ΕΙΑΓΩΓΗ. Αθνινπζνύλ νη ζπλεληεύμεηο πνπ πήξακε:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΑΓΩΓΗ. Αθνινπζνύλ νη ζπλεληεύμεηο πνπ πήξακε:"

Transcript

1 ΕΙΑΓΩΓΗ ηα πιαίζηα ηεο εξεπλεηηθήο καο εξγαζίαο απηνύ ηνπ ηεηξακήλνπ, κε γεληθό ζέκα Νεξό: από ηνπο σθεαλνύο ζηα κόξηα, απνθαζίζακε όιεο νη νκάδεο λα ελώζνπκε ηηο δπλάκεηο καο θαη λα δηεξεπλήζνπκε έλα θνηλό δήηεκα: ην λεξό ζην λεζί καο, ηελ Κσ θαη ηηο παιηέο πεγέο πνπ ππάξρνπλ ζ απηό. Έηζη, καδί κε ηνπο ππεύζπλνπο θαζεγεηέο καο, επηζθεθηήθακε θάπνηεο από απηέο, ηελ πεγή ηνπ Αζθιεπηείνπ, ηνπ Κνθθηλόλεξνπ θαη ηεο Βνπξίλαο, κε ζθνπό λα ηηο δνύκε από θνληά, γηα λα δηαπηζηώζνπκε ζε ηη θαηάζηαζε βξίζθνληαη ζήκεξα. Δπίζεο, θαζεκηά νκάδα αλέιαβε λα επηθνηλσλήζεη κε άηνκα πνπ έρνπλ εμεηδίθεπζε ζε απηό ην ζέκα θαη λα ηνπο πάξεη ζπλέληεπμε, γεγνλόο πνπ ζπκπιήξσζε αθόκε πεξηζζόηεξν ηηο γλώζεηο καο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπο, ηηο ζπλζήθεο ππό ηηο νπνίεο θαηαζηξάθεθαλ αιιά θαη πνιιά άιια ελδηαθέξνληα εξσηήκαηα. Παξαθάησ, ζαο παξνπζηάδνπκε απηνύζηεο ηηο ζπλεληεύμεηο πνπ πήξακε από ηελ θ. Παπαεπηπρίνπ, ηελ θ. Παξηζίδνπ, ηνλ θ. Υαηδεβαζηιείνπ θαη ηνλ θ. Μαξθόγινπ. Αθνινπζνύλ νη ζπλεληεύμεηο πνπ πήξακε: 1

2 πλέληεπμε Ινπιίαο Κ. Παπαεπηπρίνπ: Με αθνξκή ην κάζεκα ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο (Project) κε Θέκα: Σν λεξό. Από ηνπο σθεαλνύο ζηα κόξηα πξαγκαηνπνηήζακε κία ζπλέληεπμε ζηελ θπξία Παπαεπηπρίνπ ε νπνία έρεη αζρνιεζεί κε απηό ην αληηθείκελν, ην νπνίν είλαη ην λεξό. Αξρηθά, ηελ ξσηήζακε ηη ηελ παξαθίλεζε λα αζρνιεζεί κε ηηο πεγέο ηεο Κσ,αθνύ ε ίδηα καο είπε πσο δελ είλαη από εδώ θαη καο απάληεζε πώο ηελ ελδηαθέξεη πνιύ ό,ηη έρεη λα θάλεη κε ην λεξό, θαζώο είλαη θαη αξρηηέθηνλαο -κεραληθόο θαη απηό είλαη έλαο αθόκε παξάγνληαο πνπ ζπλέβαιιε. Γηα ηηο πεγέο ηηο νπνίεο ππήξραλ ζηελ Κσ παιαηόηεξα εθείλε καο παξέπεκςε ζε έλα βηβιίν ην νπνίν ζα καο βνεζνύζε ζε απηή καο ηελ έξεπλα, αθνύ θαη ε ίδηα δελ είλαη δπλαηόλ λα γλσξίδεη όιεο ηηο πεγέο πνπ ππήξραλ θαη καο είπε πσο απηόο ν άλζξσπνο ν νπνίνο είρε θάλεη ηελ έξεπλα πάλσ ζε απηό ην ζέκα είλαη αξθεηά κεγάινο. Όζν γηα ην πόζηκν λεξό καο είπε πσο ε Βνπξίλα είρε θαη έρεη θαζαξό λεξό, αθνύ από εθεί έπαηξλαλ λεξό θαη αθόκε παίξλνπλ, θαζώο ε Βνπξίλα ζπκβάιιεη θαη ζήκεξα ζηνλ πδξνθόξν νξίδνληα ηεο Κσ. Δπίζεο, εδώ ζηελ Κσ δελ είρε αλαθεξζεί θάπνηα αζζέλεηα ή επηδεκία από ην λεξό, από όηη ε ίδηα γλσξίδεη, αιιά ζε άιια κέξε λαη εάλ ππήξρε θάπνην κηθξόβην ην νπνίν κεηαδίδεηαη κε ην λεξό. Μαο αλέθεξε, πσο ππήξραλ πνιιέο πεγέο νη νπνίεο είραλ ηακαηηθά λεξά όπσο ην Κνθθηλόλεξν, νη Μπξνο Θέξκεο θαη νη Πίζσ Θέξκεο θαη ηακαηηθά ινπηξά θαη ιαζπόινπηξα όπσο ν Αρηεληάο, ηνπ νπνίνπ ε πεγή εάλ έρεη ξνή αθήλεη θαηάιεηπα θόθθηλα. Άιιε κία πεγή ε νπνία είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε πεγή ηεο Βνπξίλαο, ε νπνία πήξε ην όλνκά ηεο,γηαηί ην ζεκείν από όπνπ πεγάδεη ην λεξό κνηάδεη κε θεθάιη βνδηνύ θαη ππνινγίδεηαη πσο είλαη 3 ρηιηάδσλ εηώλ. Εξσηήζεηο: 1.Ση ζαο παξαθίλεζε λα αζρνιεζείηε κε ηηο πεγέο ηεο Κσ; Πξνζσπηθά κε ελδηαθέξεη πάξα πνιύ ην λεξό θαη νηηδήπνηε έρεη λα θάλεη κε ην λεξό.γειαδή, κε ελδηαθέξεη σο αληηθείκελν έξεπλαο,ζε όιεο ηηο εθθξάζεηο ηνπ, αιιά θπξίσο ηα έξγα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ δηαρείξηζε ηνπ λεξνύ,δειαδή έξγα πνπ είλαη ηερληθά έξγα θαη εμ αληηθεηκέλνπ δειαδή, γηαηί εγώ είκαη αξρηηέθηνλαο - κεραληθόο θαη εθ ησλ πξαγκάησλ κε ελδηαθέξεη πεξηζζόηεξν ό,ηη έρεη λα θάλεη κε ηερληθό,δειαδή κε ηερληθά έξγα πνπ δηαρεηξίδνληαη ην λεξό. 2.Πόζεο πεγέο ππήξραλ παιαηόηεξα; ( Σα Κσαθά,Σόκνο Θ : ζειίδεο ) Από άθξε ζε άθξε ζην λεζί ηεο Κσ, ζε πιαγηέο θαη ξεκαηηέο, απαληώληαη πνιπάξηζκεο πεγέο κε πινύζηα ξνή πόζηκσλ θαη αξδεπηηθώλ λεξώλ. ύκθσλα κε γξαπηέο καξηπξίεο νη πεγέο απηέο αλαβιύδνπλ από ηα παλάξραηα ρξόληα. Ζ ύπαξμε ηνπο νθείιεηαη ζηα πινύζηα πδξνθόξα ζηξώκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηε κεγάιε βξνρόπησζε θαη ηε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο κε ηηο κηθξέο θιίζεηο.(ζειίδα 240,1ε παξάγξαθνο) ηα θείκελα ησλ Δπξσπαίσλ πεξηεγεηώλ, θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά αλαθέξνληαη νη νλνκαζίεο ησλ ζεκαληηθόηεξσλ πεγώλ ηνπ λεζηνύ: Φάλδηθνο, Λύθαζηνο ή 2

3 Απνδνκάβξε, Λάκπε, Nikaste (Λίθαζηνο) ή Apodomia (Απνδόκηα), Sphandio, Licasti ή Apodomaria, Soffodino, Nicastro ή Apodimia, Πεγή ηνπ Ηππνθξάηε, Βνπξίλα θαη Κνθθηλόλεξν. Πξνθαλώο νη ειαθξώο δηαθνξνπνηεκέλεο νλνκαζίεο παξαπέκπνπλ ζηηο ίδηεο πεγέο λεξνύ θαη νη πεξηγξαθέο κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ, αιιά θαη λα παξαπιαλήζνπλ θαηά ηελ ηαπηνπνίεζή ηνπο κε πξνγελέζηεξεο θαη κεηαγελέζηεξεο νλνκαζίεο. Tν ζέκα απηό παξνπζηάδεη εμαηξεηηθό ελδηαθέξνλ θαη απνηειεί πξνθιεηηθό εξεπλεηηθό πεδίν γηα όζνπο κειεηνύλ ηα ηνπσλύκηα ηεο Κσ. Αλαηξέρνληαο ζηελ πεξίνδν ηεο Ηηαινθξαηίαο, κέζα από ηνλ πινύην θάπνησλ δπζεύξεησλ βηβιηνγξαθηθώλ πεγώλ, εληνπίζζεθαλ εηθνζηπέληε (25) πεγέο ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηξήζεηο από ηηο 3 έσο θαη ηηο 9 Ηνπιίνπ ηνπ Πξνθαλώο νη ζπγθεθξηκέλεο πεγέο θαηαγξάθεθαλ από ηνπο θαηαθηεηέο σο ζεκαληηθνί πδαηηθνί πόξνη ηεο Κσ. Πξνζπάζεηα ηαύηηζεο ησλ πεγώλ κε ηηο πεγέο πνπ αλαθέξεη ν Μηρ. Δπζη. θαλδαιίδεο δελ απέδσζαλ ηα αλακελόκελα. Μόλν δύν πεγέο ηαπηίζηεθαλ, ε Vurina σο Vorina θαη ηα Pigadullia σο Pigadulia. Έμη νλνκαζίεο πεγώλ παξαπέκπνπλ απ επζείαο ζε γλσζηέο πεγέο : Actenia ζηνπ Αρηεληά ηε βξύζε, Coccinonero ζην Κνθθηλόλεξν, Chefalovrisi Panagia ν Sorgente Alta (Asfendiu) ζηελ Κεθαιόβξπζε, Linopoti ζην Ληλνπόηε (Λίκλε), Charmili (frazione Pili - νηθηζκόο Ππιί) ζην Υαξκύιη θαη Cimmari (Antimachia) ζην Κπκκάξη. Γεθαηξείο (13) νλνκαζίεο πεγώλ αλαγξάθνληαη ζηα Τοπωνσμικά κε ηα ειιεληθά ηνπο νλόκαηα αιιά όρη σο πεγέο: Esculapio(πηζαλώο ην Σζηιηκπίξη ζην Αζθιεπείν) Ciucalaria, Tripiti, Santa Mama, Bei - Mazuchena, Camiglianos (Asfendiu), Pili Vecchio (Pili), Pili(paese- ρσξηό, πηζαλώο ηνπ Φαζνύ), Pozzo S. Pietro, Palatia (Chefalo) θαη Chefalo (serbatoio al paese - δεμακελή ζην ρσξηό, πηζαλώο ν Σζεζηκέο). Σέινο, ηέζζεξηο (4) νλνκαζίεο πεγώλ ρξήδνπλ επηηνπίαο έξεπλαο γηα ηελ ηαύηηζε κε ηελ αθξηβή ζέζε ηνπο: Perijacassi (Cherme), Cherme (acquedotte - πδξαγσγόο), Cabasuju (aqua pesante - βαξύ ύδσξ), Pozzo Platano Tiodochi (Antimachia). Δπί Ηηαινθξαηίαο έγηλαλ επίζεο:...υδρομαζηεσηικαί ζηοαί εις ΦαΪτούηες και περιζσλλογή ηων σδάηων και πηγών ηζιγγάνας, Βοσλκανίων και Ζσάς προς άδρεσζιν ηης περιοτής μεζζαριάς... Οη πεγέο Βνπξίλα ή Βνξίλα, Κεθαιόβξπζε,Υαξκύιη, Γξνκηθό θαη Σζεζηκέο πδξνδνηνύζαλ ηνπο νηθηζκνύο ηεο Κσ. Από ηηο ππόινηπεο πεγέο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθώο ην Κνθθηλόλεξν, ηνπ Αρηεληά ε βξύζε θαη η Άη - νπιά ε βξύζεζηελ Κσ, ε πεγή ηνπ Παπαιεπξά ζην Λαγνύδη, νη πεγέο ηνπ Καπειηαλνύ, ηνπ κεηαιιείνπ θαη ηνπ Μπαζηά ζηνλ Αζώκαην, ε εμάθξνπλε Πεγή θαη ην Πιαθσηό ζην Ππιί, ην Κπκκάξη θαη ν Πιάηαλνο ζηελ Αληηκάρεηα θαη ε Πεξβεηνύξα ζηελ Καξδάκαηλα. 3,4.Μπνξνύκε λα δνύκε θάπνηεο από απηέο ζήκεξα;πνπ αθξηβώο βξίζθνληαη; Μπνξείηε λα έξζεηε ζε επαθή κε αλζξώπνπο πνπ γλσξίδνπλ λα ζαο πάλε επηηόπνπ. Βεβαίσο κπνξείηε λα ηηο δείηε αιιά ζα πξέπεη λα νξγαλώζεηε ηελ επίζθεςε ζαο, δειαδή ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεηε θάπνην κέζν. Γελ μέξσ αλ νη θαζεγεηέο ζαο είλαη δηαηεζηκέλνη λα ζαο κεηαθέξνπλ επηηόπνπ θαη λα είζηε πξόζπκνη λα πεξπαηήζεηε αξθεηά, δηόηη είλαη ζε απνκαθξπζκέλε πεξηνρή, πάλσ ζην Αζθελδηνύ θπξίσο είλαη νη πην πνιιέο εδώ ζηελ Κσ θαη ε Βνπξίλα, ν Αρηεληάο είλαη δηάθνξεο άιιεο πεγέο νη νπνίεο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο πνπ είλαη πάλσ ζηελ νξεηλή πεξηνρή, άξα ζα πξέπεη λα έρεηε εμαζθαιηζκέλo ακάμη, ζπλνδνύο, θαπέιν, λεξό, γπαιηά ειίνπ γηα λα κπνξέζεηε λα πάηε 3

4 θαηά κηθξέο νκάδεο, γηαηί νη δξόκνη είλαη ρσκαηέληνη θαη θάπνηνη είλαη ζηελνί θαη ζα πξέπεη λα ζαο πάεη θάπνηνο πνπ γλσξίδεη. 5.Πόζεο από απηέο είραλ πόζηκν λεξό; Λνηπόλ, αξθεηέο αιιά όρη όιεο κε ηελ έλλνηα όηη θάπνηεο είλαη ηακαηηθέο ή έρνπλ ζεηνύρεο ελώζεηο, γηαηί ε Κσο θεκίδεηαη γηα ηα ηακαηηθά ηεο λεξά θαη έρεη πνιιέο πεγέο πάλσ ζην βνπλό, όπσο θαη επίζεο πίζσ ζηα ζεξκά, αλ έρεηε πάεη πνηέ γηα κπάλην εθεί ζηα ζεξκά, θαη είλαη κία πεγή ηακαηηθή πνπ είλαη πνιύ ζεκαληηθή θαη πνιύ γλσζηή. ην βνπλό πάλσ ππάξρνπλ πεγέο, εηδηθά ε πεγή ηνπ Αρηεληά θαη είλαη κία πεγή ε νπνία είλαη πνιύ εληππσζηαθή. Ήηαλ κέξνο πνπ πήγαηλαλ παιηά γηα ηακαηηθά ινπηξά θαη γηα ιαζπόινπηξα νη Κώνη θαη είλαη ελδηαθέξνπζα γηαηί είλαη πάξα πνιύ σξαίν ην κέξνο θαη αλ ηπρόλ έρεη ξνή ε πεγή αθήλεη θαηάιεηπα θαηαθόθθηλα, έλα ίδεκα δειαδή θόθθηλν θαη είλαη έηζη πνιύ εληππσζηαθό. Λνηπόλ, ειπίδσ λα θαηαθέξεη θάπνηνο λα ζαο πάεη αλ θαη λνκίδσ, όηη δελ είλαη δπλαηόλ λα αλέβεη ιεσθνξείν ζε απηά ηα κέξε, πξέπεη λα πάηε κε κηθξά απηνθίλεηα θαη θαηά κηθξέο νκάδεο. 6.Σα λεξά ησλ πεγώλ ηα ρξεζηκνπνηνύζαλ κόλν γηα πόζε ή θαη γηα άιιεο αζρνιίεο; Όπσο είπακε θαη πξηλ, άιιεο ήηαλ ηακαηηθέο θαη θάπνηεο αλ δελ ήηαλ εμαζθαιηζκέλε ε δηαύγηα ηνπ λεξνύ θαη ε θαζαξηόηεηά ηνπ ήηαλ παξαθηλδπλεπκέλν λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα ην πηνπλ. Σώξα,ην θαηαιιειόηεξν λεξό ήηαλ ηεο πεγήο ηεο Βνπξίλαο, πνπ ήηαλ θαη ε παιαηόηεξε θαη είλαη πάλσ ζην βνπλό, ε νπνία αθόκα ζπκκεηέρεη ζηελ ύδξεπζε ηεο πόιεο, αθόκα θαη ζήκεξα δειαδή. Αιιά είλαη θιεηδσκέλε, πξέπεη λα πάηε κε ζπλνδό θαη λα εμαζθαιίζεηε πξόζβαζε κέζν ηεο ΓΔΤΑΚ. 7.Είρε αλαθεξζεί θάπνηα αζζέλεηα ή επηδεκία από ην λεξό θάπνηαο πεγήο; ηελ Κσ, δελ γλσξίδσ αλ ζε παιαηόηεξνπο ρξόλνπο είρε αλαθεξζεί θάηη ηέηνην, δελ έρσ αθνύζεη θάηη ζπγθεθξηκέλν, γηα ηελ Κσ όρη. Φπζηθά ζε άιια κέξε εληάμεη ζπκβαίλεη γηαηί αλ ηπρόλ ππάξρεη θάπνην κηθξόβην πνπ δηαδίδεηαη κε ην λεξό είλαη πνιύ εύθνιν λα πξνζβάιιεη ηνπο αλζξώπνπο. 8.Όζεο πεγέο ππήξραλ θαη θαηαζηξάθεθαλ, θαηαζηξάθεθαλ κε ηερλεηό ή θπζηθό ηξόπν; Απηή ηε ζηηγκή, αξθεηέο πεγέο έρνπλ θιείζεη κε ηελ έλλνηα όηη επεηδή δελ ρξεζηκνπνηνύληαη, δηάθνξεο πξνζρώζεηο ή θαη θαηνιηζζήζεηο κπνξεί λα ηηο έρνπλε ζηακαηήζεη ή θαη εμαθαλίζεη θαηά θάπνηνλ ηξόπν. Γεληθά, όκσο ε Κσο έρεη λεξά, έρεη πνιιά λεξά, εηδηθά κεηά ηηο θεηηλέο βξνρνπηώζεηο. Δίπακε όηη θαηαγξάθνπλ θάπνηνη εξεπλεηέο 136 πεξηπηώζεηο πεγώλ ζηελ Κσ. Φπζηθά από απηέο ζήκεξα θάπνηεο 4

5 ιεηηνπξγνύλ θαη θάπνηεο όρη. Σν κεγαιύηεξν πξόβιεκα όκσο είλαη όηη θάλνπλ γεσηξήζεηο νη δηάθνξνη ηδηνθηήηεο ησλ θηεκάησλ κε απνηέιεζκα, αλεμέιεθηεο γεσηξήζεηο, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη πξόβιεκα ζηνλ πδξνθόξν νξίδνληα θαη απηό έρεη ζπλέπεηεο θαη ζηηο πεγέο, δειαδή θάπνηεο πεγέο ζηεξεύνπλ. Έλα παξάδεηγκα πεγήο πνπ δπζηπρώο πξνθάιεζε πξόβιεκα ε αιιαγή ηεο ξνήο ηεο είλαη ε Κεθαιόβξπζε, πάλσ ζην Αζθελδηνύ. Θέιεζαλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 λα κεηαθέξνπλ ην λεξό, γηα ύδξεπζε ζην Εηπάξη θαη δέζκεπζαλ ην λεξό, ζρεδόλ εμνινθιήξνπ, θαη ην νδήγεζαλ θάησ κε απνηέιεζκα λα ραιάζεη εληειώο ε ηζνξνπία, ην θπζηθό πεξηβάιινλ θαη λα μεξαζνύλ όια ηα είδε ρισξίδαο πνπ ππήξραλ ηόηε, ηα νπνία ήηαλ θνβεξά ελδηαθέξνπζα ε θαηάζηαζε πνπ ππήξρε ζηε Εηά ηόηε. Γπζηπρώο, ζήκεξα έρεη αιιάμεη εληειώο ελώ ζα κπνξνύζαλ λα ην είραλ δηαρεηξηζηεί κε πην ζσζηό ηξόπν. 9.Σα ζπίηηα ηα νπνία βξίζθνληαλ καθξηά από ηηο πεγέο, κε πνηόλ ηξόπν έπαηξλαλ ην λεξό; Λνηπόλ, ηελ επνρή ηεο Σνπξθνθξαηίαο ππήξρε έλα πδξαγσγείν, θαηάινηπα ηνπ νπνίνπ ππάξρνπλ θαη ζήκεξα. Δίλαη θάηη θακάξεο πνπ βξίζθνληαη παξάιιεια κε ην δξόκν πνπ νδεγεί πξνο ην Ακπάβξη. Αλ ηπρόλ αζρνιεζείηε θαη πάηε πξνο ηα εθεί, γηαηί απηό ην πδξαγσγείν θαηέβαδε ην λεξό ηεο Βνπξίλαο, ε Βνπξίλα είλαη πξνο ηα πάλσ, δειαδή πάλσ από ηελ Παλαγηά Σζνπθαιαξηά, νδεγνύζε ην λεξό κέρξη θάησ θαη ππήξραλ θξήλεο, νη ιεγόκελνη ηζεζκέδεο επί Σνπξθνθξαηίαο πνπ ήηαλ ζε δεμακελέο, δειαδή θαη είραλε θξνύλνπο, βξύζεο γηα λα κπνξνύλ λα πδξεύνληαη νη θάηνηθνη κε ζηάκλεο θαη κε δνρεία. Μεηά επί Ηηαινθξαηίαο, ζηγά- ζηγά επεθηάζεθε έλα δίθηπν ύδξεπζεο θαη κπόξεζαλ λα έρνπλ ηα ζπίηηα λεξό. 10.Τπάξρνπλ δηαθνξέο κε ηε κεηαθνξά ηνπ λεξνύ ηόηε θαη ζήκεξα; Κακία ζρέζε, ηόηε έπξεπε λα έρεη ην θάζε ζπίηη ηηο ζηάκλεο ηνπ θαη λα πεγαίλεη λα γεκίδεη από ηελ βξύζε. Τπήξραλ νη θνηλνηηθέο βξύζεο, ππάξρνπλ θαη θάπνηεο, ζώδνληαη ζήκεξα θάπνηεο θξήλεο, είλαη κέζα ζηελ πόιε, γηα απηό ζα άμηδε λα ηηο δείηε θαη γεληθά πιένλ δελ ηηο ρξεζηκνπνηνύλ, γηαηί όηαλ ππήξρε ξνή λεξνύ ρξεζηκνπνηνύζαλ νη πεξίνηθνη ή νη θάηνηθνη ηεο πόιεο ην λεξό γηα λα πιέλνπλ ηα απηνθίλεηα ηνπο, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη θαηαζπαηάιεζε θαη έηζη αλαγθάζηεθαλ λα ηηο θιείζνπλ θαη απηή ηε ζηηγκή παξακέλνπλ ξεκαγκέλεο ελώ ζηελ νπζία ζα έπξεπε λα ηηο είραλ ζπληεξήζεη θαη λα βξνπλ θάπνηνλ άιιν ηξόπν λα δηαηεξεζνύλ. Γηαηί είλαη πνιύ επράξηζην όηαλ πεξπαηάο, ζηελ πόιε θαη εηδηθά νη επηζθέπηεο λα κπνξνύλ λα πίλνπλ λεξό από ηελ βξύζε. 5

6 11.Τπάξρνπλ πεγέο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε θάπνηα θείκελα αξραίσλ ζπγγξαθέσλ; Βεβαίσο,εηδηθά ε πεγή ηεο Βνπξίλαο είλαη ε πεγή πνπ θαηεμνρήλ αλαθέξεηαη θαη ήηαλ πνιύ γλσζηή ζηελ αξραηόηεηα. Πηζαλνινγείηαη όηη είλαη θαη 3 ρηιηάδσλ ρξόλσλ κλεκείν, αιιά δπζηπρώο εδώ ζα πξέπεη λα πνύκε θάηη, όηη δελ ελδηαθέξεηαη θαλείο κε ηελ έλλνηα όηη δελ έρεη πξνλνήζεη ε αξραηνινγηθή ππεξεζία γηα ηελ ζπληήξεζή ηνπ κλεκείνπ, γηαηί πεξί κλεκείνπ πξόθεηηαη,άζρεηα αλ αθόκε πδξνδνηεί ηελ πόιε. Αθόκα πεξηζζόηεξν, δειαδή έλαο ιόγνο παξαπάλσ θαη θηλδπλεύεη, ηνπιάρηζηνλ ζηελ ηειεπηαία επίζθεςε πνπ είρα πάεη, πξηλ από 2-3 ρξόληα, θηλδπλεύνπλ νη ηνίρνη ηεο ζήξαγγαο, γηαηί ππάξρεη κία ζήξαγγα πνπ νδεγεί ζε έλαλ ζνισηό ρώξν, ππάξρεη θίλδπλνο θάπνηα ζηηγκή λα θαηαξεύζεη. 12.Τπήξρε θάπνηα πεγή ε νπνία ζύκθσλα κε ηνπο ηόηε αλζξώπνπο είρε ζεξαπεπηηθέο ηδηόηεηεο; Βεβαίσο, όπσο είπακε θαη πξηλ, είλαη 2 νη πεγέο πνπ είραλ ζεξαπεπηηθέο ηδηόηεηεο, νη πην γλσζηέο, γηαηί ππάξρνπλ θαη άιιεο πνιιέο πάλσ ζην βνπλό, είπακε όηη είλαη ην Κνθθηλόλεξν, νη Μπξνο Θέξκεο θαη νη Πίζσ Θέξκεο. Οη Πίζσ Θέξκεο είλαη ζηελ Αγία Δηξήλε, είλαη ζηελ πίζσ πιεπξά πξνο ηελ παξαιία πνπ νδεγεί πξνο ηελ Καξδάκελα θαη είλαη απόθξπκλε πεξηνρή θαη δύζβαηε. ε πξόζβαζε γίλεηαη κόλν από ηελ ζάιαζζα θαη είλαη θαη νη Μπξνο Θέξκεο, δειαδή απηέο πνπ έρνπκε ζηνλ Άγην Φσθά δεμηά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ην θαινθαίξη. Πνπ θαη εθεί όκσο ππάξρεη πξόβιεκα, γηαηί δπζηπρώο ε δεκνηηθή αξρή, ε ησξηλή, έθαλε θάπνηεο επεκβάζεηο κε εθζθαθείο θαη θαηέζηξεςε ην ηνπίν, έρεη ήδε αλνίμεη ην δξόκν θαη έρεη θάλεη θάπνηα απζαίξεηα έξγα ηα νπνία ηειηθά έρνπλ θαηαδηθαζηεί θαη ζεσξνύληαη παξάλνκα. 13.Μπνξείηε λα καο πξνηείλεηε άιινπο αλζξώπνπο ή πεγέο πνπ κπνξνύκε λα δεηήζνπκε θαη άιιεο πιεξνθνξίεο; Θα πάξεηε ηειέθσλν ζηελ ΓΔΤΑΚ θαη ζα δεηήζεηε ηελ θ. Παπαιεμίνπ ή ηνλ θ. Ληνδάθε θαη ζα δεηήζεηε λα ζαο δώζνπλ ηα θιεηδηά γηα ηελ πεγή ηεο Βνπξίλαο θαη έλαλ νδεγό γηα λα ζαο ζπλνδεύζεη, όρη κόλν γηα ηελ πεγή ηεο Βνπξίλαο αιιά θαη γηα ηηο άιιεο πεγέο, δηόηη επεηδή είλαη ΓΔΤΑΚ μέξνπλ πνιύ θαιά από πνπ παίξλνπλ λεξό γηα λα πδξνδνηήζνπλ ηελ πόιε, νπόηε ζα ζαο θαζνδεγήζνπλ θαη ζε άιιεο πεγέο. Αζρνιείηαη, επίζεο ε θ. Μαξία Παπαδαραξίνπ, ε δεκνζηνγξάθνο, νπόηε κπνξεί λα ζαο πάεη απηή. Δίρε θάλεη θάπνηα εθπνκπή ζηελ ηειεόξαζε, είλαη ηνπηθή γηα απηό ην ζέκα θαη ζα κπνξνύζε λα ζαο δώζεη ηελ εξγαζία ηεο γηα λα ηελ δείηε ζε πξνβνιή. Ννκίδσ 6

7 πσο απηνί νη δύν ζα ζαο θαιύςνπλ, κε ηελ έλλνηα όηη ε Μαξία αζρνιείζεθε κε έξεπλα θαη πξόζθαηα ήηαλ πάλσ ζηα βνπλά πάιη θαη έςαρλε θαη επίζεο ε θ. Παπαιεμίνπ κε ηελ θ. Ληνδάθε ζα ζαο ελεκεξώζνπλ ζε ό,ηη έρεη λα θάλεη ζρέζε κε ηηο πεγέο επεηδή αθξηβώο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ πδξνδόηεζε ηεο πόιεο. πκπέξαζκα πλέληεπμεο: Ο άλζξσπνο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα παξέκβεη θαη λα ελνριήζεη ηελ θύζε κε ηα δηάθνξα έξγα ηνπ, ηα νπνία λνκίδεη πσο είλαη πξνο όθειόο ηνπ, θάλεη ηα πξάγκαηα αθόκε πην ρεηξόηεξα από όζν κεξηθέο θνξέο είλαη θαη δελ αθήλεη ηελ θύζε λα ελεξγήζεη όπσο απηή μέξεη, κε ηα παξαδείγκαηα πνπ ζαο πξναλαθέξακε, κε ηηο πεγέο θαη ηηο δηάθνξεο βξύζεο πνπ ππήξραλ, αιιά νη άλζξσπνη ζπαηαινύζαλ ην λεξό ηνπο άζθνπα. Σα λεξά ηα νπνία έρεη ε Κσο, όπσο ηα ηακαηηθά, ηα πόζηκα θαη ηα αξδεπηηθά, ηα νπνία ηελ θαζηζηνύλ ηδηαίηεξα δεκνθηιή, θπξίσο ηα ηακαηηθά, αθνύ ν Ηππνθξάηεο ν παηέξαο ηεο ηαηξηθήο ηα ρξεζηκνπνηνύζε γηα λα ζεξαπεύζεη ηνπο αζζελείο ηνπ, νθείινληαη ζηα πξόζθνξα εδάθε ηα νπνία ράξηο ηηο θιίζεηο ηνπο κπνξνύλ λα απνζεθεύζνπλ απηά ηα λεξά θαη ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξόληα όπνπ νη βξνρνπηώζεηο είλαη πεξηζζόηεξεο, απηά ηα λεξά έρνπλ απμεζεί θαη ππάξρεη κεγαιύηεξε ξνή. 7

8 πλέληεπμε θ. Παξηζίδνπ 1.Πνηέο είλαη νη πην ζεκαληηθέο πεγέο ηνπ λεζηνύ καο; Ζ Κσο νθείιεη ηελ επθνξία θαη ηε γνληκόηεηά ηεο ζηηο πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο ηεο. Από ηνπο αξραίνπο ρξόλνπο, ηα πξντόληα ηνπ λεζηνύ πνπ δηαθηλνύληαλ ζηηο κεγαιύηεξεο αγνξέο ηνπ αξραίνπ θόζκνπ θεκίδνληαλ γηα ηελ αθζνλία θαη ηελ πνηόηεηά ηνπο. Δίλαη επλόεην όηη, ρσξίο ηα πινύζηα λεξά ηεο, ηηο πεγέο θ.α. δε ζα κπνξνύζε λα ζπλαγσλίδεηαη ηηο άιιεο κεγάιεο αγνξέο θαη νύηε λα έρεη απηάξθεηα θαη εμαγσγηθή δύλακε. Πεγέο ππάξρνπλ πνιιέο θαη βξίζθνληαη θπξίσο ζηνπο πξόπνδεο ησλ βνπλώλ θαη αλάκεζα ζε βξάρηα. Ζ ζπνπδαηόηεξε γλσζηή από ηνπο αξραίνπο ρξόλνπο είλαη ε πεγή ηεο Βνπξίλαο. Έρεη κήθνο πεξίπνπ 30 κέηξα θαη γεηηληάδεη κε ην δάζνο ηεο Παλαγηά Σζνπθαιαξηάο. Δδώ θαη 3000 ρξόληα πδξεύεη ηελ πόιε ηεο Κσ. Δπίζεο, μερσξίδεη ε πεγή ηεο Εηάο γηα ην πινύζην, άθζνλν θαη πγηεηλό λεξό ηεο. Μεηά ηελ πεγή ηεο Εηάο, αλεβαίλνληαο ην γξαθηθό δάζνο κε ηελ ππθλή βιάζηεζε, έρνπκε ηελ πεγή ηεο Κεθαιόβξπζεο. ην Ππιί έρνπκε ηελ Δμάθξνπλε Πεγή, πνπ βξίζθεηαη θη απηή ζε γξαθηθή πεξηνρή ηνπ λεζηνύ κε ππθλή βιάζηεζε. Αθόκε, ζηελ πεξηνρή ησλ πεξβνιηώλ ηνπ Υαξκύινπ, όπνπ βξίζθεηαη ν ζνισηόο ηάθνο ηεο ηζηνξηθήο νηθνγέλεηαο ησλ Υαξκπιέσλ, αλάβιπδαλ επίζεο πινύζηεο πεγέο. Σέινο, πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπκε ηηο ηακαηηθέο πεγέο ηεο Κσ, κε θπξηόηεξε ηελ πεγή ηνπ Αζθιεπηείνπ, νη νπνίεο ήηαλ θεκηζκέλεο ζε όιν ηνλ θόζκν γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο ζηε ζεξαπεία αζζελεηώλ. 2.Πνπ βξίζθνληαη; Βξίζθνληαη δηάζπαξηεο ζε όιν ην λεζί. Αλάβιπδαλ από ην όξνο Γίθαηνο (Ωξνκέδσλ) θαη εθηόο από ην Ππιί θαη ην Αζθελδηνύ, ππάξρνπλ θαη ζε άιια ρσξηά πινύζηεο πεγέο. 3.Πσο αμηνπνηνύληαλ από ηνπο θαηνίθνπο; Υξεζηκνπνηνύληαλ γηα ηελ ύδξεπζε θαιιηεξγεηώλ, αιιά θαη γηα ηηο νηθηαθέο θαη γεσξγηθέο αλάγθεο. Σα λεξά ηνπο ήηαλ πινύζηα θαη πόζηκα. πληεινύζαλ ζηελ απηάξθεηα θαη πξνζθέξνληαλ γηα πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε. Υαξαθηεξηζηηθό αθόκε, είλαη ην γεγνλόο όηη ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα ζεξαπεπηηθνύο ιόγνπο, όπσο ησλ ηακαηηθώλ, ηνπ θνθθηλόλεξνπ θ.α. Δπίζεο, θάπνηεο πεγέο ήηαλ γλσζηέο γηα ηελ ίαζε δεξκαηηθώλ θαη άιισλ παζήζεσλ. 4.ε ηη θαηάζηαζε είλαη ζήκεξα; Ζ ζεκεξηλή ηνπο εηθόλα ζίγνπξα δελ ηθαλνπνηεί εκάο ηνπο κεγαιύηεξνπο ησλ δεθαεηηώλ ηνπ '50 ή ηνπ '60, όηαλ γάξγαξα αλάβιπδαλ ηα λεξά θαη νη πεγέο είραλ κεγάιε δπλακηθή ζηελ εθξνή ηνπο. 8

9 5.Πσο θαηαζηξάθεθαλ; Γελ ππήξμε γεληθόηεξε κέξηκλα. Έγηλε ππεξεθκεηάιιεπζε ησλ πδάηηλσλ πόξσλ θαη ζε ζπλδπαζκό κε ην γηγαληηζκό ησλ ηνπξηζηηθώλ θιηλώλ, νδεγήζεθαλ ζηελ παξαθκή. 6.Πσο κεηέθεξαλ ην λεξό από απηέο ζηελ πόιε θαη ζηα ζπίηηα; Δίλαη νξαηέο νη ζσιελώζεηο πνπ έθεξλαλ ην λεξό ζηελ πόιε, αθόκε θαη ζην μαθνπζηό κλεκείν ηνπ Αζθιεπηείνύ, όπνπ ην λεξό έξεε ζηε ζηέξλα όπνπ ππάξρεη θαη ην αλάγιπθν ηνπ Πάλα. 7.Είρε ππάξμεη πνηέ δηάδνζε κόιπλζεο κέζσ ηνπ λεξνύ ησλ πεγώλ; Παιαηόηεξα, ηα λεξά ήηαλ πην αγλά θαη αθίλδπλα, αληηζέησο είραλ ηακαηηθό ραξαθηήξα. ήκεξα έρνπλ κπεί ζηε δσή καο ηα εκθηαισκέλα λεξά ή ην θίιηξν ζηηο βξύζεο. Σν έξγν ηνπ βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ ηεο Κσ ήηαλ έξγν πλνήο θαη απέβιεπε ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ πδάησλ. 8. Πώο αιιηώο είλαη γλσζηή ε πεγή ηεο Βνπξίλαο; Ηζηνξηθή πεγή ηνπ Υάιθσλνο ή πεγή ηνπ Ηππνθξάηε. 9. Πώο ρξεζηκνπνηνύληαλ ε πεγή ηνπ Αζθιεπηείνπ; Είρε ην λεξό ηεο ζεξαπεπηηθέο ηδηόηεηεο; Γελ ήηαλ ηπραίν ην γεγνλόο όηη επηιέρζεθε ν ρώξνο απηόο απ ηνπο αξραίνπο Κώνπο γηα λα θηίζνπλ ην ηεξό ηνπ Αζθιεπηείνπ. ίγνπξα έλαο από ηνπο βαζηθόηεξνπο ιόγνπο ήηαλ ε γεηηλίαζε κε ηελ πεγή ηεο Βνπξίλαο θαη ηα ηακαηηθά λεξά πνπ έθζαλαλ κέρξη ην ρώξν ηνπ ηεξνύ απ ηηο παξαθείκελεο πεγέο. Οη Ρσκατθέο ζέξκεο ζην Α άλδεξν ηνπ Αζθιεπηείνπ, πνπ έγηλαλ από ην γηαηξό Γάην ηηξηίλην Ξελνθώληα, απνδεηθλύνπλ όηη αθόκε θαη ζηνπο Ρσκατθνύο ρξόλνπο γλώξηδαλ ηηο ηακαηηθέο ηδηόηεηεο ησλ πδάησλ θαη ηηο αμηνπνηνύζαλ γηα πδξνζεξαπείεο. 10. Πώο πξνέθπςε ην ελδηαθέξνλ ζαο γηα ηηο πεγέο ηεο Κσ; Όηαλ αζρνιείηαη θαλείο κε ηελ ηζηνξία είλαη επόκελν λα αλαηξέμεη ζηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηελ αλάπηπμε ή ηελ παξαθκή ηνπ ηόπνπ. Γηα ηελ Κσ ηζηνξηθά νη πεγέο απεηέιεζαλ ηελ θηλεηήξηα δύλακε πνπ ράξηζε πινύην θαη 9

10 αλάπηπμε ζην λεζί. Πσο άιισζηε ζα ραξαθηεξηδόηαλ «Κσο, ε πνιπζξέκκσλ» ή σο «ιηπαξή» = γόληκε, ή «εύβνηνο» = έρνπζα θαιή βνζθή. 11. Θα κπνξνύζαηε λα καο πείηε από πνύ αληιήζαηε πιεξνθνξίεο; Δίλαη πνιιέο νη πεγέο, αξραίεο θαη λέεο. Φνηηήηξηα αθόκε δηάβαδα ηα βηβιία ηνπ Ηάθσβνπ Εαξάθηε, όπνπ αλαγξάθνληαη πνιιά γηα ηηο πεγέο ηεο Κσ θαη ηηο ηνπνζεζίεο πνπ βξίζθνληαη. ηελ ηζηνξία ηεο Κσ ηνπ Β. Υ βαζηιείνπ. ηα βηβιία ηνπ Αιέθνπ Μαξθόγινπ θαη ηδηαίηεξα «Ζ Κσο κέζα από ηα ραξαθηηθά ησλ Δπξσπαίσλ πεξηεγεηώλ θαη ραξηνγξάθσλ (15νπ 19νπ αη)». 12.Μπνξείηε λα καο πξνηείλεηε θάπνηα άηνκα γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο; Β. Υ βαζηιείνπ, Αι. Μαξθόγινπ, Κ. Κνγηόπνπινπ, Θενδ. Γηαθνγηάλλεο, Σδνύιηα Παπαεπηπρίνπ, Ξελνθώληα Φαλνπξίνπ, Παμηλό θ,ά Γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ πδαηίλσλ πόξσλ, κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζηνπο Υεκηθνύο ηνπ Γήκνπ καο, όπνπ γίλνληαη αλαιύζεηο ησλ πδάησλ θαη απνζθνπνύλ ζηελ πξόιεςε κνιύλζεσλ από ην πόζηκν λεξό. Δπίζεο ζηνλ θ. Κνληέα, γεσπόλν πνπ ζα κπνξνύζε λα ζαο πεη γηα ηε βιάζηεζε, ηελ επάξθεηα λεξνύ θαη άιια ελδηαθέξνληα. 13.Θα κπνξνύζαηε λα καο ζπλνδεύζεηε θαηά ηελ επίζθεςή καο ζηελ πεγή ηνπ Αζθιεπηείνπ θαη ηεο Βνπξίλαο; Φπζηθά!!!!!!!!! 10

11 πλέληεπμε θ. Αιέθνπ Μαξθόγινπ: 1.Πνηεο είλαη νη πην ζεκαληηθέο πεγέο ηνπ λεζηνύ καο; Σν λεζί καο έρεη πινύζηεο πεγέο θαη γη απηό έρνπκε πινύζηα θαιιηέξγεηα θαη ηελ αλαπηπγκέλε παιαηόηεξα γεσξγία. Υαξαθηεξηζηηθέο πεγέο ηνπ λεζηνύ ήηαλ ε αξραία πεγή Βνξίλα ή Βνπξίλα πνπ βξίζθεηαη πεξηκεηξηθά ζηελ πεξηνρή ηεο Κσ ηεο πξσηεύνπζαο ηνπ λεζηνύ ε νπνία πδξνδνηνύζε κέρξη ην 1910 ηελ πόιε θαη ηηο ζπλνηθίεο ηεο. Αξγόηεξα θηηάρηεθαλ από ηνπο Ηηαινύο θαηαθηεηέο γεσηξήζεηο θαη ηερληηά πδξαγσγεία γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα ηνπ λεζηνύ καο. Άιιε ραξαθηεξηζηηθή πεγή ήηαλ ηεο Εηάο ε νπνία βνήζεζε έληνλα ζηε βιάζηεζε ηνπ δάζνπο ηεο γύξσ πεξηνρήο. Ο πδξνθόξνο νξίδνληαο ηνπ λεζηνύ καο ήηαλ πάληα πινύζηνο ζε λεξό όκσο ν ζπγθεληξσηηζκόο ηνπ πιεζπζκνύ θαη ε αύμεζε ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία εμαληιεί ρξόλν κε ην ρξόλν απηό ην κεγάιν απόζεκα, πινύην πνπ είρακε ηελ ηύρε λα καο θιεξνδνηήζεη ε όκνξθε θύζε ηνπ λεζηνύ καο κε απνηέιεζκα λα βξηζθόκαζηε ζε κηα θόθθηλε νξηαθή γξακκή. Οη εηδηθνί επηζηήκνλεο πνπ έρνπλ θάλεη αλαιύζεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία πξνζδηνξίδνπλ ζε δπν ιεθάλεο ηνλ πδξνθόξν νξίδνληα ηνπ λεζηνύ καο. Ζ κηα από ηελ Αληηκάρεηα θαη θάησ θαη ε άιιε από ηελ Αληηκάρεηα κέρξη ηελ Κέθαιν. 2.Τπήξρε θάπνηνπ είδνπο κόιπλζεο ζην λεξό; Σηο επνρέο εθείλεο όηαλ ην λεξό έηξερε από ηηο πεγέο θαη δηνρεηεπόληνπζαλ κέζα από πήιηλνπο αγσγνύο,η ε αζθάιεηα δελ ήηαλ όπσο ε ζεκεξηλή. Τπήξραλ ειάρηζηεο παξελέξγεηεο σο πξνο ηηο κνιύλζεηο. Γίθηπα ύδξεπζεο ηα νπνία ζηέθνπλ από ην Οη ζύγρξνλνη Κώνη δελ θξνληίδνπκε νη ίδηνη λα απνθεύγνπκε λα θηηάρλνπκε βόζξνπο δίπια από απνρεηεπηηθά δίθηπα. Γεληθά δε θξνληίδνπκε απηό ην πνιύηηκν αγαζό. 3.Πώο κεηέθεξαλ ην λεξό από ηηζ πεγέο ζηα ζπίηηα; Μέρξη ην 1912 πδξνδνηείην ε πόιε ηεο Κσ απνθιεηζηηθά κε ηελ πεγή ηεο Βνξίλαο ε κεηαθνξά γηλόηαλ κε πήιηλνπο ζσιήλεο νη νπνίνη κεηαθέξνληαλ ζε έλα πξόρεηξν πδξαγσγείν. Σελ επνρή εθείλε δελ ππήξραλ βξύζεο ζηα ζπίηηα θαη ην λεξό πνπ έπαηξλαλ από ηελ πεγή ην έπαηξλαλ από δεκόζηεο βξύζεο. Σν 1933 νηθνδνκήζεθε κεηά ην ζεηζκό ε λέα πόιε ηεο Κσ από ηνπο Ηηαινύο ηόηε έθηηαμαλ ζύγρξνλεο νηθνδνκέο πδξνδόηεζεο θαη δίθηπα όπνπ ην λεξό έθηαλε ζε θάζε ζπίηη δειαδή είρε απηόλνκν λεξό. Έηζη έγηλε θαη κε δηάθνξα ρσξηά ηεο Κσ. 4.Από πνύ πξνέθπςε ην ελδηαθέξνλ ζαο γηα ηελ ηζηνξία ηεο Κσ; Γελ ήηαλ θάηη ην ζπγθεθξηκέλν πνπ κε θέληξηζε ην λα γλσξίδσ θάπνηα πξάγκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ ηζηνξία ηνπ λεζηνύ καο, θάπνηα ζηηγκή αηζζάλζεθα από κόλνο κνπ ηελ αλάγθε ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνύ, δειαδή, λα πξνζδηνξηζηώ ζηνλ ρξόλν θαη ζηνλ ηόπν,δειαδή, πξώηα από όια λα γλσξίδσ ηελ ηζηνξία, ηνλ θπζηθό πινύην ηνπ λεζηνύ πνπ δσ θαη δξαζηεξηνπνηνύκε, θάηη πνπ ζαο παξνηξύλσ θαη ζαο λα αζρνιεζείηε, ίζσο δελ είλαη ε θαηάιιειε θάζε ηεο δσήο ζαο ηώξα αιιά λνκίδσ πσο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ από κνλνί ζαο ζα αλαδεηήζεηε ηελ 11

12 αλάγθε γηα λα αζρνιεζείηε κε όια απηά ηα ελδηαθέξνληα πνπ καο αθνξνύλ άκεζα ζε ηειεπηαία αλάιπζε. Σν ζέκα ηνπ λεξνύ είλαη θάηη πνπ καο αθόξα άκεζα θαη αθόξα θαη ην κέιινλ απηνύ ηνπ ηόπνπ, άξα ινηπόλ, κπνξείηε θαη εζείο ζην πιήξσκα ηνπ ρξόλνπ,από κνλνί ζαο, ζα αλαδεηήζεηε ηελ αλάγθε ηεο ελαζρόιεζεο κε απηά ηα πξάγκαηα. 5.Πνηεο ήηαλ νη πεγέο ζηελ Κσ θαη ζε πνηεο ηνπνζεζίεο βξίζθνληαη; Κνηηάμηε, ε πεγέο όπσο ζαο είπα, ε παιηέο πεγέο ε νπνίεο κέρξη ηνλ 20ν αηώλα πδξνδνηνύζαλ ην λεζί ηεο Κσ, είλαη ε πεγή ηεο Βνξηλήο, ε πεγή ηεο Οίαο, πνπ πδξνδνηνύζαλ ζα ιίγα ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Αζπόλδνπ, ε πεγή ηνπ Πειίνπ πνπ πδξνδνηνύζε ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Πειίνπ θαη θαη επέθηαζε ζε Αληηκαρία θαη Κέθαιν. 6.Τπήξραλ ζεξαπεύηεθεο ηδηόηεηεο ζηηο παξαπάλσ πεγέο; Άιιν νη πεγέο απηέο θαη άιιν νη ζεξκνπεγέο, νη νπνίεο, ππάξρνπλ ζην λεζί ηεο Κσ θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Αγ. Φσθά όπσο ιέκε, θαη ζηελ πεξηνρή πίζσ από ην Αζθιεπηείν, απηέο είλαη ιόγν ηνπ όηη ην λεζί είλαη εθαηζηεηνγελέο, κελ μερλάηε όηη ην λεζί καο βξίζθεηε πάλσ ζην εθαηζηεηαθό ηόμν ηνπ αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ, θαη από ηα έγθαηα ηηο γεο αλαβιύδνπλ λεξά κε πξνζκίμεηο ρεκηθώλ ζηνηρείσλ κε απνηέιεζκα λα έρνπκε ζεξαπεπηηθέο ηδηόηεηεο. Ναη, πξάγκαηη, ζην λεζί καο παιαηνηέξα ιεηηνπξγνύζαλ ηέηνηεο πεγέο θαη ππάξρνπλ κέρξη ζήκεξα. Δθκεηαιιεύζηκε ήηαλ ε πεγή ηνπ Αγ. Φσθά όπνπ ππήξραλ ηα ηακαηηθά ινπηξά θαη κάιηζηα ππήξρε θαη κηα άιιε πεγή ζηελ πίζσ Αγ. Δηξήλε πνπ ήηαλ γηα θαηαλάισζε. Δίρε κηα ππόμηλε γεύζε, κάιηζηα κε ζεξαπεπηηθέο ηδηόηεηεο, νη νπνίεο γηάηξεπαλ ηα λεθξά θαη άιιεο παξεκθεξείο παζήζεηο ηηο νπνίεο ιάκβαλαλ νη πξνγνλνί καο ηελ επνρή εθείλε. ήκεξα δελ γίλεηε νύηε ρξήζε νύηε επεμεξγαζία, κέλεη αλεθκεηάιιεπην θαη ξέεη ζηελ ζάιαζζα. 12

13 πλέληεπμε θ. Βαζίιε Υαηδεβαζηιείνπ: 1.Γηα πνην ιόγν μεθηλήζαηε λα αζρνιείζηε κε ηελ ηζηνξία ηεο Κσ ; Από ηα παηδηθά κνπ ρξόληα κάδεπα πιηθό γηα ηελ ηζηνξία ηεο Κσ. ηελ πνξεία δηαπίζησζα όηη ε Κσο θαη ε Ρόδνο είραλ πνιύ κεγάιε ηζηνξία αιιά ην γεγνλόο όηη είλαη θαηά πνιύ κηθξόηεξε από ηελ Ρόδν θαη βξέζεθαλ 4000 επηγξαθέο. Λόγν ηεο πιεζώξαο ησλ επηγξαθώλ δηαπίζησζα όηη ε Κσο έρεη πνιύ κεγάιε ηζηνξία θαζώο ήδε από ην 4000 π.ρ αλαθαιύθζεθε ν πξώηνο απνηθηζκόο ζε όια ηα Γσδεθάλεζα. Δπίζεο ε Κσο εθηόο από ηνλ Ηππνθξάηε είρε θαη γόληκν έδαθνο θαη έηζη απνθάζηζα λα ζπιιέμσ πιεξνθνξίεο. Σν βηβιίν πνπ έγξαςα είλαη ην κόλν πνπ έρεη κεηαθξαζηεί ζηα αγγιηθά ζε νιόθιεξα ηα Γσδεθάλεζα. Ζ Ηζηνξία ζηεξίδεηε ζε γεγνλόηα πνπ πξέπεη λα απνδεηθλύνληαη. Απηό είρε σο απνηέιεζκα λα λα θαηαλαιώζσ 20 ρξόληα ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ θαη 10 ρξόληα γηα ηελ ζπγγξαθή ηνπ βηβιίνπ. 2.Πνηεο ήηαλ νη θπξηόηεξεο πεγέο ζηελ αξραία Κσ θαη πνπ βξίζθεηαη ε θάζε κία ; Ζ Κσο είρε πάληνηε αξθεηό λεξό παξόιν πνπ ζήκεξα κε ηα πνιιά μελνδνρεία νη θιέβεο λεξνύ ηνπ λεζηνύ έρνπλ εμαζζελήζεη. Λόγν ηεο εθαηζηεηαθήο ζύλζεζεο έρνπκε ηακαηηθά λεξά 3 εηδώλ 1.Κξύα 2.Τπόζεξκεο 3.Θεξκά. ηηο ζεξκέο πεγέο αλήθνπλ θαη ηα <<ζεξκά>> ζηνλ άγην Φσθά. Οη ππόζεξκεο κεηαιιηθέο πεγέο έρνπλ κία ζπγθεθξηκέλε ζεξκνθξαζία θαη έρνπκε εδώ ζηελ Κσ ηελ πεγή ηνπ αγίνπ νπιά.σέινο είλαη νη ςπρξέο νη νπνίεο έρνπλ θόθθηλν λεξό. Ζ πεγή ηεο Βνπξίλαο είλαη ε αξραηόηεξε πεγή πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ νη αξραίνη θάηνηθνη ηεο Κσ.ηελ πεγή ηεο Βνπξίλαο έρεη αλαθεξζεί ν Θεόθξηηνο.Λίγν πην πέξα από ηελ πεγή απηή βξίζθεηαη ην θνθθηλόρσκα πνπ είλαη κηα πεγή πνπ έρεη κίγκαηα ζηδήξνπ γηα απηό θαη ιέγεηε θνθθηλόρσκα. 3. Πνηεο πεγέο ππάξρνπλ αθόκα θαη ζηηο κέξεο καο ; ηηο κέξεο καο ππάξρνπλ αθόκα ε πεγή ζηα Θεξκά,ε πεγή ηεο Βνπξίλαο, ε πεγή ηνπ Κνθθηλόλεξνπ θαη ε πεγή ζην Αζθιεπηείν. Γπζηπρώο ζρεδόλ θακία από απηέο ηεο πεγέο δελ ξέεη νιόθιεξν ην ρξόλν ιόγν έιιεηςεο βξνρνπηώζεσλ.δθηόο απηνύ αξθεηνί είλαη θαη εθείλνη πνπ πηζηεύνπλ όηη άκα ζπλερίζνπλ ηα ίδηα θαηξηθά θαηλόκελα ( ππεξβνιηθή δέζηε ) κπνξεί λα ζηεξέςνπλ νη πεγέο απηέο. 4.Πσο κεηαθεξόηαλ ην λεξό ζην παξειζόλ ; Από ηόηε πνπ ν άλζξσπνο άξρηζε λα θαιιηεξγεί ζπζηεκαηηθά ηελ Γε, θαηάιαβε όηη ε κεηαθνξά ηνπ λεξνύ από ηηο πεγέο ζηα ρσξάθηα, ήηαλ κείδνλνο ζεκαζίαο. Έηζη ζθέθηεθε θαη εθάξκνζε πνιινύο ηξόπνπο γηα λα κεηαθέξεη ην απαξαίηεην λεξό, 13

14 θαλάιηα κεηαθνξάο λεξνύ, εθηξνπέο πνηακώλ, αξδεπηηθά έξγα θηι. ηελ πξνζπάζεηα ηνπ απηή, θαηαζθεύαζε θαη πνιιέο κεραλέο θαη εξγαιεία, ησλ νπνίσλ νη βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο εθαξκόδνληαη αθόκα θαη ζήκεξα, ζηα ζύγρξνλα κεραλήκαηα άληιεζεο λεξνύ.ζ πην ζεκαληηθή θαηαζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηείηε θαη ζήκεξα, ζηελ απιή ηεο κνξθή, είλαη ε αληιία λεξνύ. Ζ αληιία ρξεζηκνπνηεί δύν βαιβίδεο κνλήο ξνήο, ελαιιάμ θαη κε ηελ άζθεζε εμσηεξηθήο δύλακεο, ζπξώρλεη ην λεξό (αληιεί) ζε κεγαιύηεξν πςόκεηξν. Αθξηβώο κε ηνλ ίδην ηξόπν, ιεηηνπξγεί θαη ε απιή ηξόκπα πνδειάηνπ, όπνπ εθεί αληινύκε αέξα. Αθξηβώο ε ίδηα θαηαζθεπή ιέγεηαη θαη αληιία θελνύ αέξνο. Απηόο ν ηξόπνο θαηαζθεπήο αληιίαο λεξνύ, είλαη ν πην απιόο. Τπάξρνπλ θαη άιινη ηξόπνη θαηαζθεπήο ηνπο, όπνπ εθεί εθαξκόδνληαη δηαθνξεηηθέο ηερληθέο θαη ρξεηάδνληαη πην Γηα λα δνπιέςεη όκσο κηα αληιία λεξνύ, όπσο είπακε, πξέπεη λα αζθνύκε δύλακε ζηνλ κνριό/πηζηόλη ηεο θαη απηό είλαη πνιύ θνπξαζηηθό, όηαλ ζέινπκε λα αληιήζνπκε κεγάιεο πνζόηεηεο λεξνύ. Έηζη νη πξόγνλνη καο ζθέθηεθαλ θαη αμηνπνίεζαλ αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, όπσο ν άλεκνο θαη ε ξνή ηνπ λεξνύ ζε πνηάκηα. Θα έρεηε δεη ζίγνπξα ζε ακεξηθάληθα γνπέζηεξλ ηαηλίεο ηελ παξαθάησ θαηαζθεπή αλεκόκπινπ. Υξεζηκνπνηώληαο ηελ δύλακε ηνπ αέξα, θηλνύζαλ ζηελ βάζε ηνπ αλεκόκπινπ, κηα αληιία λεξνύ. Ζ θαηαζθεπή δνύιεπε όιν ην 24σξν αληιώληαο λεξό ζε ππεξπςσκέλεο δεμακελέο πνπ δηνρέηεπαλ ην λεξό ζην ζπίηη ε ζηα ρσξάθηα. Σώξα ζρεηηθά κε ηελ κεηαθνξά ηνπ λεξνύ γηα νηθηαθή ρξήζε αξθεηνί ήηαλ εθείλνη πνπ κεηέθεξαλ ην λεξό ζην ζπίηη ζε πηζάξηα. 5.ε πνηα θείκελα αλαθέξνληαη απηά ; Οη 2 πην δηαδεδνκέλεο πεγέο νη νπνίεο αλαθέξνληαη θαη ζε θείκελα είλαη ε πεγή Βνπξίλαο ε νπνία αλαθέξεηαη ζε έξγα ηνπ Θεόθξηηνπ θαη ε πεγή πνπ βξίζθεηε ζην Αζθιεπηείν ζε βηβιία ηαηξηθνύ πεξηερνκέλνπ. 6.Γλσξίδεηε θάπνηνλ πνπ λα κπνξνύκε λα πιεξνθνξεζνύκε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην ζέκα καο ; Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απεπζπλζείηε είηε ζηελ θ. Παξηζίδνπ είηε ζηνλ θ. Μαξθόγινπ.Καηά ηελ γλώκε κνπ όκσο δε λνκίδσ λα ζαο αλαθέξνπλ θάηη πεξηζζόηεξν ζε ζρέζε κε απηά πνπ ζαο είπα. 14

15 Εθδξνκή ζε πεγέο ηεο Κσ Όπσο πξναλαθέξακε, εθηόο από ηηο ζπλεληεύμεηο πνπ πήξακε, πξαγκαηνπνηήζακε θαη επίζθεςε ζε θάπνηεο από ηηο παιηέο πεγέο ηνπ λεζηνύ καο. Αξρηθά, ε νκάδα καο βξέζεθε ζην Αζθιεπηείν, έλα από ηα κεγαιύηεξα θαη πην θεκηζκέλα ζεξαπεπηήξηα ηεο αξραηόηεηαο. Δθεί, αθνύ ζαπκάζακε ηελ ππέξνρε ζέα θαη αθνύζακε κηα ζύληνκε γεληθή εηζαγσγή, πεξεγεζήθακε ζηα ελαπνκείλαληα εξείπηα. Δίδακε ηηο πεγέο θαη κάζακε πσο δέρνληαλ επηζθέπηεο από όιν ηνλ θόζκν επεηδή ην λεξό ηνπο είρε ηακαηηθέο ηδηόηεηεο. Πην αλαιπηηθά, ην λεξό ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα ηε ζεξαπεία δεξκαηηθώλ παζήζεσλ, αιιά θαη ινπηξνζεξαπείεο ή πνζηζεξαπείεο. Ζ ζεξαπεπηηθέο ηνπ ηδηόηεηεο, νθείινληαη ζηηο ζηδεξνύρεο, αζβεζηνύρεο θαη ζεηνύρεο πεγέο πνπ θαηέιεγαλ ζην Αζθιεπηείν. Γηαπηζηώζακε, όκσο, όηη παξόηη ππάξρεη αθόκα λεξό ζηηο πεγέο, ε πνζόηεηά ηνπ έρεη κεησζεί ζεκαληηθά. ηε ζπλέρεηα, πήγακε ζηε πεγή ηνπ Κνθθηλόλεξνπ πνπ ιόγσ ηνπ ζηδήξνπ είρε πνξηνθαινθόθθηλν ρξώκα. Αξγόηεξα, βξεζήθακε ζηελ πεγή ηεο Βνπξίλαο όπνπ πξνο κεγάιε καο έθπιεμε, είδακε λα έρεη αξθεηό λεξό ην όπνην νη πην ζαξξαιαίνη από έκαο δνθίκαζαλ. Δπίζεο, παξαηεξήζακε όηη ύπεξραλ δηάθνξα είδε ηνπ δσηθνύ βαζίιεηνπ θνληά ζηελ πεγή(ζει.1ρειώλα) ιόγσ ηνπ όηη είραλ πξνθαλώο πόζηκν λεξό αιιά θαη ιόγσ ηνπ όηη ππήξραλ άθζνλα θπηά κε ηα νπνία κπνξνύζαλ λα ηξαθνύλ. Σέινο, επηζθεπηήθακε έλαλ απνρεηεπηίθν αγσγό θνληά ζηε Βνπξίλα θαη είρακε ηε δπλαηόηεηα λα ηνλ δνύκε θαη εζσηεξίθα θαη κάζακε όηη έπηζηήκνλεο πηζηεύνπλ ε ζπγθεθξηκέλε νηθνδνκή κνηάδεη κε ηνλ ζνισηό ηάθν ηνπ Αγακέκλνλα ζηηο Μπθήλεο, γλσζηόο θαη σο ζεζαπξόο ηνπ Αηξέσο. 15

16 Πεγή ηνπ Αζθιεπηείνπ 16

17 17

18 18

19 19

20 Πεγή ηνπ θνθθηλόλεξνπ 20

21 21

22 Πεγή ηεο Βνπξίλαο 22

23 (απνρεηεπηηθόο αγσγόο ηεο Βνπξίλαο) 23

24 ΤΜΠΕΡΑΜΑ Όπσο δηαπηζηώλνπκε, ε Κσο είλαη πνιύ πινύζηα ζε λεξό, αθνύ ερνπλ θαηαγξαθεί ζε απηήλ 136 πεγέο, νη πεξηζζόηεξεο εθ ησλ νπνίσλ αλάβιπδαλ από ηελ αξραηόηεηα! Δκείο, όκσο, σο νκάδα εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, αζρνιεζήθακε πεξηζζόηεξν κε θάπνηεο από απηέο, ηελ πεγή ηνπ Αζθιεπηείνπ καο, ηεο Βνπξίλαο θαη ηνπ Κνθθηλόλεξνπ, θαζώο ζε απηέο πξνγξακκαηίζακε θαη πξαγκαηνπνηήζακε εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο κε ζθνπό λα δνύκε από θνληά απηέο ηηο πεγέο γηα ηηο νπνίεο αθνύζακε ηόζα απ ηηο ζπλεληεύμεηο πνπ πήξακε. πγθεθξηκέλα, κάζακε όηη ηα λεξά ηνπ λεζηνύ καο είραλ όρη κόλν αξδεπηηθέο, αιιά θαη πδξεπηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο ρξήζεηο όπσο είλαη ην Κνθθηλόλεξν, νη Μπξνο Θέξκεο, νη Πίζσ Θέξκεο θαη ην Αζθιεπηείν, ην όπνίν είλαη γλώζην ηόζν ιόγσ ηνπ πεξίθεκνπ ηαηξνύ Ηππνθξάηε όζν θαη ιόγσ ηνπ ζενύ ηεο ηαηξηθήο Αζθιεπηνύ από όπνπ πξνέξρεηαη θαη ην όλνκα ηνπ. Ζ πεγή ηεο Βνπξίλαο, κάιηζηα, πνπ ξέεη εδώ θαη 3000 πεξίπνπ ρξόληα, ηα λεξά ηεο νπνίαο κεηαθέξνληαλ ζηελ πόιε κέζσ έλνο πδξαγσγείνπ, ηα θαηάινηπα ηνπ όπνίνπ είλαη αθόκα εκθαλή κέρξη θαη ζηηο κέξεο καο, ρξεζηκνπνηείηαη αθόκε θαη ζήκεξα γηα ηελ ύδξεπζε ηεο πόιεο, αθνύ έρεη πόζηκν θαη αθίλδπλν λεξό άιια κε πην έμειηγκέλνπο ηξόπνπο κεηαθνξάο. Παξόηη, όκσο, ε θύζε ράξηζε ζηνπο Κώνπο ηέηνην πνιύηηκν δώξν, έκεηο νη άλζξσπνη πνπ είκαζηε όπσο πάληα, άπιεζηνη, επηθέξακε ηελ θαηαζηξνθή ζηηο πεξηζζόηεξεο από απηέο ιόγσ ηεο ππεξεθκεηάιιεπζεο ηνπο, θαζώο θαη ηεο έιιεηςεο ηδηαίηεξεο κέξηκλαο από ηελ πιεπξά ησλ ηνπηθώλ καο αξρώλ, κε απνηέιεζκα λα είλαη ζήκεξα εμαζζελεκέλεο, αλ όρη εληειώο αλύπαξθηεο! 24

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

5. Great Barrier Reef, Ασζηραιία

5. Great Barrier Reef, Ασζηραιία 4. Γακαζθός, Σσρία Ο ζπξηαθόο εκθύιηνο πόιεκνο έρεη θαηαζηξέςεη ηε Γακαζθό, κε κεξηθέο από ηηο κεγαιύηεξεο κάρεο λα δηεμάγνληαη ζηελ ηζηνξηθή Πόιε. Δίλαη πνιύ λσξίο αθόκε γηα λα πεη θαλείο κε ζηγνπξηά,

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

-1- 1. Σρνιείν 2. Όλνκα 3. Θέκα εξγαζίαο 4. Ηκεξνκελία 5. Όλνκα θαζεγεηή, ππεύζπλνπ γηα ηελ εξγαζία.

-1- 1. Σρνιείν 2. Όλνκα 3. Θέκα εξγαζίαο 4. Ηκεξνκελία 5. Όλνκα θαζεγεηή, ππεύζπλνπ γηα ηελ εξγαζία. -1- ΜΙΚΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Αθανασίου Ανδρέας 2010-2011 Δομή εργαςίασ: Α. Εξώφυλλο 1. Σρνιείν 2. Όλνκα 3. Θέκα εξγαζίαο 4. Ηκεξνκελία 5. Όλνκα θαζεγεηή, ππεύζπλνπ γηα ηελ εξγαζία..........

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα