ΠΡΟ: Πρόεδρο Δεκοηηθού σκβοσιίοσ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟ: Πρόεδρο Δεκοηηθού σκβοσιίοσ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγιος τέυανος 2/12/2011 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΤΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Σατ.Δ/νση :Λ. Μαραθώνος & Αθ. Διάκοσ 1 Πληρ.: ερασκέρης Μαν. Σηλ: ΠΡΟ: Πρόεδρο Δεκοηηθού σκβοσιίοσ ΘΕΜΑ: Αποστολή απόυασης Οικονομικής Επιτροπής ΥΕΣ.: 1. Άρζρο 72 ηοσ λ. 3852/2010 (Καιιηθράηες) ας αποζηέιιοσκε ηελ σπ αρηζ. 228/2011 απόθαζε ηες Οηθολοκηθής Επηηροπής περί «Καθοπιζμού ηος ανηαποδοηικού ηέλοςρ θωηιζμού και καθαπιόηηηαρ με ιζσύ από και εθεξήρ» ε οποία αποηειεί ηελ εηζήγεζε προς ηο Δεκοηηθό σκβούιηο θαη παραθαιούκε γηα ηελ εηζαγφγή ηοσ ζέκαηος προς ζσδήηεζε θαη ιήυε ζτεηηθής απόθαζες. Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΕΠΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΧΟ

2 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΤΝΕΔΡΙΑΗ: 29η/2011 ηηρ 30ηρ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ Οικονομική Επιηποπή Σασ. Δ/νζη: Λ. Μαπαθώνορ 29 & Αθ. Διάκος 01 Άγιορ ηέθανορ..απιθ. Απόθαζηρ:..228/ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην Πξαθηηθό ηεο..30ηρ/11/ ηεο..29ηρ/ Γεκόζηαο Σαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. ήκεξα ηελ..30η Νοεμβπίος , εκέξα..σεηάπηη.. θαη ώξα..13:00.. ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζπλήιζε ζε Γεκόζηα Σακηική ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Γηνλύζνπ, επί ηεο νδνύ Λ. Μαξαζώλνο 29 & Αζ. Γηάθνπ 01 ύζηεξα από ηελ ππ αξηζ / πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ θ. Πέππα Νηθόιανπ, Αληηδεκάξρνπ Οηθνλνκηθώλ Αλάπηπμεο- Γηαθάλεηαο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, πνπ δεκνζηεύζεθε θαη επηδόζεθε λόκηκα κε απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/10,γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα θαησηέξσ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: ΘΔΜΑ 1ν: «Α. Έγθξηζε πξαθηηθνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηε δηαπξαγκάηεπζε ηεο κειέηεο: «Μειέηε Διέγρνπ-Δπηθαηξνπνίεζεο έξγνπ ΓΗΚΣΤΑ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ Δ ΟΗΚΗΜΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΓΗΟΝΤΟΤ- ΚΡΤΟΝΔΡΗ, ΣΑΜΑΣΑ, ΡΟΓΟΠΟΛΖ, ΓΗΟΝΤΟ, ΑΓ.ΣΔΦΑΝΟ» Β. Έγθξηζε αλάζεζεο ηεο κειέηεο». ΘΔΜΑ 2ν: «Έγθξηζε Γαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο ύςνπο 186,91 γηα έμνδα δηθαζηηθνύ επηκειεηή γηα ηελ επίδνζε Πεξίιεςεο Απόθαζεο Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηίηιν: «Λήςε Απόθαζεο γηα ηελ Σξνπνπνίεζε ηεο Οηθνδνκηθήο Γξακκήο ζην νηθόπεδν ηνπ 1 νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ (ΟΣ 31) ΓΚ Κξπνλεξίνπ»». ΘΕΜΑ 3ο: «Έγθξηζε : α) ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο ππ αξηζ.18/2011 κειέηεο γηα «Πξνκήζεηα ελόο (1) νδηθνύ ειθπζηήξα θαη δύν (2) εκηξπκνπιθνύκελσλ θηβσηακαμώλ γηα ηελ κεηαθνξά απνξξηκκάησλ» θαη β). ησλ ζρεηηθώλ όξσλ δηαθήξπμεο.». ΑΠΕΤΡΘΗ ΘΕΜΑ 4ο: «Έγθξηζε Γαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο ύςνπο 88,56 γηα δεκνζίεπζε ζε εκεξήζηα εθεκεξίδα Πεξίιεςεο Απόθαζεο Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηίηιν: «Λήςε Απόθαζεο γηα ηελ Σξνπνπνίεζε ηεο Οηθνδνκηθήο Γξακκήο ζην νηθόπεδν ηνπ 1 νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ (ΟΣ 31) ΓΚ Κξπνλεξίνπ»». ΘΕΜΑ 5ο: «Έγθξηζε Γαπάλεο - δηάζεζε πίζησζεο ύςνπο ,95 γηα ην έξγν: «ΤΝΣΖΡΖΖ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΚΑΗ ΔΠΟΤΛΩΖ ΛΑΚΚΩΝ» ηεο Γ.Κ. Γηνλύζνπ.». ΘΕΜΑ 6ο: «Έγθξηζε δαπαλώλ θαη δηάζεζε πίζησζεο από ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ ν.ε. 2011». ΘΕΜΑ 7o: «Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ ν.ε γηα ηελ πξνκήζεηα αιπζνπξίνλσλ». ΘΔΜΑ 8 ν : «Αλάζεζε εξγαζηώλ θαη ππεξεζηώλ παξαθνινύζεζεο ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο ησλ Γεκνηηθώλ Κηηξίσλ». ΘΔΜΑ 9 ν : «Καζνξηζκόο ζπληειεζηή Σέινπο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο θαη Σηκήο Εώλεο γηα ηα εθηόο ζρεδίνπ θηίζκαηα κε ηζρύ από θαη εθ εμήο». ΘΔΜΑ 10 ν : «Καθοπιζμόρ ηος ανηαποδοηικού ηέλοςρ θωηιζμού και καθαπιόηηηαρ με ιζσύ από και εθεξήρ». ΘΔΜΑ 11 ν : «Καζνξηζκνο θόξνπ ειεθηξνδνηνύκελσλ αθηλήησλ κε ηζρύ από θαη εθεμήο».

3 Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν εννέα (9) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα ηα παξαθάησ έξι (6) κέιε: ΠΑΡΟΝΣΔ ΑΠΟΝΣΔ 1. Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος. 1. Μαγγίνα ηέλλα-οθία 2. Ποηίδης Χρήζηος 2. Καραζαρλής Αναζηάζιος 3. ακελλαρίοσ Διονύζιος 3. Λίηζας Αθανάζιος 4. Παζιποσλαρίδης Αβραάμ, Ανηιπρόεδρος 5. Ζαμάνης Διονύζιος. 6. Μποσζμοσρας Αθανάζιος. Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ θ. εξαζθέξε Δκκαλνπήι, Γηνηθεηηθό Τπάιιειν ηνπ Γήκνπ Γηνλύζνπ. Οη απόληεο Γεκνηηθνί ύκβνπινη λνκίκσο θιεζέληεο θαη εκπξνζέζκσο δελ παξέζηεζαλ ζηε ζεκεξηλή πλεδξίαζε. Πποζελεύζειρ: Ο θ. Λίηζαο Αζαλάζηνο πξνζήιζε πξηλ ηελ έλαξμε ζπδήηεζεο ηνπ 2 νπ ζέκαηνο ηεο Ζκεξεζίαο Γηάηαμεο. Ο θ. Υηώηεο Ζξαθιήο πξνζήιζε πξηλ ηελ έλαξμε ζπδήηεζεο ηνπ 5 νπ ζέκαηνο ηεο Ζκεξεζίαο Γηάηαμεο Απιθμόρ Απόθαζηρ:..228/ ΘΔΜΑ 10 ν : «Καθοπιζμόρ ηος ανηαποδοηικού ηέλοςρ θωηιζμού και καθαπιόηηηαρ με ιζσύ από και εθεξήρ». Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην ζέκα θαη είπε ηα εμήο: Με ην άξζξν 25 παξ.11 ηνπ Ν. 1828/89, ηα ηέιε θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 21 θαη 22 ηνπ ΒΓ 24-9/ (ΦΔΚ Α 171) θαη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 1080/80 (ΦΔΚ Α 246), ελνπνηήζεθαλ ζε εληαίν αληαπνδνηηθό ηέινο. Σν ηέινο απηό επηβάιιεηαη κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ δαπαλώλ παξνρήο ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ, θαζώο θαη θάζε άιιεο δαπάλεο από παγίσο παξερόκελεο ζηνπο πνιίηεο δεκνηηθέο ή θνηλνηηθέο ππεξεζίεο αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα. Γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ζπληειεζηή ηνπ ηέινπο θαη ηε δηαδηθαζία βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο ηνπ ηέινπο απηνύ εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 25/75 (ΦΔΚ Α 74) όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην Ν. 429/76(ΦΔΚ Α 235) θαη ηνπ άξζ.5 ηνπ Ν. 1080/80. ύκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 25/75 «Σα νθεηιόκελα ηέιε θαζαξηόηεηαο θαη απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ θαη θσηηζκνύ ππέξ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ, θαζνξίδνληαη γηα θάζε ζηεγαζκέλν ή κε ρώξν, αλά κεηξεηή παξνρήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πξνο θσηηζκό παξά ηεο ΓΔΖ θαη εμεπξίζθεηαη δηα πνιιαπιαζηαζκνύ ησλ ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ ηεο επηθάλεηαο ηνπ ρώξνπ ηνύηνπ, επί ζπληειεζηή νξηδόκελν ζε αθέξαηεο κνλάδεο δξαρκώλ» ύκθσλα κε ην άξζξν 43 παξ.1α ηνπ Ν. 3979/2011, όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ησλ λόκσλ 25/1975 (Α' 74), 429/1976 (Α' 235), 1080/1980 (Α' 246), 2130/1993 (Α' 62 ) θαη ζην άξζξν 9 ηνπ λ. 3854/2010 (Α' 94) αλαθέξεηαη ε ΓΔΖ λννύληαη νη πξνκεζεπηέο

4 ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, δειαδή ε ΓΔΖ ή ν εθάζηνηε ελαιιαθηηθόο πξνκεζεπηήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. ύκθσλα κε ηελ εγθύθιην ηνπ ΤΠΔΓΓΑ 2/2077/ θαη ηε ζρεηηθή λνκνινγία ην Γεκνηηθό πκβνύιην είλαη ππνρξεσκέλν, θαηά ηε ιήςε ησλ ζρεηηθώλ θαλνληζηηθώλ απνθάζεσλ πεξί επηβνιήο αληαπνδνηηθώλ ηειώλ, λα ζεζπίδνπλ ηέηνηνπο θαλόλεο, θξηηήξηα θαη ζπληειεζηέο, ώζηε ηα επηβαιιόκελα ηέιε λα είλαη αληηθεηκεληθά, δίθαηα θαη αλάινγα ηεο παξερόκελεο ππεξεζίαο θαη ηεο σθειηκόηεηαο ζε θάζε θαηεγνξία ππόρξεσλ. Θα πξέπεη απζηεξά λα ηεξείηαη ε ζεκειηώδεο αξρή ηεο αληαπνδνηηθόηεηαο θαη θαηά ζπλέπεηα ε αύμεζε ησλ ηειώλ πξέπεη λα είλαη αλάινγε µε ηελ αύμεζε ηνπ θόζηνπο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Ζ µε ηθαλνπνίεζε ησλ αλσηέξσ θξηηεξίσλ, πνπ επηηάζζεηαη από ηε θύζε ησλ ηειώλ αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα, απνζηεξεί ηηο απνθάζεηο επηβνιήο ηνπο από ην ζηνηρείν ηεο λνκηκόηεηαο. Ζ παξαπάλσ απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ιακβάλεηαη ην κήλα Οθηώβξην, θνηλνπνηείηαη ζηελ ΓΔΖ κέρξη ηηο 30 Ννεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο. Ο δε νξηδόκελνο ζε απηήλ, ζπληειεζηήο ηζρύεη από 1εο ηνπ κελόο Ηαλνπαξίνπ ηνπ επνκέλνπ έηνπο γηα έλα ή πεξηζζόηεξα εκεξνινγηαθά έηε, νξηδόκελα ζε απηήλ ηελ ίδηα απόθαζε. (άξζξν 1 παξ.2 Ν.25/75) ύκθσλα κε ηελ εγθύθιην ηνπ ΤΠΔΑΖΓ αξηζ. 45/ επηζεκαίλεηαη όηη νη πξνζεζκίεο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 25/1975 θαη ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 2130/1993 γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ ζπληειεζηώλ ηνπ εληαίνπ ηέινπο θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ θαη ηνπ ΣΑΠ αληίζηνηρα, είλαη ελδεηθηηθέο θαη ε ππέξβαζή ηνπο γηα εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα δελ πξνθαιεί αθπξόηεηα ησλ ζρεηηθώλ απνθάζεσλ (ηδ 4771/87, ΣξΓΠξ Πεηξ 4047/91 θαη ππ αξηζ. 605/ εγθύθιηνο ΤΠΔ). Δπίζεο επηζεκαίλεηαη, όηη ζύκθσλα κε ηελ αξρή ηεο αληαπνδνηηθόηεηαο, νη ζπληειεζηέο ησλ ηειώλ είλαη δπλαηόλ λα δηαθνξνπνηνύληαη ζηηο δεκνηηθέο ή ηνπηθέο θνηλόηεηεο, αλάινγα ηδίσο κε ηελ έθηαζε θαη ηε ζπρλόηεηα παξνρήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο θαη άξα ην θόζηνο πνπ ζπλεπάγεηαη ε παξνρή ηεο Με απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ δύλαηαη λα νξίδεηαη δηαθνξεηηθόο ζπληειεζηήο θαηά θαηεγνξία ππόρξεσλ αλαιόγσο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηνο θαη κέρξηο επηά (7) θαηεγνξηώλ, από ηηο νπνίεο: - δύν (2) γηα ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα θαηνηθία ή εγθαηάζηαζε θηιαλζξσπηθώλ ή λνζειεπηηθώλ ηδξπκάησλ ηνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ, ζηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη νη ηδησηηθέο θιηληθέο - θαη πέληε (5) γηα ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο άιιεο ρξήζεσο. Ζ δηαθνξά ηνπ ζπληειεζηή κεηαμύ ηεο πξώηεο θαη ηεο ηειεπηαίαο θαηεγνξίαο, αλεμαξηήησο αξηζκνύ θαηεγνξηώλ θαηά ηα αλσηέξσ, δελ κπνξεί λα νξηζζεί πέξαλ ηνπ πεληαπιαζίνπ. (άξζξν 1 παξ.4 Ν. 25/75, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 2307/95) ηελ πεξίπησζε πνπ ν παξά ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαζνξηδόκελνο ζπληειεζηήο ηέινπο θαζαξηόηεηνο θαη θσηηζκνύ, θαηά ηεηξαγσληθό κέηξν, δελ δύλαηαη λα ππνινγηζζεί ζε αθέξαηεο κνλάδεο δξαρκώλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ηέινπο απηνύ επί ζπληειεζηή επί ηεο αθεξαίαο κνλάδαο ην εκβαδόλ πξνζδηνξίδεηαη πιαζκαηηθό θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 2 ηνπ Ν. 25/75 (άξζξν 8 Ν. 25/75) Γηα ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο άλσ ησλ ρηιίσλ (1.000) η.κ - κε εκβαδόλ άλσ ησλ ρηιίσλ (1.000) η.κ θαη κέρξη εκβαδνύ έμη ρηιηάδσλ (6.000) η.κ δύλαηαη λα νξηζζεί κεησκέλν εκβαδόλ από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην, ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηνο θαη ηνπ πξάγκαηη εμππεξεηνύκελνπ από ηελ ππεξεζία θαζαξηόηεηνο ρώξνπ.

5 Γηα ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο άλσ κε εκβαδόλ άλσ ησλ έμη ρηιηάδσλ (6.000) η.κ, ν ζπληειεζηήο ηνπ ηέινπο δελ δύλαηαη λα νξηζζεί κεγαιύηεξνο ηνπ εμήθνληα επί ηνηο εθαηόλ (60%) ηνπ νξηζζέληνο γηα ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο κέρξη ρηιίσλ (1.000) η.κ. Γηα κε ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο άλσ ησλ έμη ρηιηάδσλ (6.000) η.κ δε δύλαηαη λα νξηζζεί ζπληειεζηήο κεγαιύηεξνο ηνπ ηξηάθνληα επί ηνηο εθαηόλ (30%) ηνπ νξηζζέληνο γηα ηα ρίιηα (1.000) πξώηα ηεηξαγσληθά κέηξα κε ζηεγαζκέλνπ ρώξνπ (αληηθ. από ην άξζξν 5 παξ. 1 ηνπ Ν. 1080/80, ΦΔΚ Α' 246). (άξζξν 1 παξ. 5 Ν. 25/75) ύκθσλα κε ηηο παξ. 1 & 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N. 429/76 (ΦΔΚ 235/76) βηνκεραλίεο, θηλεκαηνζέαηξα θαη ελ γέλεη επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνύζεο επνρηαθά ππνρξενύληαη ζε θαηαβνιή ηειώλ θαζαξηόηεηνο θαη θσηηζκνύ αλαιόγσο πξνο ηνλ ρξόλν ιεηηνπξγίαο θαη πάλησο όρη ιηγόηεξν ηνπ ηξηκήλνπ. Υξόλνο κεγαιύηεξνο ηνπ δεθαπελζεκέξνπ ινγίδεηαη νιόθιεξνο κήλαο. ρεηηθά κε ην ρξόλν ηεο επνρηαθήο ιεηηνπξγίαο απνθαζίδεη ην δεκνηηθό ή θνηλνηηθό ζπκβνύιην κε απόθαζε ηνπ, ε νπνία εγθξίλεηαη από ην Γ.Γ. ηεο πεξηθέξεηαο έπεηηα από πξνεγνύκελε ππνβνιή ππό ηνπ ππόρξενπ πξνο ηνλ δήκν ή ηελ θνηλόηεηα ζρεηηθήο ππεύζπλεο δήισζεο. Με ηελ πεξίπησζε δ ηεο παξ 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 3852/10 νξίδεηαη όηη ε νηθνλνκηθή επηηξνπή εηζεγείηαη πξνο ην δεκνηηθό ζπκβνύιην ηελ επηβνιή ηειώλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξώλ. πλεπώο γηα ηε ιήςε απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί επηβνιήο ηειώλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξώλ απαηηείηαη κεηά ηελ ε πξνεγνύκελε εηζήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο. Λακβάλνληαο ππ όςηλ: 1) ην άξζξν 25 παξ.12 ηνπ Ν.1828/1989 2) ην Ν. 25/75 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη 3) ην άξζξν 43 παξ.1α ηνπ Ν. 3979/2011 4) ην αξηζ. 2/2077/ έγγξαθν ηνπ ΤΠΔΓΓΑ 5) ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζ. 21 θαη 22 ηνπ ΒΓ 24-9/ (ΦΔΚ Α 171) θαη ηνπ άξζ. 4 ηνπ λ. 1080/1980 (ΦΔΚ Α 246), 6) ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα εηζήγεζε 7) ην γεγνλόο όηη κεηαμύ ησλ ζπλελσκέλσλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ζην λέν Γήκν Γηνλύζνπ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3852/2010 ππήξραλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο κεηαμύ ησλ ηζρπόλησλ αληαπνδνηηθώλ ηειώλ θσηηζκνύ θαη θαζαξηόηεηαο, όπσο παξαηίζεληαη θαησηέξσ, 8) ηελ αξηζ. 45/ εγθύθιην ηνπ ΤΠΔΑΖΓ ΓΖΜ. ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΗΝΑΚΑ Η: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΕΟΜΔΝΑ ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΣΔΛΖ ΑΝΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΟ 2011 (βάζεη ζηνηρείσλ ηεο ) Α1: ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ Α2: ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ Β ΣΜ ΓΣ 1: ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ ΤΝΣ ΓΣ 1 (/ηκ) ΤΝΟΛΟ Α1 ΣΜ ΓΣ 2: ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ ΤΝΣ ΓΣ 2 (/ηκ) ΤΝΟΛΟ Α2 ΤΝΟΛΟ ΣΜ ΓΗΑ ΓΣ (Α1+Α2) Α1+Α2 () 1) ΑΓ , , , , , ΣΔΦΑΝΟ 2) ΑΝΟΗΞΖ , , , , ,54 3) ΓΗΟΝΤΟ , , , , ,55 4) ΓΡΟΗΑ , , , , , ) ΚΡΤΟΝΔΡΗ , , , , , ) ΡΟΓΟΠΟΛΖ , , , , ,46 7) ΣΑΜΑΣΑ , , , , , , , , ,

6 Ο κέζνο όξνο ηνπ πληειεζηή Γεκνηηθώλ Σειώλ Οηθηαθήο Υξήζεο (ΓΣ 1) πνπ πξνθύπηεη από ηνλ ΠΗΝΑΚΑ Η, είλαη 1,31 /η.κ. Λόγσ ηεο πθηζηάκελεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θαηάζηαζεο ηεο ρώξαο ζεσξνύκε όηη ε θνξνινγεηέα ύιε δελ ζα κεηαβιεζεί, αιιά ζα παξακείλεη ζε επίπεδα ίδηα κε ηα αλαθεξόκελα ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ Η. ΓΖΜ. ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΗΝΑΚΑ ΗΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΕΟΜΔΝΑ ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΣΔΛΖ ΑΝΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΟ 2012 ΣΜ ΓΣ 1: ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ Α1: ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ Α2: ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ Β ΤΝΟΛΟ Α2: ΤΝΟΛΟ ΤΝΣ ΤΝΟΛΟ Α1: ΣΜ ΓΣ 2: ΤΝΣ ΔΟΓΑ ΓΣ ΣΜ ΓΗΑ ΓΣ 1 ΔΟΓΑ ΓΣ ΓΔΝΗΚΖ ΓΣ 2 ΓΔΝ. ΓΣ (/ηκ) ΟΗΚ. ΥΡΖΖ ΥΡΖΖ (/ηκ) ΥΡΖΖ (Α1+Α2) Α1+Α2 () % ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΓΣ ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ ) ΑΓ , , , , , ΣΔΦΑΝΟ 10,00% 2) ΑΝΟΗΞΖ , , , , ,27-9,88% 3) ΓΗΟΝΤΟ , , , , ,43 4,65% 4) ΓΡΟΗΑ , , , , ,31-16,67% 5) ΚΡΤΟΝΔΡΗ , , , , , ,41% 6) ΡΟΓΟΠΟΛΖ , , , , ,46 0,00% 7) ΣΑΜΑΣΑ , , , , ,43-1,79% , , , , ΜΔΣΑΒΟΛΖ 2011/2012 0,00% - 0,98% -1,73% 0,00% 0,00% 0,00% -0,83% Ο κέζνο όξνο ηνπ πληειεζηή Γεκνηηθώλ Σειώλ Οηθηαθήο Υξήζεο (ΓΣ 1) πνπ πξνθύπηεη από ηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΗΗ, είλαη 1,30 /η.κ., δει. παξνπζηάδεη ειάρηζηε κείσζε (0,98%) ζε ζρέζε κε ην 2011, ελώ θαη αληίζηνηρα ην ζύλνιν ησλ πξνϋπνινγηδόκελσλ εζόδσλ παξνπζηάδεη ειάρηζηε κείσζε (0,83%). Σα Γεκνηηθά Σέιε Γεληθήο Υξήζεο παξακέλνπλ ακεηάβιεηα. Γηα ππνινγηζκό ηεο θνξνινγεηέαο ύιεο έρνπλ ιεθζεί ππ όςηλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 1 ηνπ Ν. 25/1975, βάζεη ηνπ νπνίνπ ν Γήκνο γλσζηνπνηεί ζηε ΓΔΖ έλα κόλνλ ζπληειεζηή Γεκνηηθώλ Σειώλ Οηθηαθήο Υξήζεο θαη έλαλ Γεληθήο Υξήζεο θαη πξνζδηνξίδεη γηα θάζε ππόρξεν ην ζε ηεηξαγσληθά κέηξα πιαζκαηηθό εκβαδόλ ηνπ ρώξνπ, ην νπνίν πνιιαπιαζηαδόκελν επί ηνλ εληαίν ζπληειεζηή απνδίδεη πνζό ηειώλ ίζν πξνο ην πξνθύπηνλ από ην γηλόκελν ηνπ πξαγκαηηθνύ εκβαδνύ επί ηελ θαηεγνξία ζπληειεζηή. Παξαθαινύκε λα ιεθζεί απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ εηζήγεζε πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην γηα ηα παξαθάησ: Α. Σνλ θαζνξηζκό αλαιπηηθά ησλ παξαθάησ ζπληειεζηώλ ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ πνπ ζα ηζρύνπλ από θαη εθ εμήο έσο ηε ιήςε άιιεο ζρεηηθήο απόθαζεο, σο θάησζη. 1) Γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο θαηνηθία, εξγνηαμηαθέο παξνρέο, θηιαλζξσπηθά ηδξύκαηα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ, ζηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη νη ηδησηηθέο θιηληθέο: ΓΖΜ. ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΓΣ ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ (/ηκ) ΔΣΖΗΧ 1. ΑΓ. ΣΔΦΑΝΟ 1,10 2. ΑΝΟΗΞΖ 1,55 3. ΓΗΟΝΤΟ 1,35 4. ΓΡΟΗΑ 1,55

7 ΓΖΜ. ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΓΣ ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ (/ηκ) ΔΣΖΗΧ 5. ΚΡΤΟΝΔΡΗ 1,10 6. ΡΟΓΟΠΟΛΖ 1,35 7. ΣΑΜΑΣΑ 1,10 2) Γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο γεληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ρξήζεο, όπσο εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, γξαθεία θαη επηρεηξήζεηο, θξνληηζηήξηα θιπ. : ΓΖΜ. ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΓΣ ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ (/ηκ) ΔΣΖΗΧ 1. ΑΓ. ΣΔΦΑΝΟ 2,30 2. ΑΝΟΗΞΖ 3,79 3. ΓΗΟΝΤΟ 2,64 4. ΓΡΟΗΑ 4,52 5. ΚΡΤΟΝΔΡΗ 1,99 6. ΡΟΓΟΠΟΛΖ 3,19 7. ΣΑΜΑΣΑ 3,79 3) Γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο επαγγεικαηηθήο ρξήζεο πνπ αθνξνύλ βηνηερλίεο, βηνκεραλίεο, εγθαηαζηάζεηο εμόξπμεο εηδώλ ππεδάθνπο, απνζήθεο, ηδησηηθέο θιηληθέο, γεξνθνκεία, μελνδνρεία, θαηαζθελώζεηο, εθπαηδεπηήξηα, ζέξεηξα, θηλεκαηνζέαηξα, βελδηλάδηθα, πιπληήξηα απηνθηλήησλ, επηρεηξήζεηο εκπνξίαο θαη ζπλεξγεία νρεκάησλ, κεραλνπξγεία, επηρεηξήζεηο πώιεζεο νηθνδνκηθώλ πιηθώλ θιπ., αλά Γεκνηηθή Κνηλόηεηα σο εμήο: ΓΖΜ. ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ηκ (/ηκ ΣΔΓΑΜΔΝΟΗ ΥΧΡΟΗ ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ ηκ >6000 ηκ Διεύζεξα ηεισλεηαθά (/ηκ (/ηκ ζπγθξνηήκαηα (/ηκ ΑΓ. ΣΔΦΑΝΟ 3,75 3,38 2,25 1,13 2. ΑΝΟΗΞΖ 4,78 4,78 2,87 1,43 3. ΓΗΟΝΤΟ 2,96 2,96 1,78 0,89 4. ΓΡΟΗΑ 4,52 4,52 2,71 1,36 5. ΚΡΤΟΝΔΡΗ 1,99 1,99 1,19 0,60 6. ΡΟΓΟΠΟΛΖ 3,19 3,19 1,91 0,96 7. ΣΑΜΑΣΑ 3,79 3,79 2,27 1,14 4) Γηα κε ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο επαγγεικαηηθήο ρξήζεο πνπ αθνξνύλ βηνηερλίεο, βηνκεραλίεο, εγθαηαζηάζεηο εμόξπμεο εηδώλ ππεδάθνπο, ηδησηηθέο θιηληθέο, γεξνθνκεία, μελνδνρεία, θαηαζθελώζεηο, εθπαηδεπηήξηα, ζέξεηξα, θηλεκαηνζέαηξα, βελδηλάδηθα, πιπληήξηα απηνθηλήησλ, επηρεηξήζεηο εκπνξίαο θαη ζπλεξγεία νρεκάησλ, κεραλνπξγεία, επηρεηξήζεηο πώιεζεο νηθνδνκηθώλ πιηθώλ θιπ., αλά Γεκνηηθή Κνηλόηεηα σο εμήο: ΓΖΜ. ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ηκ (/ηκ ηκ (/ηκ ΜΖ ΣΔΓΑΜΔΝΟΗ ΥΧΡΟΗ ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ >6000 ηκ (/ηκ 3 Διεύζεξα ηεισλεηαθά ζπγθξνηήκαηα (/ηκ 1. ΑΓ. 3,75 3,38 1,13 0,56 1 Γηα εκβαδό κεγαιύηεξν ηωλ η.κ., δελ κπνξεί λα νξηζζεί ζπληειεζηήο κεγαιύηεξνο ηνπ 60% απηνύ πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηα πξώηα η.κ. (άξζ. 5 παξ. 1 ηνπ Ν. 1080/1980). 2 Γηα ζηεγαζκέλνπο ή κε ρώξνπο πνπ αλαγλωξίδνληαη από ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ωο ειεύζεξα ηειωλεηαθά ζπγθξνηήκαηα, ν ζπληειεζηήο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξνο ηνπ 50% απηνύ πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηνπο αληίζηνηρνπο ρώξνπο άλω ηωλ η.κ. (άξζ. 5 παξ. 2 Ν. 1080/1980). 3 Γηα εκβαδό ζηεγαζκέλωλ ρώξωλ κεγαιύηεξν ηωλ η.κ., δελ κπνξεί λα νξηζζεί ζπληειεζηήο κεγαιύηεξνο ηνπ 30% πνπ ηζρύεη απηνύ πνπ ηζρύεη γηα ηα πξώηα η.κ. (άξζ. 5 παξ. 1 εδάθ. β ηνπ Ν. 1080/1980)

8 ΓΖΜ. ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΔΦΑΝΟ ηκ (/ηκ ΜΖ ΣΔΓΑΜΔΝΟΗ ΥΧΡΟΗ ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ ηκ (/ηκ >6000 ηκ (/ηκ 3 Διεύζεξα ηεισλεηαθά ζπγθξνηήκαηα (/ηκ 2. ΑΝΟΗΞΖ 4,78 4,78 1,43 0,72 3. ΓΗΟΝΤΟ 2,96 2,96 0,89 0,44 4. ΓΡΟΗΑ 4,52 4,52 1,36 0,68 5. ΚΡΤΟΝΔΡΗ 1,07 1,07 0,32 0,16 6. ΡΟΓΟΠΟΛΖ 3,19 3,19 0,96 0,48 7. ΣΑΜΑΣΑ 3,79 3,79 1,14 0,57 5) Γηα ζηεγαζκέλνπο θαη κε ρώξνπο θαηαζθελώζεσλ, ιακβάλνληαο ππ όςηλ ην ρξόλν ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ζύκθσλα κε ηηο παξ. 1 & 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N. 429/76 (ΦΔΚ 235/76), σο εμήο: ηκ (/ηκ ΣΔΓΑΜΔΝΟΗ ΥΧΡΟΗ ηκ >6000 ηκ (/ηκ (/ηκ ΚΑΣΑΚΖΝΧΔΗ ηκ (/ηκ ΜΖ ΣΔΓΑΜΔΝΟΗ ΥΧΡΟΗ ηκ (/ηκ >6000 ηκ (/ηκ 1,11 1,11 0,66 1,11 1,11 0,33 Σα έζνδα από ηέιε θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ γηα ην έηνο 2012 ζύκθσλα θαη κε ηα αλσηέξσ, ππνινγίδεηαη όηη ζα αλέιζνπλ ζην πνζό ησλ ,34, όπσο θαίλεηαη παξαθάησ: Από θαηνηθίεο, θαηαζηήκαηα, βηνηερλίεο, βηνκεραλίεο θιπ. Α. ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ = ,30 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ = ,04 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ (Α + Β) = ,34 Οη δαπάλεο ηεο ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ γηα ην έηνο 2012, ππνινγίδνληαη όηη ζα αλέιζνπλ ζην πνζό ησλ ,34, όπσο θαίλεηαη παξαθάησ: Κσδ. Αξηζκόο Σίηινο εμόδνπ Πνζό ζε Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα θιπ) , Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο & εμαηξέζηκεο εκέξεο & λπθηεξηλέο ώξεο & ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο , Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) , Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ώξεο θαη ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο 5.808, Σαθηηθέο εθηάθησλ νξηζκέλνπ ρξόλνπ , Σαθηηθέο απνδνρέο κε πξνζσξηλνύο πίλαθεο , Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο εθηάθησλ ππαιιήισλ , Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο κε πξνζσξηλνύο πίλαθεο 888, Δηζθνξά ππέξ ΣΤΓΚΤ , Δηζθνξά ππέξ ΣΔΑΓΤ ΣΑΓΚΤ 8.334, Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππέξ ΗΚΑ ππαιιήισλ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ , Δξγνδνηηθή ππέξ ΗΚΑ εθηάθησλ νξηζκέλνπ ρξόλνπ , Δξγνδνηηθή εηζθνξά ππέξ ΗΚΑ κε πξνζσξηλνύο πίλαθεο 9.071, Παξνρέο έλδπζεο , Πξνκήζεηα γάιαθηνο εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ ηαθηηθνύ θαη έθηαθηνπ , Ακνηβέο λνκηθώλ πξνζώπσλ ηδησηηθνύ δηθαίνπ , Ακνηβή γηα έθδνζε πηζηνπνηεηηθώλ ειεθηξνιόγσλ γηα παξνρέο ξεύκαηνο ΓΔΖ 5.000, Αληίηηκν ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα θσηηζκό νδώλ πιαηεηώλ θαη θνηλνρξήζησλ ρώξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο , Μηζζώκαηα εδαθηθώλ εθηάζεσλ γαηώλ , Μηζζώκαηα κεραλεκάησλ απνξξηκκαηνθόξσλ θιπ , Λνηπά κηζζώκαηα , Πξνκήζεηα ελόο ζαξώζξνπ κέζσ Leasing , Πξνκήζεηα ηξηώλ απνξξηκκαηνθόξσλ κέζσ Leasing ,00

9 Κσδ. Αξηζκόο Σίηινο εμόδνπ Πνζό ζε Πξνκήζεηα ελόο κηθξνύ απνξξηκκαηνθόξνπ κέζσ Leasing , Πξνκήζεηα δύν απνξξηκκαηνθόξσλ κε πιπληήξην θάδσλ κέζσ Leasing , Πξνκήζεηα 1 νδηθνύ ειθπζηήξα θαη 1 αλαηξ/λεο ξπκ/λεο θηβσηάκαμαο νγθσδώλ κέζσ Leasing , Πξνκήζεηα 1 νδηθνύ ειθπζηήξα θαη 2 εκηξπκ/λεο θηβσηάκαμεο κέζσ Leasing , Πξνκήζεηα 2 θνξηεγώλ κε ζύζηεκα αξπάγεο κέζσ Leasing , Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθώλ κέζσλ , πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ (πιελ θηηξίσλ έξγσλ) , πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ , πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάησλ , πληήξεζε θαη επηζθεπή επίπισλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ 5.000, Γαπάλεο θαζαξηζκνύ πιπζίκαηνο θάδσλ απνξξηκκάησλ , Σέιε θπθινθνξίαο θνξηεγώλ απηνθηλήησλ , Γαπάλεο γηα θαηαβνιή παξαβόισλ ΚΣΔΟ, έθδνζε πηλαθίδσλ απη/ησλ θιπ , Έμνδα θίλεζεο ηδηόθηεησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ (δηόδηα θιπ) , Δθηππώζεηο, εθδόζεηο, βηβιηνδνηήζεηο 5.000, Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ ζαθνύιεο απνξξηκκάησλ , Πξνκήζεηα ινηπώλ εηδώλ πγηεηλήο θαη θαζαξηόηεηαο , Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ ζπλ/λε , Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ , Πξνκήζεηα ινηπνύ πιηθνύ 5.000, Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνύ εμνπιηζκνύ , Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθώλ εξγαιείσλ , Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθώλ κέζσλ , Αληαιιαθηηθά ινηπώλ κεραλεκάησλ , Λνηπέο πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ πιηθώλ , Πξνκήζεηα θάδσλ απνξξηκκάησλ κεραληθήο απνθνκκηδήο , Λνηπέο πξνκήζεηεο κεραλεκάησλ & ινηπνύ κερ/θνύ εμνπιηζκνύ , Λνηπόο εμνπιηζκόο , Πξνκήζεηα θάδσλ θνκπνζηνπνίεζεο απνξξηκκάησλ , Πξνκήζεηα θσηηζηηθώλ ζσκάησλ νδώλ, πιαηεηώλ θι θνηλ. ρώξσλ , Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ γηα ζπληήξεζε δηθηύσλ ειεθηξνθσηηζκνύ Γήκνπ Γηνλύζνπ , Τπνρξεσηηθέο εηζθνξέο ππεξ ΔΓΚΝΑ ,65 Γηθαηώκαηα ηξίησλ ΓΔΖ από ηελ είζπξαμε ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ ,93 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ,34 Β. ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ Νόκνπ 3463/2006 (ΓΚΚ), νξίδεηαη όηη, «κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ ή Κνηλνηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ κειώλ ηνπ, είλαη δπλαηή ε κείσζε δεκνηηθώλ θόξσλ ή ηειώλ κέρξη ην πελήληα ηνηο εθαηό (50%), ή ε απαιιαγή από απηνύο γηα ηνπο απόξνπο, ηα άηνκα κε αλαπεξίεο θαη πνιπηέθλνπο, όπσο ε ηδηόηεηα ηνπο νξηνζεηείηαη αληίζηνηρα από ηελ θείκελε λνκνζεζία. Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο κε ην ππ αξηζκ. 08/Γ.Σ.Α./11170/ καο δηαβίβαζε ην ππ αξηζκ / έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ ΟΣΑ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, πνπ κεηαμύ άιισλ αλαθέξεη όηη, «ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3454/06 «Πνιύηεθλνη είλαη νη γνλείο νη νπνίνη έρνπλ ηε γνληθή κέξηκλα ε επηκέιεηα ηεζζάξσλ ηνπιάρηζηνλ ηέθλσλ.». Ωζηόζν, ηελ αλσηέξσ ηδηόηεηα κπνξνύλ λα ιάβνπλ θαη νη ηξίηεθλεο νηθνγέλεηεο, ππό ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ εηζάγνληαη κε ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 4 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. ε θάζε πεξίπησζε πάλησο ε πνιπηεθληθή ηδηόηεηα απνλέκεηαη κε πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από ηελ Αλώηαηε πλνκνζπνλδία Πνιπηέθλσλ Διιάδνο πξνο ηελ νπνία ζα πξέπεη λα απεπζύλνληαη νη ελδηαθεξόκελνη». Έρνληαο ππ όςηλ ηα αλσηέξσ, πξνθεηκέλνπ λα αλαθνπθηζηνύλ νηθνλνκηθά νη παξαπάλσ θαηεγνξίεο θαη λα αλαδεηρζεί ε θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ, πξνηείλεηαη ε κείσζε ηνπ εληαίνπ αληαπνδνηηθνύ ηέινπο θαζαξηόηεηαο θσηηζκνύ ζε πνζνζηό 30% θαη έσο 150 ηεηξαγσληθά κέηξα, γηα: άηνκα κε αλαπεξία κε πνζνζηό αλαπεξίαο 80% θαη άλσ πνιύηεθλεο νηθνγέλεηεο κε ηέζζεξα ηέθλα, κέρξηο όηνπ ην ηειεπηαίν παηδί ελειηθησζεί, δειαδή ζπκπιεξώζεη ην 18 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη, ζε πεξίπησζε, πνπ ζπνπδάδεη ην 25 ν έηνο γηα νηθνγελεηαθό εηζόδεκα έσο εηεζίσο.

10 Γηα ηηο πνιύηεθλεο νηθνγέλεηεο κε πέληε θαη πιένλ ηέθλα, δελ πθίζηαηαη εηζνδεκαηηθό θξηηήξην, ελώ νη γνλείο ζα δηαηεξνύλ ηελ απαιιαγή εθ όξνπ δσήο σο ειάρηζηε επηβξάβεπζε. Σν κέηξν ζα ηζρύζεη γηα έλα αθίλεην ηδηόθηεην, πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηα όξηα ηνπ Γήκνπ θαη ζην νπνίν δηακέλεη κόληκα ην άηνκν κε αλαπεξία, ή ε πνιύηεθλε νηθνγέλεηα. Ζ κείσζε ζα ηζρύζεη κεηά ηελ ππνβνιή ησλ απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ ζην Γήκν θαη ύζηεξα από ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αιιαγήο ηνπ ηηκνινγίνπ από ηε Μεραλνγξαθηθή Τπεξεζία ηεο ΓΔΖ. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη ζην Σκήκα Δζόδσλ ηνπ Γήκνπ από ηα ελδηαθεξόκελα άηνκα κε αλαπεξία γηα λα ηύρνπλ ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο κείσζεο είλαη ηα αθόινπζα: 1. Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζην νπνίν βεβαηώλεηαη ε ρξόληα ή κόληκε θαη κε αλαζηξέςηκε αλαπεξία ηνπ ελδηαθεξόκελνπ ζε πνζνζηό 80% θαη άλσ. 2. Φσηναληίγξαθν πξόζθαηνπ ινγαξηαζκνύ ηεο ΓΔΖ. 3. Αληίγξαθν θνξνινγηθήο δήισζεο (Δ1) από ηελ νπνία πξνθύπηεη ν ηόπνο θαηνηθίαο ηνπ ΑΜΔΑ, θαζώο θαη εθθαζαξηζηηθό, ηα νπνία ζα επαλππνβάιινληαη γηα έιεγρν εηεζίσο. 4. Τπεύζπλε δήισζε κε ηελ νπνία αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ν ελδηαθεξόκελνο λα ελεκεξώλεη ην Γήκν ζε πεξίπησζε αιιαγήο ηεο κόληκεο θαηνηθίαο ε κεηαβνιήο ησλ ηεηξαγσληθώλ ηεο. Γηα ηηο πνιύηεθλεο νηθνγέλεηεο, ηα δηθαηνινγεηηθά είλαη ηα αθόινπζα: 1. Πηζηνπνηεηηθό από ηελ Αλώηαηε πλνκνζπνλδία Πνιπηέθλσλ Διιάδαο. 2. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο από ην Γήκν. 3. Φσηναληίγξαθν πξόζθαηνπ ινγαξηαζκνύ ηεο ΓΔΖ. 4. Αληίγξαθν θνξνινγηθήο δήισζεο (Δ1) από ηελ νπνία ζα πξνθύπηεη ν ηόπνο θαηνηθίαο ηεο πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο θαη ην εηζόδεκα ηεο, θαζώο θαη εθθαζαξηζηηθό, ηα νπνία ζα επαλππνβάιινληαη γηα έιεγρν εηεζίσο. 5. Τπεύζπλε δήισζε κε ηελ νπνία αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ν ελδηαθεξόκελνο λα ελεκεξώλεη ην Γήκν ζε πεξίπησζε αιιαγήο ηεο κόληκεο θαηνηθίαο ε κεηαβνιήο ησλ ηεηξαγσληθώλ ηεο. Γ. Ζ απόθαζε λα δεκνζηεπηεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ ΒΓ 24-9/ Ο Γ θ. Παζηπνπιαξίδεο πήξε ην ιόγν θαη είπε: «Δίλαη πξνθαλέο, όηη ε δηαθνξνπνίεζε πνπ ππήξρε κέρξη ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο, ύδξεπζεο θ.ιπ. αλά Γήκν, ε νπνία δηθαηνινγνύζε, κέρξη ηόηε, θαη ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ αληηζηνίρσλ ηειώλ θαη θόξσλ, δελ πθίζηαηαη πιένλ, ήδε από Άιισζηε, ζε θάζε πεξίπησζε, ηέηνηα πνηνηηθή δηαθνξνπνίεζε ππεξεζηώλ δελ λνείηαη πθηζηάκελε, νύησο ή άιισο, ζηνλ εληαίν πιένλ Γήκν Γηνλύζνπ. πλεπώο ήδε από , δελ ππάξρεη θαλέλαο απνιύησο ιόγνο ή δηθαηνινγία δηαθνξνπνίεζεο ησλ δεκνηηθώλ ηειώλ, θόξσλ θαη δηθαησκάησλ ζηνλ εληαίν Γήκν Γηνλύζνπ. ηελ ελ ιόγσ εηζήγεζε πξνηείλεηαη θαηά εληειώο αλεπίηξεπην ηξόπν, δίρσο θακία απνιύησο αηηηνιόγεζε, ε ζπλέρηζε ηεο αληζνβαξνύο επηβνιήο ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ ζηηο επηά δεκνηηθέο θνηλόηεηεο πνπ ζπλαπαξηίδνπλ ην Γήκν καο.

11 Αλαιπηηθόηεξα, θαη αξρίδνληαο από ηα αληαπνδνηηθά ηέιε θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ ηξηώλ ηαρπηήησλ πνπ πξνηείλεηαη λα ηζρύζνπλ από 01/01/2012 γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνύληαη σο θαηνηθία,εξγνηάμηα θιπ, ζα ζεια λα επηζεκάλσ, όηη απηά δηαθνξνπνηνύληαη, ρσξίο ζηελ εηζήγεζε λα αλαγξάθεηαη θακία ζρεηηθή αηηηνιόγεζε πνπ λα δηθαηνινγεί ηελ δηαθνξνπνίεζε απηή, πξνθαλώο δηόηη νη παξερόκελεο ππεξεζίεο θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ είλαη αθξηβώο νη ίδηεο θαη ζηηο επηά δεκνηηθέο θνηλόηεηεο ηνπ δήκνπ, όπσο ίδηεο είλαη θαη νη ινηπέο ηνπηθέο ζπλζήθεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. ηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζώ ζηα ηέιε θαζαξηόηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο γεληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ρξήζεο, ηα νπνία επίζεο εληειώο αλαηηηνιόγεηα πξνηείλεηαη λα είλαη δηαθνξεηηθά ζηηο επηά δεκνηηθέο θνηλόηεηεο, κε ηεξάζηηεο κάιηζηα απνθιίζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ην 125 % (!!!),όπσο πξνθύπηεη από ηνλ πίλαθα 2 ηεο ζειίδαο 4. Δλ πξνθεηκέλσ γίλεηαη θηιόηηκε πξνζπάζεηα από ηνλ εηζεγεηή γηα λα θαηαλνήζνπκε ηα αθαηαλόεηα. Όηη δειαδή ηα αθξηβώο ίδηαο ρξήζεο θαηαζηήκαηα πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηηο δηάθνξεο δεκνηηθέο θνηλόηεηεο παξάγνπλ κέρξη θαη δπόκηζε θνξέο παξαπάλσ απνξξίκκαηα από όηη άιια παξόκνηα πνπ βξίζθνληαη ζε άιιεο δεκνηηθέο θνηλόηεηεο. Ο παξαινγηζκόο θαη πνιηηηθόο ηπρνδησθηηζκόο ζε όιν ηνπ ην κεγαιείν. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηα πξνηεηλόκελα από ηνλ εηζεγεηή δεκνηηθά ηέιε επηά ηαρπηήησλ πνπ αθνξνύλ νκνεηδείο, σο επί ην πιείζηνλ, κε ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο γεληθήο ρξήζεο. Από ηα πην πάλσ πξνθύπηεη αδηακθηζβήηεηα, όηη ν θαζνξηζκόο ησλ ηειώλ πνπ επηρεηξείηαη ελ πξνθεηκέλσ έγηλε θαηά πξνθιεηηθά άδηθν, απζαίξεην, αλαηηηνιόγεην, παξάλνκν θαη ξνπζθεηνινγηθό ηξόπν πνπ εθηόο ησλ άιισλ παξαβηάδεη εκθαλώο, ηόζν ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ πνιηηώλ πνπ απνξξέεη από ην ύληαγκα, όζν θαη ην γξάκκα θαη ην πλεύκα ηνπ Καιιηθξαηηθνύ λ.3852/2010 πνπ ζεζκνζέηεζε ηελ λέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο, βάζεη ηεο νπνίαο ζπλελώζεθαλ δύν ή πεξηζζόηεξνη πθηζηάκελνη Γήκνη θαη Κνηλόηεηεο ζε έλαλ κεγαιύηεξν εληαίν Γήκν, πξνθεηκέλνπ απηόο λα ιεηηνπξγεί σο εληαίν ζύλνιν θαη όρη δηαηξεκέλν, όπσο πξνηείλεηαη από ηνλ εηζεγεηή. Πξνθαλώο ν Κνο αληηδήκαξρνο πνπ εηζεγείηαη ην ζέκα, αθνύ θαζόξηζε ηα ηέιε ηεο δεκνηηθήο θνηλόηεηαο ζηελ νπνία πνιηηεύεηαη λα δηακνξθσζνύλ ζηα ρακειόηεξα επίπεδα, μέραζε ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ πνιηηώλ, πνπ επηθαιέζηεθε πξόζθαηα, θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο δηαγξαθήο βεβαησκέλσλ νθεηιώλ ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην, ηελ νπνία αξρή πξνέβιεςα (θαη ε πξόβιεςε κνπ απηή έρεη θαηαγξαθεί ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο ζρεηηθήο ζπλεδξίαζεο), όηη ζα ηελ μεράζεη όηαλ ζα έξζεη ην παξόλ ζέκα πξνο ζπδήηεζε, όπσο θαη έγηλε. Πηζηεύσ όηη απηή ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αληηδεκάξρνπ, ιίαλ επηεηθώο, δελ ζπλάδεη κε ηελ δενληνινγία. Πξνζθνκίδσ, θαηαζέησ θαη επηθαινύκαη ην πεξηερόκελν ηεο 2081/2009 ζρεηηθήο απόθαζεο ηνπ ΣΔ, από όπνπ πξνθύπηεη όηη ην εληαίν ηέινο θαζαξηόηεηνο θαη θσηηζκνύ αθνξά έλα αόξηζην θύθιν πξνζώπσλ, ζπλεπώο, ηα βαξπλόκελα πξόζσπα απηά δελ επηηξέπεηαη λα θαηεγνξηνπνηνύληαη, νύησο ή άιισο θαη θαη αξρήλ, πνιύ πεξηζζόηεξν αλαηηηνιόγεηα, σο ελ πξνθεηκέλσ. Πξάγκαηη, κόλν έλαο λνζεξόο εγθέθαινο ζα κπνξνύζε λα δηαλνεζεί όηη δηθαηνύηαη λα επηβάιεη δεκνηηθνύο θόξνπο νηνπδήπνηε ηύπνπ θαη νλνκαζίαο θαηεγνξηνπνηώληαο ηνπο θαηνίθνπο αλάινγα κε ηε δεκνηηθή θνηλόηεηα πνπ δηακέλνπλ, δειαδή κε ξαηζηζηηθνύ ηύπνπ θαη ξνπζθεηνινγηθά θξηηήξηα. Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαηαςεθίδσ ηελ εηζήγεζε θαη πξνηείλσ απηή λα δηακνξθσζεί, νύησο ώζηε λα θαζνξηζηνύλ εληαία ηέιε ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ελ ιόγσ εηζήγεζε, γηα λα κελ αδηθείηαη θαλείο ζπκπνιίηεο καο.»

12 Σν ιόγν πήξε ν θ. Μπηηάθνο θαη είπε: «απηή ηε δύζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία πνπ βηώλνπλ νη πνιίηεο αιιά θαη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε δηαθσλνύκε θάζεηα κε ηελ απζαίξεηε θαη πξόρεηξε αληηκεηώπηζε ηνπ ζέκαηνο εθ κέξνπο ηεο δηνίθεζεο θαη πξνηείλνπκε ηελ αλαβνιή θαη επαλεηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο έπεηηα από αλαινγηζηηθή κειέηε ηνπιάρηζηνλ ζε βάζνο ρξόλνπ ηξηεηίαο ώζηε λα κελ αδηθεζεί θακία Γ.Κ.» Ο θ. Λίηζαο ιαβώλ ην ιόγν είπε: «Λακβάλνληαο ππόςε όια ηα ζηνηρεία πξνηείλσ λα δηακνξθσζνύλ ην ηέινο νηθηαθήο ρξήζεο ζην 1,5/ηκ θαη γηα ηελ γεληθή θαηνηθία ζηα 4/ηκ.» Ο θ. Εακάλεο πήξε ην ιόγν θαη είπε: «Οη εηζήγεζε ηνπ παξόληνο ζέκαηνο είλαη δνκεκέλε σο εμήο : 1)Αλαγξάθνληαη ηα έζνδα όπσο πξνθύπηνπλ από ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ησλ δνκεκέλσλ ηεηξαγσληθώλ ηηο θάζε δεκνηηθήο θνηλόηεηαο κε ηηο ρξεώζεηο πνπ ππήξραλ κέρξη 31/12/10. 2)πλερίδεη θάλνληαο ηελ πξόηαζε γηα ηηο ρξεώζεηο πνπ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ αλά δεκνηηθή θνηλόηεηα από 01/01/2012. Καη 3)Σειεηώλεη ηζνζθειίδνληαο, βάζε ηεο εηζήγεζεο ηα έζνδα πνπ πξνθύπηνπλ κε ηα πξνϋπνινγηζζέληα έμνδα. Γειαδή θαλέλα πξαγκαηηθό ζηνηρείν δαπαλώλ δελ ππάξρεη πνπ λα δηθαηνινγεί ηηο ρξεώζεηο. Απνηέιεζκα : - Πξνθαλώο θακηά αληαπνδνηηθόηεηα. - Κακηά αηηηνιόγεζε βάζε πξαγκαηηθώλ ζηνηρείσλ. - Αθαηαλόεηε κεξνιεςία. - Κακηά αηηηνιόγεζε θόζηνπο αλά δεκνηηθή θνηλόηεηα αθνύ, πξνηείλνληαη δηαθνξεηηθέο ρξεώζεηο - Καη θαηαιεθηηθά ην κνλαδηθό θξηηήξην είλαη, ην πόζν ζέινπκε λα αξκέγνπκε, όρη απιά ηνλ θάζε πνιίηε, αιιά πξνζέμηε ηνλ θάζε πνιίηε, κε βάζε ηνπ ζε πηα δεκνηηθή θνηλόηεηα δηακέλεη. Θα πεξίκελε θαλείο ζηνηρεησδώο λα αηηηνινγείηαη ε δηαθνξεηηθή ρξέσζε κε ζηνηρεία, ώζηε λα έρνπκε ηνπιάρηζηνλ ηα κνύηξα λα απαληήζνπκε ζηνπο πνιίηεο γηαηί ηνπο ρξεώλνπκε παξαπάλσ ή ιηγόηεξν. Γηα παξάδεηγκα ην νδηθό δίθηπν ηηο Γξνζηάο είλαη ην κεγαιύηεξν παξόιν πνπ είλαη ε κηθξόηεξε ζε έθηαζε θαη επίθεηηαη θαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ θσηηζηηθώλ ηηο ζσκάησλ κε θώηα ρακειήο θαηαλάισζεο, γηα απηό ζα πξέπεη λα έρεη ηα πςειόηεξα ηέιε θσηηζκνύ.. Σν θόζηνο θαζαξηόηεηαο ζηελ Άλνημε, πνπ έρεη ηα κηζά δνκεκέλα ηεηξαγσληθά από ηνλ Αγ. ηέθαλν ή ηνλ Γηόλπζν θαη ηελ κηζή έθηαζε, είλαη κεγαιύηεξν γηαηί ην όλνκά ηεο αξρίδεη από Αλ θαη ηειεηώλεη ζε νημε, γηα απηό πξέπεη λα έρεη πςειόηεξα ηέιε θαζαξηόηεηαο. Σν ζέκα θαηά ηελ άπνςε κνπ αγγίδεη ηα όξηα ηεο θαηδξόηεηαο, εγώ πξνθαλώο θαη θαηαςεθίδσ θαη ζα θάλσ θαη όηη πεξλά από ην ρέξη κνπ, ώζηε ε ελ ιόγσ εηζήγεζε λα κελ ηζρύζεη θαη λα αλαιπζεί ζε όιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο, ζηνπο θαηνίθνπο. Αλαξσηηέκαη όκσο ηη ζα θάλνπλ, νη ίδηνη νη ζπλάδειθνη ηεο πιεηνςεθίαο πνπ πξνέξρνληαη από ηηο δεκνηηθέο θνηλόηεηεο πνπ έρνπλ απμεκέλα ηέιε, πσο ζα

13 εμεγήζνπλ ζηνπο ζπληνπίηεο ηνπο ην επηιεθηηθό πξνηείλεη ε δεκνηηθή αξρή.» γδάξζηκν θαη ην άξκεγκα πνπ Γεπηεξνινγώληαο είπε: όηαλ ιεηηνπξγείο ζηα πιαίζηα ελόο ζεζκνύ πνπ εθπξνζσπεί πνιίηεο θαη δελ κηιάο κε ην θίιν ζνπ ή ην ζπκκαζεηή ζνπ θαη δηαπηζηώλεηο ηελ θαηάθνξε αδηθία όπσο πξνθύπηεη ελ πξνθεηκέλσ νη ραξαθηεξηζκνί είλαη ην ειάζζσλ, ην κείδσλ είλαη νη πνιίηεο θαη ν πξνθιεηηθά άληζνο, απαξάδεθηνο θαη άδηθνο ηξόπνο πνπ απηνί αληηκεησπίδνληαη κε 3 ή 7 δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο κε κνλαδηθό θξηηήξην ηνλ ηόπν δηακνλήο ηνπο.» Ο θ. Λίηζαο ιαβώλ ην ιόγν γηα δεύηεξε θνξά είπε: «Δγώ δελ ζα αλερζώ θακία κείσζε ησλ ηειώλ απηώλ θαη ζα αληηηαρζώ κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν θαη κε έλδηθα κέζα αθόκε ζε νπνηαδήπνηε πξνζδνθία ίζσο νξηζκέλσλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ πνπ ηπρώλ ήζειαλ λα ζπκςεθίζνπλ ηε κείσζε ησλ παξαπάλσ ηειώλ μεπνπιώληαο ηα 43 ζηξέκκαηα ηνπ ΣΤΠΔΣ Γηνλύζνπ ςεθίδνληαο ηνλ παξάλνκν πξνζδηνξηζκό ηεο νξηζηηθήο ηηκήο κνλάδαο.» Ο θ. Πνηίδεο πήξε ην ιόγν θαη είπε: ηελ πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη γηα ηελ νκνγελνπνίεζε ησλ ηειώλ ησλ 7 θνηλνηήησλ ζπκθσλώ κε ηελ εηζήγεζε. Η ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ Λακβάλνληαο ππόςε: Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 (Καιιηθξάηεο). ην άξζξν 25 παξ.12 ηνπ Ν.1828/1989 ην Ν. 25/75 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ην άξζξν 43 παξ.1α ηνπ Ν. 3979/2011 ην αξηζ. 2/2077/ έγγξαθν ηνπ ΤΠΔΓΓΑ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζ. 21 θαη 22 ηνπ ΒΓ 24-9/ (ΦΔΚ Α 171) θαη ηνπ άξζ. 4 ηνπ λ. 1080/1980 (ΦΔΚ Α 246), ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα εηζήγεζε ην γεγνλόο όηη κεηαμύ ησλ ζπλελσκέλσλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ζην λέν Γήκν Γηνλύζνπ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3852/2010 ππήξραλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο κεηαμύ ησλ ηζρπόλησλ αληαπνδνηηθώλ ηειώλ θσηηζκνύ θαη θαζαξηόηεηαο, όπσο παξαηίζεληαη θαησηέξσ, ηελ αξηζ. 45/ εγθύθιην ηνπ ΤΠΔΑΖΓ Σηο ηνπνζεηήζεηο ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ. Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ΜΔ ΦΖΦΟΤ 4 ΤΠΔΡ κε ηελ ςήθν ηνπ Πξνέδξνπ θαη 4 ΚΑΣΑ

14 Μεηνςεθνύλησλ ησλ θ.θ. Παζηπνπιαξίδε, Εακάλε, Μπηηάθνπ θαη Λίηζα νη νπνίνη θαηαςήθηζαλ ηελ εηζήγεζε γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην εηζεγεηηθό ηκήκα ηεο παξνύζεο. Σελ εηζήγεζε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ησλ παξαθάησ: Α. Σνλ θαζνξηζκό αλαιπηηθά ησλ παξαθάησ ζπληειεζηώλ ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ πνπ ζα ηζρύνπλ από θαη εθ εμήο έσο ηε ιήςε άιιεο ζρεηηθήο απόθαζεο, σο θάησζη. 6) Γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο θαηνηθία, εξγνηαμηαθέο παξνρέο, θηιαλζξσπηθά ηδξύκαηα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ, ζηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη νη ηδησηηθέο θιηληθέο: ΓΖΜ. ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΓΣ ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ (/ηκ) ΔΣΖΗΧ 8. ΑΓ. ΣΔΦΑΝΟ 1,10 9. ΑΝΟΗΞΖ 1, ΓΗΟΝΤΟ 1, ΓΡΟΗΑ 1, ΚΡΤΟΝΔΡΗ 1, ΡΟΓΟΠΟΛΖ 1, ΣΑΜΑΣΑ 1,10 7) Γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο γεληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ρξήζεο, όπσο εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, γξαθεία θαη επηρεηξήζεηο, θξνληηζηήξηα θιπ. : ΓΖΜ. ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΓΣ ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ (/ηκ) ΔΣΖΗΧ 8. ΑΓ. ΣΔΦΑΝΟ 2,30 9. ΑΝΟΗΞΖ 3, ΓΗΟΝΤΟ 2, ΓΡΟΗΑ 4, ΚΡΤΟΝΔΡΗ 1, ΡΟΓΟΠΟΛΖ 3, ΣΑΜΑΣΑ 3,79 8) Γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο επαγγεικαηηθήο ρξήζεο πνπ αθνξνύλ βηνηερλίεο, βηνκεραλίεο, εγθαηαζηάζεηο εμόξπμεο εηδώλ ππεδάθνπο, απνζήθεο, ηδησηηθέο θιηληθέο, γεξνθνκεία, μελνδνρεία, θαηαζθελώζεηο, εθπαηδεπηήξηα, ζέξεηξα, θηλεκαηνζέαηξα, βελδηλάδηθα, πιπληήξηα απηνθηλήησλ, επηρεηξήζεηο εκπνξίαο θαη ζπλεξγεία νρεκάησλ, κεραλνπξγεία, επηρεηξήζεηο πώιεζεο νηθνδνκηθώλ πιηθώλ θιπ., αλά Γεκνηηθή Κνηλόηεηα σο εμήο: ΓΖΜ. ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ηκ (/ηκ ΣΔΓΑΜΔΝΟΗ ΥΧΡΟΗ ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ ηκ >6000 ηκ Διεύζεξα ηεισλεηαθά (/ηκ (/ηκ ζπγθξνηήκαηα (/ηκ ΑΓ. ΣΔΦΑΝΟ 3,75 3,38 2,25 1,13 9. ΑΝΟΗΞΖ 4,78 4,78 2,87 1, ΓΗΟΝΤΟ 2,96 2,96 1,78 0,89 4 Γηα εκβαδό κεγαιύηεξν ηωλ η.κ., δελ κπνξεί λα νξηζζεί ζπληειεζηήο κεγαιύηεξνο ηνπ 60% απηνύ πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηα πξώηα η.κ. (άξζ. 5 παξ. 1 ηνπ Ν. 1080/1980). 5 Γηα ζηεγαζκέλνπο ή κε ρώξνπο πνπ αλαγλωξίδνληαη από ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ωο ειεύζεξα ηειωλεηαθά ζπγθξνηήκαηα, ν ζπληειεζηήο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξνο ηνπ 50% απηνύ πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηνπο αληίζηνηρνπο ρώξνπο άλω ηωλ η.κ. (άξζ. 5 παξ. 2 Ν. 1080/1980).

15 11. ΓΡΟΗΑ 4,52 4,52 2,71 1, ΚΡΤΟΝΔΡΗ 1,99 1,99 1,19 0, ΡΟΓΟΠΟΛΖ 3,19 3,19 1,91 0, ΣΑΜΑΣΑ 3,79 3,79 2,27 1,14 9) Γηα κε ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο επαγγεικαηηθήο ρξήζεο πνπ αθνξνύλ βηνηερλίεο, βηνκεραλίεο, εγθαηαζηάζεηο εμόξπμεο εηδώλ ππεδάθνπο, ηδησηηθέο θιηληθέο, γεξνθνκεία, μελνδνρεία, θαηαζθελώζεηο, εθπαηδεπηήξηα, ζέξεηξα, θηλεκαηνζέαηξα, βελδηλάδηθα, πιπληήξηα απηνθηλήησλ, επηρεηξήζεηο εκπνξίαο θαη ζπλεξγεία νρεκάησλ, κεραλνπξγεία, επηρεηξήζεηο πώιεζεο νηθνδνκηθώλ πιηθώλ θιπ., αλά Γεκνηηθή Κνηλόηεηα σο εμήο: ΓΖΜ. ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ηκ (/ηκ ηκ (/ηκ ΜΖ ΣΔΓΑΜΔΝΟΗ ΥΧΡΟΗ ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ >6000 ηκ (/ηκ 6 Διεύζεξα ηεισλεηαθά ζπγθξνηήκαηα (/ηκ 8. ΑΓ. ΣΔΦΑΝΟ 3,75 3,38 1,13 0,56 9. ΑΝΟΗΞΖ 4,78 4,78 1,43 0, ΓΗΟΝΤΟ 2,96 2,96 0,89 0, ΓΡΟΗΑ 4,52 4,52 1,36 0, ΚΡΤΟΝΔΡΗ 1,07 1,07 0,32 0, ΡΟΓΟΠΟΛΖ 3,19 3,19 0,96 0, ΣΑΜΑΣΑ 3,79 3,79 1,14 0,57 10) Γηα ζηεγαζκέλνπο θαη κε ρώξνπο θαηαζθελώζεσλ, ιακβάλνληαο ππ όςηλ ην ρξόλν ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ζύκθσλα κε ηηο παξ. 1 & 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N. 429/76 (ΦΔΚ 235/76), σο εμήο: ηκ (/ηκ ΣΔΓΑΜΔΝΟΗ ΥΧΡΟΗ ηκ >6000 ηκ (/ηκ (/ηκ ΚΑΣΑΚΖΝΧΔΗ ηκ (/ηκ ΜΖ ΣΔΓΑΜΔΝΟΗ ΥΧΡΟΗ ηκ (/ηκ >6000 ηκ (/ηκ 1,11 1,11 0,66 1,11 1,11 0,33 Σα έζνδα από ηέιε θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ γηα ην έηνο 2012 ζύκθσλα θαη κε ηα αλσηέξσ, ππνινγίδεηαη όηη ζα αλέιζνπλ ζην πνζό ησλ ,34, όπσο θαίλεηαη παξαθάησ: Από θαηνηθίεο, θαηαζηήκαηα, βηνηερλίεο, βηνκεραλίεο θιπ. Α. ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ = ,30 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ = ,04 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ (Α + Β) = ,34 Οη δαπάλεο ηεο ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ γηα ην έηνο 2012, ππνινγίδνληαη όηη ζα αλέιζνπλ ζην πνζό ησλ ,34, όπσο θαίλεηαη παξαθάησ: Κσδ. Αξηζκόο Σίηινο εμόδνπ Πνζό ζε Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα θιπ) , Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο & εμαηξέζηκεο εκέξεο & λπθηεξηλέο ώξεο & ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο , Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) , Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ώξεο θαη ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο 5.808, Σαθηηθέο εθηάθησλ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ,60 6 Γηα εκβαδό ζηεγαζκέλωλ ρώξωλ κεγαιύηεξν ηωλ η.κ., δελ κπνξεί λα νξηζζεί ζπληειεζηήο κεγαιύηεξνο ηνπ 30% πνπ ηζρύεη απηνύ πνπ ηζρύεη γηα ηα πξώηα η.κ. (άξζ. 5 παξ. 1 εδάθ. β ηνπ Ν. 1080/1980)

16 Κσδ. Αξηζκόο Σίηινο εμόδνπ Πνζό ζε Σαθηηθέο απνδνρέο κε πξνζσξηλνύο πίλαθεο , Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο εθηάθησλ ππαιιήισλ , Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο κε πξνζσξηλνύο πίλαθεο 888, Δηζθνξά ππέξ ΣΤΓΚΤ , Δηζθνξά ππέξ ΣΔΑΓΤ ΣΑΓΚΤ 8.334, Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππέξ ΗΚΑ ππαιιήισλ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ , Δξγνδνηηθή ππέξ ΗΚΑ εθηάθησλ νξηζκέλνπ ρξόλνπ , Δξγνδνηηθή εηζθνξά ππέξ ΗΚΑ κε πξνζσξηλνύο πίλαθεο 9.071, Παξνρέο έλδπζεο , Πξνκήζεηα γάιαθηνο εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ ηαθηηθνύ θαη έθηαθηνπ , Ακνηβέο λνκηθώλ πξνζώπσλ ηδησηηθνύ δηθαίνπ , Ακνηβή γηα έθδνζε πηζηνπνηεηηθώλ ειεθηξνιόγσλ γηα παξνρέο ξεύκαηνο ΓΔΖ 5.000, Αληίηηκν ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα θσηηζκό νδώλ πιαηεηώλ θαη θνηλνρξήζησλ ρώξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο , Μηζζώκαηα εδαθηθώλ εθηάζεσλ γαηώλ , Μηζζώκαηα κεραλεκάησλ απνξξηκκαηνθόξσλ θιπ , Λνηπά κηζζώκαηα , Πξνκήζεηα ελόο ζαξώζξνπ κέζσ Leasing , Πξνκήζεηα ηξηώλ απνξξηκκαηνθόξσλ κέζσ Leasing , Πξνκήζεηα ελόο κηθξνύ απνξξηκκαηνθόξνπ κέζσ Leasing , Πξνκήζεηα δύν απνξξηκκαηνθόξσλ κε πιπληήξην θάδσλ κέζσ Leasing , Πξνκήζεηα 1 νδηθνύ ειθπζηήξα θαη 1 αλαηξ/λεο ξπκ/λεο θηβσηάκαμαο νγθσδώλ κέζσ Leasing , Πξνκήζεηα 1 νδηθνύ ειθπζηήξα θαη 2 εκηξπκ/λεο θηβσηάκαμεο κέζσ Leasing , Πξνκήζεηα 2 θνξηεγώλ κε ζύζηεκα αξπάγεο κέζσ Leasing , Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθώλ κέζσλ , πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ (πιελ θηηξίσλ έξγσλ) , πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ , πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάησλ , πληήξεζε θαη επηζθεπή επίπισλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ 5.000, Γαπάλεο θαζαξηζκνύ πιπζίκαηνο θάδσλ απνξξηκκάησλ , Σέιε θπθινθνξίαο θνξηεγώλ απηνθηλήησλ , Γαπάλεο γηα θαηαβνιή παξαβόισλ ΚΣΔΟ, έθδνζε πηλαθίδσλ απη/ησλ θιπ , Έμνδα θίλεζεο ηδηόθηεησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ (δηόδηα θιπ) , Δθηππώζεηο, εθδόζεηο, βηβιηνδνηήζεηο 5.000, Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ ζαθνύιεο απνξξηκκάησλ , Πξνκήζεηα ινηπώλ εηδώλ πγηεηλήο θαη θαζαξηόηεηαο , Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ ζπλ/λε , Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ , Πξνκήζεηα ινηπνύ πιηθνύ 5.000, Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνύ εμνπιηζκνύ , Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθώλ εξγαιείσλ , Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθώλ κέζσλ , Αληαιιαθηηθά ινηπώλ κεραλεκάησλ , Λνηπέο πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ πιηθώλ , Πξνκήζεηα θάδσλ απνξξηκκάησλ κεραληθήο απνθνκκηδήο , Λνηπέο πξνκήζεηεο κεραλεκάησλ & ινηπνύ κερ/θνύ εμνπιηζκνύ , Λνηπόο εμνπιηζκόο , Πξνκήζεηα θάδσλ θνκπνζηνπνίεζεο απνξξηκκάησλ , Πξνκήζεηα θσηηζηηθώλ ζσκάησλ νδώλ, πιαηεηώλ θι θνηλ. ρώξσλ , Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ γηα ζπληήξεζε δηθηύσλ ειεθηξνθσηηζκνύ Γήκνπ Γηνλύζνπ , Τπνρξεσηηθέο εηζθνξέο ππεξ ΔΓΚΝΑ ,65 Γηθαηώκαηα ηξίησλ ΓΔΖ από ηελ είζπξαμε ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ ,93 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ,34 Β. ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ Νόκνπ 3463/2006 (ΓΚΚ), νξίδεηαη όηη, «κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ ή Κνηλνηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ κειώλ ηνπ, είλαη δπλαηή ε κείσζε δεκνηηθώλ θόξσλ ή ηειώλ κέρξη ην πελήληα ηνηο εθαηό (50%), ή ε απαιιαγή από απηνύο γηα ηνπο απόξνπο, ηα άηνκα κε αλαπεξίεο θαη πνιπηέθλνπο, όπσο ε ηδηόηεηα ηνπο νξηνζεηείηαη αληίζηνηρα από ηελ θείκελε λνκνζεζία. Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο κε ην ππ αξηζκ. 08/Γ.Σ.Α./11170/ καο δηαβίβαζε ην ππ αξηζκ / έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ ΟΣΑ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, πνπ κεηαμύ άιισλ αλαθέξεη όηη, «ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3454/06 «Πνιύηεθλνη είλαη νη γνλείο νη νπνίνη έρνπλ ηε γνληθή κέξηκλα ε επηκέιεηα ηεζζάξσλ ηνπιάρηζηνλ ηέθλσλ.». Ωζηόζν, ηελ αλσηέξσ ηδηόηεηα

17 κπνξνύλ λα ιάβνπλ θαη νη ηξίηεθλεο νηθνγέλεηεο, ππό ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ εηζάγνληαη κε ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 4 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. ε θάζε πεξίπησζε πάλησο ε πνιπηεθληθή ηδηόηεηα απνλέκεηαη κε πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από ηελ Αλώηαηε πλνκνζπνλδία Πνιπηέθλσλ Διιάδνο πξνο ηελ νπνία ζα πξέπεη λα απεπζύλνληαη νη ελδηαθεξόκελνη». Έρνληαο ππ όςηλ ηα αλσηέξσ, πξνθεηκέλνπ λα αλαθνπθηζηνύλ νηθνλνκηθά νη παξαπάλσ θαηεγνξίεο θαη λα αλαδεηρζεί ε θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ, πξνηείλεηαη ε κείσζε ηνπ εληαίνπ αληαπνδνηηθνύ ηέινπο θαζαξηόηεηαο θσηηζκνύ ζε πνζνζηό 30% θαη έσο 150 ηεηξαγσληθά κέηξα, γηα: άηνκα κε αλαπεξία κε πνζνζηό αλαπεξίαο 80% θαη άλσ πνιύηεθλεο νηθνγέλεηεο κε ηέζζεξα ηέθλα, κέρξηο όηνπ ην ηειεπηαίν παηδί ελειηθησζεί, δειαδή ζπκπιεξώζεη ην 18 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη, ζε πεξίπησζε, πνπ ζπνπδάδεη ην 25 ν έηνο γηα νηθνγελεηαθό εηζόδεκα έσο εηεζίσο. Γηα ηηο πνιύηεθλεο νηθνγέλεηεο κε πέληε θαη πιένλ ηέθλα, δελ πθίζηαηαη εηζνδεκαηηθό θξηηήξην, ελώ νη γνλείο ζα δηαηεξνύλ ηελ απαιιαγή εθ όξνπ δσήο σο ειάρηζηε επηβξάβεπζε. Σν κέηξν ζα ηζρύζεη γηα έλα αθίλεην ηδηόθηεην, πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηα όξηα ηνπ Γήκνπ θαη ζην νπνίν δηακέλεη κόληκα ην άηνκν κε αλαπεξία, ή ε πνιύηεθλε νηθνγέλεηα. Ζ κείσζε ζα ηζρύζεη κεηά ηελ ππνβνιή ησλ απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ ζην Γήκν θαη ύζηεξα από ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αιιαγήο ηνπ ηηκνινγίνπ από ηε Μεραλνγξαθηθή Τπεξεζία ηεο ΓΔΖ. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη ζην Σκήκα Δζόδσλ ηνπ Γήκνπ από ηα ελδηαθεξόκελα άηνκα κε αλαπεξία γηα λα ηύρνπλ ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο κείσζεο είλαη ηα αθόινπζα: 5. Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζην νπνίν βεβαηώλεηαη ε ρξόληα ή κόληκε θαη κε αλαζηξέςηκε αλαπεξία ηνπ ελδηαθεξόκελνπ ζε πνζνζηό 80% θαη άλσ. 6. Φσηναληίγξαθν πξόζθαηνπ ινγαξηαζκνύ ηεο ΓΔΖ. 7. Αληίγξαθν θνξνινγηθήο δήισζεο (Δ1) από ηελ νπνία πξνθύπηεη ν ηόπνο θαηνηθίαο ηνπ ΑΜΔΑ, θαζώο θαη εθθαζαξηζηηθό, ηα νπνία ζα επαλππνβάιινληαη γηα έιεγρν εηεζίσο. 8. Τπεύζπλε δήισζε κε ηελ νπνία αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ν ελδηαθεξόκελνο λα ελεκεξώλεη ην Γήκν ζε πεξίπησζε αιιαγήο ηεο κόληκεο θαηνηθίαο ε κεηαβνιήο ησλ ηεηξαγσληθώλ ηεο. Γηα ηηο πνιύηεθλεο νηθνγέλεηεο, ηα δηθαηνινγεηηθά είλαη ηα αθόινπζα: 6. Πηζηνπνηεηηθό από ηελ Αλώηαηε πλνκνζπνλδία Πνιπηέθλσλ Διιάδαο. 7. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο από ην Γήκν. 8. Φσηναληίγξαθν πξόζθαηνπ ινγαξηαζκνύ ηεο ΓΔΖ. 9. Αληίγξαθν θνξνινγηθήο δήισζεο (Δ1) από ηελ νπνία ζα πξνθύπηεη ν ηόπνο θαηνηθίαο ηεο πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο θαη ην εηζόδεκα ηεο, θαζώο θαη εθθαζαξηζηηθό, ηα νπνία ζα επαλππνβάιινληαη γηα έιεγρν εηεζίσο. 10. Τπεύζπλε δήισζε κε ηελ νπνία αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ν ελδηαθεξόκελνο λα ελεκεξώλεη ην Γήκν ζε πεξίπησζε αιιαγήο ηεο κόληκεο θαηνηθίαο ε κεηαβνιήο ησλ ηεηξαγσληθώλ ηεο. Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο:

18 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Πέππας Νικόλαος ΣΑ ΜΔΛΖ 1. ακελλαρίοσ Διονύζιος. 2. Ποηίδης Χρήζηος. 3. Λίηζας Αθανάζιος. 4. Χιώηης Ηρακλής. 5. Παζιποσλαρίδης Αβραάμ. 6. Ζαμάνης Διονύζιος. 7. Μπιηάκος Παναγιώηης. ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Πέππας Νικόλαος Ανηιδήμαρτος Οηθνλνκηθώλ Αλάπηπμεο- Γηαθάλεηαο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο σέδιο Φάθεινο Απνθάζεσλ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κοινοποίηζη Γεκνηηθό πκβνύιην Εζωηεπική Διανομή 1. Γξαθείν Γεκάξρνπ. 2. Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α Π Ο Π Α Μ Α ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΖ ΓΗΑΤΓΔΗΑ Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Αξηζ. Απνθάζεωο 88/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Καζνξηζκόο ηξόπνπ θαηαβνιήο ηειώλ ρξήζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ.

Α Π Ο Π Α Μ Α. Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. Α Π Ο Π Α Μ Α Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. Αριθ.Απόθ. 17/2011 ΘΕΜΑ : Δπηινγή πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο γηα ηελ έληνθε θαηάζεζε ησλ ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ ηνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10 Ασγούζηοσ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Αριθ. Πρφη.: 45722 ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΖ Γ/ΛΖ ΟΡΓΑΛΩΖ ΘΑΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΣΑ ΣΚΖΚΑ ΟΡΓΑΛΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ Αξηζκόο απόθαζεο : 50 Πεξίιεςε Αλάζεζε ζηελ Ε.Α.Σ.Υ. ηεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ ππεξεζηώλ αζθάιηζεο ησλ νρεκάησλ & κεραλεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα. ηεο ππ αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 9/12/2015 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ ηξίκελν 2015 Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) παξνπζηάδεη ηνλ ηξηκεληαίν Γείθηε

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ AΠΟΠΑΜΑ Από το πρακτικό της 13 ης υνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 80/2012 Έκθεση εσόδων εξόδων Β τριμήνου για τον

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

(Αλαλεσκέλν) Οη λένη ζπληειεζηέο Φ.Π.Α. από ζηα λεζηά κε πίλαθεο

(Αλαλεσκέλν) Οη λένη ζπληειεζηέο Φ.Π.Α. από ζηα λεζηά κε πίλαθεο (Αλαλεσκέλν) Οη λένη ζπληειεζηέο Φ.Π.Α. ζηα λεζηά κε πίλαθεο Κσλζηαληίλνο Γεκ. Γξαβηάο Πηπρηνύρνο Οηθνλ. Παλ/κίνπ Πεηξαηά Λνγηζηήο - θνξνηερληθόο Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο ηνπ TAXHEAVEN Κσλζηαληίλνο

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ.

Α Π Ο Π Α Μ Α. Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. Α Π Ο Π Α Μ Α Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. Αριθ.Απόθ. 15/2011 ΘΔΜΑ : Οξηζκόο Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ΝΠΓΓ Παηδηθνύ Σηαζκνύ Παξαλεζηίνπ Σην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 24εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 24εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 16 Ηνπιίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 12641 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ 1 Σαρ.Κώδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΧΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο 3-5-2012. ******* Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ. Θ Ε Μ Α: «Πξνέιεγρνο απνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011»

ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΧΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο 3-5-2012. ******* Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ. Θ Ε Μ Α: «Πξνέιεγρνο απνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011» 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α Π Ο Π Α Μ Α ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΧΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο 3-5-2012 ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο ******* Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ Αξηζκόο Απόθαζεο 17 / 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 24/2011 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 24/2011 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 24/2011 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Αξηζ. Απνθάζεσο 976/2011 Π ε ξ ί ι ε ς ε Δπηβνιή ηέινπο επί ησλ αθαζαξίζησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα