ΠΡΑΚΤΙΚΑ συνeδριου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓIΑ ΤΟΥ 20ο υ ΑΙΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΡΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤEΧΝΕΣ 27, 28, 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΑ συνeδριου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓIΑ ΤΟΥ 20ο υ ΑΙΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΡΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤEΧΝΕΣ 27, 28, 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009"

Transcript

1 ΜΕΓΑΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ «ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ» ENANTIODROMIA By Jani Christou Copyright 1971 by Edition Wilhelm Hansen Frankfurt ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓIΑ ΤΟΥ 20ο υ ΑΙΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΡΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤEΧΝΕΣ 27, 28, 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΠΡΑΚΤΙΚΑ συνeδριου

2 ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΟΤΕΑ Δπέθηαζε ηωλ δπλαηνηήηωλ ηνπ κνπζηθνύ ζεάηξνπ κέζω πβξηδηθώλ ζπζηεκάηωλ κνπζηθήο ζύλζεζεο κε πνιπκέζα 1. Υξνληθή δηαβάζκηζε Ο βαζηθόο ζηόρνο ηεο ζύλζεζεο ππήξμε πάληα ε δηαρείξηζε ηεο δηαδξαζηηθόηεηαο κεηαμύ ησλ δνκώλ ζηηο δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο βαζκίδεο. (Roads, 2004). Γηα λα κπνξέζνπκε λα αλαπηύμνπκε ην ζπλζεηηθό κνληέιν, πξέπεη λα αλαθεξζνύκε ζηηο ρξνληθέο δηαβαζκίζεηο, ζε θάζε επίπεδν ησλ νπνίσλ, αληηζηνηρνύληαη δηαθνξεηηθά επίπεδα πιεξνθνξίαο. Θα ζηεξηρζνύκε ζηα ρξνληθά επίπεδα δηαβαζκίζεσλ, όπσο αλαθέξνληαη από ηνλ Curtis Roads Infinite: Σν ηδεαηό ρξνληθό αλάπηπγκα ησλ καζεκαηηθώλ δηαξθεηώλ, όπσο ε άπεηξε εκηηνλνεηδήο θπκαηνκνξθή ηεο θιαζηθή αλάιπζε Fourier. 2. Supra: Ζ ρξνληθή θιίκαθα πέξαλ ηεο κνπζηθήο ζύλζεζεο (κήλεο, ρξόληα, δεθαεηίεο θαη αηώλεο). 3. Macro: Ζ ρξνληθή δηάξθεηα κηαο κνπζηθήο δνκήο ή θόξκαο, πνπ κεηξάηαη ζε ιεπηά, ώξεο ή, ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο, ζε εκέξεο. Μεισδία, αξκνλία, αληίζηημε, ζέκα θαη παξαιιαγέο θ.ιπ. 4. Meso: Ζ θαηαλνκή ηεο θόξκαο. Οκάδεο ερεηηθώλ αληηθεηκέλσλ ζε ηεξαξρεκέλεο δνκέο θξάζεσλ δηαθόξσλ κεγεζώλ. Μεηξάηαη ζε ιεπηά θαη δεπηεξόιεπηα. 5. Sound Object: Σν επίπεδν ηεο λόηαο, ηεο βαζηθήο κνλάδαο ηεο κνπζηθήο θαηαζθεπήο, πνπ, κε επξεία έλλνηα, κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ζύλζεηα ερεηηθά γεγνλόηα. Δθηείλεηαη από θιάζκα ηνπ δεπηεξνιέπηνπ κέρξη κεξηθά δεπηεξόιεπηα. 6. Micro: Ζρεηηθά ςήγκαηα ζε ρξνληθή θιίκαθα πνπ θηάλεη ζην όξην ηεο αλζξώπηλεο αληίιεςεο (millisecond). 7. Sample: Σν αηνκηθό επίπεδν ησλ ςεθηαθώλ ζπζηεκάησλ ήρνπ, αξηζκεηηθέο πνζόηεηεο έληαζεο ζε αθνινπζία (microseconds). 8. Subsample: Γηαθπκάλζεηο, πνιύ κηθξέο γηα λα κπνξνύλ λα ερνγξαθεζνύλ ή λα γίλνπλ αληηιεπηέο (nanosecond). 1 C. Roads, Microsound (Cambridge, MA: MIT Press, 2004).

3 ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΟΤΕΑ 9. Infinitesimal: Σν ηδεαηό ρξνληθό αλάπηπγκα, όπσο ην απεηξνζηό κέγεζνο ηεο δηαθνξηθήο εμίζσζεο Delta. Σν ελδηαθέξνλ καο εζηηάδεηαη, θπζηθά, ζηηο βαζκίδεο πνπ άπηνληαη ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ αλζξώπνπ ή ησλ ππνινγηζηώλ λα αληηιεθζνύλ, λα θαηαγξάςνπλ ή λα θαηαλνήζνπλ ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο, αιιά θαη ησλ άιισλ θνξέσλ. Σα επίπεδα απηά είλαη: 1. Α. Macro Β. Meso 2. Sound-Object 3. Micro-Sample 1.1. Μνπζηθή εθηέιεζε Σα θαλάιηα ξνήο θαη ην είδνο ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζε κηα ακηγώο κνπζηθή εθηέιεζε ζε ζπλδπαζκό κε ηα παξαπάλσ επίπεδα, είλαη ηα θάησζη: Output Macro: Ο κνπζηθόο ζπκκεηέρεη ζηελ νινθιήξσζε ηεο κνπζηθήο ζύλζεζεο. Meso: Παξάγεη, θξάζεηο, κνηίβα, θ.ιπ., κηθξνδνκέο δειαδή πνπ απαξηίδνπλ ηελ ζύλζεζε. Sound Object: Παξάγεη λόηεο κε ραξαθηεξηζηηθά όπσο δηάξθεηα, έληαζε, ύςνο θαη ερόρξσκα. Micro/Sample: Ο ήρνο κνξθνπνηείηαη ζε ςεθηαθή πιεξνθνξία κέζσ ςεθηαθώλ ζπζθεπώλ. Input Macro: Αληηιακβάλεηαη ηε ζπλνιηθή κνπζηθή ζύλζεζε. Meso: Αληηιακβάλεηαη, ηνλ ζρεκαηηζκό θξάζεσλ θαη κνηίβσλ θαη αληηδξά αλαιόγσο. Sound object: Αληηιακβάλεηαη ηηο λόηεο θαη ηηο παξακέηξνπο ηνπο, Micro/Sample: Οη κνπζηθόο δελ έρεη δπλαηόηεηα αληίιεςεο ζε απηό ην επίπεδν. Οπζηαζηηθά, ζε θάζε επίπεδν ν κνπζηθόο παξάγεη ή αληηιακβάλεηαη δνκέο, νη νπνίεο είλαη δηαθνξεηηθέο όζν εζηηάδνπκε ζηα δηαθνξεηηθά ρξνληθά επίπεδα, κε ην θαζέλα λα παξέρεη δηαθνξεηηθά επίπεδα πιεξνθνξίαο (ζύλζεζε, κνηίβν, λόηα, sample) Multimedia Παξάιιεια κε ηελ κνπζηθή, άιια κέζα, όπσο, video, ρνξόο, θώηα, θίλεζε θαη θπζηθά ππνινγηζηέο, κπνξνύλ λα εληαρζνύλ ζηελ ίδηα θαηαλνκή πιεξνθνξηώλ, νινθιεξώλνληαο έλα ζύλζεην πνιπκεζηθό πεξηβάιινλ. ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα, νη θνξείο πξνζθέξνπλ ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο: 445

4 Δπέθηαζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ κνπζηθνύ ζεάηξνπ κέζσ πβξηδηθώλ ζπζηεκάησλ κνπζηθήο ζύλζεζεο κε πνιπκέζα ΜΟΤΗΚΖ-ΖΥΟ 1. Μνπζηθή ζύλζεζε (ζύλζεζε, θόξκα, κνηίβα, θξάζεηο θ.ιπ.) 2. Παξάκεηξνη (ύςνο, δηάξθεηα, έληαζε, ερόρξσκα θ.ιπ.) 3. Φεθηαθέο πιεξνθνξίεο (ςεθηαθή επεμεξγαζία, FX θ.ιπ.) EIKONA-VIDEO 1. Δηθαζηηθή ζύλζεζε (ζύλζεζε, κνηίβα, θόξκα θ.ιπ.) 2. Παξάκεηξνη εηθόλαο (ρξώκα, ζρήκα, αιιαγή, κεηάβαζε, ηαρύηεηα θίλεζεο θ.ιπ.) 3. Φεθηαθή πιεξνθνξία εηθόλαο ΥΟΡΟ-ΚΗΝΖΖ 1. Υνξνγξαθία (ζύλζεζε, κνηίβα, patterns) 2. Παξάκεηξνη θίλεζεο (ζέζε ζώκαηνο, θίλεζε, ηαρύηεηα θίλεζεο, ρώξνο, αιιαγέο ζέζεο, ζέζε θαη θίλεζε κειώλ ηνπ ζώκαηνο θ.ιπ.) 3. Φεθηαθή θαηαγξαθή ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ 1. Μνπζηθό playback, video playback, virtual πεξηβάιινληα 2. Δπεμεξγαζία παξακέηξσλ ήρνπ, εηθόλαο, θσηηζκνύ, θίλεζεο 3. Φεθηαθή δηαρείξηζε ήρνπ, εηθόλαο 2. Δμαγωγή, αλάιπζε θαη επεμεξγαζία πιεξνθνξηώλ Σα πνιπκνξθηθά δηαδξαζηηθά ζπζηήκαηα (multimodal interactive systems) επηηξέπνπλ ηελ ελεξγή αλάδεημε ηνπ πεξηερνκέλνπ κε real-time αλάιπζε ησλ εηζόδσλ ηνπ ρξήζηε ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα (π.ρ. από ηελ αλίρλεπζε κηαο απιήο θίλεζεο ησλ δαθηύισλ κέρξη ηελ αλάιπζε ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ εμάγνληαη από ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο) θαη από δηαθνξεηηθά αηζζεηεξηαθά θαλάιηα (sensory channels), όπσο ην αθνπζηηθό (π.ρ. ν ρξήζηεο κπνξεί λα ηξαγνπδά ή λα παίδεη κνπζηθή κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα έρεη πξόζβαζε ζε άιιεο κνπζηθέο παξακέηξνπο), θηλεζηνινγηθό (postural attitudes, full-body movement and dance triggering and moulding sound and music content), αθή (όπνπ νη ρεηξνλνκίεο επαθήο επεξεάδνπλ ηελ γέλλεζε ή αλαπαξαγσγή ήρνπ ή κνπζηθνύ πεξηερνκέλνπ), πιεξνθνξίεο λεπξνθπζηνινγηθέο (επίπεδν stress, πξνζνρή, ελεξγνπνίεζε θ.ιπ.) θαη νη νπνίεο κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ δπλακηθά ηελ εμέιημε ηεο δηαδξαζηηθήο εκπεηξίαο. Οη κέζνδνη επεμεξγαζίαο είλαη νη θάησζη: Multimodal processing: Πιεξνθνξίεο από δηαθνξεηηθά multimedia θαλάιηα (audio, video, etc.) επεξεάδνπλ δηαθνξεηηθέο αηζζεηηθέο ιεηηνπξγίεο (νπηηθή, αθνπζηηθή). 446

5 ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΟΤΕΑ Cross-modular processing: αμηνπνίεζε ησλ νκνηνηήησλ ηεο αλάιπζεο ησλ δηαθνξεηηθώλ πνιπκεζηθώλ ξνώλ, έηζη ώζηε νη αιγόξηζκνη πνπ αλαπηύζζνληαη γηα θάπνην κέζν λα κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ ζηελ αλάιπζε άιινπ κέζνπ Δμαγωγή πιεξνθνξηώλ από ηελ κνπζηθή Μεγάιν κέξνο ηεο κνπζηθήο εθηέιεζεο δεκηνπξγείηαη θαη δηαρεηξίδεηαη ήδε κέζσ ςεθηαθώλ ζπζηεκάησλ θαηαγξαθήο θαη επεμεξγαζίαο. Από ηελ απινύζηεξε ςεθηαθή πιεξνθνξία midi πνπ κεηαθέξεη πιεξνθνξίεο ειέγρνπ, κέρξη ηα ςεθηαθά ζπζηήκαηα όπσο sequencers, hard disk recording θ.ιπ. Με ηε κέζνδν ηεο ςεθηαθήο θαηαγξαθήο θαη ηε βνήζεηα ελόο κηθξνθώλνπ, ν θπζηθόο ήρνο κεηαηξέπεηαη ζε κεηξήζηκν κέγεζνο, από όπνπ εύθνια εμάγνληαη low-level πιεξνθνξίεο. πγρξόλσο έρνπλ αλαπηπρζεί πξνγξάκκαηα αλαγλώξηζεο κνπζηθώλ παξακέηξσλ πςειόηεξσλ βαζκίδσλ, όπσο ηα κνηίβα, ζπγρνξδίεο, ξπζκηθά patterns, αιιά θαη εθαξκνγέο γηα αιγνξηζκηθή ζύλζεζε, modeling, δηάδξαζεο κε ππνινγηζηέο θ.ιπ Δμαγωγή πιεξνθνξηώλ από ηνλ ρνξό Σα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ γίλεη πνιιέο κειέηεο γηα ηε δπλαηόηεηα αλάιπζεο ηεο ρνξεπηηθήο θίλεζεο θαη ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ παξακέηξσλ γηα ηε δηακόξθσζε θαη ηνλ έιεγρν κνπζηθώλ θαη νπηηθώλ κέζσλ. Σέηνηα projects είλαη: Multisensory Integrated Expressive Environments (MIEEs), 3 δηαρείξηζε multimodal θαη cross-modal επεμεξγαζίαο (Project TAI-CHI, Tangible Acoustic Interfaces for Computer-Human Interaction), project MEGA (Multisensory Expressive Gesture Applications (www.megaproject.org) θαη εθαξκνγέο όπσο Isadora (www.troikatronix.com), EyesWeb (www.eyesweb.org). 4 2 A. Camurri, «Multimodal Interfaces for Expressive Sound Control,» ζην Proceedings of the 7th International Conference on Digital Audio Effects (DAFx 04). Naples, Italy, October 5-8, 2004, επηκ. Gianpaolo Evangelista θαη Italo Testa (Naples: DAFx 04 / c/o ACEL / Department of Physical Sciences / Federico II University of Naples / Complesso Universitario di Monte Sant Angelo, 2004). A. Camurri, C. Krumhansl, B. Mazzarino θαη G. Volpe, «An Explanatory Study of Anticipating Human Movement in Dance,» ζην 2nd International Symposium on Measurement, Analysis and Modeling of Human Functions, June 14-16, 2004, Genova, Italy. A. Camurri, G. De Polli, M. Leman θαη G. Volpe, «Communicating Expressiveness and Affect in Multimodal Interactive Systems,» IEEE Multimedia Magazine 12, no. 1 (2005): A. Camurri θαη R. Trocca, «Analysis of Movement and Dance,» ζην Proceedings XII Colloquium on Musical Informatics, L Aquila, Italy, September A. Camurri, G. De Polli, M. Leman θαη G. Volpe, «Communicating Expressiveness and Affect in Multimodal Interactive Systems,» IEEE Multimedia Magazine 12, no. 1 (2005): A. Camurri, «Multimodal Interfaces for Expressive Sound Control,» ζην Proceedings of the 7th International Conference on Digital Audio Effects (DAFx 04). Naples, Italy, October 5-8, 2004, επηκ. Gianpaolo Evangelista θαη Italo Testa (Naples: DAFx 04 / c/o ACEL / Department of Physical Sciences / Federico II University of Naples / Complesso Universitario di Monte Sant Angelo, 2004). A. Camurri, C. Krumhansl, B. Mazzarino θαη G. Volpe, «An Explanatory Study of Anticipating Human Movement in Dance,» ζην 2nd International Symposium on Measurement, Analysis and Modeling of Human Functions, June 14-16, 2004, Genova, Italy. 4 A. Camurri, P. Coletta, G. Varni θαη S. Ghisio, «Developing Multimodal Interactive Systems with EyesWEB XMI,» ζην Proceedings of the 2007 Conference on New Interfaces for Musical Expression (NIME 07), New York, NY USA, 305-8, C. Guedes, «Extracting Musically Relevant Rhythmic Information from Dance movement by Applying pitch Tracking Techniques to a video Signal,» ζην Sound and Music Conference 2006, Proceedings (SMC 06) Marseille, France, May 18-20, 2006, 25-33, C. Guedes, «Establishing a Musical Channel of Communication between Dancers and Musicians in Computer- mediated Collaborations in Dance Performance,» ζην Proceedings of the 2007 Conference on New Interfaces (NIME07), New York, NY, USA, , 447

6 Δπέθηαζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ κνπζηθνύ ζεάηξνπ κέζσ πβξηδηθώλ ζπζηεκάησλ κνπζηθήο ζύλζεζεο κε πνιπκέζα Ζ αξρηθή πξνζπάζεηα αθνξά ζηε δεκηνπξγία ελόο δηαδξαζηηθνύ θαλαιηνύ επηθνηλσλίαο κεηαμύ ρνξεπηή θαη κνπζηθήο ζε έλα πεξηβάιινλ, όπνπ νη ππνινγηζηέο δηαρεηξίδνληαη ηε ζπλεξγαζία ζε κηα dance performance. Φπζηθά ε δηαρείξηζε απηή εύθνια κπνξεί λα επεθηαζεί ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη άιια κέζα. Κύξηεο κέζνδνη θαηαγξαθήο θαη εμαγσγήο πιεξνθνξίαο από ην ρνξό είλαη νη εμήο: Motion tracking: Δθαξκνγέο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηερληθέο όπνπ ε αλζξώπηλε θίλεζε παξάγεη ή επεξεάδεη δεπηεξνγελή κέζα όπσο ήρνο, κνπζηθή θαη πξνβνιέο. (Έιεγρνο ζέζεο από video camera, αηζζεηήξεο ζώκαηνο, ξνκπνηηθνί αηζζεηήξεο, αηζζεηήξεο πεξηβάιινληνο, κηθξόθσλα, αηζζεηήξεο δαπέδνπ θ.ιπ.). Motion capture: Καηαγξαθή ησλ πιεξνθνξηώλ θίλεζεο γηα επεμεξγαζία. Motion sensing: πζηήκαηα ζρεδηαζκέλα λα αληηιακβάλνληαη θαη λα εμάγνπλ πιεξνθνξίεο από ηελ θίλεζε ησλ ρνξεπηώλ παξά από ηε ζέζε ηνπο Τπνινγηζηέο Οη ππνινγηζηέο έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα εμάγνπλ πιεξνθνξίεο από ηνπο agents, λα ηηο δηακνξθώλνπλ, λα ηηο επεμεξγάδνληαη θαη λα επηδξνύλ ζηελ παξαγσγή άιισλ πιεξνθνξηώλ λα πξνζθέξνπλ δηεπξπκέλεο δπλαηόηεηεο γηα ελδηαθέξνλ θαιιηηερληθό απνηέιεζκα. 3. Γηαρείξηζε ξνήο πιεξνθνξηώλ, εθαξκνγέο (Interfaces, Hardware) Με ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηνρεηεύεη ζην ζύζηεκα ν θάζε agent, επηδξά ζηα δεδνκέλα άιισλ θνξέσλ, ελώ ην απνηέιεζκα ηεο δηακόξθσζεο ή επεμεξγαζίαο απηήο εκθαλίδεηαη από ηελ έμνδό ηνπ ζε άιια επίπεδα. Ζ ζπλνιηθή επηθνηλσλία, θαζώο δηαρέεηαη ζηνλ πνιπεπίπεδν «νξγαληζκό», ζρεκαηνπνηεί βαζκίδεο «θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο» κέζσ ηεο επίδξαζεο, δηάδξαζεο, πξόζιεςεο θαη αληίιεςεο. Σν κνληέιν απηό κπνξεί λα εθαξκνζηεί από ηελ πεξίπησζε κηαο ακηγνύο κνπζηθήο εθηέιεζεο από νξγαληθό ζύλνιν κέρξη πνιύπινθα, πνιπκεζηθά δηαδξαζηηθά ζπζηήκαηα κε απμεκέλν βαζκό ειεπζεξίαο θαη απηνζρεδηαζκνύ. Ζ εθθξαζηηθή απηνλνκία ελόο multimodal ζπζηήκαηνο θαζνξίδεηαη σο ν βαζκόο ειεπζεξίαο πνπ o ζπλζέηεο, ζθελνζέηεο, ρνξνγξάθνο, ή ζρεδηαζηήο ηεο εθαξκνγήο, επηηξέπεη ζην ζύζηεκα, κε ζθνπό λα ιάβεη απνθάζεηο, ώζηε ην θαηάιιειν εθθξαζηηθό πεξηερόκελν λα δηαβηβαζηεί ζε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή θαη κε ζπγθεθξηκέλν ηξόπν. Έλα ηέηνην ζύζηεκα πξέπεη λα δηαζέηεη δηάθνξνπο βαζκνύο απηνλνκίαο, θαη ν ζρεδηαζκόο απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζηξαηεγηθώλ ειέγρνπ. Σα πςειόηεξα επίπεδα απαηηνύλ επθπέζηεξα ζπζηήκαηα θαη εηδηθό εμνπιηζκό, 5 R. Wechsler, «Artistic Considerations in the Use of Motion tracking with Live Performers: a practical Guide,» ζην Performance and technology: Practices of virtual Embodiment and Interactivity, επηκ. Susan Broadhurst θαη Josephine Machon (New York: Palgrave Macmillian, 2006). 448

7 ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΟΤΕΑ ελώ ηα ζπζηήκαηα κε πεξηνξηζκέλεο βαζκίδεο απηνλνκίαο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζρεηηθά εύθνια. Ο νξγαληζκόο/ζύζηεκα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη θνξείο πνπ βξίζθνληαη ζε κεγαιύηεξεο απνζηάζεηο κεηαμύ ηνπο, θαζώο ηνπο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο κέζσ δηθηύσλ θαη Internet, απμάλνληαο θαη πξνεθηείλνληαο ηνλ αθνπζηηθό ρώξν θαη ην δηαδξαζηηθό πεξηβάιινλ Πξνβιήκαηα ζρεδηαζκνύ θαη εθαξκνγήο ζηε δηαδξαζηηθή κνπζηθή εθηέιεζε Οη δπζθνιίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζε απηά ηα ζπζηήκαηα αθνξνύλ ζηε δηαζπνξά, ζηε καθξνβηόηεηα, ζηελ επξσζηία θαη θπξίσο ζηελ αμηνπηζηία ηνπ hardware θαη software. Πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε νη πεξηνξηζκνί, όπσο θαη νη δπλαηόηεηεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ εθηειεζηώλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, θηιόδνμα έξγα θαζίζηαληαη απαγνξεπηηθά δύζθνια λα πξαγκαηνπνηεζνύλ, ππεηζέξρεηαη κεγάινο βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο ζηε δηάξθεηα ηεο παξάζηαζεο, θαη ειαηηώλνληαη νη πηζαλόηεηεο εθηέιεζεο ρσξίο ηελ απεπζείαο εκπινθή ησλ ζπλζεηώλ ή ζρεδηαζηώλ. Μεξηθά από ηα πξνβιήκαηα: - Αθύζηθεο θαη εθθξαζηηθά δύζθνιεο δξάζεηο, αληίζεηεο κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθηειεζηώλ - Ξεθάζαξε δηάδξαζε από ην ζύζηεκα - Δπαξθήο ρξόλνο γηα εθκάζεζε θαη δνθηκή ζπζηεκάησλ - Αλεθηηθόο ζρεδηαζκόο ζε ιάζε - Δθαξκόζηκν mapping ζε αίζνπζεο πνπ δηαζέηνπλ ήδε standard ππνδνκή - πκβαηόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ - Καζπζηεξήζεηο από ηελ real time επεμεξγαζία ηνπ ήρνπ ή ησλ πιεξνθνξηώλ - Διεπζεξία, απηνζρεδηαζκόο θαη αλνηθηά ζπζηήκαηα. (Έλα εληειώο πξνθαζνξηζκέλν έξγν δελ παξάγεη δηαδξαζηηθόηεηα) - Νόεκα ζηελ κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ - Σν θαιιηηερληθό απνηέιεζκα είλαη ν βαζηθόο παξάγνληαο θη όρη ε πνιππινθόηεηα ηεο δηαζύλδεζεο - Αλαγλσξίζηκε θαη απνηειεζκαηηθή δηάδξαζε. Ζ πνιππινθόηεηα ηνπ mapping πνιιέο θνξέο πξνθαιεί ζύγρπζε θαη εξσηήκαηα γηα ηελ αλαγθαηόηεηά ηνπο - Αληηιεπηηθή ηθαλόηεηα ηνπ αθξναηεξίνπ, εθπαίδεπζε, ρξνληθή θαζπζηέξεζε ζηελ αληίιεςε, επαλάιεςε. 7 6 A. Barbosa, «Displaced SoundScapes: A Survey of Network Systems for Music and Sonic Art Creation,» Leonardo Music Journal 13 (December 2003): Cory McKay, «Approaches to overcoming problems in interactive musical performance systems,» ζην Proceedings of the McGill Graduate Students Society Symposium, Montreal, Canada,

8 Δπέθηαζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ κνπζηθνύ ζεάηξνπ κέζσ πβξηδηθώλ ζπζηεκάησλ κνπζηθήο ζύλζεζεο κε πνιπκέζα 5. Απνηειεζκαηηθή δηαζύλδεζε δηαθνξεηηθώλ κέζωλ Δίλαη γλσζηό όηη ν ζεαηήο-αθξναηήο δελ ελδηαθέξεηαη λα αλαγλσξίζεη ηελ ηερλνινγία ή ηηο δηαδηθαζίεο πνπ δηαηξέρνπλ έλα έξγν. Πέξα από νπνηαδήπνηε εζσηεξηθή επεμεξγαζία, επηθνηλσλία ή δηθηύσζε, ππάξρεη ην ηειηθό απνηέιεζκα, ην νπνίν, αλ δελ είλαη απνηειεζκαηηθό ησλ πξνζέζεσλ ηνπ ζπλζέηε, ην έξγν θαηαιήγεη ζε έλα ηερλνινγηθό ζέακα (spectacle) ρσξίο νπζία. Παξάιιεια, είλαη γλσζηή ε αδπλακία κεγάινπ πνζνζηνύ έξγσλ ειεθηξνληθήο κνπζηθήο, ακηγώλ ή πνιπκεζηθώλ, πνπ δελ επηηπγράλνπλ θαιιηηερληθό απνηέιεζκα, αιιά κάιινλ θαηαιήγνπλ demo επίδεημεο ηεο ηερλνινγίαο ή ησλ εθαξκνγώλ πνπ ηα ππνζηεξίδνπλ. Οη όπνηεο δειαδή παξάκεηξνη ελόο κέζνπ, όηαλ κεηαθέξνληαη, «κεηαθξάδνληαη», ή δηαδξνύλ ζε άιιν κέζν, πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ιεηηνπξγηθό ηξόπν, ώζηε λα απνθηνύλ πξαγκαηηθό λόεκα ζην λέν ηνπο πεξηβάιινλ. Ο δεκηνπξγόο πξέπεη λα εμεηάζεη κε πξνζνρή ηηο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο θάζε κέζνπ, λα ηηο νκαδνπνηήζεη, θαηαινγνγξαθήζεη, θαη λα επηιέμεη κε πξνζνρή απηέο πνπ ε δηαζύλδεζή ηνπο παξάγνπλ απνηέιεζκα. Οπζηαζηηθά δειαδή, νη ηερλνινγηθνί παξάκεηξνη λα θαηαιήμνπλ, ππό κία έλλνηα, «αηζζεηηθέο παξάκεηξνη». Γηα παξάδεηγκα: Ση λόεκα ζα είρε λα επελεξγεί ν κνπζηθόο ήρνο ζηα ρξώκαηα ελόο video όηαλ ζηελ εηθόλα δελ πξνθύπηεη έλα ελδηαθέξνλ αηζζεηηθό απνηέιεζκα. Ο ζπλζέηεο πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη έλα πεξηβάιινλ όπνπ ην θάζε κέζν ιεηηνπξγεί ζσζηά, ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ. Κάηη αλάινγν ζα βξίζθακε ζηελ κνπζηθή ελνξρήζηξσζε, όπνπ θάζε κεισδηθή γξακκή κπνξεί λα απνδνζεί από θάπνηα όξγαλα θαιύηεξα από άιια, ρσξίο λα εμαλαγθάδνληαη ζε ππεξβνιέο, αμηνπνηώληαο πιήξσο ην εύξνο ησλ ηερληθώλ θαη ερνρξσκαηηθώλ ηνπο δπλαηνηήησλ. 450

9 ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΟΤΕΑ ρήκα 1 6. Case study ην παξάδεηγκα, πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε, έρνπκε ηελ πεξίπησζε κηαο παξάζηαζεο κε δσληαλή κνπζηθή, ρνξό, video πξνβνιή θαη ππνινγηζηέο (ρήκα 1). Θα αλαιύζνπκε ηηο δηαδηθαζίεο όπσο ζπλππάξρνπλ ζηα δηαθνξεηηθά επίπεδα ρξνληθήο θαηαλνκήο ηνπ έξγνπ. Ι. Macro/Μeso time Inner / Instrument ην ρακειόηεξν επίπεδν, ε έλλνηα «κνπζηθόο-κνπζηθό όξγαλν» αληηκεησπίδεηαη σο κηα ελόηεηα (agent). Ο κνπζηθόο, κέζσ ηεο ζπλερνύο δηαδηθαζίαο δξάζεο-αλάδξαζεο (feedback), ζπλδηαιέγεηαη κε ην όξγαλό ηνπ ειέγρνληαο θαη δηακνξθώλνληαο ην ερεηηθό ηνπ απνηέιεζκα. Ζ ίδηα ελόηεηα ππάξρεη, αληίζηνηρα, θαη ζηελ έλλνηα «ρνξεπηήο-ζώκα», όπνπ ν ρνξεπηήο θαιείηαη λα ειέγμεη θαη λα νδεγήζεη ην ζώκα κέζσ ησλ θηλήζεσλ ηνπ. ηελ performance ζπκκεηέρεη επίζεο έλαο ππνινγηζηήο θαη κία βίληεν-πξνβνιή. Ensemble Performance ην Β επίπεδν, όινη νη agents γίλνληαη κέξνο κηαο ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο. Οη κνπζηθνί ζπληνλίδνληαη ρξνληθά, δηνξζώλνπλ intonation, ζπκκεηέρνπλ ζην ζρεκαηηζκό ησλ κνπζηθώλ 451

10 Δπέθηαζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ κνπζηθνύ ζεάηξνπ κέζσ πβξηδηθώλ ζπζηεκάησλ κνπζηθήο ζύλζεζεο κε πνιπκέζα θξάζεσλ, κνηίβσλ, δνκώλ θαη, ηειηθά, ηεο ζύλζεζεο. Απηό είλαη ην βαζηθό κνληέιν ηεο παξαδνζηαθήο ελόξγαλεο κνπζηθήο εθηέιεζεο. ην παξάδεηγκά καο, ν ρνξεπηήο αληηδξά ζην κνπζηθό απνηέιεζκα αλαπηύζζνληαο ηε ρνξνγξαθία ζύκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηνπ ρνξνγξάθνπ. Ζ αληαιιαγή cues από ην ensemble πξνο ηνλ ρνξεπηή θαη αληίζηξνθα είλαη κηα δηαδεδνκέλε πξαθηηθή. ΙΙ. Sound Object-Data Time Δδώ έρνπκε ην πξώην επίπεδν δηαδξαζηηθόηεηαο (Interactive Environment). Ο ππνινγηζηήο, κέζσ κηθξνθώλσλ, αληηιακβάλεηαη ηηο παξακέηξνπο ηνπ παξαγόκελνπ ήρνπ (ύςνο, έληαζε, δηάξθεηα θ.ιπ.) θαη κε δηάθνξεο κεζόδνπο ηηο αλαγλσξίδεη θαη ηηο κεηαηξέπεη ζε πιεξνθνξίεο (data). Σνπο αξηζκνύο απηνύο κε ηε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή κπνξεί λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα επηδξάζεη ζηα δεδνκέλα άιισλ θνξέσλ. Ζ ςεθηαθή θάκεξα, κε ηε ζεηξά ηεο θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή, εμάγεη θαη θαηαγξάθεη ηηο παξακέηξνπο ηνπ ρνξνύ, όπσο ηε ζέζε ηνπ ρνξεπηή ζηνλ ρώξν, ην εύξνο ησλ θηλήζεσλ, ηελ έθηαζε ηνπ ζώκαηνο, ηελ ηαρύηεηα θηλήζεσλ, ηελ ηαρύηεηα κεηάβαζεο από κηα θαηάζηαζε ζε άιιε θ.ιπ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο κπνξνύλ δηνρεηεπηνύλ ή λα επηδξάζνπλ ζηα δεδνκέλα άιισλ θνξέσλ. ΙΙΙ. Micro / Sample time ην ηειεπηαίν επίπεδν ε video θάκεξα θαηαγξάθεη ςεθηαθά ηελ ίδηα ηελ εηθόλα ηεο ρνξεπηηθήο εθηέιεζεο. Σα κηθξόθσλα θαηαγξάθνπλ ςεθηαθά ηνλ παξαγόκελν ήρν ησλ κνπζηθώλ. Μέζσ ηνπ ππνινγηζηή ηα δεδνκέλα είλαη δηαζέζηκα πξνο δηακόξθσζε. ην παξάδεηγκά καο ζα κπνξνύζαλ ηα data πνπ έρνπλ εμαρζεί από ην sound object-data Time λα δηακνξθώζνπλ θαη λα επηδξάζνπλ ζηελ ςεθηαθή εηθόλα ηνπ ρνξεπηή θαη ην απνηέιεζκα λα πξνβιεζεί επί ζθελήο ζην ensemble performance επίπεδν, πνπ είλαη ην επίπεδν όπνπ ν ζεαηήοαθξναηήο αληηιακβάλεηαη ην πνιπκεζηθό απνηέιεζκα. 452

11 ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΟΤΕΑ ρήκα 2 ε πην ιεπηνκεξέο δηάγξακκα ξνήο ησλ πιεξνθνξηώλ (ρήκα 2), βιέπνπκε ηνλ ππνινγηζηή, ζε ξόιν agent, πνπ δηαζέηεη εηζόδνπο θαη εμόδνπο ζε όια ηα επίπεδα. Ζ θίλεζε ηνπ ρνξεπηή ςεθηνπνηείηαη ζην επίπεδν Γ, θαη κε ηελ επίδξαζε ησλ data από ηελ κνπζηθή εθηέιεζε ζην επίπεδν Γ, δηνρεηεύεηαη θαη πξνβάιιεηαη ζην επίπεδν Β απνηειώληαο κέξνο ηεο ζπλνιηθήο performance. Δλλνείηαη όηη νη δηαζέζηκεο δπλαηόηεηεο mapping θαη δηάδξαζεο είλαη πνιιέο θαη πνηθίιεο θαη εμαξηάηαη από ηηο πξνζέζεηο ησλ δεκηνπξγώλ. Σν εξγαιείν απηό ζύλζεζεο κέζσλ ζα κπνξνύζε θάιιηζηα λα αμηνπνηεζεί ζαλ εξγαιείν αλάιπζεο ήδε ππαξρόλησλ project. 7. Multimodal perception ην ζρεδηαζκό ησλ πνιπκεζηθώλ ζπζηεκάησλ πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί θαη λα κειεηεζεί ε έλλνηα ηεο πξόζιεςεο από ηελ πιεπξά ηνπ ζεαηή, αθνύ ην απνηέιεζκα δελ πξνέξρεηαη από έλα κόλν θαλάιη πιεξνθνξίαο, αιιά από πνιιά, δηαθνξεηηθήο κάιηζηα θύζεσο, όπνπ ν ζεαηήο επηζηξαηεύεη, αληηζηνίρσο, δηαθνξεηηθήο θύζεσο αηζζήζεηο γηα ηελ πξόζιεςε θαη ηελ αληίιεςή ηνπο. Ο ηξόπνο πνπ ν ζεαηήο-αθξναηήο αλαγλσξίδεη ηηο νπηηθναθνπζηηθέο πιεξνθνξίεο είλαη ζαθήο. Ζ αθνή ιεηηνπξγεί πνιπεπίπεδα, ρσξίο όξηα θαη θαηεπζύλζεηο, είλαη δηαδηθαζία αλνηθηή, δεθηηθή, παζεηηθή, θαη δεκηνπξγεί ρώξνπο αλνηθηνύο, αλεμάξηεηνπο από ηόπν, ρξόλν θαη ινγηθή. Ζ όξαζε 453

12 Δπέθηαζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ κνπζηθνύ ζεάηξνπ κέζσ πβξηδηθώλ ζπζηεκάησλ κνπζηθήο ζύλζεζεο κε πνιπκέζα είλαη γξακκηθή θαη παξαζεηηθή, δηαδηθαζία ελεξγεηηθή πνπ απαηηεί πςειό βαζκό ειέγρνπ θαη ινγηθήο επεμεξγαζίαο. Θα εηζάγσ ηελ έλλνηα «data camera», δαλεηζκέλε από ηνλ όξν «sound camera» κε ηελ έλλνηα όηη ν δεκηνπξγόο νδεγεί ηελ πξνζνρή ηνπ ζεαηή από γεγνλόο ζε γεγνλόο κέζα ζην πνιπκεζηθό πεξηβάιινλ αθνινπζώληαο έλα ππνζεηηθό «ζελάξην». Σν ζελάξην, δελ είλαη ην ίδην ην έξγν, αιιά έλα ζρέδην γηα ην ηη ζα αλαδεηρζεί από ηα δηαζέζηκα κέζα, ην πόηε, πόζν θαη, θπξίσο, ην γηαηί. Πξνο απνθπγή παξεμεγήζεσλ, ν ζεαηήο δελ αληηκεησπίδεηαη ζαλ θάκεξα, αιιά ν ζπλζέηεο πξέπεη λα βνεζήζεη ζηε ζσζηή ξνή πιεξνθνξίαο πξνο ηνλ ζεαηή απνθαζηζηώληαο έλα αμηόπηζην, σο πξνο ηηο πξνζέζεηο ηνπ δεκηνπξγνύ, θαλάιη επηθνηλσλίαο, ώζηε ζεαηήο απεξίζπαζηνο λα δερζεί, λα αληηιεθζεί ην έξγν αιιά θαη λα κπνξέζεη λα ζπκκεηάζρεη είηε ινγηθά, είηε ζπλαηζζεκαηηθά, έρνληαο γίλεη πηα ζπκκέηνρνο ζην πνιπκεζηθό γεγνλόο. Ο ζρεδηαζκόο δειαδή ηνπ έξγνπ πξέπεη επεθηαζεί ζε ηξία ζπλζεηηθά επίπεδα ή πεξηβάιινληα: ε απηό ηνπ έξγνπ θαη ηεο εθηέιεζεο, ην virtual πεξηβάιινλ ζρέζεσλ θαη δηαζύλδεζεο θαη ην γλσζηαθό πεξηβάιινλ πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηνλ ζεαηή. Α. Σν έξγν (κνπζηθή ζύλζεζε, ρνξνγξαθία, βίληεν ζύλζεζε θ.ιπ.) Β. πζρέηηζε, δηάδξαζε (ζύδεπμε παξακέηξωλ) Γ. Data camera ε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ, όπνπ όια αληαγσλίδνληαη γηα ηελ πξνζνρή ηνπ ζεαηή, αλ δελ εθαξκνζηεί ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή, εύθνια κπνξεί όια λα θαηαιήμνπλ έλα ρανηηθό ζέακα. Ζ ζέζε ηεο αληίιεςεο ηνπ ζεαηή πξέπεη λα είλαη θξηηήξην ζην ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό ελόο πνιπκεζηθνύ πιάλνπ. Σν ελδηαθέξνλ ηνπ ζεαηή, ν βαζκόο θαη ε ζσζηή ξνή ηεο πξνζνρήο ηνπ θαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ζηελ πξόζιεςε απνηεινύλ βαζηθή πξνϋπόζεζε ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ πξνζέζεσλ ηνπ δεκηνπξγνύ θαη ηνπ έξγνπ ηνπ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Barbosa, A. «Displaced SoundScapes: A Survey of Network Systems for Music and Sonic Art Creation.» Leonardo Music Journal 13 (December 2003): Bonardi, Al., θαη Ir. Truck. «First steps towards a digital assistant for performers and stage Directors.» Proceedings of the Sound and Music Computing Conference 2006 (SMC 06), Marseille, France. Bresson, J., θαη C. Agon. «Temporal Control over Sound Synthesis Processes.» Ircam, Music Representations Team, Paris, France, Camurri, A., θαη R. Trocca. «Analysis of Movement and Dance.» ην Proceedings XII Colloquium on Musical Informatics, L Aquila, Italy, September

13 ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΟΤΕΑ Camurri, A., G. De Polli, M. Leman, θαη G. Volpe. «Communicating Expressiveness and Affect in Multimodal Interactive Systems.» IEEE Multimedia Magazine 12, no. 1 (2005): Camurri, A. «Multimodal Interfaces for Expressive Sound Control.» ην Proceedings of the 7th International Conference on Digital Audio Effects (DAFx 04). Naples, Italy, October 5-8, 2004, επηκέιεηα Gianpaolo Evangelista θαη Italo Testa. Naples: DAFx 04 / c/o ACEL / Department of Physical Sciences / Federico II University of Naples / Complesso Universitario di Monte Sant Angelo, Camurri, A., C. Krumhansl, B. Mazzarino, θαη G. Volpe. «An Explanatory Study of Anticipating Human Movement in Dance.» ην 2nd International Symposium on Measurement, Analysis and Modeling of Human Functions, June 14-16, 2004, Genova, Italy. Camurri, A., P. Coletta, G. Varni, θαη S. Ghisio. «Developing Multimodal Interactive Systems with EyesWEB XMI.» ην Proceedings of the 2007 Conference on New Interfaces for Musical Expression (NIME 07), New York, NY USA nime2007_305.pdf. Chen, C-Y., θαη J. Kiss. «Setting up of a self organised multi-agent system for the creation of sound and visual virtual environments within the framework of a collective interactivity.» ην International Computer Music Conference Proceedings. Ann Arbor, MI: Scholarly Publishing Office / University of Michigan University Library, spo.bbp McKay, Cory. «Approaches to overcoming problems in interactive musical performance systems.» ην Proceedings of the McGill Graduate Students Society Symposium, Montreal, Canada, Dannenberg, R., θαη T. Neuendorffer. «Sound Synthesis from Real-Time Video Images.» ην International Computer Music Conference Proceedings. Ann Arbor, MI: Scholarly Publishing Office / University of Michigan University Library, spo.bbp Dixon, S. «Extraction of Musical Performance Parameters from Audio Data.» ην The first IEEE Pacific-Rim Conference on Multimedia: 2000 International Symposium on Multimedia Information Processing: conference proceedings. Sydney, N.S.W.: University of Sydney, Guedes, C. «Establishing a Musical Channel of Communication between Dancers and Musicians in Computer- mediated Collaborations in Dance Performance.» ην Proceedings of the 2007 Conference on New Interfaces (NIME07), New York, NY, USA /proc/nime2007_417.pdf.. «Extracting Musically Relevant Rhythmic Information from Dance movement by Applying pitch Tracking Techniques to a video Signal.» ην Sound and Music Conference 2006, Proceedings (SMC 06) Marseille, France, May 18-20,

14 Δπέθηαζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ κνπζηθνύ ζεάηξνπ κέζσ πβξηδηθώλ ζπζηεκάησλ κνπζηθήο ζύλζεζεο κε πνιπκέζα Jehan, T., T. Machover, θαη M. Fabio. «Sparkler: An Audio Driven Interactive Live Computer performance for Symphony Orchestra.» ην Proceedings International Computer Music Conference. Gotëborg, Sweden. San Francisco: ICMA, ~tristan/papers/icmc02_sparkler.pdf. Kim, J. M., θαη U. Seifert. «Embodiment: The Body in Algorithmic Sound Generation.» Contemporary Music Review 25, no. 1/2 (Feb./Apr 2006): Kim, J. M. «Trace Theory of mind and musical expressivity.» ην Proceedings of the APSCOM 2 (The Second International Conference of Asia Pacific Society for The Cognitive Science of Music) Ewha Womans University, Seoul, 2005, Koykkar, J. «An Exploration of Cosmic Code: an Interactive / Multimedia Work for live Performance.» SEAMUS National Conference Iowa State University of Science and Technology, March 8-10, Madden, T., R. Smith, M. Wright, θαη D. Wessel. «Preparation for Interactive Live Computer performance in Collaboration with a Symphony Orchestra.» ην International Conference of Computer Music 2001, (ISCM01) Havana, Cuba International Computer Music Association, interactive+live+computer.pdf. Ramstrum, M., θαη S. Lemouton. «Realtime Performance Strategies for the Electronic Opera K...» ην International Conference of Music Computing, 2003 (ICCM 03), Singapore. Roads, C. Microsound. Cambridge, MA: MIT Press, Wechsler, R. «Artistic Considerations in the Use of Motion tracking with Live Performers: a practical Guide.» ην Performance and technology: Practices of virtual Embodiment and Interactivity, επηκέιεηα Susan Broadhurst θαη Josephine Machon. New York: Palgrave Macmillian, Weinberg, G. «Interconnected Musical Network: Towards a Σheoretical Framework.» Computer Music journal 29, no. 2 (Summer 2005): «Local Performance networks: musical interdependency through gestures and controllers.» Organised Sound 10, no. 3 (December 2005):

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Δξγαζία Αλάπηπμε εθαξκνγήο flash γηα ηε Φπζηθή Δ Γεκνηηθνύ Μαξηλάθεο Δκκαλνπήι (ΑΜ: 2757) Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ

ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ Πνιπκέζα, Δπεμεξγαζία Ήρνπ θαη Δπεμεξγαζία Βίληεν ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Πνιπκέζα-ζεσξία... 3 2. Δπεμεξγαζία Ήρνπ- Φύιια εξγαζίαο θαη Αζθήζεηο... 15

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο:

Θέκα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: Θέκα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: «Αλαγλώξηζε ζπλαηζζεκάησλ κέζσ επεμεξγαζίαο ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο ρξεζηκνπνηώληαο αλάιπζε πνιπδηάζηαηεο θαηεπζπλόκελεο πιεξνθνξίαο» Δθπόλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: Βάγηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηζθόπεζε ηνπ ρώξνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιιόλησλ πξνγξακκαηηζκνύ ΗΥ: Τερλνινγηθέο θαη Παηδαγσγηθέο πξνβνιέο

Δπηζθόπεζε ηνπ ρώξνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιιόλησλ πξνγξακκαηηζκνύ ΗΥ: Τερλνινγηθέο θαη Παηδαγσγηθέο πξνβνιέο Φεζάθεο Γ., Γεκεηξαθνπνύινπ Α., (2006), «Δπηζθόπεζε ηνπ ρώξνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιιόλησλ πξνγξακκαηηζκνύ ΖΤ: Σερλνινγηθέο θαη Παηδαγσγηθέο πξνβνιέο», ζην πεξηνδηθό ΘΔΜΑΣΑ ζηελ Δθπαίδεπζε, 7(3), pp.

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Σος Ανηϊνη Καπαγιάννη Α.Ε.Μ. 70 Ανίτνεσσε Κίνεσες από δωντανή πεγή βίντεο με τρήσε τετνολογιών Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ

Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ Νικόλαος Ματσατσίνης, Δελιάς Παύλος Επγαζηήπιο Σςζηημάηυν Υποζηήπιξηρ Αποθάζευν Τμήμα Μησανικών Παπαγυγήρ & Διοίκηζηρ Πολςηεσνείο Κπήηηρ e-mail: {nikos,

Διαβάστε περισσότερα

Video On Demand Over IP

Video On Demand Over IP Video On Demand Over IP Κολόβαρης Εσθύμιος ΜΟΠ352 efkolovak@gmail.com Μπαλαμπάνοσ Χαραλαμπία ΜΟΠ360 xarabalabanou@gmail.com Σαλτερή Κσριακή Μαρία ΜΟΠ347 KMSalteri@gmail.com Σπηλιοπούλοσ Ηλιάννα ΜΟΠ358

Διαβάστε περισσότερα

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ METHODS &TECHNOLOGIES USED IN DISASTER RECOVERY PLANNING Όνομα: Δερμενηζή Ελένη ΑΜ:7/11 Ιανοσάριος 2012 Πανεπιζηήμιο Μακεδονίας University

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Έιεγρνο θαη δηαρείξηζε ελέξγεηαο, γηα βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε. Καηαγξαθή κεηξήζεσλ θαη παξακέηξσλ.

Διαβάστε περισσότερα

http://diagonismos2011.com

http://diagonismos2011.com http://diagonismos2011.com http://synedrio8.com ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είλαη ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό γηα ηηο Τ.Π.Ε. θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Σπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Δ. Γ. Καςνύξα Δθπαηδεπηηθόο Μνπζηθήο leniw_kap@yahoo.gr Ρ. Γ. Κσηζάθεο Τπνςήθηνο

Διαβάστε περισσότερα

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 -

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 - Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών Θέκα: - 1 - 1. Εισαγωγή Σα λέα πξνγξάκκαηα ησλ κεγάισλ εηαηξηώλ απαηηνύλ όιν θαη πην ηζρπξνύο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ Β4 ΣΟΤ 2 νπ ΓΔΛ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΣΟΥΟΗ: Να γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηη είλαη ε ηέρλε θαη ε δεκηνπξγία θαη

Διαβάστε περισσότερα

«Δληνπηζκόο εμερνπζώλ ηηκώλ κε ρξήζε ηνπηθά επαίζζεηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ(lsh) ζε ηεξαξρηθό επίπεδν» ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Γηνλύζηνο Καινγεξόπνπινο

«Δληνπηζκόο εμερνπζώλ ηηκώλ κε ρξήζε ηνπηθά επαίζζεηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ(lsh) ζε ηεξαξρηθό επίπεδν» ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Γηνλύζηνο Καινγεξόπνπινο ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ «Δληνπηζκόο εμερνπζώλ ηηκώλ κε ρξήζε ηνπηθά επαίζζεηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ(lsh) ζε ηεξαξρηθό επίπεδν» ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Γηνλύζηνο Καινγεξόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ EΡΓΑΙΑ Καηαγπαθή, παποςζίαζη και αξιολόγηζη ηων ςπηπεζιών πος πποζθέποςν οι

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία οπηικοποίηζης ηων επιθέζεων ζε δίκησα Network attack visualization tools

Εργαλεία οπηικοποίηζης ηων επιθέζεων ζε δίκησα Network attack visualization tools Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ΓΠΜΣ Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα Γίθηπα Υπνινγηζηώλ Καζεγεηήο: Α.Α. Οηθνλνκίδεο University of Macedonia Master Information Systems Computer Networks Professor: A.A. Economides Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών

φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ντινιακόσ Ιωάννησ (ΑΜ: 1110) Επιβλζπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ WEB 2.0: ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ ΠΟΤ ΠΡΟΦΔΡΟΤΝ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΣΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ MARKETING

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδίαζη τηθιακού ζςζηήμαηορ λήτηρ, επεξεπγαζίαρ, αποθήκεςζηρ και απεικόνιζηρ εικόνυν ελεγσόμενο από μια LCD οθόνη αθήρ.

Σσεδίαζη τηθιακού ζςζηήμαηορ λήτηρ, επεξεπγαζίαρ, αποθήκεςζηρ και απεικόνιζηρ εικόνυν ελεγσόμενο από μια LCD οθόνη αθήρ. Δηδηθή Δπηζηεκνληθή Δξγαζία Σσεδίαζη τηθιακού ζςζηήμαηορ λήτηρ, επεξεπγαζίαρ, αποθήκεςζηρ και απεικόνιζηρ εικόνυν ελεγσόμενο από μια LCD οθόνη αθήρ. Πεηνύξεο Μηιηηάδεο Α.Μ. 309 Δπηβιέπσλ: Δ. Επγνύξεο Αλαπιεξσηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ».

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ». ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ». Δξγαζία ζην κάζεκα: «Καηαζθεπή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζηα Μαζεκαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Εθπαηδεπηηθό ζπκβόιαην: πξνώζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ ζηε δηακόξθσζε θαη εθαξκνγή ησλ θαλόλσλ ηεο ζρνιηθήο ηάμεο

Εθπαηδεπηηθό ζπκβόιαην: πξνώζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ ζηε δηακόξθσζε θαη εθαξκνγή ησλ θαλόλσλ ηεο ζρνιηθήο ηάμεο Εθπαηδεπηηθό ζπκβόιαην: πξνώζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ ζηε δηακόξθσζε θαη εθαξκνγή ησλ θαλόλσλ ηεο ζρνιηθήο ηάμεο Καξάθηδα Τζακπίθα tsakarak@otenet.gr 1, Κνινθνηξώλεο Δεκήηξεο 2 kolokotr@sch.gr, Θενθαλέιιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και. Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος. Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και. Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος. Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών «Γιδακηική ηης Σετνολογίας & Φηθιακά σζηήμαηα» Μεηαπηστιακή Γιαηριβή Σίηλος Γιαηριβής Ονομαηεπώνσμο Φοιηηηή Αριθμός Μηηρώοσ Καηεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ : ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΣΖΜΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ PLC»

«ΤΣΖΜΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ PLC» ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔXNOΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ «ΤΣΖΜΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ PLC» «LIBRARY ALARM SYSTEM CONTROLLED BY A PLC»

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα