ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α"

Transcript

1 ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη, όπνπ βξηζθόηαλ ε Φξαγθνγηαλλνύ, ην κσξό θαη ε ιερώλα, είλαη θησρηθά επηπισκέλν θαη ζην ηδάθη βξίζθνληαη μύια πνπ δεζηαίλνπλ θαη θσηίδνπλ ην ρώξν. Ζ Φξαγθνγηαλλνύ ήηαλ κηα γπλαίθα πεξίπνπ εμήληα ρξνλώλ, θαινθακσκέλε, κε έληνλα ραξαθηεξηζηηθά θαη αληξηθό ήζνο. Ζ δσή ηεο όιε ήηαλ γεκάηε βάζαλα θαη ην κόλν πνπ ζπκάηαη από ηνλ εαπηό ηεο ήηαλ πσο εμππεξεηνύζε πάληα ηνπο άιινπο, πνηέ δελ ηθαλνπνηνύζε ηνλ εαπηό ηεο. Όηαλ ήηαλ κηθξή βνεζνύζε ηνπο γνλείο ηεο, όηαλ παληξεύηεθε έγηλε ζθιάβα ηνπ άληξα ηεο θαη όηαλ απέθηεζε παηδηά έγηλε δνύια ησλ παηδηώλ ηεο, όπσο ηώξα πνπ θξνληίδεη ηε κόιηο δύν κελώλ εγγνλνύια ηεο πνπ γελλήζεθε άξξσζηε θαη έρεη έληνλν βήρα. Ζ Φξαγθνγηαλλνύ δελ είρε θνηκεζεί εδώ θαη πνιιέο λύρηεο θαη πάλσ από ην ιίθλν ηνπ κσξνύ αλαινγηδόηαλ θαη μαλάθεξλε ζην λνπ ηεο ηα πεξαζκέλα. Ηδηαίηεξα ζπκάηαη ηνλ παηέξα ηεο ν νπνίνο ήηαλ νηθνλόκνο, εξγαηηθόο θαη ηίκηνο, ελώ ε κεηέξα ηεο ήηαλ θαθηά, θζνλεξή θαη ζπλερώο έβξηδε θαη βιαζηεκνύζε. Μάιηζηα ε κεηέξα ηεο Φξαγθνγηαλλνύ, ε Γειραξώ, ήμεξε κάγηα θαη θάπνηε ηελ θπλεγνύζαλ ηα παιηθάξηα ηνπ Καξαηάζνπ γηα λα ηελ πηάζνπλ γηαηί πίζηεπαλ όηη ηνπο είρε θάλεη κάγηα αιιά θαηάθεξε λα ηνπο μεθύγεη κπαίλνληαο κέζα ζηελ θνπθάια ελόο γέξηθνπ πεύθνπ θαη έηζη γιίησζε από απηνύο. ηε ζπλέρεηα ε Φξαγθνγηαλλνύ ζπκάηαη ην γάκν ηεο κε ηνλ Γηάλλε ην Φξάγθν, ηνλ νπνίνλ ε Φξαγθνγηαλλνύ ηνλ νλόκαδε «θνύθν» ή «Λνγαξηαζκό». Σνλ ηειεπηαίν ραξαθηεξηζκό ηνπ ηνλ είπε απνδώζεη ε Φξαγνγηαλλνύ γηαηί δελ ήμεξε αξηζκεηηθή θαη δελ κπνξνύζε λα κεηξήζεη αθόκε θαη ηα ρξήκαηα από ηα κεξνθάκαηά ηνπ, γη απηό θαη ε Φξαγθνγηαλλνύ είρε αλαιάβεη λα παίξλεη ηα κεξνθάκαηά ηνπ ή λα θιέβεη κέξνο ησλ ρξεκάησλ γηα ηηο πξνίθεο ησλ θνξηηζηώλ ηεο. Ζ δηθηά ηεο πξνίθα πνπ ηεο έδσζαλ νη γνλείο ηεο ήηαλ έλα ζπίηη έξεκν θαη εηνηκόξξνπν ζην παιηό Κάζηξν, έλα ρσξάθη ζε κηα θξεκλώδε αθηή, ηξεηο ώξεο καθξηά από ηελ πόιε θαζώο θαη έλα ρσξάθη ακθηζβεηνύκελεο ηδηνθηεζίαο, αθνύ ην δηεθδηθνύζαλ έλαο γείηνλαο θαη ε Δθθιεζία. Δλώ ζπκόηαλ όια απηά ε Φξαγθνγηαλλνύ ην κσξάθη έβερε δπλαηά θαη μύπλεζε ε κεηέξα ηνπ, ε ιερώλα, γηα λα ξσηήζεη γηα ηελ πγεία ηνπ παηδηνύ. Ζ Φξαγθνγηαλλνύ ηελ θαζεζύραζε θαη ηόηε κπήθε ζην ζπίηη ε Ακέξζα, ε δεπηεξόηνθνο θόξε ηεο Φξαγθνγηαλλνύ ε νπνία είρε κείλεη γεξνληνθόξε, αλύπαληξε αιιά ήηαλ όκνξθε, κειαρξηλή, ςειή θαη πνιύ πξνθνκκέλε, νλνκαζηή πθάληξηα. Δθείλε ηελ ώξα μύπλεζε θαη ν άληξαο ηεο ιερώλαο ν Νηαληήο ν Σξαρήιεο, ν νπνίνο εηνηκαδόηαλ κε αξθεηή θαζαξία λα πάεη ζηε δνπιεηά ηνπ.

2 Κεθάιαην Β Ξελπρηώληαο γηα άιιε κηα βξαδηά ζην πξνζθεθάιη ηεο εγγνλήο ηεο ε Φξαγθνγηαλλνπύ ζθέθηεηαη πάιη ηνλ γάκν ηεο θαη ηα πξνηθηά ηεο. Ζ Φξαγθνγηαλλνύ ηε κέξα ηνπ αξξαβώλα ηεο κε ην Γηάλλε ην Φξάγθν είρε πξνζπαζήζεη λα πξνεηδνπνηήζεη ην κέιινληα ζύδπγό ηεο γηα ηε κεδακηλόηεηα ηεο πξνίθαο θαη λα ηνλ πείζεη- κε λνήκαηα- λα δεηήζεη θαη άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα ηνλ επηθείκελν γάκν ηνπο αιιά δελ ηα θαηάθεξε. Σν κόλν πνπ θαηάθεξε ήηαλ λα ηελ δεη ε κεηέξα ηεο ε νπνία ήηαλ θαθηά θαη πνλεξή θαη λα κελ ηελ αθήζεη λα έρεη νπνηαδήπνηε επαθή κόλε ηεο κε ηνλ κέιινληα άληξα ηεο θνβνύκελε θάπνηα πίεζε από κέξνπο ηεο Φξαγθνγηαλλνύ. Σειηθά, κεηά από δύν εβδνκάδεο από ηνλ αξξαβώλα έγηλε ν γάκνο θαη ην ληόπαληξν δεπγάξη πήγε λα κείλεη καδί κε ηελ νηθνγέλεηα ηεο αδειθήο ηνπ Γηάλλε ηνπ θνύθνπ. Όκσο νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ήηαλ δύζθνιεο θαη έηζη κε πνιιέο ζπζίεο θαη θόιπα ε Φξαγθνγηαλλνύ θαηάθεξε λα ρηίζεη έλα κηθξό ζπηηάθη θαη λα κεηαθνκίζνπλ εθεί κε ηελ νηθνγέλεηά ηεο, ε νπνία απνηεινύληαλ από εθηά παηδηά, ηέζζεξα αγόξηα θαη ηξία θνξίηζηα. Μέζα ζε απηέο ηηο ζθέςεηο ηεο γηα ν παξειζόλ ε Φξαγθνγηαλλνύ θξνληίδεη θαη ηε κηθξή εγγόλα ηεο ζθεθηόκελε ηα βάζαλα πνπ πξνθαιεί ζε όινπο ε γέλλεζε ελόο αθόκε θνξηηζηνύ, ζηνπο γνλείο ηνπ θαη ζηελ ίδηα ην κηθξό θνξίηζη θαη βάδεη κε ην λνπ ηεο άζρεκα πξάγκαηα γηα ηε δσή ηνπ κηθξνύ παηδηνύ. Κεθάιαην Γ Ζ Φξαγθνγηαλλνύ ζπκάηαη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηώπηδε κε ηα ρξήκαηα ηνπ ζπδύγνπ ηεο αιιά θπξίσο ζπκάηαη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο λα θιέςεη ρξήκαηα από ηνλ παηέξα ηεο αιιά θαη από ηε κεηέξα ηεο, ε νπνία εθκεηαιιεπόηαλ θη απηή ηνλ άλδξα ηεο. Ζ Φξαγθνγηαλλνύ ζπκάηαη ραξαθηεξηζηηθά ην πεξηζηαηηθό ηεο αλαθάιπςεο ηεο θξπςώλαο ηεο κεηέξαο ηεο ην βξάδπ ηεο παξακνλήο ηνπ γάκνπ ηεο θαη ηελ απόθηεζε κέξνο ησλ ρξεκάησλ απηώλ ζε αληίπνηλα γηα ηελ ειάρηζηε πξνίθα πνπ ηεο έδσζαλ νη γνλείο ηεο παξόιε ηελ κεγάιε θαη πινύζηα πεξηνπζία πνπ είραλ. Βέβαηα ε Φξαγθνγηαλλνύ ήηαλ εξγαηηθή θαη επηδέμηα γπλαίθα θαη αζρνινύληαλ κε πνιιά πξάγκαηα γηα λα βγάιεη ρξήκαηα, όπσο ήηαλ πθάληξηα, κακκή θαη ςεπηνγηάηξηζζα δειαδή κάδεπε βνηάληα θαη γηάηξεπε δηάθνξεο αζζέλεηεο. Με ηα ρξήκαηα πνπ είρε ζπγθεληξώζεη ηόζα ρξόληα θαηάθεξε λα ρηίζεη ην ζπηηάθη ηεο θαη λα κείλεη εθεί κε ηελ νηθνγέλεηά ηεο. Σα δύν κεγαιύηεξα αγόξηα είραλ θύγεη από ηελ νηθνγέλεηα θαη είραλ μεληηεπηεί ζηελ Ακεξηθή γηα λα βξνπλ κηα θαιύηεξε ηύρε, ρσξίο όκσο λα έρεη λέα ηνπο ε Φξαγθνγηαλλνύ γηα ρξόληα. Δίρε κείλεη κε ηα κηθξόηεξα αγόξηα θαη κε ηα ηξία θνξίηζηα ηα νπνία έπξεπε λα πξνηθίζεη όρη κόλν κε ρσξάθηα θαη ζπίηηα αιιά θαη κε ρξήκαηα κεηξεηά γηα λα θαινπαληξεπηνύλ.

3 Κεθάιαην Γ Ήηαλ Γελάξεο, θύζαγε βνξηάο, ήηαλ αξγά ην βξάδπ θαη ε Φξαγθνγηαλλνύ εμαθνινπζεί λα μαγξππλά δίπια ζηε κηθξή εγγόλα ηεο. Σόηε κπαίλεη ε Ακέξζα ε νπνία επηζθέθηεθε ην ζπίηη ηεο αδειθήο ηεο γηα λα δεη πώο είλαη ην κηθξό κσξάθη γηαηί είδε έλα παξάμελν όλεηξν όηη ην κσξάθη είρε πεζάλεη θαη ε κεηέξα ηεο είρε καύξν ζεκάδη ζην ρέξη ηεο. Ζ Φξαγθνγηαλλνύ ηαξάρηεθε από ην όλεηξν ηεο Ακέξζαο θαη ηελ απνθάιεζε «αιαθξνίζθησηε» θαη ηεο είπε λα επηζηξέςεη ζην ζπίηη ηνπο γηα λα κελ αλεζπρήζεη ε κηθξή ηεο αδειθή θαη πσο ην κσξό είλαη θαιά. Βέβαηα ε Ακέξζα δελ είρε θνβεζεί λα βγεη κόλε ηεο ηε λύρηα γηαηί ήηαλ πνιύ δπλαηή αθνύ ε ίδηα είρε παιηόηεξα ππνζηεί έλαλ ηξαπκαηηζκό κε καραίξη από ηνλ ίδην ηεο ηνλ αδειθό, ηνλ Μήηξν. Απηόο ήηαλ έλαο νξκεηηθόο, επηπόιαηνο θαη παξάηνικνο λεαξόο ν νπνίνο ήηαλ αξρεγόο όιεο ηεο ζπκκνξίαο ησλ καγθώλ ηεο πεξηνρήο θαη έθηηαρλε καραίξηα θαη κπαξνπηάθηα κε ππξίηηδα. Κάπνηε πνπ ηνλ θπλεγνύζαλ νη ρσξνθύιαθεο λα ηνλ πηάζνπλ γηα δηάθνξεο αηαμίεο πνπ είρε θάλεη θξύθηεθε ζην ζπίηη ηνπ θαη πξνζπαζνύζε λα ηνπο μεθύγεη. ην ζπίηη ήηαλ ε Ακέξζα ε νπνία πξνζπάζεζε λα δεη ηη ζπκβαίλεη αιιά ν κεζπζκέλνο αδειθόο ηεο εμέιαβε ηελ θίλεζή ηεο απηή σο κηα πξνζπάζεηα λα ηνλ πξνδώζεη θαη ηελ καραίξσζε. Σειηθά θαηάθεξε λα μεθύγεη από ηνπο ρσξνθύιαθεο θαη ε Ακέξζα, όηαλ νη ρσξνθύιαθεο ηε ξώηεζαλ ηη έρεη, απάληεζε όηη είρε ζέξκε θη δάιε θαη έηζη δελ είπε ηίπνηα γηα ηνλ αδειθό ηεο. Ζ Φξαγθνγηαλλνύ επηζηξέθνληαο εθείλε ηελ ώξα θξόληηζε κόλε ηεο ηελ Ακέξζα θαη έηζη έιεμε ην πεξηζηαηηθό. Ζ Ακέξζα ζπκάηαη ηα πεξηζηαηηθά απηά κε ηνλ αδειθό ηεο ν νπνίνο βξίζθεηαη ηώξα ζηηο θπιαθέο ηεο Χαιθίδαο αθνύ γύξηζε ζπίηη όπσο ηεο είπε ε κεηέξα ηεο θη βξίζθεηαη πιαγηαζκέλε δίπια ζηε κηθξή αδειθή ηεο Κεθάιαην Δ Ζ Φξαγθνγηαλλνύ ιόγσ ηεο αληθαλόηεηαο ηνπ άληξα ηεο ήηαλ κεηέξα αιιά θαη παηέξαο γηα ηα παηδηά ηεο θαη έπξεπε σο εθ ηνύηνπ σο άληξαο ηνπ ζπηηηνύ λα βξεη ζπίηη, ρσξάθη, ειαηώλα θαη ρξήκαηα γηα λα πξνηθίζεη ηηο θόξεο ηεο αιιά θαη σο κεηέξα έπξεπε κα θηηάμεη ηελ πξνίθα ησλ θνξηηζηώλ όπσο ζεληόληα, θεληεηά ξνύρα θ.α. αιιά θαη λα βξεη θαιό γακπξό. Γηα ηε κεγάιε ηεο θόξε ηε Γειραξώ ε Φξαγθνγηαλλνύ βξήθε ην Νηαληή ηνλ Σξαρήιε ν νπνίνο ήηαλ άγαξκπνο θαη είρε πνιιέο απαηηήζεηο θαη πείζκαηα γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ην γάκν. Μεηά ην γάκν ε Γειραξώ γέλλεζε ηξία παηδηά θαη ην ηξίην είλαη ην θνξηηζάθη πνπ θξνληίδεη ε Φξαγθνγηαλλνύ επεηδή γελλήζεθε άξξσζην. Φπζηθά νη απόςεηο ηεο Φξαγθνγηαλλνύ γηα ηελ γέλλεζε θνξηηζηώλ αληηθαηνπηξίδεη ηηο απόςεηο ηεο επνρήο γηα ηα θνξίηζηα. Θεσξεί πσο ε γέλλεζε θνξηηζηώλ είλαη αηπρία γηα ηνπο γνλείο αθνύ πξέπεη λα ηα πξνηθίζνπλ θαη όπνηε παξεπξίζθεην ζε θάπνηα θεδεία κηθξνύ θνξηηζηνύ ήηαλ ηδηαίηεξα ραξνύκελε, αθνύ πίζηεπε πσο έλαο ηέηνηνο ζάλαηνο ήηαλ ιύηξσζε θαη ραξά γηα ηνπο γνλείο ηνπ. Δθείλε ηε ζηηγκή πνπ ζθεθηόηαλ όια απηά θαη είρε «ςειώζεη ν λνπο ηεο» ην κηθξό εγγνλάθη ηεο άξρηζε λα βήρεη θαη κε ην ρέξη ηεο ην έπλημε ρσξίο λα έρεη ζπλαίζζεζε ησλ πξάμεώλ ηεο.

4 Κεθάιαην Σ Ζ Ακέξζα ζθέθηεηαη πάιη ηνλ αδειθό ηεο ηνλ Μήηξν, ηνλ νπνίν δελ είρε δεη από ηόηε πνπ ηελ καραίξσζε. Οη ρσξνθύιαθεο ηνλ αλαδεηνύζαλ από κέξεο αιιά δελ κπνξνύζαλ λα ηνλ βξνπλ. Ζ Ακέξζα ζπκάηαη όηη όηαλ ηελ καραίξσζε ν αδειθόο ηεο ε κεηέξα ηεο θηάλνληαο ζην ζπίηη ζπλάληεζε ηνπο ρσξνθύιαθεο πνπ έςαρλαλ ηνλ Μήηξν θαη εθείλε ζηελ εξώηεζή ηνπο αλ μέξεη πνύ είλαη ν γηόο ηεο απάληεζε πσο πήγε θαηά ηα Πεγάδηα. Βέβαηα ε απάληεζή ηεο ήηαλ ςεπδήο κηαο θαη δελ γλώξηδε ηίπνηα γηα ηηο πξάμεηο ηνπ γηνύ ηεο αιιά θπζηθά νύηε πνύ ήηαλ αιιά ηνπ έζηεηιε ζηελ αληίζεηε θαηεύζπλζε από απηή πνπ λόκηδε πσο κπνξεί λα είρε θαηαθύγεη ν γηόο ηεο. ηε ζπλέρεηα, ε Φξαγθνγηαλλνύ κπαίλεη ζην ζπίηη ηεο θαη βιέπεη ηελ Ακέξζα λα είλαη κέζα ζηα αίκαηα θαη ηελ πεξηπνηείηαη θξνληίδνληαο ην ηξαύκα ηεο αθνύ δελ ζα ήηαλ δπλαηόλ λα θαιέζεη ε Φξαγθνγηαλλνύ ην γηαηξό αθνύ έηζη ζα απνθαιππηόηαλ ε απνηξόπαηα πξάμε ηνπ Μήηξνπ πξνο ηελ αδειθή ηνπ. Από ηνλ γξακκαηέα ηνπ Ληκελαξρείνπ καζαίλεη ε Φξαγθνγηαλλνύ όηη ν γηόο ηεο έθπγε από ην λεζί κπαξθάξνληαο θξπθά ηε λύρηα. Μεηά από έλαλ ρξόλν καζεύηεθε πσο ν Μήηξνο είρε δηαπξάμεη θόλν κέζα ζην πινίν θάηη πνπ ε Φξαγθνγηαλλνύ κέζα ηεο πίζηεπε πσο είλαη αιήζεηα. Μεηά από ιίγεο κέξεο, έθηαζε γξάκκα από ηηο θπιαθέο ηεο Χαιθίδαο γξακκέλν από ηνλ ίδην ηνλ Μήηξν πνπ πιεξνθνξνύζε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ γηα ηα βαζαληζηήξηα πνπ έρεη ππνζηεί ζηε θπιαθή θαη πσο πξάγκαηη δηέπξαμε ην θόλν ζην πινίν αιιά δε ζπκάηαη ηηο ιεπηνκέξεηεο όπσο πώο βξέζεθε ην καραίξη ζηα ρέξη ηνπ. ηε ζπλέρεηα ηνπ γξάκκαηνο κεηαλησκέλνο γηα ηελ πξάμε ηνπ δεηά από ηελ κεηέξα ηνπ λα πάεη λα παξαθαιέζεη ηε γπλαίθα θαη ηελ θόξε ηνπ αλζξώπνπ πνπ ζθόησζε, ηνπ ινζηξόκνπ γεξν- Πνξηαίηε, λα δεηήζνπλ ηελ αζώσζή ηνπ. ην ηέινο ηνπ γξάκκαηνο, ν Μήηξνο δεηά λα παληξεπηεί ηελ θόξε απηνύ πνπ ζθόησζε γηα ην θαθό πνπ ηνπο έρεη θάλεη θαη βγαίλνληαο από ηε θπιαθή ππόζρεηαη ζηε κεηέξα ηνπ πσο ζα δνπιέςεη ζθιεξά γηα λα πξνηθίζεη ηηο αδειθέο ηνπ. Πξάγκαηη ε Φξαγθνγηαλλνύ πεγαίλεη ζην ρσξηό Πιάηαλα όπνπ δνύζε ε Πνξηαηηαηλα θαη ηελ έπεηζε λα πάλε καδί ζηε Χαιθίδα, ζηε θπιαθή αιιά θαη ζηηο αξρέο, γηα λα βεβαηώζνπλ γηα ηελ αζσόηεηα ηνπ Μνύξνπ. Ζ θόξε ηνπ ζύκαηνο βέβαηα δε δέρεηαη λα παληξεπηεί ηνλ Μνύξν. Πήγαλ ινηπόλ νη δπν γξηέο ζηε Χαιθίδα θαη έκεηλα ηξεηο κήλεο. Δθεί θαζεκεξηλά επηζθέπηνληαλ ηελ θπιαθή θαη ε Φξαγθνγηαλλνύ πξόζθεξε θξπθά θαη θαλεξά θαγεηά θαη πνηά ζην γηό ηεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δίθεο ε Φξαγθνγηαλλνύ ππόζρεηαη ζηνπο ελόξθνπο δηάθνξα δώξα αλ αζσώζνπλ ην γηό ηεο όπσο θξαζηά, ιάδηα, ζύθα θα, πξάγκαηα όκσο πνπ ήηαλ αδύλαηνλ λα ηα παξέρεη ε Φξαγθνγηαλλνύ ιόγσ ηεο θηώρεηαο ηεο. Σειηθά, ν Μνύξνο θαηαδηθάζηεθε ζε είθνζη ρξόληα θπιάθηζεο. Καηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηνλ ηόπν ηνπο ε Φξαγθνγηαλλνύ εθαξκόδεη έλα ζρέδην, ιόγσ έιιεηςεο ρξεκάησλ, θαηά ην νπνίν ζα εθκεηαιιεπόηαλ ηηο γλώζεηο ηεο ζηα βόηαλα θαη ζηα ςεπηνγηαηξηθά. Πξαγκαηηθά πέηπρε ην ζρέδηό ηεο θαη γύξηζε πίζσ κε ρξήκαηα από ηα νπνία έδσζε ζηελ Πνξηαηηαηλα γηα λα γπξίζεη θαη απηή ζπίηη ηεο αιιά θαη ηεο πεξίζζεςαλ θαη θαγώζηκα πνπ ηεο είραλ δώζεη γηα δώξν απηνί πνπ

5 ηνπο είρε γηαηξέςεη. Όια απηά ηα ζπκάηαη ε Ακέξζα δώδεθα ρξόληα από ηόηε πνπ ζπλέβεζαλ. Κεθάιαην Ε Μεηά ηνλ πληγκό ηεο εγγνλήο ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ βξίζθεηαη ζε κηα παξάθξνπζε. Ννκίδεη πσο δε δεη. Δθείλε ηε ζηηγκή μππλά ε κεηέξα ηνπ κσξνύ θαη κε αθνύγνληαο θαλέλαλ ζόξπβν ζεθώλεηαη θαη βιέπεη ην λεθξό κσξό. Θξήλνο γηα ηε κεηέξα αιιά θαη ζπγθίλεζε γηα ην παηέξα, ν νπνίνο πάεη λα εηδνπνηήζεη ηελ Ακέξζα λα έξζεη θαη απηή ζην ζπίηη γηα λα θξνληίζνπλ ην λεθξό κσξό. Ζ Φξαγθνγηαλλνύ ςύρξαηκε θαη κε έρνληαο ζπλεηδεηνπνηήζεη αθόκε ην κέγεζνο ηνπ εγθιήκαηόο ηεο αληηδξά ζα λα κε μέξεη ηίπνηα, ζα λα κελ έρεη ζπκβεί ηίπνηα ζπγθινληζηηθό. Κεθάιαην Ζ Μηα κέξα ηελ εβδνκάδα ησλ Βαίσλ ε Φξαγθνγηαλλνύ πήγε κόλε ηεο ζηελ εμνρή, ζηεο Μακνύο ην ξέκα. Φπζηθά ιίγεο εβδνκάδεο έρνπλ πεξάζεη από ην ζάλαην ηεο κηθξήο εγγνλήο ηεο θαη ζύκθσλα κε ηηο ηαηξνδηθαζηηθέο απνθάζεηο ην κσξό πέζαλε από ζπαζκώδε βήρα θαη θακία ππνςία δελ εηέζε γηα ηελ Φξαγθνγηαλλνύ, ε νπνία όκσο έλησζε θαζεκεξηλά ηύςεηο, αλεζπρία θαη ληξεπόηαλ λα βιέπεη ηελ θόξε ηεο ηε Γειραξώ. Σε Μεγάιε εβδνκάδα ζύρλαδε ζηελ εθθιεζία, έθαλε βαζηέο γνλπθιηζίεο θαη ζθεθηόηαλ λα εμνκνινγεζεί αιιά ζπλερώο ην αλέβαιιε. ηελ εμνρή πνπ πήγε ε Φξαγθνγηαλλνύ δελ επηζθέθηεθε ην μσθθιήζη ηνπ Αγίνπ Αλησλίνπ αιιά πξνηίκεζε λ πάεη ζην μσθθιήζη ηνπ Αη Γηάλλε ηνπ Κξπθνύ αθνύ πξώηα επηζεώξεζε ηηο ειηέο ζηνλ ειαηώλα θαη κάδεςε θαη βόηαλα γηα ηα ςεπηνγηαηξηθά ηεο. Αθνύ είδε όιε ηελ πεξηνρή έθηαζε ζην μσθθιήζη ηνπ Αη Γηάλλε ηνπ Κξπθνύ, ν νπνίνο ήηαλ έξεκνο, κηζνγθξεκηζκέλνο θαη αιεηηνύξγεηνο. Μπήθε ζηνλ έξεκν λαό, άλαςε έλα θεξί θαη αθνύ έθαλε ηξεηο γνλπθιηζίεο παξαθάιεζε ηνλ Αη Γηάλλε λα ηεο δώζεη έλα ζεκάδη αλ έθαλε θαιά πνπ ζθόησζε ηελ εγγνλή ηεο. Κεθάιαην Θ Δπηζηξέθνληαο ζπίηη ηεο κεηά ηελ επίζθεςε ζην λαό ηνπ Αη Γηάλλε ηνπ Κξπθνύ ε Φξαγθνγηαλλνύ πεξλώληαο από ην ζπίηη ηνπ Γηάλλε ηνπ Πεξηβνιάξε ζθέθηεθε λα κπεη γηα λα ηνπ δώζεη κεξηθά γηαηξηθά βόηαλα γηα ηελ άξξσζηε γπλαίθα ηνπ θαη απηόο λα ηεο δώζεη κεξηθά θξεκκύδηα ή θαλέλα καξνύιη. ηνλ θήπν ηνπ ζπηηηνύ έπαηδαλ μέλνηαζηα ηα δύν θνξίηζηα θαη απνπζίαδε ν παηέξαο ηνπο ηνλ νπνία ε Φξαγθνγηαλλνύ είδε λα θαιιηεξγεί έλα γεηηνληθό ρσξάθη. Σα δύν θνξίηζηα έπαηδαλ θνληά ζηε ζηέξλα θαη βιέπνληαο ηα αθύιαθηα ε Φξαγθνγηαλλνύ ζθέθηεθε πσο ζα ήηαλ κεγάιε ιεπηεξηά γηα ηνπο γνλείο ηνπο ν ζάλαηνο ησλ θνξηηζηώλ. Με απηή ηε ζθέςε έζπξσμε ηα δύν κηθξά θνξίηζηα κέζα ζηε ζηέξλα θαη θαζώο πλίγνληαλ άξρηζε

6 λα θσλάδεη ηάρα γηα βνήζεηα θαη λα πξνζπνηείηαη πσο ζέιεη λα βνεζήζεη πέθηνληαο ε ίδηα κέζα ζηε ζηέξλα αιιά νπζηαζηηθά επηηάρπλε ηνλ πληγκό ησλ δύν θνξηηζηώλ. ηηο θσλέο ηεο Φξαγθνγηαλλνύ βγήθε από ην ζπίηη ε άξξσζηε κεηέξα ε νπνία όκσο κελ κπνξώληαο λα θάλεη θάηη ηελ παξαθάιεζε λα θσλάμεη ηνλ άλδξα ηεο. Ζ Φξαγθνγηαλλνύ ελώ θώλαδε ηνλ παηέξα ησλ θνξηηζηώλ ηαπηόρξνλα έδεζε ηα πληγκέλα ζώκαηα ησλ θνξηηζηώλ από έλα δέληξν γηα λα βγάινπλ ην λεξό πνπ είραλ πεη αιιά ήηαλ πιένλ αξγά. Δθείλε ηε ζηηγκή ήξζε αλαζηαησκέλνο από ηηο θσλέο ηεο Φξαγθνγηαλλνύ θαη ν παηέξαο ησλ παηδηώλ θαη ε Φξαγθνγηαλλνύ ηνπ δηεγείηαη πώο έγηλε ην θαθό. Ζ Φξαγθνγηαλλνύ έκεηλε ην βξάδπ κε ηνπο άηπρνπο γνλείο θαη ηελ επόκελε κέξα αλαθξηλόκελε από ηνλ εηξελνδίθε δηεγήζεθε αθξηβώο, κε ηηο ίδηεο ιεπηνκέξεηεο πνπ είρε πεη ζηνλ παηέξα ην ζπκβάλ θαη ν γηαηξόο πνπ εμέηαζε ηα λεθξά θνξίηζηα απεθάλζε όηη πέζαλαλ από πληγκό. Κακία έλδεημε θαη θακία ππνςία ππήξρε θαηά ηεο Φξαγθνγηαλλνύ. Κεθάιαην Η Αθνύ πέξαζαλ νη γηνξηέο ηνπ Πάζρα, ε Φξαγθνγηαλλνύ καδί κε ηελ θόξε ηεο ηε Κξηληώ έπιελαλ ζηελ απιή ηνπ θπξ Αιέμαλδξνπ ηνπ Ρνζκαή ηα ξνύρα ηνπ γηα δύν κέξεο. Σε δεύηεξε κέξα ηνπ πιπζίκαηνο ζηελ απιή είραλ έξζεη θαη έπαηδαλ κε έληνλε θαζαξία κηθξά αγόξηα θαη θνξίηζηα ηεο γεηηνληάο θαη ζπλερώο ε Φξαγθνγηαλλνύ ηνπο έθαλε παξαηεξήζεηο λα θύγνπλ θαη λα ηελ αθήζνπλ λα ηειεηώζεη ηε δνπιεία ηεο. Όκσο απηά ζπλέρηδαλ θαη κάιηζηα ηελ θνξόηδεπαλ. Καηά ην κεζεκέξη ε Φξαγθνγηαλλνύ έζηεηιε ζην ζπίηη ηνπο ηελ Κξηληώ λα πάεη λα θέξεη λα θάλε. Σελ ώξα πνπ έκεηλε κόλε ηεο ζηελ απιή ππήξραλ δύν ή ηξία θνξίηζηα θαη κάιηζηα έλα από απηά ηελ θνξόηδεπε γηαηί ηνπο έθαλε παξαηεξήζεηο. Μεηά από ιίγν ηα άιια θνξίηζηα θύγαλε θαη έκεηλε κόλν ηνπ απηό ην κηθξό θνξίηζη, ε Ξελνύια, θαη έπαηδε θνληά ζην πεγάδη. Από κέζα ηεο ηόηε ε Φξαγθνγηαλλνύ επρήζεθε λα πληγόηαλ ην θνξίηζη όπσο θαη πξαγκαηηθά έγηλε, αθνύ ηα μύια πνπ είραλ βάιεη γηα λα θαιύπηεη ην ζηόκην ηνπ πεγαδηνύ δελ άληεμαλ ηελ πίεζε ηνπ ζώκαηνο ηνπ κηθξνύ θνξηηζηνύ θαη έηζη απηό βξέζεθε κέζα ζην λεξό. Ζ Φξαγθνγηαλλνύ παξαθνινπζώληαο όιε απηή ηελ ώξα ην θνξίηζη έκεηλε άπξαθηε θαη κάιηζηα απνθάζηζε λα θύγεη γηα λα κελ βξεζεί πάιη ζε δύζθνιε ζέζε. Έθιεηζε ηελ πόξηα ηεο απιήο θαη ζθέθηεθε πσο αλ ξσηεζεί ζα απαληνύζε πσο πεηλνύζε πνιύ θαη ήζειε λα πάεη πην γξήγνξα ζην ζπίηη ηεο επεηδή ε θόξε ηεο Κξηληώ αξγνύζε. Κεθάιαην ΗΑ Αθνύ βξέζεθε πληγκέλν ην κηθξό θνξίηζη κέζα ζην πεγάδη νη αζηπλνκηθέο αξρέο άξρηζαλ λα έρνπλ ππνςίεο γηα ην πξόζσπν ηεο Φξαγθνγηαλλνύ αθνύ ππήξμε κάξηπξαο θαη γηα ηνπο δύν πληγκνύο ησλ κηθξώλ θνξηηζηώλ. ηηο αλαθξίζεηο πνπ ππνβιήζεθε ε Φξαγθνγηαλλνύ δελ βξέζεθε θάηη αμηόπνηλν, όκσο ν εηξελνδίθεο θαη ν αζηπλόκνο ζεώξεζαλ ύπνπηε ηε Φξαγθνγηαλλνύ γη απηό κεηά ην δεύηεξν απηό

7 πληγκό έζηεηιαλ δύν ρσξνθύιαθεο λα ηε ζπιιάβνπλ. Βιέπνληαο ε Φξαγθνγηαλλνύ ηνπο ρσξνθύιαθεο απνθάζηζε λα πάεη ζηα βνπλά λα θξπθηεί γηα λα κε ηε ζπιιάβνπλ. Εήηεζε από ηε Γειραξώ λα ηεο δώζεη ην θαιάζη ηεο, ηε καληήια ηεο, ηα παπνύηζηα ηεο, ιίγα παμηκάδηα θαη λα θάλεη πσο ε Φξαγθνγηαλλνύ είλαη άξξσζηε γηα λα κελ ηελ ππνπηεπζνύλ θαη ηελ θπλεγήζνπλ νη ρσξνθύιαθεο. Ζ ίδηα έθπγε ηξέρνληαο από ην ζπίηη θαη πήξε ην δξόκν θαηά ηα Κνηξώληα. Κάπνηα ζηηγκή είδε από καθξηά ηνλ θιεηήξα ηεο αζηπλνκίαο πνπ κηινύζε κε έλαλ απόκαρν ζηξαηησηηθό. ηελ πξνζπάζεηά ηεο λα ηνπο απνθύγεη έθηαζε ζην γηαιό θνληά ζε έλα γλσζηό ηεο ζπίηη θαη κπήθε κέζα. Δθεί ήηαλ ε Μαξνπζώ πνπ ρξσζηνύζε κεγάιε ράξε ζηε Φξαγθνγηαλλνύ από παιηόηεξή ηεο εμππεξέηεζε. Σεο αθεγήζεθε ηελ θαηάζηαζή ηεο θαη ε γπλαίθα ηεο είπε όηη ζα ηελ βνεζήζεη θξύβνληάο ηελ ζην κηθξό θαησγάθη ηνπ ζπηηηνύ. Πξάγκαηη ε Φξαγθνγηαλλνύ θνβνύκελε λα κε ζπιιεθζεί έκεηλε ζην ζπίηη θαη ζπκήζεθε ηελ πεξηπέηεηα θαη ηα βάζαλα ηεο Μαξνπζώ θαη αθνύ θνηκήζεθε γηα ιίγν, πξηλ αθόκα μεκεξώζεη, έθπγε γηα λα βξεη θαιύηεξν θαηαθύγην ζηα βνπλά. Κεθάιαην ΗΒ Ζ Φξαγθνγηαλλνύ έθπγε ινηπόλ από ην ζηελό θαη πγξό θαησγάθη αθνύγνληαο αθόκε βαζηά ζηελ ςπρή ηεο ην θιάκα ηεο κηθξήο εγγνλήο ηεο πνπ είρε ζθνηώζεη. Δίλαη αξρέο Μαίνπ θαη ε θύζε είλαη γεκάηε άλζε θαη κπξσδηέο. απηό ην πεξηβάιινλ ε Φξαγθνγηαλλνύ θπλεγεκέλε από ηνπο ρσξνθύιαθεο ηξηγπξλάεη ζε γλώξηκα κέξειόγσ ησλ ζπρλώλ επηζθέςεσλ κε ηε κεηέξα ηεο όηαλ ήηαλ κηθξή γηα λα αλαδεηήζνπλ βόηαλα πάλσ ζηε βνπλά- ώζηε λα βξεη έλα θαηαθύγην γηα λα απνθύγεη ηε ζύιιεςε. Καζώο πξνρσξνύζε ζθόληαςε έμσ από έλα πεξηβόιη κε θεξαζηέο θαη ν επηζηάηεο ηνπ πεξηβνιηνύ θώλαμε λα θύγεη ρσξίο όκσο λα δεη πνηνο ήηαλ. Ζ Φξαγθνγηαλλνύ ζέινληαο λα απνθύγεη νπνηαδήπνηε ζπλάληεζε κε θάπνηνλ άλζξσπν ώζηε λα κε πξνδνζεί βξήθε κηα έξεκε ζπειηά -πξαγκαηηθό θαηαθύγην. Δθεί βξέζεθε ηελ ώξα πνπ μεκέξσλε θη αθνύ έθαγε ιίγν έπεζε λα θνηκεζεί ιηγάθη. ηνλ ύπλν ηεο είδε παξάμελα όλεηξα θαη παξόιν πνπ ήηαλ κέξα ηα όλεηξά ηεο ήηαλ πνιύ έληνλα. Καηέβεθε ηόηε λα πηεί λεξό από κηα γνύξλα αιιά εθείλε ηε ζηηγκή θαηάιαβε πσο εξρόηαλ πξνο ην κέξνο ηεο έλα θνπάδη δώσλ θαη γηα λα κελ απνθαιπθζεί ε θξπςώλα ηεο βγήθε λα ζπλαληήζεη ην βνζθό πνπ αθνινπζνύζε ηα δώα κε πξνζπνηεηή αθέιεηα. Κεθάιαην ΗΓ Ο βνζθόο πνπ ζπλάληεζε ε Φξαγθνγηαλλνύ ήηαλ ν Γηάλλεο ν Λπξίγθνο ν νπνίνο γηα θαιή ηνπ ηύρε όπσο ιέεη ν ίδηνο- βξήθε ηε Φξαγθνγηαλλνύ γηα λα ηε παξαθαιέζεη λα πάεη ζην ζπίηη ηνπ λα βνεζήζεη ηε γπλαίθα ηνπ πνπ κόιηο γέλλεζε έλα άξξσζην θνξηηζάθη λα πάεη λα ην γηαηξέςεη. Σε ζηηγκή πνπ κηιάγαλε νη δύν ηνπο ε Φξαγθνγηαλλνύ βιέπεη από καθξηά ηνπο δύν ρσξνθύιαθεο πνπ ηελ έςαρλαλ λα έξρνληαη πξνο ην κέξνο ηνπο θαη ακέζσο έθπγε γηα λα θξπθηεί. Οη δύν ρσξνθύιαθεο ξώηεζαλ ην Λπξίγθν αλ είδε ηε Φξαγθνγηαλλνύ θαη απηόο απάληεζε πσο δελ ηελ είρε

8 δεη αλ θαη ν έλαο από ηνπο δύν ρσξνθύιαθεο ηελ είρε δεη από καθξηά. Ζ Φξαγθνγηαλλνύ θαηάθεξε θαη απνκαθξύλζεθε θαη ηειηθά βξήθε κηα πνιύ απάηεηε ζπειηά πνπ έβιεπε ζην πέιαγνο. Δθεί έθαγε ιίγν θαη πάιη ηελ πήξε ν ύπλνο βιέπνληαο έληνλα θαη παξάμελα όλεηξα πνπ αθνξνύζαλ ηνπο θόλνπο πνπ είρε δηαπξάμεη. Ξππλώληαο έληξνκε από ηα αιιόθνηα απηά όλεηξα απνθάζηζε λα θύγεη από ηε ζπειηά θαη λα πάεη ζην ζπίηη ηνπ Γηάλλε ηνπ Λπξίγθνπ ηνπ βνζθνύ γηα λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηεο αιιά ηαπηόρξνλα θαη λα θξπθηεί. Μπαίλνληαο ζην ζπίηη άλαςε ηε θσηηά ζην ηδάθη θαη έβξαζε ιίγα βόηαλα γηα λα πηεί ε ιερώλα γηα λα γίλεη θαιά. Κεθάιαην ΗΓ Γπξλώληαο ν Λπξίγθνο από ηηο πνηκεληθέο δνπιείεο ηνπ δήηεζε από ηελ πεζεξά ηνπ λα ηνλ βνεζήζεη θαη έηζη ε Φξαγθνγηαλλνύ έκεηλε κόλε κε ηε ιερώλα, ε νπνί θνηκόηαλ, θαη ην κσξό. ην κπαιό ηεο Φξαγθνγηαλλνύ ήξζαλ πάιη νη ζθέςεηο γηα ην μαιάθξσκα ησλ γνληώλ ελόο θνξηηζηνύ θαη ε επηζπκία λα πλίμεη ην κηθξό λενγέλλεην θνξηηζάθη. Σε ζηηγκή όκσο πνπ πήγαηλε λα ην πλίμεη κπήθε κέζα ζην ζπίηη έλαο ρσξνθύιαθαο ςάρλνληαο ην ζπίηη ηνπ βνζθνύ. Βιέπνληαο ηνλ θίλδπλν λα πιεζηάδεη ε Φξαγθνγηαλλνύ πήδεμε από ην παξάζπξν πνπ βξηζθόηαλ δίπια ηεο θαη άξρηζε λα ηξέρεη πξνο ην δάζνο. Οη ρσξνθύιαθεο είραλ έξζεη γηα λα πάξνπλ ην Λπξίγθν γηα αλάθξηζε γηα λα κάζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα ίρλε ηεο Φξαγθνγηαλλνύ. Κεθάιαην ΗΔ Λαραληαζκέλε ε Φξαγθνγηαλλνύ από ην πνιύ ηξέμηκν ζηακάηεζε γηα ιίγν λα μεθνπξαζηεί αιιά θαη λα ζθεθηεί. Δθείλε ηε ζηηγκή πεξλνύζε ν Κακπαλαρκάθεο, ν βνζθόο, ν νπνίνο ηεο δήηεζε λα πάεη ζην ζπίηη ηνπ γηαηί ε γπλαίθα ηνπ ήηαλ άξξσζηε λα πάεη λα ηε γηαηξέςεη. Ζ Φξαγθνγηαλλνύ απάληεζε πσο ζα πήγαηλε. Αθνύ έθπγε ν βνζθόο ε Φξαγθνγηαλλνύ θαηεθόξεζε πξνο ην ξέκα ηεο Αγαιιηαλνύο όπνπ ζπλάληεζε έλα γέξνληα κνλαρό, ηνλ πάηεξ Ησάζαθ. ηε ζπδήηεζή ηνπο ε Φξαγθνγηαλλνύ είπε πσο ζα ήζειε λα γίλεη πνπιί θαη λα θύγεη θαη λα πεζάλεη γηαηί ππνθέξεη από ηηο θαθνγισζζηέο ηνπ θόζκνπ. ηε ζπλέρεηα ε Φξαγθνγηαλλνύ πήγε ζην ζπίηη ηνπ βνζθνύ Κακπαλαρκάθε όπνπ βξήθε ηε γπλαίθα ηνπ πνιύ άξξσζηε θαη ηα παηδηά ηνπ. Όκσο δελ πξόιαβε λα θάηζεη θαη ν βνζθόο ήξζε ηξέρνληαο λα ηεο πεη πσο νη ρσξνθύιαθεο ηελ ςάρλνπλ θαη λα θύγεη γξήγνξα λα ηξέμεη λα θξπθηεί. Φεύγνληαο ε Φξαγθνγηαλλνύ πήξε ην δξόκν από ηνλ νπνίν είρε έξζεη ζην ζπίηη ηνπ βνζθνύ θαη βξέζεθε ηειηθά πάιη ζην ζπίηη ηνπ Λπξίγθνπ. Χηύπεζε ηελ πόξηα θαη ε πεζεξά ηνπ Λπξίγθνπ ηεο άλνημε θαη κπήθε. ηελ απνξία ηεο γξηάο γηαηί ηελ ςάρλνπλ νη ρσξνθύιαθεο ε Φξαγθνγηαλλνύ απάληεζε πσο ν θζόλνο ηνπ θόζκνπ θηαίεη θαη πσο ηελ θαηεγνξνύλ όηη έπλημε έλα θνξίηζη. Βέβαηα ε Φξαγθνγηαλλνύ αξλείηαη θάζε αλάκεημε θαη ππνζηεξίδεη πσ θαη κόλν ηνπ ην παηδί ζα κπνξνύζε λα είρε πληγεί. Μεηά από ηε ιίγε ώξα ε πεζεξά ηνπ Λπξίγθνπ θνηκήζεθε θαη ελώ θνηκόηαλ θαη ε ιερώλα ε

9 Φξαγθνγηαλλνύ πήγε θνληά ζην κηθξό κσξό θαη ην έπλημε. Δθείλε ηε ζηηγκή έθαλε έλα κηθξό ζόξπβό θαη μύπλεζε ε γξηά αιιά ε Φξαγθνγηαλλνύ άλνημε ηε πόξηα θαη έθπγε. Σόηε ζπλεηδεηνπνίεζε ε γξηά όηη ε Φξαγθνγηαλλνύ είρε πλίμεη ην κσξό θαη άξρηζε λα θσλάδεη γηα ην θνληθό. ην δξόκν ε Φξαγθνγηαλλνύ ζπλαληά ην Λπξίγθν ν νπνίνο θαηεπζπλόηαλ πξνο ην ζπίηη ηνπ θαη βιέπνληαο ηελ πεζεξά ηνπ λα θάλεη λνήκαηα δελ θαηαιάβαηλε. Σόηε ε Φξαγθνγηαλλνύ ςεπδώο ηνπ εμήγεζε πσο ε πεζεξά ηνπ θσλάδεη γηα λα πάεη λα θέξεη ηε κακκή θαη ην γηαηξό γηαηί ηάρα ε γπλαίθα ηνπ είρε θαη άιιν παηδί. Ο Λπξίγθνο ηελ επίζηεςε θαη έηζη θαη νη δύν έθπγαλ. Κεθάιαην ΗΕ Σειηθά ε Φξαγθνγηαλλνύ βξήθε θαηαθύγην ζε κηα ζπειηά ζηε πεξηνρή Καθθόξξεκα θαη γηα ηξεηο κέξεο πνπ βξίζθεηαη εθεί ηξέθεηαη κε παμηκάδηα θαη ρόξηα. Σελ εκέξα θαηέβαηλε ζηε θνηεηλή πειηά πνπ ήηαλ θξπκκέλε από ην κέξνο ηνπ δξόκνπ θαη αγλάληεπε ηε ζάιαζζα κήπσο θαλεί θαλέλα θαίθη ή βάξθα γηα λα θύγεη. Κάπνηα ζηηγκή όκσο βιέπεη κηα βάξθα λα πιεζηάδεη αιιά επεηδή ήηαλ θάπνηνο απόζηξαηνο ρσξνθύιαθαο κέζα ζ απηήλ θξύθηεθε ζηε ζπειηά γηα λα κελ ηελ αλαθαιύςνπλ. Σε λύρηα θνηκήζεθε ζηε ζπειηά βιέπνληαο πάιη έληνλα θαη παξάμελα όλεηξα, αθνύγνληαο ην θύκα αιιά θαη θσλέο θαη θιάκαηα κηθξώλ παηδηώλ. Ξύπλεζε έληξνκε θαη απνθάζηζε λα κε μαλαθνηκεζεί αλ είλαη λα βιέπεη ηέηνηα όλεηξα. Δπίζεο πήξε ηελ απόθαζε λα θύγεη από ηε πειηά απηή θαη λα πάεη ζην εξεκεηήξην ηνπ γέξνληα παπά Αθάθηνπ ζηνλ Άγην ώζηε, γηα λα εμνκνινγεζεί θαη αλ κπνξέζεη λα ηε θπγαδέςεη. Πάλσ ζηελ ώξα πνπ ήηαλ λα θύγεη από ηε ζπειηά ε Φξαγθνγηαλλνύ είδε ηνπο δύν ρσξνθύιαθεο πνπ ηελ θπλεγνύζαλ θαη ακέζσο άξρηζε λα αλεθνξίδεη γηα λα μεθύγεη θαη νη ρσξνθύιαθεο ηελ είδαλ θαη ηελ αθνινπζνύζαλ. Κεθάιαην ΗΖ Ζ Φξαγθνγηαλλνύ ηξέρνληαο έθηαζε ζην ζεκείν πνπ νλνκάδεηαη «ην Μνλνπάηη ζην Κιήκα» θαη θαηάθεξε λα πεξάζεη θαη λα πεδήμεη από έλαλ απόηνκν βξάρν θαη λα βξεζεί απέλαληη, ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ βξάρνπ ελώ νη δύν άλζξσπνη πνπ ηελ θπλεγνύζαλ ζπδεηνύζαλ αλ κπνξνύλ λα πεξάζνπλ. Ζ ίδηα βξέζεθε ζηνπ «Πνπιηνύ ηε βξύζε» θαη θάζηζε λα μαπνζηάζεη ιίγν θαη λα πηεί ιίγν λεξό. Όκσο επεηδή δελ αηζζαλόηαλ ζηγνπξηά μεθίλεζε θαη πάιη γηα λα πάεη ζηνλ Άγην ώζηε αιιά βιέπνληαο ηνπο δύν πνπ ηελ θπλεγνύζαλ λα ηελ πιεζηάδνπλ πξνζπάζεζε λα πεξάζεη από έλα ζεκείν πνπ ε άκκνο ήηαλ νιηζζεξή θαη ην θύκα άξρηζε λα ηελ ζθεπάδεη θαη κε μέξνληαο κπάλην ε Φξαγθνγηαλλνύ πλίγεθε ζηε κέζε αλάκεζα ζηελ ζεία θαη ζηελ αλζξώπηλε δηθαηνζύλε.

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ Φόληζζα»- Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο. Μέξνο A. Δξσηήζεηο

«Ζ Φόληζζα»- Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο. Μέξνο A. Δξσηήζεηο Μέξνο A 1. Πεξηγξάςηε ην δσκάηην ζην νπνίν βξίζθεηαη ε Φξαγθνγηαλλνύ κε ην κσξό θαη ηε ιερώλα; 2. Πεξηγξάςηε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη θπξίσο ηνπο γνλείο ηεο. 3. Τη ζπλέβε ζηε Γειραξώ, ηε κεηέξα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή.

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή. Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή Ση 2 2010-2011 Δπιμέλεια: κ. Μοςζούπη Άννα Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Γηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εηαηξεία ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε. αθνύ θαηάθεξε κε ην ζπαζί ηεο λα θαηαμησζεί ζην ρώξν ηνπ αινπκηλίνπ εδώ θαη 35 ρξόληα, κε πξνζθνξά ζην πνηνηηθό κεράλεκα αιιά θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ ηεο, μεθηλά κηα λέα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

3. Τα ΑΒΓΓ θαη ΔΒΕΖ είλαη ηεηξάγσλα, ΑΔ=2cm θαη ΔΒ=5cm. Τν εκβαδόλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ ζρήκαηνο είλαη: είλαη: (Γ) 10

3. Τα ΑΒΓΓ θαη ΔΒΕΖ είλαη ηεηξάγσλα, ΑΔ=2cm θαη ΔΒ=5cm. Τν εκβαδόλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ ζρήκαηνο είλαη: είλαη: (Γ) 10 Α, υμναςίου η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιοσ 0. Πνηνο από ηνπο πην θάησ αξηζκνύο είλαη ν κεγαιύηεξνο; (Α) 0 0 () 00 () ( 0) ( 0) () 0 0 () ( 0) ( 0). Σην πην θάησ ζρήκα νη επζείεο ε θαη ε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απο-οικειοποίηση: Γλώσσα και Ππάξη Έβεισλ Γαβρήιοσ, Φοίβε Γηαλλίζε, Κωζηής Παλεγύρες

Απο-οικειοποίηση: Γλώσσα και Ππάξη Έβεισλ Γαβρήιοσ, Φοίβε Γηαλλίζε, Κωζηής Παλεγύρες Απο-οικειοποίηση: Γλώσσα και Ππάξη Έβεισλ Γαβρήιοσ, Φοίβε Γηαλλίζε, Κωζηής Παλεγύρες Ναηαιία Μσιωλάθε Αιίλα Ορθαλού Άρηεκης Νηθοιοπούιοσ Γηώργος Ρσκελίδες Πξνζεγγίδσ ην νηθόπεδν ζθεπηόκελε κηα θαηνηθία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ. Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη. Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν...

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ. Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη. Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν... ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν... * ΑΓΙΑΝΑΠΑ Α * ΟΝΕΙΡΟ * ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ * ΕΠΙΚΑΛΕΩ ΣOI ΣΗΝ ΘΕΟΝ * ΕΛΕΝΗ * ΑΓΙΑΝΑΠΑ Β * ΜΝΗΜΗ Α * Ο ΔΑΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Β Γεκνηηθνύ 12 νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Βόινπ

Β Γεκνηηθνύ 12 νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Βόινπ Έλα πξόγξακκα γηα λα κάζνπκε λα θπθινθνξνύκε κε αζθάιεηα. Β Γεκνηηθνύ 12 νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Βόινπ Υπεύζπλνη πξνγξάκκαηνο : Θωκάο Σηκόπνπινο -Τξύθωλ Γθνπληέιηαο Δκέλα Αιίθε. Με ιέλε Αιέμε. Κη εκέλα Σηέθαλν.

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα