«τατιστική Παροσσίαση Οργανισμών Και Γήμων Σης Νήσοσ Λήμνοσ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«τατιστική Παροσσίαση Οργανισμών Και Γήμων Σης Νήσοσ Λήμνοσ»"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: «τατιστική Παροσσίαση Οργανισμών Και Γήμων Σης Νήσοσ Λήμνοσ» ΔΙΗΓΗΣΡΙΑ ΦΛΩΡΟΤ ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ Α.Δ.Μ.:6525 ΚΑΒΑΛΑ 2007

2 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: «τατιστική Παροσσίαση Οργανισμών Και Γήμων Σης Νήσοσ Λήμνοσ» ΔΙΗΓΗΣΡΙΑ ΦΛΩΡΟΤ ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ Α.Δ.Μ.:6525 ΚΑΒΑΛΑ 2007

3 Αθηεξσκέλε ηνπο αγαπεκέλνπο κνπ γνλείο, Γηώξγν θαη Φηιίηζα, κε πνιιή αγάπε θαη εθηίκεζε!!!

4 * Ιήκλνο λεζί κνπ όκνξθν Κε ηηο βνπλνθνξθέο ζνπ Σα πέηξηλα ηα ζπίηηα ζνπ Σηο όκνξθεο απιέο ζνπ. Δίζαη έλα άδεληξν λεζί Θη έρεηο πνιιά θαινύδηα Κα όηαλ έξζεη ε άλνημε ηνιίδεζαη ινπινύδηα. ηνιίδνληαη νη κπγδαιηέο αλ όκνξθεο λπθνύιεο Σν ρακνκήιη η Απξηιηνύ Θόθθηλεο παπαξνύλεο. Οη πέξδηθεο νη πινπκηζηέο Βόζθνπλε ζην ρνξηάξη θαη πξνζθαινύλ ην ηαίξη ηνπο λα γίλνπλε δεπγάξη. Άζπξα εθθιεζάθηα εδώ θη εθεί Δίλαη ρηηζκέλα Πνπ νη πξόγνλνί καο έρηηζαλ ε ρξόληα πεξαζκέλα. Δίζαη έλα αθξηηηθό λεζί Κε ζκίιε ζηνιηζκέλν Κεο ηνπ Αηγαίνπ ηα λεξά Δίζαη δσγξαθηζκέλν. Δίζαη ε παηξίδα κνπ ε γιπθηά ε πκλώ θαη ζε πξνζέρσ ε αγαπώ λεζάθη κνπ Κεο ηελ ςπρή κνπ ζ έρσ!!! * Δημοζιεύηηκε από ηην εθημερίδα Η ΦΩΝΗ ΣΩΝ ΜΟΤΔΡΙΝΩΝ θ. 7 Ιούλιος- Αύγοσζηος-επηέμβριος 1999 από ηην δημόηιζζα Μούδροσ Εσαγγελία Παλαιολόγοσ.

5 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΕΛ. ΠΡΟΛΟΓΟ Δηζαγσγή 1 ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ 4 1. Γεσινγηθή ηζηνξία Η Λήμνος ζηα πολύ παλιά (προϊζηορικά) τρόνια Οη πξώηνη θάηνηθνη Ο ιαβύξηλζνο ηεο Ιήκλνπ Οη ηληίεο Ο Κύζνο ηνπ Ήθαηζηνπ Οη Κηλύεο Οη Σπξξελνί Πειαζγνί Η Λήμνος ζηα αρταία τρόνια Ζ Ιήκλνο ζηα ειιεληζηηθά ρξόληα Ζ ζξεζθεία ζηε Ιήκλν Πξντόληα θαη πλεπκαηηθή αλάπηπμε ηεο Ιήκλνπ Η Λήμνος ζηα τρόνια ηης Βσζανηινής ασηοκραηορίας Ζ παξαθκή ηεο Ζθαίζηνπ θαη ε αιιαγή ηνπ νλόκαηνο ηεο 16 Κύξηλαο θαη ηεο Ιήκλνπ Ζ δσή ζηε Ιήκλν θαηά ηα ρξόληα ηεο Βπδαληηλήο 17 απηνθξαηνξίαο 1.4 Η Λήμνος ζηα τρόνια ηης Σοσρκοκραηίας Ζ Ιήκλνο από ηελ άισζε ηελ Θσλζηαληηλνύπνιεο κέρξη ηελ 18 άισζε ηεο ίδηαο από ηνπο Σνύξθνπο Ζ Ιήκλνο λεζί κε κεγάιν εκπνξηθό λαπηηθό Η Λήμνος ζηα τρόνια ηης επανάζηαζης ηοσ Σα ρξόληα κέρξη ηελ απειεπζέξσζε ηεο Ιήκλνπ Η απελεσθέρωζη ηης Λήμνοσ Σν ρξνληθό Η ζωή ηης Λήμνοσ από ηα τρόνια ηης επανάζηαζης 24 μέτρι ηην απελεσθέρωζη ηης Πιεζπζκόο Πξντόληα Αζρνιίεο ησλ θαηνίθσλ Οη θεραγηάδεο Ζ Ιεκλία Γε Δκπόξην - Λαπηηιία Οηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε ησλ Ιεκληώλ Η Λήμνος από ηην απελεσθέρωζή ηης μέτρι ηην 28 Γερμανική καηοτή Ζ λαπκαρία ηεο Ιήκλνπ (Βαιθαληθνί Πόιεκνη) (Α Παγθόζκηνο Πόιεκνο) Δθζηξαηεία ηεο Θαιιίπνιεο Οη πξόζθπγεο ζηε Ιήκλν Οη πξόζθπγεο ζηνλ Αγ. Γεκήηξην θαη ηε Λέα Θνύηαιε Η Λήμνος ζηα τρόνια ηης Γερμανικής καηοτής Ζ πξόζθνξα ηεο Ιήκλνπ ζηνλ πόιεκν κε ηνπο Ηηαινύο. Ζ θαηάθηεζε ηνπ λεζηνύ από ηνπο Γεξκαλνύο 31

6 1.10 Η Λήμνος μεηά ηην απελεσθέρωζή ηης από ηοσς 32 Γερμανούς καηακηηηές ηα ρξόληα ηνπ εκθύιηνπ πνιέκνπ Σα ρξόληα ηεο καδηθήο κεηαλάζηεπζεο Οη ύιινγνη θαη νη δξαζηεξηόηεηεο ησλ Ιεκληώλ κεηαλαζηώλ Οη πνιηηηζηηθνί ύιινγνη ζηε Ιήκλν Η Λήμνος ζήμερα Υώξα...Θάζηξν...Κύξηλα Υσξηά θαη νηθηζκνί 37 ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 40 2 Γηνηθεηηθή δηαίξεζε ηνπ λεζηνύ Γήμος Μύρινας Γεληθά Γεκαξρείν Κύξηλαο «ΠΟΙΗΟΥΛΖ» Θέληξν πξόιεςεο ηεο ρξήζεο εμαξηεζηνγόλσλ 46 νπζηώλ Παξάξηεκα Ιπθείνπ Διιελίδσλ Ιήκλνπ Αλαπηπμηαθή πνιηηηζηηθή Κύξηλαο «ΚΑΡΟΤΙΑ» Γήμος Μούδροσ Γεκαξρείν Κνύδξνπ Δξαζηηερληθόο ύιινγνο Αιηέσλ «ΠΟΔΗΓΩΛΑ» Δθπνιηηηζηηθόο ύιινγνο Κνύδξνπ Θπιηλδξόκπινη Ιήκλνπ Δξγνζηάζην παξαζθεπήο Ζιεθηξηθήο Θνπβέξηαο «DREAM 65 ABEE» 2.3 Γήμος Νέας Κούηαλης Γεκαξρείν κε έδξα ηνλ Θνληηά Πηλαθνζήθε Κνπζείν Λαπηηθήο Παξάδνζεο θαη πνγγαιηείαο Ιανγξαθηθόο Κνπζηθνρνξεπηηθόο ύιινγνο «ΟΗ 71 ΣΑΥΑΓΗΑΓΔ» 2.4 Γήμος Αηζικής Γεκαξρείν Αηζηθήο πλεηαηξηζκόο Εαραξνπιαζηηθήο Γπλαηθώλ Ιήκλνπ Α.Κ.Κ Υξπζάθε ΑΒΔΔ Θηήκα Υαηδεγεσξγίνπ Ένωζη Γεωργικών σνεηαιριζμών Λήμνοσ Γεληθά Έλσζε Γεσξγηθώλ πλεηαηξηζκώλ Ιήκλνπ (Δ.Γ..Ι.) Βηνηερλίεο 82 ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ 84 3 ηαηιζηικά ζηοιτεία Γήμων & Δπιτειρήζεων ηης Λήμνοσ Γεληθά Γήμος Μύρινας Οηθνλνκηθό έηνο (Γήκνο Κύξηλαο) Γήμος Αηζικής Οηθνλνκηθό έηνο (Γήκνο Αηζηθήο) Οηθνλνκηθά ζηνηρεία έηνπο (πλεηαηξηζκόο 87

7 Εαραξνπιαζηηθήο Γπλαηθώλ) Οηθνλνκηθά ζηνηρεία έηνπο (Α.Κ.Κ ΥΡΤΑΦΖ 88 ΑΒΔΔ) 3.4 Γήμος Νέας Κούηαλης Οηθνλνκηθό έηνο (Γήκνο Λέαο Θνύηαιεο) Γήμος Μούδροσ Γεληθά ζηνηρεία νηθνλνκηθνύ έηνπο σμπεράζμαηα Γεληθά 91 ΔΠΙΛΟΓΟ 92 Βηβιηνγξαθία 93

8 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ Ιήκλνο, κέζα ζηελ γεσγξαθηθή ηεο απνκόλσζε είλαη έλα λεζί ιανγξαθηθήο θαιιηέξγεηαο κε δηθή ηνπ θπζηνγλσκία. Παξνπζηάδεη έλα ιανγξαθηθό πινύην, πνπ ραξαθηεξίδεηαη πξώηα απ όια γηα ηελ ηδηαηηεξόηεηα θαη ηε κνλαδηθόηεηά ηνπ θαη πνπ δπζηπρώο κέρξη ζήκεξα δελ έρεη γίλεη νινθιεξσηηθή θαη ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ηνπ. Ζ ιανγξαθία ηεο Ιήκλνπ θαιύπηεη πινπζηόδσξα όια ηα είδε ηνπ ιόγνπ θαη ηεο ηέρλεο. Γιώζζα, κνπζηθή, ηξαγνύδη, ρνξόο, παξνηκίεο, ήζε θαη έζηκα απνδεηθλύνπλ ηελ αλάπηπμε ελόο απηόρζνλνπ, θαζαξά ηνπηθνύ, ιατθνύ πνιηηηζκνύ, πνπ δηαθξίλεηαη γηα ηε δσληάληα ηνπ θαη ηε δπλακηθόηεηά ηνπ. Κε απηήλ ηελ εξγαζία ζέισ λα δείμσ ηελ επαηζζεηνπνίεζε κνπ απέλαληη ζηα πνιηηηζηηθά ζηνηρεία, ηε κνξθνινγία θαζώο θαη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηελ ηδηαίηεξε παηξίδα κνπ. Παξαθηλεκέλε από ηε ιαρηάξα κνπ λα πεξηζσζνύλ θαη λα παξαδνζνύλ ζηηο λεόηεξεο γεληέο όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξα ζηνηρεηά. ηνηρεία πνπ απνηεινύλ ηηο ξίδεο θάζε ελόο από εκάο θαη πνπ κε ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ εμαζζελνύλ όιν θαη πεξηζζόηεξν. Ζ ύιε απηήο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ηξεηο ελόηεηεο. ην πξώην κέξνο γίλεηαη κηα αλαθνξά ζηελ ηζηνξία ηεο Ιήκλνπ κε βάζε ηα σο ηώξα ηζηνξηνγξαθηθά θαη αξραηνινγηθά δεδνκέλα, όπνπ αλαπηύζζνληαη θαη θάπνηεο λέεο ζθέςεηο θαη απόςεηο. Αθνινπζεί, ζην δεύηεξν κέξνο, ην κεηαβαηηθό ζηάδην από θνηλόηεηεο ζε δήκνπο θαη ε δηαίξεζε ηνπ θάζε δήκνπ ζε δεκνηηθά δηακεξίζκαηα. Δπίζεο γίλεηαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκώλ ηνπ θάζε δήκνπ μερσξηζηά. Σέινο, ην ηξίην κέξνο πεξηιακβάλεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ θαζώο θαη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο. Οινθιεξώλνληαο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά όινπο ηνπο θνξείο πνπ κε βνήζεζαλ λα ζπγθεληξώζσ ην πιηθό γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο, ηελ θαζεγήηξηα Πιεξνθνξηθήο ηνύπα Αξγπξώ θαη ηελ θαζεγήηξηα Καζεκαηηθώλ Αξγπξνύ Οπξαλία γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπο,

9 θαζώο θαη ηελ θαζεγήηξηα κνπ θ. Φιώξνπ Γηαλλνύια γηα ηελ πνιύηηκε βνήζεηά ηεο θαη ηηο επηζεκάλζεηο ηεο γηα ην θαιύηεξν απνηέιεζκα απηήο ηεο εξγαζίαο.

10

11 ΔΗΠΑΓΥΓΖ Ζ Ιήκλνο είλαη έλα απφ ηα λεζηά ηνπ βνξεηναλαηνιηθνχ Αηγαίνπ πνπ καδί κε ηνλ Άγην Δπζηξάηην θαη ηε Ιέζβν απνηεινχλ ην Λνκφ Ιέζβνπ. Θάζε πιεπξά ηνπ λεζηνχ είλαη ζηξακκέλε ζ έλα απφ ηα ηέζζεξα ζεκεία ηνπ νξίδνληα, κε κεγαιχηεξε ηε βφξεηα πιεπξά ηεο πνπ εθηείλεηαη απφ ην αθξσηήξην ηεο Ξιάθαο κέρξη ην Κνχξηδνπθιν. Αλαηνιηθά ηεο είλαη νη αθηέο ηεο Κ. Αζίαο θαη βνξεηναλαηνιηθά ηεο ηα λεζηά Ίκβξνο θαη Ρέλεδνο. Θνληηλφηεξε ζηεξηά βνξεηνδπηηθά ηνπ λεζηνχ είλαη ην ηξίην πφδη ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο Σαιθηδηθήο (Άζσο) κε ην επηβιεηηθφ βνπλφ Άζσ πνπ πνιιέο θνξέο, φηαλ ε αηκφζθαηξα είλαη θαζαξή, θαίλεηαη απφ ηηο δπηηθέο αθηέο ηνπ λεζηνχ. Λνηηνδπηηθά ηεο Ιήκλνπ είλαη ην λεζάθη Άγηνο Δπζηξάηηνο ην νπνίν αλήθεη θαη δηνηθείηαη ζηελ Δπαξρία ηεο Ιήκλνπ. Ζ πεξίκεηξνο ηεο Ιήκλνπ (ην κήθνο ησλ αθηψλ ηεο) είλαη 260 ρηιηφκεηξα πεξίπνπ, ελψ ην εκβαδφλ ηεο είλαη 477 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα. Ρν έδαθνο ηεο Ιήκλνπ είλαη εθαηζηεηνγελέο εθηφο απφ ην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ πνπ είλαη πεδηλφ. Πηα δπηηθά, ππάξρεη θαη ην ςειφηεξν βνπλφ ε Πθνπηά κε χςνο 470 κέηξα. Ρν λεζί είλαη ζρεδφλ γπκλφ απφ δαζηθή θαη δελδξψδε βιάζηεζε. Ρν ζχλνιν ηεο έθηαζεο ηεο Ιήκλνπ θαηαιακβάλνπλ νη αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο θαη νη βνζθφηνπνη, νη νπνίνη θαιχπηνληαη ζε κεγάιν πνζνζηφ απφ έλα ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλν θξπγαληθφ νηθνζχζηεκα κε θχξηα είδε ηεο αζηνηβή θαη ην ζπκάξη. Ρν ήπην αλάγιπθν ηνπ λεζηνχ, ε πιήξεο απνπζία δάζνπο θαη ν ρακειφο βαζκφο εθκεηάιιεπζεο ησλ γεσξγηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζρεκαηίδνπλ βηφηνπνπο ρακειήο πνψδνπο βιάζηεζεο πνπ παξνπζηάδνπλ κηα αλακθηζβήηεηε νκνηφηεηα κε ζηέπα. Ζ εηθφλα ηνπ ηνπίνπ είλαη ηδηαίηεξε θαη ζπάληα πνπ ζπλαληάηαη ζηελ Διιάδα. Ξνηάκηα δελ ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 1

12 ππάξρνπλ εθηφο απφ κηθξνχο ρείκαξξνπο φπσο ν Απιψλαο, ν Δπγάηεο θαη ν Οαγθαβάο. Γπν κεγάινη θφιπνη, απφ λφηηα ν θφιπνο ηνπ Κνχδξνπ θαη απφ βφξεηα ν θφιπνο ηνπ Κπνπξληά εηζρσξνχλ βαζηά ζηε ζηεξηά ρσξίδνληαο ην λεζί ζε δχν κεγάια ηκήκαηα. Δθηφο, φκσο απ απηνχο ηνπο δπν κεγάινπο θφιπνπο ππάξρνπλ πνιινί κηθξνί θφιπνη, φξκνη θαη ιηκαλάθηα ζε φιν ην κήθνο ηνπ λεζηνχ. Δπίζεο, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη θξπγαλφηνπνη, ηα ηερλεηά νηθνζπζηήκαηα ησλ θαιιηεξγεκέλσλ εθηάζεσλ θαη ην απνιηζσκέλν δάζνο ηεο Ιήκλνπ. Ππνπδαηφηεξνη απ απηνχο είλαη ην ιηκάλη ηεο Κχξηλαο θαη νη φξκνη ηνπ Ξιαηχ, ηνπ Θάλνπο, ηνπ Θνληηά, ηνπ Θέξνπο, ηεο Ξιάθαο, ην Γνκάηη θαη ηνπ Αε Γηάλλε. Πηε Ιήκλν ππάξρνπλ δπν κεγάιεο ιίκλεο πνπ είλαη ζήκεξα απνμεξακέλεο. Δίλαη ε κεγάιε ιίκλε Αιπθή θαη ε Σνξηαξφιηκλε πνπ βξίζθνληαη αλαηνιηθά θνληά ζην Θνληνπνχιη θαη ηελ Θαιιηφπε. Καδί κε ηνπο φξκνπο θαη ηνπο κηθξνχο θφιπνπο, είλαη ζρεκαηηζκέλα πνιιά αθξσηήξηα. Απηά είλαη ην Ρεγάλη θνληά ζην Ξιαηχ, ν Άζπξνο Θάβνο ζηνλ φξκν ηνπ Θάλνπο, ν Πηαπξφο θαη ην Θνπκπί ζηε Σεξζφλεζν ηνπ Φαθνχ, ε Αγία Δηξήλε ζην Άγην Πψδν, ε Ξιάθα θαη ε Αγ. Πσηήξα απφ ηελ πιεπξά ηνπ θφιπνπ ηνπ Κνπξληά, νη Δθαηφ Θεθαιέο, ην Φαιαθξφ, ε Αγξηειηά, ν Κνχξηδνπθινο, νη Θαιφγεξνη θαη ν Ξέηαζζνο ζηε Κχξηλα. Ρέινο, ζηα βφξεηα ηνπ λεζηνχ ππάξρεη ην λεζάθη Πεξγίηζη. Ρν πνιηηηζηηθφ αιιά θαη ην δνκεκέλν πεξηβάιινλ ηνπ λεζηνχ ζρεηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ παξνπζία ηνπ θεραγηά, ηνπ παξαδνζηαθνχ θηελνηξφθνπ ηεο Ιήκλνπ, κε ηηο κάληξεο πνπ είλαη δηάζπαξηεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη νη νπνίεο απνηεινχλ ηνλ θηηζηφ ζπλήζσο ζηεγαζκέλν ρψξν φπνπ ζπγθεληξψλνπλ νη βνζθνί ηα θνπάδηα ηνπο, θαζψο θαη κε ηνπο αλεκφκπινπο νη νπνίνη ρξεζίκεπαλ ζην παξειζφλ γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 2

13 κεγάιεο παξαγσγήο ζηηεξψλ θαη κε ηε βνήζεηα ηεο άθζνλεο αηνιηθήο ελέξγεηαο. Ζ ηνπηθή πέηξα πνπ εμνξχζζεηαη ζηνλ Θάζπαθα θαη ζην Οσκαλνχ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηα επηδέμηα ρέξηα ησλ πεηξάδσλ ηεο Ιήκλνπ ηφζν γηα ηελ θαηαζθεπή δηαθφξσλ νηθνδνκεκάησλ, φζν θαη σο πξψηε χιε γηα ηε δεκηνπξγία γιππηψλ απαξάκηιιεο αηζζεηηθήο θαη νκνξθηάο. Πηηο δεμηφηεηεο θαη ζηελ παξάδνζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ ήξζαλ λα πξνζηεζνχλ θαη απηέο πνπ έθεξαλ καδί ηνπο απφ ηελ παιηά παηξίδα νη θάηνηθνη ηεο Λέαο Θνχηαιεο, ε ζπνγγαιηεία θαη ε επεμεξγαζία ηνπ θπζηθνχ ζπφγγνπ άλζηζε γηα πνιιέο δεθαεηίεο ζην λεζί ηεο Ιήκλνπ, ελψ ηα ίρλε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ παξακέλνπλ έθδεια κέρξη θαη ζήκεξα.(βνγδάλνπ Θσλζηάληηνπ Γ.,2006). Ρν λεζί είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν ζηελ καθξαίσλε ηζηνξία ηνπ κε ηελ παξαγσγή πξντφλησλ, επξχηεξα γλσζηψλ γηα ηα ηδηαηηέξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ηελ πξνέιεπζε ηνπο. Ζ Ιεκλία γε, ην θξαζί Ιεκληφ, ην ηπξί Θαιαζάθη θαη ην βακβάθη ζηήξημαλ ηελ ηνπηθή νηθνλνκία ζε δηάθνξεο επνρέο θαη κεξηθά απφ απηά έσο ηηο κέξεο καο. Ρν άζπξν θξαζί θαη ην Θαιακπάθη, ην κειίρισξν ηπξί, ην ζπκαξίζην κειί αιιά θαη νη ηνπηθέο ρπινπίηεο, ηα θινκάξηα, ηα παμηκάδηα θαη ηα γιπθά ηεο Ιήκλνπ είλαη κεξηθά απφ απηά ηα ηνπηθά πξντφληα πνπ θεκίδνληαη γηα ηελ πνηφηεηά ηνπο θαη ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν παξαγσγήο ηνπο. Απηφ πνπ αλαδχεηαη απφ ην ήπην ηνπίν θαη ηελ πεξηξένπζα αηκφζθαηξα ηνπ λεζηνχ είλαη ε εξεκία θαη ε αίζζεζε πνπ θέξλεη ηνλ θάηνηθν θαη ηνλ επηζθέπηε πην θνληά ζηε θχζε θαη ζηελ πνηφηεηα ηεο δσήο. Ρν ζψκα ηνπ Θάζηξνπ κε ηε ζθηά ηνπ Άζσ θαη ηελ αλάζα ηεο ςηπχιεο αγθαιηάδνπλ αζφξπβα ηνπο αλζξψπνπο πνπ απνιακβάλνπλ ην ειηνβαζίιεκα ζην Οσκέηθν γηαιφ. ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 3

14 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ 1.ΓΔΥΙΝΓΗΘΖ ΗΠΡΝΟΗΑ Ξξηλ απφ δεθάδεο εθαηνκκχξηα ρξφληα ην έδαθνο ηνπ λεζηνχ απνηεινχζε ην βπζφ ελφο κεγάινπ σθεαλνχ, πνπ εθηεηλφηαλ ζε έθηαζε ζρεδφλ δηπιάζηα ηεο Κεζνγείνπ θαη έρεη νλνκαζηεί απφ ηνπο επηζηήκνλεο Ρεζχο ζάιαζζα. Ζ Ιήκλνο αλαδχζεθε απφ ηα ζαιάζζηα βάζε θαηά ηεο Αιπηθή πηχρσζε, κηα γεσινγηθή δηαδηθαζία πνπ θξάηεζε εθαηνκκχξηα ρξφληα θαη νινθιεξψζεθε πξηλ απφ 25 εθαηνκκχξηα ρξφληα. Καδί ηεο αλαδχζεθε φινο ν Διιαδηθφο ρψξνο δεκηνπξγψληαο ηελ ήπεηξν ηεο Αηγαηίδαο, ε νπνία εθηείλνληαλ απφ ηελ Κ. Αζία κέρξη ην Ηφλην. Απφ ηφηε ε Ιήκλνο δελ θαηεδαθίζηεθε, φπσο έγηλε ην κεγαιχηεξν κέξνο απηήο ηεο επείξνπ, ε νπνία κεηά απφ δηαδνρηθνχο θαηαπνληηζκνχο πήξε ηελ ζεκεξηλή κνξθή ηνπ Αηγαίνπ πειάγνπο. Ζ Ιήκλνο αληίζεηα παξνπζηάδεη κηαλ αξγή αλνδηθή θίλεζε ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηεο, απνηέιεζκα ηεο νπνίαο είλαη ε ζηαδηαθή απνμήξαλζε ησλ δπν ιηκλψλ, Σνξηαξφιηκλε θαη Αιπθή, νη νπνίεο παιηφηεξα επηθνηλσλνχζαλ κε ηε ζάιαζζα. Π απηέο ίζσο νθείιεη θαη η φλνκά ηεο (Ιήκλνο : πεξηνρή κε λεξά πνπ ιηκλάδνπλ ) 1. 1 Ζ πξνέιεπζε ηνπ νλφκαηνο Ιήκλνο δελ είλαη μεθαζαξηζκέλε. Ξξσηναλαθέξεηαη ζηελ Ηιηάδα. Έρεη επηθξαηήζεη ε άπνςε φηη πξνήιζε απφ θνηληθηθή ιέμε θαη ζεκαίλεη λεςκή, απφ ηελ φςε πνπ παξνπζηάδεη ην λεζί ζ φπνηνλ πιέεη πξνο απηφ. πάξρεη αθφκα ε άπνςε φηη νλνκάζηεθε έηζη απφ ηελ ιαηξεία ηεο ζεάο Ιήκλνπ αιιά κάιινλ ην αληίζηξνθν πξέπεη λα ζπλέβε, δειαδή ε ζεά λα πεξέ η φλνκά ηεο απ ην λεζί. Ρέινο ν F.G. Welcker ζπζρεηίδεη ην Ιήκλνο απφ ηελ αξραία ιέμε «ιήηνλ =ζπαξκέλν ρσξάθη έηνηκν γηα ζεξηζκφ». Απηή ε ηειεπηαία γλψκε πξέπεη λα δηεξεπλεζεί πεξηζζφηεξν. Απφ ηελ ίδηα ξίδα κε ην ιήηνλ πξνέξρεηαη θαη ε ιέμε «ιείο = θνπάδη» θαη δελ είλαη απίζαλν απφ εθεί λα πξνήιζε ην ζέκα λη- ηνπ «Ιήκλνο», ζαλ πξψην ζπλζεηηθφ ηεο ιέμεο. Ρν δεχηεξν ζπλζεηηθφ ζα πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζην ζέκα μη- ηεο αξραηνειιεληθήο ιέμεο «κήινλ = πξφβαην». Έηζη, κε ηελ πξνζζήθε ηνπσλπκηθήο θαηάιεμεο νο, ζρεκαηίζηεθε ν ηχπνο «λή-μη-ορ = ηφπνο κε θνπάδηα πξνβάησλ», απ ηνλ νπνίν εχθνια πξνέθπςε ην Ιήκλνο. ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 4

15 Δίλαη ζρεδφλ ζίγνπξν φηη θάπνηα επνρή, πξηλ απφ 20 εθαηνκκχξηα ρξφληα, ην έδαθνο ηνπ λεζηνχ θαιχθζεθε απφ κηα κεγάιε, ζρεηηθά ξερή ιίκλε πνπ ζηαδηαθά απνμεξαζήθε. Απηφ πξνθχπηεη απφ απνιηζψκαηα ιηκλαίσλ νξγαληζκψλ πνπ έρνπλ βξεζεί ζην λεζί. Δθείλε ηελ επνρή έξξεαλ κεγάια πνηάκηα ζηηο θνηιάδεο ηνπ Διιεζπφληνπ θαη ηνπ Βνζπφξνπ, ηα νπνία κεηέθεξαλ λεξά απφ βνξεηφηεξεο ιίκλεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Δχμεηλνπ Ξφληνπ θαη ηα απφζεηαλ ζην Β.Α. Αηγαίν. Έηζη δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ ηφηε ππάξρνπζα Αηγαηίδα θάπνηεο ιίκλεο. Θαηάινηπν απηψλ ησλ πνηακψλ είλαη ην ζαιάζζην ξεχκα ηνπ Διιεζπφληνπ, πνπ κέρξη ζήκεξα κεηαθέξεη πξνο ηηο αλαηνιηθέο αθηέο ηνπ λεζηνχ άκκν θαη ιάζπε, θάλνληάο ηεο αβαζείο θαη ακκνπδεξέο. Ζ θαηαβχζηζε ηεο Αηγαηίδαο ζπλνδεχηεθε απφ έληνλε εθαηζηεηαθή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία ζηε Ιήκλν παξνπζίαζε έμαξζε ζε δπν πεξηφδνπο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε γεσινγηθή κειέηε ησλ πεηξσκάησλ ηνπ λεζηνχ. Ζ πξψηε εθαηζηεηαθή δξάζε ζπλέβε θαηά ηελ θαηψηεξε Κεηφθαηλν πεξίνδν 2, ελψ ε δεχηεξε θαηά ηελ θαηψηεξε Ξιεηζηφθαηλν πεξίνδν 3. Ζ αλάκλεζε απηνχ ηνπ δεπηέξνπ εθαηζηείνπ έθηαζε κέρξη ηνπο ηζηνξηθνχο ρξφλνπο θαη νη αξραίνη ηνπ έδσζαλ ην φλνκα Κφζπρινο. Νπζηαζηηθά φκσο ην εθαίζηεην ήηαλ αλελεξγφ απφ ηα πξντζηνξηθά ρξφληα θαη ζηγά-ζηγά ν θξαηήξαο ηνπ εμαθαλίζηεθε. Ζ ζέζε πνπ βξηζθφηαλ ακθηζβεηείηαη ζήκεξα, αλ θαη νξηζκέλνη ην ηνπνζεηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Φαθνχ. Ρειηθφ απνηέιεζκα φισλ απηψλ ησλ γεσινγηθψλ κεηαβνιψλ είλαη ε ζεκεξηλή κνξθή ησλ πεηξσκάησλ ηνπ λεζηνχ, ηα νπνία είλαη θπξίσο ηξαρείηεο, εθαηζηεηαθνί ηφθθνη, αιινχβηα θαη κεηακνξθσκέλα ζρηζηνιηζηθά πεηξψκαηα, είηε εθαηζηεηνγελνχο πξνέιεπζεο (βαζάιηεο), είηε ηδεκαηνγελνχο (κάξγεο, ςακκίηεο, θιχζρεο). Πηα αιινχβηα πεηξψκαηα, ηα νπνία αξρηθά ήηαλ ππνζαιάζζηα, έρνπλ βξεζεί εκηαπνιηζψκαηα ζαιάζζησλ παρπφζηξαθσλ 2 Ξεξίνδνο πξηλ 10 5 εθαηνκκχξηα ρξφληα. 3 Ξεξίνδνο πξηλ απφ ρξφληα. ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 5

16 κε ηηο νλνκαζίεο spondylous qaederopous, arca noe, cerithium vuigatum,murex trunculus, πνπ είλαη νη πξφγνλνη απηψλ πνπ ζήκεξα νλνκάδνπκε αρηβάδεο, θαξθηλάδηα, θαιφγλσκεο θ.α. Θαηά ηελ πεξίνδν πνπ δηακνξθσλφηαλ ε Αηγαηίδα έγηλαλ πνιιέο αιιαγέο ζην έδαθνο ηνπ λεζηνχ, φπσο θαη ζην θιίκα ηνπ. πήξραλ πεξίνδνη παγεηψλσλ, νπφηε ε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο θαηέβαηλε 100 θαη 200 κέηξα, κε απνηέιεζκα ε Ιήκλνο λα ζπλδέεηαη κε ισξίδεο ζηεξηάο κε ηηο θνληηλέο αθηέο θαη λεζηά (Κ. Αζία, Θαιιίπνιε, Ίκβξνο θ.ιπ.).ρφηε παρχ ζηξψκα πάγνπ θάιππηε θαη ηζνπέδσλε ην έδαθνο. Θαηά ηηο κεζνπαγεηψδεηο πεξηφδνπο ην θιίκα ήηαλ ππεξβνιηθά ζεξκφ. Θαηά ηελ κεηφθαηλν πεξίνδν θαιχπηνληαλ απφ αξαηά δάζε θσλνθφξσλ δέληξσλ, αιιά θαη πιαηχθπιισλ. Απηφ καξηπξνχλ η απνιηζσκέλα δέληξα πνπ έρνπλ βξεζεί ζην λεζί. Αλαθέξνληαη ηφζν απφ ηνλ πεξηεγεηή de Launay ην 1894, αιιά βξέζεθαλ θαη απφ επηζηήκνλεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ην Αξθεηά απνιηζψκαηα ππάξρνπλ ζηνπο πξφπνδεο ηνπ βνπλνχ Ξαξαδείζη, θνληά ζην εθθιεζάθη Αγ. Αιέμαλδξνο Κεξπηά. Ρα δέληξα απηά είλαη αεηζαιή, ππνηξνπηθνχ ραξαθηήξα, φπσο θέδξνη, θαλειιφδεληξα, θ.α. Ρα επηζηεκνληθά ηνπο νλφκαηα είλαη, cinnamomum polymorphum, cedroxylon ehrendorfii, myrica kymeana, praelonga zelkova, θ.ιπ. Απφ ηα είδε ησλ δέληξσλ ζπκπεξαίλνπκε φηη ην θιίκα ηνπ λεζηνχ ήηαλ πνιχ ζεξκφηεξν απφ ην ζεκεξηλφ. Ρν έδαθνο ηνπ ήηαλ μεξφ, ινθψδεο, ρσξίο πνιιά λεξά. Κέρξη πξηλ απφ ρξφληα, φηαλ αθφκα ε ζάιαζζα ήηαλ αβαζείο, ε Ιήκλνο ήηαλ ζπλδεδεκέλε κε ηελ Κ. Αζία θαη ηελ ρεξζφλεζν ηεο Θαιιίπνιεο. Κε ην ιηψζηκν ηνπ ηειεπηαίνπ παγεηψλα, πνπ νινθιεξψζεθε πεξί ην π.σ., ε ζάιαζζα θαηέθιπζε ηελ ελδηάκεζε πεξηνρή δεκηνπξγψληαο ην λεζί ηεο Ιήκλνπ, γηα πξψηε θνξά κεηά ηελ δεκηνπξγία ηεο Αηγαηίδαο. Ρν αξρηθφ ζρήκα ηεο δελ ήηαλ ίδην κε ην ζεκεξηλφ. Νη αβαζείο μεξέο ζη αλαηνιηθά απνηεινχζαλ πξνέθηαζε ηνπ λεζηνχ. ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 6

17 Πε κεξηθέο απ απηέο δεκηνπξγήζεθαλ θαη πξντζηνξηθνί νηθηζκνί, πνπ αξγφηεξα θαηαπνληίζηεθαλ, φπσο ε Σξχζε, ε νπνία ηνπνζεηείηαη ζηνπο ζεκεξηλνχο πθάινπο Κχζσλεο αλαηνιηθά ηεο Ξιάθαο. Ζ απνκφλσζε ηνπ λεζηνχ απφ ηε ζηεξηά είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ εμαθάληζε ησλ δαζψλ απφ ην έδαθνο ηνπ. Φαίλεηαη πσο ην εθαίζηεην κε ηηο θαηά θαηξνχο εθξήμεηο ηνπ θαηέθαπζε ηελ δελδξφβηα βιάζηεζε πνπ δελ κπνξνχζε λ αλαβηψζεη. Ρέινο ην γεγνλφο, φηη απφ ηνπο πξντζηνξηθνχο αθφκα ρξφλνπο, θχξηα απαζρφιεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο Ιήκλνπ ήηαλ ε θηελνηξνθία, ζεκαίλεη φηη ε δελδξφβηα βιάζηεζε είρε εμαθαληζηεί απφ ηηο πξψηεο ρηιηεηεξίδεο κέληα ην ηέινο ηεο παγεηψδνπο πεξηφδνπ. Έηζη δελ έκεηλε νχηε ζηνπο κχζνπο ζαλ καθξηλή αλάκλεζε. 1.1 Ζ ΙΖΚΛΝΠ ΠΡΑ ΞΝΙ ΞΑΙΗΑ (ΞΟΝΦΠΡΝΟΗΘΑ) ΣΟΝΛΗΑ ΝΗ ΞΟΥΡΝΗ ΘΑΡΝΗΘΝΗ Νη πξψηνη άλζξσπνη θαίλεηαη φηη εκθαλίζηεθαλ ζηε Ιήκλν πξηλ απφ έμη ρηιηάδεο ρξφληα. Ρν κέξνο πνπ έδεζαλ ήηαλ ε Ξνιηφρλε, πνπ βξίζθεηαη θνληά ζηα Θακίληα. Αξγφηεξα θαίλεηαη φηη πξνφδεπζαλ θαη κεηέηξεςαλ ην ρσξηφ ζε κεγάιε πφιε κε πνιιά ζπίηηα θαη κεγάια ηείρε. Ν πιεζπζκφο έθηαζε ζηηο δπν ρηιηάδεο θαηνίθνπο. Νη πξψηνη απηνί θάηνηθνη ηεο Ιήκλνπ είραλ ζρέζεηο θαη έθαλαλ εκπφξην κε άιινπο ιανχο, πνπ δνχζαλ ηελ επνρή απηή θαη πνπ κε ηα θαξάβηα ηνπο δηέζρηδαλ ην Αηγαίν Ξέιαγνο. Ρέηνηνη ιανί ήηαλ νη Φνίληθεο, νη Θάξεο, νη Θξήηεο, νη Θπθιαδίηεο θαη άιινη. ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 7

18 Απφ ηα αληηθείκελα πνπ βξήθαλ νη αξραηνιφγνη, θαίλεηαη φηη νη θάηνηθνη ηεο Ξνιηφρλεο αλέπηπμαλ ζπνπδαίν πνιηηηζκφ, παξφκνην κ απηφλ ηεο Ρξνίαο, φπσο ζα κάζνπκε απφ ηελ Ηιηάδα θαη ηελ Νδχζζεηα ηνπ Νκήξνπ. Ζ Ξνιηφρλε θαηαζηξάθεθε ηειηθά πξηλ απφ ηξεηζήκηζη ρηιηάδεο ρξφληα απφ αδπλάηνπο ζεηζκνχο.(benvenuti Alberto,1992: Ζ Ξνιηφρλε θαη ην λεζί ηεο Ιήκλνπ αλάκεζα ζηελ αξραηνινγία θαη ηε κπζνινγία»). Ν αξραηνινγηθφο ρψξνο ηεο Ξνιηφρλεο. Δθηφο απφ ηελ Ξνιηφρλε φκσο, θαίλεηαη φηη δνχζαλ άλζξσπνη ηα ρξφληα απηά θαη ζε άιια κέξε ηνπ λεζηνχ, φπσο ζηελ παξαζαιάζζηα πεξηνρή θνληά ζηελ Ξιάθα (Κχζσλεο) θαη ζηε Κχξηλα Ν ΙΑΒΟΗΛΘΝΠ ΡΖΠ ΙΖΚΛΝ πσο αλαθέξνπλ νη ηζηνξηθνί, ζηα ρξφληα εθείλα είρε θαηαζθεπαζηεί ζηε Ιήκλν ιαβχξηλζνο παξφκνηνο κε εθείλνλ ηεο Θξήηεο. Βέβαηα, ν ιαβχξηλζνο ηεο Ιήκλνπ δελ είρε κηλψηαπξν. κσο, επεηδή νη άλζξσπνη παιηφηεξα πίζηεπαλ φηη ν ιαβχξηλζνο βξηζθφηαλ ζ έλα ππφγεην πνπ βξέζεθε ζηελ πεξηνρή Θαζηξνβνπλίνπ, ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 8

19 έθηηαμαλ ηνλ εμήο κχζν : Θάπνηε ήξζαλ ζην λεζί πεηξαηέο θαη άξρηζαλ λα ιεζηεχνπλ θαη λα ζθνηψλνπλ ηνλ θφζκν. Κηα γπλαίθα, γηα λα θξπθηεί απφ ηνπο πεηξαηέο κπήθε ζηνλ ιαβχξηλζν. Θαζψο έηξερε ηεο έπεζε έλα θνπβάξη απφ κεηάμη θαη θαζψο μεηπιηγφηαλ κέζα απφ ηα ζηελά ηνπ ιαβχξηλζνπ, πξφδσζε ηε ζέζε ηεο ζηνπο πεηξαηέο νη νπνίνη ηελ έπηαζαλ. ηαλ φκσο ήξζε ε ψξα λα απνθαζίζνπλ πνηνο ζα ηελ πάξεη, κάισζαλ κεηαμχ ηνπο άζρεκα. Απ ηνλ θαβγά ζθνηψζεθαλ εθαηφ πεηξαηέο. Ν κχζνο απηφο καο δίλεη κηα εμήγεζε γηα ηελ νλνκαζία ηεο πεξηνρήο Δθαηφ Θεθαιέο ΝΗ ΠΗΛΡΗΔΠ Κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηεο Ξνιηφρλεο απφ ηνπο ζεηζκνχο, ζηε Ιήκλν εγθαηαζηάζεθε κηα λέα θπιή αλζξψπσλ, νη Πίληηεο, ηνπο νπνίνπο ν κεξνο απνθαινχζε αγξηφθσλνπο, πηζαλψο εμαηηίαο ηνπ ηξφπνπ πνπ κηινχζαλ. Νη Πίληηεο ίδξπζαλ ηελ πφιε ηεο Ζθαηζηείαο. Γηα ηνπο Πηληίεο άιινη ππνζηεξίδνπλ φηη ήξζαλ απφ ηε Θξάθε θαη άιινη φηη άλεθαλ ζηνπο Ξειαζγνχο θαη ήξζαλ απφ ηε Πηεξεά Διιάδα. Νη Πίληηεο αζρνινχληαλ θπξίσο κε ηελ κεηαιινπξγία αιιά θαη κε ηελ θηελνηξνθία θαη ηελ ακπεινπξγία. Απφ ηφηε ινηπφλ άξρηζε ε θαιιηέξγεηα ακπειηψλ θαη ε παξαγσγή ηνπ θξαζηνχ ζηε Ιήκλν θαη ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα. Ήηαλ ιαφο εκπνξηθφο, αιιά θαη πνιεκηθφο, φπσο θαίλεηαη, επεηδή ήμεξαλ θαη κπνξνχζαλ λα θαηαζθεπάδνπλ φπια ζαλ γλψζηεο ηεο ηέρλεο ηεο κεηαιινπξγίαο Ν ΚΘΝΠ ΡΝ ΖΦΑΗΠΡΝ Ν Ήθαηζηνο, έλαο απφ ηνπο δψδεθα ζενχο ηνπ Νιχκπνπ, ήηαλ γηνο ηνπ Γία θαη ηεο Ήξαο ζεφο ηεο θσηηάο θαη ηεο κεηαιινπξγίαο. ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 9

20 ηαλ βξέζεθε θάπνηε κπξνζηά ζε θαπγά ησλ γνλέσλ ηνπ, έηξεμε λα πξνζηαηεχζεη ηελ κεηέξα ηνπ. Ρφηε ν Γίαο ηνλ άξπαμε απ ην πφδη θαη ηνλ πέηαμε απ ην θαηψθιη ηνπ Νιχκπνπ. Αθνχ ζηξηθνγχξηδε ζηνλ νπξαλφ κηα νιφθιεξε κέξα, θαηά ην ειηνβαζίιεκα έπεζε ζηε Ιήκλν, θνληά ζην Κφζρπιν θαη έκεηλε θνπηζφο ζην έλα ηνπ πφδη. Νη θάηνηθνη ηνπ λεζηνχ Πίληηεο, ηνλ δέρηεθαλ κε πξνζπκία θαη ηνλ πεξηπνηήζεθαλ. Γηα λα γηαηξέςνπλ ην πφδη ηνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηε Ιεκληά γε. Ν ζεφο κεηέθεξε ηα εξγαζηήξηα ηνπ απφ ηνλ ιπκπν ζηε Ιήκλν θαη δίδαμε ζηνπο θαηνίθνπο ηελ ηέρλε ηεο κεηαιινπξγίαο. Ν αξραηνινγηθφο ρψξνο ηεο Ζθαηζηείαο. Ν κχζνο καο δείρλεη ηελ χπαξμε ηνπ εθαηζηείνπ Κφζπρινο ζηε Ιήκλν, θαζψο θαη φηη θχξηα αζρνιία ησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ ήηαλ ε κεηαιινπξγία. Ρν πέζηκν ηνπ Ζθαίζηνπ ζηε Ιήκλν ζπκβνιίδεη ηνλ θεξαπλφ απ ηνλ νπνίν, φπσο ιέλε νη παιηφηεξνη, άλαςε θαη ε πξψηε θσηηά ζηε Ιήκλν. Αθφκε, καο θαλεξψλεη φηη ν Ήθαηζηνο ήηαλ ν ζεφο πνπ ιάηξεςαλ πεξηζζφηεξν νη Πίληηεο, γη απηφ θαη νλφκαζαλ ηελ πφιε ηνπο Ζθαηζηεία. Δμ αηηίαο ηνπ κχζνπ απηνχ ε Ιήκλνο απνθαιείηαη Λεζί ηνπ Ζθαίζηνπ. ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 10

21 1.1.5 ΝΗ ΚΗΛΔΠ Κεηά απφ ηνπο Πίληηεο, έλαο λένο ιαφο, νη Κηλχεο, έξρεηαη ζηε Ιήκλν απφ ηε Θεζζαιία. Νη Κηλχεο πνπ ήηαλ ιαφο εκπνξηθφο θαη λαπηηθφο, εγθαηαζηάζεθαλ ζηε Ιήκλν θαη ίδξπζαλ απνηθία κε ζθνπφ λα θηάζνπλ κέρξη ηελ Ξξνπνληίδα θαη ηνλ Δχμεηλν Ξφλην, γηα λα θάλνπλ εκπφξην κε ηνπο εθεί ιανχο, θαζψο θαη λα σθειεζνχλ απφ ηα πινχζηα κεηαιιεχκαηα πνπ ππήξραλ εθεί. Αθνχ ήξζαλ ζε επαθή θαη αλακίρζεθαλ κε ηνπο παιηφηεξνπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνχ, νη Κηλχεο έθεξαλ ηελ πξφνδν θαη ηνλ πινχην ζηε Ιήκλν πνπ θαίλεηαη φηη ηελ επνρή ηνπο γλψξηζε κεγάιε αθκή. Νη Κηλχεο εγθαηαζηάζεθαλ ζηε Κχξηλα, ηε ζεκεξηλή πξσηεχνπζα ηεο Ιήκλνπ. Δθδηψρζεθαλ απ ηε Ιήκλν απφ ηνπο Ξειαζγνχο, έλαλ άιιν ιαφ ηεο επνρήο απηήο πνπ θαηνηθνχζαλ ζηελ Αηηηθή θαη εθδηψρζεθαλ κε ε ζεηξά ηνπο απφ ηνπο Αραηνχο πνπ είραλ εγθαηαζηαζεί ήδε ζε φιε ηελ Διιάδα. Κεηά ηε θπγή ησλ Κηλχσλ απφ ηε Ιήκλν άιινη απ απηνχο πήγαλ ζηελ Ξεινπφλλεζν, άιινη ζηηο Θπθιάδεο θαη άιινη ζηελ Θξήηε. Δπεηδή απφ ηα πνιχ παιηά ρξφληα νη θάηνηθνη ηνπ λεζηνχ γλψξηδαλ φηη ππήξραλ δπν πφιεηο, ε Κχξηλα θαη ε Ζθαηζηεία, έδσζαλ ζηε Ιήκλν ην επίζεην Γίπνιηο. Πήκεξα απηφ ην επίζεην δελ είλαη ζσζηφ, γηαηί φπσο γλσξίδνπκε, αθφκε παιηφηεξα ππήξρε θαη κηα άιιε κεγάιε πφιε, ε Ξνιηφρλε ΝΗ ΡΟΟΖΛΝΗ ΞΔΙΑΠΓΝΗ Κε ηελ θπξηαξρία ησλ Αραηψλ ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα, εθδηψρζεθαλ νη Ξειαζγνί πνπ θαηνηθνχζαλ παιηφηεξα ζ απηή. Έκεηλαλ κφλν ιίγα ρξφληα νη Ξειαζγνί πνπ θαηνηθνχζαλ ζηελ Αηηηθή. Αξγφηεξα εθδηψρζεθαλ θαη απφ εθεί κέζνπ ηεο Δχβνηαο ήξζαλ ζηα λφηηα παξάιηα ηεο Ξξνπνληίδαο θαη ζηα λεζηά ηνπ βνξείνπ Αηγαίνπ, Πακνζξάθε, Ίκβξν, Ιέζβν θαη Ιήκλν, απφ ηελ νπνία θαη εθηφπηζαλ ηνπο Κηλχεο. ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 11

22 Ρα πειαζγηθά ηείρε θαη δσκάηηα ζην θάζηξν ηεο Κχξηλαο, θαζψο θαη κηα επηγξαθή πνπ βξέζεθε ζηα Θακίληα, καξηπξνχλ ζήκεξα ην πέξαζκα ησλ Ξειαζγψλ απ ηε Ιήκλν θαη είλαη γηα καο ίρλε ηνπ πνιηηηζκνχ πνπ αλέπηπμαλ νη Ξειαζγνί ζην λεζί καο.(ονδάθε Ξεξ.,1993,πεξ. «ΡΝΡΔ»). Ρκήκα ηνπ πειαζγηθνχ ηείρνπο. Ζ θχξηα αζρνιία ησλ Ξειαζγψλ ήηαλ ηα ηαμίδηα θαη νη θαηαζθεπέο πινίσλ. Π απηνχο απνδίδεηαη θαη ε εθεχξεζε ηνπ εκβφινπ ζηα πινία. 1.2 Ζ ΙΖΚΛΝΠ ΠΡΑ ΑΟΣΑΗΑ ΣΟΝΛΗΑ Ζ ΙΖΚΛΝΠ ΠΡΑ ΔΙΙΖΛΗΠΡΗΘΑ ΣΟΝΛΗΑ Κεηά ην ζάλαην ηνπ κεγάινπ Αιεμάλδξνπ, ην κεγάιν θξάηνο ηεο Καθεδνλίαο δηαζπάζηεθε ζε πνιιά θξάηε, αθνχ νη ζηξαηεγνί ηνπ κάισλαλ κεηαμχ ηνπο γηα ην πνηνο ζα πάξεη ηελ εμνπζία. Θχκα απηψλ ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ είραλ νη ζηξαηεγνί κεηαμχ ηνπο, ήηαλ ε Ιήκλνο. Έηζη, ην 315 π.σ., θαηαιακβάλεη ηε Ιήκλν ν ζηξαηεγφο Αληίγνλνο, γηα λα ηελ πάξνπλ πάιη ζηα ρέξηα ηνπο νη Αζελαίνη ην 307 π.σ. Ρν 301 π.σ., γίλεηαη θπξίαξρνο ηνπ λεζηνχ ν ζηξαηεγφο Ιπζίκαρνο, ν νπνίνο ληθήζεθε απφ ην Πέιεπθν πνπ θαηέβεηε ζηε Ιήκλν ην 281 π.σ. ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 12

23 Αξγφηεξα ην λεζί πέθηεη ζηελ θπξηαξρία ησλ Ξηνιεκαίσλ, γηα λα ην πάξνπλ θαη πάιη νη Αζελαίνη ην 229 π.σ. Ρν 197 π.σ., νη Οσκαίνη ληθνχλ ηνπο Καθεδφλεο θαη πηάλνπλ αηρκάισην ην βαζηιηά ηνπο Ξεξζέα. Νη Αζελαίνη ηφηε, δηεθδηθνχλ απ ηνπο Οσκαίνπο εηξεληθά ηε Ιήκλν θαη θαηαθέξλνπλ λα ηελ μαλαπάξνπλ ην 166 π.σ. Απφ ηφηε ε Ιήκλνο κέλεη ζηα ρέξηα ησλ Αζελαίσλ, παξά ηελ ππνηαγή ηεο Διιάδαο ζηνπο Οσκαίνπο θαη παξά ηηο θαηαζηξνθέο πνπ ηεο πξνμέλεζαλ θαηά θαηξνχο δηάθνξνη πεηξαηέο, θαζψο θαη νη Γφηζνη ην 270 κ.σ., φηαλ έθαλαλ επηδξνκή απφ ηνλ Δχμεηλν Ξφλην ζην Βπδάληην θαη ζην Αηγαίν. Έηζη ε Ιήκλνο έκεηλε ζηα ρέξηα ησλ Αζελαίσλ απνηειψληαο έηζη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο Διιεληθήο θπιήο ησλ Αζελαίσλ απφ ην 500 π.σ., θαη γηα δηάζηεκα πεξηζζφηεξν απφ επηά αηψλεο, παξφιν πνπ θαηά δηαζηήκαηα έπεθηε ζηελ θπξηαξρία δηαθφξσλ άιισλ ζηξαηψλ Ζ ΘΟΖΠΘΔΗΑ ΠΡΖ ΙΖΚΛΝ Νη Αζελαίνη θιεξνχρνη, έθεξαλ καδί ηνπο ζηε Ιήκλν θαη ηε ζξεζθεία ηνπο θαη ηνπο ζενχο πνπ ιάηξεπαλ πεξηζζφηεξν. Ραπηφρξνλα φκσο, ζεβφηαλ θαη ηε Θξεζθεία ησλ θαηνίθσλ ηεο Ιήκλνπ, γη απηφ θαη νη Θενί ηνπο ιαηξεχνληαλ ην ίδην θαιά κε απηνχο ησλ Αζελαίσλ ηεο Ιήκλνπ. Έηζη, ζηε Ιήκλν ιαηξεχνληαλ νη παξαθάησ Θενί: Ήθαιζηορ : Θεφο ηεο θσηηάο θαη ηεο κεηαιινηερλίαο. Δίλαη γλσζηή ζε καο ε ηζηνξία πνπ έθηηαμαλ γηα ηνλ Ήθαηζην νη θάηνηθνη ηεο Ιήκλνπ απφ ηα παλάξραηα ρξφληα. Ν Ήθαηζηνο ήηαλ ν πνιηνχρνο ηεο Ζθαηζηείαο θαη πξνο ηηκήλ ηνπ γηλφηαλ εθδειψζεηο θαη αγψλεο, ηα Ζθαίζηεηα. Θάβειποι : Νη Θάβεηξνη ήηαλ παηδηά ηνπ Ζθαίζηνπ θαη ηεο θφξεο ηνπ Ξξσηέα, Θαβεηξψο. Νη Θάβεηξνη ήηαλ ηξεηο άληξεο θαη ηξεηο γπλαίθεο. Απφ ην φλνκά ηνπο, θαίλεηαη φηη ε ιαηξεία ηνπο κεηαδφζεθε θαη ζηε Ιήκλν απφ ηνπο Φνίληθεο, απφ ηα πνιχ παιηά ρξφληα. Νη Θάβεηξνη, ιαηξεχνληαλ θαη ζε άιια ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 13

24 κέξε εθηφο απφ ηε Ιήκλν. Πηε Πακνζξάθε, ζηε Γήιν, ζηε Ιέζβν, ζηε Καθεδνλία θαη ζε άιιεο πφιεηο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κ. Αζίαο. Νη ηειεηέο πνπ γίλνληαλ γηα ηελ ιαηξεία ησλ Θαβείξσλ ήηαλ κπζηηθέο θαη νλνκάδνληαλ Θαβείξηα κπζηήξηα. Ν ηφπνο πνπ γηλφηαλ, ήηαλ θάπνην ηεξφ, θνληά ζηελ Ζθαηζηεία, πνπ ηδξχζεθε απφ ηνλ Πέιεπθν. Θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ Θαβεηξίσλ κπζηεξίσλ ζηε Ιήκλν ππήξρε θαη ην εμήο έζηκν: Θάζε ρξφλν, έζβελαλ φιεο ηεο θσηηέο πνπ ππήξραλ ζην λεζί θαη έζηειλαλ έλα πινίν ζηε Γήιν, γηα λα θέξεη θαηλνχξην θσο απφ ην ηεξφ απηφ λεζί. Πε ελληά κέξεο, ην πινίν έθεξλε ην θαηλνχξην θσο, ην νπνίν κνίξαδαλ ζηνπο θαηνίθνπο θαη άξρηδαλ, φπσο πίζηεπαλ, θαηλνχξηα δσή.(βαζηιείνπ Ε., ηνπξηζηηθφο νδεγφο Ιήκλνπ). Ν αξραηνινγηθφο ρψξνο ησλ Θαβεηξίσλ. Άπηεμιρ : Ήηαλ ε πνιηνχρνο ζεά ηεο Κχξηλαο θαη ιαηξεπφηαλ πεξηζζφηεξν ζαλ ζεά ηνπ θεγγαξηνχ θαη ησλ αζηεξηψλ. Ζ ιαηξεία ηεο ζεάο κεηαθέξζεθε απφ ηα παλάξραηα ρξφληα απφ ηε Κ. Αζία ή απφ ηελ Αηηηθή θαη παιηφηεξα ιαηξεπφηαλ απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο Ιήκλνπ ηεο ζεάο Ιήκλνπ θαη ηεο ζεάο Σξχζεο. Έπμηρ : Ν αγγειηνθφξνο ησλ ζεψλ. Πηε Ιήκλν ιαηξεπφηαλ σο ζεφο ηεο γνληκφηεηαο θαη πξνζηάηεο ηεο θηελνηξνθίαο θαη γεσξγίαο. Άιινη ζενί πνπ ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 14

25 ιαηξεπφηαλ ζηε Ιήκλν ήηαλ ε Αθηνά θαη ν Απόλλωναρ, ηε ιαηξεία ησλ νπνίσλ έθεξαλ νη Αζελαίνη θιεξνχρνη, ο Βάκσορ σο ζεφο ηνπ θξαζηνχ, ην νπνίν είλαη απφ ηα θπξηφηεξα πξντφληα ηεο Ιήκλνπ, ν Άπηρ, ε ιαηξεία ηνπ νπνίνπ κεηαθέξζεθε ζηε Ιήκλν απφ ηε Θξάθε, θαζψο θαη ν Γίαρ. Ρέινο, θαίλεηαη φηη πνιχ εθηηκνχζαλ ηνλ ζεφ Ύπνο θαη ηνλ Ζπακλή ΞΟΝΦΝΛΡΑ ΘΑΗ ΞΛΔΚΑΡΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ ΡΖΠ ΙΖΚΛΝ Απφ ηνλ 5 ν π.σ. αηψλα θαη αξγφηεξα, ε Ιήκλνο ζεκείσζε κεγάιε πξφνδν ηφζν ζηελ παξαγσγή δηαθφξσλ πξντφλησλ, φζν θαη ζην εκπφξην θαη ζηελ πλεπκαηηθή θαη θαιιηηερληθή δσή, εμαηηίαο ηεο επίδξαζεο πνπ είρε ε εγθαηάζηαζε ησλ Αζελαίσλ θιεξνχρσλ ζην λεζί. Απφ ηφηε ινηπφλ, θεκηζκέλα ήηαλ ηα ακπέιηα ηεο Ιήκλνπ θαη ην σξαίν θξαζί κε ην νπνίν έθαλαλ θαη εκπφξην. Κεγάιε ήηαλ θαη ε παξαγσγή ηεο Ιήκλνπ ζε ζηηάξη θαη θξηζάξη. Γηα ηελ πξνζηαζία κάιηζηα ηεο παξαγσγήο απφ ηηο αθξίδεο, πνπ φπσο θαίλεηαη ηφηε ήηαλ κεγάιν πξφβιεκα, ππήξρε λφκνο πνπ ππνρξέσλε ηνλ θάζε πνιίηε λα ζθνηψλεη θαη λα θέξλεη ζηνπο άξρνληεο, νξηζκέλν αξηζκφ αθξίδσλ θάζε θνξά. Ππνπδαίν πξντφλ ηεο Ιήκλνπ, ήηαλ ε Ιεκληά Γε. Πηελ Ιήκλν δηνξγαλψλνληαλ ζπρλά αγψλεο, γηνξηέο, θαζψο θαη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο. Απηφ καο καξηπξνχλ νη γηνξηέο πνπ δηνξγάλσλε ε ςηπχιε πξνο ηηκήλ ηνπ παηέξα ηεο, ηα Ζθαίζηεηα, θαζψο θαη ην ζέαηξν πνπ ππήξρε ζηελ Ζθαηζηεία. ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 15

26 Ρν ζέαηξν ηεο Ζθαηζηείαο. Απφ ηε Ιήκλν θαηαγφηαλ ζπνπδαίνη ζπγγξαθείο θαη θηιφζνθνη, φπσο ν Αληίινρνο, ν Απνιιφδσξνο, ν νπνίνο έγξαςε θαη θάπνην βηβιίν ζρεηηθφ κε ηε γεσπνλία θαη ε νηθνγέλεηα ησλ Φηιφζηξαησλ. Απ ηελ νηθνγέλεηα απηή, ηέζζεξα κέιε ηεο αζρνιήζεθαλ κε ηε ζπγγξαθή ζπνπδαίσλ έξγσλ, απφ ηα νπνία πήξακε πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηζηνξία θαη ηε δσή ηεο Ιήκλνπ. Απφ ηνπο θαιιηηέρλεο, ν γιχπηεο Αιθακέλεο απφ ηε Ιήκλν πνπ ήηαλ καζεηήο ηνπ πεξίθεκνπ γιχπηε ηεο αξραηφηεηαο Φεηδία, έθηηαμε πνιιά σξαία αγάικαηα. 1.3 Ζ ΙΖΚΛΝΠ ΠΡΑ ΣΟΝΛΗΑ ΡΖΠ ΒΕΑΛΡΗΛΖΠ ΑΡΝΘΟΑΡΝΟΗΑΠ Ζ ΞΑΟΑΘΚΖ ΡΖΠ ΖΦΑΗΠΡΔΗΑΠ ΘΑΗ Ζ ΑΙΙΑΓΖ ΡΝ ΝΛΝΚΑΡΝΠ ΡΖΠ ΚΟΗΛΑΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΙΖΚΛΝ Πηα ρξφληα εθείλα, ε κηα απφ ηηο δπν κεγάιεο πφιεηο ηεο Ιήκλνπ, ε Ζθαηζηεία, άξρηζε λα παξαθκάδεη, κέρξη πνπ ηειηθά εγθαηαιείθζεθε απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο. Απηφ έγηλε γηα δπν ιφγνπο : Ξξψην, γηαηί ην ιηκάλη πνπ ππήξρε εθεί θαη εμππεξεηνχζε ηνπο θαηνίθνπο, ράιαζε εμαηηίαο δηαθφξσλ ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 16

27 γεσινγηθψλ κεηαβνιψλ θαη νη θάηνηθνη κεηαθφκηζαλ ζε θνληηλή πεξηνρή πνπ είρε θπζηθφ ιηκάλη ηνλ Θφηδηλν. Γεχηεξν, γηαηί ζηελ Ζθαηζηεία ππήξραλ πνιινί θάηνηθνη πνπ πίζηεπαλ αθφκε ζηνπο Θενχο ηνπ Νιχκπνπ θαη έξρνληαλ ζπρλά ζε δηακάρε κε ηνπο ρξηζηηαλνχο. Έηζη, είλαη πηζαλφλ εμαηηίαο θαη ηεο δηακάρεο απηήο λα εγθαηαιείςνπλ ηελ πφιε. Νη Δλεηνί, επεηδή δελ ήμεξαλ θαη ηφζν θαιά ηελ Διιεληθή γιψζζα, έδσζαλ ιαλζαζκέλα ζην λεζί ην φλνκα Πηαιεκέλε, ην νπνίν θαη επηθξάηεζε ζηα ρξφληα ηνπο. Αξγφηεξα, ην λεζί μαλαπήξε ην θαλνληθφ ηνπ φλνκα, Ιήκλνο. Ρέινο, απφ ηα ρξφληα εθείλα ε Κχξηλα άιιαμε ην φλνκα ηεο εμαηηίαο ηνπ θάζηξνπ πνπ ππήξρε απφ ηα πνιχ παιηά ρξφληα εθεί. Έηζη εμεγνχληαη θαη ηα δπν νλφκαηα πνπ έρεη ζήκεξα ε πφιε, δειαδή Κχξηλα θαη Θάζηξν Ζ ΕΥΖ ΠΡΖ ΙΖΚΛΝ ΘΑΡΑ ΡΑ ΣΟΝΛΗΑ ΡΖΠ ΒΕΑΛΡΗΛΖΠ ΑΡΝΘΟΑΡΝΟΗΑΠ Πηα ρξφληα εθείλα, φζν θαηξφ ε Ιήκλνο αλήθε ζηε Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία, δηνηθηφηαλ απφ έλαλ άξρνληα, ν νπνίνο είρε ηνλ ηίηιν ηνπ Γνχθα. Πεκαληηθή επίδξαζε ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνχ είρε θαη ε Δθθιεζία. Αλψηαηνο αληηπξφζσπνο ηεο Δθθιεζίαο ήηαλ ν θάζε θνξά Δπίζθνπνο ηνπ λεζηνχ. Κε ηελ επζχλε ηεο Δθθιεζίαο εθδηθάδνληαλ ππνζέζεηο γηα πξνίθεο θαη άιια παξφκνηα. Ρελ επνρή εθείλε, ην κεγαιχηεξν κέξνο απφ ηα θηήκαηα ηνπ λεζηνχ, άλεθε ζε κνλαζηήξηα ηεο Ξάηκνπ θαη ηνπ Αγίνπ ξνπο (Άζσ), ραξηζκέλα απφ ηνπο Απηνθξάηνξεο θαη ηνπο άξρνληεο ηνπ Βπδαληίνπ. Ρα θνκκάηηα ηεο γεο πνπ αλήθαλ ζε θάπνην απφ απηά ηα κνλαζηήξηα, νλνκάδνληαλ κεηφρηα θαη ήηαλ απαιιαγκέλα απφ ηνπο θπξηφηεξνπο θφξνπο πνπ ππήξραλ ηφηε. ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 17

28 Έηζη, ζην κνλαζηήξη ηνπ Αγίνπ Ησάλλε ηεο Ξάηκνπ αλήθαλ ηα κεηφρηα ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ηνπ Κπξνβιήηε θαη ην Ξηέξηλ, ζην κνλαζηήξη ηεο Αγίαο Ιαχξαο ηνπ Άζσ αλήθαλ ηα κεηφρηα ηνπ Γνκάηνπ θαη ηνπ Πσηήξα, θ.ι.π. Πηα κεηφρηα δνχζαλ θαη εξγάδνληαλ ζαλ πάξνηθνη, νη θάηνηθνη ηνπ λεζηνχ νη νπνίνη απηή ηελ επνρή θαη ιφγσ ησλ ζπλερφκελσλ πεηξαηηθψλ θαη άιισλ επηδξνκψλ, ήηαλ ζε πνιχ άζρεκε θαηάζηαζε. 1.4 Ζ ΙΖΚΛΝΠ ΠΡΑ ΣΟΝΛΗΑ ΡΖΠ ΡΝΟΘΝΘΟΑΡΗΑΠ Ζ ΙΖΚΛΝΠ ΑΞΝ ΡΖΛ ΑΙΥΠΖ ΡΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΞΝΙΖΠ ΚΔΣΟΗ ΘΑΗ ΡΖΛ ΑΙΥΠΖ ΡΖΠ ΗΓΗΑΠ ΑΞΝ ΡΝΠ ΡΝΟΘΝΠ Ρν 1448 κ.σ., αλέβεθε ζην ζξφλν ηνπ Βπδαληίνπ ν ηειεπηαίνο απηνθξάηνξαο, ν Θσλζηαληίλνο ΗΑ Ξαιαηνιφγνο. Ξαξά ηηο ππεξάλζξσπεο πξνζπάζεηεο ηνπ, ήηαλ αδχλαην λα ζπγθξνηεζεί ε πηψζε ηεο απηνθξαηνξίαο. ηαλ καζεχηεθε ε πηψζε ηεο Θσλζηαληηλνχπνιεο ην 1453 κ.σ., ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ ήηαλ ππφ ηελ εμνπζία ησλ Γαηεινχδσλ. Έηζη, ζηε Ιήκλν κφιηο καζεχηεθε ε θνβεξή είδεζε, μέζπαζε παληθφο επεηδή νη θάηνηθνη θνβήζεθαλ επηδξνκή ησλ Ρνχξθσλ. Απφ ηφηε ε Ιήκλνο γίλεηαη ηφπνο δηακάρεο κεηαμχ ησλ Δλεηψλ θαη ησλ Ρνχξθσλ θαη πέθηεη ζηελ θπξηαξρία πφηε ηνπ ελφο θαη πφηε ηνπ άιινπ. Ρν 1463 κ.σ., ε Βελεηία θήξπμε ηνλ πφιεκν θαηά ηεο Ρνπξθίαο. Ν πφιεκνο απηφο θξάηεζε κέρξη ην 1479 κ.σ. θαη απέβιεπε θπξίσο ζηνλ απνθιεηζκφ ησλ Ρνχξθσλ κέζα ζηνλ Διιήζπνλην. Ρφηε, ν βελεηζηάλνο λαχαξρνο Ηάθσβνο Ινδεξάλν, θαηέιαβε ηε Ιήκλν θαη θπξηάξρεζε ζηα ηξία ζεκαληηθά ηεο θξνχξηα : Θφηζηλν, Κνχδξν θαη ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 18

29 Ξαιαηφθαζηξν (Κχξηλα). ια απηά εμφξγηζαλ ην Πνπιηάλν, πνπ απνθάζηζε λα δξάζεη. Πην κεηαμχ νη δηαπξαγκαηεχζεηο Ρνπξθίαο Βελεηίαο γηα ηελ θαηάπαπζε ηνπ πνιέκνπ δελ ζηακαηνχζαλ. Αιιά θάζε θνξά πνπ μαλάξρηδαλ, λαπαγνχζαλ γηαηί ν Κσάκεζ έβαδε ζαλ πξψην φξν ηελ πξψηε παξάδνζε ηεο Ιήκλνπ. Ρν 1478 κ.σ., ήξζε ιπζζνκαλψληαο θαηά ηνπ λεζηνχ, ν Πνπιετκάλ παζάο. Θαηά ηελ επηδξνκή απηή ησλ Ρνχξθσλ ελαληίνλ ηεο Ιήκλνπ, δξα ε ζξπιηθή Καξνχια πνπ ζψδεη ηελ παηξίδα ηεο απφ ηε ζθιαβηά θαη ηελ αηίκσζε. Ρν άγαικα ηεο Καξνχιαο. Πηηο 25 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1479 κ.σ., έγηλε ζπλζήθε αλάκεζα ζηα δχν θξάηε, θαηά ηελ νπνία ε Βελεηία, εθηφο απφ ηα άιια κέξε, αλαγθάζηεθε λα παξαρσξήζεη ζηνπο Ρνχξθνπο θαη ηε Ιήκλo.(Θαςηδέιιε Α.Γ.,1971, Αζήλα) Ζ ΙΖΚΛΝΠ ΛΖΠΗ ΚΔ ΚΔΓΑΙΝ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΛΑΡΗΘΝ Κε ηε ζπλζήθε ηνπ Θηνπηζνχθ Θατλαξηδή πνπ ππνγξάθηεθε ην 1774 κ.σ., κεηαμχ ηεο Οσζίαο θαη ηεο Ρνπξθίαο, ππνρξεψζεθε ε Ξφιε λα παξαρσξήζεη ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 19

30 εκπνξηθά πξνλφκηα ζηνπο Οψζνπο εκπφξνπο, γεγνλφο πνπ επέηξεςε θαη ηνπο Έιιελεο ησλ λεζηψλ λα ηαμηδεχνπλ κε ξσζηθή ζεκαία. Αξθεηά απφ ηα πινία, πνπ ηαμίδεπαλ έηζη, ήηαλ Ιεκληαθά. Πηε Ιήκλν ππήξρε απφ ηελ επνρή ηνπ Κηραήι Ζ Ξαιαηνιφγνπ ( κ.σ.), κεγάιν λαππεγείν γηα ηελ θαηαζθεπή εκπνξηθψλ πινίσλ ή επηζθεπήο πνιεκηθψλ, πνπ ηχραηλε λα πεξάζνπλ απφ θεη. Νη Ρνχξθνη φηαλ θαηέιαβαλ ην λεζί, φρη κφλν δηαηήξεζαλ απηά ηα λαππεγεία, αιιά θαη ηα ηειεηνπνίεζαλ. Έηζη, ζε κηθξά πινία ηξεραληήξηα (10 15 ηφλσλ), κεηαθέξνληαλ πξντφληα κέρξη ηνλ Δχμεηλν, ηε Πκχξλε, ηε Θεζζαινλίθε. Όζηεξα ρξεζηκνπνίεζαλ θαη κεγαιχηεξα πινία 4, πνπ ήηαλ θαηάιιεια εμνπιηζκέλα γηα λ αληηκεησπίδνπλ ηνπο πεηξαηέο. Έηζη αλαπηχζζεηαη νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή ησλ θαηνίθσλ. Θαξλάγην γηα ηελ επηζθεπή πινίσλ απφ ηα παλάξραηα ρξφληα. Κε ηνλ ηξφπν απηφ, κέζα ζε ιίγα ρξφληα, θαηά ηνλ 19 ν κ.σ., αηψλα, ε Ιήκλνο γίλεηε έλα λεζί κε ππνινγίζηκν εκπνξηθφ λαπηηθφ. Π απηφ βνήζεζαλ πνιχ θαη ηα κεγάια λαππεγεία πνπ, φπσο είπακε, ιεηηνπξγνχζαλ εθείλν ηνλ 4 Ιεγφηαλ βξίθηα θαη ζθνχλεο θαη δχγηδαλ κέρξη 100 ηφλνπο. ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 20

31 θαηξφ ζηε Κχξηλα, φπνπ θαηαζθεπάδνληαη αθφκα θαη δηθάηαξηα θαη ηξηθάηαξηα εκπνξηθά πινία θαη πνιεκηθά ηνπ Ρνπξθηθνχ ζηφινπ. Άγγινη πεξηεγεηέο αλαθέξνπλ φηη γχξσ ζηα 1800 κ.σ., είδαλ λα λαππεγείηαη ζηε Κχξηλα πνιεκηθφ πινίν κε 50 ηειεβφια. Ρελ μπιεία γηα ηα πινία θαη ηα θαηάξηηα νη Ιεκληνί έπαηξλαλ απφ ηε Θάζν θαη γηα ηα κεγαιχηεξα πινία θαη θαηάξηηα απφ ηα δάζε ηεο Ονπκαλίαο. Ιεκληαθά πινία λαπιψλνληαλ θαη ζε πεξηεγεηέο σο θξνπαδηεξφπινηα. Έηζη, ην 1813 κ.σ., ε Ιήκλνο δηέζεηε 15 κεγάια πινία (κε 2 ή 3 θαηάξηηα) ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 3900 ηφλσλ (260 ηφλνπο ην θαζέλα), 300 άληξεο πιεξψκαηα θαη 90 ππξνβφια νπιηζκνχ. Θάπνηα ζηηγκή ηα ππξά απηά ζηξάθεθαλ ελάληηα ζηνπο Ρνχξθνπο. Απφ ηα εκπφξην θαη ηε λαπηηιία πινχηηζαλ αξθεηνί θάηνηθνη ζην λεζί, ηδξχζεθαλ ζρνιεία θαη ν ηφπνο γεληθά πξνφδεπζε. 1.5 Ζ ΙΖΚΛΝΠ ΠΡΑ ΣΟΝΛΗΑ ΡΖΠ ΔΞΑΛΑΠΡΑΠΖΠ ΡΝ ΡΑ ΣΟΝΛΗΑ ΚΔΣΟΗ ΡΖΛ ΑΞΔΙΔΘΔΟΥΠΖ ΡΖΠ ΙΖΚΛΝ Ρν 1830 ππνγξάθηεθε ε ζπλζήθε ηνπ Ινλδίλνπ θαη ε Ιήκλνο παξέκεηλε έμσ απφ ηα ζχλνξα ηνπ Διεχζεξνπ Διιεληθνχ Θξάηνπο. Αλ θαη ε απειπηζία ησλ θαηνίθσλ ηεο ήηαλ κεγάιε, κέζα ζηελ πξνζκνλή ηνπο γηα ηε ιεπηεξηά μαλάξρηζαλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο. Δίλαη ε επνρή πνπ ν Οσκέηθνο γηαιφο, γέκηζε θαινρηηζκέλα αξρνληηθά πνπ έρηηζαλ Ιεκληνί έκπνξνη, πινηνθηήηεο θαη πινίαξρνη. Ρν 1853 μέζπαζε ν Θξηκατθφο πφιεκνο αλάκεζα ζε Οσζία θαη Ρνπξθία. Νη ειεχζεξνη Έιιελεο λφκηζαλ πσο ήξζε ε ψξα γηα ηνλ μεζεθσκφ θαη ηελ απειεπζέξσζε θαη ησλ ππφινηπσλ πεξηνρψλ ηεο πεξηνρήο. ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 21

32 Ζ Αγγιία θαη ε Γαιιία αλάγθαζαλ ηνπο Έιιελεο λα κελ ηνικήζνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ αγψλα αλ θαη είραλ ήδε δεκηνπξγεζεί αληάξηηθα ζψκαηα ζηελ Διιάδα. Ρφηε, νη Έιιελεο ηεο ζηεξηάο, πξνζπάζεζαλ λα μεζεθψζνπλ ζε επαλάζηαζε ην Ιεκληαθφ ιαφ. Φαίλεηαη κάιηζηα φηη ε εμέγεξζε είρε πάξεη απεηιεηηθέο δηαζηάζεηο γηα ηνπο Ρνχξθνπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνχ. Πίγνπξα νη Ρνχξθνη δελ είραλ δχλακε λα επέκβνπλ. Κπήθαλ ζηε κέζε φκσο νη Άγγινη πνπ ηα ζπκθέξνληα ηνπο ζίγνληαλ θαη έηζη πλίγεθε ε Δπαλάζηαζε. Έπξεπε λα πεξάζνπλ 58 αθφκε νιφθιεξα ρξφληα γηα λα μαλαγίλεη ειεχζεξν ην λεζί.(θαςηδέιιεο Ρ.,1986, Αζήλα). 1.6 Ζ ΑΞΔΙΔΘΔΟΥΠΖ ΡΖΠ ΙΖΚΛΝ ΡΝ ΣΟΝΛΗΘΝ Πάββαηο 6 Νκηωβπίος 1912 : Ρα Διιεληθά πνιεκηθά πινία κε ηνλ Αβέξσθ, θαηαθζάλνπλ ζην Οσκέηθν γηαιφ θαη ν λαχαξρνο Θνπληνπξηψηεο δεηά απφ ηνλ Ρνχξθν δηνηθεηή ηελ άκεζε παξάδνζε ηεο Ιήκλνπ. Ν Ρνχξθνο δηνηθεηήο ( Κνπηαζαθίξεο), δεηά 24 ψξεο πξνζεζκία γηα λα επηθνηλσλήζεη κε ηελ Θσλζηαληηλνχπνιε. Ζ ηειηθή απάληεζε φκσο ήηαλ φηη αξλείηαη λα παξαδψζεη ηε Ιήκλν ακάρεηε. Ν Θνπληνπξηψηεο πνπ πήξε πιεξνθνξίεο φηη νη Ρνχξθνη εηνηκάδνληαη γηα κάρε, αλέβαιε ηελ θαηάιεςε ηεο Ιήκλνπ γηα ηελ επφκελε. Θςπιακή 7 Νκηωβπίος 1912 : Ν θαηξφο είλαη βξνρεξφο θαη δπζρεξαίλεη ηηο θηλήζεηο ηνπ Διιεληθνχ ζηφινπ. Έλα ξαδηνηειεγξάθεκα αλαθέξεη φηη ην πνιεκηθφ Ξελεηφο πεξηκέλεη ζην αθξσηήξη Ρεγάλη γηα λα ζπλαληεζεί κε ην ππφινηπν ζψκα ησλ απνβαηηθψλ. Ρφηε, φια ηα πνιεκηθά πινία πιένπλ ζην Κνχδξν θαη ν ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 22

33 Θνπληνπξηψηεο θαζνξίδεη ηε ζέζε απφβαζεο. Ρειηθά, ε απφβαζε αλαβάιιεηαη γηα ηελ επφκελε κέξα, επεηδή νη ζηξαηηψηεο ήηαλ ηαιαηπσξεκέλνη. Γεςηέπα 8 Νκηωβπίος 1912 : Ρν πξσί αξρίδεη ε απφβαζε ζηε ζέζε Βνπξιίδηα θνληά ζην Γηαπφξη Ρζηκαληξίσλ. Ρν αληηηνξπηιηθφ Γφμα πιεζηάδεη πνιχ θνληά γηα λα πξνζηαηέςεη ηηο βάξθεο πνπ κεηέθεξαλ ην ζηξαηφ. Απφ ηα γχξσ ρσξηά καδεχνληαη νη Ιεκληνί γη απηά πνπ βιέπνπλ. Ρν απνβαηηθφ ζψκα θαηεπζχλεηαη πξνο ηε Κχξηλα καδί κε ηνπο Ιεκληνχο θαη κε επηθεθαιήο ηνλ ηεξέα παπα-θψζηα Αξεηφ απφ ηνλ Θνληηά. Απφ ην Ξνξηηαλνχ, άιιε κηα νκάδα Ιεκληψλ κε αξρεγφ ην δάζθαιν Δκκαλνπήι Ησαλλίδε, μερχλεηαη ζηνπο δξφκνπο. Γπλαίθεο θαη άληξεο κε φπια, καραίξηα θαη ειιεληθέο ζεκαίεο ζηα ρέξηα, θαηεπζχλνληαη πξνο ηε Κχξηλα αθνχ πξνεγνπκέλσο αηρκαιψηηζαλ, ρσξίο λα δψζνπλ κάρε, κηα νκάδα Ρνχξθσλ ζηνλ Άγην Γεκήηξε. Ρειηθά, φζνη Ρνχξθνη ππήξραλ ζην λεζί, καδεχηεθαλ ζηε Κχξηλα, φπνπ παξαδφζεθαλ ακαρεηί θη ρσξίο φξνπο. ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 23

34 Ζ Ιήκλνο ήηαλ ε πην ππφ ειιεληθή θαηνρή. Ζ ηππηθή φκσο πξνζάξηεζε ηεο ζην ειιεληθφ θξάηνο, έγηλε κφλν ηελ , φηαλ νη κεγάιεο Γπλάκεηο, χζηεξα απφ καθξνρξφληεο δηαβνπιεχζεηο, απνθάζηζαλ λα αλαγλσξίζνπλ ηελ Διιεληθή θπξηφηεηα ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. Ρν λεζί ηεο Ιήκλνπ αλήθεη επηηέινπο ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέινο ηεο. Θα ρξεηαζηεί φκσο λα πεξάζνπλ 10 νιφθιεξα ρξνληά, γηα λα αλαγλσξίζεη θαη ε Ρνπξθία ηελ πξνζάξηεζε απηή ζην ειιεληθφ θξάηνο, ρσξίο λα πάςεη αθφκε κέρξη ζήκεξα λα ακθηζβεηεί ηα θπξηαξρηθά καο δηθαηψκαηα κέζα ζην ρψξν ηνπ Διιεληθνχ Αηγαίνπ Ξειάγνπο. 1.7 Ζ ΕΥΖ ΠΡΖ ΙΖΚΛΝ ΑΞΝ ΡΑ ΣΟΝΛΗΑ ΡΖΠ ΔΞΑΛΑΠΡΑΠΖΠ ΚΔΣΟΗ ΘΑΗ ΡΖΛ ΑΞΔΙΔΘΔΟΥΠΖ ΡΖΠ ΞΙΖΘΠΚΝΠ- ΞΟΝΦΝΛΡΑ- ΑΠΣΝΙΗΔΠ ΡΥΛ ΘΑΡΝΗΘΥΛ Πηα ρξφληα εθείλα, ν πιεζπζκφο ηνπ λεζηνχ ήηαλ γχξσ ζηηο απ ηνπο νπνίνπο ήηαλ νη Ρνχξθνη θαη νη ππφινηπνη Έιιελεο. Δπίζεο, πνιινί Ιεκληνί είραλ κεηαλαζηεχζεη ζε πφιεηο ηεο Κηθξάο Αζίαο ζηε Ονπκαλία θαη ηελ Αίγππην γηα λα βξνπλ δνπιεηά. Απφ ηνπο Έιιελεο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνχ, νη πεξηζζφηεξνη ήηαλ αγξφηεο θαη θηελνηξφθνη πνπ δνχιεπαλ ζηα ρσξάθηα ησλ Ρνχξθσλ (θαη αξγφηεξα ησλ πινπζίσλ Διιήλσλ) θαη είραλ πάξεη ην φλνκα θεραγηάδεο πνπ αθνχγεηαη κέρξη ζήκεξα. Απφ ηα ζηξέκκαηα ρσξάθηα πνπ θαιιηεξγνχζαλ ηφηε, παξάγνληαλ ζηαθχιηα θαη θξαζί, ηζίπνπξν, πεηηκέδη, ζηηάξη, ζεζάκη, φζπξηα, βακβάθη απφ ην νπνίν έθηηαρλαλ ζρεδφλ φια ηα ξνχρα ηνπο, κεηάμη, θαπλά, ιηλάξη, ζχθα θαη άιια. Δπίζεο εθηξέθνληαλ πξφβαηα, θαηζίθεο, βφδηα, ρνίξνη, ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 24

35 άινγα, γάηδαξνη,κνπιάξηα θαη κειίζζηα θαη παξαγφηαλ αξθεηφ ηπξί θαιήο πνηφηεηαο καιιί, κέιη θαη θξαζί. Κέρξη ην 1896, νη Έιιελεο κπνξνχζαλ λα αγνξάζνπλ δηθά ηνπο θηήκαηα, κε απνηέιεζκα ζχληνκα λα πεξάζεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο γεο ζηα ρέξηα ηνπο ΝΗ ΘΔΣΑΓΗΑΓΔΠ Βαζαληζκέλε ηάμε θησρψλ αθηεκφλσλ θαιιηεξγεηψλ. Νχηε ζπηζακή γεο. Θνιιεγεηηθφ ην ζχζηεκα ζην Λεζί Δίραλ θαη ππνρξεψζεηο ζη αθεληηθά θαηά ηα έζηκα. Λα πάλε ηελ Θπξηαθή ην θνπξνχπη κε ην γάια θαη ιίγα θξέζθα ηπξηά. Ραγίλη ην ιέλε. Λα θάλνπλ θαη δνπιεηέο ζην ζπίηη. Λα θνπβαιήζνπλ λεξφ απ ηε ιαγθάδα, λα θέξνπλ αζηηβηέο γηα ην θνχξλν. Λα πάλε θαη ηελ Θπξά ζηα Θέξκα. Άκα είρε παξαζπφξηα η αθεληηθφ, έθαλαλ θαη ην φξγσκα, ηε δεςηα. Βνεζνχζαλ θαη ζη αιψληζκα, θνπβαινχζαλ θαη θνπξηά ζηα ρσξάθηα η αθεληηθνχ. Θαη λάηαλ κφληκνη ζην δεπγάξη; Νπφηαλ θάπληδε η αθεληηθνχ ηνπο άιιαδε ην δεθαπεληαχγνπζην αξθεί λα ηνπο εηδνπνηνχζε απ ηελ Θπξηαθή ηεο Αγίαο Ρξηάδνο. Ιίγνη ζηεξηψλνπλ γηα ρξφληα ζηα κεγάια δεπγάξηα κε πινχζηα αθεληηθά. Απηνί είλαη νη αξρνληνθεραγηάδεο φπσο ηνπο ιέκε. Έρνπλ πξφβαηα πνιιά, ρνληξά δα θαη ζεξκάγηα. Ρέηνηνη είλαη ζηα θεθαινρψξηα κε ηνπο γφληκνπο θάκπνπο, πεξηζζφηεξν γεσξγνί παξά θηελνηξφθνη (Απφζπαζκα απφ Θνςίδεο Ο., Θάζηξν Ζιηφθαζηξν ). Απ ηελ πινηνκία κάδεπε ην ιίγν ραξηδηιίθη γηα λα ζνδηάζεη ιαδί, παζηά, ειηέο, λ αγνξάζεη ην κπνρηζά ηεο θεραγηάδελαο θαη θακηά ξφκπα ζηηο θερατδνπνχιεο. Ήζειε ηίκηεο δνπιεηέο απηφο. Φησρφο κα πεξήθαλνο. ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 25

36 1.7.3 Ζ ΙΖΚΛΗΑ ΓΖ Πηε ζέζε κε ην φλνκα Αγηφρσκα κεηαμχ Θφηδηλνπ θαη Οεπαληδίνπ, βξηζθφηαλ απφ ηα πνιχ παιηά ρξφληα, είδνο πεινχ πνπ ιεγφηαλ Ιεκληά γε. Ν ππθλφξξεπζηνο απηφο πειφο απέθηεζε θήκε εθιεθηνχ θαξκάθνπ γηα πνιιέο πεξηπηψζεηο. Σξεζηκνπνηνχληαλ σο αληίδνην θαηά ηνλ δειεηεξηάζεσλ θαη γηα ηε ζεξαπεία ηεο δπζεληεξίαο, γηα εζσηεξηθά έιθε, αηκνξξαγίεο, ινηκψδεηο ππξεηνχο, λνζήκαηα ησλ λεθξψλ θαη παζήζεηο ησλ καηηψλ. Ρν πξψην δείγκα ηνπ ππινχ πάξζεθε ηνπιάρηζηνλ ζηελ επνρή ηνπ Ζξνδφηνπ. Ρνλ έπιπλαλ θαη ηνπ έδηλαλ ζρήκα δίζθνπ, ελψ ήηαλ αθφκα καιαθφο. Πθξαγίδαλε ηνπο δίζθνπο κε εηδηθή ζθξαγίδα. Ιέλε φηη ε πξψηε ζθξαγίδα, είρε ηε κνξθή θαηζίθαο. Αξγφηεξα, ζπλεζηδφηαλ ε θεθαιή ηεο ζεάο Άξηεκεο θαη ρξφληα αξγφηεξα ζηα ρξηζηηαληθά ρξφληα απεηθνλίδεηαη ε θεθαιή ηνπ Πσηήξνο. Κεηά ηελ θαηάθηεζε ηνπ λεζηνχ απφ ηνπο Ρνχξθνπο, είραλε ηε ζθξαγίδα ηεο εκηζειήλνπ πάληα ζπλνδεπφκελε απφ έλα αζηέξη, ή είραλε ηε ζθξαγίδα ηεο θαηζίθαο. Ζ αλφξπμε ηνπ πεινχ, φπσο αλαθέξεηαη, γηλφηαλ κεηά εμαηξεηηθήο ηειεηήο θαη παξνπζία πνιιψλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ. Πηελ αξρή, ε ηειεηή ζπλδεφηαλ κε ηε ιαηξεία ηεο Άξηεκεο θαη ε εκεξνκελία ηέιεζεο ήηαλ ζηηο 6 Καΐνπ. Θαηά ηνπο Σξηζηηαληθνχο ρξφλνπο, σο εκεξνκελία αλφξπμεο νξίζζεθε ε 6 ε Απγνχζηνπ εκέξα ηεο γηνξηήο ηνπ Πσηήξνο. Ζ ηάθξνο γηα ηελ αλφξπμε, αλνηγφηαλ κεηά απφ ηελ ζξεζθεπηηθή θαη πνιηηηθή ηειεηή θαη ελψπηνλ ησλ ηνπηθψλ αμησκαηνχρσλ θαη ησλ άιισλ επηζθεπηψλ αλαζπξφηαλ ν ππιφο θαη κεηαθεξφηαλ κέζα ζε ηεξφ θάληζηξν, φπνπ ε ηέξεηα άπισλε ηε πγξή κάδα ζε πιάθεο θαηάιιεινπ πάρνπο, θνβφηαλ ζε ξφκβνπο πάλσ ζηνπο νπνίνπο έβαδαλ ηελ επίζεκε ζθξαγίδα (Ιεκληά ζθξαγίδα), πξηλ ηελ έθζεζε ησλ πιαθψλ ζηνλ ήιην γηα απνμήξαλζε. ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 26

37 Κεηά ηελ απνμήξαλζε, δηαλεκφηαλ ή πσινχληαλ ζ φια ηα γλσζηά κέξε ηνπ θφζκνπ ΔΚΞΝΟΗΝ ΛΑΡΗΙΗΑ Απφ ηα ρξφληα ηεο Δπαλάζηαζεο, αλαδείρζεθαλ πνιινί ζπνπδαίνη Ιεκληνί θαξαβνθχξεδεο, πνπ δεκηνχξγεζαλ αμηφινγν εκπνξηθφ ζηφιν θαη δξνχζαλ ζηα ιηκάληα ηνπ Δχμεηλνπ Ξφληνπ θαη ηεο Κεζνγείνπ. Νη Ρνχξθνη παξακέιεζαλ ηα πεξίθεκα λαππεγεία ηεο Κχξηλαο πνπ ππήξραλ παιηφηεξα θαη έηζη φια ηα θαξάβηα ησλ Ιεκληψλ θαξαβνθχξεδσλ θαηαζθεπάζηεθαλ ζηα λαππεγεία ηεο Πχξνπ. Κε ηνλ εκπνξηθφ ηνπο ζηφιν, νη Ιεκληνί αλέπηπμαλ ην εκπφξην ηνπ λεζηνχ. Ξνπινχζαλ απφ ηε Ιήκλν θξηζάξη, ζηηάξη, ζεζάκη, ηπξί θαη καιιηά θαη έθεξλαλ ζηε Ιήκλν θαθέ, δάραξε θαη βηνκεραληθά πξντφληα ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΥΛ ΙΖΚΛΗΥΛ Νη Ιεκληνί πνπ κεηαλάζηεπζαλ ζηελ Αίγππην, έθηηαμαλ πεξηνπζίεο θαη γχξηζαλ ζηελ παηξίδα ηνπο, θέξλνληαο καδί ηνπο θαηλνχξηα ήζε θαη έζηκα. Ρν ίδην έγηλε θαη κε πνιινχο Ιεκληνχο εκπφξνπο θαη θαπεηάληνπο πνπ ηαμίδεπαλ ζε δηάθνξα ιηκάληα. Έηζη, ζηε Ιήκλν δεκηνπξγήζεθαλ αξθεηέο πινχζηεο νηθνγέλεηεο, πνπ ηφηε ν ιαφο ηηο νλφκαδε ηδάθηα. Ρα ρξφληα εθείλα, ρηίδνληαλ ζην Οσκέτθν γηαιφ ηεο Κχξηλαο, εθείλα ηα πνιχ φκνξθα ζπίηηα πνπ δηαηεξνχληαη κέρξη ζήκεξα θαη πνπ κπνξνχκε λα δνχκε κ έλα πεξίπαην ζηελ πεξηνρή απηή. ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 27

38 1.8 Ζ ΙΖΚΛΝΠ ΑΞΝ ΡΖΛ ΑΞΔΙΔΘΔΟΥΠΖ ΡΖΠ ΚΔΣΟΗ ΡΖ ΓΔΟΚΑΛΗΘΖ ΘΑΡΝΣΖ Ζ ΛΑΚΑΣΗΑ ΡΖΠ ΙΖΚΛΝ (ΒΑΙΘΑΛΗΘΝΗ ΞΝΙΔΚΝΗ) Πηηο 5 Ηαλνπαξίνπ 1913, έιαβε ρψξα ε μαθνπζηή λαπκαρία ηεο Ιήκλνπ, έμσ απφ ηνλ θφιπν ηνπ Κνχδξνπ. Ζ λίθε έζηεςε ηα Διιεληθά θαλφληα θαη ηα Διιεληθά πινία. Ρα Ρνπξθηθά πινία έπαζαλ ηέηνηεο δεκηέο, ψζηε δελ ηφικεζαλ λα βγνπλ απφ ηα ζηελά κέρξη πνπ ηειείσζε ν πφιεκνο. Ζ λίθε απηή, είλαη κηα απφ ηηο σξαηφηεξεο ζειίδεο ζηε καθξαίσλε ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ λαπηηθνχ. Ν ηζηνξηθφο θφιπνο ηνπ Κνχδξνπ, ρξεζίκεπε σο νξκεηήξην ηνπ Διιεληθνχ ζηφινπ θαηά ηνπο βαιθαληθνχο πνιέκνπο θαη αξγφηεξα σο βάζε ηνπ Αγγιηθνχ ζηφινπ θαηά ηε κεγάιε πνιεκηθή επηρείξεζε ησλ Γαξδαλειίσλ, πνπ δηήξθεζε απφ ην Φεβξνπάξην ηνπ 1915 κέρξη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ (Α ΞΑΓΘΝΠΚΗΝΠ ΞΝΙΔΚΝΠ)- ΔΘΠΡΟΑΡΔΗΑ ΡΖΠ ΘΑΙΙΗΞΝΙΖΠ Ζ Ιήκλνο θαηειήθζε απφ δχλακε πεδνλαπηψλ ζηηο θαη ην θπζηθφ ιηκάλη ηνπ Κνχδξνπ έγηλε ε θχξηα βάζε γηα ηελ εθζηξαηεία ηεο Θαιιίπνιεο πνπ ήηαλ κηα απφπεηξα εηζβνιήο ζηελ Ρνπξθία απφ ηε Βξεηαλία θαη ηη άιιεο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Α Ξαγθνζκίνπ πνιέκνπ. Πηελ επηρείξεζε απηή, νη ζπκκαρηθέο δπλάκεηο είραλ δεθάδεο ρηιηάδεο ζχκαηα. Ξεξίπνπ 2000 άλδξεο ζαθηήθαλ ζηα δπν ζηξαηησηηθά λεθξνηαθεία ηεο Ιήκλνπ, ζην Κνχδξν θαη ζην Ξνξηηαλνχ. Ζ Ιήκλνο παξέκεηλε ζηε Βξεηαληθή θαηνρή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ. Πηηο , ππνγξάθηεθε αλαθσρή κεηαμχ ησλ ζπκκαρηθψλ ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 28

39 Γπλάκεσλ θαη ηεο Ρνπξθίαο ζηνλ θφιπν ηνπ Κνχδξνπ θαη πάλσ ζην Βξεηαληθφ πινίν Αγακέκλσλ ΝΗ ΞΟΝΠΦΓΔΠ ΠΡΖ ΙΖΚΛΝ Κεηά ηεο απειεπζέξσζε ηεο Ιήκλνπ απφ ηνλ Ρνπξθηθφ δπγφ, ζεκαληηθφο ζηαζκφο ηεο ηζηνξίαο γηα ην λεζί, αιιά θαη γηα νιφθιεξε ηελ παηξίδα καο, ήηαλ ε Κηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία θαη θαηαζηξνθή (1922). Απφ ηνλ πξψην παγθφζκην πφιεκν, νη Ιεκληνί επηζηξαηεχηεθαλ ζηελ πεξίθεκε κεξαξρία Αξρηπειάγνπο ηνλ Ηνχλην ην Ξνιέκεζαλ ζην καθεδνληθφ κέησπν θη έδσζαλ κε γελλαηφηεηα ηε ζθιεξή κάρε ζην Πθξα ληη Ιέγθελ, ζηηο Καΐνπ Ζ κεξαξρία είρε ηεξάζηηεο απψιεηεο (338 λεθξνί, 1777 ηξαπκαηίεο). Αλάκεζα ηνπο πνιινί ήηαλ Ιεκληνί. ζνη επέδεζαλ, θαζψο θαη λένη επίζηξαηνη, αθνινχζεζαλ ηε κεξαξρία ζηε Β.Γ Κηθξά Αζία, ηνλ Ηνχλην ηνπ Έκεηλαλ εθεί κέρξη ην ηξαγηθφ ηέινο ηεο κηθξαζηαηηθήο εθζηξαηείαο, αθνχ πνιέκεζαλ ζηελ Ξέξγακν, ζηνλ Κπαινχθεζεξ, ζηελ Ξξνχζα, ζηε Ληθνκήδεηα θαη ζην Δζθί Περήξ. Ρφηε, πνιινί Έιιελεο πνπ θαηνηθνχζαλ ζηα παξάιηα ηεο Κηθξάο Αζίαο, αλαγθάζηεθαλ λα θαηαθχγνπλ ζηελ παηξίδα, εγθαηαιείπνληαο φιεο ηηο πεξηνπζίεο ηνπο. Έλα κέξνο ησλ πξνζθχγσλ, εγθαηαζηάζεθαλ θαη ζηε Ιήκλν. (Κχξηλα, ζην ζπλνηθηζκφ Κατηηαλά Ρζαο, Αγ. Γεκήηξην, πνπ ηφηε ιεγφηαλ Ιέξα, Λέα Θνχηαιε, Ξιάθα, Ξαλαγηά θαη αιινχ). Κφλν ην 1924, εγθαηαζηάζεθαλ 500 νηθνγέλεηεο πξνζθχγσλ θαη αξγφηεξα πνιινί πεξηζζφηεξνη. Ξάλσ απφ 4500 ππνινγίδεηαη φηη ήηαλ ζπλνιηθά. Ν αξηζκφο ηνπο ήηαλ κεγάινο γηα ηα δεδνκέλα ηεο Ιήκλνπ θαη αληηζηνηρνχζε ζην έλα πέκπην πεξίπνπ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο. Νη πξφζθπγεο έκεηλαλ πξνζσξηλά ζε θαηαπιηζκνχο γχξσ απφ ην Κνχδξν. ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 29

40 Κε ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ δεκηνπξγήζεθαλ πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο Ιεκληνχο πνπ ήδε θαηνηθνχζαλ ζην λεζί. Θχξηα αηηία ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ, ήηαλ ην κνίξαζκα ηεο γεο πνπ φπσο θαίλεηαη, δελ έθηαλε γηα λα δψζεη απαζρφιεζε ζε φινπο ηνπο θαηνίθνπο. Πηνπο πξφζθπγεο κνηξάζηεθαλ κηθξνί θιήξνη, πξνεξρφκελνη θπξίσο απφ ηνπξθηθά θηήκαηα ή κνλαζηεξηαθέο εθηάζεηο. ζνη δελ είραλ αγξνηηθή πξνέιεπζε ηνπο πνχιεζαλ θη αζρνιήζεθαλ κε ην εκπφξην ή κεηαλάζηεπζαλ ζηα αζηηθά θέληξα θαη ζην εμσηεξηθφ (θπξίσο ζηελ Αίγππην). Θαηά ηελ πεξίνδν απηή, νη θάηνηθνη ηεο Ιήκλνπ έθαλαλ πξνζπάζεηεο λα θαιπηεξέςνπλ ηε δσή ηνπο θαη ην πεξηβάιινλ ζηνλ ηφπν ηνπο. Νη πξφζθπγεο έθαλαλ πξνφδνπο ζηε γεσξγία, θηελνηξνθία θαη αιηεία, ειεθηξνδνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ε Κχξηλα θαη ηδξχζεθαλ θνηλσθειείο νξγαληζκνί φπσο ην Ξαιιεκληαθφ Ρακείν ην νπνίν ππάξρεη κέρξη ζήκεξα θαη έρεη ζηφρνπο ηελ ίδξπζε θαη ζπληήξεζε ζρνιείσλ, θαζψο θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ Λνζνθνκείνπ ηεο Ιήκλνπ ΝΗ ΞΟΝΠΦΓΔΠ ΠΡΝΛ ΑΓ. ΓΖΚΖΡΟΗΝ ΘΑΗ ΡΖ ΛΔΑ ΘΝΡΑΙΖ Έλα φκνξθν κεγάιν ρσξηφ, ν Αγ. Γεκήηξηνο, επνηθηζκέλν απ ηνπο πξφζθπγεο ηνπ Οετο Γεξέ ηεο Κηθξάο Αζίαο, κε ξπκνηνκία, ζχγρξνλν πδξαγσγείν, ειεθηξνθσηηζκέλν θαη κε ηνλ αζθαιηνζηξσκέλν δξφκν πνπ ην δηρνηνκεί, ζηνιίδεη ζήκεξα ην ηνπίν. Αιχηξσηνη Έιιελεο, θαηαηξεγκέλνη θαη βαζαληζκέλνη απφ δπν δησγκνχο Οετζδεξηαλνί, γιχησζαλ απ ηε κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή, κα ζξήλεζαλ πνιιά ζχκαηα. Απίζηεπηε ε ηξαγσδία ηνπο πνπ δηεγνχληαη νη παιηνί. Αλαηξηρηάδεη ην πεηζί ζνπ λ αθνχο ηελ ηπθιή γξηά ηε Γεζπνηληψ λα δηεγείηαη ηα βάζαλά ηεο. Ιερψλα κε ην κσξφ ζηελ αγθαιηά έηξερε ζαλ ηξειή ζηα γχξσ βνπλά ηνπ Οετο ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 30

41 Γεξέ γηα λα γιπηψζεη ηε ζθαγή. Ξέζαλε απφ ηηο θαθνπρίεο ην παηδί ηεο θαη ην έξημε ζ έλα πεγάδη. Θάζε νηθνγέλεηα θαη έλα δξάκα Αηζαιέληα ε ειιεληθή ςπρή! Ξξννδεπηηθνί θαιιηεξγεηέο θαη αθνχξαζηνη εξγάηεο ηεο γεο, μαλάθηηαμαλ ηε δσή ηνπο ζην θηιφμελν λεζί καο. Ξαιηνί θαπλνπιάδεο ζηελ παηξίδα ηνπο, ζ απηνχο ζηεξίρηεθε ε θαπλνθαιιηέξγεηα ηνπ λεζηνχ. Κε ζαλ απαγνξεχηεθε ε θαιιηέξγεηα ηνπ θαπλνχ, ιφγσ ηεο θαθήο πνηφηεηαο ηνπ εζληθνχ πξντφληνο, δελ έκεηλαλ κε ζηαπξσκέλα ρέξηα. Κεηακφξθσζαλ ην άγνλν έδαθνο κε ακπειψλεο, βακβάθηα θαη δέληξα. Πθνπγγαξάδεο νη Θνπηαιηαλνί, πξφζθπγεο απ ηελ Θνχηαιε ηεο Ξξνπνληίδαο, εθζηξαηεχνπλ ηελ πξνεγνχκελε κέξα κε ηνπο ζηνιίζθνπο ηνπο θαη καδεχνπλ ζαιαζζηλά γηα ην παλεγχξη (Απφζπαζκα απφ ην βηβιίν Βεξηζψλεο Δ., Ρν λεζί ηνπ Ζθαίζηνπ, Γηεγήκαηα) 1.9 Ζ ΙΖΚΛΝΠ ΠΡΑ ΣΟΝΛΗΑ ΡΖΠ ΓΔΟΚΑΛΗΘΖΠ ΘΑΡΝΣΖΠ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΖΠ ΙΖΚΛΝ ΠΡΝΛ ΞΝΙΔΚΝ ΚΔ ΡΝΠ ΗΡΑΙΝΠ. Ζ ΘΑΡΑΘΡΖΠΖ ΡΝ ΛΖΠΗΝ ΑΞΝ ΡΝΠ ΓΔΟΚΑΛΝΠ. Κφιηο ε Ηηαιία ηνπ Κνπζνιίλη καο θήξπμε ηνλ πφιεκν ζηηο 28 Νθησβξίνπ 1940, νη Ιεκληνί έηξεμαλ ακέζσο ζην Κνχδξν θαη ζρεκάηηζαλ ην Αλεμάξηεην ηάγκα ηεο Ιήκλνπ. Ρν νπιηηαγσγφ Θνξηλζία, ηνπο κεηέθεξε ζηελ Θεζζαινλίθε θαη απφ εθεί πήγαλ ζηδεξνδξνκηθψο ζηα ζχλνξα. Ξνιέκεζαλ ζηελ Θνξπηζά θαη ζην Ξφγξαδεηο. Πηηο 25 Απξηιίνπ 1941, νη Γεξκαλνί ηνπ Σίηιεξ θαηέιαβαλ ηε Ιήκλν θαη παξέκεηλαλ σο θαηαθηεηέο κέρξη ηηο 16 Νθησβξίνπ Κεηά ηελ ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 31

42 νινθιήξσζε ηεο θαηνρήο ηνπ λεζηνχ, πνιινί πηάζηεθαλ απ ηνπο Γεξκαλνχο θαη ζηάιζεθαλ ζηε Θξάθε. Δπεηδή νη Γεξκαλνί γλψξηδαλ ηε ζηξαηησηηθή ζεκαζία ηεο Ιήκλνπ ιφγσ ηεο ζέζεο ηεο, δηαηεξνχζαλ πνιιέο δπλάκεηο θαη θαηαζθεχαζαλ αμηφινγα νρπξσκαηηθά έξγα. Έηζη, νιφθιεξν ην λεζί έγηλε αμηφινγν νρπξφ, κε λαξθνπέδηα ζηε ζηεξηά θαη ζηε ζάιαζζα. Ζ παξνπζία ηνπ θαηαθηεηή ήηαλ βαξηά πάλσ ζηνπο θαηνίθνπο, πνπ επηζηξαηεχηεθαλ θαη δνχιεπαλ ζθιεξά θαη ππνρξεσηηθά, άλδξεο θαη γπλαίθεο. Κε αξπαγέο ακέξηκλσλ πνιηηψλ απφ ηηο πιεζηέζηεξεο πεξηνρέο αθφκα θη απ ηε Κπηηιήλε πνπ νδεγνχληαη παξά ηε ζέιεζή ηνπο ζηα έξγα, ην λεζί κεηαηξέπεηαη ζ έλα ηεξάζηην εξγνηάμην. Νη Γεξκαλνί ζπλέιαβαλ θαη εμεηέιεζαλ 20 ζπλνιηθά παηξηψηεο πάλσ ζην λεζί. Απ απηνχο νη 4 ήηαλ Ιεκληνί. Θχκαηα επίζεο ηνπ γεξκαληθνχ θαζηζκνχ, ππήξμε έλαο ππνδεκαηνπνηφο θαη έλαο δάζθαινο Ζ ΙΖΚΛΝΠ ΚΔΡΑ ΡΖΛ ΑΞΔΙΔΘΔΟΥΠΖ ΡΖΠ ΑΞΝ ΡΝΠ ΓΔΟΚΑΛΝΠ ΘΑΡΑΘΡΖΡΔΠ ΠΡΑ ΣΟΝΛΗΑ ΡΝ ΔΚΦΙΗΝ ΞΝΙΔΚΝ Κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο παηξίδαο καο απ ην δπγφ ηνπ ρηηιεξηθνχ θαζηζκνχ, γξάθηεθαλ ίζσο νη πην καχξεο ζειίδεο ηεο ηζηνξίαο καο. Ζ δηρφλνηα εκθαλίζηεθε ζηε ρεηξφηεξή ηεο κνξθή. Ρε κνξθή ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ. Πηνλ εκθχιην πφιεκν, νη Έιιελεο ζθνηψλνληαλ κεηαμχ ηνπο θαη πνιινί ζηέιλνληαλ εμνξία ζε δηάθνξα λεζηά. Αλάκεζα ηνπο αξθεηνί θαιιηηέρλεο θαη ιφγηνη. Αλάκεζα ζηα λεζηά απηά ήηαλ θαη ε Ιήκλνο κε ηνλ Αε Πηξάηε. ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 32

43 Πηα ρξφληα απηά, εμνξίζηεθε ζηε Ιήκλν έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο πνηεηέο καο ησλ λεφηεξσλ ρξφλσλ. Ν Γηάλλεο Οίηζνο. Ν ηφπνο εμνξίαο ηνπ Γηάλλε Οίηζνπ ΡΑ ΣΟΝΛΗΑ ΡΖΠ ΚΑΕΗΘΖΠ ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΠΖΠ Κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο παηξίδαο καο απφ ηνπο Γεξκαλνχο, αθνινχζεζε κηα πεξίνδνο άζρεκε γηα ηελ νηθνλνκία, κε απνηέιεζκα πνιινί ζπκπαηξηψηεο καο λα μεληηεχνληαη γηα λα βξνπλ δνπιεηά θαη θαιχηεξε δσή. Ζ κεηαλάζηεπζε ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξε ζηηο επαξρίεο ηεο Διιάδαο. Έηζη, πνιινί Ιεκληνί ηαμίδεςαλ ζηελ Απζηξαιία, ηελ Ακεξηθή, ηελ Αθξηθή, γηα λα θαιπηεξέςνπλ ηε δσή ηνπο, βξίζθνληαο δνπιεηέο πνπ έιεηπαλ απφ ηε Ιήκλν. πσο θαίλεηαη, νη πεξηζζφηεξνη ηα θαηάθεξαλ. Ωο Έιιελεο φκσο θαη σο Ιεκληνί πνηέ δελ μέραζαλ νχηε μερλνχλ ηελ Διιάδα θαη ηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπο ηε Ιήκλν. Δθεί πνπ βξίζθνληαη ζηα μέλα, ίδξπζαλ ζπιιφγνπο θαη θνηλφηεηεο, γηα λα βξίζθνληαη κεηαμχ ηνπο θαη λα δηαηεξνχλ ηνπο δεζκνχο κε ηελ παηξίδα ηνπο, ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 33

44 ηα έζηκα θαη ηηο παξαδφζεηο ηνπο. Κε ην φλεηξν λα γπξίζνπλ θάπνηε ζηε Ιήκλν, ζε κηα Ιήκλν πνπ δελ ζα είλαη φπσο ηελ άθεζαλ, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλε γηα λα κπνξνχλ λα δήζνπλ κηα άλεηε δσή απηνί θαη ηα παηδηά ηνπο, καδί κε ηνπο ζεκεξηλνχο θαηνίθνπο ηεο, δελ έπαςαλ λα βνεζνχλ νηθνλνκηθά, φζν θαη φηαλ κπνξνχζαλ ην λεζί, κε ζηφρν ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ ΝΗ ΠΙΙΝΓΝΗ ΘΑΗ ΝΗ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΙΖΚΛΗΥΛ ΚΔΡΑΛΑΠΡΥΛ Νη πεξηζζφηεξνη Ιεκληνί κεηαλάζηεο, βξίζθνληαη ζηελ Απζηξαιία. πνινγίδεηαη φηη εθεί ππάξρνπλ πεξίπνπ Ιεκληνί κεηαλάζηεο, πεξηζζφηεξνη δειαδή θαη απφ ηνπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνχ. Πην Πηδλευ ηεο Απζηξαιίαο, ππάξρεη ε ιέζρε ηεο Ιεκληαθήο αδειθφηεηαο ΙΖΚΛΝΠ ΘΙΑΚΞ, ελψ ζηελ Αδειαίδα ππάξρεη ν ζχιινγνο Καξνχια. Κέζα απ απηνχο ηνπο ζπιιφγνπο, νη Ιεκληνί ηεο Απζηξαιίαο αλέπηπμαλ αξθεηέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα ηνπο ζεηζκφπιεθηνπο ζηε Ιήκλν ην 1968, νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα εμνπιηζκφ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ηνπ Γεξνθνκείνπ Ιήκλνπ, θαζψο θαη ηνπ Γπκλαζίνπ Κχξηλαο. Γψξηζαλ ζην Λνζνθνκείν ην πξψην αζζελνθφξν απηνθίλεην. Νη Ιεκληνί ηεο Απζηξαιίαο ίδξπζαλ ηελ πνδνζθαηξηθή νκάδα ΔΙΙΑΠ ΚΔΙΒΝΟΛΖΠ, πνπ αλαδείρηεθε θαη πξσηαζιήηξηα Απζηξαιίαο γηα κηα ρξνληά. Αμηνζεκείσην είλαη φηη νη Ιεκληνί κεηαλάζηεο ηεο Απζηξαιίαο, ελίζρπζαλ νηθνλνκηθά θαη άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο ζε δχζθνιεο πεξηφδνπο (ζεηζκφπιεθηνη Θεζζαινλίθεο Θαιακάηαο, πξφζθπγεο Θχπξνπ). Πηε λέα φξθε ηεο Ακεξηθήο, ηδξχζεθε απφ ην 1900 ν ΉΦΑΗΠΡΝΠ απφ ηνπο Ιεκληνχο κεηαλάζηεο. Ν ζχιινγνο ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζην ρηίζηκν ηνπ ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 34

45 Λνζνθνκείνπ Ιήκλνπ, ηνπ Γπκλαζίνπ Κχξηλαο θαη αξθεηψλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ. Πηε Λνηηά Αθξηθή, ππάξρεη ε Ιεκληαθή Αδειθφηεο Λνηίνπ Αθξηθήο πνπ έρεη δσή 45 ρξφλσλ, κε αξθεηέο δξαζηεξηφηεηεο. κσο θαη νη Ιεκληνί πνπ κεηαθηλήζεθαλ ζε αιιά κέξε ηεο Διιάδαο (εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε), δελ μέραζαλ ηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπο. Ίδξπζαλ ηνπηθνχο ζπιιφγνπο, κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε ησλ δεζκψλ κε ηε Ιήκλν, ηα ήζε, ηα έζηκα θαη ηηο παξαδφζεηο ηνπο ΝΗ ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΝΗ ΠΙΙΝΓΝΗ ΠΡΖ ΙΖΚΛΝ Πηε Ιήκλν ππάξρεη πινχζηα πνιηηηζηηθή παξάδνζε ε νπνία δηαηεξείηαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο. Ξαξαδνζηαθνί ρνξνί θαη ηξαγνχδηα, έζηκα θαηά ηηο κέξεο δηαθφξσλ γηνξηψλ, ζηνπο γάκνπο, ζηηο βαθηίζεηο, ζε φιεο ηηο εθδειψζεηο ηεο δσήο ηεο θνηλσλίαο ηνπ λεζηνχ, δηαηεξνχληαη απφ ηα παιηά ρξφληα κέρξη ζήκεξα. Γηα ηε ζπλέρηζε, δηαηήξεζε θαη πξνβνιή ηεο πνιηηηζηηθήο απηήο θιεξνλνκηάο, θξνληίδνπλ νη θάηνηθνη ηνπ λεζηνχ, ηφζν κέζα απφ ηνπο Γήκνπο, φζν θαη κέζα απφ ηνπο πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο πνπ δπζηπρψο ζήκεξα ιηγνζηεχνπλ θαη θηλδπλεχνπλ λα εμαθαληζηνχλ. Ρέηνηνη πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη είλαη ν ΚΔΑΠ Ιήκλνπ, ην Ιχθεην Διιελίδσλ, ν ΉΦΑΗΠΡΝΠ, νη ΘΔΣΑΓΗΑΓΔΠ ζηα Ρζηκάλδξηα, ε Θνηλνηηθή Βηβιηνζήθε Θάζπαθα, νη Πχιινγνη Ξιάθαο, Ξαλαγηάο, Θνξλνχ, Κνχδξνπ θαζψο θαη άιινη ζχιινγνη άιισλ ρσξηψλ πνπ κέζα απφ δηάθνξεο εθδειψζεηο ηηκνχλ ηελ κεγάιε ηζηνξία θαη παξάδνζε ηεο Ιήκλνπ. ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 35

46 1.11 Ζ ΙΖΚΛΝΠ ΠΖΚΔΟΑ ΣΥΟΑ ΘΑΠΡΟΝ ΚΟΗΛΑ Ν νηθηζκφο ηεο Κχξηλαο απνηειεί ην κνλαδηθφ εκηαζηηθφ ηνπ λεζηνχ βξίζθεηαη ζην Λνηηνδπηηθφ άθξν ηεο Ιήκλνπ θαη νη θάηνηθνί ηνπο αξηζκνχλ (1991). Ωο πξσηεχνπζα, ζπγθεληξψλεη ην κεγαιχηεξν φγθν ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη δηεπθνιχλζεσλ ελψ παξάιιεια απνηειεί ηελ θχξηα είζνδν ηνπ λεζηνχ θαζψο ην ιηκάλη ηεο Κχξηλαο εμππεξεηεί ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ αθηνπιντθψλ ζπλδέζεσλ. Ν βξάρνο πάλσ ζηνλ νπνίν δεζπφδεη ην Θάζηξν ρσξίδεη ηελ παξαιία ηεο Κχξηλαο ζε δπν γηαινχο ζην Οσκέηθν θαη ζηνλ Ρνχξθηθν. Ν Ρνχξθηθνο γηαιφο βξίζθεηαη ζηελ πξνέθηαζε ηνπ ιηκαληνχ θαη πήξε ην φλνκα ηνπ απφ ηελ χπαξμε ηεο Νζσκαληθήο ζπλνηθίαο ζηελ πεξηνρή ηνπ θαηά ην παξειζφλ, αληίζεηα ζην Οσκέηθν γηαιφ θπξηαξρνχλ γηα έλα αηψλα θαη πιένλ ηα λενθιαζηθά ζπίηηα ησλ πινχζησλ Ιεκληψλ πνπ ήηαλ εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Αίγππην. Ρν Αξραηνινγηθφ θαη ην Δθθιεζηαζηηθφ Κνπζείν, ζηεγάδνληαη ζε θηήξηα ηεο πεξηνρήο απηήο θαη εληππσζηάδνπλ ηνλ επηζθέπηε ιφγσ ησλ αλεθηίκεησλ εθζεκάησλ ηνπο θαη ηεο θαιαίζζεηεο παξνπζίαζεο ηνπο. Ζ αθηή ησλ Οερψλ Λεξψλ απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ Οσκέηθνπ γηαινχ θαη ζθχδεη ην θαινθαίξη απφ ηελ παξνπζία ησλ ινπνκέλσλ, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηα θαζαξά λεξά θαη ηελ νξγάλσζή ηεο. Πηα αμηνζέαηα ηεο Κχξηλαο ζπγθαηαιέγνληαη εθηφο ησλ άιισλ ν κεγάινο πιεζπζκφο ειαθηψλ πνπ δεη ειεχζεξνο ζην Θάζηξν θαη νη πάπηεο ηνπ ιηκαληνχ πνπ θπθινθνξνχλ κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ επηβεβαηψλνληαο ην θηιήζπρν πεξηβάιινλ. ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 36

47 Ρν ιηκαλάθη ηεο Κχξηλαο. Νη θαζεκεξηλέο ζθελέο ζην ιηκαλάθη, ηα παξαδνζηαθά πιαθφζηξσηα ζνθάθηα, ε φκνξθε αγνξά, ηα γξαθηθά ηαβεξλάθηα αιιά θαη ε λπρηεξηλή δηαζθέδαζε γεληθφηεξα, δεκηνπξγνχλ ηελ εηθφλα ελφο μερσξηζηνχ ηφπνπ. Ζ Κχξηλα, ζηεθαλψλεηαη θάζε θαινθαηξηλή βξαδηά κε ηα θσηηζκέλα ηείρε ηνπ θάζηξνπ γηα λα καο ζπκίδεη φηη είλαη ε γπλαίθα ηνπ Θφαληα, ηνπ πξψηνπ βαζηιηά ηεο Ιήκλνπ ΣΥΟΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΗΠΚΝΗ Ζ αγξνηηθή πεξηνρή ηεο Ιήκλνπ πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά 31 ρσξηά θαη πέληε κηθξνχο νηθηζκνχο. Ν Κνχδξνο θαη ε Αηζηθή είλαη ηα ρσξηά πνπ αθνινπζνχλ πιεζπζκηαθά ηε Κχξηλα, κε ρίιηνπο θαη πιένλ θαηνίθνπο ην θάζε έλα. Ζ Αηζηθή κε ηνλ εχθνξν θάκπν ηεο είλαη ζπλδεδεκέλε θαζαξά κε ηελ αγξνηηθή παξαγσγή ελψ ν Κνχδξνο δεζπφδεη ζηνλ νκψλπκν θφιπν θαη είλαη επξχηεξα γλσζηφο απφ ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα πνπ εθηπιίρζεθαλ ζ απηφλ. Πην Θνληνπνχιη πνπ βξίζθεηαη ζηα Βνξεηναλαηνιηθά ηνπ λεζηά, εμφξηζηνο ν κεγάινο πνηεηήο Γηάλλεο Οίηζνο έγξαςε κέξνο απφ ην πνιχηηκν έξγν ηνπ. Ζ ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 37

48 Θαιιηφπε θαη ε Ξαλαγηά ηαπηίδνληαη κε ηελ εξεκία ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ ιηκλψλ, ελψ ε Ξιάθα, κε ηελ αιηεία θαη κε ηηο εηθφλεο πνπ θηάλνπλ απφ ηα ππφινηπα λεζηά ηνπ Θξαθηθνχ Ξειάγνπο. Ν Άγηνο Γεκήηξηνο θαη ε Λέα Θνχηαιε είλαη ηα κνλαδηθά ρσξηά ζηε Ιήκλν πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ην 1922 απφ πξφζθπγεο ηεο Κηθξάο Αζίαο θαη ηεο Ξξνπνληίδαο. Ζ Θνχηαιε έρεη λα επηδείμεη εθηφο απφ ηνλ αηξφκεην Ξαλαγή Θνπηαιηαλφ θαη ηε κεγάιε λαπηηθή ηεο παξάδνζε ελψ ν Άγηνο Γεκήηξηνο ηνπο πνιινχο θαη θξνληηζκέλνπο ακπειψλεο ηνπ. Πην Ξνξηηαλνχ ζπλαληάο ζεκαληηθά δείγκαηα ηεο ηνπηθήο ιηζνγιππηηθήο θαη έλα ηδηαίηεξα θαιαίζζεην θαη ελδηαθέξνλ Ιανγξαθηθφ Κνπζείν. Ρν παξαδνζηαθφ ρξψκα ηνπ Θνληηά βαζηζκέλν ζηηο ιηζνδνκέο ησλ ζπηηηψλ θαη ζηνπο αλεκφκπινπο παξακέλεη άθζαξην ζην ρξφλν. Ρα ρσξηά Θάζπαθαο, Ξιαηχ θαη Θάλνο είλαη γεηηνληθά ηεο Κχξηλαο θαη δηαθξίλνληαη ηφζν γηα ηε γξαθηθφηεηα ηνπο φζν θαη γηα ηηο ππέξνρεο ακκνπδεξέο ηνπο παξαιίεο. Ν θάζε ηφπνο ζηε Ιήκλν έρεη κηα δηαθνξεηηθή ηζηνξία λα πεη θαη θάηη ελδηαθέξνλ λα δείμεη ζηνλ επηζθέπηε. Ρν αγίαζκα ζην εθθιεζάθη ηνπ Θφηζηλα, ην πέηξηλν ηέκπιν ηνπ Αγίνπ Θσλζηαληίλνπ ζην Οσκαλνχ, ηα ζθακκέλα πηζάξηα ηνπ θξαζηνχ ζην Οεπαλίδη, ηα ζπκκαρηθά λεθξνηαθεία, ηα αλάξηζκα μσθιήζηα, ηηο ζεξκνπεγέο θαη ηα ιαζπφινπηξα. Ρε ρεηκσληάηηθε κνλαμηά έξρνληαη λα μνξθίζνπλ νη ηαθηηθέο θαινθαηξηλέο ρνξνεζπεξίδεο ζηηο παξαδνζηαθέο πιαηείεο ησλ ρσξηψλ, ζηα Ρζηκάλδξηα, ζηα Θακίληα, ζηελ Αγηά Πνθηά, παληνχ. Πηηο παλεγχξηο ηνπ Αγίνπ Πψδνληνο θαη ηεο Κεηακνξθψζεσο ηνπ Πσηήξνο ζπγθεληξψλεηαη θφζκνο απφ φιν ην λεζί ζηε Φπζίλε θαη ηνπο Αγγαξηψλεο. Ρξηάληα έλα ρσξηά πεξηβάιινπλ πξνζηαηεπηηθά ηε Ιεκληά γε πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ λεζηνχ θαη ηε γελλαία Καξνχια ηεο Ιήκλνπ, αθξίηεο νη θάηνηθνη ηνπο, αίκα ηνπ κνλαδηθνχ Θενχ πνπ δεη καθξηά απ ηνλ ιπκπν. ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 38

49 Έηζη ινηπφλ ε Γπηηθή Ιήκλνο πεξηιακβάλεη ηελ Κχξηλα, ηνλ Θάζπαθα, ην Ξιαηχ, ην Θάλνο θαη ηνλ Θνξλφ. Ζ νξεηλή Ιήκλνο πεξηιακβάλεη ηηο Παξδέο, ηε Γάθλε θαη ην Θαηάιαθθν. Ζ Θεληξηθή Ιήκλνο ηνλ Αγ. Γεκήηξην, ην Ιηβαδνρψξη, ην Θαξπάζη, ηελ Αηζηθή, ην Ξξνπνχιη, ην Βάξνο θαη ηα Ιχρλα. Ζ Λφηηα Ιήκλνο πεξηιακβάλεη ηα ρσξηά Θαιιηζέα, Αγθαξπψλεο, Ξεδηλφ, Ξνξηηαλνχ, Λέα Θνχηαιε, Ρζηκάλδξηα θαη Θνληηάο. Ζ Βνξεηναλαηνιηθή Ιήκλνο πεξηιακβάλεη ην Οεπαλίδη, ην Θφηζηλα, ην Θνληνπνχιη, ηελ Θαιιηφπε, ηελ Ξαλαγηά θαη ηελ Ξιάθα. Θαη ηέινο ζηελ Λνηηναλαηνιηθή Ιήκλν βξίζθνληαη ηα ρσξηά Κνχδξνο, Οσκαλνχ, Ονπζζνπνχιη, Θακίληα, Αγ. Πνθία, Φηζίλε θαη Πθαλδάιε. ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 39

50 ΚΔΟΝΠ ΓΔΡΔΟΝ 2.ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΑΗΟΔΠΖ ΡΝ ΛΖΠΗΝ Πχκθσλα κε ηηο απνγξαθέο πνπ έγηλαλ ζην λεζί, ν πιεζπζκφο ηνπ εμειίρζεθε σο παξαθάησ: πσο, θαίλεηε ηα ηειεπηαία 40 ρξφληα ν πιεζπζκφο ηνπ λεζηνχ κεηψζεθε απφηνκα. Ρα αίηηα ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ είλαη πνιιά. Ρα ζπνπδαηφηεξα φκσο είλαη: α) Ζ έιιεηςε επθαηξηψλ γηα δνπιεηέο ζηνπο λένπο, β) Ζ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή κεηαλάζηεπζε πνπ παξνπζηάζηεθε ζηα λεζηά καο θαη είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ εξήκσζε ηεο ππαίζξνπ. Ππλερίδνληαο ζα παξνπζηάζνπκε, ζε πίλαθα, ηελ απνγξαθή ησλ ρσξηψλ ( ) θαζψο θαη ηελ δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηνπ λεζηνχ φπσο ήηαλ πξηλ ηελ έληαμε ηνπ ζην «Πρέδην Η. Θαπνδίζηξηα». ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 40

51 ΠΓΘΟΗΡΗΘΝΠ ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΞΝΓΟΑΦΥΛ 1928 ΘΑΗ 1981 ΣΥΟΗΝ ΣΥΟΗΝ Κχξηλα Ιχρλα (Θάζηξν) Αγία Πνθία Κνχδξνο Άγηνο Λέα Θνχηαιε Γεκήηξηνο Αγθαξπψλεο Ξαλαγία Αηζηθή Ξεδηλφ (Ξεζπέξαγν) Βάξνο Ξιάθα Γάθλε Ξιαηχ Θάλνο Ξνξηηαλνχ Θαιιηζέα Οεπαλίδη Θαιιηφπε Ονπζζνπνχιη Θακίληα Οσκαλνχ Θαξπάζη Παξδέο Θάζπαθαο Πθαλδάιε Θαηάιαθθνο Ρζηκάλδξηα Θνληηάο Φηζίλε Θνληνπνχιη Άγηνο Δπζηξάηηνο Θνξλφο Ξξνπνχιη Ιηβαδνρψξη ΠΛΝΙΝ ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 41

52 Ν ΓΖΚΝΠ ΘΑΗ ΝΗ ΘΝΗΛΝΡΖΡΔΠ Γήμορ Κύπιναρ Θοινόηηηα: Αγίνπ Γεκεηξίνπ Θαξπαζίνπ Ξαλαγηάο Αγίνπ Δπζηξαηίνπ Ξαλαγηάο Ξεδηλνχ Αγίαο Πνθίαο Θάζπαθα Ξιάθαο Αγθαξπψλσλ Θαηάιαθθνπ Ξιαηένο Αηζηθήο Θνληηά Ξνξηηαλνχ Βάξνπο Θνληνπνχιη Οεπαληδίνπ Γάθλεο Θνξλνχ Ρζηκαλδξίσλ Θάλνπο Ιηβαδνρσξίνπ Ονπζζνπνπιίνπ Θαιιηζέαο Ιχρλσλ Οσκαλνχ Θαιιηφπεο Κνχδξνπ Παξδψλ Θακηλίσλ Λέαο Θνχηαιεο Φπζίλεο Πχκθσλα φκσο κε ηνλ λφκν 2539/ γλσζηφο σο «Πρέδην Η. Θαπνδίζηξηαο» έγηλε ζπγθξφηεζε ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κε απνηέιεζκα λα ζπγθξνηεζνχλ λένη Γήκνη απνηεινχκελνη απφ πξψελ Γήκνπο θαη θνηλφηεηεο. Έηζη, κε ηελ δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηεο Δπαξρίαο Ιήκλνπ (1998), ηα ρσξηά θαη νη πξσηεχνπζα ηεο ρσξίδνληαη ζε 4 Γήκνπο. Απηνί είλαη: Ν Γήμορ Κύπιναρ κε έδξα ηε Κχξηλα. Π απηφλ ππάγνληαη νη πξψελ θνηλφηεηεο Θάλνπο, Θάζπαθα, Θνξλνχ, Ξιαηέσο. Ν Γήμορ Κούδπος κε έδξα ην Κνχδξν. Π απηφλ ππάγνληαη νη πξψελ θνηλφηεηεο Θαιιηφπεο, Θακηλίσλ, Θνληνπνπιίνπ, Ξαλαγηάο, Ξιάθαο, Οεπαληδίνπ, Ονπζζνπνπιίνπ, Οσκαλνχ, Πθαλδάιεο, Φπζίλεο θαη Ιχρλσλ. ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 42

53 Ν Γήμορ Αηζικήρ κε έδξα ηελ Αηζηθή. Π απηφλ ππάγνληαη νη πξψελ θνηλφηεηεο Αγίνπ Γεκεηξίνπ, Βάξνπο, Γάθλεο, Θαξπαζίνπ, Θαηάιαθθνπ θαη Παξδψλ. Θαη ηέινο ν Γήμορ Λέαρ Θούηαληρ κε έδξα ηνλ Θνληηά. Π απηφλ ππάγνληαη νη πξψελ θνηλφηεηεο Λέαο Θνχηαιεο, Αγθαξπψλσλ, Θαιιηζέαο, Ιηβαδνρσξίνπ, Ξεδηλνχ, Ξνξηηαλνχ, Ρζηκαλδξίσλ. 2.1 ΓΖΚΝΠ ΚΟΗΛΑΠ 2.1 ΓΔΛΗΘΑ Πε απηήλ ηελ ελφηεηα ζα παξνπζηάζνπκε ηνλ θάζε Γήκν μερσξηζηά θαη ηηο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο εληάζζνληαη ζηνλ θάζε Γήκν. Θα δνχκε αλαιπηηθά ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ην πψο βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο θαη εγρψξηαο νηθνλνκίαο ΓΖΚΑΟΣΔΗΝ ΚΟΗΛΑΠ Ν Κεγαιχηεξνο Γήκνο ηνπ λεζηνχ ζε πιεζπζκφ. Π απηφλ ππάγνληαη πέληε ηνπηθά δηακεξίζκαηα ζηα νπνία δηακέλνπλ ζπλνιηθά, γχξσ ζηνπο θαηνίθνπο. Απαζρνιεί 51 κφληκνπο ππαιιήινπο κέζα ζηνλ Γήκν θαη έλα αθφκα άηνκν ζην γξαθείν ηνπ Θέληξνπ Δμππεξέηεζεο Ξνιηηψλ (ΘΔΞ). Απφ ηα δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, θπζηθά κε ηελ παξνπζία ηνπ δεκάξρνπ έρνπλ γίλεη πξνηάζεηο κεγάισλ έξγσλ νη νπνίεο έρνπλ ςεθηζζεί θαη ηα έξγα είλαη ππφ πινπνίεζε. Ρα ζεκαληηθφηεξα απφ απηά ηα νπνία επλννχλ ηηο ζπλζήθεο ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ είλαη: Α) Ν βηνινγηθφο θαζαξηζκφο Β) Ζ αλάπιαζε ηεο θεληξηθήο αγνξάο ηεο Κχξηλαο Γ) Ν ειεθηξνθσηηζκφο ησλ δξφκσλ θαη ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 43

54 Γ) Ζ θαηαζθεπή απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ, φπνπ πεξηιακβάλεη επηά αθφκα ππνέξγα ηα νπνία είλαη: πνιεηπφκελν ηκήκα δηθηχνπ απνρέηεπζεο Κχξηλαο Δγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ιπκάησλ Γήκνπ Κχξηλαο Αληιηνζηάζηα ιπκάησλ Γήκνπ Κχξηλαο Δγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ιπκάησλ ησλ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ Θάζπαθα Θνξλνχ. Πχζηεκα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ιπκάησλ νηθηζκψλ Θάζπαθα Θνξλνχ Γαιήο έσο θαη Δ.Δ.Ι. 5 Πχλδεζε κε ΓΔΖ Αξραηνινγηθέο εξγαζίεο θαη Ρερληθφο ζχκβνπινο. Ρέινο έλα πνιχ κεγάιν έξγν ην νπνίν δίλεη επθαηξίεο ζηνπο λένπο λα αγαπήζνπλ ηνλ αζιεηηζκφ είλαη ε θαηαζθεπή ηνπ Γεκνηηθνχ Πηαδίνπ Κχξηλαο ην νπνίν είλαη ήδε ζε ιεηηνπξγία. Δίλαη έλα ζηάδην ην νπνίν έρεη θαη εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο. Άξα ζεσξείηαη θαη αλνηθηφ θαη θιεηζηφ. Γεκηνπξγήζεθε κε ην ζθεπηηθφ ηεο κεησκέλεο άζιεζεο ζην λεζί θαη ηεο θαιήο πγηεηλήο ησλ θαηνίθσλ ηεο Ιήκλνπ. Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνπο Αηγαηνπειαγίηηθνπο αγψλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην Δίλαη ζε θαηάζηαζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα αγψλεο φπσο νιπκπηαθνχο. Δπίζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα αγψλεο πνδνζθαηξηθνχο θαη γεληθφηεξα γηα αζιεηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ηνπ λεζηνχ καο. Ξέξα απφ ηα έξγα ππνδνκήο ν Γήκνο Κχξηλαο έρεη κεξηκλήζεη θαη γηα ηελ ςπραγσγία ησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ αιιά θαη ησλ ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ην λεζί κέζα απφ δηάθνξεο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θάζε θαινθαίξη. Ρέηνηεο εθδειψζεηο είλαη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ηεο ζεαηξηθήο νκάδαο ηνπ Κ.Δ.Α.Π ΙΖΚΛΝΠ θαη πξνβνιέο 5 Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο θαη Γηάζεζεο Ιπκάησλ. ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 44

55 δηάθνξσλ ηαηληψλ. Ρέινο πξαγκαηνπνηνχληαη εθζέζεηο βπδαληηλήο παινγξαθίαο, εθζέζεηο ρεηξνηερλίαο θεληήκαηνο, δσγξαθηθήο θαη βηβιίνπ. ια απηά δείρλνπλ φηη ν Γήκνο Κχξηλαο είλαη έλαο ελεξγφο Γήκνο θαη θάλεη αγψλα γηα ην θαιχηεξν αχξην ησλ θαηνίθσλ ηνπ. Έρεη ζρέδηα πνπ ζα αιιάμνπλ ξηδηθά ηνλ ηξφπν δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηθέξεηαο. Ππγθεθξηκέλα: Ρνκέαο ππεξεζηψλ Γήκνπ Ξξνηάζεηο γηα αλαζεψξεζε θαη επάλδξσζε ησλ ππεξεζηψλ. Αλαδηνξγάλσζε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο θαη εθπφλεζε ππεξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ γηα ηελ επφκελε δεθαεηία. Ρνκέαο πξνβιεκάησλ πνιηηψλ θαζεκεξηλφηεηαο Γίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζ απηφλ ηνλ ηνκέα. Γίλεηε πξνγξακκαηηζκφο γηα αγνξά ελφο βπηηνθφξνπ θαη ελφο απνξξηκκαηνθφξνπ γηα ηελ άκεζε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ. Γίλεηαη ζπλεξγαζία κε ηνπο πνιίηεο γηα ηελ πξνάζπηζε θαζαξηφηεηαο ησλ δξφκσλ θαη ηεο δεκφζηαο πγείαο. Ρνκέαο πνιηηηζκνχ Γίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηηο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ηνπηθνχ ραξαθηήξα κε ζθνπφ ηελ δηαηήξεζε εζψλ θαη εζίκσλ θαη πνιηηηζηηθψλ ηαπηνηήησλ. Γίλεηαη πξνζπάζεηα ζπγγξαθήο ελφο πνλήκαηνο γηα ηελ ηζηνξία ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ λεζηνχ. Δπίζεο γίλεηαη ιφγνο θαηαζθεπήο ελφο γεπέδνπ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ φπσο κπάζθεη ηέληο βφιετ. Ρνκέαο παηδείαο Γίλνληαη παξεκβάζεηο γηα ηελ επηζθεπή ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ λεζηνχ θαη ζπδεηάηε ε θαηαζθεπή ελφο λεπηαγσγείνπ θαη ελφο πνιπζρνιείνπ (γεληθφ ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο) γηα ηελ θαιχηεξε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ. ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 45

56 Δπίζεο είλαη ελεξγφ κέινο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο παλεπηζηεκηαθήο ζρνιήο ζην λεζί. Ρνκέαο ζπγθνηλσληψλ Ν Γήκνο ζθέπηεηαη λα πινπνηήζεη δεκνηηθή ζπγθνηλσλία γηα ηελ ηνπηθή εμππεξέηεζε ησλ ρσξηψλ θαη ηεο Κχξηλαο. Ρνκέαο ξχζκηζεο θπθινθνξίαο Δπεηδή επηθξαηεί κηα αλαξρία θπθινθνξηαθνχ, γίλεηε κηα ζπγθνηλσληαθή κειέηε γηα εμεχξεζε ρψξσλ ζηάζκεπζεο ησλ απηνθηλήησλ γηα ηελ θαιχηεξε θπθινθνξία. Ρνκέαο ηνπξηζκνχ Δλεξγνπνηείηαη ε επηρείξεζε ΑΛΘΔ Ιήκλνο ε νπνία είλαη ηνπξηζηηθή δηαδεκνηηθή επηρείξεζε πνπ ζα αζρνιεζεί κε ηελ ππνβνιή θαη ηελ πξνβνιή φινπ ηνπ λεζηνχ. Δπίζεο γίλεηε ζθέςε γηα ηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ. Ρνκέαο θνηλσληθήο πνιηηηθήο Δληζρχεηαη ν ζεζκφο «Βνήζεηα ζην ζπίηη» θαη ζα ηδξπζνχλ θαπί ζε φια ηα ηνπηθά δηακεξίζκαηα «ΞΝΙΗΝΣΛΖ» ΘΔΛΡΟΝ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΡΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΔΜΑΟΡΖΠΗΝΓΝΛΥΛ ΝΠΗΥΛ Ν ηζηνξηθφο ρψξνο Ξνιηφρλε, ζην πέξαζκα ησλ αηψλσλ, απνηέιεζε ηφπν ζπλάληεζεο αλζξψπσλ θαη εζηία πνιηηηζηηθήο δεκηνπξγίαο. Κηαο δεκηνπξγίαο κέζα απφ ηελ νπνία, κε κέηξν ηνλ άλζξσπν, αλαδείρηεθαλ ν ιφγνο, ε δεκνθξαηηθή ζθέςε, ε ηέρλε θαη ε θηινζνθία. Αμίεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ ςπρηθή αλαγέλλεζε ηνπ αλζξψπνπ θαη ζηελ παξφηξπλζε ηνπ γηα ζπκκεηνρή, ζπλεξγαζία θαη εηξεληθή δεκηνπξγία κέζα ζ έλα πλεχκα αιιειεγγχεο. Κ απηφ ην φξακα απεπζχλεηαη θαη ην Θέληξν Ξξφιεςεο ηεο ρξήζεο εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ «Ξνιηφρλε» ζηνπο θαηνίθνπο ηεο Ιήκλνπ θαη ηνπ ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 46

57 Αγίνπ Δπζηξαηίνπ, πξνζθαιψληαο ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζην έξγν ηεο πξφιεςεο. Ρν Θέληξν Ξξφιεςεο απνηειεί κηα αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία θαη είλαη ην απνηέιεζκα ηεο επαηζζεζίαο ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ ηεο Ιήκλνπ θαη ηνπ Αγίνπ Δπζηξαηίνπ. πνζηεξίδεηαη επηζηεκνληθά θαη ρξεκαηνδνηείηαη θαηά ην ήκηζπ απφ ηνλ Νξγαληζκφ Θαηά ησλ Λαξθσηηθψλ ( ΝΘΑΛΑ). Πηειερψλεηαη απφ εθπαηδεπκέλν ζε ζέκαηα πξφιεςεο επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ (δπν ςπρνιφγνπο θαη δπν θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο) θαη κηα δηνηθεηηθή ππάιιειν. Ρν Θέληξν Ξξφιεςεο απεπζχλεηαη ζην γεληθφ πιεζπζκφ ηεο Ιήκλνπ θαη ηνπ Αγίνπ Δπζηξαηίνπ, ζε άηνκα θαη θνηλσληθέο νκάδεο πνπ δελ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηε ρξήζε εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ θαη παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ δσξεάλ. Ρέινο ε δξάζε θαη ν ζθνπφο ηνπ Θέληξνπ γηα ην κέιινλ είλαη λα δεκηνπξγεζνχλ νκάδεο γνλέσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη έθεβσλ. Δηδηθφηεξα: Για γονείρ Γεκηνπξγία νκάδσλ γηα γνλείο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπο, ηελ θαηαλφεζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο παηδηθήο θαη εθεβηθήο ειηθίαο, ηε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηε έγθπξε ελεκέξσζε ηνπο γηα ηηο αηηίεο πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ έλα λέν ζηε ρξήζε νπζηψλ. Για εκπαιδεςηικούρ ινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ γηα θαζεγεηέο, δαζθάινπο θαη λεπηαγσγνχο κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπο ζε ζέκαηα πξφιεςεο ηεο ρξήζεο νπζηψλ, ηε ζηήξημε ηνπο ζηνλ παηδαγσγηθφ ηνπο ξφιν θαη ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπο γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πξφιεςεο ζηα ζρνιεία Για εθήβοςρ Γεκηνπξγία νκάδσλ βησκαηηθνχ ραξαθηήξα γηα έθεβνπο φπνπ ζα ζπδεηηνχληαη ζέκαηα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπο. ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 47

58 Δπηπιένλ, νη έθεβνη ζα έρνπλ ε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δξάζεηο ηηο νπνίεο ζα ζρεδηάδνπλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα ζηειέρε ηνπ Θέληξνπ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΙΘΔΗΝ ΔΙΙΖΛΗΓΥΛ ΙΖΚΛΝ Ηδξχζεθε ην 1991 απφ ηελ ηέσο δήκαξρν θ. Θσλζηάληηνπ Γέζπνηλα. Ζ επηζπκία λα δηαηεξεζεί ε παξάδνζε ηεο Ιήκλνπ, λα κάζνπλ ηα παηδηά λα ρνξεχνπλ θαη ρνξνχο απ φιε ηελ Διιάδα (παξάδνζε φιεο ηεο Διιάδαο) θαζψο λα δηαηεξεζνχλ ηα ήζε θαη έζηκα θαη ε δηαηήξεζε ηεο Ιεκληάο παξαδνζηαθήο ζηνιήο ήηαλ αθνξκή γηα ηελ ίδξπζε ηνπ. Δίλαη κε θεξδνζθνπηθφ παξάξηεκα. Έρεη θαηαζηαηηθφ θαη απαξηίδεηαη απφ επηακειέο ζπκβνχιην. Δίλαη ελεξγέο ζσκαηείν θαη αληαπνθξίλεηαη ζε θάζε πξφζθιεζε. Πηεξίδεηαη απφ επηρνξεγήζεηο θαη απφ ηελ ειάρηζηε εηζθνξά ησλ παηδηψλ πνπ απαξηίδνπλ ηα ρνξεπηηθά ζπγθξνηήκαηα. Γηαζέηεη 8 ρνξεπηηθά παηδηθά ηκήκαηα ηα νπνία είλαη δπν ζηελ Κχξηλα, δπν ζηνλ Άγην Γεκήηξην θαη ηέζζεξα ζην Κνχδξν. Δπίζεο έρεη θαη πέληε ηκήκαηα αλειίθσλ. Ππλνιηθά έρεη πεξίπνπ 300 άηνκα ρνξεπηέο θαη πέληε ρνξνδηδαζθάινπο. Δπίζεο δηαζέηεη 50 παξαδνζηαθέο ζηνιέο Ιεκληέο (παιηέο θαη λέεο), 8 απφ Θξήηε, 20 απφ Θξάθε (Κεηαμάδεο), 20 απφ Καθεδνλία, 20 κεηθηέο απφ δηάθνξα λεζηά, 40 δηάθνξεο θνξεζηέο θαη 16 θνξεζηέο απφ ηελ πεξηνρή ηεο Γεζθίλαο. ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 48

59 Θάζε ρξφλν γίλνληαη εθδειψζεηο πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ φπνπ ην Ιχθεην Διιελίδσλ παξνπζηάδεη ηελ δξάζε ηνπ. Νη εηήζηεο ρνξεπηηθέο εθδειψζεηο είλαη νη αθφινπζεο: 24 Καξηίνπ (Κχξηλα): Ξαξνπζίαζε ρνξεπηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ κε ρνξνχο απφ φιε ηελ Διιάδα πξνο ηηκήλ ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ Ρέιε Ηνπλίνπ. Ξαξάζηαζε κε φια ηα κηθξά ηκήκαηα. Ηνχιηνο Αχγνπζηνο. Ξαξαζηάζεηο απφ ηα κεγάια ηκήκαηα. 25 Καξηίνπ (Κνχδξνο): Ξαξάζηαζε πξνο ηηκήλ ηνπ Δπαγγειηζκνχ ηεο Θενηφθνπ θαη ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ Δπίζεο δίλεη δηάθνξεο παξαζηάζεηο ζην Ξνηξηαλνχ, ζηελ Λέα Θνχηαιε θαη ζηνλ Θνληηά ζηα πιαίζηα ησλ εθδειψζεσλ ηεο Λαπηηθήο Δβδνκάδαο. Έρεη πξνηάζεηο απφ θνξείο ηνπ Λεζηνχ θαζψο θαη απφ ηνλ ζηξαηφ θαη άιινπο Γήκνπο. Ρε δξάζε ηνπ ηελ έρεη δείμεη θαη εθηφο Ιήκλνπ φπσο ζηηο Πέξξεο, Λάνπζα, Θεζζαινλίθε, Σίν, Κπηηιήλε, Έβξν, Άλδξν, Αζήλα (Βεάθεην) θαη ζε άιια κέξε. Δπίζεο ην κεγάιν ηκήκα έρεη ηαμηδέςεη γηα Θχπξν φπνπ παξνπζίαζε ηνπηθνχο ρνξνχο ζηα πιαίζηα ησλ εθδειψζεσλ ηεο αδειθνπνίεζεο γηα ηα 10 ρξφληα. Ρέινο έρεη παξνπζηάζεη ρνξνχο θαη ζηελ Ρνπξθία (Ρζαλάθαιε) ζηα πιαίζηα ησλ εθδειψζεσλ «Ιεκληαθήο καγεηξηθήο» Ξέξα απφ ηα ρνξεπηηθά ζπγθξνηήκαηα έρνπλ γίλεη θαη παξνπζηάζεηο βηβιίσλ ζρεηηθά κε ηελ Ιήκλν θαη ησλ πνιηηηζκφ ηεο. Ρν Ιχθεην Διιελίδσλ ζπκκεηείρε ζην αθηέξσκα γηα ηνλ Λίθν Θαδαληδάθε (50 ρξφληα) θαη ζην αθηέξσκα ηεο Αξραίαο Κάδπηνπ (έθζεζε ιανγξαθηθνχ πεξηερνκέλνπ). Δπίζεο ζπκκεηέρεη ζε εκεξίδεο ζηελ Αζήλα θαη ζην ζπλέδξην ηνπ Ιπθείνπ Διιελίδσλ πνπ γίλεηε θάζε 4 ρξφληα. Έλα ζεκαληηθφ γεγνλφο είλαη φηη δίλεη κάρε γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 49

60 παξαδνζηαθήο Ιεκληάο ιχξαο. Κέζα απφ ην Ιχθεην Διιελίδσλ 4 παηδία έκαζαλ ιχξα θαη ζπλερίδεηε ε πξνζπάζεηα κε επηηπρία. Πθνπφο ηνπ είλαη ηα παηδία λα γλσξίζνπλ ηελ παξάδνζε, ηα ήζε θαη έζηκα, ηελ ηνπηθή ελδπκαζία, ηα παξαδνζηαθά θαγεηά θαη απηά λα ηελ κεηαδψζνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ζηηο επφκελεο γεληέο. Ληψζνπλ επραξηζηήζεη ηα κέιε γη απηφ πνπ θάλνπλ, επεηδή ν θφζκνο αληαπνθξίλεηαη ζε θάζε εθδήισζε, ελζνπζηάδνληαη θαη ζπλραίξνπλ γη απηή ηελ πξνζπάζεηα. Ζ ειπίδα γηα ην κέιινλ είλαη λα ζπλερίδεηαη ε παξάδνζε, ν ρνξφο, ε κνπζηθή θαη πάλσ απ φια λα ζηεξίδεηαη ε παξαδνζηαθή ηαπηφηεηα ηνπ λεζηνχ. Άιισζηε απηφο είλαη θαη ν ιφγνο χπαξμεο ηνπ ζπιιφγνπ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΖ ΚΟΗΛΑΠ «ΚΑΟΝΙΑ» Δίλαη ακηγήο επηρείξεζε θαη αλαπηπμηαθή πνιηηηζηηθή. Γελ έρεη κφληκν πξνζσπηθφ θαη είλαη πξνζσξηλήο ζχκβαζεο έξγνπ. Θαιχπηεη ην πξνζσπηθφ «Βνήζεηα ζην ζπίηη» ην νπνίν απνηειείηαη απφ έμη άηνκα. Κηα λνζειεχηξηα, δπν θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο θαη ηξεηο νηθνγελεηαθνχο βνεζνχο. Ξξνβάιεη εθδειψζεηο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ θαη άιιεο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο φπσο ζπλαπιίεο ρνξσδηψλ θαη ζρεκάησλ, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, ζρνιηθέο γηνξηέο, ζπλέδξηα, νκηιίεο θαη ζεκηλάξηα. Πηελ αίζνπζα «Γθαιηνχξε» γίλνληαη εθζέζεηο δσγξαθηθήο, θσηνγξαθίαο, ιανγξαθίαο, νκηιίεο θαη άιιεο εθδειψζεηο. πάξρεη έλα ζηαζεξφ θνηλφ ην νπνίν παξεπξίζθεηαη ζηηο εθδειψζεηο αιιά απφ φηη θαίλεηαη δελ ππάξρεη γεληθφ ελδηαθέξνλ απφ ηνλ θφζκν. Πηφρνο ηεο είλαη ε αλάπηπμε ηεο Ιήκλνπ θαη ε δηάδνζε ησλ πνιηηηζηηθψλ δξψκελσλ ηνπ ηφπνπ. Πε ιίγα ρξφληα ζα αιιάμεη ε κνξθή ηεο επηρείξεζεο θαη ζα απνξξνθεζεί απφ ηνλ Γήκν Κχξηλαο κε ηελ ειπίδα ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 50

61 φηη ν θφζκνο ζα αληαπνθξηζεί θαιχηεξα γηαηί πξέπεη λα καζαίλεη φιν θαη πεξηζζφηεξα γηα ηνλ ηφπν ηνπ. 2.2 ΓΖΚΝΠ ΚΝΓΟΝ ΓΖΚΑΟΣΔΗΝ ΚΝΓΟΝ Ν Γήκνο Κνχδξνπ πξνήιζε απφ ηε ζπλέλσζε δεθαηξηψλ κηθξψλ νηθηζκψλ. Ρν πέξαζκα απφ ηηο θνηλφηεηεο ζε έλαλ εληαίν Νξγαληζκφ ζηέθζεθε γξήγνξα κε απφιπηε επηηπρία θαη θαηά θνηλή νκνινγία, ν Γήκνο Κνχδξνπ, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο Γήκνπο ηεο ρψξαο, πξνζαξκφζηεθε πνιχ γξήγνξα ζηα λέα δεδνκέλα πνπ απαηηνχζε ε εθαξκνγή ηνπ Θαπνδίζηξηα. Νη λέεο αξκνδηφηεηεο θαη ν λένο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο αθνκνηψζεθαλ ηαρχηαηα θαη νκαινπνηήζεθαλ νη φπνηεο δπζιεηηνπξγίεο, ζε ρξφλν ακειεηέν. ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 51

62 Πήκεξα είλαη ν κεγαιχηεξνο ζε έθηαζε θαη αξηζκφ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ απ φινπο ηνπο Γήκνπο ηνπ λεζηνχ, πξάγκα πνπ ζε γεληθέο γξακκέο δπζθνιεχεη ζεκαληηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Ζ έδξα ηνπ Γήκνπ είλαη ην ηζηνξηθφ Κνχδξν φπνπ ζηεγάδνληαη θαη νη ππεξεζίεο κε εμαίξεζε ην Θέληξν Δμππεξέηεζεο Ξνιηηψλ πνπ ζηεγάδεηαη ζην Γ/Γ Θακηλίσλ θαη ν Θέληξν Ξεξηβαιινληηθήο Δλεκέξσζεο πνπ βξίζθεηαη θνληά ζηελ πεξηνρή Natura, ζην Γ/Γ Θαιιηφπεο. Γημοηικά διαμεπίζμαηα Θάηοικοι Θαιιηφπε 334 Ξιάθα Θακίληα 347 Οεπαλίδη Θνληνπνχιη 703 Ονπζζνπνχιη Ιχρλα 338 Οσκαλνχ Κνχδξν 1039 Πθαλδάιη Ξαλαγηά 453 Φπζίλε 153 Ν Γήκνο Κνχδξνπ ζήκεξα βξίζθεηαη ζε έλα πνιχ θαιφ επίπεδν ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θαη θχξηα κέξηκλα ηφζν ησλ ππαιιήισλ ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 52

63 φζν θαη ησλ αηξεηψλ εθπξνζψπσλ ηνπ πνιίηε είλαη ε ζπλερήο βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Πηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ πεξηιακβάλνληαη: Γεκνηνιφγηα (Κεηξψα, έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ θιπ) Ιεμηαξρείν Ρκήκα Νηθνλνκηθψλ (Νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ, δηαρείξηζε εζφδσλ θαη δαπαλψλ) Όδξεπζε (Γηαρείξηζε ηεο χδξεπζεο θαη ηεο απνρέηεπζεο ησλ Γ/Γ ηνπ Γήκνπ) Ρερληθή πεξεζία (Πρεδηαζκφο θαη εθηέιεζε ησλ έξγσλ ηνπ Γήκνπ) θαζψο θαη Γξακκαηεηαθή πνζηήξημε ζπκβάιινληαο ηφζν ζηελ εχξπζκε εζσηεξηθή ιεηηνπξγία φζν θαη ζηελ επηθνηλσλία ηνπ πνιίηε κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. ΘΔΞ : Πην Γήκν ιεηηνπξγεί Θέληξν Δμππεξέηεζεο Ξνιηηψλ δηεπθνιχλνληαο θαζεκεξηλά ηνπο δεκφηεο ζηε δηεθπεξαίσζε πιεζψξαο ππνζέζεσλ πνπ άιινηε απαηηνχζαλ ρξνλνβφξεο θαη επίπνλεο δηαδηθαζίεο Γπαθείο Ν.Α.Δ.Γ: Απφ ην 2001 ιεηηνπξγεί ζην Γήκν Κνχδξνπ Γξαθείν αληαπνθξηηή Ν.Α.Δ.Γ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλέξγσλ ηηο πεξηνρήο. Πε ζπλεξγαζία κε ηελ Ρνπηθή πεξεζία Ν.Α.Δ.Γ Κπηηιήλεο ν αληαπνθξηηήο εμππεξεηεί ην ζχλνιν ησλ ππνζέζεσλ πνπ αθνξνχλ ζε αλεξγία, επηδφκαηα, πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο. Ξπόγπαμμα «Βοήθεια ζηο ζπίηι»: Απφ ην 2003 ν Γήκνο πινπνηεί ην Ξξφγξακκα Βνήζεηα ζην Ππίηη. Ρν πξφγξακκα επηηειεί ζπνπδαίν θνηλσληθφ έξγν γηα ηνπο ειηθησκέλνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. Δπίζεο πινπνηεί αληίζηνηρν πξφγξακκα ζην δήκν Λέαο Θνχηαιεο θαη ζχληνκα αλαιακβάλεη έλαληη απνδεκίσζεο ηελ πινπνηήζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζην Γήκν Αηζηθήο. Ν Γήκνο έρεη ζπζηήζεη ηελ δεκνηηθή επηρείξεζε θαηαζθεπψλ γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ κε ηνπο ίδηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ θαη ζπκκεηέρεη ζηε Γηαδεκνηηθή Δπηρείξεζε Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ θαη Ξεξηβαιινληηθήο Αλάπηπμεο Ιήκλνπ, ζηελ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Ιήκλνπ, ζην Πχλδεζκν ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 53

64 Λεζησηηθψλ Ξεξηνρψλ, ζην Γίθηπν Αεηθνξηθψλ Λεζηψλ (ΓΑΦΛΖ) θαη ζηελ Διιεληθή Θεξκαιηζηηθή Δηαηξεία. Απαζσολούμενο πποζωπικό Ν Γήκνο Κνχδξνπ απαζρνιεί 15 κφληκνπο ππαιιήινπο θαη 4 επνρηαθνχο. Πςμβολή ζε ζςλλόγοςρ (οικονομική ή άλλη ενίζσςζη) Πηα πιαίζηα ηεο ζπλερνχο θαη αδηάιεηπηεο πξνζπάζεηαο γηα βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη γηα αχμεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ν Γήκνο Κνχδξνπ ζηεξίδεη ζπζηεκαηηθά θάζε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα πνπ ζηνρεχεη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Ν Γήκνο ζηέθεηαη πιάη ζε θάζε πξνζπάζεηα ηφζν ησλ πνιηηηζηηθψλ φζν θαη ησλ αζιεηηθψλ ζπιιφγσλ ηεο πεξηνρήο. Ζ πξφζθνξα ηνπ Γήκνπ δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ ζπιιφγσλ, πνπ αλέξρεηαη εηεζίσο γχξσ ζηηο , αιιά εθδειψλεηαη θαζεκεξηλά κε παξνρή εμνπιηζκνχ θαη πάζεο θχζεσο δηεπθνιχλζεηο (δηάζεζε ρψξσλ, κεραλεκάησλ, ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, δηεπθφιπλζε ζηηο κεηαθηλήζεηο θαη πνιιά άιια). Δκδηλώζειρ Γήμος Κούδπος Ν Γήκνο Κνχδξνπ έρεη θαζηεξψζεη θάζε ρξφλν ηε δηνξγάλσζε πνιιψλ αμηφινγσλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ. Ξνιιέο απφ απηέο έρνπλ ήδε θαζηεξσζεί θαη απνηεινχλ ζεκείν αλαθνξάο γηα ηνπο ληφπηνπο θαη ηνπο επηζθέπηεο ηνπ λεζηνχ θάζε θαινθαίξη. Ζ παλζέιελν ζηελ Ξνιηφρλε, νη γηνξηέο ζαξδέιαο αιιά θαη ε θηινμελία κεγάισλ θαη αμηφινγσλ θαιιηηερλψλ αλαδεηθλχεη ην Κνχδξν ζε πφιν αλαθνξάο. Νη εθδειψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θέηνο (θαινθαίξη 2007) είλαη νη αθφινπζεο: Δθδήισζε καζεηψλ κνπζηθνχ εξγαζηεξίνπ Γήκνπ Κνχδξνπ θαη Ππλδέζκνπ θίισλ ηνπ λεζηνχ θαη ηεο Θάιαζζαο. ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 54

65 Δπίδεημε ζεκηλαξίσλ λαπαγνζσζηηθήο νκάδαο, έθζεζε δσγξαθηθήο, επίδεημε θσπειαζίαο θαη γηνξηή ζαξδέιαο Ξνδειαηηθφο γχξνο (Ξνιηφρλε Κνχδξνο), ηνπξλνπά Beach soccer θαη θεζηηβάι καγεηξηθήο Ξαξνπζίαζε ρνξεπηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο απφ ηελ Βνπιγαξία θαη βξαδηά γεπζηγλσζίαο κε παξαδνζηαθά εδέζκαηα Ηππνδξνκίεο απφ ηνλ ηππηθφ ζχιινγν «ΓΗΞΝΙΗΠ» Θέαηξν ζθηψλ Ππλαπιίεο κε δηάθνξνπο θαιιηηέρλεο Ξαξνπζίαζε ζεηηθήο παξαγσγήο «κεηαμχ Ξεηξαηψο θαη Λεαπφιεσο» απφ ην ΓΖΞΔΘΔ Βνξείνπ Αηγαίνπ Γηαγσληζκφο εξαζηηερληθνχ ςαξέκαηνο απφ ηνλ ζχιινγν εξαζηηερλψλ αιηέσλ ηνπ Κνχδξνπ. Πςμμεηοσή ηων Γημοηών Ζ ζπκκεηνρή ησλ δεκνηψλ ζηηο εθδειψζεηο ηνπ Γήκνπ θάζε ρξφλν είλαη θαη ζεξκφηεξε, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηε δηνξγάλσζε νινέλα θαιχηεξσλ θαη ζεκαληηθφηεξσλ εθδειψζεσλ. Ζ επηηπρία εμάιινπ κηαο εθδήισζεο θξίλεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ αληαπφθξηζε ηνπ θφζκνπ θαη κεηά απφ φια απηά ηα ρξφληα ν θφζκνο έρεη δείμεη φηη ππνζηεξίδεη θάζε πξνζπάζεηα ηνπ Γήκνπ ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ. Έπγα ηος Γήμος. Πςμβολή ζηην ανάπηςξη ηηρ πεπιοσήρ Ζ αλάδεημε, δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ θαιινλψλ αιιά θαη ε δεκηνπξγία ππνδνκψλ θαη ζπλζεθψλ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ζην Γήκν καο, επέβαιε άκεζα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε έξγσλ πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Νη πξνζπάζεηεο ζπληνλίδνληαη ψζηε ν κηθξφο ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 55

66 καο Γήκνο λα εμππεξεηεί απφιπηα ηηο αλάγθεο ησλ δεκνηψλ ηνπ, ηφζν ζε επίπεδν ππεξεζηψλ φζν θαη ζε επίπεδν ππνδνκψλ. Πηα πιαίζηα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο έρνπλ πινπνηεζεί πνιιά έξγα. Ρα ζεκαληηθφηεξα είλαη ηα εμήο: Θαηαζκεςή νέος Γημαπσείος (Γιοικηηικό Θένηπο ζηο Κούδπο) Ρν παιηφ Γεκνηηθφ Κέγαξν αληηθαηαζηάζεθε απφ έλα ζχγρξνλν ιεηηνπξγηθφ θηήξην πνπ ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ. Ανακαηαζκεςή Ξνεςμαηικού Θένηπος Κούδπος. Πην Ξλεπκαηηθφ Θέληξν Κνχδξνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θάζε ρξφλν πνιιέο εθδειψζεηο ηφζν ηνπ Γήκνπ φζν θαη ηνπ Ξνιηηηζηηθνχ Ππιιφγνπ Κνχδξνπ. Ν ρψξνο έρεη δηακνξθσζεί θαηάιιεια ψζηε λα θηινμελεί εθζέζεηο, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, ελεκεξσηηθέο εκεξίδεο θαη πιήζνο άιισλ εθδειψζεσλ. Αναπαλαιώζειρ και αξιοποιήζειρ Γημοηικών Πσολείων. Κεγάιε βαξχηεηα έρεη δνζεί ζηα δεκνηηθά ζρνιεία ηνπ Γήκνπ, ηφζν φζνλ αθνξά ζηελ αλαζηχισζε ηνπο φζν θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηνπο. Κέρξη ζήκεξα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί δηακφξθσζε ησλ αχιεησλ ρψξσλ φισλ ησλ ζρνιείσλ θαη αλαπαιαηψζεηο. Κεηαμχ απηψλ: Α) Αλαθαηαζθεπή ηνπ ΡΔΔ Κνχδξνπ Β) Αλαθαηαζθεπή Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ ζηα Θακίληα θαη αμηνπνίεζε ηνπ γηα ηε ζηέγαζε ηνπ Θέληξνπ Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο Γ) Αλαθαηαζθεπή Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ ζηελ Θαιιηφπε θαη αμηνπνίεζε ηνπ γηα ηελ ζηέγαζε ηνπ Θέληξνπ Ξεξηβαιινληηθήο Δλεκέξσζεο Γ) Αλαθαηαζθεπή Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ ζην Οεπαλίδη θαη αμηνπνίεζε ηνπ γηα ηε ζηέγαζε ηνπ Δηδηθνχ Δξγαζηήξη Δθπαίδεπζεο γηα ΑΚΔΑ Δ) Αλαθαηαζθεπή Γεκεηξηάδεηνπ Πρνιήο ζην Θνληνπνχιη θαη εμππεξέηεζεο ηεο γηα ηε ζηέγαζε Ππλεδξηαθνχ Θέληξνπ Κεζαίαο Θιίκαθαο Αζθαληοζηπώζειρ. Γξφκνο Κνχδξνο Φαλαξάθη, Θαιιηφπε Θέξνο, Οεπαλίδη θαη Βάξνο Θφηζηλα. ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 56

67 Απσαίο Θέαηπο Ζθαιζηείαρ. Ρν αξραίν Θέαηξν Ζθηζηείαο εγθαηληάζζεθε θέηνο θέξνληαο ζην θσο ηελ παλάξραηα θιεξνλνκηά απηνχ ηνπ ηφπνπ. Νη κειέηεο αλαδείμεηο εθπνλήζεθαλ απφ ην Γήκν καο θαη θπζηθά ηα έξγα πινπνηήζεθαλ απφ ηελ Θ ΔΞΘΑ. Αλιεςηικό Θαηαθύγιο Ξλάκαρ. Έλα έξγν πνπ πινπνηήζεθε κεηά απφ καθξνρξφληεο πξνζπάζεηεο ηνπ Γήκνπ γηα λα δψζεη πλνή ζηελ αιηεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηνρήο. Ξποϊζηοπικό Θοςκονήζι. Έγηλαλ απαιινηξηψζεηο θαη παξαζρέζεθε βνήζεηα ζηνλ Σξήζην Κπνπιψηε γηα ηελ αλαζθαθηθή έξεπλα. Natura Σοπηαπόλιμνη Αλςκή Ζ πεξηνρή ησλ ιηκλψλ Αιπθήο Σνξηαξφιηκλεο Αζπξφιηκλεο ε νπνία βξίζθεηαη ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ λεζηνχ θαη πεξηιακβάλεη ηελ κηα ΕΔΞ 6, πνπ θαιχπηεη θπξίσο ηελ έθηαζε ησλ ηξηψλ ιηκλψλ, θαη ηνλ ΡΘΠ 7, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηελ ΕΔΞ, θαιχπηεη επξχηεξε ρεξζαία πεξηνρή κέρξη ην βφξεην άθξν ηνπ λεζηνχ θαη πεξηιακβάλεη θαη ζαιάζζην ηκήκα. Γηα ηελ πεξηνρή έρεη εθπνλεζεί Δηδηθή Ξεξηβαιινληηθή Κειέηε ε νπνία πεξηιακβάλεη ζρέδην Ξξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ πγξνηνπηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ ιηκλψλ θαη ηεο ζαιάζζηαο πεξηνρήο ηνπο σο Δζληθφ Ξάξθν. Ξξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε πεξηνρή απνηειεί ηκήκα ηεο Πεκαληηθήο Ξεξηνρήο γηα ηα Ξνχιηα (ΠΞΞ) 8 «Σνξηαξφιηκλε, Αιπθή, θφιπνο Κνχδξνπ, έινο Γηαπφξη, ρεξζφλεζνο θαθφο» ε νπνία είλαη πνιχ επξχηεξε, δελ πεξηιακβάλεη ην 6 Εψλε Δηδηθήο Ξξνζηαζίαο. 7 Ρφπνο Θνηλνηηθήο Πεκαζίαο 8 Νη ΠΞΞ είλαη πεξηνρέο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί απφ ην BirdLife International σο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ πνπιηψλ. Πηελ πξφζθαηε αλαζεψξεζε ησλ ΠΞΞ ηεο Δπξψπεο έρνπλ πηνζεηεζεί πιεζπζκηαθά θξηηήξηα πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Νδεγίαο 79/409. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ρξεζηκνπνηεί ηα θξηηήξηα απηά θαη απαηηεί απφ ηα θξάηε κέιε λα ραξαθηεξίδνπλ ΕΔΞ ζχκθσλα κε ηηο ΠΞΞ πνπ ηα πιεξνχλ. Νη Διιεληθέο ΠΞΞ έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηελ Διιεληθή Νξληζνινγηθή Δηαηξεία κε βάζε ηα δηεζλή θξηηήξηα θαη έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ επξσπατθή έθδνζε ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 57

68 ζαιάζζην ηκήκα ηνπ ΡΘΠ, αιιά πεξηιακβάλεη ηηο ρεξζαίεο πεξηνρέο πνπ εθηείλνληαη ζηα λνηηνδπηηθά κέρξη ηνλ θφιπν ηνπ Κνχδξνπ θαη πεξηθιείνληαη απφ ηα ρψξηα Θνληνπνχιη, Οεπαλίδη, Οσκαλνχ θαη Ονπζζνπνχιη θαη ηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ βφξεηνπ ηκήκαηνο ηνπ θφιπνπ ηνπ Κνχδξνπ. Ζ Ιίκλε ηεο Αιπθήο θαη ε Σνξηαξφιηκλε απνηεινχλ έλα εληαίν νηθνινγηθφ ζχζηεκα. Ζ πεξηνρή δηαζέηεη θπζηθή ιηκλνζάιαζζα θαη αιίπεδα σο θαη ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα ζε άξηζηε θαηάζηαζε. Ιφγσ ηεο γεσινγηθήο ηνπο ζέζεο νη πγξφηνπνη ρξεζηκεχνπλ σο θαηαθχγην θαη ηφπνο αλαπαξαγσγήο ζπάλησλ θαη πξνζηαηεπφκελσλ πνπιηψλ. Ξποηάζειρ ηος Γημάπσος για ηην ανάπηςξη ηος Γήμος Ρν ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηνπ Γήκνπ Κνχδξνπ είλαη ην πεξηβαιινληηθφ απφζεκα (Γνκεκέλν θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ) θαη ε χπαξμε αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ζηελ πεξηνρή. Άξα πξψην κέιεκα καο είλαη λα δηαηεξήζνπκε ηνλ πεξηβαιινληηθφ ραξαθηήξα ηνπ ηφπνπ. Γηα ην ιφγν απηφ ν Γήκνο έρεη ζε εμέιημε ρσξνηαμηθφ ζρέδην (ΠΣΝΝΑΞ). ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 58

69 Ξαξάιιεια ιεηηνπξγψληαο σο πξφδξνκνο Γηαρεηξηζηηθφο Φνξέαο πινπνηεί έξγα 1,2 εθαηνκκπξίσλ ζηελ πεξηνρή NATURA. Γηα ην ιηκάλη ηνπ Κνχδξνπ είλαη ζε εμέιημε κειέηε γηα ηελ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζή ηνπ θαη κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Θνληνινγίο ε άπνςε ηνπ ησξηλνχ δεκάξρνπ είλαη φηη ε Αλαηνιηθή Ιήκλνο πξέπεη λα αλαπηπρζεί «ηνπξηζηηθά» δηαηεξψληαο φκσο ζηνηρεία αγξνηηθνχ ηνπίνπ, λα δηαηεξεζνχλ νη παξαδνζηαθέο ελαζρνιήζεηο ησλ θαηνίθσλ θαη λα πξνσζεζνχλ ηα ηνπηθά παξαδνζηαθά πξντφληα ΔΟΑΠΗΡΔΣΛΗΘΝΠ ΠΙΙΝΓΝΠ ΑΙΗΔΥΛ «ΞΝΠΔΗΓΥΛΑΠ» Ηδξχζεθε ην 1991 απφ 31 κέιε θαη αλήθεη ζηνλ Γήκν Κνχδξνπ. Πήκεξα ππάξρνπλ πάλσ απφ 100 άηνκα ηα νπνία είλαη εγγεγξακκέλα αιιά ππάξρνπλ θαη εζεινληέο νη νπνίνη ηεξνχλ ηα άξζξα ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Πθνπφο ηνπ ζπιιφγνπ είλαη ε ζπζπείξσζε ησλ κειψλ ηνπ ζε θνηλή πξνζπάζεηα αλάπηπμεο θαη δηάδνζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο αγάπεο πξνο ηελ αιηεία θαη ε ζπκβνιή ζηελ πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ Δλπάιηνπ πινχηνπ ηεο ρψξαο θαη εηδηθφηεξα ηεο λήζνπ Ιήκλνπ. Δπίζεο ζθνπφο είλαη ε θαιιηέξγεηα ηεο θνιχκβεζε δηα πηεξπγίσλ θαη ε ππνβξχρηνο θνιχκβεζε. Ν ζχιινγνο πέξα απφ ην ζθνπφ ηεο ίδξπζεο ηνπ έρεη θαη θάπνηνπο ζηφρνπο φπσο: Γηαθχιαμε θαη πξναγσγή ησλ επαγγεικαηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ Ρελ αλάπηπμε δεζκψλ θηιίαο, ζπλαδειθηθφηεηαο θαη αιιειεγγχεο κεηαμχ ηνπο Ρελ εμίζσζε ησλ πλεπκαηηθψλ, βηνηηθψλ θαη θνηλσληθνχ επηπέδνπ ησλ κειψλ, επαγγεικαηηθή θαηνρχξσζε, θαηάξηηζε, θαζνδήγεζε θαη εηδίθεπζή ηνπο θαη ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 59

70 Γηαθχιαμε θαη πξνζηαζία ηνπ αιηεπηηθνχ πινχηνπ ηεο ρψξαο. Κε απηέο ηηο πξννπηηθέο θαίλεηαη φηη είλαη έλαο ελεξγφο ζχιινγνο κε ηδέεο θαη ζρέδηα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ζαιάζζηαο πεξηνρήο καο. Ν ζχιινγνο είλαη κε θεξδνζθνπηθφο θαη ηα έζνδά ηνπ είλαη απφ ηηο εηζθνξέο ησλ κειψλ θαη απφ επηρνξεγήζεηο απφ ηνλ Γήκν καο. Ν ζχιινγνο δηνξγαλψλεη αιηεπηηθέο εθδξνκέο, δηαθσηηζηηθέο πεξί αιηείαο δηαιέμεηο γηα λα αλαπηπρζεί ζηα κέιε ηνπ θαη ζην θνηλφ αλσηέξα ζπλείδεζε γηα ηελ αμία ηεο αιηείαο σο ζαιάζζηαο ςπραγσγίαο, ε απφθηεζε εληεπθηεξίνπ κειψλ, ε δηεπθφιπλζε ησλ κειψλ γηα απφθηεζε αηνκηθψλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ θαη ε ζπλεξγαζία κε άιια ζσκαηεία πνπ επηδηψθνπλ ηνπο ίδηνπο ζθνπνχο. Ρα έξγα δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζπιιφγνπ είλαη πνιιά αιιά ηα ζεκαληηθφηεξα είλαη ηα αθφινπζα: Γεκηνπξγία ξάκπαο γηα ηα θαΐθηα (Αλέιθπζε θαη θαζέιθπζε ζθαθψλ) Κηα θνξά ην ρξφλν γίλεηε θαζαξηζκφο ιηκελνιεθάλεο Κηα θνξά ην ρξφλν δηαγσληζκφο ςαξέκαηνο κε θαζεηί απφ ζθάθνο Ν ζχιινγνο πξνέβε ζε δηάζσζε δειθηληνχ ζηνλ θφιπν ηνπ Κνχδξνπ πνπ είρε μνθχιεη ζηα αβαζή ηνπ θφιπνπ ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 60

71 Δμνπδεηέξσζε ηνξπίιε (θαηάινηπν Β Ξαγθνζκίνπ Ξνιέκνπ ΚΘ2) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Κνλάδα πνβξχρησλ Θαηαδξνκψλ (ΚΘ) ηνπ Ξνιεκηθνχ Λαπηηθνχ θαη ηνπ Ιηκελαξρείνπ Ξξνβάιεη ηηο απφςεηο ηνπ κέζα απφ ηελ εθεκεξίδα «Δξαζηηέρλεο Αιηέαο» πνπ θπθινθνξεί παλειιαδηθφο θαη Έρεη νκάδα εζεινληψλ πνπ κπνξεί λα θαλεί ρξήζηκε ζε λαπηηθά αηπρήκαηα απνηεινχκελε απφ 25 ζθάθε εξαζηηερλψλ αιηέσλ. Κέζα απφ φιεο απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ν ζχιινγνο δξαζηεξηνπνηείηαη ζπλερψο θαη ελεκεξψλεη ζπλερψο ηα κέιε γηα αλαδήηεζε δηθαησκάησλ θαη θαιήο δηαγσγήο απέλαληη ζηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο θαη ζηνλ ζαιάζζην θφζκν ΔΘΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΝΠ ΠΙΙΝΓΝΠ ΚΝΓΟΝ O Ξνιηηηζηηθφο Πχιινγνο Κνχδξνπ ηδξχζεθε ην 1980 απφ κηα νκάδα λέσλ κε ζθνπφ ηελ δηακφξθσζε ηεο πνιηηηζηηθήο ζπλείδεζεο ησλ επεξρφκελσλ γεληψλ θαη ηελ δηαηήξεζε ηεο παξάδνζεο ηνπ ηφπνπ καο. Πηελ πξνζπάζεηα απηή, πεληρξά ηα κέζα αιιά πεγαίν θαη απζεληηθφ ην θίλεηξν πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ λεαληθφ ελζνπζηαζκφ θαη ηελ αλαιινίσηε δηάζεζε γηα πξνζθνξά ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θαηάθεξε λα δηαζέζεη κε πνηθίιεο πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνλ αθξηηηθφ αιιά πάληα ηζηνξηθφ Κνχδξν. Έρεη εγγεγξακκέλα πάλσ απφ 100 κέιε θαη είλαη κε θεξδνζθνπηθφο ζχιινγνο. Πηελ 27ρξνλε πνξεία ηνπ ν Ξ.Π.Κ. ζηεξίδεη ηεο δξαζηεξηφηεηά ηνπ ζηελ παξνπζίαζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη πνιηηηζκηθψλ πεπξαγκέλσλ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο αθνχ απ ηε κηα ηφζν νη λένη βνεζνχλ ελεξγά θαη δεκηνπξγηθά ζε πνηθίια ζέκαηα φζν θαη νη κεγαιχηεξνη δηςνχλ λα κεηαθέξνπλ ηελ πείξα ηνπο αιιά θαη λα ρεηξνθξνηήζνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ησλ λεφηεξσλ ζε θάζε επθαηξία πνπ ηνπο δίλεηε ζ έλαλ ηφπν πνπ νη δπλαηφηεηεο ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 61

72 παξνπζίαζεο θαη παξαθνινχζεζεο πνιηηηζηηθψλ δξψκελσλ είλαη πεξηνξηζκέλεο. Θεληξηθφο θνξκφο ησλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ηνπ ζπιιφγνπ Κνχδξνπ είλαη ηα «Θνπληνπξηψηεηα». Απηά ζπλζέηνπλ κηα 15εκεξε πεξίπνπ πνιηηηζηηθή παξνπζίαζε εθδειψζεσλ φρη κφλν ζε ληφπηνπο θαηνίθνπο αιιά θαη ζε Ιεκληνχο ή άιινπο παξαζεξηζηέο. Ρν θεηηλφ πξφγξακκα πεξηείρε: Ιανγξαθηθή Έθζεζε, Έθζεζε Φσηνγξαθίαο Λαπηηθήο Ηζηνξίαο, Έθζεζε Δξαζηηερληθήο Φσηνγξαθίαο, Έθζεζε Θεξακηθήο, Έθζεζε Αγηνγξαθίαο θαη Έθζεζε Σεηξνπνίεησλ Θνζκεκάησλ ζην Ξλεπκαηηθφ Θέληξν ηνπ Κνχδξνπ Γηνξγάλσζε παηδηθψλ παηρληδηψλ ζην γήπεδν ηνπ Κνχδξνπ Έθζεζε βηβιίνπ Ιατθή βξαδηά κε δσληαλή κνπζηθή Θσπειαηηθνί αγψλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ηζηνξηθφ ιηκάλη ηνπ Κνχδξνπ Γηαγσληζκφο δσγξαθηθήο θαη Γηνξγάλσζε ηεο παξαδνζηαθήο γηνξηήο ζαξδέιαο κε άθζνλν Ιεκληψ θξαζί, ρνξφ θαη γιέληη γηα φινπο ηνπο παξαβξηζθφκελνπο. Ξαξάιιεια κε ηα «Θνπληνπξηψηεηα» θαηά ηε δηάξθεηα φινπ ηνπ ρξφλνπ πξαγκαηνπνηνχληαη Σξηζηνπγελληάηηθεο εθδειψζεηο, γηνξηή ηεο κεηέξαο, απνθξηάηηθεο εθδειψζεηο κε ζάηηξα θαη άξκαηα, δηάθνξεο νκηιίεο, εθδειψζεηο θαηά ηελ πεξηθνξά ηνπ Δπηηαθίνπ κε αλαπαξάζηαζε ησλ παζψλ ηνπ Ηεζνχ θαη ηαπηφρξνλα γίλεηε ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηνλ εμνπιηζκφ ησλ δπν ρνξεπηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ ηνπ ζπιιφγνπ, ηα νπνία ζε θάζε επθαηξία παξνπζηάδνπλ ηνπηθνχο παξαδνζηαθνχο ρνξνχο ηφζν ζηα πιαίζηα ηνπ λεζηνχ καο φζν θαη ζε άιια λεζηά ράξε ζηελ αληαιιαγή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα. ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 62

73 Ρνλ ηειεπηαίν θαηξφ γίλεηαη κηα ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα λα ζπληεξεζεί ην αξρεηαθφ θσηνγξαθηθφ πιηθφ ηνπ Ξ.Π.Κ. Ρν ζπγθεθξηκέλν αξρείν απνηειείηαη απφ 100 πεξίπνπ θσηνγξαθίεο κνλαδηθήο ηζηνξηθήο αμίαο πνπ αθνξνχλ ηελ ρξνληθή πεξίνδν ηνπ «Α Ξαγθνζκίνπ Ξνιέκνπ θαη Βαιθαληθψλ Ξνιέκσλ» θαη απεηθνλίδνπλ ην ιηκάλη ηνπ Κνχδξνπ επηζθξαγίδνληαο ηελ αλακθηζβήηεηε ηζηνξηθή ηνπ αμία. Ρν αξρεηαθφ απηφ πιηθφ είλαη κνλαδηθφ ζηελ Διιάδα. Ξαξάιιεια, ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ ζπιιφγνπ έρνπλ πεξηέιζεη βηβιία θπξίσο απφ δσξεέο θίισλ ηνπ ζπιιφγνπ ηα νπνία είλαη πνιχηηκα γηα ηελ πλεπκαηηθή αλαβάζκηζε ησλ λέσλ. Ζ ζπληήξεζε ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη κε δπζθνιία αθνχ κέρξη ηψξα δελ ππάξρεη βηβιηνζήθε. Ρα λέα ζρέδηα ηνπ ζπιιφγνπ είλαη ε πξνζπάζεηα ηνπ λα δεκηνπξγεζεί κηα ιανγξαθηθή έθζεζε, ε νπνία ζα είλαη δηαζέζηκε γηα ηνλ επηζθέπηε θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη ε δεκηνπξγία κηαο ζεαηξηθήο νκάδαο φπνπ ηα παηδηά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο ζα ςπραγσγνχληαη. Ρέινο, ζηελ επνρή καο, ηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο ελνπνίεζεο ησλ ιαψλ ε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο θαη θιεξνλνκηάο απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε αιιά θαη βαζηθφ νδεγφ γηα ηελ νκαιή κεηάβαζε ζηελ λέα πξαγκαηηθφηεηα. Άιισζηε απηφο είλαη θαη ν ιφγνο χπαξμεο ηνπ ζπιιφγνπ ΘΙΗΛΓΟΝΚΙΝΗ ΙΖΚΛΝ Ζ Αιεπξνβηνκεραλία «Θπιηλδξφκπινη Ιήκλνπ» δξα θαη ζπκβάιεη σο παξαγσγηθή κνλάδα απφ ην Ρα ηειεπηαία ρξφληα έρεη εμειηρζεί ζε κηα βηνκεραληθή κνλάδα παξαγσγήο αιεχξνπ ζε ζπζθεπαζία 1kg κε πηζηνπνίεζε ISO HACCP. Δίλαη έλαο θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο κε απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ 11 αηφκσλ. Ρα πξντφληα ηεο δηαλέκνληαη θαη πσινχληαη ζε ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 63

74 κεγάια πνιπθαηαζηήκαηα θαη s.markets ζε φιε ηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. Ζ επηρείξεζε κεηξά δεθάδεο ζπκκεηνρέο ζε εθζέζεηο, δηεζλείο θαη κε. Έρεη ζπκκεηάζρεη κε δηθά ηεο πεξίπηεξα πνπ δηαθεκίδεη ην πξντφλ ηεο, «ΑΙΔΟΗ ΙΖΚΛΝ» αιιά θαη πνιιά Ιεκληά πξντφληα πξνβάιινληαο θπξίσο ην λεζί ηεο Ιήκλνπ. Κέζα απφ ηηο εθζέζεηο ην «ΑΙΔΟΗ ΙΖΚΛΝ» έρεη πάξεη αξθεηά βξαβεία κε ζεκαληηθφηεξν εθείλν ηεο «Θαιχηεξεο Ξνηφηεηαο» ζηελ δηεζλή έθζεζε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ηεο Αγγιίαο. Ζ ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο θαη ε πξνβνιή ηνπ πξντφληνο ζηα πνιπθαηαζηήκαηα ηεο Διιάδαο επηδξά ζεηηθά ζηνπο δεκφηεο θαη ζηελ νηθνλνκία ηεο Ιήκλνπ. Ζ επηρείξεζε έρεη δηαθεκίζεη ην πξντφλ ζε έληππν ηχπνπ, ηειενπηηθά θαη ξαδηνθσληθά δίθηπα κε κεγάιε απήρεζε ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. Ρν «ΑΙΔΟΗ ΙΖΚΛΝ» έρεη κηα ζεκαληηθά αλνδηθή πνξεία ζηελ αγνξά, φπνπ νθείιεηαη ζηα θαηάιιεια δίθηπα δηαλνκήο θαη θπξίσο ζηελ θαιή πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο. Ζ αιεπξνβηνκεραλία έρεη σο ζηφρν ηελ εμέιημε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο επηρείξεζεο ζπκβάιινληαο άκεζα ζηελ εμέιημε ησλ Ιεκληθψλ επαγγεικαηηθψλ θιάδσλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηεο Ιήκλνπ. Ζ πξνζπάζεηα γηα αλάπηπμε, εμέιημε θαη πξνβνιή ησλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο δελ ζηακαηά εδψ. Νη Θπιηλδξφκπινη Ιήκλνπ έρνπλ λα πξνζθέξνπλ πνιιά ζηνλ εκπνξηθφ θιάδν θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζε απηφλ ρσξίο λα παξεθθιίλνπλ απφ ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο. Κέζα απφ ηελ πνιχρξνλε εκπεηξία ηνπ πάλσ ζηνλ εκπνξηθφ θαη επαγγεικαηηθφ θιάδν ν ηδηνθηήηεο ηεο επηρείξεζεο ζεσξεί πσο ε πνηφηεηα, ε ζπλέπεηα θαη νη άξηζηεο δεκφζηεο ζρέζεηο ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε κηαο επηρείξεζεο θαη ζηελ πγηή πνξεία ηεο. ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 64

75 2.2.5 ΔΟΓΝΠΡΑΠΗΝ ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖΠ ΘΝΒΔΟΡΑΠ «DREAM ABEE» Ζ Δπηρείξεζε ηδξχζεθε ην 1972 ζηελ Αζήλα κε ηελ επσλπκία DREAM Γ. Οάιιεο, κε θχξην ζθνπφ ηελ θαηαζθεπή ηεο ΖΙΔΘΡΟΗΘΖΠ ΘΝΒΔΟΡΑΠ θαη εμαξηεκάησλ απηήο. Απαζρνινχληαλ 28 άηνκα θαη κέρξη ην 1977 έραζε δξρ. γηαηί ε ειεθηξηθή θνπβέξηα ήηαλ έλα άγλσζην πξντφλ γηα ηελ Διιεληθή αγνξά. Ρν 1979 κεηαηξάπεθε ε επσλπκία ζε DREAM ΑΒΔΔ θαη ρηίζηεθε ην εξγνζηάζην παξαζθεπήο ειεθηξηθψλ θνπβεξηψλ ζην Κνχδξν. Ρν 1981 μεθίλεζε ε παξαγσγή ζην λέν θηίξην κε 18 ππαιιήινπο θαη παξαζθεπαδφκελν πξντφλ ήηαλ ε ειεθηξηθή θνπβέξηα θαη ειεθηξνληθά control γηα ηηο θνπβέξηεο πνπ εμάγνληαλ ζε 3 εξγνζηάζηα ηεο Αγγιίαο ( control ην ρξφλν). ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 65

76 Ξαξάιιεια ην 1981 μεθίλεζε θαη ε παξαζθεπή ιεπθψλ εηδψλ φπσο ζεληφληα, παπιψκαηα, θνπβεξ-ιη, θαιχκκαηα ζηξσκάησλ, αληηξξεπκαηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξντφληα θαη γεληθά φηη αθνξά ην ληχζηκν ηνπ ζπηηηνχ. Απφ ην 1981 κέρξη ζήκεξα ην πξνζσπηθφ απμήζεθε ζηα 52 άηνκα. Ξιένλ εμαγσγέο δελ γίλνληαη ζην εμσηεξηθφ θαη φια ηα πξντφληα πξνσζνχληαη ζηελ ειιεληθή αγνξά. Ξειάηεο ηνπ εξγνζηάζηνπ είλαη κεγάια πνιπθαηαζηήκαηα φπσο:ηα Carefour, AB Βαζηιφπνπινο, Macro, Praktiker, Dia θαη Πθιαβελίηεο. Ρα γξαθεία βξίζθνληαη ζηελ Αζελά θαη έλα πξαηήξην φπνπ απφ εθεί δηνρεηεχνληαη ηα είδε ζηα πνιπθαηαζηήκαηα. Ζ εηαηξεία ιακβάλεη κέξνο ζε δηάθνξεο εθζέζεηο ζηελ Αζήλα αιιά θαη ζηελ Θεζζαινλίθε πνπ βξαβεχηεθε κε ρξπζφ κεηάιιην. Κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ε επηρείξεζε πιένλ είλαη θεξδνθφξα θαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ηα έζνδα απμάλνληαη. Δίλαη θαιπκκέλε απφ κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφ παξαγσγήο. Έρεη κεγάιε θήκε θαη ππάξρεη ηζηνζειίδα ζην δηαδίθηπν φπνπ θαίλνληαη φια ηα είδε πνπ παξάγεη. Νη ηδέεο θαη πξνηάζεηο γηα ην κέιινλ είλαη πνιιέο αιιά νη θπξηφηεξεο είλαη: Γηαπξαγκάηεπζε κε ηελ Γαιιία σο θέληξν εμαγσγψλ γηα φιε ηελ Δπξψπε απφ ηα θαηαζηήκαηα Carfour θαη Δπέθηαζε εξγνζηάζηνπ γηαηί πιένλ ν ρψξνο δελ θαιχπηεη ηηο ζεκεξηλέο θαη απξηαλέο αλάγθεο. 2.3 ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ ΘΝΡΑΙΖΠ ΓΖΚΑΟΣΔΗΝ ΚΔ ΔΓΟΑ ΡΝΛ ΘΝΛΡΗΑ Ιεηηνπξγεί απφ ην 1999 ζχκθσλα κε ην λφκν Η. Θαπνδίζηξηαο. Απνηειείηαη απφ 8 Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα (Ιηβαδνρψξη Θαιιηζέα Λ. ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 66

77 Θνχηαιε Ξεδηλφ Αγθαξπψλεο Ξνξηηαλνχ Ρζηκάλδξηα θαη Θνληηά). Ζ έδξα ηνπ είλαη ζηνλ Θνληηά θαη ζηεγάδεηαη ζε λεφθηηζην δηψξνθν θηήξην. Ρν πξνζσπηθφ ηνπ απνηειείηαη απφ 13 ππαιιήινπο κφληκνπο, 2 εξγάηεο (πδξαπιηθφο θαη ειεθηξνιφγνο) θαη πξνζιακβάλνληαη θαη 5 κε 6 επνρηαθνί θάζε ρξφλν. Πηελ θαηνρή ηνπ Γήκνπ ππάξρνπλ 2 ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα, 2 θνξηεγά, 3 απνξξηκκαηνθφξα, 1 απηνθίλεην ππξνζβεζηηθήο, 1 απηνθίλεην «Βνήζεηα ζην Ππίηη» θαη 1 αθφκε φρεκα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ. Νη ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ είλαη: Ιεμηαξρείν Γεκνηνιφγηα - Έθδνζε Σξεκαηηθψλ Δληαικάησλ Έθδνζε αδεηψλ θαηαζηεκάησλ θαη ΘΔΞ ην νπνίν πξσηνιεηηνχξγεζε ζπγρξφλσο κε ηνλ Γήκν (1999) σο πξφγξακκα «ΑΠΡΔΟΗΑΠ» θαη αξγφηεξα κε ην ζεκεξηλφ φλνκά ηνπ «Θέληξν Δμππεξέηεζεο Ξνιηηψλ». Δίλαη ζηειερσκέλν απφ 2 ππαιιήινπο κε ζχκβαζε έξγσλ θαη κε ηελ πξνζζήθε ελφο κφληκνπ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ (πξντζηάκελνο) ιεηηνπξγεί κέρξη ζήκεξα κε άξηζηα απνηειέζκαηα. ζν αθνξά ηηο θαινθαηξηλέο εθδειψζεηο πέξα απφ ηηο εθδειψζεηο ηνπ Γήκνπ ππάξρνπλ θαη νη αθφινπζνη ζχιινγνη φπνπ είλαη ελεξγνί θαη κε ΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 67

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ ςποβλειθήζα ζηον Δπίκ. Καθηγηηή Καπαζαββόγλος Αναζηάζιο

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΒΗΧΗΜΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖΝ ΝΖΟ ΊΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ, ΔΞΔΛΗΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας Ο ίκωλ ίλαο θαηαγόηαλ από ηε Μνζρόπνιε ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ, νλνκαζηή γηα ηελ εκπνξηθή ηεο αθκή θαη ηελ πλεπκαηηθή ηεο αθηηλνβνιία, ηδίωο θαηά ηνλ 18

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα.

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1 Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα Πξνζνρή: Οη ζεκεηψζεηο ζπκπιεξψλνπλ θαη δελ ππνθαζηζηνχλ ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1. Ζ θαηαζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ-ΜΒΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ.

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ-ΜΒΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ-ΜΒΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ. ΜΙΥΑΛΗ ΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Θέμα: τατιστική Ανάλσση Σοσριστικών Μεγεθών Κύπροσ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΑΛΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΟΜΗΜΑΣΟ ΒΙΣΡΩ

ΓΤΑΛΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΟΜΗΜΑΣΟ ΒΙΣΡΩ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΥΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΓΤΑΛΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΟΜΗΜΑΣΟ ΒΙΣΡΩ ΕΡΓΑΣΘΑ ΓΘΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΘΑ ΥΛΘΚΩΝ ηοσ Λάζαροσ Τζολαρίδη Υπεύθσνοι: Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ 4. 2. ΗΣΟΡΗΑ 5-10 2.1. ύληνκε ηζηνξία ηεο Κσ 2.1.1. Αξραηνινγηθνί ρώξνη θαη Μλεκεία 2.2. Ηζηνξία ηεο Κεθάινπ

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ 4. 2. ΗΣΟΡΗΑ 5-10 2.1. ύληνκε ηζηνξία ηεο Κσ 2.1.1. Αξραηνινγηθνί ρώξνη θαη Μλεκεία 2.2. Ηζηνξία ηεο Κεθάινπ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ 4 2. ΗΣΟΡΗΑ 5-10 2.1. ύληνκε ηζηνξία ηεο Κσ 2.1.1. Αξραηνινγηθνί ρώξνη θαη Μλεκεία 2.2. Ηζηνξία ηεο Κεθάινπ 3. ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 11-14 3.1. Ο άλεκνο 3.1.1. Οη άλεκνη ζηε Μεζόγεην

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ.

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΑΜΑΛΖ ΠΤΡΗΓΩΝ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΚΟΝΣΟΒΑ ΓΑΦΝΖ ΚΩΝ/ΝΗΑ Α.Μ.:4134 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 2 ηελ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

2011-2014(Ν.3852/2010):

2011-2014(Ν.3852/2010): ΔΗΑΓΩΓΖ Γεληθά Με ηα άξζξα 203-207 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ζεζπίζηεθε γηα πξψηε θνξά, ε ππνρξέσζε θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ απφ ηνπο πξσηνβάζκηνπο Ο.Σ.Α. Με ηελ Τπνπξγηθή απφθαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ Ημέρα 1: ΑΘΗΝΑ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΞΕΝΑΓΗΗ ΠΟΛΗ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Βνπδαπέζηε. πλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν.

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν. O Γεώργιος Αβέρωφ Γιάννηρ Φίκαρ Ο Γεώξγηνο Αβέξσθ ήηαλ επηρεηξεκαηίαο θαη κέγαο εζληθόο επεξγέηεο. Βιάρηθεο θαηαγσγήο, γελλήζεθε ζηηο 15 Απγνύζηνπ 1818 ζην Μέηζνβν. Υπήξμε θινγεξόο παηξηώηεο, αγλόο ηδενιόγνο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΦΤΓΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΣΑ ΣΟ

ΠΡΟ ΦΤΓΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΣΑ ΣΟ 1 ΒΑΛΗΑ ΜΠΟΤΓΑΓΖ, 1 ν ΛΤΚΔΗΟ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ ΣΟ ΠΡΟΦΤΓΗΚΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ (1821-1930) βηβιίν, ζ. 116, ζζ. 137-169 ΠΡΟΦΤΓΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΣΑ ΣΟ 19ν ΑΗΩΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ, ζ. 116 ηε δηάξθεηα ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821 ζεκεηψζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΗΓΑΛΔΗΑ. Δηδηθά ζέκαηα πεξηβάιινληνο 7. Οκάδα: Αγλνπζηψηεο Υξήζηνο Καηζαιή Κιενπάηξα

ΦΗΓΑΛΔΗΑ. Δηδηθά ζέκαηα πεξηβάιινληνο 7. Οκάδα: Αγλνπζηψηεο Υξήζηνο Καηζαιή Κιενπάηξα ΦΗΓΑΛΔΗΑ Δηδηθά ζέκαηα πεξηβάιινληνο 7 Οκάδα: Αγλνπζηψηεο Υξήζηνο Καηζαιή Κιενπάηξα Διδάζκονηες : Π. Κοζμάκη, Κ. Σερράος, Σ. Μασρομμάηη, Γ. Γκοσμοπούλοσ. «Καηακεζήκεξν Ηνπιίνπ... πνπ θη αλ αθφκα δελ ππήξραλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ Δ ΜΗΚΡΑ ΝΖΗΑ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΚΑΛΤΜΝΟΤ

ΣΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ Δ ΜΗΚΡΑ ΝΖΗΑ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΚΑΛΤΜΝΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ & ΑΓΡΟΝΟΜΧΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΥΔΓΗΑΜΟ, ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα