ΠΡΑΚΤΙΚΑ συνeδριου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓIΑ ΤΟΥ 20ο υ ΑΙΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΡΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤEΧΝΕΣ 27, 28, 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΑ συνeδριου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓIΑ ΤΟΥ 20ο υ ΑΙΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΡΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤEΧΝΕΣ 27, 28, 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009"

Transcript

1 ΜΕΓΑΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ «ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ» ENANTIODROMIA By Jani Christou Copyright 1971 by Edition Wilhelm Hansen Frankfurt ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓIΑ ΤΟΥ 20ο υ ΑΙΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΡΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤEΧΝΕΣ 27, 28, 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΠΡΑΚΤΙΚΑ συνeδριου

2 ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΟΤΕΑ Δπέθηαζε ηωλ δπλαηνηήηωλ ηνπ κνπζηθνύ ζεάηξνπ κέζω πβξηδηθώλ ζπζηεκάηωλ κνπζηθήο ζύλζεζεο κε πνιπκέζα 1. Υξνληθή δηαβάζκηζε Ο βαζηθόο ζηόρνο ηεο ζύλζεζεο ππήξμε πάληα ε δηαρείξηζε ηεο δηαδξαζηηθόηεηαο κεηαμύ ησλ δνκώλ ζηηο δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο βαζκίδεο. (Roads, 2004). Γηα λα κπνξέζνπκε λα αλαπηύμνπκε ην ζπλζεηηθό κνληέιν, πξέπεη λα αλαθεξζνύκε ζηηο ρξνληθέο δηαβαζκίζεηο, ζε θάζε επίπεδν ησλ νπνίσλ, αληηζηνηρνύληαη δηαθνξεηηθά επίπεδα πιεξνθνξίαο. Θα ζηεξηρζνύκε ζηα ρξνληθά επίπεδα δηαβαζκίζεσλ, όπσο αλαθέξνληαη από ηνλ Curtis Roads Infinite: Σν ηδεαηό ρξνληθό αλάπηπγκα ησλ καζεκαηηθώλ δηαξθεηώλ, όπσο ε άπεηξε εκηηνλνεηδήο θπκαηνκνξθή ηεο θιαζηθή αλάιπζε Fourier. 2. Supra: Ζ ρξνληθή θιίκαθα πέξαλ ηεο κνπζηθήο ζύλζεζεο (κήλεο, ρξόληα, δεθαεηίεο θαη αηώλεο). 3. Macro: Ζ ρξνληθή δηάξθεηα κηαο κνπζηθήο δνκήο ή θόξκαο, πνπ κεηξάηαη ζε ιεπηά, ώξεο ή, ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο, ζε εκέξεο. Μεισδία, αξκνλία, αληίζηημε, ζέκα θαη παξαιιαγέο θ.ιπ. 4. Meso: Ζ θαηαλνκή ηεο θόξκαο. Οκάδεο ερεηηθώλ αληηθεηκέλσλ ζε ηεξαξρεκέλεο δνκέο θξάζεσλ δηαθόξσλ κεγεζώλ. Μεηξάηαη ζε ιεπηά θαη δεπηεξόιεπηα. 5. Sound Object: Σν επίπεδν ηεο λόηαο, ηεο βαζηθήο κνλάδαο ηεο κνπζηθήο θαηαζθεπήο, πνπ, κε επξεία έλλνηα, κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ζύλζεηα ερεηηθά γεγνλόηα. Δθηείλεηαη από θιάζκα ηνπ δεπηεξνιέπηνπ κέρξη κεξηθά δεπηεξόιεπηα. 6. Micro: Ζρεηηθά ςήγκαηα ζε ρξνληθή θιίκαθα πνπ θηάλεη ζην όξην ηεο αλζξώπηλεο αληίιεςεο (millisecond). 7. Sample: Σν αηνκηθό επίπεδν ησλ ςεθηαθώλ ζπζηεκάησλ ήρνπ, αξηζκεηηθέο πνζόηεηεο έληαζεο ζε αθνινπζία (microseconds). 8. Subsample: Γηαθπκάλζεηο, πνιύ κηθξέο γηα λα κπνξνύλ λα ερνγξαθεζνύλ ή λα γίλνπλ αληηιεπηέο (nanosecond). 1 C. Roads, Microsound (Cambridge, MA: MIT Press, 2004).

3 ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΟΤΕΑ 9. Infinitesimal: Σν ηδεαηό ρξνληθό αλάπηπγκα, όπσο ην απεηξνζηό κέγεζνο ηεο δηαθνξηθήο εμίζσζεο Delta. Σν ελδηαθέξνλ καο εζηηάδεηαη, θπζηθά, ζηηο βαζκίδεο πνπ άπηνληαη ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ αλζξώπνπ ή ησλ ππνινγηζηώλ λα αληηιεθζνύλ, λα θαηαγξάςνπλ ή λα θαηαλνήζνπλ ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο, αιιά θαη ησλ άιισλ θνξέσλ. Σα επίπεδα απηά είλαη: 1. Α. Macro Β. Meso 2. Sound-Object 3. Micro-Sample 1.1. Μνπζηθή εθηέιεζε Σα θαλάιηα ξνήο θαη ην είδνο ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζε κηα ακηγώο κνπζηθή εθηέιεζε ζε ζπλδπαζκό κε ηα παξαπάλσ επίπεδα, είλαη ηα θάησζη: Output Macro: Ο κνπζηθόο ζπκκεηέρεη ζηελ νινθιήξσζε ηεο κνπζηθήο ζύλζεζεο. Meso: Παξάγεη, θξάζεηο, κνηίβα, θ.ιπ., κηθξνδνκέο δειαδή πνπ απαξηίδνπλ ηελ ζύλζεζε. Sound Object: Παξάγεη λόηεο κε ραξαθηεξηζηηθά όπσο δηάξθεηα, έληαζε, ύςνο θαη ερόρξσκα. Micro/Sample: Ο ήρνο κνξθνπνηείηαη ζε ςεθηαθή πιεξνθνξία κέζσ ςεθηαθώλ ζπζθεπώλ. Input Macro: Αληηιακβάλεηαη ηε ζπλνιηθή κνπζηθή ζύλζεζε. Meso: Αληηιακβάλεηαη, ηνλ ζρεκαηηζκό θξάζεσλ θαη κνηίβσλ θαη αληηδξά αλαιόγσο. Sound object: Αληηιακβάλεηαη ηηο λόηεο θαη ηηο παξακέηξνπο ηνπο, Micro/Sample: Οη κνπζηθόο δελ έρεη δπλαηόηεηα αληίιεςεο ζε απηό ην επίπεδν. Οπζηαζηηθά, ζε θάζε επίπεδν ν κνπζηθόο παξάγεη ή αληηιακβάλεηαη δνκέο, νη νπνίεο είλαη δηαθνξεηηθέο όζν εζηηάδνπκε ζηα δηαθνξεηηθά ρξνληθά επίπεδα, κε ην θαζέλα λα παξέρεη δηαθνξεηηθά επίπεδα πιεξνθνξίαο (ζύλζεζε, κνηίβν, λόηα, sample) Multimedia Παξάιιεια κε ηελ κνπζηθή, άιια κέζα, όπσο, video, ρνξόο, θώηα, θίλεζε θαη θπζηθά ππνινγηζηέο, κπνξνύλ λα εληαρζνύλ ζηελ ίδηα θαηαλνκή πιεξνθνξηώλ, νινθιεξώλνληαο έλα ζύλζεην πνιπκεζηθό πεξηβάιινλ. ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα, νη θνξείο πξνζθέξνπλ ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο: 445

4 Δπέθηαζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ κνπζηθνύ ζεάηξνπ κέζσ πβξηδηθώλ ζπζηεκάησλ κνπζηθήο ζύλζεζεο κε πνιπκέζα ΜΟΤΗΚΖ-ΖΥΟ 1. Μνπζηθή ζύλζεζε (ζύλζεζε, θόξκα, κνηίβα, θξάζεηο θ.ιπ.) 2. Παξάκεηξνη (ύςνο, δηάξθεηα, έληαζε, ερόρξσκα θ.ιπ.) 3. Φεθηαθέο πιεξνθνξίεο (ςεθηαθή επεμεξγαζία, FX θ.ιπ.) EIKONA-VIDEO 1. Δηθαζηηθή ζύλζεζε (ζύλζεζε, κνηίβα, θόξκα θ.ιπ.) 2. Παξάκεηξνη εηθόλαο (ρξώκα, ζρήκα, αιιαγή, κεηάβαζε, ηαρύηεηα θίλεζεο θ.ιπ.) 3. Φεθηαθή πιεξνθνξία εηθόλαο ΥΟΡΟ-ΚΗΝΖΖ 1. Υνξνγξαθία (ζύλζεζε, κνηίβα, patterns) 2. Παξάκεηξνη θίλεζεο (ζέζε ζώκαηνο, θίλεζε, ηαρύηεηα θίλεζεο, ρώξνο, αιιαγέο ζέζεο, ζέζε θαη θίλεζε κειώλ ηνπ ζώκαηνο θ.ιπ.) 3. Φεθηαθή θαηαγξαθή ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ 1. Μνπζηθό playback, video playback, virtual πεξηβάιινληα 2. Δπεμεξγαζία παξακέηξσλ ήρνπ, εηθόλαο, θσηηζκνύ, θίλεζεο 3. Φεθηαθή δηαρείξηζε ήρνπ, εηθόλαο 2. Δμαγωγή, αλάιπζε θαη επεμεξγαζία πιεξνθνξηώλ Σα πνιπκνξθηθά δηαδξαζηηθά ζπζηήκαηα (multimodal interactive systems) επηηξέπνπλ ηελ ελεξγή αλάδεημε ηνπ πεξηερνκέλνπ κε real-time αλάιπζε ησλ εηζόδσλ ηνπ ρξήζηε ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα (π.ρ. από ηελ αλίρλεπζε κηαο απιήο θίλεζεο ησλ δαθηύισλ κέρξη ηελ αλάιπζε ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ εμάγνληαη από ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο) θαη από δηαθνξεηηθά αηζζεηεξηαθά θαλάιηα (sensory channels), όπσο ην αθνπζηηθό (π.ρ. ν ρξήζηεο κπνξεί λα ηξαγνπδά ή λα παίδεη κνπζηθή κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα έρεη πξόζβαζε ζε άιιεο κνπζηθέο παξακέηξνπο), θηλεζηνινγηθό (postural attitudes, full-body movement and dance triggering and moulding sound and music content), αθή (όπνπ νη ρεηξνλνκίεο επαθήο επεξεάδνπλ ηελ γέλλεζε ή αλαπαξαγσγή ήρνπ ή κνπζηθνύ πεξηερνκέλνπ), πιεξνθνξίεο λεπξνθπζηνινγηθέο (επίπεδν stress, πξνζνρή, ελεξγνπνίεζε θ.ιπ.) θαη νη νπνίεο κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ δπλακηθά ηελ εμέιημε ηεο δηαδξαζηηθήο εκπεηξίαο. Οη κέζνδνη επεμεξγαζίαο είλαη νη θάησζη: Multimodal processing: Πιεξνθνξίεο από δηαθνξεηηθά multimedia θαλάιηα (audio, video, etc.) επεξεάδνπλ δηαθνξεηηθέο αηζζεηηθέο ιεηηνπξγίεο (νπηηθή, αθνπζηηθή). 446

5 ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΟΤΕΑ Cross-modular processing: αμηνπνίεζε ησλ νκνηνηήησλ ηεο αλάιπζεο ησλ δηαθνξεηηθώλ πνιπκεζηθώλ ξνώλ, έηζη ώζηε νη αιγόξηζκνη πνπ αλαπηύζζνληαη γηα θάπνην κέζν λα κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ ζηελ αλάιπζε άιινπ κέζνπ Δμαγωγή πιεξνθνξηώλ από ηελ κνπζηθή Μεγάιν κέξνο ηεο κνπζηθήο εθηέιεζεο δεκηνπξγείηαη θαη δηαρεηξίδεηαη ήδε κέζσ ςεθηαθώλ ζπζηεκάησλ θαηαγξαθήο θαη επεμεξγαζίαο. Από ηελ απινύζηεξε ςεθηαθή πιεξνθνξία midi πνπ κεηαθέξεη πιεξνθνξίεο ειέγρνπ, κέρξη ηα ςεθηαθά ζπζηήκαηα όπσο sequencers, hard disk recording θ.ιπ. Με ηε κέζνδν ηεο ςεθηαθήο θαηαγξαθήο θαη ηε βνήζεηα ελόο κηθξνθώλνπ, ν θπζηθόο ήρνο κεηαηξέπεηαη ζε κεηξήζηκν κέγεζνο, από όπνπ εύθνια εμάγνληαη low-level πιεξνθνξίεο. πγρξόλσο έρνπλ αλαπηπρζεί πξνγξάκκαηα αλαγλώξηζεο κνπζηθώλ παξακέηξσλ πςειόηεξσλ βαζκίδσλ, όπσο ηα κνηίβα, ζπγρνξδίεο, ξπζκηθά patterns, αιιά θαη εθαξκνγέο γηα αιγνξηζκηθή ζύλζεζε, modeling, δηάδξαζεο κε ππνινγηζηέο θ.ιπ Δμαγωγή πιεξνθνξηώλ από ηνλ ρνξό Σα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ γίλεη πνιιέο κειέηεο γηα ηε δπλαηόηεηα αλάιπζεο ηεο ρνξεπηηθήο θίλεζεο θαη ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ παξακέηξσλ γηα ηε δηακόξθσζε θαη ηνλ έιεγρν κνπζηθώλ θαη νπηηθώλ κέζσλ. Σέηνηα projects είλαη: Multisensory Integrated Expressive Environments (MIEEs), 3 δηαρείξηζε multimodal θαη cross-modal επεμεξγαζίαο (Project TAI-CHI, Tangible Acoustic Interfaces for Computer-Human Interaction), project MEGA (Multisensory Expressive Gesture Applications (www.megaproject.org) θαη εθαξκνγέο όπσο Isadora (www.troikatronix.com), EyesWeb (www.eyesweb.org). 4 2 A. Camurri, «Multimodal Interfaces for Expressive Sound Control,» ζην Proceedings of the 7th International Conference on Digital Audio Effects (DAFx 04). Naples, Italy, October 5-8, 2004, επηκ. Gianpaolo Evangelista θαη Italo Testa (Naples: DAFx 04 / c/o ACEL / Department of Physical Sciences / Federico II University of Naples / Complesso Universitario di Monte Sant Angelo, 2004). A. Camurri, C. Krumhansl, B. Mazzarino θαη G. Volpe, «An Explanatory Study of Anticipating Human Movement in Dance,» ζην 2nd International Symposium on Measurement, Analysis and Modeling of Human Functions, June 14-16, 2004, Genova, Italy. A. Camurri, G. De Polli, M. Leman θαη G. Volpe, «Communicating Expressiveness and Affect in Multimodal Interactive Systems,» IEEE Multimedia Magazine 12, no. 1 (2005): A. Camurri θαη R. Trocca, «Analysis of Movement and Dance,» ζην Proceedings XII Colloquium on Musical Informatics, L Aquila, Italy, September A. Camurri, G. De Polli, M. Leman θαη G. Volpe, «Communicating Expressiveness and Affect in Multimodal Interactive Systems,» IEEE Multimedia Magazine 12, no. 1 (2005): A. Camurri, «Multimodal Interfaces for Expressive Sound Control,» ζην Proceedings of the 7th International Conference on Digital Audio Effects (DAFx 04). Naples, Italy, October 5-8, 2004, επηκ. Gianpaolo Evangelista θαη Italo Testa (Naples: DAFx 04 / c/o ACEL / Department of Physical Sciences / Federico II University of Naples / Complesso Universitario di Monte Sant Angelo, 2004). A. Camurri, C. Krumhansl, B. Mazzarino θαη G. Volpe, «An Explanatory Study of Anticipating Human Movement in Dance,» ζην 2nd International Symposium on Measurement, Analysis and Modeling of Human Functions, June 14-16, 2004, Genova, Italy. 4 A. Camurri, P. Coletta, G. Varni θαη S. Ghisio, «Developing Multimodal Interactive Systems with EyesWEB XMI,» ζην Proceedings of the 2007 Conference on New Interfaces for Musical Expression (NIME 07), New York, NY USA, 305-8, C. Guedes, «Extracting Musically Relevant Rhythmic Information from Dance movement by Applying pitch Tracking Techniques to a video Signal,» ζην Sound and Music Conference 2006, Proceedings (SMC 06) Marseille, France, May 18-20, 2006, 25-33, C. Guedes, «Establishing a Musical Channel of Communication between Dancers and Musicians in Computer- mediated Collaborations in Dance Performance,» ζην Proceedings of the 2007 Conference on New Interfaces (NIME07), New York, NY, USA, , 447

6 Δπέθηαζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ κνπζηθνύ ζεάηξνπ κέζσ πβξηδηθώλ ζπζηεκάησλ κνπζηθήο ζύλζεζεο κε πνιπκέζα Ζ αξρηθή πξνζπάζεηα αθνξά ζηε δεκηνπξγία ελόο δηαδξαζηηθνύ θαλαιηνύ επηθνηλσλίαο κεηαμύ ρνξεπηή θαη κνπζηθήο ζε έλα πεξηβάιινλ, όπνπ νη ππνινγηζηέο δηαρεηξίδνληαη ηε ζπλεξγαζία ζε κηα dance performance. Φπζηθά ε δηαρείξηζε απηή εύθνια κπνξεί λα επεθηαζεί ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη άιια κέζα. Κύξηεο κέζνδνη θαηαγξαθήο θαη εμαγσγήο πιεξνθνξίαο από ην ρνξό είλαη νη εμήο: Motion tracking: Δθαξκνγέο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηερληθέο όπνπ ε αλζξώπηλε θίλεζε παξάγεη ή επεξεάδεη δεπηεξνγελή κέζα όπσο ήρνο, κνπζηθή θαη πξνβνιέο. (Έιεγρνο ζέζεο από video camera, αηζζεηήξεο ζώκαηνο, ξνκπνηηθνί αηζζεηήξεο, αηζζεηήξεο πεξηβάιινληνο, κηθξόθσλα, αηζζεηήξεο δαπέδνπ θ.ιπ.). Motion capture: Καηαγξαθή ησλ πιεξνθνξηώλ θίλεζεο γηα επεμεξγαζία. Motion sensing: πζηήκαηα ζρεδηαζκέλα λα αληηιακβάλνληαη θαη λα εμάγνπλ πιεξνθνξίεο από ηελ θίλεζε ησλ ρνξεπηώλ παξά από ηε ζέζε ηνπο Τπνινγηζηέο Οη ππνινγηζηέο έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα εμάγνπλ πιεξνθνξίεο από ηνπο agents, λα ηηο δηακνξθώλνπλ, λα ηηο επεμεξγάδνληαη θαη λα επηδξνύλ ζηελ παξαγσγή άιισλ πιεξνθνξηώλ λα πξνζθέξνπλ δηεπξπκέλεο δπλαηόηεηεο γηα ελδηαθέξνλ θαιιηηερληθό απνηέιεζκα. 3. Γηαρείξηζε ξνήο πιεξνθνξηώλ, εθαξκνγέο (Interfaces, Hardware) Με ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηνρεηεύεη ζην ζύζηεκα ν θάζε agent, επηδξά ζηα δεδνκέλα άιισλ θνξέσλ, ελώ ην απνηέιεζκα ηεο δηακόξθσζεο ή επεμεξγαζίαο απηήο εκθαλίδεηαη από ηελ έμνδό ηνπ ζε άιια επίπεδα. Ζ ζπλνιηθή επηθνηλσλία, θαζώο δηαρέεηαη ζηνλ πνιπεπίπεδν «νξγαληζκό», ζρεκαηνπνηεί βαζκίδεο «θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο» κέζσ ηεο επίδξαζεο, δηάδξαζεο, πξόζιεςεο θαη αληίιεςεο. Σν κνληέιν απηό κπνξεί λα εθαξκνζηεί από ηελ πεξίπησζε κηαο ακηγνύο κνπζηθήο εθηέιεζεο από νξγαληθό ζύλνιν κέρξη πνιύπινθα, πνιπκεζηθά δηαδξαζηηθά ζπζηήκαηα κε απμεκέλν βαζκό ειεπζεξίαο θαη απηνζρεδηαζκνύ. Ζ εθθξαζηηθή απηνλνκία ελόο multimodal ζπζηήκαηνο θαζνξίδεηαη σο ν βαζκόο ειεπζεξίαο πνπ o ζπλζέηεο, ζθελνζέηεο, ρνξνγξάθνο, ή ζρεδηαζηήο ηεο εθαξκνγήο, επηηξέπεη ζην ζύζηεκα, κε ζθνπό λα ιάβεη απνθάζεηο, ώζηε ην θαηάιιειν εθθξαζηηθό πεξηερόκελν λα δηαβηβαζηεί ζε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή θαη κε ζπγθεθξηκέλν ηξόπν. Έλα ηέηνην ζύζηεκα πξέπεη λα δηαζέηεη δηάθνξνπο βαζκνύο απηνλνκίαο, θαη ν ζρεδηαζκόο απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζηξαηεγηθώλ ειέγρνπ. Σα πςειόηεξα επίπεδα απαηηνύλ επθπέζηεξα ζπζηήκαηα θαη εηδηθό εμνπιηζκό, 5 R. Wechsler, «Artistic Considerations in the Use of Motion tracking with Live Performers: a practical Guide,» ζην Performance and technology: Practices of virtual Embodiment and Interactivity, επηκ. Susan Broadhurst θαη Josephine Machon (New York: Palgrave Macmillian, 2006). 448

7 ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΟΤΕΑ ελώ ηα ζπζηήκαηα κε πεξηνξηζκέλεο βαζκίδεο απηνλνκίαο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζρεηηθά εύθνια. Ο νξγαληζκόο/ζύζηεκα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη θνξείο πνπ βξίζθνληαη ζε κεγαιύηεξεο απνζηάζεηο κεηαμύ ηνπο, θαζώο ηνπο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο κέζσ δηθηύσλ θαη Internet, απμάλνληαο θαη πξνεθηείλνληαο ηνλ αθνπζηηθό ρώξν θαη ην δηαδξαζηηθό πεξηβάιινλ Πξνβιήκαηα ζρεδηαζκνύ θαη εθαξκνγήο ζηε δηαδξαζηηθή κνπζηθή εθηέιεζε Οη δπζθνιίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζε απηά ηα ζπζηήκαηα αθνξνύλ ζηε δηαζπνξά, ζηε καθξνβηόηεηα, ζηελ επξσζηία θαη θπξίσο ζηελ αμηνπηζηία ηνπ hardware θαη software. Πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε νη πεξηνξηζκνί, όπσο θαη νη δπλαηόηεηεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ εθηειεζηώλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, θηιόδνμα έξγα θαζίζηαληαη απαγνξεπηηθά δύζθνια λα πξαγκαηνπνηεζνύλ, ππεηζέξρεηαη κεγάινο βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο ζηε δηάξθεηα ηεο παξάζηαζεο, θαη ειαηηώλνληαη νη πηζαλόηεηεο εθηέιεζεο ρσξίο ηελ απεπζείαο εκπινθή ησλ ζπλζεηώλ ή ζρεδηαζηώλ. Μεξηθά από ηα πξνβιήκαηα: - Αθύζηθεο θαη εθθξαζηηθά δύζθνιεο δξάζεηο, αληίζεηεο κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθηειεζηώλ - Ξεθάζαξε δηάδξαζε από ην ζύζηεκα - Δπαξθήο ρξόλνο γηα εθκάζεζε θαη δνθηκή ζπζηεκάησλ - Αλεθηηθόο ζρεδηαζκόο ζε ιάζε - Δθαξκόζηκν mapping ζε αίζνπζεο πνπ δηαζέηνπλ ήδε standard ππνδνκή - πκβαηόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ - Καζπζηεξήζεηο από ηελ real time επεμεξγαζία ηνπ ήρνπ ή ησλ πιεξνθνξηώλ - Διεπζεξία, απηνζρεδηαζκόο θαη αλνηθηά ζπζηήκαηα. (Έλα εληειώο πξνθαζνξηζκέλν έξγν δελ παξάγεη δηαδξαζηηθόηεηα) - Νόεκα ζηελ κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ - Σν θαιιηηερληθό απνηέιεζκα είλαη ν βαζηθόο παξάγνληαο θη όρη ε πνιππινθόηεηα ηεο δηαζύλδεζεο - Αλαγλσξίζηκε θαη απνηειεζκαηηθή δηάδξαζε. Ζ πνιππινθόηεηα ηνπ mapping πνιιέο θνξέο πξνθαιεί ζύγρπζε θαη εξσηήκαηα γηα ηελ αλαγθαηόηεηά ηνπο - Αληηιεπηηθή ηθαλόηεηα ηνπ αθξναηεξίνπ, εθπαίδεπζε, ρξνληθή θαζπζηέξεζε ζηελ αληίιεςε, επαλάιεςε. 7 6 A. Barbosa, «Displaced SoundScapes: A Survey of Network Systems for Music and Sonic Art Creation,» Leonardo Music Journal 13 (December 2003): Cory McKay, «Approaches to overcoming problems in interactive musical performance systems,» ζην Proceedings of the McGill Graduate Students Society Symposium, Montreal, Canada,

8 Δπέθηαζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ κνπζηθνύ ζεάηξνπ κέζσ πβξηδηθώλ ζπζηεκάησλ κνπζηθήο ζύλζεζεο κε πνιπκέζα 5. Απνηειεζκαηηθή δηαζύλδεζε δηαθνξεηηθώλ κέζωλ Δίλαη γλσζηό όηη ν ζεαηήο-αθξναηήο δελ ελδηαθέξεηαη λα αλαγλσξίζεη ηελ ηερλνινγία ή ηηο δηαδηθαζίεο πνπ δηαηξέρνπλ έλα έξγν. Πέξα από νπνηαδήπνηε εζσηεξηθή επεμεξγαζία, επηθνηλσλία ή δηθηύσζε, ππάξρεη ην ηειηθό απνηέιεζκα, ην νπνίν, αλ δελ είλαη απνηειεζκαηηθό ησλ πξνζέζεσλ ηνπ ζπλζέηε, ην έξγν θαηαιήγεη ζε έλα ηερλνινγηθό ζέακα (spectacle) ρσξίο νπζία. Παξάιιεια, είλαη γλσζηή ε αδπλακία κεγάινπ πνζνζηνύ έξγσλ ειεθηξνληθήο κνπζηθήο, ακηγώλ ή πνιπκεζηθώλ, πνπ δελ επηηπγράλνπλ θαιιηηερληθό απνηέιεζκα, αιιά κάιινλ θαηαιήγνπλ demo επίδεημεο ηεο ηερλνινγίαο ή ησλ εθαξκνγώλ πνπ ηα ππνζηεξίδνπλ. Οη όπνηεο δειαδή παξάκεηξνη ελόο κέζνπ, όηαλ κεηαθέξνληαη, «κεηαθξάδνληαη», ή δηαδξνύλ ζε άιιν κέζν, πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ιεηηνπξγηθό ηξόπν, ώζηε λα απνθηνύλ πξαγκαηηθό λόεκα ζην λέν ηνπο πεξηβάιινλ. Ο δεκηνπξγόο πξέπεη λα εμεηάζεη κε πξνζνρή ηηο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο θάζε κέζνπ, λα ηηο νκαδνπνηήζεη, θαηαινγνγξαθήζεη, θαη λα επηιέμεη κε πξνζνρή απηέο πνπ ε δηαζύλδεζή ηνπο παξάγνπλ απνηέιεζκα. Οπζηαζηηθά δειαδή, νη ηερλνινγηθνί παξάκεηξνη λα θαηαιήμνπλ, ππό κία έλλνηα, «αηζζεηηθέο παξάκεηξνη». Γηα παξάδεηγκα: Ση λόεκα ζα είρε λα επελεξγεί ν κνπζηθόο ήρνο ζηα ρξώκαηα ελόο video όηαλ ζηελ εηθόλα δελ πξνθύπηεη έλα ελδηαθέξνλ αηζζεηηθό απνηέιεζκα. Ο ζπλζέηεο πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη έλα πεξηβάιινλ όπνπ ην θάζε κέζν ιεηηνπξγεί ζσζηά, ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ. Κάηη αλάινγν ζα βξίζθακε ζηελ κνπζηθή ελνξρήζηξσζε, όπνπ θάζε κεισδηθή γξακκή κπνξεί λα απνδνζεί από θάπνηα όξγαλα θαιύηεξα από άιια, ρσξίο λα εμαλαγθάδνληαη ζε ππεξβνιέο, αμηνπνηώληαο πιήξσο ην εύξνο ησλ ηερληθώλ θαη ερνρξσκαηηθώλ ηνπο δπλαηνηήησλ. 450

9 ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΟΤΕΑ ρήκα 1 6. Case study ην παξάδεηγκα, πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε, έρνπκε ηελ πεξίπησζε κηαο παξάζηαζεο κε δσληαλή κνπζηθή, ρνξό, video πξνβνιή θαη ππνινγηζηέο (ρήκα 1). Θα αλαιύζνπκε ηηο δηαδηθαζίεο όπσο ζπλππάξρνπλ ζηα δηαθνξεηηθά επίπεδα ρξνληθήο θαηαλνκήο ηνπ έξγνπ. Ι. Macro/Μeso time Inner / Instrument ην ρακειόηεξν επίπεδν, ε έλλνηα «κνπζηθόο-κνπζηθό όξγαλν» αληηκεησπίδεηαη σο κηα ελόηεηα (agent). Ο κνπζηθόο, κέζσ ηεο ζπλερνύο δηαδηθαζίαο δξάζεο-αλάδξαζεο (feedback), ζπλδηαιέγεηαη κε ην όξγαλό ηνπ ειέγρνληαο θαη δηακνξθώλνληαο ην ερεηηθό ηνπ απνηέιεζκα. Ζ ίδηα ελόηεηα ππάξρεη, αληίζηνηρα, θαη ζηελ έλλνηα «ρνξεπηήο-ζώκα», όπνπ ν ρνξεπηήο θαιείηαη λα ειέγμεη θαη λα νδεγήζεη ην ζώκα κέζσ ησλ θηλήζεσλ ηνπ. ηελ performance ζπκκεηέρεη επίζεο έλαο ππνινγηζηήο θαη κία βίληεν-πξνβνιή. Ensemble Performance ην Β επίπεδν, όινη νη agents γίλνληαη κέξνο κηαο ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο. Οη κνπζηθνί ζπληνλίδνληαη ρξνληθά, δηνξζώλνπλ intonation, ζπκκεηέρνπλ ζην ζρεκαηηζκό ησλ κνπζηθώλ 451

10 Δπέθηαζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ κνπζηθνύ ζεάηξνπ κέζσ πβξηδηθώλ ζπζηεκάησλ κνπζηθήο ζύλζεζεο κε πνιπκέζα θξάζεσλ, κνηίβσλ, δνκώλ θαη, ηειηθά, ηεο ζύλζεζεο. Απηό είλαη ην βαζηθό κνληέιν ηεο παξαδνζηαθήο ελόξγαλεο κνπζηθήο εθηέιεζεο. ην παξάδεηγκά καο, ν ρνξεπηήο αληηδξά ζην κνπζηθό απνηέιεζκα αλαπηύζζνληαο ηε ρνξνγξαθία ζύκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηνπ ρνξνγξάθνπ. Ζ αληαιιαγή cues από ην ensemble πξνο ηνλ ρνξεπηή θαη αληίζηξνθα είλαη κηα δηαδεδνκέλε πξαθηηθή. ΙΙ. Sound Object-Data Time Δδώ έρνπκε ην πξώην επίπεδν δηαδξαζηηθόηεηαο (Interactive Environment). Ο ππνινγηζηήο, κέζσ κηθξνθώλσλ, αληηιακβάλεηαη ηηο παξακέηξνπο ηνπ παξαγόκελνπ ήρνπ (ύςνο, έληαζε, δηάξθεηα θ.ιπ.) θαη κε δηάθνξεο κεζόδνπο ηηο αλαγλσξίδεη θαη ηηο κεηαηξέπεη ζε πιεξνθνξίεο (data). Σνπο αξηζκνύο απηνύο κε ηε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή κπνξεί λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα επηδξάζεη ζηα δεδνκέλα άιισλ θνξέσλ. Ζ ςεθηαθή θάκεξα, κε ηε ζεηξά ηεο θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή, εμάγεη θαη θαηαγξάθεη ηηο παξακέηξνπο ηνπ ρνξνύ, όπσο ηε ζέζε ηνπ ρνξεπηή ζηνλ ρώξν, ην εύξνο ησλ θηλήζεσλ, ηελ έθηαζε ηνπ ζώκαηνο, ηελ ηαρύηεηα θηλήζεσλ, ηελ ηαρύηεηα κεηάβαζεο από κηα θαηάζηαζε ζε άιιε θ.ιπ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο κπνξνύλ δηνρεηεπηνύλ ή λα επηδξάζνπλ ζηα δεδνκέλα άιισλ θνξέσλ. ΙΙΙ. Micro / Sample time ην ηειεπηαίν επίπεδν ε video θάκεξα θαηαγξάθεη ςεθηαθά ηελ ίδηα ηελ εηθόλα ηεο ρνξεπηηθήο εθηέιεζεο. Σα κηθξόθσλα θαηαγξάθνπλ ςεθηαθά ηνλ παξαγόκελν ήρν ησλ κνπζηθώλ. Μέζσ ηνπ ππνινγηζηή ηα δεδνκέλα είλαη δηαζέζηκα πξνο δηακόξθσζε. ην παξάδεηγκά καο ζα κπνξνύζαλ ηα data πνπ έρνπλ εμαρζεί από ην sound object-data Time λα δηακνξθώζνπλ θαη λα επηδξάζνπλ ζηελ ςεθηαθή εηθόλα ηνπ ρνξεπηή θαη ην απνηέιεζκα λα πξνβιεζεί επί ζθελήο ζην ensemble performance επίπεδν, πνπ είλαη ην επίπεδν όπνπ ν ζεαηήοαθξναηήο αληηιακβάλεηαη ην πνιπκεζηθό απνηέιεζκα. 452

11 ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΟΤΕΑ ρήκα 2 ε πην ιεπηνκεξέο δηάγξακκα ξνήο ησλ πιεξνθνξηώλ (ρήκα 2), βιέπνπκε ηνλ ππνινγηζηή, ζε ξόιν agent, πνπ δηαζέηεη εηζόδνπο θαη εμόδνπο ζε όια ηα επίπεδα. Ζ θίλεζε ηνπ ρνξεπηή ςεθηνπνηείηαη ζην επίπεδν Γ, θαη κε ηελ επίδξαζε ησλ data από ηελ κνπζηθή εθηέιεζε ζην επίπεδν Γ, δηνρεηεύεηαη θαη πξνβάιιεηαη ζην επίπεδν Β απνηειώληαο κέξνο ηεο ζπλνιηθήο performance. Δλλνείηαη όηη νη δηαζέζηκεο δπλαηόηεηεο mapping θαη δηάδξαζεο είλαη πνιιέο θαη πνηθίιεο θαη εμαξηάηαη από ηηο πξνζέζεηο ησλ δεκηνπξγώλ. Σν εξγαιείν απηό ζύλζεζεο κέζσλ ζα κπνξνύζε θάιιηζηα λα αμηνπνηεζεί ζαλ εξγαιείν αλάιπζεο ήδε ππαξρόλησλ project. 7. Multimodal perception ην ζρεδηαζκό ησλ πνιπκεζηθώλ ζπζηεκάησλ πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί θαη λα κειεηεζεί ε έλλνηα ηεο πξόζιεςεο από ηελ πιεπξά ηνπ ζεαηή, αθνύ ην απνηέιεζκα δελ πξνέξρεηαη από έλα κόλν θαλάιη πιεξνθνξίαο, αιιά από πνιιά, δηαθνξεηηθήο κάιηζηα θύζεσο, όπνπ ν ζεαηήο επηζηξαηεύεη, αληηζηνίρσο, δηαθνξεηηθήο θύζεσο αηζζήζεηο γηα ηελ πξόζιεςε θαη ηελ αληίιεςή ηνπο. Ο ηξόπνο πνπ ν ζεαηήο-αθξναηήο αλαγλσξίδεη ηηο νπηηθναθνπζηηθέο πιεξνθνξίεο είλαη ζαθήο. Ζ αθνή ιεηηνπξγεί πνιπεπίπεδα, ρσξίο όξηα θαη θαηεπζύλζεηο, είλαη δηαδηθαζία αλνηθηή, δεθηηθή, παζεηηθή, θαη δεκηνπξγεί ρώξνπο αλνηθηνύο, αλεμάξηεηνπο από ηόπν, ρξόλν θαη ινγηθή. Ζ όξαζε 453

12 Δπέθηαζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ κνπζηθνύ ζεάηξνπ κέζσ πβξηδηθώλ ζπζηεκάησλ κνπζηθήο ζύλζεζεο κε πνιπκέζα είλαη γξακκηθή θαη παξαζεηηθή, δηαδηθαζία ελεξγεηηθή πνπ απαηηεί πςειό βαζκό ειέγρνπ θαη ινγηθήο επεμεξγαζίαο. Θα εηζάγσ ηελ έλλνηα «data camera», δαλεηζκέλε από ηνλ όξν «sound camera» κε ηελ έλλνηα όηη ν δεκηνπξγόο νδεγεί ηελ πξνζνρή ηνπ ζεαηή από γεγνλόο ζε γεγνλόο κέζα ζην πνιπκεζηθό πεξηβάιινλ αθνινπζώληαο έλα ππνζεηηθό «ζελάξην». Σν ζελάξην, δελ είλαη ην ίδην ην έξγν, αιιά έλα ζρέδην γηα ην ηη ζα αλαδεηρζεί από ηα δηαζέζηκα κέζα, ην πόηε, πόζν θαη, θπξίσο, ην γηαηί. Πξνο απνθπγή παξεμεγήζεσλ, ν ζεαηήο δελ αληηκεησπίδεηαη ζαλ θάκεξα, αιιά ν ζπλζέηεο πξέπεη λα βνεζήζεη ζηε ζσζηή ξνή πιεξνθνξίαο πξνο ηνλ ζεαηή απνθαζηζηώληαο έλα αμηόπηζην, σο πξνο ηηο πξνζέζεηο ηνπ δεκηνπξγνύ, θαλάιη επηθνηλσλίαο, ώζηε ζεαηήο απεξίζπαζηνο λα δερζεί, λα αληηιεθζεί ην έξγν αιιά θαη λα κπνξέζεη λα ζπκκεηάζρεη είηε ινγηθά, είηε ζπλαηζζεκαηηθά, έρνληαο γίλεη πηα ζπκκέηνρνο ζην πνιπκεζηθό γεγνλόο. Ο ζρεδηαζκόο δειαδή ηνπ έξγνπ πξέπεη επεθηαζεί ζε ηξία ζπλζεηηθά επίπεδα ή πεξηβάιινληα: ε απηό ηνπ έξγνπ θαη ηεο εθηέιεζεο, ην virtual πεξηβάιινλ ζρέζεσλ θαη δηαζύλδεζεο θαη ην γλσζηαθό πεξηβάιινλ πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηνλ ζεαηή. Α. Σν έξγν (κνπζηθή ζύλζεζε, ρνξνγξαθία, βίληεν ζύλζεζε θ.ιπ.) Β. πζρέηηζε, δηάδξαζε (ζύδεπμε παξακέηξωλ) Γ. Data camera ε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ, όπνπ όια αληαγσλίδνληαη γηα ηελ πξνζνρή ηνπ ζεαηή, αλ δελ εθαξκνζηεί ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή, εύθνια κπνξεί όια λα θαηαιήμνπλ έλα ρανηηθό ζέακα. Ζ ζέζε ηεο αληίιεςεο ηνπ ζεαηή πξέπεη λα είλαη θξηηήξην ζην ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό ελόο πνιπκεζηθνύ πιάλνπ. Σν ελδηαθέξνλ ηνπ ζεαηή, ν βαζκόο θαη ε ζσζηή ξνή ηεο πξνζνρήο ηνπ θαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ζηελ πξόζιεςε απνηεινύλ βαζηθή πξνϋπόζεζε ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ πξνζέζεσλ ηνπ δεκηνπξγνύ θαη ηνπ έξγνπ ηνπ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Barbosa, A. «Displaced SoundScapes: A Survey of Network Systems for Music and Sonic Art Creation.» Leonardo Music Journal 13 (December 2003): Bonardi, Al., θαη Ir. Truck. «First steps towards a digital assistant for performers and stage Directors.» Proceedings of the Sound and Music Computing Conference 2006 (SMC 06), Marseille, France. Bresson, J., θαη C. Agon. «Temporal Control over Sound Synthesis Processes.» Ircam, Music Representations Team, Paris, France, Camurri, A., θαη R. Trocca. «Analysis of Movement and Dance.» ην Proceedings XII Colloquium on Musical Informatics, L Aquila, Italy, September

13 ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΟΤΕΑ Camurri, A., G. De Polli, M. Leman, θαη G. Volpe. «Communicating Expressiveness and Affect in Multimodal Interactive Systems.» IEEE Multimedia Magazine 12, no. 1 (2005): Camurri, A. «Multimodal Interfaces for Expressive Sound Control.» ην Proceedings of the 7th International Conference on Digital Audio Effects (DAFx 04). Naples, Italy, October 5-8, 2004, επηκέιεηα Gianpaolo Evangelista θαη Italo Testa. Naples: DAFx 04 / c/o ACEL / Department of Physical Sciences / Federico II University of Naples / Complesso Universitario di Monte Sant Angelo, Camurri, A., C. Krumhansl, B. Mazzarino, θαη G. Volpe. «An Explanatory Study of Anticipating Human Movement in Dance.» ην 2nd International Symposium on Measurement, Analysis and Modeling of Human Functions, June 14-16, 2004, Genova, Italy. Camurri, A., P. Coletta, G. Varni, θαη S. Ghisio. «Developing Multimodal Interactive Systems with EyesWEB XMI.» ην Proceedings of the 2007 Conference on New Interfaces for Musical Expression (NIME 07), New York, NY USA nime2007_305.pdf. Chen, C-Y., θαη J. Kiss. «Setting up of a self organised multi-agent system for the creation of sound and visual virtual environments within the framework of a collective interactivity.» ην International Computer Music Conference Proceedings. Ann Arbor, MI: Scholarly Publishing Office / University of Michigan University Library, spo.bbp McKay, Cory. «Approaches to overcoming problems in interactive musical performance systems.» ην Proceedings of the McGill Graduate Students Society Symposium, Montreal, Canada, Dannenberg, R., θαη T. Neuendorffer. «Sound Synthesis from Real-Time Video Images.» ην International Computer Music Conference Proceedings. Ann Arbor, MI: Scholarly Publishing Office / University of Michigan University Library, spo.bbp Dixon, S. «Extraction of Musical Performance Parameters from Audio Data.» ην The first IEEE Pacific-Rim Conference on Multimedia: 2000 International Symposium on Multimedia Information Processing: conference proceedings. Sydney, N.S.W.: University of Sydney, Guedes, C. «Establishing a Musical Channel of Communication between Dancers and Musicians in Computer- mediated Collaborations in Dance Performance.» ην Proceedings of the 2007 Conference on New Interfaces (NIME07), New York, NY, USA /proc/nime2007_417.pdf.. «Extracting Musically Relevant Rhythmic Information from Dance movement by Applying pitch Tracking Techniques to a video Signal.» ην Sound and Music Conference 2006, Proceedings (SMC 06) Marseille, France, May 18-20,

14 Δπέθηαζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ κνπζηθνύ ζεάηξνπ κέζσ πβξηδηθώλ ζπζηεκάησλ κνπζηθήο ζύλζεζεο κε πνιπκέζα Jehan, T., T. Machover, θαη M. Fabio. «Sparkler: An Audio Driven Interactive Live Computer performance for Symphony Orchestra.» ην Proceedings International Computer Music Conference. Gotëborg, Sweden. San Francisco: ICMA, ~tristan/papers/icmc02_sparkler.pdf. Kim, J. M., θαη U. Seifert. «Embodiment: The Body in Algorithmic Sound Generation.» Contemporary Music Review 25, no. 1/2 (Feb./Apr 2006): Kim, J. M. «Trace Theory of mind and musical expressivity.» ην Proceedings of the APSCOM 2 (The Second International Conference of Asia Pacific Society for The Cognitive Science of Music) Ewha Womans University, Seoul, 2005, Koykkar, J. «An Exploration of Cosmic Code: an Interactive / Multimedia Work for live Performance.» SEAMUS National Conference Iowa State University of Science and Technology, March 8-10, Madden, T., R. Smith, M. Wright, θαη D. Wessel. «Preparation for Interactive Live Computer performance in Collaboration with a Symphony Orchestra.» ην International Conference of Computer Music 2001, (ISCM01) Havana, Cuba International Computer Music Association, interactive+live+computer.pdf. Ramstrum, M., θαη S. Lemouton. «Realtime Performance Strategies for the Electronic Opera K...» ην International Conference of Music Computing, 2003 (ICCM 03), Singapore. Roads, C. Microsound. Cambridge, MA: MIT Press, Wechsler, R. «Artistic Considerations in the Use of Motion tracking with Live Performers: a practical Guide.» ην Performance and technology: Practices of virtual Embodiment and Interactivity, επηκέιεηα Susan Broadhurst θαη Josephine Machon. New York: Palgrave Macmillian, Weinberg, G. «Interconnected Musical Network: Towards a Σheoretical Framework.» Computer Music journal 29, no. 2 (Summer 2005): «Local Performance networks: musical interdependency through gestures and controllers.» Organised Sound 10, no. 3 (December 2005):

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός Η γιώζζα XML Ειζαγωγή (1/2) XML Γιώζζα Σήκαλζεο - Markup Language extensible Markup Language Γεκηνπξγία ηνπ W3C Μεγάιε απόδνρή θαη ελζσκάησζε κεηά ηελ εκθάληζή ηεο ζηα ηέιε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτην καταςκευή ιςτοςελίδων και ηλ. καταςτημάτων. tapostolatos@aegean.gr

Ειςαγωγή ςτην καταςκευή ιςτοςελίδων και ηλ. καταςτημάτων. tapostolatos@aegean.gr Ειςαγωγή ςτην καταςκευή ιςτοςελίδων και ηλ. καταςτημάτων tapostolatos@aegean.gr Τι είναι ηο website Σύνολο από ιζηοζελίδες σπερκειμένοσ (hypertext)...πνπ θηινμελνύληαη ζε έλα web server Έρεη μοναδική διεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ

Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν.ΒΛΑΔΡΟ ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΌΣΗΣΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ θαηξηθή Σκεκαηηθή ηνηρωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 -

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 - Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών Θέκα: - 1 - 1. Εισαγωγή Σα λέα πξνγξάκκαηα ησλ κεγάισλ εηαηξηώλ απαηηνύλ όιν θαη πην ηζρπξνύο,

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ

ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ Πνιπκέζα, Δπεμεξγαζία Ήρνπ θαη Δπεμεξγαζία Βίληεν ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Πνιπκέζα-ζεσξία... 3 2. Δπεμεξγαζία Ήρνπ- Φύιια εξγαζίαο θαη Αζθήζεηο... 15

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγωγή ζηξρπ Ηλεκηοξμικξύπ Υπξλξγιζηέπ ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) Καθηγηηέπ Κωμζηαμηίμξπ Σωθοξμίξρ Σωηήοηπ Σωηηοίξρ

Ειζαγωγή ζηξρπ Ηλεκηοξμικξύπ Υπξλξγιζηέπ ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) Καθηγηηέπ Κωμζηαμηίμξπ Σωθοξμίξρ Σωηήοηπ Σωηηοίξρ Ειζαγωγή ζηξρπ Ηλεκηοξμικξύπ Υπξλξγιζηέπ ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) Καθηγηηέπ Κωμζηαμηίμξπ Σωθοξμίξρ Σωηήοηπ Σωηηοίξρ Οη μαζεηέξ κα γκςνίζμοκ... ηόπμη Σμ μνηζμό ημο οιηθμύ θαη από ηηξ μμκάδεξ από ηηξ μπμίεξ απμηειείηαη.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Δξγαζία Αλάπηπμε εθαξκνγήο flash γηα ηε Φπζηθή Δ Γεκνηηθνύ Μαξηλάθεο Δκκαλνπήι (ΑΜ: 2757) Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα