ΤΜΗΜΑ VI ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ VI ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ"

Transcript

1 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ VI-1 ΤΜΗΜΑ VI ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Σημειώσεις 1. Α) ΚάÂε προϊόν(άλλο από τα μεταλλεύματα ραδιενεργών μετάλλων) που ανταποκρίνεται στην περιγραφή του κειμένου μιας από τις κλάσεις 2844 ή 2845 πρέπει να κατατάσσεται στην κλάση αυτή και όχι σε άλλη κλάση της ονοματολογίας. Β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παραπάνω στοιχείου Α), κάâε προϊόν που ανταποκρίνεται στην περιγραφή του κειμένου μιας από τις κλάσεις 2843 ή 2846 ή 2852 πρέπει να κατατάσσεται στις εν λόγω κλάσεις και όχι σε άλλη κλάση του Τμήματος αυτού. 2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραπάνω σημείωσης 1, κάâε προϊόν που, είτε λόγω της εμφάνισής του με μορφή δόσεων είτε λόγω της τυποποιημένης συσκευασίας του για τη λιανική πώληση, περιλαμβάνεται σε μία από τις κλάσεις 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 ή 3808 πρέπει να κατατάσσεται στην κλάση αυτή και όχι σε άλλη κλάση της ονοματολογίας. 3. Τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε συνδυασμούς, οι οποίοι αποτελούνται από περισσότερα χωριστά συστατικά στοιχεία που υπάγονται ολικώς ή μερικώς στο τμήμα αυτό και αναγνωρίζονται ότι προορίζονται, ύστερα από ανάμειξη, να αποτελέσουν προϊόν του τμήματος VI ή VII, κατατάσσονται στην κλάση την κατάλληλη γι αυτό το τελευταίο προϊόν, με τον όρο ότι τα συστατικά αυτά στοιχεία: α) αναγνωρίζονται καâαρά, εξαιτίας της συσκευασίας τους, ότι προορίζονται να χρησιμοποιηâούν ως σύνολο χωρίς προηγούμενη ανασυσκευασία β) παρουσιάζονται ταυτόχρονα γ) αναγνωρίζονται, από τη φύση τους ή από τις σχετικές τους ποσότητες, ότι το ένα συμπληρώνει το άλλο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28 ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ Ή ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΑΙΩΝ Ή ΤΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ Σημειώσεις 1. Εκτός από αντίâετες διατάξεις, οι κλάσεις του κεφαλαίου αυτού περιλαμβάνουν μόνο: α) τα αμιγήχημικά στοιχεία ήτις αμιγείς ενώσεις καâορισμένης χημικής σύστασης, έστω και αν τα προϊόντα αυτά περιέχουν ή όχι ακαâαρσίες β) τα υδατικά διαλύματα των προϊόντων του παραπάνω στοιχείου α) γ) τα άλλα διαλύματα των προϊόντων του παραπάνω στοιχείου α), εφόσον τα διαλύματα αυτά συνιστούν συνηâισμένο και απαραίτητο τρόπο συσκευασίας, ο οποίος δικαιολογείται μόνο για λόγους ασφάλειας ή για τις ανάγκες της μεταφοράς, και ο διαλύτης δεν καâιστά το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ ό, τιγιατηγενικήχρήσητου δ) προϊόντα των παραγράφων α), β) ή γ) παραπάνω, στα οποία έχει προστεâεί κάποιος σταâεροποιητής (συμπεριλαμβανομένων και των αντισυσσωματικών) που είναι απαραίτητος για τη συντήρησή τους ή τη μεταφορά τους ε) τα προϊόντα των παραπάνω στοιχείων α), β), γ) ήδ), στα οποία προστέâηκε ουσία αντισκονιακή ή χρωστική, για τη διευκόλυνση της εξακρίβωσης της ταυτότητας ή για λόγους ασφάλειας, εφόσον οι προσâήκες αυτές δεν καâιστούν το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ ό,τιγιατηγενικήχρήσητου. 2. Εκτός από τα διâειώδη άλατα και τα όξινα Âειώδη άλατα, που σταâεροποιήâηκαν με οργανικές ύλες (κλάση 2831), τα ανâρακικά και υπερανâρακικά άλατα ανόργανων βάσεων (κλάση 2836), τα κυανιούχα, τα οξυκυανιούχα και σύμπλοκα κυανιούχα άλατα ανόργανων βάσεων (κλάση 2837), τα κροτικά, κυανικά και Âειοκυανικά άλατα ανόργανων βάσεων (κλάση 2842), τα οργανικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στις κλάσεις 2843 μέχρι 2846 και τα καρβίδια (κλάση 2849), μόνο οι ενώσεις του άνâρακα που απαριâμούνται παρακάτω κατατάσσονται στο κεφάλαιο αυτό:

2 VI-2 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ α) τα οξείδια του άνâρακα, το κυανιούχο υδρογόνο, τα κροτικά, ισοκυανικά,âειοκυανικά οξέα και άλλα κυανικά οξέα, απλά ή σύμπλοκα (κλάση 2811) β) οι οξυαλογονούχες ενώσεις του άνâρακα (κλάση 2812) γ) οδιâειούχος άνâρακας (κλάση 2813) δ) τα ÂειοανÂρακικά, σεληνιοανâρακικά και τελλουριοανâρακικά, τα σεληνιοκυανικά και τελλουριοκυανικά, τα τετραâειοκυανοδιαμινοχρωμικά (reineckates) και άλλα σύμπλοκα κυανικά άλατα ανόργανων βάσεων (κλάση 2842) ε) το υπεροξείδιο του υδρογόνου, που σταâεροποιήâηκε με ουρία(κλάση 2847), ο οξυâειούχος άνâρακας, οι αλογονούχες του Âειοκαρβονυλίου, το κυανογόνο και οι αλογονούχες ενώσεις του και η κυαναμίδη και τα μεταλλικά παράγωγά της (κλάση 2853), με εξαίρεση την ασβεστοκυαναμίδη, έστω και καâαρή (κεφάλαιο 31). 3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 του τμήματος VI, στο κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνονται: α) τοχλωριούχονάτριοκαιτοοξείδιοτουμαγνησίου, έστω και καâαρά, και τα άλλα προϊόντα του τμήματος V β) οι οργανο- ανόργανες ενώσεις, άλλες από εκείνες που αναφέρονται στην παραπάνω σημείωση 2 γ) τα προϊόντα που αναφέρονται στις σημειώσεις 2, 3, 4 ή 5 του κεφαλαίου 31 δ) τα ανόργανα προϊόντα των είδών εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα, της κλάσης 3206 το τριμμένο γυαλί και άλλα γυαλιά σε μορφή σκόνης, λεπτών κόκκων, φυλλιδίων ή νιφάδων, της κλάσης 3207 ε) ο τεχνητός γραφίτης (κλάση 3801), τα πυροσβεστικά προϊόντα που παρουσιάζονται ως γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές ή μέσα σε πυροσβεστικές φιάλες ή βόμβες της κλάσης 3813 τα προϊόντα τα αποσβεστικά μελάνης σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση, της κλάσης 3824, οι καλλιεργημένοι κρύσταλλοι (άλλοι από τα στοιχεία οπτικής) των αλογονωμένων αλάτων μετάλλων αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών, μεβάρος κατάίσοήανώτεροτων2,5 γραμμαρίων, της κλάσης 3824 στ) οι πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, φυσικές, συνâετικές ή ανασχηματισμένες, και οι σκόνες από διαμάντια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, φυσικές ή συνâετικές (κλάσεις 7102 μέχρι 7105), καâώς και τα πολύτιμα μέταλλα και τα κράματα αυτών του κεφαλαίου 71 η) μέταλλα, έστω και καâαρά, μεταλλικά κράματα ή μεταλλοκεραμικές συνâέσεις (cermets), (συμπεριλαμβανομένων και των συντηγμένων μεταλλικών καρβιδίων δηλαδή καρβιδίων συντηγμένων με μέταλλο) του τμήματος XV Â) τα στοιχεία οπτικής, κυρίως εκείνα από αλογονωμένα άλατα μετάλλων αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών (κλάση 9001). 4. Τα σύμπλοκα οξέα με καâορισμένη χημική σύσταση, που αποτελούνται από ένα οξύ μη μεταλλικών στοιχείων του υποκεφαλαίου II και ένα μεταλλικό οξύ που περιέχει ένα στοιχείο του υποκεφαλαίου IV, κατατάσσονται στην κλάση Οι κλάσεις 2826 μέχρι 2842 περιλαμβάνουν μόνο τα άλατα και υπεράλατα των μετάλλων και του αμμωνίου. Εκτός από αντίâετες διατάξεις, τα διπλά ή σύμπλοκα άλατα κατατάσσονται στην κλάση Ηκλάση2844 περιλαμβάνει μόνο: α) το τεχνήτιο (ατομικός αριâμός 43), το προμήâιο (ατομικός αριâμός 61), το πολώνιο (ατομικός αριâμός 84) και όλαταστοιχείαμεατομικόαριâμό ανώτερο του 84 β) τα ραδιενεργά ισότοπα φυσικά ή τεχνητά (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα των πολυτίμων μετάλλων ή των κοινών μετάλλων των τμημάτων XIV και XV), έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους γ) τις ενώσεις, ανόργανες ή οργανικές, αυτών των στοιχείων ή ισοτόπων, με καâορισμένη ή μη χημική σύσταση, έστω και αναμειγμένες μεταξύ τους δ) τα κράματα, τις διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνâέσεις), τα κεραμικά προϊόντα και τα μείγματα που περιέχουν αυτά τα στοιχεία ή αυτά τα ισότοπα, ή τις ανόργανες ή οργανικές ενώσεις τους, ειδικής ραδιενέργειας που ξεπερνάει τα 74 μπεκερέλ ή τα 0,002 μικροκιουρί ανά γραμμάριο ε) τα καύσιμα στοιχεία (σχάσιμα), φâαρμένα λόγω χρήσεως (ακτινοβολημένα), των πυρηνικών αντιδραστήρων στ) τα ραδιενεργά κατάλοιπα, χρησιμοποιήσιμα ή μη.

3 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ VI-3 Με τον όρο «ισότοπα», Âεωρούνται, σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 2844 και 2845: - τα μονωμένα νουκλίδια, με εξαίρεση όμως τα στοιχεία που υπάρχουν στη φύση σε κατάσταση μονοϊσοτοπική, - τα μείγματα ισοτόπων ενός και του αυτού στοιχείου, που έχουν εμπλουτιστεί, σε ένα ή περισσότερα των ισοτόπων τους, δηλαδή στα στοιχεία των οποίων η φυσική ισοτοπική σύνâεση μεταβλήâηκε τεχνητά. 7. Στην κλάση 2848 υπάγονται οι συνδυασμοί φωσφόρου και χαλκού (φωσφορούχα του χαλκού) που περιέχουν περισσότερο από 15 % κατά βάρος φωσφόρο. 8. Τα χημικά στοιχεία, όπως το πυρίτιο και το σελήνιο, που έχουν ενισχυâεί με σκοπό να χρησιμοποιηâούν στην ηλεκτρονική, εξακολουâούν να κατατάσσονται στο κεφάλαιο αυτό, με τον όρο να παρουσιάζονται σε ακατέργαστες μορφές, σε κυλίνδρους ή ράβδους. Κομμένα σε δίσκους, πλακίδια ή ανάλογες μορφές, υπάγονται στην κλάση σημείωση 1. Εκτός από αντίâετες διατάξεις, τα άλατα που αναφέρονται σε κάποια διάκριση περιλαμβάνουν, επίσης, και τα όξινα άλατα και τα βασικά άλατα. I. ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2801 ΦÂόριο, χλώριο, βρώμιο και ιώδιο : Χλώριο Ιώδιο ΦÂόριο. Βρώμιο : ΦÂόριο Βρώμιο Θείο εξαχνωμένο ή από κατακρήμνιση. Θείο κολλοειδές... - L ΆνÂρακας (αιâάλες από άνâρακα και άλλες μορφές άνâρακα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού) Υδρογόνο, ευγενή αέρια και άλλα στοιχεία μη μεταλλικά : Υδρογόνο... m 3(1) - Ευγενή αέρια : Αργό... m 3(1) Άλλα : Ήλιον... m 3(1) Άλλα... m 3(1) Άζωτο... m 3(1) Οξυγόνο... m 3(1) Βόριο. Τελλούριο : Βόριο Τελλούριο Πυρίτιο : Που περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 99,99 % πυρίτιο Άλλο Φωσφόρος Αρσενικό Σελήνιο Μέταλλα αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών. Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο και ύττριο, έστω και αναμειγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους. Υδράργυρος : - Μέταλλα αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών : Νάτριο Ασβέστιο... -

4 VI-4 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Άλλα : Στρόντιο και βάριο Άλλα Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο και ύττριο, έστω και αναμειγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους : Αναμειγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους Άλλα Υδράργυρος : Σε νταμιτζάνες με καâαρό περιεχόμενο 34,5 kg (βάρος standard) και τουοποίου ηαξία fob, κατά νταμιτζάνα, δεν υπερβαίνει τα Άλλος... - II. ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥΧΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2806 Χλωριούχο υδρογόνο (υδροχλωρικό οξύ). ΧλωριοÂειικό οξύ : Χλωριούχο υδρογόνο (υδροχλωρικό οξύ) ΧλωριοÂειικό οξύ Θειικό οξύ. Θειικό οξύ ατμίζον : Θειικό οξύ Θειικό οξύ ατμίζον Νιτρικό οξύ. ΝιτροÂειικά οξέα Διφωσφορικό πεντοξείδιο. Φωσφορικό οξύ. Πολυφωσφορικά οξέα, καâορισμένης ή μη χημικής σύστασης : Διφωσφορικό πεντοξείδιο... kg P 2 O Φωσφορικό οξύ και πολυφωσφορικά οξέα... kg P 2 O Βορικά οξείδια. Βορικά οξέα : Τριοξείδιο του διβορίου Άλλα Άλλα ανόργανα οξέα και άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των μη μεταλλικών στοιχείων : - Άλλα ανόργανα οξέα : ΦÂοριούχο υδρογόνο (υδροφâορικό οξύ) Άλλα : Βρωμίδιο του υδρογόνου (υδροβρωμικό οξύ) Κυανίδιο του υδρογόνου (υδροκυανικό οξύ) Άλλα Άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των μη μεταλλικών στοιχείων : Διοξείδιο του άνâρακα Διοξείδιο του πυριτίου Άλλα : Διοξείδιο του Âείου Τριοξείδιο του Âείου (Âειικός ανυδρίτης). Διαρσενικό τριοξείδιο (αρσενικώδης ανυδρίτης) Οξείδια του αζώτου Άλλα... -

5 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ VI-5 III. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΟΞΥΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ Ή ΘΕΙΩΜΕΝΑ ΤΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2812 Αλογονούχα και οξυαλογονούχα των μη μεταλλικών στοιχείων : Χλωριούχα και οξυχλωριούχα : - - Φωσφόρου : Οξυτριχλωρίδιο του φωσφόρου (τριχλωρίδιο του φωσφορυλίου) Τριχλωρίδιο του φωσφόρου Πενταχλωρίδιο του φωσφόρου Άλλα Άλλα : Διχλωρίδιο του διâείου Διχλωρίδιο του Âείου Φωσγένιο (χλωρίδιο του καρβονυλίου) Χλωρίδιο του Âειονυλίου Άλλα Άλλα Θειούχα των μη μεταλλικών στοιχείων. ΤριÂειούχος φωσφόρος του εμπορίου : ΔιÂειούχος άνâρακας Άλλα : Θειούχα του φωσφόρου, στα οποία περιλαμβάνονται και ο τριâειούχος φωσφόρος εμπορίου Άλλα... - IV. ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΙΑ, ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 2814 Αμμωνία άνυδρη ή σε υδατικό διάλυμα (υγρή αμμωνία) : Αμμωνία άνυδρη Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα (υγρή αμμωνία) Υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα). Υδροξείδιο του καλίου (καυστική ποτάσα). Υπεροξείδια του νατρίου ή του καλίου : - Υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα): Στερεό Σε υδατικό διάλυμα (αλισίβα καυστικής σόδας)... kg NaOH L Υδροξείδιο του καλίου (καυστική ποτάσα)... kg KOH Υπεροξείδια του νατρίου ή του καλίου Υδροξείδιο και υπεροξείδιο του μαγνησίου. Οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια του στροντίουήτουβαρίου: Υδροξείδιο και υπεροξείδιο του μαγνησίου Οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια του στροντίου ή του βαρίου Οξείδιο του ψευδαργύρου. Υπεροξείδιο του ψευδαργύρου Τεχνητό κορούνδιο, χημικά καâορισμένο ή μη. Οξείδιο του αργιλίου. Yδροξείδιο του αργιλίου : Τεχνητό κορούνδιο, χημικά καâορισμένο ή μη : - - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε οξείδιο του αργιλίου 98,5 % ή περισσότερο : Με λιγότερο από το 50 % του συνολικού βάρους να αποτελείται από σωματίδια μεγέâους ανώτερου των 10 mm Με 50 % ή περισσότερο του συνολικού βάρους να αποτελείται από σωματίδια μεγέâους ανώτερου των 10 mm... -

6 VI-6 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Με περιεκτικότητα σε αργιλιοξείδια λιγότερη από 98,5% κατά βάρος : Με λιγότερο από το 50 % του συνολικού βάρους να αποτελείται από σωματίδια μεγέâους ανώτερου των 10 mm Με 50 % ή περισσότερο του συνολικού βάρους να αποτελείται από σωματίδια μεγέâους ανώτερου των 10 mm Οξείδιοτουαργιλίουάλλοαπότοτεχνητόκορούνδιο Υδροξείδιο του αργιλίου Οξείδια και υδροξείδια του χρωμίου : Τριοξείδιο του χρωμίου Άλλα : Διοξείδιο του χρωμίου Άλλα Οξείδια του μαγγανίου : Διοξείδιο του μαγγανίου Άλλα : Οξείδιο του μαγγανίου που περιέχει, κατά βάρος,77%ή περισσότερο μαγγάνιο Άλλα Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου. Χρωστικές γαίες που περιέχουν κατά βάρος 70 % ή περισσότερο ενωμένο σίδηρο, που υπολογίζεται σε Fe 2 O 3 : Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου Χρωστικές γαίες Οξείδια και υδροξείδια του κοβαλτίου. Οξείδια του κοβαλτίου του εμπορίου Οξείδια του τιτανίου Οξείδια του μολύβδου. Μίνιο και κοκκινοκίτρινο μίνιο : Μονοξείδιο του μολύβδου (λιâάργυρος, massicot) Άλλα : Μίνιο και κοκκινοκίτρινο μίνιο Άλλα Υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά τους. Άλλες ανόργανες βάσεις. Άλλα οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια μετάλλων : Υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά τους Οξείδιο και υδροξείδιο του λιâίου Οξείδια και υδροξείδια του βαναδίου Οξείδια και υδροξείδια του νικελίου Οξείδια και υδροξείδια του χαλκού Οξείδια του γερμανίου και διοξείδιο του ζιρκονίου Οξείδια και υδροξείδια του μολυβδαινίου Οξείδια του αντιμονίου Άλλα : - - Οξείδιο, υδροξείδιο και υπεροξείδιο του ασβεστίου : Υδροξείδιο του ασβεστίου, με καâαρότητα, κατά βάρος, 98% ή περισσότερο επί του ξηρού προϊόντος, με μορφή σωματιδίων, των οποίων : - όχι περισσότερο από 1%, κατά βάρος, έχει μέγεâος που υπερβαίνει τα 75 μικρόμετρα και - όχι περισσότερο από 4%,κατά βάρος, έχει μέγεâος κατώτερο από 1,3 μικρόμετρα Άλλα Οξείδιο και υδροξείδιο του βηρυλλίου Οξείδια και υδροξείδια του βολφραμίου Οξείδιο του καδμίου... - L Άλλα... -

7 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ VI-7 V. ΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΛΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ 2826 ΦÂοριούχα. ΦÂοριοπυριτικά, φâοριαργιλικά και άλλα σύμπλοκα άλατα του φâορίου : - ΦÂοριούχα : Αργιλίου Άλλα : Αμμωνίου ή νατρίου Άλλα ΕξαφÂοριαργιλικό του νατρίου (συνâετικός κρυόλιâος) Άλλα : ΕξαφÂοριοζιρκονικό του δικαλίου Άλλα Χλωριούχα, οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα. Βρωμιούχα και οξυβρωμιούχα. Ιωδιούχα και οξυϊωδιούχα : Χλωριούχο αμμωνίου Χλωριούχο ασβεστίου Άλλα χλωριούχα : Μαγνησίου Αργιλίου Νικελίου Άλλα : Κασσιτέρου Σιδήρου Κοβαλτίου Άλλα Οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα : Χαλκού Άλλα : Μολύβδου Άλλα Βρωμιούχα και οξυβρωμιούχα : Βρωμιούχα νατρίου ή καλίου Άλλα Ιωδιούχα και οξυϊωδιούχα Υποχλωριώδη. Υποχλωριώδες του ασβεστίου του εμπορίου. Χλωριώδη. Υποβρωμιώδη : Υποχλωριώδες του ασβεστίου του εμπορίου και άλλα υποχλωριώδη του ασβεστίου Άλλα Χλωρικά και υπερχλωρικά. Βρωμικά και υπερβρωμικά. Ιωδικά και υπεριωδικά : - Χλωρικά : Νατρίου Άλλα Άλλα : Υπερχλωρικά Βρωμικά άλατα καλίου ή νατρίου Άλλα Θειούχα. ΠολυÂειούχα, καâορισμένης ή μη χημικής σύστασης : Θειούχο νατρίου Άλλα : Θειούχα ασβεστίου, αντιμονίου ή σιδήρου Άλλα... -

8 VI-8 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΔιÂειώδη και όξινα Âειώδη : Νατρίου Άλλα Θειώδη. ΘειοÂειικά : Θειώδη του νατρίου Άλλα Âειώδη ΘειοÂειικά Θειικά. Στυπτηρίες. ΥπεροξοÂειικά (υπερâειικά) : - Θειικά του νατρίου : Θειικό του δινατρίου Άλλα Άλλα Âειικά : Μαγνησίου Αργιλίου Νικελίου Χαλκού Βαρίου Άλλα : Καδμίου; Χρωμίου; Ψευδαργύρου Κοβαλτίου, τιτανίου μολύβδου... - L Άλλα Στυπτηρίες ΥπεροξοÂειικά (υπερâειικά) Νιτρώδη. Νιτρικά : Νιτρώδη Νιτρικά : Καλίου Άλλα : Βαρίου, βηρυλλίου, καδμίου, κοβαλτίου, νικελίου, μολύβδου Χαλκού Άλλα Φωσφινικά (υποφωσφορώδη), φωσφονικά (φωσφορώδη) και φωσφορικά. Πολυφωσφορικά, καâορισμένης ή μη χημικής σύστασης : Φωσφινικά (υποφωσφορώδη) και φωσφονικά (φωσφορώδη) Φωσφορικά : Μονο- ήδινατρίου Καλίου... - L ΥδρογονοορÂοφωσφορικό του ασβεστίου (φωσφορικό διασβέστιο)... - L Άλλα φωσφορικά του ασβεστίου Άλλα : Τριαμμωνίου Τρινατρίου Άλλα Πολυφωσφορικά : Τριφωσφορικό του νατρίου (τριπολυφωσφορικό του νατρίου) Άλλα... -

9 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ VI ΑνÂρακικά, υπεροξοανâρακικά (υπερανâρακικά). ΑνÂρακικό του αμμωνίου του εμπορίου που περιέχει καρβαμιδικό του αμμωνίου : ΑνÂρακικό του δινατρίου ΥδρογονοανÂρακικό (διτανâρακικό) του νατρίου ΑνÂρακικά του καλίου ΑνÂρακικό του ασβεστίου ΑνÂρακικό του βαρίου Άλλα : ΑνÂρακικά του λιâίου ΑνÂρακικό του στροντίου Άλλα : ΑνÂρακικά : Μαγνησίου, χαλκού Άλλα ΥπεροξοανÂρακικά (υπερανâρακικά) Κυανιούχα, οξυκυανιούχα και σύμπλοκα κυανιούχα : - Κυανιούχα και οξυκυανιούχα : Νατρίου Άλλα Κυανιούχα σύμπλοκα Πυριτικά. Πυριτικά των αλκαλικών μετάλλων του εμπορίου : - Νατρίου : Μεταπυριτικά Άλλα Άλλα : Καλίου Άλλα Βορικά. Υπεροξοβορικά (υπερβορικά) : - Τετραβορικό του δινατρίου (βόρακας εξευγενισμένος): Άνυδρο Άλλα : Τετραβορικό του δινατρίου, πεντένυδρο Άλλα Άλλα βορικά : Βορικά του νατρίου, άνυδρα Άλλα Υπεροξοβορικά (υπερβορικά) Άλατα των οξομεταλλικών ή υπεροξομεταλλικών οξέων : Διχρωμικό του νατρίου Άλλα χρωμικά και διχρωμικά. Υπεροξοχρωμικά Μαγγανιώδη, μαγγανικά και υπερμαγγανικά : Yπερμαγγανικό κάλιο Άλλα Μολυβδαινικά Βολφραμικά Άλλα : Ψευδαργυρικά, βαναδικά Άλλα... -

10 VI-10 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Άλλα άλατα των ανόργανων οξέων ή υπεροξοοξέων, με εξαίρεση τα αζωτίδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αργιλοπυριτικά καâορισμένης ή μη χημικής σύστασης), άλλα από τα αζωτίδια : Πυριτικά διπλά ή σύμπλοκα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αργιλοπυριτικά καâορισμένης ή μη χημικής σύστασης Άλλα : Άλατα απλά, διπλά ή σύμπλοκα των οξέων του σεληνίου ή του τελλουρίου Άλλα... - VI. ΔΙΑΦΟΡΑ 2843 Πολύτιμα μέταλλα σε κολλοειδή κατάσταση. Ενώσεις ανόργανεςή οργανικέςπολυτίμων μετάλλων, καâορισμένης ή μη χημικής σύστασης. Αμαλγάματα πολυτίμων μετάλλων : Πολύτιμα μέταλλα σε κολλοειδή κατάσταση : Αργύρου Άλλα Ενώσεις αργύρου : Νιτρικός άργυρος Άλλα Ενώσεις χρυσού... g Άλλες ενώσεις. Αμαλγάματα : Αμαλγάματα Άλλα... g 2844 Ραδιενεργά χημικά στοιχεία και ραδιενεργά ισότοπα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χημικά στοιχεία και ισότοπα σχάσιμα και γόνιμα) και οι ενώσεις τους. Μείγματα και κατάλοιπαπουπεριέχουνταπροϊόντααυτά: Ουράνιο φυσικό και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνâέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν φυσικό ουράνιο ή ενώσεις φυσικού ουρανίου : - - Ουράνιο φυσικό : Ακατέργαστο απορρίμματα και Âραύσματα (Ευρατόμ)... kg U Κατεργασμένο (Ευρατόμ)... kg U Σιδηροουράνιο... kg U Άλλα (Ευρατόμ)... kg U Ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235 καιοιενώσειςτου. Πλουτώνιο και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνâέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235, πλουτώνιο ή ενώσεις των προϊόντων αυτών : - - Ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235 καιοιενώσειςτου. Κράματα, διασπορές (στιςοποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνâέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235 ή ενώσεις των προϊόντων αυτών : Σιδηροουράνιο... gi F/S Άλλα (Ευρατόμ)... gi F/S - - Πλουτώνιο και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνâέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν πλουτώνιο ή ενώσεις των προϊόντων αυτών : Μείγματα ουρανίου και πλουτωνίου : Σιδηροουράνιο... gi F/S Άλλα (Ευρατόμ)... gi F/S Άλλα... gi F/S

11 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ VI Ουράνιο φτωχό σε U 235 καιοιενώσειςτου. Θόριο και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνâέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο φτωχό σε U 235, Âόριο ή ενώσεις των προϊόντων αυτών : - - Ουράνιο φτωχό σε U 235. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνâέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο φτωχό σε U 235 ή ενώσεις του προϊόντος αυτού : Κεραμομεταλλουργικές συνâέσεις Άλλα Θόριο. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνâέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν Âόριο ή ενώσεις του προϊόντος αυτού : Κεραμομεταλλουργικές συνâέσεις Άλλα : Ακατέργαστα απορρίμματα και Âραύσματα (Ευρατόμ) Κατεργασμένα : Ράβδοι, γωνίες, σχήματα και είδη με καâορισμένη μορφή, σύρματα, πλάκες, φύλλα (Ευρατόμ) Άλλα (Ευρατόμ) Ενώσεις ουρανίου φτωχού σε U 235, ενώσεις Âορίου, έστω και αναμειγμένες μεταξύ τους : Θορίου ή ουρανίου φτωχού σε U 235, έστω και αναμεμειγμένων μεταξύ τους (Ευρατόμ), με εξαίρεση τα άλατα Âορίου Άλλες Ραδιενεργά στοιχεία και ισότοπα και ενώσεις ραδιενεργές άλλες από εκείνες των διακρίσεων , ή Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνâέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν αυτά τα στοιχεία, ισότοπα ή ενώσεις. Ραδιενεργά κατάλοιπα : Ουράνιο αποκτηâέν από U 233 και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνâέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα και ενώσεις αποκτηâείσες από U 233 ή ενώσεις του προϊόντος αυτού Άλλα : Τεχνητά ραδιενεργά ισότοπα (Ευρατόμ) Ενώσεις τεχνητών ραδιενεργών ισοτόπων (Ευρατόμ) Άλλα Καύσιμα στοιχεία (σχάσιμα), φâαρμένα λόγω χρήσεως (ακτινοβολημένα), τωνπυρηνικών αντιδραστήρων (Ευρατόμ) Ισότοπα άλλα από εκείνα της κλάσης Ανόργανες ή οργανικές ενώσεις τους, καâορισμένης ή μη χημικής σύστασης : Βαρύ ύδωρ (οξείδιο του δευτερίου) (Ευρατόμ) Άλλα : Δευτέριο και άλλες ενώσεις του δευτερίου. Υδρογόνο και οι ενώσεις του, εμπλουτισμένα σε δευτέριο. Μείγματα και διαλύματα που περιέχουν τα προϊόντα αυτά (Ευρατόμ) Άλλα Ενώσεις, ανόργανες ή οργανικές, των μετάλλων των σπανίων γαιών, του υττρίου ή του σκανδίου ή των μειγμάτων των μετάλλων αυτών : Ενώσεις του δημητρίου Άλλα... - gi F/S Υπεροξείδιο του υδρογόνου (οξυγονούχο ύδωρ), έστωκαιανέχειστερεοποιηâεί με ουρία kg H 2 O Φωσφορούχα, καâορισμένης ή μη χημικής σύστασης, με εξαίρεση τα σιδηροφωσφίδια -

12 VI-12 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Καρβίδια, καâορισμένης ή μη χημικής σύστασης : Ασβεστίου Πυριτίου Άλλα : Βορίου Βολφραμίου Αργιλίου, χρωμίου, μολυβδαινίου, βαναδίου, τανταλίου, τιτανίου Άλλα Υδρίδια, νιτρίδια, αζωτίδια, πυριτίδια και βορίδια, καâορισμένης ή μη χημικής σύστασης, άλλα από τις ενώσεις που αποτελούν επίσης καρβίδια της κλάσης 2849 : Υδρίδια, νιτρίδια... - L Αζωτίδια; Πυριτίδια Βορίδια Ενώσεις ανόργανες ή οργανικές υδραργύρου, εκτός από τα αμαλγάματα Άλλες ανόργανες ενώσεις (στις οποίες περιλαμβάνονται και το αποσταγμένο νερό, το νερό αγωγιμότητας ή του ίδιου βαâμού καâαρότητας). Υγροποιημένος αέρας (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο υγροποιημένος αέρας από τον οποίο έχουν αφαιρεâεί τα ευγενή αέρια). Συμπιεσμένος αέρας. Αμαλγάματα άλλα από εκείνα των πολυτίμων μετάλλων : Αποσταγμένο νερό, νερό αγωγιμότητας ή του ίδιου βαâμού καâαρότητας Υγροποιημένος αέρας (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο υγροποιημένος αέρας από τον οποίο έχουν αφαιρεâεί τα ευγενή αέρια). Συμπιεσμένος αέρας Χλωρίδιο του κυανογενίου Άλλα... - (1) Υπό πίεση milibar, που μετριέται σε Âερμοκρασία 15 βαâμών Κελσίου.

13 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ VI-13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Σημειώσεις 1. Εκτός από αντίâετες διατάξεις, οι κλάσεις του κεφαλαίου αυτού περιλαμβάνουν μόνο: α) τις αμιγείς οργανικές ενώσεις καâορισμένης χημικής σύστασης, έστω και αν οι ενώσεις αυτές περιέχουν ή όχι ακαâαρσίες β) τα μείγματα ισομερών μιας και της αυτής οργανικής ένωσης (έστω και αν τα μείγματα αυτά περιέχουν ή όχι ακαâαρσίες), με εξαίρεση τα μείγματα ισομερών (άλλα από τα στερεοϊσομερή) των άκυκλων υδρογονανâράκων, κορεσμένων ή μη (κεφάλαιο 27) γ) τα προϊόντα των κλάσεων 2936 μέχρι 2939, τους αιâέρες, τις ακετάλες και τους εστέρες των ζαχάρων και τα άλατά τους της κλάσης 2940, καâώςκαιταπροϊόντατηςκλάσης2941, καâορισμένης ή μη χημικής σύστασης δ) τα υδατικά διαλύματα των προϊόντων των παραπάνω στοιχείων α), β) ήγ) ε) τα λοιπά διαλύματα των προϊόντων των παραπάνω στοιχείων α), β) ή γ), εφόσον τα διαλύματα αυτά συνιστούν συνηâισμένο και απαραίτητο τρόπο συσκευασίας, ο οποίος δικαιολογείται μόνο για λόγους ασφάλειας ή για τις ανάγκες της μεταφοράς, και ο διαλύτης δεν καâιστά το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ ό,τιγιατηγενικήχρήσητου στ) προϊόντα των στοιχείων α), β), γ), δ) ήε) παραπάνω, στα οποία έχει προστεâεί κάποιος σταâεροποιητής (συμπεριλαμβανομένων και των αντισυσσωματικών) που είναι απαραίτητος για τη συντήρησή τους ή τη μεταφορά τους ζ) τα προϊόντα των παραπάνω στοιχείων α), β), γ), δ), ε) ήζ), στα οποία προστέâηκε ουσία αντισκονιακή, χρωστικό ή αποσμητικό, για τη διευκόλυνση της εξακρίβωσης της ταυτότητας ή για λόγους ασφάλειας, εφόσον οι προσâήκες αυτές δεν καâιστούν το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ ό,τι για τη γενική χρήση του η) τα ακόλουâα προϊόντα, τυποποιημένα, για τηνπαραγωγή αζωικώνχρωστικών: άλατα του διαζωνίου, συζευκτικά που χρησιμοποιούνται γι αυτά τα άλατα και αμίνες για διαζώτωση και τα άλατά τους. 2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει: α) τα προϊόντα της κλάσεως 1504, καâώς επίσης και η ακάâαρτη γλυκερίνη της κλάση 1520 β) την αιâυλική αλκοόλη (κλάση 2207 ή 2208) γ) το μεâάνιο και το προπάνιο (κλάση 2711) δ) τις ενώσεις του άνâρακα που μνημονεύονται στη σημείωση 2 του κεφαλαίου 28 ε) την ουρία (κλάση 3102 ή 3105, ανάλογα με την περίπτωση) στ) τις χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης (κλάση 3203), τις οργανικές συνâετικές χρωστικές ύλες, τα οργανικά συνâετικά προϊόντα των τύπων που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες για την ζωογόνηση της φâοριόλαμψης ή ως φωτοφόρα (κλάση 3204), καâώς και τις βαφές και άλλες χρωστικές ύλες που παρουσιάζονται με μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση (κλάση 3212) ζ) τα ένζυμα (κλάση 3507) η) τη μεταλδεΰδη, την εξαμεâυλενοτετραμίνη και τα παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται σε δισκία, βέργες ή με ανάλογες μορφές, που συνεπάγονται τη χρησιμοποίησή τους ως καύσιμα, καâώς και τα υγρά καύσιμα και τα υγροποιημένα αέρια καύσιμα σε δοχεία των τύπων που χρησιμοποιούνται για την τροφοδότηση ή το ξαναγέμισμα των αναπτήρων κάâε είδους, χωρητικότητας που δεν υπερβαίνει τα 300 κυβικά εκατοστόμετρα (κλάση 3606) Â) τα πυροσβεστικά προϊόντα που παρουσιάζονται ως γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές ή μέσα σε πυροσβεστικές φιάλες ήβόμβες της κλάσης Τα προϊόντα τα αποσβεστικά μελάνης σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση, που περιλαμβάνονται στην κλάση 3824 ι) τα στοιχεία οπτικής, κυρίως εκείνα από τρυγική αιâυλενοδιαμίνη (κλάση 9001). 3. ΚάÂε προϊόν που Âα μπορούσε να υπαχâεί σε δύο ή περισσότερες κλάσεις του κεφαλαίου αυτού πρέπει να κατατάσσεται σ εκείνη από τις κλάσεις αυτές που είναι η τελευταία κατά σειρά απαρίâμησης.

14 VI-14 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Στις κλάσεις 2904 μέχρι 2906, 2908 μέχρι 2911 και 2913 μέχρι 2920 κάâε αναφορά στα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγα εφαρμόζεται ομοίως και στα μεικτά παράγωγα, όπως τα σουλφοαλογονωμένα, νιτροαλογονωμένα, νιτροσουλφονωμένα ή νιτροσουλφοαλογονωμένα. Οι νιτρωμένες και νιτροδωμένες ομάδες δεν πρέπει να Âεωρούνται ως «αζωτούχες ομάδες» σύμφωνα με την έννοια της κλάσης Για την εφαρμογή των κλάσεων 2911, 2912, 2914, 2918 και 2922, Âεωρούνται ως «οξυγονούχες ομάδες» μόνον οι ομάδες (οι χαρακτηριστικές οργανικές ομάδες που περιέχουν οξυγόνο) που μνημονεύονται στα κείμενα των κλάσεων 2905 μέχρι Α) Οι εστέρες οργανικών ενώσεων με όξινη ομάδα των υποκεφαλαίων Ι μέχρι VII με οργανικές ενώσεις των ιδίων τμημάτων κατατάσσονται με εκείνη από τις ενώσεις αυτές που ανήκει στην τελευταία κατά σειρά αρίâμησης κλάση των υποκεφαλαίων αυτών. Β) Οι εστέρες της αιâυλικής αλκοόλης με οργανικές ενώσεις με όξινη ομάδα των υποκεφαλαίων Ι μέχρι VII κατατάσσονται στην ίδια κλάση με τις αντίστοιχες ενώσεις με όξινη ομάδα. Γ) Με την επιφύλαξη της σημείωσης 1 του τμήματος VI και της σημείωσης 2 του κεφαλαίου 28: 1) τα ανόργανα άλατα των οργανικών ενώσεων, όπως οι ενώσεις με ομάδα οξέος, ομάδα φαινόλης ή ομάδα ενόλης, ή οι οργανικές βάσεις, των υποκεφαλάιων Ι μέχρι X ή της κλάσης 2942, κατατάσσονται στην κλάση όπου υπάγεται η αντίστοιχη οργανική ένωση 2) τα άλατα που σχηματίζονται από την αντίδραση μεταξύ των οργανικών ενώσεων των υποκεφαλαίων Ι μέχρι X ή της κλάσης 2942 κατατάσσονται στην κλάση όπου υπάγεται η βάση ή το οξύ (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ενώσεις με ομάδα φαινόλης ή ομάδα ενόλης) από τα οποία σχηματίζονται, και που είναι η τελευταία κατά σειρά αρίâμησης στο κεφάλαιο 3) σύμπλοκες ενώσεις, εκτός από τα προϊόντα που κατατάσσονται στο υποκεφάλαιο XI ή στην κλάση 2941, κατατάσσονται στην τελευταία κατά σειρά αρίâμησης κλάση του κεφαλαίου 29 μεταξύ των κλάσεων που αφορούν τα κλάσματα που προκύπτουν από τη διάσπαση όλων των μεταλλικών δεσμών, εκτός από τους δεσμούς μετάλλου άνâρακα. Δ) Τα μεταλλικά αλκοολικά άλατα κατατάσσονται στην ίδια κλάση με τις αντίστοιχες αλκοόλες, εκτός από την περίπτωση της αιâανόλης (κλάση 2905). Ε) Τα αλογονούχα των καρβοξυλικών οξέων κατατάσσονται στην ίδια κλάση με τα αντίστοιχα οξέα. 6. Οι ενώσεις των κλάσεων 2930 και 2931 είναι οργανικές ενώσεις στις οποίες το μόριο των οποίων περιέχει, εκτός από τα άτομα του υδρογόνου, οξυγόνου ή αζώτου, άτομα άλλων μη μεταλλικών στοιχείων ή μετάλλων, όπως Âειάφι, αρσενικό ή μόλυβδο, απευâείας ενωμένο ενωμένων με άτομα τον άνâρακα. Οι κλάσεις 2930 (οργανικές Âειοενώσεις) και 2931 (άλλες οργανο- ανόργανες ενώσεις) δεν περιλαμβάνουν τα σουλφονωμένα ήαλογονωμένα παράγωγα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεικτά παράγωγα) που, μεεξαίρεση το υδρογόνο, το οξυγόνο και το άζωτο, δεν περιέχουν, σε απευâείας ένωση με τον άνâρακα, παρά μόνο τα άτομα Âειαφιού ή αλογόνου που τους δίνουν το χαρακτήρα των σουλφονωμένων ή αλογονωμένων παραγώγων (ήτων μεικτών παραγώγων). 7. Οι κλάσεις 2932, 2933 και 2934 δεν περιλαμβάνουν τα εποξείδια με τριμελή δακτύλιο, τα υπεροξείδια κετονών, τα κυκλικά πολυμερή των αλδεϋδών ή των Âειοαλδεϋδών, τους ανυδρίτες πολυβασικών καρβοξυλικών οξέων, τους κυκλικούς εστέρες πολυαλκοολών ή πολυφαινολών με πολυβασικά οξέα και τα ιμίδια πολυβασικών οξέων. Οι προηγούμενες διατάξεις εφαρμόζονται μόνο όταν η ετεροκυκλική δομή προκύπτει αποκλειστικά από τις παραπάνω αριâμούμενες ομάδες που μπορούν να δώσουν δακτύλιο. 8. Για την εφαρμογή της κλάσης 2937: α) ο όρος«ορμόνες» περιλαμβάνει τους παράγοντες που απελευâέρωσης ή έκκρισης ορμονών, τους αναστολείς ορμονών και τους ανταγωνιστές ορμονών (αντιορμόνες) β) ηέκφραση«που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες» καλύπτει όχι μόνο τα παράγωγα ορμονών και τα δομικά ανάλογα ορμονών που χρησιμοποιούνται κυρίως για την ορμονική τους δράση, αλλά και τα παράγωγα και δομικά ανάλογα ορμονών που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ενδιάμεσα στη σύνâεση των προϊόντων αυτής της κλάσης. Σημειώσεις διακρίσεων 1. Στο εσωτερικό μιας κλάσης του κεφαλαίου αυτού, τα παράγωγα μιας χημικής ένωσης (ή μιας ομάδας χημικών ενώσεων), κατατάσσονται στην ίδια διάκριση με την ένωση αυτή (ή αυτή την ομάδα ενώσεων), αρκεί να μην αναφέρονται πιο εξειδικευμένα σε άλλη διάκριση και να μην υπάρχει απομένουσα διάκριση με την ονομασία «Άλλα» στη σειρά των σχετικών διακρίσεων.

15 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ VI Ησημείωση3 του Κεφαλαίου 29 δεν εφαρμόζεται για τις διακρίσεις του παρόντος Κεφαλαίου. I. ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ 2901 ΥδρογονάνÂρακες άκυκλοι : Κορεσμένοι Μη κορεσμένοι : ΑιÂυλένιο Προπένιο (προπυλένιο)... - L Βουτένιο (βουτυλένιο) και τα ισομερή του... - L Βουτα - 1,3 - διένιο και ισοπρένιο Άλλα ΥδρογονάνÂρακες κυκλικοί : - Κυκλανικοί, κυκλενικοί ή κυκλοτερπενικοί : Κυκλοεξάνιο... - L Άλλοι Βενζόλιο Τολουόλιο Ξυλόλια : ο- Ξυλόλιο μ- Ξυλόλιο π - Ξυλόλιο Ισομερή του ξυλολίου σε μείγμα Στυρόλιο ΑιÂυλοβενζόλιο Κουμένιο... - L Άλλοι Παράγωγα αλογονωμένα των υδρογονανâράκων : - Παράγωγα κορεσμένα χλωριωμένα των άκυκλων υδρογονανâράκων : ΧλωρομεÂάνιο (χλωριούχο μεâύλιο) και χλωροαιâάνιο (χλωριούχο αιâύλιο) ΔιχλωρομεÂάνιο (χλωριούχο μεâυλένιο) Χλωροφόρμιο (τριχλωρομεâάνιο) Τετραχλωριούχος άνâρακας ΑιÂυλενοδιχλωρίδιο (ISO) (1,2 -διχλωρoαιâάvιo) Άλλα : ,1,1 -ΤριχλωροαιÂάνιο (μεâυλοχλωροφόρμιο) Άλλα Παράγωγα χλωριωμένα μη κορεσμένα των άκυκλων υδρογονανâράκων : Χλωριούχο βινύλιο (χλωροαιâυλένιο) ΤριχλωροαιÂυλένιο ΤετραχλωροαιÂυλένιο (υπερχλωροαιâυλένιο) Άλλα Παράγωγα φâοριωμένα, παράγωγα βρωμιωμένα και παράγωγα ιωδιωμένα των άκυκλων υδρογονανâράκων :: ΑιÂυλενοδιβρωμίδιο (ISO) (1,2 -διβρωμοαιâάνιο) Άλλα : Βρωμιούχα : ΜονοβρωμομεÂάνιο (βρωμίδιο του μεâυλίου) ΔιβρωμομεÂάνιο Άλλα ΦÂοριούχα και ιωδιούχα... -

16 VI-16 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Παράγωγα αλογονωμένα των άκυκλων υδρογονανâράκων, που περιέχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικά αλογόνα : ΤριχλωροφÂορομεÂάνιο ΔιχλωροδιφÂορομεÂάνιο ΤριχλωροτριφÂοροαιÂάνια ΔιχλωροτετραφÂοροαιÂάνια και χλωροπενταφâοροαιâάνιο : ΔιχλωροτετραφÂοροαιÂάνια ΧλωροπενταφÂοροαιÂάνιο Άλλα παράγωγα υπεραλογονωμένα μόνο με φâόριο και χλώριο : ΧλωροτριφÂορομεÂάνιο ΠενταχλωροφÂοροαιÂάνιο ΤετραχλωροδιφÂοροαιÂάνιο ΕπταχλωροφÂοροπροπάνια ΕξαχλωροδιφÂοροπροπάνια ΠενταχλωροτριφÂοροπροπάνια ΤετραχλωροτετραφÂοροπροπάνια ΤριχλωροπενταφÂοροπροπάνια ΔιχλωροεξαφÂοροπροπάνια ΧλωροεπταφÂοροπροπάνια Άλλα ΒρωμοχλωροδιφÂορομεÂάνιο, βρωμοτριφâορομεâάνιο και διβρωμοτετραφâοροαιâάνες : ΒρωμοχλωροδιφÂορομεÂάνιο ΒρωμοτριφÂορομεÂάνιο ΔιβρωμοτετραφÂοροαιÂάνια Άλλα υπεραλογονωμένα παράγωγα Άλλα : Αλογονωμένα μόνο με φâόριο και χλώριο : Από μεâάνιο, αιâάνιο ή προπάνιο (HCFCs) : ΧλωροδιφÂορομεÂάνιο (HCFC-22) ,1 - Διχλωρο φâοροαιâάνιο (HCFC -141b) Άλλα Άλλα Αλογονωμένα μόνο με φâόριο και βρώμιο : Από μεâάνιο, αιâάνιο ή προπάνιο Άλλα Άλλα Παράγωγα αλογονωμένα των κυκλανικών, κυκλενικών ή κυκλοτερπενικών υδρογονανâράκων : ,2,3,4,5,6 -εξαχλωροκυκλοεξάνιο (HCH (ISO)), συμπεριλαμβανομένου του λιντέιν (ISO,INN) Αλδρίνη (ISO), χλωρντάν (ISO) και επταχλώρ (ISO) Άλλα : L ,2 - Διβρωμο (1,2 - διβρωμοαιâυλο)κυκλοεξάνιο; Τετραβρωμοκυκλοοκτάνια Άλλα Παράγωγα αλογονωμένα των αρωματικών υδρογονανâράκων : Χλωροβενζόλιο, ο- διχλωροβενζόλιο και π - διχλωροβενζόλιο Εξαχλωροβενζόλιο (ISO) και DDT (ISO) (κλωφενοτάνιο (INN), [1,1,1 -τριχλωρο- 2,2 - δις (π - χλωροφαινυλοαιâάνιο) Άλλα : ,3,4,5,6 -ΠενταβρωμοαιÂυλοβενζόλιο Άλλα... -

17 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ VI Παράγωγα σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των υδρογονανâράκων, έστω και αλογονωμένα : Παράγωγα μόνο σουλφονωμένα, τα άλατά τους και οι αιâυλικοί εστέρες τους Παράγωγα μόνο νιτρωμένα ή μόνο νιτροδωμένα Άλλα : ΤριχλωρονιτρομεÂάνιο (χλωροπικρίνη)... - L Άλλα... - II. ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ 2905 Αλκοόλες άκυκλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους : - Μονοαλκοόλες κορεσμένες : ΜεÂανόλη (μεâυλική αλκοόλη) Προπανο όλη (προπυλική αλκοόλη) και προπανο όλη (ισοπροπυλική αλκοόλη) Βουτανο όλη (ν- βουτυλική αλκοόλη) Άλλες βουτανόλες : ΜεÂυλοπροπανο- 2 - όλη (τριτοταγής βουτυλική αλκοόλη) Άλλες Οκτανόλη (οκταλική αλκοόλη) και τα ισομερή της : Οκτανο όλη... - L Άλλα Δωδεκανο όλη (λαυρική αλκοόλη), εξαδεκανο όλη (κετυλική αλκοόλη) και οκταδεκανο- 1 - όλη (στεατική αλκοόλη) Άλλες Μονοαλκοόλες μη κορεσμένες : L Άκυκλες τερπενικές αλκοόλες Άλλες : Αλλυλική αλκοόλη Άλλες Διόλες : ΑιÂυλενογλυκόλη (αιâυλοδιόλη) Προπυλενογλυκόλη (προπανο- 1,2 - διόλη) Άλλες : Βουτανο - 1,3 - διόλη Βουτανο - 1,4 - διόλη ,4,7,9 -ΤετραμεÂυλοδεκα- 5 - υνιο- 4,7 - διόλη... - L Άλλες Άλλες πολυαλκοόλες : ΑιÂυλο- 2 - (υδροξυμεâυλο)προπανο- 1,3 - διόλη (τριμεâυλοπροπάνιο) ΠενταερυÂριτόλη (πενταερυâρίτης) Μαννιτόλη D-Γλυκιτόλη (σορβιτόλη): Σε υδατικό διάλυμα : Που περιέχει D-μαννιτόλη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2%κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκιτόλη Άλλη Άλλη : Που περιέχει D-μαννιτόλη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2%κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκιτόλη Άλλη Γλυκερίνη... - L Άλλες... -

18 VI-18 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των άκυκλων αλκοολών : ΑιÂχλωρβυνόλη (ΔΚΟ) Άλλα : ,2 - Δις(βρωμομεÂυλο)προπανοδιόλη... - L Άλλα Αλκοόλες κυκλικές και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους : - Κυκλανικές, κυκλενικές ή κυκλοτερπενικές : ΜινÂόλη Κυκλοεξανόλη, μεâυλοκυκλοεξανόλες και διμεâυλοκυκλοεξανόλες Στυρόλες και ινοσιτόλες : Στερόλες Ινοσιτόλες Άλλες Αρωματικές : Βενζυλική αλκοόλη Άλλες... - III. ΦΑΙΝΟΛΕΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΛΕΣ -ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ 2907 Φαινόλες. Φαινόλες - αλκοόλες : - Μονοφαινόλες : Φαινόλη (υδροξυβενζόλη) και τα άλατά της Κρεσόλες και τα άλατά τους Οκτυλοφαινόλη, νονυλοφαινόλη και τα ισομερή τους. Άλατα των προϊόντων αυτών ΝαφÂόλες και τα άλατά τους : ΝαφÂόλη Άλλα Άλλες : Ξυλενόλες και τα άλατά τους Άλλα Πολυφαινόλες. Φαινόλες- αλκοόλες : Ρεσορκινόλη και τα άλατά της Υδροκινόνη και τα άλατά της ,4 -Ισοπροπυλιδενοδιφαινόλη (δισφαινόλη Α, διφαινυλοπροπάνιο) και τα άλατά της Άλλες Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των φαινολών ή των φαινολών- αλκοολών : - Παράγωγα μόνο αλογονωμένα και τα άλατά τους : Πενταχλωροφαινόλη (ISO) Άλλα Άλλα : Dinoseb (ISO) και τα άλατά του Άλλα : Παράγωγα μόνο σουλφονωμένα, τα άλατά τους και οι εστέρες τους Άλλα... -

19 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ VI-19 IV. ΑΙΘΕΡΕΣ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΑΛΚΟΟΛΩΝ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΑΙΘΕΡΩΝ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΕΤΟΝΩΝ, ΕΠΟΞΕΙΔΙΑ ΜΕ ΤΡΙΜΕΛΗ ΔΑΚΤΥΛΙΟ, ΑΚΕΤΑΛΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΑΚΕΤΑΛΕΣ, ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ 2909 ΑιÂέρες, αιâέρες- αλκοόλες, αιâέρες- φαινόλες, αιâέρες- αλκοόλες- φαινόλες, υπεροξείδια αλκοολών, υπεροξείδια αιâέρων, υπεροξείδια κετονών (καâορισμένης ή μη χημικής σύστασης) και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους : - ΑιÂέρες άκυκλοι και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους : ΔιαιÂυλικός αιâέρας (οξείδιο διαιâυλίου) Άλλοι : Τερτ - βουτυλο- αιâυλικός αιâέρας (αιâυλο- τερτ- βουτυλοαιâέρας, ETBE) Άλλα ΑιÂέρες κυκλανικοί, κυκλενικοί, κυκλοτερπενικοί και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους ΑιÂέρες αρωματικοί και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους : Διφαινυλικός αιâέρας Παράγωγα βρωμιδίων : Πενταβρωμοδιφαινυλικός αιâέρας 1,2,4,5- Τετραβρωμο - 3,6 - δις(πενταβρωμοφαινοξυ)βενζόλιο ,2 - Δις(2,4,6- τριβρωμοφαινοξυ)αιâάνιο, που προορίζεται να χρησιμοποιηâεί στην παρασκευή ακρυλονιτριλο - βουταδενο - στυρόλης (ABS) (1) Άλλα Άλλοι ΑιÂέρες - αλκοόλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους : ,2 -ΟξυδιαιÂανόλη (διαιâυλενογλυκόλη) ΑιÂέρες μονοβουτυλικοί της αιâυλενογλυκόλης ή της διαιâυλενογλυκόλης Άλλοι αιâέρες μονοαλκυλικοί της αιâυλενογλυκόλης ή της διαιâυλενογλυκόλης Άλλα : (2 - ΧλωροαιÂοξυ)αιÂανόλη... - L Άλλα... - L ΑιÂέρες - φαινόλες, αιâέρες - αλκοόλες - φαινόλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους Υπεροξείδια αλκοολών, υπεροξείδια αιâέρων, υπεροξείδια κετονών και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους Εποξείδια, εποξυαλκοόλες, εποξυφαινόλες και εποξυαιâέρες, μετριμελήδακτύλιο, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους : Οξιράννη (οξείδιο του αιâυλενίου) ΜεÂυλοξιράννη (οξείδιο του προπυλενίου) Χλωρο - 2,3 - εποξυπροπάνιο (επιχλωρυδρίνη) Διελδρίνη (ISO, ΔΚΟ) Άλλα Ακετάλες και ημιακετάλες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους... -

20 VI-20 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ V. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΔΕΫΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 2912 Αλδεΰδες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες. Πολυμερή κυκλικά των αλδεϋδών. Παραφορμαλδεΰδη : - Αλδεΰδες άκυκλες που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες : ΜεÂανάλη (φορμαλδεΰδη) ΑιÂανάλη (ακεταλδεΰδη) Άλλες : Βουτανάλη (βουτυραλδεΰδη, κανονικό ισομερές) Άλλες Αλδεΰδες κυκλικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες : Βενζαλδεΰδη (βενζοϊκή αλδεΰδη) Άλλες Αλδεΰδες - αλκοόλες Αλδεΰδες - αιâέρες, αλδεΰδες - φαινόλες και αλδεΰδες που περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες : Βανιλλίνη (μεâυλοπρωτοκατεχική αλδεΰδη) ΑιÂυλοβανιλλίνη (αιâυλοπρωτοκατεχική αλδεΰδη) Άλλες Πολυμερή κυκλικά των αλδεϋδών Παραφορμαλδεΰδη Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των προϊόντων της κλάσης VI. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΚΕΤΟΝΙΚΗ Ή ΚΙΝΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 2914 Κετόνες και κινόνες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους : - Κετόνες άκυκλες που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες : Ακετόνη Βουτανόνη (μεâυλαιâυλοκετόνη) ΜεÂυλοπεντανο- 2 - όνη (μεâυλισοβουτυλοκετόνη) Άλλα : ΜεÂυλεξανο- 2 - όνη Άλλα Κετόνες κυκλανικές, κυκλενικές ή κυκλοτερπενικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες : Καμφορά Κυκλοεξανόνη και μεâυλοκυκλοεξανόνες Ιονόνες και μεâυλιονόνες Άλλες Κετόνεςαρωματικέςπουδενπεριέχουνάλλεςοξυγονούχεςομάδες: Φαινυλακετόνη (φαινυλοπροπανο όνη) Άλλες Κετόνες - αλκοόλες και κετόνες - αλδεΰδες : Υδροξυ μεâυλοπεντανο- 2 - όνη (διακετονοαλκοόλη) Άλλες Κετόνες - φαινόλες και κετόνες που περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες Κινόνες : ΑνÂρακινόνη Άλλα : ,4 - ΝαφÂοκινόνη Άλλα... -

ΤΜΗΜΑ VI ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ VI ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 30.10.2015 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 285/213 ΤΜΗΜΑ VI ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Σημειώσεις 1. Α) Κάθε προϊόν (άλλο από τα μεταλλεύματα ραδιενεργών

Διαβάστε περισσότερα

Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή - ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων

Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή - ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων 1. Τι εννοούμε όταν λέμε «η γλώσσα της Χημείας»; Η χημεία είναι μια συμβολική

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στον. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στον. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX SANCO/10387/2013 Rev. 1 ANNEX (POOL/E3/2013/10387/10387R1-EN ANNEX.doc) D030733/02 [ ](2013) XXX draft ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ πρωτονίων. ηλεκτρονίω Γ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ πρωτονίων. ηλεκτρονίω Γ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΘΕΜΑ 1 Ο : 1. Ποια είναι η δοµή του ατόµου; ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 2. Ποιος αριθµός ονοµάζεται ατοµικός και ποιος µαζικός; Ποιος από τους δύο αποτελεί την ταυτότητα του χηµικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2011 COM(2011) 727 τελικό 2011/0332 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη σύναψη, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συµφωνίας υπό µορφή ανταλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εκχυλίσματα δεψικά φυτικής προέλευσης. Ταννίνες και τα άλατα, οι αιθέρες, εστέρες και άλλα παράγωγά τους:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εκχυλίσματα δεψικά φυτικής προέλευσης. Ταννίνες και τα άλατα, οι αιθέρες, εστέρες και άλλα παράγωγά τους: L 285/262 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.10.2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32 ΔΕΨΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ. ΤΑΝΝΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ. ΧΡΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.9.2016 COM(2016) 631 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή προσωρινών αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΑΙ XHMIKOI ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ. Αρχές Oνοματολογίας Χημική Αντίδραση Γραμμομόριο (mol) Στοιχειομετρία Χημικοί Υπολογισμοί

ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΑΙ XHMIKOI ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ. Αρχές Oνοματολογίας Χημική Αντίδραση Γραμμομόριο (mol) Στοιχειομετρία Χημικοί Υπολογισμοί ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΑΙ XHMIKOI ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Αρχές Oνοματολογίας Χημική Αντίδραση Γραμμομόριο (mol) Στοιχειομετρία Χημικοί Υπολογισμοί ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χημικές Αντιδράσεις Ιόντα, το Mole Επί τοις % σύσταση. Εισαγωγική Χημεία

Χημικές Αντιδράσεις Ιόντα, το Mole Επί τοις % σύσταση. Εισαγωγική Χημεία Χημικές Αντιδράσεις Ιόντα, το Mole Επί τοις % σύσταση Εισαγωγική Χημεία Κανόνες διαλυτότητας 1. Τα περισσότερα νιτρικά άλατα είναι ευδιάλυτα. 2. Τα περισσότερα άλατα που περιέχουν ιόντα των αλκαλίων και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΞΕΩΝ Αλλάζουν το χρώμα των δεικτών. Αντιδρούν με μέταλλα και παράγουν αέριο υδρογόνο (δες απλή αντικατάσταση) Αντιδρούν με ανθρακικά άλατα και παράγουν αέριο CO2. Έχουν όξινη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΒΑΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Αριθμητικά... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/06/2015 ΒΑΘΜΟΣ:... Ολογράφως..... ΤΑΞΗ: Γ Υπ. Καθηγητή... ΧΡΟΝΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

2.4 Η γλώσσα της χημείας - Αριθμός οξείδωσης- Γραφή χημικών τύπων και εισαγωγή στην ονοματολογία των ενώσεων

2.4 Η γλώσσα της χημείας - Αριθμός οξείδωσης- Γραφή χημικών τύπων και εισαγωγή στην ονοματολογία των ενώσεων 2.4 Η γλώσσα της χημείας - Αριθμός οξείδωσης- Γραφή χημικών τύπων και εισαγωγή στην ονοματολογία των ενώσεων 12.1. Πόσες είναι οι γνωστές χημικές ενώσεις; Τουλάχιστον δέκα εκατομμύρια γνωστές ενώσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ 2.1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ 2.1 Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ 2.1 Ατοµικό πρότυπο του Τα ηλεκτρόνια κινούνται σε Στιβάδα ή φλοιός ή Bhr καθορισµένες (επιτρεπτές) τροχιές ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια.

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια. Οι μεταξύ τους μεταβολές εξαρτώνται από τη θερμοκρασία και την πίεση και είναι οι παρακάτω: ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΞΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. L 314/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1170/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ F - HF Υδροφθόριο S 2- H 2 S Υδρόθειο Cl - HCl Υδροχλώριο OH - H 2 O Οξείδιο του Υδρογόνου (Νερό) NO 3 HNO 3. Νιτρικό οξύ SO 3 H 2 SO 3

ΟΝΟΜΑΣΙΑ F - HF Υδροφθόριο S 2- H 2 S Υδρόθειο Cl - HCl Υδροχλώριο OH - H 2 O Οξείδιο του Υδρογόνου (Νερό) NO 3 HNO 3. Νιτρικό οξύ SO 3 H 2 SO 3 1 Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακα οξέων: ΟΝΟΜΑΣΙΑ F HF Υδροφθόριο S 2 H 2 S Υδρόθειο Cl HCl Υδροχλώριο OH H 2 O Υδρογόνου (Νερό) NO 3 HNO 3 οξύ SO 3 H 2 SO 3 Θειώδε οξύ Br HBr Υδροβρώμιο 2 SO 4 H 2 SO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (με Αρ. Πρωτ. 150022/Δ2/15-9-2016) Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. 1.1 Γνωριμία με το εργαστήριο του Χημικού Από τον εργαστηριακό οδηγό να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Ε Όνομα Συγκεκριμένο ανώτατο επίπεδο

Αριθ. Ε Όνομα Συγκεκριμένο ανώτατο επίπεδο ΜΕΡΟΣ Γ ΟΡΙΣΜΟΙ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 1. Ομάδα I Συγκεκριμένο ανώτατο επίπεδο E 170 Ανθρακικό ασβέστιο E 260 Οξικό οξύ E 261 Οξικά κάλια E 262 Οξικά άλατα του νατρίου E 263 Οξικό ασβέστιο E 270 Γαλακτικό οξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ. ΜΑΘΗΜΑ 1 o : Γενικά για τα οξέα- Ιδιότητες - είκτες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ. ΜΑΘΗΜΑ 1 o : Γενικά για τα οξέα- Ιδιότητες - είκτες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ 1.1 Τα οξέα ΜΑΘΗΜΑ 1 o : Γενικά για τα οξέα Ιδιότητες είκτες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Ποιες χηµικές ενώσεις ονοµάζονται οξέα; Με ποιόν χηµικό τύπο παριστάνουµε γενικά τα οξέα; Οξέα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Το ιόν 56 Fe +2 περιέχει:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:...

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:... ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 05 /06 /15 ΔΙΑΡΚΕΙΑ : Χημεία Βιολογία 2 ώρες ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελίδα Πρόλογος 11. περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών ουσιών 16 2.2 Πίνακας µε παραδείγµατα 18

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελίδα Πρόλογος 11. περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών ουσιών 16 2.2 Πίνακας µε παραδείγµατα 18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίδα Πρόλογος 11 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι 1. Χηµικές ουσίες 14 1.1 Γενικά 14 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 14 2. Μορφή και τύπος των χηµικών ουσιών στο εργασιακό περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ)

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΘΕΜΑ 1 Ο Να εξηγήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και να διορθώσετε τις λανθασµένες: 1. Τα άτοµα όλων των στοιχείων είναι διατοµικά.. Το 16 S έχει ατοµικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός. Από τις παρακάτω 9 ερωτήσεις να απαντήσετε τις 6

Βαθμός. Από τις παρακάτω 9 ερωτήσεις να απαντήσετε τις 6 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ (19/06 /12) ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA Ονοματεπώνυμο: Αρ/μός Κατ/σης:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Η 2 SO 4 + BaCl 2 2HCl + BaSO 4. 2HCl + Na 2 CO 3 CO 2 + H 2 O + 2NaCl. 2HCl + Na 2 SO 3 SO 2 + H 2 O + 2NaCl

ΙΠΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Η 2 SO 4 + BaCl 2 2HCl + BaSO 4. 2HCl + Na 2 CO 3 CO 2 + H 2 O + 2NaCl. 2HCl + Na 2 SO 3 SO 2 + H 2 O + 2NaCl ΙΠΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Οι αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης γίνονται ανάµεσα σε ηλεκτρολύτες µε ανταλλαγή ιόντων. Για να πραγµατοποιηθεί µια αντίδραση διπλής αντικατάστασης πρέπει ένα τουλάχιστον από τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: (μονάδες 4) Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με δύο (2) μονάδες. Ερώτηση 1

ΜΕΡΟΣ Α: (μονάδες 4) Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με δύο (2) μονάδες. Ερώτηση 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA (20/100) ΤΑΞΗ: Γ Γυμνασίου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/6/2015 ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Βιολογία) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Αριθμητικά:.

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. 24-4. Που οφείλεται η ικανότητα του άνθρακα να σχηματίζει τόσες πολλές ενώσεις; Ο άνθρακας έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά :

Οργανική Χημεία. 24-4. Που οφείλεται η ικανότητα του άνθρακα να σχηματίζει τόσες πολλές ενώσεις; Ο άνθρακας έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά : Οργανική Χημεία ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 24-1. Με τι ασχολείται η Οργανική Χημεία; Πεδίο ενασχόλησης του κλάδου της Χημείας που ονομάζεται Οργανική Χημεία είναι οι ενώσεις του άνθρακα (C). 24-2. Ποιες

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα

Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα 23-1. Τι εκφράζουν οι συντελεστές μιας χημικής αντίδρασης; Οι συντελεστές σε μία χημική εξίσωση καθορίζουν την αναλογία mol των αντιδρώντων και προϊόντων στην αντίδραση.

Διαβάστε περισσότερα

τα αντιδρώντα και τα προϊόντα τους κατάλληλους συντελεστές, ώστε τα άτοµα κάθε στοιχείου να είναι ισάριθµα στα δύο µέλη της χηµικής εξίσωσης.

τα αντιδρώντα και τα προϊόντα τους κατάλληλους συντελεστές, ώστε τα άτοµα κάθε στοιχείου να είναι ισάριθµα στα δύο µέλη της χηµικής εξίσωσης. 1 3.5 Χηµικές αντιδράσεις Πως συµβολίζονται οι χηµικές αντιδράσεις; Κάθε χηµική αντίδραση συµβολίζεται µε µία χηµική εξίσωση. Στη χηµική αυτή εξίσωση διακρίνουµε δύο µέλη, που συνδέονται µεταξύ τους µε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οργανικές ονομάζονται οι ενώσεις που στο μόριο τους περιέχουν τουλάχιστον ένα ατομο άνθρακα. Εξαίρεση αποτελούν CΟ 2, CΟ, ανθρακικό οξύ (Η

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Β. ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές οι αριθμοί οξείδωσης όλων των στοιχείων που μετέχουν στην αντίδραση παραμένουν σταθεροί. Τέτοιες αντιδράσεις είναι οι: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΕΣΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟΣΘΕΝΕΙΣ ΑΛΚΟΟΛΕΣ

ΚΟΡΕΣΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟΣΘΕΝΕΙΣ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟΣΘΕΝΕΙΣ ΑΛΚΟΟΛΕΣ Πρόκειται για αλκοόλες που διαθέτουν µόνο ένα υδροξύλιο και η ανθρακική τους αλυσίδα είναι κορεσµένη (µόνο απλοί δεσµοί). Ο γενικός τους τύπος είναι C ν ν+1 H ή R-H (όπου

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και κατάρτιση φακέλου, Μέρος III

Βασικές έννοιες και κατάρτιση φακέλου, Μέρος III Βασικές έννοιες και κατάρτιση φακέλου, Μέρος III Ουσίες UVCB Gabriele CHRIST http://echa.europa.eu 1 Ουσίες UVCB Άγνωστης (U) ή Ασταθούς σύνθεσης (V) Προϊόντα πολύπλοκων αντιδράσεων (C) ή Βιολογικά υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ XIV ΚΕΦΑΛΑΙΟ 71

ΤΜΗΜΑ XIV ΚΕΦΑΛΑΙΟ 71 31.10.2008 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ XIV-1 ΤΜΗΜΑ XIV ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΤΟΜΟ. n Πυρήνας p Κ

ΤΟ ΑΤΟΜΟ. n Πυρήνας p Κ 1 ΤΟ ΑΤΟΜΟ e Στοιβάδες L n Πυρήνας p Κ Το άτοµο µοιάζει µε µια µικρή σφαίρα που αποτελείται από: Ι) Το πυρήνα δηλαδή µια µικρότερη σφαίρα στο κέντρο του ΙΙ) Τις στοιβάδες δηλαδή κυκλικές τροχιές πάνω στις

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Σχολική χρονιά: Μάθημα: Χημεία Όνομα μαθητή/τριας: Ημερομηνία:

Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Σχολική χρονιά: Μάθημα: Χημεία Όνομα μαθητή/τριας: Ημερομηνία: Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Σχολική χρονιά: 202-203 Μάθημα: Χημεία Τάξη Γ Όνομα μαθητή/τριας: Ημερομηνία: ) Να γράψετε τι ονομάζεται όξινος χαρακτήρας. Να αναφέρεται τρεις κοινές ιδιότητες των οξέων. 2) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA (35/100) ΤΑΞΗ: Β Γυμνασίου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8/6/2015. ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Αριθμητικά:.

Διαβάστε περισσότερα

άνθρακα εκτός από CO, CO 2, H 2 CO 3, και τα ανθρακικά άλατα ( CO 2- Οργανική Χημεία : Η χημεία των ενώσεων του άνθρακα

άνθρακα εκτός από CO, CO 2, H 2 CO 3, και τα ανθρακικά άλατα ( CO 2- Οργανική Χημεία : Η χημεία των ενώσεων του άνθρακα Οργανικές ενώσεις : Όλες οι ενώσεις του άνθρακα εκτός από CO, CO 2, H 2 CO 3, και τα ανθρακικά άλατα ( CO 2-3 ) Οργανική Χημεία : Η χημεία των ενώσεων του άνθρακα Προέλευση οργανικών ενώσεων : κυρίως από

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Αριθμός νετρονίων (n) Ca 20 40 CL - 17 18 H + 1 1 Cu + 63 34 Ar 22 18. Μαζικός αριθμός (Α) Αριθμός πρωτονίων (p + )

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Αριθμός νετρονίων (n) Ca 20 40 CL - 17 18 H + 1 1 Cu + 63 34 Ar 22 18. Μαζικός αριθμός (Α) Αριθμός πρωτονίων (p + ) ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α α) Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας : ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ατομικός αριθμός (Ζ) Μαζικός αριθμός (Α) β) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση a) Σε ένα άτομο μικρότερη

Διαβάστε περισσότερα

Ποια στοιχεία ονομάζονται αλογόνα; Ποια η θέση τους στον Περιοδικό πίνακα;

Ποια στοιχεία ονομάζονται αλογόνα; Ποια η θέση τους στον Περιοδικό πίνακα; ΧΗΜΕΙΑ: Οξέα - Βάσεις - Άλατα - Περιοδικός πίνακας - Αλκάλια- Χημικά στοιχεία - Άνθρακας - Πυρίτιο - Αλογόνα 127 Αλογόνα: Ποια στοιχεία ονομάζονται αλογόνα; Ποια η θέση τους στον Περιοδικό πίνακα; Στα

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 18.5.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 134/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 463/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Μαΐου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 17 & 18: Αλκοόλες, θειόλες, αιθέρες και εποξείδια

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 17 & 18: Αλκοόλες, θειόλες, αιθέρες και εποξείδια Οργανική Χημεία Κεφάλαιο 17 & 18: Αλκοόλες, θειόλες, αιθέρες και εποξείδια 1. Αλκοόλες Ενώσεις που περιέχουν ομάδες υδροξυλίου συνδεδεμένες με κορεσμένα άτομα άνθρακα υβριδισμού sp 3 Βάσει παραπάνω ορισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Μάθημα: Χημεία Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 28 Μαΐου, 2015 8:00 11:00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΟΙΝΩΝ Ιωάννης Ρούσσης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΟΙΝΩΝ Ιωάννης Ρούσσης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΟΙΝΩΝ Ιωάννης Ρούσσης Οκτώβριος 2016 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ Σταθερότητα οίνων Η σταθερότητα των οίνων αφορά την κατάσταση των οίνων κατά τη διατήρησή του. Γενικά, οίνοι που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA (35/100) ΤΑΞΗ: Β Γυμνασίου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5/6/2012 ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Αριθμητικά:.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση:

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση: Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015 1 ο Θέμα. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 1.1. Ο αριθμός οξείδωσης του μαγγανίου (Mn) στην ένωση

Διαβάστε περισσότερα

2.6. Ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού χημικές ενώσεις και χημικά στοιχεία

2.6. Ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού χημικές ενώσεις και χημικά στοιχεία 1 2.6. Ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού χημικές ενώσεις και χημικά στοιχεία Ερωτήσεις Θεωρίας 6-1-1. Τι είναι η Η ηλεκτρόλυση είναι μία χημική μέθοδος διασπάσεως του νερού στα συστατικά του. 6-1-2. Σε

Διαβάστε περισσότερα

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων 5. Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων Η ταξινόμηση των οργανικών αντιδράσεων μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους : α.

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Ταξινόμηση της ύλης

1.5 Ταξινόμηση της ύλης 1.5 Ταξινόμηση της ύλης Θεωρία 5.1. Πως ταξινομείται η ύλη; Η ύλη ταξινομείται σε καθαρές ή καθορισμένες ουσίες και μίγματα. Τα μίγματα ταξινομούνται σε ομογενή και ετερογενή. Οι καθορισμένες ουσίες ταξινομούνται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο μελέτης του ph, ηλεκτρολυτικών δεικτών και εξουδετέρωσης.

Εργαστήριο μελέτης του ph, ηλεκτρολυτικών δεικτών και εξουδετέρωσης. Εργαστήριο μελέτης του ph, ηλεκτρολυτικών δεικτών και εξουδετέρωσης. Ονοματεπώνυμο:.............................................. Ερωτήματα πριν την εκτέλεση των πειραμάτων: 1. Ποιο είναι το εύρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ. ΘΕΜΑ Α (μονάδες 5x5) Στις παρακάτω προτάσεις να επιλέξετε την σωστή απάντηση Α.1 Πρωτοταγή αλκοόλη παίρνουμε α. κατά την προσθήκη αντιδραστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1) Το άτοµο του καλίου (Κ) έχει µαζικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Δ. Δ.7 ο ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Δ. Δ.7 ο ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Δ. Δ.7 ο ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΗ ΘΕΜΑ 1 ο (7+8+10=25 μονάδες) 1) 2 mol HNO 3 (νιτρικού οξέος) περιέχουν: α) 6 άτομα οξυγόνου, β) 28g αζώτου, γ) 96g οξυγόνου, δ) 6 mol

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (ΜΕΡΟΣ 15) στην ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (ΜΕΡΟΣ 15) στην ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.5.2013 COM(2013) 290 final Annex II - Part 15/22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Παράρτημα I-A του Τίτλου IV της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός,

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακά Πρότυπα και Ομοιοπολικός Δεσμός

Μοριακά Πρότυπα και Ομοιοπολικός Δεσμός Μοριακά Πρότυπα και Ομοιοπολικός Δεσμός ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός αυτής της άσκησης είναι να κατανοήσουμε πληρέστερα τις θεωρίες που αναφέρονται στη δημιουργία του ομοιοπολικού δεσμού και στη γεωμετρία των μορίων,

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική χηµεία Ονοµατολογία οργανικών ενώσεων (καλύπτει και την Γ Λυκείου) Ονοµατολογία

Οργανική χηµεία Ονοµατολογία οργανικών ενώσεων (καλύπτει και την Γ Λυκείου) Ονοµατολογία Ονοµατολογία Το όνοµα µιας οργανικής ένωσης εκφράζει µε µοναδικό τρόπο την ένωση, δείχνει τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται το µόριό της και τον τρόπο που συντάσσονται τα άτοµα µεταξύ τους. Το όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων

6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων 6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων Από τις οργανικές ενώσεις, όξινες ιδιότητες παρακάτω: κατά Brönsted - Lowry παρουσιάζουν οι 1. Τα οργανικά οξέα: RCOOH. Είναι ασθενή οξέα. Δίνουν τις τυπικές αντιδράσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου. Χημικές αντιδράσεις. Πολύπλοκες

Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου. Χημικές αντιδράσεις. Πολύπλοκες 1 Web page: www.ma8eno.gr e-mail: vrentzou@ma8eno.gr Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno.gr Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου Χημικές Αντιδράσεις Χημικές αντιδράσεις Οξειδοαναγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της μελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει ποιες ενώσεις είναι οξέα, βάσεις, άλατα και οξείδια.

Μετά το τέλος της μελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει ποιες ενώσεις είναι οξέα, βάσεις, άλατα και οξείδια. Μετά το τέλος της μελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει ποιες ενώσεις είναι οξέα, βάσεις, άλατα και οξείδια. Να ονομάζει ανόργανες ενώσεις, όταν δίνεται ο μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ (ΒΙΟΛΟΓΙΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4/6/2014 ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Γ Αριθμητικά.. ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες Ολογράφως:...

Διαβάστε περισσότερα

Οι βάσεις 65. Εκπαιδευτικός Οργανισμός δ. τσιάρας & σια ε.ε.

Οι βάσεις 65. Εκπαιδευτικός Οργανισμός δ. τσιάρας & σια ε.ε. Οι βάσεις 65 1. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται διάφορα διαλύματα ή γαλακτώματα και οι αντίστοιχες τιμές ph. Να τα διατάξετε από το περισσότερο όξινο προς το πλέον βασικό. Διάλυμα / γαλάκτωμα ph 1. διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Μάθημα 6 6.1. SOS: Τι ονομάζεται διάλυμα, Διάλυμα είναι ένα ομογενές μίγμα δύο ή περισσοτέρων καθαρών ουσιών. Παράδειγμα: Ο ατμοσφαιρικός αέρας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 166 final ANNEX 1 PART 4/11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη μείωση ή την κατάργηση των τελωνειακών

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χημεία 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα σημεία ζέσης διαφόρων υλικών. Υλικό Σημείο Tήξης ( ο C) Σημείο Zέσης ( ο C) Α 0 100 Β 62 760

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Μεταθετικές αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης οι οποίες οδηγούν σε σχηματισμό ιζήματος. Το ίζημα σε πολλές περιπτώσεις επιτρέπει την ταυτοποίηση ενός αντιδρώντος σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1. έως Α5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοχές στις οποίες στις οποίες στηρίζεται ο αριθμός οξείδωσης

Παραδοχές στις οποίες στις οποίες στηρίζεται ο αριθμός οξείδωσης Αριθμός Οξείδωσης ή τυπικό σθένος Είναι ένας αριθμός που εκφράζει την ενωτική ικανότητα των στοιχείων με βάση ορισμένες παραδοχές. Η χρησιμοποίηση του επιβλήθηκε για τους πιο κάτω λόγους : Χρησιμεύει στη

Διαβάστε περισσότερα

Διακρίσεις - Ταυτοποιήσεις

Διακρίσεις - Ταυτοποιήσεις Διακρίσεις - Ταυτοποιήσεις Διακρίσεις Η διάκριση μιας ένωσης Α από μία άλλη Β, είναι μία δοκιμασία, δηλαδή μία χημική αντίδραση, που μας επιτρέπει να διακρίνουμε ποια από τις δύο είναι η ένωση που διερευνάμε.

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακό Μάθημα. Φαινόμενο Compton Ονοματολογία Χημικών Ενώσεων και Ιόντων

Φροντιστηριακό Μάθημα. Φαινόμενο Compton Ονοματολογία Χημικών Ενώσεων και Ιόντων Φροντιστηριακό Μάθημα Φαινόμενο Compton Ονοματολογία Χημικών Ενώσεων και Ιόντων Απόδειξη σωματιδιακής φύσης του φωτός=arthur Compton To 1923, 18 χρόνια μετά τη θαυμαστή χρονιά του Einstein (και μετά την

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης. Χημεία Γ Γυμνασίου. 1. Γενικά να γνωρίζεις Α. τα σύμβολα των παρακάτω στοιχείων

1 ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης. Χημεία Γ Γυμνασίου. 1. Γενικά να γνωρίζεις Α. τα σύμβολα των παρακάτω στοιχείων 1 ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης Π. Γκίνης 1. Γενικά να γνωρίζεις Α. τα σύμβολα των παρακάτω στοιχείων Β. τις παρακάτω ρίζες Χημεία Γ Γυμνασίου Οξυγόνο O Βρώμιο Br Χαλκός Cu Υδρογόνο H Ιώδιο I Αργίλιο Al Άζωτο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 160/14 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 579/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2014 για την παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά σωματίδια - Καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης

Δομικά σωματίδια - Καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης Δομικά σωματίδια - Καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης 1. Πόσα πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια περιέχει καθένα από τα επόμενα άτομα: 7 26 112 3 12 47 Li, Mg, Ag. 7 3Li : Ο ατομικός αριθμός (Ζ) είναι 3

Διαβάστε περισσότερα

Είμαστε τυχεροί που είμαστε δάσκαλοι ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ 39 A' Λυκείου Ον/μο:. 22/12/2013

Είμαστε τυχεροί που είμαστε δάσκαλοι ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ 39 A' Λυκείου Ον/μο:. 22/12/2013 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ 39 ' Λυκείου Ον/μο:. 22/12/2013 ΘΕΜΑ 1 0 1.Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις που αναφέρονται στο άτομο του είναι σωστές? α) Περιέχει στον πυρήνα του 19p και 21n β) Έχει ίδιες χημικές

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές και Χημικές Ιδιότητες των Στοιχείων. Εισαγωγική Χημεία

Φυσικές και Χημικές Ιδιότητες των Στοιχείων. Εισαγωγική Χημεία Φυσικές και Χημικές Ιδιότητες των Στοιχείων Εισαγωγική Χημεία 2013-14 1 Αντιδράσεις μετάλλων αλκαλικών γαιών Εισαγωγική Χημεία Βόριο (B), Aλουμίνιο (Al), Γάλλιο (Ga), Ίνδιο (In), και Θάλιο (Tl). Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

2.7 Χημική αντίδραση

2.7 Χημική αντίδραση 1 2.7 Χημική αντίδραση Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 7-1. Τι ονομάζουμε φαινόμενο στη Φυσική και στη Χημεία; Φαινόμενο είναι η μεταβολή 7-2. Τι ονομάζουμε φυσικά φαινόμενα ή φυσικές μεταβολές; Είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση Σ.Τ. με αντιδράσεις προσθήκης στο ΔΙΠΛΟ και ΤΡΙΠΛΟ ΔΕΣΜΟ (Να γίνονται όλες οι αντιδράσεις)

Εύρεση Σ.Τ. με αντιδράσεις προσθήκης στο ΔΙΠΛΟ και ΤΡΙΠΛΟ ΔΕΣΜΟ (Να γίνονται όλες οι αντιδράσεις) 1 Εύρεση Σ.Τ. με αντιδράσεις προσθήκης στο ΔΙΠΛΟ και ΤΡΙΠΛΟ ΔΕΣΜΟ (Να γίνονται όλες οι αντιδράσεις) Α1. Από ποιο αλκένιο με επίδραση Η 2 /Ni παίρνουμε C 2 H 6 ; Α2. Από ποιο αλκένιο με επίδραση Η 2 /Ni

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2012. Για την A τάξη Λυκείων

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2012. Για την A τάξη Λυκείων ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2012 Για την A τάξη Λυκείων ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: δύο (2) ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Διαρκής απαίτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι η ύπαρξη πολλών βιβλίων

Διαρκής απαίτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι η ύπαρξη πολλών βιβλίων Διαρκής απαίτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι η ύπαρξη πολλών βιβλίων για κάθε μάθημα, τα οποία θα βασίζονται στο ίδιο Αναλυτικό Πρόγραμμα και θα παρουσιάζουν τα ίδια θέματα από μια άλλη ίσως σκοπιά.

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της διαλυτότητας στο νερό στερεών ουσιών - Φύλλο εργασίας

Προσδιορισμός της διαλυτότητας στο νερό στερεών ουσιών - Φύλλο εργασίας Προσδιορισμός της διαλυτότητας στο νερό στερεών ουσιών - Φύλλο εργασίας Γνωστικό αντικείμενο: Τάξη Διδακτική ενότητα Απαιτούμενος χρόνος Διαλυτότητα ουσιών σε υγρούς διαλύτες B Γυμνασίου Ενότητα 2: ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (17740-18017) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ:.

ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ:. ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ:. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 24.05.2011 ΧΡΟΝΟΣ : 10.30 12.30 ( Χημεία - Φυσιογνωστικά)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Οργανικές ενώσεις είναι οι ενώσεις που περιέχουν άνθρακα, εκτός από κάποιες οι οποίες εξετάζονται από την Ανόργανη Χημεία παρόλο που περιέχουν άνθρακα. Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ol ΣΤΟΧΟΙ. 3.1 Χημικές αντιδράσεις Συμβολισμός - Μερικά είδη χημικών αντιδράσεων. Ερωτήσεις - προβλήματα

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ol ΣΤΟΧΟΙ. 3.1 Χημικές αντιδράσεις Συμβολισμός - Μερικά είδη χημικών αντιδράσεων. Ερωτήσεις - προβλήματα 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3.1 Χημικές αντιδράσεις Συμβολισμός - Μερικά είδη χημικών αντιδράσεων Ερωτήσεις - προβλήματα ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Ol ΣΤΟΧΟΙ > Να συμβολίζεις ένα χημικό φαινόμενο (χημική αντίδραση) με μια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-14 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΑΞΗ :Γ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΒΑΘΜΟΣ:.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 04/06/14 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕΣ (Βιολογία Χημεία) Αριθμός σελίδων γραπτού:7

Διαβάστε περισσότερα

MasterSeal M 689. Ελαστομερής πολυουρική μεμβράνη για τη στεγανοποίηση υδραυλικών κατασκευών. Πρώην MASTERSEAL 689 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

MasterSeal M 689. Ελαστομερής πολυουρική μεμβράνη για τη στεγανοποίηση υδραυλικών κατασκευών. Πρώην MASTERSEAL 689 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Το MASTERSEAL Μ 689 είναι ένα πολυουρικό ελαστομερές, δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες. Εφαρμόζεται με air-less τύπου bi-mixer υψηλής πίεσης, έτσι ώστε να σχηματίζεται μια ελαστική

Διαβάστε περισσότερα

4. KAPB O Ξ ΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ

4. KAPB O Ξ ΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ > -Ί., ' 4. KAPB O Ξ ΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ ' V Iipl 87 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 19 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καρβοξυλικά οξέα. 4. Ταξινόμηση των οξέων. 4.1 Κορεσμένα μονοκαρβοξυλικά οξέα - Αιθανικό οξύ. ΣΤΟΧΟΙ Στο τέλος αυτής της

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο 2.1. Α) Το στοιχείο X έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια, να υπολογισθούν ο ατομικός και ο μαζικός αριθμός του στοιχείου Χ. (μονάδες 6) Β) α) Να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Αν το αρνητικό µέρος του µορίου είναι H, S, N, P ή C τότε µπορεί να έχουµε τους όρους υδρίδιο, σουλφίδιο, νιτρίδιο, φωσφίδιο ή καρβίδιο.

Αν το αρνητικό µέρος του µορίου είναι H, S, N, P ή C τότε µπορεί να έχουµε τους όρους υδρίδιο, σουλφίδιο, νιτρίδιο, φωσφίδιο ή καρβίδιο. Η ονοµασία των περισσότερων ανόργανων ενώσεων προκύπτει από το συνδυασµό των ονοµάτων του «αρνητικού» και του «θετικού» µέρους του µορίου. Σχεδόν πάντοτε κατά την γραφή του µοριακού τύπου το µέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ 2 Η ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ 2 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ 2 Η ΕΝΟΤΗΤΑ Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία: Επιμέλεια θεμάτων: Ειρήνη Χ. Μπαρμπούτη Σελίδα 1 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Για κάθε πρόταση να κυκλώσετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: 1) Στο σύγχρονο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΔΥΟ (2) ΩΡΕΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Edited by Jimlignos. 0 ph οξέος < 7 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Edited by Jimlignos. 0 ph οξέος < 7 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Να αναφέρετε το σύνολο εκείνων των ιδιοτήτων που ονοµάζονται όξινος χαρακτήρας. Ποιες ενώσεις λέγονται οξέα κατά Arrhenius; Απάντηση: Το σύνολο τον κοινών ιδιοτήτων των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Καθηγητής Μόσχος Πολυσίου / Εργαστήριο Γενικής Χημείας Γ.Π.Α.

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Καθηγητής Μόσχος Πολυσίου / Εργαστήριο Γενικής Χημείας Γ.Π.Α. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Καθηγητής Μόσχος Πολυσίου / Εργαστήριο Γενικής Χημείας Γ.Π.Α. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Η Οργανική Χημεία μελετά τις ενώσεις του άνθρακα. Ο Wohler το828 πρώτος παρασκεύασε οργανική ένωση από ανόργανο

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΛΟΓΙΑ ΜΑΖΩΝ ΣΤΟΧΕΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

AΝΑΛΟΓΙΑ ΜΑΖΩΝ ΣΤΟΧΕΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 2 ο Γυμνάσιο Καματερού 1 ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 1. Πόσα γραμμάρια είναι: ι) 0,2 kg, ii) 5,1 kg, iii) 150 mg, iv) 45 mg, v) 0,1 t, vi) 1,2 t; 2. Πόσα λίτρα είναι: i) 0,02 m 3, ii) 15 m 3, iii) 12cm

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Πως είναι κατασκευασμένα τα άτομα; Μία πολύ απλή εικόνα σχετικά με το άτομο, μας έχει δώσει ο Bohr, εμπνευσμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2011

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2011 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 011 Για την Α τάξη Λυκείων ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, 0 ΜΑΡΤΙΟΥ 011 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: δύο () ώρες ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ (ΒΙΟΛΟΓΙΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/6/2015 ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Γ Αριθμητικά.. ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες

Διαβάστε περισσότερα