Διεπεςνηηική μελέηη για ηο πώρ ηα παιδιά σπηζιμοποιούν ηη διαδπαζηική ηεσνολογία πολςμέζυν ζηην πποζσολική εκπαίδεςζη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διεπεςνηηική μελέηη για ηο πώρ ηα παιδιά σπηζιμοποιούν ηη διαδπαζηική ηεσνολογία πολςμέζυν ζηην πποζσολική εκπαίδεςζη"

Transcript

1 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Διεπεςνηηική μελέηη για ηο πώρ ηα παιδιά σπηζιμοποιούν ηη διαδπαζηική ηεσνολογία πολςμέζυν ζηην πποζσολική εκπαίδεςζη Χ. Πεπδικίδος 1, Σ. Τέγορ 2 1 Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, 2 Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Πεπίλητη ηε βηβιηνγξαθία γίλεηαη ζπρλά αλαθνξά ζηηο ζεηηθέο επηδξάζεηο πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζηελ εθπαίδεπζε καζεηώλ κηθξήο ειηθίαο. Η ζπγθεθξηκέλε κειέηε, επηρεηξεί λα δηεξεπλήζεη πσο ηα παηδηά ειηθίαο ηξηώλ θαη ηεζζάξσλ εηώλ ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ΣΠΔ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα ζε έλα πιαίζην νκαδηθήο απαζρόιεζεο πνπ είρε ηελ κνξθή παηρληδηνύ. Δμεηάδνληαο ηηο ιεθηηθέο εθθξάζεηο, ηηο θηλήζεηο ηνπ πνληηθηνύ θαη ηηο αληηδξάζεηο ησλ παηδηώλ απνδείρζεθε πσο ηα καζεζηαθά θίλεηξα κπνξνύλ λα απμεζνύλ κε ηελ ρξήζε θαηάιιεισλ δηαδξαζηηθώλ ηερλνινγηώλ. Λέξειρ κλειδιά: προζτολική εκπαίδεσζη, μάθηζη με ΤΠΕ. 1. Ειζαγυγή Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο απνηεινύλ πιένλ έλα ζεκαληηθό κέξνο ηεο ζύγρξνλεο, θαζεκεξηλήο δσήο, όρη κόλν σο απηόκαηα αληηθείκελα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ δηεπθόιπλζε ηεο εξγαζίαο, αιιά θαη σο εθπαηδεπηηθά εξγαιεία. Η επηθξάηεζε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληώλ (ΣΠΔ) θέξλεη ηα παηδηά ζε επαθή κε ηηο ηερλνινγίεο απηέο από πνιύ κηθξή ειηθία. Σα παηδηά βιέπνπλ ηειεόξαζε, ρεηξίδνληαη ζπζθεπέο αλαπαξαγσγήο βίληεν θαη ήρνπ, παίδνπλ ειεθηξνληθά παηρλίδηα θ.ά. ήκεξα, ηα παηδηά ραξαθηεξίδνληαη σο «ςεθηαθνί ηζαγελείο» (Prensky, 2001) θαζώο ζε ειηθία θάησ ησλ 21 εηώλ έρνπλ απαζρνιεζεί θαηά κέζν όξν ώξεο κε ππνινγηζηέο θαη βηληενπαηρλίδηα. πλεπώο, εθόζνλ δελ κπνξνύκε λα αγλνήζνπκε ην γεγνλόο ηεο απμαλόκελεο έθζεζεο ησλ παηδηώλ ζηηο ΣΠΔ, είλαη ζεκαληηθό ε εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα λα δηακνξθώζεη ππεύζπλε ζηάζε απέλαληη ζην θαηλόκελν απηό. Η εηζαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Πιεξνθνξηθήο ζην Νεπηαγσγείν, όπσο νξίδεηαη από ην Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ Νεπηαγσγείνπ (ΓΔΠΠ, 2003), αλνίγεη λένπο εξεπλεηηθνύο νξίδνληεο ζηνλ ηνκέα ηεο ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή ζηελ πξνζρνιηθή θαη πξώηε ζρνιηθή ειηθία. θνπόο ηεο εηζαγσγήο ηεο Πιεξνθνξηθήο ζην Νεπηαγσγείν είλαη λα εμνηθεησζνύλ ηα παηδηά µε απιέο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ππνινγηζηή θαη λα έξζνπλ ζε επαθή µε δηάθνξεο ρξήζεηο ηνπ, σο επνπηηθό κέζν δηδαζθαιίαο, σο εξγαιείν αλαθάιπςεο, δεκηνπξγίαο θαη έθθξαζεο ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

2 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 678 ζην πιαίζην ησλ θαζεκεξηλώλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Η πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε θαζνδεγεί ηα παηδηά ζηελ απόθηεζε λέσλ δεμηνηήησλ θαη ηε δεκηνπξγία κηαο πξνζσπηθήο αληίιεςεο γηα ηνλ θόζκν. Πνιινί δηεζλείο νξγαληζκνί θαη θνξείο εθπαίδεπζεο, ζηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηνπο, ηνλίδνπλ ηελ πξνηεξαηόηεηα πνπ πξέπεη λα δνζεί ζηελ ελεξγεηηθή, βησκαηηθή θαη ζπλεξγαηηθή κάζεζε (Anthony, 2003). Η πξνζρνιηθή αγσγή επηδηώθεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ ππνινγηζηή σο κέζν γηα αζθήζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο πνπ δε ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ επηζηήκε ηεο Πιεξνθνξηθήο (π.ρ. δσγξαθηθή, ζρεδηαζκόο). Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί εάλ είλαη δπλαηή θαη σθέιηκε ε επαθή ησλ καζεηώλ από ηόζν κηθξή ειηθία κε ηνλ εθπαηδεπηηθό ραξαθηήξα ησλ ππνινγηζηώλ. ηόρνο ηεο κειέηεο απηήο είλαη λα εξεπλεζεί εάλ ηα παηδηά πξνλεπηαθήο ειηθίαο, ηξηώλ θαη ηεζζάξσλ εηώλ, κπνξνύλ κέζα από αηνκηθέο θαη νκαδηθέο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο ρεηξηζκνύ ηνπ πνληηθηνύ κε ηε ρξήζε δηαδξαζηηθήο ηερλνινγίαο. Απηή ε θάζε εμνηθείσζεο ζα απνηειέζεη πξνζάιακν γηα ηελ κειέηε ελόο άιινπ βαζηθνύ εξεπλεηηθνύ εξσηήκαηνο. Σν εξώηεκα απηό απνζθνπεί λα εμεηάζεη αλ ε έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ ειηθία απηή κπνξεί λα επηθέξεη αύμεζε ησλ καζεζηαθώλ θηλήηξσλ θαη πςειή εζηίαζε πξνζνρήο ζε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. 2. Θευπηηικό πλαίζιο Έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξόζθαηα απνδεηθλύνπλ όηη νη ππνινγηζηέο δηαζέηνπλ δπλαηόηεηεο γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ δηαδξακαηίδεηαη ζε όια ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ησλ παηδηώλ (Li et al., 2006). Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο κάζεζεο ησλ παηδηώλ κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο είλαη ζεκαληηθό λα θαηαλνήζνπκε πώο ηα παηδηά ρξεζηκνπνηνύλ ηνπο ππνινγηζηέο. Απηό κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηό κέζα από ηελ παξαηήξεζε θαη αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνθνξηθνύ θαη κε-πξνθνξηθνύ ηξόπνπ έθθξαζεο ησλ παηδηώλ. ην εμσγισζζηθό πιαίζην πεξηιακβάλνληαη ρεηξνλνκίεο, εθθξάζεηο πξνζώπνπ θαη ελαιιαγέο ζηνλ ηόλν ηεο θσλήο πνπ κπνξνύλ λα πξνζδώζνπλ δηαθνξεηηθό λόεκα ζην πεξηερόκελν νκηιίαο (Argyle, 1981). Μηα εθηελέζηεξε αλάιπζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηνλ ηξόπν ρξήζεο ηνπ πνληηθηνύ από ηα παηδηά, ηελ θίλεζε ηνπ ζώκαηνο ηνπο, ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηελ πνιπκεζηθή ηερλνινγία (Demetriadis et al., 2003) θαη ηα ζρόιηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. ην ζεκείν απηό αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ν ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ είλαη θαζνξηζηηθόο θαζώο βνεζά, ζπλεξγάδεηαη θαη δηεπθνιύλεη ηελ όιε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Η δηακάρε γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζε κηθξέο ειηθίεο έρεη απνθηήζεη κεγάιεο δηαζηάζεηο ηα ηειεπηαία ρξόληα. Δηδηθόηεξα, πέξα από ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο έληαμεο ησλ ΣΠΔ ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε ππάξρνπλ αξθεηνί πνιέκηνη πνπ ππνζηεξίδνπλ πσο ε ρξήζε ππνινγηζηώλ εγθπκνλεί ζνβαξνύο θηλδύλνπο γηα ηε δηαλνεηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ. Δπηπιένλ, ζεσξνύλ πσο ε ρξήζε εθπαηδεπηηθώλ ηερλνπξγεκάησλ, όπσο ην εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό, ζε απηή ηελ ειηθία κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηελ δεκηνπξγηθόηεηα θαη ηελ θαληαζία ησλ παηδηώλ (Healy, 1998). ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

3 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Κάπνηνη κάιηζηα πηζηεύνπλ πσο ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ κπνξεί λα νδεγήζεη ηα παηδηά ζε θαηαζηάζεηο απνκόλσζεο ειαρηζηνπνηώληαο ηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο. Οη έξεπλεο σζηόζν δηαςεύδνπλ ηηο αξρηθέο ππνζέζεηο γηα «θνηλσληθή απνκόλσζε» ησλ παηδηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ππνινγηζηέο (Clements, et al., 1993). Αληηζέησο, επηζεκαίλεηαη πσο νη ππνινγηζηέο ιεηηνπξγνύλ σο θαηαιύηεο γηα ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη πξνηείλεηαη νη καζεηέο λα εξγάδνληαη ζε κηθξέο νκάδεο, δύν ή ηξηώλ αηόκσλ. Δπίζεο, παξαηεξήζεθε πσο νη καζεηέο πξνηηκνύλ λα δεηνύλ βνήζεηα από ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο παξά από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο (King & Alloway, 1992) θαη απνδείρζεθε πσο ηα παηδηά κηινύλ έσο θαη ελλέα θνξέο πεξηζζόηεξν κεηαμύ ηνπο όηαλ αιιειεπηδξνύλ κε ηνλ ππνινγηζηή, παξά όηαλ ζπκκεηέρνπλ ζε άιινπ ηύπνπ εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο γηα παξάδεηγκα ε νινθιήξσζε ελόο παδι (Clements, 1999). Σέινο, ν Haugland βαζηδόκελνο ζηηο κειέηεο ηνπ (1999, 2004), απέδεημε πσο ε ρξήζε ππνινγηζηώλ από ηεηξάρξνλα παηδηά κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη πξόηεηλε ηελ νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ κε ηελ κνξθή παηρληδηνύ. Δπνκέλσο, ην θαηλόκελν ηεο εηζαγσγήο ησλ ΣΠΔ ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ θαη επίθαηξν θαζώο δηάθνξνη δηεζλείο επηζηεκνληθνί θαη πνιηηεηαθνί θνξείο (NAEYC, ISTE, θ.α.) θαηαβάιινπλ ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηε δηακόξθσζε κηαο νινθιεξσκέλεο ζηάζεο (Anthony, 2003). ύκθσλα κε ηνλ Clements (1999), ην βαζηθό εξώηεκα πνπ πξνθύπηεη δελ είλαη ν θαζνξηζκόο ηεο θαηάιιειεο ειηθίαο ζηελ νπνία νη ΣΠΔ κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ επεξγεηηθά, αιιά πνηνο είλαη ν νξζόο ηξόπνο ρξήζεο ηνπο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο κάζεζεο ζε θάζε ειηθηαθό θάζκα. 3. Εκπαιδεςηική μεθοδολογία Καηεπζπλόκελε από πξνεγνύκελεο έξεπλεο, ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε επηρεηξεί λα εμεηάζεη ηα νθέιε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ σο κέζν δηδαζθαιίαο ζε κηθξέο ειηθίεο, δίλνληαο έκθαζε ζηελ ελίζρπζε ησλ θηλήηξσλ κάζεζεο. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηό θξίζεθε ρξήζηκν λα πξνεγεζεί ε εμνηθείσζε ησλ παηδηώλ κε κηα βαζηθή δεμηόηεηα ρεηξηζκνύ ηνπ ππνινγηζηή πνπ αθνξά ηελ ρξήζε ηνπ πνληηθηνύ. Η όιε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα ζε έλα πιαίζην νκαδηθήο απαζρόιεζεο πνπ είρε ηελ κνξθή παηρληδηνύ. Σν ζύλνιν ησλ καζεηώλ πνπ επηιέρζεθε απνηεινύληαλ από είθνζη έλα παηδηά (N=21) από ηα νπνία ηα επηά ήηαλ θνξίηζηα θαη ηα δεθαηέζζεξα αγόξηα. Σν βαζηθό θξηηήξην επηινγήο ηνπο ήηαλ ην ειηθηαθό ηνπο θάζκα πνπ δηαθπκαίλνληαλ από ηξία έσο ηέζζεξα έηε. Σα παηδηά πξνέξρνληαλ από δύν δηαθνξεηηθέο ηάμεηο ελόο βξεθνλεπηαθνύ ζηαζκνύ ηεο Θεζζαινλίθεο θαη δελ δηέζεηαλ θακία πξόηεξε εκπεηξία ζε ζρέζε κε ηνλ ρεηξηζκό ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ παξεπξίζθνληαλ ζηελ δξαζηεξηόηεηα ήηαλ ηέζζεξηο. Οη ηξεηο από απηνύο είραλ ηνλ ξόιν ηνπ παξαηεξεηή θαη θαηέγξαθαλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο ζε όιεο ηηο θάζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο κεζόδνπ. Ο ηέηαξηνο εθπαηδεπηηθόο ήηαλ ππεύζπλνο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη ηελ δηαρείξηζε ηεο όιεο δξαζηεξηόηεηαο. ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

4 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 680 Σα ηερλνινγηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δξαζηεξηόηεηαο ήηαλ κία νζόλε 20 ηληζώλ, έλαο θνξεηόο ππνινγηζηήο θαη ηξία πνληίθηα. Σα ινγηζκηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ην Microsoft Powerpoint, ην Mostly Mommies θαη ην Microsoft Mouse Mischief, εθ ησλ νπνίσλ ηα δύν ηειεπηαία παξέρνληαη δσξεάλ. Οη θάζεηο ζηηο νπνίεο δηαθξίλεηαη ε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα είλαη ηξεηο θαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1. Η πξώηε θάζε εζηηάδεη ζηελ εμνηθείσζε κε ην πνληίθη, ελώ ε δεύηεξε αλαθέξεηαη ζηε δηδαζθαιία κηαο ζεκαηηθήο ελόηεηαο κε ηε ρξήζε πνιπκέζσλ. Η ηξίηε θάζε πεξηιακβάλεη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ παηδηώλ κε ηνλ ππνινγηζηή ζε ηξηάδεο, ιύλνληαο αζθήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ ζεκαηηθή ελόηεηα πνπ δηδάρζεθαλ. Κάζε θάζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δηαθνξεηηθή ζπλεδξία. Η πξώηε ζπλεδξία έγηλε κία εβδνκάδα λσξίηεξα από ηηο άιιεο δύν νη νπνίεο είραλ κεηαμύ ηνπο δηαθνξά κίαο εκέξαο. Πίνακας 1: Φάζεις Έρεσνας Φάζε Γξαζηεξηόηεηα 1 Δμνηθείσζε κε ην πνληίθη 2 Γηδαζθαιία κε ρξήζε πνιπκέζσλ 3 Οκαδηθή εμάζθεζε κε ρξήζε δηαδξαζηηθήο ηερλνινγίαο ηελ πξώηε θάζε νη καζεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ αηνκηθά ην ινγηζκηθό Mostly Mommies ώζηε λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο ρεηξηζκνύ ηνπ πνληηθηνύ. Δηδηθόηεξα, ηα παηδηά εμνηθεηώζεθαλ κε ηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ ηα θιηθ θαη ε θίλεζε ηνπ πνληηθηνύ ζηελ νζόλε. ην πξόγξακκα απεηθνλίδνληαλ κία ζθαίξα ηελ νπνία νη καζεηέο κπνξνύζαλ λα κεηαθηλήζνπλ θάλνληαο θιηθ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο νζόλεο επηζπκνύζαλ. Απηή ε δξαζηεξηόηεηα δηήξθεζε 5 ιεπηά γηα θάζε παηδί. ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο απαζρνιήζεθαλ κε έλα πξόγξακκα ειεύζεξεο δσγξαθηθήο, ζην νπνίν δσγξάθηδαλ ηαπηόρξνλα αλά ηξηάδεο. Κάζε καζεηήο δηέζεηε έλα πνληίθη θαη δσγξάθηδε ζηελ ίδηα νζόλε καδί κε άιια δύν παηδηά ό, ηη ήζειε. Σα ηξία πνληίθηα ηεο νκάδαο ήηαλ ζπλδεδεκέλα κε έλα θνξεηό ππνινγηζηή ν νπνίνο πξνέβαιιε ηελ εηθόλα ηνπ ζηελ νζόλε ηεο ηάμεο. Σν ινγηζκηθό πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δξαζηεξηόηεηα ηεο δσγξαθηθήο ήηαλ ην Microsoft Mouse Mischief, πνπ επηηξέπεη ηελ ηαπηόρξνλε ιεηηνπξγία πνιιαπιώλ δεηθηηθώλ ζπζθεπώλ ζε έλα ππνινγηζηηθό ζύζηεκα. Κάζε πνληίθη, πνπ ζπλδεόηαλ κε ηνλ ππνινγηζηή, αληηζηνηρνύζε ζε έλα κνλαδηθό ζρέδην δείθηε ζηελ νζόλε. Η δηάξθεηα ηνπ δεύηεξνπ ζθέινπο ηεο θάζεο απηήο ήηαλ 15 ιεπηά θαη επαλαιήθζεθε επηά θνξέο κέρξη λα ζπκκεηάζρνπλ όινη νη καζεηέο. Η δεύηεξε θάζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο αθνξνύζε ηε δηδαζθαιία ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο «Σα ρεηκσληάηηθα ξνύρα». Ο εθπαηδεπηηθόο ρξεζηκνπνηώληαο ην ινγηζκηθό παξνπζίαζεο Microsoft Powerpoint ζην θνξεηό ππνινγηζηή ηνπ, πξνέβαιιε ζηελ νζόλε ηεο ηάμεο πνιπκεζηθέο δηαθάλεηεο ζρεηηθέο κε ηε ελόηεηα δηδαζθαιίαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο ν εθπαηδεπηηθόο θαη νη καζεηέο παξαηεξνύζαλ, ζρνιίαδαλ θαη ζπδεηνύζαλ πηπρέο ηνπ καζήκαηνο. Η θάζε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε μερσξηζηά γηα ηηο δύν ηάμεηο ηνπ βξεθνλεπηαθνύ ζηαζκνύ. ηελ πξώηε ηάμε, πνπ ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

5 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ πεξηιάκβαλε ηα δώδεθα παηδηά ηνπ δείγκαηνο, ε δξαζηεξηόηεηα δηήξθεζε 35 ιεπηά. ηελ δεύηεξε ηάμε, όπνπ ζπκκεηείραλ ελληά παηδηά, ε δξαζηεξηόηεηα θξάηεζε 20 ιεπηά. Η ηξίηε θάζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο πεξηιάκβαλε ηελ νκαδηθή εμάζθεζε ησλ παηδηώλ ζε έλλνηεο ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο, κε ρξήζε δηαδξαζηηθήο ηερλνινγίαο. Αξρηθά, ν εθπαηδεπηηθόο ρώξηζε ηνπο καζεηέο ζε ηπραίεο νκάδεο ησλ ηξηώλ αηόκσλ. Κάζε καζεηήο ρεηξηδόηαλ έλα πνληίθη θαη εξγαδόηαλ ζπγρξόλσο κε ηα ππόινηπα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ ζηελ νζόλε ηεο ηάμεο, ε νπνία ζπλδεόηαλ κε ηνλ ππνινγηζηή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. Σν πξόγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθηέιεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο εμάζθεζεο ήηαλ ην Microsoft Mouse Mischief. Οη καζεηέο θιήζεθαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην πνληίθη ηνπο σο ζπζθεπή εηζόδνπ γηα λα απαληήζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο πνπ έζεηε ν εθπαηδεπηηθόο. Γηα παξάδεηγκα, ζε νξηζκέλεο αζθήζεηο όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 1, παξνπζηάδνληαλ ζηελ νζόλε εηθόλεο ξνύρσλ θαη ν εθπαηδεπηηθόο πξνέηξεπε ηα παηδηά λα θπθιώζνπλ ή λα κεηαθέξνπλ ην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ ηνπο επηιέγνληαο ηε ζσζηή απάληεζε. Άιιεο εξσηήζεηο πεξηιάκβαλαλ δξαζηεξηόηεηεο αληηζηνίρηζεο όπνπ νη καζεηέο έπξεπε λα ζπλδέζνπλ ηα κέιε ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο κε ηα θαηάιιεια ρεηκσληάηηθα ελδύκαηα. Δθηόο από απηέο ηηο θιεηζηνύ ηύπνπ εξσηήζεηο, ππήξραλ θαη εξσηήζεηο αλνηρηνύ ηύπνπ ζηηο νπνίεο ν εθπαηδεπηηθόο δεηνύζε από ηνπο καζεηέο λα δσγξαθίζνπλ, όπσο θαληάδνληαλ, έλα ρεηκσληάηηθν ξνύρν. Η ηξίηε θάζε δηήξθεζε θαηά κέζν όξν 15 ιεπηά γηα θάζε νκάδα. Εικόνα 1: Ομαδική δραζηηριόηηηα ζηον σπολογιζηή ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

6 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 682 Ο εθπαηδεπηηθόο-δηαρεηξηζηήο ιεηηνύξγεζε ππνζηεξηθηηθά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη ελζάξξπλε κε ζεηηθά ζρόιηα ηνπο καζεηέο πνπ θαηέβαιιαλ πξνζπάζεηα, αλεμάξηεηα από ηηο επηδόζεηο ηνπο. Αθόκε, κηα βαζηθή πηπρή ηνπ ξόινπ ηνπ ήηαλ λα αλαδείμεη ην παηρλίδη σο ππξήλα όινπ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 4. Μέθοδορ αξιολόγηζηρ Γηα ηε δηεξεύλεζε ησλ ζηόρσλ πνπ ηέζεθαλ ζηελ έξεπλα απηή, θαηαγξάθεθαλ θαη αλαιύζεθαλ νη αληηδξάζεηο θαη νη ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηώλ πνπ ζπκκεηείραλ. Οη ηξεηο παξαηεξεηέο, πνπ παξεπξίζθνληαλ ζε όιεο ηηο θάζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, θαηέγξαςαλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηώλ. Δπηπιένλ, ν ηέηαξηνο εθπαηδεπηηθόο, πνπ είρε ηνλ ξόιν ηνπ δηαρεηξηζηή, θαηέγξαθε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ κεηά ην ηέινο ηεο θάζε θάζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο. Η κέζνδνο παξαηήξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ην παηδαγσγηθό εκεξνιόγην. Σν εκεξνιόγην απνηειεί κηα πνηνηηθή κέζνδνο θαηαγξαθήο θαη αλάιπζεο ησλ εθπαηδεπηηθά ζεκαληηθώλ θαηλόκελσλ (νθόο, 2010). Η κέζνδνο απηή επηιέρζεθε γηα ηελ ζύιιεςε θαη θαηαγξαθή ηνπ θνηλσληθνύ-ζπλαηζζεκαηηθνύ θιίκαηνο ηεο ηάμεο κέζα από ηηο εθδειώζεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ. ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο, νη ζεκεηώζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζπιιέρζεθαλ θαη αλαιύζεθαλ ώζηε λα εμαρζνύλ ζπκπεξάζκαηα. Οη άμνλεο αλάιπζεο εζηίαζαλ ηόζν ζηε πξνθνξηθή όζν θαη ζηε κε-πξνθνξηθή επηθνηλσλία. Δηδηθόηεξα, νη άμνλεο απηνί πεξηιάκβαλαλ ηα ζρόιηα ησλ παηδηώλ θαζώο θαη ηελ αλίρλεπζε θαηλνκέλσλ άξλεζεοαπόξξηςεο, πξνζέιθπζεο πξνζνρήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο θόξηηζεο. Η κέζνδνο αμηνιόγεζεο πνπ επηιέρζεθε ήηαλ πνηνηηθή θαη όρη πνζνηηθή, θαζώο ζηόρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο απνηέιεζε ε δηεξεύλεζε ηεο κεηαβνιήο ησλ καζεζηαθώλ θηλήηξσλ θαη όρη ε θαηαγξαθή ησλ επηδόζεσλ ησλ καζεηώλ. 5. Σςμπεπάζμαηα Σα παηδηά επέδεημαλ κεγάιν ελδηαθέξνλ ζηε ρξήζε δηαδξαζηηθήο ηερλνινγίαο θαη δελ αληηκεηώπηζαλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο θαηά ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζην λέν καζεζηαθό πεξηβάιινλ. Παξόηη ηα παηδηά δελ δηέζεηαλ πξόηεξε εμνηθείσζε κε ηνπο ππνινγηζηέο, έδεημαλ λα είλαη πξνεηνηκαζκέλα γηα ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. Απηό νθείιεηαη ζηελ αληίιεςε πνπ αλαπηύζζνπλ ζήκεξα ηα παηδηά ιόγσ ηεο θαζεκεξηλήο αιιειεπίδξαζεο ηνπο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο (Prensky, 2004). Οη καζεηέο από ηελ πξώηε θάζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο έδεημαλ λα θαηαλννύλ γξήγνξα ηε ινγηθή ηεο ρξήζεο ηνπ πνληηθηνύ σο δεηθηηθή ζπζθεπή. Σα παηδηά ζε ιίγα κόιηο ιεπηά ήηαλ ζε ζέζε λα κεηαθηλνύλ ην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ ηνπο ζηα ζεκεία ηεο νζόλεο πνπ επηζπκνύζαλ. Η εζηίαζε πξνζνρήο ησλ παηδηώλ θαηά ηε δηάξθεηα όισλ ησλ θάζεσλ ήηαλ ηδηαίηεξα εληζρπκέλε. Οη καζεηέο δεηνύζαλ ζπρλά από ηνλ εθπαηδεπηηθό λα αζρνιεζνύλ γηα ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

7 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ πεξηζζόηεξε ώξα κε ηνλ ππνινγηζηή θαη γηα απηό ην ιόγν θάζε θάζε ηεο εθπαηδεπηηθήο κεζόδνπ δηήξθεζε πεξηζζόηεξν ρξόλν από όηη πξνζρεδηάζηεθε. Δπηπιένλ, παξά ην κεγάιν αξηζκό αηόκσλ ζε ζρέζε κε ηα ηερλνινγηθά κέζα πνπ δηέζεηε ν βξεθνλεπηαθόο ζηαζκόο, ηα παηδηά πεξίκελαλ ππνκνλεηηθά λα έξζεη ε ζεηξά ηνπο γηα λα ζπκκεηέρνπλ. Δπίζεο, δελ παξνπζηάζηεθαλ θαηλόκελα εγθαηάιεηςεο, θαζώο θαλέλα παηδί δελ εμέθξαζε ηελ επηζπκία λα απέρεη από ηηο δξαζηεξηόηεηεο. Καηά ηελ νκαδηθή ελαζρόιεζε ηνπο, ηα παηδηά δηαζθέδαδαλ θαη επηθνηλσλνύζαλ δηαξθώο κε ηα ππόινηπα κέιε ηεο νκάδαο ηνπο. Οη εθθξάζεηο ηνπ πξνζώπνπ ησλ παηδηώλ ήηαλ ζεηηθέο θαη έδεηρλαλ επραξίζηεζε θαη έθπιεμε, αλεμάξηεηα από ην θύιν ηνπο. Σα ζρόιηα πνπ αληάιιαδαλ δελ ήηαλ αληαγσληζηηθά ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ( 95%) θαη ζρεηίδνληαλ κε ην γλσζηηθό αληηθείκελν πνπ δηδάρζεθαλ. Οη καζεηέο έδεηρλαλ λα «παίδνπλ» θαζώο έβξηζθαλ ιύζεηο θαη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ πξνέθππηαλ θαηά ηε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σα παηδηά πνιιέο θνξέο εμέθξαζαλ ηελ επηζπκία ηνπο λα δσγξαθίζνπλ ζηνλ ππνινγηζηή παξά ζην ραξηί θαη δήηεζαλ λα επαλαιεθζεί ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα. Αθόκε, ηα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, έδεημαλ λα δηνρεηεύνπλ αξθεηή ελέξγεηα ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο κε ηνλ ππνινγηζηή. Απηό έγηλε θαλεξό κεηά ην πέξαο ηεο δξαζηεξηόηεηαο δηόηη νη καζεηέο απαζρνιήζεθαλ ήξεκα, δηαηεξώληαο ρακεινύο ηόλνπο, ζην ειεύζεξν παηρλίδη πνπ ζπλήζσο ιεηηνπξγεί σο κέζν εθηόλσζεο. 6. Μελλονηική έπεςνα Η ρξήζε ησλ ΣΠΔ από ηα κηθξά παηδηά κπνξεί λα απνηειέζεη κηα ελεξγή, θνηλσληθή, δηαλνεηηθά πξνθιεηηθή θαη κνξθσηηθή εκπεηξία ε νπνία αλνίγεη λένπο νξίδνληεο ζε δηάθνξεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο (Siraj-Blatchford, Whitebread, 2003). Ωζηόζν ζα πξέπεη λα εξεπλεζεί ν δηαρσξηζκόο κεηαμύ ησλ επηθαλεηαθώλ πιενλεθηεκάησλ ηεο έληαμεο ησλ ΣΠΔ ζε ηόζν επαίζζεηε ειηθία, πνπ κπνξεί λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ επίδξαζε κίαο θαηλνηνκίαο ιόγσ ηεο αμηνπνίεζεο ελόο λένπ κέζνπ δηδαζθαιίαο, από ηα βαζύηεξα θαη καθξνρξόληα καζεζηαθά νθέιε. Η επηηπρεκέλε έληαμε ησλ ΣΠΔ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηνλ ηξόπν ρξήζεο θαη ηελ δεκηνπξγηθόηεηα πνπ επηδεηθλύεη ν εθπαηδεπηηθόο θαηά ηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ πξνζπαζνύλ λα εληάμνπλ ηηο ΣΠΔ ζην πξόγξακκα ηεο ηάμεο ηνπο, ζα πξέπεη πξώηα λα θαηαλνήζνπλ κε πνην ηξόπν ηα παηδηά ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ηερλνινγία θαη πσο καζαίλνπλ κέζα από απηή. Δπίζεο ζα πξέπεη λα απνηηκήζνπλ ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ ηερλνινγηθώλ εθαξκνγώλ πνπ επηιέγνπλ, αζθώληαο ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θξίζε. Με ηηο λέεο ηερλνινγίεο λα γίλνληαη όιν θαη πεξηζζόηεξν δεκνθηιείο ζηα ζρνιεία ηα ηειεπηαία ρξόληα, ε ελζσκάησζε δηαδξαζηηθώλ πνιπκεζηθώλ ηερλνινγηώλ ζην καζεζηαθό πεξηβάιινλ είλαη πιένλ αλαπόθεπθηε. πλεπώο, ν ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο δελ είλαη λα εμεηαζηεί αλ ε έληαμε ησλ ΣΠΔ είλαη απνδνηηθή, αιιά πνηεο είλαη νη θαηαιιειόηεξεο ρξήζεηο ησλ ΣΠΔ γηα ηα παηδηά κηθξήο ειηθίαο. ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

8 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 684 Βιβλιογραφία Anthony, J. (2003). Infusing ICT use within the early years of elementary education, In proceedings of the International Federation for Information Processing WG 3.5 open conference on Young children and learning technologies, 34, Argyle, M. (1981). The contribution of social interaction research to social skills training. In: D. Wine and M.D. Smye (eds). Social Competence. New York, Guildford Press. Clements, D. H. (1999). Young children and technology. In G. D. Nelson (Ed.), Dialogue on early childhood science, mathematics, and technology education (pp ). Washington, DC: American Association for the Advancement of Science. Clements, D. H., Nastasi, B.K., & Swaminathan, S. (1993). Young children and computers: Crossroads and directions from research. Young Children, 48(2), Demetriadis, S., Triantafillou, E. & Pombortsis, A. (2003). A phenomenographic study of students' attitudes toward the use of multiple media for learning. In Proceedings of the 8th annual conference on Innovation and technology in computer science education (ITiCSE '03), David Finkel (Ed.). ACM, New York, USA, Haugland, S. W. (1999). What roles should technology play in young children s learning? Young Children, 54(6), Haugland, S. W. (2004). Early childhood classrooms in the 21st century: Using computers to maximize learning. In Hirschbuhl, J. Computers in Education Annual Edition. New York, McGraw Hill. Healy, J. (1998). Endangered Minds: TV and the Growing Brain. AAP News. American Academy of Pediatrics. King, J., & Alloway, N. (1992). Preschooler s use of microcomputers and input devices. Journal of Educational Computing Research, 8(4), Li, X., Atkins, M. S., & Stanton, B. (2006). Effects of home and school computer use on school readiness and cognitive development among Head Start children: A randomized controlled pilot trial. Merrill-Palmer Quarterly, 52, Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants Part 1. On the Horizon, 9(5), pp.1 6 Prensky, M. (2004). Digital game-based learning. McGraw-Hill Pub. Co. Siraj-Blatchford, J., & Whitebread, D (2003). Supporting ICT in the early years. Buckingham, England: Open University Press. Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδώλ γηα ην Νεπηαγσγείν, (2003). Σεύρνο Β, Αζήλα: ΤΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην. νθόο, Α. (2010). Παηδαγσγηθό Ηκεξνιόγην. Παιδαγωγική ηων μέζων. Ρόδνο: Π.Σ.Γ.Δ. ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

Διερευνητική μελέτη για το πώς τα παιδιά χρησιμοποιούν τη διαδραστική τεχνολογία πολυμέσων στην προσχολική εκπαίδευση

Διερευνητική μελέτη για το πώς τα παιδιά χρησιμοποιούν τη διαδραστική τεχνολογία πολυμέσων στην προσχολική εκπαίδευση 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 677 Διερευνητική μελέτη για το πώς τα παιδιά χρησιμοποιούν τη διαδραστική τεχνολογία πολυμέσων στην προσχολική εκπαίδευση Χ. Περδικίδου1, Σ. Τέγος2 1Πρωτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ;

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 239 Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; Ι. Δημοςλή 1, Κ. Χυπιανόποςλορ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκηπονικόρ Υπολογιζηήρ ζηο Νηπιαγυγείο - Το Λογιζμικό Tux Paint

Ο Ηλεκηπονικόρ Υπολογιζηήρ ζηο Νηπιαγυγείο - Το Λογιζμικό Tux Paint 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκηπονικόρ Υπολογιζηήρ ζηο Νηπιαγυγείο - Το Λογιζμικό Tux Paint Μ. Μπέζη 1, Λ. Παππά 2 1 ρνιηθή ύκβνπινο Νεπηαγσγώλ, 43 ε εθπ. Πεξηθέξεηα Άξηαο, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπιδπάζειρ μαθηηών πποζσολικήρ ηλικίαρ ζηα πλαίζια δπαζηηπιοηήηυν με τηθιακά παισνίδια

Αλληλεπιδπάζειρ μαθηηών πποζσολικήρ ηλικίαρ ζηα πλαίζια δπαζηηπιοηήηυν με τηθιακά παισνίδια 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 331 Αλληλεπιδπάζειρ μαθηηών πποζσολικήρ ηλικίαρ ζηα πλαίζια δπαζηηπιοηήηυν με τηθιακά παισνίδια Σ. Κίπγιναρ 1, Ε. Μαζηαύπαλη 2 1 Γάζθαινο, M. Ed. ICT, kirginas@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο ηλεκτρονικό παιχνίδι. Α ΟΜΑΔΑ Σρύμασ Χρόςτοσ,Αλϋξανδροσ Σςιρόνησ,Σςιγαρύδασ ωτόρησ,άλκησ Χρυςταντώνησ

Το πρώτο ηλεκτρονικό παιχνίδι. Α ΟΜΑΔΑ Σρύμασ Χρόςτοσ,Αλϋξανδροσ Σςιρόνησ,Σςιγαρύδασ ωτόρησ,άλκησ Χρυςταντώνησ Το πρώτο ηλεκτρονικό παιχνίδι Α ΟΜΑΔΑ Σρύμασ Χρόςτοσ,Αλϋξανδροσ Σςιρόνησ,Σςιγαρύδασ ωτόρησ,άλκησ Χρυςταντώνησ Η πρώτη ψηφιακό παιχνιδομηχανό 1951. Σο 1952 ο καθηγητόσ Πληροφορικόσ του πανεπιςτημύου του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Φακιολάκηρ 1,. Παπαδάκηρ 2. Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην, papadakis@eap.gr

Γ. Φακιολάκηρ 1,. Παπαδάκηρ 2. Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην, papadakis@eap.gr 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 929 σεδιαζμόρ και αξιοποίηζη τηθιακών μαθημάηυν με ηο ύζηημα Διασείπιζηρ Μαθηζιακών Δπαζηηπιοηήηυν (LAMS): Μελέηη πεπίπηυζηρ εθαπμογήρ ζηο 3 ο Γςμνάζιο Μεηαμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Αηνκηθνί θαη ζρνιηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ρξήζε ΤΠΕ ζηε δηδαζθαιία από εθπαηδεπηηθνύο ηεο Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο

Αηνκηθνί θαη ζρνιηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ρξήζε ΤΠΕ ζηε δηδαζθαιία από εθπαηδεπηηθνύο ηεο Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 545 Αηνκηθνί θαη ζρνιηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ρξήζε ΤΠΕ ζηε δηδαζθαιία από εθπαηδεπηηθνύο ηεο Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο Όιγα Μεηζηνπνύινπ 1, Ισάλλα Βεθύξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΒΔΡΥΚΟΚΙΓΗ ΔΛΔΝΗ ΑΓΓΔΛΑ ηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξωκέλεο πξνζωπηθόηεηαο ηνπ Eric Cartman από ην South Park ζην ΑΙΒΟ. Σν South Park είλαη κηα ζεηξά επεηζνδίωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Αμδρέα Μ. Ζεργιώηη, πσρίδωμα Κάηηα Δημοζιεσμέμο ζηο: Η τολική μάθηζη ζηομ αιώμα ηης πληροθορικής. ύγτρομοι Προζαμαηολιζμοί ζηημ Εκπαίδεσζη, ηεύτος 2, 2005. Η ηθαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα