ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «Πρόςθεςη και αφαίρεςη κλαςματικϊν αριθμϊν» Ειςηγητήσ: Χαράλαμποσ Λεμονίδησ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «Πρόςθεςη και αφαίρεςη κλαςματικϊν αριθμϊν» Ειςηγητήσ: Χαράλαμποσ Λεμονίδησ"

Transcript

1 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «Πρόςθεςη και αφαίρεςη κλαςματικϊν αριθμϊν» Ειςηγητήσ: Χαράλαμποσ Λεμονίδησ Ομάδα Εργαςίασ: Κελεςίδησ Ευάγγελοσ, δάςκαλοσ ΠΕ70 Μανάφη Ιωάννα, δαςκάλα ΠΕ70 Θεςςαλονίκη, επτζμβριοσ 2011

2 1. Σίτλοσ «Ρρόςκεςθ και Αφαίρεςθ Κλαςματικϊν Αρικμϊν» 2. Εμπλεκόμενεσ γνωςτικζσ περιοχζσ Μακθματικά (Ε Δθμοτικοφ) Τ.Ρ.Ε. 3. Γνϊςεισ και πρότερεσ ιδζεσ ή αντιλήψεισ των μαθητϊν. Οι μακθτζσ/τριεσ πρζπει να είναι ςε κζςθ: Να βρίςκουν τα πολλαπλάςια ενόσ ι περιςςότερων αρικμϊν. Να βρίςκουν τα Κ.Ρ. και το Ε.Κ.Ρ. δφο ι περιςςότερων αρικμϊν. Να κατανοοφν τθν ζννοια των ιςοδφναμων κλαςμάτων και να χρθςιμοποιοφν με ευχζρεια τθ ςυμβολικι ζκφραςθ ποςότθτασ με διαφορετικά ιςοδφναμα κλάςματα. Να μετατρζπουν κλάςματα ςε δεκαδικοφσ αρικμοφσ και ποςοςτά. Να ςυνεργάηονται ςε ομάδεσ των 2 για τθν επίτευξθ μιασ δραςτθριότθτασ. Να χειρίηονται με ςχετικι άνεςθ το λογιςμικό του Ρ.Ι. «Μπάρεσ». 4. κοπόσ και ςτόχοι Ωσ προσ το γνωςτικό αντικείμενο: Κφριοσ ςτόχοσ του ςχεδίου μακιματοσ είναι όλοι οι μακθτζσ τθσ τάξθσ να μποροφν να ςυγκρίνουν, να προςκζτουν και να αφαιροφν ετερϊνυμα κλάςματα, μετατρζποντάσ τα ςε ομϊνυμα με χριςθ ι οποιουδιποτε Κ.Ρ. των παρονομαςτϊν τουσ ι του Ε.Κ.Ρ. Αναλυτικά οι μακθτζσ κα πρζπει να είναι ικανοί: Να διακρίνουν ςε ποιεσ πράξεισ κλαςμάτων είναι απαραίτθτθ θ μετατροπι των ετερϊνυμων ςε ομϊνυμα (πρόςκεςθ και αφαίρεςθ). Να μετατρζπουν ετερϊνυμα κλάςματα ςε ομϊνυμα χρθςιμοποιϊντασ διάφορεσ ςτρατθγικζσ: Ε.Κ.Ρ., Κοινά Ρολλαπλάςια των παρονομαςτϊν, ιςοδφναμα κλάςματα, μετατροπι ςε δεκαδικοφσ και δεκαδικά κλάςματα. Να χρθςιμοποιοφν το Ε.Κ.Ρ. των παρονομαςτϊν για τθ δθμιουργία ιςοδφναμων ομϊνυμων κλαςμάτων με τουσ μικρότερουσ δυνατοφσ όρουσ. Να παρατθριςουν ότι μερικζσ φορζσ είναι πιο εφκολο να ςυγκρίνουν ποςότθτεσ που εκφράηονται με ομϊνυμα κλάςματα παρά με τουσ αντίςτοιχουσ δεκαδικοφσ αρικμοφσ. Ωσ προσ τη χρήςη Νζων Τεχνολογιών: Να αξιοποιιςουν το λογιςμικό «Μπάρεσ», μζςω των προγραμμάτων του ςχεδίου εργαςίασ. Να μποροφν να αντλοφν και να επεξεργάηονται πλθροφορίεσ χρθςιμοποιϊντασ τον Η/Υ. 5. Κατηγορία λογιςμικοφ- ςυνδυαςμόσ κατηγοριϊν λογιςμικοφ

3 Σο λογιςμικό που κα χρθςιμοποιθκεί είναι το ακόλουκο: Λογιςμικό Μακθματικισ Μοντελοποίθςθσ Ραιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου «Μπάρεσ». Το λογιςμικό «Μπάρεσ» ςτο ςυγκεκριμζνο ςενάριο δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ να εργαςτοφν μζςα ςε ζνα περιβάλλον μακθματικισ μοντελοποίθςθσ και αναπαράςταςθσ εννοιϊν. Το λογιςμικό επιτρζπει τθ δυνατότθτα ζκφραςθσ (δραςτθριότθτεσ μοντελοποίθςθσ με δθμιουργία νζων μοντζλων) και διερεφνθςθσ ςυλλογιςμϊν (δραςτθριότθτεσ διερεφνθςθσ ζτοιμων μοντζλων μζςω τθσ προςομοίωςισ τουσ). Επίςθσ επιτρζπει να προςεγγίηουν το πρόβλθμα μζςω εκτιμιςεων και προβλζψεων, να προςεγγίηουν ζννοιεσ που τουσ είναι δφςκολεσ. Η προςτικζμενθ αξία των νζων τεχνολογιϊν ςτο ςυγκεκριμζνο ςχζδιο μακιματοσ είναι ότι παρζχουν ςτο μακθτι ζνα δυναμικό περιβάλλον αναπαράςταςθσ των προβλθματικϊν εννοιϊν που καλείται να διερευνιςει, πράγμα που δεν επιτυγχάνεται εφκολα με τα ςυμβατικά εργαλεία μιασ παραδοςιακισ διδαςκαλίασ ι δεν επιτυγχάνεται κακόλου (γι' αυτό και οι παρανοιςεισ των μακθτϊν). Το λογιςμικό «Μπάρεσ» με τισ δυνατότθτεσ που διακζτει βοθκά ςτθν κατανόθςθ εννοιϊν, μζςα από τθ δοκιμι και τον πειραματιςμό, κακϊσ και τισ πολλαπλζσ και δυναμικζσ αναπαραςτάςεισ που παρζχουν μζςω των γραφθμάτων. 6. Διάρκεια Το διδακτικό ςενάριο κα υλοποιθκεί μζςα ςε 2 δίωρα. 7. Οργάνωςη τάξησ και απαιτοφμενη υλικοτεχνική υποδομή Το διδακτικό ςενάριο κα διεξαχκεί ςτθν κανονικι αίκουςα με το φορθτό εργαςτιρι πλθροφορικισ το οποίο αποτελείται από ζνα τροχιλατο μζςα ςτο οποίο βρίςκονται 10 Laptop. Τα παιδιά κα είναι χωριςμζνα ςε 4 ομάδεσ των 4 ατόμων και κάκε ομάδα κα ζχει το δικό τθσ Laptop. Στθν τάξθ υπάρχει μόνιμα ζνασ Η/Υ και ζνασ βιντεοπροβολζασ. 8. Περιγραφή και αιτιολόγηςη του ςεναρίου Οι μακθτζσ, ακόμα και οι καλφτεροι, δεν ζχουν πλιρθ κατανόθςθ των κλαςμάτων. Ειδικότερα δεν αντιλαμβάνονται ότι ζνα κλάςμα, για να ςυγκρικεί και να γίνουν πράξεισ, κα πρζπει να είναι χωριςμζνο ςε ίςα κομμάτια. Ρροχωρϊντασ παραπζρα κα πρζπει να καταλάβουν τι ςθμαίνει ομϊνυμο και τι ετερϊνυμο κλάςμα, ζννοιεσ που είναι αρκετά δφςκολεσ αφοφ πολλοί απ αυτοφσ δεν ζχουν κατακτιςει πλιρωσ ακόμα τθν ζννοια του κλάςματοσ. Το λογιςμικό «Μπάρεσ» μπορεί να οπτικοποιιςει και να μοντελοποιιςει τθν ιςότθτα των ίςων μερϊν του κλάςματοσ. Αυτό οι μακθτζσ το βλζπουν ςχθματοποιθμζνο ςε κάκε βιμα τθσ διδαςκαλίασ και μποροφν να δουν μάλιςτα με διαφορετικά χρϊματα ςχθματοποιθμζνα τα ομϊνυμα κλάςματα, τα οποία δεν ζχουν διδαχτεί διεξοδικά οφτε ςτθ Δ οφτε ςτθν Ε τάξθ. Οι ζννοιεσ πάνω ςτισ οποίεσ πρζπει να ςτθρίξουμε τθν ζννοια του ετερϊνυμου κλάςματοσ είναι καταρχιν τα κλάςματα και κατόπιν τα ομϊνυμα κλάςματα. Δουλεφοντασ με το λογιςμικό πάνω ςτθν επίλυςθ προβλιματοσ προερχόμενου από τισ αςχολίεσ και τα ενδιαφζροντα των παιδιϊν, κινθτοποιοφμε το ενδιαφζρον τουσ και χτίηουμε τθ γνϊςθ πάνω ςτθν οποία κα οικοδομιςουμε τθν ζννοια «ετερϊνυμα κλάςματα».

4 Η προςζγγιςθ του κζματοσ μζςω του ςεναρίου γίνεται ςφμφωνα με τθ μεκοδολογία τθσ κακοδθγοφμενθσ διερεφνθςθσ-ανακάλυψθσ και τθσ εποικοδομιςτικισ προςζγγιςθσ τθσ γνϊςθσ. Το ςενάριο ςτθρίηεται ςτον εποικοδομιςμό του Piaget κακϊσ και ςτισ κοινωνικοπολιτιςμικζσ κεωριςεισ για τθ μάκθςθ του Vygotsky. Οι κεωρίεσ αυτζσ υποςτθρίηουν ότι θ γνϊςθ δε μεταβιβάηεται ςτον μακθτι, αλλά δθμιουργείται από αυτόν με τθν αναπροςαρμογι των νοθτικϊν του δομϊν ανάλογα με τθν αλλθλεπίδραςθ που ζχει με το περιβάλλον του. Ο μακθτισ δρα και επικοινωνεί μζςα ςε ςυγκεκριμζνα κοινωνικά και πολιτιςμικά πλαίςια. Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ είναι να διαμορφϊςει κατάλλθλα το περιβάλλον ϊςτε να δθμιουργθκοφν ςυνκικεσ ικανζσ να δϊςουν το ζναυςμα και να αυξιςουν το ενδιαφζρον του μακθτι ϊςτε να ενεργοποιθκεί απζναντι ςτθ γνϊςθ. Λαμβάνονται υπόψθ οι προχπάρχουςεσ ιδζεσ των μακθτϊν γφρω από τισ ζννοιεσ των πολλαπλάςιων δφο ι περιςςοτζρων αρικμϊν και τθσ εφρεςθσ του Ε.Κ.Ρ και γίνεται προςπάκεια αλλαγισ των λανκαςμζνων ιδεϊν τουσ και μεταςχθματιςμοφ τουσ ςε νζα γνϊςθ. Οι μακθτζσ ςυμμετζχουν ενεργά ςε όλθ τθ διαδικαςία δοκιμάηοντασ και διερευνϊντασ ποςότθτεσ κλαςματικϊν αρικμϊν. Μποροφν να προςκζςουν καταρχιν ομϊνυμα κλάςματα. Για τα ετερϊνυμα κλάςματα αφοφ τα μετατρζψουν ςε ομϊνυμα ςτθ ςυνζχεια να τα προςκζςουν και να τα αφαιρζςουν για να διαπιςτϊςουν τισ ιςοδυναμίεσ, να τα ςυγκρίνουν και να τα βάλουν ςτθ ςειρά. Το ςενάριο μπορεί να εφαρμοςτεί ςε μακθτζσ τθσ Εϋ τάξθσ ςτο μάκθμα των Μακθματικϊν αμζςωσ μετά τθ διδαςκαλία του κεφαλαίου 39 του Βιβλίου Μακθτι και του Τετραδίου Εργαςιϊν με ςτόχο να εμπεδωκεί θ ζννοια των ετερϊνυμων κλαςμάτων και των πράξεων μεταξφ τουσ μζςω ενόσ διαφορετικοφ «περιβάλλοντοσ», του λογιςμικοφ μοντελοποίθςθσ «Μπάρεσ». Σο πρϊτο δίωρο κα αςχολθκοφμε με τθν πρόςκεςθ και αφαίρεςθ ομϊνυμων κλαςμάτων που είναι ιδθ γνωςτζσ ςτα παιδιά από προθγοφμενο κεφάλαιο. Θα μοιράςουμε το πρϊτο Φφλλο Εργαςίασ που περιζχει 4 προβλιματα και κα αναλάβει να λφςει ζνα πρόβλθμα κάκε ομάδα. Καταρχιν κα ηθτθκεί από τα παιδιά να λφςουν τα προβλιματα γραπτά ι νοερά, όπωσ ιδθ γνωρίηουν. Κατόπιν κα τουσ ηθτθκεί να λφςουν τα προβλιματα με το λογιςμικό «Μπάρεσ» 1 που είναι εγκατεςτθμζνο ςτο φορθτό υπολογιςτι που ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ. Στο τζλοσ, κάκε ομάδα κάνει επίδειξθ τθσ λφςθσ του προβλιματοσ με το λογιςμικό μζςω του κεντρικοφ Η/Υ τθσ τάξθσ που προβάλλεται ςτον πίνακα και μϋ αυτόν τον τρόπο ανακοινϊνει ςτθν τάξθ τόςο το αποτζλεςμα που βρικε όςο και τον τρόπο που εργάςτθκε. Σχολιάηει επίςθσ αν βρικε το ίδιο αποτζλεςμα και με τουσ δφο τρόπουσ που εργάςτθκε και αν ςυνάντθςε δυςκολίεσ και ποιεσ ιταν αυτζσ. Μετά τισ ανακοινϊςεισ όλων των ομάδων γίνεται θ επιςθμοποίθςθ τθσ νζασ γνϊςθσ για τον τρόπο πρόςκεςθσ και αφαίρεςθσ των ομϊνυμων κλαςμάτων. Ωσ άςκθςθ εμπζδωςθσ και εφαρμογισ ηθτείται από τισ ομάδεσ να γράψουν ζνα δικό τουσ πρόβλθμα και να το λφςουν με το λογιςμικό «Μπάρεσ». Σο δεφτερο δίωρο κα αςχολθκοφμε με τθν πρόςκεςθ και αφαίρεςθ ετερϊνυμων κλαςμάτων. Θα μοιράςουμε το δεφτερο Φφλλο Εργαςίασ που περιζχει 4 προβλιματα και κα αναλάβει να λφςει ζνα πρόβλθμα κάκε ομάδα. Καταρχιν κα ηθτθκεί από τα παιδιά να λφςουν τα προβλιματα γραπτά μετατρζποντασ τα ετερϊνυμα κλάςματα ςε 1 Θεωρείηαι δεδομένο όηι ο δάζκαλος και οι μαθηηές έτοσν ήδη κάνει δοκιμαζηικές αζκήζεις με κλάζμαηα ζηις Μπάρες.

5 ομϊνυμα με τθ βοικεια ενόσ Κ.Ρ. ι του Ε.Κ.Ρ., όπωσ ιδθ ζμακαν ςτθν ενότθτα 39. Κατόπιν κα τουσ ηθτθκεί να λφςουν τα προβλιματα με το λογιςμικό «Μπάρεσ» ςτο φορθτό υπολογιςτι τουσ. Στο τζλοσ, κάκε ομάδα κάνει επίδειξθ τθσ λφςθσ του προβλιματοσ ςτον πίνακα και ανακοινϊνει ςτθν τάξθ τόςο το αποτζλεςμα που βρικε όςο και τον τρόπο που εργάςτθκε. Σχολιάηει επίςθσ αν βρικε το ίδιο αποτζλεςμα και με τουσ δφο τρόπουσ που εργάςτθκε και αν ςυνάντθςε δυςκολίεσ και ποιεσ ιταν αυτζσ. Μετά τισ ανακοινϊςεισ όλων των ομάδων γίνεται θ επιςθμοποίθςθ τθσ νζασ γνϊςθσ για τον τρόπο πρόςκεςθσ και αφαίρεςθσ των ετερϊνυμων κλαςμάτων. Ωσ άςκθςθ εμπζδωςθσ και εφαρμογισ ηθτείται από τισ ομάδεσ να γράψουν ζνα δικό τουσ πρόβλθμα και να το λφςουν με το λογιςμικό «Μπάρεσ». 9. Φφλλα εργαςίασ Σ αυτό το διδακτικό ςενάριο οι μακθτζσ ζχουν δφο φφλλα εργαςίασ, τα οποία παρατίκενται ςτισ επόμενεσ ςελίδεσ: 1 ο Φφλλο Εργαςίασ: «Ρροβλιματα πρόςκεςθσ και αφαίρεςθσ ομϊνυμων κλαςμάτων» 2 ο Φφλλο Εργαςίασ: «Ρροβλιματα πρόςκεςθσ και αφαίρεςθσ ετερϊνυμων κλαςμάτων» Επίςθσ, ςτο Παράρτημα παρατίκεται ζνασ Οδθγόσ Χριςθσ για το λογιςμικό «Μπάρεσ» με δφο Φφλλα Εργαςίασ που, με αφορμι τθ λφςθ ενόσ προβλιματοσ κάκε φορά, περιλαμβάνουν αναλυτικζσ οδθγίεσ βιμα προσ βιμα χριςθσ του λογιςμικοφ και προτείνονται ςτουσ εκπαιδευτικοφσ για τθν πρϊτθ επαφι των μακθτϊν τουσ με το λογιςμικό.

6 1 ο ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ ΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΡΟΣΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΕΣΗΣ ΟΜΩΝΥΜΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΡΟΒΛΗΜΑ 1 Ο παπποφσ τθσ Διμθτρασ αγόραςε τρία βαηάκια με μζλι. Το πρϊτο είχε του κιλοφ μζλι, το δεφτερο είχε του κιλοφ και το τρίτο είχε του κιλοφ μζλι. Ρόςο ιταν ςυνολικά το βάροσ του μελιοφ που αγόραςε; ΡΟΒΛΗΜΑ 2 Η κυρία Γεωργία αγόραςε του μζτρου φφαςμα για να ράψει ζνα φόρεμα. Πμωσ τελικά περίςςεψαν του μζτρου. Ρόςο ιταν το μικοσ του υφάςματοσ που χρθςιμοποιικθκε; ΡΟΒΛΗΜΑ 3 Η γιαγιά του Ρζτρου, που ηει ςτο χωριό, ζχει κότεσ, πάπιεσ και κουνζλια. Οι κότεσ είναι τα των ηϊων και οι πάπιεσ τα. Τι μζροσ των ηϊων είναι τα κουνζλια; ΡΟΒΛΗΜΑ 4 Στθ βιβλιοκικθ του ςχολείου μασ υπάρχουν ςχολικά βιβλία, ξενόγλωςςα βιβλία και λογοτεχνικά βιβλία. Τα ςχολικά βιβλία είναι τα το των βιβλίων. Τι μζροσ των βιβλίων είναι τα λογοτεχνικά; των βιβλίων και τα ξενόγλωςςα είναι

7 2 ο ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ ΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΡΟΣΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΕΣΗΣ ΕΤΕΩΝΥΜΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΡΟΒΛΗΜΑ 1 Χκεσ το πρωί θ Κατερίνα παρακολοφκθςε ςτθν τθλεόραςθ μια εκπομπι κινουμζνων ςχεδίων και μια μουςικι εκπομπι. Η διάρκεια των κινουμζνων ςχεδίων ιταν ϊρασ και τθσ μουςικισ εκπομπισ ιταν τθσ ϊρασ. α) Ρόςοσ ιταν ςυνολικά ο χρόνοσ που παρακολοφκθςε τθλεόραςθ θ Κατερίνα; β) Ρόςο μεγαλφτερθ ιταν θ διάρκεια τθσ εκπομπισ κινουμζνων ςχεδίων από τθ διάρκεια τθσ μουςικισ εκπομπισ; τθσ ΡΟΒΛΗΜΑ 2 Τρεισ φίλοι, ο Ρζτροσ, ο Κϊςτασ και ο Νίκοσ, πιγαν για ψάρεμα. Ο Ρζτροσ ζπιαςε του κιλοφ ψάρια και ο Κϊςτασ. Ο Νίκοσ ζπιαςε του κιλοφ λιγότερα από τα ψάρια που ζπιαςαν ο Ρζτροσ και ο Κϊςτασ μαηί. α) Ροια ιταν θ ςυνολικι ποςότθτα ψαριϊν που ζπιαςαν ο Ρζτροσ και ο Κϊςτασ μαηί; β) Ρόςθ ποςότθτα ψαριϊν ζπιαςε ο Νίκοσ; ΡΟΒΛΗΜΑ 3 Ζνασ πατατοπαραγωγόσ μάηεψε από τα χωράφια του του τόνου πατάτεσ. Ροφλθςε του τόνου ςτισ λαϊκζσ αγορζσ και του τόνου ςε ζναν ζμπορο. Τισ υπόλοιπεσ πατάτεσ τισ κράτθςε για τισ ανάγκεσ τθσ οικογζνειάσ του. Ρόςεσ πατάτεσ κράτθςε ο παραγωγόσ; ΡΟΒΛΗΜΑ 4 Οι γονείσ τθσ Ελζνθσ ξοδεφουν το του ειςοδιματόσ τουσ για διατροφι. Για ζνδυςθ ξοδεφουν του ειςοδιματόσ τουσ λιγότερο από τα ζξοδα διατροφισ και για ενοίκιο ξοδεφουν του ειςοδιματόσ τουσ περιςςότερο από ό,τι για ζνδυςθ. Τι μζροσ τουσ ειςοδιματόσ τουσ διακζτουν οι γονείσ τθσ Ελζνθσ για διατροφι, ζνδυςθ και ενοίκιο;

8 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

9 ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΣΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ «ΜΠΑΡΕ» 1 ο ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΡΟΣΘΕΣΗ - ΑΦΑΙΕΣΗ ΟΜΩΝΥΜΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΜΡΑΕΣ» ΤΟΥ Ρ.Ι. ΤΑΞΗ Εϋ: ΤΜΗΜΑ:. ΣΧ.ΕΤΟΣ:. ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ: Η Μαρία, θ Βάςω και θ Ιωάννα ζλαβαν μζροσ ςτουσ αγϊνεσ δρόμου του ςχολείου τουσ. Η Μαρία κάλυψε τα τθσ διαδρομισ, θ Βάςω τα και θ Ιωάννα το. Κάλυψαν οι τρεισ μακιτριεσ τθ διαδρομι; Αν δεν τθν κάλυψαν, ποιο κομμάτι τθσ διαδρομισ ζμεινε ακάλυπτο; 1 ο Βήμα: Επάνω αριςτερά ςτθν οκόνθ του λογιςμικοφ υπάρχει το εικονίδιο «Μπάρεσ». 2 ο Βήμα: Τοποκετιςτε το δείχτη ( ) του ποντικιοφ μζςα ςτο άςπρο ορκογϊνιο. Τότε γίνεται κζρςορασ (I) και με διπλό αριςτερό κλικ μαυρίςτε το ο Βήμα: Αφοφ μαυρίςατε τον αρικμό 6, πλθκτρολογιςτε τον αρικμό ο Βήμα: Μεταφζρετε το δείχτη ( ) του ποντικιοφ ςτθ λζξθ «Δημιουργία» που βρίςκεται κάτω από τισ «Μπάρεσ» και κάντε αριςτερό ΚΛΙΚ. 4 Στθν οκόνθ ςασ ζχουν εμφανιςτεί 4 μπάρεσ εκ των οποίων μόνο θ μία ζχει ζνα κόκκινο κφκλο ςτα αριςτερά τθσ. 5 ο Βήμα: Κάτω από το «Δημιουργία» υπάρχουν τα ορκογϊνια «Σμήματα» και ζνα ορκογϊνιο λευκό. Τοποκετιςτε το δείχτη ( ) του ποντικιοφ μζςα ςτο άςπρο ορκογϊνιο. Τότε γίνεται κζρςορασ (I) και με διπλό αριςτερό κλικ μαυρίςτε το 6. Ρλθκτρολογιςτε τον αρικμό 8.

10 6 ο Βήμα: Κάτω από τα παραπάνω ορκογϊνια υπάρχει θ λζξθ «Χϊριςε». Μεταφζρετε το δείχτη ( ) του ποντικιοφ ςτθ λζξθ «Χϊριςε» και κάντε αριςτερό ΚΛΙΚ ο Βήμα: Τότε ςτθν οκόνθ ςασ εμφανίηεται θ μπάρα με τθν κόκκινθ τελεία χωριςμζνθ ςε οχτϊ (8) κομμάτια. Δθλαδι θ οκόνθ ςασ πρζπει να είναι ζτςι: 8 ο Βήμα: Αν μεταφζρετε το ποντίκι πάνω ςτο πρϊτο κίτρινο κομμάτι και κάντε δεξί κλικ, τότε χρωματίηεται μόνο του και το γίνεται. Δθλαδι ζτςι: 9 ο Βήμα: Η πρϊτθ μπάρα είναι θ μπάρα τθσ Μαρίασ. Αφοφ θ Μαρία ζτρεξε τα τθσ διαδρομισ, πόςα κλικ πρζπει να κάνετε για να αναπαραςτιςετε τθ διαδρομι τθσ Μαρίασ ςτθν πρϊτθ μπάρα; 10 ο Βήμα: Μετακινιςτε το δείχτθ του ποντικιοφ μζςα ςτθν μπλε οκόνθ και ςυγκεκριμζνα ςτον κφκλο που βρίςκεται αριςτερά τθσ δεφτερθσ μπάρασ. Στο κφκλο που ΔΕΝ είναι κόκκινοσ. Πταν ο δείχτησ ( ) γίνει χζρι κάνουμε αριςτερό κλικ και ο κφκλοσ γίνεται κόκκινοσ. 11 ο Βήμα: Αυτι θ δεφτερθ μπάρα είναι τθσ Βάςωσ, θ οποία, αν κυμάςτε, κάλυψε τα διαδρομισ. Ακολουκϊντασ τα βιματα (7), (8), (9) δθμιουργιςτε τθ διαδρομι που κάλυψε θ Βάςω. Ρόςα όγδοα κάλυψε θ Βάςω; 12 ο Βήμα: Με τον ίδιο τρόπο δθμιουργιςτε τθ διαδρομι που κάλυψε θ Ιωάννα. Ρόςα όγδοα κάλυψε θ Ιωάννα; 13 ο Βήμα: Και οι 3 μπάρεσ είναι χωριςμζνεσ ςε... ίςα τμιματα. Άρα οι μπάρεσ είναι χωριςμζνεσ ςε όγδοα. Αφοφ και οι 3 μπάρεσ είναι χωριςμζνεσ ςε όγδοα, δθλαδι ζχουν τον ίδιο παρανομαςτι, τα κλάςματα είναι ομϊνυμα. τθσ

11 14 ο Βήμα: Η οκόνθ ςασ μετά τουσ χωριςμοφσ τθσ κάκε μπάρασ ζχει τθν παρακάτω μορφι. Αν κζλουμε να απαντιςουμε ςτθν ερϊτθςθ του προβλιματοσ «Κάλυψαν οι τρεισ μακιτριεσ τθ διαδρομι;», ποιο κα πρζπει να είναι το επόμενό μασ βιμα; 15 ο Βήμα: Ζχετε τα ομϊνυμα κλάςματα. Για να δοφμε αν οι μακιτριεσ κάλυψαν τθ διαδρομι, τι κα πρζπει να κάνουμε και πϊσ; Αυτι θ τετάρτθ μπάρα κα μποροφςε να μασ βοθκιςει ςτθ λφςθ του προβλιματοσ; 16 ο Βήμα: Μπορείτε να κάνετε τθν πρόςκεςθ των ομωνφμων κλαςμάτων =. Ρεριγράψτε ςφντομα πωσ κάνατε τθν πρόςκεςθ. Ρρόςκεςα τουσ και άφθςα τον ίδιο ο Βήμα: Στθν τζταρτθ μπάρα ςχθματίςτε το άκροιςμα των παραπάνω ομϊνυμων κλαςμάτων. Τελικά τι πιςτεφετε; Οι 3 μακιτριεσ κάλυψαν τθ διαδρομι ι όχι; 18 ο Βήμα: Η οκόνθ ςασ τϊρα πρζπει να είναι ζτςι: 19 ο Βήμα: Αν θ τζταρτθ μπάρα είναι όλθ θ διαδρομι και το μωβ χρϊμα το μζροσ που ζτρεξαν οι μακιτριεσ, πιςτεφετε ότι ζτρεξαν όλθ τθ διαδρομι; Είτε ςυμφωνείτε είτε διαφωνείτε δικαιολογιςτε τθν άποψι ςασ:.. 20 ο Βήμα: Αν όλθ θ διαδρομι είναι και οι μακιτριεσ ζτρεξαν, τι πράξθ κα κάνουμε για να βροφμε πόςθ διαδρομι δεν καλφφτθκε; ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΗ Ομϊνυμα ονομάηονται τα κλάςματα που ζχουν. Ρρόςκεςθ ομωνφμων κλαςμάτων κάνουμε όταν κζλουμε να βροφμε.. Για να προςκζςουμε ομϊνυμα κλάςματα κα πρζπει να προςκζςουμε τουσ... και αν αφιςουμε ίδιο τον.. Για αν αφαιρζςουμε ομϊνυμα κλάςματα κα πρζπει να αφαιρζςουμε τουσ και αν αφιςουμε ίδιο τον.

12 ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΣΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ «ΜΠΑΡΕ» 2 ο ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΡΟΣΘΕΣΗ - ΑΦΑΙΕΣΗ ΕΤΕΩΝΥΜΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΡΑΕΣ ΤΟΥ Ρ.Ι. ΤΑΞΗ Εϋ: ΤΜΗΜΑ:. ΣΧ.ΕΤΟΣ:. ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ: Η Μαρία, θ Βάςω και θ Ιωάννα ζλαβαν μζροσ ςτουσ αγϊνεσ δρόμου του ςχολείου τουσ. Η Μαρία κάλυψε τθσ διαδρομισ, θ Βάςω τα και θ Ιωάννα το. Κάλυψαν οι τρεισ μακιτριεσ τθ διαδρομι; Αν δεν τθν κάλυψαν, ποιο κομμάτι τθσ διαδρομισ ζμεινε ακάλυπτο; 1 ο Βήμα: Επάνω αριςτερά ςτθν οκόνθ του λογιςμικοφ υπάρχει το εικονίδιο «Μπάρεσ». 2 ο Βήμα: Τοποκετιςτε το δείχτη ( ) του ποντικιοφ μζςα ςτο άςπρο ορκογϊνιο. Τότε γίνεται κζρςορασ (I) και με διπλό αριςτερό κλικ μαυρίςτε το ο Βήμα: Αφοφ μαυρίςατε τον αρικμό 6, πλθκτρολογιςτε τον αρικμό ο Βήμα: Μεταφζρετε το δείχτη ( ) του ποντικιοφ ςτθ λζξθ «Δημιουργία» που βρίςκεται κάτω από τισ «Μπάρεσ» και κάντε αριςτερό ΚΛΙΚ. 7 Στθν οκόνθ ςασ ζχουν εμφανιςτεί 7 μπάρεσ εκ των οποίων μόνο θ μία ζχει ζνα κόκκινο κφκλο ςτα αριςτερά τθσ. 5 ο Βήμα: Κάτω από το «Δημιουργία» υπάρχουν τα ορκογϊνια «Σμήματα» και ζνα ορκογϊνιο λευκό. Τοποκετιςτε το δείχτη ( ) του ποντικιοφ μζςα ςτο άςπρο ορκογϊνιο. Τότε γίνεται κζρςορασ (I) και με διπλό αριςτερό κλικ μαυρίςτε το 6. Ρλθκτρολογιςτε τον αρικμό 4.

13 6 ο Βήμα: Κάτω από τα παραπάνω ορκογϊνια υπάρχει θ λζξθ «Χϊριςε». Μεταφζρετε το δείχτη ( ) του ποντικιοφ ςτθ λζξθ «Χϊριςε» και κάντε αριςτερό ΚΛΙΚ ο Βήμα: Τότε ςτθν οκόνθ ςασ εμφανίηεται θ μπάρα με τθν κόκκινθ τελεία χωριςμζνθ ςε τζςςερα (4) κομμάτια δθλαδι πρζπει θ οκόνθ ςασ να είναι ζτςι: 8 ο Βήμα: Αν μεταφζρετε το ποντίκι πάνω ςτο πρϊτο κίτρινο κομμάτι και κάντε δεξί κλικ τότε χρωματίηεται μόνο του και το γίνεται. Δθλαδι ζτςι: 9 ο Βήμα: Η πρϊτθ μπάρα είναι θ μπάρα τθσ Μαρίασ. Η Μαρία ζτρεξε τα τθσ διαδρομισ και αυτό απεικονίηεται ςτθν πρϊτθ μπάρα. 10 ο Βήμα: Μετακινιςτε το δείχτθ του ποντικιοφ μζςα ςτθν μπλε οκόνθ και ςυγκεκριμζνα ςτον κφκλο που βρίςκεται αριςτερά τθσ δεφτερθσ μπάρασ. Στο κφκλο που ΔΕΝ είναι κόκκινοσ. Πταν ο δείχτησ ( ) γίνει χζρι κάνουμε αριςτερό κλικ και ο κφκλοσ γίνεται κόκκινοσ. 11 ο Βήμα: Αυτι θ δεφτερα μπάρα είναι τθσ Βάςωσ, θ οποία, αν κυμάςτε, κάλυψε τα διαδρομισ. Ακολουκϊντασ τα βιματα (7), (8), (9) δθμιουργιςτε τθ διαδρομι που κάλυψε θ Βάςω. τθσ

14 12 ο Βήμα: Με τον ίδιο τρόπο δθμιουργιςτε τθ διαδρομι που κάλυψε θ Ιωάννα. Ρόςα δωδζκατα κάλυψε θ Ιωάννα; 13 ο Βήμα: Και οι 3 μπάρεσ είναι χωριςμζνεσ ςε διαφορετικά τμιματα. Αφοφ και οι 3 μπάρεσ είναι χωριςμζνεσ ςε διαφορετικά κομμάτια, δθλαδι ζχουν διαφορετικό παρανομαςτι, τα κλάςματα είναι ετερϊνυμα. Αφοφ τα κλάςματα είναι ετερϊνυμα δεν μποροφν να προςτεθοφν για να δοφμε αν οι τρεισ (3) ςυμμαθήτριεσ κάλυψαν τη διαδρομή. Θα πρζπει να τα μετατρζψουμε ςε ομϊνυμα. Ζνασ τρόποσ για να μετατρζψουμε τα ετερϊνυμα ςε ομϊνυμα είναι να χρηςιμοποιήςουμε το μεγαλφτερο παρανομαςτή και να δοφμε αν αυτόσ είναι το Ε.Κ.Π των παρανομαςτϊν. Σο 12 είναι το Ε.Κ.Π και του 6 και του 4 γιατί 12:6=2 και 12:4=3. Άρα Ε.Κ.Π (12,6,4)=12 14 ο Βήμα: Άρα όλεσ οι διαδρομζσ πρζπει να εκφραςτοφν ςε δωδζκατα. Αρχίηοντασ από τθ διαδρομι τθσ Μαρίασ ζχουμε ςτθν τζταρτθ (4 θ ) μπάρα: Αν δοφμε τθν πρϊτθ και τθν τζταρτθ μπάρα προκφπτει ότι ωσ εδϊ και πωσ δθμιουργικθκαν αυτά τα δφο ιςοδφναμα κλάςματα;. Μπορείτε να βρείτε πϊσ φτάςαμε Άρα θ Μαρία ζτρεξε τα τθσ διαδρομισ. 15 ο Βήμα: Αφοφ όλεσ οι διαδρομζσ πρζπει να εκφραςτοφν ςε δωδζκατα, πρζπει να εκφραςτεί ςε δωδζκατα και θ διαδρομι που ζκανε θ Βάςω. Αν δοφμε τθ δεφτερθ και τθν πζμπτθ μπάρα, προκφπτει ότι. Μπορείτε να βρείτε πϊσ φτάςαμε ωσ εδϊ και πϊσ δθμιουργικθκαν αυτά τα δφο ιςοδφναμα κλάςματα; Άρα θ Βάςω ζτρεξε τα τθσ διαδρομισ. 16 ο Βήμα: Μεταφζρουμε και τα οι μπάρεσ μασ μοιάηουν ζτςι: τθσ διαδρομισ που ζτρεξε θ Ιωάννα ςτθν 6 θ μπάρα. Τϊρα

15 17 ο Βήμα: Η οκόνθ ςασ μετά τισ μετατροπζσ τθσ κάκε μπάρασ ζχει τθν παρακάτω μορφι. Αν κζλουμε να απαντιςουμε ςτθν ερϊτθςθ του προβλιματοσ «Κάλυψαν οι τρεισ μακιτριεσ τθ διαδρομι;», ποιο κα πρζπει να είναι το επόμενό μασ βιμα; 18 ο Βήμα: Ζχετε τα ομϊνυμα κλάςματα. Για να δοφμε αν οι μακιτριεσ κάλυψαν τθ διαδρομι, τι κα πρζπει να κάνουμε και πϊσ; Αυτι θ ζβδομθ μπάρα κα μποροφςε να μασ βοθκιςει ςτθ λφςθ του προβλιματοσ; 19 ο Βήμα: Μπορείτε να κάνετε τθν πρόςκεςθ των ομωνφμων κλαςμάτων =. Ρεριγράψτε ςφντομα πωσ κάνατε τθν πρόςκεςθ. Ρρόςκεςα τουσ και άφθςα τον ίδιο ο Βήμα: Στθν ζβδομθ μπάρα ςχθματίςτε το άκροιςμα των παραπάνω ομϊνυμων κλαςμάτων. Τελικά τι πιςτεφετε; Οι 3 μακιτριεσ κάλυψαν τθ διαδρομι ι όχι; Η οκόνθ ςασ τϊρα πρζπει να είναι ζτςι: 21 ο Βήμα: Αν θ τζταρτθ μπάρα είναι όλθ θ διαδρομι και το μωβ χρϊμα το μζροσ που ζτρεξαν οι μακιτριεσ, πιςτεφετε ότι ζτρεξαν όλθ τθ διαδρομι; Είτε ςυμφωνείτε είτε διαφωνείτε δικαιολογιςτε τθν άποψι ςασ: 22 ο Βήμα: Αν όλθ θ διαδρομι είναι και οι μακιτριεσ ζτρεξαν τι πράξθ κα κάνουμε για να βροφμε πόςθ διαδρομι δεν καλφφτθκε; ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΗ Ετερϊνυμα ονομάηονται τα κλάςματα που ζχουν. Ρρόςκεςθ ετερωνφμων κλαςμάτων κάνουμε όταν κζλουμε να βροφμε.... Για να προςκζςουμε ετερϊνυμα κλάςματα κα πρζπει να τα κάνουμε.. Για να τα κάνουμε ομϊνυμα κα πρζπει να βροφμε το Ε.Κ.Ρ. και με τθ βοικεια του Ε.Κ.Ρ. να μετατρζψουμε τουσ παρανομαςτζσ. Στθ ςυνζχεια προςκζτουμε όπωσ μάκαμε να προςκζτουμε ετερϊνυμα κλάςματα. Για αν αφαιρζςουμε ομϊνυμα κλάςματα κα πρζπει να αφαιρζςουμε τουσ και να αφιςουμε ίδιο τον

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Κυνηγός Χ., Ψυχάρης Γ., Γαβρίλης Κ. & Κεΐσογλου Στ. Σεπτέμβριος 2010 «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα.

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. Κεφάλαιο 1 ο 1.1 κοπόσ του βιβλίου Κακθμερινά χρθςιμοποιοφμε διάφορεσ υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ όπωσ κειμενογράφουσ για να γράφουμε τα κείμενά μασ και πλοθγθτζσ για να εξερευνοφμε το διαδίκτυο. Ζχετε αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Λογιςμικό: Ακτίνεσ Κατθγορία αναπθρίασ: Μζτρια Ελαφριά Νοθτικι Κακυςτζρθςθ Μάκθμα: Γλϊςςα Μακθματικά

Λογιςμικό: Ακτίνεσ Κατθγορία αναπθρίασ: Μζτρια Ελαφριά Νοθτικι Κακυςτζρθςθ Μάκθμα: Γλϊςςα Μακθματικά Λογιςμικό: Ακτίνεσ Κατθγορία αναπθρίασ: Μζτρια Ελαφριά Νοθτικι Κακυςτζρθςθ Μάκθμα: Γλϊςςα Μακθματικά Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου Ρρομθκευτισ: Inte*learn Προςβαςιμότθτα Το εκπαιδευτικό λογιςμικό

Διαβάστε περισσότερα

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Κάκε αρχι και...εφκολθ! 1.1 κοπόσ του βιβλίου Σκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να ςασ ειςάγει ςτον κόςμο του προγραμματιςμοφ με ζνα όμωσ ιδιαιτζρωσ διαςκεδαςτικό και δθμιουργικό τρόπο. Μζςα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ GAMEMAKER

ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ GAMEMAKER Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ GAMEMAKER 2 1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ 2 2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ 2 3. ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ ΣΤΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ/ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικι ςτρατθγικι... 27 Διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ... 28 1. Ενεργοποίθςθ... 28 Φφλλο Εργαςίασ 1: Μία κινοφμενθ οντότθτα... 28 2. Εξερεφνθςθ...

Διδακτικι ςτρατθγικι... 27 Διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ... 28 1. Ενεργοποίθςθ... 28 Φφλλο Εργαςίασ 1: Μία κινοφμενθ οντότθτα... 28 2. Εξερεφνθςθ... Περιεχόμενα ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ... 3 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ... 3 ΕΝΤΑΞΘ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ ΣΤΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ/ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ... 3 ΣΚΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΘΜΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΘΜΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΘΜΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ` ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΣΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΘΦΙΑΚΑ ΤΣΘΜΑΣΑ» Κατεφκυνςθ: Θλεκτρονικι Μάκθςθ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ Σεχνολογικά Τποςτθριηόμενθ Σεχνικι

Διαβάστε περισσότερα

Πεπιεσόμενα 1. Τίηλορ διδακηικού ζεναπίος... 5

Πεπιεσόμενα 1. Τίηλορ διδακηικού ζεναπίος... 5 Πεπιεσόμενα 1. Τίηλορ διδακηικού ζεναπίος... 5 1 2. Δκηιμώμενη διάπκεια διδακηικού ζεναπίος... 5 3. Ένηαξη ηος διδακηικού ζεναπίος ζηο ππόγπαμμα ζποςδών... 5 4. Σκοποί και ζηόσοι ηος διδακηικού ζεναπίος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΘΕΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. ενταγμζνο ςτθ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΡΟΘΕΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. ενταγμζνο ςτθ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΡΟΘΕΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ενταγμζνο ςτθ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αχιλλζασ Μανδρίκασ, Σχολικόσ Σφμβουλοσ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Αναςταςία Μελίςτα, Εκπαιδευτικόσ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΙΑ / ΣΧΕΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΙΣΛΟ: ΚΡΙΜΑΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ Θ ΕΞΩΣΕΡΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΚΑΘΟΡΙΗΕΣΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΑΠΟ ΣΑ ΤΜΦΖΡΟΝΣΑ ΣΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΙΣΛΟ: ΚΡΙΜΑΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ Θ ΕΞΩΣΕΡΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΚΑΘΟΡΙΗΕΣΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΑΠΟ ΣΑ ΤΜΦΖΡΟΝΣΑ ΣΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΙΣΛΟ: ΚΡΙΜΑΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ Θ ΕΞΩΣΕΡΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΚΑΘΟΡΙΗΕΣΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΑΠΟ ΣΑ ΤΜΦΖΡΟΝΣΑ ΣΩΝ ΧΩΡΩΝ Θ ΙΔΕΑ ΣΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ: Ο Κριμαϊκόσ πόλεμοσ παρόλο που δεν εκτυλίχτθκε ςε ελλθνικό ζδαφοσ επθρζαςε

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΥΟ 6Α: ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ19/20

ΣΕΤΥΟ 6Α: ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Επιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΓΛΩΙΚΘ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΠΑΙΔΕΙΑ Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΓΡΑΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΧΝΙΑ Μάρθα Καηζαρίδοσ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ Θεζζαλονίκη 2011 2 3 ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Τεφχοσ 3/Ιανουάριοσ 2015 Πίνακασ Περιεχομζνων Editorial... 2 Ζνα μινυμα από τον John Huckle... 2 Ο απόθχοσ από τθ Nagoya... 4 Προςεγγίηοντασ το Αειφόρο χολείο... 7 «Ο χώροσ ωσ ζνα παιδαγωγικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Επιλζγοντασ το κατάλληλο διαδραςτικό ςφςτημα για εκπαιδευτικό περιβάλλον

Επιλζγοντασ το κατάλληλο διαδραςτικό ςφςτημα για εκπαιδευτικό περιβάλλον Επιλζγοντασ το κατάλληλο διαδραςτικό ςφςτημα για εκπαιδευτικό περιβάλλον Μια ειςαγωγή ςτα διαδραςτικά ςυςτήματα ε ζνα ςυνεχϊσ εξελιςςόμενο κόςμο, θ υιοκζτθςθ ενόσ διαδραςτικοφ ςυςτιματοσ ςτισ ςχολικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ Ι

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.Β

Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.Β ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη Σχολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΜΑ "Ανάπτυξθ διαδικτυακισ εφαρμογισ για οπτικοποίθςθ χρονοςειρϊν από βάςεισ δεδομζνων και πρόβλεψθ μελλοντικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακι Εργαςία. Σφςτθμα διαχείριςθσ οντολογίασ προςωπικοφ προφίλ μζςω διαδικτφου. Αντόνιο Κατίτ Μάριοσ Μυλωνάσ. Επιβλζπων: Κϊςτασ Βαςιλάκθσ

Πτυχιακι Εργαςία. Σφςτθμα διαχείριςθσ οντολογίασ προςωπικοφ προφίλ μζςω διαδικτφου. Αντόνιο Κατίτ Μάριοσ Μυλωνάσ. Επιβλζπων: Κϊςτασ Βαςιλάκθσ Πανεπιςτιμιο Πελοποννιςου Σχολι Θετικϊν Επιςτθμϊν και Τεχνολογίασ Τμιμα Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν Πτυχιακι Εργαςία Σφςτθμα διαχείριςθσ οντολογίασ προςωπικοφ προφίλ μζςω διαδικτφου Αντόνιο Κατίτ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΜΑΪΟ 2011 «Οικονομική ανάπτυξισ δεν είναι δυνατή χωρίσ τεχνικήν

Διαβάστε περισσότερα