ΠΡΟ: Πρόεδρο Δεκοηηθού σκβοσιίοσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟ: Πρόεδρο Δεκοηηθού σκβοσιίοσ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγιος τέυανος 2/12/2011 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΤΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Σατ.Δ/νση :Λ. Μαραθώνος & Αθ. Διάκοσ 1 Πληρ.: ερασκέρης Μαν. Σηλ: ΠΡΟ: Πρόεδρο Δεκοηηθού σκβοσιίοσ ΘΕΜΑ: Αποστολή απόυασης Οικονομικής Επιτροπής ΥΕΣ.: 1. Άρζρο 72 ηοσ λ. 3852/2010 (Καιιηθράηες) ας αποζηέιιοσκε ηελ σπ αρηζ. 228/2011 απόθαζε ηες Οηθολοκηθής Επηηροπής περί «Καθοπιζμού ηος ανηαποδοηικού ηέλοςρ θωηιζμού και καθαπιόηηηαρ με ιζσύ από και εθεξήρ» ε οποία αποηειεί ηελ εηζήγεζε προς ηο Δεκοηηθό σκβούιηο θαη παραθαιούκε γηα ηελ εηζαγφγή ηοσ ζέκαηος προς ζσδήηεζε θαη ιήυε ζτεηηθής απόθαζες. Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΕΠΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΧΟ

2 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΤΝΕΔΡΙΑΗ: 29η/2011 ηηρ 30ηρ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ Οικονομική Επιηποπή Σασ. Δ/νζη: Λ. Μαπαθώνορ 29 & Αθ. Διάκος 01 Άγιορ ηέθανορ..απιθ. Απόθαζηρ:..228/ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην Πξαθηηθό ηεο..30ηρ/11/ ηεο..29ηρ/ Γεκόζηαο Σαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. ήκεξα ηελ..30η Νοεμβπίος , εκέξα..σεηάπηη.. θαη ώξα..13:00.. ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζπλήιζε ζε Γεκόζηα Σακηική ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Γηνλύζνπ, επί ηεο νδνύ Λ. Μαξαζώλνο 29 & Αζ. Γηάθνπ 01 ύζηεξα από ηελ ππ αξηζ / πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ θ. Πέππα Νηθόιανπ, Αληηδεκάξρνπ Οηθνλνκηθώλ Αλάπηπμεο- Γηαθάλεηαο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, πνπ δεκνζηεύζεθε θαη επηδόζεθε λόκηκα κε απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/10,γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα θαησηέξσ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: ΘΔΜΑ 1ν: «Α. Έγθξηζε πξαθηηθνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηε δηαπξαγκάηεπζε ηεο κειέηεο: «Μειέηε Διέγρνπ-Δπηθαηξνπνίεζεο έξγνπ ΓΗΚΣΤΑ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ Δ ΟΗΚΗΜΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΓΗΟΝΤΟΤ- ΚΡΤΟΝΔΡΗ, ΣΑΜΑΣΑ, ΡΟΓΟΠΟΛΖ, ΓΗΟΝΤΟ, ΑΓ.ΣΔΦΑΝΟ» Β. Έγθξηζε αλάζεζεο ηεο κειέηεο». ΘΔΜΑ 2ν: «Έγθξηζε Γαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο ύςνπο 186,91 γηα έμνδα δηθαζηηθνύ επηκειεηή γηα ηελ επίδνζε Πεξίιεςεο Απόθαζεο Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηίηιν: «Λήςε Απόθαζεο γηα ηελ Σξνπνπνίεζε ηεο Οηθνδνκηθήο Γξακκήο ζην νηθόπεδν ηνπ 1 νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ (ΟΣ 31) ΓΚ Κξπνλεξίνπ»». ΘΕΜΑ 3ο: «Έγθξηζε : α) ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο ππ αξηζ.18/2011 κειέηεο γηα «Πξνκήζεηα ελόο (1) νδηθνύ ειθπζηήξα θαη δύν (2) εκηξπκνπιθνύκελσλ θηβσηακαμώλ γηα ηελ κεηαθνξά απνξξηκκάησλ» θαη β). ησλ ζρεηηθώλ όξσλ δηαθήξπμεο.». ΑΠΕΤΡΘΗ ΘΕΜΑ 4ο: «Έγθξηζε Γαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο ύςνπο 88,56 γηα δεκνζίεπζε ζε εκεξήζηα εθεκεξίδα Πεξίιεςεο Απόθαζεο Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηίηιν: «Λήςε Απόθαζεο γηα ηελ Σξνπνπνίεζε ηεο Οηθνδνκηθήο Γξακκήο ζην νηθόπεδν ηνπ 1 νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ (ΟΣ 31) ΓΚ Κξπνλεξίνπ»». ΘΕΜΑ 5ο: «Έγθξηζε Γαπάλεο - δηάζεζε πίζησζεο ύςνπο ,95 γηα ην έξγν: «ΤΝΣΖΡΖΖ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΚΑΗ ΔΠΟΤΛΩΖ ΛΑΚΚΩΝ» ηεο Γ.Κ. Γηνλύζνπ.». ΘΕΜΑ 6ο: «Έγθξηζε δαπαλώλ θαη δηάζεζε πίζησζεο από ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ ν.ε. 2011». ΘΕΜΑ 7o: «Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ ν.ε γηα ηελ πξνκήζεηα αιπζνπξίνλσλ». ΘΔΜΑ 8 ν : «Αλάζεζε εξγαζηώλ θαη ππεξεζηώλ παξαθνινύζεζεο ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο ησλ Γεκνηηθώλ Κηηξίσλ». ΘΔΜΑ 9 ν : «Καζνξηζκόο ζπληειεζηή Σέινπο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο θαη Σηκήο Εώλεο γηα ηα εθηόο ζρεδίνπ θηίζκαηα κε ηζρύ από θαη εθ εμήο». ΘΔΜΑ 10 ν : «Καθοπιζμόρ ηος ανηαποδοηικού ηέλοςρ θωηιζμού και καθαπιόηηηαρ με ιζσύ από και εθεξήρ». ΘΔΜΑ 11 ν : «Καζνξηζκνο θόξνπ ειεθηξνδνηνύκελσλ αθηλήησλ κε ηζρύ από θαη εθεμήο».

3 Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν εννέα (9) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα ηα παξαθάησ έξι (6) κέιε: ΠΑΡΟΝΣΔ ΑΠΟΝΣΔ 1. Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος. 1. Μαγγίνα ηέλλα-οθία 2. Ποηίδης Χρήζηος 2. Καραζαρλής Αναζηάζιος 3. ακελλαρίοσ Διονύζιος 3. Λίηζας Αθανάζιος 4. Παζιποσλαρίδης Αβραάμ, Ανηιπρόεδρος 5. Ζαμάνης Διονύζιος. 6. Μποσζμοσρας Αθανάζιος. Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ θ. εξαζθέξε Δκκαλνπήι, Γηνηθεηηθό Τπάιιειν ηνπ Γήκνπ Γηνλύζνπ. Οη απόληεο Γεκνηηθνί ύκβνπινη λνκίκσο θιεζέληεο θαη εκπξνζέζκσο δελ παξέζηεζαλ ζηε ζεκεξηλή πλεδξίαζε. Πποζελεύζειρ: Ο θ. Λίηζαο Αζαλάζηνο πξνζήιζε πξηλ ηελ έλαξμε ζπδήηεζεο ηνπ 2 νπ ζέκαηνο ηεο Ζκεξεζίαο Γηάηαμεο. Ο θ. Υηώηεο Ζξαθιήο πξνζήιζε πξηλ ηελ έλαξμε ζπδήηεζεο ηνπ 5 νπ ζέκαηνο ηεο Ζκεξεζίαο Γηάηαμεο Απιθμόρ Απόθαζηρ:..228/ ΘΔΜΑ 10 ν : «Καθοπιζμόρ ηος ανηαποδοηικού ηέλοςρ θωηιζμού και καθαπιόηηηαρ με ιζσύ από και εθεξήρ». Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην ζέκα θαη είπε ηα εμήο: Με ην άξζξν 25 παξ.11 ηνπ Ν. 1828/89, ηα ηέιε θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 21 θαη 22 ηνπ ΒΓ 24-9/ (ΦΔΚ Α 171) θαη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 1080/80 (ΦΔΚ Α 246), ελνπνηήζεθαλ ζε εληαίν αληαπνδνηηθό ηέινο. Σν ηέινο απηό επηβάιιεηαη κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ δαπαλώλ παξνρήο ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ, θαζώο θαη θάζε άιιεο δαπάλεο από παγίσο παξερόκελεο ζηνπο πνιίηεο δεκνηηθέο ή θνηλνηηθέο ππεξεζίεο αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα. Γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ζπληειεζηή ηνπ ηέινπο θαη ηε δηαδηθαζία βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο ηνπ ηέινπο απηνύ εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 25/75 (ΦΔΚ Α 74) όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην Ν. 429/76(ΦΔΚ Α 235) θαη ηνπ άξζ.5 ηνπ Ν. 1080/80. ύκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 25/75 «Σα νθεηιόκελα ηέιε θαζαξηόηεηαο θαη απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ θαη θσηηζκνύ ππέξ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ, θαζνξίδνληαη γηα θάζε ζηεγαζκέλν ή κε ρώξν, αλά κεηξεηή παξνρήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πξνο θσηηζκό παξά ηεο ΓΔΖ θαη εμεπξίζθεηαη δηα πνιιαπιαζηαζκνύ ησλ ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ ηεο επηθάλεηαο ηνπ ρώξνπ ηνύηνπ, επί ζπληειεζηή νξηδόκελν ζε αθέξαηεο κνλάδεο δξαρκώλ» ύκθσλα κε ην άξζξν 43 παξ.1α ηνπ Ν. 3979/2011, όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ησλ λόκσλ 25/1975 (Α' 74), 429/1976 (Α' 235), 1080/1980 (Α' 246), 2130/1993 (Α' 62 ) θαη ζην άξζξν 9 ηνπ λ. 3854/2010 (Α' 94) αλαθέξεηαη ε ΓΔΖ λννύληαη νη πξνκεζεπηέο

4 ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, δειαδή ε ΓΔΖ ή ν εθάζηνηε ελαιιαθηηθόο πξνκεζεπηήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. ύκθσλα κε ηελ εγθύθιην ηνπ ΤΠΔΓΓΑ 2/2077/ θαη ηε ζρεηηθή λνκνινγία ην Γεκνηηθό πκβνύιην είλαη ππνρξεσκέλν, θαηά ηε ιήςε ησλ ζρεηηθώλ θαλνληζηηθώλ απνθάζεσλ πεξί επηβνιήο αληαπνδνηηθώλ ηειώλ, λα ζεζπίδνπλ ηέηνηνπο θαλόλεο, θξηηήξηα θαη ζπληειεζηέο, ώζηε ηα επηβαιιόκελα ηέιε λα είλαη αληηθεηκεληθά, δίθαηα θαη αλάινγα ηεο παξερόκελεο ππεξεζίαο θαη ηεο σθειηκόηεηαο ζε θάζε θαηεγνξία ππόρξεσλ. Θα πξέπεη απζηεξά λα ηεξείηαη ε ζεκειηώδεο αξρή ηεο αληαπνδνηηθόηεηαο θαη θαηά ζπλέπεηα ε αύμεζε ησλ ηειώλ πξέπεη λα είλαη αλάινγε µε ηελ αύμεζε ηνπ θόζηνπο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Ζ µε ηθαλνπνίεζε ησλ αλσηέξσ θξηηεξίσλ, πνπ επηηάζζεηαη από ηε θύζε ησλ ηειώλ αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα, απνζηεξεί ηηο απνθάζεηο επηβνιήο ηνπο από ην ζηνηρείν ηεο λνκηκόηεηαο. Ζ παξαπάλσ απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ιακβάλεηαη ην κήλα Οθηώβξην, θνηλνπνηείηαη ζηελ ΓΔΖ κέρξη ηηο 30 Ννεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο. Ο δε νξηδόκελνο ζε απηήλ, ζπληειεζηήο ηζρύεη από 1εο ηνπ κελόο Ηαλνπαξίνπ ηνπ επνκέλνπ έηνπο γηα έλα ή πεξηζζόηεξα εκεξνινγηαθά έηε, νξηδόκελα ζε απηήλ ηελ ίδηα απόθαζε. (άξζξν 1 παξ.2 Ν.25/75) ύκθσλα κε ηελ εγθύθιην ηνπ ΤΠΔΑΖΓ αξηζ. 45/ επηζεκαίλεηαη όηη νη πξνζεζκίεο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 25/1975 θαη ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 2130/1993 γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ ζπληειεζηώλ ηνπ εληαίνπ ηέινπο θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ θαη ηνπ ΣΑΠ αληίζηνηρα, είλαη ελδεηθηηθέο θαη ε ππέξβαζή ηνπο γηα εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα δελ πξνθαιεί αθπξόηεηα ησλ ζρεηηθώλ απνθάζεσλ (ηδ 4771/87, ΣξΓΠξ Πεηξ 4047/91 θαη ππ αξηζ. 605/ εγθύθιηνο ΤΠΔ). Δπίζεο επηζεκαίλεηαη, όηη ζύκθσλα κε ηελ αξρή ηεο αληαπνδνηηθόηεηαο, νη ζπληειεζηέο ησλ ηειώλ είλαη δπλαηόλ λα δηαθνξνπνηνύληαη ζηηο δεκνηηθέο ή ηνπηθέο θνηλόηεηεο, αλάινγα ηδίσο κε ηελ έθηαζε θαη ηε ζπρλόηεηα παξνρήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο θαη άξα ην θόζηνο πνπ ζπλεπάγεηαη ε παξνρή ηεο Με απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ δύλαηαη λα νξίδεηαη δηαθνξεηηθόο ζπληειεζηήο θαηά θαηεγνξία ππόρξεσλ αλαιόγσο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηνο θαη κέρξηο επηά (7) θαηεγνξηώλ, από ηηο νπνίεο: - δύν (2) γηα ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα θαηνηθία ή εγθαηάζηαζε θηιαλζξσπηθώλ ή λνζειεπηηθώλ ηδξπκάησλ ηνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ, ζηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη νη ηδησηηθέο θιηληθέο - θαη πέληε (5) γηα ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο άιιεο ρξήζεσο. Ζ δηαθνξά ηνπ ζπληειεζηή κεηαμύ ηεο πξώηεο θαη ηεο ηειεπηαίαο θαηεγνξίαο, αλεμαξηήησο αξηζκνύ θαηεγνξηώλ θαηά ηα αλσηέξσ, δελ κπνξεί λα νξηζζεί πέξαλ ηνπ πεληαπιαζίνπ. (άξζξν 1 παξ.4 Ν. 25/75, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 2307/95) ηελ πεξίπησζε πνπ ν παξά ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαζνξηδόκελνο ζπληειεζηήο ηέινπο θαζαξηόηεηνο θαη θσηηζκνύ, θαηά ηεηξαγσληθό κέηξν, δελ δύλαηαη λα ππνινγηζζεί ζε αθέξαηεο κνλάδεο δξαρκώλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ηέινπο απηνύ επί ζπληειεζηή επί ηεο αθεξαίαο κνλάδαο ην εκβαδόλ πξνζδηνξίδεηαη πιαζκαηηθό θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 2 ηνπ Ν. 25/75 (άξζξν 8 Ν. 25/75) Γηα ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο άλσ ησλ ρηιίσλ (1.000) η.κ - κε εκβαδόλ άλσ ησλ ρηιίσλ (1.000) η.κ θαη κέρξη εκβαδνύ έμη ρηιηάδσλ (6.000) η.κ δύλαηαη λα νξηζζεί κεησκέλν εκβαδόλ από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην, ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηνο θαη ηνπ πξάγκαηη εμππεξεηνύκελνπ από ηελ ππεξεζία θαζαξηόηεηνο ρώξνπ.

5 Γηα ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο άλσ κε εκβαδόλ άλσ ησλ έμη ρηιηάδσλ (6.000) η.κ, ν ζπληειεζηήο ηνπ ηέινπο δελ δύλαηαη λα νξηζζεί κεγαιύηεξνο ηνπ εμήθνληα επί ηνηο εθαηόλ (60%) ηνπ νξηζζέληνο γηα ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο κέρξη ρηιίσλ (1.000) η.κ. Γηα κε ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο άλσ ησλ έμη ρηιηάδσλ (6.000) η.κ δε δύλαηαη λα νξηζζεί ζπληειεζηήο κεγαιύηεξνο ηνπ ηξηάθνληα επί ηνηο εθαηόλ (30%) ηνπ νξηζζέληνο γηα ηα ρίιηα (1.000) πξώηα ηεηξαγσληθά κέηξα κε ζηεγαζκέλνπ ρώξνπ (αληηθ. από ην άξζξν 5 παξ. 1 ηνπ Ν. 1080/80, ΦΔΚ Α' 246). (άξζξν 1 παξ. 5 Ν. 25/75) ύκθσλα κε ηηο παξ. 1 & 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N. 429/76 (ΦΔΚ 235/76) βηνκεραλίεο, θηλεκαηνζέαηξα θαη ελ γέλεη επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνύζεο επνρηαθά ππνρξενύληαη ζε θαηαβνιή ηειώλ θαζαξηόηεηνο θαη θσηηζκνύ αλαιόγσο πξνο ηνλ ρξόλν ιεηηνπξγίαο θαη πάλησο όρη ιηγόηεξν ηνπ ηξηκήλνπ. Υξόλνο κεγαιύηεξνο ηνπ δεθαπελζεκέξνπ ινγίδεηαη νιόθιεξνο κήλαο. ρεηηθά κε ην ρξόλν ηεο επνρηαθήο ιεηηνπξγίαο απνθαζίδεη ην δεκνηηθό ή θνηλνηηθό ζπκβνύιην κε απόθαζε ηνπ, ε νπνία εγθξίλεηαη από ην Γ.Γ. ηεο πεξηθέξεηαο έπεηηα από πξνεγνύκελε ππνβνιή ππό ηνπ ππόρξενπ πξνο ηνλ δήκν ή ηελ θνηλόηεηα ζρεηηθήο ππεύζπλεο δήισζεο. Με ηελ πεξίπησζε δ ηεο παξ 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 3852/10 νξίδεηαη όηη ε νηθνλνκηθή επηηξνπή εηζεγείηαη πξνο ην δεκνηηθό ζπκβνύιην ηελ επηβνιή ηειώλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξώλ. πλεπώο γηα ηε ιήςε απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί επηβνιήο ηειώλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξώλ απαηηείηαη κεηά ηελ ε πξνεγνύκελε εηζήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο. Λακβάλνληαο ππ όςηλ: 1) ην άξζξν 25 παξ.12 ηνπ Ν.1828/1989 2) ην Ν. 25/75 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη 3) ην άξζξν 43 παξ.1α ηνπ Ν. 3979/2011 4) ην αξηζ. 2/2077/ έγγξαθν ηνπ ΤΠΔΓΓΑ 5) ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζ. 21 θαη 22 ηνπ ΒΓ 24-9/ (ΦΔΚ Α 171) θαη ηνπ άξζ. 4 ηνπ λ. 1080/1980 (ΦΔΚ Α 246), 6) ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα εηζήγεζε 7) ην γεγνλόο όηη κεηαμύ ησλ ζπλελσκέλσλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ζην λέν Γήκν Γηνλύζνπ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3852/2010 ππήξραλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο κεηαμύ ησλ ηζρπόλησλ αληαπνδνηηθώλ ηειώλ θσηηζκνύ θαη θαζαξηόηεηαο, όπσο παξαηίζεληαη θαησηέξσ, 8) ηελ αξηζ. 45/ εγθύθιην ηνπ ΤΠΔΑΖΓ ΓΖΜ. ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΗΝΑΚΑ Η: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΕΟΜΔΝΑ ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΣΔΛΖ ΑΝΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΟ 2011 (βάζεη ζηνηρείσλ ηεο ) Α1: ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ Α2: ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ Β ΣΜ ΓΣ 1: ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ ΤΝΣ ΓΣ 1 (/ηκ) ΤΝΟΛΟ Α1 ΣΜ ΓΣ 2: ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ ΤΝΣ ΓΣ 2 (/ηκ) ΤΝΟΛΟ Α2 ΤΝΟΛΟ ΣΜ ΓΗΑ ΓΣ (Α1+Α2) Α1+Α2 () 1) ΑΓ , , , , , ΣΔΦΑΝΟ 2) ΑΝΟΗΞΖ , , , , ,54 3) ΓΗΟΝΤΟ , , , , ,55 4) ΓΡΟΗΑ , , , , , ) ΚΡΤΟΝΔΡΗ , , , , , ) ΡΟΓΟΠΟΛΖ , , , , ,46 7) ΣΑΜΑΣΑ , , , , , , , , ,

6 Ο κέζνο όξνο ηνπ πληειεζηή Γεκνηηθώλ Σειώλ Οηθηαθήο Υξήζεο (ΓΣ 1) πνπ πξνθύπηεη από ηνλ ΠΗΝΑΚΑ Η, είλαη 1,31 /η.κ. Λόγσ ηεο πθηζηάκελεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θαηάζηαζεο ηεο ρώξαο ζεσξνύκε όηη ε θνξνινγεηέα ύιε δελ ζα κεηαβιεζεί, αιιά ζα παξακείλεη ζε επίπεδα ίδηα κε ηα αλαθεξόκελα ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ Η. ΓΖΜ. ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΗΝΑΚΑ ΗΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΕΟΜΔΝΑ ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΣΔΛΖ ΑΝΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΟ 2012 ΣΜ ΓΣ 1: ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ Α1: ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ Α2: ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ Β ΤΝΟΛΟ Α2: ΤΝΟΛΟ ΤΝΣ ΤΝΟΛΟ Α1: ΣΜ ΓΣ 2: ΤΝΣ ΔΟΓΑ ΓΣ ΣΜ ΓΗΑ ΓΣ 1 ΔΟΓΑ ΓΣ ΓΔΝΗΚΖ ΓΣ 2 ΓΔΝ. ΓΣ (/ηκ) ΟΗΚ. ΥΡΖΖ ΥΡΖΖ (/ηκ) ΥΡΖΖ (Α1+Α2) Α1+Α2 () % ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΓΣ ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ ) ΑΓ , , , , , ΣΔΦΑΝΟ 10,00% 2) ΑΝΟΗΞΖ , , , , ,27-9,88% 3) ΓΗΟΝΤΟ , , , , ,43 4,65% 4) ΓΡΟΗΑ , , , , ,31-16,67% 5) ΚΡΤΟΝΔΡΗ , , , , , ,41% 6) ΡΟΓΟΠΟΛΖ , , , , ,46 0,00% 7) ΣΑΜΑΣΑ , , , , ,43-1,79% , , , , ΜΔΣΑΒΟΛΖ 2011/2012 0,00% - 0,98% -1,73% 0,00% 0,00% 0,00% -0,83% Ο κέζνο όξνο ηνπ πληειεζηή Γεκνηηθώλ Σειώλ Οηθηαθήο Υξήζεο (ΓΣ 1) πνπ πξνθύπηεη από ηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΗΗ, είλαη 1,30 /η.κ., δει. παξνπζηάδεη ειάρηζηε κείσζε (0,98%) ζε ζρέζε κε ην 2011, ελώ θαη αληίζηνηρα ην ζύλνιν ησλ πξνϋπνινγηδόκελσλ εζόδσλ παξνπζηάδεη ειάρηζηε κείσζε (0,83%). Σα Γεκνηηθά Σέιε Γεληθήο Υξήζεο παξακέλνπλ ακεηάβιεηα. Γηα ππνινγηζκό ηεο θνξνινγεηέαο ύιεο έρνπλ ιεθζεί ππ όςηλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 1 ηνπ Ν. 25/1975, βάζεη ηνπ νπνίνπ ν Γήκνο γλσζηνπνηεί ζηε ΓΔΖ έλα κόλνλ ζπληειεζηή Γεκνηηθώλ Σειώλ Οηθηαθήο Υξήζεο θαη έλαλ Γεληθήο Υξήζεο θαη πξνζδηνξίδεη γηα θάζε ππόρξεν ην ζε ηεηξαγσληθά κέηξα πιαζκαηηθό εκβαδόλ ηνπ ρώξνπ, ην νπνίν πνιιαπιαζηαδόκελν επί ηνλ εληαίν ζπληειεζηή απνδίδεη πνζό ηειώλ ίζν πξνο ην πξνθύπηνλ από ην γηλόκελν ηνπ πξαγκαηηθνύ εκβαδνύ επί ηελ θαηεγνξία ζπληειεζηή. Παξαθαινύκε λα ιεθζεί απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ εηζήγεζε πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην γηα ηα παξαθάησ: Α. Σνλ θαζνξηζκό αλαιπηηθά ησλ παξαθάησ ζπληειεζηώλ ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ πνπ ζα ηζρύνπλ από θαη εθ εμήο έσο ηε ιήςε άιιεο ζρεηηθήο απόθαζεο, σο θάησζη. 1) Γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο θαηνηθία, εξγνηαμηαθέο παξνρέο, θηιαλζξσπηθά ηδξύκαηα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ, ζηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη νη ηδησηηθέο θιηληθέο: ΓΖΜ. ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΓΣ ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ (/ηκ) ΔΣΖΗΧ 1. ΑΓ. ΣΔΦΑΝΟ 1,10 2. ΑΝΟΗΞΖ 1,55 3. ΓΗΟΝΤΟ 1,35 4. ΓΡΟΗΑ 1,55

7 ΓΖΜ. ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΓΣ ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ (/ηκ) ΔΣΖΗΧ 5. ΚΡΤΟΝΔΡΗ 1,10 6. ΡΟΓΟΠΟΛΖ 1,35 7. ΣΑΜΑΣΑ 1,10 2) Γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο γεληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ρξήζεο, όπσο εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, γξαθεία θαη επηρεηξήζεηο, θξνληηζηήξηα θιπ. : ΓΖΜ. ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΓΣ ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ (/ηκ) ΔΣΖΗΧ 1. ΑΓ. ΣΔΦΑΝΟ 2,30 2. ΑΝΟΗΞΖ 3,79 3. ΓΗΟΝΤΟ 2,64 4. ΓΡΟΗΑ 4,52 5. ΚΡΤΟΝΔΡΗ 1,99 6. ΡΟΓΟΠΟΛΖ 3,19 7. ΣΑΜΑΣΑ 3,79 3) Γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο επαγγεικαηηθήο ρξήζεο πνπ αθνξνύλ βηνηερλίεο, βηνκεραλίεο, εγθαηαζηάζεηο εμόξπμεο εηδώλ ππεδάθνπο, απνζήθεο, ηδησηηθέο θιηληθέο, γεξνθνκεία, μελνδνρεία, θαηαζθελώζεηο, εθπαηδεπηήξηα, ζέξεηξα, θηλεκαηνζέαηξα, βελδηλάδηθα, πιπληήξηα απηνθηλήησλ, επηρεηξήζεηο εκπνξίαο θαη ζπλεξγεία νρεκάησλ, κεραλνπξγεία, επηρεηξήζεηο πώιεζεο νηθνδνκηθώλ πιηθώλ θιπ., αλά Γεκνηηθή Κνηλόηεηα σο εμήο: ΓΖΜ. ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ηκ (/ηκ ΣΔΓΑΜΔΝΟΗ ΥΧΡΟΗ ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ ηκ >6000 ηκ Διεύζεξα ηεισλεηαθά (/ηκ (/ηκ ζπγθξνηήκαηα (/ηκ ΑΓ. ΣΔΦΑΝΟ 3,75 3,38 2,25 1,13 2. ΑΝΟΗΞΖ 4,78 4,78 2,87 1,43 3. ΓΗΟΝΤΟ 2,96 2,96 1,78 0,89 4. ΓΡΟΗΑ 4,52 4,52 2,71 1,36 5. ΚΡΤΟΝΔΡΗ 1,99 1,99 1,19 0,60 6. ΡΟΓΟΠΟΛΖ 3,19 3,19 1,91 0,96 7. ΣΑΜΑΣΑ 3,79 3,79 2,27 1,14 4) Γηα κε ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο επαγγεικαηηθήο ρξήζεο πνπ αθνξνύλ βηνηερλίεο, βηνκεραλίεο, εγθαηαζηάζεηο εμόξπμεο εηδώλ ππεδάθνπο, ηδησηηθέο θιηληθέο, γεξνθνκεία, μελνδνρεία, θαηαζθελώζεηο, εθπαηδεπηήξηα, ζέξεηξα, θηλεκαηνζέαηξα, βελδηλάδηθα, πιπληήξηα απηνθηλήησλ, επηρεηξήζεηο εκπνξίαο θαη ζπλεξγεία νρεκάησλ, κεραλνπξγεία, επηρεηξήζεηο πώιεζεο νηθνδνκηθώλ πιηθώλ θιπ., αλά Γεκνηηθή Κνηλόηεηα σο εμήο: ΓΖΜ. ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ηκ (/ηκ ηκ (/ηκ ΜΖ ΣΔΓΑΜΔΝΟΗ ΥΧΡΟΗ ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ >6000 ηκ (/ηκ 3 Διεύζεξα ηεισλεηαθά ζπγθξνηήκαηα (/ηκ 1. ΑΓ. 3,75 3,38 1,13 0,56 1 Γηα εκβαδό κεγαιύηεξν ηωλ η.κ., δελ κπνξεί λα νξηζζεί ζπληειεζηήο κεγαιύηεξνο ηνπ 60% απηνύ πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηα πξώηα η.κ. (άξζ. 5 παξ. 1 ηνπ Ν. 1080/1980). 2 Γηα ζηεγαζκέλνπο ή κε ρώξνπο πνπ αλαγλωξίδνληαη από ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ωο ειεύζεξα ηειωλεηαθά ζπγθξνηήκαηα, ν ζπληειεζηήο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξνο ηνπ 50% απηνύ πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηνπο αληίζηνηρνπο ρώξνπο άλω ηωλ η.κ. (άξζ. 5 παξ. 2 Ν. 1080/1980). 3 Γηα εκβαδό ζηεγαζκέλωλ ρώξωλ κεγαιύηεξν ηωλ η.κ., δελ κπνξεί λα νξηζζεί ζπληειεζηήο κεγαιύηεξνο ηνπ 30% πνπ ηζρύεη απηνύ πνπ ηζρύεη γηα ηα πξώηα η.κ. (άξζ. 5 παξ. 1 εδάθ. β ηνπ Ν. 1080/1980)

8 ΓΖΜ. ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΔΦΑΝΟ ηκ (/ηκ ΜΖ ΣΔΓΑΜΔΝΟΗ ΥΧΡΟΗ ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ ηκ (/ηκ >6000 ηκ (/ηκ 3 Διεύζεξα ηεισλεηαθά ζπγθξνηήκαηα (/ηκ 2. ΑΝΟΗΞΖ 4,78 4,78 1,43 0,72 3. ΓΗΟΝΤΟ 2,96 2,96 0,89 0,44 4. ΓΡΟΗΑ 4,52 4,52 1,36 0,68 5. ΚΡΤΟΝΔΡΗ 1,07 1,07 0,32 0,16 6. ΡΟΓΟΠΟΛΖ 3,19 3,19 0,96 0,48 7. ΣΑΜΑΣΑ 3,79 3,79 1,14 0,57 5) Γηα ζηεγαζκέλνπο θαη κε ρώξνπο θαηαζθελώζεσλ, ιακβάλνληαο ππ όςηλ ην ρξόλν ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ζύκθσλα κε ηηο παξ. 1 & 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N. 429/76 (ΦΔΚ 235/76), σο εμήο: ηκ (/ηκ ΣΔΓΑΜΔΝΟΗ ΥΧΡΟΗ ηκ >6000 ηκ (/ηκ (/ηκ ΚΑΣΑΚΖΝΧΔΗ ηκ (/ηκ ΜΖ ΣΔΓΑΜΔΝΟΗ ΥΧΡΟΗ ηκ (/ηκ >6000 ηκ (/ηκ 1,11 1,11 0,66 1,11 1,11 0,33 Σα έζνδα από ηέιε θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ γηα ην έηνο 2012 ζύκθσλα θαη κε ηα αλσηέξσ, ππνινγίδεηαη όηη ζα αλέιζνπλ ζην πνζό ησλ ,34, όπσο θαίλεηαη παξαθάησ: Από θαηνηθίεο, θαηαζηήκαηα, βηνηερλίεο, βηνκεραλίεο θιπ. Α. ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ = ,30 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ = ,04 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ (Α + Β) = ,34 Οη δαπάλεο ηεο ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ γηα ην έηνο 2012, ππνινγίδνληαη όηη ζα αλέιζνπλ ζην πνζό ησλ ,34, όπσο θαίλεηαη παξαθάησ: Κσδ. Αξηζκόο Σίηινο εμόδνπ Πνζό ζε Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα θιπ) , Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο & εμαηξέζηκεο εκέξεο & λπθηεξηλέο ώξεο & ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο , Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) , Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ώξεο θαη ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο 5.808, Σαθηηθέο εθηάθησλ νξηζκέλνπ ρξόλνπ , Σαθηηθέο απνδνρέο κε πξνζσξηλνύο πίλαθεο , Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο εθηάθησλ ππαιιήισλ , Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο κε πξνζσξηλνύο πίλαθεο 888, Δηζθνξά ππέξ ΣΤΓΚΤ , Δηζθνξά ππέξ ΣΔΑΓΤ ΣΑΓΚΤ 8.334, Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππέξ ΗΚΑ ππαιιήισλ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ , Δξγνδνηηθή ππέξ ΗΚΑ εθηάθησλ νξηζκέλνπ ρξόλνπ , Δξγνδνηηθή εηζθνξά ππέξ ΗΚΑ κε πξνζσξηλνύο πίλαθεο 9.071, Παξνρέο έλδπζεο , Πξνκήζεηα γάιαθηνο εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ ηαθηηθνύ θαη έθηαθηνπ , Ακνηβέο λνκηθώλ πξνζώπσλ ηδησηηθνύ δηθαίνπ , Ακνηβή γηα έθδνζε πηζηνπνηεηηθώλ ειεθηξνιόγσλ γηα παξνρέο ξεύκαηνο ΓΔΖ 5.000, Αληίηηκν ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα θσηηζκό νδώλ πιαηεηώλ θαη θνηλνρξήζησλ ρώξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο , Μηζζώκαηα εδαθηθώλ εθηάζεσλ γαηώλ , Μηζζώκαηα κεραλεκάησλ απνξξηκκαηνθόξσλ θιπ , Λνηπά κηζζώκαηα , Πξνκήζεηα ελόο ζαξώζξνπ κέζσ Leasing , Πξνκήζεηα ηξηώλ απνξξηκκαηνθόξσλ κέζσ Leasing ,00

9 Κσδ. Αξηζκόο Σίηινο εμόδνπ Πνζό ζε Πξνκήζεηα ελόο κηθξνύ απνξξηκκαηνθόξνπ κέζσ Leasing , Πξνκήζεηα δύν απνξξηκκαηνθόξσλ κε πιπληήξην θάδσλ κέζσ Leasing , Πξνκήζεηα 1 νδηθνύ ειθπζηήξα θαη 1 αλαηξ/λεο ξπκ/λεο θηβσηάκαμαο νγθσδώλ κέζσ Leasing , Πξνκήζεηα 1 νδηθνύ ειθπζηήξα θαη 2 εκηξπκ/λεο θηβσηάκαμεο κέζσ Leasing , Πξνκήζεηα 2 θνξηεγώλ κε ζύζηεκα αξπάγεο κέζσ Leasing , Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθώλ κέζσλ , πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ (πιελ θηηξίσλ έξγσλ) , πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ , πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάησλ , πληήξεζε θαη επηζθεπή επίπισλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ 5.000, Γαπάλεο θαζαξηζκνύ πιπζίκαηνο θάδσλ απνξξηκκάησλ , Σέιε θπθινθνξίαο θνξηεγώλ απηνθηλήησλ , Γαπάλεο γηα θαηαβνιή παξαβόισλ ΚΣΔΟ, έθδνζε πηλαθίδσλ απη/ησλ θιπ , Έμνδα θίλεζεο ηδηόθηεησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ (δηόδηα θιπ) , Δθηππώζεηο, εθδόζεηο, βηβιηνδνηήζεηο 5.000, Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ ζαθνύιεο απνξξηκκάησλ , Πξνκήζεηα ινηπώλ εηδώλ πγηεηλήο θαη θαζαξηόηεηαο , Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ ζπλ/λε , Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ , Πξνκήζεηα ινηπνύ πιηθνύ 5.000, Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνύ εμνπιηζκνύ , Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθώλ εξγαιείσλ , Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθώλ κέζσλ , Αληαιιαθηηθά ινηπώλ κεραλεκάησλ , Λνηπέο πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ πιηθώλ , Πξνκήζεηα θάδσλ απνξξηκκάησλ κεραληθήο απνθνκκηδήο , Λνηπέο πξνκήζεηεο κεραλεκάησλ & ινηπνύ κερ/θνύ εμνπιηζκνύ , Λνηπόο εμνπιηζκόο , Πξνκήζεηα θάδσλ θνκπνζηνπνίεζεο απνξξηκκάησλ , Πξνκήζεηα θσηηζηηθώλ ζσκάησλ νδώλ, πιαηεηώλ θι θνηλ. ρώξσλ , Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ γηα ζπληήξεζε δηθηύσλ ειεθηξνθσηηζκνύ Γήκνπ Γηνλύζνπ , Τπνρξεσηηθέο εηζθνξέο ππεξ ΔΓΚΝΑ ,65 Γηθαηώκαηα ηξίησλ ΓΔΖ από ηελ είζπξαμε ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ ,93 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ,34 Β. ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ Νόκνπ 3463/2006 (ΓΚΚ), νξίδεηαη όηη, «κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ ή Κνηλνηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ κειώλ ηνπ, είλαη δπλαηή ε κείσζε δεκνηηθώλ θόξσλ ή ηειώλ κέρξη ην πελήληα ηνηο εθαηό (50%), ή ε απαιιαγή από απηνύο γηα ηνπο απόξνπο, ηα άηνκα κε αλαπεξίεο θαη πνιπηέθλνπο, όπσο ε ηδηόηεηα ηνπο νξηνζεηείηαη αληίζηνηρα από ηελ θείκελε λνκνζεζία. Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο κε ην ππ αξηζκ. 08/Γ.Σ.Α./11170/ καο δηαβίβαζε ην ππ αξηζκ / έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ ΟΣΑ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, πνπ κεηαμύ άιισλ αλαθέξεη όηη, «ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3454/06 «Πνιύηεθλνη είλαη νη γνλείο νη νπνίνη έρνπλ ηε γνληθή κέξηκλα ε επηκέιεηα ηεζζάξσλ ηνπιάρηζηνλ ηέθλσλ.». Ωζηόζν, ηελ αλσηέξσ ηδηόηεηα κπνξνύλ λα ιάβνπλ θαη νη ηξίηεθλεο νηθνγέλεηεο, ππό ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ εηζάγνληαη κε ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 4 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. ε θάζε πεξίπησζε πάλησο ε πνιπηεθληθή ηδηόηεηα απνλέκεηαη κε πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από ηελ Αλώηαηε πλνκνζπνλδία Πνιπηέθλσλ Διιάδνο πξνο ηελ νπνία ζα πξέπεη λα απεπζύλνληαη νη ελδηαθεξόκελνη». Έρνληαο ππ όςηλ ηα αλσηέξσ, πξνθεηκέλνπ λα αλαθνπθηζηνύλ νηθνλνκηθά νη παξαπάλσ θαηεγνξίεο θαη λα αλαδεηρζεί ε θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ, πξνηείλεηαη ε κείσζε ηνπ εληαίνπ αληαπνδνηηθνύ ηέινπο θαζαξηόηεηαο θσηηζκνύ ζε πνζνζηό 30% θαη έσο 150 ηεηξαγσληθά κέηξα, γηα: άηνκα κε αλαπεξία κε πνζνζηό αλαπεξίαο 80% θαη άλσ πνιύηεθλεο νηθνγέλεηεο κε ηέζζεξα ηέθλα, κέρξηο όηνπ ην ηειεπηαίν παηδί ελειηθησζεί, δειαδή ζπκπιεξώζεη ην 18 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη, ζε πεξίπησζε, πνπ ζπνπδάδεη ην 25 ν έηνο γηα νηθνγελεηαθό εηζόδεκα έσο εηεζίσο.

10 Γηα ηηο πνιύηεθλεο νηθνγέλεηεο κε πέληε θαη πιένλ ηέθλα, δελ πθίζηαηαη εηζνδεκαηηθό θξηηήξην, ελώ νη γνλείο ζα δηαηεξνύλ ηελ απαιιαγή εθ όξνπ δσήο σο ειάρηζηε επηβξάβεπζε. Σν κέηξν ζα ηζρύζεη γηα έλα αθίλεην ηδηόθηεην, πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηα όξηα ηνπ Γήκνπ θαη ζην νπνίν δηακέλεη κόληκα ην άηνκν κε αλαπεξία, ή ε πνιύηεθλε νηθνγέλεηα. Ζ κείσζε ζα ηζρύζεη κεηά ηελ ππνβνιή ησλ απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ ζην Γήκν θαη ύζηεξα από ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αιιαγήο ηνπ ηηκνινγίνπ από ηε Μεραλνγξαθηθή Τπεξεζία ηεο ΓΔΖ. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη ζην Σκήκα Δζόδσλ ηνπ Γήκνπ από ηα ελδηαθεξόκελα άηνκα κε αλαπεξία γηα λα ηύρνπλ ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο κείσζεο είλαη ηα αθόινπζα: 1. Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζην νπνίν βεβαηώλεηαη ε ρξόληα ή κόληκε θαη κε αλαζηξέςηκε αλαπεξία ηνπ ελδηαθεξόκελνπ ζε πνζνζηό 80% θαη άλσ. 2. Φσηναληίγξαθν πξόζθαηνπ ινγαξηαζκνύ ηεο ΓΔΖ. 3. Αληίγξαθν θνξνινγηθήο δήισζεο (Δ1) από ηελ νπνία πξνθύπηεη ν ηόπνο θαηνηθίαο ηνπ ΑΜΔΑ, θαζώο θαη εθθαζαξηζηηθό, ηα νπνία ζα επαλππνβάιινληαη γηα έιεγρν εηεζίσο. 4. Τπεύζπλε δήισζε κε ηελ νπνία αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ν ελδηαθεξόκελνο λα ελεκεξώλεη ην Γήκν ζε πεξίπησζε αιιαγήο ηεο κόληκεο θαηνηθίαο ε κεηαβνιήο ησλ ηεηξαγσληθώλ ηεο. Γηα ηηο πνιύηεθλεο νηθνγέλεηεο, ηα δηθαηνινγεηηθά είλαη ηα αθόινπζα: 1. Πηζηνπνηεηηθό από ηελ Αλώηαηε πλνκνζπνλδία Πνιπηέθλσλ Διιάδαο. 2. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο από ην Γήκν. 3. Φσηναληίγξαθν πξόζθαηνπ ινγαξηαζκνύ ηεο ΓΔΖ. 4. Αληίγξαθν θνξνινγηθήο δήισζεο (Δ1) από ηελ νπνία ζα πξνθύπηεη ν ηόπνο θαηνηθίαο ηεο πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο θαη ην εηζόδεκα ηεο, θαζώο θαη εθθαζαξηζηηθό, ηα νπνία ζα επαλππνβάιινληαη γηα έιεγρν εηεζίσο. 5. Τπεύζπλε δήισζε κε ηελ νπνία αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ν ελδηαθεξόκελνο λα ελεκεξώλεη ην Γήκν ζε πεξίπησζε αιιαγήο ηεο κόληκεο θαηνηθίαο ε κεηαβνιήο ησλ ηεηξαγσληθώλ ηεο. Γ. Ζ απόθαζε λα δεκνζηεπηεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ ΒΓ 24-9/ Ο Γ θ. Παζηπνπιαξίδεο πήξε ην ιόγν θαη είπε: «Δίλαη πξνθαλέο, όηη ε δηαθνξνπνίεζε πνπ ππήξρε κέρξη ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο, ύδξεπζεο θ.ιπ. αλά Γήκν, ε νπνία δηθαηνινγνύζε, κέρξη ηόηε, θαη ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ αληηζηνίρσλ ηειώλ θαη θόξσλ, δελ πθίζηαηαη πιένλ, ήδε από Άιισζηε, ζε θάζε πεξίπησζε, ηέηνηα πνηνηηθή δηαθνξνπνίεζε ππεξεζηώλ δελ λνείηαη πθηζηάκελε, νύησο ή άιισο, ζηνλ εληαίν πιένλ Γήκν Γηνλύζνπ. πλεπώο ήδε από , δελ ππάξρεη θαλέλαο απνιύησο ιόγνο ή δηθαηνινγία δηαθνξνπνίεζεο ησλ δεκνηηθώλ ηειώλ, θόξσλ θαη δηθαησκάησλ ζηνλ εληαίν Γήκν Γηνλύζνπ. ηελ ελ ιόγσ εηζήγεζε πξνηείλεηαη θαηά εληειώο αλεπίηξεπην ηξόπν, δίρσο θακία απνιύησο αηηηνιόγεζε, ε ζπλέρηζε ηεο αληζνβαξνύο επηβνιήο ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ ζηηο επηά δεκνηηθέο θνηλόηεηεο πνπ ζπλαπαξηίδνπλ ην Γήκν καο.

11 Αλαιπηηθόηεξα, θαη αξρίδνληαο από ηα αληαπνδνηηθά ηέιε θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ ηξηώλ ηαρπηήησλ πνπ πξνηείλεηαη λα ηζρύζνπλ από 01/01/2012 γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνύληαη σο θαηνηθία,εξγνηάμηα θιπ, ζα ζεια λα επηζεκάλσ, όηη απηά δηαθνξνπνηνύληαη, ρσξίο ζηελ εηζήγεζε λα αλαγξάθεηαη θακία ζρεηηθή αηηηνιόγεζε πνπ λα δηθαηνινγεί ηελ δηαθνξνπνίεζε απηή, πξνθαλώο δηόηη νη παξερόκελεο ππεξεζίεο θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ είλαη αθξηβώο νη ίδηεο θαη ζηηο επηά δεκνηηθέο θνηλόηεηεο ηνπ δήκνπ, όπσο ίδηεο είλαη θαη νη ινηπέο ηνπηθέο ζπλζήθεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. ηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζώ ζηα ηέιε θαζαξηόηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο γεληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ρξήζεο, ηα νπνία επίζεο εληειώο αλαηηηνιόγεηα πξνηείλεηαη λα είλαη δηαθνξεηηθά ζηηο επηά δεκνηηθέο θνηλόηεηεο, κε ηεξάζηηεο κάιηζηα απνθιίζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ην 125 % (!!!),όπσο πξνθύπηεη από ηνλ πίλαθα 2 ηεο ζειίδαο 4. Δλ πξνθεηκέλσ γίλεηαη θηιόηηκε πξνζπάζεηα από ηνλ εηζεγεηή γηα λα θαηαλνήζνπκε ηα αθαηαλόεηα. Όηη δειαδή ηα αθξηβώο ίδηαο ρξήζεο θαηαζηήκαηα πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηηο δηάθνξεο δεκνηηθέο θνηλόηεηεο παξάγνπλ κέρξη θαη δπόκηζε θνξέο παξαπάλσ απνξξίκκαηα από όηη άιια παξόκνηα πνπ βξίζθνληαη ζε άιιεο δεκνηηθέο θνηλόηεηεο. Ο παξαινγηζκόο θαη πνιηηηθόο ηπρνδησθηηζκόο ζε όιν ηνπ ην κεγαιείν. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηα πξνηεηλόκελα από ηνλ εηζεγεηή δεκνηηθά ηέιε επηά ηαρπηήησλ πνπ αθνξνύλ νκνεηδείο, σο επί ην πιείζηνλ, κε ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο γεληθήο ρξήζεο. Από ηα πην πάλσ πξνθύπηεη αδηακθηζβήηεηα, όηη ν θαζνξηζκόο ησλ ηειώλ πνπ επηρεηξείηαη ελ πξνθεηκέλσ έγηλε θαηά πξνθιεηηθά άδηθν, απζαίξεην, αλαηηηνιόγεην, παξάλνκν θαη ξνπζθεηνινγηθό ηξόπν πνπ εθηόο ησλ άιισλ παξαβηάδεη εκθαλώο, ηόζν ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ πνιηηώλ πνπ απνξξέεη από ην ύληαγκα, όζν θαη ην γξάκκα θαη ην πλεύκα ηνπ Καιιηθξαηηθνύ λ.3852/2010 πνπ ζεζκνζέηεζε ηελ λέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο, βάζεη ηεο νπνίαο ζπλελώζεθαλ δύν ή πεξηζζόηεξνη πθηζηάκελνη Γήκνη θαη Κνηλόηεηεο ζε έλαλ κεγαιύηεξν εληαίν Γήκν, πξνθεηκέλνπ απηόο λα ιεηηνπξγεί σο εληαίν ζύλνιν θαη όρη δηαηξεκέλν, όπσο πξνηείλεηαη από ηνλ εηζεγεηή. Πξνθαλώο ν Κνο αληηδήκαξρνο πνπ εηζεγείηαη ην ζέκα, αθνύ θαζόξηζε ηα ηέιε ηεο δεκνηηθήο θνηλόηεηαο ζηελ νπνία πνιηηεύεηαη λα δηακνξθσζνύλ ζηα ρακειόηεξα επίπεδα, μέραζε ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ πνιηηώλ, πνπ επηθαιέζηεθε πξόζθαηα, θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο δηαγξαθήο βεβαησκέλσλ νθεηιώλ ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην, ηελ νπνία αξρή πξνέβιεςα (θαη ε πξόβιεςε κνπ απηή έρεη θαηαγξαθεί ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο ζρεηηθήο ζπλεδξίαζεο), όηη ζα ηελ μεράζεη όηαλ ζα έξζεη ην παξόλ ζέκα πξνο ζπδήηεζε, όπσο θαη έγηλε. Πηζηεύσ όηη απηή ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αληηδεκάξρνπ, ιίαλ επηεηθώο, δελ ζπλάδεη κε ηελ δενληνινγία. Πξνζθνκίδσ, θαηαζέησ θαη επηθαινύκαη ην πεξηερόκελν ηεο 2081/2009 ζρεηηθήο απόθαζεο ηνπ ΣΔ, από όπνπ πξνθύπηεη όηη ην εληαίν ηέινο θαζαξηόηεηνο θαη θσηηζκνύ αθνξά έλα αόξηζην θύθιν πξνζώπσλ, ζπλεπώο, ηα βαξπλόκελα πξόζσπα απηά δελ επηηξέπεηαη λα θαηεγνξηνπνηνύληαη, νύησο ή άιισο θαη θαη αξρήλ, πνιύ πεξηζζόηεξν αλαηηηνιόγεηα, σο ελ πξνθεηκέλσ. Πξάγκαηη, κόλν έλαο λνζεξόο εγθέθαινο ζα κπνξνύζε λα δηαλνεζεί όηη δηθαηνύηαη λα επηβάιεη δεκνηηθνύο θόξνπο νηνπδήπνηε ηύπνπ θαη νλνκαζίαο θαηεγνξηνπνηώληαο ηνπο θαηνίθνπο αλάινγα κε ηε δεκνηηθή θνηλόηεηα πνπ δηακέλνπλ, δειαδή κε ξαηζηζηηθνύ ηύπνπ θαη ξνπζθεηνινγηθά θξηηήξηα. Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαηαςεθίδσ ηελ εηζήγεζε θαη πξνηείλσ απηή λα δηακνξθσζεί, νύησο ώζηε λα θαζνξηζηνύλ εληαία ηέιε ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ελ ιόγσ εηζήγεζε, γηα λα κελ αδηθείηαη θαλείο ζπκπνιίηεο καο.»

12 Σν ιόγν πήξε ν θ. Μπηηάθνο θαη είπε: «απηή ηε δύζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία πνπ βηώλνπλ νη πνιίηεο αιιά θαη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε δηαθσλνύκε θάζεηα κε ηελ απζαίξεηε θαη πξόρεηξε αληηκεηώπηζε ηνπ ζέκαηνο εθ κέξνπο ηεο δηνίθεζεο θαη πξνηείλνπκε ηελ αλαβνιή θαη επαλεηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο έπεηηα από αλαινγηζηηθή κειέηε ηνπιάρηζηνλ ζε βάζνο ρξόλνπ ηξηεηίαο ώζηε λα κελ αδηθεζεί θακία Γ.Κ.» Ο θ. Λίηζαο ιαβώλ ην ιόγν είπε: «Λακβάλνληαο ππόςε όια ηα ζηνηρεία πξνηείλσ λα δηακνξθσζνύλ ην ηέινο νηθηαθήο ρξήζεο ζην 1,5/ηκ θαη γηα ηελ γεληθή θαηνηθία ζηα 4/ηκ.» Ο θ. Εακάλεο πήξε ην ιόγν θαη είπε: «Οη εηζήγεζε ηνπ παξόληνο ζέκαηνο είλαη δνκεκέλε σο εμήο : 1)Αλαγξάθνληαη ηα έζνδα όπσο πξνθύπηνπλ από ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ησλ δνκεκέλσλ ηεηξαγσληθώλ ηηο θάζε δεκνηηθήο θνηλόηεηαο κε ηηο ρξεώζεηο πνπ ππήξραλ κέρξη 31/12/10. 2)πλερίδεη θάλνληαο ηελ πξόηαζε γηα ηηο ρξεώζεηο πνπ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ αλά δεκνηηθή θνηλόηεηα από 01/01/2012. Καη 3)Σειεηώλεη ηζνζθειίδνληαο, βάζε ηεο εηζήγεζεο ηα έζνδα πνπ πξνθύπηνπλ κε ηα πξνϋπνινγηζζέληα έμνδα. Γειαδή θαλέλα πξαγκαηηθό ζηνηρείν δαπαλώλ δελ ππάξρεη πνπ λα δηθαηνινγεί ηηο ρξεώζεηο. Απνηέιεζκα : - Πξνθαλώο θακηά αληαπνδνηηθόηεηα. - Κακηά αηηηνιόγεζε βάζε πξαγκαηηθώλ ζηνηρείσλ. - Αθαηαλόεηε κεξνιεςία. - Κακηά αηηηνιόγεζε θόζηνπο αλά δεκνηηθή θνηλόηεηα αθνύ, πξνηείλνληαη δηαθνξεηηθέο ρξεώζεηο - Καη θαηαιεθηηθά ην κνλαδηθό θξηηήξην είλαη, ην πόζν ζέινπκε λα αξκέγνπκε, όρη απιά ηνλ θάζε πνιίηε, αιιά πξνζέμηε ηνλ θάζε πνιίηε, κε βάζε ηνπ ζε πηα δεκνηηθή θνηλόηεηα δηακέλεη. Θα πεξίκελε θαλείο ζηνηρεησδώο λα αηηηνινγείηαη ε δηαθνξεηηθή ρξέσζε κε ζηνηρεία, ώζηε λα έρνπκε ηνπιάρηζηνλ ηα κνύηξα λα απαληήζνπκε ζηνπο πνιίηεο γηαηί ηνπο ρξεώλνπκε παξαπάλσ ή ιηγόηεξν. Γηα παξάδεηγκα ην νδηθό δίθηπν ηηο Γξνζηάο είλαη ην κεγαιύηεξν παξόιν πνπ είλαη ε κηθξόηεξε ζε έθηαζε θαη επίθεηηαη θαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ θσηηζηηθώλ ηηο ζσκάησλ κε θώηα ρακειήο θαηαλάισζεο, γηα απηό ζα πξέπεη λα έρεη ηα πςειόηεξα ηέιε θσηηζκνύ.. Σν θόζηνο θαζαξηόηεηαο ζηελ Άλνημε, πνπ έρεη ηα κηζά δνκεκέλα ηεηξαγσληθά από ηνλ Αγ. ηέθαλν ή ηνλ Γηόλπζν θαη ηελ κηζή έθηαζε, είλαη κεγαιύηεξν γηαηί ην όλνκά ηεο αξρίδεη από Αλ θαη ηειεηώλεη ζε νημε, γηα απηό πξέπεη λα έρεη πςειόηεξα ηέιε θαζαξηόηεηαο. Σν ζέκα θαηά ηελ άπνςε κνπ αγγίδεη ηα όξηα ηεο θαηδξόηεηαο, εγώ πξνθαλώο θαη θαηαςεθίδσ θαη ζα θάλσ θαη όηη πεξλά από ην ρέξη κνπ, ώζηε ε ελ ιόγσ εηζήγεζε λα κελ ηζρύζεη θαη λα αλαιπζεί ζε όιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο, ζηνπο θαηνίθνπο. Αλαξσηηέκαη όκσο ηη ζα θάλνπλ, νη ίδηνη νη ζπλάδειθνη ηεο πιεηνςεθίαο πνπ πξνέξρνληαη από ηηο δεκνηηθέο θνηλόηεηεο πνπ έρνπλ απμεκέλα ηέιε, πσο ζα

13 εμεγήζνπλ ζηνπο ζπληνπίηεο ηνπο ην επηιεθηηθό πξνηείλεη ε δεκνηηθή αξρή.» γδάξζηκν θαη ην άξκεγκα πνπ Γεπηεξνινγώληαο είπε: όηαλ ιεηηνπξγείο ζηα πιαίζηα ελόο ζεζκνύ πνπ εθπξνζσπεί πνιίηεο θαη δελ κηιάο κε ην θίιν ζνπ ή ην ζπκκαζεηή ζνπ θαη δηαπηζηώλεηο ηελ θαηάθνξε αδηθία όπσο πξνθύπηεη ελ πξνθεηκέλσ νη ραξαθηεξηζκνί είλαη ην ειάζζσλ, ην κείδσλ είλαη νη πνιίηεο θαη ν πξνθιεηηθά άληζνο, απαξάδεθηνο θαη άδηθνο ηξόπνο πνπ απηνί αληηκεησπίδνληαη κε 3 ή 7 δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο κε κνλαδηθό θξηηήξην ηνλ ηόπν δηακνλήο ηνπο.» Ο θ. Λίηζαο ιαβώλ ην ιόγν γηα δεύηεξε θνξά είπε: «Δγώ δελ ζα αλερζώ θακία κείσζε ησλ ηειώλ απηώλ θαη ζα αληηηαρζώ κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν θαη κε έλδηθα κέζα αθόκε ζε νπνηαδήπνηε πξνζδνθία ίζσο νξηζκέλσλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ πνπ ηπρώλ ήζειαλ λα ζπκςεθίζνπλ ηε κείσζε ησλ παξαπάλσ ηειώλ μεπνπιώληαο ηα 43 ζηξέκκαηα ηνπ ΣΤΠΔΣ Γηνλύζνπ ςεθίδνληαο ηνλ παξάλνκν πξνζδηνξηζκό ηεο νξηζηηθήο ηηκήο κνλάδαο.» Ο θ. Πνηίδεο πήξε ην ιόγν θαη είπε: ηελ πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη γηα ηελ νκνγελνπνίεζε ησλ ηειώλ ησλ 7 θνηλνηήησλ ζπκθσλώ κε ηελ εηζήγεζε. Η ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ Λακβάλνληαο ππόςε: Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 (Καιιηθξάηεο). ην άξζξν 25 παξ.12 ηνπ Ν.1828/1989 ην Ν. 25/75 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ην άξζξν 43 παξ.1α ηνπ Ν. 3979/2011 ην αξηζ. 2/2077/ έγγξαθν ηνπ ΤΠΔΓΓΑ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζ. 21 θαη 22 ηνπ ΒΓ 24-9/ (ΦΔΚ Α 171) θαη ηνπ άξζ. 4 ηνπ λ. 1080/1980 (ΦΔΚ Α 246), ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα εηζήγεζε ην γεγνλόο όηη κεηαμύ ησλ ζπλελσκέλσλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ζην λέν Γήκν Γηνλύζνπ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3852/2010 ππήξραλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο κεηαμύ ησλ ηζρπόλησλ αληαπνδνηηθώλ ηειώλ θσηηζκνύ θαη θαζαξηόηεηαο, όπσο παξαηίζεληαη θαησηέξσ, ηελ αξηζ. 45/ εγθύθιην ηνπ ΤΠΔΑΖΓ Σηο ηνπνζεηήζεηο ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ. Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ΜΔ ΦΖΦΟΤ 4 ΤΠΔΡ κε ηελ ςήθν ηνπ Πξνέδξνπ θαη 4 ΚΑΣΑ

14 Μεηνςεθνύλησλ ησλ θ.θ. Παζηπνπιαξίδε, Εακάλε, Μπηηάθνπ θαη Λίηζα νη νπνίνη θαηαςήθηζαλ ηελ εηζήγεζε γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην εηζεγεηηθό ηκήκα ηεο παξνύζεο. Σελ εηζήγεζε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ησλ παξαθάησ: Α. Σνλ θαζνξηζκό αλαιπηηθά ησλ παξαθάησ ζπληειεζηώλ ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ πνπ ζα ηζρύνπλ από θαη εθ εμήο έσο ηε ιήςε άιιεο ζρεηηθήο απόθαζεο, σο θάησζη. 6) Γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο θαηνηθία, εξγνηαμηαθέο παξνρέο, θηιαλζξσπηθά ηδξύκαηα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ, ζηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη νη ηδησηηθέο θιηληθέο: ΓΖΜ. ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΓΣ ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ (/ηκ) ΔΣΖΗΧ 8. ΑΓ. ΣΔΦΑΝΟ 1,10 9. ΑΝΟΗΞΖ 1, ΓΗΟΝΤΟ 1, ΓΡΟΗΑ 1, ΚΡΤΟΝΔΡΗ 1, ΡΟΓΟΠΟΛΖ 1, ΣΑΜΑΣΑ 1,10 7) Γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο γεληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ρξήζεο, όπσο εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, γξαθεία θαη επηρεηξήζεηο, θξνληηζηήξηα θιπ. : ΓΖΜ. ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΓΣ ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ (/ηκ) ΔΣΖΗΧ 8. ΑΓ. ΣΔΦΑΝΟ 2,30 9. ΑΝΟΗΞΖ 3, ΓΗΟΝΤΟ 2, ΓΡΟΗΑ 4, ΚΡΤΟΝΔΡΗ 1, ΡΟΓΟΠΟΛΖ 3, ΣΑΜΑΣΑ 3,79 8) Γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο επαγγεικαηηθήο ρξήζεο πνπ αθνξνύλ βηνηερλίεο, βηνκεραλίεο, εγθαηαζηάζεηο εμόξπμεο εηδώλ ππεδάθνπο, απνζήθεο, ηδησηηθέο θιηληθέο, γεξνθνκεία, μελνδνρεία, θαηαζθελώζεηο, εθπαηδεπηήξηα, ζέξεηξα, θηλεκαηνζέαηξα, βελδηλάδηθα, πιπληήξηα απηνθηλήησλ, επηρεηξήζεηο εκπνξίαο θαη ζπλεξγεία νρεκάησλ, κεραλνπξγεία, επηρεηξήζεηο πώιεζεο νηθνδνκηθώλ πιηθώλ θιπ., αλά Γεκνηηθή Κνηλόηεηα σο εμήο: ΓΖΜ. ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ηκ (/ηκ ΣΔΓΑΜΔΝΟΗ ΥΧΡΟΗ ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ ηκ >6000 ηκ Διεύζεξα ηεισλεηαθά (/ηκ (/ηκ ζπγθξνηήκαηα (/ηκ ΑΓ. ΣΔΦΑΝΟ 3,75 3,38 2,25 1,13 9. ΑΝΟΗΞΖ 4,78 4,78 2,87 1, ΓΗΟΝΤΟ 2,96 2,96 1,78 0,89 4 Γηα εκβαδό κεγαιύηεξν ηωλ η.κ., δελ κπνξεί λα νξηζζεί ζπληειεζηήο κεγαιύηεξνο ηνπ 60% απηνύ πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηα πξώηα η.κ. (άξζ. 5 παξ. 1 ηνπ Ν. 1080/1980). 5 Γηα ζηεγαζκέλνπο ή κε ρώξνπο πνπ αλαγλωξίδνληαη από ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ωο ειεύζεξα ηειωλεηαθά ζπγθξνηήκαηα, ν ζπληειεζηήο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξνο ηνπ 50% απηνύ πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηνπο αληίζηνηρνπο ρώξνπο άλω ηωλ η.κ. (άξζ. 5 παξ. 2 Ν. 1080/1980).

15 11. ΓΡΟΗΑ 4,52 4,52 2,71 1, ΚΡΤΟΝΔΡΗ 1,99 1,99 1,19 0, ΡΟΓΟΠΟΛΖ 3,19 3,19 1,91 0, ΣΑΜΑΣΑ 3,79 3,79 2,27 1,14 9) Γηα κε ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο επαγγεικαηηθήο ρξήζεο πνπ αθνξνύλ βηνηερλίεο, βηνκεραλίεο, εγθαηαζηάζεηο εμόξπμεο εηδώλ ππεδάθνπο, ηδησηηθέο θιηληθέο, γεξνθνκεία, μελνδνρεία, θαηαζθελώζεηο, εθπαηδεπηήξηα, ζέξεηξα, θηλεκαηνζέαηξα, βελδηλάδηθα, πιπληήξηα απηνθηλήησλ, επηρεηξήζεηο εκπνξίαο θαη ζπλεξγεία νρεκάησλ, κεραλνπξγεία, επηρεηξήζεηο πώιεζεο νηθνδνκηθώλ πιηθώλ θιπ., αλά Γεκνηηθή Κνηλόηεηα σο εμήο: ΓΖΜ. ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ηκ (/ηκ ηκ (/ηκ ΜΖ ΣΔΓΑΜΔΝΟΗ ΥΧΡΟΗ ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ >6000 ηκ (/ηκ 6 Διεύζεξα ηεισλεηαθά ζπγθξνηήκαηα (/ηκ 8. ΑΓ. ΣΔΦΑΝΟ 3,75 3,38 1,13 0,56 9. ΑΝΟΗΞΖ 4,78 4,78 1,43 0, ΓΗΟΝΤΟ 2,96 2,96 0,89 0, ΓΡΟΗΑ 4,52 4,52 1,36 0, ΚΡΤΟΝΔΡΗ 1,07 1,07 0,32 0, ΡΟΓΟΠΟΛΖ 3,19 3,19 0,96 0, ΣΑΜΑΣΑ 3,79 3,79 1,14 0,57 10) Γηα ζηεγαζκέλνπο θαη κε ρώξνπο θαηαζθελώζεσλ, ιακβάλνληαο ππ όςηλ ην ρξόλν ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ζύκθσλα κε ηηο παξ. 1 & 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N. 429/76 (ΦΔΚ 235/76), σο εμήο: ηκ (/ηκ ΣΔΓΑΜΔΝΟΗ ΥΧΡΟΗ ηκ >6000 ηκ (/ηκ (/ηκ ΚΑΣΑΚΖΝΧΔΗ ηκ (/ηκ ΜΖ ΣΔΓΑΜΔΝΟΗ ΥΧΡΟΗ ηκ (/ηκ >6000 ηκ (/ηκ 1,11 1,11 0,66 1,11 1,11 0,33 Σα έζνδα από ηέιε θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ γηα ην έηνο 2012 ζύκθσλα θαη κε ηα αλσηέξσ, ππνινγίδεηαη όηη ζα αλέιζνπλ ζην πνζό ησλ ,34, όπσο θαίλεηαη παξαθάησ: Από θαηνηθίεο, θαηαζηήκαηα, βηνηερλίεο, βηνκεραλίεο θιπ. Α. ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ = ,30 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ = ,04 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ (Α + Β) = ,34 Οη δαπάλεο ηεο ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ γηα ην έηνο 2012, ππνινγίδνληαη όηη ζα αλέιζνπλ ζην πνζό ησλ ,34, όπσο θαίλεηαη παξαθάησ: Κσδ. Αξηζκόο Σίηινο εμόδνπ Πνζό ζε Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα θιπ) , Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο & εμαηξέζηκεο εκέξεο & λπθηεξηλέο ώξεο & ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο , Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) , Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ώξεο θαη ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο 5.808, Σαθηηθέο εθηάθησλ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ,60 6 Γηα εκβαδό ζηεγαζκέλωλ ρώξωλ κεγαιύηεξν ηωλ η.κ., δελ κπνξεί λα νξηζζεί ζπληειεζηήο κεγαιύηεξνο ηνπ 30% πνπ ηζρύεη απηνύ πνπ ηζρύεη γηα ηα πξώηα η.κ. (άξζ. 5 παξ. 1 εδάθ. β ηνπ Ν. 1080/1980)

16 Κσδ. Αξηζκόο Σίηινο εμόδνπ Πνζό ζε Σαθηηθέο απνδνρέο κε πξνζσξηλνύο πίλαθεο , Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο εθηάθησλ ππαιιήισλ , Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο κε πξνζσξηλνύο πίλαθεο 888, Δηζθνξά ππέξ ΣΤΓΚΤ , Δηζθνξά ππέξ ΣΔΑΓΤ ΣΑΓΚΤ 8.334, Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππέξ ΗΚΑ ππαιιήισλ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ , Δξγνδνηηθή ππέξ ΗΚΑ εθηάθησλ νξηζκέλνπ ρξόλνπ , Δξγνδνηηθή εηζθνξά ππέξ ΗΚΑ κε πξνζσξηλνύο πίλαθεο 9.071, Παξνρέο έλδπζεο , Πξνκήζεηα γάιαθηνο εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ ηαθηηθνύ θαη έθηαθηνπ , Ακνηβέο λνκηθώλ πξνζώπσλ ηδησηηθνύ δηθαίνπ , Ακνηβή γηα έθδνζε πηζηνπνηεηηθώλ ειεθηξνιόγσλ γηα παξνρέο ξεύκαηνο ΓΔΖ 5.000, Αληίηηκν ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα θσηηζκό νδώλ πιαηεηώλ θαη θνηλνρξήζησλ ρώξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο , Μηζζώκαηα εδαθηθώλ εθηάζεσλ γαηώλ , Μηζζώκαηα κεραλεκάησλ απνξξηκκαηνθόξσλ θιπ , Λνηπά κηζζώκαηα , Πξνκήζεηα ελόο ζαξώζξνπ κέζσ Leasing , Πξνκήζεηα ηξηώλ απνξξηκκαηνθόξσλ κέζσ Leasing , Πξνκήζεηα ελόο κηθξνύ απνξξηκκαηνθόξνπ κέζσ Leasing , Πξνκήζεηα δύν απνξξηκκαηνθόξσλ κε πιπληήξην θάδσλ κέζσ Leasing , Πξνκήζεηα 1 νδηθνύ ειθπζηήξα θαη 1 αλαηξ/λεο ξπκ/λεο θηβσηάκαμαο νγθσδώλ κέζσ Leasing , Πξνκήζεηα 1 νδηθνύ ειθπζηήξα θαη 2 εκηξπκ/λεο θηβσηάκαμεο κέζσ Leasing , Πξνκήζεηα 2 θνξηεγώλ κε ζύζηεκα αξπάγεο κέζσ Leasing , Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθώλ κέζσλ , πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ (πιελ θηηξίσλ έξγσλ) , πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ , πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάησλ , πληήξεζε θαη επηζθεπή επίπισλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ 5.000, Γαπάλεο θαζαξηζκνύ πιπζίκαηνο θάδσλ απνξξηκκάησλ , Σέιε θπθινθνξίαο θνξηεγώλ απηνθηλήησλ , Γαπάλεο γηα θαηαβνιή παξαβόισλ ΚΣΔΟ, έθδνζε πηλαθίδσλ απη/ησλ θιπ , Έμνδα θίλεζεο ηδηόθηεησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ (δηόδηα θιπ) , Δθηππώζεηο, εθδόζεηο, βηβιηνδνηήζεηο 5.000, Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ ζαθνύιεο απνξξηκκάησλ , Πξνκήζεηα ινηπώλ εηδώλ πγηεηλήο θαη θαζαξηόηεηαο , Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ ζπλ/λε , Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ , Πξνκήζεηα ινηπνύ πιηθνύ 5.000, Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνύ εμνπιηζκνύ , Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθώλ εξγαιείσλ , Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθώλ κέζσλ , Αληαιιαθηηθά ινηπώλ κεραλεκάησλ , Λνηπέο πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ πιηθώλ , Πξνκήζεηα θάδσλ απνξξηκκάησλ κεραληθήο απνθνκκηδήο , Λνηπέο πξνκήζεηεο κεραλεκάησλ & ινηπνύ κερ/θνύ εμνπιηζκνύ , Λνηπόο εμνπιηζκόο , Πξνκήζεηα θάδσλ θνκπνζηνπνίεζεο απνξξηκκάησλ , Πξνκήζεηα θσηηζηηθώλ ζσκάησλ νδώλ, πιαηεηώλ θι θνηλ. ρώξσλ , Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ γηα ζπληήξεζε δηθηύσλ ειεθηξνθσηηζκνύ Γήκνπ Γηνλύζνπ , Τπνρξεσηηθέο εηζθνξέο ππεξ ΔΓΚΝΑ ,65 Γηθαηώκαηα ηξίησλ ΓΔΖ από ηελ είζπξαμε ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ ,93 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ,34 Β. ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ Νόκνπ 3463/2006 (ΓΚΚ), νξίδεηαη όηη, «κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ ή Κνηλνηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ κειώλ ηνπ, είλαη δπλαηή ε κείσζε δεκνηηθώλ θόξσλ ή ηειώλ κέρξη ην πελήληα ηνηο εθαηό (50%), ή ε απαιιαγή από απηνύο γηα ηνπο απόξνπο, ηα άηνκα κε αλαπεξίεο θαη πνιπηέθλνπο, όπσο ε ηδηόηεηα ηνπο νξηνζεηείηαη αληίζηνηρα από ηελ θείκελε λνκνζεζία. Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο κε ην ππ αξηζκ. 08/Γ.Σ.Α./11170/ καο δηαβίβαζε ην ππ αξηζκ / έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ ΟΣΑ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, πνπ κεηαμύ άιισλ αλαθέξεη όηη, «ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3454/06 «Πνιύηεθλνη είλαη νη γνλείο νη νπνίνη έρνπλ ηε γνληθή κέξηκλα ε επηκέιεηα ηεζζάξσλ ηνπιάρηζηνλ ηέθλσλ.». Ωζηόζν, ηελ αλσηέξσ ηδηόηεηα

17 κπνξνύλ λα ιάβνπλ θαη νη ηξίηεθλεο νηθνγέλεηεο, ππό ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ εηζάγνληαη κε ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 4 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. ε θάζε πεξίπησζε πάλησο ε πνιπηεθληθή ηδηόηεηα απνλέκεηαη κε πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από ηελ Αλώηαηε πλνκνζπνλδία Πνιπηέθλσλ Διιάδνο πξνο ηελ νπνία ζα πξέπεη λα απεπζύλνληαη νη ελδηαθεξόκελνη». Έρνληαο ππ όςηλ ηα αλσηέξσ, πξνθεηκέλνπ λα αλαθνπθηζηνύλ νηθνλνκηθά νη παξαπάλσ θαηεγνξίεο θαη λα αλαδεηρζεί ε θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ, πξνηείλεηαη ε κείσζε ηνπ εληαίνπ αληαπνδνηηθνύ ηέινπο θαζαξηόηεηαο θσηηζκνύ ζε πνζνζηό 30% θαη έσο 150 ηεηξαγσληθά κέηξα, γηα: άηνκα κε αλαπεξία κε πνζνζηό αλαπεξίαο 80% θαη άλσ πνιύηεθλεο νηθνγέλεηεο κε ηέζζεξα ηέθλα, κέρξηο όηνπ ην ηειεπηαίν παηδί ελειηθησζεί, δειαδή ζπκπιεξώζεη ην 18 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη, ζε πεξίπησζε, πνπ ζπνπδάδεη ην 25 ν έηνο γηα νηθνγελεηαθό εηζόδεκα έσο εηεζίσο. Γηα ηηο πνιύηεθλεο νηθνγέλεηεο κε πέληε θαη πιένλ ηέθλα, δελ πθίζηαηαη εηζνδεκαηηθό θξηηήξην, ελώ νη γνλείο ζα δηαηεξνύλ ηελ απαιιαγή εθ όξνπ δσήο σο ειάρηζηε επηβξάβεπζε. Σν κέηξν ζα ηζρύζεη γηα έλα αθίλεην ηδηόθηεην, πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηα όξηα ηνπ Γήκνπ θαη ζην νπνίν δηακέλεη κόληκα ην άηνκν κε αλαπεξία, ή ε πνιύηεθλε νηθνγέλεηα. Ζ κείσζε ζα ηζρύζεη κεηά ηελ ππνβνιή ησλ απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ ζην Γήκν θαη ύζηεξα από ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αιιαγήο ηνπ ηηκνινγίνπ από ηε Μεραλνγξαθηθή Τπεξεζία ηεο ΓΔΖ. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη ζην Σκήκα Δζόδσλ ηνπ Γήκνπ από ηα ελδηαθεξόκελα άηνκα κε αλαπεξία γηα λα ηύρνπλ ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο κείσζεο είλαη ηα αθόινπζα: 5. Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζην νπνίν βεβαηώλεηαη ε ρξόληα ή κόληκε θαη κε αλαζηξέςηκε αλαπεξία ηνπ ελδηαθεξόκελνπ ζε πνζνζηό 80% θαη άλσ. 6. Φσηναληίγξαθν πξόζθαηνπ ινγαξηαζκνύ ηεο ΓΔΖ. 7. Αληίγξαθν θνξνινγηθήο δήισζεο (Δ1) από ηελ νπνία πξνθύπηεη ν ηόπνο θαηνηθίαο ηνπ ΑΜΔΑ, θαζώο θαη εθθαζαξηζηηθό, ηα νπνία ζα επαλππνβάιινληαη γηα έιεγρν εηεζίσο. 8. Τπεύζπλε δήισζε κε ηελ νπνία αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ν ελδηαθεξόκελνο λα ελεκεξώλεη ην Γήκν ζε πεξίπησζε αιιαγήο ηεο κόληκεο θαηνηθίαο ε κεηαβνιήο ησλ ηεηξαγσληθώλ ηεο. Γηα ηηο πνιύηεθλεο νηθνγέλεηεο, ηα δηθαηνινγεηηθά είλαη ηα αθόινπζα: 6. Πηζηνπνηεηηθό από ηελ Αλώηαηε πλνκνζπνλδία Πνιπηέθλσλ Διιάδαο. 7. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο από ην Γήκν. 8. Φσηναληίγξαθν πξόζθαηνπ ινγαξηαζκνύ ηεο ΓΔΖ. 9. Αληίγξαθν θνξνινγηθήο δήισζεο (Δ1) από ηελ νπνία ζα πξνθύπηεη ν ηόπνο θαηνηθίαο ηεο πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο θαη ην εηζόδεκα ηεο, θαζώο θαη εθθαζαξηζηηθό, ηα νπνία ζα επαλππνβάιινληαη γηα έιεγρν εηεζίσο. 10. Τπεύζπλε δήισζε κε ηελ νπνία αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ν ελδηαθεξόκελνο λα ελεκεξώλεη ην Γήκν ζε πεξίπησζε αιιαγήο ηεο κόληκεο θαηνηθίαο ε κεηαβνιήο ησλ ηεηξαγσληθώλ ηεο. Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο:

18 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Πέππας Νικόλαος ΣΑ ΜΔΛΖ 1. ακελλαρίοσ Διονύζιος. 2. Ποηίδης Χρήζηος. 3. Λίηζας Αθανάζιος. 4. Χιώηης Ηρακλής. 5. Παζιποσλαρίδης Αβραάμ. 6. Ζαμάνης Διονύζιος. 7. Μπιηάκος Παναγιώηης. ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Πέππας Νικόλαος Ανηιδήμαρτος Οηθνλνκηθώλ Αλάπηπμεο- Γηαθάλεηαο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο σέδιο Φάθεινο Απνθάζεσλ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κοινοποίηζη Γεκνηηθό πκβνύιην Εζωηεπική Διανομή 1. Γξαθείν Γεκάξρνπ. 2. Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, 851, Ρόδνο Σει. Δπηθ/λίαο. : 2241-46339, 22414631, Fax : 2241-46361 (22413-61361) ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθό πλεδξίαζεο Αξηζκόο: 23 / 1-12-214 ηε Ρόδν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΘΗ Η-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗ Η ΚΑΣΑ ΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘ ΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ

ΣΡΟΠΟΠΟΘΗ Η-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗ Η ΚΑΣΑ ΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘ ΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ - 1 - ΣΡΟΠΟΠΟΘΗΗ-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιπία Ο.Σ.Α με τον διακπιτικό τίτλο.α.ζ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Σ.Α. ηηο 27 Μαξηίνπ 1998, ζηελ πόιε ηεο Εαθύλζνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ 1 Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ 1 Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Ιαγκαδάρ, 16/04/2015 ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Απ. Ξπυη. : -1057- ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Γ Ζ Κ Ν Π Ι Α Γ Θ Α Γ Α.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ (Λ.Ξ.Γ.Γ.) Σαρ. Γ/λζε: Υξ. κύξλεο 29 Σ.Κ.: 572 00, Λαγθαδάο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΥΔΓΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Σαρ.Γ/λζε : Γηνηθεηήξην Σ.Κ : 28100 Αξγνζηόιη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013. ΑΓΑ: 65ΦΘΖ-1ΖΦ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΧΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο 3-5-2012. ******* Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ. Θ Ε Μ Α: «Πξνέιεγρνο απνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011»

ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΧΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο 3-5-2012. ******* Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ. Θ Ε Μ Α: «Πξνέιεγρνο απνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011» 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α Π Ο Π Α Μ Α ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΧΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο 3-5-2012 ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο ******* Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ Αξηζκόο Απόθαζεο 17 / 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αγία Παξαζθεπή, 03/06/2014 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ Αξηζ. Πξση.: -21061- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 2 ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Λ. Μεζνγείσλ 415 417 ΣΖΛΔΦΧΝΟ: 2132004501

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 79/2004 (Α 62)

ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 79/2004 (Α 62) ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 79/2004 (Α 62) Καζνξηζκόο ησλ όξσλ θαη πξνϋπνζέζεσλ ηδξύζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηαζκώλ ππεξαζηηθώλ ιεσθνξείσλ θαη ηαζκώλ θνξηεγώλ απηνθηλήησλ γηα θνξηνεθθόξησζε εκπνξεπκάησλ (εκπνξεπκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟ ΓΙΟΝΤΟΤ Σασ. Γ/νζη : Λ. Μαπαθώνορ 29 & Αθ. Γιάκος 01 Άγιορ ηέθανορ..απιθ. Απόθαζηρ:..242/2011..

ΓΗΜΟ ΓΙΟΝΤΟΤ Σασ. Γ/νζη : Λ. Μαπαθώνορ 29 & Αθ. Γιάκος 01 Άγιορ ηέθανορ..απιθ. Απόθαζηρ:..242/2011.. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΤΝΔΓΡΗΑΖ:..31η/2011.. ηηρ..29ηρ/11/2011.. ΓΗΜΟ ΓΙΟΝΤΟΤ Σασ. Γ/νζη : Λ. Μαπαθώνορ 29 & Αθ. Γιάκος 01 Άγιορ ηέθανορ..απιθ. Απόθαζηρ:..242/2011.. ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην Πξαθηηθό ηεο..29ηρ/11/2011..

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.)

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' (Ίδπςζη επωνςμία έδπα ζκοπόρ - μέζα) ΑΡΘΡΟ 1 ΗΓΡΤΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΜΔΑ Ιδξύεηαη Οκνζπνλδία όισλ ησλ πιιόγσλ Καζεγεηώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΑΜΜΟΛΖΦΗΑ ΣΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ ΠΑΜΗΟΤ ΣΖ ΘΔΖ ΠΑΛΗΑ ΦΑΓΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΜΟΤΕΑΚΗΟΤ ΤΝΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ: 179,94 κ ΚΑΡΓΗΣΑ ΜΑΨΟ 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 2. ΔΗΑΓΧΓΖ Γεσγξαθηθή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. ΘΔΜΑ : Σπγρώλεπζε Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ

Α Π Ο Π Α Μ Α ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. ΘΔΜΑ : Σπγρώλεπζε Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ Σεο αξηζ. 5/2011 Παξαλεζηίνπ. Αξηζ.Απόθ. 60/2011 Α Π Ο Π Α Μ Α ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ΘΔΜΑ : Σπγρώλεπζε Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ Σην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1052 ΑΓΑ: 69ΔΡΖ-5Β8 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ:1052 ΑΓΑ: 69ΔΡΖ-5Β8 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 1 ε Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Αζήλα / 5/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΙΓΟΓΓΖΩΚ 154 115 27 ΥΟΘΑΡΓΟ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ/ΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 1 ν Λήςε θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ γηα ην θαζνξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ έηνπο 2011

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 1 ν Λήςε θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ γηα ην θαζνξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ έηνπο 2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Αηηήκαηα θαηνίθσλ ΘΔΜΑ 1 ν Λήςε θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ γηα ην θαζνξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ έηνπο 2011 ΘΔΜΑ 2 ν Δμέηαζε κειέηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ζηαζκνχ βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΘΔΑ (ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ)

ΚΔΘΔΑ (ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ) ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΓΗΑ TI «ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΧΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ/ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΟΤ ΚΔΘΔΑ ΣΖΝ ΑΣΣΗΚΖ, ΓΗΑ ΔΝΑ (1) ΔΣΟ» ΑΡ.ΠΡΧΣ. : 4814 Αζήλα,14.11.13 ηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 24εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 24εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 16 Ηνπιίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 12641 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ 1 Σαρ.Κώδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969 ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΦΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: Σελ 6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΓΝΩΜΟΓΟΖΖ 6/2014 ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΓΝΩΜΟΓΟΖΖ 6/2014 ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΓΝΩΜΟΓΟΖΖ 6/2014 ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Αιεμαλδξνύπνιε 27.3.2014 Πξνο: -Γήκαξρν Αιεμαλδξνύπνιεο, θ. Δπάγγειν Λακπάθε - Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ

I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ 1.ην άξζξν 6 θαη ζηηο παξ.2-4, πεξί θαηαζηαηηθήο ζέζεο ησλ αηξεηψλ ζπκπεξηιήθζεζαλ νη αθφινπζεο πξνηάζεηο: *ηελ αξρή ηεο παξαγξάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/ 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Έρνληαο ππόςε: Ο ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ 1. Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94%

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94% Γ.Α.ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΔΗ με βάζη ηην απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ 9/459/27.12.2007 ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94% Γεκέμβπιορ 2013 2 1. ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Νόκνο 3601/2007 ( ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 21/6/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση.26386 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002818897 2015-06-03

15PROC002818897 2015-06-03 ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΜΞΛΞΡ ΔΩΔΕΙΑΜΗΡΞΣ ΔΗΛΞΡ ΙΑΚΣΛΜΘΩΜ ΣΟΗΠΕΡΘΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗ ΛΗΛΑ ΟΠΞΛΗΘΕΘΩΜ Σαρ. Δ/λζε : 85 200 Ιάιπκλνο Πιεξνθ. : Λ. Λπαϊράκες Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΛΗΘΕΘΑ : Ιάισκλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 27/1/2012 Αξ. πξωη. 1349

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 27/1/2012 Αξ. πξωη. 1349 ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 27/1/2012 Αξ. πξωη. 1349 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΦΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: Σελ 10

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 : ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΟ/ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΑ (ζπλνιηθόο)

ΘΕΜΑ 1 : ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΟ/ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΑ (ζπλνιηθόο) ΘΕΜΑ 1 : ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΟ/ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΑ (ζπλνιηθόο) ΕΡΩΣΗΗ : Σί ζπκβαίλεη κε ην ι (άξα θαη ην U), όηαλ ζε θνύθσκα κε ζεξκνδηαθνπή, ηνπνζεηεζεί επάλσ από απηό ξνιό? Σν θνπηί έρεη ζεξκνδηαθνπή?

Διαβάστε περισσότερα