ΠΡΑΚΤΙΚΑ συνeδριου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓIΑ ΤΟΥ 20ο υ ΑΙΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΡΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤEΧΝΕΣ 27, 28, 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΑ συνeδριου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓIΑ ΤΟΥ 20ο υ ΑΙΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΡΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤEΧΝΕΣ 27, 28, 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009"

Transcript

1 ΜΕΓΑΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ «ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ» ENANTIODROMIA By Jani Christou Copyright 1971 by Edition Wilhelm Hansen Frankfurt ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓIΑ ΤΟΥ 20ο υ ΑΙΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΡΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤEΧΝΕΣ 27, 28, 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΠΡΑΚΤΙΚΑ συνeδριου

2 ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΟΤΕΑ Δπέθηαζε ηωλ δπλαηνηήηωλ ηνπ κνπζηθνύ ζεάηξνπ κέζω πβξηδηθώλ ζπζηεκάηωλ κνπζηθήο ζύλζεζεο κε πνιπκέζα 1. Υξνληθή δηαβάζκηζε Ο βαζηθόο ζηόρνο ηεο ζύλζεζεο ππήξμε πάληα ε δηαρείξηζε ηεο δηαδξαζηηθόηεηαο κεηαμύ ησλ δνκώλ ζηηο δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο βαζκίδεο. (Roads, 2004). Γηα λα κπνξέζνπκε λα αλαπηύμνπκε ην ζπλζεηηθό κνληέιν, πξέπεη λα αλαθεξζνύκε ζηηο ρξνληθέο δηαβαζκίζεηο, ζε θάζε επίπεδν ησλ νπνίσλ, αληηζηνηρνύληαη δηαθνξεηηθά επίπεδα πιεξνθνξίαο. Θα ζηεξηρζνύκε ζηα ρξνληθά επίπεδα δηαβαζκίζεσλ, όπσο αλαθέξνληαη από ηνλ Curtis Roads Infinite: Σν ηδεαηό ρξνληθό αλάπηπγκα ησλ καζεκαηηθώλ δηαξθεηώλ, όπσο ε άπεηξε εκηηνλνεηδήο θπκαηνκνξθή ηεο θιαζηθή αλάιπζε Fourier. 2. Supra: Ζ ρξνληθή θιίκαθα πέξαλ ηεο κνπζηθήο ζύλζεζεο (κήλεο, ρξόληα, δεθαεηίεο θαη αηώλεο). 3. Macro: Ζ ρξνληθή δηάξθεηα κηαο κνπζηθήο δνκήο ή θόξκαο, πνπ κεηξάηαη ζε ιεπηά, ώξεο ή, ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο, ζε εκέξεο. Μεισδία, αξκνλία, αληίζηημε, ζέκα θαη παξαιιαγέο θ.ιπ. 4. Meso: Ζ θαηαλνκή ηεο θόξκαο. Οκάδεο ερεηηθώλ αληηθεηκέλσλ ζε ηεξαξρεκέλεο δνκέο θξάζεσλ δηαθόξσλ κεγεζώλ. Μεηξάηαη ζε ιεπηά θαη δεπηεξόιεπηα. 5. Sound Object: Σν επίπεδν ηεο λόηαο, ηεο βαζηθήο κνλάδαο ηεο κνπζηθήο θαηαζθεπήο, πνπ, κε επξεία έλλνηα, κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ζύλζεηα ερεηηθά γεγνλόηα. Δθηείλεηαη από θιάζκα ηνπ δεπηεξνιέπηνπ κέρξη κεξηθά δεπηεξόιεπηα. 6. Micro: Ζρεηηθά ςήγκαηα ζε ρξνληθή θιίκαθα πνπ θηάλεη ζην όξην ηεο αλζξώπηλεο αληίιεςεο (millisecond). 7. Sample: Σν αηνκηθό επίπεδν ησλ ςεθηαθώλ ζπζηεκάησλ ήρνπ, αξηζκεηηθέο πνζόηεηεο έληαζεο ζε αθνινπζία (microseconds). 8. Subsample: Γηαθπκάλζεηο, πνιύ κηθξέο γηα λα κπνξνύλ λα ερνγξαθεζνύλ ή λα γίλνπλ αληηιεπηέο (nanosecond). 1 C. Roads, Microsound (Cambridge, MA: MIT Press, 2004).

3 ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΟΤΕΑ 9. Infinitesimal: Σν ηδεαηό ρξνληθό αλάπηπγκα, όπσο ην απεηξνζηό κέγεζνο ηεο δηαθνξηθήο εμίζσζεο Delta. Σν ελδηαθέξνλ καο εζηηάδεηαη, θπζηθά, ζηηο βαζκίδεο πνπ άπηνληαη ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ αλζξώπνπ ή ησλ ππνινγηζηώλ λα αληηιεθζνύλ, λα θαηαγξάςνπλ ή λα θαηαλνήζνπλ ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο, αιιά θαη ησλ άιισλ θνξέσλ. Σα επίπεδα απηά είλαη: 1. Α. Macro Β. Meso 2. Sound-Object 3. Micro-Sample 1.1. Μνπζηθή εθηέιεζε Σα θαλάιηα ξνήο θαη ην είδνο ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζε κηα ακηγώο κνπζηθή εθηέιεζε ζε ζπλδπαζκό κε ηα παξαπάλσ επίπεδα, είλαη ηα θάησζη: Output Macro: Ο κνπζηθόο ζπκκεηέρεη ζηελ νινθιήξσζε ηεο κνπζηθήο ζύλζεζεο. Meso: Παξάγεη, θξάζεηο, κνηίβα, θ.ιπ., κηθξνδνκέο δειαδή πνπ απαξηίδνπλ ηελ ζύλζεζε. Sound Object: Παξάγεη λόηεο κε ραξαθηεξηζηηθά όπσο δηάξθεηα, έληαζε, ύςνο θαη ερόρξσκα. Micro/Sample: Ο ήρνο κνξθνπνηείηαη ζε ςεθηαθή πιεξνθνξία κέζσ ςεθηαθώλ ζπζθεπώλ. Input Macro: Αληηιακβάλεηαη ηε ζπλνιηθή κνπζηθή ζύλζεζε. Meso: Αληηιακβάλεηαη, ηνλ ζρεκαηηζκό θξάζεσλ θαη κνηίβσλ θαη αληηδξά αλαιόγσο. Sound object: Αληηιακβάλεηαη ηηο λόηεο θαη ηηο παξακέηξνπο ηνπο, Micro/Sample: Οη κνπζηθόο δελ έρεη δπλαηόηεηα αληίιεςεο ζε απηό ην επίπεδν. Οπζηαζηηθά, ζε θάζε επίπεδν ν κνπζηθόο παξάγεη ή αληηιακβάλεηαη δνκέο, νη νπνίεο είλαη δηαθνξεηηθέο όζν εζηηάδνπκε ζηα δηαθνξεηηθά ρξνληθά επίπεδα, κε ην θαζέλα λα παξέρεη δηαθνξεηηθά επίπεδα πιεξνθνξίαο (ζύλζεζε, κνηίβν, λόηα, sample) Multimedia Παξάιιεια κε ηελ κνπζηθή, άιια κέζα, όπσο, video, ρνξόο, θώηα, θίλεζε θαη θπζηθά ππνινγηζηέο, κπνξνύλ λα εληαρζνύλ ζηελ ίδηα θαηαλνκή πιεξνθνξηώλ, νινθιεξώλνληαο έλα ζύλζεην πνιπκεζηθό πεξηβάιινλ. ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα, νη θνξείο πξνζθέξνπλ ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο: 445

4 Δπέθηαζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ κνπζηθνύ ζεάηξνπ κέζσ πβξηδηθώλ ζπζηεκάησλ κνπζηθήο ζύλζεζεο κε πνιπκέζα ΜΟΤΗΚΖ-ΖΥΟ 1. Μνπζηθή ζύλζεζε (ζύλζεζε, θόξκα, κνηίβα, θξάζεηο θ.ιπ.) 2. Παξάκεηξνη (ύςνο, δηάξθεηα, έληαζε, ερόρξσκα θ.ιπ.) 3. Φεθηαθέο πιεξνθνξίεο (ςεθηαθή επεμεξγαζία, FX θ.ιπ.) EIKONA-VIDEO 1. Δηθαζηηθή ζύλζεζε (ζύλζεζε, κνηίβα, θόξκα θ.ιπ.) 2. Παξάκεηξνη εηθόλαο (ρξώκα, ζρήκα, αιιαγή, κεηάβαζε, ηαρύηεηα θίλεζεο θ.ιπ.) 3. Φεθηαθή πιεξνθνξία εηθόλαο ΥΟΡΟ-ΚΗΝΖΖ 1. Υνξνγξαθία (ζύλζεζε, κνηίβα, patterns) 2. Παξάκεηξνη θίλεζεο (ζέζε ζώκαηνο, θίλεζε, ηαρύηεηα θίλεζεο, ρώξνο, αιιαγέο ζέζεο, ζέζε θαη θίλεζε κειώλ ηνπ ζώκαηνο θ.ιπ.) 3. Φεθηαθή θαηαγξαθή ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ 1. Μνπζηθό playback, video playback, virtual πεξηβάιινληα 2. Δπεμεξγαζία παξακέηξσλ ήρνπ, εηθόλαο, θσηηζκνύ, θίλεζεο 3. Φεθηαθή δηαρείξηζε ήρνπ, εηθόλαο 2. Δμαγωγή, αλάιπζε θαη επεμεξγαζία πιεξνθνξηώλ Σα πνιπκνξθηθά δηαδξαζηηθά ζπζηήκαηα (multimodal interactive systems) επηηξέπνπλ ηελ ελεξγή αλάδεημε ηνπ πεξηερνκέλνπ κε real-time αλάιπζε ησλ εηζόδσλ ηνπ ρξήζηε ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα (π.ρ. από ηελ αλίρλεπζε κηαο απιήο θίλεζεο ησλ δαθηύισλ κέρξη ηελ αλάιπζε ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ εμάγνληαη από ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο) θαη από δηαθνξεηηθά αηζζεηεξηαθά θαλάιηα (sensory channels), όπσο ην αθνπζηηθό (π.ρ. ν ρξήζηεο κπνξεί λα ηξαγνπδά ή λα παίδεη κνπζηθή κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα έρεη πξόζβαζε ζε άιιεο κνπζηθέο παξακέηξνπο), θηλεζηνινγηθό (postural attitudes, full-body movement and dance triggering and moulding sound and music content), αθή (όπνπ νη ρεηξνλνκίεο επαθήο επεξεάδνπλ ηελ γέλλεζε ή αλαπαξαγσγή ήρνπ ή κνπζηθνύ πεξηερνκέλνπ), πιεξνθνξίεο λεπξνθπζηνινγηθέο (επίπεδν stress, πξνζνρή, ελεξγνπνίεζε θ.ιπ.) θαη νη νπνίεο κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ δπλακηθά ηελ εμέιημε ηεο δηαδξαζηηθήο εκπεηξίαο. Οη κέζνδνη επεμεξγαζίαο είλαη νη θάησζη: Multimodal processing: Πιεξνθνξίεο από δηαθνξεηηθά multimedia θαλάιηα (audio, video, etc.) επεξεάδνπλ δηαθνξεηηθέο αηζζεηηθέο ιεηηνπξγίεο (νπηηθή, αθνπζηηθή). 446

5 ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΟΤΕΑ Cross-modular processing: αμηνπνίεζε ησλ νκνηνηήησλ ηεο αλάιπζεο ησλ δηαθνξεηηθώλ πνιπκεζηθώλ ξνώλ, έηζη ώζηε νη αιγόξηζκνη πνπ αλαπηύζζνληαη γηα θάπνην κέζν λα κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ ζηελ αλάιπζε άιινπ κέζνπ Δμαγωγή πιεξνθνξηώλ από ηελ κνπζηθή Μεγάιν κέξνο ηεο κνπζηθήο εθηέιεζεο δεκηνπξγείηαη θαη δηαρεηξίδεηαη ήδε κέζσ ςεθηαθώλ ζπζηεκάησλ θαηαγξαθήο θαη επεμεξγαζίαο. Από ηελ απινύζηεξε ςεθηαθή πιεξνθνξία midi πνπ κεηαθέξεη πιεξνθνξίεο ειέγρνπ, κέρξη ηα ςεθηαθά ζπζηήκαηα όπσο sequencers, hard disk recording θ.ιπ. Με ηε κέζνδν ηεο ςεθηαθήο θαηαγξαθήο θαη ηε βνήζεηα ελόο κηθξνθώλνπ, ν θπζηθόο ήρνο κεηαηξέπεηαη ζε κεηξήζηκν κέγεζνο, από όπνπ εύθνια εμάγνληαη low-level πιεξνθνξίεο. πγρξόλσο έρνπλ αλαπηπρζεί πξνγξάκκαηα αλαγλώξηζεο κνπζηθώλ παξακέηξσλ πςειόηεξσλ βαζκίδσλ, όπσο ηα κνηίβα, ζπγρνξδίεο, ξπζκηθά patterns, αιιά θαη εθαξκνγέο γηα αιγνξηζκηθή ζύλζεζε, modeling, δηάδξαζεο κε ππνινγηζηέο θ.ιπ Δμαγωγή πιεξνθνξηώλ από ηνλ ρνξό Σα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ γίλεη πνιιέο κειέηεο γηα ηε δπλαηόηεηα αλάιπζεο ηεο ρνξεπηηθήο θίλεζεο θαη ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ παξακέηξσλ γηα ηε δηακόξθσζε θαη ηνλ έιεγρν κνπζηθώλ θαη νπηηθώλ κέζσλ. Σέηνηα projects είλαη: Multisensory Integrated Expressive Environments (MIEEs), 3 δηαρείξηζε multimodal θαη cross-modal επεμεξγαζίαο (Project TAI-CHI, Tangible Acoustic Interfaces for Computer-Human Interaction), project MEGA (Multisensory Expressive Gesture Applications (www.megaproject.org) θαη εθαξκνγέο όπσο Isadora (www.troikatronix.com), EyesWeb (www.eyesweb.org). 4 2 A. Camurri, «Multimodal Interfaces for Expressive Sound Control,» ζην Proceedings of the 7th International Conference on Digital Audio Effects (DAFx 04). Naples, Italy, October 5-8, 2004, επηκ. Gianpaolo Evangelista θαη Italo Testa (Naples: DAFx 04 / c/o ACEL / Department of Physical Sciences / Federico II University of Naples / Complesso Universitario di Monte Sant Angelo, 2004). A. Camurri, C. Krumhansl, B. Mazzarino θαη G. Volpe, «An Explanatory Study of Anticipating Human Movement in Dance,» ζην 2nd International Symposium on Measurement, Analysis and Modeling of Human Functions, June 14-16, 2004, Genova, Italy. A. Camurri, G. De Polli, M. Leman θαη G. Volpe, «Communicating Expressiveness and Affect in Multimodal Interactive Systems,» IEEE Multimedia Magazine 12, no. 1 (2005): A. Camurri θαη R. Trocca, «Analysis of Movement and Dance,» ζην Proceedings XII Colloquium on Musical Informatics, L Aquila, Italy, September A. Camurri, G. De Polli, M. Leman θαη G. Volpe, «Communicating Expressiveness and Affect in Multimodal Interactive Systems,» IEEE Multimedia Magazine 12, no. 1 (2005): A. Camurri, «Multimodal Interfaces for Expressive Sound Control,» ζην Proceedings of the 7th International Conference on Digital Audio Effects (DAFx 04). Naples, Italy, October 5-8, 2004, επηκ. Gianpaolo Evangelista θαη Italo Testa (Naples: DAFx 04 / c/o ACEL / Department of Physical Sciences / Federico II University of Naples / Complesso Universitario di Monte Sant Angelo, 2004). A. Camurri, C. Krumhansl, B. Mazzarino θαη G. Volpe, «An Explanatory Study of Anticipating Human Movement in Dance,» ζην 2nd International Symposium on Measurement, Analysis and Modeling of Human Functions, June 14-16, 2004, Genova, Italy. 4 A. Camurri, P. Coletta, G. Varni θαη S. Ghisio, «Developing Multimodal Interactive Systems with EyesWEB XMI,» ζην Proceedings of the 2007 Conference on New Interfaces for Musical Expression (NIME 07), New York, NY USA, 305-8, C. Guedes, «Extracting Musically Relevant Rhythmic Information from Dance movement by Applying pitch Tracking Techniques to a video Signal,» ζην Sound and Music Conference 2006, Proceedings (SMC 06) Marseille, France, May 18-20, 2006, 25-33, C. Guedes, «Establishing a Musical Channel of Communication between Dancers and Musicians in Computer- mediated Collaborations in Dance Performance,» ζην Proceedings of the 2007 Conference on New Interfaces (NIME07), New York, NY, USA, , 447

6 Δπέθηαζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ κνπζηθνύ ζεάηξνπ κέζσ πβξηδηθώλ ζπζηεκάησλ κνπζηθήο ζύλζεζεο κε πνιπκέζα Ζ αξρηθή πξνζπάζεηα αθνξά ζηε δεκηνπξγία ελόο δηαδξαζηηθνύ θαλαιηνύ επηθνηλσλίαο κεηαμύ ρνξεπηή θαη κνπζηθήο ζε έλα πεξηβάιινλ, όπνπ νη ππνινγηζηέο δηαρεηξίδνληαη ηε ζπλεξγαζία ζε κηα dance performance. Φπζηθά ε δηαρείξηζε απηή εύθνια κπνξεί λα επεθηαζεί ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη άιια κέζα. Κύξηεο κέζνδνη θαηαγξαθήο θαη εμαγσγήο πιεξνθνξίαο από ην ρνξό είλαη νη εμήο: Motion tracking: Δθαξκνγέο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηερληθέο όπνπ ε αλζξώπηλε θίλεζε παξάγεη ή επεξεάδεη δεπηεξνγελή κέζα όπσο ήρνο, κνπζηθή θαη πξνβνιέο. (Έιεγρνο ζέζεο από video camera, αηζζεηήξεο ζώκαηνο, ξνκπνηηθνί αηζζεηήξεο, αηζζεηήξεο πεξηβάιινληνο, κηθξόθσλα, αηζζεηήξεο δαπέδνπ θ.ιπ.). Motion capture: Καηαγξαθή ησλ πιεξνθνξηώλ θίλεζεο γηα επεμεξγαζία. Motion sensing: πζηήκαηα ζρεδηαζκέλα λα αληηιακβάλνληαη θαη λα εμάγνπλ πιεξνθνξίεο από ηελ θίλεζε ησλ ρνξεπηώλ παξά από ηε ζέζε ηνπο Τπνινγηζηέο Οη ππνινγηζηέο έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα εμάγνπλ πιεξνθνξίεο από ηνπο agents, λα ηηο δηακνξθώλνπλ, λα ηηο επεμεξγάδνληαη θαη λα επηδξνύλ ζηελ παξαγσγή άιισλ πιεξνθνξηώλ λα πξνζθέξνπλ δηεπξπκέλεο δπλαηόηεηεο γηα ελδηαθέξνλ θαιιηηερληθό απνηέιεζκα. 3. Γηαρείξηζε ξνήο πιεξνθνξηώλ, εθαξκνγέο (Interfaces, Hardware) Με ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηνρεηεύεη ζην ζύζηεκα ν θάζε agent, επηδξά ζηα δεδνκέλα άιισλ θνξέσλ, ελώ ην απνηέιεζκα ηεο δηακόξθσζεο ή επεμεξγαζίαο απηήο εκθαλίδεηαη από ηελ έμνδό ηνπ ζε άιια επίπεδα. Ζ ζπλνιηθή επηθνηλσλία, θαζώο δηαρέεηαη ζηνλ πνιπεπίπεδν «νξγαληζκό», ζρεκαηνπνηεί βαζκίδεο «θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο» κέζσ ηεο επίδξαζεο, δηάδξαζεο, πξόζιεςεο θαη αληίιεςεο. Σν κνληέιν απηό κπνξεί λα εθαξκνζηεί από ηελ πεξίπησζε κηαο ακηγνύο κνπζηθήο εθηέιεζεο από νξγαληθό ζύλνιν κέρξη πνιύπινθα, πνιπκεζηθά δηαδξαζηηθά ζπζηήκαηα κε απμεκέλν βαζκό ειεπζεξίαο θαη απηνζρεδηαζκνύ. Ζ εθθξαζηηθή απηνλνκία ελόο multimodal ζπζηήκαηνο θαζνξίδεηαη σο ν βαζκόο ειεπζεξίαο πνπ o ζπλζέηεο, ζθελνζέηεο, ρνξνγξάθνο, ή ζρεδηαζηήο ηεο εθαξκνγήο, επηηξέπεη ζην ζύζηεκα, κε ζθνπό λα ιάβεη απνθάζεηο, ώζηε ην θαηάιιειν εθθξαζηηθό πεξηερόκελν λα δηαβηβαζηεί ζε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή θαη κε ζπγθεθξηκέλν ηξόπν. Έλα ηέηνην ζύζηεκα πξέπεη λα δηαζέηεη δηάθνξνπο βαζκνύο απηνλνκίαο, θαη ν ζρεδηαζκόο απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζηξαηεγηθώλ ειέγρνπ. Σα πςειόηεξα επίπεδα απαηηνύλ επθπέζηεξα ζπζηήκαηα θαη εηδηθό εμνπιηζκό, 5 R. Wechsler, «Artistic Considerations in the Use of Motion tracking with Live Performers: a practical Guide,» ζην Performance and technology: Practices of virtual Embodiment and Interactivity, επηκ. Susan Broadhurst θαη Josephine Machon (New York: Palgrave Macmillian, 2006). 448

7 ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΟΤΕΑ ελώ ηα ζπζηήκαηα κε πεξηνξηζκέλεο βαζκίδεο απηνλνκίαο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζρεηηθά εύθνια. Ο νξγαληζκόο/ζύζηεκα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη θνξείο πνπ βξίζθνληαη ζε κεγαιύηεξεο απνζηάζεηο κεηαμύ ηνπο, θαζώο ηνπο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο κέζσ δηθηύσλ θαη Internet, απμάλνληαο θαη πξνεθηείλνληαο ηνλ αθνπζηηθό ρώξν θαη ην δηαδξαζηηθό πεξηβάιινλ Πξνβιήκαηα ζρεδηαζκνύ θαη εθαξκνγήο ζηε δηαδξαζηηθή κνπζηθή εθηέιεζε Οη δπζθνιίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζε απηά ηα ζπζηήκαηα αθνξνύλ ζηε δηαζπνξά, ζηε καθξνβηόηεηα, ζηελ επξσζηία θαη θπξίσο ζηελ αμηνπηζηία ηνπ hardware θαη software. Πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε νη πεξηνξηζκνί, όπσο θαη νη δπλαηόηεηεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ εθηειεζηώλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, θηιόδνμα έξγα θαζίζηαληαη απαγνξεπηηθά δύζθνια λα πξαγκαηνπνηεζνύλ, ππεηζέξρεηαη κεγάινο βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο ζηε δηάξθεηα ηεο παξάζηαζεο, θαη ειαηηώλνληαη νη πηζαλόηεηεο εθηέιεζεο ρσξίο ηελ απεπζείαο εκπινθή ησλ ζπλζεηώλ ή ζρεδηαζηώλ. Μεξηθά από ηα πξνβιήκαηα: - Αθύζηθεο θαη εθθξαζηηθά δύζθνιεο δξάζεηο, αληίζεηεο κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθηειεζηώλ - Ξεθάζαξε δηάδξαζε από ην ζύζηεκα - Δπαξθήο ρξόλνο γηα εθκάζεζε θαη δνθηκή ζπζηεκάησλ - Αλεθηηθόο ζρεδηαζκόο ζε ιάζε - Δθαξκόζηκν mapping ζε αίζνπζεο πνπ δηαζέηνπλ ήδε standard ππνδνκή - πκβαηόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ - Καζπζηεξήζεηο από ηελ real time επεμεξγαζία ηνπ ήρνπ ή ησλ πιεξνθνξηώλ - Διεπζεξία, απηνζρεδηαζκόο θαη αλνηθηά ζπζηήκαηα. (Έλα εληειώο πξνθαζνξηζκέλν έξγν δελ παξάγεη δηαδξαζηηθόηεηα) - Νόεκα ζηελ κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ - Σν θαιιηηερληθό απνηέιεζκα είλαη ν βαζηθόο παξάγνληαο θη όρη ε πνιππινθόηεηα ηεο δηαζύλδεζεο - Αλαγλσξίζηκε θαη απνηειεζκαηηθή δηάδξαζε. Ζ πνιππινθόηεηα ηνπ mapping πνιιέο θνξέο πξνθαιεί ζύγρπζε θαη εξσηήκαηα γηα ηελ αλαγθαηόηεηά ηνπο - Αληηιεπηηθή ηθαλόηεηα ηνπ αθξναηεξίνπ, εθπαίδεπζε, ρξνληθή θαζπζηέξεζε ζηελ αληίιεςε, επαλάιεςε. 7 6 A. Barbosa, «Displaced SoundScapes: A Survey of Network Systems for Music and Sonic Art Creation,» Leonardo Music Journal 13 (December 2003): Cory McKay, «Approaches to overcoming problems in interactive musical performance systems,» ζην Proceedings of the McGill Graduate Students Society Symposium, Montreal, Canada,

8 Δπέθηαζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ κνπζηθνύ ζεάηξνπ κέζσ πβξηδηθώλ ζπζηεκάησλ κνπζηθήο ζύλζεζεο κε πνιπκέζα 5. Απνηειεζκαηηθή δηαζύλδεζε δηαθνξεηηθώλ κέζωλ Δίλαη γλσζηό όηη ν ζεαηήο-αθξναηήο δελ ελδηαθέξεηαη λα αλαγλσξίζεη ηελ ηερλνινγία ή ηηο δηαδηθαζίεο πνπ δηαηξέρνπλ έλα έξγν. Πέξα από νπνηαδήπνηε εζσηεξηθή επεμεξγαζία, επηθνηλσλία ή δηθηύσζε, ππάξρεη ην ηειηθό απνηέιεζκα, ην νπνίν, αλ δελ είλαη απνηειεζκαηηθό ησλ πξνζέζεσλ ηνπ ζπλζέηε, ην έξγν θαηαιήγεη ζε έλα ηερλνινγηθό ζέακα (spectacle) ρσξίο νπζία. Παξάιιεια, είλαη γλσζηή ε αδπλακία κεγάινπ πνζνζηνύ έξγσλ ειεθηξνληθήο κνπζηθήο, ακηγώλ ή πνιπκεζηθώλ, πνπ δελ επηηπγράλνπλ θαιιηηερληθό απνηέιεζκα, αιιά κάιινλ θαηαιήγνπλ demo επίδεημεο ηεο ηερλνινγίαο ή ησλ εθαξκνγώλ πνπ ηα ππνζηεξίδνπλ. Οη όπνηεο δειαδή παξάκεηξνη ελόο κέζνπ, όηαλ κεηαθέξνληαη, «κεηαθξάδνληαη», ή δηαδξνύλ ζε άιιν κέζν, πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ιεηηνπξγηθό ηξόπν, ώζηε λα απνθηνύλ πξαγκαηηθό λόεκα ζην λέν ηνπο πεξηβάιινλ. Ο δεκηνπξγόο πξέπεη λα εμεηάζεη κε πξνζνρή ηηο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο θάζε κέζνπ, λα ηηο νκαδνπνηήζεη, θαηαινγνγξαθήζεη, θαη λα επηιέμεη κε πξνζνρή απηέο πνπ ε δηαζύλδεζή ηνπο παξάγνπλ απνηέιεζκα. Οπζηαζηηθά δειαδή, νη ηερλνινγηθνί παξάκεηξνη λα θαηαιήμνπλ, ππό κία έλλνηα, «αηζζεηηθέο παξάκεηξνη». Γηα παξάδεηγκα: Ση λόεκα ζα είρε λα επελεξγεί ν κνπζηθόο ήρνο ζηα ρξώκαηα ελόο video όηαλ ζηελ εηθόλα δελ πξνθύπηεη έλα ελδηαθέξνλ αηζζεηηθό απνηέιεζκα. Ο ζπλζέηεο πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη έλα πεξηβάιινλ όπνπ ην θάζε κέζν ιεηηνπξγεί ζσζηά, ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ. Κάηη αλάινγν ζα βξίζθακε ζηελ κνπζηθή ελνξρήζηξσζε, όπνπ θάζε κεισδηθή γξακκή κπνξεί λα απνδνζεί από θάπνηα όξγαλα θαιύηεξα από άιια, ρσξίο λα εμαλαγθάδνληαη ζε ππεξβνιέο, αμηνπνηώληαο πιήξσο ην εύξνο ησλ ηερληθώλ θαη ερνρξσκαηηθώλ ηνπο δπλαηνηήησλ. 450

9 ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΟΤΕΑ ρήκα 1 6. Case study ην παξάδεηγκα, πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε, έρνπκε ηελ πεξίπησζε κηαο παξάζηαζεο κε δσληαλή κνπζηθή, ρνξό, video πξνβνιή θαη ππνινγηζηέο (ρήκα 1). Θα αλαιύζνπκε ηηο δηαδηθαζίεο όπσο ζπλππάξρνπλ ζηα δηαθνξεηηθά επίπεδα ρξνληθήο θαηαλνκήο ηνπ έξγνπ. Ι. Macro/Μeso time Inner / Instrument ην ρακειόηεξν επίπεδν, ε έλλνηα «κνπζηθόο-κνπζηθό όξγαλν» αληηκεησπίδεηαη σο κηα ελόηεηα (agent). Ο κνπζηθόο, κέζσ ηεο ζπλερνύο δηαδηθαζίαο δξάζεο-αλάδξαζεο (feedback), ζπλδηαιέγεηαη κε ην όξγαλό ηνπ ειέγρνληαο θαη δηακνξθώλνληαο ην ερεηηθό ηνπ απνηέιεζκα. Ζ ίδηα ελόηεηα ππάξρεη, αληίζηνηρα, θαη ζηελ έλλνηα «ρνξεπηήο-ζώκα», όπνπ ν ρνξεπηήο θαιείηαη λα ειέγμεη θαη λα νδεγήζεη ην ζώκα κέζσ ησλ θηλήζεσλ ηνπ. ηελ performance ζπκκεηέρεη επίζεο έλαο ππνινγηζηήο θαη κία βίληεν-πξνβνιή. Ensemble Performance ην Β επίπεδν, όινη νη agents γίλνληαη κέξνο κηαο ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο. Οη κνπζηθνί ζπληνλίδνληαη ρξνληθά, δηνξζώλνπλ intonation, ζπκκεηέρνπλ ζην ζρεκαηηζκό ησλ κνπζηθώλ 451

10 Δπέθηαζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ κνπζηθνύ ζεάηξνπ κέζσ πβξηδηθώλ ζπζηεκάησλ κνπζηθήο ζύλζεζεο κε πνιπκέζα θξάζεσλ, κνηίβσλ, δνκώλ θαη, ηειηθά, ηεο ζύλζεζεο. Απηό είλαη ην βαζηθό κνληέιν ηεο παξαδνζηαθήο ελόξγαλεο κνπζηθήο εθηέιεζεο. ην παξάδεηγκά καο, ν ρνξεπηήο αληηδξά ζην κνπζηθό απνηέιεζκα αλαπηύζζνληαο ηε ρνξνγξαθία ζύκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηνπ ρνξνγξάθνπ. Ζ αληαιιαγή cues από ην ensemble πξνο ηνλ ρνξεπηή θαη αληίζηξνθα είλαη κηα δηαδεδνκέλε πξαθηηθή. ΙΙ. Sound Object-Data Time Δδώ έρνπκε ην πξώην επίπεδν δηαδξαζηηθόηεηαο (Interactive Environment). Ο ππνινγηζηήο, κέζσ κηθξνθώλσλ, αληηιακβάλεηαη ηηο παξακέηξνπο ηνπ παξαγόκελνπ ήρνπ (ύςνο, έληαζε, δηάξθεηα θ.ιπ.) θαη κε δηάθνξεο κεζόδνπο ηηο αλαγλσξίδεη θαη ηηο κεηαηξέπεη ζε πιεξνθνξίεο (data). Σνπο αξηζκνύο απηνύο κε ηε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή κπνξεί λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα επηδξάζεη ζηα δεδνκέλα άιισλ θνξέσλ. Ζ ςεθηαθή θάκεξα, κε ηε ζεηξά ηεο θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή, εμάγεη θαη θαηαγξάθεη ηηο παξακέηξνπο ηνπ ρνξνύ, όπσο ηε ζέζε ηνπ ρνξεπηή ζηνλ ρώξν, ην εύξνο ησλ θηλήζεσλ, ηελ έθηαζε ηνπ ζώκαηνο, ηελ ηαρύηεηα θηλήζεσλ, ηελ ηαρύηεηα κεηάβαζεο από κηα θαηάζηαζε ζε άιιε θ.ιπ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο κπνξνύλ δηνρεηεπηνύλ ή λα επηδξάζνπλ ζηα δεδνκέλα άιισλ θνξέσλ. ΙΙΙ. Micro / Sample time ην ηειεπηαίν επίπεδν ε video θάκεξα θαηαγξάθεη ςεθηαθά ηελ ίδηα ηελ εηθόλα ηεο ρνξεπηηθήο εθηέιεζεο. Σα κηθξόθσλα θαηαγξάθνπλ ςεθηαθά ηνλ παξαγόκελν ήρν ησλ κνπζηθώλ. Μέζσ ηνπ ππνινγηζηή ηα δεδνκέλα είλαη δηαζέζηκα πξνο δηακόξθσζε. ην παξάδεηγκά καο ζα κπνξνύζαλ ηα data πνπ έρνπλ εμαρζεί από ην sound object-data Time λα δηακνξθώζνπλ θαη λα επηδξάζνπλ ζηελ ςεθηαθή εηθόλα ηνπ ρνξεπηή θαη ην απνηέιεζκα λα πξνβιεζεί επί ζθελήο ζην ensemble performance επίπεδν, πνπ είλαη ην επίπεδν όπνπ ν ζεαηήοαθξναηήο αληηιακβάλεηαη ην πνιπκεζηθό απνηέιεζκα. 452

11 ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΟΤΕΑ ρήκα 2 ε πην ιεπηνκεξέο δηάγξακκα ξνήο ησλ πιεξνθνξηώλ (ρήκα 2), βιέπνπκε ηνλ ππνινγηζηή, ζε ξόιν agent, πνπ δηαζέηεη εηζόδνπο θαη εμόδνπο ζε όια ηα επίπεδα. Ζ θίλεζε ηνπ ρνξεπηή ςεθηνπνηείηαη ζην επίπεδν Γ, θαη κε ηελ επίδξαζε ησλ data από ηελ κνπζηθή εθηέιεζε ζην επίπεδν Γ, δηνρεηεύεηαη θαη πξνβάιιεηαη ζην επίπεδν Β απνηειώληαο κέξνο ηεο ζπλνιηθήο performance. Δλλνείηαη όηη νη δηαζέζηκεο δπλαηόηεηεο mapping θαη δηάδξαζεο είλαη πνιιέο θαη πνηθίιεο θαη εμαξηάηαη από ηηο πξνζέζεηο ησλ δεκηνπξγώλ. Σν εξγαιείν απηό ζύλζεζεο κέζσλ ζα κπνξνύζε θάιιηζηα λα αμηνπνηεζεί ζαλ εξγαιείν αλάιπζεο ήδε ππαξρόλησλ project. 7. Multimodal perception ην ζρεδηαζκό ησλ πνιπκεζηθώλ ζπζηεκάησλ πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί θαη λα κειεηεζεί ε έλλνηα ηεο πξόζιεςεο από ηελ πιεπξά ηνπ ζεαηή, αθνύ ην απνηέιεζκα δελ πξνέξρεηαη από έλα κόλν θαλάιη πιεξνθνξίαο, αιιά από πνιιά, δηαθνξεηηθήο κάιηζηα θύζεσο, όπνπ ν ζεαηήο επηζηξαηεύεη, αληηζηνίρσο, δηαθνξεηηθήο θύζεσο αηζζήζεηο γηα ηελ πξόζιεςε θαη ηελ αληίιεςή ηνπο. Ο ηξόπνο πνπ ν ζεαηήο-αθξναηήο αλαγλσξίδεη ηηο νπηηθναθνπζηηθέο πιεξνθνξίεο είλαη ζαθήο. Ζ αθνή ιεηηνπξγεί πνιπεπίπεδα, ρσξίο όξηα θαη θαηεπζύλζεηο, είλαη δηαδηθαζία αλνηθηή, δεθηηθή, παζεηηθή, θαη δεκηνπξγεί ρώξνπο αλνηθηνύο, αλεμάξηεηνπο από ηόπν, ρξόλν θαη ινγηθή. Ζ όξαζε 453

12 Δπέθηαζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ κνπζηθνύ ζεάηξνπ κέζσ πβξηδηθώλ ζπζηεκάησλ κνπζηθήο ζύλζεζεο κε πνιπκέζα είλαη γξακκηθή θαη παξαζεηηθή, δηαδηθαζία ελεξγεηηθή πνπ απαηηεί πςειό βαζκό ειέγρνπ θαη ινγηθήο επεμεξγαζίαο. Θα εηζάγσ ηελ έλλνηα «data camera», δαλεηζκέλε από ηνλ όξν «sound camera» κε ηελ έλλνηα όηη ν δεκηνπξγόο νδεγεί ηελ πξνζνρή ηνπ ζεαηή από γεγνλόο ζε γεγνλόο κέζα ζην πνιπκεζηθό πεξηβάιινλ αθνινπζώληαο έλα ππνζεηηθό «ζελάξην». Σν ζελάξην, δελ είλαη ην ίδην ην έξγν, αιιά έλα ζρέδην γηα ην ηη ζα αλαδεηρζεί από ηα δηαζέζηκα κέζα, ην πόηε, πόζν θαη, θπξίσο, ην γηαηί. Πξνο απνθπγή παξεμεγήζεσλ, ν ζεαηήο δελ αληηκεησπίδεηαη ζαλ θάκεξα, αιιά ν ζπλζέηεο πξέπεη λα βνεζήζεη ζηε ζσζηή ξνή πιεξνθνξίαο πξνο ηνλ ζεαηή απνθαζηζηώληαο έλα αμηόπηζην, σο πξνο ηηο πξνζέζεηο ηνπ δεκηνπξγνύ, θαλάιη επηθνηλσλίαο, ώζηε ζεαηήο απεξίζπαζηνο λα δερζεί, λα αληηιεθζεί ην έξγν αιιά θαη λα κπνξέζεη λα ζπκκεηάζρεη είηε ινγηθά, είηε ζπλαηζζεκαηηθά, έρνληαο γίλεη πηα ζπκκέηνρνο ζην πνιπκεζηθό γεγνλόο. Ο ζρεδηαζκόο δειαδή ηνπ έξγνπ πξέπεη επεθηαζεί ζε ηξία ζπλζεηηθά επίπεδα ή πεξηβάιινληα: ε απηό ηνπ έξγνπ θαη ηεο εθηέιεζεο, ην virtual πεξηβάιινλ ζρέζεσλ θαη δηαζύλδεζεο θαη ην γλσζηαθό πεξηβάιινλ πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηνλ ζεαηή. Α. Σν έξγν (κνπζηθή ζύλζεζε, ρνξνγξαθία, βίληεν ζύλζεζε θ.ιπ.) Β. πζρέηηζε, δηάδξαζε (ζύδεπμε παξακέηξωλ) Γ. Data camera ε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ, όπνπ όια αληαγσλίδνληαη γηα ηελ πξνζνρή ηνπ ζεαηή, αλ δελ εθαξκνζηεί ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή, εύθνια κπνξεί όια λα θαηαιήμνπλ έλα ρανηηθό ζέακα. Ζ ζέζε ηεο αληίιεςεο ηνπ ζεαηή πξέπεη λα είλαη θξηηήξην ζην ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό ελόο πνιπκεζηθνύ πιάλνπ. Σν ελδηαθέξνλ ηνπ ζεαηή, ν βαζκόο θαη ε ζσζηή ξνή ηεο πξνζνρήο ηνπ θαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ζηελ πξόζιεςε απνηεινύλ βαζηθή πξνϋπόζεζε ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ πξνζέζεσλ ηνπ δεκηνπξγνύ θαη ηνπ έξγνπ ηνπ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Barbosa, A. «Displaced SoundScapes: A Survey of Network Systems for Music and Sonic Art Creation.» Leonardo Music Journal 13 (December 2003): Bonardi, Al., θαη Ir. Truck. «First steps towards a digital assistant for performers and stage Directors.» Proceedings of the Sound and Music Computing Conference 2006 (SMC 06), Marseille, France. Bresson, J., θαη C. Agon. «Temporal Control over Sound Synthesis Processes.» Ircam, Music Representations Team, Paris, France, Camurri, A., θαη R. Trocca. «Analysis of Movement and Dance.» ην Proceedings XII Colloquium on Musical Informatics, L Aquila, Italy, September

13 ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΟΤΕΑ Camurri, A., G. De Polli, M. Leman, θαη G. Volpe. «Communicating Expressiveness and Affect in Multimodal Interactive Systems.» IEEE Multimedia Magazine 12, no. 1 (2005): Camurri, A. «Multimodal Interfaces for Expressive Sound Control.» ην Proceedings of the 7th International Conference on Digital Audio Effects (DAFx 04). Naples, Italy, October 5-8, 2004, επηκέιεηα Gianpaolo Evangelista θαη Italo Testa. Naples: DAFx 04 / c/o ACEL / Department of Physical Sciences / Federico II University of Naples / Complesso Universitario di Monte Sant Angelo, Camurri, A., C. Krumhansl, B. Mazzarino, θαη G. Volpe. «An Explanatory Study of Anticipating Human Movement in Dance.» ην 2nd International Symposium on Measurement, Analysis and Modeling of Human Functions, June 14-16, 2004, Genova, Italy. Camurri, A., P. Coletta, G. Varni, θαη S. Ghisio. «Developing Multimodal Interactive Systems with EyesWEB XMI.» ην Proceedings of the 2007 Conference on New Interfaces for Musical Expression (NIME 07), New York, NY USA nime2007_305.pdf. Chen, C-Y., θαη J. Kiss. «Setting up of a self organised multi-agent system for the creation of sound and visual virtual environments within the framework of a collective interactivity.» ην International Computer Music Conference Proceedings. Ann Arbor, MI: Scholarly Publishing Office / University of Michigan University Library, spo.bbp McKay, Cory. «Approaches to overcoming problems in interactive musical performance systems.» ην Proceedings of the McGill Graduate Students Society Symposium, Montreal, Canada, Dannenberg, R., θαη T. Neuendorffer. «Sound Synthesis from Real-Time Video Images.» ην International Computer Music Conference Proceedings. Ann Arbor, MI: Scholarly Publishing Office / University of Michigan University Library, spo.bbp Dixon, S. «Extraction of Musical Performance Parameters from Audio Data.» ην The first IEEE Pacific-Rim Conference on Multimedia: 2000 International Symposium on Multimedia Information Processing: conference proceedings. Sydney, N.S.W.: University of Sydney, Guedes, C. «Establishing a Musical Channel of Communication between Dancers and Musicians in Computer- mediated Collaborations in Dance Performance.» ην Proceedings of the 2007 Conference on New Interfaces (NIME07), New York, NY, USA /proc/nime2007_417.pdf.. «Extracting Musically Relevant Rhythmic Information from Dance movement by Applying pitch Tracking Techniques to a video Signal.» ην Sound and Music Conference 2006, Proceedings (SMC 06) Marseille, France, May 18-20,

14 Δπέθηαζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ κνπζηθνύ ζεάηξνπ κέζσ πβξηδηθώλ ζπζηεκάησλ κνπζηθήο ζύλζεζεο κε πνιπκέζα Jehan, T., T. Machover, θαη M. Fabio. «Sparkler: An Audio Driven Interactive Live Computer performance for Symphony Orchestra.» ην Proceedings International Computer Music Conference. Gotëborg, Sweden. San Francisco: ICMA, ~tristan/papers/icmc02_sparkler.pdf. Kim, J. M., θαη U. Seifert. «Embodiment: The Body in Algorithmic Sound Generation.» Contemporary Music Review 25, no. 1/2 (Feb./Apr 2006): Kim, J. M. «Trace Theory of mind and musical expressivity.» ην Proceedings of the APSCOM 2 (The Second International Conference of Asia Pacific Society for The Cognitive Science of Music) Ewha Womans University, Seoul, 2005, Koykkar, J. «An Exploration of Cosmic Code: an Interactive / Multimedia Work for live Performance.» SEAMUS National Conference Iowa State University of Science and Technology, March 8-10, Madden, T., R. Smith, M. Wright, θαη D. Wessel. «Preparation for Interactive Live Computer performance in Collaboration with a Symphony Orchestra.» ην International Conference of Computer Music 2001, (ISCM01) Havana, Cuba International Computer Music Association, interactive+live+computer.pdf. Ramstrum, M., θαη S. Lemouton. «Realtime Performance Strategies for the Electronic Opera K...» ην International Conference of Music Computing, 2003 (ICCM 03), Singapore. Roads, C. Microsound. Cambridge, MA: MIT Press, Wechsler, R. «Artistic Considerations in the Use of Motion tracking with Live Performers: a practical Guide.» ην Performance and technology: Practices of virtual Embodiment and Interactivity, επηκέιεηα Susan Broadhurst θαη Josephine Machon. New York: Palgrave Macmillian, Weinberg, G. «Interconnected Musical Network: Towards a Σheoretical Framework.» Computer Music journal 29, no. 2 (Summer 2005): «Local Performance networks: musical interdependency through gestures and controllers.» Organised Sound 10, no. 3 (December 2005):

Επέκταση των δυνατοτήτων του µουσικού θεάτρου µέσω υβριδικών συστηµάτων µουσικής σύνθεσης µε πολυµέσα

Επέκταση των δυνατοτήτων του µουσικού θεάτρου µέσω υβριδικών συστηµάτων µουσικής σύνθεσης µε πολυµέσα Ανακοίνωση στο συνέδριο µε θέµα: Ελληνική Μουσική Δηµιουργία του 20ου αιώνα για το Λυρικό Θέατρο και άλλες Παραστατικές Τέχνες Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 27-29 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games.

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games. Pervasive Games Pervasive games Τν ζπγθεθξηκέλν είδνο παηρληδηώλ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάγλσζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο (Context) ηνπ ρξήζηε ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηεί ζηνπο θαλόλεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

UML (Unified Modeling Language )

UML (Unified Modeling Language ) UML (Unified Modeling Language ) Μεγάια Έξγα Λνγηζκηθνύ = επηθνηλσλία Πνιινί πξνγξακκαηηζηέο, πνιινί πειάηεο-ρξήζηεο, νη επόκελεο γεληέο, επηβάιινπλ ηε ρξήζε θνηλήο νξνινγίαο ε άιια ηερληθά έξγα ε ρξήζε

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΒΔΡΥΚΟΚΙΓΗ ΔΛΔΝΗ ΑΓΓΔΛΑ ηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξωκέλεο πξνζωπηθόηεηαο ηνπ Eric Cartman από ην South Park ζην ΑΙΒΟ. Σν South Park είλαη κηα ζεηξά επεηζνδίωλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα