ΤΜΗΜΑ VI ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ VI ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ"

Transcript

1 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ VI-1 ΤΜΗΜΑ VI ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Σημειώσεις 1. Α) ΚάÂε προϊόν(άλλο από τα μεταλλεύματα ραδιενεργών μετάλλων) που ανταποκρίνεται στην περιγραφή του κειμένου μιας από τις κλάσεις 2844 ή 2845 πρέπει να κατατάσσεται στην κλάση αυτή και όχι σε άλλη κλάση της ονοματολογίας. Β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παραπάνω στοιχείου Α), κάâε προϊόν που ανταποκρίνεται στην περιγραφή του κειμένου μιας από τις κλάσεις 2843 ή 2846 ή 2852 πρέπει να κατατάσσεται στις εν λόγω κλάσεις και όχι σε άλλη κλάση του Τμήματος αυτού. 2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραπάνω σημείωσης 1, κάâε προϊόν που, είτε λόγω της εμφάνισής του με μορφή δόσεων είτε λόγω της τυποποιημένης συσκευασίας του για τη λιανική πώληση, περιλαμβάνεται σε μία από τις κλάσεις 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 ή 3808 πρέπει να κατατάσσεται στην κλάση αυτή και όχι σε άλλη κλάση της ονοματολογίας. 3. Τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε συνδυασμούς, οι οποίοι αποτελούνται από περισσότερα χωριστά συστατικά στοιχεία που υπάγονται ολικώς ή μερικώς στο τμήμα αυτό και αναγνωρίζονται ότι προορίζονται, ύστερα από ανάμειξη, να αποτελέσουν προϊόν του τμήματος VI ή VII, κατατάσσονται στην κλάση την κατάλληλη γι αυτό το τελευταίο προϊόν, με τον όρο ότι τα συστατικά αυτά στοιχεία: α) αναγνωρίζονται καâαρά, εξαιτίας της συσκευασίας τους, ότι προορίζονται να χρησιμοποιηâούν ως σύνολο χωρίς προηγούμενη ανασυσκευασία β) παρουσιάζονται ταυτόχρονα γ) αναγνωρίζονται, από τη φύση τους ή από τις σχετικές τους ποσότητες, ότι το ένα συμπληρώνει το άλλο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28 ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ Ή ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΑΙΩΝ Ή ΤΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ Σημειώσεις 1. Εκτός από αντίâετες διατάξεις, οι κλάσεις του κεφαλαίου αυτού περιλαμβάνουν μόνο: α) τα αμιγήχημικά στοιχεία ήτις αμιγείς ενώσεις καâορισμένης χημικής σύστασης, έστω και αν τα προϊόντα αυτά περιέχουν ή όχι ακαâαρσίες β) τα υδατικά διαλύματα των προϊόντων του παραπάνω στοιχείου α) γ) τα άλλα διαλύματα των προϊόντων του παραπάνω στοιχείου α), εφόσον τα διαλύματα αυτά συνιστούν συνηâισμένο και απαραίτητο τρόπο συσκευασίας, ο οποίος δικαιολογείται μόνο για λόγους ασφάλειας ή για τις ανάγκες της μεταφοράς, και ο διαλύτης δεν καâιστά το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ ό, τιγιατηγενικήχρήσητου δ) προϊόντα των παραγράφων α), β) ή γ) παραπάνω, στα οποία έχει προστεâεί κάποιος σταâεροποιητής (συμπεριλαμβανομένων και των αντισυσσωματικών) που είναι απαραίτητος για τη συντήρησή τους ή τη μεταφορά τους ε) τα προϊόντα των παραπάνω στοιχείων α), β), γ) ήδ), στα οποία προστέâηκε ουσία αντισκονιακή ή χρωστική, για τη διευκόλυνση της εξακρίβωσης της ταυτότητας ή για λόγους ασφάλειας, εφόσον οι προσâήκες αυτές δεν καâιστούν το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ ό,τιγιατηγενικήχρήσητου. 2. Εκτός από τα διâειώδη άλατα και τα όξινα Âειώδη άλατα, που σταâεροποιήâηκαν με οργανικές ύλες (κλάση 2831), τα ανâρακικά και υπερανâρακικά άλατα ανόργανων βάσεων (κλάση 2836), τα κυανιούχα, τα οξυκυανιούχα και σύμπλοκα κυανιούχα άλατα ανόργανων βάσεων (κλάση 2837), τα κροτικά, κυανικά και Âειοκυανικά άλατα ανόργανων βάσεων (κλάση 2842), τα οργανικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στις κλάσεις 2843 μέχρι 2846 και τα καρβίδια (κλάση 2849), μόνο οι ενώσεις του άνâρακα που απαριâμούνται παρακάτω κατατάσσονται στο κεφάλαιο αυτό:

2 VI-2 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ α) τα οξείδια του άνâρακα, το κυανιούχο υδρογόνο, τα κροτικά, ισοκυανικά,âειοκυανικά οξέα και άλλα κυανικά οξέα, απλά ή σύμπλοκα (κλάση 2811) β) οι οξυαλογονούχες ενώσεις του άνâρακα (κλάση 2812) γ) οδιâειούχος άνâρακας (κλάση 2813) δ) τα ÂειοανÂρακικά, σεληνιοανâρακικά και τελλουριοανâρακικά, τα σεληνιοκυανικά και τελλουριοκυανικά, τα τετραâειοκυανοδιαμινοχρωμικά (reineckates) και άλλα σύμπλοκα κυανικά άλατα ανόργανων βάσεων (κλάση 2842) ε) το υπεροξείδιο του υδρογόνου, που σταâεροποιήâηκε με ουρία(κλάση 2847), ο οξυâειούχος άνâρακας, οι αλογονούχες του Âειοκαρβονυλίου, το κυανογόνο και οι αλογονούχες ενώσεις του και η κυαναμίδη και τα μεταλλικά παράγωγά της (κλάση 2853), με εξαίρεση την ασβεστοκυαναμίδη, έστω και καâαρή (κεφάλαιο 31). 3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 του τμήματος VI, στο κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνονται: α) τοχλωριούχονάτριοκαιτοοξείδιοτουμαγνησίου, έστω και καâαρά, και τα άλλα προϊόντα του τμήματος V β) οι οργανο- ανόργανες ενώσεις, άλλες από εκείνες που αναφέρονται στην παραπάνω σημείωση 2 γ) τα προϊόντα που αναφέρονται στις σημειώσεις 2, 3, 4 ή 5 του κεφαλαίου 31 δ) τα ανόργανα προϊόντα των είδών εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα, της κλάσης 3206 το τριμμένο γυαλί και άλλα γυαλιά σε μορφή σκόνης, λεπτών κόκκων, φυλλιδίων ή νιφάδων, της κλάσης 3207 ε) ο τεχνητός γραφίτης (κλάση 3801), τα πυροσβεστικά προϊόντα που παρουσιάζονται ως γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές ή μέσα σε πυροσβεστικές φιάλες ή βόμβες της κλάσης 3813 τα προϊόντα τα αποσβεστικά μελάνης σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση, της κλάσης 3824, οι καλλιεργημένοι κρύσταλλοι (άλλοι από τα στοιχεία οπτικής) των αλογονωμένων αλάτων μετάλλων αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών, μεβάρος κατάίσοήανώτεροτων2,5 γραμμαρίων, της κλάσης 3824 στ) οι πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, φυσικές, συνâετικές ή ανασχηματισμένες, και οι σκόνες από διαμάντια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, φυσικές ή συνâετικές (κλάσεις 7102 μέχρι 7105), καâώς και τα πολύτιμα μέταλλα και τα κράματα αυτών του κεφαλαίου 71 η) μέταλλα, έστω και καâαρά, μεταλλικά κράματα ή μεταλλοκεραμικές συνâέσεις (cermets), (συμπεριλαμβανομένων και των συντηγμένων μεταλλικών καρβιδίων δηλαδή καρβιδίων συντηγμένων με μέταλλο) του τμήματος XV Â) τα στοιχεία οπτικής, κυρίως εκείνα από αλογονωμένα άλατα μετάλλων αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών (κλάση 9001). 4. Τα σύμπλοκα οξέα με καâορισμένη χημική σύσταση, που αποτελούνται από ένα οξύ μη μεταλλικών στοιχείων του υποκεφαλαίου II και ένα μεταλλικό οξύ που περιέχει ένα στοιχείο του υποκεφαλαίου IV, κατατάσσονται στην κλάση Οι κλάσεις 2826 μέχρι 2842 περιλαμβάνουν μόνο τα άλατα και υπεράλατα των μετάλλων και του αμμωνίου. Εκτός από αντίâετες διατάξεις, τα διπλά ή σύμπλοκα άλατα κατατάσσονται στην κλάση Ηκλάση2844 περιλαμβάνει μόνο: α) το τεχνήτιο (ατομικός αριâμός 43), το προμήâιο (ατομικός αριâμός 61), το πολώνιο (ατομικός αριâμός 84) και όλαταστοιχείαμεατομικόαριâμό ανώτερο του 84 β) τα ραδιενεργά ισότοπα φυσικά ή τεχνητά (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα των πολυτίμων μετάλλων ή των κοινών μετάλλων των τμημάτων XIV και XV), έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους γ) τις ενώσεις, ανόργανες ή οργανικές, αυτών των στοιχείων ή ισοτόπων, με καâορισμένη ή μη χημική σύσταση, έστω και αναμειγμένες μεταξύ τους δ) τα κράματα, τις διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνâέσεις), τα κεραμικά προϊόντα και τα μείγματα που περιέχουν αυτά τα στοιχεία ή αυτά τα ισότοπα, ή τις ανόργανες ή οργανικές ενώσεις τους, ειδικής ραδιενέργειας που ξεπερνάει τα 74 μπεκερέλ ή τα 0,002 μικροκιουρί ανά γραμμάριο ε) τα καύσιμα στοιχεία (σχάσιμα), φâαρμένα λόγω χρήσεως (ακτινοβολημένα), των πυρηνικών αντιδραστήρων στ) τα ραδιενεργά κατάλοιπα, χρησιμοποιήσιμα ή μη.

3 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ VI-3 Με τον όρο «ισότοπα», Âεωρούνται, σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 2844 και 2845: - τα μονωμένα νουκλίδια, με εξαίρεση όμως τα στοιχεία που υπάρχουν στη φύση σε κατάσταση μονοϊσοτοπική, - τα μείγματα ισοτόπων ενός και του αυτού στοιχείου, που έχουν εμπλουτιστεί, σε ένα ή περισσότερα των ισοτόπων τους, δηλαδή στα στοιχεία των οποίων η φυσική ισοτοπική σύνâεση μεταβλήâηκε τεχνητά. 7. Στην κλάση 2848 υπάγονται οι συνδυασμοί φωσφόρου και χαλκού (φωσφορούχα του χαλκού) που περιέχουν περισσότερο από 15 % κατά βάρος φωσφόρο. 8. Τα χημικά στοιχεία, όπως το πυρίτιο και το σελήνιο, που έχουν ενισχυâεί με σκοπό να χρησιμοποιηâούν στην ηλεκτρονική, εξακολουâούν να κατατάσσονται στο κεφάλαιο αυτό, με τον όρο να παρουσιάζονται σε ακατέργαστες μορφές, σε κυλίνδρους ή ράβδους. Κομμένα σε δίσκους, πλακίδια ή ανάλογες μορφές, υπάγονται στην κλάση σημείωση 1. Εκτός από αντίâετες διατάξεις, τα άλατα που αναφέρονται σε κάποια διάκριση περιλαμβάνουν, επίσης, και τα όξινα άλατα και τα βασικά άλατα. I. ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2801 ΦÂόριο, χλώριο, βρώμιο και ιώδιο : Χλώριο Ιώδιο ΦÂόριο. Βρώμιο : ΦÂόριο Βρώμιο Θείο εξαχνωμένο ή από κατακρήμνιση. Θείο κολλοειδές... - L ΆνÂρακας (αιâάλες από άνâρακα και άλλες μορφές άνâρακα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού) Υδρογόνο, ευγενή αέρια και άλλα στοιχεία μη μεταλλικά : Υδρογόνο... m 3(1) - Ευγενή αέρια : Αργό... m 3(1) Άλλα : Ήλιον... m 3(1) Άλλα... m 3(1) Άζωτο... m 3(1) Οξυγόνο... m 3(1) Βόριο. Τελλούριο : Βόριο Τελλούριο Πυρίτιο : Που περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 99,99 % πυρίτιο Άλλο Φωσφόρος Αρσενικό Σελήνιο Μέταλλα αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών. Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο και ύττριο, έστω και αναμειγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους. Υδράργυρος : - Μέταλλα αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών : Νάτριο Ασβέστιο... -

4 VI-4 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Άλλα : Στρόντιο και βάριο Άλλα Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο και ύττριο, έστω και αναμειγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους : Αναμειγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους Άλλα Υδράργυρος : Σε νταμιτζάνες με καâαρό περιεχόμενο 34,5 kg (βάρος standard) και τουοποίου ηαξία fob, κατά νταμιτζάνα, δεν υπερβαίνει τα Άλλος... - II. ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥΧΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2806 Χλωριούχο υδρογόνο (υδροχλωρικό οξύ). ΧλωριοÂειικό οξύ : Χλωριούχο υδρογόνο (υδροχλωρικό οξύ) ΧλωριοÂειικό οξύ Θειικό οξύ. Θειικό οξύ ατμίζον : Θειικό οξύ Θειικό οξύ ατμίζον Νιτρικό οξύ. ΝιτροÂειικά οξέα Διφωσφορικό πεντοξείδιο. Φωσφορικό οξύ. Πολυφωσφορικά οξέα, καâορισμένης ή μη χημικής σύστασης : Διφωσφορικό πεντοξείδιο... kg P 2 O Φωσφορικό οξύ και πολυφωσφορικά οξέα... kg P 2 O Βορικά οξείδια. Βορικά οξέα : Τριοξείδιο του διβορίου Άλλα Άλλα ανόργανα οξέα και άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των μη μεταλλικών στοιχείων : - Άλλα ανόργανα οξέα : ΦÂοριούχο υδρογόνο (υδροφâορικό οξύ) Άλλα : Βρωμίδιο του υδρογόνου (υδροβρωμικό οξύ) Κυανίδιο του υδρογόνου (υδροκυανικό οξύ) Άλλα Άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των μη μεταλλικών στοιχείων : Διοξείδιο του άνâρακα Διοξείδιο του πυριτίου Άλλα : Διοξείδιο του Âείου Τριοξείδιο του Âείου (Âειικός ανυδρίτης). Διαρσενικό τριοξείδιο (αρσενικώδης ανυδρίτης) Οξείδια του αζώτου Άλλα... -

5 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ VI-5 III. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΟΞΥΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ Ή ΘΕΙΩΜΕΝΑ ΤΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2812 Αλογονούχα και οξυαλογονούχα των μη μεταλλικών στοιχείων : Χλωριούχα και οξυχλωριούχα : - - Φωσφόρου : Οξυτριχλωρίδιο του φωσφόρου (τριχλωρίδιο του φωσφορυλίου) Τριχλωρίδιο του φωσφόρου Πενταχλωρίδιο του φωσφόρου Άλλα Άλλα : Διχλωρίδιο του διâείου Διχλωρίδιο του Âείου Φωσγένιο (χλωρίδιο του καρβονυλίου) Χλωρίδιο του Âειονυλίου Άλλα Άλλα Θειούχα των μη μεταλλικών στοιχείων. ΤριÂειούχος φωσφόρος του εμπορίου : ΔιÂειούχος άνâρακας Άλλα : Θειούχα του φωσφόρου, στα οποία περιλαμβάνονται και ο τριâειούχος φωσφόρος εμπορίου Άλλα... - IV. ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΙΑ, ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 2814 Αμμωνία άνυδρη ή σε υδατικό διάλυμα (υγρή αμμωνία) : Αμμωνία άνυδρη Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα (υγρή αμμωνία) Υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα). Υδροξείδιο του καλίου (καυστική ποτάσα). Υπεροξείδια του νατρίου ή του καλίου : - Υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα): Στερεό Σε υδατικό διάλυμα (αλισίβα καυστικής σόδας)... kg NaOH L Υδροξείδιο του καλίου (καυστική ποτάσα)... kg KOH Υπεροξείδια του νατρίου ή του καλίου Υδροξείδιο και υπεροξείδιο του μαγνησίου. Οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια του στροντίουήτουβαρίου: Υδροξείδιο και υπεροξείδιο του μαγνησίου Οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια του στροντίου ή του βαρίου Οξείδιο του ψευδαργύρου. Υπεροξείδιο του ψευδαργύρου Τεχνητό κορούνδιο, χημικά καâορισμένο ή μη. Οξείδιο του αργιλίου. Yδροξείδιο του αργιλίου : Τεχνητό κορούνδιο, χημικά καâορισμένο ή μη : - - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε οξείδιο του αργιλίου 98,5 % ή περισσότερο : Με λιγότερο από το 50 % του συνολικού βάρους να αποτελείται από σωματίδια μεγέâους ανώτερου των 10 mm Με 50 % ή περισσότερο του συνολικού βάρους να αποτελείται από σωματίδια μεγέâους ανώτερου των 10 mm... -

6 VI-6 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Με περιεκτικότητα σε αργιλιοξείδια λιγότερη από 98,5% κατά βάρος : Με λιγότερο από το 50 % του συνολικού βάρους να αποτελείται από σωματίδια μεγέâους ανώτερου των 10 mm Με 50 % ή περισσότερο του συνολικού βάρους να αποτελείται από σωματίδια μεγέâους ανώτερου των 10 mm Οξείδιοτουαργιλίουάλλοαπότοτεχνητόκορούνδιο Υδροξείδιο του αργιλίου Οξείδια και υδροξείδια του χρωμίου : Τριοξείδιο του χρωμίου Άλλα : Διοξείδιο του χρωμίου Άλλα Οξείδια του μαγγανίου : Διοξείδιο του μαγγανίου Άλλα : Οξείδιο του μαγγανίου που περιέχει, κατά βάρος,77%ή περισσότερο μαγγάνιο Άλλα Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου. Χρωστικές γαίες που περιέχουν κατά βάρος 70 % ή περισσότερο ενωμένο σίδηρο, που υπολογίζεται σε Fe 2 O 3 : Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου Χρωστικές γαίες Οξείδια και υδροξείδια του κοβαλτίου. Οξείδια του κοβαλτίου του εμπορίου Οξείδια του τιτανίου Οξείδια του μολύβδου. Μίνιο και κοκκινοκίτρινο μίνιο : Μονοξείδιο του μολύβδου (λιâάργυρος, massicot) Άλλα : Μίνιο και κοκκινοκίτρινο μίνιο Άλλα Υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά τους. Άλλες ανόργανες βάσεις. Άλλα οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια μετάλλων : Υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά τους Οξείδιο και υδροξείδιο του λιâίου Οξείδια και υδροξείδια του βαναδίου Οξείδια και υδροξείδια του νικελίου Οξείδια και υδροξείδια του χαλκού Οξείδια του γερμανίου και διοξείδιο του ζιρκονίου Οξείδια και υδροξείδια του μολυβδαινίου Οξείδια του αντιμονίου Άλλα : - - Οξείδιο, υδροξείδιο και υπεροξείδιο του ασβεστίου : Υδροξείδιο του ασβεστίου, με καâαρότητα, κατά βάρος, 98% ή περισσότερο επί του ξηρού προϊόντος, με μορφή σωματιδίων, των οποίων : - όχι περισσότερο από 1%, κατά βάρος, έχει μέγεâος που υπερβαίνει τα 75 μικρόμετρα και - όχι περισσότερο από 4%,κατά βάρος, έχει μέγεâος κατώτερο από 1,3 μικρόμετρα Άλλα Οξείδιο και υδροξείδιο του βηρυλλίου Οξείδια και υδροξείδια του βολφραμίου Οξείδιο του καδμίου... - L Άλλα... -

7 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ VI-7 V. ΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΛΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ 2826 ΦÂοριούχα. ΦÂοριοπυριτικά, φâοριαργιλικά και άλλα σύμπλοκα άλατα του φâορίου : - ΦÂοριούχα : Αργιλίου Άλλα : Αμμωνίου ή νατρίου Άλλα ΕξαφÂοριαργιλικό του νατρίου (συνâετικός κρυόλιâος) Άλλα : ΕξαφÂοριοζιρκονικό του δικαλίου Άλλα Χλωριούχα, οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα. Βρωμιούχα και οξυβρωμιούχα. Ιωδιούχα και οξυϊωδιούχα : Χλωριούχο αμμωνίου Χλωριούχο ασβεστίου Άλλα χλωριούχα : Μαγνησίου Αργιλίου Νικελίου Άλλα : Κασσιτέρου Σιδήρου Κοβαλτίου Άλλα Οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα : Χαλκού Άλλα : Μολύβδου Άλλα Βρωμιούχα και οξυβρωμιούχα : Βρωμιούχα νατρίου ή καλίου Άλλα Ιωδιούχα και οξυϊωδιούχα Υποχλωριώδη. Υποχλωριώδες του ασβεστίου του εμπορίου. Χλωριώδη. Υποβρωμιώδη : Υποχλωριώδες του ασβεστίου του εμπορίου και άλλα υποχλωριώδη του ασβεστίου Άλλα Χλωρικά και υπερχλωρικά. Βρωμικά και υπερβρωμικά. Ιωδικά και υπεριωδικά : - Χλωρικά : Νατρίου Άλλα Άλλα : Υπερχλωρικά Βρωμικά άλατα καλίου ή νατρίου Άλλα Θειούχα. ΠολυÂειούχα, καâορισμένης ή μη χημικής σύστασης : Θειούχο νατρίου Άλλα : Θειούχα ασβεστίου, αντιμονίου ή σιδήρου Άλλα... -

8 VI-8 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΔιÂειώδη και όξινα Âειώδη : Νατρίου Άλλα Θειώδη. ΘειοÂειικά : Θειώδη του νατρίου Άλλα Âειώδη ΘειοÂειικά Θειικά. Στυπτηρίες. ΥπεροξοÂειικά (υπερâειικά) : - Θειικά του νατρίου : Θειικό του δινατρίου Άλλα Άλλα Âειικά : Μαγνησίου Αργιλίου Νικελίου Χαλκού Βαρίου Άλλα : Καδμίου; Χρωμίου; Ψευδαργύρου Κοβαλτίου, τιτανίου μολύβδου... - L Άλλα Στυπτηρίες ΥπεροξοÂειικά (υπερâειικά) Νιτρώδη. Νιτρικά : Νιτρώδη Νιτρικά : Καλίου Άλλα : Βαρίου, βηρυλλίου, καδμίου, κοβαλτίου, νικελίου, μολύβδου Χαλκού Άλλα Φωσφινικά (υποφωσφορώδη), φωσφονικά (φωσφορώδη) και φωσφορικά. Πολυφωσφορικά, καâορισμένης ή μη χημικής σύστασης : Φωσφινικά (υποφωσφορώδη) και φωσφονικά (φωσφορώδη) Φωσφορικά : Μονο- ήδινατρίου Καλίου... - L ΥδρογονοορÂοφωσφορικό του ασβεστίου (φωσφορικό διασβέστιο)... - L Άλλα φωσφορικά του ασβεστίου Άλλα : Τριαμμωνίου Τρινατρίου Άλλα Πολυφωσφορικά : Τριφωσφορικό του νατρίου (τριπολυφωσφορικό του νατρίου) Άλλα... -

9 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ VI ΑνÂρακικά, υπεροξοανâρακικά (υπερανâρακικά). ΑνÂρακικό του αμμωνίου του εμπορίου που περιέχει καρβαμιδικό του αμμωνίου : ΑνÂρακικό του δινατρίου ΥδρογονοανÂρακικό (διτανâρακικό) του νατρίου ΑνÂρακικά του καλίου ΑνÂρακικό του ασβεστίου ΑνÂρακικό του βαρίου Άλλα : ΑνÂρακικά του λιâίου ΑνÂρακικό του στροντίου Άλλα : ΑνÂρακικά : Μαγνησίου, χαλκού Άλλα ΥπεροξοανÂρακικά (υπερανâρακικά) Κυανιούχα, οξυκυανιούχα και σύμπλοκα κυανιούχα : - Κυανιούχα και οξυκυανιούχα : Νατρίου Άλλα Κυανιούχα σύμπλοκα Πυριτικά. Πυριτικά των αλκαλικών μετάλλων του εμπορίου : - Νατρίου : Μεταπυριτικά Άλλα Άλλα : Καλίου Άλλα Βορικά. Υπεροξοβορικά (υπερβορικά) : - Τετραβορικό του δινατρίου (βόρακας εξευγενισμένος): Άνυδρο Άλλα : Τετραβορικό του δινατρίου, πεντένυδρο Άλλα Άλλα βορικά : Βορικά του νατρίου, άνυδρα Άλλα Υπεροξοβορικά (υπερβορικά) Άλατα των οξομεταλλικών ή υπεροξομεταλλικών οξέων : Διχρωμικό του νατρίου Άλλα χρωμικά και διχρωμικά. Υπεροξοχρωμικά Μαγγανιώδη, μαγγανικά και υπερμαγγανικά : Yπερμαγγανικό κάλιο Άλλα Μολυβδαινικά Βολφραμικά Άλλα : Ψευδαργυρικά, βαναδικά Άλλα... -

10 VI-10 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Άλλα άλατα των ανόργανων οξέων ή υπεροξοοξέων, με εξαίρεση τα αζωτίδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αργιλοπυριτικά καâορισμένης ή μη χημικής σύστασης), άλλα από τα αζωτίδια : Πυριτικά διπλά ή σύμπλοκα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αργιλοπυριτικά καâορισμένης ή μη χημικής σύστασης Άλλα : Άλατα απλά, διπλά ή σύμπλοκα των οξέων του σεληνίου ή του τελλουρίου Άλλα... - VI. ΔΙΑΦΟΡΑ 2843 Πολύτιμα μέταλλα σε κολλοειδή κατάσταση. Ενώσεις ανόργανεςή οργανικέςπολυτίμων μετάλλων, καâορισμένης ή μη χημικής σύστασης. Αμαλγάματα πολυτίμων μετάλλων : Πολύτιμα μέταλλα σε κολλοειδή κατάσταση : Αργύρου Άλλα Ενώσεις αργύρου : Νιτρικός άργυρος Άλλα Ενώσεις χρυσού... g Άλλες ενώσεις. Αμαλγάματα : Αμαλγάματα Άλλα... g 2844 Ραδιενεργά χημικά στοιχεία και ραδιενεργά ισότοπα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χημικά στοιχεία και ισότοπα σχάσιμα και γόνιμα) και οι ενώσεις τους. Μείγματα και κατάλοιπαπουπεριέχουνταπροϊόντααυτά: Ουράνιο φυσικό και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνâέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν φυσικό ουράνιο ή ενώσεις φυσικού ουρανίου : - - Ουράνιο φυσικό : Ακατέργαστο απορρίμματα και Âραύσματα (Ευρατόμ)... kg U Κατεργασμένο (Ευρατόμ)... kg U Σιδηροουράνιο... kg U Άλλα (Ευρατόμ)... kg U Ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235 καιοιενώσειςτου. Πλουτώνιο και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνâέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235, πλουτώνιο ή ενώσεις των προϊόντων αυτών : - - Ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235 καιοιενώσειςτου. Κράματα, διασπορές (στιςοποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνâέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235 ή ενώσεις των προϊόντων αυτών : Σιδηροουράνιο... gi F/S Άλλα (Ευρατόμ)... gi F/S - - Πλουτώνιο και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνâέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν πλουτώνιο ή ενώσεις των προϊόντων αυτών : Μείγματα ουρανίου και πλουτωνίου : Σιδηροουράνιο... gi F/S Άλλα (Ευρατόμ)... gi F/S Άλλα... gi F/S

11 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ VI Ουράνιο φτωχό σε U 235 καιοιενώσειςτου. Θόριο και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνâέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο φτωχό σε U 235, Âόριο ή ενώσεις των προϊόντων αυτών : - - Ουράνιο φτωχό σε U 235. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνâέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο φτωχό σε U 235 ή ενώσεις του προϊόντος αυτού : Κεραμομεταλλουργικές συνâέσεις Άλλα Θόριο. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνâέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν Âόριο ή ενώσεις του προϊόντος αυτού : Κεραμομεταλλουργικές συνâέσεις Άλλα : Ακατέργαστα απορρίμματα και Âραύσματα (Ευρατόμ) Κατεργασμένα : Ράβδοι, γωνίες, σχήματα και είδη με καâορισμένη μορφή, σύρματα, πλάκες, φύλλα (Ευρατόμ) Άλλα (Ευρατόμ) Ενώσεις ουρανίου φτωχού σε U 235, ενώσεις Âορίου, έστω και αναμειγμένες μεταξύ τους : Θορίου ή ουρανίου φτωχού σε U 235, έστω και αναμεμειγμένων μεταξύ τους (Ευρατόμ), με εξαίρεση τα άλατα Âορίου Άλλες Ραδιενεργά στοιχεία και ισότοπα και ενώσεις ραδιενεργές άλλες από εκείνες των διακρίσεων , ή Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνâέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν αυτά τα στοιχεία, ισότοπα ή ενώσεις. Ραδιενεργά κατάλοιπα : Ουράνιο αποκτηâέν από U 233 και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνâέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα και ενώσεις αποκτηâείσες από U 233 ή ενώσεις του προϊόντος αυτού Άλλα : Τεχνητά ραδιενεργά ισότοπα (Ευρατόμ) Ενώσεις τεχνητών ραδιενεργών ισοτόπων (Ευρατόμ) Άλλα Καύσιμα στοιχεία (σχάσιμα), φâαρμένα λόγω χρήσεως (ακτινοβολημένα), τωνπυρηνικών αντιδραστήρων (Ευρατόμ) Ισότοπα άλλα από εκείνα της κλάσης Ανόργανες ή οργανικές ενώσεις τους, καâορισμένης ή μη χημικής σύστασης : Βαρύ ύδωρ (οξείδιο του δευτερίου) (Ευρατόμ) Άλλα : Δευτέριο και άλλες ενώσεις του δευτερίου. Υδρογόνο και οι ενώσεις του, εμπλουτισμένα σε δευτέριο. Μείγματα και διαλύματα που περιέχουν τα προϊόντα αυτά (Ευρατόμ) Άλλα Ενώσεις, ανόργανες ή οργανικές, των μετάλλων των σπανίων γαιών, του υττρίου ή του σκανδίου ή των μειγμάτων των μετάλλων αυτών : Ενώσεις του δημητρίου Άλλα... - gi F/S Υπεροξείδιο του υδρογόνου (οξυγονούχο ύδωρ), έστωκαιανέχειστερεοποιηâεί με ουρία kg H 2 O Φωσφορούχα, καâορισμένης ή μη χημικής σύστασης, με εξαίρεση τα σιδηροφωσφίδια -

12 VI-12 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Καρβίδια, καâορισμένης ή μη χημικής σύστασης : Ασβεστίου Πυριτίου Άλλα : Βορίου Βολφραμίου Αργιλίου, χρωμίου, μολυβδαινίου, βαναδίου, τανταλίου, τιτανίου Άλλα Υδρίδια, νιτρίδια, αζωτίδια, πυριτίδια και βορίδια, καâορισμένης ή μη χημικής σύστασης, άλλα από τις ενώσεις που αποτελούν επίσης καρβίδια της κλάσης 2849 : Υδρίδια, νιτρίδια... - L Αζωτίδια; Πυριτίδια Βορίδια Ενώσεις ανόργανες ή οργανικές υδραργύρου, εκτός από τα αμαλγάματα Άλλες ανόργανες ενώσεις (στις οποίες περιλαμβάνονται και το αποσταγμένο νερό, το νερό αγωγιμότητας ή του ίδιου βαâμού καâαρότητας). Υγροποιημένος αέρας (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο υγροποιημένος αέρας από τον οποίο έχουν αφαιρεâεί τα ευγενή αέρια). Συμπιεσμένος αέρας. Αμαλγάματα άλλα από εκείνα των πολυτίμων μετάλλων : Αποσταγμένο νερό, νερό αγωγιμότητας ή του ίδιου βαâμού καâαρότητας Υγροποιημένος αέρας (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο υγροποιημένος αέρας από τον οποίο έχουν αφαιρεâεί τα ευγενή αέρια). Συμπιεσμένος αέρας Χλωρίδιο του κυανογενίου Άλλα... - (1) Υπό πίεση milibar, που μετριέται σε Âερμοκρασία 15 βαâμών Κελσίου.

13 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ VI-13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Σημειώσεις 1. Εκτός από αντίâετες διατάξεις, οι κλάσεις του κεφαλαίου αυτού περιλαμβάνουν μόνο: α) τις αμιγείς οργανικές ενώσεις καâορισμένης χημικής σύστασης, έστω και αν οι ενώσεις αυτές περιέχουν ή όχι ακαâαρσίες β) τα μείγματα ισομερών μιας και της αυτής οργανικής ένωσης (έστω και αν τα μείγματα αυτά περιέχουν ή όχι ακαâαρσίες), με εξαίρεση τα μείγματα ισομερών (άλλα από τα στερεοϊσομερή) των άκυκλων υδρογονανâράκων, κορεσμένων ή μη (κεφάλαιο 27) γ) τα προϊόντα των κλάσεων 2936 μέχρι 2939, τους αιâέρες, τις ακετάλες και τους εστέρες των ζαχάρων και τα άλατά τους της κλάσης 2940, καâώςκαιταπροϊόντατηςκλάσης2941, καâορισμένης ή μη χημικής σύστασης δ) τα υδατικά διαλύματα των προϊόντων των παραπάνω στοιχείων α), β) ήγ) ε) τα λοιπά διαλύματα των προϊόντων των παραπάνω στοιχείων α), β) ή γ), εφόσον τα διαλύματα αυτά συνιστούν συνηâισμένο και απαραίτητο τρόπο συσκευασίας, ο οποίος δικαιολογείται μόνο για λόγους ασφάλειας ή για τις ανάγκες της μεταφοράς, και ο διαλύτης δεν καâιστά το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ ό,τιγιατηγενικήχρήσητου στ) προϊόντα των στοιχείων α), β), γ), δ) ήε) παραπάνω, στα οποία έχει προστεâεί κάποιος σταâεροποιητής (συμπεριλαμβανομένων και των αντισυσσωματικών) που είναι απαραίτητος για τη συντήρησή τους ή τη μεταφορά τους ζ) τα προϊόντα των παραπάνω στοιχείων α), β), γ), δ), ε) ήζ), στα οποία προστέâηκε ουσία αντισκονιακή, χρωστικό ή αποσμητικό, για τη διευκόλυνση της εξακρίβωσης της ταυτότητας ή για λόγους ασφάλειας, εφόσον οι προσâήκες αυτές δεν καâιστούν το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ ό,τι για τη γενική χρήση του η) τα ακόλουâα προϊόντα, τυποποιημένα, για τηνπαραγωγή αζωικώνχρωστικών: άλατα του διαζωνίου, συζευκτικά που χρησιμοποιούνται γι αυτά τα άλατα και αμίνες για διαζώτωση και τα άλατά τους. 2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει: α) τα προϊόντα της κλάσεως 1504, καâώς επίσης και η ακάâαρτη γλυκερίνη της κλάση 1520 β) την αιâυλική αλκοόλη (κλάση 2207 ή 2208) γ) το μεâάνιο και το προπάνιο (κλάση 2711) δ) τις ενώσεις του άνâρακα που μνημονεύονται στη σημείωση 2 του κεφαλαίου 28 ε) την ουρία (κλάση 3102 ή 3105, ανάλογα με την περίπτωση) στ) τις χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης (κλάση 3203), τις οργανικές συνâετικές χρωστικές ύλες, τα οργανικά συνâετικά προϊόντα των τύπων που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες για την ζωογόνηση της φâοριόλαμψης ή ως φωτοφόρα (κλάση 3204), καâώς και τις βαφές και άλλες χρωστικές ύλες που παρουσιάζονται με μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση (κλάση 3212) ζ) τα ένζυμα (κλάση 3507) η) τη μεταλδεΰδη, την εξαμεâυλενοτετραμίνη και τα παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται σε δισκία, βέργες ή με ανάλογες μορφές, που συνεπάγονται τη χρησιμοποίησή τους ως καύσιμα, καâώς και τα υγρά καύσιμα και τα υγροποιημένα αέρια καύσιμα σε δοχεία των τύπων που χρησιμοποιούνται για την τροφοδότηση ή το ξαναγέμισμα των αναπτήρων κάâε είδους, χωρητικότητας που δεν υπερβαίνει τα 300 κυβικά εκατοστόμετρα (κλάση 3606) Â) τα πυροσβεστικά προϊόντα που παρουσιάζονται ως γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές ή μέσα σε πυροσβεστικές φιάλες ήβόμβες της κλάσης Τα προϊόντα τα αποσβεστικά μελάνης σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση, που περιλαμβάνονται στην κλάση 3824 ι) τα στοιχεία οπτικής, κυρίως εκείνα από τρυγική αιâυλενοδιαμίνη (κλάση 9001). 3. ΚάÂε προϊόν που Âα μπορούσε να υπαχâεί σε δύο ή περισσότερες κλάσεις του κεφαλαίου αυτού πρέπει να κατατάσσεται σ εκείνη από τις κλάσεις αυτές που είναι η τελευταία κατά σειρά απαρίâμησης.

14 VI-14 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Στις κλάσεις 2904 μέχρι 2906, 2908 μέχρι 2911 και 2913 μέχρι 2920 κάâε αναφορά στα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγα εφαρμόζεται ομοίως και στα μεικτά παράγωγα, όπως τα σουλφοαλογονωμένα, νιτροαλογονωμένα, νιτροσουλφονωμένα ή νιτροσουλφοαλογονωμένα. Οι νιτρωμένες και νιτροδωμένες ομάδες δεν πρέπει να Âεωρούνται ως «αζωτούχες ομάδες» σύμφωνα με την έννοια της κλάσης Για την εφαρμογή των κλάσεων 2911, 2912, 2914, 2918 και 2922, Âεωρούνται ως «οξυγονούχες ομάδες» μόνον οι ομάδες (οι χαρακτηριστικές οργανικές ομάδες που περιέχουν οξυγόνο) που μνημονεύονται στα κείμενα των κλάσεων 2905 μέχρι Α) Οι εστέρες οργανικών ενώσεων με όξινη ομάδα των υποκεφαλαίων Ι μέχρι VII με οργανικές ενώσεις των ιδίων τμημάτων κατατάσσονται με εκείνη από τις ενώσεις αυτές που ανήκει στην τελευταία κατά σειρά αρίâμησης κλάση των υποκεφαλαίων αυτών. Β) Οι εστέρες της αιâυλικής αλκοόλης με οργανικές ενώσεις με όξινη ομάδα των υποκεφαλαίων Ι μέχρι VII κατατάσσονται στην ίδια κλάση με τις αντίστοιχες ενώσεις με όξινη ομάδα. Γ) Με την επιφύλαξη της σημείωσης 1 του τμήματος VI και της σημείωσης 2 του κεφαλαίου 28: 1) τα ανόργανα άλατα των οργανικών ενώσεων, όπως οι ενώσεις με ομάδα οξέος, ομάδα φαινόλης ή ομάδα ενόλης, ή οι οργανικές βάσεις, των υποκεφαλάιων Ι μέχρι X ή της κλάσης 2942, κατατάσσονται στην κλάση όπου υπάγεται η αντίστοιχη οργανική ένωση 2) τα άλατα που σχηματίζονται από την αντίδραση μεταξύ των οργανικών ενώσεων των υποκεφαλαίων Ι μέχρι X ή της κλάσης 2942 κατατάσσονται στην κλάση όπου υπάγεται η βάση ή το οξύ (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ενώσεις με ομάδα φαινόλης ή ομάδα ενόλης) από τα οποία σχηματίζονται, και που είναι η τελευταία κατά σειρά αρίâμησης στο κεφάλαιο 3) σύμπλοκες ενώσεις, εκτός από τα προϊόντα που κατατάσσονται στο υποκεφάλαιο XI ή στην κλάση 2941, κατατάσσονται στην τελευταία κατά σειρά αρίâμησης κλάση του κεφαλαίου 29 μεταξύ των κλάσεων που αφορούν τα κλάσματα που προκύπτουν από τη διάσπαση όλων των μεταλλικών δεσμών, εκτός από τους δεσμούς μετάλλου άνâρακα. Δ) Τα μεταλλικά αλκοολικά άλατα κατατάσσονται στην ίδια κλάση με τις αντίστοιχες αλκοόλες, εκτός από την περίπτωση της αιâανόλης (κλάση 2905). Ε) Τα αλογονούχα των καρβοξυλικών οξέων κατατάσσονται στην ίδια κλάση με τα αντίστοιχα οξέα. 6. Οι ενώσεις των κλάσεων 2930 και 2931 είναι οργανικές ενώσεις στις οποίες το μόριο των οποίων περιέχει, εκτός από τα άτομα του υδρογόνου, οξυγόνου ή αζώτου, άτομα άλλων μη μεταλλικών στοιχείων ή μετάλλων, όπως Âειάφι, αρσενικό ή μόλυβδο, απευâείας ενωμένο ενωμένων με άτομα τον άνâρακα. Οι κλάσεις 2930 (οργανικές Âειοενώσεις) και 2931 (άλλες οργανο- ανόργανες ενώσεις) δεν περιλαμβάνουν τα σουλφονωμένα ήαλογονωμένα παράγωγα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεικτά παράγωγα) που, μεεξαίρεση το υδρογόνο, το οξυγόνο και το άζωτο, δεν περιέχουν, σε απευâείας ένωση με τον άνâρακα, παρά μόνο τα άτομα Âειαφιού ή αλογόνου που τους δίνουν το χαρακτήρα των σουλφονωμένων ή αλογονωμένων παραγώγων (ήτων μεικτών παραγώγων). 7. Οι κλάσεις 2932, 2933 και 2934 δεν περιλαμβάνουν τα εποξείδια με τριμελή δακτύλιο, τα υπεροξείδια κετονών, τα κυκλικά πολυμερή των αλδεϋδών ή των Âειοαλδεϋδών, τους ανυδρίτες πολυβασικών καρβοξυλικών οξέων, τους κυκλικούς εστέρες πολυαλκοολών ή πολυφαινολών με πολυβασικά οξέα και τα ιμίδια πολυβασικών οξέων. Οι προηγούμενες διατάξεις εφαρμόζονται μόνο όταν η ετεροκυκλική δομή προκύπτει αποκλειστικά από τις παραπάνω αριâμούμενες ομάδες που μπορούν να δώσουν δακτύλιο. 8. Για την εφαρμογή της κλάσης 2937: α) ο όρος«ορμόνες» περιλαμβάνει τους παράγοντες που απελευâέρωσης ή έκκρισης ορμονών, τους αναστολείς ορμονών και τους ανταγωνιστές ορμονών (αντιορμόνες) β) ηέκφραση«που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες» καλύπτει όχι μόνο τα παράγωγα ορμονών και τα δομικά ανάλογα ορμονών που χρησιμοποιούνται κυρίως για την ορμονική τους δράση, αλλά και τα παράγωγα και δομικά ανάλογα ορμονών που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ενδιάμεσα στη σύνâεση των προϊόντων αυτής της κλάσης. Σημειώσεις διακρίσεων 1. Στο εσωτερικό μιας κλάσης του κεφαλαίου αυτού, τα παράγωγα μιας χημικής ένωσης (ή μιας ομάδας χημικών ενώσεων), κατατάσσονται στην ίδια διάκριση με την ένωση αυτή (ή αυτή την ομάδα ενώσεων), αρκεί να μην αναφέρονται πιο εξειδικευμένα σε άλλη διάκριση και να μην υπάρχει απομένουσα διάκριση με την ονομασία «Άλλα» στη σειρά των σχετικών διακρίσεων.

15 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ VI Ησημείωση3 του Κεφαλαίου 29 δεν εφαρμόζεται για τις διακρίσεις του παρόντος Κεφαλαίου. I. ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ 2901 ΥδρογονάνÂρακες άκυκλοι : Κορεσμένοι Μη κορεσμένοι : ΑιÂυλένιο Προπένιο (προπυλένιο)... - L Βουτένιο (βουτυλένιο) και τα ισομερή του... - L Βουτα - 1,3 - διένιο και ισοπρένιο Άλλα ΥδρογονάνÂρακες κυκλικοί : - Κυκλανικοί, κυκλενικοί ή κυκλοτερπενικοί : Κυκλοεξάνιο... - L Άλλοι Βενζόλιο Τολουόλιο Ξυλόλια : ο- Ξυλόλιο μ- Ξυλόλιο π - Ξυλόλιο Ισομερή του ξυλολίου σε μείγμα Στυρόλιο ΑιÂυλοβενζόλιο Κουμένιο... - L Άλλοι Παράγωγα αλογονωμένα των υδρογονανâράκων : - Παράγωγα κορεσμένα χλωριωμένα των άκυκλων υδρογονανâράκων : ΧλωρομεÂάνιο (χλωριούχο μεâύλιο) και χλωροαιâάνιο (χλωριούχο αιâύλιο) ΔιχλωρομεÂάνιο (χλωριούχο μεâυλένιο) Χλωροφόρμιο (τριχλωρομεâάνιο) Τετραχλωριούχος άνâρακας ΑιÂυλενοδιχλωρίδιο (ISO) (1,2 -διχλωρoαιâάvιo) Άλλα : ,1,1 -ΤριχλωροαιÂάνιο (μεâυλοχλωροφόρμιο) Άλλα Παράγωγα χλωριωμένα μη κορεσμένα των άκυκλων υδρογονανâράκων : Χλωριούχο βινύλιο (χλωροαιâυλένιο) ΤριχλωροαιÂυλένιο ΤετραχλωροαιÂυλένιο (υπερχλωροαιâυλένιο) Άλλα Παράγωγα φâοριωμένα, παράγωγα βρωμιωμένα και παράγωγα ιωδιωμένα των άκυκλων υδρογονανâράκων :: ΑιÂυλενοδιβρωμίδιο (ISO) (1,2 -διβρωμοαιâάνιο) Άλλα : Βρωμιούχα : ΜονοβρωμομεÂάνιο (βρωμίδιο του μεâυλίου) ΔιβρωμομεÂάνιο Άλλα ΦÂοριούχα και ιωδιούχα... -

16 VI-16 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Παράγωγα αλογονωμένα των άκυκλων υδρογονανâράκων, που περιέχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικά αλογόνα : ΤριχλωροφÂορομεÂάνιο ΔιχλωροδιφÂορομεÂάνιο ΤριχλωροτριφÂοροαιÂάνια ΔιχλωροτετραφÂοροαιÂάνια και χλωροπενταφâοροαιâάνιο : ΔιχλωροτετραφÂοροαιÂάνια ΧλωροπενταφÂοροαιÂάνιο Άλλα παράγωγα υπεραλογονωμένα μόνο με φâόριο και χλώριο : ΧλωροτριφÂορομεÂάνιο ΠενταχλωροφÂοροαιÂάνιο ΤετραχλωροδιφÂοροαιÂάνιο ΕπταχλωροφÂοροπροπάνια ΕξαχλωροδιφÂοροπροπάνια ΠενταχλωροτριφÂοροπροπάνια ΤετραχλωροτετραφÂοροπροπάνια ΤριχλωροπενταφÂοροπροπάνια ΔιχλωροεξαφÂοροπροπάνια ΧλωροεπταφÂοροπροπάνια Άλλα ΒρωμοχλωροδιφÂορομεÂάνιο, βρωμοτριφâορομεâάνιο και διβρωμοτετραφâοροαιâάνες : ΒρωμοχλωροδιφÂορομεÂάνιο ΒρωμοτριφÂορομεÂάνιο ΔιβρωμοτετραφÂοροαιÂάνια Άλλα υπεραλογονωμένα παράγωγα Άλλα : Αλογονωμένα μόνο με φâόριο και χλώριο : Από μεâάνιο, αιâάνιο ή προπάνιο (HCFCs) : ΧλωροδιφÂορομεÂάνιο (HCFC-22) ,1 - Διχλωρο φâοροαιâάνιο (HCFC -141b) Άλλα Άλλα Αλογονωμένα μόνο με φâόριο και βρώμιο : Από μεâάνιο, αιâάνιο ή προπάνιο Άλλα Άλλα Παράγωγα αλογονωμένα των κυκλανικών, κυκλενικών ή κυκλοτερπενικών υδρογονανâράκων : ,2,3,4,5,6 -εξαχλωροκυκλοεξάνιο (HCH (ISO)), συμπεριλαμβανομένου του λιντέιν (ISO,INN) Αλδρίνη (ISO), χλωρντάν (ISO) και επταχλώρ (ISO) Άλλα : L ,2 - Διβρωμο (1,2 - διβρωμοαιâυλο)κυκλοεξάνιο; Τετραβρωμοκυκλοοκτάνια Άλλα Παράγωγα αλογονωμένα των αρωματικών υδρογονανâράκων : Χλωροβενζόλιο, ο- διχλωροβενζόλιο και π - διχλωροβενζόλιο Εξαχλωροβενζόλιο (ISO) και DDT (ISO) (κλωφενοτάνιο (INN), [1,1,1 -τριχλωρο- 2,2 - δις (π - χλωροφαινυλοαιâάνιο) Άλλα : ,3,4,5,6 -ΠενταβρωμοαιÂυλοβενζόλιο Άλλα... -

17 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ VI Παράγωγα σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των υδρογονανâράκων, έστω και αλογονωμένα : Παράγωγα μόνο σουλφονωμένα, τα άλατά τους και οι αιâυλικοί εστέρες τους Παράγωγα μόνο νιτρωμένα ή μόνο νιτροδωμένα Άλλα : ΤριχλωρονιτρομεÂάνιο (χλωροπικρίνη)... - L Άλλα... - II. ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ 2905 Αλκοόλες άκυκλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους : - Μονοαλκοόλες κορεσμένες : ΜεÂανόλη (μεâυλική αλκοόλη) Προπανο όλη (προπυλική αλκοόλη) και προπανο όλη (ισοπροπυλική αλκοόλη) Βουτανο όλη (ν- βουτυλική αλκοόλη) Άλλες βουτανόλες : ΜεÂυλοπροπανο- 2 - όλη (τριτοταγής βουτυλική αλκοόλη) Άλλες Οκτανόλη (οκταλική αλκοόλη) και τα ισομερή της : Οκτανο όλη... - L Άλλα Δωδεκανο όλη (λαυρική αλκοόλη), εξαδεκανο όλη (κετυλική αλκοόλη) και οκταδεκανο- 1 - όλη (στεατική αλκοόλη) Άλλες Μονοαλκοόλες μη κορεσμένες : L Άκυκλες τερπενικές αλκοόλες Άλλες : Αλλυλική αλκοόλη Άλλες Διόλες : ΑιÂυλενογλυκόλη (αιâυλοδιόλη) Προπυλενογλυκόλη (προπανο- 1,2 - διόλη) Άλλες : Βουτανο - 1,3 - διόλη Βουτανο - 1,4 - διόλη ,4,7,9 -ΤετραμεÂυλοδεκα- 5 - υνιο- 4,7 - διόλη... - L Άλλες Άλλες πολυαλκοόλες : ΑιÂυλο- 2 - (υδροξυμεâυλο)προπανο- 1,3 - διόλη (τριμεâυλοπροπάνιο) ΠενταερυÂριτόλη (πενταερυâρίτης) Μαννιτόλη D-Γλυκιτόλη (σορβιτόλη): Σε υδατικό διάλυμα : Που περιέχει D-μαννιτόλη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2%κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκιτόλη Άλλη Άλλη : Που περιέχει D-μαννιτόλη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2%κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκιτόλη Άλλη Γλυκερίνη... - L Άλλες... -

18 VI-18 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των άκυκλων αλκοολών : ΑιÂχλωρβυνόλη (ΔΚΟ) Άλλα : ,2 - Δις(βρωμομεÂυλο)προπανοδιόλη... - L Άλλα Αλκοόλες κυκλικές και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους : - Κυκλανικές, κυκλενικές ή κυκλοτερπενικές : ΜινÂόλη Κυκλοεξανόλη, μεâυλοκυκλοεξανόλες και διμεâυλοκυκλοεξανόλες Στυρόλες και ινοσιτόλες : Στερόλες Ινοσιτόλες Άλλες Αρωματικές : Βενζυλική αλκοόλη Άλλες... - III. ΦΑΙΝΟΛΕΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΛΕΣ -ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ 2907 Φαινόλες. Φαινόλες - αλκοόλες : - Μονοφαινόλες : Φαινόλη (υδροξυβενζόλη) και τα άλατά της Κρεσόλες και τα άλατά τους Οκτυλοφαινόλη, νονυλοφαινόλη και τα ισομερή τους. Άλατα των προϊόντων αυτών ΝαφÂόλες και τα άλατά τους : ΝαφÂόλη Άλλα Άλλες : Ξυλενόλες και τα άλατά τους Άλλα Πολυφαινόλες. Φαινόλες- αλκοόλες : Ρεσορκινόλη και τα άλατά της Υδροκινόνη και τα άλατά της ,4 -Ισοπροπυλιδενοδιφαινόλη (δισφαινόλη Α, διφαινυλοπροπάνιο) και τα άλατά της Άλλες Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των φαινολών ή των φαινολών- αλκοολών : - Παράγωγα μόνο αλογονωμένα και τα άλατά τους : Πενταχλωροφαινόλη (ISO) Άλλα Άλλα : Dinoseb (ISO) και τα άλατά του Άλλα : Παράγωγα μόνο σουλφονωμένα, τα άλατά τους και οι εστέρες τους Άλλα... -

19 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ VI-19 IV. ΑΙΘΕΡΕΣ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΑΛΚΟΟΛΩΝ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΑΙΘΕΡΩΝ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΕΤΟΝΩΝ, ΕΠΟΞΕΙΔΙΑ ΜΕ ΤΡΙΜΕΛΗ ΔΑΚΤΥΛΙΟ, ΑΚΕΤΑΛΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΑΚΕΤΑΛΕΣ, ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ 2909 ΑιÂέρες, αιâέρες- αλκοόλες, αιâέρες- φαινόλες, αιâέρες- αλκοόλες- φαινόλες, υπεροξείδια αλκοολών, υπεροξείδια αιâέρων, υπεροξείδια κετονών (καâορισμένης ή μη χημικής σύστασης) και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους : - ΑιÂέρες άκυκλοι και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους : ΔιαιÂυλικός αιâέρας (οξείδιο διαιâυλίου) Άλλοι : Τερτ - βουτυλο- αιâυλικός αιâέρας (αιâυλο- τερτ- βουτυλοαιâέρας, ETBE) Άλλα ΑιÂέρες κυκλανικοί, κυκλενικοί, κυκλοτερπενικοί και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους ΑιÂέρες αρωματικοί και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους : Διφαινυλικός αιâέρας Παράγωγα βρωμιδίων : Πενταβρωμοδιφαινυλικός αιâέρας 1,2,4,5- Τετραβρωμο - 3,6 - δις(πενταβρωμοφαινοξυ)βενζόλιο ,2 - Δις(2,4,6- τριβρωμοφαινοξυ)αιâάνιο, που προορίζεται να χρησιμοποιηâεί στην παρασκευή ακρυλονιτριλο - βουταδενο - στυρόλης (ABS) (1) Άλλα Άλλοι ΑιÂέρες - αλκοόλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους : ,2 -ΟξυδιαιÂανόλη (διαιâυλενογλυκόλη) ΑιÂέρες μονοβουτυλικοί της αιâυλενογλυκόλης ή της διαιâυλενογλυκόλης Άλλοι αιâέρες μονοαλκυλικοί της αιâυλενογλυκόλης ή της διαιâυλενογλυκόλης Άλλα : (2 - ΧλωροαιÂοξυ)αιÂανόλη... - L Άλλα... - L ΑιÂέρες - φαινόλες, αιâέρες - αλκοόλες - φαινόλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους Υπεροξείδια αλκοολών, υπεροξείδια αιâέρων, υπεροξείδια κετονών και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους Εποξείδια, εποξυαλκοόλες, εποξυφαινόλες και εποξυαιâέρες, μετριμελήδακτύλιο, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους : Οξιράννη (οξείδιο του αιâυλενίου) ΜεÂυλοξιράννη (οξείδιο του προπυλενίου) Χλωρο - 2,3 - εποξυπροπάνιο (επιχλωρυδρίνη) Διελδρίνη (ISO, ΔΚΟ) Άλλα Ακετάλες και ημιακετάλες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους... -

20 VI-20 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ V. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΔΕΫΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 2912 Αλδεΰδες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες. Πολυμερή κυκλικά των αλδεϋδών. Παραφορμαλδεΰδη : - Αλδεΰδες άκυκλες που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες : ΜεÂανάλη (φορμαλδεΰδη) ΑιÂανάλη (ακεταλδεΰδη) Άλλες : Βουτανάλη (βουτυραλδεΰδη, κανονικό ισομερές) Άλλες Αλδεΰδες κυκλικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες : Βενζαλδεΰδη (βενζοϊκή αλδεΰδη) Άλλες Αλδεΰδες - αλκοόλες Αλδεΰδες - αιâέρες, αλδεΰδες - φαινόλες και αλδεΰδες που περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες : Βανιλλίνη (μεâυλοπρωτοκατεχική αλδεΰδη) ΑιÂυλοβανιλλίνη (αιâυλοπρωτοκατεχική αλδεΰδη) Άλλες Πολυμερή κυκλικά των αλδεϋδών Παραφορμαλδεΰδη Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των προϊόντων της κλάσης VI. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΚΕΤΟΝΙΚΗ Ή ΚΙΝΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 2914 Κετόνες και κινόνες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους : - Κετόνες άκυκλες που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες : Ακετόνη Βουτανόνη (μεâυλαιâυλοκετόνη) ΜεÂυλοπεντανο- 2 - όνη (μεâυλισοβουτυλοκετόνη) Άλλα : ΜεÂυλεξανο- 2 - όνη Άλλα Κετόνες κυκλανικές, κυκλενικές ή κυκλοτερπενικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες : Καμφορά Κυκλοεξανόνη και μεâυλοκυκλοεξανόνες Ιονόνες και μεâυλιονόνες Άλλες Κετόνεςαρωματικέςπουδενπεριέχουνάλλεςοξυγονούχεςομάδες: Φαινυλακετόνη (φαινυλοπροπανο όνη) Άλλες Κετόνες - αλκοόλες και κετόνες - αλδεΰδες : Υδροξυ μεâυλοπεντανο- 2 - όνη (διακετονοαλκοόλη) Άλλες Κετόνες - φαινόλες και κετόνες που περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες Κινόνες : ΑνÂρακινόνη Άλλα : ,4 - ΝαφÂοκινόνη Άλλα... -

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. L 314/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1170/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελίδα Πρόλογος 11. περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών ουσιών 16 2.2 Πίνακας µε παραδείγµατα 18

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελίδα Πρόλογος 11. περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών ουσιών 16 2.2 Πίνακας µε παραδείγµατα 18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίδα Πρόλογος 11 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι 1. Χηµικές ουσίες 14 1.1 Γενικά 14 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 14 2. Μορφή και τύπος των χηµικών ουσιών στο εργασιακό περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Β. ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές οι αριθμοί οξείδωσης όλων των στοιχείων που μετέχουν στην αντίδραση παραμένουν σταθεροί. Τέτοιες αντιδράσεις είναι οι: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 17 & 18: Αλκοόλες, θειόλες, αιθέρες και εποξείδια

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 17 & 18: Αλκοόλες, θειόλες, αιθέρες και εποξείδια Οργανική Χημεία Κεφάλαιο 17 & 18: Αλκοόλες, θειόλες, αιθέρες και εποξείδια 1. Αλκοόλες Ενώσεις που περιέχουν ομάδες υδροξυλίου συνδεδεμένες με κορεσμένα άτομα άνθρακα υβριδισμού sp 3 Βάσει παραπάνω ορισμού,

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Ταξινόμηση της ύλης

1.5 Ταξινόμηση της ύλης 1.5 Ταξινόμηση της ύλης Θεωρία 5.1. Πως ταξινομείται η ύλη; Η ύλη ταξινομείται σε καθαρές ή καθορισμένες ουσίες και μίγματα. Τα μίγματα ταξινομούνται σε ομογενή και ετερογενή. Οι καθορισμένες ουσίες ταξινομούνται

Διαβάστε περισσότερα

Οι βάσεις 65. Εκπαιδευτικός Οργανισμός δ. τσιάρας & σια ε.ε.

Οι βάσεις 65. Εκπαιδευτικός Οργανισμός δ. τσιάρας & σια ε.ε. Οι βάσεις 65 1. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται διάφορα διαλύματα ή γαλακτώματα και οι αντίστοιχες τιμές ph. Να τα διατάξετε από το περισσότερο όξινο προς το πλέον βασικό. Διάλυμα / γαλάκτωμα ph 1. διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων 5. Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων Η ταξινόμηση των οργανικών αντιδράσεων μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους : α.

Διαβάστε περισσότερα

2.6. Ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού χημικές ενώσεις και χημικά στοιχεία

2.6. Ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού χημικές ενώσεις και χημικά στοιχεία 1 2.6. Ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού χημικές ενώσεις και χημικά στοιχεία Ερωτήσεις Θεωρίας 6-1-1. Τι είναι η Η ηλεκτρόλυση είναι μία χημική μέθοδος διασπάσεως του νερού στα συστατικά του. 6-1-2. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο μελέτης του ph, ηλεκτρολυτικών δεικτών και εξουδετέρωσης.

Εργαστήριο μελέτης του ph, ηλεκτρολυτικών δεικτών και εξουδετέρωσης. Εργαστήριο μελέτης του ph, ηλεκτρολυτικών δεικτών και εξουδετέρωσης. Ονοματεπώνυμο:.............................................. Ερωτήματα πριν την εκτέλεση των πειραμάτων: 1. Ποιο είναι το εύρος της

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χημεία 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα σημεία ζέσης διαφόρων υλικών. Υλικό Σημείο Tήξης ( ο C) Σημείο Zέσης ( ο C) Α 0 100 Β 62 760

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 166 final ANNEX 1 PART 4/11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη μείωση ή την κατάργηση των τελωνειακών

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (17740-18017) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Εντεροκοκκοι Pseudomonas aeruginosa Αριθμός αποικιών σε 37 C. Πίνακας 1:Μικροβιολογικές παράμετροι. Ακρυλαμίδιο Αντιμώνιο

Κεφάλαιο 1 ο. Εντεροκοκκοι Pseudomonas aeruginosa Αριθμός αποικιών σε 37 C. Πίνακας 1:Μικροβιολογικές παράμετροι. Ακρυλαμίδιο Αντιμώνιο Κεφάλαιο 1 ο 1.Τεχνολογία-2.Πόσιμο νερό Πόσιμο νερό ορίζεται το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.αυτό μπορεί να είναι στην φυσική του κατάσταση είτε να προέρχεται από επεξεργασία ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να εντοπίζουμε τη θέση του πυριτίου στον περιοδικό πίνακα Να αναφέρουμε τη χρήση του πυριτίου σε υλικά όπως

Διαβάστε περισσότερα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Οξέα Είναι οι χημικές ενώσεις οι οποίες όταν διαλυθούν στο νερό, ελευθερώνουν κατιόντα υδρογόνου (Η + ) Ιδιότητες Οξέων 1. Έχουν όξινη γεύση. 2. Επιδρούν με τον ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2 Εργαστηριακή άσκηση 3: Επεξήγηση πειραμάτων: αντίδραση/παρατήρηση: Μέταλλο + νερό Υδροξείδιο του μετάλλου + υδρογόνο Νa + H 2 0 NaOH + ½ H 2 To Na (Νάτριο) είναι αργυρόχρωμο μέταλλο, μαλακό, κόβεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΞΗ Υ.Σ. 144 ΤΗΣ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1987 Προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος από τη ρύπανση που προκαλείται από ορισµένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται σ αυτό και ειδικότερα καθορισµός οριακών τιµών ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: Χημεία Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2013 7:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

4002 Σύνθεση του βενζιλίου από βενζοϊνη

4002 Σύνθεση του βενζιλίου από βενζοϊνη 4002 Σύνθεση του βενζιλίου από βενζοϊνη H VCl 3 + 1 / 2 2 + 1 / 2 H 2 C 14 H 12 2 C 14 H 10 2 (212.3) 173.3 (210.2) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις ουσιών οξείδωση αλκοόλη, κετόνη, καταλύτης µεταβατικού

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Οξέα - Βάσεις Άλατα Σελίδα 15 1. Τι ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :...ΤΜΗΜΑ :...Αρ:... Βαθμολογία εξεταστικού δοκιμίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Πως είναι κατασκευασμένα τα άτομα; Μία πολύ απλή εικόνα σχετικά με το άτομο, μας έχει δώσει ο Bohr, εμπνευσμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2014-2015

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2014-2015 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2014-2015 Ελένη Γ. Παλούμπα, Χημικός, Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών Λακωνίας, 2014-2015 Αθήνα, 16-09-2014 Αρ. Πρωτ. 147346/Γ2 ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να επισημαίνουμε τη θέση των μετάλλων στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων. Να αναφέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά

Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά 13 Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Τα υποδεικνυόμενα ανώτατα

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας και συγκέντρωσης, καθώς επίσης και παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένης συγκέντρωσης από διαλύματα μεγαλύτερης συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική ΟΙΝΟΣ ΑΛΚΟΟΛΗ Με απόσταξη 200 ml οίνου συλλέγονται 133-150 ml αποστάγματος. Για την εξουδετέρωση της οξύτητας του οίνου, για να μη ληφθούν στο απόσταγμα πτητικά οξέα (οξικό, ανθρακικό και θειώδες), στα

Διαβάστε περισσότερα

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας:

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας: 12 Κεφάλαιο 1ο 1.2 ΟΞΕΑ ΚΑΤΑ ARRHENIUS Που οφείλεται ο όξινος χαρακτήρας; Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας: Τα γράμματα είναι τα σύμβολα των χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο

1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο 19 1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο Γενικά Αλκένια ονομάζονται οι άκυκλοι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες, οι οποίοι περιέχουν ένα διπλό δεσμό στο μόριο. O γενικός τύπος των αλκενίων είναι C ν Η 2ν (ν 2). Στον

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (16503-17006) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜ ΝΕΡ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜ 1208 ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ 0 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡ (M3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα μερικά ή ολικά αφυδατωμένα, διατηρημένα γάλατα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Διαγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Εργαστήριο Εδαφολογίας. Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Εργαστήριο Εδαφολογίας. Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου Για την κανονική ανάπτυξη των φυτών είναι απαραίτητα ορισμένα θρεπτικά στοιχεία, τα οποία προσλαμβάνονται είτε από το έδαφος είτε από την ατμόσφαιρα. Τα μακροστοιχεία είναι: C,H, O,N, P, K, Ca, Mg, S Ιχνοστοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜ ΝΕΡ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 1116 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡ (M3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΦΥΕ 12) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 2007 Ημερομηνία εξετάσεων: 17 Ιουνίου 2007

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΦΥΕ 12) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 2007 Ημερομηνία εξετάσεων: 17 Ιουνίου 2007 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΦΥΕ 12) Ονοματεπώνυμο Φοιτητή: Αριθμός Μητρώου: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 2007 Ημερομηνία εξετάσεων: 17 Ιουνίου 2007 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Διαβάστε με προσοχή το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜ ΝΕΡ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜ 185 ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡ (M3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητική κατανάλωση και συσκευασία. Χαρακτηριστικά. Υδατοστεγές σε θετική και αρνητική πίεση

Θεωρητική κατανάλωση και συσκευασία. Χαρακτηριστικά. Υδατοστεγές σε θετική και αρνητική πίεση MASTERSEAL 588 (Thoroseal FX 100) Ελαστομερές γεφύρωσης ρωγμών Κατηγορίας Α4, δύο συστατικών, τσιμεντοειδές τροποποιημένο με πολυμερή, για τη στεγανοποίηση και την προστασία κατασκευών από σκυρόδεμα. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Χημεία καρβονυλικών ενώσεων & Κεφάλαιο 19: Αλδεϋδες και κετόνες

Οργανική Χημεία. Χημεία καρβονυλικών ενώσεων & Κεφάλαιο 19: Αλδεϋδες και κετόνες Οργανική Χημεία Χημεία καρβονυλικών ενώσεων & Κεφάλαιο 19: Αλδεϋδες και κετόνες 1. Καρβονυλικές ενώσεις Καρβονυλική ομάδα C=O σημαντικότερη λειτουργική ομάδα οργανικής χημείας Καρβονυλικές ομάδες βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 154/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.6.2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 154/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.6.2012 L 154/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 505/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουνίου 2012 για την τροποποίηση και διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ Το νερό αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς φυσικούς πόρους. Η διαχείριση της ποιότητας και της ποσότητας του νερού από τον άνθρωπο δεν ήταν πάντα η καλύτερη δυνατή.

Διαβάστε περισσότερα

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ 2.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-27) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ο ατοµικός αριθµός εκφράζει:

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα 1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα Θεωρία 3.1. Ποια είναι τα δομικά σωματίδια της ύλης; Τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. 3.2. SOS Τι ονομάζεται άτομο

Διαβάστε περισσότερα

Αρτοσκευάσματα 07.1. Άρτος και αρτίδια 07.1.1 Άρτος παρασκευασμένος μόνον με τα εξής συστατικά: αλεύρι από σιτάρι, νερό, μαγιά ή προζύμι, αλάτι

Αρτοσκευάσματα 07.1. Άρτος και αρτίδια 07.1.1 Άρτος παρασκευασμένος μόνον με τα εξής συστατικά: αλεύρι από σιτάρι, νερό, μαγιά ή προζύμι, αλάτι 07 Αρτοσκευάσματα 07.1. Άρτος και αρτίδια Ομάδα I Πρόσθετα εκτός από προϊόντα που εμπίπτουν στις κατηγορίες 7.1.1 και 7.1.2 E 150a-d Καραμελοχρώματα quantum satis μόνο άρτος βύνης E 200 203 Σορβικό οξύ

Διαβάστε περισσότερα

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθηµα: ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Πέµπτη, 8 Ιουνίου 2006 7:30-10:30 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Καταστάσεις της ύλης - Ιδιότητες της ύλης -Φυσικά και Χημικά φαινόμενα

1.4 Καταστάσεις της ύλης - Ιδιότητες της ύλης -Φυσικά και Χημικά φαινόμενα 1.4 Καταστάσεις της ύλης - Ιδιότητες της ύλης -Φυσικά και Χημικά φαινόμενα Μάθημα 4 Θεωρία Καταστάσεις της ύλης 4.1. Πόσες και ποιες είναι οι φυσικές καταστάσεις που μπορεί να έχει ένα υλικό σώμα; Τέσσερις.

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου.

Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο τέλος αυτού του πειράματος θα πρέπει ο μαθητής: Να περιγράφει τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007.

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007. Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 12 Ιουνίου 2007 7:30-10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (5) Η μέθοδος προσδιορισμού της μη μεταναστευτικότητας των

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (5) Η μέθοδος προσδιορισμού της μη μεταναστευτικότητας των 30.6.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 172/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/42/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2007 περί των υλικών και των αντικειμένων από μεμβράνη αναγεννημένης κυτταρίνης που προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να διαπιστώνουμε τον όξινο χαρακτήρα σε προϊόντα καθημερινής χρήσης Να ορίζουμε τα οξέα κατά τον Arrhenius

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας παναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας ωρης διάρκειας 1 ΘΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α.1. έως Α.. να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Εδαφικά κολλοειδή Ανόργανα ορυκτά (άργιλος) ή οργανική ουσία (χούμος) με διάμετρο μικρότερη από 0,001 mm ή 1μ ανήκουν στα κολλοειδή. Ηάργιλος(

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΝΡ. Humus Vita Stallatico Super

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΝΡ. Humus Vita Stallatico Super ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΝΡ Humus Vita Stallatico Super ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΝΡ O χούμος προέρχεται αποκλειστικά από την ανάμειξη εκλεκτής κοπριάς (βοοειδών και πουλερικών) αφού υποστεί μία διαδικασία ζύμωσης

Διαβάστε περισσότερα

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής 5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής Τι ονομάζεται οξείδωση και τι αναγωγή; Οξείδωση είναι η αύξηση του αριθμού οξείδωσης ατόμου ή ιόντος Αναγωγή είναι η ελάττωση του αριθμού οξειδώσεως ατόμου ή ιόντος

Διαβάστε περισσότερα

3. Χημικές αντιδράσεις

3. Χημικές αντιδράσεις Κεφάλαιο : Χημικές αντιδράσεις. Χημικές αντιδράσεις Οι χημικές αντιδράσεις διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 1. Αντιδράσεις κατά τις οποίες δεν μεταβάλλεται ο αριθμός οξείδωσης των στοιχείων (Nonredox

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝΕΡΥΘΡΑΙΛΥ- ΑΠΟΒΛΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝΕΡΥΘΡΑΙΛΥ- ΑΠΟΒΛΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟ ΕΜΠ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ 170 ΕΤΗ ΕΜΠ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝΕΡΥΘΡΑΙΛΥ- ΑΠΟΒΛΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το γυαλί παρασκευάζεται με σύντηξη χαλαζιακής άμμου, η οποία αποτελεί το βασικό συστατικό του (διαμορφωτή), ενός ή περισσότερων συλλιπασμάτων και

Το γυαλί παρασκευάζεται με σύντηξη χαλαζιακής άμμου, η οποία αποτελεί το βασικό συστατικό του (διαμορφωτή), ενός ή περισσότερων συλλιπασμάτων και Το γυαλί παρασκευάζεται με σύντηξη χαλαζιακής άμμου, η οποία αποτελεί το βασικό συστατικό του (διαμορφωτή), ενός ή περισσότερων συλλιπασμάτων και ενός (ή περισσότερων) σταθεροποιητών. Αν δεν χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

4009 Σύνθεση του αδιπικού οξέος από κυκλοεξένιο

4009 Σύνθεση του αδιπικού οξέος από κυκλοεξένιο 4009 Σύνθεση του αδιπικού οξέος από κυκλοεξένιο C 6 H 10 (82.2) + 4 H H 2 2 H + 4 H 2 (34.0) + sodium tungstate dihydrate + Aliquat 336. Na 2 W 4 2 H 2 (329.9) C 6 H 10 4 C 25 H 54 ClN (404.2) (146.1)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Τι ονομάζουμε χημικές αντιδράσεις; Χημικά φαινόμενα (αντιδράσεις) ονομάζονται οι μεταβολές κατά τις οποίες από ορισμένες αρχικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

The fresher company. Andreas Thiel

The fresher company. Andreas Thiel 1 Επαγγελµατική φροντίδα ιµατισµού, φιλική προς το περιβάλλον Σεµινάριο για τα πλυντήρια του 2 Επαγγελµατική φροντίδα ιµατισµού, φιλική προς το περιβάλλον Σεµινάριο για τα πλυντήρια Μέρος 1ο: Σεµινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 1. Χρωστικές ουσίες Αριθ. Ε E 100 E 101 E 102 E 104 E 110 E 120 E 122 E 123 E 124 E 127 E 129 E 131 E 132 E 133 E 140 E 141 E 142 E 150a E 150b E 150c Όνομα Κουρκουμίνη Ριβοφλαβίνη

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιδιότητες και τα παράγωγα των μετάλλων

Οι ιδιότητες και τα παράγωγα των μετάλλων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Οι ιδιότητες και τα παράγωγα των μετάλλων Ερευνητική Εργασία Ομάδα Β Κυρατζής Γιάννης, Λάμπου Μαρία, Λουκάτος Βαγγέλης, Λυμπέρης Νικόλας, Μανέτος Νίκος, Μαρκόπουλος Γιώργος Μέταλλα: Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Η αποσάθρωση ορίζεται σαν η διάσπαση και η εξαλλοίωση των υλικών κοντά στην επιφάνεια της Γης, µε τοσχηµατισµό προιόντων που είναι σχεδόν σε ισορροπία µε τηνατµόσφαιρα, την υδρόσφαιρα και τη

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2. ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2. ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να διαπιστώνουμε το βασικό χαρακτήρα σε προϊόντα καθημερινής χρήσης Να ορίζουμε τις βάσεις κατά τον Arrhenius

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι 2 Κατηγορίες Υλικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Παραδείγματα Το πεντάγωνο των υλικών Κατηγορίες υλικών 1 Ορυκτά Μέταλλα Φυσικές πηγές Υλικάπουβγαίνουναπότηγημεεξόρυξηήσκάψιμοή

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 93 Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 3.2 Οξυγόνο 2-1. Ποιο είναι το οξυγόνο και πόσο διαδεδομένο είναι στη φύση. Το οξυγόνο είναι αέριο στοιχείο με μοριακό τύπο Ο 2. Είναι το πλέον διαδεδομένο στοιχείο στη

Διαβάστε περισσότερα

6. Τα αλογόνα. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

6. Τα αλογόνα. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 6. Τα αλογόνα Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να εντοπίζουμε τη θέση των αλογόνων στον περιοδικό πίνακα Να αναφέρουμε τις κυριότερες ιδιότητες των αλογόνων

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβολα Επικινδυνότητας

Σύµβολα Επικινδυνότητας Σύµβολα Επικινδυνότητας Με την Οδηγία για τις Επικίνδυνες Ουσίες θεσµοθετήθηκε η χρήση των Συµβόλων επικινδυνότητας για την επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών. Η Οδηγία των Επικίνδυνων Ουσιών είναι ένας

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. 2 η θεματική ενότητα: Χημικοί δεσμοί και μοριακές ιδιότητες

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. 2 η θεματική ενότητα: Χημικοί δεσμοί και μοριακές ιδιότητες ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 2 η θεματική ενότητα: Χημικοί δεσμοί και μοριακές ιδιότητες Σχολή: Περιβάλλοντος Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Εκπαιδευτής: Χαράλαμπος Καραντώνης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 11α. Διαθρεπτική Επισήμανση (1)

Άρθρο 11α. Διαθρεπτική Επισήμανση (1) Άρθρο 11α Διαθρεπτική Επισήμανση (1) 1. α) Το παρόν άρθρο αφορά στην διαθρεπτική επισήμανση των τροφίμων που προορίζονται να διατεθούν ως έχουν στον τελικό καταναλωτή. Εφαρμόζεται, επίσης, σε τρόφιμα που

Διαβάστε περισσότερα

Αέριο χλώριο και υποχλωριώδη άλατα ιοξείδιο του χλωρίου Υπεροξείδιο του υδρογόνου Υπερµαγγανικό κάλιο Οξυγόνο

Αέριο χλώριο και υποχλωριώδη άλατα ιοξείδιο του χλωρίου Υπεροξείδιο του υδρογόνου Υπερµαγγανικό κάλιο Οξυγόνο ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΟΞΕΙ ΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΕ Υ ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ. ΟΙ ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΩΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΟΞΕΙ ΩΤΙΚΟ. Α.Ι. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου, Σ.Ι. Παταρούδη,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Columbia Water Purification System (διπλό σύστηµα) Στους παρακάτω πίνακες δίνονται τα αποτελέσµατα των δοκιµών αποµάκρυνσης ρύπων: Columbia Water

Διαβάστε περισσότερα

5. Εφαρμογές των οξέων, βάσεων και αλάτων στην καθημερινή ζωή. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

5. Εφαρμογές των οξέων, βάσεων και αλάτων στην καθημερινή ζωή. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 5. Εφαρμογές των οξέων, βάσεων και αλάτων στην καθημερινή ζωή Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να αναφέρουμε οξέα και βάσεις που σχετίζονται με τη ζωή Nα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. Παράρτημα F1/Α14 του Πιστοποιητικού Αρ. 139-6

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. Παράρτημα F1/Α14 του Πιστοποιητικού Αρ. 139-6 Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. Παράρτημα F1/Α14 του Πιστοποιητικού Αρ. 139-6 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Αναλυτικού Εργαστηρίου της BIOLAB Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε στην Άρτα Υλικά /Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗ Καύση & εύρεση σύστασης βιοαερίου 1. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 8,96L (σε STP) που αποτελείται µόνο από CH4 και CO2, καίγεται πλήρως. Τα καυσαέρια περιέχουν 10,8g Η2Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. 7 η θεματική ενότητα: Οι αντιδράσεις του διπλού δεσμού

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. 7 η θεματική ενότητα: Οι αντιδράσεις του διπλού δεσμού ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 7 η θεματική ενότητα: Οι αντιδράσεις του διπλού δεσμού Σχολή: Περιβάλλοντος Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Εκπαιδευτής: Χαράλαμπος Καραντώνης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χημεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%)

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Φυσικό αέριο Βιοαέριο Αλκάνια ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Χρησιµοποιείται ως: Καύσιµο Πρώτη ύλη στην πετροχηµική βιοµηχανία Πλεονεκτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα. Ευγενόλη (Ι), καρβακρόλη (ΙΙ), θυμόλη (ΙΙΙ). Σχήμα. Εστραγκόλη (αριστερά), ανηθόλη (κέντρο), μυριστισίνη (δεξιά).

Σχήμα. Ευγενόλη (Ι), καρβακρόλη (ΙΙ), θυμόλη (ΙΙΙ). Σχήμα. Εστραγκόλη (αριστερά), ανηθόλη (κέντρο), μυριστισίνη (δεξιά). ΑΡΤΥΜΑΤΑ Κάποια φυτά/τμήμα φυτών με έντονες και χαρακτηριστικές γεύσεις και αρώματα χρησιμοποιούνται αποξηραμένα είτε νωπά ως καρυκεύματα ή μπαχαρικά. Σε αυτά περιλαμβάνονται καρποί, σπόροι, φλοιοί δένδρων.

Διαβάστε περισσότερα

2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα.

2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα. 110 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα. Α Δ Φ Μ Ξ Ο Θ Π Ρ Γ Λ α. Να βρεθούν οι ατομικοί αριθμοί των στοιχείων Δ,Θ,Π,Ο β. Να γραφούν οι κατανομές ηλεκτρονίων

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Τι πρέπει να γνωρίζετε 1 Οξέα Τι πρέπει να γνωρίζετε 1. Τα οξέα υπάρχουν στη φύση αλλά και σε τεχνητά προϊόντα (προϊόντα που έφτιαξε ο άνθρωπος). 2. Τα υδατικά διαλύματα των οξέων έχουν κάποιες κοινές ιδιότητες, οι οποίες ως

Διαβάστε περισσότερα

L 316/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2007

L 316/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2007 L 316/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1418/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την εξαγωγή για αξιοποίηση ορισμένων αποβλήτων που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

4. ΑΝΘΡΑΚΑΣ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

4. ΑΝΘΡΑΚΑΣ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 4. ΑΝΘΡΑΚΑΣ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να εντοπίζουμε τη θέση του άνθρακα στον περιοδικό πίνακα. Να ταξινομούμε τα διάφορα είδη άνθρακα σε φυσικούς

Διαβάστε περισσότερα

Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου

Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου Τα οφέλη του καλίου, γενικά Προάγει την φωτοσύνθεση Επιταχύνει την μεταφορά των προϊόντων μεταβολισμού Ενισχύει την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα: ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΛΙΠΩΝ, ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ, ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΥΛΟΥ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ (άσκηση 10 του εργαστηριακού οδηγού) Μέσος χρόνος πειράματος:

Διαβάστε περισσότερα

Web page: www.ma8eno.gr e-mail: vrentzou@ma8eno.gr. Συνοπτική Θεωρία Χημείας Γ Γυμνασίου

Web page: www.ma8eno.gr e-mail: vrentzou@ma8eno.gr. Συνοπτική Θεωρία Χημείας Γ Γυμνασίου Web page: www.ma8eno.gr e-mail: vrentzou@ma8eno.gr Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno.gr Συνοπτική Θεωρία Χημείας Γ Γυμνασίου Οξέα Οξέα (κατά Arrhenius) ονομάζονται οι ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ. Εργαστηριακή άσκηση: Ο Ξ Ε Ι Δ Ω Σ Η Α Ι Θ Α Ν Ο Λ Η Σ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΤΑΞΗ B' ΛΥΚΕΙΟΥ. Ον/νυμο: Τμήμα: Ημ/νια:

Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ. Εργαστηριακή άσκηση: Ο Ξ Ε Ι Δ Ω Σ Η Α Ι Θ Α Ν Ο Λ Η Σ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΤΑΞΗ B' ΛΥΚΕΙΟΥ. Ον/νυμο: Τμήμα: Ημ/νια: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ον/νυμο: Τμήμα: Ημ/νια: ΤΑΞΗ B' ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ Εργαστηριακή άσκηση: Ο Ξ Ε Ι Δ Ω Σ Η Α Ι Θ Α Ν Ο Λ Η Σ Θωμάς Kρεμιώτης 1 από 6 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ α/α ΟΡΓΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία και απόρριψη των χηµικών αποβλήτων κατά την ηµερήσια εργαστηριακή εργασία

Επεξεργασία και απόρριψη των χηµικών αποβλήτων κατά την ηµερήσια εργαστηριακή εργασία Επεξεργασία και απόρριψη των χηµικών αποβλήτων κατά την ηµερήσια εργαστηριακή εργασία Εισαγωγή Τι είναι απόβλητο? Τα απόβλητα ορίζονται στην Νοµοθετική Πράξη Ανακύκλωση και ιαχείρηση Αποβλήτων (KrW-/AbfG)

Διαβάστε περισσότερα

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3 Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 Χ Η Μ Ε Ι Α Θ Ε Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 2 9. 0 5. 2 0 1 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4

Διαβάστε περισσότερα

Ευρύ φάσμα από βιομηχανικά μαντηλάκια

Ευρύ φάσμα από βιομηχανικά μαντηλάκια 492 IW30 IW40 IW50 IW10 Ευρύ φάσμα από βιομηχανικά μαντηλάκια Για τον καθαρισμό των χεριών, τα εργαλεία εργασίας και επιφάνειες με αντι-βακτηριακά πρόσθετα για την προστασία του εργαζόμενου EN 12054 Χημικά

Διαβάστε περισσότερα