ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (ΜΕΡΟΣ 15) στην ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (ΜΕΡΟΣ 15) στην ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2013) 290 final Annex II - Part 15/22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Παράρτημα I-A του Τίτλου IV της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (ΜΕΡΟΣ 15) στην ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύναψη συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου EL EL

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Παράρτημα I-A του Τίτλου IV της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (ΜΕΡΟΣ 15) στην ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύναψη συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου Δασμολόγιο της ΕΕ CN 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βασικός δασμολογικός συντελεστής 2905 II. ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ Αλκοόλες άκυκλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους Κατηγορία σταδιακής κατάργησης Μονοαλκοόλες κορεσμένες -- Μεθανόλη (μεθυλική αλκοόλη) -- Προπανο-1-όλη (προπυλική αλκοόλη) και προπανο-2-όλη (ισοπροπυλική αλκοόλη) -- Βουτανο-1-όλη (ν-βουτυλική αλκοόλη) EL 2 EL

3 Άλλες βουτανόλες Μεθυλοπροπανο-2-όλη (τριτοταγής βουτυλική αλκοόλη) --- Άλλες -- Οκτανόλη (οκταλική αλκοόλη) και τα ισομερή της Αιθυλοεξανo-1-όλη --- Οκτανο-2-όλη - -- Δωδεκανο-1-όλη (λαυρική αλκοόλη), εξαδεκανο-1-όλη (κετυλική αλκοόλη) και οκταδεκανο-1-όλη (στεατική αλκοόλη) -- Άλλες - Μονοαλκοόλες μη κορεσμένες -- Άκυκλες τερπενικές αλκοόλες --- Γερανιόλη, κιτρονελλόλη, λιναλοόλη, ροδινόλη και νερόλη --- Άλλες -- Άλλες --- Αλλυλική αλκοόλη --- Άλλες - Διόλες 4,6 0 EL 3 EL

4 Αιθυλενογλυκόλη (αιθυλοδιόλη) -- Προπυλενογλυκόλη (προπανο-1,2-διόλη) -- Άλλες Μεθυλοπεντανo-2,4-διόλη (εξυλενογλυκόλη) --- Βουτανο-1,3-διόλη --- Βουτανο-1,4-διόλη --- 2,4,7,9-τετραμεθυλοδεκα-5-υνιο-4,7 διόλη - - Άλλες πολυαλκοόλες -- 2-Αιθυλο-2-(υδροξυμεθυλο)προπανο-1,3-διόλη (τριμεθυλοπροπάνιο) -- Πενταερυθριτόλη (πενταερυθρίτης) -- Μαννιτόλη -- D-Γλυκιτόλη (σορβιτόλη) --- Σε υδατικό διάλυμα ---- Που περιέχει D-μαννιτόλη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2 % κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκιτόλη ---- Άλλη --- Άλλη ,8 /100 kg/net ΔΠ-Μανιτόλη σορβιτόλη (100 t) 7, /100 kg/net ΔΠ-Μανιτόλη σορβιτόλη (100 t) /100 kg/net ΔΠ-Μανιτόλη σορβιτόλη (100 t) EL 4 EL

5 Που περιέχει D-μαννιτόλη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2 % κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκιτόλη ---- Άλλη -- Γλυκερίνη -- Άλλες --- Τριόλες. Τετρόλες --- Άλλες - Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των άκυκλων αλκοολών -- Αιθχλωρβυνόλη (ΔΚΟ) --- Από μονοαλκοόλες --- Από πολυαλκοόλες ,2-δις(βρωμομεθυλο)προπανοδιόλη -- Αλκοόλες κυκλικές και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους - Κυκλανικές, κυκλενικές ή κυκλοτερπενικές -- Μινθόλη 7, /100 kg/net ΔΠ-Μανιτόλη σορβιτόλη (100 t) ,7 /100 kg/net ΔΠ-Μανιτόλη σορβιτόλη (100 t) 3,8 0 EL 5 EL

6 Κυκλοεξανόλη, μεθυλοκυκλοεξανόλες και διμεθυλοκυκλοεξανόλες -- Στυρόλες και ινοσιτόλες --- Στερόλες --- Ινοσιτόλες -- Άλλες - Αρωματικές -- Βενζυλική αλκοόλη -- Άλλες III. ΦΑΙΝΟΛΕΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΛΕΣ-ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ Φαινόλες. Φαινόλες-αλκοόλες - Μονοφαινόλες -- Φαινόλη (υδροξυβενζόλη) και τα άλατά της -- Κρεσόλες και τα άλατά τους -- Οκτυλοφαινόλη, νονυλοφαινόλη και τα ισομερή τους. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Ναφθόλες και τα άλατά τους Ναφθόλη ,1 0 EL 6 EL

7 Άλλες --- Ξυλενόλες και τα άλατά τους - - Πολυφαινόλες. Φαινόλες-αλκοόλες -- Ρεσορκινόλη και τα άλατά της -- Υδροκινόνη και τα άλατά της -- 4,4'-Ισοπροπυλιδενοδιφαινόλη (δισφαινόλη Α, διφαινυλοπροπάνιο) και τα άλατά της -- Άλλες Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των φαινολών ή των φαινολών-αλκοολών - Παράγωγα μόνο αλογονωμένα και τα άλατά τους -- Πενταχλωροφαινόλη (ISO) -- Dinoseb (ISO) και τα άλατά του --- Παράγωγα μόνο σουλφονωμένα, τα άλατά τους και οι εστέρες τους - 2,1 0 EL 7 EL

8 IV. ΑΙΘΕΡΕΣ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΑΛΚΟΟΛΩΝ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΑΙΘΕΡΩΝ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΕΤΟΝΩΝ, ΕΠΟΞΕΙΔΙΑ ΜΕ ΤΡΙΜΕΛΗ ΔΑΚΤΥΛΙΟ, ΑΚΕΤΑΛΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΑΚΕΤΑΛΕΣ, ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ Αιθέρες, αιθέρες-αλκοόλες, αιθέρες-φαινόλες, αιθέρες-αλκοόλες-φαινόλες, υπεροξείδια αλκοολών, υπεροξείδια αιθέρων, υπεροξείδια κετονών (καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης) και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους - Αιθέρες άκυκλοι και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους -- Διαιθυλικός αιθέρας (οξείδιο διαιθυλίου) -- Άλλοι --- Τερτ-βουτυλο-αιθυλικός αιθέρας (αιθυλο-τερτ-βουτυλοαιθέρας, ETBE) - - Αιθέρες κυκλανικοί, κυκλενικοί, κυκλοτερπενικοί και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους - Αιθέρες αρωματικοί και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους -- Διφαινυλικός αιθέρας -- Παράγωγα βρωμιδίων --- Πενταβρωμοδιφαινυλικός αιθέρας 1,2,4,5-Τετραβρωμο-3,6- δις(πενταβρωμοφαινοξυ)βενζόλιο --- 1,2-Δις(2,4,6-τριβρωμοφαινοξυ)αιθάνιο, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στην παρασκευή ακρυλονιτριλο-βουταδενο-στυρόλης (ABS) EL 8 EL

9 Άλλοι - Αιθέρες-αλκοόλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους -- 2,2'-Οξυδιαιθανόλη (διαιθυλενογλυκόλη) -- Αιθέρες μονοβουτυλικοί της αιθυλενογλυκόλης ή της διαιθυλενογλυκόλης -- Άλλοι αιθέρες μονοαλκυλικοί της αιθυλενογλυκόλης ή της διαιθυλενογλυκόλης --- Άκυκλα (2-Χλωροαιθοξυ)αιθανόλη Κυκλικά - Αιθέρες-φαινόλες, αιθέρες-αλκοόλες-φαινόλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους -- Γαϊακόλη, γαϊακολσουλφονικά καλίου - Υπεροξείδια αλκοολών, υπεροξείδια αιθέρων, υπεροξείδια κετονών και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους Εποξείδια, εποξυαλκοόλες, εποξυφαινόλες και εποξυαιθέρες, με τριμελή δακτύλιο, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους EL 9 EL

10 Οξιράννη (οξείδιο του αιθυλενίου) - Μεθυλοξιράννη (οξείδιο του προπυλενίου) - 1-Χλωρο-2,3-εποξυπροπάνιο (επιχλωρυδρίνη) - Διελδρίνη (ISO, INN) Ακετάλες και ημιακετάλες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους V. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΔΕΫΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Αλδεΰδες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες. Πολυμερή κυκλικά των αλδεϋδών. Παραφορμαλδεΰδη - Αλδεΰδες άκυκλες που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες -- Μεθανάλη (φορμαλδεΰδη) -- Αιθανάλη (ακεταλδεΰδη) -- Άλλες --- Βουτανάλη (βουτυραλδεΰδη, κανονικό ισομερές) --- Άλλες - Αλδεΰδες κυκλικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες -- Βενζαλδεΰδη (βενζοϊκή αλδεΰδη) -- Άλλες 5 0 EL 10 EL

11 Αλδεΰδες-αλκοόλες - Αλδεΰδες-αιθέρες, αλδεΰδες-φαινόλες και αλδεΰδες που περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες -- Βανιλλίνη (μεθυλοπρωτοκατεχική αλδεΰδη) -- Αιθυλοβανιλλίνη (αιθυλοπρωτοκατεχική αλδεΰδη) -- Άλλες - Πολυμερή κυκλικά των αλδεϋδών - Παραφορμαλδεΰδη Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των προϊόντων της κλάσης 2912 VI. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΚΕΤΟΝΙΚΗ Ή ΚΙΝΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Κετόνες και κινόνες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους - Κετόνες άκυκλες που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες -- Ακετόνη -- Βουτανόνη (μεθυλαιθυλοκετόνη) -- 4-Μεθυλοπεντανο-2-όνη (μεθυλισοβουτυλοκετόνη) Μεθυλεξανο-2-όνη EL 11 EL

12 Κετόνες κυκλανικές, κυκλενικές ή κυκλοτερπενικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες -- Καμφορά -- Κυκλοεξανόνη και μεθυλοκυκλοεξανόνες -- Ιονόνες και μεθυλιονόνες -- Άλλες - Κετόνες αρωματικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες -- Φαινυλακετόνη (φαινυλοπροπανο-2-όνη) -- Άλλες - Κετόνες-αλκοόλες και κετόνες-αλδεΰδες -- 4-Υδροξυ-4-μεθυλοπεντανο-2-όνη (διακετονοαλκοόλη) -- Άλλες - Κετόνες-φαινόλες και κετόνες που περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες - Κινόνες -- Ανθρακινόνη --- 1,4-Ναφθοκινόνη 3 0 EL 12 EL

13 Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα VII. ΟΞΕΑ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ, ΟΙ ΑΝΥΔΡΙΤΕΣ, ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΑ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΞΕΑ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα κορεσμένα και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους - Μυρμηκικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του -- Μυρμηκικό οξύ -- Άλατα του μυρμηκικού οξέος -- Εστέρες του μυρμηκικού οξέος - Οξικό οξύ και τα άλατά του. Οξικός ανυδρίτης -- Οξικό οξύ -- Οξικός ανυδρίτης - Εστέρες του οξικού οξέος -- Οξικό αιθύλιο -- Οξικό βινύλιο -- Οξικό ν-βουτύλιο EL 13 EL

14 Dinoseb (ISO) οξεικός εστέρας --- Οξικό προπύλιο, οξικό ισοπροπύλιο --- Οξικό μεθύλιο, οξικό πεντύλιο (αμύλιο), οξικό ισοπεντύλιο (ισοαμύλιο), οξικά της γλυκερόλης --- Οξικό π-τολύλιο, οξικά του φαινυλοπροπυλίου, οξικό βενζύλιο, οξικό ροδινύλιο, οξικό σανταλύλιο και τα οξικά της φαινυλαιθανιο-1,2-διόλης - - Μονο-, δι- ή τριχλωροοξικά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους - Προπιονικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του - Βουτανοϊκά οξέα, πεντανοϊκά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους -- Βουτανοϊκά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους --- Διισοβουτυρικό 1-ισοπροπυλο-2,2-διμεθυλοτριμεθυλένιο - -- Πεντανοϊκά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους - Παλμιτικό οξύ, στεατικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους -- Παλμιτικό οξύ -- Άλατα και εστέρες του παλμιτικού οξέος -- Στεατικό οξύ 4,2 0 EL 14 EL

15 Άλατα του στεατικού οξέος -- Εστέρες του στεατικού οξέος -- Λαουρικό οξύ -- Χλωρομυρμηκικά άλατα Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα μη κορεσμένα και οξέα μονοκαρβοξυλικά κυκλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους - Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα μη κορεσμένα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους -- Ακρυλικό οξύ και τα άλατά του -- Εστέρες του ακρυλικού οξέος --- Ακρυλικό μεθύλιο --- Ακρυλικό αιθύλιο - -- Μεθακρυλικό οξύ και τα άλατα του -- Εστέρες του μεθακρυλικού οξέος --- Μεθακρυλικό μεθύλιο - EL 15 EL

16 Οξέα, ελαϊκό, λινελαϊκό ή λινολενικό, τα άλατα και οι εστέρες τους --- Ενδεκενοϊκά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους --- Εξα-2,4-διενοϊκό οξύ (σορβικό οξύ) --- Κροτονικό οξύ --- Μπιναπακρύλ (ISO) - - Οξέα μονοκαρβοξυλικά κυκλανικά, κυκλενικά ή κυκλοτερπενικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους Οξέα μονοκαρβοξυλικά αρωματικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους -- Βενζοϊκό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του -- Υπεροξείδια του βενζυλίου και χλωριούχο βενζύλιο --- Υπεροξείδιο του βενζυλίου --- Χλωριούχο βενζύλιο -- Φαινυλοξικό οξύ και τα άλατά του -- Εστέρες του φαινυλοξικού οξέος Οξέα πολυκαρβοξυλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. EL 16 EL

17 Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους Οξέα πολυκαρβοξυλικά άκυκλα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους -- Οξαλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του -- Αδιπικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του --- Αδιπικό οξύ και τα άλατά του --- Εστέρες του αδιπικού οξέος -- Αζελαϊκό οξύ, σεβακικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους --- Σεβακικό οξύ - -- Μηλεϊνικός ανυδρίτης --- Μηλoνικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του - - Οξέα πολυκαρβοξυλικά, κυκλανικά, κυκλενικά ή κυκλοτερπενικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους 6 0 6, Οξέα πολυκαρβοξυλικά αρωματικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους -- Ορθοφθαλικά του διοκτυλίου EL 17 EL

18 Ορθοφθαλικά του δινονυλίου ή του διδεκυλίου -- Άλλοι εστέρες του ορθοφθαλικού οξέος --- Ορθοφθαλικά του διβουτυλίου - -- Φθαλικός ανυδρίτης -- Τερεφθαλικό οξύ και τα άλατά του -- Τερεφθαλικό του διμεθυλίου --- Παράγωγα βρωμιούχα ---- Εστέρας ή ανυδρίτης του τετραβρωμοφθαλικού οξέος Βενζολο-1,2,4-τρικαρβοξυλικό οξύ ---- Διχλωρίδιο του ισοφθαλουλίου, που περιέχει, κατά βάρος 0,8 % ή λιγότερο διχλωρίδιο του τερεφθαλουλίου ---- Ναφθαλενο-1,4,5,8-τετρακαρβοξυλικό οξύ ---- Τετραχλωροφθαλικός ανυδρίτης ,5-Δις(μεθοξυκαρβονυλο)βενζολοσουλφονικό νάτριο EL 18 EL

19 Οξέα καρβοξυλικά που περιέχουν συμπληρωματικές οξυγονούχες ομάδες και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους - Οξέα καρβοξυλικά με ομάδα αλκοόλης, αλλά χωρίς άλλη οξυγονούχο ομάδα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους -- Γαλακτικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του -- Τρυγικό οξύ -- Άλατα και εστέρες του τρυγικού οξέος -- Κιτρικό οξύ -- Άλατα και εστέρες του κιτρικού οξέος -- Γλυκονικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του -- Chlorobenzilate (ISO) --- Χολικό οξύ, 3α, 12α-διυδροξυ-5β-χολανο-24-οϊκό οξύ (δεσοξυχολικό οξύ), τα άλατα και οι εστέρες τους --- 2,2-Δις(υδροξυμεθυλο)προπιονικό οξύ - - Οξέα καρβοξυλικά με ομάδα φαινόλης, αλλά χωρίς άλλη οξυγονούχο ομάδα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους 6,5 5 6,3 0 EL 19 EL

20 Σαλικυλικό οξύ και τα άλατά του -- ο-ακετυλοσαλικυλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του -- Άλλοι εστέρες του σαλικυλικού οξέος και τα άλατά τους --- Σαλικυλικά μεθυλίου, φαινυλίου (σαλόλιο) Οξέα, σουλφοσαλικυλικά, υδροξυναφθοϊκά, τα άλατα και οι εστέρες τους Υδροξυβενζοϊκό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του - - Οξέα καρβοξυλικά με ομάδα αλδεΰδης ή κετόνης, αλλά χωρίς άλλη οξυγονούχο ομάδα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους ,4,5-T (ISO) (2,4,5-τριχλωροφαινοξυοξεικό οξύ ), τα άλατα και οι εστέρες του --- 2,6-Διμεθοξυβενζοϊκό οξύ --- Δικάμβα (ISO) --- Φαινοξυοξικό νάτριο - EL 20 EL

21 VIII. ΕΣΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ Εστέρες φωσφορικοί και τα άλατά τους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα γαλακτοφωσφορικά. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους - Φωσφορικό τρις (2,3-διβρωμοπροπύλιο) -- Τριβουτυλοφωσφορικά, τριφαινυλοφωσφορικό, τριτολυλοφωσφορικό, τριξυλυλοφωσφορικά, τριφωσφορικό (2-χλωροαιθύλιο) Εστέρες των άλλων ανοργάνων οξέων των αμετάλλων (με εξαίρεση τους εστέρες των αλογονιδίων του υδρογόνου) και τα άλατά τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους - Εστέρες θειοφωσφορικοί (φωσφοροθειώδη) και τα άλατά τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους -- Παραθείο (ISO) και παραθείο-μέθυλ (ISO) (μέθυλ-παραθείο) -- Εστέρες θειικοί και εστέρες ανθρακικοί. Τα άλατα αυτών και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους -- Φωσφονικό διμεθύλιο (φωσφορώδες διμεθύλιο) -- Φωσφορώδες τριμεθύλιο (τριμεθοξυφωσφίνη) EL 21 EL

22 Φωσφορώδες τριαιθύλιο -- Φωσφονικό διαιθύλιο (υδρογονοφωσφορώδες διαιθύλιο) (φωσφορώδες διαιθύλιο) προϊόντα IX. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Ενώσεις με αμινική ομάδα - Μονοαμίνες άκυκλες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Μονο-, δι- ή τριμεθυλαμίνη και τα άλατά τους --- Μονο-, δι- ή τριμεθυλαμίνη --- Άλατα -- Άλλες --- Τριαιθυλαμίνη και τα άλατά της --- Ισοπροπυλαμίνη και τα άλατά της --- 1,1,3,3-τετραμεθυλοβουτυλαμίνη --- Διαιθυλαμίνη και τα άλατά της - - Πολυαμίνες άκυκλες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Αιθυλενοδιαμίνη και τα άλατά της -- Εξαμεθυλενοδιαμίνη και τα άλατά της 5, EL 22 EL

23 Άλλες - Μονοαμίνες και πολυαμίνες κυκλανικές, κυκλενικές ή κυκλοτερπενικές και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Κυκλοεξυλαμίνη, κυκλοεξυλοδιμεθυλαμίνη και τα άλατά τους -- Κυκλοεξ-1,3-υλενοδιαμινο(1,3-διαμινοκυκλοεξάνιο) - Μονοαμίνες αρωματικές και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Ανιλίνη και τα άλατά της -- Παράγωγα της ανιλίνης και τα άλατά τους --- Παράγωγα της ανιλίνης αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα, νιτροδωμένα και τα άλατά τους - -- Τολουϊδίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Διφαινυλαμίνη και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων αυτών -- 1-Ναφθυλαμίνη (α-ναφθυλαμίνη), 2-ναφθυλαμίνη (β-ναφθυλαμίνη) και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Αμφεταμίνη (ΔΚΟ), βενζφεταμίνη (ΔΚΟ), δεξαμφεταμίνη (ΔΚΟ), ετιλαμφεταμίνη (ΔΚΟ), φαινκαμφαμίνη (ΔΚΟ), λεφεταμίνη (ΔΚΟ), λαιβαμφεταμίνη (ΔΚΟ), μεφαινόρεξη (ΔΚΟ) και φαιντερμίνη (ΔΚΟ). Άλατα των προϊόντων αυτών -- Άλλες 6 0 6,3 3 EL 23 EL

24 Ξυλιδίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών - - Πολυαμίνες αρωματικές και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών -- ο-, μ-, π-φαινυλενοδιαμίνη, διαμινοτολουόλια και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών --- ο-, μ-, π-φαινυλενοδιαμίνη, διαμινοτολουόλια και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα, νιτροδωμένα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών ---- μ-φαινυλενοδιαμίνη, με καθαρότητα, κατά βάρος, 99 % ή περισσότερο, που περιέχει : -1 % ή λιγότερο ύδωρ κατά βάρος, -200 mg/kg ή λιγότερο ο- φαινυλενοδιαμίνη και -450 mg/kg ή λιγότερο π-φαινυλενοδιαμίνη μ-φαινυλενο-δις(μεθυλαμίνη) --- 2,2'-Διχλωρο-4,4'-μεθυλενοδιανιλίνη --- 4,4'-Δι-ο-τολουϊδίνη --- 1,8-Ναφθυλενοδιαμίνη - Αμινοενώσεις με οξυγονούχες ομάδες - Αμινοαλκοόλες,, άλλες από εκείνες που περιέχουν περισσότερα από ένα είδος EL 24 EL

25 οξυγονούχου ομάδας, οι αιθέρες και οι εστέρες τους. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Μονοαιθανολαμίνη και τα άλατά της -- Διαιθανολαμίνη και τα άλατά της -- Τριαιθανολαμίνη και τα άλατά της --- Τριαιθανολαμίνη --- Άλατα τριαιθανολαμίνης -- Δεξτροπροποξυφένιο (ΔΚΟ) και τα άλατά του -- Άλλες --- N-Αιθυλοδιαιθανολαμίνη --- 2,2'-Μεθυλιμινοδιαιθανόλη (N-μεθυλοδιαιθανολαμίνη) --- Άλλες - Αμινοναφθόλες και άλλες αμινοφαινόλες, άλλες από εκείνες που περιέχουν περισσότερα από ένα είδος οξυγονούχου ομάδας, οι αιθέρες και οι εστέρες τους. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Οξέα αμινοναφθολοσουλφονικά και τα άλατά τους - Αμινοαλδεΰδες, αμινοκετόνες και αμινοκινόνες, άλλες από εκείνες με διαφορετικές οξυγονούχες ομάδες. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Αμφεπραμόνη (ΔΚΟ), μεθαδόνη (ΔΚΟ) και νορμεθαδόνη (ΔΚΟ). Άλατα των προϊόντων αυτών EL 25 EL

26 Αμινοξέα, άλλες από εκείνες που περιέχουν περισσότερα από ένα είδος οξυγονούχου ομάδας, και οι εστέρες τους. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Λυσίνη και οι εστέρες της. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Γλουταμινικό οξύ και τα άλατά του -- Ανθρανιλικό οξύ και τα άλατά τους -- Τιλιδίνη (ΔΚΟ) και τα άλατα της --- Γλυκίνη --- β-αλανίνη - - Αμινοαλκοόλες-φαινόλες, αμινοξέα-φαινόλες και άλλες αμινοενώσεις με οξυγονούχες ομάδες Άλατα και υδροξείδια του τεταρτοταγούς αμμωνίου. Λεκιθίνες και άλλα φωσφοροαμινολιπίδια, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης - Χωλίνη και τα άλατά της - Λεκιθίνες και άλλα φωσφοροαμινολιπίδια Ενώσεις με καρβοξυαμιδική ομάδα. Ενώσεις με αμιδική ομάδα του ανθρακικού οξέος 6,3 3 5,7 0 EL 26 EL

27 Αμίδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρβαμικά) άκυκλα και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Μεπροβαμάτη (ΔΚΟ) -- Φθοροακεταμίδια (ISO), μονοκροτοφός (ISO) και φωσφαμιντόν (ISO) - Αμίδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρβαμικά) κυκλικά και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Ουρεΐνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών --- Isoproturon (ISO) Ακεταμιδοβενζοϊκό οξύ (N-ακετυλανθρανιλικό οξύ) και τα άλατά του -- Αιθιναμάτη (ΔΚΟ) --- Λιδοκαΐνη (ΔΚΟ) --- Παρακεταμόλη (ΔΚΟ) - Ενώσεις με καρβοξυϊμιδική ομάδα (στις οποίες περιλαμβάνονται και η ζαχαρίνη και τα άλατά της) ή με ιμινική ομάδα - Ιμίδια και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Ζαχαρίνη και τα άλατά της EL 27 EL

28 Γλουτεθιμίδιο (ΔΚΟ) --- 3,3',4,4',5,5',6,6'-Οκταβρωμο-Ν,Ν'-αιθυλενοδιφθαλιμίδιο --- Ν,Ν'-Αιθυλενοδις(4,5-διβρωμοεξαϋδρο-3,6-μεθανοφθαλιμίδιο) - - Ιμίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Χλωρντιμεφόρμ (ISO) Ενώσεις με νιτριλική ομάδα - Ακρυλονιτρίλιο - 1-Κυανογουανιδίνη (δικυανοδιαμίδη) - Φαινπροπόρεξη (ΔΚΟ) και τα άλατά της. Ενδιάμεσο μεθαδόνης (ΔΚΟ) (4-κυανο-2- διμεθυλαμινο-4,4-διφαινυλοβουτάνιο) - Άλλες -- Ισοφθολονιτρίλιο Ενώσεις διαζωικές, αζωικές ή αζωξικές Παράγωγα οργανικά της υδραζίνης ή της υδροξυλαμίνης 6 0 EL 28 EL

29 N,N-Δις(2-μεθοξυαιθυλο)ϋδροξυλαμίνη Ενώσεις με άλλες αζωτούχες ομάδες - Ισοκυανικά -- Διισοκυανικά μεθυλοφαινυλένια (διισοκυανικά τολουένια) - Άλλες X. ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΑΝΟΡΓΑΝΕΣ, ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΕΣ, ΟΞΕΑ ΝΟΥΚΛΕΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΟΥΛΦΑΜΙΔΕΣ Θειοενώσεις οργανικές - Θειοκαρβαμικά και διθειοκαρβαμικά - Μονο-, δι-, ή τετραθειούχα της θειουράμης - Μεθειονίνη -- Μεθειονίνη (ΔΚΟ) - Καπταφόλ (ISO) και μεταμιδοφός (ISO) -- Κυστεΐνη και Κυστίνη EL 29 EL

30 Παράγωγα της κυστεΐνης ή της κυστίνης -- Θειοδιγλυκόλη (ΔΚΟ) (2,2'-θειοδιαιθανόλη) -- DL-2-υδροξυ-4-(μεθυλοθειο)βουτυρικό οξύ -- Δις [3-(3,5,τριτοταγές-βουτυλο-4-υδροξυφαινυλο)προπιονικός] 2,2- θειοδιαιθυλεστέρας -- Μείγμα ισομερών που αποτελείται από 4-μέθυλο-2,6-δις(μεθυλθειο)-μφαινυλενοδιαμίνη και 2 μεθυλο-4,6-δις(μεθυλθειο)-μ-φαινυλενοδιαμίνη Άλλες ενώσεις οργανοανόργανες - Μεθυλοφωσφονικό διμεθύλιο - Διφθορίδιο του μεθυλοφωσφονοϋλίου (μεθυλοφωσφονικό διφθορίδιο) - Διχλωρίδιο του μεθυλοφωσφονοϋλίου (μεθυλοφωσφονικό διχλωρίδιο) - Άλλες Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο(-α) οξυγόνου - Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο φουρανίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο -- Τετραϋδροφουράνιο -- 2-Φουραλδεΰδη (φουρφουράλη) -- Αλκοόλη φουρφουρυλική και αλκοόλη τετραϋδροφουρφουρυλική EL 30 EL

31 Άλλες - Λακτόνες -- Κουμαρίνη, μεθυλοκουμαρίνες και αιθυλοκουμαρίνες -- Άλλες λακτόνες --- Φαμολοφθαλεΐνη Υδροξυ-4-[1-(4-υδροξυ-3-μεθοξυκαρβονυλο-1-ναφθυλο)-3-οξο-1Η,3Ηβενζο[de]ισοχρωμεν-1-υλο]-6-δεκαοκτυλοξυ-2-ναφθοϊκό οξύ --- 3'-Χλωρο-6'-κυκλοεξυλαμινοσπειρο [ισοβενζοφουρανο-1-(3η), 9'-ξανθεν]-3-όνη --- 6'-(Ν-Αιθυλο-π-τολουιδινο)-2'-μεθυσπιρο-[ισοβενζοφουρανο-1(3H), 9'-ξανθενιο]-3- όνη Δοκοσυλοξυ-1-υδροξυ-4-[1-(4-υδροξυ-3-μεθυλο-1-φαινανθρυλο)-3-οξο-1H, 3Ηναφθο[1,8-cd]πυραν-1-υλο]ναφθαλενο-2-καρβοξυλικό μεθύλιο --- γ-βουτυρολακτόνη - - Άλλες -- Ισοσαφρόλη -- 1-(1,3-Βενζοδιοξολ-5-υλο) προπαν-2-όνη -- Πιπερονάλη -- Σαφρόλη -- Τετραϋδροκανναβινόλες (όλα τα ισομερή) EL 31 EL

32 Άλλες --- Εποξείδια με τετραμελή δακτύλιο --- Άλλες κυκλικές ακετάλες και ημιακετάλες εσωτερικές, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους --- Άλλες Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο(-α) αζώτου - Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυραζολίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο -- Φαιναζόνη (αντιπυρίνη) και τα παράγωγά της --- Προπυφαιναζόνη (ΔΚΟ) - -- Άλλες --- Φαινυλοβουταζόνη (ΔΚΟ) --- Άλλες - Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο ιμιδαζολίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο -- Υδαντοΐνη και τα παράγωγά της -- Άλλες --- Υδροχλωρικό της ναφθαζολίνης (ΔΚΟΤ) και νιτρικό της ναφθαζολίνης (ΔΚΟΤ). EL 32 EL

33 Φαιντολαμίνη (ΔΚΟ). Υδροχλωρικό της τολαζολίνης (ΔΚΟΤ) --- Άλλες - Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυριδίνης (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο -- Πυριδίνη και τα άλατά της -- Πιπεριδίνη και τα άλατά της -- Αλφαιντανίλη (ΔΚΟ), ανιλεριδίνη (ΔΚΟ), βεζιτραμίδη (ΔΚΟ), βρωμαζεπάμη (ΔΚΟ), κετοβεμιδόνη (ΔΚΟ), διφαινοξίνη (ΔΚΟ), διφαινοξυλάτη (ΔΚΟ), διπιπανόνη (ΔΚΟ), φαιντανύλιο (ΔΚΟ), μεθυλοφαινιδάτη (ΔΚΟ), πενταζοκίνη (ΔΚΟ), πεθιδίνη (ΔΚΟ), ενδιάμεσο Α πεθιδίνης (ΔΚΟ), φαινκυκλιδίνη (ΔΚΟ) (αγγελόσκονη - PCP), φαινοπεριδίνη (ΔΚΟ), πιπραδόλη (ΔΚΟ), πιριτραμίδιο (ΔΚΟ), προπιράμη (ΔΚΟ) και τριμεπεριδίνη (ΔΚΟ). Άλατα των προϊόντων αυτών -- Άλλες --- Ιπρονιαζίδη (ΔΚΟ). Υδροχλωρικό της κετοβεμιδόνης (ΔΚΟΤ). Βρωμιούχος πυριδοστιγμίνη (ΔΚΟ) --- 2,3,5,6-τετραχλωροπυριδίνη --- 3,6-Διχλωροπυριδινιο-2-καρβοξυλικό οξύ --- Άλας του 3,6-διχλωροπυριδινο-2-καρβοξυλικού οξέος με το 2-υδροξυαιθυλαμμώνιο Βουτοξυαιθυλικός εστέρας του 3,5,6-τριχλωρο-2-πυριδυλοξικού οξέος --- 3,5 Διχλωρο-2,4,6-τριφθοροπυριδίνη --- Μεθυλεστέρας του fluroxypyr (ISO) Μεθυλοπυριδίνη 5, EL 33 EL

34 Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτύλιους κινολίνης ή ισοκινολίνης (υδρογονωμένους ή μη) χωρίς άλλες συνενώσεις -- Λαιβορφανόλη (ΔΚΟ) και τα άλατά της -- Άλλες --- Παράγωγα αλογονωμένα της κινολίνης. Παράγωγα των κινολινοκαρβοξυλικών οξέων --- Δεξτρομεθορφάνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της --- Άλλες - Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυριμιδίνης (υδρογονωμένο ή μη) ή πιπεραζίνης -- Μαλονυλουρία (βαρβιτουρικό οξύ) και τα άλατά της -- Αλλοβαρβιτάλη (ΔΚΟ), αμοβαρβιτάλη (ΔΚΟ), βαρβιτάλη (ΔΚΟ), βουταλβιτάλη (ΔΚΟ), βουτοβαρβιτάλη, κυκλοβαρβιτάλη (ΔΚΟ), μεθυλοφαινοβαρβιτάλη (ΔΚΟ), πεντοβαρβιτάλη (ΔΚΟ), φαινοβαρβιτάλη (ΔΚΟ), σεκβουταβαρβιτάλη (ΔΚΟ), σεκοβαρβιτάλη (ΔΚΟ) και βινυλοβιτάλη (ΔΚΟ). Άλατα των προϊόντων αυτών --- Φαινοβαρβιτάλη (ΔΚΟ), βαρβιτάλη (ΔΚΟ) και τα άλατά τους - παράγωγα της μαλονυλουρίας (βαρβιτουρικό οξύ). Άλατα των προϊόντων αυτών -- Λοπραζολάμη (ΔΚΟ), μεκλοκουαλόνη (ΔΚΟ), μεθακαλόνη (ΔΚΟ) και ζιπεπρόλη (ΔΚΟ). Άλατα των προϊόντων αυτών EL 34 EL

35 Διαζινόν (ISO) --- 1,4-Διαζαδικυκλο(2.2.2)οκτανιο(τριαιθυλενοδιαμίνη) - - Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο τριαζίνης (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο -- Μελαμίνη -- Άλλες --- Ατραζίνη (ISO). Προπαζίνη (ISO). Σιμαζίνη (ISO). Εξαϋδρο-1,3,5-τρινιτρο-1,3,5- τριαζίνη (εξογόνο, τριμεθυλενατρινιτραμίνη) --- Μεθεναμίνη (ΔΚΟ) (εξαμεθυλενοτετραμίνη) --- 2,6-Δι-τερτ-βουτυλο-4-[4,6-δις(οκτυλοθείο)-1,3,5-τριανζίνο-2-υλαμινο]φαινόλη - - Λακτάμες -- 6-Εξανολακτάμη (ε-καπρολακτάμη) -- Κλοβαζάμη (ΔΚΟ) και μεθυπρυλόνη (ΔΚΟ) -- Άλλες λακτάμες EL 35 EL

36 Αλπραζολάμη (ΔΚΟ), καμαζεπάμη (ΔΚΟ), χλωρδιαζεποξείδιο (ΔΚΟ), κλοναζεπάμη (ΔΚΟ), κλοραζεπικό άλας, δελοραζεπάμη (ΔΚΟ), διαζεπάμη (ΔΚΟ), εσταζολάμη (ΔΚΟ), φλουδιαζεπάμη (ΔΚΟ), φθοριονιτραζεπάμη (ΔΚΟ), φλουραζεπάμη (ΔΚΟ), χαλαζεπάμη (ΔΚΟ), λοφλαζεπικό αιθύλιο (ΔΚΟ), λοραζεπάμη (ΔΚΟ), λορμεταζεπάμη (ΔΚΟ), μαζινδόλη (ΔΚΟ), μεδαζεπάμη (ΔΚΟ), μιδαζολάμη (ΔΚΟ), νιμεταζεπάμη (ΔΚΟ), νιτραζεπάμη (ΔΚΟ), νορδαζεπάμη (ΔΚΟ), οξαζεπάμη (ΔΚΟ), πιναζεπάμη (ΔΚΟ), πραζεπάμη (ΔΚΟ), πυροβαλερόνη (ΔΚΟ), τεμαζεπάμη (ΔΚΟ), τετραζεπάμη (ΔΚΟ) και τριαζολάμη (ΔΚΟ). Άλατα των προϊόντων αυτών --- Χλωρδιαζεποξείδιο (ΔΚΟ) Βενζιμιδαζολιο-2-θειόλη (μερκαπτοβενζιμιδαζόλιο) --- Ινδόλιο, 3-μεθυλοϊνδόλιο (σκατόλιο), 6-αλλυλο-6,7-διυδρο-5Ηδιβενζο(γ,ε)αζεπίνη (αζαπετίνη), φαινινδαμίνη ( ΚΟ) και τα άλατά τους. Υδροχλωρικό της ιμιπραμίνης ( ΚΟΤ) --- Μονοαζεπίνες --- Διαζεπίνες --- 2,4-Δι-τερτ-βουτυλο-6-(5-χλωροβενζοτριαζολ-2-υλο)φαινόλη - Νουκλεϊνικά οξέα και άλατά τους, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης. Άλλες ετεροκυκλικές ενώσεις - Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο θειαζολίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο - Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτυλίους βενζοθειαζολίου (υδρογονωμένους ή EL 36 EL

37 μη) χωρίς άλλες συνενώσεις -- Διθειούχο δι(βενζοθειαζολιο-2-ύλιο). Βενζοθειαζολιο-2-θειόλη (μερκαπτοβενζοθειαζόλιο) και τα άλατά της -- Άλλες - Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτύλιους φαινοδιαζίνης (υδρογονωμένους ή μη) χωρίς άλλες συνενώσεις -- Θειαιθυλοπεραζίνη (ΔΚΟ). Θειοριδαζίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της -- Άλλες - Άλλες -- Αμινόρεξη (ΔΚΟ), βρωτιζολάμη (ΔΚΟ), κλοτιαζεπάμη (ΔΚΟ), κλοξαζολάμη (ΔΚΟ), δεξτρομοραμίδιο (ΔΚΟ), αλοξαζολάμη (ΔΚΟ), κεταζολάμη (ΔΚΟ), μεσοκάρβη (ΔΚΟ), οξαζολάμη (ΔΚΟ), πεμολίνη (ΔΚΟ), φαινδιμετραζίνη (ΔΚΟ), φαινμετραζίνη (ΔΚΟ) και σουφαιντανίλη (ΔΚΟ). Άλατα των προϊόντων αυτών -- Άλλες --- Χλωροπροθυξίνη (ΔΚΟ). Θεναλιδίνη (ΔΚΟ), τα τρυγικά και τα μηλεϊνικά αυτής --- Φουραζολιδόνη (ΔΚΟ) Αμινοκεφαλοσπορανικό οξύ --- Άλατα και εστέρες του (6R,7R)-3-ακετοξυμεθυλο-7-[(R)-2-φορμυλοξυ-2- φαινυλακεταμιδο]-8- οξο-5-θεια-1-αζαδικυκλο[4,2.0]οκτα-2-εν-2-καρβοξυλικό οξύ --- Βρωμιούχο 1-[2-(1,3-διοξανο-2-υλο)αιθυλο]-2-μεθυλοπυριδίνιο - EL 37 EL

38 Σουλφοναμίδες - 3-{1-[7-(Δεκαεξυλοσουλφονυλοαμινο)-1H-ινδολο-3-υλο]-3-οξο-1H,3H-ναφθο[1,8- cd]πυρανο-1-υλο}-n,n-διμεθυλο-1h-ινδολο-7-σουλφοναμίδιο - Μετοσουλάμη (ISO) XI. ΠΡΟΒΙΤΑΜΙΝΕΣ, ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ Προβιταμίνες και βιταμίνες, φυσικές ή αναπαραγμένες με σύνθεση (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φυσικά συμπυκνώματα), καθώς και τα παράγωγά τους που χρησιμοποιούνται κυρίως σαν βιταμίνες, αναμειγμένα ή μη μεταξύ τους, έστω και σε οποιαδήποτε διαλύματα - Βιταμίνες και τα παράγωγά τους, μη αναμειγμένες -- Βιταμίνες Α και τα παράγωγά τους -- Βιταμίνη Β1 και τα παράγωγά της -- Βιταμίνη Β2 και τα παράγωγά της -- Οξύ D- ή DL-παντοθενικό (βιταμίνη Β3 ή βιταμίνη Β5) και τα παράγωγά τους -- Βιταμίνη Β6 και τα παράγωγά της -- Βιταμίνη Β12 και τα παράγωγά της -- Βιταμίνη C και τα παράγωγά της -- Βιταμίνη Ε και τα παράγωγά της -- Άλλες βιταμίνες και τα παράγωγά τους EL 38 EL

39 Βιταμίνη Β9 και τα παράγωγά της --- Βιταμίνη Η και τα παράγωγά της --- Άλλες, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά συμπυκνώματα -- Φυσικά συμπυκνώματα βιταμινών --- Φυσικά συμπυκνώματα βιταμινών Α + D - -- Άλλες Ορμόνες, προσταγλανδίνες, θρομβοξάνες και λευκοτριένες, φυσικές ή αναπαραγμένες με σύνθεση. Τα παράγωγα και τα δομικά ανάλογά τους στα οποία περιλαμβάνονται και τα πολυπεπτίδια τροποποιημένης αλύσου, που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες Ορμόνες πολυπεπτιδικές, ορμόνες πρωτεϊνικές και ορμόνες γλυκοπρωτεϊνικές, τα παράγωγα και τα δομικά ανάλογά τους -- Σωματοτροπίνη, τα παράγωγα και τα δομικά ανάλογά της -- Ινσουλίνη και τα άλατά της - Ορμόνες στεροειδείς, τα παράγωγα και τα δομικά ανάλογά τους -- Κορτιζόνη, υδροκορτιζόνη, πρεδνισόνη (δεϋδροκορτιζόνη) και πρεδνισολόνη (δεϋδροϋδροκορτιζόνη) -- Τα αλογονωμένα παράγωγα των κορτικοστεροειδών ορμονών EL 39 EL

40 Οιστρογόνα και προγεστογόνα - Ορμόνες της ομάδας της κατεχολαμίνης, τα παράγωγα και τα δομικά ανάλογά τους -- Αδρεναλίνη - Παράγωγα των αμινοξέων - Προσταγλανδίνες, θρομβοξάνες και λευκοτριένες, τα παράγωγα και τα δομικά ανάλογά τους XII. ΕΤΕΡΟΓΛΥΚΟΖΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ ΦΥΤΙΚΑ, ΦΥΣΙΚΑ ΉΑΝΑΠΑΡΑΓΜΕΝΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ. ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΑΙΘΕΡΕΣ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΕΣΤΕΡΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ Ετερογλυκοζίτες, φυσικοί ή αναπαραγμένοι με σύνθεση, τα άλατά τους, οι αιθέρες τους, οι εστέρες τους και άλλα παράγωγα - Ρουτοζίτης (ρουτίνη) και τα παράγωγά του -- Ετερογλυκοζίτες των διζιταλών -- Γλυκυρριζίνη και γλυκυρριζικά Αλκαλοειδή φυτικά, φυσικά ή αναπαραγμένα με σύνθεση, τα άλατά τους, οι αιθέρες τους, οι εστέρες τους και άλλα παράγωγα 6 0 5,7 0 EL 40 EL

41 Αλκαλοειδή του οπίου και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Συμπυκνώματα άχυρου παπαρούνας. Βουπρενορφίνη (ΔΚΟ), κωδεΐνη, διυδροκωδεΐνη (ΔΚΟ), αιθυλομορφίνη, αιτορφίνη (ΔΚΟ), ηρωίνη, υδροκωδόνη (ΔΚΟ), υδρομορφόνη (ΔΚΟ), μορφίνη, νικομορφίνη (ΔΚΟ), οξυκωδόνη (ΔΚΟ), οξυμορφόνη (ΔΚΟ), φολκωδίνη (ΔΚΟ), θηβακόνη (ΔΚΟ) και θηβαΐνη. Άλατα των προϊόντων αυτών - Αλκαλοειδή της κίνας και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών - Καφεΐνη και τα άλατά της - Εφεδρίνες και τα άλατά τους -- Εφεδρίνη και τα άλατά της -- Ψευδοεφεδρίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της -- Καθίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της - Θεοφυλλίνη και αμινοφυλλίνη (θεοφυλλίνη-αιθυλενοδιαμίνη) και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Φαινετυλλίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της - Αλκαλοειδή της ερυσίβης της σίκαλης και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Εργομετρίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της EL 41 EL

42 Εργοταμίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της -- Λυσεργικό οξύ και τα άλατά του -- Κοκαΐνη, εκγονίνη, λεβομεθαμφεταμίνη, μεθαμφεταμίνη (ΔΚΟ), ρακεμικό μείγμα μεθαμφεταμίνης. Άλατα, εστέρες και άλλα παράγωγα των προϊόντων αυτών --- Κοκαΐνη και τα άλατά της ---- Κοκαΐνη ακατέργαστη -- - XIII. ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Ζάχαρα χημικώς καθαρά, με εξαίρεση τη ζαχαρόζη, τη λακτόζη, τη μαλτόζη, τη γλυκόζη και τη φρουκτόζη (οπωροζάχαρο). Αιθέρες, ακετάλες και εστέρες ζαχάρων και τα άλατά τους, άλλα από τα προϊόντα των κλάσεων 2937, 2938 και 2939 Αντιβιοτικά - Πενικιλίνες και τα παράγωγά τους με δομή πενικιλανικού οξέος. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Αμοξικιλλίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της -- Αμπικιλλίνη (ΔΚΟ), μεταμπικιλλίνη (ΔΚΟ), πιβαμπικιλλίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά τους EL 42 EL

43 Στρεπτομυκίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Διυδροστρεπτομυκίνη, τα άλατα, οι εστέρες και οι υδρίτες της -- Άλλες στρεπτομυκίνες - Τετρακυκλίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών - Χλωραμφαινικόλη και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων αυτών - Ερυθρομυκίνη και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων αυτών Άλλες οργανικές ενώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Αδένες και άλλα όργανα για οποθεραπεία, αποξεραμένα, έστω και σε σκόνη. Εκχυλίσματα αδένων ή άλλων οργάνων ή των εκκρίσεών τους, για οποθεραπεία. Ηπαρίνη και τα άλατά της. Άλλες ουσίες ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης, παρασκευασμένες για σκοπούς θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού - Εκχυλίσματα αδένων ή άλλων οργάνων ή των εκκρίσεών τους -- Ανθρώπινης προέλευσης -- Ανθρώπινης προέλευσης 5,3 0 EL 43 EL

44 Ηπαρίνη και τα άλατά της - Αίμα ανθρώπων. Αίμα ζώων για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις. Αντιοροί, άλλα κλάσματα του αίματος, τροποποιημένα ανοσολογικά προϊόντα, λαμβανόμενα έστω και με βιοτεχνολογικές μεθόδους. Εμβόλια, τοξίνες, καλλιέργειες μικροοργανισμών (με εξαίρεση τις ζύμες) και παρόμοια προϊόντα - Αντιοροί, άλλα κλάσματα του αίματος τροποποιημένα ανοσολογικά προïόντα, λαμβανόμενα έστω και με βιοτεχνολογικές μεθόδους -- Ειδικοί οροί από ζώα ή ανθρώπους που έχουν ανοσοποιηθεί --- Αιμοσφαιρίνη, γλοβουλίνη του αίματος και οροί γλοβουλίνης Ανθρώπινης προέλευσης -- - Εμβόλια για την ιατρική του ανθρώπου - Εμβόλια για την κτηνιατρική -- Αίμα ανθρώπων -- Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές EL 44 EL

45 χρήσεις -- Καλλιέργειες μικροοργανισμών Φάρμακα (με εξαίρεση τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006) που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα μεταξύ τους, παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, αλλά που δεν παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ούτε είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση - Που περιέχουν πενικιλίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών, με δομή πενικιλανικού οξέος, ή στρεπτομυκίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών - Που περιέχουν άλλα αντιβιοτικά - Που περιέχουν ορμόνες ή άλλα προϊόντα της κλάσης 2937, αλλά δεν περιέχουν αντιβιοτικά -- Που περιέχουν ινσουλίνη - Που περιέχουν αλκαλοειδή ή τα παράγωγά τους, αλλά δεν περιέχουν ούτε ορμόνες ούτε άλλα προϊόντα της κλάσης 2937, ούτε αντιβιοτικά -- Που περιέχουν ιώδιο ή ενώσεις του ιωδίου Φάρμακα (με εξαίρεση τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006) που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα ή μη αναμειγμένα, παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που προορίζονται να χορηγηθούν διαδερμικά) EL 45 EL

46 ή είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση Που περιέχουν πενικιλίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών, με δομή πενικιλανικού οξέος, ή στρεπτομυκίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών -- Που περιέχουν, ως ενεργά προϊόντα, αποκλειστικά πενικιλίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών με δομή πενικιλανικού οξέος - Που περιέχουν άλλα αντιβιοτικά -- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση - Που περιέχουν ορμόνες ή άλλα προϊόντα της κλάσης 2937, αλλά δεν περιέχουν αντιβιοτικά -- Που περιέχουν ινσουλίνη --- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση - -- Που περιέχουν κορτικοστεροειδείς ορμόνες, παράγωγα και δομικά ανάλογά τους --- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση - EL 46 EL

47 Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση - - Που περιέχουν αλκαλοειδή ή παράγωγά τους, αλλά δεν περιέχουν ούτε ορμόνες ούτε άλλα προϊόντα της κλάσης 2937, ούτε αντιβιοτικά -- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση φάρμακα που περιέχουν βιταμίνες ή άλλα προϊόντα της κλάσης Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση -- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση --- Που περιέχουν ιώδιο ή ενώσεις του ιωδίου Που περιέχουν ιώδιο ή ενώσεις του ιωδίου - Βαμβάκι, γάζες, ταινίες και ανάλογα είδη (π.χ. επίδεσμοι, τσιρότα, σιναπισμοί), εμποτισμένα ή καλυμμένα με ουσίες φαρμακευτικές ή συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, για ιατρικούς, χειρουργικούς, οδοντιατρικούς ή κτηνιατρικούς σκοπούς EL 47 EL

48 Επίδεσμοι αυτοκόλλητοι και άλλα είδη που έχουν συγκολλητική στρώση -- Βαμβάκι και είδη από βαμβάκι --- Από υφαντικές ύλες ---- Γάζες και είδη από γάζα Από «υφάσματα μη υφασμένα» Παρασκευάσματα και φαρμακευτικά είδη που αναφέρονται στη σημείωση 4 του κεφαλαίου - Αποστειρωμένα ράμματα χειρουργικής και παρόμοια αποστειρωμένα προϊόντα για χειρουργικές ραφές (συμπεριλαμβανομένων των αποστειρωμένων χειρουργικών ή οδοντικών νημάτων που μπορούν να απορροφηθούν) και τα αποστειρωμένα συγκολλητικά για οργανικούς ιστούς που χρησιμοποιούνται στη χειρουργική για το κλείσιμο των πληγών. Αποστειρωμένες λαμινάριες. Αποστειρωμένα αιμοστατικά που μπορούν να απορροφηθούν, για τη χειρουργική ή την οδοντιατρική αποστειρωμένες αυτοκόλλητες μεμβράνες για τη χειρουργική ή την οδοντιατρική, που μπορούν να απορροφηθούν ή όχι -- Ράμματα αποστειρωμένα -- Αποστειρωμένες αυτοκόλλητες μεμβράνες για τη χειρουργική ή την οδοντιατρική, που μπορούν να απορροφηθούν ή όχι EL 48 EL

49 Αντιδραστήρια που προορίζονται για τον προσδιορισμό των ομάδων ή των παραγόντων του αίματος - Παρασκευάσματα σκιατικά για ακτινογραφικές εξετάσεις. Διαγνωστικά αντιδραστήρια που έχουν επινοηθεί για να χρησιμοποιηθούν πάνω στον ασθενή - Τσιμέντα και άλλα προϊόντα για το σφράγισμα των δοντιών. Τσιμέντα για την αποκατάσταση των οστών - Θήκες και κουτιά-φαρμακεία με είδη χρήσιμα για την παροχή πρώτων βοηθειών - Αντισυλληπτικά χημικά παρασκευάσματα με βάση τις ορμόνες, με βάση άλλα προϊόντα της κλάσης 2937 ή με βάοη τα σπερματοκτόνα -- Με βάση τις ορμόνες ή με βάση άλλα προϊόντα της κλάσης Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση - -- Με βάση τα σπερμοκτόνα - Παρασκευάσματα που παρουσιάζονται με μορφή γέλης προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην ιατρική ή την κτηνιατρική ως λιπαντικά για ορισμένα μέρη του σώματος κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων ή ιατρικών εξετάσεων ή ως συνδετικό μέσο μεταξύ του σώματος και των ιατρικών οργάνων -- Συσκευές που προορίζονται για χρήση σε περιπτώσεις παρά φύση έδρας -- Φαρμακευτικά απορρίμματα 6,5 5 EL 49 EL

50 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31 - ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Λιπάσματα ζωικής ή φυτικής προέλευσης, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους ή χημικώς επεξεργασμένα. Λιπάσματα που προκύπτουν από ανάμειξη ή χημική επεξεργασία προϊόντων ζωικής ή φυτικής προέλευσης Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα - Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα -- Ουρία με περιεκτικότητα σε άζωτο ανώτερη του 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση -- Άλλη - Θειικό αμμώνιο. Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου -- Θειικό αμμώνιο - Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα -- Σε υδάτινο διάλυμα -- Άλλο - Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλες ανόργανες ύλες χωρίς λιπαντικές ικανότητες -- Περιεκτικότητας σε άζωτο που δεν υπερβαίνει το 28 % κατά βάρος -- Περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 28 % κατά βάρος - Νιτρικό νάτριο 6,5 7 6,5 7 6,5 7 6,5 7 6,5 7 6,5 7 6,5 7 6,5 7 EL 50 EL

51 Νιτρικό νάτριο φυσικό - Άλατα διπλά και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου - Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα που δεν αναφέρονται στις προηγούμενες διακρίσεις Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά φωσφορικά - Υπερφωσφορικά -- Περιεκτικότητας σε πεντοξείδιο του διφωσφόρου ανώτερης του 35 % Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά καλιούχα - Χλωριούχο κάλιο -- Περιεκτικότητας σε κάλιο, που υπολογίζεται σε Κ2O, όχι ανώτερης του 40 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση -- Περιεκτικότητας σε κάλιο, που υπολογίζεται σε Κ2O, ανώτερης του 40 % αλλά όχι ανώτερης του 62 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση -- Περιεκτικότητας σε κάλιο, που υπολογίζεται σε Κ2O, ανώτερης του 62 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση - Θειικό κάλιο 6,5 7 6,5 7 6,5 7 6, EL 51 EL

52 Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάσματα. Προϊόντα του κεφαλαίου αυτού που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 kg - Προϊόντα του κεφαλαίου αυτού που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 kg - Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο -- Περιεκτικότητας σε άζωτο ανώτερης του 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση - Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) - Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνιακό φωσφορικό άλας) λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία: άζωτο και φωσφόρο -- Που περιέχουν νιτρικά και φωσφορικά άλατα - Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία: φωσφόρο και κάλιο -- Καλιούχα υπερφωσφορικά 6,5 7 6,5 7 6,5 7 6,5 7 6,5 7 6,5 7 6,5 7 3,2 0 3,2 0 EL 52 EL

53 Φυσικό καλιούχο νιτρικό νάτριο, που αποτελείται από μείγμα φυσικού νιτρικού νατρίου και νιτρικού καλίου (η αναλογία του καλίου μπορεί να φθάσει το 44 %), ολικής περιεκτικότητας σε άζωτο που δεν ξεπερνάει το 16,30 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση --- Περιεκτικότητας σε άζωτο ανώτερης του 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32 - ΔΕΨΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ. ΤΑΝΝΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ. ΧΡΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ. ΜΑΣΤΙΧΕΣ (ΣΤΟΚΟΙ). ΜΕΛΑΝΙΑ Εκχυλίσματα δεψικά φυτικής προέλευσης. Ταννίνες και τα άλατα, οι αιθέρες, εστέρες και άλλα παράγωγά τους - Εκχύλισμα κεμπράχο - Εκχύλισμα μιμόζας -- Εκχυλίσματα σουμάκ, εκχυλίσματα κυπέλλων βελανιδιών, εκχύλισμα βελανιδιάς ή καστανιάς Προϊόντα δεψικά συνθετικά οργανικά. Προϊόντα δεψικά ανόργανα. Παρασκευάσματα δεψικά, έστω και αν περιέχουν φυσικά δεψικά προϊόντα. Παρασκευάσματα ενζυματικά για την προεργασία της δέψης 6,5 7 3,2 0 6,5 5 5,8 5 5,3 5 EL 53 EL

54 Προϊόντα δεψικά συνθετικά οργανικά Χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα βαφικά εκχυλίσματα, αλλά με εξαίρεση τους άνθρακες ζωικής προέλευσης), έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού, με βάση χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης - Χρωστικές ύλες φυτικής προέλευσης και παρασκευάσματα με βάση τις ύλες αυτές - Χρωστικές ύλες ζωικής προέλευσης και παρασκευάσματα με βάση τις ύλες αυτές Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού, με βάση συνθετικές οργανικές χρωστικές ύλες. Προϊόντα συνθετικά οργανικά των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες τόνωσης του φθορισμού ή ως φωτοφόρα, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης - Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές και παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού με βάση αυτές τις χρωστικές ύλες -- Χρωστικές σε διασπορές και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές -- Χρωστικές όξινες, έστω και μεταλλοποιημένες και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές. Χρωστικές με προστύμματα και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές -- Χρωστικές βασικές και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές -- Χρωστικές άμεσες και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές -- Χρωστικές βαφής στον κάδο [στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που χρησιμοποιούνται όπως είναι, ως χρωστικά (pigments)] και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές 5,3 0 5, EL 54 EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 166 final ANNEX 1 PART 4/11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη μείωση ή την κατάργηση των τελωνειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (5) Η μέθοδος προσδιορισμού της μη μεταναστευτικότητας των

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (5) Η μέθοδος προσδιορισμού της μη μεταναστευτικότητας των 30.6.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 172/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/42/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2007 περί των υλικών και των αντικειμένων από μεμβράνη αναγεννημένης κυτταρίνης που προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά

Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά 13 Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Τα υποδεικνυόμενα ανώτατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελίδα Πρόλογος 11. περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών ουσιών 16 2.2 Πίνακας µε παραδείγµατα 18

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελίδα Πρόλογος 11. περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών ουσιών 16 2.2 Πίνακας µε παραδείγµατα 18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίδα Πρόλογος 11 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι 1. Χηµικές ουσίες 14 1.1 Γενικά 14 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 14 2. Μορφή και τύπος των χηµικών ουσιών στο εργασιακό περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. L 314/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1170/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων 5. Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων Η ταξινόμηση των οργανικών αντιδράσεων μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους : α.

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα. Ευγενόλη (Ι), καρβακρόλη (ΙΙ), θυμόλη (ΙΙΙ). Σχήμα. Εστραγκόλη (αριστερά), ανηθόλη (κέντρο), μυριστισίνη (δεξιά).

Σχήμα. Ευγενόλη (Ι), καρβακρόλη (ΙΙ), θυμόλη (ΙΙΙ). Σχήμα. Εστραγκόλη (αριστερά), ανηθόλη (κέντρο), μυριστισίνη (δεξιά). ΑΡΤΥΜΑΤΑ Κάποια φυτά/τμήμα φυτών με έντονες και χαρακτηριστικές γεύσεις και αρώματα χρησιμοποιούνται αποξηραμένα είτε νωπά ως καρυκεύματα ή μπαχαρικά. Σε αυτά περιλαμβάνονται καρποί, σπόροι, φλοιοί δένδρων.

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 154/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.6.2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 154/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.6.2012 L 154/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 505/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουνίου 2012 για την τροποποίηση και διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Οι βάσεις 65. Εκπαιδευτικός Οργανισμός δ. τσιάρας & σια ε.ε.

Οι βάσεις 65. Εκπαιδευτικός Οργανισμός δ. τσιάρας & σια ε.ε. Οι βάσεις 65 1. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται διάφορα διαλύματα ή γαλακτώματα και οι αντίστοιχες τιμές ph. Να τα διατάξετε από το περισσότερο όξινο προς το πλέον βασικό. Διάλυμα / γαλάκτωμα ph 1. διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: Χημεία Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2013 7:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 1. Χρωστικές ουσίες Αριθ. Ε E 100 E 101 E 102 E 104 E 110 E 120 E 122 E 123 E 124 E 127 E 129 E 131 E 132 E 133 E 140 E 141 E 142 E 150a E 150b E 150c Όνομα Κουρκουμίνη Ριβοφλαβίνη

Διαβάστε περισσότερα

Αρτοσκευάσματα 07.1. Άρτος και αρτίδια 07.1.1 Άρτος παρασκευασμένος μόνον με τα εξής συστατικά: αλεύρι από σιτάρι, νερό, μαγιά ή προζύμι, αλάτι

Αρτοσκευάσματα 07.1. Άρτος και αρτίδια 07.1.1 Άρτος παρασκευασμένος μόνον με τα εξής συστατικά: αλεύρι από σιτάρι, νερό, μαγιά ή προζύμι, αλάτι 07 Αρτοσκευάσματα 07.1. Άρτος και αρτίδια Ομάδα I Πρόσθετα εκτός από προϊόντα που εμπίπτουν στις κατηγορίες 7.1.1 και 7.1.2 E 150a-d Καραμελοχρώματα quantum satis μόνο άρτος βύνης E 200 203 Σορβικό οξύ

Διαβάστε περισσότερα

L 268/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.10.2008

L 268/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.10.2008 L 268/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.10.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Οκτωβρίου 2008 περί τροποποίησης των παραρτημάτων IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Διαβάστε περισσότερα

Ωρίµανση του Σταφυλιού

Ωρίµανση του Σταφυλιού 1 Ωρίµανση του Σταφυλιού H ωρίµανση του σταφυλιού περνά από διάφορα στάδια-περιόδους: 1. Στο πρώτο στάδιο, η ρόγα είναι πράσινη από την παρουσία της χλωροφύλλης, ενώ η γεύση της έντονα ξινή, λόγω αυξηµένης

Διαβάστε περισσότερα

Οξέα. Τα οργανικά οξέα επηρεάζουν τη γεύση, το χρώμα, τη σταθερότητα και την ποιότητα των προϊόντων.

Οξέα. Τα οργανικά οξέα επηρεάζουν τη γεύση, το χρώμα, τη σταθερότητα και την ποιότητα των προϊόντων. Οξέα Στα διάφορα τρόφιμα βρίσκονται δεκάδες οργανικά οξέα, ελεύθερα ή με τη μορφή αλάτων και εστέρων. Από τα ανόργανα οξέα το φωσφορικό οξύ απαντάται συχνά υπό μορφή εστέρων και αλάτων. Τα οργανικά οξέα

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Ταξινόμηση της ύλης

1.5 Ταξινόμηση της ύλης 1.5 Ταξινόμηση της ύλης Θεωρία 5.1. Πως ταξινομείται η ύλη; Η ύλη ταξινομείται σε καθαρές ή καθορισμένες ουσίες και μίγματα. Τα μίγματα ταξινομούνται σε ομογενή και ετερογενή. Οι καθορισμένες ουσίες ταξινομούνται

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα μερικά ή ολικά αφυδατωμένα, διατηρημένα γάλατα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Διαγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 36. Eιδικά κριτήρια καθαρότητας για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών υλών

Άρθρο 36. Eιδικά κριτήρια καθαρότητας για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών υλών Άρθρο 36 Eιδικά κριτήρια καθαρότητας για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών υλών Τα κριτήρια καθαρότητας που εφαρμόζονται στα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (17740-18017) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Β. ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές οι αριθμοί οξείδωσης όλων των στοιχείων που μετέχουν στην αντίδραση παραμένουν σταθεροί. Τέτοιες αντιδράσεις είναι οι: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική ΟΙΝΟΣ ΑΛΚΟΟΛΗ Με απόσταξη 200 ml οίνου συλλέγονται 133-150 ml αποστάγματος. Για την εξουδετέρωση της οξύτητας του οίνου, για να μη ληφθούν στο απόσταγμα πτητικά οξέα (οξικό, ανθρακικό και θειώδες), στα

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 17 & 18: Αλκοόλες, θειόλες, αιθέρες και εποξείδια

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 17 & 18: Αλκοόλες, θειόλες, αιθέρες και εποξείδια Οργανική Χημεία Κεφάλαιο 17 & 18: Αλκοόλες, θειόλες, αιθέρες και εποξείδια 1. Αλκοόλες Ενώσεις που περιέχουν ομάδες υδροξυλίου συνδεδεμένες με κορεσμένα άτομα άνθρακα υβριδισμού sp 3 Βάσει παραπάνω ορισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χημεία 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα σημεία ζέσης διαφόρων υλικών. Υλικό Σημείο Tήξης ( ο C) Σημείο Zέσης ( ο C) Α 0 100 Β 62 760

Διαβάστε περισσότερα

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθηµα: ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Πέµπτη, 8 Ιουνίου 2006 7:30-10:30 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Εργαστήριο Εδαφολογίας. Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Εργαστήριο Εδαφολογίας. Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου Για την κανονική ανάπτυξη των φυτών είναι απαραίτητα ορισμένα θρεπτικά στοιχεία, τα οποία προσλαμβάνονται είτε από το έδαφος είτε από την ατμόσφαιρα. Τα μακροστοιχεία είναι: C,H, O,N, P, K, Ca, Mg, S Ιχνοστοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Δημητριακά και προϊόντα δημητριακών 06.1 Δημητριακά αναποφλοίωτα, θραυσμένα ή σε νιφάδες

Δημητριακά και προϊόντα δημητριακών 06.1 Δημητριακά αναποφλοίωτα, θραυσμένα ή σε νιφάδες mg/kg ανάλογα με την Υποσημειώσεις 06 Δημητριακά και προϊόντα δημητριακών 06.1 Δημητριακά αναποφλοίωτα, θραυσμένα ή σε νιφάδες E 220 228 Διοξείδιο του θείου - θειώδη άλατα 30 (3) μόνο σάγο και κριθάρι

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (16503-17006) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο μελέτης του ph, ηλεκτρολυτικών δεικτών και εξουδετέρωσης.

Εργαστήριο μελέτης του ph, ηλεκτρολυτικών δεικτών και εξουδετέρωσης. Εργαστήριο μελέτης του ph, ηλεκτρολυτικών δεικτών και εξουδετέρωσης. Ονοματεπώνυμο:.............................................. Ερωτήματα πριν την εκτέλεση των πειραμάτων: 1. Ποιο είναι το εύρος της

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικά παραδοσιακά τρόφιμα : Oίνος OΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ

Τοπικά παραδοσιακά τρόφιμα : Oίνος OΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ Τοπικά παραδοσιακά τρόφιμα : Oίνος OΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΣΕΡΙΔΗΣ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Τοπικά Παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΝΡ. Humus Vita Stallatico Super

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΝΡ. Humus Vita Stallatico Super ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΝΡ Humus Vita Stallatico Super ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΝΡ O χούμος προέρχεται αποκλειστικά από την ανάμειξη εκλεκτής κοπριάς (βοοειδών και πουλερικών) αφού υποστεί μία διαδικασία ζύμωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Ζάχαρα Μόνο ορισμένα από ζάχαρα που βρίσκονται στη φύση χρησιμοποιούνται ευρέως ως γλυκαντικές ύλες. Χρησιμοποιείται η ζαχαρόζη σε

ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Ζάχαρα Μόνο ορισμένα από ζάχαρα που βρίσκονται στη φύση χρησιμοποιούνται ευρέως ως γλυκαντικές ύλες. Χρησιμοποιείται η ζαχαρόζη σε ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Ζάχαρα Μόνο ορισμένα από ζάχαρα που βρίσκονται στη φύση χρησιμοποιούνται ευρέως ως γλυκαντικές ύλες. Χρησιμοποιείται η ζαχαρόζη σε μεγάλο βαθμό, και επίσης η γλυκόζη (αμυλοζάχαρο ή αμυλοσιρόπι).

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά. Σύνταξη, ταξινόμηση και τάξεις οργανικών ενώσεων. Τρόποι γραφής οργανικών ενώσεων. Λειτουργικές ομάδες.

Εισαγωγικά. Σύνταξη, ταξινόμηση και τάξεις οργανικών ενώσεων. Τρόποι γραφής οργανικών ενώσεων. Λειτουργικές ομάδες. ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - Μάθημα «ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 9.00-12.00 (Ι3 - Θεωρία) ΠΕΜΠΤΗ 10.00 12.00 (I3-Θεωρία) ή (Εργαστήρια)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/84/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 27ης Αυγούστου 2008

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/84/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 27ης Αυγούστου 2008 20.9.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 253/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/84/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2014-2015

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2014-2015 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2014-2015 Ελένη Γ. Παλούμπα, Χημικός, Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών Λακωνίας, 2014-2015 Αθήνα, 16-09-2014 Αρ. Πρωτ. 147346/Γ2 ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ιατροφή. 1.5 Πρόσληψη Τροφής...39. Εισαγωγή. μέρος Α. Πρόλογος...9 Πρόλογος Συγγραφέων...11 Πρόλογος Β Έκδοσης...13

Περιεχόμενα. ιατροφή. 1.5 Πρόσληψη Τροφής...39. Εισαγωγή. μέρος Α. Πρόλογος...9 Πρόλογος Συγγραφέων...11 Πρόλογος Β Έκδοσης...13 Πρόλογος...9 Πρόλογος Συγγραφέων...11 Πρόλογος Β Έκδοσης...13 μέρος Α ιατροφή κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 1.1 Θρεπτικές Ύλες...28 1.2 Η ιατροφή ως Επιστήμη...30 1.3 O Ρόλος της Τροφής...32 1.4 Ενεργειακό Ισοζύγιο...34

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΑ 100 ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 887.192.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΑ 100 ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 887.192. -2009 α/α 1 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 2 542 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας παναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας ωρης διάρκειας 1 ΘΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α.1. έως Α.. να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΟ-ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Λισσαβώνα, 14 Σεπτεμβρίου 2011

ΚΑΝΟΝΙΚΟ-ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Λισσαβώνα, 14 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Τηλ.: 0035 121 350 1600-2 ΚΑΝΟΝΙΚΟ-ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Λισσαβώνα, 14 Σεπτεμβρίου 2011 Φαξ: 0035 121 350 1609 Α.Π.: Φ. 2150 / 322 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής 5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής Τι ονομάζεται οξείδωση και τι αναγωγή; Οξείδωση είναι η αύξηση του αριθμού οξείδωσης ατόμου ή ιόντος Αναγωγή είναι η ελάττωση του αριθμού οξειδώσεως ατόμου ή ιόντος

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Χημεία καρβονυλικών ενώσεων & Κεφάλαιο 19: Αλδεϋδες και κετόνες

Οργανική Χημεία. Χημεία καρβονυλικών ενώσεων & Κεφάλαιο 19: Αλδεϋδες και κετόνες Οργανική Χημεία Χημεία καρβονυλικών ενώσεων & Κεφάλαιο 19: Αλδεϋδες και κετόνες 1. Καρβονυλικές ενώσεις Καρβονυλική ομάδα C=O σημαντικότερη λειτουργική ομάδα οργανικής χημείας Καρβονυλικές ομάδες βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Οξέα - Βάσεις Άλατα Σελίδα 15 1. Τι ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου.

Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου. Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου. 1. α) Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. β) Οι διατάξεις αυτού του άρθρου δεν

Διαβάστε περισσότερα

(EE L 49 της 28.2.1996, σ. 17)

(EE L 49 της 28.2.1996, σ. 17) 1996L0005 EL 06.03.2003 003.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 96/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Φεβρουαρίου 1996 για τις μεταποιημένες τροφές

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 26. Πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζεται. να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα

Άρθρο 26. Πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζεται. να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα Άρθρο 26 Πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζεται (4) (8) να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα 1. α) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στα ακόλουθα υλικά και αντικείμενα τα οποία ως τελικά προϊόντα, προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Για ενέργεια, υψηλή απόδοση και απόκτηση φυσικής κατάστασης κατασκευάζονται από την EuroSup s.r.l., Παβία, Ιταλία

Για ενέργεια, υψηλή απόδοση και απόκτηση φυσικής κατάστασης κατασκευάζονται από την EuroSup s.r.l., Παβία, Ιταλία Για ενέργεια, υψηλή απόδοση και απόκτηση φυσικής κατάστασης κατασκευάζονται από την EuroSup s.r.l., Παβία, Ιταλία Η Energon Biotech Α.Ε. κάνει για σας την καλύτερη επιλογή ειδικών τροφίμων και συμπληρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με την οδηγία 2006/52/ΕΚ που αφορά σε τροποποίηση οδηγιών για τα πρόσθετα τροφίμων και τα γλυκαντικά»

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με την οδηγία 2006/52/ΕΚ που αφορά σε τροποποίηση οδηγιών για τα πρόσθετα τροφίμων και τα γλυκαντικά» Αθήνα, 25/ 11 / 2008 Αρ. Πρωτ. : 18467 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση : Λ. Κηφισίας 124 Πίνακας Αποδεκτών & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας : 115 26 Αμπελόκηποι Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Τσαγκατάκης Σύμβουλος Διατροφικής Αγωγής Οι λιπαρές ύλες

Δρ. Ιωάννης Τσαγκατάκης Σύμβουλος Διατροφικής Αγωγής Οι λιπαρές ύλες Δρ. Ιωάννης Τσαγκατάκης Σύμβουλος Διατροφικής Αγωγής Οι λιπαρές ύλες Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης Λιπαρές ύλες ή λιπίδια είναι οι οργανικές χημικές ενώσεις που αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά από τα χημικά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία Μεταβολή Μεταβολή Μερίδιο 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 04/12 11/12 2012 Αξία σε Αξία σε Αξία σε Αξία σε Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Έκδοχα και Πληροφορίες στο Φύλλο Οδηγιών για τον Χρήστη. Από στόματος Μηδέν Μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Έκδοχα και Πληροφορίες στο Φύλλο Οδηγιών για τον Χρήστη. Από στόματος Μηδέν Μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Έκδοχα και Πληροφορίες στο Φύλλο Οδηγιών για τον Χρήστη Ονομασία Οδός Χορήγησης Κάτω όριο (Threshold) Πληροφορίες για το Φύλλο Οδηγιών για τον Χρήστη Απρωτινίνη (Aprotinin) Τοπική Μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου.

Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο τέλος αυτού του πειράματος θα πρέπει ο μαθητής: Να περιγράφει τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" -Γ.Ν.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 25.11.22 COM(22) 646 τελικό Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/96 για την προσωρινή αναστολή των αυτόνοµων

Διαβάστε περισσότερα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Οξέα Είναι οι χημικές ενώσεις οι οποίες όταν διαλυθούν στο νερό, ελευθερώνουν κατιόντα υδρογόνου (Η + ) Ιδιότητες Οξέων 1. Έχουν όξινη γεύση. 2. Επιδρούν με τον ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000 (προηγ.) (νέο) Η παράγραφος 1 καταργείται Τα ζωντανά ζώα υπάγονται σε κανονικό Η παράγραφος 2 καταργείται Τα ζωντανά ζώα υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2012-2013 ΔΙΨΗΦΙΑ ΔΑΣΜΟΛ ΟΓΙΚΗ ΚΛΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΨΗΦΙΑΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2012-2013 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ 2012 ΣΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛ.ΕΙΣ. ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργούνται πολλές ποικιλίες σιταριών, οι οποίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) σε σκληρά σιτάρια τα οποία έχουν υψηλότερο ποσοστό σε πρωτεΐνη

Καλλιεργούνται πολλές ποικιλίες σιταριών, οι οποίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) σε σκληρά σιτάρια τα οποία έχουν υψηλότερο ποσοστό σε πρωτεΐνη Δημητριακά Δημητριακά ή σιτηρά είναι αποξηραμένοι ώριμοι καρποί φυτών. Τα πιο σημαντικά δημητριακά είναι το σιτάρι ή σίτος, το ρύζι, το καλαμπόκι ή αραβόσιτος, το κριθάρι, η σίκαλη και η βρώμη. Ο κόκκος

Διαβάστε περισσότερα

Με την κλίμακα ph μετράμε το πόσο όξινο ή βασικό είναι ένα διάλυμα.

Με την κλίμακα ph μετράμε το πόσο όξινο ή βασικό είναι ένα διάλυμα. Ουδέτερα Οξέα Με την κλίμακα ph μετράμε το πόσο όξινο ή βασικό είναι ένα διάλυμα. Βάσεις Για να δείτε περίπου πως μετριέται η ποσότητα οξέος ή βάσης στα διαλύματα, σε σχέση με το ph, δείτε αυτό τον πινάκα!!!

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να διαπιστώνουμε τον όξινο χαρακτήρα σε προϊόντα καθημερινής χρήσης Να ορίζουμε τα οξέα κατά τον Arrhenius

Διαβάστε περισσότερα

2.6.2 Φυσικές σταθερές των χημικών ουσιών

2.6.2 Φυσικές σταθερές των χημικών ουσιών 1 2.6.2 Φυσικές σταθερές των χημικών ουσιών Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 6-2-1. Ποιες χημικές ουσίες λέγονται καθαρές ή καθορισμένες; Τα χημικά στοιχεία και οι χημικές ενώσεις. 6-2-2. Ποια είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 20(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2691 της 20ής ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Σηµειώσεις για τον καθηγητή Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Βασικές γνώσεις Ο όρος γάλα, ως βασικό τρόφιµο, χωρίς κανένα προστεθειµένο επίθετο, ισχύει συνήθως για το αγελαδινό γάλα που είναι φρέσκο, πλήρες,

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας και συγκέντρωσης, καθώς επίσης και παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένης συγκέντρωσης από διαλύματα μεγαλύτερης συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 Τα χημικά συστατικά των τροφίμων που μας κρατάνε ζωντανούς και υγιείς και μας εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια για τις εργασίες μας ονομάζονται: Θρεπτικά Συστατικά Οργανικά

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013 Το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας με την Κίνα (Λ.Δ. Κίνας, Χόνγκ Κόνγκ. Μακάο,

Διαβάστε περισσότερα

Μεσομερείς Δομές ή Δομές Συντονισμού

Μεσομερείς Δομές ή Δομές Συντονισμού Μεσομερείς Δομές ή Δομές Συντονισμού Σε περίπτωση ενώσεων που περιέχουν πολλαπλούς δεσμούς όπως το αιθυλένιο (αιθένιο), ο διπλός δεσμός δημιουργείται με συνεισφορά ενός ηλεκτρονίου από κάθε άτομο άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :...ΤΜΗΜΑ :...Αρ:... Βαθμολογία εξεταστικού δοκιμίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΟΥΧΑ ΕΥΦΡΑΝΤΙΚΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΟΥΧΑ ΕΥΦΡΑΝΤΙΚΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΟΥΧΑ ΕΥΦΡΑΝΤΙΚΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ Ο καφές, το τσάι και τα προϊόντα του κακάο είναι τρόφιμα που απολαμβάνονται παγκοσμίως σε καθημερινή βάση, καθόσον προσφέρουν ευχαρίστηση με τη γεύση και του άρωμά τους.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ. 1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ. ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΑΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ: ΠPOEΔPIKO ΔIATAΓMA 16/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 11 Απριλίου 2008 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 11 Απριλίου 2008 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 11 Απριλίου 2008 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Η Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Φ ΣΙ Σ Ο Ι Λ Ο Ο Λ Γ Ο Ι Γ Α

Φ ΣΙ Σ Ο Ι Λ Ο Ο Λ Γ Ο Ι Γ Α Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης Οξείδωση της γλυκόζης ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ «Καταβολισµός ή ανοµοίωση» C 6 H 12 O+6O 2 +6H 2 O 12H 2 O+6CO 2 +686 Kcal/mol Πηγές ενέργειας κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα.

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα. 2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, διαγράμματα,

Διαβάστε περισσότερα

Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου

Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου Τα οφέλη του καλίου, γενικά Προάγει την φωτοσύνθεση Επιταχύνει την μεταφορά των προϊόντων μεταβολισμού Ενισχύει την

Διαβάστε περισσότερα

PΟΛΟΣ ΤΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ H βιολογική σημασία των λιποειδών είναι μεγάλη : Eίναι δομικές μονάδες των μεμβρανών και συμμετέχουν στις

PΟΛΟΣ ΤΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ H βιολογική σημασία των λιποειδών είναι μεγάλη : Eίναι δομικές μονάδες των μεμβρανών και συμμετέχουν στις PΟΛΟΣ ΤΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ H βιολογική σημασία των λιποειδών είναι μεγάλη : Eίναι δομικές μονάδες των μεμβρανών και συμμετέχουν στις διάφορες διεργασίες που γίνονται μέσω των μεμβρανών. Eίναι

Διαβάστε περισσότερα

Βιομήχανους και Εισαγωγείς Καλλυντικών Προϊόντων. Τροποποίηση του Κανονισμού 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα

Βιομήχανους και Εισαγωγείς Καλλυντικών Προϊόντων. Τροποποίηση του Κανονισμού 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα Λευκωσία, 11 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Βιομήχανους και Εισαγωγείς Καλλυντικών Προϊόντων Τροποποίηση του Κανονισμού 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα Κυρία/ε, Συνημμένα θα βρείτε τον Κανονισμό αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ ΕΦΗΒΕΙΑ- ΑΝΑΓΚΕΣ v Επιτάχυνση ρυθμού ανάπτυξης v Ωρίμανση και αύξηση ιστών v Αποκτά το 20% του ύψους και το 50% του βάρους του ενήλικα, ενώ οι μύες, ο όγκος του αίματος και γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Οι φαινολικές ενώσεις αποτελούν μία από τις κύριες ομάδες δευτερογενών μεταβολιτών. Αποτελούνται από ενώσεις με μεγάλη ποικιλία

ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Οι φαινολικές ενώσεις αποτελούν μία από τις κύριες ομάδες δευτερογενών μεταβολιτών. Αποτελούνται από ενώσεις με μεγάλη ποικιλία ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Οι φαινολικές ενώσεις αποτελούν μία από τις κύριες ομάδες δευτερογενών μεταβολιτών. Αποτελούνται από ενώσεις με μεγάλη ποικιλία όσον αφορά τη δομή και λειτουργικότητά τους. Ο γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες φαινολικών ενώσεων

Ομάδες φαινολικών ενώσεων ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Οι φαινολικές ενώσεις αποτελούν μία από τις κύριες ομάδες δευτερογενών μεταβολιτών. Αποτελούνται από ενώσεις με μεγάλη ποικιλία όσον αφορά τη δομή και λειτουργικότητά τους. Ο γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Ευρύ φάσμα από βιομηχανικά μαντηλάκια

Ευρύ φάσμα από βιομηχανικά μαντηλάκια 492 IW30 IW40 IW50 IW10 Ευρύ φάσμα από βιομηχανικά μαντηλάκια Για τον καθαρισμό των χεριών, τα εργαλεία εργασίας και επιφάνειες με αντι-βακτηριακά πρόσθετα για την προστασία του εργαζόμενου EN 12054 Χημικά

Διαβάστε περισσότερα

2 ΕΕΚΥΖ Λυκόβρυσης E-mail: ve46u015@minagric.gr Σοφοκλή Βενιζέλου 1 www.minagric.gr/greek/zootrofes.html

2 ΕΕΚΥΖ Λυκόβρυσης E-mail: ve46u015@minagric.gr Σοφοκλή Βενιζέλου 1 www.minagric.gr/greek/zootrofes.html ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5//00 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 98 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου 4 Προς: Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. 1. (α) Ποιο μόριο απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα; (β) Ποια είναι η απλούστερη μορφή του R;

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. 1. (α) Ποιο μόριο απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα; (β) Ποια είναι η απλούστερη μορφή του R; ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 1. (α) Ποιο μόριο απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα; (β) Ποια είναι η απλούστερη μορφή του R; (γ) Ποιο μέρος του μορίου προσδίδει σε αυτό όξινες ιδιότητες; (δ) Ποιο μέρος του μορίου προσδίδει

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Εύα Ζιώζιου, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων Τροφίμων

Γράφει: Εύα Ζιώζιου, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων Τροφίμων ΑΣΒΕΣΤΙΟ Πρόκειται για ένα μακρομέταλλο ή μακροστοιχείο ή μακροορυκτό ή ανόργανο στοιχείο. Αντιπροσωπεύει το 2% του σωματικού βάρους. Το 99% του ασβεστίου βρίσκεται στα οστά και τα δόντια. Το υπόλοιπο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2. ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2. ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να διαπιστώνουμε το βασικό χαρακτήρα σε προϊόντα καθημερινής χρήσης Να ορίζουμε τις βάσεις κατά τον Arrhenius

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Νόμος. Νο 158/2014 Μερικές τροποποιήσεις στο Ν. 61/2012 «περί Ειδικών Φόρων της Αλβανικής Δημοκρατίας» Άρθρο 8

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Νόμος. Νο 158/2014 Μερικές τροποποιήσεις στο Ν. 61/2012 «περί Ειδικών Φόρων της Αλβανικής Δημοκρατίας» Άρθρο 8 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Νόμος Νο 158/2014 Μερικές τροποποιήσεις στο Ν. 61/2012 «περί Ειδικών Φόρων της Αλβανικής Δημοκρατίας» Άρθρο 8 Ο νόμος αυτός δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ (χηµικοί τύποι και αντιδράσεις από το βιβλίο µε τίτλο Food Chemistry, των H.-D. Belitz, W. Grosch & P. Schieberle, 4 th Edition, 2009, Springer, New York) Λιποδιαλυτές ή υδατοδιαλυτές ευαλλοίωτες

Διαβάστε περισσότερα

14 Ποτά 14.1 Μη αλκοολούχα ποτά 14.1.1

14 Ποτά 14.1 Μη αλκοολούχα ποτά 14.1.1 14 Ποτά 14.1 Μη αλκοολούχα ποτά 14.1.1 Νερό, συμπεριλαμβανομένων του φυσικού μεταλλικού νερού όπως ορίζεται στην οδηγία 2009/54/ΕΚ και του νερού πηγής και όλων των λοιπών εμφιαλωμένων ή συσκευασμένων νερών

Διαβάστε περισσότερα

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗ Καύση & εύρεση σύστασης βιοαερίου 1. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 8,96L (σε STP) που αποτελείται µόνο από CH4 και CO2, καίγεται πλήρως. Τα καυσαέρια περιέχουν 10,8g Η2Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ οι χημικές αντιδράσεις που συμβαίνουν στον οργανισμό για την παραγωγή ενέργειας και τη διατήρηση της ζωής αναβολισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2004

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2004 ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

4002 Σύνθεση του βενζιλίου από βενζοϊνη

4002 Σύνθεση του βενζιλίου από βενζοϊνη 4002 Σύνθεση του βενζιλίου από βενζοϊνη H VCl 3 + 1 / 2 2 + 1 / 2 H 2 C 14 H 12 2 C 14 H 10 2 (212.3) 173.3 (210.2) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις ουσιών οξείδωση αλκοόλη, κετόνη, καταλύτης µεταβατικού

Διαβάστε περισσότερα

5. Εφαρμογές των οξέων, βάσεων και αλάτων στην καθημερινή ζωή. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

5. Εφαρμογές των οξέων, βάσεων και αλάτων στην καθημερινή ζωή. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 5. Εφαρμογές των οξέων, βάσεων και αλάτων στην καθημερινή ζωή Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να αναφέρουμε οξέα και βάσεις που σχετίζονται με τη ζωή Nα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 Ο. Θρεπτικά Διαλύματα. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 Ο. Θρεπτικά Διαλύματα. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ IN VITRO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 Ο Θρεπτικά Διαλύματα Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ Βάση για την

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προϊόντων. Dolano Food 1

Κατάλογος Προϊόντων. Dolano Food 1 dolano... και απολαμβάνω Κατάλογος Προϊόντων Dolano Food 1 d olano... και απολαμβάνω! Καλως Ήλθατε στη Dolano Food Ένα Κόσμο Γεύσης & Ποιότητας H DolanoFood ιδρύθηκε το 1991 από το δυναμικό επιχειρηματία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ «ΠΡΑΣΙΝΩΝ» ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ «ΠΡΑΣΙΝΩΝ» ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ «ΠΡΑΣΙΝΩΝ» ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ηλέκτρα Παπαδοπούλου Σοφούλη 88, 55131 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Τηλ.: 2310 424167, Fax: 2310 424149 Email: papadopoulou@ari.gr office@ari.gr 3 ο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Κρέας Πρωτεΐνες κρέατος

Κρέας Πρωτεΐνες κρέατος Κρέας Πρωτεΐνες κρέατος Ως κρέας θεωρούνται τα κομμάτια των σφαχτών ή και ολόκληρα τα σφαχτά ζώων ή πτηνών που προορίζονται για τη διατροφή των ανθρώπων. Οι μύες των σφαγμένων θηλαστικών, πουλερικών και

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Εργασία Βιολογίας Καθηγητής: Πιτσιλαδής Β. Μαθητής: Μ. Νεκτάριος Τάξη: Β'2 Υλικό: Κεφάλαιο 3 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Την ενέργεια και τα υλικά που οι οργανισμοί εξασφαλίζουν από το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές διεργασίες. Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια

Τεχνικές διεργασίες. Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια Τεχνικές διεργασίες Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια ΓΕΩΡΓΙΑ Γενετική βελτίωση ποικιλιών φυτών για αντοχή στις ασθένειες, ξηρασία, αφιλόξενα εδάφη Μαζική παραγωγή κλώνων Ανάπτυξη βιο-εντομοκτόνων

Διαβάστε περισσότερα