To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ"

Transcript

1 To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο ηηκέο πεξίπνπ ζηα $ 90 αλά βαξέιη (159 ιίηξα) θέξλνπλ ην αξγό πεηξέιαην ζε έλα λέν επίπεδν ξεθόξ θαη ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο, ππάξρεη ην ελδερόκελν λα αλέβνπλ αθόκε θαη ζηα $ 100. Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο επνρήο ζέξκαλζεο 2007/2008 μέξακε όηη ε θεξδνζθνπία ζα επηθέξεη κηα άλνδν ζηελ ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ. Η αύμεζε βαζηθώλ ηηκώλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ κπνξεί λα απνδνζεί ελ κέξεη ζηελ έθξεμε θαηαλάισζε πεηξειαίνπ ζηηο αλαπηπζζόκελεο νηθνλνκίεο ηεο Κίλαο θαη ηεο Ιλδίαο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξρόκελσλ εηώλ ε ζπλερήο άλνδνο ζηε βηνκεραλία θαη ε θηλεηηθόηεηα ζε απηέο ηηο ρώξεο ζα νδεγήζνπλ ζε κηα ζπλερώο απμαλόκελε απαίηεζε γηα πεηξέιαην. Δπηπιένλ, ηα δηάθνξα γεγνλόηα όπσο αλαηαξαρέο ζηελ άπσ αλαηνιή, νη θπζηθέο θαηαζηξνθέο ζπλερίδνπλ λα δίλνπλ αθνξκή γηα κεγάιεο απμήζεηο ηηκώλ. Οη αιιαγέο ζην παγθόζκην θιίκα ζα ζπλερίζνπλ λα είλαη κηα ώζεζε γηα κηα αύμεζε ζηε ζπρλόηεηα ησλ αθξαίσλ θαηξηθώλ γεγνλόησλ. Έλαο άιινο ιόγνο γηα ηελ αύμεζε ηηκώλ ηνπ πεηξειαίνπ είλαη έλα θαηλόκελν απνθαινύκελν «peak-oil». Γεδνκέλνπ όηη ην πεηξέιαην εμάγεηαη από έλα θνίηαζκα, γίλεηαη όιν θαη δπζθνιόηεξν λα δηαηεξεζεί ην πνζνζηό εμαγσγήο. Όηαλ ην πεξηερόκελν ελόο θνηηάζκαηνο θζάλεη ζην κηζό από ην αξρηθό πεξηερόκελό ηνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ, κεηώζεηο παξαγσγήο θαη άιιεο ηερληθέο, όπσο ηελ έγρπζε ύδαηνο, γηα λα δηαηεξήζεη κηα νξηζκέλε παξαγσγή. Όηαλ απηό εθαξκόδεηαη ζηε παγθόζκηα παξαγσγή πεηξειαίνπ, είλαη πξνθαλέο όηη ε ζπλνιηθή παξαγσγή ζα πξέπεη λα κεησζεί ζε θάπνην βαζκό. Έλαο άιινο ιόγνο είλαη ην όηη ε βηνκεραλία πεηξειαίνπ εθκεηαιιεύηεθε πξώηα ηα επθνιόηεξα θαη επνκέλσο θηελόηεξα θνηηάζκαηα. ήκεξα γηα ηελ άληιεζε ηνπ πεηξειαίνπ ζα πξέπεη λα θηάζνπκε βαζύηεξα, καθξύηεξα. ε απηό ην πιαίζην, νη ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ κπνξνύλ κόλν λα απμεζνύλ θαζώο ε παξαγσγή ζα πξέπεη λα ζπλερίδεηαη. Μεξηθνί από ηνπο θπξηόηεξνπο παξαγσγνύο πεηξειαίνπ ήδε έρνπλ αλαγλσξίζεη όηη πιεζηάδνπκε ην ζεκείν «peak-oil». Η ηηκή ηνπ αεξίνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ θαη ζηέθεηαη απηήλ ηελ πεξίνδν νκνίσο ζε πςειό επίπεδν. ε ζρέζε κε ην 2000 ε ηηκή ηνπ αεξίνπ έρεη δηπιαζηαζηεί. Απηέο νη αλεζπρεηηθέο ηάζεηο πξέπεη λα καο δίλνπλ θάζε θίλεηξν γηα λα εμεηάζνπκε ηηο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο ζην πεηξέιαην θαη ην αέξην θαη γηα λα ελζσκαηώζνπκε ηηο πξναλαθεξζείζεο πηπρέο ζηνπο ππνινγηζκνύο καο ζηα ζρέδηα επελδύζεσλ θαη απόζβεζεο ηνπ θόζηνπο νηθνδoκήο. Η γεσζεξκηθή ελέξγεηα θαη ε ειηαθή αθηηλνβνιία καο

2 δίλνπλ πιένλ ηελ δπλαηόηεηα λα αλεμαξηεηνπνηεζνύκε ζηα θηήξηα από ηηο ζπκβαηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο. Σπίτηα θαη θτήξηα ρσξίο τελ ρξήσε πετξειαίνπ ε αεξίνπ Οη επαλαστάσεηο αξρίδνπλ πάλτα στν κπαιό. Οη ειηαθνί εηδηθνί ζθέθηνληαη ηνπο ειηαθνύο ζπζζσξεπηέο, νη εηδηθνί ζηηο αληιίεο ζεξκόηεηαο ηελ ζπκπίεζε νη εηδηθνί ζηελ ζέξκαλζε ηελ θαύζε. Μήπσο ζα πξέπεη λα ηα ζθεπηόκαζηε όια καδί; Eπεηδή ην πεηξέιαην θαη ην αέξην είλαη θαζεκεξηλά αθξηβόηεξα, ιηγόηεξα θαη καο δεκηνπξγνύλ αλαζθάιεηα. Δπεηδή ε ππξεληθή ελέξγεηα δελ είλαη κηα ελαιιαθηηθή ιύζε, επεηδή ηα θηήξηα ζα απαηηνύλ ηα ελεξγεηαθά πηζηνπνηεηηθά ήδε από ην επόκελν έηνο. Καη επεηδή ε νινθιεξσκέλε θάιπςε ησλ θηεξίσλ κε αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο είλαη εθηθηή. Υξεηαδόκαζηε κηα επαλάζηαζε; ίγνπξα. Γηαηί ηα ελαιιαθηηθά ελεξγεηαθά ζπζηήκαηά πξέπεη λα ζπλδπάδνπλ έμππλα ηηο δηαθνξεηηθέο πεγέο ελέξγεηαο θαη ηηο θαηαλαιώζεηο. Με κέγηζηε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζε νπνηνδήπνηε είδνο ή κέγεζνο θηεξίνπ. Σν απνηέιεζκα ζα πξέπεη λα είλαη ε ελεξγεηαθή θάιπςε ελόο θηεξίνπ «360- βαζώλ». Ή απιά - «δελ πξέπεη λα θάλνπκε κηζέο δνπιεηέο» Θέξκαλζε θαη ςύμε θηεξίσλ Μόλν όπνηνο ζθέπηεηαη νινθιεξσκέλα, κπνξεί λα δώζεη νινθιεξσκέλεο ιύζεηο. Αλεμάξηεηα αλ κηιάκε γηα λέα ή παιαηά θηήξηα κεγάια θηεξηαθά ζπγθξνηήκαηα, μελνδνρεία ή κνλνθαηνηθίεο ζην Βνξξά ή ην λόην ζέξκαλζε ή ςύμε - ή θαη νη δύν. Με ηνλ ζσζηό νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκό πξέπεη ηα ελεξγεηαθά ζπζηήκαηά λα έρνπλ απάληεζε ζε θάζε εξώηεζε. Γηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα όπσο νη ειηαθνί ζπζζσξεπηέο, αληιίεο ζεξκόηεηαο, ζπζθεπέο ςύμεο, ζεξκνελεξγά πιηθά δόκεζεο, επηηνίρηα ή ελδνδαπέδηα λα ζπλδπάδνληαη όια γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ην ηδαληθό ζύζηεκα γηα λα ηαηξηάμεη αθξηβώο ζηηο εθάζηνηε αλάγθεο καο θαη γηα λα θάλεη ηελ ειηαθή ζέξκαλζε θαη ηελ ςύμε δπλαηή θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Δπίζεο πξέπεη λα θξνληίδνπκε νιόθιεξν ην ζύζηεκα, θαη λα κπνξνύκε αθόκε θαη λα ην ειέγμνπκε απνκαθξπζκέλα από έλαλ ππνινγηζηή ή θηλεηό. Καη εθηόο απηνύ ηα ζπζηήκαηά καο, ζα πξέπεη λα κπνξνύλ λα

3 ζπκπιεξσζνύλ κε θσηνβνιηατθέο εγθαηαζηάζεηο. Απηό ζα είλαη ελεξγεηαθή θάιπςε 360. Γηα λα επηηύρνπκε ην παξαπάλσ ζα πξέπεη ηα ζπζηήκαηά καο λα είλαη έηζη ζρεδηαζκέλα ώζηε λα ρξεζηκνπνηνύλ ηελ δηαζέζηκε ελέξγεηα κε ηέηνηνλ ηξόπν, ώζηε ρσξίο ηδηαίηεξεο απώιεηεο λα κπνξνύκε λα ηελ έρνπκε δηαζέζηκε όηαλ ηελ ρξεηαδόκαζηε. Η απηνλνκία από ηα ζπκβαηηθά θαύζηκα είλαη εύθνιε. Πξέπεη απιά λα έρνπκε ηα πάληα ππό έιεγρν, λα ζπλδπάζνπκε θάζε πεγή ελέξγεηαο θαη θαηαλαισηέο θαηά ηέηνην ηξόπν, ώζηε ε παξαγσγή ελέξγεηαο λα κελ ζπαηαιηέηαη νπνπδήπνηε. Όρη κόλν λα ζπλδέζνπκε ηελ δηαζέζηκε ελέξγεηα όπσο ε ειηαθή θαη γεσζεξκηθή, αιιά λα δηαρεηξηδόκαζηε επίζεο ηελ ελέξγεηα κε ηέηνηνλ έμππλν ηξόπν ώζηε ζην ηέινο λα κελ απαηηείηε θαζόινπ ην πεηξέιαην ή ην αέξην. Παξαδείγκαηνο ράξηλ: νη κεζαίεο ζεξκνθξαζίεο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ πξνζέξκαλζε ησλ ζπζηεκάησλ απνζήθεπζεο, γηα λα ζεξκάλνπλ ηηο πηζίλεο, θαη ηα ελεξγά ζηξώκαηα ζην θηήξην. Η ελέξγεηα κεηαθέξεηε ρσξίο απώιεηα θαη' επζείαλ ζηε ζεξκηθή κάδα ηνπ θηεξίνπ, κεηώλνληαο θαηά ζπλέπεηα ηηο δαπάλεο θαηαλάισζεο θαηά 60%, αλάινγα κε ηε πεξηνρή. Έηζη δελ είλαη δύζθνιν λα θαληαζηεί θαλείο πόζν απνηειεζκαηηθό είλαη ην ζύζηεκα ζπλνιηθά. Δίλαη όιν απιά έλα ζέκα δηαρείξηζεο. Απηό πνπ θεξδίδνπκε. Υαιάξσζε από θάζε άπνςε. Σα πξσηνπνξηαθά ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα εμαζθαιίδνπλ ηελ νηθνινγηθή ζπκπεξηθνξά θαζώο επίζεο θαη ηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή αξρηηεθηνληθή ειεπζεξία, απμάλνπλ ηελ αμία ηεο ηδηνθηεζίαο - θαζώο επίζεο δεκηνπξγνύλ έλα εμαηξεηηθά επράξηζην εζσηεξηθό θιίκα. Αιιά ην κεγαιύηεξν όθειόο ηνπο βξίζθεηαη ζηελ αζθάιεηα πξνγξακκαηηζκνύ, ηε ζηαζεξόηεηα δαπαλώλ θαη ηηο ρακειόηεξεο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηνπο. Γηα λα επεμεγήζνπκε ηη ζεκαίλεη απηό πξαγκαηηθά, ζα ζαο παξνπζηάζνπκε κία ζύγθξηζε δηαθόξσλ ζπζηεκάησλ, γηα έλα ζπίηη 4σλ Αηόκσλ, ιεηηνπξγηθνύ ρώξνπ 150 m2, κε kwh/έηνο, γηα πεξίνδν 20 εηώλ κε ππνινγηδόκελε αύμεζε ελεξγεηαθνύ θόζηνπο 8%. ε ηειεπηαία αλάιπζε, ηίπνηα δελ είλαη πην πεηζηηθό από ηελ πξαγκαηηθόηεηα.

4 Παξνπσίασε νινθιεξσκέλνπ σπστήκατνο ςύμεο ζέξκαλσεο θτεξίνπ Η αξρή ηνπ γεσζεξκηθνύ θιηκαηηζκνύ είλαη πνιύ απιή. Βαζίδεηαη ζην γεγνλόο όηη θάησ από ηελ επηθάλεηα ηεο γεο, ε ζεξκνθξαζία είλαη ζηαζεξή ρεηκώλα-θαινθαίξη ζηνπο βαζκνύο Κειζίνπ. Αλ ζπλεπώο εθκεηαιιεπηνύκε ηελ ζηαζεξή ζεξκνθξαζία ηνπ ππεδάθνπο, κπνξνύκε λα ζεξκάλνπκε ρώξνπο ην ρεηκώλα θαη λα ηνπο ςύμνπκε αληίζηνηρα ην θαινθαίξη. Ο ήιηνο είλαη κία αλεμάληιεηε πεγή ελέξγεηαο ηελ νπνία ζα πξέπεη λα πεξηιάβνπκε ζε απηόλ ην ζρεδηαζκό. Με κία θξάζε κπνξνύκε λα έρνπκε ην νηθνλνκηθόηεξν θαη απνδνηηθόηεξν ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ απιά αλ κεηαθέξνπκε ζσζηά ηελ ππάξρνπζα ζηαζεξή ζεξκνθξαζία ηεο γεο θαη ηελ ελέξγεηα ηνπ ήιηνπ. Σα νθέιε ζα είλαη κεγάια γηα ηελ ηζέπε καο, ηελ πνηόηεηα δσήο καο θαη ην πεξηβάιινλ. Απηό γίλεηαη κε ηε ρξήζε κηαο γεσζεξκηθήο αληιίαο ζεξκόηεηαο, ε δε ζεξκόηεηα κεηαδίδεηαη κέζσ εληόο δηθηύνπ ζσιελώζεσλ (ζρέδην 8,9) πνπ είηε βξίζθνληαη ζε νξηδόληηα δηάηαμε θαη ρακειό βάζνο, είηε ζε θαηαθόξπθε δηάηαμε εθκεηαιιεπόκελνη κία γεώηξεζε πνπ γίλεηαη γη απηό ην ιόγν. Σν θύθισκα κπνξεί λα είλαη επίζεο θιεηζηό ή αλνηρηό. Σν ζύζηεκα είλαη θαηάιιειν ηόζν γηα κεκνλσκέλεο ηδησηηθέο θαηνηθίεο όζν θαη γηα κεγάια θηίξηα, εηαηξίεο, μελνδνρεία θ.ι.π. Με ηελ αλάπηπμε θαη ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ειηαθήο ελέξγεηαο θαη αληιηώλ ζεξκόηεηαο όρη κόλν κπνξνύκε λα ελώζνπκε πνιιά δηαθνξεηηθά κεκνλσκέλα πιηθά θαη ζπζηήκαηα, αιιά θαη λα ηα ζπλδπάζνπκε καδί ζε έλα επέιηθην πιήξεο ζύζηεκα πνπ λα κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζε όιεο ηηο απαηηήζεηο, από κνλνθαηνηθίεο ζε κεγάια θηήξηα βηνκεραληθήο θιίκαθαο. Ο ήιηνο παξακέλεη πάληα ε αξρηθή πεγή ελέξγεηαο θαη, ηδαληθά, ην θηήξην είλαη ηθαλό λα ιεηηνπξγήζεη ρσξίο νπνηνδήπνηε άιιν πξόζζεην ζύζηεκα ζέξκαλζεο ή θιηκαηηζκνύ. (1) Οη ζπιιέθηεο. ζπιιέγνπλ ηελ ειηαθή ζεξκόηεηα θαη ηελ πξνσζνύλ ζην EnergyController (5) ή ην ΔnergyManager. Η πςειή απνδνηηθόηεηά ηνπο εγγπάηαη ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Οη ζπιιέθηεο (1) καδί κε ηηο αληιίεο ζεξκόηεηάο (4) κεγηζηνπνηνύλ ηελ απόδνζή!

5 (2) Θεξκνελεξγά πιηθά θηεξίσλ ζε ηνίρνπο παηώκαηα θαη νξνθή κέζα θαη έμσ κπνξνύλ λα ρξεζηκεύνπλ ζηελ δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο νηθνδνκήο. Έλα δίθηπν ζσιήλσλ ελζσκαηώλεηαη ζηνπο ηνίρνπο θαη ηηο νξνθέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο νηθνδόκεζεο ηνπ θηεξίνπ θαη απηνί κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ κε ηα δηαθνξεηηθά πδξαπιηθά θπθιώκαηα. Γεδνκέλνπ όηη απηό ην ζύζηεκα επηηξέπεη επίζεο ζηε ζεξκόηεηα γηα λα εμαρζεί από ηα δσκάηηα, είλαη επηπιένλ δπλαηό λα ρξεζηκνπνηεζεί ν αέξαο πνπ θπθινθνξεί ζην θηήξην. (3) ε έλα ειηαθό ζπίηη, είλαη νπζηαζηηθό λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα ζύζηεκα ρακειήο ζεξκνθξαζίαο κε ηελ αθηηλνβόιν ζέξκαλζε - ςύμε παησκάησλ ή/θαη ηνίρσλ. Έλαληη ησλ ζπκβαηηθώλ πςειήο ζεξκνθξαζίαο ζπζηεκάησλ (π.ρ. θαπζηήξαο κε ζεξκνθξαζίεο ξνήο κέρξη 65 ), νη ζεξκνθξαζίεο ξνήο, αλεθνδηαζκνύ κόλν κέρξη 35 απμάλνπλ εληππσζηαθά ηελ απνδνηηθόηεηα ηνπ εμνπιηζκνύ ζέξκαλζεο. Έλα άιιν πιενλέθηεκα είλαη όηη απηά ηα ζπζηήκαηα δεκηνπξγνύλ έλα επράξηζην πεξηβάιινλ. ε αληίζεζε κε ηα ζπκβαηηθά ζεξκαληηθά ζώκαηα, νη ηνίρνη θαη ηα παηώκαηα αθηηλνβνινύλ ηε ζεξκόηεηα ή ηελ ςύμε από νιόθιεξε ηελ επηθάλεηά ηνπο θαη δελ θαηαιακβάλνπλ θαζόινπ ρώξν. Η απνζήθεπζε ηεο ζεξκόηεηαο γίλεηε ζε δεμακελή πνπ έρεη πνιύ θαιέο ηδηόηεηεο κόλσζεο. Ο ειεγθηήο ελέξγεηαο (EnergyController) είλαη έλα πδξαπιηθό ζύζηεκα ειέγρνπ, ην νπνίν απνηακηεύεη ηελ ειηαθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη, κέρξη θαη ζε ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα απνζήθεπζεο. Απηά ηα επίπεδα αληηζηνηρνύλ ζηηο δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο ζεξκνθξαζίαο ηεο ζέξκαλζεο θαη ηνπ λεξνύ γηα θαηαλάισζε. Ο δηεπζπληήο ελέξγεηαο (Energy Manager) ρξεζηκνπνηείηαη ζηα κεγαιύηεξα ζπζηήκαηα, δεδνκέλνπ όηη, έλαληη ηνπ EnergyController, έρεη κεγαιύηεξν αξηζκό θαη πεξηζζόηεξεο πνηθίιεο ζπλδέζεηο εθηόο από ηελ ηθαλόηεηα αλάκημεο ή δηαρσξηζκνύ.

6 Οη πξόζζεηνη ελεξγεηαθνί θαηαλαισηέο, όπσο νη πηζίλεο, κπνξνύλ επίζεο λα ζπλδεζνύλ ζην ζύζηεκά καο. Σν πιήξεο ζύζηεκα δελ επηβάιιεη νπνηνδήπνηε αξρηηεθηνληθό πεξηνξηζκό θαη επηηξέπεη κηα πνιιαπιόηεηα επηινγώλ δηακόξθσζεο ησλ ρώξσλ. Η αληιία ζεξκόηεηαο παίξλεη ηελ ελέξγεηα από ην κέζν πνπ ηελ πεξηβάιιεη (αέξαο, ύδσξ ή γε). Οη αληιίεο ζεξκόηεηαο έρνπλ ηδηαίηεξα πςειά επίπεδα απνδνηηθόηεηαο θαη ζρεδηάδνληαη βέιηηζηα γηα ηε ρξήζε κε ηνπο ειηαθνύο ζπζζσξεπηέο. Έλαο ζσζηόο ζπλδπαζκόο αληιηώλ ζεξκόηεηαο, θαηάιιεια ηνπνζεηεκέλεο, είλαη ζε ζέζε λα αληηθαηαζηήζεη εληειώο έλα ζπκβαηηθό ζύζηεκα ζέξκαλζεο ςύμεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε πσο έλα γεσζεξκηθό θιηκαηηζηηθό θαηαλαιώλεη ζε ειεθηξηθό ξεύκα κόιηο ην 30% ηεο ελέξγεηαο πνπ απνδίδεη, ελώ έλαο θαπζηήξαο-θαινξηθέξ ην 130%! Η εγθαηάζηαζε ηνπ γεσζεξκηθνύ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ζύζηεκα απνζήθεπζεο θάησ από ηα ζεκέιηα, είηε ζε ρώξν γύξσ από ην ζπίηη, έηζη είλαη δπλαηό λα επεθηαζεί ε ζπλνιηθή ηθαλόηεηα απνζήθεπζεο γηα ηελ ειηαθή παξαγκέλε ελέξγεηα ζρεδόλ ζε νπνηνδήπνηε κέγεζνο. Σν γεσζεξκηθό ζύζηεκα απνζήθεπζεο είλαη έλα δίθηπν ζσιήλσλ, ην νπνίν απνζεθεύεη ηε ζεξκόηεηα ζην έδαθνο. Δγθαηεζηεκέλν θάησ από ηα ζεκέιηα, είλαη κνλσκέλν από ην θηήξην. Μηα επαξθνύο κεγέζνπο ηθαλόηεηα απνζήθεπζεο είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη ηθαλνπνηεηηθή ελέξγεηα ειηαθήο ζεξκόηεηαο γηα λα θαιύςεη ηηο απαηηήζεηο γηα έλα νιόθιεξν έηνο. Δπαλαζηάζεηο αξρίδνπλ ζην κπαιό - όπσο είπακε. Γη απηό ζθεθηόκαζηε δηαθνξεηηθά, αιιά δελ ζηακαηάκε ζε απηό. Δπεηδή όζν ππεξήθαλνη κπνξνύκε λα είκαζηε γηα ηελ αλεμαξηεζία πνπ έρνπκε επηηύρεη από ην πεηξέιαην θαη ην αέξην, νη επόκελεο νηθνινγηθέο θαη νηθνλνκηθέο πξνθιήζεηο - ιηγνζηνί πδάηηλνη πόξνη, πςειέο ηηκέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο - εκθαλίδνληαη ήδε κπξνζηά καο. Γη απηό εξγαδόκαζηε ζε ζπλεξγαζία κε αξρηηέθηνλεο, επηρεηξήζεηο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο, θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο θαη ηδηνθηήηεο θηεξίσλ γηα λα αλαπηύμνπκε ηηο λέεο, απνδνηηθέο ιύζεηο γηα ηε βηώζηκε δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο. Λύζεηο πνπ μεπεξλνύλ ην ζέκα ηεο ειηαθήο ηερλνινγίαο. Δπαλαζηάζεηο.

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο Δλεκεξσηηθή Ζκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΖ-ΜΖΒΔ-ΠΓΜΖ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1.2011 ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο ΣΑΤΡΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ Μεραλνιόγνο

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας 1.0 Ηλιακοί ζσλλέκηες Οη ειηαθνί ζπιιέθηεο, νη νπνίνη κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζε ρξεζηκνπνηήζηκε ζεξκφηεηα, απνηεινχλ ήδε ηερληθά δνθηκαζκέλα ζπζηήκαηα.

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2;

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Υπεφθυνη χρήςη των ορυκτών καυςίμων Απομάκρυνςη τησ κφριασ πηγήσ των αερίων του θερμοκηπίου Επαναφορά του άνθρακα ςτο υπζδαφοσ Παροχή του αναγκαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 Δπηκέιεηα: Μάξθνο Νηθνιαδόο Κσλζηαληίλνο Θσκόπνπινο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο 1.θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ξαδηελέξγεηα, λα κεηξήζνπλ κε κεηξεηή Geiger-

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1900 από ηνλ Vllard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ 2011 ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ Η Δηαηξεία καο, πξσηνπνξώληαο ζε ζέκαηα ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ δηαζέηεη ζηελ Διιεληθή αγνξά, ηε κνλαδηθή ιύζε αληηθαηάζηαζεο ιακπηήξσλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ»

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΩ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ «ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο Δίλαη γλσζηφ ζε φινπο φηη ηα λνζνθνκεία είλαη απφ ηα πην ελεξγνβφξα θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα, ιφγσ κεγέζνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τν κηθξνζθόπην ειεθηξνληθήο ζάξσζεο είλαη έλα είδνο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ Τ.Ε.Ι. Θεζζαιίαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Σκήκα ρεδηαζκνύ & Σερλνινγίαο Ξύινπ & Δπίπινπ Μάζεκα: Σερλνινγία μύιηλωλ θαηαζθεπώλ ΙΙ. Δμωηεξηθέο θαηαζθεπέο 6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα