Τα µπιτ και η σηµασία τους. Σχήµα bit. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αποθήκευση εδοµένων (1/2) 1.7 Αποθήκευση κλασµάτων 1.8 Συµπίεση δεδοµένων 1.9 Σφάλµατα επικοινωνίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα µπιτ και η σηµασία τους. Σχήµα bit. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αποθήκευση εδοµένων (1/2) 1.7 Αποθήκευση κλασµάτων 1.8 Συµπίεση δεδοµένων 1.9 Σφάλµατα επικοινωνίας"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αποθήκευση εδοµένων (1/2) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αποθήκευση εδοµένων (2/2) 1.1 Τα bits και ο τρόπος που αποθηκεύονται 1.2 Κύρια µνήµη 1.3 Αποθηκευτικά µέσα 1.4 Αναπαράσταση πληροφοριών ως σχηµάτων bits 1.5 Το δυαδικό σύστηµα 1.6 Αποθήκευση ακεραίων 1.7 Αποθήκευση κλασµάτων 1.8 Συµπίεση δεδοµένων 1.9 Σφάλµατα επικοινωνίας 1 2 Τα µπιτ και η σηµασία τους Σχήµα bit Τα δυαδικά ψηφία bits είναι σύµβολα των οποίων η σηµασία εξαρτάται από την εκάστοτε εφαρµογή. Μερικές πιθανές ερµηνείες για ένα bit: Αριθµητική τιµή (1 ή 0) Τιµές Boolean (αληθές ή ψευδές) Τάση (υψηλή ή χαµηλή) Τα δεδοµένα που αποθηκεύονται σε έναν υπολογιστή αναπαριστώνται από ακολουθίες bits και µπορεί να είναι: Αριθµοί Χαρακτήρες κειµένου Εικόνες Ήχοι Οτιδήποτε άλλο 3 4

2 Πράξεις Boolean Οι λογικές πράξεις της σύζευξης (AND), της διάζευξης (OR), και της αποκλειστικής διάζευξης (XOR) (Σχήµα 1.1) Οι πράξεις που χειρίζονται τιµές τύπου αληθής / ψευδής ονοµάζονται λογικές πράξεις ή πράξεις Boolean. Χρησιµοποιούνται για πράξεις σε bits. Συγκεκριµένες πράξεις: AND OR XOR NOT 5 6 Πύλες Σχηµατική αναπαράσταση των πυλών AND, OR, XOR και ΝΟΤ, καθώς και των τιµών εισόδου και εξόδου τους (Σχήµα 1.2) Η συσκευή που παράγει την έξοδο µίας λογικής πράξης µε δεδοµένες κάποιες συγκεκριµένες τιµές εισόδου ονοµάζεται πύλη (gate). Υλοποιείται από µικρά ηλεκτρονικά κυκλώµατα, στα οποία τα ψηφία 0 και 1 αντιπροσωπεύονται από επίπεδα τάσης. Αποτελεί το δοµικό στοιχείο κατασκευής υπολογιστών. 7 8

3 ισταθές Κύκλωµα Ένα απλό δισταθές κύκλωµα (Σχήµα 1.3) Ένα δισταθές κύκλωµα (flip-flop) είναι ένα κύκλωµα που δηµιουργείται από πύλες και µπορεί να αποθηκεύσει ένα µόνο bits δεδοµένων. Παράγει µία τιµή εξόδου 0 ή 1 η οποία εναλλάσσεται υπό τον έλεγχο εξωτερικών ερεθισµάτων Ορισµός της εξόδου ενός δισταθούς κυκλώµατος σε 1 (Σχήµα 1.4α) Ορισµός της εξόδου ενός δισταθούς κυκλώµατος σε 1 (Σχήµα 1.4β) 11 12

4 Ορισµός της εξόδου ενός δισταθούς κυκλώµατος σε 1 (Σχήµα 1.4γ) Άλλος ένας τρόπος κατασκευής δισταθούς κυκλώµατος (Σχήµα 1.5) Άλλες τεχνικές αποθήκευσης εκαεξαδικός συµβολισµός υναµική µνήµη πρέπει να ανανεώνεται σε τακτικά διαστήµατα (π.χ. πυκνωτής). Πτητική µνήµη τα δεδοµένα χάνονται όταν κλείσει η πηγή τροφοδοσίας (π.χ. δισταθές κύκλωµα). Μη πτητική µνήµη τα δεδοµένα διατηρούνται επ αόριστον (π.χ. µαγνητική αποθήκευση). Μνήµη µόνο για ανάγνωση ROM δε µεταβάλλεται ποτέ (π.χ. µνήµη φλας, συµπιεσµένοι δίσκοι CDs κ.α.). Μία µεγάλη σειρά από bits ονοµάζεται ροή πληροφορίας (stream). Ο δεκαεξαδικός συµβολισµός (hexadecimal notation) είναι ένας συµβολισµός για την αναπαράσταση µεγάλων ροών πληροφορίας από µπιτ. Τα σχήµατα bit σε µία µηχανή τείνουν να έχουν µήκη πολλαπλάσια του τέσσερα (ένα σύµβολο) Ο δεκαεξαδικός συµβολισµός είναι πιο συµπαγής ιευκολύνει στην ανάγνωση, αντιγραφή και γραφή 15 16

5 Το δεκαεξαδικό σύστηµα κωδικοποίησης (Σχήµα 1.6) Κύρια µνήµη: κελιά Σχήµα µπιτ εκαεξαδική αναπαράσταση A B Η κύρια µνήµη είναι ένα µεγάλο σύνολο κυκλωµάτων, καθένα από τα οποία µπορεί να αποθηκεύσει ένα bit. Τα κυκλώµατα αυτά είναι διατεταγµένα σε εύχρηστες µονάδες, συνήθως των 8 bit, που λέγονται κυψελίδες (cells). Το byte είναι µία ακολουθία 8 bit. Άκρο υψηλής τάξης (high order end) είναι το αριστερό άκρο της ιδεατής σειράς στην οποία είναι διατεταγµένα τα bit µίας κυψελίδας µνήµης. Το πιο σηµαντικό bit είναι το τελευταίο bit στο άκρο υψηλής τάξης. Άκρο χαµηλής τάξης (low order end) είναι αντίστοιχα το δεξιό άκρο. Το λιγότερο σηµαντικό bit είναι το τελευταίο bit στο άκρο χαµηλής τάξης C 1101 D 1110 E 1111 F Η οργάνωση ενός κελιού µνήµης µε µέγεθος 1 byte (Σχήµα 1.7) ιευθύνσεις κυρίας µνήµης ιεύθυνση είναι ένα µοναδικό όνοµα για να προσδιορίσει κάθε µεµονωµένη κυψελίδα της κύριας µνήµης µίας µηχανής. Οι διευθύνσεις είναι εξ ολοκλήρου αριθµητικές ξεκινώντας από το µηδέν. Οι κυψελίδες έχουνε µία σειρά δίνοντας µας τη δυνατότητα να χρησιµοποιούµε φράσεις όπως η επόµενη κυψελίδα ή η προηγούµενη κυψελίδα. Μνήµη τυχαίας προσπέλασης RAM είναι η µνήµη όπου κάθε κυψελίδα µπορεί να προσπελαστεί µε τυχαία σειρά

6 Κυψελίδες µνήµης διατεταγµένες µε βάσητη διεύθυνση (Σχήµα 1.8) Μέτρηση χωρητικότητας µνήµης Οόρος Kilo- συνήθως αναφέρεται στo Kilobyte= 2 10 =1024 Ο όρος Mega- συνήθως αναφέρεται στo Megabyte= 2 20 = O όρος Giga- συνήθως αναφέρεται στo Gigabyte= 2 30 = Συστήµατα µαζικής αποθήκευσης Συστήµατα µαζικής αποθήκευσης θεωρούµε τις συσκευές πρόσθετης µνήµης, που διαθέτουν οι περισσότεροι υπολογιστές, όπως: Μαγνητικοί δίσκοι CDs Μαγνητικές ταινίες. Τα πλεονεκτήµατά τους σε σχέση µε την κύρια µνήµη: Μικρότερη πτητικότητα Μεγάλες αποθηκευτικές δυνατότητες Μικρό κόστος υνατότητα αφαίρεσης του µέσου από τη µηχανή. Απαιτούν όµως µηχανική κίνηση καθώς και σηµαντικά µεγαλύτερους χρόνους αποθήκευσης και ανάκτησης δεδοµένων. Μετρήσεις αξιολόγησης της απόδοσης ενός συστήµατος δίσκου Χρόνος αναζήτησης (seek time) είναι ο χρόνος που απαιτείται για τη µετακίνηση των κεφαλών ανάγνωσης / εγγραφής από τη µία τροχιά στην άλλη. Καθυστέρηση περιστροφής ή λανθάνων χρόνος (rotation delay ή latency time) είναι το µισό του χρόνου που απαιτείται για µία πλήρη περιστροφή του δίσκου. Χρόνος προσπέλασης (access time) είναι το άθροισµα του χρόνου αναζήτησης και καθυστέρησης περιστροφής. Ρυθµός µεταφοράς είναι ο ρυθµός µεταφοράς των δεδοµένων από και προς το δίσκο

7 Συστήµατα αποθήκευσης δίσκου (Σχήµα 1.9) Μορφή αποθήκευσης CD (Σχήµα 1.10) Μηχανισµός αποθήκευσης µαγνητικής ταινίας (Σχήµα 1.11) Αρχεία Αρχείο (file) είναι η µονάδα αποθήκευσης δεδοµένων σε ένα σύστηµα µαζικής αποθήκευσης. Ένα αρχείο ανάλογα µε τις πληροφορίες που αναπαριστά διαιρείται στις λογικές εγγραφές (logical records), οι οποίες αποτελούνται από µικρότερες µονάδες, τα πεδία (fields). Φυσική εγγραφή (physical record) είναι ένα τµήµα δεδοµένων που είναι σύµφωνο µε τα φυσικά χαρακτηριστικά µιας συσκευής αποθήκευσης. H περιοχή προσωρινής αποθήκευσης ή ενταµιευτής (buffer) συγκεντρώνει λογικές εγγραφές ή πεδία, συνήθως κατά τη διαδικασία της µεταφοράς τους από µία συσκευή σε κάποια άλλη

8 Λογικές και φυσικές εγγραφές ενός δίσκου (Σχήµα 1.12) Το µήνυµα Hello. σε κώδικα ASCII (Σχήµα 1.13) Αναπαράσταση κειµένου Αναπαράσταση αριθµητικών τιµών Κάθε σύµβολο κειµένου (γράµµα αλφαβήτου, σηµείο στίξης κτλ.) αντιστοιχίζεται σε ένα µοναδικό σχήµα bit. To Αµερικανικό Πρότυπο Κώδικα για την Ανταλλαγή Πληροφοριών ASCII χρησιµοποιεί σχήµατα των 7 bit για να αναπαραστήσει σύµβολα του Αγγλικού αλφαβήτου. Ο κώδικας Unicode χρησιµοποιεί σχήµατα των 16 bit για τα περισσότερα σύµβολα των περισσοτέρων γλωσσών του κόσµου. Ο ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης ISO χρησιµοποιεί σχήµατα των 32 bit. Ο δυαδικός συµβολισµός (binary notation) χρησιµοποιεί bits για να αναπαραστήσει ένα αριθµό ως δύναµη του 2. Υπάρχουν περιορισµοί στους υπολογιστές για τις αναπαραστάσεις αριθµητικών τιµών: Υπερχείλιση, όταν ο αριθµός είναι πολύ µεγάλος. Περικοπή, όταν ένας αριθµός βρίσκεται µεταξύ δύο αναπαριστώµενων αριθµών

9 Το ηχητικό κύµα που αναπαρίσταται από την ακολουθία 0, 1.5, 2.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 3.0, 0 (Σχήµα 1.14) Τοδεκαδικόκαιτοδυαδικόσύστηµα (Σχήµα 1.15) Αποκωδικοποίηση της δυαδικής αναπαράστασης (Σχήµα 1.16) Ένας αλγόριθµος για την εύρεση της δυαδικής αναπαράστασης ενός θετικού ακεραίου (Σχήµα 1.17) Βήµα 1. ιαίρεσε την τιµή µε το δύο και σηµείωσε το υπόλοιπο. Βήµα 2. Όσο το πηλίκο είναι διάφορο του 0, συνέχισε να διαιρείς το νέο πηλίκο µε το δύο και κατέγραφε το υπόλοιπο. Βήµα 3. Τώρα που προέκυψε πηλίκο ίσο µε µηδέν, η δυαδική αναπαράσταση της αρχικής τιµής αποτελείται από τα υπόλοιπα γραµµένα από τα δεξιά προς τα αριστερά µε τη σειρά που σηµειώθηκαν

10 Ηεφαρµογή του αλγορίθµου του Σχήµατος 1.15 για τον υπολογισµό της δυαδικής αναπαράστασης της τιµής 13 (Σχήµα 1.18) Οι κανόνες της δυαδικής πρόσθεσης (Σχήµα 1.19) Αποκωδικοποίηση της δυαδικής αναπαράστασης 101,101 (Σχήµα 1.20) Αναπαράσταση ακεραίων Οι µη αρνητικοί ακέραιοι µπορούν να αναπαρασταθούν ως δύναµη του 2. Οι ακέραιοι µε πρόσηµο µπορούν να αναπαρασταθούν: Με τον συµβολισµό συµπληρώµατος ως προς δύο, που είναι ο πιο διαδεδοµένος τρόπος. Με τον συµβολισµό υπέρβασης, λιγότερη διαδεδοµένη τακτική

11 Συστήµατα συµπληρώµατος ως προς δύο (Σχήµα 1.21) Κωδικοποίηση της τιµής -6 σε σύστηµα συµπληρώµατος µε τη χρήση τεσσάρων bits (Σχήµα 1.22) Προβλήµατα πρόσθεσης σε σύστηµα συµπληρώµατος ως προς δύο (Σχήµα 1.23) Πίνακας µετατροπής υπέρβασης κατά οκτώ (Σχήµα 1.24) 43 44

12 Ένα σύστηµα συµβολισµού υπέρβασης που χρησιµοποιεί σχήµατα των τριών bits (Σχήµα 1.25) Συστατικά στοιχεία συµβολισµού κινητής υποδιαστολής (Σχήµα 1.26) Κωδικοποίηση της τιµής 2⅝ (Σχήµα 1.27) Αποσυµπίεση του xyxxyzy (5,4,x) (Σχήµα 1.28) 47 48

13 Oι κωδικοίascii των γραµµάτων A και F ρυθµισµένοι για περιττή ισοτιµία (Σχήµα 1.29) Κώδικας διόρθωσης σφαλµάτων (Σχήµα 1.30) Αποκωδικοποίηση του σχήµατος µε χρήση του κώδικα του Σχήµατος 1.30 (Σχήµα 1.31) 51

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών Οργάνωση Υπολογιστών Οργάνωση υπολογιστών ΚΜΕ Κύρια Μνήμη Υποσύστημα εισόδου/εξόδου Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) R1 R2 ΑΛΜ R3 I Καταχωρητές PC Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Αριθμητική και λογική μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή Θα δούµε την οργάνωση ενός υπολογιστή Στον επόµενο µάθηµα θα δούµε πως συνδέονται πολλοί Η/Υ για να σχηµατίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Υπολογιστές

Εισαγωγή στους Υπολογιστές Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2007-08 Εισαγωγή στους Υπολογιστές (θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας των υπολογιστών) http://www.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 4 - A µέρος Υλικό - Hardware Γιώργος Γιαγλής Περίληψη Κεφαλαίου 4 Α µέρος Κύρια

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 1

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 1 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 1 Κατηγορίες Υπολογιστικών Συστηµάτων Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να παρουσιάσει την εξέλιξη των υπολογιστικών συστηµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Το σηµερινό µάθηµα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Αρχιτεκτονική των Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων Υπολογιστικό Σύστηµα Κεντρική Μνήµη ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Β1.1 Αναπαράσταση Δεδομένων και Χωρητικότητα Μονάδων Αποθήκευσης

Β1.1 Αναπαράσταση Δεδομένων και Χωρητικότητα Μονάδων Αποθήκευσης Β1.1 Αναπαράσταση Δεδομένων και Χωρητικότητα Μονάδων Αποθήκευσης Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναφέρουμε τον τρόπο αναπαράστασης των δεδομένων (δυαδικό σύστημα) Να αναγνωρίζουμε πώς γράμματα και σύμβολα από

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 9 Μέρος 1 ο : Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις... 11 Μέρος 2 ο : Ομάδα Β: Ειδικές Γνώσεις... 55 Βιβλιογραφία... 161

Πρόλογος... 9 Μέρος 1 ο : Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις... 11 Μέρος 2 ο : Ομάδα Β: Ειδικές Γνώσεις... 55 Βιβλιογραφία... 161 Περιεχόμενα Πρόλογος... 9 Μέρος 1 ο : Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις... 11 Μέρος 2 ο : Ομάδα Β: Ειδικές Γνώσεις... 55 Βιβλιογραφία... 161 7 Ομάδα Γενικές Γνώσεις Εισαγωγή στην Πληροφορική Αλγόριθμοι και Δομές

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3 Κεφάλαιο 3 Οργάνωση και Λειτουργία Επεξεργαστών Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να περιγράψει την εσωτερική οργάνωση των υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο μάθημα. Στάδιο 0: Κρατούμενο Κ = 0. Κρατούμενο Κ 0 Προσθετέος Π 0 5 6 7 Προσθετέος Ρ 0 9 4 7 Αποτέλεσμα Α

Πρώτο μάθημα. Στάδιο 0: Κρατούμενο Κ = 0. Κρατούμενο Κ 0 Προσθετέος Π 0 5 6 7 Προσθετέος Ρ 0 9 4 7 Αποτέλεσμα Α Πρώτο μάθημα Αλγόριθμοι: Κεντρική θέση στο θέμα του μαθήματος (αλλά και στην επιστήμη της Πληροφορικής γενικότερα) κατέχουν έννοιες όπως αλγόριθμοι, δεδομένα, τύποι και αναπαράσταση δεδομένων, πρόγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

1ο. Η αριθµητική του υπολογιστή

1ο. Η αριθµητική του υπολογιστή 1ο. Η αριθµητική του υπολογιστή 1.1 Τί είναι Αριθµητική Ανάλυση Υπάρχουν πολλά προβλήµατα στη µαθηµατική επιστήµη για τα οποία δεν υπάρχουν αναλυτικές εκφράσεις λύσεων. Στις περιπτώσεις αυτές έχουν αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (P.L.C.)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (P.L.C.) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (P.L.C.) Γ. Χαµηλοθώρης Αθήνα, 2005 Βιβλιογραφία Ακολουθιακά και συνδυαστικά συστήµατα Bauer D., R. Bourgeois, M. Jakubowicz. Memotech

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Πρότυπα Κωδικοποίησης δεδοµένων Ι

Σηµειώσεις Πρότυπα Κωδικοποίησης δεδοµένων Ι Σηµειώσεις Πρότυπα Κωδικοποίησης δεδοµένων Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός του Μαθήµατος... 3 1. Η Αναπαράσταση των δεδοµένων στον υπολογιστή... 5 2. ISO... 14 3. ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ... 16 3. ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ... 16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΙΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΙΩΝ & ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Monte-Carlo ανάλυση αξιοπιστίας συστήµατος µνήµης RAM µε διόρθωση απλού σφάλµατος (SEC) και ανάγνωση-επανεγγραφή

Monte-Carlo ανάλυση αξιοπιστίας συστήµατος µνήµης RAM µε διόρθωση απλού σφάλµατος (SEC) και ανάγνωση-επανεγγραφή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ιπλωµατική Εργασία του Καλύβα Κ. ηµητρίου υπό την επίβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

Tα ψηφιακά συστήματα είναι κατασκευασμένα από κυκλώματα

Tα ψηφιακά συστήματα είναι κατασκευασμένα από κυκλώματα 2 κεφάλαιο Aριθμητικά συστήματα και κώδικες Tα ψηφιακά συστήματα είναι κατασκευασμένα από κυκλώματα τα οποία επεξεργάζονται δυαδικά ψηφία 0 και 1, όμως στην πράξη πολύ λίγα πραγματικά προβλήματα βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MATLAB

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MATLAB Γιάννης Καλατζής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MATLAB ` ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΘΕΩΡΙΑ 2011 Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει τις βασικές αρχές προγραμματισμού των ηλεκτρονικών υπολογιστών, χωρίς καμία προαπαιτούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία μνημών Ημιαγωγικές μνήμες Μνήμες που προσπελαύνονται με διευθύνσεις:

Τεχνολογία μνημών Ημιαγωγικές μνήμες Μνήμες που προσπελαύνονται με διευθύνσεις: Σύστημα μνήμης Ο κύριος σκοπός στο σχεδιασμό ενός συστήματος μνήμης είναι να προσφέρουμε επαρκή χωρητικότητα αποθήκευσης διατηρώντας ένα αποδεκτό επίπεδο μέσης απόδοσης και επίσης χαμηλό μέσο κόστος ανά

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Αριθμητικά συστήματα Υπάρχουν 10 τύποι ανθρώπων: Αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ...15 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ...29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ...15 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ...29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ...15 1.1 Βασικές έννοιες... 15 1.2 Εισαγωγή στα υπολογιστικά συστήματα... 17 1.3 Εξέλιξη των υπολογιστικών συστημάτων... 19 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Εισαγωγικές έννοιες Πληροφορικής εδοµένα & Πληροφορία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Χρήση Η/ Υ και γραφικά περιβάλλοντα επικοινωνίας Περιεχόµενα 1. εδοµένα και Πληροφορίες. O

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ Στέφανος Γκρίτζαλης Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Καραφασούλης ιδάσκων (Π 407) Μαγνητικοί ίσκοι Τα δεδοµένα αποθηκεύονται στο µαγνητικό φιλµ του δίσκου Ο δίσκος περιστρέφεται µε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γενικά περί ψηφιακών συστηµάτων Το ψηφιακό σήµα Αριθµητικά συστήµατα υαδικοί κώδικες Ολοκληρωµένα κυκλώµατα Εργαστηριακή υποδοµή

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γενικά περί ψηφιακών συστηµάτων Το ψηφιακό σήµα Αριθµητικά συστήµατα υαδικοί κώδικες Ολοκληρωµένα κυκλώµατα Εργαστηριακή υποδοµή ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικά περί ψηφιακών συστηµάτων Το ψηφιακό σήµα Αριθµητικά συστήµατα υαδικοί κώδικες Ολοκληρωµένα κυκλώµατα Εργαστηριακή υποδοµή Λογική Σχεδίαση - Εργαστήριο 1.1. ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. 1.1.1. Οι βασικές λογικές πράξεις

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. 1.1.1. Οι βασικές λογικές πράξεις 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ «Έξω βρέχει». Η πρόταση αυτή µπορεί να είναι αληθής ή ψευδής. Κάτι άλλο αποκλείεται. Στο σκεπτικό αυτό βασίζεται η κατασκευή των υπολογιστών. Ακόµη και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες

Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες 1.1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 Ένα αριθμητικό σύστημα ορίζει ένα σύνολο τιμών που χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση μίας ποσότητας. Ποσοτικοποιώντας τιμές και αντικείμενα και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Χρήση Η/Υ και γραφικά περιβάλλοντα επικοινωνίας Περιεχόµενα 1. εδοµένα και Πληροφορίες. O Προσωπικός Υπολογιστής. Αποθήκευση της πληροφορίας στον υπολογιστή. 1 2. Υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης 1 ου μαθήματος Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 1. Ποια η σχέση της

Διαβάστε περισσότερα