ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α"

Transcript

1 ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη, όπνπ βξηζθόηαλ ε Φξαγθνγηαλλνύ, ην κσξό θαη ε ιερώλα, είλαη θησρηθά επηπισκέλν θαη ζην ηδάθη βξίζθνληαη μύια πνπ δεζηαίλνπλ θαη θσηίδνπλ ην ρώξν. Ζ Φξαγθνγηαλλνύ ήηαλ κηα γπλαίθα πεξίπνπ εμήληα ρξνλώλ, θαινθακσκέλε, κε έληνλα ραξαθηεξηζηηθά θαη αληξηθό ήζνο. Ζ δσή ηεο όιε ήηαλ γεκάηε βάζαλα θαη ην κόλν πνπ ζπκάηαη από ηνλ εαπηό ηεο ήηαλ πσο εμππεξεηνύζε πάληα ηνπο άιινπο, πνηέ δελ ηθαλνπνηνύζε ηνλ εαπηό ηεο. Όηαλ ήηαλ κηθξή βνεζνύζε ηνπο γνλείο ηεο, όηαλ παληξεύηεθε έγηλε ζθιάβα ηνπ άληξα ηεο θαη όηαλ απέθηεζε παηδηά έγηλε δνύια ησλ παηδηώλ ηεο, όπσο ηώξα πνπ θξνληίδεη ηε κόιηο δύν κελώλ εγγνλνύια ηεο πνπ γελλήζεθε άξξσζηε θαη έρεη έληνλν βήρα. Ζ Φξαγθνγηαλλνύ δελ είρε θνηκεζεί εδώ θαη πνιιέο λύρηεο θαη πάλσ από ην ιίθλν ηνπ κσξνύ αλαινγηδόηαλ θαη μαλάθεξλε ζην λνπ ηεο ηα πεξαζκέλα. Ηδηαίηεξα ζπκάηαη ηνλ παηέξα ηεο ν νπνίνο ήηαλ νηθνλόκνο, εξγαηηθόο θαη ηίκηνο, ελώ ε κεηέξα ηεο ήηαλ θαθηά, θζνλεξή θαη ζπλερώο έβξηδε θαη βιαζηεκνύζε. Μάιηζηα ε κεηέξα ηεο Φξαγθνγηαλλνύ, ε Γειραξώ, ήμεξε κάγηα θαη θάπνηε ηελ θπλεγνύζαλ ηα παιηθάξηα ηνπ Καξαηάζνπ γηα λα ηελ πηάζνπλ γηαηί πίζηεπαλ όηη ηνπο είρε θάλεη κάγηα αιιά θαηάθεξε λα ηνπο μεθύγεη κπαίλνληαο κέζα ζηελ θνπθάια ελόο γέξηθνπ πεύθνπ θαη έηζη γιίησζε από απηνύο. ηε ζπλέρεηα ε Φξαγθνγηαλλνύ ζπκάηαη ην γάκν ηεο κε ηνλ Γηάλλε ην Φξάγθν, ηνλ νπνίνλ ε Φξαγθνγηαλλνύ ηνλ νλόκαδε «θνύθν» ή «Λνγαξηαζκό». Σνλ ηειεπηαίν ραξαθηεξηζκό ηνπ ηνλ είπε απνδώζεη ε Φξαγνγηαλλνύ γηαηί δελ ήμεξε αξηζκεηηθή θαη δελ κπνξνύζε λα κεηξήζεη αθόκε θαη ηα ρξήκαηα από ηα κεξνθάκαηά ηνπ, γη απηό θαη ε Φξαγθνγηαλλνύ είρε αλαιάβεη λα παίξλεη ηα κεξνθάκαηά ηνπ ή λα θιέβεη κέξνο ησλ ρξεκάησλ γηα ηηο πξνίθεο ησλ θνξηηζηώλ ηεο. Ζ δηθηά ηεο πξνίθα πνπ ηεο έδσζαλ νη γνλείο ηεο ήηαλ έλα ζπίηη έξεκν θαη εηνηκόξξνπν ζην παιηό Κάζηξν, έλα ρσξάθη ζε κηα θξεκλώδε αθηή, ηξεηο ώξεο καθξηά από ηελ πόιε θαζώο θαη έλα ρσξάθη ακθηζβεηνύκελεο ηδηνθηεζίαο, αθνύ ην δηεθδηθνύζαλ έλαο γείηνλαο θαη ε Δθθιεζία. Δλώ ζπκόηαλ όια απηά ε Φξαγθνγηαλλνύ ην κσξάθη έβερε δπλαηά θαη μύπλεζε ε κεηέξα ηνπ, ε ιερώλα, γηα λα ξσηήζεη γηα ηελ πγεία ηνπ παηδηνύ. Ζ Φξαγθνγηαλλνύ ηελ θαζεζύραζε θαη ηόηε κπήθε ζην ζπίηη ε Ακέξζα, ε δεπηεξόηνθνο θόξε ηεο Φξαγθνγηαλλνύ ε νπνία είρε κείλεη γεξνληνθόξε, αλύπαληξε αιιά ήηαλ όκνξθε, κειαρξηλή, ςειή θαη πνιύ πξνθνκκέλε, νλνκαζηή πθάληξηα. Δθείλε ηελ ώξα μύπλεζε θαη ν άληξαο ηεο ιερώλαο ν Νηαληήο ν Σξαρήιεο, ν νπνίνο εηνηκαδόηαλ κε αξθεηή θαζαξία λα πάεη ζηε δνπιεηά ηνπ.

2 Κεθάιαην Β Ξελπρηώληαο γηα άιιε κηα βξαδηά ζην πξνζθεθάιη ηεο εγγνλήο ηεο ε Φξαγθνγηαλλνπύ ζθέθηεηαη πάιη ηνλ γάκν ηεο θαη ηα πξνηθηά ηεο. Ζ Φξαγθνγηαλλνύ ηε κέξα ηνπ αξξαβώλα ηεο κε ην Γηάλλε ην Φξάγθν είρε πξνζπαζήζεη λα πξνεηδνπνηήζεη ην κέιινληα ζύδπγό ηεο γηα ηε κεδακηλόηεηα ηεο πξνίθαο θαη λα ηνλ πείζεη- κε λνήκαηα- λα δεηήζεη θαη άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα ηνλ επηθείκελν γάκν ηνπο αιιά δελ ηα θαηάθεξε. Σν κόλν πνπ θαηάθεξε ήηαλ λα ηελ δεη ε κεηέξα ηεο ε νπνία ήηαλ θαθηά θαη πνλεξή θαη λα κελ ηελ αθήζεη λα έρεη νπνηαδήπνηε επαθή κόλε ηεο κε ηνλ κέιινληα άληξα ηεο θνβνύκελε θάπνηα πίεζε από κέξνπο ηεο Φξαγθνγηαλλνύ. Σειηθά, κεηά από δύν εβδνκάδεο από ηνλ αξξαβώλα έγηλε ν γάκνο θαη ην ληόπαληξν δεπγάξη πήγε λα κείλεη καδί κε ηελ νηθνγέλεηα ηεο αδειθήο ηνπ Γηάλλε ηνπ θνύθνπ. Όκσο νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ήηαλ δύζθνιεο θαη έηζη κε πνιιέο ζπζίεο θαη θόιπα ε Φξαγθνγηαλλνύ θαηάθεξε λα ρηίζεη έλα κηθξό ζπηηάθη θαη λα κεηαθνκίζνπλ εθεί κε ηελ νηθνγέλεηά ηεο, ε νπνία απνηεινύληαλ από εθηά παηδηά, ηέζζεξα αγόξηα θαη ηξία θνξίηζηα. Μέζα ζε απηέο ηηο ζθέςεηο ηεο γηα ν παξειζόλ ε Φξαγθνγηαλλνύ θξνληίδεη θαη ηε κηθξή εγγόλα ηεο ζθεθηόκελε ηα βάζαλα πνπ πξνθαιεί ζε όινπο ε γέλλεζε ελόο αθόκε θνξηηζηνύ, ζηνπο γνλείο ηνπ θαη ζηελ ίδηα ην κηθξό θνξίηζη θαη βάδεη κε ην λνπ ηεο άζρεκα πξάγκαηα γηα ηε δσή ηνπ κηθξνύ παηδηνύ. Κεθάιαην Γ Ζ Φξαγθνγηαλλνύ ζπκάηαη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηώπηδε κε ηα ρξήκαηα ηνπ ζπδύγνπ ηεο αιιά θπξίσο ζπκάηαη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο λα θιέςεη ρξήκαηα από ηνλ παηέξα ηεο αιιά θαη από ηε κεηέξα ηεο, ε νπνία εθκεηαιιεπόηαλ θη απηή ηνλ άλδξα ηεο. Ζ Φξαγθνγηαλλνύ ζπκάηαη ραξαθηεξηζηηθά ην πεξηζηαηηθό ηεο αλαθάιπςεο ηεο θξπςώλαο ηεο κεηέξαο ηεο ην βξάδπ ηεο παξακνλήο ηνπ γάκνπ ηεο θαη ηελ απόθηεζε κέξνο ησλ ρξεκάησλ απηώλ ζε αληίπνηλα γηα ηελ ειάρηζηε πξνίθα πνπ ηεο έδσζαλ νη γνλείο ηεο παξόιε ηελ κεγάιε θαη πινύζηα πεξηνπζία πνπ είραλ. Βέβαηα ε Φξαγθνγηαλλνύ ήηαλ εξγαηηθή θαη επηδέμηα γπλαίθα θαη αζρνινύληαλ κε πνιιά πξάγκαηα γηα λα βγάιεη ρξήκαηα, όπσο ήηαλ πθάληξηα, κακκή θαη ςεπηνγηάηξηζζα δειαδή κάδεπε βνηάληα θαη γηάηξεπε δηάθνξεο αζζέλεηεο. Με ηα ρξήκαηα πνπ είρε ζπγθεληξώζεη ηόζα ρξόληα θαηάθεξε λα ρηίζεη ην ζπηηάθη ηεο θαη λα κείλεη εθεί κε ηελ νηθνγέλεηά ηεο. Σα δύν κεγαιύηεξα αγόξηα είραλ θύγεη από ηελ νηθνγέλεηα θαη είραλ μεληηεπηεί ζηελ Ακεξηθή γηα λα βξνπλ κηα θαιύηεξε ηύρε, ρσξίο όκσο λα έρεη λέα ηνπο ε Φξαγθνγηαλλνύ γηα ρξόληα. Δίρε κείλεη κε ηα κηθξόηεξα αγόξηα θαη κε ηα ηξία θνξίηζηα ηα νπνία έπξεπε λα πξνηθίζεη όρη κόλν κε ρσξάθηα θαη ζπίηηα αιιά θαη κε ρξήκαηα κεηξεηά γηα λα θαινπαληξεπηνύλ.

3 Κεθάιαην Γ Ήηαλ Γελάξεο, θύζαγε βνξηάο, ήηαλ αξγά ην βξάδπ θαη ε Φξαγθνγηαλλνύ εμαθνινπζεί λα μαγξππλά δίπια ζηε κηθξή εγγόλα ηεο. Σόηε κπαίλεη ε Ακέξζα ε νπνία επηζθέθηεθε ην ζπίηη ηεο αδειθήο ηεο γηα λα δεη πώο είλαη ην κηθξό κσξάθη γηαηί είδε έλα παξάμελν όλεηξν όηη ην κσξάθη είρε πεζάλεη θαη ε κεηέξα ηεο είρε καύξν ζεκάδη ζην ρέξη ηεο. Ζ Φξαγθνγηαλλνύ ηαξάρηεθε από ην όλεηξν ηεο Ακέξζαο θαη ηελ απνθάιεζε «αιαθξνίζθησηε» θαη ηεο είπε λα επηζηξέςεη ζην ζπίηη ηνπο γηα λα κελ αλεζπρήζεη ε κηθξή ηεο αδειθή θαη πσο ην κσξό είλαη θαιά. Βέβαηα ε Ακέξζα δελ είρε θνβεζεί λα βγεη κόλε ηεο ηε λύρηα γηαηί ήηαλ πνιύ δπλαηή αθνύ ε ίδηα είρε παιηόηεξα ππνζηεί έλαλ ηξαπκαηηζκό κε καραίξη από ηνλ ίδην ηεο ηνλ αδειθό, ηνλ Μήηξν. Απηόο ήηαλ έλαο νξκεηηθόο, επηπόιαηνο θαη παξάηνικνο λεαξόο ν νπνίνο ήηαλ αξρεγόο όιεο ηεο ζπκκνξίαο ησλ καγθώλ ηεο πεξηνρήο θαη έθηηαρλε καραίξηα θαη κπαξνπηάθηα κε ππξίηηδα. Κάπνηε πνπ ηνλ θπλεγνύζαλ νη ρσξνθύιαθεο λα ηνλ πηάζνπλ γηα δηάθνξεο αηαμίεο πνπ είρε θάλεη θξύθηεθε ζην ζπίηη ηνπ θαη πξνζπαζνύζε λα ηνπο μεθύγεη. ην ζπίηη ήηαλ ε Ακέξζα ε νπνία πξνζπάζεζε λα δεη ηη ζπκβαίλεη αιιά ν κεζπζκέλνο αδειθόο ηεο εμέιαβε ηελ θίλεζή ηεο απηή σο κηα πξνζπάζεηα λα ηνλ πξνδώζεη θαη ηελ καραίξσζε. Σειηθά θαηάθεξε λα μεθύγεη από ηνπο ρσξνθύιαθεο θαη ε Ακέξζα, όηαλ νη ρσξνθύιαθεο ηε ξώηεζαλ ηη έρεη, απάληεζε όηη είρε ζέξκε θη δάιε θαη έηζη δελ είπε ηίπνηα γηα ηνλ αδειθό ηεο. Ζ Φξαγθνγηαλλνύ επηζηξέθνληαο εθείλε ηελ ώξα θξόληηζε κόλε ηεο ηελ Ακέξζα θαη έηζη έιεμε ην πεξηζηαηηθό. Ζ Ακέξζα ζπκάηαη ηα πεξηζηαηηθά απηά κε ηνλ αδειθό ηεο ν νπνίνο βξίζθεηαη ηώξα ζηηο θπιαθέο ηεο Χαιθίδαο αθνύ γύξηζε ζπίηη όπσο ηεο είπε ε κεηέξα ηεο θη βξίζθεηαη πιαγηαζκέλε δίπια ζηε κηθξή αδειθή ηεο Κεθάιαην Δ Ζ Φξαγθνγηαλλνύ ιόγσ ηεο αληθαλόηεηαο ηνπ άληξα ηεο ήηαλ κεηέξα αιιά θαη παηέξαο γηα ηα παηδηά ηεο θαη έπξεπε σο εθ ηνύηνπ σο άληξαο ηνπ ζπηηηνύ λα βξεη ζπίηη, ρσξάθη, ειαηώλα θαη ρξήκαηα γηα λα πξνηθίζεη ηηο θόξεο ηεο αιιά θαη σο κεηέξα έπξεπε κα θηηάμεη ηελ πξνίθα ησλ θνξηηζηώλ όπσο ζεληόληα, θεληεηά ξνύρα θ.α. αιιά θαη λα βξεη θαιό γακπξό. Γηα ηε κεγάιε ηεο θόξε ηε Γειραξώ ε Φξαγθνγηαλλνύ βξήθε ην Νηαληή ηνλ Σξαρήιε ν νπνίνο ήηαλ άγαξκπνο θαη είρε πνιιέο απαηηήζεηο θαη πείζκαηα γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ην γάκν. Μεηά ην γάκν ε Γειραξώ γέλλεζε ηξία παηδηά θαη ην ηξίην είλαη ην θνξηηζάθη πνπ θξνληίδεη ε Φξαγθνγηαλλνύ επεηδή γελλήζεθε άξξσζην. Φπζηθά νη απόςεηο ηεο Φξαγθνγηαλλνύ γηα ηελ γέλλεζε θνξηηζηώλ αληηθαηνπηξίδεη ηηο απόςεηο ηεο επνρήο γηα ηα θνξίηζηα. Θεσξεί πσο ε γέλλεζε θνξηηζηώλ είλαη αηπρία γηα ηνπο γνλείο αθνύ πξέπεη λα ηα πξνηθίζνπλ θαη όπνηε παξεπξίζθεην ζε θάπνηα θεδεία κηθξνύ θνξηηζηνύ ήηαλ ηδηαίηεξα ραξνύκελε, αθνύ πίζηεπε πσο έλαο ηέηνηνο ζάλαηνο ήηαλ ιύηξσζε θαη ραξά γηα ηνπο γνλείο ηνπ. Δθείλε ηε ζηηγκή πνπ ζθεθηόηαλ όια απηά θαη είρε «ςειώζεη ν λνπο ηεο» ην κηθξό εγγνλάθη ηεο άξρηζε λα βήρεη θαη κε ην ρέξη ηεο ην έπλημε ρσξίο λα έρεη ζπλαίζζεζε ησλ πξάμεώλ ηεο.

4 Κεθάιαην Σ Ζ Ακέξζα ζθέθηεηαη πάιη ηνλ αδειθό ηεο ηνλ Μήηξν, ηνλ νπνίν δελ είρε δεη από ηόηε πνπ ηελ καραίξσζε. Οη ρσξνθύιαθεο ηνλ αλαδεηνύζαλ από κέξεο αιιά δελ κπνξνύζαλ λα ηνλ βξνπλ. Ζ Ακέξζα ζπκάηαη όηη όηαλ ηελ καραίξσζε ν αδειθόο ηεο ε κεηέξα ηεο θηάλνληαο ζην ζπίηη ζπλάληεζε ηνπο ρσξνθύιαθεο πνπ έςαρλαλ ηνλ Μήηξν θαη εθείλε ζηελ εξώηεζή ηνπο αλ μέξεη πνύ είλαη ν γηόο ηεο απάληεζε πσο πήγε θαηά ηα Πεγάδηα. Βέβαηα ε απάληεζή ηεο ήηαλ ςεπδήο κηαο θαη δελ γλώξηδε ηίπνηα γηα ηηο πξάμεηο ηνπ γηνύ ηεο αιιά θπζηθά νύηε πνύ ήηαλ αιιά ηνπ έζηεηιε ζηελ αληίζεηε θαηεύζπλζε από απηή πνπ λόκηδε πσο κπνξεί λα είρε θαηαθύγεη ν γηόο ηεο. ηε ζπλέρεηα, ε Φξαγθνγηαλλνύ κπαίλεη ζην ζπίηη ηεο θαη βιέπεη ηελ Ακέξζα λα είλαη κέζα ζηα αίκαηα θαη ηελ πεξηπνηείηαη θξνληίδνληαο ην ηξαύκα ηεο αθνύ δελ ζα ήηαλ δπλαηόλ λα θαιέζεη ε Φξαγθνγηαλλνύ ην γηαηξό αθνύ έηζη ζα απνθαιππηόηαλ ε απνηξόπαηα πξάμε ηνπ Μήηξνπ πξνο ηελ αδειθή ηνπ. Από ηνλ γξακκαηέα ηνπ Ληκελαξρείνπ καζαίλεη ε Φξαγθνγηαλλνύ όηη ν γηόο ηεο έθπγε από ην λεζί κπαξθάξνληαο θξπθά ηε λύρηα. Μεηά από έλαλ ρξόλν καζεύηεθε πσο ν Μήηξνο είρε δηαπξάμεη θόλν κέζα ζην πινίν θάηη πνπ ε Φξαγθνγηαλλνύ κέζα ηεο πίζηεπε πσο είλαη αιήζεηα. Μεηά από ιίγεο κέξεο, έθηαζε γξάκκα από ηηο θπιαθέο ηεο Χαιθίδαο γξακκέλν από ηνλ ίδην ηνλ Μήηξν πνπ πιεξνθνξνύζε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ γηα ηα βαζαληζηήξηα πνπ έρεη ππνζηεί ζηε θπιαθή θαη πσο πξάγκαηη δηέπξαμε ην θόλν ζην πινίν αιιά δε ζπκάηαη ηηο ιεπηνκέξεηεο όπσο πώο βξέζεθε ην καραίξη ζηα ρέξη ηνπ. ηε ζπλέρεηα ηνπ γξάκκαηνο κεηαλησκέλνο γηα ηελ πξάμε ηνπ δεηά από ηελ κεηέξα ηνπ λα πάεη λα παξαθαιέζεη ηε γπλαίθα θαη ηελ θόξε ηνπ αλζξώπνπ πνπ ζθόησζε, ηνπ ινζηξόκνπ γεξν- Πνξηαίηε, λα δεηήζνπλ ηελ αζώσζή ηνπ. ην ηέινο ηνπ γξάκκαηνο, ν Μήηξνο δεηά λα παληξεπηεί ηελ θόξε απηνύ πνπ ζθόησζε γηα ην θαθό πνπ ηνπο έρεη θάλεη θαη βγαίλνληαο από ηε θπιαθή ππόζρεηαη ζηε κεηέξα ηνπ πσο ζα δνπιέςεη ζθιεξά γηα λα πξνηθίζεη ηηο αδειθέο ηνπ. Πξάγκαηη ε Φξαγθνγηαλλνύ πεγαίλεη ζην ρσξηό Πιάηαλα όπνπ δνύζε ε Πνξηαηηαηλα θαη ηελ έπεηζε λα πάλε καδί ζηε Χαιθίδα, ζηε θπιαθή αιιά θαη ζηηο αξρέο, γηα λα βεβαηώζνπλ γηα ηελ αζσόηεηα ηνπ Μνύξνπ. Ζ θόξε ηνπ ζύκαηνο βέβαηα δε δέρεηαη λα παληξεπηεί ηνλ Μνύξν. Πήγαλ ινηπόλ νη δπν γξηέο ζηε Χαιθίδα θαη έκεηλα ηξεηο κήλεο. Δθεί θαζεκεξηλά επηζθέπηνληαλ ηελ θπιαθή θαη ε Φξαγθνγηαλλνύ πξόζθεξε θξπθά θαη θαλεξά θαγεηά θαη πνηά ζην γηό ηεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δίθεο ε Φξαγθνγηαλλνύ ππόζρεηαη ζηνπο ελόξθνπο δηάθνξα δώξα αλ αζσώζνπλ ην γηό ηεο όπσο θξαζηά, ιάδηα, ζύθα θα, πξάγκαηα όκσο πνπ ήηαλ αδύλαηνλ λα ηα παξέρεη ε Φξαγθνγηαλλνύ ιόγσ ηεο θηώρεηαο ηεο. Σειηθά, ν Μνύξνο θαηαδηθάζηεθε ζε είθνζη ρξόληα θπιάθηζεο. Καηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηνλ ηόπν ηνπο ε Φξαγθνγηαλλνύ εθαξκόδεη έλα ζρέδην, ιόγσ έιιεηςεο ρξεκάησλ, θαηά ην νπνίν ζα εθκεηαιιεπόηαλ ηηο γλώζεηο ηεο ζηα βόηαλα θαη ζηα ςεπηνγηαηξηθά. Πξαγκαηηθά πέηπρε ην ζρέδηό ηεο θαη γύξηζε πίζσ κε ρξήκαηα από ηα νπνία έδσζε ζηελ Πνξηαηηαηλα γηα λα γπξίζεη θαη απηή ζπίηη ηεο αιιά θαη ηεο πεξίζζεςαλ θαη θαγώζηκα πνπ ηεο είραλ δώζεη γηα δώξν απηνί πνπ

5 ηνπο είρε γηαηξέςεη. Όια απηά ηα ζπκάηαη ε Ακέξζα δώδεθα ρξόληα από ηόηε πνπ ζπλέβεζαλ. Κεθάιαην Ε Μεηά ηνλ πληγκό ηεο εγγνλήο ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ βξίζθεηαη ζε κηα παξάθξνπζε. Ννκίδεη πσο δε δεη. Δθείλε ηε ζηηγκή μππλά ε κεηέξα ηνπ κσξνύ θαη κε αθνύγνληαο θαλέλαλ ζόξπβν ζεθώλεηαη θαη βιέπεη ην λεθξό κσξό. Θξήλνο γηα ηε κεηέξα αιιά θαη ζπγθίλεζε γηα ην παηέξα, ν νπνίνο πάεη λα εηδνπνηήζεη ηελ Ακέξζα λα έξζεη θαη απηή ζην ζπίηη γηα λα θξνληίζνπλ ην λεθξό κσξό. Ζ Φξαγθνγηαλλνύ ςύρξαηκε θαη κε έρνληαο ζπλεηδεηνπνηήζεη αθόκε ην κέγεζνο ηνπ εγθιήκαηόο ηεο αληηδξά ζα λα κε μέξεη ηίπνηα, ζα λα κελ έρεη ζπκβεί ηίπνηα ζπγθινληζηηθό. Κεθάιαην Ζ Μηα κέξα ηελ εβδνκάδα ησλ Βαίσλ ε Φξαγθνγηαλλνύ πήγε κόλε ηεο ζηελ εμνρή, ζηεο Μακνύο ην ξέκα. Φπζηθά ιίγεο εβδνκάδεο έρνπλ πεξάζεη από ην ζάλαην ηεο κηθξήο εγγνλήο ηεο θαη ζύκθσλα κε ηηο ηαηξνδηθαζηηθέο απνθάζεηο ην κσξό πέζαλε από ζπαζκώδε βήρα θαη θακία ππνςία δελ εηέζε γηα ηελ Φξαγθνγηαλλνύ, ε νπνία όκσο έλησζε θαζεκεξηλά ηύςεηο, αλεζπρία θαη ληξεπόηαλ λα βιέπεη ηελ θόξε ηεο ηε Γειραξώ. Σε Μεγάιε εβδνκάδα ζύρλαδε ζηελ εθθιεζία, έθαλε βαζηέο γνλπθιηζίεο θαη ζθεθηόηαλ λα εμνκνινγεζεί αιιά ζπλερώο ην αλέβαιιε. ηελ εμνρή πνπ πήγε ε Φξαγθνγηαλλνύ δελ επηζθέθηεθε ην μσθθιήζη ηνπ Αγίνπ Αλησλίνπ αιιά πξνηίκεζε λ πάεη ζην μσθθιήζη ηνπ Αη Γηάλλε ηνπ Κξπθνύ αθνύ πξώηα επηζεώξεζε ηηο ειηέο ζηνλ ειαηώλα θαη κάδεςε θαη βόηαλα γηα ηα ςεπηνγηαηξηθά ηεο. Αθνύ είδε όιε ηελ πεξηνρή έθηαζε ζην μσθθιήζη ηνπ Αη Γηάλλε ηνπ Κξπθνύ, ν νπνίνο ήηαλ έξεκνο, κηζνγθξεκηζκέλνο θαη αιεηηνύξγεηνο. Μπήθε ζηνλ έξεκν λαό, άλαςε έλα θεξί θαη αθνύ έθαλε ηξεηο γνλπθιηζίεο παξαθάιεζε ηνλ Αη Γηάλλε λα ηεο δώζεη έλα ζεκάδη αλ έθαλε θαιά πνπ ζθόησζε ηελ εγγνλή ηεο. Κεθάιαην Θ Δπηζηξέθνληαο ζπίηη ηεο κεηά ηελ επίζθεςε ζην λαό ηνπ Αη Γηάλλε ηνπ Κξπθνύ ε Φξαγθνγηαλλνύ πεξλώληαο από ην ζπίηη ηνπ Γηάλλε ηνπ Πεξηβνιάξε ζθέθηεθε λα κπεη γηα λα ηνπ δώζεη κεξηθά γηαηξηθά βόηαλα γηα ηελ άξξσζηε γπλαίθα ηνπ θαη απηόο λα ηεο δώζεη κεξηθά θξεκκύδηα ή θαλέλα καξνύιη. ηνλ θήπν ηνπ ζπηηηνύ έπαηδαλ μέλνηαζηα ηα δύν θνξίηζηα θαη απνπζίαδε ν παηέξαο ηνπο ηνλ νπνία ε Φξαγθνγηαλλνύ είδε λα θαιιηεξγεί έλα γεηηνληθό ρσξάθη. Σα δύν θνξίηζηα έπαηδαλ θνληά ζηε ζηέξλα θαη βιέπνληαο ηα αθύιαθηα ε Φξαγθνγηαλλνύ ζθέθηεθε πσο ζα ήηαλ κεγάιε ιεπηεξηά γηα ηνπο γνλείο ηνπο ν ζάλαηνο ησλ θνξηηζηώλ. Με απηή ηε ζθέςε έζπξσμε ηα δύν κηθξά θνξίηζηα κέζα ζηε ζηέξλα θαη θαζώο πλίγνληαλ άξρηζε

6 λα θσλάδεη ηάρα γηα βνήζεηα θαη λα πξνζπνηείηαη πσο ζέιεη λα βνεζήζεη πέθηνληαο ε ίδηα κέζα ζηε ζηέξλα αιιά νπζηαζηηθά επηηάρπλε ηνλ πληγκό ησλ δύν θνξηηζηώλ. ηηο θσλέο ηεο Φξαγθνγηαλλνύ βγήθε από ην ζπίηη ε άξξσζηε κεηέξα ε νπνία όκσο κελ κπνξώληαο λα θάλεη θάηη ηελ παξαθάιεζε λα θσλάμεη ηνλ άλδξα ηεο. Ζ Φξαγθνγηαλλνύ ελώ θώλαδε ηνλ παηέξα ησλ θνξηηζηώλ ηαπηόρξνλα έδεζε ηα πληγκέλα ζώκαηα ησλ θνξηηζηώλ από έλα δέληξν γηα λα βγάινπλ ην λεξό πνπ είραλ πεη αιιά ήηαλ πιένλ αξγά. Δθείλε ηε ζηηγκή ήξζε αλαζηαησκέλνο από ηηο θσλέο ηεο Φξαγθνγηαλλνύ θαη ν παηέξαο ησλ παηδηώλ θαη ε Φξαγθνγηαλλνύ ηνπ δηεγείηαη πώο έγηλε ην θαθό. Ζ Φξαγθνγηαλλνύ έκεηλε ην βξάδπ κε ηνπο άηπρνπο γνλείο θαη ηελ επόκελε κέξα αλαθξηλόκελε από ηνλ εηξελνδίθε δηεγήζεθε αθξηβώο, κε ηηο ίδηεο ιεπηνκέξεηεο πνπ είρε πεη ζηνλ παηέξα ην ζπκβάλ θαη ν γηαηξόο πνπ εμέηαζε ηα λεθξά θνξίηζηα απεθάλζε όηη πέζαλαλ από πληγκό. Κακία έλδεημε θαη θακία ππνςία ππήξρε θαηά ηεο Φξαγθνγηαλλνύ. Κεθάιαην Η Αθνύ πέξαζαλ νη γηνξηέο ηνπ Πάζρα, ε Φξαγθνγηαλλνύ καδί κε ηελ θόξε ηεο ηε Κξηληώ έπιελαλ ζηελ απιή ηνπ θπξ Αιέμαλδξνπ ηνπ Ρνζκαή ηα ξνύρα ηνπ γηα δύν κέξεο. Σε δεύηεξε κέξα ηνπ πιπζίκαηνο ζηελ απιή είραλ έξζεη θαη έπαηδαλ κε έληνλε θαζαξία κηθξά αγόξηα θαη θνξίηζηα ηεο γεηηνληάο θαη ζπλερώο ε Φξαγθνγηαλλνύ ηνπο έθαλε παξαηεξήζεηο λα θύγνπλ θαη λα ηελ αθήζνπλ λα ηειεηώζεη ηε δνπιεία ηεο. Όκσο απηά ζπλέρηδαλ θαη κάιηζηα ηελ θνξόηδεπαλ. Καηά ην κεζεκέξη ε Φξαγθνγηαλλνύ έζηεηιε ζην ζπίηη ηνπο ηελ Κξηληώ λα πάεη λα θέξεη λα θάλε. Σελ ώξα πνπ έκεηλε κόλε ηεο ζηελ απιή ππήξραλ δύν ή ηξία θνξίηζηα θαη κάιηζηα έλα από απηά ηελ θνξόηδεπε γηαηί ηνπο έθαλε παξαηεξήζεηο. Μεηά από ιίγν ηα άιια θνξίηζηα θύγαλε θαη έκεηλε κόλν ηνπ απηό ην κηθξό θνξίηζη, ε Ξελνύια, θαη έπαηδε θνληά ζην πεγάδη. Από κέζα ηεο ηόηε ε Φξαγθνγηαλλνύ επρήζεθε λα πληγόηαλ ην θνξίηζη όπσο θαη πξαγκαηηθά έγηλε, αθνύ ηα μύια πνπ είραλ βάιεη γηα λα θαιύπηεη ην ζηόκην ηνπ πεγαδηνύ δελ άληεμαλ ηελ πίεζε ηνπ ζώκαηνο ηνπ κηθξνύ θνξηηζηνύ θαη έηζη απηό βξέζεθε κέζα ζην λεξό. Ζ Φξαγθνγηαλλνύ παξαθνινπζώληαο όιε απηή ηελ ώξα ην θνξίηζη έκεηλε άπξαθηε θαη κάιηζηα απνθάζηζε λα θύγεη γηα λα κελ βξεζεί πάιη ζε δύζθνιε ζέζε. Έθιεηζε ηελ πόξηα ηεο απιήο θαη ζθέθηεθε πσο αλ ξσηεζεί ζα απαληνύζε πσο πεηλνύζε πνιύ θαη ήζειε λα πάεη πην γξήγνξα ζην ζπίηη ηεο επεηδή ε θόξε ηεο Κξηληώ αξγνύζε. Κεθάιαην ΗΑ Αθνύ βξέζεθε πληγκέλν ην κηθξό θνξίηζη κέζα ζην πεγάδη νη αζηπλνκηθέο αξρέο άξρηζαλ λα έρνπλ ππνςίεο γηα ην πξόζσπν ηεο Φξαγθνγηαλλνύ αθνύ ππήξμε κάξηπξαο θαη γηα ηνπο δύν πληγκνύο ησλ κηθξώλ θνξηηζηώλ. ηηο αλαθξίζεηο πνπ ππνβιήζεθε ε Φξαγθνγηαλλνύ δελ βξέζεθε θάηη αμηόπνηλν, όκσο ν εηξελνδίθεο θαη ν αζηπλόκνο ζεώξεζαλ ύπνπηε ηε Φξαγθνγηαλλνύ γη απηό κεηά ην δεύηεξν απηό

7 πληγκό έζηεηιαλ δύν ρσξνθύιαθεο λα ηε ζπιιάβνπλ. Βιέπνληαο ε Φξαγθνγηαλλνύ ηνπο ρσξνθύιαθεο απνθάζηζε λα πάεη ζηα βνπλά λα θξπθηεί γηα λα κε ηε ζπιιάβνπλ. Εήηεζε από ηε Γειραξώ λα ηεο δώζεη ην θαιάζη ηεο, ηε καληήια ηεο, ηα παπνύηζηα ηεο, ιίγα παμηκάδηα θαη λα θάλεη πσο ε Φξαγθνγηαλλνύ είλαη άξξσζηε γηα λα κελ ηελ ππνπηεπζνύλ θαη ηελ θπλεγήζνπλ νη ρσξνθύιαθεο. Ζ ίδηα έθπγε ηξέρνληαο από ην ζπίηη θαη πήξε ην δξόκν θαηά ηα Κνηξώληα. Κάπνηα ζηηγκή είδε από καθξηά ηνλ θιεηήξα ηεο αζηπλνκίαο πνπ κηινύζε κε έλαλ απόκαρν ζηξαηησηηθό. ηελ πξνζπάζεηά ηεο λα ηνπο απνθύγεη έθηαζε ζην γηαιό θνληά ζε έλα γλσζηό ηεο ζπίηη θαη κπήθε κέζα. Δθεί ήηαλ ε Μαξνπζώ πνπ ρξσζηνύζε κεγάιε ράξε ζηε Φξαγθνγηαλλνύ από παιηόηεξή ηεο εμππεξέηεζε. Σεο αθεγήζεθε ηελ θαηάζηαζή ηεο θαη ε γπλαίθα ηεο είπε όηη ζα ηελ βνεζήζεη θξύβνληάο ηελ ζην κηθξό θαησγάθη ηνπ ζπηηηνύ. Πξάγκαηη ε Φξαγθνγηαλλνύ θνβνύκελε λα κε ζπιιεθζεί έκεηλε ζην ζπίηη θαη ζπκήζεθε ηελ πεξηπέηεηα θαη ηα βάζαλα ηεο Μαξνπζώ θαη αθνύ θνηκήζεθε γηα ιίγν, πξηλ αθόκα μεκεξώζεη, έθπγε γηα λα βξεη θαιύηεξν θαηαθύγην ζηα βνπλά. Κεθάιαην ΗΒ Ζ Φξαγθνγηαλλνύ έθπγε ινηπόλ από ην ζηελό θαη πγξό θαησγάθη αθνύγνληαο αθόκε βαζηά ζηελ ςπρή ηεο ην θιάκα ηεο κηθξήο εγγνλήο ηεο πνπ είρε ζθνηώζεη. Δίλαη αξρέο Μαίνπ θαη ε θύζε είλαη γεκάηε άλζε θαη κπξσδηέο. απηό ην πεξηβάιινλ ε Φξαγθνγηαλλνύ θπλεγεκέλε από ηνπο ρσξνθύιαθεο ηξηγπξλάεη ζε γλώξηκα κέξειόγσ ησλ ζπρλώλ επηζθέςεσλ κε ηε κεηέξα ηεο όηαλ ήηαλ κηθξή γηα λα αλαδεηήζνπλ βόηαλα πάλσ ζηε βνπλά- ώζηε λα βξεη έλα θαηαθύγην γηα λα απνθύγεη ηε ζύιιεςε. Καζώο πξνρσξνύζε ζθόληαςε έμσ από έλα πεξηβόιη κε θεξαζηέο θαη ν επηζηάηεο ηνπ πεξηβνιηνύ θώλαμε λα θύγεη ρσξίο όκσο λα δεη πνηνο ήηαλ. Ζ Φξαγθνγηαλλνύ ζέινληαο λα απνθύγεη νπνηαδήπνηε ζπλάληεζε κε θάπνηνλ άλζξσπν ώζηε λα κε πξνδνζεί βξήθε κηα έξεκε ζπειηά -πξαγκαηηθό θαηαθύγην. Δθεί βξέζεθε ηελ ώξα πνπ μεκέξσλε θη αθνύ έθαγε ιίγν έπεζε λα θνηκεζεί ιηγάθη. ηνλ ύπλν ηεο είδε παξάμελα όλεηξα θαη παξόιν πνπ ήηαλ κέξα ηα όλεηξά ηεο ήηαλ πνιύ έληνλα. Καηέβεθε ηόηε λα πηεί λεξό από κηα γνύξλα αιιά εθείλε ηε ζηηγκή θαηάιαβε πσο εξρόηαλ πξνο ην κέξνο ηεο έλα θνπάδη δώσλ θαη γηα λα κελ απνθαιπθζεί ε θξπςώλα ηεο βγήθε λα ζπλαληήζεη ην βνζθό πνπ αθνινπζνύζε ηα δώα κε πξνζπνηεηή αθέιεηα. Κεθάιαην ΗΓ Ο βνζθόο πνπ ζπλάληεζε ε Φξαγθνγηαλλνύ ήηαλ ν Γηάλλεο ν Λπξίγθνο ν νπνίνο γηα θαιή ηνπ ηύρε όπσο ιέεη ν ίδηνο- βξήθε ηε Φξαγθνγηαλλνύ γηα λα ηε παξαθαιέζεη λα πάεη ζην ζπίηη ηνπ λα βνεζήζεη ηε γπλαίθα ηνπ πνπ κόιηο γέλλεζε έλα άξξσζην θνξηηζάθη λα πάεη λα ην γηαηξέςεη. Σε ζηηγκή πνπ κηιάγαλε νη δύν ηνπο ε Φξαγθνγηαλλνύ βιέπεη από καθξηά ηνπο δύν ρσξνθύιαθεο πνπ ηελ έςαρλαλ λα έξρνληαη πξνο ην κέξνο ηνπο θαη ακέζσο έθπγε γηα λα θξπθηεί. Οη δύν ρσξνθύιαθεο ξώηεζαλ ην Λπξίγθν αλ είδε ηε Φξαγθνγηαλλνύ θαη απηόο απάληεζε πσο δελ ηελ είρε

8 δεη αλ θαη ν έλαο από ηνπο δύν ρσξνθύιαθεο ηελ είρε δεη από καθξηά. Ζ Φξαγθνγηαλλνύ θαηάθεξε θαη απνκαθξύλζεθε θαη ηειηθά βξήθε κηα πνιύ απάηεηε ζπειηά πνπ έβιεπε ζην πέιαγνο. Δθεί έθαγε ιίγν θαη πάιη ηελ πήξε ν ύπλνο βιέπνληαο έληνλα θαη παξάμελα όλεηξα πνπ αθνξνύζαλ ηνπο θόλνπο πνπ είρε δηαπξάμεη. Ξππλώληαο έληξνκε από ηα αιιόθνηα απηά όλεηξα απνθάζηζε λα θύγεη από ηε ζπειηά θαη λα πάεη ζην ζπίηη ηνπ Γηάλλε ηνπ Λπξίγθνπ ηνπ βνζθνύ γηα λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηεο αιιά ηαπηόρξνλα θαη λα θξπθηεί. Μπαίλνληαο ζην ζπίηη άλαςε ηε θσηηά ζην ηδάθη θαη έβξαζε ιίγα βόηαλα γηα λα πηεί ε ιερώλα γηα λα γίλεη θαιά. Κεθάιαην ΗΓ Γπξλώληαο ν Λπξίγθνο από ηηο πνηκεληθέο δνπιείεο ηνπ δήηεζε από ηελ πεζεξά ηνπ λα ηνλ βνεζήζεη θαη έηζη ε Φξαγθνγηαλλνύ έκεηλε κόλε κε ηε ιερώλα, ε νπνί θνηκόηαλ, θαη ην κσξό. ην κπαιό ηεο Φξαγθνγηαλλνύ ήξζαλ πάιη νη ζθέςεηο γηα ην μαιάθξσκα ησλ γνληώλ ελόο θνξηηζηνύ θαη ε επηζπκία λα πλίμεη ην κηθξό λενγέλλεην θνξηηζάθη. Σε ζηηγκή όκσο πνπ πήγαηλε λα ην πλίμεη κπήθε κέζα ζην ζπίηη έλαο ρσξνθύιαθαο ςάρλνληαο ην ζπίηη ηνπ βνζθνύ. Βιέπνληαο ηνλ θίλδπλν λα πιεζηάδεη ε Φξαγθνγηαλλνύ πήδεμε από ην παξάζπξν πνπ βξηζθόηαλ δίπια ηεο θαη άξρηζε λα ηξέρεη πξνο ην δάζνο. Οη ρσξνθύιαθεο είραλ έξζεη γηα λα πάξνπλ ην Λπξίγθν γηα αλάθξηζε γηα λα κάζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα ίρλε ηεο Φξαγθνγηαλλνύ. Κεθάιαην ΗΔ Λαραληαζκέλε ε Φξαγθνγηαλλνύ από ην πνιύ ηξέμηκν ζηακάηεζε γηα ιίγν λα μεθνπξαζηεί αιιά θαη λα ζθεθηεί. Δθείλε ηε ζηηγκή πεξλνύζε ν Κακπαλαρκάθεο, ν βνζθόο, ν νπνίνο ηεο δήηεζε λα πάεη ζην ζπίηη ηνπ γηαηί ε γπλαίθα ηνπ ήηαλ άξξσζηε λα πάεη λα ηε γηαηξέςεη. Ζ Φξαγθνγηαλλνύ απάληεζε πσο ζα πήγαηλε. Αθνύ έθπγε ν βνζθόο ε Φξαγθνγηαλλνύ θαηεθόξεζε πξνο ην ξέκα ηεο Αγαιιηαλνύο όπνπ ζπλάληεζε έλα γέξνληα κνλαρό, ηνλ πάηεξ Ησάζαθ. ηε ζπδήηεζή ηνπο ε Φξαγθνγηαλλνύ είπε πσο ζα ήζειε λα γίλεη πνπιί θαη λα θύγεη θαη λα πεζάλεη γηαηί ππνθέξεη από ηηο θαθνγισζζηέο ηνπ θόζκνπ. ηε ζπλέρεηα ε Φξαγθνγηαλλνύ πήγε ζην ζπίηη ηνπ βνζθνύ Κακπαλαρκάθε όπνπ βξήθε ηε γπλαίθα ηνπ πνιύ άξξσζηε θαη ηα παηδηά ηνπ. Όκσο δελ πξόιαβε λα θάηζεη θαη ν βνζθόο ήξζε ηξέρνληαο λα ηεο πεη πσο νη ρσξνθύιαθεο ηελ ςάρλνπλ θαη λα θύγεη γξήγνξα λα ηξέμεη λα θξπθηεί. Φεύγνληαο ε Φξαγθνγηαλλνύ πήξε ην δξόκν από ηνλ νπνίν είρε έξζεη ζην ζπίηη ηνπ βνζθνύ θαη βξέζεθε ηειηθά πάιη ζην ζπίηη ηνπ Λπξίγθνπ. Χηύπεζε ηελ πόξηα θαη ε πεζεξά ηνπ Λπξίγθνπ ηεο άλνημε θαη κπήθε. ηελ απνξία ηεο γξηάο γηαηί ηελ ςάρλνπλ νη ρσξνθύιαθεο ε Φξαγθνγηαλλνύ απάληεζε πσο ν θζόλνο ηνπ θόζκνπ θηαίεη θαη πσο ηελ θαηεγνξνύλ όηη έπλημε έλα θνξίηζη. Βέβαηα ε Φξαγθνγηαλλνύ αξλείηαη θάζε αλάκεημε θαη ππνζηεξίδεη πσ θαη κόλν ηνπ ην παηδί ζα κπνξνύζε λα είρε πληγεί. Μεηά από ηε ιίγε ώξα ε πεζεξά ηνπ Λπξίγθνπ θνηκήζεθε θαη ελώ θνηκόηαλ θαη ε ιερώλα ε

9 Φξαγθνγηαλλνύ πήγε θνληά ζην κηθξό κσξό θαη ην έπλημε. Δθείλε ηε ζηηγκή έθαλε έλα κηθξό ζόξπβό θαη μύπλεζε ε γξηά αιιά ε Φξαγθνγηαλλνύ άλνημε ηε πόξηα θαη έθπγε. Σόηε ζπλεηδεηνπνίεζε ε γξηά όηη ε Φξαγθνγηαλλνύ είρε πλίμεη ην κσξό θαη άξρηζε λα θσλάδεη γηα ην θνληθό. ην δξόκν ε Φξαγθνγηαλλνύ ζπλαληά ην Λπξίγθν ν νπνίνο θαηεπζπλόηαλ πξνο ην ζπίηη ηνπ θαη βιέπνληαο ηελ πεζεξά ηνπ λα θάλεη λνήκαηα δελ θαηαιάβαηλε. Σόηε ε Φξαγθνγηαλλνύ ςεπδώο ηνπ εμήγεζε πσο ε πεζεξά ηνπ θσλάδεη γηα λα πάεη λα θέξεη ηε κακκή θαη ην γηαηξό γηαηί ηάρα ε γπλαίθα ηνπ είρε θαη άιιν παηδί. Ο Λπξίγθνο ηελ επίζηεςε θαη έηζη θαη νη δύν έθπγαλ. Κεθάιαην ΗΕ Σειηθά ε Φξαγθνγηαλλνύ βξήθε θαηαθύγην ζε κηα ζπειηά ζηε πεξηνρή Καθθόξξεκα θαη γηα ηξεηο κέξεο πνπ βξίζθεηαη εθεί ηξέθεηαη κε παμηκάδηα θαη ρόξηα. Σελ εκέξα θαηέβαηλε ζηε θνηεηλή πειηά πνπ ήηαλ θξπκκέλε από ην κέξνο ηνπ δξόκνπ θαη αγλάληεπε ηε ζάιαζζα κήπσο θαλεί θαλέλα θαίθη ή βάξθα γηα λα θύγεη. Κάπνηα ζηηγκή όκσο βιέπεη κηα βάξθα λα πιεζηάδεη αιιά επεηδή ήηαλ θάπνηνο απόζηξαηνο ρσξνθύιαθαο κέζα ζ απηήλ θξύθηεθε ζηε ζπειηά γηα λα κελ ηελ αλαθαιύςνπλ. Σε λύρηα θνηκήζεθε ζηε ζπειηά βιέπνληαο πάιη έληνλα θαη παξάμελα όλεηξα, αθνύγνληαο ην θύκα αιιά θαη θσλέο θαη θιάκαηα κηθξώλ παηδηώλ. Ξύπλεζε έληξνκε θαη απνθάζηζε λα κε μαλαθνηκεζεί αλ είλαη λα βιέπεη ηέηνηα όλεηξα. Δπίζεο πήξε ηελ απόθαζε λα θύγεη από ηε πειηά απηή θαη λα πάεη ζην εξεκεηήξην ηνπ γέξνληα παπά Αθάθηνπ ζηνλ Άγην ώζηε, γηα λα εμνκνινγεζεί θαη αλ κπνξέζεη λα ηε θπγαδέςεη. Πάλσ ζηελ ώξα πνπ ήηαλ λα θύγεη από ηε ζπειηά ε Φξαγθνγηαλλνύ είδε ηνπο δύν ρσξνθύιαθεο πνπ ηελ θπλεγνύζαλ θαη ακέζσο άξρηζε λα αλεθνξίδεη γηα λα μεθύγεη θαη νη ρσξνθύιαθεο ηελ είδαλ θαη ηελ αθνινπζνύζαλ. Κεθάιαην ΗΖ Ζ Φξαγθνγηαλλνύ ηξέρνληαο έθηαζε ζην ζεκείν πνπ νλνκάδεηαη «ην Μνλνπάηη ζην Κιήκα» θαη θαηάθεξε λα πεξάζεη θαη λα πεδήμεη από έλαλ απόηνκν βξάρν θαη λα βξεζεί απέλαληη, ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ βξάρνπ ελώ νη δύν άλζξσπνη πνπ ηελ θπλεγνύζαλ ζπδεηνύζαλ αλ κπνξνύλ λα πεξάζνπλ. Ζ ίδηα βξέζεθε ζηνπ «Πνπιηνύ ηε βξύζε» θαη θάζηζε λα μαπνζηάζεη ιίγν θαη λα πηεί ιίγν λεξό. Όκσο επεηδή δελ αηζζαλόηαλ ζηγνπξηά μεθίλεζε θαη πάιη γηα λα πάεη ζηνλ Άγην ώζηε αιιά βιέπνληαο ηνπο δύν πνπ ηελ θπλεγνύζαλ λα ηελ πιεζηάδνπλ πξνζπάζεζε λα πεξάζεη από έλα ζεκείν πνπ ε άκκνο ήηαλ νιηζζεξή θαη ην θύκα άξρηζε λα ηελ ζθεπάδεη θαη κε μέξνληαο κπάλην ε Φξαγθνγηαλλνύ πλίγεθε ζηε κέζε αλάκεζα ζηελ ζεία θαη ζηελ αλζξώπηλε δηθαηνζύλε.