ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΔ ΓΝΩΣΙΚΔ ΠΔΡΙΟΥΔ: Ηζηνξία, Γιώζζα, Γεσγξαθία, Αηζζεηηθή Αγσγή, Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή, ΣΠΔ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΔ ΓΝΩΣΙΚΔ ΠΔΡΙΟΥΔ: Ηζηνξία, Γιώζζα, Γεσγξαθία, Αηζζεηηθή Αγσγή, Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή, ΣΠΔ"

Transcript

1 ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΔΝΑΡΙΟ ΙΣΟΡΙΑ ΓΗΜΙΟΤΡΓΟ ΔΝΑΡΙΟΤ: ΑΝΑΣΑΙΑΓΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ ΣΙΣΛΟ: ΣΑ ΥΡΟΝΙΑ ΣΟΤ Β ΠΑΓΚΟΜΙΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΔ ΓΝΩΣΙΚΔ ΠΔΡΙΟΥΔ: Ηζηνξία, Γιώζζα, Γεσγξαθία, Αηζζεηηθή Αγσγή, Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή, ΣΠΔ ΣΑΞΗ: Σ Γεκνηηθνύ ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 9 ώξεο ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΜΔ ΣΟ ΓΔΠΠ ΚΑΙ ΑΠ : Σν ζέκα είλαη απνιύησο ζπκβαηό κε ην ΓΔΠΠ θαη ΑΠ, γηαηί απνηειεί ζέκα ηεο ελόηεηαο ηεο Ηζηνξίαο ηεο Σ ηάμεο «ΣΟ ΓΗΑΣΖΜΑ ΣΟΤ ΜΔΟΠΟΛΔΜΟΤ - Β ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΔΜΟ» θαη νη ζηόρνη πνπ ηίζεληαη άπηνληαη απνιύησο ηνπ αληίζηνηρνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο. Ιζηορία: πξνβιεκαηηζκόο ζρεηηθόο κε ηα δηθηαηνξηθά θαζεζηώηα πνπ επηθξαηνύζαλ ζηελ Δπξώπε πξηλ ηνλ Πόιεκν θαη εκβάζπλζε ηνπ γεγνλόηνο απηνύ, δηεξεύλεζε ησλ αηηηώλ θαη ησλ αθνξκώλ ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, θαηαλόεζε ησλ δύν αληίπαισλ ζπλαζπηζκώλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ, γλσξηκία κε ηα ζεκαληηθόηεξα γεγνλόηα ηνπ, ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ ζπλεπεηώλ ηνπ πνιέκνπ. Γλώζζα: πξνθνξηθόο θαη γξαπηόο ιόγνο, δηαινγηθέο κνξθέο επηθνηλσλίαο, δηαρείξηζε πιεξνθνξίαο. Γεωγραθία: θαηαλόεζε ηεο ζεκαζία ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ζηε δηακόξθσζε ησλ λέσλ ζπλόξσλ ηεο Δπξώπεο, ζέκα άκεζα ζπκβαηό κε ηελ ελόηεηα ηεο Γεσγξαθίαο «ΟΗ ΚΑΣΟΗΚΟΗ ΚΑΗ ΣΑ ΚΡΑΣΖ ΣΖ ΔΤΡΩΠΖ». Κοιν. Πολ. Αγωγή: εκπέδσζε ηεο ζεκαζίαο ησλ δεκνθξαηηθώλ πνιηηεπκάησλ, θαηαλόεζε ησλ δηαθνξώλ ηνπο κε ηα δηθηαηνξηθά, ζέκα άκεζα ζπκβαηό κε ηελ ελόηεηα ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ «ΚΡΑΣΟ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΖ». Αιζθηηική Αγωγή: θαηαζθεπέο θαξηώλ, αθηζώλ θαη παλώ κε ζέκαηα αληηπνιεκηθά. ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΤΛΙΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ Οη καζεηέο ζα νξγαλσζνύλ ζε νκάδεο ησλ ηξηώλ αηόκσλ. Ζ δξαζηεξηόηεηα ζα δηεμαρζεί ζην εξγαζηήξη ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη είλαη απαξαίηεηε ε ζύλδεζε κε ην δηαδίθηπν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο.θα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα εμήο ινγηζκηθά: Google earth Kidspiration Παξνπζίαζε power point Natural art Hot potatoes Δπίζθεςε ζηηο ηζηνζειίδεο you tube 1

2 ΛΟΓΟΙ ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Οη ΣΠΔ δίλνπλ πνιιαπιέο δπλαηόηεηεο ζηνπο καζεηέο: Να γλσξίζνπλ θαη λα εμνηθεησζνύλ κε ην κνληέιν δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο Να απνθηήζνπλ δεμηόηεηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο Να γίλνπλ «κηθξνί επηζηήκνλεο» ρξεζηκνπνηώληαο επηζηεκνληθέο κεζόδνπο πξνζέγγηζεο ηνπ ππό εμέηαζε ζέκαηνο π.ρ. έξεπλα, παξαηήξεζε, ζύγθξηζε θ.ι.π. Να πξνζεγγίζνπλ ηηο ΣΠΔ σο εξγαιεία θαη πεγέο κάζεζεο Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη νη λέεο ηερλνινγίεο, αθόκε θαη σο ινγηζκηθά θιεηζηνύ ηύπνπ, ρσξίο θπζηθά λα είλαη παλάθεηα, βνεζνύλ ζηελ νηθνδόκεζε θαη θαηάθηεζε ηεο γλώζεο ζρεδόλ ζε όια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα. σγκεκριμένα: Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ you tube ζηε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη απαξαίηεηε, γηαηί ζα απνηειέζεη ηελ αθόξκεζε ηνπ δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ, κεηαθέξνληαο ηνπο καζεηέο ζηα ρξόληα ηα νπνία εξεπλνύκε, δειαδή ζην δηάζηεκα ηνπ Μεζνπνιέκνπ θη έπεηηα, κέζα από εηθόλεο θαη ληνθπκαληέξ. Ο καζεηήο βέβαηα δελ επελεξγεί πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν κέζν, ίζσο ε αθόξκεζε λα είλαη δαζθαινθεληξηθή αξρηθά, όκσο απνηειεί έλαλ ειθπζηηθό ηξόπν δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο, είλαη πνιύ νηθείνο δηαδηθηπαθόο ηόπνο ησλ καζεηώλ, ηνλ επηζθέπηνληαη ζπρλά, απιά ηώξα ζα δηαπηζηώζνπλ θαη ηελ ρξήζε ηνπ ηελ εθπαηδεπηηθή. Σν ινγηζκηθό google earth απνηειεί ηδαληθό πεξηβάιινλ αλαθάιπςεο θαη δηεξεύλεζεο κε ζεκαληηθή ρξήζε όρη κόλν ζηε γεσγξαθία αιιά θαη ζηε ηζηνξία. Ζ επηινγή ηνπ έγηλε γηα λα ζηεξίμεη ην επνηθνδνκεηηθό κνληέιν πνπ ζα αθνινπζεζεί θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Μέζα από ηνλ επνηθνδνκεηηζκό αλαπηύζζεηαη θαη ε δηεξεπλεηηθή θαη ε αλαθαιππηηθή κάζεζε. Απηή είλαη θαη ε βαζηθή δηαθνξά ηνπ google earth από ηνπο ηζηνξηθνύο ράξηεο θαη ηελ πδξόγεην ζθαίξα πνπ είλαη ζηαηηθά επνπηηθά κέζα. Σν google earth είλαη έλα αλνηρηό πεξηβάιινλ κάζεζεο, όπνπ νη καζεηέο ηαμηδεύνπλ εηθνληθά, κεγεζύλνπλ, εζηηάδνπλ, αλαπηύζζνπλ πνιιαπιέο δξαζηεξηόηεηεο, επελεξγνύλ δπλακηθά πάλσ ηνπ, δελ παξαηεξνύλ κηα εηθόλα ζηαηηθή απιά. Σν πξόγξακκα power point είλαη έλαο ελαιιαθηηθόο ηόπνο παξνπζίαζεο ησλ εξγαζηώλ ηόζν ησλ καζεηώλ όζν θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. Δίλαη απιό, ιεηηνπξγηθό θαη εύρξεζην. Δίλαη ζύκκαρνο ηεο δηεξεπλεηηθήο θαη αλαθαιππηηθήο κάζεζεο δεδνκέλνπ όηη, όηαλ ην θαηαζθεπάδεη ν καζεηήο ζα ρξεηαζηεί λα εξεπλήζεη ην πεξηβάιινλ ηνπ δηαδηθηύνπ πξνθεηκέλνπ λα βξεη θαη λα κεηαθέξεη ηηο εηθόλεο ή ηα θείκελα. Δπίζεο βνεζά ζηελ αλάπηπμε ηεο αηζζεηηθήο θαιιηέξγεηαο ηνπ καζεηή, γηαηί κέζα από ην power point, ν καζεηήο δνθηκάδεη ηνλ εαπηό ηνπ θαη εηθαζηηθά, πξνθεηκέλνπ λα πξνθύςεη έλα άξηην απνηέιεζκα. Σν ινγηζκηθό kidspiration δηεπθνιύλεη ηελ ραξηνγξάθεζε ελλνηώλ θαη κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ηδαληθό πεξηβάιινλ δεκηνπξγηθήο, κάζεζεο, αθνύ κπνξεί θαη κεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ εηθνληθνύ πεξηβάιινληνο λα επελεξγεί αιιάδνληαο θαη ηξνπνπνηώληαο ην ίδην απηό πεξηβάιινλ. Σν ινγηζκηθό natural art είλαη ην θαιύηεξν πεξηβάιινλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ νη καζεηέο εηθαζηηθά, είλαη απιό, εύρξεζην, ειθπζηηθό θαη έρεη αξθεηέο δπλαηόηεηεο. Σν ινγηζκηθό hot potatoes, αλ θαη είλαη ινγηζκηθό θιεηζηνύ ηύπνπ, βνεζά ζηελ εκπέδσζε θαη ηελ αμηνιόγεζε ηεο γλώζεο, απνηειώληαο έλα πεξηβάιινλ ειθπζηηθό γηα ηα παηδηά, πνπ ηα παξνηξύλεη λα δνπιέςνπλ είηε αηνκηθά είηε νκαδηθά. 2

3 ΚΟΠΟ Μέζα από ηελ δηδαθηηθή ελόηεηα θαη εξγαδόκελνη νκαδηθά αθνύ αλαθαιύςνπλ ηηο ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ ζεκεηώζεθαλ ζηε Δπξώπε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ, λα εθηηκήζνπλ ηελ αμία ηεο Δηξήλεο θαη ηεο Γεκνθξαηίαο. Όια απηά, εξγαδόκελνη κε εξεπλεηηθό θαη νκαδηθό πλεύκα, κέζα από ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη αλαθαιππηηθέο δηαδηθαζίεο. ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ Να γλσξίζνπλ θαη λα δηεπξύλνπλ ηα αίηηα ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ Παγθνζκηόηεηά ηνπ. Να εκβαζύλνπλ ηα δεηλά πνπ πξνθαιεί. Να επαηζζεηνπνηεζνύλ ζην ζέκα ηεο Δηξήλεο Να θαηαλνήζνπλ ηελ αιιειεμάξηεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ ηνκέα κε ηνλ αληίζηνηρν θνηλσληθό θαη ηνλ πνιηηηθό. Να επεμεξγαζηνύλ ηα δεδνκέλα δηθηαηνξηθά θαζεζηώηα πόιεκνη θαη λα πξνβιεκαηηζηνύλ γηα ηε ζρέζε ηνπο. Να εθηηκήζνπλ ηελ ππεξνρή ηνπ δεκνθξαηηθνύ πνιηηεύκαηνο. Να γλσξίζνπλ ηηο ζπκκαρίεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Να εθηηκήζνπλ ηα αίηηα πνπ νδήγεζαλ ζηε λίθε ησλ πκκάρσλ. Να θαηαλνήζνπλ ην ζρεκαηηζκό ησλ λέσλ ζπλόξσλ ηεο Δπξώπεο. ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΓΝΩΔΙ Οη καζεηέο ρξεηάδεηαη από πξνεγνύκελεο δξαζηεξηόηεηεο λα έρνπλ : Βαζηθέο δεμηόηεηεο ηεο ρξήζεο Ζ/Τ Δμνηθείσζε κε ην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνύ kidspiration, power point θαη hot potatoes. Βαζηθέο γλώζεηο ησλ 5 επείξσλ ηεο γεο, ηδηαίηεξε γλώζε ηνπ πνιηηηθνύ ράξηε ηεο Δπξώπεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπλεηδεηνπνηεζεί ε δηαδξνκή ηνπ πνιέκνπ θαη ε παγθνζκηόηεηά ηνπ. Βαζηθέο ηζηνξηθέο γλώζεηο γηα ηνλ Α Παγθόζκην Πόιεκν. Βαζηθέο γλώζεηο ησλ Πνιηηεπκάησλ. ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ Ομαδοζσνεργαηική μορθή διδαζκαλίας. Υξεζηκνπνηείηαη ε δπλακηθή ηεο καζεηηθήο νκάδαο, πξνθεηκέλνπ επηηεπρζεί ε αηνκηθή κάζεζε κέζα από ηε ζπιινγηθή εξγαζία θαη ηελ νκαδηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. Δπεηδή ην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην δηδαζθαιίαο κπνξεί λα ζεσξεζεί δηαζεκαηηθό project, ε νκαδνζπλεξγαηηθή κνξθή δηδαζθαιίαο ην επλνεί. 3

4 ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ με ΣΠΔ Σν ζελάξην πεξηιακβάλεη δξαζηεξηόηεηεο αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ κε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο power point, κε ρξήζε ζαξσηή, κε ρξήζε θεηκελνγξάθνπ word θαη κε πινήγεζε ζην δηαδίθηπν κέζα από πξνηεηλόκελεο ηζηνζειίδεο. Ζ πξνζηηζέκελε αμία ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ είλαη όηη παξέρνπλ ζην καζεηή έλα πνιπκεζηθό πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν νηθνδνκεί γλώζεηο, νξγαλώλεη ηηο ζθέςεηο ηνπ θαη ηαπηόρξνλα παξνπζηάδεη έλα απνηέιεζκα ζαθώο αλώηεξν πνηνηηθά θαη εηθαζηηθά από όηη ζην ζύλεζεο πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιηθνύ εγρεηξηδίνπ. ΣΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΔΝΑΡΙΟ 1 η διδακηική ώρα Οη καζεηέο έρνπλ ρσξηζηεί ζε αλνκνηνγελείο νκάδεο ησλ 4 αηόκσλ θαη θάζε νκάδα θάζεηαη κπξνζηά από ηνλ αηνκηθό ηεο ππνινγηζηή. Σν θάζε κέινο ηεο νκάδαο έρεη έλαλ ζπγθεθξηκέλν ξόιν. Αξρηθά παξαθνινπζνύλ όινη ζην δηαδξαζηηθό πίλαθα κέζσ ηνπ youtube ηα παξαθάησ video πνπ έρεη εηνηκάζεη ν εθπαηδεπηηθόο θαη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο αθόξκεζε. Σα ζπγθεθξηκέλα video ζα ελεξγνπνηήζνπλ ηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ην ππό ζπδήηεζε ζέκα θαη ζα ηνπο επαηζζεηνπνηήζνπλ. 4

5 ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ζπδήηεζε ζρεηηθά κε απηά πνπ είδαλ ζηελ παξνπζίαζε θαη εθθξάδνπλ ηηο εληππώζεηο ηνπο, ηπρνύζεο απνξίεο ή ηα ζρόιηά ηνπο. Αθνινύζσο παξνηξύλνληαη από ην δάζθαιν λα κπνπλ θαη νη ίδηνη ζε δηάθνξα sites γηα λα βξνπλ πιηθό ζρεηηθά κε ην Β Παγθόζκην Πόιεκν. Σα sites απηά κπνξεί λα είλαη ηζηνζειίδεο κε θείκελα, θσηνγξαθίεο ή video. Αλνίγνπλ θάθειν ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ ππνινγηζηή κε όλνκα «ΠΟΛΔΜΟ ΚΑΗ ΔΗΡΖΝΖ» θαη απνζεθεύνπλ όηη βξήθαλ πνπ παξνπζίαδε ελδηαθέξνλ ζε θσηνγξαθίεο θαη θείκελα. Γίλεηαη αξρηθά αλνηρηή ζπδήηεζε γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνύζε ζηελ Δπξώπε ζην δηάζηεκα κεηά ηνλ Α παγθόζκην Πόιεκν θαη ζηε ζπλέρεηα σζνύληαη λα παξαηεξήζνπλ ηνπο ράξηεο ζην βηβιίν ηεο Ηζηνξίαο κε ηα θξάηε ηεο Δπξώπεο θαη ηα πνιηηηθά θαζεζηώηα πνπ επηθξαηνύζαλ ζε απηά ζην δηάζηεκα ηνπ κεζνπνιέκνπ. 2 η διδακηική ώρα Οη καζεηέο κεηαθέξνληαη ζηελ αίζνπζα ππνινγηζηώλ θαη θαινύληαη ζηνπο ππνινγηζηέο ηνπο λα αλνίμνπλ ην google earth. Αξρηθά βξίζθνπλ ηελ Δπξώπε, κεηά ηε ζέζε ηεο Διιάδαο θαη πξνρσξώληαο βξίζθνπλ ηε Γεξκαλία θαη ηελ Ηηαιία. ηε ζπλέρεηα ηελ Ακεξηθή θαη ηελ Ηαπσλία. Με απηό ηνλ ηξόπν ζπλεηδεηνπνηνύλ ην εύξνο ηεο έθηαζεο ηνπ Πνιέκνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ παγθνζκηόηεηά ηνπ. Δπεμεξγάδνληαη ζπδεηώληαο αλά νκάδεο ηα αίηηά ηνπ θαη αλαθνηλώλεη ε θάζε νκάδα ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο. Ο δάζθαινο, ρσξίο λα δηνξζώλεη, θαηεπζύλεη πξνο ηηο πιένλ απνδεθηέο απαληήζεηο θαη δηεπξύλεη. Γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηνλ Α Παγθόζκην Πόιεκν θαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο πνπ είρε ζηελ αλζξσπόηεηα θαη θπξίσο ζηελ Δπξώπε. 5

6 6

7 3 η διδακηική ώρα. Οη καζεηέο κεηαθέξνληαη ζηελ αίζνπζα ππνινγηζηώλ θαη ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ όπσο ηελ πξνεγνύκελε ώξα θάζνληαη κπξνζηά ζηνπο Ζ/Τ. Οη καζεηέο παξνηξύλνληαη από ηνλ εθπαηδεπηηθό λα θαηαζθεπάζνπλ έλαλ ελλνηνινγηθό ράξηε κε ην ινγηζκηθό kidspiration πνπ λα απεηθνλίδεη ηα θξάηε ηεο Δπξώπεο θαη ηα θαζεζηώηα πνπ επηθξαηνύζαλ ζε θαζέλα από απηά. Ο εθπαηδεπηηθόο ελζαξξύλεη θαη βνεζάεη ή επεκβαίλεη όπνπ ρξεηάδεηαη. Γίλεη δηεπθξηληζηηθέο πιεξνθνξίεο, απαληάεη ζε εξσηήζεηο θαη παξαηεξεί. ηε ζπλέρεηα ηνπο δεηείηαη λα θαηαζθεπάζνπλ έλαλ δεύηεξν ελλνηνινγηθό ράξηε κε ην ινγηζκηθό kidspiration όπνπ λα απεηθνλίδεη ηα θξάηε πνπ ήηαλ ηαγκέλα κε ηελ πιεπξά ηνπ Άμνλα θαη εθείλα πνπ ήηαλ ηαγκέλα κε ηελ πιεπξά ησλ πκκάρσλ, θαζώο θαη απηά πνπ θξάηεζαλ νπδεηεξόηεηα. ηελ πνξεία λα ζπδεηήζνπλ ζηηο νκάδεο ηνπο θαη λα θαηαγξάςνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηαιήγνπλ. 7

8 Δίλαη ζαθέο όηη ην ζπκπέξαζκα πνπ πξνθύπηεη είλαη όηη ηα θξάηε πνπ πξνθάιεζαλ ην Β παγθόζκην πόιεκν είραλ δηθηαηνξηθά θαζεζηώηα θαζώο θαη νη πεξηζζόηεξνη ζύκκαρνί ηνπο, ελώ ηα κεγάια ζπκκαρηθά θξάηε είραλ δεκνθξαηηθά θαζεζηώηα. 4 η διδακηική ώρα Γίλεηαη δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο ππό εμέηαζε ελόηεηαο κε ηελ Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή, κέζσ θεθαιαίνπ ηνπ ζρνιηθνύ εγρεηξηδίνπ «ΚΡΑΣΟ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΔΤΜΑ». Γίλεηαη ζηνπο καζεηέο ην θύλλο εργαζίας 1 θαη θαινύληαη λα ην ζπκπιεξώζνπλ αηνκηθά. Αθνύ γίλεη ε ζπκπιήξσζε θαινύληαη λα γξάςνπλ έλα κηθξό θείκελν, βνεζνύκελνη από ην δηαδίθηπν θαη από ηα εγρεηξίδηα ηεο Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηθήο Αγσγήο κε ηε δηαδξνκή ησλ πνιηηεπκάησλ ζηελ Διιάδα από ηελ αξραηόηεηα έσο ηηο κέξεο καο, εξγαδόκελνη ζε νκάδεο. Καηόπηλ θαινύληαη λα κνξθνπνηήζνπλ ηα θείκελά ηνπο θαη λα ηα απνζεθεύζνπλ ζην θάθειν «ΠΟΛΔΜΟ ΚΑΗ ΔΗΡΖΝΖ» πνπ είραλ αλνίμεη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπο. 5 η διδακηική ώρα Γίλεηαη ζηνπο καζεηέο ην παξαθάησ ειεθηξνληθό ζηαπξόιεμν θαη θαινύληαη λα ην ιύζνπλ εξγαδόκελνη ζε νκάδεο, βνεζνύκελνη από ην βηβιίν Ηζηνξίαο. Ο δάζθαινο παξαηεξεί, βνεζάεη θαη πξνζθέξεη επηπιένλ πιηθό πνπ δηαζέηεη. Αθνύ ην ζπκπιεξώζνπλ, ζπγγξάθνπλ ζηνπο ππνινγηζηέο ηνπο κηα πεξίιεςε ησλ ππό εμέηαζε ελνηήησλ θαη ηελ απνζεθεύνπλ ζην θάθειν «ΠΟΛΔΜΟ ΚΑΗ ΔΗΡΖΝΖ» 8

9 ΣΑΤΡΟΛΔΞΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1. ΔΗΥΔ ΓΗΚΣΑΣΟΡΗΚΟ ΚΑΘΔΣΧ ΚΑΗ ΚΡΑΣΖΔ ΟΤΓΔΣΔΡΟΣΖΣΑ ΣΟΝ ΠΟΛΔΜΟ 4. ΜΖΝΑ ΠΟΤ ΞΔΚΗΝΖΔ Ο Β ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΔΜΟ 7. ΣΔΣΟΗΑ ΚΡΗΖ ΔΠΗΚΡΑΣΟΤΔ ΜΔΣΑ ΣΟΝ ΠΡΧΣΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΔΜΟ 8. ΖΣΑΝ ΣΟ ΚΟΜΜΑ ΣΖ ΗΣΑΛΗΑ 9. ΖΣΑΝ ΣΟ ΚΟΜΜΑ ΣΖ ΓΔΡΜΑΝΗΑ 11. ΖΓΔΣΖ ΣΖ ΗΣΑΛΗΑ 12. ΗΑΠΧΝΗΚΖ ΠΟΛΖ ΠΟΤ ΚΑΣΑΣΡΑΦΖΚΔ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΣΟΜΗΚΖ ΒΟΜΒΑ 14. ΑΡΥΗΚΑ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΠΟΤ ΗΓΡΤΘΖΚΔ ΜΔΣΑ ΣΟΝ Β ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΔΜΟ ΜΔ ΚΟΠΟ ΣΖΝ ΔΗΡΖΝΖ 15. ΤΜΜΑΥΟ ΣΖ ΓΔΡΜΑΝΗΑ ΔΚΣΟ ΔΤΡΧΠΖ ΒΔΡΟΛΗΝΟΤ - ΡΧΜΖ ΚΑΘΕΤΑ 2. ΜΠΖΚΔ ΣΟΝ ΠΟΛΔΜΟ ΣΟ 1941 ΔΝΑΝΣΗΑ ΣΗ ΓΤΝΑΜΔΗ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 3. ΔΓΓΤΖΘΖΚΔ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΖ ΠΟΛΧΝΗΑ 4. ΔΣΗ ΟΝΟΜΑΕΟΝΣΑΝ ΑΤΣΟΗ ΠΟΤ ΑΝΣΗΣΑΥΣΖΚΑΝ ΣΟΝ ΑΞΟΝΑ 5. Ζ ΔΗΒΟΛΖ ΣΖΝ... ΖΣΑΝ Ζ ΠΡΧΣΖ ΔΠΗΘΔΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ ΣΟΤ Β ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ 6. ΣΟ... ΣΧΝ ΔΒΡΑΗΧΝ ΖΣΑΝ ΑΠΟ ΣΑ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΑ ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΣΟΤ Β ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ 10. ΑΤΣΟ ΞΔΚΗΝΖΔ ΣΟ Β ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΔΜΟ 13. ΤΠΔΓΡΑΦΔ Ο ΥΗΣΛΔΡ ΜΔ ΣΖ ΟΒΗΔΣΗΚΖ ΔΝΧΖ ΑΛΛΑ ΓΔΝ ΣΟ ΣΖΡΖΔ 9

10 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Ση νλνκάδνπκε πολίηεσμα; Πνηα είλαη νη θπξηόηεξεο μορθές πνιηηεπκάησλ; ε ηη είδε δηαθξίλεηαη η μοναρτία; Ση είλαη ε άμεζη δεκνθξαηία; Τπάξρεη ζηηο κέξεο καο, λαη, όρη θαη γηαηί; Ση πνιίηεπκα έρεη ζήκεξα ε ρώξα καο; Ση πνιίηεπκα είρε θαηά ηα ρξόληα ηνπ κεζνπνιέκνπ; «Ο Κιεηζζέλεο έδσζε όιε ηε δύλακε ζην ιαό». ε πνην πνιίηεπκα αληηζηνηρεί απηή ε θξάζε; Ση πνιίηεπκα είραλ ε Γεξκαλία θαη ηη ε Ηηαιία ζηα ρξόληα ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ; 10

11 6 η διδακηική ώρα Γίλεηαη δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο ππό εμέηαζε ελόηεηαο ηεο Ηζηνξίαο κε ην κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο. Ο εθπαηδεπηηθόο παξνπζηάδεη ζε δηαθάλεηεο ηνλ πνιηηηθό ράξηε ηεο Δπξώπεο κε ηα θξάηε σο έρνπλ ζήκεξα. Εεηά από θάζε έλα καζεηή μερσξηζηά λα έξζεη ζηνλ θεληξηθό ππνινγηζηή θαη λα επέκβεη ζηε δηαθάλεηα ηνπ, βάδνληαο ζε έλα θξάηνο ην όλνκά ηνπ θαη ζεκεηώλνληαο κε θνπθίδα ηε ζέζε ηεο πξσηεύνπζαο θαη ην όλνκά ηεο, κέρξη λα ζπκπιεξσζνύλ όια ηα νλόκαηα ησλ θξαηώλ κε ηηε πξσηεύνπζέο ηνπο. Οη ππόινηπνη καζεηέο παξαθνινπζνύλ ηηο ελέξγεηεο ζην δηαδξαζηηθό πίλαθα ελζαξξύλνπλ θαη βνεζνύλ. Μαδρίτη ΙΣΠΑΝΙΑ ηε ζπλέρεηα λα θάλνπλ ηηο ζπγθξίζεηο ζε ζρέζε κε ηα ζύλνξα πνπ ππήξραλ θαηά ην Β Παγθόζκην Πόιεκν. Δμεηάδνληαη νη ζπλέπεηεο πνπ είρε ν πόιεκνο ζηελ πνξεία ησλ επξσπατθώλ θξαηώλ. Αθνινύζσο δεηά λα βξνπλ θσηνγξαθίεο ησλ επξσπατθώλ πξσηεπνπζώλ ζην δηαδίθηπν θαη λα ηηο απνζεθεύζνπλ ζην θάθειν «ΠΟΛΔΜΟ ΚΑΗ ΔΗΡΖΝΖ». 7 η διδακηική ώρα Γίλεηαη πξνβνιή video ηνπ youtube κε ζέκα ηηο ζπλέπεηεο ηεο αηνκηθήο βόκβαο ζην Ναγθαζάθη θαη ηε Υηξνζίκα. 11

12 Αθνινπζεί ειεύζεξε ζπδήηεζε γηα ηα δεηλά πνπ πξνθάιεζε ζηελ αλζξσπόηεηα ν Β Παγθόζκηνο Πόιεκνο, εζηηάδνληαο ζηελ αηνκηθή βόκβα θαη ζην νινθαύησκα ησλ Δβξαίσλ. Ο εθπαηδεπηηθόο έρεη θξνληίζεη λα έρεη ζπγθεληξώζεη από ιεπθώκαηα, βηβιία ή ην δηαδίθηπν θσηνγξαθίεο θαη εηθόλεο κε πόιεηο θαηεζηξακκέλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πνιέκνπ ή κεηά ηνλ Πόιεκν θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ ζαξσηή ηηο πξνβάιιεη ζην δηαδξαζηηθό πίλαθα. Εεηά από ηηο νκάδεο ησλ καζεηώλ λα θάλνπλ απνζήθεπζε ησλ εηθόλσλ απηώλ ζην θάθειό ηνπο «ΠΟΛΔΜΟ ΚΑΗ ΔΗΡΖΝΖ». 8 η ώρα Οη καζεηηθέο νκάδεο θαινύληαη ε θάζε κία μερσξηζηά λα θάλεη κηα δηθή ηεο παξνπζίαζε power point κε ηηο θσηνγξαθίεο θαη ηηο εηθόλεο πνπ έρεη ζην θάθειν «ΠΟΛΔΜΟ ΚΑΗ ΔΗΡΖΝΖ» θαη κε ζπλνδεπηηθά θείκελα από απηά πνπ θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ project είρε ζπγθεληξώζεη ζηνλ ίδην θάθειν. Υξεζηκνπνηώληαο ηηο θσηνγξαθίεο ησλ ζύγρξνλσλ πόιεσλ θαη ζε αληίζεζε κε ηηο θσηνγξαθίεο θαη ηηο εηθόλεο ησλ θαηεζηξακκέλσλ πόιεσλ ηνπ πνιέκνπ, νη καζεηέο ζπλεηδεηνπνηνύλ ηελ αμία ηεο Δηξήλεο θαη επαηζζεηνπνηνύληαη αθόκε πεξηζζόηεξν. ην ηέινο γίλνληαη παξνπζηάζεηο ησλ εξγαζηώλ ηεο θάζε νκάδαο. 9 η ώρα Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηώληαο ην ινγηζκηθό NATURAL ART θαηαζθεπάδνπλ θάξηεο θαη αθίζεο αληηπνιεκηθέο. Σέινο θαηαζθεπάδνπλ έλα παλώ πνπ αλαξηάηαη ζηελ ηάμε ηνπο. 12

13 war-piece.rna ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Ζ αμηνιόγεζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ ζα γίλεη: κε παξαηήξεζε ηνπ ηξόπνπ εξγαζίαο ησλ καζεηώλ, κε ηε ζπδήηεζε πνπ ζα αθνινπζήζεη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη εθεί ζα δηαπηζησζνύλ πηζαλά αδύλακα ζεκεία ηνπ project πνπ ρξήδνπλ βειηηώζεσο αιιά θαη κε εζηίαζε ζηα ζεηηθά ζεκεία, κε ηηο παξνπζηάζεηο ησλ καζεηηθώλ νκάδσλ, από ηελ αληαπόθξηζε ησλ καζεηώλ ζηελ όιε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα. 13

Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες

Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες Κσλζηαληία Βατξηλνύ 1, Θσκάο Τζνύιεο 2 1. ρνιηθή ύκβνπινο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο vairinou@sch.gr 2. Δθπαηδεπηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Πηινηηθή Δθαξκνγή. Λία Γαιάλε. Γαζθάια, Γεωγξάθνο. «Γξηθν-παηρλίδη κε ηα Γεωγξαθηθά Γηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο.»

Πηινηηθή Δθαξκνγή. Λία Γαιάλε. Γαζθάια, Γεωγξάθνο. «Γξηθν-παηρλίδη κε ηα Γεωγξαθηθά Γηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο.» Πηινηηθή Δθαξκνγή Λία Γαιάλε Γαζθάια, Γεωγξάθνο «Γξηθν-παηρλίδη κε ηα Γεωγξαθηθά Γηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο.» Γεκηνπξγία δηαδξαζηηθνύ ράξηε κε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ «Σαμηδεύνληαο κε ηνπο ράξηεο ζηελ Διιάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ».

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ». ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ». Δξγαζία ζην κάζεκα: «Καηαζθεπή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζηα Μαζεκαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ Β4 ΣΟΤ 2 νπ ΓΔΛ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΣΟΥΟΗ: Να γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηη είλαη ε ηέρλε θαη ε δεκηνπξγία θαη

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ;

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μαξία Τδνπξά 1, Αηθαηεξίλε Κισλάξε 2, Γηώξγνο Τζηξηζήο 3 1. Γαζθάια,

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης ηνπ Οιύκπηνπ Γαθέξκνπ Μεηά ηελ εμαγγειία ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ζηελ ΤΔΔ αλαπηύζζεηαη έλαο γόληκνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ νξγάλσζή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

«Οδςζζέαρ: ζηον πηγεμό για ηην Ιθάκη»

«Οδςζζέαρ: ζηον πηγεμό για ηην Ιθάκη» ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΣΩΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ ΙΣΟΡΙΑ Γ ηάμε «Οδςζζέαρ: ζηον πηγεμό για ηην Ιθάκη» ΗΩΑΝΝΑ ΥΑΛΚΗΑ Μάξηηνο 2011 ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΑΡΙΟ 1. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 10 Έλαο πξσηαξρηθόο ζηόρνο καο Ζ γισζζηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΖ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. Λεκνλίδεο Υαξάιακπνο ΑΠΟΠΑΜΔΝΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Γαζηεράηος Ιωάννης 1, Βάρελη οθία 2, Βλάζζης Αλέκος 3, Παπαβλαζοπούλοσ Αμαλία 4, Κονηοζηάνος Γημήηριος 5 1.Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ19, ΚΠΔ Κέξθπξαο igasteratos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ. Α Λςκείος. Θεμαηική ενόηηηα: Παπάδοζη και μονηεπνιζμόρ ζηη νεοελληνική ποίηζη

Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ. Α Λςκείος. Θεμαηική ενόηηηα: Παπάδοζη και μονηεπνιζμόρ ζηη νεοελληνική ποίηζη Π.3.2.1 Δκπαιδεςηικά ζενάπια και μαθηζιακέρ δπαζηηπιόηηηερ, ζύμθωνα με ζςγκεκπιμένερ πποδιαγπαθέρ, πος ανηιζηοισούν ζε 30 διδακηικέρ ώπερ ανά ηάξη Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Α Λςκείος Θεμαηική ενόηηηα:

Διαβάστε περισσότερα

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail.

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail. 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1023 Η παιδαγυγική αξιοποίηζη ηος μαθήμαηορ ηηρ Πληποθοπικήρ ζηην Ειδική Αγυγή - Εςαιζθηηοποίηζη ηυν μαθηηών σάπιν ηος πεπιβάλλονηορ. Μία διδακηική πποζέγγιζη

Διαβάστε περισσότερα

ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά

ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά Ανδπέαρ Μοςγγολιάρ 1 M.Sc, Αναζηάζιορ Ρίγγαρ 2 Ph.D., Πέηπορ Μανεζιώηηρ 3 M.Sc,

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώζζα. Β Γςμναζίος. Σίηλορ: «Άνθπυποι με ηη μοπθή ζώυν. Ανακαλύπηονηαρ ηην ηέσνη ηος σπονογπαθήμαηορ.»

Νεοελληνική Γλώζζα. Β Γςμναζίος. Σίηλορ: «Άνθπυποι με ηη μοπθή ζώυν. Ανακαλύπηονηαρ ηην ηέσνη ηος σπονογπαθήμαηορ.» Π.3.2.1 Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο, ζύκθσλα κε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 30 δηδαθηηθέο ώξεο αλά ηάμε Νεοελληνική Γλώζζα Β Γςμναζίος Σίηλορ: «Άνθπυποι με ηη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ E-portfolio as tool implementation supplementary school distance learning Γεώπγιορ-Απιζηείδηρ

Διαβάστε περισσότερα

ενάπιο διδαζκαλίαρ για ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη με ηη σπήζη ηος λογιζμικού «Δπεςνώ ηο Φςζικό κόζμο» και με ηίηλο: Άνθπωποι και οικοζςζηήμαηα

ενάπιο διδαζκαλίαρ για ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη με ηη σπήζη ηος λογιζμικού «Δπεςνώ ηο Φςζικό κόζμο» και με ηίηλο: Άνθπωποι και οικοζςζηήμαηα ενάπιο διδαζκαλίαρ για ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη με ηη σπήζη ηος λογιζμικού «Δπεςνώ ηο Φςζικό κόζμο» και με ηίηλο: Άνθπωποι και οικοζςζηήμαηα Φίιηππνο Β. Δπαγγέινπ Γάζθαινο ζην 9 ν Γεκνηηθό ρνιείν

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ (ΠΑΚΔ)

Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ (ΠΑΚΔ) Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα