ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (ΜΕΡΟΣ 15) στην ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (ΜΕΡΟΣ 15) στην ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2013) 290 final Annex II - Part 15/22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Παράρτημα I-A του Τίτλου IV της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (ΜΕΡΟΣ 15) στην ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύναψη συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου EL EL

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Παράρτημα I-A του Τίτλου IV της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (ΜΕΡΟΣ 15) στην ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύναψη συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου Δασμολόγιο της ΕΕ CN 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βασικός δασμολογικός συντελεστής 2905 II. ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ Αλκοόλες άκυκλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους Κατηγορία σταδιακής κατάργησης Μονοαλκοόλες κορεσμένες -- Μεθανόλη (μεθυλική αλκοόλη) -- Προπανο-1-όλη (προπυλική αλκοόλη) και προπανο-2-όλη (ισοπροπυλική αλκοόλη) -- Βουτανο-1-όλη (ν-βουτυλική αλκοόλη) EL 2 EL

3 Άλλες βουτανόλες Μεθυλοπροπανο-2-όλη (τριτοταγής βουτυλική αλκοόλη) --- Άλλες -- Οκτανόλη (οκταλική αλκοόλη) και τα ισομερή της Αιθυλοεξανo-1-όλη --- Οκτανο-2-όλη - -- Δωδεκανο-1-όλη (λαυρική αλκοόλη), εξαδεκανο-1-όλη (κετυλική αλκοόλη) και οκταδεκανο-1-όλη (στεατική αλκοόλη) -- Άλλες - Μονοαλκοόλες μη κορεσμένες -- Άκυκλες τερπενικές αλκοόλες --- Γερανιόλη, κιτρονελλόλη, λιναλοόλη, ροδινόλη και νερόλη --- Άλλες -- Άλλες --- Αλλυλική αλκοόλη --- Άλλες - Διόλες 4,6 0 EL 3 EL

4 Αιθυλενογλυκόλη (αιθυλοδιόλη) -- Προπυλενογλυκόλη (προπανο-1,2-διόλη) -- Άλλες Μεθυλοπεντανo-2,4-διόλη (εξυλενογλυκόλη) --- Βουτανο-1,3-διόλη --- Βουτανο-1,4-διόλη --- 2,4,7,9-τετραμεθυλοδεκα-5-υνιο-4,7 διόλη - - Άλλες πολυαλκοόλες -- 2-Αιθυλο-2-(υδροξυμεθυλο)προπανο-1,3-διόλη (τριμεθυλοπροπάνιο) -- Πενταερυθριτόλη (πενταερυθρίτης) -- Μαννιτόλη -- D-Γλυκιτόλη (σορβιτόλη) --- Σε υδατικό διάλυμα ---- Που περιέχει D-μαννιτόλη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2 % κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκιτόλη ---- Άλλη --- Άλλη ,8 /100 kg/net ΔΠ-Μανιτόλη σορβιτόλη (100 t) 7, /100 kg/net ΔΠ-Μανιτόλη σορβιτόλη (100 t) /100 kg/net ΔΠ-Μανιτόλη σορβιτόλη (100 t) EL 4 EL

5 Που περιέχει D-μαννιτόλη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2 % κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκιτόλη ---- Άλλη -- Γλυκερίνη -- Άλλες --- Τριόλες. Τετρόλες --- Άλλες - Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των άκυκλων αλκοολών -- Αιθχλωρβυνόλη (ΔΚΟ) --- Από μονοαλκοόλες --- Από πολυαλκοόλες ,2-δις(βρωμομεθυλο)προπανοδιόλη -- Αλκοόλες κυκλικές και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους - Κυκλανικές, κυκλενικές ή κυκλοτερπενικές -- Μινθόλη 7, /100 kg/net ΔΠ-Μανιτόλη σορβιτόλη (100 t) ,7 /100 kg/net ΔΠ-Μανιτόλη σορβιτόλη (100 t) 3,8 0 EL 5 EL

6 Κυκλοεξανόλη, μεθυλοκυκλοεξανόλες και διμεθυλοκυκλοεξανόλες -- Στυρόλες και ινοσιτόλες --- Στερόλες --- Ινοσιτόλες -- Άλλες - Αρωματικές -- Βενζυλική αλκοόλη -- Άλλες III. ΦΑΙΝΟΛΕΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΛΕΣ-ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ Φαινόλες. Φαινόλες-αλκοόλες - Μονοφαινόλες -- Φαινόλη (υδροξυβενζόλη) και τα άλατά της -- Κρεσόλες και τα άλατά τους -- Οκτυλοφαινόλη, νονυλοφαινόλη και τα ισομερή τους. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Ναφθόλες και τα άλατά τους Ναφθόλη ,1 0 EL 6 EL

7 Άλλες --- Ξυλενόλες και τα άλατά τους - - Πολυφαινόλες. Φαινόλες-αλκοόλες -- Ρεσορκινόλη και τα άλατά της -- Υδροκινόνη και τα άλατά της -- 4,4'-Ισοπροπυλιδενοδιφαινόλη (δισφαινόλη Α, διφαινυλοπροπάνιο) και τα άλατά της -- Άλλες Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των φαινολών ή των φαινολών-αλκοολών - Παράγωγα μόνο αλογονωμένα και τα άλατά τους -- Πενταχλωροφαινόλη (ISO) -- Dinoseb (ISO) και τα άλατά του --- Παράγωγα μόνο σουλφονωμένα, τα άλατά τους και οι εστέρες τους - 2,1 0 EL 7 EL

8 IV. ΑΙΘΕΡΕΣ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΑΛΚΟΟΛΩΝ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΑΙΘΕΡΩΝ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΕΤΟΝΩΝ, ΕΠΟΞΕΙΔΙΑ ΜΕ ΤΡΙΜΕΛΗ ΔΑΚΤΥΛΙΟ, ΑΚΕΤΑΛΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΑΚΕΤΑΛΕΣ, ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ Αιθέρες, αιθέρες-αλκοόλες, αιθέρες-φαινόλες, αιθέρες-αλκοόλες-φαινόλες, υπεροξείδια αλκοολών, υπεροξείδια αιθέρων, υπεροξείδια κετονών (καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης) και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους - Αιθέρες άκυκλοι και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους -- Διαιθυλικός αιθέρας (οξείδιο διαιθυλίου) -- Άλλοι --- Τερτ-βουτυλο-αιθυλικός αιθέρας (αιθυλο-τερτ-βουτυλοαιθέρας, ETBE) - - Αιθέρες κυκλανικοί, κυκλενικοί, κυκλοτερπενικοί και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους - Αιθέρες αρωματικοί και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους -- Διφαινυλικός αιθέρας -- Παράγωγα βρωμιδίων --- Πενταβρωμοδιφαινυλικός αιθέρας 1,2,4,5-Τετραβρωμο-3,6- δις(πενταβρωμοφαινοξυ)βενζόλιο --- 1,2-Δις(2,4,6-τριβρωμοφαινοξυ)αιθάνιο, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στην παρασκευή ακρυλονιτριλο-βουταδενο-στυρόλης (ABS) EL 8 EL

9 Άλλοι - Αιθέρες-αλκοόλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους -- 2,2'-Οξυδιαιθανόλη (διαιθυλενογλυκόλη) -- Αιθέρες μονοβουτυλικοί της αιθυλενογλυκόλης ή της διαιθυλενογλυκόλης -- Άλλοι αιθέρες μονοαλκυλικοί της αιθυλενογλυκόλης ή της διαιθυλενογλυκόλης --- Άκυκλα (2-Χλωροαιθοξυ)αιθανόλη Κυκλικά - Αιθέρες-φαινόλες, αιθέρες-αλκοόλες-φαινόλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους -- Γαϊακόλη, γαϊακολσουλφονικά καλίου - Υπεροξείδια αλκοολών, υπεροξείδια αιθέρων, υπεροξείδια κετονών και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους Εποξείδια, εποξυαλκοόλες, εποξυφαινόλες και εποξυαιθέρες, με τριμελή δακτύλιο, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους EL 9 EL

10 Οξιράννη (οξείδιο του αιθυλενίου) - Μεθυλοξιράννη (οξείδιο του προπυλενίου) - 1-Χλωρο-2,3-εποξυπροπάνιο (επιχλωρυδρίνη) - Διελδρίνη (ISO, INN) Ακετάλες και ημιακετάλες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους V. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΔΕΫΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Αλδεΰδες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες. Πολυμερή κυκλικά των αλδεϋδών. Παραφορμαλδεΰδη - Αλδεΰδες άκυκλες που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες -- Μεθανάλη (φορμαλδεΰδη) -- Αιθανάλη (ακεταλδεΰδη) -- Άλλες --- Βουτανάλη (βουτυραλδεΰδη, κανονικό ισομερές) --- Άλλες - Αλδεΰδες κυκλικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες -- Βενζαλδεΰδη (βενζοϊκή αλδεΰδη) -- Άλλες 5 0 EL 10 EL

11 Αλδεΰδες-αλκοόλες - Αλδεΰδες-αιθέρες, αλδεΰδες-φαινόλες και αλδεΰδες που περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες -- Βανιλλίνη (μεθυλοπρωτοκατεχική αλδεΰδη) -- Αιθυλοβανιλλίνη (αιθυλοπρωτοκατεχική αλδεΰδη) -- Άλλες - Πολυμερή κυκλικά των αλδεϋδών - Παραφορμαλδεΰδη Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των προϊόντων της κλάσης 2912 VI. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΚΕΤΟΝΙΚΗ Ή ΚΙΝΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Κετόνες και κινόνες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους - Κετόνες άκυκλες που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες -- Ακετόνη -- Βουτανόνη (μεθυλαιθυλοκετόνη) -- 4-Μεθυλοπεντανο-2-όνη (μεθυλισοβουτυλοκετόνη) Μεθυλεξανο-2-όνη EL 11 EL

12 Κετόνες κυκλανικές, κυκλενικές ή κυκλοτερπενικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες -- Καμφορά -- Κυκλοεξανόνη και μεθυλοκυκλοεξανόνες -- Ιονόνες και μεθυλιονόνες -- Άλλες - Κετόνες αρωματικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες -- Φαινυλακετόνη (φαινυλοπροπανο-2-όνη) -- Άλλες - Κετόνες-αλκοόλες και κετόνες-αλδεΰδες -- 4-Υδροξυ-4-μεθυλοπεντανο-2-όνη (διακετονοαλκοόλη) -- Άλλες - Κετόνες-φαινόλες και κετόνες που περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες - Κινόνες -- Ανθρακινόνη --- 1,4-Ναφθοκινόνη 3 0 EL 12 EL

13 Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα VII. ΟΞΕΑ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ, ΟΙ ΑΝΥΔΡΙΤΕΣ, ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΑ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΞΕΑ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα κορεσμένα και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους - Μυρμηκικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του -- Μυρμηκικό οξύ -- Άλατα του μυρμηκικού οξέος -- Εστέρες του μυρμηκικού οξέος - Οξικό οξύ και τα άλατά του. Οξικός ανυδρίτης -- Οξικό οξύ -- Οξικός ανυδρίτης - Εστέρες του οξικού οξέος -- Οξικό αιθύλιο -- Οξικό βινύλιο -- Οξικό ν-βουτύλιο EL 13 EL

14 Dinoseb (ISO) οξεικός εστέρας --- Οξικό προπύλιο, οξικό ισοπροπύλιο --- Οξικό μεθύλιο, οξικό πεντύλιο (αμύλιο), οξικό ισοπεντύλιο (ισοαμύλιο), οξικά της γλυκερόλης --- Οξικό π-τολύλιο, οξικά του φαινυλοπροπυλίου, οξικό βενζύλιο, οξικό ροδινύλιο, οξικό σανταλύλιο και τα οξικά της φαινυλαιθανιο-1,2-διόλης - - Μονο-, δι- ή τριχλωροοξικά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους - Προπιονικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του - Βουτανοϊκά οξέα, πεντανοϊκά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους -- Βουτανοϊκά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους --- Διισοβουτυρικό 1-ισοπροπυλο-2,2-διμεθυλοτριμεθυλένιο - -- Πεντανοϊκά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους - Παλμιτικό οξύ, στεατικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους -- Παλμιτικό οξύ -- Άλατα και εστέρες του παλμιτικού οξέος -- Στεατικό οξύ 4,2 0 EL 14 EL

15 Άλατα του στεατικού οξέος -- Εστέρες του στεατικού οξέος -- Λαουρικό οξύ -- Χλωρομυρμηκικά άλατα Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα μη κορεσμένα και οξέα μονοκαρβοξυλικά κυκλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους - Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα μη κορεσμένα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους -- Ακρυλικό οξύ και τα άλατά του -- Εστέρες του ακρυλικού οξέος --- Ακρυλικό μεθύλιο --- Ακρυλικό αιθύλιο - -- Μεθακρυλικό οξύ και τα άλατα του -- Εστέρες του μεθακρυλικού οξέος --- Μεθακρυλικό μεθύλιο - EL 15 EL

16 Οξέα, ελαϊκό, λινελαϊκό ή λινολενικό, τα άλατα και οι εστέρες τους --- Ενδεκενοϊκά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους --- Εξα-2,4-διενοϊκό οξύ (σορβικό οξύ) --- Κροτονικό οξύ --- Μπιναπακρύλ (ISO) - - Οξέα μονοκαρβοξυλικά κυκλανικά, κυκλενικά ή κυκλοτερπενικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους Οξέα μονοκαρβοξυλικά αρωματικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους -- Βενζοϊκό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του -- Υπεροξείδια του βενζυλίου και χλωριούχο βενζύλιο --- Υπεροξείδιο του βενζυλίου --- Χλωριούχο βενζύλιο -- Φαινυλοξικό οξύ και τα άλατά του -- Εστέρες του φαινυλοξικού οξέος Οξέα πολυκαρβοξυλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. EL 16 EL

17 Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους Οξέα πολυκαρβοξυλικά άκυκλα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους -- Οξαλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του -- Αδιπικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του --- Αδιπικό οξύ και τα άλατά του --- Εστέρες του αδιπικού οξέος -- Αζελαϊκό οξύ, σεβακικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους --- Σεβακικό οξύ - -- Μηλεϊνικός ανυδρίτης --- Μηλoνικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του - - Οξέα πολυκαρβοξυλικά, κυκλανικά, κυκλενικά ή κυκλοτερπενικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους 6 0 6, Οξέα πολυκαρβοξυλικά αρωματικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους -- Ορθοφθαλικά του διοκτυλίου EL 17 EL

18 Ορθοφθαλικά του δινονυλίου ή του διδεκυλίου -- Άλλοι εστέρες του ορθοφθαλικού οξέος --- Ορθοφθαλικά του διβουτυλίου - -- Φθαλικός ανυδρίτης -- Τερεφθαλικό οξύ και τα άλατά του -- Τερεφθαλικό του διμεθυλίου --- Παράγωγα βρωμιούχα ---- Εστέρας ή ανυδρίτης του τετραβρωμοφθαλικού οξέος Βενζολο-1,2,4-τρικαρβοξυλικό οξύ ---- Διχλωρίδιο του ισοφθαλουλίου, που περιέχει, κατά βάρος 0,8 % ή λιγότερο διχλωρίδιο του τερεφθαλουλίου ---- Ναφθαλενο-1,4,5,8-τετρακαρβοξυλικό οξύ ---- Τετραχλωροφθαλικός ανυδρίτης ,5-Δις(μεθοξυκαρβονυλο)βενζολοσουλφονικό νάτριο EL 18 EL

19 Οξέα καρβοξυλικά που περιέχουν συμπληρωματικές οξυγονούχες ομάδες και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους - Οξέα καρβοξυλικά με ομάδα αλκοόλης, αλλά χωρίς άλλη οξυγονούχο ομάδα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους -- Γαλακτικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του -- Τρυγικό οξύ -- Άλατα και εστέρες του τρυγικού οξέος -- Κιτρικό οξύ -- Άλατα και εστέρες του κιτρικού οξέος -- Γλυκονικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του -- Chlorobenzilate (ISO) --- Χολικό οξύ, 3α, 12α-διυδροξυ-5β-χολανο-24-οϊκό οξύ (δεσοξυχολικό οξύ), τα άλατα και οι εστέρες τους --- 2,2-Δις(υδροξυμεθυλο)προπιονικό οξύ - - Οξέα καρβοξυλικά με ομάδα φαινόλης, αλλά χωρίς άλλη οξυγονούχο ομάδα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους 6,5 5 6,3 0 EL 19 EL

20 Σαλικυλικό οξύ και τα άλατά του -- ο-ακετυλοσαλικυλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του -- Άλλοι εστέρες του σαλικυλικού οξέος και τα άλατά τους --- Σαλικυλικά μεθυλίου, φαινυλίου (σαλόλιο) Οξέα, σουλφοσαλικυλικά, υδροξυναφθοϊκά, τα άλατα και οι εστέρες τους Υδροξυβενζοϊκό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του - - Οξέα καρβοξυλικά με ομάδα αλδεΰδης ή κετόνης, αλλά χωρίς άλλη οξυγονούχο ομάδα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους ,4,5-T (ISO) (2,4,5-τριχλωροφαινοξυοξεικό οξύ ), τα άλατα και οι εστέρες του --- 2,6-Διμεθοξυβενζοϊκό οξύ --- Δικάμβα (ISO) --- Φαινοξυοξικό νάτριο - EL 20 EL

21 VIII. ΕΣΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ Εστέρες φωσφορικοί και τα άλατά τους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα γαλακτοφωσφορικά. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους - Φωσφορικό τρις (2,3-διβρωμοπροπύλιο) -- Τριβουτυλοφωσφορικά, τριφαινυλοφωσφορικό, τριτολυλοφωσφορικό, τριξυλυλοφωσφορικά, τριφωσφορικό (2-χλωροαιθύλιο) Εστέρες των άλλων ανοργάνων οξέων των αμετάλλων (με εξαίρεση τους εστέρες των αλογονιδίων του υδρογόνου) και τα άλατά τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους - Εστέρες θειοφωσφορικοί (φωσφοροθειώδη) και τα άλατά τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους -- Παραθείο (ISO) και παραθείο-μέθυλ (ISO) (μέθυλ-παραθείο) -- Εστέρες θειικοί και εστέρες ανθρακικοί. Τα άλατα αυτών και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους -- Φωσφονικό διμεθύλιο (φωσφορώδες διμεθύλιο) -- Φωσφορώδες τριμεθύλιο (τριμεθοξυφωσφίνη) EL 21 EL

22 Φωσφορώδες τριαιθύλιο -- Φωσφονικό διαιθύλιο (υδρογονοφωσφορώδες διαιθύλιο) (φωσφορώδες διαιθύλιο) προϊόντα IX. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Ενώσεις με αμινική ομάδα - Μονοαμίνες άκυκλες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Μονο-, δι- ή τριμεθυλαμίνη και τα άλατά τους --- Μονο-, δι- ή τριμεθυλαμίνη --- Άλατα -- Άλλες --- Τριαιθυλαμίνη και τα άλατά της --- Ισοπροπυλαμίνη και τα άλατά της --- 1,1,3,3-τετραμεθυλοβουτυλαμίνη --- Διαιθυλαμίνη και τα άλατά της - - Πολυαμίνες άκυκλες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Αιθυλενοδιαμίνη και τα άλατά της -- Εξαμεθυλενοδιαμίνη και τα άλατά της 5, EL 22 EL

23 Άλλες - Μονοαμίνες και πολυαμίνες κυκλανικές, κυκλενικές ή κυκλοτερπενικές και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Κυκλοεξυλαμίνη, κυκλοεξυλοδιμεθυλαμίνη και τα άλατά τους -- Κυκλοεξ-1,3-υλενοδιαμινο(1,3-διαμινοκυκλοεξάνιο) - Μονοαμίνες αρωματικές και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Ανιλίνη και τα άλατά της -- Παράγωγα της ανιλίνης και τα άλατά τους --- Παράγωγα της ανιλίνης αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα, νιτροδωμένα και τα άλατά τους - -- Τολουϊδίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Διφαινυλαμίνη και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων αυτών -- 1-Ναφθυλαμίνη (α-ναφθυλαμίνη), 2-ναφθυλαμίνη (β-ναφθυλαμίνη) και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Αμφεταμίνη (ΔΚΟ), βενζφεταμίνη (ΔΚΟ), δεξαμφεταμίνη (ΔΚΟ), ετιλαμφεταμίνη (ΔΚΟ), φαινκαμφαμίνη (ΔΚΟ), λεφεταμίνη (ΔΚΟ), λαιβαμφεταμίνη (ΔΚΟ), μεφαινόρεξη (ΔΚΟ) και φαιντερμίνη (ΔΚΟ). Άλατα των προϊόντων αυτών -- Άλλες 6 0 6,3 3 EL 23 EL

24 Ξυλιδίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών - - Πολυαμίνες αρωματικές και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών -- ο-, μ-, π-φαινυλενοδιαμίνη, διαμινοτολουόλια και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών --- ο-, μ-, π-φαινυλενοδιαμίνη, διαμινοτολουόλια και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα, νιτροδωμένα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών ---- μ-φαινυλενοδιαμίνη, με καθαρότητα, κατά βάρος, 99 % ή περισσότερο, που περιέχει : -1 % ή λιγότερο ύδωρ κατά βάρος, -200 mg/kg ή λιγότερο ο- φαινυλενοδιαμίνη και -450 mg/kg ή λιγότερο π-φαινυλενοδιαμίνη μ-φαινυλενο-δις(μεθυλαμίνη) --- 2,2'-Διχλωρο-4,4'-μεθυλενοδιανιλίνη --- 4,4'-Δι-ο-τολουϊδίνη --- 1,8-Ναφθυλενοδιαμίνη - Αμινοενώσεις με οξυγονούχες ομάδες - Αμινοαλκοόλες,, άλλες από εκείνες που περιέχουν περισσότερα από ένα είδος EL 24 EL

25 οξυγονούχου ομάδας, οι αιθέρες και οι εστέρες τους. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Μονοαιθανολαμίνη και τα άλατά της -- Διαιθανολαμίνη και τα άλατά της -- Τριαιθανολαμίνη και τα άλατά της --- Τριαιθανολαμίνη --- Άλατα τριαιθανολαμίνης -- Δεξτροπροποξυφένιο (ΔΚΟ) και τα άλατά του -- Άλλες --- N-Αιθυλοδιαιθανολαμίνη --- 2,2'-Μεθυλιμινοδιαιθανόλη (N-μεθυλοδιαιθανολαμίνη) --- Άλλες - Αμινοναφθόλες και άλλες αμινοφαινόλες, άλλες από εκείνες που περιέχουν περισσότερα από ένα είδος οξυγονούχου ομάδας, οι αιθέρες και οι εστέρες τους. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Οξέα αμινοναφθολοσουλφονικά και τα άλατά τους - Αμινοαλδεΰδες, αμινοκετόνες και αμινοκινόνες, άλλες από εκείνες με διαφορετικές οξυγονούχες ομάδες. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Αμφεπραμόνη (ΔΚΟ), μεθαδόνη (ΔΚΟ) και νορμεθαδόνη (ΔΚΟ). Άλατα των προϊόντων αυτών EL 25 EL

26 Αμινοξέα, άλλες από εκείνες που περιέχουν περισσότερα από ένα είδος οξυγονούχου ομάδας, και οι εστέρες τους. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Λυσίνη και οι εστέρες της. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Γλουταμινικό οξύ και τα άλατά του -- Ανθρανιλικό οξύ και τα άλατά τους -- Τιλιδίνη (ΔΚΟ) και τα άλατα της --- Γλυκίνη --- β-αλανίνη - - Αμινοαλκοόλες-φαινόλες, αμινοξέα-φαινόλες και άλλες αμινοενώσεις με οξυγονούχες ομάδες Άλατα και υδροξείδια του τεταρτοταγούς αμμωνίου. Λεκιθίνες και άλλα φωσφοροαμινολιπίδια, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης - Χωλίνη και τα άλατά της - Λεκιθίνες και άλλα φωσφοροαμινολιπίδια Ενώσεις με καρβοξυαμιδική ομάδα. Ενώσεις με αμιδική ομάδα του ανθρακικού οξέος 6,3 3 5,7 0 EL 26 EL

27 Αμίδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρβαμικά) άκυκλα και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Μεπροβαμάτη (ΔΚΟ) -- Φθοροακεταμίδια (ISO), μονοκροτοφός (ISO) και φωσφαμιντόν (ISO) - Αμίδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρβαμικά) κυκλικά και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Ουρεΐνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών --- Isoproturon (ISO) Ακεταμιδοβενζοϊκό οξύ (N-ακετυλανθρανιλικό οξύ) και τα άλατά του -- Αιθιναμάτη (ΔΚΟ) --- Λιδοκαΐνη (ΔΚΟ) --- Παρακεταμόλη (ΔΚΟ) - Ενώσεις με καρβοξυϊμιδική ομάδα (στις οποίες περιλαμβάνονται και η ζαχαρίνη και τα άλατά της) ή με ιμινική ομάδα - Ιμίδια και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Ζαχαρίνη και τα άλατά της EL 27 EL

28 Γλουτεθιμίδιο (ΔΚΟ) --- 3,3',4,4',5,5',6,6'-Οκταβρωμο-Ν,Ν'-αιθυλενοδιφθαλιμίδιο --- Ν,Ν'-Αιθυλενοδις(4,5-διβρωμοεξαϋδρο-3,6-μεθανοφθαλιμίδιο) - - Ιμίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Χλωρντιμεφόρμ (ISO) Ενώσεις με νιτριλική ομάδα - Ακρυλονιτρίλιο - 1-Κυανογουανιδίνη (δικυανοδιαμίδη) - Φαινπροπόρεξη (ΔΚΟ) και τα άλατά της. Ενδιάμεσο μεθαδόνης (ΔΚΟ) (4-κυανο-2- διμεθυλαμινο-4,4-διφαινυλοβουτάνιο) - Άλλες -- Ισοφθολονιτρίλιο Ενώσεις διαζωικές, αζωικές ή αζωξικές Παράγωγα οργανικά της υδραζίνης ή της υδροξυλαμίνης 6 0 EL 28 EL

29 N,N-Δις(2-μεθοξυαιθυλο)ϋδροξυλαμίνη Ενώσεις με άλλες αζωτούχες ομάδες - Ισοκυανικά -- Διισοκυανικά μεθυλοφαινυλένια (διισοκυανικά τολουένια) - Άλλες X. ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΑΝΟΡΓΑΝΕΣ, ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΕΣ, ΟΞΕΑ ΝΟΥΚΛΕΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΟΥΛΦΑΜΙΔΕΣ Θειοενώσεις οργανικές - Θειοκαρβαμικά και διθειοκαρβαμικά - Μονο-, δι-, ή τετραθειούχα της θειουράμης - Μεθειονίνη -- Μεθειονίνη (ΔΚΟ) - Καπταφόλ (ISO) και μεταμιδοφός (ISO) -- Κυστεΐνη και Κυστίνη EL 29 EL

30 Παράγωγα της κυστεΐνης ή της κυστίνης -- Θειοδιγλυκόλη (ΔΚΟ) (2,2'-θειοδιαιθανόλη) -- DL-2-υδροξυ-4-(μεθυλοθειο)βουτυρικό οξύ -- Δις [3-(3,5,τριτοταγές-βουτυλο-4-υδροξυφαινυλο)προπιονικός] 2,2- θειοδιαιθυλεστέρας -- Μείγμα ισομερών που αποτελείται από 4-μέθυλο-2,6-δις(μεθυλθειο)-μφαινυλενοδιαμίνη και 2 μεθυλο-4,6-δις(μεθυλθειο)-μ-φαινυλενοδιαμίνη Άλλες ενώσεις οργανοανόργανες - Μεθυλοφωσφονικό διμεθύλιο - Διφθορίδιο του μεθυλοφωσφονοϋλίου (μεθυλοφωσφονικό διφθορίδιο) - Διχλωρίδιο του μεθυλοφωσφονοϋλίου (μεθυλοφωσφονικό διχλωρίδιο) - Άλλες Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο(-α) οξυγόνου - Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο φουρανίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο -- Τετραϋδροφουράνιο -- 2-Φουραλδεΰδη (φουρφουράλη) -- Αλκοόλη φουρφουρυλική και αλκοόλη τετραϋδροφουρφουρυλική EL 30 EL

31 Άλλες - Λακτόνες -- Κουμαρίνη, μεθυλοκουμαρίνες και αιθυλοκουμαρίνες -- Άλλες λακτόνες --- Φαμολοφθαλεΐνη Υδροξυ-4-[1-(4-υδροξυ-3-μεθοξυκαρβονυλο-1-ναφθυλο)-3-οξο-1Η,3Ηβενζο[de]ισοχρωμεν-1-υλο]-6-δεκαοκτυλοξυ-2-ναφθοϊκό οξύ --- 3'-Χλωρο-6'-κυκλοεξυλαμινοσπειρο [ισοβενζοφουρανο-1-(3η), 9'-ξανθεν]-3-όνη --- 6'-(Ν-Αιθυλο-π-τολουιδινο)-2'-μεθυσπιρο-[ισοβενζοφουρανο-1(3H), 9'-ξανθενιο]-3- όνη Δοκοσυλοξυ-1-υδροξυ-4-[1-(4-υδροξυ-3-μεθυλο-1-φαινανθρυλο)-3-οξο-1H, 3Ηναφθο[1,8-cd]πυραν-1-υλο]ναφθαλενο-2-καρβοξυλικό μεθύλιο --- γ-βουτυρολακτόνη - - Άλλες -- Ισοσαφρόλη -- 1-(1,3-Βενζοδιοξολ-5-υλο) προπαν-2-όνη -- Πιπερονάλη -- Σαφρόλη -- Τετραϋδροκανναβινόλες (όλα τα ισομερή) EL 31 EL

32 Άλλες --- Εποξείδια με τετραμελή δακτύλιο --- Άλλες κυκλικές ακετάλες και ημιακετάλες εσωτερικές, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους --- Άλλες Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο(-α) αζώτου - Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυραζολίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο -- Φαιναζόνη (αντιπυρίνη) και τα παράγωγά της --- Προπυφαιναζόνη (ΔΚΟ) - -- Άλλες --- Φαινυλοβουταζόνη (ΔΚΟ) --- Άλλες - Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο ιμιδαζολίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο -- Υδαντοΐνη και τα παράγωγά της -- Άλλες --- Υδροχλωρικό της ναφθαζολίνης (ΔΚΟΤ) και νιτρικό της ναφθαζολίνης (ΔΚΟΤ). EL 32 EL

33 Φαιντολαμίνη (ΔΚΟ). Υδροχλωρικό της τολαζολίνης (ΔΚΟΤ) --- Άλλες - Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυριδίνης (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο -- Πυριδίνη και τα άλατά της -- Πιπεριδίνη και τα άλατά της -- Αλφαιντανίλη (ΔΚΟ), ανιλεριδίνη (ΔΚΟ), βεζιτραμίδη (ΔΚΟ), βρωμαζεπάμη (ΔΚΟ), κετοβεμιδόνη (ΔΚΟ), διφαινοξίνη (ΔΚΟ), διφαινοξυλάτη (ΔΚΟ), διπιπανόνη (ΔΚΟ), φαιντανύλιο (ΔΚΟ), μεθυλοφαινιδάτη (ΔΚΟ), πενταζοκίνη (ΔΚΟ), πεθιδίνη (ΔΚΟ), ενδιάμεσο Α πεθιδίνης (ΔΚΟ), φαινκυκλιδίνη (ΔΚΟ) (αγγελόσκονη - PCP), φαινοπεριδίνη (ΔΚΟ), πιπραδόλη (ΔΚΟ), πιριτραμίδιο (ΔΚΟ), προπιράμη (ΔΚΟ) και τριμεπεριδίνη (ΔΚΟ). Άλατα των προϊόντων αυτών -- Άλλες --- Ιπρονιαζίδη (ΔΚΟ). Υδροχλωρικό της κετοβεμιδόνης (ΔΚΟΤ). Βρωμιούχος πυριδοστιγμίνη (ΔΚΟ) --- 2,3,5,6-τετραχλωροπυριδίνη --- 3,6-Διχλωροπυριδινιο-2-καρβοξυλικό οξύ --- Άλας του 3,6-διχλωροπυριδινο-2-καρβοξυλικού οξέος με το 2-υδροξυαιθυλαμμώνιο Βουτοξυαιθυλικός εστέρας του 3,5,6-τριχλωρο-2-πυριδυλοξικού οξέος --- 3,5 Διχλωρο-2,4,6-τριφθοροπυριδίνη --- Μεθυλεστέρας του fluroxypyr (ISO) Μεθυλοπυριδίνη 5, EL 33 EL

34 Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτύλιους κινολίνης ή ισοκινολίνης (υδρογονωμένους ή μη) χωρίς άλλες συνενώσεις -- Λαιβορφανόλη (ΔΚΟ) και τα άλατά της -- Άλλες --- Παράγωγα αλογονωμένα της κινολίνης. Παράγωγα των κινολινοκαρβοξυλικών οξέων --- Δεξτρομεθορφάνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της --- Άλλες - Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυριμιδίνης (υδρογονωμένο ή μη) ή πιπεραζίνης -- Μαλονυλουρία (βαρβιτουρικό οξύ) και τα άλατά της -- Αλλοβαρβιτάλη (ΔΚΟ), αμοβαρβιτάλη (ΔΚΟ), βαρβιτάλη (ΔΚΟ), βουταλβιτάλη (ΔΚΟ), βουτοβαρβιτάλη, κυκλοβαρβιτάλη (ΔΚΟ), μεθυλοφαινοβαρβιτάλη (ΔΚΟ), πεντοβαρβιτάλη (ΔΚΟ), φαινοβαρβιτάλη (ΔΚΟ), σεκβουταβαρβιτάλη (ΔΚΟ), σεκοβαρβιτάλη (ΔΚΟ) και βινυλοβιτάλη (ΔΚΟ). Άλατα των προϊόντων αυτών --- Φαινοβαρβιτάλη (ΔΚΟ), βαρβιτάλη (ΔΚΟ) και τα άλατά τους - παράγωγα της μαλονυλουρίας (βαρβιτουρικό οξύ). Άλατα των προϊόντων αυτών -- Λοπραζολάμη (ΔΚΟ), μεκλοκουαλόνη (ΔΚΟ), μεθακαλόνη (ΔΚΟ) και ζιπεπρόλη (ΔΚΟ). Άλατα των προϊόντων αυτών EL 34 EL

35 Διαζινόν (ISO) --- 1,4-Διαζαδικυκλο(2.2.2)οκτανιο(τριαιθυλενοδιαμίνη) - - Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο τριαζίνης (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο -- Μελαμίνη -- Άλλες --- Ατραζίνη (ISO). Προπαζίνη (ISO). Σιμαζίνη (ISO). Εξαϋδρο-1,3,5-τρινιτρο-1,3,5- τριαζίνη (εξογόνο, τριμεθυλενατρινιτραμίνη) --- Μεθεναμίνη (ΔΚΟ) (εξαμεθυλενοτετραμίνη) --- 2,6-Δι-τερτ-βουτυλο-4-[4,6-δις(οκτυλοθείο)-1,3,5-τριανζίνο-2-υλαμινο]φαινόλη - - Λακτάμες -- 6-Εξανολακτάμη (ε-καπρολακτάμη) -- Κλοβαζάμη (ΔΚΟ) και μεθυπρυλόνη (ΔΚΟ) -- Άλλες λακτάμες EL 35 EL

36 Αλπραζολάμη (ΔΚΟ), καμαζεπάμη (ΔΚΟ), χλωρδιαζεποξείδιο (ΔΚΟ), κλοναζεπάμη (ΔΚΟ), κλοραζεπικό άλας, δελοραζεπάμη (ΔΚΟ), διαζεπάμη (ΔΚΟ), εσταζολάμη (ΔΚΟ), φλουδιαζεπάμη (ΔΚΟ), φθοριονιτραζεπάμη (ΔΚΟ), φλουραζεπάμη (ΔΚΟ), χαλαζεπάμη (ΔΚΟ), λοφλαζεπικό αιθύλιο (ΔΚΟ), λοραζεπάμη (ΔΚΟ), λορμεταζεπάμη (ΔΚΟ), μαζινδόλη (ΔΚΟ), μεδαζεπάμη (ΔΚΟ), μιδαζολάμη (ΔΚΟ), νιμεταζεπάμη (ΔΚΟ), νιτραζεπάμη (ΔΚΟ), νορδαζεπάμη (ΔΚΟ), οξαζεπάμη (ΔΚΟ), πιναζεπάμη (ΔΚΟ), πραζεπάμη (ΔΚΟ), πυροβαλερόνη (ΔΚΟ), τεμαζεπάμη (ΔΚΟ), τετραζεπάμη (ΔΚΟ) και τριαζολάμη (ΔΚΟ). Άλατα των προϊόντων αυτών --- Χλωρδιαζεποξείδιο (ΔΚΟ) Βενζιμιδαζολιο-2-θειόλη (μερκαπτοβενζιμιδαζόλιο) --- Ινδόλιο, 3-μεθυλοϊνδόλιο (σκατόλιο), 6-αλλυλο-6,7-διυδρο-5Ηδιβενζο(γ,ε)αζεπίνη (αζαπετίνη), φαινινδαμίνη ( ΚΟ) και τα άλατά τους. Υδροχλωρικό της ιμιπραμίνης ( ΚΟΤ) --- Μονοαζεπίνες --- Διαζεπίνες --- 2,4-Δι-τερτ-βουτυλο-6-(5-χλωροβενζοτριαζολ-2-υλο)φαινόλη - Νουκλεϊνικά οξέα και άλατά τους, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης. Άλλες ετεροκυκλικές ενώσεις - Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο θειαζολίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο - Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτυλίους βενζοθειαζολίου (υδρογονωμένους ή EL 36 EL

37 μη) χωρίς άλλες συνενώσεις -- Διθειούχο δι(βενζοθειαζολιο-2-ύλιο). Βενζοθειαζολιο-2-θειόλη (μερκαπτοβενζοθειαζόλιο) και τα άλατά της -- Άλλες - Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτύλιους φαινοδιαζίνης (υδρογονωμένους ή μη) χωρίς άλλες συνενώσεις -- Θειαιθυλοπεραζίνη (ΔΚΟ). Θειοριδαζίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της -- Άλλες - Άλλες -- Αμινόρεξη (ΔΚΟ), βρωτιζολάμη (ΔΚΟ), κλοτιαζεπάμη (ΔΚΟ), κλοξαζολάμη (ΔΚΟ), δεξτρομοραμίδιο (ΔΚΟ), αλοξαζολάμη (ΔΚΟ), κεταζολάμη (ΔΚΟ), μεσοκάρβη (ΔΚΟ), οξαζολάμη (ΔΚΟ), πεμολίνη (ΔΚΟ), φαινδιμετραζίνη (ΔΚΟ), φαινμετραζίνη (ΔΚΟ) και σουφαιντανίλη (ΔΚΟ). Άλατα των προϊόντων αυτών -- Άλλες --- Χλωροπροθυξίνη (ΔΚΟ). Θεναλιδίνη (ΔΚΟ), τα τρυγικά και τα μηλεϊνικά αυτής --- Φουραζολιδόνη (ΔΚΟ) Αμινοκεφαλοσπορανικό οξύ --- Άλατα και εστέρες του (6R,7R)-3-ακετοξυμεθυλο-7-[(R)-2-φορμυλοξυ-2- φαινυλακεταμιδο]-8- οξο-5-θεια-1-αζαδικυκλο[4,2.0]οκτα-2-εν-2-καρβοξυλικό οξύ --- Βρωμιούχο 1-[2-(1,3-διοξανο-2-υλο)αιθυλο]-2-μεθυλοπυριδίνιο - EL 37 EL

38 Σουλφοναμίδες - 3-{1-[7-(Δεκαεξυλοσουλφονυλοαμινο)-1H-ινδολο-3-υλο]-3-οξο-1H,3H-ναφθο[1,8- cd]πυρανο-1-υλο}-n,n-διμεθυλο-1h-ινδολο-7-σουλφοναμίδιο - Μετοσουλάμη (ISO) XI. ΠΡΟΒΙΤΑΜΙΝΕΣ, ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ Προβιταμίνες και βιταμίνες, φυσικές ή αναπαραγμένες με σύνθεση (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φυσικά συμπυκνώματα), καθώς και τα παράγωγά τους που χρησιμοποιούνται κυρίως σαν βιταμίνες, αναμειγμένα ή μη μεταξύ τους, έστω και σε οποιαδήποτε διαλύματα - Βιταμίνες και τα παράγωγά τους, μη αναμειγμένες -- Βιταμίνες Α και τα παράγωγά τους -- Βιταμίνη Β1 και τα παράγωγά της -- Βιταμίνη Β2 και τα παράγωγά της -- Οξύ D- ή DL-παντοθενικό (βιταμίνη Β3 ή βιταμίνη Β5) και τα παράγωγά τους -- Βιταμίνη Β6 και τα παράγωγά της -- Βιταμίνη Β12 και τα παράγωγά της -- Βιταμίνη C και τα παράγωγά της -- Βιταμίνη Ε και τα παράγωγά της -- Άλλες βιταμίνες και τα παράγωγά τους EL 38 EL

39 Βιταμίνη Β9 και τα παράγωγά της --- Βιταμίνη Η και τα παράγωγά της --- Άλλες, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά συμπυκνώματα -- Φυσικά συμπυκνώματα βιταμινών --- Φυσικά συμπυκνώματα βιταμινών Α + D - -- Άλλες Ορμόνες, προσταγλανδίνες, θρομβοξάνες και λευκοτριένες, φυσικές ή αναπαραγμένες με σύνθεση. Τα παράγωγα και τα δομικά ανάλογά τους στα οποία περιλαμβάνονται και τα πολυπεπτίδια τροποποιημένης αλύσου, που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες Ορμόνες πολυπεπτιδικές, ορμόνες πρωτεϊνικές και ορμόνες γλυκοπρωτεϊνικές, τα παράγωγα και τα δομικά ανάλογά τους -- Σωματοτροπίνη, τα παράγωγα και τα δομικά ανάλογά της -- Ινσουλίνη και τα άλατά της - Ορμόνες στεροειδείς, τα παράγωγα και τα δομικά ανάλογά τους -- Κορτιζόνη, υδροκορτιζόνη, πρεδνισόνη (δεϋδροκορτιζόνη) και πρεδνισολόνη (δεϋδροϋδροκορτιζόνη) -- Τα αλογονωμένα παράγωγα των κορτικοστεροειδών ορμονών EL 39 EL

40 Οιστρογόνα και προγεστογόνα - Ορμόνες της ομάδας της κατεχολαμίνης, τα παράγωγα και τα δομικά ανάλογά τους -- Αδρεναλίνη - Παράγωγα των αμινοξέων - Προσταγλανδίνες, θρομβοξάνες και λευκοτριένες, τα παράγωγα και τα δομικά ανάλογά τους XII. ΕΤΕΡΟΓΛΥΚΟΖΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ ΦΥΤΙΚΑ, ΦΥΣΙΚΑ ΉΑΝΑΠΑΡΑΓΜΕΝΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ. ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΑΙΘΕΡΕΣ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΕΣΤΕΡΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ Ετερογλυκοζίτες, φυσικοί ή αναπαραγμένοι με σύνθεση, τα άλατά τους, οι αιθέρες τους, οι εστέρες τους και άλλα παράγωγα - Ρουτοζίτης (ρουτίνη) και τα παράγωγά του -- Ετερογλυκοζίτες των διζιταλών -- Γλυκυρριζίνη και γλυκυρριζικά Αλκαλοειδή φυτικά, φυσικά ή αναπαραγμένα με σύνθεση, τα άλατά τους, οι αιθέρες τους, οι εστέρες τους και άλλα παράγωγα 6 0 5,7 0 EL 40 EL

41 Αλκαλοειδή του οπίου και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Συμπυκνώματα άχυρου παπαρούνας. Βουπρενορφίνη (ΔΚΟ), κωδεΐνη, διυδροκωδεΐνη (ΔΚΟ), αιθυλομορφίνη, αιτορφίνη (ΔΚΟ), ηρωίνη, υδροκωδόνη (ΔΚΟ), υδρομορφόνη (ΔΚΟ), μορφίνη, νικομορφίνη (ΔΚΟ), οξυκωδόνη (ΔΚΟ), οξυμορφόνη (ΔΚΟ), φολκωδίνη (ΔΚΟ), θηβακόνη (ΔΚΟ) και θηβαΐνη. Άλατα των προϊόντων αυτών - Αλκαλοειδή της κίνας και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών - Καφεΐνη και τα άλατά της - Εφεδρίνες και τα άλατά τους -- Εφεδρίνη και τα άλατά της -- Ψευδοεφεδρίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της -- Καθίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της - Θεοφυλλίνη και αμινοφυλλίνη (θεοφυλλίνη-αιθυλενοδιαμίνη) και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Φαινετυλλίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της - Αλκαλοειδή της ερυσίβης της σίκαλης και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Εργομετρίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της EL 41 EL

42 Εργοταμίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της -- Λυσεργικό οξύ και τα άλατά του -- Κοκαΐνη, εκγονίνη, λεβομεθαμφεταμίνη, μεθαμφεταμίνη (ΔΚΟ), ρακεμικό μείγμα μεθαμφεταμίνης. Άλατα, εστέρες και άλλα παράγωγα των προϊόντων αυτών --- Κοκαΐνη και τα άλατά της ---- Κοκαΐνη ακατέργαστη -- - XIII. ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Ζάχαρα χημικώς καθαρά, με εξαίρεση τη ζαχαρόζη, τη λακτόζη, τη μαλτόζη, τη γλυκόζη και τη φρουκτόζη (οπωροζάχαρο). Αιθέρες, ακετάλες και εστέρες ζαχάρων και τα άλατά τους, άλλα από τα προϊόντα των κλάσεων 2937, 2938 και 2939 Αντιβιοτικά - Πενικιλίνες και τα παράγωγά τους με δομή πενικιλανικού οξέος. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Αμοξικιλλίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της -- Αμπικιλλίνη (ΔΚΟ), μεταμπικιλλίνη (ΔΚΟ), πιβαμπικιλλίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά τους EL 42 EL

43 Στρεπτομυκίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Διυδροστρεπτομυκίνη, τα άλατα, οι εστέρες και οι υδρίτες της -- Άλλες στρεπτομυκίνες - Τετρακυκλίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών - Χλωραμφαινικόλη και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων αυτών - Ερυθρομυκίνη και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων αυτών Άλλες οργανικές ενώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Αδένες και άλλα όργανα για οποθεραπεία, αποξεραμένα, έστω και σε σκόνη. Εκχυλίσματα αδένων ή άλλων οργάνων ή των εκκρίσεών τους, για οποθεραπεία. Ηπαρίνη και τα άλατά της. Άλλες ουσίες ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης, παρασκευασμένες για σκοπούς θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού - Εκχυλίσματα αδένων ή άλλων οργάνων ή των εκκρίσεών τους -- Ανθρώπινης προέλευσης -- Ανθρώπινης προέλευσης 5,3 0 EL 43 EL

44 Ηπαρίνη και τα άλατά της - Αίμα ανθρώπων. Αίμα ζώων για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις. Αντιοροί, άλλα κλάσματα του αίματος, τροποποιημένα ανοσολογικά προϊόντα, λαμβανόμενα έστω και με βιοτεχνολογικές μεθόδους. Εμβόλια, τοξίνες, καλλιέργειες μικροοργανισμών (με εξαίρεση τις ζύμες) και παρόμοια προϊόντα - Αντιοροί, άλλα κλάσματα του αίματος τροποποιημένα ανοσολογικά προïόντα, λαμβανόμενα έστω και με βιοτεχνολογικές μεθόδους -- Ειδικοί οροί από ζώα ή ανθρώπους που έχουν ανοσοποιηθεί --- Αιμοσφαιρίνη, γλοβουλίνη του αίματος και οροί γλοβουλίνης Ανθρώπινης προέλευσης -- - Εμβόλια για την ιατρική του ανθρώπου - Εμβόλια για την κτηνιατρική -- Αίμα ανθρώπων -- Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές EL 44 EL

45 χρήσεις -- Καλλιέργειες μικροοργανισμών Φάρμακα (με εξαίρεση τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006) που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα μεταξύ τους, παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, αλλά που δεν παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ούτε είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση - Που περιέχουν πενικιλίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών, με δομή πενικιλανικού οξέος, ή στρεπτομυκίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών - Που περιέχουν άλλα αντιβιοτικά - Που περιέχουν ορμόνες ή άλλα προϊόντα της κλάσης 2937, αλλά δεν περιέχουν αντιβιοτικά -- Που περιέχουν ινσουλίνη - Που περιέχουν αλκαλοειδή ή τα παράγωγά τους, αλλά δεν περιέχουν ούτε ορμόνες ούτε άλλα προϊόντα της κλάσης 2937, ούτε αντιβιοτικά -- Που περιέχουν ιώδιο ή ενώσεις του ιωδίου Φάρμακα (με εξαίρεση τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006) που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα ή μη αναμειγμένα, παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που προορίζονται να χορηγηθούν διαδερμικά) EL 45 EL

46 ή είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση Που περιέχουν πενικιλίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών, με δομή πενικιλανικού οξέος, ή στρεπτομυκίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών -- Που περιέχουν, ως ενεργά προϊόντα, αποκλειστικά πενικιλίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών με δομή πενικιλανικού οξέος - Που περιέχουν άλλα αντιβιοτικά -- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση - Που περιέχουν ορμόνες ή άλλα προϊόντα της κλάσης 2937, αλλά δεν περιέχουν αντιβιοτικά -- Που περιέχουν ινσουλίνη --- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση - -- Που περιέχουν κορτικοστεροειδείς ορμόνες, παράγωγα και δομικά ανάλογά τους --- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση - EL 46 EL

47 Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση - - Που περιέχουν αλκαλοειδή ή παράγωγά τους, αλλά δεν περιέχουν ούτε ορμόνες ούτε άλλα προϊόντα της κλάσης 2937, ούτε αντιβιοτικά -- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση φάρμακα που περιέχουν βιταμίνες ή άλλα προϊόντα της κλάσης Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση -- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση --- Που περιέχουν ιώδιο ή ενώσεις του ιωδίου Που περιέχουν ιώδιο ή ενώσεις του ιωδίου - Βαμβάκι, γάζες, ταινίες και ανάλογα είδη (π.χ. επίδεσμοι, τσιρότα, σιναπισμοί), εμποτισμένα ή καλυμμένα με ουσίες φαρμακευτικές ή συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, για ιατρικούς, χειρουργικούς, οδοντιατρικούς ή κτηνιατρικούς σκοπούς EL 47 EL

48 Επίδεσμοι αυτοκόλλητοι και άλλα είδη που έχουν συγκολλητική στρώση -- Βαμβάκι και είδη από βαμβάκι --- Από υφαντικές ύλες ---- Γάζες και είδη από γάζα Από «υφάσματα μη υφασμένα» Παρασκευάσματα και φαρμακευτικά είδη που αναφέρονται στη σημείωση 4 του κεφαλαίου - Αποστειρωμένα ράμματα χειρουργικής και παρόμοια αποστειρωμένα προϊόντα για χειρουργικές ραφές (συμπεριλαμβανομένων των αποστειρωμένων χειρουργικών ή οδοντικών νημάτων που μπορούν να απορροφηθούν) και τα αποστειρωμένα συγκολλητικά για οργανικούς ιστούς που χρησιμοποιούνται στη χειρουργική για το κλείσιμο των πληγών. Αποστειρωμένες λαμινάριες. Αποστειρωμένα αιμοστατικά που μπορούν να απορροφηθούν, για τη χειρουργική ή την οδοντιατρική αποστειρωμένες αυτοκόλλητες μεμβράνες για τη χειρουργική ή την οδοντιατρική, που μπορούν να απορροφηθούν ή όχι -- Ράμματα αποστειρωμένα -- Αποστειρωμένες αυτοκόλλητες μεμβράνες για τη χειρουργική ή την οδοντιατρική, που μπορούν να απορροφηθούν ή όχι EL 48 EL

49 Αντιδραστήρια που προορίζονται για τον προσδιορισμό των ομάδων ή των παραγόντων του αίματος - Παρασκευάσματα σκιατικά για ακτινογραφικές εξετάσεις. Διαγνωστικά αντιδραστήρια που έχουν επινοηθεί για να χρησιμοποιηθούν πάνω στον ασθενή - Τσιμέντα και άλλα προϊόντα για το σφράγισμα των δοντιών. Τσιμέντα για την αποκατάσταση των οστών - Θήκες και κουτιά-φαρμακεία με είδη χρήσιμα για την παροχή πρώτων βοηθειών - Αντισυλληπτικά χημικά παρασκευάσματα με βάση τις ορμόνες, με βάση άλλα προϊόντα της κλάσης 2937 ή με βάοη τα σπερματοκτόνα -- Με βάση τις ορμόνες ή με βάση άλλα προϊόντα της κλάσης Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση - -- Με βάση τα σπερμοκτόνα - Παρασκευάσματα που παρουσιάζονται με μορφή γέλης προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην ιατρική ή την κτηνιατρική ως λιπαντικά για ορισμένα μέρη του σώματος κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων ή ιατρικών εξετάσεων ή ως συνδετικό μέσο μεταξύ του σώματος και των ιατρικών οργάνων -- Συσκευές που προορίζονται για χρήση σε περιπτώσεις παρά φύση έδρας -- Φαρμακευτικά απορρίμματα 6,5 5 EL 49 EL

50 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31 - ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Λιπάσματα ζωικής ή φυτικής προέλευσης, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους ή χημικώς επεξεργασμένα. Λιπάσματα που προκύπτουν από ανάμειξη ή χημική επεξεργασία προϊόντων ζωικής ή φυτικής προέλευσης Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα - Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα -- Ουρία με περιεκτικότητα σε άζωτο ανώτερη του 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση -- Άλλη - Θειικό αμμώνιο. Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου -- Θειικό αμμώνιο - Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα -- Σε υδάτινο διάλυμα -- Άλλο - Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλες ανόργανες ύλες χωρίς λιπαντικές ικανότητες -- Περιεκτικότητας σε άζωτο που δεν υπερβαίνει το 28 % κατά βάρος -- Περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 28 % κατά βάρος - Νιτρικό νάτριο 6,5 7 6,5 7 6,5 7 6,5 7 6,5 7 6,5 7 6,5 7 6,5 7 EL 50 EL

51 Νιτρικό νάτριο φυσικό - Άλατα διπλά και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου - Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα που δεν αναφέρονται στις προηγούμενες διακρίσεις Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά φωσφορικά - Υπερφωσφορικά -- Περιεκτικότητας σε πεντοξείδιο του διφωσφόρου ανώτερης του 35 % Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά καλιούχα - Χλωριούχο κάλιο -- Περιεκτικότητας σε κάλιο, που υπολογίζεται σε Κ2O, όχι ανώτερης του 40 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση -- Περιεκτικότητας σε κάλιο, που υπολογίζεται σε Κ2O, ανώτερης του 40 % αλλά όχι ανώτερης του 62 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση -- Περιεκτικότητας σε κάλιο, που υπολογίζεται σε Κ2O, ανώτερης του 62 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση - Θειικό κάλιο 6,5 7 6,5 7 6,5 7 6, EL 51 EL

52 Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάσματα. Προϊόντα του κεφαλαίου αυτού που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 kg - Προϊόντα του κεφαλαίου αυτού που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 kg - Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο -- Περιεκτικότητας σε άζωτο ανώτερης του 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση - Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) - Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνιακό φωσφορικό άλας) λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία: άζωτο και φωσφόρο -- Που περιέχουν νιτρικά και φωσφορικά άλατα - Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία: φωσφόρο και κάλιο -- Καλιούχα υπερφωσφορικά 6,5 7 6,5 7 6,5 7 6,5 7 6,5 7 6,5 7 6,5 7 3,2 0 3,2 0 EL 52 EL

53 Φυσικό καλιούχο νιτρικό νάτριο, που αποτελείται από μείγμα φυσικού νιτρικού νατρίου και νιτρικού καλίου (η αναλογία του καλίου μπορεί να φθάσει το 44 %), ολικής περιεκτικότητας σε άζωτο που δεν ξεπερνάει το 16,30 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση --- Περιεκτικότητας σε άζωτο ανώτερης του 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32 - ΔΕΨΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ. ΤΑΝΝΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ. ΧΡΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ. ΜΑΣΤΙΧΕΣ (ΣΤΟΚΟΙ). ΜΕΛΑΝΙΑ Εκχυλίσματα δεψικά φυτικής προέλευσης. Ταννίνες και τα άλατα, οι αιθέρες, εστέρες και άλλα παράγωγά τους - Εκχύλισμα κεμπράχο - Εκχύλισμα μιμόζας -- Εκχυλίσματα σουμάκ, εκχυλίσματα κυπέλλων βελανιδιών, εκχύλισμα βελανιδιάς ή καστανιάς Προϊόντα δεψικά συνθετικά οργανικά. Προϊόντα δεψικά ανόργανα. Παρασκευάσματα δεψικά, έστω και αν περιέχουν φυσικά δεψικά προϊόντα. Παρασκευάσματα ενζυματικά για την προεργασία της δέψης 6,5 7 3,2 0 6,5 5 5,8 5 5,3 5 EL 53 EL

54 Προϊόντα δεψικά συνθετικά οργανικά Χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα βαφικά εκχυλίσματα, αλλά με εξαίρεση τους άνθρακες ζωικής προέλευσης), έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού, με βάση χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης - Χρωστικές ύλες φυτικής προέλευσης και παρασκευάσματα με βάση τις ύλες αυτές - Χρωστικές ύλες ζωικής προέλευσης και παρασκευάσματα με βάση τις ύλες αυτές Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού, με βάση συνθετικές οργανικές χρωστικές ύλες. Προϊόντα συνθετικά οργανικά των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες τόνωσης του φθορισμού ή ως φωτοφόρα, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης - Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές και παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού με βάση αυτές τις χρωστικές ύλες -- Χρωστικές σε διασπορές και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές -- Χρωστικές όξινες, έστω και μεταλλοποιημένες και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές. Χρωστικές με προστύμματα και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές -- Χρωστικές βασικές και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές -- Χρωστικές άμεσες και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές -- Χρωστικές βαφής στον κάδο [στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που χρησιμοποιούνται όπως είναι, ως χρωστικά (pigments)] και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές 5,3 0 5, EL 54 EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 166 final ANNEX 1 PART 4/11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη μείωση ή την κατάργηση των τελωνειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ VI ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ VI ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 31.10.2008 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ VI-1 ΤΜΗΜΑ VI ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Σημειώσεις 1. Α) ΚάÂε προϊόν(άλλο από τα μεταλλεύματα ραδιενεργών μετάλλων) που ανταποκρίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.4.2015 COM(2015) 183 final ANNEX 2 PART 2/3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.4.2015 COM(2015) 181 final ANNEX 1 PART 2/3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ

Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: SITC-4 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ΣΥΝΟΛΟ 0 ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ 2.047.756.020 2.319.161.799 2.332.490.471 2.532.492.102 2.710.031.868 2.716.132.982 14.658.065.242

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (5) Η μέθοδος προσδιορισμού της μη μεταναστευτικότητας των

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (5) Η μέθοδος προσδιορισμού της μη μεταναστευτικότητας των 30.6.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 172/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/42/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2007 περί των υλικών και των αντικειμένων από μεμβράνη αναγεννημένης κυτταρίνης που προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 25.11.22 COM(22) 646 τελικό Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/96 για την προσωρινή αναστολή των αυτόνοµων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 26. Πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζεται. να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα

Άρθρο 26. Πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζεται. να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα Άρθρο 26 Πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζεται (4) (8) να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα 1. α) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στα ακόλουθα υλικά και αντικείμενα τα οποία ως τελικά προϊόντα, προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.4.2015 COM(2015) 181 final ANNEX 1 PART 3/3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 15/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 37/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2009 σχετικά με φαρμακολογικώς δραστικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2003 1 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) Οδηγία 2003/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμοί Ε

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμοί Ε ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμοί Ε ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ Ε 100- ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ (ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ) Ε 200 - και άλλα, όπως Ε 1105 (λυσοζύμη) ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ Ε 300 - ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΤΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΥΚΝΩΤΙΚΑ-ΠΗΚΤΩΜΑΤΟΓΟΝΑ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 160/14 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 579/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2014 για την παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3759, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3759, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2001 158(I)/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2001 Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- (α) «Οδηγία 2002/34/ΕΚ της Επιτροπής της 15ης Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 36. Eιδικά κριτήρια καθαρότητας για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών υλών

Άρθρο 36. Eιδικά κριτήρια καθαρότητας για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών υλών Άρθρο 36 Eιδικά κριτήρια καθαρότητας για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών υλών Τα κριτήρια καθαρότητας που εφαρμόζονται στα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/84/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 27ης Αυγούστου 2008

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/84/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 27ης Αυγούστου 2008 20.9.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 253/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/84/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4485 / 01-08-2014 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4- 2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ120/Α/29-05-2013),

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1995L0045 EL 25.08.1999 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ95/45/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Ιουλίου 1995 περί θεσπίσεως ειδικών κριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1 ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1 ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1 ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ CE/MTN/P1/el 1 ΑΡΘΡΟ 1 1. Η Κοινότητα και το Μαυροβούνιο εφαρµόζουν στα µεταποιηµένα γεωργικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1 ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1 ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 520 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Protokolle Griechisch (Normativer Teil) 1 von 429 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1 ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ CE/MTN/P1/el

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 295/178 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.11.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1130/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Νοεμβρίου 2011 για τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ* Κ.Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ* Κ.Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ* Κ.Α.Δ.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ* Κ.Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ* Κ.Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ* Κ.Α.Δ. 7 3Α 08.12.12 alfalfa 10.91.2 diacs 26.11.21 plexi-glass 22.21.30.01 profiles αργίλιου 24.42.22 profiles χαλκού ή κραμάτων του 24.44.22 PVC 20.16.30.01 tangerines 01.23.14 thyristors 26.11.21 transistors

Διαβάστε περισσότερα

Να παρουσιάζεις το βιοχημικό ρόλο και τη θρεπτική αξία των υδατανθράκων.

Να παρουσιάζεις το βιοχημικό ρόλο και τη θρεπτική αξία των υδατανθράκων. 93 4 βιομορια και αλλα μορια Οι Στόχοι Στο τέλος της διδακτικής αυτής ενότητας θα πρέπει να μπορείς: Να ταξινομείς τους υδατάνθρακες σε κατηγορίες, επισημαίνοντας τις διαφορές που εμφανίζουν ανάλογα με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ ΒΙΟΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ol ΣΤΟΧΟΙ

ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ ΒΙΟΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ol ΣΤΟΧΟΙ 7 ΒΙΟΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 7.1 Υδατάνθρακες 7.2 Λίπη - έλαια - σαπούνια - απορρυπαντική δράση 7.3 Πρωτεΐνες 7.4 Πολυμερή - πλαστικά 7.5 Υφάνσιμες ίνες Ερωτήσεις - προβλήματα Ol ΣΤΟΧΟΙ Στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα

ÄÉÁÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÁÊÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÌÅÔÁÐÔÕ ÉÁÊÙÍ ÓÐÏÕÄÙÍ «ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÓÇ ÁÃÑÏÔÉÊÙÍ ÐÑÏÚÏÍÔÙÍ ÐÏÉÏÔÇÔÁÓ» ÓÕÍÅÑÃÁÆÏÌÅÍÁ ÔÌÇÌÁÔÁ:

ÄÉÁÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÁÊÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÌÅÔÁÐÔÕ ÉÁÊÙÍ ÓÐÏÕÄÙÍ «ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÓÇ ÁÃÑÏÔÉÊÙÍ ÐÑÏÚÏÍÔÙÍ ÐÏÉÏÔÇÔÁÓ» ÓÕÍÅÑÃÁÆÏÌÅÍÁ ÔÌÇÌÁÔÁ: ÄÉÁÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÁÊÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÌÅÔÁÐÔÕ ÉÁÊÙÍ ÓÐÏÕÄÙÍ «ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÓÇ ÁÃÑÏÔÉÊÙÍ ÐÑÏÚÏÍÔÙÍ ÐÏÉÏÔÇÔÁÓ» ÓÕÍÅÑÃÁÆÏÌÅÍÁ ÔÌÇÌÁÔÁ: ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÙÍ ÁÃÑÏÔÉÊÙÍ ÐÑÏÚÏÍÔÙÍ ÊÁÉ ÔÑÏÖÉÌÙÍ, ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÄÕÔÉÊÇÓ ÅËËÁÄÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 154/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.6.2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 154/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.6.2012 L 154/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 505/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουνίου 2012 για την τροποποίηση και διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2009 31.10.2008 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ... ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ, ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ [ΕΤΟΥΣ 2013]

ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ [ΕΤΟΥΣ 2013] ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ [ΕΤΟΥΣ 2013] ΕΤΟΣ CN4 ΠΕΡΙΓ ΧΩΡ ΠΕΡΙΓΡ ΑΞΙΑ_ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΠΟΣ_ΕΙΣ ΑΞΙΑ_ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΟΣ_ΕΞΑ ΣΥΝΟΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ/ΠΡΟΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (ΑΝΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Σύνταξη πλήρους κατάλογου πρώτων υλών που χρησιµοποιούνται στη βιοµηχανία πολυµερών είναι εξαιρετικά δύσκολη, λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης που σηµειώνεται διαρκώς στον κλάδο των

Διαβάστε περισσότερα