ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΔ ΓΝΩΣΙΚΔ ΠΔΡΙΟΥΔ: Ηζηνξία, Γιώζζα, Γεσγξαθία, Αηζζεηηθή Αγσγή, Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή, ΣΠΔ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΔ ΓΝΩΣΙΚΔ ΠΔΡΙΟΥΔ: Ηζηνξία, Γιώζζα, Γεσγξαθία, Αηζζεηηθή Αγσγή, Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή, ΣΠΔ"

Transcript

1 ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΔΝΑΡΙΟ ΙΣΟΡΙΑ ΓΗΜΙΟΤΡΓΟ ΔΝΑΡΙΟΤ: ΑΝΑΣΑΙΑΓΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ ΣΙΣΛΟ: ΣΑ ΥΡΟΝΙΑ ΣΟΤ Β ΠΑΓΚΟΜΙΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΔ ΓΝΩΣΙΚΔ ΠΔΡΙΟΥΔ: Ηζηνξία, Γιώζζα, Γεσγξαθία, Αηζζεηηθή Αγσγή, Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή, ΣΠΔ ΣΑΞΗ: Σ Γεκνηηθνύ ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 9 ώξεο ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΜΔ ΣΟ ΓΔΠΠ ΚΑΙ ΑΠ : Σν ζέκα είλαη απνιύησο ζπκβαηό κε ην ΓΔΠΠ θαη ΑΠ, γηαηί απνηειεί ζέκα ηεο ελόηεηαο ηεο Ηζηνξίαο ηεο Σ ηάμεο «ΣΟ ΓΗΑΣΖΜΑ ΣΟΤ ΜΔΟΠΟΛΔΜΟΤ - Β ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΔΜΟ» θαη νη ζηόρνη πνπ ηίζεληαη άπηνληαη απνιύησο ηνπ αληίζηνηρνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο. Ιζηορία: πξνβιεκαηηζκόο ζρεηηθόο κε ηα δηθηαηνξηθά θαζεζηώηα πνπ επηθξαηνύζαλ ζηελ Δπξώπε πξηλ ηνλ Πόιεκν θαη εκβάζπλζε ηνπ γεγνλόηνο απηνύ, δηεξεύλεζε ησλ αηηηώλ θαη ησλ αθνξκώλ ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, θαηαλόεζε ησλ δύν αληίπαισλ ζπλαζπηζκώλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ, γλσξηκία κε ηα ζεκαληηθόηεξα γεγνλόηα ηνπ, ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ ζπλεπεηώλ ηνπ πνιέκνπ. Γλώζζα: πξνθνξηθόο θαη γξαπηόο ιόγνο, δηαινγηθέο κνξθέο επηθνηλσλίαο, δηαρείξηζε πιεξνθνξίαο. Γεωγραθία: θαηαλόεζε ηεο ζεκαζία ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ζηε δηακόξθσζε ησλ λέσλ ζπλόξσλ ηεο Δπξώπεο, ζέκα άκεζα ζπκβαηό κε ηελ ελόηεηα ηεο Γεσγξαθίαο «ΟΗ ΚΑΣΟΗΚΟΗ ΚΑΗ ΣΑ ΚΡΑΣΖ ΣΖ ΔΤΡΩΠΖ». Κοιν. Πολ. Αγωγή: εκπέδσζε ηεο ζεκαζίαο ησλ δεκνθξαηηθώλ πνιηηεπκάησλ, θαηαλόεζε ησλ δηαθνξώλ ηνπο κε ηα δηθηαηνξηθά, ζέκα άκεζα ζπκβαηό κε ηελ ελόηεηα ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ «ΚΡΑΣΟ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΖ». Αιζθηηική Αγωγή: θαηαζθεπέο θαξηώλ, αθηζώλ θαη παλώ κε ζέκαηα αληηπνιεκηθά. ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΤΛΙΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ Οη καζεηέο ζα νξγαλσζνύλ ζε νκάδεο ησλ ηξηώλ αηόκσλ. Ζ δξαζηεξηόηεηα ζα δηεμαρζεί ζην εξγαζηήξη ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη είλαη απαξαίηεηε ε ζύλδεζε κε ην δηαδίθηπν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο.θα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα εμήο ινγηζκηθά: Google earth Kidspiration Παξνπζίαζε power point Natural art Hot potatoes Δπίζθεςε ζηηο ηζηνζειίδεο you tube 1

2 ΛΟΓΟΙ ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Οη ΣΠΔ δίλνπλ πνιιαπιέο δπλαηόηεηεο ζηνπο καζεηέο: Να γλσξίζνπλ θαη λα εμνηθεησζνύλ κε ην κνληέιν δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο Να απνθηήζνπλ δεμηόηεηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο Να γίλνπλ «κηθξνί επηζηήκνλεο» ρξεζηκνπνηώληαο επηζηεκνληθέο κεζόδνπο πξνζέγγηζεο ηνπ ππό εμέηαζε ζέκαηνο π.ρ. έξεπλα, παξαηήξεζε, ζύγθξηζε θ.ι.π. Να πξνζεγγίζνπλ ηηο ΣΠΔ σο εξγαιεία θαη πεγέο κάζεζεο Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη νη λέεο ηερλνινγίεο, αθόκε θαη σο ινγηζκηθά θιεηζηνύ ηύπνπ, ρσξίο θπζηθά λα είλαη παλάθεηα, βνεζνύλ ζηελ νηθνδόκεζε θαη θαηάθηεζε ηεο γλώζεο ζρεδόλ ζε όια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα. σγκεκριμένα: Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ you tube ζηε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη απαξαίηεηε, γηαηί ζα απνηειέζεη ηελ αθόξκεζε ηνπ δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ, κεηαθέξνληαο ηνπο καζεηέο ζηα ρξόληα ηα νπνία εξεπλνύκε, δειαδή ζην δηάζηεκα ηνπ Μεζνπνιέκνπ θη έπεηηα, κέζα από εηθόλεο θαη ληνθπκαληέξ. Ο καζεηήο βέβαηα δελ επελεξγεί πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν κέζν, ίζσο ε αθόξκεζε λα είλαη δαζθαινθεληξηθή αξρηθά, όκσο απνηειεί έλαλ ειθπζηηθό ηξόπν δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο, είλαη πνιύ νηθείνο δηαδηθηπαθόο ηόπνο ησλ καζεηώλ, ηνλ επηζθέπηνληαη ζπρλά, απιά ηώξα ζα δηαπηζηώζνπλ θαη ηελ ρξήζε ηνπ ηελ εθπαηδεπηηθή. Σν ινγηζκηθό google earth απνηειεί ηδαληθό πεξηβάιινλ αλαθάιπςεο θαη δηεξεύλεζεο κε ζεκαληηθή ρξήζε όρη κόλν ζηε γεσγξαθία αιιά θαη ζηε ηζηνξία. Ζ επηινγή ηνπ έγηλε γηα λα ζηεξίμεη ην επνηθνδνκεηηθό κνληέιν πνπ ζα αθνινπζεζεί θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Μέζα από ηνλ επνηθνδνκεηηζκό αλαπηύζζεηαη θαη ε δηεξεπλεηηθή θαη ε αλαθαιππηηθή κάζεζε. Απηή είλαη θαη ε βαζηθή δηαθνξά ηνπ google earth από ηνπο ηζηνξηθνύο ράξηεο θαη ηελ πδξόγεην ζθαίξα πνπ είλαη ζηαηηθά επνπηηθά κέζα. Σν google earth είλαη έλα αλνηρηό πεξηβάιινλ κάζεζεο, όπνπ νη καζεηέο ηαμηδεύνπλ εηθνληθά, κεγεζύλνπλ, εζηηάδνπλ, αλαπηύζζνπλ πνιιαπιέο δξαζηεξηόηεηεο, επελεξγνύλ δπλακηθά πάλσ ηνπ, δελ παξαηεξνύλ κηα εηθόλα ζηαηηθή απιά. Σν πξόγξακκα power point είλαη έλαο ελαιιαθηηθόο ηόπνο παξνπζίαζεο ησλ εξγαζηώλ ηόζν ησλ καζεηώλ όζν θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. Δίλαη απιό, ιεηηνπξγηθό θαη εύρξεζην. Δίλαη ζύκκαρνο ηεο δηεξεπλεηηθήο θαη αλαθαιππηηθήο κάζεζεο δεδνκέλνπ όηη, όηαλ ην θαηαζθεπάδεη ν καζεηήο ζα ρξεηαζηεί λα εξεπλήζεη ην πεξηβάιινλ ηνπ δηαδηθηύνπ πξνθεηκέλνπ λα βξεη θαη λα κεηαθέξεη ηηο εηθόλεο ή ηα θείκελα. Δπίζεο βνεζά ζηελ αλάπηπμε ηεο αηζζεηηθήο θαιιηέξγεηαο ηνπ καζεηή, γηαηί κέζα από ην power point, ν καζεηήο δνθηκάδεη ηνλ εαπηό ηνπ θαη εηθαζηηθά, πξνθεηκέλνπ λα πξνθύςεη έλα άξηην απνηέιεζκα. Σν ινγηζκηθό kidspiration δηεπθνιύλεη ηελ ραξηνγξάθεζε ελλνηώλ θαη κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ηδαληθό πεξηβάιινλ δεκηνπξγηθήο, κάζεζεο, αθνύ κπνξεί θαη κεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ εηθνληθνύ πεξηβάιινληνο λα επελεξγεί αιιάδνληαο θαη ηξνπνπνηώληαο ην ίδην απηό πεξηβάιινλ. Σν ινγηζκηθό natural art είλαη ην θαιύηεξν πεξηβάιινλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ νη καζεηέο εηθαζηηθά, είλαη απιό, εύρξεζην, ειθπζηηθό θαη έρεη αξθεηέο δπλαηόηεηεο. Σν ινγηζκηθό hot potatoes, αλ θαη είλαη ινγηζκηθό θιεηζηνύ ηύπνπ, βνεζά ζηελ εκπέδσζε θαη ηελ αμηνιόγεζε ηεο γλώζεο, απνηειώληαο έλα πεξηβάιινλ ειθπζηηθό γηα ηα παηδηά, πνπ ηα παξνηξύλεη λα δνπιέςνπλ είηε αηνκηθά είηε νκαδηθά. 2

3 ΚΟΠΟ Μέζα από ηελ δηδαθηηθή ελόηεηα θαη εξγαδόκελνη νκαδηθά αθνύ αλαθαιύςνπλ ηηο ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ ζεκεηώζεθαλ ζηε Δπξώπε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ, λα εθηηκήζνπλ ηελ αμία ηεο Δηξήλεο θαη ηεο Γεκνθξαηίαο. Όια απηά, εξγαδόκελνη κε εξεπλεηηθό θαη νκαδηθό πλεύκα, κέζα από ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη αλαθαιππηηθέο δηαδηθαζίεο. ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ Να γλσξίζνπλ θαη λα δηεπξύλνπλ ηα αίηηα ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ Παγθνζκηόηεηά ηνπ. Να εκβαζύλνπλ ηα δεηλά πνπ πξνθαιεί. Να επαηζζεηνπνηεζνύλ ζην ζέκα ηεο Δηξήλεο Να θαηαλνήζνπλ ηελ αιιειεμάξηεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ ηνκέα κε ηνλ αληίζηνηρν θνηλσληθό θαη ηνλ πνιηηηθό. Να επεμεξγαζηνύλ ηα δεδνκέλα δηθηαηνξηθά θαζεζηώηα πόιεκνη θαη λα πξνβιεκαηηζηνύλ γηα ηε ζρέζε ηνπο. Να εθηηκήζνπλ ηελ ππεξνρή ηνπ δεκνθξαηηθνύ πνιηηεύκαηνο. Να γλσξίζνπλ ηηο ζπκκαρίεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Να εθηηκήζνπλ ηα αίηηα πνπ νδήγεζαλ ζηε λίθε ησλ πκκάρσλ. Να θαηαλνήζνπλ ην ζρεκαηηζκό ησλ λέσλ ζπλόξσλ ηεο Δπξώπεο. ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΓΝΩΔΙ Οη καζεηέο ρξεηάδεηαη από πξνεγνύκελεο δξαζηεξηόηεηεο λα έρνπλ : Βαζηθέο δεμηόηεηεο ηεο ρξήζεο Ζ/Τ Δμνηθείσζε κε ην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνύ kidspiration, power point θαη hot potatoes. Βαζηθέο γλώζεηο ησλ 5 επείξσλ ηεο γεο, ηδηαίηεξε γλώζε ηνπ πνιηηηθνύ ράξηε ηεο Δπξώπεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπλεηδεηνπνηεζεί ε δηαδξνκή ηνπ πνιέκνπ θαη ε παγθνζκηόηεηά ηνπ. Βαζηθέο ηζηνξηθέο γλώζεηο γηα ηνλ Α Παγθόζκην Πόιεκν. Βαζηθέο γλώζεηο ησλ Πνιηηεπκάησλ. ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ Ομαδοζσνεργαηική μορθή διδαζκαλίας. Υξεζηκνπνηείηαη ε δπλακηθή ηεο καζεηηθήο νκάδαο, πξνθεηκέλνπ επηηεπρζεί ε αηνκηθή κάζεζε κέζα από ηε ζπιινγηθή εξγαζία θαη ηελ νκαδηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. Δπεηδή ην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην δηδαζθαιίαο κπνξεί λα ζεσξεζεί δηαζεκαηηθό project, ε νκαδνζπλεξγαηηθή κνξθή δηδαζθαιίαο ην επλνεί. 3

4 ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ με ΣΠΔ Σν ζελάξην πεξηιακβάλεη δξαζηεξηόηεηεο αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ κε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο power point, κε ρξήζε ζαξσηή, κε ρξήζε θεηκελνγξάθνπ word θαη κε πινήγεζε ζην δηαδίθηπν κέζα από πξνηεηλόκελεο ηζηνζειίδεο. Ζ πξνζηηζέκελε αμία ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ είλαη όηη παξέρνπλ ζην καζεηή έλα πνιπκεζηθό πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν νηθνδνκεί γλώζεηο, νξγαλώλεη ηηο ζθέςεηο ηνπ θαη ηαπηόρξνλα παξνπζηάδεη έλα απνηέιεζκα ζαθώο αλώηεξν πνηνηηθά θαη εηθαζηηθά από όηη ζην ζύλεζεο πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιηθνύ εγρεηξηδίνπ. ΣΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΔΝΑΡΙΟ 1 η διδακηική ώρα Οη καζεηέο έρνπλ ρσξηζηεί ζε αλνκνηνγελείο νκάδεο ησλ 4 αηόκσλ θαη θάζε νκάδα θάζεηαη κπξνζηά από ηνλ αηνκηθό ηεο ππνινγηζηή. Σν θάζε κέινο ηεο νκάδαο έρεη έλαλ ζπγθεθξηκέλν ξόιν. Αξρηθά παξαθνινπζνύλ όινη ζην δηαδξαζηηθό πίλαθα κέζσ ηνπ youtube ηα παξαθάησ video πνπ έρεη εηνηκάζεη ν εθπαηδεπηηθόο θαη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο αθόξκεζε. Σα ζπγθεθξηκέλα video ζα ελεξγνπνηήζνπλ ηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ην ππό ζπδήηεζε ζέκα θαη ζα ηνπο επαηζζεηνπνηήζνπλ. 4

5 ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ζπδήηεζε ζρεηηθά κε απηά πνπ είδαλ ζηελ παξνπζίαζε θαη εθθξάδνπλ ηηο εληππώζεηο ηνπο, ηπρνύζεο απνξίεο ή ηα ζρόιηά ηνπο. Αθνινύζσο παξνηξύλνληαη από ην δάζθαιν λα κπνπλ θαη νη ίδηνη ζε δηάθνξα sites γηα λα βξνπλ πιηθό ζρεηηθά κε ην Β Παγθόζκην Πόιεκν. Σα sites απηά κπνξεί λα είλαη ηζηνζειίδεο κε θείκελα, θσηνγξαθίεο ή video. Αλνίγνπλ θάθειν ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ ππνινγηζηή κε όλνκα «ΠΟΛΔΜΟ ΚΑΗ ΔΗΡΖΝΖ» θαη απνζεθεύνπλ όηη βξήθαλ πνπ παξνπζίαδε ελδηαθέξνλ ζε θσηνγξαθίεο θαη θείκελα. Γίλεηαη αξρηθά αλνηρηή ζπδήηεζε γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνύζε ζηελ Δπξώπε ζην δηάζηεκα κεηά ηνλ Α παγθόζκην Πόιεκν θαη ζηε ζπλέρεηα σζνύληαη λα παξαηεξήζνπλ ηνπο ράξηεο ζην βηβιίν ηεο Ηζηνξίαο κε ηα θξάηε ηεο Δπξώπεο θαη ηα πνιηηηθά θαζεζηώηα πνπ επηθξαηνύζαλ ζε απηά ζην δηάζηεκα ηνπ κεζνπνιέκνπ. 2 η διδακηική ώρα Οη καζεηέο κεηαθέξνληαη ζηελ αίζνπζα ππνινγηζηώλ θαη θαινύληαη ζηνπο ππνινγηζηέο ηνπο λα αλνίμνπλ ην google earth. Αξρηθά βξίζθνπλ ηελ Δπξώπε, κεηά ηε ζέζε ηεο Διιάδαο θαη πξνρσξώληαο βξίζθνπλ ηε Γεξκαλία θαη ηελ Ηηαιία. ηε ζπλέρεηα ηελ Ακεξηθή θαη ηελ Ηαπσλία. Με απηό ηνλ ηξόπν ζπλεηδεηνπνηνύλ ην εύξνο ηεο έθηαζεο ηνπ Πνιέκνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ παγθνζκηόηεηά ηνπ. Δπεμεξγάδνληαη ζπδεηώληαο αλά νκάδεο ηα αίηηά ηνπ θαη αλαθνηλώλεη ε θάζε νκάδα ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο. Ο δάζθαινο, ρσξίο λα δηνξζώλεη, θαηεπζύλεη πξνο ηηο πιένλ απνδεθηέο απαληήζεηο θαη δηεπξύλεη. Γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηνλ Α Παγθόζκην Πόιεκν θαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο πνπ είρε ζηελ αλζξσπόηεηα θαη θπξίσο ζηελ Δπξώπε. 5

6 6

7 3 η διδακηική ώρα. Οη καζεηέο κεηαθέξνληαη ζηελ αίζνπζα ππνινγηζηώλ θαη ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ όπσο ηελ πξνεγνύκελε ώξα θάζνληαη κπξνζηά ζηνπο Ζ/Τ. Οη καζεηέο παξνηξύλνληαη από ηνλ εθπαηδεπηηθό λα θαηαζθεπάζνπλ έλαλ ελλνηνινγηθό ράξηε κε ην ινγηζκηθό kidspiration πνπ λα απεηθνλίδεη ηα θξάηε ηεο Δπξώπεο θαη ηα θαζεζηώηα πνπ επηθξαηνύζαλ ζε θαζέλα από απηά. Ο εθπαηδεπηηθόο ελζαξξύλεη θαη βνεζάεη ή επεκβαίλεη όπνπ ρξεηάδεηαη. Γίλεη δηεπθξηληζηηθέο πιεξνθνξίεο, απαληάεη ζε εξσηήζεηο θαη παξαηεξεί. ηε ζπλέρεηα ηνπο δεηείηαη λα θαηαζθεπάζνπλ έλαλ δεύηεξν ελλνηνινγηθό ράξηε κε ην ινγηζκηθό kidspiration όπνπ λα απεηθνλίδεη ηα θξάηε πνπ ήηαλ ηαγκέλα κε ηελ πιεπξά ηνπ Άμνλα θαη εθείλα πνπ ήηαλ ηαγκέλα κε ηελ πιεπξά ησλ πκκάρσλ, θαζώο θαη απηά πνπ θξάηεζαλ νπδεηεξόηεηα. ηελ πνξεία λα ζπδεηήζνπλ ζηηο νκάδεο ηνπο θαη λα θαηαγξάςνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηαιήγνπλ. 7

8 Δίλαη ζαθέο όηη ην ζπκπέξαζκα πνπ πξνθύπηεη είλαη όηη ηα θξάηε πνπ πξνθάιεζαλ ην Β παγθόζκην πόιεκν είραλ δηθηαηνξηθά θαζεζηώηα θαζώο θαη νη πεξηζζόηεξνη ζύκκαρνί ηνπο, ελώ ηα κεγάια ζπκκαρηθά θξάηε είραλ δεκνθξαηηθά θαζεζηώηα. 4 η διδακηική ώρα Γίλεηαη δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο ππό εμέηαζε ελόηεηαο κε ηελ Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή, κέζσ θεθαιαίνπ ηνπ ζρνιηθνύ εγρεηξηδίνπ «ΚΡΑΣΟ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΔΤΜΑ». Γίλεηαη ζηνπο καζεηέο ην θύλλο εργαζίας 1 θαη θαινύληαη λα ην ζπκπιεξώζνπλ αηνκηθά. Αθνύ γίλεη ε ζπκπιήξσζε θαινύληαη λα γξάςνπλ έλα κηθξό θείκελν, βνεζνύκελνη από ην δηαδίθηπν θαη από ηα εγρεηξίδηα ηεο Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηθήο Αγσγήο κε ηε δηαδξνκή ησλ πνιηηεπκάησλ ζηελ Διιάδα από ηελ αξραηόηεηα έσο ηηο κέξεο καο, εξγαδόκελνη ζε νκάδεο. Καηόπηλ θαινύληαη λα κνξθνπνηήζνπλ ηα θείκελά ηνπο θαη λα ηα απνζεθεύζνπλ ζην θάθειν «ΠΟΛΔΜΟ ΚΑΗ ΔΗΡΖΝΖ» πνπ είραλ αλνίμεη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπο. 5 η διδακηική ώρα Γίλεηαη ζηνπο καζεηέο ην παξαθάησ ειεθηξνληθό ζηαπξόιεμν θαη θαινύληαη λα ην ιύζνπλ εξγαδόκελνη ζε νκάδεο, βνεζνύκελνη από ην βηβιίν Ηζηνξίαο. Ο δάζθαινο παξαηεξεί, βνεζάεη θαη πξνζθέξεη επηπιένλ πιηθό πνπ δηαζέηεη. Αθνύ ην ζπκπιεξώζνπλ, ζπγγξάθνπλ ζηνπο ππνινγηζηέο ηνπο κηα πεξίιεςε ησλ ππό εμέηαζε ελνηήησλ θαη ηελ απνζεθεύνπλ ζην θάθειν «ΠΟΛΔΜΟ ΚΑΗ ΔΗΡΖΝΖ» 8

9 ΣΑΤΡΟΛΔΞΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1. ΔΗΥΔ ΓΗΚΣΑΣΟΡΗΚΟ ΚΑΘΔΣΧ ΚΑΗ ΚΡΑΣΖΔ ΟΤΓΔΣΔΡΟΣΖΣΑ ΣΟΝ ΠΟΛΔΜΟ 4. ΜΖΝΑ ΠΟΤ ΞΔΚΗΝΖΔ Ο Β ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΔΜΟ 7. ΣΔΣΟΗΑ ΚΡΗΖ ΔΠΗΚΡΑΣΟΤΔ ΜΔΣΑ ΣΟΝ ΠΡΧΣΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΔΜΟ 8. ΖΣΑΝ ΣΟ ΚΟΜΜΑ ΣΖ ΗΣΑΛΗΑ 9. ΖΣΑΝ ΣΟ ΚΟΜΜΑ ΣΖ ΓΔΡΜΑΝΗΑ 11. ΖΓΔΣΖ ΣΖ ΗΣΑΛΗΑ 12. ΗΑΠΧΝΗΚΖ ΠΟΛΖ ΠΟΤ ΚΑΣΑΣΡΑΦΖΚΔ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΣΟΜΗΚΖ ΒΟΜΒΑ 14. ΑΡΥΗΚΑ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΠΟΤ ΗΓΡΤΘΖΚΔ ΜΔΣΑ ΣΟΝ Β ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΔΜΟ ΜΔ ΚΟΠΟ ΣΖΝ ΔΗΡΖΝΖ 15. ΤΜΜΑΥΟ ΣΖ ΓΔΡΜΑΝΗΑ ΔΚΣΟ ΔΤΡΧΠΖ ΒΔΡΟΛΗΝΟΤ - ΡΧΜΖ ΚΑΘΕΤΑ 2. ΜΠΖΚΔ ΣΟΝ ΠΟΛΔΜΟ ΣΟ 1941 ΔΝΑΝΣΗΑ ΣΗ ΓΤΝΑΜΔΗ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 3. ΔΓΓΤΖΘΖΚΔ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΖ ΠΟΛΧΝΗΑ 4. ΔΣΗ ΟΝΟΜΑΕΟΝΣΑΝ ΑΤΣΟΗ ΠΟΤ ΑΝΣΗΣΑΥΣΖΚΑΝ ΣΟΝ ΑΞΟΝΑ 5. Ζ ΔΗΒΟΛΖ ΣΖΝ... ΖΣΑΝ Ζ ΠΡΧΣΖ ΔΠΗΘΔΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ ΣΟΤ Β ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ 6. ΣΟ... ΣΧΝ ΔΒΡΑΗΧΝ ΖΣΑΝ ΑΠΟ ΣΑ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΑ ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΣΟΤ Β ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ 10. ΑΤΣΟ ΞΔΚΗΝΖΔ ΣΟ Β ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΔΜΟ 13. ΤΠΔΓΡΑΦΔ Ο ΥΗΣΛΔΡ ΜΔ ΣΖ ΟΒΗΔΣΗΚΖ ΔΝΧΖ ΑΛΛΑ ΓΔΝ ΣΟ ΣΖΡΖΔ 9

10 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Ση νλνκάδνπκε πολίηεσμα; Πνηα είλαη νη θπξηόηεξεο μορθές πνιηηεπκάησλ; ε ηη είδε δηαθξίλεηαη η μοναρτία; Ση είλαη ε άμεζη δεκνθξαηία; Τπάξρεη ζηηο κέξεο καο, λαη, όρη θαη γηαηί; Ση πνιίηεπκα έρεη ζήκεξα ε ρώξα καο; Ση πνιίηεπκα είρε θαηά ηα ρξόληα ηνπ κεζνπνιέκνπ; «Ο Κιεηζζέλεο έδσζε όιε ηε δύλακε ζην ιαό». ε πνην πνιίηεπκα αληηζηνηρεί απηή ε θξάζε; Ση πνιίηεπκα είραλ ε Γεξκαλία θαη ηη ε Ηηαιία ζηα ρξόληα ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ; 10

11 6 η διδακηική ώρα Γίλεηαη δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο ππό εμέηαζε ελόηεηαο ηεο Ηζηνξίαο κε ην κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο. Ο εθπαηδεπηηθόο παξνπζηάδεη ζε δηαθάλεηεο ηνλ πνιηηηθό ράξηε ηεο Δπξώπεο κε ηα θξάηε σο έρνπλ ζήκεξα. Εεηά από θάζε έλα καζεηή μερσξηζηά λα έξζεη ζηνλ θεληξηθό ππνινγηζηή θαη λα επέκβεη ζηε δηαθάλεηα ηνπ, βάδνληαο ζε έλα θξάηνο ην όλνκά ηνπ θαη ζεκεηώλνληαο κε θνπθίδα ηε ζέζε ηεο πξσηεύνπζαο θαη ην όλνκά ηεο, κέρξη λα ζπκπιεξσζνύλ όια ηα νλόκαηα ησλ θξαηώλ κε ηηε πξσηεύνπζέο ηνπο. Οη ππόινηπνη καζεηέο παξαθνινπζνύλ ηηο ελέξγεηεο ζην δηαδξαζηηθό πίλαθα ελζαξξύλνπλ θαη βνεζνύλ. Μαδρίτη ΙΣΠΑΝΙΑ ηε ζπλέρεηα λα θάλνπλ ηηο ζπγθξίζεηο ζε ζρέζε κε ηα ζύλνξα πνπ ππήξραλ θαηά ην Β Παγθόζκην Πόιεκν. Δμεηάδνληαη νη ζπλέπεηεο πνπ είρε ν πόιεκνο ζηελ πνξεία ησλ επξσπατθώλ θξαηώλ. Αθνινύζσο δεηά λα βξνπλ θσηνγξαθίεο ησλ επξσπατθώλ πξσηεπνπζώλ ζην δηαδίθηπν θαη λα ηηο απνζεθεύζνπλ ζην θάθειν «ΠΟΛΔΜΟ ΚΑΗ ΔΗΡΖΝΖ». 7 η διδακηική ώρα Γίλεηαη πξνβνιή video ηνπ youtube κε ζέκα ηηο ζπλέπεηεο ηεο αηνκηθήο βόκβαο ζην Ναγθαζάθη θαη ηε Υηξνζίκα. 11

12 Αθνινπζεί ειεύζεξε ζπδήηεζε γηα ηα δεηλά πνπ πξνθάιεζε ζηελ αλζξσπόηεηα ν Β Παγθόζκηνο Πόιεκνο, εζηηάδνληαο ζηελ αηνκηθή βόκβα θαη ζην νινθαύησκα ησλ Δβξαίσλ. Ο εθπαηδεπηηθόο έρεη θξνληίζεη λα έρεη ζπγθεληξώζεη από ιεπθώκαηα, βηβιία ή ην δηαδίθηπν θσηνγξαθίεο θαη εηθόλεο κε πόιεηο θαηεζηξακκέλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πνιέκνπ ή κεηά ηνλ Πόιεκν θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ ζαξσηή ηηο πξνβάιιεη ζην δηαδξαζηηθό πίλαθα. Εεηά από ηηο νκάδεο ησλ καζεηώλ λα θάλνπλ απνζήθεπζε ησλ εηθόλσλ απηώλ ζην θάθειό ηνπο «ΠΟΛΔΜΟ ΚΑΗ ΔΗΡΖΝΖ». 8 η ώρα Οη καζεηηθέο νκάδεο θαινύληαη ε θάζε κία μερσξηζηά λα θάλεη κηα δηθή ηεο παξνπζίαζε power point κε ηηο θσηνγξαθίεο θαη ηηο εηθόλεο πνπ έρεη ζην θάθειν «ΠΟΛΔΜΟ ΚΑΗ ΔΗΡΖΝΖ» θαη κε ζπλνδεπηηθά θείκελα από απηά πνπ θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ project είρε ζπγθεληξώζεη ζηνλ ίδην θάθειν. Υξεζηκνπνηώληαο ηηο θσηνγξαθίεο ησλ ζύγρξνλσλ πόιεσλ θαη ζε αληίζεζε κε ηηο θσηνγξαθίεο θαη ηηο εηθόλεο ησλ θαηεζηξακκέλσλ πόιεσλ ηνπ πνιέκνπ, νη καζεηέο ζπλεηδεηνπνηνύλ ηελ αμία ηεο Δηξήλεο θαη επαηζζεηνπνηνύληαη αθόκε πεξηζζόηεξν. ην ηέινο γίλνληαη παξνπζηάζεηο ησλ εξγαζηώλ ηεο θάζε νκάδαο. 9 η ώρα Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηώληαο ην ινγηζκηθό NATURAL ART θαηαζθεπάδνπλ θάξηεο θαη αθίζεο αληηπνιεκηθέο. Σέινο θαηαζθεπάδνπλ έλα παλώ πνπ αλαξηάηαη ζηελ ηάμε ηνπο. 12

13 war-piece.rna ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Ζ αμηνιόγεζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ ζα γίλεη: κε παξαηήξεζε ηνπ ηξόπνπ εξγαζίαο ησλ καζεηώλ, κε ηε ζπδήηεζε πνπ ζα αθνινπζήζεη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη εθεί ζα δηαπηζησζνύλ πηζαλά αδύλακα ζεκεία ηνπ project πνπ ρξήδνπλ βειηηώζεσο αιιά θαη κε εζηίαζε ζηα ζεηηθά ζεκεία, κε ηηο παξνπζηάζεηο ησλ καζεηηθώλ νκάδσλ, από ηελ αληαπόθξηζε ησλ καζεηώλ ζηελ όιε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα. 13

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ. Εργαζόµαστε όλοι

Μέλη:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ. Εργαζόµαστε όλοι Φύλλο εργασίας : 9 Όνοµα οµάδας: Μέλη:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Εργαζόµαστε όλοι Επάγγελµα: η κύρια και συνεχής εργασία που κάνει κάποιος για να εξοικονοµήσει τα απαραίτητα αγαθά για τη ζωή του. Ο εργαζόµενος, µε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δραςτηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικζσ κατευθφνςεισ για την εφαρμογή των δραςτηριοτήτων

Δραςτηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικζσ κατευθφνςεισ για την εφαρμογή των δραςτηριοτήτων Εταιρεία Σχολικήσ και Οικογενειακήσ Συμβουλευτικήσ και Ζρευνασ (ΕΣΟΣΕ) Κζντρο Ζρευνασ και Εφαρμογών Σχολικήσ Ψυχολογίασ (ΚΕΕΣΧΟΨΥ) Πανεπιςτήμιο Αθηνών «Ε.Μ.Ε.Ι..: Πρόγραμμα εξειδικευμζνησ κατάρτιςησ εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location Mobile Learning Μαθηζιακοί πειραμαηιζμοί και δημιοσργικόηηηα ζηην υηθιακή εποτή: Ψηθιακές πλαηθόρμες και θορηηές ζσζκεσές, κοινφνικά παιτνίδια και διαδραζηικές εθαρμογές Μπέηησ Τζακαρέζηοσ Επίκοσρη Καθηγήηρια,

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης ηνπ Οιύκπηνπ Γαθέξκνπ Μεηά ηελ εμαγγειία ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ζηελ ΤΔΔ αλαπηύζζεηαη έλαο γόληκνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ νξγάλσζή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηζθόπεζε Δθαξκνγήο

Δπηζθόπεζε Δθαξκνγήο Γνκέο Γηαθιάδσζεο Δπηζθόπεζε Δθαξκνγήο Δλόηεηα: Δπίπεδν: Αιγνξηζκηθή Σθέςε - Πξνγξακκαηηζκόο ζε ζύγρξνλεο Δθαξκνγέο Β Τάμε Γπκλαζίνπ, 15 εηώλ Σηόρνο: Οη καζεηέο λα αλαπηύμνπλ Αιγνξηζκηθή Σθέςε γηα λα επηιύνπλ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail.

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail. 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1023 Η παιδαγυγική αξιοποίηζη ηος μαθήμαηορ ηηρ Πληποθοπικήρ ζηην Ειδική Αγυγή - Εςαιζθηηοποίηζη ηυν μαθηηών σάπιν ηος πεπιβάλλονηορ. Μία διδακηική πποζέγγιζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΜΑΘΗΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 2011. Σχεδιαζμόρ μαθηζιακήρ ειζήγηζηρ:

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΜΑΘΗΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 2011. Σχεδιαζμόρ μαθηζιακήρ ειζήγηζηρ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΜΑΘΗΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 2011 ΘΕΜΑ: ΟΗ ΠΔΡΗΠΔΣΔΗΔ ΣΟΤ ΟΓΤΔΑ ΣΗ ΡΑΦΧΓΗΔ η, θ, κ ηνπ νκεξηθνύ έπνπο «Οδύζζεηα» Σχεδιαζμόρ μαθηζιακήρ ειζήγηζηρ: Έιελα Πεδηά, Ιύθεην Αγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Δ. Γ. Καςνύξα Δθπαηδεπηηθόο Μνπζηθήο leniw_kap@yahoo.gr Ρ. Γ. Κσηζάθεο Τπνςήθηνο

Διαβάστε περισσότερα

Fifth grade pupils perform Brecht s play The life of Galileo. Learning Science and Nature of Science through Drama

Fifth grade pupils perform Brecht s play The life of Galileo. Learning Science and Nature of Science through Drama Μαζεηέο ηεο Δ Γεκνηηθνύ παξνπζηάδνπλ ην έξγν ηνπ Brecht «Η δσή ηνπ Γαιηιαίνπ». Μαζαίλνληαο γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ηε Φύζε ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ κέζσ Δθπαηδεπηηθνύ Γξάκαηνο Fifth grade pupils perform

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 10 Έλαο πξσηαξρηθόο ζηόρνο καο Ζ γισζζηθή

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ;

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μαξία Τδνπξά 1, Αηθαηεξίλε Κισλάξε 2, Γηώξγνο Τζηξηζήο 3 1. Γαζθάια,

Διαβάστε περισσότερα

Μαξηάλλα Υαηδνπνύινπ (2009), Παξνπζίαζε Δθπ. Λνγηζκηθνύ: Μαζαίλσ ηα Ννήκαηα

Μαξηάλλα Υαηδνπνύινπ (2009), Παξνπζίαζε Δθπ. Λνγηζκηθνύ: Μαζαίλσ ηα Ννήκαηα Λογισμικό: Μαζαίλσ ηα Ππομηθεςτήρ: Η.Δ.Λ. Κατηγοπία αναπηπίαρ: Κώθσζε-Βαξεθνΐα Μάθημα: Βαζηθό Λεμηιόγην Διιεληθήο Ννεκαηηθήο Γιώζζαο Τάξη/ειρ: Νεπηαγσγείν, Α, Β, Γ Γεκνηηθνύ. Πποσβασιμότητα Σν παξόλ εθπαηδεπηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ Η Δπηηξνπή Σεκηλαξίσλ ηνπ Ν.3470/2006 ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Ν.4152/13, αθνύ εμέηαζε ηηο ειεθηξνληθά ππνβιεζείζεο αηηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ (πηγή: http://www.sofokleousin.gr) ΜΑΘΗΣΔ Θενδωξόπνπινο Υαξάιακπνο Αληωλάηνο Αιέμαλδξνο Νίθνο Λνύληδεο Βιαζζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστες Δυνατότητες. Περισσότερες ευκαιρίες

Απεριόριστες Δυνατότητες. Περισσότερες ευκαιρίες Απεριόριστες Δυνατότητες. Περισσότερες ευκαιρίες «Με απώηεξν ζηόρν ηελ ωθέιεηα ηωλ επαίζζεηωλ θνηλωληθώλ νκάδωλ όπωο νη κεηαλάζηεο, ε αλαγθαηόηεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο είλαη δεδνκέλε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching DIPLOMA IN LIFE COACHING Accredited training program by Association for Coaching Εθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα : Diploma in Life Coaching Σηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τν πξόγξακκα γηα ην Life Coaching (πξνπόλεζε δσήο

Διαβάστε περισσότερα