ΝΕΑ ΓΚΑΜΑ ENERGY: Η ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΕΑ ΓΚΑΜΑ ENERGY: Η ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΗ"

Transcript

1 ΝΕΑ ΓΚΑΜΑ ENERGY: Η ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΗ «Η ζηξαηεγηθή ηωλ θηλεηήξωλ καο έρεη δύν ά μνλεο: από ηε κία πιεπξά, ηελ πα ξνπζίαζε λέωλ ηερλνινγηώλ γηα ηνπο ζεξκηθνύο βελδηλνθηλεηήξεο θαη θηλεηήξεο ληίδει, θαη από ηελ άιιε πιεπξά, ηελ αλά πηπμε κηαο γθάκα ο ειεθηξηθώλ θηλεηήξωλ. Η ελ ιόγω ζηξαηεγηθή ζα εμαζθαιίζεη ηελ εγεηηθή ζέζε ζηελ Επξώπε, ζε όξνπο εθπνκπήο CO 2 γηα ηε γθάκα καο. Η κεραληθή καο «εθζηξαηεία πινπνηείηαη κε ηαθηηθ ά ιαλζα ξίζκαηα: ην 2010, έλα λέν απηόκαην ζύζηεκα κεηάδ νζεο EDC, ηνλ Ινύλην ηνπ 2011, ην ιαλζάξηζκα ηνπ θηλεηήξα Energy dci 130, ηνπ 1 νπ θηλεηήξα ληίδει ηεο νηθνγέλεηαο Energy, ελώ ζα αθνινπζήζνπλ θέηνο ην θαινθαίξη ηα ιαλζαξίζκαηα ηωλ θηλεηήξωλ 2.0 Energy dci 130 θαη 150. Με ηελ επθαηξία ηνπ ζαινληνύ απηνθηλήη νπ ηεο Φξα λθθνύξηεο, ζα παξνπζηάζνπκε δύν λένπο θηλεηήξεο: Τνπο Energy dci 110 θαη Energy TCe 115. Απηό ζα ζεκαηνδνηήζεη ηελ αλαλέωζε ηεο γθά καο βελδηλνθηλεηήξωλ κα ο, ε νπνία ζα θπθινθνξήζεη ζηελ Επξώπε ζηηο αξρέο ηνπ Θα θάλεη ζξαύζε ζε όξνπο CO 2 κε κείωζε ζρεδόλ 30 %, ζε ζρέζε κε ηελ ηξέρνπζα γθάκα κα ο.» Jacques Prost, Γηεπζπληήο Μεραλνινγηθώλ Δξγαζηώλ. Μεηά ηελ θπθινθνξία ηνπ θηλεηήξα Energy dci 130 θαη ησλ 2.0 Energy dci 130 θαη 150, ε νηθνγέλεηα Energy κεγαιώλεη, κε δύν λένπο ζεξκηθνύο θηλεηήξεο: έλαλ νινθαίλνπξην βελδηλνθηλεηήξα Energy TCe 115 θαη κηα πιήξε κεηακόξθσζε ηνπ 1.5 dci, ν νπνίνο ζα κεηνλνκάζηεθε Energy dci 110. Ζ γθάκα θηλεηήξσλ Renault Energy εμαζθαιίδεη: Μεραληθή απόδνζε κε βάζε ηελ ηερλνινγηθή ππεξνρή ηεο Renault ζηελ F1: κε ηνπο θηλεηήξεο Energy, ε Renault πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηεο ηελ ηερλνινγηθή ηειεηόηεηα πνπ απέθηεζε ράξε ζηνλ αληαγσληζκό. Σα 34 ρξόληα εκπεηξίαο ηεο ζηε F1 θαη νη 9 ηίηινη Παγθόζκηνπ Πξσηαζιεηή θαηαζθεπαζηώλ πνπ έρεη θεξδίζεη ζέηνπλ ζηε δηάζεζε ησλ θαηαλαισηώλ έλα απαξάκηιιν ζύλνιν ηερλνινγηώλ γηα απηό ην επίπεδν γθάκαο. Σερλνινγίεο: θηλεηήξεο βαζηζκέλνη ζην downsizing ηεο λέαο γεληάο - κε ηελ πξνζζήθε ηνπ ζπζηήκαηνο Stop & Start θαη ηελ αλάθηεζε ηεο ελέξγεηαο πέδεζεο (ESM) - θαη κε απαξάκηιιε ηερλνινγία γηα απηά ηα επίπεδα θπβηζκνύ. Μηα θνηλή θηινζνθία: δξαζηηθή κείσζε ηεο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ, ησλ εθπνκπώλ CO 2 θαη ηνπ θόζηνπο ρξήζεο, όια πξνζθέξνληαο ηελ ίδηα νδεγηθή απόιαπζε θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο απαηηήζεηο πνηόηεηαο, ζε όια ηα επίπεδα. F1 ΚΑΗ ΟΥΖΜΑΣΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, Ο ΗΓΗΟ ΣΟΥΟ: ΒΔΛΣΗΩΖ ΣΖ ΤΝΟΛΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ Είηε εξγάδνληαη επί νρεκάησλ παξαγσγήο, είηε επί ησλ κνλνζέζησλ ηεο Formula 1, νη κεραληθνί ηεο Renault επηδηώθνπλ έλαλ ηξηπιό θνηλό ζηόρν: ηελ επίηεπμε κεραληθώλ απνδόζεσλ, αμηόπηζησλ θαη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν

2 νηθνλνκηθώλ, ζε όξνπο θαπζίκνπ. Έηζη, ππάξρνπλ πνιιά θνηλά ζηνηρεία, αλάκεζα ζηηο θπξίαξρεο αξρέο ηνπ κεραλνθίλεηνπ αζιεηηζκνύ θαη ησλ νρεκάησλ παξαγσγήο: Αληαιιαγέο πόξσλ: ράξε ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ εηδηθώλ ηεο Renault Sport F1 ζην κεραλνιόγνπ κεραληθό ηκήκα ηεο Renault, ε γθάκα Energy επσθειείηαη από ηελ ηερλνγλσζία πνπ νη κεραληθνί απέθηεζαλ από ηε ζπκκεηνρή ηεο Renault ζηε F1. Η Renault επσθειείηαη από ηελ εμεηδίθεπζε ηεο Renault Sport F1 ζηνπο αθόινπζνπο ηνκείο: o ζηε γλώζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ ηεηξάγσλσλ θηλεηήξσλ, o ζηε γλώζε ηνπ θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαύζεο θαη ηεο ςύμεο ηνπ, o ζηε κείσζε ησλ ηξηβώλ, o ζηελ θνηλή ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ππνινγηζκνύ θαη κεηξήζεσλ (90 % θνηλό ινγηζκηθό), o ζηελ θνηλή ρξήζε ησλ κεζνδνινγηώλ ινγηζκηθνύ, κε πην ζύληνκα ρξνλνδηαγξάκκαηα αλάπηπμεο. ENERGY TCe 115: ΚΗΝΖΣΖΡΑ 1.2 ΛΗΣΡΩΝ ΜΔ ΑΠΑΡΑΜΗΛΛΔ ΑΠΟΓΟΔΗ, ΠΡΟΣΤΠΟ ΑΠΛΟΣΖΣΑ Ζ ΑΝΑΝΔΩΖ ΣΩΝ ΒΔΝΕΗΝΟΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ Η εθαξκνγή ησλ ηερλνινγηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνπο θηλεηήξεο ληίδει ζηνπο βελδηλνθηλεηήξεο κπνξεί λα απμήζεη ζεκαληηθά ηελ ειθπζηηθόηεηα ησλ ηειεπηαίσλ. Η Renault απνθάζηζε λα επελδύζεη καδηθά ζε απηόλ ηνλ ηνκέα θαη ζα πξνηείλεη ηνπο επόκελνπο κήλεο κηα αλαλεσκέλε γθάκα θηλεηήξσλ Energy TCe, νηθνλνκηθώλ θαη πάληα κε κεγάιν ζεβαζκό πξνο ην πεξηβάιινλ. Η νηθνγέλεηα Energy TCe ζεκαηνδνηεί έλα λέν ζηάδην ζηε ζηξαηεγηθή βελδηλνθηλεηήξσλ ηεο Renault θαη ζα πξέπεη λα αληηπξνζσπεύεη ην 85% ηνπ όγθνπ βελδηλνθηλεηήξσλ ηεο επσλπκίαο ζηελ Επξώπε ην Ο ΚΗΝΖΣΖΣΑ ΜΔ ΣΖΝ ΚΑΛΤΣΔΡΖ ΥΔΖ ΗΥΤΟ - ΑΠΛΟΣΖΣΑ Απηόο ν νινθαίλνπξηνο θηλεηήξαο ζα εληαρζεί από ην 1 ν εμάκελν ηνπ 2012 ζηελ νηθνγέλεηα Mégane / Scenic, αληηθαζηζηώληαο ζηαδηαθά ηνλ θηλεηήξα v 110 ίππσλ (ηύπνπ K4M). ε ζύγθξηζε κε ηνλ ηειεπηαίν, ζα πξνζθέξεη θαιύηεξεο απνδόζεηο, παξά ηνλ κεησκέλν θαηά 25% θπβηζκό ηνπ: θηλεηήξαο 1.2 (1198 εθ 3 ) ηνύξκπν 4 θπιίλδξσλ, κε άκεζν ςεθαζκό, ηζρύο 115 ίππσλ (+ 5 ίππνη), κέγηζηε ξνπή 190 Nm (+ 40 Nm) δηαζέζηκε από ηηο 2000 έσο ηηο 4000 ζηξνθέο/ ιεπηό, θαη 90 % από ηηο 1500 ζηξνθέο/ ιεπηό, πολύ σημαντική μείωση της κατανάλωσης καυσίμου κατά 25%, ήτοι μεγαλύτερη από 1,5 l/100 χλμ, σε σχέση με τον κινητήρα που θα αντικαταστήσει (1.6 16v) και αυτονομία σχεδόν όση εξασφαλίζει και ο κινητήρας ντίζελ,

3 πνιύ ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θόζηνπο ρξήζεο ράξε ζηε ρακειή θαηαλάισζε θαη ζηνπο κεησκέλνπο θόξνπο εθπνκπήο CO2, αιιά θαη ζηελ παξνπζία κηαο θαδέλαο ρξνληζκνύ. ην Downsizing ηεο λέαο γεληάο: o Μπλοκ κινητήρα εξολοκλήρου από αλουμίνιο o 100 ίππνη/ ιίηξν: απαξάκηιιε ηζρύο γηα βελδηλνθηλεηήξα 1.2 o Μηα επέιηθηε νηθνγέλεηα: κειινληηθή έθδνζε TCe 90 ίππσλ: 3 θύιηλδξνη ησλ 900 εθ 3 ΔΝΑ ΚΡΑΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ, ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΑΠΟΓΟΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ Ο πξώηνο βελδηλνθηλεηήξαο ηνύξκπν κε άκεζν ςεθαζκό ηεο Renault, ε κνλάδα θηλεηήξα Energy TCe 115, επηδεηθλύεη κεγάιε ειαζηηθόηεηα. Υάξε ζηε ξνπή ησλ 190 Nm, αληάμηα ελόο θηλεηήξα 2 ιίηξσλ, δηαζέζηκε από ηηο 1750 ζηξνθέο / ιεπηό, ν Energy TCe 115 παξέρεη ηηο ίδηεο επηηαρύλζεηο κε έλα θηλεηήξα 1.6 ιίηξσλ. Οη ελ ιόγσ απνδόζεηο θαζίζηαληαη δπλαηέο ράξε ζηελ εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηώλ, νξηζκέλεο από ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ F1: Αρχιτεκτονική τετράγωνου κινητήρα: αυτός ο τύπος αρχιτεκτονικής, ο οποίος προέρχεται από τη Formula 1, επιτρέπει τη μείωση της υπερφόρτωσης, για την επίτευξη αποδόσεων ISO. Μείωση τριβών: περιορίζει τις απώλειες ενέργειας που σχετίζονται με τη λειτουργία του κινητήρα. Έτσι, ο κινητήρας καταναλώνει λιγότερο καύσιμο, προκειμένου να αποδώσει την απαιτούμενη ποσότητα ενέργειας, και κερδίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και ευρωστία: o Αντλία λαδιού μεταβλητής χωρητικότητας με ηλεκτρονικό έλεγχο: η πίεση του λαδιού προσαρμόζεται στις ανάγκες του κινητήρα, ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης. Οφέλη πελατών: κατανάλωση και εκπομπές CO2 στο ελάχιστο, απόδοση στο μέγιστο. o Καδένα χρονισμού με μειωμένη τριβή: καδένα βελτιστοποιημένη και εξοπλισμένη με υδραυλικό εντατήρα που τη διατηρεί μόνιμα τεταμένη, με σκοπό τη μέγιστη δυνατή μείωση της τριβής. o Σμήματα εμβόλου, από γραφίτη. o Επικάλυψη DLC (Αδαμαντοειδής Άνθρακας) στα ωστήρια των βαλβίδων στο σημείο επαφής με τον εκκεντροφόρο άξονα. Χρησιμοποιούμενες στη F1 για πολλά χρόνια, αυτές οι επιφανειακές επεξεργασίες διαθέτουν μηχανικές ιδιότητες που επιτρέπουν σημαντική μείωση της τριβής και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κινητήρα, για καλύτερες αποδόσεις και ελεγχόμενη κατανάλωση. Άμεσος ψεκασμός: ο ψεκασμός γίνεται απευθείας στο θάλαμο καύσης, γεγονός που επιτρέπει τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και στρατηγικές χρήσης, ανάλογα με τη χρήση του κινητήρα. Η καύση βελτιώνεται, προς όφελος της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO2. Μεταβλητός χρονισμός με δυο μετατοπιστές φάσης εκκεντροφόρων (Μεταβλητός Χρονισμός Βαλβίδων). ε συνδυασμό με υπερτροφοδοσία από ενσωματωμένη εισαγωγή του τούρμπο, μπορεί να επιτευχθεί μέγιστη ροπή ακόμη και σε χαμηλές στροφές, με ευρύ φάσμα χρήσεων. ύστημα Stop & Start, με εξαιρετικά γρήγορη εκκίνηση: το σύστημα εντοπίζει την ακριβή θέση των εμβόλων και επιτρέπει τον άμεσο ψεκασμόη του καυσίμου στον πιο ευνοϊκό κύλινδρο, κατ' αναλογία με εκκίνηση με ποδήλατο (πετάλι σε άνω θέση). Η εκκίνηση είναι ακαριαία. Η ενέργεια που απαιτείται για πολλαπλές εκκινήσεις ανακτάται κατά τις φάσεις επιβράδυνσης / πέδησης.

4 Ζ ηερλνγλσζία ησλ κεραληθώλ ηεο Renault Sport F1 ζηελ ππεξεζία ηνπ θηλεηήξα Energy TCe 115 Η Renault ήζειε λα ελζηαιάμεη ηελ ηερλνινγηθή ππεξνρή ηεο Renault Sport F1 ζην ζρεδηαζκό ησλ θηλεηήξσλ Energy. Γη 'απηό, ην Μεραλνινγηθό Σκήκα έρεη ζηξαηνινγήζεη ηαιέληα ηεο Formula 1, πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβνπλ ην ζρεδηαζκό απηώλ ησλ λέσλ θηλεηήξσλ. ηα ίρλε ηνπ Philippe Coblence, γηα ηνλ θηλεηήξα Energy dci 130 (ηύπνπ R9M), ν Jean-Philippe Mercier αλέιαβε ηηο κειέηεο κεραληθήο γηα ηε κνλάδα Energy TCe 115. Ο Jean-Philippe Mercier, επηθεθαιήο κεραλνινγηθώλ εξγαζηώλ ηεο νηθνγέλεηαο θηλεηήξσλ Energy TCe 115: «Καηά ηε δεθαεηία ηνπ '80, είρακε ηηο πξώηεο ελδείμεηο γηα ηε κείωζε ηωλ δηαζηάζεωλ ζηε F1. Φηάζακε ήδε ζηελ επνρή λα έρνπκε 850 ίππνπο ζηα 1500 εθ 3 ηνπ V6 ηνύξκπν καο. Απηή ε εκπεηξία καο έρεη εθνδηάζεη κε θαιή γλώζε ηωλ θηλεηήξωλ κεγάιεο ηζρύνο αλά ιίηξν θπβηζκνύ. Μεηέθεξα ηελ εκπεη ξία κνπ ζηελ έξεπλα κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηζρύνο γηα ηνλ Energy TCe 115. Φηάζακε ζην απνηέιεζκα ηωλ 100 ίππωλ / ιίηξν, ξεθόξ γηα έλα θηλεηήξα 1.2. Καη ε Renault δελ έρεη πεη α θόκε ηελ ηειεπηαία ηεο ιέμε." ENERGY dci 110: Ζ ΜΔΣΑΜΟΡΦΩΖ ΣΟΤ 1.5 dci ΜΗΑ ΜΔΓΑΛΖ ΠΡΟΚΛΖΖ ΓΗΑ ΣΖ RENAULT Ο θηλεηήξαο πνπ απνηειεί ηελ θαξδηά ηεο γθάκαο, ν 1.5 dci, βξίζθεηαη ζε έλα ζηα ηξία νρήκαηα Renault, από ηα Twingo, κέρξη ηα Laguna. Παξήρζεζαλ ζρεδόλ έλα εθαηνκκύξην κνλάδεο ην Απηή ε λέα αλαλεσκέλε έθδνζε ζα πξνηαζεί γηα πξώηε θνξά γηα ηα Mégane / Scénic, πξηλ επεθηαζεί θαη ζηα άιια κνληέια ηνπ νκίινπ. ΑΤΞΖΜΔΝΖ ΡΟΠΖ ΚΗΝΖΣΖΡΑ, ΜΔΗΩΖ ΡΔΚΟΡ ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ ΚΑΗ ΔΚΠΟΜΠΩΝ Ροπή 260 Nm, αυξημένη κατά 20 Nm, διαθέσιμη από τις 1750 στροφές / λεπτό Ισχύς αμετάβλητη: 110 ίπποι στις 4000 στροφές / λεπτό Mégane Energy dci 110 ο νέος επίλεκτος: κάτω του ορίου των 100 γρ CO2 / χλμ, περίπου 4 l /100χλμ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ: Ζ ΜΔΣΑΜΟΡΦΩΖ ΣΟΤ 1.5 dci Αξρηηεθηνληθή ηνπ ηνύξκπν: Μείωση των απωλειών φορτίου, χάρη στην πρωτοποριακή αρχιτεκτονική τούρμπο. Η διαδρομή που ακολουθεί ο αέρας εισαγωγής είναι απλοποιημένη, βελτιώνοντας έτσι την απόδοση του τούρμπο, για καλύτερες αποδόσεις και με κατανάλωση καυσίμου επιπέδου ISO. Σούρμπο με πολύ χαμηλή αδράνεια: ο χρόνος ανταπόκρισης σε χαμηλές στροφές βελτιώνεται, χάρη στην καλύτερη χωρητικότητα της τουρμπίνας. Μπεθ θαπζίκνπ ANI (Γσλία ηξώκαηνο Μεκνλσκέλνπ Φεθαζκνύ): πην αθξηβήο, ε ελ ιόγσ ηξνθνδνζία ηνπ θαπζίκνπ ζε ζηξώκαηα βειηηώλεη πνιύ ζεκαληηθά ηελ θαύζε (-15 % θαηάινηπα θαύζεο), πξνο άκεζν όθεινο ηεο θαηαλάισζεο θαη ησλ εθπνκπώλ CO2. Η ηερλνινγία ηξνθνδνζίαο ΑΝΙ αληηζηαζκίδεη ηε θπζηθή πξόλεπζε ησλ κπεθ

5 ησλ θηλεηήξσλ 8 βαιβίδσλ (αζπκκεηξία κεηαμύ ησλ βαιβίδσλ εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο). Η ελ ιόγσ ηξνθνδνζία γίλεηαη κε πηεδνειεθηξηθά κπεθ 7 νπώλ. Μείσζε ησλ ηξηβώλ: (Βι θηλεηήξα Energy TCe 115). Σν ηερλνινγηθό παθέην ηνπ θηλεηήξα Energy dci 130: ύστημα Stop & Start με ανάκτηση της ενέργειας πέδησης (ESM): η τεχνολογία Stop & Start επιτρέπει την αυτόματη παύση της λειτουργίας του κινητήρα, μόλις το όχημα σταματήσει. Δεν υπάρχουν πλέον εκπομπές ρύπων. Αυτό το σύστημα εξοικονομεί περισσότερο από ένα λίτρο καυσίμου ανά 100 χλμ, σε κυκλοφορία εντός της πόλης. Όταν ο οδηγός χρησιμοποιεί το συμπλέκτη, η εκκίνηση είναι στιγμιαία. Για να εξασφαλιστούν οι πολλαπλές εκκινήσεις του κινητήρα, η μίζα έχει ενισχυθεί (μίζα και γρανάζι μίζας), όπως επίσης έχει ενισχυθεί και το σύστημα ψεκασμού (αντλία και μπεκ υψηλής πίεσης). Η βάση του κινητήρα υπολογίστηκε για κύκλους εκκίνησης ( χλμ), σχεδόν 7 φορές περισσότερους από ό, τι για ένα κλασικό κινητήρα. ESM (Energy Smart System): αυτό το σύστημα επιτρέπει την ανάκτηση της κινητικής ενέργειας του οχήματος, στις φάσεις της επιβράδυνσης / πέδησης, μέσω του altenator, και τη συσσώρευση της στη μπαταρία. Οι καταναλώσεις ενέργειας (θέρμανση, φωτισμός, ραδιόφωνο...) στη συνέχεια τροφοδοτούνται από την μπαταρία, η οποία βοηθά το altenator. Η ενέργεια επαναχρησιμοποιείται, προκειμένου να εξασφαλίσει τις εκκινήσεις του οχήματος. Επανακυκλοφορία των καυσαερίων (EGR): Όπως και ο Energy dci 130, ο Energy dci 110 υιοθετεί την τεχνολογία χαμηλής πίεσης EGR. Η εν λόγω τεχνολογία επιτρέπει την ανάκτηση των καυσαερίων, αφού αυτά διέλθουν από την τουρμπίνα και από το φίλτρο σωματιδίων. Έτσι, αυτά τα αέρια ψύχονται σε εναλλάκτη χαμηλής πίεσης, προτού επανακατευθυνθούν προς το τούρμπο, όπου αναμειγνύονται με τον αέρα εισαγωγής. Χάρη σε αυτήν την τεχνική, η πίεση υπερτροφοδοσίας αυξάνεται. τη συνέχεια, ψύχονται στον εναλλακτή αέρος της υπερτροφοδοσίας και συμμετέχουν εκ νέου στην καύση. Αυτό το κύκλωμα, το επονομαζόμενο «κρύο» μπορεί να μειώσει τις εκπομπές οξειδίου του αζώτου πιο αποτελεσματικά από την παραδοσιακή υψηλής πίεσης EGR (βλ. πίνακα παρακάτω) με καλύτερη απόδοση του κινητήρα και καλύτερη καύση. Η τεχνολογία EGR χαμηλής πίεσης προϋποθέτει μια αρχιτεκτονική κινητήρα που ελαχιστοποιεί την απόσταση μεταξύ του καταλύτη - φίλτρου σωματιδίων και της εισαγωγής αέρα. Μιλάμε συνεπώς για ένα σύστημα αμέσως μετά το τούρμπο. Αυτή η δομή επιτρέπει: o τη λειτουργία των καταλυτών και του φίλτρου σωματιδίων σε πιο υψηλές θερμοκρασίες που ευνοούν την αποτελεσματικότητά τους, o το σχεδιασμό ενός συμπαγούς και αποτελεσματικού συστήματος EGR χαμηλής πίεσης.

6 Ζ EGR (Επαλαθπθινθνξία Αεξίσλ Εμάηκηζεο) είλαη κηα ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κείσζε ησλ βαζηθώλ εθπνκπώλ ηνπ θηλεηήξα. ηελ πεξίπησζε ηεο ζπκβαηηθήο EGR (πςειή πίεζε), ηα αέξηα ζπιιέγνληαη θαη 'επζείαλ από ηνλ ζάιακν θαύζεο θαη εηζέξρνληαη εθ λένπ απεπζείαο ζηελ εηζαγσγή, αλακεκεηγκέλα κε αέξα. Απηό πεξηνξίδεη ην ζρεκαηηζκό ησλ νμεηδίσλ ηνπ αδώηνπ θαηά ηελ θαύζε, κε κεηνλέθηεκα ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο εηζόδνπ θαη ηνλ πεξηνξηζκό ηεο πίεζεο ππεξηξνθνδνζίαο, δύν παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ απόδνζε ηνπ θηλεηήξα. Αυτορυθμιζόμενη αντλία λαδιού με θερμοστάτη: ο κυβισμός της αντλίας προσαρμόζεται, προκειμένου να παρέχει την ανάλογη πίεση λαδιού ανά πάσα στιγμή, περιορίζοντας έτσι την κατανάλωση ενέργειας. Ένας αισθητήρας θερμοκρασίας λαδιού προσαρμόζει σε πραγματικό χρόνο τη λειτουργία, μειώνοντας έτσι την τριβή λόγω του ιξώδους, με άμεσο όφελος για την κατανάλωση καυσίμου. Πξόηππν Euro 6: ε αξρηηεθηνληθή Καηαιύηεο- FAP, βάζεη ηεο ηερλνινγίαο ρακειήο πίεζεο EGR, δηεπθνιύλεη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ θηλεηήξα ζηα πξόηππα ηνπ Euro 6. ην ίδην πλεύκα, ε νγθνκεηξηθή ζρέζε απμήζεθε ζε 15,6: 1 (έλαληη ηνπ 15,2: 1). RENAULT LAGUNA ΣΑ 118 G CO2/ΥΛΜ ΜΔ ΣΟΤ 2.0 ENERGY dci 130 ΚΑΗ 150 Σν Renault Laguna εγθαηληάδεη ηνπο 2.0 Energy dci 130 θαη 150: Αποδόσεις: 4,5 λίτρα / 100 χλμ (130 και 150 ίπποι), 118 γρ CO 2 / χλμ και όφελος από 18 γρ (13%), μεταξύ των καλύτερων της κατηγορίας Δ, Ανέπαφη αίσθηση: ισχύς 96 και 110 kw (130 / 150 ίπποι), ροπή 320 Nm / 340 Nm αντίστοιχα. Η ακριβής εργασία επέτρεψε να βελτιωθεί ο χρόνος απόκρισης και να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η αίσθηση της οδήγησης, Περισσότερη τεχνολογία: Stop & Start με ανάκτηση της ενέργειας επιβράδυνσης / πέδησης, αντλία λαδιού μεταβλητής χωρητικότητας, θερμική διαχείριση, ψύξη EGR, Μείωση της τριβής, Βελτιωμένη ακουστική: ακόμη πιο αθόρυβοι από τον τρέχοντα κινητήρα. Η ΕΞΑΠΛΩΗ ΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ENERGY Η Renault εληάζζεη ζηαδηαθά ηνπο λένπο θηλεηήξεο ηεο, ζε νιόθιεξε ηε γθάκα ηεο. Η εμέιημε ησλ ππαξρόλησλ θηλεηήξσλ ζα επσθειεζεί επίζεο από ην παθέην ηερλνινγίαο πνπ αλαπηύρζεθε γηα ην ζθνπό απηό. Έηζη έγηλε ζηελ πεξίπησζε ηνπ θηλεηήξα 2.0 dci ηνπ Laguna, ν νπνίνο έγηλε Energy dci (Βι. παξαπάλσ). Απηή ε ηαρεία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ησλ θηλεηήξσλ Renault ζα βνεζήζεη ζηε κείσζε ησλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ησλ νρεκάησλ ηεο κάξθαο.

7 Πεξίιεςε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ γηα ηε λέα γθάκα θηλεηήξσλ Energy: Κηλεηήξεο Energy dci 130 (R9M) Energy dci 110 (K9K) 2.0 Energy dci 130 θαη 150 (M9R) Energy TCe 115 (H5FT) Δπίδξαζε ζηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ * -1 ι/100 ρικ -0,5 ι/100 ρικ -0,6 ι/100 ρικ -1,5 ι/100 ρικ Δπίδξαζε ζηηο εθπνκπέο* -20 % -12 % -13 % -25 % 1 α κνληέια Scenic θαη Grand Scenic (2011) Megane (2012) Οηθνγέλεηεο Mégane / Scénic (2012) Laguna Berline & Estate (2011) Οηθνγέλεηεο Mégane / Scénic θαη Kangoo (2012) * Μέζες ενδεικηικές ηιμές.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου Γενεύης 2012

Διεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου Γενεύης 2012 Διεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου Γενεύης 2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Την 82 η Διεθνή Έκθεση αυτοκινήτου της Γενεύης επέλεξε η Renault για την πρώτη δημόσια εμφάνιση του ZOE, του πρώτου προσιτού αυτοκινήτου για καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. Δ. Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ: ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΒΔΝΕΗΝΟΚΗΝΖΣΖΡΔ ΑΜΔΟΤ ΦΔΚΑΜΟΤ

Α.Σ. Δ. Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ: ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΒΔΝΕΗΝΟΚΗΝΖΣΖΡΔ ΑΜΔΟΤ ΦΔΚΑΜΟΤ Α.Σ. Δ. Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ: ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΒΔΝΕΗΝΟΚΗΝΖΣΖΡΔ ΑΜΔΟΤ ΦΔΚΑΜΟΤ ΠΟΤΓΑΣΖ: ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ηκηιιίδεο Κσλζηαληίλνο

Διαβάστε περισσότερα

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών 1) Πόηε έγηλε αηζζεηό ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ην απηνθίλεην; Από πνηόλ ; Πνύ; Σε ηη ζπλίζηαηαη ην πξόβιεκα; Τη κέηξα ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ; Πνηεο αξρέο έιαβαλ ηα πξώηα

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι Turbo-Diesel Υπογραμμίζουν τη Γκάμα Κορυφαίων Κινητήρων

Νέοι Turbo-Diesel Υπογραμμίζουν τη Γκάμα Κορυφαίων Κινητήρων Κινητήρες Νέοι Turbo-Diesel Υπογραμμίζουν τη Γκάμα Κορυφαίων Κινητήρων Από το λανσάρισμα: Ευρεία γκάμα 7 κινητήρων, όλοι προδιαγραφών Euro 5 Νέοι κινητήρες 2.0 l Diesel: Χαμηλή κατανάλωση και αυτονομία

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν 2 Θα ήζεια λα εσταρηζηήζω όιοσς ηοσς θίιοσς κοσ ποσ κε ζηερίδοσλ ζε θάζε κοσ προζπάζεηα θαζώς θαη ηο ζύλοιο ηωλ αλζρώπωλ ποσ βρίζθοληαη ζηο οηθογελεηαθό κοσ περηβάιιολ. Αθόκα ζα ήζεια

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΡΟΥΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΕΡΟΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΡΟΥΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΕΡΟΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΡΟΥΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΕΡΟΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ιανουάριος 2011 ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΡΟΥΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΕΡΟΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΟΤ ΜΕΣΑΞΑ & ΒΑΙΛΕΩ ΠΑΤΛΟΤ ΠΑΛΑΙΑ ΠΕΝΣΕΛΗ, 15 236 ΑΘΗΝΑ ΣΗΛΕΥΩΝ0:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΓΙΟΞΔΙΓΙΟΤ ΣΟΤ ΣΙΣΑΝΙΟΤ ΣΑ ΤΛΙΚΑ ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΗ ΣΩΝ ΓΡΟΜΩΝ

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΓΙΟΞΔΙΓΙΟΤ ΣΟΤ ΣΙΣΑΝΙΟΤ ΣΑ ΤΛΙΚΑ ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΗ ΣΩΝ ΓΡΟΜΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΓΙΟΞΔΙΓΙΟΤ ΣΟΤ ΣΙΣΑΝΙΟΤ ΣΑ ΤΛΙΚΑ ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΗ ΣΩΝ ΓΡΟΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Β. ΓΚΔΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΒΕΛΙΣΙΚΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΠΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και. Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος. Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και. Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος. Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΙΡΟΣΑΙΑ. Σεσνηηό Πεπιβάλλον. σεδιαζμόρ & Οπγάνωζη Υώπων. Καηαζκεςέρ & Δξοπλιζμόρ

ΥΟΙΡΟΣΑΙΑ. Σεσνηηό Πεπιβάλλον. σεδιαζμόρ & Οπγάνωζη Υώπων. Καηαζκεςέρ & Δξοπλιζμόρ ΥΟΙΡΟΣΑΙΑ Σεσνηηό Πεπιβάλλον σεδιαζμόρ & Οπγάνωζη Υώπων Καηαζκεςέρ & Δξοπλιζμόρ Π. ΠΑΝΑΓΑΚΗ Γεωπονικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Δπγαζηήπιο Γεωπγικών Καηαζκεςών ΑΘΗΝΑ-2010 ii Μέο ζηελ απιή είρε δώδεθα ρηηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σηον ςιό μος Αλέξανδπο

Σηον ςιό μος Αλέξανδπο Σηον ςιό μος Αλέξανδπο 2 ΕΤΥΑΡΙΣΙΕ Οη ζπγγξαθείο ηνπ βηβιίνπ αηζζάλνληαη ηελ ππνρξέσζε λα επραξηζηήζνπλ ζεξκά όινπο όζνη βνήζεζαλ θαη ζπκπαξαζηάζεθαλ θαηά ηελ εθπόλεζε απηήο ηεο εξγαζίαο. Αξρηθά ζα ήζειαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΚΑΣΣΟ ΑΝΔΡΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Δρ. ΧΑΣΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ...5

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ...5 - 1 - ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ...5 1.1 Καηαλάισζε πεηξειαίνπ ζηηο κεηαθνξέο.5 1.2 Αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε Πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα...7 1.3 Δλαιιαθηηθέο πξνηάζεηο κεηαθίλεζεο...8 1.3.1 Ζιεθηξηθφ φρεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ Φ.Α. και ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ PELLET ΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ Α.Δ.Μ.4396 ΥΡΟΝΗ ΑΠΟΣΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΝΤΡΜΑΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010 63 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δελλής Πολυχρόνης PhD, DIC, Eur Ing, CENG, MIMECHE, Διπλωματούχος Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο Σύκθσλα κε πνιινύο εξεπλεηέο, ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ηνπ πιαλήηε αλακέλεηαη λα έρνπλ εμαληιεζεί πξηλ ηα κέζα ηνπ αηώλα πνπ δηαλύνπκε.. Πξνβιέπεηαη ε εμάληιεζε

Διαβάστε περισσότερα

T.E.I. ANATOΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ Φ.Α. Τ.Ε. - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

T.E.I. ANATOΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ Φ.Α. Τ.Ε. - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. T.E.I. ANATOΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ Φ.Α. Τ.Ε. - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. αποτελέσματα : να μεταβάλλεται το διάκενο των βαλβίδων η μεταβολή του διακένου μεταβάλει συνήθως και το χρονισμό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. αποτελέσματα : να μεταβάλλεται το διάκενο των βαλβίδων η μεταβολή του διακένου μεταβάλει συνήθως και το χρονισμό ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο 1. Ποια είναι τα αίτια της αλλαγής των αρχικών διαστάσεων ορισμένων εξαρτη-- μάτων του συστήματος κίνησης των βαλβίδων και τι αποτελέσματα επιφέρουν; 43 αίτια : 1. η αύξηση της θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1. Πώς γίνεται η διαδικασία σχηματισμού μείγματος στις diesel ; 195 Πώς γίνεται ο έλεγχος του φορτίου του πετρελαιοκινητήρα ; Πώς ρυθμίζεται η προπορεία

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ALLEN ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΩΝ ΑΚΖΔΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ Μ.Δ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλωμαηική Δργαζία. ηων θοιηηηών ηος Σμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Σεσνολογίαρ Τπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ σολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Γιπλωμαηική Δργαζία. ηων θοιηηηών ηος Σμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Σεσνολογίαρ Τπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ σολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΓΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΔΩ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Γιπλωμαηική Δργαζία

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποηική. Η πομποτική χωπίζετε ζε πνιινύο θιάδνπο. Μεξηθνί από απηνύο είλαη νη παξαθάησ κε νξηζκελεο πιεξνθνξηεο γηα ηνλ θαζελα μερσξηζηα

Ρομποηική. Η πομποτική χωπίζετε ζε πνιινύο θιάδνπο. Μεξηθνί από απηνύο είλαη νη παξαθάησ κε νξηζκελεο πιεξνθνξηεο γηα ηνλ θαζελα μερσξηζηα Ρομποηική Τι είναι η ρομποηική; Δίλαη ζύγρξνλνο ηερλνινγηθόο θιάδνο ηεο απηνκαηνπνίεζεο, πνπ έρεη σο αληηθείκελν ηε κειέηε, ην ζρεδηαζκό θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ξνκπόη, θαζώο θαη ηελ έξεπλα γηα ηελ πεξαηηέξσ

Διαβάστε περισσότερα