Η Φσζική και η Υημεία ηης θφηογραθίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Φσζική και η Υημεία ηης θφηογραθίας"

Transcript

1 Η Φσζική και η Υημεία ηης θφηογραθίας

2 Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα Πώο ζρεηίδεηαη ε θσηνγξαθία κε ηηο θπζηθέο επηζηήκεο; Γηαηί ζεσξείηαη απηή ε εμέιημε ηεο θσηνγξαθίαο σο ε ζεακαηηθόηεξε ζηελ ηζηνξία ηεο; Δίλαη ε ςεθηαθή θσηνγξαθία αιεζηλή; Πνηεο είλαη νη δηαθνξέο ηεο ςεθηαθήο θαη ηεο αλαινγηθήο θσηνγξαθίαο; ύγθξηζε ηεο αλαινγηθήο-ςεθηαθήο θσηνγξαθίαο κε απεηθνληδόκελν αληηθείκελν ηελ Αθξόπνιε. Σα θιαο ησλ θσηνγξαθηθώλ κεραλώλ πξνθαινύλ αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηα κλεκεία;

3 4 Β: Πώο ζρεηίδεηαη ε θσηνγξαθία κε ηηο θπζηθέο επηζηήκεο; Ο ζπζρεηηζκόο ηεο θσηνγξαθίαο κε ηηο θπζηθέο επηζηήκεο γίλεηαη αληηιεπηόο κε ηελ αλάιπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο. Σξόπνο Λεηηνπξγίαο ηεο Φσηνγξαθηθήο Μεραλήο: Σν θώο αλαθιάηαη από ην αληηθείκελν θαη ζηε ζπλέρεηα αλαθιάηαη ζηνλ αλνηρηό θσηνθξάθηε κέζσ ηνπ θαθνύ θαη έπεηηα γίλεηαη απνηύπσζε ηνπ εηδώινπ ζην θσηνεπαίζζεην πιηθό ηνπ θηικ.

4 Σα θύξηα ζπζηήκαηα θαη εμαξηήκαηα ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο είλαη ηα εμήο: Φσηνθξάθηεο Ο θσηνθξάθηεο ειέγρεη ηε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο ηνπ θηικ ζην θσο. Φαθόο Σα θσηεηλά θύκαηα πνπ αληαλαθιώληαη από ην αληηθείκελό πεξλάλε κέζα ζηε κεραλή δηακέζνπ ηνπ θαθνύ θαη ηνπ δηαθξάγκαηνο. Δίδε εζηίαζεο Τπάξρνπλ ηξία βαζηθά είδε εζηίαζεο: κόληκε εζηίαζε, κόληκνο θαθόο κε δπλαηόηεηα εζηίαζεο θαη ελαιιαζζόκελνο θαθόο.

5 Δζηηαθή απόζηαζε ησλ θαθώλ Η εζηηαθή απόζηαζε ελόο θαθνύ θαζνξίδεη ην νπηηθό ηνπ πεδίν θαη ην κέγεζνο ζην νπνίν κπνξεί λα δείμεη κηα εηθόλα πάλσ ζην θηικ. ύζηεκα θσηνκέηξεζεο Οη πεξηζζόηεξεο ζύγρξνλεο κεραλέο έρνπλ έλα θσηόκεηξν πάλσ ζην ζώκα ηνπο γηα λα κεηξνύλ ηε θσηεηλόηεηα ηνπ ζέκαηνο. Φσηνεπαίζζεηα Τιηθά Σν θσηνεπαίζζεην πιηθό είλαη έλα θνιινεηδέο δηάιπκα αινγνλνύρσλ αιάησλ ηνπ αξγύξνπ. Πάλσ ζε απηό ζα απνηππσζεί ηειηθά ε θσηνγξαθία

6 3 Β: Γηαηί ζεσξείηαη ε εμέιημε ηεο ςεθηαθήο θσηνγξαθίαο σο ε ζεακαηηθόηεξε ζηελ ηζηνξία ηεο; Η εμέιημε ηεο θσηνγξαθίαο ζηε ζεκεξηλή επνρή ραξαθηεξίδεηαη σο ε ζεακαηηθόηεξε ζηελ ηζηνξία ηεο θαζώο ε ςεθηαθή ηερλνινγία αλαπηύζζεηαη ζεκαληηθά θαη ζην δηθό ηεο πεδίν.

7 1 Β: Δίλαη ε ςεθηαθή θσηνγξαθία αιεζηλή; Λεηηνπξγία Φεθηαθήο Μεραλήο (Αηζζεηήξαο) ε αληίζεζε κε ηηο θσηνγξαθηθέο κεραλέο πνπ απνηππώλνπλ ην είδσιν ζε θηικ, νη ςεθηαθέο κεραλέο θάλνπλ ρξήζε νξηζκέλσλ αηζζεηήξσλ, πάλσ ζηνπο νπνίνπο πξνζθξνύεη ην θσο.

8 2 Β: Πνηεο είλαη νη δηαθνξέο ηεο ςεθηαθήο θαη ηεο αλαινγηθήο θσηνγξαθίαο; ύγθξηζε Αλαινγηθήο-ςεθηαθήο Φσηνγξαθίαο Η ςεθηαθή θσηνγξαθία έρεη δηαθνξεηηθή ρξσκαηηθή απόθξηζε, αλάινγα κε ηε δηαζέζηκε θσηεηλή πεγή. ηελ αλαινγηθή θσηνγξαθία, δελ είλαη δπλαηή ε ηξνπνπνίεζε ηεο ρξσκαηηθήο απόθξηζεο παξά κόλν κε εηδηθά θηικ. Η ςεθηαθή θύζε ηεο εηθόλαο δίλεη ηεξάζηηεο δπλαηόηεηεο κεηάδνζεο θαη κεηέπεηηα επεμεξγαζίαο ζηνλ ππνινγηζηή. Η αλαινγηθή θσηνγξαθία απαηηεί ηε ρξήζε ρεκηθώλ γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο. Η ςεθηαθή θύζε ηεο εηθόλαο δηεπθνιύλεη ζε ηεξάζηην βαζκό ηελ παξαγσγή θηελώλ παλνκνηόηππσλ αληηγξάθσλ. ηελ αλαινγηθή θσηνγξαθία ε πνηόηεηα ππνβαζκίδεηαη ζε θάζε παξαγσγή αληηγξάθνπ.

9 2 Α: Φσηνγξαθία-Αθξόπνιε Από πάνφ αριστερά: Παρθενώνας σε ημιέγτρφμο υιλμ, Παρθενώνας αποτσπφμένος σε ταρτί στιγμιαίας υφτογραυικής μητανής, υηυιακή υφτογραυία τοσ Παρθενώνα, Παρθενώνας σε έγτρφμο υιλμ

10 1 Α: Δπεξεάδνληαη ηα κλεκεία θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε Αθξόπνιε από ηα θιαο ησλ θσηνγξαθηθώλ κεραλώλ; Η ζεξκόηεηα θαη ην θσο πνπ παξάγνληαη από ηε θσηνγξαθία ιάκςεο ( θσηνγξαθία κε θιαο ) επηηαρύλνπλ ηηο ρεκηθέο αληηδξάζεηο πνπ πξνθαινύλ ηελ αιινίσζε ησλ καξκάξσλ. πκπεξαίλνπκε ινηπόλ όηη ην θιαο θαηαζηξέθεη ηα κλεκεία θαη ζπλεπώο θαη ηνλ Παξζελώλα.

11 Βηβιηνγξαθία Λεηηνπξγία Φεθηαθήο Μεραλήο (Αηζζεηήξαο): Η Αθξόπνιε Μέζα από Φηικ θαη Pixel: htm Σν Αηώλην Δξώηεκα: Αλαινγηθή ή Φεθηαθή Φσηνγξαθία: F%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE Δπεξεάδνληαη ηα κλεκεία θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε Αθξόπνιε από ην θιαο ησλ θσηνγξαθηθώλ κεραλώλ;.http://www.getanswer.org/why-cant-people-take-flash-photographs-in-museums/

12 Η νκάδα Νίθνο Ξπινύξεο Παλαγηώηεο Παπαθσλζηαληίλνπ Αλαζηάζηνο Πνηόιηαο Κώζηαο Δπαγγειίνπ ηαύξνο Υαηδεζηύιεο Υάξεο Ναππιηώηεο

13 ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΕ ΛΗΨΕΙ ΣΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Αναζηάζης Αποζηολός Έλενα Ανδρούηζοσ Άρηεμις Απέργη ηαμάηης Αζίκης Κφνζηανηίνος Γκαηζώνας

14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεθάλαιο 1: Σερληθέο ιήςεηο Κεθάλαιο 2: Απνηειέζκαηα ηεο ηερλνινγίαο ζηε θσηνγξαθία Κεθάλαιο 3: Πιενλεθηήκαηα-κεηνλεθηήκαηα ηεο ςεθηαθήο θσηνγξαθίαο Κεθάλαιο 4: Σερλνινγηθή αλάπηπμε ηαιέλην θσηνγξάθνπ

15 1.Σεχνικές Λήψεις Λήυη HDR (High Dynamic Range): κεηώλεη ην contrast

16 Panning Όηαλ ην ζέκα θηλείηαη

17 Πανόραμα Κάιπςε κεγάιεο ζθελήο

18 Σρίποδο Δμάξηεκα γηα παλνξακηθέο ιήςεηο

19 Φωτομέτρηση Μέηξεζε έληαζεο θσηόο

20 Φλας Fill: 1)γηα δπλαηό ήιην 2) γηα εζσηεξηθό ρώξν κε παξάζπξα πνπ κπαίλεη θσο

21 Σεχνικές λήψεις και Ακρόπολη

22

23 2. Αποτέλεσμα τεχνολογίας στη φωτογραφία ηατύηηηα κλείζηροσ

24 ISO θαζαξή θσηνγξαθία

25 Διάφραγμα Μεραληζκόο κέζα ζηνλ θαθό

26 Σατύηηηα ζσγτρονιζμού Μέγηζηε ηαρύηεηα θσηνθξάθηε Σατύηηηα ηοσ θιλμ Αξηζκεηηθή ηηκή γηα επαηζζεζία θηικ ζην θσο

27 Βάθος πεδίου Υώξνο απεηθόληζεο εζηηαζκέλσλ ζεκάησλ

28

29 Εστιακή απόσταση Απόζηαζε ζέκαηνο από ην νπηηθό θέληξν ηνπ θαθνύ

30 Φωτεινότητα Σν κέγηζην άλνηγκα ηνπ θαθνύ

31 Οπτικό ζουμ Μεγέζπλζε θαιήο πνηόηεηαο

32 Ψηφιακή τεχνολογία και Ακρόπολη

33

34

35

36

37 3.Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα ψηφιακής φωτογραφίας Υσξίο αιιαγή εμαξηεκάησλ, ε ςεθηαθή κεραλή κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθή επαηζζεζία ζην θσο, αλάινγα κε ηε ζηάζκε επαηζζεζίαο (θιίκαθα ISO) πνπ επηιέγνπκε. Η θάξηα κλήκεο κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί πάξα πνιιέο θνξέο θαη δελ ρξεηάδεηαη εηδηθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο. Η ρσξεηηθόηεηα ησλ θαξηώλ κλήκεο, όπνπ απνζεθεύνληαη νη εηθόλεο είλαη πάξα πνιύ κεγάιε.

38 Η ςεθηαθή θύζε ηεο εηθόλαο δίλεη ηεξάζηηεο δπλαηόηεηεο κεηάδνζεο θαη κεηέπεηηα επεμεξγαζίαο ζηνλ ππνινγηζηή, ρσξίο ηελ αλάγθε δύζρξεζησλ ρεκηθώλ θαη ζθνηεηλνύ ζαιάκνπ. Η ςεθηαθή θύζε ηεο εηθόλαο δηεπθνιύλεη ζε ηεξάζηην βαζκό ηελ παξαγσγή θηελώλ παλνκνηόηππσλ αληηγξάθσλ Αλ ν θσηνγξάθνο δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνο, κπνξεί λα επαλαιάβεη ηε θσηνγξάθηζε

39 Μειονεκτήματα ψηφιακής φωτογραφίας Μπνξεί λα δεκηνπξγήζεη, ειεθηξνληθά, κεγέζπλζε Λήςε ηαηλίαο βίληεν Ο αηζζεηήξαο θνξέλλπηαη πνιύ γξήγνξα ζε πςειέο ζηάζκεο θσηεηλόηεηαο Πνιιά πιενλεθηήκαηα ηνπ ςεθηαθνύ κέζνπ δελ κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ από όζνπο δελ έρνπλ εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε πξνζσπηθνύ ππνινγηζηή

40 ηηο κεραλέο κε κηθξνύο αηζζεηήξεο ε πνηόηεηα εηθόλαο είλαη ζεκαληηθά θαηώηεξε

41 4. Σεχνολογική ανάπτυξη ταλέντο φωτογράφου Με ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ θαη ηελ κεηάβαζε από ηελ αλαινγηθή ζηελ ςεθηαθή θσηνγξαθία, νη δπλαηόηεηεο θαη νη επθνιίεο ηνπ θσηνγξάθνπ απμήζεθαλ ζε αλέιπηζηα επίπεδα

42 Μπορεί η τεχνολογική ανάπτυξη να υπερκαλύψει την έλλειψη ταλέντου και δημιουργικότητας κάποιου φωτογράφου; Οη εηδηθνί θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα όηη απηό είλαη αδύλαηνλ ιόγσ πνιιώλ ηδηνηήησλ πνπ δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ν θαζέλαο

43 Δπεηδή ε θσηνγξαθία απνηειεί κηα ηέρλε θαη ζηελ ηέρλε, θαηά θύξην ιόγν, παίδεη ξόιν ην ζπλαίζζεκα θαη ε πξνζσπηθή άπνςε. Γειαδή ν θσηνγξάθνο ζα ηξαβήμεη κηα θσηνγξαθία, κε βάζε ηε ςπρνζύλζεζε θαη ηε δηάζεζε πνπ έρεη ηελ ζηηγκή εθείλε.

44 Ιστορική αναδρομή στην Ακρόπολη Η Αθξόπνιε θαη ν Παξζελώλαο ηεο αξραίαο Αζήλαο

45 Η Αθξόπνιε ηεο αξραίαο Αζήλαο από δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία κέζα από κηα ειαηνγξαθία

46 Η Αθξόπνιε ζηελ Αξραία Αζήλα

47 Η Αθξόπνιε θαηά ηε Ρσκατθή επνρή

48

49

50

51 1868 Η Νόηηα πιεπξά ηνπ Ιεξνύ Βξάρνπ, κε ην ζέαηξν ηνπ Γηνλύζνπ αθόκε ζθεπαζκέλν

52 Η Αθξόπνιε θαηά ηε γεξκαληθή θαηνρή

53

54 Η Αθξόπνιε ζήκεξα

55 Υηνληζκέλε Αθξόπνιε, Μάξηηνο 2004

56 Βιβλιογραφία: %CF%86%CE%BB%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7- %CF%83%CF%89%CF%83%CF%84%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85- %CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7/Page-3 E%B7-%CF%84%CE%B7-%CE%BD%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1

57 wcfqemfaodmfeehw 4%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE %B1+%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B7 %CF%82+%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE %BF%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%82+%CF%83%CF%84%CE%B7 %CE%BD+%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE %B1%CF%86%CE%B9%CE%B1&gs_sm=e&gs_upl=3845l18140l0l18278l 55l40l3l10l10l0l322l8485l l52l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&biw =1280&bih=629&um=1&ie=UTF- 8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi#um=1&hl=el&tbm=isch&sa=1&q=% CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B7+%CE% B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7+&pb x=1&oq=%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce% B7+%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%C E%B7+&aq=f&aqi=g- S1&aql=&gs_sm=e&gs_upl=33728l34481l2l34728l5l5l0l5l5l0l0l0ll0l0&fp=1& biw=1280&bih=629&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&cad=b

58 4%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE %B1+%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B7 %CF%82+%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE %BF%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%82+%CF%83%CF%84%CE%B7 %CE%BD+%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE %B1%CF%86%CE%B9%CE%B1&gs_sm=e&gs_upl=3845l18140l0l18278l 55l40l3l10l10l0l322l8485l l52l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&biw =1280&bih=629&um=1&ie=UTF- 8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi#um=1&hl=el&tbm=isch&sa=X&ei=9 4bPTsSPOcKQ4gTH3aE2&ved=0CDYQBSgA&q=iso+%CF%86%CF%89% CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B 1&spell=1&fp=1&biw=1280&bih=629&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&cad=b 9%CE%B1%CE%BA%CE%AE- %CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF% 86%CE%AF%CE%B1 National Geographic: Όια γηα ηελ θσηνγξαθία (8 cd) Φσηνγξαθηθνί όξνη.

59 ΔΙΑΓΩΓΙΚΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Σα είδε ηεο θσηνγξαθίαο

60 1. ΑΠΡΟΜΑΤΡΗ - ΔΓΥΡΧΜΗ Η ηέρλε ηεο α/κ θσηνγξαθίαο δελ ζα κπνξνύζε λα εθθξάζεη απνηειεζκαηηθόηεξα ηελ επνρή καο ζε θάζε θσηνγξαθηθή πξνζπάζεηα, αλ δελ πεξηείρε θάηη από ηελ αθαηξεηηθή δπλακηθή ηεο ηνληθήο δηαβάζκηζεο ηνπ γθξίδνπ. Σν πξόζσπν ηνπ αζπξόκαπξνπ ζηελ επνρή καο, παξόιν πνπ είλαη πεπαιαησκέλν, δελ θαληάδεη θαζόινπ γεξαζκέλν.

61 ΑΠΡΟΜΑΤΡΗ ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΑ

62 Η ηερληθή ηεο θσηνγξαθίαο ρξώκαηνο εμεξεπλήζεθε ζε : Oιόθιεξε ηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηώλα. Σν πξώην έγρξσκν θηικ (Autochrome) θπθινθόξεζε : Χο εκπνξηθό πξντόλ ην 1907 αιιά ε ζύζηαζε ηνπ ήηαλ δηαθνξεηηθή από ηνπ κεηαγελέζηεξνπ θηικ Kodakchrome, πνπ θπθινθόξεζε ην Σα έγρξσκα θηικ δηαθξίλνληαη ζε έγρξσκα αξλεηηθά ή έγρξσκα ζεηηθά (ή δηαθάλεηεο, slides).

63 ΔΓΥΡΧΜΗ ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΑ

64 2. ΔΝΑΔΡΙΑ - ΤΠΟΒΡΤΥΙΑ Αεξνθσηνγξαθία είλαη : Η ιήςε ησλ θσηνγξαθηώλ ζην έδαθνο από κηα ππεξπςσκέλε ζέζε θαζώο ε θσηνγξαθηθή κεραλή δελ ππνζηεξίδεηαη από κηα επίγεην δνκή. Υξεζηκνπνηείηαη ζηε ραξηνγξάθεζε, ηελ αξραηνινγία, ηελ παξαγσγή ηαηληώλ, ηηο πεξηβαιινληηθέο κειέηεο, ηελ εκπνξηθή δηαθήκηζε θαη ηα θαιιηηερληθά έξγα.

65 ΔΝΑΔΡΙΑ ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΑ

66 Τπνβξύρηα θσηνγξαθία είλαη : Η δηαδηθαζία ιήςεο θσηνγξαθίαο θάησ από ην λεξό. Η επηηπρήο ππνβξύρηα απεηθόληζε γίλεηαη ζπλήζσο κε εηδηθό εμνπιηζκό θαη ηερληθέο. Σν θύξην εκπόδην πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ππνβξύρηνπο θσηνγξάθνπο είλαη ε απώιεηα ηνπ ρξώκαηνο θαη ηεο αληίζεζεο, όηαλ βπζίδεηαη ζε ζεκαληηθό βάζνο. Άιιε κνξθή πνπ ζεσξείηαη κέξνο ηεο ππνβξύρηαο θσηνγξαθίαο είλαη νη εηθόλεο Split.

67 ΤΠΟΒΡΤΥΙΑ ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΑ

68 3.ΓΙΑΦΟΡΔΣΙΚΟΙ ΣΟΜΔΙ Φσηνεηδεζηνγξαθία: Αθνξά ηελ εηθνλνγξάθεζε ηεο επηθαηξόηεηαο θαη νη θσηνγξαθίεο απηνύ ηνπ είδνπο δηνρεηεύνληαη ζπλήζσο ζηνλ εκεξήζην θαη εβδνκαδηαίν ηύπν κέζσ πξαθηνξείσλ, ηα νπνία θαη εθπξνζσπνύλ ηνλ θσηνγξάθν. Γηαθεκηζηηθή θσηνγξαθία - θσηνγξαθία ζηνύληην: Απνηειεί έλα ζεκαληηθό είδνο πνπ πεξηιακβάλεη ηε θσηνγξαθία αληηθεηκέλσλ, ηε θσηνγξαθία κόδαο αιιά θαη ηε θσηνγξαθία πνξηξαίησλ. πλδέεηαη κε ηελ παξαγσγή πεξηζζόηεξν εκπνξηθήο θσηνγξαθίαο.

69 ΦΧΣΟΔΙΓΗΔΟΓΡΑΦΙΑ

70 Η θσηνγξαθία κόδαο είλαη : Η θσηνγξαθία πνπ ηελ ρξεζηκνπνηεί γηα δηαθεκηζηηθνύο ιόγνπο ε βηνκεραλία ηεο κόδαο γηα λα πξνβάιιεη ηα πξντόληα ηεο. Η θσηνγξαθία κόδαο ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο θαηαιόγνπο, ζηα πεξηνδηθά θαη ζηηο αθίζεο.

71 ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΓΑ-ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ ΥΧΡΧΝ

72 Αξρηηεθηνληθή θσηνγξαθία - Δζσηεξηθώλ Υώξσλ: Η θσηνγξάθεζε θηηξίσλ θαη εζσηεξηθώλ ρώξσλ. Κύξηα αληηθείκελα κειέηεο γηα απηό ην είδνο θσηνγξαθίαο, απνηεινύλ, ε νπηηθή γσλία ηεο θσηνγξαθηθήο ιήςεο, ν θσηηζκόο θαη νη ηδηαηηεξόηεηεο ελόο εζσηεξηθνύ ρώξνπ Φσηνγξαθία ηέρλεο: Αλ θαη ε πξώηε θσηνγξαθία απνηππώζεθε ην 1826, ρξεηάζηεθε ηνπιάρηζηνλ κηζόο αηώλαο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε θσηνγξαθία απνδεθηή σο απηόλνκε θαη αλεμάξηεηε ηέρλε. Δίλαη σζηόζν γεγνλόο, πσο αθόκα θαη ζήκεξα, ακθηζβεηείηαη από πνιινύο ε θσηνγξαθία σο κνξθή ηέρλεο, ζεσξώληαο πσο απνηειεί πεξηζζόηεξν κηα ηερληθή ξεαιηζηηθήο αλαπαξαγσγήο εηθόλσλ.

73 ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΑ ΣΔΥΝΗ

74 4.ΝΤΥΣΔΡΙΝΗ ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΑ Με ην ζθνηάδη ηεο λύρηαο νη ιεπηνκέξεηεο ράλνληαη θαη δηαγξάθνληαη έληνλα κόλν ηα πεξηγξάκκαηα ησλ όγθσλ θαη νη θόξκεο ησλ αληηθεηκέλσλ. Πνιιά ζέκαηα (ζθελέο δξόκνπ, μεθαληώκαηα ζε λπρηεξηλά θέληξα, θηλήζεηο αλζξώπσλ ζε ιηκάληα θαη ζηαζκνύο ηξέλσλ.) Μηα ζπλεζηζκέλε ηερληθή δπζθνιία είλαη ε εθηίκεζε ηνπ ζσζηνύ θσηηζκνύ.

75 ΝΤΥΣΔΡΙΝΗ ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΑ

76 5. ΦΗΦΙΑΚΗ -ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ Η ςεθηαθή θσηνγξαθία: ε απηέο αληί γηα ην θνηλό "ρεκηθό" θηικ ρξεζηκνπνηνύληαη θσηνεπαίζζεηνη αηζζεηήξεο. Η ςεθηαθή θσηνγξαθία αλνίγεη λένπο νξίδνληεο ζην ζύγρξνλν θσηνγξάθν αθνύ ηνπ παξέρεη ηαρύηεηα, αθξίβεηα θαη απόιπην έιεγρν ηεο εηθόλαο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. H ςεθηαθή θσηνγξαθία είλαη έλαο ζεκαληηθόο ζηαζκόο Η ζηελ αλαινγηθή ηζηνξία θσηνγξαθία ηεο θσηνγξαθίαο. είλαη: Έλαο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηεκέλνο όξνο γηα ηε θσηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηεί έλα ζηαδηαθά κεηαβαιιόκελν κέζν θαηαγξαθήο, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη είηε ρεκηθή δηαδηθαζία πνπ βαζίδεηαη είηε ειεθηξνληθή.

77 ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ

78 Ση είδνπο θσηνγξαθίεο ζπλδένληαη κε ηελ Αθξόπνιε; Αξρηηεθηνληθή θσηνγξαθία Φσηνγξαθία ηέρλεο Γηαθεκηζηηθή θσηνγξαθία

79 ΤΜΠΔΡΑΜΑ Η αξρηηεηνληθή θσηνγξαθία πεξηιακβάλεη ηε θσηνγξάθεζε θηηξίσλ θαη εζσηεξηθώλ ρώξσλ. Η νπηηθή γσλία ηεο θσηνγξαθηθήο ιήςεο, ν θσηηζκόο θαη νη ηδηαηηεξόηεηεο ελόο εζσηεξηθνύ ρώξνπ, απνηεινύλ ηα θύξηα αληηθείκελα κειέηεο γηα απηό ην είδνο θσηνγξαθίαο. Φσηνγξαθία ηέρλεο Μηα κηθξή αλαθνξά: Η θσηνγξαθία ηέρλεο ζεσξείηαη αλαπόζπαζην θνκκάηη ησλ έξγσλ ηέρλεο θαη γεληθόηεξα ηνπ πνιηηηζκνύ ησλ ρσξώλ.υάξε ζε απηή πξνσζνύληαη ηα κλεκεία,ηα αγάικαηα,ηα θηίζκαηα θαη νηη αθνξά ηελ ηέρλε.

80

81 Πώο ε Αθξόπνιε θαη ηδηαίηεξα ν Παξζελώλαο πξνσζείηαη κε ηελ δηαθεκηζηηθε θσηνγξάθηα; Σα κλεκεία ηεο Διιάδαο θαη ηδηαίηεξα ε πεξίθεκε Αθξόπνιε(Παξζελώλαο) έρνπλ γίλεη ηα πην δεκνθηιή έξγα ράξε ζηελ θσηνγξαθία (δηαθεκηζηηθή θσηνγξαθία) ε νπνία βνεζάεη ηελ ρώξα καο λα αλαγλσξηζηεί ζε παγθόζκην επίπεδν π.ρ.ε ηζηνξία, ε αμία,ν πνιηηηζκνο ράξε ζε κηα θσηνγξαθία. ήκεξα ν Παξζελώλαο ζεσξεηηαη ζήκα θαηαηεζέλ ηεο ρώξαο καο ράξε ζηελ δηαθεκηζηηθή -θσηνγξαθία. ηε ζπλέρεηα ζα παξαθνινπζήζεηε ηα αξλήηηθα απνηειέζκαηα ηεο δηαθεκηζηηθήο θσηνγξαθίαο.

82 Επιμέλεια εργαζίας: Πέηξνο Καξαγηάλλεο

83 ΠΟΙΟΙ ΓΙΑΗΜΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΟΙ ΑΥΟΛΗΘΗΚΑΝ ΜΔ ΣΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ? William James Stillman ( Ινύληνο 1, 1828 Ινύιηνο 6, 1901) ρεδόλ ηπραία ήηαλ ε πξώηε επαθή ηνπ κε ηελ θσηνγξαθία θαζώο ππήξμε απνηέιεζκα ηνπ νηθνλνκηθνύ ηνπ αδηεμόδνπ. Η ζπκβνιή ηνπ ζηε θσηνγξαθία ζπλίζηαηαη ζε πεηξάκαηα κε ρεκηθέο επεμεξγαζίεο, βειηηώζεηο εμνπιηζκώλ θαη δεκνζίεπζε κεγάινπ αξηζκνύ άξζξσλ, πνπ αλαιύνπλ ηερληθνύο θαη ζεσξεηηθνύο θσηνγξαθηθνύο πξνβιεκαηηζκνύο. Οη θσηνγξαθίεο ηνπ ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο ζεκαληηθόηεξεο δνπιεηέο μέλσλ θσηνγξάθσλ πνπ θαηέγξαςαλ κε ηνλ θαθό ηνπο, ηηο Διιεληθέο αξραηόηεηεο ηνλ 19ν αηώλα. Σελ επηινγή ηνπ απηή δηθαηνινγεί ιέγνληαο όηη «ν θσηνγξάθνο θάπνηνπ γνύζηνπ θαη θάπνηαο θαιιηέξγεηαο επηιέγεη λα θσηνγξαθίδεη απόςεηο θηηξίσλ πνπ έρνπλ κηα θαζηεξσκέλε θήκε, σο πξόηππα αξρηηεθηνληθήο ηειεηόηεηαο".

84 Δμεηδηθεπκέλν θσηνγξαθηθό ελδηαθέξνλ, ζην «δηαζεκόηεξν», ηελ Αθξόπνιε. Η πίζηε «ζηελ αιήζεηα ηεο θύζεο» νδήγεζε ηνλ Stillman λα πάξεη δηάθνξεο νπηηθέο απνθάζεηο, ώζηε λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα ξεαιηζηηθή εηθνλνγξάθεζε ησλ αζελατθώλ αξραηνηήησλ. Ήηαλ έλαο από ηνπο ιίγνπο θσηνγξάθνπο πνπ ηόικεζε λα αλαθαιύςεη ηελ Αθξόπνιε, λα ληώζεη ην ρώξν ηεο, θαη λα ηαπηηζηεί κε απηόλ. Η ζεηξά παξάζεζεο ησλ θσηνγξαθηώλ ηνπ ιεπθώκαηνο δελ είλαη ηπραία.ην πξώην θύιιν ηνπ ιεπθώκαηνο έρεη ηνπνζεηεζεί ε αξραία πύιε ηεοαθξόπνιεο ζπκβνιίδνληαο ηελ είζνδν όρη κόλν ζηνλ Ιεξό Βξάρo αιιά θαη ζην ίδην ην ιεύθσκα.

85 Δίλαη από ηνπο ιίγνπο θσηνγξάθνπο πνπ ηνικά λα αλέβεη ζηελ νξνθή ηνπ Παξζελώλα θαζώο θσηνγξαθίδεη κέρξη θαη ην εζσηεξηθό ησλ λαώλ. θνπόο ηνπ Stillman ήηαλ λα πιεζηάζεη ηε θσηνγξαθηθή εηθόλα ησλ ζεκάησλ ηνπ ζηελ πξαγκαηηθή ηνπο όςε. Ήηαλ επηινγή ηνπ λα θσηνγξαθήζεη ην ζέκα ηνπ κε ηέηνηα αθξίβεηα, ώζηε λα κελ ππάξρεη νύηε έλα ειάηησκα ζηελ πξννπηηθή, έηζη ηνπνζέηεζε ην θαθό ηνπ αθξηβώο ζηε κέζε ηνπ ζέκαηνο θαη νδεγήζεθε ζε απηό πνπ ν ίδηνο νλνκάδεη σο «αθξηβέζηεξε θσηνγξαθηθή απνηύπσζε ησλ αζελατθώλ αξραηνηήησλ», θαηά ηνλ δέθαην έλαην αηώλα.

86 Ο Stillman γλώξηδε όηη νη θιαζηθνί λανί ρηίζηεθαλ θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε νη ζηύινη λα θαίλνληαη παξάιιεινη, από έλα κέζν αλζξώπηλν ύςνο.ο Stillman εμαζθάιηζε, ηελ παξάιιειε πξνβνιή ησλ ζηύισλ ησλ ειιεληθώλ λαώλ, ή θαιύηεξα, όπσο ν ίδηνο γξάθεη, ηελ «νξζνγξαθηθή πξνβνιή ηνπο». Ο Stillman ζπκπεξηέιαβε ην αλζξώπηλν ζηνηρείν ζε ηξεηο κόλν εηθόλεο από ην ζρεηηθό ιεύθσκα θαη επέιεμε θαη ζπγθεθξηκέλν ηξόπν εθηύπσζεο γηα ηηο θσηνγξαθίεο ηνπ. Οη εηθόλεο ηνπ ιεπθώκαηνο είλαη αλζξαθνηππίεο. Σν έξγν πνπ αθήλεη πίζσ ηνπ είλαη κνλαδηθό θαη απέρεη πνιύ από ηηο ζπκβαηηθέο θσηνγξαθηθέο εηθόλεο ηεο Αθξόπνιεο ηνπ 19νπ αηώλα.

87 ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΔ ΣΟΤ STILLMAN:

88

89

90

91 NELLY'S (ΈΛΛΗ ΟΤΓΘΟΤΛΣΖΟΓΛΟΤ-ΕΡΑΪΔΑΡΗ) ( ) Δίλαη γλσζηή γηα ηηο θσηνγξαθίεο πνπ ηξάβεμε ζηελ Αθξόπνιε δηεπξύλνληαο ηε γνεηεία ηεο θαη γηα ηα ζρεηηθά πξσηνπνξηαθά ηεο έξγα πνπ απεηθνλίδνπλ ηελ Οπγγαξέδα ρνξεύηξηα Μόλα Πάηβα κπξνζηά από ηνλ Παξζελώλα. Τπήξμε ζεκαηνινγηθά πξσηνπόξνο θσηνγξάθνο κε δηεζλή αλαγλώξηζε. Σν θσηνγξαθηθό ιεύθσκα '' Έιιάδα Γπκλά ζηελ Αθξόπνιε '' απνηειέη ζπνπδαίν δείγκα θσηνγξαθηθήο ηέρλεο θαη κάιηζηα θαιιηηερληθήο.μέζα απν ηα εξγα ηεο Nellys πξνβάιιεηαη κηα θιαζηθή,εθιεπηπζκέλε,παξζέλα άπνςε ηεο Αθξόπνιεο.

92 Σα γπκλά ηεο Nelly s, δηαθξίλνληαη από κία έληνλε εζσηεξηθόηεηα πνπ αλαδεηθλύεη, όιε ηελ πλεπκαηηθόηεηα ηνπ αξραίνπ θιαζηθνύ ηδεώδνπο, όπσο εθθξάδεηαη κέζα από ηo γπκλό ζώκα. Υσξίο θακηά πξόζεζε λα δεκηνπξγήζεη ζθάλδαιν, ε Nelly θσηνγξαθίδεη ηε ρνξεύηξηα γηα ηνλ εαπηό ηεο, πηζηεύνληαο όηη βξίζθεη αλάκεζα ζ απηήλ θαη ην Ναό κία παιηά μεραζκέλε ζρέζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ ηζνξξνπία, ην κέηξν θαη ηελ αξκνληθή ζπλύπαξμε ηεο αξρηηεθηνληθή θιίκαθαο θαη ηνπ αλζξώπνπ.

93 Σα «γπκλά ηεο Αθξόπνιεο», πνπ ζθαλδαιίδνπλ ηε ζεκλόηπθε ειιεληθή θνηλσλία ηνπ 1928, ζα κείλνπλ ζηελ ηζηνξία σο κλεκεηώδεηο ρνξεπηηθέο εηθόλεο θαη ε Nelly's σο ε πξώηε ειιελίδα θσηνγξάθνο κε παγθόζκηα θαηαμίσζε. Οη θσηνγξαθίεο ραξαθηεξίδνληαη από ηόλνπο ηνπ γθξίδνπ θαη θαηαδεηθλύνπλ ηελ κεγαινπξέπεηα ησλ ειιεληθώλ κλεκείσλ θαη ηελ πλεπκαηηθόηεηα ηνπ αξραίνπ θιαζηθνύ ηδεώδνπο. Η ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηεί νλνκάδεηαη bromoil, θαη απνηειεί κίμε ηεο θσηνγξαθίαο θαη ηεο δσγξαθηθήο, αθνύ επηηξέπεη ηηο δηνξζώζεηο θαη ηα εθέ.

94 ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΔ ΣΗ ΝΔΛΛΤ:

95

96

97

98

99

100 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ Αθηέξσζε νιόθιεξε ζρεδόλ ηελ επαγγεικαηηθή θαη θαιιηηερληθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα ησλ ηειεπηαίσλ 27 εηώλ ζηε ζπζηεκαηηθή θσηνγξάθηζε ηεο Αθξνπόιεσο θαη ησλ εθηεηακέλσλ έξγσλ ζπληήξεζεο πνπ εθηεινύληαη από ην Yπνπξγείν Πνιηηηζκνύ. H επίπνλε απηή θσηνγξάθηζε, έρεη θαζαξά επηζηεκνληθό ραξαθηήξα: ζε πξώηε θάζε, ε θσηνγξάθηζε ησλ κλεκείσλ ζπηζακή πξνο ζπηζακή βνεζάεη ζηε δηάγλσζε ησλ αηηηώλ ηεο θζνξάο, ελώ ε βήκα-βήκα θαηαγξαθή ησλ έξγσλ ζα απνηειέζεη πνιύηηκε πεγή πιεξνθνξηώλ γηα ηνπο ζπληεξεηέο ηνπ κέιινληνο. Εθηόο από ην κεγάιν ζεκαηηθό ηνπο ελδηαθέξνλ, νη καπξόαζπξεο θσηνγξαθίεο ηνπ Mαπξνκκάηε ζην άςνγα ζρεδηαζκέλν - από ηνλ ίδην - θαη ηππσκέλν ιεύθσκα επηβεβαηώλνπλ πσο ηα όξηα κεηαμύ ρξεζηηθήο θαη θαιιηηερληθήο θσηνγξαθίαο δελ είλαη πάληα μεθάζαξα.οξηζκέλεο εηθόλεο, είλαη βέβαην όηη ζα γίλνπλ κειινληηθά ζεκεία αλαθνξάο ζηελ απεηθόληζε ηνπ βξάρνπ ηεο Αθξνπόιεσο.

101 Φσηνγξαθίεο ηνπ σθξάηε Μαπξνκκάηε:

102

103

104 Δπηκέιεηα Δξσηεκάησλ: Κνπξεκέλνπ Αξηάδλε Σακπάθε Μαξία-Υξηζηίλα Σακπάθε Φιώξα

105 ΠΟΙΔ ΔΙΝΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΔΠΙΓΡΑΔΙ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ? Θεηηθέο νη επηδξάζεηο αθνύ, ε θσηνγξαθία πέηπρε ηελ αθύπληζε ησλ ζπλεηδήζεσλ θαη ζπλέβαιιε ζηελ δηακόξθσζε θνηλσληθήο δηθαηνζύλεο θαη πξννδεπηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ. Σεο απνδίδεηαη ραξαθηήξαο ληνθνπκέληνπ θαη ιεηηνπξγεί σο πνιύηηκν εξγαιείν απόθηεζεο γλώζεσλ θαη σο έξγν ηέρλεο θαζώο θαη κέζν επηθνηλσλίαο. Δίλαη ε ηζηνξία ηεο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο ησλ αλζξώπσλ.

106 ΜΔΟ ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΡΙΣΙΚΗ Η θσηνγξαθία σο κέζν καδηθήο επηθνηλσλίαο ραξάζζεη ηνπο βαζηθνύο ηεο ξόινπο: Καηαγξάθεη κεγάια ηζηνξηθά γεγνλόηα. Σεθκεξηώλεη θνηλσληνινγηθέο θαη δεκνζηνγξαθηθέο έξεπλεο. Τπνθηλεί κε ηελ δπλακηθή επηξξνή ηεο ζηελ θνηλή γλώκε θνηλσληθέο θαη λνκνζεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο.

107 Επιμέλεια ερωηήμαηος: Γηάλλεο Ληνύηαο

108 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ gs_sm=e&gs_upl=2277l13927l0l14235l29l18l5l0l0l2l3218l11367l l22l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&biw=1440&bih=640&wrapid =tlif &um=1&ie=utf- 8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=2dDtTruHCom38QOLrMzxCQ Βηθηπαηδεία

109 Βιβλία: Σαζνο ρίδαο- Η ηέρλε ηεο Φεθηαθήο θαη ηεο Αλαινγηθήο Φσηνγξαθίαο ( Έληππε Έθδνζε επηέβξηνο 2010) Ο καγηθόο θόζκνο ηεο θσηνγξαθίαο ηνπ πύξνπ θηαδόπνπινπ (Leica Academy) Δθπαηδεπηηθή γεληθή ζρνιηθή εγθπθινπαίδεηα : Γ.ΑΞΙΧΣΔΛΗ Φσηνγξαθία θαη θνηλσλία ην βηβιίν:

110 ttp://kykeon.ning.com/forum/topics/h-nelly-s E%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1

111 Η δηακόξθσζε ηνπ ηνπίνπ γύξσ απ ηελ Αθξόπνιε project θσηνγξαθίαο

112 πεξηερόκελα : Ο βξαρώδεο ιόθνο ηεο Αθξόπνιεο Ο ιόθνο ησλ Μνπζώλ (Φηινπάππνπ) Σν έξγν ηνπ Πηθηώλε

113 ν ζηόρνο καο Με βάζε ην θσηνγξαθηθό πιηθό πνπ ζα πξνβάινπκε ζα θάλνπκε κηα αλάιπζε ηνπ ηνπίνπ γύξσ από ηελ Αθξόπνιε.

114 ν βξαρώδεο ιόθνο ηεο Αθξόπνιεο ην βξαρώδε ιόθν ηεο Αθξόπνιεο κπνξεί λα δεη θαλείο : Σα Πξνπύιαηα Σν λαό ηεο Απηέξνπ Νίθεο ηνπ Παξζελώλα Σν Δξέρζεην Σν ζέαηξν ηνπ Γηνλύζνπ Σν Χδείν ηνπ Ηξώδε ηνπ Αηηηθνύ Σελ Αξραία Αγνξά Σνλ Άξεην Πάγν

115 Δξέρζεην... Δξέρζεην

116 ζέαηξν Γηνλύζνπ

117 ην Ηξώδεην

118 αξραία αγνξά

119 ν ιόθνο ησλ Μνπζώλ (Φηινπάππνπ), Αλεγέξζεθε ην 114 κ.υ Μειέηε θαη επίβιεςε ηνπ Γ. Πηθηώλε ύλζεζε πνπ ζπλδπάδεη ηελ Αξραία Διιεληθή θαη ηελ Λατθή αξρηηεθηνληθή ηεο Αηηηθήο

120 Ο ιόθνο ησλ Μνπζώλ

121

122 ην έξγν ηνπ Πηθηώλε Ο Πεδόδξνκνο ηνπ Πηθηώλε : Οινθιεξώλεηαη ην 1997 πλδπάδεη ην θπζηθό ηνπίν ηεο Αηηηθήο κε ην βξαρώδεο έδαθνο Πεξηιακβάλεη : αλαθνξέο ζηε κπζνινγία ηνπ ηόπνπ, ηελ αξρατθή ηέρλε, ην Βπδάληην θαη ηελ ηαπσληθή αξρηηεθηνληθή

123 ην έξγν ηνπ Πηθηώλε

124 νη πεγέο πιεξνθόξεζεο καο θωηογραθίες ηοσ James Robertson "Athens and Grecian antiquities, Δημήηρης Πικιώνης (εκδόζεις Μπενακη ), ιζηοζελίδα ηοσ μοσζείοσ ηης Ακρόπολης,PDF "ομιλία ηοσ Πικιώνη για ηο ηοπίο ","ηρεις περίπαηοι γύρω απ ηην Ακρόπολη "έθνος.gr, acropolis museum. 81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%83%20%CF%84%CE%BF%CF%85% 20%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%89%CE%BD%CE%B7%20 %CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%B1%CF%81%CF%87%CE %B1%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1&source=web &cd=3&ved=0ccsqfjac&url=http%3a%2f%2ffilopappou.wordpress.co m%2f2011%2f02%2f22%2f1-77%2f&ei=rnstvtwjpgp8qpxmpdocq&usg=afqjcne0vm2qnznjnp0b3oz2q2j NZ_acHA&sig2=NaxLngmrFhzHc_XbL5eCLQ

125 καζεηέο Αλαγλσζηνπνύινπ Λίιηαλ, Γξάπαο Υξήζηνο

126 Πώο επεξεάδεη ε θσηνγξαθία ηεο Αθξόπνιεο ηελ θνηλσλία Η ζεκαζία ηεο θσηνγξαθίαο Η ζεκαζία ηεο θσηνγξαθίαο ηεο Αθξόπνιεο

127 Πώο επεξεάδεη ε θσηνγξαθία ηεο Αθξόπνιεο ηελ θνηλσλία Η ζεκαζία ηεο θσηνγξαθίαο: Ο άλζξσπνο κέζσ ησλ θσηνγξαθηώλ βξίζθεηαη αληηθξηζηά κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα. Η θσηνγξαθηθή εηθόλα κπνξεί λα θαηαγξάςεη κε ην δηθό ηεο κνλαδηθό ηξόπν, όλεηξα θαη πξνζδνθίεο γηα έλα θαιύηεξν αύξην, ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δνύκε, λα γίλεη πιεξνθόξεζε ζηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο αιιά ηαπηόρξνλα λα ππνζηεξίδεη ζέζεηο θαη αληηζέζεηο.

128 Πώο επεξεάδεη ε θσηνγξαθία ηεο Αθξόπνιεο ηελ θνηλσλία Η ζεκαζία ηεο θσηνγξαθίαο ηεο Αθξόπνιεο: Η πιεηνςεθία ησλ αλζξώπσλ κόλν από πεξηγξαθέο κπνξεί λα πξνζεγγίζεη ηελ Αθξόπνιε. Κακία πεξηγξαθή δελ κπνξεί λα παξαβιεζεί ζηελ εηθόλα. Η θσηνγξαθία είλαη ην εξγαιείν ηνπ αλζξώπνπ ώζηε λα αληηιεθζεί ηα κελύκαηα πνπ εθπέκπεη ην κλεκείν ηεο Αθξόπνιεο.

129 Πεγέο ΒΙΒΛΙΟ: ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΘΝΟΤ

130 καζεηήο Υαξάιακπνο Κνιπβνδηάθνο Α 2

131 Πως έχει χρηζιμοποιηθεί η Ακρόπολη ζηην ζύγχρονη βιομηχανική εποχή

132 H Αθξόπνιε ιεηηνπξγεί ζαλ ζύκβνιν ηεο Διιάδαο Μέζσ ησλ θσηνγξαθηώλ ηεο ιεηηνπξγεί ζαλ κέζν δηάδνζεο ηνπ ειιεληζκνύ Καζώο αληηκεησπίδεη ηνλ ρξόλν θαη ηελ θζνξά θαηαθηά ηελ αησληόηεηα θαη ηνλ παληνηηλό ζεβαζκό ησλ αλζξώπσλ

133 Οηθνλνκία, Σνπξηζκόο, Φήκε Η Αθξόπνιε πξνσζείηαη ώζηε κέζσ ηνπ ηνπξηζκνύ λα βνεζήζεη ζηελ νηθνλνκία ηεο ρώξαο καο Οη θσηνγξαθίεο ιεηηνπξγνύλ ζαλ καγλήηεο ηνπξηζηώλ νη νπνίνη θεύγνληαο από ηελ ρώξα καο πξνκεζεύνληαη θάπνην αλακλεζηηθό από ηνλ ρώξν

134 H θήκε ηεο Αθξόπνιεο δηαδίδεηαη θαη καδί κε απηήλ ν ειιεληθόο πνιηηηζκόο θαη ε ζπλεηζθνξά ηεο Διιάδαο ζηνλ θόζκν. Μέζα από ηηο θσηνγξαθίεο πξνβάιιεηαη ν πινύζηνο πνιηηηζκόο ηεο Διιάδαο θαζώο θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηνλ παγθόζκην πνιηηηζκό. Σειηθά νη θσηνγξαθίεο απηέο απνηεινύλ ζεκειηώδε θξίθν γηα ηελ νηθνλνκία, ηνλ ηνπξηζκό θαη ηελ θήκε ηεο Διιάδαο.

135 Η Ακρόπολη μέζα από ηην διαθήμιζη

136 Ο Παξζελώλαο ζπκβνιίδεη ην δηαξθέο πιέγκα ππεξεθάλεηαο θαη ηαπεηλόηεηαο, αλσηεξόηεηαο θαη πζηέξεζεο, νηθεηόηεηαο θαη δένπο. Σν κλεκείν γίλεηαη αληηθείκελν εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο. H Διιάδα ζπρλά αδπλαηεί λα πξνζηαηεύζεη από ηνπο ηεξόζπινπο ην πνιηηηζκηθό θεθάιαην ην νπνίν έρεη θιεξνλνκήζεη.

137 Η εηθόλα ηεο Αθξόπνιεο, είλαη απνδεθηή κέζα από εηθόλεο αδέμηεο, θζαξκέλεο. Οη θζαξκέλεο εηθόλεο κεηώλνπλ ην πνζνζηό ηεο ιεπηνκέξεηαο πνπ θηάλεη κέρξη ζε καο, αιιά πεηπραίλνπλ λα ππξνδνηήζνπλ ηε κλήκε.

138 Αθξόπνιε, είηε σο θσηνγξαθία είηε σο ζρέδην

139 Γεξκαληθή εηαηξεία λνηθηάδεη απηνθίλεηα ζε δξαρκέο

140 Αθξόπνιε θαη coca-cola

141 Όηαλ ε Αθξόπνιε έδηλε θηεξά ζηε Lufthansa

142 Αθξόπνιε θαη mentos

143 Καη απξέπεηα Άγγισλ θαηά ηεο Αθξόπνιεο...

144 To Focus "βύζηζε" ηελ Αθξόπνιε

145 ΠΗΓΕΣ travelphoto.gr/acropolis-time-lapse/travelphoto.gr Η Αθξόπνιε ησλ Αζελώλ - Η Ιζηνξία ηεο Αθξόπνιεο el.wikipedia.org/wiki/αθξόπνιε Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ Αθξόπνιε Αζελώλ ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΔ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΥΑΙΑ ΑΘΗΝΑ el.wikipedia.org/wiki/μνπζείν_αθξόπνιεο el.wikipedia.org/wiki/φσηνγξαθία

146 d=

147 εργαζία ηων μαθηηριών Βιάκε Μηθαέια θαη Καινγξίδε Άξηεκηο

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΥΑΝΕ ( αλήθεη ε θσηνγξαθηθή κεραλή ) Άιια είδε κεραλώλ:

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΥΑΝΕ ( αλήθεη ε θσηνγξαθηθή κεραλή ) Άιια είδε κεραλώλ: Βάσια Καλογερά Α 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Μητανή ή μητάνημα νλνκάδεηαη νπνηνδήπνηε εξγαιείν ή κέζνλ πνπ κπνξεί λα δηεπθνιύλεη ηελ αλζξώπηλε εξγαζία ή πνπ κπνξεί λα απμήζεη ηε δύλακε ή ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηεο. Επίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 10 νλ ΕΙΔΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ & ΣΡΟΠΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΗ 2 Είδε & ηξόπνη θσηνγξάθηζεο Φσηνγξάθηζε πνξηξαίηνπ Φσηνγξαθία δξόκνπ Αξρηηεθηνληθή θσηνγξαθία Φσηνγξαθία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε.

ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε. Ερευνητική Εργαςία 1 ου τετραμήνου Σάξη: Β Λυκείου Παξών ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε. Τπεύζπλε Δθπ/θνο: Ληαλνύ ηαπξνύια ΠΔ17.01 ρνιηθό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ Β4 ΣΟΤ 2 νπ ΓΔΛ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΣΟΥΟΗ: Να γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηη είλαη ε ηέρλε θαη ε δεκηνπξγία θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Δξγαζία Αλάπηπμε εθαξκνγήο flash γηα ηε Φπζηθή Δ Γεκνηηθνύ Μαξηλάθεο Δκκαλνπήι (ΑΜ: 2757) Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγυν Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγυν Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγυν Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτςξη τηρ σκέτηρ τυν μαθητών, πος σςμμετέσοςν σε πεπιβαλλοντικά ππογπάμματα, με επγαλείο, μη επγαλειακού λογισμού, την υυτογπαυία.

Η ανάπτςξη τηρ σκέτηρ τυν μαθητών, πος σςμμετέσοςν σε πεπιβαλλοντικά ππογπάμματα, με επγαλείο, μη επγαλειακού λογισμού, την υυτογπαυία. Η ανάπτςξη τηρ σκέτηρ τυν μαθητών, πος σςμμετέσοςν σε πεπιβαλλοντικά ππογπάμματα, με επγαλείο, μη επγαλειακού λογισμού, την υυτογπαυία. Κιεάλζεο Βαζδόθαο Καζεγεηήο Μ.Δ.-Φπζηθόο ΠΔ04-32ν ΓΔΛ Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κάποιες βασικές έννοιες

Εισαγωγή. Κάποιες βασικές έννοιες Εισαγωγή Κάζε πιεπξά ηνπ ρόκππ ηεο εξαζηηερληθήο αζηξνλνκίαο απνζθνπεί ζηε ζπιινγή θαη θαηαγξαθή θσηόο. Δίηε παξαηεξνύκε είηε θσηνγξαθίδνπκε, απηό πνπ νπζηαζηηθά θάλνπκε είλαη λα ζπιιέγνπκε «εμσγήηλα»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080)

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080) ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080) ΣΤΛΗΑΝΟΠΟΤΛΟΤ Η. ΖΛΔΚΣΡΑ (Α.Μ.: 28429) ΔΠΙΒΛΔΠΟΝΣΔ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΒΑΡΔΛΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΡΟΤΗΑ ΜΑΡΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι

Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι Οη ρξήζηεο ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ έρνπλ ηελ αλάγθε λα δηαηεξνύλ ηα ζεκαληηθά ηνπο δεδνκέλα απνζεθεπκέλα αθόκα θαη όηαλ ν ππνινγηζηήο δε βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία. Γη απηό

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 1. Δ. Ρνίδεο : Ζ Πάπηζζα Ηωάλλα ην δηάζηεκα από ην 1830 κέρξη ην 1880 ε ξεαιηζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θνηλσλίαο ζηνλ αθεγεκαηηθό ιόγν δελ έιεηςε

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε νπηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ πεηξακαηηθή απεηθόληζε νθζαικώλ αξνπξαίσλ.

Αλάπηπμε νπηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ πεηξακαηηθή απεηθόληζε νθζαικώλ αξνπξαίσλ. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΟΠΣΗΚΖ ΚΑΗ ΟΡΑΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ Αλάπηπμε νπηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ πεηξακαηηθή απεηθόληζε νθζαικώλ αξνπξαίσλ. Σεξηίπε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών

φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ντινιακόσ Ιωάννησ (ΑΜ: 1110) Επιβλζπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ EΡΓΑΙΑ Καηαγπαθή, παποςζίαζη και αξιολόγηζη ηων ςπηπεζιών πος πποζθέποςν οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε ησλ θπκαηνκνξθώλ ηνπ θιαξίλνπ θαη ηεο ηξνκπέηαο κε ηελ κέζνδν EMD (Empirical Mode Decomposition)». Εθπόλεζε: θηαδάο

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟΤ 2015 ΟΜΑΓΑ: REPLETE ηνύηεο Γεκήηξεο ηαύξνπ Παλαγηώηα Σαζηάλε Φισξεληία Σζίγθνπ Γήκεηξα Υξηζηόπνπινο Νίθνο ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ Σν κεγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας ΕύαΓρηγοριάδου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣΙΤμήμαΑρχιτεκτόνωνΜηχανικών ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ Ρκήκα Αξρηηεθηόλσλ Κεραληθώλ Δξεπλεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware)

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) ΔΙΓΙΚΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Μαθητές τμήματος Ζηβάλοβηης Μάρθος Μηταιοζηάκος Ηιίας Μερηδάλες Γεώργηος Κοληοζαλάζες

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο:

Θέκα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: Θέκα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: «Αλαγλώξηζε ζπλαηζζεκάησλ κέζσ επεμεξγαζίαο ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο ρξεζηκνπνηώληαο αλάιπζε πνιπδηάζηαηεο θαηεπζπλόκελεο πιεξνθνξίαο» Δθπόλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: Βάγηα

Διαβάστε περισσότερα

Video On Demand Over IP

Video On Demand Over IP Video On Demand Over IP Κολόβαρης Εσθύμιος ΜΟΠ352 efkolovak@gmail.com Μπαλαμπάνοσ Χαραλαμπία ΜΟΠ360 xarabalabanou@gmail.com Σαλτερή Κσριακή Μαρία ΜΟΠ347 KMSalteri@gmail.com Σπηλιοπούλοσ Ηλιάννα ΜΟΠ358

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ : ΡΟΜΠΟΣ ΦΤΛΑΚΑ. ( RobotGuard )

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ : ΡΟΜΠΟΣ ΦΤΛΑΚΑ. ( RobotGuard ) ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ : ΡΟΜΠΟΣ ΦΤΛΑΚΑ ( RobotGuard ) ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ΜΙΥΑΛΗ ΦΟΙΣΗΣΗ : ΣΙΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟ, Α.Μ : 36917 ΑΗΓΑΛΔΧ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΕΟΝΣΑ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΟΗΚΗΣΗΚΉ ΠΑΡΑΓΧΓΉ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔΑ ΑΠΌ ΣΖΝ ΟΠΣΗΚΖ ΣΖ ΖΜΔΡΗΝΖ ΤΓΚΤΡΗΑ. Θάνος Παγώνης. Λέθηνξαο ΔΜΠ, tpagonis@arch.ntua.

ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΕΟΝΣΑ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΟΗΚΗΣΗΚΉ ΠΑΡΑΓΧΓΉ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔΑ ΑΠΌ ΣΖΝ ΟΠΣΗΚΖ ΣΖ ΖΜΔΡΗΝΖ ΤΓΚΤΡΗΑ. Θάνος Παγώνης. Λέθηνξαο ΔΜΠ, tpagonis@arch.ntua. ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΕΟΝΣΑ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΟΗΚΗΣΗΚΉ ΠΑΡΑΓΧΓΉ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔΑ ΑΠΌ ΣΖΝ ΟΠΣΗΚΖ ΣΖ ΖΜΔΡΗΝΖ ΤΓΚΤΡΗΑ Θάνος Παγώνης Λέθηνξαο ΔΜΠ, tpagonis@arch.ntua.gr ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η εηζήγεζε απηή επηρεηξεί, κε αθνξκή ηε ζπγθπξία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα