ΠΡΟ: Πρόεδρο Δεκοηηθού σκβοσιίοσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟ: Πρόεδρο Δεκοηηθού σκβοσιίοσ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγιος τέυανος 2/12/2011 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΤΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Σατ.Δ/νση :Λ. Μαραθώνος & Αθ. Διάκοσ 1 Πληρ.: ερασκέρης Μαν. Σηλ: ΠΡΟ: Πρόεδρο Δεκοηηθού σκβοσιίοσ ΘΕΜΑ: Αποστολή απόυασης Οικονομικής Επιτροπής ΥΕΣ.: 1. Άρζρο 72 ηοσ λ. 3852/2010 (Καιιηθράηες) ας αποζηέιιοσκε ηελ σπ αρηζ. 228/2011 απόθαζε ηες Οηθολοκηθής Επηηροπής περί «Καθοπιζμού ηος ανηαποδοηικού ηέλοςρ θωηιζμού και καθαπιόηηηαρ με ιζσύ από και εθεξήρ» ε οποία αποηειεί ηελ εηζήγεζε προς ηο Δεκοηηθό σκβούιηο θαη παραθαιούκε γηα ηελ εηζαγφγή ηοσ ζέκαηος προς ζσδήηεζε θαη ιήυε ζτεηηθής απόθαζες. Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΕΠΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΧΟ

2 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΤΝΕΔΡΙΑΗ: 29η/2011 ηηρ 30ηρ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ Οικονομική Επιηποπή Σασ. Δ/νζη: Λ. Μαπαθώνορ 29 & Αθ. Διάκος 01 Άγιορ ηέθανορ..απιθ. Απόθαζηρ:..228/ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην Πξαθηηθό ηεο..30ηρ/11/ ηεο..29ηρ/ Γεκόζηαο Σαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. ήκεξα ηελ..30η Νοεμβπίος , εκέξα..σεηάπηη.. θαη ώξα..13:00.. ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζπλήιζε ζε Γεκόζηα Σακηική ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Γηνλύζνπ, επί ηεο νδνύ Λ. Μαξαζώλνο 29 & Αζ. Γηάθνπ 01 ύζηεξα από ηελ ππ αξηζ / πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ θ. Πέππα Νηθόιανπ, Αληηδεκάξρνπ Οηθνλνκηθώλ Αλάπηπμεο- Γηαθάλεηαο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, πνπ δεκνζηεύζεθε θαη επηδόζεθε λόκηκα κε απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/10,γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα θαησηέξσ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: ΘΔΜΑ 1ν: «Α. Έγθξηζε πξαθηηθνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηε δηαπξαγκάηεπζε ηεο κειέηεο: «Μειέηε Διέγρνπ-Δπηθαηξνπνίεζεο έξγνπ ΓΗΚΣΤΑ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ Δ ΟΗΚΗΜΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΓΗΟΝΤΟΤ- ΚΡΤΟΝΔΡΗ, ΣΑΜΑΣΑ, ΡΟΓΟΠΟΛΖ, ΓΗΟΝΤΟ, ΑΓ.ΣΔΦΑΝΟ» Β. Έγθξηζε αλάζεζεο ηεο κειέηεο». ΘΔΜΑ 2ν: «Έγθξηζε Γαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο ύςνπο 186,91 γηα έμνδα δηθαζηηθνύ επηκειεηή γηα ηελ επίδνζε Πεξίιεςεο Απόθαζεο Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηίηιν: «Λήςε Απόθαζεο γηα ηελ Σξνπνπνίεζε ηεο Οηθνδνκηθήο Γξακκήο ζην νηθόπεδν ηνπ 1 νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ (ΟΣ 31) ΓΚ Κξπνλεξίνπ»». ΘΕΜΑ 3ο: «Έγθξηζε : α) ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο ππ αξηζ.18/2011 κειέηεο γηα «Πξνκήζεηα ελόο (1) νδηθνύ ειθπζηήξα θαη δύν (2) εκηξπκνπιθνύκελσλ θηβσηακαμώλ γηα ηελ κεηαθνξά απνξξηκκάησλ» θαη β). ησλ ζρεηηθώλ όξσλ δηαθήξπμεο.». ΑΠΕΤΡΘΗ ΘΕΜΑ 4ο: «Έγθξηζε Γαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο ύςνπο 88,56 γηα δεκνζίεπζε ζε εκεξήζηα εθεκεξίδα Πεξίιεςεο Απόθαζεο Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηίηιν: «Λήςε Απόθαζεο γηα ηελ Σξνπνπνίεζε ηεο Οηθνδνκηθήο Γξακκήο ζην νηθόπεδν ηνπ 1 νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ (ΟΣ 31) ΓΚ Κξπνλεξίνπ»». ΘΕΜΑ 5ο: «Έγθξηζε Γαπάλεο - δηάζεζε πίζησζεο ύςνπο ,95 γηα ην έξγν: «ΤΝΣΖΡΖΖ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΚΑΗ ΔΠΟΤΛΩΖ ΛΑΚΚΩΝ» ηεο Γ.Κ. Γηνλύζνπ.». ΘΕΜΑ 6ο: «Έγθξηζε δαπαλώλ θαη δηάζεζε πίζησζεο από ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ ν.ε. 2011». ΘΕΜΑ 7o: «Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ ν.ε γηα ηελ πξνκήζεηα αιπζνπξίνλσλ». ΘΔΜΑ 8 ν : «Αλάζεζε εξγαζηώλ θαη ππεξεζηώλ παξαθνινύζεζεο ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο ησλ Γεκνηηθώλ Κηηξίσλ». ΘΔΜΑ 9 ν : «Καζνξηζκόο ζπληειεζηή Σέινπο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο θαη Σηκήο Εώλεο γηα ηα εθηόο ζρεδίνπ θηίζκαηα κε ηζρύ από θαη εθ εμήο». ΘΔΜΑ 10 ν : «Καθοπιζμόρ ηος ανηαποδοηικού ηέλοςρ θωηιζμού και καθαπιόηηηαρ με ιζσύ από και εθεξήρ». ΘΔΜΑ 11 ν : «Καζνξηζκνο θόξνπ ειεθηξνδνηνύκελσλ αθηλήησλ κε ηζρύ από θαη εθεμήο».

3 Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν εννέα (9) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα ηα παξαθάησ έξι (6) κέιε: ΠΑΡΟΝΣΔ ΑΠΟΝΣΔ 1. Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος. 1. Μαγγίνα ηέλλα-οθία 2. Ποηίδης Χρήζηος 2. Καραζαρλής Αναζηάζιος 3. ακελλαρίοσ Διονύζιος 3. Λίηζας Αθανάζιος 4. Παζιποσλαρίδης Αβραάμ, Ανηιπρόεδρος 5. Ζαμάνης Διονύζιος. 6. Μποσζμοσρας Αθανάζιος. Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ θ. εξαζθέξε Δκκαλνπήι, Γηνηθεηηθό Τπάιιειν ηνπ Γήκνπ Γηνλύζνπ. Οη απόληεο Γεκνηηθνί ύκβνπινη λνκίκσο θιεζέληεο θαη εκπξνζέζκσο δελ παξέζηεζαλ ζηε ζεκεξηλή πλεδξίαζε. Πποζελεύζειρ: Ο θ. Λίηζαο Αζαλάζηνο πξνζήιζε πξηλ ηελ έλαξμε ζπδήηεζεο ηνπ 2 νπ ζέκαηνο ηεο Ζκεξεζίαο Γηάηαμεο. Ο θ. Υηώηεο Ζξαθιήο πξνζήιζε πξηλ ηελ έλαξμε ζπδήηεζεο ηνπ 5 νπ ζέκαηνο ηεο Ζκεξεζίαο Γηάηαμεο Απιθμόρ Απόθαζηρ:..228/ ΘΔΜΑ 10 ν : «Καθοπιζμόρ ηος ανηαποδοηικού ηέλοςρ θωηιζμού και καθαπιόηηηαρ με ιζσύ από και εθεξήρ». Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην ζέκα θαη είπε ηα εμήο: Με ην άξζξν 25 παξ.11 ηνπ Ν. 1828/89, ηα ηέιε θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 21 θαη 22 ηνπ ΒΓ 24-9/ (ΦΔΚ Α 171) θαη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 1080/80 (ΦΔΚ Α 246), ελνπνηήζεθαλ ζε εληαίν αληαπνδνηηθό ηέινο. Σν ηέινο απηό επηβάιιεηαη κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ δαπαλώλ παξνρήο ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ, θαζώο θαη θάζε άιιεο δαπάλεο από παγίσο παξερόκελεο ζηνπο πνιίηεο δεκνηηθέο ή θνηλνηηθέο ππεξεζίεο αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα. Γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ζπληειεζηή ηνπ ηέινπο θαη ηε δηαδηθαζία βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο ηνπ ηέινπο απηνύ εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 25/75 (ΦΔΚ Α 74) όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην Ν. 429/76(ΦΔΚ Α 235) θαη ηνπ άξζ.5 ηνπ Ν. 1080/80. ύκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 25/75 «Σα νθεηιόκελα ηέιε θαζαξηόηεηαο θαη απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ θαη θσηηζκνύ ππέξ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ, θαζνξίδνληαη γηα θάζε ζηεγαζκέλν ή κε ρώξν, αλά κεηξεηή παξνρήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πξνο θσηηζκό παξά ηεο ΓΔΖ θαη εμεπξίζθεηαη δηα πνιιαπιαζηαζκνύ ησλ ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ ηεο επηθάλεηαο ηνπ ρώξνπ ηνύηνπ, επί ζπληειεζηή νξηδόκελν ζε αθέξαηεο κνλάδεο δξαρκώλ» ύκθσλα κε ην άξζξν 43 παξ.1α ηνπ Ν. 3979/2011, όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ησλ λόκσλ 25/1975 (Α' 74), 429/1976 (Α' 235), 1080/1980 (Α' 246), 2130/1993 (Α' 62 ) θαη ζην άξζξν 9 ηνπ λ. 3854/2010 (Α' 94) αλαθέξεηαη ε ΓΔΖ λννύληαη νη πξνκεζεπηέο

4 ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, δειαδή ε ΓΔΖ ή ν εθάζηνηε ελαιιαθηηθόο πξνκεζεπηήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. ύκθσλα κε ηελ εγθύθιην ηνπ ΤΠΔΓΓΑ 2/2077/ θαη ηε ζρεηηθή λνκνινγία ην Γεκνηηθό πκβνύιην είλαη ππνρξεσκέλν, θαηά ηε ιήςε ησλ ζρεηηθώλ θαλνληζηηθώλ απνθάζεσλ πεξί επηβνιήο αληαπνδνηηθώλ ηειώλ, λα ζεζπίδνπλ ηέηνηνπο θαλόλεο, θξηηήξηα θαη ζπληειεζηέο, ώζηε ηα επηβαιιόκελα ηέιε λα είλαη αληηθεηκεληθά, δίθαηα θαη αλάινγα ηεο παξερόκελεο ππεξεζίαο θαη ηεο σθειηκόηεηαο ζε θάζε θαηεγνξία ππόρξεσλ. Θα πξέπεη απζηεξά λα ηεξείηαη ε ζεκειηώδεο αξρή ηεο αληαπνδνηηθόηεηαο θαη θαηά ζπλέπεηα ε αύμεζε ησλ ηειώλ πξέπεη λα είλαη αλάινγε µε ηελ αύμεζε ηνπ θόζηνπο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Ζ µε ηθαλνπνίεζε ησλ αλσηέξσ θξηηεξίσλ, πνπ επηηάζζεηαη από ηε θύζε ησλ ηειώλ αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα, απνζηεξεί ηηο απνθάζεηο επηβνιήο ηνπο από ην ζηνηρείν ηεο λνκηκόηεηαο. Ζ παξαπάλσ απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ιακβάλεηαη ην κήλα Οθηώβξην, θνηλνπνηείηαη ζηελ ΓΔΖ κέρξη ηηο 30 Ννεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο. Ο δε νξηδόκελνο ζε απηήλ, ζπληειεζηήο ηζρύεη από 1εο ηνπ κελόο Ηαλνπαξίνπ ηνπ επνκέλνπ έηνπο γηα έλα ή πεξηζζόηεξα εκεξνινγηαθά έηε, νξηδόκελα ζε απηήλ ηελ ίδηα απόθαζε. (άξζξν 1 παξ.2 Ν.25/75) ύκθσλα κε ηελ εγθύθιην ηνπ ΤΠΔΑΖΓ αξηζ. 45/ επηζεκαίλεηαη όηη νη πξνζεζκίεο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 25/1975 θαη ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 2130/1993 γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ ζπληειεζηώλ ηνπ εληαίνπ ηέινπο θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ θαη ηνπ ΣΑΠ αληίζηνηρα, είλαη ελδεηθηηθέο θαη ε ππέξβαζή ηνπο γηα εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα δελ πξνθαιεί αθπξόηεηα ησλ ζρεηηθώλ απνθάζεσλ (ηδ 4771/87, ΣξΓΠξ Πεηξ 4047/91 θαη ππ αξηζ. 605/ εγθύθιηνο ΤΠΔ). Δπίζεο επηζεκαίλεηαη, όηη ζύκθσλα κε ηελ αξρή ηεο αληαπνδνηηθόηεηαο, νη ζπληειεζηέο ησλ ηειώλ είλαη δπλαηόλ λα δηαθνξνπνηνύληαη ζηηο δεκνηηθέο ή ηνπηθέο θνηλόηεηεο, αλάινγα ηδίσο κε ηελ έθηαζε θαη ηε ζπρλόηεηα παξνρήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο θαη άξα ην θόζηνο πνπ ζπλεπάγεηαη ε παξνρή ηεο Με απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ δύλαηαη λα νξίδεηαη δηαθνξεηηθόο ζπληειεζηήο θαηά θαηεγνξία ππόρξεσλ αλαιόγσο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηνο θαη κέρξηο επηά (7) θαηεγνξηώλ, από ηηο νπνίεο: - δύν (2) γηα ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα θαηνηθία ή εγθαηάζηαζε θηιαλζξσπηθώλ ή λνζειεπηηθώλ ηδξπκάησλ ηνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ, ζηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη νη ηδησηηθέο θιηληθέο - θαη πέληε (5) γηα ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο άιιεο ρξήζεσο. Ζ δηαθνξά ηνπ ζπληειεζηή κεηαμύ ηεο πξώηεο θαη ηεο ηειεπηαίαο θαηεγνξίαο, αλεμαξηήησο αξηζκνύ θαηεγνξηώλ θαηά ηα αλσηέξσ, δελ κπνξεί λα νξηζζεί πέξαλ ηνπ πεληαπιαζίνπ. (άξζξν 1 παξ.4 Ν. 25/75, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 2307/95) ηελ πεξίπησζε πνπ ν παξά ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαζνξηδόκελνο ζπληειεζηήο ηέινπο θαζαξηόηεηνο θαη θσηηζκνύ, θαηά ηεηξαγσληθό κέηξν, δελ δύλαηαη λα ππνινγηζζεί ζε αθέξαηεο κνλάδεο δξαρκώλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ηέινπο απηνύ επί ζπληειεζηή επί ηεο αθεξαίαο κνλάδαο ην εκβαδόλ πξνζδηνξίδεηαη πιαζκαηηθό θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 2 ηνπ Ν. 25/75 (άξζξν 8 Ν. 25/75) Γηα ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο άλσ ησλ ρηιίσλ (1.000) η.κ - κε εκβαδόλ άλσ ησλ ρηιίσλ (1.000) η.κ θαη κέρξη εκβαδνύ έμη ρηιηάδσλ (6.000) η.κ δύλαηαη λα νξηζζεί κεησκέλν εκβαδόλ από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην, ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηνο θαη ηνπ πξάγκαηη εμππεξεηνύκελνπ από ηελ ππεξεζία θαζαξηόηεηνο ρώξνπ.

5 Γηα ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο άλσ κε εκβαδόλ άλσ ησλ έμη ρηιηάδσλ (6.000) η.κ, ν ζπληειεζηήο ηνπ ηέινπο δελ δύλαηαη λα νξηζζεί κεγαιύηεξνο ηνπ εμήθνληα επί ηνηο εθαηόλ (60%) ηνπ νξηζζέληνο γηα ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο κέρξη ρηιίσλ (1.000) η.κ. Γηα κε ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο άλσ ησλ έμη ρηιηάδσλ (6.000) η.κ δε δύλαηαη λα νξηζζεί ζπληειεζηήο κεγαιύηεξνο ηνπ ηξηάθνληα επί ηνηο εθαηόλ (30%) ηνπ νξηζζέληνο γηα ηα ρίιηα (1.000) πξώηα ηεηξαγσληθά κέηξα κε ζηεγαζκέλνπ ρώξνπ (αληηθ. από ην άξζξν 5 παξ. 1 ηνπ Ν. 1080/80, ΦΔΚ Α' 246). (άξζξν 1 παξ. 5 Ν. 25/75) ύκθσλα κε ηηο παξ. 1 & 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N. 429/76 (ΦΔΚ 235/76) βηνκεραλίεο, θηλεκαηνζέαηξα θαη ελ γέλεη επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνύζεο επνρηαθά ππνρξενύληαη ζε θαηαβνιή ηειώλ θαζαξηόηεηνο θαη θσηηζκνύ αλαιόγσο πξνο ηνλ ρξόλν ιεηηνπξγίαο θαη πάλησο όρη ιηγόηεξν ηνπ ηξηκήλνπ. Υξόλνο κεγαιύηεξνο ηνπ δεθαπελζεκέξνπ ινγίδεηαη νιόθιεξνο κήλαο. ρεηηθά κε ην ρξόλν ηεο επνρηαθήο ιεηηνπξγίαο απνθαζίδεη ην δεκνηηθό ή θνηλνηηθό ζπκβνύιην κε απόθαζε ηνπ, ε νπνία εγθξίλεηαη από ην Γ.Γ. ηεο πεξηθέξεηαο έπεηηα από πξνεγνύκελε ππνβνιή ππό ηνπ ππόρξενπ πξνο ηνλ δήκν ή ηελ θνηλόηεηα ζρεηηθήο ππεύζπλεο δήισζεο. Με ηελ πεξίπησζε δ ηεο παξ 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 3852/10 νξίδεηαη όηη ε νηθνλνκηθή επηηξνπή εηζεγείηαη πξνο ην δεκνηηθό ζπκβνύιην ηελ επηβνιή ηειώλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξώλ. πλεπώο γηα ηε ιήςε απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί επηβνιήο ηειώλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξώλ απαηηείηαη κεηά ηελ ε πξνεγνύκελε εηζήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο. Λακβάλνληαο ππ όςηλ: 1) ην άξζξν 25 παξ.12 ηνπ Ν.1828/1989 2) ην Ν. 25/75 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη 3) ην άξζξν 43 παξ.1α ηνπ Ν. 3979/2011 4) ην αξηζ. 2/2077/ έγγξαθν ηνπ ΤΠΔΓΓΑ 5) ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζ. 21 θαη 22 ηνπ ΒΓ 24-9/ (ΦΔΚ Α 171) θαη ηνπ άξζ. 4 ηνπ λ. 1080/1980 (ΦΔΚ Α 246), 6) ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα εηζήγεζε 7) ην γεγνλόο όηη κεηαμύ ησλ ζπλελσκέλσλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ζην λέν Γήκν Γηνλύζνπ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3852/2010 ππήξραλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο κεηαμύ ησλ ηζρπόλησλ αληαπνδνηηθώλ ηειώλ θσηηζκνύ θαη θαζαξηόηεηαο, όπσο παξαηίζεληαη θαησηέξσ, 8) ηελ αξηζ. 45/ εγθύθιην ηνπ ΤΠΔΑΖΓ ΓΖΜ. ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΗΝΑΚΑ Η: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΕΟΜΔΝΑ ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΣΔΛΖ ΑΝΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΟ 2011 (βάζεη ζηνηρείσλ ηεο ) Α1: ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ Α2: ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ Β ΣΜ ΓΣ 1: ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ ΤΝΣ ΓΣ 1 (/ηκ) ΤΝΟΛΟ Α1 ΣΜ ΓΣ 2: ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ ΤΝΣ ΓΣ 2 (/ηκ) ΤΝΟΛΟ Α2 ΤΝΟΛΟ ΣΜ ΓΗΑ ΓΣ (Α1+Α2) Α1+Α2 () 1) ΑΓ , , , , , ΣΔΦΑΝΟ 2) ΑΝΟΗΞΖ , , , , ,54 3) ΓΗΟΝΤΟ , , , , ,55 4) ΓΡΟΗΑ , , , , , ) ΚΡΤΟΝΔΡΗ , , , , , ) ΡΟΓΟΠΟΛΖ , , , , ,46 7) ΣΑΜΑΣΑ , , , , , , , , ,

6 Ο κέζνο όξνο ηνπ πληειεζηή Γεκνηηθώλ Σειώλ Οηθηαθήο Υξήζεο (ΓΣ 1) πνπ πξνθύπηεη από ηνλ ΠΗΝΑΚΑ Η, είλαη 1,31 /η.κ. Λόγσ ηεο πθηζηάκελεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θαηάζηαζεο ηεο ρώξαο ζεσξνύκε όηη ε θνξνινγεηέα ύιε δελ ζα κεηαβιεζεί, αιιά ζα παξακείλεη ζε επίπεδα ίδηα κε ηα αλαθεξόκελα ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ Η. ΓΖΜ. ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΗΝΑΚΑ ΗΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΕΟΜΔΝΑ ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΣΔΛΖ ΑΝΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΟ 2012 ΣΜ ΓΣ 1: ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ Α1: ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ Α2: ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ Β ΤΝΟΛΟ Α2: ΤΝΟΛΟ ΤΝΣ ΤΝΟΛΟ Α1: ΣΜ ΓΣ 2: ΤΝΣ ΔΟΓΑ ΓΣ ΣΜ ΓΗΑ ΓΣ 1 ΔΟΓΑ ΓΣ ΓΔΝΗΚΖ ΓΣ 2 ΓΔΝ. ΓΣ (/ηκ) ΟΗΚ. ΥΡΖΖ ΥΡΖΖ (/ηκ) ΥΡΖΖ (Α1+Α2) Α1+Α2 () % ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΓΣ ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ ) ΑΓ , , , , , ΣΔΦΑΝΟ 10,00% 2) ΑΝΟΗΞΖ , , , , ,27-9,88% 3) ΓΗΟΝΤΟ , , , , ,43 4,65% 4) ΓΡΟΗΑ , , , , ,31-16,67% 5) ΚΡΤΟΝΔΡΗ , , , , , ,41% 6) ΡΟΓΟΠΟΛΖ , , , , ,46 0,00% 7) ΣΑΜΑΣΑ , , , , ,43-1,79% , , , , ΜΔΣΑΒΟΛΖ 2011/2012 0,00% - 0,98% -1,73% 0,00% 0,00% 0,00% -0,83% Ο κέζνο όξνο ηνπ πληειεζηή Γεκνηηθώλ Σειώλ Οηθηαθήο Υξήζεο (ΓΣ 1) πνπ πξνθύπηεη από ηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΗΗ, είλαη 1,30 /η.κ., δει. παξνπζηάδεη ειάρηζηε κείσζε (0,98%) ζε ζρέζε κε ην 2011, ελώ θαη αληίζηνηρα ην ζύλνιν ησλ πξνϋπνινγηδόκελσλ εζόδσλ παξνπζηάδεη ειάρηζηε κείσζε (0,83%). Σα Γεκνηηθά Σέιε Γεληθήο Υξήζεο παξακέλνπλ ακεηάβιεηα. Γηα ππνινγηζκό ηεο θνξνινγεηέαο ύιεο έρνπλ ιεθζεί ππ όςηλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 1 ηνπ Ν. 25/1975, βάζεη ηνπ νπνίνπ ν Γήκνο γλσζηνπνηεί ζηε ΓΔΖ έλα κόλνλ ζπληειεζηή Γεκνηηθώλ Σειώλ Οηθηαθήο Υξήζεο θαη έλαλ Γεληθήο Υξήζεο θαη πξνζδηνξίδεη γηα θάζε ππόρξεν ην ζε ηεηξαγσληθά κέηξα πιαζκαηηθό εκβαδόλ ηνπ ρώξνπ, ην νπνίν πνιιαπιαζηαδόκελν επί ηνλ εληαίν ζπληειεζηή απνδίδεη πνζό ηειώλ ίζν πξνο ην πξνθύπηνλ από ην γηλόκελν ηνπ πξαγκαηηθνύ εκβαδνύ επί ηελ θαηεγνξία ζπληειεζηή. Παξαθαινύκε λα ιεθζεί απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ εηζήγεζε πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην γηα ηα παξαθάησ: Α. Σνλ θαζνξηζκό αλαιπηηθά ησλ παξαθάησ ζπληειεζηώλ ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ πνπ ζα ηζρύνπλ από θαη εθ εμήο έσο ηε ιήςε άιιεο ζρεηηθήο απόθαζεο, σο θάησζη. 1) Γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο θαηνηθία, εξγνηαμηαθέο παξνρέο, θηιαλζξσπηθά ηδξύκαηα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ, ζηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη νη ηδησηηθέο θιηληθέο: ΓΖΜ. ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΓΣ ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ (/ηκ) ΔΣΖΗΧ 1. ΑΓ. ΣΔΦΑΝΟ 1,10 2. ΑΝΟΗΞΖ 1,55 3. ΓΗΟΝΤΟ 1,35 4. ΓΡΟΗΑ 1,55

7 ΓΖΜ. ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΓΣ ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ (/ηκ) ΔΣΖΗΧ 5. ΚΡΤΟΝΔΡΗ 1,10 6. ΡΟΓΟΠΟΛΖ 1,35 7. ΣΑΜΑΣΑ 1,10 2) Γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο γεληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ρξήζεο, όπσο εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, γξαθεία θαη επηρεηξήζεηο, θξνληηζηήξηα θιπ. : ΓΖΜ. ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΓΣ ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ (/ηκ) ΔΣΖΗΧ 1. ΑΓ. ΣΔΦΑΝΟ 2,30 2. ΑΝΟΗΞΖ 3,79 3. ΓΗΟΝΤΟ 2,64 4. ΓΡΟΗΑ 4,52 5. ΚΡΤΟΝΔΡΗ 1,99 6. ΡΟΓΟΠΟΛΖ 3,19 7. ΣΑΜΑΣΑ 3,79 3) Γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο επαγγεικαηηθήο ρξήζεο πνπ αθνξνύλ βηνηερλίεο, βηνκεραλίεο, εγθαηαζηάζεηο εμόξπμεο εηδώλ ππεδάθνπο, απνζήθεο, ηδησηηθέο θιηληθέο, γεξνθνκεία, μελνδνρεία, θαηαζθελώζεηο, εθπαηδεπηήξηα, ζέξεηξα, θηλεκαηνζέαηξα, βελδηλάδηθα, πιπληήξηα απηνθηλήησλ, επηρεηξήζεηο εκπνξίαο θαη ζπλεξγεία νρεκάησλ, κεραλνπξγεία, επηρεηξήζεηο πώιεζεο νηθνδνκηθώλ πιηθώλ θιπ., αλά Γεκνηηθή Κνηλόηεηα σο εμήο: ΓΖΜ. ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ηκ (/ηκ ΣΔΓΑΜΔΝΟΗ ΥΧΡΟΗ ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ ηκ >6000 ηκ Διεύζεξα ηεισλεηαθά (/ηκ (/ηκ ζπγθξνηήκαηα (/ηκ ΑΓ. ΣΔΦΑΝΟ 3,75 3,38 2,25 1,13 2. ΑΝΟΗΞΖ 4,78 4,78 2,87 1,43 3. ΓΗΟΝΤΟ 2,96 2,96 1,78 0,89 4. ΓΡΟΗΑ 4,52 4,52 2,71 1,36 5. ΚΡΤΟΝΔΡΗ 1,99 1,99 1,19 0,60 6. ΡΟΓΟΠΟΛΖ 3,19 3,19 1,91 0,96 7. ΣΑΜΑΣΑ 3,79 3,79 2,27 1,14 4) Γηα κε ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο επαγγεικαηηθήο ρξήζεο πνπ αθνξνύλ βηνηερλίεο, βηνκεραλίεο, εγθαηαζηάζεηο εμόξπμεο εηδώλ ππεδάθνπο, ηδησηηθέο θιηληθέο, γεξνθνκεία, μελνδνρεία, θαηαζθελώζεηο, εθπαηδεπηήξηα, ζέξεηξα, θηλεκαηνζέαηξα, βελδηλάδηθα, πιπληήξηα απηνθηλήησλ, επηρεηξήζεηο εκπνξίαο θαη ζπλεξγεία νρεκάησλ, κεραλνπξγεία, επηρεηξήζεηο πώιεζεο νηθνδνκηθώλ πιηθώλ θιπ., αλά Γεκνηηθή Κνηλόηεηα σο εμήο: ΓΖΜ. ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ηκ (/ηκ ηκ (/ηκ ΜΖ ΣΔΓΑΜΔΝΟΗ ΥΧΡΟΗ ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ >6000 ηκ (/ηκ 3 Διεύζεξα ηεισλεηαθά ζπγθξνηήκαηα (/ηκ 1. ΑΓ. 3,75 3,38 1,13 0,56 1 Γηα εκβαδό κεγαιύηεξν ηωλ η.κ., δελ κπνξεί λα νξηζζεί ζπληειεζηήο κεγαιύηεξνο ηνπ 60% απηνύ πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηα πξώηα η.κ. (άξζ. 5 παξ. 1 ηνπ Ν. 1080/1980). 2 Γηα ζηεγαζκέλνπο ή κε ρώξνπο πνπ αλαγλωξίδνληαη από ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ωο ειεύζεξα ηειωλεηαθά ζπγθξνηήκαηα, ν ζπληειεζηήο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξνο ηνπ 50% απηνύ πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηνπο αληίζηνηρνπο ρώξνπο άλω ηωλ η.κ. (άξζ. 5 παξ. 2 Ν. 1080/1980). 3 Γηα εκβαδό ζηεγαζκέλωλ ρώξωλ κεγαιύηεξν ηωλ η.κ., δελ κπνξεί λα νξηζζεί ζπληειεζηήο κεγαιύηεξνο ηνπ 30% πνπ ηζρύεη απηνύ πνπ ηζρύεη γηα ηα πξώηα η.κ. (άξζ. 5 παξ. 1 εδάθ. β ηνπ Ν. 1080/1980)

8 ΓΖΜ. ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΔΦΑΝΟ ηκ (/ηκ ΜΖ ΣΔΓΑΜΔΝΟΗ ΥΧΡΟΗ ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ ηκ (/ηκ >6000 ηκ (/ηκ 3 Διεύζεξα ηεισλεηαθά ζπγθξνηήκαηα (/ηκ 2. ΑΝΟΗΞΖ 4,78 4,78 1,43 0,72 3. ΓΗΟΝΤΟ 2,96 2,96 0,89 0,44 4. ΓΡΟΗΑ 4,52 4,52 1,36 0,68 5. ΚΡΤΟΝΔΡΗ 1,07 1,07 0,32 0,16 6. ΡΟΓΟΠΟΛΖ 3,19 3,19 0,96 0,48 7. ΣΑΜΑΣΑ 3,79 3,79 1,14 0,57 5) Γηα ζηεγαζκέλνπο θαη κε ρώξνπο θαηαζθελώζεσλ, ιακβάλνληαο ππ όςηλ ην ρξόλν ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ζύκθσλα κε ηηο παξ. 1 & 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N. 429/76 (ΦΔΚ 235/76), σο εμήο: ηκ (/ηκ ΣΔΓΑΜΔΝΟΗ ΥΧΡΟΗ ηκ >6000 ηκ (/ηκ (/ηκ ΚΑΣΑΚΖΝΧΔΗ ηκ (/ηκ ΜΖ ΣΔΓΑΜΔΝΟΗ ΥΧΡΟΗ ηκ (/ηκ >6000 ηκ (/ηκ 1,11 1,11 0,66 1,11 1,11 0,33 Σα έζνδα από ηέιε θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ γηα ην έηνο 2012 ζύκθσλα θαη κε ηα αλσηέξσ, ππνινγίδεηαη όηη ζα αλέιζνπλ ζην πνζό ησλ ,34, όπσο θαίλεηαη παξαθάησ: Από θαηνηθίεο, θαηαζηήκαηα, βηνηερλίεο, βηνκεραλίεο θιπ. Α. ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ = ,30 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ = ,04 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ (Α + Β) = ,34 Οη δαπάλεο ηεο ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ γηα ην έηνο 2012, ππνινγίδνληαη όηη ζα αλέιζνπλ ζην πνζό ησλ ,34, όπσο θαίλεηαη παξαθάησ: Κσδ. Αξηζκόο Σίηινο εμόδνπ Πνζό ζε Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα θιπ) , Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο & εμαηξέζηκεο εκέξεο & λπθηεξηλέο ώξεο & ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο , Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) , Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ώξεο θαη ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο 5.808, Σαθηηθέο εθηάθησλ νξηζκέλνπ ρξόλνπ , Σαθηηθέο απνδνρέο κε πξνζσξηλνύο πίλαθεο , Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο εθηάθησλ ππαιιήισλ , Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο κε πξνζσξηλνύο πίλαθεο 888, Δηζθνξά ππέξ ΣΤΓΚΤ , Δηζθνξά ππέξ ΣΔΑΓΤ ΣΑΓΚΤ 8.334, Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππέξ ΗΚΑ ππαιιήισλ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ , Δξγνδνηηθή ππέξ ΗΚΑ εθηάθησλ νξηζκέλνπ ρξόλνπ , Δξγνδνηηθή εηζθνξά ππέξ ΗΚΑ κε πξνζσξηλνύο πίλαθεο 9.071, Παξνρέο έλδπζεο , Πξνκήζεηα γάιαθηνο εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ ηαθηηθνύ θαη έθηαθηνπ , Ακνηβέο λνκηθώλ πξνζώπσλ ηδησηηθνύ δηθαίνπ , Ακνηβή γηα έθδνζε πηζηνπνηεηηθώλ ειεθηξνιόγσλ γηα παξνρέο ξεύκαηνο ΓΔΖ 5.000, Αληίηηκν ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα θσηηζκό νδώλ πιαηεηώλ θαη θνηλνρξήζησλ ρώξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο , Μηζζώκαηα εδαθηθώλ εθηάζεσλ γαηώλ , Μηζζώκαηα κεραλεκάησλ απνξξηκκαηνθόξσλ θιπ , Λνηπά κηζζώκαηα , Πξνκήζεηα ελόο ζαξώζξνπ κέζσ Leasing , Πξνκήζεηα ηξηώλ απνξξηκκαηνθόξσλ κέζσ Leasing ,00

9 Κσδ. Αξηζκόο Σίηινο εμόδνπ Πνζό ζε Πξνκήζεηα ελόο κηθξνύ απνξξηκκαηνθόξνπ κέζσ Leasing , Πξνκήζεηα δύν απνξξηκκαηνθόξσλ κε πιπληήξην θάδσλ κέζσ Leasing , Πξνκήζεηα 1 νδηθνύ ειθπζηήξα θαη 1 αλαηξ/λεο ξπκ/λεο θηβσηάκαμαο νγθσδώλ κέζσ Leasing , Πξνκήζεηα 1 νδηθνύ ειθπζηήξα θαη 2 εκηξπκ/λεο θηβσηάκαμεο κέζσ Leasing , Πξνκήζεηα 2 θνξηεγώλ κε ζύζηεκα αξπάγεο κέζσ Leasing , Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθώλ κέζσλ , πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ (πιελ θηηξίσλ έξγσλ) , πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ , πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάησλ , πληήξεζε θαη επηζθεπή επίπισλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ 5.000, Γαπάλεο θαζαξηζκνύ πιπζίκαηνο θάδσλ απνξξηκκάησλ , Σέιε θπθινθνξίαο θνξηεγώλ απηνθηλήησλ , Γαπάλεο γηα θαηαβνιή παξαβόισλ ΚΣΔΟ, έθδνζε πηλαθίδσλ απη/ησλ θιπ , Έμνδα θίλεζεο ηδηόθηεησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ (δηόδηα θιπ) , Δθηππώζεηο, εθδόζεηο, βηβιηνδνηήζεηο 5.000, Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ ζαθνύιεο απνξξηκκάησλ , Πξνκήζεηα ινηπώλ εηδώλ πγηεηλήο θαη θαζαξηόηεηαο , Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ ζπλ/λε , Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ , Πξνκήζεηα ινηπνύ πιηθνύ 5.000, Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνύ εμνπιηζκνύ , Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθώλ εξγαιείσλ , Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθώλ κέζσλ , Αληαιιαθηηθά ινηπώλ κεραλεκάησλ , Λνηπέο πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ πιηθώλ , Πξνκήζεηα θάδσλ απνξξηκκάησλ κεραληθήο απνθνκκηδήο , Λνηπέο πξνκήζεηεο κεραλεκάησλ & ινηπνύ κερ/θνύ εμνπιηζκνύ , Λνηπόο εμνπιηζκόο , Πξνκήζεηα θάδσλ θνκπνζηνπνίεζεο απνξξηκκάησλ , Πξνκήζεηα θσηηζηηθώλ ζσκάησλ νδώλ, πιαηεηώλ θι θνηλ. ρώξσλ , Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ γηα ζπληήξεζε δηθηύσλ ειεθηξνθσηηζκνύ Γήκνπ Γηνλύζνπ , Τπνρξεσηηθέο εηζθνξέο ππεξ ΔΓΚΝΑ ,65 Γηθαηώκαηα ηξίησλ ΓΔΖ από ηελ είζπξαμε ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ ,93 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ,34 Β. ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ Νόκνπ 3463/2006 (ΓΚΚ), νξίδεηαη όηη, «κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ ή Κνηλνηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ κειώλ ηνπ, είλαη δπλαηή ε κείσζε δεκνηηθώλ θόξσλ ή ηειώλ κέρξη ην πελήληα ηνηο εθαηό (50%), ή ε απαιιαγή από απηνύο γηα ηνπο απόξνπο, ηα άηνκα κε αλαπεξίεο θαη πνιπηέθλνπο, όπσο ε ηδηόηεηα ηνπο νξηνζεηείηαη αληίζηνηρα από ηελ θείκελε λνκνζεζία. Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο κε ην ππ αξηζκ. 08/Γ.Σ.Α./11170/ καο δηαβίβαζε ην ππ αξηζκ / έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ ΟΣΑ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, πνπ κεηαμύ άιισλ αλαθέξεη όηη, «ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3454/06 «Πνιύηεθλνη είλαη νη γνλείο νη νπνίνη έρνπλ ηε γνληθή κέξηκλα ε επηκέιεηα ηεζζάξσλ ηνπιάρηζηνλ ηέθλσλ.». Ωζηόζν, ηελ αλσηέξσ ηδηόηεηα κπνξνύλ λα ιάβνπλ θαη νη ηξίηεθλεο νηθνγέλεηεο, ππό ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ εηζάγνληαη κε ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 4 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. ε θάζε πεξίπησζε πάλησο ε πνιπηεθληθή ηδηόηεηα απνλέκεηαη κε πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από ηελ Αλώηαηε πλνκνζπνλδία Πνιπηέθλσλ Διιάδνο πξνο ηελ νπνία ζα πξέπεη λα απεπζύλνληαη νη ελδηαθεξόκελνη». Έρνληαο ππ όςηλ ηα αλσηέξσ, πξνθεηκέλνπ λα αλαθνπθηζηνύλ νηθνλνκηθά νη παξαπάλσ θαηεγνξίεο θαη λα αλαδεηρζεί ε θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ, πξνηείλεηαη ε κείσζε ηνπ εληαίνπ αληαπνδνηηθνύ ηέινπο θαζαξηόηεηαο θσηηζκνύ ζε πνζνζηό 30% θαη έσο 150 ηεηξαγσληθά κέηξα, γηα: άηνκα κε αλαπεξία κε πνζνζηό αλαπεξίαο 80% θαη άλσ πνιύηεθλεο νηθνγέλεηεο κε ηέζζεξα ηέθλα, κέρξηο όηνπ ην ηειεπηαίν παηδί ελειηθησζεί, δειαδή ζπκπιεξώζεη ην 18 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη, ζε πεξίπησζε, πνπ ζπνπδάδεη ην 25 ν έηνο γηα νηθνγελεηαθό εηζόδεκα έσο εηεζίσο.

10 Γηα ηηο πνιύηεθλεο νηθνγέλεηεο κε πέληε θαη πιένλ ηέθλα, δελ πθίζηαηαη εηζνδεκαηηθό θξηηήξην, ελώ νη γνλείο ζα δηαηεξνύλ ηελ απαιιαγή εθ όξνπ δσήο σο ειάρηζηε επηβξάβεπζε. Σν κέηξν ζα ηζρύζεη γηα έλα αθίλεην ηδηόθηεην, πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηα όξηα ηνπ Γήκνπ θαη ζην νπνίν δηακέλεη κόληκα ην άηνκν κε αλαπεξία, ή ε πνιύηεθλε νηθνγέλεηα. Ζ κείσζε ζα ηζρύζεη κεηά ηελ ππνβνιή ησλ απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ ζην Γήκν θαη ύζηεξα από ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αιιαγήο ηνπ ηηκνινγίνπ από ηε Μεραλνγξαθηθή Τπεξεζία ηεο ΓΔΖ. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη ζην Σκήκα Δζόδσλ ηνπ Γήκνπ από ηα ελδηαθεξόκελα άηνκα κε αλαπεξία γηα λα ηύρνπλ ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο κείσζεο είλαη ηα αθόινπζα: 1. Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζην νπνίν βεβαηώλεηαη ε ρξόληα ή κόληκε θαη κε αλαζηξέςηκε αλαπεξία ηνπ ελδηαθεξόκελνπ ζε πνζνζηό 80% θαη άλσ. 2. Φσηναληίγξαθν πξόζθαηνπ ινγαξηαζκνύ ηεο ΓΔΖ. 3. Αληίγξαθν θνξνινγηθήο δήισζεο (Δ1) από ηελ νπνία πξνθύπηεη ν ηόπνο θαηνηθίαο ηνπ ΑΜΔΑ, θαζώο θαη εθθαζαξηζηηθό, ηα νπνία ζα επαλππνβάιινληαη γηα έιεγρν εηεζίσο. 4. Τπεύζπλε δήισζε κε ηελ νπνία αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ν ελδηαθεξόκελνο λα ελεκεξώλεη ην Γήκν ζε πεξίπησζε αιιαγήο ηεο κόληκεο θαηνηθίαο ε κεηαβνιήο ησλ ηεηξαγσληθώλ ηεο. Γηα ηηο πνιύηεθλεο νηθνγέλεηεο, ηα δηθαηνινγεηηθά είλαη ηα αθόινπζα: 1. Πηζηνπνηεηηθό από ηελ Αλώηαηε πλνκνζπνλδία Πνιπηέθλσλ Διιάδαο. 2. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο από ην Γήκν. 3. Φσηναληίγξαθν πξόζθαηνπ ινγαξηαζκνύ ηεο ΓΔΖ. 4. Αληίγξαθν θνξνινγηθήο δήισζεο (Δ1) από ηελ νπνία ζα πξνθύπηεη ν ηόπνο θαηνηθίαο ηεο πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο θαη ην εηζόδεκα ηεο, θαζώο θαη εθθαζαξηζηηθό, ηα νπνία ζα επαλππνβάιινληαη γηα έιεγρν εηεζίσο. 5. Τπεύζπλε δήισζε κε ηελ νπνία αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ν ελδηαθεξόκελνο λα ελεκεξώλεη ην Γήκν ζε πεξίπησζε αιιαγήο ηεο κόληκεο θαηνηθίαο ε κεηαβνιήο ησλ ηεηξαγσληθώλ ηεο. Γ. Ζ απόθαζε λα δεκνζηεπηεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ ΒΓ 24-9/ Ο Γ θ. Παζηπνπιαξίδεο πήξε ην ιόγν θαη είπε: «Δίλαη πξνθαλέο, όηη ε δηαθνξνπνίεζε πνπ ππήξρε κέρξη ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο, ύδξεπζεο θ.ιπ. αλά Γήκν, ε νπνία δηθαηνινγνύζε, κέρξη ηόηε, θαη ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ αληηζηνίρσλ ηειώλ θαη θόξσλ, δελ πθίζηαηαη πιένλ, ήδε από Άιισζηε, ζε θάζε πεξίπησζε, ηέηνηα πνηνηηθή δηαθνξνπνίεζε ππεξεζηώλ δελ λνείηαη πθηζηάκελε, νύησο ή άιισο, ζηνλ εληαίν πιένλ Γήκν Γηνλύζνπ. πλεπώο ήδε από , δελ ππάξρεη θαλέλαο απνιύησο ιόγνο ή δηθαηνινγία δηαθνξνπνίεζεο ησλ δεκνηηθώλ ηειώλ, θόξσλ θαη δηθαησκάησλ ζηνλ εληαίν Γήκν Γηνλύζνπ. ηελ ελ ιόγσ εηζήγεζε πξνηείλεηαη θαηά εληειώο αλεπίηξεπην ηξόπν, δίρσο θακία απνιύησο αηηηνιόγεζε, ε ζπλέρηζε ηεο αληζνβαξνύο επηβνιήο ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ ζηηο επηά δεκνηηθέο θνηλόηεηεο πνπ ζπλαπαξηίδνπλ ην Γήκν καο.

11 Αλαιπηηθόηεξα, θαη αξρίδνληαο από ηα αληαπνδνηηθά ηέιε θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ ηξηώλ ηαρπηήησλ πνπ πξνηείλεηαη λα ηζρύζνπλ από 01/01/2012 γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνύληαη σο θαηνηθία,εξγνηάμηα θιπ, ζα ζεια λα επηζεκάλσ, όηη απηά δηαθνξνπνηνύληαη, ρσξίο ζηελ εηζήγεζε λα αλαγξάθεηαη θακία ζρεηηθή αηηηνιόγεζε πνπ λα δηθαηνινγεί ηελ δηαθνξνπνίεζε απηή, πξνθαλώο δηόηη νη παξερόκελεο ππεξεζίεο θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ είλαη αθξηβώο νη ίδηεο θαη ζηηο επηά δεκνηηθέο θνηλόηεηεο ηνπ δήκνπ, όπσο ίδηεο είλαη θαη νη ινηπέο ηνπηθέο ζπλζήθεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. ηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζώ ζηα ηέιε θαζαξηόηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο γεληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ρξήζεο, ηα νπνία επίζεο εληειώο αλαηηηνιόγεηα πξνηείλεηαη λα είλαη δηαθνξεηηθά ζηηο επηά δεκνηηθέο θνηλόηεηεο, κε ηεξάζηηεο κάιηζηα απνθιίζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ην 125 % (!!!),όπσο πξνθύπηεη από ηνλ πίλαθα 2 ηεο ζειίδαο 4. Δλ πξνθεηκέλσ γίλεηαη θηιόηηκε πξνζπάζεηα από ηνλ εηζεγεηή γηα λα θαηαλνήζνπκε ηα αθαηαλόεηα. Όηη δειαδή ηα αθξηβώο ίδηαο ρξήζεο θαηαζηήκαηα πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηηο δηάθνξεο δεκνηηθέο θνηλόηεηεο παξάγνπλ κέρξη θαη δπόκηζε θνξέο παξαπάλσ απνξξίκκαηα από όηη άιια παξόκνηα πνπ βξίζθνληαη ζε άιιεο δεκνηηθέο θνηλόηεηεο. Ο παξαινγηζκόο θαη πνιηηηθόο ηπρνδησθηηζκόο ζε όιν ηνπ ην κεγαιείν. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηα πξνηεηλόκελα από ηνλ εηζεγεηή δεκνηηθά ηέιε επηά ηαρπηήησλ πνπ αθνξνύλ νκνεηδείο, σο επί ην πιείζηνλ, κε ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο γεληθήο ρξήζεο. Από ηα πην πάλσ πξνθύπηεη αδηακθηζβήηεηα, όηη ν θαζνξηζκόο ησλ ηειώλ πνπ επηρεηξείηαη ελ πξνθεηκέλσ έγηλε θαηά πξνθιεηηθά άδηθν, απζαίξεην, αλαηηηνιόγεην, παξάλνκν θαη ξνπζθεηνινγηθό ηξόπν πνπ εθηόο ησλ άιισλ παξαβηάδεη εκθαλώο, ηόζν ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ πνιηηώλ πνπ απνξξέεη από ην ύληαγκα, όζν θαη ην γξάκκα θαη ην πλεύκα ηνπ Καιιηθξαηηθνύ λ.3852/2010 πνπ ζεζκνζέηεζε ηελ λέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο, βάζεη ηεο νπνίαο ζπλελώζεθαλ δύν ή πεξηζζόηεξνη πθηζηάκελνη Γήκνη θαη Κνηλόηεηεο ζε έλαλ κεγαιύηεξν εληαίν Γήκν, πξνθεηκέλνπ απηόο λα ιεηηνπξγεί σο εληαίν ζύλνιν θαη όρη δηαηξεκέλν, όπσο πξνηείλεηαη από ηνλ εηζεγεηή. Πξνθαλώο ν Κνο αληηδήκαξρνο πνπ εηζεγείηαη ην ζέκα, αθνύ θαζόξηζε ηα ηέιε ηεο δεκνηηθήο θνηλόηεηαο ζηελ νπνία πνιηηεύεηαη λα δηακνξθσζνύλ ζηα ρακειόηεξα επίπεδα, μέραζε ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ πνιηηώλ, πνπ επηθαιέζηεθε πξόζθαηα, θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο δηαγξαθήο βεβαησκέλσλ νθεηιώλ ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην, ηελ νπνία αξρή πξνέβιεςα (θαη ε πξόβιεςε κνπ απηή έρεη θαηαγξαθεί ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο ζρεηηθήο ζπλεδξίαζεο), όηη ζα ηελ μεράζεη όηαλ ζα έξζεη ην παξόλ ζέκα πξνο ζπδήηεζε, όπσο θαη έγηλε. Πηζηεύσ όηη απηή ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αληηδεκάξρνπ, ιίαλ επηεηθώο, δελ ζπλάδεη κε ηελ δενληνινγία. Πξνζθνκίδσ, θαηαζέησ θαη επηθαινύκαη ην πεξηερόκελν ηεο 2081/2009 ζρεηηθήο απόθαζεο ηνπ ΣΔ, από όπνπ πξνθύπηεη όηη ην εληαίν ηέινο θαζαξηόηεηνο θαη θσηηζκνύ αθνξά έλα αόξηζην θύθιν πξνζώπσλ, ζπλεπώο, ηα βαξπλόκελα πξόζσπα απηά δελ επηηξέπεηαη λα θαηεγνξηνπνηνύληαη, νύησο ή άιισο θαη θαη αξρήλ, πνιύ πεξηζζόηεξν αλαηηηνιόγεηα, σο ελ πξνθεηκέλσ. Πξάγκαηη, κόλν έλαο λνζεξόο εγθέθαινο ζα κπνξνύζε λα δηαλνεζεί όηη δηθαηνύηαη λα επηβάιεη δεκνηηθνύο θόξνπο νηνπδήπνηε ηύπνπ θαη νλνκαζίαο θαηεγνξηνπνηώληαο ηνπο θαηνίθνπο αλάινγα κε ηε δεκνηηθή θνηλόηεηα πνπ δηακέλνπλ, δειαδή κε ξαηζηζηηθνύ ηύπνπ θαη ξνπζθεηνινγηθά θξηηήξηα. Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαηαςεθίδσ ηελ εηζήγεζε θαη πξνηείλσ απηή λα δηακνξθσζεί, νύησο ώζηε λα θαζνξηζηνύλ εληαία ηέιε ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ελ ιόγσ εηζήγεζε, γηα λα κελ αδηθείηαη θαλείο ζπκπνιίηεο καο.»

12 Σν ιόγν πήξε ν θ. Μπηηάθνο θαη είπε: «απηή ηε δύζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία πνπ βηώλνπλ νη πνιίηεο αιιά θαη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε δηαθσλνύκε θάζεηα κε ηελ απζαίξεηε θαη πξόρεηξε αληηκεηώπηζε ηνπ ζέκαηνο εθ κέξνπο ηεο δηνίθεζεο θαη πξνηείλνπκε ηελ αλαβνιή θαη επαλεηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο έπεηηα από αλαινγηζηηθή κειέηε ηνπιάρηζηνλ ζε βάζνο ρξόλνπ ηξηεηίαο ώζηε λα κελ αδηθεζεί θακία Γ.Κ.» Ο θ. Λίηζαο ιαβώλ ην ιόγν είπε: «Λακβάλνληαο ππόςε όια ηα ζηνηρεία πξνηείλσ λα δηακνξθσζνύλ ην ηέινο νηθηαθήο ρξήζεο ζην 1,5/ηκ θαη γηα ηελ γεληθή θαηνηθία ζηα 4/ηκ.» Ο θ. Εακάλεο πήξε ην ιόγν θαη είπε: «Οη εηζήγεζε ηνπ παξόληνο ζέκαηνο είλαη δνκεκέλε σο εμήο : 1)Αλαγξάθνληαη ηα έζνδα όπσο πξνθύπηνπλ από ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ησλ δνκεκέλσλ ηεηξαγσληθώλ ηηο θάζε δεκνηηθήο θνηλόηεηαο κε ηηο ρξεώζεηο πνπ ππήξραλ κέρξη 31/12/10. 2)πλερίδεη θάλνληαο ηελ πξόηαζε γηα ηηο ρξεώζεηο πνπ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ αλά δεκνηηθή θνηλόηεηα από 01/01/2012. Καη 3)Σειεηώλεη ηζνζθειίδνληαο, βάζε ηεο εηζήγεζεο ηα έζνδα πνπ πξνθύπηνπλ κε ηα πξνϋπνινγηζζέληα έμνδα. Γειαδή θαλέλα πξαγκαηηθό ζηνηρείν δαπαλώλ δελ ππάξρεη πνπ λα δηθαηνινγεί ηηο ρξεώζεηο. Απνηέιεζκα : - Πξνθαλώο θακηά αληαπνδνηηθόηεηα. - Κακηά αηηηνιόγεζε βάζε πξαγκαηηθώλ ζηνηρείσλ. - Αθαηαλόεηε κεξνιεςία. - Κακηά αηηηνιόγεζε θόζηνπο αλά δεκνηηθή θνηλόηεηα αθνύ, πξνηείλνληαη δηαθνξεηηθέο ρξεώζεηο - Καη θαηαιεθηηθά ην κνλαδηθό θξηηήξην είλαη, ην πόζν ζέινπκε λα αξκέγνπκε, όρη απιά ηνλ θάζε πνιίηε, αιιά πξνζέμηε ηνλ θάζε πνιίηε, κε βάζε ηνπ ζε πηα δεκνηηθή θνηλόηεηα δηακέλεη. Θα πεξίκελε θαλείο ζηνηρεησδώο λα αηηηνινγείηαη ε δηαθνξεηηθή ρξέσζε κε ζηνηρεία, ώζηε λα έρνπκε ηνπιάρηζηνλ ηα κνύηξα λα απαληήζνπκε ζηνπο πνιίηεο γηαηί ηνπο ρξεώλνπκε παξαπάλσ ή ιηγόηεξν. Γηα παξάδεηγκα ην νδηθό δίθηπν ηηο Γξνζηάο είλαη ην κεγαιύηεξν παξόιν πνπ είλαη ε κηθξόηεξε ζε έθηαζε θαη επίθεηηαη θαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ θσηηζηηθώλ ηηο ζσκάησλ κε θώηα ρακειήο θαηαλάισζεο, γηα απηό ζα πξέπεη λα έρεη ηα πςειόηεξα ηέιε θσηηζκνύ.. Σν θόζηνο θαζαξηόηεηαο ζηελ Άλνημε, πνπ έρεη ηα κηζά δνκεκέλα ηεηξαγσληθά από ηνλ Αγ. ηέθαλν ή ηνλ Γηόλπζν θαη ηελ κηζή έθηαζε, είλαη κεγαιύηεξν γηαηί ην όλνκά ηεο αξρίδεη από Αλ θαη ηειεηώλεη ζε νημε, γηα απηό πξέπεη λα έρεη πςειόηεξα ηέιε θαζαξηόηεηαο. Σν ζέκα θαηά ηελ άπνςε κνπ αγγίδεη ηα όξηα ηεο θαηδξόηεηαο, εγώ πξνθαλώο θαη θαηαςεθίδσ θαη ζα θάλσ θαη όηη πεξλά από ην ρέξη κνπ, ώζηε ε ελ ιόγσ εηζήγεζε λα κελ ηζρύζεη θαη λα αλαιπζεί ζε όιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο, ζηνπο θαηνίθνπο. Αλαξσηηέκαη όκσο ηη ζα θάλνπλ, νη ίδηνη νη ζπλάδειθνη ηεο πιεηνςεθίαο πνπ πξνέξρνληαη από ηηο δεκνηηθέο θνηλόηεηεο πνπ έρνπλ απμεκέλα ηέιε, πσο ζα

13 εμεγήζνπλ ζηνπο ζπληνπίηεο ηνπο ην επηιεθηηθό πξνηείλεη ε δεκνηηθή αξρή.» γδάξζηκν θαη ην άξκεγκα πνπ Γεπηεξνινγώληαο είπε: όηαλ ιεηηνπξγείο ζηα πιαίζηα ελόο ζεζκνύ πνπ εθπξνζσπεί πνιίηεο θαη δελ κηιάο κε ην θίιν ζνπ ή ην ζπκκαζεηή ζνπ θαη δηαπηζηώλεηο ηελ θαηάθνξε αδηθία όπσο πξνθύπηεη ελ πξνθεηκέλσ νη ραξαθηεξηζκνί είλαη ην ειάζζσλ, ην κείδσλ είλαη νη πνιίηεο θαη ν πξνθιεηηθά άληζνο, απαξάδεθηνο θαη άδηθνο ηξόπνο πνπ απηνί αληηκεησπίδνληαη κε 3 ή 7 δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο κε κνλαδηθό θξηηήξην ηνλ ηόπν δηακνλήο ηνπο.» Ο θ. Λίηζαο ιαβώλ ην ιόγν γηα δεύηεξε θνξά είπε: «Δγώ δελ ζα αλερζώ θακία κείσζε ησλ ηειώλ απηώλ θαη ζα αληηηαρζώ κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν θαη κε έλδηθα κέζα αθόκε ζε νπνηαδήπνηε πξνζδνθία ίζσο νξηζκέλσλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ πνπ ηπρώλ ήζειαλ λα ζπκςεθίζνπλ ηε κείσζε ησλ παξαπάλσ ηειώλ μεπνπιώληαο ηα 43 ζηξέκκαηα ηνπ ΣΤΠΔΣ Γηνλύζνπ ςεθίδνληαο ηνλ παξάλνκν πξνζδηνξηζκό ηεο νξηζηηθήο ηηκήο κνλάδαο.» Ο θ. Πνηίδεο πήξε ην ιόγν θαη είπε: ηελ πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη γηα ηελ νκνγελνπνίεζε ησλ ηειώλ ησλ 7 θνηλνηήησλ ζπκθσλώ κε ηελ εηζήγεζε. Η ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ Λακβάλνληαο ππόςε: Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 (Καιιηθξάηεο). ην άξζξν 25 παξ.12 ηνπ Ν.1828/1989 ην Ν. 25/75 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ην άξζξν 43 παξ.1α ηνπ Ν. 3979/2011 ην αξηζ. 2/2077/ έγγξαθν ηνπ ΤΠΔΓΓΑ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζ. 21 θαη 22 ηνπ ΒΓ 24-9/ (ΦΔΚ Α 171) θαη ηνπ άξζ. 4 ηνπ λ. 1080/1980 (ΦΔΚ Α 246), ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα εηζήγεζε ην γεγνλόο όηη κεηαμύ ησλ ζπλελσκέλσλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ζην λέν Γήκν Γηνλύζνπ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3852/2010 ππήξραλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο κεηαμύ ησλ ηζρπόλησλ αληαπνδνηηθώλ ηειώλ θσηηζκνύ θαη θαζαξηόηεηαο, όπσο παξαηίζεληαη θαησηέξσ, ηελ αξηζ. 45/ εγθύθιην ηνπ ΤΠΔΑΖΓ Σηο ηνπνζεηήζεηο ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ. Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ΜΔ ΦΖΦΟΤ 4 ΤΠΔΡ κε ηελ ςήθν ηνπ Πξνέδξνπ θαη 4 ΚΑΣΑ

14 Μεηνςεθνύλησλ ησλ θ.θ. Παζηπνπιαξίδε, Εακάλε, Μπηηάθνπ θαη Λίηζα νη νπνίνη θαηαςήθηζαλ ηελ εηζήγεζε γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην εηζεγεηηθό ηκήκα ηεο παξνύζεο. Σελ εηζήγεζε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ησλ παξαθάησ: Α. Σνλ θαζνξηζκό αλαιπηηθά ησλ παξαθάησ ζπληειεζηώλ ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ πνπ ζα ηζρύνπλ από θαη εθ εμήο έσο ηε ιήςε άιιεο ζρεηηθήο απόθαζεο, σο θάησζη. 6) Γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο θαηνηθία, εξγνηαμηαθέο παξνρέο, θηιαλζξσπηθά ηδξύκαηα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ, ζηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη νη ηδησηηθέο θιηληθέο: ΓΖΜ. ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΓΣ ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ (/ηκ) ΔΣΖΗΧ 8. ΑΓ. ΣΔΦΑΝΟ 1,10 9. ΑΝΟΗΞΖ 1, ΓΗΟΝΤΟ 1, ΓΡΟΗΑ 1, ΚΡΤΟΝΔΡΗ 1, ΡΟΓΟΠΟΛΖ 1, ΣΑΜΑΣΑ 1,10 7) Γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο γεληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ρξήζεο, όπσο εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, γξαθεία θαη επηρεηξήζεηο, θξνληηζηήξηα θιπ. : ΓΖΜ. ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΓΣ ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ (/ηκ) ΔΣΖΗΧ 8. ΑΓ. ΣΔΦΑΝΟ 2,30 9. ΑΝΟΗΞΖ 3, ΓΗΟΝΤΟ 2, ΓΡΟΗΑ 4, ΚΡΤΟΝΔΡΗ 1, ΡΟΓΟΠΟΛΖ 3, ΣΑΜΑΣΑ 3,79 8) Γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο επαγγεικαηηθήο ρξήζεο πνπ αθνξνύλ βηνηερλίεο, βηνκεραλίεο, εγθαηαζηάζεηο εμόξπμεο εηδώλ ππεδάθνπο, απνζήθεο, ηδησηηθέο θιηληθέο, γεξνθνκεία, μελνδνρεία, θαηαζθελώζεηο, εθπαηδεπηήξηα, ζέξεηξα, θηλεκαηνζέαηξα, βελδηλάδηθα, πιπληήξηα απηνθηλήησλ, επηρεηξήζεηο εκπνξίαο θαη ζπλεξγεία νρεκάησλ, κεραλνπξγεία, επηρεηξήζεηο πώιεζεο νηθνδνκηθώλ πιηθώλ θιπ., αλά Γεκνηηθή Κνηλόηεηα σο εμήο: ΓΖΜ. ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ηκ (/ηκ ΣΔΓΑΜΔΝΟΗ ΥΧΡΟΗ ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ ηκ >6000 ηκ Διεύζεξα ηεισλεηαθά (/ηκ (/ηκ ζπγθξνηήκαηα (/ηκ ΑΓ. ΣΔΦΑΝΟ 3,75 3,38 2,25 1,13 9. ΑΝΟΗΞΖ 4,78 4,78 2,87 1, ΓΗΟΝΤΟ 2,96 2,96 1,78 0,89 4 Γηα εκβαδό κεγαιύηεξν ηωλ η.κ., δελ κπνξεί λα νξηζζεί ζπληειεζηήο κεγαιύηεξνο ηνπ 60% απηνύ πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηα πξώηα η.κ. (άξζ. 5 παξ. 1 ηνπ Ν. 1080/1980). 5 Γηα ζηεγαζκέλνπο ή κε ρώξνπο πνπ αλαγλωξίδνληαη από ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ωο ειεύζεξα ηειωλεηαθά ζπγθξνηήκαηα, ν ζπληειεζηήο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξνο ηνπ 50% απηνύ πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηνπο αληίζηνηρνπο ρώξνπο άλω ηωλ η.κ. (άξζ. 5 παξ. 2 Ν. 1080/1980).

15 11. ΓΡΟΗΑ 4,52 4,52 2,71 1, ΚΡΤΟΝΔΡΗ 1,99 1,99 1,19 0, ΡΟΓΟΠΟΛΖ 3,19 3,19 1,91 0, ΣΑΜΑΣΑ 3,79 3,79 2,27 1,14 9) Γηα κε ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο επαγγεικαηηθήο ρξήζεο πνπ αθνξνύλ βηνηερλίεο, βηνκεραλίεο, εγθαηαζηάζεηο εμόξπμεο εηδώλ ππεδάθνπο, ηδησηηθέο θιηληθέο, γεξνθνκεία, μελνδνρεία, θαηαζθελώζεηο, εθπαηδεπηήξηα, ζέξεηξα, θηλεκαηνζέαηξα, βελδηλάδηθα, πιπληήξηα απηνθηλήησλ, επηρεηξήζεηο εκπνξίαο θαη ζπλεξγεία νρεκάησλ, κεραλνπξγεία, επηρεηξήζεηο πώιεζεο νηθνδνκηθώλ πιηθώλ θιπ., αλά Γεκνηηθή Κνηλόηεηα σο εμήο: ΓΖΜ. ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ηκ (/ηκ ηκ (/ηκ ΜΖ ΣΔΓΑΜΔΝΟΗ ΥΧΡΟΗ ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ >6000 ηκ (/ηκ 6 Διεύζεξα ηεισλεηαθά ζπγθξνηήκαηα (/ηκ 8. ΑΓ. ΣΔΦΑΝΟ 3,75 3,38 1,13 0,56 9. ΑΝΟΗΞΖ 4,78 4,78 1,43 0, ΓΗΟΝΤΟ 2,96 2,96 0,89 0, ΓΡΟΗΑ 4,52 4,52 1,36 0, ΚΡΤΟΝΔΡΗ 1,07 1,07 0,32 0, ΡΟΓΟΠΟΛΖ 3,19 3,19 0,96 0, ΣΑΜΑΣΑ 3,79 3,79 1,14 0,57 10) Γηα ζηεγαζκέλνπο θαη κε ρώξνπο θαηαζθελώζεσλ, ιακβάλνληαο ππ όςηλ ην ρξόλν ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ζύκθσλα κε ηηο παξ. 1 & 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N. 429/76 (ΦΔΚ 235/76), σο εμήο: ηκ (/ηκ ΣΔΓΑΜΔΝΟΗ ΥΧΡΟΗ ηκ >6000 ηκ (/ηκ (/ηκ ΚΑΣΑΚΖΝΧΔΗ ηκ (/ηκ ΜΖ ΣΔΓΑΜΔΝΟΗ ΥΧΡΟΗ ηκ (/ηκ >6000 ηκ (/ηκ 1,11 1,11 0,66 1,11 1,11 0,33 Σα έζνδα από ηέιε θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ γηα ην έηνο 2012 ζύκθσλα θαη κε ηα αλσηέξσ, ππνινγίδεηαη όηη ζα αλέιζνπλ ζην πνζό ησλ ,34, όπσο θαίλεηαη παξαθάησ: Από θαηνηθίεο, θαηαζηήκαηα, βηνηερλίεο, βηνκεραλίεο θιπ. Α. ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ = ,30 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ = ,04 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ (Α + Β) = ,34 Οη δαπάλεο ηεο ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ γηα ην έηνο 2012, ππνινγίδνληαη όηη ζα αλέιζνπλ ζην πνζό ησλ ,34, όπσο θαίλεηαη παξαθάησ: Κσδ. Αξηζκόο Σίηινο εμόδνπ Πνζό ζε Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα θιπ) , Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο & εμαηξέζηκεο εκέξεο & λπθηεξηλέο ώξεο & ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο , Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) , Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ώξεο θαη ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο 5.808, Σαθηηθέο εθηάθησλ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ,60 6 Γηα εκβαδό ζηεγαζκέλωλ ρώξωλ κεγαιύηεξν ηωλ η.κ., δελ κπνξεί λα νξηζζεί ζπληειεζηήο κεγαιύηεξνο ηνπ 30% πνπ ηζρύεη απηνύ πνπ ηζρύεη γηα ηα πξώηα η.κ. (άξζ. 5 παξ. 1 εδάθ. β ηνπ Ν. 1080/1980)

16 Κσδ. Αξηζκόο Σίηινο εμόδνπ Πνζό ζε Σαθηηθέο απνδνρέο κε πξνζσξηλνύο πίλαθεο , Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο εθηάθησλ ππαιιήισλ , Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο κε πξνζσξηλνύο πίλαθεο 888, Δηζθνξά ππέξ ΣΤΓΚΤ , Δηζθνξά ππέξ ΣΔΑΓΤ ΣΑΓΚΤ 8.334, Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππέξ ΗΚΑ ππαιιήισλ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ , Δξγνδνηηθή ππέξ ΗΚΑ εθηάθησλ νξηζκέλνπ ρξόλνπ , Δξγνδνηηθή εηζθνξά ππέξ ΗΚΑ κε πξνζσξηλνύο πίλαθεο 9.071, Παξνρέο έλδπζεο , Πξνκήζεηα γάιαθηνο εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ ηαθηηθνύ θαη έθηαθηνπ , Ακνηβέο λνκηθώλ πξνζώπσλ ηδησηηθνύ δηθαίνπ , Ακνηβή γηα έθδνζε πηζηνπνηεηηθώλ ειεθηξνιόγσλ γηα παξνρέο ξεύκαηνο ΓΔΖ 5.000, Αληίηηκν ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα θσηηζκό νδώλ πιαηεηώλ θαη θνηλνρξήζησλ ρώξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο , Μηζζώκαηα εδαθηθώλ εθηάζεσλ γαηώλ , Μηζζώκαηα κεραλεκάησλ απνξξηκκαηνθόξσλ θιπ , Λνηπά κηζζώκαηα , Πξνκήζεηα ελόο ζαξώζξνπ κέζσ Leasing , Πξνκήζεηα ηξηώλ απνξξηκκαηνθόξσλ κέζσ Leasing , Πξνκήζεηα ελόο κηθξνύ απνξξηκκαηνθόξνπ κέζσ Leasing , Πξνκήζεηα δύν απνξξηκκαηνθόξσλ κε πιπληήξην θάδσλ κέζσ Leasing , Πξνκήζεηα 1 νδηθνύ ειθπζηήξα θαη 1 αλαηξ/λεο ξπκ/λεο θηβσηάκαμαο νγθσδώλ κέζσ Leasing , Πξνκήζεηα 1 νδηθνύ ειθπζηήξα θαη 2 εκηξπκ/λεο θηβσηάκαμεο κέζσ Leasing , Πξνκήζεηα 2 θνξηεγώλ κε ζύζηεκα αξπάγεο κέζσ Leasing , Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθώλ κέζσλ , πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ (πιελ θηηξίσλ έξγσλ) , πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ , πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάησλ , πληήξεζε θαη επηζθεπή επίπισλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ 5.000, Γαπάλεο θαζαξηζκνύ πιπζίκαηνο θάδσλ απνξξηκκάησλ , Σέιε θπθινθνξίαο θνξηεγώλ απηνθηλήησλ , Γαπάλεο γηα θαηαβνιή παξαβόισλ ΚΣΔΟ, έθδνζε πηλαθίδσλ απη/ησλ θιπ , Έμνδα θίλεζεο ηδηόθηεησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ (δηόδηα θιπ) , Δθηππώζεηο, εθδόζεηο, βηβιηνδνηήζεηο 5.000, Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ ζαθνύιεο απνξξηκκάησλ , Πξνκήζεηα ινηπώλ εηδώλ πγηεηλήο θαη θαζαξηόηεηαο , Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ ζπλ/λε , Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ , Πξνκήζεηα ινηπνύ πιηθνύ 5.000, Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνύ εμνπιηζκνύ , Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθώλ εξγαιείσλ , Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθώλ κέζσλ , Αληαιιαθηηθά ινηπώλ κεραλεκάησλ , Λνηπέο πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ πιηθώλ , Πξνκήζεηα θάδσλ απνξξηκκάησλ κεραληθήο απνθνκκηδήο , Λνηπέο πξνκήζεηεο κεραλεκάησλ & ινηπνύ κερ/θνύ εμνπιηζκνύ , Λνηπόο εμνπιηζκόο , Πξνκήζεηα θάδσλ θνκπνζηνπνίεζεο απνξξηκκάησλ , Πξνκήζεηα θσηηζηηθώλ ζσκάησλ νδώλ, πιαηεηώλ θι θνηλ. ρώξσλ , Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ γηα ζπληήξεζε δηθηύσλ ειεθηξνθσηηζκνύ Γήκνπ Γηνλύζνπ , Τπνρξεσηηθέο εηζθνξέο ππεξ ΔΓΚΝΑ ,65 Γηθαηώκαηα ηξίησλ ΓΔΖ από ηελ είζπξαμε ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ ,93 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ,34 Β. ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ Νόκνπ 3463/2006 (ΓΚΚ), νξίδεηαη όηη, «κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ ή Κνηλνηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ κειώλ ηνπ, είλαη δπλαηή ε κείσζε δεκνηηθώλ θόξσλ ή ηειώλ κέρξη ην πελήληα ηνηο εθαηό (50%), ή ε απαιιαγή από απηνύο γηα ηνπο απόξνπο, ηα άηνκα κε αλαπεξίεο θαη πνιπηέθλνπο, όπσο ε ηδηόηεηα ηνπο νξηνζεηείηαη αληίζηνηρα από ηελ θείκελε λνκνζεζία. Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο κε ην ππ αξηζκ. 08/Γ.Σ.Α./11170/ καο δηαβίβαζε ην ππ αξηζκ / έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ ΟΣΑ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, πνπ κεηαμύ άιισλ αλαθέξεη όηη, «ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3454/06 «Πνιύηεθλνη είλαη νη γνλείο νη νπνίνη έρνπλ ηε γνληθή κέξηκλα ε επηκέιεηα ηεζζάξσλ ηνπιάρηζηνλ ηέθλσλ.». Ωζηόζν, ηελ αλσηέξσ ηδηόηεηα

17 κπνξνύλ λα ιάβνπλ θαη νη ηξίηεθλεο νηθνγέλεηεο, ππό ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ εηζάγνληαη κε ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 4 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. ε θάζε πεξίπησζε πάλησο ε πνιπηεθληθή ηδηόηεηα απνλέκεηαη κε πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από ηελ Αλώηαηε πλνκνζπνλδία Πνιπηέθλσλ Διιάδνο πξνο ηελ νπνία ζα πξέπεη λα απεπζύλνληαη νη ελδηαθεξόκελνη». Έρνληαο ππ όςηλ ηα αλσηέξσ, πξνθεηκέλνπ λα αλαθνπθηζηνύλ νηθνλνκηθά νη παξαπάλσ θαηεγνξίεο θαη λα αλαδεηρζεί ε θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ, πξνηείλεηαη ε κείσζε ηνπ εληαίνπ αληαπνδνηηθνύ ηέινπο θαζαξηόηεηαο θσηηζκνύ ζε πνζνζηό 30% θαη έσο 150 ηεηξαγσληθά κέηξα, γηα: άηνκα κε αλαπεξία κε πνζνζηό αλαπεξίαο 80% θαη άλσ πνιύηεθλεο νηθνγέλεηεο κε ηέζζεξα ηέθλα, κέρξηο όηνπ ην ηειεπηαίν παηδί ελειηθησζεί, δειαδή ζπκπιεξώζεη ην 18 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη, ζε πεξίπησζε, πνπ ζπνπδάδεη ην 25 ν έηνο γηα νηθνγελεηαθό εηζόδεκα έσο εηεζίσο. Γηα ηηο πνιύηεθλεο νηθνγέλεηεο κε πέληε θαη πιένλ ηέθλα, δελ πθίζηαηαη εηζνδεκαηηθό θξηηήξην, ελώ νη γνλείο ζα δηαηεξνύλ ηελ απαιιαγή εθ όξνπ δσήο σο ειάρηζηε επηβξάβεπζε. Σν κέηξν ζα ηζρύζεη γηα έλα αθίλεην ηδηόθηεην, πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηα όξηα ηνπ Γήκνπ θαη ζην νπνίν δηακέλεη κόληκα ην άηνκν κε αλαπεξία, ή ε πνιύηεθλε νηθνγέλεηα. Ζ κείσζε ζα ηζρύζεη κεηά ηελ ππνβνιή ησλ απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ ζην Γήκν θαη ύζηεξα από ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αιιαγήο ηνπ ηηκνινγίνπ από ηε Μεραλνγξαθηθή Τπεξεζία ηεο ΓΔΖ. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη ζην Σκήκα Δζόδσλ ηνπ Γήκνπ από ηα ελδηαθεξόκελα άηνκα κε αλαπεξία γηα λα ηύρνπλ ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο κείσζεο είλαη ηα αθόινπζα: 5. Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζην νπνίν βεβαηώλεηαη ε ρξόληα ή κόληκε θαη κε αλαζηξέςηκε αλαπεξία ηνπ ελδηαθεξόκελνπ ζε πνζνζηό 80% θαη άλσ. 6. Φσηναληίγξαθν πξόζθαηνπ ινγαξηαζκνύ ηεο ΓΔΖ. 7. Αληίγξαθν θνξνινγηθήο δήισζεο (Δ1) από ηελ νπνία πξνθύπηεη ν ηόπνο θαηνηθίαο ηνπ ΑΜΔΑ, θαζώο θαη εθθαζαξηζηηθό, ηα νπνία ζα επαλππνβάιινληαη γηα έιεγρν εηεζίσο. 8. Τπεύζπλε δήισζε κε ηελ νπνία αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ν ελδηαθεξόκελνο λα ελεκεξώλεη ην Γήκν ζε πεξίπησζε αιιαγήο ηεο κόληκεο θαηνηθίαο ε κεηαβνιήο ησλ ηεηξαγσληθώλ ηεο. Γηα ηηο πνιύηεθλεο νηθνγέλεηεο, ηα δηθαηνινγεηηθά είλαη ηα αθόινπζα: 6. Πηζηνπνηεηηθό από ηελ Αλώηαηε πλνκνζπνλδία Πνιπηέθλσλ Διιάδαο. 7. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο από ην Γήκν. 8. Φσηναληίγξαθν πξόζθαηνπ ινγαξηαζκνύ ηεο ΓΔΖ. 9. Αληίγξαθν θνξνινγηθήο δήισζεο (Δ1) από ηελ νπνία ζα πξνθύπηεη ν ηόπνο θαηνηθίαο ηεο πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο θαη ην εηζόδεκα ηεο, θαζώο θαη εθθαζαξηζηηθό, ηα νπνία ζα επαλππνβάιινληαη γηα έιεγρν εηεζίσο. 10. Τπεύζπλε δήισζε κε ηελ νπνία αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ν ελδηαθεξόκελνο λα ελεκεξώλεη ην Γήκν ζε πεξίπησζε αιιαγήο ηεο κόληκεο θαηνηθίαο ε κεηαβνιήο ησλ ηεηξαγσληθώλ ηεο. Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο:

18 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Πέππας Νικόλαος ΣΑ ΜΔΛΖ 1. ακελλαρίοσ Διονύζιος. 2. Ποηίδης Χρήζηος. 3. Λίηζας Αθανάζιος. 4. Χιώηης Ηρακλής. 5. Παζιποσλαρίδης Αβραάμ. 6. Ζαμάνης Διονύζιος. 7. Μπιηάκος Παναγιώηης. ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Πέππας Νικόλαος Ανηιδήμαρτος Οηθνλνκηθώλ Αλάπηπμεο- Γηαθάλεηαο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο σέδιο Φάθεινο Απνθάζεσλ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κοινοποίηζη Γεκνηηθό πκβνύιην Εζωηεπική Διανομή 1. Γξαθείν Γεκάξρνπ. 2. Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ Αξηζκόο απόθαζεο : 50 Πεξίιεςε Αλάζεζε ζηελ Ε.Α.Σ.Υ. ηεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ ππεξεζηώλ αζθάιηζεο ησλ νρεκάησλ & κεραλεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ AΠΟΠΑΜΑ Από το πρακτικό της 13 ης υνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 80/2012 Έκθεση εσόδων εξόδων Β τριμήνου για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΧΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο 3-5-2012. ******* Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ. Θ Ε Μ Α: «Πξνέιεγρνο απνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011»

ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΧΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο 3-5-2012. ******* Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ. Θ Ε Μ Α: «Πξνέιεγρνο απνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011» 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α Π Ο Π Α Μ Α ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΧΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο 3-5-2012 ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο ******* Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ Αξηζκόο Απόθαζεο 17 / 2012

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ ΜΔΡΟ ΙI - ΓΑΠΑΝΔ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ ΜΔΡΟ ΙI - ΓΑΠΑΝΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ ΜΔΡΟ ΙI - ΓΑΠΑΝΔ μέτρι 00 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 00-6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΗ 00-60 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 00-603 Απνδνρέο ππαιιήισλ εηδηθώλ ζέζεσλ 00-6031 Σαθηηθέο απνδνρέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 24εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 24εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 16 Ηνπιίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 12641 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ 1 Σαρ.Κώδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Ε1 & Ε2 2015 Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Η πλατφόρμα του Τaxisnet για την υποβολή των φετινϊν φορολογικϊν ςασ δηλϊςεων άνοιξε. Υπάρχουν κάποια ςημεία και φζτοσ ςτα οποία οι φορολογοφμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ»

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ------------------------------ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες. Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66

Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες. Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66 Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66 Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες Οη Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες εθαξκόδνληαη ζηηο θαηεγνξίεο θαηαλαισηώλ ησλ νπνίσλ ε νηθνλνκηθή

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΔΑ: Β4ΣΥ4691ΩΓ-9ΤΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟ) 1. Μεξηθή Αλάθιεζε ηεο ππ' αξ. ΑΠ 464/11/18-1-2008 Απόθαζεο Πξνέδξνπ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΓΝΩΜΟΓΟΖΖ 6/2014 ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΓΝΩΜΟΓΟΖΖ 6/2014 ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΓΝΩΜΟΓΟΖΖ 6/2014 ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Αιεμαλδξνύπνιε 27.3.2014 Πξνο: -Γήκαξρν Αιεμαλδξνύπνιεο, θ. Δπάγγειν Λακπάθε - Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞΑΙΡ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σ.Κ : 10184

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

EΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛEI & ΜΔ E-MAIL Αζήλα, 16 Απρηιίοσ 2013

EΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛEI & ΜΔ E-MAIL Αζήλα, 16 Απρηιίοσ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Σ.Α. ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΟΙΚΟΝ. ΣΟΙΥΕΙΩΝ Σ.Α. Πιεξνθνξίεο: Γηνλπζία Πνιπγέλε Σαρ. Γ/λζε :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Φνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ (ινύλα παξθ)

Θέκα: Φνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ (ινύλα παξθ) Έθζεζε- πξόηαζε άξ. 77 παξ. 5 λ. 3852/2010 Αξ. 1/2014 Θέκα: Φνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ (ινύλα παξθ) Αιεμαλδξνύπνιε 24.3.2014 Πξνο : α) Γήκαξρν Αιεμαλδξνύπνιεο θ.

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ κάδων κομποζηοποίηζης Αρ. Μελ. 40/2015 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 1.ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η κειέηε απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαηλνύξγησλ θάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα