ΕΙΑΓΩΓΗ. Αθνινπζνύλ νη ζπλεληεύμεηο πνπ πήξακε:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΑΓΩΓΗ. Αθνινπζνύλ νη ζπλεληεύμεηο πνπ πήξακε:"

Transcript

1 ΕΙΑΓΩΓΗ ηα πιαίζηα ηεο εξεπλεηηθήο καο εξγαζίαο απηνύ ηνπ ηεηξακήλνπ, κε γεληθό ζέκα Νεξό: από ηνπο σθεαλνύο ζηα κόξηα, απνθαζίζακε όιεο νη νκάδεο λα ελώζνπκε ηηο δπλάκεηο καο θαη λα δηεξεπλήζνπκε έλα θνηλό δήηεκα: ην λεξό ζην λεζί καο, ηελ Κσ θαη ηηο παιηέο πεγέο πνπ ππάξρνπλ ζ απηό. Έηζη, καδί κε ηνπο ππεύζπλνπο θαζεγεηέο καο, επηζθεθηήθακε θάπνηεο από απηέο, ηελ πεγή ηνπ Αζθιεπηείνπ, ηνπ Κνθθηλόλεξνπ θαη ηεο Βνπξίλαο, κε ζθνπό λα ηηο δνύκε από θνληά, γηα λα δηαπηζηώζνπκε ζε ηη θαηάζηαζε βξίζθνληαη ζήκεξα. Δπίζεο, θαζεκηά νκάδα αλέιαβε λα επηθνηλσλήζεη κε άηνκα πνπ έρνπλ εμεηδίθεπζε ζε απηό ην ζέκα θαη λα ηνπο πάξεη ζπλέληεπμε, γεγνλόο πνπ ζπκπιήξσζε αθόκε πεξηζζόηεξν ηηο γλώζεηο καο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπο, ηηο ζπλζήθεο ππό ηηο νπνίεο θαηαζηξάθεθαλ αιιά θαη πνιιά άιια ελδηαθέξνληα εξσηήκαηα. Παξαθάησ, ζαο παξνπζηάδνπκε απηνύζηεο ηηο ζπλεληεύμεηο πνπ πήξακε από ηελ θ. Παπαεπηπρίνπ, ηελ θ. Παξηζίδνπ, ηνλ θ. Υαηδεβαζηιείνπ θαη ηνλ θ. Μαξθόγινπ. Αθνινπζνύλ νη ζπλεληεύμεηο πνπ πήξακε: 1

2 πλέληεπμε Ινπιίαο Κ. Παπαεπηπρίνπ: Με αθνξκή ην κάζεκα ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο (Project) κε Θέκα: Σν λεξό. Από ηνπο σθεαλνύο ζηα κόξηα πξαγκαηνπνηήζακε κία ζπλέληεπμε ζηελ θπξία Παπαεπηπρίνπ ε νπνία έρεη αζρνιεζεί κε απηό ην αληηθείκελν, ην νπνίν είλαη ην λεξό. Αξρηθά, ηελ ξσηήζακε ηη ηελ παξαθίλεζε λα αζρνιεζεί κε ηηο πεγέο ηεο Κσ,αθνύ ε ίδηα καο είπε πσο δελ είλαη από εδώ θαη καο απάληεζε πώο ηελ ελδηαθέξεη πνιύ ό,ηη έρεη λα θάλεη κε ην λεξό, θαζώο είλαη θαη αξρηηέθηνλαο -κεραληθόο θαη απηό είλαη έλαο αθόκε παξάγνληαο πνπ ζπλέβαιιε. Γηα ηηο πεγέο ηηο νπνίεο ππήξραλ ζηελ Κσ παιαηόηεξα εθείλε καο παξέπεκςε ζε έλα βηβιίν ην νπνίν ζα καο βνεζνύζε ζε απηή καο ηελ έξεπλα, αθνύ θαη ε ίδηα δελ είλαη δπλαηόλ λα γλσξίδεη όιεο ηηο πεγέο πνπ ππήξραλ θαη καο είπε πσο απηόο ν άλζξσπνο ν νπνίνο είρε θάλεη ηελ έξεπλα πάλσ ζε απηό ην ζέκα είλαη αξθεηά κεγάινο. Όζν γηα ην πόζηκν λεξό καο είπε πσο ε Βνπξίλα είρε θαη έρεη θαζαξό λεξό, αθνύ από εθεί έπαηξλαλ λεξό θαη αθόκε παίξλνπλ, θαζώο ε Βνπξίλα ζπκβάιιεη θαη ζήκεξα ζηνλ πδξνθόξν νξίδνληα ηεο Κσ. Δπίζεο, εδώ ζηελ Κσ δελ είρε αλαθεξζεί θάπνηα αζζέλεηα ή επηδεκία από ην λεξό, από όηη ε ίδηα γλσξίδεη, αιιά ζε άιια κέξε λαη εάλ ππήξρε θάπνην κηθξόβην ην νπνίν κεηαδίδεηαη κε ην λεξό. Μαο αλέθεξε, πσο ππήξραλ πνιιέο πεγέο νη νπνίεο είραλ ηακαηηθά λεξά όπσο ην Κνθθηλόλεξν, νη Μπξνο Θέξκεο θαη νη Πίζσ Θέξκεο θαη ηακαηηθά ινπηξά θαη ιαζπόινπηξα όπσο ν Αρηεληάο, ηνπ νπνίνπ ε πεγή εάλ έρεη ξνή αθήλεη θαηάιεηπα θόθθηλα. Άιιε κία πεγή ε νπνία είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε πεγή ηεο Βνπξίλαο, ε νπνία πήξε ην όλνκά ηεο,γηαηί ην ζεκείν από όπνπ πεγάδεη ην λεξό κνηάδεη κε θεθάιη βνδηνύ θαη ππνινγίδεηαη πσο είλαη 3 ρηιηάδσλ εηώλ. Εξσηήζεηο: 1.Ση ζαο παξαθίλεζε λα αζρνιεζείηε κε ηηο πεγέο ηεο Κσ; Πξνζσπηθά κε ελδηαθέξεη πάξα πνιύ ην λεξό θαη νηηδήπνηε έρεη λα θάλεη κε ην λεξό.γειαδή, κε ελδηαθέξεη σο αληηθείκελν έξεπλαο,ζε όιεο ηηο εθθξάζεηο ηνπ, αιιά θπξίσο ηα έξγα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ δηαρείξηζε ηνπ λεξνύ,δειαδή έξγα πνπ είλαη ηερληθά έξγα θαη εμ αληηθεηκέλνπ δειαδή, γηαηί εγώ είκαη αξρηηέθηνλαο - κεραληθόο θαη εθ ησλ πξαγκάησλ κε ελδηαθέξεη πεξηζζόηεξν ό,ηη έρεη λα θάλεη κε ηερληθό,δειαδή κε ηερληθά έξγα πνπ δηαρεηξίδνληαη ην λεξό. 2.Πόζεο πεγέο ππήξραλ παιαηόηεξα; ( Σα Κσαθά,Σόκνο Θ : ζειίδεο ) Από άθξε ζε άθξε ζην λεζί ηεο Κσ, ζε πιαγηέο θαη ξεκαηηέο, απαληώληαη πνιπάξηζκεο πεγέο κε πινύζηα ξνή πόζηκσλ θαη αξδεπηηθώλ λεξώλ. ύκθσλα κε γξαπηέο καξηπξίεο νη πεγέο απηέο αλαβιύδνπλ από ηα παλάξραηα ρξόληα. Ζ ύπαξμε ηνπο νθείιεηαη ζηα πινύζηα πδξνθόξα ζηξώκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηε κεγάιε βξνρόπησζε θαη ηε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο κε ηηο κηθξέο θιίζεηο.(ζειίδα 240,1ε παξάγξαθνο) ηα θείκελα ησλ Δπξσπαίσλ πεξηεγεηώλ, θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά αλαθέξνληαη νη νλνκαζίεο ησλ ζεκαληηθόηεξσλ πεγώλ ηνπ λεζηνύ: Φάλδηθνο, Λύθαζηνο ή 2

3 Απνδνκάβξε, Λάκπε, Nikaste (Λίθαζηνο) ή Apodomia (Απνδόκηα), Sphandio, Licasti ή Apodomaria, Soffodino, Nicastro ή Apodimia, Πεγή ηνπ Ηππνθξάηε, Βνπξίλα θαη Κνθθηλόλεξν. Πξνθαλώο νη ειαθξώο δηαθνξνπνηεκέλεο νλνκαζίεο παξαπέκπνπλ ζηηο ίδηεο πεγέο λεξνύ θαη νη πεξηγξαθέο κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ, αιιά θαη λα παξαπιαλήζνπλ θαηά ηελ ηαπηνπνίεζή ηνπο κε πξνγελέζηεξεο θαη κεηαγελέζηεξεο νλνκαζίεο. Tν ζέκα απηό παξνπζηάδεη εμαηξεηηθό ελδηαθέξνλ θαη απνηειεί πξνθιεηηθό εξεπλεηηθό πεδίν γηα όζνπο κειεηνύλ ηα ηνπσλύκηα ηεο Κσ. Αλαηξέρνληαο ζηελ πεξίνδν ηεο Ηηαινθξαηίαο, κέζα από ηνλ πινύην θάπνησλ δπζεύξεησλ βηβιηνγξαθηθώλ πεγώλ, εληνπίζζεθαλ εηθνζηπέληε (25) πεγέο ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηξήζεηο από ηηο 3 έσο θαη ηηο 9 Ηνπιίνπ ηνπ Πξνθαλώο νη ζπγθεθξηκέλεο πεγέο θαηαγξάθεθαλ από ηνπο θαηαθηεηέο σο ζεκαληηθνί πδαηηθνί πόξνη ηεο Κσ. Πξνζπάζεηα ηαύηηζεο ησλ πεγώλ κε ηηο πεγέο πνπ αλαθέξεη ν Μηρ. Δπζη. θαλδαιίδεο δελ απέδσζαλ ηα αλακελόκελα. Μόλν δύν πεγέο ηαπηίζηεθαλ, ε Vurina σο Vorina θαη ηα Pigadullia σο Pigadulia. Έμη νλνκαζίεο πεγώλ παξαπέκπνπλ απ επζείαο ζε γλσζηέο πεγέο : Actenia ζηνπ Αρηεληά ηε βξύζε, Coccinonero ζην Κνθθηλόλεξν, Chefalovrisi Panagia ν Sorgente Alta (Asfendiu) ζηελ Κεθαιόβξπζε, Linopoti ζην Ληλνπόηε (Λίκλε), Charmili (frazione Pili - νηθηζκόο Ππιί) ζην Υαξκύιη θαη Cimmari (Antimachia) ζην Κπκκάξη. Γεθαηξείο (13) νλνκαζίεο πεγώλ αλαγξάθνληαη ζηα Τοπωνσμικά κε ηα ειιεληθά ηνπο νλόκαηα αιιά όρη σο πεγέο: Esculapio(πηζαλώο ην Σζηιηκπίξη ζην Αζθιεπείν) Ciucalaria, Tripiti, Santa Mama, Bei - Mazuchena, Camiglianos (Asfendiu), Pili Vecchio (Pili), Pili(paese- ρσξηό, πηζαλώο ηνπ Φαζνύ), Pozzo S. Pietro, Palatia (Chefalo) θαη Chefalo (serbatoio al paese - δεμακελή ζην ρσξηό, πηζαλώο ν Σζεζηκέο). Σέινο, ηέζζεξηο (4) νλνκαζίεο πεγώλ ρξήδνπλ επηηνπίαο έξεπλαο γηα ηελ ηαύηηζε κε ηελ αθξηβή ζέζε ηνπο: Perijacassi (Cherme), Cherme (acquedotte - πδξαγσγόο), Cabasuju (aqua pesante - βαξύ ύδσξ), Pozzo Platano Tiodochi (Antimachia). Δπί Ηηαινθξαηίαο έγηλαλ επίζεο:...υδρομαζηεσηικαί ζηοαί εις ΦαΪτούηες και περιζσλλογή ηων σδάηων και πηγών ηζιγγάνας, Βοσλκανίων και Ζσάς προς άδρεσζιν ηης περιοτής μεζζαριάς... Οη πεγέο Βνπξίλα ή Βνξίλα, Κεθαιόβξπζε,Υαξκύιη, Γξνκηθό θαη Σζεζηκέο πδξνδνηνύζαλ ηνπο νηθηζκνύο ηεο Κσ. Από ηηο ππόινηπεο πεγέο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθώο ην Κνθθηλόλεξν, ηνπ Αρηεληά ε βξύζε θαη η Άη - νπιά ε βξύζεζηελ Κσ, ε πεγή ηνπ Παπαιεπξά ζην Λαγνύδη, νη πεγέο ηνπ Καπειηαλνύ, ηνπ κεηαιιείνπ θαη ηνπ Μπαζηά ζηνλ Αζώκαην, ε εμάθξνπλε Πεγή θαη ην Πιαθσηό ζην Ππιί, ην Κπκκάξη θαη ν Πιάηαλνο ζηελ Αληηκάρεηα θαη ε Πεξβεηνύξα ζηελ Καξδάκαηλα. 3,4.Μπνξνύκε λα δνύκε θάπνηεο από απηέο ζήκεξα;πνπ αθξηβώο βξίζθνληαη; Μπνξείηε λα έξζεηε ζε επαθή κε αλζξώπνπο πνπ γλσξίδνπλ λα ζαο πάλε επηηόπνπ. Βεβαίσο κπνξείηε λα ηηο δείηε αιιά ζα πξέπεη λα νξγαλώζεηε ηελ επίζθεςε ζαο, δειαδή ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεηε θάπνην κέζν. Γελ μέξσ αλ νη θαζεγεηέο ζαο είλαη δηαηεζηκέλνη λα ζαο κεηαθέξνπλ επηηόπνπ θαη λα είζηε πξόζπκνη λα πεξπαηήζεηε αξθεηά, δηόηη είλαη ζε απνκαθξπζκέλε πεξηνρή, πάλσ ζην Αζθελδηνύ θπξίσο είλαη νη πην πνιιέο εδώ ζηελ Κσ θαη ε Βνπξίλα, ν Αρηεληάο είλαη δηάθνξεο άιιεο πεγέο νη νπνίεο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο πνπ είλαη πάλσ ζηελ νξεηλή πεξηνρή, άξα ζα πξέπεη λα έρεηε εμαζθαιηζκέλo ακάμη, ζπλνδνύο, θαπέιν, λεξό, γπαιηά ειίνπ γηα λα κπνξέζεηε λα πάηε 3

4 θαηά κηθξέο νκάδεο, γηαηί νη δξόκνη είλαη ρσκαηέληνη θαη θάπνηνη είλαη ζηελνί θαη ζα πξέπεη λα ζαο πάεη θάπνηνο πνπ γλσξίδεη. 5.Πόζεο από απηέο είραλ πόζηκν λεξό; Λνηπόλ, αξθεηέο αιιά όρη όιεο κε ηελ έλλνηα όηη θάπνηεο είλαη ηακαηηθέο ή έρνπλ ζεηνύρεο ελώζεηο, γηαηί ε Κσο θεκίδεηαη γηα ηα ηακαηηθά ηεο λεξά θαη έρεη πνιιέο πεγέο πάλσ ζην βνπλό, όπσο θαη επίζεο πίζσ ζηα ζεξκά, αλ έρεηε πάεη πνηέ γηα κπάλην εθεί ζηα ζεξκά, θαη είλαη κία πεγή ηακαηηθή πνπ είλαη πνιύ ζεκαληηθή θαη πνιύ γλσζηή. ην βνπλό πάλσ ππάξρνπλ πεγέο, εηδηθά ε πεγή ηνπ Αρηεληά θαη είλαη κία πεγή ε νπνία είλαη πνιύ εληππσζηαθή. Ήηαλ κέξνο πνπ πήγαηλαλ παιηά γηα ηακαηηθά ινπηξά θαη γηα ιαζπόινπηξα νη Κώνη θαη είλαη ελδηαθέξνπζα γηαηί είλαη πάξα πνιύ σξαίν ην κέξνο θαη αλ ηπρόλ έρεη ξνή ε πεγή αθήλεη θαηάιεηπα θαηαθόθθηλα, έλα ίδεκα δειαδή θόθθηλν θαη είλαη έηζη πνιύ εληππσζηαθό. Λνηπόλ, ειπίδσ λα θαηαθέξεη θάπνηνο λα ζαο πάεη αλ θαη λνκίδσ, όηη δελ είλαη δπλαηόλ λα αλέβεη ιεσθνξείν ζε απηά ηα κέξε, πξέπεη λα πάηε κε κηθξά απηνθίλεηα θαη θαηά κηθξέο νκάδεο. 6.Σα λεξά ησλ πεγώλ ηα ρξεζηκνπνηνύζαλ κόλν γηα πόζε ή θαη γηα άιιεο αζρνιίεο; Όπσο είπακε θαη πξηλ, άιιεο ήηαλ ηακαηηθέο θαη θάπνηεο αλ δελ ήηαλ εμαζθαιηζκέλε ε δηαύγηα ηνπ λεξνύ θαη ε θαζαξηόηεηά ηνπ ήηαλ παξαθηλδπλεπκέλν λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα ην πηνπλ. Σώξα,ην θαηαιιειόηεξν λεξό ήηαλ ηεο πεγήο ηεο Βνπξίλαο, πνπ ήηαλ θαη ε παιαηόηεξε θαη είλαη πάλσ ζην βνπλό, ε νπνία αθόκα ζπκκεηέρεη ζηελ ύδξεπζε ηεο πόιεο, αθόκα θαη ζήκεξα δειαδή. Αιιά είλαη θιεηδσκέλε, πξέπεη λα πάηε κε ζπλνδό θαη λα εμαζθαιίζεηε πξόζβαζε κέζν ηεο ΓΔΤΑΚ. 7.Είρε αλαθεξζεί θάπνηα αζζέλεηα ή επηδεκία από ην λεξό θάπνηαο πεγήο; ηελ Κσ, δελ γλσξίδσ αλ ζε παιαηόηεξνπο ρξόλνπο είρε αλαθεξζεί θάηη ηέηνην, δελ έρσ αθνύζεη θάηη ζπγθεθξηκέλν, γηα ηελ Κσ όρη. Φπζηθά ζε άιια κέξε εληάμεη ζπκβαίλεη γηαηί αλ ηπρόλ ππάξρεη θάπνην κηθξόβην πνπ δηαδίδεηαη κε ην λεξό είλαη πνιύ εύθνιν λα πξνζβάιιεη ηνπο αλζξώπνπο. 8.Όζεο πεγέο ππήξραλ θαη θαηαζηξάθεθαλ, θαηαζηξάθεθαλ κε ηερλεηό ή θπζηθό ηξόπν; Απηή ηε ζηηγκή, αξθεηέο πεγέο έρνπλ θιείζεη κε ηελ έλλνηα όηη επεηδή δελ ρξεζηκνπνηνύληαη, δηάθνξεο πξνζρώζεηο ή θαη θαηνιηζζήζεηο κπνξεί λα ηηο έρνπλε ζηακαηήζεη ή θαη εμαθαλίζεη θαηά θάπνηνλ ηξόπν. Γεληθά, όκσο ε Κσο έρεη λεξά, έρεη πνιιά λεξά, εηδηθά κεηά ηηο θεηηλέο βξνρνπηώζεηο. Δίπακε όηη θαηαγξάθνπλ θάπνηνη εξεπλεηέο 136 πεξηπηώζεηο πεγώλ ζηελ Κσ. Φπζηθά από απηέο ζήκεξα θάπνηεο 4

5 ιεηηνπξγνύλ θαη θάπνηεο όρη. Σν κεγαιύηεξν πξόβιεκα όκσο είλαη όηη θάλνπλ γεσηξήζεηο νη δηάθνξνη ηδηνθηήηεο ησλ θηεκάησλ κε απνηέιεζκα, αλεμέιεθηεο γεσηξήζεηο, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη πξόβιεκα ζηνλ πδξνθόξν νξίδνληα θαη απηό έρεη ζπλέπεηεο θαη ζηηο πεγέο, δειαδή θάπνηεο πεγέο ζηεξεύνπλ. Έλα παξάδεηγκα πεγήο πνπ δπζηπρώο πξνθάιεζε πξόβιεκα ε αιιαγή ηεο ξνήο ηεο είλαη ε Κεθαιόβξπζε, πάλσ ζην Αζθελδηνύ. Θέιεζαλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 λα κεηαθέξνπλ ην λεξό, γηα ύδξεπζε ζην Εηπάξη θαη δέζκεπζαλ ην λεξό, ζρεδόλ εμνινθιήξνπ, θαη ην νδήγεζαλ θάησ κε απνηέιεζκα λα ραιάζεη εληειώο ε ηζνξνπία, ην θπζηθό πεξηβάιινλ θαη λα μεξαζνύλ όια ηα είδε ρισξίδαο πνπ ππήξραλ ηόηε, ηα νπνία ήηαλ θνβεξά ελδηαθέξνπζα ε θαηάζηαζε πνπ ππήξρε ζηε Εηά ηόηε. Γπζηπρώο, ζήκεξα έρεη αιιάμεη εληειώο ελώ ζα κπνξνύζαλ λα ην είραλ δηαρεηξηζηεί κε πην ζσζηό ηξόπν. 9.Σα ζπίηηα ηα νπνία βξίζθνληαλ καθξηά από ηηο πεγέο, κε πνηόλ ηξόπν έπαηξλαλ ην λεξό; Λνηπόλ, ηελ επνρή ηεο Σνπξθνθξαηίαο ππήξρε έλα πδξαγσγείν, θαηάινηπα ηνπ νπνίνπ ππάξρνπλ θαη ζήκεξα. Δίλαη θάηη θακάξεο πνπ βξίζθνληαη παξάιιεια κε ην δξόκν πνπ νδεγεί πξνο ην Ακπάβξη. Αλ ηπρόλ αζρνιεζείηε θαη πάηε πξνο ηα εθεί, γηαηί απηό ην πδξαγσγείν θαηέβαδε ην λεξό ηεο Βνπξίλαο, ε Βνπξίλα είλαη πξνο ηα πάλσ, δειαδή πάλσ από ηελ Παλαγηά Σζνπθαιαξηά, νδεγνύζε ην λεξό κέρξη θάησ θαη ππήξραλ θξήλεο, νη ιεγόκελνη ηζεζκέδεο επί Σνπξθνθξαηίαο πνπ ήηαλ ζε δεμακελέο, δειαδή θαη είραλε θξνύλνπο, βξύζεο γηα λα κπνξνύλ λα πδξεύνληαη νη θάηνηθνη κε ζηάκλεο θαη κε δνρεία. Μεηά επί Ηηαινθξαηίαο, ζηγά- ζηγά επεθηάζεθε έλα δίθηπν ύδξεπζεο θαη κπόξεζαλ λα έρνπλ ηα ζπίηηα λεξό. 10.Τπάξρνπλ δηαθνξέο κε ηε κεηαθνξά ηνπ λεξνύ ηόηε θαη ζήκεξα; Κακία ζρέζε, ηόηε έπξεπε λα έρεη ην θάζε ζπίηη ηηο ζηάκλεο ηνπ θαη λα πεγαίλεη λα γεκίδεη από ηελ βξύζε. Τπήξραλ νη θνηλνηηθέο βξύζεο, ππάξρνπλ θαη θάπνηεο, ζώδνληαη ζήκεξα θάπνηεο θξήλεο, είλαη κέζα ζηελ πόιε, γηα απηό ζα άμηδε λα ηηο δείηε θαη γεληθά πιένλ δελ ηηο ρξεζηκνπνηνύλ, γηαηί όηαλ ππήξρε ξνή λεξνύ ρξεζηκνπνηνύζαλ νη πεξίνηθνη ή νη θάηνηθνη ηεο πόιεο ην λεξό γηα λα πιέλνπλ ηα απηνθίλεηα ηνπο, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη θαηαζπαηάιεζε θαη έηζη αλαγθάζηεθαλ λα ηηο θιείζνπλ θαη απηή ηε ζηηγκή παξακέλνπλ ξεκαγκέλεο ελώ ζηελ νπζία ζα έπξεπε λα ηηο είραλ ζπληεξήζεη θαη λα βξνπλ θάπνηνλ άιιν ηξόπν λα δηαηεξεζνύλ. Γηαηί είλαη πνιύ επράξηζην όηαλ πεξπαηάο, ζηελ πόιε θαη εηδηθά νη επηζθέπηεο λα κπνξνύλ λα πίλνπλ λεξό από ηελ βξύζε. 5

6 11.Τπάξρνπλ πεγέο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε θάπνηα θείκελα αξραίσλ ζπγγξαθέσλ; Βεβαίσο,εηδηθά ε πεγή ηεο Βνπξίλαο είλαη ε πεγή πνπ θαηεμνρήλ αλαθέξεηαη θαη ήηαλ πνιύ γλσζηή ζηελ αξραηόηεηα. Πηζαλνινγείηαη όηη είλαη θαη 3 ρηιηάδσλ ρξόλσλ κλεκείν, αιιά δπζηπρώο εδώ ζα πξέπεη λα πνύκε θάηη, όηη δελ ελδηαθέξεηαη θαλείο κε ηελ έλλνηα όηη δελ έρεη πξνλνήζεη ε αξραηνινγηθή ππεξεζία γηα ηελ ζπληήξεζή ηνπ κλεκείνπ, γηαηί πεξί κλεκείνπ πξόθεηηαη,άζρεηα αλ αθόκε πδξνδνηεί ηελ πόιε. Αθόκα πεξηζζόηεξν, δειαδή έλαο ιόγνο παξαπάλσ θαη θηλδπλεύεη, ηνπιάρηζηνλ ζηελ ηειεπηαία επίζθεςε πνπ είρα πάεη, πξηλ από 2-3 ρξόληα, θηλδπλεύνπλ νη ηνίρνη ηεο ζήξαγγαο, γηαηί ππάξρεη κία ζήξαγγα πνπ νδεγεί ζε έλαλ ζνισηό ρώξν, ππάξρεη θίλδπλνο θάπνηα ζηηγκή λα θαηαξεύζεη. 12.Τπήξρε θάπνηα πεγή ε νπνία ζύκθσλα κε ηνπο ηόηε αλζξώπνπο είρε ζεξαπεπηηθέο ηδηόηεηεο; Βεβαίσο, όπσο είπακε θαη πξηλ, είλαη 2 νη πεγέο πνπ είραλ ζεξαπεπηηθέο ηδηόηεηεο, νη πην γλσζηέο, γηαηί ππάξρνπλ θαη άιιεο πνιιέο πάλσ ζην βνπλό, είπακε όηη είλαη ην Κνθθηλόλεξν, νη Μπξνο Θέξκεο θαη νη Πίζσ Θέξκεο. Οη Πίζσ Θέξκεο είλαη ζηελ Αγία Δηξήλε, είλαη ζηελ πίζσ πιεπξά πξνο ηελ παξαιία πνπ νδεγεί πξνο ηελ Καξδάκελα θαη είλαη απόθξπκλε πεξηνρή θαη δύζβαηε. ε πξόζβαζε γίλεηαη κόλν από ηελ ζάιαζζα θαη είλαη θαη νη Μπξνο Θέξκεο, δειαδή απηέο πνπ έρνπκε ζηνλ Άγην Φσθά δεμηά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ην θαινθαίξη. Πνπ θαη εθεί όκσο ππάξρεη πξόβιεκα, γηαηί δπζηπρώο ε δεκνηηθή αξρή, ε ησξηλή, έθαλε θάπνηεο επεκβάζεηο κε εθζθαθείο θαη θαηέζηξεςε ην ηνπίν, έρεη ήδε αλνίμεη ην δξόκν θαη έρεη θάλεη θάπνηα απζαίξεηα έξγα ηα νπνία ηειηθά έρνπλ θαηαδηθαζηεί θαη ζεσξνύληαη παξάλνκα. 13.Μπνξείηε λα καο πξνηείλεηε άιινπο αλζξώπνπο ή πεγέο πνπ κπνξνύκε λα δεηήζνπκε θαη άιιεο πιεξνθνξίεο; Θα πάξεηε ηειέθσλν ζηελ ΓΔΤΑΚ θαη ζα δεηήζεηε ηελ θ. Παπαιεμίνπ ή ηνλ θ. Ληνδάθε θαη ζα δεηήζεηε λα ζαο δώζνπλ ηα θιεηδηά γηα ηελ πεγή ηεο Βνπξίλαο θαη έλαλ νδεγό γηα λα ζαο ζπλνδεύζεη, όρη κόλν γηα ηελ πεγή ηεο Βνπξίλαο αιιά θαη γηα ηηο άιιεο πεγέο, δηόηη επεηδή είλαη ΓΔΤΑΚ μέξνπλ πνιύ θαιά από πνπ παίξλνπλ λεξό γηα λα πδξνδνηήζνπλ ηελ πόιε, νπόηε ζα ζαο θαζνδεγήζνπλ θαη ζε άιιεο πεγέο. Αζρνιείηαη, επίζεο ε θ. Μαξία Παπαδαραξίνπ, ε δεκνζηνγξάθνο, νπόηε κπνξεί λα ζαο πάεη απηή. Δίρε θάλεη θάπνηα εθπνκπή ζηελ ηειεόξαζε, είλαη ηνπηθή γηα απηό ην ζέκα θαη ζα κπνξνύζε λα ζαο δώζεη ηελ εξγαζία ηεο γηα λα ηελ δείηε ζε πξνβνιή. Ννκίδσ 6

7 πσο απηνί νη δύν ζα ζαο θαιύςνπλ, κε ηελ έλλνηα όηη ε Μαξία αζρνιείζεθε κε έξεπλα θαη πξόζθαηα ήηαλ πάλσ ζηα βνπλά πάιη θαη έςαρλε θαη επίζεο ε θ. Παπαιεμίνπ κε ηελ θ. Ληνδάθε ζα ζαο ελεκεξώζνπλ ζε ό,ηη έρεη λα θάλεη ζρέζε κε ηηο πεγέο επεηδή αθξηβώο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ πδξνδόηεζε ηεο πόιεο. πκπέξαζκα πλέληεπμεο: Ο άλζξσπνο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα παξέκβεη θαη λα ελνριήζεη ηελ θύζε κε ηα δηάθνξα έξγα ηνπ, ηα νπνία λνκίδεη πσο είλαη πξνο όθειόο ηνπ, θάλεη ηα πξάγκαηα αθόκε πην ρεηξόηεξα από όζν κεξηθέο θνξέο είλαη θαη δελ αθήλεη ηελ θύζε λα ελεξγήζεη όπσο απηή μέξεη, κε ηα παξαδείγκαηα πνπ ζαο πξναλαθέξακε, κε ηηο πεγέο θαη ηηο δηάθνξεο βξύζεο πνπ ππήξραλ, αιιά νη άλζξσπνη ζπαηαινύζαλ ην λεξό ηνπο άζθνπα. Σα λεξά ηα νπνία έρεη ε Κσο, όπσο ηα ηακαηηθά, ηα πόζηκα θαη ηα αξδεπηηθά, ηα νπνία ηελ θαζηζηνύλ ηδηαίηεξα δεκνθηιή, θπξίσο ηα ηακαηηθά, αθνύ ν Ηππνθξάηεο ν παηέξαο ηεο ηαηξηθήο ηα ρξεζηκνπνηνύζε γηα λα ζεξαπεύζεη ηνπο αζζελείο ηνπ, νθείινληαη ζηα πξόζθνξα εδάθε ηα νπνία ράξηο ηηο θιίζεηο ηνπο κπνξνύλ λα απνζεθεύζνπλ απηά ηα λεξά θαη ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξόληα όπνπ νη βξνρνπηώζεηο είλαη πεξηζζόηεξεο, απηά ηα λεξά έρνπλ απμεζεί θαη ππάξρεη κεγαιύηεξε ξνή. 7

8 πλέληεπμε θ. Παξηζίδνπ 1.Πνηέο είλαη νη πην ζεκαληηθέο πεγέο ηνπ λεζηνύ καο; Ζ Κσο νθείιεη ηελ επθνξία θαη ηε γνληκόηεηά ηεο ζηηο πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο ηεο. Από ηνπο αξραίνπο ρξόλνπο, ηα πξντόληα ηνπ λεζηνύ πνπ δηαθηλνύληαλ ζηηο κεγαιύηεξεο αγνξέο ηνπ αξραίνπ θόζκνπ θεκίδνληαλ γηα ηελ αθζνλία θαη ηελ πνηόηεηά ηνπο. Δίλαη επλόεην όηη, ρσξίο ηα πινύζηα λεξά ηεο, ηηο πεγέο θ.α. δε ζα κπνξνύζε λα ζπλαγσλίδεηαη ηηο άιιεο κεγάιεο αγνξέο θαη νύηε λα έρεη απηάξθεηα θαη εμαγσγηθή δύλακε. Πεγέο ππάξρνπλ πνιιέο θαη βξίζθνληαη θπξίσο ζηνπο πξόπνδεο ησλ βνπλώλ θαη αλάκεζα ζε βξάρηα. Ζ ζπνπδαηόηεξε γλσζηή από ηνπο αξραίνπο ρξόλνπο είλαη ε πεγή ηεο Βνπξίλαο. Έρεη κήθνο πεξίπνπ 30 κέηξα θαη γεηηληάδεη κε ην δάζνο ηεο Παλαγηά Σζνπθαιαξηάο. Δδώ θαη 3000 ρξόληα πδξεύεη ηελ πόιε ηεο Κσ. Δπίζεο, μερσξίδεη ε πεγή ηεο Εηάο γηα ην πινύζην, άθζνλν θαη πγηεηλό λεξό ηεο. Μεηά ηελ πεγή ηεο Εηάο, αλεβαίλνληαο ην γξαθηθό δάζνο κε ηελ ππθλή βιάζηεζε, έρνπκε ηελ πεγή ηεο Κεθαιόβξπζεο. ην Ππιί έρνπκε ηελ Δμάθξνπλε Πεγή, πνπ βξίζθεηαη θη απηή ζε γξαθηθή πεξηνρή ηνπ λεζηνύ κε ππθλή βιάζηεζε. Αθόκε, ζηελ πεξηνρή ησλ πεξβνιηώλ ηνπ Υαξκύινπ, όπνπ βξίζθεηαη ν ζνισηόο ηάθνο ηεο ηζηνξηθήο νηθνγέλεηαο ησλ Υαξκπιέσλ, αλάβιπδαλ επίζεο πινύζηεο πεγέο. Σέινο, πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπκε ηηο ηακαηηθέο πεγέο ηεο Κσ, κε θπξηόηεξε ηελ πεγή ηνπ Αζθιεπηείνπ, νη νπνίεο ήηαλ θεκηζκέλεο ζε όιν ηνλ θόζκν γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο ζηε ζεξαπεία αζζελεηώλ. 2.Πνπ βξίζθνληαη; Βξίζθνληαη δηάζπαξηεο ζε όιν ην λεζί. Αλάβιπδαλ από ην όξνο Γίθαηνο (Ωξνκέδσλ) θαη εθηόο από ην Ππιί θαη ην Αζθελδηνύ, ππάξρνπλ θαη ζε άιια ρσξηά πινύζηεο πεγέο. 3.Πσο αμηνπνηνύληαλ από ηνπο θαηνίθνπο; Υξεζηκνπνηνύληαλ γηα ηελ ύδξεπζε θαιιηεξγεηώλ, αιιά θαη γηα ηηο νηθηαθέο θαη γεσξγηθέο αλάγθεο. Σα λεξά ηνπο ήηαλ πινύζηα θαη πόζηκα. πληεινύζαλ ζηελ απηάξθεηα θαη πξνζθέξνληαλ γηα πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε. Υαξαθηεξηζηηθό αθόκε, είλαη ην γεγνλόο όηη ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα ζεξαπεπηηθνύο ιόγνπο, όπσο ησλ ηακαηηθώλ, ηνπ θνθθηλόλεξνπ θ.α. Δπίζεο, θάπνηεο πεγέο ήηαλ γλσζηέο γηα ηελ ίαζε δεξκαηηθώλ θαη άιισλ παζήζεσλ. 4.ε ηη θαηάζηαζε είλαη ζήκεξα; Ζ ζεκεξηλή ηνπο εηθόλα ζίγνπξα δελ ηθαλνπνηεί εκάο ηνπο κεγαιύηεξνπο ησλ δεθαεηηώλ ηνπ '50 ή ηνπ '60, όηαλ γάξγαξα αλάβιπδαλ ηα λεξά θαη νη πεγέο είραλ κεγάιε δπλακηθή ζηελ εθξνή ηνπο. 8

9 5.Πσο θαηαζηξάθεθαλ; Γελ ππήξμε γεληθόηεξε κέξηκλα. Έγηλε ππεξεθκεηάιιεπζε ησλ πδάηηλσλ πόξσλ θαη ζε ζπλδπαζκό κε ην γηγαληηζκό ησλ ηνπξηζηηθώλ θιηλώλ, νδεγήζεθαλ ζηελ παξαθκή. 6.Πσο κεηέθεξαλ ην λεξό από απηέο ζηελ πόιε θαη ζηα ζπίηηα; Δίλαη νξαηέο νη ζσιελώζεηο πνπ έθεξλαλ ην λεξό ζηελ πόιε, αθόκε θαη ζην μαθνπζηό κλεκείν ηνπ Αζθιεπηείνύ, όπνπ ην λεξό έξεε ζηε ζηέξλα όπνπ ππάξρεη θαη ην αλάγιπθν ηνπ Πάλα. 7.Είρε ππάξμεη πνηέ δηάδνζε κόιπλζεο κέζσ ηνπ λεξνύ ησλ πεγώλ; Παιαηόηεξα, ηα λεξά ήηαλ πην αγλά θαη αθίλδπλα, αληηζέησο είραλ ηακαηηθό ραξαθηήξα. ήκεξα έρνπλ κπεί ζηε δσή καο ηα εκθηαισκέλα λεξά ή ην θίιηξν ζηηο βξύζεο. Σν έξγν ηνπ βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ ηεο Κσ ήηαλ έξγν πλνήο θαη απέβιεπε ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ πδάησλ. 8. Πώο αιιηώο είλαη γλσζηή ε πεγή ηεο Βνπξίλαο; Ηζηνξηθή πεγή ηνπ Υάιθσλνο ή πεγή ηνπ Ηππνθξάηε. 9. Πώο ρξεζηκνπνηνύληαλ ε πεγή ηνπ Αζθιεπηείνπ; Είρε ην λεξό ηεο ζεξαπεπηηθέο ηδηόηεηεο; Γελ ήηαλ ηπραίν ην γεγνλόο όηη επηιέρζεθε ν ρώξνο απηόο απ ηνπο αξραίνπο Κώνπο γηα λα θηίζνπλ ην ηεξό ηνπ Αζθιεπηείνπ. ίγνπξα έλαο από ηνπο βαζηθόηεξνπο ιόγνπο ήηαλ ε γεηηλίαζε κε ηελ πεγή ηεο Βνπξίλαο θαη ηα ηακαηηθά λεξά πνπ έθζαλαλ κέρξη ην ρώξν ηνπ ηεξνύ απ ηηο παξαθείκελεο πεγέο. Οη Ρσκατθέο ζέξκεο ζην Α άλδεξν ηνπ Αζθιεπηείνπ, πνπ έγηλαλ από ην γηαηξό Γάην ηηξηίλην Ξελνθώληα, απνδεηθλύνπλ όηη αθόκε θαη ζηνπο Ρσκατθνύο ρξόλνπο γλώξηδαλ ηηο ηακαηηθέο ηδηόηεηεο ησλ πδάησλ θαη ηηο αμηνπνηνύζαλ γηα πδξνζεξαπείεο. 10. Πώο πξνέθπςε ην ελδηαθέξνλ ζαο γηα ηηο πεγέο ηεο Κσ; Όηαλ αζρνιείηαη θαλείο κε ηελ ηζηνξία είλαη επόκελν λα αλαηξέμεη ζηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηελ αλάπηπμε ή ηελ παξαθκή ηνπ ηόπνπ. Γηα ηελ Κσ ηζηνξηθά νη πεγέο απεηέιεζαλ ηελ θηλεηήξηα δύλακε πνπ ράξηζε πινύην θαη 9

10 αλάπηπμε ζην λεζί. Πσο άιισζηε ζα ραξαθηεξηδόηαλ «Κσο, ε πνιπζξέκκσλ» ή σο «ιηπαξή» = γόληκε, ή «εύβνηνο» = έρνπζα θαιή βνζθή. 11. Θα κπνξνύζαηε λα καο πείηε από πνύ αληιήζαηε πιεξνθνξίεο; Δίλαη πνιιέο νη πεγέο, αξραίεο θαη λέεο. Φνηηήηξηα αθόκε δηάβαδα ηα βηβιία ηνπ Ηάθσβνπ Εαξάθηε, όπνπ αλαγξάθνληαη πνιιά γηα ηηο πεγέο ηεο Κσ θαη ηηο ηνπνζεζίεο πνπ βξίζθνληαη. ηελ ηζηνξία ηεο Κσ ηνπ Β. Υ βαζηιείνπ. ηα βηβιία ηνπ Αιέθνπ Μαξθόγινπ θαη ηδηαίηεξα «Ζ Κσο κέζα από ηα ραξαθηηθά ησλ Δπξσπαίσλ πεξηεγεηώλ θαη ραξηνγξάθσλ (15νπ 19νπ αη)». 12.Μπνξείηε λα καο πξνηείλεηε θάπνηα άηνκα γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο; Β. Υ βαζηιείνπ, Αι. Μαξθόγινπ, Κ. Κνγηόπνπινπ, Θενδ. Γηαθνγηάλλεο, Σδνύιηα Παπαεπηπρίνπ, Ξελνθώληα Φαλνπξίνπ, Παμηλό θ,ά Γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ πδαηίλσλ πόξσλ, κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζηνπο Υεκηθνύο ηνπ Γήκνπ καο, όπνπ γίλνληαη αλαιύζεηο ησλ πδάησλ θαη απνζθνπνύλ ζηελ πξόιεςε κνιύλζεσλ από ην πόζηκν λεξό. Δπίζεο ζηνλ θ. Κνληέα, γεσπόλν πνπ ζα κπνξνύζε λα ζαο πεη γηα ηε βιάζηεζε, ηελ επάξθεηα λεξνύ θαη άιια ελδηαθέξνληα. 13.Θα κπνξνύζαηε λα καο ζπλνδεύζεηε θαηά ηελ επίζθεςή καο ζηελ πεγή ηνπ Αζθιεπηείνπ θαη ηεο Βνπξίλαο; Φπζηθά!!!!!!!!! 10

11 πλέληεπμε θ. Αιέθνπ Μαξθόγινπ: 1.Πνηεο είλαη νη πην ζεκαληηθέο πεγέο ηνπ λεζηνύ καο; Σν λεζί καο έρεη πινύζηεο πεγέο θαη γη απηό έρνπκε πινύζηα θαιιηέξγεηα θαη ηελ αλαπηπγκέλε παιαηόηεξα γεσξγία. Υαξαθηεξηζηηθέο πεγέο ηνπ λεζηνύ ήηαλ ε αξραία πεγή Βνξίλα ή Βνπξίλα πνπ βξίζθεηαη πεξηκεηξηθά ζηελ πεξηνρή ηεο Κσ ηεο πξσηεύνπζαο ηνπ λεζηνύ ε νπνία πδξνδνηνύζε κέρξη ην 1910 ηελ πόιε θαη ηηο ζπλνηθίεο ηεο. Αξγόηεξα θηηάρηεθαλ από ηνπο Ηηαινύο θαηαθηεηέο γεσηξήζεηο θαη ηερληηά πδξαγσγεία γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα ηνπ λεζηνύ καο. Άιιε ραξαθηεξηζηηθή πεγή ήηαλ ηεο Εηάο ε νπνία βνήζεζε έληνλα ζηε βιάζηεζε ηνπ δάζνπο ηεο γύξσ πεξηνρήο. Ο πδξνθόξνο νξίδνληαο ηνπ λεζηνύ καο ήηαλ πάληα πινύζηνο ζε λεξό όκσο ν ζπγθεληξσηηζκόο ηνπ πιεζπζκνύ θαη ε αύμεζε ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία εμαληιεί ρξόλν κε ην ρξόλν απηό ην κεγάιν απόζεκα, πινύην πνπ είρακε ηελ ηύρε λα καο θιεξνδνηήζεη ε όκνξθε θύζε ηνπ λεζηνύ καο κε απνηέιεζκα λα βξηζθόκαζηε ζε κηα θόθθηλε νξηαθή γξακκή. Οη εηδηθνί επηζηήκνλεο πνπ έρνπλ θάλεη αλαιύζεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία πξνζδηνξίδνπλ ζε δπν ιεθάλεο ηνλ πδξνθόξν νξίδνληα ηνπ λεζηνύ καο. Ζ κηα από ηελ Αληηκάρεηα θαη θάησ θαη ε άιιε από ηελ Αληηκάρεηα κέρξη ηελ Κέθαιν. 2.Τπήξρε θάπνηνπ είδνπο κόιπλζεο ζην λεξό; Σηο επνρέο εθείλεο όηαλ ην λεξό έηξερε από ηηο πεγέο θαη δηνρεηεπόληνπζαλ κέζα από πήιηλνπο αγσγνύο,η ε αζθάιεηα δελ ήηαλ όπσο ε ζεκεξηλή. Τπήξραλ ειάρηζηεο παξελέξγεηεο σο πξνο ηηο κνιύλζεηο. Γίθηπα ύδξεπζεο ηα νπνία ζηέθνπλ από ην Οη ζύγρξνλνη Κώνη δελ θξνληίδνπκε νη ίδηνη λα απνθεύγνπκε λα θηηάρλνπκε βόζξνπο δίπια από απνρεηεπηηθά δίθηπα. Γεληθά δε θξνληίδνπκε απηό ην πνιύηηκν αγαζό. 3.Πώο κεηέθεξαλ ην λεξό από ηηζ πεγέο ζηα ζπίηηα; Μέρξη ην 1912 πδξνδνηείην ε πόιε ηεο Κσ απνθιεηζηηθά κε ηελ πεγή ηεο Βνξίλαο ε κεηαθνξά γηλόηαλ κε πήιηλνπο ζσιήλεο νη νπνίνη κεηαθέξνληαλ ζε έλα πξόρεηξν πδξαγσγείν. Σελ επνρή εθείλε δελ ππήξραλ βξύζεο ζηα ζπίηηα θαη ην λεξό πνπ έπαηξλαλ από ηελ πεγή ην έπαηξλαλ από δεκόζηεο βξύζεο. Σν 1933 νηθνδνκήζεθε κεηά ην ζεηζκό ε λέα πόιε ηεο Κσ από ηνπο Ηηαινύο ηόηε έθηηαμαλ ζύγρξνλεο νηθνδνκέο πδξνδόηεζεο θαη δίθηπα όπνπ ην λεξό έθηαλε ζε θάζε ζπίηη δειαδή είρε απηόλνκν λεξό. Έηζη έγηλε θαη κε δηάθνξα ρσξηά ηεο Κσ. 4.Από πνύ πξνέθπςε ην ελδηαθέξνλ ζαο γηα ηελ ηζηνξία ηεο Κσ; Γελ ήηαλ θάηη ην ζπγθεθξηκέλν πνπ κε θέληξηζε ην λα γλσξίδσ θάπνηα πξάγκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ ηζηνξία ηνπ λεζηνύ καο, θάπνηα ζηηγκή αηζζάλζεθα από κόλνο κνπ ηελ αλάγθε ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνύ, δειαδή, λα πξνζδηνξηζηώ ζηνλ ρξόλν θαη ζηνλ ηόπν,δειαδή, πξώηα από όια λα γλσξίδσ ηελ ηζηνξία, ηνλ θπζηθό πινύην ηνπ λεζηνύ πνπ δσ θαη δξαζηεξηνπνηνύκε, θάηη πνπ ζαο παξνηξύλσ θαη ζαο λα αζρνιεζείηε, ίζσο δελ είλαη ε θαηάιιειε θάζε ηεο δσήο ζαο ηώξα αιιά λνκίδσ πσο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ από κνλνί ζαο ζα αλαδεηήζεηε ηελ 11

12 αλάγθε γηα λα αζρνιεζείηε κε όια απηά ηα ελδηαθέξνληα πνπ καο αθνξνύλ άκεζα ζε ηειεπηαία αλάιπζε. Σν ζέκα ηνπ λεξνύ είλαη θάηη πνπ καο αθόξα άκεζα θαη αθόξα θαη ην κέιινλ απηνύ ηνπ ηόπνπ, άξα ινηπόλ, κπνξείηε θαη εζείο ζην πιήξσκα ηνπ ρξόλνπ,από κνλνί ζαο, ζα αλαδεηήζεηε ηελ αλάγθε ηεο ελαζρόιεζεο κε απηά ηα πξάγκαηα. 5.Πνηεο ήηαλ νη πεγέο ζηελ Κσ θαη ζε πνηεο ηνπνζεζίεο βξίζθνληαη; Κνηηάμηε, ε πεγέο όπσο ζαο είπα, ε παιηέο πεγέο ε νπνίεο κέρξη ηνλ 20ν αηώλα πδξνδνηνύζαλ ην λεζί ηεο Κσ, είλαη ε πεγή ηεο Βνξηλήο, ε πεγή ηεο Οίαο, πνπ πδξνδνηνύζαλ ζα ιίγα ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Αζπόλδνπ, ε πεγή ηνπ Πειίνπ πνπ πδξνδνηνύζε ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Πειίνπ θαη θαη επέθηαζε ζε Αληηκαρία θαη Κέθαιν. 6.Τπήξραλ ζεξαπεύηεθεο ηδηόηεηεο ζηηο παξαπάλσ πεγέο; Άιιν νη πεγέο απηέο θαη άιιν νη ζεξκνπεγέο, νη νπνίεο, ππάξρνπλ ζην λεζί ηεο Κσ θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Αγ. Φσθά όπσο ιέκε, θαη ζηελ πεξηνρή πίζσ από ην Αζθιεπηείν, απηέο είλαη ιόγν ηνπ όηη ην λεζί είλαη εθαηζηεηνγελέο, κελ μερλάηε όηη ην λεζί καο βξίζθεηε πάλσ ζην εθαηζηεηαθό ηόμν ηνπ αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ, θαη από ηα έγθαηα ηηο γεο αλαβιύδνπλ λεξά κε πξνζκίμεηο ρεκηθώλ ζηνηρείσλ κε απνηέιεζκα λα έρνπκε ζεξαπεπηηθέο ηδηόηεηεο. Ναη, πξάγκαηη, ζην λεζί καο παιαηνηέξα ιεηηνπξγνύζαλ ηέηνηεο πεγέο θαη ππάξρνπλ κέρξη ζήκεξα. Δθκεηαιιεύζηκε ήηαλ ε πεγή ηνπ Αγ. Φσθά όπνπ ππήξραλ ηα ηακαηηθά ινπηξά θαη κάιηζηα ππήξρε θαη κηα άιιε πεγή ζηελ πίζσ Αγ. Δηξήλε πνπ ήηαλ γηα θαηαλάισζε. Δίρε κηα ππόμηλε γεύζε, κάιηζηα κε ζεξαπεπηηθέο ηδηόηεηεο, νη νπνίεο γηάηξεπαλ ηα λεθξά θαη άιιεο παξεκθεξείο παζήζεηο ηηο νπνίεο ιάκβαλαλ νη πξνγνλνί καο ηελ επνρή εθείλε. ήκεξα δελ γίλεηε νύηε ρξήζε νύηε επεμεξγαζία, κέλεη αλεθκεηάιιεπην θαη ξέεη ζηελ ζάιαζζα. 12

13 πλέληεπμε θ. Βαζίιε Υαηδεβαζηιείνπ: 1.Γηα πνην ιόγν μεθηλήζαηε λα αζρνιείζηε κε ηελ ηζηνξία ηεο Κσ ; Από ηα παηδηθά κνπ ρξόληα κάδεπα πιηθό γηα ηελ ηζηνξία ηεο Κσ. ηελ πνξεία δηαπίζησζα όηη ε Κσο θαη ε Ρόδνο είραλ πνιύ κεγάιε ηζηνξία αιιά ην γεγνλόο όηη είλαη θαηά πνιύ κηθξόηεξε από ηελ Ρόδν θαη βξέζεθαλ 4000 επηγξαθέο. Λόγν ηεο πιεζώξαο ησλ επηγξαθώλ δηαπίζησζα όηη ε Κσο έρεη πνιύ κεγάιε ηζηνξία θαζώο ήδε από ην 4000 π.ρ αλαθαιύθζεθε ν πξώηνο απνηθηζκόο ζε όια ηα Γσδεθάλεζα. Δπίζεο ε Κσο εθηόο από ηνλ Ηππνθξάηε είρε θαη γόληκν έδαθνο θαη έηζη απνθάζηζα λα ζπιιέμσ πιεξνθνξίεο. Σν βηβιίν πνπ έγξαςα είλαη ην κόλν πνπ έρεη κεηαθξαζηεί ζηα αγγιηθά ζε νιόθιεξα ηα Γσδεθάλεζα. Ζ Ηζηνξία ζηεξίδεηε ζε γεγνλόηα πνπ πξέπεη λα απνδεηθλύνληαη. Απηό είρε σο απνηέιεζκα λα λα θαηαλαιώζσ 20 ρξόληα ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ θαη 10 ρξόληα γηα ηελ ζπγγξαθή ηνπ βηβιίνπ. 2.Πνηεο ήηαλ νη θπξηόηεξεο πεγέο ζηελ αξραία Κσ θαη πνπ βξίζθεηαη ε θάζε κία ; Ζ Κσο είρε πάληνηε αξθεηό λεξό παξόιν πνπ ζήκεξα κε ηα πνιιά μελνδνρεία νη θιέβεο λεξνύ ηνπ λεζηνύ έρνπλ εμαζζελήζεη. Λόγν ηεο εθαηζηεηαθήο ζύλζεζεο έρνπκε ηακαηηθά λεξά 3 εηδώλ 1.Κξύα 2.Τπόζεξκεο 3.Θεξκά. ηηο ζεξκέο πεγέο αλήθνπλ θαη ηα <<ζεξκά>> ζηνλ άγην Φσθά. Οη ππόζεξκεο κεηαιιηθέο πεγέο έρνπλ κία ζπγθεθξηκέλε ζεξκνθξαζία θαη έρνπκε εδώ ζηελ Κσ ηελ πεγή ηνπ αγίνπ νπιά.σέινο είλαη νη ςπρξέο νη νπνίεο έρνπλ θόθθηλν λεξό. Ζ πεγή ηεο Βνπξίλαο είλαη ε αξραηόηεξε πεγή πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ νη αξραίνη θάηνηθνη ηεο Κσ.ηελ πεγή ηεο Βνπξίλαο έρεη αλαθεξζεί ν Θεόθξηηνο.Λίγν πην πέξα από ηελ πεγή απηή βξίζθεηαη ην θνθθηλόρσκα πνπ είλαη κηα πεγή πνπ έρεη κίγκαηα ζηδήξνπ γηα απηό θαη ιέγεηε θνθθηλόρσκα. 3. Πνηεο πεγέο ππάξρνπλ αθόκα θαη ζηηο κέξεο καο ; ηηο κέξεο καο ππάξρνπλ αθόκα ε πεγή ζηα Θεξκά,ε πεγή ηεο Βνπξίλαο, ε πεγή ηνπ Κνθθηλόλεξνπ θαη ε πεγή ζην Αζθιεπηείν. Γπζηπρώο ζρεδόλ θακία από απηέο ηεο πεγέο δελ ξέεη νιόθιεξν ην ρξόλν ιόγν έιιεηςεο βξνρνπηώζεσλ.δθηόο απηνύ αξθεηνί είλαη θαη εθείλνη πνπ πηζηεύνπλ όηη άκα ζπλερίζνπλ ηα ίδηα θαηξηθά θαηλόκελα ( ππεξβνιηθή δέζηε ) κπνξεί λα ζηεξέςνπλ νη πεγέο απηέο. 4.Πσο κεηαθεξόηαλ ην λεξό ζην παξειζόλ ; Από ηόηε πνπ ν άλζξσπνο άξρηζε λα θαιιηεξγεί ζπζηεκαηηθά ηελ Γε, θαηάιαβε όηη ε κεηαθνξά ηνπ λεξνύ από ηηο πεγέο ζηα ρσξάθηα, ήηαλ κείδνλνο ζεκαζίαο. Έηζη ζθέθηεθε θαη εθάξκνζε πνιινύο ηξόπνπο γηα λα κεηαθέξεη ην απαξαίηεην λεξό, 13

14 θαλάιηα κεηαθνξάο λεξνύ, εθηξνπέο πνηακώλ, αξδεπηηθά έξγα θηι. ηελ πξνζπάζεηα ηνπ απηή, θαηαζθεύαζε θαη πνιιέο κεραλέο θαη εξγαιεία, ησλ νπνίσλ νη βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο εθαξκόδνληαη αθόκα θαη ζήκεξα, ζηα ζύγρξνλα κεραλήκαηα άληιεζεο λεξνύ.ζ πην ζεκαληηθή θαηαζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηείηε θαη ζήκεξα, ζηελ απιή ηεο κνξθή, είλαη ε αληιία λεξνύ. Ζ αληιία ρξεζηκνπνηεί δύν βαιβίδεο κνλήο ξνήο, ελαιιάμ θαη κε ηελ άζθεζε εμσηεξηθήο δύλακεο, ζπξώρλεη ην λεξό (αληιεί) ζε κεγαιύηεξν πςόκεηξν. Αθξηβώο κε ηνλ ίδην ηξόπν, ιεηηνπξγεί θαη ε απιή ηξόκπα πνδειάηνπ, όπνπ εθεί αληινύκε αέξα. Αθξηβώο ε ίδηα θαηαζθεπή ιέγεηαη θαη αληιία θελνύ αέξνο. Απηόο ν ηξόπνο θαηαζθεπήο αληιίαο λεξνύ, είλαη ν πην απιόο. Τπάξρνπλ θαη άιινη ηξόπνη θαηαζθεπήο ηνπο, όπνπ εθεί εθαξκόδνληαη δηαθνξεηηθέο ηερληθέο θαη ρξεηάδνληαη πην Γηα λα δνπιέςεη όκσο κηα αληιία λεξνύ, όπσο είπακε, πξέπεη λα αζθνύκε δύλακε ζηνλ κνριό/πηζηόλη ηεο θαη απηό είλαη πνιύ θνπξαζηηθό, όηαλ ζέινπκε λα αληιήζνπκε κεγάιεο πνζόηεηεο λεξνύ. Έηζη νη πξόγνλνη καο ζθέθηεθαλ θαη αμηνπνίεζαλ αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, όπσο ν άλεκνο θαη ε ξνή ηνπ λεξνύ ζε πνηάκηα. Θα έρεηε δεη ζίγνπξα ζε ακεξηθάληθα γνπέζηεξλ ηαηλίεο ηελ παξαθάησ θαηαζθεπή αλεκόκπινπ. Υξεζηκνπνηώληαο ηελ δύλακε ηνπ αέξα, θηλνύζαλ ζηελ βάζε ηνπ αλεκόκπινπ, κηα αληιία λεξνύ. Ζ θαηαζθεπή δνύιεπε όιν ην 24σξν αληιώληαο λεξό ζε ππεξπςσκέλεο δεμακελέο πνπ δηνρέηεπαλ ην λεξό ζην ζπίηη ε ζηα ρσξάθηα. Σώξα ζρεηηθά κε ηελ κεηαθνξά ηνπ λεξνύ γηα νηθηαθή ρξήζε αξθεηνί ήηαλ εθείλνη πνπ κεηέθεξαλ ην λεξό ζην ζπίηη ζε πηζάξηα. 5.ε πνηα θείκελα αλαθέξνληαη απηά ; Οη 2 πην δηαδεδνκέλεο πεγέο νη νπνίεο αλαθέξνληαη θαη ζε θείκελα είλαη ε πεγή Βνπξίλαο ε νπνία αλαθέξεηαη ζε έξγα ηνπ Θεόθξηηνπ θαη ε πεγή πνπ βξίζθεηε ζην Αζθιεπηείν ζε βηβιία ηαηξηθνύ πεξηερνκέλνπ. 6.Γλσξίδεηε θάπνηνλ πνπ λα κπνξνύκε λα πιεξνθνξεζνύκε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην ζέκα καο ; Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απεπζπλζείηε είηε ζηελ θ. Παξηζίδνπ είηε ζηνλ θ. Μαξθόγινπ.Καηά ηελ γλώκε κνπ όκσο δε λνκίδσ λα ζαο αλαθέξνπλ θάηη πεξηζζόηεξν ζε ζρέζε κε απηά πνπ ζαο είπα. 14

15 Εθδξνκή ζε πεγέο ηεο Κσ Όπσο πξναλαθέξακε, εθηόο από ηηο ζπλεληεύμεηο πνπ πήξακε, πξαγκαηνπνηήζακε θαη επίζθεςε ζε θάπνηεο από ηηο παιηέο πεγέο ηνπ λεζηνύ καο. Αξρηθά, ε νκάδα καο βξέζεθε ζην Αζθιεπηείν, έλα από ηα κεγαιύηεξα θαη πην θεκηζκέλα ζεξαπεπηήξηα ηεο αξραηόηεηαο. Δθεί, αθνύ ζαπκάζακε ηελ ππέξνρε ζέα θαη αθνύζακε κηα ζύληνκε γεληθή εηζαγσγή, πεξεγεζήθακε ζηα ελαπνκείλαληα εξείπηα. Δίδακε ηηο πεγέο θαη κάζακε πσο δέρνληαλ επηζθέπηεο από όιν ηνλ θόζκν επεηδή ην λεξό ηνπο είρε ηακαηηθέο ηδηόηεηεο. Πην αλαιπηηθά, ην λεξό ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα ηε ζεξαπεία δεξκαηηθώλ παζήζεσλ, αιιά θαη ινπηξνζεξαπείεο ή πνζηζεξαπείεο. Ζ ζεξαπεπηηθέο ηνπ ηδηόηεηεο, νθείινληαη ζηηο ζηδεξνύρεο, αζβεζηνύρεο θαη ζεηνύρεο πεγέο πνπ θαηέιεγαλ ζην Αζθιεπηείν. Γηαπηζηώζακε, όκσο, όηη παξόηη ππάξρεη αθόκα λεξό ζηηο πεγέο, ε πνζόηεηά ηνπ έρεη κεησζεί ζεκαληηθά. ηε ζπλέρεηα, πήγακε ζηε πεγή ηνπ Κνθθηλόλεξνπ πνπ ιόγσ ηνπ ζηδήξνπ είρε πνξηνθαινθόθθηλν ρξώκα. Αξγόηεξα, βξεζήθακε ζηελ πεγή ηεο Βνπξίλαο όπνπ πξνο κεγάιε καο έθπιεμε, είδακε λα έρεη αξθεηό λεξό ην όπνην νη πην ζαξξαιαίνη από έκαο δνθίκαζαλ. Δπίζεο, παξαηεξήζακε όηη ύπεξραλ δηάθνξα είδε ηνπ δσηθνύ βαζίιεηνπ θνληά ζηελ πεγή(ζει.1ρειώλα) ιόγσ ηνπ όηη είραλ πξνθαλώο πόζηκν λεξό αιιά θαη ιόγσ ηνπ όηη ππήξραλ άθζνλα θπηά κε ηα νπνία κπνξνύζαλ λα ηξαθνύλ. Σέινο, επηζθεπηήθακε έλαλ απνρεηεπηίθν αγσγό θνληά ζηε Βνπξίλα θαη είρακε ηε δπλαηόηεηα λα ηνλ δνύκε θαη εζσηεξίθα θαη κάζακε όηη έπηζηήκνλεο πηζηεύνπλ ε ζπγθεθξηκέλε νηθνδνκή κνηάδεη κε ηνλ ζνισηό ηάθν ηνπ Αγακέκλνλα ζηηο Μπθήλεο, γλσζηόο θαη σο ζεζαπξόο ηνπ Αηξέσο. 15

16 Πεγή ηνπ Αζθιεπηείνπ 16

17 17

18 18

19 19

20 Πεγή ηνπ θνθθηλόλεξνπ 20

21 21

22 Πεγή ηεο Βνπξίλαο 22

23 (απνρεηεπηηθόο αγσγόο ηεο Βνπξίλαο) 23

24 ΤΜΠΕΡΑΜΑ Όπσο δηαπηζηώλνπκε, ε Κσο είλαη πνιύ πινύζηα ζε λεξό, αθνύ ερνπλ θαηαγξαθεί ζε απηήλ 136 πεγέο, νη πεξηζζόηεξεο εθ ησλ νπνίσλ αλάβιπδαλ από ηελ αξραηόηεηα! Δκείο, όκσο, σο νκάδα εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, αζρνιεζήθακε πεξηζζόηεξν κε θάπνηεο από απηέο, ηελ πεγή ηνπ Αζθιεπηείνπ καο, ηεο Βνπξίλαο θαη ηνπ Κνθθηλόλεξνπ, θαζώο ζε απηέο πξνγξακκαηίζακε θαη πξαγκαηνπνηήζακε εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο κε ζθνπό λα δνύκε από θνληά απηέο ηηο πεγέο γηα ηηο νπνίεο αθνύζακε ηόζα απ ηηο ζπλεληεύμεηο πνπ πήξακε. πγθεθξηκέλα, κάζακε όηη ηα λεξά ηνπ λεζηνύ καο είραλ όρη κόλν αξδεπηηθέο, αιιά θαη πδξεπηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο ρξήζεηο όπσο είλαη ην Κνθθηλόλεξν, νη Μπξνο Θέξκεο, νη Πίζσ Θέξκεο θαη ην Αζθιεπηείν, ην όπνίν είλαη γλώζην ηόζν ιόγσ ηνπ πεξίθεκνπ ηαηξνύ Ηππνθξάηε όζν θαη ιόγσ ηνπ ζενύ ηεο ηαηξηθήο Αζθιεπηνύ από όπνπ πξνέξρεηαη θαη ην όλνκα ηνπ. Ζ πεγή ηεο Βνπξίλαο, κάιηζηα, πνπ ξέεη εδώ θαη 3000 πεξίπνπ ρξόληα, ηα λεξά ηεο νπνίαο κεηαθέξνληαλ ζηελ πόιε κέζσ έλνο πδξαγσγείνπ, ηα θαηάινηπα ηνπ όπνίνπ είλαη αθόκα εκθαλή κέρξη θαη ζηηο κέξεο καο, ρξεζηκνπνηείηαη αθόκε θαη ζήκεξα γηα ηελ ύδξεπζε ηεο πόιεο, αθνύ έρεη πόζηκν θαη αθίλδπλν λεξό άιια κε πην έμειηγκέλνπο ηξόπνπο κεηαθνξάο. Παξόηη, όκσο, ε θύζε ράξηζε ζηνπο Κώνπο ηέηνην πνιύηηκν δώξν, έκεηο νη άλζξσπνη πνπ είκαζηε όπσο πάληα, άπιεζηνη, επηθέξακε ηελ θαηαζηξνθή ζηηο πεξηζζόηεξεο από απηέο ιόγσ ηεο ππεξεθκεηάιιεπζεο ηνπο, θαζώο θαη ηεο έιιεηςεο ηδηαίηεξεο κέξηκλαο από ηελ πιεπξά ησλ ηνπηθώλ καο αξρώλ, κε απνηέιεζκα λα είλαη ζήκεξα εμαζζελεκέλεο, αλ όρη εληειώο αλύπαξθηεο! 24

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δπιστήμη τηρ Βιολογίαρ

Η Δπιστήμη τηρ Βιολογίαρ Όινη καο έρνπκε, κέρξη ζήκεξα, αξξσζηήζεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά. Αθόκε θαη ηα θαηνηθίδηα καο αξξσζηαίλνπλ, θαη ηα θπηά ζηνλ θήπν καο. Κάπνηεο θνξέο γηα λα κπνξέζνπκε λα γίλνπκε θαιά ρξεηάδεηαη λα πάξνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ. Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο. (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ

ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ. Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο. (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο (1) ράξα (2) Γεμακελή θαζίδεζεο (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ (5) Έιεγρνο πνηόηεηαο λεξνύ Σν παξαπάλω ζρήκα δείρλεη κε πνηνλ ηξόπν ην λεξό πνπ ηξνθνδνηεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα