«Ζ Φόληζζα»- Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο. Μέξνο A. Δξσηήζεηο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Ζ Φόληζζα»- Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο. Μέξνο A. Δξσηήζεηο"

Transcript

1 Μέξνο A 1. Πεξηγξάςηε ην δσκάηην ζην νπνίν βξίζθεηαη ε Φξαγθνγηαλλνύ κε ην κσξό θαη ηε ιερώλα; 2. Πεξηγξάςηε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη θπξίσο ηνπο γνλείο ηεο. 3. Τη ζπλέβε ζηε Γειραξώ, ηε κεηέξα ηεο Φξαγθνγηαλλνύ; 4. Σρνιηάζηε ην γεγνλόο όηη ηε κεηέξα ηεο Φξαγθνγηαλλνύ ηελ πξνζηάηεπαλ νη λεξάηδεο ηνπ δάζνπο. 5. Πώο απνθαιεί ε Φξαγθνγηαλλνύ ηνλ άλδξα ηεο; Τη πιεξνθνξίεο καο δίλεη γη απηόλ; 6. Τη πήξε γηα πξνίθα ε Φξαγθνγηαλλνύ; Γηαηί αηζζάλεηαη αδηθεκέλε; 7. Πεξηγξάςηε ηελ Ακέξζα, ηε δεπηεξόηνθε θόξε ηεο Φξαγθνγηαλλνύο.

2 Μέξνο Β 1. Να βξείηε ηα ζεκεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξώπσλ εθείλεο ηεο επνρήο. 2. Να αλαιύζεηε ηα ζέκαηα πνπ πεγάδνπλ από ηελ πξώηε παξάγξαθν ηεο ζειίδαο «Αλ αγξνηθνύζε ηε ζπκθέξνλ ηνπ ζπίηη θαη ακπέιη θ ειαηώλα». Τη καο δειώλεη απηή ε απάληεζε ηεο Φξαγθνγηαλλνύο γηα ηελ πξνζσπηθόηεηά ηεο θαη ηνλ ηξόπν ζθέςεο ηεο; 4. Πώο καο παξνπζηάδεη ν Παπαδηακάληεο ην ζέκα ηεο πξνίθαο ζε απηό ην θεθάιαην; 5. Πώο παξνπζηάδεη ν Παπαδηακάληεο ηε δηαθνξά αλάκεζα ζην παιηό θαη ην θαηλνύξγην θόζκν. Γώζηε παξαδείγκαηα. 6. Φηηάμηε ην νηθνγελεηαθό δέληξν ηεο Φξαγθνγηαλλνύο.

3 Μέξνο Γ 1. Να ζθηαγξαθήζεηε ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ ζπδύγνπ ηεο Φξαγθνγηαλλνύο. 2. «Ζ, αλ δελ θαηώξζσλε λα ηα ιάβε.40 ή πελήληα ιεπηά». Τη θαηαιαβαίλνπκε από απηήλ ηελ παξάγξαθν γηα ηελ πξνζσπηθόηεηα ηεο Φξαγθνγηαλλνύο; 3. Πώο κπνξνύκε λα δηθαηνινγήζνπκε ην γεγνλόο όηη ε Φξαγθνγηαλλνύ θιέβεη ιεθηά από δηάθνξα ζπγγεληθά ηεο πξόζσπα. Δίλαη κηα εγθιεκαηίαο ή κηα αδηθεκέλε γπλαίθα πνπ ςάρλεη λα βξεη ην δίθαην ηεο. 4. Τη δνπιεηέο έθαλε ε Φξαγθνγηαλλνύ γηα λα βγάιεη ρξήκαηα; 5. Πνηα ζέκαηα αλαπηύζζνληαη κέζα ζε απηό ην θεθάιαην; 6. Πώο αιιάδεη ζε απηό ην θεθάιαην ε άπνςε ηεο Φξαγθνγηαλλνύο γηα ηελ πξνίθα θαη γηαηί;

4 Μέξνο Γ 1. Πνην ξόιν παίδεη ην όλεηξν ηεο Ακέξζαο κέζα ζην δηήγεκα; 2. «Ακκ, ζαλ είρε πεζάλεη λα ηδήο». Πώο αληηκεησπίδεη ην ζέκα ηνπ ζαλάηνπ ε Φξαγθνγηαλλνύ θαη ηη καο ιέεη ε απάληεζή ηεο γηα ην ραξαθηήξα ηεο θαη ηηο δηαζέζεηο ηεο. 3. Τη ζεκαίλεη ην λα έρεη θαλείο δεμηό λνπ. Τη μέξεηε εζείο γηα ην δεμηό θαη ην αξηζηεξό εκηζθαίξην ηνπ εγθεθάινπ; 4. Να ζθηαγξαθήζεηε ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ Μήηξνπ, ηνπ γηνπ ηεο Φξαγθνγηαλλνύο. 5. Γηαηί επηηέζεθε ν Μήηξνο ζηε κεηέξα ηνπ. ηη έρεηε λα πείηε γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ γηνπ απέλαληη ζηελ ίδηα ηνπ ηε κεηέξα; Σρνιηάζηε ην γεγνλόο. 6. Πεξηγξάςηε ηελ πξνζπάζεηα απόδξαζεο ηνπ Μήηξνπ από ηνπο αζηπλνκηθνύο. Πώο ζα ζρνιηάδαηε εζείο απηήλ ηελ πξάμε; 7. Γηαηί καραίξσζε ν Μήηξνο ην έγθιεκα πνπ δηέπξαμε πξνο ηελ αδειθή ηνπ; 8. Πώο αληηκεησπίδεη ν Μήηξνο ην έγθιεκα πνπ δηέπξαμε πξνο ηελ αδειθή ηνπ; Μπνξνύκε λα πνύκε όηη απηόο ν άλζξσπνο έρεη ζπλείδεζε θαη αλαγλσξίδεη ηηο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεώλ ηνπ; 9. Πώο αληηκεησπίδεη ε Ακέξζα απηό πνπ ηεο έθαλε ν αδειθόο ηεο θαη ηελ απόδξαζή ηνπ γεληθόηεξα; Δίλαη ζσζηόο απηόο ν ηξόπνο αληηκεηώπηζεο; Δζείο ηη ζα θάλαηε ζηε ζέζε ηεο; Μπνξνύλ ηέηνηα πξάγκαηα λα ζπκβνύλ θαη ζήκεξα; 10. Πώο επεξέαζε απηό ην γεγνλόο ην ςπρηθό θόζκν θαη ην ππνζπλείδεην ηεο Ακέξζαο; 11. Τη ζα κπνξνύζαηε λα πείηε γηα ηε ζρέζε αδειθνύ θαη αδειθήο γεληθόηεξα; 12. Γηαηί ραξαθηεξίδεηαη ε Ακέξζα σο αιαθξνίζθησηε; Τη ζα πεη αιαθξνίζθησηε.

5 Μέξνο Δ 1. Πνηνο ήηαλ ν ξόινο πνπ έπαημε ε Φξαγθνγηαλλνύ ζηελ αλαηξνθή ησλ παηδηώλ ηεο; Γηαηί αλαγθάζηεθε απηή λα πάξεη όιεο ηηο επζύλεο; 2. Αλαθέξεηε πνηεο ήηαλ νη ππνρξεώζεηο ησλ γνλέσλ γηα λα παληξέςνπλ ηα παηδηά ηνπο; Γηαηί ππήξραλ θαζνξηζκέλνη ξόινη; Πώο έρνπλ αιιάμεη ηα πξάγκαηα ζήκεξα θαη γηαηί; 3. Πώο παξνπζηάδεη ε Φξαγθνγηαλλνύ ην γακπξό ηεο θαη ην γάκν ηεο θόξεο ηεο γεληθόηεξα; Τη ήηαλ απηό πνπ δελ ηεο αξέζεη θαη ηελ έθαλε λα δπζαλαζρεηήζεη; 4. Πνηα είλαη ε άπνςε ηεο Φξαγθνγηαλλνύο γηα ην γάκν γεληθόηεξα; 5. Πνηα είλαη ε άπνςε ηεο Φξαγθνγηαλλνύο γηα ηα θνξίηζηα; Πνηνη είλαη νη ιόγνη πνπ ηελ έρνπλ αλαγθάζεη λα ζθέθηεηαη έηζη; 6. Ζ Φξαγθνγηαλλνύ ραίξεηαη γηα ην ζάλαην ησλ θνξηηζηώλ. Πώο κπνξείηε λα δηθαηνινγήζεηε απηήλ ηε ζηάζε ηεο; 7. «Αθνύ ε ιύπε είλαη ραξά σο θαθόλ πξάγκα». Να ζρνιηάζεηε ηε ινγηθή ηεο Φξαγθνγηαλλνύο; 8. Να εληνπίζεηε ηα ζεκεία όπνπ ν Παπαδηακάληεο αλαθέξεηαη ζε ζξεζθεπηηθά ζηνηρεία θαη λα ηα αλαιύζεηε. 9. Πώο δηθαηνινγεί ν Παπαδηακάληεο ηελ πξάμε ηεο Φξαγθνγηαλλνύο θαη πώο καο πξνεηνηκάδεη γη απηήλ; Δζείο πώο θξίλεηε ηελ πξάμε ηεο Φξαγθνγηαλλνύο; 10. «Δίρε ςειώζεη ν λνπο ηεο». Πώο κπνξείηε λα εξκελεύζεηε απηή ηε θξάζε;

6 Μέξνο ΣΤ 1. Μεηά ην θόλν πνπ δηέπξαμε ε Φξαγθνγηαλλνύ, ν Παπαδηακάληεο καο γπξίδεη πίζσ ζην θόλν πνπ παξαιίγν λα δηαπξάμεη ν Μήηξνο πξνο ηελ Ακέξζα. Γηαηί πηζηεύεηε όηη ην θάλεη ν Παπαδηακάληεο απηό; 2. Όηαλ νη αζηπλνκηθνί ξώηεζαλ ηε Φξαγθνγηαλλνύ αλ είρε δεη θαηά πνύ πήγε ν Μήηξνο, απηή ηνπο είπε ςέκαηα θαη ηνπο έζηεηιε πξνο ηελ άιιε θαηεύζπλζε γηα λα κελ ηνλ πηάζνπλ. Γηαηί πηζηεύεηε όηη ην έθαλε απηό ε Φξαγθνγηαλλνύ; Μπνξνύκε λα ηελ δηθαηνινγήζνπκε ζαλ κάλα πνπ ήηαλ; Τη καο δειώλεη απηή ηεο ε πξάμε γηα ην ήζνο ηεο; Δζείο ηη ζα θάλαηε ζηε ζέζε ηεο; 3. Πνηα ήηαλ ε ζηάζε πνπ θξάηεζε ε Ακέξζα κεηά ην καραίξσκά ηεο από ην Μήηξν θαη ηη καο δειώλεη απηή ηεο ε ζηάζε γηα ην ραξαθηήξα ηεο θαη ην ήζνο ηεο; 4. Πνηνη ήηαλ νη ιόγνη πνπ έθαλαλ ηε Φξαγθνγηαλλνύ λα κελ θαιέζεη ην γηαηξό γηα λα πεξηπνηεζεί ηελ πιεγή ηεο Ακέξζαο; Τη καο δειώλεη απηή ηεο ε πξάμε γηα ην ήζνο ηεο θαη ηε ζηάζε ηεο ζαλ κάλα; Πνην ήηαλ ην δίιεκκα πνπ αληηκεηώπηδε ζαλ κάλα; Δζείο ηη ζα θάλαηε ζηε ζέζε ηεο; 5. Πνηα ήηαλ ε ηύρε ηνπ Μήηξνπ κεηά από ηελ απόδξαζή ηνπ; Πεξηγξάςηε ηελ κε ιεπηνκέξεηα. 6. Τη ζεκαίλεη ην λα είλαη θάπνηνο «εηο βξαζκόλ ςπρήο». Μπνξεί απηό λα απνηειέζεη δηθαηνινγεηηθό ή έζησ θαη ειαθξπληηθό γηα ηε δηάπξαμε ελόο θόλνπ; Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. 7. Γηαηί ν Μήηξνο ήζειε λα πάεη ε κάλα ηνπ λα βξεη ηε ρήξα ηνπ δνινθνλεκέλνπ; Τη καο δειώλεη απηή ηνπ ε ελέξγεηα γηα ην ήζνο ηνπ, γηα ηε ζπλαίζζεζε πνπ είρε ησλ πξάμεώλ ηνπ; 8. Πώο είρε αιιάμεη ε θπιαθή ην Μήηξν θαη γηαηί; 9. Τη θαηάθεξε λα θάλεη ε Φξαγθνγηαλλνύ κε ην ηαμίδη ηεο θαη γηαηί; 10. Τη ππόζρεηαη λα δώζεη ε Φξαγθνγηαλλνύ ζην δηθαζηήξην γηα λα ειεπζεξσζεί ν Μήηξνο; Τη καο δειώλνπλ απηά ηα αληηθείκελα γηα ηηο αμίεο ηεο θνηλσλίαο, ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο θνηλσλίαο;

7 11. Πεξηγξάςηε ηνλ ηξόπν επηζηξνθήο ηεο Φξαγθνγηαλλνύο ζηνλ ηόπν ηεο; Τη καο ιέεη απηό γηα ηελ επνρή θαη ηνλ ηξόπν πνπ γίλνληαη ηα πξάγκαηα;

8 Μέξνο Ζ 1. Από ηη πίζηεςε ν θόζκνο όηη πέζαλε ην παηδί; Πώο ηελ γιίησζε έηζη ε Φξαγθνγηαλλνύ; Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. 2. Πεξηγξάςηε ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο Φξαγθνγηαλλνύ κεηά ην θόλν. 3. Πεξηγξάςηε ηελ δηαδηθαζία ζπγθνκηδήο ρόξησλ θαη άιισλ βνηάλσλ από ηε Φξαγθνγηαλλνύ. 4. Πεξηγξάςηε ηε θύζε κε ιεπηνκέξεηα ζηε ζειίδα Γηαηί πήγε ε Φξαγθνγηαλλνύ ζηνλ Αη Γηάλλε ηνλ Κξπθό; Τη ηελ νδεγεί εθεί; Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. 6. Πεξηγξάςηε ην μσθιήζη ηνπ Αη Γηάλλε. 7. Τη ζεκάδη δεηάεη ε Φξαγθνγηαλλνύ από ηνλ Αη Γηάλλε θαη γηαηί ην δεηάεη; 8. Σρνιηάζηε ηελ ζξεζθεπηηθόηεηα ηεο Φξαγθνγηαλλνύ. Τελ βξίζθεηε αληηθαηηθή ή ινγηθή;

9 Μέξνο Θ 1. Τη είλαη ην ζηεξθνβόηαλν θαη γηαηί ήζειε λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ε Φξαγθνγηαλλνύ; Γηαηί ήηαλ ακαξηία λα δώζεηο ζε θάπνηνλ ζηεξθνβόηαλν; 2. Πνηα είλαη ε γλώκε ζαο γεληθά γηα ην ζηεξθνβόηαλν, ην παιηθαξνβόηαλν θαη γηα ηα βόηαλα απηνύ ηνπ είδνπο; Δίλαη εζηθή ε ρξήζε ηνπο; Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. 3. Πώο καο πξνεηνηκάδεη ν Παπαδηακάληεο γηα ην θόλν πνπ ζα δηαπξάμεη ηώξα ε Φξαγθνγηαλλνύ; Δληνπίζηε ζεκεία κέζα ζην θείκελν. 4. Πεξηγξάςηε ηε δηαδηθαζία ηεο ζθέςεο ηεο Φξαγθνγηαλλνύ από ηε ζηηγκή πνπ αξρίδεη λα νξγαλώλεη ην θόλν. 5. Πώο δηθαηνινγεί ε Φξαγθνγηαλλνύ ηελ πξάμε ηεο θαη πώο ν Παπαδηακάληεο; Δζείο ζα κπνξνύζαηε λα ηεο βξείηε κεξηθά δηθαηνινγεηηθά; Πώο; Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. 6. Πνην είλαη ην ζεκάδη πνπ πηζηεύεη ε Φξαγθνγηαλλνύ όηη ηεο έδεημε ν Αη Γηάλλεο; Γηαηί ην εξκελεύεη έηζη ε Φξαγθνγηαλλνύ; Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. 7. Πεξηγξάςηε ηελ αηκόζθαηξα απηνύ ηνπ θεθαιαίνπ ζε γεληθέο γξακκέο. 8. Πεξηγξάςηε ηε δηαδηθαζία θαη ηε ζθελή ηνπ θόλνπ. 9. Τη θάλεη ε Φξαγθνγηαλλνύ γηα λα κελ θαηαιάβνπλ όηη απηή ήηαλ ε Φόληζζα; Πώο ζα ζρνιηάδαηε εζείο απηή ηεο ηελ ελέξγεηα; 10. Πώο έπλημε ε Φξαγθνγηαλλνύ ην δεύηεξν παηδί; Δληνπίζηε ηα ςέκαηα πνπ ιέεη. 11. Σε πνηνλ πξνζπαζεί λα ξίμεη ηα βάξε ε Φξαγθνγηαλλνύ; Με πνηα επηρεηξήκαηα πξνζπαζεί λα ην θάλεη; 12. Πεξηγξάςηε ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο κεηέξαο ησλ παηδηώλ. 13. Πεξηγξάςηε ην ζελάξην πνπ έπιαζε ε Φξαγθνγηαλλνύ γηα λα πεη ζην Γηάλλε γηα ην ζάλαην ησλ παηδηώλ. 14. Τν γεγνλόο όηη επαλαιακβάλεη ζπλερώο «Καιά πνπ βξέζεθα! Ο Θεόο κ έζηεηιε» πώο ζα κπνξνύζε λα εξκελεπηεί;

10 15. Πεξηγξάςηε ηηο αλεζπρίεο ηνπ Γηάλλε πξηλ ην θόλν. Τη ζεκαίλνπλ όια απηά; Τη αληηπξνζσπεύεη ν Γηάλλεο; 16. Πεξηγξάςηε ηα ζπλαηζζήκαηα κηαο θόληζζαο πνπ πξέπεη λα πεξηζάιςεη ηα ζύκαηά ηεο. Πνηεο είλαη νη δπζθνιίεο; Τη καο δειώλεη απηό γηα ην ραξαθηήξα ηεο Φξαγθνγηαλλνύ θαη γηα ην ηη πηζηεύεη γηα ηηο πξάμεηο ηεο; 17. Πώο θαηάθεξε ε Φξαγθνγηαλλνύ λα μεθύγεη ηηο θαηεγνξίεο θη απηή ηε θνξά;

11 Μέξνο Η 1. Πεξηγξάςηε ηε δηαδηθαζία ηνπ πιπζίκαηνο. 2. Πνηεο είλαη νη αληηζέζεηο αλάκεζα ζηε Φξαγθνγηαλλνύ θαη ηε δαζθάια; Τη ζπκβνιίδεη θαη ηη αληηπξνζσπεύεη ε δαζθάια; 3. «Δ, Θεέ κνπ θαη λα πεθηεο κέζα Ξελνύια Τη ιεπηεξηά ζα θαλεο ηεο κάλαο ζνπ». Πνηεο είλαη νη πξνζέζεηο ηεο Φξαγθνγηαλλνύ εδώ; 4. Πεξηγξάςηε ηνλ πληγκό ηεο Ξελνύιαο. Γηαηί πηζηεύεηε όηη ν Παπαδηακάληεο βάδεη απηό ηνλ πληγκό εδώ; Τη ζέιεη λα καο δείμεη; 5. «Δμ εκθύηνπ νξκήο εηζεθνύεην». Τη ςεπδαηζζήζεηο έρεη εδώ ε Φξαγθνγηαλλνύ; Γηαηί ηα πηζηεύεη απηά πνπ ιέεη εδώ; 6. Με πνηνπο ηξόπνπο πξνζπαζεί εδώ ε Φξαγθνγηαλλνύ λα μεθύγεη από ηηο πηζαλόλ θαηεγνξίεο γηα ηνλ πληγκό ηεο Ξελνύιαο; Γηαηί πηζηεύεη όηη ζα ηελ θαηεγνξήζνπλ, αθνύ απηή ηε θνξά δελ επζύλεηαη εθείλε γηα ηνλ πληγκό ηεο Ξελνύιαο;

12 Μέξνο ΗΑ 1. Γηαηί πηζηεύεηε όηη ε Φξαγθνγηαλλνύ θνβάηαη ηώξα πεξηζζόηεξν από πνηέ; 2. Τη ξόιν παίδεη ν πληγκόο ηεο Ξελνύια κέζα ζην κπζηζηόξεκα; 3. Πνην είλαη ην θαηλνύξγην παξακύζη πνπ πιάζεη ε Φξαγθνγηαλλνύ γηα λα κελ δερηεί θαηεγνξίεο γηα ηνπο θόλνπο πνπ έρεη δηαπξάμεη; 4. Πνηνη είλαη νη ιόγνη πνπ αλαγθάδνπλ ηε Φξαγθνγηαλλνύ λα θύγεη θαη λα πάεη πάλσ ζηα βνπλά; 5. «Ζ ακαξηία ζε θπλεγά κάλα». Τη ελλνεί ε Γειραξώ εδώ; Γηαηί πηζηεύεηε όηη ιέεη θάηη ηέηνην; Ννκίδεηε όηη ηα πηζηεύεη απηά πνπ ιέεη; 6. Τη ζρέδην θαηαζηξώλεη ηώξα ε Φξαγθνγηαλλνύ γηα λα κελ ηελ πάξνπλ ζην θπλεγεηό νη αζηπλνκηθνί; Τη καο δειώλεη απηό γηα ηελ πξνζσπηθόηεηα ηεο Φξαγθνγηαλλνύο; 7. «Καζώο αλέβαηλε ην έθακα γηα θαθό». Τη θαίλεηαη όηη πηζηεύεη εδώ ε Φξαγθνγηαλλνύ γηα ηηο πξάμεηο ηεο; 8. Πεξηγξάςηε ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο Φξαγθνγηαλλνύο ζε απηό ην θεθάιαην. Πώο καο θάλεη εκάο λα αηζζαλόκαζηε; 9. Πνηα είλαη ε βνήζεηα πνπ πξνζθέξεη ε Μαξνύζα ζηε Φξαγθνγηαλλνύ; Γηαηί ηεο είρε ππνρξέσζε; 10. «Έηζη ηα ζπκάηαη θάζε ακαξηία έρεη θαη ηε γιύθα ηεο». Σρνιηάζηε απηή ηελ άπνςε ηεο Φξαγθνγηαλλνύο. 11. Τη πξνζθέξεη ν θνο. Μπελίδεο ζηε Μαξνύζα; Δζείο ηα θξίλεηε απηά αξθεηά; 12. Αλαθεξζείηε ζηελ θαθία ηνπ θόζκνπ ζρεηηθά κε ην παηδί θαη ηελ ηαπηόηεηά ηνπ. 13. Πεξηγξάςηε ηελ όιε δηαδηθαζία ηεο έθηξσζεο. Τη έρεη αιιάμεη από ηόηε; 14. Τη αθνύεη ε Φξαγθνγηαλλνύ ζην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ; Γηαηί πηζηεύεη όηη ηα αθνύεη απηά; Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο.

13 Μέξνο ΗΒ 1. «Δμήιζε θαη θάησ εηο ηα βάζε ηεο ςπρήο ηεο Έβαιε πηεξά εηο ηνπο πόδαο ηεο». Τη αηζζάλεηαη ε Φξαγθνγηαλλνύ εδώ; Τη καο δειώλεη ε ιέμε «αδηθνζαλαηίζαληνο» γηα ην ηη ζθέθηεηαη ε Φξαγθνγηαλλνύ ηώξα γηα ηνπο θόλνπο πνπ είρε δηαπξάμεη; 2. «Γελ ήηνλ ε πξώηε θνξά ε θόιαζηο ήην κέζα ηεο». Γηαηί ζέιεη λα θύγεη ε Φξαγθνγηαλλνύ; Τη ηελ θαηαηξέρεη; Τη ζπκβαίλεη κέζα ζηελ ςπρή ηεο; 3. Πξνο ηα πνύ πεγαίλεη ε Φξαγθνγηαλλνύ; Γηαηί επηιέγεη ην ζπγθεθξηκέλν κέξνο γηα θαηαθύγην; 4. Πεξηγξάςηε ηηο αλακλήζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο Φξαγθνγηαλλνύο. 5. Πεξηγξάςηε ηελ πνξεία ηεο Φξαγθνγηαλλνύο θαη ηελ όιε ηαιαηπσξία ηεο. 6. Πεξηγξάςηε ην όλεηξν ηεο Φξαγθνγηαλλνύο. Πώο κπνξνύκε λα εξκελεύζνπκε απηά πνπ βιέπεη; 7. Πνύ ειπίδεη ε Φξαγθνγηαλλνύ ηώξα λα βξεη θαηαθύγην; Τη ζρέδην νξγαλώλεη πάιη;

14 Μέξνο ΗΓ 1. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ Γηάλλε θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ κέζα ζε απηό ην θεθάιαην; Σε ηη καο παξαπέκπεη εδώ ν Παπαδηακάληεο θαη γηαηί αλαθέξεηαη ζε απηό ην γεγνλόο; 2. «Τν ξηδηθό κνπ είλαη πιην. Ωρ, Θεέ κνπ». Σε πνην ξηδηθό αλαθέξεηαη εδώ ε Φξαγθνγηαλλνύ; Τη είλαη απηό πνπ θνβάηαη; 3. Πεξηγξάςηε ηε δηαδηθαζία απόθξπςεο ηεο Φξαγθνγηαλλνύ από ηνπο ηαθηηθνύο θαη ηελ πεξηνρή όπνπ θξύθηεθε. Γηαηί δελ κπνξνύζαλ λα πξνβνύλ εθεί νη ηαθηηθνί; 4. Πνηνη είλαη νη θόβνη πνπ εθδειώλεη ε Φξαγθνγηαλλνύ ζε απηό ην θεθάιαην; 5. Πεξηγξάςηε ην πξώην όλεηξν ηεο Φξαγθνγηαλλνύο. Τη είλαη απηό πνπ καο μεθαζαξίδεη εδώ ν Παπαδηακάληεο γηα πξώηε θνξά; Γηαηί πηζηεύεηε όηη ην θάλεη απηό ηώξα ν Παπαδηακάληεο; Σρνιηάζηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ην θάλεη. 6. «Τάρα ην αίκα ην πληγκέλν θσλάδεη όπσο θαη ην αίκα πνπ ράζεθε». Σε ηη αλαθέξεηαη εδώ ε Φξαγθνγηαλλνύ; Τη είλαη απηό πνπ θνβάηαη; 7. Πεξηγξάςηε ην δεύηεξν όλεηξν ηεο Φξαγθνγηαλλνύο. Πώο ην εξκελεύεηε εζείο θαη πώο ην εξκελεύεη ε ίδηα ε Φξαγθνγηαλλνύ; 8. Γηαηί πεγαίλεη ζην ζπίηη ηεο ιερώλαο; Πώο ηελ δέρνληαη εθεί; Πώο δηθαηνινγεί ε Φξαγθνγηαλλνύ ηελ παξνπζία ηεο εθεί;

15 Μέξνο ΗΓ 1. Τη ζθέςεηο πεξλάλε από ην κπαιό ηεο Φξαγθνγηαλλνύο γηα ηα κσξά; Τη καο δειώλεη απηό γηα ηε ζηάζε ηεο πξνο ηνπο άιινπο θόλνπο πνπ είρε δηαπξάμεη; 2. Τη παξαιίγν λα θάλεη ε Φξαγθνγηαλλνύ; Τη ήηαλ απηό πνπ ηελ παξαθίλεζε γηα λα ην θάλεη θαη ηη ήηαλ απηό πνπ ηε ζηακάηεζε; 3. Πώο αληηδξά ε Φξαγθνγηαλλνύ γηα ηελ άθημε ησλ ηαθηηθώλ; Πεξηγξάςηε ηελ αληίδξαζή ηεο; 4. Γηα πνην ιόγν ζέινπλ λα θαηεγνξήζνπλ ην Γηάλλε νη αξρέο; Δζείο πώο ην θξίλεηε απηό;

16 Μέξνο ΗΔ 1. Τη καζεκαηηθνύο ππνινγηζκνύο θάλεη ε Φξαγθνγηαλλνύ γηα λα δώζεη ζηνλ εαπηό ηεο ρξόλν λα μεθύγεη από ηνπο αζηπλνκηθνύο; Πώο βιέπνπκε γηα άιιε κηα θνξά ηελ πνλεξή ηεο ζθέςε λα έξρεηαη ζηελ επηθάλεηα; 2. Πνηα είλαη ε εηθόλα πνπ έρεη ε Φξαγθνγηαλλνύ γηα ηνπο αζηπλνκηθνύο; Τη καο ιέεη γη απηνύο; 3. Τη είρε ζπκβεί ζηε γπλαίθα ηνπ Κακπαλαρκάθε; 4. Πώο αηζζάλεηαη ε Φξαγθνγηαλλνύ ζε απηό ην θεθάιαην. Με πνην ηξόπν ζέιεη λα μεθύγεη; 5. Τη ράξε θάλεη ν Κακπαλαρκάθεο γηα ηε Φξαγθνγηαλλνύ; 6. Γηαηί πάεη ε Φξαγθνγηαλλνύ πάιη ζην ζπίηη ηνπ Λπξίγθνπ; Με πνην ζθεπηηθό πάεη εθεί; 7. Γηαηί πηζηεύεη όηη δε ζα ηελ πξόδηδε ε πεζεξά ηνπ Λπξίγθνπ; Τη καο ιέεη απηό γηα ηε ζηάζε ησλ γπλαηθώλ εθείλεο ηεο επνρήο; 8. Τη ςέκαηα ιέεη ε Φξαγθνγηαλλνύ ζηελ πεζεξά ηνπ Λπξίγθνπ; 9. Τη έθαλε ε Φξαγθνγηαλλνύ ζην κσξό; Πώο ην έθαλε; Με πνηα δηθαηνινγία; 10. Τη ςέκαηα είπε ε Φξαγθνγηαλλνύ ζην Γηάλλε γηα λα γιηηώζεη;

17 Μέξνο ΗΕ 1. Πεξηγξάςηε ηελ εηθόλα ζηελ πξώηε παξάγξαθν ηνπ θεθαιαίνπ. Πνύ είλαη ε αιιεγνξία θαη ν ζπκβνιηζκόο; Τη ζέιεη λα καο δείμεη ν Παπαδηακάληεο; 2. Τη ξόιν παίδνπλ νη ιίζνη ζε απηό ην θεθάιαην; 3. «Ζ έλνρνο γπλή είρε θξπθηεί εθεί». Δδώ ν Παπαδηακάληεο απνθαιεί ηε Φξαγθνγηαλλνύ έλνρε γηα πξώηε θνξά. Γηαηί ην θάλεη εδώ; 4. Πνηα είλαη ηα ζρέδηα θαη ηα εξσηήκαηα ηεο Φξαγθνγηαλλνύο γηα ηε δσή ηεο θαη γηα ην κέιινλ ηεο; 5. «Απηό ζα είλαη ην ζάβαλό κνπ». Γηαηί ην ιέεη απηό εδώ ε Φξαγθνγηαλλνύ; 6. Πεξηγξάςηε ην όλεηξν ηεο Φξαγθνγηαλλνύο ζε απηό ην θεθάιαην. Τη απνθάζηζε λα θάλεη κεηά από απηό; Γηαηί; 7. Πνύ ζθέπηεηαη λα πάεη ηώξα λα θξπθηεί ε Φξαγθνγηαλλνύ; Γηαηί είλαη απηό κηα θαιή ηδέα; 8. Πνηεο ζθέςεηο πεξλνύλ από ην κπαιό ηεο Φξαγθνγηαλλνύο όηαλ ηελ θπλεγνύλ νη αζηπλνκηθνί;

18 Μέξνο ΗΖ 1. Πώο αληηδξνύλ νη αζηπλνκηθνί όηαλ βιέπνπλ ηε ραξάδξα; Τη καο δειώλεη απηό γηα ηελ ςπρηθή ηνπο δύλακε; 2. Πεξηγξάςηε ηελ θαηαδίσμε ηεο Φξαγθνγηαλλνύο. 3. Τη είλαη απηό πνπ βιέπεη ε Φξαγθνγηαλλνύ όηαλ πεζαίλεη; Τη ζπκβνιίδεη απηό; 4. Τη εληύπσζε ζαο θάλεη ην ηέινο ηνπ βηβιίνπ; Τη κπνξεί λα ζπκβνιίδεη ν ζάλαηνο ηεο Φξαγθνγηαλλνύο; Γηαηί πηζηεύεηε όηη πεζαίλεη θαη απηόλ ηνλ ηξόπν;

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;"

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ; ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;" Γηαηί αζθαιώο, αλ ν κόλνο ζηόρνο ζνπ είλαη λα θέξεηο θάπνηνλ ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas

Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas του Γουστάβο Οτ Μεηάθξαζε από ηα ηζπαληθά: Γεκήηξεο Φαξξάο Πρόσωπα: ΓΚΛΟΡΙΑ ΜΠΕΑΣΡΙ ΜΕΣΕ 1 Απνβάζξα ζηαζκνύ κεηξό. Ήρνο από ηξέλν πνπ απνκαθξύλεηαη. Άλεκνο. ηε ζθελή

Διαβάστε περισσότερα

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Έρνπκε ηελ ηάζε λα θάλνπκε κηα αληηπαξάζεζε ηεο Δθπαίδεπζεο κε ηελ Παηδεία θαη είλαη ινγηθό, ην εμήγεζαλ πνιύ ζσζηά θαη πξνεγνπκέλσο. Έγώ ζα ιεηηνπξγήζσ κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Γηώξγνο Βαζηιάθνο. Η μελαγχολία πριν και μετά την μελαγχολία 1

Γηώξγνο Βαζηιάθνο. Η μελαγχολία πριν και μετά την μελαγχολία 1 Γηώξγνο Βαζηιάθνο Η μελαγχολία πριν και μετά την μελαγχολία 1 (Τν θείκελν πνπ αθνινπζεί απνηειεί ηελ εηζήγεζή καο ζηελ εκεξίδα Καηάζιηςε θαη Θιίςε ηνπ Κόζκνπ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Θεξαπεπηήξην Ν. Σπηλάξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Η ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΣΤ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Η ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΣΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Η ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΣΤ Κάζε ρξόλν, ζηηο 26 Ινπιίνπ, ε Δθθιεζία καο γηνξηάδεη ηε κλήκε ηεο παξζελνκάξηπξνο Παξαζθεπήο, ε νπνία έδεζε θαη καξηύξεζε θαηά ηνπο ρξόλνπο ηνπ Ρσκαίνπ απηνθξάηνξα Αλησλίλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο

Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο Δίλαη αξγά, είλαη 2.15 ην πξσί, 15 ηνπ Φεβξάξε ην 2011 θαη θάζνκαη ζηνλ ππνινγηζηή κνπ θαη πξνζπαζώ εδώ θαη ώξα λ αξρίζσ απηό ην θείκελν. Βξίζθσ δηάθνξα άιια πξαγκαηάθηα λα

Διαβάστε περισσότερα

www.gnosisellas.gr ΠΡΟΛΟΓΟ

www.gnosisellas.gr ΠΡΟΛΟΓΟ ΠΡΟΛΟΓΟ Απηή ε κηθξή εξγαζία πνπ γξάθηεθε ην έηνο 1952 ήηαλ κηα από ηηο πξώηεο πξνζπάζεηεο γηα λα δνζεί ε Γλσζηηθή Πνθία ζην ιαό, γηα λα εμνπδεηεξώζεη ζην αζηξηθό ηελ έμνδν πνπ θάλνπλ νη κάγνη θαη νη κάγηζζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Ενδςνάμωζη Εαςηού ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ: Α Γπκλαζίνπ ΥΡΟΝΟ: Γξαζηεξηόηεηα Αθόξκεζεο: 1 δηδαθηηθή πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ Γεληθή Δπηκέιεηα θαη πγγξαθή: νύια Ησάλλνπ (PhD Πξναγσγή Τγείαο) πλεξγάζηεθαλ: Φσηεηλή Μαζζνύ Άληξε Λνηδίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη

ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη Έλαο δεηηάλνο θαζόηαλ ζηελ ίδηα γσληά ηνπ ίδηνπ δξόκνπ γηα πεξηζζόηεξα από ηξηάληα ρξόληα. Κάπνηα

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθεξζείηε ζην θείκελν, γηα λα απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο.

Αλαθεξζείηε ζην θείκελν, γηα λα απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. ΜΑΚΟΝΤΟ Εαιηζκέλνη από ηηο πνιιέο ζαπκαζηέο εθεπξέζεηο, νη άλζξσπνη ηνπ Μαθόλην δελ ήμεξαλ πηα από πνύ άξρηδε ε θαηάπιεμή ηνπο. Έκεηλαλ μύπληνη όιε ηε λύθηα θνηηάδνληαο ηνπο ρισκνύο ειεθηξηθνύο γιόκπνπο

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε ρνιείν: 1 ν Γεληθό Λύθεην πάξηεο Μάζεκα: Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σκήκα 1ν Θεκαηηθή Δλόηεηα: Σα θύια ζηελ ινγνηερλία Θέκα: Σα έζηκα ηνπ γάκνπ, ην «πξνμεληό» θαη ε «πξνίθα» Κείκελα

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κεφαλληνού Λουκία Κατάδικος- Κωνσταντίνου Θεοτόκη I N T E R N T I O N A L S C H O O L O F A T H E N S Κσλζηαληίλνο Θενηόθεο Κέξθπξα 1872-1923

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΖ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟ

Ζ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΖ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΖ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟ Σν βηβιίν απηό κηιά γηα ηελ ηπξαλλία πνπ ππνβάιινπλ ηα αλζξώπηλα δώα πάλσ ζηα κήαλζξώπηλα, κηα ηπξαλλία πνπ έρεη επηβάιεη θαη πνπ ζπλερίδεη λα επηβάιιεη ηξνκεξνύο πόλνπο

Διαβάστε περισσότερα

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Γεκνζηνγξάθνο: Θπξίεο θαη θύξηνη θαιεζπέξα ζαο θαη Σξόληα Ξνιιά. Πήκεξα, ιίγεο

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ :

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Φωνές γυναικών από την Μέση Ανατολή και Νότια Ασία. Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Evelyne Accad Pinas Ilkaracan Nadera Shalhoub-Kevorkian

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6 ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ Μεληαία καζεηηθή εθεκεξίδα ηνπ 1 νπ ΓΕ.Λ. Οξεζηηάδαο - Ννέκβξηνο 2014 - Φύιιν 7 ν Σηκή 1 Αδξηαλνύπνιε- Karaağaç- Ν. Οξεζηηάδα ζηελ απιή καο «πίηηα θαη έπηπια επνρήο, θάξν, ζηξαηησηηθή ζθελή»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ: Αλάιπζε ηεο ρξήζεο ξεηνξηθώλ ζηξαηεγηθώλ ζε θείκελα ζην δηαδίθηπν, ζρεηηθά κε ηελ απειεπζέξσζε γνπλνθόξσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Καζηνξηάο ην 2010

Διαβάστε περισσότερα