ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ"

Transcript

1 Δ ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέκα: Καλόλεο ζπγθξόηεζεο, ζύλζεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηεο Γηνίθεζεο. Ο έιεγρνο λνκηκόηεηαο θαη ε αίηεζε αθύξσζεο ελώπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο. ηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηηο αηηήζεηο αθύξσζεο απνθάζεσλ Τπεξεζηαθώλ πκβνπιίσλ ελώπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο γηα ηελ πεξίνδν Δπηβιέπνπζα: πνπδάζηξηα: Υαξίηνπ ηπιηαλή Παλαγησηνπνύινπ Παξαζθεπή ΑΘΖΝΑ Οθηώβξηνο 2007

2 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ ΑΑ ΑΓΔΓΤ Α.Δ.Η Γ.Γ ΓΔθΑ ΓΔ ΓΔΖ Γ ΔΔ ΔΓΑ ΔηΚ ΚΓΓ/ζίαο ΚΓΓηθ.. Κ.Πνι.Γ. Ν., L. ΝΑ Ν.Γ ΝΠΓΓ ΝΠΗΓ ΝΚ ΟΣΑ ΠΓ ΠΚ ηδ TEI ΤΚ ΦΔΚ Αλεμάξηεηε Αξρή Αλψηαηε Γηνηθεηηθή Έλσζε Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Γεληθφο Γξακκαηέαο Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Αζελψλ Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Δπξσπατθή Έλσζε Δπξσπατθή χκβαζε Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (Ν.2690/1999) Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο Κψδηθαο Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο Νφκνο, Law Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Ννκηθά Πξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα Πνηληθφο Κψδηθαο πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο Tερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Τπαιιειηθφο Κψδηθαο Φχιιν ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο 2

3 Πεξίιεςε Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο Γηνίθεζεο θαη ηεο ζέζεο ηνπο ζηνπο θαλφλεο λνκηκφηεηαο ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο. Δπίθεληξν ηεο αλάιπζεο απνηειεί κηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο θαηεγνξίεο ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, σο ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλε, ηα Τπεξεζηαθά πκβνχιηα. Μφιηο ηα ηειεπηαία ρξφληα νη δηαηάμεηο πνπ βξίζθνληαλ δηάζπαξηεο ζε θαλνληζηηθά θείκελα θαη λνκνζεηήκαηα, θσδηθνπνηήζεθαλ κε ηε ζέζπηζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (Ν.2690/1999), ζηνλ νπνίν ζπγθεληξψζεθαλ νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο λφκηκεο ζπγθξφηεζεο, ζχλζεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο Γηνίθεζεο. Αξρηθά, παξαηίζεληαη θαη αλαιχνληαη νη θαλφλεο πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο, πνπ απνηεινχλ θαλφλεο γεληθήο εθαξκνγήο θαζψο αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ ζπιινγηθψλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ. Παξάιιεια, παξαηίζεηαη ε ζρεηηθή λνκνινγία θαη εληνπίδνληαη ηπρφλ ζεκεία δηαθνξνπνίεζήο ηεο σο απνηέιεζκα ηεο εμειεγθηηθήο πνξείαο ηεο δεκφζηαο δξάζεο θαη ηεο ζπλαθφινπζα αδήξηηεο αλάγθεο γηα ζπκπφξεπζε ηνπ δηθαίνπ. Αθνινχζσο, αλαιχνληαη νη θαλφλεο ζπγθξφηεζεο, ζχλζεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ, φπσο απηνί πεξηέρνληαη ζηνλ ηζρχνληα Τπαιιειηθφ Κψδηθα (Ν.3528/2007). Οη θαλφλεο γεληθήο εθαξκνγήο δξνπλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηα Τπεξεζηαθά πκβνχιηα. Σν ζχλνιν απηψλ ησλ ζεζπηδφκελσλ απφ ηε δηνηθεηηθή λνκνζεζία θαλφλσλ ζπλζέηνπλ ηηο δηαδηθαζηηθέο ελέξγεηεο, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ έθδνζε ησλ εθηειεζηψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ ησλ Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ θαη ραξαθηεξίδνληαη σο «νπζηψδεηο ηχπνη». Ζ παξαβίαζε ησλ «νπζησδψλ ηχπσλ θαη δηαηππψζεσλ» νδεγεί ζε αθπξφηεηα ησλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ θαη απνθάζεσλ πνπ απηά εθδίδνπλ. Έλαο ηξφπνο ειέγρνπ παξάβαζεο ησλ «νπζησδψλ ηχπσλ», πνπ ηζνδπλακεί κε έιεγρν λνκηκφηεηαο, δηελεξγείηαη κε ηελ άζθεζε αίηεζεο αθχξσζεο ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο θαη ησλ Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ. εκαληηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο είλαη αθηεξσκέλν ζηελ αλάιπζε ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ πξαγκάησζεο απηνχ ηνπ ηδηαίηεξνπ ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλνπ δηθαηψκαηνο. Δθηφο φκσο απφ ηε ζεσξεηηθή αλάιπζε επηρεηξείηαη θαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηηο θπξηφηεξεο παξαβάζεηο νπζησδψλ ηχπσλ, πνπ έρνπλ νδεγήζεη ζε αθχξσζε απνθάζεσλ Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ κεηά απφ άζθεζε αίηεζεο αθχξσζεο. Σα 3

4 ζπκπεξάζκαηα πξνέθπςαλ απφ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία βάζεη ηεο εμέηαζεο ησλ πξαγκαηηθψλ αθπξσηηθψλ ππνζέζεσλ, πνπ εθδηθάζηεθαλ απφ ην Γ Σκήκα ηνπ πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο γηα ηελ πεξίνδν θαη αθνξνχλ ππαιιήινπο ηεο αλψηαηεο ηεξαξρίαο. Ζ κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο, πεξηιακβάλεη ηελ επηζθφπεζε ηεο εθηελνχο λνκνινγίαο θαη λνκνζεζίαο θαη ηηο ζρεηηθέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ζε βηβιία δηνηθεηηθνχ, ππαιιειηθνχ θαη πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ. Σα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα γηα ην βαζκφ παξάβαζεο ησλ νπζησδψλ ηχπσλ πξνέθπςαλ απφ ηελ εμέηαζε κεκνλσκέλα ησλ ππνζέζεσλ πνπ εθδηθάζηεθαλ απφ ην Γ Σκήκα ηνπ πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο γηα θάζε έηνο ηεο πεξηφδνπ Ζ ζπιινγή ησλ απνθάζεσλ αξρίδεη απφ ην έηνο 2002 θαη αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν δηθαζηήξην ζθνπίκσο, δηφηη γηα απηή ηελ πεξίνδν ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ζπγθεληξσηηθά νη απνθάζεηο πνπ είλαη θαηαρσξεκέλεο ζην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηνπ δηθαζηεξίνπ. Δπηπιένλ απφ ην 2001 έγηλε ε ζπζηεκαηηθή ππαγσγή ησλ αθπξσηηθψλ ππνζέζεσλ ζην πκβνχιην Δπηθξαηείαο θαη ζηα Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα. Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απνδεηθλχνπλ φηη ε παξάβαζε ησλ νπζησδψλ ηχπσλ εκθαλίδεηαη ζε πνζνζηφ 40% ηνπ ζπλφινπ ησλ 175 δεθηψλ απνθάζεσλ αθχξσζεο ηεο πεξηφδνπ ην ππφινηπν 60% νη θπξηφηεξεο παξαβάζεηο αθνξνχλ ινηπνχο ιφγνπο αθχξσζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ παξάλνκε αηηηνινγία (58%), ελψ αθνινπζνχλ ε ανξηζηία (17%) θαη ε έιιεηςε (8%) αηηηνινγίαο. ηνπο νπζηψδεηο ηχπνπο θπξηφηεξεο παξαβάζεηο είλαη ε παξάλνκε ζχλζεζε (5%), ελψ ζηνπο νπζηψδεηο ηχπνπο ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ε κε θιήζε ζε απνινγία ηνπ ππαιιήινπ (3%) θαη ε έιιεηςε θνηλνπνίεζεο ηνπ παξαπεκπηεξίνπ (2%). Ζ αλάιπζε αλέδεημε φηη ε παξάβαζε νπζησδψλ ηχπσλ ζηηο απνθάζεηο ησλ Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ δελ εκθαλίδεηαη ζε κεγάιν πνζνζηφ, αιιά ζαθψο ππάξρνπλ πεξηζψξηα γηα πεξηζζφηεξν πηζηή εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο. Λέμεηο θιεηδηά πιινγηθφ φξγαλν - Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο Τπεξεζηαθφ πκβνχιην - Γηνηθεηηθφ Γηθαζηήξην Τπαιιειηθφο Κψδηθαο - Σήξεζε λνκηκφηεηαο χλζεζε - πκβνχιην Δπηθξαηείαο πγθξφηεζε - Αίηεζε αθχξσζεο Οπζηψδεο ηχπνο 4

5 Summary Σhis paper presents the regulations set out for the public administrative collective organs as well as their position within the legal administrative procedure. Only recently, was the legislative framework of their lawful ground, establishment, formation and operation codified in the Public Administration Code (L.2690/1999). For starters, these regulations referred to as generally applied regulations, in the sense that they regard the whole of the collective administrative organs, are extensively cited and analyzed. The relative jurisprudence is also cited while any of its diversifications are being highlighted, being the result of the evolving procedure of public administration and the relative unconquerable need for legislation to follow. However, an important category of collective organs is pointed out due to the fact that it is constitutionally fortified, meaning the Service Councils. These are ruled by specific regulations contained in the Code of Civil Servants Law (L.3528/2007) and are also cited and analyzed. The generally applied regulations act supplementary to those governing the Service Councils. The aforementioned administrative legislation contains all the procedures indispensable for the issuance of the Service Councils administrative acts, constituting the so-called substantial procedures. Their infringement leads to the annulment of the executable administrative acts and decisions. Permanent civil servants have the right to exact the legitimacy control of these decisions before the Council of State and the Administrative Courts. A considerable part of the paper is dedicated to the reasons and the conditions under which this constitutional right is exercised. Apart from the theoretical analysis, conclusions are extracted regarding the most important categories of the Service Councils legitimacy transgressions for their decisions already annulled. The conclusions stem from the statistical data created by examining the annulled cases before the Council of State for the period covering years The overall methodology includes the bibliography review of administrative, civil service and disciplinary law. The empirical evidence was the result of the collection, 5

6 examination and classification of Council State s decisions for the period The analysis deliberately starts from year 2002 and for the particular Court due to the accessibility and availability of the relative decisions, while 2001 was the year when the Courts jurisdiction was systematically subdued. The Council of State deals solely with the cases of the highest- ranking civil servants. According to the statistical data transgression of the substantive procedures is demonstrated in 40% of the total 175 annulled decisions. The rest of the 60% refers to annulations attributable to the justification s act and particularly its illegality (58%), its indefiniteness (17%) and its lack (8%). There are also findings for illegal composition (5%) while during the disciplinary proceeding the major violations concern illegalities of summons to a plea (3%) and notification of the document whereby the case is referred to the Service Council (2%). No matter how fairly limited the transgression of substantive procedures seems to appear, foremost importance should be still placed on implementing more accurately the legislation. Key words - Collective Organs - Council State - Service Council - Establishment - Annulment - Formation - Code of Civil Servants - Administrative Court - Substantial procedure - Legality - Public Administration Code 6

7 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΜΔΡΟ Α 1. Ειζαγωγή Έλλνηα θαη είδε ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηεο Γηνίθεζεο Οη ιόγνη ύπαξμεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηεο Γηνίθεζεο Ζ λόκηκε ππόζηαζε θαη ζύζηαζε ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηεο Γηνίθεζεο Σν γεληθό λνκνζεηηθό πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ ζπγθξόηεζε, ηελ ζύλζεζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηεο Γηνίθεζεο ηόρνο θαη κεζνδνινγία ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο Οι γενικοί κανόνερ πος διέποςν ηην ζύνθεζη, ηην ζςγκπόηηζη και ηην λειηοςπγία ηων ζςλλογικών οπγάνων ηηρ Διοίκηζηρ Δηζαγσγή Πξνϋπνζέζεηο λόκηκεο ζπγθξόηεζεο ηνπ ζπιινγηθνύ νξγάλνπ Πξνϋπνζέζεηο λόκηκεο ζύλζεζεο ηνπ ζπιινγηθνύ νξγάλνπ Πξνϋπνζέζεηο λόκηκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπιινγηθνύ νξγάλνπ Σξφπνο δηεμαγσγήο ησλ ζπδεηήζεσλ θαη δηελέξγεηαο ησλ ςεθνθνξηψλ Πξνυπνζέζεηο γηα λα ζεσξεζεί φηη έρεη απνθαζίζεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην φξγαλν ύλνςε θεθαιαίνπ Οι ειδικόηεπερ διαηάξειρ ζύνθεζηρ, ζςγκπόηηζηρ και λειηοςπγίαρ ηων Υπηπεζιακών Σςμβοςλίων Δηζαγσγή Δίδε θαη αξκνδηόηεηεο Τπεξεζηαθώλ πκβνπιίσλ ύζηαζε θαη ζύλζεζε Τπεξεζηαθώλ πκβνπιίσλ Λεηηνπξγία ησλ Τπεξεζηαθώλ πκβνπιίσλ ύλνςε θεθαιαίνπ ΜΔΡΟ Β' 4. Δικαζηικόρ έλεγσορ νομιμόηηηαρ ηηρ διοικηηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ ηων Υπηπεζιακών Σςμβοςλίων Δηζαγσγή Ζ αίηεζε αθύξσζεο θαη ε δηθαηνδνζία ησλ δηθαζηεξίσλ Οη πξνϋπνζέζεηο ηνπ παξαδεθηνύ ηεο αίηεζεο αθύξσζεο Οη εηδηθέο θαη γεληθέο πξνυπνζέζεηο γηα ην παξαδεθηφ ηεο αίηεζεο αθχξσζεο Ζ άζθεζε ελδηθνθαλνχο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο σο πξνυπφζεζε γηα ην παξαδεθηφ ηεο αίηεζεο αθχξσζεο

8 4.4 Οη ιόγνη άζθεζεο ηεο αίηεζεο αθύξσζεο Δηδηθόηεξνη νπζηώδεηο ηύπνη ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο H αίηεζε αθύξσζεο γηα ηηο απνθάζεηο ηνπ Δηδηθνύ Τπεξεζηαθνύ πκβνπιίνπ ύλνςε θεθαιαίνπ ΜΔΡΟ Γ' 5. Σηαηιζηικά ζηοισεία για ηοςρ λόγοςρ ακύπωζηρ αποθάζεων Υπηπεζιακών Σςμβοςλίων από ηο ΣηΕ για ηα έηη Δηζαγσγή Παξάζεζε ησλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ Σςμπεπάζμαηα ΠΗΓΕ

9 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν 1. Δηζαγσγή 1.1 Έλλνηα θαη είδε ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηεο Γηνίθεζεο Ζ ιεηηνπξγία ηεο νξγάλσζεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζηεξίδεηαη φζνλ αθνξά ηνπο θνξείο άζθεζεο εμνπζίαο ζηελ χπαξμε θαη ηε δξάζε ησλ νξγάλσλ ηεο. Σα δηνηθεηηθά φξγαλα είλαη εθείλα ηα φξγαλα πνπ εληάζζνληαη ζηε δηνηθεηηθή ηεξαξρία θαη ζηα νπνία αλαηίζεηαη ε άζθεζε ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο (Λχηξαο, 2004). Μηα απφ ηηο βαζηθέο δηαθξίζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ απφ ηα νπνία ζπγθξνηνχληαη είλαη ζε αηνκηθά θαη ζπιινγηθά. Απφ ηε δηάθξηζε απηή απνξξέεη θαη ε αληίζηνηρε δηάθξηζε ζε αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ δηνηθεηηθφ ζχζηεκα. Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ζα απνηειέζεη ε εθαξκνγή ηνπ «ζπιινγηθνχ δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο». Με ηνλ φξν ζπιινγηθά φξγαλα ηεο Δηνίθεζεο, αλαθεξφκαζηε ζηα πνιππιεζή φξγαλα πνπ εθαξκφδνπλ εληφο ησλ λνκνζεηηθψλ πιαηζίσλ ην θπβεξλεηηθφ πξφγξακκα. Σα ζπιινγηθά φξγαλα αζθνχλ έξγν δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη εθθξάδνπλ άκεζα ηε βνχιεζε ηνπ θνξέα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ελψ ν θνξέαο ηεο νξγαληθήο ηδηφηεηαο είλαη ν ζχιινγνο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη φρη ηα θπζηθά πξφζσπα κεκνλσκέλα (Μαξθαλησλάηνπ, 2005). Σα ζπιινγηθά φξγαλα θέξνπλ εηδηθή νλνκαζία δεισηηθή ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο π.ρ δεκνηηθά ή θνηλνηηθά ζπκβνχιηα, λνκαξρηαθέο επηηξνπέο, Τπεξεζηαθά πκβνχιηα, επηζηεκνληθά ζπκβνχιηα, λνκνπαξαζθεπαζηηθέο επηηξνπέο, επηηξνπέο απαιινηξνηψζεσλ αγξνηηθνχ λφκνπ, Πξπηαληθά πκβνχιηα, πκβνχιην Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ έξγσλ θπι. Οξηζκέλα απφ ηα ζπιινγηθά φξγαλα πνπ πξναλαθέξζεθαλ, πξνβιέπνληαη ξεηά ζην χληαγκα φπσο ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο (άξζ. 3 1), ηεο Κπβέξλεζεο (άξζ. 81), ησλ Α.Δ.Η (άξζ. 16 5), ησλ ΟΣΑ (άξζ. 102) ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ (άξζ ) θαη άιια έκκεζα φπσο νη ΑΑ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (άξζ. 9 Α ) θαη ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ (άξζ ). 9

10 Σα ζπιινγηθά φξγαλα έρνπλ άιινηε απνθαζηζηηθέο θαη άιινηε γλσκνδνηηθέο αξκνδηφηεηεο. ηα πιαίζηα ηεο απνθαζηζηηθήο ηνπο αξκνδηφηεηαο παξάγνπλ εθηειεζηέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο, ελψ ελεξγψληαο σο γλσκνδνηηθά φξγαλα παξάγνπλ πξάμεηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ησλ εθηειεζηψλ. Ζ δηάθξηζε απηή έρεη ζεκειηψδε ζεκαζία γηα ηε κεηέπεηηα δπλαηφηεηα αθπξσηηθνχ δηθαζηηθνχ ειέγρνπ ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο. 1.2 Οη ιόγνη ύπαξμεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηεο Γηνίθεζεο H ιεηηνπξγία ζπιινγηθψλ νξγάλσλ κε γλσκνδνηηθή ή απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα πνπ ππνβνεζνχλ ηε Γηνίθεζε ζην έξγν ηεο απαληάηαη ζε θάζε θξαηηθφ κεραληζκφ, αλεμάξηεηα απφ ηελ εηδηθφηεξε πνιηηηθή, νηθνλνκηθή θαη ηδενινγηθή ζπγθξφηεζε ή θπζηνγλσκία απηνχ ηνπ κεραληζκνχ. Ζ ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ έρεη επηηαζεί πξσηίζησο απφ ηελ αλάγθε εθαξκνγήο ηεο δεκνθξαηηθήο αξρήο θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο ησλ δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ, αξρή πνπ επηηάζζεη ηελ άκεζε ή έκκεζε ζπκκεηνρή ησλ δηνηθνπκέλσλ ζηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πνπ ηνπο αθνξνχλ άκεζα ή επεξεάδνπλ έκκεζα ηα ζπκθέξνληά ηνπο. Απηή ε ζπκκεηνρή πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα νη δηνηθνχκελνη λα απνδέρνληαη κε κεγαιχηεξε επθνιία ηηο δηνηθεηηθέο απνθάζεηο, εηδηθφηεξα φηαλ απηέο απνβιέπνληαο ζην δεκφζην ζπκθέξνλ είλαη αληίζεηεο πξνο ηα ζηελά ζπκθέξνληά ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, ε ζπκκεηνρή ππνβνεζά θαη ζηελ λνκηκνπνίεζε ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο απφ ηνπο ηειηθνχο απνδέθηεο ηεο. Ζ εμάπισζε ηεο δηνηθεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ζθαίξεο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο έρεη αλαπφηξεπηα νδεγήζεη ζηε δηφγθσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ. Παξάιιεια ε ρξεζηκφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηα νπνία κεηέρνπλ θαη πξφζσπα κε εηδηθέο γλψζεηο εληφο ηεο δηνηθεηηθήο κεραλήο είλαη πξνθαλήο, απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζην ζχγρξνλν θξάηνο ε εθηειεζηηθή εμνπζία δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ ηππηθή εθηέιεζε ή πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο λνκνζεηηθήο εμνπζίαο, αιιά επσκίδεηαη θαη ην έξγν ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη πινπνίεζεο ηεο καθξνπξφζεζκεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δξάζεο. Δπηπιένλ ην θαηλφκελν ηεο δηφγθσζεο ηνπ αξηζκνχ ηνπο έρεη εληαζεί κε ηε δξάζε εληφο ηεο ΔΔ, θαζψο ε απμεκέλε παξαγσγηθφηεηα ηεο δηνηθεηηθήο κεραλήο απνηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ αληαπφθξηζε ηεο ρψξαο ζηηο ππνρξεψζεηο θαη ζηνπο δείθηεο απφδνζεο ζε φξνπο αληαγσληζηηθφηεηαο ή νηθνλνκηθφηεηαο ηεο δαπάλεο. 10

11 Δλ θαηαθιείδη, ε ζπκβνιή ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο δηνηθεηηθήο κεραλήο είλαη θαζνξηζηηθή, ζε φξνπο λνκηκνπνίεζεο ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο θαη αχμεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ή απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο. 1.3 Ζ λόκηκε ππόζηαζε θαη ζύζηαζε ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηεο Γηνίθεζεο Ζ ζχζηαζε ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ πξέπεη λα πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο, απφ ηνλ λφκν ή απφ θαλνληζηηθή πξάμε πνπ έρεη εθδνζεί βάζεη λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο (Παλαγφπνπινο, 2003). Όπσο έρεη αλαθεξζεί νξηζκέλα ζπιινγηθά φξγαλα θαηνρπξψλνληαη απφ ην χληαγκα θαη ε θαηνρχξσζε απηή ζπλεπάγεηαη ηελ απαγφξεπζε θαηάξγεζεο ή πεξηνξηζκνχ κε λφκν ηνπ είδνπο ηνπο σο ζπιινγηθά φξγαλα θαη ηε ξχζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο βάζεη εηδηθψλ δηαηάμεσλ (Σάρνο, 2004). Ζ ζχζηαζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ απνηειεί θαλνληζηηθή πξάμε, δειαδή γεληθή θαη απξφζσπε ξχζκηζε κε ηελ νπνία πξνβιέπεηαη ε ίδξπζε ηνπ νξγάλνπ θαη ε αξκνδηφηεηά ηνπ θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ ΔηΚ. Ζ Γηνίθεζε κφλε ηεο δελ έρεη ηελ θαλνληζηηθή απηνλνκία ψζηε ρσξίο λνκνζεηηθή παξέκβαζε λα κπνξεί λα ηδξχζεη δηνηθεηηθφ φξγαλν. ηελ πεξίπησζε λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο ε Γηνίθεζε ή ε αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή, επηηξέπεηαη λα πξνβεί ζηελ ζχζηαζε ηνπ νξγάλνπ απζηεξά ζην πιαίζην εμνπζηνδφηεζεο. Ζ δηνηθεηηθή αξρή πξέπεη λα είλαη αξκφδηα γηα ηελ ζχζηαζή ηνπο, δηαθνξεηηθά ηα ζπιινγηθά φξγαλα ζηεξνχληαη λφκηκεο ππφζηαζεο. Ζ ίδξπζε ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ γίλεηαη πάληα ζε ζρέζε κε νξηζκέλν δεκφζην λνκηθφ πξφζσπν ζην νπνίν αλήθνπλ θαη εληάζζνληαη. ην πιαίζην ζπγθεθξηκέλσλ δεκνζίσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ε νξγαληθή ελφηεηα ζπκπίπηεη ζπλήζσο κε ηε ζέζπηζε ηνπ νξγαληζκνχ, πνπ ζεζπίδεηαη κε ΠΓ κεηά απφ λνκνζεηηθή εμνπζηνδφηεζε (Ν.2026/1992). Με ηνλ νξγαληζκφ κπνξεί λα πξνβιέπνληαη νξηζκέλα ζπιινγηθά φξγαλα. χκθσλα κε ην άξζ ηνπ ΤΚ ζε θάζε ππεξεζία ζπληζηψληαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ ππνπξγνχ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ ΔηΚ, έλα ή πεξηζζφηεξα Τπεξεζηαθά πκβνχιηα, πνπ ζα αλαιπζνχλ ζε επφκελν θεθάιαην. 11

12 1.4 Σν γεληθό λνκνζεηηθό πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ ζπγθξόηεζε, ηελ ζύλζεζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηεο Γηνίθεζεο Μέρξη ην 1986 ππήξμε ζπζηεκαηηθή απνπζία ξχζκηζεο ησλ θαλφλσλ ζπγθξφηεζεο θαη θπξίσο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ νδεγψληαο κνηξαία ζε απνζπαζκαηηθή ζέζπηζή ηνπο ζε λνκνζεηήκαηα ή εηδηθέο ξπζκίζεηο. Σα θελά θιήζεθαλ λα θαιχςνπλ ε λνκνινγία ηνπ ηδ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ, πνπ κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ δηακφξθσζαλ έλα ζπλνιηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ. Με ην άξζξν 19 ηνπ Ν.1599/1986 «ρέζεηο Κξάηνπο- Πνιίηε θαζηέξσζε λένπ ηχπνπ δειηίνπ ηαπηφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α /75) επηρεηξήζεθε γηα πξψηε θνξά ε ζπζηεκαηηθή ξχζκηζε θαη θσδηθνπνίεζε ησλ θαλφλσλ. Με ηε ξχζκηζε απηή πηνζεηήζεθε θαη απέθηεζε ηζρχ ηππηθνχ λφκνπ έλα αξθεηά ζεκαληηθφ κέξνο ησλ θαλφλσλ πνπ είραλ δηακνξθσζεί κε βάζε ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ θαη ηελ λνκνινγία ηνπ ηδ. Παξάιιεια, φκσο, ζε λέα ζέκαηα νη θαλφλεο αλέηξεςαλ πάγηεο λνκνινγηαθέο ιχζεηο ζηνρεχνληαο ζηελ ηαρχηεξε ιήςε απνθάζεσλ θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δηθνλνκηθψλ αθπξνηήησλ, πνπ απνξξένπλ απφ επνπζηψδεηο παξαιείςεηο. Ζ ξχζκηζε απηή ήηαλ αλεπαξθήο θαη γηα πνιιά έηε ππήξμε απαίηεζε ζεζκνζέηεζεο νξζνινγηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο πνπ ζα ζπλδπάδεη θαη ζα εγγπάηαη αθελφο ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηηθψλ ηχπσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πνιίηε, πνπ αλαπφηξεπηα ζα πξνβάιινπλ πξνζθφκκαηα ζηε δηνηθεηηθή κεραλή, θαη αθεηέξνπ ηελ ηαρεία θαη απνηειεζκαηηθή ιήςε θαη εθηέιεζε ησλ δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ, πνπ φκσο ζα ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο δηνηθεηηθήο κεραλήο. Ζ κφληκε θαη ζπζηεκαηηθή ιχζε έιιεηςεο ηνπ πάγηνπ ηξφπνπ αληηκεηψπηζεο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ δφζεθε κε ηελ εηζαγσγή ζηε ρψξα καο ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (ΚΓΓ/ζίαο) - Ν.2690/1999, ΦΔΚ Α /45/ ζηα άξζξα 13-15, φπνπ ξπζκίδνληαη ζπγθεληξσηηθά νη θαλφλεο ζπγθξφηεζεο, ζχλζεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ γηα ην ζχλνιν ηνπ ιεηηνπξγηθνχ δεκνζίνπ ηνκέα. Οη θαλφλεο ηνπ ΚΓΓ/ζίαο εθαξκφδνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ησλ αληίζηνηρσλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν.1599/1986. Πξέπεη φκσο λα ζεκεησζεί φηη γηα επηκέξνπο ιεπηνκέξεηεο ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά κε ηνλ ΚΓΓ/ζίαο, ινηπνί θαλφλεο λνκνινγηαθήο πξνέιεπζεο. 12

13 Σν πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΚΓΓ/ζίαο είλαη ην Γεκφζην, νη ΟΣΑ, ηα ΝΠΓΓ, ηα ΝΠΗΓ κε δηθπή λνκηθφ ραξαθηήξα (π.ρ Σξάπεδα Διιάδνο, Αγξνηηθή Σξάπεδα Διιάδνο, Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ, νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο ησλ ΟΣΑ θαη ΓΔΖ), νη Τπεξεζίεο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηνπ Ληκεληθνχ θαη ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο. Οη δηαηάμεηο ηνπ ΚΓΓ/ζίαο δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηα ζπιινγηθά θπβεξλεηηθά φξγαλα πνπ δηέπνληαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο (χληαγκα θαη άξζ. 1-8 N.1558/1985, ΦΔΚ 137 Α ) θαη ηα ΝΠΗΓ, πνπ αλήθνπλ ζην δεκφζην ηνκέα. Οη θαλφλεο γηα ηελ ζπγθξφηεζε, ηελ ζχλζεζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ ΚΓΓ/ζίαο είλαη γεληθήο εθαξκνγήο. ε νξηζκέλεο φκσο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα πξνβιέπνληαη κε δηαθνξεηηθέο ξπζκίζεηο εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ζπγθεθξηκέλν πνιπκειέο φξγαλν (π.ρ Πξπηαληθά πκβνχιηα 1 ). Οη πιένλ ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο εηδηθψλ δηαηάμεσλ αθνξνχλ ηελ απαξηία, ηε κπζηηθή ςεθνθνξία, ηελ ιήςε απφθαζεο κε απμεκέλε πιεηνςεθία ζπγθξηηηθά κε ηνλ γεληθφ θαλφλα ηεο απφιπηεο πιεηνςεθίαο, ηε ζεψξεζε ηεο ιεπθήο ςήθνπ σο ζεηηθήο ή αθφκα θαη ηελ ιήςε απφθαζεο κε απμεκέλε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. ην 2 ν Κεθάιαην ζα αλαιπζνχλ νη γεληθέο δηαηάμεηο ζπγθξφηεζεο, ζχλζεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ελψ ζην 3 ν Κεθάιαην ζα παξαηεζνχλ νη εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ησλ Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ σο βαξχλνπζαο ζεκαζίαο θαηεγνξία ζπιινγηθψλ νξγάλσλ. 1.5 ηόρνο θαη κεζνδνινγία ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία επηρεηξείηαη ζην πξψην κέξνο ε εγγχηεξε ελαζρφιεζε γηα ηε ζέζε ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ζηνπο θαλφλεο λνκηκφηεηαο ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο, ε αλάιπζε ησλ εηδηθφηεξσλ φξσλ ζπγθξφηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ σο ζεκαληηθή θαηεγνξία ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ζηα νπνία δξνπλ ζπκπιεξσκαηηθά νη θαλφλεο γεληθήο εθαξκνγήο. Ζ ζέζπηζε ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ θαλφλσλ απνζθνπεί ζηελ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αθπξνηήησλ ιφγσ ηππηθψλ ειιείςεσλ θαηά ηελ ιήςε απνθάζεσλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ θαη εηδηθφηεξα ησλ Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ. ην δεχηεξν κέξνο ινηπφλ αλαιχεηαη ν 1 Σα Πξπηαληθά πκβνχιηα ιεηηνπξγνχλ σο εηδηθά Τπεξεζηαθά πκβνχιηα γηα ηα νπνία ιεηηνπξγεί ην ηεθκήξην ηεο αξκνδηφηεηαο (άξζ. 11 Ν.1268/1982 θαη άξζ.1 Ν.2188/1994). 13

14 δηθαζηηθφο έιεγρνο ησλ πξάμεσλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ θαη νη πξνυπνζέζεηο αθπξφηεηαο ησλ εθηειεζηψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεψλ ηνπο. ην ηξίην κέξνο επηρεηξείηαη ε εμέηαζε ησλ βαζηθφηεξσλ ιφγσλ αθχξσζεο ησλ Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ γηα κηα ζεηξά εηψλ, ε αλάδεημε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ιφγσλ παξάβαζεο νπζηψδνπο ηχπνπ δειαδή ησλ θαλφλσλ ζπγθξφηεζεο, ζχλζεζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη ε πξνζπάζεηα εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο απηψλ ησλ θαλφλσλ. Ζ ρξεζηκνπνηνχκελε κεζνδνινγία πεξηιακβάλεη ηελ επηζθφπεζε ηεο λνκνζεζίαο θαη ηεο βηβιηνγξαθίαο δηνηθεηηθνχ, ππαιιειηθνχ θαη πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ, ελψ ζην πξαθηηθφ ηκήκα ηεο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηνχληαη πξσηνγελή ζηνηρεία. πγθεθξηκέλα εμεηάζηεθαλ νη απνθάζεηο Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ πνπ αθπξψζεθαλ κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ελψπηνλ ηνπ ηδ γηα ηα έηε

15 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ν 2. Οη γεληθνί θαλόλεο πνπ δηέπνπλ ηελ ζύλζεζε, ηελ ζπγθξόηεζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηεο Γηνίθεζεο 2.1 Δηζαγσγή Ζ πξνζπάζεηα ηεο πνιηηείαο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ αζθάιεηαο θαη ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ησλ πνιηηψλ, θαζψο θαη ε πξνζηαζία ησλ ηειεπηαίσλ απφ ηηο απζαηξεζίεο θαη παξαβάζεηο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ επηηεχρζεθε κε ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΚΓΓ/ζίαο. ην παξφλ θεθάιαην παξαηίζεληαη θαη αλαιχνληαη νη ξπζκίζεηο ηνπ ΚΓΓ/ζίαο γηα ηα ζπιινγηθά φξγαλα, ζηνλ νπνίν νπζηαζηηθά επαλαιακβάλεηαη ε δηάηαμε ηνπ Ν.1599/1986 θαη ε ζρεηηθή λνκνινγία ηνπ ηδ. ηελ πεξίπησζε ησλ πνιπκειψλ ή ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, ε εγθπξφηεηα ηεο άζθεζεο ησλ νξγαληθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο είλαη ζπλάξηεζε ηεο λφκηκεο ζπγθξφηεζεο ή νινθιήξσζήο ηνπο θαη ηεο ηήξεζεο νξηζκέλσλ πξφζζεησλ πξνυπνζέζεσλ. Απηέο νη πξνυπνζέζεηο πεξηγξάθνληαη κε ηνλ γεληθφ φξν «θαλφλεο ιεηηνπξγίαο δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ» θαη δηαθξίλνληαη ζε δπν επηκέξνπο θαηεγνξίεο: ζηνπο θαλφλεο λφκηκεο ζχλζεζεο θαη ζηνπο εηδηθφηεξνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιινγηθψλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη θαλφλεο απηνί είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη ηζρχνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ρσξίο λα εμαξηψληαη απφ ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ηεο αζθνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο. 2.2 Πξνϋπνζέζεηο λόκηκεο ζπγθξόηεζεο ηνπ ζπιινγηθνύ νξγάλνπ Ωο πξνο ηελ ζπγθξφηεζε ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, ην άξζξν 13 ηνπ ΚΓΓ/ζίαο (φπσο θαη ην άξζξν 19 ηνπ Ν.1599/1986) πεξηέρεη έλαλ νξηζκφ θαη νξηζκέλνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηε δηακφξθσζή ηεο, ελψ ε ελ ιφγσ δηάηαμε απερεί θαη πάγηεο ζέζεηο ηεο λνκνινγίαο (Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ Ν.2690/1999). 15

16 Α) Οξηζκόο θαη πξάμε ζπγθξόηεζεο Ζ νπζηαζηηθφηεξε πξνυπφζεζε γηα ηελ λφκηκε ππφζηαζε ελφο ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ηεο Γηνίθεζεο είλαη ε πξνεγνχκελε έθδνζε πξάμεο ζπγθξφηεζήο ηνπ (άξζ.13 1 Ν.2690/1999), θαζψο έλα φξγαλν πνπ έρεη λφκηκα ζπγθξνηεζεί ή νινθιεξσζεί, κπνξεί λα αζθήζεη λφκηκα ηελ αξκνδηφηεηά ηνπ. ην άξζ νξίδεηαη φηη ε ζπγθξφηεζε απνηειεί ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη ηεο ηδηφηεηαο ησλ κειψλ, αλεμάξηεηα αλ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ δηνξίδνληαη, εθιέγνληαη ή ππνδεηθλχνληαη. Απφ απηφ ηνλ νξηζκφ πξνθχπηεη φηη έλα ζπιινγηθφ φξγαλν έρεη λνκίκσο ζπγθξνηεζεί φηαλ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία αλάδεημεο ησλ ηαθηηθψλ κειψλ ηνπ κε ηελ ζχληαμε έγγξαθεο πξάμεο θαη φηη απηφ απαξηίδεηαη απφ φια ηα πξφζσπα πνπ νξίδεη ν λφκνο (Μαξθαλησλάηνπ, 2005). ηελ πξάμε ζπγθξφηεζεο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηα νλφκαηα ησλ δηνξηδνκέλσλ ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ θαη λα νξίδνληαη ν πξφεδξνο θαη ν γξακκαηέαο, ρσξίο φκσο ν ηειεπηαίνο λα απνηειεί ππνρξεσηηθά κέινο ηνπ νξγάλνπ. Ζ παξαλνκία ηεο ζπγθξφηεζεο πξνβιέπεηαη ξεηά φηη απνηειεί ιφγν αθχξσζεο ηεο πξάμεο ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ (άξζ. 79 3α, ΚΓΓηθ. ΦΔΚ 97 Α /1999). Ζ πξάμε ζπγθξφηεζεο έρεη ραξαθηήξα αηνκηθήο πξάμεο (πειησηφπνπινο, 2005) θαη δελ απαηηείηαη ε δεκνζίεπζή ηεο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη ξεηή πξφβιεςε (ηδ 1413/1982, 453/1987, 671/1994, 1411/1995, 1306/1997, 623/1999 θαη ΝΚ 130/1998). Ωο πξνο ηα πξφζσπα πνπ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζπιινγηθφ φξγαλν, απηά κπνξεί λα είλαη δεκφζηνη ππάιιεινη (π.ρ ζηα Τπεξεζηαθά πκβνχιηα θαηά ην άξζ.103 πληάγκαηνο, άξζ ΤΚ) ή επίηηκνη θαη αηξεηνί ιεηηνπξγνί (π.ρ ζηα φξγαλα ησλ ΟΣΑ άξζ. 102 πληάγκαηνο). Δπηπιένλ ζχκθσλα ην άξζξν 1 1 ηνπ Ν.2993/2002 (ΦΔΚ 58 Α ) επηηξέπεηαη ε θαη εμαίξεζε ζπκκεηνρή δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ ζε ζπκβνχιηα ή επηηξνπέο ακηγψο πεηζαξρηθνχ, δηθαηνδνηηθνχ ή ειεγθηηθνχ ραξαθηήξα, φπσο άιισζηε νξίδεηαη θαη ζην άξζξν 89 2 ηνπ πληάγκαηνο. Γηα ηνπο δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε επηηξνπέο ή ζπκβνχιηα πξέπεη λα ζπκβηβάδεηαη κε ηελ αξρή ηεο πξνζσπηθήο αλεμαξηεζίαο ηνπο, θαη επζεία εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 89 3 ηνπ πληάγκαηνο ζχκθσλα κε ην νπνίν ε αλάζεζε δηνηθεηηθψλ θαζεθφλησλ ζε δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο απαγνξεχεηαη. Γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δηθαζηηθήο αλεμαξηεζίαο απαηηνχληαη νξηζκέλεο εγγπήζεηο εμαζθάιηζήο ηεο. Οη ειάρηζηεο απφ απηέο είλαη ε πξνεγνχκελε πξφηαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ νηθείνπ δηθαζηεξίνπ (άξζ.7 Ν.1232/1982- ΦΔΚ 22 Α, 41 3 Ν.1756/1988- ΦΔΚ 35 Α θαη 75 Ν.1943/1991- ΦΔΚ 50 Α ) γηα ην πξφζσπν ηνπ 16

17 δηθαζηή κε ζρεηηθή δεζκεπηηθή γηα ηε Γηνίθεζε πξάμε (ηδ 1730/1982) θαη ε ζπγθαηάζεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ δηθαζηή ζηελ αλάιεςε ησλ δηνηθεηηθψλ θαζεθφλησλ. Μάιηζηα αλ κεηά ηελ αλάιεςε ησλ δηνηθεηηθψλ θαζεθφλησλ απφ δηθαζηηθφ ιεηηνπξγφ κε ξεηή δήισζή ηνπ αξζεί ε ζρεηηθή ζπλαίλεζή ηνπ, ε Γηνίθεζε έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηνλ απαιιάμεη, ρσξίο λα απαηηείηαη πξνεγνχκελε απφθαζε ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηηθνχ πκβνπιίνπ (ηδ 5203/1987). Σα ζρεηηθά κε ηελ αληηθαηάζηαζε δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ πνπ κεηέρνπλ ζε ζπκβνχιηα ή επηηξνπέο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ Ν.2993/2002. Σα ζπιινγηθά φξγαλα πξέπεη λα έρνπλ πάγηα ζπγθξφηεζε θαη λα κελ ζπγθξνηνχληαη πξφζθαηξα θαη απνθιεηζηηθά κφλν γηα ηελ θξίζε κηαο ππφζεζεο. Ζ ελ ιφγσ πξνυπφζεζε επηβάιιεηαη απφ ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο (άξζ. 4 1 πληάγκαηνο). Β) πγθξόηεζε από ηξία κέιε Ζ βαζηθή αξρή πνπ εηζάγεηαη ξεηά κε ην άξζξν 13 2 ηνπ Ν.2690/1999 είλαη φηη ην ζπιινγηθφ φξγαλν ζπγθξνηείηαη φηαλ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηξία κέιε. Ο αξηζκφο ησλ κειψλ δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ (ηδ 2816/1985, 341/1997). Ο πεξηηηφο αξηζκφο ησλ κειψλ δηεπθνιχλεη ηελ εχξπζκε θαη επέιηθηε ιεηηνπξγία ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ αιιά θακία λνκνζεηηθή δηάηαμε δελ απνθιείεη ηελ ζπγθξφηεζε ζπιινγηθνχ νξγάλνπ κε άξηην αξηζκφ κειψλ (ηδ 1493/1970, 1676/1979, 2143/1989). Πξνβιέπεηαη σζηφζν κηα εμαίξεζε γηα ηε δπλαηφηεηα ζπγθξφηεζεο ζπιινγηθνχ νξγάλνπ κφλν κε δπν κέιε, φηαλ ππάξρεη ξεηή πξφβιεςε ζε λνκνζεηηθή δηάηαμε ή θαλνληζηηθή πξάμε πνπ εθδίδεηαη βάζεη λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο (ηδ 1756/1985, 1721/1988). ηελ πεξίπησζε απηή βέβαηα δελ πξφθεηηαη ζηελ νπζία γηα ζπιινγηθφ φξγαλν αθνχ ε ιήςε απφθαζεο απαηηεί νκνθσλία θαη ησλ δπν κειψλ (ηδ 3548/1972). Γ) πκκεηνρή κε δηπιή ηδηόηεηα Ωο πξνο ηελ ηδηφηεηα, ν νξηζκφο ηνπ ίδηνπ πξνζψπνπ κε πεξηζζφηεξεο ηδηφηεηεο απαγνξεχεηαη (π.ρ πξνέδξνπ θαη ηαπηφρξνλα γξακκαηέα, άξζ.13 1 Ν.2690/1999, άξζ.3 Ν.1599/1986). Ζ απαγφξεπζε ηζρχεη φηαλ γηα θάζε ηδηφηεηα πξνβιέπεηαη μερσξηζηά κηα ςήθνο, ψζηε λα απνθεπρζεί ην θαηλφκελν ην ίδην άηνκν λα έρεη δηπιή ςήθν. Καηά ζπλέπεηα, ην ίδην άηνκν κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζην ζπιινγηθφ φξγαλν κε δπν ηδηφηεηεο, αιιά κε κηα ςήθν π.ρ σο εηζεγεηήο ρσξίο ςήθν θαη σο κέινο κε ςήθν (Σάρνο, 2006). Ζ ζπγθεθξηκέλε πξφβιεςε ππάξρεη γηαηί ηα κέιε ηνπ ζπιινγηθνχ 17

18 νξγάλνπ εθηεινχλ ζπγθεθξηκέλν έξγν αλάινγα κε ηελ ζέζε, ην βαζκφ, ηελ ηδηφηεηα, ηελ εηδίθεπζε ή ηελ εκπεηξία πνπ δηαζέηνπλ. Ζ ζπκκεηνρή νξηζκέλνπ πξνζψπνπ ζε ζπιινγηθφ φξγαλν κε πεξηζζφηεξεο απφ κηα ηδηφηεηεο ζα θαζηζηνχζε δχζθνιε ηελ απνζηνιή ηνπ θαη ζα θαηαζηξαηεγνχζε ηε βαζηθή αξρή ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα ζπιινγηθά φξγαλα πεξηιακβάλνπλ ηξία ηνπιάρηζηνλ κέιε (Παπιφπνπινο, 1986). Γ) Λεηηνπξγία ζπιινγηθνύ νξγάλνπ κε ειιεηπή ζπγθξόηεζε Όπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ, ε λφκηκε ζπγθξφηεζε ζπλίζηαηαη ζηνλ νξηζκφ φισλ ησλ ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ, ελψ ζπλαθήο πξνο απηφ ηνλ θαλφλα είλαη φηη ε λφκηκε ζπγθξφηεζε παχεη φηαλ «ειιείπεη» έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα ηαθηηθά ή αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπ νξγάλνπ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε έιιεηςε κέινπο ππάξρεη φηαλ απηφ απνβηψζεη, φηαλ ράζεη νξηζηηθά ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ιφγσ παξαίηεζεο 2, απφιπζεο ή έθπησζεο (ηδ 3267/1967), φηαλ ράζεη ηελ ηδηφηεηα βάζεη ηεο νπνίαο έγηλε ή δηνξίζηεθε κέινο ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ (ηδ 382/1962) ιφγσ παξαίηεζεο ή έθπησζεο (φρη γηα ιφγνπο πεηζαξρηθνχο ε πνηληθήο θαηαδίθεο) ή ιήμεο ηεο ζεηείαο ηνπ (ηδ 2068/1968) ή θαη κεηάζεζεο (ηδ 2295/1964) ή ηέινο φηαλ αλαζηαιεί ε άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ γηα ηα νπνία νξίζηεθε κέινο ηνπ νξγάλνπ (ηδ 382/1962, 2900/1968), (πειησηφπνπινο, 2005). Ζ έιιεηςε δελ κπνξεί λα γίλεη δεθηή ζηελ πεξίπησζε πνηληθήο ή πεζαξρηθήο θαηαδίθεο, φπνπ ην κέινο ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί νπσζδήπνηε, δηφηη ε ρξεζηή δηνίθεζε δελ κπνξεί λα αλερζεί ηελ έζησ θαη πξνζσξηλή παξακνλή σο κέινπο ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ πξνζψπνπ πνπ έρεη απσιέζεη ηελ ππαιιειηθή ή άιιε ηδηφηεηά ηνπ ζπλεπεία θαηαδίθεο γηα πεηζαξρηθφ ή πνηληθφ παξάπησκα (πλέδξην Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηψλ, 1990). Δπηηξέπεηαη σζηφζν ε δπλαηφηεηα λφκηκεο ιεηηνπξγίαο φρη φκσο πέξα απφ έλα ηξίκελν (ηδ 894/1997) αθφκα θαη φηαλ ειιείπνπλ κέιε, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζρεκαηίδεηαη απαξηία ζε θάζε ζπλεδξίαζε ψζηε λα κελ ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο απφ ηελ κεηνςεθία. Ζ κε λφκηκε ζπγθξφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ιφγσ «έιιεηςεο» κειψλ ηνπ ζεξαπεχεηαη κε ην δηνξηζκφ ησλ κειψλ πνπ ειιείπνπλ. Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν.1599/1986 ζπληζηνχζαλ παξέθθιηζε απφ ηελ κέρξη ηφηε λνκνινγία θαη ζεζπίζηεθαλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο ησλ νξγάλσλ ελψ δελ εγθπκνλνχλ 2 Όηαλ ππάιιεινο έρεη παξαηηεζεί, κπνξεί λα ζπκκεηέρεη λφκηκα ζην ζπιινγηθφ φξγαλν κέρξη ηελ απνδνρή παξαίηεζεο απφ ηελ νηθεία αξρή θαη ηε δεκνζίεπζε ζηελ Δθ.η.Κ ηεο πξάμεο απνδνρήο ηεο παξαίηεζεο. 18

19 θίλδπλνη γηα ην δησθφκελν απφ ηελ ζηηγκή πνπ ηζρχεη ην απζηεξφ ρξνληθφ πεξηζψξην ηνπ ηξηκήλνπ (ηδ 894/1997). Ζ έιιεηςε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ νδεγεί ζε αδπλακία ιεηηνπξγίαο ηνπ αθφκα θαη γηα ην ηξίκελν ρξνληθφ πεξηζψξην πνπ παξέρεη ν ΚΓΓ/ζίαο θαη ε Γηνίθεζε νθείιεη λα επαλαπξνζδηνξίζεη άκεζα ην κέινο πνπ ειιείπεη, δειαδή λα δηνξίζεη λέν Πξφεδξν. Σν ζπιινγηθφ φξγαλν ζπγθξνηείηαη λφκηκα φηαλ ηαθηηθφ κέινο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη θαη φρη φηαλ «ειιείπεη» (ηδ 1211/2002, 1514/1995, 1582/2003). Σα αλαπιεξσκαηηθά κέιε κπνξνχλ λα κεηέρνπλ ζηε ζέζε ηαθηηθνχ κέινπο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο, φηαλ ε αληηζηνηρία απηή πξνβιέπεηαη ζηελ πξάμε νξηζκνχ ησλ κειψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ζπκκεηέρεη ζην ζπιινγηθφ φξγαλν αληηθαζηζηψληαο ηαθηηθφ κέινο πνπ ειιείπεη, απηφ ζπλεπάγεηαη παξάλνκε ζπγθξφηεζε (ηδ 402/1989). Δ) Αληηθαηάζηαζε κειώλ ζπιινγηθνύ νξγάλνπ κε νξηζκέλε ζεηεία Γηα ηα δηνηθεηηθά φξγαλα, πνπ πξνβιέπεηαη ζεηεία ησλ κειψλ ηνπο, ε αληηθαηάζηαζε κέινπο πξηλ ηελ ιήμε ηεο ζεηείαο επηηξέπεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ιφγν αλαγφκελν ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ (π.ρ ιφγνη ακεξνιεςίαο, παξάλνκε ή πιεκκειή πξνζθνξά ππεξεζίαο, αδπλακία πξνζέιεπζεο ιφγσ ππεξεζηαθήο κεηαβνιήο, πξναγσγή, κεηάζεζε, απαιιαγή ιφγσ θφξηνπ εξγαζίαο, απφζπαζε, ΝΚ 494/1991) ελψ ε πξάμε αληηθαηάζηαζήο ηνπ πξέπεη λα είλαη πξνο ηνχην εηδηθά αηηηνινγεκέλε (άξζ.13 6 Ν.2690/1999, άξζ.19 2 Ν.1599/1986, ηδ 2028/1981, 1945/2003), εθηφο θαη αλ ν λφκνο πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο. Ζ παξάλνκε αληηθαηάζηαζε κέινπο ζπλεπάγεηαη θαθή ζπγθξφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, ελψ ε παξάιεηςε αλαγξαθήο ηεο αηηηνινγίαο ζηελ πξάμε αληηθαηάζηαζεο ζπληζηά παξάβαζε νπζηψδνπο ηχπνπ. πλεπψο ε Γηνίθεζε δελ κπνξεί λα απνθαζίζεη ειεχζεξα γηα ηελ αληηθαηάζηαζε θαηά ηελ θξίζε ηεο (ηδ 2028/1981, 2695/1987). Οη ιφγνη αληηθαηάζηαζεο πνπ αθνξνχλ ηελ άζθεζε θαζεθφλησλ εθαξκφδνληαη γηα λα κπνξεί λα ειεγρζεί ε ζνβαξφηεηα ησλ ππεξεζηαθψλ ιφγσλ, πνπ ζα πξέπεη λα ζεκειηψληαη απφ ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά (ηδ 1748/1976, 2143/1984, ΓΔθΑζ. 374/1990). Σ) Αηξεηά ή ππνδεηθλπόκελα κέιε ην ζπιινγηθφ φξγαλν κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ κέιε ηα νπνία είλαη αηξεηά ή ππνδεηθλπφκελα απφ αξκφδηα φξγαλα. Ζ ζπκκεηνρή ηνπο γηα ηελ λφκηκε ζπγθξφηεζε απαηηεί λα έρεη δεηεζεί έγθαηξα ε ππφδεημή ηνπο ή ε εθινγή ηνπο θαη ηα ππφινηπα κέιε 19

20 λα επαξθνχλ γηα ηελ χπαξμε απαξηίαο (άξζ.13 1 Ν.2690/1999, άξζ.19 2 Ν.1599/1986). Ζ δηάηαμε γηα ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο απηψλ ησλ κειψλ αληαλαθιά ην πλεχκα ηεο επνρήο γηα ηε δηεπξπκέλε ζπκκεηνρή ησλ δηνηθνπκέλσλ ζηα ζπιινγηθά φξγαλα, πνπ επηπξφζζεηα εμππεξεηεί ηνλ ζθνπφ απνηξνπήο αγθπιψζεσλ ηεο δηνηθεηηθήο κεραλήο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν λφκνο δελ νξίδεη ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα εληφο ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα δεηεζεί απφ ην αξκφδην φξγαλν ε εθινγή ή ππφδεημε θαη κε βάζε ηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη ηνπ εχινγνπ ρξφλνπ ζα έπξεπε λα ππάξρεη αληίζηνηρε λνκνζεηηθή πξφβιεςε (Παπιφπνπινο, 1986). Όηαλ ηα κέιε είλαη απνθιεηζηηθά αηξεηά (π.ρ ζηα Γ ησλ Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ) ν αληηπξφεδξνο, ν γξακκαηέαο θαη ηα κέιε πνπ αζθνχλ ηα ινηπά αμηψκαηα εθιέγνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία απφ φια ηα κέιε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ (άξζ.13 3 λ.2690/1999). Ε) Παξάλνκε θηήζε ηδηόηεηαο Ζ λνκηκφηεηα ηεο ζπγθξφηεζεο ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ δελ επεξεάδεηαη φηαλ κέινο ηνπ απέθηεζε παξάλνκα ηελ ηδηφηεηα βάζεη ηεο νπνίαο δηνξίζηεθε ζην φξγαλν (άξζ Ν.2690/1999, ηδ 1514/1996). Ζ αθπξφηεηα εθινγήο κέινπο δελ επηδξά επίζεο ζηελ λνκηκφηεηα ζπγθξφηεζεο, φηαλ ζπιινγηθφ φξγαλν ζπγθξνηείηαη απφ αηξεηά κέιε. Ζ δηάηαμε απηή εμππεξεηεί ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηεθπεξαίσζεο ησλ θχξησλ εξγαζηψλ ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, δηαθνξεηηθά ζα ππήξρε θάζε θνξά ε ππνρξέσζε ειέγρνπ ηεο λνκηκφηεηαο γηα ηνλ ηξφπν θηήζεο ηεο ηδηφηεηαο σο κέινπο ηνπ νξγάλνπ (Σάρνο, 2006). Σα φξγαλα ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο αληηκεησπίδνληαη ζην ειιεληθφ ζεηηθφ δίθαην σο de facto φξγαλα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη ε πξάμε νινθιήξσζεο ηνπ νξγάλνπ πνπ πάζρεη απφ αθπξφηεηα, αιιά ηαπηφρξνλα ππάξρεη θαη αληηθεηκεληθή επίθαζε λνκηκφηεηαο ψζηε ν ζψθξσλ θαη θαιφπηζηνο δηνηθνχκελνο λα ζεσξεί φηη ην δηνηθεηηθφ φξγαλν έρεη εγθαηαζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί λφκηκα. Ζ δηάηαμε ινηπφλ ζεζπίζηεθε πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία θαη δηεμαγσγή ησλ θχξησλ εξγαζηψλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ θαη ε απνθπγή ελδερφκελσλ αθπξνηήησλ ησλ εθδηδφκελσλ πξάμεψλ ηνπ. Όκσο ε εθδνζείζα απφ ζπιινγηθφ φξγαλν πξάμε κεηά απφ αλάθιεζε ή αθχξσζε πξάμεο δηνξηζκνχ ή εθινγήο σο κέινπο ηνπ νξγάλνπ, είλαη αθπξψζηκε (ηδ 1514/1996) θαη κεηά ηξίκελν απφ ηελ αλάθιεζε ή αθχξσζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη θψιπκα δηνξηζκνχ σο κέινπο ζπιινγηθνχ νξγάλνπ δελ επηθέξεη ε χπαξμε εθθξεκνχο πνηληθήο ή πεηζαξρηθήο δίθεο αιιά ε πνηληθή ή πεηζαξρηθή θαηαδίθε θαη ε αλάθιεζε ησλ 20

21 θαζεθφλησλ (θχξησλ θαη παξεπνκέλσλ) ηνπ κέινπο ζηελ θχξηα ζέζε ηνπ (άξζ. 19 4, Ν.1599/1986). πλεπψο είλαη λφκηκε ε ζπγθξφηεζε φηαλ ππάιιεινο γίλεηαη κέινο ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ βάζεη ηνπ βαζκνχ ηνπ ζηνλ νπνίν έρεη πξναρζεί παξάλνκα ή έρεη ζπκπιεξψζεη ην φξην ειηθίαο θαη δελ έρεη εθδνζεί ε πξάμε απφιπζήο ηνπ (ηδ 490/1949). ε ζεηξά απνθάζεσλ ηνπ ηδ (ηδ 601/1935, 820/1949, 423/1988), πνπ βξίζθνπλ επηβεβαίσζε ζην άξζξν 13 ηνπ ΚΓΓ/ζίαο σο απνηέιεζκα εθαξκνγήο ηνπ θξηηεξίνπ λνκηκφηεηαο, έρεη γίλεη δεθηφ φηη ην ζπιινγηθφ φξγαλν ζηηο πξναλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο παξάγεη δεζκεπηηθέο θαη έγθπξεο απνθάζεηο (Λχηξαο, 2004). Δάλ φκσο θαλέλα κέινο ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ δελ έρεη εθιεγεί ή δηνξηζηεί ζεσξείηαη φηη ην φξγαλν δελ έρεη λφκηκε ππφζηαζε θαη νη πξάμεηο ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνζψπσλ πνπ εκθαλίδνληαη σο δηνηθεηηθφ φξγαλν ινγίδνληαη σο αλππφζηαηεο. Ζ) Πιεκκέιεηεο ζηνλ νξηζκό ή ηελ ζπκκεηνρή ηνπ γξακκαηέα Η πιεκκέιεηα ζηνλ νξηζκφ θαη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ γξακκαηέα ζηα ζπιινγηθά φξγαλα κπνξεί επηθέξεη ζπλέπεηεο, φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 1 α θαη 3 α -β, 13 1 α θαη 10, 15 7 ηνπ ΚΓΓ/ζίαο. Δηδηθφηεξα, ππάξρνπλ δπν πεξηπηψζεηο εθ ησλ νπνίσλ ε πξψηε αθνξά ζηα κέιε πνπ νξίδνληαη επζέσο απφ ηνλ λφκν ή κε πξάμε ηεο δηνίθεζεο θαη ζπλεπψο ν γξακκαηέαο δελ είλαη κέινο ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, ελψ ε δεχηεξε πεξίπησζε είλαη εθείλε ζηελ νπνία ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ είλαη αηξεηά θαη ζπλεπψο κέινο απνθηά ηελ ηδηφηεηα ηνπ γξακκαηέα. Γηα ηελ πξψηε πεξίπησζε ε πιεκκέιεηα ζηνλ νξηζκφ θαη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ γξακκαηέα έρεη έκκεζε επίδξαζε ζηε ζπλνιηθή λνκηκφηεηα ζπγθξφηεζεο, ζχλζεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγάλνπ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη εθφζνλ ν γξακκαηέαο δελ είλαη κέινο ηνπ νξγάλνπ, ε ζπγθξφηεζε θαη ε ζχλζεζε ζεσξνχληαη λφκηκεο θαη δελ ππάξρεη επίδξαζε ζηελ λνκηκφηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ (ηδ 2549/1969, 1698/1981, 1173/1985). Αληίζεηα, ε πιεκκέιεηα έρεη επίδξαζε ζηελ απφθαζε θαζψο ε παξνπζία ηνπ γξακκαηέα απαηηείηαη λα είλαη ζπλερήο γηα λα αζθήζεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο ζχληαμεο ησλ πξαθηηθψλ δηαθνξεηηθά δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ην άξζξν 15 7 ηνπ ΚΓΓ/ζίαο. Δίλαη θαλεξφ φηη ζηε δεχηεξε πεξίπησζε ε πιεκκέιεηα ζηνλ νξηζκφ θαη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ γξακκαηέα, πνπ απνηειεί κέινο ηνπ νξγάλνπ, επηδξά άκεζα θαη επζέσο ζπλνιηθά ζηε λνκηκφηεηα ζπγθξφηεζεο, ζχλζεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ (Σάρνο, 2006). Θ) Πξνεδξία ηνπ ζπιινγηθνύ νξγάλνπ 21

22 Έρεη αλαθεξζεί φηη ε λφκηκε πξάμε ζπγθξφηεζεο νξίδεη ηνλ πξφεδξν θαη ηνλ γξακκαηέα κε ηνπο αληίζηνηρνπο αλαπιεξσηέο ηνπο. Ο πξφεδξνο δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο ηνπ νξγάλνπ θαη θξνληίδεη γηα ηελ ηήξεζε λνκηκφηεηαο ζε φια ηα ζηάδηα δηεμαγσγήο ηνπο. Ο πξφεδξνο είλαη εθείλνο πνπ θαζνξίδεη ηελ εκέξα, ηελ ψξα θαη ηνλ ηφπν ησλ ζπλεδξηάζεσλ θαη θαιεί ηα ηαθηηθά θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ζπλεδξίαζε. Πεξαηηέξσ, θεξχζζεη ηελ έλαξμε θαη ηελ ιήμε ησλ ζπλεδξηάζεσλ, δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο, κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ηνπ λφκνπ θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Όηαλ ζπκκεηέρεη δηθαζηηθφο ιεηηνπξγφο ζηα ζπκβνχιηα θαη ηηο επηηξνπέο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα ζα πξέπεη ζχκθσλα κε ην άξζ. 13 1, 2 ηνπ Ν.1320/1983 (ΦΔΚ 6 Α ), ε πξνεδξία λα αλαηίζεηαη ζε απηφλ. Ζ πξνεδξία επίζεο αλαηίζεηαη ζηνπο αλψηαηνπο δεκφζηνπο ιεηηνπξγνχο α βαζκνχ ηεο θαηεγνξίαο εηδηθψλ ζέζεσλ, φπσο είλαη ν πξφεδξνο Γ ή νη δηνηθεηέο ΝΠΓΓ. Οη δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί φκσο δελ πξνεδξεχνπλ φηαλ ζην φξγαλν κεηέρεη επίζεο ππνπξγφο, πθππνπξγφο ή γεληθφο γξακκαηέαο ππνπξγείνπ (άξζ.1 1 Ν.2993/2002) ή αλψηαηνο δεκφζηνο ιεηηνπξγφο α βαζκνχ ηεο θαηεγνξίαο εηδηθψλ ζέζεσλ (άξζ.13 3 Ν.1320/1983). Η) Ζκεξήζηα δηάηαμε θαη ηξόπνο ζπλεδξηάζεσλ Οη ζπλεδξηάζεηο είλαη κπζηηθέο εθηφο θαη αλ ν λφκνο νξίδεη δηαθνξεηηθά. Ζ αξρή ηεο δεκνζηφηεηαο εθαξκφδεηαη θαη εμαίξεζε π.ρ ζηα δεκνηηθά ή θνηλνηηθά ζπκβνχιηα. Ζ ηήξεζε ηεο κπζηηθφηεηαο ή δεκνζηφηεηαο ζπληζηά νπζηψδε ηχπν ηεο δηαδηθαζίαο. Σν ζπιινγηθφ φξγαλν ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ νθείιεη λα ζπδεηεί κφλν ηα ζέκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Γηα ηα ζέκαηα πνπ δελ πεξηέρνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε δελ επηηξέπεηαη ε ιήςε απφθαζεο (ηδ 2260/1977), εθηφο αλ ππάξρεη εηδηθή ξεηή δηάηαμε. Όηαλ φκσο είλαη παξφληα φια ηα ηαθηηθά κέιε θαη ζπκθσλνχλ, κπνξεί θαη εμαίξεζε λα ζπδεηεζνχλ θαη ζέκαηα πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε (άξζ Ν.2690/1999). ΗΑ) Λήμε ζεηείαο ζπιινγηθνύ νξγάλνπ Οη γεληθέο αξρέο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ επηηάζζνπλ ηελ ζπλέρεηα ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, άξα ε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο δελ επηηξέπεηαη φπσο αθξηβψο θαη ε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο Γηνίθεζεο (πειησηφπνπινο, 2005). Πνιιέο θνξέο ν λφκνο παξαηείλεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ (π.ρ ζηνλ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ππάξρεη παξάηαζε ιεηηνπξγίαο ησλ παιηψλ 22

23 δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ αξρψλ γηα 15 εκέξεο κέρξη ηελ ηειεζίδηθε επηθχξσζε εθινγήο ησλ λέσλ). Σν ίδην ηζρχεη θαη βάζεη ηεο λνκνινγίαο ηνπ ηδ π.ρ γηα ηελ ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ πξνέδξνπ θαη ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ησλ ΣΔΗ. 2.3 Πξνϋπνζέζεηο λόκηκεο ζύλζεζεο ηνπ ζπιινγηθνύ νξγάλνπ Αληίζεηα πξνο ηελ ζπγθξφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ πνπ αλαθέξεηαη αθεξεκέλα ζηελ ππφζηαζή ηνπ, ε ζχλζεζε ζρεηίδεηαη πάληνηε κε ηελ ελέξγεηα ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ πνπ πξέπεη λα ππάξρεη ζε φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο. Με ηνλ φξν ζχλζεζε αλαθεξφκαζηε ζηελ λφκηκε ζπκκεηνρή ησλ ηαθηηθψλ ή ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο κε ζθνπφ ηελ ζπδήηεζε θαη ηελ ιήςε απφθαζεο. Οη θαλφλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ λφκηκε ζχλζεζε ηνπ νξγάλνπ ζπληζηνχλ γεληθέο αξρέο ηνπ δηθαίνπ ή έρνπλ λνκνινγηαθή πξνέιεπζε θαη νη βαζηθφηεξνη απφ απηνχο ζηεξίδνληαη ζηνλ Ν.1599/1986 θαη ηδηαίηεξα ζηνλ ΚΓΓ/ζίαο, εθφζνλ δελ ππάξρεη άιιε αληίζεηε δηάηαμε λφκνπ. Οη πξνυπνζέζεηο λφκηκεο ζχλζεζεο αλαθέξνληαη ζηα θπζηθά πξφζσπα ή κέιε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη ζρεηίδνληαη κε ηα αθφινπζα ζηνηρεία: ηνλ αξηζκφ (θαη ηελ ηδηφηεηα) ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ λφκηκε ιεηηνπξγία ηνπ νξγάλνπ ηελ ζχκθσλα κε ηνλ λφκν θιήζε ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ νξγάλνπ ηελ ζχλδεζή ή ηνλ ηδηαίηεξν δεζκφ ηνπο κε νξηζκέλε ππφζεζε ζηελ εμέηαζε ηεο νπνίαο ζπκκεηέρνπλ Ζ παξαβίαζε θάπνηαο απφ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο ζπλεπάγεηαη ηελ έθδνζε πιεκκεινχο απφθαζεο, επεηδή ην φξγαλν ζεσξείηαη φηη δελ έρεη λφκηκε ζχλζεζε. Οη απνθάζεηο ηνπ νξγάλνπ πνπ δελ έρεη λφκηκε ζχλζεζε πάζρνπλ απφ αθπξφηεηα (ηδ 2060/1961, 1188/1987), πνπ ζεξαπεχεηαη κφλν φηαλ ε αθπξψζηκε απφθαζε πεξηιεθζεί ζε λεφηεξε απφθαζε ηνπ ίδηνπ νξγάλνπ κε θαλνληθή ζχλζεζε ή ζε απφθαζε δεπηεξνβάζκηνπ νξγάλνπ, πνπ θξίλεη ηελ ππφζεζε απφ ηελ αξρή (ηδ 171/1968, 2573/1966) 3. 3 ην δεπηεξνβάζκην φξγαλν ζα πξέπεη λα κελ κεηέρνπλ πξφζσπα πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ ιήςε απφθαζεο ζηνλ πξψην βαζκφ, εθηφο θαη αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά κε λφκν (ηδ 3600/ 1975). 23

24 Α) Απαξηία εκαληηθφο φξνο ηεο ζχλλνκεο ζχλζεζεο είλαη ν ζρεκαηηζκφο απαξηίαο, δειαδή ε παξνπζία θαη ζπκκεηνρή ελφο ειάρηζηνπ αξηζκνχ ηαθηηθψλ ή αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ, πνπ αληηζηνηρεί ζε πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ ηνπ αξηζκνχ ησλ δηνξηδνκέλσλ ηαθηηθψλ κειψλ (άξζ α, Ν.2690/1999). Γηα ηα ηξηκειή φξγαλα ε απαξηία πξνυπνζέηεη ηελ παξνπζία θαη ησλ ηξηψλ κειψλ (ηδ 1371/1968, 1971/1987, άξζ ε Ν.2690/1999). ε απηφ ην ζεκείν ππάξρεη θαη δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηελ παιαηφηεξε λνκνινγία ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζηηο ζπλεδξηάζεηο έπξεπε λα ζπκκεηέρεη ην ζχλνιν ησλ ηαθηηθψλ ή αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ (ηδ 1846, 4603/1988, 3288/1989, 1424/1990, 1612/1996). Ο θαλφλαο απηφο δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο λεφηεξεο ξπζκίζεηο πνπ εηζήγαγε ν ΚΓΓ/ζίαο, απφ ηελ ζηηγκή πνπ ν ειάρηζηνο αξηζκφο κειψλ (απαξηία) δελ αλαηξεί ηνλ κέγηζην αξηζκφ γηα ηελ ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ. Ζ απαξηία δηεπθνιχλεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ δηφηη ε παξνπζία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ζα νδεγνχζε ζε ζπρλέο θαζπζηεξήζεηο ή καηαηψζεηο ησλ απνθάζεσλ, δπζρεξαίλνληαο ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. Ο λφκνο κπνξεί λα πξνβιέπεη ε απαξηία λα είλαη ζπλήζεο ή απμεκέλε, δειαδή λα απαηηείηαη έλαο ηδηαίηεξα απμεκέλνο αξηζκφο κειψλ πνπ ζπλήζσο απαηηείηαη ζηελ ιήςε θξίζηκσλ θαη ζνβαξψλ απνθάζεσλ. Όηαλ ε απαξηία δελ θαζνξίδεηαη απφ ηηο ηδξπηηθέο δηαηάμεηο, ην φξγαλν ζπλεδξηάδεη λφκηκα φηαλ ηα παξφληα κέιε ηνπ ππεξβαίλνπλ ηα κε παξηζηάκελα, δειαδή ηελ πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ (ηδ 1813/1977). Δίλαη ζαθέο φηη ε απαξηία είλαη απαξαίηεηε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζε φια ηα επηκέξνπο ζηάδηα ηεο ζπδήηεζεο ηεο ππφζεζεο, ηελ ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ή δηαηχπσζεο γλσκνδφηεζεο. Αλ ην ζπιινγηθφ φξγαλν παχεη λα έρεη απαξηία θαη κάιηζηα αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο ηεο ηπρφλ ππάξμεσο απαξηίαο θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξηάζεσο, ε απφθαζε είλαη αθπξσηέα (ηδ 3905/1983, 2832/1988) 4,5. 4 ηνλ θαλφλα απηφ έρεη εηζαρζεί κηα ζεκαληηθή εμαίξεζε ζχκθσλα κε ηελ λνκνινγία (ηδ 3085/1966) γηα ηα Γεκνηηθά θαη Κνηλνηηθά πκβνχιηα εηζάγνληαο ηελ έλλνηα ηεο πιαζκαηηθή απαξηίαο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Σα ζπκβνχιηα απηά εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ απαξηία αθφκα θαη φηαλ απνρσξήζνπλ απφ ηελ ζπλεδξίαζε ηφζα κέιε ψζηε κε ηα ππφινηπα λα κελ κπνξνχλ λα ζπλεδξηάζνπλ λφκηκα ηα κέιε. 5 ην ζεκείν απηφ κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ λνκνινγία ηνπ ηδ ζε ζρέζε κε ηελ πξναλαθεξφκελε, αθνχ γηα νξηζκέλεο απνθάζεηο είρε νξηζηεί φηη αλ ζηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ππήξμε απαξηία θαη ζηελ ζπλέρεηα απνρψξεζαλ ηφζα κέιε ψζηε λα κελ ζρεκαηίδεηαη απαξηία, γηα λα κελ καηαησζεί ε ζπλεδξίαζε ηα κέιε πνπ απνρψξεζαλ ζεσξνχληαη παξηζηάκελα (π.ρ ηδ 6376/1995). 24

25 πκπιεξσκαηηθά πξνο ηελ πξνεγνχκελε δηάηαμε νξίζηεθαλ θαη ηα εδάθηα γ θαη δ ηνπ άξζξνπ 14 1 Ν.2690/1999, ζχκθσλα κε ηα νπνία ε δηαπίζησζε έιιεηςεο απαξηίαο ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε νδεγεί ζε λέα ζπλεδξίαζε ην πνιχ εληφο 24 σξψλ ζηνλ ίδην ηφπν θαη κε ηελ ίδηα εκεξήζηα δηάηαμε. ε απηή ηελ λέα ζπλεδξίαζε ε απαξηία ππάξρεη φηαλ κεηέρεη αξηζκφο ηαθηηθψλ ή αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ίζνο ηνπιάρηζηνλ πξνο ην 1/3 ηνπ αξηζκνχ ησλ ηαθηηθψλ κειψλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε φρη ιηγφηεξα ησλ ηξηψλ κειψλ. Ο θαλφλαο απηφο είλαη ζχκθσλνο κε ηελ λνκνινγία (ηδ 3548/1972) θαηά ηελ νπνία εθηφο αληίζεηεο ξεηήο δηάηαμεο λφκνπ (ηδ 5349/1987), δελ κπνξεί λα ππάξμεη ζπιινγηθφ φξγαλν κε δπν κέιε (Γέξνληαο θαη Λχηξαο, 2004). Β) Πξόζθιεζε ησλ κειώλ χκθσλα κε γεληθή αξρή ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ θαη ην άξζξν 14 2 ηνπ ΚΓΓ/ζίαο γηα ηελ λφκηκε ζχλζεζε δελ αξθεί ε λφκηκε απαξηία, αιιά απαηηείηαη θαη ε εμαζθάιηζε δπλαηφηεηαο ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ (ηδ 1738/2000), δειαδή ε έγθαηξε θαη έγγξαθε πξφζθιεζε φισλ ησλ ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ζαξάληα νθηψ (48) ψξεο πξηλ ηελ ζπλεδξίαζε. Ζ θιήηεπζε ησλ κειψλ πξέπεη λα γίλεη κε ηξφπν πνπ νξίδεη ν λφκνο (ηδ 4356/1987), είλαη ζπλήζσο αηνκηθή, δηελεξγείηαη απφ ηνλ πξφεδξν θαη γλσζηνπνηείηαη απφ ην γξακκαηέα. ηελ πξφζθιεζε ησλ κειψλ θαζνξίδεηαη εκέξα, ψξα, ηφπνο ζπλεδξίαζεο θαη εκεξήζηα δηάηαμε. Ζ πξφζθιεζε ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη απφ έγγξαθα πξνγελέζηεξα ηεο εκεξνκελίαο ζπλεδξίαζεο φπσο ην απνδεηθηηθφ επίδνζεο, ε βεβαίσζε ηνπ θαινπκέλνπ κέινπο, ε ππνγξαθή ηνπ βηβιίνπ πξφζθιεζεο απφ ην κέινο (ηδ 3220/1982). Καηά θαλφλα ε πξφζθιεζε είλαη έγγξαθε φκσο πξνβιέπεηαη θαη ε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο θάζε πξφζθνξνπ κέζνπ (άξζ.14 4, Ν.2690/1999) φπσο ηειεθψλεκα, ηειεγξάθεκα, ηειενκνηππία ή αθφκα θαη ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν 6 (άξζ.14 Ν.2672/1998- ΦΔΚ 290 Α, άξζ.22 Ν.2539/1997- ΦΔΚ 244 Α, άξζ.1,2 ΠΓ 342/2002- ΦΔΚ 284 Α ) εθφζνλ απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ζρεηηθή ζεκείσζε ζε εηδηθφ βηβιίν ή θάζε άιιν ηξφπν ή κέζν απνδείμεσο (ηδ 1192/1988), πνπ θέξεη ρξνλνινγία θαη ππνγξαθή ηνπ πξνζψπνπ πνπ έθαλε ηελ πξφζθιεζε. Ζ πξφβιεςε ρξήζεο θάζε πξφζθνξνπ κέζνπ απνζθνπεί ζηελ κείσζε ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαηππψζεσλ θαη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ. 6 Ο απνζηνιέαο ηνπ κελχκαηνο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ απνηειεί θαη ηνλ εθδφηε ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζπλνδεχεη ην κήλπκα, ελψ ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε έρεη ηνλ ραξαθηήξα ηδηφρεηξεο ππνγξαθήο (άξζ. 3 ΠΓ 150/2001- ΦΔΚ 125 Α ). 25

26 ε πεξίπησζε θαηεπείγνληνο ην φξγαλν θαιείηαη ζε ζπλεδξίαζε λσξίηεξα απφ ζαξάληα νθηψ (48) ψξεο θαη ε πξφζθιεζε ζα πξέπεη λα είλαη έγγξαθε θαη λα αλαθέξεη ηνπο ιφγνπο ηνπ θαηεπείγνληνο. Ζ έιιεηςε πξφζθιεζεο ή ε πιεκκέιεηα ζηελ θιήηεπζε, πνπ ζπληζηνχλ πιεκκέιεηα ηεο λφκηκεο ζχλζεζεο ηνπ νξγάλνπ, ζεξαπεχεηαη φηαλ ην κέινο παξνπζηαζηεί ζηελ ζπλεδξίαζε θαη δελ αληηιέγεη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο (ηδ 2255/1967, άξζ α Ν.2690/1999). Ζ πξφζθιεζε δελ απαηηείηαη ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: φηαλ έρνπλ πξνθαζνξηζηεί ηαθηέο κέξεο ζπλεδξηάζεσλ κε ξεηή πξάμε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, πνπ γλσξίδνπλ αλακθίβνια φια ηα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε 7 (ΓΔθΑ 361/1996) φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθφ θψιπκα εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηφ ζηνλ πξφεδξν ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ (π.ρ εθηφο έδξαο κεηάβαζε- ηδ 2626/1988, 966/1989, 1442/1997), πνπ δεκηνπξγεί απφιπηε αδπλακία πξνζέιεπζεο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ή φηαλ ηα κέιε έρνπλ δειψζεη εγγξάθσο θψιπκα ζπκκεηνρήο (άξζ Ν.2690/1999) Σν ζπιινγηθφ φξγαλν κπνξεί λα θιεζεί ζε ζπλεδξίαζε απφ ηνλ πξφεδξν θαηά ηελ θξίζε ηνπ. Ζ ζπλεδξίαζε φκσο είλαη ππνρξεσηηθή φηαλ απηφ δεηεζεί απφ ην 1/3 ηνπιάρηζηνλ ησλ ηαθηηθψλ ηνπο κειψλ κε έγγξαθν αίηεκα ζην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη ην πξνο ζπδήηεζε ζέκα (άξζ Ν.2690/1999). Οη ζπλεδξηάζεηο κπνξεί λα δηελεξγνχληαη θαη κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ κεηά απφ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ 8, ζηελ νπνία θαζνξίδνληαη ν ηφπνο ηεο ζπλεδξίαζεο, ν ηξφπνο ηήξεζεο ησλ πξαθηηθψλ, ν ηξφπνο δηαπίζησζεο ηεο απαξηίαο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα ηεο ιεηηνπξγίαο (άξζ.6 7 Ν.3242/2004). Γ) πκκεηνρή αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ Σα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ζπκκεηέρνπλ ζηελ ζπλεδξίαζε ζηελ ζέζε ησλ ηαθηηθψλ κειψλ φηαλ απηά έρνπλ θιεζεί λφκηκα, αιιά ιφγσ απνπζίαο ή θσιχκαηνο δελ κπνξνχλ λα παξαζηνχλ (ηδ 1612/1996). Ζ αλαπιήξσζε ησλ κειψλ γίλεηαη απφ κέιε ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο (π.ρ αληηθαηάζηαζε κεηαμχ αηξεηψλ κειψλ), εθηφο θαη αλ ζηελ πξάμε 7 Σν βάξνο ηεο απφδεημεο ησ ηαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ ή ηεο κεηαβνιήο ηνπο θαη ηεο γλψζεο απφ ηα κέιε θέξεη ε Γηνίθεζε, πνπ απαηηείηαη λα δηαζθαιίδεη ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο. 8 ηελ εξγαζία ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο ζα αλαθέξεηαη κε ηελ νλνκαζία πνπ επηθξάηεζε κεηά ηελ ζπγρψλεπζή ηνπ κε ην Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο (ΦΔΚ 231 Α / ). 26

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε»

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: «ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δπηβιέπνπζα: Σζηνύινπ Βαζηιηθή πνπδάζηξηα: Κόθθαιε Καιιηόπε ΑΘΖΝΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΕΙΝΟ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ, ΙΔ ΕΚΠ. ΕΙΡΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

ΦΩΣΕΙΝΟ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ, ΙΔ ΕΚΠ. ΕΙΡΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ει. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ...1 ΠΡΟΛΟΓΟ...4 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ...5 ABSTRACT KEY WORDS...6 ΔΗΑΓΧΓΖ...7 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α...9 A.1 ΟΗ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΑΡΥΔ...9 Α.1.1 ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΗ Α.Γ.Α...9 Α.1.2 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή ΠΔΡΙΛΗΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ αδεηψλ δηεπθνιχλζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα θαη ρσξψλ ηεο Δ.Δ. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε πεξηιακβάλεη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Α )

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Α ) ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΣΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Α ) ΠΑΝΣΔΛΑΚΗ ΜΑΡΙΛΔΝΑ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2010 1 1. ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΓΙΚΑΙΟ (α) Δηζαγσγή Η αλζξψπηλε πξνζσπηθφηεηα γελληέηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΒΔΛΣΗΧΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ - ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ - ΖΜΑΣΑ - ΜΔΗΣΔ ΑΚΗΝΖΣΧΝ - ΡΤΘΜΗΖ ΘΔΜΑΣΧΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑ, ΛΗΜΔΝΧΝ, ΑΛΗΔΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ» ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ: ΗΓΗΧΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ Ο.Σ.Α.

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ Ο.Σ.Α. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ Ο.Σ.Α. ΑΝΑΛΤΗ ΣΡΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013)

Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013) Ν. 4182/2013 Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013) Κεθάιαην Α' Γεληθέο δηαηάμεηο Αξζξν 1 Οξηζκνί Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ:

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «Επαγγελμαηική Ικανοποίηζη ηων Δημοζίων Υπαλλήλων, Η Περίπηωζη ηοσ Ι.Κ.Α.» Φνηηήηξηα: ΜΑΛΑΜΟΡΖ

Διαβάστε περισσότερα

***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:Γηα ηελ παξαγξαθή αμηψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ βι. άξζξν 10 ηνπ Ν. 2187/1994 (ΦΔΚ Α 16)

***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:Γηα ηελ παξαγξαθή αμηψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ βι. άξζξν 10 ηνπ Ν. 2187/1994 (ΦΔΚ Α 16) Ν 1256/1982: ;ΠΟΛΥΘΕΙΑ - ΟΡΙΟ ΑΠΟΛΑΒΩΝ - ΕΛ..- Ν..Κ.- κλπ διαηάξειρ. Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 246 Νφκνο 1256 ηεο 28/31.5.1982. Γηα ηελ πνιπζεζία, ηελ πνιπαπαζρφιεζε θαη ηελ θαζηέξσζε

Διαβάστε περισσότερα

«Κύπωζη και εθαπμογή ηηρ Σύμβαζηρ ηων Ηνωμένων Εθνών καηά ηος Διεθνικού Οπγανωμένος Εγκλήμαηορ και ηων ηπιών ππωηοκόλλων αςηήρ και ζςναθείρ διαηάξειρ»

«Κύπωζη και εθαπμογή ηηρ Σύμβαζηρ ηων Ηνωμένων Εθνών καηά ηος Διεθνικού Οπγανωμένος Εγκλήμαηορ και ηων ηπιών ππωηοκόλλων αςηήρ και ζςναθείρ διαηάξειρ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Κύπωζη και εθαπμογή ηηρ Σύμβαζηρ ηων Ηνωμένων Εθνών καηά ηος Διεθνικού Οπγανωμένος Εγκλήμαηορ και ηων ηπιών ππωηοκόλλων αςηήρ και ζςναθείρ διαηάξειρ» ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.

Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. Με θίηξηλν νη ζπκπιεξψζεηο/ηξνπνπνηήζεηο Με θφθθηλν δηαγξαθέο ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΔΝΧΗ ΑΠΟΣΡΑΣΧΝ ΔΝΟΠΛΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ (ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.) ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ - ΔΜΒΛΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέμα:

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέμα: Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΧΝ ΔΛΔΓΚΣΙΚΧΝ ΧΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΣΧΝ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΧΝ ΑΡΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006)

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) Θέκα : «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010

ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010 ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010 (Άξζξν 43 α ηνπ Κ.N. 2190/1920) ΜΑΡΣΗΟ 2011 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. Γλσζηνπνίεζε νηθηνζεινύο ζπκκόξθσζεο ηεο Δηαηξείαο κε ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Β ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέκα: Γεκόζηα πνιηηηθή γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε. Η θαζηέξσζε θαη εθαξκνγή Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο. Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΣΑΝΣΗΛΑ ΠΔΣΡΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ: ΚΟΡΑΚΗΑΝΗΣΖ ΜΑΡΗΑ

Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΣΑΝΣΗΛΑ ΠΔΣΡΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ: ΚΟΡΑΚΗΑΝΗΣΖ ΜΑΡΗΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΦΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΠΡΟΝΟΗΑΚΔ ΓΟΜΔ ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Α ΒΑΘΜΟΤ. ΜΔΛΔΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ & ΣΗ ΕΠΙΥEIΡΗΗ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ & ΣΗ ΕΠΙΥEIΡΗΗ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ & ΣΗ ΕΠΙΥEIΡΗΗ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ Α Θ Η Ν Α - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ Ιαλνπάξηνο 2012

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ

I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ 1.ην άξζξν 6 θαη ζηηο παξ.2-4, πεξί θαηαζηαηηθήο ζέζεο ησλ αηξεηψλ ζπκπεξηιήθζεζαλ νη αθφινπζεο πξνηάζεηο: *ηελ αξρή ηεο παξαγξάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΥΔΖ ΔΝΣΤΠΧΝ THE SEIZURE OF PRINTED MATTERS

ΚΑΣΑΥΔΖ ΔΝΣΤΠΧΝ THE SEIZURE OF PRINTED MATTERS 1 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΑΣΑΥΔΖ ΔΝΣΤΠΧΝ THE SEIZURE OF PRINTED MATTERS ρνιή: Ννκηθώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ Σκήκα: Ννκηθό Δμάκελν: 4 ν (εαξηλό) Μάζεκα: Αηνκηθά θαη Κνηλωληθά

Διαβάστε περισσότερα

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα»

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας χολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Τπεύζπλνο Καζεγεηήο : Σσομπανόποσλος Εσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Σ.Ο.Ε.Λ. - Η ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ νξθωηνύ

ΘΕΜΑ : «Σ.Ο.Ε.Λ. - Η ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ νξθωηνύ Σ ε σ ν ο λ ο γ ι κ ό Δ κ π α ι δ ε ς η ι κ ό Ί δ π ς μ α Κ α β ά λ α ρ σ ο λ ή Γ ι ο ί κ η ζ η ρ κ α ι Ο ι κ ο ν ο μ ί α ρ Σ μ ή μ α Λ ο γ ι ζ η ι κ ή ρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟΤ ΦΟΙΣΗΣΗ : ΚΑΚΟΤΛΙΓΗ ΠΑΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ

Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ 2008 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολή Διοίκηςησ και Οικονομίασ Σμήμα Λογιςτικήσ Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ ΑΣΜΑΣΙΔΟΤ ΗΜΕΛΑ ΕΙΗΓΗΣΗ:ΚΟΡΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 15/10/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: Η ΔΙΑΤΝΟΡΙΑΚΗ ΡΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΧΝ ΔΕΔΟΜΕΝΧΝ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839)

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Απθπο 0 Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 68 ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡ. 2725 ΦΔΚ Α' 121/17.6.1999. Δξαζηηερληθφο θαη επαγγεικαηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Law in books and law in action 1 : Η αβεβαιόηηηα ζηην εθαρμογή ηοσ δικαίοσ κοινωνικής αζθάλιζης μεηά ηην αζθαλιζηική μεηαρρύθμιζη ηοσ 2010-2011.

Law in books and law in action 1 : Η αβεβαιόηηηα ζηην εθαρμογή ηοσ δικαίοσ κοινωνικής αζθάλιζης μεηά ηην αζθαλιζηική μεηαρρύθμιζη ηοσ 2010-2011. Law in books and law in action 1 : Η αβεβαιόηηηα ζηην εθαρμογή ηοσ δικαίοσ κοινωνικής αζθάλιζης μεηά ηην αζθαλιζηική μεηαρρύθμιζη ηοσ 2010-2011. Γηψξγνπ Καηξνχγθαινπ, Αλ. Καζεγεηή ΓΠΘ, Υξήζηνπ Μνξθαθίδε,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΑΠΟ 1ε ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2012 ΔΩ 31ε ΓΔΚΔΜΡΗΟΤ 2012 ύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.3556/2007 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γειψζεηο ησλ Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζει.

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού»

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 Δηζαγσγή 4 I. Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 4 1. Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 5 2. Αίηηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο... 5 3. πλέπεηεο ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Πξαθηηθφ ηεο κε αξηζκφ 8 εο

Διαβάστε περισσότερα