ΑΔΑ: ΒΛΓΞΟΡ1Κ-ΩΧ6 ΑΘΗΝΑ 18/12/ 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΛΓΞΟΡ1Κ-ΩΧ6 ΑΘΗΝΑ 18/12/ 2013"

Transcript

1 ΑΘΗΝΑ 18/12/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ /ΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Αριθµ. πρωτ.φ6199/ 4089/13 Σχετικά: Φ6199/4040/12 ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 239 ΤΑΧ.ΚΩ : Ν.ΨΥΧΙΚΟ Πληροφορίες: Π. Αγγελίνας Τηλέφωνο: FAX : ΑΠΟΦΑΣΗ Θέµα: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοµάζα µέσω διαδικασίας αεριοποίησης (ισχύος 1MWe), της εταιρίας «ΓΑΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΠΕ», που θα εγκατασταθεί στη θέση «ΜΑΝ ΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ» ή «ΤΣΟΥΜΠΑ», στη.κ. Αυλώνα, του ήµου Ωρωπού, της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α/ ) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» και συγκεκριµένα το άρθρο 30 αυτού, ανικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α./ ) και τροποποιήθηκε µε τους Ν /2011 (ΦΕΚ 209Α./ ) και Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α./ ). 2. Το N.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/ ). «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης-πρόγραµµα Καλλικράτης». 3.Την Κ.Υ.Α /2021/ (ΦΕΚ 1391Β/ ) «περί καθορισµού τρόπου ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά την Ε.Π.Ο.» 4.Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/ ) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης». 5.Την Η.Π /725/2006 (ΦΕΚ 383B/ ) «Μέτρα όροι και περιορισµοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα του συµβουλίου της 12 ης εκεµβρίου 1991 [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 8668/07, (187/Β/2,3,07)]. 6. Την Υ.Α. 1958/2012 (Φ.Ε.Κ. 21Β/ ) «Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Νόµου 4014/ (Φ.Ε.Κ. 209Α/2011)», όπως τροποποιήθηκε µε την µε Υ.Α 20741/2012 (Φ.Ε.Κ. 1565Β/ ) 7. Το Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129Α./ ) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από τους Ν.3734/2009, Ν.3851/2010, Ν.3889/ από 15

2 8.Το Ν.3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των ΑΠΕ για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα αρµοδιότητας του ΥΠΕΚΑ» (ΦΕΚ 85/ τ.α/ ). 9.Την ΚΥΑ /1997 (ΦΕΚ 1016/Β/ ) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων». 10.Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/ ) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» (όπως τροποποιήθηκε από Ν. 3854/10 ΦΕΚ 94/Α/ και Υ.Α. 9268/469/07 ΦΕΚ 286/Β/2.3.07). 11.Της Εγκυκλίου /1278/2004 «Εφαρµογή νοµοθεσίας για τη διαχείριση µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων». 12.Το Ν. 3423/2005 (ΦΕΚ 304/Α / ) «Εισαγωγή στην ελληνική αγορά των βιοκαυσίµων και άλλων ανανεώσιµων καυσίµων». 13.Την Εγκύκλιο (α.π. οικ / Α Α 45ΨΠ0-11Θ) «ιαδικασία χορήγησης αδειών εγκατάστασης σταθµών ηλεκτροπαραγωγής µε χρήση ΑΠΕ µετά την ισχύ του Ν. 4014/2011». 14.Την Υ.Α. αριθµ. 3/ /3271/781/2009 (ΦΕΚ 191/Β / ) «Προστασία αεροπορικών εγκαταστάσεων από τον κίνδυνο της ανάπτυξης κατασκευών εµποδίων γύρω από αυτές, καθώς και της αεροπλοΐας εκ των υπερυψηλών κατασκευών». 15.Το Π.. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α / ) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». 16. Την Απόφαση µε αρ /2008 (Φ.Ε.Κ. 2464Β/ ) «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού» 17. Την Κ.Υ.Α. 3137/191/Φ.15/2012 (Φ.Ε.Κ. 1048Β/ ) «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε τους βαθµούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδοµικά διατάγµατα». 18. Το µε αρ. πρωτ. 4606/ έγγραφο του ήµου Ωρωπού/ Υπηρεσίας όµησης περί χρήσεων γης. 19. Την από Προσφορά συλλογής- µεταφοράς µη επικίνδυνων αποβλήτων της εταιρείας ΝΕΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ 20. Την από Τεχνική Προσφορά συλλογής-µεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων της εταιρείας POLYECO AE Βιοµηχανία ιαχείρισης και Αξιοποίησης Αποβλήτων. 21. Το µε αρ. πρωτ. 3420/ έγγραφο του Ειδικού ιαβαθµιδικού Συνδέσµου Αττικής/Τµ. ιαχείρισης Ειδικών Αποβλήτων µε θέµα «Γνωµοδότηση για τη διάθεση τέφρας από εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας» 22. Το µε αρ.πρωτ / έγγραφο του ήµου Ωρωπού. 23. Την υπ αρ. πρωτ. Φ6199/2856/ κατάθεση φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εταιρείας «ΓΑΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ Ε.Π.Ε.» 24. Το υπ αρ. πρωτ. Φ6199/4040/2012 έγγραφο µε θέµα «ιαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: «Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Αεριοποίηση Βιοµάζας, ισχύος σταθµός 1 MW, της εταιρείας «ΓΑΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ Ε.Π.Ε.» στη Θέση «ΜΑΝ ΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ» ή «ΤΣΟΥΜΠΑ» στη.κ. ΑΥΛΩΝΑ του ήµου Ωρωπού, Περιφέρεια Αττικής». 25.Των υπ αριθµ. 80/ , 147/ , 182/ , 253/ αποφάσεων αναβολών γνωµοδότησης του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής. 26.Tην υπ'αριθµ. Πρωτ.35759/ εισήγηση της /νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής. 27.Την υπ' αριθµ. Πρωτ.Οικ.165/ γνωµοδότηση του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας. 28.Την υπ' αριθµ. Πρωτ / γνωµοδότηση της /νσης Ε.Α.Ρ.Θ.,Τµήµα Βιοµηχανιών. 29. Την υπ' αριθµ. Πρωτ.Φ100.1/265489, Σ133/ γνωµοδότηση του ΓΕΕΘΑ Γ' ΚΛΑ ΟΣ/Γ2 ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ. 30.Το υπ' αριθµ. Πρωτ.2158/ έγγραφο του ασαρχείου Καπανδριτίου. 31.Την υπ' αριθµ. Πρωτ.8583/ γνωµοδότηση της 1ης Εφορ. Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. 32. Την υπ' αριθµ. Πρωτ.5879/ γνωµοδότηση της Εφορ. Νεωτέρων Μνηµείων Αττικής. 2 από 15

3 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την αεριοποίηση βιοµάζας (ισχύος 1MWe), της εταιρίας «ΓΑΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΠΕ», που θα εγκατασταθεί στη θέση «ΜΑΝ ΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ» ή «ΤΣΟΥΜΠΑ», στη.κ. Αυλώνα, του ήµου Ωρωπού, της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής. Ο φορέας εκµετάλλευσης και λειτουργίας του έργου του θέµατος οφείλει τόσο κατά την κατασκευή και εγκατάσταση, όσο και κατά τη λειτουργία του έργου, αλλά και µετά το πέρας αυτής, να τηρεί τους παρακάτω Περιβαλλοντικούς Όρους και Περιορισµούς. Η τήρησή τους αποτελεί αποκλειστική του ευθύνη. Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΚΑΤΑΤΑΞΗ (Y.A 1958/12) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΛΗΣΗΣ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΜΒΑ ΟΝ ΓΗΠΕ ΟΥ Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από βιοµάζα Ηλεκτροπαραγωγή από σταθµούς βιοµάζας Χαµηλή όχληση P=1 MWe Ε= 8695,06 τ.µ. Η δραστηριότητα αυτή κατατάσσεται: 1)Στο παράρτηµα Χ α/α:6α-6β της Υ.Α.1958/ΦΕΚ 21Β/ ,υποκατηγορία Α2. 2)Στο παράρτηµα ΙV α/α 11 της Υ.Α.1958 όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α ΦΕΚ1565 Β/ ,υποκατηγορία Α2. Η εγκατάσταση θα υλοποιηθεί στo αγροτεµάχιο οριζόµενο από τα στοιχεία ΕΖΗ του τοπογραφικού διαγράµµατος που συνοδεύει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), εµβαδού 8695,06m 2, στη θέση «ΜΑΝ ΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ» ή «ΤΣΟΥΜΠΑ», στη.κ. Αυλώνα, του ήµου Ωρωπού, της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής. Η Μονάδα θα εγκατασταθεί σε οικόπεδο το οποίο έχει µισθώσει η εν λόγω εταιρεία από ιδιώτη. Για τη λειτουργία της Μονάδας θα αναγερθεί κτήριο 5 (πέντε) τοµέων 3 (τριών) επιπέδων εµβαδού 1050m 2 και καλύψεως 350m 2, εντός του οποίου θα στεγαστούν όλα τα επιµέρους στοιχεία εξοπλισµού της Μονάδας. Η περιοχή στην οποία συµπεριλαµβάνεται το αγροτεµάχιο χαρακτηρίζεται ως «ΒΙ.ΠΑ.» όπου επιτρέπει τη λειτουργία βιοτεχνικών/βιοµηχανικών εγκαταστάσεων και βρίσκεται εκτός σχεδίου περιοχή και εντός ορίων του ΓΠΣ Αυλώνα εντός της περιοχής ΒΙΠΑ. Ο χώρος εγκατάστασης του σταθµού, σύµφωνα µε την υποβληθείσα ΜΠΕ, δεν εµπίπτει σε ζώνες αποκλεισµού για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων εκµετάλλευσης της ενέργειας από βιοµάζα. Θα εγκατασταθεί µε τον τρόπο που περιγράφεται αναλυτικά στην υποβληθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) µε τα συνηµµένα σχέδια και τοπογραφικά διαγράµµατα. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΓΣΑ '87 ΚΟΡΥΦΕΣ Χ Υ , ,68 Ε , ,00 Ζ , ,49 Η , ,99 2.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Η εγκατάσταση θα αποτελείται από τα ακόλουθα τµήµατα: Τοµέας Α Αποθήκευση, παροχή καυσίµου 3 από 15

4 Στην εγκατάσταση θα ενσωµατωθεί σιλό αποθήκη καυσίµου (tank fuel) χωρητικότητας βιοµάζας 800µ 3, διαστάσεων βάσης 9 επί 9 µέτρων-κάλυψης 81µ 2 και ύψους 10µ, στο οποίο θα εφαρµοστούν αφυγραντικές και ξηραντικές υδραυλικές διατάξεις θερµού ύδατος και σύστηµα απορρόφησης και διανοµής (κοχλίες ξηρού φορτίου) που θα µεταφέρει την καύσιµη υλη αρχικά στην αποθήκευση (σιλό δεξαµενή) και εν συνεχεία στις Μονάδες Παραγωγής Αερίου. Ο εφοδιασµός της δεξαµενής καύσιµης ύλης µε τσιπ ξύλου (wood chips) αποτελείται από σωλήνωση η οποία εφαρµόζει επί της κατάλληλης αρµογής - οπής που φέρει το όχηµα µεταφοράς που ανεφοδιάζει την Μονάδα και οδεύοντας καθ ύψος του σιλό δεξαµενής καταλήγει στην κορυφή του όπου από κατάλληλη οπή αποθέτει την καύσιµη υλη εντός της δεξαµενής προς χρησιµοποίηση. Το σύστηµα διανοµής αποτελείται από σωλήνα κοχλία µεταφοράς της καύσιµης ύλης από τη βάση του σιλό δεξαµενή αποθήκευσης έως του σηµείου (οπής) πλήρωσης των θαλάµων αεριοποίησης των 2 Αεριοποιητών (gasifiers) της Μονάδας. Ο Τοµέας Α διαθέτει υποσύστηµα λήψης και µετάδοσης δεδοµένων λειτουργίας από αισθητήρες µέτρησης θερµοκρασίας, υγρασίας και ποσότητας παροχής της καύσιµης ύλης που είναι ενσωµατωµένο στο Κεντρικό Σύστηµα Ελέγχου της Μονάδας. Τοµέας Β Αεριοποίηση βιοµάζας Η εγκατάσταση περιλαµβάνει 2 Μονάδες Αεριοποίησης τεχνολογίας updraft ρευστοποιηµένης κλίνης της εταιρείας FENGYU που ανεφοδιάζονται παράλληλα από ένα σύστηµα παροχής καυσίµου µε διακλαδωτή κοχλία µε απόλυτα ελεγχόµενες βαλβίδες ελέγχου παροχής της καύσιµης ύλης µέσω του κεντρικού ελέγχου της Μονάδας. Η θερµιδική αξία του παραγόµενου αερίου SYNGAS από βιοµάζα φθάνει έως και 5,0-6.3MJ/Nm ( kcal/Nm), ευνοώντας έτσι την παραγωγή περισσότερης ηλεκτρικής ενέργειας από λιγότερη ποσότητα καύσιµης ύλης. Επίσης αφού παραχθεί το ξυλοαέριο από τους 2 απόλυτα ανεξάρτητους σε λειτουργία αεριοποιητές διατίθεται σε ένα κοινό σύστηµα Καθαρισµού και Ψύξης. Οι αεριοποιητές έχουν διάµετρο 2,5µ και ύψος 11µ. Λαµβάνουν καύσιµο από σηµείο εισόδου στη βάση των µέσω του κοχλία µεταφοράς και µε συνεχή αδιάλειπτη παροχή η οποία ρυθµίζεται από το control panel. Η πρώτη υλη διασπάται σταδιακά µέσα από µια κλιµακωτή διαδικασία, περνώντας από σταδιακή αύξηση της θερµοκρασίας της µέχρι να φτάσει στην πυρόλυση της στους 600ο C και καταλήξει στην αεριοποίησή της στους ο C. Από τη διεργασία αυτή παράγεται το αέριο SYNGAS το οποίο εξέρχεται µε θερµοκρασία ο C σε µη καθαρή και κατάλληλη προς καύση µορφή, το οποίο διερχόµενο από την έξοδο του Αεριοποιητή εισέρχεται στους διαχωριστικούς κυκλώνες του συστήµατος καθαρισµού και ψύξης όπου πρέπει να ψηχθεί προκειµένου να αυξηθεί η ενεργειακή πυκνότητα του και κατά συνέπεια η απόδοσή του στην τελική καύση για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ξεκινώντας µια ροη µέσα από διάφορα υποσυστήµατα έως ότου καταλήξει στα gas tank αποθήκευσης του όπου διασφαλίζεται η οµαλή και συνεχής παροχή του στις γεννήτριες και τις µηχανές εσωτερικής καύσης για την τελική επεξεργασία και την παραγωγή της προσδοκώµενης ηλεκτρικής ενέργειας. Ως υπόλοιπο απόβλητο αυτής της διαδικασίας έχουµε παραγωγή τέφρας η οποία καταλήγει στη βάση του κλιβάνου όπου µέσω κοχλία µεταφέρεται σε ειδική στεγανή µεταλλική δεξαµενή χωρητικότητας 4µ 3. Από την δεξαµενή αυτή είναι δυνατή η αποµάκρυνση της µέσω απορροφητικού µηχανισµού προς τα µεταφερόµενα container αποκοµιδής. Στην δεξαµενή αυτή επίσης καταλήγει και η συλλεγόµενη από το σύστηµα καθαρισµού (κυκλώνες) τέφρα µέσω ειδικού κοχλία µεταφοράς. Τα δεδοµένα που συλλέγονται από τις µετρητικές διατάξεις και τους αισθητήρες συλλογής δεδοµένων µεταδίδονται προς επεξεργασία και αξιοποίηση στο κεντρικό σύστηµα έλεγχου. Τοµέας Γ Φιλτράρισµα, ψύξη αερίου SYNGAS Ο τοµέας Γ θα περιλαµβάνει κεντρική εγκατάσταση καθαρισµού (φιλτραρίσµατος) πολλαπλών σταδίων, διάταξη ψύξης και τελικά αποθήκευση του παραγόµενου αερίου SYNGAS σε ειδικά gas holder µελέτης και παραγωγής της εταιρείας FENGYU. Το σύστηµα αποτελείται από διπλούς διαχωριστικούς κυκλώνες, διπλά spray καθαρισµού, διπλό venturi system, εκ νέου spray καθαρισµού, ένα Spray Φίλτρο (αφαίρεσης σκόνης, πίσσας και 4 από 15

5 επιτάχυνσης της ψύξης), ένα φυσητήρα για τις αλκαλικές ρίζες ενώ παρεµβάλλεται συνεχώς από το πολλαπλό κλειστό κύκλωµα συστήµατος καθαρισµού και ψύξης ύδατος. Η εγκατάσταση χρησιµοποιεί για τις ανάγκες της µια στεγανή δεξαµενή ύδατος 150µ³ σε συνδυασµό µε ένα κάθετο «γεωθερµικό» σύστηµα ψύξης που αναλαµβάνει να µετατρέψει θερµοκρασίες νερού άνω των 80º C και το αποδίδει µε 35º C για περαιτέρω χρήση στο κύκλωµα καθαρισµού και ψύξης. Η δεξαµενή έχει ενσωµατωµένη διάταξη αντιδραστήρα τύπου baffler διαστάσεων 7.0x3.5x2.3 µέτρων µε σύστηµα επικάθισης του ιζήµατος που παραλαµβάνει το ανακυκλούµενο ύδωρ από τα υποσυστήµατα καθαρισµού και ψύξης του αερίου και του αφαιρεί τις ύλες που έχει απορροφήσει. Τα ιζήµατα αυτά ή άλλως επικαθίσεις αιωρηµάτων του παραγόµενου αερίου, συλλέγονται σε ιζηµατοσυλλέκτες στη βάση της δεξαµενής από όπου περιοδικά συλλέγονται και αποµακρύνονται από εξειδικευµένη εταιρεία. Στο εσωτερικό της δεξαµενής baffler εναλλάσσονται τµήµατα που κρέµονται και τµήµατα που στέκονται, τα οποία χωρίζουν τη δεξαµενή σε ένα αριθµό διαµερισµάτων. Έτσι τα υγρά αναγκάζονται να ακολουθήσουν καθοδικές και ανοδικές ροές πριν φτάσουν στην έξοδο του αντιδραστήρα. Αυτό επιτρέπει την καλύτερη κατακράτηση των αιωρούµενων στερεών µέσα στη δεξαµενή (αντιδραστήρα) καθώς επίσης και την κατακράτηση επιπλεόντων ρύπων. Η µονάδα έχει σύστηµα αποθήκευσης του παραγόµενου αερίου SYNGAS εντός ειδικών gas tanks δυνατότητας 100µ 3 από όπου θα παρέχεται µέσω έλεγχου το αέριο καύσιµο στους κινητήρες των gen sets. Ο αγωγός του αερίου που διοχετεύει το αέριο µετά τον καθαρισµό του στο gas tank διέρχεται εντός δεξαµενής νερού χωρητικότητας 40µ 3 όπου και επιτυγχάνεται η πλήρη ψύξη του στην προσδοκώµενη θερµοκρασία περιβάλλοντος (25ο C). Η δεξαµενή είναι εφοδιασµένη µε γεωθερµική αντλία θερµότητας για την αποβολή του ανεπιθύµητου θερµικού υπόλοιπου. Επίσης, η µονάδα διαθέτει δαυλό αερίου που έχει ως σκοπό την προσωρινή περιοδική καύση του αερίου που παράγεται και για το οποίο δεν υπάρχει δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας. Το σύστηµα καύσης αποτελείται από ένα δαυλό καύσης και µία υποδοµή για τον δαυλό. Ο δαυλός σχεδιάζεται σύµφωνα µε την αρχή ενός καυστήρα έκχυσης και συνίσταται από ένα µπεκ, εκχυτή αέρα µε σύστηµα ρύθµισης της παροχής του αέρα, ένα σωλήνα προστασίας της φλόγας, ένα σύστηµα συναρµογής και ένα σύστηµα ρύθµισης της φλόγας. Το σύστηµα καύσης του αερίου είναι κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα. Η υποδοµή του δαυλού φέρει τον καυστήρα και το κατακόρυφα τοποθετηµένο σύστηµα συναρµογής. Το σύστηµα ελέγχου είναι εγκατεστηµένο εντός θαλάµου σε µία φέρουσα κατασκευή του συστήµατος καύσης, η οποία περιέχει το όλο σύστηµα ελέγχου για την ρύθµιση της φλόγας και την έναυση του δαυλού. Τοµέας Μηχανές (Μ.Ε.Κ.), γεννήτριες παραγωγής ρεύµατος Η παραγωγή της ενέργειας θα επιτυγχάνεται µέσω 2 µηχανών εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) αερίου ειδικά τροποποιηµένες να χρησιµοποιούν αέρια SYNGAS σε συνδυασµό µε γεννήτριες της Emerson Leroy Somer συνολικής ισχύος 1000KW (1340 HP). Το σύνολο είναι ανεπτυγµένο, ολοκληρωµένο και πιστοποιηµένο από την ETTES Power εξειδικευµένη εταιρεία στην ανάπτυξη αποτελεσµατικών σετ γεννητριών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας και διάθεση της στο δίκτυο. Θα είναι προεγκατεστηµένα εντός ειδικών containers που φέρουν κάθε αναγκαίο υποσύστηµα. Τα containers είναι τύπου sound proof µε δυνατότητα να µειώνουν το θόρυβο στα επίπεδα των 60 db. Ο τοµέας διαθέτει ενσωµατωµένο σύστηµα συλλογής δεδοµένων και διάθεση τους στο control room προς επεξεργασία και διαχείριση. Τοµέας Ε Μετασχηµατιστής ΧΤ/ΜΤ, διασύνδεση µε δίκτυο Η παραγόµενη ενέργεια θα ανυψώνεται στη Μέση Τάση µέσω 2 Συζευγµένων Μετασχηµατιστών 630KVA της ABB. Οι µετασχηµατιστές θα εγκατασταθούν εντός ειδικά διαµορφωµένου οικίσκου- container µε όλα τα συνοδά αναγκαία υποσυστήµατα για τη λειτουργία τους. Ο οικίσκος container θα βρίσκεται επί του Α ορόφου 1 επιπέδου, άνω του χώρου διασύνδεσης µε το δίκτυο διαχείρισης του Ε ΗΕ. Ο Υ/Σ θα έχει διαστάσεις 6.580*2.800*3.000 mm είναι 2 επί 630 KVA και θα είναι 5 από 15

6 αυτοφερόµενος µε ισχυρή µόνωση πολυουρεθάνης 50mm ακόµα και στις πόρτες που θα είναι αλουµινίου βαρέως τύπου. Το διαµέρισµα Χ.Τ. είναι κλιµατιζόµενο (split Hitachi) ενώ έχει προβλεφθεί χώρος γραφείου και έλεγχου. Είδος και ποσότητες εισερχοµένων υλικών Η εγκατάσταση χρησιµοποιεί, όπως αναφέρθηκε ως πρώτη ύλη παραγωγής ενέργειας βιοµάζα φυτικής προέλευσης τύπου chip wood από ευκάλυπτο και µίσχανθο. Τούτα είναι και τα µοναδικά εισερχόµενα υλικά στη Μονάδα. Η ποσότητα εισαγωγής µηνιαίως, αναµένεται να ανέλθει στους 780 τόνους µηνιαίως. Ο µίσχανθος και ο ευκάλυπτος κατατάσσονται στις ενεργειακές καλλιέργειες, οι οποίες θεωρούνται ιδιαίτερα αποδοτικές και χωρίς ιδιαίτερα έξοδα από πλευρά καλλιεργητή. Ο Μίσχανθος εντάσσεται στις πολυετείς ενεργειακές καλλιέργειες, έχει σηµαντική θερµαντική αξία, ενώ ταυτόχρονα µπορεί να καλλιεργηθεί µε ιδιαίτερα χαµηλό κόστος, χωρίς µεγάλες ποσότητες λίπανσης και χωρίς άρδευση αν και η χρήση της αυξάνει σηµαντικά τις αποδόσεις. Η απόδοσή του κυµαίνεται από 0,8 3,0 τόνους ανά στρέµµα και ανά έτος για τα πλήρως παραγωγικά έτη και από κιλά ανά στρέµµα κατά το έτος εγκατάστασης του φυτού. Ο Ευκάλυπτος ανήκει στην κατηγορία των δασικών ενεργειακών καλλιεργειών και είναι αειθαλές και δενδρώδες φυτό µε µεγάλες ετήσιες αποδόσεις και υψηλή ανθεκτικότητα. Σε αντίθεση µε το µίσχανθο έχει µεγαλύτερο κόστος εγκατάστασης και δυσκολία συγκοµιδή του, γιατί απαιτείται χρήση ειδικού εξοπλισµού. Ωστόσο, το συνολικό κόστος δεν είναι υψηλό καθώς από το δεύτερο έτος και εντευθεν απαιτεί χαµηλές εισροές καλλιέργειας. Το είδος Eucalyptus camaldulensis, παρουσιάζει µεγάλες αποδόσεις σε βιοµάζα και αποδόσεις που κυµαίνονται από 2,5 έως 4 τόνους ανά στρέµµα ανά έτος (µετά το 3ο έτος παραγωγής), χωρίς να απαιτείται άρδευση και λίπανση. Η Μονάδα θα προµηθεύεται την απαραίτητη πρώτη ύλη για τη λειτουργία της από εξειδικευµένες εταιρείες, ενώ το αρχικά εκπονούµενο πλάνο τροφοδοσίας προβλέπει την προµήθεια πρώτης ύλης από την τοπική αγορά µέσων τριών διαφορετικών οδών: - Απευθείας από ντόπιους παραγωγούς, - Μέσω εταιρείας που ασχολείται µε συλλογή και εµπορία αγροτικών προϊόντων, και - Από ίδιες καλλιέργειες που θα αναπτύξει η εταιρεία µελέτης, κατασκευής και συντήρησης της Μονάδας (D-OS Energy). Η DOS ENERGY LTD έχει εκπονήσει σχέδιο προώθησης καλλιέργειας ευκαλύπτου στους Νοµούς Αττικής, Βοιωτίας, Ευβοίας και Φθιώτιδας µε στόχο την αξιοποίηση στρεµµάτων σε ορίζοντα 3ετίας. Επισηµαίνεται ότι οι καλλιέργειες αυτές θα αναπτυχθούν σε µη (έως τώρα) καλλιεργούµενα εδάφη είτε σε µερικώς καλλιεργούµενα, ώστε να µην αφαιρεθούν εκτάσεις από την καλλιέργεια άλλων ειδών. Η εταιρεία προτίθεται για το διάστηµα των πρώτων 4 ετών να αναπτύξει συνεργασία µε τους ήµους που γειτνιάζουν των µονάδων που θα υλοποιηθούν για την από κοινού συλλογή και διαλογή προς χρήση των κλαδεµάτων σκληρού ξύλου, κατάλληλων ως εναλλακτικής επιλογής ξύλου από ευκάλυπτο. Οι δυνατότητες των ήµων αυτών υπολογίζονται σε τόνους ετησίως, ενώ από τη συλλογή κλαδεµάτων ελιάς υπολογίζεται ότι συνολικά θα ανέλθουν σε ετησίως. Ως εναλλακτική λύση καυσίµου των Μονάδων που θα χρησιµοποιούν µίσχανθο, θεωρείται η χρήση αγριαγκινάρας, η οποία είναι ενεργειακή καλλιέργεια υψηλού ενεργειακού φορτίου και χαµηλού καλλιεργήσιµου κόστους. Ανήκει στα είδη των πολυετών ενεργειακών καλλιεργειών και πρόκειται για πολυετές είδος αγκαθιού. Είναι πολύ καλά προσαρµοσµένη στο ξηρό κλίµα των µεσογειακών χωρών ενώ ως χειµερινό φυτό µπορεί να αποδώσει υψηλές ποσότητες χωρίς άρδευση. Το ύψος της µπορεί να φτάσει και τα 2,6µ ενώ η παραγωγή ξηράς ουσίας κυµάνθηκε από 1.7-3,3 τόνους ανά στρέµµα. Η µέση θερµογόνος δύναµή της υπολογίζεται σε 17 MJ/kg, αλλά θα πρέπει να αφαιρούνται τα φύλλα της τα οποία είναι χαµηλής θερµιδικής αξίας και αποδίδουν σηµαντικές ποσότητες τέφρας κατά την καύση. Τα υπολείµµατα κλαδεµάτων ελαιοδένδρων µπορούν να αποτελέσουν εναλλακτική επιλογή αντί της χρήσης ευκαλύπτου, µε την ίδια λογική που επιλέχθηκε και η αγριαγκινάρα αντί του µίσχανθου. Και στην περίπτωση αυτή η λογική της επιλογής έχει να κάνει µε την ταύτιση των φυσικών και χηµικών ιδιοτήτων των δύο υλικών. Η καλλιέργεια ελιάς τη στιγµή αυτή καταλαµβάνει περίπου 8 εκ. στρέµµατα. Επίσης, η θερµογόνος δύναµη κάθε υλικού είναι παραπλήσια και συγκεκριµένα για τον 6 από 15

7 ευκάλυπτο είναι 18,8 MJ/kg, ενώ για τα κλαδέµατα ελιάς είναι 16,3 MJ/kg. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι εγκαταστηµένες και εκτιµώµενες σε ορίζοντα 15ετίας καλλιεργήσιµες ποσότητες καθώς και οι αναµενόµενες διαθέσιµες ποσότητες εναλλακτικών καυσίµων. Οι προβλέψεις αυτές αφορούν τις ελάχιστες εκτιµούµενες καλλιεργήσιµες εκτάσεις των ενεργειακών καλλιεργειών σε βάθος 15ετίας. Εγκατεστημένες και εκτιμώμενες καλλιεργήσιμες ποσότητες σε ορίζοντα 15ετίας Είδος ενεργειακής καλλιέργειας Αποδόσεις (τόνοι ανά στρέμμα) Εκτιμώμενες εγκατεστημένες καλλιεργήσιμες εκτάσεις (στρέμματα) Εκτιμώμενες καλλιεργήσιμες εκτάσεις σε βάθος 15ετίας (στρέμματα) Μίσχανθος 0,8-3, Αγριαγκινάρες 1,7-3, Ευκάλυπτος 2,5-4, Ευκάλυπτος Forestry Fand 3,5-5, Υπολείμματα κλαδεμάτων ελαιόδεντρων (κλαδοδέματα) 0,2-0, που αποδίδουν tn κλαδεμάτων , αναμένεται να παρουσιάσει μικρή αυξητική τάση Υπολείμματα κλαδεμάτων ελαιόδεντρων (ξύλο ελιάς) 0,14-0, που αποδίδουν tn περίπου ξύλου ελιάς , αναμένεται να παρουσιάσει μικρή αυξητική τάση Κλαδέματα Δήμων (Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, Φθιώτιδας, σκληρό ξύλο) 0,14-0, Συνολικά tn ετησίως , με πρόβλεψη η παραγωγή σε σκληρό ξύλο να ξεπεράσει τους tn σε συνεργασία με ποικίλους φορείς 7 από 15

8 Η Μονάδα έχει σχεδιαστεί να αποδίδει ηλεκτρική ενέργεια χρησιµοποιώντας ως καύσιµη ύλη chip woods από ευκάλυπτο και µίσχανθο, µεγέθους µέχρι και 10mm. Οι κυριότεροι λόγοι που µπορούν να επιβάλλουν αλλαγή στο είδος της πρώτης ύλης είναι: - Προσωρινή ποσοτική ανεπάρκεια ή παροδική ακαταλληλότητα της πρώτης ύλης από ευκάλυπτο και µίσχανθο, - Λόγω ετήσια αστοχίας της σοδειάς της εταιρείας µελέτης και κατασκευής ή του κυριότερου προµηθευτή της µονάδας ή λόγω µη καταλληλότητας της συγκεκριµένης ποσότητας προς καύση ως αναφορά το θερµιδικό της περιεχόµενο - Λόγω αυξηµένης ποσότητας των εναλλακτικών ειδών πρώτης ύλης τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή, µε επακόλουθη µείωση των τιµών τους στη σχετική αγορά. Επίσης η Μονάδα µπορεί να χρησιµοποιήσει µόνο chip woods αφού οι χρησιµοποιούµενοι αεριοποιητές είναι σχεδιασµένοι να λειτουργούν µε αυτό το συγκεκριµένο υλικό και κανένα άλλο είδος πρώτης ύλης. Τα wood chips σε καµία περίπτωση δε πρέπει να απολέσουν το θερµιδικό τους περιεχόµενο κα να µην αυξηθεί η περιεχόµενη σε αυτά υγρασία, γιατί τότε δυσχεραίνεται η καύση. Μηχανολογικά η µονάδα είναι σε θέση να αφοµοιώσει τα είδη αυτά ιδίως αν προσοµοιάζουν µε τα ήδη χρησιµοποιούµενα (ευκάλυπτο και µίσχανθο). Παρα γ όµε να α πόβλ ητα Υ γ ρά απ ό β λ η τ α : Η εγκατάσταση διαθέτει «κάθετο» γεωθερµικό σύστηµα ψύξης της δεξαµενής του ύδατος καθαρισµού του υπέρθερµου αερίου SYNGAS. Το νερό του συστήµατος ψύξης θα προέρχεται από το δίκτυο ύδρευσης της.κ. Αυλώνα εφ όσον είναι διαθέσιµο, είτε από προµηθεύτρια εταιρεία και θα κυκλοφορεί εντός αδιαπέρατων σωλήνων PVC πολύ υψηλής αντοχής στη διάβρωση, συγκολληµένους µεταξύ τους. Σε κάθε κάθετο τµήµα του θα τοποθετηθεί ηλεκτροβάνα, όπου κάθε µία θα παρακολουθείται ξεχωριστά από κεντρικό έλεγχο διαχείρισης εντός της µονάδας. Σε περίπτωση διαρροής ο έλεγχος θα αποµονώνει το συγκεκριµένο τµήµα όπου διαπιστώθηκε η διαρροή, προκείµενου να γίνουν οι απαιτούµενες εργασίες µέχρι την αποκατάσταση της στεγανότητας του. Το νερό αυτό δεν περιλαµβάνει τοξικές ουσίες. Επίσης περιγράφεται η επιλογή χρήσης στεγανολεκάνης, αντί της επένδυσης των τοιχωµάτων της δεξαµενής µε µπετόν και πάνελ πολυουρεθάνης. Η υπόγεια δεξαµενή που περιέχει το νερό ψύξης του αερίου SYNGAS θα τοποθετηθεί σε επένδυση στεγανολεκάνης η οποία θα περιλαµβάνει: - Επίστρωση των τοιχωµάτων και του πυθµένα της εκσκαφής της δεξαµενής µε µη υφαντό γεωύφασµα υψηλής αντοχής σε εφελκυσµό και υδροπερατότητα από ατέρµονες ίνες πολυπροπελυνίου, µηχανικά πλεγµένου. - Σκυροδέτηση στρώσεως καθαριότητας στον πυθµένα πάχους 10 cm οπλισµένης µε πλέγµα χάλυβα - ιάστρωση επί του σκυροδέµατος καθαριότητας του πυθµένα µη υφαντού γεωυφάσµατος σε εφελκυσµό και υδροπερατότητα από ατέρµονες ίνες πολυπροπελυνίου, µηχανικά πλεγµένου. - ιάστρωση ειδικής αδιαπέρατης γεωµεµβράνης PVC πάχους 2 mm τοιχώµατα και τον πυθµένα και συγκόλληση των ραφών µε συσκευή θερµού αέρα στα τοιχώµατα. - Προστατευτική στρώση της γεωµεµβράνης µε γεωύφασµα στα τοιχώµατα και τον πυθµένα. - Ταυτόχρονη ίλωση του γεωυφάσµατος και της γεωµεµβράνης πάχους 2 mm στα σηµεία αλληλοεπικαλύψεως εντός της ραφής της µεµβράνης, στα τοιχώµατα. Στερεά απόβλητα: Τα εξερχόµενα υλικά της εγκατάστασης είναι η παραγόµενη τέφρα από την καύση της βιοµάζας και το αιώρηµα επικάθισης-ίζηµα στη δεξαµενή νερού από τον καθαρισµό µέσω κλειστού κυκλώµατος, καθώς και µικρή ποσότητα υαλοποιηµένης άµµου κλίνης. Για καταναλισκόµενη πρώτη ύλη wood chips kg/ηµέρα, εκτιµάται η παραγωγή 390kg/ηµέρα τέφρας (Κωδικός ΕΚΑ: «τέφρα κλιβάνου,σκωρία και σκόνη λέβητα από κοινή καύση εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο *»). Η παραγόµενη 8 από 15

9 τέφρα καταλήγει στη βάση του κλιβάνου όπου µέσω κοχλία µεταφέρεται σε ειδική στεγανή µεταλλική δεξαµενή χωρητικότητας 4µ³ (ανά µονάδα). Στη δεξαµενή αυτή καταλήγει επίσης και η συλλεγόµενη από το σύστηµα καθαρισµού (κυκλώνες) τέφρα µέσω ειδικού κοχλία µεταφοράς. Η εταιρεία επίσης περιέγραψε το πλάνο διάθεσης τέφρας από την καύση της πρώτης ύλης, η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί µεταξύ άλλων µε απευθείας διάθεση σε καλλιεργητές εντός της Περιφέρειας Αττικής και δευτερευόντως τη διάθεσή του είτε σε εταιρείες παραγωγής λιπασµάτων/εδαφοβελτιώτικών είτε ως υλικό κάλυψης ΧΥΤΑ, είτε εφόσον προκύψει ενδιαφέρον από ανάλογες βιοµηχανικές µονάδες για παραγωγή ανθρακονηµάτων ή σκυροδέµατος. Όσον αφορά το ίζηµα, η εγκατάσταση χρησιµοποιεί για τις ανάγκες της µια υπόγεια στεγανή δεξαµενή ύδατος 150µ³ µέρος της οποίας αποτελεί η δεξαµενή επικάθισης των ιζηµάτων σε συνδυασµό µε ένα κάθετο γεωθερµικό σύστηµα ψύξης. Στη δεξαµενή αυτή τύπου baffler το νερό αποθέτει τα αιωρούµενα σωµατίδια που έχει παραλάβει κατά τον καθαρισµό του παραγόµενου αερίου SYNGAS και αποτελούνται από πίσσα και τέφρα. Η πίσσα παράγεται κατά την καύση της βιοµάζας. Η τεχνολογία που ενσωµατώνει η υπό εξέταση Μονάδα, προσδίδει τη δυνατότητα περαιτέρω καύσης αυτής εντός του αεριοποιητή αφού δηµιουργεί δυσλειτουργία στον κινητήρα εσωτερικής καύσης αφενός, αφετέρου µε τον τρόπο αυτό αυξάνει τη θερµιδική αξία του παραγόµενου αερίου SYNGAS. Το επικαθίµενο αιώρηµα αποτελείται λοιπόν, σχεδόν αποκλειστικά από πίσσα. Το ποσοστό της τέφρας θεωρείται αφενός µεν ασήµαντο, αφετέρου δε η χηµική της σύσταση απαρτίζεται από υποπροϊόντα καύσιµης ύλης ξύλου που δεν προκαλούν καµιά βλάβη στο περιβάλλον. Η ποσότητα πίσσας και της τέφρας που αποτίθεται ηµερησίως κατά τη λειτουργία της µονάδας, υπολογίζεται µε την παραδοχή πως εν µέσω όλων των υποσυστηµάτων καθαρισµού και φιλτραρίσµατος του παραγόµενου αερίου SYNGAS το αποτιθέµενο περιεχόµενο συνολικά είναι κάτω από 23mg/µ³. Για καταναλισκόµενη πρώτη ύλη wood chips kg/ηµέρα, εκτιµάται η παραγόµενη ποσότητα αερίου SYNGAS σε µ 3 /ηµέρα και η µέγιστη ποσότητα αποτιθέµενου ιζήµατος εκτιµάται σε 1,495 kg/ηµέρα (Κωδικός ΕΚΑ: * «λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες»). Στους αεριοποιητές ρευστοποιηµένης κλίνης ο αέρας διοχετεύεται προς τα πάνω µέσα από το σώµα της βιοµάζας. Η κλίνη κάτω από τέτοιες συνθήκες συµπεριφέρεται σαν υγρό που βράζει και έχει άριστη οµοιοµορφία θερµοκρασίας και παρέχει αποτελεσµατική µετάβαση µεταξύ της στερεάς και της αέριας φάσης. Στην τεχνολογία αυτή η θερµότητα µεταφέρεται αρχικά µε «ζεστό κρεβάτι» άµµου. Λόγω της υφιστάµενης υψηλής θερµοκρασίας λειτουργίας της άµµου κλίνης, η χρησιµοποιούµενη ποσότητα υφίσταται υαλοποίηση, απαλλασσόµενη σταδιακά από ορυκτά στοιχεία ασβεστίου, καλίου και λοιπών αλκαλίων και µειώνεται η θερµαντική της απόδοση. Στην περίπτωση αυτή λαµβάνει χώρα αντικατάσταση της µε τη συνολικά χρησιµοποιούµενη ποσότητα να ανέρχεται στα 2µ³ κάθε φορά. Ε κ π ο μ π ή α ε ρ ί ω ν: Σύµφωνα µε τα υποβληθέντα στοιχεία, από τη διαδικασία καύσης του αερίου SYΝGAS εκλύεται σηµαντική ποσότητα CO λόγω της ατελούς καύσης της πρώτης ύλης. Η περίπτωση παραγωγής περίσσειας αερίου SYNGAS την οποία δεν µπορεί τη στιγµή εκείνη να απορροφήσει η µηχανή εσωτερικής καύσης, αντιµετωπίζεται µε δαυλό καύσης, ο οποίος προκαλεί καύση της περίσσειας ποσότητας παρεµποδίζοντας την µε τον τρόπο αυτό να διαφύγει στο περιβάλλον. Προς τούτο συµβάλλει περαιτέρω και ο υφιστάµενος gas holder µε τη µερική αποθήκευση του αερίου. Αν για οποιοδήποτε λόγο προκύψει υπερπαραγωγή αερίου ή άλλος λόγος απόρριψης αερίου, µετά την αποθήκευσή του στη τµήµα αυτό, ενεργοποιείται ο δαυλός καύσης ώστε το SYNGAS να µην απελευθερώνεται άκαυστο. Η µονάδα θα διακόπτει τη λειτουργίας της για λόγους συντήρησης. εν αναµένονται παύσεις λειτουργίας πέραν της µία φοράς το µήνα επί πέντε ώρες. Κατά τη διάρκεια της προγραµµατισµένης συντήρησης, εκτιµάται ότι ο χρόνος παραγωγής του αερίου που θα απελευθερωθεί και θα οδηγηθεί προς εκτόνωση στο δαυλό καύσης θα είχε διάρκεια 3-5 λεπτά και ο δαυλός θα έχει να κάψει 416,6 µ3 υπολειπόµενου αερίου και εφόσον η δυνατότητα καύσης του συγκεκριµένου δαυλού είναι 100 µ3/ώρα η συγκεκριµένη ποσότητα 9 από 15

10 θα καταναλωθεί σε 4,16 ώρες. Η συχνότητα των µη προγραµµατισµένων διακοπών της µονάδας εκτιµάται ότι δεν θα υπερβαίνει τη µία φορά το δίµηνο. Χρήση νερού και ενέργειας Σύµφωνα µε την υποβληθείσα ΜΠΕ, το νερό που χρησιµοποιείται για τον καθαρισµό και την ψύξη του παραγόµενου αερίου SYNGAS µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί εντός του κλειστού συστήµατος µετά από το καθαρισµό του εντός του αντιδραστήρα baffler -µε την επικάθιση των αιωρηµάτων που µεταφέρει από τον καθαρισµό του SYNGAS- τη συγκέντρωση του στη δεξαµενή αποθήκευσης και την ψύξη του µέσω του προαναφερόµενου ειδικά διαµορφωµένου κυκλώµατος. Η δεξαµενή νερού θέτει στο κλειστό σύστηµα κυκλοφορίας 150µ³, χωρίς προϋπολογισµένες απώλειες. Απώλεια της τάξης των 800lt-1m³(maximum) ηµερησίως αναµένεται από τους διαδοχικούς κύκλους θέρµανσης και ψύξης του χρησιµοποιούµενου νερού. Η τροφοδοσία της συγκεκριµένης αυτής ποσότητας νερού θα γίνει από το δίκτυο ύδρευσης της εγκατάστασης από όπου θα τροφοδοτείται η δεξαµενή ύδατος και θα αναπληρώνονται οι αναφερόµενες ως άνω απώλειες κατά τη διαδικασία καθαρισµού και ψύξης του αερίου. Το νερό θα προέρχεται από το υπάρχον δίκτυο του ήµου, εφ όσον είναι διαθέσιµο, είτε από προµηθεύτρια εταιρεία. Η εγκατάσταση, διαθέτουσα δεξαµενή αποθήκευσης νερού δεν αναµένεται ουσιαστικά να αντιµετωπίσει πρόβληµα λειψυδρίας, ενώ η τρέχουσα παροχή διαθέτει τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται στην αναπλήρωση της απώλειας του 1µ³ ηµερησίως. Σε περίπτωση προσωρινής αδυναµίας χορήγησης ακόµα και αυτής της ποσότητας, η εγκατάσταση είναι σε θέση να συνεχίσει τη λειτουργία της και να συµπληρώνονται σταδιακά οι απώλειες µε την αποκατάσταση της ύδρευσης. Όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας η µονάδα είναι αυτοτροφοδοτούµενη. B. ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΑΔΑ: ΒΛΓΞΟΡ1Κ-ΩΧ6 Ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου και ρυπαντικών φορτίων σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις: - Στάθµη θορύβου και σκόνης: Π /81(άρθ. 2, πιν. 1) - Θόρυβος στο περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους: Υ.Α /2028/2003 (ΦΕΚ 1418Β/ ), όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286Β / ) - Στερεά απόβλητα: 50910/2727/03 [(ΦΕΚ 1909Β/ ), όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/ )] - Άχρηστα υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 [(ΦΕΚ 179Α/01), όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3854/10-(ΦΕΚ 94/Α/ ) και την Υ.Α. 9268/469/07 (ΦΕΚ 286/Β/2.3.07)] - Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ 13588/725/2006 [(ΦΕΚ 383/Β / ), όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/ ), την Υ.Α. οικ /12 (ΦΕΚ 1537/Β/8.5.12) και την Υ.Α. 8668/07 (ΦΕΚ 187/Β/2.3.07)] - Ρυπαντικά φορτία στην ατµόσφαιρα: Π.Υ.Σ. 34/02 (ΦΕΚ 125/Α/5.6.02), ΚΥΑ 13/0/121 (ΦΕΚ 53Β/ ), ΚΥΑ Η.Π.14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β / ) - Άχρηστα ανταλλακτικά Π.. 116/04 [(ΦΕΚ 81/ ), όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α /548/Ε103/12, (ΦΕΚ 945/Β/ )] - Ηλεκτρικό & µαγνητικό πεδίο των γραµµών µεταφοράς & των µετασχηµατιστών τάσης, Κ.Υ.Α. 3060/(ΦΟΡ)/238/2002 (Φ.Ε.Κ. 512Β/ ) Γ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Γ1. Κατά τη φάση κατασκευής της Μονάδας 1. Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου να χορηγηθούν όλες οι προβλεπόµενες άδειες και εγκρίσεις που προκύπτουν από την υφιστάµενη νοµοθεσία 10 από 15

11 ( ασαρχεία, Εφορείες Αρχαιοτήτων, Υπ. Πολιτισµού, κλπ).απαγορεύεται έστω και προσωρινά η εναπόθεση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής σε ρέµατα, χείµαρρους, αρδευτικές τάφρους και σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα για την εξασφάλιση της ελεύθερης ροής των υδάτων τους. 2. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα αποκατάστασης για την αποφυγή διαβρώσεων των εδαφών. 3. Τυχόν επιστρώσεις µε σκυρόδεµα/πρόσµικτο σκυροδέµατος να περιοριστεί µόνο στην ελάχιστη απαιτούµενη επιφάνεια. 4. Απαγορεύεται η παραµονή στο χώρο του έργου και η χρησιµοποίηση µηχανηµάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου Ευρωπαϊκής Ένωσης περί θορύβου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις α) Υπ. Απ. 2640/27/ΦΕΚ 689/Β/ , β) Υπ. Απ /1613/ΦΕΚ 570/Β/ και γ) Υπ. Απ /1921/ΦΕΚ 751/Β/ Επίσης να ακολουθείται η ΚΥΑ αρ.37393/2028/2003(φεκ1418β/ ) όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ Η.Π.9272/471/2007(ΦΕΚ 286Β/ ). 5. Η ρύθµιση των κινητήρων πρέπει να είναι τέτοια ώστε η εκποµπή αερίων και σωµατιδιακών ρύπων να µην υπερβαίνει τις οριακές τιµές της ΥΑ 28342/2447 ( 4gr CO/kwh, 1.1grVOC/kwh,7 grnox/kwh, 0.15gr σωµατιδίων/kwh) που αφορά µέτρα για τον περιορισµό της εκποµπής αερίων και σωµατιδίων ρύπων από κινητήρες Diesel προοριζόµενους να τοποθετηθούν σε οχήµατα σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 88/77/ΕΟΚ και 91/542/ΕΟΚ (εναρµοσµένη µε ΦΕΚ 536/ ). 6. Τα οχήµατα µεταφοράς των οικοδοµικών υλικών θα πρέπει να είναι καλυµµένα για αποφυγή εκποµπής σκόνης. 7. Σε περίπτωση µεταφοράς χαλαρών υλικών (πχ άµµος, χαλίκι κλπ) απαγορεύεται η υπερπλήρωση των οχηµάτων. 8. Να ληφθούν όλα τα προσήκοντα µέτρα για την κατασκευή της στεγανολεκάνης του συστήµατος του νερού καθαρισµού κατά τα περιγραφόµενα στην (14) σχετική. 9. Οι σωλήνες του κλειστού κυκλώµατος του νερού καθαρισµού και του νερού ψύξης θα πρέπει να συγκοληθούν ισχυρά ώστε να µηδενίζονται οι απώλειες νερού κατά την πλήρωση και λειτουργία συστηµάτων. 10. Να γίνει αποκατάσταση της βλάστησης και του τοπίου των χώρων επέµβασης. 11. Απαγορεύεται η κάθε µορφή καύσης υλικών στην περιοχή του έργου. 12. Να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα για την προφύλαξη του υποσταθµού και να τοποθετηθεί σήµανση που να αποκλείει την πρόσβαση στο κοινό. 13. Να ληφθεί µέριµνα αντιπυρικής προστασίας για την αντιµετώπιση τυχών εκδηλώσεων πυρκαγιάς από την λειτουργία µηχανηµάτων, συνεργείων, µεταφοράς διαφόρων υλικών κατασκευής κλπ και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου µµετάδοσης σε παρακείµενες περιοχές. 14. Σε περίπτωση που προκύπτουν απόβλητα λιπαντικά έλαια (Α.Λ.Ε.) και ορυκτέλαια, τόσο κατά την κατασκευή ή λειτουργία της µονάδας, από την συντήρηση των µηχανηµάτων, να συλλέγονται σε κατάλληλα κλειστά δοχεία ή σε ειδικά σχεδιασµένη στεγανή δεξαµενή, να µην διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη και µαζί µε τους περιέκτες τους να παραδίδονται σε νόµιµα αδειοδοτηµένες εταιρείες διαχείρισης ή σε εξουσιοδοτηµένο φορέα που έχει άδεια για τη µεταφορά και διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, µε τον οποίο η επιχείρηση θα έχει συνάψει ειδική σύµβαση, σύµφωνα µε το Π.. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/ ).Να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών σε πρίπτωση διαρροής καυσίµων ή λιπαντικών. 15. Τα υλικά εκσκαφής που θα προκύψουν να επαναχρησιµοποιηθούν γιά επιχωµατώσεις όπου είναι δυνατόν, τα δε υπόλοιπα να διατίθενται σε αδειοδοτηµένες προς τούτο εταιρείες,και γενικά να υφίστανται διαχείριση σύµφωνα µε την ΚΥΑαρ /1757/Ε103/2010 (φεκ1312β/ ). 16. Συχνή διαβροχή των αποθηκευµένων αδρανών υλικών και ιδιαίτερα κατά την φορτοεκφόρτωσή τους. 17. Να αποφεύγεται η διέλευση οχηµάτων µεταφοράς αδρανών υλικών από κατοικηµένες περιοχές. 18. ιαβροχή διαδρόµων κίνησης των οχηµάτων. 19. Πλύσιµο τροχών οχηµάτων εργοταξίου. 11 από 15

12 20. Να λαµβάνονται όλα τα µέτρα γιά την µείωση των οχλήσεων από θόρυβο. 21. Να ληφθεί µέριµνα γιά την αποχέτευση των οµβρίων υδάτων µε σκοπό την απρόσκοπτη ροή και την προστασία από πληµµύρα. Γ2. Κατά τη λειτουργία της µονάδας 22. Γιά τη χρησιµοποιούµενη πρώτη ύλη,φυτική βιοµάζα, πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ Τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία της µονάδας θα πρέπει να ενηµερωθούν η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και η Πολεµική Αεροπορία για την αναγκαιότητα σήµανσης των αγωγών απαγωγής και του δαυλού προκειµένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πτήσεων ελαφρών αεροσκαφών, ελικοπτέρων, κλπ, που τυχόν εκτελούν πτήσεις στην περιοχή.κάθε νέα διάνοιξη ή διαπλάτυνση των καθοριζοµένων ορίων εκµεταλεύσεως στις υπόψη περιοχές θα υπόκειται στην έγκριση της αρµόδιας στρατιωτικής αρχής (ΚΕΤΘ).Να µην καταστραφούν τα υπάρχοντα τριγωνοµετρικά σηµεία της Γ.Υ.Σ. 24. Να δηµιουργηθεί αντιπυρική ζώνη ζώνη αποψίλωσης πχ 2 µέτρων γύρω από τη Μονάδα. 25. Η όλη διαδικασία να γίνεται µέσω κλειστού κυκλώµατος(ανεφοδιασµός,αεριοποίηση). 26. Όταν οριστικοποιηθεί η σύµβαση µε το Ε ΗΕ και προκύψουν αλλαγές στο σχεδιασµό των εγκαταστάσεων να γίνει επικαιροποίηση της ΜΠΕ. 27. Απαγορεύεται ο θρυµµατισµός βιοµάζας προς παραγωγή wood chips στις εγκαταστάσεις της µονάδας του θέµατος. 28. Σε περίπτωση ανεπάρκειας του δικτύου ύδρευσης να κατασκευαστούν δεξαµενές για την κάλυψη των αναγκών της µονάδας µέχρι να βελτιωθεί το δίκτυο. 29. Πριν τη λειτουργία της µονάδας θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί η σταθερή παροχή της καύσιµης πρώτης ύλης. Προς τούτο, θα πρέπει να προσκοµιστούν συµβάσεις συνεργασίες µε τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και εταιρείες/καλλιεργητές ενεργειακών σοδειών από τους οποίους θα γίνεται η προµήθεια της καύσιµης πρώτης ύλης. Οι συµβάσεις αυτές θα πρέπει να εξασφαλίζουν επαρκώς τις ανάγκες της µονάδας για αρκετά χρόνια. 30. Να επιδιωχθεί συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του ήµου καθώς και ιδιώτες για τη διάθεση των κλαδεµάτων ως καύσιµη ύλη στη µονάδα του θέµατος κατά προτεραιότητα και καθ όλη τη χρονική διάρκεια λειτουργίας της µονάδας. 31. Να ληφθεί µέριµνα για την εγκατάσταση, συντήρηση και καλή λειτουργία πρόσθετου ειδικού εξοπλισµού για τη µείωση των αέριων εκποµπών και ιδιαίτερα του CO,οξειδίων του αζώτου,πτητικών οργανικών ενώσεων (όπως σύστηµα µε τριοδικό καταλύτη, κλπ). Προκειµένου να ελαχιστοποιούνται οι εκποµπές των αέριων ρύπων από την καύση βιοµάζας για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας να εφαρµόζονται διεργασίες καθαρισµού τόσο του παραγόµενου αερίου όσο και των απαερίων της καύσης του στη έξοδο των µηχανών εσωτερικής καύσης και να είναι σύµφωνες µε τις τεχνικές προδιαγραφές που τίθενται από τον κατασκευαστή. Οι δε καταλύτες όταν εξαντληθούν να αποστέλλονται σε ειδικές εγκαταστάσεις προς αξιοποίησή τους χωρίς να απορρίπτονται στα λοιπά στερεά απόβλητα του εργοστασίου 32. Να εγκατασταθεί αυτόµατο σύστηµα καταγραφής αέριων εκποµπών σε µόνιµη λειτουργία (real time), οι µετρήσεις(ανά τρίµηνο) του οποίου θα τηρούνται σε αρχείο εντός των εγκαταστάσεων της µονάδας προς επίδειξη σε αρµόδια αρχή για τον έλεγχο ή την αδειοδότηση αυτής. Ο ι µ ε τ ρ ή σ ε ι ς µ π ο ρ ο ύ ν ν α γ ί ν ο ν τ α ι κ α τ ά έ µ µ ε σ ο τ ρ ό π ο ( ό π ω ς µ έ τ ρ η σ η τ η ς π α ρ ο χ ή ς κ α ι α ν ά λ υ σ η τ η ς π ο ι ό τ η τ α ς κ α υ σ ί µ ω ν κ λ π ) κ α θ ώ ς κ α ι σ υ ν ε χ ο ύ ς κ α τ α γ ρ α φ ή ς τ η ς θ ε ρ µ ο κ ρ α σ ί α ς τ ο υ δ ι ο ξ ε ι δ ί ο υ τ ο υ ά ν θ ρ α κ α κ α τ ' ό γ κ ο ( ή ο ξ υ γ ό ν ο υ κ α τ ' ό γ κ ο ) κ α ι τ ο υ δ ε ί κ τ η α ι θ ά λ η ς κ α τ ά b a c h a r a c h τ ω ν κ α υ σ α ε ρ ί ω ν. 33. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα προσήκοντα µέτρα, ώστε οι εκποµπές των απαερίων από τη µονάδα του θέµατος να είναι εντός των θεσµοθετηµένων ορίων των ΚΥΑ µε αριθ. 13/0/121 (ΦΕΚ 53Β/ ) και 14122/549/Ε103 (ΦΕΚ 488Β/ ). 34. Σε περίπτωση υπέρβασης των θεσµοθετηµένων ορίων των αέριων εκποµπών να γίνεται διακοπή λειτουργίας της µονάδας και επαναλειτουργία της µόνο µετά τη λύση του προβλήµατος. Επίσης, να καταγράφεται το συµβάν και να ενηµερώνεται η Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αττικής και η Περιφέρεια Αττικής. 35. Να πραγµατοποιείται διαδικασία εξευγενισµού του παραγόµενου βιοαερίου γιά την 12 από 15

13 αποµάκρυνση των προσµίξεων ανοργάνων υλικών H2S, CO2,NH3, και σωµατιδίων. 36. Οι µηχανές εσωτερικής καύσης και οι µετασχηµατιστές να ελέγχονται και να συντηρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Για κάθε εργασία συντήρησης - ρύθµισης να συµπληρώνεται και να υπογράφεται από τον συντηρητή το προβλεπόµενο φύλλο συντήρησης ρύθµισης και να κρατείται σε αρχείο. 37. Να λαµβάνονται τα κατάλληλα ηχοµονωτικά µέτρα, ώστε η στάθµη θορύβου από την λειτουργία της εγκατάστασης, να µην υπερβαίνει το επιτρεπόµενο όριο κατά τα οριζόµενα στο Π 1180/81 και γενικότερα να µην επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής. 38.Γενικά να ληφθούν όλα τα προσήκοντα µέτρα ώστε να τηρούνται τα προβλεπόµενα από το Π 1180/81 όρια εκποµπής σκόνης από την λειτουργία της µονάδας. 39.Γιά την αποµάκρυνση των συµπυκνωµάτων πίσσας που παράγονται στον βιοαντδραστήρα κατόπιν της ψύξης του βιοαερίου, προτείνεται η χρήση διάταξης ηλεκτροστατικού φίλτρου.τα απόβλητα πίσσας να υφίστανται διαχείριση σύµφωνα µε την νοµοθεσία περί επικίνδυνων αποβλήτων. 40. Η διάθεση του παραγοµένου ιζήµατος (ΕΚΑ: *) από τη λειτουργία της µονάδας να διατίθεται να γίνεται µέσω νόµιµα αδειοδοτηµένων εταιρειών διαχείρισης ή σε εξουσιοδοτηµένο φορέα που έχει άδεια για τη µεταφορά και διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, µε τον οποίο η επιχείρηση θα έχει συνάψει ειδική σύµβαση σύµφωνα µε την ΚΥΑ µε αριθ /725/2006 όπως ισχύει. 41.Η υαλοποιηµένης άµµος κλίνης θα πρέπει να διατίθεται επίσης µέσω κατάλληλα αδειοδοτούµενου φορέα. 42.Η τέφρα (από τον κλίβανο και τους κυκλώνες) να αποµακρύνεται εντός στεγανού container µέσω ειδικού απορροφητικού µηχανισµού από την δεξαµενή στην οποία αποτίθεται.γιά τη µεταφορά της συλλεγόµενης τέφρας προς τα σηµεία συγκέντρωσης/αποκοµιδής της να προτιµηθεί η χρήση κλειστού συστήµατος πνευµατικής µεταφοράς αντί του προτεινόµενου στη ΜΠΕ ανοιχτού συστήµατος(κοχλίας µεταφοράς).επιπλέον, να πραγµατοποιείται τακτικός έλεγχος και συντήρηση των συστηµάτων κατακράτησης σωµατιδίων. 43. Η παραγόµενη τέφρα από την καύση της πρώτης ύλης, να διατίθεται απευθείας σε καλλιεργητές εντός της Περιφέρειας Αττικής και σε εταιρείες παραγωγής λιπασµάτων/εδαφοβελτιώτικών,εφόσον εξεταστεί εάν εφαρµόζονται οι διατάξεις της Οδηγίας 91/676/ΕΚ γιά τη νιτρορύπανση όπως έχει εναρµονιστεί στο Εθνικό ίκαιο µε την ΚΥΑ οικ 16190/1335/97(φεκ 519Β/ ) καθώς και οι διατάξεις περί Γεωργικής Πρακτικής(ΥΑ85167/820/00 ΦΕΚ477Β/ και ΥΑ125347/04/ΦΕΚ 142Β/ ) όπως ισχύουν ή σε βιοµηχανικές µονάδες για παραγωγή ανθρακονηµάτων ή σκυροδέµατος. 44. Να τηρείται αρχείο στις εγκαταστάσεις της µονάδας µε τα σχετικά παραστατικά διάθεσης της τέφρας προς επίδειξη σε αρµόδια αρχή για τον έλεγχο ή την αδειοδότηση αυτής. Στα παραστατικά αυτά θα αναγράφεται τουλάχιστον: η ηµεροµηνία διάθεσης, στοιχεία παραλήπτη, στοιχεία φυσικού ή νοµικού προσώπου ή εταιρείας στο οποίο έγινε η τελική διάθεσή της, καθώς και ο σκοπός και η ποσότητα που διατέθηκε κάθε φορά. 45. Η παραγόµενη τέφρα που δεν κατέστη δυνατό να διατεθεί µε τον αναγραφόµενο παραπάνω τρόπο δύναται να διατεθεί σε νόµιµο ΧΥΤΑ, µονό κατόπιν εκπόνησης ειδικού προς τούτο σχεδίου από τον αρµόδιο φορέα διαχείρισης του ΧΥΤΑ, και εφόσον έχουν εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες ανακύκλωσης της ή επαναχρησιµοποίησής της. 46. Τα Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) να συλλέγονται σε ειδικούς υποδοχείς. Η διαχείριση τους να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την ΚΥΑ µε αριθ /2727 (ΦΕΚ 1909Β/ ). 47. Τα άχρηστα υλικά συσκευασίας (πχ από χαρτί ή χαρτόνι, πλαστικό κλπ) να συλλέγονται σε ειδικό χώρο & να διατίθενται για ανακύκλωση σύµφωνα µε το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων». 48. Να ελέγχεται περιοδικά η στεγανότητα των διαφόρων αγωγών µεταφοράς και των σηµείων σύνδεσης τους. 49. Ο χώρος του υποσταθµού (Υ/Σ) να είναι σύµφωνος µε τα όρια ασφαλείας που επιβάλλονται από τους κανονισµούς ασφαλούς λειτουργίας της εγκατάστασης. 50. Απαγορεύεται η χρήση ψυκτικών ελαίων µε PCB s άνω των 50 ppm στους µετασχηµατιστές και πυκνωτές του υποσταθµού Μέση Τάσης της εγκατάστασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 7589/731/2000 (ΦΕΚ 514/Β/2000). Η εταιρεία οφείλει να τηρεί 13 από 15

14 αρχείο µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισµού που θα εγκατασταθεί στους υποσταθµούς. 51. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δίκτυο ακαθάρτων για τη διάθεση των λυµάτων προσωπικού τότε αυτά θα πρέπει να οδηγούνται σε υπόγειο στεγανό βόθρο. Η εταιρεία οφείλει να διενεργεί τακτική αποκοµιδή του περιεχοµένου των στεγανών δεξαµενών σε νόµιµους χώρους διάθεσης, να τηρεί αρχείο µε όλα τα παραστατικά στοιχεία παραλαβής και µεταφοράς αποβλήτων λάσπης από τον στεγανό βόθρο (τιµολόγια, ηµεροµηνίες παραλαβών κλπ) και να εκτελεί τακτική καθαριότητα και έλεγχο του αποχετευτικού δικτύου σωληνώσεων, για την σωστή λειτουργία της διάθεσης των αποβλήτων. Απαγορεύεται η διάθεση υγρών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας στους παραπάνω βόθρους. 52.Σε περίπτωση που προκύπτουν απόβλητα λιπαντικά έλαια (Α.Λ.Ε.) και ορυκτέλαια, τόσο κατά την κατασκευή ή λειτουργία της µονάδας, από την συντήρηση των µηχανηµάτων, να συλλέγονται σε κατάλληλα κλειστά δοχεία ή σε ειδικά σχεδιασµένη στεγανή δεξαµενή, να µην διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη και µαζί µε τους περιέκτες τους να παραδίδονται σε νόµιµα αδειοδοτηµένες εταιρείες διαχείρισης ή σε εξουσιοδοτηµένο φορέα που έχει άδεια για τη µεταφορά και διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, µε τον οποίο η επιχείρηση θα έχει συνάψει ειδική σύµβαση, σύµφωνα µε το Π.. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/ ), κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 53.Γιά τις χηµικές ουσίες που χρησιµοποιούνται στην εγκατάσταση, να υπάρχουν αρχειοθετηµένα και µεταφρασµένα στην Ελληνική γλώσσα ελτία εδοµένων Ασφαλείας Υλικών(Material Safety Data Sheets) στην πλέον ενηµερωµένη έκδοση τους και να τηρούνται τα µέτρα ασφαλείας που αναφέρονται σε αυτά γιά κάθε σχετική δραστηριότητα(αποθήκευση, διακίνηση κλπ). 54.Να ληφθούν µέτρα σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλεια εγκαταστάσεων τέτοιου τύπου. 55.Πρέπει να εφαρµόζεται το σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης όπως αναφέρεται στην µελέτη. 56.Επίσης να εκπληρώνονται όλες οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από την υφιστάµενη νοµοθεσία γιά την εγατάσταση και λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτού του είδους( ν.3325-φεκ 68Α/ ). 57.Να οριστεί υπεύθυνος γιά την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.. ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΓΞΟΡ1Κ-ΩΧ6 1. Η παρούσα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ισχύει για δέκα (10) χρόνια από την ηµεροµηνία έκδοσης της µε την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται τα στοιχεία που αναφέρονται στην εγκριθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), οι Περιβαλλοντικοί Όροι που αναφέρονται στην παρούσα Απόφαση, δεν θα επέλθει εν τω µεταξύ καµία µεταβολή των δεδοµένων βάσει των οποίων εκδίδεται αυτή η Απόφαση και δε θα προκύψουν επιφυλάξεις από συναρµόδιους φορείς κατά τη διάρκεια υλοποίησης και λειτουργίας του έργου. 2. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας, εγκαίρως πριν από τη λήξη ισχύος της παρούσας Απόφασης (τουλάχιστον δύο µήνες), οφείλει να επανέλθει µε νεότερη αίτησή του προς την εκάστοτε αρµόδια για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσία, προκειµένου να τηρηθούν τα αναφερόµενα στο άρθρο 5 του Ν. 4014/2011. Για τον εκσυγχρονισµό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου ή της δραστηριότητας, απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του Ν.4014/ Κάθε όρος της παρούσας Απόφασης δύναται να τροποποιηθεί εφόσον κατά την κατασκευή η λειτουργία του έργου προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον. 4. Τυχόν θέµατα, που ανακύπτουν κατά την εφαρµογή της παρούσας Απόφασης και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείµενης νοµοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν βάσει της σχετικής θεωρηµένης ΜΠΕ 5. Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά προβλήµατα υποβάθµισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν έχουν προβλεφθεί από την παρούσα Απόφαση και την Μ.Π.Ε., µπορεί να επιβληθούν πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή να τροποποιηθεί η παρούσα, όπως προβλέπεται στην παρ 9 του άρθρου 2 σε συνδυασµό µε το άρθρο 6 του 14 από 15

15 Ν. 4014/ Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθµισης του περιβάλλοντος ή παράβασης των όρων της παρούσας Απόφασης επιβάλλονται στους υπεύθυνους του έργου ή της δραστηριότητας οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκαν µε τους Ν.3010/02, Ν. 4014/2011 και Ν. 4042/ Η παρούσα Απόφαση δεν καλύπτει θέµατα ασφάλειας έναντι ατυχηµάτων µεγάλης έκτασης ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από την υποχρέωση εφοδιασµού του µε άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας, καθώς και οι όροι και περιορισµοί δόµησης του γηπέδου και δεν συνεπάγεται νοµιµοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάµενων κατασκευών για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί αυθαιρέτων κατασκευών. 8. Η παρούσα Απόφαση ισχύει µε την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδοµικές και άλλες ειδικές διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής. 9. Η επιβαλλόµενη από τη νοµοθεσία δηµοσίευση της παρούσας Απόφασης πραγµατοποιείται µε την ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση www. aepo. ypeka. g r (σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 19α του Ν. 4014/2011, καθώς και στην 21398/2012 κοινή υπουργική απόφαση). 10. Κατά της παρούσης Απόφασης, επιτρέπεται, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Νόµου 2503/1997, προσφυγή στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευσή της. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ KΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1.Γαιοδυναμική Άρτεμις ΕννέαΕΠΕ,Καραϊσκάκη10 Άρτεμις Αττική τ.κ.19016(συν/νος 1φάκελος ΜΠΕ) 2.Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής-Λ.Συγγρού15,11743 Αθηνα 3.Περιφ.Αττικής Δ/νση Περιβάλλοντος,Πολυτεχνείου 4, Αθήνα τ.κ η Εφορ. Βυζαντ. Αρχαιοτήτων-Πανός 16,10555 Αθήνα 5. Εφορ. Νεωτ. Μνημείων-Λυσίου & Κλεψύδρας 1,10555,Αθήνα 6. ΟΡΣΑ,Πανόρμου 2,11523 Αθήνα 7.ΓΕΕΘΑ, Δ/νση Υποδομών(Γ2),Τμ. Εθνικής Υποδομής Στρατόπεδο Παπάγου,Μεσογείων ,15451, Ν.Ψυχικό,Αθήνα 8.ΥΠΕΚΑ Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος Δ/νση Ε.Α.Ρ.Θ. Πατησίων147,Αθήνα τ.κ Eσωτερική Διανομή 1. Χ.Α. (συν/νος 1 φάκελος ΜΠΕ) 2. Π.Αγγελίνας 15 από 15

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ /ΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 239 ΤΑΧ.ΚΩ : 15451 Ν.ΨΥΧΙΚΟ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Πρόκειται για κτιριακό οργανισμό, o οποίος θα στεγάσει μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυτική βιομάζα ονομαστικής ισχύος 1MW, ο οποίος θα εγκατασταθεί εντός Βιομηχανικής περιοχής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση : Θεοδωράτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Οι γενικοί κανόνες που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα [βλ. και βιβλιογραφία 7, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ:Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Βιοτεχνίας κατασκευής μερών και εξαρτημάτων ειδών μεταφορών και μηχανημάτων, κατασκευής και επισκευής ρυμουλκούμενων οχημάτων (τρέιλερ) φερομένης ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Gasification TECHNOLOGY

Gasification TECHNOLOGY www.gasification-technology.gr ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Gasification TECHNOLOGY συστηματα ηλεκτροπαραγωγησ με αεριοποιηση βιομαζασ www.gasification-technology.gr Gasification TECHNOLOGY συστηματα ηλεκτροπαραγωγησ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (10kw) ΜΕ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (10kw) ΜΕ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ GASIFICATION TECHNOLOGY COMPANY 2ο χλμ. Προς Β ΚΤΕΟ-οδός ΠΟΝΤΟΥ ΚΑΛΟΧΩΡΙ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ τηλ: 2310699524, Διεύθυνση πωλήσεων: 6987106186 http://www.gasification-technology.gr, www.αεριοποιηση.gr info@gasification-technology.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Άρτα, 18 Μαρτίου 2015 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από µονάδα Συµπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της εταιρίας «ΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» από Αποστακτήριο σε Αποστακτήριο και Οινοποιείο κατόπιν κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης, που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 2-12- 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 4962/220871 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ7Λ1-4ΟΥ. Έχοντας υπόψη: Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΔΑ: Β43Φ7Λ1-4ΟΥ. Έχοντας υπόψη: Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

O Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ

O Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡ.: Γ. Σφακιανάκη.

Διαβάστε περισσότερα

10 KW σε Μονάδα 1 MW

10 KW σε Μονάδα 1 MW 10 KW σε Μονάδα 1 MW DOS ENERGY ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ H DOS ENERGY, µέλος του Οµίλου επιχειρήσεων DOS GROUP, είναι µια εταιρεία Συµβούλων Επενδύσεων που παρέχει ολοκληρωµένες επενδυτικές προτάσεις στο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη, σχεδιασµός και κατασκευή

Μελέτη, σχεδιασµός και κατασκευή ΘΕΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΡΜΟΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ MDF ΚΑΙ PELLETS ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η τεχνική εταιρεία ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. δραστηριοποιείται επί 35 χρόνια στο τοµέα της ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας.

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας. Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance Τι έιναι η Βιοµάζα Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις του τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεντρικό: 6 ο χλμ. oδού Χαριλάου-Θέρμης Τ.Θ. 60361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-498100 Fax: 2310-498180

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Ταχ. Κωδ. : 154 51 Ν. Ψυχικό Πληροφορίες : Παν.Αγγελίνας Τηλέφωνο : 210 3725764 Fax : 210 3725770

ΠΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Ταχ. Κωδ. : 154 51 Ν. Ψυχικό Πληροφορίες : Παν.Αγγελίνας Τηλέφωνο : 210 3725764 Fax : 210 3725770 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15-1-2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: Φ 6292/1712/14 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Μεσογείων 239 & Παρίτση

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Αν δεν πιστεύετε τις στατιστικές, κοιτάξτε το πορτοφόλι σας. Πάνω από τη µισή ενέργεια που χρειάζεται ένα σπίτι, καταναλώνεται για τις ανάγκες της θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11-10 -2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ.: 6373/198074 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

Συµπαραγωγή Η/Θ στη νήσο Ρεβυθούσα ηµήτριος Καρδοµατέας Γεν. ιευθυντήςεργων, Ρυθµιστικών Θεµάτων & Στρατηγικού Σχεδιασµού ΕΣΦΑ Α.Ε. FORUM ΑΠΕ/ΣΗΘ «Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα σήµερα», Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22. 01. 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.2489/4595/14 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22. 01. 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.2489/4595/14 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22. 01. 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.2489/4595/14 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & Σχετ: Φ2489/2329,1296,761/14 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στεφανάκη Μ. ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ:: mstefanaki@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές Μονάδες Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού & Θερµότητας από Wood Chip

Μικρές Μονάδες Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού & Θερµότητας από Wood Chip Ημερίδα ENERMED - TREC Ευρωπαϊκή Συνεργασία για την Αξιοποίηση των ΑΠΕ Καστοριά, 05 Μαρτίου 2013 Μικρές Μονάδες Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού & Θερµότητας από Wood Chip Νικόλαος Κ. Ντάβος Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 15 μελών ήταν παρόντα τα 8 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 15 μελών ήταν παρόντα τα 8 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Του Πρακτικού 3 / 2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης -----------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS

22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS Τα πάντα για τις ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ 375 22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS Ο καυστήρας pellet είναι μία συσκευή που αποστολή έχει την τροφοδοσία του λέβητα με καύσιμο, του άναμμα της φλόγας, την παροχή του αέρα καύσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka.

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αθήνα, Αρ. Πρ. Σχετ. 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας από το Σπύρο ΚΥΡΙΤΣΗ Προσκεκλημένο Ομιλητή Ημερίδα «Αεριοποίησης Βιομάζας για την Αποκεντρωμένη Συμπαραγωγή Θερμότητας και Ηλεκτρισμού» Αμύνταιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σκοποί και Στόχοι του Έργου. Χρήση Φυσικού Αερίου. Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων. Ασφάλεια. Εκτίμηση Κόστους

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σκοποί και Στόχοι του Έργου. Χρήση Φυσικού Αερίου. Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων. Ασφάλεια. Εκτίμηση Κόστους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοποί και Στόχοι του Έργου Χρήση Φυσικού Αερίου Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων Ασφάλεια Εκτίμηση Κόστους Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Χάρτες Διαδρομή Σωληνώσεων ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 28/02/2007 ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ Ρύπανση Υπεδάφους πρατηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί επιχειρήσεων... 2 1.2. Σκοπός... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ... 2 2.1. Διαδικασία αδειοδότησης (ως προς την Υγειονομική Υπηρεσία)...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ & ΘΕΡΜΙΚΗΣ (ΣΗΘ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Αντώνης Κατσαµάς ρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξηµένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Αριθμός 271 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο S(l)(t) Ο Υπουργός, Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθμ.πρωτ.:ΔΑ/Φ32.2/2111 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμός Μητρώου Αδείας :24 ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΡΧΑΡΙ ΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. 1ο ΧΛΜ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. 1ο ΧΛΜ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ORC ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΕΑΤΩΚΑ-7Ε6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GWS Ltd. Γιαννιτσών 200, 54628 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 523245, Φαξ.: 2310 523241 info@gws.gr www.gws.gr Η Global

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΔ7Λ7-ΣΧ2. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΟΖΔ7Λ7-ΣΧ2. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 4 Ταχ. Κώδικας: 104 33 Τηλ.: 213-2101102 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

FOKOLUS TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

FOKOLUS TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ FOKOLUS TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ FOKOLUS ΜΟΝΤΕΛΟ ονομαστική ωφέλιμη ισχύς Απόθεμα ξύλου αυτονομία kw kw l FOKOLUS 20 20 70 5-7 FOKOLUS 30 33 125 5-7 FOKOLUS 40 42 165 5-7 Η δύναμη του χάλυβα, η θερμότητα από

Διαβάστε περισσότερα

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ και διαθέτει επιστημονικό προσωπικό καταρτισμένο πάνω σε όλες τις τεχνολογίες παραγωγής. Είναι σε θέση να αναλάβει ενεργειακά έργα όλων των τεχνολογιών,

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ Παραγωγή, ιαχείριση και Επεξεργασία της Βιοµάζας για την Παραγωγή Βιοκαυσίµων Συµβουλές Μελέτες Εφαρµογές Κατασκευές Αυγεροπούλου 1 173 42 Άγ. ηµήτριος Αττική Τηλ.: 210 9915300, 210 9939100 Fax: 210 9960150

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟΥ ΘΕΙΟΥ ( SF6 ) Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Η παραπάνω µονάδα θα έχει σαν κύριο σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε.

Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε. Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗ & ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Πρέβεζα 19 & 20 Ιουλίου 2012 Πατεράκης Μάνος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων BIO OXIMAT Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων Περιγραφή συστήματος BIO OXIMAT Το σύστημα BIO OXIMAT KP του οίκου ENEKA ACTIVA είναι μια ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 15.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 1723 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Μυτιλήνη 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούνιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή

Διαβάστε περισσότερα

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Κεφάλαιο 04-04 σελ. 1 04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Μήκος εισερχόμενου θρύμματος 20-30 χιλ. με μέγιστη υγρασία 50% Κόστος μηχανολογικού εξοπλισμού 389.050. www.eco-heat.gr

Μήκος εισερχόμενου θρύμματος 20-30 χιλ. με μέγιστη υγρασία 50% Κόστος μηχανολογικού εξοπλισμού 389.050. www.eco-heat.gr Μήκος εισερχόμενου θρύμματος 20-30 χιλ. με μέγιστη υγρασία 50% Κόστος μηχανολογικού εξοπλισμού 389.050 Περιγραφή σταδίων επεξεργασίας καθώς και επιμέρους υποσυστημάτων : ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων (ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργαστήριο Ατµοπαραγωγών & Θερµικών Εγκαταστάσεων (ΕΜΠ / ΕΑ&ΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Ζήσης Σαμαράς, Τμ. Μηχ. Μηχ. ΑΠΘ Δημήτρης Μερτζής, Τμ. Μηχ. Μηχ. ΑΠΘ

Καθ. Ζήσης Σαμαράς, Τμ. Μηχ. Μηχ. ΑΠΘ Δημήτρης Μερτζής, Τμ. Μηχ. Μηχ. ΑΠΘ Επιδεικτική λειτουργία μικρής κλίμακας κινητής μονάδας αεριοποίησης αγροτικών υπολειμμάτων για την αποκεντρωμένη συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού Καθ. Ζήσης Σαμαράς, Τμ. Μηχ. Μηχ. ΑΠΘ Δημήτρης Μερτζής,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Καθορισμός μεθόδων μέτρησης και επιτρεπομένων ορίων του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και των υδρογονανθράκων (HC) στα καυσαέρια των βενζινοκίνητων και υγραεριοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά.

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά. Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά. από το 1957 με γνώση και μεράκι Βασικές Αγορές Βιομηχανία Οικίες Βιομάζα Με τον όρο βιομάζα ονομάζουμε οποιοδήποτε υλικό παράγεται από ζωντανούς οργανισμούς (όπως είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΑ 1 Περιβαλλοντική Πολιτική 2 2 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO14001:2004 & EMAS 761/2001) 2 3 Μετρήσεις 4 4 Στόχοι του Σ.Π.Δ. 5 5 Ανασκόπηση Σ.Π.Δ. 6 6 Επικύρωση Δήλωσης 8 7 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015 ΠΡΟΣ: Όπως Π ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 09/07/2012 Εισήγηση : ρ. Στυλιανός Παπαδόπουλος Γενικός ιευθυντής INTERGEO Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα