιία γη' απηό, πξέπεη λα γίλεη εμέηαζε από Οξζνπαηδηθό. Δάλ ππάξρεη ππνςία γηα θάηαγκα, ην πόδη δελ πξέπεη λα παηεζεί ζην έδαθνο κέρξη λα βγεη αθηηλνγξαθία.

21 Πρώτες βοήθειες στο χώρο του ατυχήματος Πίζσ από έλα «αζών» δηάζηξεκκα ηεο πνδνθλεκηθήο άξζξσζεο, κπνξεί λα θξύβνληαη: θάηαγκα πεξόλεο, θάηαγκα αζηραγάλου, θάηαγκα έζω ζθυρού, θάηαγκα ηαξζνύ, θάηαγκα μεηαηαρζίων, χόνδρινο θάηαγκα κε νξαηό ζε αθηηλνγξαθία, βιάβε ηνπ ζπδεπθηηθνύ ρόλδξνπ ζηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο (βιάβεο ηύπνπ Salter), ζεκαληηθέο ξήμεηο ηελόλησλ ή ζπλδέζκσλ, θιπ. Οξηζκέλα από απηά ρξεηάδνληαη ρεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε.

22 ΚΑΚΩΕΙ ΓΟΝΑΣΟ Αλαηνκηθά ζηνηρεία

23 ΚΑΚΩΕΙ ΓΟΝΑΣΟ-κλινική εικόνα Άιγνο(δηαθνξεηηθήο έληαζεο) Οίδεκα - Δθρύκσζε Πεξηνξηζκόο θηλεηηθόηεηαο

24 ΚΑΚΩΕΙ ΓΟΝΑΣΟ-αντιμετώπιση Σνπνζέηεζε πάγνπ Σνπνζέηεζε καιαθνύ ππνζηξώκαηνο θάησ από ην γόλαην (πεξίπνπ 30 κνίξεο) Διαζηηθή επίδεζε

25 ΣΡΟΥΙΚΕ ΚΑΚΩΕΙ ΓΟΝΑΣΟ Δίλαη βαξηέο θιεηζηέο θαθώζεηο ηνπ γόλαηνο πρλά νδεγνύλ ζε ξήμε ηνπ/ησλ ρηαζηώλ ζπλδέζκσλ ή/θαη ησλ κελίζθσλ Βαξηά θιηληθή εηθόλα κε πνιύ έληνλν άιγνο θαη νίδεκα

26 ΣΡΟΥΙΚΕ ΚΑΚΩΕΙ ΓΟΝΑΣΟ Ίδηα αξρηθή αληηκεηώπηζε θαη κεηαθνξά ζε λνζνθνκείν Η ζπλήζεο θαηάιεμε είλαη ε ρεηξνπξγηθή απνθαηάζηαζε

27 ΚΑΚΩΕΙ ΚΑΡΠΟΤ και ΑΓΚΩΝΟ πλήζσο ζπλεπεία πηώζεσο Σα θπξίσο ζπκπηώκαηα είλαη ν πόλνο θαη ην νίδεκα (δηαθνξεηηθήο έληαζεο) θαη ζε βαξύηεξεο πεξηπηώζεηο, ε ηνπηθή παξακόξθσζε

28 ΚΑΚΩΕΙ ΚΑΡΠΟΤ και ΑΓΚΩΝΟαντιμετώπιση Παγνζεξαπεία Διαζηηθή επίδεζε ή αθηλεηνπνίεζε Αλάξηεζε εκαληηθή ε νξζνπαηδηθή εθηίκεζε θαη ν αθηηλνινγηθόο έιεγρνο!!!

29 ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ-ορισμός Αθνξά κόλν αξζξώζεηο θαη πξόθεηηαη γηα ηελ παξεθηόπηζε ησλ νζηώλ ζην ύςνο ηεο άξζξσζεο κε ξήμε ηνπ αξζξηθνύ ζπιάθνπ θαη ελδερνκέλσο θαη ησλ ζπλδέζκσλ Η παξεθηόπηζε κεηά ην πέξαο ηεο βίαο πνπ αζθείηαη, παξακέλεη πλεζέζηεξα ζηνλ ώκν, αγθώλα, γόλαην, ηζρίν

30 ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ-κλινική εικόνα Έληνλνο πόλνο πνπ εληείλεηαη ζε θάζε πξνζπάζεηα θίλεζεο Οίδεκα Έληνλε παξακόξθσζε Πιήξεο αδπλακία θίλεζεο

31 ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΩΜΟΤ Πξόθεηηαη γηα ηελ ζπρλόηεξε εληόπηζε Κιηληθά παξαηεξείηαη ε «εμαθάληζε» ηνπ δειηνεηδνύο κπόο

32 ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΩΜΟΤ-ΑΝΣΙΜΕΣΏΠΙΗ Άκεζε δηαθνκηδή ζε Ννζνθνκείν Γελ επηηξέπεηαη απνιύησο θακία πξνζπάζεηα αλάηαμεο ρσξίο εηδηθέο γλώζεηο θαη αθηηλνινγηθό έιεγρν γηα απνθιεηζκό θαηάγκαηνο!!!

33 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ Οη θαθώζεηο ησλ νζηώλ θαη ησλ καιαθώλ κνξίσλ είλαη πνιύ ζπρλέο ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο Η δπλαηόηεηα ηνπ πξνζσπηθνύ λα αληηκεησπίδεη αξρηθά ηέηνηεο θαηαζηάζεηο είλαη πνιύ ζεκαληηθή Γηάθξηζε γηα ην αλ κηα βιάβε πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί επεηγόλησο ΓΔΝ ΠΑΡΔΜΒΑΙΝΟΥΜΔ ΑΝ ΓΔΝ ΓΝΩΡΙΕΟΥΜΔ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ «Αζθέεηλ πεξί ηα λνζήκαηα δύν, σθειέεηλ ή κε βιάπηεηλ».

34 ΔΤΥΑΡΙΣΩ

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Ο Σ Ε Ο Π Ο Ρ Ω Η Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Δίλαη απνηέιεζκα: α) απμεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ Γρ. Ιωάννης Γιονσζιώηης Φσζίαηρος Ιαηρός Αποκαηάζηαζης Γιδάκηωρ Πανεπιζηημίοσ Αθηνών Μεηεκπαιδεσθείς ζηη Γερμανία Σηλ. 6946-469759 e-mail: yannis_dionyssiotis@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΔΜΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΚΤΚΛΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ ΟΣΔΟΤΝΘΔΗ ILIZAROV ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΧΝ ΠΔΠΔΡΑΜΔΝΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ» ΓΔΧΡΓΑΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα?

O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα? O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα? Δίλαη κηα δηαηαξαρή ησλ αξζξώζεσλ ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από: Γηαηαξαρή ζηελ ζύλζεζε ηνπ αξζξηθνύ ρόλδξνπ. Φιεγκνλή ηνπ αξζξηθνύ πκέλα. Οζηεόθπηα. Αλαθαηαζθεπή ηνπ ππν-ρόλδξηλνπ

Διαβάστε περισσότερα

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ HPV και Δέπμα Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά HPV - Μεηαδίδνληαη εύθνια - Πξνζβάιινπλ δέξκα θαη βιελλνγόλνπο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΚΑΚΩΔΙ Δ ΓΡΟΜΔΙ ΜΔΑΙΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΚΑΚΩΔΙ Δ ΓΡΟΜΔΙ ΜΔΑΙΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Α.Δ.Μ.: 14713 ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΚΑΚΩΔΙ Δ ΓΡΟΜΔΙ ΜΔΑΙΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΔΠΙΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «Πνιγμός: Πρόληψη Διάσωση Φροντίδα»

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «Πνιγμός: Πρόληψη Διάσωση Φροντίδα» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «Πνιγμός: Πρόληψη Διάσωση Φροντίδα» Πνιγμός Πνιγμόσ ονομάηεται θ διαδικαςία εμφάνιςθσ αναπνευςτικισ διαταραχισ εξαιτίασ βφκιςθσ ι εμβάπτιςθσ ςε κάποιο υγρό. Το αποτζλεςμα του πνιγμοφ

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 ΑΡΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΠΕΙΓΟΝΣΩΝ 2 ο Πεξηερόκελα 2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 2.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Απόιαπζε ηνλ ήιην κε πξνζηαζία Μάζε πώο κπνξείο λα κεηώζεηο ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1)

Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1) ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1) Ζ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΩΖ δεκηνύξγεζε ην λέν πξόγξακκα «Σν Δθάπαμ ησλ Διιήλσλ», ην νπνίν δηαηίζεηαη κε αξρηθό θεθάιαην πνπ μεθηλάεη από 100 κόιηο επξώ, θαη εγγπάηαη σο ειάρηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Ο ΚΩΔΘΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΩΝ Έτεηε δηθαηώκαηα Ο θαζέλαο πνπ ιακβάλεη ππεξεζίεο αλαπεξίαο ή πγείαο

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: / 017 / 02.04.15 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έλαξμε Δγγξαθώλ πκκεηνρήο: Γεπηέξα 06.04.15 Λήμε Δγγξαθώλ:

Διαβάστε περισσότερα

Θεπαπεςηικέρ δια σειπόρ ηεσνικέρ ζε απσόμενη

Θεπαπεςηικέρ δια σειπόρ ηεσνικέρ ζε απσόμενη 1 Επιζηημονική Αναζκόπηζη Θεπαπεςηικέρ δια σειπόρ ηεσνικέρ ζε απσόμενη οζηεοαπθπίηιδα ιζσίος Κορακάκης Γημήηριος 1 πσριδόποσλος Ιωακείμ 2 Λσρίηζης Μάρκος-Βαλζάμης 3 1 Φςζικοθεπαπεςηήρ, Dip OMT, Επγαζηηπιακόρ

Διαβάστε περισσότερα

"Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή."

Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή. ΟΙ ΖΩΝΕ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ "Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή." Αλ πηζηεύακε ζε θάζε ηζηνξία πνπ ιέγεηαη ζηηο κέξεο καο! Η αιήζεηα είλαη όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Αποηέλεζμα δοκιμαζηικής λειηοσργίας κάμερας Foscam FI8905w ποσ παρατωρήθηκε από ηην novatron. Παξάξηεκα: Κξηηήξην επηινγήο IP θάκεξαο θαη Μεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο. 2 Ειζαγωγή H ζπγθεθξηκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ 13 o Ξεπιεσόμενα 13.1 ΑΗΘΟΤΑ ΚΔΣΑΛΑΗΘΖΣΗΘΖ ΑΛΑΛΖΦΖ (AΚA)... 372 13.1.1 ΞΝΓΝΣΖ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 373 13.1.2 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΥΛ ΑΠΘΔΛΥΛ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 374 13.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πξόιεςε ηεο Οζηενπόξσζεο & ησλ Καηαγκάησλ

Πξόιεςε ηεο Οζηενπόξσζεο & ησλ Καηαγκάησλ Πξόιεςε ηεο Οζηενπόξσζεο & ησλ Καηαγκάησλ Γξ. ΗΧΑΝΝΖ ΔΛ. ΓΗΟΝΤΗΧΣΖ ΦΤΗΑΣΡΟ - ΗΑΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ Γηδάθησξ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Γηεπζπληήο Κέληξνπ Απνζεξαπείαο Φπζηθήο & Κνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο (ΚΑΦΚΑ) Ακπληαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ Ζ αθόινπζνο ηζηνξία απνηειεί πξαγκαηηθό γεγνλόο πνπ έιαβε ρώξα ζην Ννζνθνκείν «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ» ζηελ Αζήλα ην 1985 θαη απνηειεί κία δσληαλή καξηπξία, όηη ν Άγηνο Θεόο επηηειεί

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο αναζηρέψιμης οπίζθιας εγκεθαλοπάθειας. [Posterior reversible encephalopathy

Σύνδρομο αναζηρέψιμης οπίζθιας εγκεθαλοπάθειας. [Posterior reversible encephalopathy 84 Σύνδρομο αναζηρέψιμης οπίζθιας εγκεθαλοπάθειας [Posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES)] ζε άνδρα ηλικίας ηριάνηα εηών. Παροσζίαζη περιζηαηικού και αναζκόπηζη ηης βιβλιογραθίας Χάζοσ Ε 1

Διαβάστε περισσότερα