Θ ε ξ α π ε ί α η ξ α ύ κ α η ν ο κ ε α ξ λ ε η η θ ή π ί ε ζ ε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θ ε ξ α π ε ί α η ξ α ύ κ α η ν ο κ ε α ξ λ ε η η θ ή π ί ε ζ ε"

Transcript

1 Θ ε ξ α π ε ί α η ξ α ύ κ α η ν ο κ ε α ξ λ ε η η θ ή π ί ε ζ ε

2 To ΧLR8 ζπλεηζθέξεη ζηελ θηλεηηθόηεηα ηνπ αζζελνύο πξάγκα πνπ απνβαίλεη επεξγεηηθό ζηελ δηαδηθαζία επνύισζεο ηνπ ηξαύκαηνο. XLR8 Αθξηβέο κέγεζνο Επγίδεη κόλν 680 γξ. Γπλαηόηεηα αλαξξόθεζεο mmhg Δλζσκαησκέλε li lon κπαηαξία κε ειάρηζην ρξόλν δσήο 8 ώξεο Δπαλαθνξηηδόκελε ζε 3 ώξεο Διάρηζηα επίπεδα ζνξύβνπ Νέα δηάζηαζε. Ζ Genadyne Europe δίλεη κηα λέα δηάζηαζε ζηελ ζεξαπεία ηξαύκαηνο κε αξλεηηθή πίεζε ( ΝPWT ) κε ην XLR8 ( επηηάρπλζε ). Έλα νινθιεξσκέλν ζύζηεκα θξνληίδαο ηξαπκάησλ κε ηελ κηθξόηεξε θαη ειαθξόηεξε αληιία. Επγίδεη κόλν 680 γξ Ζ αληιία έξρεηαη καδί κε ηζάληα κεηαθνξάο. Απηό επηηξέπεη ηελ βέιηηζηε ειεπζεξία θηλήζεσο ηνπ αζζελνύο ζαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ επνύισζεο ηνπ ηξαύκαηνο ηνπ θαη έηζη επηηαρύλεη ηνλ ρξόλν όπνπ ν αζζελήο ζα γίλεη θηλεηηθόο θαη πάιη. Μαδί κε ην NPWT έξρεηαη θαη κηα νινθιεξσκέλε ζεηξά πξντόλησλ πεξηπνίεζεο ηξαπκάησλ. Έμππλε ηαηλία ηξαύκαηνο Γελ ρξεηάδεηαη πιένλ λα θόβεηε ην θίικ επηθάιπςεο, ηαρύηεξε ζύλδεζε ηνπ ζσιήλα αλαξξόθεζεο, ιηγόηεξνο πόλνο γηα ηνπο αζζελείο θαηά ηελ αιιαγή ησλ επηζεκάησλ Απηέο ήηαλ νη πην ζεκαληηθέο απαηηήζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ ύζηεξα από ζπλνκηιία καδί ηνπο. Ζ έμππλε ηαηλία ηξαπκάησλ Δpisil Ρort είλαη ε απάληεζε απηώλ ησλ απαηηήζεσλ. Τν Δpisil Ρort είλαη έηνηκν λα ζπλδεζεί θαηεπζείαλ ζηνλ ζσιήλα αλαξξόθεζεο ηεο ηελ αλάγθε ηνπνζέηεζεο αλαξξόθεζεο θαη θαηά είλαη ιηγόηεξεο νη πηζαλόηεηεο γηα δηαξξνή ή ραιάξσζεο ηνπ ζσιήλα. Απηό βνεζάεη ζην λα κπνξέζεη ν αζζελήο λα θηλεζεί πην ειεύζεξα πξάγκα πνπ ζπκβάιεη ζηελ δηαδηθαζία επνύισζεο ηνπ Έπθνιν ζηε ρξήζε. Ζ επθνιία ζηε ρξήζε είλαη ην επίθεληξν ηνπ ζπζηήκαηνο XLR8. Γηα παξάδεηγκα όιεο νη ζσιήλεο ηεο ζπζθεπήο είλαη ήδε πξνζπλδεδεκέλεο. Δηζη ζαο εμνηθνλνκεί ρξόλν ρσξίο πξνβιεκαηηζκό εμαζθαιίδνληαο γηα εζάο κηα εύθνιε ζύλδεζε κε ηελ αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο bayonet. Τν XLR8 είλαη εύθνιν ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ιόγσ ηνπ εύθνινπ κελνύ ηνπ. Ζ κεγάιε νζόλε πξνζθέξεη κηα απεηθόληζε όισλ ησλ πιεξνθνξηώλ ησλ πιήθηξσλ. Μηθξό, βνιηθό θαη εύθνιν ζηελ ρξήζε. Καζηζηά ην XLR8 ην ηδαληθό NPWT ζύζηεκα γηα Ννζνθνκεία αιιά θαη γηα θαη νίθνλ λνζειεία. Δμσηεξηθή παξνρή ελέξγεηαο Bayonet γηα γξήγνξε θαη Μεγάια πιήθηξα γηα επθνιία Μεγάιε νζόλε. γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελή. αζθαιή ζύλδεζε ζπζθεπήο. ζηε ρξήζε.

3 Ο ρξόλνο επνύισζεο είλαη θαηά 61% ιηγόηεξνο από ηνλ ρξόλν πνπ απαηηείηαη θαηά ηνλ θιαζηθό ηξόπν επνύισζεο ηξαύκαηνο θαη θαηά 38% κεησκέλνο ζε θόζηνο Έηνηκνη Ζ πξνεηνηκαζία ηνπ XLR8 πξνο ρξήζε είλαη πνιύ εύθνιε. Με ηξία απιά βήκαηα κπνξείηε λα μεθηλήζεηε ηε ζεξαπεία. Καζαξίζηε ηελ πιεγή θαη επηζέζηε 1 ην silflex αληηθνιιεηηθό επίζεκα ( θσην 1 ) 2 Πξνεηνηκάζηε ηελ πιεγή θαη βάιηε ην γέκηζκα επίζεκα ηεο επηινγήο ζαο. ( θσην 2 ) 3 Σνπνζεηήζηε από πάλσ ην Δpisil Ρort δηαθαλή απηνθόιιεην ζηιηθνλαξηζκέλν επίζεκα κε ππνδνρή γηα ηνλ ζσιήλα αλαξξόθεζεο. ( θσην 3 ) Έηνηκνη: ζπλδέζηε ην κε ην XLR8 βάδνληαο ηελ επηζπκεηή πίεζε. Η ζεξαπεία ηώξα κπνξεί λα αξρίζεη. ( θσην 4 ) Πιενλεθηήκαηα γηα όινπο όζνπο αθνξά: Οη αζζελείο παίξλνπλ λσξίηεξα εμηηήξην ζπλερίδνληαο ζπίηη ηνπο ηελ ίδηα ζεξαπεία όπσο ζην λνζνθνκείν. Όζνλ αθνξά ηα λνζειεπηηθά ηδξύκαηα απηό ζεκαίλεη ηαρύηεξν εμηηήξην ησλ αζζελώλ ζπλεηζθέξνληαο έηζη ζηελ ζύληνκε απνδέζκεπζε θιηλώλ. Οη θαη νίθνλ λνζειεπηέο θαη ηα λνζειεπηηθά ηδξύκαηα κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ κηα άλεηε ζεξαπεία γηα νμεία θαη ρξόληα ηξαύκαηα, κε ην εύθνιν ζηε ρξήζε XLR8. Πξνζθέξνπκε ππνζηήξημε ρξήζεο θαη εθπαίδεπζε πάλσ ζηε ρξήζε ηνπ XLR8. Δίλαη ραξά καο λα ζαο εμππεξεηνύκε. Δκείο ζηελ Genadyne πξνζθέξνπκε ππνζηήξημε άλεπ όξσλ ζε νπνηαδήπνηε ηνπνζεζία είηε ηειεθσληθά είηε ζε πξνζσπηθό επίπεδν νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Ζ εμππεξέηεζε πειαηώλ καο ηζρύεη 24 ώξεο ηελ εκέξα, 7 κέξεο ηελ εβδνκάδα, ώζηε όιεο νη θιήζεηο λα βξίζθνπλ αληαπόθξηζε. Ζ Genadyne παξέρεη επίζεο εθπαίδεπζε πεξηπνίεζεο ηξαύκαηνο ζε ηαηξηθό θαη λνζειεπηηθό πξνζσπηθό. Απνηειεζκαηηθόηεηα ζε θόζηνο Ζ ζεξαπεία ηξαύκαηνο κε αξλεηηθή πίεζε έρεη απνδεηρζεί ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ζηε κείσζε θόζηνπο. Έξεπλεο δείρλνπλ πσο ε ρξήζε θιεηζηνύ ζπζηήκαηνο πεξηπνίεζεο ηξαύκαηνο κε αλαξξόθεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ρξόλν επνύισζεο ελόο ηξαύκαηνο θαηά 61% ιηγόηεξν ζπγθξηηηθά κε θαλνληθέο ζπλζήθεο θαη θαηά 38% ιηγόηεξνπ θόζηνπο. Κιηληθά απνδεδεηγκέλε κέζνδνο Τν NPWT είλαη κηα θιηληθά απνδεδεηγκέλε κέζνδνο γηα ζεξαπεία Ομέσλ, ρξόλησλ ηξαπκάησλ. Δθαξκόδνληαο ην ζύζηεκα NPWT, επηηαρύλεηαη ε δηαδηθαζία επνύισζεο ρσξίο λα αθήλεη πνιύ ηζηό νπιήο. Μέρξη ηνπ παξόληνο, όιν θαη πεξηζζόηεξνη επαγγεικαηίεο ζηνλ ρώξν ηεο ηαηξηθήο πείζνληαη ζην λα δνθηκάζνπλ ην XLR8 θαη γεληθόηεξα ηελ έλλνηα ηεο ζεξαπείαο ηξαύκαηνο κε αξλεηηθή πίεζε Ready Καζαξίζηε ηελ πιεγή θαη επηζέζηε ην silflex αληηθνιιεηηθό επίζεκα Πξνεηνηκάζηε ηελ πιεγή θαη βάιηε ην γέκηζκα επίζεκα ηεο επηινγήο ζαο. Τνπνζεηήζηε από πάλσ ην Δpisil Ρort δηαθαλή απηνθόιιεην ζηιηθνλαξηζκέλν επίζεκα κε ππνδνρή γηα ηνλ ζσιήλα αλαξξόθεζεο. Έηνηκνη: ζπλδέζηε ην κε ην XLR8 βάδνληαο ηελ επηζπκεηή πίεζε. Ζ ζεξαπεία ηώξα κπνξεί λα αξρίζεη. *Επιηςγσάνεηαι η κλινική και οικονομική αποδοηικόηηηα ηηρ εξωηεπικήρ εθαπμογήρ θεπαπείαρ απνηηικήρ πίεζηρ για ηην θεπαπεία ηων ελκών και ζηην καη οίκων νοζηλεία. (Ostomy Wound Management 1999:45:41-4, 46-50).

4 Chariker jeter πεξηγξαθή δηαδηθαζίαο ηνπνζέηεζεο επηζεκάησλ γηα ην XLR8 ρσξίο ηελ ρξήζε ηνπ Δpisil Port. Η επηινγή είλαη δηθή ζαο Δκείο πξνζθέξνπκε κηα επξεία γθάκα πξντόλησλ καδί κε ην XLR8. Δζείο ζαλ ζεξάπνληεο ηαηξνί-λνζειεπηέο γηα ηελ πεξηπνίεζε ηξαπκάησλ, κπνξείηε λα επηιέμεηε ην ηδαληθό θαηά πεξίπησζε επίζεκα, γηα λα κπνξέζεηε λα δηαρεηξηζηείηε όπσο εζείο επηζπκείηε αθόκα θαη ηελ πην δύζθνιε πιεγή. Ζ γθάκα πξντόλησλ πεξηπνίεζεο ηξαύκαηνο πεξηιακβάλεη,ζπζθεπαζίεο νινθιεξσκέλσλ θίη αιιαγώλ, θνιιεηηθά θαη αληίθνιιεηηθά επηζέκαηα, ζσιήλεο αλαξξόθεζεο θαη δνρεία ζπιινγήο εθθξηκάησλ. For example we supply: 1 Episil port. 2 Kerlix AMD, αληηκηθξνβηαθή γάδα. 3 Ligasano ζθνπγγαξάθη πξάζηλν-καύξν. 4 Silflex, αληη-θνιιεηηθό επίζεκα. ( όια ζε θσην ) Σνπνζεηώληαο ηνλ επίδεζκν: 1. Καζαξίζηε ηελ πιεγή θαη βάιηε ην αληηθνιιεηηθό επίζεκα silflex. ( Α ) 2. Κόςηε ηα επηζέκαηα γάδαο θαη ηνλ ζσιήλα αλαξξόθεζεο ζην κέγεζνο ηεο εζσηεξηθήο θνηιόηεηαο ηνπ ηξαύκαηνο. ( Β ) 3. Βξέμηε ηε γάδα μεδηπιώζηε ηελ θαη ηπιίμηε ραιαξά ην ζσιήλα αλαξξόθεζεο κε απηή πξίλ ηνλ ηνπνζεηήζεηε κέζα ζηελ θνηιόηεηα ηνπ ηξαύκαηνο. Δκπνηίζηε θνκκάηηα γάδαο κε νξξό 0,9% θαη ηνπνζεηήζηε ηα ρσξίο λα ηα πηέζεηε πνιύ γηα λα γεκίζεηε ηελ ππόινηπε θνηιόηεηα ηνπ ηξαύκαηνο. ( C θαη D) Πξνεηνηκάζηε ην δέξκα πεξηκεηξηθά από ηελ πιεγή πξηλ Σνπνζεηεζεί ην επίζεκα αεξνζηεγνύο επηθάιπςεο, όπσο αθνινπζεί: 4. Βεβαησζείηε πσο ην δέξκα είλαη ζηεγλό. 5. Κόςηε από πξηλ ην επηθάιπκκα ηεο πιεγήο ζε ηέηνην κέγεζνο ώζηε λα θαιύπηεη νιόθιεξε ηελ πιεγή ζπκπεξηιακβάλνληαο ηνπιάρηζηνλ 2.5 εθ πγηνύο δέξκαηνο γύξσ από ηελ πιεγή. ( Δ ) ε κ α λ η η θ ό: Βεβαησζείηε πσο ην ζύζηεκα είλαη αεξνζηεγώο θιεηζκέλν. Πξέπεη λα βεβαησζνύκε όηη ην επίζεκα αεξνζηεγνύο επηθάιπςεο έρεη ηπιίμεη θαη ζθξαγίζεη αεξνζηεγώο ηνλ ζσιήλα αλαξξόθεζεο ζην ζεκείν εμόδνπ ηνπ από ηελ πιεγε θαη ζηελ ζπλέρεηα έρεη θνιιεζεί ζην πγηέο δέξκα εμαζθαιίδνληαο έηζη ηελ αεξνζηεγή αζθάιηζε όινπ ηνπ ζπζηήκαηνο. ( F ) Βεβαησζείηε όηη ε πεξηνρή ηεο πιεγήο είλαη απνιύησο αεξνζηεγώο θιεηζηή γηα λα είζηε απόιπηα βέβαηνη θιείζηε δύζθνιεο πεξηνρέο κε επηπιένλ θνκκάηηα επηζέκαηνο αεξνζηεγνύο επηθάιπςεο. 1 A D 2 Τξαύκα/πιήγε θαη ηξαπκαηηθή θνηιόηεηα. Ζ θνηιόηεηα ηεο πιεγήο πξέπεη λα γεκίζεη κε θνκκάηηα γάδαο ηνπνζεηεκέλα ραιαξά, αθνύ πξώηα ηα έρεηε εκπνηίζεη κε νξξό 0,9% 4 3 B Κόςηε ηα επηζέκαηα γάδαο θαη ηνλ ζσιήλα αλαξξόθεζεο ζην κέγεζνο ηεο εζσηεξηθήο θνηιόηεηαο ηνπ ηξαύκαηνο. E Έπθνιν ηακπιό δηαρείξηζεο ζπζθεπήο: βάιηε ζε ιεηηνπξγία ηελ ζπζθεπή θαη επηιέμηε ηνλ επηζπκεηό βαζκό αξλεηηθήο πίεζεο ζε mmhg.(mm ζηήιεο πδξαξγύξνπ) Ο ζσιήλαο αλαξξόθεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ηπιηγκέλνο από ηελ γάδα kerlix. Ζ πιεγή πξέπεη λα θαιπθζεί εληειώο κε ην επίζεκα αεξνζηεγνύο επηθάιπςεο γηα λα εγθαηαζηαζεί έλα αεξνζηεγέο ζύζηεκα. C F Kerlix AMD is a registered trademark of Tyco Healthcare Group LP. Episil Port, Evofil, Silflex and Silfix are registered trademarks of Advancis Medical Ltd. XLR8 is a registered trademark of Genadyne Biotechnologies Inc. Τνπνζεηείζηε ηνλ ηπιηγκέλν ζηε γάδα ζσιήλα αλαξξόθεζεο κέζα ζηελ θνηιόηεηα ηεο πιεγήο. Δίλαη ζεκαληηθό ν ζσιήλαο αλαξξόθεζεο λα είλαη απνιύησο εζώθιεηζηνο ζη όιν ζύζηεκα.

5 Πιενλεθηήκαηα: Ζ νινθιεξσκέλε ζεξαπεία πνπ πξνζθέξεη ην ζύζηεκα XLR8 Με-ηξαπκαηηθά πξντόληα πεξηπνίεζεο ηξαύκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Δpisil Ρort. Δπηινγή δηάθνξσλ παθέησλ θίη πεξηπνίεζεο ηξαύκαηνο. Μηθξόηεξε θαη ειαθξύηεξε αληιία κε ηελ νπνία επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε θηλεηηθόηεηα ηνπ αζζελνύο.. Θέιεηε λα κάζεηε πεξηζζόηεξα; Αλ έρεηε εξσηήζεηο ε ζα ζέιαηε λα κηιήζεηε κε έλαλ αληηπξόζσπν ηεο Genadyne επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα καο: Distributor For Greece ΠΔΡΙΘΑΛΨΙ A.E. Δηζαγσγέο- Αληηπξνζσπείεο-Δκπνξία ΟΡΘΟΠΔΓΙΚΑ & ΙΑΣΡΙΚΑ ΔΙΓΗ Έδξα:Μεηζάθε 1 Παηήζηα Αζήλα ηει:

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο.

Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Ο θαζεηήξαο κπνξεί λα θάλεη δηαθνξά ζηελ πγεία ζαο θαη ζηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ζαο. Καηαλννύκε όηη απηό κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό

Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό N o 4: Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ ζαο απνθύγεηε παξεκβάζεηο πνπ δελ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηαηξηθνύο ιόγνπο ηεο Judith A. Lothian, RN, PhD, LCCE, FACCE

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Αποηέλεζμα δοκιμαζηικής λειηοσργίας κάμερας Foscam FI8905w ποσ παρατωρήθηκε από ηην novatron. Παξάξηεκα: Κξηηήξην επηινγήο IP θάκεξαο θαη Μεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο. 2 Ειζαγωγή H ζπγθεθξηκέλε

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΘΤΜΔΗ: 100 + ΟΜΟΡΦΗΑ + ΚΑΛΟ ΑΠΟΣΔΛΔ ΜΑ

ΔΠΗΘΤΜΔΗ: 100 + ΟΜΟΡΦΗΑ + ΚΑΛΟ ΑΠΟΣΔΛΔ ΜΑ THE BIBLE Ο κύπιορ ζηόσορ μαρ είναι η ζςνολική ικανοποίηζη ηος ηελικού καηαναλυηή. Απηή ε γξακκή έρεη ζρεδηαζηεί πξνθεηκέλνπ λα δνζνύλ ζηνλ θνκκσηή ηα απνδνηηθά θαη πςειήο πνηόηεηαο εξγαιεία, επηηξέπνληαο

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring using Nagios System

Monitoring using Nagios System Διασείπηζη Δικηύων Monitoring using Nagios System Ομάδα Επγαζίαρ Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Μάθημα Ανηικείμενο Επγαζίαρ Καθηγηηήρ Χαιιίδαο Φώηεο 1115200600170 Παζζηάο Φαίδσλ 1115200600223 Δηαρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική. Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ

Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική. Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική Μέριμνα (HACC) Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ 24 Περιεχόμενα Ειιεληθή Οξζόδνμε Κνηλόηεηα Ν.Α. Κξηηήξηα Επηινγήο Τπεξεζίεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγνπζα Ιαηξηθή: Αλαθνξά ζηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα

Δπείγνπζα Ιαηξηθή: Αλαθνξά ζηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ http://www.hesem.gr E-Mail: info@hesem.gr Δπείγνπζα Ιαηξηθή: Αλαθνξά ζηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα Π. Αγγνπξηδάθεο Δπίθ. θαζεγεηήο Δπείγνπζαο Ιαηξηθήο Π. Κ., Γληήο ΣΔΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΔΥΟ ΜΙΥΑΛΗ ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗ Επιγοναηιδομηπιαίορ πόνορ Αξιολόγηζη Θεπαπεία Ο επηγνλαηηδνκεξηαίνο πόλνο είλαη έλα από ηα πην ζπρλά εκθαληδόκελα επώδπλα ζύλδξνκα

Διαβάστε περισσότερα

Δσάγγειος Ν. Μαρθοσιής Οδεγίες Δγθαηάζηαζες Ιδηωηηθού Μεηεωροιογηθού ηαζκού

Δσάγγειος Ν. Μαρθοσιής Οδεγίες Δγθαηάζηαζες Ιδηωηηθού Μεηεωροιογηθού ηαζκού Δσάγγειος Ν. Μαρθοσιής Οδεγίες Δγθαηάζηαζες Ιδηωηηθού Μεηεωροιογηθού ηαζκού 1/6/2013 2 η Έκδοση 2 Δγθαηάζηαζε Μεηεσξνινγηθνχ Σηαζκνχ Δηζαγσγή Οη νδεγίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε Ιδησηηθνύ Μεηεσξνινγηθνύ Σηαζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα