Η Φσζική και η Υημεία ηης θφηογραθίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Φσζική και η Υημεία ηης θφηογραθίας"

Transcript

1 Η Φσζική και η Υημεία ηης θφηογραθίας

2 Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα Πώο ζρεηίδεηαη ε θσηνγξαθία κε ηηο θπζηθέο επηζηήκεο; Γηαηί ζεσξείηαη απηή ε εμέιημε ηεο θσηνγξαθίαο σο ε ζεακαηηθόηεξε ζηελ ηζηνξία ηεο; Δίλαη ε ςεθηαθή θσηνγξαθία αιεζηλή; Πνηεο είλαη νη δηαθνξέο ηεο ςεθηαθήο θαη ηεο αλαινγηθήο θσηνγξαθίαο; ύγθξηζε ηεο αλαινγηθήο-ςεθηαθήο θσηνγξαθίαο κε απεηθνληδόκελν αληηθείκελν ηελ Αθξόπνιε. Σα θιαο ησλ θσηνγξαθηθώλ κεραλώλ πξνθαινύλ αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηα κλεκεία;

3 4 Β: Πώο ζρεηίδεηαη ε θσηνγξαθία κε ηηο θπζηθέο επηζηήκεο; Ο ζπζρεηηζκόο ηεο θσηνγξαθίαο κε ηηο θπζηθέο επηζηήκεο γίλεηαη αληηιεπηόο κε ηελ αλάιπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο. Σξόπνο Λεηηνπξγίαο ηεο Φσηνγξαθηθήο Μεραλήο: Σν θώο αλαθιάηαη από ην αληηθείκελν θαη ζηε ζπλέρεηα αλαθιάηαη ζηνλ αλνηρηό θσηνθξάθηε κέζσ ηνπ θαθνύ θαη έπεηηα γίλεηαη απνηύπσζε ηνπ εηδώινπ ζην θσηνεπαίζζεην πιηθό ηνπ θηικ.

4 Σα θύξηα ζπζηήκαηα θαη εμαξηήκαηα ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο είλαη ηα εμήο: Φσηνθξάθηεο Ο θσηνθξάθηεο ειέγρεη ηε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο ηνπ θηικ ζην θσο. Φαθόο Σα θσηεηλά θύκαηα πνπ αληαλαθιώληαη από ην αληηθείκελό πεξλάλε κέζα ζηε κεραλή δηακέζνπ ηνπ θαθνύ θαη ηνπ δηαθξάγκαηνο. Δίδε εζηίαζεο Τπάξρνπλ ηξία βαζηθά είδε εζηίαζεο: κόληκε εζηίαζε, κόληκνο θαθόο κε δπλαηόηεηα εζηίαζεο θαη ελαιιαζζόκελνο θαθόο.

5 Δζηηαθή απόζηαζε ησλ θαθώλ Η εζηηαθή απόζηαζε ελόο θαθνύ θαζνξίδεη ην νπηηθό ηνπ πεδίν θαη ην κέγεζνο ζην νπνίν κπνξεί λα δείμεη κηα εηθόλα πάλσ ζην θηικ. ύζηεκα θσηνκέηξεζεο Οη πεξηζζόηεξεο ζύγρξνλεο κεραλέο έρνπλ έλα θσηόκεηξν πάλσ ζην ζώκα ηνπο γηα λα κεηξνύλ ηε θσηεηλόηεηα ηνπ ζέκαηνο. Φσηνεπαίζζεηα Τιηθά Σν θσηνεπαίζζεην πιηθό είλαη έλα θνιινεηδέο δηάιπκα αινγνλνύρσλ αιάησλ ηνπ αξγύξνπ. Πάλσ ζε απηό ζα απνηππσζεί ηειηθά ε θσηνγξαθία

6 3 Β: Γηαηί ζεσξείηαη ε εμέιημε ηεο ςεθηαθήο θσηνγξαθίαο σο ε ζεακαηηθόηεξε ζηελ ηζηνξία ηεο; Η εμέιημε ηεο θσηνγξαθίαο ζηε ζεκεξηλή επνρή ραξαθηεξίδεηαη σο ε ζεακαηηθόηεξε ζηελ ηζηνξία ηεο θαζώο ε ςεθηαθή ηερλνινγία αλαπηύζζεηαη ζεκαληηθά θαη ζην δηθό ηεο πεδίν.

7 1 Β: Δίλαη ε ςεθηαθή θσηνγξαθία αιεζηλή; Λεηηνπξγία Φεθηαθήο Μεραλήο (Αηζζεηήξαο) ε αληίζεζε κε ηηο θσηνγξαθηθέο κεραλέο πνπ απνηππώλνπλ ην είδσιν ζε θηικ, νη ςεθηαθέο κεραλέο θάλνπλ ρξήζε νξηζκέλσλ αηζζεηήξσλ, πάλσ ζηνπο νπνίνπο πξνζθξνύεη ην θσο.

8 2 Β: Πνηεο είλαη νη δηαθνξέο ηεο ςεθηαθήο θαη ηεο αλαινγηθήο θσηνγξαθίαο; ύγθξηζε Αλαινγηθήο-ςεθηαθήο Φσηνγξαθίαο Η ςεθηαθή θσηνγξαθία έρεη δηαθνξεηηθή ρξσκαηηθή απόθξηζε, αλάινγα κε ηε δηαζέζηκε θσηεηλή πεγή. ηελ αλαινγηθή θσηνγξαθία, δελ είλαη δπλαηή ε ηξνπνπνίεζε ηεο ρξσκαηηθήο απόθξηζεο παξά κόλν κε εηδηθά θηικ. Η ςεθηαθή θύζε ηεο εηθόλαο δίλεη ηεξάζηηεο δπλαηόηεηεο κεηάδνζεο θαη κεηέπεηηα επεμεξγαζίαο ζηνλ ππνινγηζηή. Η αλαινγηθή θσηνγξαθία απαηηεί ηε ρξήζε ρεκηθώλ γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο. Η ςεθηαθή θύζε ηεο εηθόλαο δηεπθνιύλεη ζε ηεξάζηην βαζκό ηελ παξαγσγή θηελώλ παλνκνηόηππσλ αληηγξάθσλ. ηελ αλαινγηθή θσηνγξαθία ε πνηόηεηα ππνβαζκίδεηαη ζε θάζε παξαγσγή αληηγξάθνπ.

9 2 Α: Φσηνγξαθία-Αθξόπνιε Από πάνφ αριστερά: Παρθενώνας σε ημιέγτρφμο υιλμ, Παρθενώνας αποτσπφμένος σε ταρτί στιγμιαίας υφτογραυικής μητανής, υηυιακή υφτογραυία τοσ Παρθενώνα, Παρθενώνας σε έγτρφμο υιλμ

10 1 Α: Δπεξεάδνληαη ηα κλεκεία θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε Αθξόπνιε από ηα θιαο ησλ θσηνγξαθηθώλ κεραλώλ; Η ζεξκόηεηα θαη ην θσο πνπ παξάγνληαη από ηε θσηνγξαθία ιάκςεο ( θσηνγξαθία κε θιαο ) επηηαρύλνπλ ηηο ρεκηθέο αληηδξάζεηο πνπ πξνθαινύλ ηελ αιινίσζε ησλ καξκάξσλ. πκπεξαίλνπκε ινηπόλ όηη ην θιαο θαηαζηξέθεη ηα κλεκεία θαη ζπλεπώο θαη ηνλ Παξζελώλα.

11 Βηβιηνγξαθία Λεηηνπξγία Φεθηαθήο Μεραλήο (Αηζζεηήξαο): Η Αθξόπνιε Μέζα από Φηικ θαη Pixel: htm Σν Αηώλην Δξώηεκα: Αλαινγηθή ή Φεθηαθή Φσηνγξαθία: F%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE Δπεξεάδνληαη ηα κλεκεία θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε Αθξόπνιε από ην θιαο ησλ θσηνγξαθηθώλ κεραλώλ;.http://www.getanswer.org/why-cant-people-take-flash-photographs-in-museums/

12 Η νκάδα Νίθνο Ξπινύξεο Παλαγηώηεο Παπαθσλζηαληίλνπ Αλαζηάζηνο Πνηόιηαο Κώζηαο Δπαγγειίνπ ηαύξνο Υαηδεζηύιεο Υάξεο Ναππιηώηεο

13 ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΕ ΛΗΨΕΙ ΣΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Αναζηάζης Αποζηολός Έλενα Ανδρούηζοσ Άρηεμις Απέργη ηαμάηης Αζίκης Κφνζηανηίνος Γκαηζώνας

14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεθάλαιο 1: Σερληθέο ιήςεηο Κεθάλαιο 2: Απνηειέζκαηα ηεο ηερλνινγίαο ζηε θσηνγξαθία Κεθάλαιο 3: Πιενλεθηήκαηα-κεηνλεθηήκαηα ηεο ςεθηαθήο θσηνγξαθίαο Κεθάλαιο 4: Σερλνινγηθή αλάπηπμε ηαιέλην θσηνγξάθνπ

15 1.Σεχνικές Λήψεις Λήυη HDR (High Dynamic Range): κεηώλεη ην contrast

16 Panning Όηαλ ην ζέκα θηλείηαη

17 Πανόραμα Κάιπςε κεγάιεο ζθελήο

18 Σρίποδο Δμάξηεκα γηα παλνξακηθέο ιήςεηο

19 Φωτομέτρηση Μέηξεζε έληαζεο θσηόο

20 Φλας Fill: 1)γηα δπλαηό ήιην 2) γηα εζσηεξηθό ρώξν κε παξάζπξα πνπ κπαίλεη θσο

21 Σεχνικές λήψεις και Ακρόπολη

22

23 2. Αποτέλεσμα τεχνολογίας στη φωτογραφία ηατύηηηα κλείζηροσ

24 ISO θαζαξή θσηνγξαθία

25 Διάφραγμα Μεραληζκόο κέζα ζηνλ θαθό

26 Σατύηηηα ζσγτρονιζμού Μέγηζηε ηαρύηεηα θσηνθξάθηε Σατύηηηα ηοσ θιλμ Αξηζκεηηθή ηηκή γηα επαηζζεζία θηικ ζην θσο

27 Βάθος πεδίου Υώξνο απεηθόληζεο εζηηαζκέλσλ ζεκάησλ

28

29 Εστιακή απόσταση Απόζηαζε ζέκαηνο από ην νπηηθό θέληξν ηνπ θαθνύ

30 Φωτεινότητα Σν κέγηζην άλνηγκα ηνπ θαθνύ

31 Οπτικό ζουμ Μεγέζπλζε θαιήο πνηόηεηαο

32 Ψηφιακή τεχνολογία και Ακρόπολη

33

34

35

36

37 3.Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα ψηφιακής φωτογραφίας Υσξίο αιιαγή εμαξηεκάησλ, ε ςεθηαθή κεραλή κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθή επαηζζεζία ζην θσο, αλάινγα κε ηε ζηάζκε επαηζζεζίαο (θιίκαθα ISO) πνπ επηιέγνπκε. Η θάξηα κλήκεο κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί πάξα πνιιέο θνξέο θαη δελ ρξεηάδεηαη εηδηθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο. Η ρσξεηηθόηεηα ησλ θαξηώλ κλήκεο, όπνπ απνζεθεύνληαη νη εηθόλεο είλαη πάξα πνιύ κεγάιε.

38 Η ςεθηαθή θύζε ηεο εηθόλαο δίλεη ηεξάζηηεο δπλαηόηεηεο κεηάδνζεο θαη κεηέπεηηα επεμεξγαζίαο ζηνλ ππνινγηζηή, ρσξίο ηελ αλάγθε δύζρξεζησλ ρεκηθώλ θαη ζθνηεηλνύ ζαιάκνπ. Η ςεθηαθή θύζε ηεο εηθόλαο δηεπθνιύλεη ζε ηεξάζηην βαζκό ηελ παξαγσγή θηελώλ παλνκνηόηππσλ αληηγξάθσλ Αλ ν θσηνγξάθνο δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνο, κπνξεί λα επαλαιάβεη ηε θσηνγξάθηζε

39 Μειονεκτήματα ψηφιακής φωτογραφίας Μπνξεί λα δεκηνπξγήζεη, ειεθηξνληθά, κεγέζπλζε Λήςε ηαηλίαο βίληεν Ο αηζζεηήξαο θνξέλλπηαη πνιύ γξήγνξα ζε πςειέο ζηάζκεο θσηεηλόηεηαο Πνιιά πιενλεθηήκαηα ηνπ ςεθηαθνύ κέζνπ δελ κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ από όζνπο δελ έρνπλ εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε πξνζσπηθνύ ππνινγηζηή

40 ηηο κεραλέο κε κηθξνύο αηζζεηήξεο ε πνηόηεηα εηθόλαο είλαη ζεκαληηθά θαηώηεξε

41 4. Σεχνολογική ανάπτυξη ταλέντο φωτογράφου Με ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ θαη ηελ κεηάβαζε από ηελ αλαινγηθή ζηελ ςεθηαθή θσηνγξαθία, νη δπλαηόηεηεο θαη νη επθνιίεο ηνπ θσηνγξάθνπ απμήζεθαλ ζε αλέιπηζηα επίπεδα

42 Μπορεί η τεχνολογική ανάπτυξη να υπερκαλύψει την έλλειψη ταλέντου και δημιουργικότητας κάποιου φωτογράφου; Οη εηδηθνί θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα όηη απηό είλαη αδύλαηνλ ιόγσ πνιιώλ ηδηνηήησλ πνπ δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ν θαζέλαο

43 Δπεηδή ε θσηνγξαθία απνηειεί κηα ηέρλε θαη ζηελ ηέρλε, θαηά θύξην ιόγν, παίδεη ξόιν ην ζπλαίζζεκα θαη ε πξνζσπηθή άπνςε. Γειαδή ν θσηνγξάθνο ζα ηξαβήμεη κηα θσηνγξαθία, κε βάζε ηε ςπρνζύλζεζε θαη ηε δηάζεζε πνπ έρεη ηελ ζηηγκή εθείλε.

44 Ιστορική αναδρομή στην Ακρόπολη Η Αθξόπνιε θαη ν Παξζελώλαο ηεο αξραίαο Αζήλαο

45 Η Αθξόπνιε ηεο αξραίαο Αζήλαο από δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία κέζα από κηα ειαηνγξαθία

46 Η Αθξόπνιε ζηελ Αξραία Αζήλα

47 Η Αθξόπνιε θαηά ηε Ρσκατθή επνρή

48

49

50

51 1868 Η Νόηηα πιεπξά ηνπ Ιεξνύ Βξάρνπ, κε ην ζέαηξν ηνπ Γηνλύζνπ αθόκε ζθεπαζκέλν

52 Η Αθξόπνιε θαηά ηε γεξκαληθή θαηνρή

53

54 Η Αθξόπνιε ζήκεξα

55 Υηνληζκέλε Αθξόπνιε, Μάξηηνο 2004

56 Βιβλιογραφία: %CF%86%CE%BB%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7- %CF%83%CF%89%CF%83%CF%84%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85- %CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7/Page-3 E%B7-%CF%84%CE%B7-%CE%BD%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1

57 wcfqemfaodmfeehw 4%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE %B1+%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B7 %CF%82+%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE %BF%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%82+%CF%83%CF%84%CE%B7 %CE%BD+%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE %B1%CF%86%CE%B9%CE%B1&gs_sm=e&gs_upl=3845l18140l0l18278l 55l40l3l10l10l0l322l8485l l52l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&biw =1280&bih=629&um=1&ie=UTF- 8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi#um=1&hl=el&tbm=isch&sa=1&q=% CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B7+%CE% B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7+&pb x=1&oq=%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce% B7+%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%C E%B7+&aq=f&aqi=g- S1&aql=&gs_sm=e&gs_upl=33728l34481l2l34728l5l5l0l5l5l0l0l0ll0l0&fp=1& biw=1280&bih=629&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&cad=b

58 4%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE %B1+%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B7 %CF%82+%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE %BF%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%82+%CF%83%CF%84%CE%B7 %CE%BD+%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE %B1%CF%86%CE%B9%CE%B1&gs_sm=e&gs_upl=3845l18140l0l18278l 55l40l3l10l10l0l322l8485l l52l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&biw =1280&bih=629&um=1&ie=UTF- 8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi#um=1&hl=el&tbm=isch&sa=X&ei=9 4bPTsSPOcKQ4gTH3aE2&ved=0CDYQBSgA&q=iso+%CF%86%CF%89% CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B 1&spell=1&fp=1&biw=1280&bih=629&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&cad=b 9%CE%B1%CE%BA%CE%AE- %CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF% 86%CE%AF%CE%B1 National Geographic: Όια γηα ηελ θσηνγξαθία (8 cd) Φσηνγξαθηθνί όξνη.

59 ΔΙΑΓΩΓΙΚΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Σα είδε ηεο θσηνγξαθίαο

60 1. ΑΠΡΟΜΑΤΡΗ - ΔΓΥΡΧΜΗ Η ηέρλε ηεο α/κ θσηνγξαθίαο δελ ζα κπνξνύζε λα εθθξάζεη απνηειεζκαηηθόηεξα ηελ επνρή καο ζε θάζε θσηνγξαθηθή πξνζπάζεηα, αλ δελ πεξηείρε θάηη από ηελ αθαηξεηηθή δπλακηθή ηεο ηνληθήο δηαβάζκηζεο ηνπ γθξίδνπ. Σν πξόζσπν ηνπ αζπξόκαπξνπ ζηελ επνρή καο, παξόιν πνπ είλαη πεπαιαησκέλν, δελ θαληάδεη θαζόινπ γεξαζκέλν.

61 ΑΠΡΟΜΑΤΡΗ ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΑ

62 Η ηερληθή ηεο θσηνγξαθίαο ρξώκαηνο εμεξεπλήζεθε ζε : Oιόθιεξε ηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηώλα. Σν πξώην έγρξσκν θηικ (Autochrome) θπθινθόξεζε : Χο εκπνξηθό πξντόλ ην 1907 αιιά ε ζύζηαζε ηνπ ήηαλ δηαθνξεηηθή από ηνπ κεηαγελέζηεξνπ θηικ Kodakchrome, πνπ θπθινθόξεζε ην Σα έγρξσκα θηικ δηαθξίλνληαη ζε έγρξσκα αξλεηηθά ή έγρξσκα ζεηηθά (ή δηαθάλεηεο, slides).

63 ΔΓΥΡΧΜΗ ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΑ

64 2. ΔΝΑΔΡΙΑ - ΤΠΟΒΡΤΥΙΑ Αεξνθσηνγξαθία είλαη : Η ιήςε ησλ θσηνγξαθηώλ ζην έδαθνο από κηα ππεξπςσκέλε ζέζε θαζώο ε θσηνγξαθηθή κεραλή δελ ππνζηεξίδεηαη από κηα επίγεην δνκή. Υξεζηκνπνηείηαη ζηε ραξηνγξάθεζε, ηελ αξραηνινγία, ηελ παξαγσγή ηαηληώλ, ηηο πεξηβαιινληηθέο κειέηεο, ηελ εκπνξηθή δηαθήκηζε θαη ηα θαιιηηερληθά έξγα.

65 ΔΝΑΔΡΙΑ ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΑ

66 Τπνβξύρηα θσηνγξαθία είλαη : Η δηαδηθαζία ιήςεο θσηνγξαθίαο θάησ από ην λεξό. Η επηηπρήο ππνβξύρηα απεηθόληζε γίλεηαη ζπλήζσο κε εηδηθό εμνπιηζκό θαη ηερληθέο. Σν θύξην εκπόδην πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ππνβξύρηνπο θσηνγξάθνπο είλαη ε απώιεηα ηνπ ρξώκαηνο θαη ηεο αληίζεζεο, όηαλ βπζίδεηαη ζε ζεκαληηθό βάζνο. Άιιε κνξθή πνπ ζεσξείηαη κέξνο ηεο ππνβξύρηαο θσηνγξαθίαο είλαη νη εηθόλεο Split.

67 ΤΠΟΒΡΤΥΙΑ ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΑ

68 3.ΓΙΑΦΟΡΔΣΙΚΟΙ ΣΟΜΔΙ Φσηνεηδεζηνγξαθία: Αθνξά ηελ εηθνλνγξάθεζε ηεο επηθαηξόηεηαο θαη νη θσηνγξαθίεο απηνύ ηνπ είδνπο δηνρεηεύνληαη ζπλήζσο ζηνλ εκεξήζην θαη εβδνκαδηαίν ηύπν κέζσ πξαθηνξείσλ, ηα νπνία θαη εθπξνζσπνύλ ηνλ θσηνγξάθν. Γηαθεκηζηηθή θσηνγξαθία - θσηνγξαθία ζηνύληην: Απνηειεί έλα ζεκαληηθό είδνο πνπ πεξηιακβάλεη ηε θσηνγξαθία αληηθεηκέλσλ, ηε θσηνγξαθία κόδαο αιιά θαη ηε θσηνγξαθία πνξηξαίησλ. πλδέεηαη κε ηελ παξαγσγή πεξηζζόηεξν εκπνξηθήο θσηνγξαθίαο.

69 ΦΧΣΟΔΙΓΗΔΟΓΡΑΦΙΑ

70 Η θσηνγξαθία κόδαο είλαη : Η θσηνγξαθία πνπ ηελ ρξεζηκνπνηεί γηα δηαθεκηζηηθνύο ιόγνπο ε βηνκεραλία ηεο κόδαο γηα λα πξνβάιιεη ηα πξντόληα ηεο. Η θσηνγξαθία κόδαο ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο θαηαιόγνπο, ζηα πεξηνδηθά θαη ζηηο αθίζεο.

71 ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΓΑ-ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ ΥΧΡΧΝ

72 Αξρηηεθηνληθή θσηνγξαθία - Δζσηεξηθώλ Υώξσλ: Η θσηνγξάθεζε θηηξίσλ θαη εζσηεξηθώλ ρώξσλ. Κύξηα αληηθείκελα κειέηεο γηα απηό ην είδνο θσηνγξαθίαο, απνηεινύλ, ε νπηηθή γσλία ηεο θσηνγξαθηθήο ιήςεο, ν θσηηζκόο θαη νη ηδηαηηεξόηεηεο ελόο εζσηεξηθνύ ρώξνπ Φσηνγξαθία ηέρλεο: Αλ θαη ε πξώηε θσηνγξαθία απνηππώζεθε ην 1826, ρξεηάζηεθε ηνπιάρηζηνλ κηζόο αηώλαο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε θσηνγξαθία απνδεθηή σο απηόλνκε θαη αλεμάξηεηε ηέρλε. Δίλαη σζηόζν γεγνλόο, πσο αθόκα θαη ζήκεξα, ακθηζβεηείηαη από πνιινύο ε θσηνγξαθία σο κνξθή ηέρλεο, ζεσξώληαο πσο απνηειεί πεξηζζόηεξν κηα ηερληθή ξεαιηζηηθήο αλαπαξαγσγήο εηθόλσλ.

73 ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΑ ΣΔΥΝΗ

74 4.ΝΤΥΣΔΡΙΝΗ ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΑ Με ην ζθνηάδη ηεο λύρηαο νη ιεπηνκέξεηεο ράλνληαη θαη δηαγξάθνληαη έληνλα κόλν ηα πεξηγξάκκαηα ησλ όγθσλ θαη νη θόξκεο ησλ αληηθεηκέλσλ. Πνιιά ζέκαηα (ζθελέο δξόκνπ, μεθαληώκαηα ζε λπρηεξηλά θέληξα, θηλήζεηο αλζξώπσλ ζε ιηκάληα θαη ζηαζκνύο ηξέλσλ.) Μηα ζπλεζηζκέλε ηερληθή δπζθνιία είλαη ε εθηίκεζε ηνπ ζσζηνύ θσηηζκνύ.

75 ΝΤΥΣΔΡΙΝΗ ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΑ

76 5. ΦΗΦΙΑΚΗ -ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ Η ςεθηαθή θσηνγξαθία: ε απηέο αληί γηα ην θνηλό "ρεκηθό" θηικ ρξεζηκνπνηνύληαη θσηνεπαίζζεηνη αηζζεηήξεο. Η ςεθηαθή θσηνγξαθία αλνίγεη λένπο νξίδνληεο ζην ζύγρξνλν θσηνγξάθν αθνύ ηνπ παξέρεη ηαρύηεηα, αθξίβεηα θαη απόιπην έιεγρν ηεο εηθόλαο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. H ςεθηαθή θσηνγξαθία είλαη έλαο ζεκαληηθόο ζηαζκόο Η ζηελ αλαινγηθή ηζηνξία θσηνγξαθία ηεο θσηνγξαθίαο. είλαη: Έλαο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηεκέλνο όξνο γηα ηε θσηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηεί έλα ζηαδηαθά κεηαβαιιόκελν κέζν θαηαγξαθήο, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη είηε ρεκηθή δηαδηθαζία πνπ βαζίδεηαη είηε ειεθηξνληθή.

77 ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ

78 Ση είδνπο θσηνγξαθίεο ζπλδένληαη κε ηελ Αθξόπνιε; Αξρηηεθηνληθή θσηνγξαθία Φσηνγξαθία ηέρλεο Γηαθεκηζηηθή θσηνγξαθία

79 ΤΜΠΔΡΑΜΑ Η αξρηηεηνληθή θσηνγξαθία πεξηιακβάλεη ηε θσηνγξάθεζε θηηξίσλ θαη εζσηεξηθώλ ρώξσλ. Η νπηηθή γσλία ηεο θσηνγξαθηθήο ιήςεο, ν θσηηζκόο θαη νη ηδηαηηεξόηεηεο ελόο εζσηεξηθνύ ρώξνπ, απνηεινύλ ηα θύξηα αληηθείκελα κειέηεο γηα απηό ην είδνο θσηνγξαθίαο. Φσηνγξαθία ηέρλεο Μηα κηθξή αλαθνξά: Η θσηνγξαθία ηέρλεο ζεσξείηαη αλαπόζπαζην θνκκάηη ησλ έξγσλ ηέρλεο θαη γεληθόηεξα ηνπ πνιηηηζκνύ ησλ ρσξώλ.υάξε ζε απηή πξνσζνύληαη ηα κλεκεία,ηα αγάικαηα,ηα θηίζκαηα θαη νηη αθνξά ηελ ηέρλε.

80

81 Πώο ε Αθξόπνιε θαη ηδηαίηεξα ν Παξζελώλαο πξνσζείηαη κε ηελ δηαθεκηζηηθε θσηνγξάθηα; Σα κλεκεία ηεο Διιάδαο θαη ηδηαίηεξα ε πεξίθεκε Αθξόπνιε(Παξζελώλαο) έρνπλ γίλεη ηα πην δεκνθηιή έξγα ράξε ζηελ θσηνγξαθία (δηαθεκηζηηθή θσηνγξαθία) ε νπνία βνεζάεη ηελ ρώξα καο λα αλαγλσξηζηεί ζε παγθόζκην επίπεδν π.ρ.ε ηζηνξία, ε αμία,ν πνιηηηζκνο ράξε ζε κηα θσηνγξαθία. ήκεξα ν Παξζελώλαο ζεσξεηηαη ζήκα θαηαηεζέλ ηεο ρώξαο καο ράξε ζηελ δηαθεκηζηηθή -θσηνγξαθία. ηε ζπλέρεηα ζα παξαθνινπζήζεηε ηα αξλήηηθα απνηειέζκαηα ηεο δηαθεκηζηηθήο θσηνγξαθίαο.

82 Επιμέλεια εργαζίας: Πέηξνο Καξαγηάλλεο

83 ΠΟΙΟΙ ΓΙΑΗΜΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΟΙ ΑΥΟΛΗΘΗΚΑΝ ΜΔ ΣΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ? William James Stillman ( Ινύληνο 1, 1828 Ινύιηνο 6, 1901) ρεδόλ ηπραία ήηαλ ε πξώηε επαθή ηνπ κε ηελ θσηνγξαθία θαζώο ππήξμε απνηέιεζκα ηνπ νηθνλνκηθνύ ηνπ αδηεμόδνπ. Η ζπκβνιή ηνπ ζηε θσηνγξαθία ζπλίζηαηαη ζε πεηξάκαηα κε ρεκηθέο επεμεξγαζίεο, βειηηώζεηο εμνπιηζκώλ θαη δεκνζίεπζε κεγάινπ αξηζκνύ άξζξσλ, πνπ αλαιύνπλ ηερληθνύο θαη ζεσξεηηθνύο θσηνγξαθηθνύο πξνβιεκαηηζκνύο. Οη θσηνγξαθίεο ηνπ ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο ζεκαληηθόηεξεο δνπιεηέο μέλσλ θσηνγξάθσλ πνπ θαηέγξαςαλ κε ηνλ θαθό ηνπο, ηηο Διιεληθέο αξραηόηεηεο ηνλ 19ν αηώλα. Σελ επηινγή ηνπ απηή δηθαηνινγεί ιέγνληαο όηη «ν θσηνγξάθνο θάπνηνπ γνύζηνπ θαη θάπνηαο θαιιηέξγεηαο επηιέγεη λα θσηνγξαθίδεη απόςεηο θηηξίσλ πνπ έρνπλ κηα θαζηεξσκέλε θήκε, σο πξόηππα αξρηηεθηνληθήο ηειεηόηεηαο".

84 Δμεηδηθεπκέλν θσηνγξαθηθό ελδηαθέξνλ, ζην «δηαζεκόηεξν», ηελ Αθξόπνιε. Η πίζηε «ζηελ αιήζεηα ηεο θύζεο» νδήγεζε ηνλ Stillman λα πάξεη δηάθνξεο νπηηθέο απνθάζεηο, ώζηε λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα ξεαιηζηηθή εηθνλνγξάθεζε ησλ αζελατθώλ αξραηνηήησλ. Ήηαλ έλαο από ηνπο ιίγνπο θσηνγξάθνπο πνπ ηόικεζε λα αλαθαιύςεη ηελ Αθξόπνιε, λα ληώζεη ην ρώξν ηεο, θαη λα ηαπηηζηεί κε απηόλ. Η ζεηξά παξάζεζεο ησλ θσηνγξαθηώλ ηνπ ιεπθώκαηνο δελ είλαη ηπραία.ην πξώην θύιιν ηνπ ιεπθώκαηνο έρεη ηνπνζεηεζεί ε αξραία πύιε ηεοαθξόπνιεο ζπκβνιίδνληαο ηελ είζνδν όρη κόλν ζηνλ Ιεξό Βξάρo αιιά θαη ζην ίδην ην ιεύθσκα.

85 Δίλαη από ηνπο ιίγνπο θσηνγξάθνπο πνπ ηνικά λα αλέβεη ζηελ νξνθή ηνπ Παξζελώλα θαζώο θσηνγξαθίδεη κέρξη θαη ην εζσηεξηθό ησλ λαώλ. θνπόο ηνπ Stillman ήηαλ λα πιεζηάζεη ηε θσηνγξαθηθή εηθόλα ησλ ζεκάησλ ηνπ ζηελ πξαγκαηηθή ηνπο όςε. Ήηαλ επηινγή ηνπ λα θσηνγξαθήζεη ην ζέκα ηνπ κε ηέηνηα αθξίβεηα, ώζηε λα κελ ππάξρεη νύηε έλα ειάηησκα ζηελ πξννπηηθή, έηζη ηνπνζέηεζε ην θαθό ηνπ αθξηβώο ζηε κέζε ηνπ ζέκαηνο θαη νδεγήζεθε ζε απηό πνπ ν ίδηνο νλνκάδεη σο «αθξηβέζηεξε θσηνγξαθηθή απνηύπσζε ησλ αζελατθώλ αξραηνηήησλ», θαηά ηνλ δέθαην έλαην αηώλα.

86 Ο Stillman γλώξηδε όηη νη θιαζηθνί λανί ρηίζηεθαλ θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε νη ζηύινη λα θαίλνληαη παξάιιεινη, από έλα κέζν αλζξώπηλν ύςνο.ο Stillman εμαζθάιηζε, ηελ παξάιιειε πξνβνιή ησλ ζηύισλ ησλ ειιεληθώλ λαώλ, ή θαιύηεξα, όπσο ν ίδηνο γξάθεη, ηελ «νξζνγξαθηθή πξνβνιή ηνπο». Ο Stillman ζπκπεξηέιαβε ην αλζξώπηλν ζηνηρείν ζε ηξεηο κόλν εηθόλεο από ην ζρεηηθό ιεύθσκα θαη επέιεμε θαη ζπγθεθξηκέλν ηξόπν εθηύπσζεο γηα ηηο θσηνγξαθίεο ηνπ. Οη εηθόλεο ηνπ ιεπθώκαηνο είλαη αλζξαθνηππίεο. Σν έξγν πνπ αθήλεη πίζσ ηνπ είλαη κνλαδηθό θαη απέρεη πνιύ από ηηο ζπκβαηηθέο θσηνγξαθηθέο εηθόλεο ηεο Αθξόπνιεο ηνπ 19νπ αηώλα.

87 ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΔ ΣΟΤ STILLMAN:

88

89

90

91 NELLY'S (ΈΛΛΗ ΟΤΓΘΟΤΛΣΖΟΓΛΟΤ-ΕΡΑΪΔΑΡΗ) ( ) Δίλαη γλσζηή γηα ηηο θσηνγξαθίεο πνπ ηξάβεμε ζηελ Αθξόπνιε δηεπξύλνληαο ηε γνεηεία ηεο θαη γηα ηα ζρεηηθά πξσηνπνξηαθά ηεο έξγα πνπ απεηθνλίδνπλ ηελ Οπγγαξέδα ρνξεύηξηα Μόλα Πάηβα κπξνζηά από ηνλ Παξζελώλα. Τπήξμε ζεκαηνινγηθά πξσηνπόξνο θσηνγξάθνο κε δηεζλή αλαγλώξηζε. Σν θσηνγξαθηθό ιεύθσκα '' Έιιάδα Γπκλά ζηελ Αθξόπνιε '' απνηειέη ζπνπδαίν δείγκα θσηνγξαθηθήο ηέρλεο θαη κάιηζηα θαιιηηερληθήο.μέζα απν ηα εξγα ηεο Nellys πξνβάιιεηαη κηα θιαζηθή,εθιεπηπζκέλε,παξζέλα άπνςε ηεο Αθξόπνιεο.

92 Σα γπκλά ηεο Nelly s, δηαθξίλνληαη από κία έληνλε εζσηεξηθόηεηα πνπ αλαδεηθλύεη, όιε ηελ πλεπκαηηθόηεηα ηνπ αξραίνπ θιαζηθνύ ηδεώδνπο, όπσο εθθξάδεηαη κέζα από ηo γπκλό ζώκα. Υσξίο θακηά πξόζεζε λα δεκηνπξγήζεη ζθάλδαιν, ε Nelly θσηνγξαθίδεη ηε ρνξεύηξηα γηα ηνλ εαπηό ηεο, πηζηεύνληαο όηη βξίζθεη αλάκεζα ζ απηήλ θαη ην Ναό κία παιηά μεραζκέλε ζρέζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ ηζνξξνπία, ην κέηξν θαη ηελ αξκνληθή ζπλύπαξμε ηεο αξρηηεθηνληθή θιίκαθαο θαη ηνπ αλζξώπνπ.

93 Σα «γπκλά ηεο Αθξόπνιεο», πνπ ζθαλδαιίδνπλ ηε ζεκλόηπθε ειιεληθή θνηλσλία ηνπ 1928, ζα κείλνπλ ζηελ ηζηνξία σο κλεκεηώδεηο ρνξεπηηθέο εηθόλεο θαη ε Nelly's σο ε πξώηε ειιελίδα θσηνγξάθνο κε παγθόζκηα θαηαμίσζε. Οη θσηνγξαθίεο ραξαθηεξίδνληαη από ηόλνπο ηνπ γθξίδνπ θαη θαηαδεηθλύνπλ ηελ κεγαινπξέπεηα ησλ ειιεληθώλ κλεκείσλ θαη ηελ πλεπκαηηθόηεηα ηνπ αξραίνπ θιαζηθνύ ηδεώδνπο. Η ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηεί νλνκάδεηαη bromoil, θαη απνηειεί κίμε ηεο θσηνγξαθίαο θαη ηεο δσγξαθηθήο, αθνύ επηηξέπεη ηηο δηνξζώζεηο θαη ηα εθέ.

94 ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΔ ΣΗ ΝΔΛΛΤ:

95

96

97

98

99

100 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ Αθηέξσζε νιόθιεξε ζρεδόλ ηελ επαγγεικαηηθή θαη θαιιηηερληθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα ησλ ηειεπηαίσλ 27 εηώλ ζηε ζπζηεκαηηθή θσηνγξάθηζε ηεο Αθξνπόιεσο θαη ησλ εθηεηακέλσλ έξγσλ ζπληήξεζεο πνπ εθηεινύληαη από ην Yπνπξγείν Πνιηηηζκνύ. H επίπνλε απηή θσηνγξάθηζε, έρεη θαζαξά επηζηεκνληθό ραξαθηήξα: ζε πξώηε θάζε, ε θσηνγξάθηζε ησλ κλεκείσλ ζπηζακή πξνο ζπηζακή βνεζάεη ζηε δηάγλσζε ησλ αηηηώλ ηεο θζνξάο, ελώ ε βήκα-βήκα θαηαγξαθή ησλ έξγσλ ζα απνηειέζεη πνιύηηκε πεγή πιεξνθνξηώλ γηα ηνπο ζπληεξεηέο ηνπ κέιινληνο. Εθηόο από ην κεγάιν ζεκαηηθό ηνπο ελδηαθέξνλ, νη καπξόαζπξεο θσηνγξαθίεο ηνπ Mαπξνκκάηε ζην άςνγα ζρεδηαζκέλν - από ηνλ ίδην - θαη ηππσκέλν ιεύθσκα επηβεβαηώλνπλ πσο ηα όξηα κεηαμύ ρξεζηηθήο θαη θαιιηηερληθήο θσηνγξαθίαο δελ είλαη πάληα μεθάζαξα.οξηζκέλεο εηθόλεο, είλαη βέβαην όηη ζα γίλνπλ κειινληηθά ζεκεία αλαθνξάο ζηελ απεηθόληζε ηνπ βξάρνπ ηεο Αθξνπόιεσο.

101 Φσηνγξαθίεο ηνπ σθξάηε Μαπξνκκάηε:

102

103

104 Δπηκέιεηα Δξσηεκάησλ: Κνπξεκέλνπ Αξηάδλε Σακπάθε Μαξία-Υξηζηίλα Σακπάθε Φιώξα

105 ΠΟΙΔ ΔΙΝΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΔΠΙΓΡΑΔΙ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ? Θεηηθέο νη επηδξάζεηο αθνύ, ε θσηνγξαθία πέηπρε ηελ αθύπληζε ησλ ζπλεηδήζεσλ θαη ζπλέβαιιε ζηελ δηακόξθσζε θνηλσληθήο δηθαηνζύλεο θαη πξννδεπηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ. Σεο απνδίδεηαη ραξαθηήξαο ληνθνπκέληνπ θαη ιεηηνπξγεί σο πνιύηηκν εξγαιείν απόθηεζεο γλώζεσλ θαη σο έξγν ηέρλεο θαζώο θαη κέζν επηθνηλσλίαο. Δίλαη ε ηζηνξία ηεο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο ησλ αλζξώπσλ.

106 ΜΔΟ ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΡΙΣΙΚΗ Η θσηνγξαθία σο κέζν καδηθήο επηθνηλσλίαο ραξάζζεη ηνπο βαζηθνύο ηεο ξόινπο: Καηαγξάθεη κεγάια ηζηνξηθά γεγνλόηα. Σεθκεξηώλεη θνηλσληνινγηθέο θαη δεκνζηνγξαθηθέο έξεπλεο. Τπνθηλεί κε ηελ δπλακηθή επηξξνή ηεο ζηελ θνηλή γλώκε θνηλσληθέο θαη λνκνζεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο.

107 Επιμέλεια ερωηήμαηος: Γηάλλεο Ληνύηαο

108 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ gs_sm=e&gs_upl=2277l13927l0l14235l29l18l5l0l0l2l3218l11367l l22l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&biw=1440&bih=640&wrapid =tlif &um=1&ie=utf- 8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=2dDtTruHCom38QOLrMzxCQ Βηθηπαηδεία

109 Βιβλία: Σαζνο ρίδαο- Η ηέρλε ηεο Φεθηαθήο θαη ηεο Αλαινγηθήο Φσηνγξαθίαο ( Έληππε Έθδνζε επηέβξηνο 2010) Ο καγηθόο θόζκνο ηεο θσηνγξαθίαο ηνπ πύξνπ θηαδόπνπινπ (Leica Academy) Δθπαηδεπηηθή γεληθή ζρνιηθή εγθπθινπαίδεηα : Γ.ΑΞΙΧΣΔΛΗ Φσηνγξαθία θαη θνηλσλία ην βηβιίν:

110 ttp://kykeon.ning.com/forum/topics/h-nelly-s E%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1

111 Η δηακόξθσζε ηνπ ηνπίνπ γύξσ απ ηελ Αθξόπνιε project θσηνγξαθίαο

112 πεξηερόκελα : Ο βξαρώδεο ιόθνο ηεο Αθξόπνιεο Ο ιόθνο ησλ Μνπζώλ (Φηινπάππνπ) Σν έξγν ηνπ Πηθηώλε

113 ν ζηόρνο καο Με βάζε ην θσηνγξαθηθό πιηθό πνπ ζα πξνβάινπκε ζα θάλνπκε κηα αλάιπζε ηνπ ηνπίνπ γύξσ από ηελ Αθξόπνιε.

114 ν βξαρώδεο ιόθνο ηεο Αθξόπνιεο ην βξαρώδε ιόθν ηεο Αθξόπνιεο κπνξεί λα δεη θαλείο : Σα Πξνπύιαηα Σν λαό ηεο Απηέξνπ Νίθεο ηνπ Παξζελώλα Σν Δξέρζεην Σν ζέαηξν ηνπ Γηνλύζνπ Σν Χδείν ηνπ Ηξώδε ηνπ Αηηηθνύ Σελ Αξραία Αγνξά Σνλ Άξεην Πάγν

115 Δξέρζεην... Δξέρζεην

116 ζέαηξν Γηνλύζνπ

117 ην Ηξώδεην

118 αξραία αγνξά

119 ν ιόθνο ησλ Μνπζώλ (Φηινπάππνπ), Αλεγέξζεθε ην 114 κ.υ Μειέηε θαη επίβιεςε ηνπ Γ. Πηθηώλε ύλζεζε πνπ ζπλδπάδεη ηελ Αξραία Διιεληθή θαη ηελ Λατθή αξρηηεθηνληθή ηεο Αηηηθήο

120 Ο ιόθνο ησλ Μνπζώλ

121

122 ην έξγν ηνπ Πηθηώλε Ο Πεδόδξνκνο ηνπ Πηθηώλε : Οινθιεξώλεηαη ην 1997 πλδπάδεη ην θπζηθό ηνπίν ηεο Αηηηθήο κε ην βξαρώδεο έδαθνο Πεξηιακβάλεη : αλαθνξέο ζηε κπζνινγία ηνπ ηόπνπ, ηελ αξρατθή ηέρλε, ην Βπδάληην θαη ηελ ηαπσληθή αξρηηεθηνληθή

123 ην έξγν ηνπ Πηθηώλε

124 νη πεγέο πιεξνθόξεζεο καο θωηογραθίες ηοσ James Robertson "Athens and Grecian antiquities, Δημήηρης Πικιώνης (εκδόζεις Μπενακη ), ιζηοζελίδα ηοσ μοσζείοσ ηης Ακρόπολης,PDF "ομιλία ηοσ Πικιώνη για ηο ηοπίο ","ηρεις περίπαηοι γύρω απ ηην Ακρόπολη "έθνος.gr, acropolis museum. 81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%83%20%CF%84%CE%BF%CF%85% 20%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%89%CE%BD%CE%B7%20 %CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%B1%CF%81%CF%87%CE %B1%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1&source=web &cd=3&ved=0ccsqfjac&url=http%3a%2f%2ffilopappou.wordpress.co m%2f2011%2f02%2f22%2f1-77%2f&ei=rnstvtwjpgp8qpxmpdocq&usg=afqjcne0vm2qnznjnp0b3oz2q2j NZ_acHA&sig2=NaxLngmrFhzHc_XbL5eCLQ

125 καζεηέο Αλαγλσζηνπνύινπ Λίιηαλ, Γξάπαο Υξήζηνο

126 Πώο επεξεάδεη ε θσηνγξαθία ηεο Αθξόπνιεο ηελ θνηλσλία Η ζεκαζία ηεο θσηνγξαθίαο Η ζεκαζία ηεο θσηνγξαθίαο ηεο Αθξόπνιεο

127 Πώο επεξεάδεη ε θσηνγξαθία ηεο Αθξόπνιεο ηελ θνηλσλία Η ζεκαζία ηεο θσηνγξαθίαο: Ο άλζξσπνο κέζσ ησλ θσηνγξαθηώλ βξίζθεηαη αληηθξηζηά κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα. Η θσηνγξαθηθή εηθόλα κπνξεί λα θαηαγξάςεη κε ην δηθό ηεο κνλαδηθό ηξόπν, όλεηξα θαη πξνζδνθίεο γηα έλα θαιύηεξν αύξην, ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δνύκε, λα γίλεη πιεξνθόξεζε ζηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο αιιά ηαπηόρξνλα λα ππνζηεξίδεη ζέζεηο θαη αληηζέζεηο.

128 Πώο επεξεάδεη ε θσηνγξαθία ηεο Αθξόπνιεο ηελ θνηλσλία Η ζεκαζία ηεο θσηνγξαθίαο ηεο Αθξόπνιεο: Η πιεηνςεθία ησλ αλζξώπσλ κόλν από πεξηγξαθέο κπνξεί λα πξνζεγγίζεη ηελ Αθξόπνιε. Κακία πεξηγξαθή δελ κπνξεί λα παξαβιεζεί ζηελ εηθόλα. Η θσηνγξαθία είλαη ην εξγαιείν ηνπ αλζξώπνπ ώζηε λα αληηιεθζεί ηα κελύκαηα πνπ εθπέκπεη ην κλεκείν ηεο Αθξόπνιεο.

129 Πεγέο ΒΙΒΛΙΟ: ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΘΝΟΤ

130 καζεηήο Υαξάιακπνο Κνιπβνδηάθνο Α 2

131 Πως έχει χρηζιμοποιηθεί η Ακρόπολη ζηην ζύγχρονη βιομηχανική εποχή

132 H Αθξόπνιε ιεηηνπξγεί ζαλ ζύκβνιν ηεο Διιάδαο Μέζσ ησλ θσηνγξαθηώλ ηεο ιεηηνπξγεί ζαλ κέζν δηάδνζεο ηνπ ειιεληζκνύ Καζώο αληηκεησπίδεη ηνλ ρξόλν θαη ηελ θζνξά θαηαθηά ηελ αησληόηεηα θαη ηνλ παληνηηλό ζεβαζκό ησλ αλζξώπσλ

133 Οηθνλνκία, Σνπξηζκόο, Φήκε Η Αθξόπνιε πξνσζείηαη ώζηε κέζσ ηνπ ηνπξηζκνύ λα βνεζήζεη ζηελ νηθνλνκία ηεο ρώξαο καο Οη θσηνγξαθίεο ιεηηνπξγνύλ ζαλ καγλήηεο ηνπξηζηώλ νη νπνίνη θεύγνληαο από ηελ ρώξα καο πξνκεζεύνληαη θάπνην αλακλεζηηθό από ηνλ ρώξν

134 H θήκε ηεο Αθξόπνιεο δηαδίδεηαη θαη καδί κε απηήλ ν ειιεληθόο πνιηηηζκόο θαη ε ζπλεηζθνξά ηεο Διιάδαο ζηνλ θόζκν. Μέζα από ηηο θσηνγξαθίεο πξνβάιιεηαη ν πινύζηνο πνιηηηζκόο ηεο Διιάδαο θαζώο θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηνλ παγθόζκην πνιηηηζκό. Σειηθά νη θσηνγξαθίεο απηέο απνηεινύλ ζεκειηώδε θξίθν γηα ηελ νηθνλνκία, ηνλ ηνπξηζκό θαη ηελ θήκε ηεο Διιάδαο.

135 Η Ακρόπολη μέζα από ηην διαθήμιζη

136 Ο Παξζελώλαο ζπκβνιίδεη ην δηαξθέο πιέγκα ππεξεθάλεηαο θαη ηαπεηλόηεηαο, αλσηεξόηεηαο θαη πζηέξεζεο, νηθεηόηεηαο θαη δένπο. Σν κλεκείν γίλεηαη αληηθείκελν εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο. H Διιάδα ζπρλά αδπλαηεί λα πξνζηαηεύζεη από ηνπο ηεξόζπινπο ην πνιηηηζκηθό θεθάιαην ην νπνίν έρεη θιεξνλνκήζεη.

137 Η εηθόλα ηεο Αθξόπνιεο, είλαη απνδεθηή κέζα από εηθόλεο αδέμηεο, θζαξκέλεο. Οη θζαξκέλεο εηθόλεο κεηώλνπλ ην πνζνζηό ηεο ιεπηνκέξεηαο πνπ θηάλεη κέρξη ζε καο, αιιά πεηπραίλνπλ λα ππξνδνηήζνπλ ηε κλήκε.

138 Αθξόπνιε, είηε σο θσηνγξαθία είηε σο ζρέδην

139 Γεξκαληθή εηαηξεία λνηθηάδεη απηνθίλεηα ζε δξαρκέο

140 Αθξόπνιε θαη coca-cola

141 Όηαλ ε Αθξόπνιε έδηλε θηεξά ζηε Lufthansa

142 Αθξόπνιε θαη mentos

143 Καη απξέπεηα Άγγισλ θαηά ηεο Αθξόπνιεο...

144 To Focus "βύζηζε" ηελ Αθξόπνιε

145 ΠΗΓΕΣ travelphoto.gr/acropolis-time-lapse/travelphoto.gr Η Αθξόπνιε ησλ Αζελώλ - Η Ιζηνξία ηεο Αθξόπνιεο el.wikipedia.org/wiki/αθξόπνιε Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ Αθξόπνιε Αζελώλ ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΔ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΥΑΙΑ ΑΘΗΝΑ el.wikipedia.org/wiki/μνπζείν_αθξόπνιεο el.wikipedia.org/wiki/φσηνγξαθία

146 d=

147 εργαζία ηων μαθηηριών Βιάκε Μηθαέια θαη Καινγξίδε Άξηεκηο

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Ψεθηαθή Φσηνγξαθία θαη Επεμεξγαζία Εηθόλαο. Γεώξγηνο Π. Παπιίδεο Γξ. Ηιεθηξνιόγνο Μεραληθόο Κύξηνο Δξεπλεηήο Δξεπλεηηθό Κέληξν Αζελά

Ψεθηαθή Φσηνγξαθία θαη Επεμεξγαζία Εηθόλαο. Γεώξγηνο Π. Παπιίδεο Γξ. Ηιεθηξνιόγνο Μεραληθόο Κύξηνο Δξεπλεηήο Δξεπλεηηθό Κέληξν Αζελά Ψεθηαθή Φσηνγξαθία θαη Επεμεξγαζία Εηθόλαο Γεώξγηνο Π. Παπιίδεο Γξ. Ηιεθηξνιόγνο Μεραληθόο Κύξηνο Δξεπλεηήο Δξεπλεηηθό Κέληξν Αζελά πεξίγξακκα ηεο ζεηξάο δηαιέμεσλ.- Ψεθηαθή θσηνγξαθία Δηζαγσγή ζηελ ςεθηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες Αλεξία Σοθία Παπαζαθειποπούλος, ΕΜΠ Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα Διάπθπωζη παποςζίαζηρ 1. Θεσξεηηθνί άμνλεο i. Σπνπδέο Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

City Garden: η σχέση πόλης υπαίθρου

City Garden: η σχέση πόλης υπαίθρου City Garden: η σχέση πόλης υπαίθρου Olmsted, ζτέδιο ηοσ Riverside Σικάγο 1869 S.S. Beman, εργοζηάζιο και πρόησπη εργαηική πόλη, Σικάγο 1885 ΑΦΕΣΗΡΙΕ: Σερλνινγίεο + Αληίδξαζε ζηε βηνκεραληθή πόιε Σειεπηαία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τν κηθξνζθόπην ειεθηξνληθήο ζάξσζεο είλαη έλα είδνο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 10 νλ ΕΙΔΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ & ΣΡΟΠΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΗ 2 Είδε & ηξόπνη θσηνγξάθηζεο Φσηνγξάθηζε πνξηξαίηνπ Φσηνγξαθία δξόκνπ Αξρηηεθηνληθή θσηνγξαθία Φσηνγξαθία

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ»

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» «Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» N. ακελλαπίδηρ, A. Ρηγόποςλορ, Π. ηπαηήρ, Ι. Μάνηζαπηρ, Β. Κίλιαρ, Κ. Σίγκαρ Κένηπο Ανανεώζιμων

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

-1- 1. Σρνιείν 2. Όλνκα 3. Θέκα εξγαζίαο 4. Ηκεξνκελία 5. Όλνκα θαζεγεηή, ππεύζπλνπ γηα ηελ εξγαζία.

-1- 1. Σρνιείν 2. Όλνκα 3. Θέκα εξγαζίαο 4. Ηκεξνκελία 5. Όλνκα θαζεγεηή, ππεύζπλνπ γηα ηελ εξγαζία. -1- ΜΙΚΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Αθανασίου Ανδρέας 2010-2011 Δομή εργαςίασ: Α. Εξώφυλλο 1. Σρνιείν 2. Όλνκα 3. Θέκα εξγαζίαο 4. Ηκεξνκελία 5. Όλνκα θαζεγεηή, ππεύζπλνπ γηα ηελ εξγαζία..........

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα